روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 334 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 334

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 334

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 334

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 19 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /10‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /29‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪334‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تهدید حیات وحش گلستان در پی گرمای ‪ ۵۰‬درجه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫به فکر تامین سوخت جایگزین باشید‬ ‫‪4‬‬ ‫بی رغبتی کشاورزان‬ ‫در تحویل گندم خود به مراکز دولتی‬ ‫الزمه توسعه تجاری‪ ،‬تبادالت‬ ‫با اوراسیاست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫انتقاد از خود چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ستوه مردم گنبدکاووس از کمبود‬ ‫جایگا ه سوخت گاز طبیعی‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪3‬‬ ‫نکتــه‪ :‬تلگــرام یــک شــبکه اطــاع رســانی اســت تــا‬ ‫شــبکه اجتماعــی‪ ،‬امــا در ایــن مطلــب بــه عنــوان شــبکه‬ ‫اجتماعــی از ان نــام برده ایــم‪.‬‬ ‫بخاطــر اینکــه از موضــوع فاصلــه نگیریــم بــرای کســب‬ ‫درامــد از طریــق فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی بایــد‬ ‫بــر روی موضوعــی مشــخص‪ ،‬فعالیــت مداومــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا انتشــار محتــوای مفیــد و روش هــای افزایــش‬ ‫بازدیــد را بخوانیــد و انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫چگونه از شبکه های اجتماعی کسب درامد کنیم؟‬ ‫می تــوان یکــی از روش هــای کســب درامــد از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را مدیریــت در انهــا دانســت‪ .‬امــا قبــل از اینــکار‬ ‫حتمــا ً بایــد دربــاره اینکــه شــبکه های اجتماعــی چگونــه‬ ‫فعالیــت می کننــد‪ ،‬اســتراتژی شــبکه های اجتماعــی یــا‬ ‫بــه چــه صــورت در شــبکه های اجتماعــی دیــده شــویم در‬ ‫گــوگل ســرچ کنیــد تــا بتوانیــد کمــی اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک صفحــه و بــا‬ ‫تولیدمحتــوای مناســب ان را بــروز نگــه داریــد تــا بــه مرور‬ ‫زمــان‪ ،‬مخاطــب جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫یــا اینکــه می توانیــد برای صفحــات دیگر فالــوور ارگانیک‬ ‫(واقعــی) جذب کنید‪.‬‬ ‫در ضمــن شــما می توانیــد بــا تولیــد ویدئــو و محتــوا دیده‬ ‫شــوید و بــا افزایــش محبوبیــت‪ ،‬کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫می توانــد ویتریــن محصــوالت شــما باشــد‪ ،‬یــا محلــی‬ ‫بــرای دیــدن نمونه کارهــای تولیــدی و یــا اشــنایی بــا‬ ‫تخصص هایــی کــه داریــد‪ .‬فقــط کافــی اســت دربــاره‬ ‫ان هــا محتــوای تصویــری یــا ویدئویــی تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر پزشــک هســتید یــا تدریــس می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد در صفحــه خــود دربــاره مباحــث مرتبــط‬ ‫بــا کارتــان ویدئوهــای مختلفــی تهیه کنیــد و مطمئن‬ ‫باشــید اگــر محتــوای ارزشــمند تولیــد کنیــد‪ ،‬مخاطــب‬ ‫جــذب می کنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫اگر مدیریت شــبکه های اجتماعی را برعهده داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا توجــه بــه وظایفــی کــه بــر عهــده شــما‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬میــزان درامــد نیــز متفــاوت اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال بــرای مدیریــت یــک صفحــه اینســتاگرام‬ ‫ممکــن اســت از ماهــی ‪ 600‬تــا ماهــی چنــد میلیــون‬ ‫هــم گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــر روی صفحــه خودتــان در اینســتاگرام بــه‬ ‫صــورت اصولــی کار کنیــد قطعــا ًدرامــد خوبــی برایتــان‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران‬ ‫بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری‬ ‫از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار‬ ‫اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد‬ ‫بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد‬ ‫کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد‬ ‫میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد‬ ‫هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربــه و تــاش داشــته‬ ‫باشــید و اینگونه نیســت که شــب بخوابید و صبح پول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر‬ ‫اشــتباهی اســت در اینجــا عــده زیــادی تمایــل دارنــد‬ ‫بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .5‬دیجیتال مارکتر شوید‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫افــرادی بطــور کلــی کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬بازاریابــی می کننــد را دیجیتــال مارکتــر‬ ‫می گوینــد‪ .‬در صورتیکــه بخواهیــم کمــی دقیق تــر‬ ‫توضیــح دهیــم‪ ،‬دیجیتــال مارکتــر بــه کســی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بتوانــد از ابزارهــای بازاریابــی دیجیتــال‬ ‫بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان اســتفاده کنــد‬ ‫و ان هــا را متقاعــد ســازد کــه اقــدام خاصــی در راســتای‬ ‫اهــداف بازاریابــی مــورد نظــر (مثــل خریــد کاالهــا یــا‬ ‫ســفارش خدمــات) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ (‪)Digital marketing‬‬ ‫شــاخه های گوناگونــی را شــامل می شــود‪ .‬فــردی‬ ‫کــه فعالیــت و خدمــات دیجیتــال مارکتینــگ انجــام‬ ‫می دهــد می توانــد در یــک یــا چنــد مــورد از شــاخه های‬ ‫زیــر فعالیــت داشــته باشــد‪:‬‬ ‫چیدن استراتژی محتوا و تولید محتوا؛‬ ‫طراحی سایت و خدمات ‪ UI‬و ‪UX‬؛‬ ‫سئو و بهینه سازی سایت برای گوگل؛‬ ‫تحلیل داده و امار؛‬ ‫تصویر برداری و فیلم برداری؛‬ ‫تدوین و انیمیشن؛‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫تصویر سازی و گرافیک؛‬ ‫برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن؛‬ ‫تبلیغات و بازاریابی؛‬ ‫مدیریت شبکه های اجتماعی؛‬ ‫ادمین سایت یا شبکه اجتماعی‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم دیجیتال مارکتر شویم؟‬ ‫خــب در اینجــا اگــر عالقــه بــه دیجیتــال مارکتینــگ‬ ‫داریــد بایــد ایــن را بدانیــد کــه دیجیتــال مارکتینــگ‬ ‫هنــر و علمــی اســت کــه بــرای متخصــص شــدن در‬ ‫ان بایــد حتمــا ســال ها وقــت صــرف کنیــد و عــاوه‬ ‫بــر ان بایــد بــه اصــول و مبانــی علــم بازاریابــی هــم‬ ‫تســلط مناســبی داشــته باشــید‪ .‬نخســتین قــدم بــرای‬ ‫امــوزش پیــدا کــردن منابــع اســت؛ منابعــی کــه توســط‬ ‫افــراد بــا تجربــه تهیــه شــده و در هــر زمــان و مکانــی‬ ‫در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫درامــد دیجیتــال مارکتینــگ بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫ماننــد نــوع فعالیــت‪ ،‬میــزان فعالیــت‪ ،‬تعهــد شــما و‪...‬‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال یــک ادمیــن شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تنهــا بــرای گذاشــتن پســت و اســتوری بــه‬ ‫تعــداد روزهــای مــاه می توانــد بیــن ‪ 700‬هــزار تومــان‬ ‫تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬کسب درامد از شبکه های اجتماعی‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫در دنیــای امــروز اکثــر مــردم حتــی در زمــان اســتراحت‬ ‫از تلفــن همــراه خــود اســتفاده می کننــد‪ ،‬عــده ای بــازی‬ ‫یــا وب گــردی می کننــد و یــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام یــا تلگــرام حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه شــماره‪ :333‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد‬ ‫کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود‬ ‫درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و‬ ‫کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه‬ ‫خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب‬ ‫و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫بنابرایــن اگــر شــما بــه ایــن فکــر مــی کنیــد کــه در زمینــه خاصــی دارای تخصــص هســتید‬ ‫می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد و همیــن حــاال بــرای راه انــدازی ان‬ ‫اقــدام کنیــد‪ .‬می تــوان گفــت کــه از هــر مهــارت و تخصصــی کــه در اختیــار داریــد می توانیــد‬ ‫کســب درامــد داشــته باشــید بــه طــور مثــال اگــر کتاب هــای زیــادی در زمینــه قانــون جــذب و‬ ‫موفقیــت مطالعــه کر ده ایــد ایــن یــک مهــارت و تخصــص عالــی محســوب می شــود و شــما‬ ‫قادریــد بــا راه انــدازی ایــن نــوع مــدل از کســب و کار خانگــی خیلــی ســاده خواهیــد توانســت‬ ‫قانــون جــذب و موفقیــت را بــه بســیاری از افــراد عالقه منــد امــوزش دهیــد‪ .‬یــا امــکان دارد‬ ‫شــما بتوانیــددر زمینــه کار بــا نــرم افزارهای گرافیکی همچون فتوشــاپ‪ ،‬افتر افکــت و… دارای‬ ‫تخصــص باشــید‪ ،‬و ایــن یــک توانایــی و مهــارت بســیار عالــی بــرای شــما محســوب می شــود تــا‬ ‫بتوانیــد کســب و کارتــان را در ایــن زمینــه راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫هرگز مهارت و تخصصتان را دســت کم نگیرید‪ .‬مطمئن باشــید افراد بســیاری هســتند که‬ ‫قصــد دارنــد در جایگاهی که شــما هســتید قــرار بگیرند‪.‬‬ ‫کســب درامــد از ایــن ایــده بــه هیــچ عنــوان نمی توانــد کار ســخت و دشــواری باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫تصمیــم گرفتیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را راه انــدازی کنیــد ‪.‬‬ ‫‪ \2‬راه اندازی سیستم همکاری در فروش(‪)Affiliate Marketing‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایده هــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی‪ ،‬سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫می باشــد‪ .‬در ایــن مــدل خواهیــد توانســت از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش کســب‬ ‫درامــد کنیــد‪ .‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص و مهــارت خاصــی نیســتید مــی توانیــد‬ ‫از ایــن روش درامدزایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا احتمــاال ایــن ســوال برایتــان پیــش خواهــد امــد‬ ‫کــه اصــا سیســتم همــکاری در فــروش چیســت؟‬ ‫در ایــن سیســتم شــما بــا فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد می کنیــد‪ .‬در ایــن ایــده‬ ‫شــما بــه ازای فــروش محصــوالت دیگــران مبالغــی را تحت عنوان پورســانت دریافت خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬بــه احتمــال زیــاد تصــور می کنیــد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫بســیار انــدک اســت‪ ،‬امــا می تــوان گفــت کــه پــر درامدتریــن مشــاغل دنیــا بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫سیســتم ثروتمند شــدند‪.‬‬ ‫می تــوان بــه بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی در ایــران کــه دیجــی کاال نــام دارد اشــاره‬ ‫کــرد کــه بــا فــروش محصــوالت دیگــران ( از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش)‬ ‫و فــروش محصــوالت خــودش توانســته اســت بــه درامدهــای میلیــاردی برســد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی در جهــان کــه امــازون نــام دارد توانســته اســت بــا ایــن‬ ‫مــدل بــه ثــروت عظیمــی برســد‪.‬‬ ‫راه دیگــر ایــن اســت کــه شــما بــه ســراغ فروشــندگان برویــد و محصــوالت انهــا را‬ ‫بــه صــورت اینترنتــی بفروشــید‪ .‬در ایــن روش اصــا نیــاز نیســت شــما محصــوالت‬ ‫دیگــران را بخریــد‪ .‬در ایــن روش شــما محصــوالت و کاالهــای انهــا را تبلیــغ می کنیــد‬ ‫و بــه محــض اینکــه کســی محصــول را ســفارش داد‪ ،‬ســفارش مــورد نظــر را بــه‬ ‫فروشــنده اصلــی ارجــاع می دهیــد‪ .‬و فروشــنده اصلــی وظیفــه دارد ســفارش را بــه‬ ‫دســت مشــتری برســاند‪.‬‬ ‫هــر چنــد وقتــی بــه یکــی از دوســتان مشــاوره دادم توانســت بــا راه انــدازی سیســتم‬ ‫همــکاری در فــروش پــس از ‪ 5‬مــاه بــه درامــد ‪ 35‬میلیــون تومانــی در مــاه برســد‪ .‬او‬ ‫بــا راه انــدازی یــک وب ســایت توانســت محصوالتــی همچــون گوشــی تلفن همــراه‪،‬‬ ‫لوازم جانبی تلفن همراه‪ ،‬ســاعت های مچی از چند فروشــنده را داخل ســایت اش‬ ‫گذاشــته و بفروشــد‪ .‬شــما نیــز خواهیــد توانســت بــا بهــره بــردن از ایــن ایــده کســب‬ ‫ی خــود را راه انــدازی کنیــد ‪....‬‬ ‫و کار خانگـ ‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 19‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,140,000‬ریال هر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪ 10,641,000‬ریال‪،‬‬ ‫ســکه بهــار ازادی ‪ 104,780,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 108,090,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪57,000,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,250,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪334‬‬ ‫صنایع‬ ‫به فکر تامین سوخت‬ ‫جایگزین باشید‬ ‫از رها کردن اشیا شیشه ای‬ ‫در طبیعت اجتناب کنیم‬ ‫در روزهــای گــرم ســال بــرای جلوگیــری از هــر گونــه مشــکلی‬ ‫بایــد از روشــن کــردن اتــش در زیســتگاه هــای حیــات‬ ‫وحــش‪ ،‬جنــگل هــا و مراتــع اجتنــاب کــرده و ضمــن اطمینــان‬ ‫کامــل از مهــار اتــش قبــل از تــرک منطقــه از رهاســازی‬ ‫مــواد شیش ـه ای و اشــیاء مشــابه در مراتــع و گردشــگاه های‬ ‫طبیعــی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــرای اینکــه واحدهــای تولیــدی بــزرگ‬ ‫و کوچــک اســتان بــا توجــه بــه کمبــود و قطعــی مکــرر‬ ‫بــرق بــا مشــکل مواجــه نشــوند بایــد بــه فکــر ســوخت‬ ‫جایگزیــن در مواقــع اضطــراری باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمــود قنبــری در‬ ‫نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی‬ ‫را ه حــل موقــت بــرای خــروج از بحــران بــرق را اعمــال‬ ‫محدودیــت بــر واحدهــای صنعتــی عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫طبــق دســتورالعمل های وزارت نیــرو تنهــا راه مدیریــت‬ ‫مصــرف بــرق ایــن اســت کــه واحدهــای صنعتــی مصــرف‬ ‫بــرق خــود را تــا ‪ ۹۰‬درصــد کاهــش دهنــد و ایــن اقــدام در‬ ‫خراســان شــمالی نیــز اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬این گونــه دســتورالعمل هــا تنهــا برای‬ ‫حــل مشــکل کمبــود بــرق در کوتــاه مــدت اســت ولــی‬ ‫بایســتی چــاره ای اساســی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم‬ ‫بنابرایــن واحدهــای تولیــدی بــزرگ و کوچــک اســتان باید‬ ‫بــه فکــر بــرق اضطــراری باشــند تــا در مواقــع کمبــود از ان‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اولویــت‬ ‫تامیــن بــرق در جهــان بــرای مصــارف خانگــی اســت و‬ ‫بعــد از ان شــامل صنایــع مــی شــود‪ ،‬بنابرایــن صنایــع‬ ‫بایــد هــر چــه زودتــر بــه فکــر تامیــن بــرق باشــند‪.‬‬ ‫قنبــری افــزود‪ :‬عــدم مدیریــت اســتفاده از انــرژی‬ ‫متاســفانه کشــور را در شــرایط بدی قرار داده و اســتفاده‬ ‫از انــرژی هــای جایگزیــن تدبیــری اســت کــه بایــد در‬ ‫گذشــته اجــرا مــی شــد و اکنــون بایــد بــه فکــر چــاره ای‬ ‫کوتــاه مــدت باشــیم‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار خراســان شــمالی ادامه داد‪:‬ســاخت‬ ‫‪ ۲۰‬نیــروگاه بــزرگ راهــی ایــده ال بــرای نجــات کشــور‬ ‫از کمبــود بــرق اســت کــه زمانبــر اســت و در حــال‬ ‫حاضــر صنایــع بــرای جبــران این مشــکل بایــد از ژنراتور‬ ‫اســتفاده کننــد تــا در تولیــد انهــا خللــی وارد نشــود‪.‬‬ ‫احتمال وجود قطع گاز در زمستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی نیــز در ادامــه‬ ‫ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه صنایــع اســتان از اکنــون بــه فکر‬ ‫تامیــن ســوخت جایگزیــن گاز باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬ماهانــه در‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬تــا هــزار مشــترک خانگــی بــه مشــترکین اســتان‬ ‫افــزوده مــی شــود و همچنــان کــه مصــرف کننــده هــای مــا‬ ‫رو بــه افزایــش اســت تولیــد گاز اســتان ثابــت مــی مانــد‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫نیــروگاه شــیروان روزانــه بــا پنــج میلیــون و ‪ ۸۸۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب‪ ،‬واحدهــای صنعتــی مــادر اســتان بــا ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب و مصــارف خانگــی‬ ‫و تجــاری بــا یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫بیشــترین مصــرف گاز اســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف خانگــی گاز‬ ‫خراســان شــمالی در زمســتان بــه ‪ ۵.۵‬میلیــون متــر‬ ‫مکعب می رســد و ســقف مصرف اســتان در این زمینه‬ ‫‪ ۶‬میلیــون متــر مکعــب اســت پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫زمســتان امســال بــا کمبــود گاز مواجــه باشــیم و صنایــع‬ ‫از اکنــون بــه فکــر چــاره ای برای تامین ســوخت باشــند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی افزود‪ :‬کارخانه‬ ‫الومینــای جاجــرم و ســیمان بجنــورد بــه فکــر ســوخت‬ ‫دوم مــازوت‪ ،‬نیــروگاه شــیروان هــم مخــازن گازوییــل را‬ ‫پــر کنــد تــا در زمســتان بــه مشــکل برنخورنــد‪.‬‬ ‫تهدید حیات وحش گلستان در پی گرمای ‪ ۵۰‬درجه‬ ‫گرمــای طاقــت فرســا و دمــای بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬درجــه روزهــای اخیــر و اینــده گلســتان‬ ‫عــاوه بــر احتمــال وقــوع اتش ســوزی در‬ ‫زیســتگاه های جنگلی و مرتعی‪ ،‬پســتانداران‬ ‫و گونه هــای جانــوری حیــات وحــش ایــن‬ ‫اســتان را بــه دلیــل کاهــش شــدید منابــع‬ ‫ابــی مــورد نیــاز در خطــر جــدی مــرگ و نابودی‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی و افزایــش دمــا بــه جــز‬ ‫اســیب هایی کــه بــرای زندگــی بشــری و‬ ‫جوامــع مســکونی دارد‪ ،‬بــه دلیــل احتمــال‬ ‫بــروز اتش ســوزی در مراتــع و جنگل هــا و‬ ‫همچنیــن کاهــش منابــع ابــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫زنــگ خطــری جــدی بــرای ســایر زیســتمندان‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید هــوا و کاهــش نــزوالت‬ ‫اســمانی بــه همــراه خشــک شــدن بخشــی‬ ‫از چشــمه ســارها و ابشــخورهای حیــات‬ ‫وحــش در مناطــق کوهســتانی و کــم شــدن‬ ‫منابــع ابــی در دشــت های شــمالی گلســتان‪،‬‬ ‫تامیــن اب شــرب حیــات وحــش را بــا چالــش‬ ‫جــدی روبــرو و طرفــداران حیــات وحــش را‬ ‫نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش رییــس پــارک ملــی گلســتان از‬ ‫خشــک شــدن ‪ ۱۵‬درصــد چشــمه هــای ایــن‬ ‫زیســت کــره خبــر داد و گفــت کــه از مجمــوع ‪۱۳۰‬‬ ‫چشــمه حــدود‪ ۲۰‬رشــته ان خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬خشــک‬ ‫شــدن چندیــن رشــته در منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده جهــان نمــای کردکــوی نیــز بــر زبــان هــا‬ ‫افتــاده اســت‪.‬‬ ‫خشــک ســالی ســبب شــده تــا دبــی منابــع‬ ‫ابــی موجــود در زیســتگاه های حیــات وحــش‬ ‫گلســتان در مقایســه بــا ســال های پربــاران بــه‬ ‫کمتــر از نصــف کاهــش یابد کــه ادامه این روند‬ ‫بــدون تردیــد برجمعیــت گونه هــای جانــوری و‬ ‫گیاهــی تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫طــی روزهــای پیــش رو بــا شــدت گرفتــن‬ ‫گرمــا‪ ،‬جانــوران و طیــور و پرنــدگان وحشــی‬ ‫بــرای ســیراب شــدن بــه پاییــن کــوه و اطــراف‬ ‫روســتاها و مــزارع و مناطــق مســکونی پنــاه‬ ‫می اورنــد کــه در بســیاری از مواقــع نــه تنهــا ابــی‬ ‫پیــدا نمی کننــد بلکــه توســط بعضی ســودجویان‬ ‫شــکار شــده و یــا دچــار اســیب مــی شــوند ‪.‬‬ ‫بــه دلیــل پیشــروی و توســعه ســکونتگاه ها‬ ‫در مناطــق همجــوار بــا زیســتگاه های حیــات‬ ‫وحــش و همچنیــن تغییــر کاربــری باغــات‪،‬‬ ‫تعــارض بیــن حیــات وحش و انســان افزایش‬ ‫یافتــه و ســبب مــی شــود تــا اســیب پذیــری‬ ‫حیــات وحــش در زمــان رخدادهــای طبیعــی‬ ‫ماننــد بــرف و کــوالک شــدید و یــا خشکســالی‬ ‫و گرمــای مفــرط افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫تغییــر در برخــی شــاخص های مهاجــرت‬ ‫چــون زمــان‪ ،‬مــکان و طــول ســفر از جملــه‬ ‫تاثیــرات خشکســالی و گرمــای شــدید بــر‬ ‫رفتــار حیــات وحــش اســت ‪.‬‬ ‫گونه هــای علفخــوار قــوچ و میــش‪ ،‬کل و‬ ‫بــز‪ ،‬اهــو‪ ،‬مــرال و شــوکا کــه اغلــب در مناطــق‬ ‫کوهســتانی و جنــگل هــای باالدســت زندگــی‬ ‫مــی کننــد در اواســط بهــار زایمــان کــرده و‬ ‫در تابســتان دارای بــره چنــد ماهــه هســتند‬ ‫کــه همراهــی بــا گلــه بــرای یافتــن منابــع‬ ‫ابــی بــرای انهــا دشــوار و خطرنــاک اســت و‬ ‫بیشــترین اســیب از گرمــا طــی روزهــای اینده‬ ‫نصیــب ایــن جانــداران کوچــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــم ابــی و شــدت خشکســالی بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان هواشناســی‬ ‫و مســووالن امــر طــی ‪ ۳۰‬ســال گذشــته‬ ‫بی ســابقه بــوده و حیــات وحــوش و جانــوران‬ ‫منطقــه را بیــش از هــر زمــان دیگــری تهدیــد‬ ‫می کنــد کــه یکــی دیگــر از ایــن تهدیــدات‬ ‫وقــوع حریــق در زیســتگاه های حیــات‬ ‫وحــش اســت‪.‬‬ ‫در روزهــای گــرم ســال بــرای جلوگیــری از هــر‬ ‫گونــه مشــکلی بایــد از روشــن کــردن اتــش‬ ‫در زیســتگاه های حیــات وحــش‪ ،‬جنگل هــا و‬ ‫مراتــع اجتنــاب کــرده و ضمــن اطمینــان کامل از‬ ‫مهــار اتــش قبــل از تــرک منطقــه از رهــا ســازی‬ ‫مــواد شیشــه ای و اشــیاء مشــابه در مراتــع و‬ ‫گردشــگاه هــای طبیعــی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه مــواد هماننــد عدســی ذره بیــن‬ ‫عمــل کــرده و موجــب اتــش گرفتــن علوفــه‬ ‫خشــک و مــواد قابــل اشــتعال در مراتــع شــده و‬ ‫کانون هــای اتــش در مناطــق ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن خــودداری از پــرت کــردن تــه‬ ‫ســیگار یــا چــوب کبریــت اســتفاده شــده‬ ‫در طبیعــت و مــکان هــای مســتعد اتــش‬ ‫کارفرمایان داوطلب‬ ‫مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرند‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬افتتــاح شــده و بیمــاران اعصــاب و‬ ‫روان‪ ،‬ناشــنوا و افــراد دارای اختــاالت بینایــی‪،‬‬ ‫جســمی و حرکتــی و معلــوالن ذهنــی را تحــت‬ ‫پوشــش قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن‬ ‫بهکــوش افــزود‪ :‬افــراد دارای معلولیــت شــغل‬ ‫یــک هویــت و نــه یــک درامــد اســت و باعــث بــاال‬ ‫رفتــن کیفیــت زندگــی‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬انگیــزه‬ ‫و ازدواج و غیــره بــرای یــک فــرد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افــراد دارای معلولیــت از طریــق‬ ‫ســازمان بهزیســتی بــه مــا معرفــی می شــوند و‬ ‫ســپس وظیفــه ایــن مرکــز یافتــن کار بــرای ایــن‬ ‫افــراد اســت و بعــد از ان فــرد در یــک بــازه زمانــی‬ ‫یــک الــی ســه مــاه بــه عنــوان نیــروری کارورزی‬ ‫در مجموعــه درخواســت دهنــده نیــروی کار‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت می شــود‪.‬‬ ‫قاســمی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۴‬نفــر از طریق‬ ‫ایــن مرکــز در مراکــز معرفــی شــده مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت کــه ‪ ۳۵‬نفــر زن و ‪ ۳۹‬نفــر مــرد هســتند‬ ‫کــه شــامل بیمــاران اعصــاب و روان یــک نفــر‪،‬‬ ‫جســمی و حرکتی ‪ ۳۵‬نفر‪ ،‬ناشــنوا ‪ ۱۷‬نفر‪ ،‬نابینا‬ ‫هشــت نفــر و ذهنــی ‪ ۱۳‬نفــر می باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن‬ ‫بهکــوش گــرگان بــا بیــان اینکــه از ایــن افــراد تا دو‬ ‫ســال پشــتیبانی می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ظرفیــت مرکــز‬ ‫گــرگان ‪ ۵۰‬نفــر بــوده کــه بــه دنبــال ان هســتیم‬ ‫ایــن تعــداد را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نســبت بــه ارائــه برخــی خدمــات‬ ‫مدیــر مرکــز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن‬ ‫بهکــوش گــرگان گفــت بــا فراهــم امــدن ‪۷۴‬‬ ‫شــغل بــرای افــراد دارای معلولیــت و حمایــت از‬ ‫کارفرمایــان بــا پرداخــت تســهیالت خبــر داد‪.‬‬ ‫فرهــاد قاســمی در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه گلســتان در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن مرکــز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن بهکــوش‬ ‫در امــوزش اینــه کاری از اینــه هــای دو میلــی متــری اســتفاده‬ ‫شــده ‪ ،‬بــا ‪ ۴‬میلــی متــری مــی شــود اینــه کاری کــرد‪ .‬اما بهترین‬ ‫ســایز‪ ،‬یــک میلــی متــری اســت‪ .‬ســطح کار مــی توانــد ســفال ‪ ،‬چــوب و یــا شیشــه باشــد‪.‬‬ ‫برای انجام دادن اینه کاری روی ظروف سفالی‪ ،‬ما به وسایل زیر نیاز داریم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اینــه بــه ضخامــت یــک میــل‪ ،‬از اینــه هــای کلفــت تــر هــم مــی شــود اســتفاده کــرد؛ ولی‬ ‫زیبایــی یــک میــل بیشــتر و کار بــا ان‪ ،‬راحــت تــر اســت‪ -۲/.‬چســب چوبــی که بعد از خشــک‬ ‫شــدن‪ ،‬بیرنگ می شــود‪ -۳/.‬ســمباده‪ -۴/‬دســتمال تمیز‪-۵/‬ظرف ســفالی‬ ‫‪-۶‬سیم چین یا الماس مخصوص اینه‪ -۷/‬رنگ مخصوص‪/‬اینه کاری روی سفال‬ ‫ابتــدا بــا ســمباده‪ ،‬ظرفتــان رو خــوب بســابید کــه هــر ضایعــات یــا پســتی و بلنــدی دارد‪ ،‬از‬ ‫بیــن برود‪.‬بعــد بــا پارچــه تمیــز نــم دار‪ ،‬خــوب از گــرد و خــاک پاکــش کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫طــرح اولیــه را روی ظــرف مــی کشــیم‪.‬اینه هــا را بــه وســیله ســیم چیــن بــه قطعــات کوچــک‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬اشــکالی نــدارد اگــر شــبیه هــم یــا انــدازه هــم در نیایند؛ زیبایــی کار به همین‬ ‫اســت‪.‬البته مــی توانیــد یــه شــکل و یــک انــدازه هــم بچینیــد‪.‬‬ ‫بــرای انــدازه هــای هماهنــگ‪ ،‬اول روی اینــه را خــط کشــی مــی کنیــم بــه صــورت لــوزی یــا‬ ‫مربــع و… بعــد چیــده مــی شــود‪.‬با المــاس مخصــوص شیشــه بــری هــم مــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه زمــان بــرش بایــد مراقــب باشــید و بــا انگشــت شــصت روی اینــه ها را نگــه دارید توی‬ ‫چشــم نرود‪.‬حــاال از چســب چــوب روی یــک قســمت از ظــرف مــی زنیــم و شیشــه هــا را کنــار‬ ‫هــم مــی چســبانیم نــه خیلــی دور از هــم نــه خیلــی چســبان بــه هــم بعــد از اینکــه بــه کل‬ ‫ظــرف اینــه چســباندیم مــی گذاریــم خــوب خشــک شــود‪ ،‬تقریبــا دو یــا ســه ســاعت هرچــه‬ ‫ســوزی‪ ،‬خــودداری از ســوزاندن بقایــای‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در مــزارع‪ ،‬پاکســازی‬ ‫اطــراف منطقــه اتــش ســوزی از تمــام مــواد‬ ‫ســوختنی‪ ،‬جلوگیــری از بــازی کــردن کــودکان‬ ‫بــا اتــش بویــژه در مناطــق مرتعــی و اراضــی‬ ‫مســتعد اتــش ســوزی از دیگــر مــواردی اســت‬ ‫کــه بایــد رعایــت شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب برخــورداری‬ ‫از ویژگی هــای جغرافیایــی متعــدد از‬ ‫زیســتگاه های مختلفــی برخــوردار اســت کــه از‬ ‫ان جملــه می تــوان بــه پــارک ملــی گلســتان و‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده جهان نمــا اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫در ایــن زیســتگاه های گونه هــای جانــوری‬ ‫ارزشــمندی شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورها‪،‬‬ ‫راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور‬ ‫جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ و‬ ‫میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪،‬‬ ‫الک پشــت چهــار چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪،‬‬ ‫مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و افعــی‬ ‫قفقــازی زندگــی می کنــد ‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان بــا صــدور اخطاریــه‬ ‫در روزهــای گذشــته بــا اشــاره بــه توســعه‬ ‫فعالیــت امــواج ســامانه کــم فشــار تابســتانه‪،‬‬ ‫از دمــای هــوا در ایــن اســتان طــی روزهــای‬ ‫اینــده بــه ‪ ۵۰‬درجــه خبــر داده بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫بــه کارفرمایــان گفــت ‪ ۲۵ :‬درصــد ســهم بیمــه‬ ‫بــه کارفرمــا برگردانــده می شــود و بــه ازای هــر‬ ‫فــرد کــه بــه کار گرفتــه می شــود بعــد از ‪ ۶‬مــاه‬ ‫مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــا کارمــزد چهــار درصــد‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۹‬شــرکت و‬ ‫موسســه بــا مــا در حــال همــکاری هســتند کــه‬ ‫شــامل لــوازم جانبــی و تعمیرات تلفــن همراه‪،‬‬ ‫خیاطــی‪ ،‬نانوایــی و نــان فانتــزی‪ ،‬کتابخانــه و‬ ‫غیــره می باشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان یــاداور شــد کــه بایــد در ایــن بخش‬ ‫از حمایــت و تخصیــص اعتبــارات جدیدتری برای‬ ‫تحــت پوشــش قــرار دادن ایــن قشــر از جامعــه‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اموزش اینه کاری روی سفال‬ ‫بیشــتر بهتــر؛ حــاال نوبــت مــات گیری هســت‪.‬‬ ‫مالت الزم برای اینه کاری‪:‬‬ ‫مــات مخلوطــی از ســیمان ســفید یــا ســیاه بــه اضافــه پــودر ســنگ هســت کــه بــرای بنــد‬ ‫کشــی بیــن قطعــات اســتفاده مــی شــود‪.‬معموال” نســبت مخلــوط ‪ ۱‬بــه ‪ ۳‬هســت‪۱( .‬واحــد‬ ‫ســیمان بــا ‪ ۳‬واحــد پــودر ســنگ )‪.‬البتــه مــی توانیــد مــات را بــه صــورت امــاده هــم بخریــد‪.‬‬ ‫عــده ای هــم مــات را بــا گــچ و اب و چســب چــوب و رنــگ درســت مــی کنند‪.‬مــات را کــه‬ ‫امــاده کردیــد بــا دقــت بــه کل ظــرف مــی مالیــد کــه بــه طــور کامــل الی اینــه هــا بــرود‪.‬‬ ‫نگــران کثیــف شــدن اینــه هــا نباشــید‪.‬بعد از خشــک شــدن‪ ،‬اینــه هــا را بــا دســتمال نمــدار‬ ‫پــاک کنیــد تــا تمیــز و درخشــان شــود‪.‬این کار تمــام شــده هســت کــه هنــوز مــات روی ان‬ ‫نریختنــد و بنــد کشــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫روش دیگر تهیه مالت برای اینه کاری‪:‬‬ ‫بــرای مــات گیــری پــودر مــل را بــه انــدازه ســه قاشــق غــذا خــوری و یــک قاشــق چایخــوری‬ ‫رنــگ پــودری مخلــوط مــی کنیم‪.‬رنــگ پــودری خشــک کــه بشــود‪ ،‬تیــره تــر مــی شــود بــه‬ ‫همیــن دلیــل بایــد بــه مقــدار کــم بریزید‪.‬یک قاشــق ســیمان ســفید هم اگر باشــد که عالی‬ ‫مــی شــود‪( .‬ســیمان ســفید یــا پــودر ســنگ فــرق نــدارد )‬ ‫بــا اب مخلــوط مــی کنیــم حالــت خمیــری کــه پیــدا کــرد بــه انــدازه یــک قاشــق غــذا خــوری‬ ‫چســب چــوب اضافــه مــی کنیــم‪ .‬خــوب ترکیــب مــی کنیــم روی کار مــی کشــیم خشــک کــه‬ ‫شــد بــا پارچــه نمــدار تمیــز مــی کنیــم دوبــاره مــی کشــیم تــا درزهــا کامــا” پــر شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫چرا گرگان که مرکز استان گلستان است فاقد نیروگاه برق‬ ‫می باشد اما شهرستان کوچکی چون علی اباد دارای نیروگاه‬ ‫برق است؟‬ ‫ایا علت ضعف مدیریتی در گرگان است؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪334‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫تلف شدن شمار بسیاری‬ ‫از ماهیان رودخانه اترک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کمبود جایگاه های ســوخت گاز طبیعی در شــهر و جاده های‬ ‫گنبــدکاووس ســبب شــده بــا خــارج شــدن یــک جایــگاه از‬ ‫چرخــه فعالیــت‪ ،‬دیگــر جایگاه هــا بــا ازدحــام خودرو و تشــکیل‬ ‫صف هــای طوالنــی مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫براثــر خشکســالی تعــداد زیــادی از ماهیــان رودخانــه‬ ‫اتــرک خراســان شــمالی در محــدوده روســتای اخلــی دنــگل‬ ‫تلــف شــدند‪.‬‬ ‫ستوه مردم گنبدکاووس از کمبود جایگا ه سوخت گاز طبیعی‬ ‫کمبــود جایگاه هــای ســوخت گاز طبیعــی در‬ ‫مناطــق شــهری و جــاده ای گنبــدکاووس بــا پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‪ ،‬حــدود ‪۳۷۴‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت و حــدود ‪ ۹۰‬هزار خودرو ســبب‬ ‫شــده مــردم ایــن شهرســتان مرزی چندین ســاعت‬ ‫در شــبانه روز ســاعات زیــادی را در صف هــای‬ ‫طوالنــی ســوخت گیری بــه انتظــار بایســتند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر گنبــدکاووس پنــج جایگاه ســوخت‬ ‫گاز طبیعــی شــامل ســه جایــگاه در مناطــق شــهری‬ ‫گنبــد‪ ،‬یکــی در شــهر مــرزی اینچــه بــرون و یکــی‬ ‫در روســتای اق ابــاد دارد کــه بــه گفتــه مــردم و‬ ‫مســووالن متولــی نــه تنهــا جوابگــوی نیــاز مــردم‬ ‫ایــن شهرســتان نیســت بلکــه در مواقعــی کــه یــک‬ ‫یــا ‪ ۲‬جایــگا ه بــه دالیــل مختلــف از جملــه تعمیــر‬ ‫از چرخــه خدمــات دهــی خــارج شــوند‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مــردم مضاعــف مــی گــردد‪.‬‬ ‫مشــکلی که از ‪ ۱۰‬روز پیش در شــهر گنبدکاووس‬ ‫بــه ســبب خــارج شــدن یکــی از جایگاه هــای‬ ‫ســوخت گاز طبیعــی متعلــق بــه شــهرداری‬ ‫ایجــاد شــده و نتیجــه ان شــلوغی ‪ ۲‬جایــگاه گاز‬ ‫طبیعــی دیگــر و ایجــاد صف هــای طوالنــی و چنــد‬ ‫کیلومتــری شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه جایــگاه ســوخت گاز طبیعــی شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس پــس از انجــام تعمیــرات بــه چرخــه‬ ‫خدمــات دهــی بازگشــت و اندکــی از صف هــای‬ ‫طوالنــی مقابــل جایگاه هــای ســوخت کاهــش‬ ‫یافــت امــا مــردم ایــن شهرســتان از متولیــان‬ ‫امــر مــی خواهنــد نســبت بــه افزایــش تعــداد‬ ‫جایگاه هــای گاز طبیعــی در مناطــق شــهری و‬ ‫جــاده ای ان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان گنبــدی درایــن خصــوص‬ ‫گفــت کــه از ‪ ۱۰‬روز پیــش کــه جایگاه ســوخت گاز‬ ‫طبیعــی شــهرداری بــه خاطر نقص فنــی در جاده‬ ‫کمربنــدی تعطیــل شــد‪ ،‬صف هــای طوالنــی‬ ‫خودروهــای دوگانــه ســوز در ‪ ۲‬جایــگاه دیگــر ایــن‬ ‫شــهر ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل محمــدزاده کــه در اژانــس‬ ‫تلفنــی مشــغول فعالیــت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه‬ ‫علــت شــلوغی و صف هــای طوالنــی مقابــل‬ ‫جایگاه هــای ســوخت هــر روز مجبــور بــه توقــف‬ ‫چنــد ســاعته بــرای ســوخت گیــری هســتم و بایــد‬ ‫خــوش شــانس باشــم در ایــن فاصلــه‪ ،‬بــرق‬ ‫جایــگاه قطــع نشــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر بــرق جایــگاه ســوخت گاز‬ ‫طبیعی قطع شــود‪ ،‬مدت زمان توقف حداقل ‪۲‬‬ ‫برابــر خواهــد شــد و ایــن موضــوع خســارت مالــی‬ ‫بــه افــرادی چــون مــن کــه از طریــق مسافرکشــی‬ ‫امــرار معــاش مــی کنیــم‪ ،‬وارد می کنــد‪.‬‬ ‫شــهروند دیگــری نیــز گفــت کــه پراکندگــی ســه‬ ‫جایــگاه گاز طبیعــی فعلــی در شــهر گنبــدکاووس‬ ‫نامناســب و فاصلــه زیــادی از یکدیگــر دارنــد و‬ ‫در هفتــه گذشــته کــه جایــگاه شــهرداری از دور‬ ‫خــارج شــد‪ ،‬مجبــور بودیــم بــه یکــی از ‪ ۲‬جایــگاه‬ ‫دیگــر در خــارج شــهر برویــم‪.‬‬ ‫ســعید امانــزاده بــا گالیــه از کمبــود جایــگاه‬ ‫ســوخت گاز طبیعــی در مناطــق شــهری و‬ ‫جــاده ای گنبــدکاووس اضافــه کــرد‪ :‬وقتــی‬ ‫دولــت مــردم را تشــویق بــه خریــد خودروهــای‬ ‫دوگانــه ســوز می کنــد و بــا توجــه بــه ارزان بــودن‬ ‫ایــن نــوع ســوخت و الودگــی کمتــر ان‪ ،‬بایــد‬ ‫زیرســاخت های الزم را نیــز فراهــم نمایــد تــا‬ ‫مشــکالت مــردم بــه خصــوص در شــرایط بحرانی‬ ‫و تعطیلــی یــک یــا ‪ ۲‬جایــگاه به خاطــر تعمیرات‪،‬‬ ‫کمتــر شــود‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس پلیــس راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۹۰‬هــزار خــودرو پــاک‬ ‫شــده (پــاک انتظامــی متعلــق بــه گنبــد) دارد کــه‬ ‫بــراورد می شــود حــدود نیمــی از انهــا دوگانه ســوز‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجید نوری افزود‪ :‬با تعطیلی جایگاه‬ ‫ســوخت گاز طبیعــی شــهرداری گنبــدکاووس در‬ ‫جــاده کمربنــدی‪ ۲ ،‬جایــگاه دیگــر کــه در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی راهنمایی و رانندگی نیســت‪ ،‬ســبب‬ ‫شــلوغی و ایجــاد ترافیــک بــا صف هــای طوالنــی‬ ‫در مقابــل انهــا شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس ضمــن عذرخواهــی از‬ ‫شــهروندان بــه خاطــر تعطیلــی جایــگاه ســوخت‬ ‫گاز طبیعــی متعلــق بــه شــهرداری در جــاده‬ ‫کمربنــدی (شــهید صیــاد شــیرازی)‪ ،‬گفت‪ :‬نقص‬ ‫فنــی و طوالنــی شــدن تعمیــرات ان‪ ،‬علت اصلی‬ ‫تعطیلــی جایــگاه بــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی افــزود‪ :‬وارداتــی بــودن‬ ‫بســیاری از قطعــات جایگاه هــای ســی ان جــی‬ ‫عامــل اصلــی در طوالنی شــدن تعمیرات جایگاه‬ ‫ســی ان جــی شــهرداری شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس شــرکت پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی ناحیــه گنبدکاووس نیز بــا اذعان به کمبود‬ ‫جایگاه هــای ســوخت گاز طبیعــی در مناطــق‬ ‫شــهری و جــاده ای ایــن شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫شــرکت از هرگونــه ســرمایه گــذاری بــرای احــداث‬ ‫جایــگاه ســوخت گاز طبیعــی در شــهر و جاده هــا‬ ‫اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫هــادی قــزل ســفلی افــزود‪ :‬کمبــود جایگاه هــای‬ ‫ســوخت گاز طبیعــی در شــهر و جــاده هــای‬ ‫گنبــدکاووس ســبب شــده بــا خــارج شــدن یــک‬ ‫جایــگاه از چرخــه فعالیــت‪ ،‬دیگــر جایگاه هــا بــا‬ ‫ازدحــام خــودرو و تشــکیل صف هــای طوالنــی‬ ‫مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درحــال حاضــر گنبــدکاووس‬ ‫پنــج بــاب جایــگاه ســوخت گاز طبیعــی شــامل‬ ‫ســه جایــگاه در مناطــق شــهری گنبــد‪ ،‬یکــی در‬ ‫شــهر مــرزی اینچــه بــرون و یکــی نیــز در روســتای‬ ‫اق ابــاد دارد امــا بــه اعتقــاد کارشناســان شــرکت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی‪ ،‬ایــن شهرســتان‬ ‫حداقــل بــه ‪ ۲‬جایــگاه ســوخت گاز طبیعــی در‬ ‫شــهر و چنــد جایــگاه جــاده ای نیــاز دارد‪.‬‬ ‫قــزل ســفلی ادامــه داد‪ :‬طــی چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــه ســبب افزایــش قیمت هــا و بــاال رفتــن‬ ‫هزینــه خریــد دســتگاه های جایــگاه ســی ان‬ ‫جــی کــه غالبــا وارداتــی هســتند‪ ،‬اســتقبال بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری و احــداث چنیــن جایگاه هایــی از‬ ‫ســوی عالقمنــدان کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی ناحیه‬ ‫گنبــدکاووس تصریــح کــرد کــه درحــال حاضــر‬ ‫هزینــه راه انــدازی یــک جایــگاه ســی ان جــی ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت و ایــن مبالــغ بــاال‪ ،‬انگیــزه‬ ‫افــراد بــرای ســرمایه گذاری را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا یــاداوری صــدور مجــوز چنــد‬ ‫ســال پیــش بــرای احــداث یــک جایــگاه ســوخت‬ ‫گاز طبیعــی در شــهر گنبــدکاووس‪ ،‬گفــت‪ :‬فــرد‬ ‫ســرمایه گذار تجهیــزات مــورد نیــاز را خریــداری‬ ‫کــرده و فقــط زمیــن محــل احــداث ان اشــکاالتی‬ ‫داشــت کــه در حــال رفــع ان اســت‪.‬‬ ‫قــزل ســفلی افــزود‪ :‬احــداث جایــگاه ســوخت‬ ‫گاز طبیعــی در جاده هــای اصلــی و شــریانی‬ ‫گنبــدکاووس بــا رعایــت فاصله بیــن ‪ ۲‬جایگاه نیز‬ ‫هیــچ منــع و محدودیــت قانونــی نــدارد و شــرکت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی از ســرمایه گذاری در‬ ‫ایــن بخــش نیــز اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا حــدود ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دومین شهرســتان بزرگ اســتان گلســتان اســت‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫ساالنه متولیان ایجاد شغل اماری تحت عنوان ایجاد اشتغال منتشر می کنند‪...‬‬ ‫اما از این امار در جامعه بیکاری چیزی قابل لمس نبوده است‪.‬‬ ‫این شغل های ایجاد شده کجا هستند ؟‬ ‫ایا فقط در همان اعداد و ارقام خالصه می شوند؟‬ ‫اموزش گل سازی با فوم‬ ‫لــوازم مــورد نیــاز‪:‬گل رز بلندر‪/‬فــوم ســفید نازک‪/‬صــدری ضخیــم بــرای برگ‪/‬صــدری‬ ‫نــازک بــرای کاسبرگ‪/‬ســیم ســبز شــماره هفت‪/‬چــراغ الکلی‪/‬رنــگ اکریلیــک ســبز و‬ ‫ســرخابی (‪ 37‬و ‪/)49‬اسفنج‪/‬ســاقه‪/‬کاغذ یــا مقــوا بــرای کشــیدن الگو‪/‬نــوار گاتریــن‬ ‫قیچی‪/‬چسب حرارتی‬ ‫مراحل ساخت گل رز‬ ‫رسم الگوها‬ ‫باید در ابتدا الگوی گل مورد نظر را رسم کنید‪.‬‬ ‫درست کردن گلبرگ ها‪:‬‬ ‫الگــوی گلبــرگ را روی فــوم قــرار بدهیــد و بــا خــال دور ان را خــط بکشــید و در نهایــت‬ ‫بــا قیچــی بــرش بدهید‪.‬بــه تعــداد دلخــواه گلبــرگ بچینید‪.‬مــی توانیــد از ‪ 15‬گلبــرگ بــرای‬ ‫یــک گل متوســط اســتفاده کنید‪.‬بــرای رنــگ کــردن گلبــرگ ‪ ،‬اســفنج را در رنــگ زده‪ ،‬چنــد‬ ‫دفعــه روی شیشــه بــه صــورت ضربــه ای مــی زنیــم تــا زهــر رنــگ گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫از لبــه بــه وســط گلبــرگ رنــگ مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن گلبــرگ اول لبــه گلبــرگ را‬ ‫روی شــعله چــراغ مــی گیریــم‪ .‬زود برمــی داریــم و نــازک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای نــازک کــردن لبــه بــرگ را بــا انگشــت شســت و اشــاره دو دســت نگــه داشــته و‬ ‫در خــاف جهــت هــم مــی کشــیم‪.‬این کشــیدگی باعــث نــازک و حالــت دار شــدن لبــه‬ ‫گلبــرگ مــی شــود‪.‬گلبرگ را مــی کشــیم تــا گلبــرگ کمــی لولــه شــود‪.‬بعد طــرف دیگــه‬ ‫گلبــرگ را هــم مــی کشــیم‪.‬بعد وســط گلبــرگ را حــرارت مــی دهیــم و بــا دســت تیــز مــی‬ ‫کنیم‪.‬پنــج گلبــرگ کــه فقــط نــازک شــدن بــرای وســط گل هســتند‪.‬‬ ‫مونتاژ گلبرگ ها‪:‬‬ ‫اولیــن گلبــرگ را بــه شــکل زیــر مــی پیچیم‪.‬چســب مــی زنیــم‪ 4.‬گلبــرگ دیگــه را دانــه‬ ‫دانــه دورش مــی پیچیم‪.‬گلبــرگ هــای دیگــر را هــم اضافــه مــی کنیم‪.‬فقــط دو گلبــرگ‬ ‫اخــر را کمــی پاییــن تــر مــی چســبانیمگل را بــه ســاقه وصــل مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ساخت برگ و کاسبرگ‪:‬‬ ‫بــرگ و کاســبرگ را بــرش مــی زنیم‪.‬انهــا را رنــگ مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن بــرگ‪ ،‬ان‬ ‫را روی چــراغ مــی گیریم‪.‬ســپس ســریع روی قالــب قــرار مــی دهیم‪.‬پشــت بــرگ را بــا‬ ‫ســیم شــماره هفــت چســب مــی زنیــم‪.‬‬ ‫بــه تعــداد دلخــواه بــرگ را بــا نــوار گاتریــن کنــار هــم قــرار میدهیــم و بــاز هــم بــا نــوار‬ ‫گاتریــن بــه ســاقه ی گل وصــل مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن کاســبرگ چهــار ال روی هــم‬ ‫قــرار مــی دهیمبعــد روی چــراغ مــی گیریــم و بــا دســت مــی پیچیم‪.‬ســاقه را از کاســبرگ‬ ‫رد کــرده و بــه زیــر گل مــی چســبانیم‪.‬دور کاســبرگ را نــوار گاتریــن مــی پیچیــم‪.‬‬ ‫می توانید این گل رز را با رنگ های دیگری هم درست کنید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار معــاون فنــی اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن ارتبــاط‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬علــت تلــف شــدن شــمار زیــادی از ماهیــان‬ ‫خشکســالی و کاهــش میــزان اب در رودخانــه اتــرک اســت‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار داشــت‪ :‬برداشــت بیــش از‬ ‫حــد اب بــه واســطه ابیــاری زمین هــای زراعــی توســط‬ ‫کشــاورزان باعــث کاهــش دبــی اب رودخانــه اتــرک شــد‬ ‫و ایــن کاهــش میــزان اب‪ ،‬اکســیژن موجــود در اب نیــز‬ ‫کاهــش یافتــه و ســبب مــرگ ایــن ابزیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد نیــز در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬برداشــت بــی رویــه کشــاورزان روســتاهای‬ ‫نجف ابــاد و حصارگرمخــان بــرای ابیــاری زمین هــای‬ ‫زراعــی از رودخانــه اتــرک موجــب شــده تــا بســتر ایــن‬ ‫رود در محــدوده روســتای اخلــی دنــگل خالــی از اب و‬ ‫خشــک باشــد‪.‬‬ ‫محمــد خالقــی اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش میــزان اب ســبب‬ ‫شــد تــا ماهیــان بــا کمبــود میــزان اکســیژن روبــه رو شــده‬ ‫و تلــف شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت اب منطقــه ای اســتان حــق‬ ‫ابــه رودخانــه را نــداده اســت گفــت‪ :‬انتظــار مــی رود حــق‬ ‫ابــه زیســت محیطــی رودخانــه داده شــود تــا اب در بســتر‬ ‫رودخانــه جــاری شــود‪.‬‬ ‫خالقــی افــزود‪ :‬وجــود اب در بســتر رودخانــه اتــرک در‬ ‫محــدوده اخلــی دنــگل در حــد گــودال هــا اســت و اکنــون‬ ‫زیســت ابزیــان و ســایر زیســتمندان در معــرض خطــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد افــزود گفــت‪:‬‬ ‫شــمار ماهیــان تلــف شــده زیــاد اســت امــا رقــم ان بــراورد‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه مدیــران شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی امکانپذیــر نشــد‬ ‫رودخانــه اتــرک از دامنه هــای جنوبــی ارتفاعــات‬ ‫هزارمســجد در حدفاصــل شهرســتان های قوچــان و‬ ‫چنــاران سرچشــمه می گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده‬ ‫شهرســتان قوچــان در اســتان خراســان رضــوی و‬ ‫بخش هــای میانــی شهرســتان های فــاروج‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫بجنــورد و مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی بــه شــرق‬ ‫اســتان گلســتان وارد شــده و در نهایــت بــه تاالب هــای‬ ‫حاشــیه دریــای خــزر (تــاالب االگل) می ریــزد‪.‬‬ ‫روخانــه اتــرک‪ ،‬پنجمیــن رود طوالنــی کشــور اســت‬ ‫و حــدود ‪ ۲۱۱‬کیلومتــر از مســیر ‪ ۵۳۵‬کیلومتــری ایــن‬ ‫رودخانــه در اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیربجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 37‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪334‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بی رغبتی کشاورزان در تحویل گندم خود‬ ‫به مراکز دولتی‬ ‫بجنــورد ‪ -‬بــازار کســب و کار ‪ -‬معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پیــش بینــی می شــود در ســالجاری گندمــکاران این منطقه تنهــا ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬هزار تن‬ ‫محصــول خــود را بــه دولــت بفروشــند چــرا کــه کشــاورزان اســتان رغبتــی بــرای تحویــل گنــدم مــازاد‬ ‫بــر نیــاز خــود بــه مراکــز دولتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدجــواد تشــکری در ایــن رابطــه اظهــار داشــت‪ :‬طبــق براوردهــای‬ ‫صــورت گرفتــه می بایســت در ســالجاری ‪ ۱۵۶‬هــزار تــن گنــدم از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی‪ ،‬کاهــش تولیــد علوفــه و افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی از جملــه جــو‬ ‫و کاه باعــث عــدم تحقــق پیــش بینی هــای صــورت گرفتــه شــد چــرا کــه در شــرایط عــادی کشــاورزان‬ ‫می بایســت حــدود ‪ ۹۰‬هــزار تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه مراکــز دولتــی تحویــل می دادنــد امــا‬ ‫بــه خاطــر خشکســالی کمتــر محصــول خــود را بــه ســیلوها تحویــل دادنــد بــه همین دلیــل‪ ،‬تاکنون‬ ‫تنهــا ‪ ۱۸‬هــزار تــن گنــدم تحویــل ابنار ســیلوها شــده اســت‪.‬‬ ‫تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬کمبــود بارندگــی و خشکســالی شــدید موجــب کاهــش تولید گندم شــده‬ ‫اســت بطوریکــه طبــق بــراورد در ســال زراعــی جــاری نســبت به ســال گذشــته با کاهــش ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫دنیای اقتصاد‪:‬‬ ‫اتش زوی گسترده‬ ‫کانادا در جهنم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش بــا ایــن قطعی هــای بــرق گســترده‬ ‫مــا هــم در جهنــم هســتیم!‬ ‫هفــت صبــح‪ :‬منتقــدان ماجــرای واکســن‪ :‬اصنــاف‬ ‫تعطیــل شــوند بهتــر اســت یــا وزارت بهداشــت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هیچکــدام؛ مدیــران ناالیــق و بــی کفایــت‬ ‫برکنار شــوند!‬ ‫همشهری‪ :‬افزایش قطعی های برق منجر به باال‬ ‫رفتــن ‪ 15‬درصــدی قیمــت ژنراتــور و موتــور بــرق شــد‬ ‫علم تاج‪ :‬خدا وکیلی این چند سال در حق مافیای‬ ‫ژنراتــور و موتــور بــرق اجحــاف صــورت گرفتــه بــود!‬ ‫ایــران‪ var :‬تــا ده ســال دیگــر هــم به ایــران نمی اید‬ ‫علــم تــاج‪ :‬تــا نظــر مافیــای ‪ var‬چــه باشــد؟!‬ ‫جام جم‪ :‬از هر ‪ 667‬ایرانی یک نفر نویسنده است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــس چــرا همــه تــو تلگــرام و اینســتاگرام‬ ‫در حــال کپــی کاری هســتند؟! راســتی فیــروز‬ ‫کریمــی هــم جــزو ایــن ‪ 667‬نفــر هســت یــا نــه؟!‬ ‫عجبشــیر‪ :‬رشــد عجیــب ثرتمنــدان در ایــران‬ ‫چگونــه اتفــاق افتــاد؟‬ ‫علم تاج‪ :‬دالر ‪ 4200‬تومانی‪ ،‬شفاف نبودن سیستم‬ ‫مالیــات در کشــور‪ ....‬ســوال دیگــری هســت؟!‬ ‫نــو اوران‪ :‬اگــر رئیســی فراجناحــی عمــب کنــد موفــق‬ ‫ا ست‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نظرتــان چیســت از همیــن کابینــه‬ ‫فعلــی هــم چنــد را در لیســتش قــرار دهــد؟!‬ ‫کیمیــای وطــن‪ :‬نایــب رئیــس مجلــس‪ 3/4 :‬تــن‬ ‫نهــاده دامــی در بنــدر حــال کپــک زدن اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در حــال کپــک زدن اســت‪ .‬هنــوز کــه‬ ‫کپــک نــزده اند!اگــر کپــک زدنــد کمیتــه حقیقــت‬ ‫یــاب تشــکیل مــی شــود‪...‬‬ ‫افــکار‪ :‬واکســن هــای ایرانــی بــه مرحلــه تولیــد‬ ‫صنعتــی نرســیده اند‬ ‫علم تاج‪ :‬پس فعال کاربرد نمایشی دارند!‬ ‫امتیــاز‪ :‬دســتور فــوری روحانــی بــه وزرا بــرای تامیــن‬ ‫کاالهای اساســی‬ ‫علم تاج‪ :‬به تنور سرد نان نمی بندد!‬ ‫حســبان‪ :‬روحانــی‪ :‬کاالهــای اساســی و ضــروری‬ ‫بــه میــزان کافــی تامیــن و تامیــن شــده اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط بــرای توزیــع مناســب اراده کافــی‬ ‫وجــود نــدارد!‬ ‫عصــر ازادی‪ :‬جهانگیــری ائیــن نامــه اجرایی مربوط‬ ‫بــه تکمیــل واحــد هــای مســکن مهــر را ابــاغ کــرد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ایــن همــه ســرعت عمــل و پیپــری در‬ ‫حــل مشــکالت حــوزه مســکن قابــل تقدیــر اســت!‬ ‫داداش هنــوز تــا پایــان دولــت یــک مــاه فرصــت‬ ‫اســت‪ ،‬چــه عجلــه ای بــود حــاال؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫هفت فعال قرانی خراسان‬ ‫شمالی برگزیده کشوری شدند‬ ‫مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای مســاجد خراســان شــمالی‬ ‫گفــت ‪ :‬هفــت فعــال قرانــی اســتان در جمــع ‪ 200‬فعــال قرانــی‬ ‫برگزیــده مســابقه کشــوری تفســیر کوتــاه قــران قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ســتاد ارتباطــات رســانه‬ ‫ای فهما از خراســان شــمالی هاشــم شــیرازیان اظهار داشــت‪ :‬بر‬ ‫اســاس اعالم دبیرخانه برگزاری این مســابقه سراســری‪ ،‬از میان‬ ‫‪ 13‬هــزار شــرکت کننــده فعــال در کانون هــای مســاجد کشــور‪،‬‬ ‫‪ 181‬نفــر از اســتان خراســان شــمالی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫شــیرازیان اســامی برگزیــدگان «نازنیــن عابــدی» و «ناهیــد‬ ‫دبــاب» از اعضــای کانــون فرهنگــی هنــری محبــان الزهــرا (ســام‬ ‫اللــه علیهــا) اســفراین‪« ،‬امیــر علــی پورقاســم» فعــال کانــون‬ ‫پیامبــر اعظــم (صلــی اللــه علیــه والــه وســلم) جاجــرم‪« ،‬جــال‬ ‫کریمیــان» و «حســن رحمتیــان»‪ ،‬از کانــون فرهنگــی هنــری‬ ‫شــهدای شــهرک ولیعصــر (عجــل اللــه تعالــی فــرج الشــریف)‬ ‫شــیروان‪« ،‬حســن رمضانــی» عضــو کانــون فرهنگــی هنــری‬ ‫عاشــقان والیــت اســفراین و نیــز «جــواد بادکشــت» از اعضــای‬ ‫کانــون غدیــر شهرســتان مانــه و ســملقان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مســابقه تفســیر کوتاه قران کریم یکی از برنامه های بارگذاری شــده‬ ‫در ســامانه بچــه هــای مســجد و درقالــب طــرح ملــی ایــران قــوی ســال‬ ‫گذشــته بــه صــورت سراســری ویــژه فعــاالن کانــون هــا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عنــوان متقاضــی اصلــی مســکن ملــی نامشــان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونــی مســکن خبرنــگاران بــا ‪ ۲۰۰‬عضــو در ســال گذشــته بــا هــدف خانــه دار شــدن ایــن‬ ‫قشــر فرهنگــی اغــاز بــه کار کــرد و در مرحلــه اول بــا قــول مســاعد اســتاندار خراســان شــمالی واگــذاری‬ ‫واحدهــای مســکونی در قالــب طــرح اقــدام ملــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲۳۵‬فعــال رســانه ای دارد کــه بیشــتر انهــا در رســانه های مکتــوب و خبرگزاری هــا‬ ‫فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫خبرگزارهــای ایرنــا‪ ،‬ایســنا‪ ،‬ایلنــا‪ ،‬انــا‪ ،‬ایپنــا‪ ،‬ایکنــا‪ ،‬برنــا‪ ،‬پانــا‪ ،‬تســنیم‪ ،‬رســا‪ ،‬فــارس‪ ،‬مهــر‪ ،‬شبســتان‪،‬‬ ‫دانشــجو و علــم و فنــاوری در ایــن اســتان فعالیــت مــی کننــد و روزنامــه هــای کشــوری نیــز در خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۰‬نمایندگــی دارنــد کــه شــمار رســانه هــای فعــال در ایــن اســتان بــه ‪ ۸۶‬مــورد مــی رســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت از جملــه اســتان هایــی اســت کــه شــاخص مطبوعــات و‬ ‫رســانه هــای ان‪ ،‬ماننــد بســیاری از دیگــر شــاخص هــا وضعیــت خوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســی و یکمین اســتان از نظر تعداد رســانه های دارای مجوز اســت و در این اســتان‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۴۴‬هــزار و ‪ ۵۷۱‬نفــر یــک نشــریه مجــوز انتشــار دارد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت کــه در‬ ‫یــک مــاه اخیــر بیــش از ‪ ۵۶‬هــزار تــن انواع کاالی اساســی و نهاده های‬ ‫دامــی بــه وســیله ‪ ۲‬هــزار کامیــون بــه ایــن اســتان حمــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬مهــدی میقانــی اظهــار داشــت‪ :‬حمــل کاالهــای اساســی‬ ‫بــه گلســتان از بنــدر امــام خمینــی در جنــوب کشــور طــی روزهــای‬ ‫اینــده نیــز بــه طــور ویــژه و مســتمر پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۲۷‬نــاوگان بــاری اعــم از کامیــون و وانــت بــار‬ ‫بــا ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۷۸‬راننــده تحــت پوشــش ‪ ۷۹‬شــرکت و ‪ ۳‬انجمــن‬ ‫صنفی کارفرمایــی دارد‪.‬‬ ‫تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فعالیــت بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬کارخانــه تولیدی و صنعتی‬ ‫و قــرار گرفتــن در مســیر ترانزیــت کشــورهای اســیای میانــه از طریــق‬ ‫فعالیــت گمــرک اینچــه بــرون گنبــدکاووس‪ ،‬از جملــه ظرفیــت هــای‬ ‫گلســتان اســت کــه جابجایــی کاال را رونــق داده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت و‬ ‫اقتصاد ان متکی بر پایه کشــاورزی‪ ،‬از شــمال با کشــور ترکمنســتان‪،‬‬ ‫از جنــوب بــا اســتان ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب‬ ‫بــا مازنــدران همســایه اســت‪.‬‬ ‫بهترین راه برای در امان ماندن از ویروس کرونا در خانه ماندن است‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان گفــت کــه رونــد ابتــا و بســتری مــردم گلســتان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا ماننــد ســایر نقــاط کشــور همچنــان افزایشــی و‬ ‫نگران کننــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضا فاضل اظهار داشــت‪ :‬براســاس اخرین‬ ‫امــار از حــدود ســه هــزار تخــت بیمارســتانی موجــود در اســتان‪۴۹۰ ،‬‬ ‫تخــت بــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد تخــت‪ ۹۳ ،‬تخت حامل بیماران‬ ‫بدحــال در بخــش مراقبت هــای ویــژه قــرار دارد ضمــن این کــه حــال‬ ‫‪ ۳۴‬بیمــار وخیــم گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تعــداد بیمــاران‬ ‫بســتری شــده امــروز نســبت بــه روز گذشــته و تعــداد بیمــاران با حال‬ ‫وخیــم بــه ترتیــب ‪ ۲۲‬و ‪ ۴‬نفــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فاضل اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر گلســتان دارای چهار شهرســتان‬ ‫قرمــز (گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬مینودشــت و ازادشــهر)‪ ،‬ســه‬ ‫شهرســتان زرد (بندرگــز‪ ،‬گمیشــان و مراوه تپــه) و هفــت شهرســتان‬ ‫نارنجــی (گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کاللــه و‬ ‫گالیکــش) اســت‪.‬‬ ‫بجنــورد ‪ -‬مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خبرنــگاران اســتان در پــروژه فرهنگیــان و‬ ‫گلســتان بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه بــرای واگــذاری ‪ ۵۸‬واحــد مســکونی بــه قشــر فرهنگــی صاحــب‬ ‫مســکن مــی شــوند‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬واگــذاری ایــن واحدهــای مســکونی در شــورای مســکن‬ ‫اســتان تصویــب شــده و بــر ایــن اســاس ‪ ۴۸‬واحــد مســکونی در گلســتان شــهر و ‪ ۱۰‬واحــد نیــز در پــروژه‬ ‫شــهرک فرهنگیــان واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضیــان پــروژه فرهنگیــان در قســط اول ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال و متقاضیــان پــروژه گلســتان‬ ‫شــهر ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال پرداخــت کــرده انــد و دیگــر اقســاط در زمــان الزم اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن ‪ ۲‬طــرح در مرحلــه اســکلت بنــدی قــرار دارد و بــا پیگیــری هــای الزم‬ ‫ســعی مــی کنیــم تــا در موعــد ‪ ۲‬ســاله تکمیــل و واگــذار شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد رونــد اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن در خراســان شــمالی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪۱۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۳‬نفــر در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده انــد کــه از ایــن تعــداد صالحیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۹‬نفــر بــه‬ ‫تاییــد رســید و تاکنــون یکهــزار و ‪، ۵۶۳‬نفــر ســهم اورده خــود را بــه حســاب مصــوب واریــز کردنــد و بــه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان رنگ کرونایی‬ ‫می گیرد‬ ‫ورود ‪ ۲‬هزار کامیون حامل‬ ‫کاالهای اساسی طی یک ماه‬ ‫اخیر به گلستان‬ ‫واگذاری قطعی ‪ ۵۸‬واحد مسکونی به خبرنگاران‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪3‬‬ ‫در تولید مواجه شــدیم که پیش بینی شــده اســت خرید نســبت به ســال گذشــته هم ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫کاهــش یابد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی ســطح زیــر کشــت‬ ‫گنــدم در اســتان را ‪ ۱۴۳‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬هکتــار دانســت و افــزود‪ :‬از ایــن ســطح ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار‬ ‫ابــی و ‪ ۹۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار ان دیــم اســت‪.‬‬ ‫تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی در ســال زراعــی جــاری بــه گندمــزار هــای اســتان‬ ‫خســارت زیــادی وارد کــرد کــه حتــی بخــش قابــل توجهــی از گندمزارهــا از بیــن رفــت و بخشــی‬ ‫نیــز قابــل برداشــت نیســت‪ ،‬در ســال زراعــی جــاری گنــدم از ســطح ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار‬ ‫قابــل برداشــت اســت‪.‬‬ ‫وی عملکرد گندم در اراضی ابی را ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن و اراضی دیم را ‪ ۵۰۰‬تن دانست‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۸۲‬هــزار نفــر‬ ‫بهــره بــرداری ایــن اراضــی محســوب مــی شــوند کــه بــا خانــواده هــای تحــت پوشــش حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر در حــوزه کشــاورزی در ایــن اســتان فعالیــت دارنــد و خراســان شــمالی در تولیــد گنــدم در‬ ‫کشــور رتبــه ‪ ۱۶‬را داراســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار ایســتگاه های بــاران ســنجی در بهــار ســال جــاری در ایــن اســتان ‪ ۵۸‬میلیمتــر بــاران‬ ‫بــه ثبــت رســید کــه ایــن بــارش هــا در بهــار ســال گذشــته حــدود ‪ ۱۳۳‬میلیمتــر بود‪.‬‬ ‫میانگین باران بهاری در خراســان شــمالی در ســال جاری نســبت به دوره اماری بلند مدت ســی‬ ‫ســاله نیــز حــدود ‪ ۳۶‬درصــد کاهش نشــان مــی دهد‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬مــاه ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۴۷.۵‬میلیمتــر بــاران در ایــن اســتان باریــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال زراعــی گذشــته بــارش بــاران حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کمتــر شــد بــه طــوری کــه از ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیمتــر همیــن بــازه زمانــی میانگیــن بــارش هــا بــه ‪ ۲۸۰‬میلیمتــر رســید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۵۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪/‬خانم صغری تمسکنی‬ ‫زاهدی به شناسنامه ‪ ۷۶۷‬کد ملی ‪ ۲۱۲۰۴۰۳۱۷۱‬صادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی کالس پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۳۱‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۹۲/50‬‬ ‫مترمربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لذابه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله پانــزده روز اگهی‬ ‫می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و‬ ‫پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه نمایند ‪.‬م الف‪۷۲۷۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰ /۰۴/19:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۵/04:‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعالم می گردد به اســتناد ماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف ‪،‬تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین که در حال احداث بنا شــده و اســت دارای پالک ‪۳۵۳۲‬فرعی از‪۱۰۸‬اصلی‬ ‫بخش‪۳‬ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله به مســاحت ‪....۳۰۰..‬متر مربع ملکی ‪...‬ســکینه خاتون راییجی‪...‬فرزند‪....‬علی اصغر‪..‬ســاعت‪۱۰‬صبح روز دوشــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۵/18‬در محل وقوع‬ ‫ملک واقع در گرگان منظریه ‪۵‬داخل کوچه اواسط سمت راست بعمل خواهد امد ‪.‬ازاین رو چنانچه مجاوری یا هر شخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند‬ ‫فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا ًبا ذکر شماره پالک فوق الذکر به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بران ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه مربــوط مراجعه و گواهی‬ ‫عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقررات مبادرت به صدر ســند مالکیت خواهد نمــود ‪.‬م الف‪۷۲۷۰‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬روز شنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۴/19‬حجت الله تجری مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 61‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 32‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫احداث ‪ ۳۱۳‬منزل مسکونی برای مددجویان‬ ‫کمیته امداد گنبدکاووس‬ ‫روســای ‪ ۲‬اداره کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) گنبدکاووس گفتند در مناطق روســتایی و شــهر‬ ‫مــرزی اینچه بــرون در ســالجاری ‪ ۳۱۳‬واحــد مســکونی بــرای خانوارهــای مددجــوی بــا بیــش از ‪ ۲‬عضــو‬ ‫بــدون مســکن و دارای زمیــن و یــا دارای خانــه غیــر مقــاوم احــداث می شــود‪.‬‬ ‫روســای ‪ ۲‬اداره کمیتــه امــداد منطقــه یــک و ‪ ۲‬گنبــدکاووس در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــتند کــه ســاخت و‬ ‫احــداث ایــن تعــداد واحــد مســکونی در راســتای تفاهم نامــه پنــج جانبــه «کمیتــه امــداد‪ ،‬بنیــاد مســکن‪،‬‬ ‫بســیج ســپاه انقــاب اســامی‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان (علــوی) و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)» ســاخته‬ ‫خواهــد شــد و هــر یــک از ایــن نهادهــا بخشــی از اقدامــات بــرای ســاخت مســکن را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه ‪ ۲‬گنبــدکاووس درایــن بــاره گفــت‪ :‬ایــن اداره تاکنــون در بخــش کمتــر‬ ‫توســعه یافتــه داشــلی بــرون و شــهر مــرزی اینچه بــرون ‪ ۲۰۰‬خانــوار مددجــوی بــدون مســکن یــا صاحــب‬ ‫مســکن غیرمقــاوم را در مناطــق روســتایی حــوزه فعالیــت ایــن اداره شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫محســن خداپرســت افزود‪ :‬در حال حاضر مراحل اداری‪ ،‬تکمیل پرونده و معرفی به بانک ‪ ۱۹۰‬متقاضی‬ ‫درحال انجام اســت و عملیات اجرایی ســاخت حدود ‪ ۱۰‬واحد مســکونی نیز شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زیربنــای هــر واحــد مســکونی ‪ ۵۵‬مترمربــع می باشــد کــه بــا صــرف هزینــه هــر مترمربــع‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــون ریــال توســط بســیج و ســپاه احــداث خواهــد شــد و ایــن نهــاد کارهــای اجرایــی ســاخت بنــا و‬ ‫تامیــن کارگــر و بنــا را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه ‪ ۲‬گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بنیــاد مســکن مســوولیت معرفــی متقاضیــان‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت قــرض الحســنه یــک میلیــارد ریالــی بــا بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله را بــر عهــده دارد‬ ‫و بنیاد مســتضعفان و ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام نیــز‬ ‫هرکــدام بخشــی از هزینــه‬ ‫ســاخت و تامیــن ‪ ۱۰‬تــن‬ ‫ســیمان رایــگان را تامیــن‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد نیز‬ ‫عــاوه بــر کمــک بالعــوض‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریالــی بــرای‬ ‫ســاخت مســکن‪ ،‬یــک وام‬ ‫قــرض الحســنه ضــروری‬ ‫درصــورت نیــاز بــرای تکمیــل‬ ‫مسکن در اختیار مددجویان‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خداپرســت‪ ،‬هــم اکنــون کمیتــه امــداد منطقــه ‪ ۲‬گنبــدکاووس ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬خانــوار با جمعیت‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر زیرپوشــش دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه یــک گنبــدکاووس نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت کــه بــرای‬ ‫ســاخت مســکن مددجویــان واجــد شــرایط ایــن اداره تاکنــون ‪ ۱۱۳‬نفــر شناســایی و اعــام امادگــی کردنــد‬ ‫کــه هــم اکنــون مراحــل اداری و معرفــی بــه بانــک مددجویــان درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمــد باقرپــور بــا بیــان اینکــه ایــن اداره هفــت هزار و ‪ ۲۴۵‬خانوار با جمعیت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۶۴‬نفر زیرپوشــش‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬شناســایی مددجویــان فاقــد مســکن کــه زمیــن بــرای ســاخت خانــه داشــته باشــند و یــا صاحــب‬ ‫مســکن غیرمقــاوم هســتند‪ ،‬ادامــه دارد و محدودیتــی در معرفــی و ســاخت خانــه بــرای انها نیســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪10‬کیلو موادمخدر‬ ‫ازنوع تریاک دراسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف‏‪‎10‎‬کیلوگــرم‬ ‫موادمخــدر از نــوع تریــاک و توقیــف یــک دســتگاه خــودرو تریلــی‬ ‫در‏ایــن رابطــه خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرای قصــد انتقــال‬ ‫و توزیــع موادمخــدر را دارنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد‏مخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫موضــوع‪ ،‬کلیــه محورهــای تــردد خودروهــا را بــه صــورت غیــر‬ ‫محســوس‏تحــت کنتــرل و مراقبــت قــرار دادند‪ ،‬افــزود‪ :‬ماموران‬ ‫بــا مراقبت هــای ویــژه موفــق شــدندیک دســتگاه خــودرو را کــه‬ ‫حامــل مــواد‏مخــدر بــود در محــور مواصالتــی بــا ایجــاد تــور‬ ‫ایســت و بازرســی توقیــف کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ادامــه داد‪ :‬مامــوران در‬ ‫بازرســی از ایــن خودروهــا موفــق بــه کشــف‪10‬کیلوگرم‏موادمخــدر‬ ‫از نــوع تریــاک کــه بــه طــور ماهرانــه جاســازی شــده بــود‪ ،‬شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در این راســتا ‪ 4‬نفر متهم‬ ‫نیــز دســتگیر شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫‏بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫جمع اوری ‪ 11‬معتاد متجاهر‬ ‫و پر خطر در مانه و سملقان‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از‬ ‫جمــع اوری‪ 11‬معتــاد متجاهــر و پــر خطــر در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر ‏داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی‬ ‫نــزاد»در گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای ارتقــاء امنیــت‏اجتماعــی و جلــب رضایــت عمومــی‬ ‫مــردم‪ ،‬طــرح تشــدید فعالیت هــای انتظامــی و جمــع اوری‬ ‫معتــادان پــر خطــر بــا محوریــت‏پاکســازی نقــاط الــوده و جــرم‬ ‫خیــز توســط مامــوران انتظامــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر و‬ ‫کالنتــری ‪ ،11‬در روز گذشــته بــه‏مرحلــه اجــرا در امــد‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 11‬معتــاد متجاهر از‬ ‫ســطح شــهر جمــع اوری و بــرای اصــاح و بهبــودی بــه کمپ هــای‬ ‫‏تــرک اعتیــاد معرفی شــدند‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا‬ ‫اشــاره بــه رضایتمنــدی مــردم از اجــرای ایــن طرح هــا از همــکاری‬ ‫‏صمیمانــه انــان تشــکر کــرد و افــزود‪ :‬از شــهروندان عزیــز انتظــار‬ ‫مــی رود در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه ‏در زمینــه توزیــع انــواع موادمخــدر‪ ،‬مراتــب را بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‏‬ ‫کشف ماینرهای قاچاق‬ ‫از منازل مسکونی ازادشهر‬ ‫گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 30‬دســتگاه‬ ‫ماینــر قاچــاق بــه ارزش ‪ 18‬میلیــارد ریــال در ‪ 5‬واحــد‬ ‫مســکونی در شهرســتان ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی و پلیــس اگاهــی ازادشــهر بــا انجــام‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی فعالیــت غیرمجــاز‬ ‫تعــدادی دســتگاه ماینــر در ‪ 5‬واحــد مســکونی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫در بازرســی از مکان هــای مــورد نظــر ‪ 30‬دســتگاه ماینــر‬ ‫قاچــاق را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش کاالهــای مکشــوفه بالــغ بــر ‪ 18‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورده شــده کــه در ایــن رابطــه ‪ 5‬متهــم دســتگیر و‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان از شــهروندان خواســت درصــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک بــه خصــوص فعالیــت‬ ‫ماینرهــای غیرمجــاز و قاچــاق‪ ،‬مراتــب را از طریــق شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫الزمه توسعه تجاری‪ ،‬تبادالت با اوراسیاست‬ ‫رییــس اتــاق تعــاون خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گســترش تبــادل‬ ‫تجاری این خراســان شــمالی با ایروان می تواند توســعه اســتانی‬ ‫را بــا ارمنســتان کــه دروازه ورود بــه کشــورهای اوراســیا محســوب‬ ‫مــی شــود بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ابراهیم قربانی در اســتانه ســفر هیات تجاری خراســان شــمالی‬ ‫به ارمنســتان در این ارتباط اظهار داشــت‪ :‬در صورتیکه خراســان‬ ‫شــمالی بــرای ارتبــاط تجــاری با ارمنســتان که هم اکنــون درتحریم‬ ‫ترکیــه بــه عنــوان یکــی از شــرکای تجــاری ایــن کشــور قــرار دارد‪،‬‬ ‫تاخیــر کنــد‪ ،‬قطعــا ســایر اســتان ها معطــل مــا نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا امضــای ایــن موافقت نامــه تجــارت ازاد ایــران بــا‬ ‫کشــورهای ارواســیا بخش زیادی از تولیدات صنعتی وکشــاورزی‬ ‫مــا نیازمنــدی ایــن کشــورها را کــه ارمنســتان دروازه ورودی بــه ایــن‬ ‫انهــا محســوب مــی شــود‪ ،‬مــی توانــد تجــار مــا را بــه یــک بــازار ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیــون نفــری وصــل کنــد کــه تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫قربانــی گفــت‪ :‬در شــرایط فعلــی بــازار تجــاری ایــران نیزبه ســمت‬ ‫ایــراوان مــی رود و ارتبــاط سیاســی و تجــاری خــوب بیــن ایــران‬ ‫و ارمنســتان فرصــت بســیار خوبــی را در اختیــار تجــار خراســان‬ ‫شــمالی قــرار می دهــد کــه بتواننــد در بــازار این کشــور نفــوذ تجاری‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند و بتوانــد مبــادالت تجــاری را افزایــش‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪:‬خراســان شــمالی زیرساخت های صنعتی و‬ ‫کشــاورزی مناســبی دارد کــه بــا توســعه تجــارت خارجــی و افزایــش‬ ‫درامــد باعــث رونــق بیشــتر ایــن واحدهــای صنعتــی و کشــاورزی‬ ‫و اشــتغالزایی بیشــتر مــی شــد و بایــد از هــر فرصتــی بــرای بــرای‬ ‫افزایــش صــادرات اســتانی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫قربانــی مزیــت دیگــر ارتباط با ارمنســتان را اســتقرار یکــی از بانک‬ ‫هــای ایرانــی در ایــن کشــولر دانســت و اظهارداشــت‪ :‬وجــود ایــن‬ ‫بانــک برگشــت پــول ناشــی از صــادرات را نیــز ســرعت خواهــد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه خواهــر خواندگــی‬ ‫بجنــورد بــا یکــی از شــهرهای ارمنســتان از جملــه ایــروان اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬هــم اینــک تــاش مــی کنیــم تــا شــهرداری بجنورد‬ ‫بــا یکــی از شــهرهای ارمنســتان خواهــر خوانــده شــود‪.‬‬ ‫پرداخت صفر تا ‪ 100‬هزینه سفر با بخش خصوصی‬ ‫قربانــی گفــت‪ :‬براســاس تمــام ســفرهای هیــات تجــاری و‬ ‫اقتصــادی بــه خــارج کشــور کــه بــا محوریــت بخــش خصوصــی‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬تمــام هزینه هــای ایــن ســفرها نیــز از ســوی‬ ‫بخــش خصوصــی یــا بــه نوعــی تجــار برگــزار می شــود و اصــل ایــن‬ ‫ســفر نیــز صــادرات غیــر نفتــی بــا محوریــت بخــش خصوصــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق تعــاون اســتان خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫میــزان منافعــی کــه از یــک ســفر تجــاری نصیــب اســتان و‬ ‫هیات هــای تجــاری مــی شــود‪ ،‬در برابــر هزینــه ناچیــزی کــه در این‬ ‫ســفرها هزینــه مــی شــود‪ ،‬ناچیــز اســت و بایــد در ســفرهیات های‬ ‫تجــاری نگاههــای اینــده نگــری داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس برنامه ریــزی وتوافــق اولیــه در ســفر هیــات‬ ‫تجــاری ایــران بــه ارمنســتان چهــار ســند بــه امضــاء اســتاندار بــا‬ ‫مســووالن عالــی تجــاری واقتصــادی ‪ ،‬ســند خواهــر خواندگی‪ ،‬ســند‬ ‫تفاهــم نامــه اتــاق تعــاون و اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن اســتان‬ ‫و اتاق بازرگانی ارمنســتان و ســند دانشــگاهی به امضاء می رســد‪.‬‬ ‫وی انتقــاد قــرارداد بــا یــک شــرکت بیــن المللــی بــرای برقــراری تــردد‬ ‫زمینــی بجنــورد‪ -‬ایــروان و رایزنــی بــرای برقــراری ارتبــاط هوایی بجنورد‬ ‫بــا ارمنســتان را از دیگــر برنامــه هــای کاری ایــن ســفر اعــام کــرد ‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق تعــاون خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪334‬‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰‬میلیون یورو‬ ‫تسهیالت ارزی صنعت‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و ســرمایه گــذاری اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دبیرخانــه ســتاد ملــی تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد ‪ ۳۰‬میلیــون یــورو تســهیالت ارزی بــرای‬ ‫ایــن اســتان مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ســیدعلی میرکریمی اظهار داشــت‪ :‬عالوه‬ ‫بــر ان ایــن ســتاد ‪ ۹۶۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت ریالــی نیــز‬ ‫بــرای رونــق تولیــد بــرای خراســان شــمالی مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن تســهیالت بــرای رونــق تولیــد در‬ ‫اختیــار هشــت واحــد صنعتــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهمتریــن دســتور کار ایــن نشســت مربــوط بــه‬ ‫شــرکت الومینــای ایــران بــرای دریافــت ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت جهت اجرای طــرح افزایــش ظرفیــت تولیــد پــودر‬ ‫الومینــای از ‪ ۲۴۰‬هــزار تــن بــه ‪ ۲۸۰‬هزارتــن بــود‪.‬‬ ‫میرکریمــی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن درخواســت شــرکت‬ ‫اذیــن فــورج اســتان بــرای دریافــت ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫تســهیالت بــرای تکمیــل فــاز در دســت اقــدام از دیگــر‬ ‫مباحــث ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن جلســه پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت بــه شــرکت فــوالد کیمیــای صبــا جهــت‬ ‫تکمیــل فــاز دوم‪ ،‬مشــکالت مالیاتــی‪ ،‬بانکــی و تامیــن‬ ‫اجتماعــی شــرکت الیــه ســبحان شــرق‪ ،‬مشــکالت بانکــی‬ ‫شــرکت هــای بیتــا نــان بیــژن یــورد‪ ،‬کاشــی ســمنگان‪،‬‬ ‫گلخانــه ‪ ۷۵‬هکتــاری در منطقــه بیــگان مربــوط بــه‬ ‫موسســه ملــل و هتــل داریــوش از دیگــر دســتورکارهای‬ ‫ایــن نشســت در ســطح ملــی بــود کــه منجــر بــه تصویــب‬ ‫‪ ۹۶۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت ریالــی و ‪ ۳۰‬میلیــون یــورو‬ ‫تســهیالت ارزی شــد‪.‬‬ ‫میرکریمــی در ادامــه از برگــزاری جلســه ســتاد ملــی‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه ریاســت بابــک دیــن‬ ‫پرســت قائــم مقــام ســتاد ملــی و محمدعلــی شــجاعی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تــا دو هفتــه اینــده خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از تاییــد نهایــی تمامــی بانــک هــا مکلــف بــه‬ ‫پرداخــت تســهیالت اعــام شــده هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪۱۱‬‬ ‫هــزار نفــر دارد کــه از لحاظ داشــتن صنایــع بزرگ صنعتی‬ ‫در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال خراســان شــمالی در بخــش کشــاورزی‬ ‫‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪۳۶.۱‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پایین تــر اســت‪.‬‬ ‫سد سومبار اماده پرورش‬ ‫ماهی در قفس شد‬ ‫ســفر ‪ ۵۰‬نفــر از تجــار و صــادر کننــدگان و برخــی مدیــران مرتبــط‬ ‫تجــارت خارجــی و تعــدادی خبرنــگار نیــز حضــور خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتارت ســفر هیات تجاری خراســان شــمالی به ایران در ســفر‬ ‫ســفیر ارمنســتان بــه بجنــورد در اواخــر ســال گذشــته و نشســت بــا‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی زده شــد بــه طــوری کــه در ایــن دیــدار‬ ‫توافقنامــه بــرای مشــارکت در زمینــه بازرگانــی و اعــزام هیات هــای‬ ‫تجــاری بیــن ‪ ۲‬منطقــه نیــز امضــا شــده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با ‪ ۲۶‬کشــور روابط تجاری دارد و در بهار ســال‬ ‫جــاری ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۸۴۰‬هــزار دالر کاالی غیرنفتــی در بهــار ســال‬ ‫جــاری بــه کشــورهای هــدف صادراتــی ایــن اســتان صادر شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت و حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫مرکز مشــترک با کشــور ترکمنســتان دارد که می تواند زمینه ســاز‬ ‫مبادالت تجاری این اســتان با کشــورهای اســیای میانه باشــد‪.‬‬ ‫مسئولین و مدیران شهری به حال جوانان و نوجوانان زباله گرد تفکری بیاندیشید‪...‬‬ ‫امیدها و ارزوهای به یغما رفته انها را نجات دهید‪...‬‬ ‫در سرنوشت و اینده این عزیزان مسئولید‪...‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســد ســومبار راز و جــرگالن ایــن شهرســتان که‬ ‫بــرای پــرورش ماهــی در قفــس امــاده شــده‪ ،‬ظرفیــت تولیــد‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬تــن ماهــی را دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی میرقراچولــو راز ســرمایه گــذاران در بخــش‬ ‫امــور شــیالت خواســت تــا از ایــن ظرفیــت بــرای تولیــد در‬ ‫اســتان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســرمایه گــذاری در زمینــه تولیــد ماهــی‬ ‫در قفــس کــه محیطــی بســته بــرای ابــزی پــروری اســت بســیار‬ ‫باصرفــه تــر از ســایر روش هــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن روســتاییان نیــز مــی تواننــد بــا تشــکیل‬ ‫یــک تعاونــی در زمینــه پــرورش ماهــی در قفــس در ســد‬ ‫ســومبار فعالیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا ایجاد یک شــرکت تعاونی اهالی روســتا‬ ‫مــی تواننــد از فــروش ماهــی ســهم درامــدی داشــته باشــند‬ ‫گفــت‪ :‬ســد و رودخانــه ســومبار منبــع ابــی مناســبی بــرای‬ ‫پــرورش ماهــی در قفــس و ایجــاد اســتخر در مســیر رودخانــه‬ ‫اســت کــه ســوداور نیــز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس اولویــت مهــم‬ ‫شــیالت اســتان اســت و در ایــن زمینــه مجــوز پــرورش‬ ‫ماهــی در ســد ســومبار شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــه‬ ‫ســرمایه گذاران داده می شــود‪.‬‬ ‫تبــادالت الزم بــرای اســتفاده از ظرفیــت ســد ســومبار بــرای‬ ‫ایجــاد پــرورش ماهــی در قفــس بــا شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان نیــز در ســال هــای قبــل انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬اولویــت وزارتخانــه مربوطــه‬ ‫پــرورش ماهــی در قفــس در دریــا‪ ،‬رودخانــه و ســد اســت کــه‬ ‫ظرفیــت و پتانســیل در ایــن اســتان نیــز وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪334‬‬ ‫تناسب اندام پس از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫الهه زینالی‬ ‫انتقاد از خود چیست؟‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫معمــوال خیلــی از افــراد ادعــا می کننــد انتقــاد از خــود‬ ‫را بلدنــد‪ ،‬ولــی در عمــل نادیــده اش می گیرنــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما در مســیر خودشناســی گام برداشــته اید‪ ،‬انتقاد‬ ‫از خــود بهتریــن ســراغاز در ایــن راه اســت‪ .‬انتقــاد از‬ ‫خــود بــر عزت نفســتان تاثیــر می گــذارد و می توانیــد‬ ‫بــا شناســایی الگوهــای ضعیــف رفتاری تــان‪ ،‬زمینــه‬ ‫خودســازی را بــرای خــود بــه ارمغــان اوریــد‪.‬‬ ‫انتقاد از خود با سرزنش خود چه تفاوتی دارد؟‬ ‫بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه انتقــاد از خــود (‪Self-‬‬ ‫‪ )Criticism‬تفــاوت بســیار زیــادی بــا ســرزنش خــود (‪Self-‬‬ ‫‪ )Deprecation‬دارد‪ .‬بــرای شناســایی تفــاوت هریــک از‬ ‫انهــا بــا تعریــف مختصــری اغــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫در ســرزنش خــود یــا خودکم بینــی‪ ،‬فــرد خــود را بی رحمانــه‬ ‫زمیــن می زنــد و به مــرور اعتمادبه نفــس خــود را از دســت‬ ‫می دهــد‪ .‬در ســرزنش‪ ،‬حرف هــای درونــی و ذهنــی دنیایــی‬ ‫از قضــاوت و مقایســه و کوچک شــمردن خــود اســت‪ .‬ممکــن‬ ‫ن حرف هــا فقــط شــوخی اند‬ ‫اســت بــا خــود بگوییــد‪« :‬نــه‪ ،‬ایـ ‬ ‫و مــن خــودم را خیلــی هــم دوســت دارم!» یــا فکــر کنیــد‬ ‫حرف هــای درونی تــان تاثیــری بــر شــخصیت شــما ندارنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را بپذیریــد کــه خودگویــی درونــی‬ ‫شــما اهمیــت بســیار باالیــی دارد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬در تعییــن‬ ‫شــخصیت وجودی تــان و نیــز در افزایــش عزت نفــس شــما‬ ‫هــم نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد‪ .‬همــه مــا در‬ ‫ذهــن منتقــدی بســیار ناعــادل و ظالــم داریــم‪ .‬ایــن منتقــد‬ ‫هــر لحظــه در حــال صحبــت دربــاره نقایص و نداشــته های‬ ‫ماســت و به راحتــی مــا را بــا دیگــران مقایســه می کنــد و در‬ ‫نهایــت‪ ،‬احساســات منفــی در مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫منتقــد ذهنتــان را طــوری پــرورش دهیــد کــه فقــط ان‬ ‫دســته از اشــتباه و ایراداتی را شناســایی کند که شــما را از‬ ‫رســیدن بــه اهــداف خــود دور می کننــد یــا شــما را بی انگیــزه‬ ‫می کننــد و اراد ه شــما را از بیــن می برنــد‪ .‬انتقــاد از خــود‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ســخت گیری‪ ،‬در عیــن حــال بایــد صمیمانــه و‬ ‫بــا دلســوزی همــراه باشــد‪ .‬انتقــاد از خودتــان بایــد ســبب‬ ‫پیشــرفت و ارامــش ذهنــی شــما شــود‪.‬‬ ‫شــما بایــد میــان انتقــاد از خــود و ســرزنش خــود تعــادل‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای خودســازی‪ ،‬فقــط بایــد‬ ‫اشــتباه ها و ایــرادات خــود را مشــخص کنیــد و بعــد‪،‬‬ ‫درصــدد اصــاح انهــا باشــید‪ .‬اگــر شــما بتوانیــد بیــن انتقــاد‬ ‫از خــود و ســرزنش از خــود تفــاوت قائــل شــوید‪ ،‬در زندگــی‬ ‫موفقیت هــای زیــادی بــه دســت خواهیــد اورد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد انتقــاد از خودتــان یعنی یافتن نقایص و‬ ‫اشــتباه هایتان و ســپس اقــدام بــرای اصــاح انها‪.‬‬ ‫انتقــاد از خــود‪ ،‬نقشــه راه بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت‬ ‫در زندگــی‬ ‫ایــا بارهــا تــاش کرده ایــد کــه تغییــرات مثبــت و بســزایی‬ ‫در زندگــی خــود ایجــاد کنیــد؟ شــما بــا انتقــاد و ارزیابی خود‬ ‫می توانیــد چشــمانتان را نســبت بــه رفتارهــای مشکل ســاز‬ ‫خــود بــاز کنیــد و بــا بررســی دقیــق و کامــل انهــا بــه بهتریــن‬ ‫نســخه خــود تبدیــل شــوید‪ .‬نقــد خودتــان باعــث رســیدن‬ ‫ســریع شــما بــه اهــداف و ارزوهــا می شــود‪.‬‬ ‫افکار شما بر احساسات و رفتارهای شما تاثیر بسزایی‬ ‫می گذارد‪ .‬طرز تفکر شما قدرت تبدیل شدن به یک‬ ‫پیشگویی خودشکوفا را دارد‪.‬‬ ‫ــ امی مورین ‪ ،‬روانشناس و نویسنده بریتانیایی‬ ‫روش حسابرسی و تجزیه وتحلیل رفتارهای اشتباه‬ ‫اگــر شــما رفتارهایتــان را به خوبــی بتوانیــد تجزیه وتحلیــل‬ ‫کنیــد‪ ،‬در نهایــت می توانیــد بــا تصحیــح رفتارهــای نادرســت‪،‬‬ ‫ســرزنش خــود و خودکم بینــی را کامــا از بیــن ببریــد و منتقد‬ ‫منفــی و سرزنشــگر ذهــن خــود را خامــوش کنیــد و فضــا را‬ ‫ن کار‪،‬‬ ‫بــرای منتقــد مثبــت و دلســوز خــود خالــی کنیــد‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫در نهایــت زندگــی بهتــری بــرای خــود خواهیــد ســاخت‪.‬‬ ‫موفق تریــن شــرکت ها را در نظــر بگیریــد‪ .‬ایــن شــرکت ها‬ ‫بــرای تشــخیص عملکــرد خــود‪ ،‬یــک حسابرســی الزم و‬ ‫دقیــق از مشــخصات محصــوالت خــود‪ ،‬میــزان فــروش‬ ‫چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬انتقــادات‪ ،‬و نیازهــای مشــتریان خــود‬ ‫بــراورد می کننــد و بــا بررســی کامــل ایــن حسابرســی‪،‬‬ ‫بــه مشــکالت خــود پــی می برنــد‪ .‬سلســله مراتبی کــه‬ ‫حســابرس شــرکت صــرف تشــخیص و بررســی مشــکالت‬ ‫می کنــد‪ ،‬باعــث می شــود در مراحــل کار شــرکت‪ ،‬تغییــرات‬ ‫مثبــت و بخصوصــی بــه وجــود بیایــد‪ .‬همیشــه ایــن روش‬ ‫بــرای شــرکت ها بهتریــن نتیجــه را دارنــد‪.‬‬ ‫ن حسابرســی را‬ ‫شــما نســب بــه خودتــان نیــز می توانیــد ای ـ ‬ ‫ی اســت به عنــوان حسابرســی دانــا‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬فقــط کاف ـ ‬ ‫و مثبت اندیــش‪ ،‬عملکردتــان را به صــورت روزانــه یــا ماهانــه‬ ‫و حتــی ســاالنه بررســی کنیــد و تمامــی اشــکاالت و ایــرادات‬ ‫رفتــاری و شــخصیت خــود را به طــور دقیــق و بــا قضــاوت کامــا‬ ‫عادالنــه یادداشــت کنیــد‪ .‬ســپس نقشــه راهــی بــرای اصــاح‬ ‫یــا ازبین بــردن ایــن ایــرادات لحــاظ کنیــد‪ .‬بــه شــما اطمینــان‬ ‫ن کار به راحتــی می توانیــد تغییــرات مثبــت و‬ ‫می دهیــم بــا ای ـ ‬ ‫ســازنده ای در زندگــی خــود ایجــاد کنیــد‪ ./‬ادامــه دارد ‪...‬چطــور‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :333‬اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی فاصلــه ای نداریــد‪،‬‬ ‫شــاید برایتــان ســوال شــده باشــد کــه ایــا بایــد‬ ‫در ســبک غذاخــوردن و ورزش خــود تغییــری‬ ‫ایجــاد کنیــد یــا نــه‪ .‬طبیعــی اســت کــه از‬ ‫ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتــی در بــدن‬ ‫رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را تغییــر‬ ‫دهیــد‪ .‬بــرای اینکــه تناســب انــدام بعــد از ‪۴۰‬‬ ‫ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقالــه را به ‬ ‫خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫‪ .۹‬برای گرم کردن بیشتر وقت بگذارید‬ ‫در هــر ســنی کــه باشــید‪ ،‬بایــد قبــل از انجــام‬ ‫هــر تمریــن ورزشــی بــدن را گــرم کنیــد‪ .‬منتهــا‬ ‫گرم کــردن بــدن وقتــی ســن باالتــری داریــد‪،‬‬ ‫اهمیــت بیشــتری دارد‪ .‬هرگــز نبایــد از حالــت‬ ‫نشســته‪ ،‬شــروع بــه ورزش کــردن کنیــد‪ .‬وقتــی‬ ‫ســن باالتــر مــی رود‪ ،‬جریــان خــون و پرفیــوژن‬ ‫خــون در اندام هایــی مثــل تاندون هــا و عضــات‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬قبــل از شــروع‪ ،‬کمــی تمرینات‬ ‫هــوازی ارام بــرای گرم کــردن انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫حــرکات کششــی هــم بــرای گرم کــردن بــدن‬ ‫توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫بــا گرم کــردن بــدن‪ ،‬از اســیب دیدگی ها‬ ‫پیشــگیری می شــود و بهره وری تــان نیــز هنــگام‬ ‫ورزش افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ورزش را به فعالیتی اجتماعی بدل کنید‬ ‫بــا داشــتن یــک همــراه‪ ،‬تــداوم و انگیــزه بیشــتری‬ ‫بــرای ورزش کــردن خواهیــد داشــت‪ .‬اگــر برایتــان‬ ‫ممکن نیســت که از باشــگاه های ورزشــی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد دوســت‪ ،‬همــکار‪ ،‬شــریک زندگی و‬ ‫فرزنــدان را به عنــوان همــراه ورزشــی خــود برگزینیــد‪.‬‬ ‫داشــتن یــک همــراه‪ ،‬ورزش کــردن را جذاب تــر‬ ‫می کنــد و تجربــه نشــان داده اســت افــرادی کــه‬ ‫باهــم ورزش می کننــد انگیــزه بیشــتری بــرای تــداوم‬ ‫برنامــه خــود دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بعد از هر وعده غذایی پیاده روی کنید‬ ‫بعــد از هــر وعــده غذایــی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫مطمئنــا شــما هــم تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫و ویــروس کرونــا شــنیده و خوانده ایــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن بیمــاری‬ ‫کامــا جدیــد اســت‪ ،‬شــایعات و حدس وگمان هــای زیــادی‬ ‫دربــاره ان وجــود دارد کــه به ســختی می تــوان گفــت کدام یــک‬ ‫درســت و کدام یــک نادرســت هســتند‪ .‬بااین حــال دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان همچنــان در جســت وجوی درمان هایــی هســتند کــه‬ ‫موثرتــر باشــند و بتواننــد جــان بیمــاران را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬صحبــت می کنیــم‪ .‬شــاید ازطریــق‬ ‫اشــنایی بــا ســختی های ابتــا بــه کرونــا و درمــان ان‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل‪ ،‬ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بیمــاری همه گیــری اســت کــه منشــا ان کروناویــروس‬ ‫جدیــد (‪ )2-SARS-CoV‬اســت‪ .‬ایــن بیمــاری ایــن روزهــا بــه‬ ‫خطــری جــدی بــرای جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالئــم کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫شــامل تــب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬بــی اشــتهایی‪،‬‬ ‫اســهال و کاهــش حــس بویایــی و چشــایی اســت‪.....‬‬ ‫چگونه از بیماران مبتال به‬ ‫کرونا در بیمارستان مراقبت‬ ‫می کنند؟‬ ‫داروهای ضدروماتیسمی اصالح کننده بیماری (‪)DMARDS‬‬ ‫درحال حاضــر یک ســری ازمایش هــای بالینــی بــرای بررســی تاثیــر‬ ‫داروهایــی کــه قبــا بــرای ســرکوب سیســتم ایمنــی بــدن تجویــز‬ ‫ل انجــام اســت‪ .‬پزشــکان امیدوارنــد کــه ایــن‬ ‫می شــدند در حــا ‬ ‫داروهــا بتواننــد التهابــات شــدید ناشــی از بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬را در‬ ‫برخــی از بیمــاران کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن داروهــا ســاریلوماب (‪ )Sarilumab‬بــا نــام تجــاری‬ ‫کــوزارا (‪ )Kevzara‬اســت کــه ان را بــرای بیمــاران بستری شــده‬ ‫مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬تجویــز می کننــد و دیگــری‪ ،‬توســیلیزوماب‬ ‫(‪ )Tocilizumab‬بــا نــام تجــاری اکتمــرا (‪ )Actemra‬اســت کــه‬ ‫بــرای بیمــاران مبتــا بــه پنومونــی (عفونــت ریــه) کوویــد‪ ۱۹-‬اســت‪.‬‬ ‫هــر دوی ایــن داروهــا انتی بــادی مونوکلونــال انســانی هســتند کــه‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را بــرای کاهــش التهــاب هــدف قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫توســیلیزوماب بــرای درمــان ســندرم ازادســازی ســیتوکین در‬ ‫بیمارانــی کــه تحــت درمــان «کار تــی ســل تراپــی (‪Therapy‬‬ ‫‪ »)CAR T-cell‬بــرای درمــان ســرطان هســتند تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫داروی خوراکــی ضدروماتیســمی اصالح کننــده بیمــاری بــا عنــوان‬ ‫باریســیتینیب (‪ )baricitinib‬هــم درحال حاضــر در مرحلــه ازمایش‬ ‫بالینــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬چیــن بعــد از یک ســری تحقیقات اولیــه‪ ،‬داروهای‬ ‫ماالریــا یعنــی هیدروکســی کلروکیــن و کلروکیــن را پیشــنهاد کــرد‬ ‫کــه ممکــن اســت در درمــان کوویــد‪ ۱۹-‬موثــر باشــد‪ .‬فرانســه‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی و امریــکا هــم ایــن داروهــا را بــا مجــوز اضطــراری ســازمان‬ ‫غــذا و داروی امریــکا به عنــوان بخشــی از ازمایش هــای بالینــی بــه‬ ‫کار گرفتنــد‪ .‬ظاهــرا ایــن داروهــا برای برخی بیماران مفید هســتند‪،‬‬ ‫امــا مــواردی هــم بوده انــد کــه در انهــا هیــچ اثــر مثبتــی ایجــاد نشــده‬ ‫اســت‪ .‬به همین دلیــل ســازمان غــذا و دارو به تازگــی تاییدیــه‬ ‫اســتفاده اضطــراری (‪ )EUA‬از ایــن داروهــا را لغــو کــرد؛ زیــرا بعیــد‬ ‫پیــاده روی کنیــد‪ .‬ایــن کار نه تنهــا شــما را بــه‬ ‫هدفتــان می رســاند کــه گــوارش بهتــری را‬ ‫نیــز نصیبتــان می کنــد‪ ،‬ســطح قنــد خــون را‬ ‫کاهش می دهد و کمک می کند متابولیســم‬ ‫ســالمی داشــته باشــید‪ .‬بــا افزایــش ســن‪،‬‬ ‫هضــم غــذا کندتــر می شــود؛ چــون بــدن‬ ‫انزیم هــای گوارشــی کمتــری تولــدی می کنــد‪.‬‬ ‫بــا راه رفتــن ارام بعــد از غذاخــوردن گــوارش‬ ‫منظم تــری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬به ندای بدنتان گوش دهید‬ ‫بــه نــدای بدنتــان گــوش دهیــد و بــه نیازهــای‬ ‫ان احتــرام بگذاریــد‪ .‬بــدن شــما به انــدازه‬ ‫ســال های ابتــدای جوانــی‪ ،‬توانایــی فیزیکــی‬ ‫نــدارد‪ .‬بــدن همیشــه بــا نشــانه های مختلــف‬ ‫نیازهایــش را اعــام می کنــد‪ .‬مهــم اســت کــه‬ ‫بــه نــدای بدنتــان گــوش دهیــد و این نشــانه ها‬ ‫را پیــدا کنیــد‪ .‬البتــه کــه در تمرینــات ورزشــی‬ ‫بایــد خودتــان را بــه چالــش بکشــید؛ ولــی بایــد‬ ‫مــرز چالــش و اســیب زدن بــه بــدن را بدانیــد‪.‬‬ ‫اگــر بیش ازحــد بــه بدنتــان فشــار بیاوریــد‪،‬‬ ‫احتمــال اســیب دیدگی افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬خودتــان را بــا ســال های جوانــی‬ ‫مقایســه نکنیــد‬ ‫به خاطــر تغییــر در ســطح هورمون هــا و‬ ‫فراینــد طبیعــی افزایــش ســن‪ ،‬طبیعــی اســت‬ ‫کــه بعــد از ‪۴۰‬ســالگی امادگــی بدنــی و تناســب‬ ‫انــدام ســابق را نداشــته باشــید‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫توانایی تــان بــرای انجــام برخــی تمرین هــا کــه‬ ‫قبــا برایتــان راحــت بــود کاهــش یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫بــدن خودتــان را در هــر مرحل ـه ای کــه هســت‬ ‫بپذیریــد و متناســب بــا شــرایط فعلــی خودتــان‬ ‫درمــورد رژیــم غذایــی و تمرینــات ورزشــی‬ ‫تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه تــاش کنیــد رکوردهــای دوران‬ ‫جوانی تــان را بشــکنید‪ ،‬هدف هــای ســاده تر در‬ ‫نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه ایــن داروهــا در درمــان کوویــد‪ ۱۹-‬موثــر باشــند‪.‬‬ ‫هیدروکســی کلروکیــن و کلروکیــن‪ ،‬عــوارض جانبــی خطرناکــی‬ ‫ازجملــه ضربــان نامنظــم قلــب و حتــی مــرگ را در پــی دارنــد‪.‬‬ ‫اکسیژن درمانی با ماسک‬ ‫وقتــی ریه هــای بیمــار بــه ویــروس الــوده می شــوند و اســیب‬ ‫می بیننــد‪ ،‬نمی تواننــد به خوبــی اکســیژن را از محیــط بگیرنــد و بــه‬ ‫جریــان خــون برســانند‪ .‬دلیــل اصلــی بستری شــدن بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬مشــکل اکسیژن رســانی بــه بــدن اســت‪ .‬بــرای افزایــش‬ ‫مقــدار اکســیژن در ریه هــا و خــون‪ ،‬بایــد اکســیژن اضافــی بــه‬ ‫بیمــار داده شــود‪ .‬ایــن کار را بــا روش هایــی ماننــد اســتفاده از لولــه‬ ‫پالســتیکی در بینــی یــا بــا اســتفاده از ماســک اکســیژن روی صــورت‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫فشار جریان هوای همیشه مثبت‬ ‫گاهــی اکســیژنی کــه ازطریــق اکســیژن درمانی بــرای افزایــش‬ ‫ســطح اکســیژن در خون به بیمار داده می شــود‪ ،‬کافی نیســت‪ .‬در‬ ‫چنیــن شــرایطی‪ ،‬بایــد از اکســیژن تحــت فشــار بــرای کمک بــه ورود‬ ‫و خــروج هــوا بــه داخــل و خــارج ریه هــا اســتفاده کــرد‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫کار از یک ماســک ـ که کامال روی صورت کیپ می شــود ـ اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن ماســک بــه یــک دســتگاه بــا لولــه پالســتیکی متصــل‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روش را ســی پــپ (‪ )CPAP‬می نامنــد‪ .‬در ایــن روش‬ ‫بیمــار بیــدار اســت و پزشــکان می تواننــد فشــار و میــزان اکســیژنی را‬ ‫کــه از دســتگاه بــه او می رســد کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه بــرای اســتفاده از ایــن روش بــ ه مقــدار‬ ‫زیــادی اکســیژن نیــاز اســت؛ ممکــن اســت در بیمارســتان هایی‬ ‫کــه تعــداد بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬در انهــا بســیار زیــاد اســت‪،‬‬ ‫اکســیژن کافــی نباشــد؛ عالوه بــران‪ ،‬ممکــن اســت در ایــن روش‪،‬‬ ‫ائروس ـل های ویروســی منتشــر شــوند کــه پرســتاران را درمعــرض‬ ‫خطــر قــرار دهــد‪ .‬به همین دلیــل بایــد ماســک ها و تجهیــزات‬ ‫بهداشــتی و ایمنــی ایــن کارکنــان بســیار ســطح باال باشــد‪.‬‬ ‫تهویه مکانیکی تهاجمی یا ونتیالتور (تنفس مصنوعی)‬ ‫اگــر وضعیــت بیمــار بــا وجــود مراقبت هــای حمایتی در بیمارســتان‬ ‫بدتــر شــود‪ ،‬ممکــن اســت او را به بخــش مراقبت هــای ویــژه (‪)ICU‬‬ ‫منتقــل کننــد‪ .‬در ‪ ICU‬معمــوال یــک پرســتار در هــر شــیفت فقــط‬ ‫بایــد مراقــب یــک تــا دو بیمــار باشــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه بیمــار نمی توانــد نفــس بکشــد‪ ،‬پزشــکان از روش‬ ‫لوله گــذاری و درمــان بــا وِنتیالتــور (‪ )ventilator‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد تصــور اشــتباهی دربــاره عملکــرد ونتیالتــور دارنــد‪.‬‬ ‫انهــا فکــر می کننــد ونتیالتــور ریه هــا را درمــان می کنــد؛ درحالی کــه‬ ‫این طــور نیســت‪ .‬بیمــار بــا ونتیالتــور فقــط دارد زمــان می خــرد؛‬ ‫چراکــه بدنــش بــرای بهبــودی و درمــان‪ ،‬بــه زمــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫درهنــگام اســتفاده از ونتیالتــور‪ ،‬ســه نفــر بایــد کنــار تخــت هــر‬ ‫بیمــار باشــند‪:‬‬ ‫یــک متخصــص بیهوشــی یــا یــک متخصــص جراحــی بــرای‬ ‫لوله گــذاری؛‬ ‫یک متخصص درمان های تنفسی؛‬ ‫یک پرستار برای مدیریت داروها‪.‬‬ ‫ونتیالتور چگونه کار می کند؟‬ ‫در ایــن روش دســتگاه به جــای بیمــار عمــل تنفــس را انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬برخــی از بیمــاران به حالــت دمــر بهتــر می تواننــد از ایــن‬ ‫دســتگاه اســتفاده کننــد‪ ،‬چراکــه ایــن حالت باعــث می شــود راه ریه‬ ‫بازتــر شــود و ردوبدل شــدن گازهــای بیــن هــوا و جریــان خــون بهتــر‬ ‫انجــام شــود‪ .‬روش کار بــه ایــن صــورت اســت‪:‬‬ ‫ابتــدا ترکیبــی از داروهــای ارام بخــش و پارالیتیــک (فلج کننــده‬ ‫انــدام) را بــه بیمــار می دهنــد تــا فقــط بخوابــد و اســتراحت کنــد؛‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬پزشــک راه هوایــی بیمــار را بــا اســپکولوم گشــادتر‬ ‫می کنــد و لولــه تنفســی را از نــای بیمــار به ســمت ریــه می فرســتد؛‬ ‫هنگامی کــه ونتیالتــور شــروع بــه کار می کنــد‪ ،‬به ارامــی هــوای‬ ‫پُراکســیژن را بــا ســرعت ثابــت پمــپ کــرده و جریان طبیعی عملکرد‬ ‫ریه هــا را شبیه ســازی می کنــد و اکســیژن را بــا فشــار بــه ریــه‬ ‫می فرســتد‪ .‬چطور‪ /‬ادامــه دارد‪......‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫واحد اندازه گیری وقایع حقوقی چیست ؟ !!‬ ‫می دانیــم کــه ماخــذ ارزیابــی و اندازه گیــری‬ ‫هــر‏پدیــده ای‪ ،‬دیمانســیون نامیــده می شــود ‪.‬‬ ‫ـیون طــول «متــر» و حــرارت‬ ‫مثــل انکــه دیمانسـ ِ‬ ‫«کالــری» اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا‏کامــا واضــع اســت کــه مثــا دو متــر بــا‬ ‫دو کالری قابل جمع نیســتند ‪.‬‬ ‫و عــدد فرضــی ‪4‬؛ نامفهــوم و فاقــد‏موضوعیــت‬ ‫اســت‪ .‬وقایــع حقوقــی نیــز کــه مســتلزم ارزیابــی‬ ‫ارزش هســتند‪،‬مانند ســایر پدیده هــای قابــل اندازه‬ ‫‏گیــری ‪ ،‬دارای دیمانســیونی از جنــس حقــوق‬ ‫می باشــند‪.‬فی المثــل مبنــای ارزیابــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه «کار»‏اســت و مبنــای ارزیابــی ســرقفلی‬ ‫«پــول» اســت‪ .‬بنابرایــن ایــن دو واقعــه‪ ،‬مصــداق‬ ‫«قضیــه منفصلــه مانعــه الجمــع» ‏هســتند‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی مســتاجر یــا از حــق کســب و پیشــه‬ ‫برخــوردار اســت و یــا از حــق ســرقفلی‪ .‬جمــع‬ ‫ایــن دو؛‏فاقــد موضوعیــت اســت‪ .‬مثــل جمــع دو‬ ‫متــر بــا دو کیلــو اســت؟ در ناگفته هــای بعــدی‬ ‫در خصــوص ایــن دو‏واقعــه حقوقــی‪ ،‬ناگفتــه‬ ‫هــای بیشــتری بــه ســمع و نظــر قضــات‪ ،‬وکالء‪،‬‬ ‫کارشناســان رســمی ‪ ،‬حقوقدانــان و‏فرهیختــگان‬ ‫عالقه منــد خواهــد رســید‪ .‬‏‬ ‫دالیل خالف شرع بودن‬ ‫حق کسب و پیشه‪: 1‬‬ ‫حــق کســب و پیشــه مســتاجر بــه اســتناد مســاله‬ ‫‪2846‬‏رســاله توضیــح المســائل و فتــوای منــدرج‬ ‫در صفحــه ‪ 651‬جلــد دوم تحریرالوســیله حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره ‏خــاف شــرع اســت‪ .‬امــا بــا‬ ‫ایــن وصــف تمــام قراردادهــای اجــاره منعقــده‬ ‫از ســال ‪ 1339‬تــا ســال ‪ 1376‬طبــق ‏قانــون‪،‬‬ ‫حــق برخــورداری از حــق کســب و پیشــه دارنــد‪.‬‬ ‫قانون گــذار ســال‪ 1339‬بــا مالحظــه ایــن واقعــه کــه‬ ‫ک مالــک؛ اعــم از طویلــه و یــا اصطبــل ســابق‬ ‫‏ملـ ِ‬ ‫و یــا گوشــه ای از حیــاط خانــه مســکونی مخروبــه‬ ‫و یــا گوشــه ‏ای از داالن و کاروانســرا ‪ ،‬هنگامیکــه‬ ‫بــا بازســازی مختصــر ‪ ،‬بــه اجــاره کســبه اهــل فــن‬ ‫و حرفــه ؛ ماننــد عطــار ‪،‬‏بقــال‪ ،‬مســگر‪ ،‬اهنگــر و‬ ‫کفــاش و نانــوا و‪ ....‬در می ایــد‪ .‬مالحظــه می شــود‬ ‫کــه ایــن ملــک فــوق العــاده کــم‏ارزش‪ ،‬در مــدت‬ ‫کمتــر از یکســال‪ ،‬ارزش چنــد برابــری مــی یابــد‪.‬‬ ‫ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه‪ :‬ســزاوار نیســت‏کــه‬ ‫مالــک در انقضــای مــدت اجــاره ‪ ،‬قــرارداد اجــاره را‬ ‫فســخ و مســتاجر را خــارج و واحــد کســبی را در‬ ‫یــد‏خــود قــرار دهــد‪ .‬و فعالیــت کســبی ایجــاد شــده‬ ‫را بــه ســود خــود اســتمرار دهــد‪ .‬بــه همیــن ســبب‪،‬‬ ‫قانونگــذار ســال‏‏‪ 1339‬مالــک را ملــزم بــه پرداخــت‬ ‫ارزش افــزوده ملــک در حــق مســتاجر نمــود و‬ ‫نامــش را حــق کســب و پیشــه‏نهــاد‪ .‬امــا چــرا خالف‬ ‫شــرع ؟!!!!!!!! در ناگفته هــای بعــدی ‪،‬ناگفته هایی‬ ‫گفتــه خواهنــد شــد کــه مرتبــط بــر مبانــی‏عقالنــی‬ ‫و قانــون مدنــی بــوده و اســتواری فتــوای حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره و خــاف شــرع بــودن ایــن حــق‬ ‫‏تاسیســی را مســتدل خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫دالیل خالف شرع بودن حق کسب و پیشه ‪:2‬‏‬ ‫قانــون مدنــی کــه بیانگــر حقــوق طبیعــی افــراد‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬در مــاده ‪ 10‬بطــور اعــم و در‬ ‫مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬و‏‏‪ 474‬بطــور اخــص توافقــات‬ ‫اشــخاص در عقــد اجــاره را محتــرم شــمرده کــه‬ ‫از بدیهی تریــن حقــوق بشــر اســت‪ .‬‏امــا قانــون‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــا نقــض قوانیــن برشــمرده‪،‬‬ ‫موجــر را مجبــور و ملــزم کــرده که فقــط با پرداخت‬ ‫‏حــق کســب و پیشــه‪ ،‬بتوانــد قــرارداد اجــاره را‬ ‫فســخ کنــد‪ .‬در اینحالــت ‪ ،‬مســتاجر ضمــن نادیــده‬ ‫گرفتــن توافقــات‪،‬‏بــا قدرتــی کــه قانونگــذار بــه او‬ ‫اعطــاء کــرده‪ ،‬می توانــد عمــا زیــاده خواهــی و بــاج‬ ‫خواهــی کنــد‪ .‬بخصــوص کــه‏قانونگــذار میــزان این‬ ‫حــق را تصریــح ننمــوده و هیــچ راهکار عملــی برای‬ ‫ان وضــع نکــرده اســت‪ !!.‬همینکــه‏قانونگــذار‪،‬‬ ‫قانونــی را ضمــن نقــض قانــون دیگــر وضــع‬ ‫نمــوده و بــر ان ســوار می کنــد اعتبــار ماهــوی ایــن‬ ‫قانــون را‏نیــز ســاقط می کنــد‪ .‬مالــک و مســتاجر‬ ‫می بایســتی در بــدو قــرارداد هــر انچــه کــه خــود‬ ‫توافــق و تراضــی می کننــد‏محتــرم باشــد ‪ .‬نــه انکــه‬ ‫قانونگــذار حقــی انهــم بطــور مبهــم و نامشــخص‬ ‫فــی مابیــن انهــا ایجــاد کند‪ .‬مثال مالک و‏مســتاجر‬ ‫ســابق می توانســتند توافــق کننــد کــه اگر مســتاجر‬ ‫بــا فعالیــت کســبی‪ ،‬محــل کســب را ارزشــمندتر‬ ‫از روز‏وقــوع عقــد اجــاره نمایــد ‪ ،‬فــان مبلــغ و یــا‬ ‫فــان درصــد در ارزش افــزوده ان ســهیم اســت‪.‬‬ ‫اساســا احتــرام توافــق‏بــه این اســت که همــواره در‬ ‫وضعیتی محقق و مســلم می شــود که طرفین در‬ ‫اعمــال اراده خــود قــدرت یکســان‏دارنــد و از فشــار‬ ‫ثالــث ؛ ماننــد الــزام بالوجــه قانونگــذار وقــت بــه‬ ‫دورنــد‪ .‬پــس بــه وضــوح روشــن اســت کــه قانــون‬ ‫‏حــق کســب و پیشــه‪ ،‬ســالب اراده و ناقــض توافــق‬ ‫طرفیــن و موجــد دعــوا و اختــاف بیــن متعاقدیــن‬ ‫و منشــاء بــی‏عدالتــی محــض و اســتواری فتــوای‬ ‫خــاف شــرع بــودن حضــرت ایــت اللــه امــام‬ ‫خمینــی ره بــوده اســت‪ .‬متاســفانه‏ایــن قانــون‬ ‫بســیار دیرهنــگام در ســال ‪ 1376‬نقــض شــده و‬ ‫جایــش را ســرقفلی کــه امــری توافقــی بیــن مالــک‬ ‫و‏مســتاجر اســت گرفتــه اســت‪ .‬جالــب اســت کــه‬ ‫قانــون حــق کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫در زمــان حاکمیــت‬ ‫ِ‬ ‫مــردم بــرای فــرار از ‏ان ‪ ،‬عرفــا و شــرعا حــق‬ ‫ســرقفلی را ابــداع نمــوده و بیــن خــود بــه ان وفادار‬ ‫بودنــد‪ .‬لفــظ ســرقفلی از چندیــن دهــه‏قبــل رایــج‬ ‫بــوده امــا در ســال ‪ 1376‬مــورد پذیــرش و احتــرام‬ ‫قانونگــذار در امــد‪.‬‏‬ ‫شناسایی یک باند منتشرکننده‬ ‫محتوایغیر اخالقی‬ ‫در پیام رسان داخلی‬ ‫پلیــس فتــا اســتان خبــر از شناســایی یــک‬ ‫بانــد منتشــرکننده محتــوای غیر اخالقــی در پیام‬ ‫رســان داخلــی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «علــی‬ ‫محمدپــور» گفــت‪ :‬طــی پایش هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در فضــای مجــازی توســط تیــم رصــد‬ ‫ایــن پلیــس‪ ،‬کارشناســان بــا تعــدادی گــروه در‬ ‫یکــی از پیــام رســان هــای داخلــی رو بــرو شــدند‬ ‫کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر و فیلم هــای‬ ‫مبتــذل می کردنــد‪ ،‬لــذا بــه دلیــل حساســیت‬ ‫موضــوع مراتــب بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های تخصصــی و‬ ‫شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی متهمــان مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفتند و به دلیل اینکه متهمان‬ ‫بــه ســن قانونــی نرســیده بودنــد‪ ،‬بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی جهــت اخــذ اظهــارات بــه همــراه‬ ‫والدیــن بــه اداره پلیــس احضــار شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬متهمــان در بازجویی هــای‬ ‫انجــام شــده در ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم‬ ‫انتســابی شــدند ولــی در مواجهــه بــا مــدارک‪،‬‬ ‫مســتندات و ادلــه دیجیتــال‪ ،‬بــه جــرم خــود‬ ‫اعتــراف کردنــد و در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــتند کــه بــا اســتفاده از اکانــت یکــی از‬ ‫اعضــای خانــواده در یکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه ایجــاد تعــداد زیــادی گــروه‬ ‫نمــوده بودنــد؛ در ادامــه پرونــده جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قضایــی بــه دادســرا ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه انتشــار تصاویر‬ ‫و فیلم هــای مبتــذل در فضــای مجــازی جــرم‬ ‫محســوب شــده و عواقــب جبــران ناپذیــری‬ ‫بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایــت اخــاق‬ ‫در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی امــری مهــم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫اتش بس‬ ‫جنــگ جهانــی اول‪ ،‬زمســتان ‪، ۱۹۱۴‬المانی هــا‬ ‫ماه هاســت کــه بــا انگلیســی ها و فرانســوی ها‬ ‫میجنگنــد‪ .‬ازهردوطــرف صدهــا هــزار ســرباز‬ ‫مــرده انــد و جنــگ تنهــا چنــد مــاه بــه قدمــت‬ ‫دارد‪ .‬تصــور کنیــد شــما یــک ســرباز انگلیســی‬ ‫در بلژیــک هستید‪،‬ســردتان اســت‪ ،‬خیــس‬ ‫شــدهاید ‪ ،‬گرســنه و کثیــف هســتید و در یــک‬ ‫گــودال گل الــود و پــر از مــوش زندگــی مــی کنید‪.‬‬ ‫از خانــه بســیار دور هســتید و از مــردن نیــز مــی‬ ‫ترســید ‪ .‬همچنــان کــه هــوا تاریک و ســرد تر می‬ ‫شــود نمــی توانیــد بــاور کنیــد که فردا کریســمس‬ ‫اســت ‪ .‬ناگهــان نــوری بــاالی گــودال المانــی هــا‬ ‫مــی بینیــد‪ .‬نمــی توانیــد انچــه میبینیــد را بــاور‬ ‫اکثر برنامه های مالی‬ ‫تلفن همراه در برابر‬ ‫نقض داده ها اسیب‬ ‫پذیر هستند‬ ‫گــزارش ‪ Intertrust‬نشــان می دهــد کــه ‪٪77‬‬ ‫از برنامه هــای مالــی حداقــل یــک اســیب پذیــری‬ ‫جــدی دارنــد کــه می توانــد منجــر بــه نقــض داده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش در حالــی ارائــه شــد کــه اســتفاده از‬ ‫برنامه هــای تلفــن همــراه فاینانــس بــه ســرعت‬ ‫کنیــد ‪.‬یــک درخــت کریســمس تزییــن شــده‬ ‫بــا شــمع انجــا وجــود دارد و ســرود کریســمس‬ ‫کــه المان هــا بــا زبــان متفــاوت و ریتــم مشــابه‬ ‫شــما مــی خواننــد‪ .‬اســتنلی ویــن تــراب در کتــاب‬ ‫«شــب ساکت»داســتان اتــش بــس کریســمس‬ ‫در جنــگ جهانــی اول را توصیــف مــی کند که چه‬ ‫اتفاقــی افتــاد‪ .‬بعــد از اینکــه چنــد درخــت دیگــر‬ ‫روشــن شــدند انگلیس ـی ها کنجکاوتــر شــدند و‬ ‫بــه ســمت انهــا ســینه خیــز رفتنــد تــا ببیننــد و‬ ‫بشــنوند و پــس از مدتــی انهــا شــروع بــه خواندن‬ ‫کردنــد‪ .‬در صبــح کریســمس در زمینــی بــدون‬ ‫مالــک بیــن گــودال هــای پــر از ســرباز‪ ،‬رفتارهــا‬ ‫دوســتانه شــده بــود ‪.‬بــا هــم هدیــه و اذوقــه رد و‬ ‫بــدل مــی کردنــد و اواز مــی خواندند‪.‬جنازه هــا را‬ ‫بیــن گــودال دفــن مــی کردنــد‪ .‬انهــا حتــی بــا هــم‬ ‫فوتبــال هــم بــازی کردنــد‪ .‬اتش بــس کریســمس‬ ‫یکــی از بخش هــای خــارق العــاده در تاریــخ‬ ‫بشــریتا ســت‪ .‬ارتش هــای رقیبــی کــه یکدیگــر‬ ‫را بــا بی رحمــی می کشــتند ســاح های خــود را‬ ‫بــه زمیــن گذاشــتند از گــودال هــای خــود بیــرون‬ ‫امدنــد و بــا یکدیگــر دوســت شــدند بــا هــم اواز‬ ‫خواندنــد و بــه همدیگــر هدیــه دادنــد شــکالت‪،‬‬ ‫کیــک بــا قوطــی هــای کنســرو و خالــی از غــذا‬ ‫فوتبــال بــازی کردنــد‪ .‬متاســفانه اتــش بــس‬ ‫فقــط چنــد روز دوام داشــت‪ .‬امــا از ارزش ایــن‬ ‫واقعــه چیــزی کاســته نشــد ایــن نشــان می دهــد‬ ‫کــه حتــی در وســط جنگــی بــی رحمانــه پتانســیل‬ ‫بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ارزش هــای انســانی‬ ‫وجــود دارد یــک ســوال میپرســم ایــا اختالفــات‬ ‫زندگــی زناشــویی از جنــگ جهانــی هــم بدتــر‬ ‫اســت؟ایا مــی شــود اتــش بــس را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وصل کردن‬ ‫می توانیــم از ایــن داســتان عبــرت بگیریــم ‪.‬‬ ‫گاهــی انقــدر درگیــر کشــمکش بــا همســرمان‬ ‫می شــویم کــه ارتباطمــان بــا قلــب مــان را از‬ ‫دســت می دهیــم بــا خشــم و رنجــش و تلخــی‬ ‫امــاده ایــم کــه بــه جنــگ برویــم و می خواهیــم‬ ‫بــه هــر قیمتــی برنــده باشــیم یــا در گودالمــان‬ ‫بــه تنهایــی منتظــر فرصتــی بــرای ضربــه زدن‬ ‫می مانیــم ‪.‬هیــچ نشــاطی در ایــن موضــوع‬ ‫نیســت امــا در اخــر بدبخــت و تنهــا و خســته مــی‬ ‫شــویم خوشــبختانه جای امیدواری هست ما در‬ ‫هــر لحظــه مــی توانیــم اتــش بــس اعــام کنیــم‬ ‫اگــر بخواهیــم مــی توانیــم دعــوا را متوقــف کنیــم‬ ‫و بــه همســرمان برســیم می توانیــم خرابــی هــا را‬ ‫ترمیــم کنیــم‪ ،‬هــر چقــدر زودتــر تصمیــم بگیریــم‬ ‫کــه ایــن کار را انجــام دهیــم بــرای هــر دو مــا بهتر‬ ‫اســت‪ .‬هــر تالشــمان بــرای توقــف دعــوا‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫و اتصــال‪ ،‬یــک پیــام مهــم مــی فرســتد و بــه تــو‬ ‫اهمیــت می دهــم ایــن عمــل مــا را بــه قلــب مــان‬ ‫شــتاب گرفتــه اســت ‪ ،‬در حالــی کــه تعــداد‬ ‫جلســات کاربــران در برنامه هــای مالــی در طــی‬ ‫نیمــه اول ســال ‪ 2020‬تــا ‪ ٪49‬افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در همیــن مــدت ‪ ،‬حمــات ســایبری علیــه‬ ‫موسســات مالــی ‪ ٪118‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یافته هــای کلــی ایــن مطالعــه حاکــی از ان‬ ‫اســت کــه در حالــی کــه همــه گیــری ‪19-COVID‬‬ ‫ســرعت حرکــت جهــان بــه کانال هــای دیجیتــال‬ ‫مالــی و فناوری هــای نواورانــه ماننــد پرداخت هــای‬ ‫بــدون تمــاس بــا تلفــن همــراه را تســریع می کنــد‬ ‫امــا امنیــت برنامــه کاربــردی مالــی تلفــن همــراه‬ ‫افزایشــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫مســائل رمزنــگاری یکــی از گســترده ترین و‬ ‫جدی تریــن تهدیدهاســت‪ ،‬بــه طــوری کــه ‪٪88‬‬ ‫از برنامه هــای تجزیــه و تحلیــل شــده در یــک یــا‬ ‫وصــل مــی کنــد و بــر مــا یــاداوری مــی کنــد کــه‬ ‫ایــن رابطــه در مــورد چــه چیزهایــی هســت‪.‬‬ ‫هر دو اسیب می بینید!‬ ‫ایــا تــا بــه حــال فیلمــی را دیــده ایــد کــه بــا‬ ‫مشــت بــه صــورت قهرمــان داســتان بزننــد؟‬ ‫خیلــی وحشــتناک اســت‪ .‬ایــا دیــده ایدکــه‬ ‫چگونــه در صحنــه اهســته نزدیــک‪ ،‬قطــره‬ ‫هــای عــرق و خــون در هــوا پاشــیده می شــود‬ ‫؟بــا اینکــه کــه مــی دانیــد ایــن فقــط یــک فیلــم‬ ‫اســت ببینیــد کــه چقــدر مــی ترســید‪ .‬یــا خودتــان‬ ‫را عقــب مــی کشــید‪ .‬اگــر چــه ایــن را مــی دانیــد‬ ‫امــا تــا حــدی درگیــر فیلــم می شــوید‪ .‬از خودتــان‬ ‫ســوال کنیــد ایــا ایــن مضحــک نیســت کــه دردی‬ ‫را کــه در واقــع وجــود نــدارد بــه شــخصیت یــک‬ ‫فیلــم ســاختگی نســبت می دهیــم ‪ ،‬امــا اغلــب‬ ‫انــدوه و درد واقعــی کســانی کــه دوســت داریــم را‬ ‫فرامــوش می کنیــم؟‬ ‫در رابطــه بــا امــوری کــه مربــوط بــه قلــب‬ ‫می شــود بیشــتر مــا شــبیه بــه هــم هســتیم مــا‬ ‫می خواهیــم دوســت داشــتنی باشــیم ‪ ،‬مــورد‬ ‫احتــرام واقــع شــویم و از مــا مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫می خواهیــم همــراه دیگــران باشــیم و اوقــات‬ ‫خوشــی را بــا انهــا داشــته باشــیم‪ .‬وقتــی کــه بــا‬ ‫دیگــران مشــاجره مــی کنیــم انهــا را طــرد مــی‬ ‫کنیــم و یــا از کســانی کــه دوستشــان داریــم‬ ‫فاصلــه میگیریــم‪ ،‬احســاس خوبــی نداریــم‪.‬‬ ‫زمانــی کــه انهــا بــا مــا مشــاجره مــی کننــد‪ ،‬مــا‬ ‫را طــرد مــی کننــد‪ ،‬یــا از مــا فاصلــه می گیرنــد‬ ‫احســاس بدتــری داریــم! بنابرایــن وقتــی کــه‬ ‫بــا همســرتان مشــاجره مــی کنیــد هــر دو‬ ‫صدمــه مــی بینیــد‪ .‬همــه مــا پتانســیل ارتبــاط‬ ‫بــر اســاس ارزش هــای انســانی را داریــم پــس‬ ‫بیاییــد در مســیر ارزش هــای خویــش حرکــت‬ ‫کنیــم تــا بتوانیــم زندگــی زناشــویی پربــاری را‬ ‫تجربــه کنیــم‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫چنــد ازمایــش رمزنــگاری ناموفــق هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه رمزگــذاری اســتفاده شــده‬ ‫در ایــن برنامه هــای مالــی بــه راحتــی توســط‬ ‫مجرمــان اینترنتــی شکســته می شــود ‪ ،‬بــه طــور‬ ‫بالقــوه اطالعــات محرمانــه پرداخــت و مشــتری را‬ ‫افشــا می کنــد و کــد برنامــه را در معــرض تجزیــه و‬ ‫تحلیــل و دســتکاری قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش تجزیــه و تحلیــل بیــش از ‪150‬‬ ‫برنامــه مالــی تلفــن همــراه ‪ iOS‬و ‪ Android‬را در‬ ‫چهــار بخــش عمــده مالــی‪ :‬پرداخ ـت ‪ ،‬بانکــداری ‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری تجــارت ‪ ،‬و وام در بــردارد‪.‬‬ ‫برنامه هــای بررســی شــده در ایــاالت متحــده ‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬اتحادیه اروپا ‪ ،‬اســیای جنوب شــرقی و‬ ‫هنــد قــرار گرفته انــد‪ .‬ان هــا با اســتفاده از ارایه ای‬ ‫از ازمایشــات ایمنــی برنامه هــای اســتاتیک‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪334‬‬ ‫‪ 10‬حمله بزرگ‬ ‫سایبری تاریخ‬ ‫در طــول تاریــخ حمــات ســایبری مختلفــی روی داده اســت کــه‬ ‫بــه ‪ 10‬مــورد از بزرگ تریــن ان هــا اشــاره ای خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بــا افزایــش بــه اشــتراک گذاری اطالعــات‪ ،‬اســیب پذیری ها‬ ‫نیــز در مقایســه بــا گذشــته افزایش یافتــه اســت‪ .‬گــزارش ســال‬ ‫‪ 2020‬حاکــی از ان اســت کــه حمــات ســایبری بــه زیرســاخت ها‬ ‫پنجمیــن خطــر بــوده و انتظــار مـی رود هزینــه جرائــم اینترنتــی تا‬ ‫ســال ‪ 2025‬بــه ‪ 10.5‬تریلیــون دالر برســد‪.‬‬ ‫ایــن اعــداد هشــداردهنده هســتند و مــا بــرای اینکــه تاثیــر‬ ‫فوق العــاده ای کــه حمــات ســایبری ممکــن اســت بــر شــرکت ها‬ ‫و افــراد داشــته باشــند را بهتــر درک کنیــم بایــد بــه گذشــته‬ ‫برگردیــم و برخــی از بزرگ تریــن حمــات ســایبری تاریــخ را مــرور‬ ‫کنیــم‪ .‬پایــگاه خبــری البوابــه در گزارشــی بــدون اشــاره بــه حملــه‬ ‫بــزرگ ســایبری اســتاکس نــت کــه اســرائیل و امریــکا علیــه‬ ‫تاسیســات هســته ای ایــران راه انداختنــد‪ ،‬از ‪ 10‬حملــه ســایبری‬ ‫بــزرگ تاریــخ یادکــرده کــه بــه ان هــا اشــاره ای خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪-1‬ویــروس ملیســا‪ :‬یکــی از اولیــن و بزرگ تریــن تهدیــدات‬ ‫ســایبری ویــروس ملیســا ‪ Melissa Virus‬بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 1999‬توســط برنامه نویســی بــه نــام دیویــد لــی اســمیت ‪David‬‬ ‫‪ ،Lee Smith‬راه انــدازی شــد‪ .‬او فایلــی را بــرای کاربــران فرســتاد‬ ‫کــه توســط ‪ Microsoft Word‬بــاز می شــد‪ .‬ایــن ویــروس‬ ‫بــه صدهــا شــرکت ازجملــه مایکروســافت صدمــه زد‪ .‬بــراورد‬ ‫می شــود هزینــه تعمیــر سیســتم های اســیب دیده حــدود ‪80‬‬ ‫میلیــون دالر بــوده باشــد‪.‬‬ ‫جاناتــان‬ ‫جیمــز‬ ‫‪،1999‬‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫ناســا‪:‬‬ ‫‪-2‬حملــه ســایبری‬ ‫ِ‬ ‫‪ 15‬ســاله توانســت کامپیوترهــای ناســا را بــه مــدت ‪ 21‬روز هــک‬ ‫و خامــوش کنــد‪ .‬در ایــن حملــه حــدود ‪ 1.7‬میلیــون نرم افــزار‬ ‫بارگیــری شــد کــه هزینـه ای بالغ بــر ‪ 41‬هــزار دالر بابــت تعمیــرات‬ ‫روی دســت ایــن غــول فضایــی گذاشــت‪.‬‬ ‫‪-3‬حملــه ســایبری ‪ 2007‬اســتونی‪ :‬در اوریــل ‪ 2007‬کشــور‬ ‫اســتونی شــاهد یــک حملــه ســایبری بــود کــه از ان به عنــوان‬ ‫اولیــن حملــه ســایبری بــه تمــام یک کشــور یــاد می شــود‪ .‬در این‬ ‫حملــه ‪ 58‬وب ســایت کشــور اســتونی ازجملــه وب ســایت های‬ ‫دولتــی‪ ،‬بانک هــا و رســانه ها افالیــن شــدند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمله ســایبری به شــبکه پلی استیشــن ســونی‪ :‬در حمله‬ ‫ســایبری بــه شــبکه پلی استیشــن ســونی کــه اوریــل ‪ 2011‬روی‬ ‫داد‪ ،‬اطالعــات شــخصی ‪ 77‬میلیــون کاربــر بــه ســرقت رفــت‪.‬‬ ‫‪ -5‬حملــه ســایبری بــه برنامــه ‪ :Adobe‬حملــه ســایبری کــه‬ ‫در ابتــدا تصــور می شــد اطالعــات ‪ 2.9‬میلیــون کاربر فاش شــده‬ ‫امــا بـه زودی مشــخص شــد کــه اطالعــات شــخصی ‪ 38‬میلیــون‬ ‫کاربــر بــه خطــر افتــاده اســت‪ .‬مالــکان برنامــه ‪ Adobe‬مدعــی‬ ‫بودنــد کــه از ایــن تعــداد رمز عبور و اطالعــات کارت اعتباری ‪2.9‬‬ ‫میلیــون نفــر فــاش شــده و ‪ 35.1‬میلیــون نفــر باقی مانــده تنهــا‬ ‫رمــز عبــور و شناســه خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬حملــه ســایبری بــه یاهــو در ‪ :2014‬در ســال ‪2014‬‬ ‫یاهــو شــاهد بزرگ تریــن حملــه ســایبری ســال بــود‪ .‬انجایــی‬ ‫کــه ‪ 500‬میلیــون حســاب هــک شــدند و ایــن شــرکت مدعــی‬ ‫شــد اطالعــات اولیــه و رمزهــای عبــور بــه ســرقت رفتــه نــه‬ ‫اطالعــات بانکــی‪.‬‬ ‫‪-7‬حمله به شــبکه برق اوکراین‪ :‬حمله ســایبری ســال ‪2015‬‬ ‫بــه شــبکه بــرق منطقــه ایوانــو فرانکیوســک اوکرایــن کــه اولیــن‬ ‫حملــه بــه یــک شــبکه بــرق بــود‪ ،‬موجــب شــد مــردم ایــن منطقــه‬ ‫ســاعت ها بــدون بــرق بماننــد‪.‬‬ ‫‪-8‬حملــه ســایبری توســط بــاج افــزار واناکــرای ‪:WannaCry‬‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن حمــات بــاج افــزاری تاریــخ در ســال ‪2017‬‬ ‫روی داد‪ ،‬زمانــی کــه حــدود ‪ 200000‬کامپیوتــر در بیــش از‬ ‫‪ 150‬کشــور جهــان تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن حملــه تاثیــر‬ ‫گســترده ای در چندیــن صنعــت داشــت و هزینــه جهانــی ان‬ ‫حــدود ‪ 6‬میلیــارد پونــد بــراورد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬حملــه ســایبری بــه ماریــوت هتــل ‪Marriott Hotels‬‬ ‫بزرگ تریــن هتــل زنجیــره ای امریــکا‪ :‬حملــه ســایبری بــه‬ ‫بزرگ تریــن هتــل زنجیــره ای امریــکا کــه تــا مدت هــا مســئوالن‬ ‫ایــن کشــور توجهــی بــه ان نداشــتند تــا زمانــی کــه ایــن هتــل‬ ‫زنجیــره ای هتل هــای اســتاروود ‪ Starwood‬را در ســال ‪2018‬‬ ‫خریــداری کــرد‪ .‬بااین وجــود دسترســی هکرهــا بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی مهمانــان همچنــان ادامــه داشــت‪ .‬در ایــن حملــه‬ ‫اطالعــات شــخصی ‪ 339‬میلیــون مهمــان هــک شــد‪ .‬در پی این‬ ‫حملــه‪ ،‬مســئوالن حریــم خصوصــی داده در انگلســتان هتــل‬ ‫ماریــوت امریــکا را ‪ 18.4‬میلیــون پونــد جریمــه کردنــد‪.‬‬ ‫‪-10‬بزرگ تریــن نشــت رمــز عبــور‪ :‬اوایــل مــاه ژوئــن امســال‬ ‫گــزارش شــد ‪ 8.4‬میلیــارد رمــز عبــور ســایت ‪ RockYou‬هــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن بزرگ تریــن نشــت رمــز عبــور اســت ضمــن‬ ‫اینکــه ‪ 32‬میلیــون حســاب ایــن ســایت در ســال ‪ 2009‬هــک‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫ ‪ SAST‬و تکنیک هــای ازمایــش امنیــت‬ ‫‪ D‬بــر‬ ‫برنامه هــای کاربــردی پویــا ‪ AST‬‬ ‫اســاس دســتورالعمل های امنیتــی‬ ‫برنامــه تلفــن همــراه ‪OWASP‬‬ ‫‪ Open Security Application‬‬ ‫‪ Application Project‬مــورد تجزیــه و‬ ‫تحلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫دیویــد ماهــر در ‪ Intertrust‬گفــت‪:‬‬ ‫از انجــا کــه برنامه هــای مالــی موبایــل‬ ‫بــه طــور فزاینــده ای وارد زندگــی روزمــره‬ ‫مــردم می شــوند ‪ ،‬درک خطــرات‬ ‫امنیتــی مرتبــط بــا ایــن برنامه هــا و‬ ‫راه هــای کمــک بــه کاهــش ان هــا‬ ‫بســیار حیاتــی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش حمــات ســایبری در طــی دوره همــه‬ ‫گیــر ضعــف امنیــت برنامه هــای مالــی‪ ،‬هــر دو‬ ‫ســازمان مالــی و مشــتریان ان هــا را در معــرض‬ ‫خطــر قــرار می دهــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا درد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫سفره های فقیرانه در زباله گردی های شبانه‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 10‬جوالی ‪ 29 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 334‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 19‬تیر ‪10-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده‬ ‫ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در‬ ‫منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان به قٌلــه قاف که‬ ‫النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه‬ ‫نــام قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق‬ ‫و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه هفــت ســنگ‬ ‫‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگــم و گلــه مــی‬ ‫بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در زمــان پشــم‬ ‫پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه پشــم چینــی مــی‬ ‫رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره تشــکیل میدادنــد‪.‬‬ ‫مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد و‬ ‫یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور‬ ‫دایــره در حالــی کــه دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو مــی‬ ‫خوانــد دور میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم‬ ‫گلــه رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان می گوید یک گوســفند چــاق و چله‬ ‫مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر‬ ‫تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش مــی بــرد‪.‬‬ ‫همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تمرکز ‪،‬تعادل و مهارت در راه رفتن با چوب ‪،‬قدرت عضالنی پا‬ ‫چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور‬ ‫بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله‬ ‫ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد و‬ ‫پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫ســوت داور شــروع بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام‬ ‫از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور بــازی خــارج می شــوند‬ ‫(چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده‬ ‫و ایــن ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تقویت عضالت دســت ‪،‬ســرعت عمل و هماهنگی و همکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند و هــر گــروه بــرای‬ ‫خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم‬ ‫مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر می گذارنــد‬ ‫و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب‬ ‫ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه طــرف‬ ‫بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب‬ ‫کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن‬ ‫عمــل را تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمــل و چابکــی ‪،‬‬ ‫تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه بــه قیــد‬ ‫قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی‬ ‫کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی‬ ‫از افــراد ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند‬ ‫برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا اگــر‬ ‫نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی که بــا چوب به توب ضربــه زده‬ ‫بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه قبــا مشــخص‬ ‫شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد تــوپ را ســریع از زمین برداشــته و‬ ‫قبــل از اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقــه مشــخص برســاند بــا تــوپ بــه او ضربــه‬ ‫بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد امــا اگــر موفق نشــدند گروه‬ ‫دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و بــا بــازی ادامــه مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را‬ ‫همســایگان تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫‪-10‬شــغل و حرفــه مــردم روســتا‪ :‬شــغل مــردم ایــن منطقــه دام داری و‬ ‫کشــاورزی و همچنیــن کاربــری هــای گوناگونــی دیگــر مــی تــوان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه کاربــری هــای موجــود در روســتای دوزیــن میتــوان بــه کاربــری‬ ‫اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه قافهمینودشت»‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده‬ ‫در اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر‬ ‫دارای شــیب مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب‬ ‫و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از ســمت شــمال و شــمال‬ ‫غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪.‬‬ ‫بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب‬ ‫و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و‬ ‫قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی به رودخانه دارای فعالیت های کشــاورزی ابی‬ ‫اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و‬ ‫‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی‬ ‫روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم‬ ‫کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش بــه‬ ‫صــورت دولتــی بوده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در‬ ‫گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه اســت و‬ ‫بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات مانند‬ ‫اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع‬ ‫اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صــورت‬ ‫مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده‬ ‫از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک‬ ‫دمنوشی‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از گرما زدگی‬ ‫بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی در روزهــای‬ ‫تابســتانی مــی تــوان ســراغی از گیاهــان خــوب‬ ‫دارویــی گرفــت و از دمنــوش انهــا بهــره گیــری‬ ‫نمــود‪ .‬گرمازدگــی یــا هایپرترمــی‪ ،‬بــه معنــی‬ ‫افزایــش بازرســی نشــده دمــای بــدن و ناتوانــی‬ ‫در دفــع حــرارت بــدن هســت‪ .‬حمــام کــردن‪،‬‬ ‫شــنا‪ ،‬پوشــیدن لبــاس هایــی بــا جنــس نــازک و‬ ‫گشــاد‪ ،‬ورزش هــای ســبک‪ ،‬قــرار نگرفتــن زیــر‬ ‫نــور مســتقیم خورشــید‪ ،‬مصــرف خوردنــی هــا و‬ ‫اشــامیدنی هایــی بــا مــزاج ســرد و تــر از دیگــر‬ ‫عوامــل پیشــگیری از بــروز گرمازدگــی هســت‪.‬‬ ‫رفع تشنگی و گرمازدگی‬ ‫با دمنوش و اب البالوی ترش‬ ‫اب البالــوی تــازه یــا دمنــوش البالــوی خشــک‬ ‫بخصــوص اگــر ترشــمزه باشــد‪ ،‬در رفــع تشــنگی‬ ‫و کاهــش حــرارت بــدن طــی روزهــای گــرم ســال‬ ‫خــوب و نوشــیدن ان بــه جــای اب یــا چــای‪،‬‬ ‫به ویــژه بــرای افــراد مبتــا بــه فشــارخون بــاال‬ ‫ســودمند هســت‪.‬‬ ‫طبیعــت البالــو مثــل میــوه هایــی چــون انــار و‬ ‫ســیب و پرتقــال بســته بــه ایــن هســت کــه چــه‬ ‫مــزه ای داشــته و در چــه مرحلــه ای از رســیدگی‬ ‫باشــد‪ .‬البالــوی تــرش و نیمــرس‪ ،‬مزاجــی ســرد‬ ‫و خشــک و البالــوی شــیرین و رســیده طبیعتــی‬ ‫مایــل بــه گرمــی و تــری معتــدل دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر چــه یــک خوردنــی شــیرین تر‬ ‫باشــد درجــه گرمــی ان اکثــر هســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب میــوه هایــی مثــل البالــو و انــار و ســیب‬ ‫تــا وقتــی تــرش و ســفت و نرســیده باشــند‪،‬‬ ‫اغلــب‪ ،‬اثــرات ســردی اور و خشــکی زا بــر بــدن‬ ‫افــراد دارنــد و هنگامــی کــه شــیرین و نــرم و‬ ‫رســیده شــوند‪ ،‬اثــرات گرمی بخــش و تــری اور‬ ‫معتــدل خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در‬ ‫روســتا هــای زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده‬ ‫اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیری توســط دولــت‪،‬از‬ ‫هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بــر محصوالتــی‬ ‫چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و‬ ‫گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته بــرای نگاهــداری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از ســیلو هــای گلــی در ایــن روســتا اســتفاده‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر‬ ‫کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا‬ ‫ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا‬ ‫ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب‬ ‫نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان‬ ‫می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه‬ ‫‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از منابــع درامد مــردم فعالیت های‬ ‫دامــداری بــه صــورت ســنتی مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار‬ ‫بدســت امــده از خانــه بهداشــت تعــداد ‪ 76500‬راس گاو‬ ‫و گوســاله و ‪ 5000‬قطعــه طیــور در ایــن روســتا نگهــداری‬ ‫می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫مــواد لبنــی روســتا ی مــورد نظــر ‪ ،‬بخــش وســیعی از‬ ‫نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کند‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا‬ ‫انجــام مــی شــود مــی تــوان بــه کاربــری هــای گوناگونــی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای‬ ‫دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪،‬‬ ‫خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی‬ ‫ایــن منطقــه مــی باشــد‪ ،‬کــه تعــداد کثیــری از زنــان و‬ ‫دختــران روســتایی در کارگاه هــای صنعتــی کوچــک‬ ‫مشــغول می باشــند ‪ .‬عمــده تریــن صنایــع دســتی‬ ‫ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬پارچــه‬ ‫ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن‬ ‫صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در‬ ‫روســتا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را‬ ‫اقــوام تــات یــا قــوم پارســی و پارســی زبانــان تشــکیل‬ ‫می دهنــد و در بیــن ان هــا اقلیــت هــای دیگــر بــه‬ ‫غیــر از یــک یــا دو خانــواده سیســتانی وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش‬ ‫جمعیتــی معــادل ‪ ۲۳‬هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار‬ ‫دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمیــن‬ ‫ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و‬ ‫بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7 0 0 0‬نفر ( ‪1 4 5 0‬خا نو ا را ســت )‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!