روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 333 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 333

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 333

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 333

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه‪ 17 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /8‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /27‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪333‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی ناشی از عادی انگاری مردم و اصناف‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۱۵‬هنر سنتی درحال‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی‬ ‫صدور ‪ ۵۴۰‬کارت موقت اشتغال برای اتباع خارجی‬ ‫فراموشی احیا می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باخت؛ هدیه ناظر بازی‬ ‫به تیم شهدای مدافع حرم!‬ ‫دمنوشی برای جلوگیری از گرما زدگی‬ ‫‪2‬‬ ‫می توانــد تــا چــه انــدازه بــرای کســب و کار انهــا‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بــه صاحبــان کســب و کار دربــاره‬ ‫قــدرت ســئو و اهمیــت بهینه ســازی توضیــح دهیــد‬ ‫تــا وب ســایت های خــود را بــرای موتورهــای جســتجو‬ ‫بهینــه کننــد‪ .‬معمــوال ً صاحبــان کســب و کار‪ ،‬ایــن کار‬ ‫را بــه افــراد متخصــص ســئو واگــذار می کننــد‪ .‬اگــر اول‬ ‫راه هســتید و نمی دانیــد ســئو چیســت؟ و کار موتــور‬ ‫جســتجو چیســت و عملکــردش چگونــه اســت؟ چنــد‬ ‫مــاه بایــد وقــت صــرف کنیــد تــا مفاهیــم و فاکتورهــای‬ ‫مهــم بهینــه ســازی ســایت بــرای موتورهــای جســتجو‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫یــک ســایت و محتــوای بهینــه شــامل فاکتورهــای‬ ‫بســیاری اســت امــا قطعــا ً همــه ســئو نیســت! چــرا کــه‬ ‫بخشــی از ســئو شــامل تجربــه اســت‪.‬‬ ‫بایــد ایــن مهــارت را داشــته باشــید کــه ســاختار ســایت‪،‬‬ ‫محتــوا و نحــوه اســتفاده از کلمــات کلیــدی و‪ ...‬را بــرای‬ ‫افزایــش ترافیــک بیشــتر مــورد تحلیــل قــرار دهیــد‪ .‬بــرای‬ ‫تحلیــل و رفتــار کاربــر مــی توانید از گوگل انالیز اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه بهتریــن یــار ســئوکاران اســت‪.‬‬ ‫چگونه در بخش سئو متخصص شویم؟‬ ‫همانگونــه کــه در بــاال برایتــان گفتیــم‪ ،‬قســمتی از ســئو‬ ‫را می تــوان شــامل تجربــه دانســت‪ .‬بنابرایــن بایــد ســعی‬ ‫کنیــد خودتــان ســایتی هدفمنــد ایجــاد نمائیــد تــا بتوانیــد‬ ‫مهــارت ســئو خــود را مــورد چالــش قرار دهیــد‪ .‬البته برای‬ ‫یادگیــری مفاهیــم ســئو می توانیــد عبــارت امــوزش ســئو‬ ‫را مــورد جســتجو قــرار دهیــد یا بــه منابع خارجی و معتبر‬ ‫زیــر مراجعــه کنید‪:‬‬ ‫‪moz.com‬‬ ‫‪searchengineland.com‬‬ ‫‪searchenginejournal.com‬‬ ‫‪Backlinko.com‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫بــا وجــود امــار در دســت ســایت های اســتخدامی‪،‬‬ ‫درامــد ســئوکار را از ماهــی ‪ 1.5‬تــا ‪ 8‬میلیــون تومــان‬ ‫نشــان می دهــد کــه بســتگی بــه ســطح علــم و تجربــه‬ ‫فــرد دارد‪...‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران‬ ‫بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری‬ ‫از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار‬ ‫اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد‬ ‫بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد‬ ‫کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد‬ ‫میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد‬ ‫هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربــه و تــاش داشــته‬ ‫باشــید و اینگونه نیســت که شــب بخوابید و صبح پول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر‬ ‫اشــتباهی اســت در اینجــا عــده زیــادی تمایــل دارنــد‬ ‫بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ 9‬زبــان برتــر برنامه نویســی بــرای یادگیــری در ســال‬ ‫‪)fullstackacademy.com( :2020‬‬ ‫;‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm‬‬ ‫‪Ruby ; C; Rust‬‬ ‫در باال اســامی ‪ 9‬زبان برتر برنامه نویســی در ســال ‪2020‬‬ ‫را مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــرای اشــنایی بیشــتر بــا هــر کــدام‬ ‫می توانیــد در گــوگل ان را دنبــال کنیــد‪ .‬ام اگــر بخواهیــد‬ ‫بــر روی یکــی از زبان هــای برنامه نویســی مســلط شــوید‪،‬‬ ‫مجموعه هــای بزرگــی در داخــل و خــارج کشــور وجــود‬ ‫دارنــد کــه نیازمنــد شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬در بســیاری از کشــورها مخصوصــا کشــور‬ ‫خودمــان‪ ،‬زبــان ‪ PHP‬همچنــان مــورد اســتفاده اســت و‬ ‫بــا یادگیــری ایــن زبــان خواهیــد توانســت حداقــل تا چند‬ ‫ســال اینــده درامــد خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬شــما اگــر می خواهیــد درامدزایــی داشــته‬ ‫باشــید حتمــا ً نیــاز نیســت در مجموعه هــای بــزرگ‬ ‫اســتخدام شــوید! اگــر بخواهیــد خواهیــد توانســت بــه‬ ‫صورت فریلنســر (دورکاری) همزمان برای چند مجموعه‬ ‫و شــخص کار کنیــد و درامــد بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫لیســت چنــد ســایت ایرانــی و خارجــی کــه می توانیــد‬ ‫در انجــا بــه صــورت فریلنســر کار کنیــد‪:‬‬ ‫سایت های ایرانی‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟‬ ‫جامعه شناسی پلیس‬ ‫سایت پونیشا؛ سایت دورکار؛ سایت پارس کدرز‬ ‫سایت کار لنسر‬ ‫سایت های خارجی‪:‬‬ ‫ســایت ‪( Upwork.com‬غیــر قابــل دســترس بــرای‬ ‫کاربــران ایرانــی)‬ ‫سایت ‪freelancer.com‬‬ ‫‪ .3‬طراحی اپلیکیشن و بازی موبایل‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفن هــای همــراه محبوب تــر‬ ‫از همیشــه هســتند و مــردم تمایــل دارنــد کــه بــرای‬ ‫اپلیکیشـن های خــوب و کاربــری هزینــه کننــد‪.‬در اینجــا‬ ‫کافــی اســت کــه یــک ایــده عالــی داشــته باشــید انــگاه‬ ‫می توانیــد بــه دنبــال طــراح اپلیکیشــن بگردیــد و یــا‬ ‫خودتــان دســت ب ـه کار شــده و برنامــه را ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر فقــط صاحــب ایــده هســتید و نمی دانیــد کــه‬ ‫ان را چگونــه تبدیــل بــه یــک واقعیــت کنیــد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــه دنبــال همــکاری‬ ‫بــا شــما هســتند‪ .‬بــرای ایــن کار شــما می توانیــد بــا‬ ‫شــرکت هایی کــه در زمینــه طراحــی اپلیکیشــن‬ ‫فعالیــت دارنــد وارد مکاتبــه شــوید‪.‬‬ ‫در ضمــن اگــر اطالعاتــان در بــاره برنامــه نویســی جزئــی‬ ‫بــوده‪ ،‬می توانیــد ایــن کار را بــه فریلنسـر ها واگذار کنید‪.‬‬ ‫بــرای پیــدا کــردن فریلســنرها می توانیــد از ســایت های‬ ‫داخلــی مثــل پونیشــا‪ ،‬پارســکدرز اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫امــا در صورتیکــه خودتــان می خواهیدطراحــی‬ ‫اپلیکیشــن را انجــام دهیــد‪ ،‬الزم اســت کــه دوره هــای‬ ‫برنامه نویســی اندوریــد یــا ‪ IOS‬را بگذارنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه می تــوان گفــت بــازار موبایــل داغ بوده‪،‬‬ ‫و طراحــان اپلیکیشــن و بــازی از بخــش درامــد نســبتا ً‬ ‫باالیــی دارنــد‪ .‬بــا توجــه بــه همــکاری طوالنــی مــدت‬ ‫بــرای تحویــل و توســعه اپلیکیشــن و یــا بــازی میــزان‬ ‫درامــد نیــز متغیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬متخصص سئو (‪)SEO‬‬ ‫مناسب برای گروه دوم‬ ‫صاحبــان بســیاری از کســب و کارهــای کوچــک‬ ‫نمی داننــد کــه بهینــه ســازی موتــور جســتجو (ســئو)‬ ‫‪3‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای‬ ‫دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا‬ ‫راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫معایب راه اندازی کسب و کار خانگی‬ ‫در بخــش دوم قصــد داریــم تــا شــما را بــا معایــب کســب و کار هــای خانگــی بیشــتر اشــنا‬ ‫کنیــم‪ .‬هــر کســب و کاری نســبت بــه مزایایــی کــه دارد دارای یکســری معایبــی نیزهســت‪ .‬امــا‬ ‫معایــب کســب و کارهــای خانگــی بــه مراتــب نســبت بــه مزایــای انهــا بســیار کمتــر می باشــد‬ ‫چــرا کــه در ادامــه شــما را بــا معایــب کســب و کارهــای خانگــی بیشــتر اشــنا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اینترنت و کامپیوتر یکی از معایب راه اندازی کســب و کار خانگی هســتند و الزم اســت‬ ‫کــه شــما بــرای اینکــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی خــود را راه انــدازی کنیــد حتمــا ًیــک خــط‬ ‫اینترنــت پرســرعت و رایانــه داشــته باشــید‪ .‬چــرا کــه ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی خواهیــم‬ ‫کــرد نیازمندبــه اینترنــت و بــه رایانــه هســتند‪ .‬و کســب و کار خانگــی کــه راه انــدازی می کنیــد‬ ‫در بســتر اینترنــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بــه زمــان نیــاز داریــد‪ ،‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی موفقــی را راه‬ ‫انــدازی کنیــد نیازمنــد بــه زمــان هســتید‪ .‬بــه طــوری کــه شــما نمی توانیــد یــک شــبه‬ ‫بــه درامــد زیــادی در مــاه برســید‪ .‬لــذا ایده هایــی را بــه شــما خواهیــم اموخــت کــه‬ ‫بــرای درامدزایــی کســب و کارتــان حتمــا بایــد بــرای ان وقــت صــرف کنیــد‪ .‬امــا اگــر فکــر‬ ‫می کنیــد کــه بــدون وقــت گذاشــتن می توانیــد موفــق شــوید شــد ســخت در اشــتباه‬ ‫خواهیــد بــود و هرگــز ایــن اتفــاق میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پس از این که کســب و کار خانگی تان راه اندازی گردید باید در فکر توســعه ان‬ ‫باشــید و ان را توســعه دهیــد‪ .‬امــا اگــر تــا وقتــی کــه کســب و کارتــان را توســعه ندهیــد‬ ‫درامدتــان نیــز رونــد افزایــش نخواهــد داشــت( شــما بــدون هیچگونــه هزینــه ای‬ ‫می توانیــد کســب و کارتــان را توســعه دهیــد)‪.‬و…‬ ‫بزرگتریــن معایــب راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی همیــن معایبــی بــود کــه‬ ‫گفتیــم و همــان طــور کــه شــاهد هســتید مزایــای کســب و کارهــای خانگــی نســبت به‬ ‫معایب شــان بســیار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه مطلــب شــما را بــا ایده هــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی بیشــتر اشــنا‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کسب و کار خانگی با ‪ 12‬ایده پردرامد و پولساز‬ ‫در ایــن بخــش ایده هایــی را برایتــان معرفــی می کنیــم کــه بــا راه انــدازی انهــا خواهیــد‬ ‫توانســت بــه درامدهــای هنگفتــی در مــاه دســت پیــدا کنیــد‪ .‬همانطــور کــه گفتیــم بــرای‬ ‫راه انــدازی ایــن ایده هــا شــما نیــاز بــه هیــچ ســرمایه خاصــی نداریــد و بــا کمتریــن ســرمایه‬ ‫ممکــن خواهیــد توانســت ایــن ایده هــا را در منــزل راه انــدازی کنیــد‪ .‬پــس همــراه مــا باشــید تــا‬ ‫شــما را بــا پولســازترین ایده هــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫‪\1‬راه اندازی کسب و کار اموزشی‪:‬‬ ‫راه انــدازی سیســتم اموزشــی یکــی از پــر درامدتریــن و پولســازترین ایده هــای کســب و کار‬ ‫خانگــی اســت کــه هــر شــخصی می توانــد بــا راه انــدازی ان به درامدهــای زیادی در ماه برســد‪.‬‬ ‫ایــن مــدل کســب و کار خانگــی مناســب بــرای افــرادی اســت کــه در زمینــه خاصــی تخصــص‬ ‫دارنــد و می توانــد از طریــق امــوزش دادن کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت اینکــه در هــر زمینــه خاصــی دارای مهــارت هســتید می توانیــد بــا راه انــدازی کســب‬ ‫و کار اینترنتی تان تخصص و مهارت ان را به دوره های اموزشــی تبدیل کنید و به مخاطبان‬ ‫و کاربرانــی کــه بــه محصــول شــما نیــاز دارنــد بفروشــید‪ .‬ایــن مــدل یکــی از پردرامدتریــن و‬ ‫پولســازترین مدل هــای کســب و کار خانگــی می باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال مــا بیشــتر در قســمت‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ و بازاریابــی اینترنتــی و مطبوعــات و رســانه دارای تخصــص و مهــارت‬ ‫هســتیم‪ .‬و ایــن تخصــص و مهــارت مــا در قالــب دوره هــای اموزشــی همچــون‪ :‬فیلم هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬دوره هــای انالیــن‪ ،‬کتاب هــای الکترونیکــی‪ ،‬فایل هــای صوتــی اســت‪.‬‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب و‬ ‫کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‪.... .‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬تیر‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 16‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,840,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,585,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,820,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,440,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 57,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,65,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪333‬‬ ‫دامداری‬ ‫افزایش بیماری های‬ ‫مشترک بین انسان و دام‬ ‫در پی تنش خشکسالی‬ ‫مدیرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬نگرانی ها‬ ‫برای رشــد بیماری مشــترک بین انســان و دام را در ســال‬ ‫زراعــی جــاری در پــی افزایــش گســتره خشکســالی عالوه‬ ‫بــر خســارت های اقتصــادی بــر پیکــره فعالیت هــای‬ ‫دامــی در ایــن اســتان افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬تــردد قشــاقی‬ ‫و ییالقــی باعــث احتمــال ســرایت بیمــاری مشــترک بیــن‬ ‫انســان و دام بــا وجــود اینکــه بیــش از ‪ 90‬درصــد نگهــداری‬ ‫دام در ســطح ایــن اســتان بــه صــورت ســنتی و عشــایری (‬ ‫گردشــی) انجــام مــی شــود‪ ،‬را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬خشکسالی با تاثیر گذاری بر کمیت و کیفیت‬ ‫منابــع ابــی و علوفــه‪ ،‬اســترس های فراوانــی را بــه دام وارد‬ ‫می کنــد و در چنیــن شــرایطی بــا کاهــش ســطح ایمنــی‬ ‫دام‪ ،‬ضمــن بــاال رفتــن احتمــال بیمــاری زایــی ‪،‬موجــب‬ ‫افزایــش ســقط جنیــن در دام هــا خواهــد شــد و ایــن رونــد‬ ‫خســارت های فراوانــی را بــه دامــداران محتمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد تخصیــص اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫کاهــش اثــر خشکســالی‬ ‫رمضانــی بــا اشــاره بــه ارایــه راهکارهای پیشــگیرانه برای‬ ‫کاهــش اثــرات خشکســالی بــر دام و بیمــاری مشــترک‬ ‫بیــن انســان و دام گفــت ‪ :‬بــرای اجــرای اقدامــات مربــوط‬ ‫بــه کاهــش اثــرات خشکســالی در حــوزه دامپزشــکی‬ ‫‪ ۲۰۰ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز بــه مدیریــت بحــران‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان پیشنشــهاد شــد‪.‬‬ ‫وی تامیــن ایــن بودجــه را بــرای اجــرای طــرح افزایــش‬ ‫ســطح ایمنــی در دام‪ ،‬خریــد ســموم‪ ،‬تامیــن داروی ضــد‬ ‫انــگل‪ ،‬خریــد واکســن و مبــارزه بــا بیماری های با منشــاء‬ ‫باکتــری و ویــروس ضــروری دانســت و اظهارداشــت ‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ان دامپزشــکی طــرح هایــی چــون تامیــن مواد‬ ‫محــرک رشــد ابزیــان و نیــز حمایــت از زنبــورداران بــرای‬ ‫تغذیــه زنبورهــا و مبــارزه بــا کنــه را هــم بــرای پیشــگیری‬ ‫اثــرات خشکســالی بــر دام و جلوگیــری از افزایــش‬ ‫بیماری مشترک بین انسان و دام در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی کنتــرل‬ ‫بیمــاری در مناطــق حاشــیه زیســتگاه هــای حیــات‬ ‫وحــش را مهمتریــن برنامــه پیشــگیرانه بــرای کاهــش‬ ‫بیماری انســان و دام دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬امســال با‬ ‫توجــه بــه خشکســالی‪ ،‬واکسیناســیون علیــه بیمــاری ها‬ ‫بیشــتر شــد بــه طــوری کــه تاکنــون ‪ ۸۵‬درصــد از حجــم‬ ‫پیــش بینی شــده اســتان بــرای واکسیناســیون دام علیه‬ ‫بیمــاری نشــخوارکنندگان کوچــک انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬در مجمــوع کنترل بیماری هــا و اجرای‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه در مناطــق حســاس مثــل مناطــق‬ ‫نزدیــک زیســتگاه هــای حیــات وحــش‪ ،‬مناطــق بــا تراکــم‬ ‫بــاالی جمعیــت دامــی بــه خصــوص میادیــن عرضــه دام‬ ‫بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد افزایــش رشــد کشــتار دام مولــد افــزود‪:‬‬ ‫بــه طــور طبیعــی بــا توســعه رونــد خشکســالی عرضــه‬ ‫دام بــرای فــروش بــه خصــوص کشــتارگاهها و فــروش‬ ‫تضمینــی بــرای تامیــن نهاده هــای دامــی افزایــش‬ ‫می یابــد‪ ،‬ولــی تــاش مــی شــود تــا از ورود دام مولــد و‬ ‫دارای بازدهــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مشاهدات میدانی از سطح شهر‬ ‫گنبدکاووس نشان می دهد با اینکه چند‬ ‫روز از قرمز شدن وضعیت کرونایی این‬ ‫شهرستان می گذرد اما عالوه بر سهل‬ ‫انگاری و کم توجهی بسیاری از مردم‬ ‫به رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫از جمله استفاده از ماسک و رعایت‬ ‫فاصله اجتماعی‪ ،‬تعداد قابل توجهی از‬ ‫واحدهای صنفی مرتبط با گروه شغلی‬ ‫‪ ،۲‬سه و چهار در این شهر همچنان به‬ ‫فعالیت خود ادامه می دهند‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی ناشی از عادی انگاری مردم و اصناف‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در گنبــدکاووس از ‪۱۲‬‬ ‫تیرمــاه جــاری بــرای پنجمین بار قرمز شــد؛ با این‬ ‫حــال بســیاری از مــردم و واحدهــای صنفــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــدون توجــه بــه دســتورالعمل های‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــه فعالیــت روزانــه خــود‬ ‫ادامــه می دهنــد کــه ایــن شــرایط ســامت‬ ‫عمومــی را به شــدت تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مطابــق‬ ‫دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫در شــرایط قرمــز ایــن بیمــاری‪ ،‬گــروه شــغلی یــک‬ ‫شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط بــه واحدهــای صنفــی‬ ‫مرتبــط بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج عمومــی‬ ‫مــردم از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر مارکت هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه های مــواد غذایــی و زنجیــره ای‪،‬‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای‬ ‫تولیــد و توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی مجــاز‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق ایــن دســتورالعمل فعالیــت‬ ‫مشــاغل گــروه دوم شــامل پاســاژها و مراکــز‬ ‫خریــد و مال هــای فــروش غیــر مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫تمریــن و انجــام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫متبرکــه و زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪،‬‬ ‫قنــادی یــا شــیرینی فروشــی‪ ،‬اب میــوه و بســتنی‬ ‫فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش‬ ‫مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار فــروش‬ ‫خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش‬ ‫و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪،‬‬ ‫تزیینــات داخلــی ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪،‬‬ ‫عمــده فروشــی و خــرده فروشــی پوشــاک‪ ،‬پارچــه‬ ‫فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪ ،‬مشــاور امــاک‪،‬‬ ‫پــرده ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف‬ ‫و کفــش‪ ،‬فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪،‬‬ ‫خــرازی‪ ،‬فروشــگاه لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪،‬‬ ‫شــیرینی پزی‪ ،‬خشــکبار و اجیــل فروشــی‪،‬‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫همچنیــن فعالیــت مشــاغل گــروه ســوم شــامل‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مــدارس‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪،‬‬ ‫اموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای و زبان ســراها‬ ‫و ســایر اموزشــگاه ها و کتابخانه هــا‪ ،‬مهدهــای‬ ‫کــودک‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪ ،‬ســینما و تئاتــر‬ ‫و مراکــز مشــابه‪ ،‬مــوزه و بــاغ مــوزه‪ ،‬تاالرهــای‬ ‫پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های زنانــه و ســالن های‬ ‫زیبایــی و مشــاغل گــروه چهــارم شــامل‬ ‫برگــزاری مراســم اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی‬ ‫و همایش هــا‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی بــرای‬ ‫ورزش هــای پربرخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه‬ ‫و جــودو‪ ،‬مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه‬ ‫خانــه و چــای خانــه بــا عرضــه مــواد دخانــی‪ ،‬بــاغ‬ ‫وحــش و شــهربازی ها و مراکــز تفریحــی ابــی را‬ ‫در شــرایط قرمــز کرونایــی ممنــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫تجمعات مردمی در شرایط قرمز کرونایی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگاران ایرنــا از ســطح‬ ‫شــهر گنبــدکاووس نشــان می دهــد بــا اینکــه‬ ‫چنــد روز از قرمــز شــدن وضعیــت کرونایــی ایــن‬ ‫شهرســتان می گــذرد امــا عــاوه بــر ســهل انــگاری‬ ‫و کــم توجهــی بســیاری از مــردم بــه رعایت شــیوه‬ ‫نامه های بهداشــتی از جمله اســتفاده از ماســک‬ ‫و رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬تعــداد قابل توجهی‬ ‫از واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا گــروه شــغلی ‪،۲‬‬ ‫ســه و چهــار در ایــن شــهر همچنــان بــه فعالیــت‬ ‫خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جانشــین اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گنبــدکاووس هــم اکنــون فقــط ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫صاحبــان مشــاغل گروه هــای ‪ ،۲‬ســه و چهــار کــه‬ ‫فعالیــت انهــا در شــرایط قرمــز کرونایــی ممنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬دســتورالعمل ســتاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫را رعایــت کردنــد‪.‬‬ ‫نجمــه میــر ویســی بابیــان اینکــه حــدود‬ ‫هشــت هــزار واحــد صنفــی گنبــدکاووس‬ ‫مشــمول گروه های ‪ ،۲‬ســه و چهار هســتند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ســایر واحدهــای صنفــی گروه یک‬ ‫نیــز رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در‬ ‫حــد مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از روز شــنبه ‪ ۱۲‬تیرمــاه‬ ‫جــاری ســه تیــم بازرســی و نظــارت مشــترک از‬ ‫مرکــز بهداشــت‪ ،‬اتــاق اصنــاف و اداره صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت بــر عملکــرد واحدهــای صنفــی‬ ‫گنبــدکاووس نظــارت دارنــد و عــاوه بــر اطــاع‬ ‫رســانی بــه همــه واحدهــای گــروه شــغلی ‪،۲‬‬ ‫ســه و چهــار‪ ،‬تاکنــون بــه ‪ ۳۳‬واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف تذکــر و مهلــت زمانــی کوتــاه دادنــد تــا‬ ‫واحــد صنفــی خــود را تعطیــل نماینــد در غیــر‬ ‫این صــورت پلمــب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس‬ ‫نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا تاییــد کــم‬ ‫توجهــی مــردم و اصنــاف گــروه شــغلی ‪ ،۲‬ســه و‬ ‫چهــار بــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی و‬ ‫تعطیلــی واحــد صنفی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬رعایت‬ ‫دســتورالعمل های ســتاد ملــی و اســتانی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا کــه بــه منظــور حفــظ ســامت عمومــی‬ ‫مــردم تصویــب و ابــاغ می شــود‪ ،‬بــرای همــه‬ ‫افــراد و اصنــاف ضــروری اســت‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی بابیــان اینکــه رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی ضامــن ســامت عمومــی‬ ‫مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تیم هــای نظــارت و بازرســی‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در گنبــدکاووس بــه‬ ‫اصنــاف تذکــر و مهلــت می دهنــد و در صــورت‬ ‫کــم توجهــی بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همــه می دانیــم کــه شــیوع‬ ‫کرونــا طــی ‪ ۱۷‬مــاه گذشــته مشــکالت و‬ ‫ســختی هایی را بــرای مــردم و اصنــاف ایجــاد‬ ‫کــرده امــا تــا انجــام واکسیناســیون عمومــی‬ ‫و مهــار بیمــاری چــاره ای جــز رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های ابالغــی‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا نداریــم‪.‬‬ ‫کریمــی همچنیــن بــه در پیــش بــودن عیــد‬ ‫ســعید قربــان کــه در نــزد مــردم گلســتان‬ ‫باالخــص اهــل ســنت جایــگاه ویــژه ای دارد‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بخشــی از شــلوغی‬ ‫بازارهــا مربــوط بــه خریدهــای عیــد اســت کــه از‬ ‫شــهروندان گنبــدکاووس می خواهیــم هنــگام‬ ‫حضــور در بــازار از ماســک اســتفاده کــرده و‬ ‫فاصلــه اجتماعــی را نیــز رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بیماران کرونایی در مراکز درمانی گنبدکاووس‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫نیــز گفــت کــه هــم اکنــون میــزان رعایــت‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی توســط مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان حــدود ‪ ۵۰‬درصــد اســت کــه کافــی‬ ‫نیســت و بایــد بــه بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬مهمتریــن اصــل در‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬خــود مراقبتــی‬ ‫اســت و همــه مــردم بایــد بــه ایــن اصــل‬ ‫توجــه نماینــد در غیــر این صــورت و تــا انجــام‬ ‫واکسیناســیون عمومــی‪ ،‬ایــن بیمــاری کشــنده‪،‬‬ ‫مهمــان مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاییــد شــلوغی بــازار در شــرایط قرمــز‬ ‫کرونایــی گنبــدکاووس اضافــه کــرد‪ :‬مشــکل‬ ‫اصلــی و تهدیــد جــدی بــرای ســامت عمومــی‬ ‫مــردم‪ ،‬بســته بــودن در واحدهــای صنفــی بــه‬ ‫خاطر روشــن بودن وســایل سرمایشــی در فصل‬ ‫گرمــا اســت کــه اگــر تهویه فعال نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫بســیار خطرنــاک خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در امــوزش اینــه کاری از اینــه هــای دو میلــی متــری اســتفاده‬ ‫شــده ‪ ،‬بــا ‪ ۴‬میلــی متــری مــی شــود اینــه کاری کــرد‪ .‬اما بهترین‬ ‫ســایز‪ ،‬یــک میلــی متــری اســت‪ .‬ســطح کار مــی توانــد ســفال ‪ ،‬چــوب و یــا شیشــه باشــد‪.‬‬ ‫برای انجام دادن اینه کاری روی ظروف سفالی‪ ،‬ما به وسایل زیر نیاز داریم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اینــه بــه ضخامــت یــک میــل‪ ،‬از اینــه هــای کلفــت تــر هــم مــی شــود اســتفاده کــرد؛ ولی‬ ‫زیبایــی یــک میــل بیشــتر و کار بــا ان‪ ،‬راحــت تــر اســت‪ -۲/.‬چســب چوبــی که بعد از خشــک‬ ‫شــدن‪ ،‬بیرنگ می شــود‪ -۳/.‬ســمباده‪ -۴/‬دســتمال تمیز‪-۵/‬ظرف ســفالی‬ ‫‪-۶‬سیم چین یا الماس مخصوص اینه‪ -۷/‬رنگ مخصوص‪/‬اینه کاری روی سفال‬ ‫ابتــدا بــا ســمباده‪ ،‬ظرفتــان رو خــوب بســابید کــه هــر ضایعــات یــا پســتی و بلنــدی دارد‪ ،‬از‬ ‫بیــن برود‪.‬بعــد بــا پارچــه تمیــز نــم دار‪ ،‬خــوب از گــرد و خــاک پاکــش کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫طــرح اولیــه را روی ظــرف مــی کشــیم‪.‬اینه هــا را بــه وســیله ســیم چیــن بــه قطعــات کوچــک‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬اشــکالی نــدارد اگــر شــبیه هــم یــا انــدازه هــم در نیایند؛ زیبایــی کار به همین‬ ‫اســت‪.‬البته مــی توانیــد یــه شــکل و یــک انــدازه هــم بچینیــد‪.‬‬ ‫بــرای انــدازه هــای هماهنــگ‪ ،‬اول روی اینــه را خــط کشــی مــی کنیــم بــه صــورت لــوزی یــا‬ ‫مربــع و… بعــد چیــده مــی شــود‪.‬با المــاس مخصــوص شیشــه بــری هــم مــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه زمــان بــرش بایــد مراقــب باشــید و بــا انگشــت شــصت روی اینــه ها را نگــه دارید توی‬ ‫چشــم نرود‪.‬حــاال از چســب چــوب روی یــک قســمت از ظــرف مــی زنیــم و شیشــه هــا را کنــار‬ ‫هــم مــی چســبانیم نــه خیلــی دور از هــم نــه خیلــی چســبان بــه هــم بعــد از اینکــه بــه کل‬ ‫ظــرف اینــه چســباندیم مــی گذاریــم خــوب خشــک شــود‪ ،‬تقریبــا دو یــا ســه ســاعت هرچــه‬ ‫دکتــر بدیعــی درخصوص بســته نبودن بســیاری‬ ‫از واحدهــای صنفــی گــروه شــغلی ‪ ،۲‬ســه و‬ ‫چهــار در گنبــدکاووس نیــز گفــت‪ :‬گشــت های‬ ‫مشــترکی توســط مرکــز بهداشــت و صنعــت و‬ ‫معــدن و تجــارت شهرســتان درایــن خصــوص‬ ‫فعــال شــده و بــه کســبه متخلــف تذکــر داده‬ ‫می شــود و بــه احتمــال زیــاد ظــرف چنــد روز‬ ‫اینــده وضعیــت رعایــت دســتورالعمل های ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا از ســوی ایــن گروه هــای‬ ‫شــغلی بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫شــمار بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز‬ ‫درمانــی ایــن شهرســتان را ‪ ۱۴۱‬نفــر اعــام کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ ۵۶ :‬درصــد بیمــاران بســتری‬ ‫از اهالــی گنبــد و بقیــه از شــهرهای همجــوار‬ ‫هســتند مضــاف بــر اینکــه ‪ ۲۴‬نفــر از بیمــاران در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫در همین پیوند رییس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گلســتان نیــز دیــروز از بســتری ‪ ۴۲۸‬بیمــار مبتــا‬ ‫بــه کرونــا در مراکــز درمانــی اســتان خبــر داده و‬ ‫گفتــه بــود کــه ‪ ۸۶‬نفــر از ایــن بیمــاران در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه نگهــداری می شــوند کــه ‪۳۲‬‬ ‫نفــر انــان بــه ســبب وخامــت حــال عمومــی بــه‬ ‫دســتگاه ونتیالتــور وصــل هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل افــزوده بــود‪ :‬براســاس‬ ‫رنگ بنــدی رســمی شهرســتان های کشــور از ‪۱۲‬‬ ‫تیــر‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و‬ ‫مینودشــت در وضعیــت قرمــز‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گالیکــش و‬ ‫کاللــه در وضعیــت نارنجــی و بندرگــز‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫مراوه تپــه در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همچنین روز گذشــته مدیر پیشــگیری و مبارزه‬ ‫بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان نیــز‬ ‫گفتــه بــود کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد از‬ ‫گروه هــای هــدف در ایــن اســتان‪ ،‬علیــه بیمــاری‬ ‫کرونــا واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫علــی باقــری افــزوده بــود‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۷‬هــزار و‬ ‫هفــت نفــر در گلســتان نوبــت اول واکســن کرونا‬ ‫را دریافــت کردنــد و نوبــت دوم واکســن هــم بــه‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۸۸۲‬نفــر تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دومیــن شهرســتان بــزرگ اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه نیمــی از ســاکنان انــرا ترکمن هــا کــه اهــل‬ ‫ســنت هســتند‪ ،‬تشــکیل می دهند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اموزش اینه کاری روی سفال‬ ‫بیشــتر بهتــر؛ حــاال نوبــت مــات گیری هســت‪.‬‬ ‫مالت الزم برای اینه کاری‪:‬‬ ‫مــات مخلوطــی از ســیمان ســفید یــا ســیاه بــه اضافــه پــودر ســنگ هســت کــه بــرای بنــد‬ ‫کشــی بیــن قطعــات اســتفاده مــی شــود‪.‬معموال” نســبت مخلــوط ‪ ۱‬بــه ‪ ۳‬هســت‪۱( .‬واحــد‬ ‫ســیمان بــا ‪ ۳‬واحــد پــودر ســنگ )‪.‬البتــه مــی توانیــد مــات را بــه صــورت امــاده هــم بخریــد‪.‬‬ ‫عــده ای هــم مــات را بــا گــچ و اب و چســب چــوب و رنــگ درســت مــی کنند‪.‬مــات را کــه‬ ‫امــاده کردیــد بــا دقــت بــه کل ظــرف مــی مالیــد کــه بــه طــور کامــل الی اینــه هــا بــرود‪.‬‬ ‫نگــران کثیــف شــدن اینــه هــا نباشــید‪.‬بعد از خشــک شــدن‪ ،‬اینــه هــا را بــا دســتمال نمــدار‬ ‫پــاک کنیــد تــا تمیــز و درخشــان شــود‪.‬این کار تمــام شــده هســت کــه هنــوز مــات روی ان‬ ‫نریختنــد و بنــد کشــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫روش دیگر تهیه مالت برای اینه کاری‪:‬‬ ‫بــرای مــات گیــری پــودر مــل را بــه انــدازه ســه قاشــق غــذا خــوری و یــک قاشــق چایخــوری‬ ‫رنــگ پــودری مخلــوط مــی کنیم‪.‬رنــگ پــودری خشــک کــه بشــود‪ ،‬تیــره تــر مــی شــود بــه‬ ‫همیــن دلیــل بایــد بــه مقــدار کــم بریزید‪.‬یک قاشــق ســیمان ســفید هم اگر باشــد که عالی‬ ‫مــی شــود‪( .‬ســیمان ســفید یــا پــودر ســنگ فــرق نــدارد )‬ ‫بــا اب مخلــوط مــی کنیــم حالــت خمیــری کــه پیــدا کــرد بــه انــدازه یــک قاشــق غــذا خــوری‬ ‫چســب چــوب اضافــه مــی کنیــم‪ .‬خــوب ترکیــب مــی کنیــم روی کار مــی کشــیم خشــک کــه‬ ‫شــد بــا پارچــه نمــدار تمیــز مــی کنیــم دوبــاره مــی کشــیم تــا درزهــا کامــا” پــر شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫چرا گرگان که مرکز استان گلستان است فاقد نیروگاه برق‬ ‫می باشد اما شهرستان کوچکی چون علی اباد دارای نیروگاه‬ ‫برق است؟‬ ‫ایا علت ضعف مدیریتی در گرگان است؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫وجود ‪ ۲۹۵‬رشته صنایع دستی ثبت شده‬ ‫و فعال و زنده سازی ‪ ۱۱۵‬رشته منسوخ‬ ‫و فراموش شده‪ ،‬جامعه بزرگ بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون نفری در زنجیره کسب و کار در‬ ‫این حوزه ایجاب می کند برای حفظ این‬ ‫بازار ارزشمند که ظرفیت کسب جایگاه‬ ‫مناسب در بازارهای جهانی را هم دارد‪،‬‬ ‫دولت ها و مجلس ها‪ ،‬قانون گذاران و‬ ‫مجریان با تصویب قوانین حمایتی و‬ ‫اجرای اقدامات و طرح های زیربنایی‪،‬‬ ‫پشتیبان همیشگی فعاالن این بخش‬ ‫فرهنگی اقتصادی باشند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی‬ ‫هــر برنامــه اقتصــادی در واقــع مجموعــه ای از عملیــات‬ ‫اقتصــادی را در برمــی گیــرد کــه بــه طــور متمرکــز انهــا را‬ ‫هماهنــگ و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف مشــخص‬ ‫اقتصــادی جامعــه‪ ،‬هدایــت مــی کنــد‪ .‬برنامــه ریــزی‬ ‫اقتصــادی فراینــدی اســت کــه طــی ان بــه صــورت‬ ‫اگاهانــه و ارادی بــه منظــور رســیدن بــه اهــداف مشــخص‬ ‫اقتصــادی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بــا برنامــه ریــزی اقتصــادی‬ ‫مــی توانیــد هزینــه هــا را بــه درســتی مدیریــت کنیــد و‬ ‫پــس انــداز داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای مدیریت هزینه و پس انداز‬ ‫‪ ۱۱۵‬هنر سنتی درحال فراموشی احیا می شود‬ ‫معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تحریــم‪ ،‬مســائل اقتصــادی و شــیوع کرونــا‬ ‫باعــث رکــود بــازار و کاهــش تقاضــای‬ ‫صنایــع دســتی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫خــروج از رکــود و ایجــاد رونــق در بــازار‪ ،‬بایــد‬ ‫محصــوالت صنایــع دســتی در زندگــی و‬ ‫جامعــه کاربــردی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬بــا اینکــه تحریم هــای اقتصــادی و‬ ‫شــیوع کرونا اثار زیان بار بســیاری در اقتصاد‬ ‫و بــازار صنایع دســتی بــر جــای گذاشــته‪ ،‬تنــوع‬ ‫و کیفیــت‪ ،‬اصالــت و زیبایــی صنایع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی ایــران همچنــان مــورد توجــه‬ ‫و زبــان زد عالقه منــدان و هنردوســتان بــوده و‬ ‫مشــتریان خــاص خــود را در بازارهــای جهانــی‬ ‫دارد؛ امــا حفــظ و رونــق بــازار صنایــع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی ایــران قبــل از هــر چیــز‬ ‫نیازمنــد رویکــرد خالقانــه بــه طراحــی و تولیــد‬ ‫و گرایــش ســلیقه و ذائقــه مشــتریان داخلــی‬ ‫بــه اســتفاده کاربــردی از محصــوالت صنایــع‬ ‫دســتی ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۲۹۵‬رشــته صنایع دســتی ثبت شــده‬ ‫و فعــال و زنــده ســازی ‪ ۱۱۵‬رشــته منســوخ و‬ ‫فرامــوش شــده‪ ،‬جامعــه بــزرگ بیــش از ‪۲‬‬ ‫میلیــون نفــری در زنجیــره کســب و کار در‬ ‫ایــن حــوزه ایجــاب می کنــد بــرای حفــظ ایــن‬ ‫بــازار ارزشــمند کــه ظرفیــت کســب جایــگاه‬ ‫مناســب در بازارهــای جهانــی را هــم دارد‪،‬‬ ‫دولت هــا و مجلس هــا‪ ،‬قانون گــذاران و‬ ‫مجریــان بــا تصویــب قوانیــن حمایتــی و‬ ‫اجــرای اقدامــات و طرح هــای زیربنایــی‪،‬‬ ‫پشــتیبان همیشــگی فعــاالن ایــن بخــش‬ ‫فرهنگــی اقتصــادی باشــند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪333‬‬ ‫پویــا محمودیــان معــاون صنایــع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی وزارت میــراث فرهنگــی‬ ‫معتقــد اســت «تاکیــد بیــش از حــد بــر‬ ‫کاربــردی نبــودن و تکیــه صــرف بــر جنبه هــای‬ ‫زیبایی شــناختی یــا نوســتالژیک اثــار و‬ ‫محصــوالت کــه عمــا ً بــا واقعیــت امــروزی‬ ‫صنایع دســتی در تضــاد قــرار گرفتــه چرخــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬فــروش و مصــرف محصــوالت صنایــع‬ ‫دســتی را کنــد یــا متوقــف می کنــد و بایــد برای‬ ‫جلوگیری از رکود‪ ،‬محصوالت صنایع دســتی‬ ‫در زندگــی و در جامعــه کاربــردی شــوند‪».‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بجــز اثــار منفــی برخــی‬ ‫رویکردهــای ضدفرهنگــی‪ ،‬اشــکاالت طراحی و‬ ‫رعایت اســتانداردهای بهداشتی و بسته بندی‪،‬‬ ‫نــه تنهــا باعــث کاهش اعتماد مصــرف کننده و‬ ‫عــدم اقبــال بــه صنایــع دســتی مــی شــود‪ ،‬بلکه‬ ‫حیات رشــته های صنایع دســتی را در معرض‬ ‫تهدیــد قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫فعــاالن صنایــع دســتی از تولیدکننــده تــا‬ ‫ســرمایه گــذار و صادرکننــده بایــد به انتظــارات به‬ ‫روز و ضــرورت هــای ســبک جدیــد زندگــی مــردم‬ ‫توجه کنند؛ اما برای رفع مشــکالت باید اســیب‬ ‫شناســی دقیــق در ســه زمینــۀ تولیــد‪ ،‬فــروش و‬ ‫مصــرف صــورت گرفتــه‪ ،‬برنامــه ای امایشــی‪،‬‬ ‫مناســب نقــاط گوناگــون کشــور برحســب تنــوع‬ ‫جغرافیایــی‪ ،‬فرهنگــی و حتــی زبانــی تدویــن و بــا‬ ‫دقــت و نظــارت کافــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫محمودیــان بــر اجــرای دوره هــای اموزشــی‬ ‫تولیــد محــور در حــوزه صنایــع دســتی بــا هــدف‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬برای‬ ‫برندســازی و کســب ســهم بیشــتر در بازارهــای‬ ‫جهانی باید در گام اول از بازار جهانی شــناخت‬ ‫کافــی داشــت و بازاریابــی اصولــی و تبلیغــات و‬ ‫ترویــج موثــر محصــوالت را در همیــن چارچــوب‬ ‫برنامه ریــزی و عملیاتــی کــرد‪ .‬در گام دوم‬ ‫بایــد توجــه داشــت محصــوالت صنایع دســتی‬ ‫متناســب بــا بــازار هــدف مصــرف طراحــی و‬ ‫همچنین مناســب با هر ســطح درامدی قیمت‬ ‫بــرای مشــتری تولیــد شــود‪.‬‬ ‫تحریــم و کرونــا؛ عامــان رکــود بــازار و‬ ‫کاهــش تقاضــای صنایــع دســتی‬ ‫محمودیــان اظهــار داشــت‪ :‬عــدم تامیــن‬ ‫معیشــت اســتادکاران بومــی بــه دلیــل‬ ‫شــناخت نادرســت از بــازار هــدف و ســلیقه‬ ‫بــازار مصــرف در ســالیان طوالنی از مهمترین‬ ‫عوامل منسوخ شــدن هنرهای ســنتی اســت‪،‬‬ ‫همچنین زندگی ماشــینی و دسترســی اسان‬ ‫بــه نیازمندی هــا منجــر بــه ایــن شــده کــه‬ ‫تولیــدات صنایع دســتی کــه نیازمنــد زمــان‪،‬‬ ‫زحمــت و اماده ســازی مــواد اولیــه طبیعــی‬ ‫هســتند بــه ســمت فراموشــی برونــد‪.‬‬ ‫وی جدی نگرفتن مهارت ها و توانمندی های‬ ‫هنری از ســوی مردم را یکی از عوامل اصلی‬ ‫منســوخ شــدن هنــر هــر منطقــه عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایجــاد حســن بالندگــی و خودبــاوری‬ ‫در مــردم نســبت بــه توانمندی هــای هنــری‬ ‫خودشــان‪ ،‬انتخاب مربی شایســته و باتجربه‬ ‫از میــان مــردم همــان منطقــه و برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی از راهکارهــای اصلــی‬ ‫حفــظ یــا احیــای هنرهــای ســنتی اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی گفــت‪ :‬مهمترین علل‬ ‫تعطیــل شــدن کارگاه هــای تولیــدی و منســوخ‬ ‫شــدن رشــته صنایع دســتی و هنــر ســنتی‬ ‫مســائل اقتصــادی ماننــد هزینــه تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه یــا حامل هــای انــرژی یــا هزینــه کارگــر‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن مشــکالت‪ ،‬قیمــت تمــام شــده‬ ‫محصــول را بــرای خریــداران و عالقه منــدان‬ ‫بــاال مــی بــرد و منجــر بــه کاهــش شــدید تقاضا‬ ‫و ضــرر و زیــان تولیدکننــده مــی شــود و باعــث‬ ‫مــی شــود هنرمنــد بــازار خــود را از دســت داده‬ ‫و ارام ارام دســت از کار بکشــد‪ ،‬حــال انکــه در‬ ‫چنــد ســال اخیــر هــم تحریم های اقتصــادی و‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬بــازار صنایــع دســتی را به شــدت‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫احیــاء ‪ ۱۱۵‬هنــر ســنتی در حــال فراموشــی‪/‬‬ ‫نواربافــی االچیــق ترکمــن در خطــر‬ ‫فرا مو شــی‬ ‫محمودیــان دربــاره احیــا و باززنده ســازی‬ ‫رشــته هنرهــای ســنتی گفــت‪ :‬تــا ســال‬ ‫گذشــته‪ ۹۹ ،‬رشــته در حــال فراموشــی‬ ‫احیــا شــد و بــا شناســایی رشــته های‬ ‫صنایع دســتی بومــی در حــال فراموشــی و یا‬ ‫منســوخ شــده و اســتفاده تجــارب و مهــارت‬ ‫اســتادکاران پیشکســوت‪ ،‬طرح هــای‬ ‫احیــاء و باززنده ســازی ایــن رشــته ها را در‬ ‫دســتور کار قــرار دادیــم و اکنــون ‪ ۱۱۵‬رشــته‬ ‫صنایع دســتی احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی گفــت‪ :‬متاســفانه در اســتان‬ ‫گلســتان رشــته نواربافــی االچیــق ترکمــن کــه‬ ‫در داخــل االچیق هــا نصــب می شــود‪ ،‬در حــال‬ ‫فراموشــی اســت کــه بایــد اقدامــات فــوری بــرای‬ ‫نجــات ایــن رشــته انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمودیــان دربــاره احیــای رشــته گلیم بافــی‬ ‫گنخــک (منســوب بــه شهرســتان دشــتی‬ ‫در اســتان بوشــهر) گفــت‪ :‬ایــن رشــته در‬ ‫حــال فراموشــی بــود کــه پــس از شناســایی‬ ‫و برگــزاری دوره ­هــای اموزشــی در روســتا‬ ‫احیــا شــد و در حــال حاضــر ‪ ۳۰‬نفــر در دوره‬ ‫اموزشــی گلیم بافــی گنخــک مشــغول بــه‬ ‫یادگیــری ایــن رشــته هســتند‪.‬‬ ‫ساالنه متولیان ایجاد شغل اماری تحت عنوان ایجاد اشتغال منتشر می کنند‪...‬‬ ‫اما از این امار در جامعه بیکاری چیزی قابل لمس نبوده است‪.‬‬ ‫این شغل های ایجاد شده کجا هستند ؟‬ ‫ایا فقط در همان اعداد و ارقام خالصه می شوند؟‬ ‫اموزش گل سازی با فوم‬ ‫لــوازم مــورد نیــاز‪:‬گل رز بلندر‪/‬فــوم ســفید نازک‪/‬صــدری ضخیــم بــرای برگ‪/‬صــدری‬ ‫نــازک بــرای کاسبرگ‪/‬ســیم ســبز شــماره هفت‪/‬چــراغ الکلی‪/‬رنــگ اکریلیــک ســبز و‬ ‫ســرخابی (‪ 37‬و ‪/)49‬اسفنج‪/‬ســاقه‪/‬کاغذ یــا مقــوا بــرای کشــیدن الگو‪/‬نــوار گاتریــن‬ ‫قیچی‪/‬چسب حرارتی‬ ‫مراحل ساخت گل رز‬ ‫رسم الگوها‬ ‫باید در ابتدا الگوی گل مورد نظر را رسم کنید‪.‬‬ ‫درست کردن گلبرگ ها‪:‬‬ ‫الگــوی گلبــرگ را روی فــوم قــرار بدهیــد و بــا خــال دور ان را خــط بکشــید و در نهایــت‬ ‫بــا قیچــی بــرش بدهید‪.‬بــه تعــداد دلخــواه گلبــرگ بچینید‪.‬مــی توانیــد از ‪ 15‬گلبــرگ بــرای‬ ‫یــک گل متوســط اســتفاده کنید‪.‬بــرای رنــگ کــردن گلبــرگ ‪ ،‬اســفنج را در رنــگ زده‪ ،‬چنــد‬ ‫دفعــه روی شیشــه بــه صــورت ضربــه ای مــی زنیــم تــا زهــر رنــگ گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫از لبــه بــه وســط گلبــرگ رنــگ مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن گلبــرگ اول لبــه گلبــرگ را‬ ‫روی شــعله چــراغ مــی گیریــم‪ .‬زود برمــی داریــم و نــازک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای نــازک کــردن لبــه بــرگ را بــا انگشــت شســت و اشــاره دو دســت نگــه داشــته و‬ ‫در خــاف جهــت هــم مــی کشــیم‪.‬این کشــیدگی باعــث نــازک و حالــت دار شــدن لبــه‬ ‫گلبــرگ مــی شــود‪.‬گلبرگ را مــی کشــیم تــا گلبــرگ کمــی لولــه شــود‪.‬بعد طــرف دیگــه‬ ‫گلبــرگ را هــم مــی کشــیم‪.‬بعد وســط گلبــرگ را حــرارت مــی دهیــم و بــا دســت تیــز مــی‬ ‫کنیم‪.‬پنــج گلبــرگ کــه فقــط نــازک شــدن بــرای وســط گل هســتند‪.‬‬ ‫مونتاژ گلبرگ ها‪:‬‬ ‫اولیــن گلبــرگ را بــه شــکل زیــر مــی پیچیم‪.‬چســب مــی زنیــم‪ 4.‬گلبــرگ دیگــه را دانــه‬ ‫دانــه دورش مــی پیچیم‪.‬گلبــرگ هــای دیگــر را هــم اضافــه مــی کنیم‪.‬فقــط دو گلبــرگ‬ ‫اخــر را کمــی پاییــن تــر مــی چســبانیمگل را بــه ســاقه وصــل مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ساخت برگ و کاسبرگ‪:‬‬ ‫بــرگ و کاســبرگ را بــرش مــی زنیم‪.‬انهــا را رنــگ مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن بــرگ‪ ،‬ان‬ ‫را روی چــراغ مــی گیریم‪.‬ســپس ســریع روی قالــب قــرار مــی دهیم‪.‬پشــت بــرگ را بــا‬ ‫ســیم شــماره هفــت چســب مــی زنیــم‪.‬‬ ‫بــه تعــداد دلخــواه بــرگ را بــا نــوار گاتریــن کنــار هــم قــرار میدهیــم و بــاز هــم بــا نــوار‬ ‫گاتریــن بــه ســاقه ی گل وصــل مــی کنیم‪.‬بــرای حالــت دادن کاســبرگ چهــار ال روی هــم‬ ‫قــرار مــی دهیمبعــد روی چــراغ مــی گیریــم و بــا دســت مــی پیچیم‪.‬ســاقه را از کاســبرگ‬ ‫رد کــرده و بــه زیــر گل مــی چســبانیم‪.‬دور کاســبرگ را نــوار گاتریــن مــی پیچیــم‪.‬‬ ‫می توانید این گل رز را با رنگ های دیگری هم درست کنید‪.‬‬ ‫خرید از عمده فروشی‬ ‫بــرای خریــد کــردن بهتــر اســت از عمــده فروشــی خریــد‬ ‫کنیــد زیــرا درصــد قابــل توجهــی تخفیــف شــامل شــما مــی‬ ‫شــود و همیــن امــر باعــث مــی شــود بتوانیــد بقیــه هزینــه‬ ‫را پــس انــداز کنیــد ‪.‬‬ ‫خرید از فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫در ایــن فروشــگاه هایــی تخفیــف هایــی بــه یــک ســری‬ ‫از کاالهــا اختصــاص مــی دهنــد کهبــرای صرفــه جویــی‬ ‫در هزینــه موثــر مــی باشــد بــه عــاوه بــرای خریــد هــای‬ ‫متعــدد الزم نیســت بــه فروشــگاه هــای مختلــف برویــد و‬ ‫بــا ایــن کار در وقــت و هزینــه حمــل و نقــل خــود صرفــه‬ ‫جویــی مــی کنیــد ‪.‬‬ ‫خرید اینترنتی‬ ‫شــما بــا خریــد اینترنتــی برخــی از اجنــاس کــه قیمــت روی‬ ‫انهــا حــک شــده اســت‪ ،‬نه تنهــا پــول اضافــی نمی پردازیــد‬ ‫بلکــه می توانیــد از هزینه هــای حمــل و نقــل خــود نیــز‬ ‫بکاهیــد و از تخفیف هــای قابــل توجهــی کــه برخــی از ایــن‬ ‫فروشــگاه هــای اینترنتــی بــه مشــتریان خــود می دهنــد‬ ‫نیــز بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫خرید از حراجی ها‬ ‫بــرای صرفــه جویــی در هزینــه بهتــر اســت اجــازه دهیــد‬ ‫بــازار از تــب و تــاب خــود بیفتــد و ســپس ان را از حراجــی‬ ‫هــا خریــد کنیــد ‪.‬‬ ‫کاهش دادن هزینه های غیر ضروری‬ ‫زمانــی کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار داریــد بایــد‬ ‫بتوانیــد هزینــه هــا را مدیریــت کنیــد و از برخــی هزینــه‬ ‫هــای اضافــی و غیــر ضــروری دوری کنیــد بــرای مثــال‬ ‫بــه جــای ســفارش دادن غــذا از بیــرون مــی توانیــد در‬ ‫منــزل غــذا تهیــه کنیــد یــا بــه جــای اینکــه ماشــینتان را بــه‬ ‫کارواش ببریــد خودتــان ان را تمیــز کنیــد ‪.‬‬ ‫استفاده کردن از کاالهای جایگزین‬ ‫زمانــی کــه برخــی از کاالهــا در گرانــی مقطعــی قــرار دارنــد‬ ‫مــی توانیــد کاالی دیگــری کــه ارزان قیمــت تــر اســت‬ ‫را جایگزیــن کنیــد بــرای مثــال زمانــی کــه قیمــت گوجــه‬ ‫فرنگــی افزایــش مــی یابــد مــی توانیــد از رب گوجــه فرنگــی‬ ‫بــه جــای ان اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫پس انداز کردن‬ ‫نیــازی نیســت کــه پــس انــداز هــای هنگفتــی داشــته باشــید‬ ‫بلکــه بــا پــول انــدک نیــز مــی توانیــد پــس انــداز کنیــد کــه در‬ ‫مبــادا مــی توانــد کمــک بســیاری بــه شــما بکنــد بنابرایــن پس‬ ‫انــداز کــردن حتــی بــا روزی هــزار تومــان را فرامــوش نکنیــد ‪.‬‬ ‫شرایط روحی خود را بسنجید‬ ‫زمانــی کــه غمگیــن و افســرده هســتید بــه بــازار نرویــد‬ ‫زیــرا تحقیقــات نشــان داده اســت کــه در ایــن شــرایط‬ ‫بیشــتر خریــد مــی کنیــد ‪.‬‬ ‫تهیه کردن فهرست خرید‬ ‫زمانــی کــه بــه بــازرا مــی رویــد ســعی کنیــد از قبــل‬ ‫فهرســتی از کاالهــی ضــروری کــه قصــد خریــد ان را داریــد‬ ‫تهیــه کنیــد و بــر اســاس ان خریــد کنیــد بــا ایــن روش‬ ‫از خریــد کــردن کاالهــای اضافــی خــودداری مــی کنیــد ‪.‬‬ ‫دقت کردن به خرید برخی کاالها‬ ‫برخــی کاالهــا ماننــد باتــری قابــل شــارزمی باشــند‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت کاالیــی بخریــد کــه بتوانیــد چندیــن‬ ‫بــار از ان اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫تعمیر کاال به جای تعویض‬ ‫بعضــی از وســایلی کــه در منــزل شــما وجــود دارد‬ ‫هنگامــی کــه خــراب مــی شــود نیــازی نیســت کــه ان را‬ ‫تعویــض کنیــد و هزینــه زیــادی پرداخــت کنیــد بلکــه بــا‬ ‫هزینــه اندکــی مــی توانیــد ان را تعمیــر کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 17‬تیربجنورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪333‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صدور ‪ ۵۴۰‬کارت موقت اشتغال برای اتباع‬ ‫خارجی ساکن گلستان در سالجاری‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ســکونت حــدود ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از اتبــاع خارجــی مجــاز و‬ ‫غیرمجــاز در ایــن اســتان گفــت کــه از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۵۴۰‬کارت موقــت اشــتغال بــرای‬ ‫ایــن افــراد صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی حــق‬ ‫شــناس در جلســه کمیســیون اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫بــرای ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬اتبــاع خارجــی ســاکن گلســتان کارت موقــت اشــتغال صــادر شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت فراهــم شــدن فرصــت تحصیــل دانــش امــوزان اتبــاع خارجــی در‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در ســال تحصیلــی جــاری هــزار و ‪ ۶۵۰‬دانــش امــوز خارجــی در مــدارس‬ ‫اســتان مشــغول تحصیــل هســتند کــه تــاش بــرای فراهــم کــردن زمینــه ادامــه تحصیــل انــان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه طــرح شناســنامه دار کــردن فرزنــدان متولــد شــده از مــادر ایرانــی و پــدر‬ ‫خارجــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــه عنــوان مصوبــه مجلــس شــورای اســامی همچــون‬ ‫دیگــر نقــاط کشــور در گلســتان حــال اجراســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬در گلســتان حــدود ‪ ۶‬هــزار فرزنــد زاده شــده از مــادر ایرانــی و پــدر‬ ‫دنیای اقتصاد‪:‬‬ ‫اتش زوی گسترده‬ ‫کانادا در جهنم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش بــا ایــن قطعی هــای بــرق گســترده‬ ‫مــا هــم در جهنــم هســتیم!‬ ‫هفــت صبــح‪ :‬منتقــدان ماجــرای واکســن‪ :‬اصنــاف‬ ‫تعطیــل شــوند بهتــر اســت یــا وزارت بهداشــت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هیچکــدام؛ مدیــران ناالیــق و بــی کفایــت‬ ‫برکنار شــوند!‬ ‫همشهری‪ :‬افزایش قطعی های برق منجر به باال‬ ‫رفتــن ‪ 15‬درصــدی قیمــت ژنراتــور و موتــور بــرق شــد‬ ‫علم تاج‪ :‬خدا وکیلی این چند سال در حق مافیای‬ ‫ژنراتــور و موتــور بــرق اجحــاف صــورت گرفتــه بــود!‬ ‫ایــران‪ var :‬تــا ده ســال دیگــر هــم به ایــران نمی اید‬ ‫علــم تــاج‪ :‬تــا نظــر مافیــای ‪ var‬چــه باشــد؟!‬ ‫جام جم‪ :‬از هر ‪ 667‬ایرانی یک نفر نویسنده است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــس چــرا همــه تــو تلگــرام و اینســتاگرام‬ ‫در حــال کپــی کاری هســتند؟! راســتی فیــروز‬ ‫کریمــی هــم جــزو ایــن ‪ 667‬نفــر هســت یــا نــه؟!‬ ‫عجبشــیر‪ :‬رشــد عجیــب ثرتمنــدان در ایــران‬ ‫چگونــه اتفــاق افتــاد؟‬ ‫علم تاج‪ :‬دالر ‪ 4200‬تومانی‪ ،‬شفاف نبودن سیستم‬ ‫مالیــات در کشــور‪ ....‬ســوال دیگــری هســت؟!‬ ‫نــو اوران‪ :‬اگــر رئیســی فراجناحــی عمــب کنــد موفــق‬ ‫ا ست‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نظرتــان چیســت از همیــن کابینــه‬ ‫فعلــی هــم چنــد را در لیســتش قــرار دهــد؟!‬ ‫کیمیــای وطــن‪ :‬نایــب رئیــس مجلــس‪ 3/4 :‬تــن‬ ‫نهــاده دامــی در بنــدر حــال کپــک زدن اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در حــال کپــک زدن اســت‪ .‬هنــوز کــه‬ ‫کپــک نــزده اند!اگــر کپــک زدنــد کمیتــه حقیقــت‬ ‫یــاب تشــکیل مــی شــود‪...‬‬ ‫افــکار‪ :‬واکســن هــای ایرانــی بــه مرحلــه تولیــد‬ ‫صنعتــی نرســیده اند‬ ‫علم تاج‪ :‬پس فعال کاربرد نمایشی دارند!‬ ‫امتیــاز‪ :‬دســتور فــوری روحانــی بــه وزرا بــرای تامیــن‬ ‫کاالهای اساســی‬ ‫علم تاج‪ :‬به تنور سرد نان نمی بندد!‬ ‫حســبان‪ :‬روحانــی‪ :‬کاالهــای اساســی و ضــروری‬ ‫بــه میــزان کافــی تامیــن و تامیــن شــده اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬فقــط بــرای توزیــع مناســب اراده کافــی‬ ‫وجــود نــدارد!‬ ‫عصــر ازادی‪ :‬جهانگیــری ائیــن نامــه اجرایی مربوط‬ ‫بــه تکمیــل واحــد هــای مســکن مهــر را ابــاغ کــرد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ایــن همــه ســرعت عمــل و پیپــری در‬ ‫حــل مشــکالت حــوزه مســکن قابــل تقدیــر اســت!‬ ‫داداش هنــوز تــا پایــان دولــت یــک مــاه فرصــت‬ ‫اســت‪ ،‬چــه عجلــه ای بــود حــاال؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫گرفتاری ‪ ۴۴‬شهروند گرگانی را‬ ‫در اسانسوربعلت قطعی برق‬ ‫رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان‬ ‫گفــت کــه طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته عملیــات امــداد و نجــات بــرای‬ ‫‪ ۴۴‬نفــر از همشــهریان کــه بــه دلیــل قطعــی بــرق در اسانســور‬ ‫ســاختمان های مســکونی گرفتــار شــده بودنــد‪ ،‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫موس ـی الرضا صفــری اظهــار داشــت بیــن ‪ ۱‬تــا ســه فقــره عملیــات‬ ‫نجــات در روزهــای معمــول و بــدون قطعــی بــرق‪ ،‬در رهاســازی از‬ ‫اسانســور شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــی بــرق روزهــای اخیــر حــوادث مربــوط بــه محبوس‬ ‫شــدن در اسانســور در گــرگان را افزایــش داده کــه تاکنــون هیــچ‬ ‫کــدام از ایــن حــوادث تلفــات جانــی نداشــت‪.‬‬ ‫ویادامــه داد‪ :‬همچنیــن در روزهــای اخیــر یــک فقــره حریــق ناشــی‬ ‫از نوســانات بــرق در محلــه ایرانمهــر گــرگان بــه وقــوع پیوســت کــه‬ ‫اتــش ســوزی جزیــی ‪ ۲‬بــاب منــزل بــا حضــور بــه موقع اتش نشــانان‬ ‫مهــار شــد‪.‬‬ ‫صفــری از شــهروندان خواســت در صــورت محبــوس شــدن در‬ ‫اسانســور ضمــن حفــظ خونســردی‪ ،‬بــا شــماره ‪ ۱۲۵‬اتش نشــانی‬ ‫گــرگان تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ‪ :‬شــهروندان تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی و تثبیــت جریــان بــرق نســبت بــه اســتفاده از اسانســور‬ ‫اکیــدا هماننــد خــروج از خانــه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪:‬رییــس ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان بــا اشــاره بــه ظرفیــت‬ ‫فــراوان تولیــد توتــون بــا کیفیــت در ایــن اســتان گفــت کــه‬ ‫توســعه زراعــت ایــن محصــول بــا توجــه بــه ظرفیــت فــراوان‬ ‫اراضــی مرغــوب گلســتان بایــد بــا جدیــت بیشــتر پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در نشســت بررســی مســایل و مشــکالت‬ ‫توتــون کاران گلســتان بــا حضــور رمضانعلــی ســنگدوینی‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس و حضــور برخــی‬ ‫از مســئوالن ادارات مربوطــه افــزود‪ :‬طوالنــی شــدن مراحــل‬ ‫صــدور مجــوز در ســطح ملــی بــرای توســعه صنایــع تبدیلــی‪،‬‬ ‫جــذب نقدینگــی بــرای حمایــت از توتــون کاران و تامیــن‬ ‫مــوارد مــورد نیــاز از جملــه بــذر‪ ،‬کــود و ســم ‪ ،‬جــزو مهمتریــن‬ ‫مشــکالت پیــش روی صنعــت توتــون گلســتان اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در ایــن جلســه خواســتار عمــل کــردن‬ ‫شــرکت دخانیــات در قبــال توتــون کاران اســتان شــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی گفــت‪ :‬شــرکت دخانیــات اگــر نمــی توانــد‬ ‫توتــون کشــاورزان را بــا قیمــت مناســب خریــداری کنــد بایــد بــه‬ ‫انهــا اجــازه دهــد محصــول خــود را بــه مشــتریان دیگــر بفروشــند‪.‬‬ ‫داورزنــی بــه وضعیــت میرزاجانپــور و‬ ‫قائمــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬بازیکــن‬ ‫کــه در لیــگ ملت هــا و اردوهــای اخیــر تیــم‬ ‫ملــی بــه دالیلــی همچــون مصدومیــت و‬ ‫مشــکالت شــخصی حضــور نداشــتند‪ ،‬بــرای‬ ‫تشــکیل تیمــی منســجم از ایــران بــرای‬ ‫المپیــک بــه اردوی نهایــی فراخوانــده شــدند‬ ‫امــا بــا تشــخیص الکنــو شــرایط حضــور در‬ ‫تمرینــات جدیــد را نداشــته و کنــار گذاشــته‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تیــم ملــی در برخــی‬ ‫پسـت ها جملــه دریافــت کننــده دچــار مشــکل بــود و فکــر می کردیــم بازگشــت قائمــی می توانــد این خال‬ ‫را پــر کنــد امــا ســرمربی تشــخیص داد کــه ایــن بازیکــن از لحــاظ فنــی امادگــی مطلوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫تهدید ‪ ۵۲‬درصدی تنش ابی روستاهای مانه و سملقان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییــس اداره ســنجش و پایــش کیفیتــی امــوزش و پــرورش‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه دلیــل اغــاز پیــک پنجــم کرونــا ازمون‬ ‫ورودی مــدارس نمونــه دولتــی کــه قرار بــود‪ ،‬روز جمعه ‪ ۱۸‬تیرماه‬ ‫برگــزار شــود لغــو شــد‪.‬‬ ‫ســعید ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی زمــان جدیــد‬ ‫برگــزاری ازمــون مــدارس نمونــه دولتــی در ایــن اســتان بــه اطــاع‬ ‫دانــش امــوزان و خانواده هاشــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال چهــار هــزار و ‪ ۴۴۷‬دانش امــوز اســتان در‬ ‫ازمــون نمونــه دولتــی بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد که از این تعــداد ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۴۸‬نفــر دختــر و یکهــزار و ‪ ۸۹۹‬نفــر پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ظرفیــت پذیرفتــه شــدگان در مــدارس نمونه دولتی‬ ‫گفــت‪ :‬در مجمــوع بــرای ســال تحصیلــی اینــده یکهــزار و ‪ ۷۲۱‬نفــر در‬ ‫رشــته های نظری و هنرســتان ها در اموزشــگاه های نمونه دولتی‬ ‫پذیرفتــه خواهند شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۸۲۴‬نفــر از ایــن دانــش امــوزان را دختــران و مابقــی‬ ‫پســران تشــکیل مــی دهنــد و امــار دانــش امــوزان داوطلــب تحصیــل‬ ‫در مــدارس نمونــه دولتــی بــرای ســال تحصیلــی اینــده (‪)۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫نســبت بــه ســال تحصیلــی گذشــته حــدود ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون والیبــال گفــت کــه چشــم انــداز ایــران از حضــور در المپیــک توکیــو قــرار گرفتــن در‬ ‫جمــع چهــار تیــم برتــر ایــن رویــداد مهــم ورزش جهــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا داورزنــی روز ســه شــنبه پس از پایــان برگزاری مجمع انتخابات‬ ‫هیــات والیبــال گلســتان بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬هــدف مهــم کادر فنــی و فدراســیون‪ ،‬نمایــش بازی هــای‬ ‫متفــاوت در المپیــک اســت و بــی شــک بــازی ایــران در مقایســه بــا لیــگ ملت هــای جهــان بســیار‬ ‫چش ـم نوازتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه انتقــاد فرهــاد قائمــی از کادرفنــی بــرای کنارگذاشــتن وی از ترکیــب تیــم اعزامــی بــه‬ ‫المپیــک اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر خــاف انچــه کــه قائمــی مدعــی شــده‪ ،‬انتخــاب فهرســت ‪ ۱۲‬نفــره تیــم‬ ‫ملــی اعزامــی بــه ژاپــن فقــط بــر عهــده الکنــو ســرمربی روس تیــم ملــی بــود و هیــچ کــس دیگــر دخالتــی‬ ‫در انتخــاب بازیکنــان را نداشــت‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون والیبــال ادامــه داد‪ :‬الکنــو مربــی بــزرگ و امتحــان پــس داده ای اســت و اجــازه‬ ‫نمی دهــد کســی در امــورات مهمــی ماننــد انتخــاب نهایــی تیــم ملــی بــرای حضــور در المپیــک دخالــت و‬ ‫تصمیــم گیــری کنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لغو ازمون ورودی نمونه‬ ‫دولتی خراسان شمالی‬ ‫پیگیری زراعت توتون‬ ‫در گلستان‬ ‫المپیک توکیو هدف والیبال ایران نسبت به صعود به جمع چهار تیم برتر‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪4‬‬ ‫خارجــی مــی تواننــد از هویــت و شناســنامه ایرانــی برخــوردار شــوند کــه اقدامــات الزم بــرای‬ ‫صــدور شناســنامه انــان در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــه وجــود برخــی موانــع بــرای صــدور شناســنامه ایــن فرزنــدان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تاییدیــه هویتــی ایــن کــودکان‪ ،‬پاســخ اســتعالم اطالعــات ســپاه و یــا اداره کل اطالعــات‬ ‫کفایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ت دولــت دوازدهــم مبنــی بــر پیگیــری و دفــاع از حقوق شــهروندی الیحه ای‬ ‫در راســتای سیاسـ ‬ ‫بــه منظــور دفــاع از کرامــت و حقــوق بخشــی از زنــان ایرانــی و نیــز کــودکان بــه مجلــس ارائــه‬ ‫شــد کــه در دوم مهــر مــاه ســال ‪ ۹۸‬بــا عنــوان «قانــون اصــاح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت‬ ‫فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی» بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫هیــات وزیــران در اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته و در اجــرای مــاده واحــده قانــون اصــاح‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی‪،‬‬ ‫اییــن نامــه اجرایــی نحــوه اعطــای تابعیــت بــه افــراد مشــمول ایــن قانــون را تصویــب کــرد و‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری در ‪ ۱۳‬خــرداد مــاه پارســال ان را بــرای اجــرا بــه وزارتخانه هــای‬ ‫کشــور‪ ،‬اطالعــات و امــور خارجــه و معاونــت حقوقــی رییس جمهــوری ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن ایین نامــه هــر زن ایرانــی کــه بــا مــرد غیرایرانــی ازدواج کــرده و در نتیجــه‬ ‫ایــن ازدواج دارای فرزنــد زیــر ‪ ۱۸‬ســال باشــد و هــر فــردی کــه از مــادر ایرانــی و پــدر غیرایرانــی‬ ‫متولــد شــده و بیــش از ‪ ۱۸‬ســال تمــام داشــته باشــد می توانــد متقاضــی اعطــای تابعیــت‬ ‫ایــران باشــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب‬ ‫مختلــف در شــمال کشــور قــرار دارد کــه از شــمال شــرق بــا اســتان هــای خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫رضــوی و جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان ارتبــاط زمینــی دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش شــدید بارندگــی ســال زراعــی جــاری کــه طبــق بــراورد هواشناســی بــه ‪ ۵۰‬درصــد مــی رســد‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۵۲‬درصــد از روســتاهای ایــن‬ ‫شهرســتان بــا تنــش ابــی مواجه هســتند‪.‬‬ ‫محمودرضــا معمــوری اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بررســی هــا هــم اکنــون از ‪ ۱۳۶‬روســتای شهرســتان مانــه و ســملقان حــدود ‪ ۷۰‬روســتا بــا تنــش ابــی شــدید مواجــه انــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل تعــداد روســتاهای مواجهــه بــا تنــش ابــی ‪ ۲‬برابــر بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬به اکثر این روستاها با تانکر ابرسانی می شود تا روستاییان با مشکالت کمتری برای تامین اب مورد نیازشان مواجه شوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان ااظهارداشــت ‪ :‬در ســال گذشــته صرفــا ‪ ۳۵‬روســتا بــا تنــش ابــی مواجــه بودنــد کــه بــا همــکاری مــردم و شــرکت اب و فاضــاب شهرســتان مشــکالت روســتاییان تــا حــدودی‬ ‫بــا تامیــن اب بــا تانکــر مرتفــع شــد و در ســالجاری بــا افزایــش روســتا ابرســانی در اولویــت برنامــه هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی بــر افزایــش دمــا و کاهــش بــارش بــاران گفــت‪ :‬احتمــال افزایــش روســتاهای بــا تنــش ابــی را وجــود دارد کــه بایــد بــا صرفــا‬ ‫جویــی بخشــی از مشــکالت را کاهــش داد‪.‬‬ ‫معمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مانــه و ســملقان بــه عنــوان قطــب کشــاورزی بیشــترین تحــت تاثیــر از خشکســالی در اســتان را دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بســیاری از محصــوالت زراعی این‬ ‫شهرســتان نیــز تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید از بین رفتــه اند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی مانــه و ســملقان گفــت‪ ،‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی در ســال زراعــی امســال یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــه کشــاورزی ایــن شهرســتان ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــری‬ ‫خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬میــزان بــارش در بــازه زمانــی از ابتــدای مهرمــاه ســال ‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه امســال حــدود ‪ ۱۴۷‬میلیمتــر در خراســان شــمالی بــاران باریــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان مانــه وســملقان بــه عنــوان قطــب کشــاورزی اســتان بیشــترین پهنــه تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد و پــس از ان شهرســتان هــای اســفراین و راز و جــرگالن بیشــترین گســتره حــوزه‬ ‫کشــاورزی درگیــر بــا خشکســالی را دارنــد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۱۰‬هزار نفری مانه و سملقان در ‪ ۴۵‬کیلومتری غرب بجنورد واقع شده است که ‪ ۸۵‬هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی طبــق اخریــن گــزارش شــرکت اب و فاضــاب حــدود ‪ ۲۶۵‬روســتا بــا تنــش ابــی مواجــه انــد و بــرای رفــع عطــش در ایــن روســتاها نیــاز بــه ‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبار اســت‬ ‫کــه در ســال جــاری حــدود ‪ ۲۳۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در ایــن ارتبــاط در قانــون بودجــه مصوب شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 76‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫توفان هــای تنــدری صبحگاهــی بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا‬ ‫‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪40‬درصــد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫ضرورت ایفای نقش موثر دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی در حفظ و ارتقاء امنیت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــر ضــرورت ایفــای نقــش موثر دانشــگاه هــا و مراکز علمی در جهت حفــظ و ارتقاء‬ ‫امنیــت در جامعــه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگر» در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس‪ ،‬در نشســت‬ ‫تعاملــی بــا رییــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه رویکــرد علمــی انتظامــی اســتان در‬ ‫انجــام بهینــه ماموریت هــا و رفــع چالــش هــای موجــود مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل و بررسـی های علمی‬ ‫دقیــق و موشــکافانه‪ ،‬بــر ضــرورت ایفــای نقــش موثــر دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی در جهــت حفــظ و‬ ‫ارتقــاء امنیــت در جامعــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلیــس در رویکــرد جامعــه محــوری‪ ،‬تقویــت بعــد اجتماعــی‪ ،‬تقویــت اســتفاده از فــن اوری نویــن‪،‬‬ ‫تقویــت بعــد امــوزش و پژوهــش و تقویــت بعــد روانشــناختی و جلــب افــکار عمومــی را در دســتور کار قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬رســیدن بــه الهــام بخشــی و الگوســازی‪ ،‬عبــور از مرحلــه مقابلــه بــه مرحلــه پیشــگیری و ســپس پیــش‬ ‫بینی‪ ،‬کاهش هزینه تحوالت و اینده پژوهی از اهداف چشــم انداز ‪ 20‬ســاله ترســیمی نیروی انتظامی اســت‬ ‫و بــرای دســتیابی بــه ایــن چشــم انــداز‪ ،‬توســعه دانــش‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬فــن اوری و جامعــه محــوری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان داشــت‪ :‬مــا بــه دنبــال ان هســتیم که پلیــس در اینده‪ ،‬پلیس افکارســاز‬ ‫باشــد‪ .‬پلیــس چــه در اســتفاده از فنــاوری کــه مــورد نیــاز اســت و چــه در بــاال بــردن احســاس امنیــت‪ ،‬باید‬ ‫دانــش ان را داشــته باشــد و بدیــن منظــور بایــد ســطح تمــاس مراکــز علمــی درون و برون ســازمانی مراکز‬ ‫علمی و دانشــگاهی و برگزاری نشسـت های متعدد با نخبگان‪ ،‬اندیشــمندان و صاحبنظران‪ ،‬چالش ها‬ ‫و اســیب هــای اجتماعــی عمــده موجــود در اســتان را بــه روش علمــی مورد بررســی موشــکافانه قــرار داده‬ ‫و در مســیر حــل مســایل بــه صــورت روشــمند و علمــی حرکــت نموده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه ارتبــاط تنگاتنــگ موجــود بیــن پلیــس بــا احــاد جامعــه‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ارامــش و امنیــت مــردم مهمتریــن اولویــت ماســت و اهــداف پلیــس بــدون همــکاری و مشــارکت‬ ‫مــردم محقــق نمــی شــود‪ .‬از طرفــی حمایــت مــردم از پلیــس افتخــار بــزرگ نیــروی انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر افــزود‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا اســتفاده از تکنولــوژی و ظرفیــت هــای روز‪ ،‬بــه منظور بهبود خدمت‬ ‫رســانی بــه مــردم تــاش مــی کنــد و بایــد نتیجــه ایــن اقدامــات و تجهیــزات‪ ،‬ارتقاء امنیت اجتماعی باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر اقتــدار‪ ،‬عدالــت‪ ،‬ترحــم و مهربانــی‬ ‫پلیــس بــا مــردم‪ ،‬نیــروی انتظامــی بایــد از یــک ســو بــا هنجارشــکنان و افــرادی کــه بــه حقــوق دیگــران‬ ‫تعــدی مــی کننــد‪ ،‬بــا قاطعیــت برخــورد کــرده و از ســوی دیگــر بــا عدالــت و مهربانــی بــا احــاد مــردم رفتــار‬ ‫کنــد‪ .‬مــردم اعتمــاد باالیــی بــه پلیــس دارنــد و نیــروی انتظامــی را پناهــگاه خــود مــی داننــد و اولیــن مکانی‬ ‫کــه بــرای حــل مشــکالت خــود مراجعــه مــی کننــد‪ ،‬مراکــز انتظامــی اســت پــس بایــد ایــن اعتمــاد عمومــی‬ ‫را افزایــش دهیــم و بــا ســرعت‪ ،‬دقــت و هماهنگــی بیشــتر در راه خدمتگــزاری بــه مــردم تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ســید بهــروز نهضتــی رییــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان‪ ،‬ضمــن تشــکر و‬ ‫قدردانــی از همــه زحمــات نیــروی انتظامــی در جهــت تامیــن امنیــت و ارتقــاء احســاس امنیــت در جامعــه‪،‬‬ ‫بــرای ارائــه هرگونــه همــکاری و در اختیــار گــذاردن ظرفیت هــای اموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن بهره منــدی‬ ‫از ظرفیــت علمــی اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان در جهــت اجــرای فعالیت های‬ ‫علمــی پژوهشــی بــا هــدف بررســی علمــی و ارائــه راهکارهــای مناســب در جهــت حــل مشــکالت‪ ،‬چالش ها‬ ‫و اســیب هــای اجتماعــی فــراروی امنیــت و احســاس امنیــت در اســتان اعــام امادگــی نمــود‪.‬‬ ‫ذکــر اســت در ابتــدای ایــن نشســت عــزت اللــه زمانــی رییــس دفتــر تحقیقــات کاربــردی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان نیــز ضمــن عــرض خیــر مقــدم و تشــکر و قدردانــی از حضــور رییــس دانشــگاه پیــام نــور‬ ‫اســتان و هیئــت همــراه در نشســت تعاملــی یــاد شــده‪ ،‬اهــم اقدامــات‪ ،‬ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای‬ ‫علمــی پژوهشــی دفتــر تحقیقــات کاربــردی انتظامــی اســتان را تشــریح نمــوده و بــرای تقویــت و تــداوم‬ ‫همکاری هــای دو جانبــه بــرای دســتیابی بــه امنیــت پایــدار‪ ،‬ابــراز امیــدواری نمــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪138‬فقره انواع‬ ‫سرقت در گلستان‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 66‬ســارق و‬ ‫اعتــراف انــان بــه ‪138‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای برقــراری نظــم‬ ‫و امنیــت جامعــه و افزایــش رضایتمنــدی شــهروندان‪ ،‬طــرح‬ ‫پاکســازی نقــاط الــوده و جــرم خیــز توســط یگان هــای انتظامــی و‬ ‫پلیس هــای تخصصــی در ســطح اســتان بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای اینگونــه طرح هــا‪ ،‬افزود‪:‬بــا‬ ‫تالش هــای بــی وقفــه مامــوران ‪ 66‬ســارق حرف ـه ای شناســایی‬ ‫و دســتگیر شــدند کــه در تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه ‪138‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت در ســطح اســتان اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 6‬دســتگاه خــودرو و موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین با اشــراف اطالعاتی پلیس‪،‬‬ ‫‪ 10‬قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز کشــف و ‪ 4‬متهــم دســتگیر‬ ‫شــده بــا تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع ذیصــاح شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح بیــش از ‪ 9‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر ســنتی و صنعتی کشــف شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ افــزود‪ :‬چنیــن طــرح هــای امنیتــی تــا پایــان ســال ادامــه‬ ‫داشــته و پلیــس بــرای دفــاع از امنیــت و ارامــش مــردم بــا تمــام‬ ‫تــوان‪ ،‬شــبانه روز تــاش خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مصدوم نتیجه نزاع‬ ‫و درگیری با سالح گرم‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براثــر درگیــری بــا ســاح گــرم بیــن ‪ ۲‬روســتای شهرســتان‬ ‫شــیروان در شــرق ایــن اســتان هشــت نفــر از جملــه یــک ســرباز‬ ‫نیــروی انتظامــی زخمــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســجاد نامــور زمــان ایــن درگیــری را عصــر روز دوشــنبه‬ ‫بیــن ‪ ۲‬روســتا در شهرســتان شــیروان بــه دلیــل اختــاف بــر ســر‬ ‫زمیــن کشــاورزی اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬اختــاف از ســال های‬ ‫گذشــته بیــن تعــدادی از ایــن روســتاییان وجــود داشــت کــه روز‬ ‫گذشــته بــه درگیــری فیزیکــی بــا ســاح گــرم کشــیده شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ایــن درگیــری هفــت روســتایی بــه همــراه یــک‬ ‫ســرباز نیــروی انتظامــی زخمــی شــدند کــه مصدومــان حادثــه در‬ ‫بیمارســتان تحــت حفاظــت نیــروی انتظامــی تحــت مــداوا قــرار‬ ‫دارنــد و نیروهــای یــگان ویــژه نیــز همچنــان در منطقــه درگیــری‬ ‫بــرای کنتــرل و امنیــت حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ‪ 48‬ســاعت گذشــته تاکنــون هیــچ گونــه درگیــری‬ ‫در ایــن منطقــه رخ نــداد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تعــدادی از روســتاییان ‪ ۲‬روســتا در ایــن درگیــری حضــور‬ ‫داشــتند کــه بــا احتســاب مصدومــان ایــن حادثــه در مجمــوع تاکنــون ‪۱۰‬‬ ‫نفــر دســتگیر و تحــت بازداشــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کشف ‪16‬دستگاه ماینر‬ ‫قاچاق در«شیروان‪‎« ‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان ‏خبــر از کشــف‬ ‫‪ 16‬دســتگاه «ماینــر» قاچــاق بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪50‬‬ ‫میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران دایــره مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال‏و ارز پلیــس اگاهــی شهرســتان شــیروان در راســتای‬ ‫طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬افــرادی را کــه در اقــدام‬ ‫بــه اســتخراج ارز دیجیتــال ‏در منــزل خــود مــی کردنــد‪،‬‬ ‫شناســایی کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در بازرســی از ســه منــزل در ســطح شهرســتان‬ ‫تعــداد ‪ 16‬دســتگاه‏ماینــر قاچــاق بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪50‬‬ ‫میلیــون ریــال کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن زمینــه چهــار نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت ســیر ‏مراحــل قانونــی تحویــل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی شــدند‪.‬‏‬ ‫باخت؛ هدیه ناظر بازی به تیم شهدای مدافع حرم!‬ ‫مرحلــه نهایــی مســابقات فوتســال دســته دوم کشــور کــه‬ ‫در شهرســتان علــی ابــاد کتــول همــراه بــود‪ ،‬در حالــی بــا‬ ‫صعــود تیــم وحــدت تربــت جــام بــه لیــگ دســته یــک همراه‬ ‫بــود کــه بــه دلیــل ضعــف ناظــر بــازی هــا در مدیریــت‬ ‫ســالن و عــدم تعامــل بــا ســایر برگزارکننــدگان رقابــت هــا‬ ‫از همــان روز نخســت بــا حواشــی متعــددی همــراه بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس مقــررات بــازی هــا‪ ،‬ناظــر بــازی بایــد حالــت بــی‬ ‫طرفانــه و رفتــاری دوســتانه داشــته باشــد تــا بتوانــد در یــک‬ ‫جــو گــرم‪ ،‬دوســتانه و مثبــت بــازی هــا را برگــزار و ایــن‬ ‫محیــط دوســتانه را تــا پایــان مســابقات حفــظ کنــد‪ .‬امــا‬ ‫تبختــر و نــگاه از بــاال بــه پائیــن‪ ،‬نداشــتن ادبیــات مناســب‬ ‫در گفتگــو بــا عوامــل تیــم هــا و خبرنــگاران‪ ،‬ایجــاد وقفــه در‬ ‫بــازی هــا بــه دالیــل مبتــذل نظیــر پائیــن بــودن ماســک یــک‬ ‫تماشــاگر یــا عــکاس‪ ،‬دخالت هــای بــی مــورد نظیــر اظهــار‬ ‫نظــر در خصــوص محــل اســتقرار مســئوالن نظافــت بــازی و‬ ‫‪ ...‬از جملــه مــواردی بودنــد کــه تمیــز «ناظــر مســابقه» را از‬ ‫«افتابه دار » بســیار دشــوار می نمود و نارضایتی کادر اکثر‬ ‫تیــم هــا و بازیکنــان و عوامــل اجرایــی را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫اوج بــی تدبیــری و ســوء مدیریــت ایــن ناظــر تهرانــی کــه‬ ‫رقابت هــای لیــگ دســته دوم کشــور را بــا مدرســه ابتدایــی‬ ‫اشــتباه گرفتــه بــود‪ ،‬در بــازی حســاس بیــن تیم هــای‬ ‫شــهدای مدافــع حــرم و وحــدت تربــت جــام نمایــان شــد‬ ‫کــه بــه نوعــی حکــم فینــال را داشــت و تیــم برنــده بــه‬ ‫لیــگ دســته اول کشــور صعــود می کــرد‪ ،‬دســتور بــه تــرک‬ ‫ســالن بازیکــن تیــم شــهدای مدافــع کــه دو کارتــه بــود و‬ ‫اجــازه بــازی نداشــت اولیــن شــاهکار ایــن ناظــر بــود کــه‬ ‫بــا اعتــراض یکــی از خبرنــگاران همــراه شــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫بــر اســاس مقــررات بازیکــن دو کارتــه می توانــد بــا‬ ‫لبــاس رســمی یــا لبــاس ورزشــی غیــر همرنــگ در‬ ‫ســالن مســابقه حضــور داشــته باشــد و از نزدیــک‬ ‫مســابقه را تماشــا کنــد‪ .‬پــس از ایــن ماجــرا وی بــا‬ ‫توقــف بــازی خواســتار اخــراج خبرنــگار مزبور شــد که‬ ‫خبرنــگار شهرســتان در راســتای حفــظ ارامــش بــازی‬ ‫و بــر هــم نخــوردن تمرکــز بازیکنــان‪ ،‬از حــق قانونــی‬ ‫خــود کوتــاه امــده و ســالن را تــرک نمــود‪.‬‬ ‫یــک دقیقــه بعــد ســناریوی دخالت هــای بی مــورد‬ ‫ایــن ناظــر دوبــاره تکــرار گردیــد و بــا ایجــاد وقفــه در‬ ‫بــازی خواســتار خــروج ســه نفــر از مهمانــان تیــم‬ ‫وحــدت تربــت جــام گردیــد‪.‬‬ ‫در پــی بــروز ایــن توقف هــای بی مــورد توســط‬ ‫ناظــر مســابقه‪ ،‬داوران مســابقه بــازی را قطــع‬ ‫نمــوده و از ادامــه قضــاوت خــودداری نمودنــد‪.‬‬ ‫پــس از تــرک میــدان از ســوی داوران‪ ،‬درگیری هــای‬ ‫لفظــی بیــن ایــن ناظــر و بازیکنــان اغــاز شــد کــه ایــن‬ ‫درگیــری هــا تقریبــا چهــل دقیقــه بــه طــول انجامیــد کــه در‬ ‫کنــار قطعــی بــرق ســالن عــاوه بــر بــه هــم خــوردن تمرکــز‬ ‫روانــی باعــث ســرد شــدن بــدن بازیکنــان و خــروج از شــرایط‬ ‫فیزیکــی و ارمانــی شــد کــه می تــوان گفــت همیــن امــر در‬ ‫شکســت ‪ 8‬بــر ‪ 6‬تیــم شــهدای مدافــع حــرم بــی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫هــر چنــد نمی تــوان منکــر شایســتگی و سختکوشــی‬ ‫بازیکنــان تیــم وحــدت تربــت جــام در ایــن رقابــت هــا‬ ‫شــد ولــی بایــد بپذیریــم وقفه هــای طوالنــی و بــی مــورد‬ ‫بــه دالیــل پیــش پــا افتــاده و ســاده و ایجــاد جنجال هــای‬ ‫بــی دلیــل‪ ،‬قطعــا ً باعــث بــر هــم خــوردن تمرکــز بازیکنــان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪333‬‬ ‫کاهش ‪ ۴.۳‬درصدی امار‬ ‫والدت در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امــار‬ ‫والدت در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۴.۳‬‬ ‫درصــد در بهــار ســال جــاری کاهــش یافــت اســت‪.‬‬ ‫علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬در بهــار ســال جــاری‬ ‫بیــش از ســه هــزار واقعــه والدت در اســتان بــه ثبــت‬ ‫رســید کــه یکهــزار و ‪ ۸۵۲‬نــوزاد پســر و یکهــزار و ‪۷۱۶‬‬ ‫نــوزاد دختــر شناســنامه دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن در حالیســت در مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبل ســه هزار و ‪ ۷۲۹‬نوزاد دختر و پســر در اســتان‬ ‫متولــد شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در همیــن مــدت ‪ ۳۵‬مــورد دو‬ ‫قلوزایــی و یــک مــورد چهــار قلوزایــی در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــه ثبــت رســید کــه حاصــل ایــن زایمــان هــا‬ ‫تولــد ‪ ۷۴‬نــوزاد دختــر و پســر بــود کــه چهــار قلــو زایــی در‬ ‫شهرســتان گرمــه بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال بــه ازای والدت هــر ‪ ۱۰۸‬نفــر پســر‪ ،‬والدت ‪۱۰۰‬‬ ‫نفردختــر در اســتان ثبــت شــده اســت کــه در ســال گذشــته‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۱۰‬پســر ‪ ۱۰۰‬دختــر متولــد شــده بــود‪.‬‬ ‫زاهــدی نیــا خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بیشــترین والدت نــوزاد در‬ ‫اســتان در بهــار ســال جــاری مربــوط بــه شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان بــا ‪ ۲۲۳‬نــوزاد بــود کــه نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل امــار والدت در ایــن منطقــه ‪ ۲۳.۲‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در همیــن مــدت شهرســتان جاجــرم در‬ ‫جنوبغربــی اســتان بــا ‪ ۲۴‬مــورد والدت ثبتــی بــا کاهــش‬ ‫‪ ۱۸.۷‬درصــدی تولــد نــوزاد را داشــت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد ‪ :‬بــا وجــود کاهــش امــار والدت بهارانــه‬ ‫نــوزادان در اســتان خراســان شــمالی همچنــان نــرخ والدت‬ ‫در این نســبت به میانگین کشــوری حدود ‪ ۲‬درصد بیشــتر‬ ‫اســت بــه طــوری کــه میانگیــن نــرخ والدت در ســطح کشــور‬ ‫بــه ازاء هــر یکهــزار نفــر ‪ ۱۴.۴‬نــوزاد اســت کــه ایــن امــار در‬ ‫اســتان بــه ازاء هــر ‪ ۱۶‬نفــر بــه نــوزاد بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫رشد هشت درصدی ازدواج‬ ‫مدیرکل ثبت احوال خراســان شــمالی گفت ‪ :‬امار ازدواج‬ ‫در این اســتان در بهار ســال جاری نســبت به مدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل حــدود هشــت درصــد افزایــش یافــت بــه طــوری‬ ‫کــه در ایــن مــدت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۳۱‬ازدواج بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی جمعیــت اســتان خراســان شــمالی را تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۹۸۷‬هــزار نفــر اعــام کــرد کــه ‪ ۵۵۳‬هــزار و ‪۸۹۳‬‬ ‫هــزار نفــر در شــهرها و ‪ ۴۳۳‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬نفــر در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اتصال ‪ 9‬حلقه چاه‬ ‫کشاورزی و چاه های ادارات‬ ‫به شبکه ابرسانی گرگان‬ ‫در یــک بــازی حســاس می شــود‪ .‬ان هــم در حالــی کــه‬ ‫انجــام رقابــت در یــک شــرایط مطلــوب و متعــادل بــه‬ ‫واســطه میزبانــی حــق تیــم شــهدای مدافــع حــرم بــود‪.‬‬ ‫شــاید اگــر مدیــران فدراســیون فوتبــال و متولیــان برگــزاری‬ ‫رقابت هــا در انتخــاب ناظــران دقــت بیشــتری بــه خــرج‬ ‫می دادنــد و در امــوزش انهــا و توضیــح شــرح وظایف شــان‬ ‫اندکــی حرفــه ای تــر عمــل می کردنــد‪ ،‬چنیــن شــرایط‬ ‫اســفباری در ســالن پیــش نمی ایــد و زحمــات تیــم یــک‬ ‫شــهر و هزینــه چنــد صــد میلیونــی بخــش خصوصــی بــا‬ ‫غــرور بیجــا و دخالت هــای بــی مــورد یــک نفــر بــه هــدر‬ ‫نمی رفــت! بــه امیــد ان روز ‪...‬‬ ‫مسئولین و مدیران شهری به حال جوانان و نوجوانان زباله گرد تفکری بیاندیشید‪...‬‬ ‫امیدها و ارزوهای به یغما رفته انها را نجات دهید‪...‬‬ ‫در سرنوشت و اینده این عزیزان مسئولید‪...‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جبــران کاهــش افــت دبــی‬ ‫چاه هــای شــرب در اســتان کــه بــه دلیــل خشکســالی و‬ ‫اســتفاده همزمــان چــاه هــای کشــاورزی در اســتان رخ داده‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از راه هــای کارشناســی واضطــراری اســتفاده از‬ ‫چاه هــای عمیــق کشــاورزی و صنعــت بــود‪ ،‬لــذا تاکنــون ‪9‬‬ ‫حلقــه چــاه کشــاورزی و همیــن طــور خدماتــی کــه قابلیــت‬ ‫اب شــرب انهــا بــه تاییــد شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان رســیده ‪ ،‬توســط ان شــرکت بــه خطــوط انتقــال اب‬ ‫شــرب گــرگان متصــل شــده و از ایــن طریــق حــدود ‪ 100‬لیتــر‬ ‫بــر ثانیــه تامیــن اب شــرب شــهر گــرگان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬جــواد تیمــوری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫از طــرف دیگــر چاه هــای دیگــری کــه امــکان اتصــال انهــا بــه‬ ‫خطــوط اب شــرب شــهر گــرگان وجــود داشــت مــورد بررســی‬ ‫کارشناســی قــرار گرفــت‪ ،‬تعــداد ایــن چاه هــا ‪ 12‬حلقــه اســت‬ ‫کــه دبــی انهــا ‪ 120‬لیتــر برثانیــه بــراورد مــی شــود و ارزیابی فنی‬ ‫از ســوی کارشناســان شــرکت اب و فاضــاب در حــال انجــام‬ ‫اســت و طــی دو ســه روز اینــده ایــن ‪ 12‬حلقــه چــاه نیــز بــه‬ ‫خطــوط انتقــال شــهر گــرگان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 36‬چــاه دیگــر در مســیر خطــوط انتقــال‬ ‫شــرب گــرگان نیــز بــرای اتصــال بــه خطــوط شــرب در حــال‬ ‫بررســی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬حفــر‬ ‫دو حلقــه چــاه بــرای تامیــن اب شــرب‪ ،‬شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اســتان گلســتان پیــش بینــی کــرده کــه ظــرف دو تــا ســه روز‬ ‫اینــده بــه خطــوط انتقــال اب شــرب گــرگان افــزوده مــی شــود‬ ‫و از ایــن طریــق نیــز حــدود ‪ 40‬لیتــر بــر ثانیــه بــه ظرفیــت اب‬ ‫شــرب گــرگان افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪333‬‬ ‫تناسب اندام پس از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها‬ ‫نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک‬ ‫می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف بــرای مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود‬ ‫می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪:‬‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را تمریــن‬ ‫کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا‬ ‫چقــدر اســتفاده از دســت مخالــف روی هــوش‬ ‫اثرگــذار اســت؟‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟ ایا ما را‬ ‫باه وش تر می کند؟‬ ‫کارهایی که می توان با دست مخالف انجام داد‬ ‫شــروع اســتفاده از دســت مخالــف در ابتــدا شــبیه‬ ‫چالــش اســت و احتمــاال متوجــه می شــوید کــه‬ ‫چقــدر دســت مخالف تــان بــرای انجــام دادن کارهــا‬ ‫ناهماهنــگ اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬فهرســتی از کارهایــی‬ ‫کــه می توانیــد بــا دســت مخالــف انجــام دهیــد‬ ‫اورده شــده اســت‪ .‬بــا انجــام مرتــب هرکــدام‪،‬‬ ‫مهــارت الزم را کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫با دست مخالف…‬ ‫مسواک بزنید؛‬ ‫بدنتان را بشویید؛‬ ‫ظرف ها را بشویید؛‬ ‫مواد را پیمانه کنید؛‬ ‫از در بازکن استفاده کنید؛‬ ‫روی نان کره‪ ،‬مربا یا پنیر بزنید؛‬ ‫نوشیدنی ها را از پارچ داخل لیوان بریزید؛‬ ‫مــوس کامپیوتــر را کنتــرل کنیــد (می توانیــد مــوس‬ ‫مخصــوص دســت چــپ بگیرید)؛‬ ‫از چــوب غذاخــوری (یــا چاپِســتیک‪ ،‬چوب هــای‬ ‫ژاپنــی بــرای غذاخــوردن) اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه البتــه‬ ‫ایــن مــورد کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫بعضــی درمانگرهــا از بیمارانشــان می خواهنــد‬ ‫بــا دســت مخالــف بنویســند‪ .‬ایــن کار بــه فــرد‬ ‫اجــازه می دهــد بــه بعضــی از احساســات‬ ‫سرکوب شــده اش دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫کار برایتــان جالــب اســت‪ ،‬می توانیــد بــه متخصــص‬ ‫مراجعــه کنیــد تــا در انجــام ایــن فعالیت هــا‬ ‫کمکتــان کنــد‪ .‬می توانیــد هــر روز کمــی بــا دســت‬ ‫مخالــف خــود بنویســید و تاثیــر ان روی افزایــش‬ ‫خالقیــت یــا بهبــود عملکــرد و تقویــت حافظــه را‬ ‫ببینیــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬اســتفاده از دســت مخالــف چــه‬ ‫تاثیــری بــر میــزان هــوش افــراد دارد؟‬ ‫رســیدن بــه کنتــرل خــوب روی دســت مخالــف‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه پیانیســت‬ ‫کنســرت یــا حتــی بازیکــن حرف ـه ای تنیــس شــوید؛‬ ‫امــا ایــن دســتاوردها ان قــدر خــاص هســتند کــه‬ ‫نمی تواننــد دنیایــی خــارج از چیــزی کــه در ان‬ ‫مهــارت کســب کرده ایــد را تغییــر دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫دوســت داریــد یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا دســت‬ ‫مخالف تــان کار کنیــد‪ ،‬بســیار عالــی اســت؛ امــا بــه‬ ‫نظــر نمی رســد کــه ایــن نــوع از تغییــر ارتباطــات‬ ‫عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫ایــده بــدی نیســت کــه بــرای مهارت هــای خــاص‬ ‫در هرکــدام از دســت هایتان خــوب باشــید؛ امــا‬ ‫بعیــد اســت کــه ایــن کار شــما را باهوش تــر کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دالیــل ایــن موضــوع اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد بــر اســاس مقــاالت‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف بــه باهوش تــر شــدن ارتباطــی نــدارد؛ امــا‬ ‫به عنــوان مثــال زمانــی کــه به دلیــل جراحــت دســت‬ ‫اصلــی‪ ،‬از دســت مخالف تــان اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫به نوعــی مغزتــان را رشــد می دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد خالقیت هــای پنهانتــان را ازاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــا دســت مخالــف بنویســید‪.‬‬ ‫ذهــن منطقی مــان بــرای‬ ‫گاهــی تلنگــرزدن بــه‬ ‫ِ‬ ‫جریان یافتــن دوبــاره خالقیــت‪ ،‬الزم اســت‪.‬‬ ‫ایمنی مواد غذایی‬ ‫را رعایت کنید‪،‬‬ ‫حیوانات بیمار نباید خورده شوند‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :332‬اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی فاصلــه ای نداریــد‪،‬‬ ‫شــاید برایتــان ســوال شــده باشــد کــه ایــا بایــد‬ ‫در ســبک غذاخــوردن و ورزش خــود تغییــری‬ ‫ایجــاد کنیــد یــا نــه‪ .‬طبیعــی اســت کــه از‬ ‫ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتــی در بــدن‬ ‫رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را تغییــر‬ ‫دهیــد‪ .‬بــرای اینکــه تناســب انــدام بعــد از ‪۴۰‬‬ ‫ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقالــه را به ‬ ‫خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫‪ .۴‬بر انعطاف پذیری تمرکز کنید‬ ‫وقتــی ســن بیشــتر می شــود‪ ،‬تمرینــات‬ ‫کششــی و تمرینــات بــرای افزایــش‬ ‫انعطاف پذیــری اهمیــت بیشــتری پیــدا‬ ‫می کننــد؛ چــون به مــرور زمــان عضــات و‬ ‫بافت هــای هم بنــد (مثــا تاندون هــا) ســفت تر‬ ‫می شــوند و انعطافشــان را از دســت می دهند‪.‬‬ ‫بــرای همــه افــراد‪ ،‬خصوصــا افــرادی کــه بیشــتر‬ ‫از ‪۴۰‬ســال ســن دارنــد‪ ،‬حــرکات کششــی بســیار‬ ‫اهمیــت دارد و بایــد بخــش مهمــی از تمرینــات‬ ‫ورزشــی انهــا باشــد‪ .‬تمریناتــی مثــل یــوگا را در‬ ‫برنامــه روزانه تــان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫انعطاف پذیــری‪ ،‬بیشــتر‪ ،‬مانــع از اســیب ها‬ ‫می شــود و دامنــه حــرکات تمرینــات ورزشــی را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در کالس های ورزشی شرکت کنید‬ ‫داشــتن یــک همــراه در تمرینــات ورزشــی کمــک‬ ‫می کنــد ورزش کــردن بــه فعالیــت اجتماعــی و‬ ‫تفریحــی جذابــی تبدیــل شــود‪ .‬کالس ورزشــی‬ ‫محبــوب خــود را پیــدا کنیــد تــا انگیــزه بیشــتری‬ ‫بــرای ورزش کــردن داشــته باشــید‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬داشــتن مربــی باتجربــه بــه شــما اطمینــان‬ ‫می دهــد کــه حــرکات را درســت انجــام می دهیــد‬ ‫و اســیب نمی بینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حرکات ورزشی را درست انجام دهید‬ ‫بــر ان دســته از تمرینــات و برنامه هــای‬ ‫ورزشــی ای تمرکــز کنیــد کــه اهمیــت زیــادی‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫مطمئنــا شــما هــم تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫و ویــروس کرونــا شــنیده و خوانده ایــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن بیمــاری‬ ‫کامــا جدیــد اســت‪ ،‬شــایعات و حدس وگمان هــای زیــادی‬ ‫دربــاره ان وجــود دارد کــه به ســختی می تــوان گفــت کدام یــک‬ ‫درســت و کدام یــک نادرســت هســتند‪ .‬بااین حــال دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان همچنــان در جســت وجوی درمان هایــی هســتند کــه‬ ‫موثرتــر باشــند و بتواننــد جــان بیمــاران را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬صحبــت می کنیــم‪ .‬شــاید ازطریــق‬ ‫اشــنایی بــا ســختی های ابتــا بــه کرونــا و درمــان ان‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل‪ ،‬ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بیمــاری همه گیــری اســت کــه منشــا ان کروناویــروس‬ ‫جدیــد (‪ )2-SARS-CoV‬اســت‪ .‬ایــن بیمــاری ایــن روزهــا بــه‬ ‫خطــری جــدی بــرای جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالئــم کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫شــامل تــب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬بــی اشــتهایی‪،‬‬ ‫اســهال و کاهــش حــس بویایــی و چشــایی اســت‪.....‬‬ ‫چگونه از بیماران مبتال به‬ ‫کرونا در بیمارستان مراقبت‬ ‫می کنند؟‬ ‫بیشــتر افــراد مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬عالئــم خفیفــی دارنــد کــه‬ ‫می تواننــد و بایــد در خانــه درمــان شــوند‪ .‬بااین حــال‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از بیمــاران بــه نــوع شــدید ایــن بیمــاری مبتــا می شــوند‬ ‫و بــه مراقبــت در بیمارســتان نیــاز دارنــد‪ .‬حــدود ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۳‬درصــد از‬ ‫افــرادی کــه در بیمارســتان بســتری هســتند‪ ،‬بــه مراقبت هــای ویــژه‬ ‫نیــاز پیــدا می کننــد؛ البتــه بیشــتر ایــن افــراد بهبــود می یابنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه هیــچ درمــان شناخته شــده ای بــرای کوویــد‪ ۱۹-‬وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬ایــن بیمــاری واقعــا جدیــد اســت و بســیاری از مشــاهداتی‬ ‫کــه قبــا بــه دســت امــده بودنــد‪ ،‬بعــد از مدتــی تغییــر یافته انــد‪.‬‬ ‫دکتــر هپبــورن کــه مشــاور بخــش مراقبت هــای ویــژه در ولــز‬ ‫اســت می گویــد‪« :‬مــا فکــر می کردیــم ایــن بیمــاری افــراد مســن‬ ‫را بیشــتر درگیــر می کنــد و بــرای انهــا خطرنــاک اســت‪ ،‬امــا‬ ‫درحال حاضــر تمــام بیمارانــی کــه در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫بیمارســتان مــا بســتری هســتند‪ ۵۰ ،‬ســاله و جوان تــر هســتند‪.‬‬ ‫در بیــن ایــن بیمــاران حتــی مربــی بدن ســازی هــم داریــم؛ افــرادی که‬ ‫بســیار ســالم هســتند و هیچ بیماری زمینه ای هم نداشــته اند‪».‬‬ ‫در بیمارستان چطور از بیمار مبتال به کووید‪ ۱۹-‬مراقبت می کنند؟‬ ‫ازانجاکــه درحال حاضــر درمانــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫مراقبت هــای بیمارســتانی شــامل مراقبــت حمایتــی یــا درمانــی‬ ‫بــرای پشــتیبانی از عملکــرد اعضــای بــدن اســت‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬ممکــن اســت بــا ســرفه خشــک شــروع شــود و ســپس‬ ‫بــه دســتگاه تنفســی تحتانــی برســد‪ .‬در ایــن مرحلــه ویــروس‬ ‫بــه کیســه های هوایــی ریــه یــا الوئول هــا اســیب می رســاند‬ ‫و رســیدن اکســیژن بــه جریــان خــون را محــدود می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اســیب باعــث می شــود کیسـه های هــوا بــا مایعــات پــر شــوند و‬ ‫سفت شــدن ریــه و تنگی نفــس ایجــاد شــود‪ .‬در ایــن وضعیــت‪،‬‬ ‫هــوا به خوبــی وارد شــبکه موی رگــی و رگ هــای خونــی نمی شــود‬ ‫و به همین دلیــل نمی توانیــد به شــکل عــادی اکســیژن را‬ ‫بــرای شــکل صحیــح حــرکات قائل انــد‪ .‬اگــر‬ ‫حــرکات ورزشــی را درســت انجــام ندهیــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت اســیب ببینیــد و در رســیدن‬ ‫بــه هدفتــان بــرای ورزش و تناســب انــدام‬ ‫شکســت بخوریــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور بایــد‬ ‫بــه متخصصــان و مربیــان ورزشــی مراجعــه‬ ‫کنیــد‪ .‬البتــه الزم نیســت همیشــه مربــی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬چون بعد از مدتی خودتان‬ ‫شــکل صحیــح حــرکات را یــاد می گیریــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا به لطــف اینترنــت می توانیــد‬ ‫مربــی مجــازی هــم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ور زش های ابی را امتحان کنید‬ ‫اگــر بــه اســتخر یــا حوضچه هــای امــن‬ ‫دسترســی داریــد‪ ،‬می توانیــد تمرینــات و‬ ‫ورزش هــای ابــی را هــم امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫ورزش هــای ابــی معمــوال اســیب و فشــار‬ ‫کمتــری بــه مفاصــل وارد می کننــد و‬ ‫تمرین هایــی عالــی بــرای تقویــت کل‬ ‫بدن انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا مقاومتــی کــه‬ ‫اب در برابــر تمریــن شــما ایجــاد می کنــد‪،‬‬ ‫در واقــع هم زمــان تمرینــات قدرتــی هــم در‬ ‫کنــار ورزش هــای هــوازی انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫الزم نیســت شــناگری حرفــه ای باشــید‪.‬‬ ‫تمرینــات ســاده در اب هــم تاثیــر‬ ‫چشــمگیری در ســامت و تناســب انــدام دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬طناب زدن را امتحان کنید‬ ‫یکــی از بهتریــن تمرین هــا بــرای تناســب انــدام‬ ‫بعــد از ‪ ۴۰‬ســالگی طنــاب زدن اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تمریــن هــوازی ِ عالــی ضربــان قلــب و قــدرت‬ ‫بدنــی را افزایــش می دهــد و چربی ســوزی زیــادی‬ ‫نیــز دارد‪ .‬طنــاب زدن مفاصــل را نیــز تقویــت‬ ‫می کنــد و بهتریــن تمریــن هــوازی بــرای بهبــود‬ ‫گــردش خــون در بــدن اســت‪.‬‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬الزم نیســت مــدت طوالنــی طنــاب‬ ‫بزنیــد‪ .‬کافــی اســت در فواصــل ‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬دقیق ـه ای‬ ‫تمرین کنید و در مجموع ‪ ۱۵‬دقیقه طناب بزنید‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫دریافــت و دی اکســیدکربن را خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه تنگی نفــس دارنــد‪ ،‬بهتــر اســت در بیمارســتان بســتری‬ ‫شــوند‪ .‬تنگی نفــس نشــان می دهــد کــه ریه هــا بــه بــدن اکســیژن‬ ‫کافــی نمی رســانند‪ .‬اگــر بیمــار بــا ایــن شــرایط رهــا شــود‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ســطح اکســیژن بدنــش کاهــش یابــد کــه بــه نارســایی‬ ‫ریــه منجــر خواهــد شــد‪ .‬براســاس مطالعــه ای کــه روی بیمــاران‬ ‫بستری شــده در ســیاتل انجــام گرفــت‪ ،‬بیشــتر انهــا تنگی نفــس و‬ ‫ســرفه داشــتند و نیمــی از انهــا تب شــان بــاال بــود‪.‬‬ ‫پزشــکان و پرســتاران میــزان اکســیژن بــدن بیمــار را پایــش‬ ‫می کننــد و مراقــب عالئــم حیاتــی بیمــار ازجملــه ضربــان قلــب‪،‬‬ ‫فشــار خــون و تعــداد تنفــس در دقیقــه هســتند تــا اگــر مشــکلی‬ ‫پیــش امــد بــرای رفــع ان اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪ .‬بیمــاری‬ ‫کــه ضربــان قلبــش بــا افــت فشــار خــون بــاال مــی رود‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت مشــکل قلبــی پیــدا کنــد؛ به همین دلیــل‪ ،‬پرســتار بــرای‬ ‫حمایــت از عملکــرد قلــب او‪ ،‬ازمایش هایــی انجــام می دهــد و‬ ‫داروهــای داخــل وریــدی بــه او تزریــق می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از بیمــاران می تواننــد به شــکل طبیعــی غــذا بخورنــد و‬ ‫اب بنوشــند‪ ،‬امــا برخــی دیگــر به حــدی بیمــار هســتند کــه مــواد‬ ‫مغــذی را بایــد بــا تزریــق وریــدی مســتقیم بــه بــدن انهــا رســاند‪.‬‬ ‫چه درمان هایی روی بیمار انجام می شود؟‬ ‫تــا بــه امــروز‪ ،‬هیــچ درمــان قطعــی ای بــرای کوویــد‪ ۱۹-‬وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬ازانجاکــه برخــی از داروهــای موجــود ممکــن اســت بــه‬ ‫بهبــودی بیمــاران کمــک کنــد‪ ،‬پزشــکان از داروهــا و روش هــای‬ ‫مختلــف کمــک می گیرنــد‪ .‬برخــی از ایــن درمان هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫انتی بیوتیک هــا؛ بــرای عفونت هــای باکتریایــی‬ ‫عامــل کوویــد‪ ۱۹-‬ویــروس اســت؛ بنابرایــن انتــی بیوتیک که باکتری‬ ‫را می کشــد نمی توانــد ایــن بیمــاری را درمــان کنــد‪ .‬بااین حــال جالــب‬ ‫اینجاســت کــه برخــی از انتی بیوتیک هــا نظیــر ازیترومایســین‬ ‫خاصیــت ضدویروســی از خودشــان نشــان می دهنــد‪ .‬ازانجاکــه‬ ‫برخــی از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬به عفونت هــای باکتریایی هم‬ ‫مبتــا می شــوند‪ ،‬بنابرایــن درمــان ایــن عفونت هــا بــا انتی بیوتیــک‬ ‫می توانــد تاحــدودی از شــدت بیمــاری بکاهــد‪.‬‬ ‫داروهای ضدویروسی؛ برای ازبین بردن ویروس‬ ‫پزشــکان و دانشــمندان درحال حاضــر دارنــد روی ایمنــی و‬ ‫اثربخشــی رمدســیویر (‪ )remdesivir‬روی انســان مطالعــه‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن داروی ضدویروســی می توانــد ویــروس کرونــای‬ ‫جدیــد را در ظــرف پتــری در شــرایط ازمایشــگاهی نابــود کنــد‪.‬‬ ‫به جــز ایــن‪ ،‬یــک ازمایــش بالینــی روی داروی ضدویــروس‬ ‫دیگــری بــا عنــوان ‪ 2801-EIDD‬در اواخــر اوریــل ‪ ۲۰۲۰‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫استروییدها؛ برای کاهش التهابات‬ ‫دانشــگاه اکســفورد به تازگــی اعــام کــرد کــه درمــان بیمــاران بــا‬ ‫دســتگاه ونتیالتــور به همــراه دگزامتازون اســتروییدی حــال بیماران‬ ‫را بهبــود بخشــیده و تعــداد مرگ هــا را تــا یک ســوم کاهــش داده‬ ‫اســت‪ .‬دگزامتــازون کــه دارویــی ارزان قیمــت و دردســترس اســت‪،‬‬ ‫یک پنجــم میــزان مرگ ومیــر را در بیمارانــی کــه اکســیژن دریافــت‬ ‫می کردنــد کاهــش داد؛ امــا روی بیمارانــی کــه بســتری بودنــد ولــی‬ ‫بــه ونتیالتــور نیــاز نداشــتند‪ ،‬تاثیــری نداشــت‪ .‬بــه زودی بریتانیــا‬ ‫تجویــز دگزامتــازون را در بیمارانــی کــه تحت درمــان بــا ونتیالتــور یــا‬ ‫اکســیژن هســتند اغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پالسما درمانی؛ درمان با پادتن افراد بهبودیافته‬ ‫افــرادی کــه از بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬بهبــود یافته انــد‪ ،‬احتمــاال‬ ‫ی یــا پادتن هایــی در خونشــان موجــود اســت کــه می توانــد‬ ‫انتی بــاد ‬ ‫بــا ایــن ویــروس جدیــد مبــارزه کنــد‪ .‬در اوایــل اوریل ‪ ،۲۰۲۰‬ســازمان‬ ‫غــذا و داروی امریــکا بــه پزشــکان اجــازه داد تــا پالســمای خــون‬ ‫بیمــاران بهبودیافتــه را جم ـع اوری کننــد‪ .‬ایــن پالســما را به شــکل‬ ‫داخــل وریــدی بــه بیمــاران تزریــق می کننــد‪ .‬پالســما درمانــی در‬ ‫گذشــته بــرای درمــان ســرخک‪ ،‬فلــج اطفــال و ســارس (ســندرم حــاد‬ ‫تنفســی کــه از نــوع دیگــری از کروناویــروس ناشــی می شــود) نیــز‬ ‫بــه کار رفتــه اســت‪.‬‬ ‫چطور‪/‬ادامه دارد‪......‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪1400‬‬ ‫زمینگیر شدن‬ ‫کالهبرداریاینترنتی‬ ‫فروش تلفن همراه‬ ‫درپایتخت‬ ‫ناگفته و ناشنیده اول (حقوقی) ‪:‬‏‬ ‫احراز اصالت سند مالکیت زمین‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫احــراز اصالــت ســند مالکیــت‬ ‫زمیــن از طریــق ثبــت اســناد‬ ‫‪ ،‬شــرط الزم اســت و نــه شــرط‬ ‫کافــی‏‏!!!!‪ .‬زیــرا ســند ملــک‬ ‫‪ ،‬ســتون مالکیــت اســت امــا‬ ‫شــالوده مالکیــت‪ ،‬بنچــاق‬ ‫(ســند منشــاء) اســت‪.‬‬ ‫ســتون‬ ‫بنابرایــن ‏همچنانکــه‬ ‫ِ‬ ‫فاقــد شــالوده‪،‬در معــرض واژگونی‬ ‫اســت‪ .‬ســند مالکیتــی کــه مســتند‬ ‫صــدور ان منحصــرا ‏محصــول‬ ‫تصــرف بــوده نیــز متزلــزل اســت‪.‬‬ ‫ســند مالکیــت بایــد مســتند‬ ‫بــه ســند رســمی تنظیمــی در‬ ‫دفترخانــه باشــد‪.‬‏همــان ســند‬ ‫بنچــاق ملــک اســت‪ .‬زلزلــه ایــن‬ ‫تزلــزل هنگامــی پدیــد می ایــد‬ ‫کــه بــرای کشــف منشــاء ســند‬ ‫‏مالکیــت‪ ،‬از ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی و ســازمان زمیــن‬ ‫شــهری اســتعالم گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن خریــداران ملــک بــه ابــراز‏ســند‬ ‫مالکیــت فروشــنده قناعــت نکننــد‪.‬‬ ‫از او بنچــاق تنظیــم شــده در دفتــر خانــه‬ ‫را بخواهند‪.‬اگــر چنیــن بنچاقــی ‏موجــود‬ ‫نباشــد‪ .‬بــه منزلــه ان اســت کــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت‪ ،‬صــرف تصــرف ملــک و بــر اســاس‬ ‫قانــون خــاص‏صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بســا کــه ان تصــرف معارضــی داشــته باشــد‬ ‫کــه در حیــن احیــاء و عمــران ظاهــر گــردد‪.‬‬ ‫‏احتمــاال در محیــط زندگــی خــود زمین هایــی‬ ‫را دیده ایــد کــه ســالیان ســال‪ ،‬رهــا شــده اند‬ ‫و هیچکــس مالــک ‏انهــا را نمی شناســد‪.‬‬ ‫حتــی کســی کــه قصــد خریــد دارد نمی توانــد‬ ‫مالــک انــرا پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا خدمتتــان عــرض‏می کنــم بــرای‬ ‫پیــدا کــردن مالــک یــا مالکیــن اینگونــه‬ ‫زمین هــا پــرس و جــو را متوقــف کنیــد‪ .‬برویــد‬ ‫یــک وانــت ماســه‏و اجــر در ان زمیــن بریزیــد‬ ‫و کارگــری را هــم ظاهــرا مشــغول ســاختن‬ ‫دیــواری نماییــد‪ .‬در اینصــورت بطــور‏قطــع و‬ ‫یقیــن مالــک از ایــن قضیــه مطلــع شــده و‬ ‫بــرای جلوگیــری و یــا اطــاع از چنــد و چــون‬ ‫واقعــه بــه شــما‏رجــوع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور ســند مالکیــت صــرف تصــرف‬ ‫هــر چنــد کــه طبــق قانون بــوده اما ثبت اســناد‬ ‫‏بــر مبنــای اظهارنامــه تصــرف اولیــن مدعــی‬ ‫عمــل می کنــد‪ .‬اگــر پــس از انقضــای اگهــی‬ ‫مدعــی دیگــری یافــت نشــد ‏ســند مالکیــت‬ ‫بــرای مدعــی نخســتین صــادر می گــردد‪.‬‬ ‫اساســا هــدف اصلــی قانونگــذار ایــن اســت‬ ‫کــه امــاک‏دارای شناســنامه مالکیــت بــوده‬ ‫و حــدود تعریــف شــده ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زیــرا ایــن موضــوع الزمــه نظــم‏عمومــی‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬در نتیجــه شناســایی حقــوق‬ ‫افــراد‪ ،‬فــرع از بــر اصــل اســت‪ .‬اصــل‬ ‫اســتواری نظــم ‏عمومــی اســت‪ .‬‏‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ودســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا درج اگهــی جعلــی در شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫شــگرد فــروش گوشــی تلفــن همراه اقــدام به فریب‬ ‫و کالهبــرداری از هموطنــان می کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه چنــد تــن از‬ ‫شــهروندان بــه پلیــس فتــا بــا ارایــه شــکوائیه های خــود‬ ‫را مبنى بر کالهبردارى از طریق شــبکه های اجتماعی‬ ‫(اینســتاگرام‪،‬تلگرام) بــا اگهــی جعلــی فــروش تلفــن‬ ‫همــراه عنــوان کردنــد؛ در ایــن خصــوص موضــوع بــه‬ ‫طــور ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در تحقیقات پلیس مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬از افــراد زیــادی بــا شــیوه و شــگرد مشــابه‬ ‫و دریافــت مبلــغ واریــزی ارزانتــر از بــازار در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی کالهبــرداری شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس فتــا پــس از اقدامــات فنی‬ ‫و تخصصــی متهــم ایــن پروندهــا را شناســایی و‬ ‫طــی یــک عملیــات غافلگیرانه بــا هماهنگی مرجع‬ ‫قضائــی متهــم را در پایتخــت دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری در‬ ‫ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان‬ ‫گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا‬ ‫هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روب ـه رو شــدن‬ ‫بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمـع اوری شــده لــب بــه‬ ‫ســخن گشــود و به کالهبرداری از حســاب هموطنان‬ ‫کل کشــور در پوشــش شــبک ‪‎‬ه هــای اجتماعــی تــا‬ ‫ایــن لحظــه اعتــراف کــرده و مبالــغ کالهبــرداری شــده‬ ‫ازهموطنــان تــا ایــن لحظــه ‪ 1.120.000.000‬ریــال بــر‬ ‫اورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد توصیــه کــرد‪ :‬اغلــب شــهروندان‬ ‫قبــل از بررســی اصالــت کاال و هویــت فروشــنده‬ ‫اقــدام بــه خریــد کاال مــی کننــد و نااگاهانــه وارد یــک‬ ‫معاملــه بــی اســاس می شــوند‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم دکتر «سجاد نامور»‬ ‫جامعه شناسی پلیس‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :332‬گــروه اجتماعی خراســان‬ ‫شــمالی با توجــه بــه تغییــر و تحــول فــوق العــاده‬ ‫و ســریع در جوامــع کنونــی در عرصــه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬‏ســازمان ها و نهادهــای پلیســی و‬ ‫انتظامــی نیــز از ایــن تغییــرات مصــون نمانــده و‬ ‫در ســیر تاریخــی خــود بــرای ایفــای کار کردهــا‏و‬ ‫نقــش هــای جدیــدی کــه بــر عهــده انهــا گذاشــته‬ ‫شــده اشــکال جدیــدی بــه خــود گرفته انــد‪‎.‬‬ ‫بــه لحــاظ تبــار شناســی در بررســی متــون‬ ‫ناکامی کالهبردار‬ ‫‪ 7‬میلیارد ریالی‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه عامــل‬ ‫کالهبــرداری از کیــف پــول یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 7‬میلیــارد ریــال شــده بــود کــه مبلــغ‬ ‫کالهبــرداری شــده بــه طــور کامل کشــف و بحســاب‬ ‫شــاکی برگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محســن محمــودی‬ ‫مرتبــط‪ ،‬ســه نــوع یــا شــکل پلیســی را می تــوان‬ ‫‏شناســایی کــرد‪ :‬پلیــس ســنتی‪ ،‬پلیــس حرفـه ای‬ ‫و پلیــس جامعــه محــور‏‪.‬‬ ‫وجــه تمایــز عمــده پلیــس جامعــه محــور بــا‬ ‫پلیس ســنتی پتانســیل اجتماع ســازی و توانمند‬ ‫‏ســازی ان اســت‪ .‬در بســتر پلیس جامعه محور‪،‬‬ ‫اثــر بخشــی و کارایــی بــا میــزان و تعــداد دســتگیر‬ ‫‏شــدگان‪ ،‬کاهــش تعــداد گزارش هــا و واکنــش‬ ‫ســریع بــه تخلف هــا ارزیابــی نمــی شــود بلکــه‬ ‫‏افســران پلیــس در تعامــل بــا ســاکنان کوشــش‬ ‫می کنــد تــا اجتمــاع خــود تنظیــم و خــود بســند‬ ‫‏بوجــود ایــد‏‪.‬‬ ‫کمــک بــه ســاکنان بــرای حــل مشکالتشــان‪،‬‬ ‫ایجــاد نهادهــای محلــی بــه منظــور تصحیــل‬ ‫رفتارهــای ‏بهنجــار‪ ،‬تعامــل و اقدامــات غیــر‬ ‫منفعالنــه بــرای حــل و رفــع مشــکالت‬ ‫محــل قبــل از تیدیــل شــدن‏انهــا بــه‬ ‫مســائل جــرم زا‪ ،‬اســاس و محــور پلیس‬ ‫جامعــه محــور را تشــکیل مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ نظــری پلیــس جامعــه‬ ‫محــور بــا نظریــه پنجره هــای شکســته‬ ‫ویلســون و کلینــگ و در ‏ســطحی‬ ‫گســترده تر بــا نظریــه بی ســازمانی‬ ‫اجتماعی همســویی و مطابقــت دارد‏‪.‬‬ ‫از دیــدگاه ایــن محققــان ناحیه هــای‬ ‫کــه دارای نهادهــای ضعیــف‪ ،‬تحــرک‬ ‫ســکونتی زیــاد ونــرخ بــاالی‏گســیختگی‬ ‫خانوادگی انــد در واپایــش رســمی و غیــر‬ ‫رســمی بــر ســاکنان و افــراد ناشــناس بــا‬ ‫‏مشــکالت عدیــده ای مواجه انــد‏‪.‬‬ ‫فقــدان واپایــش اجتماعــی یــا بــه گفتــه‬ ‫سمپســون اثــر بخشــی جمعــی منجربــه‬ ‫افزایــش بی نظمــی ‏بــه بــی تمدنــی‬ ‫( دیوارنویســی‪ ،‬ســاختمان های بی ســکنه‬ ‫و متــروک)‪ ،‬افزایــش جــرم‪ ،‬نــرخ بــاالی‬ ‫‏تــرس از جــرم و احســاس تعلــق انــدک به‬ ‫اجتمــاع محلــی‪ ،‬می شــود‏‪.‬‬ ‫ویلســون و کلینگ و کلوز خاطرنشــان‬ ‫می کننــد کــه پلیــس می توانــد از طریــق توجــه‬ ‫بــه بی ‏نظمی هــای بــه ظاهــر کــم اهمیــت‬ ‫(وجــود افــراد الت و بــی کار‪ ،‬فضاهــای کــم‬ ‫نــور‪ ،‬فروشــندگان‏مــواد مخــدر و‪ )...‬بــا برخــی‬ ‫از مشــکالتی کــه از ســوی نظریــه پــردازان‬ ‫بی ســازمانی اجتماعــی ‏شناســایی شــده‪،‬‬ ‫مقابلــه کننــد‏‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر پلیــس می توانــد از طریــق‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا مراجعــه بــه‬ ‫پلیــس فتــا و بــا داشــتن مرجوعــه قضائــی اعــام‬ ‫کــرد کــه از کیــف پولــش مبلــغ ‪ 7‬میلیــارد ریــال‬ ‫کالهبــرداری صــورت گرفتــه اســت و از پلیــس فتــا‬ ‫تقاضــای کمــک کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در ادامــه افــزود‪ :‬کارشــنان‬ ‫پلیــس فتــا بالفاصلــه وارد عمــل شــده و پــس از‬ ‫ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬پرونــده اولیــه را تشــکیل‬ ‫داده و اقــدام بــه تحقیقــات مقدماتــی پیرامــون‬ ‫موضــوع کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اظهــارات شــاکی مشــخص‬ ‫شــد کــه وی در کیــف پــول خــود مبلغــی در حــدود‬ ‫‪ 700‬میلیــون تومــان در یکــی از ســهم هــا ســرمایه‬ ‫گــزاری کــرده اســت کــه بــا در خواســت یکــی از‬ ‫دوســتان فعــال خــود در حــوزه رمــز ارزهــا‪ ،‬مبنــی بــر‬ ‫ایجــاد نهــاد هــای محلــی کــه واپایــش اجتماعــی‬ ‫غیــر‏رســمی را تقویــت و بی نظمــی را کاهــش‬ ‫می دهنــد بــا ســاکنان همــکاری و تعامــل کنــد‏‪.‬‬ ‫باتوانمنــد ســازی ســاکنان از طریــق نهادســازی‬ ‫و توجــه ویــژه بــه مشــکالت غیــر مجرمانــه‬ ‫(مثــل ‏خانه هــای متــروک و فضاهــای بــاز و‬ ‫ی توانــد زمینــه الزم را‬ ‫واپایــش نشــده) کــه مــ ‬ ‫بــرای فرایندهــای‏مجرمانــه ایجــاد کنــد‪ ،‬پلیــس‬ ‫می توانــد واپایــش اجتماعــی جمعــی را افزایــش‬ ‫داده‪ ،‬از میــزان تــرس‏از جــرم کاســته و در نهایــت‬ ‫احســاس تعلــق ســاکنان بــه همســایگی و محــل‬ ‫زندگیشــان را‏افزایــش دهنــد‏‪.‬‬ ‫بــا وجــود پتانســیل هــا و جذابیت هــای زیــاد ایــن‬ ‫رویکــرد جدیــد بــرای اندیشــمندان و مســئوالن‬ ‫امــور‏پلیســی و انتظامــی‪ ،‬ذکر چند نکتــه ضروری‬ ‫بــه نظــر می رســد‪:‬‏اول اینکــه؛ پلیــس جامعــه‬ ‫محــور اکســیری بــرای درمــان همــه دردهــای‬ ‫اجتمــاع نیســت بلکــه بــه ‏برخــی از مشــکالت‬ ‫دامن گیــر ان‪ ،‬توجــه دارد‏‪.‬‬ ‫دوم؛ پلیــس جامعــه محــور موضوعــی کامــا ً‬ ‫جدیــدی نیســت بلکــه ســابق بــر ایــن نیــز وجــود‬ ‫داشــته‪،‬‏امــا در حــال حاضــر بــه شــکل جدیــدی‬ ‫مطــرح شــده و ابعــاد تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫ســوم؛ پلیــس جامعــه محــور قواعــد و اصــول‬ ‫ثابــت و مشــخصی نــدارد یعنــی نــه تعریــف‬ ‫بســیار‏دقیقــی از ان وجــود دارد و نــه مجموعــه‬ ‫فعالیت هــای مشــخصی اســت کــه همیشــه‬ ‫بایســتی‏اتخــاذ شــوند‏‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه می تــوان مجموع ـه ای از قواعــد و‬ ‫عناصــر کلــی را شناســایی کــرد بــا ایــن حــال نحــوه‬ ‫‏به کارگیــری دقیــق ان از مکانــی بــه مــکان دیگــر‬ ‫متفــاوت اســت‏‪.‬‬ ‫چهــارم اینکــه؛ هــدف از ایــن رویکــرد تبدیــل‬ ‫کــردن پلیــس بــه مــددکار اجتماعــی نیســت‪ .‬در‬ ‫واقــع‏پلیــس جامعــه محــور در مــورد کاهــش‬ ‫جرایــم و بی نظمــی‪ ،‬نســبت بــه پلیــس ســنتی‬ ‫بســیار ‏جدی تــر عمــل می کنــد‏‪.‬‬ ‫فــروش ســهم خــود در یکــی از شــبکه های اجتماعی‬ ‫ارتبــاط برقــرار مــی کنــد و بعــد از اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه ســهم شــاکی بــه کیــف پــول شــخص دیگــری‬ ‫انتقــال مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در ادامــه از شناســایی مجــرم‬ ‫ســایبری خبــر داد و گفــت‪ :‬در پــی تــاش و اقدامات‬ ‫فنــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا و بــا جســتجو در موضوعــات مطــرح در پرونــده‬ ‫ســرنخهایی از ســرقت دیجیتالــی بدســت امــد و بــا‬ ‫بررســی ادلــه موجــود‪ ،‬هویــت متهــم کالهبــردار‬ ‫اینترنتــی مشــخص شــد و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی متهــم جهــت پاسـخ گویی بــه اتهامــات خود‬ ‫بــه پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا حضــور متهــم در ایــن پلیــس‬ ‫مشــخص گردیــد کــه وی از دوســتان نزدیــک شــاکی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪333‬‬ ‫دفاع مبتنی بر تهدید‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیــری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد و‬ ‫وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در نــرم‬ ‫افزارهــای نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬امــا ایــن رویکردهــا‬ ‫نمی تواننــد حمــات پیشــرفته را متوقــف کننــد ‪.‬‬ ‫درک تاکتیک هــا و تکنیک هــای یــک مهاجــم‪ ،‬کلیــد موفقیــت‬ ‫در دفــاع ســایبری اســت‪.‬‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیــری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد و‬ ‫وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در نــرم‬ ‫افزارهــای نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬اگرچــه در برابر برخی‬ ‫تهدیدهــا موثــر اســت‪ ،‬امــا ایــن رویکردهــا نمی تواننــد حمالت‬ ‫پیشــرفته را متوقــف کننــد و هیــچ کــدام اطالعاتــی راجــع بــه‬ ‫انچــه کــه یــک حریــف وارد شــبکه می کنــد‪ ،‬نمی دهنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ســازمان ها‪ ،‬از جملــه ‪ ،MITER‬بــرای بهبــود قابــل‬ ‫توجــه دفــاع ســایبری خــود‪ ،‬اســتراتژی دفاعی مبتنی بر تهدید‬ ‫را در پیــش گرفته انــد‪ .‬دفــاع مبتنــی بــر تهدیــد از دانــش بــه‬ ‫دســت امــده از حمــات منفــرد‪ ،‬غالبــا ً متفــاوت و حــوادث‬ ‫مربــوط بــه ان اســتفاده می کنــد تــا احتمــال حمــات موفــق در‬ ‫اینــده را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫دفاع جامع مبتنی بر تهدید به سه عنصر بستگی دارد‪:‬‬ ‫• تجزیه و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری‪.‬‬ ‫• دفاع در ارتباط با خطر‪ • .‬اشتراک و همکاری متمرکز‬ ‫ما هر یک را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل اطالعــات تهدیدات ســایبری‪ :‬این نوع تجزیه‬ ‫و تحلیــل اطالعــات عملــی و امضاهــای شناســایی تهدیــدات را‬ ‫ارائــه می دهــد کــه دوام بیشــتری نســبت بــه تعاریــف فعلــی‬ ‫ویــروس دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه اطالعــات را موشــکافی می کننــد‪،‬‬ ‫متخصصان می توانند از انها برای ســخت کردن دفاع ســایبری‬ ‫و بهبــود روش هــای پیــش بینــی‪ ،‬جلوگیــری‪ ،‬شناســایی و پاســخ‬ ‫بــه حمــات ســایبری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از چرخــه حیــات حملــه ســایبری (کــه ابتــدا‬ ‫توســط الکهیــد مارتیــن بــه عنــوان «زنجیــره کشــتن» بیــان‬ ‫شــد) و تجزیــه و تحلیــل کالســیک اطالعاتــی‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫در زیــر نشــان داده شــده اســت‪ ،‬تحلیلگــران اطالعــات تهدیــد‬ ‫ســایبری چارچوبــی را بــرای درک بهتــر و پیش بینــی حرکــت‬ ‫دشــمنان ســایبری در هــر مرحلــه از حملــه ایجــاد کردنــد ‪.‬‬ ‫‪ MITER‬ابــزاری نمونــه اولیــه عملیاتــی بــه نــام تحقیقــات‬ ‫همــکار در زمینــه تهدیدهــا یــا ‪ CRIT‬ایجــاد کــرده اســت کــه‬ ‫جم ـع اوری و تجزی هو تحلیــل اطالعــات تهدیــدات ســایبری را‬ ‫تســهیل می کنــد ‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫• جمــع اوری و بایگانــی مصنوعــات حملــه‪ ،‬از جملــه حوادث‪،‬‬ ‫تاکتیک هــا‪ ،‬داده هــای هــدف گیــری و ارزیابــی از دســت دادن‬ ‫• مرتبــط ســاختن مصنوعــات بایگانــی شــده بــا مراحــل‬ ‫چرخــه حیــات حملــه ســایبری‬ ‫• پیگیــری تاثیــرات زیســت محیطــی‪ ،‬از جملــه سیاســت‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬اســیب پذیری هــا و بهره برداری هــا از‬ ‫هــر دو منبــع بــاز و حســاس‬ ‫• انجــام مهندســی معکــوس بدافــزار بــرای تجزیــه و تحلیل‬ ‫امــاری و دینامیکــی خصوصیــات و رفتــار نــرم افزارهــای مخرب‬ ‫• تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع اوری شــده بــرای تولیــد‬ ‫فرضیه هــای دشــمنان‪ ،‬اهــداف انهــا و تاکتیک هــا‪ ،‬تکنیک هــا‬ ‫و روش هــای انهــا‬ ‫• بــا اســتفاده از همــه ایــن عناصــر بــرای شــکل دادن و‬ ‫اولویــت بنــدی دفــاع و واکنــش در برابــر حــوادث‬ ‫دفــاع در ارتبــاط بــا خطــر ‪ :‬ایــن مفهــوم بــرای جلوگیــری یــا‬ ‫شناســایی حمــات اینــده بســیار مهــم اســت‪ .‬در مراحــل اولیــه‬ ‫چرخــه حیــات‪ ،‬مدافعــان ایــن فرصــت را دارنــد کــه تهدیــدات را‬ ‫شناســایی کــرده و قبــل از ایجــاد جایــگاه بــرای یک دشــمن‪ ،‬انها‬ ‫را کاهــش دهنــد‪ .‬در مراحــل بعــدی‪ ،‬واکنش حادثــه و اقدامات‬ ‫اطمینــان ماموریــت بــه طــور واکنــش پذیــر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مدافعــان ســایبری بایــد بــه طــور فعاالنــه بــه دنبــال شــاخص های‬ ‫یک حمله ســایبری معلق‪ ،‬فعال یا موفق باشــند‪ .‬عالئم گفتاری‬ ‫را می تــوان از طریــق تجزیــه و تحلیــل گذشــته نگر و همبســتگی‬ ‫ویژگی هــای تهدیــد مشــاهده شــده در طــول چرخــه حیــات‬ ‫حملــه ســایبری بــا گذشــت زمــان ایجــاد کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن‬ ‫رویکــرد «از گذشــته یــاد بگیریــم»‪ ،‬اگــر ســازمان ها عمــدا ًاصــاح‬ ‫مصالحه هــا را بــه تعویــق بیندازنــد‪ ،‬بــرای اگاهــی از اقدامــات یــک‬ ‫دشــمن ســایبری پــس از بهــره بــرداری‪ ،‬در معــرض خطــر زیــادی‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬یــک راه حــل ایجــاد محیــط مصنوعــی اســت‪.‬‬ ‫اشــتراک و همــکاری متمرکــز‪ :‬در میــان جوامــع مدافعــان‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬کار مشــارکتی اثــر چنــد برابــر را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن همکاری هــا می توانــد بــه نفــع تجزیــه و تحلیــل اطالعــات‬ ‫تهدیــدات ســایبری باشــد و دفــاع ســایبری را تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫بــوده کــه در حــوزه ارز دیجیتــال فعالیــت مــی کنــد‬ ‫و وی ابتــدا منکــر هــر گونــه بــزه انتســابی شــد امــا‬ ‫وقتــی بــا ادلــه اســتخراجی مواجهــه گردیــد بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از جمــع بنــدی اقدامــات صــورت گرفتــه در‬ ‫پرونــده‪ ،‬متهــم با عــودت دادن همه ی مبلغ انتفال‬ ‫یافتــه از کیــف پــول بــه حســاب شــاکی درخواســت‬ ‫رضایــت از وی را نمــود کــه شــاکی نیز پــس از وصول‬ ‫وجــه کالهبــرداری شــده اعــام رضایــت خــود را بــه‬ ‫کارشناســان پلیــس اعــام داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه کســانی کــه قصــد کالهبــرداری‬ ‫بــه طــرق مختلــف از هموطنــان را دارند هشــدار و‬ ‫گفــت‪ :‬پلیــس در هرســاعت از شــبانه روز امــاده‬ ‫خدمت گزاری به شــهروندان می باشــد و کســانی‬ ‫که ســعی دارند در بســتر شــبکه های اجتماعی و‬ ‫یــا ســایر بســترهای اینترنتــی از کاربــران اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری کننــد بداننــد پلیــس حتمــا بــه ســراغ‬ ‫انــان خواهــد امــد و مجرمــان بایــد پاســخگوی‬ ‫اعمــال خــود باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان و‬ ‫کاربــران بــوده و شــهروندان مــی تواننــد مشــکالت‬ ‫خــود را در خصــوص فضــای مجــازی بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری و یــا اســتفاده از ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس‬ ‫بــا شــماره ‪ 096380‬بخــش مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا درد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫سفره های فقیرانه در زباله گردی های شبانه‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 08‬جوالی ‪ 27 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 333‬صفحه‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬تیر ‪08-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده‬ ‫ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در‬ ‫منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان به قٌلــه قاف که‬ ‫النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه‬ ‫نــام قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق‬ ‫و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه هفــت ســنگ‬ ‫‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگــم و گلــه مــی‬ ‫بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در زمــان پشــم‬ ‫پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه پشــم چینــی مــی‬ ‫رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره تشــکیل میدادنــد‪.‬‬ ‫مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد و‬ ‫یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور‬ ‫دایــره در حالــی کــه دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو مــی‬ ‫خوانــد دور میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم‬ ‫گلــه رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان می گوید یک گوســفند چــاق و چله‬ ‫مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر‬ ‫تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش مــی بــرد‪.‬‬ ‫همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تمرکز ‪،‬تعادل و مهارت در راه رفتن با چوب ‪،‬قدرت عضالنی پا‬ ‫چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور‬ ‫بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله‬ ‫ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد و‬ ‫پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫ســوت داور شــروع بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام‬ ‫از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور بــازی خــارج می شــوند‬ ‫(چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده‬ ‫و ایــن ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تقویت عضالت دســت ‪،‬ســرعت عمل و هماهنگی و همکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند و هــر گــروه بــرای‬ ‫خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم‬ ‫مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر می گذارنــد‬ ‫و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب‬ ‫ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه طــرف‬ ‫بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب‬ ‫کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن‬ ‫عمــل را تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمــل و چابکــی ‪،‬‬ ‫تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه بــه قیــد‬ ‫قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی‬ ‫کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی‬ ‫از افــراد ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند‬ ‫برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا اگــر‬ ‫نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی که بــا چوب به توب ضربــه زده‬ ‫بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه قبــا مشــخص‬ ‫شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد تــوپ را ســریع از زمین برداشــته و‬ ‫قبــل از اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقــه مشــخص برســاند بــا تــوپ بــه او ضربــه‬ ‫بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد امــا اگــر موفق نشــدند گروه‬ ‫دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و بــا بــازی ادامــه مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را‬ ‫همســایگان تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫‪-10‬شــغل و حرفــه مــردم روســتا‪ :‬شــغل مــردم ایــن منطقــه دام داری و‬ ‫کشــاورزی و همچنیــن کاربــری هــای گوناگونــی دیگــر مــی تــوان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه کاربــری هــای موجــود در روســتای دوزیــن میتــوان بــه کاربــری‬ ‫اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه قافهمینودشت»‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده‬ ‫در اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر‬ ‫دارای شــیب مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب‬ ‫و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از ســمت شــمال و شــمال‬ ‫غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪.‬‬ ‫بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب‬ ‫و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و‬ ‫قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی به رودخانه دارای فعالیت های کشــاورزی ابی‬ ‫اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و‬ ‫‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی‬ ‫روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم‬ ‫کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش بــه‬ ‫صــورت دولتــی بوده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در‬ ‫گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه اســت و‬ ‫بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات مانند‬ ‫اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع‬ ‫اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صــورت‬ ‫مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده‬ ‫از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک‬ ‫دمنوشی‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از گرما زدگی‬ ‫بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی در روزهــای‬ ‫تابســتانی مــی تــوان ســراغی از گیاهــان خــوب‬ ‫دارویــی گرفــت و از دمنــوش انهــا بهــره گیــری‬ ‫نمــود‪ .‬گرمازدگــی یــا هایپرترمــی‪ ،‬بــه معنــی‬ ‫افزایــش بازرســی نشــده دمــای بــدن و ناتوانــی‬ ‫در دفــع حــرارت بــدن هســت‪ .‬حمــام کــردن‪،‬‬ ‫شــنا‪ ،‬پوشــیدن لبــاس هایــی بــا جنــس نــازک و‬ ‫گشــاد‪ ،‬ورزش هــای ســبک‪ ،‬قــرار نگرفتــن زیــر‬ ‫نــور مســتقیم خورشــید‪ ،‬مصــرف خوردنــی هــا و‬ ‫اشــامیدنی هایــی بــا مــزاج ســرد و تــر از دیگــر‬ ‫عوامــل پیشــگیری از بــروز گرمازدگــی هســت‪.‬‬ ‫رفع تشنگی و گرمازدگی‬ ‫با دمنوش و اب البالوی ترش‬ ‫اب البالــوی تــازه یــا دمنــوش البالــوی خشــک‬ ‫بخصــوص اگــر ترشــمزه باشــد‪ ،‬در رفــع تشــنگی‬ ‫و کاهــش حــرارت بــدن طــی روزهــای گــرم ســال‬ ‫خــوب و نوشــیدن ان بــه جــای اب یــا چــای‪،‬‬ ‫به ویــژه بــرای افــراد مبتــا بــه فشــارخون بــاال‬ ‫ســودمند هســت‪.‬‬ ‫طبیعــت البالــو مثــل میــوه هایــی چــون انــار و‬ ‫ســیب و پرتقــال بســته بــه ایــن هســت کــه چــه‬ ‫مــزه ای داشــته و در چــه مرحلــه ای از رســیدگی‬ ‫باشــد‪ .‬البالــوی تــرش و نیمــرس‪ ،‬مزاجــی ســرد‬ ‫و خشــک و البالــوی شــیرین و رســیده طبیعتــی‬ ‫مایــل بــه گرمــی و تــری معتــدل دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر چــه یــک خوردنــی شــیرین تر‬ ‫باشــد درجــه گرمــی ان اکثــر هســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب میــوه هایــی مثــل البالــو و انــار و ســیب‬ ‫تــا وقتــی تــرش و ســفت و نرســیده باشــند‪،‬‬ ‫اغلــب‪ ،‬اثــرات ســردی اور و خشــکی زا بــر بــدن‬ ‫افــراد دارنــد و هنگامــی کــه شــیرین و نــرم و‬ ‫رســیده شــوند‪ ،‬اثــرات گرمی بخــش و تــری اور‬ ‫معتــدل خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در‬ ‫روســتا هــای زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده‬ ‫اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیری توســط دولــت‪،‬از‬ ‫هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بــر محصوالتــی‬ ‫چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و‬ ‫گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته بــرای نگاهــداری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از ســیلو هــای گلــی در ایــن روســتا اســتفاده‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر‬ ‫کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا‬ ‫ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا‬ ‫ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب‬ ‫نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان‬ ‫می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه‬ ‫‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از منابــع درامد مــردم فعالیت های‬ ‫دامــداری بــه صــورت ســنتی مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار‬ ‫بدســت امــده از خانــه بهداشــت تعــداد ‪ 76500‬راس گاو‬ ‫و گوســاله و ‪ 5000‬قطعــه طیــور در ایــن روســتا نگهــداری‬ ‫می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫مــواد لبنــی روســتا ی مــورد نظــر ‪ ،‬بخــش وســیعی از‬ ‫نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کند‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا‬ ‫انجــام مــی شــود مــی تــوان بــه کاربــری هــای گوناگونــی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای‬ ‫دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪،‬‬ ‫خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی‬ ‫ایــن منطقــه مــی باشــد‪ ،‬کــه تعــداد کثیــری از زنــان و‬ ‫دختــران روســتایی در کارگاه هــای صنعتــی کوچــک‬ ‫مشــغول می باشــند ‪ .‬عمــده تریــن صنایــع دســتی‬ ‫ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬پارچــه‬ ‫ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن‬ ‫صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در‬ ‫روســتا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را‬ ‫اقــوام تــات یــا قــوم پارســی و پارســی زبانــان تشــکیل‬ ‫می دهنــد و در بیــن ان هــا اقلیــت هــای دیگــر بــه‬ ‫غیــر از یــک یــا دو خانــواده سیســتانی وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش‬ ‫جمعیتــی معــادل ‪ ۲۳‬هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار‬ ‫دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمیــن‬ ‫ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و‬ ‫بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7 0 0 0‬نفر ( ‪1 4 5 0‬خا نو ا را ســت )‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!