روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 332 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 332

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 332

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 332

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 116 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /7‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /26‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪332‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بارش باران عامل قطع اب معرفی شد‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح های نوین ابیاری بابی ثباتی‬ ‫جدال طرح‪‎‬‬ ‫قیمت ها در بازار‬ ‫قیمت‪‎‬‬ ‫مسئولین پاسخگو مطالبات مردمی باشند!‬ ‫شکارچی متخلف دستگیر شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰۰‬هکتاری‬ ‫مساحت تاالب بین المللی االگل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تناسب اندام پس از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫شناسایی مزاحم اینستاگرامی‬ ‫‪7‬‬ ‫روستای هدف گردشگری قلعه قافه پایین‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران‬ ‫بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری‬ ‫از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار‬ ‫اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار‬ ‫اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته‬ ‫باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد‬ ‫هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربــه و تــاش داشــته‬ ‫باشــید و اینگونه نیســت که شــب بخوابید و صبح پول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر‬ ‫اشــتباهی اســت در اینجــا عــده زیــادی تمایــل دارنــد‬ ‫بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه یــاد داشــته باشــید‪ ،‬کــه کســب و کار انالیــن‬ ‫چ وجــه محدودیــت ســنی و جســنیتی نــدارد‪ .‬همــه‬ ‫بــه هیـ ‬ ‫می تواننــد کســب و کار خودشــان را داشــته باشــند و از‬ ‫اینترنــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــرای یــک کســب و کار اینترنتــی‪ ،‬بایــد در ابتــدا بتوانید‬ ‫یــک کســب و کار اینترنتــی راه انــدازی کنیــد و بــرای بــه‬ ‫درامــد رســیدن از کل انرژیتــان برایــش هزینــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر دنبــال ایــده بــرای کســب درامــد اینترنتــی هســتید‪،‬‬ ‫خوانــدن ایــن مطلــب می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار اینترنتــی از کجــا بایــد‬ ‫شــروع کنیــم؟‬ ‫بــرای شــروع توصیــه می کنیــم بــا خوانــدن مطالــب‬ ‫اشــنایی بــا انــواع کســب و کار اینترنتــی و ســپس‬ ‫روش هــای راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی دید خوبی‬ ‫نســبت بــه کســب و کار اینترنتــی بدســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب و کارتــان حداقــل یــک سیســتم‬ ‫یــا گوشــی متصــل بــه اینترنــت نیــاز داریــد امــا فقــط بــا‬ ‫راه انــدازی کســب و کار‪ ،‬بــه درامــد نخواهیــد رســید‪ .‬بلکــه‬ ‫بــرای موفقیــت و بــه درامــد رســیدن بایــد مطالعــه کنیــد‪،‬‬ ‫بــا دقــت و حساســیت تصمیــم بگیریــد‪ ،‬رقبــای خودتــان‬ ‫را شناســایی کنیــد و تنهــا بــه فکــر درامــد نباشــید‪ .‬حتــی‬ ‫مواقعــی کــه موفــق شــدید!‬ ‫از چه راه های می توان کسب درامد اینترنت داشت؟‬ ‫در ایــن قســمت روش هــای مختلفــی بــرای کســب‬ ‫درامــد اینترنتــی ارائــه خواهیــم داد کــه می توانیــد در‬ ‫ادامــه ان را بخوانیــد‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن نــوع روش هــای کســب درامــد می توانــد‬ ‫بــرای ‪ 3‬گــروه زیــر مفیــد اســت‪:‬‬ ‫گروه اول‪ :‬کســانی که فاقد تجربه کار اینترنتی هســتند‬ ‫امــا می خواهنــد از طریــق اینترنــت کســب درامد کنند‪.‬‬ ‫گــروه دوم‪ :‬کســانی کــه تجربــه یــا تخصص هــای‬ ‫خاصــی (برنامه نویســی‪ ،‬تدریــس‪ ،‬پزشــکی و‪)...‬‬ ‫دارندامــا می خواهنــد از طریــق اینترنــت‪ ،‬کســب درامــد‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫و گــروه ســوم‪ :‬افــرادی یــا مجموعه هایــی هســتند کــه‬ ‫دارای کســب و کار محلــی بــوده و قصــد دارنــد از بــا‬ ‫کمــک اینترنــت‪ ،‬فــروش خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫مــا در ادامــه بــرای هــر یــک از ایــن ‪ 3‬گــروه‪،‬‬ ‫ایده هایــی بــرای شــروع و کســب درامــد از اینترنــت را‬ ‫پیشــنهاد داده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬طراحی سایت بدون کدنویسی‬ ‫مناســب بــرای گــروه اول و دوم‪ :‬در دنیــای افــراد‬ ‫بســیاری بــرای معرفــی خدمات خــود‪ ،‬نیاز بــه راه اندازی‬ ‫وب ســایت دارنــد و در اینجــا شــما خواهیــد توانســت‬ ‫بــرای ان هــا ســایت طراحــی کنیــد‪ .‬بــرای طراحی ســایت‬ ‫بــدون کدنویســی می توانیــد از سیســتم وردپــرس‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬وردپــرس نرم افــزاری تحــت وب و‬ ‫رایــگان می باشــد کــه می توانیــد از ان بــرای ســاختن‬ ‫وب ســایت زیبــا و قدرتمنــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫چگونه این کار را انجام دهیم؟‬ ‫در اینجــا کســانی کــه کســانی کــه می خواهنــد‬ ‫طراحــی ســایت بــدون کدنویســی را انجــام دهنــد‬ ‫(همیــن اول بایــد خدمشــون عــرض کنــم کــه طراحــی‬ ‫ســایت شــاید به دانش کدنویســی نیاز نداشــته باشــه‬ ‫امــا الزم اســت مفاهیــم اولیــه را یــاد داشــته باشــید)‬ ‫بنابرایــن دربــاره مفاهیــم اولیــه هاســت و دامنــه‪،‬‬ ‫امــوزش کار بــا وردپــرس و نــکات طراحــی ســایت‬ ‫اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪ :‬می تــوان گفــت که در حــال حاضر تعرفه‬ ‫و قیمــت خاصــی بــرای طراحــی ســایت وجــود نــدارد و هــر‬ ‫شــخصی با توجه به پارامترهای موجود بر روی خروجی‬ ‫کارش قــادر اســت قیمــت گــذاری کنــد‪ .‬امــا در حــال‬ ‫حاضــر طراحــی ســایت معمولــی بــا وردپــرس می توانــد از‬ ‫‪ 500‬هــزار تــا ‪ 3‬میلیــون قیمــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامه نویسی تحت وب‬ ‫مناسب برای گروه دوم‬ ‫در اینجــا دیگــر مهــم نیســت بــه چــه زبانــی کدنویســی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه بدانیــد در بــازار چــه‬ ‫زبان هایــی بــرای کدنویســی محبوب تــر اســت و ایــا در‬ ‫ســال های گذشــته رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ 9‬زبــان برتــر برنامه نویســی بــرای یادگیــری در ســال‬ ‫‪)fullstackacademy.com( :2020‬‬ ‫;‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm‬‬ ‫‪Ruby ; C; Rust‬‬ ‫در باال اســامی ‪ 9‬زبان برتر برنامه نویســی در ســال ‪2020‬‬ ‫را مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــرای اشــنایی بیشــتر بــا هــر کــدام‬ ‫می توانیــد در گــوگل ان را دنبــال کنیــد‪ .‬ام اگــر بخواهیــد‬ ‫بــر روی یکــی از زبان هــای برنامه نویســی مســلط شــوید‪،‬‬ ‫مجموعه هــای بزرگــی در داخــل و خــارج کشــور وجــود‬ ‫دارنــد کــه نیازمنــد شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬در بســیاری از کشــورها مخصوصــا کشــور‬ ‫خودمــان‪ ،‬زبــان ‪ PHP‬همچنــان مــورد اســتفاده اســت و‬ ‫بــا یادگیــری ایــن زبــان خواهیــد توانســت حداقــل تا چند‬ ‫ســال اینــده درامــد خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬شــما اگــر می خواهیــد درامدزایــی داشــته‬ ‫باشــید حتمــا ً نیــاز نیســت در مجموعه هــای بــزرگ‬ ‫اســتخدام شــوید! اگــر بخواهیــد خواهیــد توانســت بــه‬ ‫صورت فریلنســر (دورکاری) همزمان برای چند مجموعه‬ ‫و شــخص کار کنیــد و درامــد بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫لیســت چنــد ســایت ایرانــی و خارجــی کــه می توانیــد‬ ‫در انجــا بــه صــورت فریلنســر کار کنیــد‪:‬‬ ‫سایت های ایرانی‪:‬‬ ‫سایت پونیشا؛ سایت دورکار؛ سایت پارس کدرز‬ ‫سایت کار لنسر‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای‬ ‫دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا‬ ‫راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫مزایا راه اندازی کسب و کار خانگی‬ ‫در ایــن بخــش قصــد داریــم کــه شــما را بــا مزایــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیم‪.‬‬ ‫کــه اگــر کســب و کارتــان را در منــزل شــروع کنیــد چــه مزایایــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پتانســیل درامدزایــی در کســب و کارهــای خانگــی خیلــی زیــاد اســت‪ .‬درامــدی‬ ‫کــه از ایــن کســب و کارهــا بدســت می اوریــد نســبت بــه درامــدی کــه از شــغل های‬ ‫دولتــی داریــد بســیار بیشــتر می باشــد و خیلــی ســاده و راحــت خواهیــد توانســت‬ ‫بــه درامدهــای بســیار زیــادی در مــاه دســت یابیــد‪ .‬ایده هایــی کــه در ادامــه بــه‬ ‫شــما معرفــی خواهیــم کــرد جــز پولســازترین کســب و کارهــای خانگــی محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬کــه اگــر بــه دنبــال راه انــدازی ایــن ایده هــا باشــید بــه درامدهــای در مــاه‬ ‫خواهیــد رســید‪.‬که تــا کنــون فکــرش رو هــم نمی کردیــد البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه‬ ‫همــه چیــز بــه خودتــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬می تــوان گفــت کــه در راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی هیچگونــه ریســکی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬چــرا کــه بــرای راه انــدازی کســب و کارتــان نیــاز نیســت هزینــه کــه‬ ‫زیــادی را خــرج کنیــد‪ .‬و نهایتــا ً بــا چنــد صــد هــزار تومــن(‪ 200‬تــا ‪ 300‬هــزار تومــان)‬ ‫خواهیــد توانســت یــک کســب و کار پولســاز و پردرامــد در منــزل راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫احتمــاال فکــر کنیــد بــرای اینکــه بخواهیــد یــک کســب و کار پولســازی را راه انــدازی‬ ‫کنیــد حتمــا بایــد چنــد ده میلیــون تومــان تــا چنــد صــد میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬ولــی اصــوال اینگونــه نیســت‪ .‬همانطــور کــه گفتــه شــد بــرای اینکــه‬ ‫بتوانیــد کســب و کار خانگــی پــر درامــد و پولســازی را راه انــدازی کنیــد اصــا نیــاز‬ ‫بــه ســرمایه هنگفــت نداریــد و نهایتــا ً بــا چنــد صــد هــزار تومــان خواهیــد توانســت‬ ‫کســب و کارتــان را شــروع کنیــد‪ .‬افــراد بســیاری هســتند کــه بــا راه انــدازی کســب‬ ‫و کار خانگــی موفــق بــه درامدهــای چنــد ده میلیونــی و یــا چنــد صــد میلیونــی‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در برخــی از ایده هــا راه انــدازی کســب و کار خانگــی قابلیــت درامدزایــی خــودکار‬ ‫وجــود دارد‪ .‬یعنــی در یــک ســری از طرح هــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد متقاضــی‬ ‫می توانــد بــدون اینکــه پشــت سیســتم رایانـه ای خــود بــا مخاطــب در ارتبــاط باشــد بــه‬ ‫صــورت کامــا اتوماتیــک درامــدزای خواهــد داشــت‪ .‬یعنــی شــما خواهیــد توانســت‬ ‫در خــواب‪ ،‬مســافرت‪ ،‬مهمانــی و… هــم درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اینجــا می تــوان گفــت کــه رئیــس خودتــان هســتید‪ .‬شــاید در ابتــدای مقالــه فکــر کــرده‬ ‫باشــید قصــد داریــم ایده هایــی را بــه شــما معرفــی کنیــم کــه شــما بــا کار کــردن بــرای دیگــران‬ ‫درامدزایــی کنیــد‪ .‬ولــی اصــا ًاینگونــه نیســت و بــه هیــچ وجــه قــرار نیســت کــه بــرای کســی‬ ‫کار کنیــد‪ .‬چــرا کــه خودتــان رئیــس خودتــان هســتید و بــرای خودتــان کار مــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬و بــرای ایــن کــه بتوانیــد کســب و کار خانگی تــان را راه انــدازی کنیــد بــه هیــچ‬ ‫مهــارت و تخصــص خاصــی نیــاز نداریــد‪ .‬یعنــی اصــا ً نیــازی نیســت کــه کار خاصــی را‬ ‫یــاد داشــته باشــید و انجــام دهیــد‪ .‬هــر چیــزی کــه الزم باشــد را مــا در ایــن مقالــه بــه‬ ‫شــما خواهیــم اموخــت و منابــع را جهــت یادگیــری بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بــا ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی می کنیــم درامــد پایــدار بدســت خواهیــد اورد‪ .‬یعنــی‬ ‫درامدتــان بــه صــورت صعــودی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و بــه هیــچ عنــوان درامدتــان ثابت‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ :‬ممکــن اســت وقتــی کســب و کار خانگــی تــان را راه انــدازی‬ ‫کردیــد درامدتــان ‪ ۵‬میلیــون تومــان در مــاه باشــد‪ .‬امــا بــا توســعه کســب و کارتــان درامدتــان‬ ‫بــه مــرور افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و ممکــن اســت بــا انجــام چنــد تــا کار ســاده درامدتــان‬ ‫خیلــی ســریع چنــد برابــر شــود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬کســب و کار خانگــی مــی توانــد بــه عنــوان شــغل دوم باشــد‪.‬چرا کــه ممکــن اســت کارمند‬ ‫باشــید و فکر کنید که من کارمند هســتم و نمی توانم کســب و کار خانگی راه اندازی کنم‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه کارمنــد هســتید می توانیــد کســب و کار خانگــی را بــه عنــوان شــغل دوم تــان‬ ‫راه انــدازی کنیــد و در کنــار شــغل اداری از ایــن راه نیــز کســب درامــد کنیــد‪ .‬و بعــد از اینکــه‬ ‫درامدتــان افزایــش پیــدا کــرد می توانیــد از شــغل کارمنــدی خــود اســتعفا بدهیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 15‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,900,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 46,320,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,390,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,390,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 58,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪332‬‬ ‫راه های صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب بــرای هــر فــردی یــک‬ ‫امــر واجــب اســت‪ ،‬حتــی اگــر در منطقــه ای زندگــی‬ ‫کنیــد کــه پــراب باشــد ‪ .‬منابــع اب در جهــان محــدود‬ ‫هســتند و هــر روز کمتــر و کمتــر مــی شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫قســمت از نمنــاک راهکارهایــی را بــه شــما می اموزیــم‬ ‫کــه چگونــه در مصــرف اب صرفــه جویــی کنیــد امــا‬ ‫قبــل از هــر چیــز بایــد در مــورد اهمیــت ایــن موضــوع‬ ‫روشــنگری کــرد ‪.‬‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب عــاوه بــر ذخیــره پــول‪،‬‬ ‫بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه از الودگــی اب جلوگیــری‬ ‫کنیــم کــه در رودخانــه هــا‪ ،‬دریاچــه هــا و دیگــر منابــع‬ ‫ابــی تاثیرگــزار هســتند و همیــن امــر بــه کاهــش‬ ‫گازهــای گلخانــه ای کمــک مــی کنــد ‪.‬‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب همچنیــن مــی توانــد‬ ‫سیســتم گنــد زدایــی را ارتقــا ببخشــد و الودگــی هــای‬ ‫بیشــتری را از اب هــای عمومــی بگیــرد ‪ .‬هرچقــدر‬ ‫میــزان اب وارد شــده بــه ایــن سیســتم هــا کمتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬الودگــی ان هــا نیــز کمتــر خواهــد بــود و‬ ‫در نتیجــه هزینــه هــای مربــوط بــه اب شــهری نیــز‬ ‫کاســته مــی شــود ‪.‬‬ ‫راه های صرفه جویی در مصرف اب در خانه‬ ‫در ایــن قســمت موثــر تریــن راه هــا را در صرفــه‬ ‫جویــی در مصــرف اب بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد‬ ‫صرفه جویی کردن اب در توالت ها‬ ‫از توالــت بــه عنــوان یــک زیــر ســیگاری یــا اشــغال‬ ‫دانــی اســتفاده نکنیــد زمانــی کــه زبالــه هایــی مثــل‬ ‫تــه ســیگار‪ ،‬دســتمال کاغــذی و یــا دیگــر اشــغال هــای‬ ‫ریــز را بــه داخــل دستشــویی مــی اندازیــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫در حــال مصــرف اب زیــادی هســتید و بهتریــن راه‬ ‫ایــن اســت کــه زبالــه هــای خــود را داخــل ســطل زبالــه‬ ‫بیاندازیــد ‪.‬‬ ‫یک بطری پالستیک درون سیفون توالت قرار دهید‬ ‫یــک بطــری را از نصــف کمتــر پــر کنیــد و ان را داخــل‬ ‫ســیفون توالــت قــرار دهیــد یــا مــی توانیــد از شــناورها‬ ‫بــرای ایــن قســمت اســتفاده کنیــد ‪ ،‬ایــن کار باعــث‬ ‫مــی شــود کــه جریــان حرکــت اب در ســیفون عملکــرد‬ ‫بهتــری داشــته باشــد و اب زیــادی از ســیفون شــما‬ ‫هــدر نــرود کــه در غیــر ایــن صــورت چیــزی حــدود دو‬ ‫گالــون اب در روز از ایــن راه اســراف خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بــرای ســیفون دستشــویی یــک دســتگاه تنظیــم‬ ‫کننــده خریــداری کنیــد‬ ‫بــا نصــب تنظیــم کننــده مــی توانیــد اســتفاده از‬ ‫ســیفون را برنامــه ریــزی کنیــد و ایــن کار باعــث مــی‬ ‫شــود کــه در مواقــع غیــر ضــروری ســیفون کار نکنــد و‬ ‫اب هــدر نــرود ‪.‬‬ ‫از مــدل هــای دوگانــه ســیفون یــا ســیفون هــای کــم‬ ‫حجــم اســتفاده کنیــد‬ ‫ســیفون قدیمــی خــود را تعویــض کنیــد و از انــواع‬ ‫کــم حجــم ان هــا اســتفاده کنیــد ‪ ،‬ایــن کار باعــث‬ ‫مــی شــود کــه از ‪ 70‬درصــد اســراف اب در توالــت‬ ‫جلوگیــری کــرده باشــید و درواقــع بــدون انجــام ایــن‬ ‫کار هــر خانــواده در ســال مــی توانــد ‪ 15000‬گالــون اب‬ ‫را از ایــن راه هــدر بدهــد ‪.‬‬ ‫تا زمانی که لباسشویی پر نشده‪ ،‬از ان استفاده نکنید‬ ‫در شســتن لبــاس هــا عجلــه نداشــته باشــید‬ ‫لباسشــویی ‪ ،‬هــر بــار اب زیــادی را مصــرف مــی کنــد‬ ‫و فرقــی نــدارد کــه یــک لبــاس در ان باشــد یــا بیســت‬ ‫تــا‪ ،‬پــس تــا زمانــی کــه لبــاس هــا بــه انــدازه کافــی‬ ‫جمــع نشــده انــد لباسشــویی را روشــن نکنیــد ‪.‬‬ ‫از ماشین لباسشویی با بازدهی باال استفاده کنید‬ ‫ماشــین هــای لباسشــویی جدیــد در هــر بــار مصــرف‬ ‫حــدود ‪ 7‬گالــون اب مصــرف مــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫ایــن میــزان اب بــرای ماشــین هــای ســنتی حــدود ‪54‬‬ ‫گلــون اســت ‪ ،‬پــس بــا نــو کــردن و افزایــش کیفیــت‬ ‫لــوازم‪ ،‬در مصــرف اب صرفــه جویــی کنیــد ‪.‬‬ ‫این روزها بیشتر اخبار در‬ ‫سطح کشور مربوط به بحران‬ ‫کم ابی و خشکسالی است‪،‬‬ ‫از ابتدای سال زراعی تاکنون‬ ‫نزوالت اسمانی به شدت‬ ‫کاهش یافته و در این میان‬ ‫وضعیت گلستان عالوه بر انکه‬ ‫با کاهش بارندگی مواجه بوده‬ ‫به دلیل برداشت‪‎‬های بی‪‎‬رویه‬ ‫از سفره‪‎‬های زیرزمینی چندان‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫قیمت ها در بازار‬ ‫ت‬ ‫طرح های نوین ابیاری بابی ثباتی قیم ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫جدال طر ‪‎‬‬ ‫ش هــای نویــن‬ ‫در حالــی کــه اجــرای رو ‪‎‬‬ ‫ی توانــد تاثیــر بســزایی در افزایش‬ ‫ابیــاری مـ ‪‎‬‬ ‫راندمــان ابیــاری و عملکــرد محصــول داشــته‬ ‫ی ثباتــی در بــازار قیمــت‪ ،‬بــاال‬ ‫باشــد امــا بــ ‪‎‬‬ ‫بــودن هزینــه نصــب و اجــرای ابیــاری نویــن‪،‬‬ ‫ش هــای نویــن‬ ‫عــدم اقتصــادی بــودن رو ‪‎‬‬ ‫ابیــاری بــرای اراضــی خــرد‪ ،‬موجــب شــده تــا‬ ‫کشــاورز علــی رغــم میــل باطنــی خــود از ایــن‬ ‫روش‪‎‬هــا کمتــر اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بیشــتر اخبــار در ســطح کشــور‬ ‫مربــوط بــه بحــران کم ابــی و خشکســالی‬ ‫اســت‪ ،‬از ابتــدای ســال زراعــی تاکنــون‬ ‫نــزوالت اســمانی بــه شــدت کاهــش یافتــه‬ ‫و در این میــان وضعیــت گلســتان عــاوه بــر‬ ‫انکــه بــا کاهــش بارندگــی مواجــه بــوده بــه‬ ‫دلیــل برداش ـت‪‎‬های بی‪‎‬رویــه از ســفره‪‎‬های‬ ‫زیرزمینــی چنــدان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان بــر محــور کشــاورزی شــکل‬ ‫گرفتــه و اب بــدون تردیــد از مولفه‪‎‬هــای اصلــی‬ ‫ایــن فعالیــت اقتصــادی محســوب می‪‎‬شــود‬ ‫بنابرایــن کشــاورز مجبــور اســت بــرای ادامــه‬ ‫فعالیــت و گــذران معیشــت از ســفره‪‎‬های اب‬ ‫زیرزمینــی اســتفاده کنــد وقتی مدیریــت و برنامه‬ ‫مناســبی بــرای جمــع اوری اب‪‎‬هــای ســطحی و‬ ‫ســیالب‪‎‬هایی که در ســال چند بار برای گلســتان‬ ‫اتفــاق می‪‎‬افتــد وجــود نــدارد کشــاورز مجبــور بــه‬ ‫اســتفاده از ســفره‪‎‬های اب زیرزمینــی می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصــد از اب در بخــش کشــاورزی‬ ‫مصــرف می‪‎‬شــود و ایــن در حالــی اســت کــه بــه‬ ‫گفتــه کارشناســان راندمــان ابیــاری در ایــن بخــش‬ ‫بــه شــدت پاییــن می‪‎‬باشــد در حالــی کــه اجــرای‬ ‫روش‪‎‬هــای نویــن ابیــاری می‪‎‬توانــد تاثیــر بســزایی‬ ‫در افزایــش راندمــان ابیــاری و عملکــرد محصــول‬ ‫داشــته باشــد امــا بی‪‎‬ثباتــی در بــازار قیمــت‪ ،‬بــاال‬ ‫بــودن هزینــه نصــب و اجــرای ابیــاری نویــن‪ ،‬عــدم‬ ‫اقتصــادی بــودن روش‪‎‬هــای نویــن ابیــاری بــرای‬ ‫اراضــی خــرد موجــب شــده تــا کشــاورز وجــود میــل‬ ‫باطنــی خــود از ایــن روش‪‎‬هــا کمتــر اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫* ‪ ۷۰‬هزار هکتار از اراضی گلســتان مجهز‬ ‫به سیســتم نوین ابیاری هســتند‬ ‫در همیــن رابطــه مدیــر طــرح ابیــاری‬ ‫نویــن جهــاد کشــاورزی گلســتان یکــی از‬ ‫سیاســت‪‎‬ها و برنامه‪‎‬هــای وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی را اجــرای روش‪‎‬هــای نویــن ابیاری‬ ‫در وضعیــت خشکســالی کشــور عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ســاالنه بــه طــور متوســط‬ ‫حــدود ‪ ۵‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان‬ ‫را تحــت پوشــش سیســتم ابیــاری نویــن‬ ‫قــرار می‪‎‬دهیــم از ســال ‪ ۱۳۷۲‬تاکنــون‬ ‫از ‪۲۷۰‬هــزار هکتــار اراضــی ابــی و زراعــی‬ ‫گلســتان ‪ ۷۰‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬هکتــار مجهــز بــه‬ ‫سیســتم نویــن ابیــاری شــده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫علی جباری تصریح کرد‪ :‬در برنامه ششــم‬ ‫توســعه دولــت مکلــف شــد تــا حداقــل‬ ‫ســقف ‪ ۸۵‬درصــد بــه ایــن بخــش اعتبــارات‬ ‫تخصیــص دهــد متاســفانه بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه سیســتم‪‎‬های مختلــف ابیــاری‬ ‫هزینه‪‎‬هــای متفاوتــی دارد دولــت بــرای‬ ‫هــر نــوع از ایــن روش‪‎‬هــ ا نرم مخصوصــی‬ ‫تعریــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس همــان قانــون‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد کمــک بالعــوض دولــت و ‪۱۵‬‬ ‫درصــد ســهم اورده کشــاورز‪ ،‬دفتــر ســامانه‬ ‫ابیــاری نویــن کشــور بــرای هر سیســتم نرم‪،‬‬ ‫کمــک بالعوضــی بــرای دولــت تعریــف کــرده‬ ‫اســت بــه عنــوان مثــال دولــت بــرای هــر‬ ‫هکتــار سیســتم ابیــاری قطــره‪‎‬ای در بــاغ‬ ‫کشــاورز ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬روش‪‎‬هــای‬ ‫نوین ابیاری کالســیک هکتاری ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومــان و بــرای ابیــاری بارانــی بــه روش‬ ‫ماشــین‪‎‬های ابیــاری نویــن هکتــاری ‪۲۱‬‬ ‫میلیــون تومــان یارانــه اختصــاص می‪‎‬دهد و‬ ‫مابقــی ســهم کشــاورز اســت‪.‬‬ ‫*دولــت بــرای طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری ‪۸۵‬‬ ‫درصــد کمــک بالعــوض پرداخــت می‪‎‬کنــد‬ ‫مدیرطــرح ابیــاری نویــن جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــا بیــان اینکــه هزینــه طرح‪‎‬هــای ابیــاری‬ ‫بســتگی بــه شــکل هندســی زمیــن و‬ ‫روش‪‎‬هــای ابیــاری متفــاوت اســت افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه مشــکلی کــه در خصــوص اجــرای‬ ‫طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری وجــود دارد بی‪‎‬ثباتی‬ ‫قیمت‪‎‬هــا در بــازار اســت در یــک فراینــد‬ ‫کــه طرحــی بــرای زمیــن کشــاورزی امــاده‬ ‫می‪‎‬شــود تــا زمانــی کــه فاکتــور بــه صنــدوق‬ ‫حمایــت از توســعه کشــاورزی ابــاغ و بعــد‬ ‫بــرای پرداخــت هزینــه بــه کارخانــه ارســال‬ ‫شــود قطعــا بــا افزایــش هزینــه مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد در واقــع بی‪‎‬ثباتــی قیمت‪‎‬هــا‬ ‫خوشــبختانه گیاهانــی هــم وجــود دارد کــه مــی تواننــد‬ ‫کیفیــت هــوا را افزایــش دهنــد و ســموم را از بیــن ببرنــد‬ ‫بــه خصــوص در ســال گذشــته کشــاورز را‬ ‫دچــار مشــکالت فراوانــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫جبــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫صنــدوق حمایــت از توســعه کشــاورزی از‬ ‫طرح‪‎‬هــای ابیــاری حمایــت می‪‎‬کنــد بــرای‬ ‫برخــورداری از تســهیالت طرح‪‎‬هــای ابیــاری‬ ‫کشــاورز توســط جهاد کشــاورزی به صندوق‬ ‫توســعه معرفــی می‪‎‬شــود قــرارداد در‬ ‫صنــدوق توســعه کشــاورزی منعقــد و دولت‬ ‫کمک بالعــوض خــود را پرداخــت می‪‎‬کنــد و‬ ‫کشــاورز نیــز ملــزم بــه اورده خــود می‪‎‬باشــد‪.‬‬ ‫* کمــک بالعــوض ‪ ۱۰۰‬درصــد دولــت بــرای اجرای‬ ‫طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری در اراضی تجمیعی‬ ‫جبــاری در خصــوص مزایــای اجــرای‬ ‫طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری گفــت‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫ابیــاری نویــن راندمــان ابیــاری افزایــش‪،‬‬ ‫هزینــه ابیــاری کاهــش و شــاهد افزایــش‬ ‫عملکــرد و تولیــد محصــول بــا کیفیــت‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪:‬در اراضــی تجمیعــی کــه‬ ‫چنــد کشــاورز خــرده مالــک وجــود دارد اگــر‬ ‫اراضــی تجمیــع شــود دولــت بــرای اجــرای‬ ‫طرح‪‎‬هــای ابیــاری صددرصــد وام بالعــوض‬ ‫پرداخــت می‪‎‬کنــد‪ ،‬بــا ایــن وجود اگر کشــاورز‬ ‫در یــک طــرح مشــارکت کنــد قطعــا تعهــد‬ ‫بیشــتری خواهــد داشــت وقتــی دولــت بــرای‬ ‫تجهیــزات وام بالعــوض پرداخــت می‪‎‬کنــد‬ ‫ایــن تجهیــزات بــرای ســال‪‎‬های بعــد نیــز در‬ ‫مزرعــه اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر طــرح ابیــاری نویــن جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان ســال گذشــته اســتان‬ ‫رتبــه پنجــم کشــور در اجــرای روش‪‎‬هــای‬ ‫نویــن ابیــاری را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داد‪،‬جبــاری افــزود‪ :‬امســال کل اراضــی‬ ‫تعاونــی کــه معمــولا از منابــع ابــی ســدها‬ ‫اســتفاده می‪‎‬کنــد را مجهــز بــه سیســتم‬ ‫نویــن ابیــاری خواهیــم کــرد هم چنیــن‬ ‫اجــرای طــرح ‪ ۴‬هــزار هکتــاری در شــرکت‬ ‫تعاونی تولید وحدت رســالت نیز در دســت‬ ‫اجــرا داریــم کــه بزرگتریــن طــرح کشــور در‬ ‫انجــا اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫* ارائــه تســهیالت بانــک کشــاورزی بــه‬ ‫کشــاورزانی کــه بــرای ‪ ۱۵‬درصــد ســهم اورده‬ ‫خــود در طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری مشــکل دارنــد‬ ‫معــاون اعتبــارات بانک کشــاورزی گلســتان‬ ‫در خصــوص ارائــه تســهیالت بــرای اجــرای‬ ‫روش‪‎‬هــای نویــن ابیــاری گفت‪:‬تــا دو‬ ‫ســال گذشــته تســهیالت بــرای روش‪‎‬هــای‬ ‫نویــن ابیــاری از طریــق بانــک کشــاورزی بــه‬ ‫کشــاورزان ارائــه می‪‎‬شــد‪ ،‬از انجایــی کــه‬ ‫یکــی از اهــداف مهــم بانــک طرح‪‎‬هــای نویــن‬ ‫ابیــاری بــود بــا پوشــش خیلــی خــوب هــم‬ ‫پرداخــت می‪‎‬شــد‪.‬‬ ‫امیر محتشــم امیــری تصریــح کــرد‪ :‬چــون‬ ‫سوبســید دولــت در طرح‪‎‬هــای ابیاری خیلی‬ ‫بــاال رفــت و ‪ ۸۵‬درصــد کمــک بالعــوض‬ ‫پرداخــت می‪‎‬کــرد صــاح در این دیده شــد تا‬ ‫ایــن کمک‪‎‬هــای بالعــوض در قالــب صنــدوق‬ ‫حمایت از توســعه کشــاورزی پرداخت شــود‬ ‫تــا از ان طریــق کشــاورزان بتواننــد بهره‪‎‬منــد‬ ‫شــوند منتهــا هنــوز بــه صــورت غیرمســتقیم‬ ‫در ایــن مــوارد بــه خصــوص ذخایــر ابــی و ‪...‬‬ ‫فعالیــت داریــم مثــل برقــی کــردن چاه هــا‪،‬‬ ‫گلخانه‪‎‬هــا چــرا کــه ایــن کش ـت‪‎‬ها هــم اب‬ ‫زیــادی مصــرف می‪‎‬کننــد و روش‪‎‬هــای نویــن‬ ‫راندمــان ابیــاری را بــه بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد بــا‬ ‫تولیــدات بــاال می‪‎‬رســاند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اهــداف وزارتخانــه بیشــتر بــه‬ ‫ســمت تولیــدات گلخانـه‪‎‬ای رفتــه و از ســال‬ ‫گذشــته تاکنــون بــرای ‪ ۶۴‬هکتــار گلخانــه در‬ ‫ســطح اســتان تســهیالت ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اعتبــارات بانــک کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬کشــاورزانی کــه بــرای ‪ ۱۵‬درصــد ســهم اورده‬ ‫در اجــرای طرح‪‎‬هــای نویــن ابیــاری مشــکل دارنــد‬ ‫بانــک کشــاورزی می‪‎‬توانــد از منابــع داخلــی بــرای‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد ســهم کشــاورز تســهیالت ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫اجــرای طرح‪‎‬هــای نوین ابیاری بــدون تردید‬ ‫می‪‎‬توانــد نقــش مهمــی در افزایــش راندمان‬ ‫ابیاری‪،‬کیفیــت و عملکــرد محصــوالت ایفــا‬ ‫کنــد‪ ،‬اگــر چــه دولــت بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طرح‪‎‬هــا کمــک قابــل مالحظــه‪‎‬ای می‪‎‬کنــد‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود تجهیــز اراضــی بــه‬ ‫سیســتم‪‎‬های نویــن ابیــاری هزینــه زیــادی‬ ‫را می‪‎‬طلبــد بــا توجــه بــه نامناســب قیمــت‬ ‫خریــد محصــوالت کشــاورزی از کشــاورز و از‬ ‫ســویی هزینه‪‎‬هــای چنــد برابــری نهاده‪‎‬هــا‪،‬‬ ‫کشــاورز از پیــش رفتــن بــه ســمت‬ ‫طرح‪‎‬هایــی کــه بــرای او هزینه‪‎‬بــر اســت‬ ‫منصــرف می‪‎‬شــود‪/.‬فارس‬ ‫بهترین گیاه برای تصفیه هوای خانه و محل کار‬ ‫‪ .1‬گیاه پوتوس لوکژ‬ ‫ایــن گیــاه بــه پوتــوس طالیــی هــم معــروف اســت ‪ .‬پــرورش ان در خانــه بســیار راحــت‬ ‫اســت و رنــگ هــای بســیار مختلفــی دارد و بــا میــزان ابدهــی مناســب رشــد خوبــی‬ ‫خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬نخل ققنوس‬ ‫نخــل ققنــوس پــرورش بســیار اســانی دارد و مــی توانــد بیــن ‪1‬متــر و نیــم تــا ‪ 3‬متــر رشــد‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬لی لی صلح‬ ‫لــی لــی صلــح رشــد بســیار ســریعی دارد و مراقبــت از ان راحــت اســت ‪ .‬بــرگ هــای‬ ‫ســبز براقــی دارد و در مناطقــی بــا نــور کمتــر رشــد ان بهتــر اســت‪ .‬لیلــی صلــح بــرای از‬ ‫بیــن بــردن هــر ســه ترکیــب متــداول الــی فــرار ‪ -‬فرمالدئیــد‪ ،‬بنــزن و تــری کلرواتیلــن‪ -‬در‬ ‫هــوا بــه کار مــی رود و بــا تولوئــن و زایلــن مبــارزه مــی کنــد بنابرایــن گیاهــی مفیــد بــرای‬ ‫تصفیــه هــوا اســت ‪ .‬ایــن گیــاه بــرای انســان و حیوانــات خانگــی ســمی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬فیلودندرون‬ ‫ایــن گیــاه معــروف بــا بــرگ هــای قلبــی شــکل بــرای محیــط داخــل خانــه بســیار عالــی‬ ‫اســت و بــه مقــدار متعادلــی اب و نــور غیــر مســتقیم نیــاز دارد ‪.‬‬ ‫‪ .5‬گیاه عنکبوت‬ ‫گیــاه عنکبــوت نیــاز بــه نــور غیــر مســتقیم دارد و مــی توانــد تحــت هر شــرایطی رشــد خوبی‬ ‫داشــته باشــد و نگهــداری از ان راحــت اســت‪.‬گیاه عنکبوتــی بــا االینــده هایــی ماننــد بنــزن‪،‬‬ ‫فرمالدئیــد‪ ،‬مونوکســید کربــن و زایلــن مبــارزه مــی کنــد‪ .‬در محیــط هــای کــه مونوکســید‬ ‫کربــن انباشــته ایــن گیــاه را در اشــپزخانه و یــا در نزدیکــی شــومینه‪ ،‬نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬گل داوودی‬ ‫ایــن گیــاه ظاهــر بســیار خوبــی را در محیــط داخــل خانــه ایجــاد مــی کنــد ‪ ،‬هــوا را تمیــز مــی‬ ‫کنــد و شــکوفه هــای رنگــی بســیار زیبــا دارد و از نــور غیــر مســتقیم و اب ولــرم لــذت مــی‬ ‫بــرد ‪.‬گل داودی مــواد ســمی ماننــد بنــزن‪ ،‬فرمالدئیــد‪ ،‬زایلــن‪ ،‬امونیــاک و تولوئــن را تصفیــه‬ ‫مــی کنــد امــا ایــن گیــاه ســمی اســت بنابرایــن مواظــب حیوانــات خانگــی و کــودکان باشــید‪.‬‬ ‫‪ .7‬فیکوس االستیکا‬ ‫ایــن گیــاه از کشــور هنــد امــده اســت ‪ .‬عاشــق نــور اســت و بــه خوبــی هــوای منــزل را‬ ‫تصفیــه مــی کنــد ‪ .‬در تابســتان نیــز بایــد هفتــه ای یــک بــار بــه ان اب داد و در گلــدان‬ ‫هــای کوچــک هــم رشــد بســیار خوبــی دارد ‪.‬‬ ‫‪ .8‬سرخس بوستونی‬ ‫رشــد ســرخس بوســتون بســیار عالــی اســت و مــی توانــد در محیــط هــای شــرجی دوام‬ ‫خوبــی بیــاورد ‪ ،‬زیــرا بــه رطوبــت مــداوم نیــاز دارد ‪ .‬همچنیــن بایــد در معــرض نــور غیــر‬ ‫مســتقیم افتــاب قــرار بگیــرد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫چرا گرگان که مرکز استان گلستان است فاقد نیروگاه برق‬ ‫می باشد اما شهرستان کوچکی چون علی اباد دارای نیروگاه‬ ‫برق است؟‬ ‫ایا علت ضعف مدیریتی در گرگان است؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫راهکارهایی برای برخورد‬ ‫و رفتار با رئیس بد‬ ‫بجنورد به عنوان مرکز استان‬ ‫خراسان شمالی طی سالیان گذشته‬ ‫همواره مشکل اب شرب داشته‬ ‫است به طوری که میزان کیفیت‬ ‫اب مورد انتقاد جدی مردم بود‪.‬‬ ‫طی سالیان گذشته برای حل ان‬ ‫اقداماتی نیز انجام شده اما به دلیل‬ ‫عدم پیش بینی صحیح مسائل‪،‬‬ ‫مردم همچنان با قطعی و یا کمبود‬ ‫کیفیت اب مواجهند‪.‬‬ ‫قطع همزمان اب و برق بجنورد‬ ‫بارش باران عامل قطع اب معرفی شد‬ ‫قطــع همزمــان بــرق و اب طــی روز‬ ‫گذشــته در بجنــورد باعــث شــد مــردم‬ ‫انتقــادات فراوانــی را نســبت بــه مدیــران‬ ‫داشــته باشــند؛ ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫مســئوالن بارندگــی و قطــع بــرق را علــت‬ ‫قطــع اب عنــوان می کننــد‪.‬‬ ‫بجنــورد بــه عنــوان مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی طــی ســالیان گذشــته همــواره‬ ‫مشــکل اب شــرب داشــته اســت به طوری‬ ‫کــه میــزان کیفیــت اب مــورد انتقــاد جــدی‬ ‫مــردم بــود‪ .‬طــی ســالیان گذشــته بــرای‬ ‫حــل ان اقداماتــی نیــز انجــام شــده امــا بــه‬ ‫دلیــل عــدم پیــش بینــی صحیــح مســائل‪،‬‬ ‫مــردم همچنــان بــا قطعــی و یــا کمبــود‬ ‫کیفیــت اب مواجهنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت اب شــرب مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی بــه حــدی بــود کــه در دهه گذشــته‬ ‫مســئوالن وقــت تصمیــم گرفتنــد از ســد‬ ‫شــیرین دره واقــع در شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان کــه بیــش از ‪ ۶۵‬کیلومتــر از‬ ‫بجنــورد فاصلــه دارد‪ ،‬اب شــرب ایــن شــهر‬ ‫را تامیــن کننــد؛ در نهایــت ایــن پــروژه در‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن تصمیــم‪ ،‬اندکــی مشــکالت‬ ‫رفــع شــده بــود و اب گوارایــی در دســترس‬ ‫مــردم قــرار داشــت امــا ارام ارام مشــکالت‬ ‫جدیــدی نمایــان شــد‪ .‬ســد شــیرین دره‬ ‫بــه منظــور اســتفاده در حــوزه کشــاورزی‬ ‫تعبیــه شــده بــود و بــه کارگیــری اب‬ ‫ایــن ســد بــرای مصــارف خانگــی نیازمنــد‬ ‫هزینه هــای جدیــدی بــود‪.‬‬ ‫مشــکل از ان قــرار بــود کــه پــس از وقــوع‬ ‫بارندگــی در اســتان و ورود اب هــای جدیــد‬ ‫بــه ســد‪ ،‬میــزان گل و الی اب ایــن ســد بــه‬ ‫حــدی زیــاد می شــد کــه امــکان ورود اب‬ ‫بــه تصفیــه خانــه میســر نبــود و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب اب ســد شــیرین دره از مــدار اب‬ ‫بجنــورد خــارج می شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله در بارندگی هــای تیــر و‬ ‫مردادمــاه ســال گذشــته بــه شــدت بــرای‬ ‫مــردم ملمــوس شــد بــه طــوری کــه در‬ ‫مواقعــی حتــی تــا چنــد روز اب ســد‬ ‫شــیرین دره بــه دســت مــردم نمی رســید و‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪332‬‬ ‫عمــا ً تمــام ســطح شــهر بــا مشــکل شــدید‬ ‫کــم ابــی مواجــه بودنــد‪.‬‬ ‫پروژه ای که بنا بود مشکل را حل کند‬ ‫مســئوالن خراســان شــمالی بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل پــروژه «ابگیــر ســطحی از‬ ‫ســد شــیرین دره» را در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار دادنــد‪ .‬طبــق گفتــه مســئوالن پــس از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح دیگــر دیگــر نمی بایســت‬ ‫شــاهد افــت فشــار اب پــس از هــر‬ ‫بارندگــی می بودیــم‪.‬‬ ‫ســید عقیــل مرتضــوی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی‬ ‫در نشســت خبــری تیرمــاه ســال گذشــته‬ ‫خــود اظهــار کــرد‪ :‬بــا عملیاتــی شــدن طــرح‬ ‫ابگیر ســطحی از ســد شــیرین دره‪ ،‬مشــکل‬ ‫قطعــی اب شــرب بجنــورد‪ ،‬پــس از جــاری‬ ‫شــدن هــر ســیالب نیــز رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۱‬میلیــارد هزینــه شــد ‪ /‬مشــکل‬ ‫همچنــان باقــی اســت‬ ‫در نهایــت بهمــن ســال ‪ ۹۹‬ایــن طــرح بــا‬ ‫حضــور وزیــر نیــرو بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مرتضــوی در ائیــن بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫طــرح گفــت‪ :‬اکنــون بهره بــرداری از پــروژه‬ ‫ابگیــر ســطحی موقــت ســد شــیرین دره‪،‬‬ ‫باهــدف ارتقــای کیفیــت اب شــرب و‬ ‫کاهــش هزینه هــای تصفیــه اب و امــکان‬ ‫برداشــت اب از ترازهــای باالتــر مخــزن ســد‬ ‫شــیرین دره بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهبــود شــرایط کیفــی اب‬ ‫شــرب شــهر بجنــورد و روســتاهای مســیر‬ ‫خــط انتقــال بــه میــزان ســاالنه بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب هــدف دیگــر اجــرای‬ ‫پــروژه ابگیــر موقــت ســطحی ســد شــیرین‬ ‫دره بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬فراینــد برداشــت اب از ابگیــر‬ ‫ســطحی‪ ،‬تنهــا پــس از ورود ســیالب بــه‬ ‫ســد‪ ،‬کــه موجــب گل الودگــی اب‬ ‫می شــود‪ ،‬انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی دربــاره قطــع اب شــهر بجنــورد‬ ‫در زمــان ورود ســیالب بــه ســد شــیرین‬ ‫دره‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان بارندگــی و‬ ‫قــوع ســیالب های بــزرگ‪ ،‬اب ســد گل الــود‬ ‫می شــود و کــدورت بــه حــدی می رســد کــه‬ ‫اب ســد قابــل انتقــال بــه تصفیــه خانــه‬ ‫هــم نیســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب بــه ناچــار اب را از مــدار مصــرف‬ ‫شــهروندان بجنــوردی خــارج می کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫زمــان وقــوع ســیالب های بــزرگ‪ ،‬کــدورت‬ ‫اب مخــزن ســد بــه علــت تالطــم‪،‬‬ ‫افزایــش می یابــد کــه بــه ناچــار از مــدار‬ ‫مصــرف مشــترکان خــارج می شــود و‬ ‫در مقابــل منابــع کافــی جایگزیــن بــرای‬ ‫ان وجــود نــدارد کــه ایــن وضعیــت‪،‬‬ ‫مشــکالتی را بــرای ســاکنان مرکــز اســتان‬ ‫بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫وی تنهــا چــاره کار بــرای رهایــی از ایــن مشــکل‬ ‫را برداشــت اب مــورد نیــاز اشــامیدن از الیه هــای‬ ‫باکیفیــت باالیــی مخــزن ســد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬اعتبــار ایــن پــروژه را ‪۷۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۶۵‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ ۲۰۰ :‬هــزار نفــر جمعیــت شــهری‬ ‫و ‪ ۹‬هــزار نفــر جمعیــت روســتایی از اثــرات‬ ‫ایــن پــروژه بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس بنــا بــود بــا هــر بارندگــی‬ ‫دیگــر شــاهد قطــع اب بجنــورد نباشــیم؛‬ ‫امــا طــی روزهــای گذشــته بــاز هــم ایــن‬ ‫اتفــاق رقــم خــورد و اب ســد شــیرین دره‬ ‫بــه دلیــل وقــوع بــارش بــاران از مــدار‬ ‫خــارج شــد‪.‬‬ ‫اب و برق با هم قطع شد‬ ‫مــردم در روز گذشــته بــا افــت شــدید‬ ‫فشــار اب و در مناطقــی بــا قطــع کامل اب‬ ‫مواجــه شــدند‪ .‬از ســوی دیگــر همزمــان‬ ‫بــا قطــع اب‪ ،‬بــرق مناطــق گســترده ای‬ ‫از بجنــورد قطــع شــد و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫اتفاقــی کــم ســابقه در بجنــورد رقــم خــورد‬ ‫کــه مــوج گســترده ای از اعتراضــات را‬ ‫روانــه مســئوالن اســتان کــرد‪.‬‬ ‫منصــور درتومــی‪ ،‬مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب بجنــورد در گفتگــو بــا روابــط‬ ‫عمومــی ایــن اداره بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد از اب مــورد نیــاز‬ ‫شــهروندان از ســد شــیرین دره تامیــن‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــهر بجنــورد در‬ ‫هــر ثانیــه‪ ۷۵۰ ،‬لیتــر اب مــورد نیــاز‬ ‫شــهروندان می باشــد کــه ‪ ۴۵۰‬لیتــر از‬ ‫ان از محــل ســد تامیــن می شــود امــا بــه‬ ‫علــت ورود ســیالب بــه ســد شــیرین دره‪،‬‬ ‫فقــط امــکان برداشــت ‪ ۳۰۰‬لیتــر اب بــر‬ ‫ثانیــه از قســمت فوقانــی ابگیــر ســد کــه‬ ‫در ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید‪،‬‬ ‫را داریــم کــه ایــن میــزان نیــز کفــاف نیــاز‬ ‫مصرفــی شــهروندان را نمی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه دلیــل قطعــی‬ ‫بــرق‪ ،‬چاه هــای رزرو در مناطــق کالتــه‬ ‫نقــی و ارکان کــه مابقــی اب شــرب مــورد‬ ‫نیــاز شــهروندان کــه ‪ ۳۰۰‬لیتــر می باشــد را‬ ‫نیــز از دســت دادیــم‪.‬‬ ‫درتومــی بــا بیــان اینکــه مصــرف در شــهر‬ ‫بجنــورد ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر شــرایط خــاص مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا‪ ،‬افزایــش کــم ســابقه دمــا نیــز مزیــد‬ ‫برعلــت بــوده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه در‬ ‫هفتــه جــاری مصــارف شــهروندان از ‪۶۵۰‬‬ ‫لیتــر مصــرف در هــر ثانیــه بــه بیــش از‬ ‫هــزار لیتــر بــر ثانیــه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــر اینکــه تــداوم‬ ‫افزایــش دمــا را در طــی روزهــای اتــی‬ ‫خواهیــم داشــت و پــر شــدن دوبــاره‬ ‫مخــازن ذخیــره اب زمــان بــر اســت‪،‬‬ ‫از شــهروندان درخواســت کــرد تــا‬ ‫مدیریــت مصــرف اب شــرب را ســرلوحه‬ ‫فعالیت هــای خــود قــرار داده و از هرگونــه‬ ‫اســتفاده اب شــرب بــرای مصــارف غیــر‬ ‫شــرب جــدا پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب طــرح ابگیــر ســطحی‬ ‫از ســد شــیرین دره بــر خــاف قــول و‬ ‫وعــده مســئوالن مشــکالت را حداقــل بــه‬ ‫صــورت کامــل حــل نکــرد؛ از ســوی دیگــر‬ ‫ناهماهنگــی در قطعــی بــرق باعــث شــده‬ ‫اب چاه هــای بجنــورد نیــز از مــدار خــارج‬ ‫شــوند؛ قطــع بــرق را نیــز می تــوان بــه‬ ‫ایــن مشــکالت اضافــه نمــود و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب مجموعــه مدیــران کل و اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی رکــوردی جدیــد در ارائــه‬ ‫خدمــات بــه مــردم بــر جــای گذاشــتند‪/.‬مهر‬ ‫والدین درگیر بدغذایی کودک بخوانند و رعایت کنند‬ ‫بدغذایــی کــودکان‪ ،‬مشــکل شــایع و نگــران کننــده ای بــرای والدیــن اســت و برخــی از‬ ‫کــودکان بــرای ایــن کــه بــه انــدازه ای کافــی غــذا بخورنــد‪ ،‬بــه کمــک والدیــن نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بــد غــذا بــودن کــودک علــت هــای فراوانــی دارد ‪ ،‬امــا برخــی از کــودکان از غــذا بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای تســلط بــر والدیــن اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫حساس نشوید و زیاد توجه نشان ندهید‬ ‫اگــر فرزنــد شــما از غذایــی کــه تــا کنــون مــی خــورده ناگهانــی بــدش امــد و از خــوردن‬ ‫ان امتنــاع ورزیــد ‪ ،‬توجــه زیــادی نکنیــد و بگذاریــد هرچــه دوســت دارد را بخــورد‪ .‬بعــد‬ ‫از اینکــه غــذا خــوردن تمــام شــد اگــر او ان غــذا را نخــورده بــود نیــز بــدون توجــه بــه او‬ ‫بشــقابش را برداریــد‪.‬‬ ‫سخت گیر نباشید‬ ‫اگــر فرزندتــان غــذای خاصــی را دوســت نــدارد ســخت نگیریــد و بــرای او یــک غــذای‬ ‫دیگــر درســت کنیــد امــا موظــب باشــید کــه او از ایــن کار شــما ســوء اســتفاده نکنــد ‪ .‬اگــر‬ ‫او متوجــه شــود کــه ایــن موضــوع کانــون توجــه شــما شــده‪ ،‬بالفاصلــه بــرای تســلط بــر‬ ‫شــما ایــن کار را ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫او را تحسین کنید‬ ‫اگــر کودکتــان خیلــی خــوب غــذا خــورد او را تحســین کنیــد و اگــر بــه او گفتیــد کــه بــه‬ ‫خاطــر شــما ســه قاشــق غــذا بخــورد او حتمــا بایــد ایــن کار را بکنــد و نبایــد اجــازه دهیــد‬ ‫از ایــن کار امتنــاع ورزد‪.‬‬ ‫به ترجیجات غذایی کودک اهمیت دهید‬ ‫اگــر دلیــل غــذا نخــوردن کودکتــان طعــم و مــزه غــذا نبــود و شــیوه تهیــه غــذا بــود‪ ،‬انطــور‬ ‫کــه انهــا عالقمنــد هســتند غــذا را بپزیــد مثــا بیشــتر کــودکان ســیب زمینــی ســرخ کــرده‬ ‫را بــه اب پــز ترجیــح مــی دهنــد و هویــج خــام را بیشــتر از هویــج پختــه دوســت دارنــد‬ ‫پــس بــر حســب میــل کــودک تــان غــذا بپزیــد‪.‬‬ ‫چند نوع غذا نپزید‬ ‫همیشــه بــرای خانــواده تــان یــک نــوع غــذا بپزیــد تــا بــه کودکتــان بفهمانیــد کــه بایــد‬ ‫غــذای خانــواده را میــل کنــد پــس هیچــگاه بــه او پیشــنهاد چنــد نــوع غــذا را ندهیــد تــا‬ ‫از میــان انهــا یکــی را برگزینــد زیــرا اینگونــه انهــا خانــه را بــا رســتوران اشــتباه مــی گیرنــد‬ ‫و هــر روز از شــما انتظــار پختــن چنــد نــوع غــذا را دارنــد و پیــام نادرســتی از غــذا خــوردن‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫قاطع باشید‬ ‫اگــر فرزنــد شــما غــذا نخــورد بــه او جــای غــذا شــکالت و بیســکویت ندهیــد زیــرا او بایــد‬ ‫بدانــد کــه اگــر غذایــی نخــورد‪ ،‬چیــز دیگــری نمــی توانــد جــای غــذا میــل کنــد‪ .‬اگــر او‬ ‫یــک وعــده غــذا نخــورد نگــران نباشــید او بــا یــک وعــده غــذا نخــوردن از گرســنگی نمــی‬ ‫میــرد و ســوءتغذیه نمــی گیــرد پــس بــا او ســازش کنیــد و او را تــا اتمــام غــذا سرســفره‬ ‫یــا میــز ننشــانید‪.‬‬ ‫‪-1‬در کار خود پیشرو باشید‪.‬‬ ‫شــروع خوبــی بــرای اینکــه رئیــس خــود را کنتــرل کنیــد‬ ‫و خشــمش را فــرو بنشــانید ‪ ،‬پیشــرو بــودن در کارتــان‬ ‫اســت و ایــن بدیــن معناســت کــه در کارهــای امــروز خــود‬ ‫‪ ،‬کارهــای اینــده را نیــز انجــام دهیــد و ایــن مــورد یکــی‬ ‫از بهتریــن گزینــه هــا اســت و اگــر بــه ایــن صــورت پیــش‬ ‫برویــد ممکــن اســت کــه حتــی از جانــب رئیــس خــود‬ ‫قدردانــی شــوید ‪.‬‬ ‫قطعــا رئیــس شــما متوجــه خواهــد شــد کــه شــما زحمت‬ ‫مــی کشــید و عــاوه بــر انجــام دادن کارهــای روزمــره خــود‬ ‫‪ ،‬کارهــای اینــده را در کنــار کارهایتــان انجــام مــی دهیــد‬ ‫و ایــن کار شــما در رفتــار و منــش رئیــس شــما موثــر‬ ‫خواهــد بــود و بــه شــما افتخــار خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫‪-2‬هرچیزی را ثبت کنید‪.‬‬ ‫در کار خــود همیشــه ســعی کنیــد هرچیــزی را کــه از‬ ‫جانــب رئیــس شــما گفتــه مــی شــود ثبــت کنیــد ‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال هــر کاری کــه رئیــس شــما م یگویــد کــه ان را‬ ‫انجــام دهیــد را روی کاغــذ بنویســید و از اینکــه فکــر کنیــد‬ ‫انهــا را بــه حافظــه بســپارید ‪ ،‬خــودداری نماییــد چــرا کــه‬ ‫ممکــن اســت کامــا فرامــوش کنیــد و باعــث برانگیختــن‬ ‫رئیــس یــا مدیــر خــود شــوید ‪.‬و کارهایــی را کــه انجــام مــی‬ ‫دهیــد را نیــز ثبــت کنیــد و در هنــگام پرســیدن رئیــس‬ ‫خــود کــه ایــا کار خــود را انجــام داده ایــد یــا خیر؟فــورا‬ ‫بــا نــگاه کــردن بــه یادداشــت خــود بــه او پاســخ دهیــد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سنگ الی چرخ را شناسایی کنید‬ ‫اگــر رئیــس شــما مشــکل عصبــی دارد ‪ ،‬مشــخص کنیــد‬ ‫کــه چــه چیــزی باعــث برانگیختــن و عصابنیــت او مــی‬ ‫شــود و در برابــر ان مقاومــت کنیــد ‪ .‬بــرای مثــال ‪ ،‬اگــر‬ ‫فکــر مــی کنیــد کــه مقالــه شــما اشــتباه اســت و ممکــن‬ ‫اســت تعــدادی اشــتباه کلمــه ایــی داشــته باشــید فــورا‬ ‫انهــا را تصحیــح نماییــد تــا باعــث برانگیختــن خشــم‬ ‫رئیــس خــود نشــوید ‪.‬یــا اگــر شــما دیــر بــه محــل کار‬ ‫مــی رســید ‪ ،‬قطعــا بایــد بــه او حــق بدهیــد کــه از شــما‬ ‫ناراحــت شــود ‪ ،‬پــس در صــورت امــکان ‪ 15‬دقیقــه قبــل‬ ‫از شــروع تایــم کاری در محــل کار خــود امــاده باشــید‬ ‫تــا مدیــر یــا رئیــس تــان شــما را فــردی حاضــر و امــاده‬ ‫در دفتــر ببینــد و کارهایتــان را بــه موقــع انجــام دهیــد ‪.‬‬ ‫‪-4‬اطمینان حاصل کنید که همه چیز را انجام می دهید‬ ‫یــک راه حــل ســریع در برخــورد بــا یــک رئیــس بــد ‪،‬‬ ‫تحلیــل رفتــار و اخــاق خودتــان اســت‪ .‬بطــور کلــی شــما‬ ‫بدانیــد چگونــه خودتــان را در محــل کار کنتــرل کنیــد‬ ‫بســیار مهــم اســت ‪.‬بــه عنــوان انســان ‪ ،‬بیشــتر احتمــال‬ ‫دارد کــه تحــت تاثیــر ســایت هــای اداری و رئیــس قــرار‬ ‫بگیریــد ‪ .‬یــک رئیــس بــد مــی توانــد بــه اســترس شــما‬ ‫اضافــه کنــد و بــه ایــن هــا اهمیــت ندهیــد و کار خــود‬ ‫را انجــام دهیــد و روی ان کامــا متمرکــز شــوید ‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام کارهایتــان بــه بهتریــن نحــو مــی توانیــد از توانایــی‬ ‫هــای خــود کمــک بگیریــد ‪.‬‬ ‫‪-5‬سودمند باشید و ذهن باز و ازادی داشته باشید‬ ‫ارتبــاط ایــن اســت کــه بتوانیــد رابطــه هــای دوســتانه‬ ‫زیــادی بیــن خــود و رئیســتان بــاز کنیــد و ایــده هــا و‬ ‫پیشــنهاد هــای خــود را روی میــز رئیســتان قــرار دهیــد‬ ‫و بتوانیــد بــا او رابطــه دوســتانه ایــی برقــرار کنیــد ‪.‬‬ ‫شــاید ایــن رابطــه بــد بیــن شــما و رئیســتان بــه دلیــل‬ ‫ســوء تفاهــم هــا باشــد کــه بــا برقــرار کــردن یــک رابطــه‬ ‫دوســتان بیــن خودتــان و رئیســتان حــل خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬احساسات خود را حذف کنید‬ ‫اولیــن قانــون در مقابلــه بــا یــک رئیــس بــد و طاقــت‬ ‫اوردن در مقابــل رفتارهــای بــد او باید بتوانید احساســات‬ ‫خــود را کامــا حــذف و فرامــوش نماییــد ‪ .‬گفتــن ایــن‬ ‫جملــه « احساســاتم را فرامــوش خواهــم کــرد « نســبت‬ ‫بــه انجــام دادن ان بســیار اســان است‪.‬ســعی کنیــد در‬ ‫چنیــن شــرایطی ارام و صبــور باشــید و هنــگام کار ان را‬ ‫لحــاظ نکنیــد و تنهــا روی کارتــان تمرکــز کنیــد ‪.‬‬ ‫قطعــا کســی کــه شــما تحریــک کنــد مــی توانــد شــما نیــز‬ ‫کنتــرل کنــد ‪ .‬پــس هرگــز بحــث نکنیــد و تنهــا روی کارتــان‬ ‫متمرکــز شــوید و احساســات خــود را تــا انجایــی کــه مــی‬ ‫توانیــد فرامــوش کنیــد ‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬تیربجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 40‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪332‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جابه جای بیش از ‪ ۸۴۲‬هزار تن کاال‬ ‫با ناوگان عمومی خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راهــداری وحمل ونقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بهــار ســالجاری از مبــادی اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۸۴۲‬هــزار تــن کاال جابه جــا شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫افزایــش ‪ ۵.۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬کاالهــای جابجــا شــده توســط نــاوگان عمومــی‬ ‫اســتان در بهــار ســالجاری در قالــب ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۱۶۲‬ســفر حمــل شــده اســت کــه ایــن رقــم نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۷.۴‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۲۶‬شــرکت حمــل ونقــل کاال و ‪ ۸۲۹۷‬راننــده بخــش بــاری و ‪۷۲۶۹‬‬ ‫دســتگاه نــاوگان بــاری دارای کارت هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫اعزام بیش از ‪ ۴۶۰‬دستگاه کامیون از خراسان شمالی به خوزستان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۴۶۰‬دســتگاه نــاوگان کامیــون ازایــن اســتان بــرای حمــل کاالهــای اساســی و نهاده هــای‬ ‫دامــی بــه بندرامــام خمینــی(ره) در اســتان خوزســتان اعــزام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتقــال کاالی اساســی و نهــاده دامــی شــامل ذرت جــو و کنجالــه ســویا بــه وســیله‬ ‫نــاوگان بــاری بــه اســتان در حــال بارگیــری یــا در حــال انتقــال اســت‪.‬‬ ‫مذاکرات وین‬ ‫و نیمه پر افتابه!‬ ‫ایــن روزهــا کــه تــاش هــای دولــت بــرای‬ ‫جلــب رضایــت مــردم صــد چنــدان شــده اســت‬ ‫و مســئوالن اب و بــرق مملکــت بــا راه انــدازی‬ ‫چالــش « اول تــو قطــع کــن » افق هــای نوینــی‬ ‫در خلــق گرفتاری هــای جدیــد و تطبیــق و‬ ‫همخوانــی بــا وضــع موجــود خلــق کرده انــد‪،‬‬ ‫ادمــی بــی اختیــار یــاد جــدول تناوبــی عناصــر و‬ ‫کشــور قزاقســتان مــی افتــد! در جریــان هســتید‬ ‫کــه در کشــور قزاقســتان تمامــی عناصــر جــدول‬ ‫مندلیــف یافــت مــی شــوند و مــا هــم در‬ ‫کشــورمان در مدلــی مشــابه کمتــر مشــکلی‬ ‫اســت کــه ان را بــا گوشــت و پوســت و ســایر‬ ‫جــوارج درک نکــرده باشــیم!‬ ‫یعنــی کار بــه جایــی رســیده اســت کــه نــه تنهــا‬ ‫خریــد خــوردرو و مســکن و موبایــل و گوشــت‬ ‫و لبنیــات از ســبد خانــوار هــا حــذف شــده اند‪،‬‬ ‫بلکــه امــروز یــک لیــوان اب خنــک و چنــد کیلــو‬ ‫وات بــرق بــرای امــورات ضــروری هــم دســت‬ ‫نیافتنــی می نماینــد!‬ ‫ایــن طــور هــم کــه از شــواهد امــر بــر مــی ایــد‬ ‫ظاهــرا ً تــا دوســتان ثابــت نکننــد اب خــوردن‬ ‫مــا هــم بــه برجــام ربــط دارد‪ ،‬ول کــن ماجــرا‬ ‫نیســتند‪ .‬عراقچــی هــم کــه چنــد ماهــی اســت‬ ‫در ویــن بــه ســر مــی بــرد‪ ،‬هنــوز خبــری از توافــق‬ ‫مخابــره نکــرده اســت تــا دلمــان قــرص شــود‪.‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد عراقچــی یــادش نرفتــه باشــد‬ ‫بــرای چــه امــری بــه ویــن ســفر کــرده اســت‬ ‫و الاقــل یــک برگــه ای ســر رســیدی چیــزی‬ ‫را امضــاء کنــد‪ .‬چــون در غیــر ایــن صــورت‬ ‫خســارات برجــام چنــد برابــر مــی شــود و ایــن‬ ‫بابــا و همراهانــش اگــر در ایــن مــدت فقــط‬ ‫دیــزی و املــت خــورده باشــند‪ ،‬هزینــه شــام و‬ ‫ناهــار شــان ســر بــه فلــک مــی کشــد!‬ ‫جالــب اینجاســت کــه بــا ایــن شــرایط اســف‬ ‫بــار نــه تنهــا از اســتعفا و عذرخواهــی خبــری‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه عزیــزان چنــدی قبــل ادعــا کردنــد‬ ‫مــردم از مــا راضــی هســتند‬ ‫و اگــر مــا نبودیــم اوضــاع صــد برابــر بدتــر‬ ‫ایــن بــود و موقــع انتخابــات‪ ،‬همه شــان بــا‬ ‫شناســنامه های المثنــی دوبــاره صــف کشــیده‬ ‫بودنــد تــا بــه خلــق اللــه خدمترســانی کننــد!‬ ‫علــی ای حــال ایــن روزهــای کرونایــی کــه‬ ‫ملــت بــی خیــال ماســک و رعایــت پروتــکل هــا‬ ‫شــده اند و همگــی در حلــق همدیگــر هســتند‪،‬‬ ‫شــاید قطعــی بــرق و اب بتوانــد در ایجــاد‬ ‫فاصلــه اجتماعــی موثــر باشــد! همیشــه کــه‬ ‫نبایــد بــه نیمــه خالــی افتابــه نــگاه کــرد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫خسارت یکهزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال خشکسالی به کشاورزی‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــه کشــاورزی ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــری خراســان شــمالی خســارت زد کــه‬ ‫بیشــترین ان مربــوط بــه محصــوالت زراعــی اســت‪.‬‬ ‫هــادی قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫هکتــار از اراضــی شهرســتان بــه کشــت گنــدم دیــم اختصــاص‬ ‫یافــت کــه امســال بــه علــت کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــارش هــا و‬ ‫گرمــای هــوا‪ ۱۹ ،‬هــزار هکتــار ان از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار گنــدم ابــی نیــز‪ ،‬هشــت هــزار‬ ‫هکتــار ان بــر اثــر ایــن پدیــده طبیعــی خســارت دیــده اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان اضافــه کــرد‪ :‬اگرچــه پیــش بینــی مــی شــود‪ ،‬در ســال‬ ‫زراعــی جــاری‪ ۴۰ ،‬هــزار تــن گنــدم در ایــن شهرســتان تولیــد شــود‬ ‫ولــی تاکنــون کشــاورزان تنهــا پنــج هــزار و ‪ ۵۷۸‬تن بــه مراکز خرید‬ ‫گنــدم تحویــل داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬بــا توجه به شــرایط‬ ‫نامطلــوب بــذر شهرســتان بــه کشــاورزان توصیــه مــی شــود کــه‬ ‫میــزان بــذر الزم بــرای کشــت ســال اینــده خــود را نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خشکســالی بــه ‪ ۸۳۵‬هکتــار دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا نیــز خســارت زده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خشکســالی در بخــش کشــت‬ ‫جــو دیــم نیــز پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار و کشــت ابــی جــو پنــج هــزار‬ ‫هکتــار خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرگــز در غــرب گلســتان خبــر از شناســایی و دســتگیری‬ ‫شــکارچی غیــر مجــاز یــک‬ ‫راس گــوزن مینیاتــوری در‬ ‫ل روســتای وطنــای ایــن‬ ‫جنــگ ‬ ‫شهرســتان داد و گفــت کــه‬ ‫متهــم بــا تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وحیــد عرب امیــری روز‬ ‫دوشــنبه در گفتگــو بــا ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬از ایــن‬ ‫شــکارچی کــه در جریــان‬ ‫گشــت و کنتــرل مشــترک‬ ‫محیط بانــان ایــن شهرســتان و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بهــار ســالجاری شــمار روزهــای پــاک در مرکــز‬ ‫اســتان نســبت بــه بهــار پارســال ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافــت کــه ایــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬بجنــورد را در ردیــف شــهرهای الــوده قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫جــواد عمارلــو اظهــار داشــت‪ :‬ریزگردهــا عمــده ترین علــت الودگی‬ ‫و کاهــش کیفیــت هــوا در بجنــورد‪ ،‬مرکز اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بارندگی هــای مناســب در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســبب‬ ‫شــد تــا کیفیــت هــوا و شــمار روزهــای پــاک خــوب باشــد امــا‬ ‫خشکســالی ها ســبب شــد تــا در بهــار امســال میــزان ریزگردهــا‬ ‫در اســمان بجنــورد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در شــاخص ســنجش هــوا وضعیــت صفــر تــا ‪ ۵۰‬هــوای پــاک‪۵۱ ،‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬هــوای ســالم‪ ۱۰۱ ،‬تــا ‪ ۱۵۰‬ناســالم بــرای گروه هــای حســاس‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۱‬تــا ‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای تمــام گــروه هــای ســنی‪ ۲۰۱ ،‬تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫خیلــی ناســالم و بیــش از ‪ ۳۰۰‬خطرنــاک و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی همچنیــن گفــت‪ :‬بهــار امســال مــردم مرکــز اســتان در‬ ‫‪ ۲۲‬روز در هــوای پــاک استنشــاق کردنــد امــا ایــن امــار در بهــار‬ ‫گذشــته ‪ ۴۴‬روز ثبــت شــده بــود‪.‬‬ ‫عمارلــو اظهــار داشــت‪ :‬بهار امســال کیفیت هوای بجنــورد در ‪ ۷۰‬روز‬ ‫ســالم و در یــک روز ناســالم بــرای گروه هــای حســاس بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تــا بدیــن لحظــه پرونــده ‪ ۸۰۰‬خانــوار زیــان دیــده ناشــی از زلزلــه بهــار‬ ‫امســال تکمیــل و بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانــک هــای عامــل‬ ‫ارســال شــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس دســتورالعمل بهســازی و‬ ‫بازســازی واحدهــای مســکونی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــه‬ ‫هــر یــک از ایــن واحدهــای مســکونی تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت ارزان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخشــی از تســهیالت طــرح ویــژه مســکن‬ ‫روســتایی اســتان بــه بازســازی مناطــق خســارت دیــده از زلزلــه زده‬ ‫بهــار امســال ســوق یافتــه اســت تــا ســاخت واحدهــای مســکونی در‬ ‫ایــن مناطــق ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۵‬ریشــتری ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه‬ ‫بامــداد روز دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مناطقــی از جنــوب خراســان‬ ‫شــمالی و شــهر سنخواســت و روســتاهای اطــراف را لرزانــد و بــا‬ ‫گذشــت حــدود پنــج ســاعت از نخســتین زمیــن لــرزه‪ ۲ ،‬زمیــن لــرزه‬ ‫‪ ۵.۴‬و ‪ ۴.۲‬ریشــتری دیگــر در بخــش هــای سنخواســت و شــوقان‬ ‫در شهرســتان جاجــرم بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪۵۰‬‬ ‫کیلومتــر و راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب‬ ‫خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫نیــروی انتطامــی دســتگیر گردیــد الشــه حیــوان شــکار شــده (یــک راس شــوکا) و یــک قبضــه ســاح‬ ‫تــک لــول کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر نســل شــوکا بــه دلیــل تخریــب گســترده و تغییــر کاربــری عرصه هــای‬ ‫جنگلــی بــه مناطــق مســکونی و زمیــن هــای کشــاورزی و همچنیــن شــکار غیرمجــاز بــه شــدت‬ ‫کاهــش یافتــه و در اســتانه انقــراض قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرگــز افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه جنگلــی بــودن زیســتگاه ایــن‬ ‫گونــه و عــدم امــکان سرشــماری بــه روش مشــاهده مســتقیم در نقــاط جنگلــی‪ ،‬امــار دقیقــی از‬ ‫تعــداد شــوکاهای باقیمانــده وجــود نــدارد امــا تردیــدی نیســت کــه جمعیــت ایــن گونــه در بســیاری از‬ ‫مناطــق جنگلــی شــمال کشــور بطــور کامــل از بیــن رفتــه و یــا شــدیدا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫گــوزن مینیاتــوری کوچکتریــن گونــه گــوزن ایــران بــه شــمار مــی رود و بــا رنــگ بــدن تقریبــا قهــوه ای‬ ‫ن حــدود ‪ ۱۵‬کیلوگــرم وزن دارد‪.‬‬ ‫و نــوک موهــای روشـ ‬ ‫شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت جریمــه نقــدی هــر راس شــوکا را بــرای شــکارچیان متخلــف‬ ‫حــدود ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی روزهای هوای‬ ‫پاک بجنورد در بهار امسال‬ ‫‪ ۸۰۰‬پرونده خانوارزلزله زده‬ ‫روی میز بانک ها‬ ‫شکارچی متخلف دستگیر شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شــهامت در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره مشــکالت در زمینــه نــاوگان بــاری در اســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینــه عوامــل متعــدد ســبب شــده تــا ضعــف در نــاوگان حمــل و نقل مشــاهده شــود و حــل ان نیاز‬ ‫بــه توجــه ویــژه در ســطح ملــی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان تولیــد یــا واردات و عرضــه نــاوگان بایــد بــه جــد مــورد توجــه باشــد در صورتــی کــه‬ ‫نــاوگان بــاری جدیــد وارد چرخــه فعالیــت نشــود در اینــده میــزان قــدرت ایــن نــاوگان کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وزارت راه و شهرســازی بــرای جبــران بخشــی از کمبودهــا‪ ،‬واردات نــاوگان بــاری دســت‬ ‫دوم را در دســتور کار خــود قــرار داد ه اســت کــه در ایــن زمینــه نــاوگان زیــر ســه ســال وارد چرخــه‬ ‫حمــل و نقــل شــده و بــا شــرط اســقاط نــاوگان فرســوده‪ ،‬در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬البتــه در ایــن زمینــه موانعــی‬ ‫وجــود دارد کــه نیــاز اســت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫شــهامت در بخشــی دیگر با اشــاره به اینکه دولت توجه خاصی در هوشمندســازی جاده ها و ارتقای‬ ‫ســفرهای جاده ای دارد گفت‪ :‬در این اســتان با اســتفاده از ‪ ۲۴‬دســتگاه دوربین نظارت تصویری و ‪۲۲‬‬ ‫دســتگاه دوربیــن ثبــت تخلــف جــاده ای‪ ،‬ایمنــی و تــردد ســفرهای جاده های اســتان رصد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از رســالت هــای راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬کاهــش تصــادف در‬ ‫جــاده هــا اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســه عامــل خــودرو‪ ،‬انســان و جــاده در وقــوع ایــن ســانحه هــا‬ ‫نقــش دارد کــه در ایــن زمینــه نقــش عامــل انســانی بســیار بیشــتر از عوامــل دیگــر اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در جــاده هــای یــک طرفــه‪ ،‬معمــوال تصادفــات بــه صــورت رخ بــه رخ اســت امــا در‬ ‫جــاده هــای دوطرفــه‪ ،‬ســانحه هــا بیشــتر بــه صــورت واژگونــی اســت کــه ناشــی از خــواب الودگــی و‬ ‫خســتگی راننــده اســت و ایــن امــر نشــان مــی دهــد بــا وجــود تــاش بــرای تعریــض جــاده هــا و ایمــن‬ ‫ســازی‪ ،‬رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی توســط راننــدگان‪ ،‬مهــم تریــن نقــش را در جلوگیــری از‬ ‫ایــن حادثــه هــا دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۶‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۵‬تقاضــای خانــم خدیجــه نجفینودیجــه‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۵‬و کدملــی ‪۲۱۲۲۳۳۷۴۹۴‬صــادره از گــرگان فرزندعلــی حســین در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از‪۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام‬ ‫ان وقــف اســت بمســاحت ‪۲۰۸‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای مصطفــی مهــران بــه متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی ک نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۴/16‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/02‬علی برقی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‪ ۱۳‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۸‬هیئت موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۳۳۷‬تقاضای اقای مرتضی ترحمی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۱‬و کدملی ‪۲۲۴۹۹۱۳۴۶۳‬‬ ‫صــادره از کردکــوی فرزندحســینعلی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۶۲/8‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۱۱۸-‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای خلیــل فصیحــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی ک‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۴/16‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/02‬علــی برقــی‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت ‪:‬بــا عنایــت باینکــه اقــای محمــود هادی پــور فرزنــد هوشــنگ بشــماره شناســنامه ‪۷۱۰‬و شــماره ملــی ‪۰۰۶۱۸۸۹۲۹۶‬صــادره از تهــران بــا ارائــه ‪۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ ۸‬گــرگان بــه‬ ‫ایــن اداره مراجعــه ومدعــی می باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ اعیانــی بانضمــام چهــار و نیــم دانــگ عرصــه و بقیــه ان وقــف اســت از پالک‪۹۵۶۳‬فرعــی از ‪ -۱۲‬اصلــی بخش‪۴‬گــرگان بشــماره ثبــت ‪۱۳۹۵۵‬صفحه‪۴۶‬دفترجلــد ‪۹۵‬و بشــماره‬ ‫چاپی‪۳۷۱۰۹۲‬بنــام اقــای صفرعلــی روحــی نــژاد ثبــت ‪،‬صــادر و تسلیم شــده ســپس طبــق ســند انتقــال ‪ ۱۳۸۵/۰۲/11-۲۶۹۲‬دفتــر خان ـه ی اســناد رســمی ‪۱۱۳‬گــرگان تمامــت موردثبــت بــه محمــود هادی پــور فرزنــد هوشــنگ بــا شــماره ملــی‬ ‫‪۰۰۶۱۸۸۹۲۹۶‬صــادره از تهــران منتقــل و بــا دســتور شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی گــرگان در بازداشــت می باشــد کــه به علــت جابه جایــی مفقودشــده اســت ‪،‬لــذا باســتناد مــاده‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا هــر کــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪ .‬م الــف ‪ ۷۲۶۱‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬هئیت موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۸‬تقاضــای اقــای کمیــل تیمــوری شموشــکی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۳‬وکدملــی‬ ‫‪۲۱۲۲۹۲۸۹۶۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالرحمــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۵۱/64‬متــر مربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد از پــاک از‪-۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪ ۷۲۶۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۴/16‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/02‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضاباقــری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 43‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫فرارهزاران گلستانی به تفرج گاه های جنگلی‬ ‫از گرما و قطعی برق‬ ‫گرمــای هــوای حــدود ‪ ۵۰‬درجــه و قطــع چندیــن ســاعته و خــارج از برنامــه زمان بندی شــده بــرق در‬ ‫تعــدادی از شــهرهای گلســتان هــزاران نفــر از اهالــی ایــن اســتان شــمالی را بــرای در امــان مانــدن از گرمــا‬ ‫راهــی تفرج گاه هــای جنگلــی کــرد‪.‬‬ ‫حرکــت خودروهــای ســواری بــرای اتــراق چنــد ســاعته و حتــی شــبانه روزی بــه ســمت مناطــق‬ ‫جنگلی گلســتان اغلب پس از پایان ســاعت اداری شــدت گرفته و بیشــتر در شــهرهای ازادشــهر‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و علی ابادکتــول کــه فاصلــه کمــی بــا تفرجــگاه هــای کوهســتانی و جنگلــی دارنــد‬ ‫مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫مشــاهدات از مناطــق جنگلــی کردکــوی نشــان مــی دهــد کــه برخــی از ایــن خانــواده هــا طــی روزهــای‬ ‫اخیــر کــه بــا گرمــای زیــاد هــوا و قطعــی مکــرر بــرق همراه اســت‪ ،‬مکان مشــخصی را بــرای اقامت انتخاب‬ ‫کــرده و عصــر و شــامگاه هــرروز خــود را در ان ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از ایــن افــراد نیــز بــا فراهــم کــردن امکانــات الزم‪ ،‬چنــد شــبانه روز در مناطــق جنگلــی می ماننــد‬ ‫و بــه امیــد کــم شــدن گرمــای هــوا و تامیــن بــرق مصرفــی منــازل فقــط بــرای رفتــن بــه محــل کار خــود از‬ ‫جنــگل خــارج شــده و عصرهــا بــار دیگــر بــه محــل اتــراق جنگلــی خــود بــاز مــی گردنــد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی هواشناســی نشــان مــی دهــد کــه ســامانه گرم جنوبی طی چنــد روز اینده در گلســتان فعال‬ ‫بــوده و هــوای گــرم همچنــان میهمــان مــردم این اســتان خواهد بود‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای هواشناســی دمــای هــوا در اکثــر شــهرهای گلســتان طــی امــروز و دیــروز از مــرز ‪۴۰‬‬ ‫درجــه عبــور کــرده و در برخــی نقــاط بــه حــدود ‪ ۵۰‬درجــه نیــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫گرمــای هــوا در کنــار افزایــش مصــرف انــرژی بــرق ســبب شــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اعمــال‬ ‫خاموشــی های برنامه ریــزی شــده بــرق را در همــه نقــاط اســتان ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه در زمــان پیــک مصــرف بــرق واحدهــای صنعتــی و کارخانجــات شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان تعطیل شــده و ســاعات کار ادارات اســتان نیز کاهش یافته اما به دلیل مصرف زیاد‪ ،‬قطعی‬ ‫بــرق همچنــان در اســتان اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط هــزاران نفــر از اهالــی شــهرهای ازادشــهر‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و علــی ابــاد بــرای در امــان‬ ‫مانــدن از حــرارت وحشــتناک محیــط هــای شــهری تصمیــم گرفته انــد بــا رفتــن بــه دل جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی بــرای ســاعاتی از گرمــای طاقــت فرســا در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان فرمانــدار کردکــوی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬روز گذشــته و بــه دلیــل مصــرف زیــاد‪ ،‬قطعــی بــرق‬ ‫در ایــن شهرســتان اجــرا شــده و کمــاکان نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان بــا رد تــردد زیــاد اهالــی ایــن شهرســتان بــه مناطــق جنگلــی بــرای فــرار از گرمــای هــوا و‬ ‫مشــکالت ناشــی از قطبــی بــرق‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر قطــع های منطبق بر زمــان بندی اعالمی‬ ‫در ایــن شهرســتان اجــرا می شــود و مکاتبــات و مذاکراتــی بــا مدیــران شــرکت توزیــع بــرق بــرای مدیریــت‬ ‫بهینــه توزیــع انــرژی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه کمبــود بــرق در ایــن اســتان طــی‬ ‫روزهــای اخیــر گفــت‪ :‬قطعــی برنامــه ریــزی شــده بــرق از اول تیرمــاه در اســتان اغــاز شــده و تــا پایــان‬ ‫فصــل گرمــا ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر نصیــری ادامــه داد‪ :‬ســقف تعییــن شــده مصــرف بــرق گلســتان در روزهــای گــرم بیــن ‪۹۵۰‬‬ ‫تــا هــزار مــگاوات ســاعت و مصــرف مشــترکان اســتان حــدود هــزار و ‪ ۴۰۰‬مــگاوات اســت کــه جبــران ایــن‬ ‫کمبــود فقــط بــا قطعــی بــرق مشــترکان امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۲۵‬هزار مشــترک خانگی‪ ۹۰ ،‬هزار و ‪ ۷۴‬مشــترک تجاری‪ ۳۶ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مشــترک عمومی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬مشــترک کشــاورزی و ســه هزار و ‪ ۲۰۰‬مشــترک صنعتی دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ ۶۱‬ماینر غیرمجاز‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از کشــف ‪ ۶۱‬دســتگاه ماینــر‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱٠‬میلیــارد و ‪ ۱۶٠‬میلیــون ریــال در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید مطهــری زاده اظهــار کــرد‪ :‬طــرح برخــورد بــا‬ ‫اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز از دســتگاه هــای ارز دیجیتــال ماینر‬ ‫توســط پلیــس اســتان بــه صــورت هماهنگ و منســجم بــه مرحله‬ ‫اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح کــه در ســطح اســتان‬ ‫اجــرا شــد‪ ۱۶ ،‬نفــر دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه ‪۶۱‬‬ ‫دســتگاه ماینــر نیــز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن تعــداد‬ ‫دســتگاه ‪ ۱٠‬میلیــارد و ‪ ۱۶٠‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان دســتگیر شــده در ایــن طــرح ضربتــی بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه برخــورد بــا افــرادی کــه اقــدام بــه‬ ‫اســتفاده غیــر قانونــی از ایــن گونــه دســتگاه هــا مــی کننــد بــا جدیــت‬ ‫و بــه صــورت مســتمر در دســتور کار پلیــس خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬از شــهروندان عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از ایــن مــوارد‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ ۱۱٠‬بــه پلیــس اطــاع داده‬ ‫تــا در کمتریــن زمــان ممکــن اقدامــات قانونــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وقوع ‪ 40‬مورد تصادف فوتی‬ ‫در جاده های خراسان شمالی‏‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان از وقــوع ‪ 40‬مــورد تصــادف فوتــی‬ ‫در محــور هــای اســتان از‏در ‪ 3‬ماهــه اول ســال جــاری خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»محمد رضــا قهرمــان نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ‪3‬‏ماهه ســال جاری ‪ 701‬مورد تصادف در محور‬ ‫هــای اســتان بــه ثبــت رســیده کــه بــه محــض اعــام هــر یــک از ایــن‬ ‫تصادفــات‏بالفاصلــه اکیــپ گشــت پلیــس راه بــه همــراه عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه محــل اعــام شــده اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن تعــداد تصــادف‪ 357 ،‬مــورد جرحــی‬ ‫و ‪ 304‬مــورد نیــز خســارتی بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه ‪40‬‏مــورد از ایــن‬ ‫تصادفــات فوتــی بــوده کــه باعــث جــان باختــن ‪ 55‬نفــر شــده اســت‏‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت ‪432‬‬ ‫نفــر نیــز مجــروح شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ 3‬ماهــه اول ســال‏جاری‬ ‫‪ 1127‬دســتگاه خــودروی متخلــف و ‪ 3‬دســتگاه موتورســیکلت نیــز‬ ‫توقیــف و بــه پارکینــگ منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه عــدم رعایــت قوانیــن و‬ ‫مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باعــث بــروز حــوادث تلــخ و‏دلخراش‬ ‫مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده بیشــترین‬ ‫علــت هــای وقــوع تصادفــات در ایــن مــدت عــدم‏توجــه بــه جلــو‪،‬‬ ‫انحــراف بــه چــپ و ســرعت و ســبقت غیــر مجــاز بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫برمال شدن راز قتل پس از ‪ 4‬سال‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری‬ ‫متهــم و برمــا شــدن راز قتــل پــس از ‪ 4‬ســال خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بدنبــال وقوع‬ ‫قتــل مــردی ‪ 45‬ســاله در یکــی از روســتاهای اطــراف علــی ابــاد‬ ‫کتــول در ســال ‪ ،96‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات میدانــی و اطالعاتــی پلیــس ادامــه داشــت‬ ‫امــا بــا توجــه بــه نبــود ســرنخ و متــواری بــودن عامــان جنایــت‪،‬‬ ‫نتیجــه ای بدنبــال نداشــت لــذا پرونــده در اختیــار تیمــی از‬ ‫مامــوران اداره عملیــات ویــژه پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفــت‪ :‬بررســی هــای ویــژه‬ ‫مامــوران اغــاز شــد و ســرانجام پــس از ‪ 4‬ســال بــا تــاش بــی‬ ‫وقفــه و اشــراف اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬متهــم اصلــی ایــن پرونــده‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از مواجهــه با‬ ‫مستندات موجود به قتل مرد ‪ 45‬ساله با کمک همدستش‬ ‫اقرار و انگیزه خود را اختالفات شخصی و خانوادگی اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم دیگــر پرونــده نیــز در عملیاتــی‬ ‫جداگانــه دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰۰‬هکتاری مساحت تاالب بین المللی االگل‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس گفــت‬ ‫بخشــی از اب تــاالب بیــن المللــی االگل کــه بــه ســبب‬ ‫افزایــش دمــای بی ســابقه هــوا و تبخیــر اب‪ ،‬کاهــش‬ ‫نــزوالت اســمانی و رهاســازی بــرای مــزارع پــرورش ماهــی‬ ‫و اراضــی کشــاورزی‪ ،‬مســاحت ایــن پهنــه ابــی ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬مســاحت ایــن تــاالب االگل‬ ‫در شــرایط عــادی و بارش هــای ســاالنه حــدود هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار و در شــرایط بــارش بیــش از نرمــال تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار وســعت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســالجاری بــه ســبب پدیــده خشکســالی و‬ ‫ی بیــش از حــد‬ ‫محقــق نشــدن پیــش بینی هــای بارندگــ ‬ ‫نرمــال باالخــص در ‪ ۲‬مــاه ابتــدای ســال‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫تــاالب بیــن المللــی االگل را از چهــارم فروردیــن تــا انتهــای‬ ‫اردیبهشــت امســال بــرای اســتفاده اســتخرهای پــرورش‬ ‫ماهــی و مــزارع کشــاورزی پاییــن دســت ایــن تــاالب‬ ‫رهاســازی کــرد‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬ایــن میــزان رهاســازی اب تــاالب االگل‬ ‫کــه حــدود نصــف اب موجــود در ان بــود‪ ،‬بــه همــراه‬ ‫کاهــش بارش هــای ســاالنه و نیــز افزایــش بی ســابقه دمــا‬ ‫ش زیــادی‬ ‫و تبخیــر اب درســال جــاری موجــب شــد تــا بخ ـ ‬ ‫از قســمت های جنوبــی و جنــوب شــرقی ایــن تــاالب دچــار‬ ‫کــم ابــی و خشــک شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس یــاداور‬ ‫شــد که مســاحت تاالب االگل اســفند پارســال هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار بــود کــه اکنــون ایــن رقــم بــه کمتــر از هــزار هکتــار‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی از ذکــر حجــم اب فعلــی تــاالب االگل‬ ‫خــودداری کــرد و گفــت‪ :‬کاهــش حجــم اب باعــث‬ ‫افزایــش ســطح شــوری و پاییــن امــدن کیفیــت‬ ‫اب ایــن تــاالب شــده کــه ادامــه ایــن وضعیــت‬ ‫مخاطــرات زیســت محیطــی ماننــد تلفــات ابزیــان و‬ ‫بــروز ریزگردهــا را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬بارندگــی چنــد روز پیــش در‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه و جــاری شــدن ســیالب ناشــی‬ ‫از ان در رودخانــه اتــرک باعــث شــد تــا از ‪ ۱۲‬تیــر‬ ‫امســال حجــم قابــل توجهــی از ســیالب وارد تــاالب‬ ‫االگل شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه بخــش زیــادی‬ ‫از ســیالب ورودی بــه تــاالب االگل رســوبات اســت‪،‬‬ ‫امیدواریــم بخــش کمــی از اب از دســت رفتــه ایــن‬ ‫تــاالب جبــران شــود‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس ســه تــاالب بین المللــی دارد کــه االگل بــا‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬المــاگل بــا حــدود ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫و اجــی گل بــا حــدود ‪ ۲۵۰‬هکتــار وســعت در بخــش مــرزی‬ ‫داشــلی بــرون ایــن شهرســتان واقــع هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد کــه حجــم اب ‪ ۲‬تــاالب بیــن المللــی المــاگل و اجــی‬ ‫گل نیــز بــر اثــر شــرایط جـوّی اخیــر کــم شــده امــا بــا توجــه‬ ‫بــه نبــود مســیر خروجــی و برداشــت اب‪ ،‬خســارت ایــن‬ ‫تاالب هــا کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمیتــه شهرســتانی مدیریــت زیســت بومــی‬ ‫مجموعــه تاالب هــای بیــن المللــی گنبــدکاووس به ریاســت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪332‬‬ ‫یک گلستانی پرچمدار‬ ‫کاروان ایران در پارالمپیک‬ ‫توکیو شد‬ ‫مســوولیت پرچمــداری کاروان ایــران در رقابت هــای‬ ‫پارالمپیــک توکیــو بــه نورمحمــد ارخــی ورزشــکار نابینــای‬ ‫دوومیدانــی اســتان گلســتان رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫گلســتان‪ ،‬ارخــی بــه همــراه زهــرا نعمتــی ملــی پــوش‬ ‫تیرانــدازی‪ ،‬پرچــم ایــران در روز افتتاحیــه ایــن رویــداد بــزرگ‬ ‫ورزش جهــان را حمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس درخواســت کمیتــه برگــزاری بــازی هــای توکیــو‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬کشــورهای شــرکت کننــده بایــد یــک زن و یــک مــرد‬ ‫را بــه عنــوان پرچمــدار کاروان معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫در جریــان برگــزاری صــد و هشــتاد و پنجمیــن جلســه‬ ‫هیــات رئیســه و اجرایــی کمیتــه ملــی پارالمپیــک و پــس‬ ‫از انجــام قرعــه کشــی میــان گزینــه هــای مــورد نظــر‪ ،‬در‬ ‫نهایــت زهــرا نعمتــی‪ ،‬ملــی پــوش تیــم تیرانــدازی بــا کمــان‬ ‫و نورمحمــد ارخــی ملــی پــوش گلســتانی تیــم دوومیدانــی‬ ‫نابینایــان و کــم بینایــان‪ ،‬به عنوان پرچمــداران کاروان ایران‬ ‫در بازی هــای توکیــو ‪ ۲۰۲۰‬معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در بازی های‬ ‫کاروان پارالمپیک‬ ‫توکیــو ‪ ۲۰۲۰‬بــا عنــوان «ســردار دلهــا» حضــور می یابــد و تاکنون‬ ‫حضــور ‪ ۶۲‬ورزشــکار از کشــورمان در ایــن رویــداد قطعــی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نورمحمــد ارخــی دومیدانــی کار نابینــای گلســتان کــه در‬ ‫مســابقات پارااســیایی جاکارتــا نقــره گرفتــه بــود در مــاده‬ ‫پرتــاب وزنــه ســهمیه حضــور در رقابــت هــای پارالمپیــک‬ ‫توکیــو را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫مــدال طــا و برنــز مســابقات جهانــی کــره جنوبــی‪ ،‬مــدال‬ ‫طــا و نقــره مســابقات جهانــی امــارات و مــدال برنــز‬ ‫مســابقاتجهانــیتونــسازجملــهافتخــاراتارخــیاســت‪.‬‬ ‫بــا تعویــق یــک ســاله المپیــک ‪ ۲۰۲۰‬توکیــو به دلیل شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬ایــن مســابقات از اول تــا ‪ ۱۷‬مردادمــاه و‬ ‫پاراالمپیــک نیــز از دوم تــا چهاردهــم شــهریورماه امســال در‬ ‫ژاپــن برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫افت ‪ ۵‬متری تراز‬ ‫اب زیرزمینی گلستان‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش ‪ ۲۹‬درصــدی‬ ‫بــارش هــا در اســتان و افزایــش تبخیــر و افزایــش دمــا‪،‬‬ ‫افــت بیــش از ‪ ۵‬متــری اب زیرزمینــی را در ســطح اســتان‬ ‫شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری اظهــار کــرد‪ :‬هــم اکنــون در ســطح‬ ‫ابخــوان هــای عمیــق اســتان افــت ‪ ۲۴۱‬میلیــون متــر‬ ‫مکعبــی را شــاهد هســتیم کــه ایــن کســری معــادل کل‬ ‫پتانســیل ســدهای اســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه ایــن شهرســتان تشــکیل و فعــال شــده و‬ ‫طبــق برنامه ریــزی از ایــن پــس هرگونــه تصمیم گیــری در‬ ‫خصــوص خروجــی اب از تاالب هــا بــا تصمیــم ایــن کمیتــه‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســه تــاالب االگل‪ ،‬المــاگل و اجی گل گنبــدکاووس در دوم‬ ‫فوریــه ‪ ۱۹۷۱‬میــادی برابــر بــا ‪ ۱۳‬بهمــن ‪ ۱۳۴۹‬بــا حضــور‬ ‫نمایندگانی از ‪ ۱۸‬کشــور در شــهر رامســر اســتان مازندران و‬ ‫انعقــاد معاهــده ای جهانــی کــه ســال ها بعــد به کنوانســیون‬ ‫رامســر مشــهور شــد‪ ،‬اهمیتــی بین المللــی یافتنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا اقلیــم نیمــه خشــک‪ ،‬خشــک‬ ‫و بیابانــی‪ ۳۷۳ ،‬هــزار نفــر جمعیــت و پنــج هــزار و ‪۷۲‬‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۸‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/23‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــدل پیــرا فرزنــد مــا بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۲۶‬کدملــی‬ ‫‪۴۹۷۹۳۷۲۲۷۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪۱۰۴.۴۴‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۱۳۲۲‬فرعــی از‪-۴‬اصلــی واقــع اراضــی مرتــع شــوره زار در بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از‬ ‫ســهمی عبدالکریــم تومــاج محــزر گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫ی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اق قــا‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪ ۷۲۷۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۴/16‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/02‬محمــد فندرســک ‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312009000191‬مورخــه ‪ 1400/3/22‬کالســه ‪1399114412009000001‬‏هیــات‬ ‫اول مســتقر در ثبــت بندرگــز مالکیــت متقاضــی خانــم منیــره کاویــان نوکنــدی فرزنــد شــعبان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 37307‬مترمربــع جــزء باقیمانــده پــاک ‪ -6‬اصلــی بخشــی دو ثبــت بندرگز(اراضــی دشــتی کالتــه)‏محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‏لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‪.‬‏تاریخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/4/16‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1400/5/2‬‏‏ م‪.‬الــف‪1400/76 :‬‏ دلــدار ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن کســری تاثیــر خــود را بــر چــاه هــای‬ ‫اب بــه ویــژه چــاه هــای شــرب گذاشــته اســت و ایــن‬ ‫چاه هــا بــا کاهــش شــدید دبــی رو بــه رو هســتند‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره برداری اب منطقه ای گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل افــت منابــع اب زیرزمینــی و‬ ‫ایجــاد مشــکالتی بــرای تامیــن اب در شــهر گــرگان‪ ،‬طــی‬ ‫مذاکــره بــا کشــاورزان‪ ،‬ادارات و غیــره‪ ،‬از چــاه هایــی کــه‬ ‫در ایــن راســتا کیفیــت مناســبی بــرای شــرب داشــتند‪،‬‬ ‫اســتفاده شــده و ایــن رونــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫تیمــوری گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابــی جــارب تــا پایــان‬ ‫خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬مقــدار بارندگــی تجمعــی متوســط در اســتان‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیمتــر کــه نســبت بــه امــار بلنــد مــدت‪ ۲۹ ،‬درصــد‬ ‫کاهــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متوســط دمــای ایســتگاه‬ ‫معــرف دشــت ‪ ۱۶.۱‬درجــه ســانتیگراد کــه نســبت‬ ‫بــه امــار بلندمــدت کــه ‪ ۱۵‬درجــه ســانتیگراد اســت‪،‬‬ ‫‪ ۱.۱‬درجــه افزایــش را نشــان مــی دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫متوســط دمــای ایســتگاه معــرف ارتفاعــات ‪ ۹.۳‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد کــه نســبت بــه امــار بلنــد مــدت یــک درجــه‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری اب منطقـه ای گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬روانــاب انــدازه گیــری شــده در ایســتگاههای‬ ‫شــاخص رودخانــه هــای اصلــی اســتان‪ ،‬بیــن ‪ ۸۳‬درصــد‬ ‫کاهــش تــا ‪ ۴۹‬درصــد کاهــش را نســبت بــه امــار دوره‬ ‫بلنــد مــدت نشــان می دهــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪332‬‬ ‫تناسب اندام پس از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها نشــان‬ ‫می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف عملکردهــای‬ ‫شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن‬ ‫ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام این وب ســایت ها‬ ‫ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره‬ ‫راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را تمریــن‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟ ایا ما را‬ ‫باه وش تر می کند؟‬ ‫ناهماهنگی مغز ویژگی است‪ ،‬نه اشکال‬ ‫اینکــه بگوییــم فــان دســت در انجــام فــان کار‬ ‫«ضعیــف» اســت‪ ،‬نمی توانــد درســت باشــد زیــرا‬ ‫هرکــدام از دســت ها توانایی هــای خودشــان را‬ ‫دارنــد‪ .‬درحالی کــه دســت غالب تــان بــرای انجــام‬ ‫حــرکات دقیــق بهتــر اســت‪ ،‬دســت غیرغالــب شــما‬ ‫ثبــات بهتــری دارد‪ .‬به همین دلیــل اســت کــه اگــر‬ ‫راست دســت باشــید و دســتتان پــر باشــد‪ ،‬وســایل را‬ ‫بــا دســت چــپ نگــه می داریــد و بــا دســت راســت کلیــد‬ ‫می اندازیــد و در را بــاز می کنیــد‪ .‬اینکــه دســت راســت‬ ‫شــما بهتــر می توانــد از کلیــد اســتفاده کنــد به معنــای‬ ‫ضعیف بــودن دســت چپ تــان نیســت‪ ،‬زیــرا دســت‬ ‫چــپ شــما در نگه داشــتن وســایل حجیــم‪ ،‬بی ثبــات و‬ ‫غیرمتعــادل بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر هــر دو دســتتان را طــوری امــوزش دهیــد‬ ‫کــه کمبودهــای نســبی خودشــان را جبــران کننــد‪،‬‬ ‫احتمــاال فوایــد شــناختی نــدارد‪ .‬در پژوهشــی در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬از شــرکت کنندگان بــر اســاس راست دســت‬ ‫یــا چپ دســت بــودن یــا اســتفاده از هــر دو دســت‬ ‫ازمــون گرفتــه شــد‪ .‬یافته هــا نشــان داد اســتفاده از‬ ‫دو دســت خوبــی و بــدی خــودش را دارد‪ ،‬بــه طــوری‬ ‫کــه افــرادی کــه از هــر دو دســت اســتفاده می کردنــد‬ ‫در ازمون هــای حافظــه‪ ،‬حســاب‪ ،‬زبــان و اســتدالل‬ ‫امتیــاز کمتــری گرفتنــد‪ .‬ایــن نتایــج مربــوط بــه افــرادی‬ ‫اســت کــه بــا ایــن توانایــی بــه دنیــا امده انــد و محققــان‬ ‫مطمئــن نیســتند کــه نتایــج حاصل شــده‪ ،‬بــرای افــرادی‬ ‫هــم کــه بــا تمریــن‪ ،‬توانایــی کار بــا هر دو دســت را پیدا‬ ‫کرده انــد قابل تعمیــم باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی حــدس می زننــد زمانــی کــه مغــز‬ ‫می دانــد بــرای انجــام یــک کار خــاص از کــدام ســمت‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬بــا کارایــی بیشــتری عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع چیــزی را کــه بــه ان تردیــد یــا بالتکلیفــی‬ ‫نیمکــره می گوینــد بــه حداقــل می رســاند‪ .‬شــاید ایــرادی‬ ‫در دو ســمت مغــز وجــود داشــته باشــد کــه تــاش‬ ‫می کنــد کار مشــابهی را انجــام دهنــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫همچنــان در دنیــای علمــی مــورد بحــث اســت‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬اســتفاده از دســت مخالــف چــه تاثیــری‬ ‫بــر میــزان هــوش افــراد دارد؟‬ ‫رســیدن به کنترل خوب روی دســت مخالف می تواند‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد کــه پیانیســت کنســرت یــا حتــی‬ ‫بازیکــن حرف ـه ای تنیــس شــوید؛ امــا ایــن دســتاوردها‬ ‫ان قــدر خــاص هســتند کــه نمی تواننــد دنیایــی خــارج‬ ‫از چیــزی کــه در ان مهــارت کســب کرده ایــد را تغییــر‬ ‫دهنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا‬ ‫دســت مخالف تــان کار کنیــد‪ ،‬بســیار عالــی اســت؛ امــا‬ ‫بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن نــوع از تغییــر ارتباطــات‬ ‫عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫هرچنــد بــر اســاس مقــاالت‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف بــه باهوش تــر شــدن ارتباطــی نــدارد؛ امــا‬ ‫به عنــوان مثــال زمانــی کــه به دلیــل جراحــت دســت‬ ‫اصلــی‪ ،‬از دســت مخالف تــان اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫به نوعــی مغزتــان را رشــد می دهیــد‪.‬‬ ‫دست مخالف و افزایش خالقیت‬ ‫اســتفاده از دســت غیرغالــب یــا مخالــف مغزتــان را‬ ‫گیــج می کنــد‪ .‬مغــز مســئول حفــظ کارامــدی شماســت‬ ‫و ایــن کار را بــا پیش بینــی انجــام می دهــد‪ .‬مغــز نحــوه‬ ‫کار و رفتار بدنمان را می فهمد؛ اما زمانی که از دست‬ ‫مخالــف اســتفاده می کنیــم‪ ،‬مغــز گیــج می شــود و ایــن‬ ‫بســیار کاراســت‪ .‬بخشــی از مغز که مســئول بهره وری‬ ‫مــا بــرای انجــام فعالیت هــای روزمــره اســت‪ ،‬مســلما‬ ‫نمی توانــد همــان بخشــی از مغــز باشــد کــه بــه مــا‬ ‫اجــازه خالق بــودن می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد خالقیت هــای پنهانتــان را ازاد کنیــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا دســت مخالــف بنویســید‪ .‬گاهــی‬ ‫ـن منطقی مــان بــرای جریان یافتــن‬ ‫تلنگــرزدن بــه ذهـ ِ‬ ‫دوبــاره خالقیــت‪ ،‬الزم اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪/...‬چطور‬ ‫اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫فاصلـه ای نداریــد‪ ،‬شــاید برایتــان ســوال شــده‬ ‫باشــد کــه ایــا بایــد در ســبک غذاخــوردن و‬ ‫ورزش خــود تغییــری ایجــاد کنید یا نه‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت کــه از ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در بــدن رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای اینکه تناســب انــدام بعد از‬ ‫‪ ۴۰‬ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقاله را‬ ‫بـ ه خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫از ســنی به بعــد‪ ،‬بــدن به مــرور زمــان دچــار تغییرات‬ ‫عمــده ای نســبت بــه اوایــل جوانــی می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســن بــرای افــراد مختلــف ممکــن اســت متفــاوت‬ ‫باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت را نمی تــوان انــکار کــرد‬ ‫کــه به مــرور زمــان مــا بســیاری از توانایی هــای‬ ‫فیزیکی مــان را از دســت می دهیــم‪ .‬هرقــدر ســن‬ ‫مــا باالتــر م ـی رود‪:‬‬ ‫سوزاندن انرژی دشوارتر خواهد شد؛‬ ‫تراکم استخوان ها کاهش می یابد؛‬ ‫سطح هورمون ها افت می کند؛‬ ‫متابولیسم کمتر می شود؛و…‪.‬‬ ‫داشــتن روتیــن ورزشــی منظــم و توجــه بــه رژیــم‬ ‫غذایــی کمــک می کنــد ایــن عالئــم را کاهــش دهیــد‬ ‫و بــرای مــدت طوالنی تــری ســرزنده و جوان بمانید‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای حفــظ تناســب انــدام بعــد از ‪۴۰‬‬ ‫ســالگی‬ ‫اگــر در اســتانه ‪۴۰‬ســالگی هســتید و تــا بـ ه حــال‬ ‫ســبک زندگــی مناســبی نداشــته اید‪ ،‬هنــوز دیــر‬ ‫نیســت‪ .‬از همی ـن الان شــروع کنیــد و بــا توج ـه ‬ ‫بــه نکاتــی کــه در ادامــه عنــوان می کنیــم‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی و ســبک ورزش و فعالیت هــای تناســب‬ ‫انــدام خــود را بــا جدیــت دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ذهنیت خود را تغییر دهید‬ ‫نکتــه اول ممکــن اســت ســاده بــه نظــر برســد؛‬ ‫ولــی در عمــل کار راحتــی نیســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫افــراد گمــان می کننــد داشــتن تناســب انــدام‬ ‫بعــد از ‪۲۰‬ســالگی و ‪۳۰‬ســالگی قابل دســتیابی‬ ‫نیســت‪ .‬قبــل از هرچیــز‪ ،‬بایــد بــا ایــن ذهنیــت‬ ‫مبــارزه و بــرای تغییــر نگــرش تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬بــا تغییــر ســبک زندگــی‪ ،‬بهبــود‬ ‫شــرایط ســامت و دراختیارداشــتن وســایل‬ ‫و اموزش هــای الزم و عوامــل دیگــر ِ داشــتن‬ ‫تناســب انــدام بعــد از ‪ ۴۰‬ســالگی کامــا‬ ‫قابل دســتیابی اســت‪ .‬همــان طــور کــه ایــن‬ ‫روزهــا بســیاری از ورزشــکاران و بازیگــران و‬ ‫افراد مشــهور در ســنین باال اندام متناســبی‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــما هــم می توانیــد‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه دهیــد ســن شــما مانــع ذهنــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه هــدف باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمرینات ‪ HIIT‬را امتحان کنید‬ ‫تمرینــات ‪ HIIT‬یــا تمرینات متناوب شــدید‬ ‫همــراه بــا تمرینــات قدرتــی‪ ،‬بــرای بــاال‬ ‫نگه داشــتن متابولیســم بــدن در اســتانه‬ ‫‪۴۰‬ســالگی‪ ،‬بهترین گزینه اند؛ چون هرقدر‬ ‫ســن بیشــتر می شــود‪ ،‬سوخت وســاز بــدن‬ ‫کم تــر می شــود‪ .‬تمرینــات ‪ HIIT‬عملکــرد‬ ‫قلبــی ـ عروقــی بــدن را بهبــود می دهــد و‬ ‫کالــری ســوزی باالیــی دارد‪ .‬ایــن تمرینــات‬ ‫متابولیســم بــدن را حتــی بعــد از تمام شــدن‬ ‫تمریــن نیــز بــاال نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به تمرینات قدرتی اهمیت بدهید‬ ‫بــرای اینکــه اســتخوان بندی ســالمی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد عضالتــی قــوی بســازید‪ .‬هم زمــان‬ ‫بــا افزایــش ســن‪ ،‬حجــم عضــات بــدن کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬بایــد بــا گنجانــدن‬ ‫تمرینــات قدرتــی در برنامــه ورزشــی تان مانــع از‬ ‫تحلیل رفتــن عضــات شــوید‪ .‬عضــات‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫اینکــه بــرای حفــظ اســتقامت بــدن ضــرورت دارند‪،‬‬ ‫متابولیســم بــدن را نیــز افزایــش می دهــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬بایــد بــا تمرینــات قدرتــی مانــع از تحلیــل‬ ‫رفتــن عضــات شــوید و حتی عضله ســازی کنید‪.‬‬ ‫هرقــدر انــدام عضالنی تــری داشــته باشــید‪،‬‬ ‫حتــی در حالــت عــادی و بــدون تمریــن هــم‬ ‫بدنتــان سوخت وســاز باالتــری دارد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫انوشه نوروزی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :330‬کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه‬ ‫از طریــق تمــاس نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل‬ ‫می شــود و گســترش می یابــد‪ .‬در اکثــر افــراد‪ ،‬عالئــم کرونــا نســبتا‬ ‫خفیــف اســت و بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪.‬‬ ‫ن حــال‪ ،‬افــراد دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪،‬‬ ‫بــا ایـ ‬ ‫عــوارض شــدیدتری را تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعــد از توضیحی کوتاه‬ ‫دربــاره انــواع بیمــاری دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه‬ ‫دیابــت و کرونــا بــه دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف دیابت؛‬ ‫تفاوت نوع‪ ،۱‬نوع ‪۲‬‬ ‫و نوع بارداری‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نشانه های خطر‬ ‫اگــر بیمــاران دیابتــی نشــانه های کرونــا را در خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد به ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ CDC‬نشــان می دهــد احتمــال مــرگ ناشــی از کرونــا در بیمــاران‬ ‫دیابتــی ‪ ۷٫۳‬درصــد اســت‪ .‬ایــن امــار در افــرادی کــه ســرطان دارنــد‬ ‫ی کــه ســطح قنــد خون ایــن افراد‬ ‫‪ ۵٫۶‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در صورتـ ‬ ‫کنتــرل شــود‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در تمــاس بــا پزشــک‪ ،‬میــزان قنــد خــون‪ ،‬میــزان کتون بــدن و میزان‬ ‫نوشــیدن اب در طــول روز خــود را اعــام کنیــد‪ .‬نشــانه هایی را کــه‬ ‫نگرانتــان کــرده توضیــح دهیــد و در نهایــت‪ ،‬ســواالت خــود را دربــاره‬ ‫مدیریــت دیابــت بپرســید‪.‬‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬توجه به سالمت روان‬ ‫ســامت روانــی در قرنطینــه بســیار مهــم اســت‪ .‬قرنطینــه بــه‬ ‫کاهــش ابتــا بــه ویــروس کرونــا کمــک کــرده اســت؛ امــا در عیــن‬ ‫حــال کاهــش فعالیــت بدنــی و اجتماعــی باعــث شــده اضطــراب و‬ ‫افســردگی در افــراد افزایــش یابــد‪ .‬ایــن موضــوع‪ ،‬به خصــوص بــرای‬ ‫افــرادی کــه در حالــت عــادی هــم درگیــر بیماری هــای روحــی یــا‬ ‫روانــی بوده انــد‪ ،‬بیشــتر صــدق می کنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهنــد کســانی کــه بیماری هــای مزمنــی مانند‬ ‫دیابت دارند ممکن اســت در این دورۀ همه گیری کرونا در معرض‬ ‫تجربــه اضطــراب شــدیدتری باشــند‪ .‬بســیاری از افــرادی کــه دیابــت‬ ‫دارنــد‪ ،‬به دلیــل محدودیت هــای بیشــتر و مســئولیت ســنگین تری‬ ‫کــه بایــد تجربــه کننــد‪ ،‬در ایــن دوران دچــار افســردگی می شــوند‪.‬‬ ‫الزم اســت در زمــان قرنطینــه تمــاس تلفنــی بــا نزدیــکان حفــظ‬ ‫شــود‪ .‬ارتبــاط بــا خانــواده و دوســتان از طریــق فنــاوری امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ .‬اگــر کســی به طــور مــداوم بــا احســاس بی حالــی‪ ،‬اضطــراب‬ ‫یــا خســتگی بی مــورد مواجــه بــود‪ ،‬بهتــر اســت از یــک مشــاور کمــک‬ ‫بگیــرد‪ .‬تقریبــا تمــام مشــاوران از طریــق تلفــن یــا اینترنــت در‬ ‫دســترس مخاطبانشــان هســتند‪.‬‬ ‫رژیم غذایی بیماران دیابتی در دوران کرونا‬ ‫مدیریــت تغذیــه اقدامــی متعادل کننــده اســت‪ .‬برای حفظ ســطح‬ ‫قنــد خــون در طــول روز‪ ،‬بــه مقــدار مناســب و نــوع مناســب از‬ ‫کربوهیــدرات نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مواردی که خوب است به طور روزانه مصرف شود‪:‬‬ ‫میوه ها (توت و سیب)؛‬ ‫لوبیا سیاه‪ ،‬لوبیا قرمز‪ ،‬عدس و نخود؛‬ ‫غالت کامل (برنج قهوه ای‪ ،‬جو دو سر)؛‬ ‫سبزیجات نشاسته ای (نخودفرنگی و سیب زمینی شیرین)؛‬ ‫سبزیجات غیرنشاسته ای (کلم بروکلی‪ ،‬گوجه فرنگی و لوبیا سبز)‪.‬‬ ‫مواردی که بهتر است از خوردن ان پرهیز شود‪:‬‬ ‫نوشابه؛‬ ‫نان سفید؛‬ ‫برنج سفید؛‬ ‫چای شیرین؛‬ ‫غالت فراوری شده؛‬ ‫چیپس و تنقالت شور؛‬ ‫شیرینی (اب نبات و کلوچه)‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫هــر بیمــار دیابتـی ای کــه بــه کرونــا مبتــا شــود بایــد هرچـ ه زودتــر‬ ‫بــه پزشــک مراجعــه کنــد‪ .‬افــراد دیابتــی در معــرض خطــر جدی تــری‬ ‫بــرای تجربــه عــوارض شــدید کرونــا هســتند‪ .‬انهــا می تواننــد‬ ‫بــا کنتــرل ســطح قنــد خــون و رعایــت قرنطینــه‪ ،‬از خــود در برابــر‬ ‫ایــن بیمــاری عفونــی محافظــت کننــد‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬اطالعــات‬ ‫پزشــکان و محققــان دربــاره ایــن ویــروس تکمیــل می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن راهکارهــای کنتــرل اثــار ان یــا درمــان ان دقیق تر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مهــم اســت کــه در ایــن دوره‪ ،‬در کنــار حفظ قرنطینــه و رعایت‬ ‫شــیوه نامه ها‪ ،‬بــه کیفیــت زندگــی خــود نیــز توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫چقــدر دربــاره اثــر بیماری هــا روی عــوارض کرونــا اطالعــات داریــد؟‬ ‫اگــر بــه دیابــت مبتــا هســتید و یــا بیمــار دیابتــی در اطــراف خــود‬ ‫داریــد کــه بــه کرونــا مبتــا شــده اســت‪ ،‬تجربه هایتــان را بــا مــا در‬ ‫میــان بگذاریــد‪ .‬مــا در بخــش «ارســال دیدگاه» منتظر نظرات شــما‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا پیشــنهاد می دهــد کــه‬ ‫افــراد دیابتــی در ایــن دوره راهکارهــای زیــر را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫سطح خون خود را ازمایش و پیگیری کنند؛‬ ‫ذخیره حداقل ‪ ۳۰‬روزه از داروهای خود داشته باشند؛‬ ‫بــا یــک مرکــز درمــان دربــاره مالحظــات مربــوط بــه کرونــا مشــورت‬ ‫بگیرند؛‬ ‫طبــق دســتور همیشــگی بــه مصــرف داروهــای خــود‪ ،‬از جملــه‬ ‫انســولین‪ ،‬ادامــه دهنــد؛‬ ‫زمانی که در منزل هستند به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫در قسمت بعد خواهید خواند‪:‬‬ ‫چگونــه از بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان مراقبــت‬ ‫می کننــد ؟‬ ‫مطمئنــا شــما هــم تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫و ویــروس کرونــا شــنیده و خوانده ایــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن بیمــاری‬ ‫کامــا جدیــد اســت‪ ،‬شــایعات و حدس وگمان هــای زیــادی‬ ‫دربــاره ان وجــود دارد کــه به ســختی می تــوان گفــت کدام یــک‬ ‫درســت و کدام یــک نادرســت هســتند‪ .‬بااین حــال دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان همچنــان در جســت وجوی درمان هایــی هســتند کــه‬ ‫موثرتــر باشــند و بتواننــد جــان بیمــاران را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬صحبــت می کنیــم‪ .‬شــاید ازطریــق‬ ‫اشــنایی بــا ســختی های ابتــا بــه کرونــا و درمــان ان‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل‪ ،‬ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بیمــاری همه گیــری اســت کــه منشــا ان کروناویــروس‬ ‫جدیــد (‪ )2-SARS-CoV‬اســت‪ .‬ایــن بیمــاری ایــن روزهــا بــه‬ ‫خطــری جــدی بــرای جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالئــم کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫شــامل تــب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬بــی اشــتهایی‪،‬‬ ‫اســهال و کاهــش حــس بویایــی و چشــایی اســت‪.....‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 23‬از مبحث اول‬ ‫قیودات در شمول حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫قیــودات و مســتثنیات در شــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ :‬موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون مصــوب ‪1356‬‬ ‫شــش مــورد ‪:‬‬ ‫‪-1‬تصــرف ناشــی از معامــات بــا حــق اســترداد و یــا‬ ‫معامــات رهنــی‬ ‫‪-2‬اراضــی مزروعــی محصــور و غیرمحصــور و توابــع‬ ‫انهــا و بــاغ هایــی کــه منظــور اصلــی از اجــاره‪ ،‬بهــره‬ ‫بــرداری از محصــول انهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪-3‬ســاختمان ها و محل هایــی کــه بــه منظــور‬ ‫ســکونت عرفــا بــه طــور فصلــی بــرای مدتــی کــه از ‪6‬‬ ‫مــاه تجــاوز نکنــد اجــاره داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-4‬کلیــه واحدهــای مســکونی واقــع در محــدوده‬ ‫خدماتــی شــهرها و در شــهرک هــا کــه گواهــی‬ ‫خاتمه ســاختمانی انها از تاریخ الزم االجرا شــدن‬ ‫قانــون معامــات زمیــن مصوب ‪ 1354‬صادر شــده‬ ‫و مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-5‬خانــه هــای ســازمانی و ســایر محــل هــای‬ ‫مســکونی کــه از طــرف وزارتخانــه هــا و موسســات‬ ‫دولتــی و وابســته بــه دولــت یــا اشــخاص اعــم از‬ ‫حقیقــی یــا حقوقــی بــه مناســبت شــغل در اختیار‬ ‫و اســتفاده کارکنــان انهــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪-6‬واحدهــای مســکونی کــه پــس از اجــرای ایــن‬ ‫قانــون بــه اجــاره واگــذار گــردد‪.‬اراء وحــدت رویــه‬ ‫کــه در اینخصــوص صــادر شــده اند‪: .‬‬ ‫‪-7‬دفتــر وکالــت دادگســتری از مصادیــق محــل‬ ‫کســب و تجــارت و پیشــه نبــوده و مشــمول قانــون‬ ‫روابــط موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1356‬نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪-8‬غرفــه هــای واقــع در پایانــه هــای مســافربری‬ ‫نیــز مشــمول قانــون روابــط موجر و مســتاجر ســال‬ ‫‪ 1356‬نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪-9‬اماکــن اســتیجاری مطــب پزشــکان کــه بــرای‬ ‫عرضــه خدمــات علمــی و تخصصــی پزشــکی و‬ ‫معالجــه بیمــاران مــورد اســتفاده واقــع مــی شــود‬ ‫محــل کســب و پیشــه یــا تجــارت محســوب نمــی‬ ‫گــردد و مشــمول قانــون روابــط موجــر و مســتاجر‬ ‫ســال ‪ 1356‬نمی شــود‪.‬‬ ‫‪-10‬همچنیــن بایــد اشــاره کــرد بــا تصویــب قانــون‬ ‫روابــط موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1376‬اماکــن (اعــم‬ ‫از مســکونی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬محــل کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫اماکــن اموزشــی‪ ،‬خوابــگاه هــای دانشــجویی و‬ ‫ســاختمان هــای دولتــی و نظایــر ان کــه بــا قــرارداد‬ ‫رســمی یــا عــادی منعقــد مــی شــود) کــه قــرارداد‬ ‫اجــاره شــان در ایــن ســال (‪ )76‬و یــا ســال هــای‬ ‫بعــد منعقــد مــی شــود از شــمول قانــون روابــط‬ ‫موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1356‬خــارج مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -11‬طبــق مــاده ‪ 31‬قانــون روابــط موجر و مســتاجر‬ ‫ســال ایــن قانــون در نقاطــی اجــرا مــی شــود کــه‬ ‫تــا کنــون قانــون روابــط مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫خــرداد ‪ 1339‬در ان نقــاط بــه مرحله اجرا گذاشــته‬ ‫شــده یــا وزارت دادگســتری بــا جلــب نظــر وزارت‬ ‫مســکن و شــهر ســازی لــزوم اجــرای ان را اگهــی‬ ‫نمــوده باشــد‪ .‬در ســایر نقــاط رابطــه موجــر و‬ ‫مســتاجر بــر اســاس قوانیــن و مقــررات عمومــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن فقــط در شــهرها ی ذیــل‬ ‫الذکــر میتــوان ادعــای حق کســب و پیشــه نمود‪ .‬و‬ ‫شــهرهایی کــه در ایــن فهرســت نیســتند مشــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه نمــی باشــند‪.‬‬ ‫خمینــی شــهر ســمنان‬ ‫ابادان بندر ترکمن‬ ‫طبــس الهیجــان ابــاده بندرعبــاس خــواف ســنقر‬ ‫عبــاس ابــاد لشــت نشــا اذران بندرگــز خوانســار‬ ‫ســنگر عجــب شــیر لنگــرود اذرشــهر بندرلنگــه‬ ‫خوارســگان ســنندج قائــم شهر‪،‬لوشــان ازادشــهر‬ ‫بوشــهر خورمــوج ســوریان قائــن ماکــو اســتارا‬ ‫بهبهــان خــوی ســیاهکل قرچــک ورامیــن مــاه شــهر‬ ‫اســتانه بهشــهر داراب ســیرجان قــروه محــات‬ ‫امــل بیجــار دارانشــادگان قزویــن محمودابــاد‬ ‫ابهــر بیرجنــد دامغــان شــاهرود قصــر شــیرین‬ ‫مراغــه اراک پــارس ابــاد درگــز شــاهین دژ قلهــک‬ ‫شناسایی مزاحم‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫مــرزن ابــاد اردبیــل پــاوه درود شــاهین شــهر قــم‬ ‫مرنــد اردکان پیرانشــهر دشــت ازادگان‪ ،‬شبســتر‬ ‫قوچــان مرودشــت ارســباران پیشــوا دلیجــان‬ ‫شــمیرانات کاروانســرا مریــوان ارومیــه تاکســتان‬ ‫دماونــد شوشــتر کازرون مشــکین شــهر اســتهبانات‬ ‫تایبــاد دوگنبــدان شــهر ری کاشــان مشــهد اســداباد‬ ‫تبریــز دیــر بوشــهر شــهرضا کاشــمر مالیــر اســفراین‬ ‫تجریــش دیلــم بوشــهر شــهرکرد کامیــاران ملــکان‬ ‫اســام ابــاد تربــت جــام رامســر شــیراز کتالــم‬ ‫وســادات منجیــل اســکو تربــت حیذریــه رامهرمــز‬ ‫شــیروان کــرج مهابــاد اشــنویه تفــت کرمــان رامیــان‬ ‫شیشــوان مراغــه کرمــان میانــدواب اصفهــان‬ ‫تفــرش رحیــم ابــاد صحنــه کرمانشــاه میانــه اقلیــد‬ ‫تــکاف رشــت صومعــه ســرا کالچــای میبــد الیگــودرز‬ ‫تنکابــن رفســنجان طبــس کالت نــادری مینــاب‬ ‫املــش تویســرکان رودبــار عبــاس ابــاد کالردشــت‬ ‫مینودشــت اندیمشــک تهــران رودســر عجــب شــیر‬ ‫کاللــه نائیــن اهــواز جلفــا رودهــن علــی ابــاد کنــگان‬ ‫نجــف ابــاد ایرانشــهر‪،‬جهرم زابــل علیشــاه عــوض‬ ‫کنــگاور نشــتارود ایــام جیرفــت زاهــدان علمــدار‬ ‫گــر کوچصفهــان نطنــز بابــل چابکســر زرنــد کرمــان‬ ‫فــردوس کوهدشــت نظراباد بابلســر چالــوس زنجان‬ ‫فــرخ شــهر کیــاکال نقــده بانــه خــاش ســاری فســا‬ ‫گالیکــش نــکا بجنــورد خــان بــه بیــن ســاقی کالیــه‬ ‫فومن گرگان نور برازجان خدابنده ســاوه فیروزاباد‬ ‫گرمســار نورابــاد بردســکن خــرم ابــاد ســبزوار‬ ‫فیروزکــوه گرمــی نوشــهر بروجــرد خــرم دره ســرای‬ ‫شــهرکرد گلپایــگان نهاونــد بروجــن خرمشهرســرابی‬ ‫شــیراز گلــوگاه نــی ریــز بســطام خشــک بیجــار‬ ‫ســرپل ذهــاب شــیروان گنابــاد نیشــابور بــم خلخــال‬ ‫ســردرود تبریــز شیشــوان مراغــه گنــاوه وررامیــن‬ ‫بنــاب مراغــه خمــام سردشــت صحنــه گنبــد کاوس‬ ‫ورداورد بنــدر انزلــی خمیــن ســقز صومعــه ســرا‬ ‫گوهردشــت نطنــز ورداورد کــن الر نظرابــاد‬ ‫مزاحمت با چاشنی توهین و هتک حیثیت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مزاحــم اینترنتــی خبــر داد‬ ‫کــه اقــدام بــه توهیــن و هتک حیثیــت بــه یــک زوج‬ ‫کــرده بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محمدعلــی‬ ‫فرهــودی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وصــول یــک فقــره پرونــده بــا موضــوع مزاحمــت و‬ ‫هتک حیثیــت در فضــای مجــازی موضــوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در تحقیقــات اولیــه اظهــار‬ ‫داشــت بنــده عکســی از مراســم نامــزدی خــود در‬ ‫اینســتاگرام بارگــذاری کــردم و شــخص ناشناســی در‬ ‫قســمت نظــرات‪ ،‬اقــدام بــه درج مطلــب توهین امیــز‬ ‫و رکیــک نســبت بــه تصویــر منتشــر شــده نمــود و‬ ‫موجــب هتــک حیثیــت و بــروز مشــکالت خانوادگــی‬ ‫بــرای بنــده شــده کــه تقاضــای رســیدگی دارم‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی موفــق بــه‬ ‫شناســایی گرداننــده صفحــه اینســتاگرامی شــده و‬ ‫بــا هماهنگی هــای انجــام شــده متهــم دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا داللــت داده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم کــه از همــکاران ســابق شــاکی‬ ‫می باشــد در بازجویــی انگیــزه خــود از درج مطالــب‬ ‫توهیــن امیــز و هتک حیثــت شــاکی را حســادت‬ ‫و وجــود اختالفــات قبلــی عنــوان کــرد و در نهایــت‬ ‫متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی بــه کاربــران هشــدار داد‪ :‬فضــای‬ ‫مجــازی محیــط مناســبی بــرای بارگــذاری تصاویــر‬ ‫شــخصی و خانوادگــی نیســت وهــر لحظــه امــکان‬ ‫سوءاســتفاده مجرمیــن ســایبری از تصویــر شــخصی‬ ‫افــراد وجــود داردریــال لــذا کاربــران در ایــن رابطــه‬ ‫هوشــیار باشــند و از بارگــذاری تصاویــر شــخصی در‬ ‫صفحات اینســتاگرامی و ســایر رســانه های اجتماعی‬ ‫حتــی بعنــوان عکــس پروفایــل خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم دکتر «سجاد نامور»‬ ‫جامعه شناسی پلیس‬ ‫گــروه اجتماعی خراســان شــمالی با توجــه بــه تغییر‬ ‫و تحــول فــوق العــاده و ســریع در جوامــع کنونــی‬ ‫در عرصــه هــای مختلــف‪،‬‏ســازمان ها و نهادهــای‬ ‫پلیســی و انتظامــی نیــز از ایــن تغییــرات مصــون‬ ‫نمانــده و در ســیر تاریخــی خــود بــرای ایفــای کار‬ ‫کردهــا‏و نقــش هــای جدیــدی کــه بــر عهــده انهــا‬ ‫گذاشــته شــده اشــکال جدیــدی بــه خــود گرفته اند‪‎.‬‬ ‫بــه لحــاظ تبــار شناســی در بررســی متــون مرتبــط‪،‬‬ ‫ســه نــوع یــا شــکل پلیســی را می تــوان‏شناســایی‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس ســنتی‪ ،‬پلیــس حرفــه ای و پلیــس‬ ‫جامعــه محــور‏‪.‬‬ ‫ولــی در برخــی متــون تنهــا بــه دو نــوع پلیــس‬ ‫ســنتی و جامعــه محــور اشــاره شــده اســت‪ .‬در‬ ‫‏رویکــرد پلیــس ســنتی‪ ،‬نظــم براینــد روابــط غیــر‬ ‫شــخصی بیــن پلیــس و شــهروندان‪ ،‬ســاختار‬ ‫‏رهبــری شــبه نظامــی‪ ،‬و تاکیــد بــر حضــور پــر‬ ‫رنگ تــر و واکنــش ســریع بــه فعالیت هــای‬ ‫مجرمانــه بــا‏هــدف ایجــاد ارامــش اســت‏‪.‬‬ ‫در مقــام مقایســه‪ ،‬پلیــس جامعــه یــا پلیــس‬ ‫جامعــه محــور را می تــوان رویکــردی انســانی بــه‬ ‫امــر‏پلیســی کــردن و پارادایمــی نــو در حــوزه مســائل‬ ‫انتظامــی بــه شــمار اورد کــه از دهــه ‪ 1990‬به‏راهبری‬ ‫غالــب در بیشــتر کشــورها مبــدل شــده اســت‏‪.‬‬ ‫در ایــن پارادایــم جدیــد پلیــس عــاوه بــر‬ ‫برخورداری از حمایت قانونی و سیاسی‪ ،‬امنیت را‬ ‫بــا‏مشــارکت مــردم و بــا هــدف بــاال بــردن احســاس‬ ‫ارامــش و رضایتمنــدی انهــا تامیــن می کنــد‏‪.‬‬ ‫بســیاری از محققان حوزه پلیســی‪ ،‬از سیالیت‪،‬‬ ‫غیــر ملمــوس و مبهــم بــودن ایــن واژه پلیــس‬ ‫‏جامعــه محــور ســخن بــه میــان اورده انــد‏‪.‬‬ ‫لــذا می تــوان ادعــا کــرد کــه تعریــف عملیاتــی‬ ‫واحد و عموما ًپذیرفته شــده ای از پلیس جامعه‬ ‫‏محــور وجــود نــدارد زیــرا همچنــان کــه ویســل و‬ ‫اک اظهــار داشــته اند هیــچ شــکل مشــخص و‬ ‫‏واحــدی از پلیــس جامعــه محــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫خاصیــت پویــا و انعطــاف پذیــر ایــن مفهــوم‬ ‫موجــب شــده‏تــا تمامــی تفاوت هــای تعریفــی را‬ ‫بــا خــود همســاز کــرده و در خــود جــای دهــد‏‪.‬‬ ‫در ایــن جــا بــه دو مــورد از ایــن تعاریــف اشــاره‬ ‫می شــود ‪:‬‏‬ ‫الف) پلیس جامعه محور فلســفه ای ســازمانی‬ ‫و رهیافتــی مدیریتــی اســت کــه همیــاری و‬ ‫‏همــکاری بیــن اجتمــاع و پلیــس‪ ،‬روش هــای‬ ‫غیــر منفعالنــه حــل مســئله‪ ،‬مشــارکت اجتمــاع‬ ‫در‏شناســایی علــل جــرم‪ ،‬تــرس از جــرم و ســایر‬ ‫مســائل اجتمــاع را تقویــت می کنــد‏‪.‬‬ ‫ب) پلیــس جامعــه محــور عبــارت اســت از یــک‬ ‫راهبــرد و خــط مشــی‪ ،‬بــا هــدف دس ـت یابی بــه‬ ‫‏واپایــش موثــر و کارامــد جرایــم‪ ،‬کاهــش تــرس از‬ ‫جــرم‪ ،‬ارتقــاء کیفیــت زندگــی‪ ،‬گســترش خدمــات‬ ‫‏پلیــس و مشــروعیت فعالیت هــای پلیــس از‬ ‫طریــق تکیــه بــر منابــع و امکانــات درون جامعــه‪،‬‬ ‫کــه در ‏صــدد تغییــر شــرایط جــرم خیزی انــد‬ ‫ایــن راهبــرد مســتلزم مســئولیت پذیــری بیشــتر‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســهیم‏شــدن فعال تــر و بیشــتر جامعــه‬ ‫در فراینــد تصمیم گیــری و توجــه بیشــتر بــه‬ ‫حقــوق و ازادی هــای‏مــردم اســت‏‪.‬‬ ‫علی رغــم وجــود تفاوت هــای انــدک در هــر یــک‬ ‫از ایــن تعاریــف‪ ،‬ایــده اصلــی پارادایــم انســت کــه‬ ‫‏پلیــس و شــهروندان بــرای حــل مشــکالت (مثــا ً‬ ‫جرائــم) بایــد بــا همدیگــر همــکاری و تشــریک‬ ‫‏مســاعی‪ ،‬از نظــر بولینــگ و فوســتر نیــز ویژگی های‬ ‫مهــم پلیــس جامعــه محــور ایجاد تعامــل‏نزدیک و‬ ‫پــر کــردن شــکاف بیــن شــهروندان و پلیــس اســت‬ ‫اســکوگن و هارتنــت نیــز پلیــس جامعــه‏محــور را‬ ‫دستگیری ‪ 20‬نفر‬ ‫از مدعیان فروش‬ ‫سواالت کنکور‬ ‫سراسری سال ‪1400‬‬ ‫ســردار « وحیــد مجیــد » رئیــس پلیــس ســایبری‬ ‫کشــور رئیــس پلیــس فتــا ناجــا از دســتگیری‬ ‫بیــش از ‪ 20‬نفــر از کســانی کــه اقــدام بــه فــروش‬ ‫ســواالت کنکــور سراســری ســال ‪ 1400‬در فضــای‬ ‫مجــازی می کردنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتاســردار «وحیــد مجیــد»‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‬ ‫ناجــا ‪ ،‬ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دارای ویژگی هــای زیــر می داننــد‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏ تمرکــز زدایــی از اقتــدار و راهبــردی نگهبانــی‬ ‫( گشــت زنــی) بــه منظــور تقویــت روابــط بیــن‬ ‫‏پلیــس و شــهروندان؛‬ ‫‏‪.2‬‏ تعهــد بــه برقــراری نظــم بــا رویکــرد مســئله‬ ‫محــور ( مبتنــی بــر مســئله)؛‬ ‫‏‪.3‬‏ فراهــم اوردن فرصــت الزم بــرای مشــارکت‬ ‫عمــوم مــردم در تعییــن اولویت هــای کاری‬ ‫‏پلیــس و ایجــاد تاکتیک هــا؛‬ ‫‏‪.4‬‏ توانمنــد ســازی اجتمــاع بــه منظــور کمــک بــه‬ ‫رفــع و حــل مشــکالت جــرم و بی نظمــی از‏طریــق‬ ‫حمایــت از برنامه هــای پیشــگیری از جــرم‬ ‫مشارکت و دخالت دادن مردم در امور امنیتی‪،‬‬ ‫مبتنــی بــر ایــن بــاور و اســتدالل اســت کــه پلیــس‬ ‫‏نــه بــه تنهایــی می توانــد جامعــه مطمئن و ســالم‬ ‫ایجــاد کنــد و نــه می توانــد از ان محافظــت کنــد‬ ‫‏‏(زیــرا ایــن نــوع امنیــت و نظــم بســیار پــر هزینــه‬ ‫و در عیــن حــال ناپایــدار اســت) بلکــه پلیــس و‬ ‫جامعــه ‏بــا شــکل دادن فعالیت هــای محلــی‬ ‫داوطلبانــه‪ ،‬می تواننــد بــه پیشــگیری از تخلفات‪،‬‬ ‫جرایــم و‏بــزه کاری کمــک کننــد و در ایــن نقــش‪،‬‬ ‫پلیــس و شــهروندان‪ ،‬در حکــم دســتیارانی بــرای‬ ‫هــم دیگــر‏تلقــی می شــوند‏‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن دو رویکــرد بطــور کامــل باهمدیگــر‬ ‫ناســازگار نمی باشــند‪ ،‬امــا در ‪ 50‬ســال گذشــته‬ ‫‏پلیــس جامعــه محــور بســیار مــورد توجــه واقــع‬ ‫شــده و در واقــع می تــوان گفــت پلیــس جامعــه‬ ‫محــور‏مبــدل بــه ســنت جدیــدی شــده و از نظــر‬ ‫برخــی تنهــا شــکل نظارتــی اســت کــه در جهــت‬ ‫بهبــود ‏فعالیت هــای پلیــس‪ ،‬مدیریــت و یــا‬ ‫ارتبــاط بــا عمــوم مــردم عمــل می کنــد‏‪.‬‬ ‫وجــه تمایــز عمــده پلیــس جامعــه محــور بــا پلیــس‬ ‫ســنتی پتانســیل اجتماع ســازی و توانمند‏سازی ان‬ ‫اســت‪ .‬در بســتر پلیــس جامعــه محــور‪ ،‬اثــر بخشــی‬ ‫و کارایــی بــا میــزان و تعــداد دســتگیر ‏شــدگان‪،‬‬ ‫کاهــش تعــداد گزارش هــا و واکنــش ســریع بــه‬ ‫تخلف هــا ارزیابــی نمی شــود بلکــه‏افســران پلیــس‬ ‫در تعامــل بــا ســاکنان کوشــش می کنــد تــا اجتمــاع‬ ‫خــود تنظیــم و خــود بســند‏بوجــود اید‪.‬‏ادامــه دارد‪...‬‬ ‫در رصــد پیش دســتانه فضــای ســایبر‪،‬‬ ‫در بیــش از ‪ 100‬کارگــروه اســتانی و‬ ‫شهرســتانی طــی ایــام منتهــی بــه‬ ‫برگــزاری کنکــور سراســری ســال ‪،1400‬‬ ‫تعــداد زیــادی ســایت و تارنمــا کــه‬ ‫اقــدام بــه فعالیــت مجرمانــه در ایــن‬ ‫خصــوص مــی کردنــد‪ ،‬مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از شناســایی و‬ ‫دســتگیری بیش از ‪ 20‬نفر از مجرمان‬ ‫در کشــور کــه بــا تبلیغــات دروغیــن و‬ ‫کاذب مدعــی فــروش ســواالت کنکــور‬ ‫سراســری ســال ‪ 1400‬پیــش از برگــزاری‬ ‫ان بودنــد‪ ،‬خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬اقــدام‬ ‫قضائــی علیــه تعــدادی از مجرمــان دیگــر نیــز در‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪332‬‬ ‫یک شرکت امنیت سایبری‬ ‫‪ 5‬میلیارد مورد نقض داده ‬ ‫را افشا می کند‬ ‫شــرکت امنیــت ســایبری ‪ Cognyte‬بــا ثبــت رکــورد ‪ 5‬میلیــارد‬ ‫نقــض داده ‪ ،‬نشــان داد کــه قــادر بــه تامیــن امنیــت دیتابیــس‬ ‫خــود نیســت‪.‬‬ ‫طــی اخریــن اخبــار‪ ،‬شــرکت تجزیه وتحلیــل امنیــت ســایبری‬ ‫بــه نــام ‪ ،Cognyte‬مســئول عــدم امنیــت یــک پایــگاه عظیــم‬ ‫داده و افشــای بیــش از ‪ 5‬میلیــارد پرونــده به صــورت انالیــن‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫هرکســی می توانــد بــه پایــگاه داده دسترســی پیــدا کنــد و‬ ‫بــه احــراز هویــت احتیــاج نــدارد‪ .‬بــه نظــر کنایه امیــز اســت‬ ‫کــه هــدف از ســاخت ایــن بانــک اطالعاتــی‪ ,‬بررســی متقابــل‬ ‫اطالعــات مشــتریان و تخلفــات شناخته شــده ای باشــد کــه در‬ ‫انجــا ذخیــره شــده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬معلوم شــد که خــود ان‬ ‫پایــگاه داده در معــرض دیــد قرارگرفتــه و افشــا شــده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت امنیــت ســایبری ‪ Qualys‬پــس از نقــض داده هــا‬ ‫توســط بانــد ‪ Clop‬مــورد اخــاذی قــرار گرفــت‪ .‬کشــف مذکــور‬ ‫توســط محققــان شــرکت ‪ Comparitech‬صــورت گرفــت‬ ‫کــه متوجــه شــدند اطالعــات لــو رفتــه شــامل ایــن اطالعــات‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫*نام ها‬ ‫*رمزهای عبور‬ ‫*ادرس ایمیل‬ ‫*منبع اصلی نشت اطالعات‬ ‫ایــن داده هــا کــه در کل‪ 5،085،132،102 ،‬رکــورد بوده اســت‪،‬‬ ‫در یــک خوشــه ‪ Elasticsearch‬ذخیــره شــده اســت و امــکان‬ ‫دسترســی و یــا عــدم دسترســی تعــدادی از اشــخاص ثالــث به‬ ‫ایــن داده هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ‪ ،Comparitech‬برخــی از اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه نقــض داده هــا عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫• ‪Zoosk‬‬ ‫• ‪Tumbler‬‬ ‫• ‪Antipublic‬‬ ‫• ‪MySpace‬‬ ‫• ‪Canva‬‬ ‫• ‪Verification.io‬‬ ‫• ‪iMesh‬‬ ‫• ‪Edmodo‬‬ ‫• ‪VK‬‬ ‫• ‪Exploit‬‬ ‫• ‪Master Breach Comp‬‬ ‫• ‪Rambler‬‬ ‫• ‪Onebip‬‬ ‫• ‪Scentbird‬‬ ‫• ‪Appen.com‬‬ ‫• ‪Toondoo‬‬ ‫• ‪Wishbone‬‬ ‫• ‪Wattpad‬‬ ‫• ‪Mathway‬‬ ‫• ‪Promo.com‬‬ ‫• ‪MGM‬‬ ‫• ‬)‪Estante (‪ Brazilian book shop‬‬ ‫ایــن پســت وبــاگ بــا ذکــر جزئیــات نقــض داده‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد کــه لــو رفتــن پســورد ممکــن اســت یکــی از مهم تریــن‬ ‫نگرانی هــا باشــد‪ .‬زیــرا اگــر کاربــران‪ ،‬گــذرواژه یــک اکانــت‬ ‫خــود را تغییــر دهنــد‪ ،‬هکرهــا بازهــم می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن رمــز بــه اکانــت دیگــری وارد شــوند‪.‬‬ ‫از زمانــی کــه بــاب دیاچنکــو‪ ،‬کارشــناس امنیــت ســایبری‪،‬‬ ‫رئیــس تیــم تحقیقــات امنیتــی ‪ ،Comparitech‬اطالعــات‬ ‫امنیتــی را در تاریــخ ‪ 29‬مــه ‪ 2021‬در اختیــار ‪Cognyte‬‬ ‫قــرارداد از ســوی ‪ Cognyte‬پاســخ ســریع گرفــت و ســه‬ ‫روز بعــد پایــگاه داده ایمــن شــد‪.‬‬ ‫هرچنــد نمی تــوان گفــت از چــه مــدت قبــل از اینکــه تیــم‬ ‫‪ Comparitech‬ان را کشــف کنــد‪ ،‬داده هــا در معــرض‬ ‫دیــد بوده انــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بیانیــه ای توســط ‪Cognyte‬‬ ‫بــه ‪ Comparitech‬داده شــد‪ .‬ایــن اولیــن بــار نیســت کــه‬ ‫یــک شــرکت امنیــت ســایبری‪ ،‬مســئول نشــت انبوهــی‬ ‫از اطالعــات جمع اوری شــده از نقــض داده هــای قبلــی و‬ ‫عظیــم بــوده اســت‪ .‬ســال گذشــته‪ ،‬یــک شــرکت امنیــت‬ ‫ســایبری در انگلیــس ‪ 5‬میلیــارد رکــورد (‪5،088،635،374‬‬ ‫رکــورد) را در یــک خوشــه ‪ Elasticsearch‬قــرارداد و‬ ‫نشــریات را مجبــور کــرد در گزارش هــای مربــوط بــه ایــن‬ ‫حادثــه نامــی از ان نبرنــد‪.‬‬ ‫ایــن حــوزه در جریــان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتا ناجــا افزود‪ :‬در تحقیقات فنی‬ ‫و بررسـی های به عمل امده از مجرمان دســتگیر‬ ‫شــده مشــخص گردیــد تعــدادی از داوطلبــان‬ ‫کنکــور بــا ایــن ترفنــد مبالــغ زیــادی تحــت عنــوان‬ ‫بیعانــه بــه ایــن کالهبــرداران پرداخــت کردنــد کــه‬ ‫ضمــن مســدود کــردن حســاب های مالــی ایــن‬ ‫مجرمــان اقدامــات نهایــی بــرای اســترداد وجــوه‬ ‫بــه فریــب خــوردگان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه هشــدارهای‬ ‫متعــدد ایــن پلیــس و ســایر مســئوالن ســازمان‬ ‫ســنجش‪ ،‬متاســفانه بــاز هــم شــاهد فریــب‬ ‫تعــدادی از متقاضیــان بودیــم ولیکــن بــا تجزیــه‬ ‫و تحلیــل پرونده هــای قضائــی ســال ‪1400‬‬ ‫در مقایســه بــا ادوار گذشــته‪ ،‬شــکوائیه های‬ ‫قضائــی در ایــن حــوزه کاهــش نســبتا خوبــی‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام ســواالت کنکــور تــا‬ ‫ســاعت و دقیقــه نهایــی برگــزاری ایــن ازمــون در‬ ‫قرنطینــه و پلمــب قــرار می گیرنــد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ عنــوان هویــت کاربــری‬ ‫خودشــان را در اختیــار موسســات اموزشــی غیــر‬ ‫مجــاز قــرار ندهنــد تــا در اینــده ســوء اســتفاده ای‬ ‫از ان هــا صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا بــه عمــوم مــردم توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت اطــاع از هرگونه فعالیت مجرمانه‬ ‫در فضای مجازی موضوع را برای رســیدگی هر چه‬ ‫ســریع تر بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir&nbsp‬گــزارش کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 16‬تیر ‪ ،‬روز ملی مالیات گرامی باد‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا حس‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 07‬جوالی ‪ 26 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 332‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تیر ‪07-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه قافهمینودشت»‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‬ ‫ایــن روســتای تاریخــی‪ ،‬بــا بافتــی قدیمــی به عنــوان یکــی‬ ‫از روســتاهای هــدف گردشــگری در اســتان گلســتان‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬از مناطــق گردشــگری ایــن روســتا‬ ‫می تــوان بــه مــاران کــوه اشــاره کــرد کــه در زبــان و گویــش‬ ‫محلــی مَرکــوه گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ماران کوه ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در‬ ‫باالتریــن نقطــه ارتفاعــی قلعــه قافــه کــه در طــول پاییــز‬ ‫و زمســتان پوشــیده از بــرف و در بهــار و تابســتان از‬ ‫سرســبزی و طراوت ویژه ای برخوردار اســت ‪ .‬این منطقه‬ ‫بــا چشــمه هایــی پــر از اب و جــاری و یخچال هایــی‬ ‫طبیعــی ‪ ،‬بــه عنــوان ییــاق دامــداران و مکانــی مناســب‬ ‫بــرای گردشــگران و اتــراق گروه هــای فراوانــی اســت که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان‬ ‫حــظ وافــری می برنــد‪.‬‬ ‫ابشار قاسم احمد جان ‪:‬‬ ‫ایــن ابشــار در فاصلــه چنــد کیلومتــری روســتای قلعــه‬ ‫قافــه قــرار گرفتــه شــده و ایــن ابشــار در محوطــه ‪2‬‬ ‫روســتای قلعــه قافــه بــاال و پاییــن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و‬ ‫مرکــز اســتان‬ ‫روســتای قلعــه قافــه پاییــن در ‪ 135‬کیلومتــری‬ ‫گــرگان مرکــز اســتان قــرار گرفتــه و بــا شــهر مینودشــت‬ ‫مرکــز شهرســتان ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکر‬ ‫تاسیسات‬ ‫در ایــن روســتا تاسیســات گردشــگری دارای پروانــه‬ ‫بهره بــرداری وجــود نــدارد ولــی چندیــن متقاضــی جهــت‬ ‫ســاخت و تبدیــل منــزل مســکونی بــرای دریافــت پروانــه‬ ‫بهره بــرداری اقامتــگاه هــای بــوم گــردی در ایــن روســتا‬ ‫هســتند کــه مراحــل اداری در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫امکانــات و زیــر ســاختهای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشگران‬ ‫معمــاری روســتای قلعــه قافــه‪ ،‬مثــل بیشــتر روســتاهای‬ ‫دامنـه ای‪ ،‬پلکانــی اســت و مصالــح به کاررفتــه در خانه هــا‬ ‫هــم اغلــب گل‪ ،‬کاه گل‪ ،‬چــوب‪ ،‬خشــت و ســنگ اســت‪.‬‬ ‫شــیوه ســاخت مســکن در قلعــه قافــه به صــورت ســاده و‬ ‫ابتدایــی باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫در قلعه قافــه پاییــن بــه علــت محدودیــت زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت در کنــار شــیب های زیــاد و همچنیــن جنبــه‬ ‫دفاعــی و ایمنــی بافــت متراکــم اســت و در قلعــه قافــه‬ ‫بــاال پراکنده تــر‪.‬‬ ‫کشــیدگی خانه هــا نیــز اغلــب در جهــت شــرقی غربــی‬ ‫اســت کــه علــت ان ســرمای منطقــه و لــزوم اســتفاده از‬ ‫پهنــه افتاب گیــر بیشــتر بــرای مقابلــه بــا ســرمای محیــط‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫موسیقی های محلی رایج روستا‬ ‫موسیقی فولکلور یا موسیقی محلی‬ ‫موســیقی فولکلــور یــا موســیقی بومــی یــا موســیقی‬ ‫محلــی‪ ،‬شــکلی از موســیقی ســنتی اســت کــه‬ ‫ریشــه در اداب و رســوم یــک قــوم یــا ناحیــه دارد و‬ ‫سینه به ســینه بــه نســل های بعــدی می رســد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع موســیقی در برگیرنــده قطعــات‪ ،‬اهنگهــا‪،‬‬ ‫اوازهــا و ترانه هایــی اســت کــه مربــوط بــه مــردم یــک‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫طرز تهیه کره محلی‬ ‫«اش سه شو » ‪:‬‬ ‫ســه روز بعــد از مراســم نامــزدی مراســم «اش ســه شــو»یا‬ ‫همــان مراســم اش رضــا برگــذار می شــود‪ .‬دلیــل نــام گــذاری ایــن مراســم‬ ‫بــه «اش ســه شــو» ایــن اســت کــه بــر طبــق رســوم قدیمــی متــداول در‬ ‫ایــن منطقــه و روســتای قلعــه قافــه ‪ 3‬روز بعــد از اینکــه دختــر جــواب‬ ‫مثبــت بــه خواســتگاری داد‪ ،‬خانــواده دامــاد غذایــی (برنــج) پختــه و همراه‬ ‫چنــد نفــر ازوابستگانشــان بــه خانــه عــروس می برنــد‪ ).‬این مراســم یکی از‬ ‫مراســم هــای بســیار مهــم در روســتای قلعــه قافه اســت‪ .‬تعــداد مدعوین‬ ‫بــه ایــن مراســم جمعیتــی بیــن ‪ 100‬تــا ‪ 200‬نفــر را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اش رضــا یعنــی هــر کــس از اقــوام عــروس کــه راضــی بــه ایــن وصلــت‬ ‫نیســت بــا خــوردن ایــن اش ( پلــو) رضایــت خــود را اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫قند شکنی ‪:‬‬ ‫مراسم بعدی مراسم « قند شکنی » ‪ ghand – shekani‬است‪.‬‬ ‫درصبــح روز قندشــکنی ‪ ،‬خانــواده دامــاد ‪،‬گوســفندی را بــه منــزل عــروس‬ ‫می برنــد و خانــواده عــروس بــا گوشــت ان غذایــی تهیــه کــرده و از‬ ‫میهمانــان بــه وســیله ان پذیرایــی می کننــد ‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬خانــواده عــروس و دامــاد بــه صــورت جداگانــه بــه میهمانــان‬ ‫خــود شــام می دادنــد و در هنــگام حضــور میهمانــان دو طــرف در خانــه‬ ‫عــروس نیــز از ان هــا بــه وســیله شــام‪ ،‬پذیرایــی می شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مدعویــن بعــد از صــرف شــام و جشــن و شــادی بــه منــزل‬ ‫عــروس می رونــد و همــراه خــود کلــه قندهایــی را کــه بــا روبــان و کاغــذ‬ ‫رنگــی تزئیــن نمــوده و درون ســینی قــرار داده انــد را‪ ،‬بــا خــود بــه ایــن‬ ‫مراســم می بردنــد تعــداد کلــه قندهــا بایــد ‪ 3‬عــدد باشــد‪ .‬در گذشــته کلــه‬ ‫قندهــا را درون روســری ابریشــمی قــرار می دادنــد‪ .‬قندهــا بایــد کامــا‬ ‫ســالم و بــدون شکســتگی باشــد‪ .‬حمــل ایــن کلــه قندهــا توســط فــردی از‬ ‫ســادات می باشــد‪ .‬ایــن فــرد شکســتن قندهــا را نیــز بــر عهــده داشــت فــرد‬ ‫مــورد نظــر بایــد دارای شــرایطی باشــد‪ ،‬از جملــه اینکــه‪ ،‬وی بایــد پــدرش‬ ‫در قیــد حیــاط بــوده و همچنیــن بــه خــوش خُولقــی و خــوش رویــی و‬ ‫همچنیــن دســت و دل بــازی معــروف‪ ،‬و مــورد اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫کلــه قندهــا بایــد‪ ،‬توســط فــرد مزبــور بــه یــک ضربــه شکســته شــود‪ .‬قبــل‬ ‫از شکســتن قندهــا‪ ،‬فــرد مــورد نظــر از بزرگترهــای مجلــس و مهمانــان‬ ‫کســب اجــازه کــرده و بــا ذکــر صلــوات قندهــا را می شــکند‪.‬‬ ‫و در پایــان مراســم‪ ،‬بــرای ایشــان دســتمال ابریشــمی و هدیــه ای در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــود و پارچــه ســفیدی کــه زیــر کلــه قندهــا پهــن‬ ‫شــده بــود را بــه او می دادنــد‪ .‬و در پایــان کلــه قندهــای شکســته شــده‪،‬‬ ‫بیــن فامیلهــای دامــاد و عــروس پخــش می شــده اســت‪ .‬ایــن امــر بــه‬ ‫نمــاد‪ ،‬و ارزوی شــیرین کامــی افــراد حاضــر در مجلــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنــان کــه در شــیرینی خــوری عنــوان شــد‪ ،‬ایــن مراســم می توانــد‬ ‫جــدا‪ ،‬و یــا بــا شــیرینی خــوری همزمــان برگــذار شــود‪.‬‬ ‫این مراسم در حال حاضر نیز به همین صورت انجام می شود‪.‬‬ ‫منطقــه و محــل خــاص کــه بیشــتر در مناطــق دور از‬ ‫شــهر‪ ،‬روســتاها‪ ،‬و حتــی توســط کــوچ نشــینان وجــود‬ ‫دارد کــه در انهــا از یکــی دو ســاز محــدود اســتفاده‬ ‫می شــود و معمــوال بــا تــک خوانــی یــا گــروه خوانــی‬ ‫روســتاییان همــراه بــوده و اغلــب بــا حرکــت نمایشــی‬ ‫همراهــی می شــود‪.‬‬ ‫در موســیقى بومــى یــا محلــى ایــران از یــک ســو نقــش‬ ‫هنرهــاى اولیــه‪ ،‬باورهــا‪ ،‬احساســات و به طورکلــى‬ ‫زندگــى گذشــتگان را مى تــوان بازیافــت و از ســوى‬ ‫دیگــر جلوه هــاى طبیعــت را جــزء اصلــى موســیقى‬ ‫محلــى ایــران را ترانه هــا تشــکیل مى دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا نیــز از وســایل و ابــزاری ماننــد نــی و‬ ‫ســورنا بــرای بیاتــی خوانــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫مراسم های رایج در این روستا ‪:‬‬ ‫مراسم عروسی‪:‬‬ ‫برای مرحله اول خواستگاری صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار ‪ ،‬خانــواده دامــاد بــه خانــواده دختــر جهت‬ ‫بــرای خواســتگاری اطــاع داده و اجــازه میخــوان بــرای‬ ‫خواســتگاری‪ .‬اگــر اجــازه دادن اقــوام یــا خانــواده دامــاد‬ ‫بــرای صحبــت در ایــن زمینــه بــه خانــه دختــر می رونــد‪.‬‬ ‫اگــر خانــواده دختــر موافــق باشــن بــرای دختــر نشــان‬ ‫( انگشــتر ) می برنــد‪.‬و فــردا صبــح یــک خانــم از اقــوام‬ ‫ودامــاد هدیــه ای بــرای عــروس می برنــد کــه در لفــظ‬ ‫محلــی بــه ان« قــد و خیزانــی » گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫شغل و حرفه مردم روستا‬ ‫محصوالت و شغل‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده اســت‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده‬ ‫ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در‬ ‫منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان به قٌلــه قاف که‬ ‫النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه‬ ‫نــام قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق‬ ‫و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از اقــوام روســتا مبــدا خــود را قــره داغ و برخــی نیــز پیشــینیان‬ ‫خــود را از لشــکریان حســن صبــاح می داننــد‪ .‬در منابــع مکتــوب اطالعاتــی در‬ ‫مــورد واژه ( قلعــه قافــه) وجــود نــدارد و مــا بــه کســب اطالعــات از اهالــی روســتا‬ ‫پرداختــه کــه بــه پــاره ای از انــان اشــاره مــی کنیــم‪ ،‬نــام ایــن روســتا در اصــل قٌلــه‬ ‫قــاف بــوده ولــی بعــدا بــه قلعــه قافــه تبدیل شــده‪ ،‬زیرا این روســتا انقدر مرتفع‬ ‫بــوده و ارامــش و امنیــت داشــته کــه بــه قلعــه قافــه کــه النــه ســیمرغ بــوده‬ ‫شــباهت داشــته اســت‪ .‬برخــی میگوینــد کــه قلعــه قافــه نــام قلعـه ای بــوده در‬ ‫قلعــه قافــه پاییــن کــه از ســه طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق و از یــک طــرف بــه‬ ‫ارتفاعــات بلنــد ختــم می شــده اســت ‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا رودخانـه ای بــه نــام چهــل چــای قــرار دارند‪ .‬که از وســط روســتای‬ ‫قلعــه قافــه می گــذرد و ان را بــه دو بخــش بــاال و پاییــن تقســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫روســتای قلعــه قافــه پاییــن دارای قدمــت چنــد صد ســاله اســت‪.‬‬ ‫بافــت ســنتی و پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث فرهنگــی یکــی از بافت هــای‬ ‫روســتایی ممتــاز در اســتان گلســتان اســت کــه قدمتــی چنــد صدســاله دارد‪.‬‬ ‫بافــت و معمــاری قلعــه قافــه یکــی از زیباتریــن و اصیل تریــن و دســت‬ ‫نخورده تریــن بافت هــا و معماری هاســت‪ ،‬معمــاری ایــن روســتا مثــل بیشــتر‬ ‫روســتاهای دامنــه ای‪ ،‬پلکانــی اســت‪ ،‬یعنــی شــبیه بــه همــان چیــزی کــه در‬ ‫ماســوله گیــان دیــده ایــد؛ خانه هــای ایــن روســتا یکرنــگ و یک شــکل هســتند‪،‬‬ ‫خانه‏ هــای روســتا معمــوال ًدر دو طبقــه و بــا ســقف شــیروانی و دیوارهــای گلــی‬ ‫ســاخته شــده‏اند؛ طبقــات پاییــن محــل نگهــداری دام و انبــاری و طبقــه دوم‬ ‫ل و اب)‪ ،‬بیــرام‬ ‫ســکونتگاه خانــوار روســتایی است‪.‬چشــمه‏ های متعــدد گلــو ( گ ‏‬ ‫(تامین کننده اب شــرب قلعه قافه باال) و چشــمه‏ های نهر اب‪ ،‬بی‏بی زهرا و‬ ‫لش‏اب ( تامین کننده اب شــرب قلعه قافه پایین) و چشــمه برات علی‏شــاه‪،‬‬ ‫در داخل روستا قرار دارد که در سفر به قلعه قافه می توانید از انها دیدن کنید‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‬ ‫‪-2‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه معتمدیــن ایــن روســتا ‪ ،‬روســتای قلعــه قافــه پاییــن ‪ 1000‬ســال‬ ‫قدمــت دارد‪ .‬در خصــوص اســکان فارســی زبانــان یــا تات هــا در ایــن منطقه باید‬ ‫بــه علــل مهاجــرت ایــن قــوم اشــاره نمــود‪ .‬از انجایــی کــه تمــام منطقــه دشــت‬ ‫شــاهد تــرک تــازی و حمــات ترکمانــان بــوده اســت‪ ،‬بــرای گریــز از حمــات ایــن‬ ‫قوم و برای حفظ جان و امنیت‪ ،‬بســیاری از مردم به مناطق کوهســتانی پناه‬ ‫برده انــد‪ .‬از جملــه ایــن افــراد نیــاکان اهالــی قلعــه قافــه پاییــن بوده انــد کــه بــه‬ ‫منطقـه ای در قلعــه قافــه پاییــن بــه نــام قلعــه پنــاه برده انــد‪ .‬دلیل پناه بــردن به‬ ‫ایــن منطقــه کــه بــه قلعــه معــروف اســت‪ ،‬وجــود ارتفــاع مــکان فوقــاز مناطــق‬ ‫اطــراف خــود بــوده کــه ماننــد حصــاری انهــا را در بــر می گرفتــه و از یــک ســوی ان‬ ‫دروازه ای قــرار داده بودنــد کــه رفــت و امدهــا از ایــن مســیر صــورت می گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬انهــا بــرای امنیــت خــود در ارتفاعــات نگهبان قــرار می دادنــد که اگر‬ ‫حملـه ای از ســوی افــراد انجــام می پذیرفــت بــه روســتائیان اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‬ ‫صنایــع دســتی بــه مجموعــه وتعــدادی از هنرهــا وصنعت هــا اطــاق‬ ‫می شــود کــه عمدتــا بــا اســتفاده از مــواد اولیــه بومــی (داخلــی) ســاخته شــده‬ ‫و انجــام تمــام یــا قســمتی از مراحــل اساســی تولیــد و ســاخت محصــول بــه‬ ‫کمــک دســت و ابــزار دســتی حاصــل می شــود و در هــر واحــد از ان کامــا ذوق‬ ‫وســلیقه هنــری و فکــری صنعت گــر «ســازنده» بــه نحــوی تجلــی یافتــه اســت‪،‬‬ ‫همیــن عامــل وجــه تمایــز ایــن گونــه محصــوالت از مصنوعات مشــابه ماشــینی‬ ‫و کارخانــه ای می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتای زیبــا نوغانــداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ایــن‬ ‫منطقــه را می تــوان قطــب پــرورش کــرم ابریشــم و تولیــد ابریشــم دانســت‪.‬‬ ‫درواقــع نوغانــداری نــزد روســتاییان مینودشــت از قدیم االیــام نــه بــرای‬ ‫کســب درامــد کــه بــرای تهیــه پارچــه ابریشــمی و نیــز لباس هــا و اقــام‬ ‫تزئینــی موردتوجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫لبــاس محلــی زنــان قلعــه قافــه بســیار به لبــاس زنان قزلبــاش شــباهت دارد و‬ ‫در واقــع مــی تــوان عنــوان نمــود کــه لبــاس فــوق تفاوتــی با لبــاس زنانه قزلباش‬ ‫نــدارد‪ .‬لبــاس اولیــه قــوم تــات ســاکن در ایــن روســتا قبــل از ورود تــرکان بــه ایــن‬ ‫منطقــه مشــخص نیســت‪ .‬و پــس از ورود تــرکان لبــاس محلــی انهــا بــه عنــوان‬ ‫پوشــش زنــان انتخــاب می گــردد‪ .‬ولــی در نــوع دوخــت‪ ،‬طرح هــای روی لبــاس‪،‬‬ ‫تغییــر در اجــزاء لبــاس صــورت پذیرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫لباس زنانه این روستا شامل ‪ :‬نیم تنه استین بلند یا «کولجه»‪ ،‬کیف پول‪،‬‬ ‫دامن شــلواری‪ ،‬شــال ابریشــمی‪ ،‬روســری‪ ،‬کاله زنانــه‪ ،‬جلیقــه اســتین کوتاه‪،‬‬ ‫بلــوزی کــه بلنــدی ان تــا بــاالی زانو اســت‪ ،‬ســفره غذا‪ ،‬ســفره قنــد و جامهری‬ ‫از دیگــر کاربردهــای ابریشــم در فرهنــگ ســنتی مــردم ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫از ســایر هنرهــای صنایع دســتی ایــن روســتا‪ ،‬می تــوان بــه نوغانــداری‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬اهنگــری‪ ،‬قالیبافــی و قالیچــه بافــی را نــام بــرد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روســتای باقــر ابــاد بماننــد‬ ‫بســیاری از نقــاط روســتایی‬ ‫دارای اقتصــاد مبتنــی بــر‬ ‫کشــاورزی اســت و بــا تکیــه بــه‬ ‫زمیــن اســت کــه چــرخ اقتصــاد‬ ‫روســتا بــه گــردش در مــی ایــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی در روســتای باقــر‬ ‫ابــاد اختصــاص بــه زراعــت و‬ ‫دامــداری دارد‪.‬زراعــت روســتا‬ ‫شــامل گنــدم ‪،‬جــو‪ ،‬مــاش‬ ‫و لوبیــا مــی باشــد کــه در ‪7‬‬ ‫هکتــار اراضــی ابــی و ‪ 10‬هکتــار‬ ‫اراضــی دیــم مــورد کشــت قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬در کنــار امــر زراعــت‬ ‫روســتائیان دارای ‪ 600‬راس‬ ‫گوســفند و بــز و ‪ 350‬راس‬ ‫گاو و گوســاله می باشــند کــه‬ ‫عــاوه بــر اســتفاده از فــراورده‬ ‫هــای ان ‪ ،‬مــازاد ان را نیــز بــه‬ ‫فــروش مــی رســانند و ایــن امــر‬ ‫نقــش زیــادی در امــز معــاش‬ ‫روســتائیان ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫از محصــوالت کشــاورزی ایــن روســتا مــی تــوان بــه کشــت برنــج ‪ ،‬گنــدم ‪،‬جــو‪،‬‬ ‫مــاش و لوبیــا مــی باشــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫محصوالت باغی ‪ :‬شامل سیب‬ ‫دامی ‪ :‬پرورش گاو و گوسفند‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روستاســابقه جمعیتــی‬ ‫روســتای باقــر ابــاد در سرشــماری عمومــی کشــور بــه ســال ‪ 1375‬بــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن روســتا ‪ 97‬نفــر جمعیــت داشــته کــه دارای ‪ 21‬خانــوار جمعیــت بــا بعــد خانــوار‬ ‫‪ 4/6‬در هــر واحــد مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1384‬و بــا توجــه بــه امــاری کــه از خانــه بهداشــت روســتا اخــذ گردیــده‪،‬‬ ‫باقــر ابــاد دارای ‪ 104‬نفــر جمعیــت می باشــد کــه ایــن تعــداد جمعیــت بــه نســبت‬ ‫‪ 9‬ســال قبــل دارای ‪ 7‬نفــر افزایــش جمعیــت بــوده‪ ،‬امــا تعــداد خانــوار روســتا بــه‬ ‫نســبت ســال ‪ 75‬هیــچ تغییــری پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای اخذ شده روستای باقر اباد دارای ‪ 47‬نفر باسواد می باشد که‬ ‫با توجه به جمعیت باالی ‪ 6‬سال روستا ‪ %61 ،‬از افراد روستا باسوارد می باشند‪.‬‬ ‫اهالی روستا از طایفه قزلباش می باشد و تنوع قومی در این روستا وجود ندارد‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‬ ‫اثار تاریخی ‪:‬‬ ‫تپه قلعه چه باقر اباد ‪ 300‬متری شرق روستای باقر اباد‬ ‫‪-‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!