روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 331 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 331

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 331

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 331

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 15 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /6‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /25‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪331‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ورود مجدد محدودیت های کرونایی به خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫مسئولین پاسخگو مطالبات مردمی باشند!‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۲‬درصدی شمار بیماران بستری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در اسفراین‬ ‫‪4‬‬ ‫تغییر ساعت فعالیت ادارات‬ ‫در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫فواید ورزش دفاع شخصی بانوان‬ ‫‪6‬‬ ‫خشکسالی چوب حراج‬ ‫بر دام های عشایر گذاشت‬ ‫«سنت های محلی مردممینودشت»‬ ‫‪2‬‬ ‫سواالت متداول در ارتباط با راه اندازی کسب و کار‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ســواالت متداولــی کــه در ارتبــاط بــا راه انــدازی کســب و‬ ‫کار همــواره پرســیده می شــود‪:‬‬ ‫خــوب اســت کــه تعــدادی از پرسـش های که مرتبا ًســوال‬ ‫می شــود را اینجــا بنویســم‪ .‬احتمــاال ســوال شــما هــم یکــی‬ ‫از ایــن ســواالت باشــد‪ .‬در اینجــا متوجــه خواهیــد شــد کــه‬ ‫ایــا ایــن امــوزش بدردتــان خواهــد خــورد یــا خیــر‪ .‬بیاییــد‬ ‫باهــم بــه بخشــی از ایــن ســواالت نگاهــی بیندازیــم‪.‬‬ ‫– هیــچ ســرمایه ای در بســاط نــدارم و می خواهــم بــرای‬ ‫خــودم کســب و کار راه انــدازی کنــم‪ ،‬بایــد چـه کاری انجــام‬ ‫دهــم؟‬ ‫– مــن دارای مهــارت هســتم امــا چگونــه از ان کســب‬ ‫درامــد کنــم را نمی دانــم‪.‬‬ ‫– بــرای اینکــه بتوانــم یــک کســب و کار راه انــدازی کنــم از‬ ‫کجــا بایــد شــروع کرد؟‬ ‫– ســرمایه بیســت میلیــون تومانــی دارم امــا نمی دانــم‬ ‫چــه کســب و کاری راه بینــدازم‬ ‫– دو ســالی اســت کــه تامیــن کننــده مــواد اولیــه‬ ‫رســتوران ها هســتم امــا از درامــدم راضــی نیســتم چــه‬ ‫کاربایــد بکنــم؟‬ ‫– دانــش چندانــی نــدارم امــا نیــاز بــه یک شــغل دارم باید‬ ‫چــه کار کنم؟‬ ‫گاهــی ســواالت در بــاره راه انــدازی کســب و کار یــا‬ ‫مدیریــت ان خیلــی حرفــه ای و گاهــی بســیار بدیهــی‬ ‫اســت‬ ‫– اقــدام بــه راه انــدازی یــک فروشــگاه پوشــاک کــردم امــا‬ ‫از فروشــم راضــی نیســتم‪.‬‬ ‫– در برنامــه نویســی مهــارت خوبــی دارم امــا نمی توانــم‬ ‫مشــتری پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫– در شــهری کــه زندگــی می کنــم میــوه فــراوان اســت‬ ‫چ ـه کاری بایــد انجــام دهــم کــه بتوانــم از باغــات شــهرم‬ ‫کســب درامــد کنــم‬ ‫– در چندیــن دوره اموزشــی شــرکت کــرده ام امــا هنــوز‬ ‫کســب و کاری راه نینداختــه ام‬ ‫– هرچــه قــدر هزینــه کــردم بــرای کســب و کار فایــده‬ ‫نداشــت‪ .‬نمی دانــم چــه کار کنــم‬ ‫– نمی دانــم عالقــه بــه چــه چیــزی دارم تــا بــرای یادگیــری‬ ‫بــه دنبالــش بــروم و کســب درامــد کنــم‪.‬‬ ‫– ایــا امــکان دارد کــه بــا ‪ 7‬میلیــون تومــان یــک کســب‬ ‫و کار راه بینــدازم؟‬ ‫– ایــا امــکان راه انــدازی کســب و کار بــدون ســرمایه‬ ‫وجــود دارد؟‬ ‫خــوب شــما بگیــد جــزء کــدام دســته از کارافرینــان‬ ‫هســتید ؟‬ ‫ایــن ســواالت و صدهــا ســوال مشــابه دیگــر‪ ،‬کــه همگــی‬ ‫انهــا در چهــار دســته کلــی قــرار می گیــرد‪ .‬دســته نخســت‬ ‫ســواالت کســانی اســت کــه دانــش الزم بــرای پیاده ســازی‬ ‫و اجــرای یــک کســب و کار موفــق را ندارنــد‪ .‬گــروه دوم نیــز‬ ‫افــرادی هســتند کــه بــرای مهــارت یــا ایده شــان نمی تواننــد‬ ‫یــک مــدل درامــدی طراحــی کننــد‪ .‬گــروه ســوم نیز کســانی‬ ‫هســتند کــه بــرای راه انــدازی کســب و کار ســرمایه یــا‬ ‫منابــع کافــی نداشــته یــا قــادر بــه جــذب ان نیســتند‪ .‬و در‬ ‫نهایــت گــروه چهــارم افــرادی هســتند کــه مدیریــت کســب‬ ‫و کار یــاد ندارنــد‪ .‬همــه ایــن گروه هــا تــوان موفقیــت را‬ ‫بــا طی کــردن اصــول ارائــه شــده در ایــن محتــوا دارنــد‪ .‬امــا‬ ‫یــک گــروه پنجمــی نیــز وجــود دارد کــه هرگــز بــه موفقیــت‬ ‫نمی رســند‪ .‬ایــن افــراد همــان کســانی هســتند کــه تــرس‬ ‫خــروج از دایــره امــن را دارنــد‪ .‬قــدرت تصمیم گیــری‬ ‫قطعــی و ســریع را نداشــته و حاضــر نیســتند کمتریــن‬ ‫ســرمایه گذاری را بــرای رشــد کســب و کار خــود انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه راه انــدازی یــک کســب و‬ ‫کار ایــده ال یــک فراینــد عملــی اســت نــه فکــری‪.‬‬ ‫راه اندازی یک کسب و کار با مدل ‪usp‬‬ ‫اموزشــی کــه قــرار اســت در اینجــاد اختیــار شــما قــرار‬ ‫گیــرد بــر اســاس مــدل ‪ usp‬طراحــی شــده‪ .‬کــه تنهــا مــدل‬ ‫موفــق در راه انــدازی کســب و کارهــای کوچــک‪ ،‬بازاریابــی و‬ ‫فــروش محصــوالت انهاســت ایــن مــدل توســط االن دیــب‬ ‫بــه عنــوان یــک مــدل جامــع بازاریابــی طراحــی و برای کســب‬ ‫و کارهــای کوچــک در ایــاالت متحــده ارائــه شــده اســت‪ .‬من‬ ‫دو ســال اســت کــه ایــن مــدل را روی کســب و کار خــودم و‬ ‫شــاگردانم پیاده ســازی کــرده ام و نتایــج کامــا ًموفقیت امیز‬ ‫بــوده اســت‪ .‬البتــه صادقانــه بگویــم کــه مــدل ارائــه شــده‬ ‫توســط الــن دیــب در بعضــی جاهــا واقعــا ًجوابگــوی کســب‬ ‫و کارهــای کوچــک در کشــورهای خاصــی مانند ایــران نبوده‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور بــا کمــی تغییراتــی در ایــن مــدل ان را‬ ‫کالهبرداری در سایه یک‬ ‫شخصیت اینستاگرامی‬ ‫مناســب طراحــی و شــروع یــک کســب و کار ایرانــی کــردم‪.‬‬ ‫انواع اموزش کسب و کار‪ ،‬مزایا و معایب انها‬ ‫بــه صدهــا یــا هــزاران دوره اموزشــی کــه در اینترنت وجود‬ ‫دارد دقــت کنیــد‪ .‬تمــام اموزش هــای کســب و کار بــه ســه‬ ‫نــوع اصلــی تقســیم می شــوند‪ .‬قطعــا ًیــک یــا چنــد نمونــه‬ ‫از ایــن اموزش هــا را تــا کنــون پشــت ســر گذاشــته اید‪.‬‬ ‫بگذاریــد باهــم ایــن اموزش هــا را بهتــر بشناســیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اموزش های مهارتی کسب و کار‬ ‫اموزش هایــی کــه به وســیله انهــا می توانیــد یــک مهــارت‬ ‫را فرامی گیریــد‪ .‬ایــن اموزش هــا بایــد عملــی‪ ،‬قــدم بــه‬ ‫قــدم و بــه دســت بهترین هــا بــه شــما امــوزش داده شــود‪.‬‬ ‫ماننــد امــوزش شــکالت دست ســاز یــا امــوزش تعمیــرات‬ ‫تلفــن همــراه‬ ‫‪ -۲‬اموزش های مکمل کسب و کار‬ ‫اموزش هایــی هســتند کــه موجــب تقویــت توانایــی‬ ‫شــما را در یــک بخــش از کســب و کار می شــود‪ .‬مثــا ً‬ ‫اموزش طراحی و ســاخت ســایت فروشــگاهی یا اموزش‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ‪ .‬ایــن اموزش هــا روی قســمتی از‬ ‫کســب و کارهــا متمرکــز بــوده تــا ان بخــش را تقویــت‬ ‫نماینــد مثــا ًتضمیــن می کننــد کــه فــروش شــما بــا ایــن‬ ‫دوره اموزشــی افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬ایــن اموزش هــا اگرچــه‬ ‫گاهــی خودشــان قادرنــد بــرای فریلنســری درامدزا باشــند‪،‬‬ ‫امــا اگــر شــما بــه ان مســلط نباشــید نخواهیــد توانســت‬ ‫کارمندتــان را نیــز مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اموزش های دانش کسب و کار‬ ‫ایــا دوره اموزشــی جامعــی بــرای راه انــدازی یــک کســب و‬ ‫کار وجــود دارد‬ ‫طبیعتــا ًدوره اموزشــی کــه قــادر باشــد مــوارد ذکــر شــده را‬ ‫در کنــار هــم و اصولــی امــوزش دهــد وجــود نداشــته‪ .‬تمــام‬ ‫مدرســان یــا صاحبــان موسســات اموزشــی‪ ،‬وب ســایت ها‬ ‫و مراکــز امــوزش کســب و کار یــا فنــی حرفـه ای هســتند یــا‬ ‫در یــک بخــش تخصصــی فعالیــت می کنند‪.‬می تــوان گفــت‬ ‫کــه تنهــا دوره اصولــی کــه مبتنــی بــر نقشــه راه کســب و‬ ‫کار طراحــی شــده دوره الــن دیــب می باشــد کــه مناســب‬ ‫کشــورهای بــا تجــارت بــاز اســت‪ .‬امــا ایــا در ایــران نیــز دوره‬ ‫اموزشــی کــه تضمیــن کننــده موفقیــت بــرای شــروع و‬ ‫مدیریــت اصولــی یــک کســب و کار باشــد وجــود دارد؟‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای‬ ‫دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا‬ ‫راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫زمانــی کــه کســب و کار خانگی تــان را راه انــدازی می کنیــد نیــاز بــه هیــچ‬ ‫مجــوز خاصــی نداریــد‪ .‬در کنــار اینکــه نیــاز بــه هیــچ مجــوزی نداریــد از پرداخــت‬ ‫مالیــات هــم معــاف هســتید‪ .‬شــما اگــر فریلنســر باشــید ‪ ،‬اگــر بخواهیــد یــک‬ ‫ســایت فروشــگاهی راه انــدازی کنیــد‪ ،‬یــا گرافیســت باشــید و یــا اینکــه بخواهیــد‬ ‫محصوالت تــان را در بســتر اینترنــت بفروشــید می توانیــد بــدون نیــازی بــه هیــچ‬ ‫مجــوز خاصــی کار خــود را شــروع کنیــد‪ .‬بنابرایــن یکــی از بزرگتریــن مزیت هــای‬ ‫راه انــدازی کســب و کار خانگــی ایــن اســت کــه بــه هیــچ مجــوزی نیــاز نمی باشــد‪.‬‬ ‫کسب درامد و درامدزایی بسیار باال‬ ‫میشــه گفــت کــه درامــد کســب و کارهــای خانگــی نســبت بــه کســب و کارهــای‬ ‫ســنتی و فیزیکــی بســیار بیشــتر بــوده‪ .‬چــرا کــه شــما زمانیکــه بــرای کســی کار‬ ‫می کنیــد نهایتــا ‪ 2‬الــی ‪ 3‬میلیــون حقــوق میگیریــد‪ ،‬در صورتــی کــه اگــر کســب‬ ‫و کار خانگــی خــود را راه انــدازی کنیــد بعــد از یــک مــدت بــه درامــد بســیار باالیــی‬ ‫خواهیــد رســید‪ .‬بخصــوص اگــر کســب و کارتــان اینترنتــی باشــد‪ .‬پــس فقــط بــا‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار انالیــن قــادر خواهیــد بــود چندیــن و چنــد برابــر یــک‬ ‫کســب و کار ســنتی درامدزایــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بدون نیاز به هیچ ریسکی‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫وقتــی شــما بــدون ســرمایه یــک کســب و کار را راه انــدازی کنیــد ریسـک تان به صفر‬ ‫خواهــد رســید و هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪ .‬زمانــی کــه شــما ســرمایه ای بــرای‬ ‫شــروع نداشــته باشــید بنابرایــن هیــچ ریســکی هــم شــما را تهدیــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر کســب و کارتــان اینترنتــی باشــد هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫داشتن کار همیشگی‬ ‫وقتــی کــه کســب و کار خانگــی خــود راه انــدازی می کنیــد می توانــد بــه عنــوان‬ ‫شــغل اصلــی شــما باشــد‪ .‬امــا درصورتــی کــه شــاغل هســتید و کارمنــد شــرکتی‬ ‫می باشــید می توانیــد در کنــار کار کارمنــدی خــود کســب و کار انالینتــان را در‬ ‫خانــه راه انــدازی کنیــد‪ .‬در اینجــا اگــر مهــارت و تخصــص خاصــی داشــته باشــید‬ ‫خواهیــد توانســت از طریــق مهــارت و تخصصتــان درامدزایــی کنیــد‪ .‬اگــر هــم کــه‬ ‫هیچگونــه مهارتــی نداریــد بــاز هــم خواهیــد توانســت یــک مهــارت و تخصــص‬ ‫بیاموزیــد و از طریــق ان کســب و کار خانگی تــان را راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫مزایا راه اندازی کسب و کار خانگی‬ ‫در ایــن بخــش قصــد داریــم کــه شــما را بــا مزایــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیم‪.‬‬ ‫کــه اگــر کســب و کارتــان را در منــزل شــروع کنیــد چــه مزایایــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬یکــی از بزرگتریــن مزایــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی ایــن اســت کــه شــما‬ ‫بــدون ســرمایه و یــا حتــی بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن شــغل خانگی تــان را راه انــدازی‬ ‫و اغــاز می کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه کســب و کارتــان را در منــزل راه انــدازی کنیــد بــه‬ ‫هیــچ ســرمایه اضافــی نیــاز نداریــد و بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن می توانیــد کســب‬ ‫و کارتــان را شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پتانســیل درامدزایــی در کســب و کارهــای خانگــی خیلــی زیــاد اســت‪ .‬درامــدی‬ ‫کــه از ایــن کســب و کارهــا بدســت می اوریــد نســبت بــه درامــدی کــه از شــغل های‬ ‫دولتــی داریــد بســیار بیشــتر می باشــد و خیلــی ســاده و راحــت خواهیــد توانســت‬ ‫بــه درامدهــای بســیار زیــادی در مــاه دســت یابیــد‪ .‬ایده هایــی کــه در ادامــه بــه‬ ‫شــما معرفــی خواهیــم کــرد جــز پولســازترین کســب و کارهــای خانگــی محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬کــه اگــر بــه دنبــال راه انــدازی ایــن ایده هــا باشــید بــه درامدهــای در مــاه‬ ‫خواهیــد رســید‪.‬که تــا کنــون فکــرش رو هــم نمی کردیــد البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه‬ ‫همــه چیــز بــه خودتــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪331‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫بستری بیماران کرونایی‬ ‫در مراکز درمانی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اعــام‬ ‫هشــدار مجــدد نســبت بــه گســترش ویــروس کرونــا‬ ‫گفــت کــه بــه دلیــل کم توجهــی شــهروندان در رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی و اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی‬ ‫اســتان طــی ‪ ۲‬هفتــه اخیــر ‪ ۲۵‬درصــد بیشــتر شــد و‬ ‫بــه عــدد ‪ ۳۸۸‬بیمــار رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا‬ ‫فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن روز خردادمــاه‬ ‫تعــداد بیمــاران کرونایــی اســتان ‪ ۳۱۰‬نفــر بــود امــا بــا‬ ‫اوج گیــری مجــدد ایــن ویــردس طــی‪ ۲‬هفتــه گذشــته‬ ‫‪ ۷۸‬نفــر بــه ایــن تعــداد افــزوده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۷۰ :‬نفــر از بیمــاران فعلــی تحــت‬ ‫مراقبت هــای ویــژه قــرار دارنــد کــه بــه ‪ ۲۸‬تــن از ان هــا‬ ‫بــه ســبب وخامــت حــال‪ ،‬ونتیالتــور وصــل اســت‪.‬‬ ‫فاضــل پیش بینــی کــرد کــه بــا ســطح فعلــی رعایــت‬ ‫انــدک شــیوه نامــه هــای بهداشــتی طــی هفتــه جــاری‬ ‫و اینــده‪ ،‬رونــد ابتــا بــه ایــن ویــروس و ســویه دلتــای‬ ‫ان در گلســتان شــدت بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر علــی ابادکتــول‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و مینودشــت در وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬گالیکــش و کاللــه در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫بندرگــز‪ ،‬گمیشــان و مــرواه تپــه در وضعیــت زرد‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫طبــق بررســی های انجــام شــده میانگیــن رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در اســتان ‪ ۶۹.۵‬درصــد و‬ ‫‪ ۴.۵‬درصــد از میانگیــن کشــوری کمتــر اســت‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه واکسیناســیون گروه هــای‬ ‫هــدف بــدون وقفــه در حــال انجــام اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬از مــردم می خواهیــم بــرای حفــظ ســامتی و‬ ‫جــان خــود و عزیزانشــان‪ ،‬شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بحران جدی تر از ان‬ ‫است که فکر می کنید‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 14‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,900,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪46,320,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,390,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,390,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 58,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــارش بــاران و‬ ‫چنبره خشکسالی بر حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از پهنــه خراســان شــمالی عشــایر را‬ ‫بــرای تامیــن علوفــه بــا مشــکل مواجــه‬ ‫کــرده اســت بــه گونـه ای کــه اکثــر انهــا‬ ‫بــه ناچــار در حــال حــراج دام هــای‬ ‫مولــد خــود بــرای خریــد علوفــه شــدند‪.‬‬ ‫خشکسالی چوب حراج بر سر دام های عشایر گذاشت‬ ‫کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــارش بــاران و چنبــره‬ ‫خشکســالی بــر حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از پهنــه‬ ‫خراســان شــمالی عشایر را برای تامین علوفه‬ ‫بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت به گونـه ای که‬ ‫اکثــر انهــا بــه ناچــار در حــال حــراج دام هــای‬ ‫مولــد خــود بــرای خریــد علوفــه شــدند‪.‬‬ ‫اگرچــه براســاس گــزارش رســمی بــه‬ ‫دلیــل فقــر مراتــع خراســان شــمالی ناشــی‬ ‫از خشکســالی مفــرط چندیــن ســاله بــه‬ ‫خصــوص کاهــش شــدید بــارش بارندگــی‬ ‫در ســال زراعــی جــاری بــه ناچــار عشــایر ایــن‬ ‫اســتان را وادار کــرد تــا حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام خــود را کــه بیشترشــان دام ســبک مولــد‬ ‫تشکیل می دهند ‪ ،‬در قالب خرید تضمینی‬ ‫بــه پشــتیبانی امــور دام جهــاد بفروشــند‪ ،‬ولــی‬ ‫همیــن برنامــه نیــز بــا گذشــت حــدود یــک مــاه‬ ‫حداقــل در ایــن اســتان از ســوی مســووالن‬ ‫وقــت امــروز و فــردا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی حــدود ‪۵۹‬‬ ‫درصــد از پهنــه ایــن اســتان دو میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــاری واقــع در شــمال شــرق کشــور‬ ‫درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن پدیــده‬ ‫اســت بــه طــوری کــه بــر اســاس شــاخص‬ ‫اس‪.‬پــی‪.‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده)‬ ‫در بــازه ‪ ۱۰‬ســاله تــا پایــان اســفند مــاه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بیــش از نیمــی از مســاحت اســتان‬ ‫تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪۱۳.۹ ،‬‬ ‫درصــد تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید‪۱۶.۱ ،‬‬ ‫درصــد خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصــد‬ ‫خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن هشــت‬ ‫شهرســتان ایــن اســتان مانــه و ســملقان بــه‬ ‫عنــوان قطــب کشــاورزی بیشــترین پهنــه‬ ‫تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد و پــس از‬ ‫ان شهرســتان اســفراین و راز و جرگالن درگیر‬ ‫بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫براســاس امــار پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار‬ ‫عشــایری بــا جمعیتــی افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار نفر‬ ‫در ایــن اســتان ســکونت دارنــد کــه در مجمــوع‬ ‫یــک ســوم از دو میلیــون راس دام ســبک‬ ‫( ‪ 700‬هــزار ) شمالشــرق کشــور در اختیــار‬ ‫ایــن اقــوام قــرار دارد و ‪ ۲۵‬درصــد از گوشــت‬ ‫قرمــز خراســان شــمالی نیــز ســاالنه از ســوی‬ ‫ایــن دامــداران تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایــش قیمــت نهــاده هــا و کاهــش قیمــت‬ ‫دام‬ ‫خشکســالی نــه تنهــا یــک ســوم دام مولــد‬ ‫عشــایر ایــن اســتان را بــه تیــغ حــراج ســپرد‬ ‫کــه هزینــه خریــد نهــاده هــای مــورد نیــاز بــه‬ ‫خصــوص علوفــه را نیــز نســبت بــه ســنوات‬ ‫گذشــته افزایــش داد بــه طــوری کــه در ســال‬ ‫جــاری بــه دلیــل خشکســالی ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫هزینــه ایــن دامــداران بــه تامیــن علوفــه‬ ‫اختصــاص یافــت و در کنــار ان بــه دلیــل ایــن‬ ‫بالیــای طبیعــی قیمــت فــروش دام شــان نیــز‬ ‫نســبت بــه اواخــر ســال گذشــته تــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم زنــده عشــایر‬ ‫بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۴۵۰‬هــزار ریــال در خراســان‬ ‫شــمالی بــه فــروش مــی رســد کــه ایــن قیمــت‬ ‫در اواخــر ســال گذشــته ( بهمــن و اســفندماه)‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال بــود و ایــن‬ ‫کاهــش قیمــت دام زنــده در ســال جــاری‬ ‫در کنــار افزایــش نــرخ نهــاده هــای دامــی (‬ ‫علوفــه) قــوز بــاالی قــوز بــرای عشــایر ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور رقــم رده اســت کــه تــداوم‬ ‫ایــن رونــد مــی توانــد بــه کاهــش بیشــتر دام‬ ‫ایــن اقــوام منجــر و در مجمــوع اینــده زندگــی‬ ‫عشــایری را بــا خظــر مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫دامــداری عشــایر خراســان شــمالی در معــرض‬ ‫نابــودی‬ ‫مســوول بســیج عشــایری خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬خشکســالی از یــک ســو و گرانی‬ ‫نهــاده هــای دام از ســوی دیگــر باعــث شــد تــا‬ ‫عشــایر اســتان دام هــای خــود را بــرای فــروش‬ ‫بــه دالالن و بــازار بــا قیمــت پاییــن عرضــه کننــد تا‬ ‫بتواننــد علوفــه مــورد نیــاز را بــرای دام هــای باقــی‬ ‫مانــده تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫عقیــل غالمــی افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر بــه دلیــل‬ ‫عرضــه زیــاد دام ناشــی از خشکســالی قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم دام زنــده در بازارهــای ایــن اســتان‬ ‫بــه طــور میانگیــن حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار ریــال اســت‬ ‫کــه نســبت بــه اواخــر ســال گذشــته قیمــت هــا بــا‬ ‫کاهــش شــدیدی مواجــه شــد و حداقــل قیمــت‬ ‫هــا ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد کاهــش یافــت و ایــن در‬ ‫حالیســت کــه قیمــت نهــاده هــا تــا ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش نشــان مــی دهــد و ایــن رونــد عشــایر‬ ‫اســتان را بــه ورشکســتگی مــی بــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون شــماری از عشــایر اســتان‬ ‫در مراتــع بــه ســر مــی برنــد و دام را در شــرایط‬ ‫چــرا تغذیــه مــی کننــد امــا کاهــش میــزان تولیــد‬ ‫علوفــه در عرصــه هــای طبیعــی انــان را بــه زودی‬ ‫و زودتــر از ســال هــای گذشــته‪ ،‬بــه مناطــق پایین‬ ‫مــی کشــاند و بــه ناچــار بایــد دام را بــه صــورت‬ ‫دســتی تغذیــه کننــد‪.‬‬ ‫خریــد تضمینــی دام راهــکار دم دســتی و‬ ‫تســکین موقــت‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫ضمــن ابــراز گلــه منــدی از تاخیــر در خریــد‬ ‫تضمینــی دام مــازاد عشــایر مــی گوید ‪ :‬براســاس‬ ‫دســتورالعمل قــرار بــود تــا از اوایــل خردادمــاه‬ ‫ســال جــاری خریــد تضمینــی دام مــازاد عشــایر‬ ‫شــروع شــود کــه در ایــن اســتان همچنــان ایــن‬ ‫برنامــه بــه خوبــی عملیاتــی نشــد‪.‬‬ ‫روح اللــه ارشــادی بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬خریــد تضمینــی دام از ســوی دولــت تــا‬ ‫حــد زیــادی مــی توانــد از خــروج دام زنده از اســتان‬ ‫جلوگیــری کنــد و امیدواریــم کــه هــر چــه ســریعتر‬ ‫ایــن برنامــه در خراســان شــمالی اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی در‬ ‫ســال جــاری بــه دلیــل خشکســالی حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار راس دام مولــد عشــایر کــه یــک ســوم‬ ‫مجمــوع دام ســبک انهــا را تشــکیل مــی دهــد ‪،‬‬ ‫امــاده عرضــه در قالــب خریــد تضمینــی اســت و‬ ‫اگــر هــر چــه ســریعتر ایــن کار بــا پرداخــت نقــدی‬ ‫انجــام نشــود‪ ،‬قطعــا دالالن بــا قیمــت پاییــن‬ ‫چــوب حــراج بــر دارایــی هــا ایــن قشــر مــی زننــد‪.‬‬ ‫وی قیمت خرید تضمینی دام ســبک عشــایری‬ ‫را در هــر کیلوگــرم ‪ ۴۵۰‬هــزار ریــال اعــام کــرد‬ ‫و گفــت ‪ :‬عشــایر بــه ازای تحویــل هــر کیلوگــرم‬ ‫دام زنــده‪ ،‬ســه کیلوگــرم نهــاده دامــی دولتــی‬ ‫دریافــت مــی کننــد و بــه نوعــی تمــام دارایــی‬ ‫ناشــی از فــروش دام زنــده صــرف خریــد نهــاده‬ ‫مــی شــود و پــس انــدازی بــرای عشــایر بــرای ادامه‬ ‫امــرار معــاش باقــی نمــی ماند و قطعــا دولت باید‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت و یــا در صــورت امــکان‬ ‫کمــک هــای بالعــوض را بــه عشــایر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دســت دســت کــردن پشــتیبانی امــور دام بــرای‬ ‫خریــد دام‬ ‫مدیرعامل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی‬ ‫بــدون ارایــه دلیــل تاخیــر در خریــد دام زنــده‬ ‫گفــت کــه قــرار بــود کــه برنامــه از ‪ ۱۷‬خردادمــاه‬ ‫ســال جــاری اجرایــی شــود کــه بــا گذشــت ‪ ۱۳‬روز‬ ‫پرورش گل و گیاه‬ ‫در خانــۀ همــه ادم هــای کــره زمیــن حداقــل یــک گلــدان‬ ‫وجــود دارد‪.‬هــر شــخصیتی کــه داشــته باشــید هــر جــوری کــه باشــید مطمئنــا ً در خانــه‬ ‫یــا اتــاق شــما هــم یــک گلــدان پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫در جملــه بــاال قصــد داشــتم میــزان گســترده بــودن و تقاضــای بی انــدازه ایــن شــغل را‬ ‫بــه شــما نشــان بدهــم‪.‬اول از همــه بایــد انتخــاب کنیــد کــه در کــدام زمینــه می خواهیــد‬ ‫ایــن کســب و کار را در منــزل شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫انواع پرورش گل و گیاه‪:‬اپارتمانی‪/‬تزئینی‪/‬دارویی‪/‬خوراکی‬ ‫گل و گیــاه می توانــد اپارتمانــی‪ ،‬تزئینــی‪ ،‬دارویــی یــا کــه خوراکــی باشــد یعنــی زمینــه‬ ‫کاری بــاز و گســترده ای دارد‪.‬‬ ‫اصال ً نگران دانش پرورش دادن گیاهان نباشید‪.‬‬ ‫ل کنیــد‬ ‫زبــان مادرشــوهر هــم کــه بخواهیــد پــرورش بدهیــد اگــر زحمــت بکشــید و گــوگ ‬ ‫هــزاران ســایت در اختیــار شماســت‬ ‫که دستور پرورش گیاه مدنظر شما را کامل با رسم شکل توضیح داده است‪.‬‬ ‫حــاال اگــر زمینــه فعالیــت کاری و نــوع گیــاه بخصــوص و روش هــای پــرورش گیــاه را‬ ‫خــوب مطالعــه کرده ایــد وقــت ان رســیده کــه دســت بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫بــرای گســترش و ســوددهی کار بــه شــما پیشــنهاد می کنــم یــک گلخانــه کوچــک‬ ‫درســت کنیــد انتخــاب محــل گلخانــه بــر عهــده خــود شــما اســت‪.‬‬ ‫چــون بــه گیــاه و شــرایط نگهــداری گیــاه بســتگی دارد‪ .‬محــل گلخانــه می توانــد پشــت‬ ‫همچنــان عملیاتــی نشــد‪.‬‬ ‫علــی رضــا توســلی افــزود ‪ :‬مقدمــات کار بــرای‬ ‫خرید دام زنده عشــایر در اســتان فراهم نیســت‬ ‫و در صــورت فراهــم شــدن شــرایط در هفتــه‬ ‫جــاری ایــن برنامــه بــرای خریــد حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫راس دام اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش هزینه تولید عشایر با خشکسالی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی هــم‬ ‫گفــت کــه بــه دلیــل کاهــش بارندکــی و کاهــش‬ ‫علوفــه ‪ ،‬هزینــه نگهــداری دام بــرای تمــام‬ ‫دامــداران بــه خصــوص عشــایر بــه بخشــی از‬ ‫علوفــه دامــی را در قالــب ییــاق و قشــاق تامین‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬افزایــش زیــادی یافــت و در مقابــل بــه‬ ‫دلیــل افزایــش عرضــه دام بــه بــازار قیمــت دام‬ ‫کاهــش زیــادی نســبت بــه ســنوات گذشــته دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور افــزود ‪ :‬بــه دلیــل کمبــود‬ ‫علوفه مرتعی ناشــی از خشکســالی بخشــی از دام‬ ‫عشــایر بــه صــورت ایســتاده دســتی تغذیــه مــی‬ ‫شــود و ایــن کار بــا گرانــی علوفــه هزینــه تولیــد را‬ ‫بــرای عشــایر چندیــن برابــر افزایــش داد و بایــد در‬ ‫ســطح ملی برای این مشــکل عشــایر به خصوص‬ ‫کمــک مالــی بــه انهــا چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی و کســاد بــازار‬ ‫دام ســبک‪ ،‬ســبب شــده تــا دامــداری بــرای‬ ‫عشــایر مقــرون بــه صــرف نباشــد‪ ،‬اکنــون عرضــه‬ ‫دام در بــازار زیــاد شــده امــا قیمــت هــا رضایــت‬ ‫بخــش نیســت و پیشــنهاد مــی شــود کــه دولــت‬ ‫بــه نوعــی بــا تامیــن مالــی عشــایر انهــا را کمــک‬ ‫کنــد دام شــان را نگهدارنــد تــا از عرضــه زیــاد و‬ ‫کاهــش قیمــت جلوگیــری شــود و یــا ایــن کــه‬ ‫اجــازه صــادرات بخشــی از دام مــازاد عشــایر را‬ ‫صــادر کنــد تــا قیمــت هــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی پرداخــت تســهیالت کــم بهــره بــه عشــایر را‬ ‫بــا بازپرداخــت بلنــد مــدت از جملــه مهمتریــن‬ ‫راهکارهــا بــرای ادامــه زندگی عشــایری در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشــایری خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬تامیــن ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫تــن نهــاده مــورد نیــاز عشــایر اســتان در دســت‬ ‫تامیــن اســت‪ ،‬کــه ‪ ۴۰‬هــزار تــن توســط ســازمان‬ ‫امــور عشــایر تعهــد و ‪ ۲۰‬هــزار تــن توســط‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان تامین می شــود‬ ‫و تاکنــون بیــش از چهــار هــزار تــن از طریــق‬ ‫ســازمان عشــایری تامیــن شــده کــه در اختیــار‬ ‫دامــداران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫کار در منزل برای نوجوانان‬ ‫بــام باشــد یــا در حیــاط یــا …‬ ‫لوازم و ابزار موردنیاز ساخت گلخانه‬ ‫قفســه و طبقــات مناســب بــا فضــای گلخانه‪/‬گلدان‪/‬بــذر یــا نشــاء گیاهــان‪ ،‬خــاک‬ ‫مرغــوب‪ ،‬کــود حیوانــی یــا شــیمیایی‪/‬هیتر (گرم کننده)‪/‬فــن خنک کننده‪/‬مــه پــاش‬ ‫سیستم اب رسانی قطره ای‬ ‫بــازار کار شــما هــر جایــی می توانــد باشــد‪ :‬مغــازه دارهــا‪ ،‬گل فروشــی ها‪ ،‬خیابــان و‬ ‫می توانــد حتــی در اینترنــت باشــد‪.‬اما بــه دلیــل ایــن کــه اینترنــت بــازار خیلــی گســترده‬ ‫و پیشــرفته ای اســت و تعــداد مشــتری های شــما می توانــد از سرتاســر ایــران باشــد‬ ‫بهتریــن گزینــه بــرای فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫البته بهترین دلیل برای انتخاب اینترنت می تواند یک کسب و کار خانگی باشد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد دیگــری کــه می توانــم بدهــم بــرای چنــد برابــر شــدن ســود کســب و کار‬ ‫خانگــی شــما فــروش کاکتــوس اســت کــه فوق العــاده ســود و ســرمایه کاری شــما را‬ ‫زیــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال شــما می توانیــد یــک گیــاه مــادر خریــداری کنیــد و بــا اســتفاده از ان‬ ‫کاکتوس هــای دیگــری تولیــد کنیــد‪( .‬طبــق پــرس و جــو مــن از گل فروش هــا‪ ،‬تولیــد و‬ ‫فــروش کاکتــوس بســیار ســود خوبــی دارد)‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه یکــی از بــزرگ تریــن مناطــق پــرورش کاکتــوس گلخانه هــای‬ ‫چهاربــاغ اســتان البــرز هســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫چرا گرگان که مرکز استان گلستان است فاقد نیروگاه برق‬ ‫می باشد اما شهرستان کوچکی چون علی اباد دارای نیروگاه‬ ‫برق است؟‬ ‫ایا علت ضعف مدیریتی در گرگان است؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫برای رفع عطش مردم به‬ ‫اعتبار ‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیاز است‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد کــه مشــاغل‬ ‫ســطح دو تا چهار که مشــمول محدودیت ها‬ ‫در شهرســتان های بــا الگــوی رنــگ بندی قرمز‬ ‫کرونایــی هســتند‪ ،‬بــا وجــود امادگــی اصنــاف‬ ‫بــرای اجــرا دســتورالعمل ان ابــاغ نشــد و‬ ‫پیش بینــی می شــود بــا ابــاغ محدودیت هــای‬ ‫کرونایــی در واحدهــای صنفــی نیــز اجرایــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ورود مجدد محدودیت های کرونایی به خراسان شمالی‬ ‫ســیر صعــودی امــار ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و قــرار‬ ‫گرفتــن ‪ ۲‬شهرســتان خراســان شــمالی در‬ ‫وضعیــت قرمــز بــار دیگــر محدودیت‍ هــای کرونایی‬ ‫بــه ایــن اســتان برگشــت‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن گــزارش ســامانه ماســک وابســته‬ ‫بــه وزارت بهداشــت و درمــان کــه از ‪ ۱۲‬تیرمــاه‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬از هشــت شهرســتان ایــن اســتان‬ ‫شهرســتان های بجنــورد و اســفراین در وضعیــت‬ ‫الگــوی رنــگ بنــدی قرمــز کرونایــی و شهرســتانهای‬ ‫شــیروان و مانــه و ســملقان نیــز در وضعیــت‬ ‫نارنجــی و چهــار شهرســتان دیگــر اســتان شــامل‬ ‫جاجــرم‪ ،‬گرمــه راز و جــرگالن‪ ،‬و فــاروج نیــز در رنــگ‬ ‫زرد کرونایــی قــرار دارنــد کــه بــا رونــد افزایشــی امــار‬ ‫بیمــاران احتمــال قرمــز شــدن شهرســتان هــای‬ ‫نارنجــی و ورود بــه مــوج پنجــم نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫رصد ممنوعیت تردد در ‪ ۱۷‬نقطه‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ممنوعیــت‬ ‫تــردد بیــن اســتانی گفــت‪ :‬نیروهــای پلیــس‬ ‫اســتان از ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته بــا اســتقرار در ‪۱۷‬‬ ‫ایســتگاه‪ ،‬ممنوعیت تردد بین اســتانی را رصد و‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫بــا متخلفــان برخــورد م ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ ســجاد نامــور اظهــار داشــت‪ :‬روزانــه ‪۶۹‬‬ ‫نفــر نیــروی پلیــس مبــادی ورودی و خروجــی های‬ ‫شهرســتان هــا را کنتــرل کننــد و در شــهر بجنــورد‬ ‫بــه عنــوان یکــی از شــهرهای قرمــز کرونایــی ســه‬ ‫مبــادی ورودی و خروجــی و در ســایر شهرســتان ها‬ ‫نیــز ‪ ۲‬مبــادی تحــت کنتــرل قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬راننــدگان متخلــف کــه مصوبــه‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا را رعایــت نکننــد بــرای ورود بــه‬ ‫شــهرهای قرمــز ‪ ۱۰‬میلیــون ریــال و بــرای ورود‬ ‫بــه شــهرهای نارنجــی و زرد پنــج میلیــون ریــال‬ ‫جریمــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ نامور افزود‪ :‬بر اســاس مصوبات ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا و ابالغیــه وزارت کشــور‪،‬‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کاال‪ ،‬بــار و مســافر‬ ‫و وانــت بارهایــی کــه در امــر جابجایــی بــار فعالیــت‬ ‫دارنــد‪ ،‬از ایــن محدودیــت مســتثنی هســتند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی از مــردم خواســت تــا بــرای کمــک‬ ‫بــه قطــع زنجیــره کرونــا‪ ،‬در اجــرای طــرح‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی بــا نیروهــای پلیــس و‬ ‫ســایر دســتگاه های متولــی همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪331‬‬ ‫اجــرای نیــم بنــد محدودیــت هــای پیشــگیرانه‬ ‫کرونایــی‬ ‫براســاس مصوبــه ســتاد ملــی و اســتانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا محدودیــت هــا بــه منظــور‬ ‫افزایــش ســطح رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫و جلوگیــری از گســترش بیمــاری بــه ویــژه گونــه‬ ‫جدیــد ان موســوم بــه هنــدی در شهرســتان های‬ ‫قرمــز محدودیــت هــای پیشــگیرانه شــامل‬ ‫تــردد خودروهــای غیــر بومــی‪ ،‬توقــف فعالیــت‬ ‫مجــدد باشــگاه های ورزشــی‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‬ ‫و ســاعات تــردد در دســتور کار قــرار گرفــت و‬ ‫دســتگاه های متولــی نیــز موظــف بــه اجــرای ایــن‬ ‫محدودیــت هــای پیشــگیرانه شــدند‪.‬‬ ‫بــا وجــود ابــاغ دســتورالعمل محدویت هــای‬ ‫کرونایی برای شهرســتان های قرمز بررســی نشــان‬ ‫می دهــد کــه در نخســتین روز از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫بــه دلیــل انچــه کــه عــدم ابــاغ دســتورالعمل ها‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬برخــی از ایــن محدودیــت هــا شــامل‬ ‫تعطیلــی صنــوف غیــر ضــرور موســوم بــه ســطح‬ ‫‪ ۲‬تــا چهــار‪ ،‬تــردد خودروهــای غیــر بومــی و‬ ‫حتــی تعطیلــی باشــگاه های ورزشــی و تاالرهــا‬ ‫در شهرســتان های قرمــز جــدی گرفتــه نشــد و‬ ‫همچنــان هماننــد روزهــای عــادی ایــن صنــوف‬ ‫فعالیــت عــادی خــود را ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در حالــی محدودیــت هــای کرونایــی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه خصــوص شــهرهای قرمــز‬ ‫بــه طــور نیــم بنــد در دســت اجراســت کــه بنــا‬ ‫بــر اظهــار مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫بــه عنــوان متولــی درمــان تســت مبتالیــان ایــن‬ ‫روزهــا تــا ‪ ۴۰‬درصــد مثبــت مــی شــود و تعــدادی‬ ‫بیمــار مشــکوک بــه کرونــا ویــروس دلتــا موســوم‬ ‫بــه هنــدی نیــز در ایــن اســتان شناســایی شــدند‬ ‫کــه نمونــه ازمایــش ایــن بیمــاران برای بررســی به‬ ‫ازمایشــگاه مرکــزی در تهــران ارســال شــد‪.‬‬ ‫دســتور اســتاندار خراســان شــمالی برای برخورد‬ ‫بــا عــادی انــگاران‬ ‫رییــس ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونا خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬عــادی انــگاری در مراســم‬ ‫عروســی و تــردد در اماکــن پــر ازدحــام عاملــی‬ ‫مهــم در شــیوع ویــروس اســت کــه بایــد بــا‬ ‫عوامــل برگــزاری عروســی هــا برخــورد جــدی کــرد‬ ‫و پارک هــای بجنــورد و اســفراین تــا رســیدن بــه‬ ‫شــرایط عــادی تعطیــل شــوند‪.‬‬ ‫محمدعلی شجاعی اظهار داشت‪:‬محدودیت های‬ ‫جدیــد مطابــق بــا مصوبــات قــرارگاه ســتاد ملــی‬ ‫مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا و بــر اســاس رنگ بنــدی‬ ‫کرونایــی و بــه تفکیــک شــهرهای اســتان اعمــال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون اســتان هــای زیــادی در‬ ‫جنــوب و شــرق کشــور درگیــر ویــروس جدیــد‬ ‫کرونــا موســوم بــه دلتــا و نــوع هنــدی هســتند‬ ‫و خراســان شــمالی نیــز متاثــر از ســایر اســتانها‬ ‫در معــرض شــیوع ایــن ویــروس قــرار دارد بــه‬ ‫طــوری کــه شهرســتان های بجنــورد و اســفراین‬ ‫در شــرایط قرمــز کرونایــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫استاندارخراســان شــمالی خواهــان تشــکیل‬ ‫کمیتــه مقابلــه بــا کرونــا بــرای نظــارت بــر اجــرای‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی بــا حضــور دســتگاه های‬ ‫متولــی شــد‪.‬‬ ‫شــجاعی با اشــاره به برگزاری مراســم عیدقربان‬ ‫در مناطــق ســنی نشــین راز و جــرگالن نیــز گفــت‪:‬‬ ‫کمیتــه ای متشــکل از مدیریــت بحــران‪ ،‬امــور‬ ‫مســاجد و امامــان جمعــه بــرای برگزاری بهداشــتی‬ ‫ایــن عیــد بــزرگ مســلمانان در اســتان تشــکیل‬ ‫شــود تــا نحــوه اجــرای شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫را در برگــزاری ایــن مراســم ابــاغ کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دورکاری کارمنــدان نیــز طبــق‬ ‫رنــگ بنــدی و شــیوه نامه هــای بهداشــتی ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا اعمــال می شــود و اداراتــی کــه‬ ‫ماهیــت کارشــان بــه نحــوی اســت کــه تــوان‬ ‫دورکاری را دارنــد بایــد ایــن مصوبــه را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬مســافران‬ ‫ورودی از اســتان های جنوبــی و شــرقی بایــد بــه‬ ‫صــورت ویــژه کنتــرل شــوند و در ابتــدا بایــد امــاری‬ ‫دقیــق از تــردد خودروهــا از ایــن اســتانها را داشــته‬ ‫باشــیم تــا در ورودی اســتان بــا انهــا برخــورد شــود و‬ ‫اجازه ورود اتوبوس های مسافربری را از استانهای‬ ‫جنــوب شــرقی بــه خراســان شــمالی ندهیــم‪.‬‬ ‫تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی در شــهرهای‬ ‫قرمــز‬ ‫مســوول بازرســی و نظــارت بــر ســامت اماکــن‬ ‫ورزشــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس ارزیابــی‬ ‫جدیــد ســامانه ماســک وابســته بــه وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان رنــگ کرونایــی شهرســتان های بجنــورد و‬ ‫اســفراین دوبــاره قرمــز شــد و طبــق دســتورالعمل‬ ‫ســتاد ملــی و اســتانی مقابلــه بــا کرونــا فعالیــت‬ ‫بســیاری باشــگاهها از رشــته هــای ورزشــی در ایــن‬ ‫شهرســتان هــا بــه تعطیلــی کشــاند‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات هــادی جــودی در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایرنــا‪ :‬ایــن تعطیلی هــا شــامل تمامــی باشــگاه ها‬ ‫و اماکن ورزشــی دولتی‪ ،‬خصوصی و اســتخرها‪،‬‬ ‫ســالن های سرپوشــیده و باشــگاه های بدنســازی‬ ‫در شهرســتان های بجنورد و اســفراین اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان رشــته های ورزشــی‬ ‫بــدون برخــورد و کــم برخــورد هماننــد تنیــس‪،‬‬ ‫تیرانــدازی بــا کمــان‪ ،‬دو و میدانــی‪ ،‬ســوارکاری‪،‬‬ ‫قایقرانــی‪ ،‬کوهنــوردی‪ ،‬موتورســواری اتومبیــل‬ ‫رانــی‪ ،‬دوچرخــه ســواری و والیبــال ســاحلی مجــاز‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫جــودی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن برگــزاری هرگونــه‬ ‫رقابــت و تجمعــات ورزشــی در شــرایط کرونایــی‬ ‫اســتان‪ ،‬مشــروط بــه اخــذ مجوز از ســتاد اســتانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا و اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مســوول بازرســی و نظــارت بــر ســامت اماکــن‬ ‫ورزشــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه همــکاری‬ ‫خــوب بســیاری از مدیــران باشــگاه هــای ورزشــی‬ ‫اســتان در محدودیــت هــای کرونایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود ایــن کــه باشــگاه داران زیــان هــای مالــی‬ ‫بســیاری از تعطیلــی اماکــن ورزشــی متحمــل و‬ ‫حتــی ‪ ۱۰‬درصــد از باشــگاه هــای اســتان نیز تعطیل‬ ‫شــدند‪ ،‬ولــی بــاز هــم همــکاری بســیار خوبــی بــرای‬ ‫حفــظ ســامتی شــهروندان داشــتند‪.‬‬ ‫اجــرای محدودیــت هــای صنوف در انتظــار ابالغ‬ ‫دستورالعمل‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد کــه مشــاغل‬ ‫ســطح دو تــا چهــار کــه مشــمول محدودیت هــا‬ ‫در شهرســتان های بــا الگــوی رنگ بنــدی قرمــز‬ ‫کرونایــی هســتند‪ ،‬بــا وجــود امادگــی اصنــاف بــرای‬ ‫اجــرا دســتورالعمل ان ابــاغ نشــد و پیــش بینــی‬ ‫می شــود بــا ابــاغ محدودیت هــای کرونایــی در‬ ‫واحدهــای صنفــی نیــز اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۶۷‬بیمار با‬ ‫تســت قطعــی و مثبــت مبتــا بــه بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارســتان ها بســتری شــدند و در همیــن مــدت‬ ‫نیــز ‪ ۲‬بیمــار نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد و ‪۱۰‬‬ ‫روز گذشــته ‪۱۹‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــن‬ ‫اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد بــه طــوری کــه‬ ‫امــار بیمارانــی کــه از بــدو همــه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫در ایــن اســتان در اســفندماه ‪ ۹۸‬تاکنــون بــه حــدود‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫چگونه دستبند ببافیم‬ ‫حتمــا شــما از دســتبند هــای زینتــی اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬دســتبند هایــی کــه هــم در بیــن‬ ‫اقایــان و هــم در بیــن خانــوم هــا بســیار پــر طرفــدار هســتند‪ .‬گاهــا شــاید شــما از دســتبند‬ ‫هــای فلــزی و یــا چــرم اســتفاده کنیــد امــا دســتبند هــای زیبایــی کــه دســتباف هســتند و‬ ‫البتــه گاهــا زیبایــی چنــد برابــری نســبت بــه دســت بنــد هــای چــرم و فلــزی دارنــد هــم مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه هــم تــا حــدودی خــاص هســتند و هــم بســیار زیبــا‪ ،‬کــه بایــد‬ ‫بدانیــد بافتنشــان انچنــان هــم ســخت و دشــوار نیســت‪ ،‬حتــی وســیله خاصــی هــم نیــاز‬ ‫نداریــد‪ .‬اگــر عالقــه داریــد کــه بــا ســلیقه خــود یکــی از ایــن دســتبند هــای زیبــا را ببافیــد بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫مــواد و وســایل مــورد نیاز‪/:‬بنــد یــا نــخ کتــان تــرک (دمســه یــا کوبلن یــا … ســه رنگ)‪/‬تکه ای‬ ‫چســب نواری‪/‬چنــد پونز یا ســوزن‬ ‫بنــد هــا را امــاده کنید‪:‬بــرای شــروع کار شــما بــه شــش رشــته نــخ یــا بنــد احتیــاج داریــد‪،‬‬ ‫در رابطــه بــا نــوع نــخ یــا بنــد بایــد بگوییــم کــه انتخــاب نــوع ان بــه اختیــار شماســت و شــما‬ ‫بــا مراجعــه بــه مراکــز مربوطــه مــی توانیــد از انــواع نــخ هــا اســتفاده کنیــد کــه البتــه در ایــن‬ ‫نــوع دســتبند قطــر نــخ بایــد چیــزی در حــدود نــخ هــای تســبی باشــد‪ .‬بــرای جنــس خــود بنــد‬ ‫پیشــنهاد مــا نــخ هــای کتــان تــرک اســت کــه بســیار بــرای ایــن کار مناســب اســت‪ .‬شــما بــه‬ ‫ســه رنــگ بــرای ایــن طــرح احتیــاج داریــد‪ .‬از هــر رنــگ دو بــرش ‪ ۱۰۰‬ســانتی متــری بزنیــد کــه‬ ‫در نتیجــه شــما ‪ ۶‬رشــته نــخ کــه هــر دو رشــته از ان هــا یــک رنــگ اســت در دســت داریــد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬بنــد هــا را درکنــار هــم قــرار داده و چســب بزنید‪:‬هــر دو رنــگ مشــابه را در کنــار یکدیگــر قــرار‬ ‫داده و ســپس از ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬ســانتی متــر پاییــن تــر یــک چســب نــواری یــا کاغــذی بــر روی ان هــا‬ ‫بزنیــد تــا در کنــار یکدیگــر فیکــس شــوند‪ .‬بــرای راحــت تــر بــودن کار ان را بــر روی یــک ســطح‬ ‫صــاف قــرار داده و بعــد چســب بزنیــد‪ .‬حــال شــما ‪ ۶‬رشــته بنــد داریــد کــه امــاده بافتــن اســت‪.‬‬ ‫‪ )۳‬شــروع بــه بافتــن کنید‪:‬حــال کــه شــرایط بــرای بافتــن مهیــا شــد‪ ،‬کار بســیار ســاده ای برای‬ ‫بافتــن داریــد‪ .‬بــرای شــروع بــه بافتــن ‪ ۶‬رشــته نــخ کــه دو بــه دو هــم رنــگ هســتند و در کنــار‬ ‫یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد را مهیــا داریــد‪ ،‬بنــد اول از ســمت چــپ را در دســت بگیریــد‪ ،‬دقــت‬ ‫کنیــد کــه تــا پایــان دور اول ایــن رشــته بنــد در دســت شماســت و بنــد را تــا پایــان دور اول‬ ‫عــوض نمــی کنیــد‪ ،‬حــال در حالــی کــه ایــن رشــته بنــد را در دســت داریــد رشــته بنــد بعــدی در‬ ‫ســمت راســت را در دســت دیگــر بگیریــد و از رو یــک گــره ســاده بزنیــد و پــس از زدن گــره ایــن‬ ‫کار را مجــدد تکــرار کنیــد (دو گــره بــرای هــر بنــد) وقتــی کــه دو گــره زدیــد بــه ســراغ رشــته بنــد‬ ‫بعدی(ســومی از ســمت چــپ) برویــد و ایــن کار را بــا دو گــره تکــرار کنید و ســپس رشــته بعدی‬ ‫(چهارمــی از ســمت چــپ) تــا انتهــا کــه رشــته ششــم( از ســمت چــپ) کــه بــه همــان رشــته بند‬ ‫اول کــه در دســت داشــتید گــره بزنیــد تــا دور اول تمــام شــود و رشــته بنــد اولــی را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫‪)4‬انتها و ابتدا را اماده کنید‪:‬زمانی که کار بافتن را به پایان رســاندید حال ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬ســانتی‬ ‫متــر از بــاال و همیــن انــدازه از پاییــن بافتــه نشــده باقــی مانــده اســت کــه از ایــن دو قســمت‬ ‫ان هــا را از بــاال بــه دو قســمت تقســیم میکنیم(یعنــی دو دســته ســه رشــته ای) کــه ان هــا‬ ‫را بــه دور یــک دیگــر مــی تابیــد و در انتهــا یــک گــره میزنیــد و ایــن کار را بــرای قســمت پایینــی‬ ‫هــم تکــرار مــی کنیــد تــا بنــد شــما بــرای بســتن بــه دور دســت مهیــا و امــاده باشــد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای رفــع تنــش ابــی‬ ‫و فرونشــاندن عطــش روســتاهای ایــن اســتان اعتبــار نیــاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تمــام روســتاهای دارای تنــش ابــی براســاس ســند‬ ‫تامیــن ابرســانی پایــدار بــه روســتاهای اســتان بــا‬ ‫تامیــن ایــن میــزان اعتبــار یــک پروســه زمانــی پنــج‬ ‫ســاله نیــاز اســت تــا از اب پایــدار برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬هــم اکنــون بــه دلیــل کاهــش‬ ‫بارندگــی در ســال زراعــی جــاری افــزون بــر ‪۲۶۵‬‬ ‫روســتای ایــن خطــه شــمال کشــور بــا جمعیــت ‪۱۷۰‬‬ ‫هــزار نفــری بــا تنــش ابــی مواجــه انــد و حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از ایــن روســتاها ( ‪ ۸۳‬روســتا) بــا ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫جمعیــت بــا تانکــر ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬براســاس قانــون بودجــه ســال جــاری‬ ‫بــرای رفــع تنــش ابــی در اســتان حــدود دو هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص داده شــد کــه یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار از محــل بودجــه‬ ‫اســتانی و مابقــی نیــز از بودجــه ملــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاقی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی نــزوالت‬ ‫جــوی در ســال جــاری افــزود ‪ :‬میــزان بــارش بــاران‬ ‫اســتان در ســال جــاری نســبت بــه یــک دهــه قبــل نیــز‬ ‫حــدود ‪ ۳۶‬درصــد کمتــر شــد و امســال بدتریــن ســال‬ ‫ابــی بــرای ایــن خطــه شمالشــرق کشــور محســوب‬ ‫می شــود کــه بایــد در مصــرف اب صرفه جویــی‬ ‫بیشــتری صــورت گیــرد‪.‬وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــا وجــود‬ ‫کاهــش بارندگــی‪ ،‬متاســفانه مصــرف اب مشــترکان‬ ‫ایــن اســتان ‪۱۵‬درصــد افزایــش یافــت و ایــن رونــد‬ ‫تنــش ابــی را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در ســال گذشــته میــزان مصــرف اب‬ ‫مشــترکان حدود ‪۵۳‬میلیون و ‪ ۲۵۲‬میلیون و ‪۷۸۳‬‬ ‫متــر مکعــب بــود بــه طــوری کــه ‪ ۴۸‬میلیــون و ‪۷۶۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۶۳‬متــر مکعــب ســهم بخــش خانگــی بــود‪.‬‬ ‫ســاقی افــزود‪ :‬الگــوی مصــرف تعییــن شــده بــرای‬ ‫بخــش خانگــی اســتان ‪ ۱۵‬متر مکعــب در ماه و مصرف‬ ‫بخــش غیــر خانگــی نیــز بــر اســاس ظرفیــت‪ ،‬قــرارداد‬ ‫نــوع فعالیــت و کاربــری کــه متقاضــی درخواســت‬ ‫انشــعاب نمــوده و خریــداری تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک اب در شــهرها و ‪ ۱۲۱‬هــزار‬ ‫مشــترک اب در روســتاها دارد‪.‬‬ ‫سوال مردمی‪:‬‬ ‫چرا در برخی از مناطق گرگان‬ ‫بیش از ‪ 5‬نوبت در روز هر کدام‬ ‫به مدت دو ساعت قطع میشوند؟‬ ‫اما برخی مناطق در روز ‪ 2‬نوبت‬ ‫اما ‪ 1‬ساعت دچار قطعی هستند؟‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬تیربجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 40‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪331‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش ‪ ۲۲‬درصدی شمار بیماران بستری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در اسفراین‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬شــمار بیمــاران بســتری کوویــد‪ ۱۹‬در بیمارســتان امام‬ ‫خمینــی (ره) ایــن شهرســتان نســبت بــه هفتــه گذشــته ‪ ۲۲‬درصــد افزایــش یافــت و بــه همیــن علــت‬ ‫رنگبنــدی کرونایــی ایــن خطــه از روز شــنبه بــه وضعیــت قرمــز بازگشــت‪.‬‬ ‫دکتر اســحاق ایلدرابادی اظهار داشــت‪ :‬اکنون ‪ ۲۳‬بیمار کرونایی دربیمارســتان امام خمینی( ره) تنها‬ ‫بیمارستان شهرستان بستری هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــمار مراجعان ســرپایی نســبت به هفته گذشــته افزایش زیادی نداشــته و در روز گذشــته‬ ‫‪ ۵۲‬نفــر بــرای تســت کرونــا بــه مراکز درمانــی مراجعه کردند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬تا کنون موردی از ابتالی به کرونای دلتا در شهرستان گزارش نشده است‪.‬‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬میانگیــن تســت هــای مثبــت کرونــا در شهرســتان‬ ‫اکنــون ‪ ۲۳‬درصــد اســت و شــهروندان بایــد بــا رعایــت بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از افزایــش شــیوع بیمــاری در شهرســتان و حــاد شــدن شــرایط جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ایلدرابــادی افــزود ‪ :‬قرمــز بــودن اســتان هــای گلســتان و سیســتان و بلوچســتان و تــردد مســافران ایــن‬ ‫ن غیر‬ ‫اســتانها از مســیر اســفراین در افزایش خیز مجدد بیماری کرونا موثر بوده و تعدادی از مســافرا ‬ ‫بومــی نیــز روزهــای گذشــته بــه مطــب پزشــکان شهرســتان مراجعه داشــته اند‪.‬‬ ‫زبان بدن مسئوالن‬ ‫و باب هفتم گلستان!‬ ‫ســابق بــر ایــن کــه خلــق اللــه بر اوضــاع روحــی خود‬ ‫تســلط بیشــتری داشــتند و بــا شــنیدن هــر جملــه‬ ‫یــا انتقــادی مثــل یوزپلنــگ در حــال انقــراض از‬ ‫کــوره در نمــی رفتنــد بــاز هــم معتقــد بودنــد« ادب‬ ‫مــرد بــه از دولــت اوســت» و ادب را اب حیــات‬ ‫زندگانــی و زمینــه ای بــرای بزرگــی مــی دانســتند‪.‬‬ ‫امــا االن کــه اوضــاع بزرگــی بــا گذشــته تومنــی‬ ‫هشــت صنــار تفــاوت پیــدا کــرده و بــه ژن خــوب‬ ‫و مایــه تیلــه و پارتــی و مــدرک تحصیلــی انچنانــی‬ ‫و ‪ ...‬وابســتگی شــدید پیــدا کــرده‪ ،‬طبیعتــا ً در‬ ‫چنیــن اوضاعــی‪ ،‬ادب هــم البــای دســت و پــای‬ ‫ایــن وابســتگی هــای شــدید لجــن مــال مــی شــود‬ ‫تــا جایــی کــه ســوگمندانه نشســتن و صحبــت‬ ‫کــردن و بــه قولــی زبــان تــن و بــدن برخــی مدیــران‬ ‫رده بــاالی کشــور هــم چالــه میدانــی شــده اســت!‬ ‫بــاز خــدا پــدر رضــا کیانیــان بازیگــر نقــش ابــن‬ ‫زبیــر در ســریال مختــار را بیامــرزد الاقــل بعــد از‬ ‫پایــان ســریال ‪ ،‬در نقشــش باقــی نمانــد و شــایع‬ ‫شــده حتــی در رســتوران هــای ســنتی روی تخــت‬ ‫هــم دو زانــو مــی نشــیند و ابگوشــت را در دیــزی‬ ‫ســنگی بــا دوغ ابعلــی و پیــاز لوشــان و ســبزی‬ ‫خــوردن تــازه میــل مــی کنــد؛ امــا برخــی مدیــران‬ ‫ایــن دم اخــری کــه « مدیــران بــه رفتــن گرفتنــد‬ ‫ســاز» هنــوز در حــال و هــوای ریاســت و موضــع‬ ‫بــاال و ‪ ...‬هســتند و روی صندلــی ولــو مــی شــوند!‬ ‫البتــه هنــوز مالــه کشــی پزشــکان معالــج در‬ ‫موضــوع نشســت و برخاســت از روی صندلــی و‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تمــام نشــده بــود کــه همزمــان یکــی دیگــر‬ ‫از بزرگــواران در توئیتــی منتقــدان ســاخت واکســن‬ ‫داخلــی را پــف‪ ...‬خوانــد!‬ ‫کیانــوش جهانپــور در توئیتــی به ســخنان منتقدان‬ ‫دربــاره واکســن کرونــا اشــاره کــرده و نوشــته‬ ‫«مرحــوم شــریعتی بــه خطــا در جــای دیگــری در پی‬ ‫پــف‪...‬زان تاریــخ می گشــت!‬ ‫حــاال اینکــه دکتــر شــریعتی چــه پــدر کشــتگی بــا‬ ‫ایــن بنــدگان خــدا داشــت و یــا اساســا ًبــه چه منظور‬ ‫دنبــال انهــا مــی گشــت‪ ،‬بــه خــودش مربــوط اســت‬ ‫ولــی خداوکیلــی اســتاد شــما هــم بــه منتقــدان‬ ‫حــق بدهیــد! طــرف انتقــاد مــی کنــد ترکیــه واکســن‬ ‫نســاخته ولــی ‪ 50‬میلیــون نفــر را واکســینه کــرده و‬ ‫در رده هــای اول واکسیناســیون در دنیــا اســت؛ مــا‬ ‫اینجــا شــش رقــم واکســن ســاختیم ولــی هنــوز ‪3‬‬ ‫میلیــون نفــر هــم واکســن نــزده انــد و بــرای واکســن‬ ‫زدن هــم بایــد از ســر و کــول هــم بــاال برونــد! وگرنــه‬ ‫ایــن بنــده خــدای منتقــد بــه هیــچ عنــوان بــر اســاس‬ ‫فرمایشــات دهخــدا منــدرج در فرهنگ لغت شــان‪،‬‬ ‫سســت‪ ،‬ضعیــف‪ ،‬بیــکاره‪ ،‬پخمــه و چلمــن‪ ،‬احمق‪،‬‬ ‫نــادان‪ ،‬بی غیــرت‪ ،‬قرمســاق‪ ،‬بــی درد و بــی رگ‬ ‫نیست! اتفاقا ً چهار ستون بدنش هم سالم است‬ ‫فقــط ســوال برایــش پیــش امــده اســت! همیــن ‪...‬‬ ‫ای کاش فرصتــی پیــش بیایــد و دوســتان البــای‬ ‫ایــن همــه خدمترســانی بــه خلــق و ادای تکلیــف‪،‬‬ ‫بــاب هفتــم گلســتان ســعدی علیــه الرحمــه را کــه‬ ‫در بــاب تربیــت نگاشــته شــده اســت‪ ،‬ورق بزننــد‬ ‫یــا دســتکم فایــل صوتــی اش را گــوش کننــد! جــای‬ ‫دوری نمــی رود‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تعطیلی دوباره سالن سینماهای بجنورد‬ ‫و اسفراین با وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫فعالیت نگارخانه ها‪ ،‬ســالن های ســینما‪ ،‬تئاتر و اموزشــگاه های‬ ‫ازاد هنری و ســینمایی بجنورد و اســفراین به علت وضعیت قرمز‬ ‫کرونایــی تــا اطــاع بعدی متوقف شــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســاامی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس رنــگ بنــدی جدیــد ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا شهرســتان هــای بجنــورد و اســفراین از شــنبه در وضعیــت‬ ‫قرمــز قــرار گرفــت کــه فعالیــت نگارخانــه هــا‪ ،‬ســالن هــای ســینما‬ ‫و اموزشــگاه هــای ازاد هنــری در ایــن شــهرها بصــورت حضــوری‬ ‫ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫ابوالحســن حیــدری گفــت‪ :‬از نیمــه دوم فروردیــن مــاه ســالن‬ ‫هــای ســینما و تئاتــر و همچنیــن مــوزه هــا و نمایشــگاه هــا در‬ ‫گــروه بنــدی کرونایــی از ‪ ۳‬بــه ‪ ۲‬تغییــر کــرد تــا تعطیلــی انهــا منــوط‬ ‫بــه قرمــز شــدن شــهرها باشــد و بتواننــد در وضعیــت نارنجــی بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ممنوعیــت اموزش هــای حــوزه فضــای مجــازی را‬ ‫در بــر نمی گیــرد و تنهــا شــامل اموزش هــای حضــوری (گروهــی و‬ ‫انفرادی) اســت و از ســرگیری و یا تمدید ممنوعیت فعالیت مراکز‬ ‫فــوق تابــع مصوبــات ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫براســاس تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا تعطیلــی مشــاغل گــروه ‪ ۲‬از‬ ‫‪ ۱۲‬تیرمــاه تــا اطــاع بعــدی ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس از کشــت پنــج هــزار و ‪۷۵۲‬‬ ‫هکتــار شــالی توســط کشــاورزان ایــن شهرســتان درســال جــاری‬ ‫خبــر داد و گفــت کــه ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول بــه ســبب‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارش هــا طــی ســال ابــی امســال (مهــر ‪۹۹‬‬ ‫تاکنــون)‪ ۶۲ ،‬درصــد کمتــر از ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زراع اظهــار داشــت‪ :‬امســال کشــاورزان گنبــدی عــاوه‬ ‫بــر ســطح کشــت اشــاره شــده بــه صــورت ســنتی و غرقابــی‪ ،‬در ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار از اراضــی زراعــی خــود نیــز شــالی بــه صــورت خشــکه کاری‬ ‫کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه خشکســالی شــدید ســال زراعــی جــاری که‬ ‫در ‪ ۵۰‬ســال اخیر کم ســابقه بوده و نیز اســتمرار کاهش نزوالت‬ ‫ی الزم بــه کشــاورزان ایــن‬ ‫اســمانی در گنبــدکاووس‪ ،‬اطــاع رســان ‬ ‫شهرســتان بــرای پرهیــز از کشــت شــالی انجــام شــد‪.‬‬ ‫زارع بــا قدرانــی اضافــه کــرد‪ :‬کارشناســان جهادکشــاورزی توصیــه‬ ‫مــی کننــد کــه بــه جــای شــالی‪ ،‬کشــت پنبــه‪ ،‬ســویا‪ ،‬افتابگــردان‪،‬‬ ‫کنجــد و ســورگم کــه مقــاوم بــه کــم ابــی و گرمــا هســتند را در‬ ‫دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان و محققــان ‪ ۲‬حــوزه اب و کشــاورزی در‬ ‫گلســتان‪ ،‬در هر هکتار کشــت ســنتی ‪ -‬غرقابی شــالی در اســتان‬ ‫بســته بــه رقــم‪ ،‬اب و هــوای منطقــه‪ ،‬خــاک و مدیریــت مزرعــه‬ ‫شــالی بیــن ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار مترمکعــب اب مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نوجوانــان بــه علــت گرمــا هــوا بــه قصــد شــنا بــه اســتخر کشــاورزی رفتــه‬ ‫بودنــد کــه پــای یکــی از ایــن افــراد در گل و الی کــف اســتخر گیــر کــرد و نفــر دوم بــرای‬ ‫نجــات وی اقــدام مــی کنــد کــه هــر ‪ ۲‬نفــر فــوت شــدند‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر اســفراین گفــت ‪ :‬هنــگام حضــور نیروهــای امــدادی در‬ ‫محــل حادثــه ایــن افــراد غــرق شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ســارمی افــزود ‪ :‬بــه علــت نداشــتن تجهیــرات غواصــی در جمعیــت هــال احمر شهرســتان‬ ‫یــک تیــم عواضــی از هیــات نجــات غریــق اســتان بــرای خــروج پیکــر ایــن فــرد از اســتخر‬ ‫کشــاورزی هماهنــگ و اعــزام شــد‪.‬‬ ‫در سال جاری این پنجمین نوجوانی است که در استخر کشاورزی غرق می شوند‪.‬‬ ‫دو نوجوان ماه گذشته در استخر کشاورزی در شهرستان راز و جرگالن غرق شدند‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫منابع ابی کشور ورشکستگه شدن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــبکه های‬ ‫زیــر پوشــش ایــن مدیریــت در بهــار امســال ‪ ۳۱‬هــزار تــن انــواع‬ ‫نهاده هــای دامــی را بیــن دامــداران اســتان توزیع کردند که نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نهــاده هــا شــامل انــواع‬ ‫ســبوس‪ ،‬جــو‪ ،‬یونجــه‪ ،‬ذرت علوفــه ای و دانــه ای‪ ،‬ســویا‪ ،‬کاه و‬ ‫کلــش و کنســانتره دامــی بــوده اســت کــه بیشــترین نهــاده دامــی‬ ‫توزیــع شــده مربــوط بــه کنســانتره بــا مقــدار ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۸۱‬تــن‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال توســط شــبکه شــرکت های تعــاون‬ ‫روســتایی و تولیــد اســتان در ایــن بــازه زمانــی میــزان ‪ ۶‬هــزار و ‪۳۵۴‬‬ ‫تــن انــواع کودهــای شــیمیایی میــان کشــاورزان و تولیــد کننــدگان‬ ‫اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضانی افزود‪ :‬کودهای شــیمیایی توزیع شــده شــامل کود اوره‪،‬‬ ‫انــواع کــود فســفاته‪ ،‬ریــز مغــذی‪ ،‬الــی و زیســتی بــوده اســت کــه از‬ ‫ایــن میــزان‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۴۵‬تــن مربــوط بــه توزیــع کــود اوره اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت شــبکه تعاونــی هــای روســتایی اســتان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۶‬هزار لیتر انواع ســموم شــیمیایی را تامین و در بخش‬ ‫کشــاورزی اســتان توزیــع کرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر اســفراین گفــت ‪ ۲ :‬نوجــوان ‪ ۱۸‬ســاله اســفراینی در یــک‬ ‫اســتخر کشــاورزی در روســتای کالتــه پیالــه اســفراین غــرق شــدند‪.‬‬ ‫ابراهیــم ســارمی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن حادثــه در‬ ‫اســتخر کشــاورزی روســتای‬ ‫کالتــه پیالــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫اســفراین رخ داده بــود‬ ‫ســاعت حــدود ‪ ۱۵‬و ‪۴۵‬‬ ‫دقیقــه بــه جمعیــت هــال‬ ‫احمــر اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه گــروه واکنــش‬ ‫ســریع هــال احمــر بــه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توزیع ‪ ۳۱‬هزار تن نهاده‬ ‫دامی در بین دامداران‬ ‫در سالجاری بیش ازپنج هزار‬ ‫هکتار از مزارع شالی کشت شد‬ ‫غرق شدن‪ ۲‬نوجوان اسفراینی در استخر کشاورزی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪24‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــردد زیــاد شــهروندان اســفراین‬ ‫بــه اســتان تهــران کــه اکنــون در وضعیــت قرمــز‬ ‫قــرار دارد و حضــور مــردم در تجمعات انتخاباتی‬ ‫نیــز کــه پــس از گذشــت ‪ ۲‬هفتــه اکنــون خــود را‬ ‫در افزایــش شــمار بیمــاران کرونــا در شهرســتان‬ ‫نشــان مــی دهــد از دیگــر دالیــل تغییــر رنــگ‬ ‫کرونایــی شهرســتان بــه رنــگ قرمــز اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین‬ ‫میانگیــن رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در‬ ‫ســطح شهرســتان اســفراین را براســاس بررسی‬ ‫هــای انجــام شــده ‪ ۸۱‬درصــد ذکرکــرد و افــزود‪:‬‬ ‫میــزان رعایــت ان در برخــی نقــاط روســتایی شهرســتان کمتــر اســت‪.‬‬ ‫بازگشت محدودیت قرمز کرونایی‬ ‫ایلدرابــادی گفــت ‪ :‬بــا ورود شهرســتان بــه وضعیــت قرمــز از روز شــنبه ‪ ۱۲‬تیرمــاه محدودیــت کرونایــی‬ ‫ویــژه شــهرهای قرمــز از امــروز بــه اســفراین بازگشــته و بــر اســاس مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا همــه‬ ‫پارکهــا و بوســتانهای شــهر تعطیــل ده و فعالیــت مجموعــه هــای ورزشــی و ســانهای پذیرایــی تــا اطــاع‬ ‫بعــدی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورودی و خروجــی هــای شهرســتان نیــز مدیریــت مــی شــود و از ورود خودروهــای شــخصی غیــر‬ ‫بومــی بــه اســفراین و خــروج خودروهــای هــای شــخصی اســفراین بــه ســایر شــهرها جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نایــب رئیــس بنیــاد ملــی گنــدم و دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان گفــت‪ :‬کشــاورزان اولیــن قربانیــان خشکســالی هســتند چــرا کــه منابــع ابــی کشــور بــه مرحلــه ورشکســتگی‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر شــرایط کشــاورزی در کشــور و گلســتان دارای وضعیــت خــاص و ویــژه بــوده‬ ‫و بــرای حــل مشــکالت کشــاورزان بایــد در دســتور کار متولیــات باشــد‪.‬‬ ‫دبیر خانه کشاورز گلستان افزود‪ :‬کشاورزی کار پرریسکی است و همه ساله با قهر طبیعت روبرو هستیم لذا باید کشاورز مورد حمایت دولت واقع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه کشور در بخش مرغ‪ ،‬دام و غیره دارای مشکالتی است که برخی از ان به واردات و وابستگی ما به دنیا برمی گردد‪.‬‬ ‫ایمانــی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون بــار مشــکالت بــه انــدازه ای اســت کــه دام مولــد را بــه کشــتارگاه مــی برنــد و ایــن امــر بــه دلیــل ایــن اســت کــه علوفــه و خــوراک متراکــم‬ ‫نداریــم‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا بیــان ایــن کــه ســوء مدیریــت ســبب شــده تــا ایــن مشــکالت در کشــور ایجــاد شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی مــا اب ســد مدیریــت شــده در اختیــار‬ ‫داریــم بایــد شــرایطی ایجــاد شــود هــم زارع و هــم دامــدار از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۰۰ :‬هــزار هکتــار از اراضــی شــمال و بخــش میانــی اســتان در اثــر خشکســالی از بیــن رفــت و خریــد گنــدم بــه ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن هــم نرســیده در صورتــی کــه در‬ ‫ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــون تــن گنــدم خریــداری مــی شــد‪.‬‬ ‫ایمانی ادامه داد‪ :‬باید نگاه ویژه ای به کشاورزی داشته باشیم تا ان ها به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬مــا هــم اکنــون کمبــود اب و بحــران را پشــت ســر گذاشــته ایــم و بــه ورشکســتگی اب رســیده ایــم‪ ،‬رودهــای دائمــی و فصلــی مــا خشــک شــده و اولیــن‬ ‫قربانــی ان کشــاورزان هســتند‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان گفــت‪ :‬پیگیــری هایــی بــرای رفــع مشــکالت کشــاورزان از مدیریــت بحــران جهــاد کشــاورزی و وزارت کشــور شــده و مقــرر شــد ســه هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت ارزان قیمــت و دو هــزار میلیــارد تومــان بــرای بخشــودگی ســود و کارمــزد و امهــال یــک ســاله تســهیالت بــرای کشــاورزان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬زمان خشکسالی اولین مساله ای که مطرح می شود‪ ،‬کشاورزی است‪ ،‬ایا می توان ان را تعطیل کرد پس اشتغال و امنیت غذایی چه می شد‪.‬‬ ‫ایمانی بیان کرد‪ :‬باید تدبیری شود تا عالوه بر حفظ منابع ابی‪ ،‬کشاورزی را هم ادامه دهیم که این امر با همکاری همه نهادها میسر می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 43‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ ۲۱‬تیرماه سامانه جامع خدمات ازدواج‬ ‫جوانان راه اندازی می شود‬ ‫دبیــر مجمــع خیریــن ازدواج اســان کشــور گفــت کــه ســامانه جامــع خدمــات ازدواج اســان بــا محوریــت‬ ‫اســتان گلســتان و بــه منظــور ثبــت اطالعــات زوجیــن‪ ،‬نیکــوکاران و اصنــاف در راســتای رســیدگی و کمــک‬ ‫بــه تســهیل ازدواج اســان ‪ ۲۱‬تیرمــاه جــاری همزمــان بــا شــروع هفتــه ازدواج اســان راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی محمدی نیــک در جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان گنبــدکاووس باموضــوع ازدواج‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اطالعات ثبت شــده بر ســامانه جامع خدمات ازدواج اســان کشــور همانند ســامانه ‪ ۱۱۸‬خواهد بود‬ ‫و ایــن اطالعــات در اختیــار افــراد متقاضــی کمــک بــه تســهیل ازدواج اســان جوانــان قــرار داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه هــم اکنــون ‪ ۱۰‬میلیــون جــوان کشــور در اســتانه ازدواج قــرار دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کمک بــه ازدواج‬ ‫ایــن قشــر کــه بــه دالئــل مختلــف از مشــکالت اقتصــادی و تــورم و گرانــی ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫دشــمنان‪ ،‬موفــق بــه ازدواج نشــدند بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه ادارات و نهادهــا‪ ،‬نیکــوکاران‪ ،‬اصنــاف و‬ ‫تشــکل های مــردم نهــاد بایــد مــورد توجــه و اهتمــام جــدی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫محمــدی نیــک بــا یــاداوری تصویــب قانــون تســهیل ازدواج جوانــان توســط مجلس شــورای اســامی و تایید‬ ‫ان از ســوی شــورای نگهبــان درســال ‪ ،۸۴‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه در ایــن قانــون شــرح وظایــف همــه‬ ‫ادارات و نهادهــای متولــی و مســائل حــوزه اشــتغال‪ ،‬مســکن‪ ،‬مســتمری زوجیــن از محــل صنــدوق اندوختــه‬ ‫ازدواج جوانــان مشــخص شــده امــا اقدامــات قابــل توجهــی در ایــن بخــش انجــام نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع خیریــن ازدواج اســان ادامــه داد‪ :‬فراهــم کــردن شــرایط و مقدمــات ازدواج اســان جوانــان‬ ‫نیازمنــد جهــاد فرهنگــی اســت و ایــن مجمــع از چنــد ســال پیــش موتــور اجرایــی قانــون تســهیل ازدواج‬ ‫جوانــان را بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای مردمــی‪ ،‬ادارات و نهادهــا‪ ،‬نیکــوکاران‪ ،‬اصنــاف و تشــکل های‬ ‫مــردم نهــاد روشــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برگــزاری ‪ ۲‬مرحلــه پویــش ملــی ازدواج اســان در ‪ ۲‬ســال گذشــته را از جملــه اقدامــات مجمــع خیریــن‬ ‫ازدواج کشــور دانســت و گفــت‪ :‬جامعــه نیکــوکاران در ســال اول ایــن پویــش هــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیــارد ریــال و در‬ ‫ســال دوم پویــش هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای کمــک بــه تهیــه بســته های جهیزیــه و معیشــتی زوجیــن‬ ‫جــوان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫محمــدی نیــک اضافــه کــرد‪ :‬امســال ســومین پویــش ملــی کمک به ازدواج اســان کشــور با محوریت اســتان‬ ‫گلســتان و بــه میزبانــی شهرســتان گنبــدکاووس اجــرا شــده و ایــن پویــش بــه منظــور تهیــه اقــام جهیزیــه و‬ ‫کمــک بــه ازدواج جوانــان‪ ،‬در هفتــه ازدواج اســان فعالیــت خــود را بــه طــور رســمی اغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان گلســتان نیــز درایــن جلســه گفــت کــه ایــن اداره‬ ‫کل در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره ملــی ازدواج اقــوام ایــران زمیــن نمــود و امســال بــه ســبب‬ ‫بیمــاری کرونــا هزینه هــای برگــزاری جشــنواره ســوم را صــرف تهیــه اقــام جهیزیــه بــرای جوانــان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ساســان معیــن افــزود‪ :‬ســومین پویــش ملــی کمــک بــه ازدواج جوانــان کشــور امســال در گلســتان و بــه‬ ‫میزبانــی گنبــدکاووس برگــزار خواهــد شــد و همــه ادارات و نهادهــا‪ ،‬نیکــوکاران‪ ،‬اصنــاف و تشــکل های مــردم‬ ‫نهــاد اســتان و شهرســتان ها بایــد بــه برگــزاری باشــکوه ایــن پویــش کــه در هفته ازدواج اســان (‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۷‬تیر)‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬کمــک نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز درایــن جلســه از امادگــی ایــن شهرســتان بــرای برگــزاری ســومین پویــش ملی‬ ‫کمــک بــه ازدواج اســان کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬برگــزاری موفــق ایــن پویــش نیــاز بــه جریــان ســازی فرهنگــی و‬ ‫ایجــاد فضــای مشــارکت عمومــی بــرای تامیــن اقــام ضــروری جهیزیــه جوانــان دارد کــه بــرای تحقــق ان از همــه‬ ‫ظرفیت هــای اداری و مردمــی‪ ،‬نیکــوکاران‪ ،‬تشــکل های مــردم نهــاد و رســانه ها اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬مــردم‪ ،‬نیکــوکاران و تشــکل های مــردم نهــاد در گنبــدکاووس همــواره در انجــام‬ ‫کارهــای خیرخواهانــه در ســطح شهرســتان‪ ،‬اســتان و کشــور پیشــگام بودنــد و ایــن همبســتگی و همدلــی‬ ‫خود را در جریان حوادث غیرمترقبه مانند ســیل و نیز در دوران شــیوع بیماری کرونا و کمک به نیازمندان‬ ‫اســیب دیــدگان اثبــات کردنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 73‬فقره سرقت‬ ‫ودستگیری ‪ 10‬نفر سارق و مالخر‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 10‬نفــر‬ ‫ســارق و مالخــر و کشــف ‪ 73‬فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع ‏چندیــن مــورد‬ ‫ســرقت در ســطح اســتان‪ ،‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را بــا جدیــت در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار‏دادنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه موفــق شــدند‬ ‫متهمــان را شناســایی‏کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاراگاهــان در چنــد‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه و جداگانــه ‪ 10‬نفــر ســارق و مالخــر را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏کردنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 73‬فقــره‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪،‬‏یــاد اور شــد‪ :‬ســرقت از منــزل‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬اماکــن خصوصــی و دولتــی‪ ،‬خــودرو‪ ،‬داخــل‬ ‫خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت و ‪ ...‬از جملــه ســرقت ‏هــای‬ ‫انجــام ظــده توســط ایــن افــراد بــود‪.‬‏‬ ‫کالهبرداران میلیاردی‬ ‫به پایان راه رسیدند ‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 3‬نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 6‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و‬ ‫‪ 322‬میلیــون‏ریــال در اســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای‬ ‫مختلــف اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان کــرده انــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه ‏مراتــب در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند ایــن افــراد را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬متهمــان کــه بــه صــورت بانــدی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان مــی کردنــد‪ ،‬در عملیــات غافلگیرانــه پلیــس دســتگیر‬ ‫و‏بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره‬ ‫کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 1‬‏میلیــارد و ‪ 322‬میلیــون ریــال‬ ‫کالهبــرداری اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام ‏مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫سارقان سابقه دار با ‪ 26‬فقره‬ ‫سرقت از اماکن خصوصی‬ ‫در بجنورد دستگیر شدند ‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 26‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی در بجنــورد‬ ‫خبــر‏داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چندیــن مــورد ســرقت از اماکــن خصوصی‬ ‫در ســطح شــهر بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس‏اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بــی‬ ‫وقفــه موفــق شــدند ‪ 2‬نفــر ســارق را در ایــن رابطــه شناســایی‬ ‫کننــد‪،‬‏افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل کاراگاهــان هر ‪ 2‬ســارق دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر پلیــس اگاهــی اســتان منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 26‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی در‏شــهر بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬هــر‬ ‫دو متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫جذب ‪ ۱۳۰‬هزار دالری سرمایه گذاری خارجی در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بهــار امســال ‪ ۱۳۰‬هــزار دالر‬ ‫ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن‬ ‫اســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن میــزان ســرمایه گذاری‬ ‫در قالــب طــرح مشــارکتی از‬ ‫ســوی ســرمایه گــذاری از کشــور‬ ‫افغانســتان بــرای اجــرای یــک‬ ‫واحــد صنعتــی تولیــد مــواد‬ ‫بهداشــتی و شــوینده در شــهرک‬ ‫صنعتــی بیــدک بجنــورد جــذب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن واحــد صنعتــی‬ ‫در مرحلــه تکمیلــی قــرار دارد‬ ‫و بــزودی بــا نصــب تجهیــزات و‬ ‫ماشــین االت بــه بهــره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس ســتاد جلــب و جــذب ســرمایه گــذاری‬ ‫خارجــی خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬در هشــت ســال‬ ‫گذشــته در مجمــوه ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۵۱‬هــزار یــورو مجــوز‬ ‫ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن اســتان طــی هشــت ســال‬ ‫اخیــر صــادر شــد‪.‬‬ ‫درخشــانی افــزود ‪ :‬ایــن مجــوز هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫خارجــی بــرای ســرمایه گــذار چهــار کشــور ایتالیــا‪،‬‬ ‫هندوســتان‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان در حــوزه مــواد‬ ‫شــوینده‪ ،‬ســنگ های تزیینــی و تولیــد الکتــرود‪ ،‬فــراوری و‬ ‫بســته بندی مــواد غذایــی جــذب شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۵۱‬هــزار یــورو از ایــن ســرمایه‬ ‫گذاری هــا در بــه اســتان خراســان شــمالی وارد و در بخــش‬ ‫تولیــدی جــذب و مابقــی ســرمایه گذاری نیــز در حــال‬ ‫بســتری ســازی بــرای جلــب و جــذب قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی اســتان خراسان شــمالی‬ ‫صــدور مجــوز بــرای تولیــد و فــراوری ســنگ های معدنــی‬ ‫تزیینــی را یکــی از بزرگتریــن ســرمایه گذاری های خارجــی‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی اعــام کــرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫حجــم ایــن ســرمایه گذاری ‪ ۸.۳‬میلیــون یــورو اســت‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور‬ ‫جــذب شــد و اســتان خراســان شــمالی طبــق گــزارش‬ ‫رســمی رتبــه ‪ ۲۹‬را در بیــن اســتان های کشــور در جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاری خارجــی بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۵‬ناحیــه و شــهرک صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی دارد کــه ‪ ۲۵۷‬واحــد صنعتــی در‬ ‫ایــن نواحــی و شــهرک هــا فعالیــت دارنــد و ایــن اســتان‬ ‫بــا تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن محصــول‬ ‫باغــی و کشــاورزی‪ ۴۵ ،‬هــزار تــن فــوالد و ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی زمینــه مســاعدی بــرای جهــش‬ ‫تولیــد دارد‪.‬‬ ‫کــه از ســوی یکــی از ســرمایه گذاران ایتالیایــی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫درخشــانی اظهارداشــت ‪ :‬همچنیــن ‪ ۳۰۷‬هــزار یــورو‬ ‫توســط ســرمایه گذاران پاکســتانی در زمینــه فــراوری‬ ‫و بســته بندی مــواد غذایــی‪ ۱۱۰ ،‬هــزار یــورو توســط‬ ‫ســرمایه گذاران کشــور افغانســتان در زمینــه تولیــد مــواد‬ ‫شــوینده و ‪ ۳۳۴‬هــزار یــورو توســط ســرمایه گذاران‬ ‫هنــدی در اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نایــب رییــس ســتاد جلــب و جذب ســرمایه گذاری خارجی‬ ‫اســتان خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬قبــل از اغــاز بــه کار‬ ‫دولــت یازدهــم شــرکت «کیــا الکتــرود» تنهــا شــرکتی در‬ ‫حــال رایزنــی بــرای ســرمایه گذاری در اســتان بــود کــه بــا‬ ‫روی کار امــدن دولــت یازدهــم ایــن ســرمایه گذاری جــذب‬ ‫شــد و تمامــی فعالیت هــای ان در ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه بعــد‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫درخشــانی اظهارداشــت ‪ :‬بــا وجــود تحریم هــا و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اقدامــات خوبــی در اســتان بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی انجــام شــد و تــاش داریــم‬ ‫تــا بــا فراهــم کــردن شــرایط بــرای بخــش خصوصــی رونــق و‬ ‫جهــش اقتصــادی در اســتان محقــق شــود‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی در دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫تغییر ساعت فعالیت‬ ‫ادارات در گلستان‬ ‫ســاعت فعالیــت ادارات در گلســتان بــا توجــه بــه هشــدار‬ ‫افزایــش دمــا‪ ،‬تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســتاد مدیریــت بحــران‬ ‫اســتان در اطالعیــه ای اعــام کــرد بــه علــت پیــش‬ ‫بینــی گرمــای کــم ســابقه در اســتان ســاعت کاری تمــام‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬موسســات و بانــک هــای اســتان بــه‬ ‫جــزء دســتگاه هــای خدمــات رســان از (دوشــنبه) ســاعت‬ ‫‪ ۶:۳۰‬صبــح لغایــت ‪ ۱۱‬خواهــد بــود‬ ‫بــر اســاس اعــام اســتانداری گلســتان‪ ،‬بــا پیــش بینــی‬ ‫هواشناســی مبنــی بــر افزایــش دمــای هــوا در روز دوشــنبه‬ ‫(‪ ۱۴‬تیــر) تــا ‪ ۵۰‬درجــه ســانتیگراد فــردا ســاعت کاری تمــام‬ ‫ادارات دولتــی اســتان کاهــش یافــت و ادارات تــا ســاعت‬ ‫‪ ۱۱‬صبــح خدمــات مــی دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از ‪ ۱۵‬تیرمــاه‪ ،‬رونــد فعالیــت ادارات از ســاعت‬ ‫‪ ۶:۳۰‬تــا ‪ ۱۳:۳۰‬دقیقــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم هواشناســی گلســتان دمای هوای اســتان‬ ‫در روز دوشــنبه در اغلــب نقــاط اســتان بــه بــاالی ‪ ۵۰‬درجــه‬ ‫خواهد رســید و پس از ان در روز ســه شــنبه با ورود ســامانه‬ ‫جدیــد رونــد دمایــی اســتان کاهشــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪331‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫تولید عسل بهاره‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نوســانات دمایــی و‬ ‫خشکســالی موجب کاهش ‪ ۱۵‬درصدی برداشــت عســل‬ ‫بهــاره در زنبورســتان های ایــن اســتان نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال شــد‪.‬‬ ‫علیرضا صادق اظهار داشــت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۹۳۱‬تن عســل‬ ‫از کلنــی هــای زنبــور در ســطح مراتــع و باغ هــای ایــن‬ ‫اســتان در بهــار امســال تولیــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫امســال کلنــی هــای زنبورســتان هــای اســتان سرشــماری‬ ‫نشــد افــزود‪ :‬براســاس سرشــماری انجــام شــده ســال‬ ‫گذشــته‪ ۲۲۴ ،‬هــزار کلنــی در زنبورســتان های ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس تعــداد ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۲۵‬بهره بــردار در ایــن اســتان در حــوزه تولیــد عســل و‬ ‫ســایر فراورده هــای ان فعالیــت دارنــد کــه یکهــزار و ‪۹۳‬‬ ‫نفــر نیــز بــه عنــوان کارگــر در ایــن زنبورســتان ها مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال بــه ازای هــر کلنــی ‪ ۱۲‬کیلوگــرم‬ ‫عســل تولیــد شــد کــه میانگیــن کشــوری ان‪۱۰.۲‬‬ ‫کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن تولیــد عســل در این اســتان‬ ‫نســبت به کشــور حدود ‪ ۲‬کیلوگرم بیشــتر اســت افزود‪:‬‬ ‫بــا وجــود ایــن در برخــی از ســال ها از هــر کلنــی ‪۱۴‬‬ ‫کیلوگــرم عســل نیــز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫صــادق بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی در تولیــد عســل‬ ‫در ســطح کشــور جایــگاه هشــتم را دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مدیریــت تقویــم بــرای کــوچ کندوهــا در زمان هــای‬ ‫مناســب و اســتفاده از مراتــع و باغ هــا‪ ،‬مدیریــت تغذیــه‪،‬‬ ‫مبــارزه بــه موقــع بــا بیماری هــا در میــزان تولیــد و کیفیــت‬ ‫ان موثــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــر طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــرایط مناســب اب‬ ‫و هوایــی و وجــود مراتــع غنی پوشــیده از گیاهان دارویی‬ ‫باعــث تولیــد مرغــوب عســل در ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خــروج از تــک محصولــی و توجــه بــه‬ ‫توســعه تولیــد ســایر فراورده هــای زنبــور عســل از قبیــل‬ ‫ژلــه رویــال‪ ،‬گــرده گل و گســترش زنبورســتان ها از برنامه‬ ‫هــای ایــن ســازمان بــرای ســال های اینــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته حــدود ‪ ۷۰‬کیلوگرم‬ ‫ژلــه رویــال‪ ،‬گــرده گل و زهــر زنبــور در زنبورســتان های‬ ‫ایــن اســتان تولیــد شــد افــزود‪ :‬صنعــت زنبــورداری‬ ‫بایــد در اســتان بیشــتر رونــق گیــرد و عــاوه بــر ایجــاد‬ ‫اشــتغال و تولیــد عســل و ســایر فراورده هــا‪ ،‬گــرده‬ ‫افشــانی نیــز بــه عملکــرد ســایر بخش هــا کمــک خواهــد‬ ‫کــرد کــه نقــش مهمــی در افزایــش تولیــدات محصوالت‬ ‫کشــاورزی دارد‪.‬‬ ‫صــادق افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی امســال‬ ‫تولیــد ژلــه رویــال ‪ ،‬گــرده گل و زهــر زنبــور کاهــش‬ ‫یافتــه امــا هنــوز امــاری از میــزان تولیــدات بــه دســت‬ ‫نیامــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد عســل و ســایر فراورده هــای ان ارزاور‬ ‫اســت بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن صنعــت را در اســتان‬ ‫بیشــتر گســترش دهیــم کــه اشــتغال زایی زیــادی را نیــز‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تنــوع گونه هــای گیاهــی‪ ،‬اســتفاده از شــیوه های‬ ‫ارگانیــک بــرای مبــارزه بــا بیماری هــا‪ ،‬تولیــد عســل بــدون‬ ‫تغذیــه شــکر و مدیریــت صحیــح زنبورســتان ها را از‬ ‫عوامــل تولیــد عســل کیفــی و مرغــوب برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــر طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنانش بــر برندســازی تولیــدات عســل در اســتان‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن محصــول بایــد بــا بســته‬ ‫بندی هــای مناســب بــه بــازار عرضــه شــود زیراکــه عرضــه‬ ‫محصــول فلـه ای و بعضــا تقلــب باعــث بی اعتمــاد شــدن‬ ‫برخــی از مــردم نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫صــادق بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۷۹‬تــن شــکر بــرای زنبــورداران‬ ‫اســتان اختصاص یافت اظهار داشــت‪ :‬این میزان شــکر‬ ‫در بیــن شــرکت ها و اتحادیه هــای زنبــورداران توزیــع‬ ‫شــده اســت کــه بــا قیمــت مصوب تنظیــم بــازار در اختیار‬ ‫تولیــد کننده هــای عســل قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وجــود اقلیــم متفــاوت در گســتره ‪ ۲‬میلیــون هکتــاری‬ ‫خراسان شــمالی شــرایط را بــرای پــرورش زنبــور عســل‬ ‫فراهــم کــرده اســت بــه طوریکــه رشــته های کوه هــای‬ ‫االداغ‪ ،‬ســالوک و شــاه جهــان از بهتریــن مناطــق بــرای‬ ‫تولیــد عســل در اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪331‬‬ ‫فواید ورزش دفاع شخصی بانوان‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها نشــان‬ ‫می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف عملکردهــای‬ ‫شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن‬ ‫ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام این وب ســایت ها‬ ‫ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره‬ ‫راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را تمریــن‬ ‫نرگس حق مرادی‬ ‫کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟ ایا ما را‬ ‫باه وش تر می کند؟‬ ‫عملکرد مغز انسان‬ ‫مغــز شــما اندامــی اســت کــه به واســطه تحریــکات ذهنــی‬ ‫پیشــرفت می کنــد‪ .‬مغــز بــا ایجــاد نورون هــای جدیــد‬ ‫به طــور مرتــب خــود را بــا شــرایط وفــق می دهــد‪ ،‬رشــد‬ ‫می کنــد و سیم کشــی مجــدد می شــود‪ .‬زمانــی کــه ســن‬ ‫افــراد بــاال م ـی رود‪ ،‬ممکــن اســت حافظــه یــا مهارت هــای‬ ‫حرکتــی خوبشــان را از دســت بدهنــد کــه به جــز در مــوارد‬ ‫مرتبــط بــا بیمــاری‪ ،‬در بیشــتر مواقــع دلیلــش ورزش ندادن‬ ‫و تقویت نکــردن مغــز اســت‪ .‬ایــن یعنــی اگــر از مغزتــان‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ ،‬اطالعاتــش را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف چــه تاثیــری بــر عملکــرد مغــز‬ ‫دارد؟‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف ارتباطــات عصبــی مغــز را‬ ‫قوی تــر می کنــد و حتــی ارتباطــات جدیــدی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫درســت مثــل ایــن اســت کــه تمرینــات جســمانی عملکــرد‬ ‫بدنــی شــما را بهبــود داده و عضــات را رشــد می دهنــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا دســت مخالــف تــان بنویســید‪ .‬از ان بــرای‬ ‫کنتــرل مــوس کامپیوتــر یــا کنتــرل تلویزیــون اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا دســت مخالــف مســواک بزنیــد‪ .‬احتمــاال متوجــه‬ ‫می شــوید کــه دقیق شــدن روی حــرکات خیلــی ســخت تر‬ ‫اســت‪ .‬شــاید حرکت دادن دســت در خالف جهت ســرتان‪،‬‬ ‫بــرای بــار اول کمــی مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــا دســت مخالــف می نویســید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫حســی را کــه اولیــن بــار بــرای نوشــتن اســمتان داشــتید‬ ‫بــه یادتــان بیــاورد‪ .‬شــاید حــس بی دس ـت وپا بــودن پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا ایــن فقــط بــه ایــن دلیل اســت که داریــد مهارت‬ ‫جدیــدی را بــه مغزتــان امــوزش می دهیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده مرتــب از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن کار‬ ‫در نهایــت دانــش و توانایــی اســتفاده از ان بــا عملکــردی‬ ‫بهتــر را بــه شــما می دهــد؛ هرچنــد کــه ممکــن اســت ایــن‬ ‫توانایــی به راحتــی اســتفاده از دســت غالبتــان نباشــد‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف و افزایش هوش‬ ‫هرچنــد اســتفاده از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن‬ ‫کارهــا پیشــنهادی منطقــی اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط ان بــه‬ ‫افزایــش هــوش بــا عقــل جــور در نمی ایــد‪ .‬هــر دســتاوردی‬ ‫تنهــا شــامل مهارتــی می شــود کــه تمریــن کرده ایــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر بــه هماهنگــی نیمکره هــای مغــزی دســت پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫سیم کشــی عصبــی جدیــد لزومــا مفیــد نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــده بــدی نیســت کــه بــرای مهارت هــای خــاص در‬ ‫هرکــدام از دس ـت هایتان خــوب باشــید؛ امــا بعیــد اســت‬ ‫کــه ایــن کار شــما را باهوش تــر کنــد‪ .‬در ادامــه دالیــل ایــن‬ ‫موضــوع اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫ازمایش بررسی اثرات استفاده از دست مخالف‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬پژوهشــی انجــام شــد کــه در ان‬ ‫شــرکت کنندگان راست دســت به مــدت ‪ ۱۰‬روز و‬ ‫روزی ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا دســت چــپ خــود شــکل هایی را‬ ‫ترســیم می کردنــد‪ .‬پژوهشــگران دریافتنــد کــه به مــرور‬ ‫طرح هــا نــرم و صاف تــر شــدند‪ .‬انهــا حــدس زدنــد ایــن‬ ‫کنتــرل عالــی به دلیــل ارتباطــات قوی تــر بیــن قشــرهای‬ ‫حرکتــی مربــوط بــه دســت چــپ و راســت در مغز اســت‬ ‫کــه عملکــرد دس ـت ها را کنتــرل می کننــد‪ .‬در عــوض‪،‬‬ ‫تصاویــر اف‪ .‬ام‪ .‬ار‪ .‬ای (‪ )fMRI‬نشــان داد کــه هــر‬ ‫دو منطقــۀ کنترلــی ارتبــاط تقویت شــده ای بــا شــبکه‬ ‫پاراکســیس (‪ )praxis network‬دارنــد‪ .‬ایــن شــبکه‬ ‫گروهــی از ســاختارهایی اســت کــه بیــن دو نیمکــره پــل‬ ‫می زننــد و بــه حــرکات ماهرانــه و اســتفاده از ابــزار در‬ ‫انســان کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر خــاص بــه ایــن معنــی اســت کــه تمریــن‬ ‫طراحــی بــا دســت چــپ‪ ،‬صرفــا طراحی کــردن بــا دســت‬ ‫چــپ شــما را بهتــر می کنــد و لزومــا مهــارت دیگــری را‬ ‫تقویــت نمی کنــد‪ .‬دانشــمندان حتــی مطمئــن نیســتند‬ ‫کــه مهــارت طراحــی می توانــد بــه دســت خط شــما‬ ‫منتقــل شــود و مثــا دســت خط بهتــری پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫به همین دلیــل امــوزش افــراد بــرای مهارت یافتــن‬ ‫در هــر کاری در هــر زمــان‪ ،‬نتایــج محــدودی دارد و‬ ‫نمی تــوان گفــت کــه چندیــن مهــارت همزمــان تقویــت‬ ‫خواهــد شــد‪/.‬ادامه دارد‪/...‬چطــور‬ ‫ادامه شماره ‪:329‬‬ ‫اعتمادبه نفــس‪ :‬هیچ چیــز قدرتمندتــر‬ ‫بــرای‬ ‫اعتمادبه نفــس‬ ‫افزایــش‬ ‫از‬ ‫تجزیه وتحلیــل موقعیتــی خطرنــاک بــرای‬ ‫غلبــه بــر انهــا موثــر نیســت‪.‬‬ ‫توانمندســازی‪ :‬ایــن مهــارت زنــان را بــه‬ ‫مقابلــه بــا موقعیت هــای اســترس زا و‬ ‫خطرنــاک و داشــتن زندگــی ســالم و پرتحــرک‬ ‫ترغیــب می کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش تبعیــض جنســیتی‪ :‬هنگامــی کــه‬ ‫زنــان قــادر بــه مقابلــه بــا هرگونــه تبعیــض‬ ‫جنســیتی باشــند‪ ،‬می تواننــد جرائــم علیــه‬ ‫زنــان را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫ســامتی و تناس ـب اندام‪ :‬برنامه هــای دفــاع‬ ‫شــخصی راهــی مناســب بــرای ورزش کــردن‪،‬‬ ‫داشــتن بــدن ســالم‪ ،‬و بهبــود ســامت‬ ‫جســمی و ســامت روانــی اســت‪.‬‬ ‫ایمنــی‪ :‬اهمیــت اصلــی دفــاع شــخصی‬ ‫خیابانــی ایــن اســت کــه زنــان بتواننــد از خــود‬ ‫در برابــر هــر چیــزی کــه از نظــر رفتــار اجتماعی‬ ‫غیرقابل قبــول اســت محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫نظــم و انضبــاط‪ :‬دفــاع شــخصی باعــث‬ ‫نظــم و انضبــاط در زندگــی می شــود‪ .‬ایــن کار‬ ‫بــه خانم هــا کمــک می کنــد ارام و باهــوش‬ ‫و انعطاف پذیرتــر باشــند‪ ،‬قــدرت ذهنــی‬ ‫ه دســت اورنــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫و بدنــی بیشــتری بــ ‬ ‫ببینــد‪ ،‬و بــه اگاهــی و شــناخت برســند‪.‬‬ ‫کاهــش وابســتگی‪ :‬فقــط بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫زن هســتید‪ ،‬نبایــد همیشــه به خاطــر تــرس‬ ‫و نگرانــی بــا دیگــران ســفر کنیــد! بــا یادگیــری‬ ‫ورزش دفــاع شــخصی‪ ،‬از دشــواری های ایــن‬ ‫موضــوع خــاص می شــوید‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫اســتقالل شــما می شــود و کمــک می کنــد در‬ ‫هــر شــرایطی از خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫نکات ایمنی برای دورماندن از خطر‬ ‫مطمئــن باشــید موبایلتــان بــرای‬ ‫تماس هــای اضطــراری شــارژ کافــی دارد‪.‬‬ ‫ژاکتتــان را روی کیفتــان بپوشــید تــا اشــیای‬ ‫بــاارزش شــما در معــرض دیــد قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای ترســاندن مهاجمــان احتمالــی‬ ‫و کمک گرفتــن در شــرایط ضــروری‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ســوییچ یــا دســته کلید‬ ‫خــود ســوت اویــزان کنیــد‪.‬‬ ‫قبــل از بازکــردن در ِ خانــه‪ ،‬ببینیــد‬ ‫چه کســی پشــت در اســت‪ .‬از طریــق‬ ‫چشــمی یــا ســوراخ کلیــد نــگاه کنیــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوید محــل امــن اســت‪.‬‬ ‫در مناطقــی بمانیــد کــه نــور کافــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر در طــول روز‬ ‫خودروتــان را در خیابــان پــارک می کنیــد‪،‬‬ ‫حتمــا بایــد بدانیــد شــب کــه می خواهیــد‬ ‫به ســمت ان برگردیــد‪ ،‬نــور ان منطقــه‬ ‫چگونــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫تجــاوز یــا ازار و اذیــت جنســی تاثیــرات‬ ‫جســمی و روحــی بســیاری دارد‪ .‬بــا‬ ‫به کارگیــری نــکات بــاال‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫بــروز مشــکالت خطرنــاک احتمالــی‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪ .‬منطقــی اســت کــه‬ ‫هرکســی کــه می خواهــد در شــب‬ ‫تو امــد‬ ‫در مکان هــای خطرنــاک رف ‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد بــرای ایمن مانــدن خــود و‬ ‫همراهانــش از روش هــای باال اســتفاده‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫دفــاع شــخصی خیابانــی اهمیــت و فوایــد‬ ‫زیــادی در زندگــی دارد‪ .‬منتهــا بــا وجــود‬ ‫یادگیــری روش هــا و تکنیک هــای ذکرشــده‪،‬‬ ‫بهتــر اســت نــکات ایمنــی را رعایــت کنیــم تــا‬ ‫اســیب های احتمالــی بــه خــود یــا دیگــران را‬ ‫بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایــا تــا بــه حــال مــورد ســوء رفتار در خیابــان‬ ‫ه حــال برایتــان پیــش‬ ‫واقــع شــده اید؟ تــا بــ ‬ ‫امــده بخواهیــد از دفــاع شــخصی خیابانــی‬ ‫اســتفاده کنیــد؟‬ ‫چطور‬ ‫انوشه نوروزی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :330‬کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه‬ ‫از طریــق تمــاس نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل‬ ‫می شــود و گســترش می یابــد‪ .‬در اکثــر افــراد‪ ،‬عالئــم کرونــا نســبتا‬ ‫خفیــف اســت و بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪.‬‬ ‫ن حــال‪ ،‬افــراد دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪،‬‬ ‫بــا ایـ ‬ ‫عــوارض شــدیدتری را تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعــد از توضیحی کوتاه‬ ‫دربــاره انــواع بیمــاری دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه‬ ‫دیابــت و کرونــا بــه دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف دیابت؛‬ ‫تفاوت نوع‪ ،۱‬نوع ‪۲‬‬ ‫و نوع بارداری‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نشانه های خطر‬ ‫اگــر بیمــاران دیابتــی نشــانه های کرونــا را در خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد به ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ CDC‬نشــان می دهــد احتمــال مــرگ ناشــی از کرونــا در بیمــاران‬ ‫دیابتــی ‪ ۷٫۳‬درصــد اســت‪ .‬ایــن امــار در افــرادی کــه ســرطان دارنــد‬ ‫ی کــه ســطح قنــد خون ایــن افراد‬ ‫‪ ۵٫۶‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در صورتـ ‬ ‫کنتــرل شــود‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در تمــاس بــا پزشــک‪ ،‬میــزان قنــد خــون‪ ،‬میــزان کتون بــدن و میزان‬ ‫نوشــیدن اب در طــول روز خــود را اعــام کنیــد‪ .‬نشــانه هایی را کــه‬ ‫نگرانتــان کــرده توضیــح دهیــد و در نهایــت‪ ،‬ســواالت خــود را دربــاره‬ ‫مدیریــت دیابــت بپرســید‪.‬‬ ‫مالحظات و راهکارهای مقابله با کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫التهــاب مزمنــی کــه دیابتی هــا بــا ان درگیرنــد سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫را ضعیــف می کنــد؛ بنابرایــن وقتــی ویروســی بــه بــدن حملــه کنــد‪،‬‬ ‫بــدن کمتــر قــادر بــه دفــع ان خواهــد بــود‪ .‬در ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫از بیمــاران‪ ،‬بــدن بــه ویــروس واکنــش التهابــی شــدیدی نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬کــه همیــن باعــث تشــدید نتیجــه و افزایــش احتمــال‬ ‫مــرگ می شــود؛ بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــرادی کــه‬ ‫دیابــت و کرونــا دارنــد‪ ،‬بــرای نفس کشــیدن‪ ،‬بــه پشــتیبانی دســتگاه‬ ‫تنفســی احتیاج پیدا کنند‪ .‬در شــهر داالس امریکا‪ ،‬تقریبا ‪ ۱‬نفر از‬ ‫هــر ‪ ۳‬نفــری کــه بــر اثــر کرونــا بســتری شــده دیابــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫اگــر دیابــت به خوبــی مدیریــت شــود‪ ،‬احتمــال تجربــه عــوارض‬ ‫خطرنــاک کاهــش می یابــد‪ .‬کرونــا بــه بشــر یــاداوری کــرده کــه‬ ‫چیزهایــی را کــه قابل کنتــرل اســت کنتــرل کنــد!‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا پیشــنهاد می دهــد کــه‬ ‫افــراد دیابتــی در ایــن دوره راهکارهــای زیــر را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫سطح خون خود را ازمایش و پیگیری کنند؛‬ ‫ذخیره حداقل ‪ ۳۰‬روزه از داروهای خود داشته باشند؛‬ ‫بــا یــک مرکــز درمــان دربــاره مالحظــات مربــوط بــه کرونــا مشــورت‬ ‫بگیرند؛‬ ‫طبــق دســتور همیشــگی بــه مصــرف داروهــای خــود‪ ،‬از جملــه‬ ‫انســولین‪ ،‬ادامــه دهنــد؛‬ ‫زمانی که در منزل هستند به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫گزارش هــای غلطــی وجــود دارد کــه می گویــد مصــرف داروهــای‬ ‫دیابــت یــا فشــار خــون افــراد را مســتعد ابتــا بــه ویــروس می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــایعات صحیــح نیســت‪ .‬اگــر مصــرف داروهــای تجویزشــده‬ ‫متوقــف شــود‪ ،‬عــوارض جــدی ِ ان پدیــدار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬نوشــیدن الــکل یــا کشــیدن ســیگار محافظــی در برابــر‬ ‫ویــروس نیســت و ان را از بیــن نمی بــرد‪ .‬اتفاقــا‪ ،‬هــر دوی ایــن‬ ‫مــوارد ایمنــی بــدن را کاهــش می دهنــد کــه خطرافریــن اســت‪.‬‬ ‫مــواد تمیزکننــده و ضدعفونی کننــده نیــز فقــط بــرای ســطوح خارجــی‬ ‫مناســب اند و بایــد از خــوردن‪ ،‬نوشــیدن و استنشــاق انهــا پرهیــز کــرد‪.‬‬ ‫نرمش هایــی ماننــد پیــاده روی یــا بلندکــردن اجســام ســبک بــرای‬ ‫مدیریــت دیابــت ضــروری اســت‪ .‬ایــن حــرکات کمــک می کنــد بیمــار‬ ‫وزن متعادلــی داشــته باشــد‪ .‬وزن ســالم بــه کنتــرل بهتــر ســطح‬ ‫قنــد خــون کمــک می کنــد‪ .‬ورزش احتمــال بــروز ســایر مســائل مثــل‬ ‫کلســترول یــا فشــار خــون بــاال را هــم کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬فعال بــودن کمــک می کنــد افــراد روی ســامت‬ ‫ن طــور کــه می دانیــد‪،‬‬ ‫پــای خــود نظــارت داشــته باشــند‪ .‬همــا ‬ ‫ازدسـت دادن احســاس در انــدام تحتانــی در بیمــاری دیابــت شــایع‬ ‫اســت‪ .‬افــراد دیابتــی ممکــن اســت متوجــه بریدگــی و زخــم خــود‬ ‫نشــوند‪ .‬ایــن زخــم ممکــن اســت بــه عفونتــی جــدی تبدیــل شــود‬ ‫کــه کنتــرل ان دشــوار اســت‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬حتمــا بایــد بــا‬ ‫پزشــک تمــاس گرفتــه شــود؛ به خصــوص اگــر زخــم بعــد از ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫به خودی خــود بهبــود نیافتــه باشــد‪.‬‬ ‫راه های پیشگیری از کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫همــان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬ویــروس کرونــا ویروســی جدیــد اســت‬ ‫کــه از طریــق قطــرات کوچکــی پخــش می شــود کــه هنــگام عطســه‬ ‫یــا ســرفۀ فــرد مبتــا بــه بیمــاری بــه هــوا پاشــیده می شــود‪ .‬هرکســی‬ ‫کــه در فاصلــه ‪۲‬متــری از ایــن فــرد باشــد ممکــن اســت این قطــرات را‬ ‫تنفــس کنــد‪ .‬گفتــه می شــود ویــروس همچنیــن می توانــد از طریــق‬ ‫ســطوحی کــه فــرد مبتــا بــه کرونــا لمــس کــرده هــم منتقــل شــود‪.‬‬ ‫بیمــار دیابتــی‪ ،‬ماننــد هــر فــرد دیگــری‪ ،‬می توانــد بــا رعایــت مــوارد‬ ‫زیــر از تمــاس بــا ویــروس جلوگیــری کنــد‪:‬‬ ‫حفظ سطح قند خون در حد سالم؛‬ ‫دوری از سطوحی که مداوم لمس می شوند؛‬ ‫دوری از افرادی که بیمارند‪ ،‬به خصوص اگر تب و سرفه دارند؛‬ ‫رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی حداقــل ‪ ۲‬متــر در مکان هــای‬ ‫عمومــی؛‬ ‫پرهیــز از تمــاس دســت بــا چشـم ها‪ ،‬بینــی و دهــان بــا دسـت های‬ ‫نشسته؛‬ ‫پوشــاندن دهــان بــا دســتمال یــا قســمت داخلــی ارنــج در زمــان‬ ‫عطســه یــا ســرفه؛‬ ‫شســتن مــداوم دســت ها بــا اب و صابــون و بــر اســاس‬ ‫بهداشــتی؛‬ ‫دســتورالعمل های‬ ‫اســتفاده از ضدعفونی کننــده بــر پایــه الــکل (زمان هایــی کــه اب و‬ ‫صابون در دســترس نیســت)؛‬ ‫کمــک بــه بهبــود سیســتم ایمنــی بدن با ‪ ۷‬ســاعت خــواب کافی در‬ ‫شــب و کاهش ســطح اضطراب؛‬ ‫ضدعفونی کــردن مرتــب ســطوحی کــه احتمــال الودگــی دارنــد‬ ‫(موبایــل‪ ،‬میــز‪ ،‬پیشــخان و دســتگیره درهــا)‪.‬‬ ‫توصیــه می شــود در مکان هایــی کــه امــکان حفــظ فاصلــه وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬حتمــا از ماســک اســتفاده شــود‪ .‬ماســک ســرعت انتقــال‬ ‫ویــروس را کاهــش می دهــد‪ .‬فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده‬ ‫از ماســک بــرای محافظــت در برابــر ویــروس کرونــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ورود بــه خــودرو یــا منــزل‪ ،‬بایــد ماســک دور انداختــه شــود‬ ‫تــا محیــط داخلــی الــوده نشــود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪..‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 23‬از مبحث اول‬ ‫قیودات در شمول حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫قیــودات و مســتثنیات در شــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ :‬موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون مصــوب ‪1356‬‬ ‫شــش مــورد ‪:‬‬ ‫‪-1‬تصــرف ناشــی از معامــات بــا حــق اســترداد و یــا‬ ‫معامــات رهنــی‬ ‫‪-2‬اراضــی مزروعــی محصــور و غیرمحصــور و توابــع‬ ‫انهــا و بــاغ هایــی کــه منظــور اصلــی از اجــاره‪ ،‬بهــره‬ ‫بــرداری از محصــول انهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪-3‬ســاختمان ها و محل هایــی کــه بــه منظــور‬ ‫ســکونت عرفــا بــه طــور فصلــی بــرای مدتــی کــه از ‪6‬‬ ‫مــاه تجــاوز نکنــد اجــاره داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-4‬کلیــه واحدهــای مســکونی واقــع در محــدوده‬ ‫خدماتــی شــهرها و در شــهرک هــا کــه گواهــی‬ ‫خاتمه ســاختمانی انها از تاریخ الزم االجرا شــدن‬ ‫قانــون معامــات زمیــن مصوب ‪ 1354‬صادر شــده‬ ‫و مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-5‬خانــه هــای ســازمانی و ســایر محــل هــای‬ ‫مســکونی کــه از طــرف وزارتخانــه هــا و موسســات‬ ‫دولتــی و وابســته بــه دولــت یــا اشــخاص اعــم از‬ ‫حقیقــی یــا حقوقــی بــه مناســبت شــغل در اختیار‬ ‫و اســتفاده کارکنــان انهــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪-6‬واحدهــای مســکونی کــه پــس از اجــرای ایــن‬ ‫قانــون بــه اجــاره واگــذار گــردد‪.‬اراء وحــدت رویــه‬ ‫کــه در اینخصــوص صــادر شــده اند‪: .‬‬ ‫‪-7‬دفتــر وکالــت دادگســتری از مصادیــق محــل‬ ‫کســب و تجــارت و پیشــه نبــوده و مشــمول قانــون‬ ‫روابــط موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1356‬نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪-8‬غرفــه هــای واقــع در پایانــه هــای مســافربری‬ ‫نیــز مشــمول قانــون روابــط موجر و مســتاجر ســال‬ ‫‪ 1356‬نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪-9‬اماکــن اســتیجاری مطــب پزشــکان کــه بــرای‬ ‫عرضــه خدمــات علمــی و تخصصــی پزشــکی و‬ ‫معالجــه بیمــاران مــورد اســتفاده واقــع مــی شــود‬ ‫محــل کســب و پیشــه یــا تجــارت محســوب نمــی‬ ‫گــردد و مشــمول قانــون روابــط موجــر و مســتاجر‬ ‫ســال ‪ 1356‬نمی شــود‪.‬‬ ‫‪-10‬همچنیــن بایــد اشــاره کــرد بــا تصویــب قانــون‬ ‫روابــط موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1376‬اماکــن (اعــم‬ ‫از مســکونی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬محــل کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫اماکــن اموزشــی‪ ،‬خوابــگاه هــای دانشــجویی و‬ ‫ســاختمان هــای دولتــی و نظایــر ان کــه بــا قــرارداد‬ ‫رســمی یــا عــادی منعقــد مــی شــود) کــه قــرارداد‬ ‫اجــاره شــان در ایــن ســال (‪ )76‬و یــا ســال هــای‬ ‫بعــد منعقــد مــی شــود از شــمول قانــون روابــط‬ ‫موجــر و مســتاجر ســال ‪ 1356‬خــارج مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -11‬طبــق مــاده ‪ 31‬قانــون روابــط موجر و مســتاجر‬ ‫ســال ایــن قانــون در نقاطــی اجــرا مــی شــود کــه‬ ‫تــا کنــون قانــون روابــط مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫خــرداد ‪ 1339‬در ان نقــاط بــه مرحله اجرا گذاشــته‬ ‫شــده یــا وزارت دادگســتری بــا جلــب نظــر وزارت‬ ‫مســکن و شــهر ســازی لــزوم اجــرای ان را اگهــی‬ ‫نمــوده باشــد‪ .‬در ســایر نقــاط رابطــه موجــر و‬ ‫مســتاجر بــر اســاس قوانیــن و مقــررات عمومــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن فقــط در شــهرها ی ذیــل‬ ‫الذکــر میتــوان ادعــای حق کســب و پیشــه نمود‪ .‬و‬ ‫شــهرهایی کــه در ایــن فهرســت نیســتند مشــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه نمــی باشــند‪.‬‬ ‫خمینــی شــهر ســمنان‬ ‫ابادان بندر ترکمن‬ ‫طبــس الهیجــان ابــاده بندرعبــاس خــواف ســنقر‬ ‫عبــاس ابــاد لشــت نشــا اذران بندرگــز خوانســار‬ ‫ســنگر عجــب شــیر لنگــرود اذرشــهر بندرلنگــه‬ ‫خوارســگان ســنندج قائــم شهر‪،‬لوشــان ازادشــهر‬ ‫بوشــهر خورمــوج ســوریان قائــن ماکــو اســتارا‬ ‫بهبهــان خــوی ســیاهکل قرچــک ورامیــن مــاه شــهر‬ ‫اســتانه بهشــهر داراب ســیرجان قــروه محــات‬ ‫امــل بیجــار دارانشــادگان قزویــن محمودابــاد‬ ‫ابهــر بیرجنــد دامغــان شــاهرود قصــر شــیرین‬ ‫مراغــه اراک پــارس ابــاد درگــز شــاهین دژ قلهــک‬ ‫کالهبرداری با ترفند‬ ‫«راه اندازی وب سایت های‬ ‫سرمایه گذاری»‬ ‫مــرزن ابــاد اردبیــل پــاوه درود شــاهین شــهر قــم‬ ‫مرنــد اردکان پیرانشــهر دشــت ازادگان‪ ،‬شبســتر‬ ‫قوچــان مرودشــت ارســباران پیشــوا دلیجــان‬ ‫شــمیرانات کاروانســرا مریــوان ارومیــه تاکســتان‬ ‫دماونــد شوشــتر کازرون مشــکین شــهر اســتهبانات‬ ‫تایبــاد دوگنبــدان شــهر ری کاشــان مشــهد اســداباد‬ ‫تبریــز دیــر بوشــهر شــهرضا کاشــمر مالیــر اســفراین‬ ‫تجریــش دیلــم بوشــهر شــهرکرد کامیــاران ملــکان‬ ‫اســام ابــاد تربــت جــام رامســر شــیراز کتالــم‬ ‫وســادات منجیــل اســکو تربــت حیذریــه رامهرمــز‬ ‫شــیروان کــرج مهابــاد اشــنویه تفــت کرمــان رامیــان‬ ‫شیشــوان مراغــه کرمــان میانــدواب اصفهــان‬ ‫تفــرش رحیــم ابــاد صحنــه کرمانشــاه میانــه اقلیــد‬ ‫تــکاف رشــت صومعــه ســرا کالچــای میبــد الیگــودرز‬ ‫تنکابــن رفســنجان طبــس کالت نــادری مینــاب‬ ‫املــش تویســرکان رودبــار عبــاس ابــاد کالردشــت‬ ‫مینودشــت اندیمشــک تهــران رودســر عجــب شــیر‬ ‫کاللــه نائیــن اهــواز جلفــا رودهــن علــی ابــاد کنــگان‬ ‫نجــف ابــاد ایرانشــهر‪،‬جهرم زابــل علیشــاه عــوض‬ ‫کنــگاور نشــتارود ایــام جیرفــت زاهــدان علمــدار‬ ‫گــر کوچصفهــان نطنــز بابــل چابکســر زرنــد کرمــان‬ ‫فــردوس کوهدشــت نظراباد بابلســر چالــوس زنجان‬ ‫فــرخ شــهر کیــاکال نقــده بانــه خــاش ســاری فســا‬ ‫گالیکــش نــکا بجنــورد خــان بــه بیــن ســاقی کالیــه‬ ‫فومن گرگان نور برازجان خدابنده ســاوه فیروزاباد‬ ‫گرمســار نورابــاد بردســکن خــرم ابــاد ســبزوار‬ ‫فیروزکــوه گرمــی نوشــهر بروجــرد خــرم دره ســرای‬ ‫شــهرکرد گلپایــگان نهاونــد بروجــن خرمشهرســرابی‬ ‫شــیراز گلــوگاه نــی ریــز بســطام خشــک بیجــار‬ ‫ســرپل ذهــاب شــیروان گنابــاد نیشــابور بــم خلخــال‬ ‫ســردرود تبریــز شیشــوان مراغــه گنــاوه وررامیــن‬ ‫بنــاب مراغــه خمــام سردشــت صحنــه گنبــد کاوس‬ ‫ورداورد بنــدر انزلــی خمیــن ســقز صومعــه ســرا‬ ‫گوهردشــت نطنــز ورداورد کــن الر نظرابــاد‬ ‫پلیــس فتــا از پولشــویی بــه بهانــه ســرمایه گــذاری‬ ‫بــرای دریافــت وام و ســودهای عالــی خبــر داد و گفت‬ ‫در ایــن خصــوص وب ســایت های جعلــی نیــز راه‬ ‫انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫ســرگرد احســان بهمنــی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬برخــی از جرائــم ســازمان یافتــه بــه شــیوه ای‬ ‫اســت کــه افــرادی بــه عنــوان حســابدار اســتخدام مــی‬ ‫شــوند که به ظاهر از ماهیت کالهبرداری مجرمین‬ ‫اطالعــی ندارنــد و نقــش مکمــل برای تبــادالت مالی و‬ ‫انتقــال ارز بــر عهــده انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجرمیــن ســایبری بــه واســطه راه‬ ‫انــدازی وب ســایت های ســرمایه گذاری اقــدام بــه‬ ‫جــذب ســرمایه های افــراد مــی کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫کالهبــردار تــا مدتــی از طریــق اعضــای جدیــد مبلــغ‬ ‫ســود یــا وام را پرداخــت مــی کنند‪،‬ســپس زمانــی کــه‬ ‫عضوگیری هــا متوقــف شــد‪ ،‬پنل هــای کاربــری بلوکــه‬ ‫مــی شــود و دیگــر اصــل ســرمایه و ســودها بــه افــراد‬ ‫فریــب خــورده بــر نمــی گــردد‪.‬‬ ‫وی ضمــن توصیــه بــه اینکــه تنهــا بــه ادعــای ایــن‬ ‫وب ســایت ها پیرامــون اخــذ مجــوز از مراکــز معتبر‬ ‫بــرای کســب و کارهــای اینترنتــی اکتفــا نکنیــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حتمــا ً بــرای راســتی ازمایــی بــه صــورت‬ ‫مســتقیم از مراکــز مرجــع دربــاره اعتبــار اینگونــه‬ ‫وب ســایت ها تحقیــق کنیــد‪.‬‬ ‫ســرگرد احســان بهمنــی گفــت‪ :‬اگــر بــا کســب و‬ ‫کارهــای هرمــی مجهــول الهویــه همــکاری و بــرای‬ ‫عضوگیــری فعالیــت مــی کنیــد در صــورت وقــوع‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬شــما در معــرض اتهــام و فشــارهای‬ ‫اجتماعــی قــرار می گیریــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬شــهروندان اگاه باشــند‬ ‫در انتقــال ســرمایه از طریــق رمزارزهــا و کیــف‬ ‫پول هــای مربوطــه‪ ،‬هویت گیرنده اعتبار در سیســتم‬ ‫بانکــی ثبــت نمــی شــود‪،‬در واقــع ایــن تراکنش هــای‬ ‫بــر پایــه عــدم شناســایی هویــت طرفیــن طراحــی‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫نشانه های استرس شغلی‬ ‫زمانــی کــه اســترس شــغلی بــروز می کند ما‬ ‫سه نوع نشانه خواهیم داشت‪ :‬نشانه های‬ ‫جســمانی‪ ،‬نشــانه های روانــی و نشــانه های‬ ‫رفتاری‪.‬‬ ‫نشانه های جسمانی‪:‬‬ ‫بازی انالین انگیزه‬ ‫برداشت غیر مجاز از‬ ‫حساب پدر‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد‬ ‫کــه بــرای خریــد درون برنامــه ای بازی هــای‬ ‫رایانـه ای انالیــن‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی پدرخــود کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابوطالبــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بــه راحتــی قابــل تشــخیص نیســتند‬ ‫و نمی توانیــم بگوییــم کــدام یــک‬ ‫مرتبــط بــا کار و کــدام مرتبــط بــا زندگــی‬ ‫شــخصی افــراد هســتند‪ .‬از عمومی تریــن‬ ‫نشــانه هــای بیمــاری جســمانی اســترس‬ ‫شــغلی بیماری هــای قلبــی عروقــی هســتند‪.‬‬ ‫پژوهش هــای معتبــری در ایــن رابطــه انجــام‬ ‫گرفته اند و رابطه مثبت میان شرایط استرس‬ ‫زای محیــط کار و بیماری هــای خطرنــاک قلبــی‪-‬‬ ‫عروقی را تایید کرده اند‪.‬‬ ‫از دیگــر بیماری هایــی کــه ممکــن اســت‬ ‫نتیجــه اســترس های‬ ‫مــداوم شــغلی باشــند‬ ‫انــواع حساســیت ها و‬ ‫بیماری هــای پوســتی‪،‬‬ ‫اختالــل در خــواب‪،‬‬ ‫ناراحتی هــای تنفســی‬ ‫و ســردرد‪ ،‬درد پشــت‬ ‫شــانه ها و گــردن‪ ،‬فشــار‬ ‫خــون بــاال‪ ،‬کلســترول‬ ‫بــاال را نــام بــرد‬ ‫‪)2003‬‬ ‫(‪,Ablard‬‬ ‫نشــانه هــای روانــی‪:‬‬ ‫ناراحتــی هــای عاطفــی‬ ‫و شــناختی کــه بخــاط‬ ‫ناراحتی هــای اســترس‬ ‫شــغلی بــروز می کننــد‪.‬‬ ‫از جملــه پیامدهــای‬ ‫شــغلی‬ ‫اســترس‬ ‫نارضایتــی از شــغل‬ ‫اســت‪ .‬فــرد ناراضــی‬ ‫از شــغل خویــش بــا‬ ‫تاخیــر ســر کار خــود‬ ‫حاضــر مــی شــود و‬ ‫دلیــل موجهــی بــرای‬ ‫انجــام دادن کارهــای‬ ‫خــود بــه درســتی‪ ،‬نمــی‬ ‫بینــد‪ .‬غیبــت و عــدم حضــور منظــم از جملــه‬ ‫نشــانه های نارضایتی شــغلی هســتند‪ .‬از دیگر‬ ‫نشــانه هــای روانــی اســترس شــغلی مــی تــوان‬ ‫به موارد زیر اشــاره کرد‪ :‬افســردگی‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫ماللــت‪ ،‬احســاس ناکامــی و ناخرســندی‪ ،‬انــزوا‬ ‫ارجــاع شــکایتی از ســوی یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه پلیــس فتــا و دادخواهــی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫برداشــت ‪ 13‬میلیــون ریالــی از حســاب وی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬موضــوع شــکایت در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬شــاکی اظهــار داشــت کــه‬ ‫ســامانه پیامکــی حســاب وی فعــال نبــوده‬ ‫و در چنــد روز گذشــته بــه دفعــات مبالغــی‬ ‫از حســاب پــس انــداز وی برداشــت شــده‬ ‫کــه مجموعــه ایــن مبالــغ بیــش از ســیزده‬ ‫میلیــون ریــال بــوده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام فعالیــت هــای فنــی‬ ‫و پلیســی کارشناســان پلیــس‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد کــه ایــن مبالــغ صــرف خریــد بازیهــای‬ ‫اینترنتــی و بیشــتر بــرای خریدهــای درون‬ ‫و بیــزاری‪ ،‬بــی طاقتــی‪ ،‬کســالت‪ ،‬بی حوصلگــی‪،‬‬ ‫عــدم اعتمــاد بــه نفس‪.‬‬ ‫نشــانه های رفتــاری‪ :‬ایــن نشــانه هــا خــود دو‬ ‫دســته انــد‪.‬‬ ‫دســته اول نشــانه هایی هســتند که مستقیما‬ ‫متوجــه خــود فــرد شــاغل هســتند ماننــد‬ ‫رفتارهایــی از قبیــل خــود داری از کار کــردن‪،‬‬ ‫مصــرف بــی رویــه و روز افــزون مشــروبات‬ ‫الکلــی و دارو‪ ،‬رفتارهــای تنــد و ســتیزه جویانــه‬ ‫دربرابــر همــکاران و یــا خانــواده‪ ،‬پرخــوری و یــا‬ ‫بــی اشــتهایی‪ ،‬فراموشــی‪ ،‬کاهــش تمرکــز و بــه‬ ‫طــور کلــی مشــکالت میــان فــردی (‪Cameron‬‬ ‫‪.)2005 ,& Pierce‬‬ ‫دســته دوم مشــکالتی هســتند کــه اثــرات و‬ ‫پیامدهــای ان بــه ســازمان برمــی گــردد ماننــد‬ ‫رهــا کــردن شــغل‪ ،‬غیبــت از کار‪ ،‬تاخیــر و بهــره‬ ‫وری کم (رندل‪.)2833 ،‬‬ ‫عوامل استرس زا در سازمان‪:‬‬ ‫‪.2‬وجود تبعیض در محیط کار‬ ‫‪ .1‬عدم امنیت شغلی‬ ‫‪ .8‬حساســیت بیــش از انــدازه نســبت بــه‬ ‫انجــام دادن کارهــا بــه طــور صحیــح‬ ‫‪ .1‬زیاد بودن حجم کار‬ ‫‪ .1‬عدم امکان ارتقا و پیشرفت‬ ‫‪ .1‬ازدحــام بیــش از حــد و ســرو صــدای بســیار‬ ‫زیــاد در محیــط کار‬ ‫‪ .3‬نور کم و ناکافی در محیط کار‬ ‫‪ .3‬عدم وجود بازخورد‬ ‫‪ .9‬کنترل های بیش از حد و ازاردهنده‬ ‫‪ .21‬ارائه اطالعات غلط‬ ‫‪ .22‬جابجایی های مکرر و انتظارات نابجا‬ ‫‪ .21‬مسائل و مشکالت اقتصادی‬ ‫‪ .28‬طوالنی بودن ساعات کاری‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫برنامــه ای مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در پــی تکمیــل تحقیقــات‬ ‫و بررس ـی های فنــی مشــخص شــد عملیــات‬ ‫برداشــت مبالــغ توســط پســر شــاکی انجــام‬ ‫شــده اســت و وی از کارت و مشــخصات‬ ‫حســاب بانکــی پــدر خــود سوءاســتفاده کــرده‬ ‫اســت کــه بــا مشــخص شــدن متهــم‪ ،‬شــاکی‬ ‫از شــکایت خــود صــرف نظــر نمــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان نســبت بــه‬ ‫فعــال نمــودن ســامانه پیامکــی حســاب های‬ ‫خــود اقــدام و از در اختیــار قــرار دادن‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی از جملــه رمــز و‬ ‫شــماره کارت بانکــی‪ ،‬رمــز عبــور همــراه‬ ‫بانــک و رمــز اینترنــت بانــک بــه افــراد دیگــر‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی در‬ ‫پایــان از والدیــن خواســت‪:‬‬ ‫در بحــث اســتفاده از‬ ‫اینترنــت و بازی هــای‬ ‫انالیــن فرزنــدان را‬ ‫همراهــی کــرده و نســبت‬ ‫بــه اگاهــی بخشــی بــه انان‬ ‫اقــدام کــرده و بــا مراجعــه‬ ‫بــه پایــگاه اینترنتــی‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫اموزش هــای قــرار داده‬ ‫شــده را مطالعــه کننــد و‬ ‫بــه فرزندانشــان نیــز انتقال‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪331‬‬ ‫کالهبرداری در سایه یک‬ ‫شخصیت اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری یــک چهــره‬ ‫اینســتاگرامی کــه تحــت عنــوان فــروش گوش ـی های‬ ‫ارزان قیمــت اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫مــی کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی اظهــار داشــت‪ :‬شــخصی بــه پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــد افــرادی ناشــناس از‬ ‫طریــق یــک صفحــه اینســتاگرامی فــروش تلفــن هــای‬ ‫همــراه ارزان قیمــت از بنــده کالهبــرداری کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاکی در ادامه اظهار داشــت در فضای‬ ‫مجــازی بــه دنبــال خریــد یــک تلفــن همــراه بــرای خــود‬ ‫بــودم کــه در صفحــه اینســتاگرامی یکــی از چهــره‬ ‫هــای معــروف اینســتاگرام تبلیغــی از تلفــن هــای‬ ‫همــراه بــا قیمــت هــای مناســب مشــاهده کــردم و‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه ایــن شــخص در جامعــه شــناخته‬ ‫شــده بــود بــدون بررســی هویــت گرداننــدگان صفحــه‬ ‫مذکــور وارد صفحــه ای کــه وی معرفــی کــرده بــود‬ ‫شــدم و مبلغــی جهــت خریــد یــک تلفــن همــراه بــرای‬ ‫انهــا واریــز کــردم امــا بالفاصلــه پــس از واریــز وجــه‬ ‫مــن را بــاک کردنــد و دیگــر پاســخی از انهــا دریافــت‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را‬ ‫اغــاز کردنــد و ضمــن احضــار ایــن شــخص بــه پلیــس‬ ‫فتــا پایتخــت‪ ،‬در اظهــارات اولیــه وی مدعــی شــد بــدون‬ ‫اطــاع از نیــت ایــن فــرد تبلیغــات وی را در صفحــه‬ ‫خــود منتشــر کــرده اســت‪،‬در ادامــه اقدامــات پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی مجــرم در یکــی از مناطــق شــمالی‬ ‫تهــران دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بیــش از پنــج میلیــارد‬ ‫ریــال از مــردم کالهبــرداری کــرده بــود ‪ ،‬ادامــه داد ‪:‬‬ ‫مجــرم پــس از حضــور در پلیــس فتــا اظهــار داشــت‬ ‫بــا راه انــدازی یــک صفحــه اینســتاگرامی و تبلیغــات‬ ‫ایــن صفحــه توســط شــخصی کــه مــردم بــه ان اعتماد‬ ‫دارنــد بــه بهانــه فــروش تلفــن هــای همــراه بــا قیمــت‬ ‫بســیار مناســب مراجعــه کننــدگان را بــا ترفنــد فــروش‬ ‫فــوری ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ قبــل از ارســال کــرده‬ ‫و پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تلفــن نبــودم‪.‬‬ ‫ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬فریــب ظاهــر زیبــا و پــر رنــگ و لعــاب‬ ‫صفحــات اینســتاگرامی را نخوریــد و خریــد هــای خــود‬ ‫را فقــط از فروشــگاه هــای معتبــر و دارای مجــوز و یــا‬ ‫ســایت و بســترهای رســمی انهــا در فضــای مجــازی‬ ‫انجــام دهیــد و بــه هیــچ عنــوان قبــل از دریافــت کاال‬ ‫مبلغــی تحــت عنــوان بیعانــه پرداخــت نکنیــد زیــرا‬ ‫افــراد ســودجو ایــن فضــا را مکانــی مناســب جهــت‬ ‫انجــام اعمــال مجرمانــه خــود میداننــد و از ســاده‬ ‫لوحــی برخــی از کاربــران پلــی مــی ســازند بــرای‬ ‫رســیدن بــه مقاصــد مالــی نامشــروع خود‪،‬شــهروندان‬ ‫همچنیــن مــی تواننــد در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق ‪ ۱۱۰‬یــا ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫با وا ماندن در خانه از‬ ‫خود و خانواده در مقابل‬ ‫کرونا مراقبت کنید‬ صفحه 7 ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا حس‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 15‬تیر ‪ ،‬روز حرکت امام رضااز مدینه به سمت خراسان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 06‬جوالی ‪ 25 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 331‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪06-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای باقراباد هدف گردشگری‬ ‫شهرستانمینودشت‬ ‫«سنت های محلی مردممینودشت»‬ ‫شیرینی خوری ‪:‬‬ ‫ایــن مراســم را مــی تــوان جــدا ‪ ،‬و یــا بــا قنــد شــکنی‬ ‫برگــذار نمــود‪ .‬اگــر ایــن مراســم بــه صــورت جــدا برگــذار‬ ‫شــود ‪ ،‬زمــان ان بــه دلخــواه مــی توانــد در روز یــا شــب‬ ‫انجــام گیــرد ‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم خانــواده دامــاد و عــروس هــر کــدام‬ ‫جداگانــه در منزلشــان از میهمانــان خــود پذیرایــی کــرده‬ ‫و خانــواده دامــاد بــه همــراه مدعویــن بــه خانــه عــروس‬ ‫مــی رونــد‪ .‬در هنــگام ورود‪ ،‬میهمانــان در دســتان‬ ‫عــروس وجــه نقــدی قــرار مــی دهنــد‪ .‬ایــن امــر ( قــرار‬ ‫دادن وجــه نقــد در دســتان عــروس ) فقــط در یکــی از‬ ‫مراســم هــا انجــام مــی گیــرد ‪ .‬مثــا اگــر در زمــان نشــان‬ ‫و حلقــه دادن ‪،‬کســی بــه عــروس پول داده باشــد‪ ،‬دیگر‬ ‫در مراســم هــای بعــدی ایــن کار را انجــام نمی دهــد‪ .‬در‬ ‫منــزل عــروس میهمانــان بــا چــای و شــیرینی پذیرایــی‬ ‫شــده و وجــه نقــدی را بنــا بــه وســع خــود بــر روی‬ ‫شــیرینی قــرار مــی دهنــد‪ ( .‬ایــن کار در همه مراسـم ها‬ ‫انجــام مــی گیــرد‪ ) .‬ایــن مراســم ماننــد مراســم های‬ ‫دیگــر بــا رقــص و پایکوبــی و شــادی همــراه اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــیرینی خــوری بــا قنــد شــکنی همزمــان انجــام‬ ‫شــود‪،‬خانواده دامــاد صبــح روزی کــه مراســم برگــذار‬ ‫خواهد شد‪،‬گوسفندی را به خانه عروس برده و خانواده‬ ‫عــروس بــا گوشــت ان غذایــی تهیــه کــرده و از میهمانان‬ ‫دو طــرف پذیرایــی می نماینــد‪ .‬اگر قند شــکنی به صورت‬ ‫جدا گانه برگذار شــود‪ ،‬فقط در این مراســم گوســفندی‬ ‫بــه عنــوان هدیــه بــه خانــواده عــروس بــرده مــی شــود‪.‬‬ ‫قند شکنی ‪:‬‬ ‫مراســم بعــدی مراســم « قنــد شــکنی »– ‪ghand‬‬ ‫‪ shekani‬اســت‪ .‬درصبــح روز قنــد شــکنی‪ ،‬خانــواده‬ ‫داماد‪،‬گوســفندی را بــه منــزل عروس می برنــد و خانــواده‬ ‫عــروس بــا گوشــت ان غذایــی تهیــه کــرده و از میهمانان‬ ‫بــه وســیله ان پذیرایــی می کننــد ‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬خانــواده عــروس و دامــاد بــه صــورت‬ ‫جداگانــه بــه میهمانــان خــود شــام می دادنــد و در هنگام‬ ‫حضــور میهمانــان دو طــرف در خانــه عــروس نیــز از انهــا‬ ‫بــه وســیله شــام‪ ،‬پذیرایــی می شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مدعویــن بعــد از صــرف شــام و جشــن‬ ‫و شــادی بــه منــزل عــروس می رونــد و همــراه خــود کلــه‬ ‫قندهایــی را کــه بــا روبــان و کاغــذ رنگــی تزئیــن نمــوده و‬ ‫درون ســینی قــرار داده انــد را‪ ،‬بــا خــود بــه ایــن مراســم‬ ‫می بردنــد تعــداد کلــه قندهــا بایــد ‪ 3‬عــدد باشــد‪ .‬در‬ ‫گذشــته کلــه قندهــا را درون روســری ابریشــمی قــرار‬ ‫می دادنــد‪ .‬قندهــا بایــد کامــا ســالم و بــدون شکســتگی‬ ‫باشــد‪ .‬حمــل ایــن کلــه قندهــا توســط فــردی از ســادات‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن فــرد شکســتن قندهــا را نیــز بــر عهــده‬ ‫داشــت فــرد مــورد نظــر بایــد دارای شــرایطی باشــد‪ ،‬از‬ ‫جملــه اینکــه‪ ،‬وی بایــد پــدرش در قیــد حیــاط بــوده و‬ ‫همچنیــن بــه خــوش خُولقــی و خوش رویی و همچنین‬ ‫دســت و دل بــازی معــروف‪ ،‬و مــورد اعتمــاد باشــد‪ .‬کلــه‬ ‫قندهــا بایــد‪ ،‬توســط فــرد مزبــور بــه یــک ضربــه شکســته‬ ‫شــود‪ .‬قبــل از شکســتن قندهــا‪ ،‬فــرد مــورد نظــر از‬ ‫بزرگترهــای مجلــس و مهمانــان کســب اجــازه کــرده و بــا‬ ‫ذکــر صلــوات قندهــا را مــی شــکند‪ .‬و در پایــان مراســم‪،‬‬ ‫بــرای ایشــان دســتمال ابریشــمی و هدیــه ای در نظــر‬ ‫گرفتــه مــی شــود و پارچــه ســفیدی کــه زیــر کلــه قندهــا‬ ‫پهــن شــده بــود را بــه او مــی دادنــد‪ .‬و در پــا یــان کلــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫طرز تهیه کره محلی‬ ‫طرز تهیه کشک و« قَرَه قُوروت»‪: GHARA GHOROT‬‬ ‫بعــد از اینکــه چربــی ماســت را جــدا کردیــم ‪ ،‬از اب بجــای مانــده از‬ ‫ان بــرای تهیــه کشــک و قــره قــوروت اســتفاده می کنیــم ‪ .‬اب ماســت‬ ‫یــا بــه لفــظ محلــی حایــران بــه جــا مانــده از ان را مــی جوشــانیم و‬ ‫بعــد از اینکــه غلیــظ شــد ‪ ،‬ان را درون درون کیســه ای پارچــه ای یــا‬ ‫تــوری ریختــه و مــی گذاریــم تــا بــه طــور کامــل اب ان جــدا شــود‪ ،‬اب‬ ‫جــدا شــده از ان را بــرای تهیــه قــره قــوروت کنــار مــی گذاریــم ‪ .‬مــاده‬ ‫بدســت امــده از داخــل کیســه پارچــه ای را بیــرون اورده و بــه قطعــات‬ ‫کوچکتــر تقســیم کــرده و در ســینی هــای روئــی و مســی در برابــر نــور‬ ‫افتــاب قــرار داده تــا کشــکها کامــا خشــک شــود ‪ .‬شــاید ایــن کار چنــد‬ ‫روز بــه طــول بینجامــد‪ .‬کشــک خشــک شــده یــا « قــورود «را بــرای تهیــه‬ ‫کشــک پختــه شــده یــا « قورتــو» ‪ GHORTO‬اســتفاده مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫در توضیحــات اشــاره کردیــم کــه اب جــدا شــده از کیســه پارچــه ای را‬ ‫کنــار مــی گذاریــم‪ ،‬ایــن اب را بــر روی حــرارت قــرار داده تــا بجوشــد بعــد‬ ‫از اینکــه جوشــید و غلیــظ شــد‪ ،‬رنــگ ان تغییــر یافتــه و ســیاه مــی شــود‪،‬‬ ‫مــاده بدســت امــده و تغییــر رنــگ گرفتــه شــده را قــره قــوروت گوینــد‪ .‬قــره‬ ‫قــروت را بــه صــورت معمولــی و هــم بــه صــورت نــان قــره قــورت اســتفاده‬ ‫مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫طرز تهیه کره محلی ‪:‬‬ ‫ماســت را داخــل وســیله ای چوبــی بــه نــام «دُوره»‪ DORA‬ریختــه و‬ ‫بــا چــوب مخصــوص ( بــه طــول ‪ 1/50‬کــه بــه ســر ان دایرهــای چوبــی‬ ‫بــه قطــر ‪ 45‬تــا ‪40‬وصــل شــده اســت‪ ،‬تــا بــه راحتــی ماســت در داخــل‬ ‫ایــن وســیله چوبــی هــم زده شــود)ان را بــه مــدت طوالنــی هــم‬ ‫می زنیــم‪ .‬بعــد از اینکــه چربــی ماســت از ان جــدا شــد و در ســطح‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬ان را جــدا مــی کنیــم‪ .‬چربــی جــدا شــده از ماســت را‬ ‫در لفــظ محلــی « مســگ یــاق» می گوینــد‪ .‬از ایــن چربــی همــراه‬ ‫غــذا بخصــوص غــذای زنــی کــه بــه تازگــی وضــع حمــل نمــوده اســت و‬ ‫همچنیــن در هنــگام صــرف صبحانــه و مــاش پلــو اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫قندهای شکســته شــده‪ ،‬بین فامیلهای داماد و عروس‬ ‫پخــش می شــده اســت‪ .‬ایــن امــر بــه نمــاد‪ ،‬و ارزوی‬ ‫شــیرین کامــی افــراد حاضــر در مجلــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنــان کــه در شــیرینی خــوری عنــوان شــد‪ ،‬ایــن‬ ‫مراســم مــی توانــد جــدا‪ ،‬و یا با شــیرینی خوری همزمان‬ ‫برگــذار شــود‪.‬این مراســم در حــال حاضــر نیــز بــه همیــن‬ ‫صــورت انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫«پاتختی»‪: patkhti‬‬ ‫دو روز بعــد از عروســی ‪ ،‬مراســم پــا تختــی بــوده اســت ‪.‬‬ ‫کــه در حــال حاضــر فــردای عروســی بــر گــذار مــی شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن مراســم مهمانــان عــروس و دامــاد ‪ ،‬بــه منــزل دامــاد‬ ‫امــده و بعــد از صــرف غــذا و رقــص و پــا یکوبــی ‪ ،‬هدایایــی‬ ‫بــه عــروس و دامــاد تقدیــم مــی کننــد کــه مــی توانــد از‬ ‫وســایل منــزل یــا وجــه نقــد باشــد‪ .‬و عــروس در ایــن روز‬ ‫هدایایــی را بــه خانــواده دامــاد و یــا بســتگان درجــه یــک‬ ‫دامــاد مــی دهــد‪ .‬در گذشــته ‪ ،‬هدایــا بیشــتر شــامل هنــر‬ ‫دســت خــود زنــان بــوده اســت مثــل پیشــانی بنــد زنانــه‬ ‫یــا بــه لفــظ محلــی « النــق «‪ alenegh‬و یــا کاله مردانــه‬ ‫بــه نــام محلــی « عــرق چیــن «‪ .aragh chin‬در ایــن‬ ‫روزپارچــه ای ابریشــمی برســرعروس انداختــه و بــر روی‬ ‫ان دســتمال ابریشــمی مــی نهادنــد‪ .‬ســپس بــر روی پــای‬ ‫عــروس پســر بچــه ای مــی نشــا ندنــد و بــه دســت دیگــر او‬ ‫تخــم مرغــی مــی دادنــد‪ .‬بــه ایــن نیــت کــه اولیــن فرزنــد او‬ ‫پســر باشــد‪ .‬مــادر شــوهر عــروس ایــن چــوب و روســری‬ ‫را گرفتــه و ا ن را روی درخــت میــوه داری می اندخــت‪،‬‬ ‫بــه نیــت کــه زندگــی عــروس و دامــاد پــر ثمــر و پــر برکــت‬ ‫باشــد ‪ .‬همچنیــن تخــم مرغــی کــه در دســت عــروس بــود‬ ‫نیــز بــه کــودک داده می شــد‪.‬‬ ‫شغل و حرفه مردم روستا‬ ‫محصوالت و شغل‬ ‫موقعیــت نســبی روســتا از ســمت شــمال بــه روســتای معرکــه محلــه‪ ،‬پــس‬ ‫پشــته‪ ،‬مالشــی و از ســمت جنوب به اراضی زراعی و نقاط ارتفاعی با پوشــش‬ ‫جنگلــی و از ســمت غــرب بــه رودخانــه و معبــر بیــن روســتایی بســمت معرکــه‬ ‫محلــه و از ســمت غــرب بــه نقــاط ارتفاعــی و کــوه محــدود مــی شــود‪.‬‬ ‫طول جغرافیایی روســتا ‪ 21َ 55‬درجه و عرض ان ‪ 9َ 37‬درجه می باشــد‪.‬‬ ‫روســتای باقــر ابــاد یکــی از روســتاهای دهســتان چهــل چــای اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دهســتان یکــی از دهســتانهای بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت‬ ‫میباشــدکه‪ ،‬در محــدوده جنــوب غــرب شهرســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫دهســتان چهــل چــای دارای ‪ 40‬ابــادی مــی باشــد و مرکــز ان القجــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تســمیه روســتا هدف گردشــگری‪:‬در خصوص وجه تســمیه این روســتا‬ ‫اطــاع دقیقــی در دســت نیســت ‪ .‬احتمــاال از نــام فــردی گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا در خصــوص تاریخچــه روســتای مذکــور اطــاع بدســت‬ ‫نیامــد‪.‬‬ ‫‪-3‬صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‬ ‫جاذبه های صنایع دستی ‪:‬‬ ‫از هنرهــای صنایــع دســتی ایــن روســتا مــی تــوان بــه ابریشــم بافــی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫ابریشــم بافــی ‪:‬زنــان ایــن روســتا بــه هنــر ابریشــم بافــی نیــز اشــتغال دارنــد کــه‬ ‫بافتــه هــای انهــا بــه صــورت تولیــدات ســنتی ایــن رشــته مــورد اســتفاده انهــا در‬ ‫مراســم شــادی و عــزا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪ .‬در بیــن صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫ابریشــم بافــی بیشــترین هنرمنــد را در ایــن روســتا بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪ .‬انــواع دســت بافتــه هــای ســنتی ابریشــمی عبارتنــد از ‪ :‬انــواع شــال‬ ‫وروســری – انــواع چادرشــب – انــواع دســتمال – انــواع روســری – انــواع نــوار‬ ‫‪-4‬جاذبــه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‪ :‬در روســتای باقــر ابــاد‬ ‫مــکان تفریحــی وجــود دارد‪ .‬جنگلهــای اطــراف روســتا را مــی تــوان بــه عنــوان‬ ‫مــکان تفریحــی و بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت معرفــی نمــود ‪،‬کــه در تمــام‬ ‫ســال افــراد زیــادی جهــت گذرانــدن اوقــات فراقــت بــه ایــن منطقــه کــه دارای‬ ‫جنگلهــای زیبــا و همچنیــن رودخانــه مــی باشــد‪ ،‬مراجعــه می کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫روســتا دارای یــک اردوگاه دانــش امــوزی مــی باشــد‪ .‬از نظــر اثــار باســتانی و‬ ‫تاریخــی فاقــد جــذب توریســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی باقــر اباد‪:‬پــارک جنگلــی باقــر ابــاد در قســمت غــرب روســتا واقــع‬ ‫اســت کــه بــه نوعــی ورودی روســتا منیــز محســوب می گــردد‪ .‬ایــن پــارک در‬ ‫ایــام فروردیــن (بخصــوص ســیزدهم فروردین) و تابســتان شــاهد حضــور مردم‬ ‫بســیاری از نقــاط مختلــف اســتان و بخصــوص شــهرهای اطــراف مــی باشــد که‪،‬‬ ‫لحضــات شــاد و مفرحــی را در کنــار خانــواده و دوســتان ســپری مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ابشــار باقرابــاد در دل ارتفاعــات جنگلــی‪ ،‬در شــرق روســتای باقرابــاد‪ ،‬از توابــع‬ ‫شهرســتان مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بــا قرارگیــری در میــان فضــای بکــر و‬ ‫سرســبز چهــل چــای‪ ،‬ایــن ابشــار چشـم اندازی زیبــا را خلــق می کنــد‪.‬‬ ‫منطقــه چهــل چــای بــا برخــورداری از جاذبه هــای طبیعــی متعــدد از جملــه‬ ‫جنــگل‪ ،‬ابشــار و‪ ...‬یکــی از مقاصــد محبــوب گردشــگران و طبیعت گــردان در‬ ‫اســتان گلســتان به شــمار مـی رود‪ .‬بــرای دسترســی بــه روســتای باقرابــاد‪ ،‬بایــد از‬ ‫جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت‪ ،‬وارد فرعــی ساســنگ شــوید‪.‬‬ ‫‪-5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان‬ ‫ایــن روســتا در بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت قــرار گرفتــه و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 18‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬فاصلــه باقرابــاد تــا مرکــز اســتان ‪118‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫‪-6‬نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫در این روستا تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪-7‬امکانات و زیر ساختهای موجود روستا برای استفاده گردشگران‬ ‫مصالــح ســاختمانی عمــده بناهــای روســتای باقــر ابــاد عبارتنــد از خشــت ‪،‬‬ ‫گل‪ ،‬تیــر اهــن و چــوب مــی باشــد‪ .‬منبــع خشــت و گل مصالــح طبیعــت اطراف‬ ‫اســت و انــرا بــه دو صــورت بــکار مــی برنــد‪.‬‬ ‫روســتای باقرابــاد دارای خدماتــی ماننــد مدرســه ابتدایــی ‪ ،‬اب و بــرق ‪ ،‬تلفــن‪،‬‬ ‫مســجد و شــورای اســامی مــی باشــد‪ .‬امــا فاقــد خدماتــی همچــون پایــگاه‬ ‫مقاومــت بســیج ‪ ،‬شــرکت تعاونــی‪ ،‬پــارک و فضــای ســبز ‪ ،‬کتابخانــه ‪ ،‬مرکــز‬ ‫بهداشــت و حمــام اســت ‪.‬‬ ‫منطقــه گردشــگری باقرابــاد ‪ :‬باقرابــاد منطقــه ای اســت جنگلــی ومرتعــی کــه‬ ‫بخشــی از ان بصــورت اردوگاه در اختیــار امــوزش و پــرورش مینودشــت قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬و ســاالنه هــزاران دانــش امــوز و اهالــی منطقــه و شــهرهای مجــاور بــه‬ ‫تفــرج دران مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫‪-8‬موســیقی هــای محلــی رایــج روستا‪:‬موســیقی فولکلــور یــا موســیقی بومــی‬ ‫یــا موســیقی محلــی‪ ،‬شــکلی از موســیقی ســنتی اســت کــه ریشــه در اداب و‬ ‫رســوم یــک قــوم یــا ناحیــه دارد و سینه به ســینه بــه نس ـل های بعــدی می رســد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع موســیقی در برگیرنــده قطعــات‪ ،‬اهنگهــا‪ ،‬اوازها و ترانه هایی اســت‬ ‫کــه مربــوط بــه مــردم یــک منطقــه و محــل خــاص کــه بیشــتر در مناطــق دور از‬ ‫شــهر‪ ،‬روســتاها‪ ،‬و حتــی توســط کــوچ نشــینان وجــود دارد کــه در انهــا از یکــی‬ ‫دو ســاز محــدود اســتفاده مــی شــود و معمــوال بــا تــک خوانــی یــا گــروه خوانــی ر‬ ‫روستاییان همراه بوده و اغلب با حرکت نمایشی همراهی می شود‪.‬‬ ‫در موســیقى بومــى یــا محلــى ایــران از یــک ســو نقــش هنرهــاى اولیــه‪ ،‬باورها‪،‬‬ ‫احساســات و به طورکلــى زندگــى گذشــتگان را مى تــوان بازیافــت و از ســوى‬ ‫دیگــر جلوه هــاى طبیعــت را جــزء اصلــى موســیقى محلــى ایــران را ترانه هــا‬ ‫تشــکیل مى دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا نیــز از وســایل و ابــزاری ماننــد نــی و ســورنا بــرای بیاتــی خوانــی‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روســتای باقــر ابــاد بماننــد‬ ‫بســیاری از نقــاط روســتایی‬ ‫دارای اقتصــاد مبتنــی بــر‬ ‫کشــاورزی اســت و بــا تکیــه بــه‬ ‫زمیــن اســت کــه چــرخ اقتصــاد‬ ‫روســتا بــه گــردش در مــی ایــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی در روســتای باقــر‬ ‫ابــاد اختصــاص بــه زراعــت و‬ ‫دامــداری دارد‪.‬زراعــت روســتا‬ ‫شــامل گنــدم ‪،‬جــو‪ ،‬مــاش‬ ‫و لوبیــا مــی باشــد کــه در ‪7‬‬ ‫هکتــار اراضــی ابــی و ‪ 10‬هکتــار‬ ‫اراضــی دیــم مــورد کشــت قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬در کنــار امــر زراعــت‬ ‫روســتائیان دارای ‪ 600‬راس‬ ‫گوســفند و بــز و ‪ 350‬راس‬ ‫گاو و گوســاله می باشــند کــه‬ ‫عــاوه بــر اســتفاده از فــراورده‬ ‫هــای ان ‪ ،‬مــازاد ان را نیــز بــه‬ ‫فــروش مــی رســانند و ایــن امــر‬ ‫نقــش زیــادی در امــز معــاش‬ ‫روســتائیان ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫از محصــوالت کشــاورزی ایــن روســتا مــی تــوان بــه کشــت برنــج ‪ ،‬گنــدم ‪،‬جــو‪،‬‬ ‫مــاش و لوبیــا مــی باشــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫محصوالت باغی ‪ :‬شامل سیب‬ ‫دامی ‪ :‬پرورش گاو و گوسفند‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روستاســابقه جمعیتــی‬ ‫روســتای باقــر ابــاد در سرشــماری عمومــی کشــور بــه ســال ‪ 1375‬بــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن روســتا ‪ 97‬نفــر جمعیــت داشــته کــه دارای ‪ 21‬خانــوار جمعیــت بــا بعــد خانــوار‬ ‫‪ 4/6‬در هــر واحــد مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1384‬و بــا توجــه بــه امــاری کــه از خانــه بهداشــت روســتا اخــذ گردیــده‪،‬‬ ‫باقــر ابــاد دارای ‪ 104‬نفــر جمعیــت می باشــد کــه ایــن تعــداد جمعیــت بــه نســبت‬ ‫‪ 9‬ســال قبــل دارای ‪ 7‬نفــر افزایــش جمعیــت بــوده‪ ،‬امــا تعــداد خانــوار روســتا بــه‬ ‫نســبت ســال ‪ 75‬هیــچ تغییــری پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای اخذ شده روستای باقر اباد دارای ‪ 47‬نفر باسواد می باشد که‬ ‫با توجه به جمعیت باالی ‪ 6‬سال روستا ‪ %61 ،‬از افراد روستا باسوارد می باشند‪.‬‬ ‫اهالی روستا از طایفه قزلباش می باشد و تنوع قومی در این روستا وجود ندارد‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‬ ‫اثار تاریخی ‪:‬‬ ‫تپه قلعه چه باقر اباد ‪ 300‬متری شرق روستای باقر اباد‬ ‫‪-‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!