روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 330 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 330

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 330

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 330

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 14 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /5‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /24‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫‪330‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نامالیمتی انسان با طبیعت گریبان همه را خواهد گرفت‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫افتاب سوختگی گیاهان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اقای مدیر فرمودن‪:‬‬ ‫همه باید تا فردا اون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 200‬هزارتومان کمک به‬ ‫مدرسه رو بیارن‬ ‫اموزش مجانی با‬ ‫اشانتیون شهریه‬ ‫‪3‬‬ ‫تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -329‬در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما‬ ‫پرســیده شــود کــه ایــا شــما یــک فروشــنده خــوب هســتید‬ ‫یــا نــه یــک بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد کــه یــه ســوال‬ ‫را طــوری دیگــر مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز‬ ‫بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن امــوزش‬ ‫قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت‬ ‫بازاریابــی و فــروش پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫حال باید دید تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟‬ ‫در اینجــا بــرای اینکــه بــه یــک جمــع بندی کلــی از پروژه‬ ‫بازاریابــی و فــرروش برســیم بهتریــن راه ایــن اســت کــه‬ ‫یــک لیســت کامــل تهیــه کــرده و بعــد از ان بگوئیــم کــه‬ ‫تفــاوت بازاریابــی و فــروش دقیقــا چیســت؟‬ ‫بازاریابــی تحلیــل بــازار بــوده‪ ،‬اما فــروش‪ ،‬تبدیل کردن‬ ‫مشــتری بــه خریــدار‪ .‬در بازاریابــی هیــچ گونــه وجهــی رد‬ ‫و بــدل نخواهــد شــد و تنهــا مســیر دســت یافتــن بــه‬ ‫ثــروت اســت ‪ ،‬امــا در فــروش‪ ،‬مســیر مشــخص بــوده و‬ ‫فروشــنده در مســیری حرکــت می کنــد کــه مجموعــه رو‬ ‫بــه ســرمایه می رســاند‪.‬‬ ‫در وافــع می تــوان گفــت کــه ارتبــاط بازاریــاب‪ ،‬یــک ارتبــاط‬ ‫کلــی بــوده و ارتبــاط فروشــنده‪ ،‬یــک ارتبــاط خصوصــی‪ .‬امــا‬ ‫وقتــی کــه یــک بازاریــاب میخواهــد بــازار رو تحلیــل کنــد‪،‬‬ ‫بایــد کلیــت افــراد جامعــه رو بنگــرد و یــک نــگاه عمومــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬امــا یــک فروشــنده تمــام تــاش خــود را‬ ‫می کنــد کــه نفــر بــه نفــر کارش رو انجــام دهــد‪.‬‬ ‫فروشــنده‪ ،‬زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه بازاریــاب‬ ‫داده هــای درســتی را در اختیــارش قــرار داده باشــد و‬ ‫بازاریــاب زمانــی موفــق اســت کــه خــودش بــه تنهایــی‬ ‫اطالعــات درســتی را از جامعــه ی هــدف جمــع اوری‬ ‫کــرده باشــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫سالهاســت کــه در حــوزه بــازار کســب و کار‪ ،‬فعالیــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬امــا مــوردی کــه می توانیــم در ارتباط بــا بازاریابی‬ ‫و فــروش ارائــه بدیــم ایــن اســت کــه‪ ” :‬اگــر دوســت داریــد‬ ‫کــه کارتــون بــه یــک نتیجــه ثابــت و اســتوار برســد‪ .‬و اگــر‬ ‫عالقه مندیــد کــه کار شــما دیــده شــود و در نتیجــه بــه یک‬ ‫فــروش مطلــوب برســید‪ .‬قبــل از اینکــه وارد بــازار شــوید‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زبان بدن مسئوالن‬ ‫و باب هفتم گلستان!‬ ‫اغاز به کار مرکز انژیوگرافی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫چگونه از مقایسه کردن خود‬ ‫با دیگران دست برداریم؟‬ ‫نشت اطالعات ‪ 700‬میلیون‬ ‫کاربر لینکد ین‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫روی یــک بازاریــاب و یــک‬ ‫فروشــنده تمرکــز کنیــد و‬ ‫ســعی کنیــد از بهترین هــا‬ ‫بهــره بگیریــد‪.”.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش‪ ،‬این‬ ‫روزهــا در ایــران یــک مــوج‬ ‫تــازه ای را اغــاز نمــوده‬ ‫اســت و کمتــر مجموعــه‬ ‫موفقــی رو می بینیــد‬ ‫کــه از بازاریاب هــا و‬ ‫قــوی‬ ‫فروشــنده های‬ ‫نباشــند‪.‬‬ ‫برخــوردار‬ ‫بنابرایــن بهتریــن راه ایــن‬ ‫اســت کــه در کنــار تمــام‬ ‫المان هــای موفقیــت‬ ‫خــود در زمینــه ی بــازار‬ ‫کســب و کار‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫و فــروش را نیــز جــدی‬ ‫بگیر یــد‪.‬‬ ‫پرسش های متداول ‪:‬‬ ‫‪-1‬بازاریابی چیست؟‬ ‫بازاریابــی در یــک کالم‪ ،‬بخشــی از یــک پــروژه عرضــه و‬ ‫فــروش یــک محصــول اســت کــه در بخــش مخاطــب‬ ‫ســنجی و رضایــت مخاطــب بــرای خریــد محصــول و‬ ‫خدمــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد امــا ایــن تعریــف‬ ‫نمی توانــد بــه مــا خیلــی واضــح‪ ،‬یــک شــمای کلــی از‬ ‫بازاریابــی ارائــه دهــد و نیــاز اســت کــه مــا مقــداری بــا دیــد‬ ‫بهتــر نســبت بــه بازاریابــی نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫‪-2‬فروشنده کیست؟‬ ‫می تــوان گفــت کار اصلــی فروشــنده ایــن اســت کــه‬ ‫محصولــی کــه توســط بازاریــاب امــاده عرضــه شــده را‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه مشــتری تفهیــم کنــد و او‬ ‫را راضــی نمــوده کــه از محصولــی کــه روبــروش قــرار‬ ‫گرفتــه اســت خریــد نمایــد‪ .‬البتــه در ایــن مســیر کارش‬ ‫ویژگی هایــی دارد کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫‪-3‬تفاوت فروشنده با بازاریاب در چیست؟‬ ‫وظیفــه بازاریــاب تحلیــل بــازار اســت‪ ،‬امــا فروشــنده‪،‬‬ ‫تبدیــل کــردن مشــتری بــه خریــدار‪ .‬در بازاریابــی‬ ‫وجهــی رد و بــدل نمیشــود و تنهــا مســیر دســت پیــدا‬ ‫کــردن بــه ثــروت مشــخص میشــود‪ ،‬امــا در فــروش‪،‬‬ ‫مســیر مشــخص بــوده و فروشــنده در مســیری حرکــت‬ ‫می کنــد کــه مجموعــه رو بــه پــول می رســاند‪.‬‬ ‫می تــوان اینگونــه گفــت کــه ارتبــاط بازاریــاب‪ ،‬یــک‬ ‫ارتبــاط کلیــه و ارتبــاط فروشــنده‪ ،‬یــک ارتباط خصوصی‬ ‫اســت‪ .‬امــا وقتــی کــه یــک بازاریــاب می خواهــد بــازار رو‬ ‫تحلیــل کنــد‪ ،‬بایــد کلیــت افــراد جامعــه را نگریســته و‬ ‫یــک نــگاه عمومــی بــه جامعــه داشــته باشــه‪ ،‬امــا یــک‬ ‫فروشــنده تمــام تــاش خــود را خواهــد کــرد کــه نفــر به‬ ‫نفــر کارش رو انجــام دهــد‪.‬‬ ‫یــک فروشــنده‪ ،‬زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه‬ ‫بازاریــاب داده هــای درســتی رادر اختیــارش قــرار داده‬ ‫باشــد و امــا یــک بازاریــاب زمانــی موفــق اســت کــه‬ ‫خــود بــه تنهایــی اطالعــات درســتی را از جامعــه ی‬ ‫هــدف جمــع اوری کــرده باشــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫مند ب‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای‬ ‫دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا‬ ‫راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی بــا توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی فراهــم شــده اســت‪ .‬مشــاغل و کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی بــرای بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و ایــن امــر باعــث‬ ‫شــده کــه خیلی هــا بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل‬ ‫درامدزایــی کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد‬ ‫یــک رایانــه بــه همــراه اینترنــت اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتــری‬ ‫و یــک اینترنــت داشــته باشــید تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و خدماتتــان را‬ ‫بفــروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم‬ ‫اســت‪ .‬چــون در اینجــا قصــد داریــم کــه ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر‬ ‫باشــید در منــزل بــا اســتفاده از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا کمــک اینترنــت بــه ســادگی مــی توانیــد محصــوالت و خدماتتــان‬ ‫را بازاریابــی و بــه فــروش برســانید و بــا افــراد بیشــتری کــه بــه شــما نیــاز دارنــد‬ ‫ارتبــاط داشــته باشــید‪ .‬چــرا کــه ایــن روزهــا بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه فــردی در‬ ‫خان ـه اش بــدون اینترنــت و کامپیوتــر باشــد‪ .‬پــس هیــچ جــای بهان ـه ای وجــود نــدارد‬ ‫و می توانیــد کســب و کار خانگــی خــود را هــم اکنــون راه انــدازی و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫امــا مشــکلی کــه بســیاری از دوســتان دارنــد ایــن اســت کــه نمی داننــد از چــه طریــق‬ ‫می تواننــد در خانــه کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد و کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬خیلــی از دوســتان دارای مهــارت و تخصص هایــی هســتند کــه نمی داننــد‬ ‫چگونــه می تواننــد از طریــق ان کســب درامــد داشــته باشــند‪ .‬دوســتان دیگــری‬ ‫هــم در ایــن بیــن هســتند کــه هیچگونــه مهــارت و تخصصــی نداشــته امــا دوســت‬ ‫دارنــد کار خانگــی شــان را راه انــدازی کنند‪.‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه هیــچ مهــارت‬ ‫و تخصــص خاصــی نداریــد بــه هیــچ وجــه نگــران ایــن موضــوع نباشــید چــرا کــه‬ ‫ایده هایــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی نیــاز‬ ‫ندارنــد‪ .‬و شــما خواهیــد تونســت کســب و کار خانگی تــان را بــا ان ایده هــا راه انــدازی‬ ‫کنیــد و شــروع بــه درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنت یک منبع پول ساز برای کسب و کار خانگی‬ ‫بــا وجــود اینکــه پیشــرفت تکنولــوژی اینترنــت بــرای افــرادی کــه قصــد راه انــدازی‬ ‫کســب و کار خانگــی دارنــد بــه یــک منبــع پولســاز تبدیــل شــده اســت‪ .‬و در همیــن‬ ‫راســتا خیلــی از افــرا قصــد دارنــد یــک کســب و کار خانگــی پولســاز را انــدازی کننــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم از طریــق اینترنــت کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫اصال به سرمایه زیاد نیاز ندارید‬ ‫اگــر بــه دنبــال راه انــدازی یــک کســب و کار فیزیکــی هســتید‪ ،‬بــه چنــد ده میلیــون‬ ‫تومــان و یــا حتــی چنــد صــد میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه نیــاز داریــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه اگــر بخواهیــد یــک کســب و کار اینترنتــی پولســاز راه انــدازی کنیــد بــدون هیــچ‬ ‫ســرمایه اولیــه یــا نهایتــا ً بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن مــی توانیــد کســب و کاری راه‬ ‫انــدازی کنیــد کــه درامدتــان بســیار بیشــتر از کســب و کارهــای فیزیکــی و کســب و‬ ‫کارهــای ســنتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بدون نیاز به مهارت و تخصص باال‬ ‫فعالیت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما بــدون هیچگونــه مهــارت و تخصصــی‬ ‫قادریــد در منــزل انهــا را راه انــدازی کنیــد و بــه درامــد برســید‪ .‬البتــه اگــر هــم نیــاز‬ ‫بــه تخصــص و مهــارت باشــد بــاز هــم خواهیــد توانســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‬ ‫مهــارت الزم را یــاد بگیریــد‪ .‬البتــه یــک ســری از ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی‬ ‫می شــود نیــاز بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی ندارنــد و شــما خواهیــد توانســت‬ ‫در زمــان کوتاهــی هــر مهــارت و تخصصــی کــه مــی خواهیــد یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در‬ ‫روزیک شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 13‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,480,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 46,320,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 108,070,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 57,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪330‬‬ ‫کشت غرقابی ممنوع‬ ‫کسب درامد از یوتیوب؟‬ ‫چرا که نه!‬ ‫حتمــا شــما هــم افــرادی را دیده ایــد و یــا می شناســید‬ ‫کــه مشــغول کســب درامــد از یوتیــوب هســتند‬ ‫و شــاید گاهــی بــا خــود گفتــه باشــید کــه مــن هــم‬ ‫می توانــم ایــن کار را انجــام دهــم‪ .‬پــول در اوردن از‬ ‫یوتیــوب بــه ســرعت و بــه ســادگی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫امــا رســیدن بــه درامــد بــاال (هماننــد هــر کار دیگــری)‬ ‫بــه صــرف زمــان و خالقیــت نیــاز دارد‬ ‫قدم اول‪ :‬یک کانال بسازید‬ ‫گام ابتدایی برای کسب درامد از یوتیوب ایجاد یک‬ ‫کانال در ان است‪.‬‬ ‫حســاب کاربــری خــود را ایجــاد و یــا از حســابی که دارید‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه افــراد و مخاطبیــن راحت تــر‬ ‫حســاب شــما را پیــدا کننــد کلمــات کلیــدی خــود را درون‬ ‫کانــال قــرار دهیــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه کلمــات کلیــدی کــه‬ ‫انتخــاب می کنیــد متناســب بــا محتوایــی کــه تولیــد‬ ‫می کنیــد یــا می خواهیــد تولیــد کنیــد باشــد‪ .‬نــام کاربــری‬ ‫شــما می توانــد بــه نفــع یــا بــه ضرر شــما کار کنــد‪ .‬اگر نام‬ ‫کاربــری کوتاهــی کــه بــه اســانی به خاطر ســپرده شــود و‬ ‫منحصربفــرد باشــد انتخــاب کنیــد‪ ،‬مــردم راحت تــر شــما‬ ‫را بــه خاطــر خواهنــد ســپرد‪ .‬نــام کاربــری قابــل تغییــر‬ ‫اســت و همیشــه می توانیــد انــرا تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬محتوا تولید کنید‬ ‫محتــوای بــا کیفیــت تولیــد و در کانال تــان بارگــزاری‬ ‫کنیــد و توجــه داشــته باشــید کــه چنــدان طوالنــی‬ ‫نباشــد‪ .‬البتــه طوالنــی بــودن یــا نبــودن بــه شــدت‬ ‫وابســته بــه ایــن مســئله اســت کــه چــه نــوع محتوایــی‬ ‫تولیــد می کنیــد‪ .‬بایــد در بارگــذاری محتــوا ثابــت قــدم‬ ‫باشــید و حضــور ثابتــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد در‬ ‫کســب درامــد از یوتیــوب موفــق شــوید‪.‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬مخاطب جذب کنید‬ ‫مشــخصا ً کلیدی تریــن قــدم بــرای کســب درامــد از‬ ‫یوتیــوب برخــورداری از مخاطــب اســت‪ .‬بــرای کســب‬ ‫درامــد از یوتیــوب و تبلیغــات ان‪ ،‬ابتــدا بایــد محتــوای‬ ‫شــما دیــده شــود‪ .‬هیــچ رازی مگویــی بــرای جــذب‬ ‫مخاطــب بیشــتر در یوتیــوب وجــود نــدارد‪ .‬فقــط بــه‬ ‫تولیــد محتــوای بــا کیفیــت و مــداوم ادامــه دهیــد‪،‬‬ ‫مخاطبیــن خــود شــما را پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫قدم چهارم‪ :‬از ویدئوهای خود کسب درامد کنید‬ ‫بــرای شــروع بــه پــول دراوردن از یوتیــوب و ویدئوهــای‬ ‫خــود نیــاز اســت کــه گزینــه درامدزایــی را فعــال کنیــد‪ .‬به‬ ‫ایــن معنــی کــه بــه یوتیــوب اجــازه می دهیــد تبلیغــات را‬ ‫وارد ویدئوهــای شــما کنــد‪ .‬همچنیــن اطمینان می دهید‬ ‫کــه ویدئــوی شــما هیــچ محتوایــی که شــامل قانون کپی‬ ‫رایــت شــود شــامل نمی شــود‪.‬‬ ‫قدم پنجم‪ :‬شرایط الزم را فراهم کنید‬ ‫بــرای پــول دراوردن از یوتیــوب بایــد در یــک ســال‬ ‫گذشــته حداقــل چهــار هــزار ســاعت بیننــده و هــزار‬ ‫دنبــال کننــده داشــته باشــید‪ .‬همانطــور کــه ابتــدای‬ ‫ایــن یادداشــت اشــاره کردیــم‪ ،‬کســب درامــد از‬ ‫یوتیــوب فــوری و بــدون زحمــت نیســت‪.‬‬ ‫می توانیــد قابلیــت درامدزایــی یــک ویدئــو را در حیــن‬ ‫بارگــذاری ان و بــا کلیــک روی نــوار «‪»Monetization‬‬ ‫فعــال کنیــد و ان را در «‪»Monetize with Ads‬‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬بــرای کســب درامــد از یــک ویدئــو‬ ‫پــس از اینکــه بارگــذاری شــده اســت مدیریــت ویدئــو‬ ‫(‪ )Video Manager‬را بــاز کــرده و روی گزینــه‬ ‫‪ $‬درســت کنــار ویدئویــی کــه می خواهیــد از ان‬ ‫درامدزایــی کنیــد کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫قدم ششم‪ :‬تنظیمات ‪Google AdSense‬‬ ‫را انجام دهید‬ ‫گــوگل ادســنس (‪ )Google AdSense‬را می توانیــد‬ ‫بــه راحتــی و رایــگان در وبســایت ‪ AdSense‬انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬روی گزینــه ‪ Sing Up Now‬کلیــک کنیــد‬ ‫و حســاب کاربــری خــود را بســازید‪ .‬بــرای ســاخت‬ ‫حســاب کاربــری بایــد بیــش از ‪ ۱۸‬ســال ســن داشــته‬ ‫باشــید و در غیــر اینصــورت بــه کمــک یــک فــرد بزرگ تــر‬ ‫نیــاز پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق پیــش بینــی هــای انجــام شــده امســال حــدود‬ ‫‪ 30‬تــا ‪ 40‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان شــامل کشــت‬ ‫برنــج و‪...‬کــه توســط اب زیرزمینــی ابیــاری مــی شــوند‬ ‫بــه دلیــل کــم ابــی خشــک مــی شــوند‪.‬همچنین طبــق‬ ‫برخــی پیــش بینــی هــا اکثــر چــاه هــای نیمــه عمیــق‬ ‫اســتان در نیمــه تابســتان بــه دلیــل کــم ابــی خشــک‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫نامالیمتی انسان با طبیعت گریبان همه را خواهد گرفت‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫فرونشست زمین‬ ‫در گلستان‬ ‫برداشــت هــای غیــر مجــاز و بــی رویــه از‬ ‫اب هــای زیرزمینــی در ســال هــای اخیــر‬ ‫گلســتان را بــا پدیــده ای بــه نــام فرونشســت‬ ‫زمیــن مواجــه کــرده اســت کــه اگــر بــه‬ ‫اخطار هــا در ایــن زمینــه توجــه نشــود دیــر‬ ‫یــا زود گریانگیــر گلســتانی هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رشــد جمعیــت و کشــاورزی غیــر اصولــی‪،‬‬ ‫اســتفاده بیــش از گنجایــش منابــع اب‬ ‫زیرزمینــی را بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬پــی‬ ‫امــد ایــن پدیــده‪ ،‬فرونشســت زمیــن در‬ ‫برخــی از مناطــق کشــور بــوده اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه مناطقــی کــه دچــار فرونشســت‬ ‫شــده‪ ،‬و در کنــار هــزاران مشــکل موجــود‬ ‫در ایــن اســتان بایــد ایــن مســئله نیــز بــه ان‬ ‫اضافــه شــود‪ ،‬اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تخلیــه اب ســفره های زیرســطحی‬ ‫در محــدوده گرگانــرود بــه حــدی بــوده‬ ‫کــه هشــدار کارشناســان در خصــوص‬ ‫فرونشســت زمیــن عینیــت یافتــه اســت‬ ‫و بررســی داده هــای زمیــن شــناختی هــم‬ ‫حکایــت از ان دارد کــه در ســال های اتــی‬ ‫شــاهد فرونشســت در مناطــق مســکونی‬ ‫هــم خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫استحصال بیش از حد اب باعث نشست‬ ‫زمین در محدوده ابخوان ها شده است‬ ‫حســینی‪ ،‬مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای گلســتان گفــت‪ :‬مهــم تریــن مخاطراتــی‬ ‫کــه در ســال جــاری مطــرح شــده‪ ،‬نشســت‬ ‫زمیــن در محــدوده برخــی ابخــوان هــای‬ ‫اســتان اســت کــه یکــی از عوامــل اصلــی ان‬ ‫مــی توانــد اســتحصال بیــش از حــد اب از‬ ‫ابخوان هــا باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان ســید محســن حســینی در دیــدار‬ ‫بــا دادســتان مرکــز اســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امســال یکــی از خشــک ترین ســال های‬ ‫اســتان و کشــور را بــه لحــاظ کاهــش منابــع‬ ‫ابــی پشــت ســر می گذاریــم و یکــی از‬ ‫مهم تریــن مخاطراتــی کــه در ســال جــاری‬ ‫مطــرح شــده‪ ،‬نشســت زمیــن در محــدوده‬ ‫برخــی ابخــوان هــای اســتان اســت کــه یکــی‬ ‫از عوامــل اصلــی ان مــی توانــد اســتحصال‬ ‫بیــش از حــد اب از ابخوان هــا باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ســال بســیار‬ ‫خشــک و کــم ابــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از مشــکالت اســتان ‪ ،‬کشــت غرقابــی‬ ‫برنــج بــا اســتفاده از اب هــای زیرزمینــی‬ ‫اســت کــه البتــه ایــن کشــت بــه صــورت‬ ‫غرقابــی طبــق مصوبــه شــورای ســازگاری بــا‬ ‫کــم ابــی اســتان ممنــوع شــده و الزم اســت‬ ‫خشــکه کاری برنــج توســعه یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق پیــش بینی هــای انجــام‬ ‫شــده امســال حــدود ‪ 30‬تــا ‪ 40‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضی اســتان شــامل کشــت برنج و‪...‬که‬ ‫توســط اب زیرزمینــی ابیــاری مــی شــوند بــه‬ ‫دلیــل کــم ابــی خشــک مــی شــوند‪.‬همچنین‬ ‫طبــق برخــی پیــش بینی هــا اکثــر چاه هــای‬ ‫نیمــه عمیــق اســتان در نیمــه تابســتان بــه‬ ‫دلیــل کــم ابــی خشــک می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان افــزود‪ :‬بــه مدیــران امــور منابــع اب‬ ‫شهرســتان ها نیــز اعــام کرده ایــم کــه در‬ ‫صــورت تخلفــات شــامل اضافــه برداشــت از‬ ‫چاههــای اب برخــورد نماینــد و بــه دادگاه‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫برداشت بی رویه از چاه ها عامل‬ ‫فرونشست‬ ‫بــه گــزارش بــازار بــه نقل از خبرگــزاری مهر‪،‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه گلســتان هــم‬ ‫در خصــوص پدیــده فرونشســت گفــت‪:‬‬ ‫پدیــده فرونشســت زمیــن دالیــل متعــددی‬ ‫دارد کــه یکــی از انهــا بــه عوامــل انســانی‬ ‫برمی گــردد کــه می توانــد بــه صــورت محلــی‬ ‫و کوتــاه مــدت اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫حامــد رضایــی افــزود‪ :‬یکــی از اصلی تریــن‬ ‫دالیــل فرونشســت زمیــن پدیــده تحکیــم‬ ‫یافتگــی (متراکــم شــدن ذرات خــاک در‬ ‫اثــر فشــار الیه هــای باالتــر و تبدیــل شــدن‬ ‫انهــا بــه خــاک مقــاوم و ســنگ) اســت کــه‬ ‫در اکثــر خاک هــا ایــن امــر اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انچــه بــه عنــوان پدیــده‬ ‫فرونشســت بــه صــورت مقطعــی در اســتان‬ ‫گــزارش می شــود عمدتــا ً بــه برداشــت‬ ‫بی رویــه از اب هــای زیرزمینــی و ابرفتــی بــر‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫رضایــی توضیــح داد‪ :‬وقتــی ابخــوان از‬ ‫نــوع ابرفتــی باشــد یعنــی فضــای خالــی‬ ‫بیــن دانه هــا پــر از اب اســت‪ ،‬حــال اگــر‬ ‫بیــش از حــد از ایــن ابخوان هــا برداشــت‬ ‫شــود فضــای خالــی بــه وجــود امــده و دچــار‬ ‫نشســت می شــود و در ســطح زمیــن پدیــده‬ ‫فرونشســت را شــاهد خواهیــم بــود کــه‬ ‫یکــی از اثــرات ان بیــرون امــدن لوله هــای‬ ‫اب اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در قســمت میانــی دشــت و در‬ ‫امتــداد گرگانــرود و ضلــع شــمالی شــهر گــرگان‬ ‫و کردکــوی شــاهد فرونشســت زمیــن هســتیم‬ ‫کــه ایــن امــر در برخــی از مناطــق گــزارش‬ ‫شــده و بنــده هــم ان را رویــت کــرده ام‪.‬‬ ‫رضایــی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای انکــه در اثــر‬ ‫برداشــت‪ ،‬ابخــوان دچــار فرونشســت نشــود‬ ‫بایــد نــرخ برداشــت یعنــی ابدهــی چــاه را بــه‬ ‫صــورت مجــاز در نظــر بگیریــم‪ ،‬بــه گون ـه ای‬ ‫کــه بــه میــزان ابــی کــه پمپــاژ می شــود اب‬ ‫جایگزیــن شــود‪ .‬دبــی پمپــاژ اب از چــاه را‬ ‫توســط اب منطقــه ای براســاس ویژگــی‬ ‫ابخــوان مشــخص می کنــد‪.‬‬ ‫کاهش برداشت از سفره های زیر زمینی‬ ‫توقف فرو نشست را به دنبال دارد‬ ‫شــاید بــرای اینکــه از مشــکالت اتــی در‬ ‫زمینــه فرونشســت زمیــن جلوگیــری شــود‪،‬‬ ‫مســووالن قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود‬ ‫بایــد اقدامــات الزم را انجــام دهنــد و قبــل‬ ‫از هــر چیــزی زمینــه را اجــرای طرح هــای‬ ‫کشــاورزی مــدرن در اســتان فراهــم ســازند‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه بــه نوعــی بــه دنبــال‬ ‫محکــوم کــردن اب منطقــه ای بــه دلیــل‬ ‫عــدم تامیــن نیــاز ابــی اســتان هســتند‪،‬‬ ‫کاش از جهــاد کشــاورزی هــم بــرای ایــن‬ ‫همــه ســهل انــگاری و بــی برنامگــی کــه‬ ‫در ســطح اســتان و اســتفاده بــی رویــه از‬ ‫چاه هــا وجــود دارد کنکاشــی می شــد‪.‬‬ ‫چــرا جهــاد کشــاورزی تاکنــون نتوانســته‬ ‫کشــت جایگزیــن شــالی و چغنــدر را‬ ‫بــه کشــاورز معرفــی کنــد؟ چــرا بــرای‬ ‫برداشــت های غیــر مجــاز اقدامــی انجــام‬ ‫نمی شــود؟ چــرا جــای کشــاورزی مــدرن در‬ ‫گلســتان کــه قطــب کشــاورزی اســت خالــی‬ ‫اســت؟ و چراهــای فــراوان کــه مســووالن‬ ‫بایــد پاســخگوی ان باشــند کــه متاســفانه‬ ‫نســیتند ‪.‬‬ ‫بــه نظــر میرســد تنهــا راه جلوگیــری از‬ ‫فرونشســت زمیــن‪ ،‬توقــف برداشــت اب و‬ ‫ترزیــق اب بــه داخــل ســفره اب زیرزمینــی‬ ‫یــا تغذیــه مصنوعــی باشــد‪ .‬گســترش شــبکه‬ ‫فاضــاب شــهری و اســتفاده از پســاب‬ ‫تصفیــه شــده جهــت کشــاورزی نقــش‬ ‫به ســزایی در کاهــش برداشــت از ســفره و‬ ‫توقــف فرونشســت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫امیدواریم مســووالن اســتان گلســتان قبل‬ ‫از اینکــه خیلــی دیــر شــود در ایــن زمینــه‬ ‫تصمیمــات جــدی اتخــاذ کننــد تــا فــردای نــه‬ ‫چنــدان دور ایــن مســئله گریبانگیــر مــردم‬ ‫در مناطــق مســکونی نشــود‪.‬‬ ‫از اب همانند دارائی هایتان مراقبت کنید‬ ‫ا‬ ‫ب کــم اســت اگــر در مصــرف ان صرفــه جویــی و مدیریــت نکنیــم قطعــا بــا مشــکل قعطــی طوالنــی مــدت روبــرو خواهیــم بــود و ایــن یعنــی ایجــاد تنــش پــس بــرای اینکــه هماننــد بــرق در طــی روز شــاهد قعطــی مکــرر اب و بــه‬ ‫خطــر افتــادن ســامتی خــود و اعضــای خانــواده و از همــه مهمتــر جامعــه نباشــیم در مصــرف اب مدیریــت کافــی را داشــته باشــیم چــرا کــه اب مایــع حیــات اســت و اگر نباشــد قطعا مشــکالت عدیــده ای را به وجود خواهــد اورد‬ ‫بنــا بــه اظهــارات مدیــرکل اب و فاضــاب گلســتان در ســال جــاری بــا کمتریــن میــزان بــارش بــرف در ارتفاعــات روبــرو بوده ایــم کــه ایــن مقــدار بــه کمتــر از ‪ 30‬کیلومتر در هکتار نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته که ‪ 110‬کیلومتر‬ ‫در هکتــار بــوده کاهــش داشــته بنابرایــن بــرای حفــظ اب هماننــد مراقبــت از دارایی هایتــان عمل کنید‪.‬‬ ‫گل زیباســت؛ چــه گل رونــده باشــد‪ ،‬چــه روی شــاخه هایی‬ ‫تک به تــک و چــه بــه هــر شــکل و صــورت دیگــری‪.‬‬ ‫پوش ـش دهی ایــن گل هــا نقــاط خالــی هــر فضــا را می پوشــاند و ان را زیبــا و چش ـم نواز‬ ‫می کنــد‪ .‬چــه اهــل گل وگیــاه باشــید یــا نباشــید‪ ،‬خوانــدن ایــن مقالــه دربــاره گل هــای رونــده‬ ‫حالتــان را خــوب می کنــد و اطالعــات درجه یکــی دربــاره گل کاری بــا ایــن نــوع گیاهــان در‬ ‫اختیارتــان می گــذارد‪.‬‬ ‫ـی گل رونــده در ایــن اســت کــه می توانــد نِمــای زیبایــی‬ ‫ـ‬ ‫خوب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫زیباس‬ ‫گل هرچــه باشــد‬ ‫ِ‬ ‫بــه بــاغ‪ ،‬باغچــه‪ ،‬تــراس و حتــی کوچک تریــن فضاهــای گل وگل کاری بدهــد‪ .‬امــا قبــل از‬ ‫دست به کارشــدن و رفتــن به ســراغ کاشــت انــواع گلهــای رونــده‪ ،‬بایــد امکانــات و فضــای‬ ‫در اختیارتــان را بســنجید‪ ،‬بدانیــد گل موردنظــر تــا چــه ارتفاعــی رشــد می کنــد و تــا کجــا بــاال‬ ‫مـی رود یــا ســطح پوشــانندگی ان چقــدر اســت‪.‬‬ ‫البته موضوعات دیگری هم هست که الزم است به انها هم فکر کنید‪ ،‬برای نمونه‪:‬‬ ‫ـی ان همچنــان‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــا دسترس ـی های الزم بــه گیــاه بعــد از رشــد و روندگـ ِ‬ ‫اســان خواهــد بــود؛‬ ‫یــاس رونــده‪ :‬گل یــاس کــه دیگــر بــه خوش بویــی معروف اســت و حرفی در ان نیســت‪.‬‬ ‫یــاس رونــده از ان زیبارویــان مقاومــی اســت کــه ســرمای زمســتان را تــاب م ـی اورد و‬ ‫تــا دمــای زیــر ‪ ۵‬درجــه ســانتی گراد یــا ‪ ۲۳‬درجــه فارنهایــت برایــش قابل تحمــل اســت‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه در افتــاب کامــل هــم پژمــرده نمی شــود و اوضــاع خوبــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر به دنبــال گل رونــده مقــاوم بــه ســرما هســتید‪ ،‬همیشــه نگاهــی بــه یــاس زیبــا و‬ ‫پرورش گل رونده درباغچه های و اپارتمانی‬ ‫خوش بــو داشــته باشــید‪.‬‬ ‫یــاس امین الدولــه‪ :‬فقــط غیرممکــن‪ ،‬غیرممکــن اســت امــا مــا فکــر می کنیــم کــه‬ ‫امــکان نــدارد کســی از بــوی یــاس امین الدولــه خوشــش نیایــد‪ .‬ایــن یــاس پیچنــده و‬ ‫زیبــا خاســتگاهی اروپایــی دارد‪ .‬جالــب نیســت ؟ بــا ایــن نــام ســنتی اش از بخش هایــی‬ ‫از اروپــا می ایــد‪ .‬یــاس امین الدولــه می توانــد تــا ‪ ۸‬متــر پیــش بــرود‪ .‬تابســتان کــه بــه‬ ‫نیمــه می رســد‪ ،‬گل هــای معطــر ایــن گیــاه پیــچ بــه زیباتریــن حالــت خــود می رســند و‬ ‫رنگــی ب ـه خــود می گیرنــد کــه ترکیبــی اســت از نارنجــی‪ ،‬کــرم و صورتــی‪.‬‬ ‫ب‪ .‬گیاهان رونده بهاری؛ وقتی اشک سرما بند می اید‬ ‫گل هــای رونــده و زیبــای زیــادی هســتند کــه در شــکل بوتــه یــا درختچــه بــا زمســتان‬ ‫خداحافظــی می کننــد و حــس و شــور بهــاری را راهــی دل هــا و دیده هــا می کننــد‪.‬‬ ‫بگذاریــد کــه چنــد مــورد معروفشــان را بــه شــما معرفــی کنیــم‪:‬‬ ‫بــه ژاپنــی پاکوتــاه‪ :‬بــه ژاپنــی پاکوتــاه گل زیبایــی اســت‪ .‬ایــن گل قبــل از اینکــه شــاخ‬ ‫و بــرگ بدهــد و پروپیمــان شــود‪ ،‬گل هایــی قرمــز و ســفید و صورتــی می دهــد‪ .‬ایــن گل‬ ‫جــان می دهــد بــرای هدایــت به ســمت پوشــاندن حصارهــا و دیوارهــا‪ .‬بــا کمک گرفتــن‬ ‫از ســیم های باغبانــی می توانیــد بــه شــکل رشــد و روندگــی ب ـه ژاپنــی جهــت بدهیــد و‬ ‫انهــا را روی طــاق بکشــید‪ .‬بــه ژاپنــی هــم در نــور زیــاد و کامــل و هــم جزئــی و در هــر‬ ‫نــوع خاکــی می شــکفد و رشــد می کنــد‪ .‬عالــی نیســت؟‬ صفحه 2 ‫تابســتان ســالجاری ســختی در پیــش روی مــردم ایــران اســت‪ .‬از یــک طــرف کاهــش بارش هــا و ذخایــر برفــی‬ ‫مناطــق کوهســتانی و افــت حجــم اب پشــت ســدها و از ســوی دیگــر‪ ،‬گرمــا زودرس کــه از ســال گذشــته در‬ ‫مناطــق مختلــف‪ ،‬مســتقر شــده اســت‪.‬در ایــن شــرایط عــاوه بــر محدودیــت اســتفاده از نیروگاه هــای بــرق‬ ‫ابــی‪ ،‬میــزان اســتفاده از دســتگاه های ســرمازا و مصــرف بــرق را نیــز افزایــش داده اســت‪.‬در مجمــوع ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬موجــب شــده تــا خشکســالی همچنــان بــر بســیاری از مناطــق کشــور حاکــم باشــد کــه ایــن مســاله‬ ‫خســارت هایی را بــه منابــع ابــی و اقشــار مختلــف از جملــه کشــاورزان و دامــداران وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بحرانخشکسالی‬ ‫و کم ابی در ایران‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫پاس توپ توی زمین‬ ‫مدرسه‬ ‫از ویژگی های بارز رییس‬ ‫جدید قوه قضاییه توجه‬ ‫به افکار عمومی است‬ ‫مســئولین امــوزش و پــرورش بــه گون ـه ای تــوپ را در زمیــن‬ ‫مدیــران مــدارس انداختــه بــه گونــه ای کــه در مصاحبه هــای‬ ‫خــود مکــررا اعــام می کننــد کــه دریافــت هــر گونــه وجــه نقــد‬ ‫از دانــش امــوزان در مــدارس دولتــی «تخلــف محــرز» اســت و‬ ‫والدیــن دانــش امــوزان ایــن تخلفــات را گــزارش دهنــد! حــال‬ ‫ســئوال بنــده از مســئوالن امــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه‬ ‫مبلــغ ســرانه یــک ســال تحصیلــی دانــش امــوزان کشــور و در‬ ‫اســتانهای هماننــد گلســتان و خراسان شــمالی چــه میــزان‬ ‫اســت؟! ایــا طــی ســال های اخیــر ایــن ســرانه بــا رونــد کاهشــی‬ ‫روبــرو بــوده اســت؟!‪ ،‬بعبارتــی می تــوان گفــت کــه اعتبــارات‬ ‫امــوزش و پــرورش عمــا صــرف ســایر حوزه هــا می گــردد‪.‬‬ ‫اموزش مجانی با اشانتیون شهریه‬ ‫مــدارس بــه اســتثنای دریافــت وجــه نقــدی‬ ‫کــه از دانش امــوزان تحــت عنــوان کمــک بــه‬ ‫مدرســه دریافــت می کننــد متاســفانه حتی طلب‬ ‫ابتدایی تریــن امکانــات اموزشــی را نیــز همچــون‬ ‫کاغــذ ‪ ،A4‬پوشــه و گیــره و‪ ...‬نیــز از اولیــا‬ ‫دانش امــوزان می کننــد و ایــن تخلفــات کامــا بــا‬ ‫اصــل ‪ 30‬قانــون اساســی مغایــرت داشــته‪ ،‬امــا‬ ‫کــو گــوش شــنوا!‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اصــل ‪ 30‬قانــون‬ ‫اساســی در ایــن ارتبــاط می گویــد‪« :‬دولــت‬ ‫مکلــف اســت وســائل امــوزش و پــرورش رایــگان‬ ‫را بــرای همــه احــاد ملــت تــا پایان دوره متوســطه‬ ‫فراهــم نمایــد و وســائل تحصیــات امــوزش‬ ‫عالــی را نیــز تــا ســرحد خودکفائــی کشــور بــه طــور‬ ‫رایــگان گســترش دهــد»‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه بــه نظــر می رســد ایــن اصــل‬ ‫مهــم بــه طــور رســمی توســط وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش و در ســطوح پایین تــر توســط ادارات‬ ‫کل امــوزش و پــرورش و مــدارس دولتــی نادیــده‬ ‫گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫در طــی ســال های اخیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫از کســری بودجــه بســیار باالیــی برخــوردار بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن موضــوع نمی توانــد هرگــز باعــث‬ ‫نقــض اصــل ‪ 30‬قانــون اساســی کشــور شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا ایــام ثبت نــام دانش امــوزان در‬ ‫مــدارس بــرای ســال تحصیلــی اینــده اســت‪،‬‬ ‫ولــی بــر خــاف گفته هــا و ادعــای مســئوالن‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش و مدیــران کل مبنــی‬ ‫بــر غیرقانونــی بــودن دریافــت هرگونــه وجــه نقــد‬ ‫از دانش امــوزان در مــدارس دولتــی‪ ،‬بــه عینــه‬ ‫مشــاهده شــده اســت در هــر پایــه ای مبلغــی‬ ‫بــه اجبــار تحــت عناویــن «کمــک بــه مدرســه» از‬ ‫اولیــا دانش امــوزان اخــذ می گــردد کــه تخطــی‬ ‫از پرداخــت مبلــغ تعییــن شــده از ســوی اولیــا‬ ‫دانش امــوز پروســه ثبــت نــام وی را بــا مشــکل‬ ‫روبــرو خواهــد ســاخت‪.‬‬ ‫در هــر صــورت جالب اینجاســت کــه به جز وجه‬ ‫نقــدی کــه از دانش امــوزان تحــت عنــوان کمــک‬ ‫بــه مدرســه طلــب می شــود حتــی ابتدایی تریــن‬ ‫تجهیــزات اموزشــی هماننــد کاغــذ ‪ ،A4‬پوشــه و‬ ‫گیــره و‪ ...‬را نیــز می بایســت والدیــن دانش امــوز‬ ‫تهیــه کنــد کــه ایــن گونــه تخلفــات کامــا بــا‬ ‫اصــل ‪ 30‬قانــون اساســی مغایــرت داشــته‪ ،‬امــا‬ ‫کجاســت گــوش شــنوای کــه بایــد بشــنود!!‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪330‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه والدیــن دانــش امــوزان مکــررا‬ ‫نســبت بــه ایــن موضــوع معتــرض بــوده‪ ،‬امــا‬ ‫گزارش هــای مردمــی و‪ ...‬بازهــم بســیاری از‬ ‫مدیــران کل امــوزش و پــرورش دریافــت وجــه نقــد‬ ‫از دانــش امــوزان را در زمــان ثبــت نــام یــا رد یــا‬ ‫ان را تخلــف عنــوان می دارنــد امــا جالــب توجــه‬ ‫اینجاســت کــه مدیــران مــدارس نیــز اعالم می کنند‬ ‫کــه وزارت امــوزش و پــرورش بودجـ ه خاصــی بــرای‬ ‫ســال تحصیلــی دانش امــوزان در نظــر نمی گیــرد و‬ ‫همیــن موضــوع انهــا را مجبــور بــه دریافــت وجــوه‬ ‫نقــدی از دانــش امــوزان می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مدیــران مــدارس ابتدایــی شــهر کــه‬ ‫نمی خواهدنامــش فــاش شــود گفــت‪ :‬بــا کمــال‬ ‫تاســف همــه ســاله بــرای تامیــن هزینه هــای‬ ‫جــاری دانــش امــوزان در ســال تحصیلــی مجبــور‬ ‫بــه دریافــت وجــه نقــد هنــگام ثبــت نــام از‬ ‫والدیــن هســتیم و ایــن وضعیــت حتــی موجــب‬ ‫ناراحتــی خــود مــا نیــز شــده چــرا کــه در ایــن‬ ‫شــرایط ســخت اقتصــادی پرداخــت ایــن مبالــغ‬ ‫بــرای اکثــر خانواده هــا ســخت دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر مدرســه اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از‬ ‫والدیــن کــه واقعــا توانایــی پرداخــت هزینــه اجبار‬ ‫را در هنــگام ثبــت نــام ندارنــد معتــرض م شــوند و‬ ‫مــا را مقصــر مــی داننــد امــا بایــد بــه دنبــال مقصر‬ ‫اصلــی گشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــا در ایــن بیــن مســئولین‬ ‫امــوزش و پــرورش بــه گونـه ای تــوپ را در زمیــن‬ ‫مدیــران مــدارس انداختــه بــه گونــه ای کــه در‬ ‫مصاحبه هــای خــود مکــررا اعــام می کننــد کــه‬ ‫دریافــت هــر گونــه وجــه نقــد از دانــش امــوزان‬ ‫در مــدارس دولتــی «تخلــف محــرز» اســت و‬ ‫والدیــن دانــش امــوزان ایــن تخلفــات را گــزارش‬ ‫دهنــد! حــال ســئوال بنــده از مســئوالن امــوزش‬ ‫و پــرورش ایــن اســت کــه مبلــغ ســرانه یــک ســال‬ ‫تحصیلــی دانــش امــوزان کشــور و در اســتانهای‬ ‫هماننــد گلســتان و خراسان شــمالی چــه میــزان‬ ‫اســت؟! ایــا طــی ســال های اخیــر ایــن ســرانه‬ ‫بــا رونــد کاهشــی روبــرو بــوده اســت؟!‪ ،‬بعبارتــی‬ ‫می تــوان گفــت کــه اعتبــارات امــوزش و پــرورش‬ ‫عمــا صــرف ســایر حوزه هــا می گــردد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیــران امــوزش و پــرورش اعــام‬ ‫می کننــد‪ :‬طبــق بخش نامــه و دســتورالعمل های‬ ‫موجــود هیــچ مرکــز امــوزش دولتــی حــق‬ ‫دریافــت هــر گونــه وجــه تحــت عنــوان «کمــک‬ ‫بــه مدرســه» را از والدیــن نــدارد و در صــورت‬ ‫مشــاهده چنیــن مــواردی بــا مدیــران و مســئوالن‬ ‫متخلــف بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لــذا ایــن مدیــران کل می گوینــد‪ :‬لــذا از والدیــن‬ ‫می خواهیــم کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫تخلــف مراتــب را بــه امــوزش و پــرورش ناحیــه‬ ‫خــود اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مدیــران اســتثنایی نیــز در ایــن بــاره‬ ‫قائــل شــده و بیــان کــرد‪ :‬البتــه ایــن قانــون در‬ ‫مــورد مــدارس «هیــات امنایــی»‪ « ،‬شــاهد» و‪..‬‬ ‫مصــداق نــدارد و ایــن اموزشــگاه ها تابعــه قوانین‬ ‫داخلــی خــود هســتند‪.‬‬ ‫موســی رضایــی در حاشــیه ثبــت نــام فرزنــد خــود‬ ‫در یکــی از مــدارس شــهر اینگونــه عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بــرای ثبت نــام فرزنــدم در ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫بایــد حتمــا هزینـه ای را کــه ان را کمــک به مدرســه‬ ‫عنــوان شــده اســت را پرداخــت کنــم کــه اگــر‬ ‫نســبت بــه ایــن موضــوع مقاومــت و کنــم و انجــام‬ ‫ندهــم از ثبــت نــام فرزنــدم خبــری نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه فرزنــد دانــش امــوز‬ ‫دارد و کارگــر فصلــی نیــز هســت گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫ایــن مبلــغ در ایــن روزهــا کــه مــن و خیلــی از‬ ‫کارگــران بیــکار هســتند کار ســاده ای نیســت‬ ‫و حتــی غیرممکــن می باشــد‪ ،‬در اعتــراض بــه‬ ‫مدیــر مربوطــه بــا لحنــی توهین امیــز و تمســخر‬ ‫گونــه می گویــد کــه برویــد از کمیتــه امــداد نامــه‬ ‫بیاورید‪،‬امــا امثــال بنــده که مددجو نیســتیم باید‬ ‫چــه خاکــی تــوی ســرمان کنیــم؟!‬ ‫بســیار دیگــری از والدیــن دانــش اموزان نســبت‬ ‫بــه پرداخــت ایــن مبالــغ و ســکوت معنــادار‬ ‫مســئوالن امــوزش و پــرورش بــه شــدت گله منــد‬ ‫هســتند امــا هیچگونــه راهکاری بــرای این دانش‬ ‫امــوزان تعریــف نشــده اســت‪.‬‬ ‫طــی چنــد ســال اخیــر شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫مدیــران مــدارس دولتــی همچــون مــدارس غیــر‬ ‫دولتــی و خصوصــی بــرای هــر پایــه تحصیلــی‬ ‫یــک مبلــغ مشــخص را بــرای ثبــت نــام در مدرس‬ ‫معیــن کرده اند‪.‬کــه ایــن مبلــغ براســاس پایــه‬ ‫متغییــر بــوده یعنــی مبالــغ پرداختــی بــرای پایــه‬ ‫پنجــم ابتــدای بیشــتر از پایــه ســوم اســت و‪...‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بســیاری از مســئوالن و متولیــان‬ ‫امــوزش و پــرورش منکــر ایــن واقعیــت و تخلــف‬ ‫محــرز می شــوند و بــا گفتــار و مصاحبه هــای خــود‬ ‫عمــا مدیــران دبســتان و والدیــن را در مقابــل‬ ‫همدیگــر قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تاملــی کــه می توانــد کمــک نــه‬ ‫چنــدان زیــادی بــه ایــن موضــوع کنــد‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه مــدارس مکانــی بــرای امــوزش‬ ‫و پــرورش انســانها بــوده تــا صرفــا ًامــوزش یــک‬ ‫ســری لغــات و اعــداد و کلمــات کــه شــاید در‬ ‫طــی ســالها زندگــی کوچتریــن فایــده ای بــرای فــرد‬ ‫نداشــته باشــد امــا همانگونــه کــه از نــام امــوزش‬ ‫و پــرورش پیداســت امــوزش در کنــار پــرورش‬ ‫معنــا پیــدا می کنــد و مــدارس بایــد بــا کشــف‬ ‫اســتعدادهای دانش امــوزان و پــرورش انهــا در‬ ‫کنــار امــوزش اقــدام بــه پــرورش دانش امــوز کنــد‬ ‫امــری کــه در طــی ســالهای اخیــر نیــز مغفــول‬ ‫مانــده اســت‪ .‬حــال چگونــه می شــود در ایــن‬ ‫شــرایط اقتصــادی موجــب شــد دانــش امــوز از دو‬ ‫مقولــه امــوزش و پــرورش بهــر ه ببــرد و در اینــده‬ ‫بتوانــد از ان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اســتفاده از حیــات مدرســه بعنــوان زمیــن‬ ‫کشــاورزی و تولیــد و پــرورش گیاهــان زینتــی ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اســتفاده از حیــات مدرســه بعنــوان بازارچــه‬ ‫هفتگــی ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشــارکت دانش امــوزان در برپایــی بازارچــه‬ ‫هفتگــی و گاهــا ًمدیریــت ایــن بازارچــه به دســت‬ ‫دانــش امــوزان‪.‬‬ ‫‪ -4‬حضــور دانش امــوزان در مراکــزی همچــون‬ ‫پلیــس‪ ،‬کارخانــه و کارگاه هــای کوچــک جهــت‬ ‫اشــنایی بــا شــغل های جامعــه‬ ‫‪ -5‬امــوزش بــه دانش امــوز در جهــت اســتفاده‬ ‫درســت از شــبکه های اجتماعــی بــرای ایجــاد‬ ‫فروشــگاه خانگــی یــا مدرســه‪.‬‬ ‫‪ -6‬تشــویق و پــرورش دانش امــوز نســبت بــه‬ ‫فــروش لــوازم و وســایلی کــه دیگــر نیــاز بــه ان‬ ‫نــدارد در بازارچــه هفتگــی و یــا فروشــگاه مجــازی‬ ‫که مدیریت ان با مدیر مدرســه یا انجمن اســت‬ ‫کــه ســود حاصــل از ان هــم می توانــد کمــک بــه‬ ‫اقتصــاد خانــواده دانش امــوز داشــته باشــد و هــم‬ ‫بــه مدرســه و از همــه مهمتــر اینکــه دانش امــوز‬ ‫اموختــه اســت کــه بــه جــای ولگــردی در پهنــای‬ ‫اینترنــت و شــبکه های مجــازی چگونــه از ان بــه‬ ‫نفــع خــود و خانــوداه و مدرســه اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫حــال ایــن وظیفــه مدیــر مدرســه اســت کــه طبق‬ ‫قانــون و اصــل ‪ 30‬قانــون اساســی عمــل کند‪.‬‬ ‫افتاب سوختگی گیاهان‬ ‫حتــی افــراد بی اعتنــا بــه گل وگیــاه هــم احتمــاال از دیــدن منظــره گیاهانــی که زیر نور شــدید‬ ‫افتــاب خشــک و زرد شــده اند ناراحــت خواهنــد شــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬دالیــل ایــن مشــکل و‬ ‫روش هــای احیــای گیاهــان اســیب دیده را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض نــور شــدید و مســتقیم خورشــید به مــدت طوالنــی برگ هــا را‬ ‫می ســوزاند و انهــا را پژمــرده می کنــد‪ .‬معمــوال در بهــار و تابســتان ایــن مشــکل رایج تــر‬ ‫اســت؛ مخصوصــا اگــر گیاهــان را در زمســتان درون خانــه برده ایــد و بــا گرم شــدن هــوا‬ ‫می خواهیــد به یک بــاره انهــا را بــه بیــرون از خانــه منتقــل کنیــد‪ .‬گیاهــان کــه در ایــن مــدت‬ ‫بــه نــور کــم عــادت کــرده بودنــد‪ ،‬زیــر نــور مســتقیم خورشــید می ســوزند‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪،‬‬ ‫اگــر گیاهــی را کــه عاشــق ســایه اســت بــه بخشــی از خانــه کــه نــور مســتقیم خورشــید‬ ‫می تابــد منتقــل کنیــد‪ ،‬گیــاه افتاب ســوخته می شــود‪.‬‬ ‫از کجــا بفهمیــم گیــاه هنــوز زنــده اســت و بایــد بــرای احیاکردنــش تــاش کنیــم؟ قبــل از هر‬ ‫چیــز صبــر داشــته باشــید‪ .‬خیلــی زود دســت از تــاش برندارید؛ مخصوصا اگــر عالقه زیادی‬ ‫بــه ان گیــاه داریــد یــا یکــی از نمونه هــای کمیــاب گیاهــان اســت‪ .‬گیــاه را بررســی کنیــد تــا‬ ‫ببینیــد ایــا در گیــاه نشــانه های حیــات دیــده می شــود یــا نــه‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــا ناخنتــان کمــی از ســاقه را خــراش دهید‪:‬بخــش کوچکــی از پوســت یــا ســاقه گیــاه را‬ ‫بــا ناخــن خــراش دهیــد‪ .‬ایــا هنــوز بافــت ان ســبز اســت؟ اگــر این طــور اســت‪ ،‬گیــاه هنــوز‬ ‫زنــده اســت‪ .‬منتهــا اگــر رنــگ بافــت ان قهــوه ای شــده اســت‪ ،‬ســاقه از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســاقه را خــم کنید‪:‬به ارامــی ســاقه را دور انگشــتتان بپیچانیــد‪ .‬اگــر انعطاف پذیــر اســت‪،‬‬ ‫هنــوز زنــده اســت‪ .‬منتهــا اگــر بشــکند‪ ،‬از بیــن رفتــه اســت‪ .‬کل طــول ســاقه را ازمایــش کنید‬ ‫تــا ببینیــد تــا انتهــای ان جایــی هســت کــه نشــکند یــا نه‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جوانه ها را بررسی کنید‬ ‫گل هــا و برگ هــای گیــاه را بررســی کنیــد‪ .‬یکــی از غنچه هــای گل را بــا انگشــتتان لــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز اب دار اســت و پالســیده نشــده اســت‪ ،‬گیــاه مردنــی نیســت‪ .‬اگــر در دســتتان‬ ‫حالــت پوسته پوســته شــد‪ ،‬یعنــی دیگــر نمی تــوان گیــاه را احیــا کــرد‪ .‬اگــر خــود گیــاه تــا حدی‬ ‫جــان دارد و فقــط غنچه هــا مشــکل دارنــد‪ ،‬غنچه هــای پالســیده‪ ،‬نرم شــده یــا تغییــر رنــگ‬ ‫داده را دور بریزیــد‪.‬‬ ‫اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــرای اینکــه افتــاب اســیب بیشــتری بــه‬ ‫گیــاه نزنــد‪ ،‬ان را بــه جایــی کــه ســایه دارد منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬بایــد گیــاه را ابیــاری کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد گیاهــی که برگ هایــش را به دلیل‬ ‫افتاب ســوختگی از دســت داده اســت ماننــد گذشــته بــه اب زیــادی نیــاز نــدارد‪ .‬کم کــم بــه‬ ‫ان اب بدهیــد تــا بــه درون خــاک نفــوذ کنــد‪ .‬بــا انگشــتتان بــه خــاک دســت بزنیــد ببینیــد‬ ‫ن صــورت‪ ،‬ممکــن اســت بــه ریشــه اســیب بزنیــد‪.‬‬ ‫مرطــوب شــده اســت یــا نــه‪ .‬در غیــر ای ـ ‬ ‫بعدهــا وقتــی برگ هــای جدیــد رشــد می کننــد‪ ،‬می توانیــد به تدریــج مقــدار اب ان را اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی گیــاه بــه حالــت عــادی برگشــت‪ ،‬می توانیــد بــه همــان انــدازه و دفعاتــی که قبال‬ ‫عــادت داشــت بــه ان اب بدهیــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬حجــت االســام والمســلمین محســنی اژه ای توجــه‬ ‫خاصــی بــه افــکار عمومــی و جامعــه دانشــجویی دارد و با این‬ ‫رویکــرد در بیــن تمــام اقشــار از محبوبیــت برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رئــوف رحیمــی بــا اشــاره انتصــاب حجــت االســام و‬ ‫المســلمین محســنی اژه ای از ســوی رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی بــه عنــوان رییــس قــوه قضاییــه کشــور‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در واقــع رییــس جدیــد قــوه قضاییــه توانســت بــا‬ ‫توجــه افــکار عمومــی و نخبگان‪،‬بــا اقشــار مختلف جامعه به‬ ‫ویــژه بدنــه علمــی و جوانــان ارتبــاط موثــر و خوبــی برقرار کند‬ ‫و ایــن همراهــی بــرای ادامــه برنامه هــای اصالحــی در قــوه‬ ‫قضاییــه موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر برخــی رســانه ها معانــد‬ ‫بــا دســتاویز قــرار دادن مســایلی واهــی چــون حقوق بشــر به‬ ‫دنبــال بدبیــن کــردن جوانــان نســبت بــه قــوه قضاییــه بودنــد‬ ‫کــه ارتبــاط دســتگاه قضــا بــه خصــوص حجــت االســام‬ ‫محســنی اژه ای بــا تشــکل های و مجامــع دانشــجویی‬ ‫توانســت توطئــه دشــمنان را خنثــی کنــد بــه طــوری کــه‬ ‫امــروز مجامــع علمــی ارتبــاط خوبــی بــا دســتگاه قضــا بــه ویژه‬ ‫رییــس جدیــد ان دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه بجنــورد شــناخت کامــل حجــت‬ ‫االســام « اژه ای» از قــوه قضاییــه را بــه دلیــل حضــور‬ ‫طوالنــی مــدت در ایــن قــوه از دیگــر نقــاط قــوت ایشــان‬ ‫دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬ایــن شــناخت می توانــد برنامــه‬ ‫اصالحــی و مبــارزه بــا فســاد کــه در دوره مدیریــت ‪ ۲‬ســاله‬ ‫حجــت االســام رییســی در ایــن قــوه جریــان داشــت را‬ ‫تــداوم بخشــد‪.‬‬ ‫رحیمــی شــجاعت‪ ،‬عدالــت خواهــی‪ ،‬اعتــدال و عملگرایی را‬ ‫از ویژگــی هــای دیگــر رییــس جدیــد قــوه قضاییــه بیــان کــرد‬ ‫و افــزود ‪ :‬ایشــان بــا ســوابق طوالنــی مــدت خــود در ایــن قــوه‬ ‫پرونده هــای افــراد دانــه درشــتی را در حوزه هــای مختلــف بــا‬ ‫شــجاعت بررســی و خاتمــه داد و ایــن درایــت قطعــا در اینــده‬ ‫می توانــد موفقیت هــای بیشــتری را بــرای مبــارزه بــا فســاد‬ ‫نصیــب قــوه قضاییــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اشــنایی و شــناخت‬ ‫«محســنی اژه ای» از جریان هــای سیاســی و اجتماعــی‬ ‫کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایشــان جــدای از دانشــی کــه در حــوزه‬ ‫حقوق بین الملل دارد‪ ،‬تجربه موفقی نیز در حوزه اجرایی‬ ‫بــه ویــژه در وزارت اطالعــات دارنــد کــه تمــام ایــن تجربیــات‬ ‫نویــد بخــش اینــده موفــق بــرای قوه قضاییــه اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال انتخــاب حجــت االســام ســید ابراهیم رییســی به‬ ‫عنــوان رییــس جمهوری منتخــب در انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادماه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬روز پنجشــنبه دهم‬ ‫تیرمــاه در حکمــی حجت االســام والمســلمین محســنی‬ ‫اژه ای را بــه ریاســت قــوه قضاییــه منصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ایــن حکــم بــا تاکیــد بــر‬ ‫اهتمــام جــدی بــه ماموریت هــای دســتگاه قضــا در قانــون‬ ‫اساســی همچنیــن ادامــه رویکــرد تحولــی و اجــرای ســند‬ ‫تحــول موجــود‪« ،‬گســترش فناوری هــای نویــن در دســتگاه‬ ‫قضایــی»‪« ،‬گمــاردن نیروهــای کارامــد و جهــادی در‬ ‫مســئولیت ها»‪« ،‬ارج نهــادن بــه خدمــات قضــات پاکدامــن‬ ‫و در عیــن حــال برخــورد قاطــع بــا تخلفــات» و «ارتبــاط بــا‬ ‫متــن مــردم» را از جملــه انتظــارات خــود از رییــس جدید قوه‬ ‫قضاییــه بیــان کردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 16‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 40‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬تیربجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪330‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫انتقاد تندنماینده بجنورد از تاخیر درابالغ‬ ‫کمک های دولت به زلزله زدگان‬ ‫نماینــده مــردم پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای اســامی از تاخیــر در ابــاغ‬ ‫کمک هــای بالعــوض و تســهیالت بانکــی بهســازی مســکن زلزلــه زدگان شهرســتان های جاجــرم‪ ،‬گرمــه‬ ‫و مانــه و ســملقان انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر شــنبه شــب در نشســت شــورای اداری اســتان خراســان شــمالی در بجنــورد‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬با گذشــت حدود دو ماه از وقوع زلزله ‪ ۵.۵‬ریشــتری در شــهر سنخواســت در شهرســتان‬ ‫جاجــرم در جنوبغربــی خراســان شــمالی هیــات دولــت هنــوز مصوبــه ای بــرای کمــک بــه بهســازی و‬ ‫بازســازی واحدهــای مســکونی خســارت دیــده ناشــی از ایــن زلزلــه نداشــت و خســارت دیــدگان در‬ ‫بالتکلیفــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگرچــه خوشــبختانه ایــن زلزلــه خســارت جانــی در برنداشــت‪ ،‬ولــی خســارت هــای‬ ‫زیــادی بــه واحدهــای مســکونی روســتاییان ایــن شهرســتان کــه خشــت و گلــی بــود‪ ،‬وارد شــد کــه نیــاز به‬ ‫بهســازی و بازســازی دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای اســامی اظهارداشــت‪ :‬اگر زلزله با قدرت بیشــتری‬ ‫رخ مــی داد‪ ،‬بــا توجــه بــه خانــه هــای خشــت و گلــی روســتاییان مناطــق زلزلــه زدگان احتمــال تلفــات‬ ‫جانــی زیــادی وجــود داشــت و بایــد از فرصــت ایجــادی در جهــت بهســازی و بازســازی واحدهــای غیــر‬ ‫زبان بدن مسئوالن‬ ‫و باب هفتم گلستان!‬ ‫ســابق بــر ایــن کــه خلــق اللــه بــر اوضــاع روحــی خــود‬ ‫تســلط بیشــتری داشــتند و بــا شــنیدن هــر جملــه یــا‬ ‫انتقــادی مثــل یوزپلنــگ در حــال انقــراض از کــوره‬ ‫در نمــی رفتنــد بــاز هــم معتقــد بودنــد« ادب مــرد‬ ‫بــه از دولــت اوســت» و ادب را اب حیــات زندگانــی‬ ‫و زمین ـه ای بــرای بزرگــی می دانســتند‪ .‬امــا االن کــه‬ ‫اوضــاع بزرگــی بــا گذشــته تومنــی هشــت صنــار‬ ‫تفــاوت پیــدا کــرده و بــه ژن خــوب و مایــه تیلــه و‬ ‫پارتــی و مــدرک تحصیلــی انچنانــی و ‪ ...‬وابســتگی‬ ‫شــدید پیــدا کــرده‪ ،‬طبیعتــا ً در چنیــن اوضاعــی‪،‬‬ ‫ادب هــم البــای دســت و پــای ایــن وابســتگی هــای‬ ‫شــدید لجــن مــال می شــود تــا جایــی که ســوگمندانه‬ ‫نشســتن و صحبــت کــردن و بــه قولــی زبــان تــن و‬ ‫بــدن برخــی مدیــران رده بــاالی کشــور هــم چالــه‬ ‫میدانــی شــده اســت!‬ ‫بــاز خــدا پــدر رضــا کیانیــان بازیگــر نقــش ابــن زبیــر‬ ‫در ســریال مختــار را بیامــرزد الاقــل بعــد از پایــان‬ ‫ســریال‪ ،‬در نقشــش باقــی نمانــد و شــایع شــده‬ ‫حتــی در رســتوران های ســنتی روی تخــت هــم دو‬ ‫زانــو می نشــیند و ابگوشــت را در دیــزی ســنگی بــا‬ ‫دوغ ابعلــی و پیــاز لوشــان و ســبزی خــوردن تــازه‬ ‫میــل می کنــد؛ امــا برخــی مدیــران ایــن دم اخــری‬ ‫کــه « مدیــران بــه رفتــن گرفتنــد ســاز» هنــوز در حال‬ ‫و هــوای ریاســت و موضــع بــاال و ‪ ...‬هســتند و روی‬ ‫صندلــی ولــو می شــوند!‬ ‫البتــه هنــوز مالــه کشــی پزشــکان معالــج در‬ ‫موضــوع نشســت و برخاســت از روی صندلــی و‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تمــام نشــده بــود کــه همزمــان یکــی دیگــر‬ ‫از بزرگــواران در توئیتــی منتقــدان ســاخت واکســن‬ ‫داخلــی را پــف‪ ...‬خوانــد!‬ ‫کیانــوش جهانپــور در توئیتــی بــه ســخنان منتقــدان‬ ‫درباره واکســن کرونا اشــاره کرده و نوشــته «مرحوم‬ ‫شــریعتی بــه خطــا در جای دیگــری در پی پــف‪...‬زان‬ ‫تاریــخ می گشــت!‬ ‫حــاال اینکــه دکتــر شــریعتی چــه پــدر کشــتگی بــا‬ ‫ایــن بنــدگان خــدا داشــت و یــا اساســا ًبــه چــه منظور‬ ‫دنبــال انهــا مــی گشــت‪ ،‬بــه خــودش مربــوط اســت‬ ‫ولــی خداوکیلــی اســتاد شــما هــم بــه منتقــدان‬ ‫حــق بدهیــد! طــرف انتقــاد مــی کنــد ترکیــه واکســن‬ ‫نســاخته ولــی ‪ 50‬میلیــون نفــر را واکســینه کــرده و‬ ‫در رده هــای اول واکسیناســیون در دنیــا اســت؛ مــا‬ ‫اینجــا شــش رقــم واکســن ســاختیم ولــی هنــوز ‪3‬‬ ‫میلیــون نفــر هــم واکســن نــزده انــد و بــرای واکســن‬ ‫زدن هــم بایــد از ســر و کــول هــم بــاال برونــد! وگرنــه‬ ‫ایــن بنــده خــدای منتقــد بــه هیــچ عنــوان بــر اســاس‬ ‫فرمایشــات دهخدا مندرج در فرهنگ لغت شــان ‪،‬‬ ‫سســت‪ ،‬ضعیــف‪ ،‬بیــکاره‪ ،‬پخمــه و چلمــن‪ ،‬احمــق‪،‬‬ ‫نــادان‪ ،‬بی غیــرت‪ ،‬قرمســاق‪ ،‬بــی درد و بــی رگ‬ ‫نیســت! اتفاقــا ً چهــار ســتون بدنــش هــم ســالم‬ ‫اســت فقــط ســوال برایــش پیــش امــده اســت!‬ ‫همیــن‪...‬‬ ‫ای کاش فرصتــی پیــش بیایــد و دوســتان البــای‬ ‫ایــن همــه خدمترســانی بــه خلــق و ادای تکلیــف‪،‬‬ ‫بــاب هفتــم گلســتان ســعدی علیــه الرحمــه را کــه‬ ‫در بــاب تربیــت نگاشــته شــده اســت‪ ،‬ورق بزننــد‬ ‫یــا دســتکم فایــل صوتــی اش را گــوش کننــد! جــای‬ ‫دوری نمــی رود‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تحول دیجیتال الزامی برای‬ ‫زندگی امروز و عاملی برای‬ ‫بقا در اینده است‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات اســتان گلســتان در جمــع‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ازاد علــی ابــاد کتــول بــه نقــش‬ ‫اساســی ســند تحــول دیجیتــال اشــاره کــرد و ان را الزمــه ی زندگــی‬ ‫امــروز دانســت‪.‬‬ ‫عصــر حاضــر عصــر دیجیتــال اســت یعنــی بــه جــای اتــم هــا‪،‬‬ ‫بیت هــا ســخن مــی گوینــد و توجــه بــه ایــن مهــم الزامــی بــرای‬ ‫ادامــه زندگــی اســت‪.‬‬ ‫تحــول دیجیتــال بــه معنــای تغییــر کل ســبک زندگی نیســت و اگر‬ ‫خــوب توجــه کنیــم در ظاهــر بســیاری از ایــن دســتاوردها و روند هــا‬ ‫از قبــل وجــود داشــتند‪ ،‬امــا افزایــش ناگهانــی ســرعت پیشــرفت و‬ ‫عرض ـه ی محصــوالت و اختراعــات جدیــد و دسترســی فرامنطقــه‬ ‫ای بــه تکنولــوژی هــای جدیــد وجــه تمایــز ایــن سیســتم هــا اســت‬ ‫و در کل بــه جــای اینکــه تکنولــوژی بــه عنــوان ابــزار در خدمــت‬ ‫سیستم هاباشــد‪ ،‬خــود خالــق سیســتم های جدیــدی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد زیرســاخت فیبــر نــوری و توســعه ‪ 97‬درصــدی ارتباطــات‬ ‫در اســتان زیرســاخت الزم بــرای تحــول دیجیتــال را در اســتان‬ ‫مهیــا ســاخته اســت و دانشــگاه بایــد بــه دنبــال ایجــاد ســند تحــول‬ ‫دیجیتــال بــرای تحــول خدمــات و اقتصــاد در اســتان و کشــور باشــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۰‬درصــد از اعتبــارات ســالجاری اســتان ابــاغ‬ ‫شــده اســت کــه ایــن میــزان پنــج هــزار و ‪ ۴۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫حســن پارســی پــور در نشســت شــورای برنامه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان مجمــوع میــزان اعتبــار تملــک دارایی این اســتان را هم ‪۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬تــا بدیــن‬ ‫لحظــه اعتبــار فــوق در فصــول اب و راه اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان اعتبــار ‪ ۸۱۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مربــوط بــه ردیــف متــوازن منطقه ای اســت و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال ان‬ ‫نیــز از محــل جهــش تولیــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از یکهــزار و ‪ ۹۳۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار ســال‬ ‫قبــل ‪ ۷۲‬درصــد ان در فصــول مختلــف جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری در خصــوص بــا درامدهــای اســتان ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۸۸‬میلیــارد ریــال ابــاغ اعتبــار شــده اســت افــزود‪ :‬ایــن میزان تعهد‬ ‫درامــدی اســتان اســت کــه در ســال گذشــته ‪ ۱۱۷‬درصــد جــذب شــد‬ ‫و امســال نیــز تــاش مــی کنیــم کــه بتوانیــم تعهــد را عملــی کنیــم‪.‬‬ ‫پارســی پــور اعتبــار هزینــه ای اســتان را بیــش از چهــار هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در ســه مــاه اول یــک ســوم‬ ‫از ان تخصیــص یافتــه اســت کــه یکهــزار میلیــارد ریــال بیــن‬ ‫دســتگاه ها توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مــدت زندانیــان بــا خانواده هــا ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر امــکان برقــراری تمــاس تصویــری زندانیــان بــا خانــواده‬ ‫هــا از طریــق ‪ ۲‬دفتــر خدمــات قضایــی در گــرگان و کاللــه فراهــم شــده و تــا پایــان تیرمــاه‬ ‫همــه ‪ ۳۲‬دفتــر قضایــی اســتان از امــکان برقــراری مالقــات از راه دور زندانیــان برخــوردار‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت کــه تــداوم برقــرار تصویــری خانــواده هــا بــا زندانیــان باعــث کاهــش‬ ‫هزینــه رفــت و امــد بــه زنــدان و کاهــش حداکثــری نگرانــی شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫خانــواده مددجویــان و زندانیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ریــس کل دادگســتری گلســتان یــاداور شــد‪ :‬طــرح مالقــات مجــازی زندانیان بــا خانواده ها‬ ‫یکــی از راهکارهــای قــوه قضائیــه بــرای قطــع نشــدن ارتبــاط فــرد زندانــی‪ ،‬بــا جامعــه و‬ ‫بازگشــت ســریع تر بــه زندگــی عــادی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در حــال حاضــر ‪ ۲‬زنــدان در گــرگان و گنبــدکاووس دارد کــه بیــش از ســه هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬مددجــو دوران محکومیــت خــود را در ان ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪3‬و‪ 13‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬بارندگــی پنجشــنبه گذشــته ‪۷۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه بخش کشــاورزی این شهرســتان خســارت وارد کرد‬ ‫کــه بیشــترین ان مربــوط بــه محصــوالت زراعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمودرضــا معمــوری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان خســارت وارده بــه‬ ‫‪ ۳۰۹‬هکتــار زراعــت شــالی‪ ،‬پنبــه‪ ،‬کلــزا‪ ،‬افتابگــردان و هندوانــه و ‪۷۴‬‬ ‫هکتــار و نیــز محصــوالت باغــی بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــر اثــر ســیالب ناشــی از ایــن بــارش‪ ۲۵ ،‬راس‬ ‫دام ســبک تلف شــدند‪.‬‬ ‫معمــوری بــا بیــان اینکــه ســیل بــه بخــش زیربنایــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫راه هــای بیــن مــزراع و کانــال هــای انتقــال اب نیــز خســاراتی وارد‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســیل موجــب رســوبگذاری در محــور روســتای‬ ‫چخماقلــو بــه گرمــک‪ ،‬اینچــه ســفلی و محــور یمــوق بــه کهنــه جلگــه‬ ‫شــدکه مشــکل هــم اکنــون برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان افــزود‪ :‬همچنیــن در محــور روســتایی‬ ‫بربــر قلعــه تــا روســتای یاالنچــی نیــز ‪ ۳۰۰‬متــر اب بردگــی راه اتفــاق‬ ‫افتــاده بــود‪.‬‬ ‫در شــرایطی بــارش بــاران ســیل اســا موجــب خســارت شــدید بــه‬ ‫کشــاورزان ایــن منطقــه شــده اســت کــه بالیــای طبیعــی در ســال‬ ‫جــاری بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی اســتان‬ ‫خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬ســامانه مالقات از راه دور و الکترونیکی زندانیان‬ ‫بــا خانواده هــای انــان از طریــق دفاتــر خدمــات قضایــی در ایــن اســتان راه اندازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫دادگســتری‬ ‫عمومــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫هــدف رفــاه حــال خانــواده‬ ‫زندانیــان اجــرا شــده و در‬ ‫زمــان شــیوع پیــک پنجــم‬ ‫کرونــا در اســتان مــی‬ ‫توانــد بســتر مناســبی بــرای‬ ‫جلوگیــری از دوری طوالنــی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خسارت ‪ ۷۵‬میلیارد ریالی‬ ‫بارش های تابستانه به کشاورزان‬ ‫ابالغ بیش از ‪ 5‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار به خراسان شمالی‬ ‫راه اندازی سامانه مالقات از راه دور زندانیان در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقــاوم اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر پاکمهــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعــداد‬ ‫زیــادی از واحدهــای مســکونی غیرمقــاوم‬ ‫در روســتاهای اســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫صــورت خشــت و گلــی برپاســت کــه نیــاز‬ ‫بــه مســاعدت ویــژه دولــت در امــر پرداخــت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای بهســازی و‬ ‫بازســازی دارد و بایــد ایــن خدمــات پیشــگیرانه‬ ‫هــر چــه ســریعتر ارایــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر از هیــات دولــت خواســت تــا‬ ‫هــر چــه ســریعتر نســبت بــه تصویــب و ابــاغ‬ ‫کمک هــای بالعــوض و وام نوســازی مســکن زلزلــه زدگان اقــدام کنــد تــا خســارت دیــدگان بتواننــد پیــش‬ ‫از فصــل ســرما در واحدهــای مســکونی خــود ســاکن شــوند‪.‬‬ ‫نماینده پنج شهرســتان خراســان شــمالی ( بجنورد‪ ،‬مانه و ســملقان‪ ،‬راز و جرگالن و گرمه و جاجرم )‬ ‫در مجلــس یازدهــم همچنیــن از شــرکت هــای بیمــه گــر از جملــه برکــت خواســت تا نســبت بــه پرداخت‬ ‫غرامــت بــه واحدهــای مســکونی تحــت پوشــش بیمه اقــدام کند‪.‬‬ ‫براثــر زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۳.۳۷‬دقیقــه ای بامــداد ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شهرسنخواســت‬ ‫حدود یکهزار و ‪ ۳۰۰‬واحد مســکونی در شهرســتان های جاجرم‪ ،‬مانه و ســملقان و گرمه خســارت وارد‬ ‫شــد کــه بــه دلیــل وقــوع حــدود ‪ 40‬پــس لــرزه کــه برخــی از انهــا بیــش از ســه ریشــتر بــود‪ ،‬خســارت برخی‬ ‫واحدهــا بیشــتر از بــراورد اولیــه بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای هیات بشماره ‪ – 140060312004001089‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000570‬اقای قربان خواجه گرگانلی دوجی فرزند ادینه مراد به شماره شناسنامه ‪ 303‬مراوه تپه و کد ملی ‪ 53197231196‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده‬ ‫به مساحت ‪ 200‬مترمربع جدا شده از تمامت پالک ثبتی ‪-1/521‬اصلی واقع در گنبد اق قایه شهرک افتاب نرسیده به چهارراه مال بازار بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از تقی جاهد داشلی برون فرزند تقی احدی از وراث (مالک‬ ‫رســمی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪8372 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪/1400/04/14 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪:‬برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹0‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰0607‬تقاضــای عبدالحمیدشــاهکوئی بشناســنامه ‪ 114‬کدملــی ‪ 2122836156‬صــادره از گــرگان فرزنــد اســمعیل درششــدانگ یــک قطعه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 76/83‬متــر مربــع از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بهــرام امیــن نــژاد دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ 7116‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/29 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/14:‬حجت الــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۱۲۸۲۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۹۲‬تقاضــای زینــب کارکرمزرجــی بشناســنامه ‪ ۵۱۲‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۸۵۹۱۲۱‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد رجبعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت کل ‪ ۶۷.۳۱‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک‬ ‫رســمی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۰۹۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰ /۰۳/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/14:‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۸۹‬تقاضــای ریحانــه دشــتی بشناســنامه ‪ ۳۶۱۰۳۴۵۵۱۹‬کــد ملــی ‪ ۳۶۱۰۳۴۵۵۱۹‬صــادره از زاهــدان‬ ‫فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفــر ابــاد بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۰۹۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰ /۰۳/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/14:‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 43‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 43‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫برخورد محیط زیست خراسان‬ ‫شمالی با تعلیف غیرمجاز‬ ‫‪ ۴۵‬هزار راس دام‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بهــار امســال بــا‬ ‫تعلیــف غیرمجــاز ‪ ۴۵‬هــزار راس دام در مناطــق تحــت مدیریــت ایــن اداره کل برخــورد شــده اســت کــه‬ ‫ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی بــا بیــان اینکــه بهــار امســال ‪ ۱۸۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریــت ایــن اداره کل شناســایی و بــا ان برخــورد شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا ســبب شــده تــا امســال حضــور غیرمجــاز دامــداران و تعلیــف در مناطــق تحــت مدیریــت این‬ ‫اداره کل افزایــش یافتــه و تعــارض میــان دام و وحــوش هــم بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط نامناسب تولید علوفه در مراتع سبب شده‬ ‫اســت تــا وحــوش علفخــوار در یافتــن غــذا بــا مشــکل روبــه رو شــوند افــزود‪ :‬در ســال هــای خشکســالی‪،‬‬ ‫متاثــر از کمبــود غــذا بــدن حیــوان ضعیــف مــی شــود و احتمــال بروز بیمــاری ها وجــود دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه یکی‬ ‫از دغدغــه هــای ایــن اداره کل ســرایت بیمــاری از دام اهلــی بــه وحــوش اســت گفــت‪ :‬اکنــون کــه‬ ‫حضــور گلــه هــای دام در مناطــق افزایــش یافتــه اســتفاده مشــترک دام و وحــوش از ابشــخورها‪،‬‬ ‫ســبب نگرانی اســت‪.‬‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬اداره کل محیــط زیســت حضــور دام بــدون واکسیناســیون را در مناطــق را ممنــوع اعالم‬ ‫کــرده امــا اکنــون در برخــی مناطــق همچــون گلیــل‪ ،‬دام هــای بــدون واکسیناســیون در منطقــه حضــور‬ ‫دارنــد‪ ،‬البتــه واکسیناســیون ایــن دام در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی افزود‪ :‬در ســه ماهه امســال‬ ‫ســه مــورد صیدمجــاز ‪ ۲۷‬قطعــه ماهــی زردپــر و ‪ ۲۵‬قطعــه ماهــی کپــور‪ ،‬پنــج مــورد شــکار غیرمجــاز‬ ‫پرنــدگان‪ ۹ ،‬مــورد شــکار غیرمجــاز پســتانداران‪ ،‬ســه مــورد زنــده گیــری پرندگان شــکاری‪ ،‬پنج مورد شــروع‬ ‫بــه شــکار و خریــد و فــروش ‪ ۲‬بهلــه دلیجــه کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت پنــج قبضــه ســاح غیرمجــاز و ‪ ۶‬قبضــه ســاح مجــاز از متخلفــان‬ ‫شناســایی شــده اســت گفت‪ :‬بهار امســال با شناســایی ‪ ۱۹۸‬تخلف با ‪ ۲۱۸‬نفر متخلف زیســت محیطی‬ ‫برخــورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ارزش ریالــی پرونــده هــای‬ ‫رســیدگی شــده در اســتان ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت کــه در ایــن مــدت ‪ ۱۹۷‬میلیــون ریــال‬ ‫وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه‬ ‫پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده‬ ‫دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در‬ ‫کشــور زیســت مــی کننــد کــه برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪ ،‬کبــک دری و‬ ‫کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی‬ ‫و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف حدود ‪ 8‬تن سنگ معدن قاچاق‬ ‫‏‬ ‫خراســان شــمالی– فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از‬ ‫کشــف ‪ 7‬تــن و ‪ 960‬کیلوگــرم ســنگ معــدن غیــر‏مجــاز بــه ارزش‬ ‫بیــش از ‪ 630‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز ســنگ‬ ‫از معــدن گراتــی بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬ویــگان امــداد قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم توســط مامــوران مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی در‬ ‫بازرســی از منــزل مســکونی ایــن فــرد مقــدار ‪ 7‬تــن و ‪960‬کیلوگــرم‬ ‫ســنگ معــدن از نــوع ســرب‏را کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ادامــه داد‪ :‬متهــم در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی و ســنگ مکشــوفه نیــز بــه اداره صمــت‬ ‫شهرســتان تحویــل داده شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان ارزش ایــن‬ ‫مقــدار ســنگ معــدن را بیــش از ‪ 630‬میلیــون ریــال بــراورد‏کرده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه اســتفاده غیــر مجــاز از معــادن‬ ‫و تخریــب و اتــاف منابــع طبیعــی را نمــی دهــد‏و از شــهروندان عزیــز‬ ‫انتظــار مـی رود در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را‬ ‫بالفاصلــه از طریــق پــل‏ارتباطــی ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقای امنیت‬ ‫اجتماعی در مانه و سملقان ‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از اجرای طــرح ارتقاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و پاکســازی مناطــق الــوده و جــرم خیز خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طــرح‏پاکســازی مناطــق الــوده وجــرم خیــز در بخــش مانــه‬ ‫ایــن شهرســتان بــه اجــرا در امــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــا محوریــت برخــورد بــا خــرده‬ ‫فروشــان مــواد مخــدر در شــهر «پیــش قلعــه» شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬پنــج‬ ‫‏اکیــپ شــامل ســتاد انتظامــی شهرســتان‪ ،‬پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬پلیــس اگاهــی‪ ،‬پلیــس امنیــت عمومــی و پاســگاه‏بخــش‬ ‫مانــه در ایــن طــرح شــرکت داشــتند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫ایــن رابطــه ‪ 200‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک و ‪6‬‏گــرم‬ ‫مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین‪ ،‬شیشــه و کراک کشــف شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ 4 :‬نفــر خــرده فــروش نیــز در طــول اجــرای ایــن‏طــرح‬ ‫دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونی به‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان ضمــن قدردانــی از همــکاری خــوب‬ ‫مــردم بــا پلیــس خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارتقاء کیفی احســاس‏امنیت در‬ ‫بیــن شــهروندان‪ ،‬مقابلــه بــا تهیــه و توزیــع کننــدگان موادمخــدر بــه‬ ‫جهــت اســایش مــردم از اولویــت هــای پلیــس اســت‏‪.‬‬ ‫کارکنان مراکز مشاوره‪،‬‬ ‫سفیران نمایشگر اسیب‬ ‫های اجتماعی هستند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬کارکنــان مراکــز مشــاوره‪،‬‬ ‫ســفیران نمایشــگر اســیب هــای اجتماعــی هســتند ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در نشســت تعاملــی و اعتــای معرفتــی روســا و‬ ‫مــددکاران اجتماعــی کالنتــری هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬رویکــرد ناجــا‬ ‫طــی ســالیان اخیــر جامعــه محــوری و اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫فرهنگــی در راســتای ارتقــاء نظــم و امنیــت اجتماعــی بــوده کــه‬ ‫در ایــن خصــوص اقدامــات هدفمنــدی نیــز انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت حــوزه مشــاوره و مــددکاری‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تــاش در حــوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬بســیار مقــدس‬ ‫اســت و مــی تــوان بــا کار علمــی‪ ،‬دقیــق و اســتفاده از نظــرات‬ ‫کارشناســان مراکــز مشــاوره‪ ،‬بســیاری از اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫را در مبــدا تولیــد ان خنثــی کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکه برخــورد‬ ‫قهــری و انتظامــی بعنــوان اخریــن راهــکار مقابلــه بــا جرایــم‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ولنــگاری هــای فرهنگــی و ســایر پدیــده هــای‬ ‫ناهنجــار را مــی تــوان بــا تعامــل و همــکاری همــه جانبــه‬ ‫دســتگاه هــای متولــی‪ ،‬ریشــه یابــی و حــذف کــرد‪.‬‬ ‫کاهش زمان اطالع رسانی اتش سوزی در پارک ملی گلستان‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان گفــت کــه‬ ‫اجــرای ســامانه پایلــوت اعــام هشــدار پــارک ملــی گلســتان کــه از‬ ‫فناوری هــای نویــن بهــره می بــرد باعــث کاهــش زمــان اطــاع از وقــوع‬ ‫و گســترش اتــش در مناطــق پرریســک ایــن پــارک ملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان‪ ،‬محمــد احمدی روز شــنبه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬فراینــد اجرایــی پــروژه رصــد هوشــمند اتش ســوزی‬ ‫در پــارک ملــی گلســتان پایــان یافتــه و بهــره بــرداری رســمی ایــن‬ ‫ســامانه بــه زودی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن ســامانه بــه صــورت پایلــوت در چنــد نقطــه‬ ‫پرخطر پارک ملی گلســتان نصب شــده و نباید تصور کرد تمامی‬ ‫محــدوده ایــن پــارک تحــت پوشــش ســامانه قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــدف از اجــرای ایــن پــروژه طراحــی‪ ،‬پیاده ســازی‪ ،‬تســت‪ ،‬تحویل‬ ‫و امــوزش ســامانه یکپارچــه ‪ GIS‬اســت و در ایــن ســامانه نــرم‬ ‫افــزاری‪ ،‬نقــاط پرخطــر اتــش ســوزی پــارک ملــی گلســتان بــر روی‬ ‫نقشــه نمایــش داده شــده و عــاوه بــر تشــخیص زودهنــگام‬ ‫حریــق‪ ،‬هشــدارهای الزم را در زمــان حادثــه بــه دســتگاههای‬ ‫ذیربــط اطــاع مــی دهــد‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬تجهیــزات فعلــی در ایــن پــروژه منطقــه کوچکــی‬ ‫از پــارک ملــی گســتان را پوشــش داده و بــرای پوشــش همــه‬ ‫نواحــی پــارک بایــد امکانــات زیرســاختی را توســعه داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن پــارک قبــل از اغــاز پــروژه پایــش هوشــمند‬ ‫اتش ســوزی‪ ،‬هیــچ زیرســاخت ارتباطــی نداشــت امــا اکنــون‬ ‫تجهیــزات پیشــرفته ای در ایــن منطقــه نصــب شــده و می تــوان از‬ ‫ان هــا در حوزه هــای مختلفــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫خــرداد ســالجاری مدیــرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات گلســتان‬ ‫گفتــه بــود کــه بــرای بهــره بــرداری از ایــن طــرح و ایجــاد زیرســاخت‬ ‫هــای موردنیــاز ســخت افــزاری و تامیــن و نصــب تجهیزاتــی ماننــد‬ ‫دوربیــن نظارتــی بیــش از ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان قدیمی تریــن پــارک ملــی کشــور‬ ‫هــر ســاله بــا افزایــش دمــا و کاهــش رطوبــت هــوا‪ ،‬درگیــر‬ ‫اتش ســوزی می شــود کــه بــا هــدف جلوگیــری از حریــق و کنتــرل‬ ‫و مهــار ان در ایــن ذخیــره گاه طبیعــی بــا روش الکترونیکــی دی‬ ‫مــاه ســال ‪ ۹۷‬تفاهــم نامــه ســه جانبـه ای میــان ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و اســتانداری‬ ‫گلســتان امضــا شــد‪.‬‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۴۲‬بــه عنــوان اولیــن پــارک ملــی کشــور ثبــت شــد و‬ ‫اکنــون یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیس ـت کره ثبــت شــده در جهــان و‬ ‫یکی از ویترین های بســیار ارزشــمند اکوسیســتم جهانی اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان ویژگــی هــای ممتــازی از نظــر اکوسیســتم‬ ‫دارد؛ اختــاف ارتفــاع حــدود هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــری از دریــا موجــب‬ ‫تنــوع بارندگــی شــده و ایــن مســاله ســبب شــد کــه تنــوع زیســتی‬ ‫بســیار متفاوتــی را در ان منطقــه شــاهد باشــیم‪ ،‬گونه هــای گیاهــی‬ ‫متنوعــی در ایــن پــارک وجــود دارد بــه طــوری کــه حــدود یــک ســوم‬ ‫تنــوع گیاهــی تمــام کشــور را شــامل مــی شــود؛ بیشــتر گســتره‬ ‫پارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حدود ‪ ۳۴‬درصد ان در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫پارک ملی گلســتان از بهترین زیســتگاه های پســتانداران بزرگی‬ ‫چــون پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــو ه ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا و بــز وحشــی‬ ‫اســت و بــه ویــژه بــه دلیــل جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش اورئــال‬ ‫معــروف اســت‪.‬‬ ‫کاهــش رطوبــت و افزایــش دمــا در تابســتان و رســیدن فصــل‬ ‫پاییــز از عوامــل مهــم خشــک شــدن علفزارهــا‪ ،‬بــرگ درختــان و‬ ‫درختچه هــای پــارک ملــی گلســتان و تســهیل گر وقــوع حریــق در‬ ‫ایــن ذخیــرگاه زیســت کــره اســت کــه ایــن عوامــل در کنــار روشــن‬ ‫کــردن اتــش بــدون رعایــت اصــول ایمنــی توســط مســافران هــر‬ ‫ســاله موجب اتش ســوزی و وارد شــدن خســارت به ده ها هکتار‬ ‫عرصــه ایــن طبیعــت خــدادادی می شــود‪.‬‬ ‫بیشــترین اتــش ســوزی رخ داده در ایــن پــارک بــه وســعت هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هکتــار مربــوط بــه ســال ‪ ۱۳۸۹‬اســت‪.‬‬ ‫گلســتان نخســتین پــارک ملــی ایــران و خاورمیانــه اســت کــه‬ ‫در شــرقی ترین قســمت اســتان گلســتان قــرار دارد و بــه عنــوان‬ ‫ی تریــن پــارک ملــی ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی کـم ‬ ‫قدیمـ ‬ ‫نظیــر بــرای حیــات وحــش اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــارک در ســال ‪ ۱۳۳۶‬بــه عنــوان اولیــن منطقــه تحــت‬ ‫حفاظــت ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد ان زمــان در امــد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪:‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۸۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۱۳‬تقاضــای رمضــان ملــک بشناســنامه ‪۵۸‬‬ ‫کدملــی ‪۲۱۲۲۳۱۰۹۴۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی درششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۲۴۲/71‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪۳۸۶۶‬فرعــی از‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج‬ ‫از مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقــاض دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهی‬ ‫می شــود درصورتــی کــه اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۷۰۸۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/29 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/14:‬حجت الــه‬ ‫تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف‬ ‫محمــد امیــن صافــی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪330‬‬ ‫مدیرکل پست گلستان‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری ترافیک‬ ‫خدمات پستی در گلستان‬ ‫مدیــرکل پســت گلســتان؛ توســعه زیرســاخت هــا و بســتر‬ ‫فــروش الکترونیــک محصــوالت را مهمتریــن اولویــت‬ ‫پســت در توســعه اقتصــاد دیجیتــال اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل پســت اســتان گلســتان؛ مهــرداد جاللــی مدیــرکل‬ ‫پســت اســتان گلســتان بــا بیــان ایــن مهــم گفــت‪ :‬در چنــد‬ ‫ســال اخیــر بــا ایجــاد فضــای مناســب بــرای فعالیــت کســب‬ ‫و کارهــای الکترونیکــی بــه عنــوان اســتان پیشــرو در توســعه‬ ‫تجــارت الکترونیــک شــناخته شــدیم و در توســعه ایــن مــدل‬ ‫پیشــگام هســتیم‪.‬‬ ‫وی در نشســت بــا اعضــای هیئــت علمــی و اســاتید‬ ‫دانشــگاه بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه نقــش تجــارت‬ ‫الکترونیــک و اســتفاده از ایــن فرصــت گفــت‪ :‬بــا افزایــش‬ ‫ســهم فروشــگاه هــای اینترنتــی‪ ،‬ارســال و توزیــع مناســب و‬ ‫بــه موقــع مرســوالت ایــن فروشــگاه هــا‪ ،‬اســتان گلســتان در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬جــزء اســتانهای برتــر کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نتیجــه اقدامــات همــکاران پســت اســتان‬ ‫در ســال ‪ 99‬منجــر بــه رشــد ‪ ۳‬برابــری ترافیــک خدمــات‬ ‫پســتی اســتان بــه سراســر کشــور شــد کــه از ایــن حیــث در‬ ‫رتبــه بنــدی شــاخص هــای ارزیابــی‪ ،‬اســتان برتــر در کشــور‪،‬‬ ‫گلســتان اســتان برتــر معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مهــرداد جاللــی گفــت‪ :‬امــا هدف ما در ســال جــاری افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی رشــد شــاخص ســرویس های پســتی اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همکاری دانشــگاهیان بتوانیم بــا هدف گذاری‬ ‫صحیــح در برنامــه هــای کاری‪ ،‬برنامــه ریــزی صحیــح و ایجــاد‬ ‫ســند تحولــی بــه توســعه ایــن حوزه برســیم‪.‬‬ ‫ایــن نشســت کــه در ســالن اجتماعــات دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد علــی ابــاد کتــول بــا حضــور رئیــس دانشــگاه‪،‬‬ ‫فرمانــدار ‪ ،‬و اســاتید دانشــگاه برگزارگردیــد مقــرر شــد‬ ‫راهکارهــای توســعه تجــارت الکترونیــک درشهرســتان و‬ ‫افزایــش ســهم در ایــن حــوزه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اغاز به کار مرکز‬ ‫انژیوگرافی گنبدکاووس‬ ‫رییــس بیمارســتان پیامبــر اعظــم(ص) شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس واقــع درشــرق اســتان گلســتان گفــت کــه‬ ‫شــروع بــه کار رســمی مرکــز انژیوگرافــی ایــن بیمارســتان از‬ ‫روزهــای دهــم و یازدهــم مــاه جــاری بــا پذیــرش ســه بیمــار‬ ‫اغــاز شــد و از ایــن پــس روزهــای پنجشــنبه و جمعــه هــر‬ ‫هفتــه در مجمــوع ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬بیمــار مــورد پذیــرش قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫فریــد عابــدی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬بحــث‬ ‫انژیوگرافــی شــامل ســه حــوزه متخصــص قلــب‪ ،‬متخصــص‬ ‫اینترونشنیســت و جــراح قلــب می شــود کــه در حــال حاضر در‬ ‫بخش قلب هیچ مشکلی نداریم و در حوزه اینترونشنیست‬ ‫بــا یــک متخصــص قــرارداد بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرارداد با متخصص دوم اینترونشنیســت هم‬ ‫ب ـه زودی منعقــد خواهــد شــد و جــراح قلــب نیــز از هفتــه‬ ‫اینــده فعالیــت خــود را در مرکــز انژیوگرافــی بیمارســتان‬ ‫پیامبــر اعظــم(ص) اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص) گنبــدکاووس‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر فعالیــت ایــن مرکــز محــدود‬ ‫بــه روزهــای اخــر هــر هفتــه بــا ظرفیــت پذیــرش ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫بیمــار اســت و برنامه ریــزی بــرای بیشــتر کــردن فعالیــت ان‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫نامــه قانــون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۴۸‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۰‬تقاضــای رقیــه‬ ‫گرزیــن بشناســنامه ‪ ۵۱‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۱۱۳۳۴۰‬صــادره از گرگان فرزند‬ ‫رمضــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪۱۱۲.۵۴‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یلــه بــاغ بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال ازمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۱۰۳:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪/۱۴۰۰/۰۳/29:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪/۱۴۰۰/۰۴/14:‬حجت الــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫اب البالو‬ ‫تجربه کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫اب البالو‪:‬‬ ‫مطالعاتــی دقیــق در دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا در امریــکا ثابــت کــرد نوشــیدن اب البالــو دو بــار در روز بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش زمــان خــواب مــی شــود بــه طوریکــه در ورد افــرادی کــه دچــار مشــکل بــی‬ ‫خوابــی بــه خصــوص بــی خوابــی شــابنه بودنــد بــا مصــرف مرتــب اب البالــو در طــول ایــن دوهفتــه تقریبــا ‪90‬‬ ‫دقیقــه بــه خــواب ان هــا افــزوده مــی شــود و باعــث مــی شــود اســتراحت بیشــتری بکننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪330‬‬ ‫شخصیت یا موقعیت؟‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫چگونه از مقایسه کردن‬ ‫خود با دیگران دست‬ ‫برداریم؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :329‬شــما بیشــتر خودتــان را بــا چه کســی‬ ‫مقایســه می کنیــد؟ اگــر پاســخ ایــن ســوال را نمی دانیــد‪،‬‬ ‫بــه اخریــن بــاری فکــر کنیــد کــه در رســانه های اجتماع ـی ‬ ‫می گشــتید‪ .‬از خودتــان بپرســید دیــدن کــدام عکس هــا‬ ‫باعث شــد غبطه بخورید و به این فکر کنید که زندگی تان‬ ‫یکنواخــت و کس ـل کننده اســت یــا اینکــه نتوانســته اید در‬ ‫زندگــی بــه موفقیت هایــی کــه می خواســته اید برســید؟‬ ‫قدمــت مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران به انــدازه قدمــت‬ ‫بشــر اســت و انســان از وقتــی خــود را شــناخته شــروع بــه‬ ‫مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران کــرده اســت‪ .‬در ایــن مقاله‬ ‫می خواهیــم ببینیــم چطــور می توانیــم از مقایســه کــردن‬ ‫خــود بــا دیگــران دســت برداریــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬میزان استفاده از رسانه های اجتماعی را محدود کنید‬ ‫وقتــی دائــم بــرای اعتباربخشــی بــه خــود و زندگی تــان بــه ‬ ‫بیــرون نــگاه می کنیــد‪ ،‬به راحتــی در تلــۀ مقایســه اجتماعــی‬ ‫می افتیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کمتــر خودتــان را بــا دیگــران‬ ‫مقایســه کنیــد‪ ،‬زمــان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی‬ ‫را محــدود کنیــد‪ .‬تصاویــری کــه در انجــا می بینیــد اغلــب‬ ‫زندگــی‬ ‫به دقــت طراحــی شــده اند تــا لحظاتــی بی عیــب در‬ ‫ِ‬ ‫اشــفتۀ دیگــران را نشــان دهنــد؛ امــا بــاور کنیــد ایــن عکس هــا‬ ‫هیــچ ارتباطــی بــا زندگی هــای واقعــی ایــن افــراد ندارنــد‪ .‬حتــی‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده انــد زوج هایــی کــه مــدام عکس هایــی‬ ‫از لحظــات شــاد و خوشــبخت پســت می کننــد در واقعیــت‬ ‫تو پنجه نــرم می کننــد و زندگــی‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی دســ ‬ ‫زناشــویی موفقــی ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منبع محکمی از الهام بیابید‬ ‫اشــکالی نــدارد یــک یــا دو نفــر به عنــوان منبــع الهــام در‬ ‫زندگی تــان باشــند‪ .‬ایــن مســئله می توانــد تــا حــدودی هدایــت‬ ‫بیرونــی در زندگی تــان ایجــاد کنــد‪ .‬نیــازی نیســت ایــن افــراد‬ ‫افــرادی مشــهور باشــند‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت ایــن منبــع الهــام‬ ‫مربــی یــوگا‪ ،‬دوســتی خــوب‪ ،‬یکــی از همکارانتــان یــا فــردی‬ ‫باشــد کــه در مســیری مشــابه شــما گام برمــی دارد‪ .‬وقتــی‬ ‫احســاس ناامیدبــودن می کنیــد یــا مســیرتان را گــم کرده ایــد‬ ‫و ممکــن اســت دوبــاره در تلــۀ مقایســه بیفتیــد‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ایــن افــراد الهــام بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شکرگزار باشید تا در تلۀ مقایسه نیفتید‬ ‫اگــر خــود را متعهــد کنیــد کــه عمیقــا بــرای چیزهایــی خوبــی‬ ‫کــه در زندگی تــان وجــود دارنــد خوش حــال باشــید و انهــا را‬ ‫هــر روز بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‪ ،‬کمتر احتمــال دارد در دام‬ ‫مقایســه گرفتــار شــوید‪ .‬هروقــت کســی یــا چیــزی می خواهــد‬ ‫شــما را دوبــاره بــه تلــۀ مقایســه بینــدازد‪ ،‬فــورا ان چیزهــای‬ ‫خــوب را بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬دیــدن موفقیــت دیگــران نبایــد دنیــای شــما را‬ ‫بــه هــم بریــزد‪ .‬حتــی اگــر فکــر می کنیــد انهــا همــان کاری‬ ‫را انجــام می دهنــد کــه شــما انجــام می دهیــد‪ ،‬تالش هــا‬ ‫و موفقیت هایشــان بــه خودشــان تعلــق دارد‪ .‬از مقایســه‬ ‫کــردن خــود بــا دیگــران دســت برداریــد‪ ،‬زیــرا انچــه شــما تجربه‬ ‫می کنیــد بــا انچــه انهــا تجربــه می کننــد تفــاوت دارد‪ .‬در اصــل‬ ‫شــما داریــد ظاهــر زندگــی انهــا را بــا باطــن زندگــی خودتــان‬ ‫مقایســه می کنیــد کــه در واقــع مقایســه اشــتباهی اســت‪.‬‬ ‫فاصله گرفتــن از مســیر زندگــی دیگــران کمکتــان می کنــد‬ ‫خودتــان را از ایــن احســاس کــه بایــد پیشــرفت تان را در‬ ‫مقایســه بــا پیشــرفت دیگــران بســنجید نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫فاصله گرفتــن از مســیر زندگــی دیگــران کمکتــان می کنــد‬ ‫خودتــان را از ایــن احســاس کــه بایــد پیشــرفت تان را در‬ ‫مقایســه بــا پیشــرفت دیگــران بســنجید نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫حســی از شــادی ِ درونــی در خودتــان ایجــاد کنیــد تــا بتوانیــد‬ ‫پیشــرفت های خودتــان را ارج بنهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران را انگیــزه ای بــرای‬ ‫پیشــرفت بدانیــد‬ ‫تقــای انســان بــرای خواســتن چیــزی کــه متعلــق بــه دیگــران‬ ‫اســت وقــت هــدردادن اســت؛ مگــر اینکــه چیــزی کــه در دیگران‬ ‫می بینــد و می خواهــد واقعــا ارزشــمند باشــد‪ .‬چه کســی را‬ ‫بیشــتر از همــه تحســین می کنیــد؟ چــه نــوع مقایســه ای‬ ‫می توانــد به واقــع بــرای شــما مفیــد باشــد؟ بــرای مثــال‪ ،‬ایــا‬ ‫افــرادی را می شناســید کــه فوق العــاده مهربــان و باگذشـت اند؟‬ ‫ایــا کســانی را می شناســید کــه بــا خوبی شــان واقعــا ًاثــر مثبتــی‬ ‫در دنیــا می گذارنــد؟ به جــای اینکــه بــا افتــادن در تلــۀ مقایســۀ‬ ‫بیهــوده وقت تــان را تلــف کنیــد‪ ،‬بــا مقایســه کــردن خود بــا افراد‬ ‫مثبــت اندیــش و الهام بخــش ســعی کنیــد خودتــان را بــه انهــا‬ ‫شــبیه کنیــد و فــرد بهتــری در زندگی تــان باشــید‪.‬‬ ‫کالم اخــر ‪ :‬اعتباربخشــیدن بــه خــود و تفکــر درونــی بهتریــن‬ ‫راه بــرای پرهیــز از افتــادن در تلــۀ مقایســه اســت؛ امــا انجــام‬ ‫ایــن کار بــه ایــن ســادگی ها نیســت‪ .‬اگــر می خواهیــد از‬ ‫مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران دســت برداریــد‪ ،‬راه ســختی‬ ‫در پیــش داریــد؛ امــا همیــن کــه بــه ایــن نکتــه اگاه شــده اید‪،‬‬ ‫یعنــی در مســیر درســت قــرار داریــد‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در هربــار مواجهــه بــا افــراد جدیــد‪ ،‬شــما مــورد‬ ‫قضــاوت قــرار می گیریــد و هــر بــار عقیــده ای‬ ‫در مــورد شــما شــکل ‏می گیــرد‪ .‬تغییــر یــا از‬ ‫بیــن بــردن تاثیــر اولیــن برخــورد تقریبــا ً غیــر‬ ‫ممکــن بــوده و بــرای همیــن اســت کــه اولیــن‬ ‫مالقــات ‏اینقــدر مهــم می شــود؛ چــرا کــه در‬ ‫نــوع رابطــه ای کــه پــس از ان شــکل خواهــد‬ ‫گرفــت تعیین کننــده اســت‪ .‬فرقــی ‏نمی کنــد‬ ‫مالقــات کاری بــا کســی داشــته باشــید یــا در‬ ‫زندگــی اجتماعی تــان بــا شــخص جدیــدی اشــنا‬ ‫شــوید‪ .‬هرکــدام‏کــه باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت‬ ‫کــه بدانیــد در نــگاه اول چطــور در ذهــن افــراد‬ ‫ی شــوید‏‪.‬‬ ‫قضــاوت م ‪‎‬‬ ‫بررســی های روان شــناختی نشــان داده‬ ‫اســت افــراد بــه هنــگام ارزیابــی دیگــران بــه‬ ‫اطالعــات اولیــه ای کــه بــه دســت ‏می اورنــد‬ ‫بهــای بیشــتری می دهنــد تــا اطالعاتــی کــه‬ ‫بعــدا ً بــه دســت می اورنــد‪ .‬در حقیقــت اولیــن‬ ‫اطالعاتــی کــه افــراد ‏دربــاره هــر چیــزی یــا‬ ‫هــر کســی می گیرنــد‪ ،‬روی پــردازش بعــدی‬ ‫اطالعــات از ناحیــه انهــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت ‏دیگــر‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد افــراد انچــه‬ ‫را کــه در شــروع کســب می کننــد‪ ،‬درســت و‬ ‫صحیــح می پندارنــد‏‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاد ‪‎‬ه تر‪ ،‬افــراد در نــگاه اول فقــط‬ ‫نمونــه کوچکــی از شــما را مــی بیننــد و بخــش‬ ‫باریکــی از زندگــی شــما را‏لمــس می کننــد‪ .‬امــا‬ ‫همیــن نمونــه کوچــک‪ 100 ،‬درصــد اطالعاتــی‬ ‫اســت کــه انهــا دربــاره شــما دارنــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه‏شــما عمــری را بــا خــود تجربــه کرده ایــد‪.‬‬ ‫اطالعــات کامــل و موثقــی دربــاره احساســات‬ ‫و عواطــف خــود داریــد‪ ،‬از رفتارهــا‪،‬‏اشــتیاق ها‬ ‫و هراس هایتــان اگاهیــد ولــی غریبه هــا‬ ‫دربــاره شــما چیــزی نمی داننــد‪ .‬انــدک اطــاع‪،‬‬ ‫تنهــا چیــزی اســت کــه ‏در اختیــار دارنــد و‬ ‫می تواننــد روی ان حســاب کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫انهــا بــه طــور ناخــوداگاه فــرض می کننــد کــه‬ ‫ایــن‏مختصــر اگاهــی‪ ،‬تصویــر دقیقــی از کل‬ ‫شــخصیت شماســت‪ .‬‏‬ ‫پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اولیــن تاثیــر‬ ‫بــه یــک فیلتــر شــباهت دارد‪ .‬چراکــه افــراد از‬ ‫روی زبــان بــدن‪ ،‬حرف هــا و‏واکنش هــای شــما‬ ‫اطالعــات اولیــه را دریافــت می کننــد و بــر‬ ‫اســاس همین اطالعات اســت که شــما چگونه‬ ‫ادمــی‏هســتید و اینکــه بایــد چــه رفتــاری را در‬ ‫اینــده از شــما انتظــار داشــته باشــند تصمیــم‬ ‫می گیرنــد‪ .‬بعــد شــما را از طریــق‏همیــن فیلتــر‬ ‫نــگاه می کننــد‪ .‬همــه دوســت دارنــد فکــر کننــد‬ ‫کــه منــش و شــخصیت دیگــران را بــه درســتی‬ ‫ارزیابــی‏کننــد و بگوینــد‪« :‬مــن از همــان لحظــه‬ ‫اول کــه او را دیــدم مطمئــن شــدم کــه او ‪.»...‬‬ ‫ایــن افــراد دنبــال اطالعاتــی می‪-‬‏گردنــد کــه‬ ‫برداشــت اولیــه انهــا را تاییــد کنــد و در ایــن‬ ‫میــان رفتارهــای مغایــر را یــا نمی بیننــد و یــا اگــر‬ ‫ببیننــد بــه انهــا‏توجهــی نمی کننــد‪.‬‏‬ ‫بــا اینکــه فیلتــر کــردن‪ ،‬بــه افــراد امــکان‬ ‫می دهــد اطالعــات دریافتــی را بــه ســرعت‬ ‫معنـی دار کننــد‪ ،‬امــا اشــتباهاتی در‏ایــن فراینــد‬ ‫بــروز می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬افــراد مایل انــد رفتــار‬ ‫شــخص جدید را به حســاب منش و شــخصیت‬ ‫او در‏تمامــی موقعیــت هــا بگذارنــد در حالــی‬ ‫کــه شــاید ایــن گونــه نباشــد‪ .‬شــما اگــر کســی‬ ‫را کــه بــه ظاهــر عصبانــی بــه نظــر ‏می رســد‬ ‫ببینیــد‪ ،‬شــاید او را در مجمــوع یــک شــخص‬ ‫عصبانــی ارزیابــی کنیــد‪ .‬بــه ایــن فکــر نمی کنیــد‬ ‫کــه چــه بســا‏اتفاقــی افتــاده و او را عصبانــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬شــاید در خیابــان اتومبیلــی‬ ‫بی مقدمــه جلــوی او پیچیــده و یــا خبــر بــدی را‬ ‫‏شــنیده اســت‪ .‬ایــن یــک اشــتباه اصولــی اســت‬ ‫انوشه نوروزی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :329‬کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه‬ ‫از طریــق تمــاس نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل‬ ‫می شــود و گســترش می یابــد‪ .‬در اکثــر افــراد‪ ،‬عالئــم کرونــا نســبتا‬ ‫خفیــف اســت و بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪.‬‬ ‫ن حــال‪ ،‬افــراد دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪،‬‬ ‫بــا ایـ ‬ ‫عــوارض شــدیدتری را تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعــد از توضیحی کوتاه‬ ‫دربــاره انــواع بیمــاری دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه‬ ‫دیابــت و کرونــا بــه دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف‬ ‫دیابت؛ تفاوت‬ ‫نوع‪ ،۱‬نوع ‪۲‬‬ ‫و نوع بارداری‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نشانه های خطر‬ ‫اگــر بیمــاران دیابتــی نشــانه های کرونــا را در خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد به ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ CDC‬نشــان می دهــد احتمــال مــرگ ناشــی از کرونــا در بیمــاران‬ ‫دیابتــی ‪ ۷٫۳‬درصــد اســت‪ .‬ایــن امــار در افــرادی کــه ســرطان دارنــد‬ ‫ی کــه ســطح قنــد خون ایــن افراد‬ ‫‪ ۵٫۶‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در صورتـ ‬ ‫کنتــرل شــود‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در تمــاس بــا پزشــک‪ ،‬میــزان قنــد خــون‪ ،‬میــزان کتون بــدن و میزان‬ ‫نوشــیدن اب در طــول روز خــود را اعــام کنیــد‪ .‬نشــانه هایی را کــه‬ ‫نگرانتــان کــرده توضیــح دهیــد و در نهایــت‪ ،‬ســواالت خــود را دربــاره‬ ‫مدیریــت دیابــت بپرســید‪.‬‬ ‫عالئــم ویــروس کرونــا ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۴‬روز بعــد از قرارگرفتــن در معــرض‬ ‫ویــروس ظاهــر می شــود‪ .‬ایــن عالئــم عمومــا شــامل مــوارد زیرنــد‪:‬‬ ‫تب؛ سرفه؛ گلودرد؛ سردرد؛‬ ‫اسهال؛ خستگی؛ نفس تنگی؛‬ ‫ماهیچه یا بدن درد؛‬ ‫گرفتگی یا ابریزش بینی؛‬ ‫ازدست دادن حس بویایی و چشایی‪.‬‬ ‫در صــورت داشــتن نشــانه های زیــر‪ ،‬بایــد فــورا بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه شــود‪:‬‬ ‫سرگیجه؛‬ ‫مشکل در تنفس؛‬ ‫درد یا فشار مداوم در قفسه سینه؛‬ ‫ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن؛‬ ‫صورت یا لب هایی با رنگ مایل به ابی‪.‬‬ ‫عوارض کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫داشــتن دیابــت لزومــا احتمــال ابتــا بــه بیمــاری کرونــا را افزایــش‬ ‫کــه همــه مــا ان را مرتکــب مــی شــویم‪ .‬رفتــار‬ ‫دیگــران را بــه حســاب‏شــخصیت یــا منــش انهــا‬ ‫می گذاریــم و ان را معمــوال ً یــک رفتــار موقتــی‬ ‫کــه در اثــر یــک حادثــه بیرونــی صــورت خارجــی‬ ‫‏پیــدا کــرده اســت‪ ،‬شناســایی نمی کنیــم‪ .‬امــا‬ ‫رفتــار خودمــان را اینگونــه ارزیابــی نمی کنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی عصبانــی می شــویم از‏پیــش‪ ،‬ان را بــه‬ ‫حادثــه یــا موقعیتــی نســبت می دهیــم‪ ،‬نــه بــه‬ ‫شــخصیتی کــه داریــم‪ .‬اشــتباه دیگــر افــراد ایــن‬ ‫اســت کــه‏فکــر می کننــد اگــر کســی یــک ویژگــی‬ ‫مثبت دارد‪ ،‬دارای مجموعه ای از سایر صفات‬ ‫مثبــت هــم هســت و در حالــی ‏کــه ممکــن‬ ‫اســت او انهــا را داشــته یــا نداشــته باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬شــاید کســی را کــه بــه نظرتــان تیزبیــن‬ ‫رســیده اســت‪،‬‏در ان واحــد باهــوش‪ ،‬دوســت‬ ‫داشــتنی و موفــق ارزیابــی کنید‪ .‬هرچند ممکن‬ ‫اســت ایــن خصوصیــات را در او ‏مشــاهده‬ ‫نکــرده باشــید‪ .‬افــراد‪ ،‬ویژگی هــای منفــی را‬ ‫هــم بــه همیــن شــکل ارزیابــی می کننــد‪ .‬مثــا ً‬ ‫اگــر کســی را ببیننــد‏کــه زیــاد شــکایت می کنــد‬ ‫فــرض را بــر ایــن می گذارنــد کــه او مــال اور‪،‬‬ ‫غیرمعاشــرتی و ضعیــف اســت‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫‏اشــتباهات شــایع در برداشــت را درک کنیــد‪،‬‬ ‫بهتــر متوجــه می شــوید کــه دیگــران در جلســه‬ ‫اول چگونــه از رفتــار شــما‏برداشــت می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در موقعیــت بهتــری قــرار می گیریــد‬ ‫تــا تصویــر دقیقــی از خــود بــه نمایــش بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر‏بدانیــد افــراد ان انــدک خصوصیــت اولیــه‬ ‫را کــه در شــما می بیننــد بــه حســاب ‪ 100‬درصــد‬ ‫شــخصیت شــما می ‏گذارنــد‪ ،‬می توانیــد دربــاره‬ ‫اطالعاتــی کــه دربــاره خودتــان مخابــره می کنیــد‬ ‫دقیق تــر و حســاب شــده تر رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫‏بــه ایــن نتیجــه برســید کــه نظــم و اولویــت در‬ ‫رفتارهــا مهــم اســت‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد‬ ‫ابتــدا رفتارهــای بهتــری را بــه‏نمایــش بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫نمی دهــد؛ امــا عفونت هــای ویروســی‪ ،‬از جملــه عفونت هــای ناشــی‬ ‫از ویــروس کرونــا‪ ،‬ممکــن اســت بــه عــوارض جــدی در افــراد دیابتــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬ایــن عــوارض ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر باشــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کتواسیدوز دیابتی‬ ‫در زمان هــای اضطــراب یــا بیمــاری‪ ،‬ســطح قنــد خــون افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬کتواســیدوز دیابتــی (‪)Diabetic Ketoacidosis – DKA‬‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد دیابتــی انســولین کافــی بــرای مقابله با‬ ‫ایــن افزایــش ســطح را نداشــته باشــد‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬بــدن چربی ها‬ ‫را بــرای کســب انــرژی تجزیــه می کنــد‪ .‬ایــن تجزیــه ســبب تجمــع‬ ‫کتــون در بــدن می شــود‪ .‬همــان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬کتون ها خون‬ ‫را اســیدی می کننــد کــه به ســرعت ســامتی را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫کتواســیدوز دیابتــی مدیریــت مصــرف مایعــات در بــدن و ســطح‬ ‫الکترولیت هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد‪ .‬ایــن ‪ ۲‬عامــل (مایعــات‬ ‫و ســطح الکترولیت هــا) در کنتــرل شــوک عفونــی نقــش کلیــدی‬ ‫دارنــد‪ .‬شــوک عفونــی یکــی از عــوارض کشــنده ای اســت کــه برخــی‬ ‫افــراد مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬ان را تجربــه کرده انــد‪ .‬کتواســیدوز دیابتــی‬ ‫عالئــم زیــادی را بــه همــراه دارد‪ .‬تشــنگی شــدید‪ ،‬حالــت تهــوع‪،‬‬ ‫تنفــس ســریع و بــوی میوه ماننــد دهــان از نشــانه های ان اســت‪.‬‬ ‫هرکســی کــه دچــار کتواســیدوز دیابتــی شــده باشــد بایــد تحــت‬ ‫مراقبت هــای فــوری پزشــکی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سینه پهلو (ذات الریه)‬ ‫ســینه پهلو زمانــی ایجــاد می شــود کــه کیس ـه های هوایــی کــه در‬ ‫ریه هــا وجــود دارنــد بــر اثــر التهــاب عفونــت کننــد‪ CDC .‬اشــاره‬ ‫می کنــد کــه افــراد دیابتــی در معــرض نــوع شــدیدتری از کرونــا‬ ‫هســتند‪ ،‬کــه بــا ســینه پهلو همــراه اســت‪ .‬برخــی از تحقیقــات‬ ‫پیشــنهاد کرده انــد کــه بیمــاران دیابتــی کــه ســن بــاالی ‪ ۲‬ســال دارند‬ ‫بایــد ســاالنه واکســن انفوالنــزا بزننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمبود اب بدن‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ،۲‬بیشــتر در معــرض کم ابــی‬ ‫هســتند‪ .‬مشــکالت انســولین‪ ،‬کــه پیــش از ایــن توضیح داده شــد‪،‬‬ ‫باعــث می شــود در خــون قنــد اضافــه وجــود داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بدیــن معنــی اســت کــه کلیه هــا بــرای خالص شــدن از قنــد اضافــه‬ ‫بایــد بیشــتر کار کننــد‪ .‬وقتــی هــم کلیه هــا زیــاد کار کننــد‪ ،‬ادرار‬ ‫بیشــتر می شــود؛ پــس دیابــت به طــور بالقــوه بــدن را بــا کم ابــی‬ ‫مواجــه می کنــد‪ .‬اگــر فــرد ِ مبتــا بــه دیابــت بــر اثــر کرونــا تــب کنــد‪،‬‬ ‫مایعــات اضافــه بــدن خــود را از دســت می دهــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫اوضــاع را وخیم تــر می کنــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬ممکــن اســت بیمــار‬ ‫بــه تزریــق مایعــات نیــاز پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سطح باالی قند خون‬ ‫عفونت هــا اضطــراب و تولیــد گلوکــز را در بــدن افزایــش می دهند‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع ســطح قنــد خــون را بیــش از حـد ِ معمــول می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن ممکــن اســت فــرد دیابتــی در دوره بیماری هــای عفونــی‪،‬‬ ‫بــه انســولین بیشــتری نیــاز داشــته باشــد‪ .‬در دوران بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ســطح قنــد خــون به طــور منظــم ازمایــش شــود؛‬ ‫چــون ممکــن اســت قنــد خــون به طــور ناگهانــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مالحظات و راهکارهای مقابله با کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫التهــاب مزمنــی کــه دیابتی هــا بــا ان درگیرنــد سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫را ضعیــف می کنــد؛ بنابرایــن وقتــی ویروســی بــه بــدن حملــه کنــد‪،‬‬ ‫بــدن کمتــر قــادر بــه دفــع ان خواهــد بــود‪ .‬در ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫از بیمــاران‪ ،‬بــدن بــه ویــروس واکنــش التهابــی شــدیدی نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬کــه همیــن باعــث تشــدید نتیجــه و افزایــش احتمــال‬ ‫مــرگ می شــود؛ بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــرادی کــه‬ ‫دیابــت و کرونــا دارنــد‪ ،‬بــرای نفس کشــیدن‪ ،‬بــه پشــتیبانی دســتگاه‬ ‫تنفســی احتیــاج پیــدا کننــد‪ .‬در شــهر داالس امریــکا‪ ،‬تقریبــا ‪ ۱‬نفــر‬ ‫از هــر ‪ ۳‬نفــری کــه بــر اثــر کرونــا بســتری شــده دیابــت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اگــر دیابــت به خوبــی مدیریــت شــود‪ ،‬احتمــال تجربــه‬ ‫عــوارض خطرنــاک کاهــش می یابــد‪ .‬کرونــا بــه بشــر یــاداوری‬ ‫کــرده کــه چیزهایــی را کــه قابل کنتــرل اســت کنتــرل کنــد!‬ ‫ادامه دارد‪..‬‬ صفحه 6 ‫رالــی (‪ )Rally‬موزیــا بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی کــه‬ ‫«بــرای ایجــاد منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا» و مــوارد دیگــر طراحــی شــده انــد‪ ،‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫موزیــا از انتشــار یــک بســتر جدیــد اشــتراک داده هــا بــه نــام ‪ Rally‬خبــر داده کــه بــرای ایجــاد کنتــرل بیشــتر‬ ‫بــر روی نحــوه بــه اشــتراک گــذاری داده هــای کاربــران طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزونــه فایرفاکــس بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی اختصــاص‬ ‫دهنــد کــه در ســاخت منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا و «حتــی سیاســت هــای بالقــوه افــرادی کــه ماننــد شــما بــرای‬ ‫ایجــاد اینترنــت بهتــر و مقابلــه بــا فــن اوری اســتثنایی توانمنــد شــوند‪ »،‬اهــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد پلتفرم‬ ‫اشتراک اطالعات‬ ‫حریم خصوصی در‬ ‫‪Firefox‬‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫نشت اطالعات‬ ‫‪ 700‬میلیون کاربر‬ ‫لینکدین‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:329‬‬ ‫ه ‪‎‬‏اجــرت المثــل ایــن مــکان‪،‬‬ ‫همــان طــور کـ ‪‎‬‏‬ ‫مادامــی کــه زیردســت او اســت و تســلیم‬ ‫» ‏‪ ‎.‬و در‬ ‫مالــک نکــرده‪ ،‬بــر او می باشــد ‪‎‬‏‬ ‫مســاله ‏‏‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل‬ ‫نیــز چنیــن فرمــوده انــد‪« :‬کســانیکه خانــه‬ ‫یــا دکان یــا غیــر انهــا را از صاحبانــش اجــاره‬ ‫می کننــد‪.‬‏مــدت اجــاره کــه بــه ســر رســید‪،‬‬ ‫ـب محــل ‪ ،‬در‬ ‫حــرام اســت بــدون اذن صاحـ ِ‬ ‫انجــا اقامــت کنــد‪ .‬و بایــد محــل را فــورا بــا‬ ‫عــدم رضایــت‏صاحبــش تخلیــه کنــد‪ . .‬در‬ ‫حالیکــه امــام ره مــی فرمایــد‪« .‬اصــل» در‬ ‫ت اجــاره اســت‏و نــه اســتمراری‬ ‫ت مــد ِ‬ ‫رعایـ ِ‬ ‫کــه تراضــی نشــده اســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫ســبب تکلیــف فرمــود کــه مســتاجر پــس‬ ‫از پایــان مــدت اجــاره ‪ ،‬مکلــف بــه‏تخلیــه‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد کــه‬ ‫قانونگــذار وقــت‪ ،‬تراضــی مالــک و مســتاجر‬ ‫را در تعییــن مــدت اجــاره نادیــده گرفـت‏‪،‬‬ ‫و انقضــاء مــدت اجــاره را بالاثــر نمــود‪.‬‬ ‫مضافــا قانونگــذار ســنه ‪ 1339‬بــه ایــن‬ ‫ســبب کــه محــل کســب‪ ،‬ناشــی از ابــرو و‬ ‫‏قــدرت تجارتــی و فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫اســت‪ ،‬مالــک را مجبــور بــه پرداخــت‬ ‫وجهــی تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــه مســتاجر ‏نمــود‪ .‬اگرچــه در ســالهای‬ ‫نخســتین وضــع حــق کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫فــرض قانونگــذار تاحــدودی عاقالنــه و‬ ‫عادالنــه می نمــود‪ .‬لیکــن‏ایجــاد ایــن حــق‪،‬‬ ‫بــه مــرور زمــان مستمســکی بــرای طوالنــی‬ ‫شــدن اجــاره بیــش از مــدت اجــاره و عــدم‬ ‫امــکان تخلیــه مــورد اجــاره و ‏برتــری مــن‬ ‫غیــر حــق مســتاجر‪ ،‬بــر مالــک گردیــد‪.‬‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره عــاوه‬ ‫بــر بــار شــرعی‪ ،‬قائــم بــر «بنــاء عقــاء»‬ ‫‏بــوده اســت‪ .‬زیــرا از اینکــه مســتاجری‬ ‫بــدون پرداخــت مبلــغ اولیــه ای‪ ،‬بیــش از‬ ‫مــدت اجــاره در محــل کســب باقــی بمانــد‬ ‫و بــه‏هنــگام تخلیــه نیــز چنــد برابــر اجــاره‬ ‫پرداختــی خــود تحــت عنــوان حــق کســب و‬ ‫پیشــه از مالــک مطالبــه کنــد‪ ،‬بــا عقالنیــت‬ ‫انطباقــی‏نداشــته اســت‪ .‬لیکــن بــه تدریــج‬ ‫کــه قــدرت مســتاجر کمرنــگ و قــدرت مالک‬ ‫فزونــی گرفــت ‪ .‬حــق کســب و پیشــه‪ ،‬حتــی‬ ‫بــه دلیــل ‏فرضیــه خــود قانونگــذار هــم‬ ‫مشــروعیت خــود را از دســت داد‪.‬‏‪ .‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪ ،‬حتــی بــه دلیــل فرضیــه‬ ‫خــود قانونگــذار هــم مشــروعیت خــود را از‬ ‫دســت داد‪ .‬فتــوای امــام (ره) موجــب شــد‏‏‪.‬‬ ‫ایــن فــرض غلطــی کــه موجــد حــق کســب‬ ‫و پیشــه بــود در میــان مــردم بــه مقولــه‬ ‫جدیــد دیگــری تبدیــل گــردد و بطریــق‬ ‫شــرعی‏حــل و فصــل شــود‪ .‬وجــه شــرعی‬ ‫ایــن بــوده اســت کــه مســتاجر بــه هنــگام‬ ‫اجــاره ‪ ،‬بــر ســر مالکیــت منافــع بــا مالــک‬ ‫توافــق و‏تراضــی نمایــد ‪ .‬مبلــغ ایــن توافــق‬ ‫نیــز عرفــا بــه نــام «حــق ســرقفلی» نامیــده‬ ‫شــد‪ .‬موافقــت حضــرت امــام خمینــی ره بــا‬ ‫«ســرقفلی»در‏مســاله ‪ 8‬جلد دوم صفحه‬ ‫‪ 652‬تحریــر الوســیله منجــزا بــه شــرح‬ ‫ذیــل تصریــح شــده اســت ‪« :‬مالــک حــق‬ ‫دارد هــر مقــداری را کــه‏بخواهــد بــه عنــوان‬ ‫د ‪.‎‬‏ ‪‎‬تــا محــل را بــه‬ ‫ســرقفلی از شــخص بگیــر ‏‪‎‬‏‬ ‫او اجــاره دهــد‪ ،‬همــان طــور کــه مســتاجر‬ ‫حــق دارد کــه در اثنــای مــدت ‏اجــاره‪ ،‬ا ‏‪‎‬ز‬ ‫ـخص ثالــث‪ ،‬ســرقفلی بگیــرد تــا ان جــا‬ ‫‪‎‬‏شـ‬ ‫ِ‬ ‫را بــه او اجــاره دهــد‪ ،‬درصورتیکــه مســتاجر‬ ‫حــق اجــار ‪‎‬‏ه ‪‎‬‏دادن را داشــته باشــد» ‏‪.‬‬ ‫‏بنابرایــن مالحظــه میگــردد حضــرت امــام‬ ‫ره ایجــاد حــق ســرقفلی را تصریــح فرمــوده‬ ‫و انــرا جایگزیــن حــق کســب و پیشــه‬ ‫نمودنــد‪ .‬افــزون‏بــر ان ‪ ،‬در زمــان صــدور‬ ‫فتــوا و در زمــان نشــر توضیــح المســائل و‬ ‫تحریــر الوســیله‪ ،‬اساســا ســرقفلی مــورد‬ ‫شناســایی قانونگــذار وقــت‏نبــوده اســت‪،‬‬ ‫بلکــه انچــه را کــه قانونگــذار وقــت وضــع‬ ‫نمــوده بــود‪ ،‬حــق کســب و پیشــه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ســرقفلی ‪ ،‬لفظــی بــوده کــه‏بــرای‬ ‫مشــروعیت بخشــیدن بــه اجــاره ‪ ،‬عرفــا‬ ‫بیــن مــردم رایــج شــده بــود ‪ .‬تــا تنــازع‬ ‫ناشــی از الــزام بــه پرداخــت نامشــروع حــق‬ ‫کســب‏و پیشــه متوقــف گــردد‪ .‬و حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره نیــز ‪ ،‬حقــی را کــه مبتنــی‬ ‫بــر تراضــی متعاقدیــن و مطابــق بــا قانــون‬ ‫مدنــی بــوده‏مشــروعیت بخشــیدند‪ .‬و ایــن‬ ‫مشــروعیت در نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫در وضــع قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1376‬‏لبــاس قانــون بــر خــود‬ ‫پوشــید‪ .‬بنابرایــن انچــه کــه برخــی از وکالء‬ ‫و حقوقدانــان در مخالفــت حضــرت امــام‬ ‫خمینــی ره بــا ســرقفلی گفتــه‏انــد‪ ،‬ناشــی‬ ‫از خلــط «حــق کســب و پیشــه» بــا «حــق‬ ‫ســرقفلی» و غفلــت مشــتبهین در تمیــز‬ ‫بیــن ایــن دو مقولــه حقوقــی بــوده‏اســت‪.‬‏‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫نقــض جدیــد در شــبکه اجتماعــی ‪LinkedIn‬‬ ‫(لینکدیــن) ســبب نشــت دیتابیــس حــاوی داده هــای‬ ‫‪ 700‬میلیــون کاربــر شــده اســت کــه ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ 92‬درصــد از کل ‪ 756‬میلیــون کاربــر را‬ ‫شــامل می شــود‪ .‬اکنــون ایــن اطالعــات بــرای فــروش‬ ‫در انجمن هــای دارک وب قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ رامیــن پاشــایی‪،‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجا در تشــریح این‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬ایــن ســوابق افشــاء شــده در نقــض‬ ‫جدیــد لینکدیــن شــامل ادرس ایمیــل‪ ،‬نــام کامل‪،‬‬ ‫شــماره تلفــن‪ ،‬ادرس فیزیکــی‪ ،‬ســوابق موقعیــت‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬نام کاربری و نشــانی اینترنتی‪ ،‬نمایه‬ ‫‪ ،LinkedIn‬تجربــه‪ ،‬ســابقه شــخصی و حرفــه‬ ‫ای‪ ،‬جنســیت و ســایر حســاب های رســانه های‬ ‫اجتماعــی و نام هــای کاربــری اســت‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫گذرواژه هــا در ایــن بایگانــی گنجانــده نشــده اند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هکــری کــه داده هــا را بــرای فــروش‬ ‫ارائــه می دهــد‪ ،‬نمونــه ای از ایــن ســوابق کــه‬ ‫شــامل یــک میلیــون رکــورد بــوده اســت را بــه‬ ‫عنــوان اثبــات صحــت دیتابیــس خــود بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬ایــن اطالعــات در معــرض خطــر‬ ‫اقدامــات مجرمانــه اینترنتــی از جملــه ســرقت‬ ‫هویــت‪ ،‬حمــات فیشــینگ‪ ،‬مهندســی اجتماعــی‬ ‫و ربــودن حســاب قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق نظــر رســانه هایی کــه داده ها را‬ ‫مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده انــد‪ ،‬اصیــل و بــه‬ ‫روز بــودن داده هــا قابــل تاییــد اســت؛ همچنیــن‬ ‫طــی گــزارش وبســایت ‪ RestorePrivacy‬امــده‬ ‫اســت کــه عامــل تهدیــد کــه در حــال فــروش‬ ‫اطالعــات در انجمــن هــک اســت ایــن داده هــا را‬ ‫بــا بهــره گیــری از ‪ LinkedIn API‬بــرای برداشــت‬ ‫اطالعاتــی کــه مــردم در ایــن ســایت بارگــذاری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بدســت اورده اســت‪.‬‬ ‫استواریکم موسی عمرانی‬ ‫به کودکانمان بیاموزیم «وقت طالست‪‎« ‎‬‬ ‫بســیاری از مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر‬ ‫نمی دانیــم زمــان را چگونــه بــرای کودکمــان‬ ‫تعریــف کنیــم! چگونــه ارزش فــوق العــاده‬ ‫زمــان ‏را برایــش بازگــو کنیــم؟ چگونــه بــه‬ ‫او یــاد بدهیــم کــه همــان اوایــل کودکــی‬ ‫برنامه ریــزی را در زندگــی اش بیامــوزد؟‬ ‫چگونــه‏مســیر زندگــی او را پــر معنــا و پویــا‬ ‫کنیــم؟ زمان هــای قدیــم و گذشــت زمــان‬ ‫بــرای کــودک مــا چــه مفهومــی دارد؟ ایــا‬ ‫می توانیــم ‏مفاهیــم را بصــورت عینــی و‬ ‫ملمــوس بــه او نشــان دهیــم؟ ‏‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان در ســال های‬ ‫اولیــه رشــد‪ ،‬معانــی و مفاهیــم را در‬ ‫صورتــی کــه بــه شــکل عینــی ارائــه شــود و‬ ‫‏برایشــان قابــل لمــس باشــد درک مــی کننــد‪،‬‬ ‫پــس تعریــف مــا از زمــان نیــز بایــد بــرای او‬ ‫ملمــوس باشــد‪.‬‏‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه‪ :‬هــر روز هفتــه را بــا‬ ‫انجــام فعالیتــی کــه روی کاغــذ برایــش‬ ‫ترســیم می کنیــم نشــان دهیــم مثــا‪ :‬روز‬ ‫جمعــه‏را بــا تفریــح و بــازی و حضــور پــدر‬ ‫و مــادر در خانــه‪ ،‬روز ســه شــنبه را روز‬ ‫خریــد کــردن و خالصــه هــر روز هفتــه را‬ ‫بــا فعالیــت یــا ‏برنامــه منظمــی کــه اکثــرا‬ ‫در روزهــای هفتــه بــرای کــودکان تکــرار‬ ‫می شــود بصــورت نقاشــی برایــش تعریــف‬ ‫کنیــم و گاهــی از‏فرزندمــان بخواهیــم یکــی‬ ‫از روزهــای هفتــه را برایمــان نقاشــی کنــد‬ ‫در ایــن صــورت روزهــای هفتــه برایمــان‬ ‫معنــا دار مــی شــود ‏و کــم کــم روز اغــاز‬ ‫هفتــه‪ ،‬پایــان هفتــه و باالخــره تمــام‬ ‫کشف ‪ 216‬مورد جرم‬ ‫سایبری در استان‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ 3‬ماهــه نخســت ســال‬ ‫جــاری کالهبــرداری ‏اینترنتــی بــا ‪ 45‬درصــد‪،‬‬ ‫بیشــترین جــرم بــه وقــوع پیوســته در ســطح‬ ‫اســتان بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان در ‏ایــن بــازه زمانــی بــا‬ ‫تــاش مســتمر و بــی وقفــه ‪ 216‬مــورد جــرم‬ ‫ســایبری را در ســطح اســتان شناســایی و‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫کشــف کــرده انــ ‪‎‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار سرهنگ«یوسف‬ ‫روزهــای هفتــه را یــاد می گیــرد و از طــرف‬ ‫دیگــر بطــور ناخــوداگاه عــادت‏می کنــد کــه‬ ‫بــرای روزهایــش از همــان اوایــل کودکــی‬ ‫برنامه ریــزی کــرده و‬ ‫هــر روز هفتــه را بــه‬ ‫فعالیــت یــا عملــی کــه‬ ‫قبــا برنامه ‏ریــزی کــرده‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‏‬ ‫در مــورد یادگیــری فصــول‬ ‫ســال نیــز می توانیــم‪،‬‬ ‫پوســترهایی از فصل هــای‬ ‫مختلــف را بــه فرزندمــان‬ ‫نشــان دهیــم و هــر یــک‬ ‫را ‏برایــش تعریــف کنیــم‬ ‫و از او بخواهیــم کــه بــه‬ ‫دقــت بــه انهــا نــگاه کــرده‬ ‫و تمــام جزئیــات عکس هــا‬ ‫را در خاطــر نــگاه دارد‪،‬‬ ‫نمــاد و‏ســمبل هــر فصــل‬ ‫را بــه مــا نشــان دهــد و‬ ‫در ایــن مــورد بحــث کنــد‬ ‫و خــودش نقاشــی هایی‬ ‫ار فصل هــای مختلــف‬ ‫بکشــد ‪.‬‏‬ ‫بــا ایــن کار نــه تنهــا دقیــق‬ ‫دیــدن را بــه فرزندمــان‬ ‫یــاد می دهیــم بلکــه او را نســبت بــه طبیعــت‬ ‫کنجــکاو می کنیــم‪ .‬از طــرف دیگــر‏بــه او یــاد‬ ‫می دهیــم کــه مثــا در کشــور مــا ایــران‪ ،‬بهــار‬ ‫بــه عنــوان عیــد همــه مــا ایرانیــان فصلــی‬ ‫اســت کــه بــا دیــد و بازدیدهــا‪،‬‏عیــدی دادن هــا‬ ‫و عیــدی گرفتن هــا‪ ،‬اغــاز می شــود و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب حــس زیبــای ارتبــاط بــا دیگــران و‬ ‫دوســت داشــتن را در او‏تقویــت می کنیــم و‬ ‫در ورای یــاد دادن فصل هــا بــه فرزندمــان‪،‬‬ ‫بــه طــور غیــر مســتقیم باعــث بهبــود ارتباطــات‬ ‫اجتماعــی او نیــز‏خواهیــم شــد‪.‬‏‬ ‫بــرای تعریــف زمان هــای قدیــم و ســال های‬ ‫گذشــته نیــز می توایــم از عکس هــا‪،‬‬ ‫پوســترها و نقاش ـی های مختلــف اســتفاده‬ ‫‏کنیــم و یکــی از اشــیائی را کــه کودکمــان‬ ‫و ‏باالخــص در گــروه بچه هــای دیگــر در‬ ‫ایــن مــورد صحبــت کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب‬ ‫مفهــوم زمــان را بصــورت کامــا عینــی بــرای‬ ‫‏کودکمــان بازگــو کنیــم و او را ترغیــب کنیــم‬ ‫کــه خــودش بــه ارزش زمــان پــی ببــرد‪ ،‬و در‬ ‫زیرمجموعه هــای تعریــف مــا از زمــان بــه‬ ‫‏معنــای برنامه ریــزی‪ ،‬ارتباطــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫احتــرام بــه خــودش و دیگــران پــی ببــرد و‬ ‫موقعیتــی برایــش فراهــم شــود کــه خــودش‬ ‫‏نــه بــه اصــرار مــا‪ ،‬معنــای مفاهیــم بــاال‬ ‫بــه عنــوان یــک وســیله معمــول خانگــی‬ ‫می شناســددر عکس هــا و طرح هــای‬ ‫‏مختلــف بــه او نشــان دهیــم و ســیر تغییــر‬ ‫و تکامــل شــیئ مــورد نظــر را بــرای او بازگــو‬ ‫کنیــم و از فرزندمــان بخواهیــم در جمــع‬ ‫را دریابــد و بــه طــور خالقانــه ای مســیر‬ ‫زندگــی اش را پی ریــزی کنــد‪.‬‏‬ ‫منبع‪ :‬کتاب والدین موفق‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مشــاوره و مــددکاری کالنتــری ‪11‬‬ ‫گرمــه‬ ‫شــاکری» در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 3‬ماهــه اول ســال جــاری‬ ‫تعــداد‏‏‪ 212‬جــرم ســایبری در اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‬ ‫بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه ‪216‬‏مــورد را‬ ‫شناســایی و کشــف کــرده انــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ‪89‬‬ ‫مجــرم ســایبری نیــز دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‏بررســی‬ ‫هــای انجــام شــده میــزان جرائــم ســایبری در‬ ‫ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ 37‬درصــد افزایــش‏داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫بیشــترین جرائــم در حــوزه کالهبــرداری‬ ‫رایانــه ای بــوده و خوشــبختانه در شــبکه‬ ‫‏اجتماعــی تلگــرام درصــد وقــوع جرائــم کاهش‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی کالهبــرداری‏اینترنتــی بــا ‪45‬‬ ‫درصــد بیشــترین جــرم بــه وقــوع پیوســته در‬ ‫ســطح اســتان بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری ادامــه داد‪ :‬در ‪ 3‬ماهــه‬ ‫اول امســال ‪ 47‬فقــره برداشــت اینترنتــی بــه‬ ‫وقــوع پیوســته کــه بــا ‪ 23‬درصــد در‏جایــگاه‬ ‫دوم جرائــم قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه اجــرای طــرح پانجیــا ‪14‬در‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و یــاد اور شــد‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح دایــره مبــارزه بــا ‏جرائــم‬ ‫ســایبری ‪ 17‬مــورد تارنمــای محتــوای مجرمانــه‬ ‫را در ســطح اســتان شناســایی و حــذف کــرده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪330‬‬ ‫کشف اسیب پذیری ‪Zero-‬‬ ‫‪ day Exploit‬در برنامه‬ ‫‪Adobe Experience Manager‬‬ ‫یــک اســیب پذیــری روز‪-‬صفــر در یــک برنامــه‬ ‫محبــوب مدیریــت محتــوای مــورد اســتفاده توســط‬ ‫شــرکت هــای بــا درجــه اعتبــار بــاال از جملــه ‪Deloitte‬‬ ‫‪ ، Dell‬و ‪ Microsoft‬کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫اشــکال موجــود در برنامــه ‪Adobe Experience‬‬ ‫‪ )Manager (AEM‬توســط دو عضــو از انجمــن هــک‬ ‫اخالقــی ‪ Detectify‬شناســایی شــد‪ .‬در صــورت عــدم‬ ‫کنتــرل‪ ،‬ایــن ضعــف بــه مهاجمــان اجــازه مــی دهــد‬ ‫تــا احــراز هویــت را دور زده و بــا دسترســی بــه ‪CRX‬‬ ‫‪ Package Manager‬برنامــه هــا را بــرای حمــات‬ ‫اجــرای کــد از راه دور (‪RCE‬‏) ‪Remote Code‬‬ ‫‪ Execution‬بــاز نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی انجمــن ‪ Detectify‬گفــت‪« :‬بــا دسترســی‬ ‫بــه ‪ CRX Package Manager‬یــک مهاجــم مــی‬ ‫توانــد یــک بســته مخــرب را در ‪Adobe Experience‬‬ ‫‪ Manager‬بارگــذاری کنــد تــا از ان در ‪ RCE‬اســتفاده‬ ‫و کنتــرل کامــل برنامــه را بدســت گیــرد‪».‬‬ ‫اعضــای مشــخص (‪ )Crowdsource‬کرودســورس‪،‬‬ ‫‪ Ai Ho‬و ‪ Bao Bui‬این اسیب پذیری را کشف و ان‬ ‫را ‪ AEM CRX Bypass‬نامیدنــد‪ .‬ایــن زوج دریافتنــد‬ ‫کــه چندیــن ســازمان بــزرگ تحــت تاثیــر ایــن مشــکل‬ ‫قــرار گرفته انــد ‪ ،‬از جملــه‪Mastercard ، LinkedIn‬‬ ‫‪ ، PlayStation‬و ‪.McAfee‬‬ ‫ایــن اســیب پذیــری در نقــاط انتهایــی بســته ‪CR‬‬ ‫رخ می دهــد و بــا مســدود کــردن دسترســی عمومــی‬ ‫بــه کنســول های ‪ CRX‬قابــل رفــع اســت‪ .‬ســخنگوی‬ ‫‪ Detectify‬توضیــح داد‪« :‬بــا دور زدن احــراز هویــت‬ ‫در (‪ )Dispatcher‬توزیــع کننــده‪ ،‬ابــزار ذخیــره ســازی‬ ‫و ‪ /‬یــا تعــادل بــار ‪Adobe Experience Manager‬‬ ‫بــه مدیــر بســته ‪ CRX‬دسترســی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫«توزیــع کننــده قبــل از تحویــل صفحــه ذخیــره‬ ‫شــده‪ ،‬مجوزهــای دسترســی کاربــر را بــرای یــک‬ ‫صفحــه بررســی مــی کنــد و یــک قســمت اساســی‬ ‫ نــه همــه ‪ AEM -‬را نصــب مــی کنــد‪ .‬بــا افــزودن‬‫تعــداد زیــادی نویســه خــاص بــه صــورت ترکیبــی در‬ ‫درخواســت‪ ،‬می تــوان از ان عبــور کــرد‪».‬‬ ‫‪ Bao Bui‬محقــق امنیتــی وکارمنــد ســابق تیــم‬ ‫‪ Meepwn CTF‬اســت کــه از حــدود یــک ســال پیــش‬ ‫شــروع بــه کشــف و شــکار باگ هــا کــرده اســت‪Ai .‬‬ ‫‪ Ho‬مهنــدس امنیــت و توســعه دهنــده بــه مــدت‬ ‫دو ســال در صحنــه ‪ bug bounty‬فعــال بــوده و‬ ‫ابزارهــای اشــکال گیــر خــود را ســاخته و در ‪GitHub‬‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نقــص روز‪-‬صفــر بــه ‪ Adobe‬گــزارش شــد و بــه‬ ‫ســرعت وصلــه ای را بــرای ان منتشــر کــرد‪ .‬پــس از‬ ‫ان ‪ AEM CRX Bypass‬روز‪-‬صفــر بــه صــورت یــک‬ ‫مــاژول تســت امنیتــی در سیســتم عامــل ‪Detectify‬‬ ‫اجــرا می شــود‪ .‬ســخنگوی ‪ Detectify‬گفــت‪« :‬از‬ ‫زمــان اغــاز بــه کار در مــاه مــه ‪ 2021‬حــدود ‪ 30‬مــورد از‬ ‫اســیب پذیــری ‪ AEM CRX Bypass‬در برنامه هــای‬ ‫وب مشــتریان وجــود داشــته اســت‪».‬‬ ‫اســکن ‪ Detectify‬بــرای بیــش از ‪ 80‬اســیب پذیــری‬ ‫منحصــر بــه فــرد ‪ AEM‬تاکنــون در کل بیــش از‬ ‫‪ 160،000‬بازدیــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه پلیــس‬ ‫در فضــای مجــازی‬ ‫امنیــت و ارامــش را‬ ‫خــط قرمــز خــود‏می‬ ‫داند‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در‬ ‫مجــازی‬ ‫فضــای‬ ‫هوشــمندانه ورود‬ ‫کننــد و در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــورد ‏مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق ســامانه تلفنــی‬ ‫با وا ماندن در خانه از‬ ‫خود و خانواده در مقابل‬ ‫کرونا مراقبت کنید‬ ‫‪ 096380‬کــه بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته فعــال‬ ‫اســت اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 14‬تیر ‪ ،‬روز قلم گرامی باد‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا حس‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 05‬جوالی ‪ 24 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 330‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬تیر ‪05-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلف از جمله پرورش پیله ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت‬ ‫می ا ینــد ‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب روی ان می ریزیــم و‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت قورمــه‬ ‫راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم می زنیــم تــا‬ ‫تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت می شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون گوشــت هــم‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد وقتــی‬ ‫گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد بــا چربــی خــود‬ ‫گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت‬ ‫چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت‬ ‫را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ی اســت و‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقــو ‬ ‫بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫بافته های داری خراسان شمالی‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه یکــی از‬ ‫کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نامی که به شهر مینودشت نسبت داده شده «کبود جامه» است‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امــده و‬ ‫مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان کــه توســط حمالت‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشار حسینا ‪:‬‬ ‫حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر‬ ‫حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نــام روســتایی اســت کــه در مجــاورت ان چشــمه ای وجــود دارد کــه‬ ‫در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو غارهــای‬ ‫اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشار ساسنگ ‪:‬‬ ‫ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر‬ ‫کــدام بــا فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار‬ ‫در حــدود ‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشمه ابگرم دوزین ‪:‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای دیدنی طبیعی اســت‪،‬که در ‪8‬‬ ‫کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) ماران کوه ( مرکوه ) ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در باالتریــن نقطــه‬ ‫ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافــه مینودشــت کــه در طــول پاییز و زمســتان پوشــیده‬ ‫از بــرف و در بهــار و تابســتان از سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه بــا چشــمه هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق‬ ‫دامــداران و مکانــی مناســب بــرای گــردش و اتــراق گروههــای فراوانی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقراباد ‪:‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلــی و مرتعــی روســتایی اســت کــه ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور بــه تفــرج دران مــی پردازنــد‪ .‬این‬ ‫منطقه از توابع بخش مرکزی و در حدود ‪ 14‬کیلومتری شهرســتان مینودشــت و‬ ‫در جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعه قافه ‪:‬‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم‬ ‫اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان « روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث‬ ‫فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای‬ ‫قدمــت چنــد صدســاله اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن‬ ‫روســتا دارای جاذبــه هــای گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه‬ ‫و جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنــام « ســکینه خاتــون» اســت‪.‬قلعه‬ ‫قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت ‪،‬که با‬ ‫شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چراغ تپه ‪:‬‬ ‫چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه در حــدود ‪3‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر مینودشــت واقــع شــده اســت ‪ ،‬و دارای یــک‬ ‫محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان از محلــه پســرک‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن محوطــه اســتفاده گردشــگری می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر‬ ‫مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان‬ ‫بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای‬ ‫چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــراغ تپــه امــکان مناســب بــرای انجــام برخــی ورزش هــای کوهســتانی ‪،‬‬ ‫پیــاده روی و بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) سایت پروازی پاراگالیدر روستای ترسه ‪:‬‬ ‫روســتای ترســه از توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود‬ ‫ســایت پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن‬ ‫روســتا نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه شــمار می ایــد‬ ‫کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای بهــاره و تابســتانه ‪،‬‬ ‫مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنسال چنار‪:‬‬ ‫درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری روســتای ســایر قرار گرفته اســت‪ .‬ســن‬ ‫درخــت ‪ 400‬ســال مــی باشــد‪ .‬ایــن درخــت بــه شــماره ‪ 327‬ثبــت ملی می باشــد‪.‬‬ ‫ق) قله خوجه قنبر ‪:‬‬ ‫قله خوجه قنبر در شــهر دوزین و در بخش کوهســارات شهرســتان مینودشــت‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن قلــه بــه ارتفــاع ‪ 2530‬متــر‪ ،‬اســتان ســمنان و گلســتان را‬ ‫از هــم جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫بافته های داری‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر و رونــق دامــداری کــه نتیجــه ان دسترســی بــه مــواد‬ ‫اولیه فراوان و ارزان قیمت اســت‪ ،‬دســتبافت های متنوع و چشــم نوازی از نظر‬ ‫طــرح و رنــگ را باعــث شــده اســت‪ .‬نقشــهای ذهنــی همــه ریشــه در اعتقــادات و‬ ‫باروهــای بافنــده دارد‪ .‬نــگاره هــا و موتیــف هــا برگرفتــه از طبیعــت و زندگــی روزمره‬ ‫و کارکــردی ســمبلیک دارنــد‪ .‬بافتــه هــای داری شــامل مــوارد گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫پــاس‪ ،‬قالــی‪ ،‬قالیچــه و پشــتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫گلیم‬ ‫نوعــی مفــرش بــدون پــرز اســت کــه از درگیــری تــار و پــود بــه یکدیگــر ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬کــه معمــوال ًتــار از پنبــه و پشــم بــوده و پــود گــذاری بــا نخ هــای پشــمی‬ ‫بــوده یــا کــرک بصــورت رنگــی انجــام می شــود‪ .‬گلیــم بافــی در ایــران شــوه های‬ ‫گوناگونــی دارد ولــی انچــه کــه مهــم اســت و گلیــم یــک منطقــه را از منطقــه دیگــر‬ ‫جــدا می کنــد نقــوش و طرحهــای مــورد اســتفاده رنــگ امیــزی و نــوع بافــت ان‬ ‫بســیار اســت‪ .‬گلیم شــامل یک رو و دورو بوده و موارد اســتفاده ان بســیار اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا جهــت زیانــداز بلکــه در مــواردی دیگــر چــون جــوال‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــادری‪،‬‬ ‫کنــاره‪ ،‬پــرده ای‪ ،‬کیــف‪ ،‬پشــتی و مــوارد تزئینــی بــه کار مـی رود‪ .‬امــروزه تقریبــا ًدر‬ ‫تمــام شهرســتانهای اســتان بافــت گلیــم رواج داشــته و در کلیــه مراکــز اموزشــی‬ ‫صنایــع دســتی بــه هنــر جویــان امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫رایج تریــن هنــر عشــایر بافــت نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره کــردی اســت کــه بازگــو‬ ‫کننــده داســتان زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر مختــص بــه خراســان بــزرگ بــوده‬ ‫و از بافته هــای منحصــر بــه فــرد زنــان کــرد عشــایر ایــن خطــه می باشــد کــه در‬ ‫شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین رواج دارد‪.‬‬ ‫ســفره کردی با نقشــهای بســیار زیبا و با مضامین و مفاهیم عمیق که ریشــه در‬ ‫باورهــای ایــن منطقــه دراد‪ ،‬از جنــس پشــم بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش بــه کار رفتــه‬ ‫در ایــن دســتبافته های نیــز دارای تنــوع بســیاری بــوده کــه عمدتــا ًشــامل نقــوش‬ ‫انتزاعی گیاهی‪ ،‬حیوانی و نقوش هندســی و بر اســاس ســه شــکل مربع‪ ،‬مثلث‬ ‫و دایــره می باشــد‪.‬‬ ‫جاجیم‬ ‫جاجیــم دســتبافته ای ضخیــم شــبیه پــاس یــا گلیــم کــه راه راه و رنگیــن اســت‬ ‫و ماننــد ســایر دســتبافته ها بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و جنــس ان عمدتــا ً از پشــم انتخــاب می گــردد‪ ،‬تمــام جاجیــم یــک بــار بافتــه‬ ‫می شــود و رنــگ و نقــش ان متنــوع و نمادهایــی ماننــد جــوان بــودن بافنــده و امید‬ ‫بــه اینــده ای روشــن را در بــر دارد‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬پشتی و قالیچه ترکمنی‬ ‫فــرش و پشــتی ترکمنــی هنــر دســت زنــان ترکمــن نشــین بجنــورد و همچنیــن‬ ‫در شهرســتانهای مانــه و ســملقان رواج داشــته و نقــوش بســیار زیبــا و خــاص ان‬ ‫چشــم را نــوازش مــی دهــد‪.‬‬ ‫عمدتــا ًنقــوش فرشــهای ترکمــن از لحــاظ شــکل هندســی و شکســتگی خطــوط‪،‬‬ ‫خــاص مــردم کــوچ نشــین کــه بــه صــورت ذهنــی و در انــواع طرحهــای ترکمــن‬ ‫یموتــی‪ ،‬شــانه ای‪ ،‬اغــال‪ ،‬چهارقــاب‪ ،‬غــزال گــز و قاشــقی بافتــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!