روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 329 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 329

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 329

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 329

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ یکشنبه ‪ 13 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /04‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /23‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫‪329‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫حکایت دنباله دار گم شدن در جنگل های گلستان‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫کسب درامد با میوه خشک کن‬ ‫‪3‬‬ ‫ممنوعیتیکه‬ ‫خاصیت اجرایی ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قاچاق کاه و نیم سکه‬ ‫‪ 50‬هزار تومانی!‬ ‫انهدام باند سارقان حرفه ای در گرگان‬ ‫هر زنی باید ‪ ۷‬تکنیک حرفه ای‬ ‫را بداند‬ ‫اعتیاد و افسردگی‬ ‫‪2‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بازاریابیچیست؟(‪)3‬‬ ‫عصر کرونا و تولد بازاریاب های زیرک‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -327‬در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از‬ ‫شــما پرســیده شــود کــه ایــا شــما یــک فروشــنده خوب‬ ‫هســتید یــا نــه یــک بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد‬ ‫کــه یــه ســوال را طــوری دیگــر مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و‬ ‫کار شــما نیــاز بــه یــک بازاریــاب دارد یا یک فروشــنده؟‬ ‫ایــن امــوزش قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در‬ ‫ارتبــاط بــا تفــاوت بازاریابــی و فــروش پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫پ) تبلیغ و ترویج در بازاریابی‬ ‫زمانــی کــه محصولــی را تولیــد می کنیــد‪ ،‬بــرای اینکه‬ ‫محصول تــان دیــده شــود‪ ،‬و یــا فــروش خوبی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬حتمــا بایــدان را تبلیــغ کنیــد‪ .‬در واقــع تبلیــغ‬ ‫باعــث می شــود کــه محصــول شــما بیــن مــردم رواج‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬یــک بازاریــاب در پــروژه بازاریابــی‪ ،‬وظیفــه‬ ‫دارد کــه روی یــه ســری از نــکات در حــوزه ی ترویــج و‬ ‫تبلیــغ تمرکــز ویــژه داشــته باشــد‪:‬‬ ‫اولیــن موضــوع ایــن اســت کــه بازاریــاب بایــد‬ ‫تعییــن کنــد کــه در سیســتم بازاریابــی خــودش‪ ،‬از‬ ‫چــه طریقــی و روی چــه بســتری بایــد کار ترویــج‬ ‫محصــول و تبلیغــش رو انجــام دهــد؟ انهایــی کــه‬ ‫در خصــوص بازاریابــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬حتمــا بــه‬ ‫ایــن مــورد اگاه هســتند کــه هــر بســتری بــرای تبلیغ‬ ‫محصــول مناســب نیســت‪.‬‬ ‫در اینجــا از روش انالیــن گرفتــه تا تبلیغات محیطی‪،‬‬ ‫یــک بســتر بســیار بــزرگ ارائــه خواهیــم داد کــه بایــد بــا‬ ‫بررس ـی های انجــام شــده‪ ،‬بهترینــش رو بــرای تبلیــغ‬ ‫خــود انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن جــا می توانیــم یــه نکتــه‬ ‫اساســی اشــاره کنیــم و ان هــم ایــن اســت کــه بهترین‬ ‫محصول هــا در اثــر بدتریــن تبلیغ هــا‪ ،‬از بیــن رفتــن و‬ ‫ضعیف تریــن محصول هــا در اثــر بهتریــن تبلیغ هــا‪،‬‬ ‫بــه فروش هــای چنــد صــد میلیونــی رســیدن‪.‬‬ ‫نکتـه ی دیگــر کــه بازاریــاب بایــد در پــروژه بازاریابــی‬ ‫تبلیغاتــی بــه ان توجــه داشــته باشــد‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه بایــد ارتبــاط نزدیکــی بــا تبلیــغ نویس هــا برقــرار‬ ‫کنــد‪ .‬چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه بازاریــاب جامعــه‬ ‫هــدف را بــه خوبــی میشناســد‪ .‬رفتــارش را بررســی‬ ‫کــرده و فهمیــده کــه از چــه طریقــی می توانــد روی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعــه هــدف تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در هــر حــال اطالعــات فــوق جــز بهتریــن داده هــا‬ ‫بــرای یــک تبلیــغ نویــس محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر بازاریــاب و تبلیــغ نویــس اگــر بــا هــم‬ ‫همــکاری داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد بهتریــن نتیجــه‬ ‫را بگیرنــد و مطلوبتریــن بازخــورد را بــا بهتریــن‬ ‫فــروش بدســت بیاورنــد‪.‬‬ ‫ت) مکانی مناسب برای بازاریابی‬ ‫ه پایانــی کــه بایــد در تعریــف و وظایــف‬ ‫و نکتــ ‬ ‫بازاریــاب و پــروژه بازاریابــی بــه ان اشــاره داشــته‬ ‫باشــیم ایــن می باشــد کــه ایــن بازاریابــی اســت کــه‬ ‫مــکان عرضــه و توزیــع کاال رو تعییــن می کنــد‪ .‬اکثــرا ً‬ ‫در ایــن فکرنــد کــه هــر کجــا کــه تبلیــغ کننــد بایــد‬ ‫همانجــا نیــز عرضــه محصــول داشــته باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن موضــوع بــه کلــی فکــری اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫مــا بــرای عرضــه محصــوالت خودمــان بایــد یــک‬ ‫مــکان مناســب را انتخــاب کنیــم و ایــن بــه عهــده‬ ‫بازاریــاب اســت کــه بــا تحقیقاتــی کــه انجــام میدهــد‬ ‫و بــا شــناختی کــه از مخاطبیــن دارد می توانــد‬ ‫مشــخص کنــد کــه در شــرایط فعلــی مخاطب هــای‬ ‫محصــول و یــا خدمــات مــا در فضای مجازی هســتند‬ ‫یــا اینکــه در نمایشــگاه ها بایــد انهــا رو پیــدا کنیــم؟‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه یــک جمــع بنــدی برســیم‪،‬‬ ‫می توانیــم بگویــم کــه بنیادی تریــن تفاوتــی کــه‬ ‫یــک بازاریــاب و یــک فروشــنده بــا هــم دارنــد در ایــن‬ ‫اســت کــه بازاریــاب بنــای فــروش رو امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫پِیِــش فــروش را انجــام می دهــد و بــا محاســباتی‬ ‫کــه انجــام می دهــد محصــول و خدمــات را امــاده‬ ‫عرضــه در بــازار می کنــد‪.‬‬ ‫فروشنده کیست؟‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه یــک زبــان ســاده بگیــم بایــد‬ ‫گفــت کــه فروشــنده کســی اســت کــه مشــتری را‬ ‫تبدیــل بــه خریــدار می کنــد‪ .‬در واقــع اگــر بــه ایــن‬ ‫شــکل تقســیم بنــدی کنیــم کــه بازاریابــی مــردم‬ ‫عــادی و مخاطبیــن را بــه یــک مشــتری تبدیــل کنــد‪،‬‬ ‫فروشــنده کارش ایــن اســت کــه مشــتری را بــه‬ ‫خریــدار تبدیــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کار اصلــی فروشــنده ایــن می باشــد کــه محصولــی‬ ‫کــه توســط بازاریــاب امــاده عرضــه شــده را به بهترین‬ ‫شــکل ممکــن بــه مشــتری تفهیم کــرده و ان را راضی‬ ‫کنــد کــه از محصولــی کــه روبــروش قــرار گرفتــه خرید‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه تــو ایــن مســیر کارش ویژگی هایــی دارد‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه ویــژه ای شــود‪.‬‬ ‫نخســت اینکــه مهارت هــای ارتباطــی یــک فروشــنده بــه‬ ‫لحــاظ گفتــار‪ ،‬کالم‪ ،‬زبــان بــدن و …‪ ،‬خیلــی توی مســئله‬ ‫فــروش مهمــه‪ .‬رفتــار شناســی مشــتری ها و ایــن کــه‬ ‫چگونــه بایــد بــا یــک مشــتری برخــورد کــرد هــم بخشــی‬ ‫از وظایــف و مســئولیت های یــک فروشــنده هســت‪.‬‬ ‫در یــک کالم بایــد گفــت‪ ،‬اگــر بازاریابــی یــک ارتبــاط‬ ‫غیــر مســتقیم را بــا مشــتری تجربــه می کنــد‪،‬‬ ‫فروشــنده کســی اســت کــه کار بازاریابــی را بــه‬ ‫نتیجــه می رســاند و در یــک ارتبــاط مســتقیم تمــام‬ ‫ش خــود را بــرای کســبدرامد مجموعــه می کنــد‪.‬‬ ‫تــا ‬ ‫لــذا ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه کار بازاریابی‬ ‫و فــروش‪ ،‬مکمــل یکدیگــر بــوده و هــر کــدام بایــد‬ ‫وظیفــه خــود را در جــای درســت انجــام دهنــد تــا کــه‬ ‫فــروش خوبــی اتفــاق بیفتــد‪ .‬بســیاری از شــرکت ها‬ ‫هســتند کــه تمرکزشــان را فقــط روی فــروش میگذارنــد‬ ‫و بازاریابــی درســتی از محصــول تولیــدی خــود ندارنــد‬ ‫و بلعکــس شــرکت های نیــز هســتند کــه بازاریابــی‬ ‫خوبــی دارنــد امــا فروشــنده خوبــی ندارنــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد بــرای اینکــه در هــر کاری موفقیــت‬ ‫کســب کنیــد‪ ،‬همــه چیــز درســت مثــل چــرخ دنــده‬ ‫یــک ســاعت عمــل می کنــد ‪ .‬اگــر هــر کــدام کار خــود‬ ‫را بــه درســتی انجــام ندهــد‪ ،‬ســاعت کار نخواهــد‬ ‫کــرد و همــه چیــز دچــار مشــکل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای هــر بخــش از کار خــود ارزش قائــل‬ ‫شــوید و اجــازه ندهیــد کــه یــک بخــش از کارتــان‬ ‫فــدای بخــش دیگــری شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد ادامــه مطلــب چــه می شــود‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم ادامــه را حتمــا ً در شــماره بعــد‬ ‫بخوانیــد‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫مند ب‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫می تــوان گفــت که«بازاریابــی ســنتی» در دنیــای امــروز تاریــخ‬ ‫مصــرف بــه پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبــال‬ ‫تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونــا مــردم جهــان بــه دنبــال تغییــر بــزرگ در ســبک‬ ‫خریــد خــود شــدند‪ ،‬و ایــن موضــوع منجــر بــه واکنــش مــدرن مدیــران بازاریابــی در‬ ‫شــرکت های خرده فروشــی شــد‪ .‬شــرکت هایی کــه موفقیــت خــود را در ســال گذشــته بــا‬ ‫تقویــت و اســتفاده از مــدل بازاریابــی دقیــق جایــگاه خــود را در بــازار خریدهــای انالیــن‬ ‫حفــظ کردنــد‪ .‬چــرا کــه در دنیــای امــروز دیگــر «بازاریابــی ســنتی» جایگاهــی نداشــته و‬ ‫تاریــخ مصــرف ش بــه پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبــال تعریــف‬ ‫«مشــتریان اختصاصــی» بــرای خــود هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یــک مدیــر ارشــد بازاریابــی‪« ،‬دیگــر بــه جــای بازاریابــی داده محــور‪ ،‬در ســطح‬ ‫گســترده ای بــه بازاریابــی انبــوه بایــد روی اورد‪ ،‬چــرا کــه رفتــار مشــتری بــا چنــان ســرعتی‬ ‫درحــال تغییــر اســت کــه دیگــر نمی تــوان بــه مدل هــا و داده هــای قبلــی اعتمــاد کــرد‪».‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه دیدگاه هــای مشــابه بــه یــک کسـب وکار خدماتــی کمــک کــرد تــا از‬ ‫یــک رویــداد نوظهــور دیگــر‪ ،‬مزیــت به دســت اورد‪ .‬داده هــای اشــتغال و ثبــت کسـب وکار‬ ‫در این مشــاغل نشــان داد که خدمات دهندگان کوچک بهداشــتی و درمانی در مناطق‬ ‫شــهری بــزرگ‪ ،‬بــا ســرعتی بســیار فوق العــاده از دیگــر کسـب وکارهای کوچــک و متوســط‬ ‫رشــد می کردنــد‪ .‬و در اینجــا شــرکتی کــه متوجــه چنیــن دیدگاهــی شــده بــود و خــود‬ ‫را بــه اطالعــات در ایــن زمینــه مجهــز کــرده بــود‪ ،‬دســته بندی های محصولــی مختــص‬ ‫بهداشــت و درمــان درســت کــرده و شــروع تبلیغــات رســانه ای کــرد تــا ایــن کسـب وکارها‬ ‫و مناطــق را هــدف قــرار دهــد‪ .‬ایــن اقدامــات در کنــار یکســری کمپین هــای مشــابه‬ ‫داده محــور‪ ،‬باعــث شــد فــروش شــرکت در یــک محصول هســته ای‪ ،‬تا بیــش از ‪ 10‬درصد‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫چالش های که باید انها را مدنظر قرار داد‬ ‫در دنیــای امــروز مدل هــای بازاریابــی دقیــق امــوزش داده می شــوند تــا بتــوان از‬ ‫الگوهای رفتاری‪ ،‬یکســری اســتنباط ها را شناســایی و اســتخراج کرد‪ .‬مثال یک الگوریتم‬ ‫می توانــد نشــان دهــد مشــتریانی کــه ظــرف یــک دوره دو هفتـه ای‪ ،‬بیــش از دو بــار بــه‬ ‫وب ســایت یک فروشــگاه ســر می زنند‪ 30 ،‬درصد بیشــتر از بقیه احتمال دارد که از ان‬ ‫ســایت خریــد کننــد‪ .‬چنیــن شــاخص هایی می توانــد بــه وب ســایت ها راهنمایــی کننــد‬ ‫کــه چــه تالش هایــی را انجــام دهنــد تــا کاربــران را بــه خریدارانــی قطعــی تبدیــل کننــد و‬ ‫همچنیــن بازاریاب هــا نیــز می تواننــد تالش هــای خــود را بــرای جــذب مشــتری هدفمنــد‬ ‫کننــد و بــه ســمت بخش هایــی برونــد کــه بیشــترین ســوداوری را دارنــد‪.‬‬ ‫دو کلیــد موفقیــت‪ -1 :‬ایجــاد ذخیــره مالــی بــرای ســرمایه گذاری در تکنولــوژی‪-2 .‬‬ ‫اســتفاده از بازاریابــی چابــک در تنظیمــات دورکاری‬ ‫‪ -1‬در شــرایطی کــه برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه کاهش بودجه بازاریابــی خودکرده اند‪،‬‬ ‫برخــی دیگــر نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه کاهــش هزینه هــا در حوزه هــای غیرمولــد‬ ‫و بازتخصیــص ذخایــر مالــی می توانــد مفیدتــر باشــد‪ .‬طبــق برخــی تحلیل هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫بازتخصیص هــا می توانــد ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصــد کل بودجــه یــک شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه یــک بازاریابــی دقیــق‪ ،‬امــا ســریع از کل هزینه هــای بازاریابــی دارد تــا‬ ‫شــرکت بررســی کنــد کــه ایــا فضــای کرونــا بــر بازگشــت ســرمایه اثــر گذاشــته اســت یــا خیــر؟‬ ‫‪ -2‬فعالیت هــای چابــک از انجایــی موثــر هســتند کــه بــه تیم هــای بازاریابــی امــکان‬ ‫می دهند رفتارهای مصرف کننده را ازمایش کنند و واکنش ســریع نســبت به تغییرات‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬درحالی کــه تیم هــای چابــک از گذشــته نســبت بــه همتایــان خــود در‬ ‫فضــای مشــابه‪ ،‬عملکــرد بســیار بهتــری داشــتند‪ ،‬امــا ضرورتــی کــه پاندمــی کرونــا ایجــاد‬ ‫کــرد‪ ،‬باعــث شــد ایــن رویکــرد از نظــر دورکاری مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪ .‬شــرکت های‬ ‫پیشــرو‪ ،‬درحــال تبدیــل اتاق هــای جنــگ فیزیکــی بــه اتاق هــای مجــازی هســتند و نقــاط‬ ‫تمــاس بیشــتری ایجــاد می کننــد تــا بیشــترین امــکان اســتفاده از پروتکل هــای چابــک و‬ ‫ابزارهــای همــکاری فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای کــه تالش هــای بازاریابــی دقیــق را در اولویــت کاری خــود‬ ‫قــرار می دهنــد‪ ،‬قادرنــد بحــران کوویــد‪ 19-‬را بــه یــک تحــول تبدیــل کننــد‪ .‬بازاریاب هــا‬ ‫بــا به دســت اوردن داده هــای جدیــد‪ ،‬جس ـت وجو بــرای روابــط رفتــاری جدیــد و فراهــم‬ ‫ت رشــد به دســت اورنــد و بــا‬ ‫کــردن امــکان ازمایش هــای ســریع‪ ،‬می تواننــد فرصــ ‬ ‫انعطــاف و بازگشــت ســرمایه بیشــتر‪ ،‬وارد دوران رونــق شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در‬ ‫روز شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 12‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,320,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪46,320,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 107,610,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 57,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪329‬‬ ‫دکترعلی شاهینی‪-‬پژوهشــگر‬ ‫انتصاب رییس جدید‬ ‫قوه قضاییه در استانه‬ ‫تشکیل دولت جدید‬ ‫در قوه مجریه‬ ‫حجــت االســام والمســلمین اقــای محســنی اژه ای در‬ ‫حالــی بــه ریاســت دســتگاه قضــا منصــوب گردیــد کــه‬ ‫دولــت مقتــدر و مردمــی دکتر رئیســی در اســتانه شــروع‬ ‫بــه کار اســت‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه یک ســال از عمــر مجلــس‬ ‫انقالبــی ســپری شــده‪ ،‬معیشــت‪،‬اقتصاد عدالــت و‬ ‫فســاد ســتیزی از مهمترین اولویت های قوای سـه گانه‬ ‫تعییــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫همفکــری و اشــتراک در اهــداف قــوای ســه گانــه کــه‬ ‫مبتنــی بــر اصــول انقــاب و دیدگاه هــای مقــام معظــم‬ ‫رهبری اســت‪ ،‬امید فراوانی را در بین احاد مردم جهت‬ ‫رفــع مشــکالت معیشــتی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ریشـه کنی فســاد‬ ‫و بی عدالتــی ایجــاد کرده اســت‪ .‬انتظــارات مقام معظــم‬ ‫رهبــری از دســتگاه قضــا کــه در حکــم حجت االســام‬ ‫و المســلمین جنــاب اقــای محســنی اژه ای امده اســت‬ ‫می توانــد همراهــی و معاضــدت قــوای ســه گانــه کشــور‬ ‫را در تحقــق عدالــت ‪،‬مبــارزه بــا بــا فســاد و توســعه‬ ‫اقتصــادی بیـش از پیــش تحقــق بخشــد‪.‬‬ ‫احتــرام بــه گســترش عدالــت و احیــای حقــوق‬ ‫عامــه‪ ،‬تامیــن ازادی هــای مشــروع‪ ،‬نظــارت بــر حســن‬ ‫اجــرای قوانیــن‪ ،‬پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬مبــارزه‬ ‫قاطــع بــا فســاد‪ ،‬ادامــه اجــرای ســند تحــول‪ ،‬گســترش‬ ‫فناوری هــای نویــن‪ ،‬گمــاردن نیروهــای کارامد‪،‬جهــادی‪،‬‬ ‫فاضــل و صالــح در مســئولیت ها‪ ،‬ارج نهــادن بــه‬ ‫خدمــات قضــات پاک دامــن‪ ،‬ارتبــاط بــا متــن مــردم و‬ ‫حضــور در میــان انــان از مهم تریــن محورهایــی اســت‬ ‫کــه مقام معظــم رهبــری از رئیــس جدیــد دســتگاه قضــا‬ ‫انتظار داشــته که بیش از گذشــته به ان پرداخته شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف مــردم امیــد وافــر و انتظــار بحقــی دارنــد‬ ‫کــه بــا هدایت هــای مقــام معظــم رهبــری و اقدامــات‬ ‫انقالبی قوای ســه گانه مشــکالت معیشتی‪،‬اشــتغال‪ ،‬و‬ ‫خواسته های بحق انان مبنی بر فساد ستیزی‪،‬عدالت‬ ‫محوری‪،‬حضــور نیروعــای جهــادی و جوان در مســئولیت‬ ‫و مدیریــت هــای کشــور‪،‬هر چــه ســریع تــر تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫بحران اب جدی است‬ ‫ان را جدی بگیریم‬ ‫شــهروند عزیــز بــا وجــود اینکــه ســال جــاری را با کاهش‬ ‫نــزوالت اســمانی اغــاز کردیــم و در پــی ایــن هشــدارهای‬ ‫مکــرر مســئولین همچنــان شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫برخــی از شــهروندان بــا بــی توجهــی و ســلب مســئولیت‬ ‫اقــدام بــه اســتفاده غیــر ضــرور همچــون شستشــوی‬ ‫حیــاط‪ ،‬خــودرو‪ ،‬و پارکینــگ خــود می کننــد‪.‬‬ ‫لــذا می طلبــد کــه همشــهریان عزیز بــا در نظر گرفتن‬ ‫بحــران اب مدیریــت مصــرف را مدنظــر خــود قــرار داده‬ ‫و نســبت بــه صرفــه جویــی و اصــاح الگــوی مصــرف‬ ‫خــود اقــدام کننــد تــا شــاهد قعطــی اب نباشــیم‪.‬‬ ‫راهکار چیست؟‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقـه ای اســتان بیان کرد‪:‬‬ ‫اقدامــات فرهنگــی و ترویجــی‪ ،‬اعمــال محدودیت هــا‬ ‫و همچنیــن اقدامــات ســلبی از جملــه راهکارهایــی‬ ‫اســت کــه بــرای کاهــش کشــت غرقابــی شــالی در‬ ‫اســتان بایــد انجــام شــود و ایــن اقدامــات در دســت‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫ممنوعیتی که خاصیت اجرایی ندارد‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫کشــاورزان گلســتانی همچنــان در حــال‬ ‫کشــت شــالی هســتند‬ ‫کشــت شــالی در اســتان گلســتان‬ ‫ســال های گذشــته ممنــوع شــده بــود امــا‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــا توجــه بــه زمینهــای‬ ‫نســقی کــه در اســتان وجــود داشــت و هــر‬ ‫ســاله کشــت شــالی انجــام مــی شــود بــا‬ ‫ایــن مصوبــه مخالفــت کردنــد و پــس از‬ ‫کــش و قــوس فــراوان موفــق شــدند و قــرار‬ ‫بــر ایــن شــد کــه از ســال ‪ ۱۴۰۰‬مدیریــت‬ ‫کشــت برنــج در اســتان ها بــه تصمیــم‬ ‫کارگــروه شــورای اب هــر اســتان موکــول‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کســانی کــه بحــث ممنوعیــت‬ ‫کشــت شــالی را در اســتان دنبال می کرد‪،‬‬ ‫نماینــده مجلــس مــردم علــی ابادکتــول‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬رحمــت الــه نــوروزی‪ ،‬بــا‬ ‫تاکیــد بــر ایــن کــه اســتان گلســتان قطــب‬ ‫کشــاورزی اســت و از ســال های دور در‬ ‫ایــن اســتان شــالی کشــت شــده‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬متاســفانه کشــت شــالی در حــال‬ ‫حاضــر فقــط در اســتان هــای مازنــدران و‬ ‫گیــان انجــام مــی شــود و بــرای گلســتان‬ ‫ممنــوع اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه نظر مجمــع نمایندگان‬ ‫گلســتان ایــن اســت کــه در اســتان مــا‬ ‫هــم ماننــد ســایر اســتان های شــمالی‬ ‫کشــت شــالی رفــع ممنوعیــت شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬خوشــبختانه در دو ســال اخیــر‬ ‫شــاهد بارندگــی هــای خوبــی در اســتان‬ ‫گلســتان بودیــم لــذا مســئوالن بایــد کمــک‬ ‫کننــد تــا شــرایط کشــت شــالی بــا رعایــت‬ ‫اســتانداردها در گلســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫نــوروزی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر کــه‬ ‫کشــور تحــت تاثیــر تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫قــرار گرفتــه تمــام تــاش مســئوالن بایــد‬ ‫کمــک بــه رونــق تولیــد و کاهش وابســتگی‬ ‫بــه ســایر کشــورها باشــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در شــرایطی کــه شــاهد‬ ‫واردات برنــج از ســایر کشــورها هســتیم‬ ‫ایجــاد ممنوعیــت در اســتان هایی ماننــد‬ ‫گلســتان کــه بحــران ابــی را هــم پشــت ســر‬ ‫گذاشــته انــد اقدامــی غیــر منطقــی اســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم‬ ‫گــرگان و اق قــا نیــز از دیگــر نمایندگانــی‬ ‫بــود کــه در ایــن خصــوص پیگیــری هــای‬ ‫زیــادی انجــام داد و بــا تالش هــای انجــام‬ ‫شــده ممنوعیــت برداشــت شــد و قــرار بــر‬ ‫ایــن شــد کــه کشــت شــالی در اســتان بــا‬ ‫نظــر کارگــروه شــورای اب انجــام شــود‪.‬‬ ‫امســال خشکســالی در گلســتان غوغــا مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬و بــا وجــود اینکــه روزهــای نخســت‬ ‫تابســتان را مــی گذارنیــم بحــران کــم ابــی‬ ‫داد همــه مــردم را دراورده اســت‪ ،‬امــا بــا‬ ‫ایــن وجــود وقتــی کــه از کنــار و گوشــه شــهر‬ ‫عبــور مــی کنیــم شــاهد هســتیم کــه هنــوز‬ ‫کشــاورزان در حــال کشــت شــالی هســتند‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه بحــران‬ ‫ابــی کشــت شــالی در گلســتان ممنــوع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا چــرا ایــن ممنوعیــت‬ ‫تاکنــون تاثیــری نداشــته اســت؟‬ ‫کشــت شــالی و ســایر محصــوالت پــر اب‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــه شــکل غرقابــی ممنــوع‬ ‫است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان‪ ،‬سیدمحســن حسینی‬ ‫در خصــوص کشــت غرقابــی شــالی در‬ ‫اســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در‬ ‫ســال ابــی جــاری بــا معضــل خشکســالی‬ ‫رو بــه رو هســتیم‪ ،‬کشــت شــالی و ســایر‬ ‫محصــوالت پراب طلــب بــه شــکل غرقابــی‬ ‫در گلســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نظارت هــای شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای اســتان بــر کشــت غرقابــی‬ ‫در ســطح اســتان گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ابــان ‪ ۱۳۹۷‬هیئــت وزیــران مصوبــه ای‬ ‫مبنــی بــر ممنوعیــت کشــت برنــج در همــه‬ ‫اســتان ها بــه جــز مازنــدران و گیــان را‬ ‫تصویــب کــرد امــا در اســتان گلســتان ‪۱۵‬‬ ‫هــزار هکتــار نســق های قدیمــی وجــود‬ ‫دارد کــه ســابقه کشــت برنــج دارنــد و ان‬ ‫چــه مدنظــر مــا بــود ممنوعیــت کشــت‬ ‫برنــج بــا اب چاه هــا بــود‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬در قانــون بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مصــوب شــد کشــت برنــج در‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور در چــار چــوب‬ ‫سیاس ـت های کلــی نظــام و بــا هماهنگــی‬ ‫دســتگاه های ملــی و بــه تشــخیص‬ ‫کارگــروه ســازگاری بــا کم ابــی اســتان ها‬ ‫تعییــن بشــود کــه در کارگــروه ســازگاری‬ ‫بــا کم ابــی اســتان گلســتان کــه ریاســتش‬ ‫بــا اســتانداری و دبیــری اب منطقــه ای‬ ‫اســت‪ ،‬مصــوب شــد بــا توجــه بــه اینکــه در‬ ‫ســال ابــی جــاری بــا معضــل خشکســالی‬ ‫رو بــه رو هســتیم‪ ،‬کشــت شــالی و ســایر‬ ‫محصــوالت پراب طلــب بــه شــکل غرقابــی‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کشــت برنــج بــه صــورت‬ ‫غرقابــی در هــر هکتــار بیــن ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫مترمکعــب تــا ‪ ۱۸‬هــزار مترمکعــب اب‬ ‫نیــاز دارد ولــی در خشــکه کاری برنــج ایــن‬ ‫مقــدار بــه بــه ‪ ۷‬هــزار مترمکعــب تــا ‪۸‬‬ ‫هــزار مترمکعــب می رســد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان بیــان کــرد‪ :‬اقدامــات فرهنگــی‬ ‫و ترویجــی‪ ،‬اعمــال محدودیت هــا و‬ ‫همچنیــن اقدامــات ســلبی از جملــه‬ ‫راهکارهایــی اســت کــه بــرای کاهــش‬ ‫کشــت غرقابــی شــالی در اســتان بایــد‬ ‫انجــام شــود و ایــن اقدامــات در دســت‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاشــت محصــوالت جایگزیــن‬ ‫اقتصــادی از دیگــر راهکارهاســت کــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی بایــد بــه یــک کشــاورز را‬ ‫بــه نقطــه ای برســانند کــه بــا اب کــم و‬ ‫بــا صرفــه اقتصــادی بــاال محصــوالت را‬ ‫جایگزیــن شــالی کننــد‪.‬‬ ‫* ســوخت‪ ،‬نهاده هــای دولتــی بــذر‪ ،‬کــود‬ ‫و ســم بــه کشــاورزانی کــه کشــت شــالی‬ ‫غرقابــی دارنــد قطــع می شــود‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬در اختیــار قــرار‬ ‫نــدادن ســوخت و نهاده هــای دولتــی بــذر‪،‬‬ ‫کــود و ســم بــه کشــاورزانی کــه کشــت‬ ‫شــالی غرقابــی انجــام می دهنــد از جملــه‬ ‫ایــن محدودیت هــا اســت‪.‬‬ ‫قطــع بــرق چاه هــای برقــی کــه بیــش از‬ ‫پروانــه مصــرف می کننــد و همچنیــن صــدور‬ ‫اخطاریــه و اخــذ جریمــه از کشــاورزانی کــه‬ ‫از ایــن قانــون تخطــی می کننــد از دیگــر‬ ‫راهکارهــای ســلبی اســت‪.‬‬ ‫کارگــروه شــورای اب گلســتان بایــد‬ ‫پاســخگوی انچــه در گلســتان مــی گــذرد‬ ‫باشــد‬ ‫بــا توجــه بــه حــرف و حدیــث هــای کــه‬ ‫گل زیباســت؛ چــه گل رونــده باشــد‪ ،‬چــه روی شــاخه هایی‬ ‫تک به تــک و چــه بــه هــر شــکل و صــورت دیگــری‪.‬‬ ‫پوش ـش دهی ایــن گل هــا نقــاط خالــی هــر فضــا را می پوشــاند و ان را زیبــا و چش ـم نواز‬ ‫می کنــد‪ .‬چــه اهــل گل وگیــاه باشــید یــا نباشــید‪ ،‬خوانــدن ایــن مقالــه دربــاره گل هــای رونــده‬ ‫حالتــان را خــوب می کنــد و اطالعــات درجه یکــی دربــاره گل کاری بــا ایــن نــوع گیاهــان در‬ ‫اختیارتــان می گــذارد‪.‬‬ ‫ـی گل رونــده در ایــن اســت کــه می توانــد نِمــای زیبایــی‬ ‫ـ‬ ‫خوب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫زیباس‬ ‫گل هرچــه باشــد‬ ‫ِ‬ ‫بــه بــاغ‪ ،‬باغچــه‪ ،‬تــراس و حتــی کوچک تریــن فضاهــای گل وگل کاری بدهــد‪ .‬امــا قبــل از‬ ‫دست به کارشــدن و رفتــن به ســراغ کاشــت انــواع گلهــای رونــده‪ ،‬بایــد امکانــات و فضــای‬ ‫در اختیارتــان را بســنجید‪ ،‬بدانیــد گل موردنظــر تــا چــه ارتفاعــی رشــد می کنــد و تــا کجــا بــاال‬ ‫مـی رود یــا ســطح پوشــانندگی ان چقــدر اســت‪.‬‬ ‫البته موضوعات دیگری هم هست که الزم است به انها هم فکر کنید‪ ،‬برای نمونه‪:‬‬ ‫ـی ان همچنــان‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــا دسترس ـی های الزم بــه گیــاه بعــد از رشــد و روندگـ ِ‬ ‫اســان خواهــد بــود؛‬ ‫‪ .۲‬گل نخود‬ ‫وقتــی حــرف از عطــر و رایحــه خــوش می شــود‪ ،‬هیچ چیــز بــوی گل نخــود را نــدارد‪.‬‬ ‫از اواســط زمســتان می توانیــد بــذر ایــن گل را در خــاک بکاریــد یــا دانه هایــش را در‬ ‫اوایــل بهــار بعــد از اخریــن نفس هــای زمســتان در خــاک بنشــانید (چقــدر ادبــی شــد!)‪.‬‬ ‫گل نخــود رشــدی طولــی به طــور عمــودی دارد و می توانــد بــرای گوشــه دیــوار حیــاط یــا‬ ‫گفتــه شــد شــاید سیاســی کاری در‬ ‫عملکرد مســووالن اســتان بیشــتر از شــرف‬ ‫کاری ســو ســو مــی زنــد‪ ،‬اینکــه نماینــدگان‬ ‫بــه دنبــال دغدغــه هــای کشــاورزان تــاش‬ ‫بــر حــذف ممنوعیتــی کردنــد دلیــل بــر ان‬ ‫نخواهــد بــود کــه ضعــف هــای مدیــران در‬ ‫حــوزه تصمیــم گیــری در ایــن مســئله را بــا‬ ‫ان توجیــه کــرد‪.‬‬ ‫کارگــروه شــورای اب بــا ریاســت اســتاندار‬ ‫و دبیــری اب منطقــه ای و دیگــر دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی بایــد پاســخگوی انچــه امــروز‬ ‫در اســتان گلســتان رخ داده اســت باشــد‪،‬‬ ‫چــرا ایــن شــورا هنــوز نتوانســته مصوبــه‬ ‫ای را کــه خــود تاییــد کــرده اســت اجرایــی‬ ‫کننــد‪ ،‬در ســال ‪ 1400‬کشــت شــالی‬ ‫ممنــوع شــد امــا چــرا درســت در چنــد‬ ‫قدمــی کاخ مســوولیت مدیــران ارشــاد‬ ‫اســتانی و در نزدیکــی بیمارســتان صیــاد‬ ‫کــه اب نوشــیدنی بــرای بیمــاران وجــود‬ ‫نــدارد شــالی کشــت مــی شــود؟!! یــا شــما‬ ‫مصوباتتــان را جــدی نمــی گیــرد یــا بــه‬ ‫عمــد ان را اجــرا نمــی کنیــد کــه مقصــر را‬ ‫کســی دیگــر بدانیــد‪.‬‬ ‫هــر چــه هســت بــه گفتــه مهنــدس‬ ‫ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان و‬ ‫اق قــا تنهــا ایجــاد ممنوعیــت بــرای‬ ‫کشــاورزان نمــی توانــد دردی را درمــان‬ ‫کنــد و مســووالن بایــد بــه دنبــال کشــت‬ ‫جایگزیــن باشــند و زیرســاخت هــای ان را‬ ‫نیــز در اســتان مهیــا کننــد تــا کشــاورزان‬ ‫گلســتانی بــه انتخــاب خودشــان بــه ســراغ‬ ‫محصولــی غیــر از کشــت شــالی برونــد‪.‬‬ ‫گل رونده باغچه های و اپارتمانی‬ ‫مکان هــای مشــابه انتخــاب خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رز رونده‬ ‫گل رونده رز با عطر خوش ‪ -‬انواع گل رونده‬ ‫رزهــا هــم چیــزی شــبیه رویــا هســتند؛ حــاال در نظــر بگیریــد کــه بوت ـه ای خوش بــو و‬ ‫خوش رنــگ از انهــا روی دیــوار بریــزد یــا روی ســتون بــاال بــرود‪ .‬رزهــا بســیار متنوع انــد‪.‬‬ ‫انــواع گل رز رونــده هــم وجــود دارد‪:‬‬ ‫رز صورتی رنگ پریده؛رز صورتی تیره؛رز مخملی؛‬ ‫رزهــای رونــده را می توانیــد در روزهــای اخــر زمســتان بکاریــد‪ .‬اگــر بعــد از خشک شــدن‬ ‫گل هــا در بهــار‪ ،‬انهــا را از ســاقه جــدا کنیــد‪ ،‬در تابســتان یـک بــار دیگــر می توانیــد شــاهد‬ ‫گل دادنشــان باشــید‪ .‬رزهــای رونــده انتخابــی مناســب بــرای مکان هــای مختلف انــد‪.‬‬ ‫انهــا هــم از گلهــای رونــده بــرای حیــاط هســتند و هــم در مکان هــای دیگــری ماننــد بــاغ‬ ‫و باغچه هــای بــزرگ و کوچــک قابل کاشــتند‪.‬‬ ‫انواع رز رونده‬ ‫گل رونده گل ساناز ‪ -‬انواع گل رونده‬ ‫گل رز انــواع مختلفــی دارد و بــی اغــراق می تــوان گفــت کــه همــه انهــا زیبــا هســتند‪.‬‬ ‫بعضــی از انــواع ایــن رزهــا می تواننــد به شــکل بوته هایــی حجیــم و بــزرگ دربیاینــد و‬ ‫زیبایــی حیــاط یــا باغچه تــان را چنــد برابــر کننــد‪ .‬حتــی قرارگرفتــن انهــا روی دیــوار خانــه‬ ‫به ســمت بیــرون یعنــی کوچــه هــم بســیار جــذاب می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫در جلســه سرپرســت اداره منابــع اب اق قــا و گمیشــان بــا سرپرســت اداره اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان اق قــا برتســریع در رفــع مشــکالت چــاه هــای شــرب شهرســتان اق قــا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کابوســی در دیــدار بــا علــی اصغــر ســبزه اظهــار کــرد‪ :‬بررســی پرونــده چــاه هــای شــرب اداره اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان اق قــا جهــت برطــرف نمــودن هــر چــه ســریع تــر مشــکالت شــرب شهرســتان اق قــا و‬ ‫روســتا هــای توابــع ان از موضوعــات ایــن دیــدار بــود کــه در ایــن راســتا تصمیماتــی اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫تاکید بر تسریع‬ ‫در رفع مشکالت‬ ‫چاه های شرب‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫شخصیت شناسی‬ ‫از روی چشم ها‬ ‫طبــق اظهــارات خانــواده فــرد گمشــده‪ ،‬ایــن پیرمــرد ‪ ۸۵‬ســاله‬ ‫ســابقه بیمــاری الزایمــر و یــا فراموشــی نداشــته و از ســامتی‬ ‫مطلــوب و نســبی برخــوردار بــوده اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫اشــیای قیمتــی و یــا پــول بــه همــراه نداشــت احتمــال ســرقت و‬ ‫چنیــن مــوارد پلیســی و امنیتــی نیــز محتمــل نیســت‪.‬‬ ‫شــخصیت شناســی از روی چشــم ها و نحوه قرار گیری‬ ‫ان هــا روی صــورت بســیار اســان و جــذاب اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع نحــوه قــرار گیــری چشــم هــا روی صــورت بــه گونــه‬ ‫ای مــی باشــد کــه راز هایــی را برایتــان اشــکار مــی کنــد که‬ ‫در ادامــه بــه بررســی ان مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫حکایت دنباله دار گم شدن در جنگل های گلستان‬ ‫گــم شــدن پیرمــرد ‪ ۸۵‬ســاله خوزســتانی‬ ‫در جنگل هــای علی ابــاد اخریــن مــورد‬ ‫از ناپدیدشــدن بومیــان و گردشــگران در‬ ‫تفرجگاه هــای جنگلــی گلســتان اســت کــه‬ ‫کــم توجهــی بــه ریشـه یابی حــل ایــن مشــکل‬ ‫ماننــد اســتفاده از ســامانه پایــش تصویــری در‬ ‫ایــن مناطــق‪ ،‬گردشــگری گلســتان را در دراز‬ ‫مــدت دچــار اســیب جــدی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حــدود یــک ســال قبــل ســها رضانــژاد کوهنورد‬ ‫قائمشــهری در جنگل هــای کردکــوی ناپدیــد‬ ‫و پــس از یــک مــاه جســتجو جنــازه ولــی در‬ ‫منطقــه ســخت گــذر و حوالــی منطق ـه ای کــه‬ ‫گم شــده بــود پیــدا شــد‪.‬‬ ‫شــهریور پارســال هم معین شــریفی شــهروند‬ ‫اهــل کردکــوی پــس از رفتــن بــه جنــگل بــرای‬ ‫ورزش دیگــر بازنگشــت کــه جنــازه وی نیــز پــس‬ ‫از حــدود چهــار مــاه جســتجو پیــدا شــد‪.‬‬ ‫در اخریــن نمونــه از ایــن مفقــودی هــا‪،‬‬ ‫پنجــم تیرمــاه امســال در تفرجــگاه کبــودوال‬ ‫علــی ابــاد کتــول پیرمــردی اهــل شهرســتان‬ ‫شــوش اســتان خوزســتان پــس از جــدا شــدن‬ ‫از جمــع خانــواده دیگــر بازنگشــت و تــاش‬ ‫تیم هــای امــدادی بــرای پیــدا کــردن وی هنــوز‬ ‫بــه ســرانجام نرســیده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان علــی ابــاد در خصــوص‬ ‫گــم شــدن پیرمــرد خوزســتانی در جنگلهــای‬ ‫کبــودوال ایــن شهرســتان بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن فــرد یکــی از مســافران ‪ ۲‬دســتگاه‬ ‫مینــی بــوس اعزامــی از خوزســتان بــود کــه‬ ‫اســتراحت در پــارک کبــودوال توقــف کردنــد‪.‬‬ ‫مجتبــی جمالــی اظهــار داشــت‪ :‬فــرد مفقــود‬ ‫شــده بــرای اقامــه نمــاز عــازم نمازخانــه شــد اما‬ ‫پــس از تاخیــر چنــد ســاعته‪ ،‬اعضــای خانــواده‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪329‬‬ ‫موضــوع را بــه هــال احمــر گــزارش دادنــد و‬ ‫از همــان زمــان جســتجو بــرای پیــدا کــردن وی‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت در یــک هفتــه گذشــته تمامــی‬ ‫امکانــات شهرســتان و نیروهــای امــدادی‬ ‫هــال احمــر‪ ،‬منابــع طبیعــی و کوهنــوردان‬ ‫بســیج شــده و ایــن گروه هــا منطقــه مذکــور را‬ ‫بــه دفعــات در شــعاع هــای فراتــر از معمــول‬ ‫پایــش کردنــد امــا تاکنــون اثــری از ایــن فــرد‬ ‫پیــدا نشــد‪.‬‬ ‫جمالــی اظهــار داشــت‪ :‬هرچنــد اخبــار غیــر‬ ‫رســمی مبنــی بــر دیــده شــدن فــردی بــا البســه‬ ‫و مشــخصات فــرد مفقــود شــده در مناطــق‬ ‫پیرامونــی کبــودوال بــه مرکــز جســتجو ارســال‬ ‫شــد امــا واکاوی و جســتجو در مــکان هــای‬ ‫مذکــور نیــز بــه نتیجــه خاصــی منتــج نشــد ‪.‬‬ ‫فرمانــدار علــی ابــاد افــزود‪ :‬طبــق اظهــارات‬ ‫خانــواده فــرد گمشــده‪ ،‬ایــن پیرمــرد ‪ ۸۵‬ســاله‬ ‫ســابقه بیمــاری الزایمــر و یــا فراموشــی نداشــته‬ ‫و از ســامتی مطلــوب و نســبی برخــوردار بــوده‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه اشــیای قیمتــی و یــا‬ ‫پــول بــه همــراه نداشــت احتمــال ســرقت و چنین‬ ‫مــوارد پلیســی و امنیتــی نیــز محتمــل نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــروز حوادثــی همچــون گــم‬ ‫شــدن ســها رضانــژاد و یــا معیــن شــریفی در‬ ‫جنگل هــای کردکــوی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫کنتــرل و مدیریــت بهتــر ایــن تفرجگاه هــا‬ ‫و جلوگیــری از تکــرار چنیــن حوادثــی بایــد‬ ‫اســتفاده از تکنولــوژی و پایــش تصویــری‬ ‫تفرجگاه هــا و مناطــق گردشــگری اســتفاده‬ ‫کــرد و متولیــان بــا جدیــت بیشــتری ایــن کار را‬ ‫در دســتور خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫جمالــی گفــت‪ :‬مجهــز نبــودن تفرجگاه هــا‬ ‫بــا هــزاران بازدیدکننــده در روز‪ ،‬یــک ضعــف‬ ‫ســاختاری بــزرگ محســوب می شــود و‬ ‫تــاش داریــم تــا ماه هــای اینــده تعــدادی‬ ‫دوربیــن بــرای پایــش تفرجگاه هــای‬ ‫علی ابــاد در مناطقــی همچــون کبــودوال و‬ ‫دهنــه محمدابــاد و زریــن گل جانمایــی و‬ ‫نصــب کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬بــا ایــن وجــود‪،‬‬ ‫تــردد انفــرادی یــک پیرمــرد کهنســال و یــا‬ ‫کــودکان خردســال در تفرجگاه هــای شــلوغ‬ ‫و صعــب العبــور گلســتان پرمخاطــره اســت‬ ‫و خانواده هــا بایــد نــکات ایمنــی بیشــتری را‬ ‫رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان فرمانــدار کردکــوی نیــز‬ ‫پیشــتر در گفتگــو بــا ایرنــا از نبــود دوربین هــای‬ ‫پایــش در تفرجگاه هــای ایــن شهرســتان‬ ‫انتقــاد کــرد و خواســتار ورود دســتگاه های‬ ‫متولــی در حــوزه گردشــگری و مدیریــت‬ ‫شــهری بــرای رفــع ایــن مشــکل شــده بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیت هالل احمرعلی ابادکتــول‬ ‫هــم از ادامــه عملیــات جســتجو بــرای یافتــن‬ ‫پیرمــرد ‪ ۸۵‬ســاله مفقــود در جنــگل کبــودوال‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ربیــع الــه افشــانی اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات‬ ‫جســتجوی این پیرمرد خوزســتانی که از پنجم‬ ‫تیرمــاه در جنــگل کبــودوال علی ابادکتــول‬ ‫مفقــود شــده همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روزانــه پنــج تیــم شــامل یــک‬ ‫تیــم جــاده‪ ،‬ســه تیــم کوهســتان و یــک تیــم‬ ‫انســت متشــکل از ‪ ۲۷‬نجاتگــر در عملیــات‬ ‫جســتجو شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫افشــانی گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات جســتجو‬ ‫عــاوه بــر خودروهــا و نیروهــای به کارگیــری‬ ‫شــده‪ ۳۰ ،‬دســتگاه موتورســیکلت افــرود‬ ‫و ‪ ۱۶‬خــودروی افــرود داوطلــب و ‪۱۶۵‬‬ ‫داوطلــب هیات کوهنــوردی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫شــهرداری‪ ،‬نیروهــای مردمــی حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابادکتــول هــم در‬ ‫ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه اعــزام تیم هایــی‬ ‫مجــرب و ویــژه بــه منطقــه مــورد نظــر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بررســی های تخصصــی و میدانــی‬ ‫پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و تــا ایــن‬ ‫لحظــه مامــوران به صــورت شــبانه روز بــا‬ ‫کمــک معتمــدان محــل و تیم هــای امــدادی‪،‬‬ ‫مشــغول گشــت زنی هدفمنــد بــرای یافتــن‬ ‫ایــن مســافر هســتند‪.‬‬ ‫الیــاس تازیکــه بــا بیــان اینکــه فرضیه هــای‬ ‫مختلــف در دســت بررســی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫اعضــای خانــواده بــرای انجــام تحقیقــات بیشــتر‬ ‫بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه واقــع شــدن گلســتان در‬ ‫کریــدور ســفر زیارتــی هموطنــان ســایر‬ ‫اســتانها بــه مشــهد مقــدس و برخــورداری‬ ‫ایــن اســتان از تفرجــگاه هــای طبیعــی و‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ضــرورت نظــارت‬ ‫بیشــتر بــر مناطــق گردشــگری امــری معمــول‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫بــا وقــوع حوادثــی ماننــد گــم شــدن افــراد‬ ‫در تفرجــگاه هــا و یــا درگیــری هــای شــدید‬ ‫همچــون نــزاع چنــدی قبــل در روســتای‬ ‫جنگلــی قــرن ابــاد گــرگان‪ ،‬مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی انتظامــی و امنیتــی‬ ‫بایــد بیــش از پیــش بــه فکــر نظــارت‬ ‫غیــر حضــوری بــا اســتفاده از دوربیــن و‬ ‫همچنیــن تشــدید عملیــات حضــوری در ایــن‬ ‫تفرجگاه هــا باشــند‪.‬‬ ‫کسب درامد با میوه خشک کن‬ ‫میوه هــای خشــک بــه لحــاظ داشــتن طعــم بــی نظیــری کــه دارندباعــث جلــب توجــه افــراد‬ ‫بــه خــود شــده امــا از انجایــی کــه قیمــت میوه هــای خشــک‪ ،‬بســیار گــران اســت‪ ،‬خریــد‬ ‫ان هــا از بــازار‪ ،‬چنــدان بــه صرفــه و اقتصــادی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه همیــن خاطــر بســیاری از مــردم ترجیــح داده بــه جــای خریــد‬ ‫ان‪ ،‬دســتگاه میــوه خشــک کــن را خریــداری و خــود در منــزل‪ ،‬انــواع میوه هــا را خشــک کننــد که‬ ‫ایــن کار توجیــه اقتصــادی بــاالی بــرای شــان داشــته باشــد‪.‬در ضمــن اگــر کمــی شــمه اقتصــادی‬ ‫نیــز فــرد داشــته باشــد می توانــد بــا خریــد ایــن دســتگاه‪ ،‬اقــدام بــه کســب درامــد نیــز کنــد؛‬ ‫بدیــن صــورت کــه بــا تولیــد میوه هــای خشــک‪ ،‬ان هــا را بــه فــروش رســانده و کســب درامــد‬ ‫می کننــد‪ .‬از دیگــر قابلیت هــا و امکاناتــی کــه بــا خریــد دســتگاه میــوه خشــک کــن‪ ،‬می تــوان‬ ‫از ان بهره منــد شــد ایــن اســت کــه خواهیــد توانســت انــواع محصوالتــی کــه دارای رطوبــت‬ ‫هســتند‪ ،‬نظیــر انــواع ســبزی‪ ،‬اجیــل‪ ،‬گوشــت‪،‬زعفران و ‪ ...‬را بــا اســتفاده از ان خشــک نماییــد‪.‬‬ ‫دســتگاه میوه خشــک کن برقی‪:‬می توان گفت که دســتگاه میوه خشــک کن برقی در شــکل های‬ ‫مختلفــی همچــون بیضــی‪ ،‬مســتطیلی‪ ،‬گــرد و ‪ ...‬تولیــد می شــوند‪ .‬می تــوان ابعــاد کوچــک ایــن‬ ‫دســتگاه ها را نکتــه قابــل توجــه‪ ،‬ان هــا دانســت‪ ،‬همیــن امــر هــم ســبب شــده تــا المنــت کوچکتری‬ ‫در دســتگاه قــرار گیــرد و میــزان بــرق مصرفــی ان هــا تــا حــد قابــل توجهــی‪ ،‬کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫دســتگاه میــوه خشــک کــن گازی‪ :‬یکــی از انــواع دســتگاه های میــوه خشــک کــن‪ ،‬میــوه‬ ‫خشــک کن هــای گازی هســتند کــه انــرژی مــورد نیــاز ایــن نــوع وســیله از طریــق گاز‪ ،‬تامیــن‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از ویژگی هــای بــارز دســتگاه های میــوه خشــک کــن گازی‪ ،‬مصــرف ســوخت‬ ‫پاییــن در ابعــاد بــزرگ اســت کــه در کســب و کار خانگــی و کارگاهــی کامــا مقــرون بــه صرفه‬ ‫مــی باشــد‪.‬نکته قابــل توجــه در خصــوص انــواع دســتگاه میــوه خشــک کــن گازی و برقــی‬ ‫ایــن می باشــد کــه از هــر دو می تــوان بــه عنــوان میــوه خشــک کــن خانگــی اســتفاده نمــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل اینکــه منبــع گرمایــش در هــر دومــدل برقــی و گازی بــا قســمتی کــه‬ ‫محصــول قــرار مــی گیــرد جداگانــه مــی باشــد و موجــب شــده تــا کیفیــت محصــول خشــک‬ ‫شــده در هــر دو مــدل یکســان باشــد‪.‬‬ ‫دســتگاه میــوه خشــک کــن صنعتــی‪:‬در صــورت اینکه نــگاه ایجاد کســب درامد دارید‪،‬پیشــنهاد‬ ‫می شــودکه بهتریــن گزینــه‪ ،‬دســتگاه میــوه خشــک کــن صنعتــی اســت‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫دســتگاه خواهیــد بــود حجــم بســیار زیــادی از میــوه و ســبزیجات خشــک‪ ،‬را تولیــد نماییــد‪.‬‬ ‫قیمــت دســتگاه میــوه خشــک کــن‪ :‬قیمــت انــواع دســتگاه میــوه خشــک کــن‪ ،‬بســته بــه‬ ‫عوامــل مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬بــه طــور کلــی انــواع دســتگاه های میــوه خشــک کــن در‬ ‫یکــی از دو دســته جریــان افقــی و جریــان عمــودی‪ ،‬قــرار می گیرنــد کــه هــر کــدام از ان هــا‪،‬‬ ‫عملکــرد و همچنیــن قیمــت متفاوتــی بــا دیگــری دارنــد‪ .‬از جملــه فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر‬ ‫قیمــت میــوه خشــک کــن می تــوان بــه توزیــع و گــردش گرمــا‪ ،‬گنجایــش‪ ،‬کاربــری اســان‪،‬‬ ‫صــدای دســتگاه‪ ،‬تــوان مصرفــی و گســتره دمایــی‪ ،‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد بــه ان قبــل از خریــد دســتگاه توجــه داشــت ســوخت‬ ‫مصرفــی اســت؛ بــه طــور کلی ســه نوع دســتگاه میوه خشــک کــن برقــی‪ ،‬گازی و گازوئیلی‬ ‫در بــازار موجــود اســت‪.‬‬ ‫شخصیت شناسی از روی چشم ها‬ ‫فاصلــه چشــم هــا‪ ،‬ایجــاد گــودی در اطــراف ان هــا و‬ ‫ســایر ویژگــی هایــی کــه دارنــد بــه شــما نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه یــک فــرد چــه شــخصیتی دارد و چگونــه مــی توانیــد بــا‬ ‫او بــه تعامــل بپردازیــد‪ .‬در ادامــه چشــم هــا را بــر اســاس‬ ‫شــکل و انــدازه و ســایر ویژگــی هایــی کــه دارنــد مــورد‬ ‫بررســی قــرار مــی دهیــم و شــخصیت هــر فــردی را بــرای‬ ‫شــما اشــکار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫سایز و شکل چشم ها‬ ‫شــخصیت شناســی از روی چشــم بایــد بدانیــد کــه‬ ‫چشــم هــای درشــت و کوچــک هــر کــدام نشــان دهنــده‬ ‫شــخصیت هــای مختلفــی هســتند و بــا یــک دیگــر کامــا‬ ‫متفــاوت انــد‪.‬‬ ‫چشم های درشت ‪:‬‬ ‫افــرادی کــه دارای چشــم هــای درشــتی انــد دارای‬ ‫شــخصیتی متعصــب و محتــرم و خــاق انــد و همیشــه‬ ‫ایــده هــای نــو در ســر دارنــد و مــی توانیــد از ان هــا در هــر‬ ‫بخشــی از زندگــی خــود کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫این افراد دارای احساســات بســیار عمیقی می باشــند و‬ ‫بســیار منطقی هستند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه چشــم هــای درشــتی دارنــد زود بــاور مــی‬ ‫باشــد و ســریع بــه دیگــران اعتمــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫معمــوال ایــن افــراد زود قضــاوت مــی کننــد و دوســت‬ ‫دارنــد همانگونــه کــه قضــاوت کــرده انــد دیگــران را ببیننــد‪.‬‬ ‫چشم های کوچک ‪:‬‬ ‫افــرادی کــه چشــم هــای ان هــا ریز می باشــد دید بســیار‬ ‫ریــز و جزئــی نســبت بــه افــراد و موقعیــت هــا دارند‪.‬ایــن‬ ‫افــراد هــوش بســیار زیــادی دارنــد و بســیاری از افــراد بــرای‬ ‫یافتــن پاســخ هــای خــود بــه ان هــا مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫زود بــاور نیســتند و نمــی تواننــد بــه راحتــی بــه دیگــران‬ ‫اعتمــاد کننــد بنابرایــن کــم تــر از خــود و زندگــی خــود در‬ ‫میــان دیگــران حــرف مــی زننــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه چشــم هــای کوچــک و زیبایــی دارنــد معمــوال‬ ‫از دیــد دیگــران ســرد هســتند ولــی جالــب اســت بدانیــد‬ ‫کــه ان هــا احساســات دارنــد ولــی نمــی تواننــد ان هــا را‬ ‫بــروز دهنــد‪.‬‬ ‫چشم های بادامی و چشم های گرد‬ ‫در شــخصیت شناســی از روی چشــم افــرادی کــه دارای‬ ‫چشــم هــای بادامــی هســتند یــک ســری ویژگــی هایــی‬ ‫دارنــد کــه افــراد چشــم گــرد ان هــا را ندارنــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫تفــاوت ایــن چشــم هــا را بیــان مــی کنیــم‪.‬‬ ‫چشم های بادامی ‪:‬‬ ‫ایــن افــراد نیــروی جــاذب دارنــد و مــی تواننــد افــراد را‬ ‫بــه خــود جــذب کننــد و اســتعداد ان هــا بســیار زیــاد مــی‬ ‫باشد‪.‬چشــم بادامــی هــا شــخصیتی دلســوز دارنــد ولــی‬ ‫مــی تواننــد در هــر شــرایطی خونســردی خــود را حفــظ‬ ‫کننــد و ارام باشــند‪.‬این افــراد بــه جزئیــات توجــه می کنند‬ ‫و ایــن مشــکل مــی توانــد ان هــا را از جریــان هــای اصلــی‬ ‫زندگــی بــازدارد‪.‬‬ ‫شخصیت شناسی از روی چشم های گرد ‪:‬‬ ‫افــرادی کــه چشــم هــای گــرد دارنــد بیــش تــر از ســایرین‬ ‫خیــال پــردازی مــی کننــد و خــاق انــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در شــرایط خــاص زندگــی خــود بهتــر از‬ ‫ســایرین عمــل مــی کننــد و مــی تواننــد کنتــرل اوضــاع را‬ ‫در دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت خیلــی از ادم هــا ایــن افــراد را عبــوس‬ ‫بنامنــد امــا ان هــا افــرادی ارمانگــرا مــی باشــند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه دارای چشــم هــای گــرد مــی باشــند ممکــن‬ ‫اســت برخــی مواقــع بــا رک گویــی باعــث رنجــش دیگــران‬ ‫شــوند و ان هــا را بــی ادب بنامنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬تیربجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 21‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال و شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪329‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫باز ماندن ‪ ۱۲۰۰‬هکتار زمین کشاورزی از‬ ‫کشت برنج به دلیل خشکسالی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی برنــج ایــن اســتان بــه دلیــل خشکســالی و کمبــود اب زیــر کشــت قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫پژمــان شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری صرفــا ‪ ۶۰۰‬هکتــار از یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی برنجــکاری بــه دلیــل خشکســالی زیــر کشــت ایــن محصــول قــرار گرفــت و ایــن اراضــی نیــز‬ ‫صرفــا در حــوزه ســد شــیرین دره قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی زمــان زیرکشــت محصــول برنــج در خراســان شــمالی را اوایــل تیرمــاه اعــام کــرد و از برنجــکاران‬ ‫حــوزه ســد شــیرین دره خواســت تــا چنــد روز اینــده نســبت بــه ایــن کشــت اقــدام کننــد و در صــورت‬ ‫تاخیــر بــه دلیــل شــرایط اب و هوایــی و کمبــود اب بــرای جلوگیــری از زیــان احتمالــی ناشــی از‬ ‫خشکســالی از ادامــه کشــت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات ابــی حــوزه مدیریــت منابــع اب مانــه و‬ ‫ســملقان ‪ ،‬کــه ســد شــیرین دره در حــوزه اســتحفاظی ایــن شهرســتان قــرار دارد نیــز گفــت ‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه کاهــش شــدید بارندگــی و منابــع اب اســتان‪ ،‬زنــگ خطــر کــم ابــی در ایــن منطقــه رســما‬ ‫بــرای کشــاورزان بــه صــدا درامــد‪.‬‬ ‫نعمــت احمــدی افــزود‪ :‬میــزان اب ورودی ســد شــیرین دره نســبت بــه ســال گذشــته حــدود‬ ‫قاچاق کاه و نیم سکه‬ ‫‪ 50‬هزار تومانی!‬ ‫درســت اســت کــه «کار مــا نیســت شناســایی راز گل‬ ‫ســرخ» ولــی اگــر متوجــه اهمیــت همیــن امــورات ســاده و‬ ‫بــی تکلــف دور و بــر خودمــان هــم بشــویم کفایــت اســت‬ ‫و بــه قولــی جــای شــکرش باقــی اســت‪.‬در جریــان هســتید‬ ‫کــه مــردی خــر خــود را گــم کــرده بــود و بــا صــدای بلنــد شــکر‬ ‫مــی گفــت‪ .‬عابــری بــه او گفــت‪:‬ای بیچــاره خــرت گــم شــده‬ ‫اســت دیگــر چــه جــای شــکر کــردن اســت؟جواب داد شــما‬ ‫متوجــه نیستید‪.‬پرســید چــرا ؟جــواب داد‪:‬بــرای اینکــه وقتی‬ ‫خــرم را بردنــد خــودم روی ان ســوار نبــودم وگرنــه چهــار‬ ‫روز بــود کــه مــن هــم بــا او گــم شــده بودم‪.‬حــاال حکایــت‬ ‫فیلترینــگ در کشــور دوســت و بــرادر ترکمنســتان کــه در‬ ‫مقایســه بــا کشــورمان بایــد گفــت جــای شــکرش باقــی‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه دولــت ترکمنســتان اپلیکیشــنی طراحــی‬ ‫کــرده اســت کــه در صــورت اســتفاده از فیلترشــکن‪ ،‬ســیم‬ ‫کارت خواهــد ســوخت و افــراد مجبــور بــه خریــد ســیم‬ ‫کارت نــو می شــوند!مالحظه فرمودیــد‪ ...‬درســت اســت‬ ‫کــه ســرعت اینترنــت در کشــور پائیــن اســت و گــران تریــن‬ ‫اینترنــت دنیــا را مــی خریــم و مدعــی هســتیم اگــر فایــل‬ ‫را بــا اژانــس ببریــم دم خانــه دوســتان و اشــنایان تحویــل‬ ‫دهیــم‪ ،‬از اپلــود کــردن بــه صرفــه تــر اســت؛ ولــی بایــد بــه‬ ‫نیمــه پــر افتابــه هــم نــگاه کــرد کــه ســی میلیــون کاربــر بــا‬ ‫انــواع و اقســام فیلتــر شــکن هــای مختلــف در حــال گشــت‬ ‫و گــذار در تلگــرام و اینســتاگرام هســتند‪.‬این البــا هــم هــر‬ ‫اینــه وزارت ارتباطــات و تنظیمــات رادیویــی خلــق اللــه را از‬ ‫فیلترینــگ اینســتاگرام مــی ترســانند! غافــل از اینکــه مــردم‬ ‫قبــل از اینکــه غــذا را بــه معــده و لوزالمعــده و ســایر امعــاء‬ ‫و احشــا برســانند‪ ،‬اول وارد اینســتاگرام مــی کننــد و هیــچ‬ ‫نیرویــی یــارای مقابلــه بــا ان را نخواهــد داشــت! بمانــد کــه‬ ‫بیمــاری الیــک انــدوزی و التمــاس بــرای الیک کــردن تصاویر‬ ‫و پسـت ها هــم بــه یــک معضــل العالج تبدیل شــده اســت‬ ‫کــه ســاالنه چنــد برابــر تماشــای تلویزیــون‪ ،‬فکــر و خیــال در‬ ‫ســرویس بهداشــتی و گشــتن دنبــال لنگــه جــوراب از عمــر‬ ‫افــراد مــی کاهد!علــی ای حــال از انجــا حقیــر کــه تعمیــم‬ ‫امــور صــواب در جامعــه را بــر خــود واجــب دانســته و بــدون‬ ‫ارائه راهکار و پیشــنهاد سوفســطایی کار این ســتون پیش‬ ‫نمــی رود‪ ،‬چنــد پیشــنهاد مدبرانــه افاضــه می کنیــم علــی‬ ‫برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الف) نصب اپلیکیشن روی خودروها‪ :‬پیشنهاد می شود‬ ‫یــک اپلیکیشــن روی خودروهــای تولیــد داخــل نصــب‬ ‫شــود تــا در صــورت تصــادف و فــوت یــا جــرح سرنشــینان‬ ‫بالفاصلــه تصاویــر و نــام سرنشــینان بــه مدیــران عامــل‬ ‫شــرکت های خودروســازی ارســال گــردد تــا بــا دیــدن چهــره‬ ‫مظلــوم کــودکان یــا چهــره رعنای دانشــجویان یا ســربازان و‬ ‫‪ ...‬فکــری بــه حــال کیفیــت و اســتاندارد خودروهــا و نصــب‬ ‫کیســه هــوا و ســایر وســایل ایمنــی کننــد‪.‬‬ ‫ب) نصــب تراشــه هشــدار دهنــده روی احشــام!‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور جلوگیــری از قاچــاق دام بــه‬ ‫خــارج از کشــور روی همــه احشــام یــک تراشــه نصب شــود‬ ‫تــا در صــورت انتقــال بــه کشــورهای همســایه به مســئوالن‬ ‫جهاد کشــاورزی پیامک یا هشــدار ارســال شــود که ای دل‬ ‫غافــل دام هایــی کــه بــا علوفــه وارداتــی بــا ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫پروار شده اند در حال مسافرت به ان طرف اب هستند!‬ ‫البتــه پیــش خودمــان بمانــد مســئوالن انتظامــی کشــور‬ ‫مدعی شــده اند که کل دامی که به ســایر کشــورها قاچاق‬ ‫می شــود بــه انــدازه یــک درصــد نیــاز کشــور هــم نیســت و‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت را بایــد در جایــی خــارج از محتــوی‬ ‫پیــام تراشــه و اپلیکیشــن پیشــنهادی مــا جســتجو کــرد!‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد کاهــش یافــت ‪ ،‬بــرای‬ ‫مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی‬ ‫خروجــی اب ســد بــرای مصــارف‬ ‫شــرب‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت و‬ ‫حقابــه زیســت محیطــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ســد شــیرین دره از‬ ‫پیامدهــای بحــران شــدید کــم‬ ‫ابــی در منطقــه را کاهــش داد‬ ‫و کشــاورزان در اســتفاده بهینــه‬ ‫از منابــع اب ایــن ســد حداکثــر‬ ‫صرفــه جویــی و همــکاری را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش هواشناســی در ســال زراعــی جــاری میانگیــن بــارش بــاران در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی حــدود ‪ ۵۸‬درصــد کاهــش یافــت و حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از گســتره مســاحت دو میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــاری اســتان در وضعیــت خشکســالی خفیــف تــا شــدید قــرار گرفــت کــه بیشــترین خشکســالی‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در شــمال ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫در یــک دهــه گذشــته ســطح اراضــی برنجــکاری خراســان شــمالی از ســه هــزار هکتــار بــه ‪600‬‬ ‫هکتــار کاهــش یافــت و پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن رونــد در ســال هــای اینــده نیــز تکــرار شــود‬ ‫بــه گونــه ای کــه کشــت ایــن محصــول بــه طــور کلــی ممنــوع شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫هوای استان از ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد‬ ‫فراتر می رود‬ ‫کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــوای اســتان بــا افزایــش هشــت درجـه ای تــا پایــان هفته به‬ ‫‪ ۴۰‬درجــه ســانتیگراد در بیشــتر مناطــق ایــن خطــه می رســد‪.‬‬ ‫مظاهــر عظیـم زاده اظهــار داشــت‪ :‬بــه همیــن منظور بیشــینه دمای‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان روز دوشــنبه هفتــه جــاری ‪ ۴۰‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طی شبانه روز گذشته روستای کوسه شیروان باکمینه‬ ‫دمای ‪ 16-‬درجه ســانتیگراد خنک ترین و اســماعیل اســفراین با ‪۳۶‬‬ ‫درجه ســانتیگراد گرم ترین نقاط اســتان بوده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بیشــینه و کمینــه دمــای بجنــورد مرکــز اســتان نیــز در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته ‪ ۳۶‬و ‪ ۱۹‬درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزش بایــد و بــارش رگبــاری بــاران در برخــی مناطــق‬ ‫خراســان شــمالی پدیــده غالــب جــوی تــا ســاعات پایانــی امــروز اســت‪.‬‬ ‫عظیــم زاده بیشــترین میــزان بــارش ثبــت شــده طــی ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته را ایســتگاه لوجلــی بــه میــزان ‪ ۳.۵‬میلیمتــر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی واقــع در شمالشــرق کشــور اقلیمــی متفــاوت‬ ‫از نواحــی همجــوار خــود دارد‪ .‬ایــن اســتان از شــمال و جنــوب بــا‬ ‫بیابانهــای بــزرگ کویــری همجــوار اســت امــا بــه دلیــل شــرایط‬ ‫منطقــه ای و جهــت غربــی– شــرقی رشــته کــوه هــای کپــه داغ در‬ ‫شــمال و االداغ در جنــوب دارای اب و هــوای متفاوتــی اســت و از‬ ‫میــزان بارندگــی متفاوتــی در مناطــق مختلــف برخــوردار مــی باشــد‪.‬‬ ‫ورودموج پنجم شیوع کرونا ب ه گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اعــام اغاز شــیوع موج‬ ‫پنجــم کرونــا در اســتان گفــت‪ :‬رونــد افزایــش ابتــا به نــوع جدید این‬ ‫ویــروس بــه نــام دلتــا در گلســتان خفیــف اما نگران کننده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل روز شــنبه در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا گلســتان پیش بینــی کــرد کــه بــا ســطح فعلــی رعایــت‬ ‫انــدک شــیوه نامــه هــای بهداشــتی طی هفته جــاری و اینــده‪ ،‬روند ابتال‬ ‫بــه ایــن ویــروس و ســویه دلتــای ان در گلســتان شــدت بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر علی ابادکتول‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬ازادشــهر‬ ‫و مینودشــت در وضعیــت قرمــز‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گالیکــش و کاللــه در وضعیــت نارنجــی و بندرگــز‪،‬‬ ‫گمیشــان و مــرواه تپــه در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر از مجمــوع حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تخت بیمارستانی در استان‪ ۳۷۱ ،‬تخت در اختیار بیماران کرونایی‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد حــال ‪ ۳۶‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۴‬نفــر بــه علــت ابتــا بــه کرونا در‬ ‫گلســتان جان خود را از دســت دادند این در حالی اســت که میانگین‬ ‫فــوت روزانــه کرونــا در اســتان طــی ‪ ۲‬هفتــه گذشــته ‪ ۲‬نفر بود‪.‬‬ ‫فاضل اظهار داشــت‪ :‬با پیشــرفت شــیوع ویروس دلتا افزایش فوت‬ ‫بیماران کرونایی گلســتان در روزهای اینده دور از انتظار نیســت‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان گفت‪ :‬طبق بررســی های‬ ‫انجــام شــده میانگیــن رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در اســتان‬ ‫‪ ۶۹.۵‬درصــد و ‪ ۴.۵‬درصــد از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی گفــت ‪ ۱۸۰ :‬راس گوســفند یکــی از دامــداران روســتای‬ ‫زوعلیــا شهرســتان مانــه و ســملقان بــه دلیــل مشــکوکی تلــف شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد رمضانــی افــزود ‪ :‬فرضیــه اولیــه مــا بــرای تلــف شــدن ایــن تعــداد دام ســبک مســمومیت‬ ‫ناشــی از خــوردن اب اشــامیدنی و یــا مرتــع اســت کــه بــرای مشــخص شــدن دلیــل اصلــی نمونــه بــرداری‬ ‫از مراتــع محــل چــرا و اب و الشــه گوســفندان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬پــس از مشــخص شــدن نمونــه بــرداری مــی تــوان در مــورد دلیــل اصلــی تلــف شــدن‬ ‫دام ایــن دامــدار مانــه و ســملقانی در اســتان خراســان شــمالی اظهــار نظــر دقیــق داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اظهارداشــت ‪ :‬الشــه تمــام گوســفندانی کــه بــه دلیــل مســمومیت تلــف شــدند بــا‬ ‫نظــارت دامپزشــکی جمــع اوری و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی دفــن شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره اب و فاضــاب شهرســتان مانــه و ســملقان نیــز اعــام کــرد کــه ابــی کــه علــت اولیــه بــری‬ ‫تلــف شــدن دام یکــی از دامــداران روســتای زوعلیــا در ایــن شهرســتان اعــام شــد‪ ،‬ارتباطــی بــه شــرکت‬ ‫نــدارد و ایــن اب از ســوی بخــش خصوصــی بــرای ایــن دامــدار تامیــن شــد‪.‬‬ ‫به گفته وی اداره متبوعش هیچ مسوولیتی سازمانی برای تامین اب شرب دام روستاییان ندارد‪.‬‬ ‫براورد اولیه میزان خسارت ناشی از این مسمومیت افزون بر‪ ۲‬میلیارد ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه ‪ 44‬درصــد جمعیــت ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪ ،‬یکــی از اســتان هــای‬ ‫مســتعد کشــاورزی و دامــی اســت کــه حــدود ‪ 2‬میلیــون راس دام ســبک و ‪ 81‬هــزار دام ســنگین در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد و ســاالنه ‪ 160‬هــزار‬ ‫تــن شــیر خــام و ‪ 22‬هــزار تــن گوشــت‬ ‫قرمــز در ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهی اخطاریه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیــس اداره حراســت‬ ‫مخابرات منطقه گلستان‬ ‫از مراکــز مخابــرات شــهری‬ ‫و روســتایی مینودشــت‬ ‫بازدیــد کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬محمــود‬ ‫محمــدی بــا تاکید بر اینکه‬ ‫تامیــن تجهیــزات مخابراتی‬ ‫مناســب و بــه روز در ارائــه خدمــات و سرویســهای مخابراتــی تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد افــزود‪ :‬بازدیــد دوره ای از ایــن امکانــات فنــی موجــب‬ ‫خواهــد شــد ایــرادات شناســایی و اقدامــات الزم بــرای رفــع ان‬ ‫انجــام شــود ‪ .‬رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان مینودشــت بــا‬ ‫اشــاره بــه حضــور مهنــدس مســلمی و بازدیــد از مراکــز مخابرات‬ ‫شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان گفــت ‪ :‬بــا حضــور رئیــس‬ ‫اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬ســامت تجهیــزات‬ ‫کامــا بررســی و راهکارهــای مناســب در زمینــه اســتفاده بهینــه‬ ‫از امکانــات مخابراتــی ارائــه وبــر مناســب ســازی تجهیــزات بــر‬ ‫اســاس درخواســت مشــتریان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫مرگ مشکوک ‪ ۱۸۰‬راس گوسفند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازدید از مراکز مخابرات‬ ‫شهری و روستایی مینودشت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت‬ ‫پروژه های اجرایی‬ ‫گاز گلستان‬ ‫درجلســه کنتــرل پــروژه شــرکت گاز اســتان گلســتان کــه بــا‬ ‫حضــور مدیرعامــل شــرکت برگــزار شــد اخریــن وضعیــت‬ ‫پــروژه هــای اجرایــی اســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫‪،‬درابتــدای جلســه‪ ،‬ولــی ا‪ ...‬مقصودلــو رئیــس برنامــه ریــزی‬ ‫گاز گلســتان گــزارش از وضعیــت گازرســانی بــه روســتاهای‬ ‫اســتان و نیــز میــزان تحقــق اهــداف کمــی ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده درســال‬ ‫‪ 1400‬خوشــبختانه بــا همــت و تــاش جمعــی همــکاران‬ ‫شــرکت‪ ،‬دربــازه زمانــی ســه ماهــه اول ســال جــاری‬ ‫‪ ،‬برابــر برنامــه مصــوب ‪ ،‬در بخــش اجــرای شــبکه‬ ‫گازرســانی ‪ 24‬درصــد ‪ ،‬نصــب انشــعابات ‪ 25‬درصــد‬ ‫‪،‬جــذب مشــترکین ‪ 17‬درصــد و ظرفیت ســازی بــرای‬ ‫صنایــع نیــز ‪ 25‬درصــد تحقــق یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫مقصودلــو تصریــح کرد‪:‬درایــن جلســه همچنیــن وضعیــت‬ ‫پــروژه هــای اجرایــی اســتان بــه تفکیــک مــورد بحــث و بررســی‬ ‫قــرار گرفــت و تصمیمــات الزم در راســتای رفــع موانــع و تســریع‬ ‫عملیــات اجرایــی اتخــاذ گردیــد‬ ‫رئیــس برنامــه ریــزی گاز گلســتان ادامــه داد‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫همچنیــن نحــوه تامیــن لولــه هــای فــوالدی و پلــی اتیلــن‬ ‫کــه پیــش نیــاز اجــرای شــبکه گازرســانی مــی باشــد مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفــت تــا بــا تامیــن بــه موقــع انهــا وقفــه ای در انجــام‬ ‫پــروژه هــای بوجــود نیایــد‪.‬‬ ‫درهمیــن رابطــه علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان گلســتان نیــز بــر ارائــه برنامــه زمانبنــدی در خصــوص‬ ‫روســتاهای باقیمانــده فاقــد گاز کــه قابلیــت گازرســانی دارنــد‬ ‫و نیزانجــام پــروژه هــا مطابــق برنامــه زمانبنــدی و کاهــش‬ ‫تاخیــرات تاکیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکراســت لیســت پــروژه هــای قابــل افتتــاح و‬ ‫کلنگ زنــی درهفتــه دولــت در جلســه اتــی کنتــرل پــروژه‬ ‫مشــخص و اعــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اخطاریــه نتیجــه ارزیابــی کالســه بایگانــی ‪۹۵۰۰۰۶۹‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم زینــب کاویــان نــام پــدر‪ :‬اســمعیل تاریــخ‬ ‫تولــد‪ ۱۳۶۳ /۰۶/01:‬شــماره ملــی ‪ ۲۲۴۹۸۲۵۸۰۷‬شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۱۲:‬بــه نشــانی‪ :‬بندرگــز‪ ،‬روســتای تلــور در خصــوص‬ ‫پرونــده اجرایــی کالســه ‪۹۵۰۰۰۶۹‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگز‬ ‫علیــه اقــای حســن کاویــان (وام گیرنــده ) و وراث مرحــوم اســمعیل‬ ‫کاویان(راهنیــن) ابــاغ می گــردد‪ ،‬به موجــب گــزارش کارشــناس‬ ‫رســمی دادگســتری ‪،‬پــاک ثبتــی ‪ _۶۶۴۳/۴‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫دو ثبــت بندرگــز بــه مبلــغ ‪(6/۰۰۰/۵۰۰/000‬شــش میلیــارد و پانصــد‬ ‫میلیــون) ریــال ارزیابــی گردیده اســت چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی‬ ‫مذکــور معتــرض می باشــید‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت‬ ‫پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه ضمیمــه فیــش بانکــی‬ ‫دســتمزد کارشناســی تجدیدنظــر بــه مبلــغ ‪ 10/۵۰۰/000‬ریــال بــه‬ ‫حســاب ‪(۰۱۰۷۲۵۴۸۶۵۰۰۴‬کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری‬ ‫اســتان گلســتان یــا بــه حســاب‪( ۰۱۰۶۹۵۶۰۲۴۰۰۰‬مرکــز کارشناســان‬ ‫قــوه قضاییــه اســتان گلســتان) نــزد بانــک ملــی ایــران بــه دفتــر‬ ‫ایــن اجــرا تســلیم نماییــد ‪.‬بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا‬ ‫فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشناســی تجدیــد نظــر باشــد‬ ‫ترتیب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشار‪:‬یکشــنبه ‪1400/۰۴/13‬‬ ‫بهــزاد دلــدار_ رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫م‪.‬الف ‪۷۲۵۱‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 41‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 41‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب و شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫حمایت واحدهای تولیدی صادرات محور‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و امــور اســتان های ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران گفــت کــه ایــن ســازمان از اســتقرار واحدهــای تولیــدی صــادرات محــور در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی بــه طــور کامــل حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬رضــا‬ ‫رحیمی در ایین تودیع و معارفه مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی گلســتان اظهار داشــت‪:‬همچینن‬ ‫بنگاههــای کوچــک کــه در زمینــه صــادرات فعــال هســتند و شــرکت هایــی کــه ظرفیت مناســبی برای توســعه‬ ‫صــادرات بــه شــمار مــی اینــد از حمایــت هــا و مشــوق هــای گوناگــون برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت گلســتان در ایجــاد و توســعه شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهرک هــا و نواحــی در ایــن اســتان و ســایر مناطقــی کــه بــا محدودیــت اراضــی صنعتــی مواجــه هســتند‬ ‫مــی توانــد در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و امــور اســتان هــای ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫ایــران یکــی از برنامــه هــای ایــن ســازمان را شناســایی و رفــع مشــکالت واحدهــای صنعتــی برشــمرد و‬ ‫افــزود‪ :‬فعالســازی واحدهــای راکــد از طریــق رفــع مشــکالت انهــا بــا تعامل و همکاری همه دســتگاههای‬ ‫ذی ربــط بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم بــا حکــم وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬رضــا شــهمرادی بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد‬ ‫شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان معرفــی و از زحمــات ‪ ۶‬ســاله حجــت الــه خلیــل زاده مدیرعامــل‬ ‫قبلــی ایــن شــرکت قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۷۹۶‬واحــد صنعتــی در ‪ ۲۴‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی بــا مســاحت مجموع‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱‬هکتــار و ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار نفــر دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه از‬ ‫طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنــادر‬ ‫امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت فــرودگاه بین المللی‬ ‫گــرگان و کاللــه از جملــه ظرفیــت هــای زیرســاختی اســتان اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انهدام باند سارقان حرفه ای در گرگان‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان و اعتــراف‬ ‫متهمــان بــه ‪ 40‬فقــره انــواع ســرقت در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫وقــوع ســرقت های متعــدد در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی پلیــس در ایــن راســتا اغــاز‬ ‫شــد و مامــوران پــس از بررســی شــیوه شــگرد ســرقت ها و‬ ‫ســرنخ های موجــود پــی بردنــد ســرقت ها توســط اعضــای یــک‬ ‫بانــد حرفــه ای رخ داده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫و تــاش بــی وقفــه مامــوران‪ ،‬یکــی از اعضــای اصلــی بانــد‬ ‫حیــن تــردد بــا یــک دســتگاه پرایــد در گــرگان شناســایی کــه بــه‬ ‫محــض مشــاهده پلیــس اقــدام بــه فــرار کــرد کــه بــا ســرعت‬ ‫عمــل مامــوران‪ ،‬خــودرو توقیــف و متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 60‬متــر کابــل مســروقه از‬ ‫خــودرو متهــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی بررسـی ها مشــخص شــد‬ ‫خــودرو پرایــد نیــز مســروقه بــوده و چنــد روز قبــل در اســتان‬ ‫ســمنان بــه ســرقت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه بــه اعتــراف ‪40‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت از جملــه ســرقت خــودرو‪ ،‬قطعــات خــودرو‬ ‫و ســیم و کابــل بــرق بــا کمــک ‪ 5‬همدســتش اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫کشف خودرو سرقتی‬ ‫در کردکوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی از کشــف خــودرو ســرقتی در‬ ‫نتیجــه گشـت زنی هدفمنــد و هوشــمندانه پلیــس در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر باقــری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬کردکــوی‬ ‫حیــن گشــت زنی در ســطح حــوزه اســتحفاظی بــه یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پرایــد ســبز یشــمی کــه در کنــار جــاده‬ ‫بالصاحــب رهــا شــده بــود مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اســتعالم بعمل از ســامانه هوشــمند پلیس‬ ‫مشــخص شــد خودرو دارای سابقه سرقت می باشد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا بیــان اینکــه خــودرو کشــف‬ ‫شــده بــه پارکینــگ داللــت و تــاش برای دســتگیری ســارق‬ ‫یــا ســارقین ادامــه دارد‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫هشــدارهای پلیــس را در خصــوص پیشــگیری از ســرقت‬ ‫جــدی گرفتــه و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را ســریعا از طریــق تلفــن ‪110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲‬هزار مرغ زنده‬ ‫گوشتی فاقد مجوز در بندرگز‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بندرگــز از کشــف محمولــه مــرغ‬ ‫فاقــد مجــوز و قاچــاق در محــور خروجــی شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ مهــدی مهــدوی نیــا‬ ‫در گفــت گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس در تشــریح خبــر گفــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان در حیــن کنتــرل خودروهــای‬ ‫عبــوری در محــور خروجــی شهرســتان بــه یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫کامیــون ایســوز مشــکوک و خــودرو رو متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ ۲‬هــزار قطعــه مــرغ زنــده گوشــتی‬ ‫فاقــد مجــوز بهداشــتی و دامپزشــکی کــه متهمــان قصــد خــروج‬ ‫از اســتان را داشتندکشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بنــدر گــز بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر‬ ‫در ایــن رابطــه و تشــکیل پرونــده قضایــی تصریــح کــرد‪ :‬پدیــده‬ ‫قاچــاق و توزیــع خــارج از شــبکه و یــا فاقــد مجــوز بهداشــتی‬ ‫عــاوه بــر ضربــه بــه اقتصــاد زمینــه ســاز جرایــم دیگــر و کمبــود‬ ‫اقــام مــورد نیــاز و مصرفــی شــهروندان در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس تشــدید اقدامــات مقابل ـه ای در ایــن حــوزه‬ ‫همــواره یکــی از اولویت هــای مهــم پلیــس بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫و شــهروندان مــوارد مشــکوک را بــه مرکــز فوریت هــای پلیــس‬ ‫‪ ۱۱۰‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناسان مشغول براورد خسارت سیل ازادشهر هستند‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر اذعــان داشــت کــه کارشناســان‬ ‫دســتگاه های متولــی درحــال بــراورد میــزان دقیــق خســارت‬ ‫بــارش شــدید و رگبــاری بــاران دوشــب گذشــته‪ ،‬ســیل‪،‬‬ ‫ابگرفتگــی معابــر و برخــی واحدهــای مســکونی مناطــق‬ ‫شــهری ایــن شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا ملــک حســینی روز شــنبه در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســیالب بامــداد امــروز باعــث ابگرفتگــی برخــی محــات و‬ ‫منــازل مســکونی بویــژه در شــهرک کالهــدوز و خیابان هــای مــزار‪،‬‬ ‫شــهید رجایــی و مکتــب الزهــرا‪ ،‬درمانگاه شــبانه روزی خاتم االنبیاء‬ ‫شــهر ازادشــهر و برخــی روســتاهای اطــراف ان شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیم هــای امــدادی ازادشــهر بــا همــکاری‬ ‫شهرســتان های همجــوار ماننــد گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول و‬ ‫مینودشــت از ســاعات ابتدایــی شــروع بــارش و وقــوع ســیالب‬ ‫در حــال امدادرســانی بــه مــردم ایــن شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر اضافــه کــرد‪ :‬جــاده ازادشــهر بــه شــاهرود‬ ‫ش ییــاق) نیــز بــه دلیــل ریــزش ســنگ ناشــی از بارندگــی‬ ‫(خــو ‬ ‫شــدید و جاری شــدن گل و الی مســدود شــده بود که با همکاری‬ ‫تیم هــای راهــداری پــس از پنــج ســاعت تــاش پاکســازی گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بازگشــایی مســیر خــوش ییــاق هــم‬ ‫اکنــون تــردد در ایــن جــاده ترانزیتــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا رییــس جمعیــت هــال احمــر ازادشــهر نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬بــارش شــدید و رگبــاری بــاران کــه از جمعــه شــب در‬ ‫ایــن شهرســتان اغــاز شــده بــود باتوجــه بــه شــدت و نگرانــی‬ ‫از وقــوع روان اب‪ ،‬تیم هــای امــدادی بــرای خدمات رســانی بــه‬ ‫اســیب دیــدگان احتمالــی بــه حالــت امــاده بــاش درامدنــد‪.‬‬ ‫علــی غالمــی افــزود‪ :‬جریــان یافتــن ســیالب‪ ،‬باعــث‬ ‫ابگرفتگــی برخــی معابــر و منــازل مــردم در ســطح شــهر‬ ‫ازادشــهر و روســتاهای اطــراف ماننــد تیــان شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه موتــور پمپ هــا بــرای تخلیــه اب فعــال گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تیم هــای امــدادی تــا صبــح روز شــنبه اب و‬ ‫گل و الی ورودی بــه بیــش از ‪ ۳۰‬منــزل مســکونی در ازادشــهر‬ ‫را تخلیــه کــرده و اقــدام بــه خدمــات رســانی بــه مــردم کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــارش شــدید بــاران باعــث بــروز خســارت بــه برخــی‬ ‫منــازل روســتایی و شــهری ازادشــهر شــد کــه اطــاع رســانی از‬ ‫میــزان خســارت ان بایــد توســط مســووالن مرتبــط اعــام شــود‪.‬‬ ‫غالمــی گفــت‪ :‬مســیر خــوش ییــاق بر اثــر ریزش ســنگ حدود‬ ‫پنــج ســاعت مســدود شــده بــود کــه تیم هــای امــدادی بــه ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬خــودرو متوقــف شــده در‬ ‫ایــن مســیر خدمــات رســانی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امانگلــدی ضمیــر‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت کــه تمامــی‬ ‫راه هــای روســتایی مســدود‬ ‫شــده «اق امــام‪ ،‬التــی اغــاچ‬ ‫بــزرگ و کوچــک‪ ،‬خانگــه‪،‬‬ ‫چنارلــی‪ ،‬کریــم ایشــان‪ ،‬قپــان‬ ‫علیــا و عــرب قــاری حاجــی»‬ ‫ایــن شهرســتان بــا تــاش‬ ‫نیروهــای امــدادی و راهــداری‬ ‫بازگشــایی و تــردد در ان‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنهــا راه‬ ‫ارتباطــی روســتای «دیگلــی‬ ‫داش» بســته اســت کــه‬ ‫نیروهــای راهــداری درحــال بازگشــایی مســیر هســتند ضمــن‬ ‫اینکــه تــردد در ایــن روســتا از یــک راه فرعــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری فرمانــدار کالله نیــز گفت که براثر‬ ‫بــارش شــدید بــاران‪ ،‬پــل ورودی روســتای تمرقــره قــوزی دچــار‬ ‫ابگرفتگــی شــد کــه بــا تــاش نیروهــای راهــداری بازگشــایی‬ ‫شــد ضمــن اینکــه بــارش بــاران بــه برخــی مــزارع کشــاورزی‬ ‫شهرســتان نیــز خســارت زد کــه کارشناســان درحــال بــراورد‬ ‫میــزان ان هســتند‪.‬‬ ‫جــواد صادقلــو فرمانــدار رامیــان نیــز بــا اشــاره بــه وزش تندبــاد‬ ‫گفــت کــه براثــر وزش شــدید بــاد و شکســته شــدن یــک اصلــه‬ ‫درخــت و افتــادن ان روی ســیم های شــبکه توزیــع بــرق‪ ،‬بــرق نیمی‬ ‫از شــهر رامیــان قطــع شــد کــه بــا تــاش نیروهــای امــدادی در کمتــر‬ ‫از نیــم ســاعت بــرق مشــترکان شــهری دوبــاره وصــل گردیــد‪.‬‬ ‫ســیدابوالفضل حســینی نیــا‪ ،‬فرمانــدار مینودشــت نیــز گفت‬ ‫کــه بــارش ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۴۰‬میلیمتــری بــاران شــب گذشــته در برخــی‬ ‫نقــاط ایــن شهرســتان‪ ،‬خســارتی بــه همــراه نداشــت‪.‬‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بــا حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت در‬ ‫شــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‪:‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه ســال ‪ 98‬ســال ســیالب و روان اب در کشــور‬ ‫نام گــذاری شــد و می طلبــد کــه مســئولین امــر نســبت بــه‬ ‫انجــام کارشناســی و مرتفــع نمــودن مســیل های پرخطــر اقــدام‬ ‫کننــد امــا متاســفانه در ســال ‪ 1400‬نیــز شــاهد وجــود چنیــن‬ ‫رخ دادهــای ناگــوار و متحمــل شــدن هزین ـه ای گــزاف بــر دوش‬ ‫بیــت المــال شــدیم بیت المالــی کــه بایــد بــرای ایجــاد اســایش و‬ ‫ارامــش مــردم هزینــه شــود مشــخص نیســت کــه در طــی ایــن‬ ‫‪ 2‬ســال کجــا و چگونــه هزینــه شــده اســت‪ .‬و اینکــه در طــی ایــن‬ ‫دو ســال ایــا موانــع و معایبــی کــه طــی چنــد ســال اخیــر بــه ان‬ ‫بی توجهــی شــده مــورد کارشناســی و رفــع ان صــورت گرفتــه‬ ‫یــا اینکــه نــه همچنــان طــی ســنوات گذشــته بودجــه و اعتبــارات‬ ‫ایــن بخــش بــرای قســمتهای دیگــر هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫و همــواره بایــد در انتظــار حــوادث ناگــوار و بــه دنبال امدادرســانی‬ ‫و ســردرگمی مــردم بــرای رهایــی از بی خانمانی باشــیم‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه قعطــی اب و بــرق در گرمــای طاقت فرســای‬ ‫تابســتان معضلــی شــده بــرای مــردم‪ ،‬ســیالب و اواره شــدن‬ ‫نیــز معضلــی دیگــر کــه در حــال اســیب بــه مــردم گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬معضلــی کــه در کنــار ایــن شــرایط ســخت بایــد‬ ‫معیشــت و اقتصــاد خانــواده را در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪329‬‬ ‫‏رضایت مردم و توسعه‬ ‫خدمات هدف بانک‬ ‫مهرایران است‬ ‫بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران در تفاهــم بــا بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی پیشــگام بــرای تحقــق گام‏دوم‬ ‫انقــاب از طریــق تامیــن بخشــی از منابــع الزم بــرای طــرح‬ ‫مســکن جوانــان در اســتان گلســتان‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک فــی مابیــن اداره کل بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اســامی گلســتان و مدیریت‏شــعب بانک‬ ‫قــرض الحســنه مهــر ایــران در اســتان گلســتان در راســتای‬ ‫گســترش مــراودات بانکــی و ‏حمایــت از طــرح مســکن‬ ‫جوانــان بــا حضــور عیســی امامــی عضــو هیــات مدیــره بانک‬ ‫قــرض الحســنه‏مهــر ایــران‪ ،‬ســید مصطفــی صالحــی مدیــر‬ ‫شــعب بانک در اســتان گلســتان و سید میرمحمد حسینی‬ ‫‏مدیــر کل بنیــاد مســکن گلســتان بــه امضــاء رســید‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫مدیریــت شــعب بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران در‬ ‫اســتان گلســتان؛‏عیســی امامــی در ایــن جلســه گفــت؛‬ ‫بانــک مهــر ایــران بــا تنــوع محصــوالت دامنــه خدمــات را‬ ‫در جوامــع‏گروهــی افرایــش داده اســت‪ .‬امــروزه مــردم‬ ‫بواســطه بانــک مهــر ایــران متقاضــی اخــذ خدمــت از‬ ‫‏دســتگاه های اجرای انــد‪ .‬دســتگاه هــای اجرایــی خدمــات‬ ‫رســان بــه مــردم بواســطه همــکاری بــا بانــک‏مهــر ایــران‬ ‫دیگــر منتظــر ابــاغ و تخصیــص بودجــه نیســتند و در‬ ‫جلســه بــا اتــاق بازرگانــی اســتان‏اذعــان شــد بانــک مهــر‬ ‫پتانســیل ایــن را دارد بــا رویکــرد قــرض الحســنه منجــی‬ ‫اقتصــاد کشــور شــود‪.‬‏وی افــزود منابــع بانک هــا بایــد‬ ‫بصــورت متمرکــز در کــف خدمــت بــه مــردم بــرای اقتصــاد‬ ‫خــرد و‏مولــد قــرار بگیــرد‪ .‬بانــک قــرض الحســنه مهرایــران‬ ‫بــا توســعه فعالیتهــای خــود در کنــار نهادهــای‏حمایتــی‬ ‫هماننــد کمیتــه امــداد‪ ،‬بنیــاد برکــت و اســتان قــدس‬ ‫بــرای توســعه اشــتغال پایــدار و مولــد در‏ســطوح خــرد‬ ‫و امــروز درکنــار بنیــاد مســکن بــرای توســعه خدمــات‬ ‫عمــران روســتایی و ســاخت‏مســکن بــرای جوانــان از‬ ‫طریــق پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت در قالــب طــرح‬ ‫کاال کارت‪ ،‬وبــا‏رویکردهــای اینچنیــن قطعــا ًدر پنــج ســال‬ ‫اینــده جــز پنــج بانــک برتــر کشــورخواهد شــد‪ .‬پیشــبرد‬ ‫‏رضایــت مــردم و توســعه خدمــات بانــک در ارائــه منابــع‬ ‫ارزان قیمــت بــه مــردم بســتر مهمــی در نقــش‏چشــمگیر‬ ‫بانــک مهــر ایــران در جامعــه اســت‪ .‬ضمــن تشــکر از‬ ‫مدیــران و کارشناســان بنیــاد مســکن‏کــه همــواره بــا ارائــه‬ ‫خدمــات بنیــادی بــه مــردم و اقشــار ضعیــف جامعــه‬ ‫در بحــث مســکن رضایــت‏عمومــی را در جامعــه ایجــاد‬ ‫کرده انــد‪ ،‬نتیجتــا ً تفاهــم ایجــاد شــده نقطــه عطــف‬ ‫تعمیــم و گســترش ایــن‏خدمــت بــه تمــام کشــور خواهــد‬ ‫شــد و تــا اکنــون در بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران‬ ‫بیــش از ‪46‬‏هــزار میلیــارد ریــال بــرای توســعه عمــران‬ ‫روســتایی و خدمــات بــه محرومیــن از طریــق معرفــی‬ ‫بنیــاد‏برکــت و کمیتــه امــداد تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫پرداخــت شــده اســت وانشــااله تفاهــم ســاخت مســکن‬ ‫‏روســتایی بــا بنیــاد مســکن نیــز شــروع فاز جدیــد حمایت‬ ‫از محرومیــن و توســعه اقتصــادی و پیشــبرد‏مســئولیت‬ ‫اجتماعــی در گام دوم انقــاب توســط ایــن بانــک و‬ ‫بنیــاد مســکن باشــد‪ .‬درادامــه ســید‏مصطفــی صالحــی‬ ‫مدیــر شــعب بانــک مهــر ایــران در اســتان گلســتان نیــز‬ ‫بــا ابــراز خرســندی از اهتمــام‏صــورت پذیرفتــه از ســوی‬ ‫مدیــران و کارشناســان بنیــاد مســکن بــرای تحقق تفاهم‬ ‫بــزرگ حمایــت از‏محرومیــن جهــت ســاخت و توســعه‬ ‫مســکن های روســتایی بــا پرداخــت تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه ‏ارزان قیمــت کــه از محــل طــرح کاالکارت‬ ‫بانــک مهــر ایــران بــا کارمــزد ‪ 4‬درصــد و تــا ســقف ‪300‬‬ ‫‏میلیــون ریــال بــه هــر فــرد متقاضــی پرداخــت مــی شــود‬ ‫افــزود؛ کارکنــان و کارشناســان بانــک مهــر ‏ایــران در‬ ‫اســتان گلســتان در تــاش ‪ 6‬ماهــه بــا کارشناســان بنیــاد‬ ‫مســکن اســتان موفــق بــه تنظیــم‏تفاهــم نامــه طــرح‬ ‫مســکن جوانان با اســتفاده از تســهیالت کاالکارت بانک‬ ‫قــرض الحســنه مهــر ایــران‏شــدند و امــروز بــا امضــاء ایــن‬ ‫قــرارداد انشــااله منشــاء خدمتــی عظیــم و خداپســندانه‬ ‫بــرای تمــام‏محرومیــن جامعــه باشــیم‪ .‬ســید میــر محمــد‬ ‫حســینی مدیر کل بنیاد مســکن گلســتان نیز در جلســه‬ ‫‏انعقــاد تفاهــم نامــه طــرح مســکن جوانــان گفــت؛ بــا‬ ‫امضــاء ایــن تفاهــم نامــه بخشــی از منابــع مالــی طــرح‬ ‫‏مســکن جوانــان‪ ،‬زوج هــای جــوان‪ ،‬مســتاجران و‬ ‫عالقمنــدان بــه ســکونت در روســتاها واهدافــی چــون‬ ‫‏مانــدگاری در روســتا‪ ،‬کمــک بــه رونــق تولیــد و اقتصــاد‬ ‫روســتایی و‪ ....‬بعنــوان ســهم اورده‏متقاضیــان توســط‬ ‫بانــک قــرض الحســنه مهر ایران از طریق طــرح کاالکارت‬ ‫مهــر ایــران تامیــن مــی‏شــود و از انجاییکــه بانــک مهــر‬ ‫ایــران بانــک مهربانــی هــا مــی باشــد ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫منشــاء اثــر خیــر و‏برکــت بــرای تمــام محرومین متقاضی‬ ‫مســکن باالخــص جوانــان خواهــد بــود‪ .‬‏‪/‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫اب البالو‬ ‫تجربه کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫اب البالو‪:‬‬ ‫مطالعاتــی دقیــق در دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا در امریــکا ثابــت کــرد نوشــیدن اب البالــو دو بــار در روز بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش زمــان خــواب مــی شــود بــه طوریکــه در ورد افــرادی کــه دچــار مشــکل بــی‬ ‫خوابــی بــه خصــوص بــی خوابــی شــابنه بودنــد بــا مصــرف مرتــب اب البالــو در طــول ایــن دوهفتــه تقریبــا ‪90‬‬ ‫دقیقــه بــه خــواب ان هــا افــزوده مــی شــود و باعــث مــی شــود اســتراحت بیشــتری بکننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪329‬‬ ‫هر زنی باید ‪ ۷‬تکنیک حرفه ای را بداند‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫چگونه از مقایسه کردن‬ ‫خود با دیگران دست‬ ‫برداریم؟‬ ‫نرگس حق مرادی‬ ‫را بــه یــک طــرف خــم کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪،‬‬ ‫می توانیــد به راحتــی بــه کشــاله ران مهاجــم‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬دســت و ارنــج مخالــف خــود را‬ ‫بــاال بیاوریــد و محکــم روی ســینه نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــا زانوهــا و ســایر روش هــا بــه مهاجــم ضربــه‬ ‫بزنیــد تــا فرصــت فــرار پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۶‬‬ ‫اگــر مهاجــم از کنــار نزدیــک شــد تــا‬ ‫شــما را بگیــرد ایــن کارهــا را بکنیــد‬ ‫شــما بیشــتر خودتــان را بــا چه کســی مقایســه می کنیــد؟‬ ‫اگــر پاســخ ایــن ســوال را نمی دانیــد‪ ،‬بــه اخریــن بــاری فکــر‬ ‫ی می گشــتید‪ .‬از خودتــان‬ ‫کنیــد کــه در رســانه های اجتماعـ ‬ ‫بپرســید دیــدن کــدام عکس هــا باعــث شــد غبطــه بخورید و‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه زندگی تــان یکنواخــت و کسـل کننده‬ ‫اســت یــا اینکــه نتوانســته اید در زندگــی بــه موفقیت هایــی‬ ‫کــه می خواســته اید برســید؟ قدمــت مقایســه کــردن‬ ‫خــود بــا دیگــران به انــدازه قدمــت بشــر اســت و انســان از‬ ‫وقتــی خــود را شــناخته شــروع بــه مقایســه کــردن خــود بــا‬ ‫دیگــران کــرده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه می خواهیــم ببینیــم‬ ‫چطــور می توانیــم از مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران دســت‬ ‫برداریــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫چرا اغلب مقایسه کردن خود با دیگران بد است؟‬ ‫«انهــا خیلــی خوشــبخت بــه نظــر می رســند‪ .‬شــرط می بنــدم‬ ‫هرگــز باهــم دعــوا نمی کننــد‪ .‬چــرا زندگــی مــن مثــل انهــا‬ ‫نیســت…» مطمئنــا همــه مــا وقتــی در صفحــات رســانه های‬ ‫اجتماعــی عکس هــای دوســتان و همــکاران و حتــی غریبه هــا‬ ‫را می بینیــم‪ ،‬ایــن جمــات را بــه خودمــان می گوییــم و ارزو‬ ‫می کنیــم ای کاش می توانســتیم حتــی بــرای لحظـه ای هــم که‬ ‫شــده جــای انهــا باشــیم‪ .‬ســاعت ها در میــان عکس هایشــان‬ ‫می گردیــم و بــه تصمیماتــی فکــر می کنیــم کــه ما را به شــرایط‬ ‫فعلی مــان رســانده اند‪ .‬حتــی گاهــی گمــان می کنیــم تقصیــر‬ ‫ـی انهــا ان قــدر «عالــی» بــه نظــر می رســد و‬ ‫ماســت کــه زندگـ ِ‬ ‫زندگــی مــا «بــد»‪.‬‬ ‫روان شناســان ایــن حالــت را تلــۀ مقایســه اجتماعــی‬ ‫می نامنــد‪ .‬شــکی نیســت کــه ظهــور رســانه های اجتماعــی‬ ‫ایــن تلــه را خیلــی بزرگ تــر و رهایــی از ان را دشــوارتر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بســته بــه اینکــه بــا چنــد نفــر در رســانه های اجتماعــی‬ ‫ارتبــاط داریــد و اینکــه هــر چنــد وقــت یــک بــار عکس هایشــان‬ ‫را پســت می کننــد‪ ،‬هــر روز بــا دنیایــی از چهره هــای خنــدان‬ ‫و لحظاتــی روبـه رو هســتید کــه عمــدا بــا ایــن هــدف طراحــی‬ ‫ـودن مردم‬ ‫شــده اند کــه شــاد و خوشــبخت و مثبــت و پربــازده بـ ِ‬ ‫را نشــان دهنــد؛ امــا در واقــع ان لحظه هــا بــه ایــن دلیــل‬ ‫ـی هــرروز ۀ‬ ‫ـانی زندگـ ِ‬ ‫انتخــاب شــده اند کــه اشــفتگی و پریشـ ِ‬ ‫افــراد را پنهــان کننــد‪.‬‬ ‫به بیــان ســاده‪ ،‬ان لحظــات ممکــن اســت واقعــی باشــند‪ ،‬اما‬ ‫ـی‬ ‫نشــان دهند ه ایــن نیســتند کــه واقعــا ًدر ان لحظــه‪ ،‬در زندگـ ِ‬ ‫فــرد چــه اتفاقــی در حــال روی دادن اســت‪ .‬احســاس فشــاری‬ ‫کــه از مقایس ـ ه زندگــی دیگــران بــا خودتــان تجربــه می کنیــد‬ ‫ممکــن اســت به شــدت زندگی تــان را مختــل کنــد و از نظــر‬ ‫احساســی و جســمی و روحــی برایتــان مخــرب باشــد‪ .‬بعضــی‬ ‫از پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه مقایســه کــردن خودتــان‬ ‫بــا کســی کــه تصــور می کنیــد زندگــی بهتــری دارد و موفق تــر‬ ‫اســت باعــث می شــود افــراد بیشــتری را پیــدا کنیــد کــه از شــما‬ ‫خوشــبخت تر و موفق ترنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬تصــور ذهنی تــان بــرای‬ ‫مقایســه کــردن خودتــان بــا دیگــران ســبب می شــود مــدام‬ ‫متوجــه ضعف هــا و ایرادهــای خودتــان بشــوید‪.‬‬ ‫پنــج راهــکار اثربخــش بــرای رهایــی از مقایســه کــردن خــود‬ ‫بــا دیگــران‬ ‫اگــر دســت از مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران برداریــد‪ ،‬از‬ ‫زندگی تــان رضایــت بیشــتری خواهیــد داشــت؛ امــا چطــور‬ ‫می توانیــم در حالــی کــه بــا تصاویــر شــاد و خنــدان افــراد در‬ ‫رســانه های اجتماعــی مواجــه هســتیم دســت از مقایســه‬ ‫کــردن خــود بــا دیگــران برداریــم؟ در ادامــه‪ ،‬بــه پنــج گامــی کــه‬ ‫بایــد در ایــن راه برداریــد اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تمرکز بیرونی را به تمرکز درونی تغییر دهید‬ ‫برگردانــدن نگاهتــان از بیــرون بــه درون کار اســانی نیســت‪،‬‬ ‫امــا ارزش امتحان کــردن را دارد‪ .‬بایــد دســت از مقایســه کــردن‬ ‫خــود بــا دیگــران برداریــد‪ ،‬زیــرا فقــط خودتــان می توانیــد بــه‬ ‫خودتــان اعتبــار ببخشــید‪ .‬ممکــن اســت ایــن کار کـم ارزش بــه‬ ‫نظــر برســد‪ ،‬امــا بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون ایــن ایــده را امتحــان نکرده ایــد یــا از تصــور اینکــه‬ ‫بــا خودتــان تعامــل داشــته باشــید می ترســید‪ ،‬مطمئنــا اجــرای‬ ‫ایــن ایــده در زندگی تــان خیلــی ســخت خواهــد بــود‪ .‬بهتریــن‬ ‫کار بــرای شــروع ایــن اســت کــه بــا مدیتیشــن یــا هــر روش‬ ‫دیگــری کــه می شناســید بــا خودتــان خلــوت کنیــد‪ .‬ســپس بــا‬ ‫ایــن پرســش پیــش برویــد کــه «اثــرات بیرونـی ای که خواســته‬ ‫یا ناخواســته اجازه داده ام من را هدایت کنند چه هســتند؟»‬ ‫بــه موقعیت هایــی فکــر کنیــد کــه باعــث شــده اند خودتــان را با‬ ‫فــرد دیگــری مقایســه کنیــد‪ .‬ایــا بیشــترین زمانــی کــه خودتــان‬ ‫را مقایســه کرده ایــد در گشــتن در صفحــات رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــوده؟ ایــا فــرد خاصــی هســت کــه دائمــا از خــود‬ ‫و زندگ ـی اش تعریــف می کنــد یــا ســواالتی از شــما می پرســد‬ ‫کــه ســبب می شــود احســاس کنیــد از او پایین تریــد؟ یــا شــاید‬ ‫انجــام بعضــی کارهــا مثــل گشـت زنی در فروشــگاه ها و رفتــن‬ ‫بــه محله هــای ثروتمندنشــین اســت کــه باعــث می شــود از‬ ‫زندگی تــان ناراضــی باشــید‪.‬ادامه دارد‪...‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :328‬بســیاری از مــا زنــان‬ ‫وقتــی در خیابــان‪ ،‬اتوبــوس یــا جاهــای دیگــر‬ ‫تنهــا هســتیم‪ ،‬اســترس داریــم‪ .‬بعضی هــا‬ ‫هــم چــون قبــا ازار و اذیــت جســمی یــا‬ ‫هــر نــوع حملــه دیگــر را تجربــه کرده انــد‪،‬‬ ‫از مکان هــای خلــوت یــا تاریــک می ترســند‪.‬‬ ‫ازار و شــکنجه کالمــی نیــز بســیاری از زنــان‬ ‫را ناراحــت می کنــد‪ .‬ممکــن اســت هرگــز در‬ ‫موقعیتــی قــرار نگرفتــه باشــید کــه احســاس‬ ‫ناامنــی و تــرس کنیــد‪ ،‬امــا دانســتن حــرکات‬ ‫دفــاع شــخصی خیابانــی بــرای دفــاع از خــود‬ ‫الزم اســت‪.‬‬ ‫‪.۵‬‬ ‫اگر از پشت شما را گرفتند چه؟‬ ‫مهاجمــان اغلــب از پشــت می ایند‬ ‫تــا بازوهــای قربانــی را بگیرنــد تــا او‬ ‫نتوانــد حرکــت کنــد‪ .‬بــرای اینکــه خــود را ازاد‬ ‫کنیــد‪ ۳ ،‬روش وجــود دارد‪:‬‬ ‫روش اول‪:‬‬ ‫ســریع خــم شــوید‬ ‫و ســعی کنیــد‬ ‫بــا پشــت ســر بــه مهاجــم ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫اگــر نمی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫اشــکالی نــدارد‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه‬ ‫مهاجــم را مجبــور کنیــد یکــی از پاهــای خــود‬ ‫را جلــو بگــذارد‪ .‬حــاال ســریع خــم شــوید‪ ،‬پای‬ ‫او را بگیریــد‪ ،‬بلنــد شــوید و ان را بــا خــود‬ ‫بکشــید‪ .‬اکنــون مهاجــم تعــادل خــود را از‬ ‫دســت می دهــد و بــه زمیــن می افتــد‪.‬‬ ‫روش دوم‬ ‫ایــن اســت کــه‬ ‫دوبــاره بــه جلــو‬ ‫خــم شــوید‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود وزن‬ ‫شــما بیشــتر شــود و مهاجــم نتوانــد شــما‬ ‫را بلنــد کنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬راحت تــر‬ ‫می توانیــد بــا ارنج هایتــان بــه صــورت مهاجــم‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬بــا ایــن حرکــت‪ ،‬شــما فاصلــه‬ ‫کافــی بــرای ضرب ـه زدن بــه صــورت یــا کشــاله‬ ‫ران مهاجــم را داریــد‪.‬‬ ‫روش سوم‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه از طریــق تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل می شــود و‬ ‫گســترش می یابــد‪ .‬در اکثــر افــراد‪ ،‬عالئــم کرونا نســبتا خفیف اســت و‬ ‫ن حــال‪ ،‬افــراد‬ ‫بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا به کرونــا‪ ،‬عوارض شــدیدتری را‬ ‫تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعــد از توضیحــی کوتــاه دربــاره انــواع بیمــاری‬ ‫دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه دیابــت و کرونــا بــه‬ ‫دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف‬ ‫دیابت؛ تفاوت‬ ‫نوع‪ ،۱‬نوع ‪۲‬‬ ‫و نوع بارداری‬ ‫دیابــت بیمــاری پیچیــده ای اســت کــه غــدد درون ریــز‪ ،‬قلــب‬ ‫و عــروق و متابولیســم بــدن را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫حساســیت بــدن را بــه انســولین کــم می کنــد‪ .‬انســولین‬ ‫هورمونــی اســت کــه در لوزالمعــده ســاخته می شــود و بــه بــدن‬ ‫کمــک می کنــد کربوهیدرات هــا (قندهــا یــا گلوکــز) را تجزیــه و‬ ‫ذخیــره کنــد‪ .‬مقاومــت بــه انســولین ســبب التهــاب می شــود‪.‬‬ ‫التهــاب دفــاع طبیعــی بــدن بــرای بهبــود اســت‪ .‬ایــن التهــاب در‬ ‫مرحلــه بعــدی موجــب افزایــش مقاومــت بــه انســولین می شــود‪.‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان‪ ،‬ایــن کشــاکش مــداوم بــه قلــب‪ ،‬کلیه هــا‪،‬‬ ‫لوزالمعــده و ســایر اندام هــای حیاتــی اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫رابطه انواع دیابت و کرونا‬ ‫ایــن اســت کــه‬ ‫باســن خــود‬ ‫ضربــه ارنــج یکــی از خطرناک تریــن ضربه هــا‬ ‫در دفــاع شــخصی خیابانــی اســت‪ .‬اگــر‬ ‫مهاجــم از کنــار بــه شــما نزدیــک شــد‪ ،‬بــا یــک‬ ‫حرکــت قــوس دار بــه گیجــگاه‪ ،‬فــک یــا بینــی‬ ‫او ضربــه بزنیــد‪ .‬بــا ایــن ضربــه‪ ،‬مهاجــم چنــد‬ ‫قــدم عقــب خواهــد رفــت‪ .‬حــاال بــه شــکم یــا‬ ‫ســینه او ضربــه بزنیــد‪ .‬ضربــات ارنــج به قــدری‬ ‫قوی انــد کــه هــر حریفــی را از پــا درمی اورنــد‪.‬‬ ‫‪.۷‬‬ ‫اگــر مهاجــم شــما را بــه دیــوار‬ ‫هــل داد چــه کار کنیــد؟‬ ‫خیلــی اوقــات اتفــاق می افتــد کــه مهاجمــان‬ ‫ســعی می کننــد قربانیــان خــود را به گوشـه ای‬ ‫بــرده یــا انهــا را بــه دیــوار فشــار دهنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬الزم اســت اســیب پذیرترین‬ ‫مکان هــا را بــه خاطــر بســپارید و بســته بــه‬ ‫موقعیــت خــود‪ ،‬بــه یکــی از انهــا ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫اگــر دســت های مهاجــم باالســت‪ ،‬کــف‬ ‫دســت خــود را صــاف کنیــد و بــه زیربغــل او‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از دس ـت های شــما پاییــن اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ســینه‪ ،‬گــردن یــا فــک مهاجــم‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن و قدرتمندتریــن ضربه هــا‪،‬‬ ‫ضربــه بــا ســر اســت‪ .‬کمــی خــم شــوید تــا از‬ ‫مهاجــم پایین تــر باشــید‪ .‬ســپس ســریع بــا‬ ‫زمانی کــه بــدن انســولین‬ ‫کافــی نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫مجبــور می شــود به جــای‬ ‫دریافــت انــرژی از قنــد‪،‬‬ ‫از چربــی انــرژی ِ موردنیــاز‬ ‫خــود را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫کتون هــا (‪ )Keton‬مــوادی‬ ‫شــیمیایی هســتند کــه‬ ‫بــدن هنــگام تجزیۀ چربی‬ ‫و تبدیــل ان بــه انــرژی‬ ‫تولیدشــان می کنــد‪ .‬وقتی‬ ‫کتــون در خــون جمــع‬ ‫شــود‪ ،‬ان را اســیدی تر‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫ممکــن اســت بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫توصیــه می شــود افــرادی‬ ‫کــه دیابــت نــوع ‪ ۱‬دارنــد‪ ،‬در مواقعــی کــه بیمارنــد یــا قنــد خونشــان‬ ‫باالتــر از ‪ ۲۴۰‬میلی گــرم در دسـی لیتر اســت‪ ،‬هــر ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬ســاعت یــک‬ ‫ بــار میــزان کتــون خــود را اندازه گیــری کننــد‪.‬‬ ‫دیابت نوع ‪۲‬‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۲‬متداول تریــن نــوع دیابــت اســت کــه بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪۹۵‬‬ ‫درصــد از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری را دربرمی گیــرد‪ .‬ایــن نــوع از بیمــاری‬ ‫انســولین موجــود‬ ‫کافــی انســولین یــا اســتفادۀ کارامــد از‬ ‫از تولیــد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬دیابــت نــوع ‪ ۲‬به صــورت ژنتیکــی یــا بــر اثــر رژیــم‬ ‫غذایــی‪ ،‬ســبک زندگــی و عوامــل محیطــی ایجــاد می شــود‪ .‬ســطح قنــد‬ ‫ـون بســیاری از افــراد لــب مــرز دیابــت اســت‪ .‬تغییــر عــادات غذایــی‪،‬‬ ‫خـ ِ‬ ‫ورزش یــا پیــاده روی بیــش از ‪ ۱۵۰‬دقیقــه در هفتــه بــه چنیــن افــرادی‬ ‫کمــک می کنــد ســطح قنــد خونشــان را در حــد نرمــال نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات پژوهشــگران امریکایــی نشــان می دهــد که متاســفانه‬ ‫‪ ۳‬درصــد از کســانی کــه دیابــت دارنــد‪ ،‬بیمــاری خــود را‬ ‫دسـت کم ‪ ۰‬‬ ‫‪ ۷‬درصــد از انهــا هــم بــه اهدافــی‬ ‫به خوبــی مدیریــت نمی کننــد‪ ۰ .‬‬ ‫کــه تعییــن می کننــد پایبنــد نمی ماننــد‪ .‬اکثــر افــرادی کــه بــه‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۲‬مبتــا هســتند‪ ،‬بــرای اینکــه ســطح قنــد خــون خــود‬ ‫را کنتــرل کننــد‪ ،‬بایــد دارو مصــرف کننــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه تزریــق انســولین هــم احتیــاج پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪۴۲۵‬میلیــون نفــر در دنیــا دیابــت دارنــد‪ .‬نــوع ‪ ۱‬و نــوع ‪۲‬‬ ‫دیابــت اصلی تریــن انــواع ایــن بیماری انــد‪ .‬برخــی بانــوان نیــز در‬ ‫طــول دوران بــارداری خــود دیابــت را تجربــه می کننــد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫بــه توضیــح هرکــدام از انــواع ایــن بیمــاری می پردازیــم‪.‬‬ ‫اگــر فــردی کــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬دارد بــه کرونــا مبتــا شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫پزشــک خــود را مطلــع کنــد‪.‬‬ ‫دیابت نوع ‪۱‬‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۱‬هــم در کــودکان و هــم در بزرگ ســاالن مشــاهده‬ ‫می شــود‪ .‬حــدود ‪ ۱۰‬درصــد از تمــام افــرادی کــه دیابــت دارنــد بــه‬ ‫نــوع اول ایــن بیمــاری مبتــا هســتند‪ .‬ایــن نــوع از دیابــت‪ ،‬یــک‬ ‫بیمــاری خودایمنــی اســت کــه باعــث می شــود سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫ســلول های بتــای لوزالمعــده را از بیــن ببــرد‪ .‬ایــن اتفــاق ســبب‬ ‫ـولین کمــی تولیــد شــود یــا به کلــی تولیــد‬ ‫می شــود هورمــون انسـ‬ ‫ِ‬ ‫نشــود‪ .‬چنیــن افــرادی مجبــور می شــوند هــر روز انســولین تزریــق‬ ‫کننــد تــا ســطح ایــن هورمــون را در حــد ســالم نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫دیابت بارداری‬ ‫دیابــت بــارداری عمومــا در دوره بــارداری پدیــدار می شــود و پــس از‬ ‫زایمــان هــم از بیــن م ـی رود‪ .‬گفتــه می شــود افــرادی کــه در دوران‬ ‫بارداری شــان تجربه بیماری دیابت را داشــته باشــند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫در اینــده بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬مبتــا شــوند‪ .‬احتمــال بــروز عــوارض‬ ‫بــرای فــردی کــه دیابــت بــارداری دارد و بــه کرونــا هــم مبتــا شــده‬ ‫باالســت‪ .‬هرکســی کــه مالحظاتــی دارد‪ ،‬بایــد بــرای کاهــش خطــر‬ ‫عفونــت و عــوارض‪ ،‬بــا تیــم پزشــکی خــود مشــورت کنــد‪.‬‬ ‫البتــه دربــاره ایــن ‪ ۳‬نــوع از دیابــت‪ ،‬بایــد بــه ایــن موضــوع‬ ‫توجــه شــود کــه ســن بیمــار‪ ،‬ســطح پیشــرفت بیمــاری و میــزان‬ ‫پیشــانی خــود بــه فــک او ضربــه بزنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫حرکــت فــورا مهاجــم را گیــج می کنــد و شــما‬ ‫می توانیــد فــرار کنیــد‪.‬‬ ‫موثرتریــن ضربه هــا در دفــاع شــخصی‬ ‫خیابانــی‬ ‫‪ .۱‬ضربه با دسته کلید‬ ‫اســتفاده از ســوییچ خــودرو یکــی از‬ ‫ســاده ترین راه هــا بــرای دفــاع از خــود‬ ‫اســت‪ .‬اگــر شــب احســاس ناامنــی می کنیــد‪،‬‬ ‫کلیدهایتــان را بــرای ضربــه زدن امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫برای این کار‪ ،‬حلقه ســوییچ خود را در حالی‬ ‫کــه کلیدهــا از کنــار دســتتان بیرون انــد در‬ ‫دســت بگیریــد و ســپس ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ضربه با کف دست‬ ‫بــا ایــن حرکــت می توانیــد بــه بینــی یــا گلــوی‬ ‫مهاجــم ضربــه بزنیــد‪ .‬ابتــدا مقابــل مهاجــم‬ ‫قــرار بگیریــد‪ .‬مــچ دســت خــود را بــه بــاال خــم‬ ‫کنیــد‪ .‬ضربــه بزنیــد و ســریع دســت خــود را‬ ‫عقــب بکشــید تــا ســر مهاجــم بــه بــاال و عقــب‬ ‫رود تــا شــما به راحتــی فــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضربه با ارنج‬ ‫اگــر مهاجــم بــه شــما نزدیــک اســت و‬ ‫نمی توانیــد بــه او مشــت یــا لگــد بزنیــد‪ ،‬از‬ ‫ارنــج خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫ابتــدا بایــد پاهایتــان را ثابــت نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ســپس بــازوی خــود را خــم کنیــد‪ ،‬به ســمت‬ ‫جلــو برویــد و ارنــج خــود را بــه گــردن‪ ،‬خــط‬ ‫فــک‪ ،‬چانــه یــا شــقیقه مهاجــم بزنیــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کار‪ ،‬مهاجــم دســت خــود را شــل می کنــد و‬ ‫شــما می توانیــد فــرار کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬می توانیــد ارنــج را تــا ارتفــاع‬ ‫شــانه بلنــد کنیــد‪ .‬روی یــک پــا بچرخیــد و بــا‬ ‫جلــوی ارنــج خــود بــا قــدرت ضربه بزنیــد‪ .‬برای‬ ‫انجــام ایــن حرکــت از پهلــو و عقــب‪ ،‬مطمئــن‬ ‫شــوید هــدف را می بینیــد‪ .‬ارنجتــان را بــاال‬ ‫بیاورید و پای مخالفتان را بچرخانید‪ .‬سپس‬ ‫بــا قســمت پشــتی ارنــج ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫انوشه نوروزی‬ ‫مدیریــت دیابــت در بــروز عــوارض کرونــا اثرگذارنــد‪ .‬فقــط ‪۱‬‬ ‫معیــار به تنهایــی بــرای بررســی احتمــاالت کافــی نیســت‪.‬‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نتایج تحقیقات درباره رابطه این دو بیماری‬ ‫کرونــا ویروســی جدیــد اســت‪ .‬هر روز نکته های جدیــدی درباره ان‬ ‫و نحــوه کنترلــش یــاد می گیریــم‪ .‬اثــری کــه کرونــا روی بیماری هــای‬ ‫خــاص ماننــد دیابــت دارد نیــز هنــوز کامــا مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫تاکنون نتیجه هیچ تحقیقی نشــان نداده که افراد دیابتی بیشــتر‬ ‫از ســایرین در معــرض ابتــا بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫انچــه تــا ایــن لحظــه مشــخص شــده ایــن اســت کــه افــرادی‬ ‫کــه بــه برخــی بیماری هــای زمینــه ای مبتــا هســتند ممکــن‬ ‫اســت عــوارض شــدیدتری در ابتــا بــه کرونــا تجربــه کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫بیماری هــای زمین ـه ای شــامل دیابــت‪ ،‬مشــکالت قلبــی‪ ،‬چاقــی‬ ‫و بیماری هــای مزمــن کلیــه اســت‪ .‬هرچــه وضعیــت ســامتی‬ ‫عــوارض وخیم تــر در او‬ ‫احتمــال تجربــۀ‬ ‫فــرد پیچیده تــر باشــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫باالتــر مـی رود؛ مثــا فــرد هــم بیمــاری قلبــی داشــته باشــد و هــم‬ ‫دیابــت‪ .‬افــراد مســن نیــز در صــورت ابتــا بــه کرونــا در همیــن‬ ‫دســته بندی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫طبــق شــواهد موجــود در مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا‬ ‫(‪ ،)CDC‬ایــن موضــوع دربــاره افــرادی کــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬دارنــد‬ ‫بیشــتر صــدق می کنــد‪ .‬افــرادی نیــز کــه دیابــت نــوع ‪ ۱‬دارنــد یــا‬ ‫باردارنــد ممکــن اســت به احتمــال بیشــتری عــوارض کرونــا را تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه داده هــا در ایــن مــورد چنــدان اتکاپذیــر نیســت‪.‬‬ ‫بــدن افــرادی کــه دیابــت دارنــد‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬عفونت هــا در‬ ‫ِ‬ ‫جدی تــر بــروز می کننــد‪ .‬یکــی از دالیلــش ایــن اســت کــه دیابــت‬ ‫روی عملکــرد سیســتم ایمنــی اثــر می گــذارد و کار بــدن را بــرای‬ ‫مبــارزه بــا ویــروس ســخت تر می کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬دیابــت ســطح‬ ‫قنــد خــون را افزایــش می دهــد‪ .‬فدراســیون بین المللــی دیابــت‬ ‫بیــان می کنــد کــه ممکــن اســت ویــروس کرونــا در محیطــی کــه‬ ‫گلوکــز خــون باالیــی وجــود دارد بهتــر رشــد کنــد‪.‬‬ ‫دیابــت بــدن را به طــور دائمــی در ســطحی از التهــاب نگــه‬ ‫مــی دارد‪ .‬همیــن موضــوع ســبب می شــود بهبــودی هــر نــوع‬ ‫عفونتــی کندتــر رخ دهــد‪ .‬ســطح قنــد خــون بــاال‪ ،‬به همــراه‬ ‫حالــت التهــاب مــداوم‪ ،‬درمــان بیماری هایــی ماننــد کوویــد ‪ ۱۹‬را‬ ‫ســخت تر می کند‪.‬ادامــه دارد‪..‬‬ صفحه 6 ‫رالــی (‪ )Rally‬موزیــا بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی کــه‬ ‫«بــرای ایجــاد منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا» و مــوارد دیگــر طراحــی شــده انــد‪ ،‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫موزیــا از انتشــار یــک بســتر جدیــد اشــتراک داده هــا بــه نــام ‪ Rally‬خبــر داده کــه بــرای ایجــاد کنتــرل بیشــتر‬ ‫بــر روی نحــوه بــه اشــتراک گــذاری داده هــای کاربــران طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزونــه فایرفاکــس بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی اختصــاص‬ ‫دهنــد کــه در ســاخت منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا و «حتــی سیاســت هــای بالقــوه افــرادی کــه ماننــد شــما بــرای‬ ‫ایجــاد اینترنــت بهتــر و مقابلــه بــا فــن اوری اســتثنایی توانمنــد شــوند‪ »،‬اهــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد پلتفرم‬ ‫اشتراک اطالعات‬ ‫حریم خصوصی در‬ ‫‪Firefox‬‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫دستگیریعاملین‬ ‫جذب هدفدار افراد‬ ‫برای عضویت در‬ ‫سایت هایشرطبندی‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:326‬‬ ‫ه ‪‎‬‏اجــرت المثــل ایــن مــکان‪،‬‬ ‫همــان طــور کـ ‪‎‬‏‬ ‫مادامــی کــه زیردســت او اســت و تســلیم‬ ‫» ‏‪ ‎.‬و در‬ ‫مالــک نکــرده‪ ،‬بــر او می باشــد ‪‎‬‏‬ ‫مســاله ‏‏‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل‬ ‫نیــز چنیــن فرمــوده انــد‪« :‬کســانیکه خانــه‬ ‫یــا دکان یــا غیــر انهــا را از صاحبانــش اجــاره‬ ‫می کننــد‪.‬‏مــدت اجــاره کــه بــه ســر رســید‪،‬‬ ‫صاحــب محــل ‪،‬‬ ‫حــرام اســت بــدون اذن‬ ‫ِ‬ ‫در انجــا اقامــت کنــد‪ .‬و بایــد محــل را فــورا‬ ‫بــا عــدم رضایــت ‏صاحبــش تخلیــه کنــد‪.‬‬ ‫و اگــر نکنــد غاصــب و ضامــن مثــل مــال‬ ‫االجــاره ان هســتند‪ .‬و بــرای انهــا بــه هیــچ‬ ‫وجــه حقــی شــرعا نیســت‪.‬‏چــه مــدت اجــاره‬ ‫انهــا کوتــاه باشــد یــا طوالنــی و چــه بــودن‬ ‫انهــا در مــدت اجــاره موجــب زیــادت ارزش‬ ‫محــل شــده باشــد و یــا نــه و چــه‏بیــرون‬ ‫رفتــن از محــل موجب نقص در تجارتشــان‬ ‫باشــد یــا نــه « و یــا در مســاله یــک از‬ ‫بــاب ســرقفلی کتــاب تحریــر الوســیله‬ ‫می‏فرمایــد‪« :‬اجــاره کــردن عین مســتاجره‪،‬‬ ‫دکان باشــد یــا خانــه یــا غیــر ان حقــی بــرای‬ ‫مســتاجر در انهــا ایجــاد نمی شــود طــوری‬ ‫کــه حــق‏اخــراج کــردن او را بعــد از انقضــاء‬ ‫مــدت اجــاره نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫طوریکــه مــدت بقــاء و تجــارت مســتاجر‬ ‫در محــل کســب‪ ،‬طوالنــی‏شــود‪ .‬یــا اینکــه‬ ‫وجاهــت و قــدرت و نفــوذ تجــاری او ســبب‬ ‫جلــب توجــه مــردم بــه محــل کســب او‬ ‫شــوند‪ .‬از انهــا بــرای مســتاجر‏نســبت بــه‬ ‫اعیــان‪ ،‬حقــی ایجــاد نمیشــود پــس اگــر‬ ‫مــدت اجــاره تمــام شــود‪ .‬بــر مســتاجر‬ ‫واجــب اســت کــه محــل را تخلیــه کــرده‬ ‫و بــه‏صاحبــش تســلیم کنــد و اگــر بــدون‬ ‫رضایــت مالــک در محــل مذکــور بمانــد‬ ‫غاصــب گناهــکار محســوب می شــود وی‬ ‫ضامــن عیــن ‏مســتاجره اســت و حتــی‬ ‫اگــر بوســیله افــات اســمانی تلــف شــود‪.‬‬ ‫همچنانکــه تــا زمانیکــه عیــن مســتاجره‬ ‫را بــه مالــک ان تحویــل نــداده ‏اجــرت‬ ‫المثــل ان بــر عهــده مســتاجر اســت‪».‬‬ ‫چنانکــه مالحظــه می شــود حضــرت‬ ‫امــام خمینــی (ره)در تحریــر الوســیله‬ ‫می فرماینــد‪ :‬اجــاره‏بــرای مســتاجر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫حقــی نمی کنــد ‪ .‬در حالیکــه قانونگــذار در‬ ‫ســنه ‪ 1339‬مقــرر می نمایــد ‪ ،‬ایجــاد حقــی‬ ‫بــه نــام کســب و پیشــه‏می کنــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه بعــد از انقضــای مــدت اجــاره‪،‬‬ ‫تخلیــه مســتاجر‪ ،‬موکــول بــه مطالبــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه از مالــک ‏می گــردد‪.‬‬ ‫امــام(ره) در ادامــه می فرماینــد‪« :‬طوالنــی‬ ‫شــدن مــدت اجــاره» و یــا «ابــرو و قــدرت‬ ‫تجــاری مســتاجر»‪ ،‬ســبب ایجــاد حقــی‬ ‫نمی شــود‪.‬درحالیکه‬ ‫مســتاجر‬ ‫‏بــرای‬ ‫قانونگــذار ســنه ‪ 1339‬بــدون توجــه بــه‬ ‫قانــون مدنــی و اصــل ازادی اراده ‪ ،‬مقــرر‬ ‫میــدارد که‏‏»ابــرو و نــام و اوازه و قــدرت و‬ ‫توانایــی تجــاری مســتاجر « ایجــاد حقــی‬ ‫بــه نــام حــق کســب و پیشــه می کنــد!! و‬ ‫برخــاف قانــون‏مدنــی اصــل را بــر اســتمرار‬ ‫مــدت اجــاره اســتوار می کنــد ‪ .‬در حالیکــه‬ ‫ت‬ ‫امــام ره مــی فرمایــد‪« .‬اصــل» در رعایـ ِ‬ ‫ت اجــاره اســت ‏و نــه اســتمراری کــه‬ ‫مــد ِ‬ ‫تراضــی نشــده اســت‪ .‬بــه همیــن ســبب‬ ‫تکلیــف فرمــود کــه مســتاجر پــس از‬ ‫پایــان مــدت اجــاره ‪ ،‬مکلــف بــه ‏تخلیــه‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد کــه‬ ‫قانونگــذار وقــت‪ ،‬تراضــی مالــک و مســتاجر‬ ‫را در تعییــن مــدت اجــاره نادیــده گرفـت‏‪،‬‬ ‫و انقضــاء مــدت اجــاره را بالاثــر نمــود‪.‬‬ ‫مضافــا قانونگــذار ســنه ‪ 1339‬بــه ایــن‬ ‫ســبب کــه محــل کســب‪ ،‬ناشــی از ابــرو و‬ ‫‏قــدرت تجارتــی و فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫اســت‪ ،‬مالــک را مجبــور بــه پرداخــت‬ ‫وجهــی تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــه مســتاجر ‏نمــود‪ .‬اگرچــه در ســالهای‬ ‫نخســتین وضــع حــق کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫فــرض قانونگــذار تاحــدودی عاقالنــه و‬ ‫عادالنــه می نمــود‪ .‬لیکــن‏ایجــاد ایــن حــق‪،‬‬ ‫بــه مــرور زمــان مستمســکی بــرای طوالنــی‬ ‫شــدن اجــاره بیــش از مــدت اجــاره و عــدم‬ ‫امــکان تخلیــه مــورد اجــاره و ‏برتــری مــن‬ ‫غیــر حــق مســتاجر‪ ،‬بــر مالــک گردیــد‪.‬‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره عــاوه بــر‬ ‫بــار شــرعی‪ ،‬قائــم بــر «بنــاء عقــاء»‏بــوده‬ ‫اســت‪ .‬زیــرا از اینکــه مســتاجری بــدون‬ ‫پرداخــت مبلــغ اولیــه ای‪ ،‬بیــش از مــدت‬ ‫اجــاره در محــل کســب باقــی بمانــد و‬ ‫بــه‏هنــگام تخلیــه نیــز چنــد برابــر اجــاره‬ ‫پرداختــی خــود تحــت عنــوان حــق کســب و‬ ‫پیشــه از مالــک مطالبــه کنــد ‪ ،‬بــا عقالنیــت‬ ‫انطباقــی‏نداشــته اســت‪ .‬لیکــن بــه تدریــج‬ ‫کــه قــدرت مســتاجر کمرنــگ و قــدرت مالک‬ ‫فزونــی گرفــت ‪ .‬حــق کســب و پیشــه‪ ،‬حتــی‬ ‫بــه دلیــل ‏فرضیــه خــود قانونگــذار هــم‬ ‫مشــروعیت خــود را از دســت داد‪ .‬فتــوای‬ ‫امــام (ره) موجــب شــد ‪.‬‏‪..‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری عامــان ترغیــب و‬ ‫جــذب هدفــدار کاربــران بــه منظــور عضویــت در‬ ‫ســایت های شــرطبندی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتاســرهنگ حســنوند اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای مقابلــه بــا فعــل مجرمانــه‬ ‫قمــارو شــرط بنــدی در فضــای مجــازی ایــن پلیــس‬ ‫تعــداد دو نفــر از گرداننــدگان ســایت های مذکــور‬ ‫را شناســایی نمــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ادامــه حســب دســتور‬ ‫مقــام قضایــی متهمیــن بــه ایــن پلیــس احضــار‬ ‫و پــس از اخــذ اظهــارات‪ ،‬نتیجــه جهــت ســایر‬ ‫اقدامــات تحویــل مقــام قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســنوند ادامه داد‪ :‬شــگرد متهمین در‬ ‫ایــن اقــدام مجرمانــه اینگونه بــوده که در تبلیغات‬ ‫خــود بــا دادن وعــده هایــی فریبنــده نظیــر دریافت‬ ‫ســودهای کالن بــه مخاطبــان و ســوژه های‬ ‫انتخابــی‪ ،‬لینک هــای اختصاصــی را تحــت عناویــن‬ ‫انفجــار‪ ،‬بت زنــی‪ ،‬پیش بینــی و ‪ ...‬در ســایت های‬ ‫شــرط بندی و قمــار طراحــی کــرده و ســعی بــه‬ ‫جــذب افــراد نــااگاه بــرای ســرمایه گذاری در ایــن‬ ‫حــوزه داشــتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬روش گرداننــدگان چنین ســایت هایی‬ ‫تغییــر کــرده و در ازای برنــده شــدن شــخص بــا‬ ‫دریافــت شــماره کارت فــرد برنــده جهــت ترغیــب‬ ‫بــه بــازی مجــدد شــماره کارت مذکــور بــه عنــوان‬ ‫شارژحســاب کاربــری دیگــران در ســایت های‬ ‫دیگــر شــرط بنــدی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫و شــخصی کــه بــه دنبــال بــازی می باشــد وجــه‬ ‫خــود را مســتقیم بــه حســاب برنــده اســبق واریــز‬ ‫مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫اعتیاد و افسردگی‬ ‫اعتیــــاد یکــــی از مهــــم تریــــن مشــکالت و‬ ‫بیماریهــــای قــــرن حاضــــر اســــت کــــه نگرانــــی‬ ‫وســـیعی را در ســـطح جهـــان ایجـاد کـــرده اسـت‪.‬‬ ‫علیرغـــم ان کـــه ایـــن بیمـــاری یـــا اســـیب روانـی ـ‬ ‫اجتماعـی بحـث فراوانـی وجـود دارد بـا ایـن حـال‪،‬‬ ‫بسـیاری از مـردم در ایـن مـورد اطـاع کافــی ندارنــد‬ ‫و معموال اطالعات انــان بــا اشــتباهات و ســاده‬ ‫انــگاری هــای فراوانــــی همــــراه اســــت‪ .‬اعتیـــاد‬ ‫فقـــط یـــک عـــادت ســـاده بـــه مصـــرف مـــادهای‬ ‫خـاص نیسـت بلکـه‪ ،‬نوعـی مصـرف اجبـاری مـواد‬ ‫یـــا مـــاده خاصــــی اســت‪.‬‬ ‫افســردگی یکــی از هیجانهــای معمــول انســانها‬ ‫و احساســــی اســــت کــــه در اثــــر از دســــت دادن‬ ‫و فقــدان ایجــاد میشـود‪ .‬هـر زمـان کـه انسـان‪،‬‬ ‫شـخص یـا چیـزی را از دسـت دهــد افســردگی را‬ ‫تجربــه میکنــد‪ .‬میــزان ایــن افســردگی ً متناســب‬ ‫بــــا چیــــزی اســــت کــــه از دســــت رفتــــه اســــت‪.‬‬ ‫مثــا وقتـی شـخص‪ ،‬عزیـزی را از دسـت میدهـد‬ ‫طبیعـــی اســـت کـــه دچــار غــــم و انــدوه شــدیدی‬ ‫شــود و زمانــی کــه شکســتی را در زندگـی تجربـه‬ ‫میکنـــد‪ ،‬دچـــار غـــم و انـــدوه متوســـطی میشـــود‪.‬‬ ‫چنانچــــه فــــرد بــــرای مــــدت طوالنــــی دچــــار‬ ‫افســردگی بــا شــدت زیـاد باشـد بـه حـدی کـه از‬ ‫عهـــده فعالیتهـــای معمـول خـود برنیایــــد؛ دچــار‬ ‫بیمــاری افســردگی شــده اســت‪ .‬اگرچــه درمــان‬ ‫بیمــــاری افســــردگی روشــــن و مشـــخص اســـت‬ ‫ولـــی بیمـــاری افســـردگی خطرنـــاک اســـت از ایـن‬ ‫نظـر زمینـه سـاز بسـیاری از اســیبها بــه خصــوص‬ ‫اعتیــــاد و خودکشــی اســت‪.‬‬ ‫ایــــن بیمــــاری یکــــی از مهمتریــن و شــایعترین‬ ‫انــواع افســردگی؛ و یکــی از مهمتریــن بیماریهـای‬ ‫کالهبرداری ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریالی توسط گردانندگان‬ ‫کانال تلگرامی فروش‬ ‫فال و طلسم‬ ‫پلیــس فتــا از متالشــی شــدن بانــدی کــه بــا‬ ‫راه انــدازی کانــال تلگرامــی بــا عنــوان ســرکتاب و‬ ‫گــره گشــایی اقــدام بــه کالهبــرداری ‪ 10‬میلیــارد‬ ‫ریالــی از شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫روانـی اسـت کـه بـه خصـوص در کشـور مـا منجـر‬ ‫بـــه مصـــرف؛ ســـوء مصـــرف و وابسـتگی بـه مـواد‬ ‫میشـــود‪ .‬بیمـــاری افســـردگی اساســـی بیمـــاری‬ ‫شـــایع و رایجـــی در ســـطح جهـــان اســـت بـــه‬ ‫طـــوری کـــه بیـــن ‪ 10‬تـــا ‪ 12‬درصـــد مـــردان و ‪ 20‬تـــا‬ ‫‪ 25‬درصـد زنـان زمانـی در طـول عمـر خـود دچـار‬ ‫ایـــن بیمـــاری میشـــوند‪ .‬از ان جایـی کـه بسـیاری‬ ‫از مـــردم نشـــانههای افســــردگی را نمیشناســــند‬ ‫متوجــه نمیشــوند کــه دچــار ایــن بیمــاری شــده‬ ‫اند و احســــاس غـــم‪ ،‬انـــدوه‪ ،‬خســـتگی‪ ،‬دلتنگـی‬ ‫و‪ ...‬کـــه مربـــوط بـــه ایـــن بیمـــاری اســـت انـــان را‬ ‫ازار میدهـــد و بـــه همیـــن دلیـــل بنـــا بـــه توصیـــه‬ ‫دوسـتان یـا چـاره اندیشـی خـود بـه مصـرف مـواد‬ ‫روی مــی اورنــــد تــــا کمــــی احســــاس شــــادی و‬ ‫نشــاط کننــد‪ .‬نکتــه مهــم ان اســت کــه نــه تنهــا‬ ‫بــه دنبـال مصـرف مـواد حـال انـان بهتـر نمیشـود‬ ‫بلکـــه بـــه دلیـــل مشـــکالت و مســـائل مربـوط بــه‬ ‫اعتیــاد و عــدم درمــان صحیــح افســردگی انــان‬ ‫تشــدید میشــود‪ .‬بــه مثــال زیــر دقــت کنیــد‪ :‬ش‬ ‫دانشــــجوی ســــال اخــــر دانشــــگاه اســــت کــه در‬ ‫خوابــگاه زندگــی میکنــد‪ .‬او تــرم گذشـته مشـروط‬ ‫شـده و از ایـن موضـوع بـه شـدت ناراحـت اسـت‪.‬‬ ‫او نـــه تنهـــا نگـــران ادامـــه تحصیــــل و مشــــروطی‬ ‫مجــــدد اســــت بلکــــه از خــــودش هــــم بســــیار‬ ‫ناراضــــی اســــت و بــــه علــــت ً خــــود را ســــرزنش‬ ‫میکنــد‪ .‬او شــبها بــد میخوابــد و عملکــرد ضعیــف‬ ‫تحصیلــی دائمــا مرتـب کابـوس میبینـد‪ ،‬صبحهـا‬ ‫بـــا خســـتگی و کســـالت از خـواب بیـــدار میشـود‪،‬‬ ‫احسـاسا ً غمگیـن اسـت و گاه گاه بـی دلیـل و بـا‬ ‫هر خسـتگی و کوفتگـی بـدن همیشـه بـا اوسـت‪.‬‬ ‫دائمـا موضـوع کوچکـی اشـکش جـاری میشـود‪.‬‬ ‫خـــود را موجـــود بـــی ارزش میدانـــد کـــه نمیتوانـــد‬ ‫از عهــده مســئولیتهای زندگــی خــود برایــد و بــه‬ ‫خصــوص در مقابــل دانشــجویان موفــق و شــاد‬ ‫بــــه شــــدت احســاس حقــارت میکنــــد‪ .‬او عالقه‬ ‫بــه بســیاری از فعالیتهــای قبــل را از دسـت داده‬ ‫اســـت و دیگـــر در کالس های هنـــری و ورزشـــی‬ ‫شـرکت نمیکنـد‪ .‬گوشـه گیر شـده و اوقـات کمـی‬ ‫را بـــا دوســـتان خـــود میگذرانـــد‪ .‬احسـاس میکنـد‬ ‫مشـکل او حـل نشـدنی اسـت او امیـدی بـه بهتـر‬ ‫شـــدن شـــرایطش نـــدارد‪ .‬اخیـــرا مصـــرف تریـــاک‬ ‫و حشـــیش حالـــش بهتـــر میشـــود‪ .‬او چنـد بـاری‬ ‫از ایـــن مـــواد اســـتفاده کـــرد و نـه تنهـا مشـکلش‬ ‫حـل نشـده بلکـه از ایـن کـه مـواد مصـرف میکنـد‬ ‫بیشـــتر دچـــار احســـاس حقــــارت و بــی ارزشــــی‬ ‫شــــده اســــت‪ .‬بــــرای اشــنایی بیشــتر بــا بیمــاری‬ ‫افســردگی اساســی بــه عالیم و نشــانه های زیــر‬ ‫توجــــه کنیــــد‪ :‬احســاس غم‪ ،‬غصه و افســردگی‪،‬‬ ‫کاهــش عالقــه ‪ ،‬کاهــش احســاس لــذت ‪ ،‬بــی‬ ‫اشــتهایی کــه باعــث الغــری میشــود‪ ،‬پراشــتهایی‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ارش‬ ‫ابراهیمــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی‬ ‫رصــد و پایــش فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و همچنیــن گزارش هــای ارجــاع‬ ‫شــده بــه پلیــس فتــا مشــخص شــد اشــخاصی‬ ‫بــا راه انــدازی کانــال تلگرامــی بــا تعــداد زیــادی‬ ‫عضــو از طریــق فــروش طلســم و فــال اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تشــکیل تیمــی از‬ ‫کارشناســان و تــاش شــبانه روزی وبــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای خــاص پلیســی‪،‬‬ ‫گرداننــده اصلــی کانــال تلگرامــی مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مرجــع‬ ‫قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫کــه باعــث چاقی میشــود‪ ،‬پرخوابی یــا کم خوابی‪،‬‬ ‫خــواب ناراحــت ‪ ،‬احســاس خســتگی و کوفتگــی‬ ‫در بــدن ‪ ،‬زود از کــوره در رفتــن و عصبانــی شــدن‪،‬‬ ‫کنــد شــدن حــرکات‪ ،‬تفکــر و فعالیتهــای ذهنــی‪،‬‬ ‫ناامیــدی ‪ ،‬درماندگــی ‪ ،‬کاهــش میــزان انــرژی‬ ‫و بیحالــی و احســاس ضعــف ‪ ،‬کاهــش قــدرت‬ ‫تفکــر‪ ،‬تمرکــز و تصمیــم گیــری‪ ،‬بیــزاری از خــود ‪،‬‬ ‫نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس و احســاس بی ارزشــی‬ ‫و بــی کفایتــی ‪ ،‬مرتــب بــه مــرگ و مــردن فکــر‬ ‫کــردن ‪ ،‬فکــر کــردن بــه خودکشــی یــا اقــدام بــه‬ ‫خودکشی ‪،‬توجـــه داشـــته باشـید کـه در یـک فـرد‬ ‫افسـرده همـه حالتهـای باال وجـود نـدارد چنانچــه‬ ‫در خــــود یــــا نزدیکانتــــان تعــــدادی از عالیــم و‬ ‫حالتهــــای بــاال معمــوال حــــدود پنــــج مــــورد از‬ ‫عالیم باال را میبینیــد بهتــر اســت کــه بــا پزشــک‪،‬‬ ‫روانپزشــــک‪ ،‬روانشــــناس یــــا مشــــاور تمــــاس‬ ‫بگیریــــد و در ایــــن مــــورد بــا او مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی گفــت‪ :‬زمانــی ک متهــم‬ ‫در برابــر مســتندات و ادلــه بدســت امــده‬ ‫قــرار گرفــت بــا معرفــی همدســتان خــود‬ ‫تحقیقــات پلیــس وارد فــاز جدیــدی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اعتــراف صریــح متهــم اصلــی‬ ‫پرونــده ‪ 7‬نفــر دیگــر از ادمین هــای کانــال‬ ‫شناســایی شــدند کــه بــا بررســی حســاب های‬ ‫بانکــی انها مشــخص شــد متهمان بــا تبلیغات‬ ‫فریبنــده در فضــای مجــازی و اغفــال کاربــران‪،‬‬ ‫پــس از دریافــت مبالغــی از ان هــا بــا گفتــن‬ ‫جمــات و اطالعــات معمولــی از کاربــران‪،‬‬ ‫ان هــا را فریــب می دادنــد کــه مبلغــی بیــش‬ ‫از ‪ 10‬میلیــارد ریــال توســط گرداننــدگان کانــال‬ ‫از طریــق فــروش فــال و طلســم از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪329‬‬ ‫هر انچه تاکنون درباره‬ ‫ویندوز ‪ 11‬می دانیم‬ ‫ظاهــرا ً مایکروســافت در یــک چرخــش کامــا ً غافلگیرکننــده‪،‬‬ ‫قصــد دارد به روزرســانی اینــده وینــدوز ‪ 10‬را کــه تاکنــون بــا نــام‬ ‫‪ Sun Valley ‪(21H2)‬ 10 Windows‬شــناخته می شــد‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان وینــدوز ‪ 11‬معرفــی کــرده و از موضــع قبلــی خــود مبنــی بــر‬ ‫تبدیــل وینــدوز ‪ 10‬بــه اخریــن سیســتم عامــل خود عقب بنشــیند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد‬ ‫مایکروســافت از نــام وینــدوز ‪ 11‬بــرای به روزرســانی بــزرگ بعــدی‬ ‫خــود اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬تقریبــا ًدر اینجــا اســت‪ .‬حداقــل‪ ،‬ســرانجام مــا جزئیات‬ ‫رســمی پیرامــون سیســتم عامل اینــده را می دانیــم؛ و اگــر توجــه‬ ‫زیــادی نکرده ایــد‪ ،‬چیزهــای زیــادی بــرای دانســتن وجــود دارد‪.‬‬ ‫مــا همه چیزهایــی را کــه تاکنــون در مــورد وینــدوز ‪ 11‬می دانیــم‬ ‫جمــع کرده ایــم‪ ،‬از پشــتیبانی از چنــد مانیتــور گرفتــه تــا پشــتیبانی‬ ‫از برنامــه ‪ Android‬و بایــد مشــخص کنیــم کــه ایــن لیســت بــه‬ ‫دالیــل مختلــف ب ـه روز می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت از زمــان رویــداد اولیــه وینــدوز ‪ 11‬به ســرعت‬ ‫اطالعــات بیشــتری را منتشــر کــرده و در برخــی مــوارد تغییــر‬ ‫مســیر داده اســت؛ امــا از ابتــدا‪ ،‬وینــدوز ‪ 11‬موردعالقــه بســیاری‬ ‫اســت و برخــی از مــواردی کــه چنــدان جالــب نیســتند‪ .‬فقــط زمــان‬ ‫مشــخص خواهــد شــد کــه ایــا وینــدوز ‪ 11‬چرخــه «سیســتم عامل‬ ‫خــوب‪ ،‬سیســتم عامل بــد» را کــه از وینــدوز ‪ XP‬تــا وینــدوز ‪10‬‬ ‫دیده ایــم‪ ،‬می شــکند یــا خیــر‪.‬‬ ‫به روزرســانی های رابــط کاربــر‪ :‬نگاهــی بــه وینــدوز ‪ 11‬بیندازیــد و‬ ‫یکــی از بارزتریــن تغییــرات (بــه معنــای واقعــی) مرکــز را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬مایکروســافت نــوار وظیفــه را بــه وســط منتقــل‬ ‫کــرد و هم زمــان بــا بــاز و بســته شــدن برنامه هــا‪ ،‬پویانمایی هــای‬ ‫جالــب جدیــد اضافــه کــرد‪ .‬عــاوه بر ایــن‪ ،‬نوار وظیفه بــرای حالت‬ ‫لمســی گســترش می یابــد و تمــام نمادهــا را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه ‪ Panos Panay‬مایکروســافت گفــت‪« ،‬مــا‬ ‫‪ Start‬را در مرکــز قــرار می دهیــم ‪ -‬ایــن شــمارا در مرکــز قــرار‬ ‫می دهــد‪ ».‬حداقــل ایــن اســت تــا زمانــی کــه تصمیــم بگیریــد‬ ‫ان را بــه ســمت چــپ حرکــت دهیــد؛ امــا ایــن فقــط نمادهــا‬ ‫هســتند‪ .‬در وینــدوز ‪ 11‬نمی توانیــد نــوار وظیفــه را در ســمت‬ ‫چــپ نمایشــگر خــود قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــا تــرک ‪ ،Taskbar‬تغییــر بــزرگ بعــدی‪ ،‬منــوی ســتاره‬ ‫اســت‪ .‬دیگــر کاش ـی های زنــده وینــدوز ‪ 8‬و ‪ 10‬وجــود نــدارد و‬ ‫هیچ کــس در ایــن مــورد گریــه نمی کنــد؛ امــا اکنــون‪ ،‬به جــای‬ ‫یــک لیســت ســریع از برنامه هــا‪« ،‬لیســت ایجادشــده» از‬ ‫برنامه هــا و پرونده هــای اخیــر دریافــت خواهیــد کــرد‪ .‬البتــه‬ ‫می توانیــد بــرای دســتیابی بــه منــوی کامــل برنامــه‪ ،‬روی ان‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬ســرانجام‪ ،‬مایکروســافت وقــت زیــادی را صــرف‬ ‫نشــان دادن ظاهــر شیشــه ای جدیــد وینــدوز ‪ ،11‬همــراه بــا‬ ‫گوشــه های گــرد‪ ،‬مضامیــن بهتــر و مــوارد دیگــر کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫شــامل انتقــال ویجــت ‪ News and Weather‬بــه یــک ویجــت‬ ‫نیم صفحــه ای جداشــده از نــوار وظیفــه اســت‪.‬‬ ‫امــا ممکــن اســت یکــی از مهم تریــن به روزرســانی ها پشــتیبانی‬ ‫از چنــد مانیتــور باشــد‪ .‬اکنــون وینــدوز ‪ 11‬هنــگام قطــع و وصــل‬ ‫مجــدد یــک مانیتــور خارجــی بــه یاد مـی اورد که برنامه هــای خود‬ ‫را در کجــا داشــته اید‪ .‬ایــن مســئله مشــکلی ناامیدکننــده را بــرای‬ ‫کاربــران لپ تــاپ و کارگــران هیبریــدی در همه جــا حــل می کنــد‪،‬‬ ‫صحبــت از چیدمــان پنجــره‪ ،‬وینــدوز ‪ 11‬همچنیــن گروه هــای‬ ‫جدیــدی را معرفــی می کنــد کــه ترتیــب همــه برنامه هــای‬ ‫شــمارا اســان تر می کنــد‪ .‬بــه ان مثــل مناطــق ‪ Fancy‬در برنامــه‬ ‫‪ PowerToys‬فکــر کنیــد‪ ،‬فقــط خیلــی راحت تــر اســتفاده‬ ‫می شــود (و کمــی از قــدرت کمتــری برخــوردار اســت)‬ ‫اندرویــد بــه وینــدوز ‪ 10‬می ایــد ‪:‬مایکروســافت باکمــال تعجــب‬ ‫اعــام کــرد وینــدوز ‪ 11‬برنامه هــای اندرویــدی را نصــب و اجــرا‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن شــما می توانیــد در ‪Microsoft Store‬‬ ‫بازنگــری شــده مــرور کنیــد‪ ،‬برنامه هــای ‪ Android‬را پیــدا کنیــد‬ ‫و نصــب کنیــد؛ امــا امیدهایتــان را زیــاد بــاال نبریــد‪ .‬مــا در مــورد‬ ‫برنامه هــای ‪ Google Play‬صحبــت نمی کنیــم ‪ -‬نــه ایــن برنامه هــا‬ ‫از فروشــگاه برنامــه امــازون امــده اســت؛ کــه صادقانــه بگویــم‪،‬‬ ‫مقــدار (و احتمــاال ً کیفیــت) برنامه هــای موجــود را به شــدت‬ ‫محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫هنوز هم ‪ Amazon Appstore‬در داخل فروشگاه ‪Microsoft‬‬ ‫وجــود دارد و شــما می توانیــد برنامه هــا را مــرور و نصــب کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫یــک مهنــدس مایکروســافت کــه وینــدوز ‪ 11‬را پیشــنهاد می کنــد‬ ‫می توانــد برنامه هــای اندرویــد را کنــار بگــذارد‪ ،‬گرچــه نحــوه کار‬ ‫این یــک رمــز و راز اســت‪ .‬پشــتیبانی از برنامــه ‪Android Android‬‬ ‫‪ 11‬از طریــق فنــاوری ‪ Intel Bridge‬امکان پذیــر اســت‪ .‬اگــر نگــران‬ ‫هســتید ایــن بــدان معناســت کــه ایــن فقــط در رایانه هــای‬ ‫شــخصی بــا پردازنده هــای ‪ Intel‬کار می کنــد‪ ،‬نگــران نباشــید‪.‬‬ ‫مایکروســافت می گویــد برنامه هــای اندرویــد روی پردازنده هــای‬ ‫‪ Intel، AMD‬و ‪ ARM‬کار خواهنــد کرد‪.‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫ســرهنگ ارش ابراهیمــی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫جــرم رمالــی و فالگیــری در راســتای جرایــم‬ ‫کالهبــرداری و یــا تحصیــل مــال نامشــروع‬ ‫بررســی مــی شــود چــرا کــه رمــال و فالگیــر‬ ‫بــا فریــب و تقلــب توانســته اســت امــوال فــرد‬ ‫را از دســت او خــارج کنــد کــه ایــن امربعلــت‬ ‫عــدم اطــاع و اگاهــی کافــی از تهدیــدات‬ ‫حــوزه ســایبری توســط برخــی از شــهروندان‬ ‫باعــث مــی شــود تــا کالهبــرداران در قالــب‬ ‫دعانویســی و رمالــی دکان هایــی بــرای خــود‬ ‫بــاز کــرده و از ایــن طریــق درامــد کســب کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اعــام امادگــی پلیــس فتــا در راســتای‬ ‫ارائــه مشــاوره تلفنــی و حضــوری بــه افــراد‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪cyberpolice.ir‬لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا گــزارش دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا حس‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 13‬تیر ‪ ،‬روز ملی دماوند‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 04‬جوالی ‪ 23 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 329‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬تیر ‪04-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫مین تپه ‪:‬‬ ‫میــن تپــه در ‪ 700‬متــری جنــوب غربــی روســتای‬ ‫قلمــی از توابــع دهســتا ن چهــل چــای و بخــش مرکــزی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬ایــن اثــر فرهنگــی _تاریخــی ‪ ،‬فــرم نــا‬ ‫منظــم دارای ‪ 420‬متــر طــول و ‪ 200‬متــر عــرض و‪ 20‬متــر‬ ‫ارتفــاع از ســطح زمین هــای اطــراف مــی باشــد ‪،‬کــه در‬ ‫امتــداد محــور شــرقی ‪ -‬غربــی گســترش یافتــه اســت‪ .‬مین‬ ‫تپه مرتفع ترین تپه شهرســتان مینودشــت می باشــد‪،‬که‬ ‫شــامل یــک تپــه اصلــی وچندیــن تپــه اقمــاری در جهــات‬ ‫مختلــف ان اســت قدمــت میــن تپــه بــه دوره هــای هــزاره‬ ‫اول پیــش از میــاد و تاریخــی می رســد‪.‬‬ ‫ذ) قلعه سلیمان بوقوتو ‪:‬‬ ‫قلعــه ســلیمان بوقوتــو در حــدود ‪ 3‬کیلومتــری ضلــع‬ ‫شــرقی روســتای ترســه از توابــع شــهر دوزیــن در بخــش‬ ‫کوهســارات و در بــاالی کــوه و مشــرف بــر پرتــگاه قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قلــه بــه شــماره ‪ 2806‬ثبــت ملــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬جاذبــه هــای طبیعــی و مناطــق گردشــگری‬ ‫شهرســتان مینودشــت‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه قرارگرفتــن شهرســتان مینودشــت‬ ‫دربهتریــن موقعیــت جغرافیایــی ونیــز داشــتن شــرایط‬ ‫مناســب اب و هوایــی وخــاک حاصلخیز واســتعدادهای‬ ‫خــدادای ‪،‬ایــن شهرســتان ازیــک ســوی دارای بهتریــن‬ ‫اب و هــوا دراســتان اســت ‪ ،‬و ازســوی دیگــر دارای‬ ‫مــکان هــای زیبــا و تفرجگاههــای بدیعــی مــی باشــد‪،‬که‬ ‫هــر کــدام ازانهــا ایتــی بــر قــدرت بیکــران خداونــدی‬ ‫اســت‪ .‬و بیانگــر عنایــت خداونــد در افرینش شهرســتان‬ ‫مینودشــت مــی باشــد‪ .‬بــی ســبب نیســت‪،‬که ایــن‬ ‫شهرســتان راقطعــه ای ازبهشــت خداونــد مــی خواننــد‪.‬‬ ‫الف) پارک جنگلی تنگه چهل چای ‪:‬‬ ‫تنگــه چهــل چــای کــه بــه بهشــت نیــز معــروف‬ ‫اســت کــه در فاصلــه ‪ 10‬کیلومتــری شــهر مینودشــت‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬پدیده هــای طبیعــی چهــل چــای بــا‬ ‫جنگل هــای انبــوه و بهــم فشــرده ای کــه در دامنــه کــوه‬ ‫و بســتر دره وجــود دارد‪ ،‬و جریــان رودخانــه و همچنیــن‬ ‫چشــمه های دائمــی و فصلــی فــراوان مناظــر زیبــا از‬ ‫جلوه هــای افرینــش را در پیش روی مشــتاقان طبیعت‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه دسترســی اســان‪ ،‬وجــود جــاده‬ ‫اســفالته‪ ،‬محوطــه ســازه های انجــام شــده‪ ،‬نمازخانــه‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشــتی‪ ،‬فروشــگاه های مواد غذایــی و‬ ‫رســتوران هــای ســنتی‪ ،‬وجــود چشــمه های متعــدد بــا ابــی‬ ‫خنــک و گــوارا‪ ،‬وجــود بوته هــای تمشــک در دو طرف جاده و‬ ‫البالی درختان ســبز و ســر به فلک کشــیده تنها بخشــی از‬ ‫طبیعــت زیبــای پــارک جنگلــی تنگــه چهــل چای مینودشــت‬ ‫بــوده و موقعیــت مناســبی بــرای تفــرج و تفریح مســافران‪،‬‬ ‫اهالــی منطقــه و شــهرهای مجــاور مــی باشــد‪.‬‬ ‫ب) ابشار لولوم ‪:‬‬ ‫این ابشــاردرنزدیکی روســتای لولوم در بخش‬ ‫مرکــزی شهرســتان مینودشــت و در ‪ 18‬کیلومتــری ان‬ ‫قــراردارد و ارتفــاع ان بــه حــدود ‪ 30‬متــر مــی رســد و‬ ‫زیبایــی ان نظــر گردشــگران را بــه ســوی خــود جلــب‬ ‫مــی کنــد ‪ .‬بــرای دسترســی بــه ابشــار از کنــار شــهرک‬ ‫صنعتــی مینودشــت کــه در حاشــیه جــاده بیــن المللــی‬ ‫تهــران – مشــهد واقــع اســت‪ ،‬پــس از تقریبــا ً‪ 15‬دقیقــه‬ ‫پیــاده روی از ابشــار اول لولــوم مــی تــوان بــه ابشــار دوم‬ ‫ان رســید کــه مقــداری کوتــاه تــر از ابشــار اول اســت‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫قاطــی پلوهــا از غذاهــای خودمانــی و غیر رســمی هســتند که برای انتخــاب وعده های‬ ‫معمولــی روزانــه انتخــاب مناســبی اند‪ .‬از معروف تریــن و محبوب تریــن قاطــی پلوهــا‬ ‫لوبیــا پلــو اســت‪ .‬لوبیــا پلــو اگــه خــوب طبــخ شــود‪ ،‬یکــی از خوشــمزه ترین غذاهــای‬ ‫ایرانــی اســت کــه حتــی می توانیــد در مهمانی هــا و دورهمی هــای دوســتانه نیــز ان را‬ ‫در کنــار یــک کاســه ترشــی و ســاالد شــیرازی ســرو کنیــد‪ .‬در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید‬ ‫تــا طــرز تهیــه یــک لوبیــا پلــو خــوش رنــگ و طعــم را بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده‬ ‫برنــج چهــار پیمانــه ‪/‬لوبیــا ســبز خــرد شــده ســه پیمانــه گ‪/‬وشــت چرخ کــرده‪400‬‬ ‫گــرم ‪/‬پیــاز متوســط ســه عــدد‪/‬رب گوجــه فرنگــی پنــج قاشــق غذاخــوری ‪/‬روغــن بــه‬ ‫مقــدار الزم‪ /‬نمــک‪ ،‬فلفــل‪ ،‬زردچوبــه و ادویــه بــه مقــدار الزم‬ ‫طرز تهیه لوبیا پلو‬ ‫لوبیا پلو‬ ‫مرحله اول‬ ‫لوبیــا پلــو هــم مانندعــدس پلــو از ان غذاهــای ایرانــی خوشــمزه ای اســت کــه‬ ‫حســابی پرطرفــدار اســت و ترکیــب ان باماســت همــزده ســون‪ ،‬ترشــی لیتــه یــا‬ ‫ســاالد شــیرازی فرامــوش نشــدنی اســت‪ .‬بــرای تهیــه ایــن قاطــی پلــوی محبــوب‬ ‫ابتــدا بایــد چهــار پیمانــه برنــج را بــا اب بشــویید و بــرای مدتــی کنــار بگذاریــد تــا‬ ‫خیــس بخــورد‪ .‬ســپس لوبیــا ســبز را خــرد کــرده و بــا اب و مقــدار کمــی نمــک‬ ‫روی حــرارت قــرار دهیــد تــا کامــا پختــه شــود‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه یــک ماهیتابــه نچســب برداریــد و پیاز هــا را خــرد کنیــد و داخــل‬ ‫ان بریزیــد و در کمــی روغــن تفــت دهیــد تــا نــرم شــوند‪ .‬ســپس کمــی زردچوبــه‬ ‫بــه پیــاز اضافــه کنیــد؛ الزم نیســت بــه قــدری تفــت دهیــد تــا پیــاز تــرد و حالــت‬ ‫چیپســی شــوند‪ .‬لوبیاهــای پختــه شــده را ابکــش کــرده و بــه پیــاز داغ اضافــه‬ ‫کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫بعــد از حــدود پنــج دقیقــه گوشــت چرخ کــرده را بــه لوبیــا اضافــه کنیــد و بــا یــک‬ ‫قاشــق چوبــی هــم بزنیــد تــا بــا پیــاز و لوبیاهــا مخلــوط شــده و خــوب تفــت داده‬ ‫شــود‪ .‬شــما همچنیــن می توانیــد بــه جــای گوشــت چــرخ کــرده از گوشــت تکـه ای‬ ‫گوســفندی نیــز در ایــن دســتورالعمل اســتفاده کنیــد‪ .‬گوشـت های تکـه ای را نیــز‬ ‫در همیــن مرحلــه بایــد اضافــه کنیــد و بــا ســایر مــواد در ماهیتابــه تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫در یــک تابــه بــه صــورت جداگانــه رب گوجــه را بــا مقــداری روغــن‪ ،‬نمــک‪ ،‬فلفــل‬ ‫و دارچیــن تفــت دهیــد و بــه مــواد لوبیــا اضافــه کنیــد‪ .‬بــرای پخــت ایــن غــذا‬ ‫می توانیــد ازرب گوجــه فرنگــی خانگــی اســتفاده کنیــد تــا رنــگ و طعــم بهتــری‬ ‫بــه خــود بگیــرد‪ .‬ســپس رب گوجــه فرنگــی تفــت داده شــده را بــه مایــه لوبیــا‬ ‫پلــوی خــود اضافــه کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تــا کامــا بــا هــم مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫یــک قابلمــه برداریــد و برنجــی کــه بــرای حــدودا یکســاعت خیــس خــورده شــده‬ ‫را بــا کمــی نمــک و روغــن روی حــرارت متوســط گاز قــرار دهیــد تــا بــه مــدت یــک‬ ‫ربــع تــا بیســت دقیقــه بجوشــد و قــد بکشــد‪ .‬زمانــی کــه برنــج شــما نیم پــز شــد‬ ‫ان را ابکــش کنیــد و اجــازه دهیــد تمــام اب ان کشــیده شــود‪.‬‬ ‫صنایع دستی شهرستان مینودشت‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه یکــی از‬ ‫کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نامی که به شهر مینودشت نسبت داده شده «کبود جامه» است‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امــده و‬ ‫مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان کــه توســط حمالت‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بعــد از کلمــه کبــود جامــه نــام « حاجیلــر » بــه ایــن منطقــه اطــاق‬ ‫شــد‪،‬که بنابــر منابــع موثــق حاجیلرهــا ‪ ،‬طایفــه ای از گرایلوهــا می باشــند‪،‬که‬ ‫انهــا هــم بخشــی از کبــود جامــه هــا بوده انــد‪ .‬درحقیقت‪،‬گرایلوهــا و حاجیلرها‬ ‫گروهــی ازایــات مهاجراذربایجــان بودند‪،‬کــه در زمــان صفویــه ‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫مهاجــرت گروهــی ازمــردم اســتان فــارس بــه ایــن ســامان کــوچ رانــده شــده انــد ‪.‬‬ ‫اســتفاده از نــام «ســنگر» بعــد از حاجیلــر بــوده اســت‪ .‬ســنگر‪،‬‬ ‫محلــه محــدودی دربخــش پســرک (از محــات شــهر مینودشــت) مــی باشــد‪.‬‬ ‫علــت نامگــذاری ان ایــن بــوده کــه در یــک مقطــع زمانــی خــاص بیــن مــردم‬ ‫حاجیلــر و مهــدی شــاه (یکــی ازخوانیــن فندرســک) جنگــی صــورت گرفــت ‪،‬کــه‬ ‫مــردم حاجیلــر بــه دفــاع از حریــم شــهر پرداختند‪،‬کــه کلمــه ســنگر پســرک نیــز‬ ‫بــه نوعــی بــه ایــن شــهراعالق شــد‪.‬این منطقــه از ســا ل ‪ ( 1316‬ســال ‪ 1318‬بــه‬ ‫روایــت دکتــر ســتوده ) بعــد از اســتحکام حاکمیــت رضاشــاه بــه جهــت طبیعــت‬ ‫بکروچشــم اندازهای بســیار زیبا که داشــته است‪،‬دشــت سبز‪،‬دشــت بهشــت‪،‬‬ ‫دشــت مینــو و نهایتــا ًمینودشــت نامگــذاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی شهرستان مینودشت ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت بــه لطــف داشــتن اســتعدادهای خــدادادی و‬ ‫شــرایط مســاعد اب و هوایــی و جغرافیایــی و نقــش مهمــی کــه در پیدایــش‬ ‫تمــدن و توســعه و تکویــن تاریــخ بشــری داشــته اســت‪ ،‬دارای جاذبــه هــا و‬ ‫اماکــن دیدنــی بســیاری می باشــد‪ .‬ایــن جاذبه هــا بــه جاذبه هــای تاریخــی‪،‬‬ ‫طبیعــی و گردشــگری‪ ،‬جاذبــه هــای و اماکــن مذهبــی و جاذبه هــای صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫الــف) جاذبه هــای تاریخــی شهرســتان مینودشــت ‪:‬بقایــای تمــدن و کاوشــها و‬ ‫پژوهشــهای باســتان شــناختی نشــان از یک یشــینه تاریخی بســیار کهن و غنی از‬ ‫فرهنــگ و تمــدن در ایــن مــرز و بــوم مــی دهــد‪ .‬تــا کنــون تعــدادی محوطــه‪ ،‬تپــه‪،‬‬ ‫غــار و ابنیــه تاریخــی‪ -‬فرهنگــی در ایــن شهرســتان شناســایی شــده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫تعــدادی از انهــا در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ب )تپــه بازگیــر ‪ :‬ایــن اثــر تاریخــی در روســتای بازگیــر از توابــع دهســتان چهــل‬ ‫چــای‪ ،‬بخــش مرکــزی ودر ‪ 5‬کیلــو متــری غــرب مینودشــت واقــع اســت ‪.‬تپه بازگیر‬ ‫مهمتریــن وارزشــمندترین اثــر تاریخــی _فرهنگــی منطقــه اســت ‪.‬در حقیقــت‬ ‫روســتای بازگیــر بواســطه ایــن اثــر تاریخــی _فرهنگــی در مجامــع علمــی کشــور‬ ‫شــناخته شــده اســت ‪.‬محوطــه باســتانی بازگیــر در کنــار رودخانــه علــی بــرده واقــع‬ ‫شــده وبخشــی از روســتا بــر روی محوطــه تاریخــی – فرهنگــی بازگیــر بنــا گردیــده‬ ‫و بخش هایــی ازان اختصــاص بــه زمین هــای کشــاورزی یافتــه اســت‪ .‬قعطــات‬ ‫ســفالینه بدســت امــده از ایــن محــل از نــوع چشــمه علــی بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫قدمــت ایــن محوطــه را تــا هــزاره پنجــم پیــش از میــاد عقــب می بــرد‪.‬‬ ‫در اســفند مــاه ســال ‪ 1379‬بــر اثــر حفــر چــاه فاضــاب ودر عمــق ‪10‬‬ ‫متــری تپــه و بصــورت اتفاقــی ‪ 271‬قلــم اشــیاء تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی از جنــس‬ ‫مفــرغ و مربــوط بــه هــزاره اول پ‪.‬م کشــف گردیــد‪ .‬مجــددا محوطــه توســط‬ ‫همــکاران باســتان شــناس در ســال ‪ 89‬کاوش شــد کــه تقریبــا ‪ 600‬قلــم شــی‬ ‫کشــف گردیــد‪ .‬ایــن اشــیاء جهــت نگهــداری ‪ ،‬مطالعــه و مرمــت بــه گنجینــه‬ ‫(مــوزه )گــرگان منتقــل شــده اســت ‪ .‬و بخشــی از ان در مــوزه مــردم مــردم‬ ‫شناســی و باســتان شناســی شهرســتان مینودشــت کــه در محــل پــارک شــهر‬ ‫واقــع شــده اســت جهــت بازدیــد کننــدگان بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد‪.‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی بازگیــر بــه شــماره ‪ 3547‬در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫ج) شــهرتاریخی دشــت حلقــه ‪ :‬محوطــه تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی دشــت حلقــه در‬ ‫واقــع شــهری مربــوط بــه دوره اشــکانیان اســت کــه در دوره ساســانی و اســامی‬ ‫بــاز ســازی گردیــده اســت ‪.‬ایــن شــهر تاریخــی در ‪ 12‬کیلــو متــری غــرب شــهر‬ ‫مینودشــت و در حاشــیه روســتایی بــه همیــن نــام قــرار گرفتــه اســت ‪.‬هیــات‬ ‫کاوشــهای شــهر جرجــان بــه سرپرســتی اقــای دکتــر کیانــی ‪ -‬اســتاد باســتان‬ ‫شناســی دانشــگاه تهران ‪ -‬در ســال ‪ 1353‬همزمان با ســومین فصل کاوشــهای‬ ‫شــهر جرجــان ضمــن برســی خــود موفــق بــه کشــف ایــن شــهر گردیــد ‪.‬در ســال‬ ‫‪ 1379‬هم برنامه علمی ســاماندهی کاوشــهای باســتان شناســی دشــت حلقه‬ ‫انجــام شد‪.‬شــهر دشــت حلقــه بصــورت هشــت ضلعــی نــا منظــم ســاخته شــده‬ ‫ودارای دو حصــار بــزرگ داخلــی و خارجــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن حصارهــا‬ ‫‪4‬و‪ 7‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬وایــن دو حصــار شــهر را در برگرفتــه وبــرای تامیــن امنیــت‬ ‫شــهر ســاخته شــده اســت‪.‬در فاصلــه ایــن دو حصــار خندقــی بــه عــرض ‪ 53‬متر‬ ‫کــه در برخــی جاهــا بــه ‪ 60‬متــر هــم مــی رســد ‪،‬حفرگردیــده اســت ‪.‬محیــط ایــن‬ ‫شــهر ‪ 7‬کیلــو متــر ومســاحت ان ‪ 338‬هکتــار مــی باشــد‪ .‬در قســمت جنــوب‬ ‫شــرقی شــهر دشــت حلقــه تپــه مرتفعی بــه ارتفــاع ‪20‬متر و مســاحت ‪ 3‬هکتار‬ ‫و محیــط ‪ 824‬متــر وجــود دارد ‪ ،‬کــه بــه احتمــال قــوی دژ یــا اکروپــل شــهر یــا‬ ‫همــان مرکــز حکومتــی بــر روی ایــن تپــه بنــا گردیــده اســت ‪.‬ایــن شــهر تاریخــی‬ ‫بــه شــماره ‪ 63 /5049‬در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫ج) اق چشمه مینودشت ‪:‬‬ ‫باالتــر از تنگــه چهــل چــای دو چشــمه کنــار‬ ‫هــم بنــام«اق چشــمه» بــا ابدهــی دائمــی‪ ،‬مناظــر بدیــع‬ ‫و زیبــا افریــده و موجــب عزیمــت خانواده هــای متعدد و‬ ‫گردشــگران بــه ایــن منطقــه می شــود‪.‬‬ ‫د) ماهی پران ‪:‬‬ ‫باالتــر از اق چشــمه ‪،‬رودخانــه خــود را بــه‬ ‫پاکــی کــوه چســبانیده‪ ،‬ودر فاصلــه ای ‪ 100‬متــر اب از‬ ‫داخــل مجموعــه ای ســنگی عبــور مــی کنــد ‪،‬کــه دور‬ ‫نمــای ان ابشــارهای زیبایــی مــی مانــد‪ .‬زیباتریــن وجــه‬ ‫ان تــاش ماهیهــای کوچــک اســت‪،‬که ســعی مــی‬ ‫کننــد خــود را بــا پرتــاب کــردن بــه بــاال برســانند‪،‬که ایــن‬ ‫امــر باعــث شــده تــا انجــا را «ماهــی پــران» بنامنــد‪.‬‬ ‫باتوجه به شرایط زیستی مناسب‪ ،‬شهرستان مینودشت از گذشته مهاجرپذیر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ازایــن رو قومیــت هــای مختلفــی درایــن شهرســتان زندگــی می کنند‪،‬‬ ‫بومیــان اصلــی ایــن شهرســتان‬ ‫تــات هــا یا فارســی زبانان هســتند‬ ‫کــه همــراه بــا تــرکان قزلبــاش کــه‬ ‫از دوره صفویــه بــه ایــن منطقــه‬ ‫مهاجــرت نمــوده انــد قومیــت‬ ‫اصلــی ایــن شهرســتان را تشــکیل‬ ‫داده انــد‪ .‬در ســال هــای اخیــر‬ ‫نیــز اقــوام سیســتانی و بلــوچ بــه‬ ‫قومیــت هــای شهرســتان اضافــه‬ ‫شــده انــد‪ .‬هــر کــدام از ایــن اقــوام‬ ‫صنایــع دســتی مخصوص بــه خود‬ ‫را دارنــد‪ ،‬مهمتریــن صنایع دســتی‬ ‫در شهرســتان مینودشــت عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬نوغانداری وابریشم بافی ‪ ،‬نمد‬ ‫مالی ‪ ،‬سوزن دوزی ‪ ،‬حصیر بافی‪ ،‬چلنگری ‪ ،‬گلیم بافی و بافت قالی و قالیچه‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫در بیــن صنایــع دســتی‪ ،‬ابریشــم بافــی بیشــترین هنرمنــد را در مینودشــت بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬شــرایط مطلــوب زیســتی و جغرافیایی بــرای پرورش‬ ‫کــرم ابریشــم موجــب توســعه صنعــت نوغانــداری وتولیدات ابریشــمی در منطقه‬ ‫مینودشــت وتــداوم ان شــده اســت‪.‬‬ ‫این هنر در شهرستان مینودشت به همان سبک سنتی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫و زنــان بیــش از مــردان بــه کار نوغانــداری وابریشــم بافــی مــی پردازنــد‪ .‬تاچنــد‬ ‫دهــه اخیــر پارچــه هــای ابریشــمی بیشــترین پوشــاک والبســه مــردم مینودشــت‬ ‫بویــژه زنــان را تشــکیل مــی داد‪،‬ولــی اکنــون برخــی زنــان در مراســم وجشـن ها بــه‬ ‫اســتفاده از لبــاس هــای محلــی مــی پردازنــد‪ ،‬ومهمتریــن کاربردهــای تولیــدات‬ ‫ابریشــمی در مراســم تولــد‪ ،‬ازدواج‪ ،‬ختنــه ســوران ومــرگ اســت‪.‬‬ ‫دست بافته های سنتی ابریشمی شهرستان را می توان به ‪:‬‬ ‫سر پوش که شامل‪:‬‬ ‫کاله مردانــه ‪ ،‬پیشــانی بنــد زنانــه ‪ ،‬روســری ‪ ،‬پیشــانی بنــد دخترانــه« شــاری‬ ‫ســه » کــه اطــراف ان را بــا منجــوق و ســکه تزییــن مــی نماینــد ‪ ،‬شــال ابریشــمی‬ ‫ِ‬ ‫تن پوش که شامل‪:‬‬ ‫نیم تنه ای استین بلند یراق دوزی شده زنانه به نام « کول َجه «‪ ،‬دامن شلواری یا‬ ‫« تِمان «‪ ،‬جلیقه زنانه ‪ ،‬پیراهن زنانه و مردانه ‪ ،‬پارچه سیاه و سفید یا االق باالغ‬ ‫تقسیم کرد‪.‬‬ ‫از تولیدات دیگرابریشم بافی شهرستان می توان به ‪:‬‬ ‫شامل دستمال ابریشمی ‪ ،‬کیف پول‪ ،‬سفره غذا ‪ ،‬سفره قند ‪ ،‬جا مهری ‪ ،‬بُقچه ‪،‬‬ ‫اویز ‪ ،‬انواع چادرشب ‪ ،‬دستمال ابریشمی‪ ،‬روسری ‪ ،‬انواع نوار قیطان اشاره کرد‪.‬‬ ‫از دیگــر هنرهــای ســنتی ایــن شهرســتان مــی تــوان بــه رودوزیهــای ســنتی ‪ ،‬نمــد‬ ‫مالــی ‪ ،‬قــاب بافــی ‪ ،‬چــرم دوزی ‪ ،‬چلنگــری ‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ..‬اشــاره کــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!