روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 328 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 328

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 328

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 328

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه ‪ 12 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /03‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /22‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫‪328‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫چشم انتظار توسعه و دلخور از بدقولی ها‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سایه خشکسالی‬ ‫بر پیکر زراعت‬ ‫راز و جرگالن‬ ‫‪‎ ‎‬بهترین پالت رنگی برای دکوراسیون اتاق‬ ‫خواب چیست؟‬ ‫عملیاتی شدن نقشه راه مبارزه با‬ ‫موادمخدر در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫« تنش در منابع ابی یا تنش‬ ‫در مدیریت ان ‪»...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هر زنی باید ‪ ۷‬تکنیک حرفه ای را بلد باشد‬ ‫‪6‬‬ ‫بروزرسانی شگرد فیشینگ‬ ‫کارت های عابر بانک‬ ‫‪7‬‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بازاریابیچیست؟‬ ‫شش ایده بدون نیاز به سرمایه‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -327‬در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما‬ ‫پرســیده شــود که ایا شــما یک فروشــنده خوب هســتید‬ ‫یــا نــه یــک بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد که یه ســوال‬ ‫را طــوری دیگــر مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز‬ ‫بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن امــوزش‬ ‫قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت‬ ‫بازاریابــی و فــروش پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫بــرای جــواب بــه ایــن پرســش یــک چارچــوب جهانــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬کــه در کل دنیــا‪ ،‬هــر جا کــه حرف از بازاریابی‬ ‫زده شــود‪ ،‬اشــاره بــه چهــار اصــل معــروف بازاریابــی را که‬ ‫گفتــه می شــود در خــارج از کشــور بــه چهــار ‪ P‬معروفــه‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن چهــار اصــل واقــف باشــید‪ ،‬بــه راحتــی‬ ‫خواهیــد توانســت بازاریابــی را انجــام دهیــد و نیازهایتان‬ ‫رو در ایــن بخــش برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫الف) محصول‬ ‫نخســتین کاری کــه یــک بازاریــاب بایــد در پــروژه ی‬ ‫کاریــش ان را درســت انجــام دهــد ایــن اســت کــه روی‬ ‫محصــول یعنــی ‪ P‬اول کــه مخفــف کلمـه ی ‪ Product‬یــا‬ ‫محصــول هســت‪ ،‬تمرکــز ویــژه ای کنــد و بتوانــد ان را بــه‬ ‫درســتی بــه مخاطــب ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه یــک بازاریــاب تــو ایــن مرحلــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه کنــد ایــن اســت کــه یــک شــرکت یــا یــک موسســه‬ ‫کــه خدمــات ارائــه می کنــد‪ ،‬چنــد نــوع از خدمــات یــا چنــد‬ ‫نــوع از محصــوالت را قــرار اســت در بیــن مــردم بفــروش‬ ‫رســانده و عرضــه کنــد؟ بــه طــور مثــال‪ :‬بــه فــرض ایــن‬ ‫کــه شــما مدیــر یــک شــرکت تولیــد لــوازم خانگی هســتید‬ ‫طبیعتــا از هــر محصــول چندیــن مــدل تولیــد خواهیــد‬ ‫کــرد‪ .‬یعنــی زمانــی کــه می خواهیــد یخچــال بــه بــازار‬ ‫عرضــه کنیــد‪ ،‬انــواع و اقســام مدل هــا از ســاید بای ســاید‬ ‫گرفتــه تــا صنعتــی رو تولیــد خواهیــد کرد و در اینجاســت‬ ‫کــه یــک بازاریــاب ابتــدای هــر کاری بایــد روی ایــن تعــداد‬ ‫محصــوالت تمرکــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫و اما نکته ی دوم…‬ ‫دومیــن نکتـه ای کــه یک بازاریاب بایــد در مورد محصول‬ ‫بدانــد و روی ان تمرکــز داشــته باشــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن محصــول قــرار اســت چگونــه بــه دســت مصــرف‬ ‫‪8‬‬ ‫کننــده برســد؟ اگــر بخواهیــم بــا یــک مثــال ســاده بزنیــم‪،‬‬ ‫طبیعتــا یــک شــرکت تولیــد بیل مکانیکــی‪ ،‬نمی تواند یک‬ ‫نمایشــگاه بیــل مکانیکــی دایــر کنــد یــا بدنبــال فــروش‬ ‫انالیــن محصوالتــش بــا پســت باشــد‪.‬‬ ‫یــا یــه شــرکت تولیــد لبــاس‪ ،‬کامــا برعکــس‪ ،‬بایــد‬ ‫محصوالتــش را از طریــق مغازه هــای ســطح شــهر‪ ،‬از‬ ‫طریــق نمایشــگاه ها و فروشــگاه های انالیــن عرضه کند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر یــک بازاریــاب بــه نــوع فــروش محصــول‬ ‫توجــه نداشــته باشــد‪ ،‬کار بــه درســتی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫ســومین نکتــه ایــن اســت کــه محصوالتــی کــه ارائــه‬ ‫می شــود چــه خدماتــی را قــراره عرضــه کنــد؟ در واقــع در‬ ‫ایــن بخــش بازاریــاب بایــد کمــی دیــدش رو گســترده تر‬ ‫کنــد و از مرحلــه ی بســته بندی تــا گارانتــی و ســایر‬ ‫خدماتــی کــه روی یــک محصــول داده می شــود‪ ،‬فکــر‬ ‫کنــد و بــه نتیجــه ای درســت بــا عوامــل شــرکت برســد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال فــرض کنیــد شــما تولیــد کننــده محصــول‬ ‫اموزشــی هســتید و قــرار اســت یــک بازاریــاب روی ایــن‬ ‫محصــول کار کنــد‪ .‬اینجــا بازاریــاب بایــد بدانــد که محصول‬ ‫قــرار اســت کــه بــه صــورت پســتی بــه دســت مخاطــب‬ ‫برســد یــا نــه بــه صــورت انالیــن بــه فــروش برســد؟‬ ‫از ان گذشــته‪ ،‬ایــا امــکان پشــتیبانی دوره اموزشــی‬ ‫وجــود دارد یــا اینکــه صرفــا یــک دوره و بــدون هیــچ‬ ‫پشــتیبانی ای می باشــد؟ اگــر مخاطــب ســوالی داشــت‬ ‫می توانــد بــا دفتــر شــرکت تمــاس بگیــرد یــا خیــر؟ اینهــا‬ ‫نــکات ریــزی هســتند کــه بایــد یــک بازاریــاب بــه ان‬ ‫توجــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ب) اصول قیمت گذاری در بازاریابی‬ ‫‪ P‬دوم از چهــار اصــل بازاریابــی مربــوط بــه قیمــت کاال‬ ‫می باشــد ‪ .‬قیمــت کــه ترجمــه ی واژه ی ‪ Price‬در اصــول‬ ‫چهارگانــه اســت ایــن وظیفــه بــه دوش بازاریــاب بــوده کــه‬ ‫یــک تصمیم گیــری درســت بــر روی قیمــت محصــول با توجه‬ ‫بــه هزینه هــای تولیــد و اقبــال مشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قیمــت مســئله ی خیلــی پیچیــده ای اســت و بــه همیــن‬ ‫راحتــی نمی شــود در مــوردش تصمیــم گرفــت و صاحبــان‬ ‫مشــاغل هــم ایــن را بایــد بداننــد کــه قیمــت اصــا‬ ‫موضوعــی نیســت کــه تمــام و کمال بــه عهــده ی بازاریاب‬ ‫باشــد و بایــد در یــک جلســه ای کــه بــا حضــور مدیــر‪،‬‬ ‫بازاریــاب‪ ،‬مســئول فــروش و ســایر تصمیــم گیــران یــک‬ ‫مجموعــه هســت‪ ،‬ایــن مســئله تعییــن شــود‪.‬‬ ‫امــا نقــش بازاریــاب در ایــن مســئله چیســت؟ بازاریــاب‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا مشــتری داشــته و ایــن باعــث‬ ‫می شــود کــه یــک شــمای کلــی از قیمــت را در اختیــار هــر‬ ‫مجموعـه ای قــرار دهــد‪ .‬مثــا فــرض کنیــد کــه محصــول‬ ‫شــما هزینــه ی تولیــد ‪ 3‬هــزار تومانــی ایجــاد می کنــد‬ ‫و بازاریــاب بــه شــما می گویــد کــه بــا توجــه بــه نیــاز‬ ‫مخاطــب‪ ،‬ایــن محصــول می توانــد ده هــزار تومــان هــم‬ ‫بفــروش برســاند‪.‬‬ ‫جایی که باید قیمت رو پایین اورد!‬ ‫ولــی در جــای دیگــر اســت کــه بازاریــاب می گویــد‪،‬‬ ‫ایــن محصــول در بیــن مشــتری ها دارای طرفــدار زیــاد‬ ‫می باشــد امــا نــه بــا قیمــت بــاال‪ ،‬چــون مشــابه خارجیــش‬ ‫وجــود دارد و بــا وجــود ایــن اگــر قیمت محصــول افزایش‬ ‫دهیــم کســی ان را نخواهــد خریــد‪ .‬اینجــا جایســت کــه‬ ‫بازاریــاب بــا ورود و تمرکــز بــر روی قیمــت ان را پاییــن‬ ‫م ـی اورد امــا کمیــت رو بــاال بــرده و روی تعــداد فــروش‬ ‫سودشــو بدســت م ـی اورد‪.‬‬ ‫البتــه کار روی قیمــت‪ ،‬بــه اینجــا ختــم نمی شــود چــرا‬ ‫کــه یــک بازاریــاب وظیفه هــای بیشــتری دارد‪ .‬در واقــع‬ ‫بازاریــاب بایــد رفتــار مشــتری رو نســبت بــه قیمــت‬ ‫بســنجد ‪ .‬یــک وقتایــی اســت کــه بازاریــاب بایــد شــرایط‬ ‫پرداخــت را روی محصــوالت بگــذارد‪ ،‬یــا حتــی یــه زمانــی‬ ‫هســت کــه بازاریــاب پیشــنهاد تخفیــف ویــژه و کمپیــن‬ ‫فــروش میدهــد کــه این هــا بــه شــدت می توانــد روی‬ ‫عرضــه بهتــر تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫توصیــه ای کــه می شــود ایــن اســت کــه اگــر بازاریــاب‬ ‫هســتید‪ ،‬مطالعــه خــود رو نســبت بــه مبحــث قیمــت‬ ‫افزایــش دهیــد و اگــر یــک کارفرمــا هســتید‪ ،‬از بازاریــاب‬ ‫بخواهیــد کــه تــا می توانــد جامعــه هــدف و مشــتری های‬ ‫شــما رو زیــر نظــر بگیــرد و بــه یــک نتیجــه ی درســت و‬ ‫حســابی در ایــن زمینــه برســد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد ادامه مطلب چه می شــود پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ادامــه را حتما ًدر شــماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫مند ب‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫تقریبــا ً اکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را بــا تلفــن همــراه خــود ســر‬ ‫می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی دیگــر نیــز هســتند کــه بــه جــای‬ ‫وقت گذرانــی در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و صرفــا ً‬ ‫بــا بهره گیــری از تلفــن همــراه خــود درامــد کســب می کننــد‪ .‬قطعــا ً‬ ‫می تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد راحتــی داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامــد‬ ‫بــا ایــن وســیله ارتباطــی کــه امــروزه جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی اســت‬ ‫کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن جــا ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه را توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه‬ ‫در حــال حاضــر نیــز افــراد بســیاری از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار عالــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی‬ ‫ســپری می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه این حــوزه عالقه مندید و‬ ‫می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعــا ًخواهیــد توانســت بــه میــزان درامــد دلخواهی‬ ‫برســید‪ .‬امــا اجــازه دهیــد بیــش از ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث اصلــی بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی از ایده هایــی کــه می تــوان از‬ ‫ان بــرای کســب درامــد اســتفاده کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیــر شــوید و کارهــای مدیریــت ان هــا را در دســت بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و‬ ‫کســب و کارهــای زیــادی هســتند کــه در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬اما شــاید‬ ‫همــه ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ بــه دایرکــت و ایــن مــوارد‬ ‫را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ًانجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت صفحــه یــا‬ ‫کانــال خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا مدیریــت همزمــان چنــد‬ ‫صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه‬ ‫عنــوان کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا ثبت نــام در وب ســایت هایی‬ ‫ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بیــن‬ ‫درخواسـت کنندگان یکــی را بــرای انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ساخت یک صفحه در اینستاگرام برای این موضوع ‪:‬می توانید در اینستاگرام‬ ‫یــک صفحــه بســازید و تخصــص خودتــان را ارائــه دهید‪ .‬مثال ًمی توانید صفحه ای بســازید و‬ ‫در ان تخصص تــان کــه مدیریــت صفحــه و کانــال می باشــد را ارائه دهید‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪ :‬حــوزه امــوزش‪ ،‬جــزء یکــی از پول ســازترین‬ ‫حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کنند‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪ ،‬داشــتن مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در‬ ‫یــک زمینــه مهــارت داریــد و می خواهیــد از ان درامــد کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از مهارتــی‬ ‫کــه داریــد‪ ،‬فیلــم تهیــه کنیــد و بــه عنــوان یــک دوره اموزشــی بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی‪ :‬همیشــه بوده انــد کســب و‬ ‫کارهــا و افــرادی کــه ســعی می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن طریــق بتوانند خود‬ ‫را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪ .‬در اینســتاگرام نیــز بحــث تبلیغــات بســیار باالســت‬ ‫و اگــر تبلیغــات بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده می توانــد خــوب باشــد و‬ ‫هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغــات را نمایــش می دهــد منبــع درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ســاخت محتــوا بــرای صفحــات اینســتاگرامی‪:‬به جــز صفحاتــی کــه شــخصی هســتند یــا‬ ‫صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از فعالیــت در اینســتاگرام ندارنــد‪ ،‬بقیــه صفحــات معمــوال ً‬ ‫محتــوای خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد دنبال کننده هــای جدیــدی جذب کننــد و هم‬ ‫اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بــری‬ ‫اســت و بــرای اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬بایــد زمــان زیــادی را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش نیــز یکــی از روش هــای عالــی‬ ‫بــرای کســب درامــد بــا موبایــل اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیجـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســاخت و فــروش صفحــه اینســتاگرام ‪ +‬خدمــات ان‪:‬خریــد و فــروش صفحــه‬ ‫اینســتاگرام نیــز می توانــد گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتــان صفحــه بســازید و دنبال کننده هــای‬ ‫زیــادی را جــذب کنیــد و ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد صفحه هــای‬ ‫دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت باالتــر بفروشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه‪10‬تیر‬ ‫ شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 10‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,270,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,678,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪57,600,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪328‬‬ ‫دکترعلی شاهینی‪-‬پژوهشــگر‬ ‫انتصاب رییس جدید‬ ‫قوه قضاییه در استانه‬ ‫تشکیل دولت جدید‬ ‫در قوه مجریه‬ ‫حجــت االســام والمســلمین اقــای محســنی اژه ای در‬ ‫حالــی بــه ریاســت دســتگاه قضــا منصــوب گردیــد کــه‬ ‫دولــت مقتــدر و مردمــی دکتر رئیســی در اســتانه شــروع‬ ‫بــه کار اســت‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه یک ســال از عمــر مجلــس‬ ‫انقالبــی ســپری شــده‪ ،‬معیشــت‪،‬اقتصاد عدالــت و‬ ‫فســاد ســتیزی از مهمترین اولویت های قوای سـه گانه‬ ‫تعییــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫همفکــری و اشــتراک در اهــداف قــوای ســه گانــه کــه‬ ‫مبتنــی بــر اصــول انقــاب و دیدگاه هــای مقــام معظــم‬ ‫رهبری اســت‪ ،‬امید فراوانی را در بین احاد مردم جهت‬ ‫رفــع مشــکالت معیشــتی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ریشـه کنی فســاد‬ ‫و بی عدالتــی ایجــاد کرده اســت‪ .‬انتظــارات مقام معظــم‬ ‫رهبــری از دســتگاه قضــا کــه در حکــم حجت االســام‬ ‫و المســلمین جنــاب اقــای محســنی اژه ای امده اســت‬ ‫می توانــد همراهــی و معاضــدت قــوای ســه گانــه کشــور‬ ‫را در تحقــق عدالــت ‪،‬مبــارزه بــا بــا فســاد و توســعه‬ ‫اقتصــادی بیـش از پیــش تحقــق بخشــد‪.‬‬ ‫احتــرام بــه گســترش عدالــت و احیــای حقــوق‬ ‫عامــه‪ ،‬تامیــن ازادی هــای مشــروع‪ ،‬نظــارت بــر حســن‬ ‫اجــرای قوانیــن‪ ،‬پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬مبــارزه‬ ‫قاطــع بــا فســاد‪ ،‬ادامــه اجــرای ســند تحــول‪ ،‬گســترش‬ ‫فناوری هــای نویــن‪ ،‬گمــاردن نیروهــای کارامد‪،‬جهــادی‪،‬‬ ‫فاضــل و صالــح در مســئولیت ها‪ ،‬ارج نهــادن بــه‬ ‫خدمــات قضــات پاک دامــن‪ ،‬ارتبــاط بــا متــن مــردم و‬ ‫حضــور در میــان انــان از مهم تریــن محورهایــی اســت‬ ‫کــه مقام معظــم رهبــری از رئیــس جدیــد دســتگاه قضــا‬ ‫انتظار داشــته که بیش از گذشــته به ان پرداخته شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف مــردم امیــد وافــر و انتظــار بحقــی دارنــد‬ ‫کــه بــا هدایت هــای مقــام معظــم رهبــری و اقدامــات‬ ‫انقالبی قوای ســه گانه مشــکالت معیشتی‪،‬اشــتغال‪ ،‬و‬ ‫خواسته های بحق انان مبنی بر فساد ستیزی‪،‬عدالت‬ ‫محوری‪،‬حضــور نیروعــای جهــادی و جوان در مســئولیت‬ ‫و مدیریــت هــای کشــور‪،‬هر چــه ســریع تــر تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫بحران اب جدی است‬ ‫ان را جدی بگیریم‬ ‫شــهروند عزیــز بــا وجــود اینکــه ســال جــاری را با کاهش‬ ‫نــزوالت اســمانی اغــاز کردیــم و در پــی ایــن هشــدارهای‬ ‫مکــرر مســئولین همچنــان شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫برخــی از شــهروندان بــا بــی توجهــی و ســلب مســئولیت‬ ‫اقــدام بــه اســتفاده غیــر ضــرور همچــون شستشــوی‬ ‫حیــاط‪ ،‬خــودرو‪ ،‬و پارکینــگ خــود می کننــد‪.‬‬ ‫لــذا می طلبــد کــه همشــهریان عزیز بــا در نظر گرفتن‬ ‫بحــران اب مدیریــت مصــرف را مدنظــر خــود قــرار داده‬ ‫و نســبت بــه صرفــه جویــی و اصــاح الگــوی مصــرف‬ ‫خــود اقــدام کننــد تــا شــاهد قعطــی اب نباشــیم‪.‬‬ ‫ت الزم‬ ‫نبود زیرساخ ‬ ‫یکــی از مشــکالت میــدان فــروش دام گنبــد نبــود مهمانســرا و‬ ‫یــا رســتوران مناســب بــرای دامدارانــی اســت کــه از راه دور و یــا از‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دام هــای خــود را بــرای فــروش بــه ایــن‬ ‫بــازار می اورنــد‪ ،‬اســت و انهــا بــه ســبب فــروش نرفتــن تمــام دام‬ ‫هایشــان مجبورنــد یــک یــا چنــد روزی در ایــن شهرســتان اقامــت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چشم انتظار توسعه و دلخور از بدقولی ها‬ ‫میــدان فــروش دام ســبک و ســنگین گنبــدکاووس‬ ‫کــه دومیــن یــا ســومین بــازار بــزرگ فــروش دام‬ ‫زنــده در کشــور به شــمار مــی رود بــا وجــود قــول و‬ ‫وعــده چنــد ســاله متولیــان برای جابجایی و توســعه‬ ‫امــا بــا وضعیــت نامناســب خــود در بــرزخ ســنت یــا‬ ‫توســعه باقی مانده و فروشــندگان و خریداران دام‬ ‫بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫میــدان فــروش دام گنبــدکاووس از ســال ‪۷۲‬‬ ‫بــه منظــور ســاماندهی و متمرکــز کــردن فعالیــت‬ ‫دامــداران در مکانــی مشــخص بــرای خریــد و فروش‬ ‫توســط شــرکت تعاونــی خدمــات دامــی وحــدت‬ ‫عشــایر گنبــدکاووس زیــر نظــر اداره کل امور عشــایر‬ ‫گلســتان و در گســتره تقریبــی ســه هکتــار ایجــاد‬ ‫شــد تــا عــاوه بــر دامــداران بومــی و ‪ ۴۴۵‬هــزار راس‬ ‫دام فعلــی انهــا‪ ،‬عشــایر گلســتان نیــز بــا افــزون‬ ‫بــر ‪ ۷۶۰‬هــزار راس دام ســبک بــه همــراه ســایر‬ ‫دامــداران منطقــه شــرق ایــن اســتان دام هــای خــود‬ ‫بــرای فــروش بــه ایــن بــازار بیاورنــد‪.‬‬ ‫ایــن میــدان با امکانات رفاهی و بهداشــتی محدود‬ ‫خــود در حاشــیه جــاده موســوم بــه نفــت در فاصلــه‬ ‫تقریبــی ســه کیلومتــری از شــهر گنبــدکاووس واقــع‬ ‫شــده و بــه گفتــه مســووالن امــور عشــایر گلســتان‬ ‫روزانه چهار تا پنج هزار راس دام ســبک و ســنگین‬ ‫در ان خریــد و فــروش می شــود کــه ‪ ۷۰‬درصــد ان‬ ‫بــه ســایر اســتان ها از جملــه تهــران‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫خراســان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫شــلوغی بــازار تــا ســاعت ‪ ۱۱‬ادامــه دارد و در چنــد‬ ‫ســاعت فعالیــت روزانــه ان‪ ،‬چندیــن هــزار خریــدار‬ ‫و فروشــنده وارد میــدان شــده و پــس از ســاعتی‬ ‫یــا بــا دســت پــر یــا بــدون فــروش دام از ان خــارج‬ ‫می شــوند‪ ،‬البتــه درایــن بیــن یــک گــروه دیگــر از‬ ‫دالالن نیــز وجــود دارنــد کــه خریــد و فروش هــای‬ ‫عمــده دام بــرای ارســال بــه اســتان های دیگــر را‬ ‫پــس از انجــام مراحــل اداری و تاییــد دامپزشــکی و‬ ‫بــا خودروهــای ویــژه حمــل دام‪ ،‬انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه کمبــود امکانــات رفاهــی و وضعیــت‬ ‫نامناســب ســیمای بیرونــی و داخلــی میــدان‬ ‫فــروش دام گنبــدکاووس‪ ،‬تخلیــه فضــوالت دامــی‬ ‫در حاشــیه جــاده‪ ،‬نبــود پارکینــگ مناســب بــرای‬ ‫وســایل نقلیــه و فعالیــت دستفروشــان در فضــای‬ ‫غیــر بهداشــتی ایــن مــکان و مهمتــر از همــه رعایــت‬ ‫نکــردن فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده نکــردن‬ ‫از ماســک در شــرایط کرونایــی ایــن شهرســتان کــه‬ ‫رنــگ ان نارنجــی اســت‪ ،‬تمامــا نشــان از کــم توجهی‬ ‫متولیــان امــر بــه شــرایط فعلــی از یــک ســو و‬ ‫ضــرورت توســعه مــکان بــازار و ایجــاد فضایی بزرگتر‬ ‫از ســوی دیگــر دارد‪.‬‬ ‫یــک قصــاب گنبــدی کــه هــر چنــد روز یکبــار بــرای‬ ‫خریــد بــه میــدان فــروش دام ایــن شهرســتان‬ ‫می ایــد گفــت‪ :‬وضعیــت نامناســب جــاده و ترافیــک‬ ‫ســنگین ان از یــک طــرف و کوچــک بــودن محوطــه‬ ‫بازار دام ســبب شــده تا این میدان در چند ســاعت‬ ‫فعالیــت روزانــه بســیار شــلوغ باشــد‪.‬‬ ‫وی کــه خــود را اکبــری معرفــی کــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫شــلوغی بــازار و رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی‬ ‫و نــزدن ماســک توســط اغلــب حاضریــن در میــدان‬ ‫دام باتوجــه بــه شــرایط کرونایــی بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت بــا ایــن حــال متولیــان بــازار نیــز از ورود افــراد‬ ‫فاقــد ماســک جلوگیــری نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬سال هاســت کــه وضعیت بیرونی‬ ‫و داخلــی میــدان فــروش دام گنبــدکاووس همیــن‬ ‫گونــه اســت و مســووالن متولــی اقــدام خاصــی‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت و فضــای نامناســب ان بویــژه‬ ‫زیباســازی اطــراف میــدان کــه مملــو از فضــوالت‬ ‫دامــی اســت‪ ،‬نمی کننــد‪.‬‬ ‫یــک دامــدار از اهالــی مراوه تپــه واقــع در منتهــی‬ ‫الیــه شــرق اســتان گلســتان نیــز کــه مســافت‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــری را بــرای فــروش دام خــود‬ ‫طــی کــرده و بــه بــازار دام گنبــدکاووس امــده نیــز‬ ‫بــه ایرنــا گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت میــدان فــروش‬ ‫دام گنبــد نبــود مهمانســرا و یــا رســتوران مناســب‬ ‫بــرای دامدارانــی اســت کــه از راه دور و یــا از اســتان‬ ‫خراســان شــمالی دام هــای خــود را بــرای فــروش بــه‬ ‫ایــن بــازار می اورنــد‪ ،‬اســت و انهــا بــه ســبب فــروش‬ ‫نرفتــن تمــام دام هایشــان مجبورنــد یــک یــا چنــد‬ ‫روزی در ایــن شهرســتان اقامــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عبدالرحمــن پــران دوجــی افــزود‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫مجبورنــد دام هــای خــود را یا در اغل های میدان دام‬ ‫گنبــدکاووس و یــا چنــد اغــل دام بخــش خصوصــی‬ ‫در اطــراف میــدان نگهــداری و خودشــان نیــز کنــار‬ ‫دام هایشــان باشــند بنابرایــن وجــود مهمانســرا‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬پارکینگ و ســایر امکانات رفاهی مناســب‬ ‫بــرای اســتراحت انهــا امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی از مســووالن میــدان فــروش دام گنبــدکاووس‬ ‫درخواســت کــرد تــا نســبت بــه رفــع کمبودهــای‬ ‫رفاهــی ایــن بــازار و توســعه فضــای فیزیکــی ان‬ ‫اقــدام نماینــد تــا دامدارانــی غیربومــی بــا خیــال‬ ‫راحــت دام خــود را بــه ایــن میــدان بیاورنــد و‬ ‫بفروشــند و در مــدت حضــورر خــود از خدمــات ان‬ ‫نیــز بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن دامــدار و برخــی دیگــر از دامــداران‬ ‫منطقــه توســعه فضــای فیزیکــی میــدان فــروش‬ ‫دام گنبــدکاووس و ایجــاد خدمــات رفاهــی مناســب‬ ‫در ان باتوجــه بــه ظرفیــت بــاالی دام در منطقــه‬ ‫و نیــز دام هــای عشــایر امــری ضــروری و اجتنــاب‬ ‫ناپذیــر اســت ضمــن اینکــه بــا ایجــاد امکانــات مــورد‬ ‫نیــاز فرصت هــای شــغلی قابــل توجهــی هــم بــرای‬ ‫جوانــان منطقــه ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نکتـه ای کــه رییــس وقــت ســازمان امــور عشــایر‬ ‫کشــور ‪ ۲۷‬بهمــن ‪ ۹۶‬در جریــان بازدیــد از میــدان‬ ‫فــروش دام گنبــدکاووس بــه ان اشــاره و تاکیــد‬ ‫کــرد کــه بــازار فــروش دام گنبــد بــا موافقــت ایــن‬ ‫ســازمان توســعه می یابــد و بــا توســعه ان بــرای‬ ‫هــزار نفــر به صــورت مســتقیم شــغل پایــدار‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرمعلــی قندالــی گفتــه بــود کــه ســازمان امــور‬ ‫عشــایر می توانــد از محــل اعتبــارات مــاده ‪ ۱۰‬و ‪۱۲‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال و از محــل اعتبــارات مــاده‬ ‫‪ ۵۲‬نیــز تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال در قالــب‬ ‫تســهیالت بــرای توســعه میــدان فــروش دام‬ ‫گنبــدکاووس اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میــدان فــروش دام گنبــدکاووس را از‬ ‫میدان هــای بنــام و شــناخته شــده کشــور دانســت‬ ‫و افــزود بــود کــه ایــن بــازار ظرفیــت توســعه از ســه‬ ‫هکتــار فعلــی تــا ‪ ۲۰‬هکتــار و بلکــه بیشــتر را دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان نیــز در جریــان‬ ‫ایــن بازدیــد گفــت کــه توســعه میــدان فــروش دام‬ ‫گنبــدکاووس کــه متعلــق بــه جامعــه عشــایری‬ ‫اســتان و شــرکت های تعاونی ان اســت‪ ،‬از نیازهای‬ ‫ضــروری می باشــد زیــرا ایــن میــدان دومیــن بــازار‬ ‫بــزرگ و پرفروش تریــن میــدان دام کشــور اســت کــه‬ ‫بطــور میانگیــن بــرای هــزار نفــر بــه صورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم شــغل ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری بابیان اینکه توســعه میــدان فروش‬ ‫دام گنبــدکاووس و افزایــش مســاحت ان تــا ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار بــه همــراه احــداث یــک واحــد کشــتارگاه‬ ‫دام جنــب ان در برنامــ ه اداره کل امــور عشــایری‬ ‫گلســتان قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درصــورت تخصیــص‬ ‫تســهیالت مــورد نیــاز‪ ،‬ســال اینــده خریــد زمیــن و‬ ‫احــداث تاسیســات ان بــا مشــارکت شــرکت های‬ ‫عشــایری اســتان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی ان زمــان درخصــوص جــذب تســهیالت از‬ ‫محــل مــواد ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬و ‪ ۵۲‬گفتــه بــود کــه از محــل این‬ ‫اعتبــارات درســال جــاری افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال‬ ‫پیــش بینــی شــده کــه تاکنــون حــدود ‪ ۸۰‬میلیــارد‬ ‫گل زیباســت؛ چــه گل رونــده باشــد‪ ،‬چــه روی شــاخه هایی‬ ‫تک به تــک و چــه بــه هــر شــکل و صــورت دیگــری‪.‬‬ ‫پوشــش دهی ایــن گل هــا نقــاط خالــی هــر فضــا را می پوشــاند و ان را زیبــا و چشــم نواز‬ ‫می کنــد‪ .‬چــه اهــل گل وگیــاه باشــید یــا نباشــید‪ ،‬خوانــدن ایــن مقالــه دربــاره گل هــای رونــده‬ ‫حالتــان را خــوب می کنــد و اطالعــات درجه یکــی دربــاره گل کاری بــا ایــن نــوع گیاهــان در‬ ‫اختیارتــان می گــذارد‪.‬‬ ‫ـی گل رونــده در ایــن اســت کــه می توانــد نِمــای زیبایــی‬ ‫ـ‬ ‫خوب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫زیباس‬ ‫گل هرچــه باشــد‬ ‫ِ‬ ‫بــه بــاغ‪ ،‬باغچــه‪ ،‬تــراس و حتــی کوچک تریــن فضاهــای گل وگل کاری بدهــد‪ .‬امــا قبــل از‬ ‫دست به کارشــدن و رفتــن به ســراغ کاشــت انــواع گلهــای رونــده‪ ،‬بایــد امکانــات و فضــای‬ ‫در اختیارتــان را بســنجید‪ ،‬بدانیــد گل موردنظــر تــا چــه ارتفاعــی رشــد می کنــد و تــا کجــا بــاال‬ ‫مـی رود یــا ســطح پوشــانندگی ان چقــدر اســت‪.‬‬ ‫البته موضوعات دیگری هم هست که الزم است به انها هم فکر کنید‪ ،‬برای نمونه‪:‬‬ ‫ـی ان همچنــان‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــا دسترس ـی های الزم بــه گیــاه بعــد از رشــد و روندگـ ِ‬ ‫اســان خواهــد بــود؛‬ ‫ک شــاخه های احتمالی‬ ‫ببینیــد کــه اب دادن بــه گل رونــده و مراقبــت از ان ماننــد چیدن نو ‬ ‫و هرس کــردن بــه چــه شــکل اســت؛‬ ‫بیشــتر گل هــای رونــده بــرای شــروع رشــد و روندگــی بــه کمــی کمــک نیــاز دارنــد‪ ،‬مثــا‬ ‫وجــود میلــه یــا تکیه گاهــی نیــاز اســت کــه بــه حرکتشــان کمــک کنــد و بــه مسیرشــان‬ ‫جهــت بدهــد‪.‬‬ ‫ریــال ان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان ضمــن تاییــد وجود‬ ‫برخــی مســائل و مشــکالت در میــدان فــروش دام‬ ‫گنبــدکاووس یــاداور شــد کــه بــازار فعلــی در ســال‬ ‫‪ ۷۲‬در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربــع‬ ‫و در راســتای ایجــاد یــک مرکــز خریــد و فــروش‬ ‫مطمئــن دام مبتنــی بــر رعایــت اصــول و روش هــای‬ ‫علمی و بهداشتی و مجهز به تاسیسات و امکانات‬ ‫اولیــه رفاهــی و خدماتــی بــرای اســتقرار گروه هــای‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬مامــوران انتظامــی و موسســه حمــل و‬ ‫نقــل احشــام تاســیس شــد و یکــی از ســه میــدان‬ ‫دام مطــرح کشــوری می باشــد‪.‬‬ ‫علیپــوری گفــت‪ :‬ســاماندهی وضعیــت ناهنجــار‬ ‫فــروش دام در حاشــیه شــهر گنبــدکاووس و کنتــرل‬ ‫انــواع بیماری هــای مشــترک انســان و دام‪ ،‬ســالم‬ ‫ســازی و حفــظ محیــط زیســت‪ ،‬ایجــاد بــازار مطمئن‬ ‫و تثبیــت قیمــت فــروش دام و فراهــم کــردن بســتر‬ ‫مناســب بــرای عرضــه و تقاضــای دام بــرای دامــداران‬ ‫بومــی و عشــایر منطقــه را از دیگــر اهــداف راه‬ ‫انــدازی میــدان فــروش دام این شهرســتان برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن بــازار توانســته زمینــه اشــتغال حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفــر را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاییــد ضــرورت توســعه فیزیکــی میــدان‬ ‫فــروش دام گنبــدکاووس افــزود‪ :‬طــرح جــا بــه‬ ‫جایــی ایــن میــدان دام در دســت مطالعــه و اقــدام‬ ‫می باشــد و جانمایــی زمیــن ‪ ۴۲‬هکتــاری ان حــدود‬ ‫‪ ۲‬کیلومتــر باالتــر از بــازار فعلــی در مســیر جــاده‬ ‫موســوم بــه نفــت انجــام شــده و هــم اکنــون مراحــل‬ ‫اداری و اســتعالم های ان در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫علیپــوری اضافــه کــرد‪ :‬بــه محــض دریافــت پاســخ‬ ‫اســتعالم های ادارات و نهادهــا‪ ،‬عملیــات احــداث‬ ‫میــدان فــروش دام جدیــد گنبــدکاووس در زمیــن‬ ‫اشــاره شــده بــا امکانــات متنــوع رفاهــی ماننــد‬ ‫ســاختمان اداری‪ ،‬مهمانســرا‪ ،‬پارکینــگ‪ ،‬انــواع‬ ‫باســکول‪ ،‬کشــتارگاه دام‪ ،‬مکان هــای نگهــداری‬ ‫دام‪ ،‬رســتوران های مجهــز‪ ،‬کلینیــک دامپزشــکی‪،‬‬ ‫کیوســک های نگهبانــی‪ ،‬بانــک و هــر انچــه نیــاز‬ ‫دامــدار و خریــدار باشــد در محوطـه ای محصــور و در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رعایــت اصــول بهداشــتی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا توســط حاضریــن در بــازار فــروش دام‬ ‫گنبــدکاووس برحســب وضعیــت رنــگ کرونایــی‬ ‫شهرســتان انجــام مــی شــود کــه اکنــون بــا توجــه‬ ‫بــه نارنجــی شــدن شــیوع کرونــا بــر رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی نظــارت بیشــتری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گل رونده باغچه های و اپارتمانی‬ ‫دقــت کنیــد کــه بعضــی از گلهــای رونــده دیــواری هســتند و روی دیــوار خــود را بــاال‬ ‫می کشــند و در ســودای رســیدن بــه خورشــید قــد می کشــند‪ .‬منتهــا بعضی هــا بیشــتر گل‬ ‫رونــده تراس انــد و دوســت دارنــد کــه دور میله هــا و نرده هــا بپیچنــد‪ .‬مدل هایــی از انــواع‬ ‫گل رونــده هــم وجــود دارد کــه روی ســطح ماننــد زمیــن کشــیده می شــوند‪.‬‬ ‫الف‪ .‬گیاهان رونده معطر؛ بوی ویستریا‪ ،‬عطر یاس‬ ‫تــا بــ ه حــال شــده از کوچــه ای رد بشــوید و عطــر گل هــای ریخته شــده و روان از در یــا‬ ‫دیــوار خانــه ای مســت تان کنــد؟ گل هــا و گیاهــان رونــده معطــر هــم بــرای صاحبخانــه‬ ‫موهبتــی شــیرین اند و هــم بــرای رهگذرهــا‪ .‬کــدام گل هــا و گیاهــان رونــده خوش عطرنــد و‬ ‫بــا رایحه شــان حالمــان را خــوش می کننــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ویســتریای ژاپنی‪:‬ویســتریای ژاپنــی خوش عطــر اســت و گل هــای خوشــه ای ان بــه ‬ ‫رنگ هــای ابــی‪ ،‬ســفید و بنفــش در بهــار می روینــد‪ .‬ویســتریا درخــت اســت و دچــار خــزان‬ ‫هــم می شــود‪ .‬از انجــا کــه می توانــد خیلــی بــزرگ شــود و در روندگــی پیــش بــرود‪ ،‬بــه‬ ‫مراقبــت و رســیدگی زیــادی هــم نیــاز دارد‪ .‬نــوع دیگــری از ویســتریا موســوم بــه ویســتریای‬ ‫امریکایــی هــم وجــود دارد‪ .‬ایــن گل در اواخــر بهــار و اوایــل تابســتان می رویــد و امــکان‬ ‫کاشــت ان در گلــدان هــم هســت‪ .‬ویســتریای امریکایــی نیــز خوش عطــر و زیباســت؛‬ ‫درســت ماننــد همتــای ژاپن ـی اش‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ویســتریای پرنــاز و زیبــا گل بدهــد و گل هایــش شــکوفا و ســرحال باشــند‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه ‪ ۲‬بــار در طــول ســال‪ ،‬ان را هــرس کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫در جلســه سرپرســت اداره منابــع اب اق قــا و گمیشــان بــا سرپرســت اداره اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان اق قــا برتســریع در رفــع مشــکالت چــاه هــای شــرب شهرســتان اق قــا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کابوســی در دیــدار بــا علــی اصغــر ســبزه اظهــار کــرد‪ :‬بررســی پرونــده چــاه هــای شــرب اداره اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان اق قــا جهــت برطــرف نمــودن هــر چــه ســریع تــر مشــکالت شــرب شهرســتان اق قــا و‬ ‫روســتا هــای توابــع ان از موضوعــات ایــن دیــدار بــود کــه در ایــن راســتا تصمیماتــی اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫تاکید بر تسریع‬ ‫در رفع مشکالت‬ ‫چاه های شرب‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫کاهش تولید موجب‬ ‫خسارت شدید‬ ‫به کشاورزان شده است‬ ‫‪‎ ‎‬بهترین پالت رنگی برای‬ ‫دکوراسیون اتاق خواب‬ ‫چیست؟‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۱۲۷‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی زیــر کشــت‬ ‫محصــول کلــزا قــرار گرفتــه اســت کــه پیــش بینــی میانگیــن‬ ‫برداشــت حداقــل ‪ ۶۰‬درصــد کمتــر از ســال قبــل اســت و ایــن‬ ‫کاهــش تولیــد خســارت شــدیدی بــه کشــاورزان وارد کــرد‪.‬‬ ‫اتــاق خــواب یکــی از قســمت هــای مهــم در هــر خانه ای‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت ان بــه ایــن دلیــل اســت کــه اتــاق خــواب‬ ‫‏تــان جایــی بــرای اســتراحت شــما اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل در انتخــاب پالــت رنگــی ان بایــد دقــت کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بهترین ترکیب رنگ اتاق خواب‬ ‫سایه خشکسالی بر پیکر زراعت راز و جرگالن‬ ‫کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی بــارش بــاران و بــروز‬ ‫خشکســالی شــدید در شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جرگالن در خراســان شــمالی در نیمه نخســت ســال‬ ‫زراعــی کــه در بهــار نیــز ادامــه یافــت‪ ،‬عــاوه بــر افــت‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬دامــداران ایــن‬ ‫منطقــه را در تامیــن علوفــه بــا مشــکل مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــاخص اســتاندارد بارش هــا در بــازه‬ ‫زمانــی اول مهرمــاه ســال ‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه حــدود‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلیمتــر در اســتان خراســان شــمالی بــاران‬ ‫باریــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫میــزان بــارش هــا کــه ‪ ۲۸۰‬میلمتــر بــود‪ ،‬حــدود ‪۴۷‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت و ایــن کاهــش بارندگــی در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن کــه از حــدود یــک‬ ‫دهــه گذشــته تاکنــون از خشکســالی رنــج مــی بــرد‪،‬‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫مهاجرت جوانان به کالنشهرها و مرکز استان‬ ‫بررســی هــای میدانــی خبرنــگار ایرنــا نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه مانــدگاری یــک دهــه خشکســالی در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن عــاوه بــر از رونــق‬ ‫انداختن کســب و کار کشــاورزی و دامداری در این‬ ‫منطقــه شــمال اســتان خراســان شــمالی موتــور‬ ‫مهاجــرت جوانــان بــه کالنشــهرها و مرکــز اســتان را‬ ‫نیــز روشــن کــرد بــه طــوری کــه طبــق امــار رســمی‬ ‫هــم اکنــون حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نفــر از نیروهــای کار‬ ‫ایــن منطقــه کــه بیشترشــان در حــوزه کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــداری و صنایــع دســتی بــه خصــوص قالــی‪،‬‬ ‫قالیچــه و پشــتی ترکمنــی فعالیــت داشــتند بــه‬ ‫کالنشــهر تهــران و یــا مرکــز اســتان بــه کارهــای‬ ‫ســاختمانی و یا حاشــیه ای همانند دستفروشــی به‬ ‫عنــوان اشــتغال کاذب روی اوردنــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار سرانگشــتی مدیریــت جهــاد‬ ‫کشــاورزی شهرســتان راز و جــرگالن خشکســالی‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اعم از زراعی‪ ،‬باغی و دامی خســازت زد‬ ‫کــه بــا احتســاب غلبــه یــک دهــه خشکســالی ایــن‬ ‫خســارت ها بــه چنــد صــد میلیــارد تومــان مــی رســد‬ ‫و بــراورد تــداوم رونــد کاهــش بارش هــا بــه دلیــل‬ ‫تغییــر اقلیــم حداقــل در ســال اینــده ‪ ،‬احتمــال‬ ‫تخلیــه برخــی روســتاهای مــرزی ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫فروش دام کار دم دستی برای خالصی‬ ‫از خشکسالی‬ ‫یکــی از کشــاورزان راز و جــرگالن مــی گویــد‪ :‬غلبــه‬ ‫چندیــن ســاله خشکســالی در ایــن منطقــه مــرزی‬ ‫باعــث شــد تــا بــه دلیــل کاهــش شــدید درامــد و‬ ‫مشــکالت معیشــتی حاکم تعداد زیادی از جوانان‬ ‫بــه کالنشــهرها از جملــه تهــران ‪ ،‬بجنــورد و حتــی‬ ‫عســلویه و پــارس جنوبــی بــرای کار مهاجــرت کردند‬ ‫و اکثــر روســتاها از وجــود جوانــان بــه عنــوان نیــروی‬ ‫کار خالــی شــد و ادامــه ایــن رونــد قطعــا بــه تخلیــه‬ ‫روســتاهای مــرزی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫فیــض اللــه کمالــی گفــت‪ :‬در ســال جاری کاهش‬ ‫بارندگــی از یــک ســو و ســرمای پیــش از بهار موجب‬ ‫شــد تــا میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی منطقه‬ ‫کــه عمــده انهــا را دیمزارهــای گنــدم تشــکیل‬ ‫می دهــد نســبت بــه ســال قبــل حــدود ‪ ۵۰‬تــا ‪۶۰‬‬ ‫درصــد کاهــش یابــد و بــا کاهــش محصــول تــوان‬ ‫نگهــداری دام نیــز بــرای روســتاییان در ایــن منطقــه‬ ‫بــدون کمــک دولــت فراهــم نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬کمبــود علوفــه از یــک ســو و گرانــی ‪۲‬‬ ‫تــا ســه برابــر قیمــت علوفه و کاهش شــدید قیمت‬ ‫دام زنــده از ســوی دیگــر موجــب شــد تــا دامــداران‬ ‫بــرای ادامــه زندگــی بــه ناچــار دســت بــه فــروش‬ ‫دام هــای ســبک خــود بزننــد کــه افزایــش فــروش‬ ‫دام نیــز قیمــت هــا را نســبت بــه قبــل از عیــد بــه‬ ‫نصــف کاهــش داد بــه طــوری کــه هــم اکنــون‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم دام ســبک زنــده در منطقــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز شهرســتان راز و جــرگالن راهــکارش‬ ‫را بــرای تــداوم زندگــی در ایــن منطقــه مســاعدت‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای در ارایــه حقابــه بــه‬ ‫روســتاییان برابــر توافقنامــه دو جانبــه منعقــده در‬ ‫چنــد ســال گذشــته‪ ،‬خریــد تضمینــی دام از ســوی‬ ‫شــرکت پشــتیبانی و یــا تامیــن نقدینگــی دامــداران‬ ‫در قالــب تســهیالت ارزان قیمــت بلنــد مــدت بــرای‬ ‫خریــد علوفــه اعــام کــرد‪.‬‬ ‫یارمحمــد کوهــی از دامــداران راز و جــرگالن نیــز‬ ‫می گوید‪ :‬خشکســالی و مهاجرت جوانان از روســتا‬ ‫نــه تنهــا کشــاورزی و دامــداری ایــن منطقــه را تحت‬ ‫شــعاع خــود قــرار داد کــه فعالیــت صنایــع دســتی‬ ‫منطقــه بــه خصــوص دارهــای قالــی‪ ،‬قالیچــه‬ ‫ترکمنــی را نیــز بــا رکــود مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا پیــش از خشکســالی هــای چنــد‬ ‫ســال اخیــر در منطقــه راز و جــرگالن‪ ،‬روســتاییان‬ ‫در کنــار کشــاورزی و دامپــروری‪ ،‬در حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی نیــز فعالیــت داشــتند و ایــن کار بــه نوعــی‬ ‫درامــد مــازاد و پشــتوانه ای بــرای روزهــای ســخت‬ ‫بــود کــه بــا رفتــن جوانــان‪ ،‬ایــن بخــش درامــدی نیــز‬ ‫در حــال حــذف شــدن اســت و بــه ناچــار بــا افــت‬ ‫درامــدی روســتاها خالــی از جمعیــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی کاهــش میــزان بارندگــی تاثیــر‬ ‫محسوســی در بروز تنش اب شــرب در این منطقه‬ ‫گذاشــت و اگــر درامــد جایگزینــی بــرای روســتاییان‬ ‫پیــش بینــی نشــود‪ ،‬بــه ناچــار پــس از جوانــان‪،‬‬ ‫میانســاالن نیــز روســتاها را تــرک می کننــد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۸۳۰‬میلیارد ریالی خشکسالی‬ ‫به کشاورزی‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان رازوجــرگالن‬ ‫نیــز گفــت‪:‬در ســال جــاری براســاس بــراورد اولیــه‬ ‫تاکنــون خشکســالی ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫محصــوالت زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی ایــن شهرســتان‬ ‫مرکــزی خســارت زد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه‬ ‫افــت محصــوالت زراعــی بــود‪.‬‬ ‫اشــر محمــد یزادانــی افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ‪۵۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه محصــوالت زراعــی و ‪ ۲۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال نیــز بــه محصــوالت باغــی وارد شــد و پیــش‬ ‫بینــی می شــود بــا احتســاب خســارت های ناشــی‬ ‫از خشکســالی بــر قیمــت دام و حتــی تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی ایــن خســارت هــا بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫کاهش بیش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید کلزا‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان مــرزی رازو‬ ‫جــرگالن می گویــد بــه عنــوان نمونــه در ســال زراعــی‬ ‫جــاری میانگیــن تولیــد کلــزا در هــر هکتــار حــدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد کاهــش یافــت بــه گونــه ای کــه میانگیــن‬ ‫برداشــت کلــزا در هــر هکتــار از پنــج تــن ســال‬ ‫گذشــته بــه ‪ ۲‬تــن در ســال جــاری رســید‪.‬‬ ‫یزدانــی افــزود‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۱۲۷‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی زیــر کشــت محصــول کلــزا قــرار‬ ‫گرفــت کــه میانگیــن برداشــت مــا حداقــل ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کمتــر از ســال قبــل اســت و ایــن کاهــش تولیــد‬ ‫خســارت شــدیدی بــه کشــاورزان وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی کشــاورزی‪ ،‬زیــر کشــت گنــدم رفــت کــه‬ ‫میانگیــن برداشــت محصــول در هــر هکتــار کمتــر‬ ‫از یــک تــن پیــش بینــی می شــود بــه طــوری کــه‬ ‫بــراورد مــا تولیــد ‪ ۱۸‬هــزار تــن گنــدم اســت و ایــن‬ ‫در حالیســت که در ســال گذشــته در همین ســطح‬ ‫زراعــی حــدود ‪ ۳۸‬هــزار تــن گنــدم برداشــت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش تولیــد علوفــه در‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اکنــون بســیاری از‬ ‫کشــاورزان در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام هــای‬ ‫خــود مشــکل دارنــد و خشکســالی باعــث شــده‬ ‫اســت کــه ایــن روزهــا شــاهد کاهش تولید گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬شــیر و ســایر لبنیــات در بخــش دامــی‬ ‫شهرســتان باشــیم‪.‬‬ ‫فروش دام مولد روی دیگر سکه خشکسالی‬ ‫معــاون جهــاد کشــاورزی شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫نیــز می گویــد‪ :‬عــاوه بــر خســارت های خشکســالی‬ ‫بــر حــوزه محصــوالت زراعــی و باغــی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افــت ‪ ۶۰‬درصــدی میــزان تولیــد علوفــه مــورد نیــاز‬ ‫دامــداران نیــز در ســال زراعــی جــاری بودیــم کــه‬ ‫بــا ایــن رونــد دامــداران مــا بــرای تامیــن علوفــه بــا‬ ‫مشــکل جــدی مواجــه شــدند بــه طــوری کــه هــم‬ ‫اکنــون برخــی از دامــداران کــه انــدک تمکــن مالــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬نهاده هــای دامــی و علوفــه را ‪ ۲‬تــا ســه برابــر‬ ‫قیمــت خریــداری کردنــد و ایــن در حالیســت کــه‬ ‫قیمــت دامشــان نســبت بــه حداقــل اواخــر ســال‬ ‫قبــل تــا ‪۲‬برابــر در هــر کیلوگــرم کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫کامیــار اذیــن فــر دلیــل کاهــش قیمت دام زنــده را‬ ‫در ماههــای اخیــر ناشــی از ازدیــاد امار فروشــندگان‬ ‫دانســت و اظهارداشــت‪ :‬در شــرایط فعلــی اکثــر‬ ‫دامــداران‪ ،‬بــرای تامیــن امــرار معــاش و خریــد‬ ‫علوفــه زمســتانی بــه ناچــار در صــف فروشــنده‬ ‫قــرار دارنــد و دالالن نیــز بــا ســوء اســتفاده از ایــن‬ ‫موقعیــت‪ ،‬قیمت هــا را کاهــش دادنــد و بــه نوعــی‬ ‫در حــال بــز خــری هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی از دامــداران نیــز با باال‬ ‫رفتــن هزینــه نگهــداری دام و نداشــتن نقدینگــی‬ ‫دام هــای مولــد خودشــان را نیــز بــه دســت کشــتار‬ ‫ســپردند و بــا ایــن کار اینــده دامــداری در ایــن‬ ‫منطقــه را بــا تهدیــد مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫اذیــن فــر بــا بیــان اینکــه افزایــش هزینه هــای‬ ‫پرورش دام موجب روی اوردن دامداران به کشتار‬ ‫و فــروش دام هــای مولد شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگرچــه ســعی مــی شــود کنســانتره ها بــا قیمــت‬ ‫پایینــی در اختیــار دامــداران قــرار گیــرد ولــی برخــی‬ ‫تــوان خریــد همیــن کنســانتره را نیــز ندارنــد کــه در‬ ‫ایــن میــان کاهــش ‪۶۰‬درصــدی علوفه هــا در مراتــع‬ ‫نیــز مزیــد بــر علــت فــروش و کشــتار دام هــای مولد‬ ‫شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫از بین بردن بوی بد یخچال با ‪ 3‬روش عالی و بدون دردس ‪‎‬ر!‪‎‬‬ ‫از بیــن بــردن بــوی بــد یخچــال یکــی از معضــات بــزرگ بــرای خانــم هــای خانــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اس ‪‎‬‬ ‫از بین بردن بوی بد یخچال با نوشابه و قهوه‬ ‫اگــر دمــای یخچــال بــه هــر دلیلــی تغییــر کنــد یــا بــوی بــدی در یخچــال پخــش‬ ‫می شــود یــا غذاهــا یــخ ‏می زننــد‪ .‬البتــه برخــی از غذاهــا از خــود بــوی بــدی‬ ‫دارنــد و بهتــر اســت خوراکی هایــی مثــل‪ ،‬ســیر‪ ،‬پیــاز‪،‬‏کلــم و‪ ...‬را در ظرف هــای‬ ‫بــدون در داخــل یخچــال قــرار ندهیــد‪ .‬قطعــا هــر چــه یخچــال تمیزتــر باشــد‪،‬‬ ‫‏کمتــر بــوی نامطبــوع بــه خــود می گیــرد‪ .‬اگــر می خواهیــد یخچــال شــما دچــار‬ ‫ک بــار ان را تمیــز کنیــد‪ .‬ایــن تمیــز‬ ‫بــوی بــد نشــود‪ ،‬کافــی اســت‏هفت ـه ای ی ـ ‬ ‫کــردن می توانــد مرتــب کــردن خوراکی هــا باشــد یــا حتــی‏شســتن یخچــال؛‬ ‫البتــه منظــور از شســتن یخچــال ایــن نیســت کــه ان را بــا اب و مــواد شــوینده‬ ‫بشــویید‪،‬‏یخچــال یــک وســیله الکترونیکــی اســت و اگــر در معــرض اب قــرار‬ ‫بگیــرد‪ ،‬خــراب می شــود‪ .‬بــرای تمیــز‏کــردن داخــل یخچــال‪ ،‬می توانیــد پارچـه ای‬ ‫را بــه مــواد پــاک کننــده اغشــته و درون هــر قفســه را تمیــز‏کنیــد و ســپس‬ ‫بچینیــد ‏‪‎.‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫خوراکی هــا را‬ ‫از بین بردن بوی بد یخچال با قهوه‬ ‫یکــی از روش هــای رفــع بــوی بــد یخچــال‪ ،‬اســتفاده از قهــوه اســت‪ .‬قهــوه یــک‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪328‬‬ ‫دانــه بســیار معطــر بــوده کــه‏بــرای رفــع بــوی بــد موثــر اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫دانــه یــا پــودر قهــوه را داخــل یخچــال بگذاریــد و پــس از‏یــک روز مشــاهده کنیــد‬ ‫کــه تمــام بوهــای بــد از بیــن رفتــه و حتــی بــوی دلپذیــر قهــوه درون یخچال شــما‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏پخش شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫از بین بردن بوی بد یخچال با جوش شیرین‬ ‫جــوش شــیرین هــم یــک مــاده جــذب کننــده بــو ماننــد قهــوه اســت امــا‬ ‫قــوی تــر؛ ایــن مــاده تمــام بوهــا را بــه‏خــود جــذب می کنــد و حتــی در زندگــی‬ ‫روزمــره بــرای رفــع بــوی نامطبــوع پــا یــا حتــی بــدن ازان اســتفاده‏می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اســتفاده کــردن از ایــن روش اصــا الزم نیســت کــه جــوش شــیرین را‬ ‫درون اب بریزیــد‪،‬‏کافــی اســت کــه تمــام مــواد غذایــی را خــارج کنیــد و ســپس‬ ‫دانه هــای جــوش شــیرین را درون یخچــال‏پخــش کنیــد تــا ان هــا کار خــود را‬ ‫شــروع کننــد‪.‬‏‬ ‫زمانــی کــه جــوش شــیرین را درون یخچــال پخــش کردیــد‪ ،‬بــرای ایــن کــه‬ ‫بــوی بــد یخچــال زودتــر از بیــن‏بــرود‪ ،‬در را بــاز بگذاریــد تــا کامــا هــوای یخچــال‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫عــوض شــود و جــوش شــیرین هــا هــم بــوی بــد را بــه خــود‏جــذب کننـ ‪‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ ابــی‬ ‫رنــگ ابــی یکــی از بهتریــن رنــگ هــا بــرای دکوراســیون‬ ‫اتــاق خــواب اســت‪ .‬ابــی بــه دلیــل ارامــش بخــش‬ ‫‏بودنــش مــی توانــد محیــط اتــاق خــواب شــما را ارام کرده‬ ‫و بهتریــن رنــگ بــرای کســانی اســت که مشــکل‏بدخوابی‬ ‫دارنــد‪ .‬رنــگ ابــی مــی توانــد ضربــان قلبــی و فشــار خــون‬ ‫شــما را کاهــش دهــد‪ .‬ایــن تــم از رنــگ‏ابــی را بــا رنگ ابی‬ ‫اقیانوســی و ســفید ســت کنیـد‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ زرد‬ ‫رنــگ زرد مــی توانــد دومیــن انتخــاب بــرای دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب تــان باشــد‪ .‬رنــگ زرد هــم سیســتم‏عصبــی را تحریــک‬ ‫و مــی توانــد باعــث ارامــش شــما شــود‪ .‬پیشــنهاد مــی کنیــم‬ ‫ایــن رنــگ را بــا رنــگ‏نســکافه ای و ســفید ســت کنیـد‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ ســبز‬ ‫ســبز نیــز مــی توانــد ســومین رنــگ ارامــش بخــش بــرای‬ ‫اتــاق خــواب باشــد‪ .‬در یــک نظرســنجی بیشــتر‏کســانی‬ ‫کــه در اتــاق خوابــی بــا دکوراســیون ســبزرنگ می خوابند‪،‬‬ ‫زمــان بیــدار شــدن احســاس شــادی و‏ارامــش بســیاری‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن رنــگ ســبز روشــن را بهتــر اســت بــا رنــگ‬ ‫ســفید یــا رنــگ ســبز یــک درجــه تیــره‏تــر ســت کنیـد‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ نقــره ای‪ ،‬خاکســتری‬ ‫ایــن رنــگ یکــی از رنــگ هــای لوکــس و شــیک بــرای اتــاق‬ ‫خــواب اســت‪ .‬رنــگ نقــره ای یــا خاکســتری جــزو‏رنــگ‬ ‫هــای خنثــی در دکوراســیون داخلــی اســت و بیشــتر بــا‬ ‫رنــگ ســفید ‪ .‬خاکســتری تیــره تــر ســت مــی‏کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ نارنجــی‬ ‫تــن هــای مختلــف رنــگ نارنجــی را مــی توانیــد در‬ ‫دکوراســیون اتــاق خــواب تــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن رنــگ‬ ‫‏جــزو رنــگ هــای گــرم بــرای دکوراســیون داخلــی اتــاق‬ ‫خــواب اســت و بهتــر اســت بــرای داشــتن تعــادل ان‏را بــا‬ ‫رنگــی ماننــد ســفید ســت کنی ـد‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ ارغوانــی‬ ‫رنــگ ارغوانــی‪ ،‬یاســی یــا بنفــش روشــن یکــی دیگــر از‬ ‫رنگهــا ارامــش بخــش بــرای دکوراســیون داخلــی اتــاق‏خواب‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رنــگ مــی توانــد بــه کســب ارامــش تــان بعــد از‬ ‫یــک روز ســخت کاری کمــک کنــد‪.‬‏پیشــنهاد مــی کنیــم ایــن‬ ‫رنــگ را بــا رنــگ طوســی روشــن ســت کنی ـد‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ کاراملــی‬ ‫رنــگ کاراملــی یکــی از رنگ های رمانتیک برای دکوراســیون‬ ‫داخلــی اتــاق خــواب اســت‪ .‬زوج هایــی کــه‏این رنــگ را برای‬ ‫دکوراســیون اتــاق خــواب شــان انتخــاب مــی کننــد رابطــه‬ ‫عاشــقانه تــری بــا هــم دارنــد‪.‬‏در ترکیــب ایــن رنــگ بــرای‬ ‫دکوراســیون داخلــی بهتــر اســت از رنگ هایــی ماننــد ابــی و‬ ‫مایــه هایــی از‏قرمــز اســتفاده شــود‪.‎‬‬ ‫بهتریــن ترکیــب رنــگ اتــاق خــواب ‪ :‬دکوراســیون اتــاق‬ ‫خــواب بــه رنــگ طالیــی‬ ‫رنــگ طالیــی ماننــد رنــگ نقــره ای یکی دیگــر از رنگ های‬ ‫لوکــس و شــیک بــرای دکوراســیون داخلــی اتــاق‏خــواب‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رنــگ را بایــد رنــگ ســفید ســت کنیــد‪ .‬جالــب‬ ‫اســت بدانیــد بیشــتر ســرمایه داران بــزرگ‏از ایــن رنــگ‬ ‫بــرای دکوراســیون اتــاق خــواب شــان اســتفاده مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 3 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 29‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬تیربجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪328‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫عملیاتی شدن نقشه راه مبارزه‬ ‫با موادمخدر در گلستان‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا موادمخــدر گلســتان گفــت کــه نقشــه مبــارزه بــا ایــن مــواد‬ ‫افیونــی در اســتان پــس از یــک ســال کار مطالعاتــی‪ ،‬اســتفاده از مســتندات کشــوری و نقطــه‬ ‫نظــرات کارشناســان مجــرب بومــی و پــس از تاییــد اعضــای ایــن شــورا و ابــاغ رســمی ان بــه ‪۲۳‬‬ ‫دســتگاه و نهــاد مرتبــط‪ ،‬درســال جــاری عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫محمودرضــا روحانــی فــر در نشســت خبــری بــه مناســبت گرامی داشــت هفتــه مبــارزه بــا موادمخدر‬ ‫(چهــار تــا ‪ ۱۰‬تیرمــاه)‪ ،‬بیــان کــرد کــه اجــرای ایــن طــرح بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــوده ولــی قابلیــت تعمیــم‬ ‫بــه ســال های اینــده بــا لحــاظ شــرایط موجــود منطقــه و تغییــرات کارشناســی را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تدویــن نقشــه راه مبــارزه بــا موادمخــدر‪ ،‬از ایــن پــس کمیته هــای مقابلــه بــا‬ ‫عرضــه‪ ،‬پیشــگیری و درمــان‪ ،‬تشــکل ها و ســازمان های مــردم نهــاد و حقوقــی و قضایــی زیــر‬ ‫مجموعــه دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬هماهنگ تــر از گذشــته و نیــز بــا شــدت بیشــتر پیگیــر مبــارزه بــا‬ ‫ایــن پدیــده خانمانســوز و کاهــش اســیب های اجتماعــی ناشــی از ان در جامعــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روحانــی فــر‪ ،‬مطابــق برنامــه توســعه همــه جانبــه ســتاد مقابلــه بــا موادمخــدر کشــور‬ ‫قــرار اســت ســاالنه پنــج درصــد از شــیوع موادمخــدر در گلســتان کاســته شــود ضمــن اینکــه‬ ‫واژه باید خود باران باشد ‏!‬ ‫‏‬ ‫امــروز اگــر ریــا نباشــد قصــد داریــم بــی خیــال سیاســت‬ ‫و اقتصــاد و ورزش و ‪ ...‬شــویم و «خشــت نــو از قالــب‬ ‫دیگــر بزنیــم» و راجــع بــه ادبیــات مملکــت و واژه گزینــی‬ ‫و مُخلفــات مربــوط بــه ان‏افاضــات کنیــم‪ .‬راســتش را‬ ‫بخواهیــد مــا از همــان روز اول کــه مــادر مکرمه مــان «یــک‬ ‫حــرف و دو حــرف بــر زبانــم‪ ،‬الفــاظ نهــاد و گفتــن اموخــت»‬ ‫متوجــه شــدیم واژگان بســیاری از زبان هــای دیگــر گرتــه‬ ‫‏بــرداری شــده اند و عیــن تخــم ترتیــزک در زبــان مــا ولــو‬ ‫شــده اند‪ .‬بلــه درســت متوجــه شــدید؛ مــا از همــان کودکــی‬ ‫دغدغــه زبــان و فرهنــگ ادب پارســی داشــتیم‏!‬ ‫برخــی از ایــن کلمــات بــا وجــود اینکــه معــادل فارســی‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــد جــوری در مملکــت مــا جــا خــوش کرده انــد‬ ‫و عیــن عزیــزان افاغنــه بــا لغــات فارســی همزیســتی‬ ‫مســالمت امیــز پیــدا کــرده انــد و‏قصــد مهاجــرت هــم‬ ‫ندارنــد‪ .‬البتــه در ســالهای اخیــر در مــورد کوچانــدن انهــا‬ ‫اقداماتــی صــورت گرفتــه ولــی بــه نظــر کافــی نمــی رســد‪.‬‬ ‫رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی‪« :‬یکــی از‬ ‫‏وظایــف فرهنگســتان یافتــن معادل هــای فارســی بــرای‬ ‫واژگای اســت کــه از رشــتههای علمــی مختلــف وارد زبــان‬ ‫فارســی میشــوند‪ .‬فرهنگســتان کار خــود را در ســال ‪1369‬‬ ‫اغــاز کــرد و‏‏ بــه طــور مســتمر‪ ،‬در حــوزه واژه گزینــی فعــال‬ ‫بــوده اســت‪ .‬حاصــل تجربیات فرهنگســتان در این زمینه‪،‬‬ ‫پدیــد امــدن دانشــی نــو در ایــران بــه نــام« واژه گزینــی»‬ ‫بــوده و امــروز مجموعــه‏نــرم افــزاری ارزشــمندی در دســت‬ ‫داریــم کــه حاصــل ایــن تــاش اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬قادریــم‬ ‫دوره کارشناســی ارشــد واژه گزینــی را در فرهنگســتان برپــا‬ ‫کنیــم و مجــوز تشــکیل چنیــن دوره ای‏را هــم از وزارت‬ ‫علــوم دریافــت کــرده ایــم‪ ».‬بــه نقــل از جرایــد‬ ‫‏ هــر چنــد برخــی از لغاتــی کــه فرهنگســتان اختــراع کــرده‬ ‫خیلــی دنــدان گیــر نیســتند و بایــد بــرای تلفــظ انهــا هــوا را‬ ‫در دهــان مچالــه کــرد یــا بالتشــبیه دهــان را کــج و کوله کرد‬ ‫ولــی بــاز هــم‏تــاش دوســتان جــای تقدیــر دارد‪ .‬علــی ای‬ ‫حــال از انجــا کــه واژگان هــم بــرای خودشــان دنیایــی دارنــد؛‬ ‫روزی بــه دنیــا مــی اینــد و روزی از دنیــا مــی رونــد و حفــظ‬ ‫حرمــت انهــا واجــب‏اســت‪ ،‬مــا نیــز ســعی مــی کنیــم بــه‬ ‫شــیوه مالــوف و رســم معهــود‪ ،‬نکاتــی را در ایــن خصــوص‬ ‫بیــان کنیــم‪ :‬الــف) جــا انداختــن عملــی‪ :‬در خصــوص‬ ‫جایگزیــن کــردن برخــی کلمــات پیشــنهاد می شــود کار بــه‬ ‫صورت عملی انجام شــود تا تاثیر گذاری بیشــتری داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مثــا ًدولــت بــرای‏برچیــدن بســاط واژه «سوبســید»‬ ‫و جــا انداختــن کلمــه «یارانــه» تقریبــا ًچنــد ســالی اســت‬ ‫کــه در حــال هزینــه کــردن اســت‪ .‬تــا جایــی کفگیــر هــم بــه‬ ‫تــه ماهیتابــه خــورده ولــی مــردم بــاز هــم ول‏کــن معاملــه‬ ‫نیســتند و معتقدنــد بــرای فراگیــر واژه یارانــه‪ ،‬بــاز هــم بایــد‬ ‫هزینــه کــرد! فلــذا جــا دارد در مــورد ســایر کلمــات هــم از‬ ‫ایــن شــیوه اســتفاده کــرد‪ .‬مثــا ًدولــت مــی توانــد بــرای‬ ‫حــذف کلمــه‏کامپیوتــر بــه هــر نفــر یــک یــا بــه هــر خانــواده‬ ‫یــک دســتگاه رایانــه بدهــد و قــس علــی هــذا ‪!...‬‬ ‫‏ ب) پــاداش نقــدی‪ :‬ایرانــی هــا اصــوال ً انســان هــای‬ ‫خــاق و هوشــمندی هســتند‪ .‬جســارتا ً اگــر بــه ‪350‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه و صاحبنظــر کــه در ‪ 75‬گــروه مختلــف در‬ ‫فرهنگســتان مشــغول بــه‏کار واژه گزینــی هســتند‪ ،‬مثــل‬ ‫گزارشــگران فوتبــال بــر نمــی خــورد‪ ،‬گاهــی اوقــات از خــود‬ ‫مــردم هــم بــرای واژه گزینــی کمــک بگیریــم و در صــورت‬ ‫تائیــد واژه‪ ،‬مبلغــی بــه عنــوان پــاداش‏پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫‏ پ) توجیه مجریان و هنرپیشگان‪ :‬در خاتمه توصیه‬ ‫مــی شــود هنرپیشــگان و مجریــان ســلبریتی ها را نیــز‬ ‫توجیــه کننــد کــه پــدر امرزیــده هــا؛ یــک هیــات ســه‬ ‫دهــه اســت تــاش دارد زبــان‏فارســی را از برخــی واژگان‬ ‫فرنگــی پاالیــش کنــد و نباید تمام زحمات فرهنگســتان‬ ‫را ندیــد گرفــت و تــه مانــده اســتانبولی را دوباره با کمچه‬ ‫روی دیــوار مالیــد‏!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اهدا ‪ ۴۲۰‬سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان خراسان شمالی‬ ‫در ایینــی بــا حضــور قائــم مقــام کمیته امداد ‪ ۴۲۰‬ســری جهیزیه‬ ‫بــه نوعروســان تخــت پوشــش ایــن نهاد اهدا شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی در‬ ‫حاشــیه ایــن اییــن ارزش هــر ســری جهیزیــه را ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫مجید الهی راد افزود‪ :‬هر ســری جهیزیه شــامل پنج قلم کاالی‬ ‫اساســی یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز ‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬ماشــین لباسشــویی و‬ ‫جاروبرقــی اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در ســال گذشــته ‪ ۷۹۳‬ســری جهیزیــه بــه‬ ‫زوج هــای جوان هــای تحــت حمایــت ایــن نهــاد اهــدا شــد‪ ،‬ارزش‬ ‫ایــن جهیزیه هــا را ‪ ۳۳‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫باحضــور قایــم مقــام کمیتــه امــداد ‪ ۲۱‬واحــد مســکونی ویــژه‬ ‫مــدد جویــان تحــت پوشــش کمیته امــداد امام (ره) در روســتای‬ ‫کالشــور شهرســتان مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در رده اخریــن‬ ‫اســتانهای کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در دیــدار سرپرســت امــور منابــع اب شهرســتان گنبــد کاووس بــا‬ ‫رئیس دادگستری ودادستان این شهرستان بر برخورد با متخلفان‬ ‫غیــر مجــاز اســتفاده از منابــع اب در شهرســتان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫در دیــدار سرپرســت امــور منابــع اب شهرســتان گنبــد کاووس‬ ‫بــا رئیــس دادگســتری ودادســتان ایــن شهرســتان عنــوان شــد‪:‬‬ ‫تاکیــد بــر برخــورد بــا متخلفــان غیــر مجاز اســتفاده از منابع اب‬ ‫در شهرســتان در دیــدار سرپرســت امــور منابــع اب شهرســتان‬ ‫گنبــد کاووس بــا رئیــس دادگســتری ودادســتان ایــن شهرســتان‬ ‫بــر برخــورد بــا متخلفــان غیــر مجــاز اســتفاده از منابــع اب در‬ ‫شهرســتان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪،‬‬ ‫حســین ثابتــی در دیــدار بــا رییــس دادگســتری شهرســتان گنبــد و‬ ‫دادســتان شهرســتان‪ ،‬بمناســبت هفته قوه ی قضاییه ‪ ،‬گزارشــی‬ ‫از خشکســالی ســال جــاری و افــت پتانســیل ابخــوان هــا و ابهــای‬ ‫جــاری رودخانــه هــا و اثــرات ان بــر منابــع ابــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در راســتای پیشــگیری از وقــوع جــرم منابــع ابــی‬ ‫دادســتان ایــن شهرســتان بــه کلیــه پاســگاههای تحــت امــر‬ ‫دســتور داد‪ ،‬نســبت بــه انســداد چاههــای غیــر مجــاز و پلمــب‬ ‫موتورپمــپ هــای غیــر مجــاز و توقیــف دســتگاههای حفــاری‬ ‫بــدون پروانــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی اعــزام هیــات تجــاری بــه کشــور ارمنســتان را فرصــت مناســبی بــرای خراســان شــمالی دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬بایــد از ظرفیــت اســتان بــرای اتصــال ارمنســتان بــه کشــورهای همســایه در شــرق ایــران‬ ‫بهــره منــد شــد‪.‬‬ ‫به زودی هیات تجاری از خراسان شمالی به کشور ارمنستان اعزام خواهد شد‪.‬‬ ‫در ســفر ســفیر ارمنســتان بــه بجنــورد در اواخــر ســال گذشــته و نشســت بــا اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی توافقنامــه بــرای مشــارکت در زمینــه بازرگانــی و اعــزام هیات هــای تجــاری بیــن ‪ ۲‬منطقــه‬ ‫نیــز امضــا شــده بــود‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن کاال کــه عمــده ان الکتــرود بــود از ایــن اســتان بــه‬ ‫کشــور ارمنســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫کشــور ارمنســتان یکــی از پنــج عضــو اتحادیــه اوراســیا شــامل روســیه‪ ،‬بــاروس‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫قزاقســتان و ارمنســتان بــا بــازاری ‪ ۱۸۰‬میلیــون نفــری اســت‪ .‬در ایــن بــازار بــرای اعضــای اتحادیــه‬ ‫عــوارض گمرکــی وجــود نــدارد و همــه کشــورهای عضــو یکســان هســتند‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کمیته داوران فدراسیون‪ ،‬اسامی داوران هفته سی و دوم‬ ‫لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور را اعــام کــرد کــه در یکــی‬ ‫از مســابقات حســاس چهــار داور گلســتانی بــه قضــاوت‬ ‫خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬قضــاوت دیــدار سرنوشت ســاز تیم هــای‬ ‫پاییــن جدولــی رایــکا بابــل و نــود ارومیــه را «ســید ابوالفضل‬ ‫حســینی» بــه عنــوان داور وســط‪« ،‬میــاد قاســمی» و‬ ‫«کامــران ســعیدی» بــه عنــوان کمــک داور و «بهمــن‬ ‫ممشــلی» بــه عنــوان داور چهــارم برعهــده خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رایــکا بــا هدایــت پیــروز قربانــی بــا ‪ ۳۷‬امتیــاز در رتبــه‬ ‫چهاردهــم و نــود بــا هدایــت علــی لطیفــی بــا ‪ ۲۷‬امتیــاز در‬ ‫رتبــه هفدهــم جــدول ‪ ۱۸‬تیمــی مســابقات قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن دیــدار از ســاعت ‪ ۲۰:۳۰‬یکشــنبه ‪ ۱۳‬تیــر در ورزشــگاه‬ ‫شــهدای هفــت تیــر بابــل برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ن نخســتین ابــاغ ســطح بــاالی داوران فوتبــال‬ ‫ضمنــا ًای ـ ‬ ‫اســتان در زمــان ریاســت علیرضــا رجبلــو در کمیتــه داوران‬ ‫هیــات فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان امادگــی پذیــرش دفتــر تجــاری‪ ،‬بازرگانــان ارمنــی‬ ‫در بجنــورد را دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری خراســان شــمالی محمــد علــی‬ ‫شــجاعی روز چهارشــنبه در اســتانه اعــزام هیــات تجــاری خراســان شــمالی بــه ایــروان در نشســت‬ ‫بــا معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان دارای ظرفیــت هــای‬ ‫قابــل توجــه بــرای ســرمایه گــذاری و محصــوالت مختلــف صادراتــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان ظرفیــت و پتانســیل بــرای ارتبــاط تجــاری بــا اوراســیا را دارد و ایــن ارتبــاط‬ ‫فرصتــی بــرای رونــق اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه هــم در ایــن نشســت ارمنســتان را کشــوری مهــم‬ ‫بــرای توســعه مــراودات اســتان خراســان شــمالی بــا اوراســیا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســید رســول مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬ارمنســتان بــه عنــوان عضــوی مهــم در اتحادیــه کشــورهای‬ ‫اوراســیا اســت و از تعرفــه هــای رایــگان در مــراودات اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای عضــو اتحادیــه‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازی حساس تیم های پایین‬ ‫جدولی به کوبل گلستانی‬ ‫سپرده شد‬ ‫تاکید بر برخورد با متخلفان‬ ‫غیرمجاز استفاده از منابع اب‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۲۰‬تن مرغ منجمد در بازار های خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار رســمی منتشــر شــده توســط ایــن ســتاد در ســال ‪ ۱۷۰ ،۹۵‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان شــمالی بیــن ســنین ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال معتــاد هســتند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا موادمخــدر گلســتان همچنیــن بابیــان اینکــه گلســتان‪،‬‬ ‫دومیــن اســتان کشــور در شــیوع مصــرف موادمخــدر بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا اینکــه‬ ‫تاکنــون اقدامــات قابــل توجهــی ازســوی دســتگاه های مرتبــط بــا ایــن شــورا در اســتان بــرای‬ ‫مبــارزه بــا موادمخــدر صــورت گرفتــه امــا کافــی نیســت و بایــد فعالیت هــای ایــن حــوزه جهــت‬ ‫کاهــش اســیب های ناشــی از ایــن پدیــده خانمانســوز درجامعــه بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬طبــق ارزیابــی ســاالنه ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر کشــور‪ ،‬گلســتان دو ســال‬ ‫متوالــی از لحــاظ عملکــردی توانســته رتبــه برتــر در بیــن اســتان ها کســب کنــد‪.‬‬ ‫روحانــی فــر‪ ،‬ارائــه خدمــات بــه ‪ ۴۰‬هــزار معتــاد در ‪ ۲۱۵‬مرکــز درمانــی (تــرک اعتیــاد)‪ ،‬پیگیــری‬ ‫راه انــدازی مراکــز درمانــی در شهرســتان های مراوه تپــه و گمیشــان‪ ،‬کشــف بیــش از ‪ ۱۱‬تــن انــواع‬ ‫موادمخــدر و دســتگیری ‪ ۱۵۶‬قاچاقچــی و ســه هــزار و ‪ ۸۲۱‬خــرده فــروش مــواد مخــدر و نیــز‬ ‫برپایــی کارگاه هــای اموزشــی بــا موضــوع مضــرات اعتیــاد بــرای افــزون بــر ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر بــرای‬ ‫گروه هــای مختلــف مــردم در محــات و ادارات ســطح گلســتان را از جملــه عملکــرد دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بــا مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان طــی ســال ‪ ۹۹‬برشــمرد‪.‬‬ ‫وی از شناســایی و بکارگیــری ‪ ۳۵۹‬نفــر از افــراد کارشــناس‪ ،‬صاحــب نظــر‪ ،‬روان شــناس و‬ ‫جامعــه شــناس در گلســتان بــه منظــور اجــرای طرح هــای پیشــگیری و درمــان اعتیــاد در گلســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد از حوزه هــای علمیــه‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی و امــوزش‬ ‫و پــرورش هســتند کــه در برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی ایــن شــورا بــرای گروه هــای هــدف‬ ‫همــکاری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000262‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000374‬خانــم‬ ‫زهــرا خرمالــی فرزنــد انــه محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031837397‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 98.80‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-4333/1‬اصلــی واقــع در‬ ‫گنبــدکاووس گــدم ابــاد خیابــان فتــاح بعــد از درمانــگاه ســمت راســت بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از محمــد گلــدی اق اتابــای (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8325 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/12 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000559‬پرونــده کالســه ‪1398114412004000669‬‬ ‫خانــم ســولماز جاویــد فرزنــد امــان گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1962‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031759353‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 30000‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-224‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی روســتای ســارجه کــر قریــه شــیخ شــهامد بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از کوچــک مــا اق ارکاکلــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8351 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/12 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000560‬پرونــده کالســه ‪1398114412004000670‬‬ ‫خانــم مریــم جاویــد فرزنــد امــان گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2020814031‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2020814031‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 30000‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی‬ ‫‪-224‬اصلــی واقــع در اراضــی روســتای ســارجه کــر قریــه شــیخ شــهامد بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از کوچــک مــا اق ارکاکلــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8353 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/12 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000613‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000127‬‬ ‫اقــای گلــدی گلدیانــی فرزنــد امــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 1302‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032143747‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 120.15‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/10412‬اصلــی واقــع در‬ ‫گنبــدکاووس خیابــان امــام خمینــی شــمالی خیابــان ســتار قرنجیــک بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8358 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/12 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫ شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۹‬درصد اعتبار ‪ ۱۴۰۰‬اسفراین‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬امســال یکهــزار و ‪ ۷۳‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال اعتبــار‬ ‫تملــک دارای بــرای شهرســتان اســفراین پیــش بینــی شــده کــه این میزان نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۹‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی در نشســت شــورای برنامــه ریــزی شهرســتان اســفراین اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته اعتبــارات تملــک دارایــی شهرســتان ‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال بــوده کــه ایــن میــزان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رشــد قابــل قبولــی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ســهم شهرســتان اســفراین از بودجــه اســتان را ‪ ۱۴.۵‬درصــد ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫کل اعتبــارات ‪ ۱۴۰۰‬شهرســتان بخشــی جــزو تکالیــف قانــون بودجــه اســت کــه از این میــزان‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای ابرســانی بــه مناطــق روســتایی و عشــایری و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫نیــز در حــوزه راه روســتایی عــاوه بــر اعتبــارات فصــول و برنامه هــای ایــن دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کرامتــی افــزود‪۶۲۳ :‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال نیــز میــان دســتگاه اجرایــی بــا رعایــت‬ ‫الزمــات شــورای برنامــه ریــزی اســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین بــا اشــاره بــه ســفر هفتــه جــاری اســتاندار خراســان شــمالی بــه‬ ‫اســفراین و مصوبــات ایــن ســفر بــرای شهرســتان افــزود‪ :‬در ســال جــاری اقدامــات دیگــر‬ ‫بــرای تامیــن منابــع پــروژه مهــم انجــام شــده کــه بخشــی از ان اعتبــارات مصوبه هــای ســفر‬ ‫اســتاندار بــه شهرســتان اس ـت ‪.‬‬ ‫کرامتــی بــا اشــاره بــه محدودیــت اعتبــارات دولتــی بــر افزایــش بهــره وری منابــع اختصــاص‬ ‫یافتــه بــه دســتگاه اجرایــی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬مدیــران دســتگاه های اجرایــی بایــد بــا‬ ‫خلــق منابــع جدیــد اعتبــاری‬ ‫از ظرفیت هــای اســتانی‬ ‫و ملــی بــرای جــذب‬ ‫اعتبــارات اســتفاده کننــد تــا‬ ‫بتوانیــم جهــش توســعه ای‬ ‫در حوزه هــای مختلــف‬ ‫شهرســتان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در همین راســتا‬ ‫بایــد از همــه ظرفیت هــا از‬ ‫جملــه اعتبــارات در اختیــار‬ ‫اســتان‪ ،‬تفاهــم نامه هــای اســتاندار بــا منابــع ملــی و اعتبــارات ملــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫احصــا و ســهم شهرســتان جــذب و اســتفاده بهینــه شــود‪.‬‬ ‫کرامتــی اســتفاده از مشــارکت صنایــع شهرســتان در پروژه هــای توســعه ای شهرســتان‬ ‫را از دیگــر ظرفیت هــا در جــذب منابــع دانســت و گفــت‪ :‬همانگونــه کــه از محــل منابــع‬ ‫شهرســتان صــرف ایجــاد زیرســاخت های در ایــن حــوزه و فراهــم کــردن الزامــات توســعه‬ ‫صنایــع شــده اســت مــردم نیــز در مقابــل انتظــار دارنــد صنایــع وظایــف خــود را نســبت بــه‬ ‫مــردم و توســعه شهرســتان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان اســفراین افــزود‪ :‬در همیــن راســتا امســال بــا توافــق مدیــران ســه‬ ‫صنعــت شهرســتان مبلــغ ‪ ۱۹۰‬میلیــارد ریــال از ســوی صنایــع مجتمــع فــوالد‪ ،‬شــرکت لولــه‬ ‫گســتر و شــرکت صنعتــی اذیــن فــورج بــرای صــرف در پروژه هــای توســعه ای شهرســتان‬ ‫در راســتای مســوولیت اجتماعــی صنایــع پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سیم و کابل های‬ ‫مخابراتی با ‪ 5‬فقره سرقت‬ ‫در اسفراین‏‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از‬ ‫دســتگیری ســارق ســابقه دار ســیم و کابل های‏مخابراتی با ‪ 5‬فقره‬ ‫ســرقت بــه ارزش‏‪‎‎240‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‏پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ســیم‬ ‫و کابــل هــای مخابراتــی در ســطح شهرســتان و اعــام نارضایتــی‬ ‫شــهروندان موضــوع ‏بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫تجســس کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت ‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بعــد از انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و تخصصــی موفــق شــدند متهــم را شناســایی و در ‏یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه وی را دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل‬ ‫مخابراتــی بــه ارزش ‪ 240‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫‏شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود بــه توصیــه هــای پلیــس در‬ ‫خصــوص مســائل ایمنــی پیشــگیری از ســرقت توجــه کــرده و در‬ ‫‏صــورت برخــورد بــا اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫هرســاله بــا فرارســیدن تابســتان ‪ ،‬موجــی از تنــش‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و اســترس در اثــر کمبــود منابــع ابــی منطقــه مــا را فــرا می گیــرد‪.‬‬ ‫کشــاورزان کــه هنــوز بــا الگوهــای ســنتی در حــال کشــت و زرع‬ ‫هســتند بــرای تامیــن اب کشــاورزی بــا مشــکالت عدیــده ای‬ ‫مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫نحــوه ­ی ناصحیــح مدیریــت منابــع طبیعــی بطــور کلــی و‬ ‫مدیریــت منابــع اب بطــور خــاص باعــث شــده تــا حتــی اگــر‬ ‫نگوییــم بحــران اب‪ ،‬تنــش و ورشکســتگی ابــی بطــور جــدی‬ ‫حیــات ســرزمینی مــا را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫به طور کلی منابع ابی از سه راه قابل دستیابی است‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نزوالت اسمانی ‪:‬‬ ‫بــارش هــای زمســتانی و بهــاره کــه بــا توجــه بــه تغییــرات‬ ‫اقلیمــی نوســانات شــدیدی دارد‪ ،‬یکســال ( فصــل کشــاورزی _‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ) ۹۸‬انقــدر بــارش زیــاد اســت کــه حتــی فصــل برداشــت‬ ‫را نیــز بــه تعقیــب مــی انــدازد و یکســال انقــدر کــم و ناچیــز اســت‬ ‫کــه حتــی گنــدم کاران نیــز مجبــور بــه چنــد بــار ابیــاری زمینهــای‬ ‫کشــاورزی خــود می شــود ‪.‬‬ ‫ایــن منبــع ابــی‪ ،‬در مدیریــت ســنتی از رودخانه هــا و‬ ‫مســیرهای قدیمــی بــه ســمت دشــت در حــال حرکــت هســتند‬ ‫و کشــاورزان روســتایی بــر اســاس حــق ابه هــای قدیمــی بــه‬ ‫وســیله دٓرک هــا و بندهــای موقتــی اب را بــه ســمت زمین هــای‬ ‫کشــاورزی خــود می برنــد‪.‬‬ ‫‪ _۲‬منابع ابی پشت سدها ‪:‬‬ ‫ایــن منابــع ابــی تــا پنجــاه درصــد مدیــون بارش هــای‬ ‫خــوب فصــول بــارش ( پائیــز تــا اخــر بهــار ) اســت‪،‬‬ ‫همیــن منابــع هــم ( چنانچــه بــه ان خواهیــم پرداخــت )‬ ‫بجــای عمــل کــردن بــه عنــوان یــک مســکن و ارامبخــش‬ ‫خــودش بــه یــک معضــل اجتماعــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫‪ _۳‬منابع زیر زمینی اب ‪:‬‬ ‫ســفره هــای اب زیرزمینــی بــه طــور کامــل‪ ،‬وابســتگی تــام و‬ ‫تمــام بــه بارش هــا دارنــد و اگــر بــارش ( بویــژه بــرف زمســتانی)‬ ‫مناســب نباشــد‪ ،‬ایــن ســفره ها بــا برداشــت های بی رویــه‬ ‫پاییــن افتــاده و عمــا در فصــل نیازمنــدی بــه اب غیــر قابــل‬ ‫اســتفاده هســتند ‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن پروســه های ســه گانــه قابــل توجــه اســت‪،‬‬ ‫مدیریــت ایــن منابــع ابــی و بهــره بــرداری خــوب و بهنــگام از‬ ‫ان هاســت و همیــن موضــوع الزمــه عبــور از مدیریــت ســنتی‬ ‫سارقان شیراالت اماکن‬ ‫دولتی با ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫در اسفراین دستگیر شد‏‬ ‫خراســان شــمالی– فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از‬ ‫دســتگیری زن و شــوهر ســارق با ‪ 15‬فقره‏ســرقت شــیراالت اماکن‬ ‫دولتــی در ایــن شهرســتان خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چندیــن فقــره ســرقت شــیراالت در اماکــن‬ ‫دولتــی ســطح شهرســتان اســفراین بالفاصلــه موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در‏دســتور کار مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات فنی و‬ ‫پلیســی و بازبینــی دوربیــن هــای‏مداربســته موفــق بــه شناســائی و‬ ‫دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان در بازجوئــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه‏تعــداد ‪ 15‬فقــره ســرقت شــیراالت اماکــن دولتــی بــا‬ ‫خــودروی شــخصی شــان اعتــراف کردنــد‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســارقان زن و شــوهر بودنــد و بعــد از‬ ‫ســرقت‪ ،‬ایــن وســایل را بــه یــک ضایعاتــی درســطح شهرســتان‏بــه‬ ‫فــروش مــی رســاندند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل‬ ‫ضایعاتــی امــوال مســروقه کشــف و بــه مقرانتظامــی‏داللــت و یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پرایــد متهمــان نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد ‪.‬‏‬ ‫انهدام باند سارقان حرفه ای‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان و اعتــراف‬ ‫متهمــان بــه ‪ 40‬فقــره انــواع ســرقت در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال وقــوع‬ ‫ســرقت هــای متعــدد در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و‬ ‫مامــوران پــس از بررســی شــیوه شــگرد ســرقت هــا و ســرنخ هــای‬ ‫موجــود پــی بردنــد ســرقت هــا توســط اعضــای یــک بانــد حرفــه ای‬ ‫رخ داده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و‬ ‫تــاش بــی وقفــه مامــوران‪ ،‬یکــی از اعضــای اصلــی بانــد حیــن‬ ‫تــردد بــا یــک دســتگاه پرایــد در گــرگان شناســایی کــه بــه محــض‬ ‫مشــاهده پلیــس اقــدام بــه فــرار کــرد که با ســرعت عمل مامــوران‪،‬‬ ‫خــودرو توقیــف و متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 60‬متــر کابــل مســروقه از‬ ‫خــودرو متهــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی بررســی هــا مشــخص شــد‬ ‫خودرو پراید نیز مســروقه بوده و چند روز قبل در اســتان ســمنان‬ ‫بــه ســرقت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه بــه اعتــراف ‪ 40‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت از جملــه ســرقت خــودرو‪ ،‬قطعــات خــودرو و ســیم و‬ ‫کابــل بــرق بــا کمــک ‪ 5‬همدســتش اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫« تنش در منابع ابی یا تنش در مدیریت ان ‪»...‬‬ ‫بــه مدیریــت علمــی و‬ ‫مطالعاتــی منابــع اب را‬ ‫ضــروری می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت منابــع ابــی‬ ‫بــر اســاس قوانیــن(‬ ‫نوشــته و نانوشــته)‬ ‫در حــال پیــاده ســازی‬ ‫و اجراســت و تبعــات‬ ‫اجــرای ان هــر ســاله‬ ‫درگیری هــای‬ ‫شــاهد‬ ‫فــراوان بــر ســر حقابــه از‬ ‫اب جــاری رودخانه هــا‬ ‫و مســیل ها‪ ،‬ســهم‬ ‫برداشــت از اب ذخیــره‬ ‫شــده پشــت ســدها و‬ ‫قوانیــن ریــز و درشــتی‬ ‫کــه بــرای نــوع محصــول‪،‬‬ ‫شــکل کشــاورزی و‬ ‫برداشــت از چاه هــای عمیــق و غیــر عمیــق وضــع می شــود‪،‬‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫ســالی نیســت کــه بــر ســر دٓرک هــا دعواهــا و نــزاع هــای زیــادی‬ ‫اتفــاق نیفتــد و شــاهد ضــرب و شــتم و ‪ ...‬حتــی قتل هــای‬ ‫انچنانــی نباشــیم‪.‬‬ ‫چــه بســیارند افــرادی کــه از راه خریــد و فــروش اب و‬ ‫سوءاســتفاده از رانــت ســازمان های متولــی مدیریــت اب بــه‬ ‫نوایــی رســیده اند و همیــن ماجــرای غــم انگیز کماکان ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫البتــه در صــورت نــگاه منطقـه ای بحــران اب در گلســتان دالیلــی‬ ‫بــه شــرح زیــر دارد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حفــاری چاه هــای غیــر مجــاز و بــی مســئولیتی مســئولین‬ ‫اســتانی از جملــه اب منطقــه ای گلســتان کــه اوال مجوزهــای‬ ‫غیرقانونــی زیــادی بــرای چاه هــای ســطحی صــادر کردنــد در ثانــی‬ ‫نســبت بــا برخــورد و پلمــپ انهــا بــی تفــاوت هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قلــع و قمــع درختــان جنگلهــای هیرکانــی از جملــه‬ ‫جنگلهــای ســیاه رودبــار و دهنــه محمدابــاد کــه بــه ســمت‬ ‫نابــودی کشــیده شــدند ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬وجــود شــرکتهای نئوپــان و تختــه در مجتمــع نــور جنگل قرق‬ ‫کــه متعلــق بــه مجموعــه تحــت باالتریــن مقــام اســتانی اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪328‬‬ ‫تکذیب برگشت اعتبار‬ ‫پروژه راهسازی محور‬ ‫بجنورد‪ -‬میامی‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راه هــای منطقــه شــمال‬ ‫شــرق کشــور گفــت کــه پــروژه راهســازی محــور بجنــورد‪-‬‬ ‫میامــی ( خراســان شــمالی‪ -‬ســمنان) بــا ســرعت در حــال‬ ‫انجــام اســت و اعتبــار ســال گذشــته ان تمــام و کمــال‬ ‫جــذب مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی نظریــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن محــور از محــل‬ ‫اعتبــار ســال ‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۸۳۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار دارد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲۸۰‬میلیــارد ریــال از ایــن بودجــه بــرای‬ ‫خریــد قیــر اختصــاص یافــت و مابقــی نیــز در ســایر‬ ‫جاهــا هزینــه می شــود و هیــچ برگشــت اعتبــاری مطــرح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در ســال جــاری نیــز بــرای ایــن‬ ‫بخــش ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار پیــش بینــی شــد کــه‬ ‫باعــث ســرعت اجــرای کار شــود و در شــرایط فعلــی نیــز‬ ‫زمــان کافــی بــرای جــذب اعتبــارات مصــوب بــرای ایــن‬ ‫پــروژه وجــود دارد و برخــی نگرانی هــا در ایــن زمینــه‬ ‫بی مــورد اســت‪.‬‬ ‫چنــد روز گذشــته یکــی از نماینــدگان اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در مصاحبــه بــا یکــی از رســانه هــا از برگشــت‬ ‫اعتبــار ایــن پــروژه مهــم ابــراز نگرانــی کــرد و خواهــان‬ ‫مداخلــه مســووالن اســتانی بــرای رفــع مشــکل جــذب‬ ‫ایــن اعتبــار شــد‪.‬‬ ‫براســاس دســتورالعمل قانــون اعتبــار عمرانــی هــر ســال‬ ‫بایــد تــا پایــان تیرمــاه ســال بعــد جــذب شــود و چنانچــه‬ ‫ایــن اعتبــارات بــه هــر دلیــل بــرای پــروژه مصــوب جــذب‬ ‫نشــود‪ ،‬بایــد بــه خزانــه برگشــت داده شــود‪.‬‬ ‫پــروژه بجنــورد ‪ -‬میامــی یکــی از پروژه هــای مهــم‬ ‫زیرســاخت حمــل و نقــل زمینــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه طــرح اجرایــی ان حــدود بیــش از‬ ‫یــک دهــه قبــل شــروع شــد کــه در ایــن مــدت بــا فــراز و‬ ‫نشــیب هایــی بــرای اجــرا مواجــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن محــور حــدود ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر مســافت دارد کــه بنــا‬ ‫بــر گــزارش رســمی اداره کل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تاکنــون ‪ ۸۵‬کیلومتــر از ایــن مســیر‪،‬‬ ‫بهــره بــرداری رســید و ‪ ۱۲‬کیلومتــر از ایــن محــور در ‪۲‬‬ ‫قطعــه ‪ ۶‬کیلومتــری بــه مناقصــه رفتــه و بــزودی پیمانــکار‬ ‫انتخــاب می شــود‪.‬‬ ‫براســاس پیــش بینی هــا بــا افتتــاح ایــن محــور مســافت‬ ‫بجنــورد‪ -‬تهــران کــه هــم اکنــون از اســتان های شــمالی‬ ‫و یــا اســتان خراســان رضــوی ( ســبزوار‪ -‬تهــران ) انجــام‬ ‫می شــود حــدود ‪ 300‬کیلومتــر کاهــش خواهــد یافــت کــه‬ ‫ایــن کاهــش مســافت حــدود ســه ســاعت از زمــان ســفر‬ ‫را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بساط باند شاهدان دروغین‬ ‫در گلستان جمع شد‬ ‫ایــن شــرکت نئوپــان متاســفانه جهــت تامیــن مــواد اولیــه بــه‬ ‫چیــزی جــز ســود خــود فکــر نمیکنــد و تعهــدی نســبت بــه حفــظ‬ ‫منابــع طبیعــی و درختــان نــدارد‪.‬‬ ‫ســابقا مــواد اولیــه نئوپــان در گلســتان از پنبــه بــوده کــه با توجه‬ ‫بــه عــدم کشــت پنبــه در گلســتان ایــن شــرکت ها روی بــه چــوب‬ ‫درختــان جهــت تامیــن مــواد اولیــه اورده انــد کــه متاســفانه هــم‬ ‫بــا اعمــال قــدرت از درختــان جنگلــی بهره بــرداری می نماینــد هــم‬ ‫از متخلفیــن قلــع و قمــع درختــان چــوب خریــداری می نماینــد‪.‬‬ ‫شــاید پرداختــن بــه مســائل ریــز و بــه ظاهــر پیــش پــا افتــاده‬ ‫مدیریــت اب در ایــن نوشــتار جایــی نداشــته باشــد ولــی در یــک‬ ‫جملــه «باتوجــه بــه خشکســالی ­های پــی در پــی و امــکان تــداوم‬ ‫ایــن شــرایط طــی ســال های اینــده‪ ،‬اگــر قــرار بــر رهایی از مســاله‬ ‫ورشکســتگی اب باشــد راهــی جــز تغییــر در نــوع مدیریــت منابــع‬ ‫ابــی وجــود نــدارد‪ .‬در وضعیــت کنونــی کشــور در هــر دو بعــد‬ ‫عرضــه و تقاضــای اب دچــار چالــش جــدی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اولویت هــای دولــت جدیــد و رئیــس جمهــور منتخــب‬ ‫انقالبــی حضــرت ایــت اللــه دکتــر رئیســی‪ ،‬ســپردن کار مدیریــت‬ ‫منابــع ابــی بــه کارشناســان (ملــی ‪ ،‬منطقــه ای و محلــی ) و زیر و‬ ‫رو کــردن ایــن مدیریــت ناکارامــد و تشــنج افریــن اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان دربــاره دســتگیری بانــد‬ ‫شــاهدان دروغیــن گفــت‪ :‬اعضــای ایــن بانــد پیرامــون‬ ‫دادگاه هــا و دادســراها پرســه می زدنــد و در ازای دریافــت‬ ‫پــول‪ ،‬شــهادت دروغ می دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫مدت هاســت طــرح پاکســازی و رصــد فضــای پیرامونــی‬ ‫دادگســتری ها و دادســراهای اســتان اغــاز شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی کارکنــان حفاظــت‬ ‫و اطالعــات دادگســتری اســتان‪ ،‬سردســته و اعضــای یــک‬ ‫بانــد شــاهدان دروغیــن در اســتان شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســر دســته ایــن گــروه‪ ،‬مــرد ‪ 74‬ســاله ای‬ ‫اســت کــه بســته بــه نــوع پرونــده بــرای هــر شــاهد از ‪400‬‬ ‫هــزار تــا یــک میلیــون تومــان از افــراد در ازای شــهادت‬ ‫دروغ‪ ،‬پــول می گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان بیــان داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ 7‬عضــو ایــن بانــد شناســایی شــده اند و تحقیقــات بــرای‬ ‫شناسایی بقیه انان هم ادامه دارد‪ .‬همچنین مشخصات‬ ‫اعضــای ایــن بانــد بــه دادگاه هــای اســتان اعالم شــده اســت‬ ‫تــا شــهادت انــان در پرونده هــا پذیرفتــه نشــود‪.‬‬ ‫هاشــمیان همچنیــن از راه انــدازی ســامانه « ســاما»‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــهادت شــاهدان دروغیــن در‬ ‫دادگاه هــا خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن ســامانه مشــخصات‬ ‫شــاهدان و کســانی کــه در پرونده هــا وثیقــه و فیــش‬ ‫حقوقــی می گذارنــد ثبــت می شــود تــا دادگاه از‬ ‫ســابقه دار بــودن فــرد‪ ،‬مطلــع و دســت شــاهدان دروغیــن‬ ‫در پرونده هــا کوتــاه شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫اب البالو‬ ‫تجربه کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫اب البالو‪:‬‬ ‫مطالعاتــی دقیــق در دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا در امریــکا ثابــت کــرد نوشــیدن اب البالــو دو بــار در روز بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش زمــان خــواب مــی شــود بــه طوریکــه در ورد افــرادی کــه دچــار مشــکل بــی‬ ‫خوابــی بــه خصــوص بــی خوابــی شــابنه بودنــد بــا مصــرف مرتــب اب البالــو در طــول ایــن دوهفتــه تقریبــا ‪90‬‬ ‫دقیقــه بــه خــواب ان هــا افــزوده مــی شــود و باعــث مــی شــود اســتراحت بیشــتری بکننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪328‬‬ ‫هر زنی باید ‪ ۷‬تکنیک حرفه ای را بلد باشد‬ ‫البالــو تــرش اســت؛ امــا مربــا و شــربت البالــو طعــم‬ ‫شــیرینی دارنــد‪ .‬تهیــه مربــای البالــ و نیــز ماننــد اغلــب‬ ‫مرباهــا کار اســانی اســت‪ .‬بــرای تهیــه مربــا و شــربت البالو‬ ‫فقــط بــه مقــداری البالــو‪ ،‬شــک ر و کمــی لیموتــرش نیــاز‬ ‫داریــد‪ .‬در ایــن مطلــب بــا طــرز تهیــه مربای البالو و شــربت‬ ‫البالــوی خوشــمزه اشــنا بشــوید‪.‬‬ ‫نرگس حق مرادی‬ ‫هرگز‬ ‫به سینه و زانو ضربه نزنید‪ ،‬چون‬ ‫این ضربات اغلب بی اثرند‪.‬‬ ‫ضربــه زدن بــه ســینه و زانوهــا کار افــراد عــادی‬ ‫نیســت‪ .‬افــراد حرفــه ای می تواننــد از پــس ایــن‬ ‫کار بربیاینــد‪ .‬از تمــام زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا خــود فکــر کنیــد کــه شــما یــک خانــم قــوی‬ ‫هســتید؛ پــس بــا صــدای بلند فریاد بزنیــد تا مهاجم‬ ‫را بترســانید و توجــه اطرافیــان را نیــز جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬‬ ‫طرز تهیه مربای البالو‬ ‫شــرط اصلــی اماده کــردن مربــای البالــوی خوشــمزه‪،‬‬ ‫ماننــد هــر مربــای خــوب دیگــری‪ ،‬داشــتن میوه هایــی تــازه‬ ‫ و خوشــمزه اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از دســتورالعمل های مربا از پکتین اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬پکتیــن بــه افزایــش حالــت ژل ـه ای و قــوام مربــا‬ ‫کمــک می کنــد؛ امــا مــا در ایــن دســتورالعمل از پکتیــن‬ ‫اســتفاده نمی کنیــم‪ .‬وجــود لیموتــرش در دســتورالعمل ما‬ ‫می توانــد مقــداری پکتیــن طبیعــی بــه مربــا اضافــه کنــد و‬ ‫موجــب افزایــش غلظــت ان شــود‪.‬‬ ‫مواد موردنیاز برای تهیه مربای البالو‬ ‫– ‪ ۲‬پیمانــه شــکر؛ – اب ‪ ۱‬عــدد لیموتــرش؛ – ‪ ۱۳۵۰‬گــرم‬ ‫البالــو (‪ ۵‬پیمانــه یــا ‪ ۱۱۰۰‬گــرم البالــوی بدون هســته)‪.‬‬ ‫طــرز تهیــه مربــای البالــو‪ :‬کل فراینــد تهیــه مربــای البالــو‬ ‫در حــدود ‪ ۱‬ســاعت زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع فراینــد درس ـت کردن مربــا‪ ۲ ،‬نعلبکــی را‬ ‫در فریــزر بگذاریــد‪ .‬ابتــدا هســته ‪ ۱۳۵۰‬گــرم البالـ و را خــارج‬ ‫بکنیــد‪ .‬معمــوال بعــد از هســته گیری حــدودا بایــد ‪ ۵‬پیمانــه‬ ‫یــا ‪ ۱۱۰۰‬گــرم البالــوی بــدون هســته داشــته باشــید‪.‬‬ ‫میوه هــا را در یــک قابلمــه عمیــق بــا کــف نســبتا ضخیــم‬ ‫بریزیــد‪ .‬ابلیمــو را اضافــه کنیــد و بگذاریــد بــر روی شــعله‬ ‫متوســط رو بــه بــاال بــه جــوش بیایــد‪.‬‬ ‫مخلــوط البالــو را به مــدت حــدود ‪ ۲۰‬دقیقــه پخته و مرتب‬ ‫هــم بزنیــد تــا البالوها له بشــوند‪.‬‬ ‫شــکر را اضافــه کنیــد‪ .‬اگــر قصــد افــزودن پکتیــن را داریــد‪،‬‬ ‫بایــد در ایــن مرحلــه ان را بــه مربــا اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫بــه پختــن مربــا ادامــه بدهیــد تــا حالــت ژلـه ای پیــدا کنــد‬ ‫(در حــدود ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه)‪.‬‬ ‫بایــد مربــا بــه دمــای ‪ ۱۰۵‬درجــه ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر‬ ‫دماســنج نداریــد‪ ،‬یــک قاشــق مربــا را در نعلبکــی سردشــده‬ ‫بریزید‪ ۳۰ .‬ثانیه صبر کنید‪ .‬انگشتتان را در مربا فرو ببرید‪.‬‬ ‫اگــر قســمت خالی شــده بــا انگشـت تان بــا مربــای اطــراف پــر‬ ‫ن صــورت‪ ،‬بگذاریــد مربــا‬ ‫نشــد‪ ،‬مربــا امــاده اســت؛ در غیــر ایـ ‬ ‫‪ ۲‬دقیقــه دیگــر روی شــعله باقــی بمانــد‪ .‬ایــن ازمایــش را تــا‬ ‫جایــی تکــرار کنیــد کــه بــه نتیجــه موردنظــر برســید‪.‬‬ ‫ش کنیــد و مربــا را در شیشــه بریزیــد‪.‬‬ ‫شــعله را خامــو ‬ ‫حباب هــای مربــا را از بیــن ببریــد و ان را تــا جایــی از شیشــه‬ ‫پــر بکنیــد کــه ‪ ۰٫۵‬ســانتی متر از بــاالی شیشــه خالــی بمانــد‪.‬‬ ‫می توانیــد مربــای البالــو را ‪ ۱‬مــاه در یخچــال نگهــداری‬ ‫و مصــرف بکنیــد‪ .‬بــرای نگهــداری طوالنی تــر‪ ،‬از تکنیــک‬ ‫کنســروکردن یــا اســتریل کردن مربــا اســتفاده بکنیــد‪.‬‬ ‫نــکات تهیــه مربــای البالــو‪ :‬طــرز درســت کــردن مربــای‬ ‫البالــو هرچــه باشــد‪ ،‬بــرای اینکــه مربــای خوشــمزه تری‬ ‫امــاده کنیــد‪ ،‬توجــه بــه چنــد ترفنــد ســاده الزم اســت‪:‬‬ ‫اگــر قصــد اســتفاده از پکتیــن را در مربــا داریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ابلیمــ و را بــه یک چهــارم پیمانــه و شــکر را بــه ‪ ۴‬پیمانــه‬ ‫افزایــش بدهیــد؛ زیــرا پکتیــن بــا میزان شــکر کمتــر از این‪،‬‬ ‫تشــکیل ژلــه نمی دهــد ‪ .‬همچنیــن لیموتــرش اضافــی برای‬ ‫ایجــاد تعــادل بــا شــکر بیشــتر بایــد اضافــه شــود‪.‬‬ ‫میــزان شــکر در اغلــب دســتورالعمل ها بــرای ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬پیمانــه‬ ‫میــوه بــدون هســته‪ ۲ ،‬تــا ‪ ۳‬پیمانــه اســت؛ بااین حــال مقدار‬ ‫شــکر مصرفــی تــا حــد زیــادی بــه ســلیقه تان بســتگی دارد و‬ ‫اینکــه می خواهیــد شــیرینی مربایتــان چقدر باشــد‪.‬‬ ‫مربــای البالــو انعطاف پذیــر اســت‪ .‬می توانیــد انــواع‬ ‫طعم دهنده هــا ماننــد عصــاره وانیــل‪ ،‬دارچیــن و… را بــه‬ ‫مربــای البالــو اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫هرچــه زمــان پخــت مربــای البالــو را افزایــش بدهیــد‪،‬‬ ‫مربایتــان طعــم بهتــری پیــدا می کنــد‪ .‬همچنیــن افزایــش‬ ‫زمــان پخــت بافــت ژلــه ای و قــوام بیشــتری بــه مربــا‬ ‫می دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــ ر دوســت داریــد مربایتــان شــل تر‬ ‫باشــد‪ ،‬باید ان را کمتر بپزید‪ .‬برای داشــتن مربایی بســیار‬ ‫م هــم‬ ‫غلیــظ بایــد ان را در حــدود ‪ ۴۵‬دقیقــه بپزیــد و منظـ ‬ ‫ک مربــای شــل نیــز تنهــا بــه ‪۳۵‬‬ ‫بزنیــد‪ .‬درســت کردن یــ ‬ ‫دقیقــه پختــن نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه مربــای البالــو از البالــوی تــازه اســتفاده‬ ‫بکنیــد؛ زیــرا میــوه در ایــن حالــت طعــم بهتــری خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬اگــ ر نمی توانیــد بالفاصلــه پــس از خریــد‬ ‫البالــو‪ ،‬بــا ان مربــا درســت کنیــد‪ ،‬البالــو را در فریــزر‬ ‫نگهــداری کنیــد‪ .‬نگهــداری البالــو در فریــزر بــه حفــظ‬ ‫طعــم مطلــوب ان کمــک می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانید‬ ‫از ایــن روش بــرای راحت تــر شــدن هســته گیری‬ ‫البالــو اســتفاده بکنیــد‪ .‬البالوهایــی کــه از فریــزر خــارج ‬ ‫می شــوند را می توانیــد به راحتــی بــا دســت یــا چاقــو ‬ ‫هســته گیری کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای جداکــردن هســته البالــو می توانیــد از چاقــو یــا‬ ‫ص ایــن کار اســتفاده بکنیــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای مخصــو ‬ ‫بســیاری از مــا زنــان وقتــی در خیابــان‪ ،‬اتوبــوس‬ ‫یــا جاهــای دیگــر تنهــا هســتیم‪ ،‬اســترس داریــم‪.‬‬ ‫بعضی هــا هــم چــون قبــا ازار و اذیــت جســمی‬ ‫یــا هــر نــوع حملــه دیگــر را تجربــه کرده انــد‪ ،‬از‬ ‫مکان هــای خلــوت یــا تاریــک می ترســند‪ .‬ازار و‬ ‫شــکنجه کالمــی نیــز بســیاری از زنــان را ناراحــت‬ ‫می کنــد‪ .‬ممکــن اســت هرگــز در موقعیتــی قــرار‬ ‫نگرفتــه باشــید کــه احســاس ناامنــی و تــرس کنیــد‪،‬‬ ‫امــا دانســتن حــرکات دفــاع شــخصی خیابانــی بــرای‬ ‫دفــاع از خــود الزم اســت‪.‬‬ ‫دانســتن حــرکات دفــاع شــخصی بــه شــما‬ ‫ارامــش و اعتمادبه نفــس می دهــد تــا راحت تــر‬ ‫شــرایط را کنتــرل کنیــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬چنــد حرکــت‬ ‫دفــاع شــخصی خیابانــی و دســتورالعمل های‬ ‫انهــا را توضیــح می دهیــم‪ .‬ایــن حــرکات بــرای‬ ‫همــه زن هــا بــا هــر جثــه بدنــی مناســب اند‪.‬‬ ‫شخصی خیابانی چیست؟‬ ‫دفــاع شــخصی عملــی اســت کــه‬ ‫بــرای دفــاع از خــود و مقابلــه بــا زور و خشــونت‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬به عبــارت دیگــر‪ ،‬در ایــن ورزش‪،‬‬ ‫در مقابــل مهاجــم یــا تهدید فــوری از زور اســتفاده‬ ‫دفاع‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن تهدیــد می توانــد کالمــی یا جســمی‬ ‫باشــد‪ .‬دفــاع شــخصی خیابانــی همــان دفــاع‬ ‫شــخصی اســت‪ .‬منتهــا در خیابــان و در برابــر‬ ‫حمــات خیابانــی‪ ،‬مثــل کیف قاپــی و دسـت درازی‬ ‫کاربــرد بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫تکنیک های‬ ‫داشــته باشــید‬ ‫‪.۱‬‬ ‫مکان هــای اســیب پذیر را بــه خاطــر‬ ‫بســپار ید‬ ‫اصــا بــه هیــکل و بزرگ بــودن بــدن‬ ‫مهاجــم توجــه نکنیــد‪ .‬اگر نقاط حســاس بــدن در‬ ‫دفــاع شــخصی را بدانیــد‪ ،‬می توانیــد هرکســی را‬ ‫شکســت دهیــد‪ .‬اصلی تریــن نقــاط اســیب پذیر‬ ‫چشــم‪ ،‬بینــی‪ ،‬گلــو‪ ،‬قفســه ســینه‪ ،‬زانوهــا و‬ ‫کشــاله ران اســت‪ .‬شــما می توانیــد بــه هــر‬ ‫روشــی کــه می خواهیــد حملــه کنیــد‪ ،‬امــا بایــد به‬ ‫یــاد داشــته باشــید کــه ضربـه زدن در ایــن مناطــق‬ ‫بیشــترین تاثیــر را دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای کمــک بــاروری یکــی از تصمیمــات مهــم‬ ‫و شــاید ســخت بــرای زوج هــای مبتــا بــه مشــکل نازایــی اســت‪.‬‬ ‫ای ‪ .‬وی‪ .‬اف (‪ ،)IVF‬ای‪ .‬یــو‪ .‬ای (‪ )IUI‬و ایکســی (‪ )ICSI‬از جملــه‬ ‫روش هــای رایــج کمک باروری انــد کــه تفاوت هایــی بــا یکدیگــر‬ ‫دارنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬ســعی داریــم بــا بررســی انــواع روش هــای‬ ‫کمــک بــاروری و مقایســه انهــا اگاهــی بیشــتری بــه شــما بدهیم‪ .‬تا‬ ‫انتهــای مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫درمان ناباروری‬ ‫دنیــای شــلوغ و صنعتــی ایــن روزهــا‪ ،‬در کنــار ســن بــاالی ازدواج‬ ‫و به تاخیرانداختــن بــاروری‪ ،‬می توانــد شــانس داشــتن فرزنــد را از‬ ‫افــراد زیــادی بگیــرد‪ .‬منتهــا اســتفاده از روش هــای درمانــی مختلــف‬ ‫تــا حــد زیــادی کمکتــان می کنــد بــه ایــن ارزوی شــیرین رنــگ‬ ‫واقعیــت ببخشــید‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع مهــم را بــه یــاد داشــته باشــید کــه علــت نابــاروری‬ ‫افــراد متفــاوت اســت و روشــی کــه بــرای درمــان هــر فــرد اســتفاده‬ ‫می شــود لزومــا بــرای فــرد دیگــر مناســب نیســت‪.‬‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای درمــان بــاروری وجــود دارد کــه می تــوان‬ ‫بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫داروها؛ روش های جراحی؛ روش های کمک باروری‪.‬‬ ‫روش هــای دارویــی و جراحــی راه هــای متــداول درمــان ناباروری انــد‬ ‫کــه بعــد از انجــام ازمایش هــای اولیــه‪ ،‬تشــخیص علــت نابــاروری‪،‬‬ ‫و بــا توجــه بــه جنســیت فــرد اســتفاده می شــوند‪ .‬جراحــی لولــه‬ ‫رحمــی و الپاراســکوپی و تجویــز قرص هــای بهبــود تخمک گــذاری‬ ‫(مثــل هورمــون تحریک کننــده فولیکولــی و کلومیفــن بــرای زنــان)‬ ‫و جراحی هــای حــذف انســداد مجــرای در مــردان و نیــز داروهایــی‬ ‫بــرای رفــع زود انزالــی در انهــا از جملــه ایــن روش هاســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تمــام ایــن روش هــا در ایــران و مراکز درمــان ناباروری‬ ‫قابل انجــام اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬طبــق قانــون نحــوه اهــدای‬ ‫جنیــن بــه زوجیــن نابــارور‪ ،‬مراکــز تخصصــی درمــان نابــاروری‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از روش هــای کمــک بــاروری بــه زوجیــن‬ ‫نابــارور کمــک کننــد‪.‬‬ ‫روش های‬ ‫دفــاع شــخصی‬ ‫خیابانــی را بــه یــاد‬ ‫کمک باروری‬ ‫درمــورد انــواع روش هــای کمــک بــاروری می تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره کــر د (در ادامــه‪ ،‬درمــورد هرکــدام بیشــتر توضیــح خواهیــم‬ ‫داد)‪:‬‬ ‫تلقیح داخل رحمی اسپرم یا ای‪ .‬یو‪ .‬ای (‪)IUI‬؛‬ ‫لقاح ازمایشگاهی یا ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪)IVF‬؛‬ ‫تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم یا ایکسی (‪.)ICSI‬‬ ‫‪ .۱‬تلقیح داخل رحمی اسپرم یا ای‪ .‬یو‪ .‬ای (‪)IUI‬‬ ‫در ای‪ .‬یــو‪ .‬ای یــا تلقیــح داخــل رحمــی‪ ،‬ابتــدا اســپرم هایی کــه‬ ‫از مایــع منــی مــرد جمــع اوری شــده اســت درون مایعــی شســته‬ ‫می شــوند و ســپس اســپرم هایی کــه باالتریــن کیفیــت و تحــرک را‬ ‫دارنــد انتخــاب می شــوند‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬اســپرم ها بــا اســتفاده از‬ ‫لوله هــای پالســتیکی باریکــی از طریــق واژن بــه درون رحــم منتقــل‬ ‫می شــوند‪ .‬مزیــت ایــن روش‪ ،‬در مقایســه بــا انتقــال اســپرم طــی‬ ‫ســاده ترین و بهتریــن حــرکات را یــاد‬ ‫بگیریــد‬ ‫یکــی از بهتریــن حرکاتــی کــه باعــث‬ ‫درد ناگهانــی و به زمین افتــادن مهاجــم می شــود‪،‬‬ ‫گرفتــن مــچ دســت مهاجــم اســت‪ .‬انگشــت‬ ‫کوچــک و انگشــت حلقــه او را بــا یــک دســت‪ ،‬و‬ ‫انگشــت وســط و اشــاره را بــا دســت دیگــر بگیریــد‬ ‫و مــچ را بــه جلــو خــم کنیــد‪ .‬اگــر نمی توانید دســت‬ ‫حریــف خــود را بگیریــد‪ ،‬بــا مشــت یــا انگشــت بین‬ ‫اســتخوان های ترقــوه یــا خرخــره او را فشــار دهید‪.‬‬ ‫ایــن حرکــت حریــف را گیــج می کنــد و مدتــی طــول‬ ‫می کشــد تــا بــه خــودش بیایــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مناطــق خــوب بــرای دفــاع‬ ‫شــخصی کشــاله ران اســت‪ .‬ضرب ـه زدن بــه ایــن‬ ‫ناحیــه مهاجــم را فلــج می کنــد و شــما زمان کافی‬ ‫بــرای فــرار را خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪.۳‬‬ ‫اگــر از جلــو بــه شــما حملــه کردنــد‬ ‫حتمــا ایــن کارهــا را انجــام دهیــد‬ ‫اگــر از جلــو بــه شــما حملــه کردنــد و‬ ‫امــکان بلندکــردن دســت ها بــرای شــما وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬نــکات زیــر را انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫دســتان خــود را جلــو بیاوریــد و جلــوی لگــن خود‬ ‫مشــت کنیــد (بــا ایــن کار فاصلــه کافــی بین شــما‬ ‫و مهاجــم بــه وجــود می ایــد)؛‬ ‫پــس از ان‪ ،‬بــا پیشــانی خــود بــه بینــی‬ ‫مهاجــم ضربــه بزنیــد (ایــن ضربــه مهاجــم را‬ ‫رابطــه جنســی‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫تــا حــدی بــه رســیدن اســپرم بــه‬ ‫تخمــک کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫از شــما دور می کنــد)؛‬ ‫حاال‬ ‫بــا زانــوی خــود‪ ،‬بــه کشــاله ران او‬ ‫ضربــه بزنیــد؛‬ ‫اگــر بیــن شــما و مهاجــم فاصلــه وجــود دارد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا کــف دســت از خــود محافظــت‬ ‫کنیــد‪ .‬دســت چــپ خــود را صــاف کنیــد و بــا‬ ‫دســت راســت خــود بــه چانــه و بینــی او حملــه‬ ‫کنید‪.‬ســپس‪ ،‬بــه کشــاله ران او ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مهاجــم برای مــدت طوالنی گیج‬ ‫می شــود و دیگــر قــادر بــه حرکــت نخواهــد بود‪.‬‬ ‫‪.۴‬‬ ‫چگونه دستان خود را ازاد کنید؟‬ ‫اگــر «قانــون انگشــت شســت» را‬ ‫بدانیــد‪ ،‬به راحتــی می توانید از مخمصه‬ ‫فــرار کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد دســت خــود را بــه‬ ‫طــرف انگشــت شســت مهاجــم بچرخانید‪ .‬اگــر او‬ ‫بــازوی شــما را محکــم گرفتــه اســت‪ ،‬مــچ دســت‬ ‫خــود را به ســمت انگشــت شســت بچرخانیــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــازوی شــما زیــر دســت مهاجــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫تمــام قــدرت دســت خــود را بکشــید‪.‬‬ ‫‪.۵‬‬ ‫اگر از پشت شما را گرفتند چه؟‬ ‫مهاجمــان اغلــب از پشــت می اینــد تــا‬ ‫بازوهــای قربانــی را بگیرنــد تــا او نتوانــد‬ ‫حرکــت کنــد‪ .‬بــرای اینکــه خــود را ازاد کنیــد‪۳ ،‬‬ ‫روش وجــود دارد‪:‬‬ ‫روش اول‪:‬‬ ‫ســریع خــم شــوید و‬ ‫ســعی کنیــد بــا پشــت‬ ‫ســر بــه مهاجــم ضربــه بزنیــد‪ .‬اگر نمی توانیــد این‬ ‫کار را انجــام دهیــد‪ ،‬اشــکالی نــدارد‪ .‬هــدف ایــن‬ ‫اســت کــه مهاجــم را مجبــور کنیــد یکــی از پاهــای‬ ‫خــود را جلــو بگــذارد‪ .‬حــاال ســریع خم شــوید‪ ،‬پای‬ ‫او را بگیریــد‪ ،‬بلنــد شــوید و ان را بــا خــود بکشــید‪.‬‬ ‫اکنــون مهاجــم تعــادل خــود را از دســت می دهــد‬ ‫و بــه زمیــن می افتــد‪ .‬ادامــه دارد‪/...‬چطــور‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫نکات‬ ‫مهم در این روش‬ ‫در ایــن روش‪،‬‬ ‫نیــازی بــه تحریــک تخمک گــذاری‬ ‫در خانــم نیســت؛ امــا نمونه هــای‬ ‫اســپرم جمع اوری شــده از مــرد‬ ‫بایــد در زمــان اوج تخمک گــذاری‬ ‫بــه رحــم منتقــل می شــود‪ .‬بــاروری‬ ‫تخمکــی کــه به طــور طبیعــی‬ ‫ازادشــده در رحــم زن یــا رحــم‬ ‫اجــاره ای اتفــاق می افتــد‪ .‬در روش‬ ‫ای‪ .‬یــو‪ .‬ای بایــد لولــه تخم بــر تمیــز‬ ‫باشــد و اســپرم های باکیفیــت و‬ ‫تخمک برای باروری حضور داشــته باشــند‪ .‬اگر تخمک گذاری شــما‬ ‫نامنظــم اســت‪ ،‬می توانیــد از داروهــای بــاروری بــرای کمــک بــه ای‪.‬‬ ‫یــو‪ .‬ای اســتفاده کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬می توانیــد از ای‪ .‬وی‪.‬‬ ‫اف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ‪IUI‬‬ ‫افرادی که از اسپرم اهدایی استفاده می کنند؛‬ ‫افــراد نابــاروری که مشــکالت ســاختاری یا مشــکل نابــاروری‬ ‫جدی نــدارد‪.‬‬ ‫مزایا‪:‬نسبت به ای‪ .‬وی‪ .‬اف اسیب جسمی کمتری دارد؛‬ ‫اغلب اولین توصیه برای زوج هاست؛‬ ‫ارزان است‪.‬‬ ‫معایــب ‪:‬اگــر از هورمــون بــرای ازادســازی تخمــک اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت بیشــتر در معــرض چندقلوزایــی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬لقاح ازمایشگاهی یا ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪)IVF‬‬ ‫ای‪ .‬وی‪ .‬اف یکــی از روش هــای فراگیــر کمــک بــه بــاروری در‬ ‫زوج هاســت‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬تخمــدان زن بــا درمان هــای هورمونــی‬ ‫تحریــک می شــود تــا تخمک هــای بیشــتری را ازاد کنــد‪ .‬در مرحلــه‬ ‫بعــد‪ ،‬تخمک هــای جمع اوری شــده همــراه بــا اســپرم های همســر‬ ‫او یــا اســپرم اهدایــی در ظــرف مخصــوص قــرار می گیــرد تــا تخمــک‬ ‫در خــارج از بــدن زن و در محیــط ازمایشــگاه بــارور شــود‪ .‬ســپس‬ ‫تخمــک بارورشــده (جنیــن) بــه رحــم زن منتقــل می شــود تــا ســایر‬ ‫مراحــل رشــد را در انجــا طــی کنــد و بــارداری اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ‪IVF‬‬ ‫افرادی با تخمک کم؛‬ ‫موارد نادر مشکالت باروری در مردان؛‬ ‫افرادی که چند دوره ای‪ .‬یو‪ .‬ای ناموفق داشتند؛‬ ‫افــرادی کــه خواســتار تعییــن جنســیت فرزنــد و ارزیابی هــای‬ ‫ژنتیکی انــد؛‬ ‫کمــک بــه خانم هایــی بــا مشــکالت ســاختاری مثــل لولــه‬ ‫تخم برا ســیب د ید ه ‪.‬‬ ‫مزایــا‪ :‬بــا اســتفاده از روش هــای ازمایشــگاهی‪ ،‬بهتریــن جنیــن‬ ‫بــرای انتقــال بــه رحــم مــادر انتخــاب می شــود؛‬ ‫از انجــا کــه تخمــک واقعــا بــارور شــده و جنیــن ایجــاد می شــود‪،‬‬ ‫احتمــال بــاروری در ایــن روش باالســت؛‬ ‫در صورتــی کــه جنین هــای خوبــی طــی ایــن روش حاصــل شــود‪،‬‬ ‫می توانیــد جنین هــا را بــرای دفعــات بعــدی بــارداری منجمــد کنیــد‪.‬‬ ‫معایــب‪ :‬هورمون هایــی کــه بــرای تحریــک تخمک گــذاری در‬ ‫خانــم اســتفاده می شــود ممکــن اســت عــوارض جانبــی خفیــف و‬ ‫ازاردهنــده مثــل گرفتگــی خفیــف‪ ،‬حساســیت ســینه یــا نوســانات‬ ‫خلقــی یــا ناراحتــی شــدید مثــل ســندروم تحریــک تخمــدان را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد؛‬ ‫گران تر از ای‪ .‬یو‪ .‬ای است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم یا ایکسی (‪)ICSI‬‬ ‫تزریــق داخــل سیتوپالســمی اســپرم یــا ایکســی هدفمندتریــن‬ ‫روش ای‪ .‬وی‪ .‬اف بــرای کمــک بــه مــردان دچــار مشــکالت نابــاروری‬ ‫اســت‪ .‬تفــاوت روش ایکســی بــا ای‪ .‬وی‪ .‬اف در ایــن اســت کــه‬ ‫به جــای اینکــه تخمــک بــرای بــاروری در کنــار تعــدادی اســپرم قــرار‬ ‫بگیــرد‪ ،‬یــک اســپرم ســالم انتخاب شــده و مســتقیما بــه درون‬ ‫تخمــک وارد می شــود تــا ان را بــارور کنــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬جنیــن‬ ‫بــه درون رحــم مــادر یــا رحــم جایگزیــن منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫گروه هدف در روش ایکسی‬ ‫افرادی با تعداد کم اسپرم؛‬ ‫افراد مبتال به کم تحرکی اسپرم؛‬ ‫افرادی با اسیب شدید دی‪ .‬ان‪ .‬ای (‪ )DNA‬در اسپرم ‪.‬‬ ‫مزایا و معایب این روش مانند روش ای‪ .‬وی‪ .‬اف است‪.‬‬ ‫تخمک و اسپرم اهدایی‬ ‫اگــر شــما یــا همســرتان مشــکل بــاروری داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از تخمــک یــا اســپرم اهدایــی هــم اســتفاده کنید‪ .‬معموال اســتفاده‬ ‫از تخمــک اهدایــی در ای‪ .‬وی‪ .‬اف انجــام می شــود‪ .‬ایــن کار بایــد‬ ‫طبــق قوانیــن هــر کشــور و بــا بررســی ها و قراردادهــای خاصــی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫در ایــران‪ ،‬طبــق قانــون نحــوه اهــدای جنیــن بــه زوجیــن نابــارور‪،‬‬ ‫ایــن امــکان بــا حکــم دادگاه فراهــم اســت‪.‬‬ ‫ای‪ .‬یــو‪ .‬ای (‪ ،)IUI‬ای‪ .‬وی‪ .‬اف (‪ )IVF‬یــا ایکســی (‪)ICSI‬؛ کــدام‬ ‫بهتــر اســت؟‬ ‫نتیجــه ازمایش هــای اولیــه بــاروری بــه انتخاب روش مناســب درمان‬ ‫کمــک می کنــد و رویکردهــای فــردی می توانــد احتمــال بــاروری در‬ ‫افــراد را افزایــش دهــد‪ .‬ســابقه پزشــکی‪ ،‬ســن و واکنــش بــه دوره هــای‬ ‫درمانــی قبلــی در انتخــاب روش هــای درمــان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬اگر‬ ‫ازمایش هــا اختــاالت اســپرمی را نشــان دهنــد‪ ،‬ممکــن اســت روش‬ ‫ای ‪ .‬وی‪ .‬اف یــا ایکســی بــه شــما پیشــنهاد شــود‪.‬چطور‬ صفحه 6 ‫رالــی (‪ )Rally‬موزیــا بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی کــه‬ ‫«بــرای ایجــاد منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا» و مــوارد دیگــر طراحــی شــده انــد‪ ،‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫موزیــا از انتشــار یــک بســتر جدیــد اشــتراک داده هــا بــه نــام ‪ Rally‬خبــر داده کــه بــرای ایجــاد کنتــرل بیشــتر‬ ‫بــر روی نحــوه بــه اشــتراک گــذاری داده هــای کاربــران طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزونــه فایرفاکــس بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی اختصــاص‬ ‫دهنــد کــه در ســاخت منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا و «حتــی سیاســت هــای بالقــوه افــرادی کــه ماننــد شــما بــرای‬ ‫ایجــاد اینترنــت بهتــر و مقابلــه بــا فــن اوری اســتثنایی توانمنــد شــوند‪ »،‬اهــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد پلتفرم‬ ‫اشتراک اطالعات‬ ‫حریم خصوصی در‬ ‫‪Firefox‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫شرکت در ازمون انالین‬ ‫سایر دانش اموزان با‬ ‫هدف کسب در امد‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:325‬‬ ‫و بــه ایــن ســبب بی عدالتــی زیــادی بــه‬ ‫مالکینــی روا شــد کــه در ســنه ‪ 1356‬تــا ســال‬ ‫‪ 1376‬مغــازه خــود را اجــاره داده بودنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان از ســال ‪ 1356‬بــه بعــد‬ ‫را کــه قانــون شــهرداریها وضــع و اجرایــی‬ ‫شــده بــود و مالــک راســا و بــه هزینــه خــود‬ ‫‏مبــادرت بــه تاســیس محــل کســب می کــرد‪،‬‬ ‫غــروب ماهــوی حــق کســب و پیشــه نامیــد‬ ‫و ســال‪ 1376‬کــه ســال تصویــب قانــون‬ ‫‏ســرقفلی بــوده غــروب رســمی و قانونــی ایــن‬ ‫حــق محســوب نمــود‪ .‬محــو کامــل حــق کســب‬ ‫و پیشــه دالیــل عدیــده ای داشــته اســت‪ .‬از‬ ‫‏یکطــرف‪ ،‬دیگــر مســتاجر قــدرت و توانایــی‬ ‫ناشــی از فــن و حرفــه و ابــزار کار اختصاصــی را‬ ‫نداشــت‪ .‬دیگــر عاملــی محســوب‏نمی شــد کــه‬ ‫ملــک مســکونی را بتوانــد بــه تجــاری تبدیــل‬ ‫کنــد‪ .‬بلکــه بــار تبدیــل تجــاری کــردن بــه دوش‬ ‫خــود مالکیــن انتقــال افتــاده بــود‏‏‪ .‬دلیــل دیگــر‬ ‫غــروب کــردن ایــن حــق‪ ،‬مغایــرت قانــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــا قانــون مدنــی و مبانــی فقهــی‬ ‫بــود‪ .‬از قضــا همیــن‏مغایــرت موجــب شــد کــه‬ ‫در عمــل‪ ،‬وصــول حــق کســب و پیشــه بــه یــک‬ ‫بــاج خواهــی از مالــک تبدیــل گــردد ‪ .‬مالــک کــه‬ ‫خــود از‏قشــر ضعیــف جامعــه بــوده و اجــاره‬ ‫همــان مغــازه وســیله امــرار معــاش او بــوده‪،‬‬ ‫نمی توانســت ملــک را تخلیــه کنــد و یــا بــر‬ ‫اجــاره بیفزایــد‏‏‪ .‬زیــرا در قانــون حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ ،‬بــر خــاف مــواد‪ -----------‬قانــون مدنــی‬ ‫اصــل بــر اســتمرار اجــاره و انتقــال بــه‏غیــر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬اساســا محاســبه و ارزیابــی ایــن حــق‬ ‫بســیار دشــوار و گاه ممتنــع بــوده و همــواره‬ ‫محــل نــزاع بــوده اســت‪ .‬مــاده ‪11‬‏قانــون صرفــا‬ ‫توجــه بــه اثــار ظاهــری محــل کســب داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه کارشــناس از اثــار ظاهــری چــه‬ ‫مبلــغ حــق کســب و پیشــه‏اســتخراج کنــد عمال‬ ‫غیــر ممکــن بــود‪ .‬مــاده ‪ 11‬قانــون بــه جــای‬ ‫احصــاء عوامــل موثــر‪ ،‬میبایســتی تکلیــف‬ ‫می کــرد کــه ‏کارشــناس قیمــت امــروز ملــک را‬ ‫بــا قیمــت نخســتین روز اجــاره ؛ مــورد مقایســه‬ ‫قــرار داده و تفــاوت را بالمناصفــه بیــن مالــک‬ ‫و ‏مســتاجر تقســیم کنــد‪ .‬امــری کــه مــراد‬ ‫قانونگــذار درحمایــت از مســتاجر و مســتند او‬ ‫در وضــع حــق کســب و پیشــه بــوده‪،‬‏لیکــن در‬ ‫عمــل بــه ظاهــر فیزیکــی مغــازه ماننــد وســعت‬ ‫و نمــا و ‪ ...‬مرتبــط گردیــد‪ .‬در نتیجــه اجــرای‬ ‫حــق کســب و پیشــه از‏ســال ‪ 56‬تــا ‪ ،76‬عمــا‬ ‫مالــک نگــون بخــت‪ ،‬محــل کســب را از دســت‬ ‫رفتــه تلقــی می کــرد‪ .‬منشــاء ایجــاد ایــن حــق‪،‬‬ ‫اگرچــه در ‏نخســتین ســالها ظاهــرا چهــره‬ ‫عادالنـه ای داشــته و هــدف قانونگــذار هــم جــز‬ ‫برقــراری عدالــت نبــود‪ .‬لیکــن مبانــی ایــن حــق‬ ‫در‏اصــول‪ ،‬خــاف شــرع و خــاف قانــون مدنی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زیــرا مالــک بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫میبایســت در قبــال مثــا ده هــزار تومــان‏مــال‬ ‫االجــاره وصولــی مثــا صــد هــزار تومــان تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد ‪ .‬و پــس از تخلیــه هــم‏مالحظــه‬ ‫نمایــد یــا قیمــت و ارزش ملکــش نســبت بــه‬ ‫روز نخســت‪ ،‬افزایشــی نداشــته و یــا افزایــش‬ ‫صرفــا ناشــی از تــورم بــوده و بــه‏فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر مربــوط نبــوده اس ـت‏‪.‬‬ ‫لــذا تدریجــا مالــک و مســتاجر بــرای رهایــی از‬ ‫قانــون ایجــاد حــق کســب و پیشــه و مشــخص‬ ‫نمــودن حــق و حقــوق واقعــی‏مســتاجر بــه‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬قانــون حــق کســب و پیشــه‬ ‫را دور زدنــد و حقــی عرفــی بــه نــام ســرقفلی‬ ‫تراضــی نمودنــد‪ .‬در نتیجــه بــا‏تمســک بــه‬ ‫فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بــودن حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام «حــق‬ ‫ســرقفلی» تاســیس نمودنــد‪ .‬‏لیکــن ایــن‬ ‫تاســیس عرفــی بــوده و مســتلزم وضــع قانــون‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت ‏حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام‬ ‫قانونگــذار وقــت بــوده و مبنــای ان تراضــی بیــن‬ ‫مالــک و مســتاجر نبــوده ‪ ،‬خــاف‏شــرع مقــرر‬ ‫فرمــود‪ .‬ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره )‬ ‫نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد دوم تحریرالوســیله‬ ‫اورده می شــود ‪:.‬‏‏» اجــاره نمــودن ‏اعیــان‬ ‫اســتیجاری‪ ،‬دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫ان هــا؛ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫در انهــا نمــی شــود ‪ .‬بــه طــوری کــه‏موجــر بعــد‬ ‫از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن او را‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬و همچنین طوالنی بودن مدت‬ ‫بقــای او و تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل‏کســب؛ یــا ابــرو‬ ‫و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب توجــه مــردم‬ ‫بــه محــل کســب او شــوند‪،‬‏‪‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن‬ ‫امــور‪ ،‬موجــب پیــدا شــدن‏حقــی برای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان‪ ،‬نمی شــود‪ .‬پــس اگـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره‬ ‫تمــام شــود‪ .‬بــر او واجــب اســت کــه محــل را‬ ‫س ‪‎‬‏اگــر‬ ‫تخلیــه و بــه صاحبــش‏تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی‬ ‫بمانــد غاصــب و معصیــت کار اســت و اگـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏تلف‬ ‫شــود ‪ ،‬ولــو‏بــه افــت اســمانی باشــد‪ ،‬ضمــان‬ ‫مــکان بــر او می باشــد‪.‬‏‪..‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری دانش اموزی‬ ‫کــه بــا دریافــت مبالغــی بــه جــای دانش امــوزان در‬ ‫ازمــون انالیــن مــدارس شــرکت مــی کرد‪،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬برابــر رصدهــای صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــادر فضــای مجــازی فــردی‬ ‫بــا تبلیــغ تقلــب و دسیســه در امتحانــات دانــش‬ ‫امــوزان کــه در پیــام رســان تلگــرام و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام تبلیغــات مــی کــرد مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و پــس از کســب مجــوز‬ ‫قضائــی دســتگیروجهت ســیرمراحل قانونــی‬ ‫تحویــل مقامــات ذی صــاح شــدند‪.‬‬ ‫خورشــاد ادامــه داد‪ :‬متهــم پــس ازدســتگیری‬ ‫درابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد و با ســخنان‬ ‫گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه با‬ ‫هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روبـه رو شــد‬ ‫بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمـع اوری شــده لب‬ ‫بــه ســخن گشــود و عنــوان داشــت عــوض ‪ 18‬نفــر‬ ‫از دانــش امــوزان در امتحانــات مجــازی شــرکت‬ ‫کــرده بــا نمــره بســیار بــاال و تاثیرگــذار در معــدل‬ ‫انهــا بــوده و انگیــزه ایــن کار خــود را بــه منظــور‬ ‫کســب درامــد اعــام داشــت‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه در هنــگام کشــف مــوارد‬ ‫مجرمانــه در ایــن حــوزه‪ ،‬صــورت اســامی دانــش‬ ‫امــوزان متخلــف نیــز بــه نهادهــای اجرایــی بــه جهت‬ ‫اعمــال برخوردهــای الزم و قانونــی اعــام شــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬خانــواده هــا بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه ارتــکاب ایــن اعمــال مجرمانــه و متخلفانــه‬ ‫بعضــا از ســوی فرزنــدان انهــا بــه صــورت مخفیانــه‬ ‫صــورت مــی گیــرد ضمــن راهنمایــی فرزنــدان‬ ‫نظــارت مســتمر و دائمــی را بــر نحــوه فعالیت هــای‬ ‫تحصیلــی و امتحانــات انــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سردار «سعید مطهری زاده»‬ ‫بیکاری؛ شاهراه اصلی معضالت‬ ‫ی اجتماعی‏‬ ‫و ناهنجاری‏ ها ‏‬ ‫گــروه اجتماعــی‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬بیــکاری‬ ‫ی‬ ‫شــاهراه اصلــی معضــات و ناهنجاری‏ هــا ‏‬ ‫اجتماعــی اســت و حــل ان بســیاری از‏مشــکالت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اقتصــادی جامعــه را برطــرف‬ ‫می‏ کنــد‪ .‬تاثیــرات ســوء بیــکاری را می‏ تــوان از‬ ‫دیــدگاه‏جامعه‏ شناســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و روانــی بررســی کــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مشــکالت هــر جامعــه ای‬ ‫معضــل بیــکاری اســت کــه بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت‪ .‬همــه انســان‏ ها بــرای‏گذرانــدن زندگــی‬ ‫خــود نیــاز بــه تــاش و فعالیــت دارنــد‪ .‬نیازهــای‬ ‫فــردی و اجتماعــی افــراد در گــرو کار و تــاش‬ ‫اســت و جامعــه‏نیــز بــرای گردانــدن چــرخ تولیــد‬ ‫در تمامــی عرصه‏ هــا بــه نیــروی کار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫چگونه می توان ‪Google‬‬ ‫‪ Assistant Drive Mode‬را‬ ‫در ‪ Google Maps‬فعال‬ ‫کرد‬ ‫حالت رانندگی (‪ )Driving Mode‬شبیه ‪Android‬‬ ‫‪ Auto‬اســت‪ ،‬امــا به درســتی بــر روی تلفــن شــما‬ ‫اجــرا می شــود و قابلیت هــای ویــژه و جالبــی دارد‬ ‫و در حالــت افقــی تلفــن همــراه قابل اســتفاده‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫اگــر اغلــب از تلفــن خــود بــرای پیمایــش مســیر‬ ‫در واقــع بدنــه‏ ی اجتمــاع از‬ ‫وجــود هرگونــه نقــص‏در هــر‬ ‫گوشــه‏ ای از ایــن پیکــر‪ ،‬اســیب‬ ‫می‏ بینــد‪.‬‏‬ ‫بیــکاری یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫معضالتــی‬ ‫تــوازن و تعــادل جامعــه را‬ ‫بــه هــم می‏ ریــزد و باعــث‬ ‫ایجــاد بحران‏ هــای متعــدد‬ ‫‏در عرصه‏ هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬روانــی و سیاســی‬ ‫می‏ شــو د ‪.‬‏‬ ‫بــه عبــارت دیگــر بیــکار کســى‬ ‫اســت کــه ســن او از حــد معینــى‬ ‫تجــاوز کــرده امــا در زمــان‬ ‫مشــخصى هیــچ شــغلى درامــد‬ ‫‏زایــی نــدارد و در عیــن حــال امــاده‬ ‫و مایــل بــه داشــتن کار اســت‪.‬‬ ‫حــد ایــن زمــان کــه ممکــن اســت یــک روز یــا یــک‬ ‫هفتــه یــا‏یــک مــاه و یــا بیشــتر تعییــن شــود‪ ،‬بــه‬ ‫منطقــه مــورد بررســى بســتگى دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وضــع کشــور یــا‬ ‫ٔ‬ ‫کــودکان و افــراد مســن از ان جهــت کــه قــادر بــه‬ ‫انجــام کار نیســتند‪ ،‬جــزء جمعیــت فعال به حســاب‬ ‫نمی اینــد‪ .‬زنــان خانـه دار‏و دانشــجویان اگــر جویــای‬ ‫کار نباشــند‪ ،‬و حتــی کســانی کــه بــا وجــود منبــع‬ ‫در امــد کافــی مشــغول بــه انجــام کاری نیســتند‏نیــز‬ ‫جــزء جمعیــت فعــال شــمرده نمی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیــکاری‪ ،‬بــرای افــرادی کــه تحصیالت شــان را بــه‬ ‫پایــان رســانده امــا بــه دلیل نداشــتن مهــارت الزم‬ ‫و عــدم تجربــه ی کافــی‏فرصت هــای کاری ندارنــد‬ ‫نیــز اتــاق می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهم ترین علل بیکاری در جوامع کدامند‬ ‫‏‪ -1‬مهاجرت از روستا به شهر‬ ‫‏‪ -2‬نقص در تولید و توسعه و عدم سرمایه مالی‬ ‫‏‪ -3‬سطح درسی و اموزشی‬ ‫‏‪ -4‬اختالل در ساختار اقتصاد ملی کشور‬ ‫‏‪ -5‬رشد جمعیت بیش از تولید داخلی‬ ‫بیــکاری مهم تریــن علت افزایــش بزهکاری‏ های‬ ‫اجتماعــی اســت و ارتبــاط افزایــش بیــکاری بــا‬ ‫افزایــش بزهــکار در جامعــه‏مدت‏هــا اســت کــه‬ ‫ثابــت شــده اســت‪ .‬کاهــش روابــط اجتماعــی و‬ ‫سســت شــدن پیونــد فــرد بــا پیکــره اجتمــاع از‬ ‫دیگــر اثــار‏ســوء بیــکاری اســت‪.‬‏‬ ‫اجتماعــی کــه در ان بیــکاری ریشــه دوانیــده‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه ســرعت شــاهد کاهــش جریان‏ هــای‬ ‫اجتماعــی مثبــت خواهــد بــود و‏مباحثــی هــم‬ ‫چــون ســازگاری‪ ،‬همــکاری‪ ،‬توافــق در مقابــل‬ ‫تعــارض و مخالفــت رنــگ می‏ بــاز ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی نیازهــای فــردی و خانوادگــی‬ ‫فــرد مغفــول می‏ مانــد و او بــرای بــراورده کــردن‬ ‫نیازهــای خــود بــه هــر ‏وســیله‏ ای متوســل‬ ‫می‏ شــود‪ .‬‏در جامعــه متعــادل نیــروی کار‬ ‫متخصــص در جــای خــود مشــغول اســت‪ ،‬همــه‬ ‫مــردم نیازهــای یکدیگــر را بــراورده می‏ کننــد‪،‬‏امــا‬ ‫بیــکاری در جامعــه خــلا بزرگــی ایجــاد و توســعه‬ ‫شــاخصه ای‪ ،‬توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را بــا‬ ‫مشــکل روبــرو‏می ‍‏کنــد‏‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه اولیــن تاثیــر بیــکاری‪ ،‬کاهــش‬ ‫درامــد اســت و کاهــش درامــد نــه فقــط یــک فــرد‬ ‫و یــک خانــواده‪ ،‬بلکــه کل‏جامعــه را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می‏ دهــد‪.‬‏‬ ‫در جامعــه‏ ای کــه عرضــه و تقاضــا متعــادل‬ ‫نباشــد‪ ،‬رونــق اقتصــادی بــه چشــم نمی‏ خــورد و‬ ‫واســطه‏ گری و داللــی و روی‏اوردن بــه مشــاغل‬ ‫کاذب و فســاد‪ ،‬افزایــش پیــدا می‏ کنــد‪.‬‏‬ ‫بیــکاری بــه عنــوان یکــی از اســیب هــا و‬ ‫معضــات اجتماعــی در جوامــع انســانی پدیــد‬ ‫امــده و مشــکالت زیــادی را بــه بــار‏مــی اورد‪ .‬در‬ ‫اســتفاده می کنیــد و ‪ Android Auto‬نداریــد‪ ،‬ایــن‬ ‫روش بــرای بــه دســت اوردن یــک تجربه مشــابه عالی‬ ‫اســت‪ .‬برنامه هــا و دکمه هــا بانظــم و ترتیب بیشــتری‬ ‫تنظیم شــده اند و به انــدازه کافــی بــزرگ هســتند تــا‬ ‫بتواننــد به راحتــی مورداســتفاده قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫لطفــا ً توجــه داشــته باشــید‪ ،‬مــا به هیچ وجــه‬ ‫اســتفاده فعــال از تلفــن همــراه هنــگام رانندگــی‬ ‫را تاییــد نمی کنیــم امــا بعضی اوقــات شــما‬ ‫می خواهیــد کاری را به ســرعت انجــام دهیــد و‬ ‫حالــت رانندگــی روش بهتــری بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫اســت‪ .‬انچــه در ایــن مــورد تشــدیدکننده اســت و‬ ‫مــا جزئیــات بیشــتری را در ایــن مــورد ارائــه خواهیــم‬ ‫داد ایــن اســت کــه حالــت رانندگــی حتــی تــا زمانــی‬ ‫کــه واقعــا ًبــا ســرعت رانندگــی و حرکــت نمی کنیــد‬ ‫زیــاد خطرنــاک و نگران کننــده نمی باشــد؛ بنابرایــن‬ ‫واقع ریشــه بســیاری از مشــکالت و کجروی های‬ ‫اجتماعــی همیــن معضــل بیــکاری اســت جوانــان‬ ‫و افــراد ‏زیــادی بــه دلیــل بیــکاری و نداشــتن‬ ‫شــغل قــادر بــه ازدواج و تشــکیل زندگــی نیســتند‬ ‫و همیــن موضــوع باعــث مــی گــردد بــه‏ســمت و‬ ‫ســویی دیگــر یــا بهتــر اســت بگوئیم ســوء مصرف‬ ‫مــواد مخــدر ســوق پیــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫از طرفــی جوانــی بدلیــل بیــکاری و مشــکالت‬ ‫خانوادگــی دســت بــه خودکشــی مــی زنــد‪ ،‬فــرد‬ ‫بیــکار ممکــن اســت بــه ســمت ‏قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬ســرقت‪ ،‬جــذب دوســتان نــا اهــل شــدن‬ ‫و انــواع کجــروی هــای اجتماعــی کشــیده شــود‏‪.‬‬ ‫عواملــی کــه موجــب مــی شــود بیــکاری یــا‬ ‫هــر پدیــده دیگــری در جامعــه بوجــود ایــد و‬ ‫جــوالن دهــد‪ ،‬را بایــد در سیســتم ‏اجتماعــی‬ ‫و خــود جامعــه جســتجو کــرد‪ ،‬چــرا کــه جامعــه‬ ‫می بایســت با شناســایی پتانســیل های موجود‪،‬‬ ‫توانایــی و ‏اســتعداد‪ ،‬تخصــص افــراد و ‪...‬‬ ‫فرصت هــای شــغلی را بــرای جوانــان ایجــاد کــرده‬ ‫و از بــروز اســیب هــای دیگــر کــه زائیــده‏بیــکاری‬ ‫انــد‪ ،‬پیشــگیری بعمــل اورد‏‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫راهکارهای پیشگیرانه ‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬فراهــم نمــودن بســترهای مناســب شــغلی و‬ ‫ارائــه امکانــات شــغلی بویــژه بــرای قشــر جــوان‬ ‫‏‪-2‬بکارگیــری نیروهــای متخصــص و امــوزش‬ ‫دیــده در مشــاغلی کــه نیــاز بــه انهــا دارد‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬مبــارزه بــا رانــت خــواران و اختــاس گــران‬ ‫اقتصــادی کــه یــک شــبه ســرمایه مملکــت را بــه‬ ‫تــاراج مــی برنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-4‬بومــی ســازی و بکارگیــری جوانــان متعهــد‬ ‫و اســتفاده از تخصــص انهــا در ســازمان هــای‬ ‫دولتــی و ‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏‪-5‬تــاش جهــت از بیــن بــردن اختالف طبقاتی ‪،‬‬ ‫فقــر و بــی ســوادی‏‬ ‫‏‪-6‬ارائــه و فراهــم نمــودن امکانــات شــغلی و‬ ‫اقتصــادی بویــژه در مناطــق محــروم و جــرم خیــز‬ ‫لطفــا ً هنــگام رانندگــی احتیــاط الزم را داشــته‬ ‫باشــید و در صــورت امــکان‪ ،‬از دســتورات صوتــی‬ ‫به طــور انحصــاری بــرای برقــراری ارتبــاط بــا نرم افــزار‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــا تمــام انچــه گفتــه شــد‪ ،‬در اینجــا نحــوه روشــن‬ ‫کــردن حالــت رانندگــی را بــه شــما توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ Maps -1‬را بازکنیــد و روی عکــس نمایــه خــود در‬ ‫گوشــه بــاال ســمت راســت ضربــه بزنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬روی تنظیمات (‪ )Settings‬ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬روی تنظیمــات پیمایــش (‪Navigation‬‬ ‫‪ )settings‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬روی تنظیمــات دســتیار گــوگل (‪Google‬‬ ‫‪ )Assistant settings‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مطمئــن شــوید ضامــن حالــت رانندگــی‬ ‫(‪ )Driving Mode‬روشــن اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪328‬‬ ‫بروزرسانی شگرد فیشینگ‬ ‫کارت های عابر بانک‬ ‫پلیــس فتــا از بکارگیــری روش جدیــد مجرمــان ســایبری و‬ ‫دسترســی بــه کارت هــای عابــر بانــک پــرده برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه رصــد و پایــش فضــای ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و تعــداد تماس های شــهروندان با مرکز فوریتهای‬ ‫ســایبری و همچنیــن تعــداد قابــل توجهــی از شــاکیان بــه‬ ‫پلیــس فتــا مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی‬ ‫شــکات کارشناســان پلیــس فتــا متوجــه انتشــار نــرم افــزاری‬ ‫در فضــای ســایبری شــدند کــه بــا ترفنــدی خــاص نســبت بــه‬ ‫دسترســی بــه حســاب بانکــی قربانیــان در حــال انتشــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررس ـی های صــورت گرفتــه مشــخص شــد‬ ‫تمامــی مالباختــگان بــا پیامــک ابــاغ الکترونیکــی مواجــه‬ ‫شــده کــه بــرای پــی بــردن بــه محتــوای دریافتــی می بایســت‬ ‫روی لینــک موصــوف کلیــک نمــوده و پــس ازنصــب ایــن‬ ‫نرم افــزار کــه حــاوی موضــوع ابــاغ الکترونیــک قضایــی مــی‬ ‫باشــد کاربــر بــه صفحــه پرداخــت الکترونیکــی وصــل شــده‬ ‫و در ادامــه بــا پرداخــت بیســت هــزار ریــال منتظــر تاییــد‬ ‫تراکنــش خواهــد بــود کــه پــس از دوبــار یــا ســه بــار مواجــه‬ ‫شــدن بــا خطــای نامشــخص از ورود مجــدد امتنــاع کــرده و‬ ‫در ادامــه بــا دریافــت پیامــک حســاب ؛ متوجــه خالــی شــدن‬ ‫موجــودی حســاب خــود می شــود‪.‬‬ ‫جهانشــیری تصریح کرد‪ :‬متاســفانه کالهبرداران به تناســب‬ ‫رشــد اگاهــی شــهروندان روش هــای مجرمانــه خــود را بــروز‬ ‫کرده و این روش کالهبردارانه همان روش قدیمی فیشینگ‬ ‫بــوده کــه قبــل از رمــز پویــا افــراد کالهبــردار طی یــک مرحله به‬ ‫اهــداف خــود دســت می یافتنــد ولیکــن بــا اجرایــی شــدن رمــز‬ ‫پویــا حــال نیــاز بــه دسترســی بــه پیامک هــای کاربــران داشــته‬ ‫کــه در ایــن روش بــا طــی دو مرحلــه بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی افــراد دسترســی غیــر مجــاز پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در تمــام مراحــل ایــن نقشــه شــوم‪ ،‬کالهبردار‬ ‫ابتــدا شــهروند را بــا ارســال پیامــک ابــاغ الکترونیکــی کنجــکاو‬ ‫می کنــد تــا بــرای بررســی بیشــتر شــهروند بــر روی لینــک‬ ‫دریافــت شــده کلیــک نمایــد و بــا ایــن کار بــه نــرم افــزاری کــه‬ ‫از ســوی کالهبــردار ارســال شــده فرصــت داده مــی شــود تــا‬ ‫پیامــک هــای فــرد قربانــی را بخوانــد امــا در خصــوص پرداخــت‬ ‫‪ 20‬هــزار ریــال و خطــای ناشــناخته بایــد گفــت کــه متاســفانه‬ ‫قربانــی در ایــن مرحلــه اطالعــات کارت عابــر بانــک خــود را‬ ‫در اختیــار فــرد کالهبــردار قــرار داده و از طرفــی کالهبــردار‬ ‫موصــوف بــا در اختیــار داشــتن پیامــک هــای صاحــب حســاب‬ ‫بــا فــراغ بــاز قســمت نهایی نقشــه شــوم خــود را اجرایی نموده‬ ‫و حســاب فــرد را خالــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه شــهروندان و کاربــران فضــای ســایبری اکیــدا ً‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬نســبت بــه دامنــه ادرس ســایت ها و اخــذ‬ ‫نرم افزارهــای کاربــردی از منابــع معتبــر و دسترســی هایی‬ ‫کــه بــرای نــرم افزارهــای موبایلــی جهــت اجــرای برنامــه داده‬ ‫می شــود‪ ،‬دقــت بیشــتری داشــته باشــند مجرمــان اخیــر‬ ‫حتــی پروتــکل ‪ https‬نیــز بــه راحتــی دور زده و بــا ارســال‬ ‫ادرس هایــی کــه بــا ‪ https‬شــروع می شــود و بــا خالصــه کــردن‬ ‫دامیــن ادرس هــای ارســالی نســبت به تطمیع کاربــر در ایمنی‬ ‫ادرس اعــام شــده در تــاش هســتند ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در خصــوص پیشــگیری از برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫بــه کار از شــهروندان خواســت ‪ :‬توصیــه هــای پلیــس را در‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم مــد نظــر قــرار دهنــد و کارتــی بــا‬ ‫حداقــل موجــودی بــرای خریــد هــای اینترنتــی داشــته باشــند‬ ‫چــرا کــه در ایــن صــورت بــا افشــای اطالعــات بــه صــورت‬ ‫ناخواســته فــرد کالهبــردار موفــق بــه رســیدن بــه اهــداف خــود‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ‪ ،‬هموطنان می توانند با شــماره تماس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده و یــا‬ ‫بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز‬ ‫تریــن اخبــار و حــوادث و اموزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضای‬ ‫ســایبری مطلع شــوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــروع بــه جســتجوی مــکان و رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫در پاییــن صفحــه نمــاد میکروفــون و چهــار مربــع‬ ‫مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫پــس از روشــن شــدن‪ ،‬حالــت ‪ Driving Mode‬در‬ ‫صــورت صحــت‪ ،‬ســه شــرط فعــال می شــود‪ .‬ابتــدا‬ ‫بایــد بــه مکانــی برویــد‪ .‬دوم‪ ،‬شــما بایــد حداقــل بــا‬ ‫ســرعت ‪ 10‬مایل در ســاعت ســفر کنید‪ .‬در اخر‪ ،‬باید‬ ‫تلفــن خــود را در جهــت عمــودی قــرار داده باشــید‪.‬‬ ‫اگــر هــر یــک از ان شــرایط درســت نباشــد‪ ،‬حالــت‬ ‫رانندگــی خامــوش می شــود‪ .‬اســتثنا در ایــن قانــون‬ ‫ایــن اســت کــه وقتــی رانندگــی را متوقــف می کنیــد‪،‬‬ ‫حالــت رانندگــی بــرای مدتــی فعــال خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫باالخــره هــر زمــان کــه بــه چراغ قرمــز برخــورد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬حالــت رانندگــی غیرفعــال نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضربه زدن روی میکروفون یا گفتن «‪»Hey Google‬‬ ‫دستیار ‪Google‬‬ ‫شــما را فعــال‬ ‫بــا‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫ضربــه زدن روی‬ ‫چهــار مربــع در‬ ‫گوشــه پاییــن‬ ‫ســمت راســت‪،‬‬ ‫از‬ ‫فهرســتی‬ ‫برنامه هــای ســازگار باحالــت رانندگــی بــاز می شــود‪.‬‬ ‫هنــگام تمــاس تلفنــی‪ ،‬ماننــد ‪،Android Auto‬‬ ‫کســانی کــه در پاییــن نقشــه قــرار دارنــد را خواهیــد‬ ‫دیــد‪ .‬وقتــی در حــال پخــش موســیقی یــا پادکســت‬ ‫هســتید‪ ،‬ان را در زیر نقشــه نیز مشــاهده خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬بــا ضربــه زدن روی ان نــوار‪ ،‬پخش کننــده‬ ‫موســیقی و نقش ـه ی شــما جابجــا می شــوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 12‬تیر سالروز اسمانی شدن پرواز ‪655‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 03‬جوالی ‪ 22 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 328‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 12‬تیر ‪03-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫حقوق بشر امریکایی‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا‬ ‫نشــینی عشــایرین ترکمــن در حــدود ‪ 022‬ســال قیــل در ایــن‬ ‫مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق‬ ‫(اق اوی و قــره اوی) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن منطقــه کوهســتانی‬ ‫دامــداران اکثــرا متمایــل بــه نگهــداری بــز داشــتند‬ ‫چــون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز در‬ ‫منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر‬ ‫بدلیــل وجــود اب کافــی و نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام‬ ‫گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا‬ ‫نــام روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از‬ ‫حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع‬ ‫دســتی رایــج‪ :‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی بافی‪،‬گلیــم‬ ‫بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و‬ ‫رنــگ کاری طبیعــی نــخ مــورد نیــاز قالــی بافــی از‬ ‫پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی‬ ‫و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی بــا تهیــه و پــاک‬ ‫ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از‬ ‫انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪ :‬دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان‬ ‫از پوســت گوســفند بصــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد اب‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجود مقبره و زیارتگاه حضرت خالد نبی)ع( یکی از انبیا‬ ‫الهی دوران فترت و یارانش با فاصله ‪ 0‬کیلومتری از روستا‬ ‫چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن‬ ‫بنــام اورس اغــاچ بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫‪ -3‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن‬ ‫شــهر و مرکــز استان‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال در شــرق‬ ‫اســتان و در میــان تپــه ماهــور هــای خالــد نبــی و در‬ ‫فاصلــه ‪ 55‬کیلومتــری از شهرســتان کاللــه و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع تاسیســات گردشــگری موجود در ان روســتا با ذکر‬ ‫تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی در روســتای گچــی ســو بــاال‬ ‫وجــود دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای‬ ‫اســتفاده گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه بومگــردی‪ ،‬مجموعــه‬ ‫تاریخــی و گردشــگری خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در‬ ‫گورســتان تاریخــی و زیارتــگاه خالــد نبــی‪ ،‬راه دسترســی‬ ‫اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتــار ترکمنــی و خوانــش اشــعار مختومقلــی‬ ‫فراغی بعنــوان ایــدم ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمــن‬ ‫ذکر خنجر ؛ الالیی دختران ؛هودی مادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق‬ ‫قویین )رسیدن به سن ‪ 63‬سالگی(‪-‬مراسم تهیه ساری یاغ‬ ‫)روغن زرد( –مراســم گورش )کشــتی گیری( ‪-‬مراســم ختنه‬ ‫پســران –مراســم دندان در اوردن فرزند‪-‬مراسم حج‪-‬مراسم‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش‬ ‫هــای محلــی بجنــورد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعی‬ ‫ســبزی کوهــی بــه نــام‬ ‫چریــش کــه در فصــل‬ ‫بهــار در دل کوه هــای ایــن‬ ‫اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش‬ ‫را می تــوان بــا اســفناج‬ ‫هــم تهیــه کــرد و مــواد‬ ‫اولیــه تشــکیل دهنده ان‬ ‫بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد تــو‬ ‫قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن بلغور هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا نخود هــا‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلم ـه ای کــه بلغــور هــارو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر داغ‬ ‫هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب قاطــی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫رودوزی های سنتی‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طرح هــای ســاده راه راه‪ ،‬چهارخانه را ابریشــم‬ ‫بافــی مــی گویند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک‬ ‫و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس ‪،‬روسری ‪ ،‬شال گردن ‪ ،‬چادرشب ‪ ،‬نوار ابریشمی ‪ ،‬حوله ‪،‬سفره و ‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬رامیان ‪ ،‬مینودشت ‪ ،‬کردکوی ‪ ،‬کالله و روستاهای کوهپایه ای استان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیــش کمــر ‪ ،‬قــازان قایــه‬ ‫‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغا ‪:‬‬ ‫«چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان بــه کــت کوتــاه پشــمی گفتــه‬ ‫می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی دیگــر بــدون اســتین و‬ ‫بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان روســتایی روی لبــاس خــود می پوشــند ‪ .‬این‬ ‫کــت دارای شــلوار از همــان جنــس مــی باشــد و در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیــم ‪:‬جاجیــم یــا جاجــم دســتبافته ای‪ ،‬ضخیــم و بــدون پــرز از جنــس پشــم‬ ‫و پنبــه دارای چلــه کشــی بلنــد بــوده و بصــورت راه راه و رنگیــن بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت (شانه ‪ ،‬گورد ‪ ،‬نورد و قرقره ) ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تــار ‪ :‬ســاز مخصــوص ترکمــن هــا دارای دو ســیم و ‪ 11‬پــرده اســت‬ ‫کــه بــا چــوب و اســتخوان و ســیم ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪ .‬نــی و‬ ‫کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نوار بافی کتول‪:‬‬ ‫نوار دســتبافی اســت که جهت تزیین در لبه لباس ‪ ،‬ســر اســتین ‪ ،‬دور یقه ‪ ،‬دور‬ ‫پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن ‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب قیچــی ‪ ،‬قــاب شــانه و غیــره‬ ‫بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نوار بافی ترکمن‪:‬‬ ‫نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه محلــی‪ ،‬تزییــن فضــای‬ ‫زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم) کاربــرد دارد و عمدتــا از نــخ هــای‬ ‫پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود کــه بــه نــام هــای ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق‬ ‫یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬بــه عنــوان چشــم زخــم در بــاالی پنجــره‬ ‫‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیوراالت ترکمن ‪:‬زیوراالت ترکمن شــامل زیور زنان ‪ ،‬مردان ‪ ،‬کودکان و حیوانات‬ ‫مــی باشــد کــه توســط تعــداد معــدودی از صنعتگــران ترکمــن تولیــد مــی شــود ‪ .‬این‬ ‫زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده بدیــن خاطــر بــدان نقــره کاری نیــز می گویند‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی‬ ‫شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و‬ ‫کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده می شــد امــا امروز عمداتــا در لباس‬ ‫زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در ترکمنــی بــه ان‬ ‫« ســانجیم » مــی گوینــد و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه بصــورت ذهنــی‬ ‫بهــره مــی گیرند‪.‬‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای هدف گردشگری کالله»‬ ‫تولــد و نــام گذاری– مراســم عروســی (ترکمن)‬ ‫‪ -10‬شــغل و حرفــه مــردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلــب‬ ‫دامــداری و کشــاورزی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬محصوالت ‬ ‫کشاورزی گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانهتخمی‪،‬کنجدوافتابگردان‬ ‫محصوالت دامداری‪،‬نگهداری گاو‪،‬گوسفند‪ ،‬بز و ماکیان ‪،‬‬ ‫شتر و پرورش اسب می باشد‪.‬مانند گوشت قرمز‪،‬فروش بره‪،‬‬ ‫کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشم‬ ‫‪ -12‬جمعیت ساکن با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪ 622‬نفــر و قــوم ترکمــن مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -13‬جاذبه های تاریخی‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‪:‬‬ ‫مجموعه خالد نبی‪ ،‬گورستان تاریخی‬ ‫سوزندوزی ترکمن ‪:‬‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعــه‬ ‫ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و کــودکان و همچنیــن‬ ‫پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نوع دوخت ان زنجیره فشرده و بسیار ریز می باشد که در ترکمنی به ان « سانجیم‬ ‫» می گویند و بیشــتر از نقوش هندســی و قرینه بصورت ذهنی بهره می گیرند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫سوزندوزی شاهکوه ‪:‬‬ ‫هنــر ســوزندوزی ‪ ،‬اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات گرفتــه از‬ ‫تصاویــر ســنتی و بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه روی لبــاس هــای محلــی‬ ‫زنــان نظیــر پیراهــن و روســری صــورت مــی پذیــرد کــه اغلــب رنــگ ان ‪ ،‬ســیاه‬ ‫بــوده و بــر روی پارچــه ســفید بــا اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه ‪ ،‬گلهــای ســاده ‪،‬‬ ‫خطــوط شکســته و منحنــی بصــورت ذهنــی جهــت تزیین لباس دوخته می شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ پنبه ای رنگین‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن و قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای شاهکوه ‪ ،‬سفلی و علیا ‪ ،‬چهار باغ‬ ‫قزاق دوزی ‪:‬‬ ‫هنــر قــزاق دوزی(بلیــش دوزی) از زمــان گذشــته در بیــن زنــان قــزاق بــه جهــت‬ ‫اراســتن لبــاس و روســری مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫طــرح هــا و نقــوش ان ذهنــی بــوده و برگرفتــه از طبیعــت و ارزو هــای انــان اســت‬ ‫که بخش عمده ان بصورت اشــکال هندســی بوده و رنگ قالب ان قرمز شــرابی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پارچه کتان سفید ‪ ،‬مخمل و جیر سیاه ‪ ،‬نخ های ابریشمی‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬بر روی کاله ‪ ،‬روسری ‪ ،‬سراستین ‪ ،‬جلوی لباس ‪ ،‬دوریقه و ‪....‬‬ ‫منطق تولید ‪ :‬بندرترکمن ‪ ،‬گرگان ‪ ،‬اق قال ‪ ،‬گنبد‬ ‫نمدمالی ‪:‬‬ ‫نمــد ســاده تریــن نــوع کــف پــوش اســت و ســاخت ان نیــاز بــه دســتگاه خاصــی‬ ‫نــدارد و از جملــه مصنوعاتــی اســت کــه در اثــر درگیــری و متراکــم نمــودن پشــم و‬ ‫کرک در شــرایط فنی مناســب رطوبت و فشــار از طریق ورز دادن تهیه می شــوند‬ ‫نمــد در گلســتان در بیــن ترکمــن هــا و قزلبــاش هــا در مینودشــت رایــج اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬صابون و اب‬ ‫ابزار ‪ :‬کمان حالجی ‪ ،‬چاقو ‪ ،‬چخماق و ‪....‬‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪ ،‬کاله ‪ ،‬کپنیک‬ ‫مناطــق تولیــد ‪ :‬مناطــق ترکمــن نشــین و روســتا هــای مینودشــت‬ ‫صنایع دستی در حال منسوخ شدن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!