روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 327 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 327

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 327

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 327

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه ‪ 10 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /1‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /20‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪327‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازاریابیچیست؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫را دســته بندی می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن پــس از ایــن کــه نیازهــا کامــا دســته بنــدی‬ ‫شــد‪ ،‬اولویت بنــدی می شــوند و در پروسـه ی تولیــد قــرار‬ ‫خواهنــد گرفت‪.‬لــذا پیــش نیــاز هــر تولیــدی طراحــی‬ ‫محصــول هســت و ســپس محصــول طراحــی شــده وارد‬ ‫مرحلــه تولیــد می شــود در مرحلــه تولیــد‪ ،‬متخصصانــی‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــر روی رونــد تولیــد نظــارت داشــته و‬ ‫ســعی دارنــد کــه خروجــی مطلوبــی از محصــول طراحــی‬ ‫شــده‪ ،‬دریافــت کننــد و ان را راهــی بــازار کننــد‪.‬‬ ‫معنای واقعی بازاریاب!‬ ‫در واقــع فاصلـه ی بیــن محصــول نهایــی و بــازار جایی‬ ‫اســت کــه دو تیــم بایــد روی عرضــه ی محصــول کار‬ ‫کنند‪.‬لــذا در اینجــا بازاریــاب اولیــن تیمــی اســت کــه‬ ‫روی عرضــه محصــول کار می کنــد‪ .‬در واقــع بازاریــاب‬ ‫بــه دنبــال یــک جامع ـه ی هــدف بــرای تولیــد محصــول‬ ‫می باشــد‪ ،‬و راه عرض ـه ی درســت بــه جامع ـه ی هــدف‬ ‫را تعییــن کنــد‪ ،‬ویژگی هــای بــازار را ســنجیده و ســپس‬ ‫اقــدام بــه ارائــه ی ان بــه گــروه فــروش بــرای تبدیــل‬ ‫محصــول یــا خدمــات بــه پــول کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پروسـه ای کــه بــه طــور خالصــه مطــرح شــد‪ ،‬کاری‬ ‫اســت کــه یــک بازاریــاب بایــد انجــام دهــد تــا محصــول‬ ‫در مرحلــه ی عرضــه قــرار گیــرد‪ .‬خــوب‪ ،‬حــاال ســوال‬ ‫اینجاســت کــه یــک بازاریــاب دقیقــا روی چــه موضوعــی‬ ‫بایــد تمرکــز کنــد و چگونــه بایــد شــرایط را مهیــا نمایــد تــا‬ ‫کــه یــک محصــول بــه درســتی عرضــه شــود؟‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال یــک چارچــوب جهانــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در کل دنیــا‪ ،‬هــر جــا کــه صحبــت از‬ ‫بازاریابــی شــود‪ ،‬بــه شــما چهــار اصــل معــروف‬ ‫بازاریابــی رو خواهنــد گفــت کــه در خــارج از کشــور‬ ‫بــه چهــار ‪ P‬معــروف اســت‪ .‬ایــن چهــار اصــل را اگــر بــه‬ ‫ان واقــف باشــید‪ ،‬خواهیــد توانســت خیلــی راحــت کار‬ ‫بازاریابــی را انجــام دهیــد و نیازهایتــان را در بخــش‬ ‫عرضــه برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد ادامه مطلب چه می شــود پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ادامــه را حتما ًدر شــماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫شروع اموزش صرفه جویی‬ ‫به بچه از سنین کودکی‬ ‫‪2‬‬ ‫بخل اسمان‬ ‫و تنگنای بی ابی‬ ‫زیستمندان‬ ‫هیرکانی‬ ‫در ابتدا بزارید یک ســوال از شــما پرســیده شــود که ایا‬ ‫شــما یــک فروشــنده خــوب هســتید یــا نــه یــک بازاریــاب‬ ‫خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد کــه یــه ســوال را طــوری دیگــر‬ ‫مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز بــه یــک بازاریــاب‬ ‫دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن امــوزش قــادر اســت کلیــه‬ ‫ ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت بازاریابــی و فــروش‬ ‫پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫خــوب اگــر از شــما بخواهیــم کــه یــک تعریــف در ارتبــاط‬ ‫بــا بازاریابــی و تعریفــی دیگــر در مــورد فــروش‪ ،‬ارائــه‬ ‫دهیــد ممکــن اســت کمــی احســاس ســردرگمی کنیــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه تــا بــه ایــن لحظــه یــا بــه تعریــف درســتی در مورد‬ ‫بازاریابــی و فــروش نرســیدیم و یــا اینکــه همــوراه ایــن دو‬ ‫رو بــا یکدیگــر اشــتباه تصــور کرده ایــم و تعریــف غلــط‬ ‫بــرای ان ارائــه دادیــم‪.‬‬ ‫امــا موضوعــی کــه اهمیــت زیــادی دارد ایــن اســت کــه‬ ‫تفــاوت نمی کنــد کــه شــما صاحــب یــک کســب و کار‬ ‫هســتید یــا کارمنــد یــک مجموعــه‪ ،‬چیــزی کــه ایــن وســط‬ ‫اهمیــت پیــدا می کنــد ایــن اســت کــه شــما وقتــی یــک‬ ‫ردیــف شــغلی بــرای خــود تعریــف کرده ایــد و یــا قــراره‬ ‫اســت کــه تــوی یــک ردیــف شــغلی مشــغول بــه کار‬ ‫شــوید‪ ،‬تفاوت هــا رو بشناســید و یــا تعریــف درســت از‬ ‫کار خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر قبــل از ان کــه بــه طــور مســتقیم‬ ‫تفاوت هــای بیــن بازاریابــی و فــروش بیــان کنیــم؟ نیــاز‬ ‫اســت کــه کمــی در بــاب اهمیــت مســئله کــه چــرا بایــد‬ ‫بازاریــاب داشــته باشــیم‪ ،‬و چــرا بایــد فروشــنده داشــته‬ ‫باشــیم و چــرا بایــد بیــن ایــن دو تــا فــرق بگذاریم‪ ،‬با شــما‬ ‫صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ابتــدا از صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــا شــروع‬ ‫می کنیــم‪ .‬ببینیــد بــه زبــان ســاده‪ ،‬وقتــی کــه شــما دارای‬ ‫یک کســب وکار هســتید و قراره اســت که از این کســب‬ ‫و کار درامدزایــی داشــته باشــید و بــه ثــروت برســید‪ ،‬نیــاز‬ ‫داریــد کــه محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه می کنیــد را بــه‬ ‫شــیوه درســت عرضــه کنیــد‪.‬‬ ‫دیدمان را عوض کنیم!‬ ‫ایــن نــوع عرضــه کــردن‪ ،‬در دنیــای کســب و کار‪ ،‬فقط به‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫خطر کمیاب شدن گوشت در بازار‬ ‫فــروش ختــم نمی شــود و در واقــع یــک پروسـه ای را بایــد‬ ‫طــی کنــد کــه بارهــا ســعی شــده بــه بخش هــای مختلــف‬ ‫ان اشــاره شــود‪ .‬بــه طــور مثــال از تولیــد‪ ،‬کــم کــردن‬ ‫هزینه هــای تولیــد‪ ،‬تــا تبلیغــات‪ ،‬بازاریابــی محصــوالت و‬ ‫نهایــت فــروش‪ ،‬همــه و همــه پروسـه هایی هســتند کــه‬ ‫چندیــن و چنــد زیــر مرحلــه دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزمــه ان ایــن اســت کــه در ابتــدای کار نــگاه‬ ‫خــود را بــه ایــن قضیــه اصــاح کنیــم کــه قــرار نیســت‬ ‫همــه چیــز مســتقیم بــه فــروش ختــم شــود و نیــاز اســت‬ ‫پروسـه ای طــی شــود و اگــر ایــن ســاز و کار درســت چیــده‬ ‫نشــود‪ ،‬فــروش خوبــی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫خــوب مــا در ارتبــاط بــا هزینه هــای تولیــد و کاســتن‬ ‫هزینه هــا و تبلیــغ نویســی و انــواع و اقســام بخش هــای‬ ‫از یــک پروســه‪ ،‬بارهــا صحبــت شــده اســت‪ .‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر بایــد ســراغ ایــن رفــت کــه ببینیــم بازاریابــی‬ ‫و فــروش چقــدر می توانــد روی کســب و کار مــا تاثیــر‬ ‫داشــته باشــد و قــرار اســت کجــا و بــه چــه شــکل مــا را بــا‬ ‫یــک رشــد مواجــه کنــد؟‬ ‫اگــر جایــگاه ایــن دو ردیــف شــغلی رو در کســب و کار‬ ‫چــه بعنــوان یــک مدیــر و چــه بعنوان یک کارمنــد بدانیم‪،‬‬ ‫خواهیــم توانســت وظایــف خــود را نســبت بــه کســب و‬ ‫کارمــان بهتــر انجــام دهیــم و بســیار موفق تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫چــرا؟ بــه دلیــل اینکــه کــه تصمیمــات مــا همیشــه پیــرو‬ ‫رویکردهــای مــا و نــوع نــگاه مــا در کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بازاریابی چیست؟‬ ‫در یــک کالم‪ ،‬می تــوان گفــت کــه بازاریابــی بخشــی از‬ ‫پروس ـه ی عرضــه و فــروش یــک محصــول اســت کــه در‬ ‫بخــش مخاطــب ســنجی و رضایــت مخاطــب بــرای خریــد‬ ‫محصــول و خدمــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬امــا‬ ‫ایــن تعریــف نمی توانــد بــه مــا خیلــی واضــح‪ ،‬یک شــمای‬ ‫کلــی از بازاریابــی دهــد و الزم اســت کــه مقــداری بــا دیــد‬ ‫بازتــری نســبت بــه بازاریابــی نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫ببینیــد‪ ،‬وقتــی کــه یــک محصــول قــرار اســت تولیــد‬ ‫شــود‪ ،‬عــده ای ســعی دارنــد کــه ایده هــای جدیدشــان را‬ ‫بیــان کننــد‪ .‬و عــده ای دیگــر ایده هــای جدیــد را بر اســاس‬ ‫نیــاز مــردم شناســایی کننــد و گــروه دیگــر نیــز ایــن نیازهــا‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غارهای تاریخی هنامه در استانه‬ ‫تخریب قرار دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫جوانترین کنکوری ‪ ۱۴۰۰‬سارا جمشیدی‬ ‫از بجنورد اماده ازمون شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هوش کالمی‏‬ ‫سواالت مهم در ارتباط با تشخیص‬ ‫نفوذ به سیستم‬ ‫شهر شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫شعاع های قدرت در گلستان و عوارض ان‬ ‫دکتر حسن بیارجمندی‬ ‫بــا پایــان انتخابــات ‪۲۸‬خــرداد و معرفــی رئیــس جمهــور منتخــب ‪،‬در محافــل غیررســمی‬ ‫گمانــه زنی هایــی در خصــوص گزینه هــای احتمالــی اســتاندار گلســتان مطــرح شــده و‬ ‫می گــردد و افــراد بســیاری بدنبــال رایزنی هــای داخــل و خــارج اســتان هســتند‪.‬‬ ‫نگارنــده بــا احتــرام بــه همــه افــراد یــاد شــده و بــدون ورود مصداقــی و ایــن دســت‬ ‫اقدامــات زودهنــگام! تمایــل دارم بــه تحلیــل و نقــد پدیــده ای نامیمــون پیرامــون قــدرت‬ ‫در ایــن اســتان بپــردازم کــه هــم بــر تعییــن اســتاندار جدیــد بشــدت ســایه افکنــده اســت‬ ‫و هــم در ترســیم وضعیــت چهــار ســال اینــده اســتان بســیار تاثیرگــذار اســت و اگــر در‬ ‫دولــت جدیــد بــدان توجــه نشــود نــه تنهــا در گلســتان بلکــه در دیگــر اســتان ها انــان را بــا‬ ‫چالش هــای جــدی مواجــه خواهنــد نمــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــت اللــه رئیســی در طــول دوران خدمــت پرافتخــار تــوام بــا ســامت و پــاک‬ ‫دســتی اش بخوبــی شــعاع های قــدرت را شــناخته و بــا شکســتن انهــا و بــاز کــردن شــعاع‬ ‫خدمــت و خدمتگــزاری تجربــه جدیــدی را بــرای مدیریــت عالــی کشــور ارائــه نموده اســت‬ ‫کــه بطــور خــاص همــگان در قــوه قضائیــه شــاهد ان بودنــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه رئیــس جمهــور منتخب نیز اخیــرا در دیدار وزیر اطالعات و معاونیــن وزارت‬ ‫اطالعات به درســتی و دقت تمام بر نقش مهم این مجموعه برای شناســایی و ریشــه‬ ‫کنــی بســترهای فســادزا در کشــور تاکیــد کردنــد ‪.‬البتــه کســانی کــه ســبک مدیریت عالی‬ ‫ایــت اللــه رئیســی را باالخــص در مبــارزه بــا فســاد از نزدیــک شــاهد و یــا گزارش هــای‬ ‫رســمی ان را مطالعــه کرده انــد بخوبــی می داننــد کــه ابراهیــم؛ بــت شــعاع های قــدرت‬ ‫را در هــر موقعیــت و بــا وجــود هــر جایــگاه و انتســابی در هــم شکســته اســت و همیــن‬ ‫ویژگــی ممتــاز و برجســته مدیریتــی اوســت کــه می بایســت مــورد توجــه و الگــوی مدیران‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬در اســتان گلســتان هــم چنــدان نیــاز بــه این ریشـه یابی ها و ریشــه شناسـی ها‬ ‫نیســت‪.‬گرگان و دشــت دیــروز و اســتان گلســتان امــروز از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫از ســاختار قــدرت پیرامونــی رنــج مــی بــرده اســت و بــا تشــکیل یــک شــعاع خــاص از قــدرت‬ ‫بــه قربانــگاه اصلــی نیروهــای جــوان انقالبــی و جهــادی اســتان مبــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫عمــده مفاســدی کــه بلحــاظ سیاســی ‪،‬اداری و اقتصــادی و‪ ...‬در اســتان مطــرح‬ ‫می گــردد بــه ایــن شــعاع خــاص قــدرت در اســتان گلســتان بــاز می گــردد کــه بــه یــک فــرد‬ ‫و جنــاح سیاســی هــم محــدود نمی شــود و بــا قــدرت یافتــن بعــض افــراد و شــکل گیری‬ ‫شــعاع های خــاص دیگــر؛ اکنــون بــا یــک الگوریتــم خاصــی از یــک قــدرت ســهامی و‬ ‫بعبارتــی اشــعه قــدرت سیاســی_اداری مواجــه هســتیم کــه حتــی در بعــض موقعیت ها‬ ‫بــه هــم نزدیــک و هــم پوشــانی منفعــت طلبانــه و ویرانگــری دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن اشــعه قــدرت تنهــا لیدرهــای خــود را بدنــام و متهــم بــه فســاد نکرده انــد‬ ‫بلکــه هــر جایــی کــه انــان پــای بــه ان بگذارنــد و در عــزل و نصب هــای منفعــت طلبانــه‬ ‫ان دخالــت کننــد را فاســد خواهنــد کرد!امــا فراتــر از اینهــا مــا در تمــام ایــن ســالها بــه‬ ‫خوبــی شــاهد ایــن واقعیــت عینــی و تلــخ بوده ایــم کــه ایــن اشــعه های قــدرت در اســتان‬ ‫گلســتان چگونــه همچــون یــک چالــه ســیاه و تاریــک بــه قربانــگاه نخبــگان اســتان مبدل‬ ‫شــده است‪.‬شــعاع قــدرت خــرده گــروه هــای سیاســی ‪،‬اطرافیــان نســبی و ســببی و ذی‬ ‫نفعــان درون ادارات و فعالیــن حوزه هــای اقتصــادی و بازرگانی(اسپانســرهای مالــی) و‬ ‫وابســتگان انهــا هســتند کــه بــا البی هــای پوششــی و روکشــی انحصارطلبانــه مانــع از بــه‬ ‫کرســی رســیدن یــک اســتاندار بومــی انقالبــی و توانمنــد در تمــام دوره هــای قبــل بــرای‬ ‫خدمــت حقیقــی بــه مــردم اســتان تاکنــون شــده اند‪.‬در تمــام ایــن ســالها عــاوه بــر تشــدید‬ ‫اختالفــات ســهم خواهانــه درونــی و نامزدتراش ـی های گروهــی و عــدم اجمــاع بــر روی یــک‬ ‫گزینــه واحــد جامــع الشــرایط کــه فرصــت را بــرای شــیرهای خفتــه در بیشــه زار گــرگان فراهــم‬ ‫نموده اســت تا فرد دیگری را به کرســی اســتانداری بنشــانند؛ فقدان ارتباطات موثر با تهران‬ ‫‪،‬عــدم اخــاق مــداری اصولــی ( بعــض چهره هــای مدعــی انقالبــی تســاهل و مــدارای سیاســی‬ ‫در جهــت منافــع شــخصی خــود را اخــاق سیاســی تعریــف مــی کننــد!) و همچنیــن عــدم‬ ‫اســتقالل و عــدم تکیــه بــر شــعاع مردمــی و بــه میــدان اوردن نیروهــای مردمــی ‪،‬ایــن راهبــرد‬ ‫اصولــی را دســت نیافتنــی و غیرممکــن جلــوه نمــوده اســت‪.‬اما در دولــت مردمــی ایــت اللــه‬ ‫رئیســی کــه ورودش بــه عرصــه انتخابــات و تــداوم ان بــا شــعار مســتقل و مردمــی اغــاز و در‬ ‫واقــع امــر شــعاع قــدرت هــای خــرد و کالن سیاســی را درهــم شکســت و تــا حــدود بســیاری از‬ ‫عــوارض پســا انتخاباتــی ان کاســت ؛ایــن نیــز در پســا انتخابــات یــاد شــده در اســتان گلســتان‬ ‫خواهــد شکســت و همــه بایــد بداننــد کــه ایــن اشــعه های قــدرت سیاســی در اســتان دیگــر‬ ‫جایگاهــی ندارنــد و شــرط اصلــی احــراز مســولیت خطیــر اســتانداری گلســتان عــدم وابســتگی‬ ‫بــه شــعاع های یــاد شــده و همچنیــن بــه صراحــت بیانیــه گام دوم «همــه بایــد بداننــد کــه‬ ‫طهــارت اقتصــادی شــرط مشــروعیّت هم ـه ی مقامــات حکومــت جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫ـیطان حــرص برحــذر باشــند و از لقمـه ی حــرام بگریزنــد و از خداونــد دراین باره‬ ‫همــه بایــد از شـ‬ ‫ِ‬ ‫کمــک بخواهنــد ‪ .‬ایــن مبــارزه نیازمنــد انســانهایی باایمان و جهادگر‪ ،‬و منیع الط ّبع با دســتانی‬ ‫پــاک و دلهایــی نورانــی اســت‪».‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 9‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,724,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 105,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 108,270,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪57,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,350,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪327‬‬ ‫سعی کنید از کینه‬ ‫به دور باشید…‬ ‫نشــانه هــا کــه کــم کــم هجــوم مــی اورنــد عبارتنــد‬ ‫از تحریــک پذیــری‪ ،‬احســاس ضعف‪ ،‬عــدم تعادل‬ ‫هورمونــی‪ ،‬هــوس غذاهــای شــیرین و شــور‪،‬‬ ‫مشــکل خــواب و بلنــد شــدن مــدت زمــان ریــکاوری‬ ‫از یــک بیمــاری‪ .‬بــه صــورت جداگانــه‪ ،‬ایــن عالئــم‬ ‫هــر کــدام بــه یــک نــوع اختــال اشــاره دارد اما انگار‬ ‫همــه بــا هــم ترکیــب شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــانه هــا فــرد را بــه طــرف خســتگی ادرنــال‬ ‫مــی برد‪.‬غــدد ادرنــال دو ارگان بــه اندازه انگشســت‬ ‫شســت هســتند کــه بــاالی هــر کــدام از کلیــه هــا‬ ‫قــرار دارنــد و بخشــی از سیســتم غــدد درون ریــز‬ ‫بــه حســاب مــی اینــد‪ .‬ایــن غــده هــا بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫هورمــون تولیــد میکننــد کــه تقریبــا نیــروی محــرک‬ ‫پشــت هــر عملــی در بــدن اســت!‬ ‫ایــن غــدد تــا حــدود زیــادی در پاســخگویی بــه‬ ‫اســترس دخیلند‪.‬چیــزی کــه اتفــاق مــی افتــد ایــن‬ ‫اســت کــه مغزتــان یــک تهدید را ثبت میکنــد‪ ،‬حاال‬ ‫ایــن تهدیــد چــه احساســی باشــد چــه فیزیکــی یــا‬ ‫ذهنــی‪ ،‬ســپس غــدد ادرنــال شــروع بــه ازاد کــردن‬ ‫هورمــون ادرنالیــن در بــدن میکننــد تــا بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد تــا پاســخ تهدیــد را بدهیــد‪.‬‬ ‫شــاید بــه خاطــر همیــن اســت کــه وقتــی بــا‬ ‫همســرتان دعوایتــان میشــود دوســت داریــد‬ ‫شیشــه ماشــینش را بشــکنید! ادرنالیــن بــه‬ ‫سیســتم بــدن هجــوم مــی اورد و مجبورتان میکند‬ ‫در برابــر تهدیــد وارد عمــل شــوید‪ ،‬ایــن اتفــاق‬ ‫باعــث میشــود خــون بــا شــدت وارد مغــز‪ ،‬قلــب و‬ ‫عضــات شــود‪.‬‬ ‫قشــر ادرنــال کورتیکواســتروئیدها را ازاد میکنــد‬ ‫تــا فراینــد هایــی ماننــد هضــم‪ ،‬پاســخ سیســتم‬ ‫ایمنــی و توابــع غیــر ضــروری دیگــر کــه در زمــان‬ ‫تهدیــد بــه کار نمــی اینــد را ســرکوب کنــد‪ .‬غــدد‬ ‫ادرنــال همچنیــن بــه دیگــر هورمــون هــا کمــک‬ ‫میکننــد بــه تعــادل برســند‪ .‬گلوکوکورتیکوئیدهــا‬ ‫را میفرســتد تــا قنــد خــون‪ ،‬انــرژی و ســوخت و‬ ‫ســاز متعــادل شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مینرالوکورتیکوئیدهــا هســتند کــه‬ ‫بــه حفــظ فشــار خــون ســالم و مدیریــت ســطح‬ ‫هیدراتاســیون خــون کمــک میکننــد‪ .‬غــدد ادرنال‬ ‫کارهــای بســیار زیــادی بــرای تنظیــم بــدن انجــام‬ ‫میدهنــد‪ ،‬پــس عجیــب نیســت کــه ‪ ۸۰‬درصــد از‬ ‫مــردم کل جهــان تحــت تاثیــر خســتگی ادرنــال‬ ‫قــرار میگیرنــد‪.‬‬ ‫بــدن بــه راحتــی میتواند فرســوده شــود مخصوصا‬ ‫بــه دلیــل اســترس هــای روزانــه‪ ،‬خســتگی ادرنــال‬ ‫میتوانــد بــه ایــن دالیــل باشــد‪ :‬تجربــه هــای‬ ‫دردناکــی ماننــد مــرگ یکــی از عزیــزان‪ ،‬طــاق یــا‬ ‫جراحی‪.‬قــرار گرفتــن در معــرض ســموم محیطــی‬ ‫و الودگــی اســترس طوالنــی مــدت بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت مالــی‪،‬‬ ‫داشــتن رابطــه ی بــد یــا محیــط کار نــا مناســب و‬ ‫یــا هــر موقعیتــی کــه باعــث میشــود فــرد احســاس‬ ‫درماندگــی کنــد‪ .‬تفکــر منفــی و اضطــراب کــم‬ ‫خوابــی برنامــه غذایــی ضعیــف و نداشــتن ورزش‬ ‫حــاال نگــران نباشــید چنــد راه ســاده وجــود دارد‬ ‫تــا خســتگی ادرنــال را درمــان کنید‪.‬برنامــه غذایــی‬ ‫خســتگی ادرنــال بــرای شــروع بایــد بعضــی‬ ‫غذاهایــی کــه دارای ســموم‪،‬‬ ‫مــواد شــیمیایی و یــا هرگونــه مــاده ای کــه هضــم‬ ‫را ســخت میکند هســتند را حذف کنید‪ .‬غذاهایی‬ ‫کــه بایــد از انهــا اجتنــاب کنیــد عبارتنــد از شــکر‪،‬‬ ‫شــیرین کننده ها‪ ،‬غذاهای فراوری شــده و روغن‬ ‫هــای هیدروژنــه‪ .‬همــه ی ایــن غذاهــا دارای مــواد‬ ‫تشــکیل دهنــده ای هســتند کــه خــارج از چرخه ی‬ ‫انــرژی و هضــم بــدن مــا اســت‪ .‬از کافئیــن بعــد از‬ ‫ظهــر نیــز بایــد صــرف نظــر کنیــد چــون باعــث بهــم‬ ‫خــوردن چرخــه ی خوابتــان میشــود‪.‬‬ ‫واسطه گری‪ ،‬نبود علوفه و افزایش قیمت نهاده های‬ ‫دامی در کنار خشکسالی بی سابقه موجب شده‬ ‫صنعت دامداری و اقتصاد عشایر در خراسان شمالی‬ ‫در استانه بحران قرار گیرد‪.‬‬ ‫در نبود صنایع و عدم توسعه معادن در خراسان شمالی‬ ‫معیشت مردم با دامداری گره خورده اما این روزها‬ ‫دامداران که اکثرا ً عشایر هستند جیبشان خالی تر از‬ ‫همیشه است‪.‬‬ ‫واسطه گران سود دامداران را می بلعند؛‬ ‫خطر کمیاب شدن گوشت در بازار‬ ‫واســطه گری‪ ،‬نبــود علوفــه و افزایــش‬ ‫قیمــت نهاده هــای دامــی در کنــار خشکســالی‬ ‫بی ســابقه موجــب شــده صنعــت دامــداری و‬ ‫اقتصاد عشــایر در خراســان شــمالی در اســتانه‬ ‫بحــران قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫در نبــود صنایــع و عــدم توســعه معادن در خراســان‬ ‫شــمالی معیشــت مــردم بــا دامــداری گره خــورده‬ ‫امــا ایــن روزهــا دامــداران کــه اکثــرا ًعشــایر هســتند‬ ‫جیبشــان خالی تــر از همیشــه اســت‪.‬‬ ‫از زمین هــای کشــاورزی خــود و یــا مراتــع تامیــن‬ ‫می کردنــد‪ ،‬مجبــور شــدند از همــان ابتــدای بهــار‬ ‫نهــاده خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫دامــداران خراســان شــمالی عــاوه بــر‬ ‫خشکســالی و گرانــی نهاده هــای دامــی‪ ،‬بــا‬ ‫مشــکالت دیگــری نیــز مواجه انــد کــه قیمــت‬ ‫به شــدت ارزان دام در میــدان خریدوفــروش دام‬ ‫یکــی از ایــن مــوارد اســت‪ .‬دالالن مدت هــا اســت‬ ‫خــون دامــداران را در شیشــه کرده انــد و ایــن‬ ‫مســئله جیب دامدار روســتایی خراســان شمالی‬ ‫را بیش ازپیــش خالــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن ارزانــی دام هیـچ گاه بــه نفــع مــردم تمــام‬ ‫نشــده و نمی شــود زیــرا دالل بــه ســود منطقــی‬ ‫هــم راضــی نیســت و ســود بیــش از ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫بــرای خــود متصــور می شــود و به این ترتیــب مــردم‬ ‫نیــز گوشــت گــران می خرنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــازار ارز بــه تالطــم افتــاد‪ ،‬کســی‬ ‫فکــرش را نمی کــرد کــه روســتاییان یــک منطقــه‬ ‫محــروم نیــز بــا مشــکالتی مواجــه شــوند امــا‬ ‫مدت هــا اســت ایــن اتفــاق افتــاده و کســی پیگیر‬ ‫حــل مشــکالت انــان نیســت‪.‬‬ ‫بــا افزایــش قیمــت ارز و گرانــی نهاده هــای‬ ‫دامــی‪ ،‬بســیاری از دامــداران کــه نقــش پــر رنگــی‬ ‫در عرصــه تولیــد دارنــد بــا مشــکل مواجــه شــدند؛‬ ‫ازای ـن رو بنــا شــد نهــاده دولتــی وارد کشــور شــود‬ ‫و در اختیــار دامــداران قــرار بگیــرد امــا طبــق‬ ‫مشــاهدات و گفتــه دامــداران ایــن اتفــاق ان طــور‬ ‫کــه بایدوشــاید رقــم نخــورد‪.‬‬ ‫اختالف قیمت شدید دام زنده‬ ‫و گوشت قرمز‬ ‫اکنــون گوشــت گوســفند در بجنــورد بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان بــه فــروش می رســد؛ عــددی‬ ‫کــه در قیــاس بــا قیمــت خریداری شــده از دامــدار‬ ‫به شــدت باالتــر اســت‪ .‬یکــی از شــهروندان‬ ‫بجنــوردی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مهــر‬ ‫می گویــد‪ :‬وقتــی گوشــت قرمــز ‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫و گوســفند زنــده ‪ ۵۵‬هــزار تومــان قیمت گــذاری‬ ‫می شــود قطعــا ًصرفــه بــا خریــد یــک گوســفند‬ ‫زنــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا تمــام خانواده هــا تــوان خریــداری‬ ‫یــک گوســفند را ندارنــد؛ ایــن خانواده هــا اکنــون‬ ‫یــک کیلــو یــک کیلــو گوشــت می خرنــد و حــال‬ ‫چطــور بایــد بــه ســمت خریــد یــک گوســفند کامل‬ ‫برونــد؟ ازایــن رو بازهــم شــهروندان مجبورنــد‬ ‫گوشــت را بــا قیمــت گران تــر از قصابــی بخرنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت ایــن روزهــا دست به دســت هــم‬ ‫داده انــد تــا عشــایر خراســان شــمالی راهــی جــز‬ ‫فــروش دام به خصــوص دام هــای مولــد بــرای‬ ‫تامیــن نیازهــای اولیــه زندگــی نداشــته باشــند و‬ ‫همیــن مســئله در فصــل پاییــز بــازار را بــا کمبــود‬ ‫شــدید گوشــت مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫دالالن خون دامداران‬ ‫را در شیشه کرده اند!‬ ‫ازایــن رو دامــداران روزبــه روز بــا مشــکالت‬ ‫بیشــتری مواجــه شــدند به طوری کــه حتــی دام‬ ‫مولــد خــود را عرضــه کردنــد تــا دیگر دام هایشــان‬ ‫از گرســنگی تلــف نشــوند‪.‬‬ ‫دالالن مدت هــا اســت خــون دامــداران را در‬ ‫شیشــه کرده انــد و ایــن مســئله جیــب دامــدار‬ ‫روســتایی خراســان شــمالی را بیــش از پیــش‬ ‫خالــی کــرده اســت‬ ‫مشــکالت دامــداران طــی ســال گذشــته زیــاد‬ ‫بــوده امــا خشکســالی ســال جــاری مشــکالت را‬ ‫به شــدت بیشــتر کــرد به طوری کــه دامــداران خــرد‬ ‫کــه پیش ازایــن بخشــی از خــوراک دام خــود را‬ ‫یکــی از دامــداران بجنــوردی نیــز در گفتگــو بــا‬ ‫مهــر بــا اشــاره بــه هزینه هــای ســنگین نگهــداری‬ ‫دام می گویــد‪ :‬خــوراک دام بیــش از ‪ ۳‬برابــر‬ ‫رشــد قیمــت داشــته امــا قیمــت گوســفند زنــده‬ ‫نهایتــا ً‪ ۳۰‬درصــد افزایش یافتــه کــه ایــن بــه ضــرر‬ ‫دامــدار تمــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ضــرر هنگفــت باعــث شــده‬ ‫دامــدار دام مولــد خــود را نیــز بــه بــازار فــروش‬ ‫ببــرد امــا متاســفانه دالالن قیمــت دام مولــد‬ ‫را به شــدت پاییــن اورده انــد به طوری کــه یــک‬ ‫گوســفند مــاده یک پنجــم و حتــی کمتــر از قیمــت‬ ‫واقعــی خــود دادوســتد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار ادامــه داد‪ :‬از طرفــی خشکســالی‬ ‫باعــث شــده دامــداران خــرد کــه علوفــه دام خــود‬ ‫را از زمین هــای کشــاورزی تامیــن می کردنــد بــا‬ ‫مشــکل بیشــتری مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن خشکســالی باعــث شــده دام ها‬ ‫وزن کافــی نداشــته باشــند لــذا اکثــر دام هــا الغــر‬ ‫هســتند و وقتــی بــرای فــروش اقــدام می کنیــم بــا‬ ‫ضــرر مواجــه می شــویم‪ .‬از ســوی دیگــر دامــداران‬ ‫دیگــر دام مولــد ندارنــد و اینــده دامــداری بــا خطــر‬ ‫مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫عمــا ً دامــداران در حــال فــروش دام بــرای‬ ‫کاهــش تلفــات در فصــل تابســتان هســتند کــه‬ ‫ایــن مســاله در اینــده نزدیــک موجــب نایــاب‬ ‫شــدن دام می شــود‬ ‫رضــا ریحانــی‪ ،‬یکــی از دامــداران بجنــوردی بــه‬ ‫خبرنــگار مــا اظهــار کــرد‪ :‬قیمــت گوشــت بایــد دو‬ ‫برابــر قیمــت دام زنــده باشــد امــا اکنــون حــدود ‪۳‬‬ ‫برابــر اســت کــه ایــن اختــاف قیمــت بــه جیــب‬ ‫دالالن مــی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون دامــدار دام را ارزان‬ ‫می فروشــد لــذا بایــد بــدون گــران شــدن قیمــت‬ ‫نهایــی گوشــت‪ ،‬قیمــت دام زنــده افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد امــا دالالن اجــازه ایــن کار را نمی دهنــد و‬ ‫ایــن امــر ضــرر زیــادی بــه مــا رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت نهاده هــا‬ ‫و خشکســالی و نبــود علوفــه گفــت‪ :‬عمــا ً‬ ‫دامــداران در حــال فــروش دام بــرای کاهــش‬ ‫تلفــات در فصــل تابســتان هســتند کــه ایــن‬ ‫مســئله در اینــده نزدیــک موجــب نایــاب شــدن‬ ‫دام می شــود‪.‬‬ ‫عشایر اه در بساط ندارند‬ ‫علی اکبــر اصغــرزاده‪ ،‬رئیــس اداره امــور‬ ‫تعاونی های اداره کل عشــایری خراســان شمالی‬ ‫نیــز بــه خبرنــگار مهــر گفــت‪ :‬دالالن‪ ،‬دام زنــده را‬ ‫بــا قیمــت پاییــن از عشــایر خریــداری می کننــد تــا‬ ‫بــا اجــرای طــرح خریــد تضمینــی دام عشــایر بــا‬ ‫قیمــت باالتــر عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون قیمــت دام زنــده در اســتان‬ ‫بســیار پاییــن اســت در ایــن زمینــه اعالم شــده که‬ ‫دام عشــایر به صــورت تضمینــی خریــداری شــود‪،‬‬ ‫امــا ایــن موضــوع هنــوز اجرایــی نشــده و ایــن در‬ ‫حالی اســت که کمبود نقدینگی‪ ،‬عشــایر را وادار‬ ‫بــه فــروش دام زنــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل‬ ‫عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬قیمــت دام‬ ‫زنــده در اســتان رونــد رو بــه کاهــش دارد و در ایــن‬ ‫زمینــه عشــایر اســتان در انتظــار اجــرای ایــن طــرح‬ ‫هســتند تــا قیمــت در بــازار متعــادل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمــان اغــاز اجــرای طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی دام عشــایر‪ ۱۷ ،‬خردادماه جــاری اعالم‬ ‫شــد امــا هنــوز در ایــن اســتان اغــاز نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه برخــی مشــکالت در دســتورالعمل‬ ‫خریــد دام زنــده ســبب شــد تــا از تهــران بــرای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اســتعالم شــود‪.‬‬ ‫خشکسالی مشکالت را دو چندان کرد‬ ‫امــا دیگــر مشــکل اســتان خشکســالی‬ ‫بی ســابقه ای اســت کــه گریبــان دامــداران‬ ‫و عشــایر را گرفتــه اســت‪ .‬علیرضــا گلــرخ‪،‬‬ ‫سرپرســت اداره تحقیقــات کاربردی هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری تــا روز ‪۴‬‬ ‫تیرمــاه‪ ،‬مجموعــا ً‪ ۱۴۷‬میلی متر بارش در اســتان‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن عــدد در قیــاس بــا ســال گذشــته‬ ‫‪ ۴۷‬درصد و در مقایســه با دوره اماری ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫کاهــش بارندگــی و گرمــای بیشــتر باعــث شــده‬ ‫دامــداران انــدک امیــد خــود مبنــی بــر تامیــن علوفــه‬ ‫دام هــای خــود از مراتــع را بــه فراموشــی بســپارند و‬ ‫بیــش از پیــش نیازمنــد خریــد نهــاده باشــند‬ ‫گلــرخ تصریــح کرد‪ :‬دمای اســتان نیز به نســبت‬ ‫دوره مشــابه ســال گذشــته و دوره امــاری حــدود‬ ‫یــک درجــه افزایــش داشــته کــه نشــان می دهــد‬ ‫ســال گرم تــر و کــم اب تــری را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن کاهــش بارندگــی و گرمــای بیشــتر باعــث‬ ‫شــده دامــداران انــدک امیــد خــود مبنــی بر تامین‬ ‫علوفــه دام هــای خــود از مراتــع را بــه فراموشــی‬ ‫بســپارند و بیش ازپیــش نیازمنــد خریــد نهــاده‬ ‫باشــند‪ .‬نهاده هایــی کــه بســیار گــران بــه دســت‬ ‫دامــداران می رســد‪/.‬مهر‬ ‫تکنیک های جالب پتینه برای تغییر دکوراسیون دیوار‬ ‫الزم نیســت حتمــا حرفـه ای باشــید‪ .‬بــا اموختــن چنــد تکنیک‬ ‫ســاده می توانیــد دکوراســیونی زیبــا بــرای دیــوار اتــاق تــان‬ ‫درســت کنیــد‪.‬‬ ‫دیوارهــا یکــی از موثرتریــن بخش هــای دکوراســیون منزلنــد‪ .‬چــرا کــه رنــگ انهــا تاثیــر زیــادی در‬ ‫ظاهــر خانــه و روحیــه ســاکنان ان ایفــا می کنــد‪ .‬در عیــن حــال اســیب پذیرترین ســطوح خانــه نیــز‬ ‫بــه شــمار می رونــد چــون نصــب تابلوهــا‪ ،‬دیوارکوب هــا‪ ،‬پرده هــای زینتــی و برخــورد وســایل خانــه‬ ‫باعــث صدمــه دیــدن انهــا می شــود‪.‬‬ ‫الزم نیســت حتمــا حرف ـه ای باشــید‪ .‬بــا اموختــن چنــد تکنیــک ســاده می توانیــد ایــن عیــوب را‬ ‫رفــع کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن گاهــی هــم پیــش می ایــد کــه احســاس می کنیــد دکوراســیون منزلتــان‬ ‫برایتــان تکــراری شــده و حالــت یکنواختــی پیــدا کــرده اســت‪ .‬در ایــن صــورت نیــازی نیســت متحمــل‬ ‫هزینه هــای زیــاد شــوید و وســایل خانه تــان را تعویــض کنیــد‪ .‬حتــی بــا رنــگ کــردن دیوارهــا بــه‬ ‫تنهایــی می توانیــد تغییــرات بــاور نکردنــی در دکوراســیون خانــه ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تکنیک پتینه با اسفنج ‪:‬‬ ‫ایــن تکنیــک یکــی از ســاده ترین و در عیــن حــال زیباتریــن روش هــای ایجــاد طــرح روی‬ ‫دیوارهاســت‪ .‬ابتــدا زمینــه دیــوار را رنگ امیــزی کنیــد و ســپس یــک تکــه اســفنج را بــه رنــگ اغشــته‬ ‫کــرده و بــه صــورت ضرب ـه ای بــه دیــوار بزنیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه ابتــدا اضافه هــای رنــگ را‬ ‫توســط روزنامــه بگیریــد و ســپس اقــدام بــه رنگ امیــزی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تکنیک پتینه با پارچه ‪:‬‬ ‫ایــن شــیوه نســبت بــه روش اســفنج‪ ،‬وقــت بیشــتری از شــما می گیــرد‪ .‬بــرای پیــاده کــردن‬ ‫ایــن تکنیــک شــما بایــد تعــداد زیــادی تکــه پارچــه تهیــه کنیــد و هــر بــار یکــی از انهــا را مچالــه‬ ‫کــرده و بــه مقــداری رنــگ اغشــته کنیــد‪ .‬ســپس بــه حالــت ضربـه ای روی دیــوار بزنیــد‪.‬‬ ‫البتــه جــور دیگــری هــم می توانیــد از تکنیــک پارچــه اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیب که مســتطیلی‬ ‫بــه عــرض ‪ 15‬ســانتی متر و طــول ‪ 20‬ســانتی متر از پارچـه ای ببریــد‪ .‬در حالــی کــه بــا دســت ‪ 2‬ســر‬ ‫پارچــه را گرفته ایــد انهــا را خــاف جهــت هــم بپیچانیــد‪ .‬لولــه پارچــه را بــه رنگ اغشــته کنید و مانند‬ ‫یــک وردنــه روی دیــوار بکشــید‪ .‬هــر بــار کــه پارچــه بــاز شــد‪ ،‬ایــن کار را تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تکنیک بافتدار کردن دیوار در پتینه ‪:‬‬ ‫در بافـت دار کــردن دیــوار روش هــای مختلفــی وجــود دارد‪ .‬از جملــه ترکیــب پــودر مــل‪ ،‬روغــن‬ ‫الیــف‪ ،‬اب و رنــگ روغنــی ســاختمان بــرای بدســت اوردن خمیــری نســبتا شــل تــا در بافــت دار‬ ‫کــردن دیــوار اســتفاده شــود‪ .‬البتــه می توانیــد مقــدار اب و پــودر مــل را بــرای رســیدن بــه غلظــت‬ ‫دلخــواه تغییــر دهید‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تکنیک رنگ برداری ‪:‬‬ ‫ایــن تکنیــک هــم توســط پارچــه اجــرا می شــود‪ .‬امــا بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار پارچــه رنــگ‬ ‫اضافــی روی دیــوار را بــه خــود جــذب می کننــد‪ .‬ابتــدا دیــوار مــورد نظــر را امــاده کــرده و رنگــی‬ ‫را بــا قلــم مــو بــه صــورت نیمــه رقیــق بــر روی دیــوار بکشــید‪ .‬حــاال یــک دســتمال نخــی زبــر را‬ ‫کــه بــه صــورت مچالــه در اورده ایــد را بــه دیــوار خیــس بــه صــورت ضربـه ای بزنیــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب رنــگ از روی دیــوار برداشــته شــد و همزمــان بــا انتقــال رنــگ‪ ،‬نقــش مچالــه شــده‬ ‫پارچــه روی دیــوار باقــی می مانــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــوای ناپایــدار در پایــان هفتــه جــاری بــرای‬ ‫مناطــق مختلــف اســتان پیــش بینــی شــده و دمــای هــوا تــا چهــار درجــه ســانتیگراد کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫مهــری هاشــمی دویــن اظهــار داشــت‪ :‬وضعیــت جــوی غالــب در اســتان بــرای امروز و فــردا در مناطق مختلف‬ ‫اســتان وزش بــاد‪ ،‬گاهــی بــاد شــدید‪ ،‬رگبــار بــاران و رعدوبــرق پیــش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تقویت جریان ناپایدار جوی ‪،‬مردم استان امروز شاهد با رش باران و تگرگ خواهند بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مردم استان در مناطق مختلف کاهش سه تا چهار درجه ای دما را تا روز جمعه تجربه می کنند‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫خنک ترمی شود‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شروع اموزش صرفه جویی‬ ‫به بچه از سنین کودکی‬ ‫خشکسالی و کم ابی‪ ،‬استمرار حیات بسیاری از‬ ‫جانورانی که در زیستگاه های گلستان زندگی می کنند‬ ‫را به مخاطره انداخته و مدیران در تالش هستند تا با‬ ‫راهکارهایی خسارت این رخداد جوی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم مثــل بقیــه دوســت داریــد فرزنــدی‬ ‫موفــق تحویــل جامعــه بدهیــد ایــن مقالــه از ایــران‬ ‫نــاز را از دســت ندهیــد‪ .‬صرفــه جویــی یکــی از نکتــه‬ ‫هــای مهــم در زندگــی هــای امــروزی اســت کــه بایــد‬ ‫بــا ترفندهایــی ان را بــه کــودک تــان یــاد بدهیــد‪.‬‬ ‫صرفــه جویــی درســت مصــرف کــردن اســت کــه‬ ‫کمــک بســیاری در کــم کــردن هزینــه هــای زندگــی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫افزایش دما‪ ،‬کاهش بارندگی‪ ،‬افزایش تبخیر و کاهش‬ ‫منابع سطحی و زیرسطحی اب در گلستان بیان گر‬ ‫وقوع خشکسالی در یکی از استان های سرسبز کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫از همین حاال صرفه جویی‬ ‫را به کودک تان یاد بدهید‬ ‫چشمه ها خشک شدند‬ ‫بخل اسمان و تنگنای بی ابی زیستمندان هیرکانی‬ ‫خشکســالی و کــم ابــی‪ ،‬اســتمرار حیــات بســیاری‬ ‫از جانورانــی کــه در زیســتگاه هــای گلســتان زندگــی‬ ‫مــی کننــد را بــه مخاطــره انداختــه و مدیــران در‬ ‫تــاش هســتند تــا بــا راهکارهایــی خســارت ایــن‬ ‫رخــداد جــوی را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫افزایــش دمــا‪ ،‬کاهــش بارندگــی‪ ،‬افزایــش تبخیــر‬ ‫و کاهــش منابــع ســطحی و زیرســطحی اب در‬ ‫گلســتان بیان گــر وقــوع خشکســالی در یکــی از‬ ‫اســتان های سرســبز کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه دامنــی از جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫بخــش جنوبــی گلســتان را در بــر گرفتــه امــا ایــن‬ ‫خطــه از کشــور چنــد وقتی اســت کــه درگیر مقوله‬ ‫کم ابی و خشکســالی شــده اســت؛ موضوعی که‬ ‫عــاوه بــر اثرگــذاری بــر جوامــع انســانی بــر طبیعت‬ ‫اســتان هــم تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی و حیــات جانــوری از جملــه‬ ‫بخش هــای متاثــر این رخداد اســت‪ .‬زیســتگاه ها‬ ‫و اکوسیســتم های جنگلــی‪ ،‬مرتعــی و تاالبــی‬ ‫اســتان در ماه هــای گذشــته حــال و روز خوشــی‬ ‫نداشــته و کاهــش نــزوالت اســمانی ســبب شــد‬ ‫تــا بخــش زیــادی از رویشــگاه های اســتان در‬ ‫بخش هایــی از پــارک ملــی گلســتان و مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع دســتخوش‬ ‫تغییــرات جــدی شــوند‪.‬‬ ‫کاهــش ســطح رویشــگاه ها بــه عنــوان تامیــن‬ ‫کننــده غذاهــای علفخــواران‪ ،‬در جمعیــت‬ ‫گونه هــای مختلــف حیــات وحــش بــه ویــژه‬ ‫حیوانــات بــزرگ جثــه تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بخــل اســمان ســبب شــد تــا بســیاری از رودهــا‬ ‫اب‬ ‫و چشــمه ســارها بــه عنــوان تامیــن کننــده ِ‬ ‫ابشــخورهای حیــات وحــش خشــک یــا کاهــش‬ ‫ابدهــی داشــته کــه ایــن مقولــه بــر زندگــی کیفــی‬ ‫حیــات وحــش اثــرات متعــددی بــر جــای می گــذارد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه کارشناســان خشکســالی بــر‬ ‫مهاجرت هــای درون زیســتگاهی‪ ،‬ضعــف‬ ‫بیولوژیــک ناشــی از کاهــش تغذیــه‪ ،‬کاهــش‬ ‫تنــوع گونه هــای حیــات وحــش‪ ،‬تغییــر کمــی‬ ‫و کیفــی بــر زایمــان حیــات وحــش (فواصــل‬ ‫زایمان و تک یا چندقلوزایی) اثرات مســتقیمی‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫تغذیه ابشخورها با تانکر و بهسازی چشمه ها‬ ‫یــک کارشــناس حیــات وحــش در ایــن زمینــه‬ ‫خبرنــگار مهــر گفــت‪ :‬خشکســالی رخــداد‬ ‫طبیعــی اســت کــه در صــورت کوتــاه بــودن‬ ‫دوره زمانــی ان نقــش منفــی بــر زیســتمندان و‬ ‫زیســتگاه های یــک منطقــه نــدارد‪.‬‬ ‫ســلیمان دوجیــان افــزود‪ :‬ایــن رخــداد هنگامــی‬ ‫خســارت افریــن اســت کــه مشــمول دوره زمانــی‬ ‫طوالنــی و یــا شــدت بــاالی خشکســالی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در خشکســالی طوالنــی و‬ ‫شــدید‪ ،‬نخســتین اســیب بــه رویشــگاه های هــر‬ ‫اکوسیســتم وارد شــده و رویشــگاه ها بــه عنــوان‬ ‫بســتر نخســت هرم اکولوژیکی در زیستگاه های‬ ‫حیــات وحــش بــر ســایر زیســتمندان گیاهــی و‬ ‫جانــوری اثــر مســتقیم می گــذارد‪.‬‬ ‫دوجیــان گفــت‪ :‬از بیــن رفتــن برخــی گونه هــای‬ ‫خــاص گیاهــی‪ ،‬کاهــش قوای جســمی جانــوران‬ ‫و ضعــف مفــرط بــه ســبب کاهــش تغذیــه از‬ ‫دیگــر اثــار خشکســالی در طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی ســبب می شــود تهدیداتــی‬ ‫همچــون بیمــاری‪ ،‬شــکار‪ ،‬خطــر سـگ های ولگرد‬ ‫و غیــره در زیســتگاه افزایــش یابــدوی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬خشکســالی ســبب می شــود تــا مقاومــت‬ ‫گونه هــای جانــوری در برابــر امــراض ماننــد‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک کاهــش یابــد و‬ ‫در نتیجــه مجموعــه جانــوران یــک زیســتگاه هــم‬ ‫کاهــش می یابــد زیــرا بــا تلــف شــدن و یــا کاهش‬ ‫زاداوری گونه هــای علفخــوار‪ ،‬غــذای گونه هــای‬ ‫گوشــتخوار ماننــد گربه ســانان کاهــش یافتــه و‬ ‫جمعیــت گونه هــای ارزشــمند همچــون پلنــگ و‬ ‫یوزپلنــگ و ســیاه گوش کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫دوجیــان افــزود‪ :‬هنگامــی کــه در زیســتگاه های‬ ‫حیــات وحــش خشکســالی بــه وقــوع می پیونــدد‬ ‫بایــد بــا شــگردهایی همســو بــا طبیعــت ماننــد‬ ‫تغذیــه ابشــخورها بــا اســتفاده از تانکــر یــا لولــه‬ ‫کشــی‪ ،‬پاکســازی چشمه ســارها و انهــار و غیــره‬ ‫اثــرات ان را کاهــش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــارکت و بهره گیــری از تــوان‬ ‫ســمن های حــوزه محیــط زیســت بــرای حمایــت‬ ‫از جانــوران از جملــه دیگــر راهکارهــا در دوره‬ ‫خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫یــک محیــط بــان گلســتانی هــم بــه خبرنــگار‬ ‫مهــر گفــت‪ :‬شــرایط خشکســالی امســال یــاداور‬ ‫خشکســالی ‪ ۲۰‬ســال قبــل در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رحیــم حاجــی مــراد افــزود‪ :‬در ان ســال هرچنــد‬ ‫خشکســالی موجــب کاهــش ســطح رویشــگاه های‬ ‫پــارک ملــی شــد امــا تلفاتــی بــر اثــر تشــنگی در هیچ‬ ‫کجــای پــارک مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در اثــر کــم ابــی‪ ،‬جمعیــت کلونــی‬ ‫گونه هــای مختلــف حیــات وحــش ویــژه پســتانداران‬ ‫کاهــش و همچنیــن چندقلوزایــی در گونه های قوچ‬ ‫و میــش و کل و بــز هــم کمتــر شــد‪.‬‬ ‫حاجــی مــراد اعــام کــرد‪ :‬شــدت خشکســالی بــه‬ ‫نحــوی بــود کــه برخــی از گله هــای حیــات وحــش‬ ‫بــرای اشــامیدن اب وارد ابشــخورهای انــدک دام‬ ‫ســراهای موجــود در پــارک می شــدند و از ان‬ ‫چشمه ســارها بــه صــورت مشــترک بــا حیوانــات‬ ‫اهلــی اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در برخــی از مــوارد هــم حیــات‬ ‫وحــش بــرای تغذیــه و تامیــن علوفــه بــه ناچــار بــه‬ ‫مــزارع و زمین هــای کشــاورزی حاشــیه پــارک وارد‬ ‫می شــدند کــه ایــن امــر شــکار و اســیب پذیــری‬ ‫ان هــا را دوچنــدان کــرده بــود‪.‬‬ ‫حاجــی مــراد از افزایــش تعــداد دفعــات وقــوع‬ ‫حریــق در ایــن زیســتگاه طــی دوره خشکســالی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬شــرایط اب و هوایــی امســال هــم‬ ‫بــه گونــه ای اســت کــه بایــد دسترســی گونه هــای‬ ‫جانــوری موجــود بــه اب را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫زاداوری در تاالب گمیشان صفر شد‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش محیــط‬ ‫زیســت گلســتان هــم در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار‬ ‫مهــر گفــت‪ :‬خشکســالی بــر روی زیســتمندان‬ ‫تاالب هــا تاثیــر گذاشــته بــه گونـه ای کــه بــا خشــک‬ ‫شــدن تاالب گمیشــان زاداوری پرندگان و زمســتان‬ ‫گذرانــی در ایــن زیســتگاه نداریــم‪.‬‬ ‫محمــود شــکیبا افــزود‪ :‬زمســتان گذرانــی پرنــدگان‬ ‫در ایــن تــاالب بــه صفــر رســیده چــون ابــی وجــود‬ ‫نــدارد و همچنیــن زاداوری هــم صفــر شــده چــون‬ ‫زیســتگاه از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در تــاالب االگل هــم اب کاهــش یافتــه‬ ‫و نیزارهــا از اب خــارج شــده اند بنابرایــن گونه هــا‬ ‫بــرای زاداوری مکانــی ندارنــد و فضــا بــرای تخــم‬ ‫گــذاری ان هــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــکیبا توضیــح داد‪ :‬وســعت دیگــر تاالب هــا یــا‬ ‫لکه هــای ابــی بیــن تاالب هــا هــم کــم شــده و تــاالب‬ ‫صوفیکــم هــم خشــک شــده اســت لــذا ایــن گونه ها‬ ‫کجــا بایــد تغذیــه و زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬ســه‬ ‫پارامتــر امنیــت‪ ،‬اب و غــذا بــرای حیــات وحــش‬ ‫مخصوصــا ً گونه هــای بــزرگ جثــه و شــاخص‬ ‫زیســتگاه مهــم اســت‪.‬‬ ‫مهدی تیموری افزود‪ :‬در این بین اب بســیار حائز‬ ‫اهمیــت اســت زیــرا در رشــد جمعیت حیــات وحش‬ ‫تاثیــر می گــذارد و هرچــه منابــع ابــی بیشــتری در‬ ‫عرصــه داشــته باشــیم بــه بقــا و مانــدگاری گونه های‬ ‫ارزشــمند کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬خشکســالی عــاوه بــر‬ ‫مشــکالت عدیده ای که می تواند برای زیســتگاه‬ ‫و زیســتمندان ایجــاد کنــد در دسترســی حیــوان‬ ‫بــه اب محدودیــت ایجــاد کــرده و ســبب می شــود‬ ‫گونه هــا از زیســتگاه هایی کــه امنیــت دارد‬ ‫بــه زیســتگاه های پیرامونــی مهاجــرت کننــد و‬ ‫ایــن امــر باعــث می شــود حیوانــات در معــرض‬ ‫تهدیداتــی همچــون بیمــاری‪ ،‬سـگ های ولگــرد و‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خشکســالی در پوشــش گیاهــی و‬ ‫زاداوری تاثیــر می گــذارد و قطعــا ً وقتــی اب کــم‬ ‫شــود افــات و بیماری هــا در گیاهــان و حیوانــات‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در پــارک ملــی چشــمه ها هوابیــن‬ ‫هســتند‪ ،‬وقتــی بــرف و بــاران زیــاد باشــد رودخانه هــا‬ ‫محــدوده زیــادی را پوشــش می دهنــد و کیلومترهــا‬ ‫ادامــه می یابنــد و بــه زاداوری گونه هــای مختلــف‬ ‫قــوچ و میــش و کل و بــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫تیمــوری اضافــه کــرد‪ :‬شــاید مــادر بتوانــد بــه دلیــل‬ ‫جثــه و قــدرت بدنــی کــم ابــی را تحمــل کنــد امــا قطعــا ً‬ ‫کــم ابــی بــر روی نــوزادان و بچه هــا تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون اب بســیاری از بخش هــای‬ ‫رودخانــه بــه دلیــل خشکســالی قطــع شــده اســت و‬ ‫یــا بســیاری از دهنه هــا و چشــمه هایی کــه بــه پاییــن‬ ‫ســرازیر می شــدند و چندیــن ســال اب داشــتند بــه‬ ‫دلیــل کاهــش نــزوالت‪ ،‬خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬از جملــه راهکارهــای مــا مرمت‬ ‫چشــمه ها‪ ،‬بهســازی و بازســازی و ســاخت‬ ‫ابشــخور اســت تــا دسترســی حیوانــات بــه اب را‬ ‫راحــت تــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در پــارک ملــی هنــوز بــه ان درجــه‬ ‫نرســیده ایم کــه ابشــخور فلــزی ایجــاد کنیــم‬ ‫ولــی همــواره بهســازی و بازســازی چشــمه ها‬ ‫و یــا انتقــال اب از نقطــه ای بــه جــای دیگــر در‬ ‫دســتور کار مــا قــرار دارد‪/.‬مهــر‬ ‫چگونه وسایل قدیمی مان را بازسازی کنیم؟‬ ‫کامــا دقــت کنیــد چگونــه مــا دکوراســیون یــک اتــاق را تقریبــا بــدون در اختیــار‬ ‫داشــتن وســایل تخصصــی و خاصــی تغییــر مــی دهیــم‪ .‬بــا رنگهــا و طــرح هــای‬ ‫زیبــا‪ ،‬از وســایل زائــد اســتفاده بهینــه کــرده و یــک دکوراســیون مــدرن بــه وجــود‬ ‫بیاورید‪.‬‬ ‫تغییر دکوراسیون اتاق نشیمن‬ ‫کامــا دقــت کنیــد چگونــه مــا دکوراســیون یــک اتــاق را تقریبــا بــدون در اختیــار‬ ‫داشــتن وســایل تخصصــی و خاصــی تغییــر مــی دهیــم‪ .‬بــا رنگهــا و طــرح هــای‬ ‫زیبــا‪ ،‬از وســایل زائــد اســتفاده بهینــه کــرده و یــک دکوراســیون مــدرن بــه وجــود‬ ‫بیاورید‪.‬‬ ‫پرده ای مناسب برای پنجره‬ ‫بــا انتخــاب زیباتریــن و بهتریــن تکــه هــای لحــاف چهــل تکــه کهنــه تــان‪ ،‬پــرده‬ ‫درســت کنیــد و بــه پنجــره اتاقتــان زندگــی ببخشــید‪ .‬چادرشــب رختخــواب تــان‬ ‫را از درازا بــه دو نیــم ببریــد‪ .‬تکــه هــای لحــاف را از پهنــا بــه صــورت تــک تــک‬ ‫قیچــی کنیــد‪ .‬لبــه هــای یکدیگــر را بــه هــم وصــل کنیــد‪ .‬انهــا را روی چادرشــب‬ ‫بدوزیــد‪ .‬قســمت حاشــیه ان چنــد ســوراخ ایجــاد کنیــد و بــا نوارهــای تزئینــی کــه‬ ‫از داخــل ان رد مــی کنیــد‪ ،‬ان را بــه چــوب پــرده اویــزان کنیــد‪.‬‬ ‫بازسازی یک کاناپه‬ ‫بــا رویــه کــردن نشــیمنگاه کاناپــه‪ ،‬بــه مبلتــان ظاهــری دوبــاره ای ببخشــید و‬ ‫شمـاره ‪327‬‬ ‫ان را نــو کنیــد‪ .‬ایــن روش کــه در ان نیــازی بــه دوخــت و دوز نیســت از لحــاظ‬ ‫شســت و شــو هــم بســیار راحــت و اســان اســت‪.‬‬ ‫بالش و کوسن های تزئینی زیبا‬ ‫بالــش هــا و کوســن هــای کهنــه تــان‪ ،‬را بــا تکــه دوزی بــر روی انهــا‪ ،‬نــو کنیــد‪.‬‬ ‫محتویــات داخــل یکــی از بالــش هایتــان را خــارج کنیــد و انهــا را داخــل یــک‬ ‫بالــش دیگــر بریزیــد و کامــا داخــل ان را پــر کنیــد‪ .‬و ســپس در یــک نقطــه ان‬ ‫تکــه دوزی کنیــد‪.‬‬ ‫بالش تکه دوزی شده گلدار‬ ‫بــا اســتفاده از هنــر تکــه دوزی یــک پتــو را بــه یــک بالــش زیبــا تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای تغییــر و تبدیــل یــک پتــو بــه یــک بالــش و بــرای طــرح روی ان ازاد باشــید‪.‬‬ ‫بازسازی میز قهوه‬ ‫بــا اســتفاده از یــک روش ســاده مــی توانیــد میــز قدیمــی تــان را بــه یــک میــز‬ ‫قهــوه شــیک و زیبــا تبدیــل کنیــد‪ .‬پایــه هــای میــز را کوتــاه کنیــد و لبــه هــای‬ ‫کنــاری میــز را بــه حالــت منحنــی دربیاوریــد‪.‬‬ ‫بعــد از رنــگ کــردن میــز‪ ،‬بــا کاغــذ دیــواری طرحــدار قســمت بــاال و کنــار میــز را‬ ‫کاغــذ کنیــد‪ .‬بــه انتهــای هــر پایــه چــرخ نصــب کنیــد تــا بــه راحتــی قابــل حرکــت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کاغذهــای طــرح دار باطلــه هــم بــرای کاغذکــردن و طــرح دار کــردن ایــن میــز‬ ‫مناســب اســت‪.‬با کاغذدیــواری میــز قهــوه را تزئیــن کنیــد‬ ‫صرفه جویــی کــم مصــرف کــردن نیســت‪ ،‬درســت‬ ‫مصــرف کــردن اســت‪ .‬ایــن جملــه را بارهــا و بارهــا‬ ‫شــنیده ایم‪ .‬درســت مصــرف کــردن چیســت؟ چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارد و چطــور می توانیــم مصرف کننــده‬ ‫خوبــی باشــیم ‪ .‬در ایــن نوشــتار راه هــای ســاده‬ ‫صرفه جویــی در خانــه را یــاداور می شــویم‪ .‬بی تردیــد‬ ‫بــه کارگیــری ایــن روش هــا می توانــد بــه مدیریــت‬ ‫اقتصــادی خانــواده مــا کمــک کنــد ‪.‬‬ ‫_ بــرای خــود و فرزندانمــان قلک هــای کوچکــی تعبیــه‬ ‫کنیــم و از همــه اعضــای خانــواده بخواهیــم هــر چقــدر‬ ‫دوســت دارنــد در قلک هــای خــود بریزنــد و بعــد از‬ ‫مدتــی مثــا ســه مــاه انهــا را بشــکنیم و بــه کســانی کــه‬ ‫پس انــداز بیشــتری داشــته اند‪ ،‬جایــزه بدهیــم‪.‬‬ ‫_ بــه فرزندانمــان بیاموزیــم می تــوان بــه جــای‬ ‫تــردد بــا تاکســی از اتوبــوس یــا متــرو کــه ارزان تــر‬ ‫اســت اســتفاده کنیــم و باقیمانــده پــول کرایــه‬ ‫خــود را پس انــداز کنیــم‪ .‬حتــی برخــی مســیرها را‬ ‫می تــوان پیــاده طــی کــرد و هــم ســامتی خــود را‬ ‫تضمیــن کنیــم و هــم در مصــرف هزینه هایمــان‬ ‫صرفه جویــی کنیــم‪.‬‬ ‫_ بــه کــودکان خــود یــاد دهیــم چگونــه می شــود از‬ ‫لبــاس و کفــش خواهــر یــا بــرادر خــود کــه کوچــک شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد و ایــن کار اصــا بــد نیســت ‪.‬‬ ‫_ کــودکان چــون طوطــی از مــا الگوبــرداری‬ ‫می کننــد‪ ،‬اگــر ببینیــد مــا به عنــوان پــدر و مادرشــان‬ ‫در مصــرف مــواد غذایــی‪ ،‬اب و بــرق و… صرفه جویــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬حتمــا یــاد می گیرنــد از هــدر دادن مــواد‬ ‫قابــل اســتفاده پرهیــز کننــد‪ .‬مثــا وقتــی مــادر خانــه‬ ‫ســبزی های خریــداری شــده را بــا دقــت تــا اخــر پــاک‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه فرزنــدان خــود یــاد می دهــد بــرای کاالیــی‬ ‫کــه پــول صــرف کرده انــد ارزش قائــل باشــند‪.‬‬ ‫_ بــه فرزندانمــان بیاموزیــم اب و بــرق و انــرژی‬ ‫ســرمایه هایی هســتند کــه بــه نســل اینــده نیــز‬ ‫تعلــق دارنــد‪ ،‬بنابرایــن نبایــد در مصــرف ان‬ ‫زیــاده روی کنیــم‪ .‬می تــوان هنــگام مســواک زدن و‬ ‫یــا دوش گرفتــن اب را بســت و المپ هــای اضافــه‬ ‫را خامــوش کــرد‪.‬‬ ‫_ اســتفاده از مــواد دور ریختنــی و بازیافــت انهــا‬ ‫را بــه بچه هــای خــود بیاموزیــم‪ .‬انهــا وقتــی ببینیــد‬ ‫چگونــه از بطری هــای خالــی‪ ،‬جعبه هــای مقوایــی‪،‬‬ ‫کارتن هــای رنگــی و… وســایل زیبایــی درســت‬ ‫می کنیــم ‪ ،‬درمی یابنــد هــر چیــز دورریــزی را می تــوان‬ ‫بــا نــگاه هنرمندانــه بــه شــیئی زیبــا تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫_ نگهــداری و حفاظــت از وســایل شــخصی را بــه‬ ‫کودکانمــان بیاموزیــم‪ .‬اگــر انهــا در ســالم نگــه داشــتن‬ ‫لبــاس‪ ،‬لوازم التحریــر و اسیاب بازی هایشــان دقــت کننــد‪،‬‬ ‫بــه طــور غیرمســتقیم بــه اقتصــاد خانــواده کمــک کرده انــد ‪.‬‬ ‫_ ارزش زحمــت کشــیدن و پــول دراوردن پــدر‬ ‫خانــواده را بــرای فرزنــدان خــود یــاداوری کنیــم ‪ .‬ایــن‬ ‫کار می توانــد بــا یــک «خســته نباشــید» گفتــن هنــگام‬ ‫ورود پــدر بــه خانــه و گذاشــتن یــک فنجــان چــای بــرای‬ ‫او یــا این کــه بچه هــا پــدر خســته اســت‪ ،‬بــه طــور‬ ‫غیر مســتقیم امــوزش داده شــود کــه انهــا بداننــد بــرای‬ ‫رفــاه انهــا چــه زحماتــی کــه کشــیده نمی شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪ 50‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪10‬تیربجنورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪327‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫غارهای تاریخی هنامه در‬ ‫استانه تخریب قرار دارند‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نفــوذ اب ناشــی از بارندگــی موجــب ایجــاد شــکاف در بدنــه غارهــای هنامه شــد‬ ‫و احتمــال ریــزش ایــن اثرتاریخــی و مانــدگار قــرون اولیــه اســامی وجــود دارد‪.‬‬ ‫میثــم زارع اظهــار داشــت‪ :‬بارندگــی هــای ســال گذشــته شــکافی عمــودی و عمیــق در بدنه کوه‬ ‫ایجــاد کــرده و هــر لحظــه امــکان ریــزش ایــن اثــر تاریخــی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل امنیت‬ ‫گردشــگران در بازدیــد از ایــن غارهــا در معــرض خطر قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در بازدیــد تیــم زمیــن شناســی دانشــگاه دولتــی بجنــورد توصیــه شــد تــا هــر‬ ‫چــه ســریعتر بــرای تخریــب ایــن اثــار تاریخــی ‪ ،‬بایــد مرمــت بــر روی ان بــا تزریــق ســیمان‬ ‫صــورت گیــرد کــه اجــرای ایــن طــرح نیــاز بــه اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان شــیروان افــزود‪ :‬روان‬ ‫ابهــای ناشــی از بارندگــی کــه از بــاالی کــوه بــه بدنــه غارهــا وارد مــی شــود موجــب ریــزش و‬ ‫فرســایش غارهــا شــده اســت و هدایــت روان ابهــا در باالدســت کــوه بایــد در اولویــت قــرار گیرد‬ ‫کــه در ایــن خصــوص ‪ 100‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت و تاکنــون درخواســت بــرای تامیــن‬ ‫اعتبــار جهــت مرمــت ایــن اثــار تاریخــی بــه جایــی نرســید‪.‬‬ ‫بیمه بدنه هنرمندان!‬ ‫مــا بــا وجــود تســلط بــه بســیاری از علــوم ارضــی‪ ،‬ســماوی و‬ ‫بحــری و تلمــذ نــزد یکــی از بزرگتریــن مکتبخانــه داران شــمال‬ ‫شــرق کشــور‪ ،‬هنــوز نفهمیدیــم اســمان چــه پــدر کشــتگی بــا‬ ‫اصحاب هنر و هنرمندان دارد که قدما می گفتند‪«:‬اسمان‬ ‫کشــتی اربــاب هنــر مــی شــکند» مگــر زبانــم الل‪ ،‬اســمان‬ ‫مــرض دارد یــا خــدای ناکــرده بــا بیمــه ســاخت و پاخــت دارد‬ ‫کــه کشــی ایــن بنــدگان خــدا را می شــکند! البته این داســتان‬ ‫مالکیــت کشــتی خصوصــی و امثالهــم مربــوط به هنــر مندان‬ ‫ازمنــه دور مــی باشــد و گرنــه هنرمنــدان فعلــی بایــد بــا همان‬ ‫خودروهــای وطنــی ثبــت نامــی و قســطی ســر کننــد و در‬ ‫کــدام موقعیــت « قــدر می بیننــد و بــر صــدر می نشــینند»‬ ‫بــر مــا پوشــیده اســت! از ســویی اگــر ایــن عزیــزان در‬ ‫هفــت اســمان یــک ســتاره ندارنــد در عــوض روی زمیــن‬ ‫هســتند افــرادی کــه بــه جــز اختصــاص قطعــه ای در بخــش‬ ‫هنرمنــدان بــه فکــر ســامتی و اینــده ایــن عزیــزان هســتند‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیــش شــرکت تعاونــی قصــد داشــت اعضــای بدن‬ ‫هنرمنــدان را بیمــه کنــد کــه معلــوم نشــد کار بــه کجــا رســید!‬ ‫اصل خبر به روایت جراید ان دوران‬ ‫«یــک تعاونــی فرهنگــی در نظر دارد اعضای بدن هنرمندان‬ ‫را بیمــه کنــد‪ .‬مســئول ایــن نهــاد فرهنگــی گفــت‪ :‬ایــن نــوع‬ ‫بیمــه بــه درد همــگان نمی خــورد‪ .‬بــه عنــوان مثــال مــا حنجــره‬ ‫یک خواننده و یا دســت یک نوازنده و یا چشــم و دســت یک‬ ‫نقــاش را بیمــه مــی‪‎‬کنیــم کــه ایــن بــه درد کســی نمی خــورد‬ ‫و تنهــا هنرمنــدان می تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪ .‬وی نــوع‬ ‫بیمه هــای موسســه تعاونــی پــارس را بیمه هایــی دانســت که‬ ‫مــورد نیــاز هنرمنــدان اســت و بیــان کــرد‪ :‬هــر کســی بــه طمــع‬ ‫بیمه شــدن بخواهد از این جریان که حق هنر و هنرمندان‬ ‫اســت اســتفاده کنــد‪ ،‬ضــرر خواهــد کــرد!»( خبــر گــزاری مهر)‬ ‫حقیقتــا ًدســت مَمَلــی‪ ...‬در ایــن دوره ای کــه عزیــزان عرصــه‬ ‫هنــر و ادب‪ ،‬کمتــر مــورد حمایــت بیمــه هــا و مســئولین‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬ایــن اقــدام موسســه تعاونــی پــارس جــای‬ ‫بســی شــعف و شــادمانی دارد! بــه شــرطی کــه دوســتان‬ ‫مراقــب باشــند تــا دو روز دیگــر هــر کــس کــه دو دانــگ‬ ‫صــدا دارد و صدایــش را در زیرزمیــن یــا حمــام منزلشــان‬ ‫ول مــی کنــد‪ ،‬نیایــد و درخواســت بیمــه حنجــره کنــد یــا ایــن‬ ‫فوتبالیســت هــا کــه قــر و فرشــان از بســیاری از خلــق اللــه‬ ‫بیشــتر اســت بیاینــد و بگوینــد کلّــه و پاچــه مــا را هــم بیمــه‬ ‫کنیــد! علــی ای حــال بــا وجــود اینکــه تعمیــم امــور صــواب‬ ‫امــری پســندیده و مــورد قبــول همــگان اســت ولــی دقــت در‬ ‫انتخــاب هنرمنــدان نیــز امــری واجــب و حســاس اســت‪ .‬فلذا‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود در ایــن طــرح عظیــم‪ ،‬عــاوه بــر دقــت‬ ‫کافــی انتخــاب هنرمنــدان در ژانــر هــای مختلــف بصــری و‬ ‫شــنیداری‪ ،‬کارمنــدان هــم بــه عنــوان هنرمنــد در نظــر گرفتــه‬ ‫شــوند! بــه هــر حــال کســی کــه بــا چندرغــاز حقــوق‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر خــرج و مخــارج کمــر شــکن زندگــی‪ ،‬هزینــه اجــاره منــزل‪،‬‬ ‫شــهریه دانشــگاه فرزنــدان‪ ،‬جهیزیــه دختــر دم بخــت و‬ ‫هــزار جــور گرفتــاری مترقبــه و غیــر مترقبــه دیگــر را رفــع و‬ ‫رجــوع مــی کنــد کــم از هنرمنــد نــدارد و بــه فرمــوده فردوســی‬ ‫بــزرگ «بــه یــک روی جوینــد هــر دو هنــر» و باقــی ماجــرا ‪...‬‬ ‫فقــط ایــن نکتــه را متذکــر شــویم کــه اگــر ایــن دوســتان بیمــه‬ ‫گــر قبــل از ارائــه طــرح بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬کتــاب فیزیولــوژی‬ ‫«ارتــور گایتــون و جــان هــال» را کــه بعــد از شــصت هفتــاد‬ ‫ســال هنــوز هــم معتبــر ترین کتــاب فیزیولــوژی در دانشــگاه‬ ‫هــای جهــان اســت مطالعــه مــی کردنــد‪ ،‬بــه فراســت در مــی‬ ‫یافتنــد کــه اعضــای بــدن همگــی بــا هــم در ارتبــاط هســتند؛‬ ‫در واقــع چــو عضــوی بــه درد اورد روزگار‪ ،‬علــی االصــول دگــر‬ ‫عضــو هــا هــم کارایــی و قــرار خــود را از دســت مــی دهند حاال‬ ‫چــه بــا بیمــه یــا بــدون بیمــه‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫واژگونی امبوالنس علوم پزشکی‬ ‫در مسیر بجنورد‪-‬شیروان‬ ‫رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬یک دســتگاه‬ ‫امبوالنــس ایــن دانشــگاه در حیــن ماموریــت در مســیر بجنورد‬ ‫شــیروان دچــار واژگونــی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر تقــی دولــت ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬امبوالنــس در حــال انتقــال‬ ‫بیمــار بــه مرکــز درمانــی بــود کــه در کیلومتــر پنــج بجنورد‪-‬شــیروان دچار‬ ‫حادثــه شــد و در ایــن حادثه بــه سرنشــینان امبوالنــس اســیب جــدی‬ ‫وارد نشــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــه محــض بــروز حادثــه یــک دســتگاه امبوالنــس‬ ‫جایگزیــن بــرای اعــزام بیمــار و مصدومــان احتمالــی بــه نزدیکتریــن‬ ‫بیمارســتان بــرای مــداوا اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫در حالــی رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی مدعی اســت که در این حادثه کســی اســیب‬ ‫نرســید کــه براســاس گــزارش پلیــس راه در ایــن حادثــه دو نفــر از جمله‬ ‫بیمــار و همراهــش کــه در داخــل امبوالنــس بودنــد‪ ،‬زخمــی شــدند‪.‬‬ ‫پلیــس راه خراســان شــمالی علــت حادثــه را عــدم توجــه بــه جلــو‬ ‫راننــده اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دارای نقــاط ســخت گذر کوهســتانی اســت و از نظــر‬ ‫حادثــه خیــزی نیــز‪ ،‬بــه ویــژه ســیل و زلزلــه در شــمار ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۰‬میلیون دالر کاال از گمرک‬ ‫مدیــرکل گمــرک خراســان شــمالی گفــت‪ ۹ :‬میلیــون و ‪۸۴۰‬‬ ‫هــزار دالر کاالی غیرنفتــی در بهــار ســال جــاری بــه کشــورهای‬ ‫هــدف صادراتــی ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫جــواد جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬میــزان صــادرات کاالهــای غیــر‬ ‫نفتــی از گمــرک ایــن اســتان بــه کشــورهای هــدف صادراتــی در‬ ‫بهــار ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود‬ ‫پنــج درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در همیــن مــدت ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۵‬تــن کاال بــه‬ ‫کشــورهای افغانســتان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬گرجســتان و عراق صادر‬ ‫شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۵۳‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بیشــتر کاالهــای صادراتــی شــامل کــود اوره‪،‬‬ ‫مقاطــع فلــزی‪ ،‬پــودر کریســتال مالمیــن‪ ،‬اســید نیتریــک و رب‬ ‫گوجــه فرنگــی اســت‪.‬‬ ‫جعفــری در خصــوص واردات گمــرکات خراســان شــمالی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مــدت چهــار هــزار و ‪ ۸۱۰‬تــن کاال بــه ارزش‬ ‫هشــت میلیــون و ‪ ۸۳۰‬هــزار دالر وارد اســتان شــد کــه بــه‬ ‫نســبت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزنــی ‪ ۴۰۰‬درصــد کاهــش و‬ ‫از نظــر دالری ‪ ۳۳‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عمــده کاالهــای وارداتــی شــامل ماشــین االت خــط تولیــد‪،‬‬ ‫مــواد اولیــه نیــکل‪ ،‬پــودر الومینــا‪ ،‬شــکر خــام و برنــج که از کشــورهای‬ ‫چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬المــان و پاکســتان وارد شــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت خراســان شــمالی گفت‪ :‬به‬ ‫دلیــل گرمــا جوجــه ریــزی در اســتان در دوره قبلــی بــا چنــد روز تاخیــر انجــام شــد و ایــن رونــد ورود تامین‬ ‫گوشــت مــرغ را تــا حــدودی مشــکل کرد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ :‬بنــا بــر نیــاز بــازار و بــه منظــور تنظیــم قیمــت هــا‪ ،‬روزانــه ‪ ۲۰‬تــن مــرغ‬ ‫منجمــد بــا نــرخ ‪ ۱۹۵‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم در ایــن اســتان توزیــع مــی شــود و ایــن توزیــع از روز‬ ‫گذشــته شــروع و تــا تنظیــم بــازار ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی نیــاز اســتان بــه گوشــت مــرغ کشــتار روز را روزانــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬تــن اعــام کــرد و اضافــه کــرد ‪ :‬بــا توزیــع‬ ‫مــرغ منجمــد مشــکلی در تامیــن ایــن مــواد پروتینــی در بــازار ایــن اســتان وجــود نخواهــد داشــت و بــرای‬ ‫تســهیل در دسترســی‪ ،‬توزیــع در تمــام فروشــگاههای زنجیــره ای و مــواد پروتینــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفت‪ :‬با‬ ‫رایزنــی هــای انجــام شــده‪ ،‬مــرغ زنــده از اســتان گلســتان وارد مــی شــود و کمبــود جبــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رصد و ثبت اطالعات تولید و فروش گوشت مرغ‬ ‫داودزاده اجــرای طــرح رصــد و ثبــت اطالعــات تولیــد و فــروش گوشــت مــرغ از مبــدا ( کشــتارگاه ) تــا‬ ‫محــل عرضــه ( واحدهــای صنفــی ) در ســامانه جامــع تجــارت و ســامانه اداره پســت( کــد رهگیــری ) را‬ ‫رفــع هــر گونــه مغایــرت هــا در امــار و اطالعات اعالمی همکاران در وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمانهای‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان گفــت کــه ســیب زمینــی تولیــدی‬ ‫کشــاورزان اســتان بــا هــدف جلوگیــری از کاهــش قیمــت به واســطه‬ ‫افزایــش عرضــه مســتقیم در بــازار و کوتــاه کــردن دســت واســطه ها‬ ‫بــا نــرخ جدیــد حمایتــی خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫نورمحمــد کوچکــی در گزارشــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال در خریــد‬ ‫حمایتــی ســیب زمینــی‪ ،‬محصــول تولیــدی کشــاورزان بــا نــرخ ‪۱۷‬‬ ‫هــزار ریــال خریــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر اجــرای خریــد حمایتــی ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫بــرای فــروش ایــن محصــول بــه کارخانــه هــای فــراوری نیــز در‬ ‫حــال مذاکــره هســتیم‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار از زمیــن هــای زراعــی مرکــز و غــرب‬ ‫گلســتان بــه زیــر کشــت ســیب زمینــی رفتــه و پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫از ایــن اراضــی حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫برداشــت ســیب زمینــی بهــاره در گلســتان از خــرداد اغــاز شــده و تــا‬ ‫پایــان تیرمــاه ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫گلســتان از قطــب هــای مهــم کشــت ســیب زمینــی کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی رود کــه ســاالنه حــدود ‪ ۸‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای‬ ‫اســتان در ‪ ۲‬فصــل بهــار و پاییــز بــه زیرکشــت ایــن محصــول‬ ‫مــی رود و نیــاز بخــش زیــادی از مصــرف کشــور (اعــم از‬ ‫تازه خــوری و فــراوری کارخانــه هــا) از ســوی کشــاورزان ایــن‬ ‫اســتان تولیــد و تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در میزان و مقدار مرغ کشــتار شــده و عرضه شــده در بازار و نظارت و کنترل‬ ‫دقیــق الکترونیکــی و حــذف بازرســی هــای فیزیکــی و هزینــه هــای مرتبــط بــه ان را از مزایــای اجــرای این‬ ‫طــرح عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن طــرح تیرمــاه در ایــن اســتان نیــز اجرایــی شــد‬ ‫براســاس اخریــن امــار در ایــن اســتان ‪ ۸۸‬واحــد تولیــد مــرغ گوشــتی بــا میانگیــن تولیــد ســاالنه‬ ‫‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار تــن فعالیــت دارد کــه ایــن واحدهــا صرفــا تــوان تولیــد حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫نیــاز را دارنــد و مابقــی نیــاز از اســتان هــای دیگــر تامیــن مــی شــود کــه در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل‬ ‫نوســان بــازار قیمــت مــرغ و گرانــی نهــاده هــا بــه خصــوص اوایــل ســال جــاری‪ ،‬اســتان هایــی چــون‬ ‫خراســان شــمالی کــه تولیدشــان بــا مصــرف همخوانــی نداشــت بــرای تامیــن نیــاز گوشــت مــرغ بــا‬ ‫مشــکالت زیــادی مواجــه شــدند و ممنوعیــت صــدور مــرغ مشــکالت را مضاعــف کــرد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون طبــق امــار ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ در اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪۳۴‬‬ ‫کیلوگــرم اســت کــه نســبت بــه یــک دهــه گذشــته بــه دلیــل گرانــی قیمــت گوشــت قرمــز‪ ،‬مصــرف‬ ‫مــرغ در ایــن اســتان تــا دو برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫دختران ‪ ۶۰‬درصدکنکوری های خراسان شمالی تشکیل می دهند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خریدسیب زمینی با نرخ جدید‬ ‫از کشاورزان‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۲۰‬تن مرغ منجمد در بازار های خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪23‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زارع ادامه داد‪ :‬در ســال گذشــته از محل اعتبارات اســتانی‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫بــرای غارهــای هنامــه شهرســتان شــیروان تخصیــص یافــت کــه ایــن اعتبــار بــرای اجــرای جــاده‬ ‫دسترســی هزینــه شــد و بــرای طــرح هــای ابرســانی ‪ ،‬بــرق و جــاده دسترســی و کاشــت درخــت‬ ‫و االچیــق نیــز نیــاز بــه بودجــه دارد کــه تاکنــون محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫غارهــای هنامــه شــیروان یــک مجموعــه معمــاری دســتکند هســتند کــه در ســه طبقــه روی‬ ‫هم در ســینه کوهی در جنوب روســتای هنامه از توابع دهســتان ســیوکانلو در ‪ ۱۸‬کیلومتری‬ ‫شــمال شهرســتان شــیروان قــرار گرفــت و بــر اســاس تحقیقــات و از روی ســفالینه هــای بــه‬ ‫دســت امــده در اطــراف ایــن مجموعــه غارهــای هنامــه در قــرون چهــار الــی پنج هجری ســاخته‬ ‫شــده و در دوران بعــد و بــه ویــژه در زمــان اشــوب و ناامنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ۱۳۸۶‬بــا شــماره ٔ ثبــت ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۲۱۴‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی‬ ‫ایــران بــه ثبــت رســیده اســت و نمونــه مشــابه اینگونــه معماری دســتکند و روســتایی کــه در دل‬ ‫کــوه حفــر شــده‪ ،‬در ســایر مناطــق ایــران بــه ویــژه در جنــوب کشــور مشــاهده شــده کــه از ان‬ ‫جملــه مــی تــوان بــه غــار “خربــس ” در جزیــره قشــم و روســتای “میمنــد” در کرمــان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان‪‎‬شــیروان در‪۶۰ ‎‬کیلومتــری شــرق بجنــورد و در مســیر اصلــی مســافران شــمال‬ ‫مشــهد و زائــران بــارگاه قدســی ثامن الحجــج حضــرت علــی بــن موسـی الرضا (ع) واقــع اســت‬ ‫کــه دارای ‪ ۶‬روســتای هــدف گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۲‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫براســاس امــار رســمی حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از داوطلبــان کنکــور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ایــن اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی افــزود‪ :‬در کنکــور ‪ ۱۴۰۰‬در ایــن اســتان ‪۱۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸۳‬دانش امــوز اســتان بــا هــم رقابــت می کننــد‬ ‫کــه نســبت بــه ازمــون سراســری ســال گذشــته صرفــا ‪۱۲۳‬‬ ‫داوطلــب کمتــر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع داوطلبــان ازمــون سراســری ســال‬ ‫جــاری حــدود ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۳۲‬نفــر دختــر و ‪ ۶‬هــزار و ‪۷۵۱‬‬ ‫نفــر پســر هســتند کــه بیشــترین مخاطــب مربــوط بــه گــروه‬ ‫علــوم تجربــی اســت بــه طــوری کــه حــدود ‪ ۳۸‬درصــد از‬ ‫داوطلبــان مــا در ایــن گــروه اموزشــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ‪ ۲‬ســوم داوطلبان گروه ازمایشــی‬ ‫علــوم تجربــی اســتان خراســان شــمالی را دختــران تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد اظهارداشــت ‪ :‬از حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۲۱‬داوطلــب‬ ‫رشــته علــوم تجربــی حــدود چهــار هــزار و ‪ ۸۶‬داوطلــب‬ ‫دختــر و دو هــزار و ‪ ۲۳۵‬نیــز پســران هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش وپــرورش اســتان خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬پــس از علــوم تجربــی‪ ،‬گــروه ازمایشــی‬ ‫علــوم انســانی بــا پنــج هــزار و ‪ ۳۵۲‬داوطلــب بیشــترین‬ ‫داوطلبــان را بــه خــود اختصــاص داد بــه گونــه ای کــه حــدود‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد از مجمــوع داوطلبــان در ایــن گــروه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬امــروز داوطلبــان گــروه هنــر بــه عنــوان‬ ‫نخســتین گــروه از دانــش امــوزان کنکــور ‪ ۱۴۰۰‬بــا یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۸۹۴‬نفــر شــرکت کردنــد کــه ازمــون ایــن دانــش امــوزان‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۱.۲۹‬درصــد از مجمــوع کنکــوری ســال جــاری‬ ‫اســتان را تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬در ‪ ۱۷‬حــوزه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مــودی تعــداد داوطلبــان گــروه ریاضــی و فنــی را یکهــزار و‬ ‫‪ ۱۴۷‬نفــر‪ ،‬زبــان خارجــه را یــک هــزار و ‪ ۲۶۸‬نفــر اعــام کــرد‬ ‫کــه ازمــون علــوم انســانی فــردا پنجنشــبه دهــم تیرمــاه ‪،‬‬ ‫علــوم تجربــی جمعــه یازدهــم و زبــان خارجــه نیــز روز شــنبه‬ ‫دوازدهــم برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای برگــزاری ازمــون سراســری ســال جــاری‬ ‫در اســتان ‪ ۹۴‬حــوزه امتحانــی پیــش بینــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت ‪ :‬بــه دلیــل شــیوع کرونــا و کاهــش نگرانــی داوطلبان‪،‬‬ ‫تعــداد حوزه هــای برگــزاری ازمــون سراســری ‪ ۱۴۰۰‬در ایــن‬ ‫اســتان نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۲‬برابرشــد و تمامــی‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی نیــز رعایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مــودی بــا اشــاره بــه ایــن کــه داوطلبــان مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مــی بایســت پیــش از برگــزاری ازمــون فــرم‬ ‫مخصــوص را در ســایت ســازمان ســنجش پــر مــی کردنــد‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬حداقــل در روز جــاری در گــروه ازمایشــی‬ ‫هنــر هیــچ یــک از داوطلبــان ایــن فــرم را پــر نکردنــد و بــه‬ ‫نوعــی ابتالبــه کرونــا نداشــتیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه در بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر‬ ‫معلــم تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫جوانترین کنکوری ‪ ۱۴۰۰‬سارا جمشیدی‬ ‫از بجنورد اماده ازمون شد‬ ‫ســارا جمشــیدی کــه بــا ‪ ۱۳‬ســال ســن از شهرســتان بجنــورد‪ ،‬جــوان تریــن داوطلــب کنکــور‬ ‫سراســری ‪ ۱۴۰۰‬لقــب گرفــت‪ ،‬بــرای رقابــت در ازمــون گــروه ازمایشــی علــوم تجربــی امــاده‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســنجش و پایــش کیفیتــی امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫داوطلــب کنکــور ‪ ۱۴۰۰‬متولــد ‪ ۱۱‬مــرداد ‪ ۱۳۸۷‬اســت کــه در ازمــون گــروه ازمایشــی علــوم‬ ‫تجربــی کــه روز جمعــه برگــزار مــی شــود‪ ،‬بــه رقابــت خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫ســعید ســیدی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن دانــش امــوزان پــس از پایــان پایه اول ابتدایی بــا دریافت‬ ‫مجــوز از وزارت امــوزش و پــرورش بــا جهشــی ســه پلــه ای مقاطــع (دوم‪ ،‬ســوم و چهــارم)‬ ‫در دومیــن ســال تحصیلــی خــود در پایــه پنجــم ابتدایــی نشســت و درســال جــاری در ســن‬ ‫‪ ۱۳‬ســالگی در پایــه دوازدهــم موفــق بــه اخــذ دیپلــم و داوطلــب کنکــور سراســری شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن داوطلــب کنکــور سراســری ‪ ۱۴۰۰‬در دبیرســتان شــاهد نجابــت شــهر‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی تحصیــات خــود را بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫«ســارا جمشــیدی» کــه از کودکــی بــه عنــوان یــک نخبــه مطــرح بــود در چهــار ســالگی قــادر‬ ‫بــه خوانــدن و نوشــتن بــه ‪ ۲‬زبــان فارســی و انگلیســی بــود و پــس از ورود بــه مدرســه و بــر‬ ‫دروس ابتدایــی تــا پایــه چهــارم‪ ،‬بــر ریاضیــات تــا پایــه پنجــم‪ ،‬اناتومــی بــدن‪ ،‬بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫علــوم‪ ،‬جانورشناســی و گیــاه شناســی تســلط دارد‪.‬ایــن کــودک هــم چنیــن بــر جغرافیــای‬ ‫کامــل ایــران و ‪ ۴۰‬کشــور و تاریــخ‬ ‫ادبیــات ایــران هــم تســلط دارد و ‪۱۷‬‬ ‫ســوره از قــران کریــم را نیــز حفــظ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیدی بــا بیــان اینکــه در کنکــور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در ایــن اســتان ‪ ۱۶‬هــزار و ‪۷۸۳‬‬ ‫دانش امــوز اســتان در کنکــور رقابــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲‬نفــر دختــر و ‪ ۶‬هــزار و ‪۷۵۱‬‬ ‫نفــر پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز نیــز هــزار و ‪۸۹۴‬‬ ‫نفــر کنکــور سراســری هنــر در خراســان‬ ‫شــمالی در حــال رقابــت هســتند‪.‬‬ ‫ســیدی یــاداور شــد‪ :‬بــرای دانــش‬ ‫امــوزان پشــت کنکــوری ســال جــاری‬ ‫کــه ازمونشــان از فــردا نهــم تیرمــاه‬ ‫شــروع مــی شــود‪ ۹۴ ،‬حــوزه بــرای‬ ‫برگــزاری ازمــون بــا رعایــت پروتکلهــای‬ ‫بهداشــتی ســازماندهی شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه‬ ‫اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫بخشیده شدن محکوم‬ ‫به قصاص در مینودشت‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت گفــت کــه بــا‬ ‫پادرمیانــی دادســتانی‪ ،‬اولیــای دم کــه فرزندشــان ‪ ۱۰‬ســال قبــل‬ ‫بــه قتــل رســیده بــود در اســتانه اجــرای حکــم قصــاص‪ ،‬قاتــل‬ ‫را بخشــیدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از دادگســتری گلســتان‪،‬‬ ‫یاســر بــای اظهارداشــت‪ :‬محکــوم ایــن پرونــده ‪ ۱۰‬ســال پیــش هنگام‬ ‫دعــوای لفظــی‪ ،‬مــرگ جــوان ‪ ۲۳‬ســاله را رقــم زد و بــا درخواســت‬ ‫اولیــای دم حکــم قصــاص صــادر شــد و پــس از طــی تشــریفات‬ ‫قانونــی در نوبــت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نشســت های متعــددی بــا اولیــای دم برگــزار شــد‬ ‫تــا اینکــه امــروز خانــواده مقتــول بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی‬ ‫خــود گذشــتند و بــه ایــن جــوان فرصــت جبــران مافــات دادنــد‪.‬‬ ‫بــای گفــت‪ :‬جــوان ‪ ۳۰‬ســاله ای کــه امــروز پــس از ‪ ۱۰‬ســال بخشــیده‬ ‫شــد‪ ،‬هفتمین محکوم به قصاص گلســتان در ســالجاری اســت که‬ ‫بــا بخشــش اولیــای دم فرصــت زندگی دوبــاره یافت‪.‬‬ ‫پارســال نیــز بــا گذشــت اولیــای دم و پادرمیانــی ریــش ســفیدان و‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف گلســتان ‪ ۲۶‬محکــوم بــه قصــاص از‬ ‫مــرگ نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت بــا بیــش از ‪ ۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت در‬ ‫شــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫غرق شدگی جوان ‪ 20‬ساله‬ ‫در استخر کشاورزی شهر درق‏‬ ‫جوانــی ‪ 20‬ســاله هنــگام شــنا در اســتخر ذخیــره اب در‬ ‫یکــی از مــزارع شــهر درق غــرق شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجتبــی‬ ‫نظافتــی» در رابطــه بــا ایــن موضــع اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام مرکــز فوریتهــای ‪110‬مبنــی بــر یــک مــورد غــرق شــدگی‬ ‫در اســتخر کشــاورزی ‏حوالــی شــهر «درق»‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی و نیروهــای امــدادی بــه محــل مــورد نظــر‬ ‫اعــزام‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی های بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد جوانــی ‪ 20‬ســاله هنــگام شــنا‏در یــک اســتخر‬ ‫ذخیــره اب کشــاورزی دچــار غــرق شــدگی شــده و جــان‬ ‫باختــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬جســد‏ایــن فــرد بــا همــکاری عوامــل‬ ‫امــدادی از اســتخر بیــرون کشــیده شــده و بــه ســردخانه‬ ‫بیمارســتان ‏جاجــرم منتقــل می شــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا ابــراز تاســف از ایــن‬ ‫ســانحه مرگبــار بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‏رودخانه هــا و‬ ‫کانال هــای اب و اســتخرهای کشــاورزی حریــم امنــی بــرای‬ ‫شــنا و تفریــح نیســت و ‏جوانــان می بایســت بــه منظــور‬ ‫حفــظ جــان خــود و اطرافیــان از مکانهــای ایمــن و اســتخرها‬ ‫بــرای شــنا‏اســتفاده کننــد‏‪.‬‬ ‫پلمب ‪ 2‬واحد صنفی طال‬ ‫فروشی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از پلمــب‬ ‫‪ 2‬واحــد صنفــی طــا فروشــی بــه علــت عــدم رعایــت‬ ‫مقــررات و ضوابــط انتظامــی‪ ،‬‏در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای طــرح ارتقــاء‬ ‫‏امنیــت عمومــی و پیشــگیری از مــوارد امنیتــی‪ ،‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت بــا هماهنگــی مقــام قضائــی بــه نظــارت بــر‬ ‫اصنــاف طالفروشــی ســطح‏شــهر اشــخانه اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بازدیــد از واحدهــای صنفــی‬ ‫دو واحــد صنفــی طالفروشــی را بــه دلیــل عــدم رعایــت‬ ‫نــکات حفاظتــی و ضوابــط‏انتظامــی پلمــپ و بــه ‪ 5‬واحــد‬ ‫صنفــی دیگــر نیــز تذکــر داده شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در‬ ‫پایــان اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت نــکات حفاظتــی در کلیــه‬ ‫اصنــاف مخصوصــا طالفروشــی از‏وقــوع انــواع ســرقت ها‬ ‫جلوگیــری می نمایــد‪.‬‏‬ ‫انتظار چشمه های بنفش گلستان در جنب و جوش طبیعت گردان‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری طبیعــی گلســتان از‬ ‫جمله گِلفشــان ها‪ ،‬چند راه مهم برای توســعه‬ ‫پایــدار اســتان بــه شــمار مــی رود کــه تکمیــل‬ ‫زیرســاخت ها و معرفــی بهتــر ایــن جاذبه هــا راه‬ ‫جــذب ســرمایه گــذار و گردشــگر را همــوار کــرده‬ ‫و بهبــود معیشــت را بــرای ســاکنان گلســتان بــه‬ ‫خصــوص مجــاوران ایــن عارضه هــای طبیعــی‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرمایه های خــدادادی گلســتان بــه درختــان‬ ‫ســرخدار و جنگل هــای هیرکانــی دامنه هــای‬ ‫جنوبــی و ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر و‬ ‫جزیــره اشــوراده محــدود نمی شــود و خــوان‬ ‫گســترده پروردگاربــرای گلستان نشــینان در‬ ‫اعمــاق چنــد هــزار متــری دشــت های وســیع‬ ‫هیــرکان بــا فعالیــت چندیــن گل فشــان بــه‬ ‫عنــوان یــک اثــر زمیــن گردشــگری پرطرفــدار‬ ‫گســترش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫زمیــن گردشــگری یــا ژئوتوریســم نوعــی‬ ‫طبیعــت گــردی بــر پایــه دانــش زمیــن شناســی‬ ‫اســت کــه گردشــگران عــاوه بــر حــظ بصــری و‬ ‫تماشــای مناظــر و چشــم اندازی هــای بدیــع‪،‬‬ ‫امــکان شــناخت و مطالعــه رخدادهــای طبیعــی‬ ‫و چگونگــی پیدایــش و ســاختار انهــا را دارنــد‪.‬‬ ‫بــرای یــک ژئوتوریســت‪ ،‬هــدف کوهنــوردی یــا‬ ‫تپــه نــوردی نیســت و ســفر بــه اینگونــه مکان هــا‬ ‫بــرای شــناخت و مطالعــه پدیــده اعــم از کــوه‪ ،‬تپــه‬ ‫و دره و چگونگــی پیدایــش و ســاختار ان اســت‪.‬‬ ‫ســاماندهی گِلفشــان های گلســتان بــه‬ ‫عنــوان جاذبــه هــای زمیــن گردشــگری یکــی از‬ ‫برنامه هــای جــدی و محــوری ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی گلســتان طــی چنــد ســال اخیر اســت‬ ‫و انــان تــاش مــی کننــد ایــن پــروژه را در مــدت‬ ‫زمــان باقیمانــده تــا عمــر دولــت دوازدهــم بــه‬ ‫پیشــرفت مطلوبــی برســانند و بــا اگاه ســازی‬ ‫و اشــنایی بیشــتر مــردم بــا پدیده هــای زمیــن‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ایــن صنعــت را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ســه گِلفشــان (محــل خــروج‬ ‫گِل همــراه بــا گاز از زمیــن) بــا نام هــای قارنیارق‬ ‫در شــرق گمیشــان‪ ،‬نفتلیجــه در شــمال شــرق‬ ‫گمیشــان و اینچــه در شــمال اق قــا اســت‪.‬‬ ‫گلفشــان های گلســتان پدیده هــای زنــده و‬ ‫کمیــاب زمین شناســی هســتند کــه تنهــا نمونــه‬ ‫مشــابه داخلــی ان در ســواحل دریــای عمــان و‬ ‫چابهــار گــزارش و مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان بــا برنامـ ه ریــزی مــدون‬ ‫و بهره منــدی از خــواص درمانــی گلفشــان هــا‬ ‫می تــوان گردشــگران را بــه ســمت ایــن جاذبــه‬ ‫ناشــناخته و منحصــر بفــرد اســتان گلســتان‬ ‫فراخوانــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ســنوات گذشــته کارشناســان‬ ‫بــه ارزش هــای تفریحــی و تفرجــی و درمانــی‬ ‫گِلفشــان هــای گلســتان اشــاره کرده انــد امــا‬ ‫نبــود ســرمایه گذاری در حــوزه ژئوتوریســم‬ ‫ســبب شــد تــا امــکان بهــره کافــی از این فرصت‬ ‫کــم نظیــر تحقــق نیابــد‪.‬‬ ‫در زمان حاضر بهره برداری از گلفشان های‬ ‫اســتان گلســتان محــدود بــه ســاکنان بومــی‬ ‫می شــود و انهــا ســال ها اســت از ایــن‬ ‫عارضــه طبیعــی بــرای درمــان بیماری هایــی‬ ‫ماننــد دردهــای مفاصــل و ســتون فقــرات‬ ‫و ســفتی مفاصــل‪ ،‬بیماری هــای عصبــی‪،‬‬ ‫مراحــل اولیــه تنگــی عــروق و انقباضــات‬ ‫عضالنــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر گفتــه کارشناســان زمین شناســی‪ ،‬یکی‬ ‫از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد پدیده هــای‬ ‫ژئوتوریســمی‪ ،‬اســرار امیــز و پیچیده بــودن‬ ‫مباحــث مرتبــط بــا زمیــن بــرای عالقه منــدان بــه‬ ‫ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫عالقه منــدان و گردشــگران ایــن گونــه‬ ‫پدیده هــا نیــز بــا گردشــگران معمولــی متفــاوت‬ ‫هســتند بــه طوری که ژئوتوریسـم ها مانــدن در‬ ‫اقامت گاه های محلی و روســتایی را نســبت به‬ ‫هتــل هــای شــیک و مجهــز ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اصــول مهــم در زمین گردشــگری‪،‬‬ ‫اشنایی مردم با قابلیت‬ ‫هــای ژئوتوریســم و‬ ‫امــوزش دادن مــردم‬ ‫بــه اهمیــت ایــن امــر‬ ‫اســت و در کنــار امــوزش‬ ‫بایــد بــه طــور همزمــان‬ ‫زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای جــذب گردشــگر‬ ‫فراهــم و زمینــه اطــاع‬ ‫رســانی و اقامتــی‬ ‫گردشــگران ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ژئوتوریســم امــروزه‬ ‫مخاطبــان بســیاری‬ ‫پیــدا کــرده کــه ایــن‬ ‫امــر موجــب می شــود‬ ‫تــا گردشــگران و عالقــه‬ ‫منــدان ضمــن بازدیــد از پدیده هــای زمیــن‬ ‫شــناختی‪،‬بــامبانــیپیدایــشانهــااشــناشــوند‪.‬‬ ‫طــرح ســاخت اســتراحتگاه‪ ،‬االچیــق و‬ ‫مجتمــع رفاهــی و تفریحــی بــرای گردشــگران‬ ‫و بازدیدکننــدگان از گل فشــان های گلســتان‬ ‫و اطــراف ان نیازمنــد اعتبــاری بیــش از میــزان‬ ‫تخصیصــی اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری بــا تهیــه مســتندی تــاش‬ ‫کــرد جذابیت هــای طبیعــی ژئوتوریســم بــا‬ ‫محوریــت زمیــن گردشــگری و زمیــن شناســی‬ ‫گل فشــان های گلســتان را بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫مســتند «گِل فشــان‪ ،‬جــوش و خــروش‬ ‫زمین»ســومین قســمت از مجموعــه «رخســاره‬ ‫زمیــن» اســت کــه توســط معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در این مســتند از گل فشــان نفتلیجه (دریای‬ ‫صورتی) و گل فشان قارنیاریق (در زبان محلی‬ ‫بــه معنــای شــکم پــاره) در منطقــه گمیــش تپــه‬ ‫و گل فشــان اینچــه در شــمال منطقــه اق قــا‬ ‫بــه عنــوان جاذبه هــای منحصربــه فــرد زمیــن‬ ‫ گردشــگری ایــران ســخن گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری و مدیــر طــرح توســعه‬ ‫نواوری هاوفناوری هــای حــوزه زمیــن شناســی‪،‬‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی معاونــت علمــی در‬ ‫اییــن رونمایــی از ایــن مســتند گفــت‪ :‬پیــش از‬ ‫تهیــه ایــن مســتند برخــی از فعــاالن ایــن عرصــه‬ ‫اعتقــاد داشــتند کــه گل فشــان های ایــن منطقــه‬ ‫غیــر فعــال شــده انــد در صورتــی کــه مســتند‬ ‫جــوش و خــروش نشــان داد کــه گل فشــان هــای‬ ‫گلســتان همچنــان بــه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫کامبیــز مهــدی زاده بــا تاکیــد بــر اهمیــت زمیــن‬ ‫شناســی و ژئووریســم در توســعه کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هیــچ برنامــه مدونــی در خصــوص‬ ‫زمیــن گردشــگری و ژئوتوریســم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جاذبــه هــای طبیعــی متنوعــی‬ ‫برخــوردار اســت امــا نبــود ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه اکوتوریســم ســبب شــده تــا امــکان بهــره‬ ‫کافــی از ایــن فرصــت کــم نظیــر تحقــق نیابــد‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪327‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۱‬واحد مسکونی‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲۱‬واحــد مســکونی ویــژه مــدد جویــان تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام (ره) در روســتای کالشــور شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی امــروز چهارشــنبه‬ ‫بــا حضــور قائــم مقــام کمیتــه امــداد کشــور و مســووالن‬ ‫محلــی بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان‬ ‫شــمالی در اییــن افتتــاح ایــن واحدهــای مســکونی‬ ‫گفــت ‪ :‬طــرح ســاخت مســکن محرومــان از برنامــه هــای‬ ‫اولویــت دار کمیتــه امــداد اســتان محســوب مــی شــود‬ ‫کــه بــا همراهــی خیریــن و کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) کشــور در دســت اجــرا قــرار دارد‪.‬‬ ‫مجیــد اللهــی راد اظهارداشــت ‪ :‬تکمیــل ‪ ۲۱‬واحــد‬ ‫مســکونی بــرای مــدد جویان روســتای کالشــور شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان در ادامــه طــرح ســاخت مســکن بــرای‬ ‫مددجویــان در دســت ســاخت قــرار گرفــت کــه بــا‬ ‫زیربنــای ‪ ۷۰‬متــر بــا حمایــت خیریــن‪ ،‬بنیــاد مســکن و‬ ‫گــروه صنعتــی گلرنــگ در دســت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــرای ســاخت ایــن واحدهــای‬ ‫مســکونی ‪ ۳۳‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬ریــال اعتبــار هزینــه شــد‬ ‫کــه ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال ان از ســوی کمیتــه امــداد‪۱۴ ،‬‬ ‫میلیــارد ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال از محــل حســاب ‪ ۱۰۰‬امــام‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب ‪،‬چهــار میلیــارد ریــال نیــز بــا کمــک‬ ‫گــروه صنعتــی گلرنــگ تامیــن شــد‪.‬‬ ‫اللهــی راد اضافــه کــرد ‪ :‬عــاوه بر ســاخت ‪ ،‬کمیته امداد‬ ‫و کمــک خیرانــه شــرکت صنعتــی گلرنــگ بــرای تجهیــز‬ ‫ایــن واحدهــای مســکونی شــامل خریــد ابگرمکــن‪ ،‬پنکــه‪،‬‬ ‫اجــاق گاز و یــک تختــه فــرش و یخچــال نیــز حــدود حــدود‬ ‫دو میلیــارد و ‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال ریــال اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی تعــداد مــدد جویــان فاقــد مســکن اســتان خراســان‬ ‫شــمالی را ســه هــزار و ‪ 600‬نفــر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی‬ ‫در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در رده‬ ‫اخریــن اســتانهای کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرصت توسعه اقتصادی‬ ‫گلستان در بندر اکتائو‬ ‫قزاقستان‬ ‫سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در اســتان اکتائــو‬ ‫قزاقســتان گفــت کــه ایــن بنــدر بــه دلیــل فراهــم بــودن‬ ‫امکانات اولیه و زیرســاختی مناســب دارای فرصت و ظرفیت‬ ‫مناســب بــرای توســعه اقتصــادی ایــران و گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه ملکوتی فــر در نشســت بــا مدیــران‬ ‫دســتگاه های دولتــی و تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬کارکنــان سرکنســولگری ایــران در‬ ‫اکتائــو از همــه تــوان خــود بــرای رفــع مســایل و مشــکالت‬ ‫فــراروی فعــاالن اقتصــادی کشــور در اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫ایــن بنــدر اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بنــدر اکتائــو تنهــا بنــدر بازرگانــی بیــن المللــی کشــور‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬در غــرب ایــن کشــور و در شــمال شــرقی‬ ‫دریــای خــزر قــرار دارد کــه نقطــه پیونــد و همســایگی‬ ‫جمهــوری قزاقســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران از‬ ‫طریــق دریــا اســت و از اهمیــت اســتراتژیک باالیــی در‬ ‫حــوزه هــای اقتصــادی و سیاســی بــرای قزاقســتان و‬ ‫کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در اکتائــو‬ ‫قزاقســتان همچنیــن بــه برقــراری پــرواز گــرگان ‪ -‬اکتائــو‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری اشــاره و اظهــار امیــدواری کــرد کــه‬ ‫بــا عــادی شــدن شــرایط پــس از مهــار کرونــا بــر تعــداد‬ ‫پروازهــای ایــن مســیر افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی بــر اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت ایــن خــط پــروازی از‬ ‫ســوی فعــاالن اقتصــادی کشــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ابتــدای امســال تاکنــون ماهانــه یــک پــرواز‬ ‫رفــت و برگشــت در مســیر گــرگان و اکتائــو انجــام شــده کــه‬ ‫‪ ۳۸۳‬مســافر و ‪ ۳.۵‬تــن بــار از ایــن طریــق جابجــا شــد‪.‬‬ ‫ملکوتــی فــر همچنیــن از مســووالن دســتگاه هــای‬ ‫دولتــی گلســتان خواســت پیگیــر توافــق نامــه هــای امضــا‬ ‫شــده بیــن اســتانداری گلســتان و قزاقســتان از جملــه‬ ‫ایجــاد ســرای تجــاری و حمایــت از ســرمایه گــذاران بــرای‬ ‫تســریع در راه انــدازی بیمارســتان در اکتائــو باشــند‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫اب البالو‬ ‫تجربه کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫اب البالو‪:‬‬ ‫مطالعاتــی دقیــق در دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا در امریــکا ثابــت کــرد نوشــیدن اب البالــو دو بــار در روز بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش زمــان خــواب مــی شــود بــه طوریکــه در ورد افــرادی کــه دچــار مشــکل بــی‬ ‫خوابــی بــه خصــوص بــی خوابــی شــابنه بودنــد بــا مصــرف مرتــب اب البالــو در طــول ایــن دوهفتــه تقریبــا ‪90‬‬ ‫دقیقــه بــه خــواب ان هــا افــزوده مــی شــود و باعــث مــی شــود اســتراحت بیشــتری بکننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪327‬‬ ‫مقایسه عمل پی ار کی‬ ‫و لیزیک در چیست؟‬ ‫لیزیــک (‪ )LASIK‬و پــی ار کــی (‪ )PRK‬دو نــوع عمــل‬ ‫جراحــی بــرای اصــاح عیــوب انکســاری چشــم محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن روش هــا بــرای درمــان مشــکالت بینایــی‬ ‫ماننــد نزدیــک بینــی‪ ،‬دوربینــی و استیگماتیســم مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫قرنیــه الیــه شــفاف بیرونــی چشــم اســت کــه نــور را‬ ‫متمرکــز نمــوده و باعــث می شــود کــه شــما اجســام را‬ ‫بــه وضــوح ببینیــد‪ .‬در ایــن دو روش از لیــزر بــرای تغییــر‬ ‫شــکل قرنیــه اســتفاده می شــود ولــی نحــوه بکارگیــری‬ ‫لیــزر در ایــن روش هــا کمــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫در روش لیزیــک یــک فلــپ (الیــه) نــازک در قرنیــه‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬در روش پــی ار کــی الیــه خارجــی‬ ‫قرنیــه برداشــته می شــود کــه ایــن الیــه مجــددا بــا‬ ‫گذشــت زمــان رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دو روش دارای مزایــا و معایبــی هســتند‪ .‬در مــورد‬ ‫اینکــه کــدام روش بــرای شــما مناســب اســت بــا چشــم‬ ‫پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫عمل پی ار کی چگونه انجام می شود؟‬ ‫عمــل پــی ار کــی در یــک مرکــز جراحــی ســرپایی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬ابتــدا پزشــک متخصــص چشــم از قطــره ای‬ ‫بــرای بــی حــس کــردن چشــم شــما اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک نگهدارنــده مخصــوص پلــک بــر روی‬ ‫چشــم شــما قــرار می دهــد تــا پلــک نزنیــد‪.‬‬ ‫جــراح بــا اســتفاده از تیــغ‪ ،‬لیــزر‪ ،‬بــرس یــا مایــع پایــه‬ ‫الــکل الیــه فوقانــی قرنیــه را بــر م ـی دارد‪ .‬ســپس وی از‬ ‫لیــزر بــرای تغییــر شــکل قرنیــه شــما اســتفاده خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬عمــل پــی ار کــی بــرای هــر دو چشــم حــدود ‪۱۵‬‬ ‫دقیقــه طــول می کشــد‪.‬‬ ‫عمل لیزیک چگونه انجام می شود؟‬ ‫عمــل لیزیــک در مطــب چشــم پزشــک یــا در مرکــز‬ ‫جراحــی ســرپایی انجــام می شــود‪ .‬ابتــدا پزشــک چشــم‬ ‫شــما را بــا اســتفاده از قطــره تمیــز و بــی حــس می کنــد‪.‬‬ ‫جــراح دســتگاهی را روی چشــم شــما قــرار می دهــد تــا‬ ‫از پلــک زدن جلوگیــری کنــد‪ .‬بــرای ثابــت نگــه داشــتن‬ ‫چشــم‪ ،‬وی یــک حلقــه مکــش روی چشــم شــما قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬شــما کمــی احســاس فشــار می کنیــد و دیــد‬ ‫شــما بــرای مــدت کوتاهــی تاریــک می شــود‪.‬‬ ‫ســپس جــراح از یــک لیــزر یــا یــک دســتگاه موســوم‬ ‫بــه میکروکراتــوم بــرای بــرش یــک فلــپ نــازک در قرنیــه‬ ‫شــما اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬وی قرنیــه شــما را بــا‬ ‫اســتفاده از لیــزر شــکل داده و ســپس فلــپ را در جــای‬ ‫خــود قــرار می دهــد‪ .‬درزهــای فلــپ پــس از بهبــودی‬ ‫بســته می شــوند‪.‬‬ ‫عمــل لیزیــک بــرای هــر دو چشــم کمتــر از ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫طــول می کشــد‪.‬‬ ‫امادگی برای عمل‬ ‫متخصــص چشــم پزشــک قبــل از عمــل چشــم های‬ ‫شــما را معاینــه نمــوده و بینایــی شــما را بررســی‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن قرنیــه و مردمــک چشــم شــما را‬ ‫انــدازه می گیــرد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد از یــک روز تــا چنــد هفتــه قبــل‬ ‫از عمــل‪ ،‬اســتفاده از لنزهــای تماســی را متوقــف کنیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نــوع لنــزی کــه اســتفاده می کنیــد‪ ،‬پزشــک‬ ‫بــه شــما خواهــد گفــت کــه چــه موقــع بایــد اســتفاده از‬ ‫ان هــا را متوقــف نماییــد‪.‬در روز عمــل جراحــی از ارایــش‬ ‫چشــم یــا کــرم دور چشــم اســتفاده نکنیــد‪ .‬مطمئــن‬ ‫شــوید کــه پــس از عمــل وســیله نقلیــه بــرای رســاندن‬ ‫شــما بــه خانــه وجــود داشــته باشــد زیــرا خودتــان‬ ‫نمی توانیــد رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫عوارض جانبی‬ ‫پــی ار کــی‪ :‬چشــم شــما تــا چنــد روز احســاس درد‬ ‫یــا خــارش دارد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت شــبهنگام در‬ ‫اطــراف چــراغ هــا شــاهد هالــه باشــید‪ .‬ایــن مشــکالت‬ ‫در صــورت وجــود دوام زیــادی ندارنــد‪ .‬متخصــص‬ ‫چشــم پزشــک بــه شــما خواهــد گفــت کــه چگونــه ایــن‬ ‫مشــکالت را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫عــوارض جانبــی جدیتــر ماننــد عفونــت‪ ،‬تــار شــدن دیــد‬ ‫و زخــم شــدن قرنیــه‪ ،‬یــا از دســت دادن بینایــی بســیار‬ ‫نــادر هســتند‪.‬‬ ‫لیزیــک‪ :‬ممکــن اســت احســاس درد‪ ،‬خــارش یــا‬ ‫ســوزش در چشــم خود داشــته باشــید یا دید شــما برای‬ ‫چنــد روز تــار باشــد‪ .‬ســایر عــوارض جانبــی احتمالــی کــه‬ ‫بــه نــدرت رخ میدهنــد عبــارت انــد از‪:‬‬ ‫تابــش خیــره کننــده و هالــه در اطــراف منابــع نــوری در‬ ‫هنــگام شــب‬ ‫حساسیت به نور‬ ‫لکه های قرمز در چشم‬ ‫احتمــال بســیار کمــی وجــود دارد کــه پــس از عمــل‬ ‫لیزیــک بــه عفونــت چشــم مبتــا شــوید یــا بینایــی خــود‬ ‫را از دســت دهیــد‪ ،‬کــه ایــن مــورد بســیار نــادر اســت‪.‬‬ ‫هوش کالمی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫مــا در بیــن انــواع هــوش هــای چندگانــه اعــم از‬ ‫هــوش هیجانــی‪ ،‬هــوش عــددی‪ ،‬هــوش فضایــی و‬ ‫‪ ...‬بیــش از همــه بــه‏هــوش کالمــی خــود وابســته‬ ‫هستیم‪ .‬در حقیقت هوش کالمی توانایی تحلیل‬ ‫اطالعــات و حــل مســائل بــه کمــک‏اســتدالل های‬ ‫مبتنــی بــر زبــان اســت کــه مــی توانــد شــامل‬ ‫خواندن‪ ،‬نوشــتن‪ ،‬شــنیدن کلمات‪ ،‬مکالمه و حتی‬ ‫فکــر‏کــردن باشــد‪ .‬کافــی اســت قــدری تامــل کنیــم‬ ‫انــگاه درخواهیــم یافــت کــه از کالس هــای درس‬ ‫گرفتــه تــا مــراودات‏اجتماعــی‪ ،‬ایمیــل و پیامــک‪،‬‬ ‫فضــای مجــازی و دنیــای پیرامــون مــا بــه کمــک‬ ‫شــنیدن و خوانــدن کلمــات ســاخته مــی‏شــود‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت ســاده هــوش کالمــی عامــل کلیــدی بــرای‬ ‫امــوزش و درک فرمــان هاســت‏‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال مطــرح شــود کــه اگــر هــوش‬ ‫کالمــی مهــارت اســتفاده از کلمــات اســت و ایــن‬ ‫کلمــات در دســترس‏همــه هســت‪ ،‬چــرا تمــام افــراد‬ ‫از هــوش کالمــی باالیــی برخــوردار نیســتند؟ در‬ ‫پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت‪ :‬هــوش‏کالمــی‬ ‫یــک هنــر اســت و بایــد تکــرار و تمریــن را چاشــنی‬ ‫فــن بیــان خــود کــرد تــا بتــوان از هــوش کالمــی‬ ‫بهــره منــد‏شــد‪ .‬فــن بیــان مجموعــه مهارت هایــی‬ ‫اســت کــه بعــد از خــارج شــدن کالم از دهــان‪ ،‬بــه‬ ‫مــا کمــک مــی کننــد تــا‏منظورمــان را بــه مخاطــب‬ ‫انتقــال دهیــم‪ .‬بنابرایــن مــا ابتــدا بایــد توانایــی‬ ‫صحبــت کــردن داشــته باشــیم تــا در مرحلــه بعــد‏از‬ ‫مهارت هایــی بیانــی بهــره ببریــم‪ .‬بــه ایــن توانایــی‬ ‫صحبــت کــردن‪ ،‬در اصطــاح هــوش کالمــی‬ ‫می گوینــد‪ .‬‏‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه هــوش‬ ‫کالمــی باالیــی دارنــد‪ ،‬ارتبــاط اثربخشــی برقــرار‬ ‫نمــوده و بــا رشــد و‏پیشــرفت خــود بــه عنــوان افــراد‬ ‫موفــق تــری نســبت بــه دیگران شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر تمایــل بــه ارتباطــی‏موثــر بــا دیگــران‬ ‫داریــد بایــد بــرای تقویــت هــوش کالمی خود دســت‬ ‫بــه کار شــوید‪ .‬شــما خیلــی راحــت بــا اســتفاده از‬ ‫‏روش هــای ســاده و صحیــح مــی توانیــد ایــن مهــارت‬ ‫را در وجــود خودتــان تقویــت کنیــد‪.‬‏‬ ‫تکنیک های تقویت مهارت هوش کالمی ‏‪:‬‬ ‫ا) یادداشــت وقایــع روزانــه‪ :‬ســعی کنیــد وقایــع‬ ‫روزانــه را بــه طور مرتب یادداشــت کنید‪ .‬بهترین‬ ‫زمــان نوشــتن‪ ،‬زمانــی‏اســت کــه از خــواب بیــدار‬ ‫می شــوید‪ .‬یــک موضــوع ســاده انتخــاب کــرده‬ ‫‪ A‬دربــاره‏ان‬ ‫و ســعی کنیــد در حــد یــک برگــه‏‪ 4‎‬‏‬ ‫بنویســید‪ .‬شــما بــا ایــن کار بعــد از مدتــی عــاوه‬ ‫بــر تقویــت مهــارت نویســندگی‪ ،‬تــا حــد زیــادی‬ ‫نحــوه صحبــت کــردن‏خــود را در مســیر مثبــت‬ ‫تغییــر می دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬اســتفاده از لغت نامه واژگان‪ :‬شــما با اســتفاده‬ ‫از لغــت نامــه عــاوه بــر یادگیــری معنــی و ریشــه‬ ‫کلمــات جدیــد‪ ،‬مــی‏توانیــد امــای صحیــح واژگان را‬ ‫کنتــرل و بــا متــرادف و متضــاد انــان اشــنا شــوید‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬افزایــش میــزان مطالعــه‪ :‬خوانــدن کتاب هــای‬ ‫نویســندگان بــزرگ‪ ،‬یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای‬ ‫بهبــود توانایــی مــا‏در اســتفاده از کلمــات اســت‪.‬‬ ‫رمــان هــای مــدرن و کالســیک‪ ،‬کتاب هــای برجســته‬ ‫غیرداســتانی‪ ،‬روزنامه هــا و مقــاالت ‏موجــود در‬ ‫مجــات معتبــر منابــع مناســبی بــرای مــا هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــه در افزایــش ســطح اگاهــی‪ ،‬درک بهتــر‬ ‫‏موضوعــات‪ ،‬افزایــش دایــره واژگان‪ ،‬اســتفاده‬ ‫درســت و بــه جــا از واژگان و جمــات و بــه طــور کلــی‬ ‫در افزایــش هــوش‏کالمــی تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )4‬بــازی بــا کلمات‪:‬کــودکان زبــان را بــه وســیله‬ ‫بــازی بــا کلمــات‪ ،‬تجربــه‪ ،‬اشــتباه کــردن و تصحیــح‬ ‫تدریجــی اشــتباهات‏یــاد مــی گیرنــد‪ .‬مــا نیــز بایــد بــا‬ ‫کلمــات بــازی کنیــم چراکــه بــازی بــا کلمــات‪ ،‬مهــارت‬ ‫کالمــی را افزایــش داده و ارتقــاء‏هــوش کالمــی را‬ ‫ســبب مــی شــود‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود دربــاره اشــیای‬ ‫پیرامــون خــود صحبــت کنیــد‪ .‬زمانــی کــه در حــال‬ ‫‏انجــام ایــن کار هســتید‪ ،‬کلمــات بســیار زیــادی بــه‬ ‫ذهــن شــما مــی رســند کــه مــی توانیــد از ان هــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)5‬ضبــط کــردن فایــل صوتــی‪ :‬شــما بعــد از هــر‬ ‫بــار گــوش کــردن فایــل صوتــی خــود‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫تشــخیص دهیــد کــه تــا ‏چــه انــدازه پیشــرفت‬ ‫داشــته اید و یــا ایــراد شــما در کــدام قســمت هــا‬ ‫بیشــتر بــوده اســت و یــا حتــی شــاید بــا خــود‏بگوییــد‬ ‫اگــر در فــان جملــه ایــن کلمــه را اســتفاده می کردم‬ ‫قطعــا جملــه جــذاب تــر مــی شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)6‬صحبــت بــدون مکــث و تپــق‪ :‬شــما مــی توانیــد‬ ‫مقابــل اینــه یــک دقیقــه بــدون مکــث کــردن و بدون‬ ‫تپق زدن صحبت‏کنید‪ .‬مهم نیســت موضوع شــما‬ ‫چــه چیــزی باشــد‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه اهمیــت دارد این‬ ‫اســت کــه شــما بتوانیــد یــک‏دقیقــه کامــل صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن پشــت ســر هــم صحبــت کــردن بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا بتوانیــد از تمــام واژگانــی‏کــه در‬ ‫ذهــن داریــد اســتفاده کنیــد و انهــا را بــه بهتریــن‬ ‫شــکل کنــار هــم قــرار دهیــد تــا منظــور خــود را بــه‬ ‫مخاطــب تــان‏برســانید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )7‬مشــارکت در گفتگوهــا‪ :‬خیلــی وقــت هــا وســط‬ ‫جمــع هــای دوســتانه‪ ،‬بحــث هــای زیــادی دربــاره‬ ‫موضوعــات مختلــف‏شــکل مــی گیــرد‪ .‬مشــارکت‬ ‫شــما در ایــن گفتگوهــا‪ ،‬بهتریــن فرصــت بــرای شــما‬ ‫اســت تــا بتوانیــد مهــارت هــای کالمــی‏خودتــان را‬ ‫تقویــت کنیــد‪ .‬ذهــن شــما درگیــر ایــن موضــوع‬ ‫می شــود کــه چطــور در لحظــه جمــات و کلمــات‬ ‫مناســب را‏پشــت ســر هــم هــم بچینیــد تــا بتوانیــد‬ ‫بهتریــن جــواب را بدهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )8‬نوشــتن نامــه‪ :‬شــاید نوشــتن نامــه در‬ ‫عصــر حاضــر‪ ،‬جایگاهــی در روابــط روزانــه ی مــا‬ ‫نداشــته باشــد ولــی بــه یــاد‏داشــته باشــید بیشــتر‬ ‫نویســندگان‪ ،‬ابتــدا کار خــود را بــا نوشــتن نامــه های‬ ‫روزمــره شــروع کــرده انــد‪ .‬پــس از امروز‏شــروع کنید‬ ‫بــه نامــه نوشــتن بــرای اقــوام و یــا دوســتانی کــه از‬ ‫شــما دور هســتند‪.‬‏‬ ‫‏‪ )9‬تندگویی‪:‬یــک موضــوع انتخــاب کنیــد و بــه‬ ‫مــدت ســه دقیقــه بــا ســرعت در مــورد ان صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن تمریــن‏اطالعــات مغــز شــما را منظــم و‬ ‫مرتــب مــی کنــد و باعــث می شــود لغــات‪ ،‬عبــارات و‬ ‫اصطالحــات موجــود در مغــز دســته‏بنــدی شــوند تــا‬ ‫چطور باید چشم ها‬ ‫را تمیز کرد؟‬ ‫انــواع مختلــف الودگــی مــی توانــد از هــر طریقــی وارد چشــم‬ ‫شــما شــود‪ .‬ممکن اســت از خواب بیدار شــوید و متوجه شــوید‬ ‫کــه چشــم شــما پــر از چــرک یــا ترشــحات مخاطــی اســت‪ .‬شــما‬ ‫بــدن خــود را بــا اب و صابــون مــی شــویید‪ ،‬ولــی روش صحیــح‬ ‫بــرای تمیــز کــردن چشــم هــا چیســت؟‬ ‫اگــر جســمی وارد چشــم شــما شــود‪ ،‬ممکــن اســت بــا احســاس‬ ‫ناراحتــی جزئــی یــا درد بســیار زیــادی همــراه باشــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫راه بــرای خــارج کــردن هــر جســم از چشــم بــه نــوع ان جســم‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬ســریع اقــدام کنیــد تــا بتوانیــد از اســیب دیــدن‬ ‫چشــم و بینایــی خــود جلوگیــری نماییــد‪.‬‬ ‫روش صحیح برای تمیز کردن چشم ها‬ ‫مواد شیمیایی‬ ‫بســیاری از مــواد شــیمیایی خانگــی مــی تواننــد بــه چشــمان‬ ‫شــما اســیب برســانند‪ .‬ایــن مــواد شــامل ســفیدکننده هــا‪ ،‬مــواد‬ ‫بازکننــده لولــه‪ ،‬کودهــا‪ ،‬پــودر ظرفشــویی‪ ،‬پولیــش شیشــه‪ ،‬و‬ ‫فــراورده هــای اهــک ماننــد گــچ و ســیمان اســت‪.‬‬ ‫شستشــو بــا اب‪ .‬بالفاصلــه پــس از ورود ایــن مــواد بــه‬ ‫چشــم‪ ،‬حداقــل بــه مــدت ‪ ۱۵‬دقیقــه چشــم خــود را بــا اب‬ ‫خنــک یــا محلــول نمــک بشــویید‪ .‬مــی توانیــد ایــن کار را روی‬ ‫ســینک یــا زیــر دوش انجــام دهیــد‪ .‬اگــر لنــز داریــد‪ ،‬انهــا را‬ ‫بیــرون اوریــد ولــی در حیــن انجــام اینــکار‪ ،‬شستشــوی چشــم‬ ‫خــود را متوقــف نکنیــد‪.‬‬ ‫مشاوره بگیرید‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام شستشــو‪ ،‬بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫ان هــا بــر اســاس نــوع مــاده شــیمیایی مــی تواننــد شــما‬ ‫را راهنمایــی کننــد‪ .‬بــرای مــواردی ماننــد صابــون و شــامپو‪،‬‬ ‫احتمــاال تنهــا بــه یــک شستشــوی کافــی نیــاز داریــد‪ .‬اگــر‬ ‫مطمئــن نیســتید‪ ،‬بــا شــماره تلفــن مربوطــه تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫مراجعــه بــه اورژانــس‪ .‬اگــر متخصــص ســموم بــه شــما گفــت‬ ‫کــه بایــد بــه اورژانــس مراجعــه کنیــد‪ ،‬ظــرف مــاده شــیمیایی‬ ‫را همــراه خــود ببــرد تــا پزشــک متخصــص چشــم دقیقــا از‬ ‫نــوع مــاده شــیمیایی مطلــع گــردد‪.‬‬ ‫چرک یا ترشح مخاطی‬ ‫چــرک یــا ترشــحات مخاطــی خشــک شــده مــی تواننــد باعــث ایجاد‬ ‫خــارش و احســاس ناخوشــایند در چشــم شــوند‪ .‬ایــن وضعیــت‬ ‫مــی توانــد از ســرماخوردگی‪ ،‬حساســیت یــا التهــاب ملتحمــه ناشــی‬ ‫شــود‪ .‬انســداد مجــرای اشــکی یــا مشــکل غــدد چربــی در پلــک هــا‬ ‫نیــز مــی توانــد باعــث ایجــاد ایــن وضعیــت شــود‪.‬‬ ‫اقداماتی که باید انجام دهید عبارت اند از‪:‬‬ ‫ابتــدا هرگونــه ترشــحات پوســت هــای را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫بــه مــدت چنــد دقیقــه یــک حولــه گــرم و مرطــوب را روی‬ ‫چشــم بســته خــود قــرار دهیــد‪ .‬اگــر نیــاز اســت کــه مــواد‬ ‫چســبناک را از چشــم خــود بیــرون کنیــد‪ ،‬حولــه را مجــددا‬ ‫بــا اب گــرم نماییــد‪ .‬ســپس گلولــه هــای پنبــه ای گــرم و‬ ‫مرطــوب یــا گــوش هــای از حولــه را برداشــته و حیــن بســته‬ ‫بــودن چشــم‪ ،‬بــه ارامــی گوشــه داخلــی تــا گوشــه خارجــی‬ ‫چشــم خــود را تمیــز کنیــد‪ .‬ایــن کار را بــا گلولــه هــای پنبـه ای‬ ‫جدیــد تکــرار کنیــد تــا چشــم شــما تمیــز شــود‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید؛‬ ‫چشــم خــود را تمیــز نگــه داریــد‪ .‬دســتان خــود را قبــل و بعــد از‬ ‫تمــاس بــا چشــم هــا بشــویید‪.‬‬ ‫از اب ولــرم اســتفاده کنیــد‪ .‬از اب داغ بــرای شستشــوی‬ ‫چشــم ها اســتفاده نکنیــد زیــرا چشــم ها‪ ،‬پلک هــا و پوســت‬ ‫اطــراف ان هــا حســاس می باشــند‪.‬‬ ‫عفونــت را گســترش ندهیــد‪ .‬در صــورت ابتــا بــه هرگونــه‬ ‫عفونــت ماننــد التهــاب ملتحمــه‪ ،‬بــرای هــر بــار تمیــز کــردن‬ ‫چشــم از یــک حولــه جدیــد اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر در هــر دو‬ ‫چشــم خــود مبتــا بــه التهــاب ملتحمــه هســتید‪ ،‬از دو حولــه‬ ‫جداگانــه اســتفاده کنیــد تــا عفونــت از یــک چشــم بــه چشــم‬ ‫دیگــر منتقــل نشــود‪.‬‬ ‫اشغال یا خاکروبه‬ ‫هــر از گاهــی وزش بــاد مــی توانــد باعــث ورود گــرد و خــاک بــه‬ ‫چشــم شــما شــود‪ .‬حتــی ممکــن اســت اجســام بزرگتــری نیــز وارد‬ ‫چشــم شــما شــوند‪.‬‬ ‫اســتفاده از اشــک‪ .‬پلــک باالیــی خــود را بــه ارامــی پاییــن‬ ‫بکشــید تــا روی مــژه هــای پاییــن شــما قــرار گیــرد‪ .‬چنــد بــار پلــک‬ ‫بزنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث ترشــح اشــک مــی شــود و مــی توانــد جســم‬ ‫خارجــی را از چشــم شــما بیــرون کنــد‪.‬‬ ‫شستشــو بــا اب‪ .‬همچنیــن شــما مــی توانیــد چشــم خــود‬ ‫را بــا اب خنــک بشــویید‪ .‬ایــن کار را تــا زمانــی کــه نیــاز داریــد‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پــاک کــردن‪ .‬اگــر جســم کوچکــی را روی کــره چشــم خــود‬ ‫مشــاهده می کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد ان را بــه ارامــی بــا یــک حولــه‬ ‫خیــس بیــرون اوریــد‪ .‬بــر روی ان فشــار وارد نکنیــد‪ .‬و اگــر جســم‬ ‫در چشــم شــما گیــر کــرده اســت‪ ،‬ایــن کار را انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫چه موقع باید به چشم پزشک مراجعه کرد‬ ‫در شرایط زیر باید تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرید‪:‬‬ ‫مشکل در بینایی یا باز کردن چشم‬ ‫درد‬ ‫قرمزی قسمت سفید چشم‬ ‫حساسیت به نور‬ ‫ترشحات مداوم‬ ‫مشکل در بیرون اوردن جسم خارجی‬ ‫در صــورت ورود جســم خارجــی بــه چشــم یــا هــر نــوع مشــکل‬ ‫دیگــری مــی توانیــد از متخصــص چشــم پزشــک در درمانکــده‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫رالــی (‪ )Rally‬موزیــا بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی کــه‬ ‫«بــرای ایجــاد منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا» و مــوارد دیگــر طراحــی شــده انــد‪ ،‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫موزیــا از انتشــار یــک بســتر جدیــد اشــتراک داده هــا بــه نــام ‪ Rally‬خبــر داده کــه بــرای ایجــاد کنتــرل بیشــتر‬ ‫بــر روی نحــوه بــه اشــتراک گــذاری داده هــای کاربــران طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزونــه فایرفاکــس بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی اختصــاص‬ ‫دهنــد کــه در ســاخت منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا و «حتــی سیاســت هــای بالقــوه افــرادی کــه ماننــد شــما بــرای‬ ‫ایجــاد اینترنــت بهتــر و مقابلــه بــا فــن اوری اســتثنایی توانمنــد شــوند‪ »،‬اهــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد پلتفرم‬ ‫اشتراک اطالعات‬ ‫حریم خصوصی در‬ ‫‪Firefox‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫افزایش ‪ 17‬درصدی‬ ‫کشف جرایم سایبری‬ ‫در خردادماه ‪1400‬‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:325‬‬ ‫و بــه ایــن ســبب بی عدالتــی زیــادی بــه‬ ‫مالکینــی روا شــد کــه در ســنه ‪ 1356‬تــا ســال‬ ‫‪ 1376‬مغــازه خــود را اجــاره داده بودنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان از ســال ‪ 1356‬بــه بعــد‬ ‫را کــه قانــون شــهرداریها وضــع و اجرایــی‬ ‫شــده بــود و مالــک راســا و بــه هزینــه خــود‬ ‫‏مبــادرت بــه تاســیس محــل کســب می کــرد‪،‬‬ ‫غــروب ماهــوی حــق کســب و پیشــه نامیــد‬ ‫و ســال‪ 1376‬کــه ســال تصویــب قانــون‬ ‫‏ســرقفلی بــوده غــروب رســمی و قانونــی ایــن‬ ‫حــق محســوب نمــود‪ .‬محــو کامــل حــق کســب‬ ‫و پیشــه دالیــل عدیــده ای داشــته اســت‪ .‬از‬ ‫‏یکطــرف‪ ،‬دیگــر مســتاجر قــدرت و توانایــی‬ ‫ناشــی از فــن و حرفــه و ابــزار کار اختصاصــی را‬ ‫نداشــت‪ .‬دیگــر عاملــی محســوب‏نمی شــد کــه‬ ‫ملــک مســکونی را بتوانــد بــه تجــاری تبدیــل‬ ‫کنــد‪ .‬بلکــه بــار تبدیــل تجــاری کــردن بــه دوش‬ ‫خــود مالکیــن انتقــال افتــاده بــود‏‏‪ .‬دلیــل دیگــر‬ ‫غــروب کــردن ایــن حــق‪ ،‬مغایــرت قانــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــا قانــون مدنــی و مبانــی فقهــی‬ ‫بــود‪ .‬از قضــا همیــن‏مغایــرت موجــب شــد کــه‬ ‫در عمــل‪ ،‬وصــول حــق کســب و پیشــه بــه یــک‬ ‫بــاج خواهــی از مالــک تبدیــل گــردد ‪ .‬مالــک کــه‬ ‫خــود از‏قشــر ضعیــف جامعــه بــوده و اجــاره‬ ‫همــان مغــازه وســیله امــرار معــاش او بــوده‪،‬‬ ‫نمی توانســت ملــک را تخلیــه کنــد و یــا بــر‬ ‫اجــاره بیفزایــد‏‏‪ .‬زیــرا در قانــون حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ ،‬بــر خــاف مــواد‪ -----------‬قانــون مدنــی‬ ‫اصــل بــر اســتمرار اجــاره و انتقــال بــه‏غیــر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬اساســا محاســبه و ارزیابــی ایــن حــق‬ ‫بســیار دشــوار و گاه ممتنــع بــوده و همــواره‬ ‫محــل نــزاع بــوده اســت‪ .‬مــاده ‪11‬‏قانــون صرفــا‬ ‫توجــه بــه اثــار ظاهــری محــل کســب داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه کارشــناس از اثــار ظاهــری چــه‬ ‫مبلــغ حــق کســب و پیشــه‏اســتخراج کنــد عمال‬ ‫غیــر ممکــن بــود‪ .‬مــاده ‪ 11‬قانــون بــه جــای‬ ‫احصــاء عوامــل موثــر‪ ،‬میبایســتی تکلیــف‬ ‫می کــرد کــه ‏کارشــناس قیمــت امــروز ملــک را‬ ‫بــا قیمــت نخســتین روز اجــاره ؛ مــورد مقایســه‬ ‫قــرار داده و تفــاوت را بالمناصفــه بیــن مالــک‬ ‫و ‏مســتاجر تقســیم کنــد‪ .‬امــری کــه مــراد‬ ‫قانونگــذار درحمایــت از مســتاجر و مســتند او‬ ‫در وضــع حــق کســب و پیشــه بــوده‪،‬‏لیکــن در‬ ‫عمــل بــه ظاهــر فیزیکــی مغــازه ماننــد وســعت‬ ‫و نمــا و ‪ ...‬مرتبــط گردیــد‪ .‬در نتیجــه اجــرای‬ ‫حــق کســب و پیشــه از‏ســال ‪ 56‬تــا ‪ ،76‬عمــا‬ ‫مالــک نگــون بخــت‪ ،‬محــل کســب را از دســت‬ ‫رفتــه تلقــی می کــرد‪ .‬منشــاء ایجــاد ایــن حــق‪،‬‬ ‫اگرچــه در ‏نخســتین ســالها ظاهــرا چهــره‬ ‫عادالنـه ای داشــته و هــدف قانونگــذار هــم جــز‬ ‫برقــراری عدالــت نبــود‪ .‬لیکــن مبانــی ایــن حــق‬ ‫در‏اصــول‪ ،‬خــاف شــرع و خــاف قانــون مدنی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زیــرا مالــک بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫میبایســت در قبــال مثــا ده هــزار تومــان‏مــال‬ ‫االجــاره وصولــی مثــا صــد هــزار تومــان تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد ‪ .‬و پــس از تخلیــه هــم‏مالحظــه‬ ‫نمایــد یــا قیمــت و ارزش ملکــش نســبت بــه‬ ‫روز نخســت‪ ،‬افزایشــی نداشــته و یــا افزایــش‬ ‫صرفــا ناشــی از تــورم بــوده و بــه‏فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر مربــوط نبــوده اس ـت‏‪.‬‬ ‫لــذا تدریجــا مالــک و مســتاجر بــرای رهایــی از‬ ‫قانــون ایجــاد حــق کســب و پیشــه و مشــخص‬ ‫نمــودن حــق و حقــوق واقعــی‏مســتاجر بــه‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬قانــون حــق کســب و پیشــه‬ ‫را دور زدنــد و حقــی عرفــی بــه نــام ســرقفلی‬ ‫تراضــی نمودنــد‪ .‬در نتیجــه بــا‏تمســک بــه‬ ‫فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بــودن حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام «حــق‬ ‫ســرقفلی» تاســیس نمودنــد‪ .‬‏لیکــن ایــن‬ ‫تاســیس عرفــی بــوده و مســتلزم وضــع قانــون‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت ‏حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام‬ ‫قانونگــذار وقــت بــوده و مبنــای ان تراضــی بیــن‬ ‫مالــک و مســتاجر نبــوده ‪ ،‬خــاف‏شــرع مقــرر‬ ‫فرمــود‪ .‬ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره )‬ ‫نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد دوم تحریرالوســیله‬ ‫اورده می شــود ‪:.‬‏‏» اجــاره نمــودن ‏اعیــان‬ ‫اســتیجاری‪ ،‬دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫ان هــا؛ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫در انهــا نمــی شــود ‪ .‬بــه طــوری کــه‏موجــر بعــد‬ ‫از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن او را‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬و همچنین طوالنی بودن مدت‬ ‫بقــای او و تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل‏کســب؛ یــا ابــرو‬ ‫و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب توجــه مــردم‬ ‫بــه محــل کســب او شــوند‪،‬‏‪‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن‬ ‫امــور‪ ،‬موجــب پیــدا شــدن‏حقــی برای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان‪ ،‬نمی شــود‪ .‬پــس اگـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره‬ ‫تمــام شــود‪ .‬بــر او واجــب اســت کــه محــل را‬ ‫س ‪‎‬‏اگــر‬ ‫تخلیــه و بــه صاحبــش‏تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی‬ ‫بمانــد غاصــب و معصیــت کار اســت و اگـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏تلف‬ ‫شــود ‪ ،‬ولــو‏بــه افــت اســمانی باشــد‪ ،‬ضمــان‬ ‫مــکان بــر او می باشــد‪.‬‏‪..‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محمدعلــی‬ ‫فرهــودی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا بررســی‬ ‫امــار وقــوع جرایــم ســایبری ِ خــرداد مــاه در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬امــار بــه دســت‬ ‫امــده گویــای افزایــش ‪ 9‬درصــدی وقــوع جرایــم‬ ‫بــوده و در همیــن رابطــه شــاهد افزایــش ‪17‬‬ ‫درصــدی کشــف جرایــم بودیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کالهبــرداری اینترنتــی ‪ ،‬هتــک‬ ‫حیثیــت و نشــر اکاذیــب و مزاحمــت اینترنتــی بــه‬ ‫ترتیــب بیشــترین جرایــم ســایبری در خــرداد مــاه‬ ‫ســال ‪ 1400‬بوده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬پلیــس فتــا در راســتای‬ ‫پیشــگیری از جرایم ســایبری‪ ،‬برنامه های متعددی‬ ‫از قبیــل تولیــد محتــوای اموزشــی و پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫حضــور در برنامه هــای رادیویــی و تلوزیونــی‪ ،‬ارائــه‬ ‫مشــاوره در خصــوص موضوعــات ســایبری بــه افراد‬ ‫و غیــره را دنبــال کــرده کــه انجــام ایــن اقدامــات‬ ‫باعث شــده شــاهد پایین امدن امار برداشـت های‬ ‫غیرمجــاز مالــی از حســاب شــهروندان باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از شــهروندان عزیــز درخواســت‬ ‫داریــم نســبت بــه فرزنــدان خــود کــه در فضــای‬ ‫مجــازی حضــور فعــال دارنــد‪ ،‬بی تفــاوت نباشــند و‬ ‫عملکــرد انــان را مــورد نظــارت قــرار دهنــد تــا خدایی‬ ‫نکــرده در ایــن فضــا بــزه کار یــا قربانــی جرایــم‬ ‫ســایبری نشــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا تمــام‬ ‫تــوان امــاده خدمت رســانی در فضــای‬ ‫مجــازی بــوده و شــهروندان می تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هــر مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫سردار «سعید مطهری زاده»‬ ‫اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر گام‬ ‫موثری در جهت پیشگیری از اسیب های‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مــواد مخــدر اســاس تعــادل‪،‬‬ ‫رشــد و توســعه جوامــع را بــر هــم مــی زنــد و منابــع‬ ‫‏انســانی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی را بــه هــدر مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬از ایــن رو‪ ،‬اجتماعــی کــردن مبــارزه بــا مــواد‬ ‫‏مخــدر گامــی موثــر در پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی مرتبــط بــا ان اســت‬ ‫امــروز جمهــوری اســامی ایــران کــه حاصــل‬ ‫خــون پــاک شهداســت در شــرایط ویــژه ای قــرار‬ ‫دارد‏شــرایطی کــه بایــد مــا در ان نقــش ایفــا‬ ‫کنیــم و تاریــخ نیــز در مــورد نقــش مــا ســخن‬ ‫خواهــد گفــت‏‪.‬‬ ‫امــروز کشــور ایــران اســامی در معــرض‬ ‫جنگ هــای سیاســی قــرار گرفتــه و دشــمنان‬ ‫مــا نیــز بــا‏اســتفاده از جنــگ نــرم نیــروی جــوان‬ ‫ایــن مملکــت را کــه مایــه قــدرت و محــرک پیــش‬ ‫رونــده نظــام اســت‏را هــدف قــرار داده اســت‏‪.‬‬ ‫همــه تحلیــل گــران غربــی بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه تمــام توطئه هــای دشــمنان بــا‬ ‫حضــور همیشــه‏در صحنــه مــردم و جوانــان در‬ ‫دفــاع از ارزش هــا بی نتیجــه خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫نســل جــوان مــا امــروز در معــرض توطئه هــای‬ ‫شــدیدتری از جملــه توظئــه مــواد مخــدر قــرار‬ ‫گرفتــه‏اســت‪ ،‬دشــمنان مــا امــروز مــواد مخــدر را‬ ‫بــا عناویــن مختلــف عرضــه مــی کننــد تــا نیــروی‬ ‫پیــش رو و مایــع‏عظمــت و قــدرت نظــام را از‬ ‫خــط انقــاب جــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر‏‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مــواد مخــدر اســاس تعــادل‪،‬‬ ‫رشــد و توســعه جوامــع را بــر هــم می زنــد و‬ ‫منابــع‏انســانی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی را بــه هدر‬ ‫می دهــد‪ ،‬لــذا اجتماعــی کــردن مبــارزه بــا مــواد‬ ‫نحوه به روز رسانی‬ ‫رایگان ویندوز ‪ 10‬به‬ ‫ویندوز ‪11‬‬ ‫مایکروســافت وینــدوز ‪ 11‬را بــه تازگــی معرفــی‬ ‫کــرده اســت و برخــی از ویژگی هــای بــزرگ را ارائــه‬ ‫داده اســت‪ ،‬سیســتم عامل دســک تاپ جدیــد‬ ‫مایکروســافت بســیاری از تغییــرات رابــط کاربــر‪،‬‬ ‫تصاویــر زمینــه جدیــد‪ ،‬منــوی شــروع جدیــد و مــوارد‬ ‫دیگــر را معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از عناصــر بصــری وینــدوز ‪ 11‬از وینــدوز ‪10X‬‬ ‫گرفته شــده اســت‪ ،‬اکنون که مایکروســافت ویندوز‬ ‫مخــدر‏گامــی موثــر در پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی مرتبــط بــا ان اســت‏‪.‬‬ ‫پیچیدگــی مــواد مخــدر صنعتــی و ترکیبــات‬ ‫چندگانــه ان در کنــار اعتیــاد اوری ســریع‪ ،‬باعــث‬ ‫شــده تــا‏مبــارزه بــا ایــن گونــه مــواد مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫فقــر فرهنگــی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬کمبــود فضاهای فرهنگی‬ ‫و‏تفریحــی‪ ،‬عــدم اعتمــاد بــه جوانــان در کارهــا‪،‬‬ ‫ســخت کــردن شــرایط ازدواج از عواملــی هســتند‬ ‫کــه ‏باعــث گرایــش جوانــان بــه ســمت برخــی‬ ‫انحرافــات می شــود کــه در ایــن خصــوص نهادهــا‬ ‫و دســتگاه ‏های متعــددی مســئولیت دارنــد‏‪.‬‬ ‫اقدامات پلیسی برای برخورد با معظل اعتیاد و‬ ‫مواد مخدر‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‬ ‫تهدیــدی جــدی بــرای ســاختارهای فرهنگــی‪،‬‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬‏اجتماعــی و اقتصــادی اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫برخــورد جــدی بــا ســوداگران مــرگ بــا قــدرت و‬ ‫جدیــت بیشــتری در‏دســتور کار پلیــس قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫امــوزش و اگاه ســازی مهم تریــن راهــکار‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد اســت‪ ،‬لــذا در ایــن راســتا‬ ‫اگاهســازی‏اقشــار مختلــف جامعــه بــه عنــوان‬ ‫یکــی از اولویت هــای کاری پلیــس تعریــف شــده‬ ‫و کارشناســان ایــن‏فرماندهــی برگــزاری مســتمر‬ ‫کالس هــای اموزشــی در مراکــز اموزشــی‪ ،‬ادارات‬ ‫و مســاجد را در‏دســتور کار خــود قــرار داده انــد‏‪.‬‬ ‫ترویــج موادمخــدر یکــی از مهم تریــن اهــداف‬ ‫دشــمنان در بــه تباهــی کشــاندن فرزنــدان ایــران‬ ‫اســامی ‏اســت پــس الزم اســت تــا والدیــن‬ ‫بــه عنــوان مهم تریــن منبــع تامیــن عواطــف و‬ ‫اخالقیــات جوانــان‏می تواننــد بــا تربیــت و اموزش‬ ‫اســامی و منطقــی در پیشــگیری از اعتیــاد‬ ‫جوانــان‪ ،‬نقــش خــود را بــه‏بهتریــن نحــو ایفــا‬ ‫کننــد‏‪.‬‬ ‫برنامه هــای مفیــد اموزشــی‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و ســرگرمی بــا وســایل ارتبــاط جمعــی می توانــد‬ ‫در‏ایــن زمینــه نقــش موثــری داشــته باشــد‪،‬‬ ‫زیــرا برنامه هــای جــذاب و اموزنــده زمینــه ســاز‬ ‫گرایــش جوانــان‏بــه زندگــی ســالم و دوری از‬ ‫اعتیــاد خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه بــرای دور نگــه داشــتن‬ ‫جوانــان از ایــن بــای خانمــان ســوز‪ ،‬نهادهایــی‬ ‫همچــون ‏مدرســه‪ ،‬نهادهــای فرهنگــی و‬ ‫ورزشــی‪ ،‬نیروی انتظامــی و موسســه های‬ ‫مذهبــی می تواننــد‏بســیار مفیــد و ثمــر بخــش‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا اهمیــت هیــچ کــدام از ان هــا بــه‬ ‫انــدازه تاثیــر خانــواده نخواهــد‏بــود‏‪.‬‬ ‫خانــواده بــه عنــوان اساسـی ترین واحــد جامعــه‬ ‫نقــش بــه ســزایی در دور نگــه داشــتن فرزنــدان‬ ‫از مــواد ‏مخــدر دارد‪ .‬اساســی ترین نیازهــای‬ ‫جوانــان‪ ،‬تحصیل‪،‬اشــتغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬امکانــات‬ ‫ســالم تفریحــی و‏ورزشــی اســت‪ .‬بــا شــناخت‬ ‫دقیــق نیازهــا و تصمیم جدی بــرای برطرف کردن‬ ‫ایــن نیازهــا در حــد تــوان‏توســط خانواده هــا‪،‬‬ ‫جوانــان و مســئوالن می تــوان امیــد جــدی بــه‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد و درمــان‏معتــادان داشــت‏‪.‬‬ ‫علل گرایش به مواد مخدر‬ ‫اگــر بخواهیــم علــل گرایــش بــه اعتیــاد را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــم بایــد ابتــدا از خانــواده شــروع‬ ‫کنیــم‏زیــرا در برخــی از خانواده ها مســائلی وجود‬ ‫دارد کــه موجــب گرایــش فرزنــدان بــه ســوی‬ ‫مصــرف مــواد‏مخــدر می شــود و در خانــواده فــرد‬ ‫معتــاد‪ ،‬در بســیاری مواقــع کنتــرل مناســب و‬ ‫نظــارت صحیــح بــر رفتــار‏فرزنــدان وجــود نــدارد‏‪.‬‬ ‫پرداخــت پــول بیــش از حد به فرزندان و نظارت‬ ‫نداشــتن بــر مصــرف ان‪ ،‬بــی تفاوتــی و ناتوانــی‬ ‫پــدر در‏درجــه اول و ســپس مــادر‪ ،‬موجــب ازادی‬ ‫عمــل فرزنــدان و گرایــش بــه ســوی دوســتان‬ ‫نابــاب می ‏شــود‏‪.‬‬ ‫‪ 11‬را اعــام کــرده اســت‪ ،‬کاربــران منتظــر بارگیــری‬ ‫سیســتم عامــل جدیــد در رایانــه خــود هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگــر می خواهیــد وینــدوز ‪ 11‬را روی رایانــه‬ ‫خــود بارگیــری و نصــب کنیــد‪ ،‬در ایــن مطلــب‬ ‫اموزشــی مــا بــه چنــد روش برتــر بــرای ارتقــا وینــدوز‬ ‫‪ 10‬موجــود بــه وینــدوز ‪ 11‬خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ .1‬استفاده از ‪Windows Update‬‬ ‫اول‪ ،‬و بهتریــن گزینــه بــرای ارتقــا بــه وینــدوز ‪11‬‬ ‫اســتفاده از ‪ Windows Update‬اســت‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت الزم نباشــد هــر برنامــه کاربــردی ثالــث یــا‬ ‫وینــدوز ‪ updater‬را دانلــود کنیــد تــا وینــدوز ‪ ۱۰‬را بــه‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬ارتقــا دهیــد‪ ،‬برخــی از مراحــل ســاده زیــر‬ ‫را بــرای ارتقــا وینــدوز ‪ 10‬بــه وینــدوز ‪ 11‬دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .۱‬اول از همــه‪ ،‬روی دکمــه اســتارت کلیــک‬ ‫کــرده و « تنظیمــات » را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫رفتــار خشــونت امیــز والدین و وجــود درگیری و‬ ‫طــاق‪ ،‬موجــب فــرار فرزنــدان از محیــط خانواده‬ ‫اســت‪ .‬‏در ایــن خانواده هــا فرزنــد احســاس‬ ‫کمبــود محبــت و از محیــط خانــه فــرار می کنــد‬ ‫و بــا افــراد منحــرف‏اشــنا مــی شــود کــه در ایــن‬ ‫حالــت امــکان گرایــش او بــه مصــرف مــواد‬ ‫افیونــی افزایــش مــی یابــد‏‪.‬‬ ‫در ســنین جوانــی و پــس از ازدواج‪ ،‬برخــی‬ ‫عوامــل از قبیــل اختالفــات زناشــویی‪ ،‬بــد رفتــاری‬ ‫زنــان‪،‬‏ازدواج هــای اتفاقــی و تحمیلــی‪ ،‬برخــی‬ ‫مشــاغل در مــورد افــرادی کــه امادگــی الزم را‬ ‫بــرای انجــام ان‏کار ندارنــد‪ ،‬زندگــی در محله های‬ ‫فقیــر نشــین و فقــر اقتصــادی موجــب گرایــش‬ ‫فــرد بــه اعتیــاد مــی‏شــود‏‪.‬‬ ‫در خانواده هایــی کــه یکــی از والدیــن بــه مــواد‬ ‫مخــدر اعتیــاد دارد بیشــترین زیــان را فرزنــدان‬ ‫خانــواده ‏متحمــل می شــوند و دچــار مشــکالت‬ ‫روحــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬عاطفــی و کمبــود محبــت می شــوند‬ ‫و‏احســاس تنهایــی و افســردگی می کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬فرزنــدان اســتعمال مــواد مخــدر را یــاد‬ ‫‏می گیرنــد و ممکــن اســت در ســنین پاییــن بــرای‬ ‫رفــع کمبودهــای خــود بــه مــواد مخــدر روی اورنــد‏‪.‬‬ ‫اقدامات پلیس خراسان شمالی در راستای‬ ‫مبارزه با مواد مخدر‬ ‫پلیــس خراســان شــمالی از ابتــدای ســال جــاری تــا‬ ‫کنــون ‪ 556‬کیلــو و ‪ 541‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی و‏‏‪1‬‬ ‫کیلــو و ‪ 557‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی را کشــف و‬ ‫‪ 346‬نفــر قاچاقچــی و خــرده فروش را نیز‏دســتگیر‬ ‫و بــه مراجــع قضائــی معرفــی کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫در طــول ســال جــاری پلیــس خراسان شــمالی‬ ‫‪ 68‬طــرح پاکســازی نقــاط الــوده‪ 66 ،‬طــرح‬ ‫کنتــرل محورهــای مواصالتــی‪ 24 ،‬طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی‪ 71 ،‬طــرح تشــدید برخــورد بــا‬ ‫خــرده فروشــان و‏توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر‬ ‫و ‪ ...‬را بــه اجــرا گذاشــته کــه در نتیجــه انجــام‬ ‫ایــن طــرح هــا ‪ 558‬کیلــو و ‪98‬‏گــرم انــواع مــواد‬ ‫مخــدر کشــف شــده اســت‏‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .۲‬در تنظیمــات‪ ،‬روی گزینــه «& ‪Update‬‬ ‫‪ »Security‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬در صفحــه ‪ ،Update & Security‬روی‬ ‫گزینــه «‪ »Check for update‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .۴‬اگــر وینــدوز ‪ ۱۱‬بــا ســخت افزار کامپیوتــر‬ ‫شــما ســازگار باشــد‪ ،‬در بخش به روز رســانی بارگیری‬ ‫نشــان داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از ابزار ایجاد رسانه‬ ‫روش دیگــر بــرای ارتقــا وینــدوز ‪ ۱۱‬اســتفاده از ابــزار‬ ‫ایجــاد رســانه اســت‪ ،‬پــس از دریافــت ابــزار ایجــاد‬ ‫رســانه ‪ ۱۱‬مدیــا بایــد برخــی از گام هــای ســاده زیــر‬ ‫را اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .۱‬اول از همــه‪ ،‬از ایــن صفحــه وب بازدیــد‬ ‫کنیــد و ابــزار ایجــاد رســانه وینــدوز را بــرای وینــدوز ‪۱۱‬‬ ‫دانلــود کنید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪327‬‬ ‫سواالت مهم در ارتباط با‬ ‫تشخیص نفوذ به سیستم‬ ‫یکــی از دالیــل ضــرورت تشــخیص نفــوذ در سیســتم‪،‬‬ ‫نقــض سیاس ـت های امنیتــی در رایانــه یــا شــبکه می باشــد‪.‬‬ ‫مهاجمیــن از طریــق اینترنــت و اســتفاده از هویــت کاربــران‬ ‫احــراز هویــت شــده بــه سیســتمها دسترســی پیــدا مــی کننــد و‬ ‫در داخــل مناطــق امــن سیســتمهای ‪ IT‬فعالیت های غیرمجاز‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫پیشــرفت های زیــادی در حــوزه امنیــت ســایبری حاصــل‬ ‫شــده اســت بــه گونـه ای کــه اطالعــات و وقایــع رخ داده در یک‬ ‫سیســتم یــا شــبکه را جمـع اوری و تجزیــه و تحلیــل می کننــد‬ ‫صنعــت امــروزه از ایــن عملکــرد بــه عنــوان تشــخیص نفــوذ‬ ‫یــاد می کنــد‪ .‬بــه دلیــل گســترش سیســتم های رایانــه ای‪،‬‬ ‫تشــخیص نفــوذ بــه چالشــی بــزرگ تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬افزایــش ارتبــاط سیســتم ها و شــبکه های رایان ـه ای‬ ‫در شــرکت های خصوصــی و دولتــی فرصــت مناســبی را بــرای‬ ‫متجــاوزان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ )1‬سیستم تشخیص نفوذ چیست؟‬ ‫سیســتم تشــخیص نفوذ (‪ )IDS‬یک محصول ســخت افزاری‬ ‫یــا نرم افــزاری اســت کــه اطالعــات را از نقــاط مختلــف رایانــه یا‬ ‫شــبکه بــرای گرفتــن مهاجمــان جمـع اوری و بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کار در یــک سیســتم رایانـه ای یــا شــبکه به صــورت نظارت‬ ‫بــر جریــان داده هــا یــا بســته ها انجــام می گیــرد‪ IDS .‬می توانــد‬ ‫بــا جمـع اوری و بررســی اطالعــات‪ ،‬هشــدارهای داده شــده در‬ ‫خصــوص تــاش بــرای دســتیابی بــه منابــع غیرمجــاز سیســتم‬ ‫را پیــدا کــرده و بــه مراکــز مــورد نیــاز ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬چــرا ‪ IDS‬بســیار ارزشــمند اســت؟ ‪ IDS‬می توانــد بــه‬ ‫عنــوان یــک عامــل بازدارنــده عمــل کنــد و از اســیب رســاندن‬ ‫بــه سیســتم ‪ IT‬جلوگیــری کنــد‪ .‬یــک ‪ IDS‬موثــر می توانــد‬ ‫یــک مهاجــم را قبــل از وقــوع اســیب‪ ،‬شناســایی و مانــع ان‬ ‫شــود‪ .‬حتــی اگــر یــک ‪ IDS‬بــه طــور کامــل از ورود یــک مهاجــم‬ ‫جلوگیــری نکنــد می توانــد هرچــه ســریعتر نفــوذ را شناســایی‬ ‫کــرده و خســارت را کاهــش دهــد تــا هرچــه ســریع تر عمــل‬ ‫بازیابــی انجــام شــود‪ .‬دو روش بــرای تشــخیص نفــوذ وجــود‬ ‫دارد‪ :‬تشــخیص سواســتفاده و تشــخیص ناهنجــاری کــه در‬ ‫ادامــه بــه تشــخیص ناهنجــاری می پردازیــم‪.‬‬ ‫‪ )3‬سیســتم تشــخیص نفــوذ بــه روش ناهنجــاری چیســت؟‬ ‫ایــن نــوع ‪ IDS‬شــامل جســتجوی فعالیت هــای سیســتم یــا‬ ‫شــبکه اســت که از رفتار معمول یا مورد انتظار موجودیت ها‬ ‫و منابــع سیســتم ها متفــاوت اســت‪ .‬رفتــاری کــه نــه اســمی‬ ‫و نــه طبیعــی توصیــف شــود بــه عنــوان «ناهنجــار» شــناخته‬ ‫می شــود بنابرایــن‪ ،‬در فعالیتــی کــه مطابــق بــا الگــوی مــورد‬ ‫انتظــار نیســت تشــخیص ناهنجــاری بســیار حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ )4‬سیســتم تشــخیص نفــوذ بــه روش ناهنجــاری چگونــه‬ ‫کار می کنــد؟ بــه طــور معمــول سیســتم های تشــخیص نفــوذ‬ ‫ناهنجــاری از الگوریتم هــای خــود مدیریتــی نقشــه (‪)SOM‬‬ ‫اســتفاده می کننــد دراصــل داده هــای عــادی را مــدل می کننــد‬ ‫تــا بفهمنــد یــک نــوع فعالیــت خــاص در شــبکه یــا سیســتم‬ ‫رایانـه ای طبیعــی اســت یــا غیــر طبیعــی‪.‬‬ ‫‪ )5‬مضــرات سیســتم تشــخیص نفــوذ بــه روش ناهنجــاری‬ ‫چیســت؟ مــوارد اشــتباهی اعــام ورود مثبــت اغلــب اتفــاق‬ ‫می افتــد زیــرا رفتــار معمــول یــک متجــاوز می توانــد بــا رفتــار‬ ‫یــک کاربــر عــادی مجــاز همپوشــانی داشــته باشــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬ممکــن اســت سیســتم خطایــی را بــه عنــوان تهدیــد‬ ‫ســایبری نشــان دهــد درحالــی کــه یــک ورود مثبــت عــادی‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد مشکل ســاز باشــد زیــرا سیســتم‬ ‫پیشــگیری از نفــوذ کــه راه چــاره ای بــرای اینگونــه تهدیدهــا در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت می توانــد مانــع عملیــات ‪ IT‬شــود‪.‬‬ ‫‪ )6‬مزایای سیستم تشخیص نفوذ ناهنجاری چیست؟‬ ‫یــک سیســتم تشــخیص ناهنجــاری می توانــد حمــات‬ ‫ناشــناخته قبلــی را براســاس رســیدگی بــه نحــوه فعالیت هــا‬ ‫تشــخیص دهــد‪ .‬بنابرایــن هیــچ قانــون از پیــش تعییــن‬ ‫شــده ای بــرای تشــخیص نفــوذ وجــود نــدارد‪ .‬یــک سیســتم‬ ‫تشــخیص ناهنجــاری می توانــد تهدیــد را قبــل از در اختیــار‬ ‫گرفتــن سیســتم و شــبکه شناســایی کنــد کــه دفــاع مهمــی در‬ ‫مرحلــه ‪ .۲‬زمانــی کــه دانلــود شــده‪ ،‬ابــزار ایجــاد‬ ‫رســانه را بــر روی سیســتم خــود اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .۳‬در صفحــه اول‪ ،‬گزینــه «ارتقــا ایــن‬ ‫کامپیوتــر» را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .4‬اکنــون‪ ،‬منتظــر بمانیــد تــا ابــزار ‪Media‬‬ ‫‪ Creation‬بــرای ارتقــا موجــود اســکن شــود‪ ،‬اگــر‬ ‫ویندوز ‪ 11‬در دســترس و کامال ًســازگار با رایانه شــما‬ ‫باشــد‪ ،‬گزینــه بارگیــری و نصــب وینــدوز ‪ 11‬را دریافت‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارتقا از طریق فایل ایزو‬ ‫ایــن روش نیــاز بــه نصــب دســتی دارد‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو ایــن کار پیچیــده خواهــد بــود در ایــن‬ ‫روش الزم اســت کــه ‪ ۱۱‬فایــل ایــزو ‪ ۱۱‬را دانلود‬ ‫کنیــد تــا ان هــا را روی کامپیوتــر دســک تــاپ‬ ‫یــا لپ تاپ تــان نصــب کنیــد‪ .‬پــس از انتشــار‬ ‫می توانیــد فایلهــای ‪ ISO‬وینــدوز ‪ 11‬را از وب‬ ‫ســایت رســمی مایکروســافت بگیریــد‪ ،‬پــس‬ ‫از بارگیــری فایل هــای ‪ ،ISO‬بایــد فایــل‬ ‫تصویــر ‪ ISO‬را روی درایــو ‪ USB‬یــا ‪DVD‬‬ ‫فلــش کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬لطفــا ً توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫بــا ایــن کار تمــام اطالعــات ذخیــره شــده در‬ ‫سیســتم شــما پــاک می شــود‪ ،‬بنابرایــن مطمئــن‬ ‫شــوید کــه مهم تریــن فایل هــای خــود را قبــل از‬ ‫فرمت تــان ذخیــره کنیــد‪ ،‬پــس از انجــام ایــن کار‪،‬‬ ‫بایــد راهنمــای گام بــه گام بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫شــده در نحــوه بارگیــری و نصــب وینــدوز ‪ 11‬را‬ ‫دنبــال کنیــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همیشــه توصیــه می شــود‬ ‫فایــل اصلــی ‪ Windows 11 ISO‬را از وب ســایت‬ ‫‪ Microsoft‬خریــداری کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ازادسازی مهران‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 01‬جوالی ‪ 20 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 327‬صفحه‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ‪01-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مهنازمهدی زاده‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫توانمند بلوچ‬ ‫دختران‬ ‫زنان و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پیشینه شهرستان کالله‪:‬‬ ‫شهرســتان کالله در فاصله ‪ 136‬کیلومتری از مرکز اســتان‬ ‫گلســتان قــرار دارد‪ .‬کاللــه از شــمال بــه شهرســتان مــراوه‬ ‫تپه‪ ،‬از جنوب به شهرســتان مینودشــت ‪،‬از شــرق به اســتان‬ ‫خراســان و از غــرب نیــز بــه شهرســتان گنبــد کاووس محــدود‬ ‫مــی باشــد‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان ‪ 1752/43‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 120‬هــزار نفــر را در دو بخــش‬ ‫مرکــزی و پیشــکمر جــای داده اســت‪ .‬ترکیــب جمعیتــی ایــن‬ ‫شهرســتان را اقــوام فارس‪،‬ترکمن‪،‬کاشمری‪،‬خراســانی‪،‬‬ ‫سیســتانی‪،‬بلوچ و کــرد تشــکیل مــی دهنــد کــه بــا اتحــاد و‬ ‫همبســتگی کامــل در کنــار یکدیگــر زندگــی و بــرای ابادانــی‬ ‫ایــن مــرز و بــوم تــاش مــی کننــد‪.‬از جملــه مراکــز گردشــگری‬ ‫طبیعــی و اثــار تاریخــی ایــن شهرســتان چشــمه زاو‪،‬اق‬ ‫ســو‪،‬زیارتگاه خالد بن ســنان(خالد نبی) و مزار باســتانی ان‬ ‫و زیارتــگاه امــام زاده عبداللــه و چهــار کارگاه کاوش باســتانی‬ ‫در دیــوار تاریخــی گــرگان بــه نــام هــای قــره دیــب‪،‬کارگاه‬ ‫یاســاقلق‪،‬کارگاه قــره یســرو کارگاه گوگجــه اســت‪.‬‬ ‫از بازارهــای هفتگــی کاللــه ایــن شهرســتان مــی تــوان بــه‬ ‫یکشــنبه بــازار شهرســتان کالله‪،‬ســه شــنبه بــازار تمرقــره‬ ‫قــوزی مرکــز دهســتان تمــران و در مســیر زیارتــگاه‬ ‫خالــد نبــی و چهارشــنبه بــازار شــهر فراغــی نــام بــرد‪.‬‬ ‫وجــود اثــار بکــر و بــی نظیــر گردشــگری شهرســتان کاللــه را‬ ‫بــه یکــی از مهمتریــن قطــب هــای گردشــگری اســتان تبدیل‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫اطالعات روســتای گچی ســوباال روســتای هدف گردشــگری‬ ‫شهرستان کالله»‬ ‫‪ - 1‬وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی عشــایرین‬ ‫ترکمن در حدود ‪ 022‬سال قیل در‬ ‫ایــن مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن‬ ‫بــا خانه هــای چوبــی االچیــق ( اق‬ ‫اوی و قــره اوی ) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتا بیشــتر‬ ‫روایتــی دو گونــه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬با توجه به اینکه در این منطقه‬ ‫کوهســتانی دامداران اکثرا متمایل‬ ‫بــه نگهــداری بــز داشــتند چــون‬ ‫همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز‬ ‫در منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال‬ ‫مــی باشــد بــه همیــن خاطــر بدلیــل‬ ‫وجــود اب کافــی و نگهــداری بــز نــام‬ ‫گچــی ســو نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 0‬بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا‬‫نــام روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪:‬اهالی روســتای گچــی ســو بــاال از‬ ‫حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده‪:‬‬ ‫صنایــع دســتی رایج‪:‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی بافی‪،‬گلیــم‬ ‫بافی‪،‬لباس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمد مالی منســوخ شــده‪:‬‬ ‫نخ ریسی از پشم گوسفند و رنگ کاری طبیعی نخ مورد نیاز‬ ‫قالــی بافــی از پوســت انــار و دیگــر گیاهان وحشــی و طبیعی‬ ‫و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی بــا تهیــه و پــاک‬ ‫ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از‬ ‫انهــا ‪ ،‬چــارق دوزی‪:‬دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان‬ ‫از پوســت گوســفند بصــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد اب‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫مواد الزم برای تهیه اب دوغ خیار‬ ‫اب دوغ خیار‬ ‫ماســت پرچــرب ‪ ۲۰۰‬گــرم ‪/‬دوغ نعنــا و پونــه نیــم لیتــر‪ /‬خامــه صبحانــه‬ ‫‪/‬دو قاشــق غذاخــوری خیــار ‪ /‬دو عددکشــمش‪ ۱۰۰ /‬گــرم گــردو (خــرد‬ ‫شــده)‪ ۱۰۰/‬گرمســبزی معطــر (نعنــاع و پونــه خشــک)‪/‬دو قاشــق‬ ‫غذاخــوری گل محمــدی خشــک ‪/‬بــه مقــدار الزمــاب بــه مقــدار الزم‬ ‫مرحله اول‬ ‫اب دوغ خیــار یــک مدلســوپ ســرد تابســتانی اســت کــه خــوردن ان در روزهــای‬ ‫گــرم حســابی می چســبد‪ .‬بــرای تهیــه یــک ابــدوغ خیــار خوشــمزه ابتــدا بایــد مــواد‬ ‫اولیــه ان را امــاده کنیــد‪ .‬دو عــدد خیــار را بــا پوســت یــا بــدون پوســت بــه دلخــواه‬ ‫بــه صــورت نگینــی خــرد کنیــد‪ .‬ســپس ســبزی و گــردو را خــرد کنیــد و ســایر مــواد‬ ‫را در ظرف هــای مخصــوص بریزیــد‪ .‬یــک کاســه بــزرگ بــرای ســرو ابــدوغ خیــار‬ ‫انتخــاب کنیــد و دســت بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫بــرای شــروع ابتــدا ماســت ســون پرچــرب را کامــا هــم بزنیــد تــا یکدســت شــود‪.‬‬ ‫در صــورت تمایــل دو قاشــق غذاخــوری خامــه صبحانــه بــه ان اضافــه کنیــد؛ اضافــه‬ ‫کــردن خامــه اجبــاری نیســت امــا طعــم اب دوغ خیارتــان را منحصــر بــه فــرد خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ســپس اب را بــه ماســت اضافــه کنیــد و ارام هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫گــردو را خــرد کنیــد و همــراه کشــمش‪ ،‬نمــک و فلفــل بــه دوغ اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫(می توانیــد بــه جــای ماســت از دوغ هــای امــاده طعــم دار یــا کفیــر هــم اســتفاده‬ ‫کنیــد امــا ترکیــب ماســت‪ ،‬خامــه و دوغ طعــم بهتــری بــه ابــدوغ خیــار شــما‬ ‫خواهــد داد‪).‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫خیار را نگینی خرد کنید و همراه سبزی و گل محمدی به بقیه مواد اضافه کنید‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫در اخــر یــک لیــوان دوغ نعنــا و پونــه بــه مخلــوط داخــل ظــرف اضافــه کنیــد و‬ ‫هــم بزنیــد تــا مــواد کامــا بــا هــم مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫اضافــه کــردن ســبزی خــوردن تــازه و خــرد شــده بــه ایــن غــذا ان را خوشــمزه تــر‬ ‫می کنــد‪ .‬می توانیــد بــه اب دوغ خیــار بــه انتخــاب خودتــان پیــاز یــا پیازچــه و یــخ‬ ‫هــم اضافــه کنیــد تــا در روزهــای گــرم تابســتانی روحتــان را جــا دهــد‪ .‬در ضمــن اگــر‬ ‫دوســت داشــته باشــید می توانیــد در اخــر دو قاشــق غذاخــوری عــرق کاکوتــی به اب‬ ‫دوغ خیارتــان اضافــه کنیــد کــه خــواص بســیاری داشــته و باعــث جــذب بهتــر غــذا و‬ ‫جلوگیــری از دل پیچــه بعــد از غــذا می شــود‪.‬نوش جــان!‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫یکــی ازغذاهــا کــه درســت کــردن ان خیلــی بســتگی بــه فصــل و اب و هــوا دارد اب‬ ‫دوغ خیــار اســت کــه غیــر ایرانی هــا ان را ســوپ ســرد ایرانــی بــا ســبزیجات معطــر‬ ‫می نامنــد‪ .‬اب دوغ خیــار بــه عنــوان یــک غــذای محبــوب در فصــل گرمــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫ســالم ترین غذاهــا اســت کــه می توانــد فیبــر‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد معدنــی مــورد‬ ‫نیــاز شــما را تامیــن کنــد‪ .‬نعنــاع و ریحــان در ان ضــد نفــخ و ضــد ســوزش معــده‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫پولک دوزی‬ ‫دختران پر افتخار بلوچ‏‬ ‫اشنایی با تعدادی از زنان و‬ ‫ِ‬ ‫«زیبــا عزیزی»برتریــن زن روســتایی ایــران و چهارمیــن‬ ‫زن روســتایی جهــان از دیــار بلوچســتان‪ ،‬روســتای‬ ‫ـال اجتماعــی و معلــم در‬ ‫(عزیزابــا ‏د قصرقنــد) یــک فعـ ِ‬ ‫شــهر خــود اســت‪ .‬او بــا خودبــاوری و شــناخت فرهنــگ‬ ‫وهنــر غنــی خــود نــام‏ایــران را بلنــد اوازه کرد‪.‬مــروج هنــر‬ ‫سوزن دوزیســت و اشــتغالزایی را بــرای همشــهریان‬ ‫خــود ایجــاد کــرده اســت‪.‬او ســنت‏شــکنی‏نکــرد بلکــه‬ ‫بــا احتــرام بــه ســنتها و و اییــن خــود قدم هــای بــزرگ‬ ‫برداشت‪.‬‏«ســاره بــاور» از نیکشــهر‪ ،‬شــهری بســیار مهجــور بــا شــناخت و خودبــاوری‬ ‫پــا بــه اجتمــاع بزرگتــر گذاشــت‪.‬در تهــران بــه تحصیــل و تدریــس پرداخــت و در انتهــا‬ ‫بــه نیکشــهر بازگشــت تــا از نزدیــک الگــوی زنــان و دختــران دیــار خــود باشــد‪.‬‏«خانم‬ ‫معلــم بلوچــی» در روســتای گواتامــک شهرســتان خــاش بــا پخــش یــک ویدئــو از‬ ‫وضــع اســفناک یــک مدرســه ا ‏ز روســتایش در فضــای مجــازی مســئولین را مجبــور‬ ‫بــه ســاخت مدرســه ایی جدیــد در روســتایش نمــود‪.‬او ثابــت کــرد کــه‏معلمیــن‬ ‫بومــی بــا درایــت و دلســوزی و بیشــتر می تواننــد بــه هــم نــوع خودکمــک کنــد‪.‬‬ ‫زن پــر افتخــار بلــوچ‪ ،‬اولیــن زن بخشــدار اســتان سیســتان و‬ ‫‏«حمیــرا ریگی»یــک ِ‬ ‫بلوچســتان و در حــال حاضــر بعنــوان ســفیر ایــران دربرونئــی معتقــد اســت‪ :‬هنــر‬ ‫دســتان زنــان و دختــران ســرزمینش همچــون الماســی درخشــان در بیــن دیگــر‬ ‫صنایــع جهــان اســت‪.‬‏تمامی ایــن زنــان بــا پوشــیدن لباســهای ســوزن دوزی شــده‬ ‫بــا دســتان هنرمنــد و توانمنــد خــود بــا افتخــار عــاوه بــر زنــده نگهداشــتن ایــن هنــر‬ ‫واصالتــش چشــم هــر بیننــده ای را مجــذوب دســتان توانمندشــان می کننــد تــا جایــی‬ ‫ـیدن‬ ‫کــه هــر زنــی کهبــه دیارشــان ســفر کنــد بــا اشــتیاق و بــا افتخــار طالــب پوشـ ِ‬ ‫ان لبــاس اســت‪.‬‏‏«مهتاب نــوروزی» در قاس ـم اباد بمپــور مشــهورترین ســوزن دوز‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬اثــارش در جهــان زبــا نــزد اســت و در ایــران نیــز‏درمجموعــه ســعد ابــاد‬ ‫نگهــداری می شــود‪ .‬پریــوار دوزی‪ ،‬ســیاه دوزی‪ ،‬اینــه دوزی‪ ،‬ســکه دوزی و رودوزی‬ ‫از اثــار مانــدگار‏او بــر روی پارچه هــا و طرح هایــی قــرار گرفتــه کــه ارزش انهــا را‬ ‫صدهــا برابــر کــرده اســت‪.‬‏همچنین شــاهد نقــش برجســته هایی از زنــان بلــوچ در‬ ‫ـان چابهــار هســتیم کــه در زنــده‏نگهداشــتن ایــن هنــر‬ ‫روســتای ســپیدار از توابــع پـ ِ‬ ‫تمــام تــاش بســیاری کرده اند‪.‬‏«ســاره امیــری» زن ایرانــی بلــوچ کــه وزیــر علــوم‬ ‫پیشــرفته در کشــور امــارات اســت او در ســال ‪ 2015‬جــز ‪ 50‬دانشــمند‏شــناخته شــد‪.‬‬ ‫زاده ی نیــک شــهر‪ ،‬منطقــه چابهاراســت‪ .‬خودبــاوری و اعتمــاد بنفســش او را بــه‬ ‫فکــر فتــح مریــخ نیــز ســوق‏داده اســت‪.‬‏‏«دکتر ســیما رئیســی» دیگــر دختــر پرافتخــار‬ ‫ـتن‏حــس‬ ‫بلــوچ از خطـه ی سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬چابهــار اســت و بــا وجــود نداشـ ِ‬ ‫ت ســر نهــادن پله های ســت کــه نــه تنهــا‬ ‫ـال پشـ ِ‬ ‫بینایــی از هــر دو چشــم هــر روز درحـ ِ‬ ‫خــودش بلکــه تمامــی زنــان ایــران‏را بــا خــود همــراه می کنــد‪ .‬بســیاری از عزیــزان کــم‬ ‫ـران‬ ‫تــوان جســمی بازیابــی نیــروی دوبــاره خــود را مدیــون او می ‏دانند‪.‬دختــران و پسـ ِ‬ ‫بلوچــی بازمانــده از تحصیلــی کــه بــا حضــور در کنــار او بــه فکــر فتــح قله هایــی از‬ ‫جنــس علــم و‏هنرنــد‏‪.‬‬ ‫او یــک خیــر و فعــال اجتماعیســت و کارافریــن‪ :‬ایرانشــهر‪ ،‬مرکــز بلوچســتان اســت‬ ‫ـان بلــوچ ایرانشــهر» بــا قــدرت و بــا اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬نخســتین خانــه فرهنــگ‬ ‫«زنـ ِ‬ ‫زنــان‏بلــوچ را بــا هــدف احتــرام و تجــاری ســازی صنایــع دســتی منطقـه ی خــود پایــه‬ ‫گــذاری کردنــد‏‪ .‬شمشــوک و زبیــده بــا صدایشــان اوازهــای ســنتی را ســینه بــه ســینه‬ ‫حفــظ کردنــد‪ .‬و چــه بــی شــمار زنــان و دخترانــی کــه نــام‏بلــوچ و بلوچســتان و ایــران‬ ‫بــر دســتان شــانه های توانمندشــان بلنــد اوازه گردیــده اســت‏‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه چالشــهای پیــش روی حرکتهــای خودجــوش ایــن زنــان و دختــران‬ ‫پرافتخــار‪ :‬نــا گفتــه نمانــد کــه مشــکالت اقتصــادی و فقــر فرهنگــی در بعضــی از‬ ‫خانوداه هــا باعــث شــده اســت زنــان و دختــران عالرغــم‏خودبــاوری و خواســته هــای‬ ‫حق شــان‪ ،‬بــا جملــه چالش هایــی روبــرو شــوند از جملــه چالشــها‏‪:‬‏‪ -‬ناشــناخته‬ ‫بــه ِ‬ ‫ـدن حــق و حقــوق اصلــی زنــان بلــوچ بــرای بعضــی از مــردان و مســئولین ذیربــط‬ ‫مانـ ِ‬ ‫و خانواده هــای خطـه ی بلوچســتان ؛ کــم توجهــی بعضــی از خانواده هــا و مســئولین‬ ‫بــه کارهــای ارزشــمند زنــان بلــوچ ؛ ســوء برداشــت از ایین هــا و ســنتها در ارتبــاط بــا‬ ‫زنــان و دختــران بلــوچ توســط بعضــی از خانواده هایشــان‏؛ نداشــتن بیمــه درمانــی‬ ‫بــرای بعضــی از هنرمندانــی کــه در حــال زنده نگهداشــتن هنــر واالی دیــار خــود‬ ‫ت اشــتغال زایی‬ ‫هســتند؛ تخصیــص نــدادن بوجه کافــی بــرای افــراد کارافریــن جه ـ ِ‬ ‫بیشــتر زنــان و دختــران ؛ بــی توجهــی بــه پاییــن بــودن ســرانه ســواد زنــان و دختــران‬ ‫بلــوچ؛ تبــض جنســیتی کــه بســیار مشــهود اســت‏‪.. .‬‏‪.‬‬ ‫نتیجــه گیــری‪ :‬زنــان و دختــران بلــوچ باید باور داشــته باشــند که برداشــتن قدمهایی‬ ‫رو بــه جلــو اگرچــه کوچــک امــا جهانــی بــزرگ را به‏انها نشــان خواهــد داد‬ ‫و این میّســر نیســت مگر با شــناخت درســت پیشــینه ی تاریخی و فرهنگی و‬ ‫خودباوری‪ ،‬اعتماد به نفس و اســتقالل‏فکری و اقتصادی‪ .‬ناگفته نماند که‬ ‫بــا تمــام ایــن اوصــاف دیگــر افــراد جامعــه از خانــواده گرفتــه تــا مســئولین بایــد‬ ‫بــه حــق‏و حقــوق ایــن زنــان و دختــران احترام گذاشــته و مســیر را برایشــان باز‬ ‫بگذارنــد‪ .‬تــا هــم خــود و هــم جامعه شــان همچــون‏زنــان پــر افتخــار‪ ،‬در ایــران‬ ‫و جهان بدرخشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬‏تشــویق و ترغیــب و اســتقبال از طرح هــا و ایده هــای زنانبــه پــاس احتــرام‬ ‫گذاشــتن بــه حــق و حقــوق انــان‏ ؛ کشــف اســتعدادهای نهفتــه از ســوی‬ ‫مســئولین ذیربــط بــرای ورود زنــان و دختــران بلــوچ بیشــتر در عرصه هــای‬ ‫‏اجتماعــی ‏؛‏ خریــد صنایــع بومــی جهــت تجــاری ســازی و حمایــت اقتصــادی و‬ ‫معنوعــی از انان؛‏ حمایــت از صنایــع کوچــک ؛‏‏ بکارگیــری افــراد بومــی (زنــان‬ ‫و دختــران) در ادارات شــهر و روســتاهای مربوطه؛‏ بیمــه کــردن زنانــی کــه در‬ ‫عرصه هــای فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و اجتماعــی حضــور فعــال دارند‪.‬‏‏ ؛بکارگیــری‬ ‫زنــان موفــق و پــر افتخــار بلــوچ در ادارات دولتــی و خصوصــی بــرای اســتفاده‬ ‫از تجربیاتشــان‬ ‫کالله شهر عجایب گلستان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد نبی(ع)یکــی از‬ ‫انبیــا الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری‬ ‫از روســتا‬ ‫‪ -2‬چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 2220‬ســاله کهــن‬ ‫بنــام اورس اغــاچ بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫‪ -3‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر‬ ‫و مرکــز استان‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال در شــرق اســتان‬ ‫و درمیــان تپــه ماهــور هــای خالــد نبــی و در فاصلــه ‪55‬‬ ‫کیلومتری از شهرســتان کالله و ‪185‬کیلومتری مرکز اســتان‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫پولــک دوزی یکــی از صنایــع دســتی و رودوزی هــای ســنتی ایــران مــی‬ ‫باشــد‪ .‬کــه عبــارت اســت از نصــب پولــک هــای طالیــی و گاه طــای‬ ‫خالــص بــر روی پارچــه ابریشــمی یــا پنبــه ای کــه گاهــی نیــز ممکــن‬ ‫اســت همــراه بــا گلــدوزی‪ ،‬منجــوق‪ ،‬ســرمه‪ ،‬ملیلــه‪ ،‬ابریشــم و ســنگ‬ ‫مراویــد صــورت گیــرد ‪.‬‬ ‫تعریف پولک دوزی و تاریخچه ان‬ ‫در لغــت نامــه دهخــدا‪ ،‬پولــک دوزی عمــل دوختــن پولــک و از ان‬ ‫صــورت هــا و اشــکال بــراوردن جامــه هــا و پــرده هــا و گســتردنی هــا‬ ‫چــون ســوزنی و روســینی و غیــره معنــی شــده اســت‪.‬در گذشــته‪ ،‬پولــک‬ ‫از جنــس طــا‪ ،‬نقــره یــا برنجــی بــا شــکل هایــی دایــره ماننــد‪ ،‬بــرگ‪ ،‬گل‪،‬‬ ‫ســتاره‪ ،‬هاللــی‪ ،‬اشــکی و غیــره بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر پولــک هــا از جنــس پالســتیک رنگــی یــا الیــاژی بــه‬ ‫اشــکال هندســی‪ ،‬برگــی‪ ،‬گلــی‪ ،‬گل ‪ 4‬پــر یــا ‪ 5‬پــر‪ ،‬ســتاره ای‪ ،‬ترنجــی‪،‬‬ ‫شمســه ای‪ ،‬اســلیمی‪ ،‬فلســی‪ ،‬هاللــی‪ ،‬گــوش ماهــی‪ ،‬صدفــی‪ ،‬دایــره‬ ‫ای ســاده و مضــرس‪ ،‬گــوش خرگــوش‪ ،‬لــوزی‪ ،‬شــش ضلعــی منظــم‪ ،‬بــا‬ ‫دایــره بــزرگ و کوچــک‪ ،‬دایرهــای زمینــه زرکــی‪ ،‬قالبــی‪ ،‬مرغــی‪ ،‬بیضــی‪،‬‬ ‫مثلثــی‪ ،‬عقربــه ای صــاف و مضــرس‪ ،‬اشــکی کــه دارای پوشــش شــفافی‬ ‫از یــک مــاده رنگیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫دوخت ساده‬ ‫دوخت برجسته‬ ‫بــرای ایــن نــوع دوخــت از دو روش اســتفاده مــی کننــد‪:‬در زیــر قســمت‬ ‫مــورد نظــر را بــا الیــه ای از پنبــه یــا پشــم شیشــیه و یــا چیــزی ماننــد ان‬ ‫برجســته کــرده و ســپس بــه هماننــد شــیوه دوخــت ســاده بــه پولــک دوزی‬ ‫مــی پردازنــد‪.‬در ابتــدا تعــدادی منجــوق یــا ملیلــه را بــا ســوزن بــه مقــدار‬ ‫مناســب گرفتــه‪ ،‬ســپس پولــک و بعــد منجــوق را بــه ان اضافــه و در اخــر‬ ‫ســوزن را از پولــک و منجــوق و ملیلــه هــای قبــل از پولــک رد مــی کننــد‬ ‫دوخت ایستاده‬ ‫دوخــت بــه شــیوه ای انجــام مــی شــود کــه پولــک از پهلــو ‪ ،‬یــه صــورت‬ ‫مــورب بایســتد‪ .‬از ایــن شــیوه بــرای دوخــت گل هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای ایــن دوخــت ‪ ،‬ســوزن را از پارچــه بیــرون اورده ‪ ،‬پولــک و منجــوق‬ ‫بــه تعــداد دلخــواه ( یــک پولــک یــا یــک منجــوق و یــا ایــن کــه یــک در‬ ‫میــان پولــک و منجــوق تــا چهــار عــدد ) در طــول بخیــه دوختــه شــده قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬ایــن پولــک هــا و منجــوق هــا بــه انــدازه تقریبــی پولــک و‬ ‫منجــوق هــای هــر بخیــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫وسایل و ابزار موردنیاز پولک دوزی‬ ‫الیــه چسب‪/‬ســورن مخصــوص منجوق‪/‬نــخ همرنــگ پارچــه و انــواع‬ ‫منجوق‪/‬پولک‪/‬ملیله‪/‬مرواریــد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!