روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 326 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 326

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 326

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 326

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 9 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /30‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /19‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪326‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)8‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫وســایل الکتریکــی‪ ،‬می توانــد یکــی از کارهایــی باشــد‬ ‫کــه بــه شــدت درامــدزا باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــز هماننــد خیلــی دیگــر از مشــاغل بــرای‬ ‫شــروع نیــاز بــه ســرمایه ی اولیــه نــدارد و شــاید تنهــا‬ ‫ســرمایه اولیـه ی مــورد نیــاز ان خریــد یک جعبــه ابزار‬ ‫کامــل باشــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬خیاطی و طراحی لباس‬ ‫پوشــاک و خــوراک‪ ،‬دو اصــل از نیازهــای مــردم‬ ‫هســتند کــه هیچــگاه بازارشــان کســاد نخواهــد شــد‬ ‫و همیشــه متقاضیــان بســیاری دارنــد‪ .‬در بــاب غــذا‬ ‫صحبــت کردیــم و گفتیــم کــه تاســیس یــک تهیــه‬ ‫غــذای خانگــی ‪ ،‬مــی توانــد بــه کل زندگــی شــما رو‬ ‫متحــول کنــد ‪ ،‬امــا برویــم ســراغ پوشــاک‪.‬‬ ‫سواالتی که ممکن است برای شما پیش بیاید‪:‬‬ ‫ایــا کســب و کار خانگــی نیــاز بــه ســرمایه اولیــه‬ ‫دارد؟‬ ‫بیــش از شــصت درصــد کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫نیــاز بــه هیــچ ســرمایه ای ندارنــد‪ .‬در چهــل درصــد‬ ‫باقــی مانــده‪ ،‬بایــد گفــت کــه بیــش از بیســت درصــد‬ ‫انهــا‪ ،‬بــه ســرمایه ای بیــن پنــج تــا ده میلیــون نیــاز‬ ‫دارنــد و باقــی شــغل ها نیــز بســته بــه بزرگــی و یــا‬ ‫کوچکــی فعالیتــی کــه دارنــد بــه ســرمایه هایــی بیــن‬ ‫ده تــا صــد میلیــون نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫درامد کسب و کارهای خانگی چه قدر است؟‬ ‫ایــن بخــش از کار در منــزل‪ ،‬بیشــترین انگیــزه را بــه‬ ‫افــرادی خواهــد داد کــه می خواهنــد یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــند‪ .‬بــا کارمنــد بــودن در یــک‬ ‫مجموعــه‪ ،‬شــما یــک درامــد ثابــت داریــد و هیــچ‬ ‫گاه فرصــت رشــد نخواهیــد داشــت‪ .‬امــا وقتــی کــه‬ ‫کار در منــزل را بــرای درامدزایــی انتخــاب می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد تــا بــی نهایــت درامدزایــی کنیــد ‪.‬‬ ‫مزایای کسب و کار خانگی چیست؟‬ ‫برنامــه ریــزی انعطــاف پذیــری‪ -‬محیــط کاری‬ ‫دلخــواه‪ -‬لبــاس هــای راحــت‪ -‬صفــر بــودن‬ ‫هزینه هــای حمــل و نقــل‪ -‬کنــار خانــواده بــودن و‬ ‫فرصــت رشــد نامحــدود داریــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫بی خبری از برخی‬ ‫ترفندهای جالب اینستاگرام‬ ‫‪3‬‬ ‫موج پنجم‬ ‫کرونا‬ ‫نزدیک تر‬ ‫از همیشه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :325‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را‬ ‫داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه‬ ‫از نقطـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یک کارافرین در کســب‬ ‫و کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک‬ ‫تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه‬ ‫همــه روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر‬ ‫کارمــون برویــم و بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت‬ ‫بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هر‬ ‫چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن بودنــد که با شکســتن‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و کارهــای بســیار پــول‬ ‫ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی‬ ‫همــان افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو‬ ‫شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثل بقیــه همه روزه صبــح زود‬ ‫بــه محــل کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه‬ ‫شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی بیشــتر‬ ‫از بقیــه کارمندهــا و کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو‬ ‫تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یــک ســوددهی ایــده ال در‬ ‫کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه برای نخســتین بــار‪ ،‬بلکه به جامع ترین‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار‬ ‫خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای‬ ‫شــما ارائــه دهیــم و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪،‬‬ ‫مزایــا و معایــب کســب و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات‬ ‫جامعــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬ساخت جواهرات و صنایع دستی‬ ‫اگــر تنهــا کلمــه ی جواهــرات و صنایــع دســتی رو‬ ‫در اینترنــت ســرچ کنیــد و یــا ســری بــه صفحــات‬ ‫شــبکه های مجــازی بزنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه یکــی از‬ ‫پر طرفدارترین کســب و کارهای خانگی‪ ،‬شــغل های‬ ‫مربــوط بــه صنایــع دســتی هســتند‪ .‬ایرانی هــا مــردم‬ ‫هنــر پســندی هســتند‪ .‬صنایــع دســتی همیشــه‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫همه رشته ها فدای اکادمی فوتبال‬ ‫زینــت دهنــده ی منــازل بــوده و جواهــرات هــم‬ ‫کهمــورد عالقــه همــه ی خانــم هاســت‪.‬‬ ‫امــا ســوالی کــه مطــرح می باشــد ایــن اســت کــه‬ ‫بــا وجــود برند هــای مطــرح و معتبــر صنایــع دســتی‬ ‫و برندهــای جواهــر ســازی‪ ،‬ایــا کار کســانی کــه در‬ ‫خانــه مشــغول بــه درســت کــردن جواهــرات و صنایع‬ ‫دســتی هســتند رو خواهــد خریــد؟ پاســخ واضــح‬ ‫اســت‪ .‬صــد در صــد‪ .‬چــرا ؟‬ ‫به دو دلیل اساسی‪:‬‬ ‫دلیــل اول‪ :‬قیمــت تمــام شــده ی ســاخت صنایــع‬ ‫دســتی و جواهــرات در منــزل‪ ،‬بــه شــدت پاییــن تــر‬ ‫از بــازار اســت و ایــن باعــث مــی شــود کــه قیمــت‬ ‫محصــول تولیــد شــده در کســب و کار خانگــی بــه‬ ‫شــدت کاهــش پیــدا کنــد و ایــن موجــب اســتقبال‬ ‫مــردم از محصــوالت تولیــد شــده در کســب و کار‬ ‫خانگــی می شــود ‪.‬‬ ‫دلیــل دوم‪ :‬ایــن کــه مــی توانــد بســیار مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار گیــرد طرح هــا و خالقیت هایــی‬ ‫اســت کــه یــک طــراح خانگــی مــی توانــد روی‬ ‫جواهــرات داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اکثــر برندهــای مطــرح دنیــا بــه ایــن دلیــل کــه ســاز‬ ‫و کار ســختی بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد و یــا‬ ‫طرح هــای جدیــد دارنــد‪ ،‬ایــن فرصــت بــرای شــاغلین‬ ‫در منــزل را ایجــاد کرده اندکــه بــا تکیــه بر توانایی های‬ ‫درونــی خودشــان‪ ،‬بــه ســراغ طــرح هــای جدیــد بروند‬ ‫و در ایــن حــوزه بســیار موفــق باشــند‪.‬‬ ‫‪ .3‬خدمات تعمیر وسایل الکتریکی‬ ‫تمــام زندگــی مــا را وســایل الکتریکــی احاطــه کــرده‬ ‫انــد‪ .‬در هــر خانــه ای کــه برویــد‪ ،‬بیــش از نیمــی از‬ ‫وســایل منزل‪ ،‬وســایل الکتریکی هســتند‪ .‬از این رو‬ ‫امــکان خــراب شــدن هــر کــدام از وســایل هــم بــه‬ ‫شــدت وجــود دارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی موجــب‬ ‫شــده کــه مــردم کمتــر بــه ســمت خریــد وســایل‬ ‫جدیــد روی بیاورنــد و تــا جــای ممکــن تعمیــر وســایل‬ ‫منــزل را در اولویــت قــرار می دهنــد‪ .‬پــس تعمیــر‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سومین جشنواره ملی فعاالن‬ ‫دفاع مقدس و مقاومت‬ ‫نبود حمایت عامل بازگشت‬ ‫بهبودیافتگان از اعتیاد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت نه گفتن‏‬ ‫مواد مخدر توطئه دشمن علیه‬ ‫جوانان ایران اسالمی‬ ‫شهر شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫از دکتر بهشتی تا دکتر رئیسی ؛‬ ‫از قانون اساسی تا سند تحول قوه قضائیه‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‬ ‫شــهید مظلــوم ایــت اللــه دکتــر بهشــتی از ســال ‪ 1340‬بــا دعــوت امــام خمینــی(ره) به‬ ‫تشکیل نیرو در شهر قم جهت مبارزه با طاغوت به نهضت انقالب اسالمی پیوست ‪.‬‬ ‫ایشــان پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی فعالیــت هــای عملــی ‪ ،‬اجتماعــی ‪،‬‬ ‫سیاســی چــون ‪:‬‬ ‫تحصیــل در دانشــگاه و بــه مــوازات ان در حــوزه علمیــه ‪ ،‬فراگیــری زبــان انگلیســی‬ ‫و المانــی ‪ ،‬عضویــت در شــورای انقــاب اســامی ایــران ‪ ،‬حضــور و فعالیــت در‬ ‫اعتصاب هــا ‪ ،‬را هپیمایی هــا ‪ ،‬نوشــتن اعالمیه هــا ‪ ،‬جبهه گیری هــا و برخوردهــا ‪،‬‬ ‫صاحب نظــر ‪ ،‬قطــب ارشــاد ‪ ،‬مرجــع و تصمیم گیرنــده کارهــای انقالبــی و اداره مرکــز‬ ‫اســامی هامبــورگ المــان را داشــتند ‪.‬‬ ‫شــهید بهشــتی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی نیــز بــه تــاش خــود ادامــه داده‬ ‫و بــا حضــور موثــر در ‪:‬‬ ‫شــورای انقــاب اســامی و ســعی بســیار جهــت جلوگیــری از انحــراف ایــن شــورا‬ ‫توســط غــرب زده هــا ‪ ،‬مدیریــت مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ‪ ،‬تنظیــم قانــون‬ ‫اساســی جمهــوری اســامی خصوصــا ً تــاش بــرای گنجانــدن اصــل والیــت فقیــه ‪،‬‬ ‫تــاش پیگیــر بــرای پایــه ریــزی یــک دســتگاه قضائــی اســامی ‪ ،‬ســعی بســیار جهــت‬ ‫امــوزش علــوم دینــی و تربیتــی بــا ســبک جدیــد بــا تاســیس مدرســه علمیــه حقانــی‬ ‫و دبیرســتان دیــن و دانــش ‪ ،‬نظــارت بــر هیئــت هــای موتلفــه اســامی از ســوی‬ ‫امــام خمینــی(ره) ‪ ،‬همــکاری در ایجــاد تشــکلی بــه نــام جامعــه روحانیــت مبــارز‬ ‫تهــران ‪ ،‬تشــکیل و مدیریــت حــزب جمهــوری اســامی و ریاســت دیــوان عالــی کشــور‬ ‫؛ در تاریــخ معاصــر ایــران بــه عنــوان یکــی از موثرتریــن رهبــران تشــکیل گام دوم‬ ‫تمــدن ســازی اســامی کــه همــان تشــکیل نظــام اســامی باشــد ‪ ،‬مانــدگار شــد ‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) درباره دکتر بهشتی فرمودند ‪:‬‬ ‫« بهشــتی مظلــوم زیســت و مظلــوم مُــرد و خــار چشــم دشــمنان بــود » (صحیفــه‬ ‫امــام‪ ،‬ج‪ ،15‬ص ‪)3‬‬ ‫در دوره دو ساله و اندی اخیر ریاست قوه قضائیه در گام دوم انقالب و در مرحله‬ ‫تشــکیل دولــت اســامی ( دولــت بــه شــکل عــام) ‪ ،‬نیازمنــد تحــول اساســی در ایــن‬ ‫قــوه بــرای تحقــق گام ســوم از مراحــل پنجگانــه تمــدن نویــن اســامی مــی باشــیم ‪.‬‬ ‫️ ایــت اللــه دکتــر رئیســی همچــون اســتاد و پیشکســوت خــود ایــت اللــه دکتــر‬ ‫بهشــتی درصــدد کمــک بــه اعتــای انقــاب اســامی بــا تهیــه ســند تحول قــوه قضائیه‬ ‫و جلــب نظــر رهبــر معظــم انقــاب ‪ ،‬پــس از دریافــت حکــم ریاســت ان قــوه ‪ ،‬تــاش‬ ‫بســیار جهــت اجــرای ان نمــود کــه بنابــر نظرســنجی پایــان ســال ‪ ، 1399‬مــردم بــا‬ ‫اقدامــات انقالبــی و شــجاعانه دســتگاه قضــا بــه مدیریــت ایشــان ‪ ،‬بیشــترین رضایت‬ ‫منــدی را در بیــن دیگــر دســتگاه هــای دولتــی و حکومتــی از ایــن قــوه داشــتند ‪.‬‬ ‫️ در دیــدار رئیــس و کارکنــان ایــن قــوه بــا مقــام معظــم رهبــری بــه مناســبت روز قــوه‬ ‫قضائیــه ‪ ،‬حضــرت اقــا بــه ایــن امــر اشــاره نمودنــد و فرمودنــد ‪:‬‬ ‫ایــن مســیر بایــد بــا شــدت و حتــی پرشــتاب تر ادامــه یابــد و ســند خــوب‪ ،‬متقــن ‪،‬‬ ‫عملیاتــی ‪ ،‬غیرنمایشــی ‪ ،‬غیرشــعاری و زمان بنــدی شــده تحــول در دســتگاه قضــا ‪،‬‬ ‫همچنــان مــاک حرکــت تحولــی باشــد‪.‬‬ ‫حــال کــه ایــت اللــه دکتــر رئیســی منتخــب مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ســیزدهم مــی باشــد ‪ ،‬انشــاالله همانطــور کــه قــول داده بودنــد بــا تشــکیل دولــت‬ ‫جــوان مومــن انقالبــی و گمــاردن مدیرانــی جهــادی از هئیــت دولــت تــا ســطح پاییــن‬ ‫قــوه مجریــه بــه مبــارزه شــبانه روزی بــا تبعیــض و فســاد و رانــت بپردازنــد و بــا اجــرای‬ ‫صحیــح قانــون اساســی ‪ ،‬عــزت نظــام و مــردم حفــظ ‪ ،‬عدالــت بیشــتر اجــرا و گام‬ ‫ســوم تمــدن اســامی کــه همــان تشــکیل دولــت اســامی و زمینــه ســازی ظهــور‬ ‫اســت در ایــن دولــت محقــق گــردد ‪.‬‬ ‫️ایــن بیــان مقــام معظــم رهبــری کــه بــرای ریاســت قــوه قضاییــه بیــان فرمودنــد بــرای‬ ‫ریاســت قــوه مجریــه نیــز تحقــق یابــد کــه ‪:‬‬ ‫الزم اســت خــدا قــوّت عــرض کنیــم بــه جنــاب اقــای رئیســی‪.‬‬ ‫حرکــت ایشــان در قــوه ی قضائیــه مصــداق همــان چیــزی بــود کــه مــا همیشــه تکــرار‬ ‫میکنیــم ؛ یعنــی حرکــت جهــادی ‪ ،‬جــدی ‪ ،‬شــبانه روزی ‪ ،‬پرتــاش ‪ ،‬پرانگیــزه‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 8‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,420,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 1 0,731,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 105,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 108,110,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪58,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬تیر‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪326‬‬ ‫ساعت هوشمند سالمت‬ ‫ما را تضمین می کند؟‬ ‫در ســال های اخیر ســاعت های هوشــمند و دستبندهای‬ ‫ســامتی از فعالیت هــای ســاده مثــل شــمارش قدم هــا پــا‬ ‫را فراتــر گذاشــته اند و می تواننــد تعــداد ضربــان قلــب را‬ ‫اندازه گیــری کــرده و در صــورت لــزوم هشــدار بدهنــد‪.‬‬ ‫بحــث در مــورد ســاعت های هوشــمندی کــه ســامتی‬ ‫مــا را بررســی می کننــد بحثــی جــدی اســت‪ .‬اخیــرا ًبــرای‬ ‫تولیــد انبــوه ایــن ســاعت ها تالش هــای زیــادی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت و بحــث در مــورد تــول منطــق ســامت‬ ‫و پایــش ان در ایــن بــاره جدی تــر شــده اســت‪ .‬البتــه‬ ‫هنــوز شــواهد قطعــی در مــورد صحــت و کارایــی ان هــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬اگرچــه در یــک مطالعــه کــه بــا حمایــت‬ ‫اپــل در ســال ‪ ۲۰۱۹‬منتشــر شــد مشــخص شــد کــه‬ ‫ان هــا ممکــن اســت در تشــخیص برخــی از ریتم هــای‬ ‫غیــر طبیعــی قلــب‪ ،‬بــه ویــژه در افــراد مســن کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬تعــداد زیــادی از مطالعــات در ایــن زمینــه در حــال‬ ‫انجــام اســت‪ ،‬از جملــه مطالعاتــی کــه بــه ارزیابــی ایــن‬ ‫مســئله می پردازند که ایا یک ســاعت هوشــمند واقعا ً‬ ‫می توانــد بــه نجــات جــان افــراد کمــک کنــد؟‬ ‫اکثــر ایــن ســاعت ها بــه فنــاوری «ای ســی جــی»‬ ‫یــا فنــاوری «ثبــت ضربانــش قلــب» مجهــز هســتند‪.‬‬ ‫ایــن فنــاوری بــرای تشــخیص فیبریالســیون دهلیــزی‪،‬‬ ‫رایج تریــن ریتــم قلــب نامنظــم‪ ،‬کــه حــدود شــش میلیــون‬ ‫امریکایــی بــه ان دچــار شــده اند طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــاالت متحــده‪ ،‬ریتــم نامنظــم قلبــی باعــث حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار مــرگ در ســال و حــدود ‪ ۴۵۰‬بســتری در ســال‬ ‫می شــود و بســیاری از افــراد از وجــود ایــن اختــال در بــدن‬ ‫خــود خبــر ندارنــد‪.‬‬ ‫ساعت ها قابل اطمینان هستند؟‬ ‫ماننــد بســیاری از فناوری هــای جدیــد کــه مــواردی را در‬ ‫بــدن کشــف می کنــد کــه پزشــکان هنــوز بــه طــور کامــل‬ ‫ان هــا را درک نمی کننــد‪ ،‬ایــن دســتگاه ها ممکــن اســت‬ ‫در مــورد ضربــان قلــب نامنظــم بــه کاربــر هشــدار دهند‪،‬‬ ‫امــا همــه بی نظمی هــا خطرنــاک نیســتند‪ .‬درســت مثــل‬ ‫میکروســکوپ ها کــه اختراعشــان باعــث شــد انبوهــی‬ ‫ارگانیســم کوچــک را ببینیــم بــدون اینکــه بدانیــم چــه‬ ‫هســتند و ایــا خطرناک انــد یــا خیــر‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‬ ‫ایــن دســتگاه ها انبوهــی بی نظمــی در ریتــم را نشــان‬ ‫می دهنــد کــه پزشــکان ایــده ای دربــارۀ مفیــد یــا مضــر‬ ‫بــودن ان هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫برخــی متخصصــان توصیــه می کننــد ایــن دســتگاه ها‬ ‫فقــط بــرای کســانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه بیمــاری‬ ‫دارنــد‪ ،‬اســتفاده از ایــن دســتگاه ها را بــرای افــراد ســالم‬ ‫توصیــه نمی کننــد چراکــه افــراد را دچــار وســواس های‬ ‫سرســام اور دربــارۀ سالمتیشــان می کنــد‪ .‬انجمــن قلــب‬ ‫امریــکا تاییــد می کنــد کــه مانیتورهــای ســاعت هوشــمند‬ ‫می تواننــد بــرای بعضــی از افــراد مفیــد و حتــی نجــات‬ ‫دهنــده باشــند‪ .‬حتــی الکتروکاردیوگــرام در مطــب پزشــک‬ ‫بــه طــور معمــول بــرای همــه توصیــه نمی شــود‪ .‬گــروه‬ ‫ویــژه خدمــات پیشــگیرانه ایــاالت متحــده‪ ،‬گروهــی از‬ ‫متخصصــان کــه در مــورد ازمایشــات غربالگــری مشــاوره‬ ‫می دهنــد‪ ،‬می گویــد کــه شــواهد کافــی بــرای اثبــات موثــر‬ ‫بــودن فنــاوری «ای ســی جــی» وجــود نــدارد و می توانــد‬ ‫هزینــه و نگرانــی بــی دلیل بــرای افراد ایجاد کند‪ .‬پزشــکان‬ ‫نگــران هســتند کــه هرچــه تعــداد بیشــتری از مــردم از این‬ ‫دســتگاه ها اســتفاده کننــد ممکــن اســت ضربان هــای‬ ‫نامنظــم قلبــی را ببیننــد کــه لزومــا ً خطرنــاک نیســت و‬ ‫بــه همیــن خاطــر بــا ســیلی از درخواس ـت ها بــرای انجــام‬ ‫ازمایش هــا و تســت های غیــر ضــروری مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫ابراز نگرانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالی از شیوع ویروس‬ ‫دلتا کرونا ‪ ،‬دکتر افشین دلشاد‬ ‫معاون دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالیاز شیوع ویروس‬ ‫دلتا کرونا ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫خطر بیخ گوش مردم خراسان شمالی‬ ‫موج پنجم کرونا نزدیک تر از همیشه‬ ‫از ابتــدای هفتــه جــاری تعــداد شهرســتان های‬ ‫نارنجــی از خراســان شــمالی بــه چهــار شهرســتان‬ ‫رســید و چهــار شهرســتان دیگــر از نظــر رنگ بندی‬ ‫بــه صــورت زرد هســتند‪.‬‬ ‫افــزوده شــدن شهرســتان مانــه و ســملقان از‬ ‫شــنبه هفتــه جــاری بــه تعــداد شهرســتان های‬ ‫نارنجــی زنــگ خطــری بــرای افزایــش شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫ابراز نگرانی علوم پزشکی خراسان شمالی‬ ‫از شیوع ویروس دلتا کرونا‬ ‫دکتــر افشــین دلشــاد معــاون دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی از شــیوع ویروس دلتا‬ ‫کرونــا ابــراز نگرانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متاســفانه در حــال حاضــر تعــداد‬ ‫زیــادی از افــراد جامعــه نســبت بــه ایــن گونــه از‬ ‫ویــروس ایمنــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دلتــا کرونــا بــا ســویه هــای‬ ‫کرونــای انگلیســی و یوهــان متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬حتــی واکســن هــای موجــود نیــز در‬ ‫مقابــل دلتــا کرونــا کــم اثــر اســت‪.‬‬ ‫دلشــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬نکتــه دیگــری کــه‬ ‫بیشــتر نگرانــی هــا را افزایــش مــی دهــد‪ ،‬رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم اســت و‬ ‫رفتــار تعــدادی از مــردم بــه گونــه ای اســت که کرونا‬ ‫را فرامــوش کرده انــد و گویــا کرونــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر رونــد شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان رو بــه کاهــش اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متاســفانه تعــدادی از افــراد مشــکوک بــه‬ ‫کرونــا نیــز در جامعــه وجــود دارنــد کــه حاضــر بــه‬ ‫انجام تســت نیســتند و یکی از علل ان‪ ،‬کاهش‬ ‫یافتــن تــرس از بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا انجــام‬ ‫واکسیناســیون در اســتان نیــز ادامــه داد‪ :‬میــزان‬ ‫واکسیناســیون انجــام شــده در اســتان در گــروه‬ ‫ســنی مشــخص شــده حــدود ‪ ۷۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫به صدا درامدن زنگ خطر موج پنجم کرونا در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی نیــز در گفــت و گــو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬گفــت‪ :‬امــار ابتــا و بســتری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫شــرایط باثباتــی را در اســتان گذرانــده اســت و‬ ‫روزانــه تعــداد مــوارد جدیــد بســتری بــه ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما ان ســیر نزولی که بعد از پیک‬ ‫چهارم مورد نظر دانشــگاه علوم پزشــکی بوده‬ ‫هنــوز اتفــاق نیفتــاده اســت و عوامل مختلفی‬ ‫همچــون عــادی انــگاری موجــب شــده تا بــه ان‬ ‫نرسیم‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه شــیوع دوبــاره ویــروس کرونا‬ ‫در اســتان هــای جنوبــی کشــور ادامــه داد‪ :‬شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس دوباره در ســطح کشــور افزایش یافته‬ ‫اســت و بقیــه اســتان هــا را تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫اســت و اگــر اســتان مــا نیــز بــا همیــن شــیب حرکــت‬ ‫کنــد بــه طــور حتــم شــاهد افزایــش شــیوع و شــروع‬ ‫پیــک چهــارم خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬اگــر پروتــکل هــای بهداشــتی را‬ ‫جــدی نگیریــم بــه طــور حتــم دوبــاره پیــک پنجــم‬ ‫عزیــزان مــا را داغــدار خواهــد کــرد چراکــه هنــوز‬ ‫بــرای کرونــا درمــان قطعــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۷۵‬درصد است‬ ‫طاهــر رســتمی رئیــس کمیتــه نظــارت و ارزیابــی‬ ‫ســتاد کرونــای خراســان شــمالی نیــز در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایســنا‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر میــزان‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در ایــن‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۷۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در پــارک هــای اســتان‬ ‫شــاهد عــادی انــگاری از ســوی مــردم بــوده ایــم‬ ‫بــه همیــن دلیــل نظارت هــای جــدی تــر در انجــا‬ ‫انجــام خواهــد شــد و افرادی که دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد بــه ان هــا تذکــر‬ ‫داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رستمی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر برای جلوگیری‬ ‫از شــیوع پیک پنجم کرونا در اســتان قرار بر این‬ ‫اســت تــا محدودیت هایــی انجــام شــود بــه عنوان‬ ‫مثــال اتوبــوس و مســافرانی کــه از اســتان های‬ ‫جنوبــی وارد اســتان می شــود مــورد نظارت هــا‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫رعایت دستورالعمل بهداشتی تنها راه‬ ‫پیشگیری از ابتال به دلتا کرونا‬ ‫پســندیده کارشــناس بیمــاری هــای واگیــر‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫همچنیــن در گفــت و گــو بــا ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫ســویه های قبلــی ویــروس کرونــا بــا نــام الفــا و بتا‬ ‫نــام گــذاری شــده بــود و ویــروس کرونــای هنــدی‬ ‫بــا نــام دلتــا نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه دلتــا ویــروس نســبت بــه‬ ‫ســایر گونه هــای ویــروس کرونــا هچــون یوهــان و‬ ‫انگلیســی جهــش یافتــه تــر و خطرنــاک تر اســت‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬قــدرت انتقــال گونــه یوهــان ویــروس‬ ‫کرونــا بــه ازای هــر یــک بیمــار دو تــا پنــج نفــر و در‬ ‫گونــه انگلیســی بــه ازای هــر فــرد بیمــار تــا هشــت‬ ‫نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا در گونــه دلتــا‪ ،‬هــر فــرد بیمــار‬ ‫مــی توانــد ویــروس کرونــا را بــه هشــت تــا ‪ ۱۲‬نفــر‬ ‫منتقــل و ان هــا را بیمــار کنــد و قــدرت ســرایت‬ ‫پذیــری ان ســه برابــر اســت‪.‬‬ ‫پســندیده ادامــه داد‪ :‬عالئمــی کــه در ویــروس‬ ‫دلتــا مشــاهده مــی شــود شــدیدتر و قــدرت مــرگ‬ ‫و میــر ان نســبت بــه گونه هــای انگلیســی و‬ ‫یوهــان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این ســوال ایا افرادی که واکســن‬ ‫را دریافــت کــرده انــد بازهــم در خطــر ابتــای بــه ایــن‬ ‫ویــروس قــرار دارنــد و یــا خیــر؟ تاکیدکــرد‪ :‬تا زمانیکه‬ ‫‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد جامعــه واکســن را دریافــت نکــرده‬ ‫باشــند‪ ،‬از نظــر مــا ایمنــی ایجــاد نشــده و حتــی ایــن‬ ‫افراد نباید ماسـک ها را کنار بگذارند و در تجمعات‬ ‫شــرکت کنند‪.‬‬ ‫مســئول بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر هیــچ واکســنی به صــورت ‪ ۱۰۰‬درصــد قدرت‬ ‫ایمنــی را در افــراد ایجــاد نمــی کنــد مگــر اینکــه ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد جامعــه واکســن را دریافــت کــرده باشــند و‬ ‫از ســوی دیگــر در تعــدادی از افــراد بــا وجــود اینکــه‬ ‫واکســن کرونا را دریافت کرده اند مشــاهده شــده‬ ‫کــه بــه علــت ســهل انــگاری دوبــاره بعــد از گذشــت‬ ‫دو تــا ســه هفتــه بعــد از تزریــق بــه کرونــا مبتــا‬ ‫شــده انــد و از انجایــی کــه انتــی بــادی و انتــی ژن‬ ‫بــا یکدیگــر در بــدن انهــا وارد شــده حــال ایــن افــراد‬ ‫نیــز بدتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال نیــز کــه تعــدادی‬ ‫از افــراد کــه بــه تازگــی از ابتــا بــه کرونــا بهبــود‬ ‫یافتــه انــد تصــور مــی کننــد بدنهایشــان نســبت‬ ‫بــه ایــن ویــروس ایمــن شــده و دیگــر بــه کرونــا‬ ‫مبتــا نمــی شــوند و یــا حداقــل دو ســه ماهــی از‬ ‫ابتــا بــه ایــن ویــروس در امــان هســتند‪ ،‬ایــا انهــا‬ ‫نیــز در معــرض خطــر دلتــا کرونــا هســتند؟ گفت‪:‬‬ ‫امــکان ابتــای ایــن افــراد نیــز بــه دلتــا ویــروس‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫پســندیده تاکیدکــرد‪ :‬مهمتریــن راه جلوگیــری از‬ ‫ابتــا بــه دلتــا ویروس(کرونــای هنــدی) جلوگیــری‬ ‫از حضــور در تجمعــات و دورهمــی هــا‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اینکــه دلتــا ویــروس بیشــتر‬ ‫کــدام افــراد را درگیــر مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬گونــه‬ ‫یوهان بیشــتر افراد مســن‪ ،‬گونه انگلیســی افراد‬ ‫مســن و جوانــان امــا گونــه دلتا‪ ،‬کــودکان‪ ،‬جوانان‬ ‫و میانســاالن را درگیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫پســندیده ادامــه داد‪ :‬در حقیقــت گونــه دلتــا‬ ‫بســیار جهــش یافتــه و همــه گروه هــای ســنی را‬ ‫درگیــر مــی کند‪/.‬ایســنا‬ ‫ل است‬ ‫عامل اصلی خسارت به لوازم برقی مردم سرقت کاب ‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت که موثرترین عامل وارد شدن خسارت به لوازم الکتریکی منازل‪ ،‬سرقت کابل های برق است‪.‬‬ ‫علی اکبــر نصیــری روز سه شــنبه در نشســت خبــری بــا خــودداری از اعــام تعــداد و میــزان ایــن ســرقت ها گفــت کــه قطعــی برنامه ریــزی شــده بــرق بــرای مدیریــت مصــرف تاثیــر زیــادی در بــروز ایــن‬ ‫خســارت ها نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود تاثیــر کــم قطعــی بــرق در وارد شــدن خســارت بــه لــوازم برقــی منــازل‪ ،‬ســال گذشــته از مجمــوع ‪ ۲۲۸‬پرونــده تشــکیل شــده بــرای پرداخــت خســارت نوســان بــرق در گلســتان بــه‬ ‫‪ ۱۶‬مــورد یــک میلیــارد و ‪ ۲۶۰‬میلیــون ریــال پرداخــت گردیــد و بررســی بقیــه پرونده هــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان بیشترین سرقت کابل های برق استان مربوط به کالله و گرگان است‪.‬‬ ‫اشتباهاتی که تلفن هوشمند شما را اهسته اهسته نابود می کند‬ ‫حــاال تلفــن هوشــمند بــه یــک وســیله گران قیمــت و لوکــس‬ ‫تبدیــل شــده‪ ،‬نگهــداری از ان اندکــی جدی تــر به نظر می رســد‪.‬‬ ‫تلفن هــای هوشــمند بــا وجــود همــه پیشــرفت هایی کــه در چنــد ســال اخیــر داشــته اند‬ ‫هنــوز هــم محصوالتــی شــکننده و اســیب پذیر هســتند کــه اســتفاده نادرســت از ان هــا عمــر‬ ‫مفیدشــان را کاهش می دهد‪ .‬از ان جایی که اســتهالک تلفن های هوشــمند پس از مدتی از‬ ‫اغــاز کارشــان باالتــر هــم مـی رود پــس بهتــر اســت کــه بــا دقت بیشــتری از تلفن هوشــمند خود‬ ‫نگهــداری کنیــد‪ .‬به ویــژه اگــر محصولــی پاییـن رده خریــداری کرده ایــد کــه قیمــت قابــل توجهــی‬ ‫هــم نداشــته‪ ،‬مراقبــت شــما از تلفــن هوشــمندتان اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نحــوه نگهــداری شــما از تلفــن هوشــمندتان اهمیــت بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫نرم افزارهای بی فایده یا بد افزار را نصب نکنید‬ ‫یکــی از بزرگتریــن دشــمنی هایی کــه می توانیــد بــا تلفــن هوشــمند خــود داشــته باشــید‪،‬‬ ‫نصــب نــرم افزارهایــی اســت کــه نــه تنهــا هیــچ کاربــردی ندارنــد بلکــه اندکــی شــبیه بــه بــد‬ ‫افزارهایی به نظر می رســند که در نهایت عملکرد تلفن هوشــمند شــما را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬اپلیکیشـن هایی کــه امــار دانلــود پایینــی دارنــد‪ ،‬توســط تیم هــای برنامه نویســی‬ ‫شناخته شــده ســاخته نشــده اند و عملکــرد خوبــی بــه نمایــش نمی گذارنــد از جملــه نــرم‬ ‫افزارهــای بی فایــده و بــد افزارهایــی هســتند کــه بایــد از روی تلفــن هوشــمندتان پــاک‬ ‫کنیــد و یــا از ابتــدا هــم بــه ســراغ نصــب ان هــا نرویــد‪ .‬ایــن اپلیکیشـن های الــوده بــه مــرور‬ ‫عملکــرد تلفــن هوشــمند شــما را ضعیــف می کننــد‪.‬‬ ‫تلفن هوشمند را از صبح تا شب درون شارژ رها نکنید‬ ‫بســیاری از کاربــران عــادت دارنــد پــس از یــک روز ســخت و دشــوار کاری تلفــن هوشــمند خــود را‬ ‫بــه شــارژر متصــل کننــد و بــه خوابــی شــیرین برونــد‪ .‬اگرچــه ایــن تصمیــم اســان و بــدون دردســر‬ ‫بــه نظــر می رســد امــا حقیقــت ان اســت کــه چنیــن کاری بــه معنــای واقعــی کلمــه باطــری تلفــن‬ ‫هوشــمند شــما را نابــود می کنــد‪ .‬متصل بــودن طوالنی مــدت تلفــن هوشــمند بــه شــارژر باعــث‬ ‫جریــان بیــش از حــد الکتریســیته در تلفــن هوشــمند می شــود و عملکــرد ســخت افــزار ان را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه واردکــردن انــرژی بیــش از حــد مــورد نیــاز بــه‬ ‫تلفــن هوشــمند باعــث گرم شــدن بیــش از حــد ان می شــود و فشــار شــدیدی بــه قطعــات وارد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مانع گرم شدن بیش از حد تلفن هوشمند شوید‬ ‫اگــر بــا تلفــن هوشــمند خــود بــازی کنیــد یــا همزمــان از چنــد نــرم افــزار اســتفاده کنیــد احتمــاال‬ ‫متوجــه می شــوید کــه دمــای ان افزایــش پیــدا می کنــد امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت‪ .‬گرم شــدن‬ ‫تلفــن هوشــمند حیــن اســتفاده از نــرم افزارهــای گوناگــون و بازی هــای ســنگین کامــا طبیعــی‬ ‫اســت و نیــازی نیســت کــه نگــران ان باشــید‪ .‬نگرانــی اصلــی از جایــی اغــاز می شــود کــه تلفــن‬ ‫هوشــمند خــود را در برابــر گرمــا قــرار می دهیــد‪ .‬اســتفاده از تلفــن هوشــمند زیــر مســتقیم‬ ‫نــور خورشــید‪ ،‬قــراردادن ان در کنــار محصــوالت گرم کننــده (بخــاری‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬مایکرویــوو)‬ ‫و رهاکــردن ان در محیط هــای گــرم می توانــد اســیب های جــدی بــه باطــری تلفــن هوشــمند‬ ‫شــما وارد کــرده و حتــی قطعــات ان را دچــار مشــکالت جــدی کنــد‪ .‬دیــده شــده کــه تلفن هــای‬ ‫هوشــمند زیــر گرمــا و نــور مســتقیم از شــدت داغ شــدن بــرای دقایقــی خامــوش شــده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکل هواشناســی گلســتان از ورود ســامانه ناپایدار کوتاه به اســتان خبرداد و گفت‪ :‬دمای هوا در گلســتان‬ ‫طــی روزهــای اینــده کاهــش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهارکــرد‪ :‬براســاس نقشــه هــای هواشناســی جــو اســتان غالبــا ًپایــدار اســت‪ .‬بنابرایــن امــروز‬ ‫اســمان صــاف و هــوای گــرم پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬از ســاعات عصــر و شــب در برخــی نقــاط شــاهد وزش بــاد نســبتا ًشــدید و‬ ‫پدیــده گــرد و خــاک در ســطح اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫گلستان اخر‬ ‫هفته کمی‬ ‫خنک می شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪326‬‬ ‫بی خبری از برخی‬ ‫ترفندهای جالب‬ ‫اینستاگرام‬ ‫مجموعه ورزشی استادیوم تختی شهرستان‬ ‫گنبدکاووس از طریق مزایده به صورت بلند مدت به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شده تا اکادمی فوتبال در‬ ‫گنبدکاووس راه اندازی شود اما این شروع شاید به‬ ‫قیمت تمام شدن انگیزه ورزشکاران رشته های فعال‬ ‫دیگر در مجموعه شود‪.‬‬ ‫اینســتاگرام یکــی از محبوب تریــن شــبکه های اجتماعــی در‬ ‫سراســر جهــان اســت کــه کاربــران بســیاری در ایــران دارد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــه نظــر می رســد ایــن شــبکه اجتماعــی امکانــات‬ ‫خیلــی ویــژه ای بــرای کاربرانــش تــدارک ندیــده امــا واقعیــت‬ ‫متفــاوت است‪.‬شــبکه های اجتماعــی اعتبــار و اهمیــت‬ ‫بســیار ویــژه ای در زندگــی روزمــره مــردم پیــدا کرده انــد و ایــن‬ ‫اهمیــت بــه مــرور زمــان بیشــتر از قبــل شــده اســت‪.‬‬ ‫استفاده از فونت های گوناگون در بخش بیوگرافی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫بی خانمانی ورزشکاران گنبدی‬ ‫همه رشته ها فدای اکادمی فوتبال‬ ‫راه انــدازی اکادمــی فوتبــال در مجموعــه‬ ‫ورزشــی اســتادیوم تختــی گنبــدکاووس در حالــی‬ ‫انجــام شــده کــه هیئــت هــای ورزشــی فعــال‬ ‫و ورزشــکاران ان از بــی زمینــی بــرای تمریــن‬ ‫ناراضــی هســتند‪.‬‬ ‫مجموعــه ورزشــی اســتادیوم تختــی شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس از طریــق مزایــده بــه صــورت بلنــد‬ ‫مــدت بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده تــا‬ ‫اکادمــی فوتبــال در گنبدکاووس راه اندازی شــود‬ ‫امــا ایــن شــروع شــاید بــه قیمــت تمــام شــدن‬ ‫انگیــزه ورزشــکاران رشــته های فعــال دیگــر در‬ ‫مجموعــه شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــنیده ها حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫مــدت زمــان واگــذاری ایــن مجموعــه بــه بخــش‬ ‫خصوصــی معلــوم نیســت‪ .‬یکــی از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫می گویــد و عــده ای از ‪ ۲۰‬ســال و ‪ ۲۵‬ســال حــرف‬ ‫می زننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در حالــی در دیــدار‬ ‫اســفند مــاه ســال گذشــته خــود با صــادق درودگر‬ ‫ســرمایه گــذار اکادمــی بیــن المللــی فوتبــال در‬ ‫گنبــدکاووس گفتــه اســت کــه «ســرمایه گــذاری‬ ‫در حــوزه ورزش زمینــه نشــاط اجتماعــی را فراهم‬ ‫مــی اورد و مــا از ســرمایه گــذاران ایــن حــوزه‬ ‫حمایــت می کنیــم و هرگونــه همکاری با ســرمایه‬ ‫گــذاران ورزشــی در اســتان انجــام مــی شــود» امــا‬ ‫اگــر وی در محــل تمرینــات دوومیدانــی کاران‬ ‫گنبــدی و ســایر رشــته ها حاضــر شــود ان وقــت‬ ‫متوجــه می شــود حمایــت از بخــش خصوصــی‬ ‫نبایــد بــه قیمــت از بیــن رفتــن رشــته های دیگــر و‬ ‫نوجوانــان و جوانــان بــا انگیــزه شــود‪.‬‬ ‫تابلو اکادمی بین المللی فوتبال در شهرستان‬ ‫گنبــد کاووس توســط صــادق درودگــر بــر ســر در‬ ‫اســتادیوم تختــی نصــب شــد و قــرارداد اکادمــی‬ ‫بــا حضــور برزمینــی مدیــر کل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاال ورزشــکاران گنبــدی کــه در ایــن مجموعــه‬ ‫ســالیان ســال فعالیــت می کردنــد در حــال بســتن‬ ‫کولــه بــار خــود بالتکلیــف و بــدون انگیــزه هســتند‪.‬‬ ‫ورزشــکاران فعــال در اســتادیوم تختــی همگــی‬ ‫از شــرایط بــه وجــود امــده ناراضــی هســتند و‬ ‫نمی داننــد بــرای پیگیــری ادامــه تمرینــات خــود‬ ‫بایــد چــه کننــد‪.‬‬ ‫استادیوم تختی نباید در انحصار یک رشته‬ ‫ورزشی باشد‬ ‫اداره ورزش و جوانــان ایــن شهرســتان زمیــن‬ ‫مجموعــه ورزشــی ازادی گنبــدکاووس را بــه انهــا‬ ‫پیشــنهاد داده اســت این در حالی اســت که این‬ ‫زمیــن نــه تنهــا امنیــت مناســب را بــرای تمرینــات‬ ‫بــه خصــوص بانــوان نــدارد بلکــه هزینه هــای‬ ‫رفــت و امــد هــم در طــول مــاه بــرای ورزشــکاران‬ ‫گــران تمــام می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت دوومیدانــی گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫بــه هیئت هــای مســتقر در اســتادیوم تختــی‬ ‫دســتور داده شــده اســت کــه تخلیــه و بــه‬ ‫اســتادیوم ازادی نقــل مــکان کننــد‪.‬‬ ‫منصــور اق بــا بیــان اینکــه قدمــت حضــور‬ ‫دوومیدانــی در ایــن اســتادیوم بــه بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫ســال می رســد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬نبایــد ایــن اســتادیوم‬ ‫در انحصــار یــک رشــته ورزشــی و تنهــا فوتبــال‬ ‫باشــد و ســابقه حضــور ســایر رشــته های ورزشــی‬ ‫نادیــده گرفتــه شــود و ورزشــکاران ایــن رشــته‬ ‫قربانــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتادیوم ازادی فاقــد زیــر‬ ‫ســاخت ها و امکانــات ضــروری بــرای رشــته‬ ‫دوومیدانــی اســت‪ ،‬زمیــن چمــن ان مصنوعــی و‬ ‫قابلیــت پرتاب هــا نــدارد و چالــه و دورخیــز پــرش‬ ‫ان هــم بــدون تختــه پــرش و ماســه نــرم اســت‪.‬‬ ‫اسم اکادمی فوتبال برای مسئولین برد‬ ‫تبلیغاتی بیشتری دارد‬ ‫رئیــس هیئــت تیرانــدازی بــا کمان گنبــد کاووس‬ ‫هــم بــا بیــان اینکــه اســم اکادمــی فوتبــال بــرای‬ ‫مســئولین جهــت تبلیغــات بــرد بیشــتری دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اســتادیومی کــه ورزشــکاران زیــادی در‬ ‫ان فعالیــت می کردنــد بــه قیمــت از بیــن رفتــن‬ ‫انگیــزه ورزشــکاران و بــه صــورت مفــت بــه بخــش‬ ‫خصوصــی واگــذار شــد‪.‬‬ ‫محمــد بهرامــن ادامــه داد‪ :‬بــه هــزار ســختی و بــا‬ ‫مشــکالت بســیار زیــادی زمیــن چمــن تیرانــدازی‬ ‫بــا کمــان را در اینجــا بــا هزینــه زیــادی امــاده‬ ‫کردیــم و حــاال بایــد ایــن مــکان را تخلیــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا صحبت هــای بســیار زیــادی‬ ‫کــه بــا مســئولین داشــته و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫تهیــه مثــل ایــن زمیــن بــرای مــا ســخت اســت‬ ‫موافقت هایــی بــرای مــا انجــام شــده اســت کــه‬ ‫فعــا ًباشــیم امــا چیــزی مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫بهرامــن افــزود‪ :‬نمــی دانــم اســم پهلــوان تختــی‬ ‫چــه مشــکلی داشــت کــه اکادمــی را بــه نــام‬ ‫دیگــری تغییــر دادنــد و اســم اســتادیومی کــه‬ ‫همــه گنبدی هــا بــا ان خاطــره دارنــد را بــه نــام‬ ‫اکادمــی شــخصی یــک نفــر عــوض کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن اکادمــی چــه اتفاقــی‬ ‫می خواهــد بــرای فوتبــال گنبد بیفتد؟ مــا االن در‬ ‫فوتبال کجا هســتیم؟ قرار نیســت برای رســیدن‬ ‫بــه یــک موفقیــت ورزشــکاران رشــته های دیگــر را‬ ‫از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫استادیوم تختی را به دالیل نامعلوم متروکه‬ ‫اعالم کردند‬ ‫رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز هــم بــا بیــان‬ ‫اینکــه گویــا مســئولین اســتانی از ایــن اکادمــی‬ ‫فوتبــال حمایــت می کننــد‪ ،‬بــه خبرنــگار مهــر‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مــکان بیــش از ‪ ۴۰‬ســال اســت که در‬ ‫اختیــار تنیــس روی میــز بــوده و االن بایــد مــکان‬ ‫را تخلیــه کنیــم‪.‬‬ ‫حســین یونســی افــزود‪ :‬چنــد ســالن جدیــد برای‬ ‫تمرینــات و امــوزش بــه مــا پیشــنهاد شــده اســت‬ ‫کــه اصــا ًشــرایط مناســبی نــدارد و بایــد خودمــان‬ ‫در جــای دیگــری از شــهر دنبــال یــک ســالن‬ ‫اجاره ایــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق بــرای مــا اصــا ً‬ ‫خــوب نیســت و بقیــه هیئت هــای فعــال هــم‬ ‫شــرایطی بدتــر از مــا دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬زمانــی‬ ‫کــه کرونــا در همــه شــهرها بــه صــورت جــدی‬ ‫مطــرح شــد بــه مــدت چنــد مــاه اجــازه تمریــن‬ ‫داده نشــد و ورزشــکاران هــم تمرینــات خــود را در‬ ‫مجموعــه دنبــال نکردنــد‪.‬‬ ‫یونســی ادامــه داد‪ :‬همــان زمــان از شــرایط ســو‬ ‫اســتفاده شــد و عکس هــا و فیلم هایــی تهیــه‬ ‫شــد کــه ایــن زمیــن را متروکــه اعــام کردنــد تــا‬ ‫بتواننــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه قبــل از کرونــا ایــن اســتادیوم فعــال‬ ‫بــود و بســیار رونــق داشــت‪.‬‬ ‫اســتادیوم تختــی بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال بــه بخــش‬ ‫خصوصــی واگــذار شــده اســت‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس از واگــذاری اســتادیوم تختــی‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۲۷‬در بلنــد مــدت بــه بخــش‬ ‫خصوصــی صحبــت کــرد و بــه خبرنــگار مهــر‬ ‫گفــت‪ :‬اســتادیوم تختــی در دو ســال اخیــر بــه‬ ‫‪ 5‬عکسی که باید در تلفن همراه خود داشته باشید‬ ‫شــاید بیشــتر مــا عــادت کرده ایــم کــه محتــوای پوشــه عکس های تلفــن همراه حــاوی تصاویر‬ ‫خاطره انگیــز و دوست داشــتنی مــا و عزیزانمــان باشــد‪ .‬امــا عکس هــا فقــط چیزهایــی برای ثبت‬ ‫خاطره هــا نیســتند و می تواننــد کارایی هــای دیگری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پوشــه ذخیــرۀ عکس هــا در گوشــی شــما می توانــد خیلــی راهگشــا باشــد در صورتــی کــه‬ ‫عکس هــا ضــروری را در انجــا داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کارت ماشین‬ ‫داشــتن عکــس از کارت ماشــین خیلــی از اوقــات بــه کار می ایــد‪ .‬در موقعیت هایی پیش بینی‬ ‫نشــده ممکن اســت نیاز داشــته باشــید به اینکه مشــخصات خودرو خود را ارائه کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬گواهینامه رانندگی‬ ‫اگــر کیــف پولتــان گــم شــود احتمــاال ًخیلــی از مــدارک شــما از جملــه گواهینامــه هــم در ان‬ ‫جــای دارنــد‪ .‬داشــتن یــک نســخۀ پشــتبان می توانــد کمــک کنــد هرچنــد عکــس گواهینامــه‬ ‫چیــزی نیســت کــه افســر راهنمایــی رانندگــی از شــما قبــول کنــد و شــما بــرای تهیــۀ گواهــی‬ ‫المثنــی حتمــا ًبایــد بــه پلیــس ‪ ۱۰+‬مراجعــه کنیــد امــا داشــتن عکــس گواهینامــه در گوشــی‬ ‫می توانــد کار راه انــداز باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬گذرنامه‬ ‫گذرنامــه یکــی از مــدارک ضــروری اســت‪ .‬داشــتن عکــس از گذرنامــه همیشــه مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بســیاری اوقــات ممکــن اســت بــرای یــک کار اداری نیــاز بــه ارائــۀ مشــخصات گذرنامــه داشــته‬ ‫باشــید اما گذرنامه چیزی نیســت که همیشــه همراهمان باشــد به همین خاطر داشــتن یک‬ ‫عکــس از ان می توانــد راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫اجــاره بخــش خصوصــی نرفتــه بــود و در جایــی‬ ‫اعــام نکرده ایــم کــه ایــن اســتادیوم متروکــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اســتادیوم انقــدر عالقــه منــد بــه‬ ‫ورزش دارد و در بهتریــن نقطــه شــهر اســت کــه‬ ‫نمی توانــد متروکــه باشــد‪.‬‬ ‫حجــت اللــه یوســفی بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫قــرارداد ‪ ۲۰‬ســاله اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬براســاس‬ ‫ایــن قــرارداد طــی نزدیــک بــه دو ســال اقدامــات‬ ‫بهســازی مجموعــه بایــد انجــام شــود و ‪ ۳‬زمیــن‬ ‫مصنوعــی احــداث شــده و یــک ســاختمان اداری‬ ‫بــرای کنفرانــس و بخــش اموزشــی بــه همراه یک‬ ‫اســتخر هــم ســاخته شــود و ماهانــه مبلــغ ســه‬ ‫میلیــون تومــان واریــزی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رشته های ورزشی فعال را قربانی‬ ‫یک رشته نمی کنیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد قبــول کنیــم کــه در‬ ‫موضــوع ورود بخــش خصوصــی اگــر راهکارهــای‬ ‫ورود و اســتفاده را صحیــح در نظــر بگیریــم‬ ‫مســاله درســتی اســت و قــرار نیســت بــا ورود‬ ‫بخــش خصوصــی اتفــاق ناخوشــایندی بیافتــد‬ ‫و اصــا ً دنبــال ایــن نیســتیم کــه هیات هــای‬ ‫خــود را از ان مجموعــه بیــرون ببریــم تــا بخــش‬ ‫خصوصــی منتفــع شــود‪.‬‬ ‫یوســفی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــرای همــه‬ ‫هیئت هــای موجــود در اســتادیوم تختــی کــه قرار‬ ‫اســت در جــای دیگــری اســکان پیــدا کننــد همــه‬ ‫شــرایط را در نظــر می گیریــم‪ ،‬مــا نمی خواهیــم‬ ‫کــه چنــد رشــته ورزشــی خــود را بــرای یــک رشــته‬ ‫از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫بــه دلیــل بهســازی اطــراف بــرج قابــوس چندیــن‬ ‫مــکان سرپوشــیده ورزشــی از بیــن رفــت و‬ ‫رشــته های فعــال در ان مــکان مثــل وزنــه‬ ‫بــرداری‪ ،‬تکوانــدو و کاراتــه نتوانســتند فعالیــت‬ ‫خــود را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نگرانــی هیئت هــای‬ ‫دوومیدانــی‪ ،‬تیرانــدازی بــا کمــان و تنیــس روی‬ ‫میــز بــه جــا و بــه حــق اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پولــی کــه‬ ‫ماهانــه واریــز می شــود قطعــا ًبــرای هیئت هایــی‬ ‫اســت کــه در مجموعــه فعــال بودند‪/.‬مهــر‬ ‫‪ -۴‬کارت بیمه اتومبیل‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬بیشــتر مــا بــدون گوشــی از خانــه خــارج نمی شــویم‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات کیــف پــول‬ ‫خــود را فرامــوش می کنیــم‪ .‬تصــور کنیــد کــه درگیــر یــک تصــادف رانندگی شــده اید و کارت بیمه‬ ‫خــود را همــراه نداریــد! ایــن فراینــد خیلــی می توانــد اعصاب خردکن باشــد‪ .‬داشــتن یک عکس‬ ‫از کارت بیمــه را فرامــوش نکنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دفترچه بیمه درمانی‪ ،‬کارت ملی و شناسنامه‬ ‫داشــتن شــماره بیمــه و مشــخصات پزشــکی همیشــه مفیــد اســت بــه همیــن خاطــر از مــدارک‬ ‫مربــوط بــه خدمــات درمانــی خــود عکــس داشــته باشــید‪ .‬امــا ایــن روزهــا کــه دفترچه هــا جمــع‬ ‫شــده اند و بــا داشــتن کارت ملــی کار راه می افتــد پــس یــک عکــس هــم از کارت ملــی خــود‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬تقریبــا ًهــر اداره ای کــه می رویــد شــمارۀ ملــی شــما مــورد نیــاز اســت و خیلــی‬ ‫جاهــا هــم از شــما تصویــر کارت ملــی را می خواهنــد‪ .‬یــک تصویــر از تمــام صفحــات شناســنامه‬ ‫خود تهیه کنید‪ .‬خیلی اوقات نیاز اســت شــمارۀ شناســنامه‪ ،‬ســریال شناســنامه و یا کپی تمام‬ ‫صفحــات ان را بــرای دریافــت برخــی خدمــات ارائــه کنیــد‪ .‬به جای اینکه همواره شناســنامه را به‬ ‫همــراه داشــته باشــید داشــتن یــک عکــس غالــب اوقــات مشــکل را حــل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬شــماره ســریال کامپیوتــر ‪:‬داشــتن شــمارۀ ســریال کامپیوتــر هــم بــرای گــزارش ســرقت ان‬ ‫می توانــد مفیــد باشــد و هــم اینکــه در زمان هایــی کــه بــه خدمات پشــتیبانی نیــاز داریــد‪ ،‬می توانید‬ ‫ان را ارائــه کنیــد‪ .‬خیلــی اعصــاب خــرد کــن اســت کــه شــمارۀ پشــتیبانی را گرفته ایــد و او از شــما‬ ‫شــمارۀ ســریال و مــدل کامپیوتــر را بپرســد و شــما تــازه بایــد روی کامپیوترتــان بگردیــد و ان را پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬داشــتن یــک عکــس در گوشــی در ایــن مواقــع مشــکل شــما را رفــع می کنــد‪.‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم در اینســتاگردی هایتان متوجــه شــده اید‬ ‫کــه گروهــی از کاربــران از فونت هــای خــاص و متفاوتــی در‬ ‫بخــش بیوگرافــی حســاب کاربــری خــود اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا بــه نظــر می رســد خیلــی ویــژه اســت امــا اصــا‬ ‫اینطــور نیســت‪ .‬بــرای اینکــه از یــک فونــت خــاص در بخــش‬ ‫بیوگرافی حســاب اینســتاگرام خود اســتفاده کنید تنها الزم‬ ‫اســت کــه وارد ایــن ســایت شــود‪ .‬حــاال می توانیــد متنــی‬ ‫کــه بــرای بیوگرافــی پروفایــل امــاده کرده ایــد را بنویســید‪.‬‬ ‫ســپس فونــت مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کــرده و بــا انتخــاب‬ ‫همــه کلمــات از ان رونوشــت بگیریــد‪ .‬ســپس متــن را درون‬ ‫تنظیمــات ویرایــش بخــش بیوگرافــی حســاب اینســتاگرام‬ ‫خــود وارد کنیــد و دکمــه دخیــره را لمــس کنیــد‪.‬‬ ‫تغییر محتوای صفحه اکسپلور‬ ‫صفحــه اکســپلور در اینســتاگرام تــاش می کنــد بــا توجه به‬ ‫ســلیقه ای کــه از کاربــر دارد‪ ،‬محتــوای مــورد نیــاز او را تامیــن‬ ‫کنــد‪ .‬امــا ایــن صفحــه معمــوال شــناخت درســتی از ســایق‬ ‫کاربــران پیــدا نمی کنــد و معمــوال بــا نمایــش محتوایــی کــه‬ ‫توســط دنبال کننــدگان یــک کاربــر پسندیده شــده‪ ،‬دریایــی از‬ ‫محتــوای بی فایــده را در برابــر کاربــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ابتدا وارد صفحه اکســپلور شــده و ســپس یکی از پسـت هایی‬ ‫که چندان مورد پســندتان نیســت را گشــوده و گزینه تنظیمات‬ ‫در ســمت راســت پســت را لمــس کنیــد‪ .‬حــاال بــا انتخــاب گزینــه‬ ‫‪ Not Interested‬می توانیــد بــه اینســتاگرام ثابــت کنیــد‬ ‫کــه عالقــه ای بــه ان نــوع از پســت ها نداریــد‪ .‬بــا انجــام ایــن‬ ‫تنظیــم روی بیشــتر تصاویــری کــه در صفحــه اکســپلور به ان ها‬ ‫عالقـه ای نداریــد‪ ،‬می توانیــد ایــن صفحــه متفــاوت اینســتاگرام‬ ‫را بــا توجــه بــه ســایق خــود دگرگــون کنیــد‪.‬‬ ‫نوشتن متن رنگارنگ در استوری اینستاگرام‬ ‫بــرای اینــکار ابتــدا بایــد نوشــته ای در بخــش اســتوری‬ ‫اینســتاگرام امــاده و ســپس همــه حــروف ان را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬حــاال بایــد وارد تنظیمــات انتخــاب رنــگ شــده و ابتــدا‬ ‫انگشــت شــصت چــپ خــود را روی متــن قــرار دهیــد و در‬ ‫ادامــه انگشــت شــصت راســت خــود را روی بخــش تنظیمات‬ ‫رنــگ امــاده کنیــد‪ .‬پــس از ان کــه رنــگ اغازیــن را از ســمت‬ ‫راســت تصویــر انتخــاب کردیــد‪ ،‬هــر دو انگشــت خــود را از دو‬ ‫طــرف به صــورت کامــا همزمــان بــه ســمت مخالــف هدایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬حــاال متــن شــما رنگارنــگ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیریت بخش کامنت ها‬ ‫دیدگاه هــا و نظراتــی کــه افــراد زیــر پســت های اینســتاگرام‬ ‫وارد می کننــد در بســیاری از مــوارد باعــث ایجاد ســوتفاهم های‬ ‫تاریخــی می شــود‪ .‬بــرای ان کــه چنیــن مشــکلی نداشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬می توانیــد بخــش کامنت هــا را مدیریــت کنیــد‪ .‬ابتــدا‬ ‫وارد بخــش کامنــت یکــی از پس ـت های صفحــه خــود شــوید‬ ‫و ســپس بخــش تنظیمــات را در بخــش بــاالی صفحــه ســمت‬ ‫راســت لمــس کنیــد‪ .‬در ایــن مرحلــه دو گزینــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از ان هــا گزینــه ‪ Turn of Commenting‬اســت کــه عمال‬ ‫اجــازه ثبــت نظــر توســط کاربــران را نمی دهــد و همــه دیدگاه ها‬ ‫را محــدود می کند‪.‬گزینــه دوم ‪Choose Words to Hide‬‬ ‫اســت کــه اجــازه می دهــد تعــدادی از کلمــات را محــدود کــرده‬ ‫تــا کاربــری از ان هــا در کامنــت خــود اســتفاده نکنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بخــش همچنین قابلیتــی وجود دارد کــه می توانید محدودیت‬ ‫درج دیــدگاه را بــرای کاربــران مشــخصی وضــع کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪9‬تیربجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 17‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شماره ‪326‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫سومین جشنواره ملی فعاالن دفاع‬ ‫مقدس و مقاومت در فضای مجازی‬ ‫کشور در سال ‪1400‬‬ ‫مدیــر کل حفــظ اثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اولیــن دوره‬ ‫جشــنواره بــا دریافــت ‪ 904‬اثــر انجــام و مراســم اختتامیــه در روز دوشــنبه ‪1398/04/10‬‬ ‫همزمــان بــا ســالگرد عملیــات غــرور افریــن کربــای یــک و ازاد ســازی مهــران برگــزار و بــا حضــور‬ ‫منتخبیــن در ســالن خلیــج فــارس مــوزه انقــاب اســامی ودفــاع مقــدس تهــران ضمــن تجلیل‬ ‫از برگزیــدگان بخشــهای مختلــف‪ ،‬چهــل اثــر برتــر در نمایشــگاه « چهــل ســال بالندگــی‪ ،‬چهــل‬ ‫رویــش انقالبــی » عرضــه شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار محمدرضا کاظمی اظهار داشــت‪ :‬دومین دوره جشــنواره‬ ‫کــه در ســال ‪ ،1399‬بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و نظــر بــه رعایــت دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی ‪ 1153‬اثــر دریافــت شــد کــه مراســم اختتامیــه در روز ســه شــنبه ‪1399/11/28‬‬ ‫بــه صــورت ارتبــاط تصویــری بــا ادارات کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در‬ ‫اســتان های سراســر کشــور برگــزار و منتخبیــن و برگزیــدگان بخش هــای مختلــف بــه ادارات‬ ‫کل دعــوت و بصــورت همزمــان لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره اهــداء و جایــزه نقــدی نیــز بــه‬ ‫حســاب انــان واریــز گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در دومیــن از جشــنواره حامــد برومنــد از گنبــد در بخــش هنرهــا و ســرگرمی های‬ ‫دیجیتــال شایســته تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ســومین جشــنواره ملــی فعــاالن دفــاع مقــدس و مقاومت در فضای مجازی کشــور‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــه میزبانــی اســتان اذربایجــان شــرقی برگــزار می گــردد عالقه منــدان بــه حضــور‬ ‫در جشــنواره می تواننــد براســاس فرمــت ذیــل در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اثار تا شهریورماه ‪1400‬‬ ‫داوری اثار ‪ :‬پاییز ‪1400‬‬ ‫زمان اختتامیه‪ :‬در یکی از مناسبتهای دفاع مقدس در دیماه ‪1400‬‬ ‫و‬ ‫اثــار‬ ‫حفــظ‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫اختتامیــه‪:‬‬ ‫مراســم‬ ‫برگــزاری‬ ‫مــکان‬ ‫شــرقی‬ ‫اذربایجــان‬ ‫اســتان‬ ‫مقــدس‬ ‫دفــاع‬ ‫ارزشــهای‬ ‫نشــر‬ ‫ارسال اثار از طریق سایت جشنواره ‪http://www.defafestival.com :‬‬ ‫ادرس جشنواره در پیام رسان های اجتماعی ‪defafestival@ :‬‬ ‫محورهای جشنواره عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایگاه های اطالع رسانی و خبری‬ ‫مطالبــی کــه در بخــش تارنمــا و وبالگ هــا‪ ،‬خبرگزاریهــا و پایگاههــای خبــری مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫میگیرنــد کــه تــا قبــل از پایــان مهلــت منتشــر شــده باشــد‪ .‬اعــام نشــانی ‪ URL‬بــرای پایگاهــای‬ ‫اطــاع رســانی و خبــری مــورد نظــر اســت‪.‬‬ ‫تارنماهــا و وبالگهــا میتوانــد بــا زبانهــای برنامــه نویســی پایــه یــا از طریــق سیســتمهای مدیریت‬ ‫محتــوا تولیــد شــده باشــد‪ .‬مطالــب می توانــد تالیــف یــا انتخــاب یــا اقتبــاس از منابــع دیگــر‬ ‫باشــد و رعایــت حقــوق مالکیــت بــه عهــده مســئول رســمی تارنمــا اســت‪ .‬نویســندگان مطالــب‬ ‫می تواننــد بیــش از یــک نفــر باشــد‪ .‬هــر پورتــال‪ ،‬ســایت یــا وبــاگ مســتقل یــا صفح ـه ای از‬ ‫بیمه بدنه هنرمندان!‬ ‫مــا بــا وجــود تســلط بــه بســیاری از علــوم ارضــی‪ ،‬ســماوی و‬ ‫بحــری و تلمــذ نــزد یکــی از بزرگتریــن مکتبخانــه داران شــمال‬ ‫شــرق کشــور‪ ،‬هنــوز نفهمیدیــم اســمان چــه پــدر کشــتگی بــا‬ ‫اصحاب هنر و هنرمندان دارد که قدما می گفتند‪«:‬اسمان‬ ‫کشــتی اربــاب هنــر مــی شــکند» مگــر زبانــم الل‪ ،‬اســمان‬ ‫مــرض دارد یــا خــدای ناکــرده بــا بیمــه ســاخت و پاخــت دارد‬ ‫کــه کشــی ایــن بنــدگان خــدا را می شــکند! البته این داســتان‬ ‫مالکیــت کشــتی خصوصــی و امثالهــم مربــوط به هنــر مندان‬ ‫ازمنــه دور مــی باشــد و گرنــه هنرمنــدان فعلــی بایــد بــا همان‬ ‫خودروهــای وطنــی ثبــت نامــی و قســطی ســر کننــد و در‬ ‫کــدام موقعیــت « قــدر می بیننــد و بــر صــدر می نشــینند»‬ ‫بــر مــا پوشــیده اســت! از ســویی اگــر ایــن عزیــزان در‬ ‫هفــت اســمان یــک ســتاره ندارنــد در عــوض روی زمیــن‬ ‫هســتند افــرادی کــه بــه جــز اختصــاص قطعــه ای در بخــش‬ ‫هنرمنــدان بــه فکــر ســامتی و اینــده ایــن عزیــزان هســتند‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیــش شــرکت تعاونــی قصــد داشــت اعضــای بدن‬ ‫هنرمنــدان را بیمــه کنــد کــه معلــوم نشــد کار بــه کجــا رســید!‬ ‫اصل خبر به روایت جراید ان دوران‬ ‫«یــک تعاونــی فرهنگــی در نظر دارد اعضای بدن هنرمندان‬ ‫را بیمــه کنــد‪ .‬مســئول ایــن نهــاد فرهنگــی گفــت‪ :‬ایــن نــوع‬ ‫بیمــه بــه درد همــگان نمی خــورد‪ .‬بــه عنــوان مثــال مــا حنجــره‬ ‫یک خواننده و یا دســت یک نوازنده و یا چشــم و دســت یک‬ ‫نقــاش را بیمــه مــی‪‎‬کنیــم کــه ایــن بــه درد کســی نمی خــورد‬ ‫و تنهــا هنرمنــدان می تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪ .‬وی نــوع‬ ‫بیمه هــای موسســه تعاونــی پــارس را بیمه هایــی دانســت که‬ ‫مــورد نیــاز هنرمنــدان اســت و بیــان کــرد‪ :‬هــر کســی بــه طمــع‬ ‫بیمه شــدن بخواهد از این جریان که حق هنر و هنرمندان‬ ‫اســت اســتفاده کنــد‪ ،‬ضــرر خواهــد کــرد!»( خبــر گــزاری مهر)‬ ‫حقیقتــا ًدســت مَمَلــی‪ ...‬در ایــن دوره ای کــه عزیــزان عرصــه‬ ‫هنــر و ادب‪ ،‬کمتــر مــورد حمایــت بیمــه هــا و مســئولین‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬ایــن اقــدام موسســه تعاونــی پــارس جــای‬ ‫بســی شــعف و شــادمانی دارد! بــه شــرطی کــه دوســتان‬ ‫مراقــب باشــند تــا دو روز دیگــر هــر کــس کــه دو دانــگ‬ ‫صــدا دارد و صدایــش را در زیرزمیــن یــا حمــام منزلشــان‬ ‫ول مــی کنــد‪ ،‬نیایــد و درخواســت بیمــه حنجــره کنــد یــا ایــن‬ ‫فوتبالیســت هــا کــه قــر و فرشــان از بســیاری از خلــق اللــه‬ ‫بیشــتر اســت بیاینــد و بگوینــد کلّــه و پاچــه مــا را هــم بیمــه‬ ‫کنیــد! علــی ای حــال بــا وجــود اینکــه تعمیــم امــور صــواب‬ ‫امــری پســندیده و مــورد قبــول همــگان اســت ولــی دقــت در‬ ‫انتخــاب هنرمنــدان نیــز امــری واجــب و حســاس اســت‪ .‬فلذا‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود در ایــن طــرح عظیــم‪ ،‬عــاوه بــر دقــت‬ ‫کافــی انتخــاب هنرمنــدان در ژانــر هــای مختلــف بصــری و‬ ‫شــنیداری‪ ،‬کارمنــدان هــم بــه عنــوان هنرمنــد در نظــر گرفتــه‬ ‫شــوند! بــه هــر حــال کســی کــه بــا چندرغــاز حقــوق‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر خــرج و مخــارج کمــر شــکن زندگــی‪ ،‬هزینــه اجــاره منــزل‪،‬‬ ‫شــهریه دانشــگاه فرزنــدان‪ ،‬جهیزیــه دختــر دم بخــت و‬ ‫هــزار جــور گرفتــاری مترقبــه و غیــر مترقبــه دیگــر را رفــع و‬ ‫رجــوع مــی کنــد کــم از هنرمنــد نــدارد و بــه فرمــوده فردوســی‬ ‫بــزرگ «بــه یــک روی جوینــد هــر دو هنــر» و باقــی ماجــرا ‪...‬‬ ‫فقــط ایــن نکتــه را متذکــر شــویم کــه اگــر ایــن دوســتان بیمــه‬ ‫گــر قبــل از ارائــه طــرح بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬کتــاب فیزیولــوژی‬ ‫«ارتــور گایتــون و جــان هــال» را کــه بعــد از شــصت هفتــاد‬ ‫ســال هنــوز هــم معتبــر ترین کتــاب فیزیولــوژی در دانشــگاه‬ ‫هــای جهــان اســت مطالعــه مــی کردنــد‪ ،‬بــه فراســت در مــی‬ ‫یافتنــد کــه اعضــای بــدن همگــی بــا هــم در ارتبــاط هســتند؛‬ ‫در واقــع چــو عضــوی بــه درد اورد روزگار‪ ،‬علــی االصــول دگــر‬ ‫عضــو هــا هــم کارایــی و قــرار خــود را از دســت مــی دهند حاال‬ ‫چــه بــا بیمــه یــا بــدون بیمــه‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افتتاح ‪ ۱۰‬پروژه ابرسانی‬ ‫روستایی گلستان‬ ‫‪ ۱۰‬پــروژه شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان بــرای‬ ‫ابرســانی بــه روســتاها روز سه شــنبه و در هفتــه ســیزدهم‬ ‫پویــش هرهفته_الــف_ ب_ایــران در ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی‬ ‫رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو بــه صــورت متمرکــز در روســتای‬ ‫ســلطانعلی از توابــع بخــش مرکــزی گنبــدکاووس بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ایــن طــرح هــا شــامل احــداث مخــزن ذخیــره ‪ ۵۰‬متــر مکعبــی‪،‬‬ ‫اجــرای عملیــات خــط انتقــال بــه طــول هفــت کیلومتــر‪ ،‬اجــرای‬ ‫عملیــات توســعه شــبکه توزیــع بــه طــول ‪ ۷۴‬کیلومتــر و نصــب‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۱۲‬فقــره انشــعاب بــرای ‪ ۱۰‬روســتا بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــا بهــره بــرداری از ایــن پروژه هــا هشــت هــزار و ‪ ۶۶۶‬نفــر‬ ‫در قالــب ‪۲‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬خانــوار از اب شــرب پایــدار‪ ،‬ســالم و‬ ‫بهداشــتی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه هــا در هفــت شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬علــی ابــاد کتــول‪ ،‬اق قــا افتتــاح‬ ‫شــده و بیشــتر ان هــا در حــوزه اصــاح شــبکه و خــط انتقــال و‬ ‫احــداث مخــزن اجــرا گردیــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عفو رهبری برای ‪ ۲۱‬زندانی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ ۲۱ :‬زندانی در این اســتان مشــمول عفو رهبر معظم انقالب‬ ‫اســامی ویــژه هفتــه قــوه قضاییــه ســال جــاری قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام بدهــی مالــی و مانــده‬ ‫حبــس ایــن محکومــان در زنــدان هــای اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــا عفــو رهبــر معظــم انقــاب اســامی بخشــیده شــد و بــه‬ ‫اغــوش خانــواده برگشــتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬همزمــان بــا عفــو رهبــری بــا تحقــق‬ ‫کمــک ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۴۰‬میلیــون ریالــی یکــی از خیریــن تهرانــی‬ ‫‪ ۳۰‬زندانــی دیگــر نیــز ازاد شــدند کــه حــدود نیمــی از ایــن‬ ‫زندانیــان مربــوط بــه شهرســتان های شــیروان و بجنــورد بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬محکومــان بــا جرایــم خشــن و جرایــم خــط‬ ‫قرمز هــا شــامل ازادی نخواهنــد شــد ‪ ،‬زیــرا کــه جامعــه را دچــار‬ ‫اســیب و نگرانــی خواهنــد کــرد‪ ،‬بایــد تــاش کنیــم تــا حقــوق‬ ‫جامعــه نیــز بــه صــورت کامــل حفــظ شــود‪.‬‬ ‫گرجــی افــزود‪ :‬نیکــوکاران ایــن اســتان در بهــار ســال جــاری‬ ‫‪ ۵۴‬زندانــی جرایــم غیرعمــد بــا میــزان بدهــی ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫از زندان هــای ایــن اســتان ازاد کردنــد کــه ‪ ۵۱‬نفــر مــرد و ســه‬ ‫نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫بیش از هفت هزار زوج جوان‬ ‫در انتظار وام ازدواج‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای دولتــی خراســان شــمالی‬ ‫می گویــد‪ :‬دشــواری در تامیــن وثیقــه ( ضامــن ) هفــت هــزار و ‪۸۲۱‬‬ ‫زوج جــوان ایــن اســتان را پشــت نوبــت دریافــت وام ازدواج قــرار داد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬زوج هــای جــوان در نوبــت‬ ‫تســهیالت ازدواج در مراحــل معرفــی بــه بانــک هــای عامل‪ ،‬تشــکیل و‬ ‫تکمیــل پرونــده و معرفــی بــه شــعب قرار دارند که بیشــترین تاخیر در‬ ‫نوبــت بــودن ناشــی از نداشــتن ضامــن معتبــر اســت‪.‬‬ ‫وی شــرایط پرداخــت تســهیالت وام ازدواج را داشــتن یــک ضامــن‬ ‫معتبــر بــه همــراه ســفته اعــام کــرد و افــزود ‪ :‬حقــوق ضامــن معتبــر‬ ‫بــا توجــه بــه مجــرد و متاهــل بــودن فــرد بایــد از لحــاظ گــردش مالــی‬ ‫بــه ترتیــب یــک ســوم تــا یــک چهــارم میانگین تســهیالت دریافتــی وام‬ ‫گیرنــده را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگــر حقــوق دریافتــی ضامــن بــا توجــه بــه میانگیــن‬ ‫پیــش بینــی بانــک نتوانــد میــزان تســهیالت وام گیرنــده را پوشــش‬ ‫دهــد‪ ،‬در ایــن صــورت بایــد زوج هــای جــوان ‪ ۲‬ضامــن بــه بانــک‬ ‫معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬تســهیالت ازدواج از ســوی ‪ ۱۱‬بانــک دولتــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در حال پرداخت اســت و ســقف این تســهیالت‬ ‫بــرای زوجــه زیــر ‪ ۲۳‬ســال و زوج زیــر ‪ ۲۵‬ســال بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــارد ریــال و در گــروه ســنی باالتــر ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انهــا کــه موضــوع دفــاع مقــدس اختصــاص یافتــه باشــد می توانــد در جشــنواره شــرکت نماید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شبکه های اجتماعی و پیام رسانها‪:‬‬ ‫شــامل کانــال‪ ،‬گــروه‪ ،‬صفحــه اختصاصــی در شــبکه های اجتماعــی بومــی و غیــر بومــی رایــج‬ ‫و رســمی کشــور‪.‬‬ ‫مطلب می تواند تالیف یا انتخاب یا اقتباس از منابع دیگر نیز باشد‬ ‫و رعایت حقوق مالکیت به عهده مسئول ارسال اثر است‪.‬‬ ‫نویسندگان مطالب و مدیران گروه ها می توانند بیش از یک نفر باشد‪.‬‬ ‫‪-۳‬نرم افزارهای کاربردی‬ ‫اثــر ارســالی می توانــد در قالــب اپلیکیشــن‪ ،‬نــرم افزارهــای رایانهــای و لــوح فشــرده باشــد کــه‬ ‫بــر پایــه یکــی از پلــت فرمهــای وب‪،‬و ‪ ...‬باشــد‪ .‬از نظــر محتــوا بایســتی ‪ ، IOS‬رایانــه‪ ،‬تلفــن‬ ‫همــراه یــا ترکیبــی از انهــا و ســازگار بــا سیســتم عاملهــای وینــدوز‪ ،‬اندرویــد مرتبــط بــا دفــاع‬ ‫مقــدس باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هنر ها و سرگرمی های دیجیتال‬ ‫ایــن محــور شــامل انــواع مختلفــی از پویــا نمائــی و انیمیشــن دو بعــدی و ســه بعــدی‪ ،‬اســتاپ‬ ‫موشــن و موشــن گرافــی )حداکثــر ‪5‬دقیقــه( ‪ ،‬اینفوگرافــی‪ ،‬گیــف ‪ ،‬اســتیکر ‪ ،‬عکــس و عکــس‬ ‫نوشــت‪ ،‬پوســتر‪ ،‬لوگــو و انــواع بازی هــای رایانــه ای می باشــد‪ .‬تمامــی اثــار بایســتی مرتبــط بــا‬ ‫موضوعــات دفــاع مقــدس و منطبــق بــا اهــداف جشــنواره باشــد‪ .‬مســئولیت حقوقــی هــر اثــر‬ ‫برعهــده شــرکت کننــده بــوده و در صــورت تخلــف‪ ،‬شــخص خاطــی از مســابقه حــذف می شــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬ازاد‬ ‫ایــن محــور شــامل مــواردی اســت کــه در چهــار دســته بنــدی بــاال قابــل ارائــه نیســت و اثــار‬ ‫رســیده بــه صــورت مــوردی توســط کمیتــه داوران ارزیابــی و معرفــی می گــردد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در جشنواره‪:‬‬ ‫هر فرد با ثبت هر تعداد اثر میتواند در جشنواره شرکت کند‪.‬‬‫کلیه اثار هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل ارائه هستند‪.‬‬‫ حضور هر فرد در چند رشته بالمانع است‪.‬‬‫اثار قبال در جشنواره ای به عنوان اثر برتر تقدیر نشده باشد‪.‬‬‫ امکان ارایه ویرایش های بعدی تا اخرین تاریخ بالمانع است‪.‬‬‫ تکنیک روش اجرا ازاد است‪.‬‬‫اثر ارائه شده تولیدی‪ ،‬بدیع‪ ،‬مرتبط با موضوعات جشنواره و با رعایت حق تالیف باشد‪.‬‬‫ اثــار ارائــه شــده بایــد منطبــق بــا اموزههــای ایرانــی اســامی بــوده و نماینــده فرهنــگ غنــی‬‫ایرانــی باشــد‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از منابــع در تولیــد محتــوا‪ ،‬منبــع و در صــورت لــزوم اجــازه نامه دسترســی‬‫در حاشــیه اثــر قیــد گردد‪.‬‬ ‫ تکمیل فرم و ارسال اثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره و تایید صحت اطالعات‬‫ارســالی می باشــد؛ لــذا مســوولیت صحــت اطالعــات ارســالی بــر عهــده شــرکت کننــده اســت‪.‬‬ ‫ در صــورت عــدم رعایــت قوانیــن و شــرایط شــرکت‪ ،‬اثــر در هــر مرحلـه ای از جشــنواره حــذف و‬‫امتیــازات ان ســلب می شــود‪.‬‬ ‫ تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد داشت‪.‬‬‫ تصمیــم گیــری دربــاره مــوارد غیــر قابــل پیشــبینی و اعــام نشــده‪ ،‬بــر عهــده شــورای‬‫سیاســتگذاری جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۳۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقای‪/‬خانــم رمضــان شــیخ فندرســکی کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۵۷‬بشناســنامه ‪ ۸‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۰۹۱۶۲۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اصغــر متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۱‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت‪ ۲۱۸/84‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪/ 1400/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪/ 1400/۰۴/26‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی ‪/‬م‪.‬الف ‪۷۱۷۳‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷۴‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷۵‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض ‪-۱‬اقای‪/‬خانــم وحیــد مهاجرنیــا بشناســنامه ‪۷۱۳۲‬کدملــی ‪ ۲۱۲۲۷۲۷۳۳۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۶‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪-۲‬اقای‪/‬خانــم ســعید مهاجرنیــا بشناســنامه ‪ ۲۰۷۷‬کدملــی ‪ ۲۱۲۲۵۷۰۳۳۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۷‬در‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ 261/60‬مترمربــع از پــاک ‪۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪/ 1400/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪/ 1400/۰۴/26‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‪ /‬م‪.‬الف ‪۷۱۸۵‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف ‪ :‬برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۵۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۴۱‬تقاضای ربابه میرشکار بشناسنامه ‪ ۳۳۱‬کد ملی ‪۲۲۴۸۸۲۶۰۸۷‬صادره از کردکوی فرزند مظفر در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده بمساحت ‪ 100/59‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪/ 1400/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪/ 1400/۰۴/26‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‪ /‬م‪.‬الف ‪۷۱۸۷‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۹۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۹۹‬تقاضــای داود جهانــی گرمجانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۶۳۴‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۳۶۷۴۳‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد محمدرضــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 23/08‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪/ 1400/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪/ 1400/۰۴/26‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری ‪/‬م‪.‬الف ‪۷۱۹۴‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 58‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 38‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫پژوهشگاه استاندارد در گلستان‪،‬‬ ‫مزیتی شاخص برای تولید‬ ‫و صادرات است‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان در جلســه شــورای اســتاندارد اســتان‪ ،‬دفتــر منطقــه ای‬ ‫پژوهشــگاه اســتاندارد را ظرفیتــی دانســت کــه قــادر اســت اســتان گلســتان را بــه قطــب‬ ‫تولیــد غــات بــا کیفیــت و عــاری از بیمــاری و ســموم در کشــور و مناســب بــرای مصــرف و‬ ‫صــادرات تبدیــل کنــد امــا متاســفانه مغفــول واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا دهدشــتی زاده در جمــع اعضــای شــورای اســتاندارد گلســتان‪ ،‬خواســتار اختصــاص‬ ‫بودجــه اســتانی بــرای نوســازی‪ ،‬تعمیــر و تجهیــز دفتــر منطقــه ای پژوهشــگاه اســتاندارد شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬اســاس ایجــاد و راه انــدازی ایــن دفتــر در شــمال کشــور‪ ،‬وجــود کارخانجــات متعــدد ارد‬ ‫در اســتان گلســتان‪ ،‬وجــود مــرز ریلــی گلســتان بــه کشــورهای همســایه و نیــز واردات گنــدم از‬ ‫اســیای میانــه بــه ایــران از طریــق ایــن مــرز بــود کــه وجــود پژوهشــگاه مــی توانــد بــا تســریع در‬ ‫ازمــون غــات وارداتــی‪ ،‬امــر تولیــد ارد و صــادارت را بــه کشــورهای دیگــر تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــدون شــک‪ ،‬ایــن ظرفیــت ضمــن ایجــاد‬ ‫اشــتغال در اســتان‪ ،‬گــردش و رونــق اقتصــادی را افزایــش مــی دهــد و گلســتان را تبدیــل‬ ‫بــه مرجعــی در حــوزه ازمــون غــات در کشــور مــی نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دهدشــتی زاده‪ ،‬ایــن قابلیــت‪ ،‬عوایــد اقتصــادی و نیــز بهــره هــای اجتماعــی بــرای‬ ‫اســتان گلســتان بــه همــراه دارد و بــه تقویــت صنعــت ایــن اســتان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلتســان در تبــادل نظــر بــا اعضــای شــورای اســتاندارد حــول موضــوع‬ ‫ملــی بــودن ایــن پژوهشــگاه و ضــرورت تامیــن اعتبــارات ان از منابــع ملــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پژوهشــگاه اســتاندارد یــک تشــکیالت ملــی اســت امــا از انجایــی کــه عوایــد حاصــل از ان‪،‬‬ ‫مســتقیما متوجــه اســتان مــی گــردد‪ ،‬انتظــار مــی رود تــا اســتان نیــز بــرای راه انــدازی ان‬ ‫مســاعدت کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا مســاعدت مســئولین اســتانی و شــروع فعالیــت پژوهشــگاه‬ ‫منطقــه ای‪ ،‬اســتان گلســتان تبدیــل بــه کلینیــک صــادرات و قطــب غــات کشــور شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان در ایــن جلســه بــر ضــرورت تقویت‬ ‫بنیــان اســتاندارد تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بایــد بــرای تقویــت زیرســاخت هــای اســتاندارد‬ ‫از تمــام ظرفیــت هــای ممکــن و موجــود در شــورا و اســتان بهــره جســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان خواســت در خصــوص نحــوه‬ ‫مشــارکت اســتان و پرداخــت اعتبــارات بــرای راه انــدازی پژوهشــگاه منطقــه ای شــمال در‬ ‫گــرگان‪ ،‬بررســی و اقــدام الزم بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫ایجــاد و راه انــدازی دفتــر منطقــه ای پژوهشــگاه اســتاندارد در گلســتان‪ ،‬در حاشــیه‬ ‫هفتمیــن جلســه شــورای اســتاندارد اســتان مطــرح و پــس از امضــای تفاهــم نامــه ای بیــن‬ ‫اســتاندارد اســتان و پژوهشــگاه اســتاندارد کشــور بــا حضــور رئیــس ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی اســتان‪ ،‬مصــوب و بنــا شــد بــا همــکاری دوجانبــه تجهیــز و راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری مالخرهای کابل ها‬ ‫و تیرهای چوبی مخابرات‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 3‬نفــر ســارق‬ ‫و یــک مالخــر کابــل و تیرهــای چوبــی مخابــرات در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر‏داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫افزایش ســرقت کابل و تیر‏مخابراتی در ســطح شهرســتان شــیروان‪،‬‬ ‫مراتــب در دســتور کار مامــوران اگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران پــس از انجــام یکســری کارهــای‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی در قالــب چنــد اکیــپ‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫شناســایی و دســتگیری‏‏‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن راســتا مقــدار ‪ 11‬کیلوگــرم مــس مخابراتــی و‬ ‫تعــدادی تیــر چوبــی مخابراتــی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان در ادامــه بــا بیــان اینکــه یــک مالخــر نیــز‬ ‫در ایــن ماموریــت دســتگیر شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس‬ ‫از‏تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شدند‪.‬‏ســرهنگ روهنــا در پایــان بــا بیــان اینکــه پلیــس‬ ‫مقتدرانــه بــا هرگونــه تخلــف‪ ،‬جــرم و هنجــار شــکنی در ســطح‬ ‫جامعــه برخــورد مــی کنــد از‏شــهروندان خواســت هرگونه انتقــادات‪،‬‬ ‫پیشــنهادات‪ ،‬تقدیــر و تســکر و شــکایات خــود را از طریــق ســامانه‬ ‫تلفنــی ‪ 197‬پیگیــری نماینــد‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 5‬دستگاه‬ ‫ماینرقاچاق در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 5‬دســتگاه‬ ‫ماینرقاچــاق و دســتگیری ‪ 4‬نفــر متهــم‏درایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی در منــزل شــخصی شــان اقــدام‬ ‫بــه ‏نگهــداری و اســتفاده از دســتگاه هــای اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت‏در دســتور‬ ‫کار مامــوران مبــارزه بــا کاالی قاچــاق پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫مامــوران در چنــد عملیــات جداگانــه محــل‏نگهــداری ایــن‬ ‫دســتگاه هــا را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل‬ ‫و اقــدام بــه موقــع مامــوران در‏بازرســی از محــل هــای مــورد‬ ‫نظــر ‪ 5‬دســتگاه ماینــر قاچــاق کشــف و ضبــط شــد‪.‬‏فرمانده‬ ‫انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن‬ ‫تعــداد دســتگاه ماینــر‪ 60‬میلیــون‏ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز دســتگیر کــه‬ ‫بعــد از تشــکیل ‏پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫نصب ماینرهای پیشرفته‬ ‫در یک مرغداری‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 24‬دســتگاه‬ ‫ماینــر پیشــرفته قاچــاق بــه ارزش ‪ 15‬میلیــارد ریــال در یکــی از‬ ‫مرغداری هــای شهرســتان «گنبــد کاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران یــگان امداد «گنبدکاووس» بــا انجام اقدامات‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی فعالیــت غیرمجــاز تعــدادی‬ ‫دســتگاه ماینر در یکی از مرغداری های این شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در‬ ‫بازرســی از محــل مــورد نظــر ‪ 24‬دســتگاه ماینــر پیشــرفته قاچــاق‬ ‫را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان افــزود‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش کاالهــای مکشــوفه بالــغ بــر ‪ 15‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورده شــده کــه در ایــن رابطــه یــک متهــم دســتگیر و تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فعالیــت غیــر مجــاز تولیــد‬ ‫کننــدگان ارز دیجیتــال عــاوه بــر مضرات اقتصــادی باعت اخالل‬ ‫در شــبکه بــرق رســانی مــی شــود و پلیــس بــا ایــن افــراد برابــر‬ ‫قانــون برخــورد خواهــد کــرد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪326‬‬ ‫مجوز احداث بیمارستان‬ ‫‪ ۶۴‬تخت خوابی راز‬ ‫و جرگالن صادر شد‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی از صــدور مجــوز‬ ‫احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخت خوابــی راز و جــرگالن خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬راز و جــرگالن کاســتی هــای زیــادی دارد کــه بایــد جبــران‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر اظهــار کــرد‪ :‬شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫‪ ۶۵‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه بــا توجــه بــه زیرســاخت های‬ ‫ضعیــف جــزو شهرســتان های محــروم اســتان و کشــور‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫راه های روســتایی صعب العبــور‪ ،‬پاییــن بــودن ســرانه درامــد‪،‬‬ ‫عــدم راه انــدازی بازارچــه مرزی‪ ،‬عدم برقراری ســهمیه ســوخت‬ ‫مرزنشــینان و… جزئــی از کاســتی های ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ضعف هــا نشــان می دهــد کــم کاری زیــادی‬ ‫توســط مســئوالن شــکل گرفتــه و اینــک بایــد ان را جبــران کــرد‪.‬‬ ‫پاکمهــر از صــدور مجــوز احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬مســئله بهداشــت یکــی‬ ‫از پیشــران های توســعه اســت کــه بایــد هــر چــه ســریع تر در‬ ‫راز و جــرگالن ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫گرمــه و جاجــرم در انتهــا گفــت‪ :‬نماینــدگان اســتان ســعی‬ ‫دارند با همدلی و همراهی یکدیگر مســیر توســعه خراســان‬ ‫شــمالی را شــتاب دهنــد‪.‬‬ ‫رئیس محیط زیست جاجرم خبر داد؛‬ ‫تولد پنج راس گوزن قرمز‬ ‫در مرکز تکثیر شوقان‬ ‫نبود حمایت عامل بازگشت بهبودیافتگان از اعتیاد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نبــود حمایــت عامــل‬ ‫بازگشــت بهبودیافتــگان از اعتیــاد بــه چرخــه دوبــاره مصــرف مــواد مخــدر اســت‪.‬‬ ‫ســعید ایتــی بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی فــرد معتــاد تحــت درمــان قــرار مــی گیــرد و دوره درمانــی ان‬ ‫بــه پایــان مــی رســد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬فــرد بهبودیافتــه بعــد از ان نیــاز بــه حمایــت هــای مختلــف از ســوی‬ ‫خانــواده هــا و مســئوالن دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مهمتریــن حمایــت هایــی کــه مســئوالن مــی تواننــد در ایــن دوره انجــام‬ ‫دهنــد کمــک بــه ان هــا بــرای ایجــاد و یــا پیــدا کــردن شــغل اســت‪.‬‬ ‫ایتــی تاکیدکــرد‪ :‬از ســوی دیگــر حمایــت خانــواده هــا تاثیــر بســیار مهمــی در مانایــی بهبودیافتــگان‬ ‫از اعتیــاد دارنــد امــا متاســفانه برخــی از خانــواده هــای ایــن افــراد حمایــت الزم را ندارنــد و ایــن‬ ‫امــر یکــی از مهمتریــن عللــی اســت کــه فــرد بهبودیافتــه دوبــاره بــه چرخــه اســتعمال مــواد مخــدر‬ ‫بازمــی گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طــور کلــی دو تــا ‪ ۱۵‬درصــد از بهبودیافتــگان از اعتیــاد مانایــی دارنــد و بــه چرخــه‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر بازنمــی گردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬ســن شــیوع مصــرف مــواد مخــدر در خراســان شــمالی ‪ ۳۳‬ســال‬ ‫اســت کــه میانگیــن کشــوری رقــم ‪ ۲۴‬ســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی میــزان شــیوع اعتیــاد در جمعیــت دانــش امــوزی اســتان را ‪ ۱.۷۲‬درصــد‪ ،‬دانشــجویی ‪۵.۵‬‬ ‫درصــد اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫میانگیــن کشــوری شــیوع‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر در‬ ‫جمعیــت دانــش امــوزی‬ ‫‪ ۲.۷۲‬و در دانشــجویی‬ ‫‪ ۴.۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫رئیــس محیــط زیســت شهرســتان جاجــرم گفــت‪ :‬طــی‬ ‫دو هفتــه اخیــر پنــج راس مــرال در مرکــز تکثیــر و پــرورش‬ ‫ســرو دشــت محمدیــه شــوقان واقــع در شهرســتان جاجــرم‬ ‫متولــد شــدند‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده اظهــار کــرد‪ :‬طــی دو هفتــه اخیــر پنــج‬ ‫راس مــرال در مرکــز تکثیــر و پرورش ســرو دشــت محمدیه‬ ‫شــوقان واقــع در شهرســتان جاجــرم متولــد شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس محیــط زیســت جاجــرم ادامــه داد‪ :‬وضعیــت‬ ‫عمومــی هــر پنــج گوســاله متولــد شــده خــوب اســت و در‬ ‫شــرایط مطلوبــی بــه ســر می برنــد‪.‬‬ ‫صفــرزاده بیــان داشــت‪ :‬شــهریور مــاه ســال گذشــته‬ ‫تعــدادی مــرال از پــارک پردیســان بابــا امــان بــا هــدف‬ ‫حفــظ نســل و تکثیــر بــه ایــن مرکــز منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷۶‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷۷‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض ‪-۱‬اقای‪/‬خانــم وحیــد مهاجرنیــا بشناســنامه ‪۷۱۳۲‬کدملــی ‪ ۲۱۲۲۷۲۷۳۳۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۸‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪۲‬اقای‪/‬خانــم ســعید مهاجرنیــا بشناســنامه ‪ ۲۰۷۷‬کدملــی ‪ ۲۱۲۲۵۷۰۳۳۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۹‬‬ ‫در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۲۷۷/85‬مترمربــع از پــاک ‪۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/26‬م‪.‬الف ‪ ۷۱۸۲‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷3‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱036‬تقاضای امیر طبرسا بشناسنامه ‪ 2692‬کدملی ‪ 2121583890‬صادره از گرگان فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ششدانگ ‪ 191/34‬مترمربع از پالک ‪۳‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/26‬م‪.‬الف ‪ 7215‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲49‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰0024‬تقاضای محمد جرجانی سرخوانکالته بشناسنامه ‪ 139‬کدملی ‪ 2121701796‬صادره از گرگان فرزند قنبرعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ششدانگ ‪ 400‬مترمربع از پالک ‪۳‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/26‬م‪.‬الف ‪ 7163‬حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰0229‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/28‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰144‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یعقــوب سن ســبلی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه ‪ 6288‬کــد ملــی ‪ 4979356680‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــا کاربــری فضــای ســبز بــه مســاحت ‪ 553.98‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره باقیمانــده ‪ -4‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان بخــش ‪ 13‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪7095‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه‪ ۱۴۰۰/03/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم روزچهارشنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۴/09‬محمد فندرسکی مدیر واحدثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫اب البالو‬ ‫تجربه کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫اب البالو‪:‬‬ ‫مطالعاتــی دقیــق در دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا در امریــکا ثابــت کــرد نوشــیدن اب البالــو دو بــار در روز بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش زمــان خــواب مــی شــود بــه طوریکــه در ورد افــرادی کــه دچــار مشــکل بــی‬ ‫خوابــی بــه خصــوص بــی خوابــی شــابنه بودنــد بــا مصــرف مرتــب اب البالــو در طــول ایــن دوهفتــه تقریبــا ‪90‬‬ ‫دقیقــه بــه خــواب ان هــا افــزوده مــی شــود و باعــث مــی شــود اســتراحت بیشــتری بکننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪326‬‬ ‫مهارت نه گفتن‏‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫نمونه های متنوعی از‬ ‫انواع گل رونده باغچه ای‬ ‫و اپارتمانی‬ ‫گل زیباســت؛ چــه گل رونــده باشــد‪ ،‬چــه روی شــاخه هایی‬ ‫تک به تک و چه به هر شــکل و صورت دیگری‪ .‬پوشـش دهی‬ ‫ایــن گل هــا نقــاط خالــی هــر فضــا را می پوشــاند و ان را زیبــا‬ ‫و چشـم نواز می کنــد‪ .‬چــه اهــل گل وگیــاه باشــید یــا نباشــید‪،‬‬ ‫خوانــدن ایــن مقالــه دربــاره گل هــای رونــده حالتــان را خــوب‬ ‫می کنــد و اطالعــات درجه یکــی دربــاره گل کاری بــا ایــن نــوع‬ ‫گیاهــان در اختیارتــان می گــذارد‪.‬‬ ‫ـی گل رونــده در ایــن‬ ‫ـ‬ ‫خوب‬ ‫ـا‬ ‫گل هرچــه باشــد زیباســت امـ‬ ‫ِ‬ ‫اســت کــه می توانــد نِمــای زیبایــی به بــاغ‪ ،‬باغچه‪ ،‬تــراس و‬ ‫حتــی کوچک تریــن فضاهــای گل وگل کاری بدهد‪ .‬اما قبل‬ ‫از دست به کارشــدن و رفتــن به ســراغ کاشــت انــواع گلهــای‬ ‫رونــده‪ ،‬بایــد امکانــات و فضــای در اختیارتــان را بســنجید‪،‬‬ ‫بدانیــد گل موردنظــر تــا چــه ارتفاعــی رشــد می کنــد و تــا‬ ‫کجــا بــاال مـی رود یــا ســطح پوشــانندگی ان چقــدر اســت‪.‬‬ ‫البتــه موضوعــات دیگــری هــم هســت کــه الزم اســت بــه‬ ‫انهــا هــم فکــر کنیــد‪ ،‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــا دسترس ـی های الزم بــه گیــاه بعــد از‬ ‫ـی ان همچنــان اســان خواهــد بــود؛‬ ‫رشــد و روندگـ ِ‬ ‫ببینیــد کــه اب دادن بــه گل رونــده و مراقبــت از ان ماننــد‬ ‫ک شــاخه های احتمالــی و هرس کــردن بــه چــه‬ ‫چیــدن نــو ‬ ‫شــکل اســت؛‬ ‫بیشــتر گل هــای رونــده بــرای شــروع رشــد و روندگــی بــه‬ ‫کمــی کمــک نیــاز دارنــد‪ ،‬مثــا وجــود میلــه یــا تکیه گاهــی‬ ‫نیــاز اســت کــه بــه حرکتشــان کمــک کنــد و بــه مسیرشــان‬ ‫جهــت بدهــد‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه بعضــی از گلهــای رونــده دیــواری هســتند‬ ‫و روی دیــوار خــود را بــاال می کشــند و در ســودای رســیدن‬ ‫بــه خورشــید قــد می کشــند‪ .‬منتهــا بعضی هــا بیشــتر‬ ‫گل رونــده تراس انــد و دوســت دارنــد کــه دور میله هــا و‬ ‫نرده هــا بپیچنــد‪ .‬مدل هایــی از انــواع گل رونــده هــم وجــود‬ ‫دارد کــه روی ســطح ماننــد زمیــن کشــیده می شــوند‪.‬‬ ‫الف‪ .‬گیاهان رونده معطر؛ بوی ویستریا‪ ،‬عطر یاس‬ ‫تــا بـ ه حــال شــده از کوچـه ای رد بشــوید و عطــر گل هــای‬ ‫ریخته شــده و روان از در یــا دیــوار خانــه ای مســت تان‬ ‫کنــد؟ گل هــا و گیاهــان رونــده معطــر هم بــرای صاحبخانه‬ ‫موهبتــی شــیرین اند و هــم بــرای رهگذرهــا‪ .‬کــدام گل هــا‬ ‫و گیاهــان رونــده خوش عطرنــد و بــا رایحه شــان حالمــان را‬ ‫خــوش می کننــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ویســتریای ژاپنی ‪ :‬ویســتریای ژاپنی خوش عطر اســت‬ ‫و گل هــای خوشــه ای ان بــ ه رنگ هــای ابــی‪ ،‬ســفید و‬ ‫بنفــش در بهــار می روینــد‪ .‬ویســتریا درخــت اســت و دچــار‬ ‫خــزان هــم می شــود‪ .‬از انجــا کــه می توانــد خیلــی بــزرگ‬ ‫شــود و در روندگــی پیــش بــرود‪ ،‬بــه مراقبــت و رســیدگی‬ ‫زیــادی هــم نیــاز دارد‪ .‬نــوع دیگــری از ویســتریا موســوم بــه‬ ‫ویســتریای امریکایــی هــم وجــود دارد‪ .‬ایــن گل در اواخــر‬ ‫بهــار و اوایــل تابســتان می رویــد و امــکان کاشــت ان در‬ ‫گلــدان هــم هســت‪ .‬ویســتریای امریکایــی نیــز خوش عطر‬ ‫و زیباســت؛ درســت ماننــد همتــای ژاپن ـی اش‪.‬‬ ‫برای اینکه ویستریای پرناز و زیبا گل بدهد و گل هایش‬ ‫شکوفا و سرحال باشند‪ ،‬الزم است که ‪ ۲‬بار در طول‬ ‫سال‪ ،‬ان را هرس کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گل نخــود‪ :‬وقتــی حــرف از عطــر و رایحــه خــوش‬ ‫می شــود‪ ،‬هیچ چیــز بــوی گل نخــود را نــدارد‪ .‬از اواســط‬ ‫زمســتان می توانیــد بــذر ایــن گل را در خــاک بکاریــد یــا‬ ‫دانه هایــش را در اوایــل بهــار بعــد از اخریــن نفس هــای‬ ‫زمســتان در خــاک بنشــانید (چقــدر ادبــی شــد!)‪ .‬گل نخــود‬ ‫رشــدی طولــی به طــور عمــودی دارد و می توانــد برای گوشــه‬ ‫دیــوار حیــاط یــا مکان هــای مشــابه انتخــاب خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن گل زیبــا در رنگ هــای مختلفــی می رویــد و بســیار‬ ‫هــم زیباســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رز رونده‪:‬رزهــا هــم چیــزی شــبیه رویــا هســتند؛ حــاال‬ ‫در نظــر بگیریــد کــه بوتـه ای خوش بــو و خوش رنــگ از انهــا‬ ‫روی دیــوار بریــزد یــا روی ســتون بــاال بــرود‪ .‬رزهــا بســیار‬ ‫متنوع انــد‪ .‬انــواع گل رز رونــده هــم وجــود دارد‪:‬‬ ‫رز صورتی رنگ پریده؛ رز صورتی تیره؛ رز مخملی؛ و…‬ ‫رزهــای رونــده را می توانیــد در روزهــای اخــر زمســتان‬ ‫بکاریــد‪ .‬اگــر بعــد از خشک شــدن گل هــا در بهــار‪ ،‬انهــا را‬ ‫ک بــار دیگــر می توانیــد‬ ‫از ســاقه جــدا کنیــد‪ ،‬در تابســتان ی ـ ‬ ‫شــاهد گل دادنشــان باشــید‪ .‬رزهــای رونــده انتخابی مناســب‬ ‫بــرای مکان هــای مختلف انــد‪ .‬انهــا هــم از گلهــای رونــده برای‬ ‫حیــاط هســتند و هــم در مکان هــای دیگــری ماننــد بــاغ و‬ ‫باغچه هــای بــزرگ و کوچــک قابل کاشــتند‪/.‬چطور‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫یکــی دیگــر از مهارت هــای ارتباطــی کــه همچون‬ ‫مهارت هــای ریســک کردن‪،‬ارتبــاط نوشــتاری و‬ ‫مذاکــره یادگرفتنــی‏اســت مهــارت «نــه گفتــن»‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مهــارت کــه کامــا ًاکتســابی اســت‬ ‫ریشــه در ژنتیــک نداشــته و از نســلی بــه نســل‬ ‫‏دیگــر منتقــل نمــی شــود و در حقیقــت از همــان‬ ‫دوران کودکــی بایــد از ســوی والدیــن‪ ،‬مدرســه و‬ ‫محیــط اطــراف در‏فــرد ایجــاد شــود‪.‬‏‬ ‫گاهــی افــراد بــرای اینکــه دیگــران را ناراحــت نکنند‬ ‫یــا طــرد نشــوند در مقابــل خواســته های دیگــران‬ ‫کوتــاه امــده و‏جــرات و قــدرت نــه گفتــن را ندارنــد‪.‬‬ ‫افــکار ناکارامــدی همچون بی ادبــی‪ ،‬خودخواهی‪،‬‬ ‫ازردگــی خاطــر و طــرد شــدن‏باعــث مــی شــوند کــه‬ ‫مــا احساســی ناخوشــایند نســبت بــه مهــارت «نــه‬ ‫گفتــن» پیــدا نماییــم ولــی بایــد ایــن را در نظــر‬ ‫‏داشــت کــه «نــه گفتــن» بــه افــراد کمــک مــی‬ ‫کنــد کــه مرزهــای ســالم داشــته باشــند و نســبت‬ ‫بــه ســطح انتظــاری کــه از‏هــم دارنــد اگاه باشــند‪.‬‬ ‫بــه دیگــر ســخن یادگیــری مهــارت «نــه گفتــن» بــه‬ ‫افــراد کمــک می کنــد نــه تنهــا بــه ارامــش‏ذهنــی‬ ‫برســند بلکه از تلف شــدن زمان جلوگیری کرده و‬ ‫فرمــان زندگــی خــود را بــه دســت بگیرنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫قــدرت‏‏«نــه گفتــن» می توانــد تجــارب مثبتــی را در‬ ‫زندگــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫امــا بــرای تقویــت مهــارت « نه گفتــن» این چند‬ ‫راهکار را همیشــه به یاد داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪ )1‬بــر اســاس اولویــت بــر کارهــا تمرکــز‬ ‫کنید‪:‬اولویت هــا و وظایــف خــود را پیــش از ایــن‬ ‫کــه مســئولیت جدیــدی را ‏بپذیریــد‪ ،‬بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬از خــود بپرســید ایــا ایــن مســئولیت جدیــد‬ ‫برایتــان مهــم اســت؟‬ ‫هیــچ گاه بــه ایــن فکــر نکنیــد‏کــه شــما بــا رد‬ ‫درخواســت و «نــه گفتــن»‪ ،‬ان شــخص را رد‬ ‫می کنیــد؛ بلکــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه فقــط‬ ‫درخواســت او‏را رد می کنیــد تــا احســاس بــدی از‬ ‫«نــه گفتــن» بــه شــما دســت ندهــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )2‬راه دیگــری را پیشــنهاد بدهید‪:‬وقتــی‬ ‫درخواســتی از شــما مــی شــود‬ ‫کــه دوســت داریــد ان را انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬امــا‏وقــت کافــی بــرای‬ ‫انجــام دادن ان نداریــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت ان کار را بــه زمانــی‬ ‫دیگــر مــوکل کنیــد‪.‬‏‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫همــدردی‬ ‫‏‪)3‬‬ ‫گاهــی اوقــات اطرافیــان‬ ‫درخواس ـت هایی از شــما مــی‬ ‫کننــد کــه شــما نمی توانیــد‬ ‫بــه دلیــل‏گرفتــاری و مشــغله‬ ‫زیــاد بــه ان هــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای «نــه گفتن»‬ ‫بــه ایــن درخواســت ها‪،‬‬ ‫مودبانــه و بــا‏جمــات مثبــت‬ ‫پاســخ دادن اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال دوســتی از شــما بــرای‬ ‫ضمانــت وامــش درخواســت‬ ‫می کنــد و شــما‏اینطــور پاســخ‬ ‫او را می دهیــد‪ :‬چــه خــوب‬ ‫کــه می خواهیــد وام بگیریــد‬ ‫انشــاا‪ ..‬کــه پــر خیر و برکت باشــد ولــی ‪( ...‬‏دلیل‬ ‫نــه گفتــن خــود را بیــان کنیــد‏)‬ ‫‏‪ )4‬دلیــل «نــه گفتــن» را توضیــح بدهید‪ :‬کســی‬ ‫کــه از شــما درخواســت کــرده اســت دوســت دارد‬ ‫بدانــد کــه دلیل شــما‏بــرای «نه گفتن» چیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت کــه دلیــل خــود را بگوییــد تــا‬ ‫او احســاس بــدی نســبت بــه شــما پیــدا‏نکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪« )5‬نــه گفتــن» را تمریــن کنیــد‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫بتوانیــد هــر مهارتــی را درون خودتــان رشــد دهیــد‪،‬‬ ‫بایــد حتمــا ًان را‏تمریــن کنیــد‪ .‬پــس بــرای ایجــاد و‬ ‫افزایــش ایــن مهــارت در زمان هایــی کــه اهمیــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬نــه بگوییــد‪ .‬ایــن کار‏شــاید در ظاهر‬ ‫ســاده بــه نظــر ایــد امــا تاثیــر بســیاری بر قــدرت «نه‬ ‫گفتــن» و اعتمــاد بــه نفــس شــما دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬از خودخواهــی نترســید‪ :‬ممکــن اســت پیش‬ ‫خودتــان اینگونــه فکــر کنیــد کــه «نــه گفتــن»‪،‬‬ ‫شــما را بــه فــردی ‏خودخــواه تبدیــل می کنــد‪،‬‬ ‫امــا افــکار تنهــا چیزهایــی هســتند کــه ســاخته‬ ‫و پرداختــه ذهــن شــما هســتند‪ .‬هیــچ کــس‬ ‫‏ارزشــمندتر از شــما در ایــن دنیــا نیســت‪ ،‬پــس‬ ‫بایــد طــوری ان را برنامه ریــزی کنیــد کــه بهتریــن‬ ‫اســتفاده را از ان‏ببریــد‪ .‬پــس بهتــر اســت کــه‬ ‫در خواس ـت های غیرضــروری و غیرمنطقــی را رد‬ ‫کنیــد و نگــران ایــن نباشــید کــه دیگــران‏در مــورد‬ ‫شــما چگونــه فکــر می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )7‬نمــی توانیــد همــه را راضی نگه دارید‪ :‬گاهی‬ ‫اوقــات ســعی کــردن بــرای راضــی نگــه داشــتن‬ ‫دیگــران‪ ،‬مــا را بــه ایــن‏ســمت ســوق می دهــد‬ ‫کــه همــه درخواس ـت ها را قبــول کنیــم‪ .‬ایــن کار‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــود دیگران از حســن‏نیت‬ ‫شــما ســو اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )8‬بــه جنبــه هــای مثبــت توجــه کنیــد‪ :‬اکثــر‬ ‫افــراد تنهــا جنبــه منفــی «نــه گفتــن» را دیده انــد و‬ ‫همیــن باعــث شــده‏اســت کــه فکر کننــد‪ ،‬این یک‬ ‫رفتــار منفــی اســت و بــرای ایــن کــه بخواهنــد بــا‬ ‫کســی مودبانــه رفتــار کنند بایــد از گفتــن‏ان دوری‬ ‫کننــد‪ .‬در صورتــی کــه ایــن بــاور اشــتباه اســت‪،‬‬ ‫اتفاقــا ً«نــه گفتــن» بــه خواســته های نــا بــه جــای‬ ‫دیگــران باعــث‏می شــود که شــما احســاس بهتری‬ ‫نســبت بــه خودتــان داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )9‬عذرخواهــی بیــش از حــد نکنیــد‪ :‬اگــر از اینکــه‬ ‫نمــی توانیــد بــه درخواســت دیگــران جــواب مثبــت‬ ‫بدهید ناراحت‏شــدید و احســاس بدی پیدا کردید‬ ‫فقــط بگوییــد متاســفم‪ .‬عذرخواهی بیــش از اندازه‬ ‫ضعــف شــما را نشــان مــی دهــد‏و ایــن تصــور در‬ ‫دیگــران ایجــاد می شــود کــه جــواب مثبــت نــدادن‬ ‫شــما‪ ،‬یعنــی اینکــه در حــق انهــا ظلم و بــدی انجام‬ ‫‏داده ایــد یــا کار شــما اشــتباه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫نوشه نوروزی ‪ /‬سالمت‬ ‫دیابت و کرونا‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه از طریــق تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل می شــود و‬ ‫گســترش می یابد‪ .‬در اکثر افراد‪ ،‬عالئم کرونا نســبتا خفیف اســت‬ ‫ن حــال‪،‬‬ ‫و بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪ .‬بــا ای ـ ‬ ‫افــراد دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬عــوارض‬ ‫شــدیدتری را تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعد از توضیحی کوتــاه درباره‬ ‫انــواع بیمــاری دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه‬ ‫دیابــت و کرونــا بــه دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف دیابت؛ تفاوت‬ ‫نوع ‪ ،۱‬نوع ‪ ۲‬و نوع بارداری‬ ‫دیابــت بیمــاری پیچیــده ای اســت کــه غــدد درون ریــز‪ ،‬قلــب‬ ‫و عــروق و متابولیســم بــدن را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫حساســیت بــدن را بــه انســولین کــم می کنــد‪ .‬انســولین هورمونــی‬ ‫اســت کــه در لوزالمعــده ســاخته می شــود و بــه بــدن کمــک می کنــد‬ ‫کربوهیدرات ها (قندها یا گلوکز) را تجزیه و ذخیره کند‪ .‬مقاومت‬ ‫بــه انســولین ســبب التهــاب می شــود‪ .‬التهــاب دفــاع طبیعــی بــدن‬ ‫بــرای بهبــود اســت‪ .‬ایــن التهــاب در مرحلــه بعــدی موجــب افزایــش‬ ‫مقاومــت بــه انســولین می شــود‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬ایــن کشــاکش‬ ‫مــداوم بــه قلــب‪ ،‬کلیه هــا‪ ،‬لوزالمعــده و ســایر اندام هــای حیاتــی‬ ‫اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪۴۲۵‬میلیــون نفــر در دنیــا دیابــت دارنــد‪ .‬نــوع ‪ ۱‬و نــوع ‪۲‬‬ ‫دیابــت اصلی تریــن انــواع ایــن بیماری انــد‪ .‬برخــی بانــوان نیــز در‬ ‫طــول دوران بــارداری خــود دیابــت را تجربــه می کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه‬ ‫توضیــح هرکــدام از انــواع ایــن بیمــاری می پردازیــم‪.‬‬ ‫دیابت نوع ‪۱‬‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۱‬هــم در کــودکان و هــم در بزرگ ســاالن مشــاهده‬ ‫می شــود‪ .‬حــدود ‪ ۱۰‬درصــد از تمــام افــرادی کــه دیابــت دارنــد بــه‬ ‫نــوع اول ایــن بیمــاری مبتــا هســتند‪ .‬ایــن نــوع از دیابــت‪ ،‬یــک‬ ‫بیمــاری خودایمنــی اســت کــه باعــث می شــود سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫ســلول های بتــای لوزالمعــده را از بیــن ببــرد‪ .‬ایــن اتفــاق ســبب‬ ‫ـولین کمــی تولیــد شــود یــا به کلــی تولیــد‬ ‫می شــود هورمــون انسـ‬ ‫ِ‬ ‫نشــود‪ .‬چنیــن افــرادی مجبــور می شــوند هــر روز انســولین تزریــق‬ ‫کننــد تــا ســطح ایــن هورمــون را در حــد ســالم نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫زمانی کــه بــدن انســولین کافــی نداشــته باشــد‪ ،‬مجبــور می شــود‬ ‫به جــای دریافــت انــرژی از قنــد‪ ،‬از چربــی انــرژی ِ موردنیــاز خــود را‬ ‫تامیــن کنــد‪ .‬کتون هــا (‪ )Keton‬مــوادی شــیمیایی هســتند کــه بدن‬ ‫هنــگام تجزیــۀ چربــی و تبدیــل ان بــه انــرژی تولیدشــان می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کتــون در خــون جمــع شــود‪ ،‬ان را اســیدی تر می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع ممکــن اســت بســیار خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫توصیه می شود افرادی که دیابت نوع ‪ ۱‬دارند‪ ،‬در مواقعی که‬ ‫بیمارند یا قند خونشان باالتر از ‪ ۲۴۰‬میلی گرم در دسی لیتر است‪،‬‬ ‫هر ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ساعت یک بار میزان کتون‬ ‫خود را اندازه گیری کنند‪.‬‬ ‫دیابت نوع ‪۲‬‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۲‬متداول تریــن نــوع‬ ‫دیابــت اســت کــه بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪۹۵‬‬ ‫درصــد از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری‬ ‫را دربرمی گیــرد‪ .‬ایــن نــوع از بیمــاری‬ ‫ـی انســولین یــا اســتفادۀ‬ ‫از تولیــد کافـ ِ‬ ‫ـولین موجــود جلوگیــری‬ ‫کارامــد از انسـ‬ ‫ِ‬ ‫می کنــد‪ .‬دیابــت نــوع ‪ ۲‬به صــورت‬ ‫ژنتیکــی یــا بــر اثــر رژیم غذایی‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگــی و عوامــل محیطــی ایجــاد‬ ‫ـون بســیاری‬ ‫می شــود‪ .‬ســطح قنــد خـ ِ‬ ‫از افــراد لــب مــرز دیابــت اســت‪ .‬تغییر‬ ‫عــادات غذایــی‪ ،‬ورزش یــا پیــاده روی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵۰‬دقیقــه در هفتــه بــه چنیــن افــرادی کمــک می کنــد‬ ‫ســطح قنــد خونشــان را در حــد نرمــال نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات پژوهشــگران امریکایــی نشــان می دهــد کــه متاســفانه‬ ‫دس ـت کم ‪ ۳۰‬درصــد از کســانی کــه دیابــت دارنــد‪ ،‬بیمــاری خــود را‬ ‫‪ ۷‬درصــد از انهــا هــم بــه اهدافــی‬ ‫به خوبــی مدیریــت نمی کننــد‪ ۰ .‬‬ ‫کــه تعییــن می کننــد پایبنــد نمی ماننــد‪ .‬اکثــر افــرادی کــه بــه دیابــت‬ ‫نــوع ‪ ۲‬مبتــا هســتند‪ ،‬بــرای اینکــه ســطح قنــد خــون خــود را کنتــرل‬ ‫کننــد‪ ،‬بایــد دارو مصــرف کننــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬ممکــن اســت بــه تزریــق‬ ‫انســولین هــم احتیــاج پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫اگر فردی که دیابت نوع ‪ ۲‬دارد به کرونا مبتال شود‪ ،‬باید پزشک‬ ‫خود را مطلع کند‪.‬‬ ‫دیابت بارداری‬ ‫دیابــت بــارداری عمومــا در دوره بــارداری پدیــدار می شــود و پــس از‬ ‫زایمــان هــم از بیــن م ـی رود‪ .‬گفتــه می شــود افــرادی کــه در دوران‬ ‫بارداری شــان تجربه بیماری دیابت را داشــته باشــند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫در اینــده بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬مبتــا شــوند‪ .‬احتمــال بــروز عــوارض‬ ‫بــرای فــردی کــه دیابــت بــارداری دارد و بــه کرونــا هــم مبتــا شــده‬ ‫باالســت‪ .‬هرکســی کــه مالحظاتــی دارد‪ ،‬بایــد بــرای کاهــش خطــر‬ ‫عفونــت و عــوارض‪ ،‬بــا تیــم پزشــکی خــود مشــورت کنــد‪.‬‬ ‫البتــه دربــاره ایــن ‪ ۳‬نــوع از دیابــت‪ ،‬بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫شــود کــه ســن بیمــار‪ ،‬ســطح پیشــرفت بیمــاری و میــزان مدیریــت‬ ‫دیابــت در بــروز عــوارض کرونــا اثرگذارنــد‪ .‬فقــط ‪ ۱‬معیــار به تنهایــی‬ ‫بــرای بررســی احتمــاالت کافــی نیســت‪.‬‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نتایج تحقیقات درباره رابطه این دو بیماری‬ ‫کرونــا ویروســی جدیــد اســت‪ .‬هر روز نکته های جدیــدی درباره ان‬ ‫و نحــوه کنترلــش یــاد می گیریــم‪ .‬اثــری کــه کرونــا روی بیماری هــای‬ ‫خــاص ماننــد دیابــت دارد نیــز هنــوز کامــا مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫تاکنون نتیجه هیچ تحقیقی نشــان نداده که افراد دیابتی بیشــتر‬ ‫از ســایرین در معــرض ابتــا بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫انچه تا این لحظه مشخص شده این است که افرادی که به‬ ‫برخی بیماری های زمینه ای مبتال هستند ممکن است عوارض‬ ‫شدیدتری در ابتال به کرونا تجربه کنند‪ .‬این بیماری های زمینه ای‬ ‫شامل دیابت‪ ،‬مشکالت قلبی‪ ،‬چاقی و بیماری های مزمن کلیه‬ ‫احتمال‬ ‫است‪ .‬هرچه وضعیت سالمتی فرد پیچیده تر باشد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫عوارض وخیم تر در او باالتر می رود؛ مثال فرد هم بیماری‬ ‫تجربۀ‬ ‫ِ‬ ‫قلبی داشته باشد و هم دیابت‪ .‬افراد مسن نیز در صورت ابتال به‬ ‫کرونا در همین دسته بندی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫طبــق شــواهد موجــود در مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا‬ ‫(‪ ،)CDC‬ایــن موضــوع دربــاره افــرادی کــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬دارنــد‬ ‫بیشــتر صــدق می کنــد‪ .‬افــرادی نیــز کــه دیابــت نــوع ‪ ۱‬دارنــد یــا‬ ‫باردارنــد ممکــن اســت به احتمــال بیشــتری عــوارض کرونــا را تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه داده هــا در ایــن مــورد چنــدان اتکاپذیــر نیســت‪.‬‬ ‫بــدن افــرادی کــه دیابــت دارنــد‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬عفونت هــا در‬ ‫ِ‬ ‫جدی تــر بــروز می کننــد‪ .‬یکــی از دالیلــش ایــن اســت کــه دیابــت‬ ‫روی عملکــرد سیســتم ایمنــی اثــر می گــذارد و کار بــدن را بــرای‬ ‫مبــارزه بــا ویــروس ســخت تر می کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬دیابــت ســطح قنــد‬ ‫خــون را افزایــش می دهــد‪ .‬فدراســیون بین المللــی دیابــت بیــان‬ ‫می کنــد کــه ممکــن اســت ویــروس کرونــا در محیطــی کــه گلوکــز‬ ‫خــون باالیــی وجــود دارد بهتــر رشــد کنــد‪.‬‬ ‫دیابت بدن را به طور دائمی در سطحی از التهاب نگه می دارد‪.‬‬ ‫همین موضوع سبب می شود بهبودی هر نوع عفونتی کندتر رخ‬ ‫دهد‪ .‬سطح قند خون باال‪ ،‬به همراه حالت التهاب مداوم‪ ،‬درمان‬ ‫بیماری هایی مانند کووید ‪ ۱۹‬را سخت تر می کند‪.‬‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نشانه های خطر‬ ‫اگــر بیمــاران دیابتــی نشــانه های کرونــا را در خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد به ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ CDC‬نشــان می دهــد احتمــال مــرگ ناشــی از کرونــا در بیمــاران‬ ‫دیابتــی ‪ ۷٫۳‬درصــد اســت‪ .‬ایــن امــار در افــرادی کــه ســرطان دارنــد‬ ‫ی کــه ســطح قنــد خون ایــن افراد‬ ‫‪ ۵٫۶‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در صورتـ ‬ ‫کنتــرل شــود‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در تمــاس بــا پزشــک‪ ،‬میــزان قنــد خــون‪ ،‬میــزان کتون بــدن و میزان‬ ‫نوشــیدن اب در طــول روز خــود را اعــام کنیــد‪ .‬نشــانه هایی را کــه‬ ‫نگرانتــان کــرده توضیــح دهیــد و در نهایــت‪ ،‬ســواالت خــود را دربــاره‬ ‫مدیریــت دیابــت بپرســید‪/.‬چطور‬ صفحه 6 ‫رالــی (‪ )Rally‬موزیــا بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی کــه‬ ‫«بــرای ایجــاد منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا» و مــوارد دیگــر طراحــی شــده انــد‪ ،‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫موزیــا از انتشــار یــک بســتر جدیــد اشــتراک داده هــا بــه نــام ‪ Rally‬خبــر داده کــه بــرای ایجــاد کنتــرل بیشــتر‬ ‫بــر روی نحــوه بــه اشــتراک گــذاری داده هــای کاربــران طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزونــه فایرفاکــس بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا داده هــای خــود را بــه مطالعــات تحقیقاتــی اختصــاص‬ ‫دهنــد کــه در ســاخت منابــع جدیــد‪ ،‬ابزارهــا و «حتــی سیاســت هــای بالقــوه افــرادی کــه ماننــد شــما بــرای‬ ‫ایجــاد اینترنــت بهتــر و مقابلــه بــا فــن اوری اســتثنایی توانمنــد شــوند‪ »،‬اهــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد پلتفرم‬ ‫اشتراک اطالعات‬ ‫حریم خصوصی در‬ ‫‪Firefox‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫«سمیهنیستانی»‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫تکنیک های افزایش‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫و اجتماعی‏‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:325‬‬ ‫و بــه ایــن ســبب بی عدالتــی زیــادی بــه‬ ‫مالکینــی روا شــد کــه در ســنه ‪ 1356‬تــا ســال‬ ‫‪ 1376‬مغــازه خــود را اجــاره داده بودنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان از ســال ‪ 1356‬بــه بعــد‬ ‫را کــه قانــون شــهرداریها وضــع و اجرایــی‬ ‫شــده بــود و مالــک راســا و بــه هزینــه خــود‬ ‫‏مبــادرت بــه تاســیس محــل کســب می کــرد‪،‬‬ ‫غــروب ماهــوی حــق کســب و پیشــه نامیــد‬ ‫و ســال‪ 1376‬کــه ســال تصویــب قانــون‬ ‫‏ســرقفلی بــوده غــروب رســمی و قانونــی ایــن‬ ‫حــق محســوب نمــود‪ .‬محــو کامــل حــق کســب‬ ‫و پیشــه دالیــل عدیــده ای داشــته اســت‪ .‬از‬ ‫‏یکطــرف‪ ،‬دیگــر مســتاجر قــدرت و توانایــی‬ ‫ناشــی از فــن و حرفــه و ابــزار کار اختصاصــی را‬ ‫نداشــت‪ .‬دیگــر عاملــی محســوب‏نمی شــد کــه‬ ‫ملــک مســکونی را بتوانــد بــه تجــاری تبدیــل‬ ‫کنــد‪ .‬بلکــه بــار تبدیــل تجــاری کــردن بــه دوش‬ ‫خــود مالکیــن انتقــال افتــاده بــود‏‏‪ .‬دلیــل دیگــر‬ ‫غــروب کــردن ایــن حــق‪ ،‬مغایــرت قانــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــا قانــون مدنــی و مبانــی فقهــی‬ ‫بــود‪ .‬از قضــا همیــن‏مغایــرت موجــب شــد کــه‬ ‫در عمــل‪ ،‬وصــول حــق کســب و پیشــه بــه یــک‬ ‫بــاج خواهــی از مالــک تبدیــل گــردد ‪ .‬مالــک کــه‬ ‫خــود از‏قشــر ضعیــف جامعــه بــوده و اجــاره‬ ‫همــان مغــازه وســیله امــرار معــاش او بــوده‪،‬‬ ‫نمی توانســت ملــک را تخلیــه کنــد و یــا بــر‬ ‫اجــاره بیفزایــد‏‏‪ .‬زیــرا در قانــون حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ ،‬بــر خــاف مــواد‪ -----------‬قانــون مدنــی‬ ‫اصــل بــر اســتمرار اجــاره و انتقــال بــه‏غیــر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬اساســا محاســبه و ارزیابــی ایــن حــق‬ ‫بســیار دشــوار و گاه ممتنــع بــوده و همــواره‬ ‫محــل نــزاع بــوده اســت‪ .‬مــاده ‪11‬‏قانــون صرفــا‬ ‫توجــه بــه اثــار ظاهــری محــل کســب داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه کارشــناس از اثــار ظاهــری چــه‬ ‫مبلــغ حــق کســب و پیشــه‏اســتخراج کنــد عمال‬ ‫غیــر ممکــن بــود‪ .‬مــاده ‪ 11‬قانــون بــه جــای‬ ‫احصــاء عوامــل موثــر‪ ،‬میبایســتی تکلیــف‬ ‫می کــرد کــه ‏کارشــناس قیمــت امــروز ملــک را‬ ‫بــا قیمــت نخســتین روز اجــاره ؛ مــورد مقایســه‬ ‫قــرار داده و تفــاوت را بالمناصفــه بیــن مالــک‬ ‫و ‏مســتاجر تقســیم کنــد‪ .‬امــری کــه مــراد‬ ‫قانونگــذار درحمایــت از مســتاجر و مســتند او‬ ‫در وضــع حــق کســب و پیشــه بــوده‪،‬‏لیکــن در‬ ‫عمــل بــه ظاهــر فیزیکــی مغــازه ماننــد وســعت‬ ‫و نمــا و ‪ ...‬مرتبــط گردیــد‪ .‬در نتیجــه اجــرای‬ ‫حــق کســب و پیشــه از‏ســال ‪ 56‬تــا ‪ ،76‬عمــا‬ ‫مالــک نگــون بخــت‪ ،‬محــل کســب را از دســت‬ ‫رفتــه تلقــی می کــرد‪ .‬منشــاء ایجــاد ایــن حــق‪،‬‬ ‫اگرچــه در ‏نخســتین ســالها ظاهــرا چهــره‬ ‫عادالنـه ای داشــته و هــدف قانونگــذار هــم جــز‬ ‫برقــراری عدالــت نبــود‪ .‬لیکــن مبانــی ایــن حــق‬ ‫در‏اصــول‪ ،‬خــاف شــرع و خــاف قانــون مدنی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زیــرا مالــک بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫میبایســت در قبــال مثــا ده هــزار تومــان‏مــال‬ ‫االجــاره وصولــی مثــا صــد هــزار تومــان تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد ‪ .‬و پــس از تخلیــه هــم‏مالحظــه‬ ‫نمایــد یــا قیمــت و ارزش ملکــش نســبت بــه‬ ‫روز نخســت‪ ،‬افزایشــی نداشــته و یــا افزایــش‬ ‫صرفــا ناشــی از تــورم بــوده و بــه‏فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر مربــوط نبــوده اس ـت‏‪.‬‬ ‫لــذا تدریجــا مالــک و مســتاجر بــرای رهایــی از‬ ‫قانــون ایجــاد حــق کســب و پیشــه و مشــخص‬ ‫نمــودن حــق و حقــوق واقعــی‏مســتاجر بــه‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬قانــون حــق کســب و پیشــه‬ ‫را دور زدنــد و حقــی عرفــی بــه نــام ســرقفلی‬ ‫تراضــی نمودنــد‪ .‬در نتیجــه بــا‏تمســک بــه‬ ‫فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بــودن حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام «حــق‬ ‫ســرقفلی» تاســیس نمودنــد‪ .‬‏لیکــن ایــن‬ ‫تاســیس عرفــی بــوده و مســتلزم وضــع قانــون‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت ‏حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام‬ ‫قانونگــذار وقــت بــوده و مبنــای ان تراضــی بیــن‬ ‫مالــک و مســتاجر نبــوده ‪ ،‬خــاف‏شــرع مقــرر‬ ‫فرمــود‪ .‬ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره )‬ ‫نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد دوم تحریرالوســیله‬ ‫اورده می شــود ‪:.‬‏‏» اجــاره نمــودن ‏اعیــان‬ ‫اســتیجاری‪ ،‬دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫ان هــا؛ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫در انهــا نمــی شــود ‪ .‬بــه طــوری کــه‏موجــر بعــد‬ ‫از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن او را‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬و همچنین طوالنی بودن مدت‬ ‫بقــای او و تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل‏کســب؛ یــا ابــرو‬ ‫و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب توجــه مــردم‬ ‫بــه محــل کســب او شــوند‪،‬‏‪‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن‬ ‫امــور‪ ،‬موجــب پیــدا شــدن‏حقــی برای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان‪ ،‬نمی شــود‪ .‬پــس اگـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره‬ ‫تمــام شــود‪ .‬بــر او واجــب اســت کــه محــل را‬ ‫س ‪‎‬‏اگــر‬ ‫تخلیــه و بــه صاحبــش‏تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی‬ ‫بمانــد غاصــب و معصیــت کار اســت و اگـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏تلف‬ ‫شــود ‪ ،‬ولــو‏بــه افــت اســمانی باشــد‪ ،‬ضمــان‬ ‫مــکان بــر او می باشــد‪.‬‏‪..‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫یکــی از رفتارهایــی کــه انســان بایــد ان را فــرا‬ ‫بگیــرد‪ ،‬مهارت هــای ارتباطــی اســت؛ یعنــی‏نحــوه‬ ‫ارتبــاط مناســب بــا دیگــران‪ ،‬صحبــت کــردن در‬ ‫جمــع‪ ،‬توانایــی در بیــان خواســته های خــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی ایــن یادگیــری در زمــان کودکــی‬ ‫محقــق نشــد‪ ،‬در نوجوانــی و جوانــی و حتــی‬ ‫بزرگســالی مــی تــوان‏جبــران کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪-1‬اجتنــاب از زندگــی فــردی و حضــور پیــدا کردن‬ ‫در جمع‬ ‫‏‪-2‬پیش قدم شدن در سالم و احوالپرسی کردن‬ ‫‏‪-3‬بــه عهــده گرفتــن مســئولیت در خانــه‪ ،‬کالس‬ ‫و محــل کار و‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏‪-4‬یادداشــت کــردن اصطالحــات متعارفــی کــه‬ ‫دربرخــورد بــا دیگــران بایــد به کاربــرد و تمرین کردن‬ ‫ان در روابــط بــا دیگــران‏‪.‬‬ ‫‏‪-5‬اجتناب از منفی بافی و شکست نفسی‏‪.‬‬ ‫‏‪-6‬یــاداوری کــردن جنبــه هــای مثبــت و نقــاط قوت‬ ‫خــود( یعنــی انســان بــه خــودش تلقیــن کنــد کــه‬ ‫دارای توانایــی هایــی‏اســت)‏‪.‬‬ ‫‏‪-7‬شــرکت در گــردش هــای دســته جمعــی و‬ ‫مســئولیتی را در جمــع بــه عهــده گرفتــن‏‪.‬‬ ‫‏‪-8‬ایجــاد ارتبــاط و دوســتی بــا افراد خوش مشــرب‬ ‫و با نشــاط‏‪.‬‬ ‫‏‪-9‬مــوارد فــوق را خیلــی بایــد تمریــن کنیــد و خیلــی‬ ‫زود و بــا عجلــه و شــتاب زده نخواهیــد بــه نتیجــه‬ ‫برســد بلکــه بــه تدریــج و‏بــا حوصلــه کار را دنبــال‬ ‫کنیــد حتمــا موفــق خواهیــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-10‬بــه خــود تلقیــن کنیــد که مــی توانم فــان کار را‬ ‫انجــام دهــم و بــا تلقیــن به خــود ارامــش بدهید‏‪.‬‬ ‫‏‪-11‬در همــه کارهــا بــه خداونــد قــادر متعــال تــوکل‬ ‫کنیــد زیــرا اثــار روانی تــوکل ایجاد اعتماد و اطمینان‬ ‫بــه تکیــه گاهــی ‏محکــم در فــراز و نشــیب های‬ ‫زندگــی‪ ،‬عــزت نفــس‪ ،‬خودپنــداره مثبــت و باالخــره‬ ‫افزایــش اعتمــاد بــه نفــس اســت‏‪.‬‬ ‫سردار «سعید مطهری زاده»‬ ‫مواد مخدر توطئه دشمن علیه جوانان‬ ‫ایران اسالمی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان با اشــاره بــه اینکه امروز‬ ‫توطئــه دشــمن علیــه جوانــان ما عرضه‏مــواد مخدر‬ ‫بــا رنــگ و لعابهــای متنــوع اســت‪،‬‏گفــت‪ :‬ناجــا بــا‬ ‫اقدامــات جهــادی خــود نشــان داده کــه در بحــث‬ ‫ت‏‪‎.‬‏‬ ‫حراســت از‏جوانــان همــواره پیشــگام اسـ ‪‎‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده»اظهــار ‏داشــت‪:‬‬ ‫امــروز جمهــوری اســامی ایــران کــه حاصــل خــون‬ ‫پــاک شهداســت در شــرایط ویــژه ای قــرار دارد‬ ‫شــرایطی کــه بایــد‏مــا در ان نقــش‏ایفــا کنیــم و‬ ‫تاریــخ نیــز در مــورد نقــش مــا ســخن خواهــد گفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در معــرض‬ ‫جنگهــای سیاســی هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬دشــمنان‬ ‫مــا بــا اســتفاده از جنــگ نــرم‏نیــروی جــوان ایــن‬ ‫مملکــت را کــه مایــه قدرت و محــرک‏پیش رونده‬ ‫نظــام اســت را هــدف قــرار داده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه امــروز همــه تحلیــل گــران غربــی بــه‬ ‫ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه تمــام‏توطئه هــای‬ ‫دشــمنان بــا حضــور همیشــه در صحنــه‏مــردم و‬ ‫جوانــان در دفــاع از ارزشــها بــی نتیجــه خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬تصریــح‏کــرد‪ :‬نســل جــوان مــا امــروز در‬ ‫معــرض توطئه هــای شــدیدتری از جملــه توظئــه‬ ‫مــواد مخــدر قــرار گرفتــه‏اســت‪ ،‬دشــمنان مــا‬ ‫‏امــروز مــواد مخــدر را بــا عناویــن مختلــف عرضــه‬ ‫میکننــد تــا نیــروی پیــش رو و مایــع عظمــت و‬ ‫قــدرت نظــام را از خــط انقــاب‏جــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده اجتماعــی کــردن مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر را گامــی موثــر در پیشــگیری از‬ ‫اســیب هایــی اجتماعــی مرتبــط‏بــا ان برشــمرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــواد مخــدر اســاس‏تعادل‪ ،‬رشــد و‬ ‫محافظت از حریم‬ ‫خصوصی در فضای‬ ‫مجازی را جدی بگیرید‬ ‫متاســفانه برخــی شــهروندان بــدون رعایــت‬ ‫مســائل امنیتــی‪ ،‬خصوصی تریــن اطالعــات‬ ‫خــود را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر‬ ‫می کننــد کــه ایــن امــر می توانــد باعــث بــه‬ ‫خطــر افتــادن امنیــت حریــم خصوصــی انــان‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫توســعه جوامع را بر هم می زند و منابع انســانی‪،‬‬ ‫‏اقتصــادی و اجتماعــی را بــه هــدر می دهــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیچیدگی مــواد مخدر صنعتی‬ ‫و ترکیبــات چندگانــه ان در کنــار اعتیــاد اوری‬ ‫ســریع‪ ،‬باعــث شــده تــا‏مبــارزه بــا ایــن گونــه مــواد‬ ‫مشــکل باشــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪:‬‏اینــده کشــور بــه‬ ‫دســت نوجوانــان و جوانــان امــروز رقــم مــی خــورد‪،‬‬ ‫‏جوانــان بایــد انــرژی و تواناییهــای خــدادادی خود را‬ ‫در راه درســت صــرف کننــد و پلیــس نیــز همــواره‬ ‫همــراه‏و یــار انــان‏اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫فقــر فرهنگــی‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬کمبود فضاهــای فرهنگی‬ ‫و تفریحــی‪ ،‬عــدم‏اعتمــاد بــه جوانــان در کارهــا‪،‬‬ ‫ســخت کــردن شــرایط ازدواج‏از عواملــی هســتند‬ ‫کــه باعــث گرایــش جوانــان بــه ســمت برخــی‬ ‫‏انحرافــات میشــود کــه در ایــن خصــوص نهادهــا و‬ ‫دســتگاه هــای متعــددی مســئولیت دارنــد‪.‬‏‬ ‫اقدامات پلیسی برای برخورد با معظل اعتیاد‬ ‫و مواد مخدر‬ ‫ســردار مطهــری زاده از مبــارزه بــی امــان و شــبانه‬ ‫روزی پلیــس در انهــدام باندهــای قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر خبــر داد و گفت‪:‬بــا‏توجــه بــه اینکــه اعتیــاد‬ ‫بــه مــواد مخــدر تهدیــدی‏جــدی بــرای ســاختارهای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‏اســت‪،‬‬ ‫لــذا برخــورد جــدی بــا ســوداگران مــرگ بــا قــدرت و‬ ‫جدیــت بیشــتری در دســتور کار پلیــس قــرار دارد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــوزش و اگاهســازی‬ ‫مهمتریــن راهــکار پیشــگیری از اعتیــاد‏اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا اگاهســازی اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه بــه عنــوان یکــی از‏اولویتهــای‬ ‫کاری پلیــس تعریــف‏شــده و کارشناســان ایــن‬ ‫فرماندهــی برگــزاری مســتمر کالســهای اموزشــی‬ ‫در مراکــز اموزشــی‪ ،‬ادارات و مســاجد را در‬ ‫‏دســتور کار خــود قــرار‏داده انــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده همچنیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫خریــد و فــروش موادمخــدر یکــی از منابــع اصلــی‬ ‫درامــد برخــی از افــراد ســودجو‏اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫خریــد و فــروش و توزیــع‏موادمخــدر در برخــی‬ ‫از منــازل یــا مغــازه هــا نمونه هایــی اســت کــه‬ ‫تاکنــون مامــوران‏انتظامــی بــا کارهــای اطالعاتــی‬ ‫بــه جمــع اوری چنیــن مکانهایــی اقــدام کردهانــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه ترویــج موادمخــدر یکی از مهمترین اهداف‬ ‫دشــمنان در بــه تباهــی‏کشــاندن فرزنــدان ایــران‬ ‫اســامی اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‏والدیــن بــه عنــوان‬ ‫مهمتریــن منبــع تامیــن عواطــف و اخالقیــات‬ ‫‏جوانــان میتواننــد بــا تربیــت و امــوزش اســامی‬ ‫و منطقــی در پیشــگیری از اعتیــاد جوانــان‪ ،‬نقــش‬ ‫خــود را بــه‏بهتریــن نحــو‏ایفــا کننــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده در ادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫برنامه هــای مفیــد اموزشــی‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬تفریحــی و‬ ‫ســرگرمی بــا وســایل ارتبــاط‏جمعی میتوانــد در این‬ ‫زمینــه نقش موثری داشــته‏باشــد‪ ،‬زیــرا برنامههای‬ ‫جــذاب و اموزنــده زمینــه ســاز گرایــش‏جوانــان بــه‬ ‫زندگــی ســالم و دوری از اعتیــاد خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واضــح اســت کــه بــرای دور نگــه‬ ‫داشــتن جوانــان از ایــن بالیــی خانمــان ســوز‪،‬‬ ‫نهادهایــی همچــون مدرســه‪،‬‏نهادهــای فرهنگی‬ ‫و ورزشــی‪ ،‬نیــروی انتظامــی و ‏موسســه هــای‬ ‫مذهبــی مــی تواننــد بســیار مفیــد و ثمــر بخــش‬ ‫باشــند‪،‬‏امــا اهمیــت هیــچ کــدام از ان هــا بــه‬ ‫انــدازه تاثیــر خانــواده نخواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانــواده بــه عنــوان‬ ‫اساســی ترین واحــد جامعــه نقــش بــه ســزایی‬ ‫در دور نگــه ‏داشــتن فرزنــدان از مــواد مخــدر‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اساســی تریــن نیازهــای جوانــان‪،‬‬ ‫‏تحصیــل‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬امکانــات ســالم‬ ‫‏تفریحــی و ورزشــی اســت‪ .‬بــا شــناخت دقیــق‬ ‫حســین صادقــی گفــت‪ :‬بــا گســترش‬ ‫فضــای مجــازی و افزایــش کاربــران در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از جملــه اینســتاگرام‬ ‫و تلگــرام‪ ،‬روزانــه تعــداد زیــادی فیلــم و‬ ‫تصاویــر خصوصــی در ایــن فضــا انتشــار‬ ‫می یابــد کــه ایــن امــر می توانــد زمینــه را‬ ‫بــرای سوء اســتفاده افــراد غریبــه و ســودجو‬ ‫فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــه منظــور حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی بــه افــراد ناشــناس و غریبــه کــه‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی بــا شــما ارتبــاط‬ ‫برقــرا می کننــد اعتمــاد نکنیــد و عکس هــا و‬ ‫فیلم هــای خصوصــی خــود را بــا دیگــران بــه‬ ‫اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪326‬‬ ‫نیازهــا و تصمیــم جــدی بــرای برطــرف کــردن ایــن‬ ‫نیازهــا در حــد تــوان توســط‏خانــواده هــا‪،‬‏جوانــان‬ ‫و مســئوالن مــی تــوان امیــد جــدی بــه پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد و درمــان معتــادان داشــت‪.‬‏‬ ‫علل گرایش به مواد مخدر‬ ‫ســردار مطهــری زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم علــل گرایــش به اعتیاد را مورد بررســی‬ ‫قــرار دهیــم بایــد ابتــدا از‏خانــواده شــروع کنیــم‬ ‫زیــرا در برخــی از خانــواده ها‏مســائلی وجــود دارد‬ ‫کــه موجــب گرایــش فرزنــدان بــه ســوی مصــرف‬ ‫مــواد‏مخــدر مــی شــود و در خانــواده فــرد معتــاد‪،‬‬ ‫در بســیاری مواقــع کنتــرل مناســب و نظــارت‬ ‫صحیــح بــر‏رفتــار فرزنــدان وجــود‏نــدارد‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پرداخــت پــول بیــش از حــد بــه‬ ‫فرزنــدان و نظــارت نداشــتن بــر مصــرف ان‪ ،‬بــی‬ ‫تفاوتــی و ناتوانــی پــدر در‏درجــه اول و ســپس‬ ‫مــادر‪ ،‬موجــب ازادی عمــل‏فرزنــدان و گرایــش به‬ ‫ســوی دوســتان نابــاب مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وی رفتــار خشــونت امیــز والدیــن و وجــود‬ ‫درگیــری و طــاق‪ ،‬را موجــب فــرار فرزنــدان از‬ ‫‏محیــط خانــواده بیــان کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫خانــواده هــا‏فرزنــد احســاس کمبــود محبــت و‬ ‫از محیــط خانــه فــرار می کنــد و بــا‏افــراد منحــرف‬ ‫اشــنا مــی شــود کــه در ایــن حالت امــکان گرایش‬ ‫او بــه مصــرف مــواد افیونــی افزایــش مــی‏یابــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده تصریــح کــرد‪ :‬در ســنین‬ ‫جوانــی و پــس از ازدواج‪ ،‬برخــی عوامــل از قبیــل‬ ‫اختالفــات زناشــویی‪ ،‬بــد‏رفتــاری زنــان‪ ،‬ازدواج هــای‬ ‫اتفاقــی و تحمیلی‪ ،‬برخی‏مشــاغل در مــورد افرادی‬ ‫کــه امادگــی الزم را بــرای انجــام ان کار ‏ندارنــد‪،‬‬ ‫زندگی در محله های فقیر نشــین و فقر اقتصادی‬ ‫موجــب گرایــش فــرد بــه اعتیــاد مــی شــود‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در خانــواده هایــی کــه یکــی از‬ ‫والدیــن بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارد‏بیشــترین زیــان‬ ‫را فرزنــدان خانــواده متحمــل مــی شــوند و‏دچــار‬ ‫مشــکالت روحــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬عاطفــی و کمبــود محبــت‬ ‫و احســاس تنهایــی و افســردگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از مــواردی همچــون حتــک‬ ‫حیثیــت‪ ،‬جعــل هویــت‪ ،‬تهدیــد و اخــاذی‬ ‫بــه عنــوان پیامدهــای اشــتراک گذاری‬ ‫تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی کاربــران در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی نــام بــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مــوارد می توانــد کانــون خانــواده را بــا تهدیــد‬ ‫مواجــه کــرده و امنیــت اعضــای خانــواده را‬ ‫بــه خطــر بیانــدازد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه ناقضــان حریــم خصوصــی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬طبــق مــاده ‪ 745‬قانــون‬ ‫مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات هــر‬ ‫کــس بــه وســیله سیســتم های رایانــه ای‬ ‫و مخابراتــی صــوت یــا تصویــر یــا فیلــم‬ ‫خصوصــی یــا اســرار دیگــری را بــدون رضایــت‬ ‫او منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران‬ ‫انتشار بدافزار ‪Crackonosh‬‬ ‫در قالب بازی های کرک‬ ‫شده‬ ‫بدافــزار ‪ Crackonosh‬از ژوئــن ‪ 2018‬تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ 222000‬سیســتم را در سراســر جهــان الــوده کــرده اســت‪.‬‬ ‫محققان امنیت ‪ IT‬در ‪ Avast‬گزارشی را در روز پنجشنبه‬ ‫‪ 24‬ژوئــن منتشــر کردنــد کــه در ان حملــه جدیــدی کــه در‬ ‫ان بدافــزار در نســخه های کــرک شــده بازی هــای محبــوب‬ ‫جاســازی شــده اســت‪ ،‬اشــکار شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه ‪ Avast ،Crackonosh‬حداقــل از ژوئــن‬ ‫‪ 2018‬وجــود داشــته اســت و بیــش از ‪ 222000‬سیســتم‬ ‫را در سراســر جهــان الــوده کــرده اســت‪ .‬تاکنــون‪ ،‬بدافــزار‬ ‫‪ 2،000،000‬دالر (‪ 1،440،000‬پونــد) ارز رمزنــگاری شــده‬ ‫مونــرو کســب کــرده اســت‪ .‬بیشــتر قربانیــان الــوده بــه‬ ‫بدافــزار ‪ Crackonosh‬متعلــق بــه کشــورهایی ماننــد‪:‬‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬هنــد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬کانــادا‪ ،‬یونــان‪ ،‬مکزیــک‪،‬‬ ‫لهســتان‪ ،‬ســوئد‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ارژانتیــن‪،‬‬ ‫اندونــزی‪ ،‬فیلیپیــن‪ ،‬افریقــای جنوبــی هســتند‪.‬‬ ‫لیســت نســخه های غیرقانونــی بازی هایــی کــه‬ ‫‪ Crackonosh‬پیــدا شــده اســت شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪5 Far Cry‬‬ ‫‪2K19 NBA‬‬ ‫‪4 The Sims‬‬ ‫‪Call of Cthulhu‬‬ ‫‪We Happy Few‬‬ ‫‪GOTY 4 Fallout‬‬ ‫‪Seasons 4 The Sims‬‬ ‫‪Grand Theft Auto V‬‬ ‫‪2 Euro Truck Simulator‬‬ ‫‪Jurassic World Evolution‬‬ ‫‪2018 Pro Evolution Soccer‬‬ ‫ایــن بدافــزار در قالــب انــواع بازی هــای کــرک شــده و رایــگان‬ ‫پنهــان می شــود و پــس از نصــب بــر سیســتم قربانــی‪ ،‬ابتــدا‬ ‫برنامه هــای امنیتــی موجــود بــر سیســتم ماننــد ضدبدافزارهــا‬ ‫و انتی ویروس هــا‪ Safe mode ،‬وینــدوز‪ ،‬وینــدوز دیفنــدر و‬ ‫بروزرســانی سیســتم عامل را غیرفعال و ســپس‪ ،‬از سیســتم‬ ‫بــه عنــوان ماینــر اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫خطر بارگیری نرم افزار غیرقانونی‪ ،‬کرک شده‬ ‫بارگیــری و اســتفاده از نرم افزارهــای غیرقانونــی ممکــن‬ ‫اســت باعــث صرفه جویــی در وقــت و هزینــه شــما شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن وجــود یــک خطــر بــزرگ امنیتــی بــرای کاربــران ســاده‬ ‫لــوح بــه همــراه دارد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬بدافــزار دیگــری بــه‬ ‫نــام ‪ DanaBot‬بــا جاســازی خــود در نرم افزارهــای رایــگان‬ ‫از جملــه ‪ ، VPN‬نرم افــزار ضــد ویــروس و بازی هــای کــرک‬ ‫شــده و غیــره در حــال گســترش اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬از اســتفاده از نرم افزارهــای شــخص ثالــث‪،‬‬ ‫محتــوای ســرقت شــده و برنامه هــای کــرک شــده خــودداری‬ ‫کنیــد وگرنــه می توانیــد قربانــی بعــدی بدافزارهایــی ماننــد‬ ‫‪ Crackonosh‬یــا ‪ DanaBot‬باشــید‪.‬‬ ‫قــرار دهــد بــه نحــوی کــه منجــر‬ ‫بــه ضــرر یــا عرفــا ً موجــب هتــک‬ ‫حیثیــت او شــود ‪ ،‬مرتکــب جــرم‬ ‫شــده و بایــد در مقابــل مقــام‬ ‫قضایــی پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین صادقــی‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬هموطنــان‬ ‫می تواننــد اخریــن و بروز تریــن‬ ‫اموزش هــای الزم در راســتای‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای فضــای‬ ‫مجــازی را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬دریافــت‬ ‫کننــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬ان را از طریــق‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪Bkkg.ir‬‬ ‫لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫حقوق بشر امریکایی‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا عبرت‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪ 19 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 326‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬تیر ‪30-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهنازمهدی زاده‬ ‫توانمند بلوچ »‬ ‫دختران‬ ‫«زنان و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫چشمه سرگل ‪:‬‬ ‫در پــای قلعــه میــران و در ضلــع جنــوب شــرقی ان قــرار دارد‬ ‫دارای چشــمه هــای پــر اب و خنــک اســت ‪ .‬انبــوه درختــان‬ ‫جنگلــی پیرامــون ان فضایــی کامــا جنگلــی و بکــر را بــه‬ ‫وجــود اورده اســت درختــان از گونــه ســرخ دار‪ ،‬افــرا‪ ،‬ممــرز‪،‬‬ ‫توســکا در منطقــه حائــز اهمیــت اســت ‪ .‬گونــه ســرخدار کــه‬ ‫دارای اهمیــت باالیــی مــی باشــد در ایــن منطقــه رویــش‬ ‫دارد کــه عمــر تقریبــی ان بــه ‪3000‬ســال نیــز می رســد ‪.‬‬ ‫ســرگل زیســتگاه حیواناتــی ماننــد مــارال ‪ ،‬اهــو ‪ ،‬خــرس و‬ ‫پلنــگ مــی باشــد نــام ان از روســتای قدیمــی گرفتــه شــده‬ ‫اســت کــه قدمــت تاریخــی باالیــی را دارد ‪ .‬مســیر جــاده‬ ‫جنگلــی رامیــان بــه علــی ابــاد نیــز از ســرگل مــی گــذرد کــه‬ ‫در تابســتان زنبــوردارن منطقــه بــا ایجــاد برکهــای زیبــا در‬ ‫دل جنــگل محیطــی زیبــا بــرای گردشــگران پدیــد می اورنــد ‪.‬‬ ‫انجیر چشمه‬ ‫بــا توجــه بــه دسترســی اســان وجــود جــاده اســفالته و‬ ‫محوطــه ســازی انجــام شــده ‪ ،‬نمــاز خانــه و ســرویس هــای‬ ‫بهداشتی ‪ ،‬موقیعت مناسبی برای تفرج و تفریح مسافران‬ ‫مــی باشــد‪ .‬وجــود چشــمه هــای فــراوان و پــر اب در مســیر‬ ‫رودخانــه قــارا چــای بــرای عالقــه منــدان بــه ماهــی گیــری‬ ‫محلــی دلپذیــر را بــه وجــود اورده اســت ‪ .‬انجیــر چشــمه بــه‬ ‫علــت گونــه درختــان خودرو انجیر در گذشــته که در پیرامون‬ ‫ان می روییــده اســت بــه همیــن نــام معــروف اســت ‪.‬‬ ‫سرسو رضی‬ ‫سرســو بــا چشــمه هــای فــراوان و محلــی خنک در تابســتان‬ ‫بــرای گردشــگران اهمیــت باالیــی دارد ارتفــاع بــاال منطقــه و‬ ‫محیط بکر در پیرامون زیســتگاه خیلی از حیوانات از جمله‬ ‫خــرس ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬گربــه وحشــی ‪،‬اهــو و پرنــدگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی جنگلــی اســت کــه از روســتا روضــی گــذر‬ ‫می کنــد و گونــه درختــان پهــن بــرگ در ان مشــهود اســت ‪.‬‬ ‫معرفی صنایع دستی شهرستان رامیان‬ ‫ابریشم بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان یکــی از مشــاغل کاربــردی محســوب‬ ‫می شــود و در ایــن زمینــه کارگاه هایــی در ایــن شــهر دایــر‬ ‫اســت ‪ .‬این رشــته یکی از صنایع ســنتی و ریشــه دار اســت‪.‬‬ ‫کل ایــن پروســه از زمــان نوقــان داری ان و پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم تــا زمــان کاربافــی و تولیــد منســوجات ابریشــمی در‬ ‫شهرســتان انجــام مــی پذیــرد‪ .‬رنگریــزی ابریشــم نیــز توســط‬ ‫هنرمنــد صــورت مــی پذیــرد کــه بــه هفــت رنــگ (قرمــز ‪،‬‬ ‫ســفید ‪ ،‬ســیاه‪ ،‬ابــی‪ ،‬ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬قهــوه ای ) مــی باشــد‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت بافــت منســوجات‬ ‫ابریشــمی در کارگاه شــامل ماکــو‪ ،‬ماســوره‪ ،‬چــرخ‪،‬‬ ‫چرخجــه‪ ،‬نــورد می باشــد‪.‬‬ ‫چادر شب بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان و در بیــن هنرمنــدان کاربافــت جهــت‬ ‫مصــرف و عرضــه در بــازار صــورت مــی پذیــرد ‪ .‬چــادر شــب‬ ‫یکی از صنایع دســتی ریشــه دار منطقه می باشــد ‪.‬از جمله‬ ‫منســوجاتی اســت کــه کاربــرد فراوانــی از جملــه بــرای کمــر‬ ‫بســتن و بوقچــه کــردن و پــرده و غیــره داراســت ‪ .‬چــادر شــب‬ ‫بــا نــخ و بــه رنگهــای زیبــای قرمــز ‪ ،‬ســفید ‪ ،‬ســبز‪ ،‬ســیاه‪،‬‬ ‫ابــی‪،‬زرد ‪،‬قهــوه ای کــه در اییــن و ســنت اقــوام بومــی ریشــه‬ ‫دارد بافتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت بافــت منســوجات ابریشــمی در‬ ‫کارگاه شــامل ماکــو‪ ،‬ماســوره‪ ،‬چــرخ‪ ،‬چرخجــه‪ ،‬نــورد می باشــد‪.‬‬ ‫گلیم بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫پاناکوتا‬ ‫اماده ســازی ســس میــوه‪ :‬میــوه دلخــواه خــود را بــرای چنــد ســاعت در فریــزر‬ ‫قــرار دهیــد تــا کامــا یــخ بزنــد‪ .‬ســپس میوه هــای یــخ زده را در یــک غذاســاز‬ ‫یــا میکســر بریزیــد و دو قاشــق غذاخــوری پــودر قنــد بــه ان هــا اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫میوه هــا را انقــدر میکــس کنیــد تــا یــک ترکیــب یک دســت حاصــل شــود‪.‬‬ ‫پاناکوتــا را از قالــب دربیاوریــد و در ظــرف ســرو قــرار دهیــد؛ ســپس ســس میــوه‬ ‫دلخــواه خــود را روی ان بریزیــد و ســرو کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫دســرها بــدون شــک‪ ،‬هیجان انگیزتریــن بخــش یــک مهمانــی ناهــار یــا شــام‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن خوشــمزه های شــیرین و رنگارنــگ بــه میــز شــما رنــگ و لعابــی‬ ‫چشــمگیر و وسوســه کننده می دهنــد و بــدون ان هــا یــک مهمانــی تکمیــل‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬پاناکوتــا (‪ ،)panna cotta‬یــک دســر مشــهور ایتالیایــی اســت‬ ‫کــه بــا شــیر‪ ،‬شــکر‪ ،‬خامــه و ژالتیــن در طعم هــای مختلــف در قالــب تهیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫طــرز تهیــه ‪:‬دســرها بــدون شــک‪ ،‬هیجان انگیزتریــن بخــش یــک مهمانــی ناهــار‬ ‫یــا شــام هســتند‪ .‬ایــن خوشــمزه های شــیرین و رنگارنــگ بــه میــز شــما رنــگ‬ ‫و لعابــی چشــمگیر و وسوســه کننده می دهنــد و بــدون ان هــا یــک مهمانــی‬ ‫تکمیــل نخواهــد شــد‪ .‬پاناکوتــا (‪ ،)panna cotta‬یــک دســر مشــهور ایتالیایــی‬ ‫اســت کــه بــا شــیر‪ ،‬شــکر‪ ،‬خامــه و ژالتیــن در طعم هــای مختلــف در قالــب‬ ‫تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫پــس از هــم زدن مــواد و بــه دســت اوردن یــک مخلــوط یکدســت‪ ،‬قابلمــه‬ ‫را از روی حــرارت برداریــد و اجــازه دهیــد تــا پاناکوتــا کمــی خنــک شــود تــا‬ ‫بتــوان ان را در قالــب ریخــت‪ .‬مایــه پاناکوتــا را در قالــب بریزیــد و ان را بــرای‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد تــا ســفت شــود و خــودش را بگیــرد‪.‬‬ ‫جواهر دوزی‬ ‫چکیده‬ ‫خودبــاوری هــر زن ‪ ،‬نشــانگر اســتقالل فکــری و احتــرام او بــه باورهــای دینــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی اوســت‏‪.‬‬ ‫زنــان بــا خودبــاوری وحــس مســئولیت می تواننــد جامعــه خــود را رونــق بخشــیده و‬ ‫زنــان بلــوچ از ایــن قاعــده مســتثنی‏نیســتند‏‪.‬‬ ‫حــق هــر انســان‪ ،‬اســتقالل طلبــی و ازادی بیــان و احتــرام اجتماعی ســت‪ ،‬زنــان‬ ‫بلوچ‪،‬بــه مــرور ثابــت کرده انــد کــه می ‏توانندبااحتــرام بــه ایــن باورهــا ازادانــه بــا‬ ‫اســتقالل فکــری و اقتصــادی‪ ،‬جامعــه ی خــودرااز واپســگراییدور نگهدارنــد‏‪.‬‬ ‫داشــتن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سیســتان و بلوچســتان مهــد ِ هنریســت واال‪ ،‬هنــری بــه نــام ســوزن دوزی کــه‬ ‫ـتان زنــان و‏دختــران توانمنــد بلــوچ زنده نگاه داشــته‬ ‫تاریخچه ایــی دیرنــه دارد و بــا دسـ ِ‬ ‫شــده اســت‪.‬وجود ِ قانــون» نســبیت طالیــی»در نقــش و طرح هــای هنری شــان‬ ‫ـفال کلپــورگان نیــز بعــد از هفــت‬ ‫ـاس ِ‬ ‫زن بلوچنشــاناز هنرذاتی ســت‪ .‬سـ ِ‬ ‫بــر‏روی لبـ ِ‬ ‫هــزار ســال بــدون چــرخ ســفالگری هنــوز بــا‏دســتان زنــان بلــوچ زنــده اســت و نفــس‬ ‫می کشــد‏‪.‬‬ ‫زن بلــوچ در خانــه محبــوس بمانــد برای هیچ کدامشــان پذیرفتنی‬ ‫ایــن اندیشــه کــه ِ‬ ‫نیســت‪ .‬چــون انــان ثابــت کردندکــه‏بــرای ایــران و جهــان در عرصه هــای علمــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و ورزشــی افتخــار افریننــد‏‪.‬‬ ‫واژه های کلیدی‬ ‫خودباوری‪،‬اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬واپســگرایی‪ ،‬قانــون نســبیت طالیــی‪ ،‬بازمانــده ی‬ ‫اســتقالل‪،‬حق احتــرام اجتماعی‪،‬زنــان و دختــران توانمنــد‏‪.‬‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬حــق‬ ‫ِ‬ ‫انچه در این مقاله ارائه می گردد‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬‏اشنایی مختصر با منطقه جغرافیایی سیستان و بلوچستان‬ ‫‏‪-‬‏نگاهــی گــذرا بــه تاریخچـه ی فرهنگــی هنــری سیســتان و بلوچســتان بویــژه خطــه‬ ‫بلوچستان‬ ‫دختران پر افتخار بلوچ‏‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫با‬ ‫‏‪-‬‏اشنایی‬ ‫ِ‬ ‫دختــران‬ ‫و‬ ‫زنــان‬ ‫خودجــوش‬ ‫حرکتهــای‬ ‫روی‬ ‫پیــش‬ ‫چالشــهای‬ ‫بــه‬ ‫کوتــاه‬ ‫‏نگاهــی‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫بلــوچ‬ ‫و ضــرورت نگاهــی دوبــاره مســئولین بــه توانمنــدی زنــان بلــوچ در راســتای الگــو‬ ‫ســازی بــرای دیگــر زنــان کشــور و برداشــتن موانــع در مســیر اهــداف موفق شــان‬ ‫مقدمه‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا دو قومیــت بلــوچ و سیســتانی در جنــوب شــرق‬ ‫ایــران بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ /775/014‬‏‪ 2‬و وســعتی حــدود ‪ 726/180‬کیلومتــر‬ ‫بعنوان دومیــن اســتان پهنــاور کشــور ایــران بــا قدمتــی چندیــن هزارســاله اســت‏‪.‬‬ ‫ســرزمین اســاطیرانی کــه فردوســی در مــورد توصیــف ســپاه قــوم بلــوچ در‬ ‫جنگ اوری هایشــان اینچنیــن گفتــه اســت‏‪:‬‬ ‫ت ایشان ندید ‏»‬ ‫ت ایشان ندید‬ ‫برهنه یک انگش ِ‬ ‫« کسی در جهان پش ِ‬ ‫و پرچم قوم بلوچ را نیز اینچنین توصیف کرده است‏‪:‬‬ ‫‏« درفشی براوره پیکر پلنگ همی از درفشش ببارید جنگ ‏»‬ ‫در فرهنــگ معیــن امــده اســت « تاریــخ ایــن ســرزمین بــه ســه هــزار ســال پیــش از‬ ‫میــاد مســیح می رســد ‏»‬ ‫ـرزمین شــهر ســوخته‪ ،‬کــوه تفتــان‪ ،‬کــوه خضــر‪ ،‬گِل افشــان‪ ،‬قلع ـه ی بمپــور‪،‬‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫قبرســتان اســپیدژ (دژ ِ ســپید) و اثــا ‏ر بسیارارزشــمندی همچــون جــام ســفالی بــا‬ ‫نقــش بـ ُـز بــروی ان کــه کهن تریــن انیمیشــن جهــان لقــب گرفتــه و اثــار هنــری‏‬ ‫(ســوزن دوزی )زنــان بلــوچ و ســفالیه های دســت ســاز کلپــورگان و دریاچـه ی هامــون‬ ‫ت‬ ‫و در نهایــت ســرزمین رســتم دســتان اسـ‬ ‫ـت‪.‬زن بلــوچ از ایــن ســرزمین بــا قدم ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی بــا احتــرام بــه قوانیــن و ســنن خــود و بــا شــناخت ازپیشــینه ایی‬ ‫زن بلــوچ‪ ،‬نشــانگر‬ ‫بــزرگ بــه افتخــارات ســرزمینش می افزاید‪.‬خودبــاوری هــر ِ‬ ‫اســتقالل فکــری و احتــرام او بهایــن باورهــای دینــی‪ ،‬فرهنگــی و تاریخــی اوســت‏‪.‬‬ ‫زنــان بــا خودبــاوری وحــس مســئولیت می تواننــد جامعــه خــود را رونــق بخشــیده و‬ ‫زنــان بلــوچ از ایــن قاعــده مســتثنی‏نیســتند‏‪.‬‬ ‫حــق هــر انســان‪ ،‬اســتقالل طلبــی و ازادی بیــان و احتــرام اجتماعی ســت‪ ،‬زنــان‬ ‫ـتن‬ ‫بلــوچ‪ ،‬بــه مــرور ثابــت کرده انــد کــه می تواننــد‏بـ‏ا احتــرام بــه ایــن باورهــا بــا داشـ ِ‬ ‫ـتقالل فکــری و اقتصــادی جامع ـه ی خــود را از واپــس گرایــی دور نگهدارنــد‏‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫ـوق خــود‪ ،‬زنــی دیگــر جانــی دوبــاره خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫ـوچ‬ ‫ـ‬ ‫بل‬ ‫زن‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اگاه‬ ‫بــا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـان بلوچــی کــه پرچمــدار‏اســتقالل ند ودر اجتماعــی بزرگتــر از خانــه‬ ‫کــم نیســتند زنـ ِ‬ ‫در موقعیتهــای ورزشــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬هنــری و سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬نیــز جــای دارنــد‏‪.‬‬ ‫در سوزن دوزیهایشــان شــاهد اشــکالهای هندســی هســتیم که دیدگان را مجذوب‬ ‫خــود می کند‪.‬هنــر دســتان ایــن هنرمنــدان ســوزن دوز‪ ،‬خــوداگاه و ناخوداگاه نشــان‬ ‫ت نســبیت طالیی دارد‏‪.‬‬ ‫از بکارگیری دُرسـ ِ‬ ‫بایــد گفــت چشمانشــان بــا قانــون نســبیت طالیــی بیگانــه نیســت‪.‬انتخاب دِرســت‬ ‫ن شــاهدی بــر این مدعاســت‪ .‬امروزه شــاهد‬ ‫در نقــش و جایــگاه طرح هــای هنریشــا ‏‬ ‫افتخاراتــی از زنــان بلــوچ هســتیم کــه الگــوی تمــام زنــان ایــران و جهاننــد‏‪.‬‬ ‫دیگــر برایشــان واپســگرایی و حبــس شــدن در خانــه و دختــر‪ ،‬همســر و مــادر مطیع‬ ‫بــدون اختیــار‪ ،‬بــی معنی ســت‏‪.‬‬ ‫انــان اگاه بــه وظایــف روزمــره خــود بــرای خانواده هســتند و فراتــر از ان می دانند که‬ ‫ی کشورشــان بکوشــند‪.‬یک دختــر‪ ،‬همســر و مــادر ِبلــوچ‬ ‫بایــد بــرای جامعــه و توســع ه ‏‬ ‫بــا اموزه هــای دینــی و فرهنگــی خوداشناســت و بــا ایــن اشــنایی می توانددرجایــگاه‬ ‫ـی خــارج از خانــه ( محیــط اجتماعی)نیــز می توانــد‬ ‫ورزشــی هنــری و علمــی و فرهنگـ ِ‬ ‫مثمــر ثمر باشــد‏‪.‬‬ ‫کــم نیســتندزنان بلوچــی کــه در مقــا ِم معلــم‪ ،‬مهنــدس‪ ،‬وکیــل‪ ،‬وزیــر و کارافریــن‬ ‫برتــر‪ ...‬بــه خــود و جامعـه ی خودخدمــت‏می کنند‪.‬همانگونــه کــه در پیــش ذکــر شــد‬ ‫بســیاری از زنــان و دختــران دیــار سیســتان وبلوچســتان الگــوی دیگرزنــان ایــران‏ و‬ ‫جهانند‪.‬‏‬ ‫جاذبه های گردشگری رامیان‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام ترکمــن تولیــد مــی گــردد‪ .‬مــردم‬ ‫ترکمــن در شــهر تاتــار و روســتاهای اطــراف در دشــت‬ ‫کارگاه هایــی فعــال بــرای تولیــد قالــی دارنــد ‪ .‬ریشــه ایــن‬ ‫هنــر در نقــش و نــگار و رنــگ در باورهــای مــردم ترکمــن‬ ‫وجــود دارد ‪.‬‬ ‫سوزدوزی سیستانی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفــی‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام سیســتانی تولیــد مــی گــردد‪ .‬کــه بــه‬ ‫دو بخــش ســنتی و مــدرن تقســیم مــی گردد‪ .‬نقوش ســنتی‬ ‫شــامل گل و گیاه و طبیعت پیرامون می باشــد و در بخش‬ ‫مدرن از خطوط نســخ و نســتعلیق برای نوشــتن ایات قران‬ ‫اســتفاده می گــردد‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت ســوزن دوزی شــامل نــخ و‬ ‫ســوزن و پارچــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫سوزن دوزی بلوچ ‪:‬‬ ‫در شهرســتان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفــی‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام بلــوچ تولیــد می گــردد‪.‬‬ ‫کــه بــه دو بخــش ســنتی و مــدرن تقســیم مــی‬ ‫گــردد‪ .‬نقــوش ســنتی شــامل گل و گیــاه و طبیعــت‬ ‫پیرامــون مــی باشــد و در بخــش مــدرن از خطــوط‬ ‫نســخ و نســتلیغ بــرای نوشــتن ایــات قــران اســتفاده‬ ‫می گــردد‪ .‬تفــاوت ان بــا ســوزن دوزی سیســتان در‬ ‫ان اســت کــه نقــش در ســوزن دوزی بلوچــی بیشــتر‬ ‫خــود نمایــی می کننــد و فضــای زیــادی را روی پارچــه‬ ‫مــورد دوخــت مــی گیرد و اینه کاری مشــهود اســت ‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت ســوزن دوزی شــامل‬ ‫نــخ و ســوزن و پارچــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫جواهر دوزی‬ ‫جواهــر دوزی هنــری قدیمــی اســت کــه ایــن روزهــا طرفــداران و‬ ‫عالقمنــدان بســیاری در جهــان و از جملــه کشــور خــود مــا پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ایــن هنــر ِ دســتی‪ ،‬از اجزایــی ماننــد منجــوق‪ ،‬ملیلــه‪ ،‬ســنگ‪،‬‬ ‫پولــک‪ ،‬مهره هــای فانتــزی‪ ،‬مهره هــای چوبــی‪ ،‬نگین هــای کریســتالی‬ ‫و مرواریــد بــه صــورت تکــی یــا بــه صــورت ترکیــب بــا هــم اســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــیوه ی کار در جواهــردوزی بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر کــدام از‬ ‫اجزایــی کــه در بــاال از انهــا نــام بــرده شــد‪ ،‬بــا اســتفاده از نــخ و ســوزن‬ ‫روی یــک ســطح نمــدی یــا چرمــی یــا جیــر یــا پارچه هایــی از جنــس‬ ‫ارگانــزا یــا هــر نــوع پارچــه دیگــری دوختــه می شــوند‪.‬‬ ‫معمــوال ً از ســوزن منجــوق دوزی‪ ،‬از شــماره ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۳‬اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬و بــرای محکــم کــردن و جلوگیــری از گــره خــوردن نــخ‪،‬‬ ‫معمــوال ً از مــوم عســل اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬اطــراف جواهــردوزی را بــرش می دهنــد تــا بــه صــورت‬ ‫یــک پیکســل زیبــای تزئینــی درامــده و از طریــق ســوزن پیکســل بــر‬ ‫روی پارچــه‪ ،‬لبــاس‪ ،‬کیــف یــا کفــش یــا هــر وســیله ی دلخــواه دیگــری‬ ‫نصــب شــده و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫برای جواهر دوزی به چه ابزار و لوازمی نیاز داریم؟‬ ‫طرح خام یا پترن مورد نظر برای جواهر دوزی‬ ‫نخ نایلون‬ ‫ســوزن مخصــوص جواهــر دوزی یــا منجــوق دوزی یــا ســوزن تنبــور‬ ‫پارچــه الیــی چســب انــواع ســنگ‪ ،‬مهــره‪ ،‬منجــوق‪ ،‬مرواریــد‪،‬‬ ‫ملیلــه‪ ،‬نگیــن‪ ،‬پولــک‪ ،‬کریســتال و ســایر ســنگ هــای تزئینــی‬ ‫تاریخچه جواهر دوزی‪:‬‬ ‫شــاید براتــون جالــب باشــه کــه تاریخچــه هنــر جواهــردوزی بــه هــزاران‬ ‫ســال پیــش بــر می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن هنــر‪ ،‬اغلــب در‬ ‫تشــریفاتی‬ ‫لباس هــای‬ ‫و لباس هایــی کــه در‬ ‫باســتانی‬ ‫مکان هــای‬ ‫در سراســر اروپــا پیــدا‬ ‫شــده‪ ،‬دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫و البتــه امــروزه دیگــر‬ ‫نمونه هــای بســیاری از‬ ‫انهــا را در کیف هــای‬ ‫دســتی و اکسســوری ها یــا‬ ‫لــوازم جانبــی دیگــری مثــل‬ ‫پیکســل تزیینــی یــا ســنجاق‬ ‫ســینه می بینیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!