روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 324 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 324

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 324

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 324

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 7 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /28‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /17‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪324‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫دل های پر غصه محیط بانان از نامالیمات وعده ها‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره تنها پارک کویری‬ ‫بر غبار فراموشی‬ ‫ساخت دریم کچر در خانه‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر کودک ربایی دروغ است‬ ‫‪3‬‬ ‫توقیف ‪ 10‬تن شکر خارج از شبکه‏‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)6‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :323‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم‬ ‫کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی‬ ‫صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگی‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک‬ ‫تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه‬ ‫روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون‬ ‫برویــم و بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه‬ ‫بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد‬ ‫کســانی نیــز در ایــن بیــن بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن‬ ‫قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی‬ ‫رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان‬ ‫افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو شکســتند‪،‬‬ ‫بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیه شــروع می کردند‬ ‫بــه کار کــردن و حتــی بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و‬ ‫کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یک‬ ‫ســوددهی ایــده ال در کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی‬ ‫و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه‬ ‫دهیــم و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و‬ ‫معایــب کســب و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه‬ ‫انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات جامعــی‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫کســب و کار خانگــی اینترنتــی‪ ،‬چقــدر ســرمایه نیــاز‬ ‫داره؟‬ ‫تقریبــا مــی تــوان گفــت کــه بــرای راه انــدازی کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی‪،‬ان هــم بــه صــورت اینترنتــی‪ ،‬هیــچ‬ ‫هزینـه ای بــه جز خرید بســته های اینترنت نیــاز ندارید‪.‬‬ ‫شــما بــا مهــارت و رزومـه ای کــه دارید‪،‬قــادر خواهیــد بود‬ ‫بــه ســایت های کاریابــی و یــا بــرون ســپاری پــروژه بریــد‬ ‫و بســته بــه مهارتــی کــه داریــد بــا دیگــر کارفرماهــا و‬ ‫مدیــران همــکاری کنیــد و کســب درامــد کنیــد‪ .‬بــرای کار‬ ‫در منــزل اینترنتــی‪ ،‬شــما بــه ســرمایه ای زیــر صــد هــزار‬ ‫تومــان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫کســب و کار تولیــدی و خدماتــی چیســت؟ | ایــده ای‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی‬ ‫تولیــد‪ ،‬یکــی از ســرفصل هــای اصلــی در بحــث کســب‬ ‫و کار خانگــی می باشــد‪ .‬کســب و کار تولیــدی‪ ،‬در ایــران‬ ‫یدطوالنــی دارد‪ .‬امــا چنــد ســالی هســت کــه کســب و‬ ‫کار خانگــی‪ ،‬تبدیــل بــه یک مــوج جدید بــرای درامدزایی‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫کســب و کار تولیــدی‪ ،‬تعریــف ســاده ای دارد‪ .‬هــر‬ ‫چیــزی کــه در منــزل بتــوان ان را تولیــد کــرد و در بــازار‬ ‫عرضــه داشــت و یــا بــا اســتفاده از شــیوه های فــروش‪،‬‬ ‫را بــه درامــد می تــوان تبدیــل کــرد‪ ،‬یــک کســب و کار‬ ‫تولیــدی در خانــه اســت‪.‬‬ ‫کســب و کار تولیــدی و خدماتــی نیــاز بــه چــه میــزان‬ ‫ســرمایه اولیــه دارد؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز به یک بررســی دقیقــی دارد‪.‬‬ ‫چــرا کــه کارهــای تولیــدی‪ ،‬دارای مدل هــای متفاوتــی‬ ‫هســتند و هــر کــدام طبیعتــا ســرمایه متفــاوت نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬بطــور مثــال‪ ،‬اگــه شــما بخواهیــد تولیــد رب گوجــه‬ ‫فرنگــی در خانــه داشــته باشــید و یــا بخواهیــد لواشــک‬ ‫تولیــد کنیــد‪ ،‬یــک مقــدار هزینــه نیــاز داریــد و اگــه‬ ‫بخواهیــد شستشــو و رفــوی فــرش رو بــه عنــوان کســب‬ ‫و کار خانگی انتخاب کنید‪ ،‬طبیعتا یک میزان ســرمایه‬ ‫اولیــه دیگــه نیــاز داریــد ‪.‬‬ ‫راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی در زمینــه ی‬ ‫کارهــای تولیــدی و خدماتــی‬ ‫کارهــای تولیــدی و خدماتــی در ایــران‪ ،‬بــه شــدت دارای‬ ‫طرفــدار هســتند و ایــن روزهــا هــم در اوج رونــق خــود‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬امــا بــرای اینکــه بهتریــن کســب وکارهــا رو‬ ‫بــه شــما معرفــی کنیــم‪ 5 ،‬کســب و کار پرطرفــدار کــه‬ ‫هــم تقاضــای بســیار باالیــی دارنــد و هــم درامــد بســیار‬ ‫خــوب رو بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد و در کنــار ان‬ ‫نیــز ایده هــای دیگــر نیــز ارائــه خواهیــم داد‪.‬‬ ‫‪ .1‬تهیه غذا و پخت سبزیجات‬ ‫اولیــن شــغل پردرامدی می توانیــد ان را انتخاب کنید‪،‬‬ ‫شــغل اشــپزی در منــزل یــا همــان تهیــه غــدا و پخــت‬ ‫ســبزیجات اســت‪ .‬این شــغل‪ ،‬یکی از بهترین مشــاغل‬ ‫زنــان در کســب و کارهــای خانگــی می باشــد‪.‬‬ ‫همــه ی مــا واقفیــم کــه یکــی از مهــارت هــای بســیار‬ ‫پول ســاز در دنیــا اشــپزی و صنعــت رســتوران داری‬ ‫اســت‪ .‬امــا ســلیقه ی مــردم مــا همیشــه بــه ســمت‬ ‫و ســوی غذاهــای خانگــی بــوده و غذاهایــی کــه طعــم‬ ‫خانگــی دارنــد رو بیشــتر از غذاهــای رســتورانی دوســت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫برنامه غذایی‬ ‫از ســوی دیگــر نیــز‪ ،‬بســیاری از خانــم هــا‪ ،‬خانــواده ها‪،‬‬ ‫شــرکت هــا و ســایر ارگان هــا‪ ،‬بــرای برنامــه ی غذایــی‬ ‫خــود نمی تواننــد وقــت بگذارنــد و ایــن خــود ایجــاب‬ ‫مــی کنــد کــه یــک برنامــه غذایــی ســالم ترتیــب بدهنــد‬ ‫و بــاز هــم بهتریــن انتخــاب بــرای یــک خانــواده و یــا یــک‬ ‫ســازمان قطعــا اســتفاده از غذاهــای خانگــی اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه در کنــار ارزان تــر تمــام شــدن بســیار ســالم‬ ‫نیــز هســتند‪ .‬شــاید بنیــان گــذار ایــن ســبک از غذاهــا در‬ ‫ایــران برنــد ” مامــان پــز ” باشــد‪ .‬ایــن برنــد از تمامی زنان‬ ‫خونــه دار درخواســت کــرد کــه روزانــه در کنــار غذایــی‬ ‫کــه بــرای فرزنــدان و خانــواده ی خودشــان درســت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬چنــد پــرس اضافــه تــر هــم بــرای شــرکت هــای‬ ‫مختلــف درســت کننــد‪.‬‬ ‫تهیه غذای خانگی‬ ‫از همــان روزهــای ابتدایــی ان قــدر ایــن کســب و کار‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه امروزه بیــش از صد تهیه ی‬ ‫غــذای خانگــی و هــر کــدام بــا برندهــای مختلــف در‬ ‫شــهرهای کشــور ایجــاد شــده اســت‪ ،‬امــا هنــوز در برابــر‬ ‫جمعیــت ایــران‪ ،‬ایــن شــغل جــای رشــد بســیاری دارد ‪.‬‬ ‫مطمئــن باشــید کــه اگــر در اشــپزی مهــارت بســیاری‬ ‫داریــد‪ ،‬ایــن شــغل مــی توانــد شــما رو تبدیــل بــه یــک‬ ‫ســرمایه دار خــود ســاخته کنــد‪.‬‬ ‫برای اینکه بدانید برای ایجاد یک کســب و کار اینترنتی‬ ‫خانگــی چقــدر ســرمایه نیــاز داریــد پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫ادامــه را حتمــا ًدر شــماره بعــد بخوانیــد‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کنترل خشم‏‬ ‫نقش تربیتی والدین شاغل‬ ‫شهر شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫کار درمنزل ‪ ،‬رویایی که تبدیل‬ ‫به واقعیت شد‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫‏ روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی بیــش‬ ‫نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی‬ ‫کــه بــا گــذر زمــان خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی‬ ‫کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خــود‏توانســته اســم و رســمی بــه هــم‬ ‫بزنــد و بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا خــود را بــه نوعــی‬ ‫در دل هــر خان ـه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی قــرار دهــد و از اینکــه افــراد بــرای‬ ‫کار نیــاز بــه محیطــی بــرای راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‏خــارج‬ ‫شــدن از محیــط منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب درامــد‬ ‫کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد رویایــی در منــزل‬ ‫شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در منــزل قابــل انجــام می باشــد‬ ‫کــه می تــوان فــرد را بــه درامــد مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه ‏یــا‬ ‫ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪ .‬ایــن شــغل در‬ ‫حــال‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل موجــود در ایــران بــوده کــه مورد‬ ‫اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد‬ ‫اســتفاده اکثــر بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد‏می تــوان‬ ‫گفــت کــه همیشــه کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی‏ادویه جــات‬ ‫و حبوبــات‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک و‪....‬‏ تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه چنــد کار بســته بنــدی در منــزل دائمــی و پــر درامــد اشــاره‬ ‫خواهیــم کــرد‪. ‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫•‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫•‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫•‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای‬ ‫امــروز نیــاز نیســت زمــان و مــکان خاصــی را در ‏اختیــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون صــرف هزینــه اجــاره مــکان در‬ ‫محــل زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی کــه دیگــر نگــران‬ ‫اجــاره اخــر مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس همیــن حــاال دســت بــکار شــوید و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان‬ ‫تولیــد و بســته بندی اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا‬ ‫بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه فرامــوش‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یکشنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمت طال در روز یکشنبه ‪ 6‬تیر هر مثقال طال‪45,490,000‬یال هر گرم طالی ‪ 18‬عیا‪10,497,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 103,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 105,290,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪56,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪324‬‬ ‫خودروی معیوب خریدیم‬ ‫چه کار کنیم؟‬ ‫ارائه توضیحاتی از ســوی کارشــناس ارشــد حقوق جزا و‬ ‫جــرم شناســی در مــورد اقدامــات خریــدار پــس از اگاهــی‬ ‫از عیــب خــودرو‪ ،‬کــه چــه اقدامــی باید انجــام داد‪.‬‬ ‫محمــود منصــوری رضــی کارشــناس ارشــد حقــوق جــزا‬ ‫و جــرم شناســی در ایــن رابطــه اظهــار داشــت‪ :‬مطابــق‬ ‫مــاده ‪ ۴۲۲‬قانــون مدنــی‪ ،‬اگــر عیــب و نقــص خــودرو‪،‬‬ ‫پــس از انجــام معاملــه کشــف شــد‪ ،‬خریــدار می توانــد‬ ‫ســه اقــدام انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ســه اقــدام ایــن اســت کــه بایــد یــا‬ ‫خــودرو را بــه شــکل معیــوب بپذیــرد یــا تفاضــل قیمــت‬ ‫خودروی ســالم و معیوب را به عنوان خســارت دریافت‬ ‫کنــد ویــا اینکــه معاملــه خــودرو را فســخ کنــد‪.‬‬ ‫منصــوری افــزود‪ :‬بــرای دریافت تفاضل قیمــت خودرو‪،‬‬ ‫خریــدار می توانــد دادخواســت حقوقــی بــه دادگاه یــا‬ ‫شــورای حــل اختــاف ارائــه کنــد و فروشــنده را ملــزم بــه‬ ‫پرداخــت خســارت کنــد‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬بــرای فســخ نیــز اگــر فروشــنده همــکاری‬ ‫نکــرد و مبلــغ قــرارداد را بــه خریــدار پــس نــداد خریــدار‬ ‫می تواندابتــدا بــا ارســال اظهــار نامــه فســخ معاملــه‬ ‫مزبــور را اعــام و پــس از ابــاغ اظهــار نامــه‪ ،‬دعــوی‬ ‫حقوقــی تنظیــم کنــد وضمــن فســخ‪ ،‬مبلــغ پرداختــی‬ ‫معاملــه را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫منصــوری در پایــان گفــت‪ :‬در واقــع راهــکار طرح دعوی‬ ‫حقوقــی از فروشــنده بــرای دریافــت خســارت یــا مبلــغ‬ ‫قــرارداد همــواره بــرای خریــدار وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪۱۱‬هزار پرونده تعزیراتی‬ ‫در گلستان تشکیل شد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان خبــر از تشــکیل‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۰۲‬فقــره پرونــده در ســال ‪ ۹۹‬توســط ایــن‬ ‫ســازمان در اســتان را داد‪.‬‬ ‫حســین نجــف زاده اظهــار اشــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱‬هــزار فقــره پرونــده بــا مبلــغ ‪ ۶۲۷‬میلیــارد و ‪۳۲۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۷‬هــزار ریــال تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میــزان در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۸‬نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۳۲‬درصــد در تعــداد پرونده هــا و ‪ ۵۲‬درصــد نیــز در‬ ‫مبلــغ جریمــه رونــد افزایشــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد پرونــده هشــت هــزار و ‪۴۸۰‬‬ ‫فقــره متعلــق بــه کاال و خدمــات‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۶‬پرونــده‬ ‫نیــز در حــوزه بهداشــت‪ ،‬دارو و دامپزشــکی و هــزار و ‪۶۱۶‬‬ ‫فقــره دیگــر مربــوط بــه قاچــاق کاال و ارز بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زمــان رســیدگی بــه پرونده هــا در مجمــوع بــه‬ ‫‪ ۱۲‬روز رســیده اســت ایــن درحالــی اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬نزدیــک بــه ‪ ۱۷‬روز زمــان رســیدگی بــه پرونده هــا بــود‬ ‫و هدفگــذاری شــده کــه در ســال جــاری بــه کمتــر از ‪۱۰‬‬ ‫روز برســد‪.‬‬ ‫مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫پرونده هــای تشــکیل شــده در گشــت های مشــترک‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز ‪ ۲۴۷‬درصــد و میــزان محکومیــت هــم‬ ‫هشــت برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تشــکیل پرونــده در حــوزه مــرغ و تخــم‬ ‫مــرغ حــدود ‪ ۲۴۶‬درصــد‪ ،‬در ارد و نــان ‪ ۶۲‬درصــد‪ ،‬در‬ ‫روغــن نباتــی ‪ ۶۲۷‬درصــد‪ ،‬در قنــد و شــکر ‪ ۶۰‬درصــد‪،‬‬ ‫در نهــاده هــای دامــی ‪ ۹۶‬درصــد و در قاچــاق چــوب ‪۴۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محیط بان باشی اما‬ ‫‪ ۱۵‬شــبانه روز کار مســتمر در کوه‪ ،‬بیابان‪ ،‬دشــت و دریا‬ ‫و دور از خانــواده و بــا حقوق هــای پاییــن فقــط بخشــی از‬ ‫چالش هــای شــغل محیــط بانــی اســت کــه تاکنــون حــل‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫دل های پر غصه محیط بانان از نامالیمات وعده ها‬ ‫دور از زن و فرزند در گرمای طاقت فرسای‬ ‫بیابــان و ســرمای استخوان ســوز کوهســتان‬ ‫مشــغول دفــاع از مواهــب طبیعــی ایــن‬ ‫ســرزمین هســتند و بــدون هــراس از مــرگ‬ ‫و رویارویــی بــا شــکارچیان غیرقانونــی‪ ،‬بــا‬ ‫ســینه ســتبر و دســتان خالــی بــرای نجــات‬ ‫جــان حتــی یــک ســنجاب هــم بــه اب و اتش‬ ‫می زننــد تــا محیــط زیســت و طبیعــت را‬ ‫حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫کیلومترهــا دور از جوامــع مســکونی و‬ ‫هیاهــوی شــبکه های اجتماعــی و اینترنــت‪،‬‬ ‫محیط بانــان مشــغول انجــام وظیفــه‬ ‫هســتند تــا از تجــاوز و دســت انــدازی برخــی‬ ‫ســودجو بــه حیــات وحــش جلوگیــری کــرده‬ ‫و یــا از ســرعت نابــودی و انقــراض برخــی‬ ‫گونه هــا بکاهنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اهمیــت شــغل محیــط بانــی و‬ ‫برخــی وعده هــای مســووالن در ضــرورت‬ ‫رســیدگی بــه انــان‪ ،‬محیــط بانــان بــرای حفــظ‬ ‫و نگهــداری محیــط از خطــر دســت انــدازی‪،‬‬ ‫یــار و یــاوری ندارنــد و فقــط زمانــی کــه خبــر‬ ‫شــهادت یــک محیــط بــان بــه گوش می رســد‬ ‫اندکــی از نــگاه رســانه هــا و مــردم بــه ســمت‬ ‫انــان جلــب مــی شــود امــا چنــدی بعــد و بــا‬ ‫فروکــش کــردن ماجــرا دوبــاره همــان اتــش‬ ‫اســت و همــان کاســه !‬ ‫محیــط بانــان دیگــر پذیرفته انــد کــه فقــط‬ ‫زمانــی کــه خــون ان هــا در دفــاع از طبیعــت‬ ‫ایــن ســرزمین بــر زمیــن می ریــزد طرفــدار‬ ‫پیــدا مــی کنــد و رســانه هــا و مســووالن بــرای‬ ‫ان هــا دلســوزی مــی کننــد امــا ایــن نــگاه هــا‬ ‫دوام زیــادی نــدارد‪.‬‬ ‫در اخریــن نمونــه از تجــاوز بــه حریــم محیط‬ ‫زیســت در ‪ ۱۶‬فروردیــن امســال ‪ ۲‬محیط بــان‬ ‫زنجانــی پــس از حملــه چنــد متجــاوز بــه‬ ‫شــهادت رســیدند و پــس از ان ضــرورت‬ ‫رفــع مشــکالت محیــط بانــان مطــرح شــد امــا‬ ‫چنــدی بعــد زبانــه اتــش ایــن خیرخواهــی‬ ‫فروکــش کــرد و محیط بانــان ماندنــد و کوهی‬ ‫از مشــکالت‪.‬‬ ‫محیط بــان مانــد و کوهنــوردی در بــرف‬ ‫ســنگین کوهســتان‪ ،‬محیط بــان مانــد و‬ ‫باتــاق نــوردی در تــاالب ‪ ،‬محیــط بــان مانــد و‬ ‫صحــرا نــوردی در بیابــان و محیــط بــان مانــد و‬ ‫محیــط بانــی بــا دســت خالــی‪.‬‬ ‫تنگناهــای اقتصــادی ناشــی از حقــوق انــدک‬ ‫در کنــار کمبــود نیــروی انســانی و تجهیــزات‬ ‫روزامــد و بازدارنــده نبــودن قوانیــن از جملــه‬ ‫چالش هــای محیط بانــان ایــران اســت ‪.‬‬ ‫بســیاری از محیــط بانــان بــه ســبب شــرایط‬ ‫خــاص خدمــت دچــار بیماریهــای عدیــده ای‬ ‫هســتند کــه مهمتریــن ان بیماری هــای‬ ‫ســاختاری و فیزیکــی اســت کــه بخاطــر‬ ‫ســاعت های طوالنی پیاده روی‪ ،‬ســوارکاری‪،‬‬ ‫موتورســواری و رانندگــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از محیــط بانــان بــه ســبب‬ ‫شــیفت هــای طوالنــی مــدت و دوری زیــاد‬ ‫از خانــواده‪ ،‬گرفتــار مشــکالت خانوادگــی‪،‬‬ ‫طــاق و فروپاشــی بنیــان خانــواده شــده اند‬ ‫امــا همــواره کوشــیده اند در پاسداشــت‬ ‫طبیعــت و انجــام وظیفــه دچار غفلت نشــده‬ ‫و کوتاهــی نکننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬شــبانه روز کار مســتمر در کــوه‪،‬‬ ‫بیابــان‪ ،‬دشــت و دریــا و دور از خانــواده‬ ‫و بــا حقوق هــای پاییــن فقــط بخشــی از‬ ‫چالش هــای شــغل محیــط بانــی اســت کــه‬ ‫تاکنــون حــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫در حالی کــه در تمــام یــگان هــای حفاظــت‬ ‫ســازمان هــای مختلــف در ازای ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫خدمــت شــبانه روزی ‪ ۴۸‬ســاعت اســتراحت‬ ‫در نظــر گرفتــه مــی شــود در ســازمان محیــط‬ ‫زیســت بــر خــاف قوانیــن و مقــررات‬ ‫بمباران شیمیایی سردشت‬ ‫توسط قوای بعث عراق‬ ‫رژیــم عــراق کــه از پیــروزی در جبهه هــای جنــگ علیــه ایــران‬ ‫ناامیــد شــده بــود‪ ،‬تصــور می کــرد بــا حمــات شــیمیایی می توانــد‬ ‫ســازمان اســتخدامی‪ ،‬از دادن اســتراحت‬ ‫بــه محیــط بانــان پرهیــز مــی کننــد و بــا بهانــه‬ ‫کمبــود نیــرو بــه ازای ‪ ۱۵‬شــبانه روز خدمــت‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬روز اســتراحت می دهنــد و هیــچ مبلــغ‬ ‫و یــا حقوقــی بابــت ایــن کار زیــاد بــه انــان‬ ‫پرداخــت نمی شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر محیط بانــان بــرای گــذران بــا شــرافت‬ ‫زندگــی راهــی جــز انجــام شــغل دوم در‬ ‫زمــان اســتراحت ندارنــد تــا بــا درامــد ناشــی‬ ‫از ان از ایســتادن چــرخ معــاش زندگــی خــود‬ ‫جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ضعــف شــدید ســخت افــزاری محیــط بانــان‬ ‫از دیگــر مشــکالت ایــن شــغل اســت‪.‬‬ ‫محیــط بانانــی عــاوه بــر تحمــل رنــج و‬ ‫ســختی هــای شــغل خــود بایــد بــا افــراد‬ ‫شــرور و مجهــز بــه اســلحه نظامــی هــم‬ ‫مبــارزه کننــد و گویــا هیــچ راهــی بــرای دفاع‬ ‫از خــود هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫خودروهــای فرســوده و مســتهلک در‬ ‫مقابــل ادوات بــه روز شــده شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز یکــی از ایــن مشــکالت اســت کــه‬ ‫برخــورد بــا متجاوزیــن و حفــظ طبیعــت و‬ ‫حیــات وحــش را دشــوار و در برخــی مــوارد‬ ‫ناممکــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫محیــط بــان بــرای حفــظ جــان خــود مجبــور‬ ‫اســت جلیقــه ضــد گلولــه هشــت کیلویــی را‬ ‫برتــن کنــد‪ ،‬کوله پشــتی ‪ ۲۰‬کیلویی مایحتاج‬ ‫و اذوقــه چنــد شــبانه روزی را بــه دوش بگیــرد‬ ‫و ســاح ســازمانی چنــد کیلویــی حمــل کنــد و‬ ‫بــه مصــاف شــکارچی غیرمجــاز بــرود ‪.‬‬ ‫مشــکالت شــدید در بخش حقوقی انچنان‬ ‫اســت کــه تکلیــف محیط بان معلوم نیســت‬ ‫چــرا کــه متجــاوز بــه محیــط بــان شــلیک مــی‬ ‫کنــد امــا در مقابــل محیــط بــان حتــی بــرای‬ ‫دفــاع از خــود هــم بــه راحتــی نمــی توانــد از‬ ‫ســاح اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫خواســته های خــود را بــر ملــت ایــران تحمیــل نمایــد‪ .‬از ایــن رو‬ ‫در تاریــخ ‪ 7‬و ‪ 8‬تیرمــاه ‪ ،1366‬هواپیماهــای بمــب افکــن عراقــی‬ ‫بــا بمب هــای شــیمیایی بــه چهــار نقطــه پــر ازدحــام و متراکــم‬ ‫جمعیتــی شــهر سردشــت حملــه کردنــد و زن و کــودک و خُــرد و‬ ‫کالن مردم بی گناه ان شــهر و اطراف ان را اماج گازهای کشــنده‬ ‫ِ‬ ‫و دهشــتناک شــیمیایی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫بمبــاران شــیمیایی شــهر مــرزی سردشــت فجیع تریــن و وحشــتناک‬ ‫ســفالگری یکــی از قدیمــی تریــن اختراعــات بشــر در طــول‬ ‫تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫ســفال یکــی از زیباتریــن و کاربــردی تریــن صنایــع دســتی اســت کــه از خــاک‬ ‫رس ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫خــاک رُس دارای خاصیــت چســبندگی فــوق العــاده ای اســت و شــکل دهــی‬ ‫گِل رُس بــه راحتــی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مراحل ساخت سفال‪:‬‬ ‫ورز دادن و هواگیری گِل رُس‪:‬‬ ‫در ابتــدا بایــد گل خــاک رس را بــه درســتی ورز داد؛‬ ‫زیرا این مرحله در شکل گیری گل رس‪ ،‬از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫ورز دادن گل ســفالگری ‪ ،‬موجــب نفــوذ ارام و تدریجــی اب در گل مــی شــود‬ ‫و ســبب هواگیــری و انعطــاف پذیــری بیشــتر گل رس مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ورز دادن گل ســفالگری موجــب مــی شــود یــک ســفال مرغــوب و‬ ‫بــا کیفیــت تولیــد شــود‪.‬‬ ‫نحــوه ســاخت ظــروف ســفالی بــا شــکل دادن بــه گل توســط چــرخ ســفالگری‬ ‫پــس از عمــل ورز دادن بایــد گل رس را بــه وســیله چــرخ ســفالگری بــه شــکل‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از پنــج محیط بــان‬ ‫کــه در جــدال نابرابــر بــا شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز و بــرای دفــاع از جــان خــود‬ ‫مرتکــب قتــل شــده انــد در انتظــار اجــرای‬ ‫حکــم قصــاص هســتند‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۴۷‬محیطبــان ایرانــی جــان خــود‬ ‫را بــرای پاسداشــت طبیعــت از دســت داده‬ ‫انــد کــه حکــم شــهادت ‪ ۴۲‬نفــر احــراز شــده و‬ ‫پرونــده بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر دیگــر یــا راکــد مانــده‬ ‫یــا هنــوز مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــر اســاس قانــون بــرای محیــط‬ ‫بانــان اســلحه ســازمانی پیــش بینــی شــده و‬ ‫در شــرایط ضــروری امــکان بکارگیــری از ان‬ ‫امکان پذیــر اســت امــا ضعــف در قوانیــن‬ ‫موجــود چنــان اســت کــه اغلــب محیطبانــان‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از گزنــد تبعــات‬ ‫بکارگیــری ســاح ترجیــح می دهنــد کــه از ان‬ ‫اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫طــی ســال های اخیــر پویش هــای متفاوتــی‬ ‫در دفــاع از محیــط زیســت و محیــط بــان‬ ‫شــکل گرفــت امــا همگــی یک وجه مشــترک‬ ‫داشــتند و ان هــم کوتــاه بــودن عمــر انــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حمایــت از محیــط بــان و طبیعــت بــه نمادی‬ ‫بــرای روشــنفکری تبدیــل شــده و احــاد‬ ‫مختلــف جامعــه تــاش می کننــد بــا گرفتــن‬ ‫یــک عکــس یــا انتشــار متنــی مرتبط بــا حیات‬ ‫وحــش و طبیعــت‪ ،‬خــود را مدافــع و ســینه‬ ‫چــاک محیــط زیســت نشــان دهنــد حــال‬ ‫انکه دغدغه و شــناختی از مشــکالت محیط‬ ‫بانــان ندارنــد ‪.‬‬ ‫یحیــی شــاهکوه محلــی و تــاج محمــد‬ ‫باشــقره محیط بانان شــهید اســتان گلســتان‬ ‫هســتند کــه در درگیــری بــا شــکارچیان غیــر‬ ‫مجــاز بــه شــهادت رســیدند‪/.‬ایرنا‬ ‫تریــن تهاجــم شــیمیایی بــود کــه اثــار و پــی امدهای منفی زیــادی به‬ ‫بــار اورد‪ .‬جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ایــن تهاجــم را غیر انســانی اعالم‬ ‫کــرد و شــهر سردشــت را نخســتین شــهر قربانــی جنــگ افزارهــای‬ ‫شــیمیایی در جهــان بعــد از بمبــاران هســته ای هیروشــیما نامیــد‪.‬‬ ‫حملــه شــیمیایی هواپیماهــای متجــاوز رژیم بعث عراق به شــهر‬ ‫سردشــت در غــرب ایــران‪ ،‬بــه شــهادت ‪ 110‬نفــر و مجــروح شــدن‬ ‫پنــج هــزار تــن انجامیــد‪.‬‬ ‫نحوه ساخت ظروف سفالی‬ ‫دلخــواه دراورد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار بایــد روی یــک صندلــی در پشــت دســتگاه نشســت و بــه‬ ‫وســیله پــای راســت خــود چــرخ ســفالگری را بــه حرکــت دراورد‪.‬‬ ‫سپس مقدار گل رس الزم را روی چرخ قرار داده و با دست به ان شکل داد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه در حیــن کار‪ ،‬گل رس بــه دســت نچســبد بایــد از یــک ظــرف اب‬ ‫در کنــار چــرخ ســفالگری اســتفاده کــرد و دائمــا دســت هــا را بــه وســیله ان‬ ‫مرطــوب نگــه داشــت‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه توســط چــرخ ســفالگری‪ ،‬گل رس بــه شــکل دلخــواه درامــد بایــد‬ ‫بــه وســیله یــک نــخ‪ ،‬ظــرف ســاخته شــده را از بقیــه گل جــدا کــرده و بــه مــدت‬ ‫‪ 24‬ســاعت در ســایه قــرار داد‪.‬‬ ‫این کار باعث میشود ظرف در کوره ترک برندارد‪.‬‬ ‫و ســپس ظــرف را در گرمخانــه یــا در مقابــل افتــاب قــرار دهیــد تــا خشــک‬ ‫شــده و بــرای حــرارت دیــدن و پختــه شــدن در کــوره امــاده گــردد‪.‬‬ ‫البتــه بــرای ظــروف ســفالی دارای نقــش برجســته کــه شــکل دادن بــا دســت‬ ‫بــه انهــا کار اســانی نیســت‪،‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای فصــل تابســتان‬ ‫توزیــع ‪ ۱۲‬میلیــون لیتــر نفــت گاز در بخــش کشــاورزی اســتان پیــش بینــی شــده اســت کــه در صــورت نیــاز‬ ‫ایــن میــزان قابــل افزایــش اســت‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬مشــکلی در تامیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــاورزان در فصــل برداشــت‬ ‫محصــول وجــود نــدارد و کمباین هــای مهاجــر کــه بــرای برداشــت گنــدم در اســتان حضــور دارنــد هــم‬ ‫ســوخت مــورد نیــاز را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫تخصیص‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫لیتر سوخت تابستانه‬ ‫به کشاورزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫پارک کویری زیستگاهی‬ ‫برای یوز پلنگ‬ ‫دختران ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از داوطلبان کنکور‬ ‫امسال در شیروان هستند‬ ‫نزدیــک بــودن پــارک بــه چشــمه کالشــور‪ ،‬پــارک ملــی‬ ‫میاندشــت زیســتگاه یوزپلنــگ ایرانــی را از دیگــر‬ ‫جاذبه هــای ایــن منطقــه اعــام کــرد کــه راه انــدازی پــارک‬ ‫کویــری می توانــد ایــن جاذبه هــا را کنــار یکدیگــر بــه بــرای‬ ‫جــذب گردشــگران قــرار دهــد‪.‬‬ ‫چهره تنها پارک کویری بر غبار فراموشی‬ ‫تنهــا پــارک کویــری ایــن خطــه شمالشــرق‬ ‫کشــور پــارک شهرســتان جاجــرم در جنــوب‬ ‫غربــی ایــن اســتان محســوب مــی شــود‬ ‫کــه بــا گذشــت حــدود پنــج ســال از شــروع‬ ‫عملیــات اجرایــی ان همچنــان نیمــه کاره‬ ‫رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار شهرســتان‬ ‫جاجــرم در جنوبغربــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــه لحــاظ قرارگیــری در قلــب‬ ‫کویــر و نزدیکــی بــه ایســتگاه راه اهــن‬ ‫سراســری تهــران‪ -‬مشــهد و داشــتن پــارک‬ ‫ملــی میاندشــت بــه عنــوان خاســتگاه‬ ‫یوزپلنــگ اســیایی‪ ،‬رودخانــه دایمــی و‬ ‫پــراب کالشــور‪ ،‬حوضچه هــای نمــک و‬ ‫پوشــش گیاهــی مناســب بــه خصــوص‬ ‫اثــار تاریخــی چنــد هــزار ســاله قلعــه‬ ‫جــال الدیــن مربــوط بــه قــرن ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫پــس از اســام کــه بــه ثبــت اثــار ملــی‬ ‫نیــز رســیده و چندیــن و چنــد اثــار تاریخــی‬ ‫و فرهنگــی دیگــر از جاذبه هــای مطلوبــی‬ ‫برخــوردار اســت کــه وجــود ایــن پــارک‬ ‫کویــری مــی توانــد جاذبه هــای منحصــر بــه‬ ‫فــرد را بــرای گردشــگران و توریســت های‬ ‫داخلــی و خارجــی جلــوه دهــد و ســاالنه‬ ‫موجــب درامدچندیــن میلیاردریالــی را‬ ‫عایــد مــردم ایــن منطقــه کنــد‪.‬‬ ‫نیمه کاره شدن پارک به دلیل کمبود‬ ‫اعتبار‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه تاکنــون بــرای اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه حــدود ‪ ۲‬میلیــارد ریــال هزینــه‬ ‫شــد و افــزون بــر ‪ ۹۰‬درصــد نیــز پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد‪ ،‬کمبــود اعتبــار باعــث شــد‬ ‫تــا تنهــا پــارک کویــری اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در قبــل کویــر شهرســتان جاجــرم‬ ‫بــه نتیجــه نرســد و نیمــه کاره رهــا شــود‪.‬‬ ‫براســاس بررســی خبرنــگار ایرنــا بــرای‬ ‫تکمیــل ایــن پــروژه حــدود ‪ ۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت شــهروندان‬ ‫ایــن منطقــه امیدوارنــد تــا ایــن اعتبــار بــا‬ ‫هماهنگــی شــهرداری و میــراث فرهنگــی‬ ‫تامیــن و ایــن پــارک نیــز بــه عنــوان یکــی‬ ‫از جاذبــه هــای مهــم ایــن منطقــه درکنــار‬ ‫تنهــا واحــد تولیــدی پــودر الومینــا در ایــران‬ ‫بتوانــد نــه تنهــا باعــث منطقــه تفریحــی‬ ‫مــردم و کارگــران ایــن واحــد کــه مکانــی‬ ‫بــرای پذیــرش مســافران ورودی بــه ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور و زایــران علــی‬ ‫ابــن موســی الرضــا (ع) شــود‪.‬‬ ‫محمــد جعفــری» یکــی از شــهروندان‬ ‫جاجــرم در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬پــارک‬ ‫کویــر بیــش از چهــار ســال اســت کــه بــه‬ ‫حــال خــود رهــا شــده و بــا توجــه بــه فاصله‬ ‫از شــهر و نبــود نگهبــان و سیســتم های‬ ‫حفاظتــی بســیاری از تجهیــزات ســاختمان‬ ‫در حــال احــداث ان بــه ســرقت رفتــه کــه‬ ‫خســارت بســیاری بــه بیــت المــال وارد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬عــاوه بــر ان بــا توجــه بــه‬ ‫قــرار گرفتــن ایــن پــارک در حاشــیه جــاده در‬ ‫اینــده ای نزدیــک بــا بهــره بــرداری از محــور‬ ‫میامی‪،‬جاجرم‪،‬بجنــورد نیــز ایــن پــارک می توانــد‬ ‫بــه یکــی از مکان هــای مهــم گردشــگری در‬ ‫شهرســتان و اســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی نزدیــک بــودن ایــن پــارک بــه چشــمه‬ ‫کالشــور‪ ،‬پــارک ملــی میاندشــت زیســتگاه‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی را از دیگــر جاذبه هــای ایــن‬ ‫منطقــه اعــام کــرد کــه راه اندازی پــارک کویری‬ ‫می توانــد ایــن جاذبه هــا را کنــار یکدیگــر بــه‬ ‫بــرای جــذب گردشــگران قــرار دهــد‪.‬‬ ‫«غالمــی» یکــی دیگــران از شــهروندان‬ ‫می گویــد‪ :‬متاســفانه در ســالهای اخیــر‬ ‫بســیاری از پروژه هــای عمرانــی در‬ ‫شهرســتان جاجــرم بصــورت نیمــه تمــام‬ ‫رهــا شــده اســت کــه پــارک کویــر یکــی از‬ ‫ایــن پروژه هــای نیمــه تمــام اســت کــه‬ ‫بــه ســمت فرســوده شــدن مــی رود و بــا‬ ‫توجــه بــه کمبــود فضاهــای گردشــگری‬ ‫و تفریحــی در جاجــرم امیدواریــم رونــد‬ ‫تکمیــل ایــن پــروژه هــر چــه ســریع تر بــه‬ ‫ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬شهرســتان جاجــرم دارای و‬ ‫ظرفیتهــای مهمــی همچــون‪،‬راه اهــن‪،‬‬ ‫بناهــای تاریخــی غنی‪،‬صنعــت بــزرگ‬ ‫الومینا‪،‬زیســتگاه گونــه نــادر یوزپلنــگ‬ ‫اســیایی متاســفانه ان چنــان کــه بایــد در‬ ‫عرصــه گردشــگری رشــد نکــرد امیدواریــم بــا‬ ‫راه انــدازی پروژه هایــی همچــون پــارک کویــر‬ ‫و طرح هــای ایــن چنینــی ضمــن ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــا جــذب گردشــگر درامدزایــی‬ ‫مناســب بــرای جوانــان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫پارک کویری جاجرم لنگ اعتبار‬ ‫مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگــی و‬ ‫گردشــگری جاجــرم نیــز در ایــن بــاره گفت‪:‬‬ ‫احــداث پــروژه پــارک کویــر در ســال ‪ ۹۵‬بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان اغــاز شــد کــه‬ ‫در فــاز اول ســاخت ســرویس بهداشــتی‬ ‫و نمازخانــه بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪۹۸‬‬ ‫درصــدی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدپــور افــزود‪ :‬زیرســاختهای پــارک‬ ‫کویــر شــامل‪،‬اب‪،‬برق و گاز هنــوز فراهــم‬ ‫نشــده کــه نیازمنــد ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اعتبــار اســت کــه امیدواریــم بــا تامیــن‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز احــداث فــاز دوم ایــن‬ ‫طــرح بــزودی اغــاز شــود‪/.‬‬ ‫اطالعیه فوری سازمان اتش نشانی شهرداری گرگان‬ ‫بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی روابــط عمومــی شــهرداری گــرگان‪ ،‬موســی الرضــا صفــری رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان طــی پیامــی فــوری از شــهروندان‬ ‫گرگانــی خواســت بــه علــت مســدود بــودن شــماره تمــاس ‪ ،۱۲۵‬تــا رفــع نقــص بــا شــماره های جایگزیــن تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫صفری در این رابطه بیان کرد‪ :‬به علت اتش سوزی یکی از ترانس های برق سایت استانداری و از کار افتادن تابلو سوییچ مخابرات متاسفانه تلفن های مرکز ‪ ۱۲۵‬قطع شده است‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت در صــورت نیــاز بــه امــداد رســانی و حضــور عوامــل ایســتگاه های هفتگانــه‪ ،‬بــا انتخــاب نزدیک تریــن ایســتگاه بــه محــل ســکونت خــود بــا شــماره هــای‬ ‫جایگزیــن زیــر (بــه جــای شــماره ‪ )۱۲۵‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫شماره های جایگزین شرح زیر است‪:‬‬ ‫ایســتگاه یــک؛ ‪ ۳۲۴۲۴۴۴۴‬چهــارراه شــهید رجایــی؛ ایســتگاه‪۲‬؛ ‪ ۳۲۱۵۳۳۳۳‬و ‪ ۳۲۱۵۴۴۴۴‬کــوی علیمحمــدی ؛ ایســتگاه‪۳‬؛ ‪ ۳۲۳۳۴۴۴۴‬کــوی چالــه بــاغ ؛ ایســتگاه ‪۴‬؛ ‪۳۲۶۲۲۲۲۳‬‬ ‫بلــوار بهارســتان ایســتگاه‪۵‬؛ ‪ ،۳۲۴۸۰۰۲۶‬ســایت اســتانداری ؛ ایســتگاه‪۶‬؛ ‪ ۲۳۵۲۲۷۲۴‬خیابــان پارتیــان‪ ،‬گلشــهر ؛ایســتگاه‪۷‬؛ ‪ ۳۲۱۶۰۱۲۵‬کــوی ویالشــهر‬ ‫سرپرســت ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان بــا بیــان اینکــه عوامــل فنــی ایــن ســازمان در حــال رفــع نقــص موجــود هســتند‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد ایــن مشــکل‬ ‫بــه زودی مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫ساخت دریم کچر در خانه‬ ‫دریم کچر ‪ Dreamcatcher‬چیست؟‬ ‫دریــم کچــر ‪ Dreamcatcher‬از اشــیای دســت ســاز سرخپوســتان‬ ‫بومــی امریــکا اســت‪ .‬سرخپوســتان دریــم کچــر را بــاالی گهــواره کــودک‬ ‫یــا محــل خــواب خــود اویــزان مــی کننــد و بــر ایــن بــاور هســتند کــه‬ ‫کابــوس هایــی کــه در هــوا پراکنــده انــد در دام دریــم کچــر یــا کابوســگیر‬ ‫اســیر مــی شــوند و بــا طلــوع افتــاب از بیــن خواهنــد رفــت و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب وارد خــواب انســان نمــی شــوند‪ .‬امــروزه بــه دلیــل جذابیــت‬ ‫شــکل و ظاهــر ایــن وســیله دســت ســاز بــا پیشــینه فرهنــگ بومــی‬ ‫سرخپوســتان‪ ،‬از کابوســگیر اســتفاده هــای تزئینــی بســیاری مــی شــود‪.‬‬ ‫لوازم مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪324‬‬ ‫تعدادی پر‬ ‫تعدادی مهره تزیینی‬ ‫سوزن و نخ‬ ‫دستبند یا هر چیز دیگری که مانند دستند گرد باشد‬ ‫کاموا یا نخ ضخیم‬ ‫مراحل ساخت‪:‬‬ ‫ابتدا دور دســتبند ماننده تصویر یک ردیف کاموا بپیچید‪ .‬دقت کنید‬ ‫ابتــدا و انتهــای کامــوا را گــرده بزنیــد یا با چســب بچســبانید تا باز نشــود‪.‬‬ ‫از هــر قســمتی از دایــره کــه میخواهیــد شــروع کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫ســوزن و نخــی کــه انتهــای ان راگــره زده ایــد یــک چنــد ضلعــی منتظــم‬ ‫(مثــا هشــت ضلعــی) داخــل حلقــه را تشــکیل دهیــد‪ .‬زمانــی کــه بــه‬ ‫ایتــدای چنــد ضلعــی رســیدید نــخ را بــه حلقــه گــره بزنیــد‪.‬‬ ‫دوبــاره مرحلــه ی قبــل را تکــرار کنیــد‪ .‬ایــن بــار نــخ را روی چنــد ضلعــی‬ ‫دوم بپیچانید‪.‬‬ ‫ایــن کار را بایــد چندیــن بــار تکــرار کنیــد تــا چنــد ضلعــی شــما کوچکتــر‬ ‫و کوچکتــر شــود‪ .‬در حیــن انجــام کار مهــره هــای تزیینــی را داخــل‬ ‫تارهایــی کــه میپیچیــد جــای دهیــد و در انتهــا نــخ را گــره بزنیــد یــا بــا‬ ‫چســب بچســبانید تــا بــاز نشــود‪.‬‬ ‫به وسیله ی کاموا یا بند چرمی برای حلقه دریم کچر اویز درست کنید‪.‬‬ ‫بــرای اویــز هــای قســمت پاییــن دریــم کچــر هــم یــک یــا ‪ 3‬اویــز در نظــر‬ ‫بگیریــد و ان را بــا مهــره هــا و پرهــا تزییــن کنیــد‪ .‬اویــز دریــم کچــر شــما‬ ‫اماده اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای امــوزش و پــرورش شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۴۶۰‬داوطلــب ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی در کنکــور امســال بــا یکدیگــر‬ ‫رقابــت می کننــد کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪ ۶۰‬درصــد‪،‬‬ ‫داوطلبــان دختــر هســتند‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری در نشســت هماهنگــی نحــوه‬ ‫برگــزاری کنکــور امســال در ایــن شهرســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع کل شــرکت کننــدگان ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۲‬نفــر دختــر و مابقــی پســر هســتند کــه در‬ ‫‪ ۳۲‬حــوزه امتحانــی و در رشــته هــای هنــر‪ ،‬علــوم‬ ‫ریاضــی‪ ،‬علــوم انســانی‪ ،‬علــوم تجربــی و زبــان‬ ‫خارجــه بــا یکدیگــر رقابــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه داوطلبــان کنکــور ایــن شهرســتان از ‪۹‬‬ ‫تیرمــاه تــا ‪ ۱۲‬تیرمــاه بــه مــدت چهــار روز بــا یکدیگــر رقابــت‬ ‫مــی کننــد اضافــه کــرد‪ :‬کنکــور سراســری امســال بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫برگــزار مــی شــود و تمامــی شــرایط و امکانــات الزم بــرای‬ ‫انجــام ایــن امــر مهیــا شــده اســت تــا دانــش امــوزان و‬ ‫خانــواده هــای انــان هیچ گونــه نگرانــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شــیروان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا ادارات اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬شــهرداری‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی و شــبکه بهداشــت همــکاری هــای‬ ‫الزم را بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر برگــزار شــدن ازمــون‬ ‫خواهنــد داشــت و در روزهــای برگــزاری ازمــون هیــچ‬ ‫گونــه حفــاری‪ ،‬ســاخت و ســاز وکارهــای عمرانــی در‬ ‫نزدیکــی محــل برگــزاری ازمــون صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته‪ ۳۰ ،‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫‪ ۴۲۱‬اموزشــگاه شــیروان زیــر نظــر ســه هــزار فرهنگــی‬ ‫تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫فعالیت‪ ۱۹۲‬پایگاه تابستانی‬ ‫اوقات فراغت‬ ‫معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس از برپایــی ‪ ۱۸۷‬پایــگاه طــرح غنــی ســازی اوقــات‬ ‫فراغــت دانــش امــوزان ایــن شهرســتان در تابســتان امســال‬ ‫خبــر داد و گفــت کــه کالس هــای ایــن طــرح به صــورت حضوری‬ ‫بــا نفــرات محــدود و مجــازی از اول تیرمــاه در ‪ ۱۸۷‬مدرســه و‬ ‫پنــج کانــون فرهنگــی ‪ -‬ورزشــی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدصالح رفعتــی اظهــار داشــت کــه امــوزش و پــرورش‬ ‫ل قبــل و بــا رعایــت شــیوه نامه‬ ‫گنبــدکاووس هماننــد ســا ‬ ‫بهداشــتی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و بــه منظــور پُرکــردن‬ ‫مفیــد اوقــات فراغــت دانــش امــوزان در تابســتان‪ ،‬برپایــی‬ ‫کالس هــای ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری را بــه ‪ ۲‬صــورت‬ ‫حضــوری و از طریــق شــبکه امــوزش دانــش امــوزان (شــاد)‬ ‫در دســتورکار قــرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور امــوزش و پــرورش ‪۱۸۷‬‬ ‫پایــگاه تابســتانی را در مــدارس مناطــق شــهر و روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس از اول تیرمــاه بــا رویکــرد هــر مدرســه حداقــل‬ ‫یــک کالس ورزشــی و یــک کالس هنــری و در مجمــوع هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵‬دوره امــوزش حضــوری و مجــازی را فعــال کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬تیربجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 11‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪324‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تنها راه رهایی از تشنگی و خشکسالی‬ ‫شیرین کردن اب دریاست‬ ‫دســت و پنجــه نــرم کــردن گلســتان بــا کــم ابــی‪ ،‬داســتان دنبالـه دار ســال هــای اخیــر ایــن اســتان شــمالی‬ ‫اســت کــه بــا وجــود بهره منــدی از رودخانه هــا و منابــع ابــی ســطحی و زیرزمینــی متعــدد‪ ،‬هنــوز راهــی بــرای‬ ‫حــل دائمــی ان پیــدا نشــده و شــاید چــاره قطعــی ایــن مشــکل‪ ،‬شــیرین کردن اب دریــای خــزر باشــد‪.‬‬ ‫اگــر تــا چنــد ســال قبــل کارشناســان ســاکنان گلســتان را نســبت بــه وقــوع خشکســالی هشــدار مــی دادنــد‬ ‫مــورد توجــه کســی قــرار نمــی گرفــت امــا کاهــش چشــمگیر بــارش‪ ،‬افزایــش دمــا و تبخیــر و کاهــش منابــع‬ ‫ابــی پشــت ســدها و اب خــوان هــای زیرزمینــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن دغدغــه‪ ،‬واقعیــت عینــی اســت کــه‬ ‫گــذر از ان بــه راه هــای جدیــد و منابــع ابــی مبتکرانــه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫گلســتان جــزو چهــار اســتان نخســت در بحــث خشکســالی اســت و بــه گفتــه کارشناســان براســاس‬ ‫نقشــه های ماهــواره ای ایــن پدیــده مهمــان ‪ ۳۰‬ســال اینــده اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هرچنــد بــرای عبــور از خشکســالی امســال توجــه و عمــل بــه مشــارکت در مدیریــت مصــرف ضــروری‬ ‫محســوب مــی شــود امــا چالــش اصلــی‪ ،‬دسترســی بــه منابــع اب کافــی و مطمئــن اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار شــرکت اب منطقــه ای گلســتان افــزون بــر ‪ ۳۸‬هزارحلقــه چــاه مجــاز و غیــر مجــاز‪ ،‬یــک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب منابع زیر زمینی اســتان را برای مصارف کشــاورزی و شــرب برداشــت‬ ‫مــی کنند‪.‬‬ ‫در شــرایط معمــول بــرای دســت یابی بــه منابــع ابــی‪ ،‬روش هــای همچــون حفــر چــاه هــای عمیــق و‬ ‫یــا احــداث ســازه هــای ابــی مــورد اســتقبال و توجــه قــرار می گیــرد امــا ایــن روش هــا در دوره اســتقرار‬ ‫روزهای اخر دولت و الیی‬ ‫امیری به پیکه!‬ ‫پایانــی هفتــه‪ /‬بــا‬ ‫جایــی خوانــدم روزهــای‬ ‫ِ‬ ‫روزهــای دیگــر فــرق دارنــد ‪/‬چــون افریــده‬ ‫شــده اند ‪ /‬بــرای باهــم بــودن ‪ /‬بــرای دوســت‬ ‫داشــتن و دوســت داشــته شــدن ‪ ...‬افریــده‬ ‫شــده انــد تــا ادم هــا ‪ /‬البــای مشــغله های زیــاد ِ‬ ‫ایــن روزهایشــان‪ /‬همدیگــر را گــم نکننــد ‪...‬‬ ‫حــاال حکایــت دولــت اســت کــه روزهــای پایانـی اش‬ ‫بــا ســایر روزهــا حســابی فــرق دارد و برخــاف نظــر‬ ‫شــاعر تنهــا کســانی کــه در روزهــای پایانــی دولــت‬ ‫دوســت داشــته نمی شــوند و گــم می شــوند همیــن‬ ‫مــردم هســتند و بدبختی هــا و گرفتاری هایشــان‬ ‫در حــال فزونــی یافتــن اســت‪ .‬اوضــاع طــوری بــه‬ ‫هــم ریختــه و کشمشــی شــده اســت کــه حتــی تنهــا‬ ‫دلخوشــی مــا در فوتبــال ســال های اخیــر یعنــی‬ ‫رکــورد علــی دایــی هــم در همیــن چنــد روز اخیــر‬ ‫شکســته شــد و االن تنهــا بایــد بــه الیــی امیــری‬ ‫بــه پیکــه افتخــار کنیــم! بــاز هــم جــای شــکرش‬ ‫باقــی اســت روزهــای قبــل عزیــزان بــا یــک شــیب‬ ‫مالیــم گرانــی و تــورم را بــا مــا حســاب می کردنــد‬ ‫و مختصــری هــوای مــا را داشــتند تــا بــه طــور‬ ‫ناگهانــی تســمه تایــم پــاره نکنیــم ؛ امــا االن دیگــر‬ ‫کار از شــیب و مالیمــت و ‪ ...‬گذشــته اســت و‬ ‫هــر کــس هــر جــا اشــنا دارد ســفارش می کنــد تــا‬ ‫الی الی مشــغله های زیــادش در روزهــای اخــر‪،‬‬ ‫افزایــش نــرخ کاال و خدمــات دوســتش را فرامــوش‬ ‫نکنــد! از افزایــش قیمــت کاه و کلــش و مصالــح‬ ‫ســاختمانی و مــواد شــوینده گرفتــه تــا ارد و روغــن‬ ‫و شــکر و مــرغ و گوشــت و خــودرو و لبنیــات!‬ ‫مشت نمونه خروار‪:‬‬ ‫ســخنگوی انجمــن صنایــع فراورده هــای لبنــی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه شــیرخام ‪ ۶۵‬درصــد هزینــه تولیــد‬ ‫محصــوالت لبنــی را شــامل می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫مصوبــه جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت خریــد‬ ‫هــر کیلوگــرم شــیر خــام از دامــدار ‪ ۶‬هــزار ‪۴۰۰‬‬ ‫تومــان تعییــن شــده اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫هزینــه حمــل قیمــت تحویــل درب کارخانــه لبنــی‬ ‫بــه ‪ ۶‬هــزار ‪ ۶۰۰‬تومــان خواهــد رســید‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫شــرایط قیمــت محصــوالت لبنــی نیــز حــدود ‪۷۰‬‬ ‫درصــد افزایــش را تجربــه خواهــد کــرد!‬ ‫بــاور بفرمائیــد بــه قــول شــاعر «بایــد شــکرگزار‬ ‫باشــیم کــه خــدا هــر انچــه کــه مــی طلبیــم را بــه مــا‬ ‫نمــی دهــد‪ ».‬چــرا کــه بــا ایــن اوضــاع مدیریــت در‬ ‫کشــور اگــر نفرین هــای مــا معمولــی هــا اثــر داشــت‬ ‫علــی االصــول تــا االن نصــف مدیــران ناالیــق و‬ ‫بــی تدبیــر ســر بــه نیســت شــده بودنــد و بایــد بــا‬ ‫لیســک و کاردک از کــف خیابــان جمــع اوری مــی‬ ‫شــدند! ولــی خوشــبخته هنــوز ســالم و قبــراق‬ ‫هســتند‪ ،‬حقوق هــای نجومــی شــان برقــرار اســت‬ ‫و مثــل زبیــر روی صندلــی لــم می دهنــد و بــدون‬ ‫اینکــه حتــی لبخنــد یــا پوزخنــد بزننــد بــا خبرنــگاران‬ ‫داغدیــده و خانــواده هایشــان همــدردی می کننــد و‬ ‫کشــته شــدن خبرنــگاران بــا اتوبوس هــای زهــوار در‬ ‫رفتــه را طبیعــی می داننــد! وای اگــر از پــس امــروز‬ ‫بــود فردایــی‪...‬‬ ‫خشکســالی کارایــی نــدارد و بایــد بــه راه هــای دیگــری همچــون اســتفاده از منبــع ابــی لــب شــور یــا شــور‬ ‫اندیشــید ‪.‬‬ ‫بهــره منــدی از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‪ ،‬دسترســی راحــت بــه دریــای خــزر و خلیــج گــرگان‪ ،‬وجــود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر رودخانــه اتــرک ســفلی‪ ،‬گرگانــرود‪ ،‬قــره ســو‪ ،‬نــکا رود علیــا و حــوزه خلیــج گــرگان (شــامل ‪۴۴‬‬ ‫سرشــاخه اصلــی در پنــج حوضــه ابریــز) و از همــه مهم تــر دسترســی بــه اب هــای لب شــور در عمــق هــای‬ ‫کــم مناطــق ســاحلی و جلگــه ای ماننــد بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬اق قــا و حتــی علــی ابــاد‬ ‫و گــرگان ســبب شــده تــا ایجــاد واحدهــای اب شــیرین کــن در گلســتان امــری منطقــی و اقتصــادی تلقــی‬ ‫شــود ‪.‬‬ ‫نمــک زدایــی و شــیرین ســازی اب هــای لــب شــور از جملــه سیاســت هــای موفــق وزارت نیــرو در هشــت‬ ‫ســال گذشــته بــرای تامیــن اب شــرب و مــورد نیــاز صنایــع کشــور اســت کــه ثمــرات بســیاری را بــرای مــردم‬ ‫نیــز بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫در اســتان های جنوبــی اب خــام اولیــه از طریــق خطــوط انتقــال بــه واحدهــای اب شــیرین کــن منتقــل مــی‬ ‫شــود و بخشــی زیــادی از هزینــه بــرای انتقــال صــرف مــی شــود امــا شــرایط توپوگرافــی گلســتان بــه نحــوی‬ ‫اســت کــه نیــازی بــه صــرف هزینــه گــزاف انتقــال اب نــدارد و ایــن موضــوع ســرمایه گــذاری در بخــش اب‬ ‫شــیرین کــن را بــه مراتــب اقتصــادی تــر از مناطــق مرکــزی و جنوبــی کشــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه صرفــه بــودن ایــن فنــاوری جدیــد در گلســتان نســبت به ســایر مناطق مشــهود تر بــوده و در این شــرایط‬ ‫ســرمایه گــذاران بیشــتری تمایــل بــه ورود به این حــوزه دارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه منابــع اب هــای ســطحی هــم در اتــرک ‪ ۶۱‬درصــد و گرگانــرود ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫کاهــش ابدهــی اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه کــم شــدن ذخایــر ســفره هــای زیرزمینــی هــم بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال ابــی‬ ‫تــا پایــان خــرداد در مقایســه بــا ســال ابــی گذشــته‪ ،‬در مجمــوع ســفره هــای عمیــق و کــم عمــق ‪۲۳۲‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب و در مقایســه بــا متوســط خــرداد در درازمــدت ‪ ۲۳۹‬میلیــون مترمکعــب حجــم‬ ‫اب زیرزمینــی را از دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مرغدار متخلف تحویل‬ ‫قانون شد‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان‬ ‫ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان‪ ،‬از تخلــف میلیــاردی‬ ‫یــک واحــد مرغــداری خبــر داد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت‬ ‫از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان صمــت گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تامیــن نهاده هــای واحد هــای مرغــداری مــرغ‬ ‫تخم گــذار بــا ارز ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬یــک واحــد مــرغ تخم گــذار‬ ‫متخلــف بــه اداره تعزیــرات حکومتــی اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تخلــف ایــن واحــد‪ ،‬اجــرا نکــردن ضوابــط قانونــی بــا‬ ‫تخلــف ‪ ۲۸‬میلیــارد و ‪ ۱۹۱‬میلیــون و ‪ ۹۸۰‬هــزار ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس طــرح ســامانه جامــع انبارهــا‪ ،‬همــه‬ ‫اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه کاال خریــد و فــروش و انبــار‬ ‫می کننــد بایــد ادرس و مشــخصات دقیــق انبار هــای خــود را در‬ ‫ســامانه جامــع انبــار و مراکــز نگهــداری کاال ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت‪ :‬بازرســان ســازمان صمــت و تعزیــرات در صــورت‬ ‫مشــاهده کاال‪ ،‬در انبــاری کــه مشــخصات ان ثبــت نشــده اســت‪،‬‬ ‫ان کاال در حکــم احتــکار تلقــی شــده و پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫تخلــف‪ ،‬صاحــب کاال را بــه مراجــع قانونــی ارجــاع خواهنــد داد‪.‬‬ ‫تحویل پرنده شکاری مصدوم‬ ‫توسط روحانی گلستانی به‬ ‫محیط بانان‬ ‫خبر کودک ربایی دروغ است‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان ادم ربایــی کــودکان‬ ‫در این اســتان را تکذیب کرد و گفت که با انتشــاردهندگان شــایعات‬ ‫طبــق قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ رضــا رضــی اظهــار داشــت‪ :‬چنــدی قبــل خبــری مبنــی بــر‬ ‫کــودک ربایــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه رصــد ایــن موضــوع‬ ‫در دســتور کار ویــژه پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت امــا نتیجــه‬ ‫تحقیقــات و بررســی ها در خصــوص ایــن شــایعه منفــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه در ابتــدای امســال چنــد فقــره ادم ربایــی در اســتان‬ ‫رخ داد کــه علــت همــه انهــا‪ ،‬مشــکالت مالــی و اختالفــات شــخصی‬ ‫بیــن طرفیــن دعــوا بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیــز یــک مــورد‬ ‫کودک ربایــی در گلســتان گــزارش شــد کــه ادم ربایــان پســر فــردی را‬ ‫کــه بــا او مشــکل مالــی داشــتند‪ ،‬ربودنــد امــا بــا اشــرافیت پلیــس ایــن‬ ‫پســر ‪ ۱۰‬ســاله را از چنــگال ادم ربایــان ازاد کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬بــه غیــر از یــک‬ ‫پرونــده کــه مربــوط بــه گروگان گیــری یــک مرد ‪ ۳۰‬ســاله اســت در بقیه‬ ‫پرونده هــا افــراد ربــوده شــده ازاد شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مدیــران‪ ،‬کاربــران و افــراد فعــال فضــای مجــازی بــا‬ ‫پرهیــز از دام ـن زدن بــه ایــن گونــه شــایعات کــه نتیج ـه ای جــز ایجــاد‬ ‫ناامنــی روانــی جامعــه نــدارد‪ ،‬از بازنشــر اخبــار جعلــی و غیرواقعــی‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬شــهروند عالقه منــد بــه محیــط زیســت و حیــات وحــش کــه‬ ‫یکــی از انــان روحانــی و امــام جماعــت یکــی از مســاجدبندرتکمن‬ ‫بــود ‪ ۲‬بهلــه پرنــده شــکاری مصــدوم از گونه دلیجــه را برای تیمار و‬ ‫ت درمانــی بــه اداره حفاظــت محیط زیســت این شهرســتان‬ ‫مراقبـ ‬ ‫ســاحلی تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پرنده هــای مصــدوم پــس از ثبــت داده هــای مورفولوژیکــی بــرای‬ ‫تیمــار و مراقبت هــای درمانــی بــه اداره کل محیــط زیســت اســتان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫علــی بیانــی بــا قدردانــی از اقــدام ایــن شــهروندان عالقمنــد به محیط‬ ‫زیســت از مردم خواســت در صورت مشــاهده پرندگان اســیب دیده‪،‬‬ ‫موضــوع را بــا تلفــن ‪ ۱۵۴۰‬بــه محیط زیســت اطــاع دهند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زیســتگاه هــای منطقــه در معــرض تهدیــدات‬ ‫گوناگونــی همچــون شــکار غیرمجــاز‪ ،‬فعالیــت غیرقانونــی در‬ ‫اراضــی ســاحلی و تخریــب و تصــرف منابــع ملــی قــرار دارد کــه‬ ‫بــه دلیــل محدودیــت نیــروی انســانی‪ ،‬امکانــات و بودجــه محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬برخــی از ایــن مســایل پنهــان مــی مانــد کــه همراهــی‬ ‫مــردم نقــش بســزایی در حفــظ حیــات وحــش بــه عنــوان یــک‬ ‫میــراث ملــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫برای تقویت بنیان ها و زیرساخت های استاندارد اماده هستیم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان در نهمیــن جلســه شــورای‬ ‫اســتاندارد اســتان‪ ،‬موافقــت خــود را بــا تصویــب مصوبــات پیشــنهادی ایــن شــورا اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امــاده تقویــت بنیان هــا و زیرســاخت های اســتاندارد بــه هــر نحــو و بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای شــورای اســتاندارد و اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی در ایــن جلســه کــه بــه پیشــنهاد اســتاندارد و بــا حضــور جمعــی از‬ ‫مســئولین اســتانی کــه برابــر قانــون بــه عنــوان اعضــای شــورای اســتاندارد مشــخص شــده‬ ‫انــد‪ ،‬تشــکیل شــده بــود؛ ضمــن اســتماع گــزارش اقدامــات اســتاندارد و عملکــرد ایــن اداره‬ ‫کل در یــک ســال گذشــته‪ ،‬موافقــت خــود را بــا مصوبــات پیشــنهادی اســتاندارد اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مــا در شــورای اســتاندارد و در اســتان‪ ،‬از تقویــت بنیان هــای اســتاندارد مضائقــه‬ ‫نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کریمــی یــاداور شــد‪ :‬برخــی دســتگاه های اجرایــی ماننــد معاونــت غــذا و دارو‪ ،‬دارای‬ ‫رســالت های مشــترک بــا اســتاندارد از حیــث تامیــن ایمنــی و ســامت شــهروندان دارنــد و‬ ‫ضــروری اســت بــازوی اجرایــی اســتاندارد باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از رســانه ها درخواســت کــرد تــا ســهم خــود را در معرفــی اســتاندارد بــه‬ ‫مــردم ایفــا کننــد و مــردم را در جریــان ظرفیت هــا و دغدغــه هــای اســتاندارد قــرار دهنــد‬ ‫تــا تعامــل قــوی تــری بیــن مــردم و اســتاندارد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مصوبــات پیشــنهادی اســتاندارد در ایــن جلســه شــامل تخصیــص اعتبــار بــرای بررســی‬ ‫حــد مجــاز االینده هــا در محصــوالت کشــاورزی و باغــی‪ ،‬بررســی تناســب ارد مــورد مصــرف‬ ‫در نانوایی هــا بــا نــان پخــت شــده‪ ،‬بررســی و تعییــن وضعیــت عیــار مصنوعــات طــای‬ ‫عرضــه شــده در مراکــز عرضــه اســتان‪ ،‬بررســی وضعیــت ایمنــی تجهیــزات بــازی شــهر‬ ‫بازی هــا و پارک هــا‪ ،‬ازمــون کمــی فراورده هــای پیــش بســته بنــدی شــده‪ ،‬تعمیــر و راه‬ ‫انــدازی تجهیــزات ازمایشــگاهی مجتمــع اداری – ازمایشــگاهی اســتاندارد گلســتان‪،‬‬ ‫تحقیــق و بررســی کیفیــت فــراورده میلگــرد و مصالــح ســاختمانی در مراکــز عرضــه و محــل‬ ‫پروژه هــا و طــرح تحقیــق و بررســی وضعیــت ایمنــی اسانســورهای و پلــه هــای برقــی‬ ‫مراکــز دولتــی و عمومــی بــود کــه تمامــی مصوبــات پیشــنهادی بــه تاییــد اعضــای شــورا‬ ‫رســید تــا در صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬بــه مرحلــه اجــرا در ایــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانون تعیین تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره‪۰ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴‬هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیت ثبتی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۲‬تقاضای عبدالغفوریوری بشناســنامه ‪ ۶۴‬کدملــی ‪ ۲۲۴۹۳۶۳۹۹۴‬صــادره از کردکوی‬ ‫فرزند قاسم درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۳۵۵/40‬متر مربع ازپالک از ‪ _۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاض دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۰۳/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/7:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی م‪.‬الف ‪۷۰۸۱‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۸۰۳۸‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۹‬تقاضای اقــای‬ ‫احمدترانــه کوهکــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۴‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۲۸۸۰۱۰۱۰۴‬صــادره ازگــرگان فرزنــد حســین درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۱۵۸/۵‬متــر مربــع‬ ‫ازپــاک از ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی زینــب بابائــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/7:‬م‪.‬الف ‪۷۰۷۳‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی‪:‬برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹۹‬هیئــت موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۰‬تقاضــای محمدعلــی جمشــیدی نــژاد بشناســنامه ‪ ۸۶‬کــد ملــی ‪۴۵۹۱۶۴۳۳۱۱‬‬ ‫صــادره از شــاهرود فرزنــد اســماعیل در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۱۰۸/21‬مترمربــع از پــاک از ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادر حکایــت از تصرفــات متقــاض دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۷۰۶۸:‬تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار ‪ ۱۴۰۰/۰۳/22:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪-1400/۰۴/07:‬حجــت اللــه تجــری‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‪:‬برابررای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000677‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000738‬‬ ‫شهرداری گنبد به شناسه ملی ‪ 14002592051‬گنبد در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده ( فضای سبز) به مساحت ‪ 2612.28‬مترمربع جدا شده ازتمامت پالک ثبتی ‪ 8435‬و ‪ 8434‬و ‪ 8433‬و ‪ 8432‬و ‪ 8430‬فرعی از‪1329‬‬ ‫فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان پیــام حــد فاصــل اذربایجــان و شــهدا بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از قربان ســید فرزند رحیم قلی (مالک رســمی) لذا به منظــور اطالع عموم این اگهــی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪ .‬م‪-‬الف‪8339 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1400/03/22‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دو شنبه ‪-1400/04/7‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 42‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 28‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف کمینــه ‪ 26‬سیلســیوس وزش بــار جنوبغــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫اجرای طرح محدودیت برداشت گیاهان دارویی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون فنــی منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برداشــت گیاهــان دارویــی در‬ ‫ســالجاری بــه علــت خشکســالی در قالــب طرح هــای بهره بــرداری محــدود و طــرح اســتراحت گیاهــان‬ ‫دارویــی در اســتان اجــرای می شــود‪.‬‬ ‫احمــد یزدانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۸۰ :‬هــزار هکتــار عرصــه طرح هــای گیاهــان دارویــی‬ ‫خراســان شــمالی اســت و ‪ ۲۵‬طــرح بهره بــرداری در ایــن عرصه هــا اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خشکســالی هــای امســال موجــب شــد تــا براســاس دســتور ســازمان جنــگل هــا‬ ‫برداشــت گیاهــان دارویــی از عرصــه هــای اســتان محــدود و شــامل اســتراحت یکســاله و در برخــی‬ ‫طرح هــا مشــروط بــه بازدیــد کارشناســان شــود و بــر همیــن اســاس فقــط بــا برداشــت یــک طــرح از‬ ‫مجمــوع طرح هــای اســتان موافقــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه باریجــه‪ ،‬گــون و کتیــرا و زرشــک کوهــی در قالــب طــرح هــای بهــره بــرداری احیــا‬ ‫و حفاظــت مــی شــوند افــزود‪ :‬تقریبــا در عرصــه همــه طــرح هــا امســال برداشــتی نخواهــد بــود ایــن‬ ‫گیاهــان دارویــی در حــال خــواب قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۰‬طــرح دیگــر احیــا شــده و حفاظــت گیاهــان دارویــی نیــز بــه مرحلــه‬ ‫قــرارداد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی از برداشــت یــک و نیــم تــن گیــاه دارویــی در ســال گذشــته خبــر داد و افــزود‪ :‬برداشــت کتیــرا و‬ ‫گــون اســیب زیــادی بــه ایــن دو گیــاه پرکاربــرد وارد کــرد و عرصــه هــای تحــت پوشــش شــیرین بیــان‬ ‫و برخــی از گیاهــان ماننــد زرشــک کوهــی نیــز تنــک شــده اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی از ممنوعیــت برداشــت شــیرین بیــان‪ ،‬ثعلــب‪ ،‬گونه هــای گیاهــی پیــاز دار و انــواع الله هــا‬ ‫همچــون اللــه واژگــون در اســتان نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬البتــه برداشــت گیاهانــی ماننــد چریــش و‬ ‫اویشــن و کاکوتــی نیــز فقــط در حــد مصــرف خانگــی و در حــد چنــد گــرم تــا یــک کیلوگــرم مجــاز و در‬ ‫غیــر ایــن صــورت تخلــف اســت و بــا ان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برداشــت گونــه هایــی ماننــد شــیرین بیــان‪ ،‬ثعلــب و اللــه واژگــون و در مجمــوع گیاهانــی‬ ‫کــه ریشــه و ســاقه ان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬بــه علــت ایــن کــه ریســک برداشــت ان هــا را‬ ‫بــا خطــر انقــراض مواجــه مــی کنــد مطلقــا ممنــوع اســت مگــر ان کــه در اراضــی مســتثنیات روییــده‬ ‫شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال پوشــش گیاهــی منابــع طبیعــی بــه علــت خشکســالی متراکــم و‬ ‫وضعیــت رویشــگاه هــا مناســب نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر طــرح هــای بهــره بــرداری از گیاهــان دارویــی بــه باریجــه اختصــاص دارد زیــرا‬ ‫ارزش صادراتــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬دارویــی و علمــی دارد و همیــن عوامــل بــازار فــروش ایــن گونــه گیاهــی‬ ‫را رونــق داده اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار‬ ‫اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد هشــت هــزار گونــه در ایــران‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۳۵۰‬گونــه گیــاه دارویــی‪ ،‬معطــر و ادویــه ای شناســایی شــده اســت کــه بیشــتر‬ ‫ایــن گونــه هــا قابلیــت صنعتــی شــدن دارنــد کــه معــروف تریــن انهــا باریجــه‪ ،‬کتیــرا و شــیرین بیــان‪،‬‬ ‫زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬نعنــا فلفلــی‪ ،‬خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سه کشته حاصل تصادف‬ ‫رانندگی در خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه نفــر بــر‬ ‫اثــر برخــورد یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بــا کامیــون در‬ ‫مســیر شــیروان بــه بجنــورد فــوت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬دکتــر تقــی دولــت ابــادی روز یکشــنبه در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال تمــاس تلفنــی بــا مرکــز‬ ‫ارتباطــات ســازمان اورژانــس در ســاعت ‪ ۵:۴۰‬امــروز اعــام‬ ‫برخــورد ‪ ۲‬خــودروی ســواری و کامیــون در ‪ ۲‬کیلومتــری شــهر‬ ‫شــیروان‪ ،‬محــدوده پمــپ بنزیــن کاظمــی ســریعا یــک دســتگاه‬ ‫امبوالنــس اورژانــس ‪ ۱۱۵‬بــه محــل حادثــه اعــزام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســه سرنشــین خــودروی ســواری در اثــر شــدت‬ ‫جراحــات در دم فــوت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫پلیــس راه خراســان شــمالی تاکنــون علــت ایــن تصــادف را‬ ‫اعــام نکــرده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حدفاصــل ‪ ۲‬قطــب ســیاحتی و زیارتــی‬ ‫کشــور واقــع اســت و ســاالنه میلیــون هــا مســافر از ان گــذر‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫توقیف ‪ 10‬تن شکر خارج از شبکه‏‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف‬ ‫‪ 10‬تــن شــکر خــارج از شــبکه بــه ارزش یــک‏میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون‬ ‫ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از خبرگــزاری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات این خبر اظهار‏داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و اطــاع از تــردد یــک‬ ‫دســتگاه کامیــون‏حامــل مقــدار زیــادی شــکر خــارج از شــبکه در‬ ‫ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــه صــورت ویــژه‏در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی بــا همکاری‬ ‫مامــوران اداره صمــت بعــد از‏هماهنگــی بــا مقــام قضائــی بــرای‬ ‫بررســی صحــت و ســقم موضــوع بــه محــل تــردد ایــن خــودرو اعــزام‬ ‫‏شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری خــودروی‬ ‫مــورد نظــر را مشــاهده و متوقــف‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫از خــودروی مــورد نظــر ‪200‬‏کیســه ‪ 50‬کیلویــی شــکر خــارج از شــبکه‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ایــن مقــدار شــکر‏خــارج از‬ ‫شــبکه توزیــع یــک میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه خــودرو بــه‬ ‫پارکینــگ انتقــال و یــک نفــر نیــز‏دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪،‬‏خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا هرگونــه اقدامــی کــه باعــث شــود اقتصــاد‬ ‫کشــور دچــار اختــال شــود‏برابــر قانــون بــا قاطعیــت برخــورد میکنــد‪.‬‬ ‫کشف لوازم ارایشی قاچاق‬ ‫‪ 500‬میلیونی در اسفراین‏‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از‬ ‫کشــف لــوازم ارایشــی قاچــاق بــه ارزش ‪500‬‏میلیــون ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» ظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫‏دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقدام به حمــل و جابجایی‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی لــوازم ارایشــی قاچــاق در ســطح‏شهرســتان‬ ‫اســفراین مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن‏شهرســتان قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی خودروی متهمــان توقیف و‬ ‫بــه مقــر انتظامی‏منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین تصریح کرد‪ :‬در این رابطه ‪2‬‬ ‫نفــر متهــم دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده‏بــه ســازمان تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش کاالی قاچــاق‬ ‫کشــف شــده ‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورده شــده اســت‪ ،‬خاطــر‬ ‫‏نشــان کــرد‪ :‬پدیــده قاچــاق بــه اقتصــاد کشــور ضربــه ســنگینی‬ ‫وارد می کنــد ‪.‬لــذا از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود هــر‏گونــه‬ ‫اخبــار مربــوط بــه قاچــاق و احتــکار را از طریــق تمــاس بــا ســامانه‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫نباید ریالی از اعتبارات شهرداری های برگشت بخورد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نبایــد ریالــی از پــول دولــت در‬ ‫اختیــار شــهرداران اســتان برگشــت بخــورد لــذا برگشــت هرگونــه اعتبــار بــه خزانــه مــورد قبــول مــا‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا هوایــی در نشســت بــا شــهرداران اســتان اینگونــه اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداران در تــاش‬ ‫باشــند تــا در زمــان باقــی مانــده از ســال مالــی‪ ،‬را براســاس شــاخص هــای تعریــف شــده اعتبــارات‬ ‫را هزینــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهرداران پیــش از تحویــل مدیریــت بــه شــهردار بعــدی‪ ،‬تمامــی امــور را شــفاف کننــد‬ ‫تــا وضعیــت پــروژه هــا و پیمانــکاران و امــور مالــی بــه صــورت شــفاف بــه شــهردار بعــدی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اتمام و تکمیــل پروژه های‬ ‫ناتمــام اظهــار داشــت‪ :‬نگذاریــد پــروژه و یــا چیــزی بالتکلیــف برای شــهردار بعــدی بماند‪.‬‬ ‫هوایــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا ابــراز گالیــه از عملکــرد برخــی از شــهرداران اســتان افــزود‪:‬‬ ‫برخــی از شــهرداران بــه لحــاظ عملکــرد ضعیــف هســتند و شــوراهای اســامی بایــد در انتخابــات‬ ‫شــهرداران کارامــد دقــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تــاش بــرای جــذب ســرمایه گــذار و ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف و درامدزایــی را از‬ ‫ویژگــی هایــی مــورد لحــاظ بــرای ارزیابــی فعالیــت شــهرداران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬فرصــت هایــی کــه‬ ‫توزیع ‪ ۴۹۰‬دستگاه کولر ابی بین‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫مرحلــه نخســت بیــن مددجویــان تحــت حمایــت ایــن نهــاد ‪ ۴۹۰‬کولــر ابــی‬ ‫توزیــع شــد کــه از ایــن ‪ ۹۰‬دســتگاه در بیــن مناطــق زلزلــه زده بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد در ایــن خصــوص اینگونــه اظهــار داشــت‪:‬که میــزان ارزش‬ ‫کولرهــای ابــی توزیــع شــده ‪ ۱۶‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال اســت کــه توزیــع‬ ‫ایــن نــوع وســایل سرمایشــی همچنــان در فصــل تابســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه در حــال حاضــر میــزان دمــای هــوای مناطــق زلزلــه زده‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان بیــش از ‪ ۴۰‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن پنــج میلیــارد ریــال بســته معیشــتی‪ ،‬فرهنگــی و غــذای‬ ‫گــرم بیــن مددجویــان ایــن نهــاد در مناطــق زلزلــه زدگان شهرســتان های گرمــه‬ ‫و جاجــرم توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد اقــام توزیــع شــده ‪ ۸۱۰‬بســته معیشــتی‪ ،‬هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬پــرس غــذای گــرم و ‪ ۳۰‬بســته فرهنگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان بــرای ســرمایه گــذاری و توســعه گردشــگری وجــود دارد‪ ،‬شــاید در ســایر اســتان هــا‬ ‫نباشــد‪ ،‬شــهرداران مــی تواننــد در ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه ورود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مناطــق بکــر در مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان وجــود دارد کــه تاکنــون ســرمایه گــذاری نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی خواســتار معرفــی بیشــتر مناطــق اســتان بــرای رونــق و توســعه گردشــگری شــد و افــزود‪ :‬برخــی‬ ‫از مناطــق اســتان در ورودی هــا تابلــو ندارنــد‪ ،‬شــهرداری هــا در ایــن زمینــه بایــد تــاش کننــد تــا بــا‬ ‫نصــب تابلوهــا ظرفیــت هــا و مزیــت هــای منطقــه را معرفــی کننــد‪ ،‬امــا در برخــی از شــهرها بویــژه‬ ‫شــهرهای قاضــی‪ ،‬شــهراوا‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و چنــاران شــهر در یــان زمینــه بســیار کمبــود و ضعــف‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫هوایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــور مســافران و گردشــگران در منطقــه‪ ،‬یــک فرصــت اقتصــادی اســت‬ ‫و بایــد از ان بــرای درامدزایــی و رونــق اقتصــاد بهــره بــرد امــا هنــوز در ایــن بــاره از پتانســیل هــا خــوب‬ ‫اســتفاده نشــده و ایــن نشــان از ناتوانــی در مدیریــت اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬نبایــد نصیــب مــردم مــا از‬ ‫حضــور مســافران در تفــرج گاه هــا و بوســتان هــا‪ ،‬افزایــش زبالــه و زحمــت شــهرداری هــا باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه شــمار واحدهــای اســیب دیــده مددجویــان مناطــق زلزلــه زده‬ ‫اســتان را ‪ ۱۵۰‬مــورد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۸۶‬واحــد مســکونی بــه‬ ‫صــورت جزئــی خســارت دیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع واحدهــای اســیب دیــده ‪ ۶۴‬واحــد مســکونی مربــوط‬ ‫بــه شهرســتان جاجــرم اســت و مابقــی مربــوط بــه شهرســتان گرمــه اســت‪.‬‬ ‫وی مجمــوع خســارت وارد شــده بــه واحدهــای مســکونی و اثاثیــه مددجویــان‬ ‫ایــن نهــاد را ‪ ۲۸‬میلیــارد و ‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال عنــوان کــرد و گفــت‪ ۱۳ :‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۶۴‬میلیــون ریــال ایــن خســارت مربــوط بــه شهرســتان گرمــه و مابقــی نیــز‬ ‫بــه مددجویــان شهرســتان جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در رده اخریــن اســتانهای‬ ‫کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که پس از وقوع زمین لرزه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در سنخواســت شهرســتان جاجــرم در اســتان خراســان شــمالی کــه‬ ‫باعــث تخریــب ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی و خســارت بیــش از ‪ ۳۰‬درصــدی بــه یکهــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬واحــد ‪ ۴۷‬روســتای شهرســتان های مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم و گرمــه‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪324‬‬ ‫کشت حدود هفت هزار‬ ‫هکتار زراعت بهاره و‬ ‫تابستانه در کالله‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫خبــر از کشــت انــواع محصــوالت زراعــی بهــاره و تابســتانه‬ ‫از جملــه شــالی‪ ،‬هندوانــه‪ ،‬ذرت علوف ـه ای و افتابگــردان‬ ‫درســطح ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۴۶‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن‬ ‫شهرســتان داد و گفت‪ :‬که در ســالجاری ســطح زیرکشــت‬ ‫بــه لحــاظ وجــود خشکســالی ‪ ۲۰‬درصــد کمتــر از میانگیــن‬ ‫ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫علــی علیــزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬شــالی‬ ‫بــا چهــار هــزارو ‪ ۲۰۰‬هکتــار بیشــترین زراعــت بهــاره و‬ ‫تابســتانه در کاللــه بــوده و ســایر محصــوالت زراعــی‬ ‫مربــوط بــه‪ ،‬هندوانــه بــذری و خوراکــی بــا هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬افتابگــردان بــا ‪ ۷۱۰‬هکتــار و ذرت علوفـه ای بــا ‪۱۲۰‬‬ ‫هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش بینــی می شــود تولیــد از ســطح‬ ‫زیرکشــت زراعــت بهــاره و تابســتانه در کاللــه ‪ ۴۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــن محصــول اســت کــه بیشــترین تولیــد مربــوط بــه‬ ‫شــالی بــا ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تــن و ذرت علوف ـه ای بــا هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪،‬در حــال حاضــر برداشــت برخــی محصــوالت‬ ‫بهــاره همچــون هندوانــه خوراکــی‪ ،‬گوجــه فرنگــی و خیــار‬ ‫در کاللــه اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه همچنیــن بــا یــاداوری ســطح‬ ‫زیرکشــت ‪ ۶۲‬هــزار هکتــار زراعــت پاییــزه ایــن شهرســتان‬ ‫درســال زراعــی جــاری (‪ )۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬از جملــه ‪ ۴۹‬هــزارو‬ ‫‪ ۸۹۴‬هکتــار گنــدم‪ ۱۰ ،‬هــزارو ‪ ۲۰۷‬هکتــار دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا‪ ۳۲۰ ،‬هکتــار جــو‪ ۷۳۰ ،‬هکتــار نخــود فرنگــی و ‪۵۴۲‬‬ ‫هکتــار چغنــدر قنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پرونــده برداشــت کلــزا بــا‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵‬هــزارو ‪ ۴۰۰‬تــن‪ ،‬جــو بــا هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن و نخــود‬ ‫فرنگــی بــا چهــار هــزار تــن بســته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون کشــاورزان کاللــه از ‪ ۴۸‬هــزار و ‪۸۱۸‬‬ ‫هکتــار مــزارع گنــدم‪ ۱۴۵ ،‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــن محصــول‬ ‫برداشــت کردنــد و عملیــات برداشــت حــدود هــزار هکتــار‬ ‫باقــی مانــده از ایــن زراعــت در ارتفاعــات یــل چشــمه تــا‬ ‫هفتــه اینــده پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫علیــزاده اظهــار داشــت کــه تاکنــون ‪ ۵۶‬هــزار تــن از گنــدم‬ ‫تولیــدی کشــاورزان کاللــه بــه مراکــز خریــد مســتقر در ایــن‬ ‫شهرســتان تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنــون ‪ ۱۹‬هــزار تــن چغنــدر قنــد نیــز‬ ‫از ســطح ‪ ۳۶۱‬هکتــار از مــزارع ایــن محصــول در کاللــه‬ ‫برداشــت و تحویــل کارخانــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه همچنیــن گفــت کــه‬ ‫امســال بــه ســبب ســرما و خشکســالی‪ ،‬میــزان برداشــت‬ ‫محصــوالت پاییــزه ایــن شهرســتان در مقایســه بــا پارســال‬ ‫‪ ۹‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪ ۶۸‬هــزارو‬ ‫‪ ۲۰۳‬هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد کــه تنهــا در ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۲‬هکتــار ان بــه صــورت ابــی و بقیــه دیــم‬ ‫کشــت می شــود‪.‬‬ ‫شــد‪ ،‬تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰‬پــس لــرزه بــه بزرگــی ‪ ۲‬تــا ‪ ۳.۹‬ریشــتری در ایــن‬ ‫مناطــق بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫چغندر تجربه‬ ‫کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫چغنــدر ‪ :‬بــه خاطــر داشــتن تعــداد زیــادی از منیزیــم کــه مربــوط بــه برخــی از انــواع بیخوابــی‬ ‫اســت‪ ،‬برجســته اســت‪ .‬افــرادی کــه کمبــود منیزیــم زیــادی دارنــد ‪ ،‬در طــول شــب چندیــن بــار‬ ‫بیــدار مــی شــوند و خــواب ســبکی دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪324‬‬ ‫کنترل خشم‏‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫قارچ سیاه عالئم ان‬ ‫بخــش دوم‪ :‬قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز)‬ ‫نوعــی عفونــت قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه بعضــی‬ ‫رســانه ها از ان بــا اســامی «مــرگ ســیاه» یــا «بیمــاری‬ ‫زامبــی» نــام می برنــد‪ .‬این طــور ب ـ ه نظــر می رســد کــه بــا‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬امــار ابتــا بــه بیمــاری قــارچ ســیاه‬ ‫هــم در بعضــی کشــورها مثــل هنــد افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بیشــتر بــا بیمــاری قــارچ‬ ‫ی از ان اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫ســیاه و عالئــم و عــوارض ناش ـ ‬ ‫ارتباط کرونا با شیوع قارچ سیاه در هند‬ ‫بــا افزایــش بیمــاری کرونــا در هنــد‪ ،‬مــوج ابتــا بــه قــارچ‬ ‫ســیاه هــم در ایــن کشــور افزایــش یافــت‪ .‬اســتفاده از‬ ‫داروهــای اســتروئیدی روشــی معمــول بــرای درمــان کرونــا در‬ ‫بیمارانی با ســطح اکســیژن پایین اســت‪ .‬اســتروئید از طرفی‬ ‫میــزان التهــاب را کــم می کنــد و از طــرف دیگــر‪ ،‬توانایــی بــدن‬ ‫ی کــه‬ ‫بــرای مبــارزه بــا عفونــت را کاهــش می دهــد‪ .‬به طــور ‬ ‫اگــر بیمــار دوز مناســب اســتروئید را دریافــت نکنــد ممکــن‬ ‫اســت بــه بیماری هــای عفونــی دیگــری مبتــا شــود‪.‬‬ ‫پاسخ به ‪ ۵‬سوال رایج درمورد موکورمیکوز‬ ‫‪ .۱‬چه کسانی دچار موکورمیکوز می شوند؟‬ ‫موکورمیکــوز نوعــی بیمــاری نــادر اســت و بیشــتر در‬ ‫افــرادی ایجــاد می شــود کــه مشــکل ســامتی دارنــد یــا از‬ ‫داروهایــی اســتفاده می کننــد کــه توانایــی بدن بــرای مبارزه‬ ‫بــا میکروب هــا و بیماری هــا را کاهــش می دهــد‪ .‬گــروه ‬ ‫خاصــی از افــراد بیشــتر دچــار موکورمیکــوز می شــوند کــه‬ ‫می تــوان شــرایط زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ل بنیادی؛مصــرف داروی‬ ‫ســرطان؛پیوند عضو؛پیوند ســلو ‬ ‫تزریقی؛اهــن زیــاد در بــدن (هموکروماتوزیس)؛دیابــت‬ ‫(به خصــوص دیابــت کتواســیدوز)؛مصرف طوالنی مــدت‬ ‫کورتیکواســتروئید؛نوتروپنی (کاهــش تعــداد گلبــول‬ ‫ســفید)؛جراحت پوســتی ناشــی از جراحــی‪ ،‬ســوختی‬ ‫یــا زخم؛تولــد زودهنــگام یــا وزن پاییــن تولــد (بــرای‬ ‫موکورمیکــوز گوارشــی نــوزادی)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایا موکورمیکوز مسری است؟‬ ‫خیــر‪ .‬موکورمیکــوز بیــن انســان یــا بیــن انســان و حیــوان‬ ‫ســرایت نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬چطــور می تــوان احتمــال ابتــا بــه موکورمیکــوز را‬ ‫کاهــش داد؟‬ ‫از انجــا کــه قــارچ ســیاه در محیــط پیرامــون مــا زیاد اســت‪،‬‬ ‫جلوگیــری از تنفــس اســپورهای قــارچ مشــکل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬هیــچ واکســنی بــرای پیشــگیری از موکورمیکــوز‬ ‫ن حــال‪ ،‬بــا چنــد روش ســاده می تــوان‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بــا ای ـ ‬ ‫احتمــال ابتــا بــه بیمــاری را به ویــژه در افــرادی بــا سیســتم‬ ‫ایمنــی ضعیــف کاهــش داد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬به این موارد اشــاره‬ ‫شده است‪:‬حفاظت شخصی‪ :‬هرچند این روش پیشنهاد‬ ‫می شــود‪ ،‬از ابتــا بــه بیمــاری پیشــگیری نمی کنــد‪.‬‬ ‫از تمــاس مســتقیم بــا ســاختمان های اســیب دیده‬ ‫ی از طوفــان و بالیــای طبیعــی‬ ‫توســط اب و جریــان اب ناشـ ‬ ‫بپرهیزید؛ســعی کنیــد از مناطقــی بــا الودگــی زیــاد مثــل‬ ‫تو ســاز و حفــاری بپرهیزیــد یــا از‬ ‫مناطــق در حــال ساخ ‬ ‫ماســک اســتفاده کنیــد؛از فعالیت هایــی مثــل باغبانــی‬ ‫کــه شــامل تمــاس مســتقیم بــا خــاک یــا گردوغبــار اســت‬ ‫خــودداری کنیــد یــا از وســایل محافظتــی مثــل دســتکش‬ ‫و ماســک اســتفاده کنیــد و بعــد از پایــان کار صــورت و‬ ‫دســت هایتان را به خوبــی بشــویید‪.‬‬ ‫داروهــای ضدقــارچ‪ :‬اگــر شــرایطی مثــل پیونــد انــدام یا‬ ‫پیونــد ســلول بنیــادی داریــد کــه احتمــال ابتالی شــما به‬ ‫موکورمیکــوز را افزایــش می دهد‪ ،‬ممکن اســت پزشــک‬ ‫بــرای پیشــگیری از موکورمیکــوز و ســایر عفونت هــای‬ ‫قارچــی دارو تجویــز کنــد‪ .‬البتــه تحقیقــات در این زمینه‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬موکورمیکوز چطور تشخیص داده می شود؟‬ ‫ی کــه پزشــک موکورمیکــوز را تشــخیص دهــد‪،‬‬ ‫زمان ـ ‬ ‫ســابق پزشــکی‪ ،‬عالئــم‪ ،‬معاینــات فیزیکــی و نتایــج‬ ‫ازمایشــگاهی شــما را در نظــر می گیــرد و اگــر بــه‬ ‫بیمــاری قــارچ ســیاه مشــکوک شــود‪ ،‬ممکــن اســت از‬ ‫مایــع سینوســی‪ ،‬ریــه یــا از بافــت شــما نمونــه بگیــرد و‬ ‫بــرای ازمایشــگاه ارســال کنــد یــا برایتان سی تی اســکن‬ ‫ریــه‪ ،‬ســینوس یــا ســایر بخش هــای مشــکوک بــدن را‬ ‫تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬موکورمیکوز چطور درمان می شود؟‬ ‫درمــان قــارچ ســیاه بایــد ســریع و جســورانه باشــد‪ ،‬زیــرا در‬ ‫زمــان الزم بــرای تشــخیص بیمــاری ممکــن اســت بیمــار از‬ ‫اســیب بافتــی رنــج ببــرد و ایــن اســیب برگشـت ناپذیر باشــد‪.‬‬ ‫بیشــتر ِ بیمــاران بــه هــر دو نــوع درمــان جراحــی و دارویــی‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬تــا جایــی کــه گاهــی جراحی نشــدن ممکــن اســت‬ ‫موجــب مــرگ بیمــار شــود‪.‬‬ ‫داروهــای ضدقــارچ مثــل امفوتریســین بــی (‪Amphotericin‬‬ ‫‪،)B‬پاســوکونازول( ‪،)Posaconazole‬ایزوکونازول‬ ‫(‪ )Isavuconazole‬نیــز بــرای درمــان بیمــاری تجویــز می شــود‬ ‫کــه به صــورت درون رگــی یــا خوراکــی اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫‪ /‬چطور‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫خشــم یکــی از قوی تریــن هیجانــات بشــری‬ ‫اســت کــه اگــر بــه شــیوه درســتی ابــراز نشــود‬ ‫می توانــد بــه روابط بین فردی‏اســیب زیــادی وارد‬ ‫کنــد‪ .‬هنگامــی کــه عالئــم جســمانی خشــم بــروز‬ ‫می یابنــد بــه دنبــال ان واکنش هــای رفتــاری نیــز‬ ‫‏اغــاز می شــوند‪ .‬در ایــن شــرایط اگــر از روش هــای‬ ‫کنتــرل خشــم اگاهــی نداشــته باشــید نمی توانید‬ ‫رفتــار خــود را‏مدیریــت کنیــد و در نتیجــه بــه‬ ‫پرخاشــگری روی می اوریــد‪ .‬پرخاشــگری بــا ایجاد‬ ‫صدمــه عاطفــی و یــا حتــی جســمانی‏می توانــد‬ ‫روابــط بیــن فــردی را تــا حــد زیــادی تهدیــد کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر کنتــرل خشــم به عنوان یکــی از‬ ‫مهارت ‏هــای اصلــی زندگــی همــواره مــورد توجــه‬ ‫روانشناســان بــوده و ان هــا در تالشــند تــا بــا ارائه‬ ‫راهکارهــای عملــی مناســب‏بــه افــراد کمــک کنند‬ ‫تــا خشــم خــود را کنتــرل کــرده و راه حــل ســالمی‬ ‫بــرای ابــراز ان پیــدا کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن نوشــتار بــه ‪ 12‬روش و ترفنــد خاص برای‬ ‫کنتــرل خشــم اشــاره شــده اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بــا اســتفاده از انهــا‏عصبانیــت و خشــم را قبــل از‬ ‫اینکــه کامــا ًاوج بگیــرد‪ ،‬کنتــرل کنید‏‪:‬‬ ‫‏‪)1‬‏قبــل از صحبــت کــردن فکــر کنیــد‪ :‬حــرف زدن‬ ‫در زمــان عصبانیــت بســیار اســان اســت ولــی‬ ‫همیشــه پشــیمانی‏بــه همــراه دارد‪ .‬پــس چنــد‬ ‫لحظــه قبــل از اینکــه هــر چیــزی را بگوییــد‪ ،‬افــکار‬ ‫خــود را جمــع کــرده و اجــازه‏دهیــد طــرف مقابــل‬ ‫شــما هــم در ایــن وضعیــت همیــن کار را بکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏نفــس عمیــق بکشــید‪ :‬بــه جــای اینکــه‬ ‫عصبانیــت بــر روی رفتــار شــما تاثیــر بگــذارد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد اهســته نفس ‏هــای عمیــق بکشــید‬ ‫تــا واکنش هــای استرســی کــه معمــوال ً همــراه‬ ‫بــا عصبانیــت اســت خنثــی شــود‪ .‬تکــرار‏کلمــه‬ ‫یــا عبــارات ارامــش بخــش ماننــد «ارام بــاش»‪،‬‬ ‫«بیخیــال» یــا « مــن کنتــرل خشــم خــود را در‬ ‫دســت‏دارم» در بــه تعویــق انداختــن عصبانیــت‬ ‫کمــک چندانــی خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏از ‪ 100‬تــا ‪ 1‬بشــمارید‪ :‬شــمارش معکــوس‬ ‫اعــداد می توانــد مانــع از اوج گرفتــن عصبانیــت‬ ‫شــما شــود‪ .‬ایــن ‏کار ذهــن شــما را از علــت‬ ‫عصبانیــت دور می کنــد و باعــث مــی شــود کــه‬ ‫شــما در مــورد چیــز دیگــری فکــر‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏گذشــته را رهــا و بــر زمــان حــال تمرکــز کنیــد‪:‬در‬ ‫هنــگام عصبانیــت‪ ،‬بــه گذشــته بــر نگردیــد‪ .‬بــا‬ ‫انجــام ایــن کار‏ممکــن اســت شــکایات گذشــته را‬ ‫بــه االن خــود بیاوریــد‪ .‬کاری کــه در گذشــته اتفــاق‬ ‫افتــاده الزم نیســت روی‏امروزتــان تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫فکــر کــردن بــه درد‪ ،‬تنفــر و یا عصبانیت‪ ،‬احســاس‬ ‫تلــخ و بــدی را بــه همــراه خواهــد‏داشــت‪.‬‏‬ ‫‏‪)5‬‏بــه موســیقی گــوش دهیــد‪ :‬گــوش دادن‬ ‫بــه موســیقی مــی توانــد اعصــاب خــرد شــده را‬ ‫تســکین دهــد و شــما را‏ارام کنــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫بــا گــوش دادن بــه موســیقی مــورد عالقــه‪ ،‬شــما‬ ‫می توانید احساســات منفی و خشــم‏و ناامیدی‬ ‫را در درون خویــش غربــال کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ماهیچــه هــای ســخت را ارام کنیــد‪ :‬ماســاژ‬ ‫مناطــق تنشــی مثــل شــانه هــا‪ ،‬گــردن و پوســت‬ ‫ســر مــی توانــد بــه‏شــما کمــک کنــد تــا بــه ســرعت‬ ‫ارام شــوید‪ .‬بــرای شــانه هــا‪ ،‬بــه ســادگی ان هــا را‬ ‫بچرخانیــد تــا ارام شــوند‪.‬‏بــرای رهایــی از تنشــی‬ ‫کــه در ناحیــه گــردن و ســر شــما ایجــاد مــی شــود‪،‬‬ ‫یــک ماســاژ ســاده را انجــام دهیــد تــا‏گــردش‬ ‫خــون را بهبــود ببخشــید و در نتیجــه ذهــن خــود‬ ‫را ارام کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)7‬‏تغییــر وضعیــت داده و حواســتان را پــرت‬ ‫کنیــد‪:‬دور کــردن خــود از منبــع عصبانیــت‪ ،‬چــه‬ ‫مــکان و چــه‏شــخص‪ ،‬یــک مهــارت مدیریــت‬ ‫عصبانیــت اســت کــه مــی توانیــد از ان بــرای ارام‬ ‫کــردن خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‏بــرای انجام ایــن کار‪،‬‬ ‫شــما مــی توانیــد چشــمان خــود را ببندیــد و خــود‬ ‫را در محیطــی خــوش منظــره و‏ارامــش بخــش‬ ‫تصــور کنیــد‪ .‬بــا تمرکــز بــر روی جزئیــات ایــن‬ ‫موج پنجم کرونا در مسیر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫براســاس ارزیابی جدید ســامانه ماســک وابســته به وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان چهــار شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان و مانــه و‬ ‫ســملقان در زمــره مناطــق نارنجــی کرونایــی قــرار دارنــد و بــا روند‬ ‫افزایشــی ارام بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬خطــر مــوج پنجــم ایــن خطــه‬ ‫شــمال شــرق کشــور را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بررســی نشــان می دهــد کــه در هفتــه گذشــته بــه طــور‬ ‫میانگیــن روزانــه بیــش از ‪ ۴۰‬بیمــار جدیــد در بیمارســتان های‬ ‫خراســان شــمالی بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری‬ ‫شــدند و حــدود ‪ ۱۵‬نفــر یعنــی بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۲‬بیمــار‬ ‫نیــز در ایــن اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد و یــک ســوم‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی ویــژه بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در اشــغال‬ ‫ایــن بیمــاران قــرار دارد و هــم اکنــون ‪ ۲۱۲‬از ایــن بیمــاران در‬ ‫بیمارســتان ها بســتری هســتند‪.‬‬ ‫نگرانی از ویروس جهشی دلتا‬ ‫انچــه ایــن روزهــا در کنــار رونــد ارام افزایــش بیمــاران کوویــد‪۱۹‬‬ ‫منظــره‪ ،‬شــما بــه راحتــی خشــم و عصبانیت خود‬ ‫‏را می ســوزانید‪ .‬‏‬ ‫‏‪)8‬‏دلیــل عصبانیــت خــود را یادداشــت کنیــد‪:‬‬ ‫شــاید ســاده ترین و خاص تریــن روشــی کــه مــی‬ ‫تواند به کنترل‏خشــم افراد عصبانی کمک کند‪،‬‬ ‫نوشــتن اســت‪ .‬اگــر نمی توانیــد حرفی که بــر روی‬ ‫دلتان مانده اســت را‏برای کســی بیان کنید‪ ،‬اگر‬ ‫در اوج عصبانیــت خودتــان را کنتــرل مــی کنیــد‬ ‫کــه حــرف ناشایســتی از زبانتــان‏خــارج نشــود و‬ ‫ایــن مســئله شــما را عصبانی تــر می کنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت قلــم بــه دســت بگیریــد‪ .‬ذهــن تــان هنگام‬ ‫‏یادداشــت‪ ،‬ان موضــوع را بررســی می کنــد و‬ ‫موجــب ارامــش تــان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪)9‬‏خودتان را جای طرف مقابل بگذارید‪ :‬ســعی‬ ‫کنیــد خــود را جــای دیگــران بگذاریــد و موقعیــت‬ ‫پیــش امــده‏را از نــگاه انهــا ببینیــد‪ .‬وقتــی بتوانیــد‬ ‫داســتان را انگونــه کــه انهــا دیده انــد‪ ،‬تصــور‬ ‫کنید؛ ممکن اســت به‏درک جدیدی از موقعیت‬ ‫برســید و کمتــر عصبانــی شــوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ 10‬‏‏) پیــاده روی را فرامــوش نکنیــد‪ :‬انجــام‬ ‫تمرینــات ورزشــی ســاده کــه شــاید کمتــر بــه‬ ‫انهــا توجــه داشــته ‏باشــید‪ ،‬می توانــد یکــی از‬ ‫و قرارگیــری در مســیر مــوج پنجــم درمانگــران ایــن اســتان را‬ ‫نگــران کــرد‪ ،‬شــیوع ویــروس جهــش یافتــه و یــا همــان ســوش‬ ‫جدیــد ایــن ویــروس بــه نــام دلتایــی اســت کــه نخســتین بــار‬ ‫در هندوســتان مشــاهده شــد و هــم اکنــون حــدود ‪ ۷۰‬کشــور‬ ‫جهــان را تحــت تاثیــر خــود قــرار دارد و نگرانــی هایــی را در داخل‬ ‫کشــور ایجــاد کــرد و ایــن اضطــراب و نگرانی در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر از جوانــان بیــکارش در خــارج‬ ‫از اســتان بــه خصــوص اســتان های جنوبــی کشــور و عســلویه و‬ ‫پــارس جنوبــی اشــتغال دارنــد‪ ،‬بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی و خدمــات درمانــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نگــران‬ ‫شــیوع ویــروس جهــش یافتــه کرونــا موســوم بــه‬ ‫دلتــا در اســتان هســتیم و بــرای مقابلــه بــا ان بایــد‬ ‫محدودیت هــای ســفر بــه اســتان های دارای ایــن‬ ‫نــوع ویــروس اعمــال شــود‪.‬‬ ‫افشــین دلشــاد اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه انتخابــات‬ ‫تاثیــر مثبتــی بــر افزایــش مبتالیــان بــه کرونا نداشــته‬ ‫اســت و اســتان در شــرایط نزولــی ابتــا بــه کرونــا قرار‬ ‫دارد امــا‪ ،‬هــم اکنــون نگــران شــیوع ویــروس جهــش‬ ‫یافتــه کرونــا دلتــا ویــروس در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫عادی انگاری کرونایی در نیمی از جمعیت‬ ‫استانی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت ‪ :‬بررســی هــا نشــان می دهــد کــه میانگیــن‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن اســتان‬ ‫کمتــر از ‪ ۶۰‬درصــد اســت و بــه طــور میانگیــن حدود‬ ‫نیمــی از مــردم مــا پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد و‬ ‫رفتارهــای عــادی انگارانــه دارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی افــزود‪ :‬اگرچــه امــار بیمــاران کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در ایــن اســتان از حــدود ‪ ۲‬تــا ســه هفتــه گذشــته تاکنــون رونــد‬ ‫نزولــی بــه خــود گرفــت‪ ،‬ولــی همچنان وضعیت اســتانی شــکننده‬ ‫اســت و افزایــش امــار شهرســتان هــای نارنجــی در روزهــای اخیــر‬ ‫بــا ارزیابــی جدیــد ســامانه ماســک نشــان می دهــد کــه بایــد عــادی‬ ‫انــگاری را کنــار بگذاریــم و کرونــا همچنــان خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬تــا مادامــی کــه اکثــر جمعیــت اســتانی و ملــی‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت نکردنــد‪ ،‬بایــد رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هماننــد گذشــته ســفت و ســخت بایــد ادامــه یابــد و‬ ‫برخوردهــا نیــز بــا عــادی انــگاران تشــدید شــود کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫تــا حــدودی برخوردهــای کرونایــی نیــز رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫بهتریــن راهکارهــای کنتــرل خشــم بــه شــمار رود‪.‬‬ ‫مثــا ًپیــاده روی و دوچرخــه‏ســواری مــی توانــد‬ ‫عصبانیــت را کاهــش داده و اعصــاب را ارام کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 11‬‏‏) بــا تکــرار جمــات مثبــت بــه ســراغ انجــام‬ ‫کارهــای مفیــد برویــد‪ :‬بــاور داشــته باشــید کــه‬ ‫قــدرت ذهــن‏مــی توانــد زندگــی انســان را تحــت‬ ‫الشــعاع خــود قــرار دهــد‪ .‬پــس کافــی اســت برای‬ ‫کنتــرل خشــم خــود‏جمالتــی مثبتــی همچــون‬ ‫« مــن ارام تریــن فــرد بــر روی زمیــن هســتم»‪،‬‬ ‫« خشــم و عصبانیــت از مــن دور‏اســت» و «‬ ‫ارامــش دنیــا از ان مــن اســت و ‪ »...‬را بــا خــود‬ ‫تکــرار کنیــد و بــه ســراغ انجــام کارهــای مفیــدی‬ ‫‏همچــون اشــپزی‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬رقصیــدن‪ ،‬نقاشــی‪،‬‬ ‫خطاطــی و شــعر گفتــن برویــد‪ .‬تلفیــق ایــن دو‬ ‫کار می توانــد‏بــدن شــما را بــه ارامــش رســانده و‬ ‫از عصباینــت دور کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 12‬‏‏) با دوست قابل اطمینان صحبت کنید‪ :‬درد‬ ‫و دل کــردن همیشــه بــه انســان ارامــش زیــادی‬ ‫می ‏دهــد‪ .‬در زمــان عصبانیــت حتمــا بــا یــک نفــر‬ ‫کــه یقیــن داریــد دلســوز‪ ،‬دانــا و قابــل اطمینــان‬ ‫اســت درد و دل ‏کنیــد چراکــه بــه شــدت ارام‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‏‬ ‫دبیــر ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اســتان خراســان شــمالی‬ ‫از مــردم درخواســت کــرد تــا بــا پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت‬ ‫کننــد و ضمــن پرهیــز از رفتارهــای عــادی انگارانــه از ســفر بــه‬ ‫اســتان هــای جنوبــی کشــور نیــز پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫برقراری محدودیت تردد در مناطق قرمز‬ ‫رییــس ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره بــه شــدت‬ ‫گرفتــن نگرانــی نســبت بــه افزایــش بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫ویــروس جهشــی موســوم بــه کرونــا «دلتــا» گفــت‪ :‬مــراودات‬ ‫شهرســتان های اســتان بــا مناطــق قرمــز کرونایــی کشــور بایــد‬ ‫محــدود شــود بــه گونـه ای کــه هرگونــه ارتبــاط بــا ایــن اســتان ها‬ ‫بــا تاییــد دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانی‬ ‫ایــن خطــه انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی افزود‪:‬ســامت و حفــظ جــان مــردم بایــد‬ ‫در اولویــت کاری همــه قــرار گیــرد بــه همیــن دلیــل از اعــزام‬ ‫گروه هــای ورزشــی‪ ،‬موســیقی و یــا هرگونــه مــراودات بــا ایــن‬ ‫اســتان ها شــود‪.‬‬ ‫استاندارخراســان شــمالی بااشــاره به رعایت نکردن دســتورات‬ ‫بهداشــتی و فاصلــه گــذاری هــای اجتماعــی شــهروندان‬ ‫بجنــوردی در پــارک هــای تفریحــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــه تنهــا‬ ‫در ایــن شهرســتان بلکــه در دیگــر شهرســتان ها اگــر شــاهد‬ ‫عــدم رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی هســتیم بایــد نیروهای‬ ‫انتظامــی و بســیج تذکــر الزم را بدهنــد و حتــی از ورود انهــا بــه‬ ‫ایــن مکان هــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه تمامــی فرمانــداران ابــاغ‬ ‫می شــود کــه اقدامــات الزم را بــرای جلوگیــری از هرگونــه تجمــع‬ ‫در مکان هــای تفریحــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره رونــد مطلــوب واکســینه شــدن افــراد در اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تمامــی افــراد واجــد شــرایط ســنی بایــد علیــه ایــن‬ ‫ویــروس واکســینه شــوند و تزریــق یــا عــدم تزریــق واکســن بــه‬ ‫هیــچ عنــوان دل بخواهــی نیســت‪.‬‬ ‫براســاس امار رســمی‪ ،‬خراســان شــمالی از اســفندماه ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد و از فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫نیــز بــا رونــد افزایشــی امــار بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان ها‬ ‫وارد فــاز چهــارم ایــن بیمــاری شــد‪ ،‬بــه طــوری کــه هــم اکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از تخت هــای بیمارســتانی ویــژه بیمــاران کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در اشــغال ایــن بیمــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای شــروع ویروس کرونا تاکنون بیش از یکهزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های ایــن اســتان جــان خــود را از‬ ‫دســت داده اند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫بــه تازگــی ارســال ابالغیه هــای الکترونیــک جعلــی توســط ســارقان اینترنتــی کــه بــه دنبــال دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات بانکــی شــهروندان هســتند‪ ،‬رواج چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقــی در خصــوص‬ ‫تشــکیل پرونده هــای برداشــت اینترنتــی از شــهروندان مالباختــه بــا شــگردی تــازه در فضــای مجــازی گفــت‪:‬‬ ‫ارســال پیامک هایــی بــا عنــوان ابــاغ الکترونیــک کــه حــاوی لینکــی جعلــی می باشــد‪ ،‬متاســفانه باعــث‬ ‫متضــرر شــدن شــهروندان متعــدد شــده اســت و بــا سوءاســتفاده از اگاهــی کاربــران فضــای مجــازی‪ ،‬ان هــا‬ ‫را در دام خــود گرفتــار می کننــد‪.‬‬ ‫لینک هایجعلی‬ ‫زمینه ساز‬ ‫دسترسی‬ ‫به حساب بانکی‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫اموزش‬ ‫قسمت ‪ 22‬از مبحث اول‬ ‫چگونه برای اشتراک‬ ‫رمز عبور ‪ ،Wi-Fi‬کد‬ ‫‪ QR‬بسازیم؟‬ ‫طلوع و غروب حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پژوهــش در خصــوص اهــداف قانونگــذار‬ ‫در وضــع قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫‏ســالهای ‪ 1339‬و ‪ 1356‬و ‪ 1376‬و اییــن‬ ‫نامــه تعدیــل مــال االجــاره مصــوب ســال‬ ‫‪ 1324‬و بررســی جامعــه شناســی عصــر‬ ‫‏‏‪ 1324‬تــا ‪ 1339‬ذیــا طلــوع و غــروب حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــه ســمع و نظــر مــی رســد ‪.‬‏‬ ‫الف‪-‬طلــوع حــق کســب و پیشــه‪ :‬نخســتین‬ ‫پرتوهــای طلــوع حــق کســب و پیشــه از‬ ‫مفــاد اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫مصــوب‏ســال ‪1324‬ســاطع شــد‪ .‬تــا اینکــه‬ ‫در ســال ‪ 1339‬بــا وضــع قانــون مالــک و‬ ‫مســتاجر رســما طلــوع کــرد ‪.‬‬ ‫قانونگــذار وقــت در پــی ‏اســتقرار نظــم‬ ‫عمومــی‪ ،‬ناگزیــر از همــوار کــردن مســیر‬ ‫ارائــه خدمــات عمومــی بــود ‪ .‬خدماتــی ماننــد‬ ‫نانوایــی ‪ ،‬کفاشــی ‪ ،‬اهنگــری ‪ ،‬‏مســگری‪،‬‬ ‫بقالــی ‪ ،‬عطــاری و خیاطــی‪ ،‬رفوگــری و‬ ‫‪ .....‬الزمــه پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬لیکــن امــوزش‏فــن و حرفــه‬ ‫کاســبی غالبــا محــدود بــه رابطــه شــاگرد –‬ ‫اســتادی و در محــل کســب بــوده اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن حمایــت ویــژه از اســتادان ‏حــرف‬ ‫کســب و کار عمــا بــه منزلــه دایــر کــردن‬ ‫کالســهای اموزشــی و توســعه فــن و حرفــه و‬ ‫ارائــه خدمــات بــه مــردم بــوده اســت‪.‬‏کاســب‬ ‫اهــل فــن و حرفــه‪ ،‬کاســب دارای ابــزار کار ‪،‬‬ ‫کاســب برخــوردار از ســرمایه در ســنه ‪1324‬‬ ‫تــا ‪ 1339‬کمیــاب بــوده ‏و بــرای امــکان‬ ‫پاســخگویی بــه نیازهــای روز افــزون مــردم‬ ‫کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت بــوده‪،‬‬ ‫لزومــا می بایســتی ایــن قشــر‏خودجــوش و‬ ‫خــود اموختــه‪ ،‬مــورد حمایــت ویــژه قــرار‬ ‫می گرفــت‪ .‬بطوریکــه اییــن نامــه تعدیــل‬ ‫مــال االجــاره ‪ 1324‬افزایــش اجــاره ‏بهــاء‬ ‫محــل کســب را بــرای بیــش از ‪ 6‬ســال‬ ‫ممنــوع می کــرد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بیــن مالــک و مســتاجر‪،‬‬ ‫منافــع مســتاجر اصــل و منافــع‏مالــک فــرع‬ ‫بــر اصــل بــوده اســت‪ .‬زیــرا ملــک در ان‬ ‫زمــان ارزش خاصــی نداشــته و گاه قیمــت‬ ‫ملــک از یــک تختــه فــرش و یــا‏برخــی از ابــزار‬ ‫تولیــد کاســب کمتــر بــوده اســت ‪ .‬زمیــن بــه‬ ‫هــر شــکلی قابــل بهــره بــرداری بــوده و‬ ‫هنــوز ضوابــط کاربــری اداری ‪ ،‬‏تجــاری‪،‬‬ ‫مسکونی‪،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی وضــع نشــده‬ ‫و نقشــه هــای طرحهــای تفصیلــی و جامــع‬ ‫تصویــب نشــده بودنــد و ‏هنــوز ســازمان‬ ‫شــهرداری و ضوابــط شــهری تولــد نیافتــه‬ ‫بونــد‪ .‬در نتیجــه فقــط قــدرت و توانایــی‬ ‫کســبی مســتاجر بــود کــه بــه‏ملــک‪ ،‬ارزش‬ ‫کاربــری مثــا تجــاری مــی بخشــید‪ .‬بعبــارت‬ ‫ســاده تر‪ ،‬بیــن ارزش ملــک و ارزش وجــودی‬ ‫کســبه‪ ،‬کفــه قیــاس ‏اشــکارا نســبت بــه‬ ‫مســتاجر ســنگینی داشــته اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫ارزش مــادی ابــزار کار مســتاجر و ارزش‬ ‫توانایــی فــن و حرفــه او ‏بــه مراتــب بیــش از‬ ‫قیمــت ملــک ارزش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بعــاوه تامیــن منافــع مالکیــن‪ ،‬جنبــه‬ ‫شــخصی داشــته‪ ،‬لیکــن تامیــن منافــع‬ ‫‏کســبه مســتاجر‪ ،‬بــا منافــع و مصالــح مــردم‬ ‫مالزمــه داشــته اســت‪ .‬در چنیــن موقعیتــی‬ ‫از تاریــخ‪ ،‬حمایتهــای ویــژه از کســبه ‪،‬‏نهایتــا‬ ‫در ســال ‪ 1339‬بــا وضــع قانــون کســب و‬ ‫پیشــه رســمیت یافــت و الــزام اور گردیــد‪.‬‬ ‫زمینــه تاســیس ایــن حــق از انجــا قــوت‬ ‫‏گرفــت کــه مالحظــه شــد محــل کســب ‪،‬‬ ‫صاحــب‬ ‫عمــا توســط مسســتاجری کــه‬ ‫ِ‬ ‫صاحــب ســرمایه کار اســت‬ ‫فــن و حرفــه و‬ ‫ِ‬ ‫‏تاســیس می گــردد‪ .‬کســیکه اهــل فــن‬ ‫و حرفــه بــوده و ســرمایه راه انــدازی بــرای‬ ‫خریــد ابــزار و لــوازم و ســایر کاالهــای‬ ‫مصرفــی را‏داشــته ‪ ،‬اجــاره کــردن محلــی‬ ‫بــرای کســب و کار‪ ،‬تقریبــا هدیــه مالکیــن‬ ‫بــه انهــا محســوب می شــد‪ .‬زیــرا ایــن هدیــه‬ ‫ســبب می شــد‏ملــک مســکونی بســیار کــم‬ ‫ارزش و گمنــام مالــک‪ ،‬نــام و نشــان یافتــه‬ ‫و ارزشــمند گــردد‪ .‬‏‬ ‫بنابرایــن همینکــه مســتاجر توانمنــد ان‬ ‫روزگار‪ ،‬بــه برکــت فــن و حرفــه و ابــزار کارش‪،‬‬ ‫ملــک مســکونی و یــا هــر قطعــه زمینــی را‬ ‫‏اجــاره می کــرد‪ ،‬می توانســت انــرا تجــاری‬ ‫و ذیقیمــت کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل یافتــن‬ ‫مســتاجر اهــل فــن و حرفــه بــرای یــک نفــر‬ ‫مالــک‏‪ ،‬یــک موفقیــت محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫لــذا دور از انصــاف بــود ‪ .‬پــس از انکــه ملــک‬ ‫ارزشــمند گردیــد‪ ،‬مالــک بــدون پرداخــت‬ ‫ســهم‏مســتاجر از ارزش افــزوده بــر ملــک‪،‬‬ ‫او را از ملــک خــارج کنــد و خــود برجایــش‬ ‫بنشــید ‪ .‬ایــن امــر مبیــن ایــن واقعیــت اســت‬ ‫کــه ‏ســاختمان و زمیــن محــل کســب جدیــد‬ ‫االحــداث‪ ،‬برخــاف امــروز ‪ ،‬ارزش ذاتــی‬ ‫نداشــته بلکــه ارزش محــل کســب بــه حضــور‬ ‫‏کاســب اهــل فــن و حرفــه بــود ‪.‬‬ ‫امــروزه مغــازه کــه بــا پروانــه شــهرداری‬ ‫و تغییــر کاربــری و رعایــت ضوابــط حکومتــی‬ ‫توســط خــود مالــک ایجــاد می شــود‪ .‬بــه محــض‬ ‫ایجــاد ‪ ،‬ارزش ذاتــی و حقــوق کســبی می ‏یابــد‬ ‫‏وهوالمســتعان‬ ‫‏‪ ...‬ادامــه دارد‬ ‫بــا ایجــاد کــد ‪ Wi-Fi QR‬و نصــب ان در محیــط‬ ‫کار‪ ،‬بــه راحتــی مهمانــان و اربــاب رجوع هایتــان‬ ‫می تواننــد بــه اینترنــت متصــل شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در گام نخســت ‪ ،‬بــرای درســت کــردن و تولیــد‬ ‫یــک کــد ‪ ،QR‬احتیــاج بــه یــک برنامــه مثــل ‪Wifi‬‬ ‫‪ QR Code Generator‬بــرای دســتگاه های‬ ‫اندرویــدی یــا ‪ Wifi QR Code‬بــرای دســتگاه های‬ ‫‪ iOS‬داریــد‪ .‬البتــه‪ ،‬می توانیــد از طریــق یــک‬ ‫مرورگر وب و ســایت ‪ https:‎//qifi.org‬هم کد را‬ ‫درســت کنیــد و دیگــر برنامــه هــا را نصــب نکنیــد‪.‬‬ ‫چــه از طریــق برنامــه چــه از طریــق وب ســایت؛‬ ‫روش کلــی کار بســیار ســاده اســت‪ .‬اســم شــبکه‬ ‫وای فــای یــا ‪ SSID‬خــود را وارد نمــوده و ســپس‬ ‫نــوع رمزنــگاری وای فــای را انتخــاب می کنیــد‪ .‬در‬ ‫پایایــن هــم پســورد را وارد کادر مخصــوص کنیــد و‬ ‫کلیــد ‪ Generate‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وقتــی کــه کــد ‪ QR‬وای فــای شــما ایجــاد شــد؛‬ ‫می توانیــد ان را بــه شــکل عکــس در موبایــل یــا‬ ‫کامپیوتــر خودتــان ثبــت نماییــد و از روی ان چنــد‬ ‫نســخه چــاپ نماییــد‪ .‬ایــن کدهــای ‪ QR‬چــاپ شــده‬ ‫را در چنــد جــای منــزل یــا اداره محــل کار بچســبانید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حــاال هــر شــخص تــاز ه وارد یــا میهمانی که قصد‬ ‫داریــد بــه وای فــای متصــل شــود‪ ،‬کافیســت بــا یــک‬ ‫برنامه کدخوان‪ ،‬اســم شــبکه و پســورد را بگیرید و به‬ ‫شــکل اتوماتیــک بــه وای فــای وصــل شــوید‪.‬‬ ‫در موبایــل هــای ‪ ،iOS‬احتیاجــی بــه نصــب‬ ‫نرم افــزار نخواهــد بــود و بــه محــض اینکــه موبایــل‬ ‫ایفــون یــا تبلــت ایپــد را مقابــل کد گرفتــه و دوربین‬ ‫را روشــن کنید؛ به شــکل اتوماتیک کد ‪ QR‬اســکن‬ ‫و بــه شــبکه متصــل خواهــد شــد ‪ .‬البتــه‪ ،‬توجــه‬ ‫کنیــد کــه ایــن ویژگــی از ‪ ۱۱ iOS‬بــه بعد در دســترس‬ ‫مــی باشــد و بــرای دســتگاه هایی کــه تــا بــه حــال‬ ‫روی ‪ ۱۰ iOS‬مــی باشــند؛ مــی بایســت برنامــه هــاب‬ ‫مثــل ‪ Barcode to PC‬را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫نقش تربیتی والدین شاغل‬ ‫روش هــای تربیتــی کــودک در جوامــع‬ ‫مختلــف و زمان هــای متفــاوت از تنــوع‬ ‫بســیاری برخــوردار اســت‪.‬والدین می تواننــد‬ ‫بــرای کــودک خــود نقــش بهتریــن معلــم و‬ ‫الگــو را بــه عهــده داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مکتــب انســان ســاز اســام از دیربــاز‬ ‫بــر روابــط ســالم و مهرامیــز والدیــن بــا‬ ‫یکدیگــر تاکیــد داشــته‪ ،‬در روایــات فراوانــی‬ ‫نیــز رفتــار صحیــح و مناســب پــدر و مــادر‬ ‫بــا کــودک بســیار بــا اهمیــت دانســته‬ ‫شــده اســت‪ .‬قلمــرو وســیع ایــن طــرز‬ ‫تلقــی حتــی دوران قبــل از تولــد را نیــز در‬ ‫بــر می گیــرد‪ .‬برخــی روایــات بــه اهمیــت‬ ‫محبــت والدیــن نســبت بــه فرزنــدان‪ ،‬و‬ ‫دســته ای بــه برخــورد کودکانــه بــا کــودک و‬ ‫کالهبرداری به روش‬ ‫هویت جعلی‬ ‫از شهروندان‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‬ ‫پایتخــت خبــر از شناســایی و دســتگیری فــردی‬ ‫کــه بــا جعــل هویــت یــک فعــال اجتماعــی اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی یــک کانــال تلگرامــی کــرده بــود و‬ ‫از کاربــران فضــای مجــازی کالهبــرداری می کــرد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ داود معظمی‬ ‫بــازی بــا او تاکیــد می کننــد و برخــی نیــز‬ ‫والدیــن را بــه اتخــاذ موضعــی عادالنــه بــا‬ ‫فرزنــدان امــر می کننــد‪ .‬پــدر نــه فقــط در‬ ‫تامیــن امکانــات اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫خانــواده‪ ،‬نقشــی اساســی ایفــا می کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه وجــود او در تعلیــم و تربیــت کــودکان‬ ‫نیــز اهمیــت واالیــی دارد‪ .‬تحقیقــات اخیــر‬ ‫نشــان داده اســت کــه تمــاس بــا پــدر در‬ ‫ســال های اولیــه زندگــی‪ ،‬در روابــط اینــده‬ ‫پســران بــا همساالنشــان تاثیــر فراوانــی‬ ‫دارد و بــه ایــن علــت‪ ،‬غیبــت یــا فقــدان‬ ‫پــدر‪ ،‬قبــل از چهــار ســالگی اثــار بــدی بــر‬ ‫فرزنــدان بــه ویــژه پســران باقــی می گــذارد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت کــه تاثیــر فقــدان پــدر در‬ ‫پســرها بیشــتر از دخترهاســت‪ .‬زندگــی‬ ‫کــودک بــا ارتبــاط زیســتی میــان او و‬ ‫مــادرش اغــاز می شــود‪ .‬ایــن ارتبــاط نــه‬ ‫فقــط در رفــع نیازهــای کــودک موثــر اســت‪،‬‬ ‫بلکــه بــر حــاالت روانــی و عاطفــی وی نیــز‬ ‫تاثیــر می گــذارد و نخســتین عامــل رشــد و‬ ‫تکامــل وی بــه شــمار مــی رود‪ .‬کنــدی در‬ ‫ســخن گفتــن‪ ،‬پاییــن امــدن بهــره هوشــی‪،‬‬ ‫کاهــش میــزان جنــب و جــوش‪ ،‬اختــال‬ ‫حــواس و … می توانــد از اثــار ناگــوار‬ ‫محرومیــت از مــادر بــه حســاب ایــد‪.‬‬ ‫دربــاره ایــن ســوال کــه ایــا اشــتغال‬ ‫مــادران در خــارج از خانــه ســازنده اســت‬ ‫یــا زیــان اور‪ ،‬جــواب قطعــی و روشــنی نمی‬ ‫تــوان داد‪ .‬میــزان تاثیــر اشــتغال مــادران‬ ‫شــاغل بــر فرزنــدان‪ ،‬رابطــه نزدیکــی بــا‬ ‫ویژگی هــا‪ ،‬نگرش هــای اجتماعــی‪ ،‬شــرایط‬ ‫موجــود در خانــه و اجتمــاع‪ ،‬جنــس و ســن‬ ‫کــودک‪ ،‬و نیــز علــت اشــتغال مــادر دارد‪.‬‬ ‫در مجمــوع می تــوان گفــت اشــتغال تمــام‬ ‫وقــت مــادران‪ ،‬بــه طــور قطــع تاثیــرات‬ ‫نامطلوبــی در رشــد کــودک بــه ویــژه رشــد‬ ‫عاطفــی او برجــای می گــذارد‪ .‬خانــه داری‬ ‫مــادران نیــز هنگامــی می توانــد روش‬ ‫تضمیــن شــده ای بــرای تربیــت ســالم‬ ‫و شایســته کــودک بــه حســاب ایــد کــه‬ ‫مــادران در محیــط خانــه رابطــه خویــش را‬ ‫بــا کــودک حفــظ کننــد و نســبت بــه امــور‬ ‫تربیتــی انهــا اهتمــام ورزنــد‪.‬‬ ‫اثر اشتغال مادر بر رشد روانشناختی‬ ‫کودک‬ ‫همــه روزه ودرهمــه جــای دنیــا بــه تعــداد‬ ‫مادرانــی کــه بــه کاردرخــارج ازخانــه روی‬ ‫می اورنــد‪ ،‬اضافــه می شــود‪.‬این امــر انــان‬ ‫را بــا احساســات متناقــض مثبــت و منفــی‬ ‫مواجــه می ســازد‪ ،‬ولــی فراتــر از همــه‬ ‫اینهــا‪ ،‬دغدغــه اصلــی چنیــن مادرانــی‬ ‫ان اســت کــه فرزنــدان کوچــک خــود را‬ ‫گــودرزی‪ ،‬در خصــوص ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه فــردی بــه اداره پلیــس فتــا و‬ ‫ادعــای اینکــه یــک کانــال جعلــی بــا نــام و تصاویــر‬ ‫وی در شــبکه هــای اجتماعــی ســاخته شــده‬ ‫اســت کــه اقــدام بــه دریافــت وجــه و کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان مــی کنــد‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫تهــران بــزرگ تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و‬ ‫در بررس ـی های انجام شــده مشــخص شــد یــک‬ ‫کانــال تلگرامــی بــا بیــش از ‪ 47‬هــزار نفــر دنبــال‬ ‫کننــده‪ ،‬از کاربــران کالهبــرداری می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهــان ســایبری پلیــس فتــا بــا‬ ‫بهــره گیــری از روش هــای فنــی و تخصصــی‬ ‫مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کردنــد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪324‬‬ ‫در ایــن مــدت بــه چــه کســی بســپارند تــا‬ ‫خیالشــان راحــت باشــد‪ .‬اکثــر ایــن مــادران‬ ‫هنــگام کار‪ ،‬کــودکان پیش دبســتانی خــود‬ ‫را بــه مهــد کــودک می فرســتند و عــده ای‬ ‫نیــز انهــا را بــه یکــی از خویشــاوندان خــود‬ ‫یــا پرســتاری خانگــی می ســپارند‪ .‬مســائل‬ ‫مربــوط بــه فرزنــدان بزرگترکــه احتمــاال ً‬ ‫ســاعاتی از روز را بایــد تنهــا در خانــه‬ ‫بگذراننــد‪ ،‬نیزجــای خــود را دارد‪ .‬واقعیــت‬ ‫ان اســت کــه فرزنــدان‪ ،‬صرف نظرازدختریــا‬ ‫پســر بــودن‪ ،‬حداقــل تــا دوره نوجوانــی‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت نیازمنــد نــگاه محبت امیــز و درعیــن‬ ‫حــال حســاس‪ ،‬تیزبیــن‪ ،‬و پیگیــر والدیــن‪،‬‬ ‫مخصوصــا ً مــادر هســتند‪.‬‬ ‫در تمــام نظریه هــای رشــد‪ ،‬ازمادربعنــوان‬ ‫تاثیر گذارتریــن فــرد برکــودک نــام بــرده‬ ‫شده اســت‪ .‬بــه خصــوص از دو یــا ســه‬ ‫ماهگــی کــه کــودک فراتــراز نیازهــای‬ ‫زیســتی خــود‪ ،‬چهــره مــادر را می شناســد‬ ‫و نوعــی رابطــه عاطفــی و منحصربــه فــرد‬ ‫بــا او برقــرار می کنــد‪ .‬رابط ـه ای کــه کــودک‬ ‫بــه شــدت بــه ان نیــاز دارد‪ .‬از ایــن زمــان‬ ‫بــه بعــد کــودک بــه شــدت نیازمنــد تعلــق‬ ‫خاطــر بــه فــرد یــا افــرادی اســت کــه او را‬ ‫بی قیــد و شــرط غــرق در عاطفــه و محبــت‬ ‫می کننــد و هــر زمــان کــه بــه انهــا نیــاز پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬حاضــر باشــند تــا بــه نوعــی وابســتگی‬ ‫ایمــن کــه رشــد او را در تمــام زندگــی‬ ‫تضمیــن می کنــد ‪،‬دســت یابــد‪.‬‬ ‫و بــا بــه دســت امــدن اطالعــات هویتــی وی‬ ‫و پــس از تشــریفات قضایــی‪ ،‬ایــن مجــرم‬ ‫ســایبری در یکــی از مناطــق شــرقی تهــران‬ ‫بــزرگ دســتگیر شــد و بــه پلیــس فتــا منتقــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬مجــرم در‬ ‫تحقیقــات به عمل امــده بــه ســاخت کانــال‬ ‫جعلــی بــا نــام و مشــخصات شــاکی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی تلگــرام و دریافــت وجــه از بیــش از ‪25‬‬ ‫نفــر از شــهروندان اعتــراف نمــود و از کــرده خــود‬ ‫ابــراز پشــیمانی کــرد‪ .‬همچنیــن انگیــزه خــود را‬ ‫کســب مــال نامشــروع و مطــرح شــدن در فضــای ‬ ‫مجــازی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬به طور معمول‬ ‫افــراد ســودجو بــا اســتفاده از بســتر شــبکه های‬ ‫چگونه خط های خالی در‬ ‫‪Word Document‬‬ ‫حذف کنیم‬ ‫اگــر بخواهیــم خطــوط خالــی و اضافــی را از یــک‬ ‫ســند ‪ Microsoft Word‬بــه طــور دســتی حــذف‬ ‫کنیــم بســیار خســته کننــده اســت‪ .‬امــا یــک ویژگــی‬ ‫داخلــی در ‪ Word‬وجــود دارد کــه قــادر اســت تمــام‬ ‫خطــوط خالــی را بــه یــک بــاره از بیــن ببــرد‪ .‬در اینجــا‬ ‫روش انجــام ان را توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫هنــگام نوشــتن در ورد هــر زمــان کــه ‪ Enter‬را بزنیــد‬ ‫یــک برچســب مخفــی (بــه نــام «تــگ پاراگــراف») بــه‬ ‫انتهــای هــر خــط اضافــه مــی کنــد‪ .‬بــا کلیــک روی نمــاد‬ ‫پاراگــراف (کــه بــه نظــر مــی رســد یــک «‪ »P‬عقــب‬ ‫بــا دو خــط اســت) در برگــه «صفحــه اصلــی» ‪Word‬‬ ‫می توانیــد ایــن برچســب هــا را در ســند خــود ببینیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از «‪ »Find and Replace‬در ‪،Word‬‬ ‫می توانیــد ان برچســب های دو پاراگــراف را بــا یــک‬ ‫برچســب جایگزیــن کنیــد‪ .‬ایــن باعــث حــذف خطــوط‬ ‫اضافــی خالــی از ســند شــما می شــود‪.‬‬ ‫نحــوه حــذف خطــوط اضافــی خالــی در یــک ســند‬ ‫‪Word‬‬ ‫بــرای شــروع حــذف خطــوط خالــی ‪ ،‬ســند خــود را‬ ‫بــا ‪ Microsoft Word‬بــاز کنیــد‪ .‬روی «خانــه» در‬ ‫فهرســت کلیــک کنیــد و ســپس «جایگزینــی» را در‬ ‫ســمت راســت صفحــه انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫پنجــره «پیــدا کــردن و جایگزینــی» بــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫روی جعبــه «یافتــن چــه» کلیــک کنیــد و ‪ ^p^p‬را‬ ‫تایــپ کنیــد هــر «^ ‪ »p‬یــک کــد خــاص اســت کــه‬ ‫مخفــف برچســب پاراگــراف اســت‪ .‬مــا مــی خواهیــم‬ ‫نمونه هایــی از برچســب های دو پاراگــراف را در یــک‬ ‫ردیــف بــا یــک برچســب پاراگــراف جایگزیــن کنیــم‪ .‬در‬ ‫جعبــه «جایگزینــی بــا» ‪ ^p ،‬را تایــپ کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫روی «جایگزیــن کــردن همــه» در پاییــن پنجــره‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد از کلیــک کــردن ‪ ،‬تمــام خطــوط خالــی از ســند‬ ‫شــما حــذف مــی شــود‪ .‬وقتــی پنجــره بازشــوی تاییــد را‬ ‫مشــاهده کردیــد ‪« ،‬تاییــد» را کلیــک کنیــد‬ ‫اگــر هنــوز هــم خــط خالــی مــی بینیــد ‪ ،‬بــه ایــن دلیــل‬ ‫اســت کــه بیــش از دو خــط خالــی متوالــی در محــل‬ ‫وجــود داشــته اســت‪ .‬در ایــن حالــت ‪ ،‬دوبــاره روی‬ ‫«جایگزینــی همــه» در پنجــره «یافتــن و جایگزینــی»‬ ‫کلیــک کنیــد تــا تمــام خطــوط اضافــی حــذف شــود (یــا‬ ‫مــی توانیــد تعــداد کدهــای «^ ‪ »p‬را کــه پیــدا کــرده‬ ‫ایــد جایگزیــن کنیــد و تــا زمانــی کــه نیازهــای شــما‬ ‫بــراورده شــود جایگزیــن کنیــد) ‪.‬‬ ‫اجتماعــی و هویت هــای مجــازی‬ ‫جعلــی کــه بــا جذابیت هــای‬ ‫ظاهــری اغواکننــده اراســته شــده‬ ‫اقــدام بــه فریــب قربانیــان خــود‬ ‫کــرده و از جمــات زیبــا و فریبنــده‬ ‫بــرای رســیدن بــه نیــت شــوم‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد‪ ،‬لــذا از‬ ‫هموطنــان خواســتاریم کــه کمــک‬ ‫هــای نقــدی خــود را از طریــق‬ ‫نهادهــای رســمی مرتبــط بــا ایــن‬ ‫موضــوع و خیریــه هــای معتبــر و‬ ‫شــناخته شــده‪ ،‬انجــام دهنــد و در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی مــی‬ ‫تواننــد موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتا به‬ ‫با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و با ماندن‬ ‫درخانه در مقابل کرونا از‬ ‫خود و خانواده مراقبت‬ ‫کنیم‬ ‫ادرس ‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬گــزارش‬ ‫کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 7‬تیر گرامیداشت سالروز شهادت دکتر بهشتی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا عبرت‬ ‫‪ 28‬ژوئن ‪ 17 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 324‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬تیر ‪28-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫رامیان را بهتر بشناسیم‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگر اســتمی‬ ‫شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا ســلیقه ای‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان صــورت شــباهت‬ ‫زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و لپــه تهیــه مــی کننــد‬ ‫کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬نمک‪،‬فلفل‪:‬بــه میــزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬بــه میــزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را جدا‬ ‫کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون ظرفــی‬ ‫پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد تــا گل‬ ‫هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار بدهیــد تــا‬ ‫اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ کردنی‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه صــورت‬ ‫نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم شــود و تغییــر‬ ‫رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکه روغن داغ شــد حــرارت ماهیتابه را‬ ‫کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه کنیــد‪ .‬بالفاصله‬ ‫کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از حالــت خشــکی خــارج‬ ‫شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه همــراه‬ ‫مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذارید‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد داد‬ ‫‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا اضافــه‬ ‫کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفری ســرخ شــده را به‬ ‫گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفت دهید‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر های ســرخ شــده را نیز‬ ‫در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا با شــعله‬ ‫مالیــم بــا گوشــت هــا بپزد‪.‬‬ ‫چادر شب بافی؛ میراث کهن سرپنجه زنان گلستان‬ ‫موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیان در قســمت جنوبی اســتان گلســتان از شــمال به شهرستان‬ ‫گنبدکاووس ‪ ،‬از جنوب به اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق به شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان‬ ‫‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪ 3/82( .‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم‬ ‫از لحــاظ وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪-‬‬ ‫فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار‬ ‫دهســتان و ‪ 61‬ابادی مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی و نقاط‬ ‫شــمالی اقلیم نیمه مرطوب دارد‪.‬‬ ‫ قومیت ها و زبان گویش ‪:‬شهرستان رامیان دارای قومیت های متعددی می‬‫باشد ‪ ،‬شامل ترک‪ ،‬ترکمن ‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت می کننــد و گویش دیگــر قومیتهای‬ ‫ایــن شهرســتان فارســی ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪ :‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بوده کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات‬ ‫گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران‬ ‫پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه‬ ‫بعدهــا جهــت ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی شهرســتان ‪ 105‬اثــر‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره‬ ‫قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی ( دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه میــران (دوره ساســانی) ‪،‬‬ ‫قلعــه کافــر مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات‬ ‫قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشمکی ‪ ،‬کشکک ‪ ،‬ویرو ‪ ،‬جوزچال ‪ ،‬ملچ ارام و ‪ )...‬و چشمه نیلبرگ ‪ ،‬چشمه‬ ‫سیدکالته ‪ ،‬انجیر چشمه ‪ ،‬سرگل و ابشارهای پشمکی ‪ ،‬شیراباد ‪ ،‬جوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموع ـه ای وســیع از هنرهــای‬ ‫ســنتی ایــران از گذشــته های دور تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و‬ ‫معنــوی ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه بــه ویژگی هــای‬ ‫ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و‬ ‫اســامی در منطقــه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم‬ ‫بافــی و چادرشــب بافــی رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ‪ ،‬زیست محیطی و پیشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬بــا جمعیتــی تقریبــا بالــغ بــر‬ ‫‪ 86210‬نفــر و مســاحتی در حــدود ‪ 780‬کیلومتــر در شــرق اســتان و در‬ ‫فاصلــه ‪ 75‬کیلومتــری گــرگان و ‪5‬کیلومتــری جنــوب جــاده بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر – گرگان واقع شــده اســت‪ .‬این شهرســتان از شــمال به شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و شهرســتان شــاهرود و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان ازادشــهر و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان از نظــر طبیعــی بــه دو قســمت جلگــه ای و کوهســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــود ‪ ،‬کــه دارای اب و هــوای معتــدل کوهســتانی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شهرســتان در میــان دو رودخانــه قــره چــای و اق چــای واقــع شــده اســت ‪ ،‬کــه‬ ‫رودخانــه قــره چــای از ارتفاعــات النــگ ‪ ،‬جوزچــال و ملــچ ارام سرچشــمه گرفتــه‬ ‫و پــس از عبــور از رامیــان ‪ ،‬تــاالب بــی بــی شــیروان بــه مســاحت بالــغ بــر ‪500‬‬ ‫هکتــار را تغذیــه کــرده و بــه گرگانــرود مــی ریــزد‪.‬‬ ‫عمــده فعالیــت مــردم رامیــان کشــاورزی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬نوغانــداری ( پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم کار) در کارگاه هــای اســتخراج ذغــال ســنگ (بعلــت نزدیکــی بــه‬ ‫معــادن غنــی زغــال ســنگ البــرز شــرقی ) گفتنــی اســت پوشــاک ابریشــمی در‬ ‫مراســم ایینــی و جشــن و ســرور در رامیــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان دارای تنــوع جمعیتــی بــوده و اقــوام تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬قزلبــاش ‪ ،‬شــاهرودی و خراســانی در کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی گفتگــو می کننــد‪.‬‬ ‫شهرستان رامیان در سال ‪ 1379‬از شهرستان گنبدکاووس جدا و بصورت یک‬ ‫شهرستان مستقل تبدیل شد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام‬ ‫ارامیان می زیســتند که بعدها جهت ســهولت در تلفظ (ا) از اول ان برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫بــه اســتناد مــدارک و شــواهد تاریخــی و اثــار بــه جــای مانــده ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫رامیــان از قدمتــی طوالنــی و بســیار برخــوردار اســت‪ .‬در دوره اشــکانیان ‪ ،‬یکــی‬ ‫از پایتخــت هــای ییالقــی انــان بــوده اســت‪ .‬و در زمــان تصــرف گــرگان توســط‬ ‫یزیــد بــن مهلــب ‪ ،‬محــل اســتقرار حاکــم گــرگان بــوده اســت‪ .‬در دوره اســامی‬ ‫نیــز شــکوفایی خــاص خــود را داشــته و مــورد توجــه حاکمــان بــود‪ ،‬و در دوره‬ ‫صفویــه مــردم رامیــان را از رشــته کــوه هــای قفقــاز بــه ایــن ناحیــه کوچانیــده انــد‪.‬‬ ‫تاکنون در این شهرســتان تعداد ‪ 87‬اثر تاریخی – فرهنگی شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ 43‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی کشــور به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن‬ ‫شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی‬ ‫ان چشــمه ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام‬ ‫یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی‬ ‫محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه‬ ‫‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال‬ ‫و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪ ،‬کــه در صــورت‬ ‫شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار‬ ‫غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع‬ ‫و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه‬ ‫و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام‬ ‫و خزینــه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف‬ ‫گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه‬ ‫کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار‬ ‫شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقری‬ ‫تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد‬ ‫ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان‬ ‫ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری ‪:‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل‬ ‫رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار‬ ‫‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار‬ ‫می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان‬ ‫‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید‬ ‫کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬منطقــه کوهســتانی‬ ‫و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده‬ ‫توریســتی پاقلعه ‪ ،‬جنگل دره مال و باغ تاشــته‪ ،‬پارک جنگلی‬ ‫زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل‬ ‫پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی‬ ‫کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بی‬ ‫بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه الهــادی و‬ ‫ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و پــارک‬ ‫جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر‬ ‫امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و‬ ‫پلنــگ ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫چــادر شــب بافــی یکــی از صنایــع دســتی ســنتی ایــران اســت‪ .‬چــادر‬ ‫شــب‪ ،‬پارچ ـه ای زیبــا و رنگارنــگ اســت کــه بــه عنــوان نوعــی کمرپیــچ‬ ‫بــرای زنــان محلــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫تولیــد کننــدگان اصلــی چــادر شــب زنــان روســتایی انــد کــه بــا اســتفاده‬ ‫از نخهــای ابریشــمی رنگارنــگ چــادر شــبهایی بــا رنگهــای زنــده و شــاد‬ ‫می بافنــد‪ .‬چــون در قدیــم از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده‬ ‫می شــد ان را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‬ ‫بافــت ان هــم اکنــون در برخــی روســتاهای اســتان گلســتان ماننــد‬ ‫روســتاهای شهرســتان علــی ابــاد کتــول رواج دارد‪.‬‬ ‫چادرشــب دارای نقش هــای هندســی چهارخانــه و گاهــی بصــورت‬ ‫تــک رنــگ و اکثــر بــا رنــگ زمینــه قرمــز بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫چادرشــب در اصطــاح محلــی ان در روســتای باالجــاده شهرســتان‬ ‫کردکــوی « کارچالــه « گفتــه مــی شــود کــه بــا دســتگاه های پارچــه‬ ‫بافــی ســاخته شــده توســط نجارهــای محلــی بافتــه می شــود ‪.‬‬ ‫چــادر شــب بافــی معمــوال از دو جنــس پشــمی و ابریشــمی در ابعــاد‬ ‫مختلــف بــرای کاربردهــای گوناگــون بافتــه مــی شــود‪.‬ابعاد کوچک تــر‬ ‫ایــن صنعــت دســتی بــرای تزییــن جهیزیــه عــروس اســتفاده می گــردد‬ ‫و ایــن پارچــه هــا معمــوال بــدون اســتفاده از نقشــه یــا طــرح در‬ ‫رنگ هــای متنــوع بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫در ســال هــای گذشــته چادرشــب بافــی در اســتان گلســتان در‬ ‫حــال فراموشــی بــود امــا اکنــون بــا افزایــش توجــه بــه صنایــع دســتی‬ ‫و افزایــش درامــد حاصــل از تولیــد ان و تاثیــر در اقتصــاد خانــوار‬ ‫توانســته دوبــاره رونــق نســبی پیــدا کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!