روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 323 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 323

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 323

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 323

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 5 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /26‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /15‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪323‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بازگشت خاموشی ها شوکی جدید به صنایع‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بحران جدی اب‬ ‫در گلستان‬ ‫حمایت بیش از ‪ ۶‬هزار یتیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خسارت پنج هکتاری اتش‬ ‫به پارک ملی گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زبان بدن ‏‬ ‫کالهبرداری با اپل ای دی‬ ‫از پیش تعریف شده‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫اشتغال هدفمند با کرونا‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :322‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم‬ ‫کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تا همین چند ســال پیش‪ ،‬کار کردن فقط یک تعریف‬ ‫داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبح‬ ‫زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و بعــد‬ ‫از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره‬ ‫روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن‬ ‫بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و‬ ‫کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان‬ ‫افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو شکســتند‪،‬‬ ‫بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد‬ ‫به کار کردن و حتی بیشــتر از بقیه کارمندها و کارگرها‪،‬‬ ‫اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه به یک ســوددهی‬ ‫ایــده ال در کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و‬ ‫شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیم‬ ‫و کاری کنیم که تمامی تعاریف‪ ،‬مزایا و معایب کســب‬ ‫و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه انــدازی یک کســب‬ ‫و کار خانگــی اطالعــات جامعی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .6‬هیچ مزاحمت کاری ای وجود نداره‬ ‫ایــن رو همــه مــی دانیــم کــه در یــک فضــای دفتــری و‬ ‫اداری‪ ،‬هــر روز مشــکالتی بوجــود مــی ایــد و یــا بحث هــا‬ ‫و چالــش هایــی ایجــاد مــی شــد کــه در اکثــر مــوارد هــم‬ ‫هیــچ ربطــی بــه شــما نــدارد و شــما مجبوریــد کــه همـه ی‬ ‫انهــا را تحمــل کنیــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در کســب‬ ‫و کار خانگــی‪ ،‬شــما از همـه ی ایــن مزاحمــت هــای کاری‬ ‫بــه دور هســتید و مــی توانیــد در یــک ارامــش بــی انتهــا‪،‬‬ ‫بــه کار خــود بپردازیــد ‪.‬‬ ‫‪ .7‬حمل و نقل به صفر می رسد‬ ‫تقریبــا یــک تــا دو ســاعت از زمــان روز یــک کارگــر یــا‬ ‫کارمنــد و حتــی یــک مدیــر‪ ،‬در مســیر رفــت و برگشــت‬ ‫هــدر مــی رود‪ .‬البتــه اگــه ایــن زمــان رو ضــرب در تمــام‬ ‫ترافیک هــا‪ ،‬شــلوغی ها‪ ،‬ســر و صــدا و مســائل دیگــر‬ ‫کنیــم‪ ،‬مــی بینیــم کــه عــاوه بر مســیر کار‪ ،‬کلی اســترس‬ ‫روانــی نیــز بــه مــا وارد می شــود‪ .‬امــا در یــک کســب و کار‬ ‫خانگــی‪ ،‬شــما هیــچ حمــل و نقلــی نداریــد و مــی تونیــد‬ ‫بــه راحتــی در منزل تــان بــه دور از اســترس ها کار کنیــد و‬ ‫کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬در هزینه ها صرفه جویی می شه‬ ‫اگــه هیــچ حمــل و نقلــی نباشــد‪ .‬اگــه هیــچ هزینـه ای‬ ‫بــرای خــورد و خــوراک میــان وعده ها و خرید لباس های‬ ‫جدیــد بــرای ســر کار نباشــد‪ ،‬طبیعتــا پــول بیشــتری نیــز‬ ‫پــس انــداز مــی شــود‪ .‬شــما در یــک کســب و کار خانگی‬ ‫مــی توانیــد ‪ 80‬درصــد هزینه هــای خودتــان رو کــم‬ ‫کنیــد و پــول بیشــتری رو بــرای خودتــان پــس انــداز و یــا‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ . 9‬زمــان بیشــتری رو بــرای بــودن در کنــار عزیــزان تــان‬ ‫داریــد‬ ‫یکــی از خوبی هــای غیــر قابــل اون کار کســب و کار‬ ‫خانگــی ایــن اســت کــه همیشــه کنــار خانــواده هســتید‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد هــر روز صبــح بــا همســر خودصبحانــه‬ ‫بخوریــد‪ .‬بــه دیــدار پــدر و مادرتــون بریــد‪ .‬بــا دوســتونتان‬ ‫بیــرون باشــید و در عیــن حــال بــه کارهاتــون هــم برســید‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در یــک کار دفتــری و اداری شــما‬ ‫بایــد پــس از ده ســاعت کار در روز‪ ،‬بــه خونــه بریــد و بــا‬ ‫خســتگی تمــام‪ ،‬فقــط بــه تخــت خــواب فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ . 10‬فرصت رشد نامحدود دارید‬ ‫نهایــت رشــد یــک کارمنــد در فضــای کار و یــا یــک کارگــر‬ ‫در شــرکت‪ ،‬ایــن اســت کــه از پشــت یــک دســتگاه بــه‬ ‫یــک دســتگاه دیگــر و یــا از پشــت یــک میــز بــه یــک میــز‬ ‫دیگــر بــرود‪ .‬امــا در کســب و کار خانگــی‪ ،‬شــما همیشــه‬ ‫رئیــس خودتــان هســتید و مــی توانیــد بــی نهایــت رشــد‬ ‫کنیــد‪ .‬فرصــت رشــد بی نهایــت چیــزی اســت کــه کســب‬ ‫و کار خانگــی رو بیــش از هــر مســئله ای بــرای شــما‬ ‫جــذاب مــی کنــد‪.‬‬ ‫کسب و کار خانگی پردرامد‬ ‫همانگونــه کــه گفتــه شــد یکــی از بزرگتریــن مزیت هــای‬ ‫کسـب وکار خانگــی ایــن اســت کــه شــما قادریــد که تولید‬ ‫در منــزل را بــا کمتریــن ســرمایه تجربــه کنید‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اگــر می خواســتید همــان کار را در یــک‬ ‫مغــازه یــا دفتــر کاری انجــام دهیــد قطعــا بایــد بــرای ان‬ ‫کلــی هزینــه می کردیــد‪ .‬شــاید بــرای شــما جالــب باشــد‬ ‫کــه اکثــر برندهایــی ماننــد بهــروز یــا برنــد نامــی نــو در‬ ‫ب و کار کوچــک خانگــی بــه حســاب‬ ‫ابتــدا بــه نوعــی کسـ ‬ ‫می امدنــد و رفتــه رفتــه بــه برند هــای معتبــر در صنعــت‬ ‫غــذا تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنبــال ایده هــای ســاده و پــر درامــد هســتید از‬ ‫شــما می خواهیــم بــا ایــن کــه بــه شــما در ادامــه مقالــه‬ ‫ایده هــا و کار هــای ســاده و پــر درامــد بــرای شــروع‬ ‫کســب وکار خانگــی را معرفــی خواهیــم کــرد؛ کــه ســر‬ ‫لیســتی از فعالیت هــای کــه قادریــد از انهــا پولــی بــه‬ ‫دســت اوریــد را بــرای خــود لیســت نمائیــد‪.‬‬ ‫هــر کاری شــامل اشــپزی‪ ،‬بافتــن‪ ،‬تعمیــرات در منــزل‬ ‫و…‪ .‬هــرکاری کــه بــه فکرتــان می رســد و ان را بــه خوبــی‬ ‫انجــام می دهیــد بنویســید و ســپس در مــورد انهــا‬ ‫تحقیــق کنیــد و بهتریــن انهــا را انتخــاب کنیــد و شــروع‬ ‫کنیــد بــه انجــام دادن ان کار و پــس از مدتــی کار پــر‬ ‫درامــد در منــزل خودتــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫کسب و کار خانگی رو از کجا شروع کنم؟‬ ‫دســته بنــدی شــیوه هــای کســب و کار خانگــی‪ ،‬از‬ ‫نــگاه اســتاد ماهــان تیمــوری‪ ،‬بــه چهــار دســته تقســیم‬ ‫می شــود‪:‬‬ ‫کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫کسب و کارهای تولیدی‬ ‫کسب و کارهای اشتراکی‬ ‫کسب و کارهای اموزشی‬ ‫کســب و کار خانگــی اینترنتــی‪ ،‬چقــدر ســرمایه نیــاز‬ ‫دارد؟‬ ‫برای اینکه بدانید برای ایجاد یک کســب و کار اینترنتی‬ ‫خانگــی چقــدر ســرمایه نیــاز داریــد پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫ادامــه را حتمــا ًدر شــماره بعــد بخوانیــد‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی‬ ‫و دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز عصــر‬ ‫‏دیجیتــال اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین‬ ‫و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور‬ ‫افتاده تریــن نقطــه دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه فــارغ از‬ ‫وجــود حتــی مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو‬ ‫ســال اخیــر بــا ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه ســمتی پیــش رفــت کــه‬ ‫بســیاری از مشــاغل کــه‬ ‫خــود را وابســته بــه جــا و‬ ‫مــکان‏کــرده بــودن اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی و تعدیــل‬ ‫نیــرو یکــی پــس از دیگری‬ ‫کردنــد امــا در ایــن بیــن‬ ‫متولــد‬ ‫مجموعه هــای‬ ‫شــدند کــه قــادر بودنــد‬ ‫‏بــدون در نظــر گرفتــن‬ ‫هیــچ مــکان فیزیکــی و‬ ‫تنهــا بــه صــورت دور کاری‬ ‫پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و‬ ‫بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها‬ ‫کــه اقــدام بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان‬ ‫نیــرو داده تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال‬ ‫افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‏چــرا کــه از جانــب شــیوع کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان‬ ‫نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال سفارشــات ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه‬ ‫تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه شــرکت‬ ‫امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه‬ ‫کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫و بکارگیــری افــرادی کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود را از دســت داده و‬ ‫بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا‬ ‫قبــل از کرونــا اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد‏کــه بــه‬ ‫واســطه کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام‬ ‫بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی جدیــد و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه‬ ‫مدیــران شــرکت پســت نامه رســان های ایــن شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را‬ ‫در ایــام کرونــا احســاس نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت شــبانه روزی نیــز مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل‬ ‫پســت برعکــس ســایر مشــاغل‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه‬ ‫واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق گمــرگ وارد کشــور شــده و‬ ‫بــه دســت ســفارش‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را‬ ‫می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪،‬‬ ‫تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا‬ ‫کــه بــا وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود‬ ‫توجــه داشــته باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه‬ ‫دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫ شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪323‬‬ ‫سه سد خراسان شمالی‬ ‫اماده پذیرایی قایقرانان‬ ‫است‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای خراســان شــمالی دلیــل‬ ‫امتنــاع از واگــذاری ســد شــیرین دره بــه هیــات قایقرانــی‬ ‫بــرای تمرینــات امادگــی را کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی اب‬ ‫ورودی و ســطح تــراز دریاچــه ســدهای تامیــن اب شــرب‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســید عقیــل مرتضــوی عــدم واگــذاری را بحــث فنــی‬ ‫اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬شــرکت متبوعــش ســه ســد‬ ‫دیگــر اســتان خراســان شــمالی را بــا تمــام امکانــات‬ ‫جانبــی بــرای تمرینــات امادگــی قایقرانــان اســتان‬ ‫پیشــنهاد کــرد کــه پاســخی بــه ان داده نشــد‪.‬‬ ‫روز گذشــته رییــس هیــات قایقرانــی خراســان شــمالی‬ ‫درمصاحبــه بــا رســانه هــا از انچــه کــه مخالفــت شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای‪ ،‬بــرای برگــزاری تمریــن امادگــی تیــم‬ ‫روئینــگ اعزامــی بــه مســابقات اســیایی ایــن اســتان در‬ ‫ســد شــیرین دره در شهرســتان مانــه و ســملقان اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫اعالم امادگی مجدد اب منطقه ای برای پذیرایی‬ ‫قایقرانان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی‬ ‫اضافــه کــرد ‪ :‬هیــات قایقرانــی بیــش از یــک مــاه قبــل‬ ‫درخواســتی مبنی بر اســتفاده مجدد از ســد شــیرین دره‬ ‫را بــرای تمرینــات امادگــی ارایــه کــرد کــه پس از بررســی‬ ‫فنــی بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی ســد مذکــور در‬ ‫تامیــن اب شــرب مرکــز اســتان ایــن موضــوع در راســتای‬ ‫تامیــن ســامت شــهروندان رد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬در حضــور رییــس‬ ‫هیــات قایقرانــی و سرپرســت اداره کل ورزش جوانــان‬ ‫خراســان شــمالی پیشــنهاد اســتفاده از سه ســد دیگر را‬ ‫کــه وظیفــه تامیــن اب شــرب را نــدارد ارایه شــد و پس از‬ ‫گذشــت یــک مــاه تاکنــون درخواســتی از ســوی هیــت یــا‬ ‫اداره کل ورزش جوانــان دریافــت نشــده اســت‪,‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬هــم اکنــون نیــز شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫بــه جــز ســد شــیرین دره کــه بــه دلیــل مشــکالت فنــی‬ ‫در ســال جــاری بــر خــاف ســال ‪ ۹۸‬امــکان پذیرایــی از‬ ‫قایقرانــان را بــرای تمرینــات امادگی نــدارد‪ ،‬اماده پذیرایی‬ ‫از ایــن ورزشــکاران در ســه ســد اســت و امکانــات الزم را‬ ‫نیــز در ایــن بخــش در اختیــار قایقرانــان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــرکت متبوعــش در راســتای وظایــف‬ ‫اجتماعــی و حمایــت از جامعــه ورزشــی اســتان بــا افتخــار‬ ‫تاسیســات ابــی خــود در را ســال ‪ ۱۳۹۸‬کــه شــرایط‬ ‫بارندگــی و تــراز اب مخــازن ســدها مناســب بودنــد‪ ,‬در‬ ‫اختیــار هیــات قایقرانــی قــرارداد و حــدود ‪ ۲‬مــاه افتخــار‬ ‫میزبانــی ایــن هیــات را در ســد شــیرین دره داشــت‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش رســمی میــزان مصــرف اب در شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬روزانــه ‪ ۷۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه ‪ ۴۵۰‬لیتــر‬ ‫بــر ثانیــه از اب ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی هشــت ســد بــا ظرفیــت‬ ‫ابگیــری حــدود ‪ ۲۳۴‬میلیــون متــر مکعــب دارد کــه‬ ‫طبــق گــزارش رســمی در ســال جــاری صرفــا ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫از مخــازن اب ســدهای ایــن خطــه شمالشــرق کشــور‬ ‫ابگیــری شــد و مابقــی بــه دلیــل کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی‬ ‫بارندگــی و اب ورودی خالــی اســت و اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه از حــدود یــک دهــه گذشــته تاکنــون بــا‬ ‫خشکســالی روبروســت‪ ،‬امســال بــه دلیــل کاهــش‬ ‫بارندگــی ســال ســخت تــری را پیــش رو دارد‪.‬‬ ‫با ما انالین همراه باشید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 2‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪45,500,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪10,491,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪103,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 105,120,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫قطــع مکــرر بــرق نــه تنهــا تجهیــزات ایــن واحدهــای صنعتــی را‬ ‫دچــار اســیب مــی کنــد ‪ ،‬بلکــه میــزان ضایعــات فــوالد را در ایــن‬ ‫مجتمــع نیــز افزایــش مــی دهــد کــه ایــن فراینــد تحمیــل زیــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بازگشت خاموشی ها شوکی جدید به صنایع‬ ‫صنایــع خراســان شــمالی کــه در ســایه تحریــم‬ ‫ظالمانــه و کرونــا روزهــای ســختی را پشــت ســر‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬برگشــت خاموشــی هــا بــه دلیــل‬ ‫افزایــش مصــرف خانگــی شــوک جدیــدی را بــه‬ ‫ایــن واحدهــا وارد کــرد بــه طــوری کــه ادامــه ایــن‬ ‫رونــد مــی توانــد بــه ورشکســتگی برخــی از انهــا‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫برگشــت خاموشــی بــرق بــه اســتان خراســان‬ ‫شــمالی هماننــد بســیاری از اســتان هــای کشــور‬ ‫نــه تنهــا مشــترکان خانگــی کــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫ایــن خطه شــمال کشــور کــه از لحاظ برخــورداری از‬ ‫صنایــع در رده هــای اخــر جــدول ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‬ ‫قــرار دارد را دچــار خســارت و تولیــدات انهــا را بــا‬ ‫اختــال مواجــه کــرد بــه طــوری کــه برخــی از ایــن‬ ‫واحدهــای صنعتــی بــه خصــوص صنایــع بــزرگ‬ ‫موفــق بــه تامیــن سفارشــات خــود نشــدند‪.‬‬ ‫زیان های انباشته واحدهای صنعتی‬ ‫برخــی صاحبــان صنایــع در خراســان شــمالی‬ ‫گفتنــد‪ :‬عــاوه بــر وقفــه و کاهــش در تولیــد‪،‬‬ ‫خرابــی تجهیــزات قــوز بــاال قــوز ناشــی از قطــع‬ ‫مکــرر و بــدون برنامــه بــرق در ایــن اســتان اســت‬ ‫کــه باعــث انباشــت زیــان هــای ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــه خصــوص در دوران همــه‬ ‫گیــری کرونــا شــد‪.‬‬ ‫انهــا مدعــی شــدند‪ :‬قطــع مکــرر بــرق واحدهــای‬ ‫صنعتــی کمــک چندانــی بــه کاهــش مصــرف‬ ‫نخواهــد کــرد‪ ،‬چــرا کــه بــا خامــوش شــدن‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬بــرای راه انــدازی مجــدد بایــد بــار‬ ‫بیشــتری بــه انهــا بــرای ادامــه فعالیــت داده شــود‬ ‫و ایــن اســتارت مصــرف را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن نیــروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبــی روزانــه افــزون بــر یــک هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مــگاوات بــرق تولیــد مــی کنــد که کمتر از یک ســوم‬ ‫از ایــن تولیــد بــرق بــه مصــرف ‪ ۳۶۷‬هــزار مشــترک‬ ‫مــی رســد کــه صرفــا کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد از بــرق‬ ‫مصرفــی مربــوط بــه واحدهــای صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫خسارت قطعی برق به واحدهای برزگ‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیــر مجتمــع الومینــای ایــران تنهــا واحــد تولید‬ ‫پــودر الومینــا مــورد اســتفاده در واحدهــای بــزرگ‬ ‫الومینیــوم ســازی ایــران در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬طراحــی تولیــد در ایــن واحــد بــزررگ‬ ‫صنعتــی براســاس تولیــد پیوســته اســت و‬ ‫ماهیت کار‪ ،‬مواد و عملیات باید پیوســته باشــد‬ ‫و قطــع بــرق باعــث رســوب گــذاری مــواد شــده و‬ ‫خســارت هــای زیــادی را بــه ایــن واحــد صنعتــی‬ ‫وارد مــی کنــد و بــه نوعــی مــواد اولیــه ان را از‬ ‫کیفیــت مــورد نیــاز خــارج مــی کنــد‪.‬‬ ‫امیــر تــردال اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل قطــع‬ ‫مکــرر بــرق بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیــان هــای‬ ‫انباشــته ناشــی از خرابــی احتمالــی تجهیــزات؛‬ ‫بــه ناچــار بــا ســه خــط تولیــد در حــال فعالیــت‬ ‫هســتیم و ادامــه ایــن رونــد مــی توانــد تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه برخــی از واحدهــای تولیــدی را بــا‬ ‫مشــکل مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع صنعتــی اســفراین یکی دیگر‬ ‫از واحدهــای بــزرگ صنعتــی نیــز مدعــی شــد کــه‬ ‫قطــع مکــرر بــرق نــه تنهــا تجهیــزات ایــن واحدهای‬ ‫صنعتــی را دچــار اســیب مــی کنــد ‪ ،‬بلکــه میــزان‬ ‫ضایعــات فــوالد را در ایــن مجتمــع نیــز افزایــش‬ ‫مــی دهــد کــه ایــن فراینــد تحمیــل زیــان اســت‪.‬‬ ‫علــی ملــک اظهــار داشــت‪ :‬قطــع بــرق بــا‬ ‫شــرایط فعلــی بــدون هماهنگــی بــا واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی نوعــی خودزنــی در حــوزه تولیــد‬ ‫و تحمیــل ضــرر و زیــان بــه ایــن واحدهاســت و‬ ‫بایــد شــرکت توزیــع بــرق بــرای جبــران کمبــود‪،‬‬ ‫ابتــدا مشــترکان خانگــی را در اولویــت قــرار دهــد‬ ‫و چنانچــه نتوانســت کمبودهــا را جبــران کنــد بــه‬ ‫ســمت واحدهــای صنعتــی ان هــم واحدهــای‬ ‫پرمصــرف شــیفت کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کــه بــه دلیــل افزایــش‬ ‫میــزان مصــرف مشــترکان خانگــی‪ ،‬بخواهیــم‬ ‫جبــران خاموشــی ها را بــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫تحمیــل کنیــم ‪ ،‬یــک کار غیــر کارشناســی اســت‬ ‫کــه ادامــه تولیــد و اشــتغال را بــا مشــکل مواجــه‬ ‫مــی کنــد و بــه ناچــار واحدهــای صنعتــی را بــا‬ ‫تعطیــل خودخواســته مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫کاهش کیفیت تولید‬ ‫رییــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬قطعــی بــرق و خاموشــی هــای مکــرر‪،‬‬ ‫صنعتگــران را کالفــه کــرده اســت‪ ،‬در بســیاری از‬ ‫مــوارد قطعــی بــرق خــارج از برنامــه اســت و ایــن‬ ‫امــر تمــام برنامــه ریــزی هــا را بــر هــم مــی زنــد و‬ ‫ســبب خســارت مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد جاجرمــی اظهــار داشــت‪ :‬قطعــی بــرق و‬ ‫از کار افتــادن خــط تولیــد ســبب مــی شــود که کار‬ ‫تــا ســاعت ها متوقــف شــود و بعضــا ده هــا کارگــر‬ ‫ســاعت هــا معطــل مــی ماننــد‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده افــزود‪ :‬فعالیــت خــط تولیــد‬ ‫در واحدهــای پالســتیکی بــه گونــه ای اســت‬ ‫کــه بــا قطــع بــرق و از کار افتــادن خــط تولیــد‪،‬‬ ‫خســارتهای زیــادی تحمیــل مــی شــود‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی دوبــاره ســاعت هــا طــول مــی کشــد و‬ ‫ســرد شــدن خــط تولیــد و تجهیــزات ســبب مــی‬ ‫شــود تــا ضایعــات محصــوالت پالســتیکی بــه‬ ‫شــدت بــاال بــرود‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫قطــع و وصــل بــرق و از کار افتــادن خــط تولیــد‪،‬‬ ‫کیفیــت محصــوالت تولیــدی بــه شــدت کاهــش‬ ‫مــی یابــد و ایــن امــر ســبب از دســت دادن بــازار‬ ‫محصــوالت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قطــع و وصــل بــرق ســبب‬ ‫خســارت بــه تجهیــزات خــط تولیــد شــده اســت‪،‬‬ ‫قطعاتــی کــه بــا صــرف هزینــه بــاال از چیــن وارد‬ ‫کــرده ام‪ ،‬دچــار خســار شــده اســت افــزود‪ :‬قطعی‬ ‫بــرق خــارج از برنامــه اعــام شــده و یــا بــدون‬ ‫اعــام قبلــی ســبب شــده تــا خســارت هــا و ضــرر‬ ‫ناشــی از ان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫جاجرمــی گفــت‪ :‬اقتصــاد صنایــع کوچــک در‬ ‫ایــن ســال هــا و در شــرایط نامناســب اقتصــادی‬ ‫بســیار شــکننده شــده‪ ،‬بســیاری از صاحبــان‬ ‫صنایــع بــا مشــکالتی چــون بیمــه و یــا افزایــش‬ ‫قیمــت مــواد اولیــه روبــه رو هســتند و اکنــون‬ ‫مشــکل خســارت های ناشــی از قطعــی بــرق بــر‬ ‫ان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫قطع برق و خاموشی تولید‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن خراســان شــمالی‬ ‫هــم دربــاره خســارت قطعــی بــرق بــه واحدهــای‬ ‫تولیــدی گفــت‪ :‬ایــن امــر ســبب ضــرر و زیــان‬ ‫بــه تولیدکننــدگان شــده اســت‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫دســتگاه ها بایــد بــه صــورت مــداوم کار کنــد امــا‬ ‫زمانــی کــه بــرق قطــع مــی شــود خــط تولیــد از کار‬ ‫مــی افتــد و بــرای راه انــدازی مجــدد‪ ،‬دســت کــم‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬ســاعت زمــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫امیــد حیدریــان اظهــار داشــت‪ :‬در واحدهــای‬ ‫تولیــد پالســتیک بــا راه انــدازی مجــدد‪ ،‬معمــوال‬ ‫تولید محصوالت پایین اســت و ضایعات بســیار‬ ‫زیــاد اســت‪ ،‬ایــن امــر هــر روز و بــا قطــع بــرق‬ ‫تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قطــع و وصــل بــرق ســبب‬ ‫چجــوری ســلفی خــوب بگیریــم ؟ در اینبخــش بــا رازهــای گرفتــن‬ ‫عکــس ســلفی زیبــا و شــیک اشــنا می شــویم‪ .‬همــه ی مـــا عاشــق‬ ‫ســلفی گرفتــن هســتیم‪ ،‬دوســت داریــم عکســهای ســلفی خــودرا در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بـــه اشــتراک بگذاریــم‪ .‬امــا چگونــه میتوانیــم مثــل اریانــا گرانــده‪ ،‬لیلــی کالینــز‬ ‫یــا ملکــه ســلفی هــای جهــان‪ ،‬کیــم کارداشــیان عکســهای ســلفی جــذاب بگیریــم؟ در‬ ‫ادامــه همــه ی چیــز رابــه شـــما خواهیــم گفــت‪ ،‬بــا مـــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫چگونه عکس سلفی خوب بگیریم؟‬ ‫کات خوش عکس بودن‬ ‫طبیعی باشید‪.‬‬ ‫سعی نکنید از کسی تقلید کنید‪.‬‬ ‫بهترین زاویه بدن خودرا پیدا کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید اسان و ریلکس باشید‪.‬‬ ‫سعی کنید طبیعی لبخند بزنید‪.‬‬ ‫عکس ها را درست برش دهید‪.‬‬ ‫نزدیک ترین فرد بـه دوربین نباشید‪.‬‬ ‫صورت خودرا کمی خم کنید‪.‬‬ ‫زبانتان را پشت دندان ها قرار دهید و لبخند بزنید‪.‬‬ ‫سمت چپ صورت خودرا طرف دوربین بگیرید‪.‬‬ ‫فوتوژنیــک بــودن بطــور کلــی ذاتــی نیســت و ارتباطــی بــا داشــتن یــک چهــره زیبــا و‬ ‫شــده تــا روزانــه تنهــا ‪ ۹‬ســاعت زمــان بــرای‬ ‫فعالیــت مناســب در واحــد تولیدی وجود داشــته‬ ‫باشــد افــزود‪ :‬قطــع بــرق‪ ،‬تولیــد را از کار انداختــه‬ ‫اســت‪ ،‬کیفیــت تولیــد پاییــن امــده و ایــن امــر‬ ‫ســبب مشــکل در عرضــه محصــول و فــروش در‬ ‫بــازار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن شــرایط یــا بایــد‬ ‫تولیــد را متوقــف کنیــم تــا مشــکل خاموشــی هــا‬ ‫حــل شــود یــا بایــد محصــول بــی کیفیــت تولیــد و‬ ‫عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بجنــورد پالســتیک افــزود‪:‬‬ ‫تولیــد در خــط تولیــد واحدهــای پالســتیک بــه‬ ‫گونــه ای اســت کــه در راه انــدازی مجــدد در‬ ‫ابتــدای کار راندمــان و کیفیــت محصــول پاییــن‬ ‫اســت و تجهیــزات پــس از هــر خاموش و روشــن‬ ‫شــدن زمــان زیــادی نیــاز دارنــد تــا بــه تولیــد‬ ‫مناســب برســند بــر ایــن اســاس نمی تــوان تولید‬ ‫را در فاصلــه زمانــی کــم‪ ،‬متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تعطیــل و متوقــف کــردن‬ ‫تولیــد و روشــن کــردن تجهیــزات‪ ،‬ضــرر و زیــان‬ ‫زیــاد بــرای مــا تحمیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫ورود دستگاه قضا به خاموشی ها‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی‬ ‫بــا انتقــاد از خاموشــی مکــرر بــرق گفــت ‪:‬‬ ‫قطعی هــای مکــرر بــرق بــه بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫اداری و مناطــق مســکونی ایــن اســتان خســارت‬ ‫وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام اســد اللــه جعفــری در جلســه‬ ‫شــورای اداری اســتان اظهارداشــت ‪ :‬در شــرایط‬ ‫فعلــی نــه تنهــا مــردم و مشــترکان خانگــی کــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــرزگ و کوچــک‬ ‫ایــن خطــه شمالشــرق کشــور نیــز بــه دلیــل‬ ‫قطعــی مکــرر بــرق تحــت فشــار هســتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دســتگاه قضایی اســتان برای تحقق‬ ‫مطالبــات مــردم بــه موضــع قطــع مکــرر بــرق و‬ ‫خســارت هــای ناشــی از ان بــه مشــترکان خانگــی‬ ‫و صنعتــی ورود می کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام جعفری اظهارداشــت ‪ :‬اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه عنــوان یکــی از اســتان های‬ ‫تولیــد کننــده بــرق در ســطح کشــور محســوب‬ ‫می شــود کــه حــدود یــک هــزار مــگاوات بــرق‬ ‫در روز تولیــد می کنــد و حــدود یــک چهــارم از‬ ‫ایــن بــرق تولیــد بــه مصــرف مشــترکان خانگــی و‬ ‫صنعتــی مــی رســد‪.‬‬ ‫چجوری سلفی خوب بگیریم؟‬ ‫بی نقــص نــدارد‪ ،‬کمــا این کـــه ممکــن اســـت فــردی زیبــا باشــد امــا در عکســهای زیبــا‬ ‫بنظــر نرســد و یــا برعکــس ممکــن اســـت کســی چهــره ای معمولــی داشــته باشــد امــا در‬ ‫همــه ی عکس هــای خــود جــذاب و زیبــا بنظــر برســد‪ .‬کســانی کـــه همیشــه در عکســهای‬ ‫خــود زیبــا بنظــر مــی رســند خواســته یــا ناخواســته ترفندهــای خــوش عکــس شــدن را‬ ‫رعایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫حتمــا ً اســتفاده از دوربیــن گوشــی همــراه ســاده تر و بی دردســرتر اســـت‪ ،‬ایــن گوشــی‬ ‫همیشــه همــراه شـــما اســـت و بالفاصلــه میتوانیــد بــا ان عکس هایــی در لحظــه بگیریــد‬ ‫امــا همانطــور کـــه خودتــان هــم متوجــه شــده اید کیفیــت دوربیــن گوشــی همــراه بـــه خوبــی‬ ‫دوربیــن هــای حرفـه ای عکاســی نیســت‪ .‬بنابــر ایــن اگــر عکس هایــی حرفـه ای و ســطح بــاال‬ ‫میخواهیــد بایــد بــرای خریــد یــک دوربیــن عکاســی بــا کیفیــت ســرمایه گذاری کنیــد‪.‬‬ ‫هــر شــخصی از یــک زاوی ـه ای زیباتــر بنظــر مــی رســد‪ ،‬حتــی ســتاره ای مثــل تــام فــورد‬ ‫هــم ایــن نکتــه را همیشــه رعایــت مــی کنــد‪ .‬شـــما مــی توانیــد بــا ازمــون و خطــا بهتریــن‬ ‫زاویــه صــورت و بــدن خــودرا پیــدا کنیــد مثــا ً اگــر چانــه بزرگــی یــا بینــی برجســت ه ای‬ ‫داریــد احتمــاال از زاویــه پاییــن زیبا تــر دیــده میشــوید‪ .‬اگــر صــورت بزرگــی داریــد حالــت‬ ‫ســه رخ و نیــم رخ بهتریــن گزینــه بــرای شـــما اســـت ودر نهایــت اگــر پیشــانی بزرگــی‬ ‫داریــد از زاویــه خیلــی بــاال عکــس نگیریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــراودات شهرســتان های اســتان بــا مناطــق قرمــز کرونایــی کشــور بایــد‬ ‫محــدود شــود بــه گون ـه ای کــه هرگونــه ارتبــاط بــا ایــن اســتان ها بــا تاییــد دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی ایــن خطــه انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی روز شــنبه در نشســت ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا افــزود‪ :‬ســامت و حفــظ جــان‬ ‫مــردم بایــد در اولویــت کاری همــه قــرار گیــرد بــه همیــن دلیــل از اعــزام گروه هــای ورزشــی‪ ،‬موســیقی و‬ ‫یــا هرگونــه مــراودات بــا ایــن اســتان هــا شــود‪.‬‬ ‫با مناطق قرمز‬ ‫کرونایی مراودات‬ ‫بایدمحدود شود‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۶‬هزار و ‪۷۱۰‬‬ ‫میلیارد ریالی حوادث‬ ‫طبیعی به خراسان شمالی‬ ‫کشــاورزی بایــد براســاس اقلیــم‪ ،‬خــاک‪ ،‬اقتصــاد و اب‬ ‫منطقــه باشــد‬ ‫کشــت برنــج نــه بــه شــکل غرقابــی بلکــه بــه شــکل‬ ‫خشــکه کاری بایــد ادامــه یابــد و چغندرقنــد هــم در بهــار‬ ‫اب بیشــتری مصــرف می کنــد لــذا بایــد کشــت پاییــزه ان‬ ‫را ترویــج کــرد‪.‬‬ ‫بحران اب در گلستان‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫اقایــان مســوول‪ ،‬بحــران را قبــل از بحــران بایــد‬ ‫مدیریــت کرد‬ ‫ایــن روزهــا کــه صــف روغــن‪ ،‬مــرغ‪ ،‬شــکر و‬ ‫هــزار مــورد دیگــر بــرای مــردم عــادی شــده اســت‬ ‫بــا رســیدن بــه روزهــای اخــر دولــت‪ ،‬مســووالن‬ ‫خــدوم دغدغه هــای جدیــد را بــرای مــردم بــه‬ ‫ارمغــان مــی اورنــد‪.‬‬ ‫قبــل از رســیدن بــه فصــل تابســتان کــم ابــی‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬نبــود منابــع ســر تیتــر همــه خبرهــا‬ ‫شــد و امــروز از ان بــه عنــوان بحــران کــم ابــی‬ ‫یــاد مــی کننــد و هــر روز هشــدارهای جدیــد و‬ ‫خبرهــای دلهــره و نگــران کننــده جدیــد از ایــن‬ ‫موضــوع منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫و مــردم در میــان ایــن همــه وانفســای‬ ‫مشــکالت زندگــی بایــد قطعــی اب و بــرق را نیــز‬ ‫تحمــل کننــد‪ ،‬امــا چــرا بایــد اینگونــه باشــد؟ مگر‬ ‫نــه اینکــه بحــران را قبــل از بحــران بایــد مدیریت‬ ‫کــرد تــا مــردم کمتــر بــه درد ان دچــار شــوند‬ ‫پــس چــرا ایــن روزهــا مدیــران بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف از خودشــان رفــع تقصیــر می کننــد و‬ ‫در ایــن میــان تنهــا زجــر عایــده مردمــی می شــود‬ ‫کــه دلخــوش بــه ایــن هســتند کــه امورشــان‬ ‫بــه دســت مدیرانــی الیــق و مدبــر رســیدگی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ناهماهنگی کشاورزی گلستان با اقلیم‬ ‫خاک‪ ،‬اقصاد و اب‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای اســتان مشــات‬ ‫کــم ابــی اســتان را ناشــی از ناهماهنــگ بــودن‬ ‫کشــاورزی مــا بایــد براســاس اقلیــم‪ ،‬خــاک‪،‬‬ ‫اقتصــاد و اب منطقــه می دانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫خبرگــزاری مهــر‪ ،‬ســید محســن حســینی دربــاره‬ ‫اخریــن وضعیــت ابــی گلســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در حــدود نیــم قــرن اخیــر ‪ ۱۳‬ســال خشکســالی‬ ‫داشــتیم کــه نشــان می دهــد حــدود یــک ســوم‬ ‫ان بحــران اب داشــتیم و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه میــزان اب موجــود در گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫جمعیــت‪ ،‬پاییــن تــر از ســرانه اســتان های دیگــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه جمعیــت اســتان در ‪۴۰‬‬ ‫ســال گذشــته افزایــش یافتــه امــا میــزان اب‬ ‫همــان عــدد قبلــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد صرفــه‬ ‫جویــی در اب‪ ،‬صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و شــرب را‬ ‫جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪323‬‬ ‫حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کشــاورزی مــا‬ ‫بایــد براســاس اقلیــم‪ ،‬خــاک‪ ،‬اقتصــاد و اب‬ ‫منطقــه باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬کشــت برنــج نــه بــه‬ ‫شــکل غرقابــی بلکــه بــه شــکل خشــکه کاری‬ ‫بایــد ادامــه یابــد و چغندرقنــد هــم در بهــار‬ ‫اب بیشــتری مصــرف می کنــد لــذا بایــد کشــت‬ ‫پاییــزه ان را ترویــج کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫خواســتار ترویــج شــیوه های مــدرن ابیــاری شــد‬ ‫و گفت‪ :‬اســتفاده چند منظوره از اب‪ ،‬نوســازی‬ ‫ماشــین االت کشــاورزی و اصالح الگوی تغذیه‬ ‫در کاهــش مصــرف اب نقــش دارد‪.‬‬ ‫حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مقــدار اب‬ ‫زیرزمینــی کــه برداشــت می شــود بایــد کمتــر‬ ‫از ورودی ایــن باشــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫ایســتگاه های شــبکه ســنجش منابــع اب‬ ‫گلســتان در حــوزه بــاران ســنجی‪ ،‬مقــدار‬ ‫بارندگــی از ابتــدای ســال ابــی تــا ‪ ۳۱‬خــرداد‬ ‫براســاس ایســتگاه های اب منطقــه ای‪۳۰۰ ،‬‬ ‫میلی متــر بــوده کــه در مقایســه بــا ســال ابــی‬ ‫گذشــته ‪ ۳۳‬درصــد و در متوســط درازمــدت ‪۲۹‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کــم شــدن ذخایــر ســفره های‬ ‫زیرزمینــی هــم بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫ابــی تــا پایــان خــرداد در مقایســه بــا ســال ابــی‬ ‫گذشــته‪ ،‬در مجمــوع ســفره های عمیــق و کــم‬ ‫عمــق ‪ ۲۳۲‬میلیــون مترمکعــب و در مقایســه‬ ‫بــا متوســط خــرداد در درازمــدت ‪ ۲۳۹‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب حجــم اب زیرزمینــی را از دســت‬ ‫داده ایــم‪.‬‬ ‫کاش می شــد کــه بــه اقــای حســینی و دیگــر‬ ‫مســووالن و اقایــان مدیــر گوشــزده کــرد کــه‬ ‫ایــن مســائل کــه شــما بــه عنــوان دالیــل بحــران‬ ‫اب از ان ســخن بــه میــان اورده ایــد همــه قبــل‬ ‫از بحــران قابــل مدیریــت بــوده اســت‪ .‬و اگــر‬ ‫نمی توانســتید و یــا نمی گذاشــتند و یــا هــر فعــل‬ ‫دیگــر‪ ،‬اســتعفا بهتریــن جــواب بــرای ان بــود‬ ‫ولــی االن کــه هســتید و ماندیــد بایــد بدانیــد کــه‬ ‫رخ دادهــای غیــر منتظــره نیــز نمی توانــد توجیــه‬ ‫خوبــی بــرای ناکارامــدی مدیــران باشــد اینکــه‬ ‫یــک مســئله از قبــل پیــش بینــی شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال از همــه ناکارامدی هــای کــه‬ ‫بگذریــم انچــه مهــم اســت مــا در شــرایط بحــران‬ ‫اب قــرار داریــم‪ ،‬رشــد جعمیــت و کمبــود منابــع‬ ‫ابــی شــرایط را هــر روز بــرای مــردم مــا بدتــر از‬ ‫ایــن کــه هســت می کنــد پــس الزم اســت مــردم‬ ‫نیــز بــا صرفــه جویــی مدیریــت منابــع ابــی را در‬ ‫دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬درصد گلستانی ها بیش از الگوی مصرف‬ ‫اب استفاده می کنند‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬طبــق بررســی بــه عمــل امــده‪،‬‬ ‫از کل مشــترکین شــهری و روســتایی‪ ۴۷،‬درصد‬ ‫مشــترکین در اســتان بــاالی الگــوی مصــرف‬ ‫یعنــی ‪ ۱۵‬مترمکعــب در مــاه اب مصــرف‬ ‫می کننــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬بهــزاد هرمــزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه زیرســاخت های فعلــی جوابگــوی نیــاز‬ ‫روز افــزون و رشــد بی رویــه جمعیــت مرکــز‬ ‫اســتان نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه طــرح‬ ‫ابرســانی بــه شــهر گــرگان توســط شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای اســتان در حــال انجــام اســت لــذا‬ ‫همــواره تــاش شــده تــا ضمــن خدمــات رســانی‬ ‫بهتر به مشــترکان‪ ،‬جلســات و برنامه ریزی های‬ ‫مشــترکی نیــز در خصــوص رفــع کمبــود منابــع‬ ‫تامیــن و ذخیــره ان نیــز در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص علــت کاهــش فشــار اب در‬ ‫ســاعات شــبانگاهی بیــان کــرد‪ :‬ایــن کاهــش‬ ‫فشــار اب در راســتای پایــدار نگــه داشــتن توزیع‬ ‫اب در طــول روز اســت و اگــر ایــن مدیریــت‬ ‫فشــار را اعمــال نکنیــم‪ ،‬در طــول روز بــه دلیــل‬ ‫نرســیدن حجــم مخــازن بــه انــدازه نیــاز‪ ،‬در‬ ‫تامیــن اب شــرب دچــار مشــکل خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫هرمــزی تاکیــد کــرد‪ :‬نظــر بــه کمبــود ‪۴۷۰‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه منابــع تامیــن اب شــرب در‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬در مــاه گذشــته همانگونــه کــه‬ ‫قبــا نیــز اعــام گردیــد از ســاعت ‪ ۲۱‬الــی پنــج‬ ‫بامــداد مدیریــت فشــار شــبکه را در دســتور کار‬ ‫داشــته ایم تــا بتوانیــم در طــول روز خدمــات‬ ‫بهتــری را ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــای اســتان گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه بهینــه ســازی و تغییــر الگــوی‬ ‫مصــرف در بخــش اب شــرب همــواره مــورد‬ ‫تاکیــد بــوده‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق بررســی بــه عمــل‬ ‫امده‪ ،‬از کل مشــترکین شــهری و روســتایی‪۴۷،‬‬ ‫درصــد مشــترکین در اســتان بــاالی الگــوی‬ ‫مصــرف یعنــی ‪ ۱۵‬مترمکعــب در مــاه اب‬ ‫مصــرف می کننــد کــه ‪ ۶۷‬درصــد اب تولیــدی را‬ ‫شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۳۸‬درصــد از‬ ‫انــان جــزو مشــترکین پــر مصــرف‪ ،‬یعنــی‬ ‫بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬مترمکعــب و ‪ ۹‬درصــد از انــان‬ ‫جــزء مشــترکین بــد مصــرف محســوب شــده‪،‬‬ ‫یعنــی بیشــتر از ‪ ۳۰‬مترمکعــب در مــاه اب‬ ‫مصــرف می کننــد کــه امیدواریــم بــا مدیریــت‬ ‫صحیــح مصــرف مــا را در امــر خدمات رســانی‬ ‫مطلوب تــر یــاری کننــد‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت امســال بــا توجــه بــه همــه‬ ‫مســائل‪ ،‬کمبــود منابــع اب را بیــش از گذشــته‬ ‫احســاس خواهیــم کــرد‪ ،‬و در ایــن شــرایط تنهــا‬ ‫روش کنتــرل ایــن بحــران مدیریــت مصــرف‬ ‫اســت‪ ،‬و همــه بایــد کمــک کنیــم تــا شــرایط‬ ‫اســتان از ایــن کــه هســت بحرانی تــر نشــود‬ ‫تــا مســووالن ســر فرصــت بتواننــد تصممیــم‬ ‫بگیرنــد بــرای ایــن اوضــاع قمــر در عقــرب کــه‬ ‫بــا ناکارامدی هــا روی هــم تلنبــار شــده چــه‬ ‫تصمیمــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات‬ ‫بشــماره ‪ – 139960312004007348‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000376‬خانــم ســعیده ســیدی فرزنــد عــراز‬ ‫بــردی ایشــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 681‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 2031546899‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 177.72‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-1/4906‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان‬ ‫بــال حبشــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک‬ ‫مــع الواســطه از اســماعیل قورچــای (مالــک رســمی) لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8323 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/05 :‬‬ ‫رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫گنبــد کا و و س‬ ‫چگونه گل و گیاه در خانه پرورش دهیم؟‬ ‫پــرورش دادن گل و گیــاه در داخــل خانــه مــی تواننــد ابعــاد تــازه ای بــه اشــپزی شــما‬ ‫داده و فرصتــی بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هــای خانگــی شــما داشــته باشــد‪ .‬برخــی‬ ‫افــراد فکــر مــی کننــد کــه پــرورش گیــاه در داخــل خانــه تنهــا بــرای افــرادی میســر اســت‬ ‫کــه دارای فضــای زیــاد در خانــه باشــند امــا ایــن درســت نیســت‪ .‬حتــی اگــر شــما در‬ ‫اپارتمانــی زندگــی مــی کنیــد کــه هیــچ فضــای بیرونــی نــدارد هــم مــی توانیــد گل و گیــاه‬ ‫خــود را پــرورش دهیــد‪ .‬گیاهــان مناســب انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫پــرورش دادن گل و گیــاه در داخــل خانــه مــی تواننــد ابعــاد تــازه ای بــه اشــپزی شــما‬ ‫داده و فرصتــی بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هــای خانگــی شــما داشــته باشــد‪ .‬برخــی‬ ‫افــراد فکــر مــی کننــد کــه پــرورش گیــاه در داخــل خانــه تنهــا بــرای افــرادی میســر اســت‬ ‫کــه دارای فضــای زیــاد در خانــه باشــند امــا ایــن درســت نیســت‪ .‬حتــی اگــر شــما در‬ ‫اپارتمانــی زندگــی مــی کنیــد کــه هیــچ فضــای بیرونــی نــدارد هــم مــی توانیــد گل و گیــاه‬ ‫خــود را پــرورش دهیــد‪ .‬گیاهــان مناســب انتخــاب کنیــد‪ .‬ابتــدا در مــورد پتانســیل‬ ‫وفرصــت هایــی کــه اپارتمــان شــما دارد فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫شــرایط ایــده ای بــرای پــرورش گل و گیــاه داشــتن پنجــره اســت کــه بــه ســمت جنــوب‬ ‫باشــد بــه طوریکــه گیاهــان بتواننــد چنــد ســاعتی در معــرض نورافتــاب باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫بیشــتر پنجــره هــای شــما بــه ســمت شــمال اســت یــا هیــچ روزنــه ای در اپراتمــان تــان‬ ‫نداریــد میتوانیــد گیاهانــی انتخــاب کنیــد کــه بــه نــور کمــی از افتــاب نیــاز داشــته باشــند‬ ‫یــا حتــی مــی توانیــد یــک دســتگاه تامیــن کننــده نــور خریــداری کنیــد‪ .‬بــه جــای حــرارت‬ ‫دهــی بــه گیــاه تــان هــم بیندیشــید – گیاهــان اپارتمانــی بایــد از حــرارت زیــاد دور باشــند‬ ‫حــرارت زیــاد مــی توانــد بــه انهــا اســیب برســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن عــادات زندگــی خودتــان را هــم در نظــر داشــته باشــید‪ .‬ایــا شــما اغلــب اوقات‬ ‫از خانــه دوریــد یــا قادریــد کــه نیازهــای اساســی گیــاه خــود را بــراورده کنید؟گیاهــان‬ ‫اپارتمانــی بــه طــور اشــکار از گرفتــن بــاران و قطــرات طبیعــی اب محرومنــد پــس شــما‬ ‫بایــد بــه طــور مرتــب بــه انهــا اب بدهیــد حتــی اگــر مســافرت هــم مــی رویــد کســی را در‬ ‫نظــر داشــته باشــید کــه بــه گیاهــان شــما اب دهــد‪ .‬اگــر دارای حیوانــات خانگــی هســتید‬ ‫کــه ممکــن اســت ســراغ گیاهــان برونــد بیندیشــید و ببینیــد بهتریــن محــل بــرای گیــاه‬ ‫کجاســت تــا حیوانــات نتواننــد بــه انهــا دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر شــما باغبانــی ماهــر و باتجربــه هســتید‪،‬بهتر اســت بــرای پــرورش گل و گیــاه‬ ‫از انهایــی اســتفاده کنیــد کــه بســرعت رشــد مــی کنــد و نگهــداری از انهــا اســان اســت‪.‬‬ ‫پیــاز بــرای افرادیکــه در مناطــق سردســیر زندگــی مــی کننــد گزینــه مناســبی اســت یــا‬ ‫اگــر کســانی هســتند کــه عالقــه بــه پــرورش گل و گیــاه دارنــد امــا در خانــه شــان هیــچ‬ ‫پنجــره ای وجــود نــدارد نیــز مــی تواننــد از ایــن گیــاه اســتفاده کننــد‪ .‬جعفــری نیــز نیــاز‬ ‫بــه نورکمــی از افتــاب دارد امــا بــه ســرعت گیــاه پیازرشــد نمــی کنــد‪ .‬درختچــه ســرخ نیــز‬ ‫درختچــه ای اســت کــه براحتــی رشــد مــی کنــد امــا ماننــد جعفــری نیازمنــد زمــان گــذاری‬ ‫بیشــتری نســبت بــه پیــاز اســت‪ .‬ایــن گیــاه نیــاز بــه مقــدار اب کافــی دارد پــس بایــد‬ ‫همیشــه از ایــن کــه ایــن گیــاه اب و رطوبــت الزم را دریافــت مــی کنــد مطمئــن باشــید‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬وقــوع حادثه هــای طبیعــی‬ ‫در بهــار امســال ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ٧١٠‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف اســتان خســارت وارد کــرده‬ ‫اســت کــه بیشــترین ان در بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬امســال وقــوع‬ ‫خشکســالی در اســتان ‪ ۹‬هــزار و ‪ ٩٠‬میلیــارد ریــال‬ ‫خســارت بــه بــار اورده اســت و کشــاورزان بــه شــدت‬ ‫از ایــن پدیــده متضــرر شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش بارندگی و خشکسالی‬ ‫بــه ‪ ۹۷‬هــزار و ‪ ٩٣٨‬هکتــار زمیــن کشــاورزی اســتان‬ ‫اســیب زده و ســبب کاهــش محصــول کشــاورزان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ٥٠٠‬میلیــارد‬ ‫ریــال از خســارت های امســال مربــوط بــه ســیل و‬ ‫تگــرگ اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وقــوع زلزلــه خســارت بــار ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال گفــت‪ :‬وقــوع ایــن حادثــه‬ ‫ســبب خســارت بــه زیرســاخت ها و بیــش از هــزار‬ ‫واحــد مســکونی در شــهرها و روســتاهای گرمــه و‬ ‫جاجــرم شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬میــزان خســارت زلزلــه اردیبهشــت‬ ‫مــاه امســال بــه بخش هــای مختلــف جــز بخــش‬ ‫مســکن‪ ١٢٠ ،‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬وقــوع حــوادث طبیعــی‬ ‫در ســال گذشــته‪ ۱۸ ،‬هــزار و ‪ ۸۱۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬زیرســاخت ها و‬ ‫ابنیــه فنــی اســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫خراسان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان‬ ‫شــمالی در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل هواشناســی‬ ‫خراسان شــمالی حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری واقــع در‬ ‫شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت‬ ‫تاثیــر ایــن پدیــده اســت بــه طــوری کــه بــر اســاس‬ ‫شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫شــده) در بــازه ‪ ۱۰‬ســاله تــا پایــان اســفند مــاه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بیــش از نیمــی از مســاحت اســتان تحــت‬ ‫تاثیــر خشکســالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان درگیــر‬ ‫خشکســالی بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد تحــت تاثیــر‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصد خشکســالی متوســط‬ ‫و ‪ ۱۵.۶‬درصــد خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن‬ ‫هشــت شهرســتان ایــن خطــه شمالشــرق کشــور‬ ‫شهرســتان های مانــه وســملقان بــه عنــوان قطــب‬ ‫کشــاورزی بیشــترین پهنه تحت تاثیر از خشکســالی‬ ‫را دارد و پــس از ان شهرســتان اســفراین و راز و‬ ‫جــرگالن درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬تیربجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 11‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف همــراه بــا وزش بــاد بیشــینه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرقی بــا‬ ‫ســرعت ‪ 25‬تــا ‪ 40‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪323‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫الزام بهره گیری از روش های نوین‬ ‫و هنری برای تبلیغ اسالم‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬الزم اســت از شــیوه های مختلف نوین‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬هنری و اجتماعی در تبلیغ اســام اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان تبلیغــات اســامی بر اســاس فرمایشــات امــام راحل(ره) در کشــور‬ ‫شــکل گرفــت تــا بتوانــد پیام هــای اخالقــی‪ ،‬اعتقــادی و اجتماعــی کــه بــرای جامعــه ســودمند اســت را بــه‬ ‫مــردم اطــاع رســانی کنــد‪.‬‬ ‫وی تبلیــغ و ابــاغ پیــام را یکــی از وظایــف و ماموریت هــای پیامبــران الهــی دانســت و افــزود‪ :‬ســازمان‬ ‫تبلیغــات بایــد از ظرفیت هــای مختلفــی همچــون شــیوه های مســتقیم و غیرمســتقیم کــه توســط‬ ‫حــوزه هنــری بــا شــیوه های مختلــف اعــم از تبلیــغ هــای نویــن‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و اجتماعــی ارائــه‬ ‫می شــود‪ ،‬اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬مبلغــان وظیفــه خطیــری بــر عهــده دارنــد و می تواننــد در نوع نگــرش افراد‪ ،‬تقویــت باورها‬ ‫و معرفت دینی بســیار تاثیر گذار باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه مبلــغ زمانــی در کار خــودش موفــق اســت کــه بــه روش هــای مختلف احاطه و اشــراف‬ ‫داشــته داشــته باشــد و همچنیــن بــا اصــول تبلیــغ اشــنا باشــد تــا بتوانــد از روش هــای جــذاب و اثــر بخــش‬ ‫بیشــتر اســتفاده کند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬مخاطــب شناســی یکــی از‬ ‫مســائل مهــم در موفقیــت کار تبلیــغ اســت‪ ،‬بایــد در تبلیــغ از بیــان رســا و جــذاب اســتفاده کــرد کــه بــرای‬ ‫دستگاه تعبیر رویا!‬ ‫ایــن روزهــا کــه عــده ای خوابــش هایشــان در حــال تعبیــر‬ ‫شــدن اســت و حقــوق هــای نجومــی شــان برقــرار شــده و یا‬ ‫بــا مصــرف چهــار درصــد بــرق کشــور در مزرعــه پــدری شــان‬ ‫روزانــه ‪5‬میلیــارد تومــان بــه جیــب می زننــد‪ ،‬در عــوض ارام‬ ‫ارام بــا افزایــش ‪ 70‬درصــدی قیمــت لبنیــات‪ ،‬خریدشــیر‬ ‫هــم بــرای عــده ای کــه خانــه و ماشــین برایشــان رویــا بــود‪،‬‬ ‫دســت نیافتنــی شــده اســت‪.‬اصال ًیــک عــده کــه زندگــی‬ ‫شــان بــه ســختی می گــذرد‪ ،‬بــه امیــد دیــدن خواب هــای‬ ‫شــفاف و بــا کیفیــت‪ ،‬زندگــی می کننــد و از هــر موقعیتــی‬ ‫بــرای خوابیــدن اســتفاده می کننــد‪ .‬ازجملــه همیــن عمــو‬ ‫ســیفی خودمــان (ســرایدار مفخــم مدرســه) کــه فکــر کنــم‬ ‫هــر شــب یــک دی وی دی کامــل خــواب می بینــد! البتــه‬ ‫االن با اختراع جدید دوســتان پژوهشــگر به نوعی مشــکل‬ ‫کیفیت خواب های مبهم‪ ،‬ســیاه و ســفید و ‪ 8‬میلی متری‬ ‫حــل شــده اســت و عــاوه بــر ایــن کــه مــی توانخواب هایــی‬ ‫بــا کیفیــت اچ دی و وضــوح بــاال دیــد‪ ،‬کنتــرل خــواب هــم‬ ‫ممکــن شــده اســت! ســند معتبربــه نقــل جرایــد همیشــه‬ ‫بیــدار ‪ «...‬پژوهشــگران هــد بنــد جدیــدی ســاخته اند کــه‬ ‫می توانــد بــا اندازه گیــری فعالیــت حــرکات چشــم‪ ،‬بــه کاربــر‬ ‫در کنتــرل رویاهــای خــود کمــک کنــد‪ .‬کارکــرد ایــن ســربند‬ ‫ایــن گونــه اســت کــه بــا انــدازه گیــری امــواج مغــزی و‬ ‫فعالیــت حــرکات چشــم‪ ،‬زمانــی را کــه فــرد وارد مرحلـه ای‬ ‫از خــواب موســوم بــه ‪ REM‬می شــود‪ ،‬شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫ســپس ایــن دســتگاه یکســری نــور متســاطع می کنــد کــه‬ ‫در ایــن حالــت کاربــران می تواننــد وارد وضعیــت رویــای‬ ‫واضــح وشــفاف شــوند و رویاهــای خــود را کنترل کنند‪ .‬این‬ ‫ســربند می توانــد بــه افــراد در دیــدن خواب هــای شــفاف و‬ ‫واضــح نیــز یــاری برســاند‪ ( ».‬روزنامــه حمایــت) حقیقتــا ً‬ ‫دســت مملــی ‪ ...‬یعنــی ایــن یارانه‪،‬کارانــه‪ ،‬ســبد کاال‪،‬‬ ‫عیــدی و پــاداش و ‪ 10‬درصــد افزایــش حقــوق نــاز شســت‬ ‫ایــن دانشــمندان وپژوهشــگران ‪ ...‬از شــیر بــدون پالــم‬ ‫مــادر حالل تــر‪ ...‬یعنــی دیگــر موســم خواب هــای پریشــان‬ ‫وبرفکــی و ســیاه و ســفید و کابوس هــای هولنــاک بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت و موقــع دیــدن خواب هــای هدفمنــد‬ ‫و کنتــرل شــده فــرا رســیده اســت‪ .‬اینطــوری کــه ایــن‬ ‫دوســتان محقــق و پژوهشــگر در حــال پیشــروی هســتند‬ ‫بــه نظــر می رســد تــا چنــد وقــت دیگــر «دســتگاه رویــا ســاز»‬ ‫هــم تولیــد کننــد بــا انــواع اپشـن ها و قابلیت رویــت خواب‬ ‫در بــا موضوعــات مختلــف نظیــر‪ :‬مســافرت های هوایــی‪،‬‬ ‫اقامــت در هتل هــای ان چنانــی‪ ،‬خریــد خانــه وخــودرو‪،‬‬ ‫تفریحــات مهیــج‪ ،‬وام ازدواج‪ ،‬مســکن مهــر‪ ،‬خریــد‬ ‫خــودروی ارزان قیمــت‪ ،‬دریافــت وام کــم بهــره‪ ،‬دریافــت‬ ‫ســبد کاال و ‪ ....‬یعنــی دراینــده کافــی اســت قبــل از خــواب‬ ‫مــواردی را کــه دوســت داریــد خــواب ببینــد بــا مــدت زمــان‬ ‫مشــخص و رعایــت موازیــن اخالقــی و شــرعی از منــوی‬ ‫دســتگاه انتخــاب کنیــد و بــه خــواب برویــد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫دســتگاه قطعــا ًهوشــمند ســاخته می شــود و در صــورت‬ ‫نیــاز مــدت زمــان برخــی خوابهــا را تمدیــدو صحنــه هــای‬ ‫مــال اور نظیــر ایســتادن در صــف‪ ،‬تاخیر هواپیما و قطار‪،‬‬ ‫پیــدا کــردن ضامــن معتبــر‪ ،‬تلفــن از بانــک بابــت تاخیــر در‬ ‫پرداخــت قســط و ‪ ...‬را خــود بــه خــود حــذف میکنــد! فقــط‬ ‫خــدا کنــد بعــد از ســاخت «دســتگاه رویــا ساز»‪«،‬دســتگاه‬ ‫تعبیــر خــواب» هــم اختــراع شــود و افــرادی کــه در ایــن‬ ‫هشــت ســال خواب هــای رویایــی دیدنــد و خــون مــردم‬ ‫را در شیشــه کردنــد بــه ســزای اعمــال شــان برســند!‬ ‫مثالًتکلیــف بابــک زنجانــی و رویاهایــش را یکســره کنــد؛‬ ‫یــا خــاوری را در گونــی کنــد و مقابــل میزقاضــی بگــذارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صدور هفت مجوز سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در جاجرم‬ ‫مدیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت جاجرم گفت‪ :‬ســه ماه نخســت‬ ‫امســال هفــت فقــره مجــوز ســرمایه گذاری بخــش صنعــت بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ولــی الــه اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن پروژه هــا‪،‬‬ ‫زمینــه اشــتغال ‪ ۴۷‬نفــر فراهــم خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجوزهــای ســرمایه گــذاری صــادر شــده شــامل طرح هــای‬ ‫تولیــد بازیافــت ضایعــات شــیمیایی‪ ،‬محصــوالت بتنــی‪ ،‬ظــروف یکبــار‬ ‫مصــرف و مــواد شــیمیایی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیــد‬ ‫اســت در ســالی کــه بــه نــام مانــع زدایــی هــا گــره خــورده شــاهد رونــق‬ ‫تولیــد و اقصــاد در جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــا داشــتن مجتمــع الومینــای ایــران کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬بــه بهــره بــرداری رســید بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای صنعتــی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران بــه عنــوان تنهــا تولیــد کننــده پــودر الومینــا‬ ‫از مــواد مــورد نیــاز بــرای صنعــت الومینیــوم در کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه ســاالنه ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن پــودر الومینــا در ایــن واحــد‬ ‫صنعتــی تولیــد مــی شــود کــه یــک پنجم نیــاز داخلــی را تامین می کند‬ ‫و مابقــی نیــاز کشــور در ایــن بخــش از خــارج وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری صبــح شــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪:‬‬ ‫طــرح ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی گوشــت مــرغ در اســتان گلســتان یــک‬ ‫طــرح ملــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬ایــن طــرح در راســتای صیانــت از حقــوق شــهروندی‬ ‫و بهبــود کیفــی و‪ ،‬بهداشــتی گوشــت بــه گروه هــای ‪ A ،B‬و ‪ +A‬درجــه‬ ‫بنــدی مــی شــوند کــه کشــتارگاه بندرترکمــن موفــق بــه کســب ایــن‬ ‫کیفیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پــس از کشــتار تمــام امحــا و احشــاء مرغ با دســتگاه‬ ‫تخلیــه شــده و الودگی هــای محیطــی توســط خــط دو کاهــش مــی‬ ‫یابــد کــه در نتیجــه افزایــش کیفیــت و مانــدگاری مــرغ را بــه دنبــال‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اصغــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تجهیــز کشــتارگاه ها‬ ‫هزینــه ســنگینی بــه دنبــال دارد در نتیجــه ایــن طــرح در حــال حاضــر‬ ‫تــا پایــان ســال تشــویقی خواهــد بــود تــا ســایر کشــتارگاه هــا هــم‬ ‫تجهیــزات خــود را ارتقــا دهنــد امــا اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بر‬ ‫بــازار و مشــکالت تحریم هــا ممکــن اســت کشــتارگاه های رتبــه ‪ B‬بــه‬ ‫ســرعت بــه ســطح ‪ A‬نرســند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص صــادرات گوشــت مــرغ از اســتان گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫دیگــر مزایــای رتبــه بنــدی ‪ A‬قابلیــت صــادرات بــه خارج از کشــور اســت‬ ‫کــه از طریــق ایــن کشــتارگاه طیــور گلســتان می تــوان مــرغ تولیــدی‬ ‫رتبــه ‪ A‬را بــه خــارج از کشــور و ســایر اســتان ها ارســال کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهاد هم اکنــون از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۶۵‬یتیم‬ ‫و فرزنــدان محســنین اســتان حمایــت می کنــد کــه ‪ ۳۱‬حامــی از کشــورهای دیگــر ایــن نهــاد را کمک می کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی شــمار کل حامیــان‬ ‫ایتــام اســتان را ‪ ۲۱‬هــزار نفــر اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۱‬حامــی خــارج از کشــور بیــش از پنــج‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــه ایتــام کمــک کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــر پاالیــش حامیــان غیرفعــال و همچنیــن احصــای نیازمنــدی ایتام در زمینه مســکن و جهیزیه تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ ۱۵۰ :‬یتیــم در ســال جــاری توســط حامیــان کشــور کویــت مورد حمایــت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫الهــی راد در ادامــه بــه برنامــه امســال در حــوزه اکــرام ایتــام در خــارج کشــور اشــاره و اظهــار کــرد‪ :‬امســال پیــش‬ ‫بینــی شــده بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال از محــل کمــک هــای حامیــان خــارج کشــور جذب درامد داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی افــزود‪ :‬حامیــان خیراندیش خراســان شــمالی ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۵۶‬میلیــارد ریــال در قالــب طــرح اکــرام و محســنین بــه ایتــام و فرزنــدان نیازمنــد تحــت حمایــت این‬ ‫نهــاد کمــک کردند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۱۰‬خانــوار بــا جمعیــت ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬نفــر در اســتان خراســان شــمالی زیــر پوشــش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بهداشت مرغ ارتقا پیدا می کند‬ ‫لزوم وجود اعتبار ‪ ۹۰‬میلیارد ریالی‬ ‫مطالعه برداشت از اب دریا‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬مطالعــات‬ ‫برداشــت از اب دریــا بــرای شــرب و صنعــت و کشــاورزی در‬ ‫گلســتان نیازمنــد ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی اظهار کرد‪ :‬تقاضای شــیرین ســازی برای‬ ‫تامیــن نیازهــای شــرب و ســایر مصــارف انجام شــده کــه در مراحل‬ ‫نهایــی صــدور مجوز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســرجمع پیــش بینی هــا دو میلیــارد و ‪ ۲۰‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب تخصیــص اب دریــا تقاضــا کرده ایــم کــه بــرای مطالعــات و‬ ‫طراحی هــای الزم نیازمنــد ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار هســتیم تــا ظــرف‬ ‫دو ســال اینــده وارد فــاز اجــرا می شــویم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســینی‪ ،‬در بخــش روش هــای برداشــت اب دریــا‪ ،‬یکــی‬ ‫از روش هــا‪ ،‬نصــب تاسیســات در داخــل دریــا در فاصلــه و عمــق‬ ‫مناســب اســت کــه بــرای شــرب از ایــن روش اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫روش دوم هــم احــداث کانــال از دریــا بــه داخــل اســتان ماننــد کانــال‬ ‫مجتمــع میگــوی کنونــی البتــه بــا طــول و عــرض بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نیــاز شــیرین ســازی در بخــش شــرب‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫صنایــع پیــش بینــی شــده در منطقــه ازاد اینچــه بــرون‪ ،‬ابــزی‬ ‫پــروری (پــرورش میگــو و ماهیــان خاویــاری) پــرورش گیاهــان‬ ‫شورپســند در شــمال غــرب اســتان و همچنیــن تقاضــای بخــش‬ ‫خصوصــی بــرای شــیرین ســازی اســت کــه احصــا شــده اســت‪.‬‬ ‫حمایت بیش از ‪ ۶‬هزار یتیم‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مخاطــب هــم جاذبــه داشــته و هــم قابــل فهــم باشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشــبختانه در همه جای ایران مراکز مهم تبلیغی مشــغول فعالیت هســتند و‬ ‫بــا اســتفاده از فعالیت هــای مختلــف فرهنگــی‪ ،‬هنــری ادبــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬مداحــی و قرانــی بــه‬ ‫اشــکال مختلــف توانســته اند‪ ،‬زمینــه تقویــت مباحــث دینــی و اعتقــادات را فراهــم کــرده و در‬ ‫تقویــت بعــد معنــوی جامعــه نقــش مهمــی را ایفــا کنند‪.‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال حمایت از سازمان تبلیغات است‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه کار مجلــس رفــع موانــع اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫بــرای انجــام ماموریت هــای خــود بــا موانعــی روبــرو اســت یــا اینکـه داری خــا هــای قانونــی اســت‪ ،‬مجلــس‬ ‫می توانــد بــه ایــن ســازمان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش کــرده ایــم امســال در کمیســیون فرهنگــی مجلــس در بحــث حمایــت از تبلیغــات‬ ‫مصوبه هــای بســیار خوبــی را ارائــه کنیــم و از انجایــی کــه ایــن ســازمان یــک نهــاد مذهبــی و فرهنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــور قطــع اگــر مــورد حمایــت دولــت و مجلــس قــرار بگیــرد‪ ،‬می توانــد نقــش موثرتــری در‬ ‫جامعــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬اگــر بتــوان بــه تجهیــز ســینماهای‬ ‫زیــر نظــر حــوزه هنــری کمــک شــود و یــا اینکــه تعــداد خانــه هــای عالــم را در روســتاها و مناطــق محــروم‬ ‫افزایــش داد‪ ،‬قطعــا ًپیونــد معنــوی مــردم بــا حــوزه دینــی و فرهنگــی بیشــتر تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫شاهد تحوالت اساسی در سازمان تبلیغات اسالمی هستیم‬ ‫وی با بیان اینکه شــاهد تحوالت اساســی در ســازمان تبلیغات اســامی هســتیم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬باید انتخاب‬ ‫فــردی جــوان بــرای مدیــر کلــی ایــن ســازمان را بــه فایــل نیــک گرفــت و ایــن فرصتــی اســت تــا چهره هــای‬ ‫جــوان و توانمنــد در جامعــه حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــه دنبــال ایــن اســت تــا در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از مداحــان حمایت هــای‬ ‫خوبــی را انجــام داده و تــاش مــی کنیــم تــا مداحــی را بــه عنــوان یــک هنــر ثبــت کنیــم تــا ایــن افــراد از‬ ‫مزیت هــای صنــدوق حمایــت از هنرمنــدان وزارت ارشــاد برخــوردار شــوند‪/.‬مهر‬ ‫خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیت‬ ‫دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫انــان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۸۶۰۳۱۲۲۴۴۸۰۰۰۰۳۷۱‬و‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۳۷۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۷۸‬و‪۱‬‬ ‫‪۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۷۷‬تقاضای‪۱‬میثــم ســاالری بشناســنامه ‪۱۰۹۸‬کدملــی ‪۲۱۲۱۹۴۸۲۵۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت ‪ ۲.‬مجیــد ســاالری بشناســنامه ‪ ۳۱۹۰۰‬کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۳۰۸۷۴۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ‪ ۲۱۲‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۱۴۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۴/05:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/۰۴/21‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۲۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۶۴‬تقاضــای صدیقــه کــردارش‬ ‫ابــادی بشناســنامه ‪ ۲۴۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۱۷۷۹۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۸۶.۸۶‬مترمربــع از پالک‪_۱۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی والــش ابــاد بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۱۵۲:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۴/05:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/۰۴/21‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۸۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۶۶‬تقاضــای اقــای گلعلــی شــعبانی‬ ‫پابنــدی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۸۱۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۸۰۵۷۹۴۴۶‬صــادره از بهشــهر فرزنــد طالــب درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۳۰۱‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۴/05:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪.1400/۰۴/21‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری ‪/‬م‪.‬الف ‪۷۱۳۵‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۸۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۱‬تقاضای اقای محمد سارانی به شماره شناسنامه ‪۲۱۷۰‬و‬ ‫کد ملی ‪ ۲۱۲۱۶۲۶۶۰۳‬صادره ازگرگان فرزند امیر درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام چهل وهفت سهم مشاع از چهل وهشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام ان وقف است بمساحت ‪ ۱۲۶‬متر مربع از پالک شماره ‪ _۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫تاریکی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی علی اصغر دامغانی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1400/۴/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪-1400/۴/21:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان ‪-‬م‪.‬الف ‪۷۱۶۸‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 41‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 21‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 41‬سیلســیوس وزش بادشــمال و شــمالغرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫ شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫یک هزار دوز واکسن ایرانی کرونا تحویل‬ ‫خراسان شمالی شد‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی از دریافت یک هزار دوز واکســن ایرانی کرونا‬ ‫در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن تعــداد واکســن در مرحلــه‬ ‫دوم واکسیناســیون اســتفاده خواهد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین دلشــاد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعداد واکســن‬ ‫ایرانــی بــرای تزریــق بــه مجریــان انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‬ ‫اختصــاص یافتــه بــود امــا موفــق بــه تزریــق ان در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی نشــدیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان تاکنــون ‪ ۴۰‬هــزار دوز واکســن کرونــا بــرای‬ ‫اســتان دریافــت شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دیــروز نیــز بــا‬ ‫دریافــت ‪ ۶‬هــزار واکســن در خراســان شــمالی‪ ،‬نوبــت دوم‬ ‫واکسیناســیون اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کســانی کــه دوز اول را دریافــت کــرده انــد هیــچ گونــه نگرانــی بــرای ترزیــق دوز دوم‬ ‫نداشــته باشــند زیراکــه همــکاران بهداشــتی از طریــق پیامــک یــا تمــاس تلفنــی‪ ،‬زمــان و مــکان مراجعــه‬ ‫را اعــام مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ســند ملــی واکسیناســیون کوویــد ‪ ۱۹‬مصــوب ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا‪ ،‬چهــار فاز بــرای تزریق‬ ‫واکســن کرونــا در نظــر گرفتــه شــده کــه هــر کــدام از ایــن مراحــل شــامل گروه هــای مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫فــاز اول واکسیناســیون کرونــا شــامل کارکنــان خــط اول ارائــه خدمــت بــه بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫اســت کــه در معــرض خطــر بــاالی ابتــا و انتقــال عفونــت بــه ســایر اعضــای جامعــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا مربــوط بــه دو زیــر گــروه می شــود‪ .‬زیــر گــروه اول شــامل افــراد مســن‬ ‫بــه ترتیــب بــاالی ‪ ۸۰‬ســال‪ ،‬بــاالی ‪ ۷۵‬ســال‪ ،‬بــاالی ‪ ۷۰‬ســال و بــاالی ‪ ۶۵‬ســال اســت کــه تزریــق بــه ایــن‬ ‫گــروه هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫زیــر گــروه دوم در فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬شــامل افــراد بــا بیماری هــا و شــرایط زمینــه ای پــر‬ ‫ریســک ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۶۴‬ســال بــر اســاس انالیــز ریســک بــر اســاس راهنمــای تعییــن شــدت ریســک کــه توســط‬ ‫کمیتــه فنــی کرونــا تهیــه و بــه روز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فاز ســوم واکسیناســیون کرونا شــامل ســه زیر گروه می شــود‪ .‬زیر گروه اول مربوط به افراد ســاکن در‬ ‫مراکــز نگهــداری جمعــی ماننــد افــراد ســاکن در زندان هــا‪ ،‬ســربازان و نظامیــان ســاکن در اسایشــگاه های‬ ‫شــبانه روزی‪ ،‬افــراد ســاکن در مراکــز نگهــداری کــودکان بــی سرپرســت‪ ،‬افــراد ســاکن در گرمخانه هــا‪،‬‬ ‫مهاجــران ســاکن در کمپ هــای رســمی‪ ،‬مددجویــان ســاکن در کمپ هــای تــرک اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫زیــر گــروه دوم نیــز ســایر پرســنل ارائــه خدمــت ضــروری بــرای جامعــه اســت و زیــر گــروه ســوم در فــاز‬ ‫ســوم واکسیناســیون کرونــا نیــز شــامل افــراد ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال اســت‪.‬‬ ‫فاز چهارم واکسیناسیون کرونا نیز شامل سایر افراد جامعه بر اساس اولویت سنی خواهد بود‪.‬‬ ‫براســاس امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬تاکنــون بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر در ایــن اســتان‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کرده انــد کــه بــر اســاس اولویــت‪ ،‬تزریــق ایــن واکســن ادامــه دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی‪ ،‬خراســان شــمالی از اســفندماه ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد و از‬ ‫فرودیــن مــاه ســال جــاری نیــز بــا رونــد افزایشــی امــار بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان ها وارد فــاز چهارم‬ ‫ایــن بیمــاری شــد‪ ،‬بــه طــوری کــه هــم اکنــون حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از تخــت هــای بیمارســتانی ویــژه بیمــاران‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در اشــغال ایــن بیمــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای شــروع ویروس کرونا تاکنون بیش از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های این‬ ‫اســتان جان خود را از دســت داده اند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری عامل هتک حیثیت واتساپی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری عامــل نشــر اکاذیــب و مزاحمــت در‬ ‫شــبکه اجتماعی واتســاپ توســط کارشناســان پلیس فتا خبر داد‬ ‫انتقام جویی نیســت‬ ‫ ‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬فضــای مجــازی جایــی بــرای‬ ‫و بــا خاطیــان‪ ،‬برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در پى شکایت خانمی‬ ‫ى بــر مزاحمــت و نشــراکاذیب از ســوى شــخصی ناشــناس در‬ ‫مبنــ ‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه اظهــارات شــاکیه‪ ،‬کارشناســان پلیس فتــا‬ ‫اقدامــات خــود را اغازکردنــد و پــس از بررسـی هاى الزم مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا ورود در یــک گــروه واتســاپی اقــدام بــه نشــر اکاذیــب‬ ‫بــر علیــه شــاکیه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان مرودشــت بــا‬ ‫به کارگیری شــگردهای فنی و پلیســی‪ ،‬متهم را مورد شناســایی قرار‬ ‫دادنــد و ضمــن دســتگیری‪ ،‬وی را بــه مراجــع قضایــی تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬طــی بازجویــی هــای بــه عمــل امــده‪،‬‬ ‫مشــخص شــد کــه هــدف متهــم از ایــن عمــل مجرمانــه‪ ،‬انتقــام‬ ‫جویــی و بــی ابــرو کــردن شــاکیه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش‬ ‫تصاویــر شــخصی افــراد در فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده‬ ‫وعواقــب جبــران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایــت‬ ‫اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی امــری‬ ‫مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫توقیف ‪ 10‬تن شکر خارج‬ ‫از شبکه‬ ‫گروه اســتان ها‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬فرمانده انتظامی شهرســتان‬ ‫شــیروان از کشــف ‪ 10‬تــن شــکر خــارج از شــبکه بــه ارزش یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و اطــاع از تــردد یــک‬ ‫دســتگاه کامیــون حامــل مقــدار زیــادی شــکر خــارج از شــبکه در‬ ‫ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــه صــورت ویژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی بــا‬ ‫همــکاری مامــوران اداره صمــت بعــد از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی بــرای بررســی صحــت و ســقم موضــوع بــه محــل‬ ‫تــردد ایــن خــودرو اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران حیــن‬ ‫کنتــرل خودروهــای عبــوری خــودروی مــورد نظر را مشــاهده‬ ‫و متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از خــودروی مــورد نظــر ‪ 200‬کیســه ‪ 50‬کیلویــی شــکر‬ ‫خــارج از شــبکه کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش‬ ‫ایــن مقــدار شــکر خــارج از شــبکه توزیــع یــک میلیــارد و ‪400‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 24‬فقره سرقت‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارق و‬ ‫اعتــراف وی بــه ‪ 24‬فقــره ســرقت در شهرســتان «گــرگان»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال وقــوع ســرقت هــای متعــدد قطعــات و محتویــات‬ ‫داخــل خــودرو در گــرگان‪ ،‬بررســی موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش بــی وقفــه پلیــس و گشــت زنــی‬ ‫هدفمنــد در نقــاط جــرم خیــز‪ ،‬ســرانجام مامــوران موفــق‬ ‫شــدند ســارق ســابقه دار را حیــن ســرقت از یــک دســتگاه‬ ‫پــژو ‪ 206‬شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی وی را دســتگیر‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ســارق در تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مســتندات موجــود‪ ،‬بــه ‪ 24‬فقــره ســرقت قطعــات و‬ ‫محتویــات داخــل خــودرو در گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در مرکز سامد‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا حضــور در مرکــز ســامد پاســخگوی تمــاس هــای‬ ‫تلفنــی مــردم بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلی شــهمرادی با‬ ‫حضــور در مرکــز ارتباطــات مردمــی بازرســی اســتانداری گلســتان بطــور تلفنــی پاســخگوی‬ ‫تمــاس هــای مشــتریان بــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تاکیــد بــر رســیدگی مشــکالت مــردم در اســرع وقــت‬ ‫گفــت ‪ :‬تمامــی راههــای ارتباطــی بــا مــردم بــا مخابــرات بطــور دقیــق رصــد شــده و تــک تــک‬ ‫مســائل مطــرح شــده مــورد رســیدگی قــرار خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درخواســت خدمــات و سرویســهای مخابراتــی در یکســاله اخیــر رشــد‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت گفــت ‪ :‬خدمــات پــس از فــروش و پشــتیبانی محصــوالت و‬ ‫سرویســها از وظایــف اصلــی مخابــرات اســت کــه بــه ان توجــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫بازدید دکتر منتظری نماینده مردم شریف‬ ‫گرگان و اق قال و نایب رییس کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی از چگونگی روند‬ ‫خدمات پستی استان گلستان‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان گلســتان گفــت ‪:‬کارکنــان پســت اســتان در ایــام اجــرای‬ ‫طــرح محدودیت هــای کنونــی به صــورت تمام وقــت در حــال ارائــه خدمــات‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫و ی افــزود ‪ :‬بعــد از اعمــال محدودیت هــای کرونایــی افزایــش خریدهــای‬ ‫اینترنتــی در طــول روز بیــش از ‪۱۰‬هــزار مرســوله از اســتان خــارج می شــود و‬ ‫بــرای نخســتین بار امــار صــادره محصوالتمــان از امــار وارده بیشــتر اســت ‪.‬‬ ‫جاللــی گفــت ‪:‬در ســال گذشــته بــرای اولین بــار نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫کتــاب به خاطــر شــرایط کرونــا به صــورت مجــازی برگــزار شــد و تمــام‬ ‫کتاب هــای خریداری شــده را بــدون هیــچ نقصــی در کشــور توزیــع کردیــم ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ازلحــاظ ارســال بســته هــای تجــارت الکترونیکــی اول وبــه لحــاظ‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بصــورت دوره ای در مرکــز‬ ‫ســامد حضــور خواهــد یافــت‬ ‫خاطــر نشــان کــرد مــردم و‬ ‫مشــتریان مــی تواننــد بــا‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 2010‬تمــاس‬ ‫گرفتــه و بــا کارشناســان‬ ‫مخابــرات در خصــوص‬ ‫مشــکالت‬ ‫و‬ ‫مســائل‬ ‫مخابراتــی گفتگــو و راهنمایی‬ ‫هــای الزم را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫تعــداد مرســوله بســته ‪ ،‬اســتان هفتــم کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫جاللــی افزود‪:‬خدمــات نیابتــی ســازمان ها از طریــق دفاتــر پیشــخوان و‬ ‫پســتی انجــام شــود کــه مراجعــه مــردم بــه ســازمان ها کمتــر وازتــردد اضافــی‬ ‫جلوگیــری شــود ‪.‬‬ ‫جاللــی در خصــوص ژئــو کــد کــردن اماکــن کشــور گفــت‪ :‬عــدم وجــود نقشــه‬ ‫روســتایی باعــث شــد ایــن فراینــد کامــل نشــود پیگیــر ایــن هســتیم از طریــق‬ ‫ســازمان نقش ـه برداری ایــن مشــکل حــل شــود ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کرد‪:‬خدمــات الکترونیــک بــرای اولین بــار در کشــور راه انــدازی‬ ‫کردیــم بــا کمــک اداره فنی حرفـه ای‪ ،‬کمیتــه امــداد کــه بــه مــا کمــک می کننــد و‬ ‫مــا اطالعــات را جمـع اوری و افــراد را امــوزش می دهیــم ‪.‬‬ ‫دکتــر منتظــری گفت‪:‬موفقیــت را قــدر بدانیــد تــا همیشــه در صــدر بنشــینید‪.‬و‬ ‫پیشــنهاد دادندمدیریــت پســت اســتان‪ ،‬نشس ـت هایی ماهانــه بــا همــکاران‬ ‫داشــته باشــند تحــت عنــوان عوامــل و موانــع موفقیــت ســازمان ‪.‬وبــا توجــه بــه‬ ‫خدمــات الکترونیــک یــک نشســت بــا چهره هــای خوش فکــر داشــته باشــین‬ ‫تــا دامنــه ایــن تجــارت را گســترش بدهنــد و اســتفاده از ایده هــای خــاق و ی‬ ‫درپایــان گفــت وظیفــه مــا گره گشــایی اســت و تــا به هــم کمــک نکنیــم هیــچ‬ ‫ســازمان رشــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫درپایان البوم تمبر انقالب اسالمی به دکتر منتظری اهدا گردید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪323‬‬ ‫خسارت پنج هکتاری اتش‬ ‫به پارک ملی گلستان‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت کــه‬ ‫اتــش ســوزی محــدوده منطقــه چشــمه زاو پــارک ملــی‬ ‫گلســتان در حــوزه شهرســتان کاللــه بــه حــدود پنــج هکتــار‬ ‫از پوشــش علـف کــف و برخــی درختــان خشــک ایــن پــارک‬ ‫خســارت زد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهارداشــت‪ :‬محیــط بانــان و جوامــع‬ ‫محلــی ســاعت ‪ ۱۳‬بــا اطــاع از اتــش ســوزی در منطقــه‬ ‫چشــمه زاو پــارک ملــی گلســتان بالفاصلــه بــه محــل اعــزام‬ ‫شــدند و در کمتریــن زمــان اتــش ســوزی محــدوده پاییــن‬ ‫دســت را مهــار کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ســبب وزش بــاد اتــش بــه مناطــق‬ ‫باالدســت چشــمه زاو ســرایت کــرد کــه بــا تــاش نیروهــای‬ ‫محیط بــان و جوامــع محلــی حریــق ســاعت ‪ ۲۰‬مهــار شــد‬ ‫و فعــا اتــش فعالــی در منطقــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫کنعانــی اضافــه کــرد‪ :‬درحــال حاضــر بــا توجــه بــه وزش‬ ‫بــاد و احتمــال شــعله ور شــدن دوبــاره اتــش محیــط بانــان‬ ‫در محــدوده باالدســت چشــمه زاو حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫م واکنــش ســریع بــا ‪ ۱۵‬نفــر‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســه تیــ ‬ ‫نیــروی انســانی از شهرســتان های مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‬ ‫و گنبــدکاووس بــه محــل اعــزام شــدند تــا فــردا صبــح بــا‬ ‫محیــط بانــان مســتقر در محــدوده باالدســت چشــمه زاو‬ ‫جابجــا شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه علــت اتــش ســوزی فعــا مشــخص نیســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اتــش ســوزی بــه کــف و درختــان خشــک حــدود‬ ‫پنــج هکتــار از محــدوده چشــمه زاو پــارک ملــی گلســتان‬ ‫خســارت زد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان قدیمــی تریــن‬ ‫پــارک ملــی ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر‬ ‫بــرای حیــات وحــش اســت کــه هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و‬ ‫‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای پســتاندار‬ ‫ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای‬ ‫داده و بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان ذخیــره گاه زیس ـت کره‬ ‫در میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان دارای ســه نــوع اب و هــوای متفاوت‬ ‫خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن‬ ‫ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی‬ ‫متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران شــد‬ ‫کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان یکــی از‬ ‫‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حــدود ‪۳۴‬‬ ‫درصــد ان در اســتان خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی‬ ‫نیــز در اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۲۶۰‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۵۷‬تقاضــای حبیــب الــه محرابــی‬ ‫بشناســنامه ‪ ۴۶۴۳‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۷۸۰۳۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫مهــراب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۵/۱۰۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۶۳۶۷‬فرعــی از ‪ _۲‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره دارای ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع متقاضــی ازپــاک‬ ‫مذکــور دارد‪..‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫مــورخ‬ ‫یکشــنبه‬ ‫اول‪:‬روز‬ ‫نوبــت‬ ‫انتشــار‬ ‫تاریــخ‬ ‫‪1400/۰۴/21‬‬ ‫دوم‬ ‫نوبــت‬ ‫انتشــار‬ ‫‪/1400/۰۴/5‬تاریــخ‬ ‫حجت الــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫م‪.‬الف ‪۷۱۳۷‬‬ صفحه 5 ‫ شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫سیب تجربه‬ ‫کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫ســیب‪ :‬حــاوی مقادیــر زیــادی ویتامین هــا و پلــی فنــول هــا اســت‪ .‬ویتامیــن ث و ویتامیــن ب ‪ ۶‬موجــود در‬ ‫ســیب منجــر بــه بهبــود تنفــس‪ ،‬کنتــرل فشــار خــوون‪ ،‬کمــک به اســتراحت بــدن و کاهش اســترس در هنگام‬ ‫خــواب می شــود‪ .‬ویتامیــن ب ‪ ۱۶‬موجــود در ایــن میــوه بــه انتشــار ســروتونین کمــک می کنــد‪ .‬پلــی فنــول های‬ ‫موجــود در ســیب باعــث تنظیــم ســطح قنــد خــون در هنــگام شــب می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪323‬‬ ‫زبان بدن‏‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫قارچ سیاه عالئم ان‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی‬ ‫عفونــت قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه بعضــی‬ ‫رســانه ها از ان بــا اســامی «مــرگ ســیاه» یــا «بیمــاری‬ ‫زامبــی» نــام می برنــد‪ .‬این طــور بــ ه نظــر می رســد کــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬امــار ابتــا بــه بیمــاری قــارچ‬ ‫ســیاه هــم در بعضــی کشــورها مثــل هنــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ی از ان‬ ‫بــا بیمــاری قــارچ ســیاه و عالئــم و عــوارض ناشـ ‬ ‫اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫بیماری موکورمیکوز چیست؟‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی عفونــت‬ ‫قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه گروهــی از کپک هــا به نام‬ ‫موکورمیسـت ها ایجــادش می کننــد‪ .‬ایــن کپک هــا در هــر‬ ‫ـی در حــال فســاد (مثــل‬ ‫محیطــی از جملــه خــاک‪ ،‬مــواد الـ ِ‬ ‫برگ هــا‪ ،‬کمپوســت و چــوب پوســیده) زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫شــیوع بیمــاری قــارچ ســیاه در تابســتان و پاییــز بیشــتر از‬ ‫زمســتان و بهــار اســت‪ .‬دو گونــه ریزوپــوس (‪)Rhizopus‬‬ ‫و موکــور (‪ )Mucor‬رایج تریــن گونه هــای قارچی انــد کــه‬ ‫موجــب موکورمیکــوز می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری معمــوال بعــد از تنفــس اســپور قــارچ موجــود‬ ‫در هــوا وارد بــدن می شــود و روی ســینوس ها یــا ری ـ ه اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬البتــه در افــرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیفــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬قــارچ می توانــد از طریــق بریدگــی‪ ،‬ســوختگی یــا‬ ‫انواع جراحت ها وارد پوســت شــود و موکورمیکوز پوســتی‬ ‫را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫انواع قارچ سیاه‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه موکورمیکــوز کــدام بخــش از بــدن را‬ ‫درگیــر کنــد‪ ،‬بــه انــواع مختلفــی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز ریــه‪ :‬در افــراد مبتــا بــه ســرطان و افــرادی بــا‬ ‫ل بنیــادی پیونــدی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫عضــو پیونــدی یــا ســلو ‬ ‫موکورمیکــوز دســتگاه گــوارش‪ :‬در کــودکان‪ ،‬به خصــوص‬ ‫نــوزادان زیــر یــک مــاه نــارس بــا وزن کــم تولــد کــه از‬ ‫انتی بیوتیــک اســتفاده می کننــد‪ ،‬شــایع تر از بزرگ ســاالن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز رینوســربرال (ســینوس و مغــز)‪ :‬عفونــت در‬ ‫ســینوس ایجــاد می شــود و در مغــز منتشــر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫شــکل از قارچ ســیاه در افراد مبتال به دیابت کنترل نشــده‬ ‫و افــراد دارای کلیــه پیونــدی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز پوســتی‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه قــارچ از‬ ‫طریــق جراحت های پوســتی (جراحت‪ ،‬ســوختگی یــا انواع‬ ‫اســیب پوســتی) وارد بــدن می شــود‪ .‬ایــن نــوع از قــارچ‬ ‫ســیاه در افــرادی شــایع تر اســت کــه سیســتم ایمنی شــان‬ ‫ضعیــف نیســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز منتشرشــده‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫عفونــت از طریــق جریــان خــون منتشــر می شــود و بخــش‬ ‫دیگــری از بــدن را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن عفونــت بیشــتر‬ ‫مغــز را تحت تاثیــر قــرار می دهــد؛ امــا می توانــد در ســایر‬ ‫بخش هــا از جملــه طحــال‪ ،‬قلــب و پوســت اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫عالئم قارچ سیاه‬ ‫عالئــم و میــزان مرگ ومیــر در بیمــاری موکورمیکــوز بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع ان متفــاوت اســت‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫عالئــم شــما بــه موکورمیکــوز مربــوط اســت بــا پزشــکتان‬ ‫صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز سینوس و مغز‬ ‫تب؛‬ ‫سردرد؛‬ ‫درد صورت؛‬ ‫ورم چشمی؛‬ ‫ورم یک طرفه صورت؛‬ ‫گرفتگی بینی و سینوس؛‬ ‫ل بینــی یــا بــاالی لب که به ســرعت‬ ‫ضایعــات ســیاه روی پـ ‬ ‫تشــدید می شود‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز ریه‬ ‫تب؛‬ ‫تنگی نفس؛‬ ‫درد قفسه سینه؛‬ ‫سرفه خونی یا همراه با ترشحات تیره‪.‬‬ ‫موکورمیکوزپوستی‬ ‫موکورمیکــوز پوســتی شــبیه تــاول یــا زخــم اســت و ناحیــه‬ ‫عفونت ســیاه می شــود‪ .‬ســایر عالئم موکورمیکوز پوســتی‬ ‫شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫درد؛ گرما؛ قرمزی زیاد؛ ورم اطراف زخم‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز کلیوی‬ ‫تب؛‬ ‫درد پهلو‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز گوارشی‬ ‫درد شکمی؛‬ ‫حالت تهوع و استفراغ؛‬ ‫خونریزی دستگاه گوارش‪ / .‬چطور‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫تــا حــاال شــده ادم هــای موفقــی را تحســین‬ ‫کنیــد کــه بــه نظــر می رســد« همــه چیــز دارنــد»؟‬ ‫شــما انهــا را می بینیــد‏کــه بــا اعتمــاد بــه نفــس در‬ ‫جلسـه های کاری صحبــت می کننــد و یــا با خیال‬ ‫راحــت در مهمانی هــا گــپ می زننــد‪.‬‏انهــا کســانی‬ ‫هســتند کــه بهتریــن شــغل ها‪ ،‬مهربانتریــن‬ ‫همســران‪ ،‬وفادارتریــن دوســتان‪ ،‬کالن تریــن‬ ‫حســاب های ‏بانکــی و یــا شــیک ترین خانه هــا‬ ‫را دارنــد‏‪.‬‬ ‫بعضی هــا در برخــورد بــا ایــن ادم هــای موفــق‬ ‫فکــر می کننــد انهــا ایــن خانه هــای زیبــا را بــه ارث‬ ‫برده انــد؛ برخــی ‏دیگــر می گوینــد انهــا خــوش‬ ‫شــانس بودنــد و یــا ازدواج بــا همسرانشــان‬ ‫موجــب شــده تــا بــه ایــن مرحلــه ازموفقیــت‬ ‫‏دســت یابنــد‏‪.‬‬ ‫ولــی یــک لحظــه صبــر کنیــد! بســیاری از انهــا‬ ‫از شــما باهــوش تــر یــا باســوادتر نیســتند‪ ،‬حتــی‬ ‫خوشــگل تر هــم‏نیســتند! تمــام مــواردی کــه در‬ ‫بــاال نــام بردیــم‪ ،‬حاصــل یــک چیــز اســت‪ :‬مهارت‬ ‫ایــن ادم هــای موفــق در برخــورد بــا‏همنوعــان‬ ‫انســانی خــود اســت‪ .‬ادمهایــی کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد همــه چــی دارنــد‪ ،‬در طــول ســال ها‬ ‫قلب هــا و ذهن ‏هــای صدهــا انســان دیگــر‬ ‫را تســخیر کرده انــد و بــا کمــک انهــا بــوده کــه‬ ‫توانســته اند بــه بــاالی نردبــان کاری یــا‏اجتماعــی‬ ‫کــه انتخــاب کرده انــد‪ ،‬برســند‪ .‬ادم هــای حیرانــی‬ ‫کــه پــای نردبــان ایســتاده اند‪ ،‬اغلــب بــه بــاال نــگاه‬ ‫مــی کننــد‏و غــر مــی زننــد کــه ادم هــای موفــق‬ ‫بــاالی نردبــان ادم هــای افــاده ای هســتند‪ .‬وقتی‬ ‫مــردان یــا زنــان بــزرگ بــاالی‏نردبــان‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫دوســتی یــا کارشــان را از انهــا دریــغ می کننــد‪،‬‬ ‫افــراد پاییــن نردبــان انهــا را اهــل زد و بنــد مــی‬ ‫خواننــد و‏یــا انهــا را متهــم مــی کننــد بــه اینکــه‬ ‫قدیمــی هســتند‪ .‬بعضــی هــا اه و نالــه مــی کننــد‬ ‫و دلشــان می خواهــد از حــرص‏سرشــان را بــه‬ ‫ســنگ بکوبنــد‪.‬‏‬ ‫دار و دســته غرغــروی پاییــن نردبــان هرگــز‬ ‫نمی فهمنــد علــت طــرد شدنشــان خودشــان‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا هرگــز نمی ‏فهمنــد بــه خاطــر‬ ‫ناشــیگری خودشــان در برقــراری ارتبــاط اســت‬ ‫کــه عشــق‪ ،‬دوســتی یــا معاملــه ای را از دســت‬ ‫می ‏دهنــد‪ .‬گاهــی بــه نظــر دیگــران چنیــن‬ ‫می رســد کــه ادم هایــی کــه همــه مــردم ان هــا‬ ‫را دوســت دارنــد یــک کیســه‏جــادوی اقتصــادی‬ ‫دارنــد کــه باعــث مــی شــود‪ ،‬بــه قــول معــروف‪،‬‬ ‫دســت بــه هرچــی مــی زننــد طــا شــود‏!‬ ‫تــوی کیســه جــادوی انهــا کلــی چیــز پیــدا‬ ‫می شــود‪ :‬مــوادی کــه دوســتی ها را محکــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــر اذهــان پیــروز می ‏شــود و جادویــی‬ ‫تقویت سیستم‬ ‫ایمنی بدن با‬ ‫‪ 13‬غذایی که‬ ‫به ان نیاز دارید‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬از مــا در برابــر‬ ‫عفونت هــا و بیماری هایــی ماننــد‬ ‫ســرماخوردگی و انفوالنــزا محافظــت‬ ‫می کنــد و نقــش مهمــی در جلوگیــری‬ ‫از بــروز الــرژی و انــواع ســرطان دارد‪.‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بــه منظــور‬ ‫عملکــرد صحیــح بــه چنــد دســته از‬ ‫مــواد مغــذی نیــاز دارد کــه می توانیــد‬ ‫م غذایــی روزانــه ‬ ‫انهــا را از طریــق رژیــ ‬ ‫دریافــت کنیــد‪ .‬ایــن مــواد مغــذی‬ ‫شــامل پروتئین‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامین‬ ‫‪ C‬و ویتامیــن ‪ E‬بــه همــراه مــواد‬ ‫معدنــی ماننــد روی (زینــک) و اهــن‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای تقویــت سیســتم ایمنی‬ ‫م غذایی تــان‬ ‫بــدن‪ ،‬ایــن مــواد را در رژیـ ‬ ‫بگنجانیــد‪.‬‬ ‫بــدن مــا عــاوه بــر ایــن مــواد مغــذی‪،‬‬ ‫بــه پروبیوتیــک هــا هــم نیــاز دارد‪.‬‬ ‫پروبیوتیک هــا باکتری هــای مفیــدی‬ ‫هســتند کــه در برخــی غذاهــا یافــت‬ ‫می شــوند و بــه تعــادل فلــور طبیعــی‬ ‫(ریزاندامــگان هم زیســت انســان) در‬ ‫دســتگاه گــوارش کمــک می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫کــه باعــث می شــود انهــا‪ ،‬ادم هــا را عاشــق‬ ‫خودشــان کننــد‪ .‬انهــا خصوصیتــی دارنــد کــه‬ ‫باعــث مــی‏شــود رئیــس استخدامشــان کننــد و‬ ‫بعــد بــه ان هــا ترفیــع دهنــد‪ ،‬ویژگی هایــی دارنــد‬ ‫کــه باعــث می شــود موکل هــا‏بارهــا و بارهــا بــه‬ ‫سراغشــان برونــد و امتیــازی دارنــد کــه باعــث‬ ‫می شــود مشــتری ها از انهــا نــه بجــای رقبایشــان‬ ‫خریــد‏کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کیســه جادویــی همــان «زبــان بــدن»‬ ‫اســت‪ .‬در صحنــه زندگــی واقعــی هــر حرکــت‬ ‫فیزیکــی کــه انجــام می دهیــد‪،‬‏بــه طــور پنهایــی‬ ‫بــه هرکســی کــه دور و برتــان اســت داســتان‬ ‫زندگیتــان را می گویــد‪ .‬ادم هــا حرکت هایــی را‬ ‫انجــام ‏می دهنــد کــه خودشــان هــم متوجــه‬ ‫ان هــا نمی شــوند‪ ،‬ولــی قــدرت فــوق العــاده ای‬ ‫بــرای جــذب یــا دفــع دیگــران‏دارند‪ .‬هــر لبخندی‪،‬‬ ‫هــر اخمــی‪ ،‬هــر هجایــی کــه بــه زبــان می اورید و‬ ‫یــا هــر کلمـه ای کــه بــه اختیــار خویــش از دهــان‬ ‫‏بیــرون می ایــد‪ ،‬می توانــد دیگــران را بــه ســمت‬ ‫شــما جــذب کنــد و یــا باعــث شــود انهــا از شــما‬ ‫فــرار کننــد‪ .‬مطابــق‏تحقیقــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫چهــره انســان مــی توانــد بیــش از ‪ 20000‬حالــت‬ ‫مختلــف ایجــاد کنــد‪ ،‬بنابرایــن خــوش بیان‏تریــن‬ ‫قســمت بــدن اســت‪ .‬بیشــتر بیان هــا‪ ،‬ترکیبــات‬ ‫چهــره ای یعنــی مخلوطــی از دو یــا چنــد حالــت‬ ‫اصلــی اســت‪93 .‬‏درصــد ارتبــاط میــان فــردی‬ ‫را زبــان بــدن یــا تــن گفتــار تشــکیل مــی دهــد‬ ‫در حالــی کــه تنهــا ‪ 7‬درصــد ارتبــاط میــان‏فــردی‬ ‫شــامل گفتــار اســت‏‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر پژوهشــگران موافقنــد‬ ‫کــه واژه هــا عمدتــا ً بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫هســتند در حالــی کــه زبــان بــدن بــرای‏ارائــه‬ ‫نگرش هــای شــخصی اســت و در برخــی مــوارد‬ ‫نیــز از ان بــه عنــوان جانشــین پیام هــای‬ ‫شــفاهی اســتفاده می ‏شــود‪ .‬بــه دیگــر عبــارت‬ ‫زبــان بــدن مــا بازتــاب بیرونــی وضعیــت‬ ‫عاطفــی ماســت‪ .‬هــر ژســت یــا حرکــت‬ ‫می توانــد کلیــد‏ارزشــمندی بــرای درک عواطف‬ ‫شــخص در ان لحظــه باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثال‪،‬‬ ‫مــردی کــه نگــران اضافــه وزن خــودش‏اســت‬ ‫ممکــن اســت غبغبــش را بکشــد یــا کســی کــه‬ ‫احســاس تــرس یــا تدافعــی بــودن مــی کنــد‬ ‫ممکــن اســت دســت بــه‏ســینه بنشــیند یــا‬ ‫پایــش را روی پایــش بینــدازد یــا هــر دو کار را‬ ‫انجــام بدهــد‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر شــما تمایــل داریــد کــه خودتــان را‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬توانــا و امــاده بــرای هــر چیــزی نشــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬بهتــر اســتاز ایــن‏اســتراتژی هــای بــدن‬ ‫اســتفاده کنیــد‏‪:‬‬ ‫جــزو مــواد مغــذی بــه شــمار نمی رونــد‬ ‫امــا بســیار مفیدنــد‪.‬‬ ‫یــک رژیم غذایــی متعــادل بایــد‬ ‫همـه ی مــواد مغــذی و پروبیوتیک های‬ ‫مــورد نیــاز بــدن را فراهــم کنــد‬ ‫‪ .۱‬بادام‪:‬می توانیــد بــادام را بــه راحتــی‬ ‫در هــر مغــازه ی خواربارفروشــی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬بــادام بــه عنــوان میان وعــده ای‬ ‫ســالم بســیار عالــی اســت و می تــوان‬ ‫ان را بــا انــواع ســاالد یــا ماســت مصرف‬ ‫کرد‪ .‬بادام سرشــار از ویتامین ‪ E‬اســت‬ ‫و می توانــد بــه عنــوان انتــی اکســیدان‬ ‫در بــدن عمــل کنــد‪ .‬بــادام اهــن و‬ ‫پروتئیــن زیــادی دارد و بــه تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اووکادو‪:‬اووکادو ماننــد روغــن‬ ‫زیتــون سرشــار از اســیدهای چــرب‬ ‫غیراشــباع و منبــع بســیار خوبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،E‬ویتامیــن ســی‪ ،‬اهــن‬ ‫و روی اســت‪ .‬می توانیــد تکه هــای‬ ‫اووکادو را در ســاالد بریزیــد یــا اینکــه‬ ‫ان را بــه صــورت گواکامولــی میــل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کلم بروکلــی‪ :‬یــک فنجــان کلــم‬ ‫بروکلــی خــام خردشــده تقریبــا نیــاز‬ ‫روزانـه ی بــدن را بــه مقــدار ویتامیــن ‪C‬‬ ‫کــه بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫الزم اســت‪ ،‬تامیــن می کنــد‪ .‬در واقــع‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬بــرای کمــک بــه تشــکیل‬ ‫پادتن هــا در بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫کلم بروکلــی منبــع بســیار عالــی از‬ ‫ویتامیــن ا و اهــن گیاهــی اســت کــه‬ ‫انهــا نیــز مانند ویتامیــن ‪ C‬برای تقویت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن مفیدنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کلم پیچ‪:‬کلــم پیــچ یکــی از‬ ‫ســبزیجات خانــواده ی کروســیفروس‬ ‫(‪ )cruciferous‬اســت کــه شــامل گل‬ ‫کلــم‪ ،‬اروگــوال (شــابانک) و کلم بروکلی‬ ‫اســت‪ .‬کلم پیــچ سرشــار از مــواد‬ ‫الــف) چشــمها امــاده و عالمــت دهنــده‪:‬‬ ‫معمــوال ًجشــمهای شــما بــه تمرکزتــان خیانــت‬ ‫مــی کنــد‪ .‬زمانــی کــه داریــد‏پرزهــای شــلوارتان‬ ‫را بــر می داریــد و یــا بــه در خروجــی نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان مــی دهیــد کــه توجــه و‬ ‫عالقــه شــما‏جــای دیگــر و چیــز دیگــری اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد تمرکــز و توجــه خــود را بــه‬ ‫حداکثــر برســانید کارهایــی را کــه در‏زیــر اشــاره‬ ‫مــی کنــم انجــام دهیــد‪ .‬حتــی اگــر نیــاز داریــد‬ ‫ایــن کارهــا را بصــورت مصنوعــی انجــام دهیــد‬ ‫انهــا را انجــام‏دهیــد‪ .‬زیــرا حتــی نــوع مصنوعــی‬ ‫ایــن حــرکات می توانــد بــرای شــما نتیجــه بخــش‬ ‫باشــد‪ .‬بــا چشــمانتان شــروع کنیــد‪،‬‏کامــا ًواضــح‬ ‫و مســتقیم بــا چشــمان مخاطــب ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد و موافقــت خــود را بــا تــکان دادن ســر‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‏وقتــی داریــد بــه دقــت گــوش مــی‬ ‫دهیــد ابروهایتــان را بــاال ببریــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫شــما نشــان مــی دهیــد کــه عالقه مند‏هســتید و‬ ‫بــا تمــام وجــود توجــه مــی کنیــد‪.‬‏‬ ‫ب) دســتانتان را کنتــرل کنیــد‪ :‬حواســتان بــه‬ ‫دســت هایتان باشــد و تمام حرکات انها را رصد‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر انها در‏پشــت شــما قرار بگیرنــد دور از‬ ‫دســترس بــه نظــر مــی رســید‪ .‬وقتــی کــه دســت‬ ‫بــه ســینه هســتید نشــان دهنــده ایــن‏اســت کــه‬ ‫مــورد تهدیــد هســتید‪ .‬بــرای اینکــه شــبیه یــک‬ ‫رهبــر بــه نظــر برســید دســتان خــود را راحــت و‬ ‫بــاز نگــه داریــد‪،‬‏اگــر انگشــتانتان را روبرویتــان در‬ ‫هــم قــاب کنیــد متمرکــز‪ ،‬راحــت و عالقــه منــد‬ ‫بــه نظــر می رســید‪.‬‏‬ ‫ج) بلند و مقرور‪ :‬شــانه هایتان کجا هســتند؟‬ ‫‪ C‬شــکل دارنــد شــما‬ ‫اگــر انهــا خمیــده و حالــت‏ ‏‬ ‫ناراحــت و ســرخورده‏بــه نظــر خواهیــد رســید‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫مغــذی از جملــه ویتامیــن ‪ A‬اســت‬ ‫کــه بــرای ســامت پوســت و غشــاهای‬ ‫مخاطــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬کلم پیــچ همچنیــن سرشــار از‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬و ‪ ،E‬اهــن و روی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انبــه ‪ :‬انبــه در گذشــته‬ ‫به راحتــی در همــه ی فروشــگاه های‬ ‫خواروبارفروشــی پیــدا نمی شــد امــا‬ ‫امــروزه هــم بــه صــورت تــازه و هــم بــه‬ ‫صــورت منجمــد در بیشــتر فروشــگاه ها‬ ‫موجــود اســت‪ .‬ایــن میــوه سرشــار از‬ ‫ویتامین هایــی ماننــد ‪ A‬و ‪ C‬اســت و بــه‬ ‫میــزان قابل توجهــی ویتامیــن ‪ E‬دارد‪.‬‬ ‫بهتریــن ســایت های ســفارش ســریع‬ ‫میــوه تــازه بــه قیمــت ارزان تره بــار‬ ‫‪ .۶‬فلفل قرمز شیرین‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین منبــع خوبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬و ‪ C‬اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن بســیار مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــه مقــدار کافــی ویتامیــن ‪ E‬دارد‪.‬‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین کم کالــری اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن می توانیــد ان را بــه راحتــی‬ ‫بــه هــر وعــده ی غذایــی اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ان را در املــت بریزیــد یــا‬ ‫پــس از ســرخ کــردن به عنــوان چاشــنی‬ ‫در کنــار غــذای اصلــی میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬سیب زمینی شیرین‬ ‫ســیب زمینی شــیرین (کــه بــا ســیب‬ ‫زمینــی ســفید متفــاوت اســت) حــاوی‬ ‫مقــدار زیــادی ویتامیــن ‪ A‬اســت و بــه‬ ‫میــزان کافــی ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن‬ ‫‪ E‬و مقــداری اهــن گیاهــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫ســیب زمینی شــیرین را می توانیــد‬ ‫در مایکروویــو یــا روی اجــاق معمولــی‬ ‫بپزیــد و بــا کمــی کــره یــا شــربت افــرا‬ ‫میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماهــی ت ُن‪:‬ماهــی تـُـن منبــع خوبی‬ ‫از اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و همچنین‬ ‫و ایــن باعــث مــی شــود کــه دیگــران نســبت بــه‬ ‫شــما احســاس خوبــی نداشــته باشــند‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه ‏اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــه دیگــران‬ ‫نشــان دهیــد شــانه هایتــان را بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد شــکمتان بیــرون نباشــد‏و بــه صــاف‬ ‫راه رفتــن عــادت کنیــد‪ .‬حــاالت قــدرت را بــا خــود‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬هماننــد قهرمان هــای فیلمهــا‪،‬‬ ‫قبــل از‏صحبــت کــردن و یــا وارد جلســه شــدن‬ ‫می توانیــد دســتانتان را بــه کمرتــان بزنیــد و‬ ‫‪ A‬بــاز کنیــد‪.‬‏ایــن حالــت‬ ‫پاهایتــان را بصــورت‏ ‏‬ ‫بــدن‪ ،‬بــرای شــما اعتمــاد بــه نفــس بــه همــراه‬ ‫مــی اورد‪ .‬امــا فرامــوش نکنیــد کــه ایــن حالــت در‬ ‫هنــگام‏صحبــت کــردن نتیجــه ای عکــس خواهد‬ ‫داشــت‪.‬‏‬ ‫د) اینــه – اینــه‪ :‬طــرف مقابــل شــما چــه حرکاتــی‬ ‫انجــام مــی دهــد؟ حــاالت او را در خودتــان شــبیه‬ ‫ســازی کنیــد تــا‏تنــش را در طــرف مقابــل از بیــن‬ ‫ببریــد و بتوانیــد بــا او ارتبــاط بهتری برقرار کنید‪ .‬اگر‬ ‫او نشســته اســت در همــان‏ارتفاعــی کــه نشســته‬ ‫اســت بنشــینید‪ .‬اگــر ایســتاده ایــد‪ ،‬روبــروی هــم‬ ‫بیایســتید و یــا اگــر در هنــگام قــدم زدن هســتید بــا‬ ‫‏یــک حالــت قــدم بزنیــد‪ .‬بــرای برقــراری مناســبات و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬شــبیه ســازی حــرکات طــرف مقابــل مــی‬ ‫توانــد کمــک‏بســیار زیــاد بکنــد‪.‬‏‬ ‫س) لبخنــد را فرامــوش نکنیــد‪ :‬لبخنــد فضــای‬ ‫اطــراف شــما را تلطیــف مــی کنــد و نشــانه ایــن‬ ‫اســت کــه شــما کاری را‏کــه داریــد انجــام مــی‬ ‫دهیــد را کاری مناســب مــی دانیــد‪ .‬لبخند ممکن‬ ‫اســت فقــط بــه شــما ایــن اعتمــاد بــه نفــس را‬ ‫‏بدهــد کــه مشــتری را بهتــر جــذب کنیــد و یــا یــک‬ ‫موقعیــت شــغلی را راحــت تــر تصاحــب کنیــد‬ ‫ولــی ان را هیــچ وقــت‏دســت کــم نگیریــد‪ .‬‏‬ ‫سرشــار از روی‪ ،‬ســلنیوم و پروتئیــن‬ ‫اســت کــه همــه ی انهــا بــرای تقویــت‬ ‫عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن ضــروری‬ ‫هســتند‪ .‬غذاهایــی کــه بــا ایــن نــوع‬ ‫ماهــی پختــه می شــوند تنــوع بســیار‬ ‫زیــادی دارنــد‪ .‬ماهــی تـُـن را می توانیــد‬ ‫بــه صــورت خــام‪ ،‬خشک شــده یــا کبابی‬ ‫بخوریــد یــا ان را در ســاالد (مثــا ســاالد‬ ‫تــن ماهــی) و ســاندویچ میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ماست‪:‬ماســت کــه پروتئیــن‬ ‫بســیار باالیــی دارد یکــی از بهتریــن‬ ‫غذاهــای شناخته شــده به عنــوان‬ ‫ک اســت و می توانــد‬ ‫منبــع پروبیوتیــ ‬ ‫بــه بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن کمــک کنــد‪ .‬ماســت به مقــدار‬ ‫کافــی ویتامیــن ‪ A‬و روی دارد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا افــزودن اجیــل‪ ،‬انــواع‬ ‫تــوت و مقــدار بســیار کمــی عســل بــه‬ ‫ماســت ســاده مــواد مغــذی موجــود‬ ‫در ماســت را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مرکبات‪:‬یکــی از ویتامین هــای‬ ‫مهمــی کــه همــه مــا به محــض‬ ‫ســرماخوردگی بــه ان متوســل‬ ‫می شــویم ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ویتامیــن بــه تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن کمــک می کنــد‪ .‬ظاهــرا ایــن‬ ‫ویتامیــن بــا افزایــش تولیــد گلبول های‬ ‫ســفید خــون بــه سیســتم ایمنــی‬ ‫کمــک می کنــد بــا عفونــت مبــارزه‬ ‫کننــد‪ .‬مرکبــات سرشــار از ویتامیــن ‪C‬‬ ‫هســتند‪ .‬برخــی از میوه هــای خانــواده‬ ‫مرکبــات عبارت انــد از‪:‬‬ ‫گریــپ فــروت؛ پرتقــال؛ نارنگی؛لیمــو‬ ‫شــیرین؛لیمو ترش؛نارنگــی یافــا‪.‬‬ ‫ازانجاکــه بــدن خــودش نمی توانــد‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬را تولیــد یــا ذخیــره کنــد‪،‬‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی بایــد هــر روز ایــن‬ ‫ویتامیــن را دریافــت کنیــد‪ .‬اگــر هــر روز‬ ‫هــم از انهــا اســتفاده کنیــد برایتــان‬ ‫تکــراری نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬فلفــل دلمــه ای قرمــز‪ :‬اگــر فکــر‬ ‫می کنیــد مرکبــات در بیــن میوه هــا و‬ ‫ســبزیجات بیشــترین میــزان ویتامیــن‬ ‫‪ C‬را دارنــد‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬مقــدار ایــن ویتامیــن در فلفل‬ ‫دلمــه ای قرمــز دو برابــر مرکبات اســت‪.‬‬ ‫فلفــل دلمـه ای منبع غنــی از بتاکاروتن‬ ‫اســت‪ .‬ویتامیــن ‪ C‬عــاوه بــر تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬بــه حفــظ‬ ‫ســامت پوســت هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بتــا کاروتــن هــم در ســامت چشــم و‬ ‫پوســت نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ســیر‪ :‬ســیر از ان دســته مــواد‬ ‫غذایــی اســت کــه در همه جــای دنیــا‬ ‫در اشــپزی بــه وفــور از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬ســیر دارای مقــدار کمــی‬ ‫زینــک یــا روی اســت کــه بــرای‬ ‫ســامتی بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫تمدن هــای باســتانی بــه خوبــی از‬ ‫نقــش ســیر در مبــارزه بــا عفونت هــا‬ ‫اگاه بودنــد‪ .‬ســیر بــه کاهــش فشــار‬ ‫خــون و کندشــدن رونــد ســختی‬ ‫شــریان ها کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬زنجبیل‪ :‬زنجبیل هم از ان دسته‬ ‫مــواد غذایــی اســت کــه بســیاری از مــا‬ ‫هنگامی کــه ســرما می خوریــم بیشــتر‬ ‫از روزهــای عــادی از ان اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬زنجبیــل بــه کاهــش التهــاب‬ ‫و تســکین بیماری هــای التهابــی‬ ‫از جملــه گلــودرد کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫زنجبیــل می توانــد حالــت تهــوع را‬ ‫هــم تــا حــدودی رفــع کنــد‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بیشــتر در دســرها و شــیرینی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در هنگام ســرماخوردگی‬ ‫می توانــد بــا گرمازایــی بــه رونــد درمــان‬ ‫ســرماخوردگی کمــک کنــد‪ .‬و ممکــن‬ ‫اســت دارای خواصــی بــرای کاهــش‬ ‫کلســترول هــم باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اخاذی و کالهبرداری با دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی شهروندان توسط دو برادر‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از شناســایی و دســتگیری دو کالهبردار اینترنتی که با دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری شــهروندان اقــدام بــه اخاذی و کالهبــرداری می کردند ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــدند شــخص یــا اشــخاصی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب‬ ‫کاربــری انهــا در شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه کالهبــرداری و اخــاذی کــرده انــد‪.‬‬ ‫اخاذی و کالهبرداری‬ ‫با دسترسی غیرمجاز‬ ‫به شبکه های‬ ‫اجتماعیشهروندان‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫کالهبردار‬ ‫قسمت ‪ 21‬از مبحث اول‬ ‫کالهبرداری با اپل ای دی‬ ‫از پیش تعریف شده‬ ‫ایا حق کسب و پیشه بعد از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 318‬ایــا حــق کســب و پیشــه‬ ‫بعــد از ســال ‪ 1376‬موضوعیــت دارد‪ :‬از‬ ‫جملــه دعاوی مســتاجرین واحدهــای تجاری‬ ‫بــه طرفیــت‏مالکیــن و یــا موجریــن ادعــای‬ ‫حــق کســب و پیشــه اســت بــه اســتناد‬ ‫قراردادهایــی کــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1376/5/26‬منعقــد شــده اند‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن قرارداد هایــی‬ ‫مشــمول قانــون ‪ 1356‬نمی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور‏حکــم بــه خواســته حــق‬ ‫کســب و پیشــه نــه تنهــا ناقــض «قاعــده‬ ‫منــع عطــف بــه ماســبق» اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫اساســا در چنیــن ‏وضعیتــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه موضوعیــت نــدارد و ایــن امــر‬ ‫متضمــن دالیــل قانونــی اســت‪ .‬چنانچــه‬ ‫مســتاجر‪ ،‬مفــاد مــاده ‪ 6‬و‏تبصــره ‪ 2‬قانون‬ ‫مصــوب ‪ 1376/5/26‬را محقــق نکــرده‬ ‫و مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد بــا‬ ‫عنــوان ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت‬ ‫‏نمــوده باشــد‪ ،‬مســتحق دریافــت ســرقفلی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در غیــر اینصــورت مســتحق‬ ‫ســرقفلی نیــز نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫و امــا در خصــوص ‏عــدم شــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫‪ 1376/5/26‬چنیــن اســتدالل می شــود‪:‬‬ ‫حق کســب و پیشــه بدوا در‏ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫‪ 1339/3/10‬وضــع گردیــد کــه منشــاء‬ ‫ان بــه اســتناد مــاده ‪ 25‬همیــن قانــون‪،‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‏مصــوب‬ ‫‪ 1324/7/25‬بــوده اســت‪ .‬ســپس قانــون‬ ‫‪ 1356/5/2‬ضمــن نســخ قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه موضــوع‏مــاده‬ ‫‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ و معتبــر‬ ‫نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلــی‏قانــون‬ ‫‪ 1356‬قراردادهــای تنظیمــی در زمــان‬ ‫قانــون حاکــم را تابــع همــان قانــون مقــرر‬ ‫نمــود و بــه ایــن ترتیــب حــق کســب و‬ ‫‏پیشــه قراردادهــای قبــل از ســال ‪ 1376‬را‬ ‫بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫بنابرایــن حــق ایــن بــود کــه قانونگــذار در‬ ‫ســال ‪ 1356‬کــه دیگــر ایــن فــرض و بــاور‬ ‫عرفــی موجودیــت نداشــت‪ ،‬حــق کســب‬ ‫و ‏پیشــه مصــوب ســال ‪ 1339‬را ملغــی‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن ان می نمــود‪.‬‬ ‫اقدامــی کــه قانونگــذار ســال ‪ 1376‬انــرا‬ ‫محقــق نمــود‪ .‬‏در حالیکــه امــر قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1376‬در خصــوص قراردادهــای‬ ‫اجــاره بعــد از ســال ‪ 1352‬و پــس از وضــع‬ ‫قانــون شــهرداری ‏عمــا و ماهیتــا وجــود‬ ‫خارجــی نداشــته اســت‪ .‬زیــرا عامــل یــا‬ ‫مســتاجر دیگــر توانایــی تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک را نداشــته و توســط‏مالــک ممکــن‬ ‫می شــده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1356‬از نســخ حق کســب و پیشــه و‬ ‫جایگزینــی ان بــا ســرقفلی ‏غفلــت نمــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار وقــت نتوانســت‬ ‫خــود را بــا قانــون مدنــی و مســاله ‪ 8‬جلــد‬ ‫دوم صفحه ‪ 652‬تحریر الوســیله‏و مســاله‬ ‫‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل و مســاله‬ ‫یــک از بــاب ســرقفلی تحریــر الوســیله‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) تطبیــق دهــد‪.‬‬ ‫‏در حقیقــت انچــه کــه قانونگــذار در‬ ‫مــرداد ‪ 1376‬در بــاب جایگزینــی ســرقفلی‬ ‫بــا حــق کســب و پیشــه مقــرر نمــود‪،‬‬ ‫حضــرت‏امــام خمینــی (ره ) پیــش از ســال‬ ‫‪ 1356‬ایــن جایگزینــی را مقــرر فرمــوده‬ ‫بــود و کســبه نیــز حــق عرفــی ســرقفلی‬ ‫را ابــداع و جایگزیــن‏حــق کســب و پیشــه‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫علیهــذا تمــام مســتاجرینی کــه از ســال‬ ‫‪1356‬تــا ســال ‪ 1376‬از مالکیــن‪ ،‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه‏دریافــت کردنــد‪ ،‬اگرچه به‬ ‫حکــم قانــون بــوده‪ ،‬لیکــن مبنــای شــرعی و‬ ‫عقالیــی نداشــته اســت‪ .‬بــا اوصــاف مذکور‬ ‫عــدم شــمول‏حــق کســب و پیشــه از ســال‬ ‫‪ 1376‬بــه بعد‪،‬اظهــر مــن الشــمس اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه منشــاء حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪،‬‏صرفا شــخصیت مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا ایجــاد ســرقفلی ناشــی‬ ‫ک منافــع‬ ‫از تراضــی متعاقدیــن بــر تملیــ ِ‬ ‫بــوده اســت کــه عیــن‏دموکراســی و تابــع‬ ‫اصــول روابــط اقتصــادی اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایــن دو مقولــه‪ ،‬هــم در ماهیــت و هــم‬ ‫در شــکل متفاوتنــد‪.‬‬ ‫تفــاوت‏در شــکل نیــز چنیــن اســت کــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه فقــط بــرای قبــل از‬ ‫‪ 76/5/26‬و ســرقفلی فقــط بــرای پــس از‬ ‫ان ‏موضوعیــت دارد‪ .‬جمــع ایــن دو‪ ،‬ماننــد‬ ‫ان اســت کــه قــراردادی در ان واحــد؛ هــم‬ ‫بــر قانــون قبــل از ‪ 76/5/26‬اســتوار باشــد‬ ‫و‏هــم بــر قانــون ‪ 1356/05/02‬کــه امــری‬ ‫ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت در ماهیــت نیــز چنیــن اســت‬ ‫کــه در مقابــل حــق کســب و پیشــه ‏کــه‬ ‫بــر شــخصیت مســتاجر اســتوار اســت‪،‬‬ ‫ســرقفلی بــر مبلــغ وجهــی اســتوار اســت‬ ‫کــه مالــک از مســتاجر اخــذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫‏وهوالمســتعان‬ ‫پلیــس فتــا بــه اســتفاده کننــدگان از تجهیــزات‬ ‫هوشــمند شــرکت اپل هشــدار داد ‪ :‬مراقب افرادی‬ ‫کــه بــا اســتفاده از اپــل ای دی از پیــش ســاخته‬ ‫شــده اقــدام بــه کالهبــرداری و ســرقت اطالعــات‬ ‫تجهیــزات هوشــمند شــما می نماینــد‪ ،‬باشــید‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫«محمدرضــا رضایــی» اظهار داشــت؛ چندی پیش‬ ‫فــردی بــه ایــن پلیــس مراجعــه نمــوده و عنــوان‬ ‫داشــت گوشــی تلفــن همــراه مــن اپــل اســت و‬ ‫اپــل ای دی ان را در هنــگام خریــد در یکســال‬ ‫گذشــته بصــورت پیــش ســاخته از یــک فروشــگاه‬ ‫خریــداری نمــودم و در حــال حاضــر دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات گوشــی خــود نــدارم ‪.‬‬ ‫رضایــی اعــام داشــت‪ :‬بــا اقدام هــای انجــام شــده‬ ‫مشــخص شــد فردی که اقدام به ســاخت و فروش‬ ‫اپــل ای دی نمــوده بــود‪ ،‬پــس از گذشــت چنــد مــاه‬ ‫اقــدام بــه تغییــر رمــز ان نمــوده و بــا ایجــاد تمــاس‬ ‫بــا خریــدار‪ ،‬بــرای برگردانــدن رمــز ان در خواســت‬ ‫وجــه نمــوده اســت کــه بــا تــاش هــای همکارانــم‬ ‫فــرد شناســایی و بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ایــن پرونــده بــه دارنــدگان‬ ‫تجهیــزات هوشــمند شــرکت اپــل‪ ،‬توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫ســاخت اپــل ای دی در تمامــی کشــورها بصــورت‬ ‫رایــگان صــورت مــی گیــرد ‪ ،‬بنابرایــن در صــورت‬ ‫نیــاز بــه اپــل ای دی حتمــا ان را از فروشــگاه هــای‬ ‫معتبــر تهیــه نماییــد و پــس از اولیــن ورود تمامــی‬ ‫رمــز هــا و ســواالت امنیتــی و در صــورت نیاز ایمیل‬ ‫پشــتیبان را نیــز تغییــر دهیــد تــا بــا ایــن کار امنیت‬ ‫خوبــی بــرای تجهیــزات شــما فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫وی درپایــان بــا تاکیــد بــر خدمــات رســانی انالیــن‬ ‫پلیــس فتــا در حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه دریافــت‬ ‫مشــاوره خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همشــهریان گرامــی‬ ‫می تواننــد هــر گونــه مشــاوره و راهنمایــی را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا ‪ www.cyberpolice.ir&nbsp‬به‬ ‫صــورت انالیــن دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫تاثیر اشتغال مادران بر رشد کودکان‬ ‫رابطــه اشــتغال مــادران و تحــول کــودک ‬ ‫در تجربــه مــادری و مراقبــت از کــودک متغیرهــای‬ ‫متعــدد و پیوســتاری از تجربیــات وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫یــک ســوی ایــن پیوســتار‪ ،‬غایــت مطلــوب‪ ،‬مــادری‬ ‫اســت کــه بــه مراقبــت از فرزنــد می پــردازد و در‬ ‫ســوی دیگــر‪ ،‬محرومیــت کامــل از داشــتن مــادر‪ ،‬اما‬ ‫واقعیــت اغلــب بیــن ایــن دو انتهاســت‪.‬‬ ‫نگرانــی از وضــع احتمالــی نامســاعد فرزنــدان‬ ‫مادرانــی کــه شــاغل هســتند‪ ،‬بــه بازنگــری وســیع‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۱۹۸۲‬بــه وســیله اکادمــی علــوم‬ ‫امریــکا منجــر شــد‪ .‬نتایــج ایــن بررســی نشــان داد‬ ‫اشــتغال مــادران نمی توانــد اثــرات یکســانی بــه‬ ‫عنــوان مجموعـه ای واحــد بــر کــودکان داشــته باشــد‬ ‫زیــرا مــادران بــه دالیــل گوناگونــی کار می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی از مــادران هنگامــی کــه کــودکان‬ ‫مصطفی عسگری‬ ‫پادکست چیست؟‬ ‫چگونــه از صفــر شــروع بــه ســاخت پادکســت کنیــم؟‬ ‫نرم افزار هــای مناســب ســاخت پادکســت کدام انــد؟‬ ‫در این مقاله درباره هر انچه برای ســاخت پادکســت‬ ‫نیــاز داریــد‪ ،‬توضیــح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه روش هــای مختلفــی بــرای دریافــت‬ ‫اطالعــات و محتواهــای مختلــف وجــود دارد‪ .‬از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مملــو از عکــس و فیلــم گرفتــه‬ ‫تــا وب ســایت های خبــری متنــی ‪ ،‬همگــی در حــال‬ ‫ارائــه محتواهــای جدیــد و متنــوع هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬قالــب دیگــری از تولیــد محتــوا وجــود دارد کــه‬ ‫بــرای انتقــال محتــوا به جــای چش ـم ها از گوش هــای‬ ‫مخاطــب کمــک می گیــرد‪ .‬بــه ایــن نــوع محتــوای‬ ‫انها در ســطوح مختلف تحول هســتند‪ ،‬اغاز به کار‬ ‫کــرده یــا اینکــه کار را تــرک می کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫اشــتغال انهــا در زمینه هــای خانوادگــی و اجتماعــی‬ ‫متفاوتــی صــورت می گیــرد کــه در برخــی مــوارد ایــن‬ ‫نقش هــای چند گانــه مــورد حمایت اســت و در موارد‬ ‫دیگــر‪ ،‬از اشــتغال مــادران حمایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫لوییس هافمــن بــه بازنگــری پژوهش هــای پنجــاه‬ ‫ســاله مربــوط بــه اشــتغال مــادران پرداخــت‪ ،‬اکثــر‬ ‫ایــن پژوهش هــا بــر مبنــای ایــن فرضیــه قــرار‬ ‫داشــت کــه اشــتغال مــادران بــر رشــد کــودک اثــرات‬ ‫ی هافمــن نشــان داد کــه دختران‬ ‫منفــی دارد‪ .‬ارزیابـ ‬ ‫مــادران شــاغل‪ ،‬در مقایســه بــا دختــران مــادران غیر‬ ‫شــاغل‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر‪ ،‬نمــرات درســی‬ ‫بهتــر و اینــده شــغلی روش ـن تری دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن محقــق همچنیــن اشــاره کــرد کــه اشــتغال‬ ‫مــادر می توانــد از رهگــذر افزایــش درامــد خانــواده‬ ‫موجــب عــزت نفــس باالتــر مــادر‪ ،‬تمایــز انــدک بیــن‬ ‫نقش هــای زن و مــرد و ایجــاد یــک الگــوی مثبــت‬ ‫بــه ســود پســران و دختران شــان در زندگــی اینــده‬ ‫انهــا باشــد‪ .‬نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد در‬ ‫بیــن خانواده هایــی کــه کــودک پیش دبســتانی‬ ‫دارنــد ‪ ،‬ازنظــر وقتــی کــه پــدران صــرف مراقبــت از‬ ‫کــودک یــا کارهــای مربــوط بــه منــزل می کننــد‪،‬‬ ‫میــان خانواده هایــی کــه در ان زن و شــوهر هــر‬ ‫دو شــاغل هســتند‪ ،‬بــا خانواده هایــی کــه فقــط مــرد‬ ‫شــاغل اســت‪ ،‬اختــاف معنــا داری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در واقــع مــادران شــاغل نیــز ســاعات کار مربــوط‬ ‫بــه وظایــف خانه داری شــان را کاهــش می دهنــد‪،‬‬ ‫ولــی از مراقبــت از کــودک نمی کاهنــد ‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫هنگامــی کــه پــدر و مــادر کــودک پیش دبســتانی‬ ‫شــاغل اند‪ ،‬هــر دو تقریبــا ًبــه انــداز ه خانواده هایــی‬ ‫کــه در انهــا تنهــا پــدر شــاغل اســت وقــت صــرف‬ ‫تعامل مستقیم با فرزندشان می کنند‪.‬‬ ‫روان شناســان بیشــتر عالقه مندنــد کــه مطالعــات‬ ‫و پژوهش هــای خــود را بــر چگونگــی روابــط مــادر‬ ‫و فرزنــدی و تاثیــری کــه شــغل مــادر بــر زندگــی‬ ‫خانوادگــی می گــذارد‪ ،‬متمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫هافمــن بــا مــروری بــر تاریخچــه ایــن زمینــه‬ ‫پژوهشــی دریافــت کــه مــادران شــاغل در مقایســه‬ ‫بــا مــادران خانــه دار‪ ،‬وقــت کمتــری را بــه مراقبــت‬ ‫از کــودکان خــود و بچ ـه داری اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫مــدت زمانــی کــه مــادران شــاغل فارغ التحصیــل از‬ ‫دانشــگاه بــه مراقبــت از فرزندان شــان اختصــاص‬ ‫می دهنــد‪ ،‬حــدود یــک ســوم مــدت زمانــی اســت‬ ‫کــه یــک مــادر خانــه دار صــرف ایــن کار می کنــد‪،‬‬ ‫همچنیــن مــادران شــاغل وقــت کمتــری را بــه‬ ‫تماشــای تلویزیــون می گذراننــد یــا می خوابنــد‪.‬‬ ‫از یافته هــای پژوهشــی خــود و بررســی ســوابق‬ ‫پژوهشــی در زمینــه تاثیــر اشــتغال مــادران بــر‬ ‫ســازگاری اجتماعــی فرزنــدان و پیشــرفت تحصیلــی‬ ‫انــان‪ ،‬این گونــه نتیجه گیــری می کنــد کــه اشــتغال‬ ‫مــادران زمانــی کــه بــا ســایر متغیرهــای اجتماعــی‬ ‫شــنیداری پادکســت می گوینــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر پادکســت های متعــددی بــا‬ ‫موضوعاتــی متنــوع در سراســر جهــان تولیــد‬ ‫می شــوند‪ .‬پادکســت ها جنســی متفــاوت و جذابــی‬ ‫از محتــوا هســتند کــه ایــن روزهــا تعدادشــان بیشــتر‬ ‫و اســتقبال خیلــی خوبــی از ان هــا می شــود‪ .‬طــی ‪۱۵‬‬ ‫ســال اخیــر‪ ،‬پادکس ـت ها فــرم و شــکل خــود را پیــدا‬ ‫کردنــد و بــه خاطــر ماهیتشــان کــه راحتــی زیــادی‬ ‫بــرای مخاطبانــی دارنــد کــه بــه دنبــال محتــوای خاصــی‬ ‫می گردنــد‪ ،‬محبوبیــت زیــادی پیــدا کرده انــد‪ .‬طبــق‬ ‫امــار به دس ـت امده‪ ۱۱ ،‬درصــد شــنوندگان پادکســت‪،‬‬ ‫شــاغلینی هســتند کــه ایــن کار روش بســیار خوبــی‬ ‫بــرای خــروج از روتیــن روزانــه کاری اســت‪.‬‬ ‫پادکسـت ها از ســال ‪ ۲۰۰۵‬تــا بــه امــروز بســیار جــدی‬ ‫گرفتــ ه شــده اند و در ابتــدا تعــداد انگشت شــماری‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪323‬‬ ‫– اقتصــادی نظیــر جنــس‪ ،‬ســن‪ ،‬طبقــه‪ ،‬نــوع‬ ‫شــغل مــادر (خدماتــی‪ ،‬فرهنگــی و کارمنــدی) و‬ ‫میــزان رضایــت یــا تنــش شــغلی همــراه می شــود‪،‬‬ ‫پیامد هــای متفاوتــی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن پژوهــش‪ ،‬اشــتغال مــادران‬ ‫برســازگاری اجتماعــی و پیشــرفت تحصیلــی‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬اثــرات یکســانی بــر دو جنــس داشــته‬ ‫اســت‪ .‬یافته هــای پژوهــش حاضــر‪ ،‬در مــورد اثــر‬ ‫اشــتغال مــادر بــر فرزنــدان در ســنین خردســالی و‬ ‫قبــل از دبســتان‪ ،‬نشــان می دهــد اشــتغال مــادر‬ ‫بــرای کودکانــی کــه در ســال های باالتــر تحصیلــی‬ ‫(پایه هــای چهــارم و پنجــم) هســتند‪ ،‬باعــث‬ ‫ســازگاری اجتماعــی و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن یافته هــا تاکیــد دارنــد کــه در طبقــات‬ ‫بــاالی اقتصــادی – اجتماعــی‪ ،‬زنــان شــاغل از اعتماد‬ ‫به نفس‪ ،‬استقالل فکری و خود بسندگی بیشتری‬ ‫برخــوردار هســتند کــه ایــن عوامــل می توانــد در‬ ‫تعییــن ســازگاری فرزنــدان انهــا بســیار موثــر باشــد‪.‬‬ ‫تاثیــر نــوع شــغل مــادر بــر ســازگاری اجتماعــی‬ ‫و پیشــرفت تحصیلــی فرزنــدان بــه خوبــی‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬دانش اموزانــی کــه مــادران‬ ‫انهــا درمشــاغل رده پاییــن (خدماتــی) مشــغول‬ ‫فعالیــت بودنــد‪ ،‬کمتریــن ســازگاری اجتماعــی و‬ ‫پیشــرفت تحصیلــی و فرزنــدان مادرانــی کــه در‬ ‫مشــاغل رده بــاال (فرهنگــی – مدیریتــی) فعالیــت‬ ‫می کردنــد‪ ،‬بهتریــن عملکــرد تحصیلــی و رفتــاری‬ ‫را در خانــه و مدرســه از خــود نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬بیشــترین رضایــت شــغلی در‬ ‫زنانــی کــه در مشــاغل رده بــاال فعالیــت می کردنــد‪،‬‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬بیــن رضایــت مــادران از شــغل‬ ‫خویــش و عملکــرد اموزشــی و رفتــاری فرزنــدان‬ ‫انهــا همبســتگی مثبــت و معنــا داری وجــود دارد‪،‬‬ ‫بدیــن صــورت کــه اشــتغال مــادران اگــر همــراه بــا‬ ‫رضایت خاطــر انهــا از انجــام شــغل باشــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫اثرات مثبت و مطلوبی را بر فرزندان به جای گذارد‪.‬‬ ‫پادکســت وجــود داشــت کــه به مــرور‪ ،‬تعــداد ان هــا‬ ‫بیشــتر شــد و امــروز حــدود یــک میلیــون برنــد مختلــف‬ ‫در این زمینه وجود دارد و حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون قسمت‬ ‫پادکســت در ســطح فضــای مجــازی یافــت می شــود‪.‬‬ ‫حــال ممکــن اســت شــما نیــز عالقه داشــته باشــید به‬ ‫دنیــای تولیدکننــدگان محتــوای پادکســتی وارد شــوید‬ ‫امــا از رونــد کار اطالعاتــی نداشــته باشــید‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه تمــام مــواردی کــه بــرای ســاخت پادکســت نیــاز‬ ‫داریــد ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫پادکســت چیســت‪:‬اولین قدمــی کــه بــرای ورود بــه‬ ‫دنیــای پادکســت نیــاز داریــد‪ ،‬فهمیــدن مفهــوم ایــن‬ ‫واژه اســت‪ .‬بــه زبــان ســاده‪ ،‬پادکســت یــک برنامــه‬ ‫صوتــی اســت؛ درســت ماننــد رادیــو؛ بــا این تفــاوت که‬ ‫از طریــق اپلیکیشـن های مختلــف منتشــر می شــود و‬ ‫مخاطبــان ان را سابســکرایب می کننــد و هــر زمــان کــه‬ ‫کاربران فضای مجازی‬ ‫مراقب باشند‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد کاربــران‪،‬‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت و تنــوع شــگردهای‬ ‫مجرمانــه و ســهل انــگاری برخــی از‏کاربــران‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش وقــوع جرائــم در حــوزه فضــای مجازی هســتیم‬ ‫کــه بــر طبــق امــار موجــود؛ در ‪3‬ماهــه اول ســال جــاری‬ ‫شــاهد ‏افزایــش‪ 14.57‬درصــدی وقـــوع پرونــده هــا ‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبـــل(‪،)99‬بودیم کــه از‬ ‫کل پرونده هــای واصلــه‪ 93.4 ،‬درصــد از‏جرائــم فضــای‬ ‫مجــازی در اســتان گلســـتان کشـــف شــده اســت‪.‬‬ ‫برابــر امــار موجــود‪ :‬جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر‬ ‫اکاذیــب و تهدیــد و مزاحمــت اینترنتــی بــا ‪33‬درصــد‬ ‫باالتریــن میــزان وقــوع را داشــته و پــس از ان ‏در‬ ‫اولویــت دوم‪ ،‬جرائــم مربــوط بــه برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫اینترنتــی از حســاب بانکــی افــراد بــا ‪17.36‬درصــد قــرار‬ ‫دارد و ‪ 15.65‬درصــد مربــوط‏بــه کالهبــرداری رایانـه ای‬ ‫و ‪ 10.51‬درصــد مربــوط بــه جرائــم قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫می باشــد و ‪23.47‬درصــد نیــز مربــوط بــه ســایر جرائــم‬ ‫بــوده‏اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن انگیــزه مجرمــان در انجــام جرایــم فضــای‬ ‫مجازی‪ :‬کســـب منافع مـالـــی ‪ ،‬کنجـــکاوی ‪ ،‬ســـرگرمی‬ ‫و در مــوارد متعــددی هــم انتقـــام‏جـویـــی بــوده و در‬ ‫ایــن بیــن راحتــی ارتــکاب جـــرم و عـــدم اشــنایی بــا‬ ‫مصادیــق جرائــم رایانــه ای عوامــل موثــر در وقــوع‬ ‫جرائــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع و رشــد جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی عزمــی‬ ‫را مــی طلبــد کــه در مرتبــه اول برعهــده خــود کاربــران‬ ‫و شــهروندان عزیــز مــی باشــد کــه بــا‏افزایــش دانــش و‬ ‫اگاهــی خــود میــزان ســواد دیجیتالــی شــان را افزایــش‬ ‫دهنــد و در حــوزه جرایــم مالــی‪ ،‬هرگــز طمــع نکــرده و‬ ‫فریــب افــراد ســودجو در‏فضــای مجــازی را نخورنــد و‬ ‫در حــوزه جرایــم هتــک حیثیــت و نشــراکاذیب نیــز‬ ‫هوشــیار باشــند و بــه هویت هــا در ایــن فضــا بــه راحتــی‬ ‫اعتمــاد نکننــد‏و اطالعــات شــخصی و خصوصــی خــود را‬ ‫در فضــای مجــازی خصوصــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫شــما کاربــران عزیــز می بایســت بدانیــد کــه در وقــوع‬ ‫جرایــم حــوزه فضــای مجــازی چنــد عامــل تاثیرگذارترنــد‪:‬‬ ‫ســهل انــگاری و ســاده انــگاری‏کاربــران ‪ ،‬اعتمــاد بــی‬ ‫جــا بــه هویــت ها‪،‬عــدم رعایــت نــکات امنیتــی و عــدم‬ ‫اگاهــی و نداشــتن تســلط کافــی در ایــن حــوزه‪ .‬کــه‬ ‫نقــش خــود شــما شــهروندان ‏عزیــز در پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرایــم کلیــدی می باشــد‪ .‬اگرچــه مــا نیــز‬ ‫سالهاســت تــاش مــی کنیــم میــزان اگاهــی و دانــش‬ ‫عمومــی را ارتقــا دهیــم امــا‏در صورتــی کــه خــود فــرد‬ ‫نخواهــد و همــت نکنــد اقدامات و تالشــهای پیشــگیرانه‬ ‫نهادهــا و ســازمانها بی تاثیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا ؛ کالهبــردارن و ســودجویان اینترنتــی از اطالعاتــی‬ ‫کــه خــود کاربــران در فضــای مجــازی منتشــر مــی کننــد‬ ‫اســتفاده کــرده و نهایتــا بــا ایــن اطالعــات ‏اقــدام بــه‬ ‫تهدیــد‪ ،‬اخــاذی و یــا نشــر اکاذیــب و نیــز ســرقت مالــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫از شــما عزیــزان مــی خواهیــم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و‬ ‫محرمانــه خــود را در فضــای مجــازی منتشــر نکــرده و‬ ‫بــه اشــتراک نگذاریــد تــا مــورد سوءاســتفاده‏ســودجویان‬ ‫وکالهبــرداران اینترنتــی قــرار نگیــرد‬ ‫در حــوزه جرایــم اینترنتــی؛ پلیــس فتــا از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس‏‪cyberpolice.ir‬‏ بخــش ارتباطات‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره تلفن هــای ‏‏‪21822972‬و‬ ‫‪ 21822945‬در مســیر برقــراری امنیــت در فضــای‬ ‫مجــازی پاســخگوی شــما شــهروندان عزیــز مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫دوســت داشــتند گــوش می دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم بــا جزئیــات بیشــتری ایــن واژه را‬ ‫توضیــح بدهیــم ‪ ،‬پادکســت مجموعـه ای از اپیزودهای‬ ‫صوتــی اســت کــه همــه ان هــا روی یــک یــا چنــد‬ ‫موضــوع خــاص ماننــد دوچرخه ســواری یــا اســتارتاپ‬ ‫متمرکــز شــده اند‪.‬‬ ‫اصطالحات مهم حوزه تولید پادکست‬ ‫پــس از فهمیــدن معنــی اصلــی واژه پادکســت‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت چنــد اصطــاح مهــم و کاربــردی در ایــن حــوزه‬ ‫را بلــد باشــید‪ .‬اگــر قصــد داریــد به صــورت جــدی بــه‬ ‫تولیــد پادکســت بپردازیــد‪ ،‬داشــتن اطالعــات بیشــتر‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک بســیاری کنــد‪.‬‬ ‫پادکچــر (‪:)Podcatcher‬بــه پلتفرمــی کــه پادکســت‬ ‫در ان پخــش می شــود پادکچــر می گوینــد‪ .‬اپــل‬ ‫ایتونــز‪ ،‬کسـت باکس و گــوگل پادکســت ســه مثــال از‬ ‫محبوب تریــن نمونه هــای حــال حاضــر هســتند‪.‬‬ ‫پادکســتر (‪:)Podcaster‬بــه کســی کــه تولیــد‬ ‫پادکســت می کنــد‪ ،‬پادکســتر می گوینــد‪.‬‬ ‫نرخ سی پی ام (‪)CPM Rate‬‬ ‫«هزینــه بــه ازای نمایــش» یــا «هزینــه بــه ازای هــزار‬ ‫نمایــش» همــان ‪ )CPM (Cost per mille‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن هزینــه بســته بــه محبوبیــت پادکســت از ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬دالر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫محتوای همیشه سبز (‪)Evergreen Content‬‬ ‫ایــن واژه بــرای محتوایــی بــه کار بــرده می شــود کــه‬ ‫قدیمــی نمی شــوید‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬محتــوای یــک کانــال‬ ‫اموزشــی در دســته همیشــه ســبز قــرار می گیــرد‪/.‬‬ ‫زمیت‬ ‫ادامه دارد ‪....‬‬ صفحه 7 ‫‪ 5‬تیر ‪ 1400‬روز جهانی مبارزه با مواد مخدر‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک قاب ‪ ،‬یک دنیا عبرت‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪ 15 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 323‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 5‬تیر ‪26-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «ســلف خورش» ‪« ،‬کشــک بادنجان»‬ ‫‪« ،‬چیکو اردی» ‪« ،‬ماستوا (اش ماست)» ‪« ،‬لوبیا پلو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪:‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪:‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‬ ‫‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‬ ‫‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی‬ ‫شهرســتان رامیــان و ‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫‪:‬اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت‬ ‫قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانات و زیرساخت های موجود روستا برای استفاده گردشگران ( همراه با‬ ‫تصاویر )دارای راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه‬ ‫به ابشار پشمکی ساختمان خدماتی و رفاهی ( سرویس بهداشتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی‬ ‫می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویژه‏ای ســیزده بدر برگزار می‏شــود‪ .‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم‬ ‫ی‬ ‫روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی‬ ‫کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان‬ ‫پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫جوانان روســتا در مراســم ویژه و جشـن‏ها از لباس محلی اســتفاده م ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفتــه انــد کــه‪ ،‬در‬ ‫زبــان ترکــی گل بــه نقطــه ای مــی گوینــد کــه بســیار‬ ‫عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع‬ ‫شــده باشــد و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان‬ ‫ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهای تاریخی‬ ‫عبارتند از‪ :‬حمام عروج ( دوره قاجاریه ) ‪ ،‬کاخ شاهی (‬ ‫دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪)...‬‬ ‫و چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫ســرگل و ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!