روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 322 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 322

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 322

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 322

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه ‪ 3 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /24‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /13‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪322‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫رقبای دولت در خرید گندم ‪،‬دالالن و خشکسالی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫چگونه در محل کار موفق باشیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫صاپست چیست؟‬ ‫و چرا داشته باشیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫صادرات پنج هزار و ‪ ۸۰۶‬تن‬ ‫فراورد ه خام دامی از گلستان در سالجاری‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش هفت پرونده فساد اقتصادی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خودشناسی‏‬ ‫هشدار به کاربران فضای مجازی‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)4‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :318‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم‬ ‫کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تا همین چند ســال پیش‪ ،‬کار کردن فقط یک تعریف‬ ‫داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبح‬ ‫زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و بعــد‬ ‫از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره‬ ‫روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن‬ ‫بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و‬ ‫کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان‬ ‫افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو شکســتند‪،‬‬ ‫بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد‬ ‫به کار کردن و حتی بیشــتر از بقیه کارمندها و کارگرها‪،‬‬ ‫اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه به یک ســوددهی‬ ‫ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و‬ ‫شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم‬ ‫و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب‬ ‫و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه انــدازی یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی اطالعــات جامعــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مشاغل پردرامد خانگی‬ ‫امــروزه بــه طــور کلــی بــا پیشــرفت تکنولــوژی کارهــای روزمــره‬ ‫را می تــوان خیلــی ســاده تر انجــام داد و بــه درامدقابــل‬ ‫ب و کار خانگــی خواهیــد‬ ‫توجهــی رســید و قطعــا ًبــا ایجــاد کسـ ‬ ‫توانســت درامــد زیــادی را بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫احتمــاال ًباورتــان نمی شــود امــا کارهایــی کــه حتــی بــه انهــا‬ ‫هیچــگاه فکــر نمی کنیــد همچــون تولیــد و فــروش لواشــک‪،‬‬ ‫ترشــی‪ ،‬غــذای خانگــی و… جــز مشــاغل خانگــی موفــق بــه‬ ‫محســوب می شــوند و می توانیــد ماهیانــه فــروش خوبــی از‬ ‫انهــا بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫امــا بــرای اینکــه بتوانیــد بــه ایــن موفقیــت دســت پیــدا کنیــد‬ ‫الزمـه اش تولیــد محصــول خانگــی باکیفیتی اســت و از طریق‬ ‫تولیــد محتــوای خــوب ان را در بســتر هایی ماننــد اینســتاگرام‬ ‫و تلگــرام و… بــه دیگــران معرفــی کنیــد بــه درامدهــای خیلــی‬ ‫خوبــی و فــروش چندیــن میلیونــی در مــاه برســید و می بینیــد‬ ‫کــه اگــر ایــن رونــد را ســه تــا پنــج ســال ادامــه دهیــد بــه تمــام‬ ‫خواســته های خودتــان می رســید‪ .‬پــس از ان حتــی می توانیــد‬ ‫بــه فکــر ایــن باشــید کــه فعالیــت خودتــان را از کار تولیــدی‬ ‫در منــزل‪ ،‬بــه کار تولیــدی در کارگاه و پــس از چنــد ســال در‬ ‫کارخانــه تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫مزایای کسب و کار خانگی چیست؟‬ ‫مجلــه اقتصــادی میــوز‪ ،‬در مقالــه ای بــه ده مزیــت‬ ‫کســب و کار خانگــی اشــاره کــرده اســت کــه بــد نیســت‬ ‫همــه ی مــا از ان اطالعاتــی داشــته باشــیم‪:‬‬ ‫‪ .1‬برنامه ریزی انعطاف پذیر‬ ‫بــر خــاف مشــاغل اداری و دفتــری‪ ،‬کســب و کار خانگــی‬ ‫بــرای مــا یــک برنامه ریــزی بســیار انعطــاف پذیــر رو فراهــم‬ ‫می کنــد‪ .‬مــا می توانیــم در طــول روز و بــر اســاس برنامـه ای‬ ‫کــه از قبــل تعییــن کرده ایــم‪ ،‬بــه انجــام کارهــای کــه‬ ‫برایــش برنامه ریــزی کردیــم بپردازیــم و در کنــار انجــام‬ ‫فعالیت هــای خــود بــه تفریحــات دلخــواه و یــا بــه کارهــای‬ ‫شــخصی نیــز بپردازیــم‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه کارهــای‬ ‫دفتــری و اداری‪ ،‬تقریبــا دو ســوم یــک روز مــا رو درگیــر خود‬ ‫کــرده و فرصــت برنامه ریــزی را بــرای مــا محــدود می کننــد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬محیط کاری دلخواه‬ ‫هــر شــخصی‪ ،‬بســته بــه کاری کــه انجــام میدهــد‪ ،‬یــک‬ ‫محیــط کاری دلخــواه رو متصــوره‪ .‬برخی هــا دوســت دارنــد‬ ‫روی مبــل دراز کشــیده و کار کننــد‪ .‬عــده ای دیگــر دوســت‬ ‫دارنــد در فضایــی کار کننــد کــه یــک موســیقی ارام پخــش‬ ‫شــده و بعضی هــا هــم دوســت دارنــد در یــک فضــای ارام‬ ‫و بــدون هیــچ ســر و صدایــی کار خودشــان رو انجــام دهند‬ ‫و یــا بــه کافه هــا برونــد و در میان مردم کار کننــد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫کســب و کار خانگــی‪ ،‬یــک مزیــت فــوق العــاده بــه افــراد‬ ‫داده و ان هــم انتخــاب فضــای کاری دلخــواه اســت‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه درکارهــای اداری و دفتــری و حتــی کارگاهــی‪،‬‬ ‫شــخص حــق انتخــاب فضــای کار خــودش را نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬لباس های راحت‬ ‫شــاید ایــن مســئله خنــده دار بــه نظر برســد‪ ،‬اما پوشــیدن‬ ‫یــک لبــاس رســمی اون هــم بــه مــدت ده ســاعت در یــک‬ ‫روز‪ ،‬بــرای عــده ای غیــر قابــل تحمــل می باشــد‪ .‬برخــی‬ ‫مشــاغل‪ ،‬نیازمند به یک ازادی جســمی و ذهنی هســتند‬ ‫و پوشــیدن یــک لبــاس رســمی و در ایــن بیــن توجــه و‬ ‫مراقبــت از اینکــه مبــادا نظــم لباس هایشــان در طــی روز‬ ‫بــه هــم خــورده باشــد یــا کمــی ســر و رویشــان بهــم ریختــه‬ ‫شــود‪ ،‬موجــب می شــود کــه اســترس بســیاری بــه افــراد‬ ‫وارد کنــد و در بازدهــی عملکردشــان تاثیــر فراوانــی بگذارد‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه شــما می توانیــد بــا یــک کســب‬ ‫و کار خانگــی بــا هــر نــوع لباســی کــه دلتــون می خواهــد‪،‬‬ ‫حتــی بــا یــک شــلوارک ســر محــل کار حاضــر شــوید و‬ ‫کارهــای خــود را بــه ســادگی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارتباطات اسان تر است‬ ‫در یــک محیــط کاری کــه روزانــه ده هــا کارمنــد با یکدیگر‬ ‫در حــال فعالیــت می باشــند‪ ،‬ارتبــاط بــا هــر بخــش‬ ‫بســیار ســخت اســت‪ .‬چــرا کــه رســیدگی بــه هــر کــدام‬ ‫وقــت بســیاری می طلبــد و قطعــا ًیــک مدیــر و یــا کارمنــد‬ ‫و کارگــر‪ ،‬قــادر نخواهنــد بــود بســیاری از ارتباطــات کاری‬ ‫خــود رو در ســاعات کاری بــراورده کنــد‪ .‬در حالــی کــه در‬ ‫کســب و کار خانگــی‪ ،‬یــک پیامــک یــا یــک ایمیــل و یــا‬ ‫حتــی یــک چــت چنــد دقیقـه ای می توانــد تمــام نیازهــای‬ ‫ارتباطــی راحــل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬همیشه در تعطیالت هستید‬ ‫ایــن مــورد‪ ،‬زیــاد بــاب پســند مدیــران نمی باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد گفــت کــه کســی کــه یــک کســب و کار خانگــی دارد‪،‬‬ ‫همــواره در تعطیــات می باشــد‪ .‬چــرا کــه بــه هیــچ وجــه‬ ‫بــه فضــای کارش وابســته نبــوده و می توانــد همیشــه در‬ ‫ســفر دور دنیــا باشــد و کارهایــش رو نیــز انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کار اداری و دفتــری‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫حضــور فیزیکــی و اون هــم ســر وقــت داره و ایــن باعــث‬ ‫مــی شــه کــه شــما تقریبــا ازادی عمــل خــود رو بــرای‬ ‫رســیدن بــه ازوهاتــون از دســت بدیــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید(‪)4‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :318‬در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن‬ ‫مصاحبه هایــی‪ ،‬همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان پرســیده‬ ‫می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد‬ ‫ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطــه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال‬ ‫فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفی برای شــما از‬ ‫طــرف کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪،‬‬ ‫ســابقه کار و نگرش هــای کــه‬ ‫داریــد پرســیده می شــود و در‬ ‫ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت‬ ‫خواهیــد داشــت کــه دربــاره‬ ‫شــرایط کار خــود از کارفرمــا‬ ‫ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه با ‪۲۹‬‬ ‫ســوال در ایــن زمینــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه‬ ‫ایــن دو نکتــه راهبــردی توجه‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش‬ ‫اگاهی تــان از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد‬ ‫کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتما ًدقت داشــته باشــید‬ ‫ت خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد‬ ‫ســواال ‬ ‫مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫سواالت مربوط به مهارت ها و بهبود عملکرد‬ ‫‪ .۲۳‬فلســفه اســتخدام شــما (یــا رئیــس اینــده مــن) چیســت؟ ایــا فلســفه شــما‬ ‫م نگرش هــا و امــوزش مهارت هــا» اســت یــا در درجــه اول به دنبــال‬ ‫«اســتخدا ِ‬ ‫اضافه کــردن افــرادی هســتید کــه متخصــص باشــند؟‬ ‫‪ .۲۴‬اگــر ایــن موقعیــت شــغلی را بــه دســت اورم‪ ،‬چگونــه می توانــم در بررســی عملکرد‬ ‫خــود نمــرات باالتــری بــه دســت اورم؟ مهم تریــن دســتاوردهایی کــه دوســت داریــد در‬ ‫ایــن نقــش مشــاهده کنیــد کدام انــد؟‬ ‫‪ .۲۵‬در شــخصی کــه ایــن موقعیــت را پــر می کنــد به دنبــال چــه نــوع تجربــه مبتنــی‬ ‫بــر مهــارت‪ /‬کاربــری هســتید؟ داوطلــب «بی نقــص» بــرای ایــن موقعیــت شــغلی چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارد؟ تجربــه مــن را در مقایســه بــا دیگــران چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ چــه‬ ‫کمبــودی می بینیــد؟‬ ‫‪ .۲۶‬در کار حرفــه ای خــودم از کار بــا شــرکت های بــزرگ‪ /‬کوچــک‪ /‬در حــال رشــد‪/‬‬ ‫مســتقل‪ /‬خصوصــی‪ /‬دولتــی‪ /‬خانوادگــی لــذت بــرده ام‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬مــن چقــدر در‬ ‫شــرکت شــما موفــق خواهــم شــد؟‬ ‫‪ .۲۷‬ســه مــوردی کــه می توانــم در ‪ ۱۰۰‬روز اول همــکاری ام در انهــا مشــارکت کنــم تــا‬ ‫احســاس خوبــی از اســتخدام مــن داشــته باشــید کدام انــد؟‬ ‫‪ .۲۸‬شــش مــاه اینــده‪ ،‬بعــد از اینکــه همــکاری با شــما شــروع شــد‪ ،‬از چه چیزی بیشــتر‬ ‫غافلگیر خواهم شــد؟‬ ‫و سوال پایانی؛‬ ‫‪ .۲۹‬بــازه زمانــی تصمیم گیــری دربــاره ایــن موقعیــت شــغلی چقــدر اســت؟ چــه موقــع‬ ‫بایــد دوبــاره بــا شــما تمــاس بگیــرم؟‬ ‫شــما در مصاحبه هــای شــغلی تان فقــط بــه ســواالت پاســخ می دهیــد یــا خودتــان‬ ‫هــم چنــد تایــی ســوال می پرســید؟ بــه نظرتــان ایــن کار چــه تاثیــری در تصمیــم کارفرمــا‬ ‫بــه اســتخدام مصاحبه شــونده دارد؟ نظــر و تجربیــات شــما می توانــد بــرای خیلی هــا‬ ‫راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫پایان بحث‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬تیر‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪322‬‬ ‫اموزش مدیریت پول‬ ‫تو جیبی به کودکان‬ ‫پــول توجیبــی اولیــن گام در جهــت مســئولیت پذیر‬ ‫کــردن فرزنــدان اســت‪ .‬شــاید مــواردی چــون‬ ‫درخواســت دوبــاره و دوبــاره ی پــول از والدیــن در طــول‬ ‫مــاه و خریدهــای غیرمنطقــی فرزنــدان نگرانی هایــی‬ ‫را بــرای والدیــن به وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫چرا مدیریت پول تو جیبی مهم است؟‬ ‫فرزنــد شــما تــا همیشــه یــک کــودک باقــی نخواهــد‬ ‫مانــد‪ .‬هرچــه بزرگتــر می شــود‪ ،‬خواســته هایش‬ ‫نیــز بــا او رشــد می کننــد‪ .‬مطالبه هــای بیشــتری‬ ‫چــون هزینه هــای زندگــی‪ ،‬داشــتن خانــه‪ ،‬رفتــن‬ ‫بــه دانشــگاه و مســافرت خواهــد داشــت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫امــوزش مدیریــت پــول بــه کــودکان بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه بــا امــوزش صحیــح فرزنــد شــما بــه‬ ‫فــردی مســئولیت پذیــر تبدیــل خواهــد شــد کــه از‬ ‫عهــده ی مدیریــت زندگــی خــود برمی ایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کودکانــی کــه مدیریــت پــول را یــاد‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬هــوش مالــی باالتــر و در نتیجــه شــانس‬ ‫بیشــتری بــرای موفقیــت در کســب و کار خــود‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به ان ها ازادی دهید که بودجه خود‬ ‫را مدیریت کنند‬ ‫فرزنــد شــما تــا همیشــه یــک کــودک باقــی نخواهــد‬ ‫مانــد‪ .‬هرچــه بزرگتــر می شــود‪ ،‬خواســته هایش‬ ‫نیــز بــا او رشــد می کننــد‪ .‬فرزنــد شــما خیلــی زود‬ ‫مطالبه هــای بیشــتری چــون‪ ،‬هزینه هــای زندگــی‪،‬‬ ‫داشــتن خانــه‪ ،‬رفتــن بــه دانشــگاه و مســافرت خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬امــوزش مدیریــت پــول تــو جیبــی‬ ‫یکــی از مهم تریــن کارهایــی اســت کــه والدیــن بایــد‬ ‫روی ان تمرکــز کننــد‪ .‬چــرا کــه‪ ،‬بــا امــوزش صحیــح‬ ‫می تواننــد فــردی مســئول تربیــت کننــد کــه توانایــی‬ ‫اداره زندگــی اش را به خوبــی دارد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه پــول توجیبــی اولیــن راه ارتباطــی‬ ‫کــودک بــا پــول اســت‪ .‬بهتــر اســت فرزندتــان هرچــه‬ ‫زودتــر بــا ارزش پــول اشــنا شــود‪ .‬بدانــد کــه اگــر ان‬ ‫را بی رویــه خــرج کنــد تــا پایــان مــاه دوبــاره پولــی بــه‬ ‫او داده نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬دادن ازادی عمــل در‬ ‫مدیریــت پــول تــو جیبــی بــه او از دو جهــت مهــم‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫‪.‬یاد می گیرد که به اندازه خرج کند‪.‬‬ ‫‪.‬یــاد می گیــرد بــا برنامه ریــزی خــرج کنــد و هیجانــات‬ ‫خــود را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به ان ها یاد دهید که خریدهای ضروری‬ ‫را در اولویت قرار دهند‬ ‫اگــر فرزنــد شــما محدودیــت بودجــه ی خــود را درک‬ ‫کنــد‪ ،‬ضــرورت را بــر خواســته اش ترجیــح می دهــد‪.‬‬ ‫یعنــی درک می کنــد کــه وجــود چــه چیــزی در‬ ‫زندگــی اش ضــروری اســت و بایــد بــرای داشــتن ان‬ ‫هزینــه کنــد‪ .‬بــا ایــن کار فرزندتــان را یــک قــدم بــه‬ ‫مدیریــت پــول تــو جیبــی کــه برایــش در نظــر گرفته ایــد‬ ‫نزدیک تــر خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از ان ها بخواهید که برای دریافت‬ ‫پول تو جیبی کمی زحمت بکشند‬ ‫مدیریــت پــول زمانــی بــرای کــودک قابــل درک اســت‬ ‫کــه بــرای به دســت اوردن ان پــول زحمــت بکشــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ســعی کنیــد مســئولیتی را در خانــه‬ ‫بــرای او در نظــر بگیریــد و در قبــال ان پــول بیشــتری‬ ‫بــه او بدهیــد‪ .‬بــا ایــن کار کودکتــان می فهمــد کــه پــول‬ ‫دراوردن کار ســختی اســت و نبایــد پولــش را بی هــدف‬ ‫خــرج کنــد‪ .‬بایــد پس انــداز کنــد و بــرای خریــد لــوازم‬ ‫ضــروری نیــز برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫با ما انالین همراه باشید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 2‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 44,960,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10،382،000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪102،520،000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪103،770،000‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 56,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫صاپست خدمات نوین‬ ‫در پست‬ ‫شناســه صاپســتی ‪ ،‬یــک شناســه یکتــا و منحصــر بــه فــرد‬ ‫می باشــد کــه بــرای هــر فــرد حقیقــی یــا حقوقــی باتوجــه بــه‬ ‫شــرایط و قوانیــن ســایت صــادر خواهــد شــد‪ .‬کــه ایــن شــماره‬ ‫بعــد از ایــن بــرای مالــک شناســه ‪ ،‬بعنــوان ادرس همیشــگی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ .‬بطــوری کــه گیرنــده بــرای‬ ‫دریافــت نامــه یــا مرســوالت پســتی خــود نیــازی به دادن شــرح‬ ‫کامــل ادرس‪ ،‬بــه ســازمان ها و مراکــز دولتــی و خصوصــی و‬ ‫اشــخاص و دوســتان نمــی باشــد‪.‬‬ ‫صاپست چیست؟ و چرا داشته باشیم؟‬ ‫مدیــر کل پســت اســتان گلســتان در نشســت‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار کســب کار انالیــن در خصــوص‬ ‫ســامانه صاپســت گفت‪:‬صنــدوق مجــازی پســت‬ ‫ایرانیــان بــا نــام اختصــاری صاپســت‪ ،‬کــه جهــت‬ ‫مدیریــت نشــانی و مرســوله بــرای گیرنــدگان‬ ‫جهــت دریافــت مرســوله در اخریــن ادرس محل‬ ‫حضــور مــی باشــد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه متقاضــی‬ ‫پــس از تکمیــل اطالعــات فــردی ‪ ،‬یــک شناســه‬ ‫بعنــوان شناســه صاپســتی فــرد ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد و از ان پــس متقاضــی می توانــد ادرس هــای‬ ‫محــل حضــور خــود را بــه نحــوی در ســامانه‬ ‫صاپســت ثبــت و ویرایــش نمایــد کــه در زمــان‬ ‫و مــکان مشــخصی بــا درصــد اطمینــان باالتــری‬ ‫مرســوله خــود را دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب کار شناســه‬ ‫صاپســتی ‪ ،‬یــک شناســه یکتــا و منحصــر بــه فــرد‬ ‫مــی باشــد کــه بــرای هــر فــرد حقیقــی یــا حقوقــی‬ ‫باتوجــه بــه شــرایط و قوانیــن ســایت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬کــه ایــن شــماره بعــد از ایــن بــرای‬ ‫مالــک شناســه ‪ ،‬بعنــوان ادرس همیشــگی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ .‬بطوری که گیرنــده برای‬ ‫دریافــت نامــه یــا مرســوالت پســتی خــود نیــازی‬ ‫بــه دادن شــرح کامــل ادرس‪ ،‬بــه ســازمان ها و‬ ‫مراکز دولتی و خصوصی و اشــخاص و دوســتان‬ ‫نمــی باشــد‪ .‬و صرفــا بــا دادن نــام و نام خانوادگی‬ ‫و شناســه صاپســتی بــه فرســتنده مرســوله و‬ ‫ویرایــش اخریــن ادرس محــل حضــور خــود قبــل‬ ‫از ارســال مرســوله داخــل ســامانه یــا اپلیکیشــن‬ ‫صاپســت‪ ،‬مــی توانــد مرســوله خــود را دراخریــن‬ ‫ادرس محــل حضــور خــود در هرنقطــه ای از‬ ‫ایــران دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫شناسه صاپستی چه تفاوتی با کدپستی دارد؟‬ ‫کــد پســتی مــکان محــور اســت و متعلــق به یک‬ ‫مــکان مــی باشــد‪ .‬بــه طــوری کــه کــه اگــر شــما‬ ‫جابجــا شــوید یــا ان مــکان را بــه شــخص دیگــری‬ ‫تحویــل دهیــد کــد پســتی ان را نیــز بایــد واگــذار‬ ‫کــرده و نمــی توانیــد ان کــد پســتی را بــا خــود بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــید بــرای درک بهتــر موضــوع‬ ‫بعنــوان مثــال مــی تــوان تلفــن ثابــت را هماننــد‬ ‫کد پســتی و شناســه صاپســتی را همانند شــماره‬ ‫تلفن همراه شــما در نظر گرفت‪ . .‬ولی شناســه‬ ‫صاپســتی فــرد محــور اســت و شــما تــا زمانــی کــه‬ ‫از ایــن ســرویس اســتفاده مــی کنیــد مــی توانیــد‬ ‫همیشــه بــا خــود بــه عنــوان ادرس همراه داشــته‬ ‫و کــد پســتی ادرس یــا ادرس هــای مدنظرتــان را‬ ‫بــه ان متصــل کنیــد و مرســوله خــود را در اخرین‬ ‫ادرس محــل حضورتــان دریافــت نماییــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیر کل پســت کســانی کــه می توانند‬ ‫از ایــن ســامانه اســتفاده کننــد بــه شــرح ذیــل‬ ‫می باشــند‪:‬‬ ‫افراد حقیقی‬ ‫افراد حقوقی و موسسات دولتی و خصوصی‬ ‫بزودی عملیات اجرایی محور بجنورد‬ ‫سنخواست اغاز می شود‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اجــرای محــور بجنــورد بــه سنخواســت بــه‬ ‫مناقصــه رفتــه و بــا انتخــاب پیمانــکار بــزودی وارد مرحلــه عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬قاســم قاســمی‬ ‫در نشســت شــورای هماهنگــی راه و شهرســازی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬پیمانــکار اجــرای‬ ‫طــرح راهســازی بانــد دوم محــور بجنــورد‪ -‬اســفراین در محــدوده پلیــس راه اســفراین تــا‬ ‫ورودی شــهر اســفراین بــه طــول ‪ ۱۰‬کیلومتــر مشــخص شــدهو فعالیــت ایــن محــور نیــز‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی در ادامــه بــه طــرح اقــدام ملــی مســکن اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در پنجمیــن مرحلــه ثبــت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن در اســتان ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۷۴‬نفــر ثبــت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد در اســفراین ‪ ۳۶۹‬نفــر‪ ،‬بجنــورد هــزار و ‪۵۴۷‬‬ ‫ساخت‬ ‫اتبــاع خارجــه داخــل ایــران درصورت داشــتن کارت‬ ‫اقامــت و مــدارک قانونــی جهــت اقامــت در ایران‬ ‫گردشــگران خارجــی بــا داشــتن گذرنامــه‬ ‫می تواننــد شناســه صاپســتی موقــت دریافــت‬ ‫کننــد‬ ‫ایرانیان خارج از کشور‬ ‫درصــورت تاییــد مــدارک هویتــی شــان توســط‬ ‫وکیــل انهــا در داخــل ایــران‪ ،‬مــی تواننــد از ایــن‬ ‫خدمــت جهــت ارســال مرســوله بــه ایــران یــا بــا‬ ‫مدیریــت نشــانی های خــود در داخــل ایــران ‪،‬‬ ‫بــا تغییــر نشــانی ها داخــل ایــران‪ ،‬بــه نقطــه ای‬ ‫دیگــر جهــت تحویــل بــه نماینــده یــا فــردی کــه‬ ‫داخــل ســایت مشــخصات وی را درج می نمایــد‬ ‫هدایــت نماینــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت دریافــت‬ ‫شناســه صاپســتی بعنــوان فرســتنده جهــت‬ ‫ارســال مرســوله بــه داخــل ایــران الزامــی نیســت‬ ‫امــا می بایســت گیرنــده حتمــا شناســه صاپســتی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر فرســتنده نیــز شناســه‬ ‫صاپســتی داشــته باشــد می تواند تمامی مزایایی‬ ‫را کــه یــک فرســتنده داخــل ایــران دارد را داشــته‬ ‫باشــد امــا ســامانه صاپســت در رد و یــا ثبــت نــام‬ ‫ایرانیــان خــارج از کشــور کامــا مختــار اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پســت اســتان گلســتان در جــواب‬ ‫ســوال خبرنــگار بــازار کســب کار کــه ایــا کســی‬ ‫می تواند از شناســه صاپســتی من ســو اســتفاده‬ ‫کنــد؟ افــزود‪ :‬شناســه صاپســتی همــان ادرس‬ ‫ســنتی شماســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه تمامــی‬ ‫شــرح ادرس شــما تبدیــل بــه یــک شناســه‬ ‫شــده‪ ،‬بــه طوریکــه ســو اســتفاده از ادرس شــما‬ ‫بــه حداقــل رســیده و امنیــت ان را بــه حداکثــر‬ ‫می رســاند بــه شــرطی کــه متقاضــی شناســه‬ ‫صاپســتی‪ ،‬کلمــه عبــور و شناســه کاربــری را‬ ‫نــزد خــود محفــوظ داشــته و یــا اگــر مــواردی‬ ‫مشــکوک در حســاب کاربــری خــود مشــاهده‬ ‫نمود می بایســت ســریعا موضوع را به پشــتیبان‬ ‫ســایت اعــام نمایــد ولــی ایــن بــاز خــود بــه معنی‬ ‫ایجــاد امنیــت صــد در صــدی نیســت امــا ســعی‬ ‫مــا بــران بــوده کــه بتوانیــم بــا ارائــه ی این خدمت‬ ‫امنیــت بیشــتری را بــرای شــما ایجــاد نماییــم‪.‬‬ ‫شــرح ادرس شــما را بــه جــز مراکــز پســتی جهــت‬ ‫تعییــن مبلــغ ارســال مرســوله و لیبــل زدن شــرح‬ ‫ادرس کســی از ان مطلــع نخواهــد شــد و حریــم‬ ‫خصوصــی شــما در برابــر مخاطبیــن و ارســال‬ ‫کننــدگان مرســوله حفــظ می شــود‪ .‬ولــی ایــن‬ ‫بــه معنــای ایجــاد حاشــیه امــن بــرای مفســدین و‬ ‫خــاف کاران اقتصــادی و اجتماعــی نخواهــد بــود‬ ‫چراکــه مــدارک ثبــت نــام کننــدگان در حیــن ثبــت‬ ‫نــام‪ ،‬جهــت صــدور شناســه صاپســتی کنتــرل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نفــر‪ ،‬تیتکانلــو ‪ ۲۷‬نفــر‪ ،‬جاجــرم ‪ ۱۴۹‬نفــر‪ ،‬شــیروان ‪ ۴۲۴‬نفــر‪ ،‬فــاروج ‪ ۵۳‬نفــر و گرمــه نیــز‬ ‫پنــج نفــر در ســایت اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام اولیــه خــود را انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چهــار مرحلــه قبلــی در اســتان ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۱۷۸‬نفــر ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد چهــار هــزار و ‪ ۶۵۰‬نفــر حائــز شــرایط اولیــه و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬نفــر نیــز تاییــد نهایــی شــدند و‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۰‬نفــر نیــز اورده اولیــه خــود را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫قاســمی اضافــه کــرد ‪ :‬خراســان شــمالی جــزو اســتانهایی اســت کــه رتبــه برتــر در خصــوص تامیــن‬ ‫زمیــن جهــت طــرح اقــدام ملــی مســکن در کشــور را دارد و تاکنــون ‪ ۵۴‬هکتــار از اراضــی بــرای احــداث‬ ‫‪ ۶‬هــزار واحــد مســکن تامیــن زمیــن ان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی تصریــح کــرد ‪ ۲۴ :‬شــهر در خراســان شــمالی وجــود‬ ‫دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۲‬شــهر دارای طــرح جامــع و تفضیلــی مصــوب اســت و طــرح جامــع ‪ ۲‬شــهر‬ ‫فــاروج و اشــخانه و همچنیــن طــرح تفضیلــی ‪ ۳‬شــهر بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین در دســت‬ ‫بازنگــری اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن اداره کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــرای حــل مشــکل کمبــود‬ ‫مســکن در شــهرها و روســتاهای اســتان بایــد ‪ ۳۵‬هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــود‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بهترین روش های خشک کردن گل طبیعی بدون تغییر شکل‬ ‫خشک کردن گل با تافت و اسپری مو‪:‬‬ ‫شــما مــی توانیــد بــرای خشــک کــردن و نگهــداری گلهایــی کــه هدیــه‬ ‫گرفتــه ایــد از تافــت یــا حالــت دهنــده مو اســتفاده کنیــد وگل های طبیعی را طوری خشــک‬ ‫کنیــد کــه رنــگ‪ ،‬شــکل و حالــت ان تغییــر نکنــد فقــط کافیســت بــه تــک تــک گل هــا تافــت‬ ‫را اســپری کنیــد تــا الیــه ای روی انهــا شــکل گرفتــه و از شــکنندگی گل جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫خشک کردن شیمیایی گل ها‪:‬‬ ‫بــرای خشــک کــردن گل بــه روش شــیمیایی‪ ،‬جــوش شــیرین‪ ،‬نمــک‪ ،‬خــاک رس یــا مــواد‬ ‫خشــک کننــده حرفـه‪‎‬ای را ترکیــب مــی کننــد و بــرای گرفتــن رطوبــت گل هــا انهــا را کامــا بــا‬ ‫ایــن مــواد خشــک کننــده مــی پوشــانند تــا رطوبــت گل هــا در ‪ 6‬هفتــه توســط نمــک و مــواد‬ ‫دیگــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اویزان کردن دسته گل بر روی طناب‪:‬‬ ‫دســته گل های طبیعی خاطره انگیزتان را می توانید با اســتفاده از یک طناب به ســقف‬ ‫خانــه اویــزان کنیــد‪ .‬ابتــدا انتهــای گل هــا را بــا یــک طنــاب ببندیــد‪ ،‬ســپس برعکــس روی‬ ‫طنــاب اویــزان کنیــد و اجــازه دهیــد گل هــا تــا دو هفتــه بــه همیــن حالــت باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت بیشــتر از گل هــا مــی توانیــد بــا اســتفاده روزنامــه انهــا را بپوشــانید‪ .‬پــس‬ ‫از خشــک شــدن ایــن گل هــا طنــاب انهــا را بریــده و گل هــا را بــه ارامــی درون گلــدان قــرار‬ ‫دهیــد امــا در جابجایــی انهــا دقــت کنیــد زیــرا ایــن گل هــا بســیار شــکننده هســتند‪.‬اگر مــی‬ ‫خواهیــد بــه دســته گلتــان کمتریــن اســیب وارد شــود ‪ ،‬گل را درون تنــگ شیشــه ای قــرار‬ ‫دهیــد و ســال هــا از زیبایــی ان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫خشک کردن گل ها با استفاده از یک کتاب سنگین و قطور‪:‬‬ ‫شــما مــی توانیــد شــاخه هــای گل طبیعــی را بــا اســتفاده از کتــاب خشــک کنیــد‪ ،‬بــرای ایــن‬ ‫کــه گل هــا راحــت تــر بیــن برگــه هــای کتــاب جــا شــوند بهتــر اســت ســاقه هــای گل هــا را‬ ‫ببریــد‪ .‬بــرای ایــن کــه رطوبــت گل هــا نوشــته روی کتــاب را رنگــی و یــا خــراب نکننــد یــک‬ ‫صفحــه کاغــذ مثــل روزنامــه قــرار درون برگــه کتاب بگذارید ســپس ‪ 1‬الــی ‪ 2‬گل را درون این‬ ‫برگــه هــا قــرار دهیــد و بــه اهســتگی کتــاب را ببندیــد‪.‬‬ ‫وقتــی گل هــا را درون کتــاب قــرار دادیــد‪ ،‬روی ان چندیــن کتــاب ســنگین بگذاریــد تــا گل هــا‪ ،‬تحــت‬ ‫پــرس شــدید قــرار بگیرنــد‪ .‬فشــار اضافــی بــه زودتــر خشــک شــدن و حفــظ فــرم گل ها کمــک می کند‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــد کــه گل هــا تــا دو هفتــه در ایــن حالــت باقــی بماننــد تــا کامال خشــک شــوند‪.‬‬ ‫ســپس گل هــا را درون یــک قــاب عکــس بــزرگ قــرار دهیــد بــرای چســباندن گل هــای‬ ‫خشــک درون قــاب نیــاز بــه چســب داریــد پــس از اغشــته کــردن گل هــا بــه چســب‪ ،‬انهــا‬ ‫بــه ارامــی درون قــاب قــرار دهیــد و چنــد ثانیــه در ان حالــت نگــه داریــد ســپس قــاب را بــه‬ ‫مــدت ‪ 2‬الــی ‪ 3‬ســاعت در یــک محیــط بــاز بگذاریــد تــا گاز هــای تولیــد شــده از چســب از‬ ‫محیــط قــاب خــارج شــده و چســب بــه خوبــی خشــک شــود‪.‬‬ ‫ســعی کنید رنگ حاشــیه قاب با رنگ گل خشــک شــده شــما متناســب باشــد‪ .‬ســپس به‬ ‫ارامــی شیشــه روی قــاب را بیاندازیــد بــه شــکلی کــه بــه گل هــا اســیبی نرســد و قــاب را روی‬ ‫دیــوار خانــه تــان نصــب کنیــد و از ان لــذت ببریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫فعالیت ‪ ۲‬واحد تولیدی در شــهرک صنعتی مینودشــت که به دلیل مشــکالتی مانند نداشــتن ســرمایه در گردش‬ ‫از چرخــه تولیــد بازمانــده بودنــد بــا پیگیــری دســتگاه قضایــی گلســتان از امروز چهارشــنبه بار دیگر اغاز شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم اغــاز بــه کار ایــن واحدهــای تولیــدی گفــت‪ :‬یکــی از ایــن کارخانه هــا از‬ ‫‪ ۶‬ســال و دیگــری از ‪ ۲‬ســال پیــش بــه علــت مشــکالت بانکــی و ســرمایه ای تعطیــل بودنــد کــه بــا ورود ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی دادگســتری اســتان بخشــی از ایــن مشــکالت رفــع و خــط تولیــد ایــن کارخانــه هــا راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬هادی هاشــمیان افزود‪ :‬بــا اغاز به کار‬ ‫ایــن کارخانه هــا ‪ ۲۰‬نفــر مشــغول بــه کار شــدند کــه هفــت نفر انــان از مددجویان زندان هســتند‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۲‬واحد‬ ‫تولیدیتعطیل‬ ‫مینودشت به چرخه‬ ‫تولید‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫نگرانی از ورود دالالن‬ ‫چگونه در محل کار‬ ‫موفق باشیم؟‬ ‫ورود دالالن بــه بــازار خریــد و فــروش گنــدم بــه عنــوان یکــی‬ ‫از راهبــردی تریــن محصــول ملــی و اســتانی دلیــل ایــن کار را‬ ‫افزایــش قیمــت علوفــه ناشــی از خشکســالی در ســال جــاری‬ ‫و گرانــی علوفــه در ســال جــاری باعــث شــد تــا دامــداران بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز دامــی خــود بــه خریــد گنــدم از ســوی دالالن روی‬ ‫بیاورنــد کــه ایــن فراینــد موجــب اختــاف قیمــت خریــد گنــدم از‬ ‫ســوی دولــت و دالالن شــد‪.‬‬ ‫رقبای دولت در خرید گندم ‪،‬دالالن و خشکسالی‬ ‫افزایــش قــدرت نفــوذ خشکســالی درســال زراعی‬ ‫جــاری در خراســان شــمالی کــه کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی تولیــد گنــدم را بــه دنبــال داشــت‪ ،‬باعــث‬ ‫جــوالن دالالن و برهــم خــوردن تعــادل بــازار شــد‬ ‫بــه طــوری کــه بــا ایــن رونــد احتمال کاهش شــدید‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم بــا وجــود افزایــش برابــر‪۲‬‬ ‫قیمــت نســبت بــه ســال گذشــته وجــود دارد‪.‬‬ ‫گــزارش میدانــی حاکــی از ان ســت کــه ایــن‬ ‫روزهــا ورود دالالن بــه بــازار خریــد و فــروش ایــن‬ ‫محصــول راهبــردی در خراســان شــمالی بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی و کاهــش تولیــد‪ ،‬بیــش از ســنوات‬ ‫گذشــته احســاس مــی شــود و برخــی از ایــن افــراد‬ ‫بــا بــه خدمــت گرفتــن مشــاور در داخــل روســتاها‬ ‫ایــن محصــول را گاهــا ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد بیشــتر از‬ ‫نــرخ مصــوب دولتــی پیــش خریــد می کننــد و بــا‬ ‫پرداخــت نقــدی دســت پیــش را نســبت بــه مراکــز‬ ‫خریــد دولتــی کــه وجــه گنــدم را حداقــل یکمــاه‬ ‫پــس از خریــد پرداخــت می کننــد‪ ،‬دارنــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی نیــاز اســتان بــه گنــدم‬ ‫در ســال حــدود ‪ ۱۴۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن اســت کــه‬ ‫بــا گذشــت یکمــاه از شــروع برداشــت‪ ،‬تاکنــون‬ ‫حــدود چهــار هــزار تــن گنــدم مــازاد از کشــاورزان‬ ‫در ‪ ۲۶‬مرکــز خریــداری شــد و پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود تــا پایــان زمــان خریــد در ابــان مــاه ایــن‬ ‫خریــد حــدود ‪ ۹۰‬هــزار تــن برســد‪.‬‬ ‫اختــاف قیمــت و خریــد نقــدی دو اهــرم دالالن‬ ‫در بــازار‬ ‫براســاس ایــن گــزارش تــداوم ایــن رونــد در‬ ‫ســالی کــه طبــق گــزارش جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫کــه تولیــد گنــدم تــا ‪ ۵۰‬درصــد نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته بــا کاهــش روبــرو شــود‪ ،‬تامیــن اذوقــه‬ ‫یــک ســاله مــردم ایــن خطــه شمالشــرق کشــور‬ ‫را بــا تهدیــد مواجــه کــرد و متولیــان خریــد نیــز‬ ‫بــه دلیــل تهــی بــودن دستشــان از خریــد نقــدی‬ ‫و اهــرم قانونــی بــرای برخــورد بــا ایــن دالالن‪،‬‬ ‫تاکنــون صرفــا نظاره گــر ایــن بــازار بودنــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش ســازمان جهــاد کشــاورزی در‬ ‫ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــار گنــدم در‬ ‫اراضــی اســتان کشــت شــد کــه از ایــن میــزان ‪۹۸‬‬ ‫هــزار هکتــار دیــم و ‪ ۴۸‬هــزار هکتــار ان اراضــی‬ ‫ابــی اســت کــه بــه دلیــل علــت کاهــش نــزوالت‬ ‫جــوی ‪ ۵۰‬درصــد از اراضــی ســطح زیــر کشــت‬ ‫گنــدم دیــم ‪ ۱۰۰‬درصــد از بیــن رفــت و راندمــان‬ ‫فرناز اشفته فرد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪322‬‬ ‫عملکــرد تولیــد نیــز نســبت بــه ســال زراعــی‬ ‫گذشــته بــه نصــف کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫نگرانی از ورود دالالن‬ ‫عضو انجمن خبرگان کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫بــا ابــراز نگرانــی از ورود دالالن بــه بــازار خریــد و‬ ‫فــروش گنــدم بــه عنــوان یکــی از راهبــردی تریــن‬ ‫محصــول ملــی و اســتانی دلیــل ایــن کار را افزایش‬ ‫قیمت علوفه ناشــی از خشکســالی در ســال جاری‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬گرانــی علوفــه در ســال جــاری‬ ‫باعــث شــد تــا دامــداران بــرای تامیــن نیــاز دامــی‬ ‫خــود بــه خریــد گنــدم از ســوی دالالن روی بیاورنــد‬ ‫کــه ایــن فراینــد موجــب اختــاف قیمــت خریــد‬ ‫گنــدم از ســوی دولــت و دالالن شــد‪.‬‬ ‫کاووس شــادلو افــزود ‪ :‬هــم اکنــون قیمــت‬ ‫میانگیــن علوفــه دامــی اعــم از کنســانتره‪ ،‬یونجــه‬ ‫و کاه بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم‬ ‫اســت و دالالن همیــن نــرخ را بــرای گنــدم‬ ‫گذاشــتند و در حــال خریــد گنــدم بــه صــورت نقــد‬ ‫از کشــاورزان هســتند و ایــن کار مشــکالتی بــرای‬ ‫اســتان ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگرچــه دولــت در ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته قیمــت تضمینــی گنــدم‬ ‫را دو برابــر افزایــش داد و بــه هــر کیلوگــرم ‪۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال رســاند‪ ،‬ولــی متاســفانه خشکســالی‬ ‫باعــث شــد تــا میــزان تولیــد کاهــش یابــد و در‬ ‫کنــار ان کــم شــدن علوفــه نیــز قــوز بــاال قــوز شــد‬ ‫تــا دامــداران از گنــدم بــرای خــوراک دام اســتفاده‬ ‫کننــد و ایــن دالالن نیــز در اصــل مشــاور انهــا‬ ‫محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی‪،‬‬ ‫ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه امســال گندمــکاران‬ ‫بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد محصــول کمتــری به دولت‬ ‫تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬امســال‬ ‫کاهــش بارندگــی و خشکســالی شــدید موجــب بــا‬ ‫کاهــش تولیــد گنــدم و علوفــه شــد و طبــق بــراورد‬ ‫در ســال زراعــی جــاری حــدود ‪ ۱۸۲‬هــزار تــن گنــدم‬ ‫از ســطح کشــتزار هــای اســتان برداشــت مــی شــود‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه بــا کاهــش ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی در تولیــد مواجــه شــدیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افزایــش قیمــت نهــاده هــای‬ ‫کشــاورزی بــه دلیــل خشکســالی باعــث شــد تــا‬ ‫دامــداران بخشــی از گنــدم را بــه عنــوان علوفــه‬ ‫زمســتانی دامشــان خریــداری مــی کننــد و دســت‬ ‫مــا از خریــد دولتــی بــرای تامیــن نیــاز اســتانی تــا‬ ‫حــد زیــادی کوتــاه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی دلیــل اصلــی جــوالن دالالن در بــازار خریــد‬ ‫گنــدم را بــا وجــود اســتقرار ‪ ۲۶‬مرکــز خریــد‬ ‫تضمینــی دولتــی ناشــی از اختــاف قیمــت‬ ‫خریــد دولتــی بــا ازاد اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کشــاورزان پارســال ‪ ۲۶۰‬هــزار تــن گنــدم تولیــد‬ ‫و ‪ ۱۳۱‬هــزار تــن نیــز تحویــل ســیلوها دادنــد کــه‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســال زراعــی جــاری‬ ‫ایــن میــزان بــه حــدود ‪ ۹۰‬هــزار تــن برســد کــه در‬ ‫صــورت تحقــق نســبت بــه ســال قبــل حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد کاهــش خریــد رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫تشــکری قیمــت علوفــه دامی کاه را بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال دانســت و افــزود‪ :‬در ســال زراعــی‬ ‫جــاری عــاوه بــر کاهــش تولیــد گنــدم ‪ ،‬جــو ‪،‬کاه‬ ‫و کلــش کمتــری نیــز تولیــد شــد کــه هــم اکنــون‬ ‫برخــی از کشــاورزان خــود دامــدار ‪ ،‬نگــران تامیــن‬ ‫علوفــه دامــی زمســتانی هســتند و گندمشــان را‬ ‫بــه عنــوان علوفــه دامــی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی منحرف شــدن گندم به ســمت‬ ‫خــوراک دام را یــک مشــکل دانســت و افــزود‪ :‬از‬ ‫کشــاورزان مــی خواهیــم کــه گنــدم مــازاد بــر نیــاز‬ ‫خــود را تحویــل مراکــز دولتــی دهنـد ‪ ،‬چــرا کــه در‬ ‫صــورت مشــاهده در ســال اینــده از کمک هــای‬ ‫دولتــی از جملــه تامیــن کــود و ســایر مــوارد‬ ‫محــروم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۰۰‬دالل گندم در خراسان شمالی‬ ‫تشــکری بــا بیــان اینکــه قبــل از شــروع برداشــت‬ ‫گندم واســطه ها و دالالن این اســتان شناســایی‬ ‫شــده اند گفــت ‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر از واســطه و‬ ‫دالالن عمده گندم در ســطح اســتان شناســایی‬ ‫شــدند و اســامی انان را به دســتگاه های نظارتی‬ ‫نیــز اعــام شــد و عملکردشــان نیــز در ایــن مــدت‬ ‫رصــد مــی شــود و در صــورت مشــاهده خریــد‬ ‫گنــدم بــا انهــا برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تمامــی اقدامــات الزم و همــکاری‬ ‫بــا دســتگاه های نظارتــی در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫شــد و درخواســت مــا از دالالن ایــن اســت کــه‬ ‫نســبت بــه خریــد گنــدم ازاد اقــدام نکننــد در غیر‬ ‫ایــن صــورت بــا انــان برخــورد خواهــد شــد‪ .‬وی بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه از لحــاظ قانــون دولــت تنهــا مرجــع‬ ‫خریــد گنــدم محســوب مــی شــود؛ پرداخــت‬ ‫نقــدی دالالن را دلیــل اصلــی اقبال کشــاورزان به‬ ‫انهــا دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬مــا تــاش خواهیم‬ ‫کــرد تــا بــا پرداخــت به موقــع به کشــاورزان انگیزه‬ ‫بــرای تحویــل گنــدم بــه دولــت بــرای انــان ایجــاد‬ ‫کنیــم تــا انهــا تشــویق بــه فــروش محصــول بــه‬ ‫دولــت شــوند‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در ســال گذشــته بــا‬ ‫وجــود اینکــه خریــد قیمــت از ســوی واســطه ها‬ ‫نســبت بــه خریــد دولتــی بــا قیمــت پایین تــری‬ ‫انجــام مــی شــد‪ ،‬امــا بــه علــت ایــن کــه در‬ ‫همــان لحظــه وجــه نقــد پرداخــت می شــد بعضــا ً‬ ‫گندمــکاران بخشــی از محصــوالت خــود را بــه‬ ‫واســطه ها فروختنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬امــا امســال قیمــت گنــدم‬ ‫ازاد تــا حــدودی از قیمــت دولتــی باالتــر اســت‬ ‫و بــا خریــد بــه موقــع و پرداخــت وجــه نقــد‬ ‫مــی بایســت از فــروش گنــدم بــه واســطه هــا‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬رایزنــی بــرای واردات‬ ‫جــو نیــز در حــال انجــام اســت و امیدواریــم کــه‬ ‫هــر چــه ســریعتر ایــن محصــول بــرای تامیــن‬ ‫علوفــه دامــداران وارد کشــور شــود تــا بــا کاهــش‬ ‫نگرانــی دامــداران بتوانیــم گندم مورد نیاز اســتان‬ ‫را از کشــاورزان خریــداری کنیــم و دامــداران نیــز‬ ‫مجبــور بــه نگهداشــت گنــدم بــرای علوفــه‬ ‫زمســتانی نباشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از کشــاورزان نیــز بــرای مصــرف‬ ‫خــوراک دامــی کــه خــود در اختیــار دارنــد گنــدم را‬ ‫در انبارهــا نگهــداری مــی کننــد کــه از انــان نیــز مــی‬ ‫خواهیــم ایــن محصول اســتراتژیک را تحول دولت‬ ‫دهنــد و در ســال زراعــی اینــده تمامــی خدمــات از‬ ‫جملــه خریــد کــود‪ ،‬ســموم و بــذور یارانــه ای بــا‬ ‫تحویــل رســید فــروش گنــدم انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهش میزان خرید گندم‬ ‫مدیــرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫خراســان شــمالی مــی گویــد ‪ :‬پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود کــه در ســال جــاری حــدود ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫تــن خریــد گنــدم تضمینــی نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته در اســتان کاهــش یابــد بــه طــوری کــه در‬ ‫ســال زراعــی جــاری پیــش بینــی خریــد مــا حــدود‬ ‫‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫ســید جالل موســوی ایرنا افزود ‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫چگونه وسایل کهنه را دکوپاژ کنیم ؟‬ ‫دکوپاژ چیست؟‬ ‫کلمــه دکوپــاژ از زبــان «‪ »decouper‬فرانســوی بــه معنــای بریــدن یــا بریــدن از چیــزی‬ ‫اســت‪ .‬تصــور مــی شــود مبــدا دکوپــاژ هنــر مقبــره شــرقی ســیبری اســت‪ .‬قبایل عشــایری‬ ‫بــرای تزئیــن مقبــره هــای متوفیــان از نمدهــای بریــده شــده اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬از‬ ‫ســیبری ایــن عمــل بــه چیــن رســید و تــا قــرن ‪ 12‬میــادی‪ ،‬از کاغذهــای بــرش خــورده‬ ‫بــرای تئیــن فانــوس هــا‪ ،‬پنجــره هــا‪ ،‬جعبــه هــا و اشــیاء دیگــر اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫دکوپــاژ هنــری اســت بســیار زیبــا‪ ،‬کــه بــا کمــک ان وســایل کهنــه و قدیمــی خانــه‪ ،‬و‬ ‫یــا وســایل دور ریــزی ماننــد قوطــی رب‪ ،‬شیشــه مربــا و … را مــی تــوان بازیابــی کــرد و‬ ‫تبدیــل بــه وســایلی کاربــردی و زیبــا نمــود‪.‬‬ ‫چگونه دکوپاژ کنیم ؟‬ ‫بــرای شــروع کار دکوپــاژ‪ ،‬تصاویــر را بــرش داده و ان هــا را روی یــک جســم بچســبانید‪.‬‬ ‫مرحلــه ی بعــدی پوشــاندن جســم و تصاویــر بــا چنــد الیــه از چســب بــرای محافظــت از‬ ‫ان اســت‪ .‬احتمــا شــما همیشــه وســایل الزم دکوپــاژ را در منــزل داریــد‪.‬‬ ‫وسایل دکوپاژ چیست ؟‬ ‫انتخاب وسیله برای دکوپاژ‪/‬طرح مورد نظرتان‪/‬چسب چوب شفاف‪/‬چسب ‪DM5‬‬ ‫اسپری فیکساتور‪.‬‬ ‫اموزش دکوپاژ ‪:‬‬ ‫اگــر از وســایل شیشــه ای بــرای دکوپــاژ خواســتید اســتفاده کنیــد بعــد شســتن و خشــک‬ ‫شــدن بــا الــکل ان را تمیــز کنیــد‪ .‬ســپس روی ســطح کار را بــا چســب چــوب رقیــق شــده‬ ‫بپوشــانید ســپس طــرح مــورد نظرتــان را دور بــری کنیــد و روی کار بچســبانید زمانــی کــه‬ ‫خشــک شــد روی ان را چســب ‪ DM5‬بزنیــد‪ .‬اســتفاده از ایــن چســب روی کار باعــث‬ ‫ایجــاد یــک الیــه محافــظ مــی شــود‪.‬اجازه بدهیــد چســب هــا بــه خوبــی خشــک شــوند و‬ ‫بــرای ایــن کار هیــچ عجلــه ای نکنیــد‪.‬‬ ‫بعــد از خشــک شــدن‪ ،‬روی کار را بــا فیکســاتور بپوشــانید‪ .‬تــا ســبب بــراق شــدن کار‬ ‫شــود‪ .‬مــی توانیــد از فیکســاتور یــک یــا دو بــار اســتفاده کنیــد امــا هربــار بگذاریــد ســطح‬ ‫کار کامــا خشــک شــود و دوبــاره اســپری بزنیــد‪ .‬اگــر از فیکســاتور زیــاد اســتفاده نماییــد‬ ‫‪ ،‬ســبب محــو شــدن لبــه هــای تصویــر شــده و نمــای کار طــوری بــه نظــر خواهــد رســید‬ ‫کــه طــرح بــا زمینــه جــدا نیســت‪.‬‬ ‫نکاتی برای هنر دکوپاژ ‪:‬‬ ‫هنر دکوپاژ را روی هر وسیله ای می توانید انجام بدهید‪.‬‬ ‫اگــر دکوپــاژ را روی وســایل چوبــی انجــام مــی دهیــد حتمــا از صــاف بــودن ســطح کار‬ ‫مطمئــن شــوید‪ .‬اگــر صــاف نبــود بــا ســمباده ان را صــاف کنیــد‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد بــرای دکوپــاژ وســایل رنــگ ســطح کار بــا طــرخ مــورد نظرتــان همخوانــی داشــته‬ ‫باشــد اگــر نداشــت ابتــدا ان را رنــگ بزنیــد و بعــد طــرح مــورد نظرتــان را بچســبانید‪.‬‬ ‫بــرای هنــر دکوپــاژ مــی توانیــد از طــرح هــای کاغــذ کادو یــا پرینــت هــای رنگــی‪ ،‬پارچــه‬ ‫هــای طــرح دار و دســتمال کاغــذی هــای طــرح دار اســتفاده کنیــد دقــت کنیــد هرچــه‬ ‫طــرح تــان نــازک تــر باشــد دکوپاژتــان زیباتــر و بهتــر مــی شــود‪ .‬از یــک الیــه ی دســتمال‬ ‫کاغــذی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســال جدید هم اغاز شــده اســت‪ .‬از شــنبه شــروع می کنم‬ ‫یــا از ســال جدیــد شــروع می کنــم هــم در کار نیســت‪ .‬االن‬ ‫دقیقــا در همــان نقطـه ای ایســتاده ایم که باید شــروع کنیم‪،‬‬ ‫تغییــر بدهیــم و اصــاح شــویم‪ .‬حــاال بایــد ســال جدیــد را بــه‬ ‫فــال نیــک بگیریــم و یکــی از مهم تریــن ابعــاد زندگــی‪ ،‬یعنــی‬ ‫کیفیــت کار کــردن و شــغل مان را تغییــر بدهیــم‪ .‬اگــر اوضاع‬ ‫مرتــب اســت کــه خــدا را شــکر و در غیــر این صــورت‪ ،‬بیاییــد‬ ‫شــروع کنیــم بــه بررســی محــل کارمــان و از خــود بپرســیم که‬ ‫چگونــه در محــل کار موفق باشــیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کسب مهارت های جدید‬ ‫افــراد موفــق همــواره در جســت وجوی کســب‬ ‫مهارت هــای جدیــد و جانبــی هســتند‪ .‬منظــور از جانبــی‬ ‫مهارت هایــی اســت کــه شــاید فعــا چنــدان بــا کارشــان‬ ‫مرتبــط نباشــد‪ ،‬امــا بــرای پسـت ها و مشــاغل اینــده حتمــا‬ ‫بــه کار خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اظهار نظر با صدای بلند‬ ‫در جلســات بــزرگ‪ ،‬بــا حضــور تمــام مســئولین و‬ ‫مدیــران معمــوال صحبــت کــردن کمــی ســخت اســت‬ ‫امــا در گوشــه ای ارام نشســتن بــه معنــای از بیــن بــردن‬ ‫بزرگ تریــن فرصــت ارتبــاط و معرفــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬متناسب لباس پوشیدن‬ ‫کســانی کــه در محــل کار موفــق عمــل می کننــد‪ ،‬چشــم‬ ‫اندازهــای درســتی از اینــده دارنــد و بــا هدف گــذاری‪،‬‬ ‫جایــگاه اینــده ی خــود را طــوری ترســیم می کننــد کــه گویــی‬ ‫در ان قــرار گرفته انــد‪ .‬مثــا مطابــق موقعیــت شــغلی ای‬ ‫کــه ارزو دارنــد لبــاس می پوشــند‪ ،‬بــا ســایرین معاشــرت‬ ‫می کننــد و رویکــرد کاری شــان را متناســب بــا شــغل‬ ‫ایده ال شــان طرح ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اشنایی با مدیران ارشد و روسا‬ ‫عبارتــی کودکانــه وجــود دارد کــه می گویــد‪« :‬تــو دوســت‬ ‫داری بــا دوســت مــن کــه دوســت داره بــا دوســت تــو‬ ‫دوســت بشــه دوســت بشــی»‪ ،‬جــان کالم در ایــن عبــارت‬ ‫بــه اهمیــت ارتباطــات می پــردازد‪ .‬ایــن جملــه مصــداق‬ ‫کلیــد پیــروزی در ســازمان ها و ادارات اســت‪ .‬ارتباطــات‬ ‫تاثیــر شــگفت انگیزی بــر رشــد و پیشــرفت شــما دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نحوه ی برخورد با مدیران ارشد‬ ‫اگــر تاکنــون در جلســات هیئــت مدیــره و … شــرکت کــرده‬ ‫باشــید‪ ،‬حتمــا متوجــه برخــورد متفــاوت انهــا بــا دیگــران‬ ‫و مســائل شــده اید‪ .‬اگــر دوســت داریــد روزی در جایــگاه‬ ‫انهــا قــرار بگیریــد‪ ،‬بایــد نحــوه ی مذاکــره کــردن و معاشــرت‬ ‫انهــا را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬داوطلب شدن‬ ‫افــراد موفــق در برابــر چالش هــا جــا نمی زننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫شــرکت یــا یکــی از پروژه هــا بــا بحــران روبــه رو می شــود‬ ‫و البتــه کمــی ســختی و چالــش پیــش می ایــد‪ ،‬دواطلــب‬ ‫بشــوید‪ ،‬نهراســید‪ ،‬پــا پیــش بگذاریــد و اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬استفاده از فرصت های رهبری‬ ‫افــراد موفــق همیشــه امــاده ی کمــک کــردن بــه ســایرین‬ ‫هســتند و از فرصت هــای مدیریــت و رهبــری نهایــت‬ ‫اســتفاده را می برنــد‪ .‬وقتــی پــای امــوزش و حمایــت تــازه‬ ‫واردیــن بــه میــان بیایــد‪ ،‬ســریعا داوطلــب می شــوند و در‬ ‫موقعیت هــای ایــن چنینــی تســلط و قــدرت فرماندهــی‬ ‫خــود را بــه رخ مدیران شــان می کشــند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تقویت ارتباطات‬ ‫اگــر دوســت داریــد در محیــط کار موفــق باشــید‪ ،‬بایــد‬ ‫وجه ـه ی خوبــی در میــان هم ـه ی کارکنــان از خــود نشــان‬ ‫بدهیــد‪ .‬منظــور از کارکنــان یعنــی همــه ی اعضــا و افــراد‬ ‫محیــط کار از دربــان و پذیــرش گرفتــه تــا افــراد در‬ ‫پسـت های باالتــر‪ .‬بــه همــه ســام کنیــد‪ ،‬معاشــرت کنیــد‬ ‫و دوســت بشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬توجه کردن به دیگران‬ ‫گــوش کــردن هنــری اســت کــه رهبــران بــزرگ از ان‬ ‫باخبرنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد مهــم و تاثیرگــذار باشــید و‬ ‫روزی رهبــری عــده ای از افــراد را برعهــده بگیریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بتوانیــد بــه شــکلی موثــر بــه دیگــران توجــه نشــان بدهیــد‬ ‫و بــه حرف هایشــان گــوش کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪3‬تیربجنورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 14‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ًصــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بر ســاعت‬ ‫شماره ‪322‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صادرات پنج هزار و ‪ ۸۰۶‬تن فراورده ‬ ‫خام دامی از گلستان در سالجاری‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه از ابتــدای ســال تاکنــون پنــج هــزار و ‪ ۸۰۶‬تــن انــواع‬ ‫فــراورده خــام دامــی از ایــن اســتان بــه هشــت کشــور جهــان صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬غالمرضــا محرابــی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن فراورده هــای خــام دامــی بــا ‪ ۴۶۳‬محمولــه بــه کشــورهای مالــزی‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫گرجســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬قطــر‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬ویتنــام و عــراق صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محمولــه هــای صادراتــی شــامل پــا و پنجــه مــرغ‪ ،‬االیــش مرغــی‪ ،‬تخــم مــرغ‬ ‫خوراکــی‪ ،‬خــوراک‪ ،‬مکمــل ابزیــان و محصــوالت لبنــی بــود‪.‬‬ ‫گلســتان چهــار پســت قرنطینــه مســتقر در پلیــس راه نوکنــده (غــرب)‪ ،‬تیــل ابــاد ازادشــهر‪ ،‬تنگــراه‬ ‫گالیکــش (شــرق) و گمــرگ اینچــه بــرون (شــمال اســتان و مــرز خشــکی بــا ترکمنســتان) دارد و‬ ‫مجــوز حمــل دام و طیــور زنــده و فــراورده هــای خــام دامــی بــه خــارج اســتان از طریــق ایــن پسـت ها‬ ‫صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫گمــرک خشــکی اینچــه بــرون در شهرســتان گنبــد کاووس واقــع در شــمال گلســتان و در همســایگی‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد کــه ارتبــاط جــاده ای و ریلــی را بــا کشــورهای اســیای میانــه و چیــن‬ ‫برقــرار مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون شهرســتان‬ ‫خورشید مصنوعی‬ ‫و رتبه بندی فرهنگیان!‬ ‫ایــن روزهــا کــه دولــت در حــال محکــم کاری اســت‬ ‫تــا خــدای ناکــرده‪ ،‬فضــای ســبز بــدون گلکاری و ســبزه‬ ‫ارایــی در کشــور باقــی نمانــد و ســاختمان پاســتور را‬ ‫بــدون تحریــم‪ ،‬بــا برجــام اچارکشــی شــده و واکســن‬ ‫هــای هلــو هلــو بــرو تــو گلــو و قبــض اب و بــرق و گاز‬ ‫و تلفــن تســویه شــده تحویــل دولــت جدیــد بدهــد‪،‬‬ ‫یــک عــده در تــاش هســتند خدمــات دولــت را زیــر‬ ‫ســوال ببرنــد و مشــارکت پائیــن مــردم در انتخابــات و‬ ‫افزایــش رای هــای باطلــه را ناشــی از بــی کفایتــی و‬ ‫بــی تدبیــری دولــت جلــوه دهنــد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان گفــت کــه بیشــترین شــکایت مــردم‬ ‫اســتان از دســتگاه های اجرایــی و خدمات رســان مربــوط بــه‬ ‫شــهرداری ها اســت کــه نظــارت بــر عملکــرد ایــن نهادهــا بــه طــور‬ ‫مســتمر ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمدتقی مشــهدی در نشســت خبری اظهار داشــت‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونــه بخــش عمــده شــکایت مــردم گــرگان بــه ســازمان بازرســی‬ ‫مربــوط بــه نحــوه ســاخت و کیفیــت چنــد زیرگــذر ایــن شــهر بــود‬ ‫کــه رســیدگی بــه ایــن شــکایت هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان بــا اشــاره به برنامــه ایــن اداره کل برای‬ ‫جلوگیــری از فســاد اقتصــادی‪ ،‬ارتشــاء و اختــاس گفــت‪ :‬در یــک‬ ‫ســال اخیــر بررســی عملکــرد ادارات و دســتگاه هــای اســتان منجــر‬ ‫بــه دســتگیری ‪ ۱۵‬کارمنــد شــد کــه پرونــده ایــن افــراد در مرحلــه‬ ‫بازجویــی و انجــام تحقیقــات قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــه جزییــات برخــی از ایــن پرونــده هــا اشــاره کــرد و گفت‪ :‬کارمند‬ ‫متهــم بــه اختــاس ‪ ۴۸‬میلیــارد ریالــی یکــی از بانــک هــا و تحویــل‬ ‫داری کــه ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال از حســاب مشــتریان را بــه حســاب خــود‬ ‫ریختــه بــود از جملــه ایــن دستگیرشــدگان هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در یک ســال اخیــر در‬ ‫نتیجــه ایــن نظــارت هــا‪ ،‬از حیــف و میــل ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بودجــه دولتــی جلوگیــری گردید‪.‬‬ ‫البتــه خوبــی ماجــرا ایــن اســت کــه چینــی هــا‬ ‫ادم بیــکار ندارنــد کــه مثــل مــا بــرود و ادعــای ‪160‬‬ ‫میلیــون درجــه ســانتیگراد حــرارت را راســتی ازمایــی‬ ‫کنــد‪ .‬شــاید هــم کســانی رفتــه انــد و انهــا هــم‬ ‫ترمومتــر یــا دمــا ســنج دســت شــان داده انــد کــه‬ ‫اگــر شــک داریــد برویدخودتــان انــدازه گیــری کنیــد!‬ ‫ایــن مقدمــه را مرقــوم کردیــم کــه بگوئیــم چینــی‬ ‫هــا در عــرض ‪ 5‬ســال خورشــید مصنوعــی درســت‬ ‫کردنــد کــه کانــه جهنــم ولــی مــا بعــد از ‪ 16‬ســال‬ ‫هنــوز نتوانســتیم قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات‬ ‫پرســتاری را اجرایــی کنیــم یــا بعــد از ‪ 8‬ســال هنــوز‬ ‫زونکــن رتبــه بنــدی فرهنگیــان مثــل پاســکاری ســردار‬ ‫ازمــون و طارمــی از دولــت بــه مجلــس در حــال قــل‬ ‫خــوردن اســت! بــا ایــن تفــاوت کــه پاســکاری ایــن دو‬ ‫نفــر نتیجــه بخــش اســت ولــی پاســکاری دولتیــان و‬ ‫مجلســیان فیــک و ســرکاری!‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پیــش نویــس ســند توســعه فرهنــگ دینــی متناســب‬ ‫بــا ظرفیت هــای بومــی اســتان تــا یــک مــاه اینــده تهیــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی دردیــدار کارکنــان ســازمان تبلیغــات اســامی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از تهیــه ایــن پیــش نویــس بایــد مباحــث مختلــف در کمیســیون های تخصصــی‬ ‫بــا حضــور اقشــار مربوطــه بررســی و نظــرات کارشناســی ارایــه شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تهیــه ســند بایــد وضعیــت فعلــی جامعــه بررســی و بــرای حــل‬ ‫اســیب ها راهــکاری کارشناســی ارایــه شــود و همچنیــن ایــن ســند بایــد جنبــه اجرایــی‬ ‫داشــته و بــه روز باشــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان ایــن کــه نتیجــه کارهــا بــا مشــارکت و هــم افزایــی بــه خوبــی در جامعــه‬ ‫حــس مــی شــود‪ ،‬افزود‪:‬اگــر مــردم در برنامــه ریــزی و تصمیــم ســازی همــراه باشــند در‬ ‫اجــرا نیــز حــس مــی کننــد بایــد کنــار مســووالن باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی اســتاندار مازنــدران گفــت ‪ :‬دور دوم ســفرهای شهرســتانی از هفتــه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫استفاده رایگان‬ ‫بازنشستگان از خدمات‬ ‫بیمارستانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس مهمتریــن وظیفه خانواده ها‬ ‫بــرای جلوگیــری از کاهــش وقــوع جرائــم خــرد را دقــت بیشــتر‬ ‫در حفــظ امــوال دانســت و گفــت کــه ‪ ۸۰‬درصــد ســرقت های‬ ‫خــرد ایــن شهرســتان توســط جوانــان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه قــوه‬ ‫قضائیــه اظهــار داشــت‪ :‬طبــق بررســی هــا اغلــب ایــن افــراد بــه‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد کــه الزم اســت بــا همــکاری‬ ‫نهادهــای تاثیرگــذار بــرای پیشــگیری از گســترش اعتیــاد در‬ ‫جامعــه تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه جرایــم لفظــی ماننــد تهدیــد‪،‬‬ ‫توهیــن‪ ،‬نشــر اکاذیــب و افتــرا زدن در صــدر پرونده هــای‬ ‫کیفــری ایــن شهرســتان قــرار دارد گفــت‪ :‬مــردم بــا بیشــتر‬ ‫کــردن ســعه صــدر خــود می تواننــد از بــروز ایــن گونــه جرایــم‬ ‫جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یزدانــی ورودی پرونده هــا بــه شــورای حــل اختــاف‪،‬‬ ‫دادســرا و دادگاه هــای گنبــدکاووس از ‪ ۸۷‬هــزار و ‪ ۴۰۲‬مــورد‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــا افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی بــه ‪ ۹۶‬هــزار و ‪ ۵۹۱‬مــورد‬ ‫در ســال قبــل رســید کــه کاهــش ایــن رونــد نیازمنــد همــکاری‬ ‫نهادهــای مرتبــط در حــوزه پیشــگیری از وقــوع جــرم اســت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۸‬درصدی صادرات‬ ‫گلستان در سال جاری‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان از صــادرات ‪ ۱۳۰‬هــزار و ‪ ۷۱۰‬تن انواع‬ ‫کاالی غیرنفتــی در ســه مــاه نخســت امســال خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ارزش ایــن مقــدار صــادرات ‪ ۳۵‬میلیــون و ‪ ۲۵۴‬هــزار و ‪ ۴۳۹‬دالر‬ ‫بــود کــه ‪ ۶۸‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهــار داشــت‪ :‬حجــم کاالهــای صادراتــی‬ ‫کــه از مبــادی گمرکــی گلســتان بــه دیگــر کشــورها صــادر شــد از‬ ‫نظــر وزنــی نیــز در مقایســه بامــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۵۰‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬خرمــا‪ ،‬پســته‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ســیب‬ ‫زمینــی و یــد بــه ترتیــب از مهمتریــن اقــام صادراتــی گلســتان‬ ‫در ســه مــاه نخســت امســال بــود کــه ایــن کاالهــا بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف از جملــه قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫بلغارســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬ازبکســتان و‬ ‫پاکســتان صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫حســینی بــه واردات گمــرکات گلســتان در ســه مــاه نخســت‬ ‫امســال نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت حــدود هــزار و ‪۲۸۱‬‬ ‫تــن انــواع کاال بــه ارزش پنــج میلیــون و ‪ ۲۱۷‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬دالر وارد‬ ‫اســتان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد و از نظــر ارزش دالری ‪ ۱۲۳‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫تهیه سند توسعه فرهنگ دینی استان‬ ‫علــی ای حــال امیدواریــم در دولــت بعــدی البــای‬ ‫محاکمــه لیســت بانیــان وضــع موجــود کــه اقــای‬ ‫محســن رضایــی پیشــنهاد کــرده یــا بــا طراحــان و‬ ‫مبدعــان ایــن دو طــرح هــم برخــورد اساســی و مشــتی‬ ‫شــود کــه دیگــر کســی از ایــن طــرح های سوفســطایی‬ ‫و پــر هزینــه نتراشــد‪ ،‬یــا اجــرا کنیــد بــرود پــی کارش!‬ ‫بــا کریمــان کارهــا دشــوار نیســت‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جوانان ‪ ۸۰‬درصد سرقت های‬ ‫خرد را انجام می دهند‬ ‫شکایت مردم گلستان‬ ‫بیشتر از شهرداری ها است‬ ‫زهــی خیــال باطــل ‪ ...‬البتــه ایــن همــه ماجــرا‬ ‫نیســت و جماعتــی دیگــری هــم تــازه یادشــان امــده‬ ‫کــه نقــد و مطالبــه گــری باعــث پیشــرفت دولــت‬ ‫مــی شــود و دولــت هــم بایــد فراجناحــی باشــد!‬ ‫در همیــن گیــر و دار چینــی هــای عاشــق خفــاش‪ ،‬کــه‬ ‫همــه را از کار و زندگــی انداختــه انــد و مــردم جهــان‬ ‫را بــه خــاک ســیاه نشــانده انــد‪ ،‬خورشــید مصنوعــی‬ ‫درســت کــرده انــد کــه ‪ 16‬برابــر خورشــید والیــت مــا‬ ‫حــرارت دارد!‬ ‫اژانــس خبــری دولتــی «شــین هوا» گــزارش داد کــه‬ ‫«ابررســانای پیشــرفته تجربــی توکامــاک»(‪)EAST‬‬ ‫در تاسیســاتی در شــرق شــهر «هفــی» دمــای‬ ‫پالســمای ‪ ۱۲۰‬میلیــون درجــه ســانتیگراد را‬ ‫بــرای ‪ ۱۰۱‬ثانیــه حفــظ و ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت کــه ایــن خورشــید‬ ‫مصنوعــی همچنیــن بــرای مــدت زمــان ‪ ۲۰‬ثانیــه‬ ‫موفــق بــه حفــظ دمــای ‪ ۱۶۰‬میلیــون درجــه ســانتیگراد‬ ‫شــده اســت کــه ‪ 16‬برابــر دمــای خورشــید اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت کــه مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در گــرگان‪،‬‬ ‫گمــرک بندرترکمــن‪ ،‬گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت و در ایــن اســتان ســاالنه پنــج‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن انــواع محصــول کشــاورزی تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬جلســه هــم اندیشــی بــا روســای کانون هــای‬ ‫بازنشســتگی اســتان گلســتان روز دوشــنبه ‪ ٣١‬خــرداد مــاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه مدیــر کل و معــاون مدیــر درمــان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬مدیــر بانــک رفاه ‪ ،‬روســای کانونهای بازنشســتگی‪،‬‬ ‫دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر و رئیــس بیمــه تکمیلــی اتیــه ســازان‬ ‫حافــظ حضــور داشــتند‪ ،‬ابتــدا نودهــی مدیــر کل تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســتان ضمــن عــرض تبریــک ایــام دهــه کرامــت و‬ ‫میــاد بــا ســعادت حضــرت امــام رضــا (ع)‪ ،‬قــدرت نمایی ملت‬ ‫ایــران در حماســه پرشــور انتخابــات ‪ ٢٨‬خــرداد را تبریــک گفت‬ ‫اینــده اغــاز مــی شــود و نداشــته های ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی در شهرســتان ها جمع بنــدی‬ ‫شــود تــا بــرای تامیــن نیازهــا‪،‬ان مصوبه هــای‬ ‫الزم را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪:‬کار ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی بایــد تولیــد فکــر و محتــوا‬ ‫و نظــارت بــر اجرایــی شــدن محتواهــا و‬ ‫برنامه هــای دینــی و ارزشــی در جامعــه باشــد و‬ ‫در ایــن راســتا گام بــردارد‪.‬‬ ‫وی ایجــاد ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫را برگرفتــه از نــگاه بلنــد و ارزشــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) توصیــف کــرد و افــزود‪ :‬ایــن ســازمان ایجــاد شــد تــا راه امــام راحــل و شــهدا‬ ‫ادامــه و فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و ارزش هــای دینــی تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫و ان را نشــانه عــزم جــدی ملــت در حمایــت از نظــام دانســت‪.‬‬ ‫وی همچنین رفــع مشــکالت بازنشســتگان و مســتمری‬ ‫بگیــران و بازمانــدگان را اولویــت ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫دانســت و در ادامــه بــه گوشـه ای از اقدامــات ســازمان بــه ویــژه‬ ‫افزایــش و متناســب ســازی حقــوق مســتمری بگیــران اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا پیگیــری مســتمر‬ ‫در دفــاع از حقــوق بازنشســتگان توانســت افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی در حقــوق ایــن قشــر ایجــاد نمایــد و متناســب ســازی‬ ‫کــه خواســته همــه مســتمری بگیــران بــود را اجرایــی نمایــد‪.‬‬ ‫در ادامــه کوهســتانی عضــو کانــون عالــی و رئیــس کانــون‬ ‫بازنشســتگان اســتان ضمــن تقدیــر از برگــزاری جلســه‪ ،‬بــه‬ ‫نیازهــا و خواســته های بازنشســتگان اشــاره کــردو بخشــی از‬ ‫اقدامــات کانــون اســتان را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین پــور معــاون مدیــر درمــان اســتان نیــز ضمــن‬ ‫تبریــک ایــام و نیــز عــرض تبریــک بــه جهــت حضــور پرشــور‬ ‫مــردم در انتخابــات ابــراز امیــدواری کــرد کــه کشــور اینــده‬ ‫بهتــری را در پیــش رو داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین پــور در پاســخ بــه ســئواالت بازنشســتگان‬ ‫گفــت‪ :‬جهــت خریــد زمیــن پلــی کلینیک شهرســتان علــی اباد‬ ‫کتــول اقــدام شــده و بــه زودی بــا مصوبــه ســازمان ســاخت ان‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪ ،‬همچنیــن بــرای درمانگاههــای رامیــان و اق‬ ‫قــا و نیــز پلــی کلینیــک امام خمینــی (ره) گــرگان زمین فراهم‬ ‫شــده و چــه بــه صــورت اهدایــی و چــه بــه صــورت خریــد بــه‬ ‫زودی تعییــن تکلیــف خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص انــواع خدمــات درمانــی قابــل ارائــه از‬ ‫طریــق ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت ‪ :‬بــر اســاس خدمــات‬ ‫جدیــد ســازمان بازنشســتگان محتــرم مــی تواننــد از امکانــات‬ ‫بیمارســتانی ســازمان و بیمارســتانهای دولتــی بــر اســاس‬ ‫شــرایطی کــه اطــاع رســانی شــده اســت رایــگان اســتفاده‬ ‫نماینــد و در مــواردی کــه بــه بیمارســتانهای خصوصــی غیــر‬ ‫طــرف قــرارداد مراجعــه کردنــد مــی تواننــد از طریــق واحــد‬ ‫خســارت متفرقــه و بودجــه غیرشــمول بخشــی از هزینه هــای‬ ‫خــود را در قالــب تعرفــه دولتــی دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫عمده تریــن موضوعاتــی کــه توســط روســای کانونهــای‬ ‫بازنشســتگی اســتان مطــرح شــدبه طــور خالصــه‬ ‫بــه شــرح ذیــل اســت‪ :‬مشــکالت مربــوط بــه بیمــه‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬قراردادهــا و خدمــات پاراکلینیــک و کســور در‬ ‫پرداخت هــا و پاییــن بــودن تعرفه هــا در هنــگام پرداخــت‬ ‫تــورم در جامعــه و عــدم تکافــوی حقــوق دریافتــی بــا توجــه بــه‬ ‫هزینه هــای بیمــاری و ‪....‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 45‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 38‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه‪3‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫الویت باید مکانیزاسیون‬ ‫در چغندرکاری باشد‬ ‫مجــری طــرح چغندرقنــد کشــور گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی بــه دنبــال توســعه کشــت مکانیــزه بــرای‬ ‫ارتقاءســطح تولیــد ایــن محصــول راهبــردی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫پیمــان حصــادی در بازدیــد از مــزارع چغنــدر قنــد شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر میانگیــن‬ ‫برداشــت چغنــدر قنــد در هــر هکتــار مکانیــزه حــدود ‪ ۵۰‬تــن اســت کــه توســعه مکانیزاســیون مــی توانــد‬ ‫هزینــه تحمیلــی بــه کشــاورزان را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگــر کشــاورزان بــه ســمت کشــت مکانیــزه چغنــدر قنــد حرکــت نکننــد‪ ،‬قطعــا متضــرر‬ ‫خواهند شد و با این فرایند وزارت جهاد کشاورزی تمام تالش خود را در راستای توسعه مکانیزاسیون‬ ‫در ایــن بخــش بــه کار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی میانگین برداشت چغندر قند از مزارع سنتی را در سطح کشور بین ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۴‬تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی بــه اشــاره بــه کمبــود اب در ســطح کشــور کاشــت ایــن‬ ‫محصــول بــه صــورت نشــاء کاری را یکــی از راهکارهــا بــرای ارتقــاء میــزان تولیــد و کاهــش هزینــه و اب‬ ‫اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع ابــی کشــت نشــاء کاری مــی توانــد بخشــی از‬ ‫ایــن مشــکل را جبــران کنــد و بــا توســعه مکانیزاســیون بــا وجــود کاهــش ســطح زیرکشــت‪ ،‬میــزان تولیــد‬ ‫کاهــش چندانــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حصــادی کمبــود ســرمایه گــذاری را از دیگــر‬ ‫مشــکل در تولیــد چغنــدر قنــد اعــام کــرد و‬ ‫افــزود ‪ :‬چغنــدر بــرای حــوزه صنعــت کاشــته‬ ‫مــی شــود و بــه نظــر مــی رســد کــه بخشــی‬ ‫از ســرمایه گــذاری حــوزه صنعــت بایــد بــه‬ ‫ســمت توســعه کارخانــه هــای قنــد ســوق‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه کشــت چغنــدر قنــد‬ ‫پاییــزه اظهارداشــت ‪ :‬در ســال زراعــی جــاری‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از محصــول چغنــدر قنــد‬ ‫کشــور در اســفندماه کشــت شــد کــه رکــورد‬ ‫خوبــی در ایــن بخــش بــه جــا گذاشــته شــد و‬ ‫بــا محدودیــت منابــع ابــی بایــد توســعه کشــت پاییــزه در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی مکانیزاسیون و برداشت را ‪ ۲‬مشکل اصلی این محصول در کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکل‬ ‫کمبــود و مدیریــت اب در اســتان بایــد کشــت مکانیــزه در اولویــت برنامــه هــای کشــاورزان قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری بــا تاکیــد بــر اســتفاده از سیســتم هــای نوین ابیاری در کشــت این محصــول اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬عملکــرد تولیــد ایــن محصــول در هــر هکتــار ‪ ۴۵‬تــن اســت که امســال کود بــرای اراضی بــه اندازه‬ ‫کافــی تامیــن شــده اســت و در بحــث افــات رعایــت هــای الزم صورت گرفته و مشــکل خاصــی نداریم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد رتبــه ‪ ۹‬و از نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم‬ ‫کشــور را دارد کــه بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــت چغندرقنــد کشــور‪ ۱.۵۱ ،‬درصــد محصــول را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان یکــی از قدیمــی تریــن واحدهــای تبدیلــی در خطــه شــمال شــرق کشــور اســت که‬ ‫ظرفیــت اســمی ان تبدیــل چهــار هــزار تــن چغنــدر قنــد در شــبانه روز اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پلیس‪ ،‬فرشته نجات جان‬ ‫یک شهروند بجنوردی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از نجات جان یک شــهروند‬ ‫بجنــوردی از مــرگ حتمــی توســط مامــورن گشــت یــگان امــداد این‬ ‫فرماندهی خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر اینکــه یــک‬ ‫خانــم بجنــوردی بــه علــت شــدت عصبانیــت قصــد خودســوزی در‬ ‫یکــی از خیابان هــای ســطح شــهر را دارد‪ ،‬بالفاصلــه عوامل گشــت‬ ‫یــگان امــداد بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه محــض حضــور عوامــل گشــت در‬ ‫محــل‪ ،‬ایــن شــهروند بجنــوردی بــه ارامــش دعــوت شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫گذشــت دقایقی وســایل اتش زا توســط ماموران از این شــهروند‬ ‫اخــذ و ایــن فــرد بــرای ارامــش بیشــتر بــه کالنتــری منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه کارشناســان‬ ‫واحــد مــددکاری کالنتــری نیــز‪ ،‬ارامــش الزم و کافــی را بــه ایــن‬ ‫فــرد بازمــی گرداننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در نتیجــه بــا اقــدام بــه موقــع‬ ‫مامــوران گشــت یــگان امــداد و انجــام اقدامــات مشــاوره ای الزم ‪،‬‬ ‫از مــرگ حتمــی یــک شــهروند بــی گنــاه کــه در اثــر عصبانیــت قصــد‬ ‫خودســوزی و درنهایــت خودکشــی را داشــت جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫کشف‪ 6‬دستگاه ماینرقاچاق‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪6‬‬ ‫دســتگاه ماینرقاچــاق درایــن‏شهرســتان خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «ســید ســعید عزیزی » با اعالم جزئیات این خبر‏اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی در منــزل‬ ‫شــخصی اقــدام بــه‏نگهــداری و اســتفاده از دســتگاه های اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‏در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫مامــوران در دو عملیــات جداگانــه محــل‏نگهــداری ایــن دســتگاه ها‬ ‫را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل و اقــدام بــه موقــع‬ ‫مامــوران در‏بازرســی از محل هــای مــورد نظــر ‪6‬دســتگاه ماینــر‬ ‫قاچــاق و یــک دســتگاه وای فــای کشــف و ضبــط‏شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اسفراین ارزش این تعداد‬ ‫دســتگاه ماینــر‏‏‪750‬میلیــون ریــال براورد شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه ‪ 2‬نفــر متهــم نیــز دســتگیر که بعد از‏تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع قضائی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مبــارزه بی امان با قاچاقچیان کاالو‬ ‫ارز و برخــورد بــا‏جرایــم اقتصــادی گامــی موثــر در حمایــت از تولیــد‬ ‫داخلــی و ســرمایه گــذاری داخلــی اســت واز‏شــهروندان نیــز انتظــار‬ ‫مــی رود در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 13‬تن خوراک دام‬ ‫فاقد مجوز در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فاروج از کشــف ‪ 13‬تن خــوراک دام‬ ‫فاقــد مجــوز در این شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«علیرضا پوربــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در‏پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن اطــاع از حمــل‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی خــوراک دامــی غیــر مجــاز‏توســط یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در حیــن کنتــرل خودروهــای‬ ‫عبــوری موفــق شــدند خــودروی مــورد نظــر را‏شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬خــودروی مــورد نظــر بــا ســرعت عمــل و هوشــیاری مامــوران‬ ‫توقیــف و بــه مقــر انتظامــی‏منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا بیــان اینکــه در بازرســی از‬ ‫خــودروی مــورد نظــر ‪ 13‬تــن خــوراک دامــی‏بــدون مجــوز کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو توقیــف و راهــی پارکینــگ شــد‬ ‫و بــار مکشــوفه نیــز بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی بــه اداره جهــاد‬ ‫کشــاورزی تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــد‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬ارزش ایــن مقــدار خــوراک دامــی مکشــوفه ‪750‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده‏اســت‏‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۸‬درصد باران بهاری در خراسان شمالی‬ ‫معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــارش‬ ‫بــاران بهــاری در ایــن اســتان در ســال زراعــی جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۵۸‬درصــد کمتــر شــد‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس امــار ایســتگاههای بــاران ســنجی در بهــار ســال‬ ‫جــاری در ایــن اســتان ‪ ۵۸‬میلمتــر بــاران بــه ثبــت رســید کــه ایــن بــارش هــا در بهــار ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۱۳۳‬میلمتــر بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬میانگیــن بــاران بهــاری در خراســان شــمالی در ســال جــاری نســبت‬ ‫بــه دوره امــاری بلنــد مــدت ســی ســاله نیــز حــدود ‪ ۳۶‬درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در مجمــوع در ‪ ۹‬ماهــه ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۴۷.۵‬میلمتــر بــاران‬ ‫در ایــن اســتان باریــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال زراعــی گذشــته نیــز بــارش‬ ‫بارانحــدود ‪ ۴۷‬درصــد کمتــر شــد بــه طــوری کــه از ‪ ۲۸۰‬میلمتــر ‪ ۹‬ماهــه ســال زراعــی‬ ‫گذشــته میانگیــن بــارش هــا بــه ‪ ۲۸۰‬میلمتــر رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی میانگیــن بــارش بــاران اســتان در ‪ ۹‬ماهــه ســال زراعــی جــاری نســبت بــه‬ ‫دوره امــاری بلنــد مــدت نیــز بــا کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی روبــرو شــد بــه طــوری کــه از ‪۲۴۶‬‬ ‫میلمتــر دوره امــاری بــه ‪ ۱۴۷‬میلمتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫نگرانی هواشناسی نسبت به کاهش بارندگی‬ ‫معــاون هواشناســی اســتان خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬کاهــش شــدید بارندگــی در ســال‬ ‫زراعــی جــاری در ایــن خطــه شمالشــرق کشــور نگــران کننــده اســت و باعــث کمبــود منابــع‬ ‫ابــی مــی شــود و برررســی نقشــه هــای پیــش یابــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن رونــد تــا‬ ‫شــهریورماه ســال جــاری نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی تنهــا راهــکار بــرای‬ ‫غلبــه بــر خشکســالی و کــم ابــی در ایــن اســتان را بــرای ســال زراعــی جــاری مدیریــت‬ ‫بهینــه مصــرف اب و صرفــه جویــی اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬بایــد در کشــت محصــوالت‬ ‫اب بــر نیــز تجدیــد نظــر شــود و محصوالتــی کاشــته شــود کــه بــا شــرایط اقلیمــی خشــکی‬ ‫ســال جــاری مطابقــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش اکنــون حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه اســتان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربعــی خراســان شــمالی واقــع در شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر‬ ‫ایــن پدیــد قــرار دارد و هشــت دشــت اســتان بــه علــت کاهــش نــزوالت جــوی و برداشــت‬ ‫بی رویــه اب در شــرایط ممنوعــه و بحرانــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪322‬‬ ‫ثبت الالیی در زمره اثار‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۲۴ :‬الالیــی و قصــه مــادران ایــن اســتان از ســال‬ ‫گذشــته تهیــه و تدویــن و امــاده ثبــت در زمــره اثــار معنــوی‬ ‫میــراث فرهنگــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرهــاد اقــا بیگــی اظهارداشــت‪ :‬بــه منظــور ترویــج و احیــای‬ ‫فرهنــگ و قصه هــای بومــی‪ ۲۴،‬قصــه بومــی محلــی بــه‬ ‫گویش هــای مختلــف ضبــط ‪ ،‬تدویــن و زیــر نویــس شــده اســت‬ ‫کــه بــه صــورت کتــاب و ســی دی در اختیــار کــودکان و نوجوانــان‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم اســتان بــه گویش هــای تاتــی‪ ،‬ترکمنــی‪،‬‬ ‫کرمانجــی و ترکــی تکلــم می کننــد کــه ایــن قصــه هــا نیــز بــه‬ ‫گویــش هــای مختلــف جمــع اوری و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از روش هــای مانــدگاری قصــه ها و افســانه ها‬ ‫کــه بخــش مهمــی از فرهنــگ‪ ،‬تمــدن و تاریــخ هــر ملــت‬ ‫محســوب مــی شــوند‪ ،‬ثبــت ملــی انهــا به عنــوان میــراث معنوی‬ ‫و ناملمــوس اســت کــه ایــن اقــدام در جغرافیــای فرهنگــی‬ ‫خراســان کــه موطــن خلــق بســیاری از انهــا محســوب مــی شــود‬ ‫ضرورتــی بــرای حفاظــت از فرهنــگ بومــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬قصه هــای بومــی ضبــط شــده توســط‬ ‫افــرادی کــه ایــن قصــه هــا را معرفــی کــرده انــد بیــان شــده و‬ ‫بــا هــر زبــان و گویشــی کــه خــود انهــا بیــان کــرده انــد تنظیــم و‬ ‫ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش تربیتــی قصه هــای بومــی و محلــی در‬ ‫اشــاعه فرهنــگ و انتقــال میــراث شــفاهی اســتان بــه نســل‬ ‫جدیــد تصریــح کــرد‪ :‬بچه هــا می تواننــد بــا خوانــدن و شــنیدن‬ ‫قصه هــا بــه ســرمایه های تمــدن و میــراث فرهنگــی خود دســت‬ ‫یابنــد و بــا اداب و ســنن جامعــه خویــش اشــنا شــوند و خــود را‬ ‫بــرای زندگــی اینــده اماده تــر ســازند‪.‬‬ ‫اقــا بیگــی اظهــار داشــت‪ :‬مهرمــاه امســال بــه مناســبت هفتــه‬ ‫ملــی کــودک ایــن اثــار در ایینــی بــا حضــور مســووالن کشــوری و‬ ‫اســتانی رونمایــی می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۸‬مرکــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان شــامل ‪ ۹‬مرکــز ثابــت و ‪ ۹‬مرکــز ســیار دارد کــه ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫نفــر در انهــا عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫احیا خلیج گرگان با اعتبار‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫گفــت‪ :‬خلیــج گــرگان که در ســال های اخیر گرفتار مشــکالتی از‬ ‫جملــه کم‪‎‬ابــی و خشــکی اســت بــا صــرف اعتبــار ‪ ۱۰‬هــزار میلیارد‬ ‫ریالــی احیــا می شــود‪.‬‬ ‫محمــد باقــر نوبخــت شــامگاه چهارشــنبه در مصاحبــه بــا‬ ‫خبرنــگاران در گــرگان از پرداخــت بخشــی از اعتبــار هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی نجــات خلیــج گــرگان از خشــک شــدن تــا پایــان دولــت‬ ‫دوازدهــم خبــر داد و گفــت ‪ :‬ایــن اقــدام در راســتای حــل‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی اســتان های گلســتان و مازنــدران و‬ ‫رونــق معیشــت ســاکنان منطقــه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان کــه در ســده های پیشــین بــا برخــورداری از اب‬ ‫فــراوان زمینــه ایجــاد بنــدرگاه هایــی چــون گز و ترکمــن را فراهم‬ ‫کــرده و بــر رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود‪ ،‬چنــد ســالی‬ ‫اســت گرفتــار خشکســالی شــده و دیگــر خبــری از ان همــه‬ ‫شــکوه نیســت و ایــن پهنــه ابــی بــا مــرگ تدریجــی و نیســتی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫مفسدان اقتصادی‬ ‫گزارش هفت پرونده‬ ‫فساد اقتصادی‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان خبــر از مختومــه شــدن هفــت فقــره پرونــده فســاد‬ ‫اقتصــادی در اســتان داد و اســامی متهمــان و محکومیــت هــر کــدام از انــان را طبــق‬ ‫تبصــره مــاده ‪ ۳۶‬قانــون مجــازات اســامی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اســامی متهمــان و محکومیــت هــر یــک از ایــن افــراد را در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اســتان گلســتان بــه شــرح ذیــل اعــام کــرد‪:‬‬ ‫فرهــاد کمــی فرزنــد خلیــل بــه جــرم خریــد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم مــرغ و ارائــه پنــج‬ ‫فقــره چــک مســروقه بــه ســه ســال حبــس و ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال جریمــه‬ ‫نقــدی و رد مــال محکــوم شــد‪.‬‬ ‫محمــد راشــکی فرزنــد عبــاس بــه دلیــل کالهبــرداری از طریــق ثبــت صــوری گنــدم‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۲۰‬میلیــون ریــال بــه ‪ ۱۸‬مــاه حبــس و همیــن میــزان جــزای‬ ‫نقــدی محکــوم گردیــد‪.‬‬ ‫دالور لکزایــی و علــی اصغــر صدوقــی بــه جــرم مشــارکت در کالهبــرداری از طریــق‬ ‫فــروش اشــیای عتیقــه بــه ‪ ۲‬ســال حبــس‪ ،‬جــزای نقــدی معــادل ‪ ۲۴‬هــزار دالر‪۳۱۰ ،‬‬ ‫ســکه و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال رد مــال محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫امیــر اســماعیلی بــه جــرم کالهبــرداری رایانـه ای بــه مبلــغ ‪ ۱۹۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بــه پنــج‬ ‫ســال حبــس تعزیــری و همچنیــن حمیــد ذوالفقــاری بــه دلیــل کالهبــرداری بــه مبلــغ‬ ‫پنــج میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال از شــکات مختلــف بــه ‪ ۱۰‬ســال و ‪ ۶‬مــاه حبــس و‬ ‫رد مــال و جــزای نقــدی بــه همیــن میــزان محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫علی اکبــر طاهــری بــه دلیــل مباشــرت در اخــال نظــام اقتصــادی از طریــق وصــول‬ ‫وجــوه کالن بــه صــورت ســپرده پیــش فــروش خــودرو بــه ســه ســال حبــس‪ ،‬رد مــال‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۴۲‬میلیــارد و ‪ ۳۲۰‬میلیــون ریــال و بــه میــزان ‪ ۲‬برابــر ان محکــوم بــه‬ ‫پرداخــت جــزای نقــدی گردیــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان در ادامــه بــه رونــد رســیدگی بــه پرونــده‬ ‫شــرارت هــای اخیــر در گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬رســیدگی بــه ایــن پرونــده هــا از‬ ‫جملــه ‪ ۲‬مــورد تبرکشــی گــرگان منتظــر نظــر پزشــکی قانونــی اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر متهمــان بــه دلیــل قــدرت نمایــی بــا چاقــو‪،‬‬ ‫تبــر و ســاح های ســرد دیگــر‪ ،‬ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی و ایجــاد رعــب و وحشــت در‬ ‫جامعــه بازداشــت بــوده و پــس از تکمیــل پرونــده از دادســرا راهــی دادگاه می شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انتشــار فیلــم ایــن شــرارت هــا باعــث خــراب شــدن جلــوه اســتان شــده‪،‬‬ ‫بطــوری کــه در فضــای مجــازی گلســتان را بــه عنــوان اســتان تبرکشــان می شناســند‬ ‫کــه ایــن مســاله ظلــم و جفــا در حــق مــردم و ســاکنان ایــن گلســتان اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫انگور تجربه‬ ‫کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫انگــور‪ :‬درســت ماننــد گیــاس‪ ،‬منبــع غنــی از مالتونیــن اســت‪ .‬اگــر انگــور در مقادیــر زیــادی قبــل از خــواب‬ ‫مصــرف شــود‪ ،‬بــه ترویــج خــواب بــدون وقفــه کمــک می کنــد‪ .‬عــاوه بــر تاثیــر عمیــق انگــور روی کیفیــت‬ ‫خــواب‪ ،‬ایــن میــوه سرشــار از انتوســیانین و رزوراتــرول اســت کــه هــر دو انتــی اکســیدان هایــی هســتند کــه‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪322‬‬ ‫استرس گاهی خوب‬ ‫و گاهی بد است‬ ‫معمــوال ً همــه افــراد بــه نوعــی در‬ ‫زندگــی‪ ،‬اســترس را تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫و ایــن یــک امــر طبیعــی میباشــد‬ ‫گاهــی اســترس مثبــت و گاهــی منفــی هســت‬ ‫اســترس مثبــت باعــث میشــه مــا بقــا داشــته‬ ‫باشــیم ‪ ،‬کمــی اضطــراب باعــث میشــه مــا‬ ‫خودمونــو بــرای قــرار و مالقــات هــای مهــم‬ ‫زندگــی امــاده کنیــم تــا اینجــا همــه چــی‬ ‫خوبــه زمانــی کــه اســترس و فشــار حاکــم‬ ‫بــر مــا بیــش از حــد میشــه واون غیــر قابــل‬ ‫تحمــل میشــه و ســامتی مــارو تهدیــد میکنــه‬ ‫شــیوع ناگهانــی ویــروس کرونــا در چنــد وقــت‬ ‫اخیــر موجــب اســترس نگرانــی و اضطــراب در‬ ‫میــان افــراد در هــر ســن و جنســی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیریــت اســترس در اینجــا بــه ماکمــک میکنــه‬ ‫اســترس کنــش ذهنی‪ ،‬عاطفــی و فیزیکی ما به‬ ‫احساس خطر از عوامل بیرونی یا درونی است‪.‬‬ ‫در واقــع اســترس نوعــی حالــت روحــی اســت‬ ‫کــه زمانــی در افــراد ایجــاد می شــود کــه بــراورده‬ ‫کــردن یــک درخواســت از توانایی هــای شــخصی‬ ‫و اجتماعــی ان هــا خــارج باشــد‪.‬‬ ‫نخســتین گام بــرای مدیریــت اســترس ایــن‬ ‫اســت کــه درک شــود ایــن احســاس از کجــا‬ ‫ناشــی شــده و عوامــل اســترس زا را شناســایی‬ ‫و ان را مدیریــت کــرد تــا فــرد از عــوارض منفــی‬ ‫اســترس و نگرانــی مصــون بمانــد‪.‬‬ ‫‪ )۱‬بــه منظــور مدیریــت اســترس‪ ،‬منابــع کســب‬ ‫اطالعــات خــود را مدیریــت کــرده و از منابــع‬ ‫مطمئــن و موثــق اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ )۲‬در صــدد کســب اطالعــات بــه هــر قیمــت و از‬ ‫هــر شــبکه اجتماعی نباشــیم‪.‬‬ ‫‪)۳‬در جســتجوی دریافــت امــار لحظــه بــه لحظه‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫‪)۴‬از اخبــاری کــه تاثیــر منفــی داشــته و موجــب‬ ‫بســته هیجانــات منفــی می شــود فاصلــه بگیریــم‪.‬‬ ‫‪)۵‬از خوانــدن‪ ،‬شــنیدن یــا تماشــای اطالعاتــی‬ ‫کــه اضطــراب را افزایــش می دهنــد بپرهیزیــم‪.‬‬ ‫‪)۶‬از بزرگنمایــی و فاجعــه انــگاری واقعیت هــای‬ ‫گذشــته و رویدادهــای پیــش رو پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫‪)۷‬بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه موضــوع‬ ‫کرونــا جــدی اســت‪ ،‬امــا ماننــد بیماری هــای دیگــر قابــل‬ ‫کنتــرل بــوده و درمانــی بــرای ان پیــدا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪)۸‬ایــن مســئله را بپذیریــم کــه بســیاری از‬ ‫اتفاقــات در ارتبــاط بــا ویــروس کرونــا در اختیــار‬ ‫ما نبوده و نمی توانیم اقدام موثری در رابطه با‬ ‫ان هــا انجــام دهیــم؛ بنابرایــن به مــواردی که در‬ ‫اختیــار مــا اســت ماننــد رفتارهــای خودمراقبتــی‪،‬‬ ‫رعایــت بهداشــت فــردی‪ ،‬مدیریــت هیجانــات‪،‬‬ ‫نحــوه تمــاس و ارتبــاط بــا دیگــران فکــر کنیــم‪.‬‬ ‫‪)۹‬نبایــد از واقعیت هــا فــرار کــرده و یــا ان هــا‬ ‫را انــکار و ســرکوب کنیــم‪ .‬ســعی کنیــم ان هــا‬ ‫را شناســایی کــرده و زیــر ســوال ببریــم تــا‬ ‫افــکار و احساســات بهتــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪)۱۰‬تاکیــد بیــش از حــد روی هــر چیــزی‬ ‫اضطــراب اور اســت‪ .‬تــا زمانــی کــه بیــش از حــد‬ ‫بــه چیــزی فکــر کنیــم ارامــش نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪)۱۱‬بــه جــای درگیــری ذهنــی بــه موضوعــات‬ ‫تکــراری‪ ،‬فکــر کنیــم بهتریــن اقدامــی کــه‬ ‫می تــوان انجــام داد چیســت و ســپس در جهــت‬ ‫تحقــق ان گام هــای اساســی برداریــم‪.‬‬ ‫خودشناسی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫همــه مــا بــه دلیــل شــناخت محــدود از‬ ‫شخصیت خودمان‪ ،‬معموال ًدر انتخاب رشته ی‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬شــغل‪ ،‬مهارت هــای‏کاربــردی و در‬ ‫اکثــر مــواردی کــه دربــاره ی موضوعــی مهــم در‬ ‫ارتبــاط بــا اینــده بنــا بــه انتخــاب و تصمیم گیــری‬ ‫باشــد‪،‬‏دچــار مشــکل می شــویم‪ .‬خودشناســی‬ ‫از جملــه مفاهیمــی اســت کــه بــرای تمامــی‬ ‫انســان ها در مراحــل مختلــف رشــدی‏مطــرح‬ ‫می شــود‪ .‬اغلــب افــراد گمــان می کننــد بــه‬ ‫صــورت کامــل خــود را می شناســند امــا زمانــی‬ ‫کــه از ان هــا دربــاره‏اهــداف‪ ،‬ارزش هــای زندگــی‬ ‫شــان و دیگــر مســائل پرســیده می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫خــود نیــز نمی تواننــد پاســخی مناســب دهنــد‪.‬‏‬ ‫خودشناســی یعنــی تــاش انســان بــرای یافتــن‬ ‫بهتریــن مســیر زندگــی کــه عوامــل ارثــی و‬ ‫محیطــی در ان تاثیرگــذار‏اســت‪ .‬همــه افــراد بــه‬ ‫دنبال رســیدن به ســعادت و کمال هســتند‪ ،‬اما‬ ‫خودشناســی بــه افــراد کمــک می کنــد تــا جســت‬ ‫‏و جــو را بــه شــکلی ســنجیده و اگاهانــه دنبــال‬ ‫کننــد‪ .‬شــناخت خــود یعنــی شــناختن قدرت هــا‬ ‫و ضعف هــا‪ ،‬عالئــق و ‏ترس هــا‪ ،‬خواســته ها‬ ‫و ارزوهــا کــه در نهایــت بــه شــناخت هــدف در‬ ‫زندگــی منجــر می شــود‪ .‬از طرفــی خودشناســی‬ ‫بــه‏مــا کمــک می کنــد تمــام الگوهــای فکــری‬ ‫مخــرب و عادت هــای ناســالم خــود را بشناســیم‬ ‫و انهــا را اصــاح کنیــم‪ .‬مــا بــا ‏خودشناســی‬ ‫می توانیــم ســامت زندگــی فــردی و اجتماعــی‬ ‫خــود را ارتقــا بدهیــم‪ .‬زمانــی کــه متوجــه شــویم‬ ‫رفتارهــا و‏عواطــف مــا تــا چــه حــدی بــه باورهــای‬ ‫مــا وابســته اســت‪ ،‬خودشناســی اهمیــت‬ ‫می یابــد‪ .‬انســان خودشــناس‪ ،‬فــردی اگاه‏اســت‬ ‫کــه خــود را از بنــد تعصبــات و تحمیل هــای‬ ‫محیطــی ازاد می کنــد و مســیری اگاهانــه را‬ ‫بــرای زندگــی خــود‏انتخــاب می کنــد‪ .‬بــی شــک‬ ‫چنیــن انســانی در ســطح اجتمــاع نیــز بــا روشــن‬ ‫بینــی و شــناخت صحیــح از رفتارهــای‏خویــش‬ ‫بــه انتخاب هایــی خردمندانــه و دوراندیشــانه‬ ‫دســت می زنــد‏‪.‬‬ ‫خودشناســی بــه شــما بــرای حرکــت بــه ســوی‬ ‫تحقــق ارزوهایتــان کمــک می کنــد‪ .‬در واقــع هــر‬ ‫چه بیشــتر خود را‏بشناســید تصویر روشـن تری‬ ‫از ارزوهــای خــود خواهیــد داشــت و بــا اگاهــی‬ ‫بیشــتری در ایــن مســیر حرکــت خواهیــد‏کــرد‪.‬‏‬ ‫تمرین های خودشناسی برای رسیدن به‬ ‫موفقیت ‏‪:‬‬ ‫‏‪ 1‬‏) نــه گفتــن بــه خــود را تمریــن کنید‪:‬بــرای‬ ‫اینکــه بتوانیــد بــه موفقیت هــای بــزرگ و‬ ‫دســتاوردهای پایــدار‏برســید الزم اســت کــه بــه‬ ‫برخــی از لذت هــا و خوشــی های زودگــذر نــه‬ ‫معرفی بیماری‬ ‫پوستی کورک‬ ‫و کفگیرک‬ ‫یــک ابســه پوســتی زمانــی شــکل مــی‬ ‫گیــرد کــه چــرک در فولیکــول هــای مو‪،‬‬ ‫بافــت هــای پوســت یــا زیــر پوســت‬ ‫جمــع مــی شــود‪ .‬کــورک (‪)Furuncle‬‬ ‫یــک عفونــت دردنــاک اســت کــه‬ ‫اطــراف یــک فولیکــول مــو شــکل‬ ‫گرفتــه و حــاوی چــرک اســت‪ .‬کفگیرک‬ ‫(‪ )Carbuncle‬مجموعــه ای از کــورک‬ ‫هاســت کــه زیــر پوســت شــکل مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬زمانــی کــه فولیکول هــای مــو بــه‬ ‫واســطه فعالیــت باکتری هــا عفونــی‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬مــی تواننــد متــورم شــده و‬ ‫بــه کــورک یــا کفگیــرک تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫کــورک ابتــدا در قالــب یــک برامدگی‬ ‫قرمــز رنــگ ظاهــر مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫بخــش ممکــن اســت نســبت بــه‬ ‫لمــس حســاس باشــد‪ .‬برامدگــی‬ ‫بــه ســرعت بــا چــرک پــر مــی شــود و‬ ‫همــان گونــه کــه انــدازه ان بزرگ تــر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ممکــن اســت بترکــد‪.‬‬ ‫کــورک هــا و کفگیــرک هــا بــه طــور‬ ‫معمــول ران هــا‪ ،‬زیربغــل‪ ،‬باســن‪،‬‬ ‫صــورت و گــردن را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه از سیســتم ایمنــی‬ ‫ضعیفــی برخــوردار هســتند‪،‬‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬و بزرگســاالن جــوان‬ ‫نســبت بــه کــودکان یــا بزرگســاالن‬ ‫مســن هرچــه بیشــتر مســتعد ابتــا‬ ‫بــه کــورک هســتند‪.‬‬ ‫کورک یا کفگیرک؟‬ ‫بگوییــد‪ .‬نــه گفتــن بــه خــود یــک‏مهــارت اســت‬ ‫و ماننــد بســیار از مهارت هــای دیگــر بــا تمریــن‬ ‫کــردن تقویــت می شــود‪ .‬هرچــه بیشــتر در‬ ‫‏برابــر امــور کوچــک بــه خــود نــه بگوییــد‪ ،‬قوی تــر‬ ‫شــده و در مقابــل وسوسـه های بــزرگ مقاومــت‬ ‫بیشــتری ‏نشــان می دهیــد‪ .‬تماشــای فیلــم‪،‬‬ ‫ی و فعالیت هــای مجــازی از‬ ‫رســانه های اجتماعـ ‬ ‫کارهــای بســیار لــذت‏بخشــی اســت کــه روزانــه‬ ‫وقــت بســیار زیــادی از افــراد می گیــرد و اجــازه‬ ‫نمی دهنــد کــه افــراد بــه کارهــای‏دیگــر خــود‬ ‫بپردازنــد‪ .‬البتــه اســتفاده از این امکانات اشــتباه‬ ‫نیســت امــا الزم اســت کــه زمــان پرداختــن بــه‬ ‫‏انهــا را کمــی محــدود کنیــد تــا وقــت بیشــتری‬ ‫بــرای کارهــای مهــم خــود داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ 2‬‏) از واکنش هــای ناخــوداگاه بپرهیزیــد‪:‬‬ ‫تقویــت خودشناســی باعــث مــی شــود کــه‬ ‫افــراد در موقعیت هــای‏مختلــف واکنش هــای‬ ‫عاقالنــه ای از خــود نشــان دهنــد‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫بــه خودشناســی نرســیده اند در شــرایط‏بحرانــی‬ ‫واکنش هــای عجوالنــه ای می دهنــد کــه منجــر‬ ‫بــه بدتــر شــدن شــرایط می شــود‪ .‬در شــرایط‬ ‫‏اســترس زا کــه خشــمگین هســتید یــا احســاس‬ ‫ســرخوردگی می کنیــد‪ ،‬یــک نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید تا ارام‏شــوید‪ .‬در این صورت می توانید‬ ‫شــرایط را ارزیابــی کنیــد و مناسـب ترین برخــورد‬ ‫را داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ 3‬‏) عیــب و نقــص هــای خــود را بشناســید‪:‬‬ ‫همــه ی انســان ها عیب هایــی دارنــد و هیــچ‬ ‫کــس کامــل نیســت‪.‬‏اینکــه افــراد عیب هــای‬ ‫خــود را بداننــد ولــی مســئولیت انهــا را قبــول‬ ‫نکننــد هیــچ فایــده ای نخواهــد‏داشــت‪ .‬اکثــر‬ ‫مــردم بــه دیگــران انتقــاد می کننــد امــا از‬ ‫عیب هــای خــود چشــم پوشــی می کننــد‪.‬‬ ‫مهــارت ‏خودشناســی کمــک می کنــد کــه‬ ‫افــراد عیب هــای خــود را بپذیرنــد‪ .‬بــا پذیــرش‬ ‫عیب هــا می توانیــد در ‏جهــت بهبــود ان هــا‬ ‫تــاش کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ 4‬‏) توجــه بــه حرف هــای خود‪:‬افــکاری کــه‬ ‫بــه ذهــن انســان وارد می شــود همــواره‬ ‫مثبــت نیســت‪ .‬بســیاری از‏ایــن افــکار منفــی‬ ‫هســتند و بــه راحتــی می تواننــد زمینــه‬ ‫افســردگی و اســترس را در انســان ایجــاد‬ ‫کننــد‪.‬‏واکنش هایــی کــه نســبت بــه پیــروزی‪،‬‬ ‫شکســت و ســایر اتفاقــات زندگی تــان‬ ‫می دهیــد بــر ذهــن شــما تاثیــر‏می گذارنــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد کــه نســبت بــه خــود مهربان تــر‬ ‫باشــید‪ .‬اشــتباهات را ببخشــید و بــرای‬ ‫پیروزی هــا‪ ،‬‏بــه خــود جایــزه دهیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ 5‬‏) درک زبــان بــدن بــرای رســیدن بــه‬ ‫کــورک هــا و کفگیــرک هــا دارای‬ ‫برخــی تشــابهات و تفــاوت هــا‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫کــورک هــا ابســه هــای پوســتی‬ ‫هســتند کــه در نتیجــه عفونــت‬ ‫اســتافیلوکوکال شــکل مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫انهــا یــک فولیکــول مــو و بافــت‬ ‫اطــراف را تحــت تاثیــر قــرار مــی‬ ‫د هنــد ‪.‬‬ ‫کفگیــرک هــا گروهــی از کــورک هــا‬ ‫هســتند کــه زیــر پوســت بــه یکدیگــر‬ ‫مــی پیوندنــد‪ .‬انهــا الیــه هــای‬ ‫عمیق تــر را تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫و مــی تواننــد بــه شــکل گیــری زخــم‬ ‫منجــر شــوند‪.‬‬ ‫عالئم‬ ‫کــورک هــا و کفگیــرک هــا هــر دو بــه‬ ‫تــورم زیــر پوســت منجــر مــی شــوند و‬ ‫ممکــن اســت برخــی عالئــم دیگــر نیــز‬ ‫وجود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کورک ها‬ ‫کورک هــا بــه ســرعت و در قالــب‬ ‫برامدگی هــای صورتــی یــا قرمــز‬ ‫رنــگ شــکل مــی گیرنــد‪ .‬انهــا اغلــب‬ ‫دردنــاک هســتند‪ .‬پوســت اطــراف‬ ‫کــورک بــه طــور معمــول قرمــز‪،‬‬ ‫ملتهــب و حســاس بــه لمــس اســت‪.‬‬ ‫ایــن ضایعــات پوســتی اغلــب روی‬ ‫گــردن‪ ،‬پســتان‪ ،‬صــورت‪ ،‬باســن‪ ،‬یــا‬ ‫ران هــا ظاهــر مــی شــوند‪ .‬انهــا در‬ ‫مکان هایــی کــه ترکیــب مــو‪ ،‬عــرق و‬ ‫اصطــکاک وجــود دارد شــکل گرفتــه‬ ‫و معمــوال در یــک فولیکــول مــو اغــاز‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫برامدگــی طــی چنــد روز بــا چــرک پــر‬ ‫مــی شــود و بــزرگ مــی شــود‪ .‬هرچــه‬ ‫انــدازه کــورک بزرگ تــر می شــود‪ ،‬درد‬ ‫ان نیــز بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫کــورک هــا ممکــن اســت بــی نیــاز از هیچ‬ ‫خودشناســی‪ :‬زبــان بــدن بــر افــکار و حــال روحی‬ ‫شــما تاثیــر زیــادی‏می گــذارد‪ .‬بــرای درگ بهتــر‬ ‫حــرکات بدنــی می توانیــد از خــود فیلــم بگیریــد‬ ‫و خــود را تماشــا کنیــد‪ .‬‏افــرادی کــه خمیــده‬ ‫راه می رونــد و اهســته و نامفهــوم صحبــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬ســطح کورتیــزول در بدنشــان‏افزایش‬ ‫می یابــد واعتمــاد بــه نفــس انهــا کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬در مقابــل کســانی کــه بــا صــدای بلنــد‬ ‫حــرف می زننــد و راســت می ایســتند اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بیشــتری دارنــد‪ .‬ایــن رفتارهــا باعــث‬ ‫افزایــش ترشــح هورمــون‏تستســترون در بــدن‬ ‫شــده و بهبــود کارایــی فــرد کمــک می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 6‬‏) بــه عقایــد متفــاوت توجــه کنیــد‪ :‬بــه عقایــد‬ ‫و نظــرات دیگــران گــوش دهیــد و در مــورد انهــا‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬ایــن‏کار بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫کــه باورهــای خــود را بررســی کنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫منظــور ایــن نیســت کــه باورهــای‏شــما اشــتباه‬ ‫و باورهــای دیگــران درســت و منطقــی اســت‪.‬‬ ‫تبــادل نظــر و فکــر کــردن بــه عقایــد دیگــران‬ ‫‏ذهــن شــما را بــاز می کنــد‪ .‬بــه ایــن صــورت‬ ‫می توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه کــدام بــاور‬ ‫درســت و کــدام بــاور‏غلــط اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ 7‬‏) پیشــنهادها و انتقادهای ســازنده‪ :‬هر کسی‬ ‫ممکــن اســت باورهــای اشــتباه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای برطــرف‏کــردن ایــن اشــتباهات بهتــر اســت‬ ‫کــه دیــدگاه تــک بعــدی خــود را کنــار بگذاریــد و‬ ‫از نظــرات اطرافیــان‏اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه بهتــر‬ ‫اســت کــه بــرای ایــن کار بــه ســراغ افــراد صاحــب‬ ‫نظــر برویــد‪ .‬مربیــان و اســاتید‏کســانی هســتند‬ ‫کــه شــما را درک کــرده و می توانیــد در ایــن‬ ‫زمینــه کمــک کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 8‬‏) مراقبــه و مدیتیشــن را فرامــوش نکنیــد‪:‬‬ ‫مدیتیشــن یــک تمریــن بســیار مهــم و تاثیرگــذار‬ ‫بــرای رســیدن‏بــه خودشناســی اســت‪ .‬هنــگام‬ ‫مدیتیشــن بــر شــیوه تنفــس خــود متمرکــز‬ ‫می شــوید و بــه ایــن صــورت ‏افــکار منفــی از‬ ‫شــما دور می شــود‪ .‬بــرای افــراد مبتــدی‪ ،‬یــک‬ ‫جلســه ده دقیقـه ای کافــی اســت‪ .‬در یــک‏مکان‬ ‫ســاکت بنشــینید‪ .‬از بینــی نفــس بکشــید و از‬ ‫دهــان خــارج کنیــد‪ .‬تعــداد نفس هــای خــود را‬ ‫‏بشــمارید و بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 9‬‏) نــوع شــخصیت خــود را بشناســید‪ :‬اگــر نوع‬ ‫شــخصیت خــود را بشناســید‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫راحتــی نقــاط قــوت‏خــود را بهبــود ببخشــید و‬ ‫نقــاط ضعــف خــود را مدیریــت کنیــد‪ .‬بــا درک‬ ‫نقــاط قــوت و اســتعدادهای خــود‏می توانیــد‬ ‫بــه موفقیت هــای بیشــتری دســت یابیــد‪ .‬نقاط‬ ‫قــوت همــان مهارت هــا و دانــش هســتند کــه‬ ‫در‏طــول زندگــی انهــا را کســب می کنیــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه اســتعدادها ذاتی هســتند و در نهاد‬ ‫شــما قــرار‏دارنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 10‬‏) واژگان عاطفــی بیشــتری یــاد بگیریــد‪:‬‬ ‫احساســات فقــط بــه دو حالــت خوشــحالی‬ ‫و ناراحتــی محــدود ‏نمی شــوند‪ .‬احساســات‬ ‫می تواننــد واکنش هــای جســمی و رفتــاری‬ ‫قدرتمنــدی ایجــاد کننــد کــه پیچیده تــر‏از ایــن‬ ‫دو جالــت هســتند‪ .‬بیــان کــردن احساســات‬ ‫در قالــب کلمــات‪ ،‬اثــر درمانــی بــر مغــز دارد‪.‬‬ ‫اگــر قــادر بــه‏بیــان احساســات خــود نباشــید‪،‬‬ ‫بــه راحتــی ممکن اســت دچار اســترس شــوید‪.‬‬ ‫برخــی از منابــع و ســایت ها ‏هســتند کــه‬ ‫فهرســت خوبی از واژگان احساســی و عاطفی‬ ‫را ارائــه می کننــد‪ .‬ســعی کنیــد هــر روز یــک‬ ‫‏واژه ی جدیــد بیاموزیــد‪.‬‏‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫دخالتــی بهبــود یابنــد‪ .‬گاهــی اوقــات‪ ،‬انها‬ ‫ترکیــده و بــدون ایجــاد زخــم طــی دو تــا‬ ‫ســه روز بهبــود مــی یابنــد‪.‬‬ ‫کــورک هــا بیــن نوجوانــان و‬ ‫بزرگســاالن جــوان شــایع تر هســتند‬ ‫و مردهــا را بیشــتر از زنــان تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهنــد‪ .‬شــرایط‬ ‫زندگــی بیــش از حــد شــلوغ و غیــر‬ ‫بهداشــتی خطــر ابتــا بــه کــورک را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫کفگیرک ها‬ ‫کفگیــرک شــیوع کمتــری نســبت بــه‬ ‫کــورک دارد و مجموعــه ای از کــورک هــا‬ ‫در یــک نقطــه اســت‪ .‬کفگیــرک بزرگ تر‬ ‫از یــک کــورک اســت و انــدازه ان تــا ‪4‬‬ ‫اینــچ (‪ 10‬ســانتیمتر) نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫یــک کفگیــرک بــه طــور معمــول یــک یــا‬ ‫تعــداد بیشــتری ورودی دارد کــه چــرک‬ ‫را روی پوســت تخلیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫نــام‬ ‫بــه‬ ‫باکتــری‬ ‫یــک‬ ‫اورئــوس‬ ‫اســتافیلوکوکوس‬ ‫شــایع ترین دلیــل شــکل گیــری‬ ‫کفگیــرک اســت‪ .‬عفونــت ممکــن‬ ‫اســت بــه عالئــم بدنــی کلــی از جملــه‬ ‫تــب ‪ 100.4‬فارنهایــت (‪ 38‬درجــه‬ ‫سلســیوس) یــا بیشــتر و احســاس‬ ‫کلــی ناخوشــی‪ ،‬ضعــف و خســتگی‬ ‫شــدید منجــر شــود‪.‬‬ ‫عفونــت مــی توانــد بــه بخش هــای‬ ‫دیگــر بــدن گســترش یابــد و حتــی از‬ ‫فــردی بــه فــرد دیگــر ســرایت کنــد‪،‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬اعضــای دیگــر خانــواده‬ ‫ممکــن اســت بــه طــور همزمــان بــه‬ ‫کفگیــرک مبتــا شــوند‪.‬‬ ‫کفگیرک هــا بیشــتر احتمــال دارد‬ ‫روی پشــت‪ ،‬ران هــا یــا پشــت گــردن‬ ‫شــکل بگیرنــد‪.‬‬ ‫انهــا مــردان را بیشــتر از زنــان تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهنــد و بــه ویــژه‬ ‫مــردان مســن بــا وضعیــت ســامت‬ ‫یــا سیســتم ایمنــی ضعیــف در‬ ‫معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫عفونــت هــای کفگیــرک بــه طــور‬ ‫معمــول عمیق تــر و شــدیدتر از‬ ‫عفونــت هــای ناشــی از یــک کــورک‬ ‫هســتند‪ .‬خطــر بــروز زخــم بســیار‬ ‫زیــاد اســت و مــدت زمــان شــکل‬ ‫گیــری و بهبــودی انهــا بیشــتر از‬ ‫کــورک هاســت‪.‬‬ ‫دالیل‬ ‫اســتافیلوکوکوس اورئــوس کــه بــه‬ ‫عنــوان باکتــری اســتاف نیــز شــناخته‬ ‫مــی شــود روی پوســت و درون بینــی‬ ‫و گلــوی انســان زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن جمعیــت انهــا را زیــر کنتــرل‬ ‫نگــه مــی دارد‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات از‬ ‫طریــق یــک فولیکــول مــو یــا یــک‬ ‫بریدگــی یــا خراشــیدگی وارد پوســت‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه پوســت عفونــی مــی‬ ‫شــود‪ ،‬سیســتم ایمنــی بــا ارســال‬ ‫گلبــول هــای ســفید بــه منطقــه‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بــا هــدف‬ ‫نابــودی باکتــری هــا وارد عمــل‬ ‫مــی شــود‪ .‬چــرک از انباشــت‬ ‫باکتــری هــای مــرده‪ ،‬گلبــول هــای‬ ‫ســفید مــرده و پوســت مــرده‬ ‫شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شرایط زیر خطر ابتال به کورک ها‬ ‫را افزایش می دهند‪:‬‬ ‫دیابــت‪ :‬ســطوح بــاالی قنــد خــون یــا‬ ‫گلوکــز‪ ،‬مــی توانــد توانایــی سیســتم‬ ‫ایمنــی بــرای واکنــش بــه عفونــت را‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫داروهــا‪ :‬برخــی داروهــا سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن انســان را ضعیــف مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اچ ای وی و برخــی بیمــاری دیگــر‪:‬‬ ‫برخــی بیمــاری هــا مــی تواننــد‬ ‫موجــب تضعیــف سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن انســان شــوند‪.‬‬ ‫بیماری های پوســتی‪ :‬ســوریازیس‪،‬‬ ‫اگزمــا‪ ،‬و اکنــه احتمــال ابتــا بــه‬ ‫کــورک را افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫چاقــی نیــز مــی توانــد خطــر ابتــا بــه‬ ‫کــورک را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫اغلــب‪ ،‬باکتری هــای عــادی در‬ ‫بینــی یــا روی پوســت یــک فــرد مــی‬ ‫تواننــد بــه تشــکیل یــک ابســه منجــر‬ ‫شــوند‪ .‬گاهــی اوقــات‪ ،‬عفونــت مــی‬ ‫توانــد زمانــی کــه افــراد فضــا‪ ،‬مــواد‪،‬‬ ‫یــا ابزارهــا را بــه اشــتراک می گذارنــد‪،‬‬ ‫گســترش یابــد‪.‬‬ ‫درمان های خانگی‬ ‫راه حل هایــی بــرای کمــک بــه‬ ‫تســکین عالئــم ابســه هــای پوســتی‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از یــک پارچــه گــرم بــرای ‪10‬‬ ‫دقیقــه چنــد بــار در روز ممکــن اســت‬ ‫بــه تســریع رونــد بهبــودی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫گرمــا خــون بیشــتری را بــه جریــان‬ ‫مــی انــدازد و از ایــن رو‪ ،‬گلبــول هــای‬ ‫ســفید بیشــتر روانــه ناحیــه تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار گرفتــه مــی شــوند و بــه‬ ‫بــزرگ شــدن منفــذ پوســت و خــروج‬ ‫چــرک کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫شستشــوی دســت ها پــس از‬ ‫تمــاس بــا بخــش تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫گرفتــه و پرهیــز از فشــار دادن یــک‬ ‫کــورک یــا کفگیــرک اهمیــت دارد زیــرا‬ ‫ایــن کار خطــر گســترش عفونــت را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اخاذی و کالهبرداری با دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی شهروندان توسط دو برادر‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از شناســایی و دســتگیری دو کالهبردار اینترنتی که با دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری شــهروندان اقــدام بــه اخاذی و کالهبــرداری می کردند ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــدند شــخص یــا اشــخاصی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب‬ ‫کاربــری انهــا در شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه کالهبــرداری و اخــاذی کــرده انــد‪.‬‬ ‫اخاذی و کالهبرداری‬ ‫با دسترسی غیرمجاز‬ ‫به شبکه های‬ ‫اجتماعیشهروندان‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫کالهبردار‬ ‫قسمت ‪ 21‬از مبحث اول‬ ‫کالهبرداری با اپل ای دی‬ ‫از پیش تعریف شده‬ ‫ایا حق کسب و پیشه بعد از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 318‬ایــا حــق کســب و پیشــه‬ ‫بعــد از ســال ‪ 1376‬موضوعیــت دارد‪ :‬از‬ ‫جملــه دعاوی مســتاجرین واحدهــای تجاری‬ ‫بــه طرفیــت‏مالکیــن و یــا موجریــن ادعــای‬ ‫حــق کســب و پیشــه اســت بــه اســتناد‬ ‫قراردادهایــی کــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1376/5/26‬منعقــد شــده اند‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن قرارداد هایــی‬ ‫مشــمول قانــون ‪ 1356‬نمی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور‏حکــم بــه خواســته حــق‬ ‫کســب و پیشــه نــه تنهــا ناقــض «قاعــده‬ ‫منــع عطــف بــه ماســبق» اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫اساســا در چنیــن ‏وضعیتــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه موضوعیــت نــدارد و ایــن امــر‬ ‫متضمــن دالیــل قانونــی اســت‪ .‬چنانچــه‬ ‫مســتاجر‪ ،‬مفــاد مــاده ‪ 6‬و‏تبصــره ‪ 2‬قانون‬ ‫مصــوب ‪ 1376/5/26‬را محقــق نکــرده‬ ‫و مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد بــا‬ ‫عنــوان ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت‬ ‫‏نمــوده باشــد‪ ،‬مســتحق دریافــت ســرقفلی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در غیــر اینصــورت مســتحق‬ ‫ســرقفلی نیــز نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫و امــا در خصــوص ‏عــدم شــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫‪ 1376/5/26‬چنیــن اســتدالل می شــود‪:‬‬ ‫حق کســب و پیشــه بدوا در‏ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫‪ 1339/3/10‬وضــع گردیــد کــه منشــاء‬ ‫ان بــه اســتناد مــاده ‪ 25‬همیــن قانــون‪،‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‏مصــوب‬ ‫‪ 1324/7/25‬بــوده اســت‪ .‬ســپس قانــون‬ ‫‪ 1356/5/2‬ضمــن نســخ قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه موضــوع‏مــاده‬ ‫‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ و معتبــر‬ ‫نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلــی‏قانــون‬ ‫‪ 1356‬قراردادهــای تنظیمــی در زمــان‬ ‫قانــون حاکــم را تابــع همــان قانــون مقــرر‬ ‫نمــود و بــه ایــن ترتیــب حــق کســب و‬ ‫‏پیشــه قراردادهــای قبــل از ســال ‪ 1376‬را‬ ‫بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫بنابرایــن حــق ایــن بــود کــه قانونگــذار در‬ ‫ســال ‪ 1356‬کــه دیگــر ایــن فــرض و بــاور‬ ‫عرفــی موجودیــت نداشــت‪ ،‬حــق کســب‬ ‫و ‏پیشــه مصــوب ســال ‪ 1339‬را ملغــی‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن ان می نمــود‪.‬‬ ‫اقدامــی کــه قانونگــذار ســال ‪ 1376‬انــرا‬ ‫محقــق نمــود‪ .‬‏در حالیکــه امــر قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1376‬در خصــوص قراردادهــای‬ ‫اجــاره بعــد از ســال ‪ 1352‬و پــس از وضــع‬ ‫قانــون شــهرداری ‏عمــا و ماهیتــا وجــود‬ ‫خارجــی نداشــته اســت‪ .‬زیــرا عامــل یــا‬ ‫مســتاجر دیگــر توانایــی تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک را نداشــته و توســط‏مالــک ممکــن‬ ‫می شــده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1356‬از نســخ حق کســب و پیشــه و‬ ‫جایگزینــی ان بــا ســرقفلی ‏غفلــت نمــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار وقــت نتوانســت‬ ‫خــود را بــا قانــون مدنــی و مســاله ‪ 8‬جلــد‬ ‫دوم صفحه ‪ 652‬تحریر الوســیله‏و مســاله‬ ‫‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل و مســاله‬ ‫یــک از بــاب ســرقفلی تحریــر الوســیله‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) تطبیــق دهــد‪.‬‬ ‫‏در حقیقــت انچــه کــه قانونگــذار در‬ ‫مــرداد ‪ 1376‬در بــاب جایگزینــی ســرقفلی‬ ‫بــا حــق کســب و پیشــه مقــرر نمــود‪،‬‬ ‫حضــرت‏امــام خمینــی (ره ) پیــش از ســال‬ ‫‪ 1356‬ایــن جایگزینــی را مقــرر فرمــوده‬ ‫بــود و کســبه نیــز حــق عرفــی ســرقفلی‬ ‫را ابــداع و جایگزیــن‏حــق کســب و پیشــه‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫علیهــذا تمــام مســتاجرینی کــه از ســال‬ ‫‪1356‬تــا ســال ‪ 1376‬از مالکیــن‪ ،‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه‏دریافــت کردنــد‪ ،‬اگرچه به‬ ‫حکــم قانــون بــوده‪ ،‬لیکــن مبنــای شــرعی و‬ ‫عقالیــی نداشــته اســت‪ .‬بــا اوصــاف مذکور‬ ‫عــدم شــمول‏حــق کســب و پیشــه از ســال‬ ‫‪ 1376‬بــه بعد‪،‬اظهــر مــن الشــمس اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه منشــاء حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪،‬‏صرفا شــخصیت مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا ایجــاد ســرقفلی ناشــی‬ ‫ک منافــع‬ ‫از تراضــی متعاقدیــن بــر تملیــ ِ‬ ‫بــوده اســت کــه عیــن‏دموکراســی و تابــع‬ ‫اصــول روابــط اقتصــادی اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایــن دو مقولــه‪ ،‬هــم در ماهیــت و هــم‬ ‫در شــکل متفاوتنــد‪.‬‬ ‫تفــاوت‏در شــکل نیــز چنیــن اســت کــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه فقــط بــرای قبــل از‬ ‫‪ 76/5/26‬و ســرقفلی فقــط بــرای پــس از‬ ‫ان ‏موضوعیــت دارد‪ .‬جمــع ایــن دو‪ ،‬ماننــد‬ ‫ان اســت کــه قــراردادی در ان واحــد؛ هــم‬ ‫بــر قانــون قبــل از ‪ 76/5/26‬اســتوار باشــد‬ ‫و‏هــم بــر قانــون ‪ 1356/05/02‬کــه امــری‬ ‫ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت در ماهیــت نیــز چنیــن اســت‬ ‫کــه در مقابــل حــق کســب و پیشــه ‏کــه‬ ‫بــر شــخصیت مســتاجر اســتوار اســت‪،‬‬ ‫ســرقفلی بــر مبلــغ وجهــی اســتوار اســت‬ ‫کــه مالــک از مســتاجر اخــذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫‏وهوالمســتعان‬ ‫پلیــس فتــا بــه اســتفاده کننــدگان از تجهیــزات‬ ‫هوشــمند شــرکت اپل هشــدار داد ‪ :‬مراقب افرادی‬ ‫کــه بــا اســتفاده از اپــل ای دی از پیــش ســاخته‬ ‫شــده اقــدام بــه کالهبــرداری و ســرقت اطالعــات‬ ‫تجهیــزات هوشــمند شــما می نماینــد‪ ،‬باشــید‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫«محمدرضــا رضایــی» اظهار داشــت؛ چندی پیش‬ ‫فــردی بــه ایــن پلیــس مراجعــه نمــوده و عنــوان‬ ‫داشــت گوشــی تلفــن همــراه مــن اپــل اســت و‬ ‫اپــل ای دی ان را در هنــگام خریــد در یکســال‬ ‫گذشــته بصــورت پیــش ســاخته از یــک فروشــگاه‬ ‫خریــداری نمــودم و در حــال حاضــر دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات گوشــی خــود نــدارم ‪.‬‬ ‫رضایــی اعــام داشــت‪ :‬بــا اقدام هــای انجــام شــده‬ ‫مشــخص شــد فردی که اقدام به ســاخت و فروش‬ ‫اپــل ای دی نمــوده بــود‪ ،‬پــس از گذشــت چنــد مــاه‬ ‫اقــدام بــه تغییــر رمــز ان نمــوده و بــا ایجــاد تمــاس‬ ‫بــا خریــدار‪ ،‬بــرای برگردانــدن رمــز ان در خواســت‬ ‫وجــه نمــوده اســت کــه بــا تــاش هــای همکارانــم‬ ‫فــرد شناســایی و بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ایــن پرونــده بــه دارنــدگان‬ ‫تجهیــزات هوشــمند شــرکت اپــل‪ ،‬توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫ســاخت اپــل ای دی در تمامــی کشــورها بصــورت‬ ‫رایــگان صــورت مــی گیــرد ‪ ،‬بنابرایــن در صــورت‬ ‫نیــاز بــه اپــل ای دی حتمــا ان را از فروشــگاه هــای‬ ‫معتبــر تهیــه نماییــد و پــس از اولیــن ورود تمامــی‬ ‫رمــز هــا و ســواالت امنیتــی و در صــورت نیاز ایمیل‬ ‫پشــتیبان را نیــز تغییــر دهیــد تــا بــا ایــن کار امنیت‬ ‫خوبــی بــرای تجهیــزات شــما فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫وی درپایــان بــا تاکیــد بــر خدمــات رســانی انالیــن‬ ‫پلیــس فتــا در حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه دریافــت‬ ‫مشــاوره خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همشــهریان گرامــی‬ ‫می تواننــد هــر گونــه مشــاوره و راهنمایــی را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا ‪ www.cyberpolice.ir&nbsp‬به‬ ‫صــورت انالیــن دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫گرفتن گواهینامه ی رانندگی در مقایسه‬ ‫با عقد ازدواج‬ ‫بــرای گرفتــن گواهینام ـه ی رانندگــی شــما الزم‬ ‫اســت کــه ســه مرحلــه ی زیــر را طــی کنیــد‪ 1.‬ـ‬ ‫معاینــه ی چشــم و ازمــون بینایــی ‪ 2‬ـ امتحــان‬ ‫‏اییــن نامــه و قوانیــن رانندگــی ‪ 3‬ـ امتحــان‬ ‫رانندگــی و اثبــات مهــارت رانندگــی امــا بــرای عقــد‬ ‫ازدواج تنهــا حضــور در یــک دفتــر ثبـــت‏ازدواج‬ ‫همـــراه بـــا دو شـــاهد و اجازهــی پــدر دختــر یا جد‬ ‫پــدری (و در صــورت عــدم اجــازه ی پـــدر یـــا جـــد‬ ‫پـــدری بـــا موافقـــت دادگاه) و‏پرداخــت هزینـه ی‬ ‫ثبــت شــما ازدواج میکنیــد‪ .‬البتــه ایــن پیچیدگــی‬ ‫حـــضور دو شـــاهد و اجــازه ی پــدر یـــا جـــد پـــدری‬ ‫دختـر تنهـا در‏کـشورهای اسـالمی مرسـوم اسـت‬ ‫و گرنـــه در کشــورهای غیراســامی افــراد تنهــا بــا‬ ‫پرداخت هزینه ی ثبـــت ازدواج بـــدون هـــیچ کـــار‬ ‫‏دیگـــری می تواننــد ازدواج کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رانندگــی بــد در بســیاری از مــوارد موجــب‬ ‫خســارت های فیزیکــی و عاطفــی وحـــشتناکی‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا ایــا ازدواج بــد و نهایتــا ً طــاق‪،‬‬ ‫‏خســارتهای عاطفــی‪ ،‬ارتباطــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعـــداد کــودکان تــک سرپرســت یــا بی سرپرســت‬ ‫و غیــره را در پــی نــدارد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫ما بر این بـــاوریم کـــه هـــر چـــه تقا ضـــای ازدواج‬ ‫در جامعـه بیـشتر شـود‪ ،‬شـادابی و ســرزندگی در‬ ‫جامعــه افزونتــر خواهــد شــد‪.‬‏امــا عقــد ازدواج‬ ‫در دنیــــای جدیــــد نیــــاز بــــه پیــش زمینه هایــی‬ ‫دارد‪ ،‬کــه الزم اســت بــه انهــا بپردازیــم ‪ .‬ایــن‬ ‫پیش زمینـه هـا در قیـاس‏بـا گـرفتن گواهینامه ی‬ ‫رانندگــی بــه نظرمــا عبارتنــد از ‪ :1‬ـ ازمــون بینشــی‬ ‫مصطفی عسگری‬ ‫پادکست چیست؟‬ ‫چگونــه از صفــر شــروع بــه ســاخت پادکســت کنیــم؟‬ ‫نرم افزار هــای مناســب ســاخت پادکســت کدام انــد؟‬ ‫در این مقاله درباره هر انچه برای ســاخت پادکســت‬ ‫نیــاز داریــد‪ ،‬توضیــح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه روش هــای مختلفــی بــرای دریافــت‬ ‫اطالعــات و محتواهــای مختلــف وجــود دارد‪ .‬از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مملــو از عکــس و فیلــم گرفتــه‬ ‫تــا وب ســایت های خبــری متنــی ‪ ،‬همگــی در حــال‬ ‫ارائــه محتواهــای جدیــد و متنــوع هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬قالــب دیگــری از تولیــد محتــوا وجــود دارد کــه‬ ‫بــرای انتقــال محتــوا به جــای چش ـم ها از گوش هــای‬ ‫مخاطــب کمــک می گیــرد‪ .‬بــه ایــن نــوع محتــوای‬ ‫بــرای اثبــات کفایــت و رشــد متناســب بینــش فــرد‬ ‫در مــورد‏ایجــاد یــک خانواده‪2 .‬ـ گذرانیدن ازمونی‬ ‫دربارهی اشــنایی با مشــکالت و انتظارات ازدواج‬ ‫و قـــوانین حـاکم بـــر زندگی مشترک‪3‬ـ‏گذرانیـدن‬ ‫ازمـــون عملـــی در جهـــت اثبـــات مهارت هـــای‬ ‫ارتبـــاط مثبـــت و مهارت هـــای حـــل تعــارض‪ .‬ایــا‬ ‫باور داشتن به چنـــین نیـــازی‏ابلهانـــه یـــا حـداقل‬ ‫ارمانگرایانـــه اســـت؟ مـــا چنـــین نمی اندیشیم و‬ ‫بــه عنــوان خانواده درمانگر‪ ،‬مشــاور وروانشــناس‬ ‫کــه بـــا صـدهـــا نفـــر‏از مردمـــان ی مـــصاحبه و‬ ‫مـــشاوره کـرده ایـــم کـه از تبـاهی ناشـــی از ازدواج‬ ‫نامتناســـب و ازدواج بـــد ازار دیــده انــد‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫باوریــم‏کــه اگــر جامعــه ای میتوانــد یــک نظــام‬ ‫حداقلــی بـــرای تربیـــت راننـــدگان جدیــد بــه اجــرا‬ ‫دراورد‪ ،‬بی تردیــد مـی توانـــد و الزم اســـت کـــه‬ ‫‏نظـــام عاقالنــه ای بـرای تربیـــت همسران جدید‪،‬‬ ‫والدیــن جدیــد و خویشــاوندان جدیــد طراحــی و‬ ‫تنظیــم نمای ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫در قیاس بـا یـادگیری دربـاره ی ازدواج مقایسه ی‬ ‫جالــب دیگــری کــه مــی توانــد بــه روشــن شــدن‬ ‫موضــوع کمــک کنــد‪ ،‬وقـــت و پولــی‏اســت کــه‬ ‫افــراد بــرای برگــزاری و انجــام مراســم عروســی‬ ‫که تنها یک یـــا دو روز بـــه طـــول می کشــد صرف‬ ‫می کننــد‪ ،‬در حالــی کــه بــرای‏خــود ازدواج کــه‬ ‫یــک عمــر بــه طــول می انجامــد نـــه تنهــا چنــان‬ ‫پولــی صــرف نمی کننــد‪ ،‬حتــی حاضــر بـــه صـــرف‬ ‫وقـت هـم بـرای ان در‏بـسیاری از موارد نیستند‪.‬‬ ‫“دیویــد اولســون” میگویــد‪ :‬انهــا انــرژی زیــادی را‬ ‫بــرای انتخــاب کیــک عروســی صـــرف مـی کننـــد‪،‬‬ ‫کیکـــی کــه‏توســط میهمانــان گرســنه طــی چنــد‬ ‫دقیقــه مصــرف می شـــود حـــال انکـــه بایـــد انرژی‬ ‫خــود را بــرای اموختــن اصــول پویــای ازدواج و‬ ‫بــاال‏بــردن مهارتهــای الزم بــرای همسرشــدن و‬ ‫پــدر یــا مــادر شـــدن بـــه کـــار ببندنـــد و متاســـفانه‬ ‫ایـــن اشـــتباه بــزرگ جوانــان ماســت‪ .‬برنامه‏ریــزی‬ ‫بــرای شــغل و حرفــه در قیــاس بــا ازدواج مقــدار‬ ‫وقتــی کــه صــرف امادگــی بــرای یــک کار یــا حرفــه‬ ‫مــی شــود معمــوال ًبســیار زیـــاد‏اســت‪ .‬مثــا ًاگــر‬ ‫بخواهیــد مهنــدس شــوید‪ ،‬بــه غیــراز اینکــه بایـــد‬ ‫دوازده ســـال دورهــی تحـــصیلی را طــی کــرده‬ ‫باشــید‪ ،‬الزم اســت کــه پــس‏از قبولــی در کنکــور‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬چهــار ســال نیزبــه طــور اختصاصــی‬ ‫در مــورد رشــته ی مهندســی مــورد نظرتــان‬ ‫تحصیــل کنیــد‪ .‬بعــد از‏تحصیــات دانشــگاهی‬ ‫زمانی که شـــاغل شـــوید‪ ،‬بـــه زودی در مـی یابیـــد‬ ‫کـــه ســالها طــول می کشــد تــا پــس از تجربــه‬ ‫امــوزی و‏اموزشــهای تخصصــی دیگــر بتوانیــد‬ ‫شایـــستگی الزم را در حرفــه و کار خــود بدســت‬ ‫اوریــد‪ .‬همــه می داننــد کــه پیشــرفت شــغلی و‬ ‫حرفه ای‏مسیری طوالنی و پرپـــیچ و خـــم اســـت‬ ‫شــنیداری پادکســت می گوینــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر پادکســت های متعــددی بــا‬ ‫موضوعاتــی متنــوع در سراســر جهــان تولیــد‬ ‫می شــوند‪ .‬پادکســت ها جنســی متفــاوت و جذابــی‬ ‫از محتــوا هســتند کــه ایــن روزهــا تعدادشــان بیشــتر‬ ‫و اســتقبال خیلــی خوبــی از ان هــا می شــود‪ .‬طــی ‪۱۵‬‬ ‫ســال اخیــر‪ ،‬پادکس ـت ها فــرم و شــکل خــود را پیــدا‬ ‫کردنــد و بــه خاطــر ماهیتشــان کــه راحتــی زیــادی‬ ‫بــرای مخاطبانــی دارنــد کــه بــه دنبــال محتــوای خاصــی‬ ‫می گردنــد‪ ،‬محبوبیــت زیــادی پیــدا کرده انــد‪ .‬طبــق‬ ‫امــار به دس ـت امده‪ ۱۱ ،‬درصــد شــنوندگان پادکســت‪،‬‬ ‫شــاغلینی هســتند کــه ایــن کار روش بســیار خوبــی‬ ‫بــرای خــروج از روتیــن روزانــه کاری اســت‪.‬‬ ‫پادکسـت ها از ســال ‪ ۲۰۰۵‬تــا بــه امــروز بســیار جــدی‬ ‫گرفتــ ه شــده اند و در ابتــدا تعــداد انگشت شــماری‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪322‬‬ ‫که به تالش نیاز دارد‪ ،‬امـــا کمتـــر فـــردی هـــست‬ ‫کـه در مـورد صـرف وقـت و تـالش بـرای‏پیشرفت‬ ‫در شــغل خــود اهمــال کنــد و ان را نادیــده‬ ‫انگارد‪.‬برخــاف چنیــن رویکــردی نســبت بـــه‬ ‫شــغل و حرفــه و پیشــرفت و موفقیــت‏شــغلی‪،‬‬ ‫در مــورد ازدواج چنیــن دیدگاهــی در جامعــه ی‬ ‫مــا و اکثــر جوامــع بشــری مالحظــه نمی شــود‪.‬‬ ‫در جامعـه ی مــا بــرای ازدواج کافــی‏اســت کســی‬ ‫را در نظــر بگیریــد ‪ .‬اگر«عاشـــق» هـــم بودیــد کــه‬ ‫چــه بهتــرو اگرهــم نبودیــد اشــکالی نــدارد بــا هــم‬ ‫طــی چنــد جلســه اشــنا خواهیـــد‏شـــد و بعــد هم‬ ‫ازدواج خواهیــد کــرد و روز بــزرگ کــه فــرا رســید‬ ‫مراســمی بــا شـــکوه برگـــزار خواهیـــد کــرد کــه هــر‬ ‫چــه بــا شــکوهتر باشــد‏بهتــر اســت ‪ .‬بعــد از ان‬ ‫همســران هـــستند و راهنمـــایی انـــدک و کمبــود‬ ‫امــوزش و تجربــه کــه گاه تــا پایــان زندگــی ادامــه‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬الزم‏اســت بــه ازدواج حداقــل در‬ ‫حــد هــر برنامــه ی مهــم دیگــری نــگاه کــرد چــه‬ ‫رســد بــه اینکــه مــا معتقدیــم یکــی از مهمتریــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برنامه هــای زندگــی‏هرفــرد ازدواج اوســ ‪‎‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫پادکســت وجــود داشــت کــه به مــرور‪ ،‬تعــداد ان هــا‬ ‫بیشــتر شــد و امــروز حــدود یــک میلیــون برنــد مختلــف‬ ‫در این زمینه وجود دارد و حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون قسمت‬ ‫پادکســت در ســطح فضــای مجــازی یافــت می شــود‪.‬‬ ‫حــال ممکــن اســت شــما نیــز عالقه داشــته باشــید به‬ ‫دنیــای تولیدکننــدگان محتــوای پادکســتی وارد شــوید‬ ‫امــا از رونــد کار اطالعاتــی نداشــته باشــید‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه تمــام مــواردی کــه بــرای ســاخت پادکســت نیــاز‬ ‫داریــد ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫پادکســت چیســت‪:‬اولین قدمــی کــه بــرای ورود بــه‬ ‫دنیــای پادکســت نیــاز داریــد‪ ،‬فهمیــدن مفهــوم ایــن‬ ‫واژه اســت‪ .‬بــه زبــان ســاده‪ ،‬پادکســت یــک برنامــه‬ ‫صوتــی اســت؛ درســت ماننــد رادیــو؛ بــا این تفــاوت که‬ ‫از طریــق اپلیکیشـن های مختلــف منتشــر می شــود و‬ ‫مخاطبــان ان را سابســکرایب می کننــد و هــر زمــان کــه‬ ‫هشدار به کاربران فضای‬ ‫مجازی‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد کاربــران‪،‬‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت و تنــوع شــگردهای‬ ‫مجرمانــه و ســهل انــگاری برخــی از‏کاربــران‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش وقــوع جرائــم در حــوزه فضــای مجازی هســتیم‬ ‫کــه بــر طبــق امــار موجــود؛ در ‪3‬ماهــه اول ســال جــاری‬ ‫شــاهد ‏افزایــش‪ 14.57‬درصــدی وقـــوع پرونــده هــا ‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبـــل(‪،)99‬بودیم کــه از‬ ‫کل پرونده هــای واصلــه‪ 93.4 ،‬درصــد از‏جرائــم فضــای‬ ‫مجــازی در اســتان گلســـتان کشـــف شــده اســت‪.‬‬ ‫برابــر امــار موجــود‪ :‬جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر‬ ‫اکاذیــب و تهدیــد و مزاحمــت اینترنتــی بــا ‪33‬درصــد‬ ‫باالتریــن میــزان وقــوع را داشــته و پــس از ان ‏در‬ ‫اولویــت دوم‪ ،‬جرائــم مربــوط بــه برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫اینترنتــی از حســاب بانکــی افــراد بــا ‪17.36‬درصــد قــرار‬ ‫دارد و ‪ 15.65‬درصــد مربــوط‏بــه کالهبــرداری رایانـه ای‬ ‫و ‪ 10.51‬درصــد مربــوط بــه جرائــم قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫می باشــد و ‪23.47‬درصــد نیــز مربــوط بــه ســایر جرائــم‬ ‫بــوده‏اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن انگیــزه مجرمــان در انجــام جرایــم فضــای‬ ‫مجازی‪ :‬کســـب منافع مـالـــی ‪ ،‬کنجـــکاوی ‪ ،‬ســـرگرمی‬ ‫و در مــوارد متعــددی هــم انتقـــام‏جـویـــی بــوده و در‬ ‫ایــن بیــن راحتــی ارتــکاب جـــرم و عـــدم اشــنایی بــا‬ ‫مصادیــق جرائــم رایانــه ای عوامــل موثــر در وقــوع‬ ‫جرائــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع و رشــد جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی عزمــی‬ ‫را مــی طلبــد کــه در مرتبــه اول برعهــده خــود کاربــران‬ ‫و شــهروندان عزیــز مــی باشــد کــه بــا‏افزایــش دانــش و‬ ‫اگاهــی خــود میــزان ســواد دیجیتالــی شــان را افزایــش‬ ‫دهنــد و در حــوزه جرایــم مالــی‪ ،‬هرگــز طمــع نکــرده و‬ ‫فریــب افــراد ســودجو در‏فضــای مجــازی را نخورنــد و‬ ‫در حــوزه جرایــم هتــک حیثیــت و نشــراکاذیب نیــز‬ ‫هوشــیار باشــند و بــه هویت هــا در ایــن فضــا بــه راحتــی‬ ‫اعتمــاد نکننــد‏و اطالعــات شــخصی و خصوصــی خــود را‬ ‫در فضــای مجــازی خصوصــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫شــما کاربــران عزیــز می بایســت بدانیــد کــه در وقــوع‬ ‫جرایــم حــوزه فضــای مجــازی چنــد عامــل تاثیرگذارترنــد‪:‬‬ ‫ســهل انــگاری و ســاده انــگاری‏کاربــران ‪ ،‬اعتمــاد بــی‬ ‫جــا بــه هویــت ها‪،‬عــدم رعایــت نــکات امنیتــی و عــدم‬ ‫اگاهــی و نداشــتن تســلط کافــی در ایــن حــوزه‪ .‬کــه‬ ‫نقــش خــود شــما شــهروندان ‏عزیــز در پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرایــم کلیــدی می باشــد‪ .‬اگرچــه مــا نیــز‬ ‫سالهاســت تــاش مــی کنیــم میــزان اگاهــی و دانــش‬ ‫عمومــی را ارتقــا دهیــم امــا‏در صورتــی کــه خــود فــرد‬ ‫نخواهــد و همــت نکنــد اقدامات و تالشــهای پیشــگیرانه‬ ‫نهادهــا و ســازمانها بی تاثیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا ؛ کالهبــردارن و ســودجویان اینترنتــی از اطالعاتــی‬ ‫کــه خــود کاربــران در فضــای مجــازی منتشــر مــی کننــد‬ ‫اســتفاده کــرده و نهایتــا بــا ایــن اطالعــات ‏اقــدام بــه‬ ‫تهدیــد‪ ،‬اخــاذی و یــا نشــر اکاذیــب و نیــز ســرقت مالــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫از شــما عزیــزان مــی خواهیــم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و‬ ‫محرمانــه خــود را در فضــای مجــازی منتشــر نکــرده و‬ ‫بــه اشــتراک نگذاریــد تــا مــورد سوءاســتفاده‏ســودجویان‬ ‫وکالهبــرداران اینترنتــی قــرار نگیــرد‬ ‫در حــوزه جرایــم اینترنتــی؛ پلیــس فتــا از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس‏‪cyberpolice.ir‬‏ بخــش ارتباطات‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره تلفن هــای ‏‏‪21822972‬و‬ ‫‪ 21822945‬در مســیر برقــراری امنیــت در فضــای‬ ‫مجــازی پاســخگوی شــما شــهروندان عزیــز مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫دوســت داشــتند گــوش می دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم بــا جزئیــات بیشــتری ایــن واژه را‬ ‫توضیــح بدهیــم ‪ ،‬پادکســت مجموعـه ای از اپیزودهای‬ ‫صوتــی اســت کــه همــه ان هــا روی یــک یــا چنــد‬ ‫موضــوع خــاص ماننــد دوچرخه ســواری یــا اســتارتاپ‬ ‫متمرکــز شــده اند‪.‬‬ ‫اصطالحات مهم حوزه تولید پادکست‬ ‫پــس از فهمیــدن معنــی اصلــی واژه پادکســت‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت چنــد اصطــاح مهــم و کاربــردی در ایــن حــوزه‬ ‫را بلــد باشــید‪ .‬اگــر قصــد داریــد به صــورت جــدی بــه‬ ‫تولیــد پادکســت بپردازیــد‪ ،‬داشــتن اطالعــات بیشــتر‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک بســیاری کنــد‪.‬‬ ‫پادکچــر (‪:)Podcatcher‬بــه پلتفرمــی کــه پادکســت‬ ‫در ان پخــش می شــود پادکچــر می گوینــد‪ .‬اپــل‬ ‫ایتونــز‪ ،‬کسـت باکس و گــوگل پادکســت ســه مثــال از‬ ‫محبوب تریــن نمونه هــای حــال حاضــر هســتند‪.‬‬ ‫پادکســتر (‪:)Podcaster‬بــه کســی کــه تولیــد‬ ‫پادکســت می کنــد‪ ،‬پادکســتر می گوینــد‪.‬‬ ‫نرخ سی پی ام (‪)CPM Rate‬‬ ‫«هزینــه بــه ازای نمایــش» یــا «هزینــه بــه ازای هــزار‬ ‫نمایــش» همــان ‪ )CPM (Cost per mille‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن هزینــه بســته بــه محبوبیــت پادکســت از ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬دالر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫محتوای همیشه سبز (‪)Evergreen Content‬‬ ‫ایــن واژه بــرای محتوایــی بــه کار بــرده می شــود کــه‬ ‫قدیمــی نمی شــوید‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬محتــوای یــک کانــال‬ ‫اموزشــی در دســته همیشــه ســبز قــرار می گیــرد‪/.‬‬ ‫زمیت‬ ‫ادامه دارد ‪....‬‬ صفحه 7 ‫‪ 4‬تیر سالروز عملیات کربالی یک و ازاد سازی مهران‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک قاب یک خاطره‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪ 13 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 322‬صفحه‬ ‫پنج شنبه ‪ 3‬تیر ‪24-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫چرا باید برای بچه ها‬ ‫قصه کودکانه بخوانیم؟‬ ‫شــاید بــرای شــما عجیــب باشــد یــک‬ ‫ادم بــزرگ‪ ،‬بــرای خــودش قصــه کودکانــه‬ ‫بخوانــد‪ .‬امــا اگــر فقــط کمــی در دنیــای‬ ‫کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان ســیر‬ ‫کــرده باشــید می دانیــد این جــور کتاب ها‬ ‫می تواننــد معجــزه کننــد‪ .‬معجــزه ی‬ ‫قصــه ی کودکانــه را وقتــی بیشــتر درک‬ ‫می کنیــد کــه اتفاقــا از دنیــای کودکــی فاصلــه گرفتــه باشــید‪ .‬ان وقــت اســت که‬ ‫می فهمیــد مهم تریــن دغدغه هــای بشــری مثــل عشــق‪ ،‬تنهایــی‪ ،‬جنــگ‪ ،‬تــرس‬ ‫و … چگونــه بــه روشــنی و درســتی در ایــن کتاب هــا مطــرح شــده اند و چگونــه‬ ‫بــرای پیچیده تریــن پرســش های مان پاســخ هایی ســاده امــا قانع کننــده پیــدا‬ ‫می کنیــم‪ .‬البتــه بایــد بگویــم منظــورم کتاب های باکیفیــت در این حوزه اســت و‬ ‫بی شــک محتواهــای نامناســب در ایــن حیطــه هــم فــراوان اســت‪.‬‬ ‫بــه هــر ترتیــب‪ ،‬اگــر ادم بــزرگ هســتید (احتمــاال هســتید کــه این یادداشــت را‬ ‫می خوانیــد) پیشــنهاد می کنــم گاهــی در کتاب فروش ـی ها بــه ســراغ قفس ـه ی‬ ‫شــعر و قص ـ ه کودکانــه برویــد‪ .‬مــن کــه فکــر می کنــم ایــن کتاب هــا می تواننــد‬ ‫بــرای مــا ادم بزرگ هــا شــفابخش باشــند‪.‬النا فورچــون در کتــاب هنــر قصه گویی‬ ‫بــرای کــودکان می گویــد‪:‬‬ ‫هیــچ قصــه ای وجــود نــدارد کــه –هرچنــد ســاده و خــام‪ -‬جذابیــت خــودش‬ ‫را نداشــته باشــد و هیــچ مغــز بزرگســالی هــم نیســت کــه نتوانــد در عمــق‬ ‫خوداگاهــش‪ ،‬بقایــای بچگــی نیابــد و حــس نکنــد کــودک اســت‬ ‫ایــن از مــا بزرگترهــا‪ .‬امــا کارکــرد ایــن قصه هــا‪ ،‬شــعرها و ترانه هــا بــرای بچه هــا‬ ‫چیســت؟ یــا بــه عبــارت دیگــر چــرا بایــد بــرای بچه هــا قصــه و شــعر کودکانــه‬ ‫بخوانیــم؟ در ایــن یادداشــت اندکــی از فایده هــای کتــاب خوانــدن بــا و بــرای‬ ‫بچه هــا می نویســم؛ نــوزدان‪ ،‬نوپایــان‪ ،‬خردســاالن‪ ،‬کــودکان و نوجوانــان‪.‬‬ ‫تقویت مهارت زبان اموزی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫خورشــت مســما بادمجــان‬ ‫یــک غــذای شــمالی اســت کــه‬ ‫اغلــب بــا خــورش بادمجــان‬ ‫اشــتباه گرفتــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫غــذای خــوش طعــم بــه همــراه‬ ‫بادمجــان و مــرغ ســرخ شــده‬ ‫جــز غذاهایــی اســت کــه دســت‬ ‫کشــیدن و صــرف نظــر کــردن‬ ‫از ان مشــکل اســت‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫ماننــد ســایر غذاهــای ایرانــی کمــی فــوت و فــن دارد کــه بــا کمــک ایــن طــرز‬ ‫تهیــه بهتریــن نــوع ایــن خورشــت را می توانیــد تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫مـواد الزم برای تهیه خورشت مسما بادمجان‬ ‫مــرغ‪ 500‬گرمبادمجــان متوسطشــش عددگوجــه فرنگــی متوسطســه‬ ‫عددپیــاز متوســطیک عددروغــن کانوالشــش قاشــق غــذا خوریغورهیــک‬ ‫لیواننمــک‪ ،‬زردچوبــه و زعفرانبــه مقــدار الزم‬ ‫طرز تهیه خورشت مسما بادمجان‬ ‫مرحله اول‬ ‫‪ 2‬قاشــق غــذا خــوری روغــن درون تابــه بریزیــد‪ .‬تکه هــای مــرغ را در روغــن‬ ‫قــرار دهیــد و ان هــا را خــوب ســرخ کنیــد‪ .‬بــرای ایــن غــذا الزم اســت کــه‬ ‫تکه هــای مــرغ ابتــدا کامــا ســرخ شــده باشــند ســپس بــا کمــی اب مغزپخــت‬ ‫شــود‪ .‬بعــد از اینکــه تکه هــای مــرغ ســرخ شــدند ان هــا را از تابــه خــارج‬ ‫کنیــد‪ .‬پیــاز را نگینــی خــرد کنیــد‪ ،‬درون تابــه ریختــه و بــا روغــن تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه پیازهــا نــرم و شــفاف شــدند‪ ،‬نمــک‪ ،‬زردچوبــه و تکه هــای مــرغ‬ ‫را بــه ان هــا اضافــه کنیــد‪ .‬روی موادتــان ‪ 2‬فنجــان اب بریزیــد‪ 20 .‬تــا ‪25‬‬ ‫دقیقــه بــه موادتــان اجــازه دهیــد روی حــرارت مالیــم باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫بادمجان هــا را از وســط نصــف کنیــد و ان هــا را در روغــن ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از لــه شــدن بادمجان هایتــان کالهــک بــاالی ان هــا را‬ ‫جــدا نکنیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫بعــد از اینکــه تکه هــای مــرغ کامــا پختــه شــدند زعفــران دم کــرده‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ ،‬بادمجــان و غــوره را بــه ان هــا اضافــه کنیــد‪ .‬می توانیــد بادمجان هــا‬ ‫را در ایــن مرحلــه اضافــه نکنیــد و زمــان ســرو روی خورشــتتان بچینیــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 10‬تــا ‪ 15‬دقیقــه ان هــا را روی حــرارت قــرار دهیــد‪ .‬بعــد از ایــن مــدت‬ ‫خورشــت مســما بادمجــان شــما امــاده اســت‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫ایــن غــذا را بــه همــراه ســاالد یــا ســبزی تــازه میــل کنیــد و از طعــم ان‬ ‫لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫برای تهیه این غذا گوشت را جایگزین مرغ نکنید‪.‬‬ ‫لحاف دوزی‬ ‫مسمای بادمجان‬ ‫تقویت مهارت دیدن‪ ،‬شنیدن و گوش دادن‬ ‫برخــی از مــادران در دوران بــارداری بــرای جنیــن قصــه و شــعر می خواننــد‪.‬‬ ‫شــاید عجیــب باشــد امــا حتــی مهــم نیســت بــرای جنیــن چــه چیــزی می خوانید‪.‬‬ ‫همیــن کــه ان هــا را مخاطــب قــرار می دهیــد کافــی اســت تــا ارتبــاط عاطفــی‬ ‫شــما بــا جنیــن شــکل بگیــرد‪ .‬نــوزادان صفــر تــا دو ماهــه بــه شــنیده های قبــل از‬ ‫تولد شــان واکنــش نشــان دهنــد‪ .‬نوپایــان بیــن چهــار تــا هشــت ماهگــی دیگــر‬ ‫رنگ هــا و جزییــات را بــه روشــنی می بیننــد‪ .‬در ایــن هنــگام وقتــی برای شــان‬ ‫بــا صــدای بلنــد کتــاب می خوانیــد نگاه تــان می کننــد‪ .‬زمانــی کــه برای شــان ادا‬ ‫در می اوریــد و چهره تــان را متناســب بــا داســتان تغییــر می دهیــد بــه اجــزای‬ ‫صــورت و بدن تــان دقــت می کننــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بچه هــا بــا زبــان بــدن اشــنا‬ ‫می شــوند و می اموزنــد چگونــه احساســات و حــاالت چهره شــان را کم کــم بــا‬ ‫هــم هماهنــگ کننــد‪ .‬وقتــی بزرگتــر شــوند بــرای درک احساســات دیگــران هــم‬ ‫بــه زبــان بــدن ان هــا نیــز بیشــتر توجــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای نــوزادان و نوپایــان قصــه و شــعر کودکانــه می خوانیــم‪ ،‬توجــه ان هــا را‬ ‫بــه موضوعــی جلــب می کنیــم کــه برای شــان ناشــناخته اســت‪ .‬وقتــی لحن مــان را‬ ‫در اجــرای قصه هــا تغییــر می دهیــم‪ ،‬ان هــا می تواننــد بــرای مــدت قابــل توجهــی‬ ‫بــه صــدای مــا گــوش کننــد و بــه ایــن ترتیــب مهــارت «شــنیدن» را تمریــن کننــد‪.‬‬ ‫بچه هایــی کــه در ســال های ابتــدای زندگی شــان قصه هــای کودکان ـه ی بیشــتری‬ ‫شــنیده باشــند در ســال های بعــد راحت تــر می تواننــد حرف هــای دیگــران را گــوش‬ ‫کننــد و تفــاوت «شــنیدن» و «گــوش دادن» را درک کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع شــنیدن امــری غیــرارادی اســت زمانــی کــه امــواج صــوت بــه گوش های‬ ‫مــا می رســد‪ .‬امــا گــوش دادن تحلیــل‪ ،‬تفســیر‪ ،‬بــه خاطــر ســپردن و تمرکــز بــر‬ ‫چیزهایــی اســت کــه ان هــا را می شــنویم‪ .‬بهتــر اســت در خردســالی شــنیدن را‬ ‫تمریــن کنیــم تــا شــنونده های خوبــی باشــیم کــه بتوانیــم در اینده بــه حرف های‬ ‫ن قص ـه ی کودکانــه یکــی از راه هــای‬ ‫خودمــان و دیگــران گــوش کنیــم‪ .‬خوانــد ‬ ‫تقویــت ایــن دو مهــارت اســت‪.‬‬ ‫روســتای محمدابــاد در دشــت گــرگان و در ‪ 4‬کیلومتــری‬ ‫شــمال شهرســتان گــرگان و در مســیر جــاده ی اق قــا‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬این روســتا از شــمال بــا روســتاهای‬ ‫قربان ابــاد‪ ،‬یامپــی‪ ،‬از غــرب متصــل بــه فــرودگاه گــرگان‪،‬‬ ‫از شــرق بــا روســتاهای فوجــرد و کماســی و از جنــوب بــا‬ ‫روســتای امیرابــاد همجــوار اســت‪ .‬شــغل اصلــی مــردم‬ ‫روســتا کشــاورزی و دامــداری و صنعــت مــی باشــد و زبــان‬ ‫مــردم محمدابــاد فارســی بــا گویشــی نزدیــک بــه گویــش‬ ‫اســترابادی مــی باشــد‪.‬‬ ‫اهالــی روســتای محمدابــاد در شــکل گیری حرکــت هــای‬ ‫ازادیخواهــی و انقالبــی در منطقــه نقــش مهمــی را ایفــا‬ ‫کــرده انــد و همــواره هزینه هــای ان را نیــز پرداختــه انــد که‬ ‫مقاومــت یکســاله انــان در برابــر اصالحــات ارضــی ســال‬ ‫‪ 1342‬و شــرکت گســترده اهالــی در راهپیمایی هایــی کــه‬ ‫منجــر بــه شــکل گیــری انقــاب اســامی گردیــد‪ .‬دلیــل‬ ‫ایــن مدعــای انــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫محمدابــاد بــا تقدیــم ‪ 20‬شــهید در بعــد از انقــاب و‬ ‫جنــگ تحمیلــی و ‪ 3‬ازاده و چندیــن جانبــاز و حضــور‬ ‫مســتمر در جبهــه هــای جنــگ‪ ،‬دیــن خــود را بــه کشــور و‬ ‫انقــاب بــه خوبــی ادا کرده انــد‪.‬‬ ‫محمدابــاد در طــول ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس همــواره‬ ‫بعنــوان روســتای نمونــه شهرســتان گــرگان شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه ی روستا‬ ‫در چندیــن کتــاب از روســتای محمدابــاد نــام اورده‬ ‫شــده ولــی ســخنی از زمــان بنیــان نهــاده شــدن روســتا‬ ‫بــه میــان نیامــده اســت‪ .‬زنــده یــاد مســیح الــه ذبیحــی در‬ ‫اســتراباد نامه از مالمحمدتقــی اســترابادی بعنــوان یکــی‬ ‫از علمــا و فضــای اســتراباد نــام بــرده و زادگاه ایشــان‬ ‫را روســتای محمدابــاد ذکــر کــره اســت‪ .‬همچنیــن عالمــه‬ ‫علــی اکبــر دهخــدا درلغــت نامــه جلــد ‪ 42‬صفحــه ‪562‬‬ ‫چنیــن مــی اورد‪ « :‬محمدابــاد دهــی اســت از دهســتان‬ ‫حومــه بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در ‪ 6‬هــزار گــزی‬ ‫شــمال گــرگان‪ ،‬ســر راه پهلــوی دژ (نــام اق قــا در دوره‬ ‫پهلــوی) بــا ‪ 400‬تــن ســکنه و اب ان از قنــات تامیــن‬ ‫می شــود»‪ .‬پیش تــر از انکــه محمدابــاد بنیــان نهــاده‬ ‫شــود‪ ،‬قلعه محمــود در شــمال غــرب و فوجــرد در شــمال‬ ‫شــرق اســتراباد قــرار داشــتند‪ .‬در مرکــز جبهــه شــمالی‬ ‫کــه بشــترین تهاجمــات بــه اســتراباد از ایــن مســیر انجــام‬ ‫می گرفــت روســتاهائیکه قبــا ً در ایــن مســیر قــرار داشــتند‬ ‫از صفحــه روزگار محــو شــدند و ســاکنان ان کشــته و یــا‬ ‫مجبــور بــه مهاجــرت بــه روســتاهای دیگــر شــدند کــه‬ ‫می تــوان بــرای مثــال از خــروس ابــاد (نرگــس تپــه) – در‬ ‫بانــد فعلــی فــرودگاه گــرگان – نــام بــرد‪ .‬بخاطــر همیــن‪،‬‬ ‫شــرایط ایجــاب مــی کــرد دوبــاره مردمانــی در ایــن منطقــه‬ ‫اســکان داده شــوند کــه قابلیــت و توانایــی مقابلــه بــا‬ ‫مهاجمانــی کــه از شــمال مــی امدنــد را داشــته باشــند و‬ ‫بــا حمایــت دولــت مرکــزی و حاکــم اســتراباد بتواننــد در‬ ‫مقابــل تهاجمــات ایســتادگی کننــد و مهاجمــان بــه راحتــی‬ ‫نتواننــد خــود را بــه پشــت دروازه هــای اســتراباد برســانند‪.‬‬ ‫بــرای روشــن شــدن موضــوع از دو منبــع اســتفاده‬ ‫می باشــند‪ .2 .‬منابــع کتبــی و اســناد و کتــب تاریخــی‬ ‫مربــوط بــه اســتراباد و گــرگان‪.‬‬ ‫اب بنــدان محمدابــاد در ســال ‪ 63‬بــه همــت جهــاد‬ ‫ســازندگی و بــا واگــذاری زمیــن هــای کشــاورزی از طــرف‬ ‫اهالــی روســتا در وســعت ‪ 30‬هکتــار (‪ 5‬هکتــار دیــواره و‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫گاهــی وقت هــا از خــودم می پرســم چطــور حــرف زدن بــه زبــان فارســی را‬ ‫اموختــم بــی انکــه چیــزی دربــاره ی دســتور زبانــش بدانــم؟ احتمــاال کار اســانی‬ ‫نبــوده امــا عبــارت «در محیــط خیلــی زودتــر زبــان یــاد می گیــری» در ذهنــم چــراغ‬ ‫می زنــد‪ .‬در مــورد یادگرفتــن زبــان مــادری هــم ایــن حــرف‪ ،‬حــرف بیراهــی نیســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه بخشــی از زبان امــوزی از طریــق شــنیدن و گــوش دادن (حــرف زدن‬ ‫دیگــران بــا هــم یــا بــا خــود فــرد) اتفــاق می افتــد‪ ،‬شــنیدن قصه هــای کودکانــه هــم‬ ‫بــه بچه هــا کمــک می کنــد تــا بتوانند به مکالمه در زبانی ناشــناخته مســلط شــوند‬ ‫و چیزهایــی مرتبــط بــا دســتور و ســاختار زبــان نیــز بــه گوش شــان بخــورد‪ .‬این هــا‬ ‫را در قالــب قصه هایــی می شــوند کــه بــرای گروهــی سنی شــان مناســب اســت‪،‬‬ ‫پــس زبان امــوزی برای شــان راحت تــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در قصه هــای کودکانــه‪ ،‬گاهــی جمالتــی بــا الگوهــای زبانی مشــابه‬ ‫دائــم تکــرار می شــوند‪ .‬مثــا می گوییــم ‪« :‬کالغ کجاســت؟»‪« ،‬کالغ نزدیــک‬ ‫الن ـه اش اســت؟»‪« ،‬کالغ روی درخــت نشســته اســت؟»‪« ،‬کالغ در الن ـه اش‬ ‫اســت؟» و… ‪ .‬شــاید بــرای مــا تکــراری و حوصله ســربر باشــد امــا خردســاالن بــا‬ ‫تکــرار همیــن پرسـش های ظاهــرا ســاده کــه دســتور زبــان و اهنــگ مشــابه ای‬ ‫ن را فــرا می گیرنــد‪ .‬شــنیدن قصــه ی کودکانــه بــه بچه هــای ‪۴‬‬ ‫دارد بخشــی از زبــا ‬ ‫تــا ‪ ۶‬ســال کمــک می کنــد کــه داســتان های پیچیده تــری را درک کننــد و بــرای یــاد‬ ‫گرفتــن خوانــدن ونوشــتن در مدرســه نیــز امــاده شــوند‪.‬‬ ‫روستای محمداباد نقره ای در گلستان‬ ‫‪ 25‬هکتــار ابگیــر) ســاخته شــد و هــر ســاله مــورد بهــره‬ ‫بــرداری در زمینــه کشــت شــالی و پــرورش ماهــی قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬متاســفانه تــا کنــون فقــط چنــد بــار بصــورت‬ ‫مقطعــی رســوب داخــل اب بنــدان برداشــته شــد کــه‬ ‫ان هــم بــا وجــود حجــم رســوب جــای گرفتــه در اب‬ ‫بنــدان در طــی چندیــن ســال اصلــن بــه چشــم نیامــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در ســال ‪ 89‬رســوبگیری در محــل اســتخر‬ ‫بچــه ماهــی احــداث و تــا حــدود زیــادی از ورود رســوب‬ ‫بــه داخــل اب بنــدان جلوگیــری شــده اســت‪ .‬از طرفــی‬ ‫دو مــورد شــکافی کــه ســال قبــل در دیــواره اب بنــدان‬ ‫اتفــاق افتــاد کــه یــک مــورد بســیار خطرنــاک بــود (دیــواره‬ ‫شــرقی) حکایــت از فرســوده شــدن اب بنــدان دارد و نیــاز‬ ‫بــه برنامــه ریــزی دقیــق بــرای مرمــت و احیــای اب بنــدان‬ ‫کاملــن احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫در روزگار نــه چنــدان دور اغلــب مــردم‬ ‫لحــاف و تشــک خودشــان را بــا پنبــه‬ ‫درســت مــی کردنــد هرچنــد هنــوز‬ ‫می تــوان ردپایــی از ان را در محــات‬ ‫قدیمــی شــهرها مشــاهده کــرد امــا این‬ ‫هنــر در هیاهــوی صنعــت در حــال‬ ‫فراموشــی اســت ‪.‬‬ ‫حرفــه لحــاف دوزی کــه تــا چنــد دهــه پیــش در تمــام مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫ایــران رواج بســیاری داشــت امــروزه و بــه دلیــل توســعه صنعــت نســاجی و تولیــد‬ ‫انــواع پتوهــا و لحاف هــای صنعتــی متنــوع و رنگارنــگ رو بــه انقــراض و فراموشــی‬ ‫اســت هرچنــد هنــوز می تــوان ردپایــی از ان را در محــات قدیمــی شــهرها و برخــی‬ ‫روســتاها مشــاهده کــرد؛ ردپایــی کــه اگــر بــه ســرنخی بــرای احیای ایــن هنر تبدیل‬ ‫نشــود‪ ،‬بــه زودی و بــرای همیشــه در هیاهــوی توســعه صنعــت و تکنولــوژی‬ ‫کمرنــگ و فرامــوش می شــود‪.‬‬ ‫هــر ســال تابســتان‪ ،‬مــردم لحــاف و تشـک ها را از هــم بــاز مــی کردنــد و پنبه هــای‬ ‫درون ان هــا را جلــو پنبــه زن می ریختنــد تــا بــا کمــان پنبــه زنــی‪ ،‬پنبه هــای درهــم‬ ‫فشــرده را از هــم بــاز کنــد و لحــاف و تشــک نــو برایشــان درســت کنــد ‪.‬‬ ‫پنبه زن هــا گاهــی چنــد روز صبــح تــا غــروب تــوی یــک خانــه کار می کردنــد تــا‬ ‫بتواننــد پنبــه ی همــه لحــاف و تشــکهای ان خانــه را بزننــد‪ .‬صاحب خانــه هــا بــه‬ ‫پنبــه زن هــا ناهــار و اب و چــای می دادنــد و از ان هــا پذیرایــی مــی کردنــد تــا‬ ‫کارشــان را خــوب انجــام دهنــد ‪.‬‬ ‫درگذشــته لحــاف دوزی کار بســیار پــر رونقــی بــود و محصــوالت ایــن شــغل جــز‬ ‫جدایــی ناپذیــر زندگــی قدیمی ترهــا بــه حســاب می امد‪ ،‬اما متاســفانه در ســالهای‬ ‫اخیــر بــا توســعه ماشــین هــای نســاجی تولیــد پتــو‪ ،‬لحــاف و تشــکها و بالشــتهای‬ ‫صنعتــی وتبلیغــات گســترده ای کــه در خصــوص اســتفاده از ایــن محصــوالت‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬رفتــه رفتــه از رونــق لحــاف دوزی دســتی کاســته شــده اســت و این‬ ‫هنــر قــدم در سراشــیبی ســقوط و فراموشــی گذاشــته اســت و بــه طــوری کــه امروز‬ ‫بســیاری از مغــازه هــای لحــاف دوزی بســته شــده و یــا تغییــر شــغل داده انــد‪.‬‬ ‫لحــاف دوزی کــه اغلــب بــا طرح هــای زیبــا و چشـم نواز اصیــل ایرانــی و شــرقی بــا‬ ‫زحمــت دس ـت های پینه بســته لحــاف دوز دوختــه می شــد امــروزه از رونــق و بــازار‬ ‫کار افتــاده و کمتــر کســی بــرای جهیزیــه نوعــروس خــود بــه مغــازه لحــاف دوزی‬ ‫م ـی رود و ســفارش می دهــد‪.‬‬ ‫هنــر لحــاف دوزی گویــای فرهنــگ اصیــل ایرانــی اســت کــه باید با حمایــت و توجه‬ ‫مســئوالن میــراث فرهنگــی حفــظ شــود و صاحبــان ایــن حرفــه بــرای اشــتیاق‬ ‫بیشــتر بــه کار نیــز از لحــاظ بیمــه و دیگــر مزایــا مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫اگرچه توســعه ماشــین االت نســاجی و رونق صنعت و افزایش تولید منســوجات‬ ‫گــرم بــه خــودی خــود نشــان دهنــده پیشــرفت ایــن صنعــت اســت امــا بایــد در ایــن‬ ‫میــان بــرای پیشــگیری از نابــودی هنــر دســتی لحــاف دوزی تدابیــری اندیشــیده‬ ‫شــود زیــرا لحــاف دوزی یــک هنــر و نوعــی صنایــع دســتی اســت چراکــه در دوخــت‬ ‫طرح هــای روی لحــاف ذوق و هنــر نقــش اساســی دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!