روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 319 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 319

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 319

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 319

‫روزنامه‬ ‫تبریک به ملت غیور ایران که یک بار دیگر حماسه افریدند‪.‬‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫دوشنبه ‪ 31 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /21‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /10‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪319‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قنات های در حال مرگ‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫مردم غیور و دالور ایران سالم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیام رهبر انقالب اسالمی‬ ‫ملت ایران پیروز بزرگ‬ ‫انتخابات است‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)3‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :318‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم‬ ‫کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تا همین چند ســال پیش‪ ،‬کار کردن فقط یک تعریف‬ ‫داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبح‬ ‫زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و بعــد‬ ‫از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره‬ ‫روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن‬ ‫بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و‬ ‫کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان‬ ‫افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو شکســتند‪،‬‬ ‫بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد‬ ‫به کار کردن و حتی بیشــتر از بقیه کارمندها و کارگرها‪،‬‬ ‫اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه به یک ســوددهی‬ ‫ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و‬ ‫شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم‬ ‫و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب‬ ‫و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه انــدازی یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی اطالعــات جامعــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه‬ ‫دوســت داریــد مشــغول بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫مدیریــت کســب و کار خانگــی‪:‬از ســوی دیگــر‪ ،‬کســانی‬ ‫هســتند کــه مســتقل فعالیــت می کننــد‪ ،‬امــا نیــاز بــه‬ ‫یــک مدیــر دارنــد‪ .‬ایــن طبیعــت بــازار کار اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫مدیــران بــه اشــخاصی نیــاز دارنــد کــه دارای مهارت هــای‬ ‫مختلــف باشــند و در ایــن بیــن افــراد دارای مهــارت نیــز‬ ‫تمایــل بــه همــکاری در تیمــی دارنــد کــه مدیــری کار بلــد‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬مدیریــت کســب و کار خانگــی‪ ،‬دســته ی‬ ‫دوم از ســبک هــای کســب و کار خانگــی اســت‪.‬‬ ‫در مدیریــت کســب و کار خانگــی‪ ،‬شــما بعنــوان یــک‬ ‫تولیــد کننــده مســتقل‪ ،‬مدیــر پــروژه و یــا صاحــب یــک‬ ‫مجموعــه ای هســتید کــه بــه واســطه ی یــک همــکاری‬ ‫گروهــی‪ ،‬بــه درامدزایــی می رســید‪ .‬اجــازه دهیــد بــه چنــد‬ ‫مثــال در ایــن حــوزه بپردازیــم کــه می توانــد کمــک خوبــی‬ ‫بــه شــما کنــد کــه راحت تــر ایــن مســئله رو درک کنیــد‬ ‫و تفــاوت فعالیــت بییــرون را بــا کار در منــزل متوجــه‬ ‫شــوید‪ .‬فــرض کنیــد کــه شــما در محیــط خانــه تولیــدی‬ ‫دســتبند داریــد و قصــد داریــد کــه بــا فــروش ان‪ ،‬بــه‬ ‫درامدزایــی برســید‪ .‬می تــوان گفــت کــه در اینجــا شــما‬ ‫مدیــر کســب و کار خانگــی خودتــان هســتید‪.‬‬ ‫بخش بندی تولیدی خانگی شما‬ ‫بنابرایــن می تــوان گفــت کــه شــما یــک تولیــد کننــده‬ ‫هســتید و صاحــب ایــن تولیــدی هــم قطعــا خــود شــما‬ ‫هســتید‪ .‬حــال شــما قــادر خواهیــد بــود بــا بکارگیــری‬ ‫چندیــن نیــروی کار در منــزل هــر کدام شــان را مســئول‬ ‫یــک بخــش از تولیــدی خــود قــرار دهیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر‬ ‫تولیــد کننــده دســتبند هســتید‪ ،‬یکــی نفــر را می توانیــد‬ ‫مدیــر تولیــد محتــوای خودتــان کنیــد‪ ،‬و فردی دیگــر را نیز‬ ‫طــراح دســت بندهــا کنیــد‪.‬‬ ‫فــردی دیگــر را نیــز می توانیــد بعنــوان ادمیــن پیــج و یــا‬ ‫ســایت فــروش محصــول تولیــدی خــود کنیــد‪ .‬ایــن مــوارد‬ ‫دیگــر بســتگی بــه دارد‪ .‬یــا یــک مثــال دیگــه‪:‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه شــما یــک نویســنده اید و قصــد ایــن را‬ ‫داریــد کــه یــک تیــم تولیــد محتــوا را کنــار هــم جمع کنید‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد بعنــوان مدیــر این تیــم را راه انــدازی کنید‬ ‫و ســپس بــر اســاس نیازهــای الزمــی کــه داریــد از کســانی‬ ‫کــه در منــزل فعالیــت می کننــد‪ ،‬اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال پروژه هایــی کــه در رســتای ترجمــه اســت‬ ‫را بــه یــک مترجــم بســپارید‪ .‬تولیــد محتــوای ویدیویــی رو‬ ‫بــه یــک انیماتــور و یــا یــک تدوین گــر واگــذار کنیــد و بــه‬ ‫همیــن شــکل مدیریــت یــک کســب و کار خانگــی‪ ،‬ان‬ ‫هــم در حــوزه ی تولیــد محتــوا رو بــه دســت بگیریــد‪ .‬یــا‬ ‫اجــازه دهیــد بــه یــک مثــال دیگــر نیــز بپردازیــم ‪:‬‬ ‫اموزش انالین | ایده کسب و کار خانگی‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن روزهــا‪ ،‬امــوزش انالیــن یکــی‬ ‫از پردرامدتریــن شــیوه هــای کســب و کار خانگــی اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن را نیــز بعنــوان یــک کســب و کار خانگــی‬ ‫قلمــداد کنیــد‪ .‬امــا طبیعتــا هــر شــخصی‪ ،‬چــه بعنــوان‬ ‫مدیــر‪ ،‬چــه مــدرس‪ ،‬تنهــا می توانــد یک حــوزه رو تدریس‬ ‫کنــد و نیــاز بــه کســانی دارد کــه بــه صــورت کار در منــزل‬ ‫تدریــس مــی کننــد‪ .‬اینجاســت که شــما بعنوان مــدرس‪،‬‬ ‫توانســته اید ده هــا مــدرس دیگــر رو دعــوت بــه همــکاری‬ ‫کنیــد و در کنــار یکدیگــر یــک مجموعه ی اموزشــی انالین‬ ‫تاســیس مــی کنیــد‪.‬‬ ‫کار تولیــدی | فــرق بــا کســب و کار خانگــی و مدیریــت‬ ‫کســب و کار خانگــی‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی نیــز درســت مثــل ســایر کارهــا‪،‬‬ ‫نیازمنــد یــک مدیــر توانمنــد اســت کــه چنــد فــرد کــه‬ ‫در منــزل کار انجــام می دهنــد را کنــار خــود جمــع کنــد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه شــما می خواهیــد یــک تولیــدی پوشــاک‬ ‫راه انــدازی کنیــد و مدیریــت ان رو برعهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه شــما از همــه کســانی کــه در حــوزه ی‬ ‫خیاطــی‪ ،‬طراحــی و دوخــت فعالیــت دارنــد دعــوت می کنیــد‬ ‫و اقــدام بــه راه انــدازی یــک تولیــدی خانگــی می کنیــد‪.‬‬ ‫کارهــای تولیــدی هــم بــه تازگــی این امــکان رو پیــدا کرده اند‬ ‫کــه بــه صــورت کار در منــزل انجــام شــوند‪ .‬یعنــی شــما ایــن‬ ‫امــکان را داریــد کــه در منــزل خودتــان باشــید و ســفارش‬ ‫دریافــت کنیــد و بــه دوخــت و دوز مشــغول شــوید‪.‬‬ ‫شخصیت افراد و مدیریت کسب و کار خانگی‬ ‫بنابرایــن اکثــر مشــاغل خانگــی‪ ،‬را می تــوان هــم بــه‬ ‫صــورت کار در منــزل انجــام داد و هــم بصــورت مدیریــت‬ ‫کســب و کار خانگــی ‪ .‬ایــن موضــوع دیگــر بســته بــه‬ ‫انتخــاب افــراد در حــوزه ی کاریشــان دارد‪ .‬عــده ای ترجیــح‬ ‫می دهنــد کــه مدیریــت یــک کار رو بــر عهده بگیرند و یک‬ ‫مجموعــه را اداره کننــد و برخــی دیگــر نیــز روحی هی شــان‬ ‫بــه مدیریــت همخوانــی نــدارد و ترجیــح می دهنــد کــه در‬ ‫منــزل‪ ،‬مجــری کارهــای دیگــران باشــند ‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫صدور موافقت اصولی ایجاد کمپ‬ ‫گردشگری در شهر تاریخی ریوی‬ ‫فروش ‪ ۲‬میلیارد ریال کتاب‬ ‫در طرح بهارانه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقویت ارتباط اجتماعی با حفظ حریم شخصی‏‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتماد به نفس در محیط کار‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید(‪)3‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :318‬در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن‬ ‫مصاحبه هایــی‪ ،‬همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان پرســیده‬ ‫می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد‬ ‫ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطــه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال‬ ‫فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد‬ ‫حقــوق دریافــت می کنیــد و‬ ‫شــرایط مختلفــی بــرای شــما از‬ ‫طــرف کارفرمــا فراهــم خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی‬ ‫از شــما درمــورد مهارت هــا‪،‬‬ ‫ســابقه کار و نگرش هــای کــه‬ ‫داریــد پرســیده می شــود و در‬ ‫ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت‬ ‫خواهیــد داشــت کــه دربــاره‬ ‫شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن‬ ‫دو نکتــه راهبــردی توجه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش‬ ‫اگاهی تــان از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد‬ ‫کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتما ًدقت داشــته باشــید‬ ‫ت خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد‬ ‫ســواال ‬ ‫مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالتی در رابطه با تاثیر کرونا بر سازمان و شرایط کاری‬ ‫‪ .۱۸‬اگر ما در ســال اینده قرار باشــد ســال بســیار موفقی داشــته باشــیم‪ ،‬این ســال چگونه‬ ‫خواهــد بــود؟ طــی ‪ ۱۰‬مــاه اینــده بــرای موفقیــت ان چــه کاری انجــام داده ایــم؟ چگونــه ایــن‬ ‫موقعیــت شــغلی بــه دســتیابی بــه ان اهــداف کمــک می کنــد؟ کرونــا چگونــه بــر ایــن اهــداف‬ ‫تاثیــر می گــذارد؟ (بــا ایــن ســوال می توانیــد توانایی هایتــان نســبت بــه انجــام وظایــف را‬ ‫نه تنهــا در بــازه زمانــی کوتــاه بلکــه در اینــده ای بیــش از ‪ ۱‬ســال بهتــر نشــان دهیــد‪ .‬بــا طــرح‬ ‫ایــن ســوال‪ ،‬اینده نگربــودن خودتــان را نمایــش می دهیــد‪).‬‬ ‫‪ .۱۹‬کرونــا ضربــه بزرگــی بــه اقتصــاد وارد کــرده اســت و در حــال حاضــر‪ ،‬وقتــی صحبــت‬ ‫از بودجــه می شــود‪ ،‬هــر موقعیــت شــغلی ارزشــمند اســت‪ .‬چــرا تصمیــم گرفتیــد به جــای‬ ‫بســیاری از نقش هــا‪ /‬مشــاغل دیگــری کــه می توانســتید اســتخدام کنیــد‪ ،‬شــخصی را بــرای‬ ‫ایــن ســمت اســتخدام کنیــد؟ درمــورد ایــن موقعیــت شــغلی چــه شــد کــه ایــن موقعیــت را‬ ‫نســبت بــه دیگــر ســمت ها اولویــت دادیــد؟‬ ‫‪ .۲۰‬شــیوع بیمــاری کرونــا چطــور بــر تیــم شــما و نحــوه فعالیــت شــرکت شــما تاثیــر گذاشــته‬ ‫اســت؟ در مقایســه بــا ســایر تیم هــا‪ ،‬تیــم شــما چقــدر تحت تاثیــر تغییــرات ناشــی از کرونــا‬ ‫قــرار گرفتــه اســت؟‬ ‫‪ .۲۱‬کارکردن از خانه چگونه بر بهره وری تیم شــما تاثیر گذاشــته اســت؟ در طول همه گیری‬ ‫کرونــا‪ ،‬بهتریــن عامــل تقویت کننــده بــرای بهــره وری و روحیـه ی تیم شــما چیســت؟ چه چیزی‬ ‫را امتحــان کرده ایــد کــه جــواب نداده اســت؟‬ ‫‪ .۲۲‬برنامه هــای شــما بــرای «بازگشــت بــه حالــت عــادی» چیســت؟ حالــت عــادی در ایــن‬ ‫شــرکت چگونــه خواهــد بــود؟ راجع بــه ‪ ۳‬گزینــۀ حضــور در دفتــر کار‪ ،‬انعطاف پذیــری در محــل‬ ‫کار‪ ،‬و کار از راه دور بــرای نیــروی کار چــه فکــری کرده ایــد؟ (لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫هنــوز هیچ کــس پاســخ ایــن ســواالت را نمی دانــد؛ بنابرایــن صرفــا بایــد گفت وگــو کنیــد‪ .‬هیــچ‬ ‫پاســخ مشــخصی بــرای ایــن ســوال وجــود نــدارد‪).‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 30‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 44,240,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10،220،000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪100،980،000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪102،110،000‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 55,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪35,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪319‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫برداشت ‪ ۴۷‬هزار تن‬ ‫انواع محصول پاییزه‬ ‫در ازادشهر‬ ‫لغو قانون ارث یا اصالح‬ ‫ان مهم حفظ میراث‬ ‫گذشته گان است‬ ‫بایــد قانــون ارث در مــورد قنــات اصــاح شــود و یــا حداقــل‬ ‫وارثــان بــه شــکل قانونــی موظــف و مکلــف بــه نگهــداری قنــات‬ ‫بــه عنــوان میــراث فرهنگــی برجــای مانــده از چندهــزار ســال قبل‬ ‫باشــند و براثــر بــی توجهــی مالــکان بیشــتر قنات هایــی کــه تــا‬ ‫یــک دهــه قبــل مــورد اســتفاده کشــاورزان بــود اکنــون درحــال‬ ‫نابــودی اســت و بــا از بیــن رفتــن ایــن منابــع ابــی‪ ،‬قطعــا شــاهد‬ ‫نابــوی مــزارع کشــاورزی و دامــی نیــز خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی ازادشــهر گفــت کــه امســال‬ ‫‪ ۴۷‬هــزار تــن انــواع محصــول پاییــزه شــامل گنــدم‪،‬‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا‪ ،‬جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬ســیاه دانــه‪،‬‬ ‫انــواع نخــود فرنگــی و ابگوشــتی‪ ،‬چغنــدر قنــد‪ ،‬بــادم‬ ‫زمینــی و انــواع ســبزیجات برگــی از ســطح ‪ ۱۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی زراعــی ایــن شهرســتان برداشــت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫حســین ممشــلی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین برداشــت‬ ‫محصــول پاییــزه ازادشــهر گنــدم بــا ســطح زیرکشــت‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬هکتــار اســت کــه تاکنــون ‪ ۳۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۳۰‬تــن محصــول از ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۲۱‬هکتــار برداشــت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان ازادشــهری تاکنــون ‪۱۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸۲‬تــن گنــدم تولیــدی خــود را بــه مراکــز‬ ‫خریــد تحویــل دادنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون برداشــت‬ ‫گنــدم در ‪ ۲‬هــزار هکتــار از مــزارع مناطــق کوهســتانی‬ ‫بخــش چشمه ســاران ایــن شهرســتان کــه بــه صــورت‬ ‫دســتی انجــام می شــود‪ ،‬اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ممشــلی پیــش بینــی کــرد کــه بــا برداشــت گنــدم از‬ ‫مــزارع مناطــق کوهســتانی ازادشــهر‪ ،‬مجمــوع تولیــد‬ ‫ایــن محصــول اســتراتژیک امســال بــه حــدود ‪۴۳‬‬ ‫هــزار تــن افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی ازادشــهر ادامــه داد‪ :‬امســال‬ ‫ســطح زیرکشــت جــو در ایــن شهرســتان هــزار و ‪۴۰‬‬ ‫هکتــار بــود کــه تاکنــون کشــاورزان از ‪ ۷۸۷‬هکتــار ان‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۴۰‬تــن محصــول برداشــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برداشــت از ‪ ۲۵۳‬هکتــار باقــی مانــده از‬ ‫مــزارع جــو مناطــق کوهســتانی تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده‬ ‫پایــان می یابــد و طبــق پیــش بینی هــا‪ ،‬تولیــد ایــن‬ ‫محصــول بــه ‪ ۲‬هــزار تــن خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ممشــلی ســطح اراضــی زراعــی قابــل کشــت ازادشــهر‬ ‫را حــدود ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار اعــام کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از ایــن اراضــی انــواع محصــول‬ ‫کشــت پاییــزه و ‪ ۶‬هــزار هکتــار ان نیــز بــه کشــت‬ ‫بهــاره اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون کشــت بهــاره محصوالتــی‬ ‫ماننــد «پنبــه‪ ،‬ســویا‪ ،‬دانــه افتابگــردان‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ ،‬عــدس‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬شــالی‪ ،‬مــاش‪ ،‬خیــار و ذرت‬ ‫علوفــه ای» درســطح ســه هــزار هکتــار در ازادشــهر‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرجهادکشــاورزی ازادشــهر پیــش بینــی کــرد کــه‬ ‫امســال ســطح کشــت محصــوالت بهــاره در ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ‪ ۶‬هــزار هکتــار بــا بــراورد تولیــد تقریبــی‬ ‫‪ ۳۷‬هــزار تــن برســد‪.‬‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۹۵‬هــزار‬ ‫نفــر‪ ،‬حــدود ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با ما انالین همراه باشید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫قنات های در حال مرگ‬ ‫کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی حجــم اب قنات هــای اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در ســال های اخیــر بــه دلیــل انچه‬ ‫کــه تعــدد وراث‪ ،‬بــی توجهــی ان هــا بــه الیروبــی‬ ‫قنات هــا و کاهــش بارندگــی عنــوان می شــود ایــن‬ ‫کاریزهــا را بــه عنــوان قدیمی تریــن منابــع ذخایر اب‬ ‫در معــرض مــرگ تدریجــی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی هــم اکنــون در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۶۲۳‬رشــته قنــات بــا حجــم‬ ‫ذخیــره اب حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون متــر مکعــب وجــود‬ ‫دارد کــه حــدود ‪ ۳۱‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬درصــد از مجمــوع اراضــی ایــن خطــه شــمال‬ ‫شــرق کشــور را شــامل می شــود‪ ،‬ابیــاری می کنــد‬ ‫و بررس ـی های کارشناســی نشــان می دهــد کــه در‬ ‫ســال های گذشــته بــه دلیــل خشکســالی و عــدم‬ ‫الیروبــی بــه دلیــل تعــدد مالکیت هــا میــزان ابدهی‬ ‫انهــا حــدود ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫براســاس بررســی کارشناســی شــروع رونــد‬ ‫کاهشــی ابدهــی قنــوات در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در ســال های اخیــر کــه بخــش عمــده ان‬ ‫ناشــی از تاخیر در الیروبی و تشــدید خشکســالی‬ ‫باعــث شــد تــا هــم اکنــون میــزان ابدهــی انهــا بــه‬ ‫مــرز ‪ ۷۰‬میلیــون متــر مکعــب برســد و تــداوم رونــد‬ ‫فعلــی می توانــد مــرگ تدریجــی قدیمی تریــن‬ ‫منابــع ذخایــر ابــی را در مناطــق کویــری رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه قنات در ایران‬ ‫فنــاوری ســاخت قنــات در اوایــل هــزاره اول قبــل‬ ‫از میــاد در مناطــق خشــک کوهســتانی ایــران‬ ‫گســترش پیــدا کــرد و بــه کشــاورزان ایــن مناطــق‬ ‫اجــازه داد تــا بتواننــد در دوره هــای طوالنــی خشــکی‬ ‫کــه اب ســطحی پیــدا نمی شــود بــه کشــاورزی‬ ‫بپردازنــد‪ .‬ایــن قنات هــا بــه تدریــج در مناطــق دیگــر‬ ‫دنیــا رایــج شــدند و اکنــون قنات هــای زیــادی از چین‬ ‫تــا مراکــش و حتــی در قــاره امریــکا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫ایرانیــان باســتان در چندیــن هــزار ســال قبــل‬ ‫دســت بــه ایــن ابتــکار جدیــد زده و ان را کاریــز‬ ‫یــا کهریــز نــام نهادنــد‪ .‬نخســتین قنات هــا‬ ‫و طوالنی تریــن قنــات دنیــا در ایــران واقــع‬ ‫شده اســت‪.‬با ایــن اختــراع کــه در نــوع خــود در‬ ‫جهــان بی نظیــر بوده اســت‪ ،‬می تــوان مقــدار قابــل‬ ‫توجهــی از اب هــای زیرزمینــی را جمـع اوری کــرد و‬ ‫بــه ســطح زمیــن رســاند‪.‬‬ ‫براســاس بررســی کارشناســی تــا یــک دهــه قبــل‬ ‫ســاالنه قریــب بــه ‪ ۹‬میلیــارد مترمکعــب اب از‬ ‫قنات هــای کشــور اســتحصال می شــد امــا ایــن‬ ‫ساخت‬ ‫میــزان اکنــون بــه ‪ ۷‬میلیــارد مترمکعــب رســیده‬ ‫اســت و از اوایــل دهــه ‪ ٨٠‬تاکنــون‪ ٣ ،‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب ابدهــی ســاالنه قنات هــا در ایــران‬ ‫از دســت رفتــه اســت‪ .‬متولیــان امــر بــر ایــن‬ ‫عقیده اندکــه حفــر چــاه در حریــم قنات هــا و‬ ‫ی قنــات انهــا را خشــکانیده‬ ‫بی توجهــی بــه الیروب ـ ‬ ‫یــا ابدهی شــان را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫حفر چاههای عمیق سراغاز مرگ قنات‬ ‫مهــرداد ایمانــی کارشــناس ســازه های ابــی‬ ‫گفــت‪ :‬قنــات ابراهــه یــا کانالــی اســت کــه در‬ ‫زیــر زمیــن حفــر می شــود و ایــن کانــال اب را‬ ‫از مناطــق پــر اب بــرای رســیدن بــه ســطح زمیــن‬ ‫بــه جریــان مــی انــدازد و ایــن جــوی یــا کانــال در‬ ‫عمــق زمیــن بــا رشــته چاه هایی مرتبــط اســت کــه‬ ‫از مــادر چــاه سرچشــمه می گیــرد به ســمت مظهر‬ ‫قنــات یعنــی جایــی کــه اب از زیرزمیــن بــه ســطح‬ ‫کانــال‬ ‫هدایــت می شــود‪ ،‬کشــیده می شــود و‬ ‫ِ‬ ‫قنــات ممکــن اســت تــا رســیدن بــه ســطح زمیــن‬ ‫چندیــن کیلومتــر ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از حــدود نیــم قــرن گذشــته‬ ‫چاه هــای عمیــق بــه تدریــج جانشــین قنــات‬ ‫شــد و احــداث چاه هــای عمیــق و چاه هــای غیــر‬ ‫مجــاز و کاهــش ســطح منابــع اب موجــب شــد تــا‬ ‫قنات هــای زیــادی خشــک شــوند و متاســفانه در‬ ‫مــواردی کــه اب زیرزمینــی بــه شــدت افــت کنــد‬ ‫نمی تــوان بــه احیــای قنــات امیــد بســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــی توجهــی بــه قنات هــا و احیــا و‬ ‫الیروبــی نکــردن انهــا بیــش از کاهــش بارندگــی‬ ‫بــر تنــش ابــی در قنات هــا تاثیــر گذاشــت و از‬ ‫ان مهمتــر چاه هایــی اســت کــه در دهه هــای‬ ‫گذشــته بــه شــکل بی رویــه منابــع اب اســتان را‬ ‫مکیــد و از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس منابــع ابــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۶۳۲‬رشــته قنــات وجــود‬ ‫دارد کــه در صــورت توجــه بــه انهــا می تواننــد‬ ‫بخــش بزرگــی از نیــاز اب منطقــه را بــراورده کننــد‬ ‫ن کــه در حریــم انهــا مجــوز حفر‬ ‫و بایــد بــه جــای ایـ ‬ ‫چــاه دهیــم و باعــث کاهــش ابدهی شــان شــویم‬ ‫قنات هــا را زنــده و احیــا کنیــم ‪.‬‬ ‫ایمانــی الیروبــی قنــات را یکــی از برنامه هــای‬ ‫مهــم بــرای احیــاء دانســت و اظهارداشــت‪ :‬نابــودی‬ ‫قنات هــا ارزش هــای فرهنگــی ایــن ســازه ها را‬ ‫نیــز از بیــن می بــرد و ایــن ســازه های هنرمندانــه‬ ‫شــاهکار معمــاری اب‪ ،‬نیــاکان مــا محســوب‬ ‫می شــود و می تــوان بــا اســتفاده از انهــا پــای‬ ‫گردشــگران را بــه اقصــی نقــاط کویــری و خشــک‬ ‫بــاز کــرد و بایــد مســووالن مرتبــط اعــم از جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب منطق ـه ای و حتــی گردشــگری در‬ ‫ابعــاد مختلــف بــرای احیــاء قنــات تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دانشــگاه اســتان خراســان شــمالی‬ ‫معتقــد اســت متروکــه شــدن قنات هــا مهاجــرت‬ ‫تدریجــی روســتاییان و کشــاورزان بــه شــهرها و‬ ‫رشــد حاشــیه نشــینی را بیــش از ایــن کــه هــم‬ ‫اکنــون شــاهد ان هســتیم در پــی دارد‪.‬‬ ‫تعدد مالکین ضربه بزرگ بر پیکره‬ ‫نیمه جان قنات‬ ‫عضــو خبــرگان کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫می گویــد‪ :‬قنات هــا سیســتمی ســنتی دارنــد و بــا‬ ‫مشــارکت کشــاورزان و بــر مبنــای اصولــی کــه طــی‬ ‫ســالها نســل بــه نســل منتقــل می شــود ترمیــم و‬ ‫احیا می شــوند و ترمیم و احیای قنات در گذشــته‬ ‫فــردی کــه مالــک قنــات بــود مدیریــت می شــد و‬ ‫بقیــه بهره بــرداران از اب قنــات و یــا بــه تعبیــری‬ ‫شــرکای دیگــر اب نیــز بــا او همــکاری داشــتند‪.‬‬ ‫علــی کاظمــی افــزود‪ :‬در شــرایط فعلی بر اســاس‬ ‫قانــون ارث و بــا انتقــال قنات هــا بــه وارثیــن تعداد‬ ‫شــرکا زیــاد شــد بــه طــوری کــه هیــچ فــردی از‬ ‫بهره بــرداران از قنات هــا در مــورد مرمــت‪ ،‬الیروبــی‬ ‫و احیــای قنات هــا همــکاری نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت بایــد قانــون ارث در مــورد قنــات‬ ‫اصــاح شــود و یــا حداقــل وارثــان بــه شــکل قانونی‬ ‫موظــف و مکلــف بــه نگهــداری قنــات بــه عنــوان‬ ‫میــراث فرهنگــی برجــای مانــده از چندهــزار ســال‬ ‫قبــل باشــند و براثــر بــی توجهــی مالــکان بیشــتر‬ ‫قنات هایــی کــه تــا یــک دهــه قبــل مــورد اســتفاده‬ ‫کشــاورزان بــود اکنــون درحــال نابــودی اســت و بــا‬ ‫از بیــن رفتــن ایــن منابــع ابــی‪ ،‬قطعــا شــاهد نابوی‬ ‫مــزارع کشــاورزی و دامــی نیــز خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در شــرایط فعلــی قنــات بــا‬ ‫دبــی اب ‪ ۸۰‬لیتــر در ثانیــه بــه حــال خــود رهــا‬ ‫می شــود و متولــی بــرای احیــاء ان وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫ولــی دســتگاه های ذیربــط بــرای چــاه عمیــق کــه‬ ‫کمتــر از ایــن میــزان نیــز می توانــد دبــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬مجــوز صــادر می کنــد و ایــن تناقض ها باید‬ ‫برطــرف شــود و کارکــرد قنــات حداقــل در مناطــق‬ ‫کویــری احیــاء شــود‪.‬‬ ‫کمبود اعتبار برای الیروبی قنات‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک و فنــی و مهندســی‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‪.‬‬ ‫مراحل ساخت شمع در خانه‬ ‫ساخت شمع در خانه بدون ظرف‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد پایــه شــمع از خــود مــوم باشــد و شــمع بــدون ظــرف باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بایــد شــمع را از ظــرف جــدا کنیــد‪ .‬ایــن کار کمــی ســخت اســت و حوصلــه و زمــان‬ ‫زیــادی می طلبــد‪.‬‬ ‫مراحل خارج کردن شمع از قالب‬ ‫بعــد از ریختــن مــوم در ظــرف و مراحــل گفته شــده در بــاال‪ ،‬حداقــل بایــد ‪ ۳‬ســاعت صبــر‬ ‫کنیــد تــا مــوم کامــا خنــک و ســفت شــود؛‬ ‫قالــب را برعکــس کنیــد و بــا انگشــت‪ ،‬بــه پشــت ان ضربــه بزنیــد‪ .‬ضربه هــا بایــد مالیــم و‬ ‫پیوســته باشــند‪ .‬ان قدر این کار را ادامه دهید که حس کنید موم دارد از ظرف جدا می شــود‬ ‫(ممکــن اســت شــمع بــا ایــن ضربــات بیــرون بجهــد‪ .‬بــرای همیــن‪ ،‬بهتــر اســت حواســتان بــه‬ ‫ســطح زیــر شــمع باشــد تــا شــمع بــا برخــورد محکــم بــا ســطح نشــکند یــا تــرک نخــورد)؛‬ ‫ساخت شمع شناور روی اب‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی خراسان شمالی کاهش‬ ‫بارندگــی و خشکســالی های پیاپــی؛‬ ‫برداشــت بی رویــه از منابــع اب هــای زیرزمینــی‬ ‫و چاه هــای غیــر مجــاز و هــم چنیــن انحــراف‬ ‫مســیرهایی کــه اب را بــه قنات هــا منتقــل می کرد‬ ‫را از مهمتریــن عوامــل کاهــش ابدهــی و مــدرگ‬ ‫تدریجــی ایــن منابــع ابــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم ســیدی اظهارداشــت‪ :‬براســاس‬ ‫امــار رســمی در اســتان خراســان شــمالی ‪۶۳۲‬‬ ‫رشــته قنــات دارد و کــه حــدود ‪ ۴۰‬رشــته قنــات‬ ‫خشــک و ‪ ۱۵۰‬رشــته قنــات در ایــن اســتان نیــاز بــه‬ ‫مرمــت و بازســازی و الیروبــی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قنــات هــای اســتان از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تــا کنــون بــه طــور میانگیــن ‪ ۱.۵‬بــار الیروبــی شــد‬ ‫بــه گونــه ای کــه در ایــن مــدت ‪ ۹۸۵‬مــورد الیروبی‬ ‫انجــام شــد و برخــی از قنــات اســتان دو بــار تاکنون‬ ‫الیروبــی شــدند‪ ،‬ولــی بــه دلیــل ایــن کــه هــر ســه‬ ‫تــا پنــج ســال بایــد ایــن منابــع ابــی الیروبی شــوند‪،‬‬ ‫نیــاز بــه اعتبــار شــناور در ایــن بخــش داریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بازســازی هــر یــک کیلومتــر قنــات‬ ‫می توانــد تــا حــدود ‪ ۱۵‬هــزار متــر مکعــب در ســال‬ ‫حجــم ابدهــی را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫قنات خراسان شمالی در محاصره چاه های‬ ‫غیر مجاز‬ ‫سرپرســت مدیریــت مطالعــات پایــه شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای خراسان شــمالی نیــز از کاهــش‬ ‫ابدهــی قنات هــای اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬طــی‬ ‫بررســی های صــورت گرفتــه حجــم تخلیــه اب از‬ ‫قنات هــای اســتان در ســال گذشــته ‪ ۷۶‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب بــوده کــه ایــن رقــم در ســال ‪۸۶ ،۹۸‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در بررســی های‬ ‫صــورت گرفتــه میــزان تخلیــه اب از قنات هــای‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬میلیــون متــر مکعــب کاهــش یافتــه‬ ‫و میــزان ابدهــی ان هــا نســبت بــه دوره قبــل ‪۱۲‬‬ ‫درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــرگ قنات هــا ان هــم ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫پیــش نشــان می دهــد کــه چگونــه چــاه هــای‬ ‫عمیــق و نیمــه عمیــق مجــاز و غیــر مجــاز نفــس‬ ‫قنات هــا را بریدنــد و برخــی از ایــن ســازه هــای‬ ‫مهندســی بــی نظیــری کــه نیــاکان مــا انهــا را ابــداع‬ ‫کردنــد بــا دســت طمــع برخــی در حــال ازبیــن رفتن‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم (‪)5‬‬ ‫ع هــای الکچــری‪ ،‬بایــد از قالبــی‬ ‫بــرای ســاخت ایــن شــمع های زیبــا و به نوعــی شــم ‬ ‫قایقی شــکل اســتفاده کنید؛ یعنی انتهای قالب باید ســطح بیشــتری از ابتدای ان داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬به ســادگی می توانیــد از قالب هــای کیک فنجانــی (کاپ کیــک) اســتفاده کنیــد‪ .‬تمــام‬ ‫مراحــل گفته شــده را تکــرار کنیــد و مــوم را در قالــب موردنظــر بریزیــد (البتــه قالــب بایــد از‬ ‫قبــل چــرب شــده باشــد)‪ .‬پــس از اتصــال فتیلــه‪ ،‬صبــر کنیــد تــا شــمع ســرد شــود‪ .‬ســپس‬ ‫شــمع را از قالــب بیــرون بیاوریــد‪.‬‬ ‫ســاخت فتیلــه خانگــی‪ :‬بــا وســایلی ســاده در خانــه می توانیــد فتیلــه شــمع را نیــز خودتــان‬ ‫درســت کنیــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬دســتور تهیــه فتیلــه شــمع را برایتــان توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫وسایل موردنیاز‪ :‬انبر؛ قیچی؛ مقداری موم؛ مقداری نخ کتان‪.‬‬ ‫بــرای ســاخت فتیلــه شــمع‪ ،‬ابتــدا بــا قیچــی رشــته نــخ را به انــدازه ای کــه موردنیــاز اســت‬ ‫بــرش بزنیــد‪ .‬ســپس‪ ،‬مــوم را ذوب کنیــد و رشــته را در ان بخیســانید‪ .‬در اخــر‪ ،‬رشــته را بــا‬ ‫انبــر بیــرون بیاوریــد و بگذاریــد فتیلــه خنــک شــود‪ .‬پــس از خنک شــدن فتیلــه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬ســاخت شــمع در خانــه را به صــورت مرحله به مرحلــه توضیــح دادیــم‪ .‬اگــر‬ ‫شــما هــم در زمینــه ســاخت ایــن محصــوالت خوش بــو و زیبــا تجربـه ای داریــد‪ ،‬خوش حــال‬ ‫می شــویم تجربه تــان را بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫امسال برای برای اسفالت و بهسازی راه های روستایی گلستان‪۳۲ ،‬میلیارد تومان اعتبار ابالغ شد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی‪ ،‬معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در ایــن اســتان نزدیــک بــه ‪۴‬هــزار کیلومتــر راه روســتایی داریــم‪.‬‬ ‫بیکی افزود‪ :‬بیش از ‪۲‬هزار و ‪۸۰۰‬کیلومتر معادل ‪۷۰‬درصد از کل راه های روستایی استان اسفالته است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا تخصیــص اعتبــارات جدیــد‪ ،‬اســفالت و بهســازی راه هــای روســتایی اســتان ســرعت‬ ‫بیشــتری بیابــد‪.‬‬ ‫تخصیص‪۳۲‬میلیارد‬ ‫تومان برای اسفالت‬ ‫و بهسازی راه های‬ ‫‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪319‬‬ ‫بیانیه‬ ‫درود بر غیرت ات این ایران‬ ‫تقدیر رهبر از عوامل‬ ‫برگزاری انتخابات ‪1400‬‬ ‫مردم غیور و دالور ایران سالم‬ ‫الزم می دانــم از شــورای محتــرم نگهبــان و وزارت کشــور و‬ ‫دســتگاههای حافــظ امنیــت و ســامت و رســانه ی پرتــاش‬ ‫ملــی و نامزدهــای محتــرم و همـه ی کســانی کــه به نحــوی بــه‬ ‫ایــن ازمــون بــزرگ کمــک کرده انــد تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫ملت ایران پیروز بزرگ انتخابات است‬ ‫پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪:‬‬ ‫در پــی حضــور حماســی و شــورانگیز ملــت‬ ‫بــزرگ ایــران در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‪ ،‬رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی در پیامــی پیــروز بــزرگ‬ ‫انتخابــات را ملــت ایــران دانســتند و بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه نــه گالیــه از دشــواری معیشــت‪ ،‬نــه‬ ‫مخالف خوانی هــا بــا انگیــزه دلســرد کــردن مــردم‬ ‫و نــه عواملــی ماننــد تهدیــد بیمــاری فراگیــر و‬ ‫برخــی اختاللهــا در ســاعاتی نتوانســت بــر عــزم‬ ‫ملــت فائــق بیایــد‪ ،‬خطــاب بــه منتخبان مــردم در‬ ‫مســئولیت واالی ریاســت جمهــوری یــا عضویــت‬ ‫شــوراها‪ ،‬گفتنــد‪ :‬فرصــت خدمتگــزاری بــه کشــور‬ ‫و ملــت را قــدر بدانیــد و انگیزه هــای خدائــی را‬ ‫همــواره م ـد ّ نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه این شــرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫خشکسالی چوب حراج بر‬ ‫سر دام های عشایر زد‬ ‫کاهــش‪ ۵۰‬درصــدی بارندگــی و چنبــره‬ ‫خشکســالی بــر حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از پهنــه‬ ‫خراســان شــمالی عشــایر را بــرای تامیــن علوفــه‬ ‫دچــار مشــکل کــرد بــه طــوری کــه اکثــر انهــا بــه‬ ‫ناچــار در حــال حــراج دام هــای مولــد خــود بــرای‬ ‫خریــد علوفــه شــدند‪.‬‬ ‫اگرچه براســاس گزارش رســمی به دلیل فقر‬ ‫مراتــع خراســان شــمالی ناشــی از خشکســالی‬ ‫مفــرط چندیــن ســاله بــه خصــوص کاهــش‬ ‫شــدید بــارش بارندگــی در ســال زراعــی جاری به‬ ‫ناچــار عشــایر ایــن اســتان را وادار کــرد تــا حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار راس دام خــود را کــه بیشترشــان‬ ‫دام ســبک مولــد تشــکیل می دهنــد‪ ،‬در قالــب‬ ‫خریــد تضمینــی بــه پشــتیبانی امــور دام جهــاد‬ ‫بفروشــند‪ ،‬ولــی همیــن برنامــه نیــز بــا گذشــت‬ ‫حــدود یــک مــاه حداقــل در این اســتان از ســوی‬ ‫مســووالن وقــت امــروز و فــردا می شــود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نهاده ها و کاهش قیمت دام‬ ‫خشکســالی نــه تنهــا یــک ســوم دام مولــد‬ ‫عشــایر ایــن اســتان را بــه تیــغ حــراج ســپرد‬ ‫کــه هزینــه خریــد نهــاده هــای مــورد نیــاز بــه‬ ‫فرناز اشفته فرد‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫ملت بزرگ و سربلند ایران!‬ ‫حضــور حماســی و شــورانگیز در انتخابــات ‪۲۸‬‬ ‫خــرداد‪ ،‬صفح ـه ی درخشــان دیگــری بــر افتخــارات‬ ‫شــما افــزود‪ .‬در میانــه ی عواملــی کــه هریــک‬ ‫به گونه ئــی میتوانســت مشــارکت در انتخابــات‬ ‫را کم رنــگ کنــد‪ ،‬مناظــر چشــم نواز ِ اجتماعــات‬ ‫شــما در مراکــز رای گیــری در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫دل امیــدوار و‬ ‫نشــانه ی اشــکاری از عــزم راســخ و ِ‬ ‫دیــده ی بیــدار بــود‪ .‬پیــروز بــزرگ انتخابــات دیــروز‪،‬‬ ‫ملــت ایــران اســت کــه یک بــار دیگــر در برابــر‬ ‫تبلیغــات رســانه های مــزدور دشــمن و وسوســه ی‬ ‫خام اندیشــان و بدخواهــان‪ ،‬قــد برافراشــت و‬ ‫حضــور خــود در قلــب میــدان سیاســی کشــور را‬ ‫نشــان داد‪ .‬نــه گالیــه از دشــواری معیشــت طبقــات‬ ‫خصــوص علوفــه را نیــز نســبت بــه ســنوات‬ ‫گذشــته افزایــش داد بــه طــوری کــه در ســال‬ ‫جــاری بــه دلیــل خشکســالی ‪ ۷۰‬درصــد از هزینه‬ ‫ایــن دامــداران بــه تامیــن علوفــه اختصــاص‬ ‫یافــت و در کنــار ان بــه دلیــل ایــن بالیای طبیعی‬ ‫قیمــت فــروش دام شــان نیــز نســبت بــه اواخــر‬ ‫ســال گذشــته تــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم زنــده عشــایر‬ ‫بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬هزار ریال در خراســان شــمالی‬ ‫بــه فــروش می رســد کــه ایــن قیمــت در اواخــر‬ ‫ســال گذشــته ( بهمــن و اســفندماه) حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال بــود و ایــن کاهــش قیمــت‬ ‫دام زنــده در ســال جــاری در کنــار افزایــش نــرخ‬ ‫نهاده هــای دامــی ( علوفــه) قــوز بــاالی قــوز بــرای‬ ‫عشــایر ایــن خطــه شمالشــرق کشــور رقــم رده‬ ‫اســت کــه تــداوم ایــن رونــد می توانــد بــه کاهــش‬ ‫بیشــتر دام ایــن اقــوام منجــر و در مجمــوع اینده‬ ‫زندگــی عشــایری را بــا خظــر مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫دامداری عشایر خراسان شمالی در معرض‬ ‫نابودی‬ ‫مســوول بســیج عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬خشکســالی از یــک ســو و‬ ‫گرانــی نهاده هــای دام از ســوی دیگــر باعث شــد‬ ‫تــا عشــایر اســتان دام هــای خــود را بــرای فروش‬ ‫بــه دالالن و بــازار بــا قیمــت پاییــن عرضــه کننــد‬ ‫تــا بتواننــد علوفــه مــورد نیــاز را بــرای دام هــای‬ ‫ضعیــف‪ ،‬نــه دلتنگــی از تهدیــد بیمــاری ِ فراگیــر‪ ،‬نــه‬ ‫مخالف خوانیهائــی کــه بــا انگیــزه ی دلســرد کــردن‬ ‫مــردم از ماه هــا پیــش اغــاز شــده بــود‪ ،‬و نــه حتــی‬ ‫برخــی اختــاالت در جریــان رای گیــری در ســاعاتی‬ ‫از روز ِ انتخــاب‪ ،‬هیچیــک نتوانســت بــر عــزم ملــت‬ ‫ایــران فائــق ایــد و انتخابــات مهــم ریاسـت جمهوری‬ ‫و شــوراهای شــهر و روســتا را دچــار مشــکل ســازد‪.‬‬ ‫اینجانــب جبهــه ســپاس بــر خــاک میســایم و‬ ‫خداونــد علیــم و قدیــر را بــر توفیقــی کــه بــه ملت‬ ‫ایــران عطــا کــرد و نظــر رحمتــی کــه بــر ایــران و‬ ‫جمهــوری اســامی افکنــد‪ ،‬شــکر بی پایــان‬ ‫می گــزارم‪ .‬بــه ملــت ایــران شــادباش می گویــم و‬ ‫بــه حضــرات محترمــی کــه بــا انتخــاب مــردم بــه‬ ‫مســئولیت واالی ریاس ـت جمهوری یــا عضویــت‬ ‫شــوراها در سراســر کشــور دســت یافته انــد‪،‬‬ ‫همــراه بــا عــرض تبریــک‪ ،‬قدردانــی از ایــن ملــت‬ ‫باقــی مانــده تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫عقیــل غالمــی افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر بــه دلیــل‬ ‫عرضــه زیــاد دام ناشــی از خشکســالی قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم دام زنــده در بازارهــای ایــن اســتان‬ ‫بــه طــور میانگیــن حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار ریــال اســت‬ ‫کــه نســبت بــه اواخــر ســال گذشــته قیمت هــا‬ ‫بــا کاهــش شــدیدی مواجــه شــد و حداقــل‬ ‫قیمت هــا ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد کاهــش یافــت و‬ ‫ایــن در حالیســت کــه قیمــت نهاده هــا تــا ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش نشــان می دهــد و ایــن رونــد عشــایر‬ ‫اســتان را بــه ورشکســتگی می بــرد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی دام راهکار دم دستی‬ ‫و تسکین موقت‬ ‫مدیرعامل اتحادیه عشــایری خراســان شمالی‬ ‫ضمــن ابــراز گله منــدی از تاخیــر در خریــد‬ ‫تضمینــی دام مــازاد عشــایر می گوید‪ :‬براســاس‬ ‫دســتورالعمل قــرار بــود تــا از اوایــل خردادمــاه‬ ‫ســال جــاری خریــد تضمینــی دام مــازاد عشــایر‬ ‫شــروع شــود کــه در ایــن اســتان همچنــان ایــن‬ ‫برنامــه بــه خوبــی عملیاتــی نشــد‪.‬‬ ‫روح اللــه ارشــادی اظهــار داشــت‪ :‬خریــد‬ ‫تضمینــی دام از ســوی دولــت تــا حــد زیــادی‬ ‫می تواند از خروج دام زنده از استان جلوگیری‬ ‫کنــد و امیدواریــم کــه هــر چــه ســریعتر ایــن‬ ‫برنامــه در خراســان شــمالی اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش هزینه تولید عشایر با خشکسالی‬ ‫باوفــا و پایبنــدی کامــل بــه وظائفــی را کــه در‬ ‫قانــون بــرای انــان شــمرده شــده اســت‪ ،‬یــاداوری‬ ‫می کنــم‪ .‬فرصــت خدمتگــزاری بــه کشــور و ملــت‬ ‫را قــدر بدانیــد و انگیزه هــای خدائــی را همــواره مد ّ‬ ‫نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫الزم می دانم از شــورای محترم نگهبان و وزارت‬ ‫کشــور و دســتگاههای حافــظ امنیــت و ســامت‬ ‫و رســانه ی پرتــاش ملــی و نامزدهــای محتــرم‬ ‫و هم ـه ی کســانی کــه به نحــوی بــه ایــن ازمــون‬ ‫بــزرگ کمــک کرده انــد تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫بــه حضــرت ولی الله االعظــم ارواحنــا فــداه کــه‬ ‫صاحــب اصلــی ایــن کشــور و این نظام اســت ســام‬ ‫عــرض می کنــم و درود میفرســتم‪ ،‬علــو درجات امام‬ ‫عزیــز کــه سلســله جنبان حرکــت عظیــم ملــت ایران‬ ‫بــود و شــهیدان واالمقــام را کــه برتریــن افتخــارات‬ ‫کشــورند‪ ،‬از خداونــد متعــال مســالت می کنــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی هــم‬ ‫گفــت کــه بــه دلیــل کاهــش بارندکــی و کاهــش‬ ‫علوفــه‪ ،‬هزینــه نگهــداری دام بــرای تمــام‬ ‫دامــداران بــه خصــوص عشــایر بــه بخشــی از‬ ‫علوفــه دامــی را در قالــب ییــاق و قشــاق تامین‬ ‫می کننــد‪ ،‬افزایــش زیــادی یافــت و در مقابــل بــه‬ ‫دلیــل افزایــش عرضــه دام بــه بــازار قیمــت دام‬ ‫کاهــش زیــادی نســبت بــه ســنوات گذشــته دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور افــزود ‪ :‬بــه دلیــل کمبــود‬ ‫علوفــه مرتعــی ناشــی از خشکســالی بخشــی از‬ ‫دام عشــایر بــه صــورت ایســتاده دســتی تغذیــه‬ ‫می شــود و ایــن کار بــا گرانــی علوفــه هزینــه‬ ‫تولیــد را بــرای عشــایر چندیــن برابــر افزایــش‬ ‫داد و بایــد در ســطح ملــی بــرای ایــن مشــکل‬ ‫عشــایر بــه خصــوص کمــک مالــی بــه انهــا چــاره‬ ‫اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی و کســاد بــازار‬ ‫دام ســبک‪ ،‬ســبب شــده تــا دامــداری بــرای‬ ‫عشــایر مقــرون بــه صرف نباشــد‪ ،‬اکنــون عرضه‬ ‫دام در بــازار زیــاد شــده امــا قیمــت هــا رضایــت‬ ‫بخــش نیســت و پیشــنهاد مــی شــود کــه دولــت‬ ‫بــه نوعــی بــا تامیــن مالــی عشــایر انهــا را کمــک‬ ‫کنــد دام شــان را نگهدارنــد تــا از عرضــه زیــاد و‬ ‫کاهــش قیمــت جلوگیــری شــود و یــا ایــن کــه‬ ‫اجــازه صــادرات بخشــی از دام مــازاد عشــایر را‬ ‫صــادر کنــد تــا قیمــت هــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫زندگی تان را با‪ ۹‬عادت موفقیت امیز برای میلیاردر شدن تغییر دهید(‪)2‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -318‬همان طــور کــه تکنولــوژی درحــال پیشــرفت اســت و دســتیابی بــه اطالعــات‬ ‫ت هم با چالش های تازه ای روبه رو شــده اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫کار ســاده تری شــده‪ ،‬تعریف موفقی ‬ ‫از مــردم در دور باطلــی از رقابــت بــرای دســتیابی بــه نیازهــای اولیه گیــر کرده اند و در همین حال‬ ‫تــاش می کننــد فرمــول واقعــی موفقیــت را بــه دســت اورند‪ .‬با جسـت وجویی ســاده در اینترنت‬ ‫بــرای پیداکــردن نکاتــی کاربــردی‪ ،‬بــا ابزارهــا‪ ،‬روش ها و نظریه هایی روبه رو می شــوید که بیشــتر‬ ‫موجــب پریشــانی تان خواهنــد شــد‪ .‬بــا هــر کلیــک مطالــب زیادی خواهیــد دید که برای رســیدن‬ ‫بــه موفقیت هــای یک شــبه پیشــنهادهایی ارائــه می دهنــد‪ .‬کالس هــای اموزشــی‪ ،‬ویدئوهــا‪،‬‬ ‫مقاله هــا و کتاب هایــی نیــز دربــاره چگونگــی رســیدن بــه موفقیت هــای مالــی در دســترس‬ ‫شــما خواهنــد بــود؛ امــا اگــر بگوییــم رســیدن بــه ایــن موفقیــت ان طــور نیســت کــه عــده ای ان را‬ ‫پیچیــده جلــوه می دهنــد‪ ،‬چــه واکنشــی خواهیــد داشــت؟ در ادامــه ‪ ۹‬عادت موفقیت امیــز برای‬ ‫میلیــاردر شــدن را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬هدف هــای روزانــه تنظیــم کنیــد‪ :‬فرقــی نــدارد کــه افــراد ثروتمنــد موفــق درحــال رســیدگی‬ ‫بــه تجــارت‪ ،‬شــغل یــا طرحــی مالــی باشــند؛ به هرحــال یکــی از عادت هــای خــوب انهــا تنظیــم‬ ‫هــدف هــای کوتــاه مــدت اســت‪ .‬انهــا بــرای هــر روز و هــر هفتــه هدف هــای مجزایــی مشــخص‬ ‫می کننــد تــا نیــروی محرکــی بــرای رســیدن بــه اهــداف بلندمــدت انهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ادای پول دارهــا را درنیاوریــد‪ :‬هــدف ایــن اســت کــه کارامــد و مولــد باشــید‪ ،‬نــه‬ ‫اینکــه ادای پول دارهــا را دربیاوریــد! ایــا می دانســتید کــه حــدود ‪ ۸۶‬درصــد از گران تریــن‬ ‫ماشــین های برندهــای مشــهور به نوعــی اســباب بازی غیرمیلیاردرهــا هســتند؟ بیشــتر‬ ‫مــردم فکــر می کننــد کــه افــراد ثروتمنــد مایل انــد شــگفت انگیزترین ماشــین ها را بــرای‬ ‫خــود تهیــه کننــد؛ درحالی کــه درواقــع مصرف کننده هــای ایــن ماشــین های گران قیمــت‬ ‫کســانی اند کــه ارزو دارنــد میلیــاردر باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کســب وکار خودتــان را داشــته باشــید یــا کســب وکاری بخرید‪:‬رابــرت کیوســاکی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذار امریکایــی ـ ژاپنــی و نویســنده کتــاب پــدر پولــدار پــدر بــی پــول‪ ،‬چگونگــی‬ ‫دریافــت درامــد را در چهــارراه گــردش مالــی (‪ )CASHFLOW Quadrant‬معرفــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن چهــار قســمت شــامل ایــن مــوارد می شــوند‪:‬‬ ‫کارمند (که دارای یک شغل است)؛‬ ‫خویش فرما (که صاحب یک شغل است)؛‬ ‫کارفرما و صاحب شغل (که بیش از ‪ ۵۰۰‬کارمند برای او کار می کنند)؛‬ ‫سرمایه گذار (که مثل وارن بافت‪ ،‬پولشان از پارو باال می رود)‪.‬‬ ‫دو مــورد اول در ســمت چــپ جــدول قــرار دارنــد و دو مــورد دیگــر ســمت راس ـت اند‪.‬‬ ‫به گفتــه کیوســاکی‪ ،‬قرارگرفتــن در هــر چهارخانــه ممک ـن اســت؛ امــا میلیاردرهــا ایــن‬ ‫کار را انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دنبــال نقش ـه ای بــرای ســریع پــول دار شــدن نباشید‪:‬شــکیبایی بــرای فــرد میلیــاردر‬ ‫مزیتــی اساســی محســوب می شــود‪ .‬بــرای موفق بــودن چــه درزمینــه مالــی و چــه در‬ ‫دیگــر جنبه هــای زندگــی بایــد صبــور باشــید‪ .‬میلیاردرشــدن در جوانــی هــم ممکــن‬ ‫اســت؛ امــا اکثــر میلیاردرهــا حــدود پنجاه ســالگی بــه چنیــن جایگاهــی می رســند‪.‬‬ ‫انهــا زندگــی میانه رویــی دارنــد کــه بــرای اینده شــان ســرمایه گذاری می کننــد و هنــگام‬ ‫بازنشســتگی بــه فــردی ثروتمنــد تبدیــل می شــوند‪/.‬چطور ادامــه دارد‪...‬‬ ‫مــردم غیــور و دالور ایــران ســام؛ بــار دیگــر شــاهد شــور‬ ‫و شــعور مــردم فهیــم ســرزمین مــا حماســه ی همچــون‬ ‫ســنوات گذشــته کــه در میــدان انقــاب و هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس پشــت بــه پشــت هــم و دســت در دســت‬ ‫هــم در کنــار یــک دیگــر موجــب حیــرت همــگان مخصوصــا ً‬ ‫دشــمنان قســم خــورده و امــاده پشــت دیوارهــای شــهر‬ ‫افریــدن تــا بــار دیگــر ثابــت کنیــم کــه در ســایه رهبــری و‬ ‫نماینــده ولــی امــر مســلیمن صاحــب زمــان و بــا لطــف‬ ‫الهــى ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری را‬ ‫بــا کمــال ارامــش برگــزار کنیــم و اینگونــه ایــن حماســه را‬ ‫على رغــم شــیوع بیمــاری کرونــا و ضــرورت حفــظ ســامت‬ ‫احــاد جامعــه‪ ،‬گالیه منــدی مــردم از عملکــرد دولتمــردان‬ ‫فعلــی و تبلیغــات منفــى رســانه هاى بیگانــه‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫گســترده و باشــکوهى در پــاى صندوق هــاى راى رغــم‬ ‫زدیــم کــه الزم اســت بــه چنیــن مــردم هوشــیار و وفــادارى‬ ‫صمیمانــه تبریــک گفــت و در برابــر انهــا ســر تعظیــم فــرود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫بنــده بــه ســهم خــود ایــن حضــور حماســی و اقتــدار‬ ‫افریــن را کــه یــاداور پیــروزی ایــران عزیزمــان طــی ‪40‬‬ ‫ســال اخیــر اســت کــه نشــان دهنــده شــجاعت‪ ،‬غیــرت‪،‬‬ ‫شــهامت‪ ،‬ایثــار‪ ،‬از خــود گذشــتگی‪ ،‬شــهادت و عشــق بــه‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی که بــا بیانــات هدایتگر خود‬ ‫در اســتانه انتخابــات‪ ،‬راه را بــر همــگان اشــکار کــرد تبریــک‬ ‫و تهنیــت عــرض می کنــم و از خداونــد متعــال ارزو دارم کــه‬ ‫در ســایه ســار رهبــر فرزانــه انقــاب بتوانیــم ادامــه دهنــده‬ ‫راه شــهدایی باشــیم کــه بــا نثــار خــون خــود درخــت انقــاب‬ ‫را انچنــان ابیــاری کــردن کــه همچــون ســروی جــوان و‬ ‫قدرتمنــد در مقابــل طوفان هــای ســهمگین و باغبانــی‬ ‫رهبــری فرزانــه ایســتاده تــا خــدای نکــرده گزنــدی بــه مــردم‬ ‫ایــن کشــور وارد نشــود و مــردم هــم در ‪ 28‬خــرداد بــا لبیــک‬ ‫گفتــن بــه فرمــان پیــر انقــاب ثابــت کــردن کــه یــاد ســردار‬ ‫دلهــا همچنــان در قلــب و روح و جسم شــان زنــده اســت و‬ ‫تــا اخریــن نفــس مقابــل هــر گونــه یــاوه گویــی دشــمنان‬ ‫خواهنــد ایســتاد ‪.‬‬ ‫اری دشــمنانی کــه بــا هــر گونــه ابــزار قدرتــی بــه دنبــال‬ ‫ایــن بودنــد کــه ایــن ملــت را از رفتــن پــای صندوق هــای رای‬ ‫منصــرف کننــد و ان را بــی اهمیــت و کــم ارزش تلقــی کنند‬ ‫تــا جایــی کــه ‪ 150‬شــبکه ماهــواره ای ماموریــت داشــتند کــه‬ ‫ایــن شــور و اشــتیاق و ایــن وظیفــه را از مــردم بگیرنــد تــا‬ ‫خــود را بــرای عملیــات بعدی شــان کــه همــان سرنوشــت‬ ‫کشــورهای همســایه اســت امــاده کننــد امــا غافــل از اینکه‬ ‫ایــن ملــت رهبــری فرزانــه همچــون امــام خمینــی (ره) را‬ ‫کــه فرزندانــی غیــور همچــون صیــاد شــیرازی‪ ،‬کاظمــی‪،‬‬ ‫بابابــی‪ ،‬دوران‪ ،‬همــت‪ ،‬باقــری‪ ،‬جهــان ارا‪ ،‬فهمیــده‪،‬‬ ‫بهشــتی‪ ،‬رجایــی‪ ،‬همدانــی‪ ،‬چمــران‪ ،‬باکــری‪ ،‬زین الدیــن‪،‬‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬غریــب‪ ،‬و جوانانــی کــه بــا تمام وجــود به فرمان‬ ‫پیــر انقــاب خــود لبیــک گفتــه و همچــون ‪ 8‬ســال دفــاع‬ ‫نظامــی در عرصه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫سیاســی در میــدان نبــرد حاضرنــد و اجــازه نخواهنــد داد‬ ‫ذره ای از خــاک ایــن کشــور بــه یغمــا بــرود لــذا ضمــن‬ ‫حمایــت از رای مــردم‪ ،‬بــه برگزیــده ملــت‪ ،‬حضــرت ایــت‬ ‫اللــه ســید ابراهیــم رئیســی تبریــک عــرض می کنــم و از‬ ‫خداونــد متعــال بــرای ایشــان توفیــق خدمت روز افــزون به‬ ‫ملــت بــزرگ ایــران را خواســتارم‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیای‬ ‫مدیر موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪31‬خردادبجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 14‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪319‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صدور موافقت اصولی ایجاد کمپ‬ ‫گردشگری در شهر تاریخی ریوی‬ ‫سرپرســت پایــگاه میراث فرهنگــی محوطــه باســتانی ریــوی مانــه و ســملقان در غــرب خراســان‬ ‫شــمالی از صــدور موافقــت اصولــی بــرای ایجــاد کمــپ گردشــگری در ایــن شــهر خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد ان موجــب توســعه شهرســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی‪ ،‬محمدجــواد جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬نقشـه ها و براوردهــای اولیــه‬ ‫ایجــاد ایــن کمــپ تهیــه شــده اســت و بــا پیگیــری مالــک و حمایــت فرمانــداری شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان و اداره کل میــراث فرهنگــی بــزودی عملیــات ســاخت اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ت و پتانســیل های گردشــگری و اشــتغال زایی ایــن محوطــه تاریخــی‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیـ ‬ ‫در تــاش هســتیم تــا بــا اجــرای طرح هــای گردشــگری همــگام بــا فعالیت هــای پژوهشــی‪ ،‬زمینــه‬ ‫الزم بــرای جــذب گردشــگر و اشــتغال زایی پایــدار در محوطــه تاریخــی ریــوی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت پایــگاه میراث فرهنگــی محوطــه باســتانی ریــوی مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬ایــن محوطــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۶‬بــا شــماره ‪ ۷۲۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســید و فعالیت هــای باستان شناســی‬ ‫و مرمتــی از ســال ‪ ۱۳۹۱‬اغــاز شــد کــه بــا توجــه بــه ویژگی هــای مهــم باستان شناســی ان‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬موسســه باستان شناســی المــان نیــز بــا حمایــت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی کشــور بــه ایــن‬ ‫پژوهش هــا پیوســت کــه تاکنــون نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد رشته‬ ‫جدید دانشگاهی با‬ ‫رویکرد گمانه زنی!‬ ‫در طــول ســال های اخیــر بــا وجــود اینکــه بیــکاری‬ ‫بــای جــان مــردم شــده اســت و اکثــر خانواده هــا چــه‬ ‫خودشــان چــه فرزنــدان شــان بــا ایــن بلیــه کمــر شــکن‬ ‫و اســتخوان خــرد کــن دســت بــه گریبــان هســتند‪ ،‬ولــی‬ ‫بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه مشــاغل جدیــدی در‬ ‫حــال شــکل گیری هســتند‪.‬‬ ‫البتــه منظــور از مشــاغل جدیــد پوشــیدن لبــاس‬ ‫کمیــک و ایســتادن در جلــوی پیتــزا فروشــی‪ ،‬داد زن‬ ‫جلــوی ترمینــال و مغــازه عکاســی‪ ،‬پــاک مخفــی کن در‬ ‫محــدوده زوج و فــرد ترافیــک‪ ،‬توزیع نوار باریک اغشــته‬ ‫بــه عطــر‪ ،‬نصــاب ماهــواره‪ ،‬گریــه کن و مجلــس پر کن‪،‬‬ ‫شــیر دوش مــار ســمی‪ ،‬ســین کار تلگــرام و ‪ ...‬نیســت‪.‬‬ ‫منظــور شــغل شــریف «گمانــه زنــی» اســت‪ .‬گمانــه زنی‬ ‫و نیــت خوانــی بــر اســاس مســتندات و منابــع رســمی‬ ‫و غیــر رســمی از جملــه شــغل هــای پســت مــدرن و‬ ‫نــو ظهــور اســت کــه فــرد بــا هــر منصــب و مقامــی و یــا‬ ‫بــا هــر مــدرک تحصیلــی می توانــد نســبت بــه تصــدی‬ ‫ان اقــدام کنــد و بــه قولــی «ســری پــر ز پاســخ دلــی‬ ‫پرگمــان!» ایــن افــراد معمــوال ً در خصــوص مســائل‬ ‫کالن مملکــت و یــا حتــی ســایر بــاد دنیــا اظهــار نظــر‬ ‫می کننــد و ســاعت ها‪ ،‬روزهــا‪ ،‬ماه هــا و ســال ها تــاش‬ ‫محققــان و کارشناســان را مثــل چای نپتــون در گازوئیل‬ ‫لیتــری ‪ 600‬تومــان می زننــد و بیــرون می اورنــد!‬ ‫مثــا ًدولــت بــرای فشــار نیامــدن بــه اقشــار مرفــه و‬ ‫بــدون درد و خونریــزی در حــال برنامه ریزی در خصوص‬ ‫حــذف تدریجــی و الیــه الیــه بــه یارانــه اســت ولــی ایــن‬ ‫جماعــت گمانــه زن و نیــت خــوان‪ ،‬معتقدنــد دولــت‬ ‫کریمــه بــرای از دســت نــدادن حمایــت افــراد ثروتمنــد‬ ‫یارانــه انهــا را قطــع نمــی کنــد! زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده! در مبحــث مســائل‬ ‫اقتصــادی برخــی از ایــن افــراد کــه تفــاوت ســاختاری ال‬ ‫ســی و ال ســی دی و ســوئیفت و ســوئیچ‪ ،‬ریمیل و ایمیل‬ ‫را نمی داننــد‪ ،‬ایــن روزهــا در خصــوص کالن مســائل‬ ‫مملکــت اظهــار نظــر می کننــد و فتوحــات پســا تلگرامــی‬ ‫و پســا برجامــی دولــت را زیــر ســوال می برنــد و بــه گفتــه‬ ‫برخــی رســانه های ماجــرا جویــی پســافیلترینگ می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن روزهــا گمانــه زنــی در الیه هــا و ژانر هــای‬ ‫مختلفــی دیــده می شــود و هــر ژانــر نیــز طرفــداران و‬ ‫منتقــدان خــاص خــودش را دارد‪ .‬گمانه زنی در ژانرهای‬ ‫نظیــر ژانــر تخریبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬تدریجــی‪ ،‬خیالــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫انتخاباتــی و ‪ ...‬کــه پرداختــن بــه انهــا از حوصلــه ایــن‬ ‫مقــال خــارج اســت‪ .‬علــی ای حــال از انجــا مشــکل‬ ‫بیــکاری در مملکــت فراگیــر شــده اســت و دولتمــردان‬ ‫همگــی در تالشــند تــا امــار اشــتغال را یــک تــکان‬ ‫اساســی و مشــتی بدهنــد پیشــنهاد مــی شــود مقولــه‬ ‫گمانــه زنــی را کمــی جدی تــر بگیرنــد و بــا ایجــاد دکتــری‬ ‫رشــته گمانــه زنــی در دانشــگاه هــای مملکــت افق هــای‬ ‫جدیــدی در ایــن صنعــت رونمایــی کننــد و بــا کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن اراء و نظــرات گمانــه زن هــای طیف هــای‬ ‫مختلــف بــه یــک نتیجــه کلــی و اساســی دســت‬ ‫پیــدا کننــد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اجرای عملیات زهکش‬ ‫پنج پیکر به طول ‪ 22‬کیلومتر‬ ‫طــرح‬ ‫مجــری‬ ‫نماینــده‬ ‫اب‬ ‫شــرکت‬ ‫زهکشــی‬ ‫منطقــه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات زهکشــی (الیروبــی و‬ ‫پروفیلــه کــردن) زهکــش پنــج‬ ‫پیکــر در محــدوده ســیمین‬ ‫شــهر در دســتور کار اجرائــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه‪‎‬ای قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬محســن برزعلــی گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات احیــای زهکــش پنــج پیکــر بطــول ‪ ۲۲‬کیلومتــر بــا‬ ‫عــرض کــف در ابتــدا ‪ 3‬و در انتهــا محــل تخلیــه بــه زهکــش‬ ‫بصیرابــاد ‪ 6‬متــر در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عملیــات الیروبــی و پروفیلــه کــردن مســیر‬ ‫فــوق در بهبــود جمــع اوری اب‪‎‬هــای ســطحی و زه‪‎‬اب‪‎‬هــای‬ ‫منطقــه و هدایــت ان بــه ســمت دریــا نقــش موثــری ایفــا‬ ‫خواهــد کــرد ‪ ،‬لــذا نظــر بــه اهمیــت کارکــرد زهکــش مذکــور‪،‬‬ ‫الیروبــی و پروفیلــه نمــودن ان در دســتور کار اجرایــی‬ ‫پیمانــکاران فعــال در طــرح زهکشــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تزریــق نوبــت اول واکســن کرونــا بــه ‪۶۴‬هــزار ‪۸۳۴‬گلســتانی‬ ‫تــا امــروز ‪۶۴‬هــزار و ‪۸۳۴‬گلســتانی‪ ،‬نوبــت اول واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه پیشــگیری از بیماری هــای واگیــر مرکــز بهداشــت‬ ‫گلســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬همچنیــن تــا امــروز نوبــت دوم‬ ‫واکســن کرونــا بــه ‪۱۹‬هــزار و ‪۱۱‬نفــر در اســتان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫تزریــق نوبــت اول واکســن کرونــا بــه ‪۶۴‬هــزار ‪ ۸۳۴‬گلســتانی؛‬ ‫‪۵‬شهرســتان گلســتان نارنجــی اســت‬ ‫علــی باقــری افــزود‪ :‬همچنــان واکسیناســیون افــراد ‪۷۰‬ســال بــه‬ ‫بــاال در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــموالن دریافــت واکســن می تواننــد بــه‬ ‫مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون در ســطح اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان نیــز از نارنجــی شــدن‬ ‫‪۳‬شهرســتان دیگــر اســتان خبــر داد‪.‬تزریــق نوبــت اول واکســن کرونا‬ ‫بــه ‪۶۴‬هــزار ‪ ۸۳۴‬گلســتانی؛ ‪۵‬شهرســتان گلســتان نارنجــی اســت‬ ‫عبدالرضــا فاضــل گفــت‪ :‬بــر اســاس رنــگ بنــدی رســمی‬ ‫شهرســتان های کشــور از ‪۲۹‬خــرداد‪ ،‬عــاوه بــر گــرگان و علــی‬ ‫ابادکتول‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬کالله و اق قال نیز نارنجی شــدند و بقیه‬ ‫شهرســتان هــا در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اعــام اســتقرار جریانــات گــرم جنوبــی و کــم فشــار همــراه بــا‬ ‫افزایــش دمــای هــوا بــه ‪ ۴۰‬درجــه نســبت بــه احتمــال وقــوع اتش ســوزی در جنگل هــای اســتان طــی‬ ‫روزهــای نخســت تابســتان هشــدار داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬تحلیــل ناشــی از داده هــای هواشناســی نشــان مــی دهــد جبهــه‬ ‫هــوای پایــدار از روز یکشــنبه در گلســتان مســتقر شــده در روزهــای اینــده دمــای هــوا رو بــه افزایــش‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا گرمــای هــوا و رســیدن دمــای برخــی مناطــق اســتان بــه ‪ ۴۰‬درجــه‪ ،‬احتمــال‬ ‫اتــش ســوزی جنــگل هــا و مراتــع گلســتان وجــود دارد کــه دســتگاه هــای متولــی بایــد تمهیــدات الزم‬ ‫را بــرای مقابلــه بــا حــوادث پیش بینــی کننــد‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۴۵۲‬هزار هکتار عرصه جنگلی و ‪ ۸۶۲‬هزار هکتار عرصه مرتعی دارد‪.‬‬ ‫جنگل هــای گلســتان بــه طــول ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر از گلــوگاه در شــرق مازنــدران اغــاز شــده و تــا روســتای‬ ‫گلیــداغ شهرســتان مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــرق اســتان گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نوبت دوم واکسن کرونا‬ ‫به بیش از ‪۱۹‬هزار نفر‬ ‫عدم نیاز به ازمون‬ ‫و مصاحبه برای ثبت نام‬ ‫کالس اولی ها‬ ‫عصمــت بدخشــان گفــت ‪ :‬مــدارس اجــازه برگــزاری ازمــون و‬ ‫مصاحبــه بــرای ثبــت نــام کالس اولی هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫معــاون ابتدایــی امــوزش و پــرورش خراسان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــدارس اجــازه برگــزاری ازمــون و مصاحبــه از کالس اولی هــا را‬ ‫بــرای ثبــت نــام در مقطــع اول ابتدایــی ندارنــد و تنهــا مــاک ثبــت‬ ‫نــام‪ ،‬موقعیــت جغرافیایــی و کروکــی منــزل دانــش امــوز اســت‪.‬‬ ‫عصمــت بدخشــان گفــت ‪ :‬در مراحــل ثبــت نــام در مــدارس دولتی‬ ‫هــم بایــد تنهــا هزینــه کتــاب و بیمــه از خانــواده دریافت شــود‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــت نــام دانــش امــوزان کالس اول تــا‬ ‫پایــان مردادمــاه ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬کــودکان شــش ســال تمــام‪،‬‬ ‫متولدیــن نیمــه دوم ســال ‪ ۹۳‬و نیمــه اول ‪ ۹۴‬و متولدیــن یکــم‬ ‫مهرمــاه ‪ ۹۴‬طبــق قانــون عالــی شــورای اموزش و پــرورش اول مهر‬ ‫می تواننــد در پایــه کالس اول ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫بدخشــان با اشــاره به اینکه در مقایســه با ســال تحصیلی گذشــته‬ ‫‪ ۴۴۴‬نفــر بــه دانــش امــوزان کالس اولــی اضافــه شــده‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫براســاس امــار ثبــت احــوال کشــور کــه بــه خراســان شــمالی اعــام‬ ‫شــده‪ ۱۹ ،‬هــزار و ‪ ۵۴۶‬دانــش امــوز شــش ســال تمــام و ‪ ۱۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۴‬دانــش امــوز پیــش دبســتانی در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫هشدار؛ احتمال اتش سوزی در جنگل های هیرکانی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ریــوی‬ ‫در ســه کیلومتــری‬ ‫غــرب شــهر اشــخانه و‬ ‫یــک کیلومتــری غــرب‬ ‫روســتای نجــف از توابــع‬ ‫شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان قــرار دارد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس پژوهش هــای‬ ‫باستان شناســی ایــن‬ ‫محوطــه یــک اســتقرارگاه‬ ‫کهن در دشــت ســملقان‬ ‫بــوده کــه از حــدود ‪۳۵۰۰‬‬ ‫ســال قبــل تاکنــون مــورد‬ ‫توجــه جوامــع بشــری‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مهم تریــن‬ ‫دوران اســتقراری ایــن محوطــه مربــوط بــه دوران هخامنشــی‪ ،‬اشــکانی و ساســانی بــوده کــه‬ ‫ســکونتگاهی بــا ویژگی هــای شــهری بــوده اســت‪.‬‬ ‫پژوهــش هــای باســتان شناســی محوطــه تاریخــی ریــوی بــه صــورت مشــترک بیــن اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی و موسســه باســتان شناســی المــان از‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬اغــاز شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت علمــی و گردشــگری ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬برنامــه منظمــی بــا‬ ‫عنــوان «پــروژه باســتان شناســی ریــوی» بــرای کاوش و پژوهــش در ایــن محوطــه تاریخــی تدویــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن پــارک ملــی گلســتان بــه‬ ‫عنــوان قدیمــی تریــن پــارک ملــی ثبــت‬ ‫شــده در ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر‬ ‫بــرای حیــات وحــش در ایــن اســتان قــرار‬ ‫دارد کــه هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و‬ ‫‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از‬ ‫گونه هــای پســتانداران ایــران را در حــدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬از روزهــای پایانــی هفتــه و بــا تغییــر جریانــات و شــمالی شــدن ان‪ ،‬رشــد ابــر‪ ،‬رعــد و بــرق‬ ‫و وزش بــاد شــدید بــه خصــوص در نواحــی ســاحلی و نیمــه غربــی اســتان اتفــاق می افتــد کــه بــه‬ ‫تدریــج گســتره گلســتان را در بــر خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004001089‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1399114412004000570‬اقــای قربــان خواجــه گرگانلــی دوجــی فرزنــد ادینــه مــراد بــه شــماره شناســنامه ‪ 303‬مــراوه تپــه و کــد ملــی ‪ 53197231196‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/521‬اصلــی واقــع در گنبــد اق قایــه شــهرک افتــاب نرســیده بــه چهــارراه مــال بــازار بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه‬ ‫از تقــی جاهــد داشــلی بــرون فرزنــد تقــی احــدی از وراث (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8372 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/14 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت دارای پــاک‪ ۵۸۸‬فرعــی از ‪_۱۲۵‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ ۲‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی تاریکــی بــه مســاحت ‪ ۳۵۲‬مترمربــع ملکــی اقــای علیرضــا قاســمی مقــدم فرزنــد ابوالقاســم ســاعت ‪ ۰۹:۰۰‬صبــح روز شــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۴/31‬در محــل‬ ‫وقــوع ملــک واقــع در گــرگان‪ -‬بلــوار صیــاد‪ -‬کوچــه ســرخدار بعمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی‪ ،‬حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد تــا‬ ‫ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم و عالوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و‬ ‫گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰ /۰۳/31‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف‪۱۸۲۰ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪:‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳64‬تقاضــای هــادی‬ ‫جمالــی بشناســنامه ‪ 852‬کدملــی ‪ 2121962921‬صــادره از گــرگان فرزنــد یدالــه درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 303‬متــر مربــع از پــاک ‪ 21‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بهــرام امین نــژاد دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتــی کــه اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ 7123‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۳/31‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/16:‬حجت الــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‪31‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫پرداخت پنج هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫مدیــرکل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان پرداخــت وام قرض الحســنه‬ ‫اشــتغال زایــی در اســتان از ســال ‪ ۹۷‬تــا کنــون پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــود کــه ایــن میــزان تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــده انهــم در بیــش از ســه ســال بی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫حســن نــوری اظهــار داشــت‪ :‬دولــت علیرغــم تحریــم هــا و مشــکالت دیگــر تــا ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫وام قــرض الحســنه بــا کارمــزد چهــار درصــد بــه روســتاییان و عشــایر ایــن خطــه پرداخــت کــرد کــه در نــوع‬ ‫خــود در طــول تاریــخ انقــاب بــه لحــاظ تعــداد و ســقف پرداخــت بــی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫وی از ایجــاد ‪ ۱۲‬هــزار فرصــت شــغلی در اســتان در ایــن بــازه زمانــی خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن فرضــت هــای‬ ‫شــغلی با تســهیالت اشــتغالزایی قرض الحســنه و کم بهره در اســتان ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوری افــزود‪ :‬عمــده ایــن مشــاغل در بخــش دامپــروری و کشــاورزی ایجــاد شــد و اگــر در اســتان صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی‪ ،‬زنجیــره هــای تولیــد‪ ،‬اصــاح دام و صنایعــی از ایــن دســت بــود ایــن تســهیالت مــی‬ ‫توانســت چهــره کشــاورزی و دامپــروری اســتان را بطــور اساســی متحــول کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در عیــن حــال اگــر ایــن تســهیالت نبــود همین اشــتغال هایی را هم که ایجاد شــد‬ ‫با وجود خشکســالی نداشــتیم و وضعیت بغرنجی را شــاهد بودیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در هشــت‬ ‫ســال گذشــته عــاوه بــر‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫هــزار ‪۱۶۰‬‬ ‫و تبصــره ‪،۱۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت نیــز‬ ‫بــه مددجویــان تحــت پوشــش‬ ‫نهادهــای حمایتی کمیتــه امداد‬ ‫و بهزیســتی نیــز در اســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی پرداخــت تســهیالت‬ ‫کرونایــی بــه بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی را یکــی از مهم تریــن‬ ‫برنامــه هــای دولــت بــرای حمایــت از واحدهــای اســیب دیــده دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع بــه‬ ‫هشــت هــزار واحــد اســیب دیــده حــدود ‪ ۷۷۰‬میلیــارد یــال تســهیالت کرونایــی نیــز پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حــدود ‪ ۱۰‬هــزار واحــد تولیدی‪ ،‬صنعتی و صنفی در اســتان خراســان شــمالی بــرای دریافت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت کرونایــی بــه بانــک هــا معرفــی شــدند کــه پرونــده حــدود ‪ ۲‬هــزار واحد مــورد تایید‬ ‫قــرار نگرفت‪.‬‬ ‫در استان خراسان شمالی حدود ‪ ۱۲۰‬هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت‬ ‫ایــن خطــه در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫‪ ۲‬کشته و ‪ ۲‬مجروح در‬ ‫برخورد سمند و پراید‬ ‫در گرمه‬ ‫سرپرست پلیس راه استان از برخورد یک دستگاه سمند با پراید‬ ‫در محور گرمه چمن بید و کشــته و زخمی شــدن ‪ ۴‬نفر خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قهرمانــی نــژاد»در بیــان جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬حوالــی ســاعت ‪ ۵:۳۰‬دقیقــه صبــح امــروز و در پــی‬ ‫اعــام مرکــز فوریــت پلیســی ‪ 110‬مبنــی بر وقوع یــک فقره تصادف‬ ‫در کیلومتــر یــک محــور گرمــه بــه چمــن بیــد بالفاصله کارشناســان‬ ‫پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا حضــور مامــوران در صحنــه مشــخص شــد یــک‬ ‫دســتگاه ســواری ســمند و یــک دســتگاه پرایــد بــا یکدیگــر‬ ‫برخــورد کــرده انــد کــه در اثــر ایــن برخــورد متاســفانه ‪ ۲‬نفــر‬ ‫فــوت و ‪ ۲‬نفــر مجــروح و بــه بیمارســتان منتقــل شــده انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان علــت ایــن تصــادف تجــاوز به چپ ناشــی از خســتگی‬ ‫و خــواب الودگــی راننــده پرایــد مــی باشــد‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬راننــدگان‬ ‫عزیــز توجــه داشــته باشــند کــه رعایــت قوانیــن و مقــررات ضامــن‬ ‫ســامتی انــان اســت‪.‬‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک مــورد تیرانــدازی بــه ســمت‬ ‫منــزل و خــودروی یکــی از شــهروندان در گنبــدکاووس‪ ،‬تیمــی‬ ‫ویــژه از مامــوران پاســگاه انتظامــی اق ابــاد و پلیــس امنیــت‬ ‫ســریعا وارد عمــل شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور پلیــس‪ ،‬اهالــی محــل بــه مامــوران‬ ‫مراجعــه و اعــام داشــتند فــردی موتورســوار بــا ســرو صــورت‬ ‫بســته بــا ســاح شــکاری اقــدام بــه تیرانــدازی بــه ســمت منــزل و‬ ‫خــودروی یکــی از اهالــی نمــوده و از محــل متــواری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫و فنــی‪ ،‬متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی طــی عملیاتــی ضربتــی در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه اقــرار کــرد کــه بــه یکــی‬ ‫از اهالــی ان محــل اختالفــات شــخصی داشــته و بــه اشــتباه بــه‬ ‫ســمت خــودروی فــردی دیگــر تیرانــدازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن افزایش حقوق‬ ‫سربازان در سال ‪1400‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مرتضی یونس ابــادی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬خدمت مقدس‬ ‫ســربازی یکــی از دوران هــای حســاس زندگــی جوانــان اســت کــه از‬ ‫تجربیــات ان مــی تواننــد بــرای اینــده خــود اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه گاهــی عــده ای از افــراد بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از رفتــن بــه خدمــت ســربازی روی گــردان شــده و مرتکــب‬ ‫غیبــت مــی شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن غیبــت‪ ،‬محرومیت هــای اجتماعــی‬ ‫زیــادی بدنبــال دارد کــه قطعــا در اینــده مشــکالت فراوانــی بــرای‬ ‫ایــن دســته افــراد بوجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه در راســتای‬ ‫افزایش حقوق و مزایای ســربازان‪ ،‬این مهم در ســال ‪ 1400‬عملی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ یونــس ابــادی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر همیــن اســاس‬ ‫میانگیــن حقــوق ســربازان از ‪ 750‬هــزار تومــان در ســال ‪ 99‬بــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 500‬هــزار تومــان در ســال ‪ 1400‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر مــدرک تحصیلــی‪ ،‬تاهل و خدمــت در نقاط‬ ‫عملیاتــی و صعــب المعیشــه در میــزان افزایــش حقــوق ســربازان‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مبلــغ حقــوق ماهیانــه ســربازان از یــک میلیــون و ‪50‬‬ ‫هــزار تومــان تــا ‪ 3‬میلیــون و ‪ 750‬هــزار تومــان متغیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪۷۰‬درصد از مطالبات گندم و ‪۶۵‬درصد کلزا پرداخت شد‬ ‫در مجمــوع تــا کنــون‪ ،‬یکهــزار و ‪۵۱۶‬میلیــارد تومــان پــول گنــدم به کشــاورزان گلســتانی پرداخت‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از ســیدخالق ســجادی با اعالم این خبر گفت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫گلســتانی تا کنون حدود ‪۴۱۷‬هزار ت ُن گندم به مراکز خرید اســتان تحویل داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال قیمت خرید تضمینی گندم‪ ،‬هر کیلوگرم ‪۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫ســجادی ادامــه داد‪ :‬پــول گنــدم تحویلــی کشــاورزان اســتان در مجمــوع ‪۲‬هــزار و ‪۸۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان می شــود کــه تــا کنــون یکهــزار و ‪۵۱۶‬میلیــارد تومــان (بیــش از ‪۷۰‬درصــد) پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال ســطح زیــر کشــت گنــدم در اســتان گلســتان ‪۳۱۰‬هــزار هکتــار اســت و‬ ‫پیــش بینــی می شــود از ایــن ســطح‪۹۱۰ ،‬هــزار تـُـن محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪۱۰‬درصــد گنــدم تولیــدی کشــور‪ ،‬حاصــل دســترنج کشــاورزان گلســتانی و ایــن اســتان‬ ‫پــس از خوزســتان و فــارس‪ ،‬رتبــه ســوم تولیــد و رتبــه نخســت کیفیــت ایــن محصــول را دارا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه گلســتان همچنیــن از پرداخــت ‪۴۲۷‬میلیــارد تومــان پــول کلــزا در اســتان (معــادل‬ ‫‪۶۵‬درصــد) خبــر داد‪.‬‬ ‫ســجادی گفــت‪ :‬کشــاورزان گلســتانی تــا کنــون ‪۶۵‬هــزار و ‪۸۰۰‬تــن کلــزا تحویــل داده انــد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه قیمــت تضمینــی هــر کیلوگــرم ‪۱۱‬هــزار تومــان‪ ،‬پــول مجمــوع ان ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر‬ ‫اســاس بــراورد جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫تولیــد امســال دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا در‬ ‫اســتان بــه ‪۷۸‬هــزار‬ ‫تــن می رســد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫رتبــه نخســت تولیــد‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا را‬ ‫در کشــور دارا اســت‪.‬‬ ‫بهارانه کتاب‬ ‫فروش ‪ ۲‬میلیارد ریال کتاب‬ ‫در طرح بهارانه‬ ‫معــاون فرهنگــی و امــور رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪:‬یــک میلیــارد و ‪ ۸۶۲‬میلیــون ریــال در طــرح‬ ‫بهارانه کتاب خراســان شــمالی فروخته شــد که این میزان در کشــور‬ ‫حــدود ‪ ۲۲۱‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬فــروش طــرح بهارانــه کتــاب ‪ ۱۴۰۰‬در ایــن‬ ‫اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح از هفدهــم خردادمــاه اغــاز شــد و بــا توجــه‬ ‫بــه اســتقبال مــردم تــا ‪ ۲۵‬خــرداد تمدیــد شــد‪ ،‬خریــداران کتــاب بــا‬ ‫ارائــه کــد ملــی خــود بــرای خریــد تــا ســقف ‪ ۲‬میلیــون ریــال ‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫تخفیــف دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتابفروشــی های ایــن اســتان از ایــن طــرح حمایتــی‬ ‫اســتقبال خوبــی کرده انــد طوریکــه شــمار کتابفروش ـی های عضــو در‬ ‫طــرح بهارانــه امســال نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش‬ ‫یافــت و ‪ ۸‬کتــاب فروشــی از خراســان شــمالی در ایــن طــرح مشــارکت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪319‬‬ ‫دو هزار و ‪ ۸۸۸‬مادر‬ ‫باردار و شیرده مورد‬ ‫حمایت غذایی کمیته‬ ‫امداد قرار گرفتند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫دو هــزار و ‪ ۸۸۸‬نفــر از مــادران بــاردار و شــیرده در اســتان از‬ ‫خدمــات ســبد غذایــی ایــن نهــاد برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از‬ ‫بجنــورد ‪ ،‬مجیــد الهــی راد بابیــان اینکــه ایــن مــادران به صــورت‬ ‫ماهانــه ســبد غذایــی دریافــت می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ارزش ایــن‬ ‫ســبد غذایــی در مــاه ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه ایــن طــرح باهــدف بهبــود تغذیــه مــادران‬ ‫بــاردار نیازمنــد و پیشــگیری از تولــد نــوزادان بــا وزن کــم و‬ ‫همچنیــن تقویــت مــادران بــرای دوران شــیردهی اغازشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا همــکاری شــبکه های‬ ‫بهداشــتی درمانــی اســتان اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زنــان‬ ‫بــاردار تحــت حمایــت و اقشــار اســیب پذیری کــه دچــار‬ ‫عارضــه کم خونــی و کم وزنــی هســتند توســط مراکــز‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی شــهری و روســتایی و همچنیــن‬ ‫خانه هــای بهداشــت شناســایی و جهــت تعییــن ســطح‬ ‫نیازمنــدی و ســایر اقدامــات بهداشــتی بــه ایــن نهــاد‬ ‫معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫الهــی راد همچنیــن بــه برنامــه رفــع ســوءتغذیه کــودکان‬ ‫زیــر پنــج ســال اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تعــداد هــزار و ‪۳۴۰‬‬ ‫هــزار نفــر از کــودکان زیــر پنــج ســال در مناطــق محــروم‬ ‫اســتان نیــز از مزایــای ایــن طــرح بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن کــودکان نیــز به صــورت ماهانــه از‬ ‫ســبد غذایــی ‪ ۱۰۰‬هزارتومانــی برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫چغندرقند در گلستان‬ ‫برداشت شد‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان از برداشــت حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تــن چغندرقنــد‬ ‫تاکنــون در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان گفت‪:‬برداشــت چغندرقنــد در‬ ‫اســتان از اواخــر خــرداد اغــاز شــد و تاکنــون حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تــن برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه برداشــت ایــن محصــول تــا پایــان تیــر‬ ‫مــاه ادامــه دارد افــزود‪ :‬پیــش بینــی می شــود ‪ ۲۱۰‬هــزار‬ ‫چغنــدر قنــد در اســتان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫موســی خانــی افــزود‪ :‬امســال ‪ ۷۴۵‬کشــاورز بــا دو‬ ‫کارخانــه قنــد جویــن و شــیروان قــرارداد کشــت بســته انــد‬ ‫کــه چغنــدر قنــد را از کشــاورزان خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫او بــه کشــاورزان توصیــه کــرد‪ :‬محصــول را بــدون کلوخــه‪،‬‬ ‫بقایــای گیاهــی و بــرگ بــه کارخانجــات‪ ،‬بفرســتند‪.‬‬ ‫موســی خانــی گفت‪:‬چغندرقنــد مهــر و ابــان مــاه در‬ ‫گلســتان کشــت می شــود‪.‬‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کتابفروشــی هــای «اندیشــه ســبز»‪« ،‬پاتــوق کتــاب بجنــورد»‪« ،‬پیــام‬ ‫دانــش»‪« ،‬حاتمــی»‪« ،‬شــهرکتاب بجنــورد»‪« ،‬کتابســرای فرزیــن» و «کوچــه کتــاب» از‬ ‫شهرســتان بجنــورد و «کتابســرای عضــدی» از اشــخانه در هفدهمیــن دوره طرح هــای‬ ‫حمایتــی (بهارانــه کتــاب) شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬شــهر کتــاب‪ ،‬حاتمــی و اندیشــه ســبز بیشــترین فــروش را داشــتند کــه‬ ‫ب بــا موضــوع رمــان‪ ،‬کــودک و نوجــوان و روانشناســی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین فــروش کتــا ‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طرح هــای فصلــی خریــد کتــاب کــه در راســتای تحقــق سیاس ـت های‬ ‫حمایت گرانــه از کتــاب فروشــی ها برگــزار می شــود‪ ،‬قــدرت مــردم را در خریــد کتــاب‬ ‫افزایــش می دهــد و پــای انهــا را بــه کتابفروشــی ها بــاز می کنــد و بــا اســتقبال مــردم‬ ‫هرســاله بــر شــمار کتابفروشــی های عضــو طــرح نیــز افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خراسان شمالی ‪ ۲۷‬کتابفروشی مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــرای هدفمندکــردن یارانــه نشــر‬ ‫طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب را اغــاز کــرد؛ بــر ایــن اســاس کتابفروشـی ها بــا شــرایط‬ ‫تعییــن شــده بــه خریــداران کتــاب تخفیــف می دهنــد و مبلــغ تخفیــف داده شــده را از‬ ‫وزارتخانــه دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در خراســان شــمالی بــا میانگیــن کشــوری برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب‬ ‫در کشــور نشــان می دهــد کــه ســاالنه بــه ازای هــر ایرانــی تقریبــا ‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬جایــگاه نخســت ســرانه فضــای‬ ‫کتابخوانــی را بــه نســبت جمعیــت خــود در کشــور دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫موز تجربه‬ ‫کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫مــوز‪ :‬حــاوری تریپتوفــان اســت و تریپتوفــان توســط بــدن بــرای تولید‪۵-HTP‬اســتفاده می شــود‪ .‬مالتونین و‬ ‫ســروتونین بــه نوبــه خــود توســط ترکیب‪۵-HTP‬تولیــد می شــوند و هــر دو برای بهبود کیفیت خــواب موثرند‪.‬‬ ‫مــوز همچنیــن حــاوی پتاســیم اســت کــه بــه منجــر بــه جلوگیــری از وقفــه خــواب شــبانه می شــود‪ .‬اگــر تجربه‬ ‫خــواب خوبــی را در طــول شــب نداریــد‪ ،‬حــدود نیــم ســاعت پیــش از خــواب یــک عــدد مــوز را بــا یــک لیــوان‬ ‫شــیر ولــرم مخلــوط کنیــد و ان را بخوریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪319‬‬ ‫دکوراسیون داخلی‬ ‫نگار اذری نمین‬ ‫ایده ها و ترفندها برای‬ ‫اشپزخانه‬ ‫مدت هاســت کــه اشــپزخانه دیگــر فقــط جایــی بــرای‬ ‫پخت وپــز در خانــه نیســت‪ .‬اشــپزخانه های امــروزی فضــای‬ ‫مشــترکی بــرای اســتراحت و دورهم بــودن تمــام اعضــای‬ ‫خانواده انــد؛ بنابرایــن توجــه بــه زیبایــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه از‬ ‫فضــای موجــود و درنظرگرفتــن کاربــری اشــپزخانه هنــگام‬ ‫چیدمــان و دکوراســیون ان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬برای ایجاد‬ ‫فضایــی کاربــردی و زیبــا در اشــپزخانه‪ ،‬بایــد اصــول چیدمان‬ ‫و ترفندهــای دکوراســیون دست به دســت هــم بدهنــد‪.‬‬ ‫نکات و ایده های چیدمان اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه هایی که با فضای نشــیمن و غذاخوری ترکیب‬ ‫شــده اند‪ ،‬عــاوه بــر پخت وپــز‪ ،‬محلــی بــرای تماشــای‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬لـم دادن روی مبــل‪ ،‬گشـت وگذار در اینترنــت و‬ ‫انجــام تکالیــف مدرســه نیــز هســتند‪ .‬امــروزه کاربردی بودن‬ ‫فضــای اشــپزخانه بســیار مهم تــر از زیبایــی ان اســت؛‬ ‫بنابرایــن قــدم اول بــرای داشــتن اشــپزخانه ای خــوب‪،‬‬ ‫طراحــی و چیدمــان صحیــح اجزای اصلی اشــپزخانه اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فضایــی امــن و کاربــردی‪ ،‬بایــد برخــی نــکات‬ ‫اساســی را هنــگام چیدمــان اشــپزخانه در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫تو امــد در اشپزخانه‪:‬اشــپزخانه‬ ‫‪ .۱‬کنتــرل شــلوغی و رف ‬ ‫معمــوال پر رفت وامدتریــن بخــش خانــه اســت‪ .‬اگــر دوســت‬ ‫نداریــد مــدام درگیــر جمع کــردن کوله پشــتی بچه هــا و‬ ‫کلیدهای همســرتان از روی میز غذاخوری یا کابینت باشــید‪،‬‬ ‫بهتــر اســت فضایــی مناســب در مجــاورت ورودی اشــپزخانه‪،‬‬ ‫بــرای قــراردادن ایــن وســایل در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن روش‪،‬‬ ‫از هرج ومــرج در داخــل اشــپزخانه جلوگیــری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تعییــن محــل ظرف شــویی‪:‬اگر بــا ماشــین ظرف شــویی‬ ‫میانــه خوبــی نداریــد و بیشــتر اوقــات ظرف هــا را خودتــان‬ ‫می شــویید‪ ،‬قبل از هرچیز محل ســینک ظرف شــویی را در‬ ‫اشــپزخانه تعییــن کنیــد‪ .‬ســینک را در جایــی قــرار دهید که‬ ‫دیــد خوبــی بــه فضــای بیــرون از خانــه یا فضــای داخل خانه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬جلــوی پنجــره یــا روی میــز جزیــره گزینه های‬ ‫خوبــی بــرای قــراردادن ســینک ظرف شــویی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محل نصب اجاق‪:‬بهتر اســت اجاق را روی دیوار خارجی‬ ‫اشــپزخانه یــا روی میــز جزیــره نصــب کنیــد‪ .‬نصــب سیســتم‬ ‫تهویــه در ایــن قســمت ها اســان تر و کم خرج تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اســتفاده از قفسـه های دیواری‪ :‬برای سروسامان دادن‬ ‫بــه وســایل اشــپزخانه می توانیــد عــاوه بــر کابینــت‪ ،‬از‬ ‫قفســه ها و قالب هــای دیــواری نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫قفس ـه های بــدون در و قالب هــای دیــواری دسترس ـی تان‬ ‫بــه وســایل پرکاربــرد را راحــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درنظرگرفتن شکل اشپزخانه‪ :‬شاید شکل اشپزخانه تان‬ ‫اســتاندارد (مربــع یــا مســتطیل) نیســت‪ .‬همــواره تالش کنید‬ ‫کاســتی ها را بــه ویژگی هــای مثبــت تبدیــل کنید؛‬ ‫‪ .۶‬رعایــت فاصلــه مناســب بیــن وســایل ثابــت و اصلــی‬ ‫اشــپزخانه‪ :‬بــرای چیدمــان صحیــح اشــپزخانه بایــد‬ ‫ث کار‬ ‫شــکل و انــدازه ان را در نظــر بگیریــد‪ .‬رعایــت مثلـ ِ‬ ‫یکــی از مفاهیــم کالســیک چیدمــان اشــپزخانه اســت‪.‬‬ ‫‪/‬چطور‬ ‫تاتو کــردن بیشــتر از گذشــته ها رواج یافتــه و‬ ‫طرفــداران زیــادی دارد‪ .‬البتــه دوســتداران تاتــو یــا‬ ‫خالکوبــی بایــد بداننــد کــه عــوارض احتمالــی هــم‬ ‫در ایــن میــان وجــود دارد‪ .‬بــرای همیــن اســت کــه‬ ‫نیــاز بــه بررســی عــوارض وجــود دارد و الزم اســت‬ ‫کــه احتیاط هایــی قبــل از تاتوکــردن در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬حواســتان باشــد که این مســیر ممکن اســت‬ ‫با دردســرهایی همراه باشــد‪ .‬قبل از ان به عوارض‬ ‫تاتــو هــم فکــر کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬برایتــان از‬ ‫عــوارض خالکوبــی و نــکات مهــم دربــاره ان و البتــه‬ ‫مراقبت هــای بعــدی خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به‬ ‫تاتو یا خالکوبی‬ ‫داشتهباشیم‬ ‫بــرای تاتو کــردن بایــد جوهــر به کمــک ســوزنی‬ ‫مخصــوص زیــر الیــه ای از پوســت به نــام دِرم یــا‬ ‫دِرمیــس قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن حرکــت باعــث تغییــر‬ ‫رنگ دانه هــای پوســتی می شــود‪ .‬بــا چنیــن رونــدی‬ ‫می توانیــد هــر طــرح و شــکلی را روی پوســت بــه ‬ ‫وجــود بیاوریــد‪ .‬تاتوکــردن نســبت بــه گذشــته ها‬ ‫محبوبیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت؛ بــرای نمونــه‬ ‫در امریــکا‪( ،‬بنــا بــه نتایــج یــک تحقیــق) حــدود ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت بزرگ ســاالن تاتــو دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــران امــار دقیقــی از تعــداد افــراد دارای تاتــو در‬ ‫دســترس نیســت؛ ولــی تمایــل افــراد بــه تاتوکــردن‬ ‫بیشــتر از قبــل بـ ه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫بعضــی از انــواع تاتــو موقــت اســت و بعضــی هــم‬ ‫دائمــی‪ .‬بــرای اینکــه به طــور دائمــی خط چشــم‪ ،‬خط‬ ‫لــب‪ ،‬ابــرو و… را روی بــدن و صــورت تاتــو کنیــد از‬ ‫جوهــری اســتفاده می شــود کــه قابــل پاک کــردن‬ ‫تقویت ارتباط اجتماعی با حفظ حریم شخصی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫حریــم شــخصی یــک حــق انســانی اســت‬ ‫کــه رعایــت و حفــظ ان‪ ،‬احســاس امنیــت‬ ‫و ارامــش افــراد یــک جامعــه را بــه‏ارمغــان‬ ‫مـی اورد‪ .‬بــه زبــان ســاده تر حریــم شــخصی‪،‬‬ ‫مرزهــای فیزیکــی‪ ،‬ذهنــی و احساســی‬ ‫مخصــوص هــر فــرد اســت کــه‏مانعــی بــرای‬ ‫ســودجویی و تجــاوز دیگــران بــه ازادی هــر‬ ‫شــخص شــده و هویــت‪ ،‬عقایــد‪ ،‬نگــرش‬ ‫و احساســات خــاص ‏فــرد را محفــوظ نگــه‬ ‫مــی دارد‪ .‬‏‬ ‫انســان بــه عنــوان موجــودی اجتماعی‪،‬هیــچ‬ ‫گاه نمی توانــد بــه صــورت جــدا و مجــرد از‬ ‫اجتمــاع زندگــی کنــد؛ بنابرایــن‪،‬‏بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای خــود نیازمنــد همراهــی و حضــور در‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬اگرچــه ارتقــاء مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی اعــم از ‏دنیــای فــردی گرفتــه تــا‬ ‫زندگــی شــغلی حرفـه ای و یــا گردهمایی های‬ ‫اجتماعــی می توانــد بــه پیشــرفت تمامــی‬ ‫ابعــاد‏زندگــی شــخصی کمــک شــایانی کنــد‬ ‫ولــی یکــی از اساسـی ترین پیــش نیازهایــان‪،‬‬ ‫مطالعــه اســیب های ایــن عرصــه‏اســتکه در‬ ‫صــورت بی توجهــی بــه قواعــد اصلــی ان‪،‬‬ ‫ارتبــاط دچــار اســیب جــدی می شــود‪.‬‏‬ ‫عــدم رعایتحریــم خصوصــی یــا شــخصی‬ ‫یکــی از همیــن اســیب ها اســت کــه‬ ‫متاســفانه بی توجهــی بــه ان در جامعــه‬ ‫‏امــروز مشــکالت زیــادی را در روابــط‬ ‫اجتماعــی افــراد‪ ،‬زوج هــای جــوان و والدیــن‬ ‫و فرزنــدان بــه وجــود اورده ‏اســت‪.‬حریم‬ ‫خصوصــی در تمــام ابعــاد زندگــی انســان‬ ‫بــه چشــم می خــورد و حفــظ ان ارتبــاط‬ ‫مســتقیمی بــا رضایــت از ‏زندگــی دارد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل ضــروری اســت کــه راه هــای‬ ‫حفــظ حریــم شــخصی خــود را یــاد بگیریــد‬ ‫و در عیــن حــال ‏بــه حریــم اطرافیــان نیــز‬ ‫احتــرام بگذاریــد‪ .‬این گونــه اســت کــه‬ ‫می توانیــد ارتبــاط ســالم و موثــری بــا دیگــران‬ ‫برقــرار نمــوده‏و زندگــی شــخصی و اجتماعــی‬ ‫خــود را بــه بهتریــن نحــو پیــش ببریــد‪.‬در‬ ‫ایــن یادداشــت قصــد داریــم بــا چنــد راهــکار‬ ‫‏مهــم احتــرام گذاشــتن بــه مرزهــای شــخصی‬ ‫دیگراناشــنا شــویم‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏ بــه دیگــران احتــرام بگذاریــد‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫بــه کســی احتــرام بگذاریــد‪ ،‬حتمــا نبایــد‬ ‫بــه ان شــخص عالقــه داشــته ‏باشــید‪.‬‬ ‫احتــرام گذاشــتن بــه همــه بــه عنــوان یــک‬ ‫انســان‪ ،‬وظیفــه همــه مــا اســت‪ .‬فرقــی هــم‬ ‫نــدارد کــه شــما چــه ‏احساســی نســبت بــه‬ ‫ان شــخص داریــد یــا ان شــخص بــه چــه‬ ‫نیســت و همیشــه روی نقاطــی باقــی می مانــد‬ ‫کــه نــام بــرده شــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬بــا خالکوبی کــردن‬ ‫خــط چشــم دور پلــک‪ ،‬دیگــر همیشــه دور چشــم‬ ‫ســیاه می شــود و نیــازی بــه اســتفاده از خــط چشــم‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫شیوه تاتوکردن‬ ‫معمــوال تاتوارتیســت ها یــا همــان کســانی کــه‬ ‫متخصــص ایــن کارنــد‪ ،‬دســتگاهی کوچــک دارنــد‬ ‫کــه مجهــز بــه ســوزن اســت و روی پوســت کشــیده‬ ‫می شــود و ان را ســوراخ می کنــد و بــا هــر حرکــت‪،‬‬ ‫ایــن ســوراخ های ریــزی کــه روی پوســت ب ـ ه وجــود‬ ‫مـی اورد امــکان نفــوذ جوهــر بــه الیــه زیرین پوســت‬ ‫را مقــدور می کنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬هــر طرحــی کــه‬ ‫بخواهیــد بــا ایــن دســتگاه و جوهــر موجــود در ان‬ ‫روی پوســت نقــش می بنــدد‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد کمــی درد و خون ریــزی هــم دارد و‬ ‫بــرای انجامــش خبــری از بیهوشــی و بی حســی‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫با عوارض تاتو و خالکوبی اشنا شوید‬ ‫تاتــو بــا رخنه کــردن جوهــر در الیــه ای از پوســت‬ ‫همــراه اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬همیشــه امــکان عفونــت‬ ‫و بــروز عــوارض جانبــی دیگــر وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫عــوارض احتمالــی اشــنا شــوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬واکنش های حساسیتی‬ ‫رنگ هــای تاتــو (به ویــژه رنگ هــای ســبز‪ ،‬قرمــز‪ ،‬زرد‬ ‫و ابی) ممکن اســت باعث بروز حساســیت پوســتی‬ ‫شــوند‪ ،‬مثــا ایجــاد احســاس خــارش پوســت در‬ ‫محــدوده تاتوشــده‪ .‬چنیــن حساســیت هایی حتــی‬ ‫ســال ها بعــد از تاتوکــردن هــم امــکان وقــوع دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عفونت های پوستی‬ ‫بعــد از خالکوبی کــردن امــکان دارد عفونت هــای‬ ‫پوســتی رخ دهد‪ .‬عفونت های پوســتی و مشکالتی‬ ‫ماننــد تــورم و التهــاب نیــز ممکــن اســت از عــوارض‬ ‫تاتــو باشــند‪ .‬یکــی از دالیــل عفونت هــای پوســتی‬ ‫ایــن اســت کــه اب غیراســتریل بــا جوهــر تاتــو‬ ‫مخلــوط می شــود و در نتیجــه‪ ،‬عفونــت و الودگــی‬ ‫را وارد بــدن می کنــد‪.‬‬ ‫دو هفتــه نخســت پــس از تاتوکــردن‪ ،‬مدت زمانــی‬ ‫اســت کــه احتمــال بــروز عفونــت پوســتی بیشــتر از‬ ‫شــکلی بــا شــما رفتــار می کنــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر نســبت ‏بــه کســی احســاس منفــی و‬ ‫ناخوشــایندی هــم داریــد یــا از دســت ان‬ ‫شــخص عصبانــی هســتید‪ ،‬بــاز هــم بایــد‏بــه‬ ‫او احتــرام بگذاریــد‪ .‬شــما بایــد یــاد بگیریــد کــه‬ ‫هــر کســی ر ا بــه همــان شــکلی کــه هســت‬ ‫بپذیریــد و ســعی ‏نکنیــد او را بــا توجــه بــه‬ ‫تفــاوت هایــی کــه داریــد قضــاوت کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏ بــا دیگــران بــه همــان شــکل رفتــار کنیــد‬ ‫کــه دوســت داریــد بــا خودتــان رفتــار کننــد‪:‬‬ ‫ایــن نکتــه را همیشــه بــه ‏خاطــر داشــته‬ ‫باشــید و بــا توجــه بــه ان بــا دیگــران رفتــار‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر احســاس می کنیــد کــه‬ ‫دوســت‏نداریــد کســی شــما را مســخره کنــد‪،‬‬ ‫خودتــان هــم ایــن حرکــت را در قبــال یــک‬ ‫شــخص دیگــر انجــام ندهیــد‪.‬‏اگــر دوســت‬ ‫داریــد در برخــورد بــا شــما مودبانــه رفتــار‬ ‫کننــد‪ ،‬شــما هــم دقیقــا ً بــه همیــن شــیوه بــا‬ ‫دیگــران رفتــار‏کنیــد‪ .‬ایــن یــک اصــل بســیار‬ ‫مهــم در بحــث احتــرام بــه حریــم شــخصی‬ ‫اســت‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد دیگــران بایــد‏بــه‬ ‫حریــم شــخصی شــما احتــرام بگذارنــد‪ ،‬پــس‬ ‫خودتــان هــم بــه همیــن شــکل عمــل کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏ بــه دقــت بــه حرف هــای دیگــران گــوش‬ ‫دهیــد‪ :‬ســعی کنیــد همیشــه بــه شــکلی بــه‬ ‫حرف هــای دیگــران گــوش‏دهیــد کــه بتوانیــد‬ ‫هــدف و منظــور انهــا را بــه خوبــی متوجــه‬ ‫شــوید‪ .‬بــه هیــچ عنــوان زمانــی کــه یــک فــرد‬ ‫در‏حــال حــرف زدن اســت‪ ،‬وســط حــرف او‬ ‫مواقــع دیگــر خواهــد بــود‪ .‬عالئــم ان هــم شــامل‬ ‫مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫قرمزی پوست؛‬ ‫خارش پوستی؛‬ ‫ترشحات از پوست‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬امــکان دارد در ناحیه تاتــو ورم هم‬ ‫ایجاد شــود و این نشــانه ای از بروز عفونت پوســتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مشکالت پوستی مختلف‬ ‫گاهــی در محوطــه تاتوشــده روی پوســت‪ ،‬التهابــی‬ ‫موســوم بــه گرانولــوم (‪ )Granuloma‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مشــکالت پوســتی دیگــری هــم در راســتای تاتوکــردن‬ ‫رخ می دهنــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬کلوئیــد یــا فزون گوشــتی‬ ‫از جملــه عوارضــی اســت کــه ممکــن اســت به دنبــال‬ ‫تاتوکــردن ب ـ ه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫دلیــل فزون گوشــتی یــا به عبــارت عامیانه تــر ایجــاد‬ ‫گوشــت اضافــه به خاطــر رشــد بافــت زخم هــای‬ ‫احتمالــی در ناحیــه تاتوســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیماری های انتقالی از راه خون‬ ‫اگــر وســیله ای کــه بــرای تاتوکــردن اســتفاده‬ ‫می شــود الــوده بــه عفونت هــای خونــی باشــد‪،‬‬ ‫خطراتــی شــما را تهدیــد می کنــد‪ .‬چــه خطراتــی؟‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیماری هایــی ماننــد کُــزاز‪ ،‬اچ‪ .‬ای‪.‬‬ ‫وی (‪ ،)HIV‬هپاتیــت بــی‪ ،‬هپاتیــت ســی و مِرســا‬ ‫(اســتافیلوکوک اورئــوس مقــاوم بــه متی ســیلین)‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بروز مشکالت در هنگام ام‪ .‬ار‪ .‬ای‬ ‫تاتوهــا یــا ارایش هایــی کــه به طــور دائمــی ایجــاد‬ ‫می شــوند عــوارض جدی تــری هــم ب ـ ه همــراه دارنــد‪.‬‬ ‫چــه عوارضــی؟ داشــتن تاتوهــای دائمــی در هنــگام‬ ‫تصویربــرداری ام‪ .‬ار‪ .‬ای (‪ )MRI‬ممکــن اســت باعــث‬ ‫بروز تورم یا ســوختگی در ناحیه تاتو شــود‪ .‬در برخی‬ ‫از مــوارد‪ ،‬وجــود رنــگ و جوهــر تاتــو در پوســت باعــث‬ ‫مخدوش شــدن عکــس تصویربــرداری هــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پنهان کردن سرطان پوست‬ ‫یکــی دیگــر از عــوارض تاتــو پنهان کــردن‬ ‫نشــانه های ســرطان پوســت یــا بیماری هــای‬ ‫پوســتی دیگــر اســت؛ یعنــی بــا وجــود تاتــو‪ ،‬احتمــال‬ ‫دارد کــه نشــانه های بــروز ســرطان در شــما ظهــور‬ ‫نکننــد و متوجــه بیماری تــان نشــوید؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫نپریــد‪ .‬بگذاریــد ان فــرد حــرف خــود را کامــل‬ ‫کنــد و هــر زمــان کــه‏نفــس عمیقــی کشــید‬ ‫و منتظــر پاســخ شــما مانــد‪ ،‬شــما نظــر خــود‬ ‫را مطــرح کنیــد‪ .‬ایــن دقیقــا ً همــان رفتــار‬ ‫‏درســتی اســت کــه بایــد در ایــن مواقــع‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏ قبــل از هــر رفتــاری خودتــان را جــای‬ ‫افــراد مقابــل قــرار دهیــد‪ :‬مطمئنــا ً تــا زمانــی‬ ‫کــه خودتــان را بــه جــای ‏طــرف مقابــل‬ ‫قــرار ندهیــد‪ ،‬اینکــه بتوانیــد بــه شــکل‬ ‫محترمانــه ای بــه نظــرات او نــگاه کنیــد‪ ،‬کار‬ ‫خیلــی دشــواری‏اســت‪ .‬بــرای مثــال زمانــی‬ ‫کــه شــما بــا کســی درگیــر شــده ایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ســعی کنیــد خودتــان را بــه جــای ان فــرد‬ ‫‏بگذاریــد و از زاویــه او بــه ماجــرای بیــن‬ ‫خودتــان نــگاه کنیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب بهتــر‬ ‫می توانیــد او را درک کــرده و‏بــه تصمیمــات‬ ‫و نقطــه نظــرات او احتــرام بگذاریــد‪.‬‬ ‫‏‏‪)5‬‏ بــه اشــارات کالمــی اطرافیــان خــود‬ ‫گــوش دهیــد‪ :‬خیلــی اوقــات افــراد بــه‬ ‫صــورت خیلــی واضــح و مســتقیم بــه‏شــما‬ ‫اشــاراتی را می کننــد‪ .‬مثــا ممکــن اســت‬ ‫شــخصی بــه شــما تذکــر داده باشــد کــه‬ ‫قبــل از وارد شــدن بــه‏اتــاق او‪ ،‬در بزنیــد‪ .‬یــا‬ ‫ممکــن اســت فــردی بــه شــما گفتــه باشــد که‬ ‫از ایــن کــه نزدیــک او نشســته ایــد احســاس‬ ‫‏راحتــی نمی کنــد‪ .‬شــما بایــد در ایــن مواقــع‬ ‫بــه ایــن اشــاره هــا دقــت کــرده و بــه انهــا‬ ‫احتــرام بگذاریــد‪ .‬‏‬ ‫نیلوفرشهدوست‬ ‫وجــود تاتــو ممکــن اســت مانــع از نمــود خال هــا و‬ ‫قرمزی هــای بخش بخــش پوســت شــود (این هــا‬ ‫نشــانه هایی از ســرطان اند)‪.‬‬ ‫پرسشی کلیدی‪ :‬جوهر تاتو بی خطر است؟‬ ‫ایــن روزهــا جوهرهایــی کــه بــرای تاتوکــردن‬ ‫اســتفاده می شــوند در مقایســه بــا گذشــته ها‬ ‫ایمن ترنــد‪ .‬منتهــا بایــد بدانیــد برخــی از رنگ هــای‬ ‫جوهرهــا (به ویــژه رنگ هــای روشــن تر) ممکــن‬ ‫اســت حساســیت زا باشــند‪ .‬یکــی دیگــر از نــکات‬ ‫مهــم دربــاره امنیــت جوهــر تاتــو اســتریل بودن ان‬ ‫اســت‪ .‬جوهرهــای غیراســتاندارد و استریل نشــده‬ ‫خطرنا ک انــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۱۰‬در دانمــارک انجــام شــد‬ ‫و نشــان داد ردپــای مــواد خطرناکــی ماننــد نیــکل‪،‬‬ ‫ســرب و عناصــر ســرطان زای دیگــری در بعضــی از‬ ‫جوهــر تاتوهــا وجــود داشــته اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســازمان غــذا و داروی امریــکا (‪ ،)FDA‬در برخــی‬ ‫از جوهرهــای تاتــو مــوادی ماننــد مــواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در جوهــر پرینتــر یــا رنــگ خــودرو هــم دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برای دوری از عوارض تاتو به نکات زیر دقت کنید‬ ‫قبــل از اینکــه اقــدام بــه تاتوکردن کنیــد‪ ،‬حتما باید‬ ‫دربــاره کیفیــت و بهداشــت کار مطمئــن شــوید‪ .‬بـی ‬ ‫ی عارضــه نیســت و‬ ‫گــدار بــه اب نزنیــد‪ .‬تاتوکــردن بـ ‬ ‫بایــد همــه خطــرات احتمال ـی اش را بدانیــد و بعــد‬ ‫تصمیم گیــری کنیــد؛‬ ‫محیــط مکانــی کــه کار تاتــو در ان انجــام می شــود‬ ‫نیــز نشــانه مهمــی اســت‪ .‬اگــر دیدیــد کــه فضــا‬ ‫کثیــف اســت و کارکنــان ســالن بهداشــت را جــدی‬ ‫نمی گیرنــد‪ ،‬بایــد از انجــا خــارج شــوید و تاتــو نکنیــد؛‬ ‫تیغ هــا و ســوزن هایی کــه بــرای تاتــو اســتفاده‬ ‫می شــود بایــد بــرای هــر فــرد نــو و تمیــز باشــد‪.‬‬ ‫شست وشــوی دســت ها و ضدعفونی کــردن انهــا‬ ‫بــرای شــروع کار تاتــو ضــروری اســت‪ .‬اگــر دیدیــد‬ ‫کــه تاتوارتیســت بــه ایــن نــکات دقــت نــدارد‪ ،‬از‬ ‫تصمیمتــان صرف نظــر کنیــد؛‬ ‫محوطــه تاتــو بایــد بــا مــواد ضدعفونی کننــده ماننــد‬ ‫الــکل تمیــز شــود‪ .‬بــه ایــن نکتــه هــم دقــت کنیــد تــا‬ ‫از عــوارض تاتــو دور بمانیــد؛‬ ‫‏‪)6‬‏ درســت و مودبانــه بــا دیگــران حــرف زده‬ ‫و رفتــار کنیــد‪ :‬خیلــی از مــا فرهنــگ تشــکر‬ ‫کــردن را فرامــوش کــرده ‏ایــم‪ .‬بایــد ایــن‬ ‫فرهنــگ را دوبــاره بــرای خــود زنــده کنیــد‪.‬‬ ‫یادبگیریــد زمانــی کــه کســی بــرای شــما‬ ‫کاری انجــام‏می دهــد از او تشــکر کنیــد یــا‬ ‫هنگامــی کــه از فــردی در خواســتی داریــد‪،‬‬ ‫خواهــش کنیــد در روابــط خــود تــا ‏جایــی‬ ‫کــه می توانیــد مودبانــه رفتــار کنیــد و از‬ ‫ایــن بابــت کــه فــرد زمــان خــود را گذاشــته‬ ‫و بــرای شــما کاری را‏انجــام داده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫او احتــرام بگذاریــد‪ .‬گاهــی همیــن تشــکر‬ ‫ســاده می توانــد تاثیــر خیلــی بزرگــی در حــال‬ ‫‏ان فــرد داشــته باشــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏ بــه زبــان بــدن دقــت داشــته باشــید‪:‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه گاهــی زبــان بــدن‬ ‫خیلــی رســاتر از کلمــات بــا شــما ‏صحبــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر حیــن صحبــت بــا‬ ‫شــخصی او مــدام بــه عقــب م ـی رود‪ ،‬شــاید‬ ‫بایــد متوجــه‏ایــن موضــوع شــوید کــه شــما‬ ‫بیــش از انــدازه ای کــه او در ذهــن دارد بــه او‬ ‫نزدیــک شــده اید و حریــم فیزیکــی‏مــورد نظــر‬ ‫او را شکســته اید‪ .‬ســعی کنیــد از امــروز روی‬ ‫حــرکات بــدن افــراد دقــت بیشــتری کنیــد و‬ ‫بــه دنبــال‏یادگیــری مطالــب موجــود در ایــن‬ ‫زمینــه برویــد‪ .‬گاهــی حتــی خــود شــما هــم‬ ‫بــدون اینکــه متوجــه باشــید‪ ،‬بــا‏زبــان بــدن‬ ‫خــود بــا دیگــران حــرف مــی زنیــد‪.‬‏‬ ‫الزم اســت کــه تاتــوی تــازه را بــا پَــد اســتریل یــا بانــد‬ ‫بپوشانید‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه طــول می کشــد تــا الیــه ســطحی‬ ‫پوســت بهبــود یابــد‪ .‬بــرای کاهــش احتمــال عفونــت‬ ‫نبایــد بــه تاتــو دســت بزنیــد‪ .‬فقــط در مــواردی خاص‬ ‫می توانیــد نواحــی تاتوشــده را لمــس کنیــد‪ .‬دربــاره‬ ‫مراقبــت هــای بعــد از تاتــو بــه نــکات زیــر هــم دقــت‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫پوســت تاتوشــده را بــا اب و صابــون بشــویید و‬ ‫به ارامــی بــا حولــه خشــک کنیــد؛‬ ‫از پوشــیدن لباس هایــی کــه بــه پوســت بــدن در‬ ‫ناحیــه تاتــو می چســبند بپرهیزیــد؛‬ ‫در طــول روز‪ ،‬پوســت تاتوشــده را بــا کــرم‬ ‫مرطوب کننــد ه بی بــو و مالیــم مرطــوب و چــرب کنیــد؛‬ ‫ت بعــد از تاتوکــردن‪ ،‬از‬ ‫در هفته هــای نخســ ِ‬ ‫قــراردادن پوســتتان در معــرض نــور خورشــید‬ ‫بپرهیزیــد؛‬ ‫بعــد از تاتوکــردن‪ ،‬در هفتــه نخســت نباید به اســتخر‬ ‫برویــد‪ .‬از ورود بــه اب رودخانــه‪ ،‬دریا و… نیز بپرهیزید‬ ‫و دور ســونا را هــم بــرای مدتــی خط بکشــید؛‬ ‫تاتوهــا بایــد فقــط در ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬ســاعت نخســت‬ ‫باندپیچــی شــوند‪ .‬پــس از برداشــتن باندهــا نیــز از پماد‬ ‫انتی بیوتیــک اســتفاده کنیــد تــا عفونتــی ایجــاد نشــود؛‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه به ســراغ ناحیــه تاتوشــده نرویــد‬ ‫و اگــر زخــم و پوســته ای دارد‪ ،‬بــه انهــا دســت‬ ‫نزنیــد (چــون در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬شــاهد زخــم و‬ ‫خراب شــدن طــرح تاتــو خواهیــد بــود)‪.‬‬ ‫ایــن را هــم بدانیــد کــه امــکان پاک کــردن تاتــو‬ ‫وجــود دارد؛ امــا بــرای ایــن کار بایــد بــه متخصــص‬ ‫حرفــه ای مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫در اخــر‪ :‬بــا عــوارض تاتــو اشــنا شــدید‪ .‬حــاال دیگــر‬ ‫می دانیــد ایــن کار چنــدان هــم بی خطــر نیســت‬ ‫و بــه مراقبت هایــی قبــل و بعــد از انجامــش نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬ایــا شــما هــم قصــد تاتوکــردن داریــد؟‬ ‫می خواهیــد ایــن کار را بــا پذیــرش خطرهــای‬ ‫احتمالــی و عوارضــش انجــام بدهیــد؟‬ ‫چطور‬ صفحه 6 ‫ایجاد خطر برای همه کاربران توسط اسیب پذیری جدید ‪Wi-Fi‬‬ ‫کشف تازه اسیب پذیری ‪ Wi-Fi‬خطری را برای همه کاربران ایجاد می کند‬ ‫اســیب پذیری هایی کــه اخیــرا در شــبک ‪‎‬ه ی وای فــای کشــف شــده اســت‪ ،‬از زمــان عرض ـ ه‪‎‬ی ایــن شــبکه وجــود‬ ‫داشــته و امنیــت میلیون هــا دســتگاه و اطالعــات کاربــران را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫یــک محقــق امنیتــی بلژیکــی بــه نــام ماتــی ونهــوف کــه متخصــص کشــف اســیب پذیری در امنیــت وای فــای‬ ‫اســت‪ ،‬اخیــرا حفــره ی امنیتــی دیگــری در ایــن شــبکه پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫خطر در کمین‬ ‫کاربران‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 21‬از مبحث اول‬ ‫ایا حق کسب و پیشه بعد از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 318‬ایــا حــق کســب و پیشــه‬ ‫بعــد از ســال ‪ 1376‬موضوعیــت دارد‪ :‬از‬ ‫جملــه دعاوی مســتاجرین واحدهــای تجاری‬ ‫بــه طرفیــت‏مالکیــن و یــا موجریــن ادعــای‬ ‫حــق کســب و پیشــه اســت بــه اســتناد‬ ‫قراردادهایــی کــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1376/5/26‬منعقــد شــده اند‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن قرارداد هایــی‬ ‫مشــمول قانــون ‪ 1356‬نمی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور‏حکــم بــه خواســته حــق‬ ‫کســب و پیشــه نــه تنهــا ناقــض «قاعــده‬ ‫منــع عطــف بــه ماســبق» اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫اساســا در چنیــن ‏وضعیتــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه موضوعیــت نــدارد و ایــن امــر‬ ‫متضمــن دالیــل قانونــی اســت‪ .‬چنانچــه‬ ‫مســتاجر‪ ،‬مفــاد مــاده ‪ 6‬و‏تبصــره ‪ 2‬قانون‬ ‫مصــوب ‪ 1376/5/26‬را محقــق نکــرده‬ ‫و مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد بــا‬ ‫عنــوان ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت‬ ‫‏نمــوده باشــد‪ ،‬مســتحق دریافــت ســرقفلی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در غیــر اینصــورت مســتحق‬ ‫ســرقفلی نیــز نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫و امــا در خصــوص ‏عــدم شــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫‪ 1376/5/26‬چنیــن اســتدالل می شــود‪:‬‬ ‫حق کســب و پیشــه بدوا در‏ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫‪ 1339/3/10‬وضــع گردیــد کــه منشــاء‬ ‫ان بــه اســتناد مــاده ‪ 25‬همیــن قانــون‪،‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‏مصــوب‬ ‫‪ 1324/7/25‬بــوده اســت‪ .‬ســپس قانــون‬ ‫‪ 1356/5/2‬ضمــن نســخ قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه موضــوع‏مــاده‬ ‫‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ و معتبــر‬ ‫نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلــی‏قانــون‬ ‫‪ 1356‬قراردادهــای تنظیمــی در زمــان‬ ‫قانــون حاکــم را تابــع همــان قانــون مقــرر‬ ‫نمــود و بــه ایــن ترتیــب حــق کســب و‬ ‫‏پیشــه قراردادهــای قبــل از ســال ‪ 1376‬را‬ ‫بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫بنابرایــن حــق ایــن بــود کــه قانونگــذار در‬ ‫ســال ‪ 1356‬کــه دیگــر ایــن فــرض و بــاور‬ ‫عرفــی موجودیــت نداشــت‪ ،‬حــق کســب‬ ‫و ‏پیشــه مصــوب ســال ‪ 1339‬را ملغــی‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن ان می نمــود‪.‬‬ ‫اقدامــی کــه قانونگــذار ســال ‪ 1376‬انــرا‬ ‫محقــق نمــود‪ .‬‏در حالیکــه امــر قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1376‬در خصــوص قراردادهــای‬ ‫اجــاره بعــد از ســال ‪ 1352‬و پــس از وضــع‬ ‫قانــون شــهرداری ‏عمــا و ماهیتــا وجــود‬ ‫خارجــی نداشــته اســت‪ .‬زیــرا عامــل یــا‬ ‫مســتاجر دیگــر توانایــی تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک را نداشــته و توســط‏مالــک ممکــن‬ ‫می شــده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار‬ ‫ســال ‪ 1356‬از نســخ حق کســب و پیشــه و‬ ‫جایگزینــی ان بــا ســرقفلی ‏غفلــت نمــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار وقــت نتوانســت‬ ‫خــود را بــا قانــون مدنــی و مســاله ‪ 8‬جلــد‬ ‫دوم صفحه ‪ 652‬تحریر الوســیله‏و مســاله‬ ‫‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل و مســاله‬ ‫یــک از بــاب ســرقفلی تحریــر الوســیله‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) تطبیــق دهــد‪.‬‬ ‫‏در حقیقــت انچــه کــه قانونگــذار در‬ ‫مــرداد ‪ 1376‬در بــاب جایگزینــی ســرقفلی‬ ‫بــا حــق کســب و پیشــه مقــرر نمــود‪،‬‬ ‫حضــرت‏امــام خمینــی (ره ) پیــش از ســال‬ ‫‪ 1356‬ایــن جایگزینــی را مقــرر فرمــوده‬ ‫بــود و کســبه نیــز حــق عرفــی ســرقفلی‬ ‫را ابــداع و جایگزیــن‏حــق کســب و پیشــه‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫علیهــذا تمــام مســتاجرینی کــه از ســال‬ ‫‪1356‬تــا ســال ‪ 1376‬از مالکیــن‪ ،‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه‏دریافــت کردنــد‪ ،‬اگرچه به‬ ‫حکــم قانــون بــوده‪ ،‬لیکــن مبنــای شــرعی و‬ ‫عقالیــی نداشــته اســت‪ .‬بــا اوصــاف مذکور‬ ‫عــدم شــمول‏حــق کســب و پیشــه از ســال‬ ‫‪ 1376‬بــه بعد‪،‬اظهــر مــن الشــمس اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه منشــاء حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪،‬‏صرفا شــخصیت مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا ایجــاد ســرقفلی ناشــی‬ ‫ک منافــع‬ ‫از تراضــی متعاقدیــن بــر تملیــ ِ‬ ‫بــوده اســت کــه عیــن‏دموکراســی و تابــع‬ ‫اصــول روابــط اقتصــادی اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایــن دو مقولــه‪ ،‬هــم در ماهیــت و هــم‬ ‫در شــکل متفاوتنــد‪.‬‬ ‫تفــاوت‏در شــکل نیــز چنیــن اســت کــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه فقــط بــرای قبــل از‬ ‫‪ 76/5/26‬و ســرقفلی فقــط بــرای پــس از‬ ‫ان ‏موضوعیــت دارد‪ .‬جمــع ایــن دو‪ ،‬ماننــد‬ ‫ان اســت کــه قــراردادی در ان واحــد؛ هــم‬ ‫بــر قانــون قبــل از ‪ 76/5/26‬اســتوار باشــد‬ ‫و‏هــم بــر قانــون ‪ 1356/05/02‬کــه امــری‬ ‫ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت در ماهیــت نیــز چنیــن اســت‬ ‫کــه در مقابــل حــق کســب و پیشــه ‏کــه‬ ‫بــر شــخصیت مســتاجر اســتوار اســت‪،‬‬ ‫ســرقفلی بــر مبلــغ وجهــی اســتوار اســت‬ ‫کــه مالــک از مســتاجر اخــذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫‏وهوالمســتعان‬ ‫کالهبردار‬ ‫مراقب کالهبرداری‬ ‫کوین ‪ ATC‬باشید‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص عــدم شــناخت و‬ ‫نداشــتن دانــش کافــی برخــی از شــهروندان در‬ ‫حــوزه ارز دیجیتــال منجــر بــه کالهبــرداری از انهــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬در پــی افزایــش‬ ‫پرونده هــای قضایــی بــا محوریــت کالهبــرداری‬ ‫کویــن ‪ ،ATC‬ایــن موضــوع در دســتور کار افســران‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫لــذادر راســتای مــاده ‪ 21‬قانــون جرایــم رایانــه‬ ‫ای مصــوب ‪ 1388‬و مــاده ‪ 215‬قانــون مجــازات‬ ‫اســامی و مــاده ‪ 148‬قانــون اییــن دادرســی‬ ‫کیفــری‪ ،‬فعالیــت مجرمانــه ی وب ســایت های‬ ‫‪ www.ai.trade.com‬و ‪www.exchange.‬‬ ‫‪ aitrades.com‬و ‪ www.aitrades.com‬و‬ ‫کویــن‪ ATC‬بــرای ایــن پلیــس محــرز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاده تریــن راه بــرای کالهبــرداری‪ ،‬ایجــاد و‬ ‫بازاریابــی پروژه هــای جعلــی و فــروش ایــن ارز‬ ‫دیجیتــال بــه افــراد نــااگاه از طریــق وبســایت های‬ ‫اعالمــی اســت و از انجــا کــه وســیله مجرمانــه در‬ ‫جهــت کالهبــرداری و تحصیــل مــال از طریــق‬ ‫نامشــروع در حد گســترده و وســیع می باشــد‪ ،‬لذا‬ ‫از ســرمایه گذاری و فعالیت در این وب ســایت ها‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هیــچ پشــتوانه‬ ‫دولتــی و حاکمیتــی در دنیــا بــرای رمــز ارزهــا وجــود‬ ‫نداشــته‪ ،‬لــذا وب ســایت های جعلــی بســیاری‬ ‫در ایــن زمینــه فعالیــت کــرده کــه فاقــد مجــوز‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫هموطنــان در صــورت اطــاع از هــر گونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‪ ،‬موضوع‬ ‫س فتــا بــه ادرس‬ ‫را از طریــق نشــانی پلیــ ‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫اعتماد به نفس در محیط کار‬ ‫‪ -1‬مهارت هــای خــود را جــدی بگیریــد‬ ‫طبیعتــا ً شــما تــا زمانــی هــم کــه بــه مهــارت‬ ‫خود باور نداشــته باشــید خبری از اعتماد‬ ‫بــه نفــس نخواهــد بــود پــس ســعی کنیــد‬ ‫تــا می توانیــد خودتــان را جــدی بگیریــد و‬ ‫فــرد مهمــی قلمــداد کنیــد تــاروز بــه روز پــر‬ ‫قدرت تــر و بــا اعتمــاد بــه نفس تــر دیــده‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫‪-2‬بابــت شــغلی کــه داریــد از خداونــد‬ ‫شــکرگزاری کنیــد شــما وقتــی از خداونــد‬ ‫مهارت‬ ‫کسب دو مدال برنز‬ ‫در جشنواره بین المللی‬ ‫اختراعات و نواوری‬ ‫خیام‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دانشــگاه گلســتان؛ جشــنواره بیــن‬ ‫المللــی اختــراع و نــواوری خیــام در راســتای ترویــج‬ ‫و توســعه فرهنــگ نــواوری بــا هــدف راه انــدازی‬ ‫اکوسیســتم نواوری با فناوری پیشــرفته و توســعه‬ ‫می کنیــد کائنــات همــه‬ ‫شــکرگزاری‬ ‫انرژی هــای مثبــت را به ســوی شــما ســاطع‬ ‫می کننــد و هــر چیــزی را کــه می خواهیــد‬ ‫روانــه شــما می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حــد و مــرزی بــرای خــود وهمکارانتــان‬ ‫مشــخص کنیــد یعنــی وقتــی می گوییــد‬ ‫کــه مــن از ایــن حــد نبایــد کمتــر باشــم یــا‬ ‫بــه همکارانتــان بگوییــد بیشــتر از ایــن‬ ‫حــد جلــو نیــا و فــان کار را انجــام نــده‪ ،‬بــه‬ ‫شــما حــس قــدرت می دهــد و همیــن امــر‬ ‫هــم باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفس تــان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬کاریزماتیــک باشــید‪ ،‬اراســته و خــوش‬ ‫تیــپ باشــید ‪ ،‬مــودب و خــوش رو باشــید‬ ‫‪ ،‬ســروقت حاضــر شــوید‪ ،‬کارهــا را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪-5‬از کلمــات تخصصــی کار خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد وقتــی شــما در شــغل خــود از برخــی‬ ‫کلمــات تخصصــی اســتفاده می کنیــد کــه‬ ‫فقــط افــراد حرفــه ای می داننــد‪ ،‬جایــگاه‬ ‫شــما نــزد دیگــران بــاال مــی رود و فکــر‬ ‫می کننــد کــه چقــدر فــرد حرفــه ای و کار‬ ‫بلــدی هســتید‪.‬‬ ‫‪ – 6‬بــی خیــال افــکار منفــی شــوید منفــی‬ ‫بافــی هــم یکــی از بزرگتریــن ســدهای‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس اســت شــما وقتــی‬ ‫مــدام بــه خودتــان بگوییــد نمی توانــم‪،‬‬ ‫ایــن اتفــاق نمی افتــد‪ ،‬چــرا ایــن جــا‬ ‫ایــن طــور یــه و ‪ 000‬حتمــا اثــری از خــود‬ ‫بــاوری در وجودتــان باقــی نخواهــد مانــد‬ ‫و بــه بدتریــن شــکل ممکــن اعتمــاد بــه‬ ‫نفس تــان تخریــب خواهــد شــد‪ .‬بــه جــای‬ ‫ایــن کارهــا ســعی کنیــد مثبــت اندیشــی‬ ‫را ســر لوحــه کار خــود قــرار دهیــد ومــدام‬ ‫اتفاقــات مثبــت را مــرور کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬دائمــا بهتــر شــوید و امــوزش ببینیــد‬ ‫امــوزش دیــدن در افزایــش مهــارت شــما‬ ‫بــه شــدت تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫‪ -8‬رقابــت ســالم داشــته باشــید شــما‬ ‫وقتــی بهتــر از قبــل شــوید و گامــی بــه‬ ‫ســوی جلــو برداریــد یــا بهتــر اســت بگویــم‬ ‫مهــارت خــود را افزایــش دهیــد اعتمــاد‬ ‫بــه نفس تــان بــاال مــی رود و مــی توانیــد‬ ‫قــدرت تــر ظاهــر شــوید‪.‬‬ ‫‪ -9‬از انتقــاد اســتقبال کنیــد اگــر شــما بــه‬ ‫خوبــی انتقــاد پذیــر باشــید و انتقــادات‬ ‫علمــی بــا حمایــت گســترده کشــورها‪ ،‬موسســات‬ ‫تحقیقاتــی‪ ،‬شــرکت هــای نــواور‪ ،‬دانشــگاه هــا و‬ ‫مراکــز علمــی‪ ،‬تاجــران و صنعــت گــران داخلــی‬ ‫و خارجــی در داخــل کشــور برگــزار و بــه عنــوان‬ ‫تنهــا رویــداد بیــن المللــی در کشــور ایــران از‬ ‫ســوی ســازمان مالکیــت معنــوی اختراعــات جهــان‬ ‫(‪ )WIIPA‬انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره دکتــر نســبیه حاجیلــری عضــو‬ ‫هیــات علمــی گــروه مهندســی شــیمی دانشــکده‬ ‫فنــی و مهندســی علــی ابــاد کتــول بــا همــکاری‬ ‫مهنــدس ســید یعقــوب مطهــری بــا ارائــه طــرح‬ ‫«دســتگاه ربــات پالســری» بــا همــکاری مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه گلســتان در کارگــروه متالــوژی و‬ ‫طــرح «ماشــین زعفــران چیــن» بــا همــکاری مرکــز‬ ‫رشــد پــارک علــم و فنــاوری گلســتان در کارگــروه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬توانســتند دو مــدال برنــز در‬ ‫بخــش ایــده کســب نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جشــنواره‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬طــرح توســط پژوهشــگران‬ ‫و فنــاوران از ‪ ۲۷‬کشــور دنیــا شــرکت‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫بــه جــا و درســت را بپذیریــد حتمــا ً مــی‬ ‫توانیــد عیب هــای کار خــود را بپوشــانید‬ ‫و در نتیجــه همــان نتیجــه ای را کــه مــی‬ ‫خواهیــد می گیریــد‪.‬‬ ‫یعنی افزایش اعتماد به نفس‬ ‫‪-10‬از اهــداف خــود لــذت ببریــد اهــداف را‬ ‫بــه قســمت های کوچکتــری تبدیــل کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد زودتــر بــه ان هــا برســید ودر‬ ‫نتیجــه ازشــان لــذت ببریــد‪ .‬ایــن لــذت‬ ‫و خــود بــاوری کــه در رســیدن بــه اهــداف‬ ‫وجــود دارد حتمــا اعتمــاد بــه نفــس را‬ ‫افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ -11‬خودتــان متخصــص باشــید و گاهــی‬ ‫تقلیــد کنیــد زمــان هایــی کــه نمــی‬ ‫توانیــد از خودتــان کار خالقانــه ای انجــام‬ ‫دهیــد و گامــی بــه ســوی بهتــر شــدن‬ ‫برداریــد ســعی کنیــد از افــرادی کــه در‬ ‫حیطــه شــما موفــق هســتند تقلیدکنیــد‬ ‫و کارهــای مثبــت ان هــا را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــه مــرور زمــان خودتــان هــم ماننــد ان هــا‬ ‫می شــوید و می توانیــد اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫خــود را بــه خوبــی تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -12‬بــه دیگــران اعتمــاد بــه نفــس دهیــد‬ ‫وقتــی از یــک نفــر بــه خوبــی تعریــف‬ ‫می کنیــد و ســعی می کنیــد کاری کنیــد کــه‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس او افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫ایــن اتفــاق بــرای خودتــان هــم مــی افتــد‬ ‫و هــر دوی شــما بــه ایــن ویژگــی دســت‬ ‫پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪319‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫محمد قریشی‬ ‫روئیت نسخه‬ ‫سبک تر ویندوز‬ ‫‪ ۱۱‬مایکروسافت‬ ‫مایکروســافت چندیــن بــار بــا نســخه های ســبک‬ ‫سیســتم عاملــش خواســته بــا کــروم او اس گــوگل‬ ‫رقابــت کنــد کــه جدیدتریــن تــاش ان مربــوط بــه‬ ‫حالــت ‪ S Mode‬در وینــدوز ‪ ۱۰‬می شــود‪ .‬حــاال ظاهــرا‬ ‫ردموندی هــا می خواهنــد یکبــار دیگــر بــا وینــدوز ‪SE ۱۱‬‬ ‫شــانس خــود را امتحــان کننــد‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه‬ ‫شــاید نســخه ســبک تر وینــدوز ‪ ۱۱‬باشــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت پنجشــنبه همیــن هفتــه از نســل جدیــد‬ ‫سیســتم عامــل یعنــی وینــدوز ‪ ۱۱‬رونمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیرعامــل مایکروســافت‪« ،‬ســاتیا نــادال»‬ ‫ایــن نســخه یکــی از مهم تریــن بروزرســانی های وینــدوز‬ ‫در دهــه اخیــر خواهــد بــود‪ ،‬البتــه بــا توجــه بــه بیلــد‬ ‫افشــا شــده از ایــن سیســتم عامــل‪ ،‬بــا نســخه چنــدان‬ ‫انقالبــی روبــه رو نیســتیم و حتــی می تــوان ان را‬ ‫ظاهــری جدیــد بــرای وینــدوز ‪ ۱۰‬دانســت‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬بــه المان هــای مشــابه وینــدوز ‪ ۱۰X‬مجهــز‬ ‫شــده‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه مایکروســافت چندیــن‬ ‫وقــت پیــش از توقــف توســعه اش خبــر داد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت ردموندی هــا بــا توقــف توســعه وینــدوز ‪،۱۰X‬‬ ‫قابلیت هــای ان را بــه نســخه عــادی وینــدوز بعــدی‬ ‫می اورنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر اطالعــات زیــادی دربــاره وینــدوز ‪۱۱‬‬ ‫منتشــر شــده و حتــی می توانیــد بــا اســتفاده از امــوزش‬ ‫دیجیاتــو‪ ،‬ایــن سیســتم عامــل را روی سیســتم تان‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اخیــرا یــک کانــال یوتیــوب‬ ‫عملکــرد ان را بــا وینــدوز ‪ ۱۰‬مقایســه کــرده کــه از‬ ‫بهبــود چشــمگیر عملکــرد دســتگاه ها بــا وینــدوز ‪ ۱۱‬خبــر‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا حــاال ســروکله نســخه جدیــدی از وینــدوز‬ ‫‪ ۱۱‬پیــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی کاربــران وینــدوز ‪ SE ۱۱‬را رویــت کرده انــد و حتــی‬ ‫کاربــری در توییتــر یــک اســکرین شــات از ‪11 Windows‬‬ ‫‪ 21996.1 SE Dev Build‬منتشــر کــرده‪ .‬ایــن نســخه یــا‬ ‫حالــت ماننــد ‪ S Mode‬وینــدوز ‪ ،۱۰‬برخــی تنظیمــات را‬ ‫محــدود کــرده و همچنیــن نیازمنــد حســاب انالیــن بــرای‬ ‫کار کــردن اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انتشــار ایــن اســکرین شــات‪ ،‬توســعه ایــن‬ ‫نســخه یــا حالــت هنــوز ادامــه دارد چــرا کــه بــرای مثــال‬ ‫مایکروســافت اســتور بطــور پیــش فــرض روی وینــدوز‬ ‫‪ SE ۱۱‬مســدود شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر برنامه هــای‬ ‫‪ win32‬عملکــرد مناســبی روی نســخه ‪ SE‬سیســتم‬ ‫عامــل اینــده مایکروســافت دارنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نمی دانیــم مایکروســافت چــه برنامه ای‬ ‫بــرای وینــدوز ‪ ۱۱‬دارد و ایــا در مراســم پنجشــنبه شــاهد‬ ‫رونمایــی از نســخه ‪ SE‬ایــن سیســتم عامــل هــم‬ ‫خواهیــم بــود یــا خیــر‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هنــوز نمی تــوان‬ ‫بــا قطعیــت گفــت کــه وینــدوز ‪ SE ۱۱‬نســخه ســبک تر‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬اســت‪.‬‬ ‫شــاید مایکروســافت ایــن نســخه یــا حالــت را بــرای‬ ‫کســب وکارهایی درنظــر گرفتــه کــه می خواهنــد‬ ‫دسترســی پرســنل بــه برخــی اپ هــا را محــدود کننــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود تمــام ایــن مــوارد‪ ،‬ظاهــرا ردموندی هــا همچنــان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا سیســتم عامل هایــی ماننــد کــروم او‬ ‫اس تــاش می کننــد و هنــوز نســخه یــا حالتــی ماننــد ‪S‬‬ ‫‪ Mode‬را بــرای توســعه درنظــر دارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مردم پیروز میدان نبرد انتخابات ‪1400‬‬ ‫یکانتخاب‬ ‫‪ 21‬ژوئن ‪ 10 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 319‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬خرداد ‪21-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عقیل مهقانی ‪ -‬گلستان ‪ -‬مراوه تپه‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫سیاه مرزکوه‬ ‫برنــج ســیاه رودبــار بــه خاطــر شــوری اب رودخانــه و امــاح‬ ‫ان بســیار مرغــوب اســت‪ .‬امــا در مجمــوع پــس ازتوقــف‬ ‫طرح هــای جنگلــداری و اجــرای طــرح تنفــس جنــگل توســط‬ ‫منابــع طبیعــی تعــداد زیــادی از روســتاییان ب ـی کار شــدند‪،‬‬ ‫ازیــن روی اخیــرا ً بســیاری از مشــاغل قدیمــی از جملــه‬ ‫نمدمالــی و زنبــورداری احیــا شــدند‪ .‬عســل نمــدار در ســیاه‬ ‫رودبــار در ســال‪ ،‬در مــاه تیــر تولیــد می شــود کــه بــر ای افــراد‬ ‫دیابتــی بســیار مفیــد هســت‪ .‬ابریشــم بافــی در ســیاه رودبار‬ ‫رایــج اســت‪ .‬بســیاری از زنــان مشــغول بافتــن حوله هــا و‬ ‫پارچه هــای ابریشــمی هســتند‪ .‬بــه تازگــی کشــت داروهــای‬ ‫گیاهــی ماننــد اویشــن‪ ،‬گل گاو زبــان و گل محمــدی رواج‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگرجاذبه هــای گردشــگری ‪،‬قلعــه ی قدیمــی بــه نــام‬ ‫ســرقلعه یــا انگــور بــاغ در ایــن روســتا وجــود دارد کــه تخمین‬ ‫زده شــده کــه مربــوط بــه حــدود ‪ ۱۳۰۰‬ســال پیــش اســت و در‬ ‫بــاالی کــوه قــرار دارد‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ایــن اش بــه دو طریــق پختــه میشــه واســه ســرما خوردگــی یــا غیــر ســرما خوردگــی‬ ‫اگــر واســه ســرما خوردگــی باشــد بایــد برنــج خیــس خــورده رو بــه انــدازه کافــی اب‬ ‫بهــش اضافــه کنیــد ســپس بــا یــک پیــاز بــزرگ رنــده شــده یــا نگینــی خــرد شــده‬ ‫بذاریــد بــا هــم پختــه بشــن بعــد ســبزی اشــی (ترجیحــا» تــازه باشــد خیلــی بهتــره)‬ ‫اضافــه کنیــد هــم زمــان بــا ریختــن ســبزی گوشــت چــرخ کــرده قلقلــی رو کــه بــا یــک‬ ‫پیــاز رنــده شــده خیلــی کوچــک کــه اب پیــاز رو حســابی گرفتــه باشــید و بــا نمــک و‬ ‫ادویــه جــات مخلــوط کردیــد بــه انــدازه یــک گــردو قلقلــی کنیــد و بــه برنــج و ســبزی‬ ‫اضافــه کنیــد اجــازه بدیــد گوشــت و ســبزی پختــه شــود‪.‬‬ ‫بعــد از جــا افتــادن اش چــون واســه ســرما خوردگــی هســتش نیــازی بــه نعنــاع‬ ‫داغ نــداره در غیــر ایــن صــورت نعنــاع و کمــی پیــاز داغ روی اش بدیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای غیــر ســرما خوردگــی باشــد حتمــا اول پیــاز درشــت نگینــی خــرد شــده‬ ‫رو بــا کمــی روغــن تفــت بدیــد بعــد برنــج و اب رو اضافــه کنیــد وقتــی نیــم پخــت‬ ‫شــد ســبزی و گوشــت قلقلــی ســرخ نکــرده رو بایــد بــه اش اضافــه کنیــد بــه‬ ‫انــدازه کافــی نمــک و فلفــل و ادویــه هــم فرامــوش نشــود در پایــان هــم بــا پیــاز‬ ‫داغ و نعنــاع داغ تزییــن کنیــد نــوش جانتــون ‪.‬‬ ‫اش شوربا‬ ‫نکتــه‪ :‬گوشــت قلقلی هــای ایــن اش بایــد بزرگتــر از حــد معمــول باشــند‬ ‫بــه انــدازه یــک گــردو باشــد و نیــازی بــه ســرخ کــردن قلقلی هــا نیســت حتمــا‬ ‫اب پیــاز رو در گوشــت نریزیــد چــون باعــث شــل شــدن وا رفتگــی قلقلی هــا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫چادر شب بافی‬ ‫وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫بــه خاطــر کوههــای ســنگی ســیاه و بــدون درخــت ارتفاعــات اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫ســیاه مرز کــوه‪ ،‬بــه ایــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن روایــت دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه طبــق ان اولیــن ســاکن روســتا‪ ،‬شــخصی بــه نــام ســیامک‬ ‫بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬روســتا بــه ســیامک کــوه نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫براســاس ســنگ نوشــته های بدســت امــده قدمــت روســتا بالــغ بــر‬ ‫هــزار و پانصــد ســال می شــود امــا ســکونت قــوم کتــول وخاصــه تجــری‬ ‫درایــن روســتا غریــب پانصدســال بــوده وبــه عصرصفویــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستا ‪:‬‬ ‫گلیم بافی‪ ،‬چادر شب‪ ،‬نخ ریسی و چقا بافی ازاهم صنایع دستی‬ ‫روستا میباشد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری روستا‪:‬‬ ‫ابشــارهای گنجو و پشــت اســیاب در فاصله حدودا ًدو کیلومتری روســتا‪ ،‬قله‬ ‫ثبــت شــده کالری بــا ارتفــاع بالــغ بــر دو هــزار متــر‪ ،‬قلــه ثبــت شــده شــاهوار بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ 3945‬متــر در ده کیلومتــری روســتا مــرز بیــن اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان‪ ،‬یخچالهــای طبیعــی گنجــو و لمنــدو در فاصله چهار کیلومتری روســتا‪،‬‬ ‫مراتــع زیبــای حاجــی لنــگ‪ -‬چمــن‪ -‬جمــال‪ -‬چلبــی‪ -‬سبزکشــه‪ -‬عــوض گــودار‪-‬‬ ‫ســرخ چشــمه‪ -‬النــگ ومیانگلــه کــه دور تــا دور روســتا را محصــور نموده انــد‪.‬‬ ‫بالــغ بــر صــد نــوع گیاهــان دارویــی کــه در مراتــع ایــن روســتا قابــل بهره بــرداری‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت روستا ‪:‬‬ ‫ســی و شــش کیلومتــری جنــوب بخــش کمــاالن و شــهر فاضــل ابــاد و چهــل و‬ ‫پنــج کیلومتــری جنــوب غربی شهرســتان علی ابــاد کتــول‪.‬و‪ 66‬کیلومتر تا مرکز‬ ‫اســتان گرگان فاصله دارد‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری‪:‬‬ ‫هیچگونــه تاسیســات گردشــگری درروســتا ســاخته نشــده اســت‪.‬لیکن وجــود‬ ‫حمــام قدیمــی و قبرســتان کهــن روســتا کــه ثبــت کشــوری میــراث فرهنگــی‬ ‫شــده تنها قابلیت ایجادشــده دســت بشــر در روســتا می باشــد و ســایر مواهب‬ ‫موجودطبیعــی و خــدادادی می باشــد‪.‬‬ ‫تنها مکان قابل اســتفاده در امر گردشــگری اقامتگاه تازه تاســیس بومگردی‬ ‫بهشــت جاودان می باشد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی‪:‬تار‪ ،‬دوتار‪ ،‬نی و بیت محلی‪.‬‬ ‫مراســمات و ائییــن هــای روستا‪:‬مراســم نام گــذاری اطفــال و گهــوار ه بنــدان و‬ ‫دندانــی‪ ،‬ختنــه ســوران و کریــب گرفتن(نوعــی مراســم در جشــن ختنــه ســوران)‬ ‫همچنیــن مراســمات خاصــی کــه در عروسـی ها برگــزار می شــد از جملــه حمــام‬ ‫بــردن دامــاد و کشــتی محلــی در عروســی و رقــص و پایگوبــی‪.‬‬ ‫ونیزمراسمات محرم وصفر وماه مبارک رمضان‪.‬‬ ‫شغل و حرفه روستا‪ :‬کشاورزی و دامپروری و پرورش زنبور عسل و ابزیان‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ -۱۱:‬گنــدم و جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغنــدر و حبوبات‪.‬وانــواع لبنیــات‬ ‫و گوشــت و عســل و ماهــی‬ ‫جمعیــت و اقــوام روســتا‪:‬یک صــد و ســی خانــوار (حــدود ‪ 450‬نفــر)‪ .‬اقــوام‪:‬‬ ‫تجــری‪ ،‬صفرخانــی‪ ،‬موذنــی‪ ،‬مهاجــر و مقســم‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی ‪:‬قبرســتان اوندســت روســتا کــه برابرســنگ‬ ‫نوشــته ها مربــوط بــه حدودهزاروپانصدســال پیــش می باشــد‪ .‬حمــام خزینــه ای‬ ‫‪ 500‬ســاله روســتا‪ ،‬مســجد جامــع روســتا بــا بیــش از یــک صــد ســال قدمت‪ ،‬قبر‬ ‫پیــر روســتا معــروف بــه پیــر دو راه‪ ،‬مقبــره ســید علــی نقــی موســوی کــه مــردم‬ ‫اعتقــاد خاصــی بــه وی دارنــد‪.‬‬ ‫روســتای ســیاه رودبار شهرســتان علی اباد اســتان گلستان‬ ‫روســتای ســیاه رودبار مهم تریــن روســتای هــم نــام ایــن‬ ‫منطقــه جنگلــی اســت‪.‬خانه های قدیمــی روســتا‪ ،‬خشــتی‬ ‫و گلــی بــا ســقف های چوبــی هســتند‪ ،‬امــا خانه هــا تازه تــر‬ ‫ســقف و بدنــه تازه تــری دارنــد‪.‬‬ ‫منطقــه جنگلــی ســیاه رودبــار بــه خاطــر جنگل هــای بکــر‪،‬‬ ‫راه هــای دسترســی بــه ارتفاعــات و روســتاهای قدیمــی‬ ‫در ان‪ ،‬منطقــه ای ایــده ال بــرای ســفر اســت‪ .‬منطقــه‬ ‫جنگلــی «ســیاه رودبــار» در فاصلــه تقریبــا ‪ ۲۰‬کیلومتــری‬ ‫شــهر علی ابــاد کتــول ‪ ،‬در دامنه هــای ارتفاعــات شــرقی‬ ‫البــرز قــرار دارد و اب و هوایــی معتــدل و پوشــش گیاهــی‬ ‫بکــر و متنــوع دارد؛ از گیاهــان و بوته هــای جنگلــی‬ ‫مختلــف گونه هــای کمیــاب ســرخدار و انجیلــی اســت‪.‬‬ ‫روستای سیاه رودبار دارای دو اقامتگاه بوم گردی(سرخدار‪-‬‬ ‫پونــه ارام) در حــال فعالیــت می باشــد کــه هرســاله‬ ‫تعــداد زیــادی از گردشــگران را در خــود جــای مــی دهــد‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار بــه دلیــل دارا بــودن مکان هــای زیبــا‬ ‫و دیدنــی خــود‪ ،‬پتانســیل باالیــی در جــذب گردشــگر دارد‪.‬‬ ‫از مکان هــای دیدنــی و جاذبه هــای گردشــگری ایــن‬ ‫روســتا می تــوان بــه جنــگل درختــان جادویــی ســرخدار‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬قلعــه قدیمــی و باســتانی ســیاه چــال‪ ،‬ابشــار‬ ‫نــروز‪ ،‬چپــه دره‪ ،‬کلبــه چوبــی و قدیمــی پونــی ارام از دیگــر‬ ‫مکان هــا و جاذبه هــای ایــن روســتا به شــمار می رونــد‬ ‫مــردم روســتا از نظــر فرهنگــی‪ ،‬زبــان‪ ،‬پوشــش و اداب‬ ‫و رســوم تــا حــد زیــادی از فرهنــگ کتــول و رامیــان تاثیــر‬ ‫گرفته انــد‪ .‬برخــی از مــردم روســتا بــه دامــداری مشــغول‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از طریــق شــالیکاری امــرار معــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫روستای سیاه رودبار‬ ‫چــادر شــب بافــی یکــی از صنایــع دســتی ســنتی ایــران اســت‪ .‬چــادر شــب‪،‬‬ ‫پارچــه ای زیبــا و رنگارنــگ اســت کــه بــه عنــوان نوعــی کمرپیــچ بــرای زنــان‬ ‫محلــی اســتفاده می شــود‪ .‬بافــت ان هــم اکنــون در برخــی روســتاهای اســتان‬ ‫گلســتان و همچنیــن روســتاهای شهرســتان علــی ابــاد کتــول رواج دارد‪.‬‬ ‫چــادر شــب بافــی یکــی از صنایــع دســتی ســنتی ایــران اســت‪ .‬چــادر شــب‪،‬‬ ‫پارچ ـه ای زیبــا و رنگارنــگ اســت کــه بــه عنــوان نوعــی کمرپیــچ بــرای زنــان‬ ‫محلــی اســتفاده می شــود‪ .‬بافــت ان هــم اکنــون در برخــی روســتاهای‬ ‫اســتان گلســتان و همچنیــن روســتاهای شهرســتان علــی ابــاد کتــول رواج‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چادرشــب دارای نقش هــای هندســی چهارخانــه و گاهــی بصــورت تــک‬ ‫رنــگ و اکثــر بــا رنــگ زمینــه قرمــز بافتــه می شــود‪ .‬چادرشــب در اصطــاح‬ ‫محلــی ان در روســتای باالجــاده شهرســتان کردکــوی « کارچالــه « گفتــه‬ ‫مــی شــود کــه توســط دســتگاه های پارچــه بافــی ســاخته شــده توســط‬ ‫نجارهــای محلــی بافتــه می شــود ‪ ،‬نخ هــای مــورد اســتفاده را از مغازه هــای‬ ‫کاموابافــی تهیــه می نماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن کارگاه هــای چــادر شــب بافــی معمــوال از دو جنــس پشــمی و‬ ‫ابریشــمی در ابعــاد مختلــف بــرای کاربردهــای گوناگــون بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ابعــاد کوچــک تــر ایــن صنعــت دســتی بــرای تزییــن جهیزیــه عــروس‬ ‫اســتفاده مــی گــردد و ایــن پارچــه هــا معمــوال بــدون اســتفاده از نقشــه یــا‬ ‫طــرح در رنگ هــای متنــوع بافتــه می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!