روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 318 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 318

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 318

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 318

‫روزنامه‬ ‫تبریک به ملت غیور ایران که یک بار دیگر حماسه افریدند‪.‬‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫یک شنبه ‪ 30 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /20‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /9‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪318‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نابودی زیرساخت های گردشگری در سایه کرونا‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۶‬نشانه بهداشتی محرومیت از خواب‬ ‫را جدی بگیرید!‬ ‫ُ‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرا طرح اتش بر در ‪ ۳۵۰‬کیلومتر‬ ‫از نوار جنگلی گلستان‬ ‫پوشش خبری انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬توسط‬ ‫‪ ۲۵۰‬فعال رسانه ای درگلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتباط کالمی‬ ‫‪6‬‬ ‫کودکان کار چه کسانی هستند؟‬ ‫اختراعی که تا ‪ ٩٠‬درصد‬ ‫از کادر درمان محافظت‬ ‫می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی (‪)2‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :317‬تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم‬ ‫کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تا همین چند ســال پیش‪ ،‬کار کردن فقط یک تعریف‬ ‫داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبح‬ ‫زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و بعــد‬ ‫از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره‬ ‫روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن‬ ‫بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و‬ ‫کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان‬ ‫افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب و کار رو شکســتند‪،‬‬ ‫بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد‬ ‫به کار کردن و حتی بیشــتر از بقیه کارمندها و کارگرها‪،‬‬ ‫اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه به یک ســوددهی‬ ‫ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن‬ ‫شــیوه ی ممکــن قصــد داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و‬ ‫شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم‬ ‫و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب‬ ‫و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه انــدازی یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی اطالعــات جامعــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه‬ ‫دوســت داریــد کارتــون رو انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال‪،‬‬ ‫کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت کــه اکثــر افــرادی کــه در‬ ‫جامعــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا‬ ‫صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر چنــد بســیاری‬ ‫از انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و‬ ‫در حــال رفتــن ســر کارشــون هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و‬ ‫کارگر هســتند‪ .‬در بحث کســب و کار خانگی هم همین‬ ‫ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا هم ـه ی مــردم قــادر‬ ‫نیســتند کــه خــود مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار‬ ‫باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا‬ ‫شــروع بــه کار کنــد‪ .‬چــرا کــه اگــر همــه بــه فکــر مدیــر‬ ‫شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه‬ ‫کســی بایــد بگردانــد؟‬ ‫لــذا اگــر کار در منــزل‪ ،‬بــه مــواردی گفتــه می شــود کــه بــر‬ ‫اســاس مهــارت و نیازهــای یــک کارفرمــا و یا چند کارفرما‪،‬‬ ‫بصــورت پــروژه ای قبــول می کنیــد و کار خودتــون رو در‬ ‫ان حــوزه شــروع می کنیــد‪ .‬امــا بــا چنــد تفــاوت اصلــی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از این پس نیاز نمی باشــد که به ســر کار مشــخصی‬ ‫بروید‬ ‫اشــتغال در منــزل‪ ،‬همانگونــه کــه از نــام اش پیداســت‪،‬‬ ‫و احتیاجــی بــه رفتــن ســر کار مشــخصی نــداره و ایــن‬ ‫شــمایید کــه می توانیــد در زمان هــای مختلــف زمانــی‪،‬‬ ‫کارهــای متفــاوت رو انجــام دهیــد‪ .‬به طــور مثال اگر شــما‬ ‫یــک برنامــه نویــس هســتید‪ ،‬الزامــی نــدارد کــه همــه‬ ‫روزه در محل کار خود حاضر باشــید و یک کار مشــخص‬ ‫را انجــام دهید‪.‬قطعــا ًقــادر خواهیــد بــود کــه بــر اســاس‬ ‫پیشــنهادهایی کــه بــه شــما از ســوی شــرکت های‬ ‫مختلــف و یــا چنــد مجموعــه ی متفــاوت داده می شــود‪،‬‬ ‫رو بــرای کار کــردن انتخــاب کنیــد‬ ‫‪ -2‬داشتن ازادی عمل داری‪.‬‬ ‫کار در منــزل می توانــد بــه شــما ازادی عمــل بســیاری‬ ‫دهــد ‪ .‬چــرا کــه دیگــر یــک کارمنــد نیســتید‪ ،‬بلکــه یــک‬ ‫فــرد مســتقلی در کســب و کارتــان هســتید کــه قــدرت‬ ‫انتخاب کار مشــخص‪ ،‬در ازای درامد مشــخص رو دارید‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــد اجــازه دهیــد تــا یــک مثــال جالــب را برایتــان‬ ‫بزنیــم اگــر شــما یــک گرافیســت هســتید و بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اید کــه بــه جــای اینکــه کارمنــد باشــید در منــزل‬ ‫فعالیــت کنیــد‪ ،‬ایــن ازادی عمــل رو خواهیــد داشــت کــه‬ ‫در هــر حــوزه ای کــه تمایــل داریــد بخواهیــد طراحی انجام‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه طــور مثــال در یــک روز پوســتر یــک کنســرت رو‬ ‫طراحــی نمائیــد و روز دیگــه طراحــی گرافیــک یــک ســایت‬ ‫رو در دســت بگیریــد‪ .‬در حالــی کــه اگــر کارمنــد مجموعــه‬ ‫خــاص باشــید‪ ،‬بایــد هــر روز یــک طــرح مشــترک رو بــا‬ ‫المان هــای مشــترک طراحــی کنیــد کــه موجــب کســل‬ ‫شــدن و روزمرگــی در شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دیگــر زمــان بنــدی هــر نــوع فعالیتــی کاری بــا خــود‬ ‫شماســت‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن کــه هــر کارفرمــا و یــا هر صاحب پــروژه ای‪،‬‬ ‫کارش رو در زمانــی معیــن بــه شــما مــی ســپارد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫شــمایید کــه تصمیــم خواهید گرفت در زمان مشــخص‪،‬‬ ‫چقــدر بــرای انجــام ان وقــت بگذارید‬ ‫امــا اگــر کار در خانــه رو انتخــاب کنیــد‪ ،‬حتمــا ًخواهیــد‬ ‫توانســت بــه انــدازه ای کــه بخواهیــد پــروژه دریافــت کنیــد‬ ‫و تصمیــم بگیریــد کــه چــه وقتــی و در چــه زمــان‪ ،‬کار‬ ‫رو تحویــل کارفرمــا بدهیــد‪ .‬در صورتــی کــه کارفرمــا بــه‬ ‫شــما فقــط ســه روز مهلــت انجــام کاری رو داد‪ .‬قطعــا ً‬ ‫ایــن شــما خواهیــد بــود کــه بــا یــک برنامــه ریزی مناســب‬ ‫طــی ســه روز پــروژه را انجــام دهیــد و یــا بگذاریــد بــرای‬ ‫روز اخــر و در کل طــی یــک روز کار را بــه پایــان برســانید‬ ‫و ان دو روز دیگــر را بــه انجــام پــروژه ای دیگــر بپردازیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هیچگونه سقف خاصی در کسب درامد ندارید‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت از فعالیــت در منــزل‪ ،‬بیشــترین انگیــزه‬ ‫را بــه کســانی میدهــد کــه بــه دنبــال ایجــاد یــک کســب‬ ‫و کار خانگــی باشــند‪ .‬بــا کارمنــد بــودن در یــک مجموعــه‪،‬‬ ‫شــما یــک درامــد ثابــت خواهیــد داشــت و هیــچ گاه‬ ‫فرصــت رشــد کســب درامــد نخواهیــد داشــت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫کــه کار در منــزل رو بــرای درامــد زایــی انتخــاب کنید‪ ،‬قادر‬ ‫خواهیــد بــود تــا بــی نهایــت درامــد زایــی داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫این نیز بســتگی به مهارت شــما و بســته به زمانی دارد‬ ‫کــه شــما پــای کار در منــزل مــی گذاریــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪،‬‬ ‫اگــر شــما بــرای یــک مجموعــه صنایــع دســتی فعالیــت‬ ‫می کنیــد و شــغل تان تولیــد ســبدهای حصیــری اســت‪،‬‬ ‫بســته بــه زمانــی دارد کــه پــای انجام کار مــی گذارید‪ ،‬می‬ ‫توانیــد از یــک ســبد تــا بی نهایت ســبد بــرای ان مجموعه‬ ‫تولیــد کنیــد و درامــد خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شهر شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید(‪)2‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :317‬در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن‬ ‫مصاحبه هایــی‪ ،‬همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان پرســیده‬ ‫می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد‬ ‫ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطــه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال‬ ‫فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد‬ ‫حقــوق دریافــت می کنیــد و‬ ‫شــرایط مختلفــی بــرای شــما از‬ ‫طــرف کارفرمــا فراهــم خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی‬ ‫از شــما درمــورد مهارت هــا‪،‬‬ ‫ســابقه کار و نگرش هــای کــه‬ ‫داریــد پرســیده می شــود و در‬ ‫ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت‬ ‫خواهیــد داشــت کــه دربــاره‬ ‫شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن‬ ‫دو نکتــه راهبــردی توجه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش‬ ‫اگاهی تــان از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد‬ ‫کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتما ًدقت داشــته باشــید‬ ‫ت خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد‬ ‫ســواال ‬ ‫مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت مرتبط با بخش یا کارتیمی‬ ‫‪ .۱۰‬بهتریــن و بدتریــن روابــط کاری گــروه شــما بــا ســایر گروه هــای شــرکت چیســت؟‬ ‫نقــاط ضعفــی کــه بایــد روزانــه بــا انهــا کنــار بیاییــد کدام انــد؟‬ ‫‪ .۱۱‬مشــتریان مــن‪ /‬مــا (داخلــی یــا خارجــی) چــه کســانی اند و چگونــه مــن‪ /‬مــا‬ ‫را ارزیابــی می کننــد؟ چــه کســی بــه مــن‪ /‬تیــم مــن به عنــوان مشــتری (داخلــی یــا‬ ‫خارجــی) نــگاه می کنــد؟‬ ‫‪ .۱۲‬چــه اطالعاتــی بــا کارمنــدان بــه اشــتراک گذاشــته می شــود (درامــد‪ ،‬هزینه هــا‪،‬‬ ‫معیارهــای عملیاتــی)؟ ایــا ایــن اطالعــات راحــت در اختیــار همــه قــرار می گیــرد یــا اینکــه‬ ‫درمــورد افشــای انهــا محافظـه کار هســتید؟ چگونــه اطالعات به اشــتراک گذاشــته می شــود؟‬ ‫چگونــه می توانــم بــه اطالعــات الزم بــرای موفقیــت در ایــن کار دسترســی پیــدا کنــم؟‬ ‫‪ .۱۳‬ایــا در طــول ‪ ۱۲‬مــاه گذشــته مجبــور بــه تعدیــل نیــرو یــا دادن مرخصــی اجبــاری‬ ‫شــده اید؟ ایــا پیش بینــی می کنیــد ایــن شــیوه دائمــی باشــد؟ ایــا بازهــم چنیــن شــرایطی‬ ‫پیــش خواهــد امــد؟‬ ‫‪ .۱۴‬ریتــم کار در اینجــا چگونــه اســت؟ ایــا زمانــی از ســال وجــود دارد کــه کار ســبک تری‬ ‫داشــته باشــیم یــا گاهــی ش ـب ها هــم بیــدار بمانیــم و یــا در طــول ســال کامــا ثابــت‬ ‫اســت؟ در طــول هفتــه‪ /‬مــاه چطــور؟ ایــا تقریبــا به طــور مســاوی در طــول هفتــه‪ /‬مــاه‬ ‫پخــش می شــود یــا اینکــه روزهــای حســاس هــم وجــود دارد؟‬ ‫‪ .۱۵‬کــدام دل شــوره کاری شـب ها شــما را بیــدار نگــه مـی دارد؟ بزرگ تریــن نگرانــی شــما‬ ‫درمــورد اینده چیســت؟‬ ‫‪ .۱۶‬موفقیــت ایــن گــروه‪ /‬تیــم‪ /‬شــرکت در ‪ ۱‬ســال چگونــه ارزیابــی می شــود؟ در ‪۵‬ســال‬ ‫چطــور؟‬ ‫‪ .۱۷‬ایــا ایــن موقعیــت شــغلی جدیــد اســت یــا از قبــل وجــود داشــته؟ اگــر جدیــد اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫ایجــاد شــده و چــه انتظاراتــی از ان داریــد؟ اگــر موقعیــت فعلــی وجــود دارد‪ ،‬فــرد قبلــی کجــا‬ ‫رفتــه اســت؟ پیشــنهاد مــی کنیــم ادامــه را حتمــا ًدر شــماره بعــد بخوانیــد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 29‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,220,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10،654،000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪106،020،000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪108،030،000‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 58,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪318‬‬ ‫داستان تولد‬ ‫یک سیستم عامل‬ ‫نســخه دوم سیســتم عامــل هارمونــی مدتــی پیش از‬ ‫ســوی شــرکت هــواوی معرفــی شــد‪ .‬یــک بروزرســانی‬ ‫بــزرگ بــرای سیســتم عاملــی کــه حــاال قــرار اســت در‬ ‫برابــر اندرویــد قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت هــواوی کــه تــا مدتــی پیــش یکــی از بزرگتریــن‬ ‫تولیدکننــدگان تلفن هــای هوشــمند در جهــان بــود‬ ‫پــس از تحریم هــای ســخت امریــکا بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از ســهم خــود را از دســت داد‪ .‬حــال بــه نظــر‬ ‫می رســد غــول چینــی در تــاش اســت تــا بــا سیســتم‬ ‫عامــل جدیــدی کــه معرفــی کــرده در برابــر بحران هــای‬ ‫ناشــی از تحریم هــای امریــکا ایســتادگی کنــد‪ .‬سیســتم‬ ‫عاملــی یک پارچــه کــه همــه محصــوالت ایــن شــرکت‬ ‫بــزرگ را در کنــار یکدیگــر قــرار می دهــد‪ .‬امــا اطالعــات‬ ‫جذابــی دربــاره سیســتم عامــل هارمونــی وجــود دارد‬ ‫کــه دانســتن ان هــا خالــی از لطــف نیســت‪ .‬ایــا ایــن‬ ‫سیســتم عامــل می توانــد بــه جدی تریــن رقیــب‬ ‫سیســتم عامــل اندرویــد تبدیــل شــود؟‬ ‫رقابــت چیــن و امریــکا در دوران ریاســت جمهــوری‬ ‫دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید وارد ســطح جدیــدی‬ ‫شــد‪ .‬ترامــپ کــه در بیشــتر ســخنرانی های انتخاباتــی‬ ‫قبــل از انتخابــات ‪ ۲۰۱۶‬بــه لــزوم مقابلــه بــا چیــن‬ ‫پرداختــه بــود در روزهــای حضــورش در مقــام رییــس‬ ‫جمهــور امریــکا تحریم هــای متعــددی علیــه ایــن‬ ‫قــدرت اســیایی وضــع کــرد‪ .‬او نه تنهــا بــه دولــت چیــن‬ ‫ســخت گیری های بســیاری می کــرد بلکــه نســبت بــه‬ ‫شــرکت های چینــی هــم حســاس بــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل در دوران حضــور او در کاخ ســفید شــرکت های‬ ‫چینــی بســیاری از فعالیــت در امریــکا منــع شــدند و‬ ‫حتــی جایــگاه جهانی شــان را هــم از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫یکــی از قربانیــان اصلــی سیاســت های چین ســتیزانه‬ ‫ترامــپ را بایــد شــرکت هــواوی دانســت‪ .‬هلدینگــی‬ ‫قدرتمنــد کــه نه تنهــا در حــوزه تولیــد تلفن هــای هوشــمند‬ ‫و تبلت هــا فعالیــت می کنــد بلکــه بــه توســعه و ارائــه‬ ‫خدمــات مرتبــط بــا ســرویس های مخابراتــی هــم مشــغول‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکن کــه بــه پیشــرفت های خیره کننــده اش‬ ‫مشــغول بــود و بــه نظــر می رســید بــه زودی بــه رقیــب‬ ‫گردن کلفتــی بــرای شــرکت هایی ماننــد سامســونگ و اپــل‬ ‫در بــازار تلفن هــای هوشــمند تبدیــل می شــود در دوران‬ ‫حضــور ترامــپ در کاخ ســفید بــود بــا یــک رســوایی بــزرگ‬ ‫مواجــه شــد؛ رســوایی ای کــه بــه نظــر می رســید توطئ ـه ای‬ ‫بــرای زمی ـن زدن ایــن شــرکت چینــی باشــد‪.‬‬ ‫دولــت امریــکا مدعــی شــد بــه اســنادی دســت پیــدا کــرده کــه‬ ‫نشــان می دهــد هــواوی در حــال جاسوســی از شــهروندان‬ ‫امریکایــی اســت‪ .‬بنابرایــن نه تنهــا ایــن شــرکت چینــی از‬ ‫فعالیــت در بــازار مخابــرات امریــکا منــع شــد بلکــه بــا مشــکل‬ ‫بزرگتــری هــم روبــرو شــد؛ هــواوی دیگــر نمی توانســت از‬ ‫ســرویس های گــوگل روی تلفن هــای هوشــمند مبتنــی بــر‬ ‫اندرویــد اســتفاده کنــد‪ .‬البتــه کــه بــه نظــر می رســید همــه ایــن‬ ‫جنجال هــا تنهــا بــرای ان بــوده کــه ســهم ایــن غــول چینــی‬ ‫از بــازار تلفن هــای هوشــمند کــم شــود امــا هــواوی دســت‬ ‫از تــاش نکشــید‪ .‬ان هــا بــه تولیــد تلفن هــای هوشــمند‬ ‫اندرویــدی (بــدون اســتفاده از ســرویس های گــوگل) ادامــه‬ ‫دادنــد امــا مشــخص بــود کــه شکســت می خورنــد‪ .‬هــواوی‬ ‫خیلــی ســریع ســهم عظیمــی کــه از فــروش تلفن هــای‬ ‫هوشــمند داشــت را از دســت داد و حــاال بخــش موبایــل ایــن‬ ‫شــرکت عظیــم ضعیف تــر از همیشــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫دولت چه حمایتی خواهد کرد‪:‬‬ ‫رییــس جامعــه هتل داران گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولت‬ ‫بــرای حمایــت از ایــن صنعــت بســته حمایتــی در نظــر گرفــت‬ ‫از جملــه اینکــه کارگــران ایــن صنعــت را بــرای دریافــت بیمــه‬ ‫بیــکاری بــه تامیــن اجتماعــی معرفــی کــرد امــا بــا ایــن اقــدام‬ ‫لطمــه بزرگــی بــه صنعــت هتلــداری وارد شــد چــرا کــه اســاس‬ ‫ایــن کار شــکل گرفتــه از نیــروی کارامــد اســت کــه بــا ایــن‬ ‫حمایــت دولــت هتل هــا نیروهــای کارامــد خــود را نیز از دســت‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫نابودی زیرساخت های گردشگری در سایه کرونا‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫بــا همــه امکانــات طبیعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫قومــی‪ ،‬جغرافیایــی کــه دارد بــا همــه تــاش‬ ‫هــای کــه انجــام داده تــا کنــون نتوانســته بــه‬ ‫عنــوان اســتان مقصــد گردشــگری باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن حــوزه جلســات زیــادی برگــزار شــده و‬ ‫تصمیمــات بســیاری هــم گرفته شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا گویــا در کنــار مدیریــت نامســاعد شــرایط‬ ‫نیــز دســت در دســت هــم داده تــا این اســتان‬ ‫نتوانــد از ظرفیــت هــای خــود بــه بهتریــن نحــو‬ ‫بــرای رونــق اقتصــادی و پیشــرفت مردمانــش‬ ‫بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫ســیل ســال ‪ 98‬و پــس از ان کرونــا کــه از‬ ‫اواخــر ســال ‪ 98‬در ایــران وارد شــد شــرایط‬ ‫را بــرای صنعــت گردشــگری بدتــر از بــد کــرد‬ ‫و در کنــار ان حمایــت حداقلــی دولــت کــه‬ ‫بــه گمــان بســیاری ها اگــر نبــود هــم تاثیــری‬ ‫نداشــت باعــث شــد تــا انچــه کــه در ایــن‬ ‫ســال هــای بــه دنبــال زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری در اســتان فراهــم شــده نیــز بــه‬ ‫نابــودی کشــیده شــود‪.‬‬ ‫خســارت ‪ 210‬میلیــارد تومانــی بــه صنعــت‬ ‫هتلــداری گلســتان‬ ‫رییــس جامعــه هتــل داران گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا شــیوع کرونــا از اســفند ســال ‪98‬‬ ‫تــا اســفند مــاه ســال ‪ 99‬حــدود ‪ 210‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه صنعــت هتلــداری گلســتان‬ ‫خســارت وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــاب اللــه تجــری در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای ‪ 40‬واحــد اقامتــی و‬ ‫بــا ســرمایه گذاری حداقــل یــک هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان و شــرایط اشــتغال مســتقیم بــرای‬ ‫هــزار نفــر و غیــر مســتقیم ‪ 5‬هــزار نفــر را‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از ســیل ‪ 98‬اســتان‬ ‫گلســتان و پــس از ان شــیوع بیمــاری‬ ‫کویــد ‪ 19‬در اســفند مــاه ســال ‪ 98‬خســارت‬ ‫ســنگینی بــه صنعــت هتلــداری اســتان‬ ‫گلســتان وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫تجــری ادامــه داد‪ :‬براســاس اخریــن ضریــب‬ ‫اشــغال اتــاق هــا قبــل از شــرایط بــه وجــود‬ ‫امــده در اســتان ‪ 25‬تــا ‪ 30‬درصــد بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا ایــن شــرایط امــکان جــذب‬ ‫گردشــگر در هتل هــای اســتان بــه ‪ 5‬الــی ‪10‬‬ ‫ساخت‬ ‫درصــد رســیده اســت و از اســفند ســال ‪ 98‬تــا‬ ‫اســفند ســال ‪ 99‬حــدود ‪ 210‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه صنعــت هتــل داری اســتان خســارت وارد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســووالن بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه امــکان جبــران خســارت هتلــداران را‬ ‫نداشــته اند‪ ،‬هیجــگاه اعــام نکردنــد در ایــن‬ ‫زمــان هتل هــا بســته شــود‪ ،‬امــا عمــا بــا‬ ‫شــرایط بــه وجــود امــده هیــچ درامــدی وجــود‬ ‫نداشــته و هتلدارهــا بیشــتر بــرای حفــظ‬ ‫اموالشــان مجبــور بودنــد کــه فعــال باشــند تــا‬ ‫شــاید اینگونــه خســارت کمتــری ببیننــد‪.‬‬ ‫رییــس جامعــه هتــل داران گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت بــرای حمایــت از‬ ‫ایــن صنعــت بســته حمایتــی در نظــر گرفــت‬ ‫از جملــه اینکــه کارگــران ایــن صنعــت را بــرای‬ ‫دریافــت بیمــه بیــکاری بــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫معرفــی کــرد امــا بــا ایــن اقــدام لطمــه بزرگــی‬ ‫به صنعت هتلداری وارد شــد چرا که اســاس‬ ‫ایــن کار شــکل گرفتــه از نیــروی کارامــد اســت‬ ‫کــه بــا ایــن حمایــت دولــت هتل هــا نیروهای‬ ‫کارامــد خــود را نیــز از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تجــری بــا بیــان اینکــه امحــال تســهیالت‬ ‫از دیگــر حمایــت هــای دولــت بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه کســب و کار هتلــداران تعطیــل‬ ‫هســت چگونــه مــی تواننــد اقســاط وام خــود‬ ‫را پرداخــت کننــد حتــی اگــر یــک بــازده زمانــی‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بخشــودگی مالیــات هــم از دیگــر حمایــت‬ ‫هــای دولــت بــوده امــا در قانــون وجــود‬ ‫دارد کــه مالیــات بــر درامــد اســت و هتــل‬ ‫هــا درامــدی نداشــتند کــه بخواهنــد مالیــات‬ ‫پرداخــت کننــد و عمــا ایــن بســته حمایتــی‬ ‫دولــت کمــک خاصــی بــه زنــده نگهداشــتن‬ ‫صنعــت هتــل داری اســتان نکــرد‪.‬‬ ‫رییــس جامعــه هتلــداران گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه بیشــتر هتــل هــای کــه در اســتان‬ ‫وجــود دارد بــا تســهیالت بانکــی ســاخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬وقتــی درامــد‬ ‫وجود نداشــته باشــد پرداخت این تســهیالت‬ ‫چــه بــا ســود ‪ 12‬درصــد چــه بــا ســود ‪ 18‬درصــد‬ ‫امــکان پذیــر نســیت و هتلدارهــا بعــد از‬ ‫کنتــرل بیمــاری کویــد ‪ 19‬نیــز ســال هــا طــول‬ ‫خواهــد کشــید تــا بتواننــد دوبــاره بــه بقــای‬ ‫خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫تجــری بــا اشــاره به اینکه خســارت های وارده‬ ‫بــه هتلدارهــا بــه زودی زود جبــران نخواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه قطعــی هــای‬ ‫بــرق نیــز باعــث شــده تا بخشــی از تاسیســات‬ ‫ایــن هتل هــا ماننــد کولرهــا‪ ،‬یخچــال و دیگــر‬ ‫مــوارد دچــار اشــکال شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر مســووالن بــه دنبــال‬ ‫حمایــت از صنعــت هتلــداری هســتند بایــد‬ ‫برنامــه ریــزی داشــته باشــند بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر و شــرایط اســتان را فراهــم کننــد تــا‬ ‫گلســتان نیــز یــک اســتان گردشــگر وتنهــا یک‬ ‫معبــر و پــل بــرای دیگــر اســتان هــا نباشــد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن هتلــداران گلســتان جمــع‬ ‫اوری خانه هــای غیــر مجــاز مســافر را از‬ ‫دیگــر کمک هــای برشــمرد کــه دولــت مــی‬ ‫توانــد بــه صنعــت هتلــداری اســتان داشــته‬ ‫باشــد و گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن خانــه هــا‬ ‫بــا حداقــل امکانــات بیشــترین درامــد را‬ ‫کســب مــی کننــد و باعــث لطمــه بزرگــی بــه‬ ‫هتلــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫بوم گردی در گلستان در حال مرگ است‬ ‫دلیــل سیاســت هــای غلــط دولــت و نــگاه‬ ‫کمــی بــه مســئله بــوم گــردی متاســفانه ایــن‬ ‫صنعــت در گلســتان در حــال مــرگ اســت‪.‬‬ ‫عباســعلی باقــری رییــس انجمــن بــوم گردی‬ ‫گلســتان در گفــت گــو بــا مــا گفــت‪ :‬بــوم‬ ‫گــردی گلســتان بــه دلیــل سیاســتهای غلــط‬ ‫و تاکیــد بــر توســعه کمــی از طریــق وزارت و‬ ‫دســتگاه هــای دولتــی بــدون ســازکار الزم در‬ ‫زمینــه ظرفیــت ســنجی‪ ،‬توزیــع منطق ـه ای و‬ ‫شــناخت اهلییــت حرفــه ســرمایه گــذاران در‬ ‫حــال مــرگ اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ‪110‬‬ ‫اقامتگاه بوم گردی در اســتان گلســتان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســیل در‬ ‫ســال ‪ 98‬و بعــد از ان شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫ایــن اقامتــگاه هــای بــوم گــردی بــدون حداقل‬ ‫هــای الزم حمایــت مالــی دولــت و پشــتیبانی‬ ‫فنــی و اموزشــی بــه بقــاء خــود ادامــه دادنــد ‪.‬‬ ‫رییــس انحمــن بــوم گــردی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫عــدم اجــرای دســتور العمل هــای امحــال‬ ‫تســهیالت و حامل هــای انــرژی ‪ ،‬دارایــی‪ ،‬و‬ ‫بیمــه کــه بســته حمایتــی دولت برای شــرایط‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫مراحل ساخت شمع در خانه‬ ‫ساخت شمع در خانه بدون ظرف‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد پایــه شــمع از خــود مــوم باشــد و شــمع بــدون ظــرف باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بایــد شــمع را از ظــرف جــدا کنیــد‪ .‬ایــن کار کمــی ســخت اســت و حوصلــه و زمــان‬ ‫زیــادی می طلبــد‪.‬‬ ‫مراحل خارج کردن شمع از قالب‬ ‫بعــد از ریختــن مــوم در ظــرف و مراحــل گفته شــده در بــاال‪ ،‬حداقــل بایــد ‪ ۳‬ســاعت صبــر‬ ‫کنیــد تــا مــوم کامــا خنــک و ســفت شــود؛‬ ‫قالــب را برعکــس کنیــد و بــا انگشــت‪ ،‬بــه پشــت ان ضربــه بزنیــد‪ .‬ضربه هــا بایــد مالیــم‬ ‫و پیوســته باشــند‪ .‬ان قــدر ایــن کار را ادامــه دهیــد کــه حــس کنیــد مــوم دارد از ظــرف جــدا‬ ‫می شــود (ممکــن اســت شــمع بــا ایــن ضربــات بیــرون بجهــد‪ .‬بــرای همیــن‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫حواســتان بــه ســطح زیــر شــمع باشــد تــا شــمع بــا برخــورد محکــم بــا ســطح نشــکند یــا تــرک‬ ‫نخــورد)؛‬ ‫کرونایــی بــوده اســت وضعیــت ایــن بــوم‬ ‫گردهــا را در شــرایط بــدی قــرار داده اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه بیشــتر ســرمایه گــذاران ایــن‬ ‫حــوزه یــا دچــار فرســایش و یــا تغییــر هــدف‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫باقــری درادامــه بــه دیگــر چالش هــای‬ ‫اقامتگاه هــای بــوم گــردی در اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬وجــود جایــگاه هــای مــوازی‬ ‫غیرقانونــی نظیــر خانــه هــای غیــر مجــاز و‬ ‫حتــی بهــره بــرداران بــدون صالحیــت حرفــه‬ ‫ای وارد ایــن حــوزه شــده انــد امــکان برنامــه‬ ‫ریــزی درازمــدت بــرای ارتقــاء کیفیــت ایــن‬ ‫صنعــت نوپــا از طریــق رقابــت ســالم را از‬ ‫بیــن بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در سیاســت هــای ایجــاد‬ ‫اقامتــگاه هــای بــوم گــردی کمیــت فــدای‬ ‫کیفیــت شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫هــر کســی وارد ایــن صنعــت مــی شــود و از‬ ‫تســهیالت و خدماتــی کــه داده مــی شــود در‬ ‫دیگــر جاهــا اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن بــوم گــردی گلســتان یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬اســاس تشــکیل ایــن اقامتگاه هــا احیــاء‬ ‫ســنت ها‪،‬بهره گیری از طبیعــت‪ ،‬جــذب‬ ‫گردشــگر‪ ،‬مهاجــرت معکــوس از روســتا بــه‬ ‫شــهر وپــاس داشــت فرهنــگ محــات بــوده‬ ‫اســت کــه متاســفانه بــا شــرایط بــه وجــود‬ ‫امــده هــدف بــوم گــردی در سیاســت غلــط‬ ‫دولــت گــم شــده اســت و اقامتــگاه هــا در‬ ‫انــدازه یــک ســوییت و خانــه مســافر تحقلیــل‬ ‫یاقتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت ویــژه اســتان از لحــاظ دشــت‪ ،‬دریا‪،‬‬ ‫تــاالب و جنــگل هــا ‪ ،‬فرهنگ متنوع اســتان‬ ‫در صــورت عــدم ذوق زدگــی و پرهیــز از‬ ‫شتاب در توسعه کمی‪ ،‬انتخاب و گزینش‬ ‫مناســب‪ ،‬تــاش در امــوزش و نگهــداری‬ ‫شایســته بــا حداقــل نیمــی از اقامتــگاه هــای‬ ‫موجود در چشــم اندازه ای حداقل دو ســاله‬ ‫بتوانیــم اســتان را در ســطح اســتان های‬ ‫موفــق در ایــن صنعــت همچــون اصفهــان‬ ‫و یــزد ارتقــاء دهیــم و اســتان گلســتان بــرای‬ ‫مســافران یــک مقصــد گردشــگری شــود نــه‬ ‫محلــی بــرای عبــور‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم (‪)4‬‬ ‫ممکــن اســت ضرب ـه زدن بــه شــمع کافــی نباشــد‪ .‬پــس از مدتــی ضرب ـه زدن‪ ،‬می توانیــد‬ ‫به ارامــی فتیلــه شــمع را بگیریــد و ان را بیــرون بکشــید؛‬ ‫اگــر بازهــم شــمع مقاومــت کــرد‪ ،‬بایــد ان را ســرد کنیــد و دوبــاره ضربــه بزنیــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫منظــور‪ ،‬صبــر کنیــد شــمع و قالــب بــه دمــای محیــط برســند‪ .‬ســپس شــمع را ‪ ۳۰‬دقیقــه در‬ ‫یخچــال بگذاریــد (می توانیــد ‪ ۵‬دقیقــه در فریــزر بگذاریــد)‪ .‬بعــد دوبــاره به ارامــی بــه پشــت‬ ‫شــمع ضربــه بزنیــد؛‬ ‫در نهایــت‪ ،‬اگــر ســردکردن هــم جــواب نــداد‪ ،‬قالــب را در ظــرف اب جــوش بگذاریــد‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از انبــر‪ ،‬شــمع را بیــرون بکشــید‪ .‬البتــه ایــن مــورد بایــد اخریــن راهــکار باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ممکــن اســت شــمع تغییــر شــکل بدهــد‪.‬‬ ‫ساخت شمع شناور روی اب‬ ‫ع هــای الکچــری‪ ،‬بایــد از قالبــی‬ ‫بــرای ســاخت ایــن شــمع های زیبــا و به نوعــی شــم ‬ ‫قایقی شــکل اســتفاده کنید؛ یعنی انتهای قالب باید ســطح بیشــتری از ابتدای ان داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬به ســادگی می توانیــد از قالب هــای کیک فنجانــی (کاپ کیــک) اســتفاده کنیــد‪ .‬تمــام‬ ‫مراحــل گفته شــده را تکــرار کنیــد و مــوم را در قالــب موردنظــر بریزیــد (البتــه قالــب بایــد از‬ ‫قبــل چــرب شــده باشــد)‪ .‬پــس از اتصــال فتیلــه‪ ،‬صبــر کنیــد تــا شــمع ســرد شــود‪ .‬ســپس‬ ‫شــمع را از قالــب بیــرون بیاوریــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت اداره منابــع اب اق قــا و گمیشــان گفــت‪ :‬بــا اطــاع رســانی مردمــی از حفــر یــک حلقــه چــاه غیــر‬ ‫مجــاز در روســتای پیراغــاچ شهرســتان اق قــا جلوگیــری شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای گلســتان‪ ،‬ابراهیــم کابوســی اظهــار کــرد‪ :‬حســب گــزارش مردمــی مبنــی بــر حفــر چــاه غیــر مجاز در روســتای‬ ‫پیراغــاچ شهرســتان اق قــا‪ ،‬ماموریــن اداره منابــع اب اق قــا و گمیشــان بــه منظــور صیانــت از اب هــای‬ ‫زیرزمنــی پــس از هماهنگــی بــا کالنتــری مرکــزی اق قــا بــه همــراه عوامــل انتظامــی نیمــه شــب بــه محــل‬ ‫عزیمــت نمــوده و مشــاهده شــد‪ ،‬افــرادی در حــال حفــر چــاه غیــر مجــاز هســتند کــه از ادامــه عملیــات حفــاری‬ ‫جلوگیــری و دســتگاه حفــاری قبــل از حضــور ماموریــن انتظامــی توســط عوامــل روســتا متــواری شــد‪.‬‬ ‫ممانعت از حفر‬ ‫یک حلقه چاه‬ ‫غیرمجاز در اق قال‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪318‬‬ ‫بهداشت‬ ‫«محافظ انتی نیدل استیک»‬ ‫‪ ۶‬نشانه بهداشتی‬ ‫محرومیت از خواب‬ ‫را جدی بگیرید!‬ ‫مختــرع جــوان و دانشــجوی پرســتاری دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد قزویــن افــزود‪ :‬اصــوال ً اکثــر افــرادی کــه‬ ‫در حوزه هــای اختــراع و کارافرینــی مشــغول هســتند‪،‬‬ ‫افــرادی صبــور و بــا پیشــتکار بــاال هســتند کــه تــا اخریــن‬ ‫مرحلــه موفقیــت پیــش می رونــد‪ ،‬الزمــه مختــرع و‬ ‫کارافرین بــودن‪ ،‬داشــتن ذهنــی خــاق و فعــال اســت‬ ‫تــا بــا نیازســنجی مشــکالت ســعی در برطرف کــردن ان‬ ‫مشــکل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اختراعی که تا ‪ ٩٠‬درصد از کادر درمان محافظت می کند‬ ‫پژوهشــگر برتــر هشــتمین جشــنواره‬ ‫فرهیختــگان در حــوزه اختــراع برتــر‬ ‫دانشــجویی از طــرح و اختراعــی ســخن‬ ‫می گویــد کــه بــا ســاختار منحصربه فــرد خــود‬ ‫از بــروز مشــکالتی ماننــد بریدگــی و جراحــت‬ ‫بــرای کادر درمــان تــا حــدود ‪ ٩٠‬درصــد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫مجتبــی ازادیــان؛ جشــنواره فرهیختــگان‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫ایســتگاه هشــتم خــود رســید و از انجایــی‬ ‫کــه حــوزه علمــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری بــرای‬ ‫ایــن دانشــگاه از اهمیتــی خــاص و ویــژه ‬ ‫برخــوردار بــوده و تاکنــون هفــت دوره از‬ ‫ایــن جشــنواره بــه مناســبت هفتــه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری برگــزار شــده اســت‪ ،‬برگــزاری‬ ‫هشــتمین دوره به دلیــل شــرایط کرونایــی‬ ‫کشــور به تعویــق افتــاد و تصمیــم گرفتــه شــد‬ ‫ت ‪ ۱۴۰۰‬به صــورت مجــازی و‬ ‫هفتــم اردیبهشـ ‬ ‫حضــوری محــدود از برگزیــدگان برگــزار شــود‬ ‫تــا تداخلــی بــا دوره نهــم هــم نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫در هشــتمین جشــنواره فرهیختــگان‬ ‫‪ ۲۲‬اســتان و ‪ ۳۹‬واحــد دانشــگاهی‬ ‫(اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهــان و اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــا بیشــترین برگزیــده) حضــور‬ ‫پیــدا کردنــد کــه پراکندگــی خوبــی بیــن‬ ‫برگزیــدگان صــورت گرفــت و ‪ ۷۲۰‬اثــر بــه‬ ‫جشــنواره ارســال شــد؛ البتــه بــا حوزه هــای‬ ‫بررسی شــده توســط ســازمان مرکــزی ماننــد‬ ‫مراکــز تحقیقاتــی‪ ،‬مراکــز رشــد‪ ،‬ســراهای‬ ‫نــواوری‪ ،‬باشــگاه پژوهشــگران جــوان و‬ ‫نخبــگان‪ ،‬مــدارس ســما و‪ ...‬مجمــوع اثــار و‬ ‫زیرســاخت ها به حــدود هــزار و ‪ ۹۰۰‬رســید و‬ ‫از هفــت پژوهشــگر برتــر و یــک فنــاور برتــر‬ ‫دعــوت شــد تــا بــه نمایندگــی از طــرف دیگــر‬ ‫برگزیــدگان در مراســم اختتامیــه و تجلیــل‬ ‫حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫کمیتــه داوران ســازمان مرکــزی دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی بــا ترکیــب بیــش از ‪ ۳۰‬نفــر‬ ‫ت علمــی و بــا همــکاری‬ ‫از اعضــای هیئــ ‬ ‫معاونت هــای مربــوط‪ ،‬مرحلــه نهایــی‬ ‫بررســی منتخبــان اســتان های دانشــگاه در‬ ‫هشــتمین جشــنواره فرهیختــگان را انجــام‬ ‫فرناز اشفته فرد‬ ‫دادنــد و افــراد برتــر در حوزه هــای مختلــف‬ ‫(‪ ۷۱‬برگزیــده در ‪ ۲۷‬محــور پژوهشــی و ‪۹‬‬ ‫تقدیــری) انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫هشــتمین جشــنواره علمــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫فنــاوری فرهیختــگان و مراســم تجلیــل از‬ ‫برگزیــدگان ایــن جشــنواره بــا حضــور دکتــر‬ ‫محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی‪ ،‬اعضــای هیئــت رئیســه و‬ ‫مدیــران دانشــگاه عصــر ‪ ۷‬اردیبهشــت‬ ‫امســال بــه صــورت مجازی در ســالن شــهید‬ ‫مطهــری ســازمان مرکــزی دانشــگاه برگــزار‬ ‫شــد و بــا معرفــی برگزیــدگان برتــر بــه کار‬ ‫خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫محمدمســعود محمــودی دانشــجوی‬ ‫پرســتاری دانشــگاه ازاد اســامی واحــد‬ ‫قزویــن از برگزیــدگان جشــنواره هشــتم‬ ‫فرهیختــگان اســت کــه در بخــش اختــراع‬ ‫برتــر جشــنواره در حــوزه دانشــجویی (بــا‬ ‫همــکاری مریم الســادات ســیدجعفر کاشــی‬ ‫دانشــجوی پرســتاری واحــد قزویــن) بــا‬ ‫اختــراع «محافــظ انتــی نیــدل اســتیک» حائز‬ ‫رتبــه برتــر شــد‪.‬‬ ‫محمــودی در ادامــه سلســله گفت وگوهــا‬ ‫بــا برگزیــدگان هشــتمین جشــنواره‬ ‫فرهیختــگان دربــاره دالیــل انتخــاب اختــراع‬ ‫خــود به عنــوان اختــراع برتــر جشــنواره‪،‬‬ ‫شــاخص ها و مولفه هــای برتــری اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای داوری طرح هــا شــاخصه هایی‬ ‫در فــرم داوری ماننــد نــواوری‪ ،‬کارایــی‪،‬‬ ‫نوبــودن و فعالیــت براســاس نیــاز و چنــد‬ ‫مــورد دیگــر وجــود دارد کــه قاعدتــا ً ایــن‬ ‫طــرح انتظــارات داوران را بــراورده کــرده‬ ‫و بــرای اختــراع برتــر در مقایســه بــا ســایر‬ ‫طرح هــا انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫مختــرع جــوان و دانشــجوی پرســتاری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد قزویــن افــزود‪:‬‬ ‫اصــوال ً اکثــر افــرادی کــه در حوزه هــای‬ ‫اختــراع و کارافرینــی مشــغول هســتند‪،‬‬ ‫افــرادی صبــور و بــا پیشــتکار بــاال هســتند‬ ‫کــه تــا اخریــن مرحلــه موفقیــت پیــش‬ ‫می رونــد‪ ،‬الزمــه مختــرع و کارافرین بــودن‪،‬‬ ‫داشــتن ذهنــی خــاق و فعــال اســت تــا بــا‬ ‫نیازســنجی مشــکالت ســعی در برطرف کردن‬ ‫ان مشــکل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه جرقــه‬ ‫اولیــه اختــراع و محصــول مــورد نظــر چــه‬ ‫زمانــی بــه ذهــن شــما رســید و موجــب‬ ‫ســاخت ان شــد؟ تشــریح کــرد‪ :‬جرقــه اولیــه‬ ‫طراحــی اختــراع «محافــظ انتــی نیــدل‬ ‫اســتیک» ســال نخســت دوران دانشــجویی‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ .‬مشــکل خیلــی واضــح و‬ ‫روشــنی کــه روزانــه کادر درمــان بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند‪ ،‬اســیب دیدگی توســط وســایل تیــز‬ ‫و برنــده ماننــد ســوزن‪ ،‬انژیوکــت و تیغه هــای‬ ‫جراحــی اســت کــه ســبب ایجــاد مشــکالت‬ ‫مالــی‪ ،‬جانــی و بیماری هایــی ماننــد هپاتیــت‬ ‫و اچ ای وی می شــود‪.‬‬ ‫محمــودی بــا بیــان اینکــه مقــدار قابــل‬ ‫توجهــی از مشــکالت کادر درمــان بــا طراحــی‬ ‫و اختــراع «محافــظ انتــی نیــدل اســتیک»‬ ‫کاهــش می یابــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬هــدف اصلــی‬ ‫ایــن اختــراع پیشــگیری از اســیب بــا وســایل‬ ‫تیــز و برنــده بــوده کــه از کادر درمــان‬ ‫محافظــت و بــا ســاختار منحصربه فــرد‬ ‫خــود تــا حــدود ‪ ٩٠‬درصــد از بــروز مشــکالت‬ ‫پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫دانشــجوی پرســتاری دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد قزویــن در توضیــح بیشــتر دربــاره‬ ‫اختــراع خــود بــه انــا گفــت‪ :‬در اختراعــات‬ ‫ممکــن اســت نمونه هایــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد؛ امــا ســه اصــل «جدیدبــودن»‪،‬‬ ‫«نــواوری» و «اقتصادی بــودن» بایــد‬ ‫محــرز شــود‪ .‬در ایــن طــرح بــا داوری هــای‬ ‫انجام شــده ســه شــرط اصلــی تاییــد شــد؛ امــا‬ ‫در مقایســه بــا ســایر نمونه هــا برتری هــای‬ ‫ایــن طــرح «عــدم تغییــر در ســاختار ســرنگ‬ ‫و انژیوکــت»‪« ،‬کاربردی بــودن طــرح هــم‬ ‫بــرای ســرنگ و هــم انژیوکــت»‪« ،‬درصــد‬ ‫پیشــگیری بــه مراتــب باالتــر در مقایســه‬ ‫نمونه هــای مشــابه »‪« ،‬عــدم برخــورد دســت‬ ‫کادر درمــان بــا قســمت های اســیب زننده‬ ‫ســرنگ و انژیوکــت» را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مختــرع جــوان هزینــه کل مراحــل‬ ‫از اخــذ گواهــی اختــراع و تاییدیــه ســازمان‬ ‫علمــی و پژوهشــی صنعتــی ایــران تا ســاخت‬ ‫نمونــه ازمایشــگاهی اختــراع «محافــظ انتــی‬ ‫نیــدل اســتیک» را حــدود ‪ ٥‬میلیــون تومــان‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬متاســفانه بــا وجــود‬ ‫مراجعــه بــه ســازمان ها و دانشــگاه ها‬ ‫هیــچ کمکــی بــه مــا نشــد و چه بســا‬ ‫ســنگ اندازی هایی هــم در ایــن رونــد از‬ ‫ســوی ســازمان ها داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نمونــه اولیــه‪ ،‬گواهــی‬ ‫اختــراع و تاییدیــه ســازمان پژوهشــی علمــی‬ ‫و صنعتــی ایــران بــرای اختــراع «محافــظ‬ ‫انتــی نیــدل اســتیک» اخــذ و مقالــه ان‬ ‫منتشــر شــده؛ امــا بــه تولیــد انبــوه نرســیده و‬ ‫بــا توجــه بــه مراحــل و مــدارک اخذشــده‪ ،‬این‬ ‫طــرح ظرفیــت تولیــد انبــوه را دارد کــه هنــوز‬ ‫هیــچ حمایتــی از ســوی ارگانــی از اختــراع‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫محمــودی در ادامــه از موانــع پیــش روی‬ ‫پژوهشــگران ســخن گفــت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫موانــع زیــادی وجــود دارد کــه به عنــوان چنــد‬ ‫نمونــه می تــوان رونــد خســته کننده اداری‬ ‫و کاغذبــازی‪ ،‬توجه نکــردن افــراد مســئول و‬ ‫بی اعتمــادی مســئوالن بــه افــراد فعــال در‬ ‫ایــن حــوزه را ذکــر کــرد و تقریبــا ً اکثــر افــراد‬ ‫بــا امکانــات شــخصی راه را ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫موفقیت هــای بســیاری در زمینه هــای‬ ‫مختلــف داشــته ایم؛ امــا بــه دالیــل بســیاری‬ ‫خیلــی از طرح هــا نیمــه کاره مانــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــجوی پرســتاری دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد قزویــن بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه کارافرینــی‬ ‫پیشــرفت های خوبــی داشــته ایم کــه بیشــتر‬ ‫براســاس پیشــتکار افــراد بــوده تــا حمایــت‬ ‫دیگــران؛ امــا مشــکالت اقتصــادی و فشــار‬ ‫تحریم هــا تاثیــر بســزایی در کم کــردن‬ ‫ســرعت پیشــرفت و ناامیــدی بســیاری از‬ ‫کارافرینــان و مخترعــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در توصی ـه ای بــه جوانــان‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫و پژوهشــگران عنــوان کــرد‪ :‬حیطــه پژوهــش‬ ‫و اختــراع راهــی اســت کــه حوصلــه‪ ،‬صبــر‪،‬‬ ‫پشــتکار باال و دقت و نیازســنجی الزم دارد و‬ ‫از همــه مهم تــر نیازمنــد امیــد و ناامیدنشــدن‬ ‫از واجبــات ایــن راه اســت‪/.‬انا‬ ‫زندگی تان را با‪ ۹‬عادت موفقیت امیز برای میلیاردر شدن تغییر دهید‬ ‫همان طــور کــه تکنولــوژی درحــال پیشــرفت اســت و دســتیابی بــه اطالعــات کار ســاده تری‬ ‫ت هــم بــا چالش هــای تــازه ای روبـه رو شــده اســت‪ .‬بســیاری از مــردم در‬ ‫شــده‪ ،‬تعریــف موفقیـ ‬ ‫دور باطلــی از رقابــت بــرای دســتیابی بــه نیازهــای اولیــه گیــر کرده انــد و در همیــن حــال تــاش‬ ‫می کننــد فرمــول واقعــی موفقیــت را بــه دســت اورنــد‪ .‬بــا جسـت وجویی ســاده در اینترنــت بــرای‬ ‫پیداکــردن نکاتــی کاربــردی‪ ،‬بــا ابزارهــا‪ ،‬روش هــا و نظریه هایــی روب ـه رو می شــوید کــه بیشــتر‬ ‫موجــب پریشــانی تان خواهنــد شــد‪ .‬بــا هــر کلیــک مطالــب زیادی خواهیــد دید که برای رســیدن‬ ‫بــه موفقیت هــای یک شــبه پیشــنهادهایی ارائــه می دهنــد‪ .‬کالس هــای اموزشــی‪ ،‬ویدئوهــا‪،‬‬ ‫مقاله هــا و کتاب هایــی نیــز دربــاره چگونگــی رســیدن بــه موفقیت هــای مالــی در دســترس شــما‬ ‫خواهنــد بــود؛ امــا اگــر بگوییــم رســیدن بــه ایــن موفقیــت ان طــور نیســت کــه عــده ای ان را‬ ‫پیچیــده جلــوه می دهنــد‪ ،‬چــه واکنشــی خواهیــد داشــت؟ در ادامــه ‪ ۹‬عادت موفقیت امیــز برای‬ ‫میلیــاردر شــدن را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برای توسعه فردی تان مطالعه کنید‬ ‫مطالعــه روزانــه بــرای بیشــتر میلیاردرهــا یکــی از عادت هایــی اســت کــه بــه ان پایبندنــد؛ مثــا‬ ‫اگــر شــما کارافریــن باشــید‪ ،‬بــرای تبدیــل شــدن بــه رهبــری کارامــد و تولید کننــده بایــد مطالعــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد اکثــر مواقــع بــدون نیــاز به ثبت نــام در کالس هــای مربوط‬ ‫بــه رشــته بیزینــس‪ ،‬نــکات جدیــدی یــاد بگیریــد و رشــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای کسب درامد چندین منبع مختلف داشته باشید‬ ‫یکــی دیگــر از عادت هــای افــراد موفــق ایــن اســت کــه بــه یــک منبــع درامــد اکتفــا‬ ‫نمی کننــد و چندیــن منبــع درامــد دارنــد‪ .‬میلیاردرهــا نیــز دارای چندیــن منبــع درامــد‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن کار در مدیریــت بهتــر چالش هــای مالــی و البتــه کســب درامــد بیشــتر بــه‬ ‫انهــا کمــک می کنــد‪ .‬ثروتمندهــا عاشــق درامدهــای منفعل انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بودجه ماهانه مشخصی داشته باشید‬ ‫میلیاردرهــا معمــوال بــه شــانس و اقبــال اعتقــادی ندارنــد‪ .‬انهــا حســاب دخــل و‬ ‫خرج شــان را دارنــد؛ بــر ایــن اســاس بــرای خودشــان بودجــه ماهانــه سفت وســختی‬ ‫مشــخص می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پول تان را مدیریت کنید و ان را افزایش دهید‬ ‫یکــی از مشــخصه های بــارز اکثــر میلیاردرهــا‪ ،‬داشــتن هــوش مالــی اســت‪ .‬هیچ کــس‬ ‫بــدون داشــتن هــوش مالــی نمی توانــد بــه ازادی مالــی برســد‪ .‬ایــن موضــوع یکــی از‬ ‫دالیلــی اســت کــه افــراد ثروتمنــد اطالعــات خــود دربــاره مباحــث مالــی و مالیــات را‬ ‫بــه روز نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زیر بار بدهی نروید‬ ‫چگونگــی مدیریت کــردن بدهی هــا موضــوع دیگــری اســت کــه میلیاردرهــا را از دیگــر‬ ‫افــراد متمایــز می کنــد‪ .‬ســبک زندگــی انهــا عــاری از تکلــف اســت؛ بــه بیــان دیگــر‪،‬‬ ‫ثروتمنــدان فقــط چیزهایــی را می خرنــد کــه نیــاز دارنــد و می تواننــد هزینــه انهــا را‬ ‫بپردازنــد‪ .‬میلیاردرهــا هزینــه بلیــت هواپیمــا و هتــل را مســتقیما پرداخــت می کننــد و از‬ ‫روش هــای اعتبــاری و اقســاطی اســتفاده نمی کنند‪/.‬چطــور‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫محــروم شــدن از خــواب مــی توانــد ســامت کلــی شــما‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار دهــد بنابرایــن مهــم اســت کــه نشــانه‬ ‫هــای هشــداردهنده ان را نادیــده نگیریــد‪.‬‬ ‫مطالعــات حاکــی از ان اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۴۲‬میــادی‬ ‫متوســط ســاعت خــواب هشــت ســاعت بــود‪ ،‬امــا هــم‬ ‫اکنــون ایــن میــزان بــه ‪ ۶.۸‬ســاعت در هــر شــب رســیده‬ ‫اســت‪ .‬میــزان متوســط خــواب ایــده ال بــرای هــر فــرد بالــغ‬ ‫در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت شــبانه روز بیــن ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا مــی توانیــد جــدی تریــن هشــدارهای ناشــی از‬ ‫کــم خوابــی و بــی خوابــی را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫کاهــش روحیــه و افســردگی‪ :‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬کمبــود‬ ‫خــواب و اختــاالت خــواب باعــث بــروز عالئــم افســردگی‬ ‫مــی شــود‪ .‬در یــک نظرســنجی معلــوم شــد‪ ،‬افــراد مبتــا بــه‬ ‫افســردگی و اضطــراب بــه احتمــال زیــاد کمتــر از ‪ ۶‬ســاعت در‬ ‫شــب مــی خوابنــد‪ .‬بــی خوابــی اغلب یکی از نخســتین عالئم‬ ‫افســردگی اســت‪ .‬بــی خوابــی و افســردگی یکدیگــر را تقویــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬یعنــی کــم خوابــی عالئــم افســردگی را بدتــر مــی‬ ‫کنــد و افســردگی بــه خــواب رفتــن را ســخت تــر مــی کنــد‪ .‬از‬ ‫طرفــی درمــان مشــکالت خــواب مثــل کــم خوابــی بــه بهبــود‬ ‫افســردگی و عالئــم ان کمــک مــی کنــد و بالعکــس‪.‬‬ ‫اختــال در توانایــی شــناختی‪ :‬بــه صراحــت مــی تــوان گفــت‬ ‫کمبــود خــواب تفکــر و توانایــی هــای یادگیــری شــما را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهــد و هشــیاری‪ ،‬تمرکــز‪ ،‬اســتدالل و قــدرت‬ ‫حــل مشــکل را مختــل مــی کنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫خــواب کافــی بــه شــما در ذخیره ســازی تجربیــات و اطالعات‬ ‫جدیــد در هــارد دیســک مغــز کمــک مــی کنــد‪ .‬چرخــه خــواب‬ ‫نقــش مهمــی در تقویــت حافظــه دارد‪.‬‬ ‫پیــری زودرس‪ :‬در حالــی کــه بــا افزایــش ســن و کاهــش‬ ‫ســطح تستوســترون در مــردان‪ ،‬عالئــم پیــری بــه خصــوص‬ ‫در پوســت خــود را نشــان میدهنــد‪ ،‬کمبــود خــواب نیــز‬ ‫مــی توانــد همیــن عارضــه را داشــته باشــد و منجــر بــه‬ ‫تیــره شــدن پوســت و چیــن و چــروک هــای زودرس‬ ‫شــود‪ .‬هنــگام محرومیــت از خــواب‪ ،‬کورتیــزول یــا همــان‬ ‫هورمــون اســترس‪ ،‬بیشــتر ازاد مــی شــود و در حجــم هــای‬ ‫باالتــر مــی توانــد کالژن پوســت را تجزیــه کنــد و انعطــاف‬ ‫پذیــری و صافــی پوســت را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫افزایــش وزن‪ :‬علــم ایــن نکتــه را تاییــد کــرده کــه ســاعات‬ ‫کــم خــواب بــر وزن شــما‪ ،‬ســایز دور کمــر و ســایز شــکم‬ ‫تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬بدخوابــی و بــی خوابــی مغــز شــما را‬ ‫بــه مصــرف مــواد غذایــی بیشــتر ترغیــب مــی کنــد و‬ ‫متابولیســم شــما را نیــز کاهــش مــی دهــد‪ .‬گرلیــن‪ ،‬حــس‬ ‫گرســنگی را تحریــک مــی کنــد و لپتیــن پیــام ســیری را بــه‬ ‫مغــز مــی فرســتد و اشــتها را ســرکوب مــی کنــد‪ .‬کاهــش‬ ‫زمــان خوابیــدن باعــث کاهــش لپتیــن و افزایــش گرلیــن‬ ‫مــی شــود‪ .‬کمبــود خــواب نــه تنهــا اشــتها را تحریــک مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬بلکــه میــل بــه مصــرف مــواد غذایــی چــرب و شــیرین‬ ‫را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن‪ :‬اختــاالت مربــوط بــه‬ ‫خــواب و کــم خوابــی طوالنــی مــدت خطــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫هــای زیــر را افزایــش مــی دهنــد‪:‬‬ ‫بیماری های قلبی‬ ‫حمله قلبی‪ /‬نارسایی قلبی‪/‬بی نظمی ضربان قلب‬ ‫فشار خون باال‪/‬سکته مغزی‪/‬دیابت‬ ‫مشــکالت سیســتم گوارشــی‪ :‬از هــر ‪ ۲۵۰‬امریکایــی یــک‬ ‫نفــر بــه بیمــاری التهــاب روده مبتــا اســت و اختــاالت‬ ‫خــواب نیــز عالئــم ایــن بیمــاری را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه کــم خوابــی بصــورت مــداوم تکــرار شــود‪،‬‬ ‫ســندروم التهــاب روده شــدید تــر مــی شــود‪ ،‬بطوریکــه ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬درصــد از امریکایــی بــه علــت بــی خوابــی بــا ایــن‬ ‫مشــکل دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪ .‬همچنیــن بایــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه اشــاره کــرد افــرادی کــه از بیمــاری کــرون رنــج‬ ‫مــی برنــد‪ ،‬در صــورت بــی خوابــی دو برابــر ســایر افــراد‬ ‫در معــرض خطــر عــود کــردن ایــن ســندرم در مقایســه بــا‬ ‫افــراد عــادی قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪30‬خردادبجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شماره ‪318‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ش ُبر در ‪۳۵۰‬‬ ‫اجرای طرح ات ‬ ‫کیلومتر از نوار جنگلی گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از اجــرای ‪ ۳۵۰‬کیلومتــر اتــش بـ ُـر در نــوار مــرزی‬ ‫اراضــی جنگلــی و زمین هــای کشــاورزی ایــن اســتان پــس از برداشــت محصــول خبــر داد و گفــت کــه‬ ‫ایــن طــرح بــه تدریــج در ســطح هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهارداشــت‪ :‬طــرح اتش بـ ُـر بــه منظــور جلوگیــری از انتقــال اتش ســوزی مــزارع‬ ‫کشــاورزی بــه جنگل هــا‪ ،‬در نقــاط حســاس مــرز میــان زمین هــای کشــاورزی و جنگل هــا کــه بیشــتر‬ ‫درختــان دســت کاشــت و ســوزنی و پهــن بــرگ خشــک دارد‪ ،‬اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عمــده اتــش ســوزی های فصــل تابســتان در گلســتان ناشــی از اتــش زدن عمــدی و یــا‬ ‫ســهوی اراضــی کشــاورزی و ســرایت ان بــه جنــگل اســت و در داخــل جنگل هــا معمــوال اتــش ســوزی‬ ‫کمتــر و بــه نــدرت رخ می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه لطفــی‪ ،‬مــرز بیــن اراضــی جنگلــی و زمین هــای کشــاورزی در گلســتان حــدود ‪ ۶‬هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه هرســاله بــا شــروع فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم و جــو‬ ‫ق ناشــی از اتــش زدن کاه و کلــش و بقایــای گیاهــی‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری از ســرایت احتمالــی حریـ ‬ ‫توســط برخــی کشــاورزان حاشــیه عرصه هــای جنگلــی و منابــع طبیعــی‪ ،‬طــرح اتش بـ ُـر در مناطــق‬ ‫حســاس اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬برنامــه امســال ایــن اداره کل‪ ،‬اجــرای‬ ‫وعده های انتخاباتی‬ ‫و بی مهری پاکبان ها!‬ ‫ایــن روزهــای خاطــره انگیــز کــه بــاد بهــاری چــون‬ ‫انفــاس شــکرلبان و زیبــا رویــان در حــال وزیــدن‬ ‫اســت و شــعرا بــر ایــن باورنــد‬ ‫« اگر ممالک روی زمین به دســت اری‪ /‬بهای‬ ‫مهلــت یــک روزه زندگانــی نیســت»‪ ،‬مــردم بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬بی صبرانــه‬ ‫منتظــر شــکوفا شــدن غنچه هــای وعده هــای‬ ‫کاندیداهــا و فــرا رســیدن روزهــای روشــن تر و‬ ‫طالیی تــر در شــوراها هســتند! امــا در همیشــه‬ ‫روی یــک پاشــنه نمی چرخــد‪ ،‬چــرا کــه بــا پایــان‬ ‫یافتــن انتخابــات‪ ،‬پاکبــان هــا کــه دو دوز‬ ‫واکســن اصــل چینــی را بــه بــدن زده انــد‪ ،‬علــی‬ ‫رغــم میــل باطنــی و بــا وجــود خســتگی شــدید از‬ ‫جمــع اوری بنرهــای غیــر قانونــی کاندیداهــای‬ ‫شــوراها‪ ،‬ناجوانمردانــه بــه اگهی هــای تبلیغاتــی‬ ‫یــا بــه زبــان ســاده تــر کلیــد تحــول در شــهر‬ ‫یــورش مــی برنــد! بــه قــول شــاعر «انتخابــات‬ ‫کــه تمــام مــی شــود‪ ،‬پاکبان هــا وعده هــا را از‬ ‫روی زمیــن جــارو می کننــد! »‬ ‫و بــا وجــود اینکــه تــک تــک دلســوزان مدیریــت‬ ‫شــهری دارای ســابقه و فاقــد ســابقه معتقدنــد‬ ‫« از ایــن طــرف کــه منــم همچنــان صفایــی‬ ‫هســت» ولــی پاکبان هــا کار خودشــان را انجــام‬ ‫می دهنــد!‬ ‫دامنــه ایــن صفــا هــم تــا بحــدی گســترده و‬ ‫فــراخ اســت کــه اگــر جــا داشــت مــردم همیشــه‬ ‫در صحنــه حاضــر بودنــد تــا بــرای داشــتن‬ ‫فردایــی بهتــر تــر و روشــن تــر تــر ‪ ،‬بــی خیــال‬ ‫قوانیــن انتخابــات‪ ،‬اســامی همــه کاندیــدا هــا‬ ‫را در لیســت جــای دهنــد کــه دردمندانــه‪ ،‬نــه‬ ‫شــهر ظرفیــت ایــن همــه تحــول و توســعه و‬ ‫ایده هــای نویــن و سوفســطایی را دارد و نــه‬ ‫ســالن اجتماعــات شــورای شــهر گنجایــش ایــن‬ ‫تعــداد دلســوخته و شــیفته خدمــت!‬ ‫بــا ایــن وجــود عــده ای بــدون توجــه بــه ایــن‬ ‫محدودیت هــا و تنهــا بــه منظــور بهره منــدی‬ ‫جامعــه از همــه وعده هــا و پیشــنهادات‬ ‫کاندیداهــا‪ ،‬بــدون هماهنگــی بــا کاندیداهــا و‬ ‫مشــاوران انهــا بــه صــورت خــود جــوش دوره‬ ‫افتــاده بودنــد و فلـه ای و بــی نــام ‪ ،‬همینطــوری‬ ‫بــرای رضــای خــدا رای می خریدنــد تــا جایــی کــه‬ ‫احتمــال راه انــدازی «بنــگاه معامــات اراء» در‬ ‫ســنوات اتــی متصــور اســت!‬ ‫علــی ای حــال ضمــن تبریــک و ارزوی توفیــق‬ ‫بــرای همــه دلســوزان توســعه و مدیریــت‬ ‫شــهری‪ ،‬پیــش خودمــان بمانــد مــا شــخصا ً‬ ‫راضــی بــه دردســر افتــادن مســئوالن و مدیــران‬ ‫شــهری در راســتای توســعه و تحــول نویــن‬ ‫نیســتیم و بــه قولــی «حــال درویــش همــان بــه‬ ‫کــه پریشــان باشــد!» و نقــدا ً همیــن کــه عزیــزان‬ ‫تــازه بــه پارلمــان رســیده‪ ،‬خودشــان را نماینــده‬ ‫همــه مــردم شــهر بداننــد‪ ،‬کفایــت اســت! تــا‬ ‫بعــد ‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫فروش تضمینی ‪ ۴۱۰‬هزار تن‬ ‫گندم توسط کشاورزان‬ ‫مجــری طــرح گنــدم ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان از‬ ‫خریــد تضمینــی ‪ ۴۱۰‬هــزار تــن گنــدم دراســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کریمــی مجــری طــرح گنــدم ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۱۰‬هــزار تــن از‬ ‫کشــاورزان گلســتانی گنــدم‪ ،‬بــه صــورت تضمینــی خریــداری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قیمــت تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم ‪ ۴‬هــزار‬ ‫تومــان اعــام شــده کــه هــزار تومــان هــم جایــزه دولــت بــه‬ ‫گندمــکاران در صــورت تحویــل بــه اداره غلــه اســت‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬نیــاز اســتان بــه بــذر گنــدم حــدود ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫تــن اســت کــه فعــا ‪ ۳۵‬هــزار تــن بــرای کشــت ســال اینــده‪،‬‬ ‫تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســالجاری کشــاورزان گلســتانی ‪۳۸۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۱‬هکتــار از اراضــی خــود را بــه زیــر کشــت گنــدم‬ ‫بردنــد افــزود‪ :‬برداشــت گنــدم تــا اواســط تیرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه گنــدم‪ ،‬ابــان و اذر هــر ســال در اراضــی‬ ‫کشــاورزی اســتان کشــت می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان از شــرکت ‪ ۸۲۵‬هــزار گلســتانی در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری و انتخابــات شــورا های شــهر‬ ‫و روســتا خبــر داد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گلســتانی ها در انتخابــات روز گذشــته ریاســت جمهــوری‬ ‫وشــورا های شــهر و روســتا مشــارکت ‪ ۶۱‬درصــدی داشــتند‬ ‫کــه نســبت بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬افزایــش ‪ ۴‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۲۵ :‬هــزار نفــر از واجدیــن شــرایط رای دادن‬ ‫در گلســتان رای خــود را بــه صندوق هــا انداختــه انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــمارش ارا در شــهر و روســتا ها‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا اتمــام شــمارش ارا‬ ‫نتایــج جمــع بنــدی و اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورا های شــهر و‬ ‫روســتا در گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۳۵۴‬هــزار نفــر واجــد‬ ‫شــرایط رای دادن بودنــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫و روســتا و عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۳ :‬درصــد از واجدیــن شــرایط اخــذ رای در ایــن‬ ‫اســتان‪،‬در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫هــادی رجایی نیــا اظهــار داشــت‪:‬از مجمــوع رای دهنــدگان مجمــوع ‪ ۶۷۲‬هــزار نفــر از واجدیــن‬ ‫شــرایط اخــذ رای در خراســان شــمالی‪ ۴۲۶ ،‬هــزار و ‪ ۳۲۰‬نفــر رای خــود را صندوق هــا انداختنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪:‬در مقایســه بــا انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی (دوم اســفند‬ ‫‪ )۹۸‬امــار مشــارکت رای دهنــدگان خراســان شــمالی حــدود هفــت درصــد افزایــش یافت و بیشــترین‬ ‫مشــارکت در ایــن رویــداد بــزرگ سیاســی نیــز مربــوط بــه شهرســتان های گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و‬ ‫ســملقان بــود‪.‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه درصــد مشــارکت بجنوردی هــا در انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال جــاری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬براســاس امــار کمتریــن میــزان مشــارکت رای دهنــدگان در ایــن اســتان مربــوط بــه‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان بــود‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و‬ ‫رئیــس هیئــت نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫لحظــات اغازیــن شــاهد حضــور باشــکوه مــردم گلســتان بوده ایــم‬ ‫که در مقایســه با دوره های گذشــته در نوع خود بســیار کم نظیر‬ ‫بوده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه حضــور فعــال‬ ‫مــردم همیشــه در انتخابــات و بــا پیــش بینــی صــورت گرفتــه رکورد‬ ‫خوبــی را در ایــن دوره از انتخابــات بــه ثبــت رســاندیم‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای گلســتان در ایــن‬ ‫رابطــه افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه دشــمن از تمــام شــیطنت ها و‬ ‫ترفندهایــی خــود اســتفاده کــرد امــا خوشــبختانه ملــت ایــران و‬ ‫مخصوصــا مــردم گلســتان پاسـخ ای قاطــع در جــواب انهایــی کــه‬ ‫بــه دنبــال پاشــیدن بــذر یــاس و ناامیــدی و شــرکت نکــردن در‬ ‫انتخابــات بودنــد‪ ،‬داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور مــردم در ســاعات پایانــی افــزود‪ :‬در‬ ‫ســاعات پایانــی حضــور مــردم پرشــورتر بــود و ایــن امــر نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه مــردم ایــران‪ ،‬وفــادار بــه انقــاب خــود‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫روســتا روز جمعــه ‪ ۲۸‬خردادمــاه‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور در‬ ‫خراســان شــمالی برگزارشــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره از انتخابــات ‪۶۷۲‬‬ ‫هــزار نفــر از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــری خراســان شــمالی واجــد‬ ‫شــرایط اخــذ رای بودنــد و ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫نفــر نیــز کار برگــزاری ایــن انتخابــات‬ ‫را بــر عهــده داشــتند کــه در اخریــن‬ ‫انتخابــات حــدود ‪ ۵۷.۲‬درصــد از‬ ‫واجــد شــرایط اســتان در انتخابــات شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون نتایــج انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫صــورت الکترونیکــی شــمارش شــد بــه طــور رســمی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بیمه‬ ‫حمایت سه برابری چتر‬ ‫بیمه اجتماعی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشارکت ‪ ۸۲۵‬هزار نفری‬ ‫مردم گلستان در انتخابات‬ ‫حضور شایسته مردم‬ ‫گلستان در انتخابات‬ ‫حضور ‪ ۶۳‬درصدی مردم خراسان شمالی در انتخابات‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طــرح اتش بُــر به طــول‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫در مــرز بیــن اراضــی‬ ‫جنگلــی و زمین هــای‬ ‫کشــاورزی در مناطــق‬ ‫شــرقی و مرکــزی‬ ‫اســتان بــا همــکاری‬ ‫مــردم می باشــد کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۵۰‬کیلومتــر‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی‪،‬‬ ‫گفتــه‬ ‫بــه‬ ‫ســطح‬ ‫بیشــترین‬ ‫اتش بُــر در نــوار مــرزی‬ ‫اراضــی جنگلــی و‬ ‫زمین هــای کشــاورزی شهرســتان های کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول و و گــرگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اتش بـ ُـر عملیــات شــخم زدن بخشــی از زمیــن کشــاورزی بــه عــرض هشــت تــا ‪ ۱۰‬متــر در نــوار مــرزی‬ ‫حدفاصــل بیــن زمیــن کشــاورزی و عرصــه جنگلی اســت‪.‬‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان بــه دلیــل شــکل گیــری جوامــع پرتراکــم گیاهــی ناشــی از بــارش بــرف‬ ‫و بــاران در فصل هــای پاییــز و زمســتان شــاهد اتــش ســوزی های زیــادی اســت بــه عنــوان نمونــه‬ ‫می تــوان بــه ســوختن ‪ ۲۰۰‬هکتــار از محــدوده جنــگل توسکســتان گــرگان در ابــان پارســال اشــاره کــرد‬ ‫کــه طبــق نظــر کارشناســان منابــع طبیعــی در ‪ ۹۹‬درصــد ایــن اتــش ســوزی ها عوامــل انســانی دخیــل‬ ‫هستند‪/.‬ایرنا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در حالــی ‪ ۱۷‬ســال از اجــرای بیمــه اجتماعــی در ســطح کشــور‬ ‫موســوم بــه بیمــه روســتایی و عشــایری مــی گذرد که هــم اکنون‬ ‫حــدود ‪ ۷.۵‬درصــد از مــردم خراســان شــمالی تحــت پوشــش‬ ‫ایــن بیمــه قــرار دارنــد کــه حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن افــراد دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم از مزیــت ایــن بیمــه برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پیــش از دولــت یازدهــم و دوازدهم‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۶۴۹‬نفــر از جمعیــت روســتایی و عشــایری‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایری قــرار‬ ‫داشــتند کــه ایــن امــار در هشــت ســاله اخیــر بــا افزایــش ســه‬ ‫برابــری بــه ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۶۱۶‬نفــر رســید ‪ ،‬بــه طــوری کــه هــم‬ ‫اکنــون حــدود ‪ ۷.۵‬درصــد از جمعیــت اســتانی و بیــش از ‪۳۲‬‬ ‫درصــد از جمعیــت روســتایی و عشــایری ایــن خطــه شــمال‬ ‫شــرق کشــور تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار دارنــد و بــا‬ ‫احتســاب بیمــه تامیــن اجتماعــی در مجمــوع حــدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از جمعیــت ایــن اســتان از مزایــای بیمــه برخوردارنــد‪.‬‬ ‫تاریخ شکل گیری بیمه اجتماعی‬ ‫اگرچــه بحــث تشــکیل بیمــه اجتماعــی روســتایی و عشــایری‬ ‫از ابتــدای دهــه ‪ ۸۰‬بــرای حمایــت از کشــاورزان و عشــایر کــه‬ ‫ســهم زیــادی در امنیــت غذایــی دارنــد‪ ،‬مطــرح شــد‪ ،‬ولــی ایین‬ ‫نامــه اجرایــی ایــن طــرح از اســفندماه ســال ‪ ۸۴‬بــه طــور عملی‬ ‫ابــاغ و در دســتور کار قــرار گرفــت و براســاس اخریــن امــار‬ ‫هــم اکنــون افــزون بــر دو میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از روســتاییان‬ ‫و عشــایر کشــور تحــت پوشــش ایــن بیمــه قــرار دارند که نیمی‬ ‫از حــق بیمــه ســاالنه ان از ســوی دولــت پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پیشتازی خراسان شمالی در بیمه اجتماعی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در ابتــدای روی کار امــدن دولــت یازدهــم‬ ‫تنهــا ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۶۴۹‬نفــر از عشــایر و روســتاییان ایــن اســتان‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتنــد‪ ،‬کــه در دوران دولــت یازدهم و‬ ‫دوازدهــم تاکنــون ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۹۶۷‬نفــر بــه ایــن رقــم افــزوده شــده‬ ‫اســت و هــم اکنــون تعــداد بیمــه شــدگان اجتماعــی گــروه هــدف‬ ‫بــه ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۶۱۶‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده‪ ،‬ضریــب نفوذ بیمه اجتماعی روســتایی‬ ‫در ایــن اســتان را در ابتــدای دولــت یازدهــم ‪ ۲۱.۵۳‬درصــد بــود‬ ‫کــه ایــن ضریــب در هشــت ســال اخیــر بــا رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی بــه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۳۲‬درصــد رســید و پیــش بینــی ایــن ضریــب هــم‬ ‫اینــک در خراســان شــمالی افــزون بــر ‪ ۳۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس امــار رســمی در ایــن اســتان حــدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مشــمول بیمــه اجتماعــی روســتایی‪ ،‬عشــایری‬ ‫هســتند کــه صرفــا ‪ ۶۳‬هــزار و ‪۶۱۶‬نفــر تاکنــون بــرای بیمــه‬ ‫ســپاری مراجعــه کردنــد و ‪ ۰‬درصــد از بیمــه شــدگان در ‪ ۲‬ســال‬ ‫اخیــر تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رشــد ســه برابــری پوشــش بیمــه ای زنــان روســتایی و‬ ‫عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اســتقبال زنــان ایــن اســتان از بیمــه اجتماعــی‬ ‫‪ ۳۱.۴۵‬درصــد اســت کــه ایــن میــزان در کشــور ‪ ۱۸‬درصــد اســت‬ ‫و تــا قبــل از دولــت یازدهــم تنهــا ســه هــزار و ‪ ۷۰۹‬نفــر از زنــان‬ ‫روســتایی و عشــایری در اســتان تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی‬ ‫روســتایی و عشــایری قــرار داشــتند کــه هــم اینــک امــار زنان تحت‬ ‫پوشــش بــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۸۴۶‬نفــر رســید بــه طــوری کــه در مجمــوع‬ ‫‪ ۲۸‬درصــد از بیمــه شــدگان اســتان را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و‬ ‫ایــن شــاخص بیــش از میانگیــن کشــوری اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 54‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‪30‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫پوشش خبری انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫توسط ‪ ۲۵۰‬فعال رسانه ای‬ ‫درگلستان‬ ‫رییــس کمیتــه اطــاع رســانی و تبلیغــات انتخابــات گلســتان گفــت کــه ‪ ۲۵۰‬نفــر از نیروهــای رســانه ای‬ ‫فعــال اســتان اخبــار انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی‬ ‫شــهر و روســتا را پوشــش دادنــد‪.‬‬ ‫علی یازرلو اظهار داشــت‪ :‬این نیروها شــامل خبرنگار‪ ،‬عکاس‪ ،‬گزارشــگر‪ ،‬تصویربردار مشــغول به کار‬ ‫در خبرگــزاری هــا‪ ،‬صــدا و ســیما‪ ،‬پایــگاه هــای خبــری‪ ،‬برخــی از نشــریه هــای مکتــوب و سراســری بودنــد‬ ‫کــه صبــح جمعــه ‪ ۲۸‬خــرداد بــا اســتقرار در ســتاد انتخابــات در اســتانداری و حضــور در شــعب اخــذ رای از‬ ‫مشــارکت مــردم اســتان‪ ،‬خبــر‪ ،‬عکــس و تصویــر تهیــه و منتشــر کردند‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی ‪ ۱۲۰‬نیــروی خبــری مشــارکت کننــده در انعــکاس اخبار‪ ،‬از صدا و ســیمای مرکز گلســتان‬ ‫شــامل خبرنگاران‪ ،‬تصویربرداران و گزارشــگران خبرگزاری‪ ،‬باشــگاه خبرنگاران جوان و شــبکه تلویزیونی‬ ‫و رادیــو بودند‪.‬‬ ‫یازرلو ضمن قدردانی و تشــکر از همکاری کلیه اصحاب رســانه اســتان در پوشــش این رویداد افزود‪:‬‬ ‫ایــن کمیتــه تــاش کــرد امکانــات مــورد نیــاز بــرای انعــکاس مطلــوب اخبــار انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان را در‬ ‫حــد تــوان فراهــم کــرده و در اختیــار اربــاب جرایــد اســتان قــرار دهد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه اســتان گلســتان ‪ ۷۷‬نشــریه مکتــوب‪ ۵۰ ،‬پایــگاه برخــط الکترونیــک و ‪ ۱۱‬پایــگاه غیــر‬ ‫برخــط الکترونیــک دارای مجــوز فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد یــک میلیــون و ‪ ۳۵۴‬هــزار گلســتانی واجــد شــرایط رای دادن بودنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۲۸۱‬نفــر بــرای نخســتین بــار طعــم مشــارکت سیاســی را تجربــه کردنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن یــک میلیــون و ‪ ۸۶۸‬هــزار و ‪ ۸۱۹‬نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۵۳‬درصــد از ایــن جمعیــت‪ ،‬شهرنشــین هســتند‪.‬‬ ‫انتخابــات ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر‪ ،‬روســتا و عشــایر همزمــان بــا ســیزدهمین دوره‬ ‫رییــس جمهــوری‪ ،‬دومیــن میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبرگان رهبری و نخســتین میانــدوره ای‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی ‪ ۲۸‬خردادمــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪318‬‬ ‫در اینده ای نزدیک؛‬ ‫پایان تجهیز مرکز‬ ‫تشخیص و درمان قلب‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فــوق تخصــص اکــو کاردیــو گرافــی و تصویــر بــرداری قلــب‬ ‫مرکــز تشــخیص و درمــان قلــب بیمارســتان امــام حســن‬ ‫بجنــورد از راه انــدازی تجهیــزات جدیــد در ایــن مرکــز خبــر داد‪.‬‬ ‫لیــا حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــه زودی در اســتان امکانــات‬ ‫پیشــرفته اکوکاردیوگرافــی شــامل اکوکاردیوگرافــی داخــل‬ ‫مــری و اکوکاردیوگرافــی بــا دارو در مرکــز تشــخیص و درمــان‬ ‫قلــب بیمارســتان امــام حســن (ع) راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر انجــام عمل هــای جراحــی‬ ‫اکوکاردیوگرافــی پیشــرفته در اســتان وجــود نــدارد و بهمیــن‬ ‫خاطــر مجبوریــم کــه بیمــاران را بــه شــهر و اســتان های‬ ‫همجــوار انتقــال دهیــم‪ ،‬امــا بــه زودی ایــن بخــش در اســتان‬ ‫راه انــدازی خواهــد شــد و بــا وجــود این امکانات‪ ،‬اســتان دیگر‬ ‫بــه لحــاظ برخــورداری از امکانــات قلبــی و عروقــی نســبت بــه‬ ‫اســتان های نزدیــک کمبــودی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫‪‎‎2‬کشته و ‪ 5‬مجروح‬ ‫طی ‪ 24‬ساعت گذشته‏‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان از وقــوع ‪ 4‬فقــره حادثــه رانندگی در‬ ‫ســطح اســتان بــا ‪ 2‬نفــر کشــته و ‪ 5‬نفــر مجــروح خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمدرضا قهرمانــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در ‪24‬‏ســاعت گذشــته تــا کنــون ‪ 4‬فقــره‬ ‫حادثــه رانندگــی در محــور هــای ســطح اســتان بــه وقــوع پیوســت کــه‬ ‫بالفاصلــه و بــه محــض‏اعــام تصادفــات کارشناســان پلیــس راه بــه‬ ‫همــراه عوامــل اورژانــس بــه محل هــای وقــوع حــوادث اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تصادفــات در کیلومتــر ‪ 10‬محــور اشــخانه بــه‬ ‫بجنــورد در اثــر برخــورد نیســان بــا پــژو پــارس‪ ،‬محــور روســتایی‬ ‫کالتــه‏یــاور در اثــر واژگونــی موتورســیکلت‪ ،‬محــور اســفراین بــه‬ ‫بجنــورد در اثــر برخــورد تاکســی زرد بــا ســمند و کیلومتــر یــک محور‬ ‫‏گرمــه بــه چمــن بیــد در اثــر برخــورد یــک دســتگاه ســمند بــا پرایــد‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‏‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حــوادث‬ ‫متاســفانه ‪ 2‬نفــر فــوت و ‪ 5‬نفــر دیگــر نیــز بــه شــدت مجــروح‬ ‫‏شــدند کــه مجروحــان توســط عوامــل اورژانــس بــه مراکــز درمانــی‬ ‫منتقــل شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده‏عمــده‬ ‫علت هــای وقــوع ایــن حــوادث انحــرف بــه چــپ و ســرعت و‬ ‫ســبقت غیــر مجــاز بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 30‬کیلو‬ ‫تریاک در گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر گنبــدکاووس در‬ ‫پــی اطــاع واصلــه از حضــور یــک توزیــع کننــده موادمخــدر در‬ ‫شهرســتان باخبــر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی گزارشــات و تدویــن‬ ‫طــرح عملیاتــی بــا اخــذ دســتور مقــام قضایــی از منــزل‬ ‫مســکونی فــرد مــورد نظــر بازرســی کــه موفــق بــه کشــف‬ ‫‪ 30‬کیلــو ‪ 115‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــگیری‬ ‫از وقــوع بســیاری از جرایــم مقابلــه بــا موادمخــدر بــوده‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده و یــا اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک یــا مجرمانــه در خصــوص تهیــه و توزیــع‬ ‫مــواد مخــدر توســط ســوداگران مــرگ مراتــب را ســریعا از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک مــورد تیرانــدازی بــه ســمت منــزل و‬ ‫خــودروی یکــی از شــهروندان در گنبــدکاووس‪ ،‬تیمــی ویــژه از‬ ‫مامــوران پاســگاه انتظامــی اق ابــاد و پلیــس امنیــت ســریعا وارد‬ ‫عمــل شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور پلیــس‪ ،‬اهالــی محــل بــه مامــوران‬ ‫مراجعــه و اعــام داشــتند فــردی موتورســوار با ســرو صورت بســته‬ ‫بــا ســاح شــکاری اقــدام بــه تیرانــدازی بــه ســمت منــزل و خــودروی‬ ‫یکــی از اهالــی نمــوده و از محــل متــواری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات اطالعاتــی و فنــی‪،‬‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی‬ ‫عملیاتــی ضربتــی در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه اقــرار کــرد کــه بــه یکــی‬ ‫از اهالــی ان محــل اختالفــات شــخصی داشــته و بــه اشــتباه بــه‬ ‫ســمت خــودروی فــردی دیگــر تیرانــدازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ 61‬درصدی گلستانی ها پای صندوق های‬ ‫فرمانده انتظامی استان از برگزاری انتخابات ‪ 28‬خرداد در نظم و امنیت کامل خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار سردار «سعید دادگر» در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بار‬ ‫دیگر مردم غیور‪ ،‬والیتمدار و موقعیت شــناس گلســتان حماســه ای ماندگار در تاریخ انقالب اســامی خلق‬ ‫کردند؛ حماســه ای از جنس حضور و اعالم برائت از دشــمنان قســم خورده ایران اســامی؛ همان دشــمنانی‬ ‫کــه از مــاه هــا قبــل بــا حداکثــر تــوان بــرای دلســرد کــردن ملــت ایــران از حضــور در انتخابــات تــاش کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 28 :‬خــرداد ‪ 1400‬تبدیــل بــه روزی مانــدگار شــد‪ ،‬روزی کــه اقشــار مختلــف مــردم نشــان دادنــد ارمان‬ ‫هــای انقــاب اســامی خــط قرمــز ان هاســت و هرگــز اجــازه دخالــت بــه بیگانــگان در امــور داخلــی کشــور‬ ‫نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در واقــع مشــارکت گســترده مــردم در انتخابــات مشــتی بــود‬ ‫بــر دهــان یــاوه گویــان داخلــی و خارجــی کــه منتظــر بودنــد فضــای ســرد شــعب اخــذ رای را تماشــا کننــد‬ ‫امــا طــی ســاعات گذشــته نظــاره گــر شــکوه و عظمــت مــردم شــهیدپرور و بصیــر کشــورمان بودنــد‬ ‫کــه مشــتاقانه بــرای تعییــن سرنوشــت و اینــده ای درخشــان‪ ،‬رای خــود را بــه صنــدوق هــا انداختنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یکــی از مهــم تریــن ماموریــت هــای نیــروی انتظامــی در ســال‬ ‫جــاری برگــزاری انتخابــات در امنیــت و ســامت بــود کــه بحمداللــه پلیــس اســتان بــه پشــتوانه‬ ‫تــاش مجاهدانــه فرماندهــان‪ ،‬مدیــران و کارکنــان خــدوم‪ ،‬اشــرافیت بــاال و برنامــه ریــزی اصولــی‬ ‫موفــق شــد ایــن انتخابــات سرنوشــت ســاز را بــدون هیچگونــه دغدغــه و مشــکل امنیتــی برگــزار کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتخابــات ‪ 28‬خــرداد در یــک هــزار و ‪ 884‬شــعبه اخــذ رای اســتان در کمــال نظــم‪ ،‬امنیــت و ارامــش‬ ‫برگــزار شــد کــه بخــش عمــده ان بخاطــر حضــور فعــال و هوشــمندانه پلیس بوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کارکنــان انتظامــی اســتان تــا ســاعت ‪ 2‬بامــداد روز شــنبه پــای صندوق هــای رای بودنــد و‬ ‫در واقــع ایــن ماموریــت تــا پایــان شــمارش ارا و انتقــال صنــدوق هــای اخــذ رای بــه فرمانداری هــا و مراکــز از‬ ‫پیــش تعییــن شــده ادامــه داشــته و همچنــان نیــز امادگــی کامــل بــرای انجــام ماموریــت هــای محولــه داریــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار پلیــس نیروهــای خــدوم ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬مرزبانــی و ســایر دســتگاه های امنیتی اســتان نیز‬ ‫حضــوری هدفمنــد داشــتند کــه بــرای تامیــن نظــم و امنیــت شــعب اخــذ رای‪ ،‬یاریگر پلیــس بودند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم عزیــز اســتان تــا کنــون همــکاری بســیار خوبــی بــا فرزنــدان خــود در نیــروی‬ ‫انتظامــی داشــته انــد و از احــاد شــهروندان تقاضــا داریــم بعــد از اعــام نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری و‬ ‫شــورای اســامی شــهر و روســتا نیــز همــکاری الزم را بــا پلیــس داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از حضــور پرشــور‪ ،‬دشــمن شــکن و هوشــمندانه‬ ‫مــردم انقالبــی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس اســتان بــا روحیــه ای مضاعــف و بــا تمــام وجــود بــرای اعتــای‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‪ ،‬حفــظ دســتاوردهای انقــاب و دفــاع از امنیــت و ارامــش شــهروندان عزیــز‬ ‫و وفــادار تــاش خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات بدون هیچ‬ ‫مشکل ارتباط مخابراتی در‬ ‫استان گلستان‬ ‫بــا زیرســاخت های مناســب مخابراتــی در اســتان گلســتان ‪،‬‬ ‫انتخابــات بــدون هیــچ مشــکل ارتباطــی برگزارشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در زمینــه توســعه زیرســاختهای مناســب مخابراتــی در ایــام‬ ‫انتخابــات گفــت ‪ :‬فعالیتهــای الزم جهــت تامیــن ارتباطــات‬ ‫پایــدار انجــام شــده و بــا همــکاری بعمل امده با کمیتــه فناوری‬ ‫اطالعــات انتخابــات ‪ ،‬مســتقر در اســتانداری هیــچ مشــکل‬ ‫ناشــی از نقصــان در ارتباطــات مخابراتــی در روز انتخابــات‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا برگــزاری جلســات متعــدد بیــن‬ ‫اســتانداری و مخابرات منطقه گلســتان و بررســی تمامی شــعب‬ ‫در کمیتــه فنــاوری اطالعــات اســتانداری ‪ ،‬انتــن دهــی تمامــی‬ ‫شــعب توســط نماینــدگان فرمانــداری‪ ،‬کارشناســان مخابــرات و‬ ‫دیگــر عوامــل اجرایــی در چندیــن نوبــت تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطات‬ ‫تمامــی تجهیــزات مخابراتــی در روز ‪ 28‬خــرداد و روز انتخابــات‬ ‫نرمــال بــوده اســت تاکیــد کــرد اختاللــی در سیســتم انتــن دهی‬ ‫شــعب وجــود نداشــته اســت و اختــاالت پیــش امــده مربــوط‬ ‫بــه دســتگاه احــراز هویــت و ســرور وزارت کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر باینکــه اقــای ابراهیــم ناهیــدی فرزنــد تقــی‬ ‫بشناســنامه ‪ ۳۰‬و شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۳۳۹۸۱‬صــادره گــرگان بــا‬ ‫ارائه ‪ ۲‬برگ استشــهادیه گواهی شــده توســط دفترخانه ‪ ۱۱۱‬گرگان‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــند‪ .‬ششــدانگ زمیــن با بنای‬ ‫احداثــی بــه پــاک ‪ ۱۸۶۱‬فرعــی از ‪ ۱‬فرعــی از ‪ _۱۲۳‬اصلــی بخــش ‪۲‬‬ ‫گــرگان کــه ذیــل ثبــت ‪ ۵۰۸۷‬دفتــر ‪ ۳۱‬صفحــه ‪ ۱۶۳‬بنــام وی ثبــت‬ ‫و ســند مالکیــت تــک برگــی بشــماره چاپــی ‪ - ۵۱۷۳۳۷‬د‪93/‬صــادر‬ ‫و تسلیم شــده‪ ،‬ســپس به موجــب ســند رهنــی‪۱۳۹۵/۰۱/8 - 11612‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۲۷۹‬مشــهد در رهن شــرکت بازار گســتر پگاه منطقه دو‬ ‫قــرار گرفتـ ه ‪ ،‬بــه علــت جابجایی مفقود گردیده اســت‪ .‬لذا باســتناد‬ ‫تبصــره یــک مــاده ‪ _۱۲۰‬اصالحــی ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هــر کــس نســبت به ملــک مــورد اگهی‬ ‫معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد درغیراینصــورت پـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی ‪ ۱۴۰۰ /۰۳/30 :‬م‪.‬الف ‪۷۱۱۵‬‬ ‫علی باقری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫واکسن‬ ‫تزریق دوز دوم واکسن کرونا‬ ‫در خراسان شمالی هفته جاری‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫واکسن اسپوتنیک و سینوفارم به اندازه کافی وارد استان شده‬ ‫است که تزریق دوز دوم ان هفته جاری انجام می شود و در‬ ‫این خصوص نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫افشــین دلشــاد در ســتاد اســتانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهار‬ ‫داشــت‪ ۸۳۰ :‬دوز واکســن اســپوتنیک در مرحلــه اول بــه افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال اســتان تزریــق شــده کــه ایــن میــزان از واکســن بــه انــدازه‬ ‫کافــی موجــود اســت و فــاز دوم ایــن واکســن در روزهــای دوشــنبه و‬ ‫ســه شــنبه هفتــه جــاری بــه ایــن افــراد تزریــق مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬افــراد‬ ‫بــاالی ‪ ۶۰‬ســال نیــز بایــد منتظــر باشــند و در نوبــت دیگــر تزریــق‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا در خراســان شــمالی‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون وضعیــت اســتان نوســانی و رونــد شــیوع‬ ‫بیمــاری مقــدار افزایشــی اســت و تعــداد بســتری های جدیــد در‬ ‫ابتــدای ایــن هفتــه بــه نســبت هفتــه گذشــته‪ ۱۱ ،‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دلشــاد گفــت‪ :‬هــم اکنــون شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان و‬ ‫اســفراین در وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار دارنــد و همچنیــن‬ ‫شــهرهای مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬فــاروج و جاجــرم‬ ‫نیــز در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ســند ملــی واکسیناســیون کوویــد ‪ ۱۹‬مصــوب ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬چهــار فــاز بــرای تزریــق واکســن کرونــا در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده کــه هــر کــدام از ایــن مراحــل شــامل گروه هــای‬ ‫مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫فــاز اول واکسیناســیون کرونــا شــامل کارکنــان خــط اول ارائــه‬ ‫خدمــت بــه بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬اســت کــه در معــرض خطر‬ ‫بــاالی ابتــا و انتقــال عفونــت بــه ســایر اعضــای جامعــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا مربــوط بــه دو زیــر گــروه می شــود‪.‬‬ ‫زیــر گــروه اول شــامل افــراد مســن بــه ترتیــب بــاالی ‪ ۸۰‬ســال‪،‬‬ ‫باالی ‪ ۷۵‬ســال‪ ،‬باالی ‪ ۷۰‬ســال و باالی ‪ ۶۵‬ســال اســت که تزریق‬ ‫بــه ایــن گــروه هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫زیــر گــروه دوم در فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬شــامل افــراد بــا‬ ‫بیماری هــا و شــرایط زمینـه ای پــر ریســک ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۶۴‬ســال بــر اســاس‬ ‫انالیــز ریســک بــر اســاس راهنمــای تعییــن شــدت ریســک کــه‬ ‫توســط کمیتــه فنــی کرونــا تهیــه و بــه روز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فــاز ســوم واکسیناســیون کرونــا شــامل ســه زیــر گــروه می شــود‪.‬‬ ‫زیــر گــروه اول مربــوط بــه افــراد ســاکن در مراکــز نگهــداری جمعــی‬ ‫ماننــد افــراد ســاکن در زندان هــا‪ ،‬ســربازان و نظامیــان ســاکن در‬ ‫اسایشــگاه های شــبانه روزی‪ ،‬افــراد ســاکن در مراکــز نگهــداری‬ ‫کــودکان بــی سرپرســت‪ ،‬افــراد ســاکن در گرمخانه هــا‪ ،‬مهاجــران‬ ‫ســاکن در کمپ هــای رســمی‪ ،‬مددجویــان ســاکن در کمپ هــای‬ ‫تــرک اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫زیــر گــروه دوم نیــز ســایر پرســنل ارائــه خدمــت ضــروری بــرای‬ ‫جامعــه اســت و زیــر گــروه ســوم در فــاز ســوم واکسیناســیون کرونا‬ ‫نیــز شــامل افــراد ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال اســت‪.‬‬ ‫فاز چهارم واکسیناســیون کرونا نیز شــامل ســایر افراد جامعه بر‬ ‫اســاس اولویت ســنی خواهــد بود‪.‬‬ ‫براســاس امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر در ایــن اســتان واکســن کرونــا دریافــت کرده انــد کــه‬ ‫بــر اســاس اولویــت‪ ،‬تزریــق ایــن واکســن ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گسترده شدن طرح شهید سلیمانی‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی نیز در ادامه با اشــاره به دســتاوردهای مثبت طرح شــهید‬ ‫ســلیمانی از ابتــدای اجــرای ایــن طــرح تاکنــون گفــت‪ :‬فعالیت های‬ ‫ایــن طــرح بدلیــل برنامــه ریــزی بــرای انتخابــات تــا حــدی دچــار‬ ‫اخــال شــده اســت کــه پــس از ایــن بایــد ایــن طــرح بــه صــورت‬ ‫گســترده در اســتان اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده بیــان کرد‪ :‬طرح شــهید ســلیمانی موثرتریــن راه برای‬ ‫پایــان دادن بــه کرونــا و کنتــرل ویــروس در افــرادی اســت کــه بــه کرونا‬ ‫مبتــا و فاقــد عالیــم هســتند و بــا وجــود اینکه احتمال روند افزایشــی‬ ‫در اســتان وجــود دارد‪ ،‬ایــن طــرح بــا قــدرت ادامــه یابد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در بســیاری از اســتانها و برخــی از کشــورهای‬ ‫همســایه رونــد افزایشــی دارد و ایــن رونــد مــا را نگــران کــرده‪ ،‬بایــد‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی بیــش از گذشــته رعایــت شــود‪.‬‬ ‫براســاس امار رســمی‪ ،‬اســتان خراســان شــمالی از اســفندماه ‪۹۸‬‬ ‫وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد و از فرودیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫نیــز بــا رونــد افزایشــی امــار بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــا‬ ‫وارد فــاز چهــارم ایــن بیمــاری شــد‪ ،‬بــه طــوری کــه هــم اکنــون حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از تخــت هــای بیمارســتانی ویــژه بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫اشــغال ایــن بیمــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــروع ویــروس کرونــا تاکنــون بیــش از یکهــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای ایــن اســتان جــان خــود را از‬ ‫دســت داده انــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمیق ترین‬ ‫خواب را با‬ ‫گیالس تجربه‬ ‫کنید‬ ‫سال هفتم‬ ‫تخمیــن زده می شــود کــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد جمعیــت عمومــی در ایــاالت متحــده از اختــاالت خــواب از جملــه‬ ‫بی خوابــی رنــج می برنــد‪ .‬بی خوابــی مزمــن خــود عامــل ابتــا بــه اضطــراب‪ ،‬افســردگی و حمــات هــراس اســت‪.‬‬ ‫گیــاس‪ :‬مالتونیــن هورمــون مســئول چرخــه خــواب و بیــداری و ســاعت داخلــی بــدن اســت و گیــاس منبــع‬ ‫غنــی از ایــن هورمــون محســوب می شــود‪ .‬مطالعــات نشــان داده کــه مصــرف اب گیــاس بــرای دو بــار در روز‬ ‫و بــه مــدت دو هفتــه‪ ،‬باعــث افزایــش ‪ ۹۰‬دقیقـه ای زمــان خــواب در کســانی می شــود کــه از بــی خوابــی رنــج‬ ‫می برنــد‪ .‬مصــرف گیــاس باعــث افزایــش طــول عمــر نیــز می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪318‬‬ ‫ارتباط کالمی‬ ‫مصاحبه و رزومه‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫چگونه برای شغل‬ ‫دلخواه مان یک‬ ‫انگیزه نامه بنویسیم؟‬ ‫نوشــتن یــک انگیــزه نامــه تاثیرگــذار بــرای تقاضای شــغل‪،‬‬ ‫بســیار مهم و البته چالش برانگیز اســت‪ .‬اگر شــما هم به‬ ‫دنبــال نوشــتن انگیــزه نامــه مفیــد و موثــری هســتید‪ ،‬بــا ما‬ ‫همــراه باشــید تــا بــه طــور کلــی و مختصــر اصــول نوشــتن‬ ‫انگیــزه نامــه را برای تــان شــرح بدهیــم‪.‬‬ ‫شــیوه ی نــگارش انگیــزه نامــه‪ :‬وقتــی بــرای اســتخدام‬ ‫و دعــوت بــه مصاحبــه شــغلی اقــدام می کنیــد‪ ،‬تنهــا‬ ‫در حــدود ‪ ۲۰‬ثانیــه بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن مدیــر‬ ‫اســتخدام فرصــت داریــد‪ .‬پــس بــرای نوشــتن انگیــزه نامــه‬ ‫خــود بایــد دقــت خــود را بـه کار بگیریــد و خالصه نویســی را‬ ‫لحــاظ کنیــد‪.‬‬ ‫انگیــزه نامــه بایــد حداکثــر یــک صفحــه یــا اندکــی کمتــر‬ ‫باشــد‪ .‬ســعی کنیــد انگیــز ه نامه تــان منحصربه فــرد باشــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه بایــد ایده هــا و ســاختارهای کلــی را‬ ‫رعایــت کنیــد امــا حواس تــان باشــد کــه ایــن به معنــای‬ ‫کپی بــرداری محــض نیســت و خواننــده انگیــزه نامــه نبایــد‬ ‫احســاس کنــد کــه متــن پیــش روی او‪ ،‬قبــا بــه هــزار نفــر‬ ‫دیگــر نیــز تقدیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مهم تریــن مــواردی کــه بایــد در انگیــزه نامــه ذکــر شــوند‪،‬‬ ‫از ایــن قــرار هســتند‪:‬‬ ‫نام و اطالعات تماس با جزئیات؛‬ ‫نام و نشــانی شــرکت و ســازمانی که درخواســت همکاری‬ ‫بــا ان را داریــد؛‬ ‫تاریخ نگارش انگیزه نامه؛‬ ‫مشــخص کــردن مخاطــب انگیــز ه نامــه در قالــب اقــای‪/‬‬ ‫خانم؛محتــوای درخواســت انگیــزه نامــه؛‬ ‫عبارات مودبانه و محترمانه تشکرامیز پایانی نامه؛‬ ‫امضا‪ .‬ساختار نگارشی انگیزه نامه‬ ‫دو ساختار کلی برای نگارش انگیز ه نامه وجود دارد‪:‬‬ ‫نوشــتن مقدمــه‪ ،‬متــن نامــه و نتیجه گیــری در قالــب ‪۳‬‬ ‫بنــد؛‬ ‫نوشــتن ‪ ۳‬تــا ‪ ۷‬بنــد کوتاه تــر کــه در انهــا به اختصــار‬ ‫دربــاره ی درخواســت شــغلی خــود صحبــت می کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن روش بهتــر اســت بــرای هــر بنــدی کــه می نویســید از ‪۱‬‬ ‫تــا ‪ ۳‬جملــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گام نخســت‪ :‬تعریف مسئله‪:‬ســعی کنید تمام اطالعات‬ ‫مربــوط بــه شــرکتی را کــه بــرای ان تقاضــا می نویســید‪،‬‬ ‫بخوانیــد و بدانیــد‪ .‬بایــد بفهمیــد کــه علــت عالقـه ی انهــا به‬ ‫جــذب نیــروی جدیــد بــر اســاس چــه نیــاز و کمبودی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت می توانیــد دقیقــا بــه قلــب هــدف بزنیــد‪ ،‬از‬ ‫نیــاز و خواســته ی انهــا حــرف بزنیــد و راهکارهایــی را کــه در‬ ‫اســتین داریــد‪ ،‬به اختصــار مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬پیشــنهاد راهکار‪:‬بایــد نشــان بدهیــد کــه انهــا‬ ‫بــه شــما نیــاز دارنــد‪ .‬پــس‪ ،‬از مهارت هــا‪ ،‬دســتاوردها‪،‬‬ ‫تحصیــات و تجــارب خــود بگوییــد و اجــازه بدهیــد انهــا‬ ‫متوجه تطابق شــما با نیاز شــرکت و سازمان شــان بشــوند‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫ارتبــاط کالمــی‪ ،‬شــامل کلماتــی اســت کــه‬ ‫بــر زبــان می اوریــم؛ بــرای ‏مثــال‪ ،‬جــذاب‬ ‫بــودن محتــوی کالم‪ ،‬تهدیدامیــز نبــودن ان‪،‬‬ ‫شــورانگیز‏بــودن موضــوع صحبــت‪ ،‬قابــل فهــم‬ ‫بــودن کالم و ‪ ...‬کــه باعــث تســهیل ‏ارتبــاط‬ ‫می گــردد از ایــن دســت اســت‪ .‬در واقــع بــه‬ ‫مجمــوع روابطــی کــه‏از طریــق ســخن و گفتگــو‬ ‫حاصــل می شــود ارتبــاط کالمــی می گوینــد‪.‬‬ ‫بــرای ‏اینکــه در روابــط خــود موفــق شــویم‬ ‫بایــد از کلمــات‪ ،‬بــا دقــت ‏اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هــر کلمــه ای احساســات‪ ،‬عواطــف خــاص و‬ ‫عملکــرد ‏متفاوتــی را در افــراد بــر می انگیــزد‪.‬‬ ‫اگــر کلمــات در مــکان مناســب ‏خــود بــه‬ ‫کاربــرده شــوند بــه ســرعت بــر جســم و روح‬ ‫افــراد تاثیــر می ‏گذارنــد‪ .‬بیــان الفــاظ دلپذیــر‬ ‫و مــوزون‪ ،‬موجــب می شــود شــخص مقابــل‬ ‫‏بــا متانــت بــه ســخن مــا گــوش فــرا دهــد‪ .‬امــا‬ ‫عبارت هــای مغرضانــه و‏کینــه جویانــه اغلــب‬ ‫خشــم فــرد دیگــر را برمی انگیــزد و او را بــه‬ ‫‏جبهه گیــری دعــوت می کنــد و در نهایــت روابــط‬ ‫را بــه دشــمنی و تعــارض‏و نبــرد می کشــاند‪.‬‏‬ ‫ده مهارت کالمی برای موفقیت در ارتباط‬ ‫فردی را بشناسیم‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏ شفاف و قابل فهم بودن کالم‪:‬‬ ‫بســیاری از مشــاجرات و‏دلخوری هــای پدیــد‬ ‫امــده بیــن مــردم‪ ،‬برامــده از شــفاف نبــودن‬ ‫‏ســخن و مبهــم بــودن کالم اســت‪ ،‬فــردی کــه‬ ‫قــادر نباشــد کالم خــود ‏را شــفاف بیــان کنــد‬ ‫بــه طــوری کــه بــرای دیگــران قابــل فهــم‏باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت نــه تنهــا بــه مقصــود خــود نرســد‪،‬‬ ‫بلکــه کالم‏او ناخواســته موجــب کــج فهمــی و‬ ‫دلخــوری دیگــران شــود‪ .‬هنــگام‏ســخن گفتــن‪،‬‬ ‫وقتــی ســخن مــا قابــل فهــم باشــد‪ ،‬شــنونده‬ ‫مشــتاق بــه‏گــوش دادن اســت‪ ،‬امــا در صورتــی‬ ‫کــه مطالــب نامــوزون و مبهــم ‏باشــد بــرای‬ ‫شــنونده خســته کننــده و غیرقابــل درک بــوده و‬ ‫‏تمایــل بــه گــوش دادن نخواهــد داشــت‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر قابــل فهــم بــودن‏کالم‪ ،‬بایــد میــزان درک‬ ‫و فهــم مخاطــب نیــز در نظــر گرفتــه شــود ‏و‬ ‫بــه انــدازه درک و فهــم او از کلمــات اســتفاده‬ ‫گــردد؛ در ‏غیــر ایــن صــورت ســخنان مــا بــه‬ ‫علــت درک نشــدن از ســوی مخاطــب‪،‬‏بــرای او‬ ‫جــذاب نخواهــد بــود و او را خســته و دلــزده‬ ‫خواهــد‏کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏گزیده گویی‪:‬هنــگام ســخن گفتــن بایــد‬ ‫بــرای پرهیــز از تفضیــل‏کالم‪ ،‬کلمــات را برگزید‬ ‫و نیکوتریــن انهــا را انتخــاب کــرد‏بــه طــوری کــه‬ ‫هــم مقصــود را برســاند و هــم کوتــاه و مختصــر‬ ‫انسان بودن جنسیت نیست‬ ‫ترنس ها قربانیان زائد نیستند‬ ‫هویــت جنســی بخــش عمــده ای از هویــت‬ ‫انســان را تشــکیل مــی دهــد و شــامل تصویــری‬ ‫اســت کــه هــر فــرد بــه عنــوان مــرد یــا زن از‬ ‫خــود دارد‪ .‬فــرد بــا اگاهــی از هویــت جنســی‬ ‫مــی امــوزد کــه بــه شــیوه خاصــی بیندیشــد‬ ‫تراجنســیتی در واقــع اختــال هویــت جنســی اســت‬ ‫کــه در ان فــرد در هویــت شــخصی و جنســی خــود‬ ‫دچــار مشــکل خواهــد شــد‪ ..‬در ایــن صــورت فــردی‬ ‫بــا شــخصیت جنســی او زنانــه اســت‪ ،‬انــدام جنســی‬ ‫مردانــه دارد و برعکــس ان نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ترنــس یــا تراجنســی بــه معنــی نابــاوری در هویــت‬ ‫جنســی فــرد مــی باشــد؛ همــراه بــا ویژگــی هــای‬ ‫شــخصیتی خــاص وجــود دارد کــه متاســفانه بــه‬ ‫دلیــل فرهنــگ برخــی از جوامــع ممکــن اســت‬ ‫ایــن افــراد مــورد تمســخر و ســرزنش قــرار بگیرنــد‪،‬‬ ‫گاهــی دیــده شــده افــراد ترنــس بخاطــر ایــن ویژگــی‬ ‫شــخصیتی از طــرف دوســتان و حتی خانــواده تحت‬ ‫شــماتت قــرار گرفتــه و در نهایــت طــرد مــی شــوند‬ ‫هویــت جنســی متناقــص این افــراد موجب تفاوت‬ ‫انها با هم جنســان خود گشــته اســت تنها خواسته‬ ‫ایــن افــراد از اطرافیــان خــود ایــن اســت کــه درک‬ ‫شوند همین که اندام جنسی با شخصیت جنسی‬ ‫فــرد تطابــق نــدارد‪ ،‬منجــر بــه بــی قــراری جنســی‬ ‫در او خواهــد شــد‪ .‬در نتیجــه تصمیــم مــی گیــرد‬ ‫تغییــر جنســیت دهــد تــا از ایــن تضــاد راحــت‬ ‫شــود ترنــس بــا همجنســگرا فــرق دارد بچــه هــای‬ ‫ترنــس اغلــب افــراد مظلــوم و خوبــی هســتند‬ ‫بنابرایــن نبایــد بــا یــک اختــال هورمونــی کــه در‬ ‫انهــا وجــود دارد و خــدادادی هــم اســت (چیــزی کــه‬ ‫دســت خــودش نبــوده و نیســت)مورد ازار و اذیــت‬ ‫وچــه بســا ســوء اســتفاده جنســی قــرار بگیرنــد‬ ‫امیــر حســین کــه یکــی از ترنس هــای‬ ‫شــهرمان اســت و قبــا دختــر بــوده بــه اســم ماندانــا‬ ‫در خصــوص هویــت خــود اینگونــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫جنســیت واقعــی مــا بــا جنســیت ظاهــری مــان‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬مــن از نظــر اندامــی‪ ،‬زن بــودم ولی‬ ‫تمایــات شــدید جنســی و روانــی مردانــه داشــته ام‬ ‫و همیشــه درجمــع مردهــا مــی رفتــم ومتاســفانه‬ ‫اوال از خانــواده ی خــودم شــروع مــی کنــم از زمانــی‬ ‫کــه متوجــه مشــکل مــن شــدند منــو از خانــه بیــرون‬ ‫انداختنــد جــز دختــر خالــه ی مــن دیکــر کســی‬ ‫پذیــرای مــن نبــود از انجایــی کــه دختــر خالــه ام یــک‬ ‫پزشــک بــود از هویــت جنســی امثــال مــن اطالعــات‬ ‫کافــی داشــت بــه کمــک همســرش پذیــرای مــن‬ ‫شــدند و از همــه لحــاظ حامــی مــن شــدند و االن در‬ ‫همــه جــا بــه در جامعــه ســنتی مــا بازهــم متاســفانه‬ ‫دیدگاههــا و نظــرات نســبت بــه مــا ترنــس هــا خیلی‬ ‫خیلــی و حتــی خیلــی بیشــتر از حــرف مــن بــد اســت‬ ‫بــه چشــم افــراد هــرزه و فاســد مــا را مــی بینند حرف‬ ‫مــن ایــن اســت مــارا هــم مثــل شــما خــدا افریــده‬ ‫اســت انســان بــودن کــه بــه جنســیت نیســت‬ ‫‪5‬ســال عمــل کــردم و هویــت واقعــی خــودم را پیــدا‬ ‫کــردم اما(بــا ســکوت طوالنــی و بغــض ) االن یــک‬ ‫مــرده ی متحرکــم هیــچ جایگاهــی نــدارم‬ ‫و همینطــور ارزو کــه کــه قــرار اســت تــا ‪6‬مــاه دیگــر‬ ‫بــا شناســنامه وهویــت جدیــد بــا نــام رادیــن وارد‬ ‫اجتمــاع شــود و در حــال گذرانــدن دوره روانشناســی‬ ‫‪,‬مشــاوره ‪ ,‬کمســیون پزشــکی و ودر نهایــت پزشــکی‬ ‫قانونــی اســت برعکــس ماندانــا خانــواده ی ارزو‬ ‫پشــتیبان ارزو هســتندارزو در صحبــت بــا خبرنــگار‬ ‫مــا اینگونــه نطــق مــی کند‪ :‬ممکن اســت رفتارهایی‬ ‫ماننــد زنانــه یــا مردانــه پوشــی مفــرط‪ ،‬تمایــل بــه‬ ‫رفتارهــای جنــس دیگــر و ‪ ...‬درمــا بــروز کنــد‪ .‬و‬ ‫در نهایــت برخــی از مــا تراجنســیتی ها تصمیــم‬ ‫‏باشــد و بــرای شــنونده مــال اور نباشــد‪.‬‬ ‫رعایــت اختصــار و‏گزیده گویــی در ســخن مانــع‬ ‫از بیــان کلمــات فتنــه انگیــز می‪-‬‏شــود‪ ،‬چراکــه‬ ‫پیــش از ســخن‪ ،‬تفکــر و تامــل شــده و تمــام‬ ‫جوانــب ‏در نظــر گرفتــه می شــود تــا موجــب‬ ‫رنجــش دیگــری نگــردد و یــا ســوء‏ظنــی ایجــاد‬ ‫نکنــد‪ .‬زیــادی کالم باعــث می شــود بــه حواشــی‬ ‫بســیار‏پرداختــه شــود و از میــزان پرداختــن بــه‬ ‫معنــا و مفهــوم مــورد‏نظــر بکاهــد‪.‬‬ ‫‏‏‪)3‬‏ مهــرورزی و اســتفاده از کلمــات‬ ‫محبت امیــز‪ :‬مهــرورزی‪ ،‬از ‏زیباتریــن‬ ‫اموزه هــای اخالقــی اســت کــه نقــش ســازنده و‬ ‫موثــری را‏بــرای گرایــش انســان ها بــه یکدیگــر‬ ‫ایفــا می کنــد‪.‬در بســیاری از‏مــوارد ارتباطــات را‬ ‫صمیمی تــر کــرده و اتــش کینه هــا و‏اختالفــات‬ ‫را خامــوش می ســازد‪ .‬محبــت و مهــرورزی‬ ‫افــراد بــه‏یکدیگــر‪ ،‬هــم روحیــه ســخت و خشــن‬ ‫انــان را تعدیــل می کنــد و هــم ‏رابطــه قلبــی‬ ‫عمیقــی را در بینشــان بــه وجــود مــی اورد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏قطــع نکــردن ســخن طــرف مقابــل‪ :‬قطــع‬ ‫کــردن حــرف دیگــران از چنــد ‏لحــاظ موجــب‬ ‫تخریــب روابــط بیــن فــردی می شــود؛ نخســت‪،‬‬ ‫موجــب می ‏شــود فــرد احســاس ناخوشــایندی‬ ‫از برقــراری ارتبــاط بــا مــا ‏داشــته باشــد و‬ ‫احســاس کنــد کــه شــنونده خوبــی نبــوده و‬ ‫بــرای‏وی احتــرام قائــل نیســتیم‪ ،‬دوم‪ ،‬ایــن کار‬ ‫موجــب می شــود سلســله‏گفته هــای شــخص‬ ‫بــه کالف ســردرگمی تبدیــل شــود و وی نتوانــد‬ ‫‏پیــام اصلــی خــود را انگونــه کــه می خواســت‬ ‫منتقــل کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)5‬‏پرهیــز از دســتور دادن و ریاســت طلبــی‪:‬‬ ‫انســان فطرتــا ً از ‏دســتور و امــر و نهــی بیــزار‬ ‫اســت و در صــورت شــنیدن کالم ‏دســتوری‬ ‫ســعی می کنــد بــه نحــوی از انجــام ان ســرباز‬ ‫زنــد‪ .‬هــر ‏فــرد از اطرافیانــش انتظــار احتــرام‬ ‫دارد و دســتور دادن ‏کامــا ً مغایــر بــا ایــن‬ ‫خواســته اســت چراکــه نوعــی بی احترامــی و‬ ‫‏بــه دیــده تحقیــر بــه دیگــری نگریســتن اســت‪.‬‬ ‫همــه مــا بارهــا شــاهد‏ایــن واقعیــت بوده ایــم‬ ‫کــه مطالبــه کــردن‪ ،‬فرمــان دادن‪،‬‏فشــاراوردن‬ ‫و رفتارهایــی از ایــن قبیــل‪ ،‬دیگــران را وا‬ ‫مــی ‏دارد در مقابــل مــا صــف ارایــی کنند‪.‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از چنیــن‏واکنش هایــی تنهــا کافــی‬ ‫اســت خواســته های خــود را محترمانــه و ‏در‬ ‫قالــب تقاضــا مطــرح کنیــم زیــرا وقتــی چیــزی را‬ ‫تقاضــا می ‏کنیــد‪ ،‬رفتارتــان بــر اســاس احتــرام‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ پرهیــز از منــت گذاشــتن‪ :‬نبایــد بــرای هــر‬ ‫اقــدام مفیــد و خوبــی ‏کــه انجــام می دهیــم‬ ‫می گیریــم بــه جنســیت درونــی مــان رســمیت‬ ‫ببخشــیم و بــا هورمــون تراپــی و عمــل هــای جراحی‬ ‫خاصــی‪ ،‬بــه جنســیت مطلــوب دلخــواه برســیم‬ ‫و از زندگــی در کالبــد جنــس مخالــف رهایــی‬ ‫پیــدا کنیــم ارزو در ادامــه خاطــر نشــان می کنــد‪:‬‬ ‫امثــال مــا بــه درســتی درک نمی شــویم ‪ ,‬مــورد‬ ‫تمســخر قــرار می گیریــم‪ ،‬انگ هــای غیراخالقــی‬ ‫بــه مــا زده می شــود‪ ،‬از گــروه همســاالن طــرد‬ ‫یــا از نظــر شــغلی هــم دچــار مشــکل می شــویم‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه در بــاور اغلــب مــردم‬ ‫ترنــس بــا دو جنســه بــودن‪ ،‬هــم معنــی در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــوند امــا کامــا غلــط اســت‪ .‬فــرد‬ ‫دو جنســه کســی اســت کــه از زمــان تولــد‪ ،‬هــر‬ ‫دو انــدام جنســی زن و مــرد را دارد‪ .‬یعنــی یــک‬ ‫نفــر هــم زن اســت و هــم مــرد امــا ترنــس کســی‬ ‫اســت کــه تنهــا یکــی از اندام هــای جنســی زنانــه‬ ‫و یــا مردانــه را داشــت و خلــق و خــوی او بــا نــوع‬ ‫انــدام جنســی کــه دارد‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬اگــر‬ ‫انــدام جنســی مردانــه دارد‪ ،‬رفتارهــا و شــکل و‬ ‫شــمایلش شــبیه مــردان اســت‪ .‬فــرد دو جنســه‬ ‫بســیار راحــت تــر مــی توانــد تغییــر جنســیت‬ ‫داده و در ســطح جامعــه‪ ،‬قابــل قبــول تــر اســت‪.‬‬ ‫اشــتباه دوم که مردم مرتکب می شــوند این اســت‬ ‫کــه فــرد ترنــس را بــا هــم جنســگرا اشــتباه می گیرند‬ ‫و بــه همیــن دلیــل رفتــار نادرســتی بــا ایــن دســته از‬ ‫افــراد خواهــد شــد‪ .‬در واقــع عمــده افــرادی کــه رفتــار‬ ‫زشــتی بــا فــرد تراجنســیتی دارنــد فکــر مــی کننــد‬ ‫او هــم جنــس گــرا اســت و در نتیجــه از وی دوری‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬تمســخر و تحقیــر بدتریــن رفتــاری‬ ‫اســت کــه مــی تــوان بــا افــراد تراجنســیتی داشــت‪.‬‬ ‫هــم جنــس گرایــان تضــاد جنســی روحــی و جســم‬ ‫ندارنــد بــه ایــن معنــا کــه اگــر فــردی از نظــر خلــق‬ ‫و خــو مــرد اســت‪ ،‬از نظــر انــدام جنســیتی نیــز مــرد‬ ‫اســت و رفتــار و تفکــرات مردانــه دارد امــا تمایــل‬ ‫زیــادی بــه برقــراری رابطــه جنســی بــا هــم جنــس‬ ‫خــود دارد‪ .‬همیــن تعریــف ســاده کافــی اســت‬ ‫تــا تفــاوت بیــن فــرد ترنــس بــا فــرد همجنســگرا‬ ‫مشــخص شــود‪ .‬فــرد همجنســگرا از نظــر روحــی‬ ‫بــه شــدت در شــرایط بدتــری بــه ســر مــی بــرد چــون‬ ‫توقــع واکنــش فــوری‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬کاری‬ ‫را ‏کــه بــرای دیگــران‬ ‫می دهیــد‪،‬‬ ‫صــورت‬ ‫کاری بی منــت خواهــد‬ ‫بــود تــا ‏روزگاری بــدان‬ ‫پاســخ دهنــد‪ ،‬ولــی شــما‬ ‫هرگــز متوقــع جــواب‬ ‫ان‏نباشــید‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫خــود را بــه درســت‬ ‫اندیشــیدن و انجــام‏کار‬ ‫خــوب عــادت دهیــد‪،‬‬ ‫نــه اینکــه همچــون‬ ‫کارگــری کــه وظیف ـه اش‬ ‫‏را انجــام نــداده‪ ،‬منتظــر‬ ‫بایســتید و دســتمزدتان‬ ‫را ‏بخواهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد در دل‬ ‫دیگــران راهــی بــاز کنید‪،‬‬ ‫‏توقــع مقابلــه بــه مثــل نداشــته باشــید‪ ،‬طبعــا ً‬ ‫اگــر پاســخ و‏واکنــش مناســبی هــم دریافــت‬ ‫نکنیــد‪ ،‬از رفتــار انــان گله منــد ‏نخواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏ سپاســگزاری از دیگــران‪ :‬یــک راهــکار بــرای‬ ‫نشــان دادن احتــرام‏و تواضــع‪ ،‬سپاســگزاری از‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬گاهــی در روابــط بیــن‏فــردی‬ ‫می بینیــم برخــی مــردم بــه قــدری مغــرور و‬ ‫متوقــع هســتند‏کــه انجــام هــر کاری را وظیفــه‬ ‫طــرف مقابــل می داننــد و نیــازی‏بــه تشــکر و‬ ‫قدردانــی نمی بیننــد و همیــن امــر موجــب‬ ‫می شــود ‏دیگــران بــا بی میلــی بــرای وی‬ ‫کاری انجــام دهنــد؛ ایــن در‏حالــی اســت کــه‬ ‫خداونــد انســان را بــه گونــه ای افریــده اســت‬ ‫کــه‏دوســت دارد در برابــر کار خوبــی کــه انجــام‬ ‫می دهــد‪ ،‬ســتایش ‏شــود‪ ،‬بــه ویــژه از ســوی‬ ‫کســانی کــه کار خــوب بــرای انــان و بــه‏ســود‬ ‫انــان بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪)8‬‏ پرهیــز از تحقیــر کــردن‪ :‬در صورتــی کــه‬ ‫بــرای دیگــری احترامــی ‏قائــل نباشــیم و بــه‬ ‫شــخصیت او توهیــن کنیــم‪ ،‬رشــته ارتبــاط‬ ‫‏بیــن خــود و او را گسســته ایم‪ .‬کلماتــی ماننــد‪:‬‬ ‫خیلــی بــی‏عرضـه ای‪ ،‬تــو یــک بازنــده ای‪ ،‬نــادان‬ ‫و ‪ ...‬در دیگــران ذهنیــت‏بــدی ایجــاد می کنــد‬ ‫تــا خــود را ابلــه یــا خطــاکار ببیننــد‪ .‬ایــن‏پیام هــا‬ ‫می توانــد تاثیــر مخربــی روی تصویــر ذهنــی‬ ‫اشــخاص بــر‏جــای گــذارد و یــا حالــت تدافعــی‬ ‫در مقابــل مــا ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫وقتــی فــردی در اثــر عصبانیــت‪ ،‬کــج فهمــی‪،‬‬ ‫‏ســوتفاهم و یــا هــر مــورد دیگری کنتــرل خود را‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫از ایــن اختــال روانــی خــود خجالــت مــی کشــد‬ ‫و تمایــل دارد بــه صــورت پنهانــی بــا متخصــص‬ ‫صحبــت کنــد تــا کســی متوجــه ایــن مشــکل نشــود‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال مــردم دیــد خوبــی نســبت بــه‬ ‫هم جنســگرا نداشــته و از او می ترســند‪ .‬امــا فــرد‬ ‫تراجنســیتی می دانــد ایــن نوعــی اختــال جنســیتی‬ ‫اســت کــه دســت خــودش نبــوده اســت‪ .‬در نتیجــه‬ ‫انتظــار دارد اطرافیــان او را درک کننــد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که مســئله بی قراری جنســیتی‬ ‫بــه حــدی ازار دهنــده اســت کــه اگــر فــرد ترنــس‬ ‫نتوانــد بــه جنســیت دلخــواه خــود برســد ممکــن‬ ‫اســت دســت بــه خودکشــی بزنــد دقیقــا چیــزی کــه‬ ‫در جامعــه بــه شــدت در ایــن زمینــه رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫متاســفانه جامعــه مــا هنــوز موضوع تراجنســیتی را‬ ‫قبــول نکــرده و بــا ان مخالــف هســتند‪.‬‬ ‫مهــران یکــی دیگــر از ایــن ترنس هاســت وی‬ ‫در خصــوص مشــکل هویتــی خــود اینگونــه بیــان‬ ‫می کنــد‪ :‬مــا افــراد ترنــس بیمــار نیســتیم بلکــه بــه‬ ‫دلیل نقص های ژنتیکی به اختالل جنســیتی دچار‬ ‫شــده ایم ما مشــکالت روحی و روانی زیادی داریم‬ ‫افســردگی‪,‬اضطراب‪,‬روان پریشــی‪ ،‬تــرس و… چــرا‬ ‫کــه اغلــب ماهــا مجبــور هســتیم مســئله ترنــس‬ ‫بــودن خــود را مخفــی کنیــم تــا زمــان مناســب‬ ‫فرابرســد در معــرض حملــه ی روزانــه سوءبرداشــتها‬ ‫قــرار گرفتــن‪ ,‬درک نشــدن بــه جــای تقویــت صــدات‬ ‫‪ ,‬صــدا را خفــه کــردن بزرگتریــن درد امثــال ماســت‬ ‫از خــدا خواســتم کــه مــرا بــه شــکل و هویــت‬ ‫واقعــی ام برگردانــد پــدر و مــادرم و مهمتــر از‬ ‫همــه خــودم بــی گنــاه هســتیم و هرلحظــه بــا‬ ‫عکــس العمل هــای متفــاوت مــردم روبــه رو‬ ‫شــدن واقعــا ســخت اســت بــه زبــان خیلــی‬ ‫ســاده ؛ حتــی جــرات دستشــویی رفتــن در مــکان‬ ‫عمومــی را نداشــته باشــم ایــن عمــق فاجعــه‬ ‫اســت کــه مــا را بــه عفونــت ادارای دچــار مــی کنــد‬ ‫پــدر و مــادرم صبورانــه بــا مــن همــراه هســتند‬ ‫کســی کــه دوســتش داشــتم رهایــم کــرد البتــه‬ ‫مقصــر نبــود تحمــل مــن بــا ایــن شــخصیت‬ ‫جدیــد واقعــا کار ســختی بــود بگذریــم‬ ‫مــن رازی از اناتومــی انســان بــودم پرسشــی کــه‬ ‫از دســت داد و‏کلماتــی را بــر زبــان رانــد کــه دور‬ ‫از ادب بــود‪ ،‬اگــر پــس از‏مدتــی از کــرده خــود‬ ‫پشــیمان شــد و بــرای عذرخواهــی امــد‪ ،‬بــرای‬ ‫‏حفــظ روابــط بیــن فــردی‪ ،‬بــر مــا واجــب اســت‬ ‫کــه عــذرش را‏بپذیریــم؛ چراکــه او غــرورش را‬ ‫زیرپــا گذاشــته و بــرای ابــراز‏پشــیمانی از رفتــار‬ ‫خــود بــه نــزد مــا امــده و ایــن بــه دور از‏انصــاف‬ ‫اســت کــه عــذر چنیــن فــردی را نپذیریــم‪.‬‏‬ ‫‏‪)10‬‏پرهیــز از عیــب جویــی‪ :‬افــراد عیــب جــو‪،‬‬ ‫از همــه کــس ‏انتقــاد می کننــد و همــواره‬ ‫نقــاط منفــی را بــر می شــمرند؛ گویــی ‏خــود‬ ‫را بــرای پیــدا کــردن عیــب و نقــص دیگــران‬ ‫وقــف کرده انــد‪.‬‏چنیــن افــرادی همــواره منفــور‬ ‫دیگــران هســتند و جایــی در قلــب ‏دیگــران‬ ‫ندارنــد‪ .‬بــی تردیــد افــراد عیــب جــو‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫زندگــی‏خــود را تبــاه می ســازند‪ ،‬بلکــه اســباب‬ ‫نگرانــی دیگــران را نیــز ‏فراهــم می کننــد و‬ ‫موجــب پیدایــش بــی اعتمــادی‪ ،‬ناامنــی‪،‬‬ ‫فضــای ‏شــک و تردیــد‪ ،‬تضعیــف روحیــه‬ ‫دیگــران و ‪ ...‬می شــوند‪.‬‬ ‫عیــب‏جویــی از دیگــران و همــواره تذکــر دادن‬ ‫بــه انــان و اســتفاده‏کــردن از واژگان منفــی در‬ ‫برخــورد بــا انــان موجــب ســردی و‏ناخوشــایندی‬ ‫ارتبــاط می گــردد‪ .‬چراکــه انســان ذاتــا ً کرامــت‬ ‫نفــس ‏دارد و مایــل اســت شــان و جایــگاه و‬ ‫ابرویــش حفــظ شــود و بــرای‏کســی کــه چنیــن‬ ‫امــر مهمــی را نقــض کنــد برخــورد جــدی و‬ ‫تنــدی ‏خواهــد داشــت و مســلما ً نتیجــه ان‪،‬‬ ‫وارد شــدن اســیبی اجتنــاب‏ناپذیــر بــه روابــط‬ ‫بیــن فــردی خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫پاســخ نــدارد بچه هــای دانشــگاه مســخره ام مــی‬ ‫کردنــد و مــرا بــا اس ـم هایی که‪......‬صــدا مــی زدنــد‬ ‫مــن زندگــی رو خیلــی دوســت دارم امــا همیــن کــه‬ ‫بدانــی بعــد پیــدا کــردن هویت واقعیت دیگر کســی‬ ‫وجــود نــدارد کــه باهــات ازدواج کنــد واقعــا زجــر اور‬ ‫و ازار دهنــده اســت امــا مــن پســرم تــا یــک دختــر‬ ‫کاری بــا بدنــی کــه دوســت نداشــتم داشــته باشــم‬ ‫نــدارم فقــط می خواهــم رهایــش کنــم مــن از ان‬ ‫ماننــد یــک گل نگهــداری می کــردم هنگامــی کــه‬ ‫گل شــما در حــال پژمــرده شــدن اســت گلــدان یــا‬ ‫خاکشــو عــوض نمی کنیــد بــه گل خــود نمی رســید‬ ‫تــا از ایــن پژمردگــی و خشــکی بیــرون بیــاد پــدر و‬ ‫مــادرم نگــران محــو شــدن اســم مــن هســتند و‬ ‫شــمارش معکــوس بــرای مــن هــم مثــل بعضــی‬ ‫دوســتانم کــه یــا خودکشــی کــرده انــد یــا از همــه‬ ‫جــا رانــده شــده اندمــادرم می ترســد مــن هــم‬ ‫بمیــرم ومحفــل گفتگــوی روزنامــه ‪,‬مجلــه ومــردم‬ ‫بشــوم ای افــراد جامعــه ‪ :‬مــا را قربانیــان زائــد‬ ‫ندانیــد دعاهــا ی مــا در گلویمان گیــر کــرده اســت‬ ‫بــا احتــرام گذاشــتن بــه مــا و نــوع زندگــی مــان‪,‬‬ ‫احســاس راحتــی و واقعــی بــودن را در مــا زنــده کنید‬ ‫درک نشــدن از ســوی خانــواده و بــی قــراری‬ ‫جنســیتی نیــز بــه ناهنجــاری های روحی فرد ترنســر‬ ‫دامــن مــی زنــد‪ .‬اوج ایــن مشــکالت زمانــی اســت که‬ ‫فــرد ترنــس را مجبــور مــی کننــد ازدواج کنــد‪ .‬لــذا‬ ‫توصیــه می شــود در کنــار اقدامــات الزم کــه بــرای‬ ‫تغییــر جنســیت چنیــن افــرادی انجــام می شــود‪،‬‬ ‫روان درمانــی تحــت نظــر متخصصیــن نیــز صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬روح افــراد ترنــس بــه شــدت اســیب دیــده و‬ ‫از ســویی دیگــر خانواده هــا نیــز هنــوز ایــن موضــوع‬ ‫را نپذیرفته انــد‪ .‬الزم اســت جلســات مشــاوره هــم‬ ‫بــرای فــرد تراجنســیتی و هــم بــرای خانــواده برگــزار‬ ‫شــود‪ .‬موفقیــت در درمــان مشــکالت روحــی فــرد‬ ‫ترنــس بــه میــزان درک وی از جانــب خانــواده‬ ‫بســتگی دارد چــون عمــده اســیب های روحــی‬ ‫بــه دلیــل بی قراری هــای جنســیتی اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل برخــورد نادرســت خانواده هــا‪ ،‬مســئله تغییــر‬ ‫جنســیت بــه تاخیــر مــی افتــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یکــی از شــرکت های بــزرگ تامیــن گوشــت در امریــکا (‪ )JBS‬تاییــد کــرد کــه پــس از حملــه مخــرب بــاج افــزار در‬ ‫اواخــر مــاه گذشــته ‪ ،‬معــادل ‪ 11‬میلیــون دالر بیــت کویــن بــه باجگیــران پرداخــت کــرده تــا دوبــاره بــه سیســتم های‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن شــرکت گوشــت در جهــان از نظــر فــروش‪ ،‬در تاریــخ ‪ 30‬مــه اعــام کــرد کــه طعمــه «حملــه امنیــت‬ ‫ســایبری ســازمان یافتــه» شــده و در ایــن حملــه شــبکه ‪ IT‬ان هــدف قــرار گرفتــه و در نتیجــه بــه طــور موقــت‬ ‫عملیــات خــود را در اســترالیا ‪ ،‬کانــادا و ایــاالت متحــده متوقــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫گوشت ‪JBS‬‬ ‫موردحمله‬ ‫سایبری قرار‬ ‫گرفت‬ ‫بانکداری‬ ‫قسمت ‪ 21‬از مبحث اول‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــا حــق کســب و پیشــه بعــد از ســال ‪1376‬‬ ‫موضوعیــت دارد‪ :‬از جملــه دعــاوی مســتاجرین‬ ‫واحدهــای تجــاری بــه طرفیــت ‏مالکیــن و یــا‬ ‫موجریــن ادعــای حــق کســب و پیشــه اســت بــه‬ ‫اســتناد قراردادهایــی کــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1376/5/26‬منعقــد شــده اند‪ .‬واضــح‬ ‫اســت کــه چنیــن قرارداد هایــی مشــمول قانــون‬ ‫‪ 1356‬نمــی باشــند‪ .‬بنابرایــن صــدور‏حکــم بــه‬ ‫خواســته حــق کســب و پیشــه نــه تنهــا ناقــض‬ ‫«قاعــده منــع عطــف بــه ماســبق» اســت ‪ ،‬بلکــه‬ ‫اساســا در چنیــن‏وضعیتــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫موضوعیــت نــدارد و ایــن امــر متضمــن دالیــل‬ ‫قانونــی اســت ‪ .‬چنانچــه مســتاجر ‪ ،‬مفــاد مــاده ‪6‬‬ ‫و‏تبصــره ‪ 2‬قانــون مصــوب ‪ 1376/5/26‬را محقــق‬ ‫نکــرده و مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد بــا عنــوان‬ ‫ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت ‏نمــوده باشــد ‪،‬‬ ‫مســتحق دریافــت ســرقفلی خواهــد بــود‪ .‬در غیــر‬ ‫اینصــورت مســتحق ســرقفلی نیــز نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫و امــا در خصــوص‏عــدم شــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه پــس از تصویب قانــون ‪ 1376/5/26‬چنین‬ ‫اســتدالل می شــود ‪ :‬حــق کســب و پیشــه بــدوا در‬ ‫‏ماده ‪ 11‬قانون ‪ 1339/3/10‬وضع گردید که منشاء‬ ‫ان بــه اســتناد مــاده ‪ 25‬همیــن قانــون ‪ ،‬اییــن‬ ‫نامــه تعدیــل مــال االجــاره‏مصــوب ‪1324/7/25‬‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ســپس قانــون ‪ 1356/5/2‬ضمــن‬ ‫نســخ قانــون ســال ‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه‬ ‫موضــوع‏مــاده ‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ‬ ‫و معتبــر نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلــی‏قانــون ‪1356‬‬ ‫قراردادهــای تنظیمــی در زمــان قانــون حاکــم را‬ ‫تابــع همــان قانــون مقــرر نمــود و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫حــق کســب و‏پیشــه قراردادهــای قبــل از ســال‬ ‫‪ 1376‬را به رســمیت شــناخت‪ .‬بطوریکه مصوبه‬ ‫مثــا صــد برابــر انچــه را کــه تحــت عنــوان اجــرت‬ ‫المثــل‏دریافــت نمــوده ‪ ،‬تحــت عنوان حق کســب‬ ‫و پیشه به مستاجر برگرداند‪ .‬اجاره دادن امری‬ ‫عبــث و ممتنــع خواهــد شــد‪ .‬امــا‏متقابــا عــرف‬ ‫حاکــم ســنه ‪ 1339‬در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه‬ ‫ایــا صــرف اجــاره دادن ‪ ،‬حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫ایجــاد می شــود یــا‏خیــر‪ .‬چنیــن اســتدالل کــرده‬ ‫اســت‪ :‬مســتاجر در عقــد اجــاره عامــل اســت‬ ‫همچنــان کــه زارع در عقــد مزارعــه عامــل اســت‪ .‬و‬ ‫از‏حقوقــی همچــون حــق اب و گل‪ ،‬حق گاوبندی‪،‬‬ ‫حــق کارافــه‪ ،‬حــق نســق زراعــی‪ ،‬حــق تبــر تــراش‪،‬‬ ‫حــق ریشــه برخــوردار اســت عامــل ‏در عقــد اجــاره‬ ‫بــه ســبب حرفــه و فــن و توانایــی شــغلی و نــام‬ ‫و اوازه خــود ‪ ،‬ملــک دایــر غیرتجــاری ‪ ،‬و حتــی‬ ‫بایــر ِ اعــراض شــده ‏را بــه محــل کســب و ارائــه‬ ‫خدمــات عمومــی مانند عطــاری ‪ ،‬بقالی ‪ ،‬نانوایی‪،‬‬ ‫اهنگری‪ ،‬مســگری ‪ ،‬کفاشــی‪ ،‬قصابی و‪...‬‏تبدیل‬ ‫می کنــد و قیمــت ناچیــز ملــک مالــک را افزایــش‬ ‫می دهــد بنابرایــن مســتحق ان اســت کــه در‬ ‫ارزش افــزوده بــر قیمــت‏ملــک کــه از ان بــه نــام‬ ‫حــق کســب و پیشــه یــاد شــده بــا مالــک ســهیم‬ ‫باشــد‪‎ .‬‏ ‪‎‬ایــن حــق مســلم عرفــی بــرای اولیــن بــار در‬ ‫ســال‏‏‪ 1317‬بــا وضــع مــاده ‪ 31‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک بــه صــورت قانونــی مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفت‪ .‬و در ســالهای‏‏‪58 ،43 ،39‬‬ ‫و‪ 63‬نیــز مــورد تاکیــد دوبــاره واقــع شــد‪‎.‬اما مبانــی‬ ‫اســتدالل حــق کســب و پیشــه بــه تدریــج تغییــر‬ ‫بنیــادی کــرد ‪ .‬زیــرا بــا وضــع قانــون شــهرداری در‬ ‫ســال ‪ 1345‬و ‪ ، 1352‬دیگــر ایــن مالــک بــود کــه بــا‬ ‫‏اخــذ مجــوز از شــهرداری موفــق بــه تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک و تاســیس محــل کســب می شــد‪ .‬ادامــه‬ ‫دارد‪...‬‏‪.‬‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫بیشــتر کاربــران گوشـی های هوشــمند‪ ،‬ایــن فنــاوری‬ ‫ل اطمینــان‬ ‫جدیــد را در حفــظ اطالعــات شــخصی قابـ ‬ ‫می داننــد‪ ،‬امــا برخــی‏دیگــر از ایــن وســیله بــرای انجام‬ ‫تراکنش هــای بانکــی اســتفاده نمی کننــد و تاکیــد‬ ‫دارنــد کــه نمی داننــد ایــن دســتگاه ها بـ ه‏انــدازه کافــی‬ ‫امــن باشــند‪.‬در بانکــداری همــراه‪ ،‬شــما می توانیــد‬ ‫گــردش حســاب بانکــی‪ ،‬انتقــال وجــه‪ ،‬پرداخــت‬ ‫قبــوض و ســایر فرایندهــای بانکــی را بــه‏پشــتوانه‬ ‫گوشــی هوشــمند خــود در هــر جایــی که باشــید به‬ ‫ راحتــی انجــام دهیــد‏‪ .‬بانکــداری همــراه از دو طریــق‬ ‫اجــرا مــی شــود‪ ،‬روش اول از طریــق مرورگــر موجــود‬ ‫در گوشــی هوشــمند اســت کــه مشــابه‏بانکــداری‬ ‫الکترونیــک در رایانه هــای شــخصی اســت‪ ،‬از ایــن‬ ‫رو تمامــی تهدیــدات اصلــی گوشــی های هوشــمند‬ ‫می توانــد‏شــبیه بــه رایانـ ه باشــد و لینک هــای مخــرب‬ ‫موجــود در جســتجوهای شــما‪ ،‬دانلودهایــی کــه‬ ‫انجــام می دهیــد و ســایر مــوارد ‏می تواننــد منجــر‬ ‫بــه تالش هایــی فیشــینگ و مخــرب دیگــر در جهــت‬ ‫ســرقت اطالعــات شــما شــوند‪.‬‏روش دیگــر از طریــق‬ ‫پیامــک متنــی یــا همــان‏‪sms‬‏ می باشــد‪ .‬برخــی از‬ ‫بانک هــا از پیامک هــای متنــی بـ ه عنــوان ابتدایی تریــن‬ ‫‏نــوع از بانکــداری همــراه بهــره می برنــد‪ ،‬شــما بــه بانــک‬ ‫مــورد نظــر خــود یــک پیام متنی ارســال می کنید و فــورا ً‬ ‫پیامکــی از بانــک‏دریافــت کــرده کــه حــاوی اطالعــات‬ ‫اولیــه از حســاب بانکــی‪ ،‬گردش هــای حســاب و‬ ‫پرداخت هــا خواهــد بــود از ایــن رو هوشــیار‏باشــید کــه‬ ‫بیشــتر بدافزارهــای رایــج دنیــا بــرای حملــه و دســتیابی‬ ‫بــه اطالعــات بانکــی در گوشــی های هوشــمند نیــز‬ ‫مــورد‏اســتفاده قــرار می گیرند‪.‬‏اگــر بانــک عامــل شــما‬ ‫برنامــه کاربــردی همــراه بانــک خــود را ارائــه کــرده‬ ‫بهتــر اســت ان را بــر روی گوشــی هوشــمند خــود‬ ‫ب‏کنیــد و از دسترســی بــه حســاب بانکــی خــود‬ ‫نص ـ ‬ ‫از طریــق مرورگــر گوشــی هوشــمند بــدون داشــتن‬ ‫یــک ضدویــروس بــروز و قدرتمنــد‏جــدا ً خــودداری‬ ‫کنیــدو از شــبکه های بی ســیم در مراکــز عمومــی برای‬ ‫انجــام تراکنش هــای بانکــی خــودداری کنیــد و ارتبــاط‬ ‫‏بلوتــوث را هنگامــی کــه از ان اســتفاده نمی کنیــد‪،‬‬ ‫خامــوش کنید‪/.‬‏پلیسفتاخراسان شــمالی‬ ‫فائزه رضایی‬ ‫کودکان کار چه کسانی هستند؟‬ ‫ایــن کــودکان بچه هــای بیــن ‪ 5‬تــا ‪ 17‬ســال‬ ‫هســتند کــه مــورد اســتثمار بزرگســاالن قــرار‬ ‫گرفتــه و بــرای کســب درامــد از ان هــا اســتفاده‬ ‫‏‪‎ ‎‬می شــود‪ .‬عــاوه بــر مشــاغلی نظیــر دســت‬ ‫فروشــی کــه بیش تــر افــراد بــا ان ها اشــنایی دارند‬ ‫انــواع دیگــری از اســتثمار بــر روی کــودکان‏اعمــال‬ ‫می شــود کــه تــا حــد بســیار زیــادی اسیب رســان و‬ ‫خطرنــاک هســتند‪ .‬از جملــه ان هــا می تــوان بــه‬ ‫سوءاســتفاده جنســی از کودک برای ‪‎‬‏ ‪‎‬درامدزایی‪،‬‬ ‫اســتفاده از کــودک بــرای انتقــال و جابــه جایــی‬ ‫مــواد مخــدر اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫کار کــودک یکــی از مشــکالت جهانــی بهداشــت‬ ‫عمومی و حقوق بشــر اســت‪ .‬بســیاری ازکودکان‬ ‫بــرای اطمینــان از بقــای خانــواده ‪‎‬و ‪‎‬‏ خودشــان‬ ‫کار میکننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کار امــروز کــودکان‬ ‫منجــر بــه فقــر فــردا می شــود‪ :‬کار کــودک‪ ،‬فقــر‬ ‫را جاودانــه می ســازد و باعــث ‏تلــه هــای فقــر‬ ‫بیــن نســلی می شــود‪ .‬کــودکان کار بــه اشــتغال‬ ‫کــودکان بــر هــر شــغلی اشــاره دارد کــه کــودک را‬ ‫از لــذت دوران‏‪‎ ‎‬کودکــی محــروم و بــا توانایــی او‬ ‫برای حضور منظم در مدرســه و تحصیل تداخل‬ ‫می کنــد و از نظــر روانــی‪ ،‬جســمانی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫‏‪‎ ‎‬اخالقــی بــرای کــودک خطرنــاک و مضــر اســت‬ ‫و کــودک را در معــرض خطــر مشــکالت حــاد و‬ ‫مزمــن ســامت قــرار می دهــد و در‏‪‎ ‎‬بســیاری از‬ ‫مــوارد حــق ازادی انتخــاب فرصتهــای اقتصــادی‬ ‫را در کــودکان از بیــن می بــرد بــه علــت شــرایط‬ ‫زندگــی و کاری کــودکان کار‏مســتعد اســیب های‬ ‫متعددهســتند و از ازار و غفلــت رنــج می برنــد ‪.‬‏‬ ‫مهدی هنرمند‬ ‫بار دیگر یوتیوب‬ ‫قابلیت تصویر در‬ ‫تصویر را در ‪ iOS‬ارائه‬ ‫خواهد داد‬ ‫گفتــه می شــود یوتیــوب بــه زودی پشــتیبانی از‬ ‫حالــت تصویــر در تصویــر را بــرای اشــتراک های‬ ‫پریمیــوم ارائــه می دهــد و ســپس تمامــی کاربــران‬ ‫ایالــت متحــده امریــکا از ایــن قابلیــت بهره منــد‬ ‫خواهند شــد‪ .‬ســال گذشــته اپل پشــتیبانی گســترده‬ ‫کــودکان کار در معــرض انــواع اســیب هــای‬ ‫کودکــی هســتند کــه تنظیم هیجان ایــن کودکان‬ ‫را بــا دشــواری روبــرو مــی ســازد و در کنــار ‪‎‬‏ ‪‎‬صفاتی‬ ‫چــون ســنگدلی‪ -‬فقــدان عاطفــه ایــن کــودکان را‬ ‫مســتعد انــواع اســیب های اجتماعــی از جملــه‬ ‫خودکشــی و خشــونت بیــن فــردی مــی‏ســازد‪.‬‬ ‫از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود بــر محیط هایــی‬ ‫کــه ایــن کــودکان در ان رشــد می یابنــد بــه ویــژه‬ ‫محیط هــای خانوادگــی انهــا و بــر ‪‎‬‏ ‪‎‬تعامــات‬ ‫بیــن والدیــن و کــودکان کــه احتمــاال حاکــی از‬ ‫غفلــت و توهیــن وبــی توجهــی بــه کــودک اســت‪،‬‬ ‫ن ‪‎‬پیشــنهاد می شود‬ ‫بیشــتر تمرکز شــود‪ .‬همچنی ‏‪‎‬‬ ‫در تعدیــل تظاهــرات صفــات شــخصیتی ایــن‬ ‫کــودکان و اســیب های ناشــی از محیــط انهــا‬ ‫راهبردهــای تنظیــم هیجــان بــ ‪‎‬ه ‪‎‬‏ انهــا امــوزش‬ ‫داده شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬روانشناســان می تواننــد چــه کمکــی بــه‬ ‫کــودکان کار کننــد؟‬ ‫مداخلــه وحمایــت یــک روانشــناس درایــن‬ ‫مســئله از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه ایــن کــودکان معمــوال ًتجربیــات تلخــی‬ ‫را ‪‎‬‏ ‪‎‬پشــت ســر می گذارنــد و در معــرض انــواع‬ ‫خشــونت ها قرار می گیرند‪ .‬پشــت ســر گذاشــتن‬ ‫ایــن تجربه هــا و مدیریــت هیجانــات منفــی بــرای‬ ‫‪‎‬‏ ‪‎‬پیشــگیری از دچــار شــدن بــه اســیب های‬ ‫جدی تــر دوران نوجوانــی و بزرگســالی از جملــه‬ ‫اعتیاد و ســایر مشــکالت روانی‪-‬اجتماعی ‪‎‬‏ ‪‎‬بســیار‬ ‫مهــم اســت‏‪.‬‬ ‫چند نکته درباره رفتار با کودکان کار‬ ‫خرید خوراکی های مفید و مقوی‬ ‫بیشتر کودکان کار خصوصا ًدر تهران ساعت ها‬ ‫در معــرض گرمــا‪ ،‬ســرما و هــوای الــوده هســتند؛‬ ‫بنابراین اغلب سیســتم ایمنی بدنشــان‏ضعیف‬ ‫اســت و بیشترشــان هــم دچــار ســوءتغذیه‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر دلتــان می خواهــد کمــک موثــری‬ ‫بکنیــد‪ ،‬خریــدن خشــکبار مفیــد و کمــی میــوه‏یــا‬ ‫حتــی غذاهایــی کــه پروتئیــن بدنشــان را تامیــن‬ ‫کنــد‪ ،‬فکــر بســیار خوبــی اســت‏‪.‬‬ ‫برخورد واقعی‬ ‫اغلــب ایــن بچه هــای کار دســتمال‪ ،‬فــال یــا‬ ‫چیزهایــی ازایــن دســت می فروشــند‪.‬اینکه‬ ‫طــوری برخــورد کنیــد کــه انــگار واقعــا ًجنســی کــه‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬می خریــد‪ ،‬برایتــان اهمیــت دارد و خریدتــان از ســر‬ ‫ترحــم نیســت‪ ،‬بــه کــودک شــخصیت خواهــد داد‪.‬‏‬ ‫هدیه ای ارزشمند‬ ‫داشــتن لبــاس مناســب کــه در زمســتان ایــن‬ ‫کــودکان را در برابــر ســوز ســرما و در تابســتان از‬ ‫افتــاب داغ محافظــت کنــد حتمــا ً مهــم اســت‪.‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬یادتــان باشــد تــا جایــی که ممکن اســت لباس های‬ ‫نــو و دســت اول بــرای ایــن بچه هــا بخریــد‏‪.‬‬ ‫نذر کودکان کار‬ ‫از ویژگــی تصویــر در تصویــر (‪ )PiP‬را بــه ‪14 iOS‬‬ ‫اضافــه کــرد؛ قابلیتــی کــه پیش تــر در اندرویــد اوریــو‬ ‫ارائه شــده بود و به کاربران اجازه می داد ویدئوهای‬ ‫در حــال پخــش را به صــورت کادری کوچــک و ازادانــه‬ ‫در هــوم اســکرین یــا ســایر اپ هــا اجــرا کننــد‪ .‬در‬ ‫ان مقطــع‪ ،‬یوتیــوب به عنــوان بزرگ تریــن پلتفــرم‬ ‫اشــتراک ویدئویــی جهــان‪ ،‬پشــتیبانی از قابلیــت‬ ‫مذکــور را بــرای کاربــران ‪ iOS‬ارائــه داد؛ امــا دیــری‬ ‫نپاییــد کــه بــه دالیــل نامعلومــی پشــتیبانی خــود‬ ‫را متوقــف کــرد‪ .‬بــه گــزارش جی اس ام ارنــا‪ ،‬ایــن‬ ‫قابلیــت بـه زودی بــه ‪ iOS‬بازخواهــد گشــت‪ .‬یوتیــوب‬ ‫در بیانیــه ای اعــام کــرده اســت کــه پشــتیبانی از‬ ‫قابلیــت تصویــر در تصویــر به عنــوان یــک ویژگــی‬ ‫بــرای اشــتراک های پریمیــوم در ســطح جهانــی در‬ ‫دســترس خواهــد بــود و در اینــده پشــتیبانی ‪PiP‬‬ ‫علوم پایه مهندسی‬ ‫خدمات بانکی ایمن‬ ‫با موبایل‏‬ ‫ایا حق کسب و پیشه بعد از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد‏‬ ‫‪ 69/10/25‬مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام ‏نیز‬ ‫صریحــا مقــرر نمــود کــه قراردادهــای اجــاره تابــع‬ ‫قانــون حاکــم اســت و بــه موجــب ان مســتاجر چه‬ ‫مبلغــی بــه عنــوان ســرقفلی‏پرداخــت کــرده باشــد‬ ‫و چــه نپرداختــه باشــد‪ ،‬مشــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه مــی باشــند‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫حــق کســب و‏پیشــه کــه منشــاء ان ســال ‪1339‬‬ ‫اســت‪ ،‬علیرغــم از دســت دادن مبانــی و فرضیــه‬ ‫هــای اولیــه‪ ،‬تــا ســال ‪ 1376‬اســتمرار‏یافــت و‬ ‫پس از ان ‪ ،‬جای خود را به حق ســرقفلی ســپرد‪.‬‬ ‫حــق کســب و پیشــه یــک حــق تاسیســی بــود که‬ ‫صرفــا بــه امــر ‏قانونگــذار ســال ‪ 1339‬بــر ذمــه‬ ‫مالــک مســتقر می شــد‪ .‬و مالــک را بــه هنــگام‬ ‫تخلیــه عیــن مســتاجره ‪ ،‬ملــزم بــه پرداخــت ان‬ ‫در‏حــق مســتاجر می کــرد‪ .‬امــا ســرقفلی یــک حــق‬ ‫تراضــی شــده اســت کــه قانونگــذار جمهــوری‬ ‫اســامی در صــدد بــه رســمیت‏شــناختن حــق‬ ‫مشــروع مســتاجر برامــد‪ .‬حقــی کــه در عــرف از‬ ‫ان بــا لفــظ ســرقفلی یــاد می شــد و کســبه انــرا‬ ‫بدل حق‏کســب و پیشــه قرارداده بودند‪ .‬اســاس‬ ‫حرکــت عرفــی‪ ،‬از یکطــرف فتــاوای حضــرت امــام‬ ‫ره در نامشــروع تلقی نمودن حق‏کســب و پیشــه‬ ‫بــود و از طــرف دیگــر تنــازع ذاتــی بیــن مالــک و‬ ‫مســتاجر ناشــی از الــزام بــه برقــراری حــق کســب‬ ‫و پیشــه بــود‪.‬‏بــود‪ .‬زیــرا در حــق کســب و پیشــه‬ ‫اصــل بــر اســتمرار اجــاره و بــر انتقــال بــه غیــر بوده‬ ‫کــه اشــکارا مغایــر ‏مــواد‪ 468،474،494‬قانــون‬ ‫مدنــی بــوده اســت‪ .‬و ایــن نقــض قانــون تــا زمــان‬ ‫حاکمیــت جمهــوری اســامی و تــا ســال ‪1376‬‬ ‫‏اســتمرار یافــت ‪ .‬حتــی در تاســیس حــق کســب و‬ ‫پیشــه ؛ بــه ایــن پرســش پاســخ داده نشــد کــه اگــر‬ ‫مالــک هــر بــار در اجــاره‏دادن ‪ ،‬مثــا در هــر ‪10‬‬ ‫یــا‪ 20‬ســال ‪ ،‬ملــزم گــردد کــه بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪1400‬‬ ‫اگــر هرســاله نــذری می پزیــد‪ ،‬بــد نیســت بــه یــاد‬ ‫ایــن کــودکان هــم باشــید و بخــش یــا همــه نــذری‬ ‫خــود را بــرای انهــا در نظــر بگیریــد‪.‬‏‪‎ ‎‬فرصت کودکی‬ ‫ن ‪‎‬کــودکان کار خیلــی زود در شــرایط کار و‬ ‫کــرد ‪‎‬‬ ‫خشــونت هــای جامعــه قرار می گیرنــد‪ ،‬اما یادتان‬ ‫نــرود کــه انهــا هــم مثــل بچــه هــای دیگــر نیــاز بــه‬ ‫‏کودکــی کــردن دارنــد‪ .‬می توانیــد بــرای ان هــا دفتــر‬ ‫نقاشــی‪ ،‬پــازل یــا خمیــر بــازی بخریــد یا مــی توانید‬ ‫اگــر حوصلــه و توانــش را داریــد‪ ،‬چنــد‏نفــر از ان ها‬ ‫را بــه شــهر بــازی ببریــد‪ .‬بگذاریــد لــذت خــوب بازی‬ ‫کــردن را دوبــاره تجربــه کننــد و یــک خاطــره خــوب‬ ‫در ذهنشــان ثبــت‏شــود‏‪.‬‬ ‫انها را سوژه شبکه های اجتماعی نکنید‬ ‫یکی از رفتارهای زشــتی که اخیرا در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی زیــاد دیــده می شــود‪ ،‬عکــس گرفتــن‬ ‫از کــودکان کار و بــه اشــتراک گذاشــتن‏ان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای جلب ترحــم و گرفتن‬ ‫الیــک بیشــتر اســت‪ .‬یادتــان باشــد کــه مثــل هــر‬ ‫کــس دیگــری بایــد از کــودکان کار هــم ‏بــرای‬ ‫عکــس گرفتــن اجــازه بگیریــد‏‪.‬‬ ‫را بــرای تمامــی اشــتراک های معمولــی در ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا اضافــه خواهــد کــرد‪ .‬بیانیــه یوتیــوب‬ ‫بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫تصویــر در تصویــر (‪ )PiP‬بــه کاربــران امــکان‬ ‫می دهــد ویدئــوی یوتیــوب را در یــک پخش کننــده‬ ‫کوچــک ببیننــد و هم زمــان‪ ،‬در خــارج از برنامــه‬ ‫یوتیــوب در گوشــی هوشــمند مــرور کننــد‪ .‬مــا در‬ ‫حــال راه انــدازی ‪ PiP‬بــرای اشــتراک های یوتیــوب‬ ‫پریمیــوم در ‪ iOS‬هســتیم و قصــد داریــم ‪ PiP‬را‬ ‫بــرای تمامــی کاربــران ‪ iOS‬ایــاالت متحــده نیــز‬ ‫راه انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫نکتـه ی جالــب توجــه ایــن اســت کــه قابلیــت مذکــور‬ ‫در اندرویــد بــه اشــتراک پریمیــوم نیــاز نــدارد و حتــی‬ ‫نســخه تحــت وب یوتیــوب در ‪ iOS‬نیــز قابلیــت‬ ‫تصویــر در تصویــر را بــرای تمامــی کاربــران ارائــه‬ ‫کارشناس روانشناسی کودک‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪318‬‬ ‫سارا ارجمند‬ ‫تحول درک ماده تاریک در‬ ‫بعدی جدید‬ ‫تاکنــون تالش هــای دانشــمندان بــرای کشــف مــاده تاریــک‬ ‫بی نتیجــه مانــده اســت‪ .‬امــا بــه عقیــده ی یــک فیزیکــدان‬ ‫می تــوان بــا تعریــف مــاده تاریــک در ابعــاد باالتــر بــه پاســخ‬ ‫ایــن معمــا نزدیــک شــد‪ .‬تقریبــا ‪ ۸۵‬درصــد از جــرم جهــان‬ ‫را مــاده تاریــک تشــکیل داده اســت‪ .‬ایــن مــاده هیــچ نــوری‬ ‫از خــود منتشــر نمی کنــد‪ ،‬کشــف ان اســان نیســت و‬ ‫ویژگی هایــش هــم کامــا مشــخص نیســتند‪ .‬فیلیــپ تانــدو‬ ‫یکــی از فیزیکدانــان نظریـه ی ذرات و همــکاران او از دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا مقالــه ای را در مجلــه ی ‪High Energy Physics‬‬ ‫منتشــر کردنــد‪ .‬بــر اســاس ایــن مقالــه‪ ،‬نظریه هــا نــوع‬ ‫جدیــدی از نیــرو را اثبــات می کننــد کــه می توانــد بــه توصیــف‬ ‫ویژگی هــای مــاده تاریــک کمــک کنــد‪ .‬تانــدو مولــف ارشــد‬ ‫مقالــه و اســتادیار فیزیــک و نجــوم اســت‪ .‬او می گوید‪:‬مــا در‬ ‫اقیانوســی از مــاده تاریــک زندگــی می کنیــم بــا ایــن حــال هنــوز‬ ‫دانــش کمــی دربــاره ی ماهیــت ان داریــم‪ .‬مــاده تاریــک یکــی‬ ‫از جنجالی تریــن معماهــای طبیعــت اســت‪ .‬می دانیــم وجــود‬ ‫دارد امــا نمی دانیــم چگونــه ان را جســتجو کنیــم و چــرا زمانــی‬ ‫کــه انتظــار داریــم خــود را نشــان نمی دهــد‪.‬‬ ‫فیزیک دان هــا در طــول ســی ســال گذشــته از تلســکوپ ها‪،‬‬ ‫ازمایش هــای زیرزمینــی و برخورددهنده هــا بــرای رســیدن بــه‬ ‫نتایجــی دربــاره ی مــاده تاریــک اســتفاده کردنــد و البتــه بــه‬ ‫شــواهد مثبتــی دســت نیافتنــد‪ .‬شــواهد منفــی باعــث شــدند‬ ‫فیزیکدان هــای تئــوری مثــل تانــدو بــه شــیوه ای خالقانه تــر‬ ‫دربــاره ی ماهیــت مــاده تاریــک فکــر کننــد‪ .‬پژوهــش جدیــد‬ ‫کــه بعــدی دیگــر در فضــا زمــان را بــرای جســتجوی مــاده‬ ‫تاریــک پیشــنهاد می دهــد بخشــی از برنامــه ی پژوهشــی‬ ‫در ‪ UC Riverside‬بــه رهبــری تانــدو اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن‬ ‫نظریــه بخشــی از ذرات مــاده تاریــک ماننــد ذرات معمولــی‬ ‫رفتــار نمی کننــد‪ .‬ذرات نامرئــی بــا تعــداد بیشــتری از ذرات‬ ‫نامرئــی واکنــش می دهنــد و همیــن فراینــد مانــع از رفتــار‬ ‫عــادی ان هــا می شــود‪ .‬بــه گفتــه ی تاندو‪:‬هــدف برنامــه ی‬ ‫پژوهشــی مــن در طــول دو ســال گذشــته تعمیــم ایــده ی‬ ‫مــاده تاریــک بــه نیروهــای تاریــک اســت‪ .‬در طــول دهــه ی‬ ‫گذشــته فیزیک دان هــا بــه نیروهــای تاریــک مخفــی حاکــم‬ ‫بــر تعامل هــای مــاده تاریــک اشــاره کرده انــد‪ .‬ایــن نیروهــا‬ ‫می تواننــد قوانیــن جســتجوی مــاده تاریــک را دگرگــون کننــد‪.‬‬ ‫نیروهــای تاریــک بــر جــذب یــا دفــع ذرات مــاده تاریــک تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬نیروهــای تاریــک را می تــوان بــا نظریــه ی ابعــاد‬ ‫باالتــر توصیــف کــرد‪ .‬ایــن نیروها به صــورت زنجیــره ای از ذرات‬ ‫ظاهــر می شــوند و می تواننــد بــه حــل بســیاری از معماهــا‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬به گفته ی تاندو‪ :‬برنامه ی پژوهشــی مــا در ‪UCR‬‬ ‫تعمیمــی از طــرح پیشــنهادی نیــروی تاریــک اســت‪ .‬جهــان‬ ‫مرئــی مــا دارای ســه بعــد فضایــی اســت‪ .‬در ایــن برنامــه بعــد‬ ‫چهارمــی را پیشــنهاد می دهیــم کــه تنهــا نیروهــای تاریــک بــر‬ ‫ان احاطــه دارنــد‪ .‬ایــن بُعــد اضافــی نشــان می دهــد چــرا مــاده‬ ‫تاریــک مخفــی اســت و تالش هایمــان بــرای جســتجویش‬ ‫بی نتیجــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس توضیحــات تانــدو گرچــه ایــده ی ابعــاد باالتــر عجیــب‬ ‫بــه نظــر می رســد در حقیقــت ترفنــدی ریاضــی بــرای توصیــف‬ ‫نظریه هــای میــدان همدیــس یــا نظریه هــای سـه بعدی معمولی‬ ‫اســت کــه در نظری ـه ی مکانیــک کوانتــوم صــدق می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫نظریه هــا از دیــدگاه ریاضــی غنــی هســتند امــا ذرات معمولــی‬ ‫را در برنمی گیرنــد و معمــوال بــرای توصیــف طبیعــت بــه کار‬ ‫نمی رونــد‪ .‬تعــادل ریاضــی بیــن نظریه هــای چالش برانگیــز‬ ‫ســه بعدی و نظریــه ی ابعــاد باالتــر را اصــل هولوگرافیــک‬ ‫می نامنــد‪ .‬بــه گفتــه ی تانــدو‪:‬از انجــا کــه نظریه هــای میــدان‬ ‫همدیــس رام نشــدنی و غیرمتــداول بــود به صــورت سیســتماتیک‬ ‫بــر مــاده تاریــک اعمــال نشــدند‪ .‬در نتیجــه از نظریــه ی‬ ‫هولوگرافیــک بــا ابعــاد باالتــر اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫ویژگــی کلیــدی نظریـه ی ابعــاد باالتــر ایــن اســت کــه نیــروی‬ ‫بیــن ذرات مــاده تاریــک بــر اســاس تعــداد نامتناهــی ذرات‬ ‫مختلــف بــا جرم هــای متفــاوت بــه نــام زنجیــره توصیــف‬ ‫می شــوند‪ .‬در مقابــل‪ ،‬نیروهــای معمولــی بــر اســاس نــوع‬ ‫مســتقلی از ذره بــا جــرم ثابــت توصیــف می شــوند‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫زنجیــره بــه دلیــل تازگــی بــرای تانــدو جذابیــت دارد‪ .‬بــه گفتـه ی‬ ‫تانــدو پروژه هــای قبلــی دربــاره ی مــاده تاریــک متمرکــز بــر‬ ‫نظریه هایــی بودنــد کــه از رفتــار مــاده مرئــی تقلیــد می کردنــد‪.‬‬ ‫برنام ـه ی پژوهــش او بررســی نظریه هایــی افراطی تــر اســت‬ ‫کــه اغلــب فیزیک دان هــای ذرات عالقــه ای بــه ان ندارنــد‪.‬‬ ‫در نظری ـه ی تانــدو نیــروی بیــن ذرات مــاده تاریــک بــه شــکل‬ ‫عجیبــی بــا نیروهایــی کــه روی مــاده معمولــی وارد می شــوند‬ ‫تفــاوت دارند‪/.‬زمیــت‬ ‫می دهــد؛ البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت‬ ‫کــه یوتیــوب درنهایــت قصــد دارد ایــن ویژگــی را بــرای‬ ‫تمامــی کاربــران ایــاالت متحــده فعــال کنــد؛ بنابرایــن‬ ‫انتظــار م ـی رود به مــرور در ســایر کشــورها نیــز ارائــه‬ ‫شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مردم پیروز میدان نبرد انتخابات ‪1400‬‬ ‫یکانتخاب‬ ‫‪ 20‬ژوئن ‪ 9 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 318‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬خرداد ‪20-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تصویر ارشیوی قبل از شیوع کرونا‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫علی اباد کتول‬ ‫جنگل و دهنه ی زرین گل‬ ‫ایــن دهنــه جنگلــی و بکــر در ضلــع شــرقی علــی ابــاد کتــول‬ ‫واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن دهنــه عــاوه بــر دارا بــودن جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫تاریخــی بســیار ‪ ،‬ذخیــره گاه بیــن المللــی درختــان ســرخدار‬ ‫نیــز مــی باشــد کــه بــر ارزش ایــن منطقــه افــزوده اســت ‪.‬‬ ‫روســتاهای کوهســتانی وییالقــی همچــون افراتختــه ‪ ،‬خاک‬ ‫پیــرزن‪ ،‬شــیرین ابــاد ‪ ،‬چینــو ‪ ،‬میــان رســتاق و ســیاه رودبــار‬ ‫در ایــن دهنــه واقــع شــده انــد ‪.‬‬ ‫دهنه ی محمد اباد کتول‬ ‫کوهســتان زیبــا و دهنــه ی سرســبز محمــد ابــاد بــا‬ ‫جنگل هــای انبــوه یکــی از بــا اهمیت تریــن مناطــق جنگلــی و‬ ‫گردشــگری اســتان محســوب می گــردد ‪.‬‬ ‫روســتاهای ییالقــی همچــون ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬چــه جــا ‪،‬‬ ‫غریــب ابــاد ‪ ،‬گنــو ‪ ،‬خلینــدره ‪ ،‬الســتان ‪ ،‬ماهیــان ‪ ،‬چلــی ‪،‬‬ ‫باالچلــی ‪ ،‬طاویــر ‪،‬وســیع ســر و ریــگ چشــمه در ایــن دهنــه‬ ‫واقــع شــده انــد ‪ .‬دهنــه محمــد ابــاد نیــز ذخیــره گاه درختــان‬ ‫ســرونوش و کاج زربیــن مــی باشــد ‪ .‬ایــن دهنــه بــا داشــتن‬ ‫ارتفاعــات بلنــد همچــون زیــان ‪ ،‬قلــه چل چلــی و ‪ ...‬مکانی‬ ‫مناســب بــرای کوهنــوردان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫روستای ییالقی الستان منطقه کتول‬ ‫روســتای ییالقــی الســتان منطقــه کتــول مســیر روســتای‬ ‫کوهســتانی الســتان کــه در ‪ 30‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در شهرســتان علــی ابــاد کتــول قــرار دارد ‪ ،‬تــا‬ ‫امامــزاده اخــران ســخت گــذر و پیــچ در پیــچ اســت و رفــت‬ ‫وامــد در ان مشــکل اســت ‪.‬‬ ‫کوه گل‪ ،‬روستاى الستان‪ ،‬على اباد‬ ‫ایــن کــوه نیمه جنگلــى در ‪ ۲۶‬کیلومتــرى جنــوب على ابــاد‬ ‫ـه ‪ ۶‬کیلومتــرى جنــوب شــرقى روســتاى الســتان‬ ‫و در فاصلـ ٔ‬ ‫واقــع شــده و ارتفــاع ان ‪ ۳۰۱۰‬متــر اســت‪ .‬ایــن کــوه‬ ‫سرچشــمه رودهــاى الســتان و اخــران نیــز مى باشــد‪.‬‬ ‫کوه قره قلند‬ ‫ایــن کــوه نیمــه جنگلــی در ‪ 27‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول در دهنــه ی زیبــا محمــد‬ ‫ابــاد و در ‪ 7‬کیلومتــری جنــوب شــرقی روســتای الســتان‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫غذاها و شیرینی های سنتی‬ ‫غذاها و شیرینی های سنتی‬ ‫غذاهــای محلــی و ســنتی از مهــم تریــن جاذبــه هــای اجتماعــی بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫تقریبــا همــه انــواع خوراک هــا در شهرســتان علــی ابــاد کتــول تهیــه و طبخ می شــود‬ ‫ولــی برخــی از ان هــا خــاص خــود مــردم منطقــه اســت کــه در همــه شــهرها‪،‬‬ ‫بخش هــا و دهســتان ها تهیــه شــده و دســتور پخــت ان از ایــن خطــه بــه نقــاط‬ ‫دیگــر ایــران رفتــه اســت‪.‬‬ ‫مشــهورترین غذاهــای ســنتی علــی ابــاد کتــول‪ :‬کشــمش پلــو‪ ،‬مــاش پلــو ‪ ،‬تــرش‬ ‫ســلِف ‪ ،‬خورشــت‬ ‫پلــو‪ ،‬ســیب تــه چیــن‪ ،‬اش تِرشــو ‪ ،‬اش شــوربا‪ ،‬خورشــت ِ‬ ‫شــلِواش ‪ ،‬اِشــکِنه و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حلــوا گردویــی‪ ،‬نــان شــیرمال ‪ ،‬نــان کمــاج ‪ ،‬مارمــرده ‪ ،‬خاکــی‪ ،‬بابِتــو‪ ،‬بِریانــی‪،‬‬ ‫ســوهان کنجــدی (کنجــی مَــک ‪ ،‬پشــت زیــک)‪ ،‬از شــیرینی ها و تنقــات معــروف‬ ‫علــی ابادکتــول اســت کــه بــا کیفیــت باالیــی در این منطقه تهیه می شــود و شــهرت‬ ‫زیــادی دارد‪ ،‬اســتفاده از ســبزیجات محلــی در غذاهــای ایــن خطــه از ایــران زمیــن‬ ‫بــه ویــژه در فصــل بهــار و تابســتان در بیــن بانــوان رایــج اســت‪ .‬ســبزیجاتی چــون؛‬ ‫شــلواش‪ ،‬ســلف‪،‬ک َلچیپا‪ ،‬اناریــژه‪ ،‬ز ُلنــگ‪ ،‬پیازچــه صحرایی(اَلیــزو)‪ ،‬کــه بــه گفتــه‬ ‫قدیمی هــا خاصیــت دارویــی هــم دارد‪.‬‬ ‫مــاش پلــو یــا پلــو مــاش‪ ،‬یکــی از غذاهــای مشــهور و محبــوب اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه در سراســر ایــران نیــز طبــخ می شــود‪ .‬ایــن غــذای مقــوی و مفیــد را‬ ‫می تــوان به صــورت گیاهــی و ســاده یــا بــا گوشــت چرخ کــرده‪ ،‬ماهــی‪ ،‬تکه هــای‬ ‫مــرغ و حتــی گوشــت ماهیچــه و گــردن درســت کــرد‪ .‬مــاش‪ ،‬برنــج‪ ،‬پیــاز‪ ،‬کــره‪،‬‬ ‫نمــک‪ ،‬فلفــل و زردچوبــه از مــواد اصلــی تشــکیل دهنده مــاش پلــو هســتند‪.‬‬ ‫قــرار دارد ‪ .‬کــوه قــره قلنــد سرچشــمه ی رودهــای‬ ‫گلیــورت و رودبــار الســتان و اخــران می باشــد ‪ ،‬کــه از‬ ‫چشــمه های ســعدی و خنــک چشــمه ســرازیر می شــود ‪.‬‬ ‫ایــن کــوه از جنــوب شــرقی بــه کــوه ســرخه چیــل و از غــرب‬ ‫بــه کــوه گل متصــل اســت ‪ .‬بــرای دســتیابی بــه ایــن قلــه باید‬ ‫بــا وســیله ی نقلیــه بــه مقصــد علــی ابــاد ســپس دهنــه ی‬ ‫محمــد ابــاد و از انجــا روســتای الســتان حرکــت کــرد ‪.‬‬ ‫گلیم بافی‬ ‫وجه تسمیه شهرستان علی اباد کتول‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا بیــش از ‪ 150‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪1160/19‬‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ،‬یکــی از پرجاذبــه تریــن شــهرهای اســتان گلســتان‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه در فاصلــه ‪ 40‬کیلومتــری از مرکــز اســتان واقــع گردیــده‬ ‫اســت و دارای ‪ 4‬شــهر زیبــا و دیدنــی علــی ابــاد کتــول – فاضــل ابــاد – مزرعــه و‬ ‫ســنگدوین مــی باشــد‪ .‬ایــن شهرســتان از ســمت شــمال بــه گنبــد کاووس و اق‬ ‫قــا ‪ ،‬از ســمت جنــوب بــه ارتفاعــات البــرز و مرکــز اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه‬ ‫رامیــان و از غــرب بــه گــرگان محــدود اســت‪.‬‬ ‫نــام علــی ابــاد برگرفتــه از نــام علــی محمدخــان کتولی ‪ ،‬مفاخرالملــک ‪ ،‬حاکم‬ ‫کتــول در دوره ناصرالدیــن شــاه تــا محمدعلــی شــاه اســت و کتــول واژه ای‬ ‫اوســتایی اســت و بــه مجموعــه ابــادی هایــی گفتــه مــی شــود کــه درون دره و‬ ‫کــوه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از نقــاط گردشــگری و تاریخــی شهرســتان مــی تــوان بــه پــارک جنگلــی و ابشــار‬ ‫تمام خزه ای کبودوال ‪ ،‬دهنه ی محمداباد ‪ ،‬دهنه ی زرین گل و دهکده های‬ ‫ییالقی چینو ‪ ،‬افرا تخته‪ ،‬الستان ‪ ،‬سیاه مرزکوه ‪ ،‬نرسو ‪ ،‬خلیندره ‪ ،‬قبرستان‬ ‫باســتانی ماهیــان‪ ،‬تپــه هــای تاریخــی شــغال تپــه و تپــه چینــو و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد اثــار تاریخــی ایــن شــهر مــی تــوان بــه ‪ 98‬اثــر اشــاره کــرد کــه ‪ 68‬اثــر‬ ‫بــه ثبــت ملــی رســیده اســت و از شــاخص تریــن انهــا تپــه باســتانی چینــو بــا‬ ‫قدمت تاریخی ‪ 7000‬ســاله ‪،‬قبرســتان ماهیان با قدمت تاریخی ‪ 3000‬ســاله‬ ‫و شــغال تپــه واقــع در مرکــز شــهر می باشــد‪.‬‬ ‫موسیقی مقامی کتولی ‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول‬ ‫موســیقی منطقــه کتــول ‪ ،‬ماننــد چشــمه ای ســت بکــر و نــاب از نغمــات‬ ‫اســمانی کــه از وجــود بی ادعاتریــن هنرمنــدان بــر مــی خیــزد و عامــل بســیار‬ ‫مهمــی بــرای حفــظ شــرف و ملیــت ســاکنان ســربلند ایــن ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫موســیقی کتولــی از ژرفــای زندگــی پرفــراز و نشــیب قومــی برخاســته اســت کــه‬ ‫از طلــوع تــا غــروب یــک روز پرتالطــم را بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫همســایگی ایــن منطقــه بــا نواحــی خراســان ‪ ،‬صحــرای ترکمــن و مازنــدران ‪،‬‬ ‫پیچیدگــی شــگفتی را در مجموعــه فرهنــگ شــفاهی کتــول موجــب شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید بــه دلیــل مجــاورت بــا مناطــق مذکــور و کــوچ اقــوام مختلــف بــه‬ ‫خــاک کتــول ‪ ،‬شــاهد ورود بعضــی از نغمــات باشــیم ‪ ،‬ولــی بــه هیــچ عنــوان‬ ‫در اصالــت موســیقی کتولــی کوچــک تریــن خدشــه ای وارد نشــده اســت‪ .‬از‬ ‫ایــن رهگــذر اســت کــه موســیقی کتولــی در نــوع خــود یکــی از ویــژه تریــن انواع‬ ‫موســیقی نواحــی ایــران بــه شــمار مــی رود‪ .‬اواهــا و نواهــای موســیقی کتولــی‪،‬‬ ‫توســط نوازنــدگان و خواننــدگان محلــی بــا گویــش کتولــی بــه گــوش اهــل دل‬ ‫رســیده و انهــا را بــه زندگــی دلگــرم و امیــدوار می ســازد‪.‬‬ ‫موزه تاریخ طبیعی‬ ‫ایــن مــوزه از جملــه مکان هــای فرهنگــی ‪ ،‬علمــی و نمایشــگاهی ســت کــه در‬ ‫پــارک جنگلــی کبــودوال واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــوزه تاریــخ طبیعــی ‪ 6‬دیورامــای معــروف اســتان از قبیــل انــواع‬ ‫زیســتگاه های ابــی ‪ ،‬خشــکی ‪ ،‬تاالبــی ‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی نمایــش داده‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه شــامل دو غرفــه هــر باریــوم ( کــه نمونــه هــای گیاهــی منطقــه‬ ‫را معرفــی مــی کنــد ) دو غرفــه پرنــدگان ‪ ،‬یــک غرفــه پســتانداران ‪ ،‬دو غرفــه‬ ‫حشــرات ‪ ،‬یــک غرفــه صــدف هــا ‪ ،‬یــک غرفــه کانــی هــا و فســیل هــا و یــک‬ ‫غرفــه خزنــدگان اســت ‪.‬‬ ‫امامزاده ها و اماکن زیارتی‬ ‫بقعــه مبــارک امامــزاده جعفربــن زیــن العابدیــن ( ع ) ‪ :‬ایــن امــام فرزنــد بــا‬ ‫فاصــل حضــرت امــام ســجاد اســت کــه در نزدیکــی روســتای ییالقــی و مصفــای‬ ‫گنــو قــرار دارد و دارای اب ‪ ،‬بــرق و امکانــات اولیــه شــامل دو بــاب زائــر ســرا و‬ ‫محوطــه ســر پوشــیده اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه ابــن موســی ابــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در شــمال‬ ‫روســتای معصــوم ابــاد فندرســک در ‪ 7‬کیلومتــری بعــد از شــهر علــی ابــاد در‬ ‫مســیر جــاده حکیــم ابــاد واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــازاده شــیخان‪ :‬ایــن امامــزاده در فاصلــه ‪ 7/3‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در دهنــه ی محمــد ابــاد کتــول قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده هــارون بــن موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در ابتــدای غربــی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول واقــع گردیــده و دارای اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬گاز و امکانــات‬ ‫اولیــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امامــزاده خالــد بــن عــون موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در جنــوب‬ ‫روســتای برفتــان کــه در حاشــیه جنــگل طبیعــی قــرار گرفتــه دارای رفضای ســبز‬ ‫بســیار مناســب بــا امکانــات اب و بــرق مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پارک جنگلی کبودوال‬ ‫جنــگل و ابشــار زیبــای کبــودوال در ضلــع جنوبــی شــهر علــی ابــاد و در دل‬ ‫جنــگل و دامنــه ی کــوه هــارون بــه فاصلــه ی ‪ 4‬کیلومتــری از شــهر موهبتــی‬ ‫خــدادادی اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را نــوازش مــی دهــد ‪.‬‬ ‫ابشــار کبــودوال یکــی از زیباتریــن ابشــارهای خــزه ای ایــران در بهشــت کتــول‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬پــارک جنگلــی کبــودوال بــا راه دسترســی مناســب به ابشــار‬ ‫دارای تاسیســات و زیــر ســاخت هــای گردشــگری بشــرح ذیــل می باشــد ‪:‬‬ ‫پارکینــگ – االچیــق – فروشــگاه صنایــع دســتی – مــوزه تاریــخ طبیعــی‬ ‫– ســرویس بهداشــتی – نمازخانــه و مهمتــر از همــه وجــود پایــگاه‬ ‫نیــروی انتظامــی جهــت تامیــن امنیــت مســافرین و گردشــگران محتــرم ‪.‬‬ ‫جاذبه های زیبای علی ابادکتول‬ ‫شهرســتان علــی ابادکتــول منطقــه ای اســت غنــی از صنایــع دســتی‬ ‫ســنتی کــه بــا فرهنــگ‪ ،‬ذوق و ســلیقه مــردم منطقــه امیختــه اســت ‪.‬‬ ‫گلیــم بافــی‪ ،‬دوخــت البســه محلــی کتول‪،‬نواربافی کتــول‪،‬‬ ‫ســوزن دوزی کتول‪ ،‬نمــد مالــی ‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬چــادر شــب بافــی ‪،‬‬ ‫اجیــده دوزی و ســاخت ادوات موســیقی از مهمتریــن صنایــع دســتی‬ ‫ایــن شهرســتان می باشــد ‪.‬‬ ‫در شهرســتان علــی ابادکتــول بیــش از ‪ ۲۱۷‬هنرمنــددر روســتاهای‬ ‫بــدراق نــوری ‪،‬بــدراق انــه گلدی‪،‬بــاغ شــورتپه نفس‪،‬قــره بالغ‪،‬رحمــت‬ ‫ابــادو ‪ ...‬در رشــته گلیــم بافــی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫گلیــم یــا پــاس یکــی از انــواع صنایــع دســتی زیرانــدازی و پوششــی‬ ‫اســت کــه از ابریشــم‪ ،‬مــوی بــز‪ ،‬پشــم گوســفند یــا دیگــر چهارپایــان‬ ‫اهلــی بافتــه می شــود‪ .‬گلیــم بــه شــکل ســنتی اش‪ ،‬معمــوال ً بــرای‬ ‫پوشــاندن زمیــن‪ ،‬دیــوار یــا روانــدازی بــرای حیوانــات باربــر اســتفاده‬ ‫می شــود ولــی امــروزه بــه عنــوان یــک پوشــش مــدرن بــرای خانه هــای‬ ‫شــهری نیــز خریــداری می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!