روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 316 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 316

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 316

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 316

‫روزنامه‬ ‫‪ 2‬روز دیگر تا یک انتخاب‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫چهار شنبه ‪ 26 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /16‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /5‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪316‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫طعم شیرین فتیر مسکه غذای محبوب کرمانج ها‬ ‫نرخ ‪ ۲‬برابری میانگین کشوری‬ ‫اشتغال کشاورزی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫پس گیری‪ ۱۱۸‬هکتار اراضی جنگلی گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خریداری ‪ ۸۰۰‬تن گندم مازاد از کشاورزان‬ ‫‪4‬‬ ‫از اصلی ترین مولفه های انتخابات‬ ‫مشارکت مردم است‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتباط چشمی‬ ‫‪6‬‬ ‫تروجان تلگرامی که اطالعات کاربران را‬ ‫سرقت می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گردشگری گرگان و تابلوهای راهنما‬ ‫‪7‬‬ ‫کد ‪576‬‬ ‫کاندیدای شورای شهر گرگان اموال خود را اعالم کرد‬ ‫حجــت مقســم ‪ :‬مــن بــا همیــن لباســهای کهنــه و بــا همیــن مرکــب وارد شــهر شــما شــدم؛ اگــر بــا چیــزی بیــش از ایــن از شــهر شــما بیــرون رفتــم بدانیــد‬ ‫کــه در امــوال خیانــت کــرده ام‪.‬‬ ‫حضــرت علــی ( ع) ‪ :‬امــروز یکــی از مــواردی کــه ماننــد موریانــه بــر جــان اعتمــاد عمومــی افتــاده بحــث رانت هــا و قیبلــه گرایی هــای سیاســی و اقتصــادی‬ ‫اســت کــه بخشــی از اعتمــاد عمومــی را ســلب کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه بــه مطالبــه بــه حــق و اصلــی مــردم تبدیــل شــده ایــن اســت کــه بداننــد افــراد هنگامــی کــه وارد عرصــه می شــوند چــه دارنــد و در‬ ‫هنــگام خــروج چــه چیــزی را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫امــروز کســی کــه بــه دل مشــکالت مــردم می زنــد و دم از شــفافیت مــی زنــد بایــد در اتاقــی شیشـه ای قــرار بگیــرد تــا مــردم نظاره گــر رفتــار وی و اطرافیــان‬ ‫درجــه یــک ایــن فــرد باشــند‪.‬‬ ‫بنــده بنــا بــه درخواســت گــروه و اقشــار مختلــف مردمــی بــا احتــرام بــه ایــن موضــوع امــوال خــود را بــه صــورت شــفاف اعــام کــرده و از کاندیــدای دیگــر‬ ‫نیــز می خواهــم بــه ایــن خواســت مــردم جامــه عمــل بپوشــانند‪.‬‬ ‫امــوال اینجانــب شــامل یــک دســتگاه خــودرو ام وی ام ‪۵۳۰‬مــدل ‪ ،۹۴‬منــزل ‪ 76‬متــری در کــوی اوزینــه‪ ،‬حقــوق ماهیانــه ‪۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬زمیــن‬ ‫‪۳۰۰‬متــرب در کاشــانی خــود را از طریــق موسســه خودبــاوران کوثــر دریافــت کــرده را اعــام مــی دارم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه همسر بنده نیز در هیچ جای دیگری فعالیت اقتصادی دیگر ندارد و سهام یا اموال دیگری را به نام خود ندارد‪.‬‬ ‫‪576‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 26‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,420,000‬ریــال هــر گــرم طــای‬ ‫‪ 18‬عیــار ‪ 10،721،000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪104،980،000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‬ ‫‪106،520،000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 58,200,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪37,100,000‬ریــال محاســبه و‬ ‫عرضه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪316‬‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫پس گیری‪ ۱۱۸‬هکتار‬ ‫اراضی جنگلی گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا رای‬ ‫قضــات اســتان گلســتان‪ ۱۱۸ ،‬هکتــار جنــگل بــه منابــع‬ ‫طبیعــی بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫پارســال ‪ 125‬پرونــده بــا موضــوع تجــاوز بــه اراضــی‬ ‫جنگلــی در دادگاه هــای اســتان رســیدگی و رای خلــع یــد‬ ‫صــادر شــد کــه در نتیجــه اجــرای ایــن احــکام‪ 118 ،‬هکتــار‬ ‫اراضــی جنگلــی از دســت متجــاوزان خــارج و بــه منابــع‬ ‫طبیعــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن مــدت ‪ 14‬پرونــده هــم بــا موضــوع‬ ‫ســاحل خــواری در محاکــم اســتان رســیدگی شــد کــه‬ ‫در نتیجــه ان بــا رای قضــات اســتان ‪ 62‬هکتــار اراضــی‬ ‫ســاحلی اســتان ازادســازی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫ســنددار شــدن اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی‪ ،‬احتمــال‬ ‫دســت انــدازی و تجــاوز بــه ایــن اراضــی را کاهــش‬ ‫می دهــد ‪،‬گفــت‪ :‬بــا تــاش اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان و منابــع طبیعــی‪ ،‬در حــال حاضــر‪ ،‬اراضــی منابــع‬ ‫طبیعــی تثبیــت شــده اســتان از مــرز یک میلیــون هکتار‬ ‫گذشــته اســت کــه بیــش از ‪ 90‬درصــد کل اراضــی منابــع‬ ‫ملــی اســتان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬از مجمــوع هجــده هــزار و ‪900‬‬ ‫هکتــار اراضــی ســاحلی اســتان هــم تاکنون پانــزده هزار‬ ‫و ‪ 500‬هکتــار ان یعنــی بیــش از ‪ 82‬درصــد تثبیــت و‬ ‫ســند کاداســتری صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از اختصــاص‬ ‫دادگاه هــای تخصصــی در پرونــده های زیســت محیطی‬ ‫در همــه حــوزه هــای قضایــی اســتان هــم خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام بــه منظــور افزایــش ســرعت رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده اســت کــه نتیجــه ان افزایــش ارای خلــع‬ ‫یــد از عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امســال نیز همچون ســال های گذشــته‬ ‫در برخــورد بــا زمیــن خــواری منتظــر تغییــر کاربــری و‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و شــکایت دســتگاه های‬ ‫متولــی نمی مانیــم و بــا دریافــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــرای متخلفــان‪ ،‬پرونــده تشــکیل می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬نــوع محصــول زراعــی و ‪ ۲۶‬نــوع محصــول باغــی‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه از حیــث تولیــد محصــوالت زراعــی‬ ‫از نظــر ســهم از کشــور ‪ ۱.۰۸‬درصــد و از نظــر تولیــد رتبــه‬ ‫‪ ۲۶‬را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصــد محصــوالت زراعــی اســتان از اراضــی ابــی و‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد نیــز از اراضــی دیــم تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫نرخ ‪ ۲‬برابری میانگین کشوری اشتغال کشاورزی در خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اینــک ‪ ۳۶.۴‬درصــد جمعیــت‬ ‫ش کشــاورزی مشــغول‬ ‫اســتان در بخــ ‬ ‫بــه کار هســتند کــه بــر اســاس داد ‪‎‬ه هــای‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن میــزان ‪ ۲‬برابــر‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪،‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــا بیــان اینکه بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر از جمعیــت ایــن اســتان بــه نوعــی‬ ‫در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند افــزود‪ ۸۲ :‬هــزار نفــر نیــز بهــره‬ ‫بــرداران بخــش کشــاورزی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مهمتریــن بخش تولیدی اســتان‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت و در حقیقــت ایــن‬ ‫بخــش بــه عنــوان پیشــران اقتصــادی اســتان‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی افزود‪ :‬ســهم کل خراســان شــمالی‬ ‫‪ ./۶‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تمامــی‬ ‫بخــش هــای اقتصــادی کشــور اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ارزش اقتصــادی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف بیــش از ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت کــه بیشــترین تولیــدات در‬ ‫بخــش زراعــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال یــک میلیــون و ‪ ۱۸۶‬هــزار‬ ‫تــن انــواع محصــول زراعــی ابــی و دیــم در‬ ‫کشــتزارهای این اســتان تولید شــد که نســبت‬ ‫بــه ســال ماقبــل ان تغیــر چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۳۴۴‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زیــر کشــت باغــی و زراعــی‬ ‫دارد کــه از ایــن ســطح حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی اســت کــه ‪ ۱۴۰‬هــزار‬ ‫هکتــار کشــتزار ایــن اســتان اراضــی ابــی و‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬بیشــتر ســطوح اراضــی‬ ‫ابــی بــه کشــت محصوالتــی از قبیــل غــات‬ ‫شــامل گنــدم و جــو‪ ،‬گیاهــان صنعتــی از‬ ‫جملــه پنبــه‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬افتابگــردان و‬ ‫محصــوالت علوف ـه ای شــامل یونجــه و ذرت‬ ‫اختصــاص دارد و بیشــترین اراضــی دیــم نیــز‬ ‫مربــوط بــه گنــدم‪ ،‬جــو و حبوبــات اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان ‪ ۳۳‬نــوع‬ ‫محصــول زراعــی و ‪ ۲۶‬نــوع محصــول‬ ‫باغــی تولیــد مــی شــود کــه از حیــث تولیــد‬ ‫محصــوالت زراعــی از نظــر ســهم از کشــور‬ ‫‪ ۱.۰۸‬درصــد و از نظــر تولیــد رتبــه ‪ ۲۶‬را دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۹ :‬درصــد محصــوالت زراعــی‬ ‫اســتان از اراضــی ابــی و ‪ ۲۱‬درصــد نیــز از‬ ‫اراضــی دیــم تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫اقلیمــی اســتان انــواع محصــوالت سردســیری‬ ‫شــامل غــات‪ ،‬چغندرقنــد و محصــوالت نیمــه‬ ‫گرمســیری شــامل برنج و پنبه در کشــتزارهای‬ ‫ایــن اســتان بــه عمــل می ایــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه بیشــترین ســطح‬ ‫اراضــی زراعــی در اســتان مربــوط بــه کشــت‬ ‫غــات بــا ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار اســت گفــت‪ :‬از‬ ‫نظــر ســطح کشــتزارهای اســتان حــدود ‪۷۰‬‬ ‫درصــد متعلــق بــه گنــدم‪ ۲۰ ،‬درصــد جــو و ‪۱۰‬‬ ‫درصــد بــه کلــزا اختصــاص اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان بــا تولیــد‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار تــن چغندرقنــد رتبــه ‪ ،۱۰‬وش پنبــه‬ ‫بــا تولیــد ‪ ۲۲‬هــزار تــن رتبــه پنــج‪ ،‬پیــاز بــا‬ ‫‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۹۲‬تــن رتبــه هشــت و گوجــه‬ ‫فرنگــی بــا تولیــد ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۷۸۷‬تــن رتبــه‬ ‫‪ ۱۳‬در کشــور را دارد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن محصــوالت‬ ‫در کشــتزار هــای ایــن اســتان انــواع گیاهــان‬ ‫خوراکــی‪ ،‬روغنــی و علوفــه ای‪ ،‬صیفــی جــات‬ ‫نیــز تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هویــج‪ ،‬کاهــو‪ ،‬گل کلــم‪ ،‬کلــم‪،‬‬ ‫شــلغم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬برنج‪ ،‬عــدس‪ ،‬نخود‪،‬‬ ‫نخــود فرنگــی‪ ،‬خیــار‪ ،‬خربــزه‪ ،‬هندوانــه‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬گلرنــگ‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬کینــوا‪ ،‬کنجــد‪،‬‬ ‫کاملینــا‪ ،‬انــواع فلفــل‪ ،‬بادمجــان‪ ،‬ســیر و‬ ‫انــواع گیاهــان علوفــه ای از جملــه یونجــه‪،‬‬ ‫شــبدر‪ ،‬ذرت علوفــه ای تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬گســتره بــاغ هــای اســتان‬ ‫‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬هکتــار اســت کــه در ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۲۶‬گونــه باغــی تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫اقلیمی اســتان انواع محصوالت سردســیری‬ ‫و نیمــه گرمســیری در ایــن اســتان بــه عمــل‬ ‫می ایــد کــه در ســال های مختلــف از ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن تولیــدات در ایــن‬ ‫بخــش داریــم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬از مجمــوع محصــوالت‬ ‫تولیــدی اســتان ‪ ۱۶۳‬هــزار تــن مربــوط بــه‬ ‫محصــول انگــور‪ ۶۴ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۶‬تــن ســیب‬ ‫و پنــج هــزار و ‪ ۷۶۲‬تــن گیــاس اســت کــه‬ ‫رتبــه هــای کشــوری ایــن محصــوالت بــه‬ ‫ترتیــب هفــت‪ ۱۲ ،‬و ‪ ۱۵‬اســت‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه در تولیــد زعفــران در‬ ‫ســطح کشــور جایــگاه ســوم را داریــم اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پارســال ‪ ۲۰‬هزار تن زعفران از ســطح‬ ‫اراضــی زیــر کشــت اســتان برداشــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تــن‬ ‫محصــول گلخانــه ای نیــز در ایــن اســتان‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه از ایــن نظــر نیــز در رده‬ ‫‪ ۱۸‬کشــوری قــرار داریــم‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۲‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک شــامل گوســفند و بــز‪،‬‬ ‫‪ ۷۹‬هــزار راس دام ســنگین از جملــه گاو و‬ ‫گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر شــتر و هــزار‬ ‫راس اســب وجــود دارد کــه ســاالنه ‪ ۲۲۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۸‬تــن انــواع محصــول از جملــه گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬شــیر‪ ،‬عســل و تخــم‬ ‫مــرغ تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت‬ ‫کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز‬ ‫اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن‬ ‫اســتان در نواحــی روســتایی ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫دشمن را زیر پا‪ ،‬نه در زیر یک بند انگشت‬ ‫خود له می کنیم‪.‬‬ ‫ساخت‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫مراحل ساخت شمع در خانه‬ ‫‪ .۱‬محیط کار را اماده کنید‬ ‫غالبــا کار بــا مــوم محیــط را نامنظــم و اشــفته می کنــد؛ به خصــوص وقتــی مــوم ذوب‬ ‫می شــود‪ ،‬چراکــه قطــرات ان ممکــن اســت همه جــا بریزنــد و تــا خشــک و تمیــز شــدن موم‪،‬‬ ‫محیــط اطــراف شــما را به هم ریختــه و کثیــف کننــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق و همچنیــن تعییــن جایــی بــرای قــراردادن دماســنج و قاشــق‬ ‫چوبــی و وســایل دیگــر‪ ،‬چندیــن تکــه کاغــذ یــا دســتمال کاغذی را در اطــراف محــل کار خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬شیش ـه ها و ظــروف دیگــر و فتیله هایتــان را نیــز امــاده کنیــد‪ .‬بــا شــروع کار‪،‬‬ ‫رونــد کمــی ســریع تر از انچــه در ابتــدا انتظــار داشــته اید پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موم را ذوب کنید‬ ‫بــا اســتفاده از ظــرف مخصــوص یــا قابلمــه و اب جــوش‪ ،‬مــوم را ذوب کنیــد‪ .‬بــرای اســتفاده از‬ ‫قابلمــه و اب جــوش‪ ،‬مقــدار کافــی اب در ظــرف پایینــی و بزرگ تــر بریزیــد و مقــداری مــوم را نیز‬ ‫در ظــرف باالیــی و کوچک تــر‪ .‬تماشــای مــوم در حــال ذوب شــدن بســیار ســرگرم کننده اســت‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫مــوم را هــم بزنیــد و تکه هــای بــزرگ را بــا کف گیــر یــا قاشــق چوبــی بشــکنید‪ .‬فقــط ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه طــول می کشــد تــا مــوم ذوب شــود‪ .‬حتمــا دمــای مــوم را زیــر نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن دمــا بایــد به طــور کلــی حــدود ‪ ۷۶‬درجــه ســانتی گراد (بیــن ‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۱۷۰‬درجــه فارنهایــت)‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر گرم تــر از ان شــد‪ ،‬حتمــا ان را از روی حــرارت برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فتیله را به مواد بچسبانید‬ ‫در حیــن ذوب شــدن مــوم‪ ،‬فتیلــه را بــه ظــرف بچســبانید‪ .‬در بعضــی از فتیله ها‪ ،‬برچســب‬ ‫کوچکــی در قســمت پاییــن تعبیــه شــده اســت؛ امــا اگــر فتیلــه را خودتــان درســت کرده ایــد‬ ‫یــا برچســبی نــدارد‪ ،‬می توانیــد از ایــن ترفنــد قدیمــی اســتفاده کنیــد‪ :‬زبانــه فلــزی فتیلــه را‬ ‫در مــوم ذوب شــده قــرار دهیــد (ســعی کنیــد فتیلــه را در مرکــز فــرو کنیــد)‪ .‬ســپس ســریعا‬ ‫ان را بــه تــه ظــرف بچســبانید‪ .‬فقــط بعــد از چنــد دقیقــه کــه مــوم ســفت می شــود‪ ،‬فتیلــه‬ ‫به راحتــی بــه قســمت جامــد می چســبد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روغن های معطر را اضافه کنید و هم بزنید‬ ‫بعــد از ذوب شــدن کامــل مــوم‪ ،‬روغــن هــای معطــر موردنظرتــان را اضافــه کنیــد‪ .‬هــر مــوم‬ ‫متفــاوت اســت و هــر مقــدار از مــوم‪ ،‬بــه مقادیــر مختلفــی روغن معطر نیــاز دارد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫اگــر به طــور خــاص مــوم شــمع خریده ایــد‪ ،‬حتمــا از دســتورالعمل های همــراه ان پیــروی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر مومــی خریده ایــد کــه لزومــا فقــط بــرای شــمع نیســت‪ ،‬ب ـه ازای هــر پونــد مــوم‬ ‫(‪ ۴۵۳‬گــرم)‪ ،‬می توانیــد ‪ ۱‬اونــس (‪ ۲۸‬گــرم) روغــن معطــر اضافــه کنیــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫نخســتین اتوبــوس ســامت گلســتان بــا هــدف ارتقــای ســامت مســافرین و مــردم اســتان در گــرگان بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی موجــب افزایــش ایمنــی جاده هــا و تســریع در عبــور و مــرور‬ ‫مســافران می شــود‪.‬‬ ‫مهدی میقانی اظهار داشت‪ :‬رعایت اصول بهداشتی حق طبیعی مسافر است‪.‬‬ ‫رونمایی از‬ ‫نخستیناتوبوس‬ ‫سالمت گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪316‬‬ ‫هنر‬ ‫دستانی هنرمند‬ ‫مهرماههنرستان‬ ‫دخترانه هنرهای زیبا در‬ ‫خراسان شمالی فعال می شود‬ ‫زنــان کرمانــج و ایلیاتــی بــرای پخــت نــان و هــر نــوع‬ ‫فــراورده دیگــری کــه از ارد بــه دســت می ایــد از شــب‬ ‫قبــل امــاده می شــوند و از صبــح زود هــم خمیــر را‬ ‫امــاده می کننــد تــا بــرای ظهــر فتیــر مســکه داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫طعم شیرین فتیر مسکه غذای محبوب کرمانج ها‬ ‫زنــان و دختــران کرمانــج خراســان‬ ‫شــمالی بــا الهــام از اســتعداد و ذوق و‬ ‫هنــر خانگــی نیــاکان خــود انــواع غذاهــای‬ ‫محلــی را در مناطــق ییالقــی تهیــه‬ ‫می کننــد کــه فتیــر مســکه در بهــار بــا‬ ‫طعــم و بــوی خــاص اشــتهای هــر تــازه‬ ‫واردی را تحریــک می کنــد‪.‬‬ ‫هرچنــد خراســان شــمالی ســرزمین‬ ‫انــواع نــان و فتیرهــای خانگــی بویــژه در‬ ‫نــزد عشــایر ایــن اســتان اســت امــا بــه‬ ‫فرهنــگ غذایــی اقــوام ســاکن در گنجینــه‬ ‫فرهنگ هــا ان چنــان رســوخ کــرده کــه بــر‬ ‫ســفره تــات و تــرک و ترکمن هــا نیــز دیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در نــگاه اول فتیــر مســکه غذایــی ســاده‬ ‫متشــکل از یــک نــوع فتیــر بــه نــام قتلمــه‬ ‫و کــره گوســفندی و یــا گاوی تــازه اســت‬ ‫امــا فرهنــگ غنــی کردهــا و عشــایر در‬ ‫پشــت ان پنهــان شــده اســت‪.‬‬ ‫داستان مرتع‪ ،‬گندم‪ ،‬اب و اتش‬ ‫فتیــر مســکه‪ ،‬خوراکــی بهــاری و ویــژه‬ ‫فصــل شیردوشــی در ییــاق اســت کــه از‬ ‫گذشــته تاکنــون روســتاییان بویــژه عشــایر‬ ‫بــرای پذیرایــی از مهمانان خویــش در هاوار‬ ‫(همیــاری گروهــی) و مراس ـم هایی ماننــد‬ ‫شیردوشــی‪ ،‬پشــم چینی و قوچ گــذار ایــن‬ ‫خــوراک را تهیــه و بــه همــراه دوغ مشــک‬ ‫می خوردنــد‪.‬‬ ‫اگــر یــک روز بهــاری گذرتــان بــه ســیاه‬ ‫چادرهــای عشــایر خراســان شــمالی افتــاد‬ ‫بی شــک مهمــان ســفره فتیــر مســکه‬ ‫ان هــا خواهیــد شــد و حتمــا بانــوی‬ ‫ایلیاتــی اســتین بــاال می زنــد تــا هیمــه‬ ‫فراهــم و تنــور را گــرم کنــد تــا قتلمــه داغ‬ ‫بــه ســفره برســد‪.‬‬ ‫قتلمــه فتیــری اســت کــه بــرای پخــت ان‬ ‫بایــد ســاعت ها وقــت گذاشــت امــا قبــل از‬ ‫ان و از صبــح ســحر‪ ،‬کار کــر ه گیــری انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫فتیــر مســکه خــوراک بهــار اســت چــون‬ ‫کــره تــازه گوســفندی و گاوی در ایــن‬ ‫فصــل بــه دســت می ایــد و روانــه بازارهــا‬ ‫می شــود‪ .‬کــره گیــری‬ ‫کــره محلــی از شــیر گوســفند یــا گاو بــه‬ ‫کسب و کار‬ ‫دســت می ایــد‪.‬‬ ‫دامــداران خراســان شــمالی از شــیرگاو‬ ‫و گوســفند ماســت و از ماســت‪ ،‬کــره‬ ‫محلــی می گیرنــد‪ ،‬شــاید بســیاری از‬ ‫مــردم روش کــره گیــری را کــه تــا ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫قبــل مرســوم بــود بــه یــاد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن روش شــیری کــه از قبــل مایــع‬ ‫زده و به صــورت ماســت درامــده بــود در‬ ‫مشــک ریختــه می شــد‪ .‬مشــک کیس ـه ای‬ ‫بــود کــه از پوســت گوســفند و بــز ســاخته‬ ‫می شــد و بــه ان تــی جــان و یــا (یایــق)‬ ‫هــم می گفتنــد‪.‬‬ ‫مشــک را از سـه پایه چوبــی بــه طــرز افقــی‬ ‫و بــا مهــارت خاصــی می اویختنــد و ســپس‬ ‫زنــان دو طــرف مشــک را می گرفتنــد و‬ ‫انقــدر تــکان می دادند(تلمــب زدن) تــا کــره‬ ‫از ماســت جــدا شــود‪.‬‬ ‫ایــن کار صبــح زود کــه هــوا هنــوز خنــک‬ ‫بــود بایــد انجــام می گرفــت تــا کــره خــودش‬ ‫را گرفتــه و از ماســت جــدا شــود و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب کــره محلــی امــاده می شــد‪.‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر دســتگاه های برقــی‬ ‫کره گیــری بــه بــازار امــده کــه کار زنــان را‬ ‫راحــت کــرده اســت و دقیقــا ً کار مشــک را‬ ‫انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫پــس از امــده شــدن کــره کار پخــت فتیــر‬ ‫شــروع مــی شــود‪.‬‬ ‫دستان هنرمند‬ ‫زنــان کرمانــج و ایلیاتــی بــرای پخــت‬ ‫نــان و هــر نــوع فــراورده دیگــری کــه از ارد‬ ‫بــه دســت می ایــد از شــب قبــل امــاده‬ ‫می شــوند و از صبــح زود هــم خمیــر‬ ‫را امــاده می کننــد تــا بــرای ظهــر فتیــر‬ ‫مســکه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بانــوان کرمانــج و عشــایر ارد و اب و‬ ‫اندکــی خمیــر مایــه و نمــک را مخلــوط‬ ‫و چنــد ســاعتی بــه ان اســتراحت مــی‬ ‫دهنــد تــا خمیــر ور بیایــد و پــس از‬ ‫ورامــدن بالفاصلــه ان را بــاز کــرد تــا تــرش‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫خمیــر بارهــا و بارهــا ورز داده مــی شــود و‬ ‫بعــد زوالــه هایــی کــه از خمیر جدا شــده به‬ ‫کمــک چوبــی بنــام «اوخلــو» پهــن می شــود‬ ‫و به صــورت ورقه هــای نــازک دایــره ای شــکل‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن خمیــر بــه صــورت نوارهایــی بریــده‬ ‫شــده و ایــن نوارهــای خمیــری بــا نظــم‬ ‫و ترتیــب روی هــم گذاشــته می شــود و‬ ‫ســپس بــه شــکل لولــه جمــع می شــود‬ ‫و ایــن کار چنــد بــار تکــرار می شــود تــا‬ ‫خمیــر دوبــاره گــرد و امــاده رفتــن بــه تنــور‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫پــس از طــی ایــن مراحــل فتیــری گــرد‬ ‫ورقــه ورقــه از تنــور بیــرون ایــد و بدیــن‬ ‫ترتیــب کار تقریبــا بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫تهیه فتیر مسکه‬ ‫در مرحلــه اخــر قتلمــه داغ را در‬ ‫ســینی هایی بــه نــام «مجمعــه» یــا‬ ‫ظروفــی بــه نــام لنگــری و یــا دوری‪ ،‬قــرار‬ ‫می دهنــد و رو و زیــر فتیرهــای داغ کــره‬ ‫تــازه قــرار می دهنــد و مقــداری هــم شــکر‬ ‫بــه ان اضافــه می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر تعــدا قتلمه هــا زیــاد باشــد ان هــا را‬ ‫درون قابلمه هــای مســی قــرار می دهنــد‬ ‫بعــد روی حــرارت مالیــم قــرار می دهنــد‬ ‫تــا کــره بــه خــورد قتلمــه بــرود‪.‬‬ ‫فتیــر مســکه کــه ســر ســفره برســد بایــد‬ ‫حتمــا در کنــارش دوغ تــازه هــم باشــد و‬ ‫بــه ایــن شــکل مراحــل پخــت فتیــر مســکه‬ ‫بــه شــکل ســنتی ان بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا اگــر بــه چادرهــای عشــایر‬ ‫و یــا روســتاهای کردنشــین ســر بزنیــم‬ ‫خواهیــم دیــد کــه پــای مظاهــر تمــدن‬ ‫ماننــد تنورهــای گازی نیــز بــه ایــن نقــاط‬ ‫بــاز شــده امــا فتیــر مســکه همــان فتیــر‬ ‫مســکه اســت و هنــوز در کنــار ان دنیایــی‬ ‫از فرهنــگ نیــز مســتتر اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه پیشــینه چنــد صــد ســاله‬ ‫عشــایر در شــمال خراســان بطــور قطــع‬ ‫پیشــینه ایــن خــوراک بــه صدهــا ســال‬ ‫پیــش بازمی گــردد امــا بــا توجــه بــه نبــود‬ ‫منابــع مکتــوب‪ ،‬بــا انجــام مصاحبه هــای‬ ‫فــراوان انجــام شــده از کهنســاالن عشــایر‬ ‫و روســتایی و همچنیــن مشــاهده روش‬ ‫پخــت ایــن خــوراک در مناطــق مختلــف‬ ‫عشــایر شــمال خراســان‪ ،‬پیشــینه ایــن‬ ‫خــوراک را دســت کــم تــا ‪ ۲۰۰‬ســال پیــش‬ ‫می تــوان بــا قطعیــت نشــان داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس میــراث معنــوی اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری خراسان شــمالی فتیــر مســکه‬ ‫در اســتان های خراســان رضــوی و شــمالی‬ ‫و در شــهرهای کالت‪ ،‬درگــز‪ ،‬چنــاران‪،‬‬ ‫قوچان‪،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان‪،‬بجنورد‪ ،‬اشــخانه‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬نیشــابور‪ ،‬کالت‪ ،‬درگــز‪ ،‬ســبزوار‪،‬‬ ‫روســتاها و بنه هــای عشــایری اطــراف ایــن‬ ‫شــهرها تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫علــی حســین پنــاه افــزود‪ :‬مهــارت پخــت‬ ‫فتیــر مســکه‪ ،‬ایــن غــذای پرطرفــدار‬ ‫بــا شــماره ‪ ۱۴۳۵‬به عنــوان میــراث‬ ‫ناملمــوس مردمــان خراسان شــمالی‬ ‫ثبــت ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پخــت ‪ ۱۲‬نــان در‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫خراسان شــمالی کــه شــامل مهــارت پخت‬ ‫نان هــای بیشــمه‪ ،‬نــان چاپاتی‪،‬چلپــک‪،‬‬ ‫فتیــر چریشــی‪ ،‬فتیــر شــیرین‪ ،‬اگنجــه‪،‬‬ ‫کمــاج‪ ،‬فتیــر قتلمــه‪ ،‬ســاچی‪،‬فتیر‬ ‫شــیرمال‪ ،‬فتیــر جــزالغ و نــان یوخــا و‬ ‫هــم چنیــن فتیــر مســکه در فهرســت‬ ‫میــراث معنــوی بــه ثبــت رســیده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ۶۲۱‬اثــر تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و ناملمــوس‬ ‫خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع اثــار ثبــت شــده ایــن‬ ‫اســتان در فهرســت ملــی کشــور‪۵۰۹ ،‬‬ ‫اثــر تاریخــی‪ ۴۲ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۰ ،‬اثــر‬ ‫ناملــوس و تعــداد ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن‬ ‫یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شناســایی‬ ‫شــده در شــمال شــرق کشــور قــرار دارد‪/.‬‬ ‫ایرنــا‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟(‪)5‬‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن به خرج و مخارج خود خســته‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟ ایــا اطــاع از ارزش‬ ‫و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت بــوده یــا منفی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫ل نمــودن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما‬ ‫مدیریــت پــول دارای ‪ ۱۰‬مرحلــه اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از دنبــا ‬ ‫بایــد قــادر باشــید تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬و بعــد از‬ ‫گذرانــدن ایــن مراحل‪،‬شــما قــادر هســتید تغییــرات الزم را بــرای رســیدن بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫امتیاز اعتبار‬ ‫وب ســایت ها و شــرکت هایی هســتند کــه امــکان ســنجش امتیــاز اعتبارتــان را بــرای شــما‬ ‫فراهــم می کننــد‪ .‬نگــران نشــوید اگــر امتیــاز اعتبارتــان کمتــر از چیــزی اســت کــه در نظــر داریــد!‬ ‫افزایــش ایــن اعتبــار از چیــزی کــه فکــر می کنیــد‪ ،‬راحت تــر اســت‪ .‬بهتــر اســت در ایــن زمینــه بــا‬ ‫مشــاوران مالــی معتبــر صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بودجه ماهانه و ساالنه تعیین کنید‬ ‫زمانــی کــه بــه ایــن مرحلــه برســید‪ ،‬بایــد بدانیــد که در مســیر مدیریت هزینه های شــخصی در‬ ‫کجــا قــرار داریــد‪ .‬در ایــن مرحلــه می توانیــد بــرای افــق پیــش رو برنامه ریــزی کنید‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد تعییــن بودجــه را یکــی از ســخت ترین قســمت ها می داننــد‪ .‬اگــر واقعــا خواســتار‬ ‫مدیریــت پولتــان هســتید‪ ،‬بودجه بنــدی یکــی از بایدهاســت‪ .‬بــا ایــن کار بــرای پولتــان‬ ‫برنامه ریــزی می کنیــد‪ .‬یــا بایــد برنامه ریــزی مشــخصی داشــته باشــید یــا به ســرعت پولتــان را‬ ‫از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ ‫در مراحــل قبــل‪ ،‬بودجــه ماهانه تــان را بررســی کرده ایــد؛ پــس در اینجــا فقــط کافــی اســت‬ ‫ان را بــه کل ســال تعمیــم دهیــد؛ مثــا می دانیــد کــه مناســبتی مثــل «ســال نــو» هــر ســال‬ ‫پیــش روی شــما خواهــد بــود؛ پــس بهتــر اســت از چنــد مــاه قبــل‪ ،‬بــرای مخــارج مربــوط بــه ان‪،‬‬ ‫پس انــداز مخصــوص کنــار بگذاریــد‪ .‬بــرای مناســبت های ماهانــه مثــل تولدهــا‪ ،‬هزینــه لــوازم‬ ‫جانبــی مدرســه یــا دانشــگاه یــا حتــی تعویــض روغــن ماشــین هــم همیــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بودجــه اختصاصــی بــرای مناســبت های تکرارشــونده در مــاه و ســال را تنظیم کنید‪،‬‬ ‫می توانیــد کل ســال را به صــورت کلــی ببینیــد‪ .‬چیزهایــی مثــل هزینه هــای کلــی موردنیــاز‬ ‫بــرای کادوهــای تولــد یــا هزینــه مهمانــی و خرج هــای این چنینــی را یادداشــت کنیــد‪ .‬در طــی‬ ‫ســال متوجــه خواهیــد شــد کــه توانســته اید بودجــه مناســبت های مختلــف در مــاه را در مــدت‬ ‫کوتاه تــری پس انــداز کنیــد و در ماه هــای بعــد ایــن هزینــه را بــرای مــوارد دیگــر در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه بودجه هــا بایــد بســیار دقیــق تنظیم شــوند؛ در عیــن حال‪،‬‬ ‫احتمــال تغییــر و انعطــاف در مواقــع الزم را هــم در نظــر بگیرید‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع از ایــن اســتراتژی ها پیشــنهاد می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا‬ ‫مطالعــه کنیــد‪...‬‬ ‫مدیــرکل برنامه ریــزی و توســعه اموزش هــای‬ ‫هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪:‬‬ ‫براســاس تفاهــم نامـه ای کــه بیــن وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشاداســامی و امــوزش و پــرورش اولین هنرســتان‬ ‫دخترانــه هنرهــای زیبــا در خراســان شــمالی دایــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر صفرپــور‬ ‫در نشســت هماهنگــی و برنامه ریــزی راه انــدازی‬ ‫هنرســتان هنرهــای زیبــا در خراسان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هنرســتان دخترانــه هنرهــای زیبــا در‬ ‫خراسان شــمالی بــا همــکاری امــوزش و پــرورش در‬ ‫‪ ۲‬رشــته کارگردانــی ســینما و تئاتــر از اول مهــر مــاه‬ ‫ســال جــاری شــروع بــه کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬باتوجــه بــه ایــن کــه خراسان شــمالی‬ ‫از نظــر جایــگاه هنــر جــای پیشــرفت دارد و پیــش‬ ‫بینــی می شــود کــه تحصیــل در ایــن هنرســتان ها‬ ‫از اســتقبال مطلوبــی برخــوردار شــود و در ایــن‬ ‫هنرســتان مــدرک دیپلــم در رشــته فرهنــگ و هنــر‬ ‫بــه فــارغ التحصیــان داده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل برنامــه ریــزی و توســعه اموزشــی وزرات‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه هنرســتان‬ ‫هنرهــای زیبــای وابســته بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و وزارت امــوزش وپــرورش اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن هنرســتان ها در راســتای پــرورش اســتعدادهای‬ ‫هنــری در رشــته های مختلــف هنــری فعالیــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬راه انــدازی هنرســتان دخترانه‬ ‫هنرهــای زیبــا براســاس تفاهمنامــه وزارتخانه هــای‬ ‫امــوزش و پــرورش و فرهنــگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬در دســتور کار قــرار گرفــت و در ایــن ‪۲‬‬ ‫رشــته پیش بینــی در ایــن هنرســتان ‪ ۵۰‬دانش امــوز‬ ‫پذیرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی افــزود ‪ :‬با همــکاری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی و امــوزش و پــرورش بــرای تامیــن‬ ‫نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای ایــن هنرســتان‬ ‫تامیــن می شــود و عالقه منــدان می تواننــد تــا پایــان‬ ‫مردادمــاه در هنرســتان ازاد ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی حمــل و نقــل را از دیگــر رشــته های جدیــد بــرای‬ ‫ســال تحصیلــی اینــده در اســتان خراسان شــمالی‬ ‫اعــام کــرد کــه بــا همــکاری اداره کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون رشــته حمــل و نقــل‬ ‫بــا اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نیــز‬ ‫در ســال جدیــد ایجــاد کرده ایــم‪.‬‬ ‫درست انتخاب کنیم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪26‬خردادبجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 14‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪316‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خریداری ‪ ۸۰۰‬تن گندم مازاد از کشاورزان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۰۰‬تــن گنــدم بــا نــرخ‬ ‫تضمینــی از کشــاورزان ایــن اســتان خریــداری و در ســیلوها ذخیــره ســازی شــد‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری روز ســه شــنبه در کارگــروه هماهنگــی خریــد تضمینــی گنــدم در ایــن اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دلیــل خشکســالی و عــدم رضایــت کشــاورزان از نــرخ تضمینــی میــزان فــروش گنــدم مــازاد‬ ‫بــه دولــت در ســال جــاری نســبت بــه ســطح زیرکشــت در مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود ‪۵۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار خراســان شــمالی افــزود ‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۲۶‬مرکــز بــرای خریــد تضمینــی گنــدم با نرخ‬ ‫مصوب در ســطح اســتان ســاماندهی شــد که پیشــنهاد می شــود برای تســریع و تســهیل در خرید باید‬ ‫هفــت مرکــز جدیــد نیــز بــه مراکــز قبلــی اضافــه شــود تــا گندمــکاران بتوانند با ســرعت بیشــتری محصول‬ ‫خــود را تحویــل دهند‪.‬‬ ‫قبنــری بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل دو ســیلوی گنــدم فــاروج و اشــخانه خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــا فعــال شــدن‬ ‫ایــن دو ســیلو حــدود ‪۷‬هــزار تــن بــه ظرفیــت ذخیــره ســازی گنــدم اســتان خراســن شــمالی افــزوده شــد‬ ‫و بایــد از ظرفیــت هــای ایــن دو ســیلو اســتاندارد بــرای ذخیــره ســازی گنــدم بــه درســتی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار خراســان شــمالی بــا توجــه بــه تقاضــای جدید بــرای احداث کارخانــه ارد اظهارداشــت ‪:‬‬ ‫هــم اکنــون کارخانــه ارد در ایــن اســتان بــه حــد اشــباع رســید و چنانچه ســرمایه گذاری تمایل بــه احداث‬ ‫کارخانــه ارد داشــته باشــد‪ ،‬مــا تعهــدی برای اختصاص ســهمیه گنــدم نداریم‪.‬‬ ‫قنبــری یــاداور شــد ‪ :‬البتــه واحدهــای جدیــد مــی تواننــد گنــدم از خــارج اســتان خریــداری و پــس از‬ ‫با کریمان کارها‬ ‫دشوار نیست!‬ ‫اینکــه ازقدیــم و ندیــم گفتــه انــد «بــا کریمــان‬ ‫کارهــا دشــوار نیســت» ســخن گزافـه ای نیســت‬ ‫و قدمــا بهویــژه جنــاب مولــوی حتمــا ً اســنادی‬ ‫هــم در تائیــد ایــن مطلــب داشــته اند! بــه هــر‬ ‫حــال وقتــی انجــام کاری را در نظرمــان ســخت و‬ ‫ثقیــل و نشــدنی جلــوه دهیــم‪ ،‬قطعــا ً در انجــام‬ ‫ان بــا مشــکل مواجهمــی شــویم ولــی اگــر بــه‬ ‫خودمــان اعتمــاد کنیــم و از تمــام ظرفیت هــای‬ ‫وجودی مــان بــرای انجــام ان کار اســتفاده کنیم‪،‬‬ ‫مشــکل ســه ســوته حل می شــود‪ .‬مشــت نمونه‬ ‫خــروار همیــن داســتان مناظره هــای اخیــر و‬ ‫ادعاهــای سوفســطایی برخــی کاندیداهــا‪...‬‬ ‫طــرف ادعــا می کنــد مشــکل بــورس ســه روزه‬ ‫حــل می شــود! صنعــت خودروســازی را یــک‬ ‫هفتـه ای اچــار کشــی می کنیــم و گــوش مافیــای‬ ‫خودروســازی را می پیچانیــم! کنکــور را یــک‬ ‫ماهــه فیتیلــه پیــچ می کنیــم و بــرای همیشــه‬ ‫بســاطش را مثــل بســاط ان لبــو فــروش کــف‬ ‫خیابــان پهــن می کنیــم! یارانــه هــم قربانــش‬ ‫بــروم تــا ســقف ‪ 450‬تومــان هــم پیشــرفته‬ ‫اســت و اعطــای وام ‪ 500‬میلیونــی هــم دیــده‬ ‫شــد! یعنــی اینطــور کــه دوســتان ادعــای حــل‬ ‫مشــکالت را دارنــد‪ ،‬ادم دوســت دارد هــر شــش‬ ‫مــاه یــک بــار انتخابــات برگــزار شــود تــا دســتکم‬ ‫ســالی دو بــار امیــد بــه زندگــی در کشــور رکــورد‬ ‫بزنــد!‬ ‫فقــط مــا متوجــه نشــدیم وقتــی کار بــه ایــن‬ ‫راحتــی انجــام می شــود چــرا بعــد از ‪ 8‬ســال‬ ‫هنــوز طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان انجــام نشــده‬ ‫اســت؟! چــرا قانــون تعرفه گــذاری پرســتاری‬ ‫اجرایــی نمی شــود؟!چرا اســتقالل و پرســپولیس‬ ‫خصوصــی نمی شــوند؟! چــرا مــردم عــادی‬ ‫نمی تواننــد مثــل اســامی ان یــازده نفــر در‬ ‫پاکــت‪ ،‬راحــت وام بگیرنــد؟! چــرا خــودروی ‪20‬‬ ‫میلیونــی یــک دفعــه شــد ‪120‬میلیــون و قیمــت‬ ‫خانــه چندیــن برابــر شــد؟! راســتی چــرا؟! ایــن‬ ‫وســط تنهــا چیــزی کــه بــه ذهــن ادم می رســد‬ ‫ایــن اســت کــه یــا دوســتان انجــام برخــی کارهــا‬ ‫راه خیلــی راحــت گرفته انــد و بیــش از حــد بــه‬ ‫ظرفیــت وجودی شــان اطمینــان دارنــد یــا ایــن‬ ‫کــه برخــی امــورات خیلــی بــد بــدن و چغــر‬ ‫شــده اند! تــا نظــر شــما چــه باشــد؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بکارگیری ‪ 3‬تا ‪ 5‬نیرو در‬ ‫شعب اخذ رای‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه نیروهــای بکارگیــری شــده‬ ‫بــرای انجــام ایــن ماموریــت‪ ،‬امــوزش هــای الزم را دیــده‬ ‫انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی بــرای انتخابــات‬ ‫پیــش رو در امــاده بــاش ‪ 100‬درصــدی قــرار دارد و بــرای‬ ‫هــر یــک از شــعب اخــذ رای در سراســر اســتان بیــن ‪ 3‬تــا‬ ‫‪ 5‬نیــرو پیــش بینــی شــده کــه در ایــن راســتا از نیروهــای‬ ‫مرزبانــی‪ ،‬ســپاه و بســیج نیــز کمــک گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از کاندیداهــا و هوادارنشــان‬ ‫انتظــار داریــم تــا پایــان فراینــد انتخابــات بــه توصیــه‬ ‫هــای پلیــس عمــل کــرده و قانــون مــاک عمــل انــان‬ ‫باشــد کــه البتــه طــی چنــد روز اخیــر ســتادهای انتخاباتــی‬ ‫همــکاری خوبــی در ایــن خصــوص داشــته انــد کــه جــای‬ ‫تقدیــر دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬مســئوالن‬ ‫ســتادهای انتخاباتــی در ســطح شــهر‪ ،‬مســئول‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت داخــل و محیــط اطــراف‬ ‫ســتاد بــوده و نبایــد اجــازه دهنــد عــده ای موجــب بــی‬ ‫نظمــی و گــره هــای ترافیکــی در ان منطقــه شــوند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی مخالف شور‬ ‫انتخاباتی نیست‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه اهمیت رعایت حــال مردم در تبلیغات‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس مخالــف شــور انتخاباتــی نیســت امــا امنیــت‬ ‫و ارامــش مــردم نبایــد خدشــه دار شــود لــذا از هــواداران محتــرم‬ ‫کاندیداهــا تقاضــا داریــم از رفتارهــای هیجانــی‪ ،‬پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در کلیــه‬ ‫شــعب اخــذ رای‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫نمایندگانــی از مراکــز بهداشــتی نیــز در شــعب اخــذ رای حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬فضای مجــازی نیز تحت رصد‬ ‫کامــل پلیــس قــرار داشــته و خوشــبختانه تــا کنون مشــکل خاصی‬ ‫نداشــته ایــم و در چنــد مــورد نیــز بــا تذکــری شــفاهی مشــکل‬ ‫برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫اشراف کامل پلیس بر موضوعات امنیتی‬ ‫ســردار دادگــر بیــان داشــت‪ :‬طبــق قانــون‪ ،‬پــاره کــردن بنرهــای‬ ‫کاندیداهــا و انجــام هرگونــه رفتــار ناهنجــار تبلیغاتــی جــرم‬ ‫بــوده و بــا متخلفــان برابــر قوانیــن برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکه پلیس اشــراف کامــل بر موضوعات امنیتی‬ ‫اســتان دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در روز انتخابــات نیــز بــه منظــور برقــراری نظــم‬ ‫و امنیــت‪ ،‬گشــت هــای محســوس و نامحســوس و همچنیــن‬ ‫ایســت و بازرس ـی های مقطعــی در نقــاط مختلــف اســتان برقــرار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن جنایت در جاده‬ ‫«هاشم اباد» گرگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هفتــم خردادمــاه ســال جــاری بدنبــال وقــوع یــک فقــره قتــل در جــاده‬ ‫«هاشــم ابــاد» گــرگان‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان به محل اعــزام و مشــاهده کردند فردی‬ ‫در خــودروی شــخصی بــه قتــل رســیده و متهمــان نیــز بــه مکانــی نامعلــوم متــواری شــده اند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و مامــوران‬ ‫بــا پیگیــری ســرنخ هــای بجــا مانــده در صحنــه قتــل موفــق شــدند عامــان جنایــت‬ ‫را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی انــان را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفــت‪ :‬متهمــان در مقــر پلیــس و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات موجــود بــه ارتــکاب قتــل اعتــراف و انگیــزه خــود را اختالفــات شــخصی بــا مقتــول‬ ‫اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فــراوری ان را بــه اســتان هــای دیگــر صــادر کننــد ‪ ،‬ولــی در داخــل اســتان افزایــش تعــداد واحدهــای ارد‬ ‫صرفــه اقتصــادی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ظرفیت نانوایی های اســتان را نیز کافی دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬تعداد واحدهای نانوایی موجود در‬ ‫اســتان ظرفیــت نیــاز اســتانی را پوشــش مــی دهــد و نبایــد مجوز جدیــدی برای احــداث نانوایی داده شــود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار خراســان شــمالی افــزود ‪ :‬اگــر تقاضایــی بــرای نانوایــی وجــود دارد‪ ،‬بایــد بــه ســمت‬ ‫ازادپــزی و صنعتــی باشــد و نانوایــی ســنتی بــه میــزان کافــی در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد افزایش هفت مرکز خرید‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا توجــه بــه پراکندگــی اســتان خواهــان افزایــش‬ ‫هفت مرکز جدید خرید گندم در ســطح اســتان شــد و افزود ‪ :‬باید تالش شــود تا تولیدات گندمکاران‬ ‫بومــی در داخــل ســیلوهای ایــن خطــه شمالشــرق کشــور ذخیــره ســازی شــود ‪.‬‬ ‫وی راه انــدازی مراکــز خریــد را بــرای مناطــق دشــت‪ ،‬امیرابــاد‪ ،‬شــوقان‪ ،‬گیفــان‪ ،‬قوشــخانه‪ ،‬گریــوان و‬ ‫نــوده چنــاران اعــام کــرد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی افــزود‪ :‬کــم تعــداد بــودن مراکــز خریــد گنــدم مــی توانــد باعــث خــارج شــدن ان از‬ ‫اســتان و یــا حتــی بــه دامــداران فروختــه شــود کــه در ایــن صــورت اســتان بــرای تامیــن ارد بــا مشــکل‬ ‫مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بر تاکید وزارت جهاد کشــاورزی بر اســان ســازی روند جمع اوری گندم در ســطح اســتان ها اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه از ســطح کشــتزارهای اســتان حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن گنــدم مــازاد‬ ‫بــر نیــاز از کشــاورزان خریــداری شــود‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت ســیلوهای دولتــی بــرای خریــد گنــدم در اســتان کافــی اســت گفــت‪ :‬امــا‬ ‫بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش تولیــد و همچنیــن هزینه هــای بــاالی حمــل و نقــل تــاش می کنیــم تــا‬ ‫بــا ایجــاد مراکــز موقــت در مناطــق مختلــف تــا کشــاورزان را بــه تحویــل محصــول تشــویق کنیــم‪.‬‬ ‫وی قیمــت گنــدم را در کیلوگــرم حــدود ‪ ۵۰‬هــزار ریــال اعــام کــرد کــه ایــن نــرخ در ســال گذشــته حــدود‬ ‫‪ ۲۸‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم بــود‪.‬‬ ‫فعالیت گشتهای محسوس و‬ ‫نامحسوس پلیس در روز انتخابات‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬ضمــن تبریــک دهــه‬ ‫کرامــت و ایــام والدت امــام رضــا (ع)‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬همــه‬ ‫مــا مــی توانیــم بــا الگــو گرفتــن از زندگــی ائمــه اطهــار (ع) و‬ ‫حرکــت در مســیر والیــت بــه قلــه هــای کمــال و ســعادت‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای عرصــه نظــم و‬ ‫امنیــت‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز نیروهــای جــان برکــف انتظامــی بــا تاســی از‬ ‫شــهداء تــا اخریــن نفــس بــرای دفــاع از نظــم و امنیــت و اعتــای‬ ‫انقــاب تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفت‪ :‬در اســتانه یــک رویداد‬ ‫بــزرگ سیاســی و اجتماعــی قــرار داریــم کــه دشــمنان قســم خورده‬ ‫نظــام بــرای کمرنــگ جلــوه دادن ان از مــدت هــا قبــل در رســانه ها‬ ‫خصوصــا فضــای مجازی مشــغول تبلیغات دروغین هســتند‪.‬‬ ‫حضور حداکثری مردم‪ ،‬مشتی بر پیکره یاوه گویان خواهد بود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص‬ ‫انتخابــات و اهمیــت ان بــرای اینــده کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بنــا بــه‬ ‫فرمایــش رهبــری‪ ،‬انتخابــات بــرای کشــور یــک ذخیــره و یــک‬ ‫فرصــت اســت کــه اگــر بــا حضــور پرشــور مــردم همــراه شــود‬ ‫یقینــا بــه اینــده کشــور کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاًصــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫چهارشنبه ‪26‬‬ ‫خردادگرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫از اصلی ترین مولفه های‬ ‫انتخابات مشارکت مردم است‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬مشــارکت حداکثــری مــردم از اصلی تریــن مولفه هایــی انتخابــات اســت‬ ‫و مجریــان انتخابــات بــا عمــل درســت بــه وظایــف شــان زمینــه حضــور و مشــارکت حداکثــری مــردم‬ ‫در ایــن رویــداد بــزرگ سیاســی فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی در نشســت امــوزش اعضــای شــعب اخــذ رای انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد در شهرســتان‬ ‫اســفراین بــا تقدیــر از همراهــی همــه عوامــل اجرایــی در برگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن رویــداد بــزرگ‬ ‫سیاســی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــری بــه برگــزا ی انتخابــات باشــکوه و رقابتــی‪ ،‬تمــام‬ ‫تــاش را بــرای برگــزاری باشــکوه و مشــارکت حداکثــری همــراه بــا حفــط امنیــت و ســامت انتخابــات‬ ‫انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعامــل ســازنده عوامــل متعــدد برگــزاری انتخابــات و رعایــت قوانیــن برگــزاری‬ ‫باشــکوه ایــن رویــداد بــرزرگ سیاســی کشــور را رقــم خواهــد زد‪ ،‬تمــام پیــش بینی هــای الزم‬ ‫بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در شــعب اخــذ رای انجــام گرفتــه و رابطیــن بهداشــتی‬ ‫بــر ان نظــارت می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــرای پیشــگیری از تجمــع افــراد در شــعب اخــذ رای تعــداد‬ ‫شــعب اخــذ رای در شهرســتان ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬کرامتی بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی عوامــل اجرایــی‬ ‫انتخابــات بــر لــزوم تجهیــز‬ ‫امــوزش و تخصــص در‬ ‫انجــام درســت امــور تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬تخصــص‬ ‫و اشــرافیت بــه قوانیــن و‬ ‫مقــررات ‪ ۲‬بعــد مهــم در بــه‬ ‫ســرانجام رســاندن درســت‬ ‫امــور اســت و اهتمــام‬ ‫کامــل بــر انچــه قانونگــذار‬ ‫در رونــد انتخــاب بــرای‬ ‫اجــرای درســت و کامــل‬ ‫ایــن رویــداد بــزرگ سیاســی‬ ‫معیــن کــرده انجــام شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شدقی بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر‪ ،‬روســتا‬ ‫و عشــایری بــه همــراه میانــدوره ای پنجمیــن انتخابــات خبــرگان رهبــری و یازدهمیــن دوره مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال جــاری برگــزار می شــود ودر ایــن اســتان ‪ ۶‬هــزار نامــزد بــرای‬ ‫کســب دو هــزار و ‪ ۳۰۰‬کرســی نمایندگــی مــردم در شــوراهای اســامی بــا هــم رقابــت می کننــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار ‪ ۲۵‬هــزار نفــر عوامــل برگــزاری انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬را بــر‬ ‫عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان حرفه ای‬ ‫با ‪ 63‬فقره سرقت‬ ‫خراسان شــمالی ‪ -‬جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ‪ 14‬ســارق و مالخــر و کشــف ‪ 58‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت در ســطح اســتان‪ ،‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان رســیدگی بــه موضــوع را بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات‬ ‫پلیســی و تــاش مســتمر موفــق شــدند تعــدادی از‬ ‫ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در چنــد عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ‪ 14‬نفــر ســارق و مالخــر دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهمــان در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 63‬فقــره‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی‪ ،‬دولتــی‪ ،‬منزل‪،‬داخــل خــودرو‪ ،‬خــودرو و‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬از جملــه ســرقت های انجــام شــده‬ ‫توســط ایــن افــراد بــود‪.‬‬ ‫کشف حدود ‪ 8‬کیلوگرم‬ ‫تریاک در «مانه و سملقان»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف حــدود ‪8‬‬ ‫کیلوگــرم مــاده مخــدر از نــوع تریــاک و دســتگیری ‪ 3‬نفــر قاچاقچی‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و شهرســتان‬ ‫مبنــی بــر تــردد خــودروی ‪ 405‬مشــکوک بــه حمــل مــواد مخــدر پــس‬ ‫از انجــام هماهنگــی هــای قضایــی موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه عوامــل انتظامــی بــا حضــور در پلیــس‬ ‫راه چمــن بیــد اقــدام بــه ایجــاد تــور ایســت و بازرســی و بازرســی‬ ‫خودروهــای عبــوری در محــور جنــگل گلســتان‪ -‬اشــخانه کردنــد کــه‬ ‫پــس از مشــاهده خــودرو مذکــور ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬پــس از توقــف خــودرو پــژو ‪ 405‬دو نفــر در‬ ‫ارتباط با حمل مواد دســتگیر شــدند و در بررســی بیشــتر مشــخص‬ ‫شــد مــواد مخــدر توســط شــخص ثالــث در اتوبــوس هــای عبــوری‬ ‫در حــال جابجایــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در ایــن راســتا ایســت بازرســی بــا جدیــت ادامــه پیــدا کــرد و‬ ‫پــس از مــدت زمــان کوتاهــی اتوبــوس حامــل متهــم متوقف و شــخص‬ ‫متهــم دســتگیر شــد کــه پــس از بازرســی ایــن شــخص از کولــه پشــتی‬ ‫همــراه متهــم مقــدار ‪ 7‬کیلــو و ‪ 990‬گــرم تریــاک کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫کتابخوانی‬ ‫واژگونی تراکتور و فوت‬ ‫راننده در راز و جرگالن‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن از وقــوع یــک‬ ‫مورد واژگونی تراکتور در محور روستایی «گرکز» خبر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «عبداللــه صادقــی» بــا اعــام ایــن‬ ‫خبرگفــت‪ :‬ســاعت ‪ 12:43‬روز دوشــنبه خبــری مبنــی بــر‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه تراکتــور در محــور روســتایی گرکــز‬ ‫بــه ســمت روســتای قــره اقــاچ بــه مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬اعــام و بالفاصلــه مامــوران انتظامــی بــه‬ ‫همــراه پلیــس راه بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررسـی های میدانــی مشــخص شــد فــردی‬ ‫حــدودا ‪ 35‬ســاله در حیــن تــردد بــا تراکتــور در محــور‬ ‫روســتایی گرکــز بــه ســمت روســتای قــره اقــاچ بــه دلیــل‬ ‫عدم کنترل وســیله نقلیه واژگون که متاســفانه راننده به‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده در صحنــه فوت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ صادقــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬رانندگــی بــا هــر‬ ‫وســیله نقلیــه فنــون خــاص خــود را می طلبــد همچنیــن‬ ‫رعایــت ســرعت مطمئنــه و رعایــت قوانیــن راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی از ملزومــات ســفر ایمــن بــرای هــر راننــده ای‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫برخورداری گلستان از ظرفیت تبدیل به پایتخت‬ ‫کتابخوانی ایران‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا یــاداوری تالیــف کتاب هــای ارزشــمند طــی دوره هــای گذشــته‬ ‫تاریــخ ســرزمینی ایــن اســتان از جملــه قابوس نامــه در قــرن پنجــم هجــری گفــت کــه‬ ‫شــهرهای اســتان از قابلیــت تبدیــل شــده بــه پایتخــت کتابخوانــی کشــور برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی‬ ‫حــق شــناس روز ســه شــنبه در جلســه انجمــن کتابخانه هــای عمومــی اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬توجــه بــه کتــاب و کتابخوانــی‪ ،‬بخشــی از فرهنــگ اصیــل اســامی و ایرانــی اســت‬ ‫کــه بایــد بــا طرح هــای مشــارکتی و تشــویقی زمینــه ترویــج بیشــتر فرهنــگ مطالعــه در‬ ‫مــردم بــه خصــوص نســل جــوان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افزایــش مشــارکت و همراهــی بخــش خصوصــی و گروه هــای مــردم نهــاد‬ ‫در بیشترشــدن فرهنــگ کتابخوانــی بــا هــدف رســیدن بــه توســعه پایــدار فرهنگــی در‬ ‫همــه مناطــق شــهری و روســتایی گلســتان موثــر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان از خیــران خواســت بــا درنظــر گرفتــن ســهم ثابــت از محــل کمک هــای‬ ‫همیشــگی خــود در بــه ثمــر رســیدن اهــداف طرح هــای ترویــج کتابخوانــی و توســعه‬ ‫کتابخانه هــا نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس همچنیــن در پایــان‬ ‫ایــن جلســه بــا حضــور در موسســه‬ ‫فرهنگــی میردامــاد از بخش هــای‬ ‫مختلــف مجموعــه از جملــه‬ ‫کتابخانــه و مرکــز اســناد دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی گلســتان در حــال حاضــر‬ ‫از مجمــوع جمعیــت یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری اســتان ‪۲.۵‬‬ ‫درصــد شــامل ‪ ۴۷‬هــزار نفــر عضــو‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان ‪ ۳۴‬کتابخانــه عمومــی شــهری‪ ۳۱ ،‬کتابخانــه عمومــی روســتایی‬ ‫و ‪ ۱۲‬کتابخانــه مشــارکتی دارد ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪316‬‬ ‫‪۱۳‬هزار از مزایای طرح‬ ‫امید رفاه بهره مند‬ ‫خواهند شد‬ ‫مســوول صنــدوق بازنشســتگی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای طــرح «امیــد رفــاه» به صــورت پایلوت‬ ‫بــرای بازنشســتگان اســتان اغــاز شــده اســت کــه در‬ ‫ایــن راســتا و بــا همــکاری بانــک رفــاه تســهیالت یــک‬ ‫میلیــارد ریالــی بــه ‪ ۱۳‬هــزار بازنشســته ایــن صنــدوق‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رضــا فیضــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای عمــل‬ ‫بــه مســوولیت اجتماعــی و ارتقــای امــور رفاهــی‬ ‫و معیشــت بازنشســتگان صنــدوق بازنشســتگی‬ ‫کشــوری‪ ،‬طــرح امیــد رفــاه بــرای اعضــای صنــدوق‬ ‫در ایــن اســتان اجرایــی شــد تــا در قالــب ایــن طــرح‬ ‫هریــک از بازنشســتگان صنــدوق در بــازه زمانــی ‪۱۰‬‬ ‫ماهــه و در اقســاط توافقــی هــر مبلغــی را کــه در‬ ‫بانــک رفــاه ســپرده گــذاری کننــد معــادل ‪ ۳۰‬برابــر‬ ‫مبلــغ مذکــور را بــه عنــوان تســهیالت بــا ســود ‪ ۶‬درصــد‬ ‫تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارائــه تســهیالت بــه بازنشســتگان نیــاز‬ ‫بــه ضامــن نــدارد و صنــدوق از محــل کســر حقــوق‪،‬‬ ‫ضمانــت وام را بــر عهــده می گیــرد‪.‬‬ ‫فیضــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هــر مــاه‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬نفــر از بازنشســتگان کــه تراکنش هــای بانکــی‬ ‫انــان از طریــق بانــک رفــاه صــورت پذیــرد هدایــای‬ ‫نقــدی و غیــر نقــدی پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫مســوول صنــدوق بازنشســتگی خراسان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه علــت بیشــتر مراجعــه کننــدگان‬ ‫بــه ایــن صنــدوق در ماه هــای اخیــر درخواســت‬ ‫وام بــود افــزود‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد تــا بــا ارائــه‬ ‫وام هــای قرض الحســنه و کم بهــره بخشــی از نیــاز‬ ‫بازنشســتگان را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫فیضی نــژاد بــا بیــان اینکــه هــم اینــک ماهانــه‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال حقــوق بــه بازنشســتگان اســتان‬ ‫پرداخــت می شــود اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای ایــن‬ ‫صنــدوق بــا دریافــت تســهیالت هــم اکنــون ماهانــه‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال نیــز قســط پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بازنشســتگان ایــن اســتان از وام‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی بــرای خریــد کاال نیــز خــوب‬ ‫اســتقبال کردنــد و ‪ ۳۲۵‬نفــر در چهــار مــاه اخیــر از‬ ‫ایــن تســهیالت بهره منــد شــده اند کــه در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بیــش از ‪ ۶۶‬میلیــارد ریــال وام بــه انــان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۴۰‬نفــر نیــز از وام بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بهره منــد شــدند بطوریکــه‬ ‫در هــر مــاه بــه ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬نفــر از اعضــای ایــن‬ ‫صنــدوق وام قرض الحســنه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬از مجموع بازنشتســگان اســتان ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۹۷‬نفــر مــرد و بقیــه زن هســتند و همچنیــن‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹۶‬نفــر نیــز افــراد تحــت حمایــت بازنشســتگان‬ ‫کــه فــوت شــده اند زیــر پوشــش صنــدوق هســتند‪.‬‬ ‫فیضی نــژاد بــا بیــان اینکــه اعضــای صنــدوق شــامل‬ ‫فرهنگیان و ‪ ۵۴‬دســتگاه‪ ،‬نهاد و ســازمان اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع کل اعضــای صنــدوق بازنشســتگان‬ ‫اســتان ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۷۸‬نفــر بازنشتســه فرهنگــی و‬ ‫مابقــی مربــوط بــه ســایر دســتگاه ها اســت‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫گنبدکاووس پذیرای جشنواره موسیقی‬ ‫اوای ارادت بود‬ ‫ســومین جشــنواره موســیقی اوای ارادت ویــژه بزرگداشــت دهــه کرامــت سه شــنبه‬ ‫شــب بــا اجــرای ‪ ۱۰۰‬هنرمنــد در قالــب ‪ ۹‬گــروه موســیقی ایینــی و ســنتی اقــوام‬ ‫ســاکن شــرق گلســتان بــه میزبانــی گنبــدکاووس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در ایــن مراســم کــه بــا اجــرای‬ ‫گروه هــای موســیقی از اقــوام ترکمــن‪ ،‬اذری‪ ،‬سیســتانی و کتولــی در تــاالر امفــی‬ ‫تئاتــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬بــا تبریــک دهــه‬ ‫کرامــت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬اجــرای ایــن جشــنواره موســیقی اظهــار دلبســتگی هنرمنــدان‬ ‫موســیقی بــه اهــل بیــت و امــام رضــا(ع) اســت‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری افــزود‪ :‬موســیقی نســبت بــه هنرهــای دیگــر قابــل دســترس تر‬ ‫اســت و انســان می توانــد روح افرینــش را در خلــق اواهــای موســیقی مشــاهده‬ ‫کنــد بــه همیــن دلیــل ایــن هنــر اثــر عمیقــی بــر روح و روان انســان می گــذارد‪.‬‬ ‫وی گلســتان را بــا حضــور اقــوام مختلــف ســرامد وحــدت و مهربانــی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬نــوای موســیقی ایینــی و ســنتی اجرایــی توســط هنرمنــدان ایــن اســتان‬ ‫نمایــش گوشــه ای از وحــدت حاکــم بــر گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس نیــز در ایــن جشــنواره بــا‬ ‫اشــاره بــه اقبــال عمومــی به ویــژه نســل جــوان بــه هنــر موســیقی‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری هنــر موســیقی و نقــش و جایــگاه ان در جامعــه کنونــی‪،‬‬ ‫می تــوان بــا اســتفاده از ایــن هنــر بــرای انتقــال و گســترش مفاهیــم و ارزش هــای‬ ‫اعتقــادی و ایینــی در میــان مــردم به ویــژه نســل جــوان تــاش کــرد‪.‬‬ ‫رضــا شــجاعی افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره بــا هــدف اشــاعه و ترویــج فرهنــگ رضــوی و‬ ‫تولیــد و نشــر اثــار فاخــر و کاربــردی موســیقی ســنتی در ایــن حــوزه و نمایانــدن عمــق‬ ‫ارادت همــه اقــوام و مذاهــب بــه اهــل بیــت(ع) بــه ویــژه امــام رضــا(ع) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬گنبــدکاووس بــه عنــوان ســرزمین هنــر و موســیقی و مهــد‬ ‫پــرورش موســیقی دانان ایینــی و مذهبــی بــا تکیــه بــر فرهنــگ غنــی و ســنت‬ ‫حســنه اقــوام توانســت ســال گذشــته در جشــنواره شــهرهای خــاق فرهنــگ و‬ ‫هنــر بــه عنــوان شــهر برگزیــده کشــور در حــوزه موســیقی انتخــاب شــود و برگــزاری‬ ‫ایــن جشــنواره نشــان گر بخشــی از قابلیت هــا و توانمندی هــای هنرمنــدان ایــن‬ ‫شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اقدامــات فرهنگــی‬ ‫شــهرداری‪ ،‬گفــت‪ :‬فرهنگســرای جــوان ایــن شــهر بــا هــزار و ‪ ۹۰۰‬متــر مربــع زیربنــا‬ ‫در حــال ســاخت اســت و عــاوه بــر ان در محــات هــدف بازافرینــی شــهری زمیــن‬ ‫بــرای ســاخت ‪ ۲‬خانــه فرهنــگ خریــداری شــده و بـه زودی بــا تامیــن اعتبــار ســاخت‬ ‫انهــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی همچنیــن از پیگیــری معرفــی گنبــدکاووس بــرای پیوســتن‬ ‫بــه شــبکه شــهرهای خــاق ســازمان یونســکو خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد قــرار‬ ‫گرفتــن گنبــد بــه عنــوان شــهر خــاق اول ایــران در حــوزه موســیقی در ســال ‪۹۹‬‬ ‫فرصتــی بــرای پیوســتن ان بــه جمــع شــهرهای خــاق ســازمان یونســکو باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪،‬‬ ‫بنیــاد بین المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا (ع) و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬مفاخــر و فعــاالن عرصــه موســیقی ترکمنــی اســتان مــورد‬ ‫تجلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت درشــرق اســتان گلســتان‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫دهــه کرامــت یــازده روز ابتدایــی دهــه اول مــاه ذی القعــده اســت کــه همزمــان بــا‬ ‫والدت حضــرت معصومــه(س) در اول ذی القعــده اغــاز و بــا والدت بــرادرش امــام‬ ‫رضــا(ع) در ‪ ۱۱‬ذی القعــده بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫در دهــه کرامــت برنامه هــای جشــن و شــادی در ایــران برگــزار می شــود و در‬ ‫تقویــم جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬روزهــای ‪ ۱‬ذی القعــده بــه عنــوان روز دختــر‪۵ ،‬‬ ‫ذی القعــده روز تجلیــل از امامــزادگان و بقــاع متبــرک‪ ۶ ،‬ذی القعــده روز بزرگداشــت‬ ‫احمــد بــن موســی بــن جعفــر معــروف بــه شــاهچراغ و ‪ ۹‬ذی القعــده روز عفــاف و‬ ‫حجــاب نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪316‬‬ ‫صنعت‬ ‫حمایت کمیسیون اصل‬ ‫‪ 90‬نسبت به فعال شدن‬ ‫واحدهای راکد‬ ‫رییــس کمیســیون اصــل ‪ 90‬مجلــس یازدهــم گفــت ‪ :‬ایــن‬ ‫کمیســیون در حــد تــوان از راه انــدازی مجــدد واحدهای راکد‬ ‫و غیــر فعــال و حــوزه کســب و کار حمایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬حجــت االســام نصراللــه‬ ‫پژمانفــر در نشســت بررســی مشــکالت دانشــگاه کوثــر در‬ ‫بجنــورد افــزود ‪ :‬مــا امادگــی داریــم در حــوزه اختیــارات‬ ‫خــود بــه ایــن اســتان بــرای حــل مســایل اســتانی بــه ویــژه‬ ‫مشــکالت بخش هــای تولیــد و اشــتغال کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلــس یازدهم در‬ ‫راســتای تقویــت حــوزه نظــارت تــاش کــرد تــا بــا توجــه بــه‬ ‫جایــگاه ویــژه قانونــی اش کــه در ان اختیــارات فراقــوه ای‬ ‫پیــش بینــی شــد بــه عنــوان پناهگاهــی بــرای پیگیــری حــل‬ ‫مســایل مردم باشــد و برای تحقق این کار از ظرفیت های‬ ‫دانشــگاهی و علمــی نیــز اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس یازدهــم از‬ ‫تالش هــا و اهتمــام اجــزای حاکمیــت در اســتان بــرای حــل‬ ‫مشــکالت مــردم قدردانــی کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬مدیریــت‬ ‫ارشــد ایــن اســتان نیــز بــا توجــه بــه ســوابق مدیریتــی‬ ‫می توانــد عدالــت اموزشــی را بــه عنــوان یکــی از وظایــف‬ ‫حاکمیتــی در ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫پژمانفــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در فضــای اســتان‬ ‫غیــر از همدلــی و همراهــی موضــوع دیگــری مطــرح‬ ‫نیســت و تمامــی بخش هــا در راســتای حــل مشــکالت‬ ‫از ظرفیت هــای ســازمانی خــود بهره منــد می شــوند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نفرســتادن دختــران بــه دانشــگاه یعنــی ایجــاد‬ ‫محدودیــت بــرای بخشــی از جامعــه کــه بــا قانــون‬ ‫اساســی مغایــرت دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اصــل ‪ 90‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در خصــوص جابجایــی دانشــگاه اشــراق بــه‬ ‫مرکــز شــهر و تکمیــل احــداث ســاختمان دانشــگاه کوثــر‬ ‫پیگیری هــا و رایزنی هــای الزم را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی در نشست گفت‪ :‬در سالجاری‬ ‫بایــد فراینــد ســاخت ســاختمان دانشــگاه کوثــر بــه اتمــام‬ ‫برســد و موضــوع تخصیــص زمیــن از ســوی اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی بــرای احــداث ســاختمان دانشــگاه فرهنگیــان تــا‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت اینــده بایــد تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی کمبــود خوابــگاه دانشــجویی را از‬ ‫مشــکالت مهــم حــوزه امــوزش عالــی اســتان دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد بــا یــک تصمیــم کلــی کشــوری مشــکل کمبــود‬ ‫خوابــگاه دانشــجویی تعییــن تکلیــف شــود تــا بــا جهــش‬ ‫در ســاخت خوابگاه هــای دانشــجویی دغدغــه خانواده هــا‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان خراسان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــرای ورود بخــش خصوصــی جهــت ســاخت‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی بایــد مشــوق ها و مزایــای قانونی‬ ‫پیش بینــی شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه موضــوع جابجایــی دانشــگاه اشــراق‬ ‫بــه مرکــز شــهر‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ســاختمان ها بــا بودجــه کشــور‬ ‫ســاخته شــده اســت و بایــد در راســتای خدمــت رســانی بــه‬ ‫مــردم باشــد و چگونگــی اجــرای ایــن درخواســت بــا هــدف‬ ‫حل مشــکالت دانشــگاه های اشــراق‪ ،‬فرهنگیان و اداره کل‬ ‫امــوزش و پــرورش از ســطح ملــی پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی ســفر رییــس کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه خراســان شــمالی را فرصتــی مغتنــم بــرای حل‬ ‫مشــکالت سیســتم امــوزش عالــی اســتان می دانیــم و‬ ‫ضعــف زیرســاختی در ایــن اســتان را ناشــی از بی توجهــی‬ ‫بــه ایــن حــوزه در ابتــدای تشــکیل اســتان دانســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اقدامــات فراوانــی‬ ‫انجــام شــده در حــوزه امــوزش و پــرورش اســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫افزایــش نــرخ باســوادی را الزمــه اجرایــی شــدن طرح هــای‬ ‫توســعه ای دانســتیم و بنابرایــن بــا برنامه ریــزی تــاش‬ ‫کردیــم ســطح ســواد اســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی گفــت‪ :‬بــا اقدامــات انجــام شــده‬ ‫اکنــون نــرخ باســوادی اســتان برابــر بــا میانگیــن کشــور‬ ‫اســت و در شــاخص جــذب تعــداد بیســوادان رتبــه دوم‬ ‫کشــوری را کســب کردیــم‪.‬‬ ‫ارتباط چشمی‬ ‫دکتــر محمــود ســلطانی ‪ -‬مــدرس مهارت هــای ارتباطــی و زبــان‬ ‫در یادداشــت پیشــین‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫غیرکالمــی را یکــی از بخش ‏هــای مهــم‬ ‫تعامــل بیــن انســان ها بــر شــمرده و‬ ‫خاطرنشــان‏کردیــم کــه حالــت هــای چهــره‬ ‫و ژســت های افــراد می تواننــد ‏نگرش هــا‬ ‫و احساســات انهــا را بــه دیگــران انتقــال‬ ‫دهنــد ‪.‬‏‬ ‫یکــی از الزامــات برقــراری ارتبــاط‬ ‫غیرکالمــی‪ ،‬ارتبــاط ‏چشــمی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع ارتبــاط مهارتــی اســت کــه دانســتن‬ ‫ان‏همــراه بــا زبــان بــدن مــی توانــد بســیار‬ ‫جــذاب و مفیــد‏باشــد چراکــه افــراد در ایــن‬ ‫نــوع از ارتبــاط‪ ،‬احساســات‏مختلفــی مانند‬ ‫ارامــش‪ ،‬ناراحتــی‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬غیرقابــل‬ ‫‏اعتمــاد بــودن و حتــی تــرس را بــه طــرف‬ ‫مقابــل خــود انتقــال‏مــی دهنــد و تقریبــا ً‬ ‫هشــتاد درصــد از اطالعــات افــراد از‏ایــن‬ ‫طریــق کســب می شــود‪ .‬‏‬ ‫یکــی از کارکردهــای تمــاس چشــمی‪،‬‬ ‫شــکل گیری اشــنایی اســت‏کــه غالبــا ً بــه‬ ‫عنــوان اولیــن مرحلــه ارتبــاط شــناخته‬ ‫می ‏شــود‪ .‬زمانــی کــه فــردی بــه دیگــری‬ ‫نــگاه می کنــد‪ ،‬اگــر ‏گیرنــده نــگاه بــه او‬ ‫نــگاه کنــد‪ ،‬تعاملــی از طریــق چشــم‏ایجــاد‬ ‫شــده و در غیــر اینصــورت‪ ،‬تعاملــی رخ‬ ‫نــداده و‏ارتبــاط یــک طرفــه خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫شــما بایــد ســعی کنیــد در تمــام طــول‬ ‫مکالمــه خــود ارتبــاط ‏چشــمی را نگــه‬ ‫داریــد‪ ،‬امــا مــدت زمــان نــگاه کــردن بــه‬ ‫‏افــراد بــه میــزان صمیمیــت رابطــه بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬زمانــی کــه ‏بــا شــخصی صمیمــی‬ ‫تــر هســتید‪ ،‬ارتبــاط چشــمی بیشــتری بــا‬ ‫او‏برقــرار کنیدامــا اگــر بــا مخاطــب خــود‬ ‫نزدیــک نیســتید‏زیــاد بــه چشــمان او زل‬ ‫نزنیــد زیــرا ایــن کار ممکــن اســت ‏افــراد‬ ‫را معــذب کنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــرای‬ ‫برقــراری ‏ارتبــاط چشــمی موثرتــر چنــد‬ ‫ثانیــه بــه چشــم راســت بعــد چشــم‏چــپ و‬ ‫ســپس لــب هــای فــرد مقابــل نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ً کســانی ‏کــه بــه چشــمان طــرف‬ ‫مقابــل نــگاه مــی کننــد‪ ،‬شــخصیت هایی‬ ‫‏بــا اعتمــاد بــه نفــس و قــوی دیــده‬ ‫می شــوند و کســانی کــه‏هرگــز بــه دیگــران‬ ‫نــگاه نمی کننــد افــرادی کمــرو‪ ،‬عصبــی و‬ ‫‏ناراحــت بــه نظــر می رســند‪ .‬‏‬ ‫گاه نــگاه بیــش از انــدازه متعــارف‪،‬‬ ‫اشــخاص را وادار بــه ‏تعامــل می کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه اگــر در جامعــه‪ ،‬فــردی‬ ‫‏بیــش از انــدازه متعــارف‪ ،‬بــه کســی نــگاه‬ ‫کنــد یــا نگاهــی‬ ‫‏نامشــروع داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬او را‬ ‫بســیار وقیــح و‬ ‫بســیار بــی ‏حیــا‬ ‫می پند ا ر نــد ‪.‬‬ ‫در ایــن گونــه‬ ‫فر هنگ هــا ‪،‬‬ ‫نــگاه‬ ‫خیــره‬ ‫‏کــردن بــه افــراد‪،‬‬ ‫غیرقابــل قبــول‬ ‫و زننــده بــه نظــر‬ ‫مــی ‏رســد‪ .‬‏‬ ‫ت‬ ‫تحقیقــا‬ ‫داده‬ ‫نشــان‬ ‫اســت احساســی‬ ‫کــه از طریــق‬ ‫نــگاه بــه ‏افــراد منتقــل می شــود باعــث‬ ‫باالرفتــن پاســخ فیزیولوژیــک ‏بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬ضربــان قلــب‪ ،‬عــرق کــردن‪،‬‬ ‫تغییــر رونــد تنفــس‏و حــاالت چشــم فــرد‬ ‫را قابــل اعتمادتــر کــرده و ایــن تصویــر‏در‬ ‫می مانــد‪.‬‬ ‫ذهنمــان‬ ‫بــه عــاوه زمانــی می توانیــم بــه‏ادم هــا‬ ‫اطمینــان کنیــم کــه شــرایط تهدیدامیــز‬ ‫برایمــان‏بــه وجــود نیاورنــد‪ .‬بــر عکــس ان‪،‬‬ ‫خیــره شــدن یعنــی جذابیــت‏مــا برایشــان‬ ‫زیــاد اســت و از ایــن نــگاه کــردن حــس‬ ‫خوبــی ‏می گیریــم‪ .‬در نتیجــه اهمیــت‬ ‫تمــاس چشــمی بــه چگونگــی ان‏بســتگی‬ ‫دارد هرچه در مســیر درســتی انجام شــود‬ ‫قطعــا ً‏ارتباطــات بهتــری شــکل می گیــرد‪.‬‏‬ ‫بیشــتر افــراد بــا تقریبــا ‪ 2‬یــا ‪ 3‬ثانیــه‬ ‫تمــاس چشــمی از‏طــرف غریبه هــا راحــت‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا اگــر غریبــه مــورد‏اعتمــاد بــه‬ ‫نظــر برســد و یــا دوســت قدیمــی باشــد؛‬ ‫تمــاس‏چشــمی مــی توانــد باعــث افزایــش‬ ‫حافظــه‪ ،‬رفتــار دوســتانه و‏اثــرات تحریــک‬ ‫کننــده نســبت بــه شــخص مشــاهده گر‬ ‫باشــد‪.‬‏‬ ‫نکات مهم در ارتباط چشمی ‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏ در جمــع یــا در ســخنرانی ســعی کنیــد‬ ‫نــگاه خــود ‏را در چشــم تمــام افــراد‬ ‫پخــش کنیــد و نشــان دهیــد کــه‏بــه تــک‬ ‫تــک انهــا اهمیــت می دهیــد‪ .‬هــر از‬ ‫چندگاهــی‏بــا اســتفاده از تکنیــک حــروف‬ ‫‏‪M‬یــا ‏‪ ،W‬چشــمان خــود را ‏در تمــام‬ ‫ســالن بچرخانیــد‪ .‬تنهــا نکتــه الزم ســرعت‬ ‫‏شماســت‪ ،‬نبایــد بــا ســرعت صــورت خــود‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بیمــاری نقــص ایمنــی یعنــی نقصــی درسیســتم دفاعــی‬ ‫بــدن کــه ایــن نقــص مــی تواندبــه صــورت اولیــه باشــدیا‬ ‫بــه شــکل ثانویــه ایجــاد شــود‪.‬بیماری نقــص ایمنــی اولیــه‬ ‫«ژنتیکــی» ازبــدو تولــد بــا فــرد همــراه اســت‪.‬‬ ‫درایــن بیمــاری یکــی از اجــزای سیســتم ایمنــی بــدن دچارنقــص‬ ‫شــده اســت‪ .‬کــه دراینــده موجــب بــروز عفونت هــای مکــرر‪،‬در‬ ‫برخــی مــوارد خــود ایمنــی و ســرطان مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه عالیــم بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه معمــوال‬ ‫درکودکــی بروزپیــدا می کند‪،‬امــا دربرخــی مــوارد بــروز عالیــم‬ ‫در بزرگســالی اســت‪.‬‬ ‫نقــص ایمنــی ثانویــه نیــز در صــورت ابتــا بــه بیماری هایــی‬ ‫مانند‪:‬ایدز‪،‬سرطان‪،‬ســوءتغذیه و همچنیــن بیمــاران تحــت‬ ‫درمــان شــیمی درمانــی یــا رادیوتراپــی بــه وجــود می ایــد که در‬ ‫ان سیســتم دفاعــی بــدن ضعیــف می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کــودکان مــدام بــه عفونت هــای مختلــف دچارمی شــوند‬ ‫یــا بــه یــک نــوع عفونــت چندیــن بــار در ســال مبتــا‬ ‫می شــوندبایدحتما بــه پزشــک مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫کــودکان دارای سیســتم ایمنــی بســیار ضعیفــی هســتند و نبایــد‬ ‫از انهــا توقــع داشــت تــا ماننــد بزرگترهــا در برابــر ویروس هــا و‬ ‫باکتری هــا مقــاوم باشــند‪ ،‬ولــی ممکــن اســت ایــن ضعــف در‬ ‫مقاومــت باعــث شــود مــدام کــودک دربیمــاری باشــد و ســختی‬ ‫بکشــد بایــد فــورا بــه متخصــص مراجعــه کــرد‪ ،‬چــون ممکــن‬ ‫اســت فرزندتــان مبتــا بــه بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه باشــد در‬ ‫بیمارهــای نقــص ایمنــی اولیــه‪ ،‬سیســتم دفاعــی بــدن بــه دالیــل‬ ‫ژنتیکــی وارثــی‪ ،‬دچارنقــص یــا کاهش عملکرد می شــود بنابراین‬ ‫بــدن نمی توانــد در برابــر عوامــل بیگانــه ماننــد میکروب هــا اعــم از‬ ‫باکتری‪،‬ویــروس ‪،‬قارچ هــا از خــود محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه سیســتم ایمنــی نتوانــد بــه نقــش خود خــوب عمل‬ ‫کنــد‪ ،‬بــدن مســتعد ابتــا بــه انــواع عفونت هــا می شــود‪.‬‬ ‫این بیماری معموال باچه عالئمی ظهورمی کند؟‬ ‫را حرکــت دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏ بــه واکنــش طــرف مقابــل دقــت داشــته‬ ‫باشــید زیــرا ‏وقتــی بــا تمــاس چشــمی‬ ‫ارتبــاط برقــرار می کنیــد‪،‬‏انــان بــه نشــانه‬ ‫تاییــد سرشــان را تــکان داده و در ‏حــال‬ ‫پــردازش اطالعاتــی هســتند کــه شــما ارائــه‬ ‫داده ‏ایــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏ بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط چشــمی‬ ‫مناســب کــه بــه‏دور از خیــره شــدن باشــد‪،‬‬ ‫از قانــون ‪ 50/70‬اســتفاده ‏کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫قانــون می گویــد کــه شــما بایــد ‪ 50‬درصــد‬ ‫‏از زمــان صحبــت و ‪ 70‬درصــد از زمــان‬ ‫شــنیدن را صــرف ‏ایجــاد ارتبــاط چشــمی‬ ‫کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏ قبــل از اینکــه شــروع بــه صحبــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬اقــدام بــه‏تمــاس چشــمی کنیــد و‬ ‫ســپس حرف هــای خــود را اغــاز ‏کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)5‬‏ در گفتگوهــای دونفــره‪ ،‬نــگاه خــود‬ ‫را هــر چنــد ‏ثانیــه بــه اطــراف بیاندازیــد‬ ‫بــه گونــه ای کــه انــگار ‏چیــزی را بــه یــاد‬ ‫می اوریــد و یــا حرف هــای طــرف ‏مقابــل‬ ‫را تجزیــه و تحلیــل مــی کنیــد‪ .‬امــا هرگــز‬ ‫خــود‏را بــه پاییــن نیندازیــد ایــن کار نشــانه‬ ‫اتمــام حــرف ‏شماســت و اینکــه دیگــر‬ ‫مایــل بــه ادامــه گفتگــو ‏نیســتید‪ .‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ زمانــی کــه بــه فــردی عالقمندیــد و‬ ‫می خواهیــد ‏عالقــه تــان را بــه او نشــان‬ ‫دهیــد بــا نــگاه خــود بــا‏او صحبــت کــرده‬ ‫و چشــمانتان را در یــک نقطــه کانونــی‬ ‫‏قــرار دهیــد‪ .‬بــه چشــمانش نــگاه کنیــد و‬ ‫بعــد ســراغ ‏دیگــر اجــزای صــورت برویــد‬ ‫و دوبــاره بــه چشــمان او‏برگردیــد‪ .‬لبخنــد‬ ‫زدن در ایــن هنــگام کامــا ً عالقــه‏شــما را‬ ‫بــه فــرد مــورد نظــر مــی رســاند‪.‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏بــه چشــمان همســر خــود و کســی‬ ‫کــه عاشــق او هســتید‏عمیقــا ً نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫هنــگام نــگاه بــه کســی کــه بــه او‏عالقــه‬ ‫داریــد‪ ،‬مردمــک چشــمانتان بــزرگ تــر‬ ‫شــده و در‏نتیجــه نزدیکــی و صمیمیــت نیز‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬‏بنابرایــن بــه چشــمان‬ ‫همســر خــود زیــاد نــگاه کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)8‬‏پلــک زدن زیــاد و تیــک زدن پلــک‪،‬‬ ‫نشــان از ‏اســترس و عصبــی بــودن و‬ ‫همچنیــن عــدم اطمینــان اســت‪.‬‏در طــی‬ ‫گفتگــو اگــر ایــن دو حالــت برایتــان بــه‬ ‫وجــود‏بیایــد ممکــن اســت فــرد مقابــل بــه‬ ‫حرف هایتــان ‏اطمینــان نکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)9‬‏ بــرای ارتقــا مهــارت خــود مــی توانیــد از‬ ‫‏تصویرســازی ذهنــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫طــور مثــال می ‏توانیــد روزانــه بــه مــدت‬ ‫مشــخصی یــک تصویــر ســازی ‏ذهنــی‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد چنــد‬ ‫عکــس از‏افــراد معــروف و مشــهور را بــه‬ ‫دیــوار اتــاق خــود‏بزنیــد و هــر روز ســعی‬ ‫کنیــد تــا ارتبــاط چشــمی را بــا ‏ان هــا‬ ‫تمریــن نماییــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)10‬‏ بــرای داشــتن دیالــوگ خــوب بــا‬ ‫شــنونده تان‪ ،‬شــما‏بایــد بــه ســیگنال های‬ ‫دریافــت شــده از ظــرف‏مقابلتــان پاســخ‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر احســاس ناراحتــی مــی‏کننــد‪،‬‬ ‫شــما نیــز ایــن حــس را از طریــق تــن صــدا‬ ‫و ‏نــگاه مســتقیم بــه چشمانشــان ایــن‬ ‫حــس را انتقــال ‏دهیــد‪ .‬‏‬ ‫بیماری نقص ایمنی‬ ‫نقــص ژنتیکــی باعــث می شــود یکــی ازاجــزای سیســتم دفاعــی‬ ‫بــدن بــه صــورت کمــی یــا کیفــی دچــار مشــکل شــود و در نتیجــه‬ ‫این مشــکالت‪ ،‬فرد را مســتعد عالیم وعوارض مختلفی ازجمله‬ ‫عفونــت می کنــد ‪.‬‬ ‫عفونت هــای مکــرر و شــدید مهم تریــن عالمــت بیمــاری نقــص‬ ‫اولیه هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن کــودکان کــه بــه کــرات دچارعفونــت می شــوند و ایــن‬ ‫عفونــت درمــان نمی شــود وچندیــن بــار در ســال در بیمارســتان‬ ‫بســتری می شــوند و انتــی بیوتیک هــای تزریقــی بــرای انهــا تجویز‬ ‫می شــود ‪،‬ازمــواردی هســتند کــه شــک بــرای ابتــای فــرد بــه‬ ‫بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫نبایــد نســبت بــه ایــن مســئله حساســیت بیــش ازحــد و‬ ‫وســواس گونــه داشــت چــرا کــه هرنــوع ســرماخوردگی رانمــی‬ ‫تــوان عالمتــی ازایــن بیمــاری دانســت ‪،‬بلکــه عفونت هــای‬ ‫مکــرر می تواننــد شــک را نســبت بــه ایــن بیمــاری ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫مانند‪:‬عفونــت گــوش میانــی‪ ،‬بیــش از‪ ۸‬بــار در ســال ‪،‬عفونــت‬ ‫ریه‪،‬ســنوزیت و هرگونــه عفونــت جــدی دیگــر بیشــتر از ‪۲‬بــار در‬ ‫ســال ‪،‬عفونت هــای منجــر بــه بســتری بیمــار در بیمارســتان‪،‬‬ ‫واکنــش غیرمعمــول بــدن کــودک بــه واکس ـن ها ماننــد(ب ث‬ ‫ژ)از عالیــم ابتــا بــه بیماری هــای نقــص ایمنــی اولیــه هســتند‪.‬‬ ‫ســوءتغذیه درکنــار عفونــت از دیگــر عالیــم ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫نقــص ایمنــی اولیــه اســت ‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن اگرعفونــت بــا انتــی بیوتیک هــای خوراکــی معمــول‬ ‫درمــان نشــود و نیازبــه انتــی بیوتیــک تزریقــی باشــد‪،‬نیز می تواند‬ ‫نشــانه ابتــا بــه بیماری نقص ایمنــی اولیه باشــد‪.‬درکناراین موارد‬ ‫ســابقه فامیلــی ‪،‬عفونت هــای مکرردرخانــواده ‪،‬یــا فوت بــه دالیل‬ ‫مشــابه نیزنکتــه مهمــی اســت کــه از ان نبایــد غفلــت کرد‪.‬‬ ‫بــرای درمــان نقــص ایمنــی بــه جزانتــی بیوتیک هــا‬ ‫ازداروهایــی باتوجــه بــه نــوع بیمــاری اســتفاده می شــود بــه‬ ‫عنــوان مثــال داروی ایمنوگلوبولیــن وریــدی (‪)IVIG‬می باشــد‪،‬‬ ‫کــه در درمــان بیمــاران مبتــا بــه کمبــود انتــی بــادی تجویــز‬ ‫می شــود‪ .‬درنقــص ایمنــی (نوتروپنــی) کمبــود گلبــول ســفید‪،‬‬ ‫ازدارویــی موســوم بــه(‪)GSF‬و در نقــص ایمنــی گرانولوماتــوز‬ ‫مزمــن ‪،‬داروی اینترفــرون اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫پیونــد مغــز اســتخوان دربرخــی انــواع نقــص ایمنــی شــدید‬ ‫بــه عنــوان درمــان قطعــی محســوب می شــود‪.‬عالوه بــر ایــن‬ ‫روش های درمانی‪،‬ژن درمانی‪،‬نیزدرجهان درحال بررســی اســت‪.‬‬ ‫عالمت هشداردهنده ‪:‬‬ ‫بروز‪۸‬باریابیشترعفونت گوش درطی یک سال‬‫بروز‪۲‬باریابیشترعفونت سینوس ها طی یک سال‬‫مصرف دوماه یا بیشتر ازانتی بیوتیک ها برای درمان عفونت‬‫بروز‪۲‬بار یا بیشتر عفونت ریوی طی یک سال‬‫اختالل دررشدوزنی یا نداشتن رشد طبیعی‬‫بروزابسه های مکرر و عمیق درپوست یا سایراعضای بدن‬‫برفــک مقــاوم بــه درمــان در دهــان یــا محل هــای دیگــر در‬‫پوســت بعــد از یــک ســالگی‬ ‫ســابقه دریافــت انتــی بیوتیــک بــه صــورت تزریقــی بــرای‬‫درمــان عفونت هــا‬ ‫بروز‪۲‬بار یا بیشترعفونت های دی مانند‪:‬مننژیت‪ ،‬سپتی سمی‬‫‪-‬وجودیک فردمبتال به نقص ایمنی درخانواده‬ صفحه 6 ‫بــه همــت معاونــت رســانه ســتاد امــر بــه معــروف گلســتان‪ ،‬مســابقه نقاشــی و دلنوشــته «حــرم تــا حــرم» در‬ ‫گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه همــت معاونــت رســانه‪ ،‬فرهنگســازی و امــوزش ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان گلســتان و‬ ‫بــه مناســبت والدت باســعادت حضــرت معصومــه مکرمــه (س) و امــام رضــا (ع) مســابقه «حــرم تــا حــرم» در‬ ‫گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســابقه در دو رده ســنی خردســاالن (هفــت الــی ‪ )۱۱‬و نوجوانــان (‪ ۱۱‬الــی ‪ )۱۵‬بــا محوریــت امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر در قالــب نقاشــی و دلنوشــته برگــزار خواهــد شــد‪/.‬مهر‬ ‫مسابقهنقاشی‬ ‫«حرم تا حرم» در‬ ‫گلستان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 20‬از مبحث اول‬ ‫‪ Smishing‬مخفــف یــا کوتــاه شــده ‪SMS‬‬ ‫‪ phishing‬اســت‪ .‬مجرمــان ســایبری از طریــق‬ ‫ارســال پیــام کوتــاه‪ ،‬و یــا ارســال پیــام از طریــق‬ ‫اپلیکیشــن های پیغــام رســان فــوری‪ ،‬کاربــر را‬ ‫فریــب می دهنــد تــا روی لینــک کلیــک یــا فایلی‬ ‫را بــاز کنــد‪ .‬در نتیجــه دســتگاه کاربــر را الــوده به‬ ‫اســب تروجــان‪ ،‬ویــروس یــا ســایر انــواع بد افــزار‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بدیــن معنــی کــه اطالعــات کارت بانکـی ‪ ،‬شــماره‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬ادرس و اطالعــات مهــم و‬ ‫خصوصــی دیگرتــان می توانــد در برابــر ایــن نــوع‬ ‫پیــام کوتــاه اســیب پذیر باشــد‪ .‬خرابــکاران ایــن‬ ‫پیغام هــا را معمــوال همــراه لینــک یــا شــماره تلفن‬ ‫ارســال می کننــد‪ .‬اگــر بــا ان شــماره تمــاس بگیریــد‬ ‫و یــا روی لینــک کلیــک کنیــد‪ ،‬انهــا می تواننــد‬ ‫اطالعــات بیشــتری جمــع اوری کننــد‪.‬‬ ‫پیام هــای کوتــاه در ایــن حمــات ممکــن اســت‬ ‫بــه شــدت حــس هیجــان و عکس العمل ســریع‬ ‫در کاربــر را ایجــاد کننــد‪ .‬نمونــه ای از ایــن نــوع‬ ‫پیام هــا ممکــن اســت بدیــن گونــه باشــد‪ :‬بــرای‬ ‫ثبــت نــام و دریافــت کارت خــود بــا ایــن شــماره‬ ‫تمــاس بگیریــد! نمونــه دیگــر‪ ،‬جهــت ثبــت نــام‬ ‫ســبد کاال از طریــق لینــک زیــر می توانیــد ثبــت‬ ‫نــام کنیــد! کاربــر ممکــن اســت کنجــکاو شــود‬ ‫و روی لینــک کلیــک کنــد‪ .‬بــه همیــن ســادگی‬ ‫ممکــن اســت قربانــی یــک حملــه ‪smishing‬‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫طبــق گزارش هــای ‪ ،FBI‬امریکایی هــا در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬مبلغــی بالــغ بــر ‪ ۱.۳‬میلیــارد دالر را بــه‬ ‫همیــن روش از دســت دادنــد‪ .‬موبایــل چیــزی‬ ‫اســت کــه همــواره اشــخاص ان را بــا خــود حمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر از ان دســته افــرادی باشــید کــه‬ ‫ســریع بــه همــه چیــز واکنــش نشــان می دهنــد‪،‬‬ ‫ماننــد کلیــک ســریع روی لینک هــا و غیــره‪،‬‬ ‫پــس می توانیــد بــه ســادگی قربانــی حمــات‬ ‫‪ Smishing‬شــوید‪.‬‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 313‬عمــل اجــاره دادن او عبــث‬ ‫و ممتنــع شــده و دور باطــل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــا متقابــا قانونگــذار ســنه ‪ 1339‬در پاســخ‬ ‫بــه‏ایــن پرســش کــه ایــا صــرف اجــاره دادن‪،‬‬ ‫می توانــد حقــی بــرای مســتاجر ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن اســتدالل کــرده اســت‪ :‬ایــن مســتاجر‬ ‫‏اســت کــه بــه ســبب حرفــه و فــن و توانایــی‬ ‫شــغلی و نــام اوازه خــود ‪ ،‬ملــک دایــر غیرتجــاری‬ ‫‪ ،‬و حتــی بایــر ِ اعــراض شــده را بــه‏محــل کســب‬ ‫و ارائــه خدمــات عمومــی ماننــد عطــاری ‪ ،‬بقالــی‬ ‫‪ ،‬نانوایــی ‪ ،‬اهنگــری ‪ ،‬مســگری ‪ ،‬کفاشــی‪،‬‬ ‫قصابــی و‪ ...‬تبدیــل ‏می کنــد و قیمــت ناچیــز‬ ‫ملــک مالــک را چنــان افزایــش می دهــد کــه‬ ‫بــه منبــع درامــد مســتمر تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫پــس مســتاجر‏مســتحق ان اســت کــه در ارزش‬ ‫افــزوده بــر قیمــت ملــک بــا مالــک ســهیم باشــد‪.‬‬ ‫امــا مبانــی ایــن اســتدالل کــه پایه هــای ان از‬ ‫‏ســال ‪ 1324‬شــکل گرفتــه و در ســال ‪ 1339‬بــه‬ ‫قانــون تبدیــل گردیـد ‪ ،‬بــه تدریــج تغییــر بنیــادی‬ ‫کــرد ‪ .‬زیــرا بــا وضــع قانــون‏شــهرداری در ســال‬ ‫‪ 1345‬و ‪ ، 52‬دیگــر ایــن مالــک بــود کــه بــا اخــذ‬ ‫مجــوز از شــهرداری موفــق بــه تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک و‏تاســیس محــل کســب می شــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫حــق ایــن بــود کــه قانونگــذار در ســال ‪ 1356‬کــه‬ ‫دیگــر ایــن فرضیــه موجودیــت نداشــت ‏حــق‬ ‫کســب و پیشــه مصــوب ســال ‪ 1339‬را ملغــی‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن ان می نمــود ‪ .‬چــون‬ ‫کاری کــه در ســال ‪ 1376‬اتفــاق‏افتــاد ماهیتــا‬ ‫قبــل از ســال ‪ 1356‬حــادث شــده بــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه می گــردد قانونگــذار در مــرداد مــاه‬ ‫‪ 1356‬از لــزوم ‏نســخ حــق کســب و پیشــه‬ ‫مصــوب‪ 1339‬و جایگزینــی ان بــا حــق ســرقفلی‬ ‫و انطبــاق ان بــا قانــون مدنــی و مفــاد مســاله ‪8‬‬ ‫جلــد‏دوم صفحــه ‪ 652‬تحریر الوســیله و مســاله‬ ‫‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل و مســاله یــک‬ ‫از بــاب ســرقفلی تحریــر الوســیله ‏حضــرت امــام‬ ‫خمینــی ره غفلــت نمــود‪ .‬در حقیقــت انچــه کــه‬ ‫قانونگــذار در مــرداد ‪ 1376‬در بــاب جایگزینــی‬ ‫ســرقفلی بــا حــق‏کســب و پیشــه مقــرر نمــود ‪،‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) پیــش از ســال ‪1356‬‬ ‫ایــن جایگزینــی را مقــرر فرمــوده بــود و کســبه‬ ‫نیــز‏حــق عرفــی ســرقفلی را ابــداع کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫علیهــذا تمــام مســتاجرینی کــه از ســال ‪1356‬تــا‬ ‫ســال ‪ 1376‬از مالکیــن‪ ،‬حــق کســب‏و پیشــه‬ ‫دریافــت کردنــد‪ ،‬اگرچــه بــه حکــم قانــون حاکــم‬ ‫بــوده‪ ،‬لیکــن مبنــای شــرعی واقعــی و عقالیــی‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬بــا‏اوصــاف مذکــور عــدم شــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه از ســال ‪ 1376‬بــه بعــد‪،‬‬ ‫اظهــر مــن الشــمس اســت‪ .‬بنابرایــن در دعــوای‬ ‫ـوان «کســب‬ ‫موضــوع‏تحلیــل مــا‪ ،‬حقــی بــا عنـ ِ‬ ‫و پیشــه یــا تجــارت» موضوعیــت و موجودیــت‬ ‫نــدارد‪ .‬مالحظــه شــد کــه منشــاء حــق کســب‏و‬ ‫پیشــه‪ ،‬صرفــا شــخصیت مســتاجر بــوده اســت‪،‬‬ ‫امــا ایجــاد ســرقفلی ناشــی از تراضــی متعاقدین‬ ‫ک منافــع اســت کــه‏عیــن دموکراســی و‬ ‫بــر تملیـ ِ‬ ‫تابــع اصــول روابــط اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن دو مقولــه‪ ،‬هــم در ماهیــت و‬ ‫هــم در شــکل متفاوتنــد‪.‬‏تفــاوت در شــکل نیــز‬ ‫چنیــن اســت کــه حــق کســب و پیشــه فقــط بــرای‬ ‫قبــل از ‪ 76/5/26‬و ســرقفلی فقــط بــرای پــس از‬ ‫ان ‏موضوعیــت دارد‪ .‬جمــع ایــن دو ‪ ،‬ماننــد ان‬ ‫اســت کــه قــراردادی در ان واحــد؛ هــم بــر قانــون‬ ‫قبــل از ‪ 76/5/26‬اســتوار باشــد و‏هــم بــر خــود‬ ‫ایــن قانــون!!!! کــه امــری ممتنــع اســت‪ .‬تفــاوت‬ ‫در ماهیــت نیــز چنیــن اســت کــه اگر حق کســب‬ ‫و پیشــه بــر‏شــخصیت مســتاجر اســتوار اســت ‪،‬‬ ‫ســرقفلی بــر مبلــغ وجهــی قائــم اســت کــه مالک‬ ‫از مســتاجر بــه منظــور تملیــک منافــع اخــذ‏اخــذ‬ ‫کــرده اســت‪ .‬لــذا مالحظــه می گــردد‪ ،‬مبانــی‬ ‫اندازه گیــری ایــن دو مقولــه بکلــی متفاوت انــد‪.‬‬ ‫و جمــع ایــن دو مثــل ایــن اســت‏کــه مثــا ‪5‬‬ ‫متــر طــول را بــا ‪ 4‬کیلوگــرم وزن یــک شــیئی‪،‬‬ ‫جمــع نماییــم‪ .‬در انصــورت عــدد ‪ 9‬چــه معنایــی‬ ‫خواهــد داشــت!!!!‪ .‬‏ضمنــا چنانچــه بــه مصوبــه‬ ‫محمــع مصلحــت نظــام مــورخ ‪ 1369/10/25‬نیــز‬ ‫دقــت نماییــم مالحظــه می شــود کــه قانونگــذار‬ ‫ـمول قانــون ِحاکــم‬ ‫مقــرر‏نمــوده‪ ،‬مســتاجر ِ مشـ ِ‬ ‫(‪ ،)1356‬چــه ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــد و‬ ‫چــه نکــرده باشــد مشــمول حــق کســب و‏پیشــه‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا قانونگــذار مقــرر نکرده اســت که‬ ‫اگــر پرداخــت کــرده باشــد مســتحق جمــع حــق‬ ‫کســب و پیشــه و ســرقفلی‏اســت ‪ .‬بلکه تصریح‬ ‫و تاکیــد کــرده اســت‪ ،‬در هرحــال مســتاجر‬ ‫مســتحق صرفــا حــق کســب و پیشــه اســت‏‪.‬‬ ‫زیــرا قانونگــذار اگاه بــوده اســت کــه حــق کســب‬ ‫ط‬ ‫و پیشــه‪ ،‬داخــل در دایــره حــق ســرقفلی و محــا ِ‬ ‫ط‏بران اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫در ان ‪ ،‬و ســرقفلی ‪ ،‬محی ِ‬ ‫تصــور غلطــی کــه برخی از حقوقدانــان‪ ،‬از امکان‬ ‫جمــع ایــن دو مقولــه دارنــد فــارغ از اســتدالل‬ ‫ماهــوی‏اینجانــب‪ ،‬از ایــن مصوبــه نیــز می تواننــد‬ ‫بــه اقناع برســند‏‪.‬‬ ‫پــس اگــر مســتاجری کــه مشــمول قانــون ‪1356‬‬ ‫بــوده‪ ،‬ولــو مبلغــی هــم تحــت عنــوان ســرقفلی‬ ‫پرداخــت کــرده باشــد‪ ،‬فقــط ‏مشــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪ .‬و نــه جمــع انهــا !!‏!‬ ‫‏ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫مضرات دروغگویی در نوجوانی‬ ‫هنگامــی کــه بچــه بــه ســن نوجوانــی مــی‬ ‫رســد دیــن مــی تواننــد دربــاره پیامدهــای بــد‬ ‫دروغگویــی اطالعاتــی بــه او بدهنــد ایــن کار در‬ ‫برابــر دروغگویــی‏نقــش بازدارنــده ایفــا می کنــد‬ ‫هــر والدینــی می دانــد کــه در زندگــی فرزنــد‬ ‫نوجوانــش روز بــه روز مســتقل تر خواهــد شــد‬ ‫و هیــچ نوجوانــی تمــام حقیقت را‏دربــاره زندگی‬ ‫اش بــر زبــان نخواهــد اورد امــا بیــان مضــرات‬ ‫دروغگویــی بــرای نوجــوان تاثیــر مثبــت نخواهــد‬ ‫بــود بعضــی از ایــن مضــرات عبارتنــد از‬ ‫‏‪ .1‬دروغگــو عزیزانــش را ناراحت می کند دروغگویی‬ ‫بــه والدیــن بــی احترامــی بــه انهاســت و باعــث‬ ‫رنجــش انهــا می شــود دروغگویــی سوءاســتفاده از‬ ‫‏اعتمــاد والدیــن اســت و باعــث خشــم انهــا می شــود‬ ‫دروغگویــی ایــن تــرس را در دل والدیــن برمی انگیــزد‬ ‫کــه کنتــرل خــود را بــر فرزندشــان از دســت‏داده انــد‬ ‫‏‪ .2‬دروغگــو دو برابــر تنبیــه می شــود هــم‬ ‫بــه خاطــر دروغــی کــه گفتــه و هــم بــه خاطــر‬ ‫تقصیــری کــه مرتکــب شــده اســت‬ ‫‏‪.3‬دروغگــو زندگــی خــودش را بغرنــج می کنــد‬ ‫دروغگــو زندگــی دوگانــه را در پیــش گرفتــه و‬ ‫همیشــه بایــد حواســش در ان واحــد به حقیقت‬ ‫ماجرا‏و داســتانی که از خودش ســاخته باشــد او‬ ‫بایــد همیشــه نســبت بــه تفــاوت ایــن دو حکایت‬ ‫حضــور ذهــن داشــته باشــد‬ ‫‏‪ .4‬دروغگــو همیشــه مــی ترســد کــه مبــادا‬ ‫دیگــران دروغــش را بفهمنــد دروغگــو همــواره‬ ‫در ناامنــی بــه ســر می بــرد چــون بــا بــی صداقتــی‬ ‫خــود حقیقــت‏را پنهــان نگــه داشــته اســت‬ ‫اموزش‬ ‫سرقت هویت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرقت هویــت‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه از اطالعــات شــخصی‬ ‫افــراد بــرای بــاز کــردن حســاب کاربــری جدیــد‪،‬‬ ‫خریــد‪ ،‬یــا پرداخــت مالیــات توســط شــخصی غیر‬ ‫از صاحــب اطالعــات اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اکثــر افــرادی کــه ســرقت هویــت را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــرای بازیابــی ان مراحــل متعــددی را‬ ‫ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــرای اشــنایی بــا ســرقت هویــت‬ ‫بــه مــوارد زیــر پرداختــه می شــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬عالئم هشدار‪.‬‬ ‫‪.2‬اقداماتی که بایدسریعا ًانجام داد‪.‬‬ ‫‏‪ -5 .5‬دروغگــو کنترلــی بــر خــودش نــدارد دروغ‬ ‫و دروغ مـی اورد بچه هــا بــرای اینکــه دروغ خــود‬ ‫را پنهــان کننــد مجبــور می شــوند دروغ دیگــری‬ ‫‏بگوینــد و باالخــره انقــدر دروغ می گوینــد کــه‬ ‫دیگــر خودشــان هــم از پــس دروغ هایشــان بــر‬ ‫نمی اینــد و حســاب دروغ هایشــان از دستشــان‬ ‫در‏مــی رود‪.‬‬ ‫‏‪ .6‬دروغگــو تنهاســت او بــرای اینکــه مانــع‬ ‫کشــف دروغ شــود از دیگــران و بــه ویــژه‬ ‫از عزیزانــش فاصلــه می گیــرد از تمــاس بــا‬ ‫ادم هــا اجتنــاب‏می کنــد و منــزوی می شــود‬ ‫‏‪ .7‬دروغگــو عــزت نفــس خــودش را از بیــن‬ ‫می بــرد دروغگــو باهردروغــی بــه خــودش اعتــراف‬ ‫می کنــد کــه ظرفیــت اعتمــاد بــه نفــس و شــجاعت‬ ‫‏برخــورد مســتقیم بــا حقیقتــی کــه در صــدد پنهــان‬ ‫کــردن ان اســت نــدارد بــا ایــن کار بــه خــودش ظلــم‬ ‫می کنــد‬ ‫‏‪ .8‬دروغگــو حتــی خــودش را هــم گــول می زنــد‬ ‫دروغگــو بــرای ایــن کــه احســاس ناراحتــی نکنــد‬ ‫گاهــی بــه خــودش هــم دروغ می گویــد‪.‬‬ ‫‏‪ .9‬دروغگــو احســاس گنــاه می کنــد دروغگــو‬ ‫می دانــد کــه از اعتمــاد دیگــران ســوء اســتفاده‬ ‫کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل احســاس عــذاب‬ ‫وجــدان‏مــی کنــد‬ ‫‏‪ .10‬دنیــای دروغگــو دنیایــی اســت پــر از خصومــت‬ ‫هرچــه بــر تعــداد افــرادی کــه بــه انهــا دروغ‬ ‫می گویــد اضافــه می شــود دروغگــو هــم متقابــا ًبــا‬ ‫خشــم‏و عــدم اعتمــاد بیشــتری روبه رومی شــود‬ ‫‏‪ .11‬دروغگــو وقتــی دروغــش برمــا مــی شــود‬ ‫‪ .3‬اقداماتــی کــه بایــد در صــورت گــم یــا دزدیــده‬ ‫شــدن اطالعــات می بایســت ســریعا ً بــرای‬ ‫جلوگیــری از ســرقت بایــد انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬محافظت از هویت‪.‬‬ ‫عالیم هشدار‬ ‫راه هــای بســیار فراوانــی بــرای اینکه متوجه شــویم‬ ‫ایــا فــردی درحــال اســتفاده از اطالعات شــما اســت‬ ‫یــا خیــر‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫برخی از این عالئم عبارتند از‪:‬‬ ‫ مشــاهده برداشــت های غیــر معمــول از‬‫حســاب بانکــی طــوری کــه ایــن برداشـت ها قابــل‬ ‫توجیــح نیســتند‬ ‫ عــدم دریافــت صورتحســاب های بانکــی (در‬‫صــورت دریافــت در قبــل) یــا ســایر ایمیل هــا‬ ‫‪ -‬یافتن فعالیت های غیرمعمول‬ ‫اموزش‬ ‫حمله ‪smishing‬‬ ‫چیست؟‬ ‫ایا سرقفلی قبل از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪316‬‬ ‫تروجان تلگرامی که اطالعات کاربران‬ ‫را سرقت می کند‬ ‫کارشناســان امنیــت ســایبری اخیــرا ً متوجــه حمــات‬ ‫مختلفــی شــده اند کــه معمــوال ً بــا اســتفاده از‬ ‫ویــروس و دسترســی از راه دور از طریــق ارتباطــات‬ ‫تلگرامــی بــرای ســرقت اطالعــات کاربــران و انجــام‬ ‫فعالیت هــای مخــرب در دســتگاه های الــوده‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫محققــان طــی ســه مــاه گذشــته نزدیــک بــه ‪130‬‬ ‫حملــه را شناســایی و کشــف نموده انــد‪ .‬و اظهــار‬ ‫دارنــد کــه هکرهــا بــا بهره گیــری از تلگــرام بــرای‬ ‫نصــب تروجــان جدیــد و چنــد منظــوره برای دسترســی‬ ‫از راه دور ‪ »ToxicEye« ،‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تحلیلگــران خاطرنشــان کرده انــد کــه‬ ‫دلیــل اصلــی فعالیــت هکرهــا اســیب پذیری نیســت‬ ‫کــه در داخــل پیام رســان وجــود داشــته باشــد بلکــه‬ ‫پیــچ و خــم معمــاری ان می باشــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫کاربــران تــازه وارد تلگــرام‪ ،‬کســانی کــه هرگــز از ان‬ ‫اســتفاده نکرده انــد نیــز می تواننــد جــز قربانیــان‬ ‫چنیــن حمالتــی شــوند‪.‬‬ ‫اینکه چرا هکرها از تلگرام استفاده‬ ‫می کنندرا در ادامه بخوانید؟‬ ‫هکرهــا بــه طــور مــداوم تلگــرام را هــدف قــرار‬ ‫می دهنــد و مهاجمــان دالیــل زیــادی در هــدف‬ ‫قــرار دادن تلگــرام دارنــد‪ .‬علــت ان شــرایط ذیــل‬ ‫اســت کــه تلگــرام بــرای هکرهــا ایجــاد کــرده اســت‪:‬‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه هکرهــا تلگــرام را بــرای انجــام‬ ‫عملیات هــای مخــرب خــود انتخــاب می کننــد را‬ ‫می تــوان در پنهــان نگــه داشــتن یــا همــان ناشــناس‬ ‫بــودن دانســت کــه صرفــا تنهــا رونــد بــرای ثبــت نــام‬ ‫وجــود یــک شــماره تلفــن می باشــد‪.‬‬ ‫و رایج تریــن دلیــل را می تــوان در قانونــی بــودن‬ ‫برنامــه تلگــرام دانســت کــه بــه راحتــی می تــوان از‬ ‫ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد تلگــرام‬ ‫ارتبــاط منحصــر بــه فــرد ان اســت کــه از طریــق ان‬ ‫مجرمــان قادرنــد اطالعــات رایانه هــای شــخصی‬ ‫قربانیــان را ســرقت کننــد‪ ،‬یــا می تواننــد همــه‬ ‫پرونده هــای مخــرب را بــه دســتگاه های الــوده‬ ‫انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫بــا کمــک تلگــرام‪ ،‬مجرمــان توانایــی ایــن را دارنــد تــا‬ ‫بــا اســتفاده از گوشــی های تلفــن همــراه خــود بــه‬ ‫رایانــه الــوده دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بهره برداری های انجام شده توسط‬ ‫‪ToxicEye‬‬ ‫لــذا محققــان تمامــی ســوء اســتفاده هایی کــه‬ ‫ممکــن اســت توســط ‪ ToxicEye‬بــر روی دســتگاه‬ ‫الــوده صــورت گیــرد را ذکــر کرده انــد‪:‬‬ ‫> سرقت اطالعات‬ ‫> حذف یا انتقال فایل ها‬ ‫> رمزگذاری فایل ها برای باج گیری‬ ‫> متوقف کردن فرایندهای در حال اجرا‬ ‫> دسترســی بــه میکروفــون و دوربیــن بــرای ضبــط‬ ‫صــدا و تصویــر‬ ‫زنجیره اسیب پذیری‬ ‫نفســی راحــت مــی کشــد کــه صداقــت تشــنج‬ ‫در رابطــه را از بیــن می بــرد و اعتمــاد و نزدیکــی‬ ‫را دوبــاره‏جایگزیــن ان مــی کنــد و دروغگــو دیگــر‬ ‫خــود را ملــزم مــی بینــد کــه در خفــا زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫‏‪ .12‬دروغگــو بــه حقیقــت دروغگویــی پی می برد‬ ‫دروغ گفتــن بــه ادم هــا در زندگــی انهــا تنــش‬ ‫ایجــاد می کنــد امــا خــود دروغگــو بایــد بــه خاطــر‬ ‫‏دروغگویــش تنــش بیشــتری را تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫دعــوا و درگیــری هنــگام اگاهــی از دروغگویــی‬ ‫فرزندتــان نمی توانــد در جهــت بهبــود اوضــاع‬ ‫تاثیــری داشــته باشــد‪.‬برای انکــه بتوانیــد نوجــوان‬ ‫خــود را‏دعــوت بــه صداقــت کنیــد الزم اســت کــه‬ ‫پیــش از هــر چیــزی روی ارتبــاط خــود و فرزندتــان‬ ‫کار کنیــد و اعتمــاد متقابلــی را پــرورش دهیــد‬ ‫پرهیــز از‏ســرزنش و نصیحــت کردن‪،‬احتــرام بــه‬ ‫اســتقالل فــرد و تقویــت رفتارهــای صادقانــه از‬ ‫جملــه روش هایــی هســتند کــه بــه فرزندتــان اجازه‬ ‫می دهــد راحت ‏تــر بــا شــما صحبت کنــد و اطالعات‬ ‫صادقانه تــری را بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارد‏‪.‬‬ ‫حفــظ حریــم شــخصی نوجــوان ‪ ،‬تغییــر رفتــار‬ ‫بــا او هماننــد یــک بزرگســال و عالقــه نشــان‬ ‫دادن بــه تمایــات و عالقه مندی هــای نوجــوان‬ ‫از جملــه‏دیگــر راه هایــی اســت کــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا از بــروز دروغگویــی در نوجــوان‬ ‫پیشــگیری کنیــد‏‪.‬‬ ‫چــه زمانــی نوجــوان بــه دروغگویــی بیمارگونــه‬ ‫مبتــا شــده اســت و نیــاز بــه مراجعــه بــه روان‬ ‫شــناس اســت؟زمانی کــه دروغگویــی بــه نوعــی‬ ‫رفتــار افراطــی‏در فــرد تبدیــل شــود و او در مــورد‬ ‫هــر چیــزی احســاس کندکــه مجبــور اســت دروغ‬ ‫بگویــد احتمــاال دچــار دروغگویــی بیمارگون اســت‬ ‫و ایــن می توانــد‏ناشــی از شــرایط روانــی خاصــی‬ ‫باشــد کــه نیازمنــد بررســی بیشــتر و مشــورت‬ ‫گرفتــن از یــک روان شــناس اســت‏‪.‬‬ ‫ رویــت صورتحســاب هایی کــه توســط شــما‬‫پرداخــت نشــده اند‪.‬‬ ‫ دریافــت تماس هایــی دربــاره بدهــکار بودن در‬‫صورتیکه بدهکار نیستید‬ ‫ اطــاع از ســوء اســتفاده از اطالعــات از طریــق‬‫نشــت داده در شــرکتی کــه فعالیــت داریــد‬ ‫اقداماتی که فورا ً می بایست انجام داد‬ ‫در صورتــی کــه یکــی از عالیــم هشــدار فــوق را‬ ‫دریافــت کردیــد‪ ،‬ســریعا ً وارد عمــل شــده و اقــدام‬ ‫بــه انجــام مراحــل زیر برای محدود ســازی خســارت‬ ‫اغــاز کنیــد‪ .1 :‬بــا جایــی کــه می دانیــد کالهبــرداری‬ ‫اتفــاق رخ داده اســت‪ ،‬تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬حساب بانکی خود را بررسی کنید‪.‬‬ ‫‪.3‬سریعا ًبه پلیس گزارش دهید‪.‬‬ ‫ارامــش خــود را حفــظ کــرده و اقــدام بــه جبــران‬ ‫اولیــن کاری کــه توســط مجرمــان انجــام می شــود ایــن‬ ‫اســت کــه انهــا یــک حســاب کاربــری ایجــاد می کننــد و‬ ‫همــراه بــا ان هکرهــا یــک «‪ »bot‬یــا حســاب ویــژه راه‬ ‫دور تلگــرام را نیــز بــاز می کننــد‪.‬‬ ‫چطور می توان اسیب پذیری را‬ ‫تشخیص داده و از ان محافظت کرد؟‬ ‫برخــی از نــکات وجــود دارد کــه می توانــد اســیب پذیری‬ ‫را تشــخیص داده یــا از ان مطلــع شــود و همچنیــن از‬ ‫خــود محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫پیوس ـت هایی کــه حــاوی نــام کاربــری اســت تحــت‬ ‫نظــر بگیریــد و از ایــن پیوس ـت ها مطلــع باشــید چــرا‬ ‫کــه هکرهــا بــرای ارســال ایمیل هــای مخــرب از نــام‬ ‫کاربــری کاربــران اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه زبــان ایمیــل دقــت داشــته باشــید‪ ،‬چــرا کــه مهاجمــان‬ ‫فیشــینگ از زبان هــای مختلفــی بــرای متقاعــد کــردن‬ ‫کاربــران بهــره می گیرنــد‪ .‬درهرصــورت‪ ،‬اگــر هیــچ نامــی در‬ ‫قســمت گیرنــده وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬بدیــن معناســت‬ ‫کــه مهاجمــان بــه شــما حملــه کرده انــد‪.‬‬ ‫خســارت نماییــد‪.‬‬ ‫محافظت از هویت‬ ‫درحالــی کــه ســرقت هویــت ممکــن اســت بــرای‬ ‫هــر کســی اتفــاق بیفتــد‪ ،‬اقداماتی بــرای کاهش‬ ‫مخاطــره ایــن امــر وجــود دارد کــه در ادامــه ســه‬ ‫روش بــرای محافظــت از هویــت بیــان می شــود‪:‬‬ ‫ بیانیه هــای مرتبــط بــا محافظــت از هویــت را کــه‬‫بانــک صــادر می کنــد‪ ،‬بــه دقــت مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ مهلــت زمانــی پرداخت هــای خــود را بدانیــد‪.‬‬‫اگــر صورتحســابی در زمانــی کــه انتظــار ان را‬ ‫نداریــد دریافــت کردیــد‪ ،‬حســاب کاربــری خــود را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ هــر گونــه مســتندی در ارتبــاط بــا اطالعــات‬‫مالــی شــخصی خــود را حفــظ کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫کد ‪44‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪ 5 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 316‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اسیب شناسی‬ ‫توقعات و انتظارات منطقی‬ ‫نوجوانان از والدین‬ ‫‪‎‬علی اکبر بصیرنیا‪ -‬کارشناس گردشگری‬ ‫در زندگــی شــهری‪ ،‬معابــر و خیابان هــا‪،‬‬ ‫شــریان های حیاتــی شــهرها و روســتاهای هــر کشــوری‬ ‫هســتند‪ .‬شــریان هایی کــه جانمایــی و طراحــی‏اســتاندارد‬ ‫و اصولــی ان هــا موجــب افزایــش ارتباطــات‪ ،‬جابه جایی هــا‬ ‫و افزایــش کیفیــت زندگــی انســان ها خواهــد شــد‪ .‬امــا‬ ‫معابــر و خیابــان هــا‏بــه تنهایــی نمی تواننــد راهگشــا باشــند‬ ‫و بخش هــای دیگــری بــه عنــوان مکمــل بایســتی در کنــار‬ ‫ان هــا باشــند تــا بتواننــد بــه درســتی مفیــد واقــع‏شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن ایــن بخش هــا‪ ،‬تابلوهــای راهنمــای‬ ‫شــهری هســتند؛ زیرســاختی کــه بخــش مهمــی از هویــت‬ ‫بصــری شــهرها را‏شــامل می شــوند‪ .‬ایــن تابلوهــا شــامل‬ ‫تابلوهــای نــام خیابان هــا و تابلوهــای عالئــم رانندگــی و‬ ‫به ویــژه تابلوهــای گردشــگری هســتند‪ .‬تابلوهایــی ‏کــه‬ ‫هم ـه ی این هــا را تحــت عنــوان کلــی «تابلوهــای راهنمــای‬ ‫شــهر» می شناســیم‪ .‬کــه یقینا بــدون وجود ان ها مشــکالت‬ ‫بســیاری بــرای‏راننــدگان بــه وجــود خواهــد ام ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬فقــدان و یــا کمبــود تابلوهــای گردشــگری‬ ‫یکی از نقایص حضور مســافران و گردشــگران در شــهرها و‬ ‫روستاهاســت‏کــه بــه ضعــف اطالع رســانی در ســفر مربــوط‬ ‫می شــود‪ .‬اطالع رســانی درســت در کنــار جاذبــه گردشــگری‬ ‫و مهمان پذیــری مردمــان مقاصــد ‏گردشــگری‪ ،‬از ارکان‬ ‫شــاخصی هســتند کــه موجــب می شــود چــرخ گردشــگری‬ ‫یــک منطقــه درســت بچرخــد و در بســیاری از مناطــق‏کشــور‬ ‫بــا وجــود مردمانــی مهمان پذیــر و دارا بــودن جاذبه هــای‬ ‫متنــوع گردشــگری‪ ،‬اطالع رســانی درســتی در ان منطقــه‬ ‫انجــام نمی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در برخــی از شــهرهای بــزرگ‪ ،‬تابلوهــای راهنمایــی کــه از‬ ‫کد ‪576‬‬ ‫درواقــع نوجوانــان انتظاراتــی از پــدر و مــادر خــود دارنــد؛ درحالی کــه‬ ‫گاهــی والدیــن بــه ایــن موضــوع خیلــی اهمیــت نمی دهنــد و‏تصــور‬ ‫می کننــد اگــر در مــواردی توجــه الزم را بــه خواســته های نوجوانــان‬ ‫خــود نداشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد در اینــده تمــام کمبودهــا را‏جبــران‬ ‫کننــد‪ ،‬ولــی بایــد ایــن نکتــه مهــم را درنظــر بگیرنــد کــه مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه ایــن دوره حســاس از زندگــی‪ ،‬تاثیــرات و تبعاتــی‏دارد کــه‬ ‫جبــران ان در اینــده بســیار ســخت بــوده و حتــی گاهــی غیرممکــن‬ ‫است‪‎.‎‬‬ ‫به نوجوانان اعتماد کنید‬ ‫براســاس تحقیقــات‪ ،‬براورده کــردن خواســته ها و انتظــارات‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬در اینــده می توانــد ســامت روان و ذهــن ان هــا را تامیــن‬ ‫کنــد‪.‬‏نخســتین انتظــاری کــه نوجوانــان از والدیــن خــود دارنــد ایــن‬ ‫اســت کــه مــورد اعتمــاد والدینشــان باشــند‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫نوجوانــان‏هنــوز از لحــاظ مغــزی و روانــی بــه رشــد کامــل نرســیده اند‪،‬‬ ‫گاهــی تصمیمــات و رفتارهــای ان هــا هیجانــی اســت و صحبت هــا‪،‬‬ ‫‏مداخــات و پیشــنهادهای والدیــن را نمی پذیرنــد؛ بنابرایــن احتمــال‬ ‫اینکــه ان هــا در ایــن دوره اشــتباهات زیــادی بکننــد هــم بســیار زیــاد‬ ‫‏اســت‪ ،‬امــا بــا وجــود ایــن مســئله چــرا نوجوانــان همچنــان انتظــار‬ ‫دارنــد کــه پــدر و مادرشــان بــه ان هــا اعتمــاد کننــد؟ زیــرا والدیــن‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اغلــب‏فرصــت توضیــح را بــه ان هــا نمی دهنــ ‪‎‬‬ ‫محرم اسرار نوجوانان باشید‬ ‫دومیــن انتظــار نوجوانــان از والدیــن‪ ،‬ایــن اســت کــه ان هــا محــرم‬ ‫اســرار فرزندانشــان باشــند؛ به طــوری کــه ان هــا به راحتــی بتواننــد‬ ‫‏مشکالتشــان را بــا والدیــن در میــان بگذارنــد‪ .‬به طورکلــی نوجوانــان از‬ ‫والدینشــان انتظــار دارنــد بــرای ان هــا گــوش شــنوا باشــند و‏به جــای‬ ‫ســرزنش دائــم انــان‪ ،‬درکشــان کننــد و مهم تــر از همــه اینکــه اگــر‬ ‫چیــزی را به طورخصوصــی بــه والدیــن خــود می گوینــد‪ ،‬ان هــا ‏راز‬ ‫نگهــدار فرزندانشــان باشــند؛ درغیــر ایــن صــورت‪ ،‬حتمــا اشــخاص‬ ‫جایگزینــی را پیــدا می کننــد کــه بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬ایــن افــراد از‬ ‫‏دوســتان ان هــا هســتند و البتــه در ایــن مواقــع مورد ســرزنش والدین‬ ‫قــرار می گیرنــد؛ چــون پــدر و مادرهــا نمی تواننــد عل ـت صمیمیــت‏و‬ ‫نزدیکــی بیش ازحــد فرزندانشــان را بــا دوســتان خــود درک کننــد و بــا‬ ‫خــود فکــر می کننــد چــرا فرزندانشــان به جــای اینکــه بــا ان هــا‏صحبــت‬ ‫کننــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد بــا همساالنشــان درد دل کننــد؟‬ ‫نوجوان نیازمند تایید و تشویق است‬ ‫نوجــوان در هــر شــرایطی بــه تاییــد‪ ،‬تشــویق‪ ،‬عالقــه و توجــه‬ ‫والدینــش نیــاز دارد‪ .‬اینکــه همــه مــا دوســت داریــم در اینــده‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬‏فرزنــدان و همســران مســئولی داشــته باشــیم‪ ،‬امــری‬ ‫بدیهــی اســت‪ .‬ولــی ایــا تابه حــال فکــر کرده ایــم کــه خودمــان در‬ ‫قبــال‏مســئولیت پذیری دیگــران‪ ،‬چگونــه بایــد رفتــار کنیــم؟ یادمــان‬ ‫باشــد کــودکان و نوجوانــان همان طــور کــه والدینشــان از ان هــا انتظار‬ ‫‏دارنــد مســئولیت پذیر باشــند‪ ،‬ان هــا نیــز متقابــا همیــن انتظــار را از‬ ‫والدیــن خــود دارنــد‪‎. ‎‬‬ ‫والدین باید خودشان به گفته هایشان عمل کنند‬ ‫وقتــی والدیــن‪ ،‬به عنــوان الگــو‪ ،‬چیــزی را از فرزنــدان خــود‬ ‫می خواهنــد‪ ،‬حتمــا بایــد خودشــان هــم بــه ان عمــل کننــد؛ یعنــی‬ ‫وقتــی‏نوجــوان ببینــد گفته هــای والدیــن بــا رفتارهــای او در تعــارض‬ ‫اســت‪ ،‬نمی توانــد ان هــا را بپذیــرد‪.‬‏‬ ‫نکات قابل توجه والدین‬ ‫توجــه بــه چنــد عامــل می توانــد موجــب حفــظ بهداشــت روانــی‬ ‫ن شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫نوجوانــا ‬ ‫‪‎– ‎‬اینکــه والدیــن همــواره بــه نوجــوان احتــرام بگذارنــد و دوســتش‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫داشــته باشــند؛ نه فقــط زمانی کــه مطابــق میــل ان هــا رفتــار می کنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎– ‎‬والدیــن بایــد ســعی کننــد بــرای فرزنــد خــود الگــوی مناســبی‬ ‫باشــند ‪‎.‎‬‬ ‫‪‎– ‎‬پــدر و مــادر بایــد بــه فرزندشــان کمــک کننــد تــا وی مســائل‬ ‫مختلــف را یــاد بگیــرد و ســطح دانــش و علــم خــود را بــاال ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎– ‎‬همیشــه بایــد قوانینــی در خانــه وجــود داشــته باشــد تــا نوجــوان‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــا انضبــاط بــار بیای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎– ‎‬الزم اســت همــه افــراد در فضــای خانــواده مســئولیت پذیر‬ ‫باشــند‪‎.‎‬‬ ‫فرامــوش نکنیــم خانواده هــا بیشــترین تاثیــر را بــر فرزنــدان دارنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بایــد خودشــان خط مشــی درســتی داشــته باشــند و ان را‏در‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اختیــار نوجوانــان هــم قــرار دهنـ ‪‎‬‬ ‫به نوجوان حق انتخاب دهید‬ ‫گاهــی والدیــن در تصمیم گیری هــای نوجوانشــان بیش ازانــدازه‬ ‫مداخلــه می کننــد و دراین خصــوص بــه وی ازادی نمی دهنــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن‏ترتیــب‪ ،‬نوجــوان به صورتــی تربیــت می شــود کــه نــه مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی را یــاد می گیــرد و نــه اعتمادبه نفــس الزم بــرای حــل‬ ‫‏مشــکالتش دارد؛ بــه همیــن دلیــل بــه والدیــن توصیــه می شــود‬ ‫گاهــی نوجــوان را در تصمیم گیری هایــش ازاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫گردشگری گرگان و تابلوهای راهنما‬ ‫مســیرهای مختلــف راه رســیدن بــه‬ ‫مکان هــای تاریخــی را بــه گردشــگران‬ ‫نشــان‏دهــد وجــود نــدارد و به ســادگی‬ ‫ممکــن اســت مســافر کم حوصلــه‬ ‫قیــد بازدیــد یــا مانــدن در یــک شــهر‬ ‫را بزنــد؛ در صورتــی کــه کافــی اســت‬ ‫‏شــهرداری ها بــه عالثــم راهنمــای‬ ‫مــکان هــای گردشــگری بــه مثابــه ی‬ ‫یکــی از ارکان صنعــت گردشــگری‬ ‫شهرشــان نــگاه کننــد تــا توجــه‬ ‫‏بیشــتری بــه تابلوهــای راهنمــا شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬متاســفانه شــهر‬ ‫گــرگان یکــی از شــهرهایی اســت کــه‬ ‫هنــوز کمبودهــای چشــمگیری در‬ ‫بخــش اطالع رســانی گردشــگری و‬ ‫‏نصــب تابلوهــای راهنمای گردشــگری‬ ‫دارد‪ .‬گــرگان بــا این کــه دارای انــواع‬ ‫جاذبه هــای مختلــف در ســه حــوزه میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫‏گردشــگری و صنایــع دســتی اســت‪ ،‬دچــار اشــکاالت و‬ ‫نواقــص جــدی اســت‪ .‬ایــن شــهر‪ ،‬از یــک ســو در گــذرگاه‬ ‫ارتباطــی شــمال بــه جنــوب و‏مرکــز ایــران بــه شــمال کشــور‬ ‫و شــرق قــرار داشــته و از ســوی دیگــر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مقاصــد گردشــگری کشــور تعریــف شــده اســت‪.‬‏بنابرایــن‬ ‫وجــود تابلوهــای مســیریابی در ان بــه انــدازه کافــی بســیار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مبــرم و ضــروری اســ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود این کــه مســووالن اســتان تعــداد تابلوهــای‬ ‫راهنمایــی در ســطح شــهر گــرگان را نســبت بــه اســتان هــای‬ ‫دیگــر خــوب ارزیابــی ‏می کننــد‪ ،‬امــا شــهروندان گرگانــی‬ ‫معتقدنــد کــه مســیریابی های مســافران و راننــدگان در‬ ‫ایــن مناطــق بــا دشــواری انجــام می شــود و تعــداد‏تابلوهــای‬ ‫مســیریابی برای راهنمایی مســافران در نقاط درون شــهری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و بــرون شــهری کافــی نیســ ‪‎‬‬ ‫از سوی دیگر مسایلی چون وندالیسم شهری(تخریب اماکن‬ ‫عمومــی شــهر)‪ ،‬افزایــش قیمــت شــبرنگ تابلوهــا و وارداتــی‬ ‫بــودن ان هــا‏ســبب شــده تــا مســووالن گرگانــی ان چنان کــه باید‬ ‫نتواننــد بــه نصــب تابلوهــای شــهری اقــدام کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا وجــود همــه ایــن مســایل‪ ،‬تمامــی مســووالن بــه اتفــاق‬ ‫نظــر ضــرورت بازنگــری و افزایــش تابلوهای راهنمای شــهری‬ ‫اذعــان دارنــد کــه‏شایســته اســت جــزو اولویت هــای کاری‬ ‫انــان قرارگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!