روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 314 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 314

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 314

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 314

‫روزنامه‬ ‫‪ 4‬روز دیگر تا یک انتخاب‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫دو شنبه ‪ 24 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /14‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /3‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪314‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫انتظار بازاریان رونق و توسعه کسب و کار اینده‬ ‫‪3‬‬ ‫نوغان دار ی صنعتی‬ ‫باهزینه اندک و سود قابل توجه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پرونده قطع درختان ارس قضایی شد‬ ‫ثبت تصویر سه قالده روباه ترکمن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گام بلند توسعه کشاورزی گلستان‬ ‫در گرو نوسازی ماشین االت‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت همدلی کلید ارتباط موثر در خانواده‏‬ ‫‪6‬‬ ‫نقص امنیتی افزونه وردپرس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫بیانیه موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪ 1400‬حماسه ی تاریخی خواهیم ساخت‬ ‫حمیدرضا محمدیاری مدیریت‬ ‫موسســه مطبوعاتی مروارید بازار کســب و کار پارس طی بیانیه ای‬ ‫اعــام داشــت‪ :‬حضــور حداکثــری و اگاهانــه مــردم در انتخابــات پیش‬ ‫رو‪ ،‬و پیــروی از ارمان هــای خــط امــام راحــل (ره)‪ ،‬و لبیــک و اجابــت‬ ‫بــه فرمــان امــام زمــان‪ ،‬و همچنیــن تجدید میثاق با شــهدای انقالب‪،‬‬ ‫هشــت ســال جنــگ تحمیلــی‪ ،‬شــهدای مدافــع وطــن و مدافــع حــرم‬ ‫کــه خــون خــود را نثــار ابیــاری انقــاب اســامی کردنــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪ :‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪ ،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره)‪« :‬ایــن وظیف ـه ای اســت الهــی‪،‬‬ ‫وظیفـه ای اســت ملــی‪ ،‬وظیفـه ای اســت انســانی‪ ،‬وظیفـه ای اســت کــه مــا بایــد‬ ‫بــه ان عمــل بکنیــم‪ .‬هم ـ ه مــا بایــد در انتخابــات شــرکت بکنیــم‪».‬‬ ‫در اســتانه برگــزاری انتخابــات سرنوشــت ســاز ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان رهبــری و شــوراها‬ ‫هســتیم‪ .‬انتخاباتــی کــه تضمیــن کننــده‪ ،‬اســتقالل و عــزت میهــن اســامی مان‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و پرچــم ســه رنــگ همیشــه ســربلند اســت‪.‬‬ ‫مــردم ازاده و ســربلند ایــران کــه از اغــاز پیــروزی انقــاب تــا بدیــن لحظــه‪ ،‬بــا‬ ‫حضــوری مومنانــه و بی ادعــا و اگاهانــه در انتخابــات‪ ،‬اراده اســتوار خــود را در‬ ‫پاســداری و صیانــت از دســتاوردهای گــران قیمــت انقــاب اســامی را در پیــش‬ ‫چشــم جهانیــان بــه تماشــا گذاشــته و بــرای ابادانــی ایــران افتخــار و عظمــت‬ ‫افریده انــد‪ ،‬بــار دیگــر در ایــن اوردگاه سرنوشــت ســاز بــه صحنــه خواهنــد امــد‬ ‫تــا بــا ایفــای رســالت ملــی و دینــی خــود‪ ،‬حماس ـه ای دیگــر را رغــم بزننــد‪.‬‬ ‫حضــور حداکثــری و اگاهانــه در انتخابــات پیــش رو‪ ،‬پیــروی از خــط امــام (ره)‪،‬‬ ‫لبیــک اجابــت بــه رهبــر فرزانــه انقــاب‪ ،‬و تجدیــد میثــاق بــا شــهیدان بــه خــون‬ ‫خفتــه انقــاب اســامی اســت‪ .‬ایــن حضــور شــکوه افریــن‪ ،‬گامــی بلنــد در مســیر‬ ‫تحکیــم و تثبیــت جمهــوری اســامی و خنثــی کننــده توطئه هــای شــومی اســت‬ ‫کــه دشــمنان قســم خــورده ایــن مــرز و بــوم بــرای بــه زانــو در اوردن ملــت ایــران‬ ‫طراحــی کرده انــد‪ .‬چنــان کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد‪« :‬انتخابــات در‬ ‫کشــور بســیار مهــم اســت‪ ،‬هــم از جنبــه خارجــی‪ ،‬هــم داخلــی‪ .‬از جنبــه داخلــی‬ ‫یــک نوســازی در کشــور صــورت می گیــرد و افــراد تــازه نفــس و پرانگیــزه وارد‬ ‫کار می شــوند و در دســتگاه اجرایــی کشــور یــک نوســازی صــورت می گیــرد و‬ ‫نفــس تــازه ای بــه دســتگاه اجرایــی داده می شــود‪ .‬از جهــت وجهــه خارجــی هــم‬ ‫انتخابــات و مشــارکت مــردم نشــان دهنــده اقتــدار ملــی اســت‪».‬‬ ‫موسســه مطبوعاتــی مرواریــد بــازار کســب و کار پــارس بــه عنــوان مجموع ـه ای‬ ‫رســانه ای کــه برامــده از بطــن ایــران ســربلند اســت‪ ،‬از نامزدهــای ریاســت‬ ‫جمهــوری می خواهــد تــا بــا در نظرگرفتــن منافــع نظــام‪ ،‬حفــظ عــزت و ارزش هــای‬ ‫انقــاب اســامی در ســایه اســتقالل و امنیــت میهــن عزیزمــان‪ ،‬ایــران همیشــه‬ ‫ســربلند و بــا پرهیــز از هــر گونــه تنــش و اختــاف‪ ،‬در مســیر تقویــت اقتــدار ملــی‪،‬‬ ‫عدالــت گســتری و دادخواهــی و ترمیــم تبعیــض و فاصله هــای طبقاتــی قــدم‬ ‫نهــاده و مســائل رفاهــی و معیشــتی مــردم را بــا هــدف تحقــق اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫در اولویــت کار قــرار دهنــد‪ .‬و در ایــن بیــن توجــه بــه فرهنــگ و ادب و هنــر و‬ ‫رســانه و حفــظ حقــوق و حرمــت اهــل رســانه از دیگــر مطالباتــی اســت کــه انتظــار‬ ‫م ـی رود در اولویت هــای کاری ریاســت محتــرم جمهــور اینــده قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مــردم فهیــم ایــران و مــردم همیشــه در صحنــه اســتان های گلســتان و‬ ‫خراســان شــمالی خــود را بــرای تحقــق یــک رخــداد بــزرگ جهانــی امــاده در کنــار‬ ‫همــه ملــت ایــران امــاده کنیــد چــرا کــه می خواهیــم بــه پــاس حرمــت خــون‬ ‫شــهیدان و امــام خمینــی (ره) انچنــان ســیلی محکمــی بــر دهــان یاوه گویــان در‬ ‫‪ 28‬خــرداد پیــش رو بزنیــم کــه دیگــر فکــر دســت درازی بــر ایــن اب و خــاک را‬ ‫بــرای همیشــه از ذهــن خــود بیــرون کننــد‪.‬‬ ‫وصیــت شــهید همــت را بیــاد بیاوریــد کــه می گفــت هــر موقــع در مناطــق جنگــی راه‬ ‫رو گــم کردیــد نــگاه کنیــد اتــش دشــمن کــدام ســمت را می کوبــد همــان جــا جبهــه‬ ‫خــودی اســت‪.‬‬ ‫پــس بــه پــاس خــون شــهدا همــه بــا هــم ‪ 28‬خــرداد پــای صندوق هــای رای حاضــر‬ ‫خواهیــم شــد و بــا اثــر انگشــت خــود ســیلی محکــم بــر گــوش دشــمن خواهیــم زد‪.‬‬ ‫امضا خبرنگاران و رسانه های زیر مجموعه موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 23‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,600,000‬ریــال هــر‬ ‫گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 10،758،000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪105،990،000‬ریــال‪ ،‬و‬ ‫ســکه امامــی معــادل ‪106،680،000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 58,500,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪314‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫پرونده قطع درختان‬ ‫ارس قضایی شد‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرونــده قطــع درختــان‬ ‫ارس در منطقــه حفاظــت شــده قرخــود‬ ‫شهرســتان مانه وســملقان قضایــی شــده و در‬ ‫دســت رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬هفــت‬ ‫اصلــه درخــت جــوان و ارزشــمند ارس در منطقــه‬ ‫قرخــود قطــع شــده بــود کــه شناســایی عامــان‬ ‫ان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن متخلفــان پــس از قطع درختان‬ ‫ارس بــا مشــاهده محیــط بانان متواری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬احتمــال‬ ‫مـی رود درختــان ارس بــرای اســتفاده در ســاخت‬ ‫ســقف بنــا‪ ،‬قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــر اســاس ایــن‬ ‫گــزارش‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬موطــن درختــان‬ ‫کهنســال بی شــماری ماننــد ارس اســت کــه بــا‬ ‫قدمت ‪ ۲۵۰۰‬ســاله‪ ،‬مظهر پایداری و سرســختی‬ ‫ایــن گونــه ارزشــمند جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه مســاحت جنگل هــای ارس خراســان‬ ‫شــمالی طــی دهه هــای گذشــته کاهــش زیــادی‬ ‫داشــته اســت امــا هنــوز هــم می تــوان امیــدوار‬ ‫بــود کــه ایــن درختــان را بــا حفاظــت و مراقبــت‬ ‫پایــدار نگــه داشــت و حتــی بــا قــرق ایــن جنگل ها‬ ‫از نابــودی بــی رویــه انهــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫کارشــنان می گوینــد بــذر ارس سرســخت اســت‬ ‫بــه خــاک کــه بیفتــد در ســرما و گرمــا و گاه‬ ‫حتــی بــدون یــک قطــره اب در دل خــاک زنــده‬ ‫می مانــد‪.‬‬ ‫درخــت ارس اگــر دســت روزگار و دنــدان طمــع‬ ‫انســان ها بگــذارد و از لهیــب اتــش دور بمانــد تــا‬ ‫چنــد هــزار ســال زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫ارس‪ ،‬درختی ‪ ۲‬پایه از خانواده ســرو‪ ،‬از معدود‬ ‫ســوزنی برگ هــای بومــی شــمال ایــران و درخــت‬ ‫مقــاوم و زیبــای مناطــق جنگلــی و کوهســتانی‬ ‫بویــژه شــمال کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مقاومــت در برابــر خشــکی و ســرما‪ ،‬قابلیــت‬ ‫رویــش در ارتفاعــات بیــش از ‪ ۳‬هــزار متــری‬ ‫از ســطح دریــا و سرســبزی همیشــگی از‬ ‫ویژگی هــای ایــن درخــت زیباســت کــه توســعه‬ ‫کاشــت ان در ارتفاعــات‪ ،‬رونــد فرســایش خــاک‬ ‫را در کشــور کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ارس زارهــای خراســان شــمالی ‪ ۴۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از گســتره جنگلــی ایــن اســتان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫لــذا می طلبــد کــه دولــت و مــردم هــر دو در کنــار‬ ‫هــم بــرای حفــظ ایــن گونــه جنگلــی تــاش خــود‬ ‫را داشــته باشــند و بــا هــر گونــه تجــاوزی کــه‬ ‫بــرای بــه یغمــا بــردن ایــن نعمــت خــدادادی که از‬ ‫ســوی برخــی ســودجویان و فرصــت طلبانــی کــه‬ ‫بــه دنبــال منافــع شــخصی بــوده تــا منافــع ملــی‬ ‫برخــورد جــدی شــود و ایــن برخــی می طلبــد هــم‬ ‫بــرای مســئولین باشــد و هــم مــردم و نــه صرفــا ً‬ ‫مــردم مــورد بازخواســت قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫گلستان رتبه سوم تولید‬ ‫نوغان کشور را دارد‬ ‫ناظمــی ادامــه داد‪ :‬در اســتان گلســتان نوغــان داری بیشــتر‬ ‫بصــورت ســنتی انجــام می شــود و در ســال های اخیــر تــاش‬ ‫شــده کــه ایــن محصــول بــه ســمت صنعتــی شــدن پیــش برود‬ ‫چــرا کــه بــا صنعتــی شــدن ان در محیطــی کــه بصــورت ســنتی‬ ‫یــک جعبــه نوغــان نگهــداری می شــود بــا صننعتــی شــدن ســه‬ ‫جعبــه می تــوان نگهــداری کــرد و ایــن ســود نوغانــداران را چنــد‬ ‫برابــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫نوغان دار ی صنعتی باهزینه اندک و سود قابل توجه‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫نوغــان داری صنعتــی اســت کــه از قدیــم در‬ ‫اســتان گلســتان وجــود داشــته و زنــان شــرق‬ ‫گلســتان بــه صــورت ســنتی پــرورش پیلــه‬ ‫ابریشــم را انجــام می دادنــد‪ ،‬ایــن شــغل بــا توجــه‬ ‫بــه هزینــه انــدک ســود قابــل توجــه ای دارد و‬ ‫توســعه ان در گلســتان می توانــد رونــق خوبــی‬ ‫بــه اقتصــاد اســتان ببخشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان هــر یــک جعبــه نوغــان‬ ‫می توانــد بــرای ‪ 3‬الــی ‪ 4‬نفــر شــغل ایجــاد کنــد‬ ‫و ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد ان هزینــه‬ ‫بســیار اندکــی دارد‪ .‬طــرح ایجــاد زیرســاخت ها‬ ‫نوغانداری گلســتان از ســال های ‪ ۹۲‬اغاز شــده‬ ‫امــا متاســفانه تاکنــون انچنــان کــه بایــد بــه ثمــر‬ ‫ننشســته اســت و مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫نوغــان داران حاصــل کار خــود را بــه صــورت خام‬ ‫فروشــی بــه دیگــر اســتان ها می فرســتند و تنهــا‬ ‫‪ 10‬الــی ‪15‬درصــد نوغــان در گلســتان نــخ ریســی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کیومــرث ناظمــی مســوول نوغانــداری در همیــن‬ ‫خصــوص در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس گفــت‪ :‬گلســتان بعــد از گیــان و خراســان‬ ‫ســومی اســتان بــزرگ در پــرورش نوغــان داری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ســال جــاری ‪ 7‬هــزار و ‪400‬‬ ‫جعبعــه نوغــان در بیــن نوغانــداران گلســتانی‬ ‫توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 70‬درصــد پیلــه هــای تولیــد‬ ‫شــده بــا قیمتــی باالتــر از نــرخ تضمینــی بــه‬ ‫فروش رســیده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬قیممت‬ ‫خریــد تضمینــی بــرای ســال جــاری ‪ 54‬هــزار‬ ‫تومــان بــوده اســت امــا نوغانــداران گلســتانی‬ ‫پیله هــای خــود را بــه قیمــت ‪ 100‬تــا ‪ 140‬هــزار‬ ‫تومــان در بــازار بــه فــروش رســانده اند‪.‬‬ ‫ناظمــی بــه همــکاری کمیته امــداد برای توســعه‬ ‫نوغانــداری در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ 2‬هــزار و ‪ 500‬تخــم نوغــان کمیتــه امــداد‬ ‫بیــن مددجویــان خــود توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســوول افــزود‪ :‬در حــال حاضر هــزار و ‪500‬‬ ‫هکتــار توسکســتان فعــال بــرای نوغانــداری در‬ ‫اســتان گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫درامد ‪ 4‬الی ‪ 5‬میلیون تومانی هر جعبه‬ ‫تخم نوغان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 70‬درصــد پــرورش دهنــدگان‬ ‫نوغــان در گلســتان زنــان هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تولیــد پیلــه نوغــان یــک دوره ‪ 40‬الــی ‪ 45‬روزه‬ ‫اســت و بــا هــر جعبــه نوغــان حــدود ســه الــی ‪5‬‬ ‫نفــر اشــتغال ایجــاد شــده و در امــد هــر جعبــه‬ ‫چیــزی در حــدود ‪ 4‬تــا ‪ 5‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫ناظمــی ادامــه داد‪ :‬در اســتان گلســتان‬ ‫نوغــان داری بیشــتر بصــورت ســنتی انجــام‬ ‫می شــود و در ســال های اخیــر تــاش شــده کــه‬ ‫ایــن محصــول بــه ســمت صنعتــی شــدن پیــش‬ ‫بــرود چــرا کــه بــا صنعتــی شــدن ان در محیطــی‬ ‫کــه بصــورت ســنتی یــک جعبــه نوغــان نگهــداری‬ ‫می شــود بــا صنعتــی شــدن ســه جعبــه می تــوان‬ ‫نگهــداری کــرد و ایــن ســود نوغانــداران را چنــد‬ ‫برابــر می کنــد‪.‬‬ ‫مســوول نوغــان داری در خصــوص خــام‬ ‫فروشــی ایــن محصــول در گلســتان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اقداماتــی انجــام شــده تــا بتوانیــم بــا افزایــش‬ ‫کارگاه هــا درصــد بیشــتری از پیلــه هــای ابریشــم‬ ‫را در اســتان بــه نــخ تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری ‪25‬‬ ‫درصــد از نوغــان در اســتان گلســتان تبدیــل بــه‬ ‫نــخ شــده اســت ایــن رقــم در ســال گذشــته ‪15‬‬ ‫درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ناظمــی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر دو کارگاه‬ ‫صنعتی و ‪ 50‬کارگاه ســنتی نخ ریســی نوغان در‬ ‫اســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بیمــه نوغان دارهــا نیــز گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکــه محصــول نوغــان در مــدت زمــان‬ ‫کوتاهــی ‪ 40‬الــی ‪ 45‬روز بــه ثمــر می نشــیند در‬ ‫ایــن مــدت تنهــا محصــول نوغــان بیمــه می شــود‬ ‫کــه در صــورت بــروز صدمــه بــه ان خســارت‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد امــا نوغانــداران بایــد خــود‬ ‫را از طریــق بیمــه کشــاورزی بیمــه کننــد‪.‬‬ ‫تولید نوغان در گلستان بیشتر به صورت‬ ‫سنتی انجام می شود‬ ‫عبــاس ایــران نــژاد کارشــناس نوغــان داری جهاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس گفــت‪ :‬جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــرای توســعه نوغــان داری در گلســتان اقدامــات‬ ‫موثــری را انجــام داده اســت کــه از جملــه مــی‬ ‫تــوان بــه توزیــع یارانــه ای تخــم نوغــان جعبــه ای‬ ‫‪ 15‬هــزار تومــان و همچنیــن نهــال رایــگان تــوت‬ ‫و کاشــت ان در حاشــیه و اراضــی شــیب دار‬ ‫روســتاها اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد کشــاورزی ازتوزیــع‬ ‫تختــم نوغــان تــا بســتن پیلــه بــه نوغــان کاران‬ ‫خدمــات ارائــه می دهــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه حمایــت از تولیــد ملــی کمیته‬ ‫امــداد نیــز در ایــن حــوزه وارد شــده و بــرای‬ ‫توســعه صنعت نوغان داری در اســتان اقدامات‬ ‫خوبــی را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس نوغــان داری جهادکشــاورزی بــه‬ ‫وضعیــت پــرورش دهنــدگان نوغــان در ســال‬ ‫جــاری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســال جــاری بــا توجــه‬ ‫بــه ســرمای بهــاره و گرمــای زودتــر از موعــدی کــه‬ ‫داشــته ایم بــه توتســتان ها لطمــه زد امــا بــا همــه‬ ‫ایــن مشــکالت خوشــبختانه شــاهد توســعه ایــن‬ ‫صنعــت در اســتان بوده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ 20‬درصــدی توزیــع‬ ‫جعبــه تخــم نوغــان در گلســتان افــزود‪ :‬بــا توزیــع‬ ‫‪ 7‬هــزار و ‪ 400‬جعبــه تختــم نوغــان بــراورد مــا بــر‬ ‫ایــن اســت کــه تولیــد پیلــه ابریشــم امســال بــه‬ ‫‪ 270‬تــن برســد کــه نســبت بــه ســال گذشــته کــه‬ ‫‪ 230‬تــن بــوده افزایــش خوبــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایرانــژاد یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته جهــاد‬ ‫کشــاورزی ‪ 70‬هــزار نهــال تــوت را بــه منظــور‬ ‫توســعه نوغــان داری در اســتان توزیــع کــرد و‬ ‫امســال تــاش داریــم کــه در اســفند مــاه ‪120‬‬ ‫هــزار نهــال را توزیــع کنیــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص صنعتــی شــدن ایــن‬ ‫محصــول نیــز گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان‬ ‫تولیــد نوغــان بیشــتر بــه صــورت ســنتی‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬امــا جهــاد کشــاورزی بــا‬ ‫ارائــه تســهیالت فرصــت را فراهــم کــرده بــرای‬ ‫کســانی کــه توانایــی تولیــد ایــن محصــول‬ ‫بصــورت صنعتــی را دارنــد اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫عبــاس نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬از انجایــی کــه هــر‬ ‫جعبــه تخــم نوغــان بیــن ‪ 4‬الــی ‪ 5‬میلیــون‬ ‫تومــان درامــد دارد و از طرفــی هزینــه پــرورش‬ ‫ان نیــز بســیار انــدک اســت و نســبت بــه ســایر‬ ‫محصــوالت زحمــت کمتــری نیــز دارد مــی توانــد‬ ‫یــک شــغل پردرامــد بــرای گلســتانی ها و کســانی‬ ‫کــه شــرایط پــرورش نوغــان را دارنــد باشــد‪.‬‬ ‫هر اثر انگشت‪ ،‬تضمینی بر توسعه و ابادنی کشور‬ ‫و نه ی محکم بر یاوه گوی های دشمن‪.‬‬ ‫ساخت‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫مراحل ساخت شمع در خانه‬ ‫‪ .۱‬محیط کار را اماده کنید‬ ‫غالبــا کار بــا مــوم محیــط را نامنظــم و اشــفته می کنــد؛ به خصــوص وقتــی مــوم ذوب‬ ‫می شــود‪ ،‬چراکــه قطــرات ان ممکــن اســت همه جــا بریزنــد و تــا خشــک و تمیــز شــدن موم‪،‬‬ ‫محیــط اطــراف شــما را به هم ریختــه و کثیــف کننــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق و همچنیــن تعییــن جایــی بــرای قــراردادن دماســنج و قاشــق‬ ‫چوبــی و وســایل دیگــر‪ ،‬چندیــن تکــه کاغــذ یــا دســتمال کاغذی را در اطــراف محــل کار خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬شیش ـه ها و ظــروف دیگــر و فتیله هایتــان را نیــز امــاده کنیــد‪ .‬بــا شــروع کار‪،‬‬ ‫رونــد کمــی ســریع تر از انچــه در ابتــدا انتظــار داشــته اید پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موم را ذوب کنید‬ ‫بــا اســتفاده از ظــرف مخصــوص یــا قابلمــه و اب جــوش‪ ،‬مــوم را ذوب کنیــد‪ .‬بــرای اســتفاده از‬ ‫قابلمــه و اب جــوش‪ ،‬مقــدار کافــی اب در ظــرف پایینــی و بزرگ تــر بریزیــد و مقــداری مــوم را نیز‬ ‫در ظــرف باالیــی و کوچک تــر‪ .‬تماشــای مــوم در حــال ذوب شــدن بســیار ســرگرم کننده اســت‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫مــوم را هــم بزنیــد و تکه هــای بــزرگ را بــا کف گیــر یــا قاشــق چوبــی بشــکنید‪ .‬فقــط ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه طــول می کشــد تــا مــوم ذوب شــود‪ .‬حتمــا دمــای مــوم را زیــر نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن دمــا بایــد به طــور کلــی حــدود ‪ ۷۶‬درجــه ســانتی گراد (بیــن ‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۱۷۰‬درجــه فارنهایــت)‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر گرم تــر از ان شــد‪ ،‬حتمــا ان را از روی حــرارت برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فتیله را به مواد بچسبانید‬ ‫در حیــن ذوب شــدن مــوم‪ ،‬فتیلــه را بــه ظــرف بچســبانید‪ .‬در بعضــی از فتیله ها‪ ،‬برچســب‬ ‫کوچکــی در قســمت پاییــن تعبیــه شــده اســت؛ امــا اگــر فتیلــه را خودتــان درســت کرده ایــد‬ ‫یــا برچســبی نــدارد‪ ،‬می توانیــد از ایــن ترفنــد قدیمــی اســتفاده کنیــد‪ :‬زبانــه فلــزی فتیلــه را‬ ‫در مــوم ذوب شــده قــرار دهیــد (ســعی کنیــد فتیلــه را در مرکــز فــرو کنیــد)‪ .‬ســپس ســریعا‬ ‫ان را بــه تــه ظــرف بچســبانید‪ .‬فقــط بعــد از چنــد دقیقــه کــه مــوم ســفت می شــود‪ ،‬فتیلــه‬ ‫به راحتــی بــه قســمت جامــد می چســبد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روغن های معطر را اضافه کنید و هم بزنید‬ ‫بعــد از ذوب شــدن کامــل مــوم‪ ،‬روغــن هــای معطــر موردنظرتــان را اضافــه کنیــد‪ .‬هــر مــوم‬ ‫متفــاوت اســت و هــر مقــدار از مــوم‪ ،‬بــه مقادیــر مختلفــی روغن معطر نیــاز دارد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫اگــر به طــور خــاص مــوم شــمع خریده ایــد‪ ،‬حتمــا از دســتورالعمل های همــراه ان پیــروی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر مومــی خریده ایــد کــه لزومــا فقــط بــرای شــمع نیســت‪ ،‬ب ـه ازای هــر پونــد مــوم‬ ‫(‪ ۴۵۳‬گــرم)‪ ،‬می توانیــد ‪ ۱‬اونــس (‪ ۲۸‬گــرم) روغــن معطــر اضافــه کنیــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بازرســین ســازمان صمــت گلســتان‪ ۳ ،‬تــن گنــدم بــذری فاســد را در یکــی از‬ ‫واحد هــای تولیــدی ارد شهرســتان گــرگان توقیــف کردنــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری گفــت‪ :‬بازرســان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان بــا‬ ‫نظــارت دقیــق بــر عملکــرد واحد هــای تولیــدی در سراســر نقــاط اســتان بــا هرگونــه تخلفــات‬ ‫احتمالــی مطابــق قانــون برخــورد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬تن گندم بذری‬ ‫فاسد در گرگان‬ ‫توقیف شد‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫اعتبار ‪ ۸۴۰‬میلیون ریالی‬ ‫برای تجهیز کارگاه های‬ ‫صنایع دستی‬ ‫مردم در انتظار رونق کسب و کار‬ ‫وعده هــای نامزدهــا هــم ریشــه در مشــکالت جامعــه دارد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مشــکالت معیشــتی‪ ،‬اقتصــاد و بیــکاری جوانــان‬ ‫مهم تریــن معضــل و اساسـی ترین دغدغــه مــردم اســت از ایــن‬ ‫رو درخواســت اصلــی از رییــس جمهــور هــم رســیدگی و ســامان‬ ‫دادن بــه ایــن شــرایط اســت‪.‬‬ ‫انتظار بازاریان رونق و توسعه کسب و کار اینده‬ ‫درحالــی کمتــر از یــک هفتــه بــه پایــان ماراتــن‬ ‫رقابت های انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫جمهوری زمان باقی است که بازاریان خراسان‬ ‫شــمالی مهــار تــورم و گرانــی‪ ،‬رونــق کســب و کار‬ ‫و بهبــود معیشــت مــردم را مطالبــات خــود از‬ ‫رییــس جمهــوری منتخــب اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از بازاریــان اســتان خراســان شــمالی‬ ‫در گفــت و گــوی چنــد رســانه ای می گوینــد‪:‬‬ ‫تحریــم و کرونــا اقتصــاد ایــران و معیشــت‬ ‫مــردم را در وضعیــت دشــواری قــرار دارد بــه‬ ‫طــوری کــه ایــن روزهــا مــردم از گرانــی و تــورم‬ ‫و نابســامانی اقتصــادی رنــج مــی برنــد و ایــن‬ ‫معضــل گریبانگیــر کســبه و بازاریــان نیــز اســت‪.‬‬ ‫کاســبان اســتان خراسان شمالی اظهارداشتند‪:‬‬ ‫انتظــار مــی رود تــا رییــس جمهــوری منتخــب‬ ‫بــرای رونــق اقتصــاد و بــازار‪ ،‬مهــار تــورم و گرانــی‬ ‫بــه خصــوص معیشــت مــردم بــا حمایــت از‬ ‫تولیــدات داخلــی و بــه اشــتغال توجــه کنــد و‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکالت برنامه هــای خــود را‬ ‫ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫برنامه رییس جمهور اینده برای رونق اقتصاد‬ ‫یکــی از بازاریــان بجنــورد گفــت‪ :‬شــرکت در‬ ‫انتخابــات وظیفــه و تکلیــف هــر فــرد اســت و‬ ‫بازاریان هم به عنوان قشــر تاثیرگذار درجامعه‪،‬‬ ‫درایــن رویــداد سیاســی مشــارکت می کننــد‪.‬‬ ‫هــادی مهرابــادی بــا اشــاره بــه مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و انتقــاد کســبه از ان دربــاره‬ ‫درخواســت کســبه از رییــس جمهــور اینــده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬درخواســت اصلــی کســبه از‬ ‫دولــت اینــده‪ ،‬حــل مشــکالت اقتصــادی و رونــق‬ ‫بــازار اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون مشــکل اصلــی و‬ ‫اساســی در جامعــه‪ ،‬مســائل اقتصــادی اســت‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود فــردی کــه زمــام را در دســت‬ ‫می گیــرد بــرای رفــع گرفتــاری مــردم از ایــن‬ ‫مشــکالت برنامــه عملــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتخابــات پیــش رو‪ ،‬دارای اهمیــت‬ ‫بســیاری اســت‪ ،‬دنیــا چشــم بــه ایــن انتخابــات‬ ‫دوختــه اســت و بــر ایــن اســاس همــه وظیفــه‬ ‫دارنــد تــا بــرای حضــور حداکثــری مــردم در پــای‬ ‫صندوق هــای رای تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه‬ ‫مشــکالت بــا هم افزایــی حــل شــدنی اســت و‬ ‫حضــور در انتخابــات بــه عنــوان رویــداد سیاســی‬ ‫مهــم می توانــد در ایــن بــاره اثــر گــذار باشــد از‬ ‫ایــن رو خانــواده بــزرگ بازاریــان بــرای حضــور‬ ‫در انتخابــات امــاده هســتند و تــاش دارنــد تــا‬ ‫نشــاط و شــور سیاســی در جامعــه حاکــم شــود‪.‬‬ ‫مردم در انتظار رونق کسب و کار‬ ‫یکــی دیگــر از فعــاالن اقتصــادی بجنــوردی در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬یکــی از مهــم تریــن انتظــار‬ ‫مــردم و البتــه کســبه ایــن اســت کــه فــردی کــه‬ ‫بــه عنــوان رییــس دولــت‪ ،‬روی کار می ایــد بــه‬ ‫وعده هــا عمــل کنــد‪.‬‬ ‫رضــا درتومــی بــا اشــاره بــه اینکــه وعده هــای‬ ‫نامزدهــا هــم ریشــه در مشــکالت جامعــه‬ ‫دارد اظهــار داشــت‪ :‬مشــکالت معیشــتی‪،‬‬ ‫اقتصــاد و بیــکاری جوانــان مهم تریــن معضــل‬ ‫و اساســی ترین دغدغــه مــردم اســت از ایــن‬ ‫رو درخواســت اصلــی از رییــس جمهــور هــم‬ ‫رســیدگی و ســامان دادن بــه ایــن شــرایط اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تورم بسیار باال و فشارهای اقتصادی‬ ‫مــردم را گالیه منــد کــرده اســت‪ ،‬نوســان قیمت ها‬ ‫برنامه ریزی هــا را بــر هــم زده اســت‪ ،‬امیــد مـی رود‬ ‫فــردی روی کار ایــد کــه بهبــود شــرایط اقتصــاد را‬ ‫در اولویــت کارهــا قــرار دهــد‪.‬‬ ‫مشــکالت اقتصــادی مانــع مشــارکت در‬ ‫انتخابــات نیســت‬ ‫یکــی دیگــر از کســبه های بجنــورد در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬کســبه در ســال های اخیــر بــا کســادی‬ ‫بــازار و مشــکالت اقتصــادی روبــه رو بودنــد و و با‬ ‫شــیوع کرونــا مشــکالت ایــن فعــاالن اقتصــادی‬ ‫بیشــتر شــد‪ ،‬اکنــون بازاریــان در انتظــار بهبــود‬ ‫شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫اصغــر محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬اقتصــاد یکــی‬ ‫از ارکان مهــم در جامعــه اســت و انتظــار جامعــه‬ ‫رســیدگی بــه ایــن بخــش و اولویــت قــرار دادن‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا مشــکالت‬ ‫و شــرایط اقتصــادی مــی توانــد مانــع مشــارکت‬ ‫مــردم در پــای صنــدوق هــای رای باشــد گفــت‪:‬‬ ‫بــه یقیــن مشــکالت اقتصــادی گریبانگیــر مــردم‬ ‫اســت امــا ایــن امــر نمــی توانــد مانــع مشــارکت‬ ‫در ایــن عرصــه باشــد‪ ،‬شــرکت در انتخابــات‬ ‫وظیفــه هــر فــرد اســت و مــردم می داننــد کــه‬ ‫حــل مشــکالت در ســایه همیــن مشــارکت‬ ‫میســر می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وضعیــت کســب و‬ ‫کار خــوب نیســت و بازاریــان انتظــار دارنــد کــه‬ ‫رییــس جمهــور اینــده بتوانیــد ســبب رونــق‬ ‫اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند بجنــوردی اظهــار داشــت‪ :‬رونــق‬ ‫کســب و کار و رونــق اقتصــاد بایــد در اولویــت‬ ‫کاری رییــس جمهــور اینــده باشــد‪.‬‬ ‫کسبه‪ ،‬حامی ارمان های نظام‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد هــم در ایــن بــاره‬ ‫بــا تاکیــد بــر نقــش تاثیرگــذار اصناف و کســبه در‬ ‫جامعــه گفــت‪ :‬رســالت اصلــی کســبه و اصلــی‬ ‫بازاریــان فعالیــت در عرصــه اقتصــادی اســت‪،‬‬ ‫البتــه کســبه همــواره در عرصه هــای مختلــف‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی پــای کار بوده انــد‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار اظهار داشــت‪ :‬بازاریــان و اصناف‬ ‫همیشــه همــراه نظــام بوده انــد و در انتخابــات‬ ‫پیــش رو هــم تــاش دارنــد تا مشــارکت حداکثری‬ ‫رقــم بخــورد‪ ،‬در ایــن زمینــه اقشــار مختلــف را بــه‬ ‫حضــور در انتخابــات و شــرکت در ایــن رویــداد‬ ‫سیاســی دعــوت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اتحادیه هــا‪ ،‬کســبه و اتــاق‬ ‫اصنــاف همــواره در کنــار رســالت اقتصــادی خــود‪،‬‬ ‫رســالت اجتماعــی را بهتریــن نحــو ایفــا کرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کســبه در زمینه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه توزیــع کاالی اساســی در‬ ‫دوره هــای مختلــف بحران هــا همیشــه پــای‬ ‫کار بوده انــد افــزود‪ :‬کســبه بــه عنــوان بخــش‬ ‫خصوصــی بــا اشــتغال زایی‪ ،‬بــار بزرگــی از دوش‬ ‫دولــت برداشــته اند‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون درخواســت کســبه از رییــس جمهــور‬ ‫اینــده‪ ،‬ایجــاد امنیــت اقتصادی و تحقــق رونق و‬ ‫رشــد اقتصــادی در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی حــدود ‪ ۳۰‬هــزار واحــد‬ ‫صنفــی دارای پروانــه کســب در قالــب هفــت‬ ‫اتــاق اصنــاف و حــدود ‪ ۱۴۰‬اتحادیــه فعالیــت‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۱۶‬هــزار واحــد صنفی از ایــن تعداد در‬ ‫بجنــورد فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و‬ ‫روســتا و عشــایری همزمــان بــا میانــدوره ای‬ ‫پنجمیــن انتخابــات خبــرگان رهبــری و‬ ‫میانــدوره ای یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی روز جمعــه ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال جــاری‬ ‫برگــزار می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫دشمن را زیر پا‪ ،‬نه در زیر یک بند انگشت خود‬ ‫له می کنیم‪.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟(‪)5‬‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن به خرج و مخارج خود خســته‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟ ایــا اطــاع از ارزش‬ ‫و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت بــوده یــا منفی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫ل نمــودن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما‬ ‫مدیریــت پــول دارای ‪ ۱۰‬مرحلــه اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از دنبــا ‬ ‫بایــد قــادر باشــید تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬و بعــد از‬ ‫گذرانــدن ایــن مراحل‪،‬شــما قــادر هســتید تغییــرات الزم را بــرای رســیدن بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫امتیاز اعتبار‬ ‫وب ســایت ها و شــرکت هایی هســتند کــه امــکان ســنجش امتیــاز اعتبارتــان را بــرای شــما‬ ‫فراهــم می کننــد‪ .‬نگــران نشــوید اگــر امتیــاز اعتبارتــان کمتــر از چیــزی اســت کــه در نظــر داریــد!‬ ‫افزایــش ایــن اعتبــار از چیــزی کــه فکــر می کنیــد‪ ،‬راحت تــر اســت‪ .‬بهتــر اســت در ایــن زمینــه بــا‬ ‫مشــاوران مالــی معتبــر صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بودجه ماهانه و ساالنه تعیین کنید‬ ‫زمانــی کــه بــه ایــن مرحلــه برســید‪ ،‬بایــد بدانیــد که در مســیر مدیریت هزینه های شــخصی در‬ ‫کجــا قــرار داریــد‪ .‬در ایــن مرحلــه می توانیــد بــرای افــق پیــش رو برنامه ریــزی کنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪314‬‬ ‫اکثــر افــراد تعییــن بودجــه را یکــی از ســخت ترین قســمت ها می داننــد‪ .‬اگــر واقعــا خواســتار‬ ‫مدیریــت پولتــان هســتید‪ ،‬بودجه بنــدی یکــی از بایدهاســت‪ .‬بــا ایــن کار بــرای پولتــان‬ ‫برنامه ریــزی می کنیــد‪ .‬یــا بایــد برنامه ریــزی مشــخصی داشــته باشــید یــا به ســرعت پولتــان را‬ ‫از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ ‫در مراحــل قبــل‪ ،‬بودجــه ماهانه تــان را بررســی کرده ایــد؛ پــس در اینجــا فقــط کافــی اســت‬ ‫ان را بــه کل ســال تعمیــم دهیــد؛ مثــا می دانیــد کــه مناســبتی مثــل «ســال نــو» هــر ســال‬ ‫پیــش روی شــما خواهــد بــود؛ پــس بهتــر اســت از چنــد مــاه قبــل‪ ،‬بــرای مخــارج مربــوط بــه ان‪،‬‬ ‫پس انــداز مخصــوص کنــار بگذاریــد‪ .‬بــرای مناســبت های ماهانــه مثــل تولدهــا‪ ،‬هزینــه لــوازم‬ ‫جانبــی مدرســه یــا دانشــگاه یــا حتــی تعویــض روغــن ماشــین هــم همیــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بودجــه اختصاصــی بــرای مناســبت های تکرارشــونده در مــاه و ســال را تنظیم کنید‪،‬‬ ‫می توانیــد کل ســال را به صــورت کلــی ببینیــد‪ .‬چیزهایــی مثــل هزینه هــای کلــی موردنیــاز‬ ‫بــرای کادوهــای تولــد یــا هزینــه مهمانــی و خرج هــای این چنینــی را یادداشــت کنیــد‪ .‬در طــی‬ ‫ســال متوجــه خواهیــد شــد کــه توانســته اید بودجــه مناســبت های مختلــف در مــاه را در مــدت‬ ‫کوتاه تــری پس انــداز کنیــد و در ماه هــای بعــد ایــن هزینــه را بــرای مــوارد دیگــر در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه بودجه هــا بایــد بســیار دقیــق تنظیم شــوند؛ در عیــن حال‪،‬‬ ‫احتمــال تغییــر و انعطــاف در مواقــع الزم را هــم در نظــر بگیرید‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع از ایــن اســتراتژی ها پیشــنهاد می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا‬ ‫مطالعــه کنیــد‪...‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل‬ ‫میــراث‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۴۰‬میلیــون ریــال به منظــور تجهیــز‬ ‫کارگاه هــای صنایــع دســتی در شهرســتان های شــیروان‬ ‫و جاجــرم اختصــاص یافــت کــه بــا هزینــه کــرد ان‪،‬‬ ‫تولیــد در ایــن بخــش رونــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابط عمومــی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدرضا قهرمانیان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن میــزان اعتبــار بــرای خرید تجهیــزات‪ ،‬برگــزاری دوره‬ ‫اموزشــی و تقویــت کارگاه به منظــور افزایــش تولیــد و‬ ‫افزایــش نیــروی انســانی هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل‬ ‫میــراث‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار‪ ۳۰۰ ،‬میلیــون ریــال‬ ‫بــرای شهرســتان جاجــرم و ‪ ۵۴۰‬میلیــون ریــال نیــز بــه‬ ‫شهرســتان شــیروان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان افــزود‪ :‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫پیشــرفته ویــژه شــاغالن در راســتای کاربــردی و‬ ‫تجاری ســازی صنایع دســتی‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی عمومــی کوتاه مــدت و مقدماتــی بــرای‬ ‫عالقمنــدان‪ ،‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی تولیــد‬ ‫زنده(به امــوزی) در رشــته های شــاخص صنایع دســتی‬ ‫بــا هــدف ارتقــای ســطح کیفــی تولیــدات ازجملــه اهــم‬ ‫برنامه هــای مــا در ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افــزون بــر ‪ ۱۵‬هــزار صنعتگــر و هنرمنــد در‬ ‫‪ ۶۱‬رشــته درزمینـ ه تولیــد انــواع صنایع دســتی فعالیــت‬ ‫می کننــد کــه برخــی از تولیــدات صنایع دســتی اســتان‬ ‫ازجملــه ســفال و ســرامیک‪ ،‬دســت بافته هــای داری و‬ ‫انــواع زیــوراالت بــه کشــورهایی چــون لهســتان‪ ،‬چیــن‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬لبنــان‪ ،‬قطــر‪ ،‬کانــادا و ســوئد صــادر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫صنعتگــران اســتان پارســال بــا وجــود مشــکالت‬ ‫مختلــف نظیــر شــیوع ویــروس کرونــا و تحریــم‪۸۰۰ ،‬‬ ‫هــزار دالر محصــوالت تولیــدی خــود را بــه ‪ ۹‬کشــور‬ ‫هــدف صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی صــادر شــده انــواع دســتبافته های‬ ‫داری‪ ،‬زیــوراالت‪ ،‬مصنوعــات چرمــی دست ســاز‪،‬‬ ‫البســه محلــی‪ ،‬معــرق‪ ،‬منبــت چــوب‪ ،‬رودوزی هــای‬ ‫ســنتی و ســوزن دوزی بــوده کــه بــه کشــورهای المــان‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬لهســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬امــارات‪ ،‬عمــان‪،‬‬ ‫کانــادا و چیــن صــادر شــد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای اعــام شــده اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬میــزان تولیــد انــواع صنایع دســتی در‬ ‫رشــته های گلیــم و ســفره کــردی‪ ،‬نســاجی ســنتی‪،‬‬ ‫ســراجی ســنتی‪ ،‬معــرق مشــبک و خراطــی چــوب‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬مــس گــری‪ ،‬ســفال و ســرامیک کاشــی‬ ‫ســنتی در اســتان ‪ ۱۲۰‬تــن در ســال اســت و عــاوه بــر‬ ‫مصــرف داخلــی‪ ،‬به واســطه فــروش در فروشــگاه های‬ ‫داخلی از طریق تبلیغ در ســایت های فروش و فضای‬ ‫مجــازی بــه سراســر کشــور نیــز ارســال می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪24‬خردادبجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪30‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪314‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ثبت تصویر سه قالده روباه ترکمن‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس گفــت کــه بــه تازگــی یکــی از همــکاران ایــن اداره‬ ‫موفــق بــه تصویربــرداری از ســه قــاده روبــاه ترکمنــی در مناطــق شــمالی ایــن شهرســتان مــرزی شــد کــه‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬نســل ایــن گونــه کمیــاب منقــرض هنــوز نشــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی به مناســبت گرامیداشــت هفتــه محیــط زیســت (‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۱‬خــرداد) در نشســت بــا‬ ‫خبرنــگاران افــزود‪ :‬اگرچــه در ‪ ۳۰‬ســال گذشــته مــواردی از مشــاهده روبــاه ترکمنــی در نواحــی شــمالی‬ ‫گنبــدکاووس گــزارش شــده امــا در ایــن مــدت هیــچ تصویــری از ایــن گونــه کمیــاب در شهرســتان ثبــت‬ ‫نشــده بــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برضــرورت برنامه ریــزی بــرای حفــظ ایــن گونــه کمیــاب در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس تاکیــد کــرد‬ ‫و از مــردم خواســت از ورود بــه حریــم زندگــی ایــن حیــوان پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬روباه ترکمنی که از دســته پســتاندارانی هســتند که در ترکمن صحرا و مناطق شــمالی‬ ‫اســتان گلســتان زیســت می کنــد بــه دلیــل تخریــب زیســتگاه و شــکار توســط ســگ گلــه طــی چنــد ســال‬ ‫اخیــر کــم شــده و در معــرض خطــر انقــراض قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫مافیای املت و خار‬ ‫کاشتن مالنصرالدین!‬ ‫ایــن روز هــا مافیــای املــت بــا گــران گــردن مــواد‬ ‫مــورد نیــاز املــت یعنــی روغــن و گوجــه و تخــم‬ ‫مــرغ و پیــاز‪ ،‬در صــدد ســوق دادن مــردم بــه‬ ‫ســمت غذاهــای ســرطان زای گوشــتی مثــل‬ ‫کبــاب و خــوراک بــره و شیشــلیک و ‪ ...‬اســت و‬ ‫املــت (‪ )Omelette‬خیلــی زیرپوســتی و چــراغ‬ ‫خامــوش‪ ،‬در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک غــذای‬ ‫الکچــری و بــا کالس اســت‪ .‬دولــت هــم کمــاکان‬ ‫چشــم انــداز بلندمــدت را نشــانه گرفتــه و منتظــر‬ ‫اســت بــا تغییــر ریاســت جمهــوری امریــکا و بــه‬ ‫قــدرت رســیدن احتمالــی بایــدن‪ ،‬امریــکا بــه‬ ‫برجــام و تعهــدات برجامــی بازگــردد؛ تحریــم‬ ‫هــا از میــان برداشــته شــوند؛ ارزش پــول ملــی‬ ‫و بــه تبــع ان قــدرت خریــد مــردم زیــاد شــود‬ ‫بتواننــد بــا خریــد گوجــه و تخــم مــرغ و روغــن‬ ‫ارزان قیمــت‪ ،‬املــت نــوش جــان کننــد! ادم بــا‬ ‫دیــدن ایــن رویکــرد سوفســطایی یــاد ماجــرای‬ ‫«خــار کشــتن و بدهــکاری مالنصرالدیــن»‬ ‫می افتــد‪ .‬اورده انــد مــا بــه شــخصی بدهــکار‬ ‫بــود امــا از پرداخــت دیــن خــود‪ ،‬ســر بــاز مــی‬ ‫زد‪ .‬روزی مــا در حــال اســتراحت بــود کــه از‬ ‫دور ســر و کلــه طلبــکار پیــدا شــد‪ .‬مــا از زنــش‬ ‫خواســت تــا طلبــکار را دســت بــه ســر کنــد‪.‬‬ ‫زن مــا هــم کــه در حقه بــازی و دغــل کاری‪،‬‬ ‫دســت کمــی از مــا نداشــت بالفاصلــه چــادر‬ ‫چاقچــور کــرد و بــه کوچــه رفــت و بــا افتابــه‬ ‫شــروع کــرد دو طــرف کوچــه را ابیــاری کــردن!‬ ‫طلبــکار از همســر مــا ‪ ،‬ســراغ مالنصرالدیــن را‬ ‫گرفــت‪ .‬همســر مــا گفــت‪ :‬نصرالدیــن در حــال‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای پرداخــت شــما اســت و در‬ ‫گام اول از مــن خواســته تــا دو طــرف کوچــه‬ ‫را ابیــاری کنــم! طلبــکار پرســید ابیــاری کوچــه‬ ‫چــه دخلــی بــه طلــب مــن دارد؟! همســر مــا‬ ‫گفــت‪ :‬حقیقــت امــر گله هــای گوســفند زیــادی‬ ‫از کوچــه مــا رد می شــوند‪ .‬مــا دوطــرف کوچــه‬ ‫را خــار کاشــته اســت‪ .‬مــن هــر روز بــه خارهــا‬ ‫اب می دهــم‪.‬‬ ‫وقتــی خارهــا رشــد کننــد و بــزرگ شــوند‪ ،‬پشــم‬ ‫گوســفندان بــه ایــن خارهاگیــر می کنــد‪ .‬بعــد مــا‬ ‫ایــن پش ـم ها را جمــع خواهیم کــرد و از انهــا نــخ‬ ‫درســت می کنیــم‪ .‬ســپس نخ هــا را رنــگ امیــزی‬ ‫می کنیــم و بــا انهــا لبــاس می دوزیــم‪ .‬بعــد‬ ‫لباس هــا را بــه ســوق الثلثــاء ( ســه شــنبه بــازار)‬ ‫می بریــم و می فروشــیم و بــا پولــش طلــب شــما‬ ‫را پــس می دهیــم! مــرد شــروع بــه خندیــدن‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫همســر مــا پرســید‪ :‬چــرا می خنــدی؟! مــا از از‬ ‫داخــل خانــه نــدا ســر داد‪ :‬زن چقــدر تو ســاده ای‬ ‫‪ ...‬معلــوم اســت چــرا می خنــدد ‪ ...‬بعــد از چنــد‬ ‫ســال باالخــره بــه پولــش رســیده بایــد خوشــحال‬ ‫باشد!‬ ‫حــاال حکایــت ماســت کــه بــرای خــوردن یــک‬ ‫وعــده املــت بایــد منتظــر باشــیم تــا خارهــای دو‬ ‫طــرف کوچــه رشــد کننــد و باقــی ماجــرا ‪ ...‬خــدا‬ ‫بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس در رابطــه بــا اقدامــات محیــط زیســت درحــوزه صیــد‬ ‫و شــکار نیــز گفــت‪ :‬مناطــق شــمالی ایــن شهرســتان بــه واســطه وجــود ســه تــاالب بیــن المللــی المــاگل‪،‬‬ ‫اجی گلــی و االگل یکــی از زیســتگاه های مهــم پرنــدگان در گلســتان اســت و صیــد پرنــدگان شــکاری هــر‬ ‫ســاله توســط افــراد ســودجو بــا به کارگیــری مــردم بومــی از مردادمــاه اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تضمین اشتغال بانوان ایجاد‬ ‫بازارچه های سنتی است‬ ‫اشــرف جــوان یکــی از کاندیداهــای ششــمین دوره انتخابــات‬ ‫شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬قریــب بــه بیســت ســال اســت در‬ ‫حــوزه اجتماعــی فعالیــت دارم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪۱۵ :‬ســال اســت بــا کانــون ســالمندی جهاندیــدگان و‬ ‫به طــور جــد در حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی فعالیــت می کنــم‪.‬‬ ‫جــوان از برخــی نابســمانی های واقــع در شــهر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متاســفانه ورودی هــای گــرگان از غــرب و شــرق جذابیتــی‬ ‫ندارنــد و بایــد بــه دنبــال علــت ان گشــت کــه چــرا ایــن اتفــاق‬ ‫افتــاده و عامــل ان کجاســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ارتبــاط بــا اشــتغال بانــوان بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫مــورد اشــتغال بانــوان در حــوزه زنان‪ ،‬ورزش زنان‪،‬ســامت زنان‬ ‫و زنــان سرپرســت خانــوار ‪،‬بایــد اموزش هایــی الزم را در اختیــار‬ ‫ایــن قشــر از جامعــه قــرار دهیــم تــا موجــب اشــتغال زایی شــود‬ ‫و بــرای ان هــا بازارچه هــای فــروش را فعــال نمــود‪.‬‬ ‫جــوان در پایــان گفــت‪ :‬عدالــت اجتماعــی در بحــث ورزش‬ ‫اختالفــی اســت کــه بیــن بســکتبال اقایــان و خانم هــا وجــود‬ ‫دارد و نبایــد ایــن نــوع تبعیــض را در ارتبــاط بــا ورزش بیــن‬ ‫اقایــان و خانم هــا قــرار داد چــرا کــه هــر دو در کنــار هــم‬ ‫می تواننــد پیروزی هــای دائمــی را بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رحمــان اســپیدکار» در بیــان‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای ســاماندهی فراینــد ترخیــص خودروهــای توقیفــی رســوبی‬ ‫و به منظــور جلوگیــری از ضــرر و زیــان امــوال عمومــی و انباشــت خودروهــای رســوبی و غیــر رســوبی در‬ ‫توقفگاه هــا‪ ،‬صیانــت از امــوال مــردم و تســهیل در ترخیــص‪ .‬طــرح ترخیــص خودروهایــی کــه قبــل از‬ ‫تاریــخ ‪ 29‬اســفند ســال ‪ 1399‬توقیــف و در پارکینــگ نگهــداری می شــوند‪ ،‬از ‪ 18‬خــرداد ‪ ،1400‬اجرایــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه نگهــداری در پارکینگ هــا برابــر تعرفــه ســال ‪ 1394‬محاســبه خواهــد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــکان پرداخــت خالفــی به صــورت تقســیط وجــود دارد و جرائمــی کــه بــه علــت دیرکــرد ‪ 2‬برابــر‬ ‫شــده اند‪ ،‬مــورد بخشــودگی واقــع می گردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح شــرایطی فراهم شــده تــا متقاضیــان فاقــد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای گلســتان‬ ‫بــه اتفــاق سرپرســت امــور منابــع اب شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫و مدیــر بهره بــرداری و نگهــداری تاسیســات ابــی شــرکت از‬ ‫عملیــات تعمیــر و بازســازی ســدهای کوچــک انحرافــی و طــرح‬ ‫هــای زودبــازده شهرســتان گنبــد کاووس بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪،‬‬ ‫حســین ثابتــی سرپرســت امــور منابــع اب شهرســتان گنبــد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن بازدیــد عملیــات مرمــت و بازســازی‬ ‫ســدهای انحرافــی کوچــک خرطــوم و ایمــر‪ ،‬ســد انحرافــی قــره‬ ‫تکــن وعملیــات مرمــت و بازســازی ســد انحرافــی قورچــای در‬ ‫شهرســتان گنبــد بازدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســد انحرافــی قــره تکــن وعملیــات مرمــت و‬ ‫بازســازی ســد انحرافــی قورچــای از جملــه پروژه هــای ســال‬ ‫‪ 99‬بــه پیشــرفت ‪ 100‬درصــدی رســیده اند و پــروژه عملیــات‬ ‫مرمــت و بازســازی ســدهای انحــراف کوچــک خرطــوم و‬ ‫ایمــر ‪ 15‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ســدهای انحرافــی نقــش مهمــی در هدایــت و‬ ‫تنظیــم اب رودخانه هــا بــه کانال هــای زراعــی و اب بندان هــا‬ ‫و ســدهای کوچــک مخزنــی و همچنیــن تثبیــت بســتر‬ ‫رودخانه هــا دارنــد‪.‬‬ ‫گواهینامــه رانندگــی بــا معرفــی فــرد دارای گواهینامــه مجــاز‪ ،‬امــکان ترخیــص خــودرو بــرای ان هــا‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تســریع و تســهیل خودروهــای توقیفــی هماهنگــی الزم بــا‬ ‫بیمــه مرکــزی بــرای بخشــش جریمه هــای دیرکــرد و تقســیط هزینــه خریــد بیمه نامــه انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مالــک یــا نماینــده قانونــی خودروهــای توقیفــی (زیــر ســن فرســودگی) کــه تــا قبــل از ‪29‬‬ ‫اســفند ‪ 99‬توقیــف و در پارکینــگ نگهــداری می شــوند‪ ،‬می تواننــد بــا همــراه داشــتن مــدارک هویتــی و‬ ‫مالکیتــی ابتــدا بــه دفاتــر پلیــس ‪ 10 +‬و در صــورت لــزوم بــه یــگان توقیــف کننــده یــا اجرائیــات پلیــس‬ ‫راهــور مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬خودروهایــی کــه هیچ گونــه ســابقه ای در ســامانه شــماره گذاری پلیــس راهــور و یــا‬ ‫ســامانه پارکینــگ ندارنــد از ایــن خدمــات مســتثنی بــوده و بایــد بــه پلیــس اگاهــی مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه در نظــر گرفته شــده و فرصــت بــه وجــود امــده‪،‬‬ ‫واحدهــای ترخیــص به منظــور ارائــه خدمــات مضاعــف بــه شــهروندان تقویت شــده اند تــا شــهروندان در‬ ‫کوتاه تریــن زمــان بتواننــد فراینــد ترخیــص را طــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪3‬و‪ 13‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مجیــد دهنــوی هســتم لیســانس جغرافیــای برنامه ریــزی و‬ ‫فوق لیســانس هیدرولــوژی و دکتــرای مدیریــت کســب وکار را دارم‪.‬‬ ‫انچــه کــه امــروز شــاید به عنــوان اولویــت اصلــی در بحــث توســعه‬ ‫شــهری می تــوان از ان یــاد کــرد مشــکالتی اســت کــه در حاشــیه‬ ‫شــهر گــرگان وجــود دارد‪ ،‬خیلــی از حاشیه نشــین ها مشــکالت‬ ‫عمــده ای دارنــد و از حداقل هــای امکانــات رفاهــی محــروم و یــا‬ ‫کمتــر برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا می توانیــم بــا توزیــع عادالنــه ثــروت و موضوعــات‬ ‫مرتبــط ســطح درامــدی را ایجــاد کنیــم ‪.‬‬ ‫دهنوی در ادامه افزود‪ :‬باید شــرایط الزم برای توســعه اشــتغال‬ ‫را در مناطــق حاشــیه نشــین ایجــاد کنیــم‪ ،‬تــا افــراد تحصیل کــرده‪،‬‬ ‫زنــان خان ـه دار نیــز کــه در حاشــیه شــهر زندگــی می کننــد بتواننــد‬ ‫دســتاوردهای خــود را در ان جــا تولیــد و عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫دهنــوی عنــوان داشــت بــرای اینکــه بتــوان گــرگان را تبدیــل بــه‬ ‫یــک اشــتغال پایــدار کــرد بایــد بــا برنامــه و هدفمنــد کار کــرد و از‬ ‫اشــتباه هات گذشــته درس گرفــت تــا اینکــه ادامــه رو مســیر ان هــا‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نبایــد فرقــی بییــن مــردم جنــوب و شــمال شــهر گرگان‬ ‫باشــد و توســعه المــان شــهری بایــد بــرای کل شــهر بــه طــور‬ ‫مســاوی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان از اجــرای طــرح ترخیــص فوق العاده خودروهــای توقیفی از‬ ‫‪ 18‬خــرداد بــه مــدت دو مــاه خبــر داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توزیع عادالنه ثروت مسیری‬ ‫برای توسعه شهری‬ ‫بازدید و بررسی عملیات تعمیر‬ ‫و بازسازی سدهای انحرافی‬ ‫طرح ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ســودجویان‬ ‫پرنــدگان را بــا مبالــغ بســیار‬ ‫ناچیــز از مــردم بومــی خریــداری‬ ‫و بــا قیمــت بــاال بــه شیخ نشــینان‬ ‫عــرب و متمــول برخــی کشــورهای‬ ‫حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس‬ ‫می فروشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته مامــوران یــگان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت شهرســتان ‪۷۱‬‬ ‫پرونــده تخلــف شــکار و صیــد‬ ‫بــرای ‪ ۱۰۱‬نفــر تشــکیل دادنــد کــه‬ ‫در مقایســه بــا ســال قبــل ان کــه‬ ‫‪ ۴۰‬پرونــده بــرای ‪ ۵۰‬متخلــف بود‪،‬‬ ‫افزایــش ‪ ۲‬برابــری داشــت‪.‬‬ ‫احمــدی همچنیــن بــا مهــم دانســتن برخــورد بــا ایجــاد کننــدگان االیندگــی ماننــد واحدهــای تولیــدی‪،‬‬ ‫صنعتــی و خدماتــی و یکســری افــراد حقیقــی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن واحدهــای در گنبــدکاووس شناســایی‬ ‫شــدند و بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت در بحــث االیندگــی بــه صــورت ماهانــه و فصلــی مــورد پایــش قــرار‬ ‫می گیرنــد و بــا محــرز شــدن االیندگــی اخطاریــه دریافــت می کننــد و در صــورت بی توجهــی در نهایــت‬ ‫تعطیــل می شــوند‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس افــزود‪ :‬ســال گذشــته در مجمــوع ‪ ۴۳۷‬مــورد از‬ ‫واحــد تولیــدی‪ ،‬صنعتــی و مراکــز خدماتــی شهرســتان پایــش شــدند و در نهایــت ‪ ۵۲‬مــورد اخطاریــه‬ ‫زیســت محیطــی بــرای واحدهــای متخلــف صــادر شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۷۲۸۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۹۴‬تقاضــای خانــم رقیــه مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪۱‬وکــد ملــی‪۲۱۲۲۴۲۳۸۰۳‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد محمدباقردرششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۵۶/5‬متــر مربــع واقــع در اراضــی پــاک ‪۳۷۸‬فرعــی ‪_۱۲‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی اقــای محمدباقــر مشــک ریــز بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪- ۶۹۶۴ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/08‬نوبــت دوم ‪1400/03/24‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف ‪ :‬برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۵۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۲۱‬تقاضای اقای عباسعلی شیرازی به شماره شناسنامه ‪۲۱۱۰۲۱۶۸۰۸‬و کدملی‪ ۲۱۱۰۲۱۶۸۰۸‬صادره از‬ ‫گرگان فرزند عبدالحق درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه ان وقف است بمساحت ‪۹۹‬متر مربع ازپالک شماره‪-۲۵۷۷‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از‬ ‫مالک رسمی اقای حاج اقا باباشمشیرسازبه متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف ‪-۶۹۶۸‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬شنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/08‬نوبت دوم ‪1400/03/24‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۵۴۴‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۶۲‬تقاضــای اقــای علیرضا قاســمی مقدم به شــماره شناســنامه ‪ ۶۴۶۲‬و کد ملــی‪۲۱۸۰۰۶۴۴۵۴‬‬ ‫صــادره از بهشــهر فرزنــد ابوالقاســم درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــل و هفــت بســهم مشــاع از چهــل وهشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۵۲‬متــر مربــع ازپــاک‬ ‫‪-۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی علــی اصغــر دامغانــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪ - ۶۹۷۲ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪:‬شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/08‬نوبــت دوم ‪1400/03/24‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف ‪:‬برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۳‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۵۸‬تقاضــای خانــم حبیبــه مشــک ریز به شــماره شناســنامه ‪ ۹۰۵‬وکــد ملــی‪ ۲۱۲۰۹۹۲۶۳۰‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد قنبــر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪۳۸۳‬فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی اقــای قنبــر مشــک ریــز بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری ‪ -‬م الــف ‪ ۶۹۶۶ :‬نوبــت اول‪:‬شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/08‬نوبــت دوم ‪1400/03/24‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 77‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی بیشــینه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪ 60‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫ پرورش گاومیش گلستان نیازمند‬ ‫رونق صنایع تبدیلی‬ ‫بســتر باتالقــی و تاالبــی پیرامونــی خلیــج گــرگان یکــی از مناطــق مســتعد پــرورش گاومیــش در شــمال‬ ‫ایــران بــه شــمار م ـی رود امــا برخــی کمبودهــا و تاخیــر در راه انــدازی زیرســاخت های مناســب از جملــه‬ ‫رونــق صنایــع تبدیلــی‪ ،‬اســتمرار حیــات ایــن صنعــت بــا منافــع فــراوان اقتصــادی و غذایــی را بــا دشــواری‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بدلیل شــرایط مناســب اب و هوایی‪ ،‬وجود بیش از صد کیلومتر مناطق ســاحلی با پوشــش‬ ‫نیــزار به همــراه چندیــن رشــته رودخانــه دایمــی و غیــر دایمــی در غــرب و شــمال غربــی‪ ،‬زیســتگاه طبیعــی‬ ‫منحصــر به فــردی بــرای پــرورش گونـه ای از پســتانداران اهلــی بــزرگ جثــه بنــام گاومیش اســت‪.‬‬ ‫گاومیش هــا بــه ســبب ویژگــی ژنتیکــی خــاص و نداشــتن غــدد عــرق ریــز در ســطح پوســت مجبــور‬ ‫هســتند که با غوطه وری در اب بدن خود را خنک کنند به همین دلیل اغلب بیشــتر ســاعات روز را در‬ ‫اطــراف رودخانه هــا ســپری کــرده و به صــورت نیمه وحشــی پــرورش پیــدا می کننــد کــه منابــع ابی گلســتان‬ ‫ایــن فرصــت را در اختیــار عالقه منــدان بــه ایــن صنعــت قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وجــود رویشــگاه های خــاص بــا پوشــش گونه هــای گیاهــی چنــد ســاله‪ ،‬فوربــی و خشــبی موجــب شــده‬ ‫از ســال های گذشــته تاکنــون پــروش گاومیــش در شــهرها و روســتاهای بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان و شــبه جزیــره میانکالــه در مجــارت خلیــج گــرگان طرفــداران زیــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫محصــوالت لبنــی بــا ارزش و تولیــد گوشــت و شــیر بــا اســتفاده از منابــع خوراکــی ارزان قیمــت از مزایــا‬ ‫و فوایــد پــرورش گاومیــش اســت کــه به همــراه دیگــر ویژگی هــای ژنتیکــی نظیــر قــدرت بــاالی ســازگاری‬ ‫بــا محیــط اطــراف و مقاومــت بــه بیماری هــا‪ ،‬ایــن شــغل را بــه عنــوان یکــی از مشــاغل پرمنفعــت حــوزه‬ ‫دام پــروری تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنین گوشــت گاومیش در مقایســه با ســایر دام ها چربی و کلســترول پایین تری دارد و بر اســاس‬ ‫ایــن ویژگی هــا گاومیــش بــه دام هــزاره ســوم معروف شــده اســت‪.‬‬ ‫پــرورش گاومیــش در مقایســه بــا گاو بهینه تــر اســت‪ ،‬چــون ایــن حیــوان از هــر علوفـه ای تغذیــه می کند‬ ‫ولــی گاوهــای شــیری تــوان هضــم علوفه هــای مختلــف را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل هزینــه نگهــداری‬ ‫گاومیــش ‪ ۵۰‬درصــد کمتــر از گاو اســت‪.‬‬ ‫گاومیــش یکــی از دام هــای فراموش شــده اســت کــه در صــورت مدیریــت صحیــح پــرورش و فراهــم‬ ‫بــودن زیرســاخت های الزم از پتانســیل و توانمنــدی باالیــی بــرای ســود افرینــی برخــوردار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ســالیان گذشــته پــرورش ســنتی گاومیــش بــا اســتقبال بومیــان گلســتان مواجــه بــود امــا کاهــش‬ ‫زیســتگاه های طبیعی و دور شــدن منابع ابی اســتان (به ســبب پســروی اب) از ســکونتگاه های انســانی‬ ‫موجــب شــد رغبــت بومیــان بــه ایــن شــغل کمتــر شــود و در حــال حاضــر تعــداد گاومیش ها از حــدود پنج‬ ‫هــزار راس بــه ‪ ۲‬هــزار راس کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫ورود جدی تــر بخــش دولتــی و تزریــق منابــع اعتبــاری بــا ســودهای حداقلــی بــه همــراه اصــاح نــژاد گاومیش و‬ ‫توزیــع نهاده هــای دامــی یارانـه دار از جملــه اهرم هــای موثــر شــکوفایی مجــدد ایــن صنعت در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫پراکندگــی مراکــز پــرورش و نبــود جایگاه هــای ویــژه جمــع اوری شــیر گاومیــش‪ ،‬نبــود تعاونــی هــای پــروش‬ ‫دهنــدگان ایــن صنعــت‪ ،‬قیمــت سرســام اور اذوقــه‪ ،‬هزینه هــای ســنگین درمــان‪ ،‬نبــود مجتمع هــای بــزرگ‬ ‫پــرورش‪ ،‬کافــی نبــودن دوره هــای ترویجــی و کالس هــای اموزشــی بــرای دامداران این صنعــت و نبود مراکز و‬ ‫صنایــع تبدیلــی محصــوالت لبنــی بخــش از چالش هــای فــراروی گاومیش پــروی در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن اســتان از ســرمایه گذاری در صنعــت پــرورش‬ ‫گاومیــش بــا هــدف توســعه کمــی و صنعتــی و گســترش برنامه هــای اصــاح نــژادی جمعیــت ایــن‬ ‫ی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫پســتاندار اســتقبال و حمایــت م ـ ‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 15‬کیلو تریاک‬ ‫در «بجنورد»‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان از کشــف ‪15‬‬ ‫کیلــو مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در شهرســتان بجنــورد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد قدرتــی» در بیــان جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان بــا همــکاری عوامــل کالنتــری ‪ 12‬بجنــورد‬ ‫پــس از کســب خبــر انتقــال مقادیــری مــواد مخــدر توســط‬ ‫یــک دســتگاه ســواری ســمند بالفاصلــه و در یــک اقــدام‬ ‫غافلگیرانــه ایــن خــودرو را در ورودی شــهر و مقابــل‬ ‫کالنتــری ‪ 12‬متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‪ 15 ،‬کیلــو‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای‬ ‫جاسازی شــده بــود کشــف شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه دســتگیری یــک نفــر و توقیــف یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫در ایــن پرونــده خاطرنشــان کــرد‪ :‬کنتــرل و مراقبــت‬ ‫فرزنــدان به منظــور پیشــگیری از گرفتــار شــدن در دام‬ ‫ســوداگران مــرگ یکــی از فرایندهــای ســازنده و موفقیــت‬ ‫یــک خانــواده ســالم اســت‪.‬‬ ‫دستگیری رمال فضای سایبری‬ ‫با بیش از ‪ 12‬هزار عضو‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود‬ ‫علــی فــر» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در‏راســتا طــرح مقابلــه بــا‬ ‫جرائــم ســایبری و پایــش فضــای مجــازی کانالــی با بیــش از ‪ 12‬هزار‬ ‫عضــو‏شناســایی‪ ،‬کــه فــردی ســودجو بــرای دعانویســی‪ ،‬رمالــی و‬ ‫جادوگــری تبلیغــات فریــب دهنــده مــی‏کــرد‪ ،‬کــه موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا گنبــدکاووس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوان بــا انجــام تحقیقــات پلیســی و بررس ـی های‬ ‫فنــی‪ ،‬متهــم کــه بــا‏رمالــی و تبلیــغ فــروش فــال و طلســم برخــی‬ ‫از شــهروندان را فریــب م ـی داد شناســایی و بــا‏هماهنگــی مرجــع‬ ‫قضائــی در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا انتقــال متهــم بــه مقــر پلیــس‪،‬‬ ‫در تحقیقــات مقدماتــی ابتــدا منکــر هــر‏گونــه جرمــی شــده‪ ،‬امــا در‬ ‫ادامــه لــب بــه اعتــراف گشــوده و عنــوان داشــت کــه چنــدی پیــش‬ ‫بــا راه‏انــدازی کانالــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام اقــدام بــه انجــام‬ ‫تبلیغــات واهــی فــال و فــروش طلســم و‏جــادو کــرده و از ایــن‬ ‫طریــق بــه کســب درامــد پرداختــه اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫می شــود بــه تبلیغات هــای فریــب دهنــده رمــاالن فضــای ســایبری‬ ‫اعتمــاد‏نکننــد‪ ،‬زیــرا اســیب های ناشــی از ان مشــکالتی همچــون‬ ‫اعتیــاد بــه طلســم و فــال‪ ،‬بطــان فکــری و‏اســیب های روحــی و‬ ‫روانــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 14‬فقره سرقت‬ ‫قطعات پژو ‪206‬‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‏وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت قطعــات و محتویــات داخــل خودروهــای‬ ‫پــژو ‪ 206‬در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه‏موضــوع در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی پلیــس در ایــن راســتا‬ ‫اغــاز شــد و مامــوران پــس از بررســی‏شــیوه و شــگرد ســرقت هــا و‬ ‫رصدهــای فنــی موفــق شــدند بــه ســرنخ هایــی از ســارق ســابقه‬ ‫دار‏برســند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد متهــم بــا یــک‏دســتگاه پــژو پــارس بــه‬ ‫غــرب کشــور رفتــه و در حــال بازگشــت بــه اســتان مــی باشــد کــه بــا‬ ‫هوشــیاری‏پلیــس‪ ،‬خــودرو مــورد نظــر بــه محــض ورود بــه اســتان‬ ‫شناســایی و در عملیاتــی غافلگیرانــه متوقــف‏شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه‬ ‫بــه ارتــکاب ‪ 14‬فقــره ســرقت قطعــات‏خــودرو پــژو ‪ 206‬در گــرگان‬ ‫اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع قضائی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ادامه‬ ‫ایــن عملیــات ‪ 2‬مالخــر نیــز‏دســتگیر و از مخفیــگاه انــان تعــدادی‬ ‫امــوال مســروقه کشــف و بــه مالباختــگان تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۹‬نفر شمار نامزدهای شوراهای‬ ‫شهر و روستای اسفراین‬ ‫انتخابات ‪ -‬اسفراین‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬شــمار نامزدهــای انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتای‬ ‫ایــن شهرســتان براســاس اخریــن مرحلــه بررســی اعتــراض داوطلبــان رد صالحیــت شــده بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۹‬رســید‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مرحلــه صالحیــت یــک نفــر از داوطلبــان انتخابــات‬ ‫شــورای اســامی شــهر اســفراین در شــورای عالــی نظــارت و ‪ ۱۹‬نفــر از داوطلبــان شــوراهای‬ ‫اســامی روســتاهای ایــن شهرســتان در شــورای نظــارت اســتان تاییــد شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از تعــداد ‪ ۲۷‬داوطلــب رد صالحیــت شــده انتخابــات شــوراهای روســتاهای‬ ‫شهرســتان صالحیــت ‪ ۱۹‬نفــر در شــورای نظــارت اســتان تاییــد شــد‪.‬‬ ‫کرامتــی گفــت‪ ۶ :‬نفــر از تاییــد صالحیــت شــدگان انتخابــات شــوراهای روســتا در بخــش بــام‬ ‫وصفــی ابــاد و ‪ ۱۳‬نفــر در بخــش مرکــزی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بدیــن ترتیــب صالحیــت ‪۹۵‬درصــد از داوطلبــان شــهر اســفراین و ‪ ۹۷‬درصــد از‬ ‫داوطلبــان روســتاهای ایــن شهرســتان تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫ن افــزود‪ :‬ششــمین دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهر ‪ ۲۸‬خــرداد در ‪۲‬‬ ‫فرمانــدار اســفرای ‬ ‫شــهر اســفراین و صفــی ابــاد برگــزار مــی شــود و نامزدهــا ایــن دوره هــم اکنــون بــرای تصــدی‬ ‫هفــت کرســی عضویــت شــورای اســامی در شــهر اســفراین و پنــج کرســی عضویــت در شــهر‬ ‫صفــی ابــاد در حــال رقابــت هســتند‪.‬‬ ‫کرامتی گفت‪ :‬ششــمین دوره انتخابات شــورای اســامی روســتا نیز در ‪ ۱۴۶‬روســتا و منطقه‬ ‫عشــایری شهرســتان اســفراین برگــزار مــی شــود کــه ‪ ۹۸‬روســتا و پنــج منطقــه عشــایری در‬ ‫بخــش مرکــزی و ‪ ۴۳‬روســتا در بخــش بــام و صفــی ابــاد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۱۳۶‬روســتا و منطقــه عشــایری تعــداد اعضــای شــورا ســه نفــر و در پنــج روســتا‬ ‫تعــداد اعضــای شــورای اســامی پنــج نفر اســت‪.‬‬ ‫فرماندار اســفراین تعداد شــعب اخذ رای در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد در شهرســتان اســفراین را‬ ‫‪ ۱۷۶‬شــعبه اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل شــرایط کرونایــی تعــداد شــعب اخذ رای شهرســتان‬ ‫نســبت بــه دوره گذشــته ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش یافته اســت ‪.‬‬ ‫کرامتی افزود‪ :‬از تعداد شعب پیش بینی شده ‪ ۲‬شعبه ویژه بیماران کرونایی است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد ‪ ۷۹‬شــعبه ســیار و ‪ ۱۱۷‬شــعبه ثابــت بــرای رای گیــری انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد‪/.‬ایرنا‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪314‬‬ ‫تامین زیرساخت های‬ ‫مخابراتی در محل چاه‬ ‫نفت و گاز هیرکان‬ ‫اداره مخابــرات شهرســتان گمیشــان‪ ،‬سیســتم‬ ‫اکانتینــگ بــی ســیم در محــل اکتشــاف نفــت را‬ ‫راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره‬ ‫روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان و‬ ‫بــه نقــل از مهنــدس محمــد صدیــق قــاری بــا‬ ‫هماهنگی هــای انجــام شــده از ســوی مدیریــت‬ ‫تجــاری و همــکاری اداره دیتــا و انتقــال شــبکه‬ ‫سیســتم اکانتینــگ بی ســیم در محــل کمــپ‬ ‫اســتراحت دکل اکتشــاف نفــت راه انــدازی شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان گمیشــان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت پــروژه اکتشــاف نفــت در‬ ‫ایــن شهرســتان گفت‪:‬مخابــرات بــا واگــذاری‬ ‫ســرویس های مناســب و مــورد نیــاز در محــل‬ ‫چــاه نفــت و گاز هیــرکان‪ ،‬توانســته اســت‬ ‫زیرســاخت های مناســب ارتباطــی را فراهــم‬ ‫نمــوده و از ایــن لحــاظ کمــک بزرگــی در اجــرای‬ ‫مناســب پــروژه داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان گمیشــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در جهت توســعه‬ ‫مخابــرات در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬مخابــرات‬ ‫شهرســتان گمیشــان بــا دارا بــودن ‪ 4500‬مشــترک‬ ‫تلفــن ثابــت‪ 26700 ،‬مشــترک تلفــن همــراه و‬ ‫‪2600‬مشــترک اینترنــت پرســرعت در راه واگــذاری‬ ‫ســرویس ها مناســب بــه مشــتریان تــاش کــرده‬ ‫و در ایــن راســتا رفــاه حــال مشــتریان و رضایــت‬ ‫انهــا را مــد نظــر دارد ‪.‬‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم اکــرم محمــدی بــه شــماره ملــی ‪ 2030178195‬فرزنــد‬ ‫ذبیــح الــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 17879‬بــا ارائــه دو بــرگ‬ ‫شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بــه مســاحت ‪39.03‬‬ ‫مترمربــع قطعــه ‪ 12‬تفکیکــی واقــع در طبقــه ســوم بــه شــماره‬ ‫ورقــه مالکیــت ‪ -661420‬الــف ‪ 89‬دارای پــاک شــماره ‪43190/1‬‬ ‫و ‪- 912‬اصلــی واقــع درخیابــان طالقانــی کوچــه فرعــی ناحیــه‬ ‫یــک بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــدکاووس ذیــل ثبــت شــماره‬ ‫‪ 96379‬صفحــه ‪ 202‬دفترجلــد ‪ 508‬بــه نــام خانــم اکــرم‬ ‫محمــدی فرزنــد ذبیــح الــه ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده‪ ،‬تقاضــای صــدور المثنــی‬ ‫ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت‬ ‫در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی می گــردد و هرکــس مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف‬ ‫‪( 10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن‬ ‫اداره تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8343 :‬‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫کشاورزی‬ ‫گام بلند توسعه کشاورزی گلستان‬ ‫در گرو نوسازی ماشین االت‬ ‫توجــه بــ ه بخــش کشــاورزی و زیرســاخت های ان از جملــه مکانیزاســیون در راســتای‬ ‫توســعه کشــاورزی حفاظتــی و امنیــت پایــدار غذایــی کشــور‪ ،‬یکــی از راهبردهــای هشــت‬ ‫ت بــوده و در همیــن راســتا در ایــن مــدت ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۱۳‬دســتگاه انــواع‬ ‫ســال اخیــر دولـ ‬ ‫ماشــین االت جدیــد وارد چرخــه کشــاورزی گلســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان یکــی از شــاخص های اصلــی توســعه یافتگــی بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫توســعه مکانیزاســیون ایــن بخــش مولــد اســت کــه مزایــای زیــادی از جملــه مدیریــت‬ ‫زمــان کشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت محصــول‪ ،‬جلوگیــری از اتــاف انــرژی و ریــزش محصــول‬ ‫هنــگام برداشــت‪ ،‬کاهــش هزینه هــای تولیــد و تحقــق کشــاورزی حفاظتــی در وهلــه اول‬ ‫بــرای بهره بــرداران و در وهلــه دوم بــرای اقتصــاد اســتان ها و کشــور بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان‪ ،‬کشــاورزی حفاظتی شــامل کشــت بی خاک ورزی و کم خاک ورزی‬ ‫اســت کــه از فوایــد ان می تــوان بــه جلوگیــری از فرســایش خــاک‪ ،‬کاهــش هزینــه هــای‬ ‫تولیــد و حفــظ مــواد الــی خــاک اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و دارا بــودن‬ ‫‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی‪ ۳۳ ،‬هــزار هکتــار اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر ســاحل دریــای‬ ‫خــزر و بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۵.۲‬میلیــون تــن انــواع محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی بــه‬ ‫ارزش تقریبــی ‪ ۱۹۰‬هــزار میلیــارد ریــال از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی هــم اکنــون در تولیــد ‪ ۱۵‬نــوع محصــول ماننــد ســویا‪ ،‬خاویــار‪ ،‬دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬جــو‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬پنبــه‪ ،‬توتــون‪ ،‬پیله تــر ابریشــم‪،‬‬ ‫برنــج‪ ،‬هلــو‪ ،‬الــو‪ ،‬خرمالــو و زیتــون رتبه هــای اول تــا پنجــم کشــور را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهره بــردار در بخــش کشــاورزی گلســتان مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند و ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص اســتان بــه ایــن بخــش اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬ایــن‬ ‫اســتان هــم اکنــون افــزون بــر ‪ ۴۰‬هــزار دســتگاه انــواع ماشــین االت بخــش کشــاورزی‬ ‫شــامل زراعــت‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬دام و طیــور و ابزی پــروری دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۱۳‬دســتگاه ان‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون و بــا پرداخــت تســهیالت از محــل خــط اعتبــاری مکانیزاســیون‪ ،‬جدیــد‬ ‫وارد چرخــه کشــاورزی ایــن اســتان شــمالی شــدند‪.‬‬ ‫مریــم برزنونــی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۹۲‬تــا پایــان ســال ‪ ۹۹‬در مجمــوع حــدود چهــار هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای نوســازی ماشــین االت کشــاورزی بــه گلســتان اختصــاص‬ ‫یافــت کــه باتوجــه بــه محــدود نبــودن ســقف پرداخــت تســهیالت‪ ،‬ایــن اســتان در مجمــوع‬ ‫حــدود هشــت هــزار و ‪ ۷۹۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت جــذب و در اختیــار متقاضیــان قــرار داد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه جــذب ایــن میــزان تســهیالت بانکــی بــرای مکانیزاســیون کشــاورزی ‪۱۹۱‬‬ ‫درصــد بیشــتر از منابــع تخصیصــی بــوده اضافــه کــرد‪ :‬از محــل تســهیالت پرداخــت شــده‪،‬‬ ‫هفت هزار و ‪ ۱۹۵‬دســتگاه انواع تراکتور ســبک و ســنگین‪ ۵۴۹ ،‬دســتگاه کمباین و چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۶۹‬دســتگاه انــواع دیگــری از تجهیــزات و ادوات کشــاورزی جدیــد وارد بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان گلســتان شــد‪.‬‬ ‫برزنونــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ورود ایــن تعــداد ماشــین االت جدیــد بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬عمــر مفیــد ‪ ۷۰‬درصــد تراکتورهــا و افــزون بــر ‪ ۵۰‬درصــد کمباین هــای اســتان بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۳‬ســال رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه بــا خــط اعتبــاری مکانیزاســیون پیــش بینــی شــده امســال گلســتان حداقــل‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه انــواع تراکتــور و ‪ ۱۰۰‬دســتگاه کمبایــن جدیــد بــه نــاوگان ماشــین االت‬ ‫بخــش کشــاورزی ایــن اســتان اضافــه شــود‪.‬‬ ‫برزنونــی بــا قابــل قبــول دانســتن پرداخــت و پیــش بینــی ایــن میــزان تســهیالت بــرای‬ ‫مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی گلســتان یــاداور شــد کــه تــا قبــل از ســال ‪ ۹۲‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت نوســازی ماشــین االت بخــش کشــاورزی در ایــن اســتان بســیار انــدک بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد کــه گلســتان درســال های اخیــر همــواره یکــی از اســتان های پیشــرو در‬ ‫اســتفاده از خــط اعتبــاری مکانیزاســیون کشــاورزی بــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توســعه مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی گلســتان اکنــون عملیــات کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت‬ ‫بســیاری از محصــوالت زراعــی و باغــی و حتــی ســبزیجات ایــن اســتان بــه صورت مکانیــزه انجام‬ ‫می شــود که تاثیر بســزایی در مدیریت زمان کشــت و برداشــت محصول‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫تولیــد‪ ،‬جلوگیــری از ریــزش و ضایعــات محصــول و تحقــق کشــاورزی حفاظتــی دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪314‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چگونه بدون مراجعه‬ ‫به بانک‪ ،‬کارت بانکی‬ ‫می توان گرفت؟‬ ‫می تــوان زمــان را یکــی از دغدغه هــای بــزرگ زندگــی‬ ‫بشــر امــروزی دانســت هــر چنــد برنامه ریــزی دقیــق بــرای‬ ‫رســیدن بــه همــه انچــه در طــول یــک شــبانه روز بایــد‬ ‫انجــام داد‪ ،‬شــبانه روزی کــه تنهــا ‪ ۲۴‬ســاعت بــوده و‬ ‫زندگــی سراســر ماشــینی‪ ،‬انســان پرمشــغله و شــهرهای‬ ‫شــلوغ و پرازدحــام‪ ،‬موجــب شــده تــا شــرایط زندگــی تحــت‬ ‫تاثیــر زمان بنــدی متفــاوت امــروزی تغییــرات چشــمگیری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬انســان ها در کشــورهای پیشــرفته و درحال‬ ‫پیشــرفت به دنبــال راهــی بــرای انجــام ســریع امــور روزانــه‬ ‫و واجــب خــود هســتند‪ .‬در همیــن راســتا هــر پیشــنهادی‬ ‫بــرای انجــام انالیــن و غیرحضــوری ایــن امــور در اولویــت‬ ‫انتخــاب قــرار دارد‪ .‬البتــه نبایــد فرامــوش کــرد طــی ســال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬پاندمــی ویــروس کرونــا نیــز اهمیــت ایــن موضــوع‬ ‫را بیشــتر کــرده اســت؛ طوری کــه از نظــر کارشناســان‪ ،‬بــا‬ ‫پایــان پاندمــی‪ ،‬احتمــاال هی ـچ گاه زندگــی بشــر بــه حالــت‬ ‫قبــل بــاز نخواهــد گشــت و انســان ها بــه انجــام بخــش‬ ‫عمــده ای از کارهــای روزانــه خــود از راه دور عــادت می کننــد‬ ‫و روش هــای غیرحضــوری را بــرای پیشــبرد کارهایشــان‬ ‫ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫رواج بانکداری الکترونیک و خدمات مالی اینترنتی‬ ‫اگــر روزی می شــنیدیم کــه می توانیــم قبوض بــرق و اب و‬ ‫تلفــن را از خانــه و بــا رایانــه یــا حتــی تلفــن همــراه پرداخت‬ ‫کنیــم‪ ،‬بــاورش برایمــان تقریبا غیرممکن بــود‪ ،‬به خصوص‬ ‫زمانــی کــه ســاعت ها در صف هــای بانــک بــرای انجــام یــک‬ ‫کار ســاده بانکی می ایســتادیم‪.‬‬ ‫کارهای بانکی که نمی توان غیرحضوری انجام داد‬ ‫در ســال های گذشــته عــادت کرده ایــم کــه فقــط بــرای‬ ‫دریافــت کارت بانکــی‪ ،‬افتتــاح حســاب و کارهایــی از ایــن‬ ‫دســت بــه شــعب مراجعــه کنیــم‪ .‬ممکــن اســت بارهــا‬ ‫به دلیــل کمبــود وقــت‪ ،‬کارهایــی مثــل گرفتــن کارت بانکــی‬ ‫را بــا وجــود نیــاز مبــرم بــه ان بــه تعویــق انداختــه باشــید‪.‬‬ ‫در چنیــن مواقعــی احتمــاال بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه چــه‬ ‫خــوب بــود اگــر می شــد کارت بانکــی را نیــز اینترنتــی و‬ ‫غیرحضــوری دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی تعویــض کارت بانکــی بایــد در اســرع وقــت‬ ‫انجــام شــود!‬ ‫امــا گاهــی برخــی از مراجعــات اجتناب ناپذیــر هســتند؛‬ ‫مثــا‪ :‬کیــف پــول مــا کــه کارت بانکی مــان داخلــش بــوده‬ ‫اســت دزدیــده یــا گــم می شــود‪ .‬حــاال ایــن کارت بانکــی‬ ‫همــان کارتــی اســت کــه بــه ان نیــاز مبــرم داشــته ایم و‬ ‫متعلــق بــه حســاب اصلی مــان بــوده اســت!‬ ‫کارت مان منقضی شــده و اســتفاده از ان نیازمند تمدید‬ ‫اســت‪ .‬در چنیــن مواقعــی‪ ،‬چــاره ای جــز حضــور در شــعبه‬ ‫بانــک و تقاضــای دریافــت مجدد کارت نیســت‪ .‬بدتر انکه‪،‬‬ ‫در بعضــی از بانک هــا درخواســت صــدور کارت فقــط در‬ ‫شــعبه ای امکان پذیــر اســت کــه حســاب مربــوط بــه کارت‬ ‫را در ان افتتــاح کرده ایــم‪ .‬ایــن شــعبه ممکــن اســت در‬ ‫گذشــته نزدیــک بــه محــل کار یــا محــل ســکونت مان بــوده‬ ‫باشــد امــا امــروز رفتــن بــه انجــا بــرای مــا به مثابــه یــک‬ ‫مســافرت شــهری تلقــی می شــود! ایــن نکتــه در شــرایط‬ ‫ترافیکــی موجــود در شــهرها کــه ایــن روزهــا به منظــور‬ ‫رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی تشــدید نیــز شــده‪،‬‬ ‫معضلــی بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫تعویض غیرحضوری کارت بانکی‬ ‫بانــک ســامان‪ ،‬بــا درک دقیــق و به موقــع شــرایط حاکــم‬ ‫بــر جامعــه‪ ،‬امــکان تعویــض کارت بانکــی به صــورت‬ ‫غیرحضــوری را بــرای مشــتریان خــود فعــال کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن امــکان جهــت تمدیــد کارت بانکــی نیــز‬ ‫فراهــم شــده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــما می توانیــد‬ ‫بــدون نیــاز بــه خــروج از منــزل‪ ،‬از تمامی خدمات ذکرشــده‬ ‫ن و مفیدتریــن‬ ‫بهره منــد شــوید‪ .‬ایــن خدمــات کــه از برتریـ ‬ ‫خدمــات بانکــی حــال حاضــر کشــور اســت‪ ،‬از طریــق‬ ‫اپلیکیشــن موبایلت بانک ســامان در دســترس مشــتریان‬ ‫ایــن بانــک قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫چگونگی تعویض غیرحضوری کارت بانکی‬ ‫این خدمت فقط از طریق همراه بانک ســامان (موبایلت)‬ ‫قابل دسترســی اســت؛ بنابرایــن بایــد ایــن اپلیکیشــن را‬ ‫نصــب کنیــد و در ان‪ ،‬اکانــت شــخصی بســازید‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬بــا توجــه بــه ضروریاتــی کــه در طــول یــک ســال‬ ‫گذشــته جهــت حفــظ فاصله گــذاری اجتماعــی مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ ،‬دقــت و توجــه بــه اصــول و قوانیــن مربــوط بــه قرنطینــه‬ ‫یــک وظیفــه انســانی و شــهروندی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بســیاری حتــی ممانعــت از حضــور در اجتمــاع و مکان هــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬خــارج نشــدن از منــزل تــا حــد امــکان و انجــام کلیــه‬ ‫اموزش هــا‪ ،‬خرید هــا و حتــی تــا حــد امــکان کارهــای اداری‬ ‫به صورت غیرحضوری‪ ،‬دورکاری و انجام وظایف شغلی از راه‬ ‫دور تــا جــای ممکــن و بهره منــدی از هرگونــه خدمــات ممکــن‬ ‫بــه صــورت غیرحضــوری را نوعــی واجــب شــرعی می داننــد و‬ ‫رعایــت نکــردن ایــن اصــول را بــر گــردن گرفتــن حق النــاس‪.‬‬ ‫مهارت همدلی کلید ارتباط موثر در خانواده‏‬ ‫دکتــر محمــود ســلطانی ‪ -‬مــدرس مهارت هــای ارتباطــی و زبــان‬ ‫ارتبــاط فراینــدی اســت کــه در ان اطالعات‬ ‫و احساســات مبادلــه می شــود و ماننــد‬ ‫یــک خیابــان دو طرفــه اســت کــه‏اصــول و‬ ‫قواعــدی دارد کــه اگــر رعایت نشــوند‪ ،‬پیوند‬ ‫اعضــای خانــواده مناســب نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــدون شــک در خانــواده ای‏کــه اعضــای ان‬ ‫ارتبــاط نداشــته باشــند‪ ،‬محبــت‪ ،‬صمیمیــت‬ ‫و عشــق نیــز بیــن افــراد خانــواده به وجــود‬ ‫نمی ایــد‪ .‬در‏صــورت برقــراری ارتبــاط موثــر‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده اســت کــه زمینــه‬ ‫رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای خانــواده‬ ‫به ویــژه ‏فرزنــدان مهیــا می شــود‪ .‬اگــر از‬ ‫بنــده بپرســید بهتریــن مــادر‪ ،‬پدر‪ ،‬پزشــک و‬ ‫‪ ...‬در هــر نقشــی چــه کســی اســت جــواب‬ ‫‏ان اســت کــه تمــام ایــن بهترین هــا کســی‬ ‫اســت کــه بتوانــد رابطــه بهتــری برقــرار‬ ‫کنــد‪ .‬پــس بهتریــن پــدر یــا مــادر یــا‏فرزنــد‬ ‫کســی اســت کــه بتوانــد رابطــه بهتــری‬ ‫برقــرار کنــد و نــه ان کــه تحصیــات و یــا‬ ‫ثــروت بیشــتری داشــته باشــد‪ .‬بــه‏همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه در قــرن ‪ ۲۱‬از ارتباطــات‬ ‫بــه عنــوان کلیــد طالیــی موفقیــت نــام‬ ‫بــرده می شــود‪.‬بر اســاس ‏پژوهــش هــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬هــر یــک از مــا حــدود پنجــاه‬ ‫دقیقــه از هــر ســاعت شــبانه روز را کــه در‬ ‫بیــداری بــه ســر می بریــم بــا دیگــران در‬ ‫تعامــل هســتیم‪،‬خواه ایــن تعامــل زنــده و‬ ‫بــه صــورت رو در رو و یــا خــواه بــه صــورت‬ ‫مجــازی و در‏شــبکه های اجتماعــی صــورت‬ ‫بگیــرد و ایــن نکتــه جایــگاه مهــارت ارتباطــی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫را بیــش از پیــش بــه مــا می نمایانــ ‪‎‬‬ ‫همگــی بــر ایــن بــاور هســتیم کــه شــنیده‬ ‫شــدن‪،‬دیده شــدن‪،‬درک شــدن و مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــن از نیازهــای ‏اساســی‬ ‫همــه مــا انســانها اســت‪.‬از انجــا کــه مــا‬ ‫موجوداتــی اجتماعــی هســتیم ایجــاد و‬ ‫برقــراری ارتبــاط صحیــح از اهمیــت‏باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت و لــذا ضــروری اســت کــه‬ ‫بــرای ارتباط گیــری مهارت هــای صحیــح‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ارتباطــی را بیاموزیــ ‪‎‬‬ ‫یکــی از مهارت هــا کــه بــه شــکل گیــری‬ ‫ارتبــاط کمــک فراوانــی می کنــد مهــارت‬ ‫«همدلــی» اســت‪ .‬همدلــی بــه معنــای‬ ‫‏نــگاه کــردن بــه وقایــع و رویدادهــا از نــگاه‬ ‫فــرد روبــرو اســت‪.‬اولین نکتــه ای کــه در‬ ‫همدلــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‬ ‫‏مهارت«گــوش دادن فعاالنه»اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه درک بهتــری از تجربیــات‬ ‫یکدیگــر داشــته باشــیم الزم اســت بــه‬ ‫‏صــورت ارادی و فعاالنــه بــه صحبت هــای‬ ‫م‪‎.‬گوش دادن‬ ‫فــرد مقابــل گــوش بســپاری ‪‎‬‬ ‫فعاالنــه دارای یــک ســری ویژگــی هــا‬ ‫‏اســت کــه بــه اختصــار بــه انهــا اشــاره‬ ‫می کنیــم در ایــن نــوع گــوش دادن مــا‬ ‫بصــورت اگاهانــه و ارادی بــه ســخنان‬ ‫افــراد ‏توجــه و تمرکــز داریــم‪.‬در اینجــا‬ ‫ادراک اگاهانــه صــورت می گیرد‪،‬حمایــت‬ ‫و تاییــد وجــود دارد‪،‬تمــاس چشــمی‬ ‫‏داریم‪،‬ســر تــکان دادن بــه نشــانه تاییــد‬ ‫داریــم و حتمــا انعــکاس گفتــار و بازخــورد‬ ‫کالمــی و بدنــی وجــود دارد تــا طــرف‬ ‫‏مقابــل توجــه مــارا بــه ســخنانش ببیند‪.‬امــا‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد در جامعــه مــا‬ ‫یــاد نگرفته انــد کــه شــنونده خوبــی‏باشــند‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــم اثرگذارباشــیم در درجــه‬ ‫اول بایــد شــنونده خوبــی باشــیم‪ .‬خــوب‬ ‫گــوش دادن درارتبــاط معجــزه می کنــد‪.‬‬ ‫‏بــرای شــنونده خــوب بــودن‪ ،‬اول بایــد‬ ‫درهنــگام صحبــت باطــرف مقابــل تمــام‬ ‫حــواس خــود رامتوجــه گوینــده کنیــم ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه‏اکثریــت افــراد اگــر هم‬ ‫بــه حــرف طــرف مقابــل گــوش می دهنــد‬ ‫تمــام حواس شــان بــه حرف هــای وی‬ ‫نیســت و درطــول‏مــدت صحبــت شــخص‬ ‫مــورد نظــر‪ ،‬ســعی می کننــد در ذهنشــان‬ ‫حالجــی کننــد کــه چــه جوابــی بــه وی‬ ‫بدهنــد‪ ،‬در ‏حالــی کــه ایــن کار درســت‬ ‫نیســت و در هنــگام گــوش کــردن نبایــد‬ ‫بــه فکــر جــواب دادن بــود‪ .‬‏‬ ‫گاهــی در گفتگــو و ارتبــاط موانعــی بــرای‬ ‫گــوش دادن فعاالنــه وجــود دارد کــه الزم‬ ‫اســت ایــن مــوارد را شناســایی کــرده ‏و‬ ‫جلــوی بــروز انهــا گرفتــه شــو ‪‎‬د‪‎.‬حال‪،‬به‬ ‫برخــی از موانــع کــه جلــوی گــوش دادن‬ ‫فعاالنــه را می گیــرد اشــاره ای کوتــاه‬ ‫‏می کنیــم ‪:‬‏‬ ‫‪ )1‬توضیــح دادن‪ :‬وقتــی دو نفــر علــی‬ ‫الخصــوص زوجیــن می خواهنــد باهــم‬ ‫حــرف بزننــد بــه جــای اینکــه روی مشــکل‬ ‫و مســئله متمرکــز باشــند روی یــک دیگــر‬ ‫متمرکــز می شــوند یعنــی بــا توضیــح دادن‬ ‫می خواهنــد از خودشــان دفــاع کننــد و‬ ‫هریــک بــه دنبــال ایــن هســتند کــه پیــروز‬ ‫از میــدان بیــرون رونــد‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬بازجویــی کــردن‪ :‬در ایــن مرحلــه فــردی‬ ‫کــه مشــغول گــوش کــردن اســت بجــای‬ ‫اینکــه دنبــال درک مشــکل طــرف ‏مقابــل‬ ‫باشــد دنبــال کشــف حقیقــت اســت‪.‬‬ ‫درحالــی کــه فــرد گوینــده دنبــال همدلــی‬ ‫اســت امــا فــرد شــنونده بــه دنبــال‏اســتنتاق‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کــردن اس ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪ )3‬راه حــل دادن‪ :‬تــا زمانــی کــه فــرد‬ ‫گوینــده احســاس نکنــد از طــرف فــرد مقابل‬ ‫درک شــده راه حــل دادن هیــچ‏همدلــی و‬ ‫کمکــی بــه فــرد گوینــده نخواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )4‬تصحیــح کــردن‪ :‬بــه جــای اینکــه طــرف‬ ‫مقابــل را درک کنیــم دنبــال تصحیــح‬ ‫اطالعــات گوینــده هســتیم و می ‏خواهیــم‬ ‫اشــتباهات کالمــی و یــا رفتارهــای وی را‬ ‫تذکــر دهیــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ )5‬قضــاوت کــردن‪ :‬وقتــی بــا نگاهــی‬ ‫قضــاوت الــود وارد گفتگــو شــویم فقــط‬ ‫بخش هایــی از پیــام گوینــده را کــه بــا ان‬ ‫‏موافــق هســتیم را تاییــد خواهیــم کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)6‬قطــع کــردن حــرف گوینــده‪ :‬فــرد‬ ‫شــنونده مــدام فکــر می کنــد چیــزی کــه‬ ‫قصــد گفتنــش را دارد مهم تــر از ان‏چیــزی‬ ‫اســت کــه می خواهــد بشــنو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ )7‬مقایســه کــردن‪ :‬مقایســه گــوش کــردن‬ ‫را بســیار دشــوار مــی کنــد‪ .‬زیــرا کــه شــما‬ ‫دائــم در تــاش هســتید تــا بفهمیــد ‏چــه‬ ‫کســی بــا هوش تــر یــا تواناتــر یــا از ســامت‬ ‫عاطفــی بیشــتر برخــوردار اســت‪ :‬شــما یــا‬ ‫دیگــری ؟ وقتــی کــه کســی‏صحبــت می کنــد‬ ‫شــما پیــش خودتــان فکــر می کنیــد ایــا‬ ‫می توانســتم ایــن کار را بــه همیــن خوبــی‬ ‫انجــام بدهــم ؟ بــه‏ایــن ترتیــب نمی توانیــد‬ ‫واقعــا در بحــث شــرکت کنیــد چــرا کــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ســخت گرفتــار ســنجش خودتــان هســتی ‪‎‬‬ ‫‏‪ )8‬ذهــن خوانی‪:‬کســی کــه ســعی می کنــد‬ ‫سالمت‬ ‫ایده های جذاب اما سرگرم کننده برای‬ ‫زنان خانه دار مدرن‬ ‫نیلوفر شهدوست ‪-‬خانه داری‬ ‫خانـه داری یکــی از پرمشــغله ترین حرفه هاســت‪.‬‬ ‫قبــول داریــد؟ رســیدگی بــه اوضاع خانــه‪ ،‬به ویژه با‬ ‫وجــود فرزنــدان‪ ،‬از جملــه ســخت ترین کارهاســت‬ ‫کــه بــرای خــوب پیش رفتــن نیــاز بــه مدیریتــی‬ ‫دقیــق دارد‪ .‬حجــم کارهــا و مســئولیت های افــراد‬ ‫خانـه دار کــه معمــوال بانوان هســتند گاهــی ان قدر‬ ‫زیــاد اســت کــه حتمــا نیــاز بــه اختصــاص وقتــی‬ ‫بــرای اســتراحت و ســرگرمی پررنــگ می شــود‪.‬‬ ‫منتهــا ســرگرمی زنــان خانــه دار چه چیزهایــی‬ ‫می توانــد باشــد؟ چه کارهایــی روحیــه خانــم خانــه‬ ‫را تقویــت می کننــد و او را از خســتگی های فراوانــی‬ ‫کــه تجربــه می کنــد اندکــی دور می کننــد؟‬ ‫‪ .۱‬به گروه های هنری و فرهنگی بپیوندید‬ ‫شــرکت در کالس هــای هنــری ماننــد نقاشــی‪،‬‬ ‫تئاتــر یــا هرچیــز دیگــری کمکتــان می کنــد‬ ‫روحیه تــان را شــاداب و باطــراوت نگــه داریــد‬ ‫و اوقــات معمولــی زندگــی را کمــی رنگی تــر و‬ ‫جذاب تــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوچرخه ســواری کنید‪:‬دوچرخه ســواری بلدید؟‬ ‫عالــی اســت‪ .‬اگــر هــم هنــوز یــاد نگرفته ایــد‪ ،‬اصــا‬ ‫نگران نباشــید‪ .‬هیچ ســخت نیســت‪ .‬کمی تمرین‬ ‫کنیــد و یــاد بگیریــد و بعــد دوچرخه تــان را بردارید و‬ ‫صبح هــا یــا هــر زمــان مناســب دیگــری رکاب بزنید‪.‬‬ ‫دوچرخه ســواری‪ ،‬هــم ورزش اســت و هــم تفریــح‪.‬‬ ‫حتــی می توانیــد بــه گروه هایــی بپیوندیــد کــه‬ ‫به طــور دســته جمعی دوچرخه ســواری می کننــد‪.‬‬ ‫روحیه تــان بــا ایــن کار تقویــت می شــود‪ ،‬ســرگرمی‬ ‫بــه زندگی تــان راه می یابــد و البتــه‪ ،‬خوش انــدام‬ ‫می شــوید و ورزش می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در دل طبیعــت چــادر بزنیــد‪ :‬تورهــا و‬ ‫گروه هایــی هســتند کــه در دل طبیعــت چــادر‬ ‫می زننــد و به اصطــاح بــه کمپینــگ می رونــد‪ .‬در‬ ‫ایــن گروه هــا عضــو شــوید و مقصــدی متنــوع و‬ ‫جــذاب انتخــاب کنیــد؛ مثال کمپینــگ در کویر یا دل‬ ‫جنــگل و خوابیــدن زیــر ســقف اســمان می توانــد‬ ‫یکــی از ناب تریــن تفریحــات بــرای شــما باشــد‪.‬‬ ‫شــاید زندگــی بــرای بانویــی خانـه دار کمی یکنواخت‬ ‫شــود‪ .‬مســئولیت های تکــراری روزانــه گاهــی‬ ‫خســته کننده می شــوند‪ .‬بــا کاری ماننــد کمپینــگ از‬ ‫کســالت روزمرگی هــا دور خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهارت های موردعالقه تان را پیگیری کنید‬ ‫بیشــتر ســرگرمی ها مبتنــی بــر فعالیت هــای‬ ‫جســمانی اند؛ امــا نبایــد مغــز را فرامــوش کــرد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه دوره هــای اموزشــی فراوانی وجود‬ ‫دارنــد‪ ،‬یادگیــری اصــا دشــوار نیســت‪ .‬بــا ثبت نام‬ ‫در کالســی اموزشــی‪ ،‬هــم ســرگرم شــوید و هــم‬ ‫چیــزی بــه دانســته هایتان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کلکســیون درســت کنیــد‪ :‬جمع کــردن‬ ‫کلکســیون و تشــکیل دادن مجموعــه ای از‬ ‫اشــیاهایی کــه بــه انهــا عالقــه داریــد ســرگرمی‬ ‫جــذاب و مفرحــی اســت‪ .‬دیگــر انتخــاب بــا‬ ‫شماســت کــه چــه مجموعـه ای بــرای خــود تهیــه‬ ‫کنیــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر بــه موســیقی و فیلــم‬ ‫عالقــه داریــد‪ ،‬بایگانــی و مجموعــه ای از مــوارد‬ ‫دوست داشــتنی بــرای خــود را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬عکاســی یــاد بگیریــد‪ :‬ایــن روزهــا همه تلفن‬ ‫ همراهــی دارنــد کــه بــا کیفیت هــای مختلــف‬ ‫تصویربــرداری می کنــد‪ .‬پیشــنهاد جــذاب بعــدی‬ ‫بــرای ســرگرمی زنــان خانــه دار عکاســی اســت‪.‬‬ ‫عکاســی بــا دوربیــن حرفــه ای یــا عکاســی بــا‬ ‫موبایــل فرقــی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ /‬چطور‬ ‫سوزش و تیر کشیدن‬ ‫قلب نشانه چیست؟‬ ‫ممکــن اســت بــرای شــما هــم پیــش امــده باشــد‬ ‫کــه قفســه ســینه تــان درد بگیــرد و یــا قلبتــان تیــر‬ ‫بکشــد ‪ .‬تیــر کشــیدن قلــب در اکثــر مواقــع دالیــل‬ ‫غیــر قلبــی داشــته و گــذرا هســتند امــا در برخــی از‬ ‫مــوارد ایــن مشــکل حادتــر اســت و نیــاز بــه بررســی‬ ‫بیشــتر دارد ‪ .‬در ایــن بخــش از نمنــاک بــه شــما‬ ‫می گوییــم کــدام یــک از دردها مربوط به مشــکالت‬ ‫قلــب اســت و علــت تیرکشــیدن قلــب چیســت ؟‬ ‫ایــا تیرکشــیدن قلــب نشــانه بیمــاری قلبــی‬ ‫اســت؟ همیشــه دردهــای قفســه ســینه و‬ ‫تیرکشــیدن قلــب نشــانه بیمــاری قلبــی نیســت‬ ‫بلکــه در اکثــر مواقــع تیــر کشــیدن قلــب دالیــل‬ ‫غیــر قلبــی ماننــد اســترس‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬برخــی‬ ‫عفونت هــا‪ ،‬مشــکالت عضالنــی یــا اســتخوانی‪،‬‬ ‫تومورهــای ریــه‪ ،‬ترومــای قفســه ســینه‪ ،‬درد‬ ‫شــکمی و ریفالکــس معــده دارد‪.‬‬ ‫فشــارهای روانــی ماننــد اضطــراب و تنــش‬ ‫می تواننــد باعــث بــروز فشــار در عضــات‬ ‫ویــا بی نظمــی ضربــان قلــب شــوند‪ .‬افــرادی‬ ‫مضطــراب بــه ســرعت تنفــس می کننــد و ممکــن‬ ‫اســت در قفســه ســینه‪ ،‬احســاس ناراحتــی و‬ ‫بی حســی و کرختــی در لب هــا و اندام هــا کننــد‪.‬‬ ‫مشــکل خــوش خیــم گوارشــی نظیــر ســوزش‬ ‫ســردل‪ ،‬فتــق دیافراگــم و یــا پــس زنــش اســید‬ ‫معــده نیــز ممکــن اســت ســبب ایجــاد درد‬ ‫قفســه ســینه شــوند‪.‬علت دردهــای ریــزی‬ ‫کــه بــا دم بدتــر می شــود‪ ،‬پلــورزی یــا التهــاب‬ ‫پــرده در بــر گیرنــده شــش ها‪ ،‬ذات الریــه و‬ ‫دیگردرگیری هــای ریــوی اســت‪.‬‬ ‫علــت تیــر کشــیدن قلــب‪:‬درد قفســه ســینه و‬ ‫یــا تیــر کشــیدن قلــب دو دلیــل دارنــد کــه مربوط‬ ‫بــه مشــکالت قلــب و علــل غیــر قلبــی اســت ‪.‬‬ ‫تیــر کشــیدن قلــب گاهــی بــه علــت اختــاف‬ ‫ذهــن افــراد را بخوانــد‪ ،‬نمی توانــد توجــه‬ ‫چندانــی بــه ان چــه مــردم مــی ‏گویــد‬ ‫داشــته باشــد‪‎. ‎‬در حقیقــت او نســبت بــه‬ ‫گفته هــای افــراد بــی اعتمــاد اســت‪ .‬فــرد‬ ‫ذهــن خــوان همیشــه توجــه‏بیشــتری بــه‬ ‫لحــن و ســرنخ های ظریــف کالمــی دارد تــا‬ ‫کلمــات بیــان شــده و بــه ایــن ترتیــب ســعی‬ ‫می کنــد از ورای‏گفتارهــا بــه حقیقــت امــر‬ ‫پــی ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ )9‬توضیحــات انحرافــی‪ :‬در ازدواج هــای‬ ‫ناموفــق‪ ،‬زن و شــوهری کــه در جســتوجوی‬ ‫یافتــن دالیــل دل ســردی و دل ‏تنگــی در‬ ‫زندگــی زناشــویی خــود هســتند‪ ،‬بــه ناچــار‬ ‫برخــی از انگیــزه هــای منفــی و حتــی‬ ‫بدخواهانــه و یــا ویژگی هــای ‏شــخصیتی‬ ‫همســر خــود را زمینــه ســاز اصلــی گرفتــاری‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫قلمــداد می کننــ ‪‎‬‬ ‫‏‪ )10‬تفکــر قطبــی شــده‪ :‬تفکــر قطبــی شــده‬ ‫«همــه یــا هیــچ» حتــی در میــان زوج هایــی‬ ‫کــه زندگــی خــوش بختــی‏دارنــد زیــاد بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪ .‬در ذهنیــت افــراد بــا‬ ‫ایــن طــرز تلقّــی‪ ،‬همــه امــور بــه دو دســته‬ ‫تقســیم می شــوند‪ :‬خــوب‏یــا بــد‪ ،‬ســیاه یــا‬ ‫ســفید‪ ،‬ممکــن یــا غیرممکــن‪ ،‬مطلــوب یــا‬ ‫غیرمطلــوب‪‎.‎‬‬ ‫از انجــا کــه خانــواده یــک سیســتم در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود ارتبــاط کلیــه ی اعضــای‬ ‫خانــواده بــر روی یــک دیگــر اثــر ‏گــذار‬ ‫اســت‪،‬لذا امــوزش و فراگیــری مهارت هــای‬ ‫ارتبــاط موثــر بــه ویــژه مهــارت همدلــی بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هــر خانــواده الزم و‏ضــروری اســ ‪‎‬‬ ‫بیــن میــزان خــون رســانی بــه ضربــان قلــب و‬ ‫اکســیژن رســانی بــه عضلــه قلــب مــی باشــد‪.‬‬ ‫انژیــن صدری‪:‬اگــر در حــال راه رفتــن زیــر‬ ‫اســتخوان های ســینه در طــرف چــپ احســاس‬ ‫فشــار و گرفتگــی نماییــد و ایــن درد بــه ســوی‬ ‫بازوهــا و یــا بــه ســمت بــاال‪ ،‬پشــت و گــردن و‬ ‫چانــه کشــیده شــود‪ ،‬اگــر درد بعــد از ‪ 5‬تــا ‪15‬‬ ‫دقیقــه و پــس از ایســتادن برطــرف شــود شــما‬ ‫بــه انژیــن صــدری دچــار هســتید‪.‬‬ ‫انژیــن در اثــر حملــه ی قلبــی نیســت و رســوب‬ ‫چربــی در دیــواره ی رگهــای کرونر ‪ ،‬باریک شــدن‬ ‫مســیر عبــور خــون‪ ،‬کاهــش جریــان و کاهــش‬ ‫رســیدن اکســیژن مــورد نیــاز قلب موجــب ایجاد‬ ‫بیماری هــای قلبــی می شــود‪.‬‬ ‫انژیــن در زمــان فعالیــت‪ ،‬هیجــان و یــا زمانــی‬ ‫کــه کار قلــب افزایــش مــی یابــد و نیــاز بــه خــون‬ ‫پــر از اکســیژن دارد رخ می دهــد و فــرد را متوجه‬ ‫مــی کنــد کــه قلــب بــه اکســیژن نیــازدارد‪ .‬انژیــن‬ ‫هشــدار می دهــد کــه رگهــای کرونــر بــه شــدت‬ ‫باریــک شــده ویــا لختـه ای جریــان خــون را قطــع‬ ‫کرده اســت ‪.‬ســیگار کشــیدن‪ ،‬فشــارهای روحی‬ ‫و روانــی‪ ،‬فقــدان فعالیــت جســمی انســداد‬ ‫رگهــای کرونــر و درد را افزایــش می دهــد ‪.‬‬ ‫حمــات قلبــی‪ :‬در حمــات قلبــی درد بیشــتر‬ ‫طــول کشــیده و شــدیدتر مــی شــود و فــرد دچــار‬ ‫گیجــی‪ ،‬تهــوع‪ ،‬تعریــق و تنگــی نفــس خواهــد‬ ‫شــد ‪ .‬در ایــن مــورد فــرد بایــد ســریعا بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کنــد‪.‬‬ ‫پریکاردیــت یــا التهــاب کیســه ای‪:‬پریکاردیت‬ ‫یــا التهــاب کیســه ای یکــی دیگــر از علت هــای‬ ‫دردهــای قلبــی اســت کــه ناشــی از عفونت هــای‬ ‫ویروســی می باشــد‪ .‬در ایــن مــورد درد تیــز‬ ‫وثابــت اســت و زمــان تنفــس و یــا دراز کشــیدن‪،‬‬ ‫درد شــدیدتر می شــود‪.‬‬ ‫پــاره گــی ســرخرگ های قلــب یــا بیماری هــای‬ ‫دریچــه ای قلــب‪:‬از دیگر علت های تیرکشــیدن‬ ‫قلــب پاره گــی ســرخ رگ هــای قلــب یــا‬ ‫بیماری هــای دریچــه ای قلــب اســت‪/.‬نمناک‬ صفحه 6 ‫بــه همــت معاونــت رســانه ســتاد امــر بــه معــروف گلســتان‪ ،‬مســابقه نقاشــی و دلنوشــته «حــرم تــا حــرم» در‬ ‫گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه همــت معاونــت رســانه‪ ،‬فرهنگســازی و امــوزش ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان گلســتان و‬ ‫بــه مناســبت والدت باســعادت حضــرت معصومــه مکرمــه (س) و امــام رضــا (ع) مســابقه «حــرم تــا حــرم» در‬ ‫گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســابقه در دو رده ســنی خردســاالن (هفــت الــی ‪ )۱۱‬و نوجوانــان (‪ ۱۱‬الــی ‪ )۱۵‬بــا محوریــت امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر در قالــب نقاشــی و دلنوشــته برگــزار خواهــد شــد‪/.‬مهر‬ ‫مسابقهنقاشی‬ ‫«حرم تا حرم» در‬ ‫گلستان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫ایا سرقفلی قبل از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد ؟‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 313‬عمــل اجــاره دادن او عبــث‬ ‫و ممتنــع شــده و دور باطــل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــا متقابــا قانونگــذار ســنه ‪ 1339‬در پاســخ‬ ‫بــه‏ایــن پرســش کــه ایــا صــرف اجــاره دادن‪،‬‬ ‫می توانــد حقــی بــرای مســتاجر ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن اســتدالل کــرده اســت‪ :‬ایــن مســتاجر‬ ‫‏اســت کــه بــه ســبب حرفــه و فــن و توانایــی‬ ‫شــغلی و نــام اوازه خــود ‪ ،‬ملــک دایــر غیرتجــاری‬ ‫‪ ،‬و حتــی بایــر ِ اعــراض شــده را بــه‏محــل کســب‬ ‫و ارائــه خدمــات عمومــی ماننــد عطــاری ‪ ،‬بقالــی‬ ‫‪ ،‬نانوایــی ‪ ،‬اهنگــری ‪ ،‬مســگری ‪ ،‬کفاشــی‪،‬‬ ‫قصابــی و‪ ...‬تبدیــل ‏می کنــد و قیمــت ناچیــز‬ ‫ملــک مالــک را چنــان افزایــش می دهــد کــه‬ ‫بــه منبــع درامــد مســتمر تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫پــس مســتاجر‏مســتحق ان اســت کــه در ارزش‬ ‫افــزوده بــر قیمــت ملــک بــا مالــک ســهیم باشــد‪.‬‬ ‫امــا مبانــی ایــن اســتدالل کــه پایه هــای ان از‬ ‫‏ســال ‪ 1324‬شــکل گرفتــه و در ســال ‪ 1339‬بــه‬ ‫قانــون تبدیــل گردیـد ‪ ،‬بــه تدریــج تغییــر بنیــادی‬ ‫کــرد ‪ .‬زیــرا بــا وضــع قانــون‏شــهرداری در ســال‬ ‫‪ 1345‬و ‪ ، 52‬دیگــر ایــن مالــک بــود کــه بــا اخــذ‬ ‫مجــوز از شــهرداری موفــق بــه تغییــر کاربــری‬ ‫ملــک و‏تاســیس محــل کســب می شــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫حــق ایــن بــود کــه قانونگــذار در ســال ‪ 1356‬کــه‬ ‫دیگــر ایــن فرضیــه موجودیــت نداشــت ‏حــق‬ ‫کســب و پیشــه مصــوب ســال ‪ 1339‬را ملغــی‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن ان می نمــود ‪ .‬چــون‬ ‫کاری کــه در ســال ‪ 1376‬اتفــاق‏افتــاد ماهیتــا‬ ‫قبــل از ســال ‪ 1356‬حــادث شــده بــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه می گــردد قانونگــذار در مــرداد مــاه‬ ‫‪ 1356‬از لــزوم ‏نســخ حــق کســب و پیشــه‬ ‫مصــوب‪ 1339‬و جایگزینــی ان بــا حــق ســرقفلی‬ ‫و انطبــاق ان بــا قانــون مدنــی و مفــاد مســاله ‪8‬‬ ‫جلــد‏دوم صفحــه ‪ 652‬تحریر الوســیله و مســاله‬ ‫‪ 2846‬رســاله توضیــح المســائل و مســاله یــک‬ ‫از بــاب ســرقفلی تحریــر الوســیله ‏حضــرت امــام‬ ‫خمینــی ره غفلــت نمــود‪ .‬در حقیقــت انچــه کــه‬ ‫قانونگــذار در مــرداد ‪ 1376‬در بــاب جایگزینــی‬ ‫ســرقفلی بــا حــق‏کســب و پیشــه مقــرر نمــود ‪،‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) پیــش از ســال ‪1356‬‬ ‫ایــن جایگزینــی را مقــرر فرمــوده بــود و کســبه‬ ‫نیــز‏حــق عرفــی ســرقفلی را ابــداع کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫علیهــذا تمــام مســتاجرینی کــه از ســال ‪1356‬تــا‬ ‫ســال ‪ 1376‬از مالکیــن‪ ،‬حــق کســب‏و پیشــه‬ ‫دریافــت کردنــد‪ ،‬اگرچــه بــه حکــم قانــون حاکــم‬ ‫بــوده‪ ،‬لیکــن مبنــای شــرعی واقعــی و عقالیــی‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬بــا‏اوصــاف مذکــور عــدم شــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه از ســال ‪ 1376‬بــه بعــد‪،‬‬ ‫اظهــر مــن الشــمس اســت‪ .‬بنابرایــن در دعــوای‬ ‫ـوان «کســب‬ ‫موضــوع‏تحلیــل مــا‪ ،‬حقــی بــا عنـ ِ‬ ‫و پیشــه یــا تجــارت» موضوعیــت و موجودیــت‬ ‫نــدارد‪ .‬مالحظــه شــد کــه منشــاء حــق کســب‏و‬ ‫پیشــه‪ ،‬صرفــا شــخصیت مســتاجر بــوده اســت‪،‬‬ ‫امــا ایجــاد ســرقفلی ناشــی از تراضــی متعاقدین‬ ‫ک منافــع اســت کــه‏عیــن دموکراســی و‬ ‫بــر تملیـ ِ‬ ‫تابــع اصــول روابــط اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن دو مقولــه‪ ،‬هــم در ماهیــت و‬ ‫هــم در شــکل متفاوتنــد‪.‬‏تفــاوت در شــکل نیــز‬ ‫چنیــن اســت کــه حــق کســب و پیشــه فقــط بــرای‬ ‫قبــل از ‪ 76/5/26‬و ســرقفلی فقــط بــرای پــس از‬ ‫ان ‏موضوعیــت دارد‪ .‬جمــع ایــن دو ‪ ،‬ماننــد ان‬ ‫اســت کــه قــراردادی در ان واحــد؛ هــم بــر قانــون‬ ‫قبــل از ‪ 76/5/26‬اســتوار باشــد و‏هــم بــر خــود‬ ‫ایــن قانــون!!!! کــه امــری ممتنــع اســت‪ .‬تفــاوت‬ ‫در ماهیــت نیــز چنیــن اســت کــه اگر حق کســب‬ ‫و پیشــه بــر‏شــخصیت مســتاجر اســتوار اســت ‪،‬‬ ‫ســرقفلی بــر مبلــغ وجهــی قائــم اســت کــه مالک‬ ‫از مســتاجر بــه منظــور تملیــک منافــع اخــذ‏اخــذ‬ ‫کــرده اســت‪ .‬لــذا مالحظــه می گــردد‪ ،‬مبانــی‬ ‫اندازه گیــری ایــن دو مقولــه بکلــی متفاوت انــد‪.‬‬ ‫و جمــع ایــن دو مثــل ایــن اســت‏کــه مثــا ‪5‬‬ ‫متــر طــول را بــا ‪ 4‬کیلوگــرم وزن یــک شــیئی‪،‬‬ ‫جمــع نماییــم‪ .‬در انصــورت عــدد ‪ 9‬چــه معنایــی‬ ‫خواهــد داشــت!!!!‪ .‬‏ضمنــا چنانچــه بــه مصوبــه‬ ‫محمــع مصلحــت نظــام مــورخ ‪ 1369/10/25‬نیــز‬ ‫دقــت نماییــم مالحظــه می شــود کــه قانونگــذار‬ ‫ـمول قانــون ِحاکــم‬ ‫مقــرر‏نمــوده‪ ،‬مســتاجر ِ مشـ ِ‬ ‫(‪ ،)1356‬چــه ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــد و‬ ‫چــه نکــرده باشــد مشــمول حــق کســب و‏پیشــه‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا قانونگــذار مقــرر نکرده اســت که‬ ‫اگــر پرداخــت کــرده باشــد مســتحق جمــع حــق‬ ‫کســب و پیشــه و ســرقفلی‏اســت ‪ .‬بلکه تصریح‬ ‫و تاکیــد کــرده اســت‪ ،‬در هرحــال مســتاجر‬ ‫مســتحق صرفــا حــق کســب و پیشــه اســت‏‪.‬‬ ‫زیــرا قانونگــذار اگاه بــوده اســت کــه حــق کســب‬ ‫ط‬ ‫و پیشــه‪ ،‬داخــل در دایــره حــق ســرقفلی و محــا ِ‬ ‫ط‏بران اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫در ان ‪ ،‬و ســرقفلی ‪ ،‬محی ِ‬ ‫تصــور غلطــی کــه برخی از حقوقدانــان‪ ،‬از امکان‬ ‫جمــع ایــن دو مقولــه دارنــد فــارغ از اســتدالل‬ ‫ماهــوی‏اینجانــب‪ ،‬از ایــن مصوبــه نیــز می تواننــد‬ ‫بــه اقناع برســند‏‪.‬‬ ‫پــس اگــر مســتاجری کــه مشــمول قانــون ‪1356‬‬ ‫بــوده‪ ،‬ولــو مبلغــی هــم تحــت عنــوان ســرقفلی‬ ‫پرداخــت کــرده باشــد‪ ،‬فقــط ‏مشــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪ .‬و نــه جمــع انهــا !!‏!‬ ‫‏ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا ناجــا بــا اشــاره بــه گــزارش‬ ‫اســیب پذیــری در ‪ WP statistics‬ســایت های‬ ‫ورد پــرس از ســوی تیــم ‪Wordfence Threat‬‬ ‫‪ Intelligence‬گفت‪:‬ضــروری اســت تــا ســایت های‬ ‫ایرانــی اســتفاده کننــده از ایــن امکانــات بــرای تامین‬ ‫امنیــت داده هــای خــود و کاربرانشــان اقدامــات الزم‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫ی پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ دوم«علــی ‬ ‫اطالع رســان ‬ ‫ص و پیشــگیری‬ ‫محمــد رجبــی» رئیــس مرکز تشــخی ‬ ‫از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اعــام اســیب پذیری ایــن افزونــه‬ ‫ضــروری اســت تــا مدیــران ســایت های اســتفاده‬ ‫کننــده از ایــن امکانــات ســریعا بروزرســانی را انجــام‬ ‫دهنــد تــا مانــع از افشــای اطالعــات حســاس خــود و‬ ‫کاربرانشــان شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیــران امنیــت ســایت بایــد‬ ‫همیشــه اخریــن اخبــار و رویدادهــای امنیــت‬ ‫مخصوصامــواردی کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا‬ ‫امنیــت ســایت اســت را رصدوپیگیــری کننــد‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفتــن ایــن اصــل باعــث بــروز خســارت های مــادی‬ ‫و معنــوی بــرای ســایت و کاربــران ان می شــود کــه‬ ‫قابــل جبــران نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خدمــات پشــتیبانی ســایت ها‬ ‫در مواقعــی کــه بــاگ امنیتــی کشــف کننــد‪ ،‬وظیفــه‬ ‫دارنــد بالفاصلــه راهــکار و پــچ امنیتــی کــه بتوانــد از‬ ‫ان مشــکل محافظت کند را ارائه نمایند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چنیــن مواقعــی هوشــیاری مدیران امنیت ســایت و‬ ‫اطــاع ســریع از مشــکل و رفــع ان باعــث جلوگیــری‬ ‫از ایجــاد مشــکل امنیتــی در ســایت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حفره هــای امنیتــی هرچنــد‬ ‫کوچــک در یــک ســایت باعــث نفــوذ هکرهــا‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیــران ســایت ها بایــد بــا بــه روز‬ ‫ت خــود و اســتفاده از‬ ‫رســانی مــداوم و پیوســته ســای ‬ ‫فایروال هــا حفره هــای امنیتــی کوچــک را برطــرف‬ ‫کــرده و امنیــت ســایت خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫شادی و لذت‬ ‫تعریف هــای متعــددی از شــادکامی وجــود‬ ‫دارد برخــی شــادکامی نگرشــی اســت کــه افــراد‬ ‫را در رویارویــی بــا رویدادهــای دشــوار افتــادن در‬ ‫گــرداب بی تفاومتــی‪ ،‬ناامیدی وافســردگی مقاوم‬ ‫می ســازد‪.‬‬ ‫ســلیگمن روان شــناس معــروف مثبــت گــرا‬ ‫ســه مســیررا برای رســیدن به شــادکامی معرفی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫اولیــن مســیر دلپذیــر‪ ،‬شــامل تجربــه هیجانــات‬ ‫مثبــت نســبت بــه گذشــته (ماننــد بخشــش و‬ ‫قناعت)اســت‪.‬‬ ‫دومیــن مســیر گرمــی‪ ،‬نشــاط و لــذت در زمان حال‬ ‫اســت‪ .‬ســومین مســیر را خوش بینی و امید درباره‬ ‫اینــده می دانــد‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم درک می کننــد کــه موفقیــت بــه‬ ‫هیجان هــای مثبــت ختــم می شــود‪ .‬هیجــان‬ ‫مثبــت نظیــر شــادی‪ ،‬موجــب نتایــج موفــق‬ ‫می شــود موفقیــت بــه شــادی و شــادی بــه‬ ‫ت می انجامــد‪.‬‬ ‫موفقیــ ‬ ‫کســانی کــه خودشــان را شــاد توصیــف می کننــد‬ ‫( بــرای نمونــه‪ ،‬دارای عاطفــه مثبــت بــاال و عاطفــه‬ ‫منفــی کمابیــش پاییــن ) بــرای طیــف وســیعی از‬ ‫مــردم از نظــر اجتماعــی جذاب تــر هســتند انهــا‬ ‫خبــر می دهنــد کــه از نظــر اجتماعــی خبره تــر دیــده‬ ‫می شــوند افــراد شــاد بــه عنــوان دوســت بشــتر در‬ ‫دسترســند و بیشــتر احتمــال دارد کــه وقتــی نیــاز‬ ‫دارنــد بــه ان هــا کمــک شــود‪ .‬عاطفــه مثبــت از‬ ‫طریــق تبســم و لبخنــد تعامــات اجتماعــی را فــرا‬ ‫می خوانــد‪ .‬در ازدواج هــا و دوســتیها‪ ،‬شــادی رابطــه‬ ‫موفــق را بهتــر می کنــد‪ .‬شــادکامی روابــط اجتماعی‪،‬‬ ‫رفتــار ســالم‪ ،‬توانایــی مقابلــه و سیســتم های ایمنی‬ ‫را تســهیل می کنــد‪ .‬احساســات مکــرر شــادی فشــار‬ ‫روانــی‪ ،‬ســوانح‪ ،‬و میــزان خودکشــی را کاهــش‬ ‫داده؛ تعهــد مــا را بــه ارزشــها یــا رشــد شــخصیتی‬ ‫نیــز افزایــش می دهــد‪ .‬افــراد شــاد نــوع دوســتی‪،‬‬ ‫مهربــان و صحــه بیشــتری از خودشــان نشــان‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫هیجان هــای مثبــت مــادام ســطوح فــوری امیــد‬ ‫را تقویــت می کننــد و بــه مــرور زمــان در خدمــت‬ ‫ایجــاد امیــد پایــدار قــرار می گیرنــد حتــی دیــدن فیلم‬ ‫خنــده دار کوتاهــی کــه باعــث شــود بــا صــدای بلنــد‬ ‫بخندیــم می توانــد احســاس امیــد و عاطفــه مثبــت‬ ‫را فــوری افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در گذشــته روان پزشــکان بــه نــدرت شــادی را‬ ‫مــورد مطالعــه قــرار می دادنــد و بررســی ناراحتــی‬ ‫بــرای شــان جالب تــر بــود‪ .‬ولــی بــا گذشــت زمــان‬ ‫ناگهــان عالقــه ی روبــه رشــد بــرای یافتــن ان چــه‬ ‫باعــث شــادی انســان ها می شــود بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان از مــردم خواســتند کــه ســطح «رفــاه‬ ‫ذهنــی» خــود را تعییــن کننــد و چیزهایــی کــه باعث‬ ‫خوشــحالی ان هــا می شــود را نــام ببرنــد و مــا کشــف‬ ‫کردیــم کــه شــادی بــه ســطح درامــد بســتگی نــدارد‬ ‫بــه اســتثنای افــرادی کــه بســیار فقیــر هســتند‪،‬‬ ‫ثروتمندتریــن افــراد نســبت بــه ان هایــی کــه در حــد‬ ‫متوســط هســتند کمتــر یــا بیشــتر شــاد نیســتند‪.‬‬ ‫هــم چنیــن شــادی یــه موقعیــت اجتماعــی فــرد‬ ‫بســتگی نــدارد‪ .‬شــادی ارتباطــی بــه پیــر یــا جــوان‬ ‫بــودن‪ ،‬مــرد یــا زن بــودن و حتــی بســتگی بــه ایــن‬ ‫کــه شــما برنــده ی یــک بخــت ازمایــی باشــید یــا یــک‬ ‫تصــادف مصیبــت بــار داشــته باشــید نــدارد‪ .‬در واقــع‬ ‫حــدود شــش مــاه پــس از یــک موفقیــت بــزرگ یــا‬ ‫یــک شکســت اساســی‪ ،‬اغلــب مــردم معمــوال ً بــه‬ ‫احساســی کــه درســت قبــل از ان حادثــه داشــته اند‬ ‫بــر مــی گردنــد‪ .‬ان چــه باعــث تفــاوت در میــزان‬ ‫شــاد بــودن انســان ها می شــود‪ ،‬بــه ســطح اشــتیاق‪،‬‬ ‫انــرژی و خواســت فــرد بــه ایجــاد لــذت در زندگــی‬ ‫عــادی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫رازهــای شادمانی‪:‬بیشــتر مــا فکــر مــی کنیــم کــه‬ ‫ارزوهای مــان کــه مبتنــی بــر عواطــف‪ ،‬مــا هســتند‬ ‫بــرای انجــام کارهــای کــه مــا را خشــنود می ســازند‬ ‫راهنماهــای واقعــی هســتند‪ .‬امــا هنــوز هیچکــس‬ ‫نتوانســته بــا اســتفاده از ارزوهــای مبتنــی بــر‬ ‫عواطــف بــه عنــوان راهنمــا‪ ،‬بــه شــادمانی دســت‬ ‫یابــد‪ .‬خواســته ها و ارزوهــا بــه شــدت اغــوا کننــده‬ ‫هســتند‪ ...‬انهــا بــه عنــوان «نیازهــای» که بایــد ارضا‬ ‫اموزش‬ ‫نقص امنیتی افزونه‬ ‫وردپرس‬ ‫قسمت ‪ 20‬از مبحث اول‬ ‫شــوند تغییــر ظاهــر می دهنــد تا مــا بتوانیــم باالخره‬ ‫خوشــحال باشــیم‪ .‬انهــا مــا را از یــک تــو هــم شــادی‬ ‫بــه یــک توهمــی دیگــر هدایــت می کننــد‪ .‬بعضــی‬ ‫بــه خــود می گوییــم «اگــر مــن فقــط بتوانــم رییــس‬ ‫ایــن شــرکت شــوم‪ ،‬خوشــحال خواهــم شــد» امــا‬ ‫ایــا تــا کنــون یــک رئیــس واقعــا ً شــاد را دیده ایــد؟‬ ‫ظاهــر زندگــی او ممکــن اســت بــا قایــق تفریحــی‪،‬‬ ‫کاخ زیبــا نمایانــده شــود‪ ،‬امــا ایــا او واقعــا ًخوشــحال‬ ‫اســت؟ ایــا زخــم معــده اش هــم بهبود یافته اســت‪.‬‬ ‫همچنــان کــه در اگاهــی برتــر رشــد می کنیــم‪،‬‬ ‫می فهمیــم کــه شــخص مناســب بــودن مهم تــر‬ ‫از پیــدا کــردن شــخص مناســب اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫موجوداتــی اگاه و هوشــیار‪ ،‬در زندگــی‪ ،‬تنهــا چیــزی‬ ‫کــه بــرای یافتــن شــادی بــه ان نیــاز داریــم‪ ،‬اینســت‬ ‫کــه بــه روشــنی درک کنیــم کــه چــه کســی هســتیم‪.‬‬ ‫امــا ان چــه واقعــا هســتیم‪ ،‬نــه ان نقش هــای‬ ‫اجتماعــی کــه بــه نمایــش می گذاریــم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪314‬‬ ‫خریدی امن را در فضای‬ ‫انالین تجربه کنید‬ ‫هیــچ وقــت از سیســتم های کــه بــه شــما تعلــق ندارنــد‪،‬‬ ‫انالیــن خریــد نکنیــد‪ .‬و در ضمــن از شــبکه های کــه بــه امنیــت‬ ‫ان اطمینــان نداریــد نیــز بــرای خریــد انالیــن اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫در غیــر اینصــورت حتمــا ً بایــد منتظــر ســرقت داده هــای خــود‬ ‫توســط هکرهــا باشــید‪.‬‬ ‫برای یک خرید امن حتما ًنکات زیر توجه داشته باشید‪:‬‬ ‫ همواره به دنبال استفاده از شبکه های امن باشید‬‫ اســتفاده از رمزعبورهــای قدرتمنــد در دســتور کار‬‫خــود قــرار دهیــد‬ ‫ همیشــه خریدهــای خــود را از وب ســایت های مطمئــن و‬‫مــورد اعتمــاد انجــام دهیــد‬ ‫ بــه هیچ عنــوان اطالعــات کارت هــای بانکــی خــود را روی‬‫فروشــگاه های انالیــن ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫ تبا دل هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد تــا‬‫مطمئــن شــوید همــه چیــز همانطــور اســت کــه انتظــارش را‬ ‫داشــتید‪.‬‬ ‫از نصــب هــر گونــه حافظــه ‪ USB‬و ‪ CD‬ای بــه دســتگاه خــود‬ ‫اکیــدا ًاجتنــاب کنیــد‬ ‫بــه هیچ عنــوان ‪ USB‬ای کــه نمی دانیــد از کجــا امــده اســت‬ ‫را بــه لپ تــاپ خــود متصــل نکنیــد‪ USB .‬و ‪ CD‬هــا بــه راحتــی‬ ‫می تواننــد بــه انــواع بد افزارهــا الــوده باشــند‪.‬‬ ‫در حقیقــت کنجــکاوی را فــدای امنیــت خــود و اطرافیانتــان‬ ‫نکنیــد‪.‬‬ ‫به هر درخواست دوستی ای پاسخ مثبت ندهید‬ ‫مجرمــان اینترنتــی اغلــب از پروفایل هــای جعلــی بــرای‬ ‫شــروع دوســتی اســتفاده می کننــد‪ .‬هــدف اکثــر انهــا بدســت‬ ‫اوردن اعتمــاد و ســپس گرفتــن اطالعــات از شماســت‪.‬‬ ‫مراقب رمزعبور خود در دنیای واقعی باشید‬ ‫هنــگام درج رمزعبــور خــود‪ ،‬مراقــب اطرافیــان خــود باشــید‬ ‫کــه ان را نبینــد‪.‬‬ ‫در صورتیکــه رمزعبــور شــما ســاده باشــد‪ ،‬ماننــد ‪،۱۲۳۴۵۶‬‬ ‫اکثــر اشــخاص قادرنــد از روی حرکــت دســتان شــما رمزعبــور‬ ‫را بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫هیـچ گاه رمزعبــور خــود را بــا کســی در میــان نگذاریــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر نکته هــای فــوق‪ ،‬بــرای یــاداوری رمزعبورتــان هرگــز ان را‬ ‫روی میــز کارتــان قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫حتما نیاز به یک انتی ویروس و ضد بد افزار دارید‬ ‫اگــر برایتــان امک ان پذیــر اســت ن رم افــزار انتی ویــروس را از‬ ‫ت مطمئــن خریــداری کنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه انتــی‬ ‫شــرک ‬ ‫ویروســی کــه اســتفاده می کنیــد بــه روز و قابــل اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫یکــی از ب رجســته ترین نــکات حفــظ امنیــت دیجیتــال ایــن‬ ‫اســت کــه در هــر حســابی کــه می توانیــد از گزینــه احــراز‬ ‫هویــت دو عاملــه اســتفاده کنیــد‪ .‬کــد دوم را می توانیــد از‬ ‫طریــق ‪ SMS‬یــا اپلیکیشــن دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در نظــر داشــته باشــید هــر چقــدر تعــداد الیه هــای امنیتــی‬ ‫ت بیشــتر حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر باشــند‪ ،‬امنیــت اطالعــا ‬ ‫حساب های مالی و مهم خود را بررسی کنید‬ ‫حســاب هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد‪ .‬دنبــال‬ ‫فعالیت هــای مشــکوک و غیــر قابــل انتظــار بگردیــد‪ .‬اگــر چیــز‬ ‫مشــکوکی پیــدا کردیــد‪ ،‬بــه بانــک اطــاع دهیــد و رمزعبــور‬ ‫حســابتان و ســایر حســاب هایی کــه بــه ان وابســته اســت را‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫هرگــز لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر و موبایــل خــود را بــدون محافظــت‬ ‫تــرک نکنیــد‪ :‬اگــر خودتــان حضــور نداریــد هرگــز لپ تــاپ‪،‬‬ ‫کامپیوتــر یــا موبایــل خــود را در جایی نگذاریــد‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫اشــخاص دیگــری بــه دســتگاه های شــما دسترســی فیزیکــی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬روی تمــام دســتگاه های خــود شــامل لپ تــاپ‪،‬‬ ‫کامپیوتــر‪ ،‬موبایــل و تبلــت رمزعبــور قدرتمنــدی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫فعالیت های انالین خود را ردیابی کنید‬ ‫بــرای حفــظ امنیــت دیجیتــال خــود خیلــی مهــم اســت کــه‬ ‫فعالیت هــای انالینتــان را بررســی کنیــد‬ ‫قــدم اول‪ :‬لیســت تمــام حســاب های انالیــن خــود را داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬قــدم دوم ‪ :‬مطمئــن شــوید کــه رمزعبــور انهــا منحصــر‬ ‫بفــرد و قدرتمنــد اســت‪.‬‬ ‫قــدم ســوم‪ :‬اگــر از برخــی از حســاب های خــود بیــش از ‪۶‬‬ ‫مــاه اســتفاده نکرده ایــد‪ ،‬انهــا را پــاک کنید‪.‬پارانوئیــد داشــتن‬ ‫همیشــه بــد نیســت‪.‬مراقب اطــراف خودتــان باشــد‪ ،‬قطعــا ًمهم‬ ‫خواهــد بــود کــه نســبت بــه اتفاق هــای اطــراف خــود‪ ،‬انالیــن و‬ ‫افالیــن‪ ،‬بــا خبــر باشــید‪.‬‬ ‫ اگــر چیــزی بی انــدازه خــوب و درســت اســت‪ ،‬احتمــاال خــوب‬‫و درســت نیست‪.‬‬ ‫‪ -‬اگرموردی را دیدید که مشکوک است‪ ،‬از ان به دور بمانید‬ ‫اموزش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۴‬راهبرد موثر کوچینگ برای‬ ‫هدایت کارکنان تازه کار‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ســه ســال اول‬ ‫کاری ِ هرکــس مهم تریــن ســال های کاری او‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫جــری کانــر (موســس ‪ )Coach in a Box‬بــه‬ ‫همــراه تیمــش طــی ســال ها مطالعــه‪ ،‬صدهــا‬ ‫هــزار گفت وگــوی شــغلی را بررســی کرده انــد‪ .‬انهــا‬ ‫بــه چهــار مهــارت اساســی در کوچینــگ و هدایــت‬ ‫شــغلی افــراد تــازه کار دســت یافته انــد‪ .‬ایــن چهــار‬ ‫مهــارت براســاس مســائلی طراحــی شــده اند‬ ‫کــه بیــش از همــه‪ ،‬افــراد تــازه کار را بــه چالــش‬ ‫می کشــند ‪:‬‬ ‫تقویت سازگاری و انعطاف پذیری؛‬ ‫تقویت تاثیرگذاری بر دیگران؛‬ ‫توانایی طراحی مسیر شغلی؛‬ ‫تفکر خارج از چهارچوب و خالقانه‪.‬‬ ‫‪ .۱‬راهبرد اول‪ ،‬تقویت ســازگاری و انعطاف پذیری‪:‬‬ ‫وقتی کارکنان تازه کار مرتکب اشــتباهی می شــوند‪،‬‬ ‫خــود را بیــش از حــد ســرزنش می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســرزنش ها روی اعتمــاد بــه نفــس و علمکــرد انهــا‬ ‫تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬اینجاســت کــه مدیــر و رهبــر‬ ‫تیــم‪ ،‬بــا مداخلــه خــود‪ ،‬جلــوی خودتخریبــی کارمنــد‬ ‫را می گیرنــد‪ .‬بایــد اجــازه داد کــه فــرد تــازه کار خــود‬ ‫را نقــد کنــد‪ ،‬امــا در ایــن فراینــد گیــر نکنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫مهــارت‪ ،‬او تعــادل ذهنــی خــود را حفــظ می کنــد‪،‬‬ ‫از قضــاوت خــود پرهیــز می کنــد و می توانــد روی‬ ‫انتخاب هایــی تمرکــز کنــد کــه در فراینــد اموختــن و‬ ‫حرکــت رو بــه جلــو بایــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫نقــش کوچینــگ مدیــر در اینجــا‪ ،‬گــوش دادن و‬ ‫پرســیدن ســواالت کلیــدی بــرای هدایــت شــغلی‬ ‫کارمنــد تــازه کار اســت‪ ،‬ســواالتی ماننــد‪:‬‬ ‫زمانــی کــه همــکارت ان حــرف را زد؟ چه احساســی‬ ‫داشتی ؟‬ ‫وقتــی ان اشــتباه را کــردی‪ ،‬بــه خــودت چــه‬ ‫می گفتــی و دربــاره خــودت چــه احساســی داشــتی؟‬ ‫فکــر می کنــی ایــن اشــتباه چــه معنایــی بــرای تــو و‬ ‫شــغلت دارد؟‬ ‫‪ .۲‬راهبــرد دوم‪ ،‬تقویــت تاثیرگــذاری بــر دیگــران‪:‬‬ ‫وقتــی کارمنــد تــازه کار در برقــراری ارتبــاط ســازنده بــا‬ ‫دیگــران دچــار چالــش می شــود‪ ،‬یــک مدیــر و رهبــر‬ ‫باتجربــه بــه او کمــک می کنــد تــا از دیــد دیگــر افــراد‬ ‫نیــز بــه مســئله نــگاه کنــد و رویکردهــای جدیــدی‬ ‫بــرای تعامــل بــا دیگــران پیــدا کنــد‪ .‬پــس در ایــن‬ ‫راهبــرد‪ ،‬از فــرد تــازه کار بخواهیــد کــه خــودش را‬ ‫جــای دیگــری بگــذارد و مســائل مختلــف را از دریچه‬ ‫م او ببینــد‪ .‬از او بپرســید کــه ایــن نگــرش جدید‬ ‫چشـ ‬ ‫چــه کمکــی بــه بهبــود روابطــش بــا دیگــران می کنــد‪.‬‬ ‫مواظــب باشــید تــا از همدلــی بی مــورد و ارائــه‬ ‫راه حــل خــودداری کنیــد‪ .‬مهــم اســت کــه خــود فــرد‬ ‫بــه روشــی متفــاوت بــرای تعامــل دســت یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬راهبــرد ســوم‪ ،‬توانایــی طراحــی مســیر شــغلی‪:‬‬ ‫هــدف از ایــن راهبــرد‪ ،‬کمــک بــه کارکنــان تازه کار اســت‬ ‫تــا مســیر شــغلی خــود را پیــدا کننــد‪ .‬قطعــا بــدون‬ ‫هــدف گــذاری نمی تــوان یــک مســیر شــغلی طراحــی‬ ‫کــرد؛ امــا گاهــی افــرادی کــه هدفــی هــم دارنــد‪ ،‬چنــان‬ ‫در پیچ وخم هــای کار گرفتــار می شــوند کــه هــدف خــود‬ ‫را فرامــوش می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬راهبــرد چهــارم‪ ،‬تفکــر خــارج از چهارچــوب و‬ ‫خالقانــه‪ :‬گاهــی اوقــات افــراد تــازه کار از حــل یــک‬ ‫مســئله درمی ماننــد‪ .‬انهــا یــک روش را امتحــان‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر جــواب ندهــد‪ ،‬یــا مســئله را رهــا می کنند‬ ‫یــا دوبــاره ان روش را تکــرار می کننــد‪ ،‬بــه ایــن امیــد کــه‬ ‫شــاید ایــن بــار نتیجــه بهتــری بگیرنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کارمنــد تــازه کار پــس از انجــام چندبــاره‬ ‫یــک روش‪ ،‬درمانــده شــود‪ .‬وظیفــه شــما مدیــران‬ ‫و رهبــران ایــن اســت کــه بــه هدایــت شــغلی چنیــن‬ ‫فــردی کمــک کنیــد کــه از زاویــه جدیــدی بــه مســئله‬ ‫نــگاه کنــد و به ســراغ راه حل هــای دیگــری بــرود‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات حتــی خــود مســئله به درســتی تعریــف نشــده‬ ‫اســت؛ پــس بایــد ابعــاد ان روشــن شــود‪ /.‬بــر گرفتــه‬ ‫از چطــور‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫روستای گردشگری زیارت گرگان‬ ‫‪ 14‬ژوئن ‪ 3 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 314‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪14-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستای زیارت گرگان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬کارشناس گردشگری‬ ‫گرگان‪ ،‬شهر مدارس علمیه تاریخی‬ ‫چنــان کــه می دانیــم شــهر گــرگان نــام کهــن ان‪ ،‬اســتراباد‬ ‫اســت‪ .‬و بــه جهــت حکومــت علویــان و حضــور ســادات‬ ‫در ایــن ســامان‪ ،‬بــه دارالمومنیــن شــهرت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از علــل موفقیــت و ظهــور تشــیع در ایــن شــهر‪،‬‬ ‫حــوز ه علمیــه ان اســت‪ .‬اولیــن حــوزه علمیــه تشــیع ایــن‬ ‫شــهر در قــرن پنجــم فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪ .‬در قــرن‬ ‫دوازدهــم کــه بــا اغــاز درگیری هــای حکومتــی همــراه بــود‬ ‫را می تــوان‪ ،‬دوره پیــش از رکــود حــوزه علمیــه گــرگان‬ ‫قلمــداد کــرد‪ .‬ســال ‪۲۵۵‬ه‪.‬ق حســن بــن زیــد‪ ،‬اســتراباد را‬ ‫فتــح کــرد و بــه محمــد بــن ابراهیــم علــوی ســپرد و از ایــن‬ ‫عصــر‪ ،‬مذهــب تشــیع در ایــن شــهر رونــق یافــت‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب گــرگان در زمــان حکومــت علویــان و پــس از ان در‬ ‫عصــر ال بویــه بــا تشــیع اشــنا شــد و از قــرن پنجــم حــوزه‬ ‫علمیــه گــرگان فعالیــت فرهنگــی خویــش را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد پیــش از ان حــوزه علمیــه اهــل ســنت در ایــن شــهر‬ ‫و منطقــه دایــر بــود لیکــن بــا رویکــرد بــه مذهــب تشــیع حوزه‬ ‫علمیــه ان نیــز رونــق گرفــت و ایــن سلســله علــم بی هیــچ‬ ‫وقفــه تــا زمــان مــا بــه فعالیــت خویــش ادامــه داد‪ .‬تعــداد‬ ‫عالمــان در هــر قــرن گرایش هــای دولت هــا نســبت بــه‬ ‫مذهــب شــیعه را نشــان می دهــد‪ .‬دولت هــای شــیعی‬ ‫عــاوه بــر این کــه موجــب می شــدند تــا مــردم از تقیــه خــارج‬ ‫شــده و مذهــب خویــش را اشــکار نماینــد‪ ،‬در ترویــج مکتــب‬ ‫جعفــری نیــز می کوشــیدند‪ ،‬چنان کــه بــه دلیــل اســتقرار‬ ‫حکومــت ســربداران و تســلط انــان بــر اســتراباد در قــرن‬ ‫هشــتم رونــد علــم نیــز در ایــن شــهر رو بــه رشــد نهاده اســت‬ ‫و یــا در قــرن دهــم کــه معاصــر بــا حکومــت صفویــان اســت‬ ‫رشد حوزه علمیه استراباد(گرگان)‬ ‫از تمــام ســده های پیــش از ان‬ ‫بیشــتر بــوده و ایــن تعالــی در‬ ‫قــرن یازدهــم ادامــه یافتــه اســت‬ ‫چنان کــه تعــداد دانشــمندان‬ ‫ان ســامان رقمــی باالتــر از‬ ‫ســی نفــر را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫دوره دوم از حــوزه علمیــه گــرگان‬ ‫از قــرن دوازدهــم هجــری و‬ ‫روی کار امــدن افشــاریان اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دوره بــه واســطه‬ ‫درگیری هایــی کــه پــس از ســقوط‬ ‫صفویــان روی داده نســبت بــه‬ ‫دوره پیشــین‪ ،‬رکــود علمــی نشــان‬ ‫می دهــد؛ چنان کــه شــیخ اقابــزرگ‬ ‫عالمــان قــرن دوازدهــم هجــری را‬ ‫در ایــن شــهر نزدیــک بــه بیســت‬ ‫تــن ذکــر می کنــد‪ .‬البتــه در قــرن ســیزدهم یــک نــوع انقــاب‬ ‫فرهنگــی و مدرسه ســازی در ایــن حــوزه نمایــان اســت‪.‬‬ ‫نویســنده تاریــخ مــدارس ایــران بــه تاســیس شــش مدرســه‬ ‫در ایــن قــرن اشــاره می کنــد کــه بــه ایــن قرارنــد‪ :‬مدرســه‬ ‫شــفاییه‪ -‬مدرســه صالحیــه‪ -‬مدرســه خســرویه‪ -‬مدرســه‬ ‫والــده ملــک ارا‪ -‬مدرســه مفیدیــه‪ -‬مدرســه اقامحســن‪.‬‬ ‫مولــف گنجینــه دانشــمندان نیــز کــه عالمــان قــرن چهاردهم‬ ‫ایــن حــوزه را نقــل می کنــد عــاوه بــر مــدارس بــاال بــه ایــن‬ ‫مدارس اشــاره می نماید‪ :‬مدرســه تقویه‪ -‬مدرســه ســعیدیه‪-‬‬ ‫مدرســه ســادات‪ -‬مدرســه ســردار‪ -‬مدرســه عمادیــه‪ -‬وی از‬ ‫مــدارس محســنیه و دارالشــفاء نیــز یــاد می کنــد کــه شــاید‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫حلوا اماج‬ ‫دستور تهیه حلوای اصیل و خوشمزه گرگانی به نام اوماج‬ ‫اراد ‪۱‬کیلو‬ ‫عسل ‪۸۰۰‬گرم‬ ‫روغن کره ‪۸۰۰‬گرم‬ ‫زعفران نیم مثقال‬ ‫هل ‪۲‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اب را روی اراد می پاشــیم بعــد ارد را ورز می دهیــم تــا زمانــی کــه نــه خمیــر‬ ‫شــود و نــه اراد بمانــد و از غربــال رد مــی کنیــم و بــه مــدت ‪ ۲‬روز می گذاریــم تــا‬ ‫خشــک شــود‪ .‬اراد را دوبــاره از غربــال رد مــی کنیــم درشــت را جــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫بقیــه اراد را الــک مــی کنیــم تــا ارد بــه ‪۳‬قســمت در ظــرف هــای مختلــف تقســیم‬ ‫شــود و بعــد روغــن را گــرم مــی کنیــم‪ .‬اول اراد درشــت را مــی ریزیــم و بــه مــدت‪۵‬‬ ‫دقیقــه هــم مــی زنیــم بعــد ارد متوســط را مــی ریزیــم و دوبــاره ‪ ۵‬دقیقــه هــم‬ ‫می زنیــم بعــد ارد نــرم را مــی ریزیــم و هــم مــی زنیــم تــا طالیــی شــود ‪.‬‬ ‫بعــد یــک کاســه ماســت خــوری ارد معمولــی اضافــه می کنیــم و دوبــاره تفــت‬ ‫می دهیــم بعــد از روی شــعله بــر می داریــم و عســل‪ ،‬زعفــران وهــل را بــه ارد اضافــه‬ ‫مــی کنیــم تــا زمانــی کــه حلــوا جمــع شــود هــم می زنیــم بعــد در یــک ســینی پهــن‬ ‫می کنیــم و روی ان خــال پســته مــی ریزیم(بــرای صــاف کــردن حلوا می توانیــد از ته‬ ‫یــک ظــرف صــاف اســتفاده کنیــد) و بعــد از ســرد شــدن ان را مــی بــرش می دهیــم‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫حلــوا امــاج‪ :‬حلــوای امــاج یــا حلــوای امــاچ ســوغات مخصــوص شــهر گــرگان‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬کــه زنــان هنرمنــد گرگانــی بــا وجــود ســختی زیــاد در تهیه‬ ‫ان‪ ،‬ان را بــرای عیــد نــوروز از قدیــم االیــام تهیــه می کردنــد حلــوا امــاج از ارد‬ ‫گنــدم‪ ،‬عســل‪ ،‬روغــن‪ ،‬پــودر پســته ‪ ،‬بــادام‪ ،‬هــل و گالب تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫مســافران شــهر گــرگان می تواننــد ایــن حلــوا را از شــیرینی فروشـی ها تهیــه‬ ‫کننــد و از خــوردن ان لــذت ببرنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد ســوغاتی مختــص گــرگان‬ ‫را تهیــه کنیــد از خریــد ایــن حلــوا فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستای زیارت گرگان‬ ‫زیــارت ‪ :‬زیــارت روســتایی اســت بــا ارتفــاع هــزار متــر از ســطح دریــا کــه در‬ ‫مســیر یکــی از راه هــای قدیمــی و محــل اتصــال شــاهرود و فــات مرکــزی ایــران‬ ‫بــه دریــای خــزر واقــع شــده اســت‪.‬پس از طــی جــاده ‪ 7‬کیلومتــری و ورود بــه‬ ‫حریــم روســتا می رســید‪ .‬تــش تنور هــای هیزمــی کنــار جــاده اســت کــه بانــوان‬ ‫محلــی بــا برپــا کــردن انهــا معمــوال ًدر عمــده ســاعات روز بــه پخــت نــان محلــی‬ ‫کــه نانــی متفــاوت از نــان ســنتی گــرگان (ک ُلّ ج) اســت و فــروش ان بــه رهگذران‬ ‫و مســافران اقــدام می کننــد‪ ،‬نانــی گــرم و ســفید کــه گــرد‪ ،‬کلفــت و فطیــر شــکل‬ ‫اســت‪ .‬معمــاری بنا هــای روســتا شــکل خاصــی داشــته و عمدتــا ً از مصالحــی‬ ‫همچــون ســنگ و چــوب بــا بافــت شموشــه بافــی اســتفاده شــده اســت‪.‬خانه ها‬ ‫در دو طبقــه کــه طبقــه همکــف بــه کارگاه بافندگــی و اصطبــل و طبقــه دوم بــه‬ ‫ســکونت اهالــی اختصــاص داشــت‪.‬‬ ‫بافت با ارزش معماری روستای زیارت‪:‬‬ ‫بررسی محدوده ها و محله بندی در بافت با ارزش روستا‬ ‫محــدوده ای کــه امــروز بــه نــام روســتای زیــارت شــناخته مــی شــود نخســت‬ ‫بــه دلیــل وجــود رودخانــه زیــارت شــکل گرفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل ایجــاد‬ ‫امــکان کشــاورزی از دالیــل اولیــه شــکل گیــری روســتا اســت‪ .‬عامــل دیگــر وجود‬ ‫امامــزاده عبداللــه اســت کــه احتمــاال ً نــام روســتا از وجــود ایــن امامــزاده بــه‬ ‫عنوان زیارت گرفته شــده اســت و عامل ســوم موقعیت کوهســتانی ان اســت‬ ‫کــه از نظــر دفاعــی موقعیــت خوبــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫گســترش روســتا در طــی ســال ها در امتــداد رود بــوده ولــی قرارگیــری‬ ‫خانه هــا بــه صــورت پراکنــده اســت‪.‬اخیرا ً بــه دلیــل خوشــاب و هــوا بــودن ایــن‬ ‫روســتا‪،‬اهالی گــرگان بــه خریــد زمین هــای کشــاورزی در امتــداد جاده منتهی به‬ ‫زیــارت و همچنیــن زمین هــای کشــاورزی بــاالی ده و خانه هــای ویالیــی فراوانــی‬ ‫در ایــن بخــش ســاخته انــد کــه چهــره کامــا ًمتفاوتــی دارند‪.‬امــا ادامــه ایــن رونــد‬ ‫و تاثیرگــذاری ان می توانــد بــر معمــاری و ســاختار بومــی روســتا تاثیــر منفــی‬ ‫بگــذارد کــه اثــار ان در چهــره کالبــدی روســتا بــه تدریــج رخ می نمایــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی در طــرح بهســازی بافــت بــا ارزش روســتای زیارت‪،‬ایــن روســتا بــه‬ ‫‪ 3‬محــدوده ابتدایــی تقســیم بندی شــده اســت‪.‬‬ ‫خاســتگاه اولیــه روســتا‪:‬این بافــت در بــر گیرنــده امامــزاده و گورســتان‪ ،‬دو مســجد‬ ‫قدیمــی امــام حســین و امــام رضــا مــی باشــد‪ .‬بــه عــاوه شــامل بناهــای مســکونی بــا‬ ‫معمــاری ارزشــمند و تاریخــی روســتا اســت کــه قدمــت برخــی از انهــا به صد ســال نیز‬ ‫می رســد‪ .‬نظــام فضایــی پــر و خالــی روســتا از الگــوی ســنتی پیــروی می کنــد ‪ .‬بناهــای‬ ‫ایــن محــدوده طبــق نظــر ســازمان میــراث فرهنگــی می بایســت کامــا ًحفاظــت شــود‪.‬‬ ‫بافت با ارزش روســتا‪:‬اکثرا ً دارای معماری بومی اســت و می توان قدمت بناهای‬ ‫ان را بــه طــور متوســط حــدود ‪ 50- 20‬ســال تخمیــن زد‪ .‬ایــن بخــش به صورت عرفی‬ ‫جــزء محــدوده روســتا شــناخته شــده و بــه صــورت یکپارچــه بــا بخــش تاریخــی عمل‬ ‫می کنــد و بایــد ازظوابــط و مقــررات ســاختمانی بــا این بخش برخوردار باشــد‪.‬‬ ‫محــدوده عرفــی روســتا‪:‬این محــدوده شــامل بخش هایــی بافــت تاریخــی‬ ‫و بافــت بــا ارزش اســت‪،‬محدوده ای را تعریــف می کنــد کــه عرفــا ً بــه عنــوان‬ ‫روســتای زیــارت در وضعیــت کنونــی شــناخته شــده و طــرح حاضــر بــرای گــره ای‬ ‫محلــی در همیــن محــدوده تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫هســته مرکــزی روســتا‪ :‬بافــت کالبــدی کنونــی روســتای زیــارت متاثــر از دو‬ ‫شــیوه خــاص کالبــدی می باشــد‪ .‬بدیــن مفهــوم که در قســمت مرکزی و هســته‬ ‫ابتدایــی روســتا‪ ،‬شــکل در هــم تنیــده و ارگانیــک بناهــا و فضاهــا‪ ،‬بــه صورتــی‬ ‫شــگرف بیننــده را در فضایــی قــرار می دهــد کــه فضاهای عمومــی و خصوصی را‬ ‫کامــا ًدرهــم ادغــام شــده می بیند‪.‬بــه طــوری کــه تمامــی فضاهــای باز بــه عنوان‬ ‫شــبکه راه محســوب شــده و تــردد در ان مــی توانــد بــه طــور ازادانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫ایــن بافــت کــه در غــرب رودخانــه زیــارت و در مابیــن دو نهــر واقــع شــده تــا اوایل‬ ‫ســده اخیــر هســته اصلــی و اولیــه روســتا را تشــکیل مـی داده اســت‪.‬‬ ‫ازســالهای ‪ 1340‬به بعد رشــد کالبدی روســتا به طور چشــمگیری شــدید می شــود‬ ‫بــه طــوری کــه ســاخت و ســازهای زیــادی در شــمال اولیــه کــه بــه پاییــن محلــه‬ ‫معــروف اســت و نیــز منطقــه معــروف بــه اوت ســر و یــا ســراب شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫معرفی محدوده های روستا‪ :‬ویژگی های کمی و کیفی بناهای مسکونی‬ ‫خانه هــای روســتای زیــارت اکثــرا ًروی شــیب تپــه منتهــی بــه رودخانــه کــه رو بــه‬ ‫شــرق اســت بنــا شــده انــد‪ .‬امــا نکتــه جالــب توجــه پراکندگــی و عــدم اســتقرار‬ ‫منظــم خانه هــا در کنــار هــم اســت ‪ .‬ایــن خانــه هــا اکثرا ًشــمالی – جنوبــی بوده‬ ‫و در فصــل تابســتان بســیار خنــک و مطبــوع هســتند‪.‬‬ ‫خانه هــای روســتای زیــارت اصــوال ً از دو بخــش تشــکیل می شــوند‪ ،‬طبقــه‬ ‫همکــف کــه بخشــی از ان کارگاه بافندگــی و جاجیــم بافــی بــه نــام کجــکال‬ ‫بــوده و بخــش دیگــر طویلــه گاو و گوســفند و یابــو یــا مرغــدان اســت‪.‬انبار هیــزم‬ ‫و کاه نیــز در ایــن بخــش قــرار دارد‪ .‬معمــوال ً درب طویلــه از درب کارگاه جــدا‬ ‫اســت‪.‬امروزه نگهــداری حیوانــات در منــازل از رواج افتــاده و بســیاری از ایــن‬ ‫فضاهــا بالاســتفاده مانــده اســت‪.‬بخش فوقانــی بــه ســکونت اختصــاص دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن طبقــه پــس از ورود از طریــق پلکانــی کــه بــه صــورت صلــب و بــه مــوازات بنــا‬ ‫بــاال میــرود بعضــا ً دارای نرده هــای چــوب اســت‪ ،‬بــه یــک ایــوان جنوبــی افتابگیــر بــا‬ ‫بــا نرده هــای چوبــی وارد می شــویم کــه یــک اجــاق در ان تبیعــه شــده اســت کــه‬ ‫اکثــر فصــول ســال از ان اســتفاده می شــده و امــروزه بــه دلیــل رواج اجاق هــای گاز‬ ‫اســتفاده از انهــا منســوخ گردیــده اســت‪.‬وجود ایــن ایــوان در تابســتان بــه تعدیــل‬ ‫هــوای منــزل کمــک زیــادی می کنــد‪.‬الزم بــه ذکــر اســت طبقــه همکــف ســاختمان‬ ‫هایــی کــه در کنــار بــر عمومــی واقــع مــی شــوند بــه صــورت واحدهــای تجــاری‬ ‫(خواربارفروشــی‪،‬نجاری و‪ )...‬مــورد اســتفاده واقــع می شوند‪.‬پشــت ایــوان اغلــب‬ ‫دو اتــاق یــا بیشــتر قــرار دارد کــه در بیشــتر مواقــع دارای درهــای دولنگــه اســت و‬ ‫از طریــق ایــن درهــا بــه هــم ارتبــاط دارند‪.‬بعضــی اوقــات در پشــت ایــن اتاق هــا‬ ‫پســتوهایی وجود دارد که به ان پشــت در می گویند و دارای پنجره کوچکی اســت‬ ‫و یــک اجــاق کوچــک بــرای فصــول ســرد در ان تعبیــه مــی شــود‪ .‬البتــه امــروزه بــه‬ ‫دلیــل وجــود اجــاق گازهــا در داخــل منــازل‪ ،‬ایــن اجــاق هــا برچیــده شــده اســت و از‬ ‫یــک اجــاق کال ً بــرای پخــت و پــز اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫همــان مدرســه اقامحســن و مدرســه شــفاییه باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه حــوزه علمیــه گــرگان نیــز چــون‬ ‫شهرهای مجاورش‪ ،‬در نهضت مشروطه و جنگل به ایفای‬ ‫نقــش پرداخــت‪ .‬شــیخ حمــزه و شــیخ غالمحســین از ســران‬ ‫مشــروطه در گــرگان بشــمارمی اید‪ .‬و میرزامهدی مجتهــد‬ ‫طاهــری‪ ،‬شــیخ محمدباقــر شــاهکویی و شــیخ موســی‬ ‫باالجــاده ای در شــمار افــرادی بودنــد کــه در محلــه میــدان‪،‬‬ ‫حســینیه ســیدمفید بــرای تشــکیل اتحادیــه اســتراباد‬ ‫و مازنــدران گــرد هــم امــده بودنــد و شــیخ محمدباقــر‬ ‫فاضــل بــه اتهــام همــکاری بــا جنگلیــان از اســتراباد بــه‬ ‫خاصه رود(روســتای زیــارت کنونــی) تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫وقتــی از صنایــع دســتی کشــورمان مــی گویــد‪ ،‬از فــرش و گلیــم و‬ ‫جاجیــم و هــزار و یــک اثــر هنــری دیگــر کــه نشــان فرهنــگ و تاریــخ و‬ ‫گذشــته خــاک ایــران هســتند‪ ،‬صدایــش اوج مــی گیــرد و بــا هیجــان‬ ‫زیــاد از ســاعت هــا عمــر و زمانــی مــی گویــد کــه هنرمنــدان صنایــع‬ ‫دســتی پــای اثارشــان مــی گذارنــد‪ .‬میتــرا بــی باکیــان‪ ،‬خــودش هــم‬ ‫یکــی از همیــن هنرمنــدان اســت‪ ،‬عمــری را بــه پــای صنایــع دســتی‬ ‫گذاشــته‪ ،‬در ایــن رشــته تحصیــل کــرده و حــاال بــه یــک کارافریــن‬ ‫موفــق در ایــن عرصــه تبدیــل شــده اســت‪ .‬بــرای ایــن کــه میتــرا بــی‬ ‫باکیــان را بهتــر بشناســید بایــد ســری بــه روســتای زیــارت گــرگان بزنیــد‪،‬‬ ‫روســتایی سرســبز در دل شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان کــه‬ ‫بــه جاجیــم بافــی زنــان هنرمنــدش معــروف شــده اســت؛ زنانــی کــه‬ ‫در کنــج خانــه هایشــان دار جاجیــم برپــا کــرده انــد و از کودکــی تــا‬ ‫بزرگســالی نقــش عشــق مــی زننــد روی تــار و پودهــای جاجیــم‪.‬‬ ‫میتــرا بــی باکیــان‪ ،‬کارافرینــی اســت کــه در همیــن روســتا و بیــن زنــان‬ ‫همیــن روســتا کســب و کاری راه انداختــه کــه نتیجــه اش حــال و روز‬ ‫بهتــر جاجیــم زیــارت اســت؛ یکــی از صنایــع دســتی قدیمــی و بااصالــت‬ ‫ایــن منطقــه کــه بــه دالیــل مختلــف رو بــه فراموشــی بــود و بــا ایــن‬ ‫اتفــاق جــان تــازه گرفتــه و بــه حیاتــش ادامــه مــی دهــد‪ .‬اتفاقــی کــه‬ ‫باعــث شــده ایــن هنرمنــد صنایــع دســتی بــه عنــوان کارافریــن برتــر‬ ‫اســتان گلســتان هــم انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫شــما یکــی از هنرمنــدان شــناخته شــده اســتان گلســتان هســتید‪.‬‬ ‫چطــور شــد ســراغ صنایــع دســتی رفتیــد؟‬ ‫عالقــه بــه صنایــع دســتی و رشــته هــای هنــری بایــد ذاتــی باشــد‪،‬‬ ‫ایــن عالقــه در مــن هــم از کودکــی وجــود داشــت‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫مــن در خانــواده ای زندگــی مــی کــردم کــه از هنــر و صنایــع دســتی‬ ‫دور نبودنــد‪ ،‬عمــه مــن از بافنــده هــای ماهــر جاجیــم بــودو پدربزرگــم‬ ‫طــراح نقشــه هــای قالــی‪ .‬همــه ایــن عوامــل در کنــار هــم قــرار گرفــت‬ ‫و مــن را بــه ســمت ایــن فضــا ســوق داد‪ .‬نتیجــه هــم ایــن شــد کــه‬ ‫در دانشــگاه صنایــع دســتی و گردشــگری بخوانــم و االن بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫ســال اســت کــه در حــوزه صنایــع دســتی فعالیــت مــی کنــم و حــدود‬ ‫ده ســال اســت کــه یــک زیرمجموعــه دارم و بــرای ‪ ۵۵‬نفــر در روســتای‬ ‫زیــارت کارافرینــی کــرده ام کــه اکثــرا هــم زنــان سرپرســت خانــوار و‬ ‫بدسرپرســت هســتند‪.‬‬ ‫چرا این روستا را انتخاب کردید؟‬ ‫روســتای زیــارت از قدیــم محــل تولیــد یــک نــوع جاجیــم خــاص بــود‬ ‫کــه متاســفانه بــه دالیلــی در شــرف منســوخ شــدن بــود‪ .‬حــاال یــا بــه‬ ‫خاطــر ارزانــی دســتمزد بافنــده یــا ضعــف در فــروش کاال کــم کــم زنــان‬ ‫روســتا داشــتند عالقــه شــان را بــه بافــت جاجیــم از دســت مــی دادنــد‬ ‫و ایــن موضــوع واقعــا باعــث نگرانــی مــن شــده بــود‪ .‬از طــرف دیگــر بــه‬ ‫خاطــر عالقــه ای کــه بــه جاجیــم بافــی داشــتم دوســت نداشــتم ایــن‬ ‫اتفــاق بیفتــد در نتیجــه بــه فکــر یــک راه چــاره افتــادم و ایــده ایجــاد‬ ‫یــک اشــتغال خانگــی بــرای زنــان روســتا از همیــن جــا بــه وجــود امــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!