روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 313 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 313

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 313

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 313

‫‪5‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫یک شنبه ‪2 3-‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /13‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /2‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪313‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫عمیق شدن زخم خشکسالی خراسانی شمالی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تهدید بحران کم ابی‬ ‫و خطر فرونشست زمین‬ ‫در گلستان‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ریتم ثابت بیماران کرونایی‬ ‫دستگیر هتاک فضای مجازی‬ ‫‪5‬‬ ‫زمانی خشم قادر است شما را بکشد‬ ‫‪6‬‬ ‫علل گرایش به اعتیاد و پیش گیری از ان‬ ‫باغمزار لطفی‪ ،‬جاذبه گردشگری گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی ‪4-‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫تاریخ نویــس نامــدار‪ ،‬مقدســی‪ ،‬می گویــد کــه اســتراباد‬ ‫شهری است که بیشتر مردمان ان ابریشم باف اند و در این‬ ‫کار چیره دســت هســتند‪ .‬دژ ان ویــران و خندقــش پــر شــده‬ ‫و مســجد جامــع ان در بــازار اســت‪ .‬اســتخری از ان نــام بــرده‬ ‫و مولــف حدودالعالــم می گویــد کــه مردمــان این شــهر دارای‬ ‫دو زبان هســتند‪ .‬حمدالله مســتوفی ان را شــهری دانســته‬ ‫کــه هوایــش معتــدل اســت‪ .‬اقامحمدخــان قاجــار در ایــن‬ ‫شــهر زاده شــد؛ و بعدها دیوار باروی شــهر را بازســازی نمود‪.‬‬ ‫در دوران میرزاتقی خــان امیرکبیــر نیــز شــهر بازســازی شــد‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان کنونــی کــه در گذشــته‪ ،‬اســمش اســتراباد بــود‬ ‫از دوران گذشــته و کهــن یکــی از مراکــز مدنیــن و تمدنــی‬ ‫و فرهنگــی ایــن خطــه بــوده اســت؛ بــه ویــژه در دوران‬ ‫اســامی کــه در کنــار دیگــر شــهرهای اســامی‪ ،‬از شــکوه‬ ‫و جــال خاصــی برخــوردار بــود و دارالمومنیــن نامیــده‬ ‫می شــد‪ .‬ایــن شــهر دارای ویژگی هــای گوناگونــی بــوده کــه‬ ‫در دوران هــر سلســله حکومتــی بخــش از ایــن صفــات‬ ‫مــورد توجــه و بهره گیــری قرارمی گرفــت‪ .‬امــا یــک ویژگــی‬ ‫در ایــن ســرزمین همیشــه و همــواره وجــود داشــته و حتــی‬ ‫دارد؛ و ان وجــود نامــاوران و اندیشــمندان و دانشــمندانی‬ ‫بــوده کــه برخــی از انــان در ســطج جهــان‪ ،‬شــهره و نامــدار‬ ‫هســتند از جملــه‪ :‬حکیــم سیدابوالقاســم میرفندرســکی‪-‬‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی‪ -‬فصیحی اســترابادی‪ -‬نظام الدین‬ ‫اســترابادی‪ -‬بیاضی اســترابادی‪ -‬مالمحمدامین اســترابادی‪-‬‬ ‫میرمحمدمومــن اســترابادی‪ -‬ســلطان حســین اســترابادی‪-‬‬ ‫میرزامهدی خــان اســترابادی‪ -‬میردامــاد اســترابادی‪ -‬و‪...‬‬ ‫در میــان چهره هــای معاصــر نیــز می تــوان بــه بــزرگان و‬ ‫ناماورانــی چــون محمدرضــا لطفــی اشــاره کــرد کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۲۵‬در شــهر گــرگان بــه دنیــا امــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۴۳‬جایــزه‬ ‫نخســت موســیقیدانان جــوان را کســب کــرد‪ .‬او ردیــف دان‪،‬‬ ‫موســیقیدان‪ ،‬اهنگســاز‪ ،‬نوازنــده برجســته تــار و ســه تــار‪،‬‬ ‫هم چنیــن پژوهشــگر و مــدرس موســیقی ســنتی ایرانــی‬ ‫بــود‪ .‬لطفــی از چهره هــای تاثیرگــذار موســیقی ایرانــی بــود‬ ‫و بــا خلــق اثــاری چــون «ایــران ای ســرای امیــد»‪« ،‬کاروان‬ ‫شــهید»‪« ،‬بــرادر بی قــراره» و «عشــق دانــد» بــه میــان‬ ‫تــوده مــردم راه یافــت‪ .‬زنده یــاد اســتاد محمدرضــا لطفــی‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫در ‪ ۶۸‬ســالگی بــدرود حیــات گفــت و طبــق وصیتــش‬ ‫در زادگاهــش بــه خــاک ســپرده شــود‪ .‬محــل دفــن قلنــدر‬ ‫موســیقی ایــران در محــل سرچشــمه اللــه ســیزدهم خیابان‬ ‫شــهدای گــرگان اســت و بــه همــت مدیریــت شــهری‪،‬‬ ‫باغمــزار ایــن موســیقیدان شــهیر ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت بــاغ مــزار اســتاد لطفــی در دو فــاز انجــام‬ ‫می شــود کــه اجــرای فــاز اول بــه اتمــام رســید و بــرای شــروع‬ ‫فــاز دوم نیــز بایــد حــدود ‪ ۱۰‬بــاب از ســاختمان های اطــراف‬ ‫خریــداری شــود کــه در مجمــوع‪ ،‬بــرای اجــرای کامــل ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬دو هــزار ‪ ۷۰۰‬مترمربــع عرصــه نیــاز اســت‪ .‬باغمــزار‬ ‫و ارامــگاه اســتاد لطفــی بایــد مــکان و نقطــه همایشــی‬ ‫بــرای هنرمنــدان ایرانــی باشــد و بــه محلــی بــرای تجمــع و‬ ‫همگرایــی هنرمنــدان در بحــث ادبیــات و موســیقی تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬مدیریــت شــهری گــرگان درصــدد اســت کــه طراحــی‬ ‫و اجــرای باغمــزار اســتاد لطفــی‪ ،‬گــرگان و فرهنــگ گرگانــی‬ ‫را بــه ســمت احیــای مضاعفــی ســوق داده و گــرگان را بــر‬ ‫روی در ســطح ملــی و جهانــی معرفــی نمایــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬اســتاد فقیــد لطفــی بــا پیشــینه تاریخــی در ایــران و‬ ‫جهــان‪ ،‬بهتریــن شــاخص بــرای ارتقای فرهنگی شــهر گرگان‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬بایــد از ایــن فرصــت بــه وجودامــده‪،‬‬ ‫کمــال اســتفاده را کــرد‪ .‬به ویــژه ان کــه هــم اکنــون ایــن‬ ‫باغمــزار مــورد بازدیــد بســیاری از گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی قرارمی گیــرد و بــه یــک جاذبــه گردشــگری در گــرگان‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬بدیــن جهــت بایســتی قــدر و ارزش‬ ‫چنین مکان فرهنگی را دانســت و برای توســعه و گســترش‬ ‫ان تــاش بیشــتری نمــود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪ :‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪ ،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلف در مورد موفقیت های شغلی‪ ،‬منتشر شده‏کمی دقت کنیم‬ ‫متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونـه ای صحبــت می کننــد کــه‬ ‫گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی در اموزش هــای‬ ‫کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه می دهنــد انــگار کــه در‬ ‫اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی‬ ‫ی اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالــ ‬ ‫نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهی از ان شــروع‏‏ کنیم‪،‬‬ ‫قطعــا ًمتوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬رســیدن در کارهای مختلف و ســر و ســامان بخشــیدن ان‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل‬ ‫س ‪‎‬‏ از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزیـ ‪‎‬‬ ‫م‪ ‎.‬امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫می شــوی ‪‎‬‬ ‫مــا را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در طــول‬ ‫انــواع و اقســام پیــا م از اطــراف مــا بــه دس ـ ‬ ‫شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا و‬ ‫ی خودمــان را صــرف پاســخ‬ ‫کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد بدانیــم رازهــای‏موفقیــت شــغلی‬ ‫چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫مشاهده و مشاوره با مربی و افراد الهام بخش‬ ‫ایــن مهــم نیســت کــه تصمیــم بــه انجــام چــه کاری گرفته ایــد‪ ،‬شــما بایــد بدانیــد کــه‬ ‫به تنهایــی موفــق نخواهیــد شــد‪ .‬یادگیــری از روی کتاب هــای مختلــف ســخت اســت‬ ‫و گاهــی محیــط اینترنــت‪ ،‬تشــخیص واقعیت هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫طــی کــردن هــر مســیری بایــد از کســی کــه قبــا ان را طــی کــرده اســت‪ ،‬کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫انجــام تمریــن زیــاد بــرای ســاعت های متمــادی‪ ،‬می توانــد شــما را خبــره کنــد امــا وجــود‬ ‫مربــی و الگویــی مناســب‪ ،‬میــل بــه ایــن حجــم از تــاش را بیــدار خواهــد کــرد‪ .‬اگر زندگی‬ ‫افــراد موفــق و خبــره را بررســی کنیــد‪ ،‬همـه ی انهــا از حضــور مربــی یــا الگویی عالــی برای‬ ‫موفقیــت بهــره برده انــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات مشــاهده ی غیرمســتقیم یــک الگــو نیــز مفیــد اســت‪ .‬وقتــی افــراد موفــق‬ ‫را مشــاهده می کنیــم موقعیــت او را در ذهــن خــود بررســی و بــا ایــن کار انگیــزه ی‬ ‫بی نظیــری بــه خــود می دهیــم‪ .‬انســان ذاتــا طــوری اســت کــه بــا نیــت رســیدن بــه هدفــی‬ ‫بــاال تنهــا بــا ایده پــردازی دربــاره ی ان‪ ،‬انگیــزه ی فوق العــاده ای بــه خــود می دهــد‪ .‬شــاید‬ ‫ســاده لوحانه به نظــر برســد امــا بــا گفتــن جمالتــی ماننــد‪« :‬ببیــن دیگــران توانســته اند‬ ‫پــس مــن هــم می توانــم» انــرژی و انگیــزه ی زیــادی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت به خود‬ ‫وارد می کنیــد‪.‬‬ ‫استقبال از بازخوردها و نقد و نظرات مختلف‬ ‫ارســطو معتقــد اســت‪« :‬بــرای پرهیــز از نقــد شــدن بایــد هیــچ نگفــت‪ ،‬هیــچ نکــرد‬ ‫و هیــچ بــود‪ ».‬اگــر بــرای کاری کــه می کنیــد یــا انچــه می گوییــد و فکــر می کنیــد نقــد‬ ‫شــوید‪ ،‬یعنــی در مســیری مخالــف روزمرگــی قــرار گرفته ایــد و ایــن بخــش بزرگــی از‬ ‫موفقیــت اســت‪ .‬ســعی کنیــد بــرای مدیریــت نقدهایــی کــه بــه شــما وارد می شــود پــا در‬ ‫گام هــای افــراد موفــق بگذاریــد‪ .‬شــاید بــا نقدهایــی تــوام بــا نفــرت و منفی نگــری روبـه رو‬ ‫شــوید؛ انهــا را دریافــت‪ ،‬ارزیابــی و ســپس فرامــوش کنیــد‪ .‬امــا بــه نقدهــای مثبــت و‬ ‫ســازنده توجــه زیــادی داشــته باشــید‪ ،‬به ویــژه توصی ـه ی افــرادی کــه بــه رســیدن شــما‬ ‫بــه هدف تــان عالقه منــد هســتند‪ .‬پــس از ان در صــورت دریافــت بازخــورد‪ ،‬از ان فــرد‬ ‫ســپاس گزاری کنیــد‪ .‬ایــن ســپاس گزاری باعــث می شــود کــه تمــام افــرادی کــه مــورد‬ ‫قدردانــی واقــع شــده اند حمایــت و انــرژی مثبت شــان را در اینــده بــا شــما همــراه کننــد‪.‬‬ ‫مدیریت غرور‬ ‫ایــن قســمت در اخــر مطــرح شــده اســت امــا بــه هیــچ عنــوان از اهمیــت کمتــری‬ ‫برخــوردار نیســت‪ .‬افــراد موفــق می داننــد کــه بــرای پیــروزی بایــد اشــتباه کننــد و بگوینــد‬ ‫ببخشــید‪ .‬بایــد بپذیرنــد کــه همــه چیــز را نمی داننــد و دیگــران نیــز همیشــه در موفقیــت‬ ‫انهــا ســهمی دارنــد‪ .‬بایــد قبــول کننــد کــه گاهــی اشــتباهات و لغزش هــای کوچکی پیش‬ ‫می ایــد کــه بایــد تنهــا بــه انهــا خندیــد و رد شــد‪ .‬افــراد موفــق می پذیرنــد کــه شکســت‬ ‫محتمــل اســت و دوبــاره بایــد برخاســت و تــاش کــرد‪ .‬هیــچ چیــز در ایــن جهــان قطعــی‬ ‫نیســت و مــا فقــط بــرای کشــف و تجربــه بــه ایــن دنیــا امده ایــم‪ .‬بایــد از هرکــس چیــزی‬ ‫اموخــت‪ ،‬فروتــن مانــد و در ضمــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه در طــی مســیر‪ ،‬اوقــات‬ ‫خوشــی داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 22‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47000000‬ریــال هــر گــرم طــای‬ ‫‪ 18‬عیــار ‪ 10,851,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 107580,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 59,500,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪39,350,000‬‬ ‫ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪313‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫هدیه عجیب جانباز‬ ‫‪8‬سال دفاع مقدس به‬ ‫کمیته امداد‬ ‫جانبــاز نیکــوکار مینودشــتی در اقدامــی‬ ‫خداپســندانه و بــا نیّــت زکات مســتحبه ‪ ،‬یــک‬ ‫بــاب ســاختمان مســکونی خــود را بــه کمیتــه‬ ‫امــداد شهرســتان مینودشــت بــه شــرط عمــر‬ ‫اهــداء کــرد تــا عوایــد ان بــه مددجویــان تحــت‬ ‫حمایــت ایــن شــهر تعلــق گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی‬ ‫بابایــی مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬یــک جانبــاز خیــر و‬ ‫نیکــوکار مینودشــتی در اقدامــی خداپســندانه‬ ‫بــا حضــور در کمیتــه امــداد واعــام اهــداء واحــد‬ ‫مســکونی خــود بــه کمیتــه امداد‪،‬جلــوه ی زیبایــی‬ ‫از بخشــش وانفــاق واحســان را بــه نمایــش‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســاختمان در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۳۷۴‬مترمربــع و زیربنــای‬ ‫‪ ۲۳۰‬متــر مربــع ودارای زیرزمیــن ‪ ۳۸‬متــر‬ ‫مربــع بنــا شــده اســت افــزود‪ :‬ارزش ریالــی ایــن‬ ‫ســاختمان اهدایــی ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال بــراورده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بــا توجــه بــه نیّــت ایــن خیّــر افــزود‪:‬‬ ‫مقــرر شــد پــس از فــوت ایشــان وهمســرش‪،‬‬ ‫مرکــز رادیولــوژی و ســونوگرافی توســط کمیتــه‬ ‫امــداد درایــن ملــک ایجــاد و عوایــد حاصلــه‬ ‫صــرف کمــک بــه ایتــام‪ ،‬تهیــه وخریــد جهیزیــه‬ ‫بــرای مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫مینودشــت شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مراحــل انتقــال ســند ملــک مذکور‪،‬بــا هماهنگــی‬ ‫رئیــس اداره حقوقــی ‪،‬امــاک وامــور نماینــدگان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و رئیــس کمیتــه امــداد‬ ‫شهرســتان مینودشــت‪ ،‬پیگیــری وپــس از‬ ‫انجــام تشــریفات قانونــی از طریــق دفتــر خانــه‬ ‫رســمی بنــام کمیتــه امــداد امــام (ره) شهرســتان‬ ‫مینودشــت بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000677‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1399114412004000738‬شــهرداری گنبــد بــه شناســه ملــی‬ ‫‪ 14002592051‬گنبــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده ( فضــای ســبز) بــه مســاحت ‪ 2612.28‬مترمربــع جــدا شــده‬ ‫ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪ 8435‬و ‪ 8434‬و ‪ 8433‬و ‪ 8432‬و ‪8430‬‬ ‫فرعــی از‪ 1329‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان پیام‬ ‫حــد فاصــل اذربایجــان و شــهدا بخــش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری‬ ‫ملک مع الواســطه از قربان ســید فرزند رحیم قلی (مالک رســمی)‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8339 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یک شنبه ‪1400/03/23‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یک شنبه ‪1400/04/06‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫جوالن افات پشت پرده‬ ‫خشکسالی‬ ‫اجــرای عملیــات بیابــان زدایــی‪ ،‬قــرق و تامیــن نیــاز علوفــه‬ ‫بهره بــرداران‪ ،‬ایجــاد طرح هــای مرتــع داری و ســاماندهی‬ ‫ســامانه های چــرای دام‪ ،‬بهســازی چشــمه ها‪ ،‬الیروبــی قنوات‪،‬‬ ‫ایجــاد کانال هــای ابیــاری عمومــی‪ ،‬خــط انتقــال اب بــا لولــه‪،‬‬ ‫مرمــت بند هــای انحرافــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه‬ ‫منظــور کاهــش خســارت بــه کشــاورزان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫عمیق شدن زخم خشکسالی در خراسان شمالی‬ ‫کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی میانگیــن بــارش بــاران در‬ ‫خراســان شــمالی در هشــت مــاه ســال زراعــی‬ ‫جــاری کــه منجــر بــه نفــوذ خشکســالی خفیــف تا‬ ‫شــدید در حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از گســتره مســاحت‬ ‫دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار ایــن اســتان شــد‬ ‫و پیــش بینــی تــداوم رونــد کاهــش نــزوالت جوی‬ ‫در ماه هــای اینــده‪ ،‬زخــم خشکســالی را در ایــن‬ ‫خطــه عمیق تــر کــرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رسمی اداره کل هواشناسی‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه ایــن‬ ‫اســتان دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری واقــع در‬ ‫شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت‬ ‫تاثیــر ایــن پدیــده اســت بــه طــوری کــه بــر اســاس‬ ‫شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫شــده) در بــازه ‪ ۱۰‬ســاله تــا پایــان اســفند مــاه‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬بیش از نیمی از مســاحت استان‬ ‫تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد‬ ‫تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصــد‬ ‫خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصــد خشکســالی‬ ‫خفیــف دارد و در بیــن هشــت شهرســتان ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور شهرســتان های مانــه‬ ‫وســملقان بــه عنــوان قطب کشــاورزی بیشــترین‬ ‫پهنــه تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد و پــس از‬ ‫ان شهرســتان اســفراین و راز و جرگالن درگیر با‬ ‫ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان می دهــد کــه خشکســالی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد‬ ‫تنــش ابــی در حــدود ‪ ۳۰۰‬روســتا و چنــد شــهر‬ ‫ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از حجــم‬ ‫ابدهــی قنــات هــا را نیــز کاهــش داد بــه طــوری‬ ‫کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال‬ ‫کشــور را نیز خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشت‬ ‫ایــن اســتان نیــز در زمــره دشــت هــای بحرانــی قرار‬ ‫گرفتنــد و بــا تــداوم ایــن رونــد احتمــال قطعــی اب‬ ‫نیــز در کنــار خاموشــی بــرق در اســتان بــه عنــوان‬ ‫راهــکار دم دســتی تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاهش راندمان تولید‬ ‫کشــاورزی‬ ‫جهــاد‬ ‫ســازمان‬ ‫رییــس‬ ‫خراسان شــمالی در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۱۴۶‬هــزار هکتــار گنــدم در اراضــی اســتان کشــت‬ ‫شــد کــه از ایــن میــزان ‪ ۹۸‬هــزار هکتار دیــم و ‪۴۸‬‬ ‫هــزار هکتــار ان اراضــی ابــی اســت که با کاهش‬ ‫نــزوالت جــوی‪ ۵۰ ،‬درصــد از اراضــی ســطح زیــر‬ ‫کشــت گنــدم دیــم ‪ ۱۰۰‬درصــد از بیــن رفــت و‬ ‫راندمــان عملکــرد تولیــد ‪ ۵۰‬درصد از کشــتزارهای‬ ‫مابقــی هــم بــه نصــف کاهــش یافــت بــه طــوری‬ ‫کــه خســارت همیــن بخــش بــا احتســاب قیمــت‬ ‫روز گنــدم هــر کیلوگــرم ‪ ۵۰‬هــزار ریــال حــدود‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد ریــال مــی رســد‪.‬‬ ‫جوالن افات پشت پرده خشکسالی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی جــوالن افــات در محصــوالت کشــاورزی‬ ‫را از دیگــر مشــکالت ناشــی از خشکســالی در‬ ‫اراضــی ایــن اســتان اعــام کــرد و گفت ‪ :‬پیدایش‬ ‫طغیــان برخــی افــات و بیماری هــای گیاهــی در‬ ‫ســطح باغــات و کشــتزارهای خراسان شــمالی از‬ ‫دیگــر پیامدهــای زیانبــار خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫وی کاهــش تولیــد علوفــه در مراتــع اســتان‬ ‫روی اوری دامــداران بــه تغذیــه دســتی‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمــت نهاده هــای دامــی و حتــی فــروش‬ ‫زودهنــگام و بــا قیمــت پاییــن دام هــای ســبک را‬ ‫از پدیده های دیگر ناشــی از خشکســالی در این‬ ‫اســتان بــرای ســال زراعــی جــاری اعــام کــرد‪.‬‬ ‫یوســفی گفــت‪ :‬اجــرای عملیــات بیابــان زدایــی‪،‬‬ ‫قــرق و تامیــن نیــاز علوفــه بهره بــرداران‪ ،‬ایجــاد‬ ‫طرح هــای مرتـع داری و ســاماندهی ســامانه های‬ ‫چرای دام‪ ،‬بهســازی چشــمه ها‪ ،‬الیروبــی قنوات‪،‬‬ ‫ایجــاد کانال هــای ابیــاری عمومــی‪ ،‬خــط انتقــال‬ ‫اب بــا لولــه‪ ،‬مرمــت بند هــای انحرافــی از جملــه‬ ‫اقداماتــی اســت کــه بــه منظــور کاهــش خســارت‬ ‫بــه کشــاورزان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ممنوعیت کشت برنج‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی‬ ‫گفــت ‪ :‬بــه دلیــل کاهــش ‪ ۵۴‬درصــدی بارندگــی در‬ ‫ســال زراعــی جــاری و نفــوذ خشکســالی‪ ،‬اراضــی‬ ‫زیــر کشــت برنــج در ایــن اســتان بــه یــک ســوم‬ ‫ســنوات گذشــته کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس امــار رســمی‬ ‫در ســنوات گذشــته ‪ ۲‬تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫از اراضــی زراعــی اســتان خراســان شــمالی زیــر‬ ‫کشــت برنــج قــرار داشــت کــه در ســال زراعــی‬ ‫جــاری ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول اب بــر‬ ‫بــه ‪ ۷۵۰‬هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫یونجــه کاری را دیگــر محصــول جایگزیــن برنــج در‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اگــر‬ ‫یونجــه بــه صــورت مکانیــزه کشــت شــود بــه دلیــل‬ ‫برداشــت محصــول در چنــد نوبــت درامدزایــی‬ ‫بیشــتری نیــز بــرای کشــاورزان بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان‪ ،‬کشــت برنــج در ‪ ۳۰‬روســتا و در ‪۸۰۰‬‬ ‫قطعــه زمیــن انجــام مــی شــود و بیشــترین‬ ‫میــزان کشــت ایــن محصــول در شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان انجــام مــی شــود کــه رقــم طــارم دم‬ ‫ســیاه اســت و بــه طــور میانگیــن از هــر هکتــار‬ ‫شــالیزار خراســان شــمالی چهــار هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم شــلتوک برداشــت مــی شــود کــه ‪۶۰‬‬ ‫درصــد ان بــه برنــج تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫تشــنگی وحــوش و افزایــش تعلیــف دامهــای‬ ‫غیــر مجــاز‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬تقریبــا تمامــی‬ ‫عرصــه هــای اســتان تحــت تاثیــر خشکســالی‬ ‫اســت امــا نگرانــی هــا در مناطــق ســالوک و‬ ‫ســاریگل در اســفراین و میاندشــت در جاجــرم‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار داشــت‪ :‬در منطقــه‬ ‫ســالوک و ســاریگل‪ ،‬نگران کاهش جمعیت قوچ‬ ‫و میش هســتیم‪ ،‬همچنین خشکســالی تهدیدی‬ ‫بــرای جمعیــت اهــوان میاندشــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اب مــورد نیــاز بــرای‬ ‫ابرســانی ســیار بــه وحــوش بعضــا از چــاه هــای‬ ‫کشــاورزی تامیــن مــی شــد گفــت‪ :‬بــا کاهــش‬ ‫بارندگــی‪ ،‬همــکاری کشــاورزان در ایــن زمینــه‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬قــرار اســت یــک حلقــه‬ ‫چــاه در منطقــه میاندشــت جاجــرم حفــر شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم گفــت‪:‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی ســبب شــده‬ ‫اســت تــا حضــور غیرمجــاز دامــداران در مراتــع و‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده اســتان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫مرگ قنات ها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز از کاهــش ابدهــی قنــات هــای اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬طــی بررســی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫حجــم تخلیــه اب از قنــات هــای اســتان در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۶‬میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه این رقم‬ ‫در ســال ‪ ۸۶ ،۹۸‬میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه میــزان تخلیــه اب از قنــات هــای‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬میلیــون متــر مکعــب کاهــش یافتــه و‬ ‫ساخت‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫چــرا شــمع؟ گرچــه بــه نظــر می رســد در عصــر مــدرن عالقــه بــه شــمع در بیــن خانم هــا‬ ‫بیشــتر از مــردان باشــد‪ ،‬ســاخت شــمع مهارتــی کامــا مردانــه اســت کــه بــه هــزاران ســال‬ ‫پیــش برمی گــردد‪ ،‬به ویــژه بــه قرون وســطا کــه تجــارت لوســترها و شمع ســازی بــرای همــه‬ ‫قشــرها از اهمیــت حیاتــی برخــوردار بود‪.‬چنــد نــوع مختلــف شــمع وجــود دارد کــه می توانید‬ ‫درســت کنیــد‪ ،‬ولــی مــا ابتــدا قصــد داریــم روی شــمع های ظرفــی تمرکــز کنیــم‪ .‬ســپس‬ ‫ســاخت فتیلــه خانگــی و شــمع های حرفه ای تــر ماننــد شــمع های شــناور روی اب را نیــز‬ ‫برایتــان شــرح می دهیــم‪ .‬شــمع های ظرفــی ســاده ترین نــوع شــمع ها هســتند؛ زیــرا بــه‬ ‫قالــب یــا ابــزار تخصصــی دیگــری احتیــاج ندارنــد‪ .‬به راحتــی می توانیــد از لیــوان قدیمــی یــا‬ ‫چنــد شیشـ ه ارزان قیمــت اســتفاده کنیــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬می توانیــد انهــا را در شیشــه یــا ظــروف‬ ‫دیگــر نیــز قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم بــرای ســاخت شــمع ‪ :‬هزینــه راه انــدازی ایــن پــروژه نســبتا ارزان اســت و اگــر‬ ‫لــوازم خــود را امــاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد شــمع های ارزان قیمــت زیــادی درســت کنیــد‪.‬‬ ‫برای شروع ساخت شمع در خانه‪ ،‬به چند وسیله و ابزار نیاز دارید‪:‬‬ ‫میــزان ابدهــی ان هــا نســبت بــه دوره قبــل ‪۱۲‬‬ ‫درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫شناسایی چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز‬ ‫مرتضــوی اظهارداشــت ‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد ‪۴‬‬ ‫هــزار و پنــج حلقــه چــاه غیرمجــاز اب در اســتان‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه از ایــن منابــع ابــی‪۳۶ ،‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب برداشــت می شــود بــه‬ ‫طــوری کــه در مجمــوع یکهــزار و ‪ ۶۷۵‬حلقــه چــاه‬ ‫غیرمجــاز کشــاورزی نیــز در اســتان مســدود شــد و‬ ‫پلمب این چاهها‪ ،‬از برداشــت حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب جلوگیری شــده و در مصرف منابع‬ ‫زیرزمینــی صرفــه جویــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاالنه بــا برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬میلیــون مترمکعــب از منابــع‬ ‫اب اســتان کاســته می شــود‪ ،‬امــا ایــن مشــکل‬ ‫همچنــان وجــود دارد و بایــد کشــاورزان مصــرف‬ ‫اب را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــا اجــرای تعدیــل برداشــت‬ ‫از اب چــاه هــای دارای پروانــه‪ ،‬میــزان برداشــت‬ ‫در پروانــه هــا در زمــان تمدیــد اعمــال مــی شــود‬ ‫گفــت‪ ۵۰ :‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از چــاه هــا کــه در دهــه‬ ‫هــای پیــش حفــر شــده و پروانــه دریافــت کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬مشــمول اعمــال محدودیــت در برداشــت از‬ ‫منابــع زیــر زمینــی شــوند‪.‬‬ ‫چالش اب برای ‪ ۱۷۰‬هزار روستایی‬ ‫معــاون بهره بــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۲۶۵‬روســتای ایــن اســتان بــا جمعیــت‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار نفــری بــه دلیــل کاهــش بارندگــی و‬ ‫افزایــش میــزان اب بــرای مصــارف غیــر شــرب‬ ‫بــا تنــش ابــی مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫رضــا عطایــی افــزود‪ :‬اگرچــه امــار روســتاهای‬ ‫دارای تنــش ابــی در ســال جــاری نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته بــا کاهــش ‪ ۱۵‬درصــدی مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا‬ ‫فرارســیدن فصــل گرمــا تنــش ابــی نیــز در‬ ‫روســتاهای اســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫جبــران خســارت‬ ‫معــاون دفتــر مدیریت بحران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه پدیــده خشکســالی در ســال‬ ‫جــاری بــه ایــن اســتان خســارت زیــادی وارد کــرده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬هــم اکنــون میــزان امــار خســارت ایــن‬ ‫پدیــده در دســت بررســی و جمــع اوری اســت‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫‪ -1‬مــوم؛ ‪ -2‬فتیلــه؛ ‪ -3‬عطــر؛ ‪ -4‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم؛ ‪ -5‬ظــرف شــمع؛ ‪-6‬دماســنج؛‬ ‫‪ -7‬قاشــق چوبــی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مــوم‪ :‬مــوم قلــب شــمع اســت‪ .‬بــرای ســاخت شــمع‪ ۳ ،‬نــوع مــاده اصلــی بــرای مــوم‬ ‫وجــود دارد‪ -1 .‬پارافیــن‪ -2 ،‬مــوم ســویا‪ -3 ،‬مــوم عــادی یــا مــوم طبیعــی‬ ‫‪ .۲‬فتیله‪ :‬فتیله ای که ضخامت مناســبی نداشــته باشــد ممکن اســت شــمع خانگی شــما‬ ‫را خــراب کنــد‪ .‬نگرانــی اصلی تــان بــرای فتیلــه بایــد در مــورد همیــن ضخامت ان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عطــر‪ :‬بــدون عطــر‪ ،‬فقــط شــمعی ســوزان داریــد‪ .‬زیبــا بــه نظــر می رســد‪ ،‬امــا رایحــه‬ ‫مطبــوع شــمع های امــروزی را نــدارد‪ .‬هــزاران رایحــه بــرای انتخــاب وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم‪ :‬در صــورت تمایــل می توانیــد از ظــرف مخصــوص شمع ســازی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد به راحتــی ظــرف حــاوی مــوم را در قابلمــه اب جــوش‬ ‫قــرار دهیــد تــا ذوب شــود‪ .‬لزومــی هــم نــدارد بــه ســراغ بهتریــن جنــس قابلمــه برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ظــرف شــمع‪ :‬انــواع ظــروف شیش ـه ای و هــر چیــزی کــه در برابــر گرمــا مقاومــت کنــد‬ ‫می توانــد به عنــوان ظــرف شــمع اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دماسنج‪ :‬با دماسنج می توانید به سرعت دمای موم را اندازه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قاشــق چوبــی‪ :‬بــا اســتفاده از کفگیــر یــا قاشــق چوبــی‪ ،‬مــوم را بــ ه هــم می زنیــد و‬ ‫تکه هــای بزرگ تــر را خــرد می کنیــد‪ .‬تمــام ایــن فراینــد بــرای همــه نــوع موم هــا یکســان‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه بــا مراحــل ســاخت شــمع اشــنایتان خواهیــم کــرد‪....‬‬ صفحه 2 ‫رئیــس اداره منابــع اب شهرســتانهای کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و بندرترکمــن از پــر و مســلوب المنفعه شــدن ‪١٠‬حلقه‬ ‫چــاه در شهرســتانهای کردکــوی‪ ،‬بندرگز و بندرترکمن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســن درویشــی رئیــس اداره‬ ‫منابــع اب شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و بندرترکمــن اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از معضــات پیــش روی‪ ،‬حفــر بــی‬ ‫رویــه چاه هــای غیرمجــاز توســط ســودجویان و ابخــوان خــواران اســت‪ ،‬لــذا در راســتای حفــظ و صیانــت از منابــع‬ ‫اب زیرزمینــی تعــداد ‪ ١٠‬حلقــه چــاه غیرمجــاز پــس از اخــذ حکــم از مراجع قضایی پر و مســلوب المنفعه گردید‬ ‫‪10‬حلقه چاه‬ ‫پر و مسلوب‬ ‫المنفعه شد‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫ابخیزداری راهکار مواجهه با‬ ‫سیل و فرونشست زمین‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫توزیع ‪10‬هزار بسته حمایتی در دهه کرامت‬ ‫برنامه های ‪ 1400‬سپاه و بسیج‬ ‫در محور های محرومیت زدایی‬ ‫و اشتغال‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه گلســتان در دهه هــای اخیــر بــا‬ ‫بحران هــای طبیعــی مختلــف ناشــی از تبعــات تغییــر‬ ‫اقلیــم چــون رخدادهــای ســیالبی و خشکســالی مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬اتــکای روزافــزون بــه منابــع اب هــای زیرزمینــی و‬ ‫برداشــت بی رویــه و غیــر اصولــی از ان‪ ،‬ســبب افزایــش‬ ‫ســرعت پیشــروی فرونشســت گلســتان شــده و اســتان‬ ‫را بــه ســمت مــرگ تدریجــی ســفره های اب زیــر زمینــی‬ ‫ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫تهدید بحران کم ابی و خطر فرونشست زمین در گلستان‬ ‫تصــور فقــر بــارش و کاهــش مســتمر‬ ‫منابــع ابــی در اســتان سرســبز و برخــوردار‬ ‫از جنــگل و رودخانه هــای متعــدد‬ ‫گلســتان‪ ،‬شــاید عجیــب و غیرقابــل بــاور به‬ ‫نظــر برســد امــا کارشناســان نــه تنهــا ایــن‬ ‫موضــوع را تاییــد کرده انــد بلکــه بــا بیــان‬ ‫عواقــب ناشــی از ان ماننــد فرونشســت‬ ‫زمیــن‪ ،‬خوســتار کنتــرل گســترش ایــن‬ ‫پدیــده طبیعــی هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع مســاحت از اســتان هــای حادثه خیز‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود کــه در ســال های‬ ‫اخیــر بــا توجــه بــه کاهــش بارش هــا و کــم‬ ‫توجهــی بــه مصــرف بهینــه اب و اســتخراج‬ ‫بــی رویــه منابــع اب زیــر زمینــی بــا پدیــده‬ ‫خامــوش و خطرنــاک فرونشســت زمیــن‬ ‫نیــز مواجهــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس تعریف یونســکو؛ فرونشســت‪،‬‬ ‫فروریــزش و یــا نشســت زمیــن بــه‬ ‫علت هــای متفــاوت در مقیــاس بــزرگ روی‬ ‫می دهــد کــه کاهــش برگشــت ناپذیــری‬ ‫تمــام یــا بخشــی از مخــزن اب زیرزمینــی‬ ‫در نتیجــه از بیــن رفتــن یــا کاهــش پوکــی‬ ‫مفیــد نهشــته ها (هرنــوع مــاده موجــود در‬ ‫زمیــن سســت یــا ســخت کــه براثــر فراینــد‬ ‫یــا عاملــی طبیعــی انباشــته شــده باشــد) از‬ ‫جملــه اســیب های ان اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان شــکل گیــری ترک هــا و‬ ‫شــکاف های زمیــن‪ ،‬ســیل گیر شــدن‬ ‫زمین هــا‪ ،‬خســارت های ســازه ای وارده‬ ‫بــر ســاختمان ها‪ ،‬جاده هــای ارتباطــی‬ ‫و ریلــی‪ ،‬ســازه های کنتــرل ســیالب‪،‬‬ ‫شــبکه های انتقــال گاز‪ ،‬بــرق و اب و‬ ‫فاضــاب از دیگــر خســارت های تعــداوم‬ ‫فرونشســت زمیــن بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بهمــن مــاه پارســال دبیــر کمیتــه‬ ‫فرونشســت و رئیــس اداره ترازیابــی دقیــق‬ ‫اداره کل زمیــن ســنجی و نقشــه برداری‬ ‫کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه گلســتان‬ ‫طــی ســال های اخیــر بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫بارش هــا‪ ،‬اســتخراج بــی رویــه منابــع اب‬ ‫زیــر زمینــی و کــم توجهــی بــه مصــرف‬ ‫بهینــه اب بــا بحــران خشکســالی و پدیــده‬ ‫فرونشســت مواجــه شــده گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫کسب و کار‬ ‫راســتا ســازمان نقشــه برداری کشــور بــه‬ ‫عنــوان متولــی پایــش فرونشســت‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه تهیــه نقشــه پراکندگــی وقــوع ایــن‬ ‫پدیــده در گلســتان کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر معصومــه امیغ پــی افــزود‪ :‬بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬گلســتان در منطقــه ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۴۵۰۰‬کیلومترمربــع در اطــراف‬ ‫شــهرهای گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫ســرخنکالته‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و دلنــد‬ ‫بــا فرونشســت زمیــن مواجــه بــوده کــه‬ ‫ســرعت ایــن فرونشســت در بندرترکمــن‬ ‫‪ ۲۲/ ۶‬ســانتی متــر در ســال و بیشــتر از‬ ‫دیگــر مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از دیگــر ســو‪ ،‬بــا وجــود کــم‬ ‫ابــی ایــن اســتان کــه منجــر بــه اســتخراج‬ ‫بــی رویــه منابــع اب زیــر زمینــی شــده‪،‬‬ ‫گلســتان از حیــث وقــوع ســیل نیــز دچــار‬ ‫بحران اســت که ســرریز ســدهای بوســتان‬ ‫و گلســتان پــس از بارندگــی شــدید ‪۲۶‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۷‬و طغیــان رودخانه هــای‬ ‫چهل چــای و گــرگان رود در اطــراف‬ ‫گنبــدکاووس از جملــه ان اســت‪.‬‬ ‫دبیــر کمیتــه فرونشســت و رئیــس اداره‬ ‫ترازیابــی دقیــق اداره کل زمیــن ســنجی و‬ ‫نقشــه بــرداری کشــور ادامــه داد‪ :‬شــهرهای‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بنــدر ترکمــن کــه در‬ ‫جریان ســیالب ســال ‪ ۱۳۹۸‬دچار خســارت‬ ‫شــدند در منطقــه فرونشســت قــرار دارنــد‬ ‫کــه ضــروری اســت اثــر مخــرب ایــن پدیــده‬ ‫کــه بــا تغییــر هیدرولــوژی منطقــه و‬ ‫تخریــب خــاک و کاهــش نفوذپذیــری ان‬ ‫زمینــه ســیالب را فراهــم می کنــد در ایــن‬ ‫مناطــق در کنــار ســایر عوامــل مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه امیغ پــی یکــی از راه حل هــای‬ ‫کارامــد و مناســب بــرای بهینه ســازی‬ ‫اســتفاده از روانــاب بــه ویــژه در مناطــق‬ ‫خشــک و نیمــه خشــک‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫شــبکه های پخــش ســیالب اســت کــه‬ ‫ضمــن کاهــش خســارات ناشــی از ســیل‬ ‫در تغذیــه مصنوعــی ســفره اب زیرزمینــی‬ ‫و احیــای مراتــع و بیابــان زدایــی نیــز موثــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بحــران دو رویــه ســیل و‬ ‫فرونشســت در گلســتان‪ ،‬مطالعــه تغذیــه‬ ‫مصنوعــی و پخــش ســیل بــه منظــور مهــار‬ ‫ســیل و کنتــرل پدیــده فرونشســت و‬ ‫جلوگیــری از افــت ســطح ابهــای زیرزمینــی‬ ‫در ایــن منطقــه ضــروری بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو بهــره بــرداری و تزریــق ‪۳۵‬‬ ‫هــزار مترمکعــب اب حاصــل از تصفیــه‬ ‫فاضــاب شــهرهای گلســتان کــه بــه دریــا‬ ‫می ریــزد در مناطــق فرونشســت می توانــد‬ ‫در کنتــرل ایــن پدیــده موثــر باشــد‪.‬‬ ‫ابخیــزداری راهــکار مواجهــه بــا ســیل و‬ ‫فرونشســت زمیــن‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه‬ ‫رفــع فرونشســت زمیــن در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫مطالعــه فرونشســت زمیــن در اســتان‬ ‫توســط اداره زمین شناســی و نقشه برداری‬ ‫زمینــی‪ ،‬ســازمان نقشــه برداری کشــور‬ ‫تهیــه و ارائــه شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه گلســتان در دهه هــای اخیــر بــا‬ ‫بحران هــای طبیعــی مختلــف ناشــی از‬ ‫تبعــات تغییــر اقلیــم چــون رخدادهــای‬ ‫ســیالبی و خشکســالی مواجه اســت‪ ،‬اتکای‬ ‫روزافــزون بــه منابــع اب هــای زیرزمینــی‬ ‫و برداشــت بی رویــه و غیــر اصولــی از‬ ‫ان‪ ،‬ســبب افزایــش ســرعت پیشــروی‬ ‫فرونشســت گلســتان شــده و اســتان را بــه‬ ‫ســمت مــرگ تدریجــی ســفره های اب زیــر‬ ‫زمینــی ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن عامــل انســانی‪،‬‬ ‫پدیــده جهانــی تغییــر اقلیــم و کاهــش‬ ‫بــارش نیــز از دیگــر عواملــی اســت کــه‬ ‫ســبب می شــود تغذیــه طبیعــی ابخوان هــا‬ ‫بــه طــور مناســب انجــام نشــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از راه حل هــای‬ ‫کارامــد در تعــادل بخشــی منابــع اب‬ ‫زیرزمینــی و ایجــاد تــوازن اب موجــود‬ ‫در خــاک‪ ،‬اجــرا و توســعه پروژه هــای‬ ‫ابخیــزداری و ابخوانــداری ( تغذیــه مصنوعــی‬ ‫ابخوان)اســت‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬پروژه هــای تغذیــه‬ ‫مصنوعــی ابخــوان‪ ،‬تغییــر الگوهــای‬ ‫مکانــی و زمانــی بــارش و ســیالب ناشــی‬ ‫از ان را تبدیــل بــه فرصتــی بــرای مدیریــت‬ ‫ســیالب و تغذیــه ابخــوان در اســتان‬ ‫می کنــد کــه بــا افزایــش ســطح تــراز اب‬ ‫زیرزمینــی و تقویــت ان‪ ،‬رونــد فزاینــده‬ ‫فرونشســت زمیــن کاهــش یافتــه و از بــروز‬ ‫خســارت بــه تاسیســات و زیرســاخت هــا‬ ‫جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از مناطــق اســتان‬ ‫کــه در جریــان ســیالب ســال ‪ ۱۳۹۸‬دچــار‬ ‫طغیــان ســیالب و خســارت قابــل توجهــی‬ ‫شــدند در نقــاط بحرانــی فرونشســت قــرار‬ ‫دارنــد کــه در ایــن شــرایط توجــه بــه اجــرای‬ ‫پروژه هــای ابخیــزداری در ایــن مناطــق‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬طــی دوره پنــج ســاله‬ ‫منتهــی بــه ‪ ۱۴۰۴‬اســتحصال اب ســطحی‬ ‫و زیرزمینــی در گلســتان در راســتای طــرح‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی و توســعه عملیــات‬ ‫ابخیــزداری و ابخوانــداری بــه میــزان ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب هــدف گــذاری شــده و‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫کنتــرل فرســایش خاک‪،‬کاهــش خطــرات‬ ‫ناشــی از ســیالب ‪ ،‬توســعه و تقویــت‬ ‫پوشــش گیاهــی در شــیب های ناپایــدار‬ ‫بــرای کنتــرل هــرز اب هــا و تغذیــه‬ ‫ســفره های اب زیرزمینــی از جملــه اهــداف‬ ‫اجــرای طرح هــای ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬وســعت حــوزه هــای‬ ‫ابخیــز ایــن اســتان شــامل گرگانــرود‪ ،‬اتــرک‬ ‫ســفلی‪ ،‬قــره ســو‪ ،‬شــرق خلیــج گــرگان و‬ ‫نــکارود‪ ۲ ،‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ان نیــاز بــه عملیــات ابخیــزداری دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪۸۶۹‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت در شــمال کشــور‬ ‫قــرار داد و اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر‬ ‫پایــه کشــاورزی اســتوار اســت کــه مطابــق‬ ‫گــزارش شــرکت اب منطقــه ای اســتان از‬ ‫‪ ۸۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی موجــود‪ ،‬ســاالنه‬ ‫در ســطح ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار ان زراعــت‬ ‫صــورت می گیــرد ‪.‬‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟(‪)4‬‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن به خرج و مخارج خود خســته‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟ ایــا اطــاع از ارزش‬ ‫و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت بــوده یــا منفی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫ل نمــودن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما‬ ‫مدیریــت پــول دارای ‪ ۱۰‬مرحلــه اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از دنبــا ‬ ‫بایــد قــادر باشــید تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬و بعــد از‬ ‫گذرانــدن ایــن مراحل‪،‬شــما قــادر هســتید تغییــرات الزم را بــرای رســیدن بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫جریــان نقــدی‪ :‬بســیار مهــم اســت کــه جریــان نقــدی شــما مثبــت باشــد‪ .‬اگــر جریــان نقــدی‬ ‫منفــی داشــته باشــید‪ ،‬حســاب کتاب های شــما دچــار مشــکل خواهــد شــد‪ .‬هرازگاهــی پیــش‬ ‫می ایــد کــه در یــک مــاه‪ ،‬مخــارج شــما بیشــتر از درامدتان باشــد‪ .‬اگر هدف مالی شــما رســیدن‬ ‫بــه ازادی و دوری از دغدغه هــای مالــی باشــد‪ ،‬نبایــد اجــازه دهیــد ایــن اتفــاق زیــاد تکــرار شــود‪.‬‬ ‫ـه‬ ‫هــر مــاه بــرای داشــتن جریــان نقــدی مثبــت هدف گــذاری کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد هزینـ ٔ‬ ‫تمــام ســرمایه گذاری ها یــا حقــوق بازنشســتگی را به عنــوان مخــارج ماهانه یادداشــت کنید‪.‬‬ ‫در اینجــا بــا پــول نقــد ســروکار نداریــد و بــه ایــن زودی هــا قــادر بــه اســتفاده از ان نخواهیــد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪313‬‬ ‫منظــور از اگاهــی دربــاره جریــان نقــدی‪ ،‬حفــظ بودجــه و درک وضعیــت مالــی شماســت‪ .‬با‬ ‫ردیابــی هزینه هایتــان‪ ،‬از بیشــترین مخــارج ماهانه تــان تصویــر واضحــی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن متوجــه ول خرجی هــا و تنظیــم خرج هــای اضافــی خواهیــد شــد کــه در نهایــت‬ ‫پیــش از خــارج شــدن از کنتــرل اوضــاع‪ ،‬بــه شــما در مدیریــت بهتــر پولتــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫پس انــداز (نقــد یــا قابل نقــد شــدن)‪:‬ایا یــک پشــتوانه مالــی بــرای موقع‪:‬یت هــای ضــروری‬ ‫و پیش بینی نشــده داریــد؟ اگــر جواب تــان «نــه» اســت‪ ،‬بایــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی‬ ‫کنیــد‪ .‬زندگــی قابل پیش بینــی نیســت و ممکــن اســت هــر اتفاقــی رخ دهــد‪ .‬چیزهایی مثل‬ ‫تعمیــر ماشــین‪ ،‬عمل هــای جراحــی و یــا مــرگ یکــی از نزدیــکان از جملــه ایــن موقعیت هــا‬ ‫هســتند‪ .‬داشــتن پشــتوانه مالــی پیش بینی نشــده بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه بــا‬ ‫چنیــن موقعیت هایــی از نظــر مالــی بهتــر کنــار بیاییــد‪ .‬در یــک موقعیــت اضطــراری‪ ،‬فکــر‬ ‫کــردن بــه «چگونگــی پرداخــت هزینه هــا» اخریــن چیــزی اســت کــه بخواهیــد فکرتــان را بــه‬ ‫ان مشــغول کنیــد‪.‬‬ ‫گــزارش اعتبــار‪ :‬گــزارش اعتبارتــان را به صــورت دقیــق بررســی کنیــد‪ .‬اگــر گــزارش منفــی‬ ‫داریــد‪ ،‬به دنبــال چرایــی ان باشــید‪ .‬در گــزارش اعتبــار ممکــن اســت خطایــی رخ دهــد‪.‬‬ ‫تصحیــح چنیــن خطاهایــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬با شــرکتی که این گــزارش را‬ ‫تهیــه کــرده اســت به صــورت مســتقیم تمــاس بگیرید و اگر مشــکلی در گــزارش وجــود دارد‪،‬‬ ‫بــه انهــا اطــاع دهیــد تــا ان را رفــع کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع از ایــن اســتراتژی ها پیشــنهاد می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا‬ ‫مطالعــه کنیــد‪...‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکوهی در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه‪:‬تا کنــون ‪ 380‬هــزار بســته معیشــتی بیــن‬ ‫نیازمنــدان توزیــع گردیــده و در دهــه کرامــت ‪ 10‬هــزار‬ ‫بســته حمایتــی بیــن نیازمنــدان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توزیــع ‪10‬هــزار بســته حمایتــی در دهــه کرامت‪/‬برنامــه هــای‬ ‫‪ 1400‬سپاه و بسیج در محور های محرومیت زدایی و اشتغال‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از گلســتان؛ ســردار ملــک‬ ‫شــاهکوهی فرمانده ســپاه نینوا گلســتان در نشســت خبری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ :‬در طــرح شــهید ســلیمانی‬ ‫تاکنــون بالــغ بــر ‪ 19451‬نفــر از بیمــاران و خانــواده اســیب‬ ‫دیــده از کرونــا از خدمــات حمایتــی ایــن طــرح بــه ارزش ســه‬ ‫میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــان اســتفاده نمــوده انــد؛‬ ‫همچنیــن در دوره یــک مــاه اخیــر ‪ 872‬تیــم حمایتــی‪555 ،‬‬ ‫تیــم نظارتــی و ‪ 2638‬بســیجی بکارگیــری شــده کــه نتیجــه‬ ‫ان غربالگــری ‪ 140256‬نفــر از ســالمندان اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و تعطیلــی بســیاری‬ ‫از مشــاغل و کســب وکار و لــزوم حمایــت از قشــر نیازمنــد‬ ‫و کــم برخــوردار‪ ،‬تاکنــون ‪ 380‬هــزار بســته معیشــتی‬ ‫در قالــب رزمایــش کمــک مومنانــه توزیــع گردیــده و ان‬ ‫شــالله در دهــه کرامــت کــه از امــروز اغــاز گردیــده اســت‬ ‫‪ 10‬هــزار بســته حمایتــی بیــن نیازمنــدان توزیــع خواهــد‬ ‫شــد‪،‬همچنین بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 6‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫‪ 188‬زندانــی غیرعمــد دراســتان ازاد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا بیــان کــرد‪ :‬تــا پایــان ریشــه کــن‬ ‫شــدن ایــن ویــروس منحــوس ســپاه و بســیج در کنــار‬ ‫مــردم عزیــز اســتان خواهــد بــود و پــس از اتمــام‬ ‫مرحلــه چهــارم طــرح شــهید ســلیمانی‪ ،‬بســیج در‬ ‫مرحلــه پنجــم ایــن طــرح ضمــن پشــتیبانی از تیــم هــای‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬امادگــی کمــک بــه کادر بهداشــت ودرمــان‬ ‫در خصــوص اجــرای واکسیناســیون را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکوهی اشــتغالزایی را از وظایــف اصلــی بســیج‬ ‫ســازندگی برشــمرد و عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ 5600‬عرصــه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و ‪ 650‬صنــدوق قــرض الحســنه بــا‬ ‫همــکاری بســیج ســازندگی اســتان راه انــدازی شــده کــه‬ ‫نتیجــه ان اشــتغال بیــش از ‪ 7300‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان از اجــرا و اتمــام ‪ 3011‬پــروژه‬ ‫عمرانــی و محرومیــت زدایــی از قبیــل ســاخت و بازســازی‬ ‫خانــه محــروم‪ ،‬کانــال بتنــی‪ ،‬ابرســانی‪ ،‬راه ســازی و ‪ ...‬در‬ ‫اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬در کنــار ایــن پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 100‬میلیــارد تومــان تحویــل‬ ‫مــردم شــریف اســتان شــد‪ ،‬بســیج ســازندگی اســتان‬ ‫گلســتان توزیــع ‪ 1600‬ســری جهیزیــه را بــا مشــارکت مــردم‬ ‫و خیریــن بــه زوجیــن جــوان کــم برخــوردار اهــدا نمــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در برنامــه هــای ســال ‪ 1400‬در محــور‬ ‫هــای محرومیــت زدایــی و اشــتغال‪ ،‬اعتبــارات مناســبی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت و اهــم ایــن برنامــه هــا عبــارت اســت‬ ‫از‪ :‬انعقــاد قــرارداد تعمیــر و بهســازی ‪ 150‬واحــد مســکونی‬ ‫بــا مشــارکت کمیتــه امــداد‪ ،‬ساخت‪،‬بهســازی و نوســازی ‪24‬‬ ‫مدرســه در اســتان بــا مشــارکت خیریــن‪ ،‬افتتاحیــه پــروژه‬ ‫ابرســانی خــط انتقــال و شــبکه داخلــی روســتای زلزلــه زده‬ ‫ویــرو بــا مشــارکت شــرکت اب و فاضــاب و خیریــن‪ ،‬کلنــگ‬ ‫زنــی ‪ 150‬پــروژه عمرانــی و محرومیــت زدایــی بــا رویکــرد‬ ‫زیرســاخت هــای کشــاورزی‪ ،‬جــاده بیــن مــزارع و کانــال‬ ‫بتنــی ‪ ،‬زهکشــی ‪ 50‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی و ‪...‬‬ ‫ملــک شــاهکوهی در پایــان خاطــر نشــان کرد‪ :‬اینــده انقالب‬ ‫و ایــن حرکــت عظیــم مــا در ایــن برهــه از تاریــخ‪ ،‬به انتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد گــره خــورده اســت؛ ایــن انتخابــات یکــی از‬ ‫بااهمیــت تریــن انتخابــات پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫اســت و تمــام تــوان و تــاش مــا بایــد معطــوف بــه حضــور‬ ‫حداکثــری و تحقــق یــک دولــت انقالبــی و تحــول خــواه در‬ ‫ســطح کشــور باشــد و اگــر حضــور حداکثــری رخ دهــد توطئــه‬ ‫هــا و دشــمنی هــا بــی اثــر و دشــمن مایــوس خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪23‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی ســرعت بــاد‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪313‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خسارت هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی خشکسالی به خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان خســارت ناشــی از پدیــده‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی در ایــن اســتان در بخــش هــای مختلــف تاکنــون هشــت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا تامیــن اعتبــار الزم‪،‬‬ ‫تســهیالت بانکی کشــاورزان خســارت دیده از ســیل و خشکســالی در این اســتان امهال شــود و در این‬ ‫زمینــه پیگیــری هــای الزم از تهــران انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس اعــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬خســارت هــای ناشــی از خشکســالی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی را درگیــر کــرده و ســیل امســال هــم بــه بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار زمیــن زراعــی و باغــی اســتان خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا تامیــن هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‪ ،‬تســهیالت بانکــی کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده از ســیل امهــال شــود کــه در صــورت موافقــت بــا ایــن درخواســت‪ ،‬تســهیالت بانــک‬ ‫کشــاورزان اســتان تــا ســه ســال امهــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای امهــال تســهیالت بانکــی کشــاورزان خســارت دیــده از خشکســالی هــم‬ ‫درخواســت تامیــن ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی تصریــح کرد‪ :‬پدیده خشکســالی در ســال‬ ‫جــاری بــه کشــاورزان اســتان بویــژه دیمــکاران خســارت هــای زیــادی وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وضعیت را خنده می اید‬ ‫ز استدالل ما!‬ ‫ایــن روزهــای انتخاباتــی کــه بــا وعده هــای‬ ‫سوفســطایی و فلک فرســای کاندیداهــای دلســوز‪،‬‬ ‫غنی ســازی شــده اند و تیــم والیبــال مــا مثــل‬ ‫ماســت امریــکا را می بــرد و ولــی تیــم فوتبــال مــا‬ ‫بــا تــرس و لــرز بــه مصــاف تیــم نــود و چهــارم دنیــا‬ ‫مــی رود‪ ،‬کمــاکان شــاهد هســتیم هیــچ کــس از‬ ‫«وضــع موجــود» راضــی نیســت؛ هــم مســئوالن و‬ ‫هــم مردمــی کــه بــا تدبیــر دولتمــردان هنــوز یارانــه‬ ‫می گیرنــد و دوز اول واکســن را هــم گرفته انــد و‬ ‫بــه راحتــی و بــدون اختــال در ســایت در قرعــه‬ ‫کشــی ثبــت نــام خــودرو شــرکت می کننــد! ایــن‬ ‫حجــم از نارضایتــی اصــا ً توجیــه علمــی نــدارد و کمــی‬ ‫عجیــب بــه نظــر می رســد تــا جایــی کــه عــده بســیاری‬ ‫کــه از اوضــاع مملکــت راضــی نیســتند بــه توصیــه‬ ‫کارشــناس رســانه ملــی جمــع کــردن و می خــوان از‬ ‫مملکــت بــرن! فقــط نمی دونــن کجــا بــرن و اینایــی رو‬ ‫کــه جمــع کــردن کجــا بایــد پهــن کنــن؟!‬ ‫در حقیقــت ایــن افــرادی کــه بــه توصیــه کارشــناس‬ ‫رســانه ملــی جمــع کرده انــد‪ ،‬نــه دو تابعیتــی هســتند‬ ‫و نــه دامــاد و پســر و دختــر زبــر و زرنــگ دارنــد کــه‬ ‫مظلومانــه سهم شــان را از ســفره انقــاب‪ ،‬برایشــان‬ ‫بســته بندی و کادوپیــچ کنــد و ان طــرف اب وکیــوم‬ ‫شــده تحویــل دهــد! ایــن بنــدگان خــدا فقــط جوگیــر‬ ‫شــدند و جمــع کردنــد‪...‬در همیــن حــد‪...‬‬ ‫در همیــن راســتا و بــه منظــور ایجــاد تحــول در وضــع‬ ‫موجــود‪ ،‬همــه دلســوزان نظــام و شــیفتگان خدمــت‪،‬‬ ‫( البتــه انهایــی کــه تائیــد صالحیــت شــده اند‪،‬وگرنه‬ ‫تعــداد شــیفتگان خدمــت از حــد فــزون اســت ولــی‬ ‫بوتاکــس خوب گیــر نیاوردنــد!)از کاندیــدای پوششــی‬ ‫و روکشــی گرفتــه تــا کاندیــدای جوششــی و پرسشــی‬ ‫و‪...‬‬ ‫شمشــیر را از رو بســته انــد تــا بــه وضعیــت موجــود‬ ‫پــس از انتخابــات مفصــل رســیدگی کننــد و بقیــه‬ ‫خلــق اللــه را کــه جمــع نکرده انــد بــا وانــت بــار تخــت‬ ‫گاز بــه ســمت اتوپیــای افالطــون یــا همــان ارمــان‬ ‫شــهر ســعدی خــدا بیامــرز ببرنــد! جالب تــر ماجــرا‬ ‫هــم اینجاســت کــه همــان افــرادی کــه االن بایــد‬ ‫پاســخگوی وضعیــت موجــود باشــند هــم ســعی‬ ‫دارنــد بــا اســتدالل های انچنانــی ‪ ،‬وضعیــت موجــود‬ ‫را بپیچاننــد و گــردن شکســته کرونــا‪ ،‬اف ای تــی‬ ‫اف‪ ،‬تحریم هــا‪ ،‬دولــت ماقبــل دولــت قبل‪(،‬همــون‬ ‫ماجــرای اواربــرداری‪ ،‬خاکبــرداری و گودبــرداری) و‬ ‫‪ ...‬بیندازنــد تــا جایــی کــه بــه قــول شــاعر «وضعیــت‬ ‫را خنــده می ایــد ز اســتدالل مــا»!‬ ‫علــی ای حــال حــل مشــکالتی نظیــر موســیقی رپ‪،‬‬ ‫پیامک هــای وحشــت بدحجابــی‪ ،‬اب بــازی در پــارک‪،‬‬ ‫ضــرورت اســتفاده از وزیــر زن در کابینــه و ‪...‬‬ ‫کــه ایــن روزهــا در مناظــرات و وعده هــای تبلیغاتــی‬ ‫فــراوان شــنیده و دســت و بــه دســت می شــوند‪،‬کم‬ ‫موضوعاتــی نیســتند و اگــر مختصرگرانــی‪ ،‬تــورم‪،‬‬ ‫بیــکاری‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬از دســت رفتــن ســرمایه در بــورس‬ ‫و ‪ ...‬هــم در مملکــت هســت و کــم مانــده بــود‪.‬‬ ‫قــرارگاه مــرغ ‪ ،‬ســامانه پیــش ثبــت نــام و قرعه کشــی‬ ‫بــرای توزیــع مــرغ راه انــدازی کنــد‪ ،‬حرجــی نیســت و‬ ‫پــس از انتخابــات‪ ،‬رویکــرد حــل معضــات اساســی‬ ‫ذکــر شــده ‪ ،‬انهــا را می شــوید و بــا خــودش می بــرد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار قواره‬ ‫روسری ترکمنی تولیدشد‬ ‫گلســتان ‪ -‬گنبــد کاووس‪ :‬رئیــس صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گنبــدکاووس از تولیــد بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار قــواره روســری ترکمنــی‬ ‫و ســنتی در ایــن شهرســتان بــه صــورت ماهانــه خبــر داد‪.‬‬ ‫رجبلــی رئیــس صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گنبــدکاووس اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در گنبــدکاووس ‪ ۲‬کارگاه صنعتــی و نیمــه صنعتــی و ‪۱۶‬‬ ‫کارگاه ســنتی در زمینــه تولیــد روســری ترکمنــی و ســنتی فعــال‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیــت ایــن کارگاه هــا موجــب ایجــاد اشــتغالزایی‬ ‫بــرای ‪ ۱۸۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و ‪ ۱۰۰‬نفــر بــه صــورت غیــر‬ ‫مســتقیم گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی از تولیــد ماهانــه ‪ ۲۲۶‬هــزار قــواره روســری ترکمنــی و ســنتی‬ ‫در گنبــدکاووس خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن روســری ها از پارچه هــای‬ ‫مرغــوب ایرانــی تولیــد می شــوند و عــاوه بــر تامیــن نیــاز گلســتان‬ ‫بــه اســتان هایی نظیــر تهــران‪ ،‬فــارس‪ ،‬کردســتان و ‪ ...‬هــم‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تــا قبــل از شــیوع کرونــا بخــش زیــادی از ایــن‬ ‫تولیــدات بــه کشــور ترکمنســتان صــادر می شــد‪.‬‬ ‫از گنبــد کاووس بــه عنــوان قطــب تولیــد روســری ترکمنــی در‬ ‫کشــور یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دانش اموز تحت‬ ‫پوشش خراسان‬ ‫شمالی نیازمند گوشی‬ ‫هوشمند هستند‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دانش امــوز تحــت پوشــش‬ ‫خراســان شــمالی نیازمنــد گوشــی‬ ‫هوشــمند هســتند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گلســتان ‪ -‬گــرگان‪ :‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان گفت‪۲۵۹:‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مراکــز‬ ‫درمانــی اســتان گلســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد بیمــاران‬ ‫بســتری اســتان ‪۲۵۹‬بیمــار اســت کهتغییــری نســبت بــه‬ ‫روز قبــل نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن ‪۲۵۹‬بیمــار‪ ۵۳ ،‬نفــر در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند و ‪ ۲۲‬بیمــار هــم بــا‬ ‫دســتگاه تنفســی بــه حیــات ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪،‬طبــق رنــگ بنــدی رســمی شهرســتان ها از‬ ‫‪۱۷‬خــرداد‪ ،‬در اســتان گلســتان‪ ،‬گــرگان و علــی ابادکتــول‬ ‫در وضعیــت نارنجــی کرونــا قــرار دارنــد و وضعیــت بقیــه‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬زرد اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود ‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۹۸۱‬گلســتانی نوبــت اول واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کرده انــد ‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل از شــهروندان خواســت کــه بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامه ها و پروتکل هــای بهداشــتی در حفــظ ســامت‬ ‫خــود و جــان عزیزانشــان‪،‬را بــه مخاطــره نیاندازنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ :‬مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عــرض مســیل کال‬ ‫پســته بجنــورد در محــدوده کالتــه باقرخــان کــه در گذشــته هفــت تــا ‪ ۱۲‬متــر بــود هــم اکنــون بــه منظــور‬ ‫ایجــاد ظرفیــت عبــور ســیالب ها بــه حــدود ‪ ۲۰‬متــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫مهندس ســیدعقیل مرتضوی طول مســیل این کال را در محدوده کالته باقرخان ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫دانســت کــه بــا همــکاری کشــاورزان حاشــیه ایــن مســیل‪ ،‬بازگشــایی و رفــع تصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه علــت کــم عــرض بــودن ایــن مســیل‪ ،‬بــا هــر بــار بارندگــی‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی و برخــی‬ ‫منــازل مســکونی حاشــیه ایــن مســیل دچــار ابگرفتگــی مــی شــد کــه بــا بازگشــایی و تکمیــل کار توســط‬ ‫دســتگاه های متولــی ایــن مشــکل اهالــی برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی‪ ،‬اجــرای پــروژه مذکــور را به عنــوان تجربه موفق به‬ ‫دلیــل پــای کار بــودن و همراهــی کامــل مــردم ذکــر کــرد و از همــکاری همــه جانبــه مــردم همچــون ســایر‬ ‫حــوزه هــای مدیریــت منابــع اب قدردانــی کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنــون حــدود ‪ ۲‬هــزار متــر از پــروژه مذکــور اجــرا شــده و ادامــه کار در دســت اقــدام‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ریتم ثابت بیماران کرونایی‬ ‫ثبت نام نواموزان فقط با‬ ‫ارائه برگه سالمت‬ ‫خر ا سا ن شــما لی‬ ‫ بجنو ر د ‪ :‬ر ییــس‬‫امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتثنایی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نــام‬ ‫نویســی نوامــوزان‬ ‫در مــدارس فقــط بــا‬ ‫ارائــه برگــه ســامت‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫علــی متقیــان رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۵‬پایــگاه‬ ‫ســنجش ســامت جســمانی و امادگــی تحصیلــی بــرای‬ ‫نوامــوزان اظهــار داشــت‪ :‬نــام نویســی نوامــوزان در‬ ‫مــدارس فقــط بــا ارائــه برگــه ســامت امکانپذیــر اســت‪.‬‬ ‫متقیــان افــزود‪ :‬از مجمــوع پایگاه هــای ســنجش ‪۱۴‬‬ ‫پایــگاه ســنجش اولیــه نوامــوزان و یــک پایــگاه ســنجش‬ ‫تخصصــی اســت کــه در صــورت تشــخیص احتمــال‬ ‫نارســایی‪ ،‬نوامــوزان در ســنجش اولیــه‪ ،‬بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر بــه مراکــز تخصصــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬متر عرض مسیل کال پسته بجنورد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نظــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جبــران خســارت خشکســالی بــه بخــش کشــاورزی‪ ،‬درخواســت تامیــن‬ ‫هفــت هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تســهیالتی کــم بهــره بــه تهــران داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خســارت هــای ناشــی از ســیل و خشکســالی بــه کشــاورزان از طریــق بیمــه جبــران مــی شــود‬ ‫تــاش داریــم تــا بــرای جبــران خســارت هــای خشکســالی بــه کشــاورزانی کــه محصــول خــود را بیمــه‬ ‫نکــرداه انــد ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن ‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال هــم بــرای اجــرای طــرح هــای زیرســازی در بخــش‬ ‫کشــاورزی همچــون ســاخت اســتخر ذخیــره اب‪ ،‬اجــرای طــرح انتقــال اب و یــا ســاخت ابشــخور در‬ ‫دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــرای کاهــش اثــرات خشکســالی‬ ‫بــه عشــایر‪ ،‬تامیــن ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ابرســانی ســیار بــه ایــن تولیدکننــدگان و نیــز تامیــن‬ ‫علوفــه دام ایــن قشــر درخواســت شــده اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش رســمی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی حدود ‪ ۵۹‬درصد از پهنه این اســتان‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری واقــع در شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن‬ ‫پدیــده اســت بــه طــوری کــه بــر اســاس شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) در بــازه ‪۱۰‬‬ ‫ســاله تــا پایــان اســفند مــاه ســال گذشــته‪ ،‬بیــش از نیمــی از مســاحت اســتان تحــت تاثیــر خشکســالی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد تحــت تاثیــر‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصــد خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن‬ ‫هشــت شهرســتان ایــن خطــه شمالشــرق کشــور شهرســتان هــای مانــه وســملقان بــه عنــوان قطــب‬ ‫کشــاورزی بیشــترین پهنــه تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد و پــس از ان شهرســتان اســفراین و راز و‬ ‫جــرگالن درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه توزیــع‬ ‫‪ ۸۰۰‬تبلــت بیــن دانــش امــوزان تحــت‬ ‫پوشــش این نهاد‪ ،‬گفت‪ ۱۲۰۰ :‬دانش‬ ‫امــوز دیگــر محــروم و تحــت پوشــش‪،‬‬ ‫نیازمنــد گوشــی هوشــمند هســتند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا اشــاره بــه شــیوع‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســاکنان اطراف کال پسته بجنورد‬ ‫کــه از جنــوب بجنــورد بــه شــمال‬ ‫ایــن شــهر امتــداد دارد پــس از هــر‬ ‫بارندگــی نگــران هســتند کــه مبــادا‬ ‫بارندگــی هــا تبدیــل بــه ســیالب‬ ‫شــده و بــه تخریــب منــازل و تهدیــد‬ ‫جــان و مــال انــان بینجامــد‪.‬‬ ‫طــول رودخانــه هــای خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه از ایــن میــزان‪ ۲ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬رودخانــه حســاس‬ ‫و مهــم اســت‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا و گســترش امــوزش‬ ‫مــدارس در بســتر اینترنــت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا مشــارکت خیــران و منابــع‬ ‫کمیتــه امــداد بیــش از ‪ ۸۰۰‬دســتگاه‬ ‫تبلــت بیــن دانــش امــوزان تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫خراســان شــمالی بابیــان اینکــه حــدود‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانش امــوز نیازمنــد‬ ‫اســتان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫خراســان شــمالی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫ایــن تبلت هــا بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باهــدف بهره منــدی دانــش‬ ‫امــوزان کم بضاعــت تحــت حمایــت ایــن‬ ‫نهــاد از امــوزش مجــازی بــا همــکاری‬ ‫خیریــن‪ ،‬ایــن تبلت هــا خریــداری و در‬ ‫اختیــارفرزنــدانمددجــوقرارگرفتــهاســت‪.‬‬ ‫الهــی راد تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تبلت هــا‬ ‫بــا اولویــت خانــوار بــا ســه دانش امــوز بــه‬ ‫بــاال و دانــش امــوزان کنکوری زیرپوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫خراســان شــمالی ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫ارتقــای شــاخص های اموزشــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا فقــر‪ ،‬گفــت‪ :‬تهیــه‬ ‫تجهیــزات الکترونیکــی اموزشــی از‬ ‫تــرک تحصیــل دانش امــوزان تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد جلوگیــری می کند‪.‬‬ ‫وی در انتهــا بــا اشــاره بــه نیازســنجی‬ ‫صــورت گرفتــه از دانــش امــوزان‬ ‫نیازمنــد بیــان کــرد‪ :‬حــدود دو هــزار‬ ‫دانش امــوز محــروم تحــت حمایــت‬ ‫ایــن نهــاد نیازمنــد گوشــی هوشــمند‬ ‫بودنــد کــه ‪ ۸۰۰‬مــورد ان تهیــه و بیــن‬ ‫انــان توزیــع شــد‪/.‬مهر‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪40‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫کشف الشه یک قالده پلنگ‬ ‫در حوالی پارک ملی ساریگل‬ ‫الشــه یــک قــاده پلنــگ نابالــغ کــه بــه طــرز مشــکوکی تلــف شــد در نزدیکــی پــارک ملــی ســاریگل در‬ ‫شهرســتان در جنــوب اســتان خراســان شــمالی پیــدا شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیطزیســت شهرســتان اســفراین گفــت ‪ :‬الشــه ایــن پلنــگ نابالــغ در حوالــی دره روســتای‬ ‫چهار برج شهرســتان توســط یکی از همیاران محیط زیســت مشــاهده و به محیط بانان مجموعه ســالوک‬ ‫اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی فرجــی افــزود ‪ :‬هیــچ اثــری از گلولــه و یــا شــی تیــز در بــدن ایــن پلنــگ‬ ‫نابالــغ مشــاهده نشــد و بــرای بررســی و کالبــد شــکافی علــت مــرگ‪ ،‬الشــه ایــن حیــوان در حــال انقــراض بــه‬ ‫اداره کل محیطزیســت اســتان خراســان شــمالی ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬دامپزشــکان معتمــد محیطزیســت پــس از کارشناســی بــر روی الشــه ایــن پلنــگ نابالــغ‬ ‫و یافتــن علــت مــرگ‪ ،‬ان را بــه اطــاع عالقــه منــدان بــه محیطزیســت و مــردم اســتان خواهنــد رســاند و در‬ ‫شــرایط فعلــی هــر اظهارنظــری در مــورد دلیــل مــرگ ایــن حیــوان غیــر کارشناســی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیطزیســت شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬توپورگرافــی منطقــه ای بــه خصــوص قرارگیــری دو‬ ‫پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل در ایــن شهرســتان باعــث شــد تــا یکــی از مناطــق پرتــردد بــرای پلنگ محســوب‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در کمتــر از یــک ســال گذشــته بیــش از ‪ 15‬قــاده پلنــگ در ایــن شهرســتان مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫در کمتــر از ســه مــاه گذشــته ایــن دومیــن بــاری اســت کــه الشــه پلنــگ در اســتان خراســان شــمالی از ســوی‬ ‫مــردم منطقــه پیــدا و تحویــل محیطبانان می شــود‪.‬‬ ‫در اســفندماه ســال گذشــته نیــز الشــه یــک قــاده پلنــگ نــر حــدود شــش تــا هفــت ســال در ارتفاعــات‬ ‫تاکید بر صیانت از‬ ‫رودخانه ها و تاالب های‬ ‫مهم شهرستان گمیشان‬ ‫بجنــورد پیــدا شــد و تاکنــون هیــچ اطالعاتــی در مــورد علــت مــرگ ایــن حیــوان از ســوی محیطزیســت اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اعــام نشــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونه موجود در کشــور زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونه پرنده از ‪۵۳۲‬‬ ‫گونــه موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه‬ ‫موجــود و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور زیســت مــی کننــد و برخــی‬ ‫از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس مصری در طبقــه بندی اتحادیه جهانی‬ ‫حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪،‬‬ ‫ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات وحش میاندشــت‬ ‫جاجــرم را کــه محــل زیســت پلنــگ هــا اســت‪ ،‬بــا گســتره ‪ ۱۹۴‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬هکتــار مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انبار احتکار مواد غذایی‬ ‫در «بندرترکمن»‬ ‫گلســتان‪ -‬بندرترکمــن‪ :‬جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫کشــف اقــام خوراکــی احتــکاری بــه ارزش ‪ 10‬میلیــارد ریــال در‬ ‫شهرســتان «بندرترکمــن» خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی «بندرترکمــن» پــس از اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی محــل احتــکار اقــام خوراکــی‬ ‫در ان شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و بــه همــراه‬ ‫نماینــدگان اداره صمــت‪ ،‬از انبــار مــورد نظــر بازدیــد کــه طــی ان‬ ‫تعــداد زیــادی اقــام خوراکــی شــامل شــکالت‪ ،‬کیــک‪ ،‬شــربت‪،‬‬ ‫نوشــابه و‪ ...‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش ایــن مقــدار اقــام خوراکــی احتــکاری ‪10‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات یــک‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه احتــکار اقــام مــورد نیــاز جامعــه توســط‬ ‫ســودجویان‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری قاچاقچیان با بیش‬ ‫از ‪ 17‬کیلو انواع مواد مخدر‬ ‫خراســان شــمالی ‪ -‬بجنــورد‪ :‬رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان از کشــف حــدود ‪ 18‬کیلــو گــرم انــواع مــواد مخــدر و‬ ‫دســتگیری دو نفــر قاچاقچــی در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ « محمــد قدرتــی» در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس بــا اعالم ایــن خبر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پی‬ ‫دریافــت اخبــاری مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــه هویــت مشــخص در‬ ‫امــر خریــد و فــروش مــواد مخــدر فعالیــت دارنــد مراتــب در دســتور‬ ‫کار مامــوران مــواد مخــدر اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫طــی هماهنگــی مقــام قضایی در بازرســی از محــل موردنظر مقدار‬ ‫‪ 14/180‬کیلوگــرم مــواد مخــدر تریــاک و ‪ 275‬گــرم مواد مخدر شــیره‬ ‫مطبــوخ و ‪ 3‬کیلوگــرم محلــول تریــاک و ‪ 320‬گــرم شــربت متــادون‬ ‫کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد قدرتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن راســتا دو نفــر‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر دســتگیر شــدند تصریح کرد‪ :‬متهمان با تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مــواد مخــدر اســتان از شــهروندان خواســت‪ :‬در‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ایــن معضــل اجتماعــی بــا ارائــه اطالعــات و‬ ‫اخبــار فعالیــت افــراد در حــوزه قاچــاق و خریــد و فــروش و توزیــع‬ ‫مــواد مخــدر از طریــق مرکــز فوریت هــای پلیــس ‪ 110‬بــا پلیــس‬ ‫همــکاری بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دستگیر هتاک فضای مجازی‬ ‫خراســان شــمالی ‪ -‬اســفراین‪ :‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬هتــاک فضــای مجــازی کــه اقــدام بــه تشــویش‬ ‫اذهــان عمومــی و انتشــار مطالــب توهین امیــز علیــه مســئوالن‬ ‫شهرســتان در بســتر شــبکه های اجتماعــی می کــرد شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬بــا رصــد به موقــع‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان در فضــای مجــازی‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد کــه فــردی اقــدام بــه توهیــن و تخریــب مســئوالن شهرســتان‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی می نمایــد کــه ایــن موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اینکــه شناســایی و دســتگیری هتــاک فضــای‬ ‫مجــازی در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت کــه در ایــن‬ ‫راســتا طــی هماهنگــی مقــام قضایــی فــرد موردنظر شناســایی و در‬ ‫یــک اقــدام غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی ســوابق متهــم مشــخص گردیــد‬ ‫کــه وی ســابقه تشــویش اذهــان عمومــی نســبت بــه مســئوالن‬ ‫شهرســتان و توهیــن و تخریــب را در پرونــده خــود دارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در بازجویی هــا با مشــاهده ادله دیجیتــال و انکارناپذیر‬ ‫پلیــس لــب بــه ســخن گشــود و بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 5‬نفر از عوامل انتشار خبر کذب‬ ‫کودک ربایی در خراسان شمالی‬ ‫رییــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات (فتــا ) فرماندهــی انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۹ :‬نفــر از عامــان انتشــار خبــر کــذب کــودک ربایــی ‪ ،‬در فضــای مجــازی اســتان شناســایی و پنــج‬ ‫نفــر از عوامــل اصلــی ایــن خبــر دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ یوســف شــاکری افــزود ‪ :‬پلیــس فتــا پــس از انتشــار ایــن خبــر‬ ‫بررســی را برای شناســایی متهمان شــروع کرد که خوشــبختانه عامالن اصلی ان شناســایی و تعدادی‬ ‫از انهــا دســتگیر و مابقــی متهمــان نیــز بــزودی دســتگیر و تحویــل قانــون مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬پرونــده عامــان انتشــار ایــن اخبــار کــذب و نادرســت بــرای در نیــروی انتظامــی در‬ ‫حــال پیگیــری اســت و پــس از تکمیــل بــرای برخــورد قانونــی در اختیــار دادگســتری کل اســتان خراســان‬ ‫شــمالی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در هفتــه گذشــته ایــن افــراد خبــر کــذب مربــوط بــه کــودک ربایــی در شهرســتان هــای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و شــیروان در ســطح گســترده ای در فضــای مجــازی منتشــر کردنــد کــه باعــث‬ ‫نگرانــی برخــی از خانــواده هــا در ایــن اســتان شــدند‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬برخــی از افــراد بــدون اطــاع از صحــت‬ ‫و ســقم اخبــار‪ ،‬ایــن مطالــب غیــر واقــع را در فضــای مجــازی منتشــر مــی کننــد و ناخــوداگاه نگرانــی‬ ‫مــردم بــه خصــوص برخــی خانواده هــا را فراهم‬ ‫مــی کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬انتشــار هرگونــه اخبــار کــذب‬ ‫و شــایعه پراکنــی در فضــای ســایبری جــرم‬ ‫محســوب مــی شــود و عامــان انتشــار ان نیــز‬ ‫تحــت پیگــرد قانونــی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان ایــن کــه پلیــس بــا‬ ‫افــرادی کــه اقــدام بــه ایجــاد رعــب و وحشــت‬ ‫و ناامنــی اجتماعــی در فضــای مجــازی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬برخــورد مــی کنــد و شــهروندان نیــز موارد‬ ‫مشــابه در ایــن خصــوص را مــی تواننــد از طریــق تمــاس بــا شــماره ‪ ۰۹۶۳۸۰‬مرکــز فوریتهــای ســایبری‬ ‫و ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع دهنــد تــا جلــوی انتشــار ایــن قبیــل‬ ‫شــایعات گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫‪ ۵۲‬شهر و روستای ملی صنایع دستی‬ ‫گلستان و گیالن‬ ‫در صدر فهرست‬ ‫در دولــت دوازدهــم ‪ ۵۲‬شــهر و روســتا در‬ ‫فهرســت ملــی صنایع دســتی ثبــت شــده اند‬ ‫کــه اســتان های گلســتان و گیــان هــر‬ ‫کــدام بــا ثبــت هنرصنعت هــای منســوب‬ ‫بــه ‪ ۶‬شــهر و روســتای خــود‪ ،‬در صــدر ایــن‬ ‫فهرســت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬کــه شــورای راهبــردی انتخــاب‬ ‫شــهرها و روســتاهای ملــی صنایع دســتی‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ ۵۲ ،‬شــهر و روســتا‬ ‫بــا عنــوان صنایع دســتی بنــام و منحصــر‬ ‫بفــرد خــود در فهرســت ملــی قــرار گرفته انــد‬ ‫کــه بــه گفتــه پویــا محمودیــان معــاون‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪313‬‬ ‫صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬ایــن فراینــد عــاوه‬ ‫بــر اینکــه مســیر جهانی شــدن و ثبــت‬ ‫شــهرها و روســتاهای کشــور را در شــورای‬ ‫جهانی صنایع دســتی (‪ )WCC‬تســهیل‬ ‫و تســریع می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن مناطــق بــه‬ ‫صــورت کارشناســی و علمــی برندســازی‬ ‫شــوند ب ـه زودی بــه عنــوان مســیر و مقصــد‬ ‫گردشــگری هنــری مــورد توجــه گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫تشــکیل شــورای راهبــردی انتخــاب‬ ‫شــهرها و روســتاهای ملــی صنایع دســتی‪،‬‬ ‫همچنیــن انگیزه هــای محلــی و ملــی میــان‬ ‫مــردم و مدیــران بــرای ثبــت جهانــی را بــه‬ ‫شــدت تقویــت کــرده و همچنیــن عــاوه‬ ‫بــر تســهیل ســنجش شــاخص های بیــن‬ ‫المللــی بــرای ارزیابــان‪ ،‬ســرعت تهیــه و‬ ‫تدویــن پرونده هــا بــرای ثبــت جهانــی و‬ ‫ارائــه بــه شــورای جهانــی صنایع دســتی را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی از همــان ســال ‪۹۶‬‬ ‫تــاش مضاعــف خــود را بــر معرفــی و ثبــت‬ ‫مناطــق کمتــر شــناخته شــده گذاشــته و روند‬ ‫ثبــت ملــی شــهرها و روســتاها را فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬البتــه ایــن فراینــد بــا ایــن‬ ‫چالــش مواجــه بــود کــه وظایــف و ماموریــت‬ ‫دســتگاه اجرایــی در شــهرهای جهانــی‬ ‫صنایع دســتی روشــن و شــفاف نبــود و جــزو‬ ‫ماموریت هــای میــراث فرهنگــی گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی (ســازمان وقــت) هــم قــرار‬ ‫نداشــت‪ ،‬کــه بــا برنامــه ریــزی و اقدامــات‬ ‫معاونــت صنایــع دســتی وزارت میــراث‬ ‫مســیر قانونــی همراهــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در ایــن شــهرها و روســتا بــا حــوزه‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬تثبیــت شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره منابــع اب اق قــا و گمیشــان بــه مناســبت‬ ‫گرامیداشــت هفتــه ی محیــط زیســت‪ ،‬بــا رییــس اداره ی‬ ‫محیــط زیســت گمیشــان دیــدار و گفتگــو کــرد و در ایــن دیدار‬ ‫بــر صیانــت بیشــتراز رودخانه هــا و تاالب هــا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقه ای گلســتان‪ ،‬محمد ابراهیم کابوســی در‬ ‫دیــدار بــا محمــد مــرادی رئیس اداره محیط زیســت گمیشــان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬توســعه پایــدار در گــرو حفاظــت و صیانــت از‬ ‫محیــط زیســت اســت‪ ،‬محیــط زیســت و منابــع طبیعــی‬ ‫میــراث گذشــتگان نیســت بلکــه امانــت اینــدگان اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن دیــدار ضمــن تکریــم هفتــه ی‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬در مــورد امــور مشــترک بیــن اب منطقــه ای‬ ‫و محیــط زیســت در منطقــه از جملــه صیانــت از تاالب هــا و‬ ‫رودخانه هــای منطقــه‪ ،‬برنامه ریــزی و همــکاری بیشــتر بــه‬ ‫منظورکنتــرل و جلوگیــری از الودگی هــای پســاب واحد هــای‬ ‫صنعتــی موجــود در منطقــه بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫تبلیغات انتخابات‬ ‫تبلیغات انتخاباتی برای مردم‬ ‫نباید مزاحمتی داشته باشد‬ ‫فرمانــدار گــرگان در ارتبــاط بــا اغــاز تبلیغــات انتخاباتــی‬ ‫شــوراهای شــهر و روســتا گفــت‪ :‬نامزدهــا و طرفــداران‬ ‫انهــا از چســباندن هرگونــه تراکــت و پوســتر بــر روی‬ ‫تیرهــای چــراغ بــرق و غیــره اکیــدا ً خــودداری کــرده و نصــب‬ ‫داربس ـت ها بــه گون ـه ای باشــد کــه مزاحــم مــردم و ســبب‬ ‫ترافیــک نشــود‪.‬‬ ‫محمدحمیــدی اظهــار داشــت‪ :‬کلیــه کاندیداهــای شــورای‬ ‫شــهر گــرگان صرفــا ً قادرنــد در هــر منطقــه شــهری فقــط یــک‬ ‫ســتاد انتخابــی دایــر کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهرداری گــرگان نیــز بــرای نامزدهــا شــورای‬ ‫شــهر بیــش از ‪ ٧۰‬نقطــه شــهری را بــرای نصــب تراکــت‪،‬‬ ‫پوســتر‪ ،‬بنــر و غیــره امــاده ســازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬نامزدهــا و حامیــان انهــا از نصــب هر گونه‬ ‫تراکــت و پوســتر بــر روی تیرهــای چــراغ بــرق و غیره خــودداری‬ ‫نمــوده و نصــب داربسـت ها نیــزز بــه گونـه ای باشــد کــه مزاحــم‬ ‫مــردم و باعــث ایجــاد ترافیــک نشــود‪.‬‬ ‫حمیــدی اضافــه کرد‪:‬انجــام تبلیغــات انتخاباتــی بایــد بــه‬ ‫گونــه ای باشــد کــه مزاحمتــی بــرای ســواره رو و پیــاده رو‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان بیــان داشــت‪ :‬اگــر حادثــه ای بــرای‬ ‫شــهروندی در اثــر برخــورد بــا هــر گونــه تاسیســات تبلیغاتــی‬ ‫رخ دهــد پاســخگو کاندیــدای محتــرم و ســتاد انتخاباتــی وی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در هفــت نقطــه شــهری هــم مکان هایــی‬ ‫بــرای برگــزاری تجمعــات انتخاباتــی پیش بینــی شــده کــه بــا‬ ‫دریافــت مجــوز از فرمانــداری و طبــق دســتورالعمل بهداشــتی‬ ‫نامزدهــا مــی تواننــد اقــدام بــه معرفــی خــود کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در شهرســتان گــرگان ‪ ٢۶٣‬شــعبه اخــذ رای‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد‪ ٧٠‬شــعبه در بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫‪ ۵٠‬شــعبه در بخــش بهــاران و ‪ ١۴٣‬شــعبه در شــهر گــرگان‬ ‫مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست‬ ‫بصیرتی مدیران دستگاههای خدمت رسان‬ ‫نشســت بصیرتــی بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان و ســایر مدیــران‬ ‫دســتگاههای خدمــت رســان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان دکتــر غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی در حاشــیه ایــن نشســت کــه در ســالن اجتماعــات شــرکت گاز اســتان‬ ‫برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از برگــزاری ایــن جلســه تشــریح اهمیــت‬ ‫انتخابــات و نقــش مهــم مدیــران در مشــارکت حداکثــری اســت گفــت ‪ :‬مشــارکت‬ ‫گســترده در انتخابــات نشــانه پشــتوانه مردمــی نظــام اســت و انتخــاب کاندیــدای‬ ‫اصلــح تنهــا راه عبــور از مشــکالت اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم والیتمــدار ایــران مثــل همیشــه در صحنــه خواهنــد بــود‬ ‫افــزود‪ :‬یقینــا ‪ 28‬خــرداد مــاه بــا بصیــرت و اگاهــی مــردم شــاهد خلــق حماســه ای‬ ‫پرشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اعالم امادگــی مخابرات در تامین زیرســاختهای‬ ‫ارتباطــی الزم بــرای برگــزاری انتخابــات گفــت ‪ :‬بــا تــاش مجموعــه مخابــرات ‪،‬‬ ‫ارتباطــات پایــداری در ایــام انتخابــات را شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪313‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نحوه استفاده از اکسنت وال در تغییر دکوراسیون خانه‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫تکنولوژی شبکه های ‪5g‬‬ ‫موبایل چیست و چه تاثیری‬ ‫بر سالمتی انسان دارد؟‬ ‫تکنولــوژی ‪ 5g‬یــا نســل پنجــم جدیدتریــن فنــاوری‬ ‫تلفن هــای همــراه بی ســیم یــا همــان موبایــل اســت‪.‬‬ ‫ن بــار در ســال ‪ ۲۰۱۹‬به طــور‬ ‫ایــن فنــاوری نخســتی ‬ ‫گســترده اســتفاده شــد‪ .‬از فایــو جــی انتظــار مــی رود‬ ‫عملکــرد تلفن هــای همــراه را بهتــر کنــد و طیــف وســیعی‬ ‫از کاربردهــای تــازه را برایمــان بــ ه همــراه بیــاورد‪ .‬چــه‬ ‫کاربردهایــی؟ بــرای نمونــه‪ ،‬پــای فنــاوری را بــه دنیــای‬ ‫ســامتی و درمــان بــاز کنــد و امکاناتــی ماننــد جراحــی از راه‬ ‫دور‪ ،‬نظــارت بــر بیمــار از راه دور و به طــور کلــی‪ ،‬پزشــکی از‬ ‫راه دور را در اختیارمــان بگــذارد‪.‬‬ ‫تکنولوژی ‪ ۵‬جی توانسته استانداردهای دنیای مخابرات‬ ‫را ارتقــا بدهــد و مرزهــای فنــاوری را بــه ســمت رشــد بیشــتر‬ ‫جابه جــا کنــد‪ .‬ایــن فنــاوری امــکان افزایــش فرکانس هــای‬ ‫شــبکه های موبایلــی را فراهــم می کنــد‪ .‬البتــه در‬ ‫فناوری هــای دیگــری ماننــد دســتگاه های عکس بــرداری‬ ‫یــا همــان اســکن بــدن (دســتگاه های بازرســی امنیتــی) یــا‬ ‫ارتباطــات نقطه به نقطــه رادیویــی‪ ،‬از فرکانس هــای بــاال‬ ‫بــرای برقــراری ارتباطــات اســتفاده می شــود‪ .‬منتهــا ‪ ۵‬جــی‬ ‫ب ـ ه میــدان امــده تــا فرکانس هــای شــبکه های موبایلــی را‬ ‫در حــدود ‪ ۳٫۵‬گیگاهرتــز تــا ده هــا گیگاهرتــز بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫فایــو جــی می توانــد از انتن هــای شــکل دهی پرتــو‬ ‫(‪ )Beam-forming Antennas‬بــرای متمرکزکــردن‬ ‫ســیگنال های بیشــتر به ســمت ابزارهــای در دســترس‬ ‫کاربــران بهــره ببــرد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ســیگنال های بیشــتری‬ ‫به ســمت کاربــران فعــال در شــبکه موبایــل متمرکــز و‬ ‫هدایــت می شــود‪ .‬همــه اینهــا یعنــی تقویــت شــبکه‬ ‫موبایلــی و قوی ترشــدن ارتباطــات میــان ابزارهایــی کــه در‬ ‫بســتر ان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫میزان اشعه های دکل های فایو جی چقدر است؟‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬ســطح قرارگیــری در معــرض دکل هــای‬ ‫مخابراتــی ‪ 5g‬مشــابه همــان مقــداری اســت کــه دکل های‬ ‫مخابراتــی تلفن هــای همــراه در حــال حاضــر دارنــد (حــدود‬ ‫‪ ۳٫۵‬گیگاهرتــز)‪ .‬بایــد دقــت کــرد کــه بــا توجــه بــه پرتوهــا‬ ‫و اشــعه های چندگانــه ای کــه از انتن هــای ‪ 5g‬منتشــر‬ ‫می شــود‪ ،‬ســطح قرارگیــری در معــرض اشــعه ها و پرتوهــا‬ ‫می توانــد وابســته بــه مــکان قرارگیــری کاربــران و میــزان‬ ‫استفاده شــان از شــبکه باشــد‪.‬‬ ‫ایا میزان امواج ‪ 5g‬در حد مجاز است؟‬ ‫دو ارگان بین المللــی اســتانداردهایی کلــی بــرای مقــدار‬ ‫مجــاز قرارگرفتــن در معــرض امــواج تکنولــوژی را اعــام‬ ‫کرده انــد‪ .‬بیشــتر کشــورها بــه ایــن اســتانداردها پایبندنــد‪.‬‬ ‫ایــن دو ارگان را بشناســید‪:‬‬ ‫کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه غیریونیزه‬ ‫(‪The International Commission on Non-Ionizing‬‬ ‫‪)Radiation Protection/ ICNIRP‬؛‬ ‫موسســه مهندســان بــرق و الکترونیــک (‪ )IEEE‬در کمیتــه‬ ‫بین المللــی ایمنی الکترومغناطیســی‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ها و اســتانداردهایی کــه ایــن دو ارگان‬ ‫مشــخص می کننــد به طــور اختصاصــی بــرای تکنولــوژی‬ ‫فایــو جــی تدویــن نشــده و مربــوط بــه تمــام امــواج رادیویــی‬ ‫تــا ‪ ۳۰۰‬گیگاهرتــز اســت‪.‬‬ ‫خطــرات بالقــوه تکنولــوژی ‪ 5g‬بــرای ســامت انســان‬ ‫چیســت؟‬ ‫تاکنون و پس از پژوهش های فراوان‪ ،‬ثابت شــده اســت‬ ‫کــه قرارگرفتــن در معــرض امــواج فناوری هــای بی ســیم‬ ‫ســبب بــروز هیــچ مشــکلی در ســامتی انســان نمی شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬نتیجــه ایــن پژوهش هــا از بررســی وضعیت‬ ‫ســامت بــدن در مواجهــه بــا طیف کلــی امــواج رادیویی به ‬ ‫دســت امــده اســت‪ .‬منتهــا تحقیقــات معــدود و محــدودی‬ ‫دربــاره فرکانس هــای اختصاصــی شــبکه فایــو جــی انجــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬به عبــارت دقیق تــر‪ ،‬نــه تحقیقات گســترده ای‬ ‫در زمینــه تاثیــر امــواج فایــو جــی انجــام شــده و نــه تعــداد‬ ‫ان پژوهش هــا قابل توجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫گرم شــدن بافت هــای بــدن در معــرض تعامــل بــا‬ ‫بافت هــای رادیویــی اصلی تریــن اثــر امــواج و اشــعه های‬ ‫رادیویــی بــر بــدن انســان اســت‪ .‬منتهــا میــزان گرم شــدن‬ ‫بافت هــای بــدن در تعامــل بــا امــواج فناوری هــای ‪5g‬‬ ‫بســیار ناچیــز اســت‪ .‬پــس از اینکــه فرکانــس افزایــش‬ ‫می یابــد‪ ،‬میــزان نفــوذش بــه بافت هــای بــدن و جــذب‬ ‫انــرژی از ان به ســمت بافت هــا کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫در اخــر‪ :‬چــه خوشــمان بیایــد و چــه نــه‪ ،‬دنیــای فنــاوری‬ ‫رشــد می کنــد و اصــا و ابــدا منتظــر مــا نمی نشــیند‪ .‬گاهــی‬ ‫فناوری هــا ســامتی مان را تهدیــد می کننــد‪ .‬گاهــی هــم‬ ‫تصــورات عمــوم دربــاره اســیب زایی تکنولوژی هــای تــازه‬ ‫چیــزی در حــد شــایعه و خرافــات اســت‪ .‬در هــر حــال‪،‬‬ ‫علــم ناجــی ماســت و بــا بررســی ابعــاد مختلــف هرچیــز‬ ‫کمکمــان می کنــد اســوده در راه پیشــرفت قــدم برداریــم‪.‬‬ ‫شــما دربــاره فناوری هــای تــازه ای ماننــد تکنولــوژی ‪ 5G‬چــه‬ ‫فکــر می کنیــد؟‬ ‫خشایار مریدپور ‪ -‬دکوراسیون داخلی‬ ‫رنگ هــا تاثیــر مهمــی بــر فضــای خانــه و حســی‬ ‫کــه از بــودن در ان پیــدا می کنیــد دارنــد‪ .‬تنــوع‬ ‫رنگ هــای ســاختمانی جدیــد انتخاب هــای جــذاب‬ ‫و وسوســه انگیز بســیاری پیــش پــای مــا قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬انتخــاب رنگــی جالب توجــه‬ ‫و خــاص کــه بــا دکــور و وســایل اتــاق یــا خانــه‬ ‫هــم ســازگار باشــد راحــت نیســت‪ .‬چــاره ایــن‬ ‫مشــکل اســتفاده از اکســنت وال یــا دیوارهــای‬ ‫خــاص اســت‪ .‬ایــن دیوارهــای متمایــز محبوبیــت‬ ‫روزافزونــی بیــن طراحــان داخلــی و مــردم و‬ ‫حتــی کســب وکارها پیــدا کرده انــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بــا‬ ‫کمتریــن هزینــه و زحمــت‪ ،‬فضایــی متفــاوت در‬ ‫بخشــی از خانــه یــا محل کار شــما ایجــاد می کنند‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬برایتــان مرحلــه بــه مرحلــه‬ ‫توضیــح خواهیــم داد کــه چطــور اکســنت وال‬ ‫موردنظرتــان را بــه دکوراســیون داخلــی خانــه‬ ‫بیفزاییــد‪ .‬اکســنت وال ها محبوبیتشــان را مدیــون‬ ‫ســادگی اجــرا و هزینــه ارزان انــد و البتــه‪ ،‬مدیــون‬ ‫تاثیــر چشــمگیری کــه بــر فضــای اطــراف خــود‬ ‫می گذارنــد‪ .‬ایــن دیوارهــا بهتریــن گزینــه بــرای‬ ‫کســانی اند کــه دوســت دارنــد از رنگ هــای خــاص و‬ ‫متفــاوت به جــای رنگ هــای خنثــی و رایــج در محــل‬ ‫زندگــی یــا کار خــود اســتفاده کننــد و در عین حال‪،‬‬ ‫نمی خواهنــد تمــام دکوراســیون و وســایل خانــه را‬ ‫بــر اســاس ایــن رنــگ تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫گ یکــی از دیوارهای‬ ‫شــاید در نــگاه اول تغییــر رن ِ‬ ‫اتــاق یــا خانــه کمــی مخالــف تــوازن و یکدســتی‬ ‫رنگ بنــدی کلــی ان ب ـ ه نظــر برســد؛ امــا در واقــع‬ ‫بــا ایــن ترفنــد ســاده می توانیــد بــا هزینــه ای‬ ‫معقــول بــه فضــای داخلــی خــود کمــی بُعــد‪،‬‬ ‫حــس ماجراجویــی و البتــه زیبایــی اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مزایــای اســتفاده از اکســنت وال دیوارهــای خــاص‬ ‫ســاده ولــی کارامدنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬به خوبــی نظرهــا‬ ‫را بــه خــود جلــب می کننــد و فضــای اتــاق‪ /‬خانــه‪/‬‬ ‫محــل کارتــان را تغییــر می دهنــد‪ .‬یکــی از مزایــای‬ ‫اصلــی ایــن ایــده‪ ،‬تبدیل شــدن خــود ِ دیــوار بــه دکــور‬ ‫شماســت‪ .‬اکســنت وال شــما‪ ،‬با رنگی متفاوت ولی‬ ‫همگــون بــا فضــای اتــاق‪ ،‬خــود اثــری هنــری اســت‬ ‫و بخشــی از تزیینــات داخلــی بـ ه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬الزم نیســت بــرای پوشــاندن دیــوار بــا‬ ‫تصاویر و اجســام مختلف هزینه کنید‪ .‬می توانید‬ ‫کمــی فضــای داخلــی مدنظرتــان را خلــوت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬از انجــا کــه فقــط می خواهیــد یــک یــا‬ ‫دو ســطح از فضــای داخلــی خــود را تبدیــل بــه‬ ‫دیوارهــای خــاص بکنیــد‪ ،‬می توانیــد در انتخــاب‬ ‫رنگ هــای مدنظرتــان کمــی جســورتر باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬می توانیــد از ایــن دیوارهــا بــرای تکمیــل‬ ‫فضایــی کــه همیـن الان هــم بــا وســایل مختلف به‬ ‫وجــود اورده ایــد کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬فــرض کنیــد یــک قالــی خوش رنــگ‬ ‫یــا مجســمه ای چشــم گیر داریــد‪ .‬ایــن قالــی یــا‬ ‫مجســمه نقــش نقطــه مرکــزی را در تزیینــات یکــی‬ ‫از اتاق هــای خانــه شــما بــازی می کنــد‪ .‬انتخــاب‬ ‫همــان رنــگ یــا رنگــی مشــابه ِ رنــگ غالــب ان‬ ‫مجســمه یــا قالــی بــرای اکســنت وال نه تنهــا باعــث‬ ‫تغییــر فضــا و حس وحــال ان می شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫باعــث می شــود رنگــی کــه در قالــی یــا مجســمه‬ ‫شــما دیــده می شــود بــه رنــگ غالــب فضــا تبدیــل‬ ‫شــود و محیــط شــما را یکدس ـت تر جلــوه دهــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬بایــد بــه کاربــرد ایــن نــوع رنگ امیــزی‬ ‫در بــزرگ یــا کوچک تــر به نظررســیدن فضاها اشــاره‬ ‫کنیــم‪ .‬انتخــاب پرده هــای مناســب رنگ هــای گــرم‬ ‫یــا ســرد‪ ،‬بنــا بــر ســلیقه و فضایــی کــه در اختیــار‬ ‫داریــد‪ ،‬اتاق هایتــان را بســته بــه نیــاز بزرگ تــر یــا‬ ‫کوچک تــر کنــد‪ .‬اســتفاده درســت از ایــن رنگ هــا‬ ‫کمکتــان می کنــد اتــاق کار تنگ و تاریکتــان را کمی ‬ ‫دل بازتــر و پرانرژی تــر کنیــد یــا اتاق خــواب کوچــک‬ ‫خانــه را کمــی بزرگ تــر نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به صدای دلتان گوش بسپارید‬ ‫اولیــن قــدم بــرای افــزودن اکســنت وال مناســب‬ ‫بــه فضــای خانــه یــا محــل کار انتخــاب رنــگ‬ ‫مدنظــر بــرای ان اســت‪ .‬البتــه بــرای انتخــاب رنــگ‬ ‫مدنظرتــان بایــد نکاتــی را هــم در نظــر بگیریــد کــه‬ ‫در ادامه بیشــتر توضیح خواهیم داد‪ .‬بهترین کار‬ ‫گوش ســپردن بــه نــدای درونــی خودتــان اســت‪.‬‬ ‫حتمــا لباســی داریــد کــه بــا پوشــیدن ان احســاس‬ ‫بهتــری پیــدا می کنیــد‪ .‬این لباس چه رنگی اســت؟‬ ‫احتمــاال ایــن لبــاس را بــه ایــن دلیــل دوســت داریــد‬ ‫کــه ترکیــب رنــگ ان حــس خوبــی در شــما ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬می توانیــد از همیــن ســرنخ اولیــه بــرای‬ ‫یافتــن رنــگ احتمالــی کــه می خواهیــد اکســنت وال‬ ‫خانه تــان داشــته باشــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دیوارتان را انتخاب کنی ‏د‬ ‫در هــر خانــه یــا اتاقــی‪ ،‬دیــواری وجــود دارد‬ ‫کــه بیشــتر از بقیــه توجه هــا را بــه خــود جلــب‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه نظــر می رســد ایــن دیوارهــا جاذبـه ای‬ ‫جادویــی دارنــد کــه نگاه هــا و البتــه توجه هــا را‬ ‫جلــب می کننــد‪ .‬لزومــی هــم نــدارد ایــن دیــوار‬ ‫در بخــش بخصوصــی از خانه تــان قــرار گرفتــه‬ ‫باشــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬ایــن دیــوار می توانــد جنــب‬ ‫اشــپزخانه یــا در انتهــای اتاق خوابتــان قــرار گرفته‬ ‫م ماجــرا انتخــاب دیــواری‬ ‫باشــد‪ .‬قســمت مهــ ‬ ‫اســت کــه نقشــی کلیــدی در فضــای اتــاق یا خانه‬ ‫شــما ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دکور اضافی را حذف کنید‬ ‫انتخــاب و رنگ امیــزی یــک دیــوار به عنــوان‬ ‫اکســنت وال خانــه به تنهایــی کافــی نیســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن دیوارهــا بــی دلیــل لقــب خــاص یــا متمایــز‬ ‫داده نشــده اســت‪ .‬بهتــر اســت کمــی جلــوی‬ ‫دیــوار مدنظرتــان را خالــی کنیــد‪ .‬دلیــل ایــن‬ ‫پیشــنهاد ایــن اصــل اولیــه در دکوراســیون خانــه‬ ‫اســت کــه هرقــدر وســایل داخل یک فضا بیشــتر‬ ‫باشــند‪ ،‬دیوارهــا کمتــر دیــده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬احتمــاال دوســت نداریــد وقتــی‬ ‫مهمان هــا وارد منــزل یــا دفتــر کار جدیدتــان‬ ‫می شــوند‪ ،‬اکســنت والی را کــه بــا این همــه زحمت‬ ‫انتخــاب و رنگ امیــزی کرده ایــد نادیــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه تــوازن بهتــر در دکوراســیون‬ ‫ شــدن‬ ‫اتــاق‪ ،‬بهتــر اســت وســایل مزاحــم دیده‬ ‫ِ‬ ‫اکســنت وال خانــه را بــه اطــراف ان انتقــال دهید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به تاثیر رنگ ها توجه کنید‬ ‫امــروزه و به لطــف پیشــرفت فنــاوری‪ ،‬تقریبــا‬ ‫محدودیتــی از نظــر رنگ هــای قابل اســتفاده در‬ ‫پروژه هــای ســاختمانی وجــود نــدارد‪ .‬ب ـ ه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬اشــنایی بــا اصــول اولیــه رنگ بنــدی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫و روانشناســی رنگ هــا بــر فضــای خانــه یــا محیــط‬ ‫کار و نیز روح و روان ســاکنان بیشــتر از همیشــه‬ ‫اهمیــت یافتــه اســت؛ به ویــژه وقتــی قــرار اســت‬ ‫بــا انتخــاب رنگــی متفــاوت بــرای یــک دیــوار‬ ‫بخصــوص‪ ،‬جلــوه ای متمایــز بــه ان بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حس وحال اتاق را تعیین کنید‬ ‫عــاوه بــر اســتفاده از رنگ هــای گــرم یــا ســرد‪،‬‬ ‫بایــد بــه حــس بصــری فضایــی کــه می خواهیــد‬ ‫بــا تغییــر رنــگ بهبــود دهیــد نیــز فکــر کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی درنظرگرفتــن مــواردی مثــل مقــدار نــوری‬ ‫کــه وارد اتــاق شــما می شــود و هم ســازبودن‬ ‫رنگ هــای انتخابی تــان بــا میــزان نورگیــری اتــاق‬ ‫اهمیتــی به انــدازه رنــگ و محــل انتخابــی شــما‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای دســتیابی بــه نتیجه بهتر‪ ،‬ایــن موارد‬ ‫را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اتاق های رو به غرب‪ /‬جنوب‬ ‫اتاق هایــی کــه بــه جهــت غــرب یــا جنــوب دیــد‬ ‫دارنــد‪ ،‬معمــوال فضــا و حالتــی گرم تــر دارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از رنگ هــای ســرد در چنیــن اتاق هایــی‬ ‫طیــف رنگ بنــدی اتــاق را کمــی متوازن تــر می کنــد‪.‬‬ ‫اتاق های رو به شمال‪ /‬شرق‬ ‫اتاق هایــی کــه بــه جهــت شــمال یــا شــرق دیــد‬ ‫دارنــد‪ ،‬دمــای رنــگ باالتــر و در نتیجــه فضایــی‬ ‫ســردتر دارنــد‪ .‬اســتفاده از رنگ هــای گــرم‬ ‫در چنیــن فضاهایــی انهــا را کمــی گرم تــر و‬ ‫دل پذیرتــر می کنــد‪.‬‬ ‫جمع بندی و سخن پایانی‬ ‫اکســنت وال ها بهتریــن انتخــاب بــرای تغییــر‬ ‫ســریع و موثــر فضــا و حس وحــال یــک اتــاق یــا‬ ‫فضــای مســقف بــا کمتریــن هزینــه و دردســر‬ ‫هســتند‪ .‬انتخاب هــای شــما واقعــا محدودیتــی‬ ‫ندارنــد و می توانیــد ایده هــای خالقانــه بســیاری‬ ‫را روی دیوارهــای خــاص خــود اجــرا کنیــد؛ بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬می توانیــد بــه نصــب کمد هــای هم رنــگ‪،‬‬ ‫اســتفاده از ســنگ های تزیینــی بــرای پوشــش‬ ‫دیــوار یــا حتــی رنگ امیــزی کنــاره راه پلــه در‬ ‫خانه هــای دوبلکــس فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫گزینــه جــذاب دیگــر‪ ،‬اســتفاده از ســقف اتــاق‬ ‫بــرای ایجــاد شــوک رنگــی مدنظرتــان اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از ســقف به عنــوان ســطح خــاص‬ ‫رنگ بنــدی ایــده ای خــوب بــرای اتاق هــای شــلوغ‬ ‫اســت‪ .‬معمــوال در ایــن اتاق هــا‪ ،‬کلــی وســیله‬ ‫از قبــل هســت کــه تغییــر ترکیب شــان چنــدان‬ ‫راحــت نیســت‪ .‬ســقف اتــاق دیــوار پنجــم و‬ ‫معمــوال فراموش شــده اتاق هاســت کــه قــادر‬ ‫اســت تاثیر فراوانی بر فضای ان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫روابط عاطفی‬ ‫حذف بوی رنگ از خانه در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫خانه داری‬ ‫بــا رنــگ کــردن خانــه بــوی رنــگ تــا مــدت هــا در‬ ‫محیــط منــزل باقــی مــی مانــد‪ .‬یکــی از راههــای‬ ‫موثــر بــرای خالصــی از بــوی رنــگ در خانــه بــاز‬ ‫گذاشــتن پنجــره هــا و روشــن کــردن شــمع در‬ ‫خانــه اســت‪.‬‬ ‫ترفندهایی برای رهایی از بوی رنگ در خانه‬ ‫زمانــی کــه خانــه را رنــگ می کنیــد تــا مدت هــا‬ ‫بــوی رنــگ را استشــمام می کنیــد ‪ .‬فرقــی نــدارد‬ ‫کــه رنــگ از چــه جنســی باشــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫رنــگ کــردن لــوازم خانــه نیز موجــب ایجاد چنین‬ ‫بویــی می شــود‪ .‬متاســفانه این بوهــا ازار دهنده‬ ‫هســتند‪ .‬وارد شــدن هــوای تــازه بــه داخــل منزل‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای کاهــش قــدرت ایــن‬ ‫بوهــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد می کنیــم کــه در و‬ ‫پنجره هــا را بــاز بگذاریــد امــا بــاز گذاشــتن در و‬ ‫پنجــره همیشــه ممکــن نیســت ؛ مخصوصــا اگــر‬ ‫در فصــل زمســتان باشــید بــه همیــن دلیــل در‬ ‫ایــن قســمت از نمنــاک راهکارهایــی را بــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم کــه بتوانیــد بــوی رنــگ را در‬ ‫داخــل خانــه کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫مــواد طبیعــی و خانگــی هســتند کــه‬ ‫می تواننــد بــه راحتــی بــوی رنــگ را بــه‬ ‫خودشــان جــذب کننــد‪.‬‬ ‫راهکارهای از بین بردن بوی رنگ از خانه‬ ‫جــوش شــیرین‪ :‬همان طــور کــه می دانیــد‬ ‫جوش شــیرین می تواند بوی یخچال و ماشــین‬ ‫لباسشــویی را نیــز از بیــن ببــرد‪ .‬بنابرایــن بــرای‬ ‫بــوی رنــگ در خانــه نیــز مناســب اســت‪ .‬مقــدار‬ ‫کمــی پــودر جــوش شــیرین را در یــک کاســه‬ ‫بریزیــد و ان را در اطــراف خانــه قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه کار رنــگ خانــه تمــام شــد ‪ ،‬دوبــاره‬ ‫همیــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬اگــر هنــوز هــم بــوی‬ ‫رنــگ را در خانــه استشــمام می کنیــد‪ ،‬کمــی پودر‬ ‫جــوش شــیرین روی فــرش بپاشــید و ان را بــه‬ ‫لــوازم منــزل بزنیــد و اجــازه دهیــد کــه شــب تــا‬ ‫صبــح باقــی بمانــد صبــح روز بعــد پــودر جــوش‬ ‫شــیرین را از روی فــرش جــارو کنیــد‪.‬‬ ‫پیــاز‪ :‬پیــاز بــوی بســیار قــوی دارد امــا‬ ‫استشــمام بــوی پیــاز از بــوی رنــگ بهتــر اســت و‬ ‫خاصیت هــای زیــادی هــم بــرای بدن شــما دارد و‬ ‫هیــچ گونــه ســمی وارد ریه هــای شــما نمی کنــد‪.‬‬ ‫حداقــل دو عــدد پیــاز متوســط را خــرد کنیــد‬ ‫و ان هــا را داخــل نعلبکــی گذاشــته و در‬ ‫قســمت های مختلــف خانــه قــرار دهیــد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه پیــاز را بــرای از بیــن بــردن بــو اســتفاده‬ ‫می کنیــد ‪ ،‬نبایــد هرگــز ان هــا را مصــرف کنید زیرا‬ ‫ســموم داخــل خانــه را بــه خــود جــذب می کننــد‪.‬‬ ‫ذغــال‪ :‬ذغــال غیــر فعــال یــک جــاذب عالــی بــو‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬مــی توانیــد مقــدار کمــی از ان هــا را‬ ‫خریداری کنید و ان ها را داخل کاســه گذاشــته‬ ‫و در اطــراف خانــه قــرار دهیــد ‪ .‬باقــی مانده ان را‬ ‫داخــل کفــش هایتــان بریزیــد تــا بــوی بــد کفــش‬ ‫را بــه خــود جــذب کنــد‪.‬‬ ‫اب لیمــو‪ :‬اب بــه تنهایــی مــی توانــد ســموم را‬ ‫بــه خــودش جــذب کنــد امــا اضافــه کــردن کمــی‬ ‫لیمــو قطعــا ًاثــر بیشــتری دارد‪ .‬زیــرا اب مرکبــات‬ ‫بــه شــدت در جــذب بــو موثر هســتند‪ .‬می توانید‬ ‫چنــد عــدد بــرگ لیمــو و یــا ابلیمــو را داخــل یــک‬ ‫کاســه قــرار دهیــد و اجــازه دهیــد کــه صبــح تــا‬ ‫شــب داخــل منــزل باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫زمانی خشم قادر‬ ‫است شما را بکشد‬ ‫خشــم بیمــاری نیســت امــا احســاس و هیجانــی‬ ‫اســت کــه اگــر درمــان نشــود مشــکالت جبــران‬ ‫ناپذیــری بــرای ســامت کل بــدن ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫تاثیــرات ‪ ،‬دالیــل و نشــانه هــای خشــم و‬ ‫عصبا نیــت‬ ‫خشــم‪ ،‬قاتــل بــی ســر و صدایــی اســت کــه زیــر‬ ‫پوســت شــما خوابیــده و حتــی خودتــان هــم‬ ‫نمی دانیــد چــه مــاری در اســتین می پرورانیــد‪.‬‬ ‫طبــق یــک بررســی‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 8‬درصــد از‬ ‫نوجوانان‪ ،‬نشــانگر مســئله خشــم و واجد شــرایط‬ ‫تشــخیص اختــال انفجــاری متنــاوب در دوره‬ ‫زندگــی شــان بوده انــد‪ .‬خشــم یــک بیمــاری نیســت‬ ‫بلکــه احســاس و هیجــان عــادی انسانهاســت‬ ‫ماننــد غــم و شــادی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬تــرس و لــذت‪.‬‬ ‫تحقیــق و پژوهش هــای مختلــف نشــان‬ ‫داده انــد افــرادی کــه زیــاد عصبانــی می شــوند‬ ‫و راه هــای ســالمی را بــرای تخلیــه یــا بیــان‬ ‫احســاس خــود ندارنــد و متقابــا بیشــتر از‬ ‫دیگــران بیمــار شــده و ممکــن اســت حتــی از‬ ‫ایــن بیماری هــا فــوت کننــد‪.‬‬ ‫نــه تنهــا خشــم و عصبانیــت بــر ســامت‬ ‫جســمی انســان ها اثــر می گــذارد بلکــه بــر‬ ‫ارتباط هــای اجتماعــی نیــز بســیار تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪ .‬مســئله خشــم تنها محدود به نوجوانان‬ ‫نمی باشــد و اگــر فکــر می کنیــد کــه خودتــان یــا‬ ‫اطرافیانتــان از اختــال خشــم رنــج می بریــد‪،‬‬ ‫مهــم اســت کــه نشــانه ها‪ ،‬دالیــل و تاثیــرات‬ ‫خشــم را بشناســید‪.‬‬ ‫انواع اختالالت خشم چیست ؟‬ ‫افــرادی کــه در کنتــرل خشمشــان مشــکل دارنــد‬ ‫و یــا کســانی کــه خشــم را خــارج از حــد احساســی‬ ‫عــادی تجربــه مــی کننــد ممکن اســت در مواجهه‬ ‫با انواع مختلف خشــم قرار گیرند ‪ .‬کارشناســان‬ ‫متعــددی ‪ ،‬لیســت های متناقضــی از انــواع‬ ‫خشــم را منتشــر کــرده انــد امــا همانطــور کــه در‬ ‫ادامــه ی ایــن بخــش از ســامت روان در نمنــاک‬ ‫خواهیــد خوانــد برخــی از شــکل هــای خشــم کــه‬ ‫پذیرفتــه شــده انــد شــامل مــوارد زیــر می باشــد ‪:‬‬ ‫خشم دائمی‬ ‫کــه شــخص بــه خاطــر هــر موضــوع ســاده ای‬ ‫خشــمگین شــود ‪ .‬ایــن گونــه افــراد همیشــه و‬ ‫دائمــا خشــمگین و عصبــی هســتند کــه ایــن‬ ‫حالــت مــی توانــد بــر ســامت جســمی و روحــی‬ ‫ان هــا هــم اثــرات مخربــی بگــذارد‪.‬‬ ‫خشم خودازار‬ ‫کــه بــه خــود شــخص برمیگــردد و ممکن اســت‬ ‫ناشــی از احســاس گناه باشــد‪.‬‬ ‫خشم قضاوتی‬ ‫کــه بــه دیگــران برمیگــردد و ممکــن اســت‬ ‫همــراه بــا احســاس تنفــر باشــد‪.‬‬ ‫خشم کشمکشی‬ ‫کــه شــامل کشــمکش هــای گاهــا خــود به خودی‬ ‫اســت از خشــم شــدید یــا تنــد می باشــد‪.‬‬ ‫خشم منفعل‬ ‫کســانی که از پرخاشــگری منفعل رنج می برند‬ ‫ممکــن اســت حتــی متوجه نشــوند کــه عصبانی‬ ‫هســتند‪ .‬زمانــی کــه پرخاشــگری منفعــل را‬ ‫تجربــه می کنیــد احساســاتتان ممکــن اســت‬ ‫ماننــد ســخنی طعنــه امیــز‪ ،‬بــی احســاس یــا‬ ‫فرومایــه نشــان داده شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫همزمان با روز جهانی صنایع دستی و نخستین روز از هفته صنایع دستی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح خانه صنایع دستی میناکاری روی سفال در شهرستان بندر گز‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬این خانه صنایع دســتی به صــورت تخصصی در‬ ‫رشــته مینــاکاری روی ســفال فعالیــت می کنــد و بهره بــرداری از ان زمینــه اشــتغال ‪ 5‬نفــر را به صــورت مســتقیم‬ ‫فراهم ســاخته اســت‪.‬‬ ‫احمــد تجــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز تاکنــون مبلــغ ‪ 700‬میلیــون ریــال از بنیــاد برکــت و مبلــغ‬ ‫‪ 200‬میلیــون ریــال از محــل مشــاغل خانگــی تســهیالت پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫افتتاح خانه‬ ‫صنایع دستی‬ ‫میناکاری روی‬ ‫سفال‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫هشدار‬ ‫قسمت ‪ 20‬از مبحث اول‬ ‫کالهبرداری با پوشش‬ ‫« ستاد انتخاباتی»‬ ‫ایا سرقفلی قبل از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد ؟‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــا ســرقفلی قبــل از ســال ‪ 1376‬موضوعیــت‬ ‫حقوق متصوره ِ مســتاجر‬ ‫دارد ؟‪ :‬بررســی و تحلیل‬ ‫ِ‬ ‫دراجــاره واحــد تجــاری‪ ،‬مســتند ‏بــه قــرارداد‬ ‫منعقــده در ســال ‪ 1377‬و یــا پــس از ان کــه‬ ‫ضمــن ان ‪ ،‬مســتاجر مبلغــی بعنــوان ودیعــه نــزد‬ ‫موجــر ســپرده و مبلغــی‏هــم بعنــوان اجــاره بهــاء‬ ‫تراضــی نمــوده و هــر ســال یــا ســه ســال نیــز‬ ‫قــرارداد را تمدیــد و بــه روز کــرده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون مالــک ‏پــس از حــدود ‪ 20‬ســال‬ ‫درخواســت حکم تخلیه عین مســتاجره را نموده‬ ‫و مســتاجر نیــز ادعــای حــق کســبی بــر ذمه مالک‬ ‫را‏طــرح کــرده اســت‪.‬از جملــه دعاوی مســتاجرین‬ ‫واحدهــای تجــاری بــه طرفیــت مالکیــن و یــا‬ ‫موجریــن بــه خواســته حــق کســب و پیشــه‬ ‫‏و بعضــا بــه خواســته ســرقفلی ‪ ،‬بــه اســتناد‬ ‫قراردادهایــی اقامــه می شــوند کــه خواســته‬ ‫خواهان هــا را نمی تــوان بــه ســبب تاریــخ عقــد‬ ‫اجــاره ‏کــه قبــل از قانــون مصــوب ‪1376/5/26‬‬ ‫اســت‪ ،‬مشــمول قانــون ‪ 1356‬محســوب نمــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور حکــم بــه خواســته یــا‏بــه حقوق‬ ‫متصــوره‪ ،‬تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه نــه‬ ‫تنهــا ناقــض ممنوعیــت «قاعــده منــع عطــف بــه‬ ‫ماســبق» اســت کــه‏یــک قاعــده کلــی و امــره در‬ ‫دادرســی اســت‪ ،‬بلکــه اساســا عــدم موضوعیــت‬ ‫حــق کســب و پیشــه در چنیــن وضعیتــی‪،‬‬ ‫‏متضمــن دالیــل عقالنــی اســت کــه در خصوص‬ ‫ان‪ ،‬فعــا همیــن انــدازه بــه عــرض می رســانم‬ ‫کــه بــه اســتناد اصــل حکمــت در ‏اصول فقــه ‪،‬‬ ‫قانونگــذار و شــارع مقــدس ‪ ،‬حکیــم اســت و دانــا ‪.‬‬ ‫لذا منع از احتساب حق کسب و پیشه پس‬ ‫از مرداد‏ماه ســال ‪ 1376‬منعی اســت مشــروع و‬ ‫عقالیی که از حکمت برخوردار اســت‪.‬‬ ‫لیکــن متعاقبــا درباره حکمت عروضه‏اســتدالل‬ ‫تحلیــل‬ ‫موضــوع‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬و امــا مســتاجر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬چــون مفــاد مــاده ‪6‬و تبصــره ‪2‬‬ ‫قانــون مصــوب‏‏‪1376/5/26‬رامحقــق ننمــوده ‪ ،‬و‬ ‫بعبارتــی مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد تحــت‬ ‫عنــوان ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت نکــرده ‪،‬‬ ‫‏الجــرم از حقــی تحــت عنــوان ســرقفلی نیــز‬ ‫برخــوردار نمی باشــد‪.‬‬ ‫و امــا اســتدالل در بــاب حکمــت و دلیــل عقالیی‬ ‫عدم شــمول‏حق کســب و پیشــه پس از تصویب‬ ‫قانــون ‪ 1376/5/26‬کــه در ســطور فــوق وعده ان‬ ‫داده شــده بــود‪ :‬اســتحضار داریــد کــه‏حق کســب‬ ‫و پیشــه بــدوا در مــاده ‪ 11‬قانــون ‪1339/3/10‬‬ ‫وضــع گردیــد کــه منشــاء ان بــه اســتناد مــاده ‪25‬‬ ‫همیــن قانــون ‪ ،‬اییــن‏نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫مصــوب ‪ 1324/7/25‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســپس قانــون ‪ 1356/5/2‬ضمــن نســخ‬ ‫قانــون ســال ‪ 1339‬مقولــه‏حــق کســب و پیشــه‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ‬ ‫و معتبــر نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‏‏‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلی قانــون ‪،1356‬‬ ‫قراردادهــای تنظیمــی در زمــان قانــون حاکــم را‬ ‫تابــع همــان قانــون و بــه‏رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫بطوریک ـ ه مصوبــه ‪69/10/25‬مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام نیــز صریحــا ً مقــرر کــرد کــه‬ ‫م اســت و‬ ‫قراردادهــای اجــاره ‏تابــع قانــون حاکــ ‬ ‫بــه موجــب ان مســتاجر چــه مبلغــی بــه عنــوان‬ ‫ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــند و چــه نپرداختــه‬ ‫باشــند‪،‬‏مشــمول حق کســب و پیشــه می باشــند‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه می گــردد حــق کســب و پیشــه‬ ‫که منشــاء ان ســال ‪ 1324‬یعنی قریب ‪ 70‬ســال‬ ‫پیــش اســت‪ ،‬علیرغــم از‏دســت دادن مبانــی و‬ ‫فرضیه هــای اولیــه‪ ،‬تــا ســال ‪ 1376‬اســتمرار‬ ‫یافــت و پــس از ان‪ ،‬جــای خــود را بــه حــق‬ ‫ســرقفلی ‏ســپرد‪ .‬حــق کســب و پیشــه یــک حــق‬ ‫تاسیســی بود که صرفا به امر قانونگذار ســال‬ ‫‪ 1339‬بــر ذمــه مالــک مســتقر‏می شــد‏‪.‬‬ ‫و مالــک را بــه هنــگام تخلیــه عیــن مســتاجره‪،‬‬ ‫ملــزم بــه پرداخــت ان در حــق مســتاجر می کــرد‪.‬‬ ‫امــا ســرقفلی یــک حــق تراضــی‏شــده اســت کــه‬ ‫قانونگذار جمهوری اسالمی در صدد به رسمیت‬ ‫شــناختن حــق مشــروع مســتاجر برامــد‪.‬‏‬ ‫حقــی کــه در عــرف از ان بــا لفــظ ســرقفلی یــاد‬ ‫می شــد و کســبه انــرا بــدل حــق کســب و پیشــه‬ ‫قــرارداده بــود‪ .‬اســاس‏حرکــت عرفــی از یکطــرف‬ ‫فتــاوای حضــرت امــام ره در نامشــروع تلقــی‬ ‫نمــودن حــق کســب و پیشــه بــود و از طــرف دیگــر‬ ‫موجــد ‏تنــازع ذاتــی بیــن مالــک و مســتاجر بــود‪.‬‬ ‫زیــرا در حــق کســب و پیشــه اصــل بــر اســتمرار‬ ‫اجــاره و بــر انتقــال بــه غیــر بــوده کــه‏اشــکارا مغایر‬ ‫مــواد‪ 468،474،494‬قانــون مدنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫لــذا مالحظــه می گــردد کــه قانــون حــق کســب و‬ ‫پیشــه از همــان‏ابتــدا ناقــض قانــون مدنــی بوده‬ ‫اســت و ایــن نقــض قانــون تــا زمــان حاکمیــت‬ ‫جمهــوری اســامی اســتمرار یافــت ‪.‬‏ حتــی در‬ ‫تاســیس حــق کســب و پیشـه ؛ بــه ایــن پرســش‬ ‫پاســخ داده نشــد کــه اگــر مالــک هــر بــار در اجاره‬ ‫دادن ‪ ،‬مثــا در هــر‏ده یــا بیســت ســال‪ ،‬ملــزم‬ ‫گــردد کــه بــه هنــگام تخلیــه مثــا صــد برابــر‬ ‫انچــه را کــه تحــت عنــوان اجــرت المثــل دریافــت‬ ‫نمــوده ‪،‬‏تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه بــه‬ ‫مســتاجر برگردانــد‪.‬‏‬ ‫‏ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در خصــوص‬ ‫کالهبــرداری برخــی افــراد ســودجو بــا نــام و اعتبــار‬ ‫« کاندیــدای ریاســت جمهــوری و ســتاد انتخاباتــی‬ ‫انهــا «از هموطنــان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ « رامیــن‬ ‫پاشــایی « معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬افــراد ســودجو‬ ‫بــا ســاخت اکانــت کاربــری جعلــی در پیــام رســان‬ ‫واتســاپ بــا نــام کاندیداهــای مختلــف ریاســت‬ ‫جمهــوری و انتســاب خــود بــه ریاســت و یــا اعضای‬ ‫ســتاد انتخابــات کاندیــد ریاســت جمهــوری بــا‬ ‫کاربــران تمــاس مجــازی و انالیــن مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــگرد ایــن مجرمــان‬ ‫ادامــه داد ‪ :‬کالهبــرداران بــا طعمــه هــای خــود بــه‬ ‫عنوان « برنده شــدن در قرعه کشــی حامیان ســتاد‬ ‫انتخاباتــی « تمــاس مــی گیرنــد و با به دســت اوردن‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی فریــب خــوردگان نســبت بــه‬ ‫برداشــت از حســاب انهــا اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ضمــن‬ ‫بیــان اینکــه علیــه ایــن مجرمــان در ایــن حــوزه‬ ‫تشــکیل پرونده داده شــده اســت‪ ،‬از شناســایی و‬ ‫دســتگیری یکــی از متهمــان بــا هویــت معلــوم در‬ ‫ایــن خصــوص خبــر داد و از عمــوم مــردم خواســت‬ ‫در صــورت فریــب و یــا برداشــت وجــه بدیــن شــیوه‬ ‫از حســاب بانکــی انهــا‪ ،‬ضمــن طــرح شــکایت در‬ ‫مراجــع قضائــی و مراجعــه بــه پلیــس فتــا نســبت‬ ‫بــه پیگیــری شــکوائیه خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫فریــب ایــن گونــه ترفندهــا را نخورند و با تنظیمات‬ ‫امنیتــی بــر روی پیــام رســان هــا و گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه خــود ‪ ،‬دسترســی افــراد غریبــه را محــدود‬ ‫کــرده و همــواره اگاه باشــند کــه هیــچ کــدام از‬ ‫کاندیداهــای ریاســت جمهــوری و شــورای اســامی‬ ‫شــهر و روســتا از ایــن طریــق بــا کاربــران تمــاس‬ ‫برقــرار نخواهنــد کــرد ‪.‬‬ ‫ندا نودهی‏‬ ‫علل گرایش به اعتیاد و پیش گیری از ان‬ ‫• کم بــود محبــت در خانــواده‪ :‬بســیاری از‬ ‫صاحب نظــران در مســاله انحــراف و مجرمیــت‪،‬‬ ‫کم بــود محبــت و ضعــف عاطفــی را ریشــه ی‬ ‫‏اصلــی جــرم و انحــراف دانســته انــد‪ .‬تحقیقــی‬ ‫از غــرب در بــاره مجرمــان نشــان داده اســت کــه‬ ‫‪ 91‬درصــد مجرمــان در ارتبــاط بــا جــرم بــه‏نحــوی‬ ‫دچــار مشــکل عاطفــی بوده انــد‬ ‫‏‪ -1‬راه کارهــای پیش گیــری از اعتیــاد در زمین ـه ی‬ ‫علــل خانوادگــی‪ :‬خانــواده اصلی تریــن نقــش‬ ‫را در تربیــت فرزنــدان دارد‪ .‬یــک خانــواده ی‬ ‫ســالم‪ ،‬خانــواده ای اســت کــه همــه امــور و‬ ‫فعالیت هــای ان منطبــق بــا‏موازیــن و معیارهای‬ ‫حاکــم بــر جامعــه باشــد‪ .‬بی توجهــی والدیــن بــه‬ ‫تربیــت فرزنــدان‪ ،‬عواقــب وخیمــی در اینــده ی‬ ‫فرزنــدان بــه دنبــال خواهــد‏داشــت‪ .‬نــوع شــغل‬ ‫پــدر و مــادر‪ ،‬وضعیــت مســکن‪ ،‬همســایگان‪،‬‬ ‫ویژگی هــای اخالقــی پــدر و مــادر‪ ،‬نحــوه ی رفتــار‬ ‫بــا کــودکان‪ ،‬طــاق‪ ،‬وجــود‏ناپــدری و نامــادری‪،‬‬ ‫تعــدد ازدواج‪ ،‬فرهنــگ خــاص حاکــم بــر‬ ‫خانواده‪،‬میــزان تحصیــات والدیــن‪ ،‬پدرســاالری‬ ‫یــا مادرســاالری‪ ،‬وضــع ‏اقتصــادی خانــواده‪ ،‬از‬ ‫هم پاشــیدگی و ســردی خانــواده‪ ،‬جدایــی والدین‬ ‫و عــدم پیوســتگی اعضــای خانــواده و سســت‬ ‫بــودن ارکان خانــواده از‏عوامــل مهمــی می باشــند‬ ‫کــه زمینــه ی انحــراف را در فــرد ایجــاد می کننــد‏‪.‬‬ ‫در ذیــل بــه برخــی عوامــل زمینه ســاز گرایــش‬ ‫فــرد بــه اعتیــاد در خانــواده اشــاره می شــود‏‪:‬‬ ‫‏• کم بــود محبــت در خانــواده‪ :‬بســیاری از‬ ‫صاحب نظــران در مســاله انحــراف و مجرمیــت‪،‬‬ ‫کم بــود محبــت و ضعــف عاطفــی را ریشــه ی‬ ‫‏اصلــی جــرم و انحــراف دانســته اند‪ .‬تحقیقــی از‬ ‫غــرب در بــاره مجرمــان نشــان داده اســت کــه‬ ‫‪ ۹۱‬درصــد مجرمــان در ارتبــاط بــا جــرم بــه‏نحــوی‬ ‫دچــار مشــکل عاطفــی بــوده انــد‏‪.‬‬ ‫‏• افــراط در محبّــت‪ :‬زیــاده روی در محبــت نیــز‬ ‫خــود ماننــد کم بــود محبــت اثــر منفــی بــر تربیــت‬ ‫فرزنــدان دارد؛ بــه نحــوی که فرزند همیشــه‏متکی‬ ‫بــه پــدر و مــادر می باشــد و هیــچ گاه احســاس‬ ‫اســتقالل و بزرگ منشــی نخواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏• اعتیــاد یکــی از اعضــای خانــواده‪ :‬افــرادی کــه‬ ‫در خانواده هــای معتــاد زندگــی می کننــد‪ ،‬تــرس و‬ ‫قبــح معتــاد شــدن بــرای شــان از بیــن رفته‏اســت‬ ‫و عــادی شــدن مصــرف مــواد در خانــواده موجــب‬ ‫ســهولت گرایــش دیگــر اعضــا بــه مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر می شــود‏‪.‬‬ ‫‏• رفــاه اقتصــادی خانــواده‪ :‬در خانواده هایــی‬ ‫کــه رفــاه و درامــد اقتصــادی زیــاد اســت‪ ،‬روابــط‬ ‫انســانی بــر اثــر کثــرت کار و یــا ســرگرمی‏ضعیــف‬ ‫می شــود‪ .‬ضعــف روابــط انســانی نیــز بــه نوب ـه ی‬ ‫خــود عامــل مســاعدی بــرای کشــش فــرد بــه مواد‬ ‫مخــدر اســت‪ .‬بهتریــن دلیــل ایــن‏مدعــا افزایــش‬ ‫روزانــه ی درصــد معتــادان در جوامــع صنعتــی‬ ‫غــرب اســت کــه بــا رشــد صنعــت‪ ،‬روابــط انســانی‬ ‫ضعیف تــر می شــود‏‪.‬‬ ‫‏• بی ســوادی یــا کم ســوادی والدیــن‪ :‬تحصیــات‬ ‫پاییــن یــا بی ســوادی نقــش مهمــی در فرهنــگ‬ ‫عمومــی جامعــه و هم چنیــن در حریــم خانــواده‬ ‫و‏تربیــت فرزنــدان دارد‪ .‬بی ســوادی و کم ســوادی‬ ‫عامــل بســیاری از مســائل‪ ،‬مشــکالت‪،‬‬ ‫نارســایی های اجتماعــی و انحرافــات اســت‏‪.‬‬ ‫‏• فقــر خانــواده‪ :‬فقــر و انحرافــات اجتماعــی از‬ ‫جملــه پدیده هایــی اســتند کــه بــه نظــر بســیاری‬ ‫از صاحب نظــران بــا هــم مرتبــط می باشــند‪.‬‬ ‫‏تحقیقــات و پژوهش هــا در عیــن حــال کــه مویــد‬ ‫وجــود رابط ـه ی مســتقیم بیــن فقــر و انحرافــات‬ ‫نیســت؛ امــا وجــود همبســتگی میــان ان دو را‬ ‫‏تاییــد می کنــد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬فقــر بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مســائل اجتماعــی‪ ،‬در وقــوع انحرافــات و‬ ‫افزایــش میــزان ان‪ ،‬بــه ویــژه در زمینـه ی‏جرایــم‬ ‫زنــان‪ ،‬اعتیــاد و ســرقت تاثیرگــذار اســت‪ .‬در‬ ‫رویکــرد دینــی نیــز ایــن همبســتگی میــان فقــر و‬ ‫انحرافــات اجتماعــی مــورد تاییــد اســت؛‏بــر ایــن‬ ‫اســاس‪ ،‬فقــر انگیــزه ی روی اوری بــه ک جــروی را‬ ‫افزایــش می دهــد‏‪.‬‬ ‫‏• ســتیزه ی والدیــن‪ :‬خانــواده‪ ،‬حریــم امــن و‬ ‫ارامــش اســت‪ .‬ســتیزه و اختــاف در خانــواده‬ ‫از علــل مهــم گرایــش افــراد بــه ناهنجاری هــا و‬ ‫اعتیــاد‏اســت‪ .‬افــراد پرورش یافتــه در خانــواده ی‬ ‫نابســامان و از هم گســیخته‪ ،‬زمینه هــای‬ ‫بیشــتری در گرایــش بــه انحــراف و اعتیــاد دارنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪- 2‬راه کارهــای پیش گیــری از اعتیــاد در زمین ـه ی‬ ‫علــل خانوادگــی‪:‬‏‪ -۱‬والدیــن بایــد ارتباط بــا فرزندان‬ ‫شــان را بهبود بخشــند و به ان ها اســتقالل رای و‬ ‫دخالــت در امــر تصمیم گیــری بدهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۲‬جلوگیــری از بحــث و مجادلــه ی والدیــن و‬ ‫تقویــت روحیــه ی گذشــت و ایثــار در خانــواده‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۳‬والدیــن بایــد پشــتوانه ی مــادی و معنــوی‬ ‫فرزنــدان در موقعیت هــای شــغلی‪ ،‬تحصیلــی‬ ‫و… باشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۴‬تمــام خواســته های فرزنــدان را نبایــد بــدون‬ ‫چــون و چــرا بــراورده کــرد؛ بلکــه اجــازه دهنــد‬ ‫فرزنــدان ســختی زندگــی را کمــی احســاس کننــد‬ ‫‏تــا زمانــی کــه در اجتمــاع قــرار گرفتند و با مشــکلی‬ ‫روب ـه رو شــدند‪ ،‬بتواننــد بــا ان مقابلــه کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬علــل اجتماعــی‪ :‬از ان رو کــه انســان طبعــا‬ ‫موجــود اجتماعــی اســت و بــرای زندگــی کــردن‬ ‫نیــاز بــه حضــور در اجتمــاع دارد‪ ،‬بــا بعضــی علــل‬ ‫اجتماعــی‏روب ـه رو می شــود کــه برخــی از ان هــا در‬ ‫گرایــش فــرد بــه اعتیــاد موثــر می باشــد و عبارتنــد از‏‪:‬‬ ‫‏• دست رســی اســان بــه مــواد مخــدر‪ :‬دردسـت رس‬ ‫بــودن مــواد مخــدر علتــی می باشــد کــه بــه همــراه‬ ‫علــل دیگــر زمینــه ی گرایــش فــرد را بــه ‏اعتیــاد‬ ‫ایجــاد می کنــد؛ بــه گونـه ای کــه اگــر در فــرد زمینـه ی‬ ‫انحــراف وجــود داشــته باشــد و مــواد مخــدّر بــه‬ ‫اســانی در دســترس او قــرار گیــرد‪ ،‬‏از مصــرف و‬ ‫توزیــع ان دریــغ نمی کنــد‪ .‬دست رســی بــه مــواد‬ ‫مخــدر بــه عوامــل گوناگونــی بســتگی دارد از جملــه‪:‬‬ ‫وضعیــت جغرافیایــی ‏کشــور‪ ،‬والیــت و محلــه‬ ‫زندگــی‪ ،‬نقــش قوانیــن‪ ،‬نحــوه ی اجــرا و قاطعیــت‬ ‫قوانیــن و برنامه ریزی هــای مســووالن بــرای مهــار‬ ‫مــواد مخــدر‏‪.‬‬ ‫‏• بیــکاری و اعتیــاد‪ :‬عامــل بیــکاری بــه طــور‬ ‫غیرمســتقیم بــه گرایــش فــرد بــه ســوی اعتیــاد‬ ‫می انجامــد‪ .‬بیــکاری از ســویی‪ ،‬بــه فقــر شــخص و‬ ‫‏از ســوی دیگــر‪ ،‬ســبب ایجــاد بیماری هــای روانــی‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬ضعــف اعتمادبه نفــس و از بیــن رفتــن‬ ‫امیــدواری و در نهایــت‪ ،‬بــه اعتیــاد‏شــخص منجــر‬ ‫می شــود‪ .‬فــرد بــه دلیــل بیــکاری و نداشــتن درامــد‬ ‫ابرومنــد‪ ،‬بــه خریــد و فــروش مــواد مخــدر روی‬ ‫شــغل‏کاذب ایجــاد می کنــد‏‪.‬‬ ‫مــی اورد و بــرای خــود‬ ‫ِ‬ ‫‏‪ -4‬راه کارهــای پیش گیــری از اعتیــاد در زمینــه‬ ‫عوامــل اجتماعــی‬ ‫‏‪ -۱‬ایجــاد روحیــه ی امــر بــه معــروف و نهــی از‬ ‫منکــر و هم دلــی بیــن مــردم‪ ،‬بــه نحــوی کــه در‬ ‫مواقــع دیــدن توزیــع مــواد مخــدر در جامعــه‪،‬‬ ‫‏مســووالن را در جریــان امــر قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۲‬ایجــاد زمین ـه ی اشــتغال بــرای همــه اقشــار‬ ‫جامعــه‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۳‬ارتقــای فرهنگــی افــراد جامعــه از طریــق‬ ‫ارتقــای ســطح امــوزش‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪313‬‬ ‫اموزش‬ ‫شیوه ارسال برنامه ها بین‬ ‫دستگاه های اندروید‬ ‫برنامه هــا و بازی هــای تلفن هــای هوشــمند قســمت بزرگــی‬ ‫از زندگــی مــا هســتند‪ ،‬بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بخواهیــد‬ ‫وقتــی اخبــاری را پیــدا می کنیــد کــه بــه خصــوص از ان لــذت‬ ‫می بریــد‪ ،‬اخبــار را پخــش کنیــد‪ .‬اندرویــد بــه اشــتراک گذاری‬ ‫برنامه هــا بــا ســایر کاربــران اندرویــد را اســان می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــا و بازی هــای تلفن هــای هوشــمند قســمت بزرگــی‬ ‫از زندگــی مــا هســتند‪ ،‬بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بخواهیــد‬ ‫وقتــی اخبــاری را پیــدا می کنیــد کــه بــه خصــوص از ان لــذت‬ ‫می بریــد‪ ،‬اخبــار را پخــش کنیــد‪ .‬اندرویــد بــه اشــتراک گذاری‬ ‫برنامه هــا بــا ســایر کاربــران اندرویــد را اســان می کنــد‪.‬‬ ‫مــا می توانیــم خیلــی بهتــر از ایــن باشــیم کــه بــه راحتــی بــه‬ ‫دیگران نام یک برنامه را بگوییم و انها را وادار کنیم که ان را‬ ‫جســتجو کننــد‪ .‬چنــد روش مختلــف وجــود دارد کــه می توانیــد‬ ‫بــا اســتفاده از انهــا بــه راحتــی یــک برنامــه یــا بازی را مســتقیما ً‬ ‫بــه ســایر کاربــران اندرویــد ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫ارسال با «اشتراک نزدیک»‬ ‫«‪ »Nearby Share‬یــک ویژگــی اندوریــد شــبیه ‪ AirDrop‬در‬ ‫‪ iPhone ، iPad‬و ‪ Mac‬اســت‪ .‬نیــازی نیســت کــه اطالعــات‬ ‫مخاطــب را رد و بــدل کنیــد یــا در همــان شــبکه کســی باشــید‬ ‫کــه بــرای انهــا چیــزی ارســال کنــد‪ .‬انهــا فقــط بایــد از نظــر‬ ‫جســمی در نزدیکــی باشــند‪.‬‬ ‫فروشــگاه گــوگل پلــی دارای قابلیــت اشــتراک نزدیــک اســت‬ ‫کــه بــرای ارســال برنامه هــا و بازی هــا بــه افــراد تعبیــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روش خــوب اســت زیــرا فایــل واقعــی را از طریــق‬ ‫فروشــگاه برنامــه ارســال می کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه گیرنــده‬ ‫می توانــد بــدون بارگیــری دســتی ابتــدا ســریعا ً ان را نصــب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫ابتــدا برنامــه ‪ Play Store‬را در تلفــن یــا رایانــه لوحی اندروید‬ ‫خــود بــاز کنیــد‪ .‬بــرای بــاز کــردن منــوی ســرریز‪ ،‬روی منــوی‬ ‫همبرگــر در بــاال ســمت چــپ ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫بعــد ‪« ،‬برنامه هــا و بازی هــای مــن» را از فهرســت انتخــاب‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫شــما بــه صفحــه «به روزرســانی ها» در صفحــه برنامه هــا و‬ ‫بازی هــای مــن اورده می شــوید‪ .‬بــه برگــه «اشــتراک» برویــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع مراحــل کار بــا ‪ ،Nearby Share‬روی دکمــه‬ ‫«ارســال» ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫ممکن اســت از شــما خواســته شــود به فروشــگاه گوگل پلی‬ ‫دسترســی بــه مــکان خــود بدهیــد‪ .‬روی «ادامــه» ضربــه‬ ‫بزنیــد‪.‬‬ ‫ســپس ‪ ،‬یکــی از گزینه هــای اجــازه را بــرای ادامــه انتخــاب‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬لیســتی از همــه برنامه هــا و بازی هــای‬ ‫نصــب شــده بــر روی دســتگاه خــود را مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫هرکــدام را کــه می خواهیــد بــه اشــتراک بگذاریــد انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســپس روی نمــاد ارســال در گوشــه بــاال ســمت راســت‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬شــخصی کــه دریافــت می کنــد بایــد ‪ Play Store‬را‬ ‫نیــز بــاز کــرده و بــه تــب «‪ »Share‬برویــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬انهــا‬ ‫«دریافــت» را انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫پس از مشاهده نمایشگر دستگاه‪ ،‬ان را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫کــد جفت ســازی در دســتگاه شــما و انهــا ظاهــر می شــود‪ .‬بــه‬ ‫انهــا بگوییــد کــد چیســت و در صــورت تطبیــق انهــا می تواننــد‬ ‫روی «دریافــت» ضربــه بزننــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای ارســال می شــود و انهــا می تواننــد بــرای دریافــت‬ ‫ان روی دکمــه «نصــب» ضربــه بزننــد‪ .‬از انجــا که فایل برنامه‬ ‫واقعــی را ارســال کرده ایــد‪ ،‬ســریع نصــب می شــود‪.‬‬ ‫اکنون هر دو می توانید ارتباط خود را قطع کنید‪.‬‬ ‫یــک لینــک مســتقیم از فروشــگاه گوگل پلــی بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‬ ‫ایــن روش دوم بیشــتر بــا فنــاوری پاییــن اســت‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫گیرنــده از نظــر جســمی نزدیــک نباشــد‪ ،‬کارســاز اســت‪.‬دوباره‪،‬‬ ‫مــا از فروشــگاه گوگل پلــی شــروع می کنیــم‪ .‬برنامــه یــا بــازی را‬ ‫کــه می خواهیــد بــه اشــتراک بگذاریــد پیــدا کنیــد و روی نمــاد‬ ‫منــوی ســه نقطــه در گوشــه بــاال ســمت راســت ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫بعد ‪« ،‬اشتراک» را از فهرست انتخاب کنید‪.‬‬ ‫منــوی اشــتراک محلــی اندرویــد بــاز می شــود‪ .‬می توانیــد‬ ‫پیونــد را «کپــی» کــرده و در هــر برنامــه پیام رســان یــا رســانه‬ ‫اجتماعــی کــه مــی خواهیــد جــای گــذاری کنیــد‪ ،‬یــا برنامـه ای را‬ ‫بــرای اشــتراک مســتقیم ان انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن تمــام چیزهایــی اســت کــه در ان وجــود دارد‪ .‬بــرای‬ ‫هرکــس کــه ان را بفرســتید می توانــد روی پیونــد کلیــک کند و‬ ‫مســتقیما ً بــه صفحــه برنامــه در فروشــگاه گوگل پلــی منتقــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫خطر اعتیاد به‬ ‫بازی های رایانه ای‬ ‫در کمین کودکان و‬ ‫نوجوانان‬ ‫ضمــن بیــان اینکــه خطــر اعتیــاد بــه بازی هــای‬ ‫رایان ـه ای در کمیــن کــودکان و نوجوانــان اســت بــه‬ ‫والدیــن هشــدار داد ‪ :‬بازی هــای رایانــه ای غربــی‪،‬‬ ‫باهــدف ترویــج خشــونت و خیانــت تولیــد مــی شــود‬ ‫و اســام هراســی جــزو اهــداف انــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ دانــش پــور در‬ ‫تشــریح ایــن موضــوع گفــت‪ :‬افزایــش اســتفاده‬ ‫از اینترنــت و به ویــژه شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫اســتفاده از بازی هــای رایان ـه ای ایــن روزهــا به رغــم‬ ‫اســتفاده های مفیــدی کــه دارد در صــورت اســتفاده‬ ‫زیــاد و نادرســت‪ ،‬اســیب های جــدی بــرای جوانــان و‬ ‫نوجوانــان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گســتردگی و نفــوذ روزافــزون اینترنــت‬ ‫و علی الخصــوص بازی هــای رایانــه ای در زندگــی‬ ‫امــروزی‪ ،‬میــزان تاثیرپذیــری کــودکان و نوجوانــان از‬ ‫فرهنــگ عرضه شــده در ایــن محصــوالت بســیار بــاال‬ ‫اســت و می توانــد در ســامت روانــی مخاطبــان خود‬ ‫اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور ادامــه داد ‪ :‬نوجوانانــی کــه‬ ‫همیشــه بــا بازی هــای رایانــه ای درگیرنــد‪ ،‬منــزوی‬ ‫و در برقــراری ارتبــاط اجتماعــی پویــا بــا دیگــران‬ ‫ناتــوان خواهنــد بــود‪ .‬ایــن روحیــه انزواطلبــی باعــث‬ ‫می شــود کــه نوجــوان از گــروه همســاالن جداشــده‬ ‫کــه ایــن خــود زمینه ســاز ناهنجاری هــای دیگــر‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن کــودکان و نوجوانانــی کــه ســاعات‬ ‫طوالنــی بــه صفحــه نمایشــگر چشــم دوخته انــد تــا‬ ‫مراحــل یــک بــازی رایانـه ای را پیــش ببرنــد می توانند‬ ‫مســتعد انــواع مشــکالت جســمانی از قبیــل درد‬ ‫مفاصــل شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتیــاد اینترنتــی‪ ،‬ضعــف‬ ‫بینایــی و پیرچشــمی‪ ،‬انحنــاء ســتون فقــرات‪ ،‬افــت‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬منــزوی شــدن و گوشــه گیر شــدن‪،‬‬ ‫دور شــدن از بازی هــا و فعالیت هــای جمعــی و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬پرخاشــگری و عــدم قناعــت بــه وضــع‬ ‫موجــود خانــواده‪ ،‬ازجملــه مــواردی هســت کــه‬ ‫می توانــد گریبــان گیــر اســتفاده کنندگان ایــن‬ ‫محصــوالت باشــد‪ .‬ایــن مشــکالت درون خانوادگــی‬ ‫ن بــر روی زندگــی اعضــای‬ ‫می تواننــد باگذشــت زمــا ‬ ‫خانــواده و جامعــه تاثیــرات منفــی برجــای گــذارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور در پایــان بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬والدیــن زمان بیشــتری را بــه کودک‬ ‫و نوجــوان خــود اختصــاص بدهنــد‪ ،‬هرچــه قــدر‬ ‫وقــت گذارنــی و ارتبــاط صحیــح بیــن والدیــن و‬ ‫فرزنــدان بیشــتر باشــد زمینــه گرایــش و اعتیــاد‬ ‫فرزنــدان بــه وب گردی هــای بی هــدف و ســرگرمی‬ ‫بــه بازی هــای رایان ـه ای کم تــر اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بهتــر اســت کــه والدیــن همــراه فرزنــدان خــود‬ ‫بــه باشــگاه ها و میادیــن ورزشــی برونــد و زمینــه‬ ‫عضویــت فرزنــدان در برنامه هــای فرهنگــی‬ ‫و ورزشــی در دنیــای واقعــی را فراهــم کننــد تــا‬ ‫انــرژی عصبــی و روانــی انــان تخلیـ ه شــده و گرایــش‬ ‫ان هــا بــه بازی هــای رایانــه ای کم ترشــود ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫به نیابت از شهیدان رای میدهم‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪ 2 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 313‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬خرداد ‪13-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫فعالیت هایی برای پر کردن‬ ‫اوقات فراغت کودکان‬ ‫اوقــات فراغت‪،‬زمانــی اســت کــه کــودک شــما کارهایــی را کــه مــورد‬ ‫عالقــه اوســت و از انجــام دادن انهــا لــذت میبــرد بایــد انجــام دهــد‬ ‫و بــه یــاد داشــته باشــید کــه حتمــا بــرای لــذت بــردن کودکمــان نبایــد‬ ‫هزینــه ی زیــادی کنیــم مثــا ‪:‬ثبــت نــام در کالســی کــه شــهریه ی‬ ‫خیلــی باالیــی دارد امــا بــا کارهــای ســاده هم میتــوان از اوقات فراغت‬ ‫بــه خوبــی بهــره بــرد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه فرزندتــان از تمــام اوقــات فراغــت خــود بهــره کافــی راببرد‬ ‫و ایــن اوقــات برایــش لــذت بخــش باشــد بایــد توســط پــدر یــا مــادر‬ ‫برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــد ‪ .‬بــرای برنامــه ریــزی اوقــات‬ ‫فراغــت عالیــق کودکتــان را در اولویــت قــرار دهیــد و از او بپرســید کــه‬ ‫تمایــل دارد بــه چــه اهدافــی برســد ‪.‬‬ ‫بهترین راهکارهای پرکردن اوقات فراغت فرزندان‬ ‫به کودک خود حق انتخاب دهید‬ ‫در طــول ســال تحصیلــی فشــارهای زیــادی از طــرف مدرســه بــه‬ ‫کــودک وارد میشــود از جملــه ایــن فشــار هــای روانــی ‪:‬انجــام‬ ‫تکالیــف مدرســه ‪ ،‬استرســی کــه در دوران امتحانــات بــه کــودک‬ ‫وارد میشــود هــم چنیــن صبــح زود بیــدار شــدن را میتــوان نــام‬ ‫برد‪.‬کودکانــی کــه در روز هــای تابســتانی نمیتواننــد بخوابنــد‬ ‫افســرده شــده و موفقیــت کمتــری راهــم بدســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با شرکت در کالس های تابستانی‬ ‫شــرکت در کالس هــای مختلــف تابســتانی مــی توانــد بــرای‬ ‫کــودک ســرگرم کننــده باشــد و اوقــات فراغــت او را پــر کنــد ‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر ایــن کالس هــا بــر کــودک تحمیــل نشــوند‪ .‬شــرکت در کالس‬ ‫‏هــای تابســتانی اعتمــاد بــه نفــس کــودک را تقویــت مــی کنــد و‬ ‫روابــط اجتماعــی کــودکان را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مکانهــای دیدنــی ایــن منطقــه‪ ،‬غــار‬ ‫یخچــال اســت کــه در زیــر قلــه دکالــی و در‬ ‫کنــار ســنگ بســیار بزرگــی اســت کــه محوطــه ای‬ ‫در حــدود بیســت متــر مــر بــع دارد و ســوراخی‬ ‫بــه انــدازه یــک انســان در کنــار ســنگ دیــده‬ ‫مــی شــود‪ .‬در شــهریور مــاه نیــز در داخــل ایــن‬ ‫محفظــه بــرف موجــود اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با انجام بازی ها دسته جمعی‬ ‫بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت کودکتــان بــه ویــژه در روزهــای‬ ‫بلنــد تابســتانی وســایل نقاشــی در اختیــار او بگذاریــد و از او‬ ‫بخواهیــد کــه یــک موضــوع خــاص را نقاشــی کنــد زیــرا بچــه هــا‬ ‫در هــر ســنی عاشــق نقاشــی کشــیدن هســتند‪ .‬بــرای جذابیــت‬ ‫بیشــتر‪ ،‬یــک مقــوای بــزرگ تهیــه کنیــد و همــه خانــواده کودکتــان‬ ‫را در نقاشــی کــردن همراهــی کنیــد ‪.‬شــما بــرای ایجــاد عالقــه در‬ ‫کودکتــان مــی توانیــد بــرای او یــک کتــاب رنــگ کردنــی تهیــه کنیــد‬ ‫تــا بــا رنــگ کــردن انهــا ســرگرم شــود‪.‬‬ ‫درســت کــردن کاردســتی ازدیگــر کارهایــی اســت کــه بــرای‬ ‫کــودکان جذابیــت دارد و از ان لــذت مــی برنــد ‪ ،‬کــودکان در‬ ‫کنــار ســاخت کاردســتی مــی تواننــد چیزهــای زیــادی یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد بــا کمــک کودکتــان و بــا وســایلی ماننــد پارچــه‬ ‫و چســب و کامــوا و مقواهــای رنگــی شــخصیت هــای کارتونــی‬ ‫و عروســک بســازید ونمایــش عروســکی شــاد و خنــده داری بــا‬ ‫ایــن کاردســتیتان راه بیاندازیــد و در ان نــکات تربیتــی را نیــز بــه‬ ‫کــودک امــوزش دهیــد ‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه خانــه‬ ‫هایــی بــا معمــاری کوهســتانی اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫دهکــده‪ ،‬خانــه هــا بــا شــرایط اقلیــم اب و هوایــی‬ ‫خــود ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان‪ ،‬یخچــال نــام گرفتــه اســت‪ ،‬اب درازنــو‬ ‫از چشــمه هایــی در دل کــوه بیــرون مــی ایــد‪.‬‬ ‫از مــکان هــای دیدنــی دیگــر درازنــو ایــن منطقــه‬ ‫غــار گنــج خانــه اســت و ان غــاری اهکــی اســت‬ ‫کــه ســنگ هــای اســتاال گتیــت و اســتاالگمیت‬ ‫در ان تشــکیل مــی شــود‪ .‬نــا گفتــه نمانــد بــرج‬ ‫معــروف رادکان یــادگار قــرن ‪ 5‬هجــری در جنــوب‬ ‫ســیب زمینــی ســوخاری یکــی جــذاب تریــن ســوخاری هاســت کــه بــه عنــوان‬ ‫میــان وعــده و یــا پیــش غــذا و یــا دورچین اســتفاده می شــود‪ .‬پیشــینه ی ســیب‬ ‫زمینــی ســرخ کــرده بــه کشــور فرانســه بــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه سیب زمینی سوخاری‬ ‫‪ ۳‬عدد‬ ‫سیب زمینی‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫شیر‬ ‫‪ ۳‬ق غذا خوری‬ ‫ارد سفید‬ ‫پودر سیر‪ ،‬اویشن‪ ،‬نمک‪ ،‬فلفل‪ ،‬ادویه کاری به مقدار الزم‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫پودر سوخاری‬ ‫مواد الزم برای تهیه پودر سوخاری خانگی‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫انواع نان (تست ‪ ،‬باگت ‪ ،‬نان معمولی )‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫فلفل پاپریکا‬ ‫نمک به مقدار الزم‬ ‫زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫پودر گشنیز‬ ‫به مقدار الزم‬ ‫پودر اویشن‬ ‫طرز تهیه پودر سوخاری خانگی‬ ‫روش اول‪:‬‬ ‫بــه دو روش مــی توانیــد پــودر ســوخاری درســت کنیــد یــا انهــا را خــرد کــرده و در‬ ‫فضــای ازاد بگذاریــد خشــک شــود بعــد اســیاب مــی کنیــد‪ .‬بــه انــدازه دلخواهــی‬ ‫کــه مــی خواهیــد پالــس بزنیــد و بعــد در تابــه بــدون روغــن تفــت مــی دهیــد (در‬ ‫واقــع مــی گوینــد بــودادن) و در اخــر ادویــه جــات را اضافــه و چنــد دقیقــه دیگــه‬ ‫هــم مــی زنیــد تــا بــوی ادویــه هــا بــه مشــامتان برســد‪.‬‬ ‫طرز تهیه سیب زمینی سوخاری‬ ‫مرحله اول ( اماده سازی سیب زمینی )‬ ‫ابتدا سیب زمینی را پوست کنده و به خالل های درشت خرد می کنیم‪.‬‬ ‫داخــل قابلمــه اب و نمــک را مــی گذاریــم جــوش بیــاد وقتــی جــوش امــد ســیب‬ ‫زمینــی را داخــل ابجــوش ریختــه بمــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه انهــا را نیــم پــز کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫ابکــش کــرده و روی دســتمال بگذاریــد تــا اب اضافــی ان خــارج و خــوب خشــک‬ ‫و خنــک شــود‪.‬‬ ‫مرحله دوم ( اماده سازی مواد سوخاری )‬ ‫داخــل کاســه ای ارد را بــه همــراه ادویــه هــا مخلــوط کنیــد و ســپس شــیر را کــم‬ ‫کــم اضافــه کنیــد تــا مخلــوط مــون بــه غلظت ماســت برســد‪.‬‬ ‫مرحله سوم ( اماده سازی سیب زمینی سوخاری )‬ ‫پــودر ســوخاری را داخــل کاســه ای ریختــه و بــرش ســیب زمینــی را ابتــدا در‬ ‫مخلــوظ شــیر زده ســپس در کاســه پــودر ســوخاری مــی زنیــم و در ظرفــی قــرار‬ ‫داده و بــرای یــک ســاعت داخــل یخچــال بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم ( سرخ کردن )‬ ‫داخــل شــیر جــوش روغــن ریختــه و اجــازه مــی دهیــم تــا خــوب داغ شــود‬ ‫ســپس ســیب زمینــی هــا را از یخچــال خــارج کــرده و داخــل روغــن داغ ســرخ‬ ‫مــی کنیــم و بــا ســس گوجــه ســرو مــی کنیــم‪.‬‬ ‫منب کاری‬ ‫همچنیــن بچــه هــا را تشــویق کنیــد تــا اتــاق شــان را مرتــب کننــد‬ ‫و شــما ایــن کار را بــرای شــان جــذاب کنید‪.‬مثــا بگوییــد زمــان‬ ‫مــی گیــرم اگــر تــا ایــن ســاعت اتاقــت را تمیــز کنــی ‪ ،‬جایــزه ای‬ ‫نــزد مــن داری ‪ .‬بــا ایــن ســرگرمی هــای ســاده از دور هــم بــودن‬ ‫لــذت ببریــد و بــه ه کــودک تــان مشــارکت در کارهــا را بیاموزیــد‪.‬‬ ‫روســتای ییالقــی « درازنــو « در فاصلــه ‪40‬‬ ‫کیلومتــری کردکــوی و درکنــار قلــه درازنــو واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن روســتا بــه دلیــل واقــع شــدن‬ ‫در ارتفاعــات البــرز‪ ،‬چشــم انــداز شــگفت انگیــزی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان دادع اســت‪ ،‬طــوری کــه بیــش‬ ‫از ‪ 11‬شــهر و صدهــا روســتای والیــات گلســتان و‬ ‫مازنــدران از ایــن روســتا قابــل مشــاهده اســت ‪.‬‬ ‫وجــود دو غــار طبیعــی بــه نــام هــای «گنــج خانــه»‬ ‫و «انبــار حســن خــان» از جاذبــه هــای منحصــر بــه‬ ‫فــرد ایــن روســتای درازنــو اســت ‪.‬‬ ‫سیب زمینی سوخاری مخصوص‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با ایجاد سرگرمی های ساده‬ ‫انجــام کارهــای خانــه بــا همــکاری اعضــای خانــواده یکــی از مهــم‬ ‫تریــن راه هــا بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت تابســتانی اســت‪ .‬در‬ ‫کارهــای خانــه کودکتــان را مشــارکت دهیــد مثــا هنــگام درســت‬ ‫کــردن کیــک یــا غــذا بگذاریــد کودکتــان بــا راهنمایــی شــما کارهــای‬ ‫راحــت را انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫روســتای زیبــای درازنــو در ‪ 40‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫کردکــوی و در محــدوده روســتای باالجــاده و در‬ ‫مجــاورت قلــه درازنــو بــه ارتفــاع حــدود ‪ 2800‬متــر‬ ‫در قــرار دارد‪...‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫گذرانــدن او قــات فراغــت در خانــه و پــای تلویزیــون و کامپیوتــر‬ ‫موجــب بــی تحرکــی‪ ،‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬کســالت و درون گرایــی‬ ‫کــودکان مــی‏ شــود امــا اگــر کــودک درهفتــه دو بــار بــه کالس‬ ‫تابســتانی ماننــد کالس شــنا بــرود‪ ،‬لــزوم و اهمیــت تحــرک و‬ ‫فعالیــت را احســاس م ـی‏ کنــد‪.‬‬ ‫اگــر انتخــاب کالس‏هــا درســت انجــام شــود‪ ،‬رشــد اســتعدادها‬ ‫ی هــای دانــش امــوزان را در پــی‬ ‫و جهــت دهــی مثبــت بــه توانایـ ‏‬ ‫خواهــد داشــت البتــه اگــر کــودک بــه ان عالقــه داشــته باشــد و‬ ‫ایــن کالســها همــه ســاعات او را پــر نکنــد‪.‬‬ ‫روستای زیبای دراز نو‪،‬الماس گلستان‬ ‫غــرب درازنــو و در کنــار ابــادی رادکان دیــده مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه خانــه‬ ‫هایــی بــا معمــاری کوهســتانی اســت‬ ‫وجــود دو غــار طبیعــی «گنــج خانــه» و «انبــار‬ ‫حســن خــان» از جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد‬ ‫روســتای درازنــو اســت‬ ‫در پاســخ بــه ســوال منبــت کاری چیســت مــی تــوان گفــت منبــت کاری یکــی از‬ ‫هنرهــای دســتی ایرانــی اســت کــه در بخــش صنایــع جــای مــی گیــرد‪.‬‬ ‫منبــت کاری نوعــی کنــده کاری و حکاکــی روی چــوب اســت کــه بــه منظــور‬ ‫زیباســازی بــر روی چوبانجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫منبــت کار کســی اســت کــه بــا اســتفاده از خالقیــت و دســتان هنرمنــد خــود‬ ‫مــی توانــد نقوشــی برجســته را بــر روی چــوب بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫برجســتگی یــک عنصــر مهــم در منبــت کاری اســت کــه بــه خوبــی قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫برجســتگی هــای اشــیا در منبــت کاری بــر روی چــوب نیــز برجســته و برامــده‬ ‫از چــوب بــه نظرخواهــد رســید‪.‬‬ ‫ایــن هنــر اصیــل ایرانــی از گذشــته تــا بــه امــروز همــواره مــورد توجــه بــوده و در‬ ‫اثــار حجمــی و تزئینــی فراوانــی بــه کار گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫چوب ماده اصلی منبت کاری‬ ‫بدیهــی اســت مــاده اصلــی و اولیــه منبــت کاری ‪ ،‬چــوب اســت کــه مــی توانــد‬ ‫طیــف وســیعی ازچــوب هــای جنگلــی را شــامل شــود‪.‬‬ ‫به طور عمده از چوب درختان ‪:‬‬ ‫گردو‪،‬شمشادو گالبی‬ ‫در منبت کاری استفاده می شود که با‬ ‫توجه به طرح باید چوب مناسب را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫دقت در انتخاب چوب برای منبت کاری‬ ‫از انجایــی کــه چــوب مــورد اســتفاده بایــد بتوانــد اســتحکام و زیبایــی خــود‬ ‫را حفــظ کنــد الزم اســت تــا در انتخــاب چــوب ســختگیرانه عمــل کــرد‪ .‬چــوب‬ ‫اســتفاده شــده بایــد فشــرده و محکــم باشــد اســتفاده از چــوب هــای نــرم بــا‬ ‫بافــت نــه چنــدان ســخت جایــی در منبــت کاری نــدارد‪ .‬عــاوه بــر فشــردگی و‬ ‫اســتحکام چــوب بایــد بــه ســامت و یکپارچگــی ان نیــز توجــه شــود‪.‬‬ ‫منبت کاری در طی تاریخ‬ ‫منبــت کاران در طــول تاریــخ بــا توجــه بــه اوضــاع توانســته انــد از‬ ‫ابــزار مختلفــی در کار منبــت اســتفاده کننــده‪ .‬مثــا در اوج دوران‬ ‫اســامی‪ ،‬همچــون دیگــر هنرمنــدان در امــر ســاخت مســاجد‬ ‫کوشــیدند‪.‬‬ ‫هنرنمایی معماران‪،‬کاشی کاران معرق‪،‬گچبرهای هنرمند‪،‬‬ ‫سنگتراشــان و بســیار از هنرمنــدان خــاق را در ابنیــه تاریخــی‬ ‫ایــران مــی تــوان دید‪.‬هــر چنــد برخــی از ایــن دســت ســازهای‬ ‫هنــری در طــول زمــان نابــود شــده ولــی بــه خوبــی مــی تــوان‬ ‫ذوق و هنــر منبــت کاران را در تزئیــن رحــل قــران‪ ،‬پنجــره هــای‬ ‫مســاجد قدیمــی‪ ،‬منبــر و مــوارد بســیار دیگــر دیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!