روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 312 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 312

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 312

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 312

‫‪7‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫شنبه ‪22 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /12‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /1‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪312‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫انرژی خورشیدی؛ ظرفیتی که مغفول مانده‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫مهمترین عامل اثر نابودی خلیج‬ ‫گرگان ورود ریزگرد است‬ ‫‪3‬‬ ‫به زبان ساده خورشید‬ ‫‪2‬‬ ‫سد نرماب مینودشت اماده ابگیری اولیه‬ ‫‪4‬‬ ‫اغاز کشت تابستانه پنبه‬ ‫در مزارع گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫محیط کار جای این صحبت ها نیست !‬ ‫‪6‬‬ ‫بی پناهی امید نوجوان ‪ 12‬سال ‪‎‬ه ‪‎‬‬ ‫جاذبه گردشگری «جاده سالمت گرگان»‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی ‪3-‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫پیــاده روی یکــی از ورزش هایــی اســت کــه انجــام ان‬ ‫بســیار مفیــد اســت‪ .‬یکــی از فوایــدش ایــن اســت کــه‬ ‫کارایــی فیزیکــی بــدن را بــه گونــه ای بــاال می بــرد کــه‬ ‫قــادر اســت بــه تمــام نســوج‪ ،‬اکســیژن کافــی برســاند‪.‬‬ ‫بــا راهپیمایــی‪ ،‬گــردش خــون بهتــر انجــام گرفتــه و خــون‬ ‫کافــی بــه تمــام عضــات بــدن می رســد‪ .‬هم چنیــن از‬ ‫پوکــی اســتخوان پیشــگیری می نمایــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی موجــب افزایــش مقاومــت بــدن می شــود‬ ‫کــه از ایــن طریــق می تــوان بــه ناراحتی هــا و فشــارهای‬ ‫زندگــی فایــق امــد‪ .‬بدیــن جهــت‪ ،‬در دهه هــای‬ ‫اخیــر مدیریت هــای شــهری به ویــژه در کشــورهای‬ ‫توســعه یافته بــه ایــن راهــکار رســیده اند کــه جهــت‬ ‫تشــویق هرچــه بیشــتر شــهروندان خــود بــه پیــاده روی‬ ‫بــه عنــوان مهمتریــن ورزش همگانــی بــا دیگــر حوزه هــای‬ ‫عمومــی تلفیــق می شــوند‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬پیش بینــی و اختصــاص مســیری در‬ ‫جاذبه هــا و نقــاط خــوش اب و هــوای شــهرها بــه نــام‬ ‫«جــاده ســامت»‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه‪ ،‬مدیریــت شــهر گــرگان موفــق شــد‬ ‫یکــی از همیــن جاده هــای ســامت را در پــارک جنگلــی‬ ‫النگــدره افتتــاح نمایــد‪ .‬چــرا کــه محــور النگــدره یکــی از‬ ‫جاذبه هــای خــوب گردشــگری مــا بــوده کــه ایــن پیــاده راه‬ ‫بــه جذابیت هــای ان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫محــور النگــدره با محیط بســیار زیبــا و درختان رنگارنگی‬ ‫کــه در فصــل پاییــز دارد بســیار چشــم نواز بــوده و بــه‬ ‫همــراه پیــاده راه کــه یــک جاذبــه گردشــگری اســت یــک‬ ‫بســته گردشــگری را بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫پیاده راهــی کــه اجــرا شــده یکــی از زیباتریــن پیاده راه هــا‬ ‫ ‬ ‫در کشــور اســت‪ .‬راهــی در دل جنــگل بــا صــدای اواز‬ ‫پرنــدگان کــه توانســته رضایــت شــهروندان را جلــب‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن جــاده یکــی از جاذبه هــای انگــدره اســت کــه‬ ‫طرفــداران بیشــماری نیــز دارد‪ .‬از ویژگی هــای ان حضــور‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬کــودکان‪ ،‬زنــان و مــردان‪ ،‬ســالمندان و حتــی‬ ‫بیمــاران جهــت راه پیمائــی و دویــدن اســت‪.‬‬ ‫جــاده تندرســتی از ضلــع شــمالی تــا بخش هایــی از‬ ‫‪8‬‬ ‫صفی اباد شهری به بلندای تاریخ‬ ‫‪7‬‬ ‫ضلــع جنوبــی منطقــه نمونــه گردشــگری النگدره کشــیده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی جــاده ســامت پــارک جنگلــی النگــدره و‬ ‫احــداث مســیر پیــاده روی چوبــی از ســال ‪ 96‬اغــاز شــد و‬ ‫عملیــات اجرایــی فــاز یــک و دو ایــن پــروژه به پایان رســیده‬ ‫اســت‪ .‬اعتبــار اجــرای ایــن پــروژه ‪ 111‬میلیــارد ریــال بــوده‬ ‫و هــدف از اجــرای ایــن طــرح ایجــاد مســیری ایمــن بــرای‬ ‫پیــاده روی و ورزش در پــارک جنگلــی النگــدره بــوده اســت‪.‬‬ ‫دهنــه مســیر پیــاده روی چوبی(جــاده ســامت) در‬ ‫پــارک جنگلــی النگــدره ‪ 2‬متــر و ‪ 30‬ســانتی متر اســت‬ ‫و در مســیر یــک هــزار و ‪ 700‬متــری مســیر پیــاده روی‬ ‫پــارک‪ ،‬فضاهایــی را بــه عنــوان کمــپ و اســتراحتگاه در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت و در فــاز بعــد احــداث االچیــق‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح پیــاده راه و همچنیــن طــرح زوج و فــرد‬ ‫در پــارک جنگلــی النگــدره و ممنوعیــت ورود خــودرو در‬ ‫روزهــای مشــخص بــه ایــن پــارک‪ ،‬اقــدام پســندیده ای‬ ‫اســت کــه جــای تقدیــر دارد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪ :‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪ ،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلف در مورد موفقیت های شغلی‪ ،‬منتشر شده‏کمی دقت کنیم‬ ‫متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونـه ای صحبــت می کننــد کــه‬ ‫گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی در اموزش هــای‬ ‫کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه می دهنــد انــگار کــه در‬ ‫اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی‬ ‫ی اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالــ ‬ ‫نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهی از ان شــروع‏‏ کنیم‪،‬‬ ‫قطعــا ًمتوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬رســیدن در کارهای مختلف و ســر و ســامان بخشــیدن ان‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل‬ ‫س ‪‎‬‏ از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزیـ ‪‎‬‬ ‫م‪ ‎.‬امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫می شــوی ‪‎‬‬ ‫مــا را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در طــول‬ ‫انــواع و اقســام پیــا م از اطــراف مــا بــه دس ـ ‬ ‫شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا و‬ ‫ی خودمــان را صــرف پاســخ‬ ‫کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد بدانیــم رازهــای‏موفقیــت شــغلی‬ ‫چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫تمرکــز اگاهانــه بــر نقــاط مثبــت‪ :‬همان طــور کــه شــاون اکــر (‪ )shawn achor‬در کتــاب‬ ‫«فوایــد خوشــحالی» گفتــه اســت‪ ،‬بــر اســاس پژوهشــی علمــی‪ ،‬پزشــکانی کــه قبــل از‬ ‫تشــخیص بیمــاری‪ ،‬خلق وخویــی خــوش و حال وهــوای مثبتــی داشــته اند نســبت بــه‬ ‫پزشــکانی کــه در حالتــی عــادی بــه ســر می بردنــد ســریع تر بــه تشــخیص می رســیدند‬ ‫و نســبت بــه ســایر پزشــکان ‪ ۲۰‬درصــد ســریع تر عمــل می کردنــد‪ .‬ایــن خوش بینــی‬ ‫و خوشــحالی در فروشــندگان‪ ،‬موجــب ‪ ۵۰‬درصــد فــروش بیشــتر می شــود‪ .‬در‬ ‫دانش امــوزان هــم به همیــن ترتیــب اســت‪ .‬هــر چــه حالــت روحــی شــادتر و مثبت تــری‬ ‫قبــل از امتحــان ریاضــی داشــته باشــید‪ ،‬موفق تــر از ســایرین خواهیــد بــود‪ .‬پــس ایــن‬ ‫طــور کــه پیداســت مغــز در حالــت منفــی تصمیمــات خوبــی نمی گیــرد و حتــی بــه حالــت‬ ‫خنثــی نیــز راضــی نیســت و بــرای کســب بهتریــن نتایــج بایــد مثبــت باشــد‪.‬‬ ‫البتــه تمــام ایــن حرف هــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه افــراد موفــق هرگــز ناراحت نمی شــوند‪،‬‬ ‫امــا اثربخشــی در تمــام ابعــاد زندگــی در صورتــی نمایــان می شــود کــه افــکار و احساســات‬ ‫منفــی را از خــود دور کنیــم‪ .‬مثبــت فکــر کنیــد و کمتــر روی مشــکالت تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫یــاداوری بصــری اهــداف بلند مــدت ‪ :‬بیشــتر مــا تجربه ی تــاش برای کاهــش وزن را داریم‬ ‫اما وقتی خســته می شــویم خیلی ســاده به نظرمان منطقی می رســد که ورزش و رژیم را‬ ‫بــه فــردا موکــول کنیــم‪ .‬بــرای رســیدن بــه کسـب وکار ســوداور هــم‪ ،‬اوضــاع به همیــن شــکل‬ ‫اســت‪ .‬اگــر خواهــان رشــد هســتیم‪ ،‬بایــد در رویارویــی بــا مســائل و مشــکالت جــان ســالم‬ ‫به در ببریم و ســریع ناامید نشــویم‪ .‬چیزهای خوب اندکی‪ ،‬به ســادگی و ســرعت به دســت‬ ‫می اینــد و وقتــی اوضــاع دشــوار می شــود بیشــتر مواقــع کــم می اوریــم و مســیر ســاده تر‬ ‫را پیــش می گیریــم و گاهــی ایــن مســیر ســاده تر‪ ،‬جــز بیراهــه جایــی نخواهــد رفــت‪ .‬افــراد‬ ‫موفــق بــرای مقابلــه بــا ایــن حالــت‪ ،‬ســعی می کننــد بــا یــاداوری‪ ،‬از تضعیف شــدن های‬ ‫ناگهانــی خــود جلوگیــری کننــد‪ .‬مثــا فــردی کــه بــا تــاش بســیار وزن بــاالی خود را کــم کرده‬ ‫اســت بــا نگه داشــتن تصویــری از دوران چاقــی خــود روی درب یخچــال‪ ،‬مــدام بــه خــود‬ ‫یــاداوری می کنــد کــه چاقــی همیشــه در کمیــن اســت و بایــد مواظــب باشــد‪ .‬یــا فــرد دیگــری‬ ‫کــه عکــس خانــواده اش را روی میــز کارش می گــذارد تــا در ســختی ها و فشــار کاری بــه خود‬ ‫یــاداوری کنــد کــه بــرای چــه کســانی حاضــر شــده اســت این قــدر زحمــت بکشــد‪ .‬به لحظاتی‬ ‫فکــر کنیــد کــه به طــور ناگهانــی تصمیــم می گیریــد از مســیر هــدف خــارج شــوید و ســعی‬ ‫کنیــد در ایــن موقعیت هــا اســتقامت را بــه خــود یــاداوری و گــوش زد کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــتن دفترچــه خاطــرات ‪ :‬اپــرا وینفــری‪ ،‬جی‪ .‬کــی ‪ .‬رولینــگ و بیشــتر افــراد معــروف و‬ ‫موفــق‪ ،‬دفترچـه ی خاطــرات دارنــد‪ .‬افــراد موفــق پیشــرفت خــود را پیگیــری می کننــد‪ ،‬اهدافی‬ ‫تعییــن و انعــکاس ایــن اهــداف را بررســی می کننــد‪ .‬انهــا از اشــتباهات خــود درس می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد معمــوال دفترچــه ای دارنــد و در واقــع بــرای رســیدن بــه مقصــدی مشــخص از‬ ‫ایــن دفترچــه بــه عنــوان نقش ـه ی راه اســتفاده می کننــد‪ .‬در دفترچ ـه ی خاطــرات می توانیــد‬ ‫تالش هــای صــورت گرفتــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت در طــول روز را یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫دفترچــه جایــی بــرای بررســی انعــکاس اعمــال‪ ،‬مشــخص کــردن مســیر رو ب ـه رو و اهــداف و‬ ‫یافتــن افــکار مختلــف اســت‪ .‬شــاید دفترچـه ی خاطــرات ان قــدر میــان همــه رایــج نباشــد امــا‬ ‫در عیــن حــال ابــزاری به شــدت موثــر بــرای تمــام افــراد اســتفاده کننده از ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ /‬ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزشــنبه ‪ 22‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47000000‬ریــال هــر گــرم طــای‬ ‫‪ 18‬عیــار ‪ 10,851,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 107580,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 59,500,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪39,350,000‬‬ ‫ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪312‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫مهمترین عامل اثر‬ ‫نابودی خلیج گرگان‬ ‫ورود ریزگرد است‬ ‫نابــودی خلیــج گــرگان بــه دلیــل کاهــش حجــم‬ ‫اب ورودی و تــداوم خشکســالی ســال های اخیــر‬ ‫نگران کننــده شــده و در نتیجــه ان‪ ،‬مناطــق گســترده ای‬ ‫از اســتان از جمله اق قال‪ ،‬گمیشــان و گرگان در معرض‬ ‫ریزگــرد قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس روز ســه شــنبه در نشســت هــم‬ ‫اندیشــی بــا تشــکل هــای مــردم نهــاد گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه تاثیــر ظرفیت هــای زیســت محیطی در بهبــود زندگی‬ ‫ســاکنان اســتان بــر احیــای خلیــج گــرگان بــا هــدف‬ ‫ممانعــت از بــروز مخاطــرات زیســت محیطــی ناشــی از‬ ‫خشــکی ایــن پهنــه ابــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــی توجهی به سرنوشــت خلیــج گرگان‪،‬‬ ‫ایــن پهنــه ‪ ۴۰‬هــزار هکتــاری را تــا پنــج ســال اینــده بــه‬ ‫زمینــی لــم یــزرع و فاقــد ظرفیت هــای زیســت محیطــی‬ ‫تبدیــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان چنــدی قبــل گفتــه بــود کــه بــا ادامــه‬ ‫روند کنونی و خشــک شــدن ارام ارام ســطح اب موجود‬ ‫در پهنــه ابــی خلیــج گــرگان‪ ،‬تــا چنــد ســال اینده اثــری از‬ ‫ایــن خلیــج باقی نخواهــد ماند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــر ضــرورت اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت هــای اســتان بــرای رونــق گردشــگری و تولیــد‬ ‫ثــروت تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از ایــن فرصــت هــا‪،‬‬ ‫جزیــره اشــوراده اســت کــه در صــورت اجــرای طــرح هــای‬ ‫همخــوان بــا الگوهــای زیســت محیطــی‪ ،‬عــاوه بر کمک‬ ‫بــه رونــق گردشــگری موجــب احیــا و جلوگیــری از نابودی‬ ‫تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس الیروبــی کانال هــای خزینــی و چپاقلــی را‬ ‫یکــی از راهــکاری تزریــق اب از دریــا بــه خلیــج گــرگان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مطالعــات علمــی نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه بــر خــاف برخــی دیــدگاه هــا‪ ،‬بــا اجــرای ایــن طــرح‬ ‫اب خلیــج بــه دریــا بازنخواهــد گشــت و انجــام ان بقــا و‬ ‫حیــات ایــن پهنــه ابــی را تضمیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی راه انــدازی منطقــه ازاد اینچــه بــرون را یکــی از‬ ‫ظرفیــت هــای توســعه پایــدار گلســتان دانســت و گفت‪:‬‬ ‫رونــق ایجــاد صنایــع تبدیلــی و پرهیــز از خــام فروشــی‬ ‫محصــوالت تولیــدی اســتان بــا تمرکــز بــر صــادرات بــه‬ ‫بازارهــای کشــورهای منطقــه از جملــه روش هــای‬ ‫بهره گیــری درســت از ایــن منطقــه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه فعالیــت تنهــا شــرکت‬ ‫اســتخراج یــد ایــران در گلســتان گفــت‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫خواســتار توســعه فعالیــت هــای خود شــده امــا به دلیل‬ ‫مالحظــات زیســت محیطــی بــا ایــن تقاضــا موافقــت‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت کانســار خــزر در ســال ‪ ۸۳‬بــا هــدف اکتشــاف و‬ ‫اســتخراج ید در شــمال اســتان گلســتان تاسیس و تولید‬ ‫یــد در معــدن ایــن شــرکت از اواخــر ســال ‪ ۸۷‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در جهــان تنهــا ‪ ۱۰‬کشــور از جملــه ترکمنســتان‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬امریــکا‪ ،‬چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬شــیلی‪ ،‬ژاپــن و‬ ‫ایــران تولیدکننــده یــد هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن معــاون امــوزش و مشــارکت های مردمــی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه عنــوان میهمــان‬ ‫مجــازی ایــن مراســم گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه تفکــر محیــط‬ ‫زیســتی مــردم تغییــر نکنــد مشــکالت محیــط زیســت‬ ‫کشــور حــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ژیــا مهدی اقایــی خطــاب بــه فعــاالن زیســت محیطــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ذات فعالیــت تشــکل هــای محیــط‬ ‫زیســتی مطالبــه گــری اصولــی بــا پشــتوانه علمــی و‬ ‫تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت در شــمال کشــور قرار دارد و دارای تنوع اقلیمی‬ ‫از نیمــه مرطــوب معتــدل تــا نیمــه خشــک گــرم و ســرد‬ ‫اســت و منابــع طبیعــی ان شــامل مناطــق کوهســتانی‬ ‫مرتفــع‪ ،‬دشــت هــای همــوار‪ ،‬پســت و شــوره زار و دریــا‬ ‫بــوده و تنــوع زیســتی را بــرای گونــه های جانــوری در این‬ ‫خطــه بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫خاموشی های برق برای‬ ‫مردم غیرقابل پذیرش‬ ‫است‬ ‫رمضــان ســنگدوینی نماینــده مجلــس گــرگان و اق قــا‬ ‫در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬شــاهد خاموش ـی های گســترده‬ ‫در ســطح کشــور بوده ایــم و خاموشــی های بــی نظــم‬ ‫و بــا مــدت زمــان طوالنــی ‪ ،‬و ایــن موجــب نارضایتــی‬ ‫مــردم شــده اســت‪ .‬نمــی دانــم چــرا وزارت نیــرو در ایــن‬ ‫مــدت زمانــی ایــن همــه اختــال و خاموشــی بــرق را بــه‬ ‫وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫چــرا از منبــع بــی پایــان مــن اســتفاده‬ ‫نمــی شــود‬ ‫طبق بعضی از شــنیده ها درســت یا نادرســت‬ ‫صنعــت بــرق بــه دلیــل اســتخراج غیرمجــاز‬ ‫ارز دیجیتــال کــه مصــرف بــرق باالیــی را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده‪ ،‬تحــت فشــار اســت و‬ ‫شــرایط بســیار ســختی را دز کشــور بوجــود‬ ‫اورده اســت‪ ،‬وگمانه زنی هــای دیگــری هــم‬ ‫مطــرح اســت از جملــه اینکــه کمبــود بــرق‬ ‫بــه اســتخراج بیت کویــن توســط شــرکت های‬ ‫چینــی در اطــراف رفســنجان مرتبــط اســت‬ ‫بعضی ها هم می گویند ؛‬ ‫علــت قطعــی بــرق محدودیــت ســوخت‬ ‫نیروگاه هــا اســت وبــه محــض اینکــه مشــکل‬ ‫ســوخت و محدودیــت تامیــن گاز برطــرف‬ ‫شود‪،‬مشــکل خاموشــی هم حل خواهد شــد‬ ‫گاهــا هــم گفتــه شــده اســت‪:‬در نیروگاه هــای‬ ‫بــرق بــه دلیــل کمبــود ســوخت اصلــی ایــن‬ ‫نیروگاه هــا کــه گاز اســت از مــازوت بــه‬ ‫عنــوان ســوخت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫و در اخــر هــم صحبــت ســر مصــرف‬ ‫مــردم کــه؛ اگــر مــردم کمتــر بــرق و‬ ‫گاز مصــرف کننــد مــا هــم مجبــور‬ ‫نمی شــویم بــرای تامیــن انــرژی‬ ‫نیروگاه هــای بــرق مــازوت بســوزانیم‬ ‫موضــوع ارتبــاط تولیــد بیت کویــن بــا‬ ‫قطعــی بــرق و نیــز اســتفاده از ســوخت‬ ‫مــازوت کــه بســیار بــرای ســامتی مضــر‬ ‫اســت در شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫انتقــادات زیــادی روبــرو شــده اســت و‬ ‫بــه نظــر بســیاری از کاربــران ایــن اقــدام‬ ‫بــدان معناســت از مــازوت تنگــی نفــس‬ ‫بگیریــد و یــا قطعــی بــرق را تحمــل کنیــد‬ ‫در ایــن بیــن راهکارهــای ســاده ای هــم بــر‬ ‫اســاس پیــش بینی هــای رونــد افزایــش‬ ‫دمــای هــوا ‪,‬بــرای کاهــش مصــرف بــرق و‬ ‫جلوگیــری از قطعــی بــرق بــه احــاد مــردم‬ ‫کشــوردر بخش هــای مختلــف خانگــی‪،‬‬ ‫تجــاری‪ ،‬مجتمع هــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫و کشــاورزان پیشــنهاد شــده اســت کــه‪:‬‬ ‫درســاعت های اوج بار(پیــک مصــرف)‬ ‫تــا حــد امــکان در کولر هــای ابــی‬ ‫از دور کنــد اســتفاده نمائیــم‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از کولر هــای گازی‪،‬‬ ‫به زبان ساده خورشید‬ ‫ترموســتات را بیــن ‪ ۲۳‬تــا ‪ ۲۵‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از کولــر یــا وســایل‬ ‫سرمایشــی در ســاعت های اوج بــار‪ ،‬تــا‬ ‫حــد امــکان از لــوازم پرمصــرف برقــی ماننــد‬ ‫اتــو‪ ،‬لباسشــویی‪ ،‬ظرف شــویی و جاروبرقــی‬ ‫به طــور همزمــان اســتفاده نکنیــم‪.‬‬ ‫اســتفاده از وســایل برقــی یادشــده را بــه‬ ‫روز هــای تعطیــل یــا ســاعت های غیرپیــک‬ ‫منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫خامــوش کــردن المپ هــای اضافــی و‬ ‫اســتفاده از روشــنایی طبیعــی در روز‪،‬‬ ‫ســاده ترین راه صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫بــرق اســت‪.‬‬ ‫امــا بحــث اینجاســت کــه چــرا مــا یعنــی‬ ‫کشــور ایــران بــا داشــتن حــدود ‪ ۳۰۰‬روز‬ ‫افتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای‬ ‫دنیــا در زمینــه پتانســیل انــرژی خورشــیدی‬ ‫در جهــان اســت‪ .‬بــا توجــه بــه موقعیــت‬ ‫جغرافیــای ایــران و پراکندگــی روســتای‬ ‫در کشــور‪ ،‬اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫یکــی از مهم تریــن عواملــی اســت کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار گیردواســتفاده‬ ‫از انــرژی خورشــیدی یکــی از بهتریــن‬ ‫راه هــای برق رســانی و تولیــد انــرژی در‬ ‫مقایســه بــا دیگــر مدل هــای انتقــال‬ ‫انــرژی بــه روســتاها و نقــاط دور افتــاده‬ ‫در کشــور از نظــر هزینــه‪ ،‬حمل ونقــل‪،‬‬ ‫نگهــداری و عوامــل مشــابه اســت وپنلهــای‬ ‫خورشــیدی و باطریهــای ذخیــره ســازی‬ ‫بــرق در خانــه هــا می توانــد از خســارت‬ ‫ناشــی از قطــع بــرق در منــازل جلوگیــری‬ ‫کنــد از ایــن روش اســتفاده نمــی کنیــم؟‬ ‫انــرژی خورشــیدی همانگونــه کــه از نــام‬ ‫ان مشــخص اســت انــرژی حاصــل از‬ ‫خورشــید اســت کــه بــه انــرژی گرمایــی یــا‬ ‫الکتریکــی تبدیــل می شــود‪ .‬ایــن انــرژی‬ ‫تمیزتریــن و فراوان تریــن منبــع انــرژی‬ ‫تجدیــد پذیــر اســت‪.‬‬ ‫خورشــیدی‬ ‫فناوری هــای‬ ‫امــروزه‬ ‫می تواننــد از ایــن انــرژی بــرای مصــارف‬ ‫مختلــف از جملــه تولیــد بــرق‪ ،‬تامیــن نــور‬ ‫یــک فضــای داخلــی راحــت و گــرم کــردن‬ ‫اب بــرای مصــارف خانگــی‪ ،‬تجــاری یــا‬ ‫صنعتــی اســتفاده کننــد انــرژی خورشــیدی‬ ‫یکــی از شــکل های انــرژی تجدیــد پذیــر‬ ‫اســت کــه بــا پیشــرفت تکنولــوژی پیــش‬ ‫از پیــش در زندگــی روزمــره بشــر تاثیــر‬ ‫داردامــروزه اســتفاده گســترده از انــرژی‬ ‫خورشــیدی بــه دلیــل پیشــرفت های اخیــر‬ ‫در فناوری هــای انــرژی خورشــیدی بســیار‬ ‫امیدوارکننــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس سیاســت های فعلــی جهانــی‬ ‫مربــوط بــه انــرژی‪ ،‬نیروگاه هــای‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬بــادی و زمیــن گرمایــی‬ ‫از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه‬ ‫هســتند‪ .‬اســتفاده از پتانســیل عظیــم‬ ‫منابــع انرژی هــای تجدیــد پذیــر را‬ ‫می تــوان بــا فــرض فراهــم بــودن فنــاوری‪،‬‬ ‫ســرمایه و بودجــه اولیــه‪ ،‬نیروهــای‬ ‫متخصــص و ســایر منابــع همــراه بــا‬ ‫سیاســت طوالنــی مــدت اســتفاده از‬ ‫انرژی هــای تجدیــد پذیــر تحقــق بخشــید‬ ‫هرچنــد کــه اســتفاده از انــرزی خورشــیدی‬ ‫معایبــی مثــل ؛ قیمــت باال‪,‬وابســتگی بــه‬ ‫شــرایط اب و هوا‪,‬بــاال بــودن هزینــه ی‬ ‫ذخیــره کــردن ان‪ ,‬اشــغال فضــای زیــا‬ ‫توســط دســتگاه های مربــوط بــه انــرزی‬ ‫خورشــیدی‪,‬الودگی های مربــوط بــه‬ ‫ســاخت سیســتم های فوتوولتائیــک‪,‬‬ ‫نصــب و حمــل ســلولهای خورشــیدی دارد‬ ‫امــا از مزیت هــای انــرژی خورشــیدی مثــل‪:‬‬ ‫تجدیدپذیربــودن‪ ,‬کاهــش هزینه هــای‬ ‫بــرق‪ ,‬کاربردهــای متفــاوت‪ ,‬پاییــن بــودن‬ ‫هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری و پیشــرفته‬ ‫بــودن تکنولــوژی ان نبایــد غافــل بــود‬ ‫انــرژی خورشــیدی دو مزیــت بــزرگ نســبت‬ ‫بــه ســوخت های فســیلی (زغــال ســنگ‪،‬‬ ‫نفــت و گاز طبیعــی) دارد‪.‬‬ ‫اول اینکــه اگــر چــه می تــوان هنــوز‬ ‫از ســوخت های فســیلی بــا منابــع‬ ‫محــدود اســتفاده کــرد امــا یــک منبــع‬ ‫بــی پایــان از نــور خورشــید کــه منبــع‬ ‫انــرژی خورشــیدی اســت وجــود دارد‪.‬‬ ‫دومیــن مزیــت انــرژی خورشــیدی ایــن‬ ‫اســت کــه انــرژی خورشــیدی ماننــد‬ ‫ســوزاندن ســوخت های فســیلی الودگــی‬ ‫ایجــاد نمی کنــد و یــک فنــاوری بســیار‬ ‫انعطاف پذیــر اســت کــه می تــوان ان را‬ ‫بــه صــورت تولیــد توزیــع شــده (واقــع در‬ ‫ساخت‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫چــرا شــمع؟ گرچــه بــه نظــر می رســد در عصــر مــدرن عالقــه بــه شــمع در بیــن خانم هــا‬ ‫بیشــتر از مــردان باشــد‪ ،‬ســاخت شــمع مهارتــی کامــا مردانــه اســت کــه بــه هــزاران ســال‬ ‫پیــش برمی گــردد‪ ،‬به ویــژه بــه قرون وســطا کــه تجــارت لوســترها و شمع ســازی بــرای همــه‬ ‫قشــرها از اهمیــت حیاتــی برخــوردار بود‪.‬چنــد نــوع مختلــف شــمع وجــود دارد کــه می توانید‬ ‫درســت کنیــد‪ ،‬ولــی مــا ابتــدا قصــد داریــم روی شــمع های ظرفــی تمرکــز کنیــم‪ .‬ســپس‬ ‫ســاخت فتیلــه خانگــی و شــمع های حرفه ای تــر ماننــد شــمع های شــناور روی اب را نیــز‬ ‫برایتــان شــرح می دهیــم‪ .‬شــمع های ظرفــی ســاده ترین نــوع شــمع ها هســتند؛ زیــرا بــه‬ ‫قالــب یــا ابــزار تخصصــی دیگــری احتیــاج ندارنــد‪ .‬به راحتــی می توانیــد از لیــوان قدیمــی یــا‬ ‫چنــد شیشـ ه ارزان قیمــت اســتفاده کنیــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬می توانیــد انهــا را در شیشــه یــا ظــروف‬ ‫دیگــر نیــز قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم بــرای ســاخت شــمع ‪ :‬هزینــه راه انــدازی ایــن پــروژه نســبتا ارزان اســت و اگــر‬ ‫لــوازم خــود را امــاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد شــمع های ارزان قیمــت زیــادی درســت کنیــد‪.‬‬ ‫برای شروع ساخت شمع در خانه‪ ،‬به چند وسیله و ابزار نیاز دارید‪:‬‬ ‫نقطــه یــا در نزدیکــی محــل اســتفاده) یــا‬ ‫بــه عنــوان یــک نیــروگاه خورشــیدی در‬ ‫مقیــاس مطلــوب در ایســتگاه مرکــزی‬ ‫(مشــابه نیروگاه هــای قدیمــی) تولیــد و‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن انــرژی تولیــد شــده توســط‬ ‫روش هــای گفتــه شــده در بــاال را می تــوان‬ ‫بــا اســتفاده از فناوری هــای ذخیره ســازی‪،‬‬ ‫ذخیــره کــرد و بــرای اســتفاده پــس‬ ‫از غــروب خورشــید بــه کار بــرد‬ ‫در حــال حاضــر انــرژی خورشــیدی در‬ ‫سیســتم پیچیــده و پیوســته بــرق در‬ ‫بســیاری از کشــورها وجــود دارد و در کنــار‬ ‫ســایر فناوری هــا ماننــد انــرژی بــاد بــرای‬ ‫تبدیــل جهانــی مجهــز بــه اقتصــاد انــرژی‬ ‫پــاک مشــارکت می کندتفــاده از ان را‬ ‫محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫از انــرژی خورشــیدی در مقیــاس کوچــک‬ ‫بــرای مقاصــدی غیــر از انچــه در بــاال‬ ‫توضیــح داده شــد نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در بعضــی از کشــورها‬ ‫از انــرژی خورشــیدی بــرای تولیــد نمــک‬ ‫از اب دریــا بــه وســیله تبخیــر اســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب واحدهــای نمــک زدایــی‬ ‫بــا انــرژی خورشــیدی بــا تبدیــل انــرژی‬ ‫خورشــید بــه گرمــا بــه طــور مســتقیم یــا‬ ‫غیرمســتقیم اب شــور دریــا را بــه اب‬ ‫اشــامیدنی تبدیــل می کننــد و فراینــد‬ ‫نمک زدایــی اب دریــا را هدایــت می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــروزه از فنــاوری انــرژی‬ ‫خورشــیدی بــرای تولیــد پــاک و تجدیــد‬ ‫پذیــر هیــدروژن بــه عنــوان منبــع انــرژی‬ ‫جایگزیــن اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن روش‬ ‫بــا تقلیــد از روش فتوســنتز صــورت‬ ‫می گیــرد و در ان برگ هــای مصنوعــی‬ ‫دســتگاه کــه از ســیلیکون ســاخته شــده اند‬ ‫بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اب را بــه‬ ‫هیــدروژن و اکســیژن تقســیم می کننــد و‬ ‫در واقــع هیــچ الودگــی باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫‪ -1‬مــوم؛ ‪ -2‬فتیلــه؛ ‪ -3‬عطــر؛ ‪ -4‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم؛ ‪ -5‬ظــرف شــمع؛ ‪-6‬دماســنج؛‬ ‫‪ -7‬قاشــق چوبــی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مــوم‪ :‬مــوم قلــب شــمع اســت‪ .‬بــرای ســاخت شــمع‪ ۳ ،‬نــوع مــاده اصلــی بــرای مــوم‬ ‫وجــود دارد‪ -1 .‬پارافیــن‪ -2 ،‬مــوم ســویا‪ -3 ،‬مــوم عــادی یــا مــوم طبیعــی‬ ‫‪ .۲‬فتیله‪ :‬فتیله ای که ضخامت مناســبی نداشــته باشــد ممکن اســت شــمع خانگی شــما‬ ‫را خــراب کنــد‪ .‬نگرانــی اصلی تــان بــرای فتیلــه بایــد در مــورد همیــن ضخامت ان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عطــر‪ :‬بــدون عطــر‪ ،‬فقــط شــمعی ســوزان داریــد‪ .‬زیبــا بــه نظــر می رســد‪ ،‬امــا رایحــه‬ ‫مطبــوع شــمع های امــروزی را نــدارد‪ .‬هــزاران رایحــه بــرای انتخــاب وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم‪ :‬در صــورت تمایــل می توانیــد از ظــرف مخصــوص شمع ســازی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد به راحتــی ظــرف حــاوی مــوم را در قابلمــه اب جــوش‬ ‫قــرار دهیــد تــا ذوب شــود‪ .‬لزومــی هــم نــدارد بــه ســراغ بهتریــن جنــس قابلمــه برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ظــرف شــمع‪ :‬انــواع ظــروف شیش ـه ای و هــر چیــزی کــه در برابــر گرمــا مقاومــت کنــد‬ ‫می توانــد به عنــوان ظــرف شــمع اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دماسنج‪ :‬با دماسنج می توانید به سرعت دمای موم را اندازه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قاشــق چوبــی‪ :‬بــا اســتفاده از کفگیــر یــا قاشــق چوبــی‪ ،‬مــوم را بــ ه هــم می زنیــد و‬ ‫تکه هــای بزرگ تــر را خــرد می کنیــد‪ .‬تمــام ایــن فراینــد بــرای همــه نــوع موم هــا یکســان‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه بــا مراحــل ســاخت شــمع اشــنایتان خواهیــم کــرد‪....‬‬ صفحه 2 ‫رئیــس اداره منابــع اب شهرســتانهای کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و بندرترکمــن از پــر و مســلوب المنفعه شــدن ‪١٠‬حلقه‬ ‫چــاه در شهرســتانهای کردکــوی‪ ،‬بندرگز و بندرترکمن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســن درویشــی رئیــس اداره‬ ‫منابــع اب شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و بندرترکمــن اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از معضــات پیــش روی‪ ،‬حفــر بــی‬ ‫رویــه چاه هــای غیرمجــاز توســط ســودجویان و ابخــوان خــواران اســت‪ ،‬لــذا در راســتای حفــظ و صیانــت از منابــع‬ ‫اب زیرزمینــی تعــداد ‪ ١٠‬حلقــه چــاه غیرمجــاز پــس از اخــذ حکــم از مراجع قضایی پر و مســلوب المنفعه گردید‬ ‫‪10‬حلقه چاه‬ ‫پر و مسلوب‬ ‫المنفعه شد‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪312‬‬ ‫تجارت‬ ‫کاهش بارش ها و وقوع پدیده خشکسالی‬ ‫افزایش حجم مبادالت‬ ‫تجاری ایران و قزاقستان‬ ‫درسال ابی جاری و متعاقب ان کم شدن تولید‬ ‫برق نیروگاه های ابی‪ ،‬گرمای زودرس‪ ،‬افزایش‬ ‫مصرف برق و استخراج رمز ارزها‪ ،‬کلید واژه های‬ ‫نام اشنا و تکراری فصل گرما در سالیان اخیر‬ ‫است که به اعتقاد کارشناسان به دلیل تغییرات‬ ‫مکرر اب و هوایی‪ ،‬حرکت زمین به سمت گرم‬ ‫شدن و کاهش بارش ها‪ ،‬پایان تکرار این کلمات‬ ‫به برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری برای ایجاد‬ ‫زیرساخت هایی از جمله استفاده از انرژی های‬ ‫نوین و جایگزین احتیاج دارد‪.‬‬ ‫انرژی خورشیدی؛ ظرفیتی که مغفول مانده‬ ‫شــرایط اقلیمــی گلســتان و ‪ ۳۰۰‬روز افتابــی‬ ‫ســاالنه‪ ،‬جــای خالــی اســتفاده از انــرژی‬ ‫خورشــیدی در ایــن اســتان را به شــدت عیــان‬ ‫کــرده کــه بــه اعتقــاد کارشناســان بــا برنامه ریــزی‬ ‫مناســب و ایجــاد زیرســاخت های بهره گیــری از‬ ‫ایــن انــرژی خــدادادی می تــوان دغدغــه قطــع‬ ‫بــرق اهالــی ان را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫کاهــش بارش هــا و وقــوع پدیــده خشکســالی‬ ‫درســال ابــی جــاری و متعاقــب ان کــم شــدن‬ ‫تولیــد بــرق نیروگاه هــای ابــی‪ ،‬گرمــای زودرس‪،‬‬ ‫افزایــش مصــرف بــرق و اســتخراج رمــز ارزهــا‪،‬‬ ‫کلیــد واژه هــای نــام اشــنا و تکــراری فصــل‬ ‫گرمــا در ســالیان اخیــر اســت کــه بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان بــه دلیــل تغییــرات مکــرر اب و‬ ‫هوایــی‪ ،‬حرکــت زمیــن بــه ســمت گــرم شــدن‬ ‫و کاهــش بارش هــا‪ ،‬پایــان تکــرار ایــن کلمــات‬ ‫بــه برنامــه ریــزی صحیــح و ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫ایجــاد زیرســاخت هایی از جملــه اســتفاده از‬ ‫انرژی هــای نویــن و جایگزیــن احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در کنــار مزایایــی‬ ‫از جملــه کاهــش مصرف ســوخت های فســیلی‬ ‫و متعاقــب ان کاهــش الودگــی هــوا‪ ،‬یکــی از‬ ‫راهکارهــای مناســب رفــع همیشــگی دغدغــه‬ ‫مــردم نســبت بــه کمبــود بــرق و قطــع ان در‬ ‫روزهــای گــرم ســال اســت کــه شــرایط اقلیمــی‬ ‫خشــک و نیمه خشــک گلســتان بــا ســاالنه ‪۳۰۰‬‬ ‫روز افتابــی‪ ،‬بهتریــن فرصــت را بــرای بهره گیــری‬ ‫از ایــن انــرژی طبیعــی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‪ ،‬افــزون بــر‬ ‫‪ ۶۲۵‬هــزار مشــترک بــا نیــاز بــرق ‪ ۹۰۰‬مــگاوات در‬ ‫روزهــای عــادی و معمــول دارد کــه ایــن رقــم در‬ ‫شــرایط پیــک مصــرف بــه خصــوص در تابســتان‬ ‫بــه افــزون بــر هــزار و ‪ ۳۰۰‬مــگاوات می رســد‬ ‫درحالــی کــه ایــن اســتان بــا ‪ ۲‬نیــروگاه بــرق خــود‬ ‫در علــی ابــاد کتــول و مراوه تپــه در مجمــوع ‪۸۰۰‬‬ ‫مــگاوات بــرق تولیــد می کنــد و جبــران کمبــود‬ ‫بــرق ایــن اســتان شــمالی بــا احــداث نیروگاه هــای‬ ‫بــرق خورشــیدی امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه عمــر اســتفاده از نــور خوشــید بــرای‬ ‫تولیــد الکتریســته و بــرق در کشــور مــا بــه کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۵‬ســال می رســد امــا کشــورهای پیشــرفته و‬ ‫صنعتــی دنیــا حــدود ‪ ۱۰۰‬ســال اســت کــه از ایــن‬ ‫انــرژی پــاک بهــره می گیرنــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان از ســال ‪ ۹۳‬موضــوع‬ ‫کسب و کار‬ ‫اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای مصــارف‬ ‫خانگــی مطــرح شــد امــا بــه دلیــل کنــدی در‬ ‫اجــرای طــرح هــای مناســب‪ ،‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی در بهره گیــری از انــرژی خورشــیدی در‬ ‫رده هــای اخــر اســتان هــای کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســابق شــرکت توزیع برق گلســتان‬ ‫‪ ۱۴‬بهمــن ‪ ۹۳‬در گفــت و گــو بــا ایرنــا از اغــاز‬ ‫ثبت نــام متقاضیــان نصــب ســامانه های انــرژی‬ ‫خورشــیدی در ایــن اســتان خبــر داده و گفتــه‬ ‫بــود کــه ایــن سیســتم فقــط بــرای واحدهــای‬ ‫خانگــی و غیرخانگــی کــه دارای بــرق ســه فــاز‬ ‫هســتند‪ ،‬راه انــدازی می شــود کــه در ان زمــان‬ ‫از ‪ ۶۱۷‬هــزار مشــترک اســتان ‪ ۲۶‬هــزار انشــعاب‬ ‫دارای بــرق ســه فــاز بــود‪.‬‬ ‫قاســم شــهابی بابیــان اینکــه نصــب ســامانه‬ ‫انــرژی خورشــیدی ســه کیلــو وات بــوده و ‪۵۰‬‬ ‫درصــد هزینــه ان را شــرکت بــرق پرداخــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬افــزوده بــود کــه هزینــه پرداختــی‬ ‫مشــترک به صــورت علــی الحســاب بــرای هــر‬ ‫کیلو وات در این ســامانه ‪ ۲۰‬میلیون ریال و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۶۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــا گذشــت افــزون بــر ‪ ۶‬ســال‪،‬‬ ‫پنجــم خــرداد امســال مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق گلســتان در گفــت و گــو بــا خبرگــزاری صــدا‬ ‫و ســیما‪ ،‬تعــداد نیروگاه هــای خانگــی انــرژی‬ ‫خورشــیدی در ایــن اســتان را ‪ ۹‬مــورد ذکــر کــرده‬ ‫و گفتــه بــود کــه هــر نیــروگاه حــدود ‪ ۴.۵‬کیلــووات‬ ‫انــرژی تولیــد کــرده و کــه این شــرکت هــر کیلووات‬ ‫ســاعت ان را ‪ ۱۴‬هــزار ریــال خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر نصیــری افــزوده بــود کــه ایــن ‪۹‬‬ ‫نیروگاه خورشــیدی خانگی در شــهرهای گرگان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت و کاللــه راه انــدازی‬ ‫شــدند و هــم اکنــون هزینــه نصــب هــر نیــروگاه‬ ‫خانگــی یــک میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی کمیتــه امداد و بهزیســتی گلســتان‬ ‫بــرای نصــب نیروگاه هــای خورشــیدی خانگــی‬ ‫بــه منظــور ایجــاد منبــع درامــد ثابــت بــرای ‪۴۰۰‬‬ ‫مددجــوی خــود بــه انهــا تســهیالت پرداخــت‬ ‫می کننــد کــه اقســاط ایــن وام نیــز از محــل درامــد‬ ‫تولیــد بــرق نیــروگاه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان راه انــدازی فقــط ‪ ۹‬نیــروگاه‬ ‫انــرژی خورشــیدی خانگــی و پنــج نیــروگاه در نوبــت‬ ‫نصــب در گلســتان کــه ظرفیــت باالیــی بــرای‬ ‫راه انــدازی چنیــن نیروگاه هایــی دارد‪ ،‬بســیار کــم‬ ‫اســت و می طلبــد تــا بــا رفــع موانــع موجــود نســبت‬ ‫بــه شــتاب بخشــی در ایــن حــوزه اقــدام شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن علــی اکبــر نصیــری مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان ‪ ۱۸‬تیــر‬ ‫‪ ۹۶‬در خبــری کــه از طریــق روابــط عمومــی‬ ‫ایــن شــرکت در اختیــار رســانه ها از جملــه ایرنــا‬ ‫گذاشــته شــد از امضــای تفاهــم نامــه ایجــاد‬ ‫نخســتین نیــروگاه خورشــیدی ایــن اســتان بــا‬ ‫مشــارکت ســرمایه گذار خارجــی خبــر داده و‬ ‫بــدون اشــاره بــه ملیــت ســرمایه گذار‪ ،‬میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬مــدت زمــان اجــرا و بهره بــرداری‬ ‫ان‪ ،‬گفتــه بــود کــه ایــن نیــروگاه خورشــیدی بــا‬ ‫قــدرت ‪ ۲۵‬مــگاوات در مســاحت افــزون بــر ‪۱۴‬‬ ‫هکتــار در منطقــه داشــلی بــرون گنبــدکاووس‬ ‫احــداث خواهــد شــد بــا ایــن حال پیگیــری انجام‬ ‫شــده توســط خبرنــگار ایرنــا نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫ایــن پــروژه هنــوز اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫چندمــاه بعــد در ابــان ‪ ۹۶‬دوبــاره مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان درحاشــیه‬ ‫مانــور خاموشــی بــرق در گنبــدکاووس بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت کــه ‪ ۴۱۰‬مــگاوات بــرق گازی‬ ‫و خورشــیدی تــا ‪ ۲‬ســال اینــده در ایــن اســتان‬ ‫تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫نصیــری افــزود‪ :‬موافقت نامــه احــداث نیــروگاه‬ ‫بــرای تولیــد ایــن مقــدار بــرق کــه ‪ ۱۶۰‬مــگاوات‬ ‫ان از نــوع گازی و ‪ ۲۵۰‬مــگاوات ان از نــوع‬ ‫خورشــیدی و در مناطــق مختلــف گلســتان‬ ‫ســاخته می شــود‪ ،‬امضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نیروگاه هــای بــا ظرفیــت‬ ‫کمتــر از هفــت مــگاوات توســط شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق گلســتان و نیروگاه هــای بــا‬ ‫ظرفیــت بــاالی هفــت مــگاوات توســط شــرکت‬ ‫بــرق منطقـه ای مازنــدران و با مشــارکت بخش‬ ‫خصوصــی ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫نصیــری همچنیــن در ایــن مصاحبــه گفتــه بــود‬ ‫کــه دربحــث احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی‬ ‫چنــد موافقتنامــه بــا شــرکت های خارجــی از‬ ‫جملــه از ایتالیــا و بنــگالدش و یــک شــرکت‬ ‫داخلــی بــرای ســاخت نیــروگاه ‪ ۷۵ ،۲۵‬و ‪۱۰۰‬‬ ‫مگاواتــی درمناطــق شــمالی اســتان گلســتان‬ ‫امضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی هزینــه تولیــد هــر مــگاوات بــرق گازی و‬ ‫خورشــیدی را بــه ترتیــب ‪ ۲۰‬و ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد و بیــان داشــت کــه ســاخت ایــن‬ ‫نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک و پراکندگــی ان‬ ‫در اســتان در راســتای پدافنــد غیرعامــل اســت‬ ‫تــا درصــورت بــروز مشــکل بــرای ‪ ۲‬نیــروگاه علــی‬ ‫ابــاد و نــکا بــه عنــوان تامین کننده برق گلســتان‬ ‫و مازنــدران‪ ،‬از بــرق ایــن نیروگاه هــای بــرای‬ ‫تامیــن بــرق مشــترکان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن مقــام مســوول در مصاحبــه‬ ‫پنــج خــرداد امســال خــود از صــدور مجــوز‬ ‫احــداث ‪ ۲‬نیــروگاه پنــج مگاواتــی در ایــن اســتان‬ ‫خبــر داده و گفتــه کــه ایــن شــرکت درحــال تهیــه‬ ‫زمیــن مناســب بــرای ایــن ‪ ۲‬طــرح اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان هزینــ ه بــاالی اجــرای‬ ‫شــبکه های انتقــال بــرق از نیروگاه هــا بــه‬ ‫مصــرف کننــده‪ ،‬اســتهالک و فرســودگی‬ ‫شــبکه های انتقــال‪ ،‬هزینــه ســاالنه وزارت‬ ‫نیــرو بــرای تعمیــر و بهســازی شــبکه و اتــاف‬ ‫بــرق‪ ،‬اســتفاده از ســوخت های فســیلی بــرای‬ ‫نیروگاه هــا و متعاقــب ان الودگی هــای زیســت‬ ‫محیطــی از جملــه معایــب تولیــد بــرق به شــیوه‬ ‫ســنتی اســت‪.‬‬ ‫درحالــی کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی‬ ‫و یــا ســرمایه گذاری دولــت می تــوان ضمــن‬ ‫جلوگیــری از هزینه هــا در روش هــای ســنتی بــا‬ ‫اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــه راحتــی عــاوه‬ ‫بــر نیــاز داخلــی‪ ،‬در صــادرات بــرق بــه کشــورهای‬ ‫همســایه نیز گام برداشــت مشــخص نیست چرا‬ ‫گام متولیان شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان‬ ‫در اســتفاده از ایــن انــرژی خــدادادی بــا وجــود‬ ‫اســتقبال ســرمایه گــذاران خارجــی کنــد اســت‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال بهــرام قائمــی معــاون وقــت‬ ‫بهره بــرداری شــرکت توزیــع نیروی برق گلســتان‬ ‫در گزارشــی کــه ایرنــا ‪ ۲۱‬خــرداد ‪ ۹۶‬منتشــر‬ ‫کــرد گفتــه بــود کــه ‪ ۲‬گــروه ســرمایه گذاری‬ ‫از بنــگالدش و المــان امادگــی خــود را بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق از انــرژی‬ ‫خورشــیدی در اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و مراوه تپــه‬ ‫اعــام کرده انــد‪.‬‬ ‫نمونــه دیگــر از کــم توجهــی متولیــان شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق گلســتان در اســتفاده نکــردن‬ ‫کامــل از ظرفیــت هــای طبیعــی اســتان بــرای‬ ‫تولیــد بــرق مربــوط بــه برگــزاری مراســم ســاخت‬ ‫نخســتین نیــروگاه خورشــیدی بخــش خصوصــی‬ ‫در ناحیــه مــرزی (روســتای ک ُرند) گنبدکاووس در‬ ‫روز ‪ ۱۹‬مهــر ‪ ۹۶‬اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟(‪)3‬‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن به خرج و مخارج خود خســته‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟ ایــا اطــاع از ارزش‬ ‫و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت بــوده یــا منفی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بودجــه ماهانــه تعییــن کنیــد‪ :‬درامــد در برابــر مخــارج‪:‬دو مرحلــه اول‪ ،‬تصویــر کلــی‬ ‫مناســبی از امــور مالــی شــخصی بــه شــما ارائــه می دهــد‪ .‬باتوجه به نتایج‪ ،‬متوجه می شــوید‬ ‫کــه در کل‪ ،‬اوضــاع مالی تــان چطــور پیــش مـی رود‪ .‬ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت‪ .‬بررســی‬ ‫جریــان نقــدی ماهانــه نیــز بــه همــان میــزان مهــم اســت‪.‬‬ ‫درامــد‪ :‬لیســتی از تمــام درامدهــا و حقــوق دریافتــی ماهانه تان را اماده کنید‪ .‬این لیســت‬ ‫شــامل دســتمزد ســاعتی‪ ،‬حقــوق‪ ،‬پــاداش‪ ،‬درامدهــای جانبــی‪ ،‬مشــاغل جانبــی و جزئیــات‬ ‫این چنینــی می شــود‪.‬‬ ‫مخــارج‪ :‬تمــام مخــارج ماهانــه را یادداشــت کنیــد‪ .‬ابتــدا مخــارج ثابــت را در نظــر بگیریــد‪،‬‬ ‫مانند اجاره‪ ،‬وام مســکن‪ ،‬بیمه‪ ،‬قســط وام دانشــجویی‪ ،‬اینترنت‪ ،‬شــهریه باشــگاه ورزشــی‬ ‫و دیگــر هزینه هــای ثابــت مشــابه‪ .‬چــون ایــن هزینه هــا بــه شــکل ماهانــه و ثابــت پرداخــت‬ ‫می شــوند‪ ،‬شناســایی انهــا راحت تــر اســت‪ .‬حــاال مخــارج متغیــر را یادداشــت کنیــد‪ :‬هزینــه‬ ‫اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬قبــض موبایــل و تلفــن ثابــت‪ ،‬خریــد مــواد غذایــی‪ ،‬خرج هــای غیرضــروری و‬ ‫تفریحــی‪ ،‬هزینـه ای کــه بــرای خیریــه کنــار می گذاریــد و ســایر هزینه هــای مشــابه‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جریــان نقــدی کلــی را حســاب کنیــد‪:‬در ایــن قســمت هــم مســیر ســاده ای پیــش رو‬ ‫داریــد‪ .‬بــرای به دســت اوردن جریــان نقــدی کلــی‪ ،‬هزینه هــا را از درامدتــان کــم کنیــد‬ ‫(مخــارج – درامــد = جریــان نقــدی)‪ .‬بــه زبــان ســاده تر‪ ،‬جریــان نقــدی شــما در واقــع پولــی‬ ‫اســت کــه هــر مــاه کســب می کنیــد و خــرج می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امتیــاز اعتباری تــان را بــه دســت اوریــد‪ :‬تــا اینجــا متوجــه ارزش دارایی هــای خالــص‬ ‫(بدهــی ـ دارایــی) و جریــان نقــدی کلی تــان (مخــارج ـ درامــد) شــده اید‪ .‬ایــن یــک شــروع‬ ‫عالــی اســت‪ .‬مرحلــه بعــد در مدیریــت پــول‪ ،‬به دس ـت اوردن امتیــاز اعتبــاری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬امــور مالــی شــخصی تان را ارزیابــی کنید‪:‬حــاال کــه ارزش خالــص دارایــی‪ ،‬جریــان نقدی‪،‬‬ ‫گزارش هــا و امتیــاز اعتباری تــان را بــه دســت اورده ایــد‪ ،‬زمــان ارزیابــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫دانســتن چنیــن اطالعاتــی عالــی اســت‪ ،‬امــا درک ان موضــوع جداگانـه ای اشــت‪ .‬حــاال زمان‬ ‫ان رســیده کــه مدیریــت هزینه هــا را بــا جزئیــات ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ارزش خالص دارایی‬ ‫همیشــه بایــد بکوشــید کــه ارزش خالــص دارایی تــان مثبــت باشــد‪ .‬اگــر دارایی تــان بیشــتر‬ ‫از بدهی هایتــان اســت‪ ،‬تبریــک می گویــم! شــما ارزش خالــص دارایــی مثبتــی داریــد‪ .‬اگــر‬ ‫ارزش خالــص دارایــی شــما منفــی باشــد‪ ،‬یعنــی زنــگ هشــدار بــرای بررســی امــور مالی تــان‬ ‫بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫کــه بــرای اطــاع از ایــن اســتراتژی ها پیشــنهاد می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا‬ ‫مطالعــه کنید‪...‬‬ ‫ســفیر قزاقســتان در ایــران بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه‬ ‫روابــط کشــور متبوعــش بــا ایــران گفــت کــه حجــم مبــادالت‬ ‫تجــاری ‪ ۲‬کشــور بــا وجــود شــیوع کرونــا و تحریــم در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫اســخت ارازبای در مراســم گرامیداشــت اســتقالل جمهوری‬ ‫قزاقســتان در دیــدار بــا مســووالن و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫گلســتان اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا کاهــش مخاطــرات‬ ‫کرونــا و برداشــتن تحریــم هــای ظالمانــه علیــه ایــران‪،‬‬ ‫مــراودات تجــاری ‪ ۲‬کشــور بیشــتر از شــرایط کنونــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود اعمــال تحریــم گســترده اقتصــادی‪،‬‬ ‫قزاقســتان بــا نادیــده گرفتــن این فشــارها همواره در کنــار ایران‬ ‫بــوده و بــه توســعه روابــط خــود بــا ایــن کشــور افتخــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســفیر قزاقســتان در ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه برقــراری‬ ‫خــط پــرواز اکتائــو ‪ -‬گــرگان از فروردیــن امســال اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا بهبــود شــرایط ســخت ناشــی از کرونــا‬ ‫بــا هــدف توســعه مناســبات ‪ ۲‬کشــور بــر تعــداد ایــن پروازهــا‬ ‫افــزوده شــود‪.‬‬ ‫ســفیر جمهوری اســامی ایران در قزاقســتان نیز در ارتباط‬ ‫ویدئــو کنفرانســی بــا ایــن نشســت گفــت‪ :‬ایــران عــاوه بــر‬ ‫بخــش بازرگانــی ‪ ،‬در زمینــه معــدن‪ ،‬حمــل و نقــل و ترانزیــت‬ ‫و کشــاورزی زمینــه مناســبی بــرای گســترش مناســبات بــا‬ ‫قزاقســتان دارد‪.‬‬ ‫مجیــد صمــدزاده صابــر همچنین بر تقویــت ارتباطات مردمی‬ ‫و توریســتی بین کشــور با تســهیل در صدور روادید تاکید کرد‬ ‫و خواســتار تقویت پرواز هوایی بین ‪ ۲‬کشــور شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان نیــز بــر اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت هــای‬ ‫‪ ۲‬کشــور تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬از جملــه فرصت هــای موجــود‬ ‫برای توســعه روابط ایران و قزاقســتان‪ ،‬کشــت فراســرزمینی‬ ‫در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس تقویــت خــط ریلی بیــن ‪ ۲‬کشــور و ارتباط‬ ‫دریایــی از طریــق احــداث بنــدر گمیشــان را فرصــت بــی نظیــری‬ ‫گلســتان برای توســعه روابط ایران با قزاقســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫قزاقســتان که ‪ ۳۰‬ســال قبل و با تجزیه شــوروی به کشــوری‬ ‫مســتقل تبدیــل شــد‪ ،‬بزرگتریــن کشــور اســیای مرکــزی اســت‬ ‫کــه از طریــق دریــای خــزر بــا ایــران همســایه اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط ریلــی از طریــق خــط اهــن بیــن المللــی ایــران ‪-‬‬ ‫ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان‪ ،‬ارتبــاط دریایــی از طریــق خــزر و‬ ‫خــط هوایــی اکتائــو ‪ -‬گــرگان از مزیــت هــای ایجــاد شــده‬ ‫در توســعه روابــط بیــن گلســتان و قزاقســتان بــوده کــه در‬ ‫ســال های اخیــر تقویــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت عــاوه بــر خواهرخواندگــی بــا منگســتائو و‬ ‫فعالیــت سرکنســولگری قزاقســتان در گــرگان؛ قرابــت‬ ‫هــای دیگــری هــم از گذشــته بــا ایــن کشــور دارد چراکــه‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۵۰۰‬خانــوار قــزاق بــا جمعیــت شــش تــا‬ ‫هشــت هــزار نفــر از گذشــته هــای دور بــه ایــن اســتان‬ ‫مهاجــرت کــرده و ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن گلســتان از نزدیــک تریــن اســتان هــای ایــران‬ ‫بــا کشــور قزاقســتان محســوب مــی شــود و ایــن جایــگاه‬ ‫مطلوبــی در راســتای توســعه همــکاری هــا و ارتباطــات بیــن‬ ‫دو کشــور ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه قزاقســتان ‪ ۳۰‬ســال قبــل و بــا تجزیــه‬ ‫شــوروی بــه کشــوری مســتقل تبدیــل شــد‪ ،‬بزرگتریــن کشــور‬ ‫اســیای مرکــزی اســت کــه از طریــق دریــای خــزر بــا ایــران‬ ‫همســایه اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی ســرعت بــاد‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪312‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بخش مهمی از میدان نبرد با دشمن‬ ‫صحنه انتخابات است‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســدران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬صحنــه انتخابــات بخــش مهمــی از میــدان‬ ‫نبــرد مــا بــا دشــمن اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد همــه احــاد جامعــه در ‪ ۲۸‬خردادماه پــای صندوق های‬ ‫رای حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار یداللــه جوانــی در همایــش بصیرتــی مشــارکت حدکثــری در‬ ‫انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد در دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بجنــورد بــا بیــان اینکــه در عرصــه انتخابــات همــه‬ ‫می تواننــد مــرد میــدان شــوند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬همــه اقشــار جامعــه از پیــر و جــوان گرفتــه تــا شــهری و‬ ‫روســتایی می تواننــد بــا حضــور پرشــور در پــای صنــدوق هــای رای حماســه بیافریننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حقیقــت افــراد جامعــه بــرای مــرد میــدان شــدن جــدای از حضــور خود در پــای صندوق های‬ ‫سرنوشــت ســاز رای‪ ،‬بایــد دیگــران را نیــز بــه حضــور حداکثری در انتخابــات ‪ ۲۸‬خرداد دعوت کنند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری اســامی ایــران در چهــل و دومیــن ســال خــود دو‬ ‫چهره دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬چهره نخســت این کشــور سرشــار از پیشــرفت و دســتاوردهای غرورافرین‬ ‫در عرصــه هــای پزشــکی‪ ،‬هســته ای و اقتــدار دفاعــی اســت امــا چهــره دوم ان زخم هــای بیــکاری‪ ،‬تــورم‬ ‫و گرانــی و اســیب هــای اجتماعــی اســت کــه امــروز دشــمنان نظــام و انقــاب نــه تنهــا در خــارج بلکــه در‬ ‫داخــل نیــز بــا برجســته ســازی انهــا می خواهنــد بــه مــردم القــا کننــد کــه ایــن زخم هــا و دردهــای کشــور‪،‬‬ ‫محصــول انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حالــی کــه تمامــی دســتاوردها و موفقیت هــای نظــام اســامی نتیجــه انقالبــی بــودن و‬ ‫ُ‬ ‫مفاخره بز و پراید!‬ ‫روزی پرایــد بــه شــیوه نامــداران و بــزرگان بــه مناظــره‬ ‫و مفاخــره بــا بــزی دانــا و ســرد و گــرم چشــیده روزگار‬ ‫مشــغول شــد و نســنجیده گفــت‪« :‬مــن از بســیاری‬ ‫جهــات از تــو برترم‪ ...‬مــن مرکــب برزگــران‪ ،‬کارمنــدان‪،‬‬ ‫پیشــه وران‪ ،‬کارگــران‪ ،‬عصــاران‪ ،‬عطــاران‪ ،‬بــزازان‪،‬‬ ‫فرهنگیــان و حتــی برخــی هنرمندانــم! بنــز و فــورد را یــارای‬ ‫گذرانــدن اســتانداردهای ‪ 85‬گانــه مــن نیســت! در کمتــر‬ ‫از ‪ 25‬ثانیــه میلیون هــا دســتگاه از مــن پیــش فــروش‬ ‫می شــود‪ .‬در تســت کــرش از زانتیــا بهتــر جــواب داده ام‪.‬‬ ‫بــا وجــود مــن مســافرت هــا چنــد برابــر شــده و بــا چنــد روز‬ ‫تعطیلــی‪ ،‬جــاده هــای شــمال در قــرق هــم کیشــان مــن‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ .‬مــدل هــای گوناگــون مــن افتخــار صنعت‬ ‫خودروســازی اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه خــط تولیــد مــن‬ ‫متوقــف شــده‪ ،‬هنــوز مــرا تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫مافیایــی از مــن حمایــت می کنــد‪ ،‬کــه حتــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس و دولتمــردان و وزارت صنعــت در برابــر ان تــوان‬ ‫رویارویــی ندارنــد!‬ ‫وقتــی فخــر فروشـی های مذبوحانــه پرایــد تمــام شــد‪ ،‬بــز‬ ‫بــه ارامــی ســر بلنــد کــرد و نگاهــی بــه درهــای بــدون زه‬ ‫و هیــکل قنــاص و زهــوار در رفتــه پرایــد افکنــد و گفــت‪:‬‬ ‫جــدل می کنــی؟ ننــگ مــن اســت بــا محاســنی‬ ‫«بــا مــن َ‬ ‫کــه دارم بــه هــرزه دارایی هــای تــو پاســخ دهــم»!‬ ‫بــاری اگــر بــه تــو پاســخ ندهــم برایــم شرمســاری ســنگینی‬ ‫اســت چــرا کــه مردمــان پارســی در افســانه ها و شــب‬ ‫نشینی هایشــان گفته انــد کــه تــو خودرویــی هســتی که در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد قســمت نامســاوی تقســیم می شــوی‬ ‫و گاهــا ً پلیــس راهــور در گــزارش صحنــه تصــادف از‬ ‫تشــخیص تعــداد سرنشــینان کشــته شــده تــو عاجــر‬ ‫مانــده و تنهــا بــه عبــارت خــودروی پرایــد بــا حداقــل یــک‬ ‫سرنشــین بســنده کــرده اســت! در ســرعت زیــاد چــون پــر‬ ‫کاهــی از جــا کنــده مــی شــوی و و چــون طایفــه لولیــان‬ ‫در جــاده معلــق مــی زنــی! دزدان و طــراران در کســری‬ ‫از ثانیــه تــرا بریابنــد و ترمــز تــرا بــه انــدازه افســار چهــار‬ ‫پایــی اعتبــار نیســت! وقتــی مــرا بــه بــازار بــرای فــروش‬ ‫برنــد‪ ،‬کســی بابــت قیمــت مــن خریــدار را ســرزنش‬ ‫نکنــد ولــی هیچــگاه کســی از قیمــت تــو راضــی نیســت‬ ‫و همــگان معتقدنــد بــه یــک صــدم ایــن قیمــت نیــرزی!‬ ‫بــا ایــن حــال از مــن بشــنو کــه بــا افتخــار بــرای ازادگان‬ ‫کفــش چرمینــم‪ ،‬بــرای پادشــاهان و محافظــان شــان‬ ‫کمربنــد و دســتکش‪ ...‬از مشــک مــن بــرای حمــل اب‬ ‫در صحــرا اســتفاده می شــود‪ .‬صحرانشــینان ســفره‬ ‫صبحانــه را از پوســت مــن می ســازند و ســفره های‬ ‫بــزرگ مهمانــی را از گوشــت مــن ارایــش می دهنــد!‬ ‫پادشــاهان بــرای اصــاح ســر و صــورت‪ ،‬پوســت مــرا بــا‬ ‫عــزت و احتــرام بــه گــردن مــی اویزنــد و از جلــد مــن نامــه‬ ‫و طومــار درســت مــی کننــد و حســاب و کتــاب و پیمــان‬ ‫بــر ان مــی نگارنــد! پیراهــن ســفید شــاهانه از پشــم مــن‬ ‫اســت و از کــرک مــن بــرای کنیــزان لبــاس مــی بافنــد!‬ ‫پرســتندگان اهــورا مــزدا بــر پوســت مــن وضــو گیرنــد‪.‬‬ ‫چنگ‪ ،‬بربط‪ ،‬تنبور و ســایر االت موســیقی از پوســت من‬ ‫ســاخته مــی شــود‪ .‬قــرن هاســت کــه از شــیر بــدون پالــم‬ ‫مــن پنیــر پروبیوتیــک‪ ،‬دوغ گرمادیــده‪ ،‬ماســت پــر چــرب‬ ‫همــزده ‪ ،‬فلــه فرادمــا تهیــه مــی کننــد و بــرای کاخ هــای‬ ‫شــاهی از تغلیــظ دوغ مــن کشــک زرد می ســازند‪.‬‬ ‫مــرا تــوان چــرا در کــوه هــای خــوش اب و هــوا‬ ‫اســت و از گیاهــان تــازه مــی خــورم و از چشــمه های‬ ‫اب ســرد مــی نوشــم‪ ،‬ولــی ســفر بــا تــو در جــاده‬ ‫کفــی و همــوار نیــز ناگــوار و حادثــه ســاز اســت!‬ ‫انقالبــی عمــل کــردن کــردن اســت و در ایــن میــان فاصله هــای طبقاتــی و اســیب های اجتماعــی در‬ ‫جامعــه نیــز بــه انقالبــی عمــل نکــردن بــر می گــردد‪.‬‬ ‫ســردار جوانــی بــا بیــان اینکــه رای هــر یــک از مــا در ‪ ۲۸‬خرداد موشــکی به ســمت دشــمن اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬بی تردیــد راه عــاج مشــکالت کشــور حضــور حداکثــری در انتخابــات و انتخــاب فــردی اصلــح اســت‬ ‫کــه تکیــه بــر ظرفیــت داخلــی و اعتقاد نیــروی جــوان دارد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســدران انقــاب اســامی در ادامــه گفــت‪ :‬امــروز دشــمن در انتخابــات به نــام‬ ‫ملــت‪ ،‬به دنبــال مقابلــه بــا ملــت اســت کــه بصیــرت و هوشــمندی احــاد جامعــه الزمــه تقابــل در ایــن‬ ‫نبــرد سیاســی بــا دشــمن اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون دشــمنان انقــاب اســامی نگــران تــر از همیشــه و پــس از ناامیــدی در میــدان هــای‬ ‫نبــرد نظامــی و ایجــاد تروریســم در منطقــه‪ ،‬میــدان نبــرد بــا مــردم ایــران را جابــه جــا کــرده اســت تــا شــاید‬ ‫در نبــرد سیاســی بــه نتیجــه ای برســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع دشــمنان در دهــه اول انقــاب اســامی جنــگ تحمیلــی را ایجــاد کردنــد امــا مــردم‬ ‫مســلمان ایــران بــا فرهنــگ عاشــورایی ان را بــه دفــاع مقــدس تبدیــل کردنــد و بعــد از ان نیــز بــا تجهیــز‬ ‫گروهک هــای تروریســتی جنــگ نیابتــی بــه راه انداختنــد ولــی بــا رشــادت های مــرد میــدان حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی شکســت نصیــب انهــا شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انتخابــات میــراث گرانمایــه امــام راحــل(ره) اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه انتخابــات‬ ‫حماســی و پرشــور زیــادی در کشــور برگــزار شــده اســت امــا در هیــچ رویــداد سیاســی بــه انــدازه انتخابــات‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد دشــمن ســناریوهای متفــاوت در حــوزه مشــارکت و رویکــرد مــردم در انتخابــات طراحی نکرده‬ ‫اســت به گونه ای این روزها بســیاری از شــبکه معاند فارســی زبان و ســلطنت طلبان در صدد ناامیدی‬ ‫مــردم از نظــام و انقــاب هســتند‪.‬‬ ‫انتخابــات ســیزدهمین دوره رییــس جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا‬ ‫همزمــان ‪ ۲۸‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان خراســان شــمالی نیــز برگــزار مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫استقرار‪ ۲۰۰‬صندوق اخذ رای‬ ‫الکترونیکی در شیروان‬ ‫فرمانــدار شــیروان بــا بیــان اینکــه انتخابــات شــورای اســامی ایــن‬ ‫شــهر بصورت الکترونیکی برگزار می شــود گفت‪ :‬به همین منظور‬ ‫‪ ۲۰۰‬صنــدوق تمــام مکانیــزه در ‪ ۷۲‬شــعبه مســتقر می شــود‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری روز چهارشــنبه در نشســت توجیهــی نامزدهــای‬ ‫ششــمین دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهرهای شــیروان‪،‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬لوجلــی و قوشــخانه بــا بیــان اینکــه زیرســاخت هــا و‬ ‫شــرایط مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات اماده اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بحــث کرونــا و تســهیل در تکریــم مراجعیــن‪،‬‬ ‫تعــداد شــعب اخــذ رای نســبت بــه دوره هــای قبــل افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مثلــت انتخابــات را ســه گــروه رای دهنــدگان‪ ،‬نامزدهــا‬ ‫و مجریــان‪ ،‬ناظــران و بازرســان وزارت کشــور تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد انتخابــات شــیروان در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫رنگ بنــدی کرونایــی شهرســتان شــیروان (نارنجــی)‪ ،‬نامزدهــا بایــد‬ ‫توجــه داشــته باشــند تجمــع بــاالی ‪ ۲۰‬نفــر در فضــای بســته ممنــوع و‬ ‫تخلــف انتخاباتــی محســوب می شــود و عــاوه بــر این‪ ،‬هرگونه تجمع‬ ‫نیــز تحــت عنــوان میتینگ هــای تبلیغاتــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دادســتان شــیروان نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه نامزدهــا‬ ‫و طرفدارانشــان بایــد در راســتای قانــون تبلیغــات کننــد گفــت‪:‬‬ ‫بطــور قطــع در راســتای حفــظ حقــوق یکســان نامزدهــا و مــردم بــا‬ ‫متخلفــان برخوردهــای قانونــی الزم صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫سد نرماب مینودشت‬ ‫اماده ابگیری اولیه‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان با اشــاره به پیشــرفت‬ ‫‪ ۸۸‬درصــدی ســد نرمــاب چهل چــای شهرســتان مینودشــت گفــت‬ ‫کــه ابگیــری اولیــه ایــن ســد اواخــر خــرداد امســال بــا هــدف کنتــرل‬ ‫و مهــار ســیالب اغــاز می شــود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان‪ ،‬سیدمحســن حســینی اظهار داشــت‪ :‬تکمیل‬ ‫بدنــه (مخــزن) ســد نرمــاب چهــل چــای به ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه در قانــون بودجــه امســال حــدود هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ان پیــش بینــی و تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــورت تخصیــص کامــل بودجه امســال و تامین ‪۲‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر از ســایر منابع ملــی و وزارت نیرو‪،‬‬ ‫عملیــات احــداث مخــزن ســد نرمــاب تــا پایــان امســال و یــا فصــل‬ ‫بهــار ســال اینــده تکمیــل و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای شــبکه های‬ ‫انتقــال و ابیــاری‪ ،‬زهکشــی ســد‪ ،‬احــداث تونــل ‪ ۶‬کیلومتــری‬ ‫خرمــارود بــه ســد و جابجایــی ســه روســتای «محمدزمــان خــان‪،‬‬ ‫باقرابــاد و پــس پشــته» را ‪ ۱۶‬هــزار میلیــارد ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان ابــراز امیــدواری کرد با‬ ‫تخصیص کامل اعتبارات امســال عملیات احداث مخزن ســد در‬ ‫موعــد تعیین شــده‪ ،‬پایــان یابد‪.‬‬ ‫کمیته فناوری اطالعات ستاد‬ ‫انتخابات شهرستان گرگان‬ ‫امادگی کامل برای برگزاری‬ ‫انتخابات‪١۴٠٠‬دارد‬ ‫فرمانــدار گــرگان در جلســه مشــترک کمیتــه فنــاوری اطالعــات‬ ‫اســتان و شهرســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور بررســی اخریــن وضعیــت‬ ‫پوشــش انتــن دهــی‪ ،‬تجهیــز و بررســی مشــکالت زیرســاختی‬ ‫مربــوط بــه بــرق و مخابــرات‪ ،‬گروهــی متشــکل از نماینــدگان‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬بــرق و اوقــاف‬ ‫شهرســتان بمــدت یــک هفتــه بصــورت امــاده بــاش بــه محل هــای‬ ‫شــعب اخــذ رای مراجعــه کــرده تــا در صــورت لــزوم مشــکالت را‬ ‫برطــرف نماینــد‪.‬‬ ‫حمیدی اظهار داشت‪ :‬حضور نمایندگان ادارات برق و مخابرات‬ ‫ســر شــعب در روز اخــذ رای الزامیســت تــا درصورت وقــوع حوادث‬ ‫احتمالــی در کمتریــن زمان ممکــن انرا رفع نمایند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه برگــزاری انتخابــات تمــام الکترونیــک‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬امــوزش هــای الزم بــه ‪ ۴۵٠‬کاربــر‬ ‫متخصــص و بــا تجربــه باهمراهــی کمیتــه فنــاوری ســرگروهان‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪:‬تجهیــزات کاربــران رایانــه نیــز بــرای احــراز‬ ‫هویت رای دهندگان و ارســال صورتجلســه ارا از محل شــعب به‬ ‫صــورت الکترونیکــی در روز رای گیــری کامــا امــاده مــی باشــد‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۷۷‬درصد سفارش کتاب دانش اموزان خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراسان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۷‬درصــد ســفارش کتــاب دانش امــوزان ایــن‬ ‫اســتان برای ســال تحصیلی (‪ )۱۴۰۱-۱۴۰۰‬در ســامانه ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت ســفارش کتاب هــای درســی ســال تحصیلــی (‪ )۱۴۰۱-۱۴۰۰‬در‬ ‫همــه دوره هــا اعــم از عــادی‪ ،‬اســتعداد درخشــان و دانش امــوزان بــا نیازهــای ویــژه‪ ،‬از طریــق ســامانه‬ ‫‪ www.irtextbook.ir‬یــا ‪ www.irtextbook.com‬بــه ‪۲‬شــیوه فــردی و گروهــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪ ۵۰۸‬نفــر دانــش امــوز تاکنــون ‪ ۱۰۹‬هــزار و ‪ ۱۶۶‬نفــر بــرای دریافــت کتــاب ثبــت‬ ‫نــام کرده انــد ایــن درحالــی اســت کــه پایه هــای هفتــم و دهــم پــس از پایــان امتحانــات بــرای دریافــت کتــاب‬ ‫ثبــت نــام می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن مــی تواننــد از طریــق یکــی از ‪ ٢‬شــیوه فــردی یــا گروهــی نســبت بــه ســفارش کتاب هــای‬ ‫درســی اقــدام کنند‪.‬‬ ‫در شــیوه فــردی‪ ،‬والدیــن دانش امــوزان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه فــروش و توزیــع مــواد‬ ‫اموزشــی بخــش ســفارش دوره ای دانــش امــوزان و پرداخــت الکترونیکــی هزینــه‪ ،‬بســته اموزشــی مــورد‬ ‫نیــاز خــود را ســفارش دهنــد‪.‬‬ ‫در شــیوه گروهــی‪ ،‬مدیــران مــدارس از طریــق ســامانه ســناد بــه بخش ســفارش گروهی کتاب های درســی‬ ‫ســامانه مذکــور مراجعــه و بــه صــورت جمــع‪ ،‬نســبت به ســفارش کتاب های درســی اقــدام کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهــای کتــاب درســی ‪ ۲۰‬درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه و بهــای هرجلد کتاب که‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هزار ریال تا ‪ ۶۰۰‬هزار ریال اســت در پشــت ان درج شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراسان شــمالی گفــت‪ :‬والدیــن یــا مدیران مــدارس دانش امــوزان پایه امادگی‬ ‫تکمیلــی (پیــش دبســتانی اســتثنایی)‪ ،‬پایــه دوم تــا ششــم دوره ابتدایــی (عــادی و اســتثنایی)‪ ،‬پایــه هشــتم‬ ‫و نهــم دوره اول متوســطه و پیش حرف ـه ای اســتثنایی‪ ،‬دانش امــوزان پایــه یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم‬ ‫متوســطه (نظــری‪ ،‬فنــی و حرفــه ای و کاردانــش) و فراگیــران پایــه یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم متوســطه‬ ‫حرفــه ای اســتثنایی؛تا ‪ ۲۲‬خردادمــاه‪ ،‬فرصــت دارنــد اقــدام بــه ثبــت ســفارش کتاب هــای درســی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همچنیــن دانــش اموزانــی کــه بــه هــر دلیــل اعــم از تغییــر رشــته تحصیلــی‪ ،‬تکــرار پایــه‪ ،‬جهــش‬ ‫بــه پایــه باالتــر یــا جابجایــی محــل تحصیــل خــود‪ ،‬خواســتار اصــاح ســفارش در ســامانه فــروش و توزیــع‬ ‫مــواد اموزشــی باشــند بــرای اصــاح ســفارش قبلــی خــود می تواننــد پــس از ثبــت نــام در مدرســه محــل‬ ‫تحصیــل از تاریــخ ‪ ۱۲‬تیرمــاه تــا ‪ ۳۱‬شــهریورماه ســال جــاری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪16‬‬ ‫‪۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫‪۰ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴‬هیات‬ ‫شماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴‬‬ ‫‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‪ :‬برابر رای شماره‬ ‫وماده ‪۱۳‬ایین‬ ‫‪۳‬وماده‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی برابرماده‪۳‬‬ ‫‪ ۳۵۵‬متر مربع ازپالک از‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۲‬تقاضای عبدالغفوریوری بشناسنامه ‪ ۶۴‬کدملی ‪ ۲۲۴۹۳۶۳۹۹۴‬صادره از کردکوی فرزند قاسم درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۳۵۵//40‬‬ ‫کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۲‬تقاضای‬ ‫رسمی مستقردر واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه‬ ‫‪ _۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاض دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند‬ ‫‪_۱۰۸‬‬ ‫‪۱۴۰۰//۰۳‬‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۰۳//22 :‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰//۰۴‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی م‪.‬الف ‪۷۰۸۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۰۴//7:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۸۰۳۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۹‬تقاضای اقــای احمدترانــه کوهکــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۴‬وکدملــی ‪۲۱۲۲۸۸۰۱۰۱۰۴‬‬ ‫صــادره ازگــرگان فرزنــد حســین درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۱۵۸/۵‬متــر مربــع ازپــاک از ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی زینــب بابائــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/7:‬م‪.‬الف ‪۷۰۷۳‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ـمی‪:‬برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹۹‬هیئــت موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی‪:‬‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۰‬تقاضــای محمدعلــی جمشــیدی نــژاد بشناســنامه ‪ ۸۶‬کــد ملــی ‪ ۴۵۹۱۶۴۳۳۱۱‬صــادره از شــاهرود فرزنــد اســماعیل در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بمســاحت‪ ۱۰۸/21‬مترمربــع از پــاک از ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادر حکایــت از تصرفــات متقــاض دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۷۰۶۸:‬تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار ‪ ۱۴۰۰/۰۳/22:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪-1400/۰۴/07:‬حجــت اللــه تجــری‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی مفقــودی ‪:‬بــه اطــاع مــی رســاند مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد روانشناســی بالینــی صــادره از دا نشــگاه ازاد ایــت اللــه املــی‪ ،‬اینجانــب ســیده راضیــه موســوی تروجنــی متولدچهــارم مــرداد ‪1355‬شــماره شناســنامه ‪ 19‬کدملــی ‪2181455996‬‬ ‫فرزندمیرصــادق ‪،‬صــادره ازمرکــزی بهشــهر مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‪:‬برابررای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000677‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000738‬‬ ‫شــهرداری گنبــد بــه شناســه ملــی ‪ 14002592051‬گنبــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده ( فضــای ســبز) بــه مســاحت ‪ 2612.28‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪ 8435‬و ‪ 8434‬و ‪ 8433‬و ‪ 8432‬و ‪ 8430‬فرعــی‬ ‫از‪ 1329‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان پیــام حــد فاصــل اذربایجــان و شــهدا بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از قربــان ســید فرزنــد رحیــم قلــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8339 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یک شنبه ‪ 1400/03/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یک شنبه ‪-1400/04/06‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪40‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪312‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫مســکونی تخربیی ناشــی از زلزله برای دریافت تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی ســاخت که با ســود پنج‬ ‫درصــدی پرداخــت مــی شــود‪ ،‬بــه بانکهای عامل ارســال شــد‪.‬‬ ‫محمــدی افــزود ‪ :‬همچنیــن بــه هــر یــک از واحدهــای مســکونی تخریبــی تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫کمــک بالعــوض و حمایتــی نیــز از ســوی دولــت پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشــتر اســتاندار خراسان شــمالی میــزان اعتبــار اختصاصــی بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی ناشــی از‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری در ایــن اســتان را حــدود ‪ ۱۱۸‬میلیــارد تومــان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫براثــر زمیــن لــرزه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری کــه در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر‬ ‫سنخواســت در اســتان خراسان شــمالی به وقوع پیوســت و طبق اخرین گزارش ســتاد مدیریت بحران‬ ‫اســتان خراسان شــمالی تاکنــون بــرای ‪ ۵۹۳‬واحــد مســکونی زلزلــه زدگان ایــن اســتان پرونــده بازســازی‬ ‫و نوســازی تشــکیل شــد بــه طــوری کــه ‪ ۲۶۵‬واحــد مســکونی پرونــده بازســازی و نوســازی مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان جاجــرم ‪ ۲۳۰‬پرونــده بــرای شهرســتان گرمــه و حــدود‪ ۹۸‬واحــد نیــز مربوط به شهرســتان مانه‬ ‫و ســملقان اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون‬ ‫گس ـل های فعــال و مهمــی وجــود دارد‪ ،‬ایــن گس ـل ها برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام می دهنــد‬ ‫موجــب وقــوع زمیــن لرزه هــای مخــرب می شــوند‪.‬‬ ‫مهم تریــن گســل های خراسان شــمالی گســل اســفراین اســت کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪۱۷۰‬‬ ‫کیلومتــر و راســتای شــمال باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری شــهر‬ ‫اســفراین گــذر می کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری‬ ‫– جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫براساس امارهای موجود در سده اخیر ‪ ۱۳‬زمین لرزه با قدرت بیش از ‪ ۵.۵‬ریشتر در خراسان شمالی‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫بازسازی یک هزار و ‪ ۲۴۵‬واحد مسکونی زلزله‬ ‫زده خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۲۴۵‬واحــد‬ ‫مســکونی ناشــی از زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری در شهرســتان های جاجــرم‪ ،‬گرمــه و مانــه و ســملقان‬ ‫بایــد بازســازی و نوســازی شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری به یک‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۲‬واحــد مســکونی خســارت وارد شــد کــه بــه دلیــل خشــت و گلــی بــودن واحدهــای مســکونی‬ ‫میــزان تخریب هــا بــاال بــود و بایــد ایــن واحــد نوســازی و بازســازی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس ارزیابــی کارشناســان بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان در منطقه‪ ،‬صرفا‬ ‫‪ ۵۷‬واحــد مســکونی در ایــن مناطــق در فهرســت تعمیراتــی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه هنــوز مصوبــات حمایتــی هیــات دولــت بــرای بازســازی و نوســازی‬ ‫واحدهــای مســکونی ناشــی از زلزلــه بــه اســتان ابــاغ نشــد‪ ،‬کارهــای اجرایــی بــرای تســریع در عملیــات‬ ‫بهســازی و نوســازی در دســت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراسان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس برنامه ریزی همانند ســایر‬ ‫حــوادث غیــر مترقبــه کار نقشــه بــرداری‪ ،‬صــدور پروانــه ســاخت و نظــارت فنــی و مهندســی بر این ســاخت و‬ ‫ســازها بــه طــور رایــگان بــا نظــارت عالیــه بنیــاد مســکن انقالب اســامی اســتان انجام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه بنیــاد مســکن‪ ،‬بالعــوض و کــم بهــره دولــت بــه‬ ‫زلزلــه زدگان اســتان بــه زودی اغــاز مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــر این اســاس تاکنون ‪ ۱۰۰‬پرونــده واحدهای‬ ‫حوادث‬ ‫سانحه رانندگی همراه‬ ‫با جان باختن چهار نفر‬ ‫مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اثــر دو دســتگاه خــودروی پــژو ‪ 405‬و پرایــد در محــور گرمــه ‪ -‬میامــی‬ ‫چهــار نفــر از سرنشــینان ایــن خودروهــا جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان خراســان شــمالی دکتــر تقــی دولــت ابــادی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬همچنیــن در ایــن حادثــه رانندگــی چنــج نفــر نیــز‬ ‫مصــدوم شــدند کــه بــرای مــداوا بــه بیمارســتان جــواد االئمــه (ع)‬ ‫شهرســتان جاجــرم انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن ســانحه رانندگــی عصــر روز پنجشــنبه‬ ‫‪ 20‬خــرداد در کیلومتــر ‪ 16‬محــور گرمه_میامــی رخ داد کــه بــه‬ ‫دنبــال ان ‪ 3‬نفــر در محــل حادثــه و یــک نفــر بعــد از انتقــال بــه‬ ‫بیمارســتان فوت کردند و ‪ 5‬نفر مصدوم شــدند که طبق اخرین‬ ‫گــزارش حــال مصدومــان رضایــت بخــش اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان پلیــس راه مســتقر در حــال بررســی ایــن ســانحه‬ ‫رانندگی و دالیل وقوع ان هســتند که پس از بررســی کارشناســی‬ ‫دالیــل ایــن حادثــه و مقصــران احتمالــی ان اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محــور گرمــه بــه میامــی در جنوبغربــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫قــرار دارد و یکــی از محورهــای میانبــر بیــن ایــن اســتان و ســمنان‬ ‫بــه خصــوص شهرســتان شــاهرود محســوب مــی شــود کــه بــه دلیــل‬ ‫کاهــش مســافت مــورد اقبــال بســیاری از مســافران دو اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مجروح حاصل واژگونی‬ ‫سمند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫شــیروان از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه ســمند بــا چهــار‬ ‫نفرمصــدوم خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و‬ ‫کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫یــک مــورد واژگونــی یــک دســتگاه ســمند در بلــوار حســین نــژاد‬ ‫(کمربنــدی) بالفاصلــه مامــوران انتظامــی و پلیــس راه بــه محــل‬ ‫وقــوع حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه‬ ‫راننــده ســمند بــه همــراه ســه سرنشــین خــودرو بــه شــدت مجــروح‬ ‫و توســط عوامــل امــدادی بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه را کارشناســان پلیــس‬ ‫راه عــدم توجــه بــه جلــو از ســوی راننــده اعــام کردنــد‪ ،‬بــه راننــدگان‬ ‫توصیــه کــرد تــا از عجلــه و شــتاب بی مــورد در رانندگــی خــودداری و‬ ‫در صــورت خــواب الودگــی در محــل مناســب بــه مــدت ‪ 20‬دقیقــه‬ ‫اســتراحت کنند‪.‬‬ ‫ابتال به کرونا تا ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫مصونیت ایجاد می کند‬ ‫مطالعــه‬ ‫نتایــج‬ ‫دانشــگاه‬ ‫محققــان‬ ‫کالــج لنــدن نشــان‬ ‫می دهــد افــرادی کــه‬ ‫قبــا ً بــه کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا‬ ‫شــده اند‪ ،‬حداقــل تــا‬ ‫‪ ۱۰‬مــاه دیگــر احتمــال‬ ‫ابتــای مجددشــان بــه کرونــا ویــروس بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه بــر روی بیمــاران و کارکنــان خانه هــای‬ ‫ســالمندان در انگلیس انجام شــد نشــان داد که ســالمندان‬ ‫در صــورت ابتــا بــه کرونــا ویــروس‪ ۶۵ ،‬درصــد کمتــر مجــددا ً‬ ‫بــه ایــن ویــروس مبتــا می شــوند‪ ،‬در حالــی کــه در کارکنــان‬ ‫جوانتــر ایــن مراکــز‪ ،‬ایــن احتمــال ‪ ۸۵‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫دکتــر «ماریــا کروتیکــوف»‪ ،‬سرپرســت تیــم تحقیــق‪ ،‬در‬ ‫ایــن بــاره می گویــد‪« :‬ایــن خبــر بســیار خــوب اســت کــه‬ ‫عفونــت بــه طــور طبیعــی خــودش از ابتــا مجــدد بــه بیمــاری‬ ‫در ایــن دوره محافظــت می کنــد‪ .‬بــه نظــر می رســد احتمــال‬ ‫دو بــار مبتــا شــدن بــه ایــن بیمــاری بســیار کــم اســت‪».‬‬ ‫واگذاری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد مسکن محرومان‬ ‫در گلستان‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اغــاز ســاخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مســکن‬ ‫محرومــان در کشــور از ســال ‪ ۹۸‬و ســهم ســه هــزار واحــدی گلســتان از ایــن تعــداد مســکن گفــت کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکن محرومــان در ایــن اســتان بــه ذی نفعــان واگــذار شــده و بقیــه نیــز‬ ‫تــا ‪ ۲‬مــاه اینــده واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســین روحانــی نــژاد در حاشــیه بازدیــد از روســتای زلزلــه زده قورچــای شهرســتان‬ ‫رامیــان در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬ســاز و کار اجرایــی ســاخت ‪ ۱۰۰‬هــزار مســکن محرومــان‬ ‫توســط بنیــاد مســکن بــه طــور جــدی از ســال ‪ ۹۹‬شــروع شــده و پیشــرفت های خوبــی در ایــن حــوزه‬ ‫حاصــل گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنیــاد مســکن پــس از بررســی مناطــق روســتایی و شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫کشــور و شناســایی افــراد محــروم نیازمنــد ســرپناه و خانواده هــای دارای معلــول فاقــد مســکن‪ ،‬بــه انــان‬ ‫کمــک می کنــد تــا صاحبخانــه شــوند‪.‬‬ ‫روحانــی نــژاد‪ ،‬مهمتریــن ماموریــت بنیــاد مســکن را ســاخت خانــه بــرای محرومــان دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کمــک بــه مقــاوم ســازی خانه هــای مناطــق روســتاهای شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫سراســر کشــور از دیگــر وظایــف ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد مســکن همچنیــن ســاخت خانه هــای اســییب دیــده از بالیــای طبیعــی‬ ‫در کشــور را از دیگــر مســوولیت های ایــن نهــاد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۸۰‬واحــد مســکونی‬ ‫روســتای قورچــای رامیــان کــه براثــر زمین لــرزه ‪ ۵.۱‬ریشــتری ‪ ۱۷‬شــهرویر ســال ‪ ۹۹‬بــه طــور ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫خســارت دیدنــد‪ ،‬تاکنــون ‪ ۶۵‬واحــد ان احــداث و تحویــل شــد و بقیــه منــازل نیــز تــا یــک مــاه اینــده‬ ‫تحویــل می شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان نیز در این بازدید یاداور شــد که ‪ ۲۱۱‬واحد مســکونی‬ ‫بر اثر زلزله شــهریور ســال گذشــته در شهرســتان رامیان تخریب شــد که تاکنون عملیات ســاخت ‪۱۵۰‬‬ ‫واحــد بــا رســیدن بــه مرحله نــازک کاری پایان یافته اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین واحدهــای خســارت دیــده از زمین لــرزه پارســال‬ ‫رامیــان بــا ‪ ۹۱‬واحــد در روســتای ویــرو و ‪ ۸۰‬واحــد در روســتای قورچــای واقــع اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬عملیــات‬ ‫ســاخت واحدهــای مســکونی روســتای قورچــای بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد و روســتای ویــرو بــاالی ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری دولــت و دســتگاه های مرتبط کار بازســازی واحدهای تخریبی براثر‬ ‫زلزلــه شهرســتان رامیــان تا ســه مــاه اینده پایــان یابد‪/.‬ایرنا‬ ‫اغاز کشت تابستانه پنبه‬ ‫در مزارع گنبدکاووس‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس از اغــاز کشــت تابســتانه‬ ‫پنبــه در هــزار و ‪ ۶۵۰‬هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬کشــت ایــن محصــول کــه بــه اب کمتــری نیــاز دارد‪ ،‬پــس‬ ‫از برداشــت زراعــت پاییــزه ( گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا ) انجــام می شــود‪.‬‬ ‫غالمعلــی نــورا اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر کشــت تابســتانه‪،‬‬ ‫کشــاورزان گنبدکاووس امســال چهار هزار و ‪ ۱۹۱‬هکتار پنبه‬ ‫بهاره نیز کشــت کردند که مزارع کشــت شــده از ســطح ســبز‬ ‫مطلوبــی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس پیــش بینــی کــرد کــه‬ ‫ســطح کشــت پنبه بهاره و تابســتانه این شهرســتان امســال‬ ‫بــه افــزون بــر ‪ ۶‬هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫نــورا گفــت‪ :‬خشکســالی امســال کــه در ‪ ۵۰‬ســال اخیــر کــم‬ ‫ســابقه بــوده و نیــز اســتمرار کاهــش نــزوالت اســمانی در‬ ‫ماه هــای پیـش رو و بــه تبــع ان کاهــش منابــع ابــی‪ ،‬ضــرورت‬ ‫پرهیــز کشــاورزان بــرای کشــت محصــوالت بــا نیــاز ابــی بــاال‬ ‫ماننــد شــالی را دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــت پنبــه‪ ،‬ســویا‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬کنجــد‪ ،‬ارزن و‬ ‫ســورگم کــه مقــاوم بــه کــم ابــی و گرمــا هســتند و نیــز ذرت‬ ‫علوف ـه ای در صورتــی کــه کشــاورز بــه منابــع ابــی دسترســی‬ ‫داشــته باشــد در ایــن شــرایط اب و هوایــی پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫ی گنبــدکاووس بابیــان اینکــه‬ ‫مدیــر جهادکشــاورز ‬ ‫خشکســالی امســال ســبب کاهــش تولیــد علوفــه شــده‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بــرای جبــران حــدود یــک ســوم نیــاز ‪ ۱۲۰‬هــزار‬ ‫تنــی دامــداران ایــن شهرســتان بــه علوفه‪ ،‬کشــت محصول‬ ‫ذرت علوفـه ای بــه کشــاورزانی کــه بــه منابــع ابی دسترســی‬ ‫دارنــد‪ ،‬توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫نــورا‪ ،‬زمــان باقــی مانــده بــرای کشــت ذرت علوفــه ای در‬ ‫گنبــدکاووس را ســه هفتــه اینــده اعــام کــرد و گفــت‪ :‬به طــور‬ ‫میانگیــن میــزان تولیــد علوفــه از هــر هکتــار از ایــن محصــول‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬تــن اســت کــه باتوجــه بــه افزایــش قیمــت کاه‪،‬‬ ‫درامــد خوبــی عایــد کشــاورزان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫انتشار فراخوان اعزام ناوگان ویژه‬ ‫جابجایی کاالهای اساسی‬ ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش عمــده کاالهــای اساســی در بنــدر امام خمینی‬ ‫(ره) بارگیــری می شــود‪.‬‬ ‫میرشــاهی اظهــار داشــت‪:‬با توجــه بــه پهلوگیــری‬ ‫کشــتی های حامــل کاالهــای اساســی کــه منجــر بــه دپــوی‬ ‫محصــوالت در بنــدر امــام خمینــی (ره) شده اســت از‬ ‫راننــدگان بخــش حمــل و نقــل بار گلســتان تقاضا می شــود‬ ‫نســبت بــه بارگیــری و حمــل و نقــل کاالهــای مــورد نظــر بــه‬ ‫مقصــد ایــن اســتان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بــا توجــه پهلوگیــری کشــتی ها و وجــود کاالهــای‬ ‫اساســی در بنــدر امــام (ره) محدودیــت ترافیکــی بــرای‬ ‫ماشــین های بــاری وجــود نــدارد و راننــدگان می تواننــد بــدون‬ ‫محدودیــت هــر چــه ســریع تر ایــن کاالهــا را بــه دســت‬ ‫مصــرف کننــدگان برســانند‪.‬‬ ‫راننــدگان بــرای بارگیــری نیــازی بــه هیچ گونه مجــوزی ندارند‬ ‫بنــدر امــام خمینــی (ره) در بیــن دیگــر بنــادر کشــور بیشــترین‬ ‫ســهم را در عملیــات تخلیــه و بارگیــری بــه خصــوص در دو‬ ‫بخــش کاال هــای اساســی و فراورده هــای نفتــی بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫حضورهشت هزار‬ ‫هنرمند صنایع دستی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫رییــس اداره میــرا ‬ ‫و صنایع دســتی گنبــدکاووس گفــت کــه ایــن‬ ‫شهرســتان هشــت هــزار هنرمنــد فعــال در‬ ‫رشــته های مختلــف صنایــع دســتی و فــرش‬ ‫ترکمــن دارد کــه پنــج هــزار و ‪ ۴۸۱‬نفــر از انــان بــه‬ ‫صــورت انفــرادی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫مریــم اق اتابــای در دیــدار شــماری از هنرمنــدان‬ ‫بــا فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس بــه مناســبت ‪۲۰‬‬ ‫خــرداد روز جهانــی صنایــع دســتی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۳۷‬کارگاه تولیــدی و هشــت شــرکت‬ ‫تعاونــی ثبــت شــده حــوزه صنایــع دســتی در ایــن‬ ‫شهرســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه محصــوالت صنایــع دســتی‬ ‫هنرمنــدان گنبــدکاووس در ‪ ۱۴‬فروشــگاه‬ ‫اختصاصــی عرضــه می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شرایط کرونا و نیاز به تقویت تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰‬ســایت فــروش محصــوالت صنایــع‬ ‫دســتی توســط هنرمنــدان ایــن شهرســتان نیــز‬ ‫فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫اق اتابــای همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه خیلــی‬ ‫از هنرمنــدان صنایــع دســتی ســاکن در مناطــق‬ ‫روســتایی امــکان فــروش محصــوالت خــود از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی را ندارنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬الزم‬ ‫اســت افــرادی بــه عنــوان پشــتیبان اموزش هــای‬ ‫الزم بــرای بــروز رســانی محصــوالت را بــه ایــن‬ ‫هنرمنــدان ارائــه دهنــد و کار بازاریابــی محصــوالت‬ ‫انهــا را نیــز برعهــده گیرنــد‪.‬‬ ‫بیمــه‪ ،‬ارائــه تســهیالت‪ ،‬کمــک بــه زنــده‬ ‫نگه داشــتن هنرهــای بومــی‪ ،‬ایجــاد بازارچــه‬ ‫دائمــی صنایــع دســتی و ایجــاد رشــته های جدیــد‬ ‫ماننــد اینــه کاری‪ ،‬ســفال و زیــوراالت ســنتی در‬ ‫هنرســتان ها و در اختیــار قــراردادن مکان مناســب‬ ‫بــرای فعالیــت از جملــه خواســته های هنرمنــدان‬ ‫حاضــر در نشســت امــروز بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت‬ ‫بــا قدردانــی از هنرمندانــی کــه بــه صورت انفــرادی‪،‬‬ ‫جمعــی و خانوادگــی بــرای پاسداشــت هنردســتی‬ ‫نیــاکان و اقــوام خــود تــاش می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۲‬ســال اخیــر باتوجــه بــه مشــکالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫تحریــم و شــیوع کرونــا‪ ،‬حمایت هــا ان گونــه‬ ‫کــه بایــد از هنرمنــدان در بحــث بیمــه و یــا ارائــه‬ ‫تســهیالت انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تداخــل‬ ‫ایــام انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی‬ ‫شــهر و روســتا بــا هفتــه صنایــع دســتی‪ ،‬در تیرمــاه‬ ‫نشســت مفصلــی بــا دعــوت از جمعیــت بیشــتری‬ ‫از هنرمنــدان همــراه باحضــور مدیــران کل مرتبــط‬ ‫اســتانی برای بررســی مشــکالت این قشــر و کمک‬ ‫بــه حــل انهــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬وجــود هنرمنــدان‬ ‫صنایــع دســتی بــا ســطح‬ ‫باالیــی از قابلیــت را برای‬ ‫گنبــدکاووس افتخــاری‬ ‫بــزرگ دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــدات صنایــع‬ ‫دســتی هنرمنــدان ایــن‬ ‫شهرســتان باتوجــه بــه‬ ‫تخصــص و مهــارت‬ ‫بــاالی بــکار گرفتــه شــده‬ ‫در خلــق انهــا‪ ،‬هرکــدام‬ ‫بــه تنهایــی می تواننــد‬ ‫برنــدی بــرای اســتان و‬ ‫کشــور باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه مناســبت‬ ‫اغــاز هفتــه صنایــع دســتی (‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۶‬خــرداد)‬ ‫نمایشــگاهی از ‪ ۴۲‬اثــر «رودوزی ســنتی» خانــم‬ ‫صمــت خالقــی هنرمنــد پیشکســوت گنبــدی و‬ ‫هنرجویانــش از ایــات قــران کریــم امــروز در ایــن‬ ‫شــهر افتتــاح و تــا ‪ ۲۵‬خــرداد دایــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و تنــوع اقــوام و فرهنگ هــا در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪312‬‬ ‫محیط کار جای این صحبت ها نیست !‬ ‫سبک زندگی‬ ‫نادیا زکالوند‬ ‫هرانچه که باید در باره‬ ‫زوپا بدانید و یا بعبارتی‬ ‫زوپا در مذاکره چیست؟‬ ‫ـه توافــق احتمالــی (زوپــا) یــا محــدوده چانه زنــی یــک‬ ‫ناحیـ ٔ‬ ‫مــکان فیزیکــی نیســت؛ محــدوده ای فرضــی اســت کــه‬ ‫احتمــال دارد دو نفــر یــا بیشــتر افــراد حاضــر در یک مذاکره‬ ‫در ان باهــم توافــق کننــد‪ .‬در ایــن ناحیــه معمــوال طرفیــن‬ ‫مذاکــره بــا یکدیگــر ســازش می کننــد و بــه توافقــی دســت‬ ‫می یابنــد‪ .‬بــرای اینکــه طرفیــن یــک مذاکــره بــه توافــق‬ ‫برســند‪ ،‬بایــد در مســیر رســیدن بــه اهــداف مشترک شــان‬ ‫قــرار گیرنــد و در جسـت وجوی ناحیـه ای باشــند کــه در ان‪،‬‬ ‫دســت کم برخــی از افــکار و ایده هــای دو طــرف معاملــه‬ ‫ـه‬ ‫ـه ایــن مقالــه از «چطــور»‪ ،‬ناحیـ ٔ‬ ‫بــراورده شــود‪ .‬در ادامـ ٔ‬ ‫توافــق احتمالــی بــا مثال هایــی واضــح کامــا شــرح داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هرقــدر هــم مذاکــره طــول بکشــد‪ ،‬هیــچ توافقــی‬ ‫ناحیــه توافــق احتمالــی حاصــل‬ ‫نمی توانــد در خــارج از‬ ‫ٔ‬ ‫شــود‪ .‬بــرای اینکــه طرفیــن مذاکــره بتواننــد بــا موفقیــت‬ ‫ت یابنــد‪ ،‬بایــد نیازهــا‪ ،‬ارزش هــا و عالیــق‬ ‫بــه توافــق دس ـ ‬ ‫یکدیگــر را درک کننــد‪.‬‬ ‫زوپــا زمانــی امــکان می یابــد که تمام افراد حاضــر در مذاکره‪،‬‬ ‫دس ـت کم درمــورد برخــی از خواســته های خــود هم پوشــانی‬ ‫یــا تمایــل بــه پذیــرش یــک معامله داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مثــا بــرای اینکــه کامــران بتوانــد خــودروی خــود را حداقــل‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــه مهــرداد بفروشــد‪ ،‬مهــرداد بایــد‬ ‫تمایــل بــه پرداخــت حداقــل ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬حــال اگــر مهــرداد قصــد داشــته باشــد‪ ،‬بــرای خریــد‬ ‫خــودرو ‪ ۵۵‬میلیــون تومــان پیشــنهاد دهــد‪ ،‬بیــن پیشــنهاد‬ ‫او و حداقــل خواســته کامــران‪ ،‬هم پوشــانی وجــود خواهــد‬ ‫داشــت؛ امــا اگــر مهــرداد بخواهــد بــرای خــودرو فقــط ‪۴۵‬‬ ‫میلیــون تومــان بپــردازد‪ ،‬هم پوشــانی در اینجــا مشــاهده‬ ‫نمی شــود و زوپایــی هــم وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نواحی منفی چانه زنی‬ ‫وقتــی طرفیــن مذاکــره نمی تواننــد بــه زوپــا دســت یابنــد‪،‬‬ ‫انهــا در نواحــی منفــی چانه زنــی باقــی می ماننــد‪ .‬هیــچ‬ ‫ناحیــه منفــی چانه زنــی انجــام‬ ‫معاملــه ای نمی توانــد در‬ ‫ٔ‬ ‫پذیــرد‪ ،‬زیــرا در چنیــن توافقــی‪ ،‬تمــام نیازهــای طرفیــن‬ ‫مذاکــره بــراورده نمی شــود‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد‪ ،‬رضــا می خواهــد دوچرخــه کوهســتان خــود‬ ‫و تجهیــزات ان را بــا قیمــت ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بفروشــد‬ ‫تــا در مقابــل‪ ،‬تجهیــزات کامــل اســکی بخــرد‪ .‬از طرفــی‬ ‫ژالــه دوچرخــه رضــا را فقــط بــا قیمــت ‪ ۵‬میلیــون تومــان‬ ‫می خواهــد و باالتــر از ان هــم بــرای او امــکان نــدارد‪.‬‬ ‫در اینجــا رضــا و ژالــه نمی تواننــد بــه زوپــا دســت یابنــد‪.‬‬ ‫ـه منفــی چانه زنــی باقــی می ماننــد و‬ ‫بنابرایــن انهــا در ناحیـ ٔ‬ ‫هیــچ معاملــه ای انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬اگــر طرفیــن مذاکــره حاضــر به شــنیدن و درک‬ ‫ناحیه‬ ‫نیازهــا و خواســته های یکدیگــر باشــند‪ ،‬شــاید بتــوان‬ ‫ٔ‬ ‫منفــی چانه زنــی را از میــان برداشــت‪.‬‬ ‫مثــا رضــا می توانــد بــه ژالــه توضیــح دهــد کــه قصــد‬ ‫او از فــروش دوچرخــه‪ ،‬خریــد تجهیــزات کامــل اســکی‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا ممکــن اســت ژالــه ایــن تجهیــزات را‬ ‫به صــورت باکیفیــت و در حــد نــو داشــته باشــد و ان را‬ ‫بــه رضــا پیشــنهاد دهــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رضــا می توانــد‬ ‫مقابــل‬ ‫دوچرخــه اش را بــه ژالــه ارزان تــر بفروشــد و در‬ ‫ِ‬ ‫مابه التفــاوت پــول خــود‪ ،‬تجهیــزات اســکی ژالــه را بگیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان می تــوان گفــت کــه طرفیــن مذاکــره بــه زوپــا‬ ‫دســت یافتــ ه و معاملــه موفقــی داشــته اند‪.‬‬ ‫مثالی دیگر از ناحی ٔه توافق احتمالی‬ ‫فــرض کنیــد شــرکتی می خواهــد در قبــال دریافت مبلغی‬ ‫ســود‪ ،‬در یــک دوره زمانــی خــاص‪ ،‬محصولــی را به صــورت‬ ‫اقســاطی بفروشــد‪ .‬مشــتری نیــز تمایــل بــه خریــد ان‬ ‫محصــول به صــورت اقســاطی‪ ،‬بــا قبــول مبلــغ ســود دارد‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت دو طــرف مذاکــره بــه توافــق رســیده و در‬ ‫ـه زوپــا قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ناحیـ ٔ‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004007348‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000376‬خانــم ســعیده ســیدی فرزنــد عــراز بردی ایشــان‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 681‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031546899‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 177.72‬مترمربــع جــدا‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان‬ ‫شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/4906‬اصل‬ ‫بــال حبشــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه‬ ‫از اســماعیل قورچــای (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن‬ ‫اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8323 :‬‬ ‫‪1400//04‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ 1400‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪04//05 :‬‬ ‫‪1400//03‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪03//22 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬فعال فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بحــث و جــدال در بیــن همــکاران بســیار رایج‬ ‫بــوده امــا یــک ســری مســائل و موضوعــات‬ ‫وجــود دارنــد کــه پرداختــن بــه انهــا باعــث‬ ‫بهبــود عملکــرد نمی شــود و در کل موجــب‬ ‫پســرفت مجموعــه می شــود‪.‬‬ ‫هــر انچــه کــه در محیــط کار در مــوردش‬ ‫نبایــد صحبــت کــرد‬ ‫یــک راه موثــر بــرای اشــنایی بیشــتر همــکاران‬ ‫بــا یکدیگــر مکالمــات و گفتگو هــا بــرای بهبــود‬ ‫رابطــه بــا ان هــا می باشــد کــه می توانــد هــم‬ ‫از لحــاظ تخصصــی و هــم از لحــاظ رابطــه‬ ‫شــخصی فوایدی را همراه خود داشــته باشــد‬ ‫ولــی موضوعــات و مســائلی وجــود دارنــد کــه‬ ‫الزم اســت در ارتبــاط بــا همکارتــان از بحــث در‬ ‫مــورد ان هــا اجتنــاب کنیــد تــا در اینــده دچــار‬ ‫مشــکل نشــوید ‪.‬‬ ‫موضوعات کنونی روز یا سیاسی‬ ‫اکثــر افــراد دوســت دارنــد در محــل کار دائمــا ً‬ ‫در ارتبــاط بــا مســائل سیاســی یــا اجتماعــی‬ ‫بــا یکدیگــر بحــث کننــد؛ بــه ویــژه زمانــی‬ ‫کــه نزدیــک رویدادهــای سیاســی همچــون‬ ‫انتخابــات باشــد ولــی ایــن موضــوع بــا مــرور‬ ‫زمــان‪ ،‬موجــب بــه خــوردن روابطــه صمیمانــه‬ ‫شــما می شــود‪ .‬بنابرایــن بهتریــن کار را‬ ‫می تــوان در ایــن دانســت کــه بایــد عقایــد‬ ‫سیاســی را بــرای خودتــان نگــه داریــد و اجــازه‬ ‫ندهیــد روی رابطه تــان بــا ســایر همکارانتــان‬ ‫اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫در محیــط کار در ارتبــاط بــا مذهــب نیــز‬ ‫هماننــد مســائل سیاســی بحــث می شــود امــا‬ ‫مناســب اســت کــه افــراد بــه عقایــد مذهبــی‬ ‫خــود بویــژه محــل کار احتــرام گذاشــته و ان را‬ ‫یــک عقیــده شــخصی بداننــد و در ان دخالــت‬ ‫نکننــد‪.‬‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه کارفرمــا ‪ ،‬رئیــس‪ ،‬مدیر‬ ‫و ســایر همکاران‬ ‫در صــورت اینکــه مشــکلی بــا رئیــس‪ ،‬مدیــر‬ ‫باالدســتی و هــر کــدام از همــکاران خــود‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه هیــچ وجــه ایــن موضــوع را بــا ســایر‬ ‫همکارانتــان در میــان نگذاریــد‪ .‬حتــی اگــر بــا‬ ‫یکدیگــر بــه شــدت صمیمــی بــوده‪ .‬بهتــر ان‬ ‫اســت کــه در چنیــن شــرایطی بــا همســر‪ ،‬یــک‬ ‫درمانگــر یــا یــک دوســت قابــل اعتماد خــارج از‬ ‫محیــط کاری مطــرح کنیــد و اجــازه ندهیــد کــه‬ ‫ایــن بحث هــا داخــل محــل کار انجــام شــود‪.‬‬ ‫مشکالت خانوادگی‬ ‫احتمال دارد مشــکالت ان قدر شــما را تحت‬ ‫فشــار گذاشــته باشــد کــه تمایــل بــه مشــورت‬ ‫بــا همکارتــان کنیــد ‪ .‬الزم اســت کــه بدانیــد‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫خانــواده نــه تنهــا موجــب خدشــه دار شــدن‬ ‫حریــم شــخصی شــما خواهــد شــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫موجــب می شــود کــه برخــی از افــراد بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از اطالعــات شــما باعــث تاثیــر منفی‬ ‫روی شــغل تان شــود‪.‬‬ ‫مشکالت مالی‬ ‫بحــث و گفتگــو در ارتبــاط بــا چالش هــا‬ ‫و مشــکالت مالــی بــه هیــچ وجــه نبایــد در‬ ‫محــل کار صــورت گیــرد چــرا کــه همکارتــان‬ ‫فــرض بــر ایــن خواهــد داشــت کــه قــادر اســت‬ ‫بــا اســتفاده از همیــن مشــکالت مالــی از‬ ‫شــما ســوء اســتفاده نمایــد و ممکــن اســت‬ ‫در نهایــت تاثیــر منفــی روی کارتــان داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مشکالت مرتبط با سالمتی‬ ‫همیشــه مراقب باشــید در ارتباط با مســائلی‬ ‫همچــون ســامت مثــل مشــکالت ذهنــی بــا‬ ‫همــکار خــود صحبــت نکنیــد چــرا کــه ایــن‬ ‫وضعیــت در نهایــت عاملــی خواهــد بــود‬ ‫بــرای لطمــه زدن بــه وضعیــت شــغلی تان و‬ ‫می توانــد روی وظیفــ ه شــما هنــگام انجــام‬ ‫کار تاثیرگــذار باشــد و حتــی در برخــی مواقــع‬ ‫علیه تــان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫درگیری و مشاجره هنگام بحث‬ ‫امــکان دارد برخــی مواقــع در بــاره بعضــی‬ ‫از موضوعــات عقایــد شــخصی شــما خیلــی‬ ‫محکــم و قاطــع باشــید ‪ .‬مثــا ً ممکــن اســت‬ ‫حتــی بــر ســر غــذای محلــی هــم بــا همکارتــان‬ ‫بحــث کنیــد ‪ .‬اگــر در موضوعــی تعصــب‬ ‫داریــد‪ ،‬تــا جایــی کــه امــکان دارد از عنــوان‬ ‫شــدن چنیــن مباحثــی اجتنــاب کنیــد چــرا کــه‬ ‫ممکــن اســت ختــم بــه درگیــری شــود‪.‬‬ ‫خرید با هزینه های باال‬ ‫در مــورد موضوعاتــی همچــون خریــد‬ ‫کاالهــای گــران قیمــت یــا خرج های زیــادی که‬ ‫هنــگام مســافرت داشــته اید‪ ،‬صحبــت نکنیــد‬ ‫زیــرا ایــن موضــوع عامــل ایجــاد حســادت در‬ ‫بیــن همــکاران بــوده و ممکــن اســت منجــر بــه‬ ‫کارشــکنی در امــور یکدیگــر گــردد و موجــب بــه‬ ‫خطــر افتــادن امنیــت شــغلی شــما می شــود‪.‬‬ ‫داستان های مربوط به تربیت فرزند‬ ‫اکثــر مــردم دارای ایده هــای ویــژه خودشــان‬ ‫بــرای تربیــت کــودکان دارنــد‪ .‬بســیاری از ان ها‬ ‫امــکان دارد روش هــای تربیــت فرزنــد را از پــدر‬ ‫یا مادرشــان اموخته باشــند‪ .‬بنابراین بهتر ان‬ ‫بــوده کــه عقایــد شــخصی خــود را بــرای تربیت‬ ‫فرزنــدان بــرای خــود نگــه داریــد و از دیکتــه‬ ‫کــردن بــه همکارانتــان اجتنــاب کنیــد چــرا کــه‬ ‫عاملــی بــرای ایجــاد مخالفت هــا و بحث هــای‬ ‫طوالنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از دســتاوردهای بدســت اورده خــود چیــزی‬ ‫بــه همکارتــان نگوییــد‬ ‫اکثــر افــراد غافــل از ارزش کار تخصصــی‬ ‫خــود بــوده و همــه چیــزی را بــا همکارشــان‬ ‫بــه اشــتراک قــرار می دهند‪.‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود کــه از دســتاوردهای خودتــان را بــه‬ ‫رخ همکارانتــان نکشــید و در ارتبــاط بــا انهــا‬ ‫صحبــت نکنیــد زیــرا کــه همیــن خــود عاملــی‬ ‫خواهــد شــدبرای حســادت و حتــی ممکــن‬ ‫خواهــد بــود کــه ان هــا ازاطالعــات شــما بعــدا‬ ‫بــه نفــع خودشــان اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫حتما چند دقیقه در روز برعکس شوید تا ‪...‬‬ ‫تناسب اندام‬ ‫مهم ترین فواید وارونه یا همان‬ ‫برعکس شدن‬ ‫بــا وارونــه شــدن‪ ،‬بــه معنــای واقعــی دیــدگاه‬ ‫خــود را نســبت بــه جهــان تغییــر می دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ژســت ها می تواننــد تحریــک کننــده و مزایــای‬ ‫ذهنــی و جســمی زیــادی را بــه همــراه داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در این قســمت به مزایای وارونه شــدن‬ ‫می پردازیــم‪.‬‬ ‫بــرای اگاهــی از جزئیــات و نــکات مهــم وارونــه‬ ‫شــدن ســری به مطلب « وارونه درمانی چیســت؟‬ ‫بــرای کــه مفیــد و بــرای کــه مضــر؟» بزنیــد‪.‬‬ ‫خواب ارام تر‬ ‫اگــر یــک روز پــر اســترس را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته اید و نیــاز بــه اســتراحت داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد وارونگــی را امتحــان کنیــد‪ .‬وقتــی‬ ‫بصــورت وارونــه قــرار می گیریــد‪ ،‬تنــش عضالنــی‬ ‫شــما کاهــش و بــدن ارامــش می یابــد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب بــا ذهــن ارام خــواب بهتــری خواهیــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫احساس انرژی و خستگی کمتر‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬حالت هایــی کــه بــدن مــا را‬ ‫معکــوس می کننــد ممکن اســت باعــث افزایش‬ ‫تمرکــز و کاهــش خســتگی شــوند‪ .‬ایــن کار بــا‬ ‫افزایــش ســطح اکســیژن و ترشــح اندورفیــن‬ ‫ماننــد دوپامیــن و ســروتونین انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وارونــه بــودن همچنیــن باعــث رســیدن خــون‬ ‫بیشــتر بــه مغــز و در نتیجــه افزایــش انــرژی و‬ ‫تــوان روانــی می شــود‪.‬‬ ‫تمرکز بیشتر‬ ‫وارونگــی در واقــع می توانــد رســیدن خــون‬ ‫بــه مغــز و اکســیژن رســانی را افزایــش دهــد و‬ ‫عملکــرد مغــز را بهبــود بخشــد‪ .‬همچنیــن باعــث‬ ‫افزایــش تمرکــز و تفکــر می شــود و بــه روحیــه‬ ‫بهتــر و دفــع ســموم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫هضم بهتر‬ ‫وارونگــی می توانــد بــه حرکــت روده کمــک کنــد‬ ‫فقــط مطمئــن شــوید کــه بعــد از صــرف یــک‬ ‫وعــده غذایــی از وارونــه بــودن خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫بهبود کمر درد‬ ‫کمــر درد بســیار شــایع اســت و دالیــل زیــادی‬ ‫دارد‪ ،‬اگــر تــا بــه حــال از ان رنــج بــرده ایــد‪،‬‬ ‫می دانیــد کــه چقــدر ناامیــد کننــده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫مطالعــات‪ ،‬مشــخص شــد کــه پــس از ‪ 8‬هفتــه‬ ‫وارونگــی درمانــی‪ ،‬درد بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫بهبــود و انعطــاف پذیــری و قــدرت افزایــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫بهبود جریان خون‬ ‫وقتــی در حالــت وارونــه قــرار می گیریــد از‬ ‫نیــروی جاذبــه بــرای معکــوس کــردن جهــت‬ ‫جریــان خــون اســتفاده می کنیــد‪ ،‬ایــن باعــث‬ ‫افزایــش گــردش خــون در مغــز می شــود و‬ ‫خــون اکســیژن را بــه مغــز می رســاند و همــه‬ ‫عملکردهــا را بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫سم زدایی بدن‬ ‫وارونگــی باعــث تحریــک سیســتم لنفــاوی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن سیســتم وظیفــه دفــع مــواد زائــد‬ ‫و ســموم از بــدن را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫افزایش ایمنی بدن‬ ‫وقتــی ســموم بــدن دفــع شــود‪ ،‬عملکردهــای‬ ‫اساســی ایمنــی بــدن بهبــود می یابــد‪ ،‬ایــن‬ ‫بــه شــما کمــک می کنــد حتــی در زمســتان بــه‬ ‫ســرماخوردگی و ویــروس مبتــا نشــوید‪.‬‬ ‫نکاتی برای نگهداری‬ ‫قارچ ها به مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫قارچ هــا می تواننــد یکــی از ســخت ترین‬ ‫مــواد غذایــی درنگهــداری باشــند چــون ســریع‬ ‫می تواننــد رطوبــت زیــادی را جــذب و شــروع بــه‬ ‫خــراب شــدن می کننــد‪ .‬قــارچ هــا را تــا جایــی کــه‬ ‫ممکــن اســت در بســته بنــدی اصلــی خــود نگــه‬ ‫داریــد‪ ،‬قارچ هــا را در کیســه کاغــذی یــا دســتمال‬ ‫کاغــذی و یــا منجمــد کنیــد همــه اینهــا می توانــد‬ ‫کمــک کنــد قارچ هــا تازه تــر بماننــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد قارچ هــای تــازه ای کــه خریــداری‬ ‫کرده ایــد را بــرای مــدت زمــان طوالنــی نگـه داری و‬ ‫حفــظ کنیــد‪ ،‬تــا هــر زمــان کــه خواســتید از ان هــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد از روش منجمــد کردن‬ ‫قارچ هــا کــه در ایــن بخــش از نــکات خانـه داری در‬ ‫نمنــاک گفته ایــم اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫استفاده از بسته بندی اصلی برای‬ ‫نگهداری قارچ‬ ‫‪ . 1‬قارچ را در بسته بندی اصلی خود نگه دارید‬ ‫اگــر قــرار نیســت از قــارچ خــود اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫بســیار خــوب اســت کــه ان هــا را بــا بســته‬ ‫بندی هــای پالســتیکی نگهداریــد زیــرا پوشــش‬ ‫پالســتیکی معمــوال ســوراخ هایی دارد کــه‬ ‫رطوبــت اضافــی را بــدون خشــک کــردن قارچ هــا‬ ‫از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬قارچ را با پوشش کوچک بپوشانید‪.‬‬ ‫اگــر بــه کمــی قــارچ نیــاز داریــد‪ ،‬کوچــک تریــن‬ ‫ســوراخ ممکــن روی پوشــش پالســتیکی اصلــی‬ ‫را ایجــاد کنیــد‪ .‬زمانــی کــه قــارچ را نیــاز داریــد از‬ ‫بســته برداریــد‪ ،‬ان ناحیــه را ببندیــد تــا هــوا وارد‬ ‫پالســتیک نشــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬قارچ ها را داخل یخچال بگذارید‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن کــه قــارچ را بــه خانــه اوردیــد‪ ،‬ان ها‬ ‫را در بســته بندی کــه دارد داخــل یخچــال قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬قــرار دادن قــارچ تــازه داخــل یخچــال‬ ‫ســرعت خــراب شــدن را کاهــش می دهــد بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن تکنیــک قارچ هــای بایــد حــدود‬ ‫یــک هفتــه ســالم بمانــد‪.‬‬ ‫استفاده از کیسه کاغذی برای نگهداری قارچ‬ ‫‪ .1‬قارچ ها را در کیسه کاغذی قرار دهید‪.‬‬ ‫اگــر نمی خواهیــد قــارچ هــا را در بســته بندی‬ ‫اصلــی خــود نگهداریــد‪ ،‬بــه جــای ان می توانیــد‬ ‫ان هــا را در کیســه کاغــذی ذخیــره کنیــد‪ .‬انــدازه‬ ‫کیســه می توانــد بســته بــه ایــن کــه چقــدر قــارچ‬ ‫داریــد‪ ،‬تغییــر کنــد امــا کیسـه های کاغــذی قهوه ای‬ ‫بــه طــور کلــی بهتریــن انتخــاب هســتند‪ .‬همچنین‬ ‫می توانیــد ان هــا را قبــل از اینکــه در کیســه کاغذی‬ ‫جــای دهیــد‪ ،‬در حولــه مرطــوب ببندیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬پاکت کاغذی را باز بگذارید‪.‬‬ ‫بــاالی کیســه قــارچ را نبندیــد رهــا کــردن ان‬ ‫ســطح رطوبــت را متعــادل نگــه مـی دارد‪ ،‬کیســه‬ ‫مقــداری رطوبــت را بــه دام می انــدازد بــاز‬ ‫گذاشــتن ان باعــث می شــود از رطوبــت بیــش‬ ‫از حــد قــارچ جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬کیسه را در یخچال نگهدارید‪.‬‬ ‫بایــد کیســه کاغــذی قــارچ را در یخچــال‬ ‫نگهداریــد ترجیحــا در یکــی از کشــوهای یخچال‬ ‫ایــن باعــث می شــود عطــر و مــزه غذاهــای‬ ‫دیگــر بــه قــارچ وارد نشــود کشــوها نیــز بــرای‬ ‫تمیــز نگــه داشــتن ســبزیجات تــازه بــه مــدت‬ ‫طوالنــی طراحــی شــده اند بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫روش می تــوان قــارچ را یــک هفتــه تــا‪ 10‬روز‬ ‫نگهداشــت‪.‬‬ صفحه 6 ‫همزمان با روز جهانی صنایع دستی و نخستین روز از هفته صنایع دستی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح خانه صنایع دستی میناکاری روی سفال در شهرستان بندر گز‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬این خانه صنایع دســتی به صــورت تخصصی در‬ ‫رشــته مینــاکاری روی ســفال فعالیــت می کنــد و بهره بــرداری از ان زمینــه اشــتغال ‪ 5‬نفــر را به صــورت مســتقیم‬ ‫فراهم ســاخته اســت‪.‬‬ ‫احمــد تجــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز تاکنــون مبلــغ ‪ 700‬میلیــون ریــال از بنیــاد برکــت و مبلــغ‬ ‫‪ 200‬میلیــون ریــال از محــل مشــاغل خانگــی تســهیالت پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫افتتاح خانه‬ ‫صنایع دستی‬ ‫میناکاری روی‬ ‫سفال‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 20‬از مبحث اول‬ ‫ایا سرقفلی قبل از سال ‪ 1376‬موضوعیت دارد ؟‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــا ســرقفلی قبــل از ســال ‪ 1376‬موضوعیــت‬ ‫حقوق متصوره ِ مســتاجر‬ ‫دارد ؟‪ :‬بررســی و تحلیل‬ ‫ِ‬ ‫دراجــاره واحــد تجــاری‪ ،‬مســتند ‏بــه قــرارداد‬ ‫منعقــده در ســال ‪ 1377‬و یــا پــس از ان کــه‬ ‫ضمــن ان ‪ ،‬مســتاجر مبلغــی بعنــوان ودیعــه نــزد‬ ‫موجــر ســپرده و مبلغــی‏هــم بعنــوان اجــاره بهــاء‬ ‫تراضــی نمــوده و هــر ســال یــا ســه ســال نیــز‬ ‫قــرارداد را تمدیــد و بــه روز کــرده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون مالــک ‏پــس از حــدود ‪ 20‬ســال‬ ‫درخواســت حکم تخلیه عین مســتاجره را نموده‬ ‫و مســتاجر نیــز ادعــای حــق کســبی بــر ذمه مالک‬ ‫را‏طــرح کــرده اســت‪.‬از جملــه دعاوی مســتاجرین‬ ‫واحدهــای تجــاری بــه طرفیــت مالکیــن و یــا‬ ‫موجریــن بــه خواســته حــق کســب و پیشــه‬ ‫‏و بعضــا بــه خواســته ســرقفلی ‪ ،‬بــه اســتناد‬ ‫قراردادهایــی اقامــه می شــوند کــه خواســته‬ ‫خواهان هــا را نمی تــوان بــه ســبب تاریــخ عقــد‬ ‫اجــاره ‏کــه قبــل از قانــون مصــوب ‪1376/5/26‬‬ ‫اســت‪ ،‬مشــمول قانــون ‪ 1356‬محســوب نمــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــدور حکــم بــه خواســته یــا‏بــه حقوق‬ ‫متصــوره‪ ،‬تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه نــه‬ ‫تنهــا ناقــض ممنوعیــت «قاعــده منــع عطــف بــه‬ ‫ماســبق» اســت کــه‏یــک قاعــده کلــی و امــره در‬ ‫دادرســی اســت‪ ،‬بلکــه اساســا عــدم موضوعیــت‬ ‫حــق کســب و پیشــه در چنیــن وضعیتــی‪،‬‬ ‫‏متضمــن دالیــل عقالنــی اســت کــه در خصوص‬ ‫ان‪ ،‬فعــا همیــن انــدازه بــه عــرض می رســانم‬ ‫کــه بــه اســتناد اصــل حکمــت در ‏اصول فقــه ‪،‬‬ ‫قانونگــذار و شــارع مقــدس ‪ ،‬حکیــم اســت و دانــا ‪.‬‬ ‫لذا منع از احتساب حق کسب و پیشه پس‬ ‫از مرداد‏ماه ســال ‪ 1376‬منعی اســت مشــروع و‬ ‫عقالیی که از حکمت برخوردار اســت‪.‬‬ ‫لیکــن متعاقبــا درباره حکمت عروضه‏اســتدالل‬ ‫تحلیــل‬ ‫موضــوع‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬و امــا مســتاجر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬چــون مفــاد مــاده ‪6‬و تبصــره ‪2‬‬ ‫قانــون مصــوب‏‏‪1376/5/26‬رامحقــق ننمــوده ‪ ،‬و‬ ‫بعبارتــی مبلغــی در زمــان انعقــاد قــرارداد تحــت‬ ‫عنــوان ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت نکــرده ‪،‬‬ ‫‏الجــرم از حقــی تحــت عنــوان ســرقفلی نیــز‬ ‫برخــوردار نمی باشــد‪.‬‬ ‫و امــا اســتدالل در بــاب حکمــت و دلیــل عقالیی‬ ‫عدم شــمول‏حق کســب و پیشــه پس از تصویب‬ ‫قانــون ‪ 1376/5/26‬کــه در ســطور فــوق وعده ان‬ ‫داده شــده بــود‪ :‬اســتحضار داریــد کــه‏حق کســب‬ ‫و پیشــه بــدوا در مــاده ‪ 11‬قانــون ‪1339/3/10‬‬ ‫وضــع گردیــد کــه منشــاء ان بــه اســتناد مــاده ‪25‬‬ ‫همیــن قانــون ‪ ،‬اییــن‏نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫مصــوب ‪ 1324/7/25‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســپس قانــون ‪ 1356/5/2‬ضمــن نســخ‬ ‫قانــون ســال ‪ 1339‬مقولــه‏حــق کســب و پیشــه‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 11‬قانــون منســوخ را مجــددا نافــذ‬ ‫و معتبــر نمــود‪ .‬و قانــون مصــوب ‪ 1362/2/13‬و‬ ‫‏‏‪ 1376/5/26‬نیــز ضمــن نســخ کلی قانــون ‪،1356‬‬ ‫قراردادهــای تنظیمــی در زمــان قانــون حاکــم را‬ ‫تابــع همــان قانــون و بــه‏رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫بطوریک ـ ه مصوبــه ‪69/10/25‬مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام نیــز صریحــا ً مقــرر کــرد کــه‬ ‫م اســت و‬ ‫قراردادهــای اجــاره ‏تابــع قانــون حاکــ ‬ ‫بــه موجــب ان مســتاجر چــه مبلغــی بــه عنــوان‬ ‫ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــند و چــه نپرداختــه‬ ‫باشــند‪،‬‏مشــمول حق کســب و پیشــه می باشــند‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه می گــردد حــق کســب و پیشــه‬ ‫که منشــاء ان ســال ‪ 1324‬یعنی قریب ‪ 70‬ســال‬ ‫پیــش اســت‪ ،‬علیرغــم از‏دســت دادن مبانــی و‬ ‫فرضیه هــای اولیــه‪ ،‬تــا ســال ‪ 1376‬اســتمرار‬ ‫یافــت و پــس از ان‪ ،‬جــای خــود را بــه حــق‬ ‫ســرقفلی ‏ســپرد‪ .‬حــق کســب و پیشــه یــک حــق‬ ‫تاسیســی بود که صرفا به امر قانونگذار ســال‬ ‫‪ 1339‬بــر ذمــه مالــک مســتقر‏می شــد‏‪.‬‬ ‫و مالــک را بــه هنــگام تخلیــه عیــن مســتاجره‪،‬‬ ‫ملــزم بــه پرداخــت ان در حــق مســتاجر می کــرد‪.‬‬ ‫امــا ســرقفلی یــک حــق تراضــی‏شــده اســت کــه‬ ‫قانونگذار جمهوری اسالمی در صدد به رسمیت‬ ‫شــناختن حــق مشــروع مســتاجر برامــد‪.‬‏‬ ‫حقــی کــه در عــرف از ان بــا لفــظ ســرقفلی یــاد‬ ‫می شــد و کســبه انــرا بــدل حــق کســب و پیشــه‬ ‫قــرارداده بــود‪ .‬اســاس‏حرکــت عرفــی از یکطــرف‬ ‫فتــاوای حضــرت امــام ره در نامشــروع تلقــی‬ ‫نمــودن حــق کســب و پیشــه بــود و از طــرف دیگــر‬ ‫موجــد ‏تنــازع ذاتــی بیــن مالــک و مســتاجر بــود‪.‬‬ ‫زیــرا در حــق کســب و پیشــه اصــل بــر اســتمرار‬ ‫اجــاره و بــر انتقــال بــه غیــر بــوده کــه‏اشــکارا مغایر‬ ‫مــواد‪ 468،474،494‬قانــون مدنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫لــذا مالحظــه می گــردد کــه قانــون حــق کســب و‬ ‫پیشــه از همــان‏ابتــدا ناقــض قانــون مدنــی بوده‬ ‫اســت و ایــن نقــض قانــون تــا زمــان حاکمیــت‬ ‫جمهــوری اســامی اســتمرار یافــت ‪.‬‏ حتــی در‬ ‫تاســیس حــق کســب و پیشـه ؛ بــه ایــن پرســش‬ ‫پاســخ داده نشــد کــه اگــر مالــک هــر بــار در اجاره‬ ‫دادن ‪ ،‬مثــا در هــر‏ده یــا بیســت ســال‪ ،‬ملــزم‬ ‫گــردد کــه بــه هنــگام تخلیــه مثــا صــد برابــر‬ ‫انچــه را کــه تحــت عنــوان اجــرت المثــل دریافــت‬ ‫نمــوده ‪،‬‏تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه بــه‬ ‫مســتاجر برگردانــد‪.‬‏‬ ‫‏ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫شغل مناسب برای افراد‬ ‫خجالتی و درونگرا‬ ‫افــراد درونگــرا و برونگــرا در انــواع‬ ‫مختلــف شــغل هــا متفــاوت عمــل‬ ‫مــی کننــد و شــخصیت ان هــا کامــا بــا‬ ‫یکدیگــر متفــاوت اســت و بســیاری از‬ ‫افــراد درونگــرا ســعی دارنــد فقــط شــغل‬ ‫هایــی را پیــدا کننــد کــه در ان مهــارت‬ ‫صــد در صــدی دارنــد ‪ ،‬مثــا ایــن افــراد‬ ‫بیشــتر تمایــل دارنــد شــغل هایــی را‬ ‫پیــدا کننــد کــه اجــازه اســتقالل را در‬ ‫ان را داشــته باشــند زیــرا معمــوال از‬ ‫خجالتــی بــودن رنــج مــی برنــد ‪ .‬حــال در‬ ‫ایــن قســمت از نمنــاک شــغل هایــی را‬ ‫بــه شــما معرفــی مــی کنیــم کــه کامــا‬ ‫مناســب افــراد خجالتــی مــی باشــد کــه‬ ‫تمایــل بــه نشــان دادن احساســات و‬ ‫حــاالت خــود در اجتمــاع ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مدیر حسابداری‬ ‫ایــن افــراد معمــوال کارهایــی مثــل‬ ‫تجزیــه تحلیــل کــردن اطالعــات ‪ ،‬انجــام‬ ‫گزارشــات اقتصــادی و کارهــای امنیتــی‬ ‫حســاب رســی را انجــام مــی دهنــد ‪،‬‬ ‫مدیــران حســابداری همچنیــن روی کار‬ ‫بقیــه پرســنل نظــارت دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬زیست شناسان مولکولی و سلولی‬ ‫افــرادی کــه در رشــته ی زیســت‬ ‫شناســان مولکولــی و ســلولی تحصیــل‬ ‫کــرده انــد در رابطــه بــا ماهیــت و کاربــرد‬ ‫مناطــق ســطح زمیــن مطالعــه مــی کننــد‬ ‫و پدیــده هــای فرهنگــی و تعامــات‬ ‫فیزیکــی را شــرح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬طراحی فضای سبز‬ ‫ایــن افــراد نیــازی بــه تعامــل بــا انســان‬ ‫هــای دیگــر ندارنــد و تنهــا کافــی اســت‬ ‫کــه هــوش و خالقیــت ایــن کار را داشــته‬ ‫باشــند تــا بتواننــد در موقعیــت مناســب‬ ‫از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نساء ایزانلو‏‬ ‫بی پناهی امید نوجوان ‪ 12‬سال ‪‎‬ه ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬فقــط ‪ 12‬ســال از بهــار عمــرش را ســپری کــرده‬ ‫اســت و در اوج کودکــی اش احســاس نومیــدی‬ ‫دارد‪ .‬البتــه هــر کــس دیگــری جــای او بــود حــق‬ ‫‏داشــت این گونــه بــه زندگــی نــگاه کنــد! چــون او‬ ‫نــه کودکــی کــرده و نــه می توانــد مثــل خیلــی از‬ ‫نوجوانــان هــم ســن و ســال خــودش هیجانــات و‬ ‫‏احساســات خــود را بــرون ریــزی کن ـ ‪‎‬د ‪‎...‬‬ ‫‪‎. ‎‬زندگــی بــرای او چیــزی جــز غــم و درد و بدبختی‬ ‫نداشــته اســت ‪ .‬درحالی کــه قطــرات اشــک بــر‬ ‫گونه هــای ســرخش جــاری بــود این گونــه‏ماجــرای‬ ‫زندگـی اش را تعریــف کــر ‪‎‬د ‪‎:‬‬ ‫مــا ســه تــا خواهــر و برادریــم و مــن فرزنــد اخــر‬ ‫خانــواده هســتم ‪ .‬پــدرم کارگــر اســت ‪ .‬از زمانــی‬ ‫کــه یــادم می ایــد مــواد مصــرف می کــرد و‏همیشــه‬ ‫ســر اعتیــادش بــا مــادرم درگیــر بودنــد‪ .‬درســت‬ ‫و حســابی خــرج خانــواده اش را نمــی داد‪ ،‬چــون‬ ‫هــر چــه کــه درمــی اورد خــرج مصــرف‏مــوادش‬ ‫می شــد‪ .‬مــادر بیچــاره ام مجبــور بــود ســه بچــه‬ ‫قــد و نیــم قــدش را رهــا و در خانه هــای مــردم‬ ‫کلفتــی کنــد تــا لقمــه نانــی ســر ســفره بیــاورد‪.‬‬ ‫‏بــا ایــن حــال پــدرم عــوض اینکــه از او قدردانــی‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه او تهمت هــای نــاروا م ـی زد و فحاشــی و‬ ‫کت ـک کاری می کــرد‪ .‬مــادرم بــه خاطــر‏فرزندانــش‬ ‫زندگــی اســفبار در کنــار پــدرم را تحمــل می کــرد‪.‬‬ ‫پــدرم از همــان ابتــدا شــکاک و بدبیــن بــود و‬ ‫مــدام ســر هیــچ و پــوچ مــادرم را‏ازار مــی داد و‬ ‫اگــر خواهــر و بــرادرم دخالتــی می کردنــد‪ ،‬مشــت‬ ‫و لگــدی هــم نصیــب ان هــا می شــد‪ .‬مــن چــون‬ ‫از همــه کوچک تــر بــودم از ‏گوشــه ای نظاره گــر‬ ‫فواید اموزش موسیقی‬ ‫به کودکان‬ ‫تاثیــر امــوزش موســیقی بــه کــودکان در‬ ‫پیشــرفت زبــان‬ ‫زمانی که شــما کودکان ‪ 2‬تا ‪ 9‬ســاله را مشــاهده می‬ ‫کنیــد بــه ایــن نکتــه پــی مــی برید کــه یادگیری‬ ‫موســیقی چــه تاثیــر قابــل توجهــی در یادگیــری و‬ ‫پیشــرفت زبــان در ان هــا دارد‪.‬‬ ‫در واقــع نــوزادان از زمــان تولــد امادگــی الزم بــرای‬ ‫رمزگشــایی صداهــا و کلمــات را دارا مــی باشــند و‬ ‫امــوزش موســیقی بــه ان هــا ایــن توانایــی طبیعــی را‬ ‫افزایــش مــی دهــد؛ زیــرا رشــد در یــک محیــط‬ ‫موســیقی غنــی موجــب پیشــرفت در مهــارت هــای‬ ‫جنــگ تمام نشــدنی و نابرابــر ان هــا بــودم‪ .‬از چنــد‬ ‫ســال پیــش پــدرم شــروع بــه مصــرف شیشــه کــرد‬ ‫و دلیلــش ایــن بــود کــه‏ارزان اســت و مصرفــش‬ ‫راحت تــر از ســایر مــواد اســت‪ .‬تیــره بختــی مــا از‬ ‫زمانــی کــه او شیشــه مصــرف کــرد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫حــاال دیگــر او‏عــاوه بــر بدبینــی و شــکاکی دچــار‬ ‫توهــم نیــز شــده بــود‪ .‬تــا اینکــه ان روز نحــس‬ ‫فرارســید‪ .‬مــادر مهربانــم خســته از ســرکار بــه‬ ‫منــزل‏برگشــت‪ .‬پــدرم ان قــدر مــواد زده بــود کــه‬ ‫اصــا ً حــال خــودش را نمی فهمیــد‪ .‬بــه محــض‬ ‫اینکــه مــادرم را دیــد شــروع بــه فحاشــی و زدن‬ ‫‏تهمت هــای نــاروا کــرد ‪ .‬مــادر فقــط ســکوت اختیار‬ ‫کــرده بــود و بی صــدا گریــه می کــرد‪ .‬پــدرم گفــت‬ ‫چــون گناهــکاری الل شــدی و حــرف‏نمی زنــی؟‬ ‫و بالفاصلــه بــه ســمت اشــپزخانه رفــت و بــا‬ ‫چاقــوی اشــپزی بــه او حملـه ور شــد‪ .‬مــادرم نقــش‬ ‫زمیــن شــد و بــرای همیشــه مــا را تنهــا‏گذاشــت ‪.‬‬ ‫پــدرم اکنــون در زنــدان بــه ســر می بــرد و منتظــر‬ ‫چوبــه دار اســت چــون خانــواده مــادرم رضایــت‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬بعــد از مــرگ مــادرم نــه‏خانــواده پــدری‬ ‫و نــه خانــواده مــادری هیچ کــدام‪ ،‬مــا را نپذیرفتنــد‬ ‫‪ .‬خواهــر و بــرادرم را بــه بهزیســتی ســپردند و فقط‬ ‫مــن نــزد عمویــم مانــدم‪.‬‏کاش مــن هــم پیــش‬ ‫ان هــا بــودم‪ .‬چــون از مانــدن در کنــار عمویــم هیچ‬ ‫خیــری ندیــدم‪ .‬او و همســرش مــرا بســیار مــورد‬ ‫اذیــت قــرار داده انــد‪.‬‏خیلــی ناامیــدم روزی هزار بار‬ ‫ارزوی مــرگ می کنــم‪ .‬نمی دانــم سرنوشــت مــن و‬ ‫خواهــر و بــرادرم چــه می شــود‪ .‬امــده ام نــزد شــما‬ ‫تــا بــه مــن‏کمــک کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫س ‪‎:‬‬ ‫نظر کارشنا ‪‎‬‬ ‫خانــواده اولیــن کانونــی اســت کــه از طــرف‬ ‫شــخص معتــاد بی رحمانــه موردحملــه قرارگرفتــه‬ ‫و از هــم متالشــی می شــود‪ .‬عــوارض‏خانوادگــی‬ ‫اعتیــاد ملموس تــر در معــرض دیــد افــراد قــرار‬ ‫می گیــرد زیــرا اعتیــاد از رشــد نســبی فــرد و خانواده‬ ‫وی در کلیــه زمینه هــا می کاهــد‏‏‪ .‬طبــق امارهــای‬ ‫موجــود حــدود ‪ 30‬درصــد از علــل طالق هــا‬ ‫بــه مــواد مخــدر و اعتیــاد مربــوط می شــود‪ .‬در‬ ‫این گونــه خانواده هــا جــر و بحــث‏و درگیــری و نــزاع‬ ‫بیــن زن و شــوهر معتــاد بســیار فــراوان اســت‪.‬‬ ‫عمومــا ً افــراد معتــاد خانــواده ای متشــنج دارنــد و‬ ‫اعتیــاد یکــی از والدیــن و‏یــا هــر دو قطعــا ً تاثیــر‬ ‫مخربــی بــر فرزنــدان می گــذارد‪ .‬در مــواردی بــه‬ ‫دلیل زمینه و ســابقه اعتیاد درون خانواده شــاهد‬ ‫گرایــش فرزنــدان بــه‏ســوءمصرف مــواد هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن بــای خانمان ســوز از نظــر اجتماعــی نیــز فــرد‬ ‫و جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اعتیــاد تنهــا جنبــه‏فــردی و شــخصی نــدارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اســیب اجتماعــی محســوب می شــود و عــاوه بــر‬ ‫تهدیــد ســامت جســم و روان افــراد در جنبه هــای‬ ‫اخالقــی‪،‬‏اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه نیــز اثــار‬ ‫زبــان امــوزی کــودکان مــی گــردد و توانایــی هــای‬ ‫ذاتــی موجــود در کــودکان احتیــاج بــه تقویــت‪ ،‬تمرین‬ ‫و تمرکــز بــر توانایــی هــا دارد کــه ایــن کار مــی توانــد در‬ ‫یــک محیــط امــوزش موســیقی بــه صــورت کامــا حرفــه‬ ‫ای انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫افزایش سطح ‪ ، IQ‬با اموزش موسیقی به کودکان‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه انجــام شــده توســط شــلنبرگ در‬ ‫دانشــگاه تورنتــو در ســال ‪ 2004‬نشــان داد کــه‬ ‫در کــودکان شــش ســاله ای کــه هــر هفتــه مــورد‬ ‫امــوزش موســیقی قــرار داشتند‪،‬افزایشــی در میــزان‬ ‫بهــره هوشــی ان هــا مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫شــلنبرگ در مــدت نــه مــاه بــه گروهــی از کــودکان‬ ‫شــش ســاله موســیقی و پیانــو را امــوزش مــی داد و‬ ‫بــه یــک گــروه دوم نمایــش را امــوزش داد و بــه گــروه‬ ‫ســوم هیــچ اموزشــی نــداد‪.‬‬ ‫زیــان اور و جبران ناپذیــر برجــای می گــذار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از طرفــی مصــرف هــر یــک از مــواد مخــدر دارای‬ ‫عــوارض و پیامدهــای جبران ناپذیــری اســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در داســتان فــوق مشــاهده‏شــد‪،‬‬ ‫مصــرف شیشــه عــاوه بــر عــوارض جســمانی ‪،‬‬ ‫دارای عــوارض روانــی ازجملــه بدبینــی‪ ،‬توهــم‪،‬‬ ‫افســردگی و ‪ ...‬اســت کــه درنهایــت‏پــدر خانــواده‬ ‫در اثــر توهــم ناشــی از مصــرف بی رویــه شیشــه‬ ‫موجــب مــرگ همســرش می شــود و فرزندانــش‬ ‫را قربانــی خودخواهــی و‏اعتیــادش می کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به راســتی اگــر ایــن کــودکان اســیب دیده در‬ ‫جامعــه رهــا شــوند و هیــچ نهــاد حمایتــی ان ها را‬ ‫زیــر چتــر حمایت خــود قرار ندهد‪،‬چه سرنوشــت‬ ‫‏شــومی انتظــار انــان را می کشــد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫بــه امیــد روزی کــه جامعــه ای عــاری و پــاک از‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫اعتیــاد داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫گفتنــی ســت نیــروی انتظامــی بــه کمــک‬ ‫اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی اقدامــات حمایتی‬ ‫از امیــد نوجــوان را انجــام داده و امیــد اکنــون نــزد‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫‏خواهــر و بــرادرش اســ ‪‎‬‬ ‫اداره امــوزش و مشــارکت عمومــی معاونــت‬ ‫اجتماعــی پلیــس بــاب الرضــا علیــه الســام‬ ‫‪ IQ‬ایــن کــودکان در مرحلــه اول و قبــل از شــروع‬ ‫امــوزش هــا مــورد ازمایــش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایــان ازمایــش بــا تعجــب مشــاهده شــد کــه‬ ‫گروهــی از کــودکان کــه تحــت امــوزش موســیقی‬ ‫قرار گرفته بودند در تســت ‪ IQ‬ســه امتیاز باالتر از دو‬ ‫گــروه دیگــر کســب کردنــد‪.‬در گــروه نمایشــنامه تاثیــری‬ ‫در میــزان ‪ IQ‬مشــاهده نشــد امــا ایــن گــروه از مزایــای‬ ‫بهبــود رفتارهــای اجتماعــی برخوردار شــدند‪.‬‬ ‫افزایش سطح ‪ ، IQ‬با اموزش موسیقی‬ ‫به کودکان‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه انجــام شــده توســط‬ ‫شــلنبرگ در دانشــگاه تورنتــو در ســال‬ ‫‪ 2004‬نشــان داد کــه در کــودکان شــش‬ ‫ســاله ای کــه هــر هفتــه مــورد امــوزش‬ ‫موســیقی قــرار داشــتند‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪312‬‬ ‫بدون سرمایه اولیه ثروتمند شو‬ ‫معــروف اســت کــه می گوینــد پــول‪ ،‬پــول م ـی اورد‪ .‬تصــور‬ ‫عمومــی ایــن اســت افــراد ثروتمنــد مــدام ثروتمندتــر‬ ‫می شــوند و مــردم فقیــر تــا ابــد محکــوم بــه فقــر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن بــاور‪ ،‬ادمــی فقیــر هرچنــد کــه باهــوش و‬ ‫باســواد باشــد‪ ،‬نمی توانــد وضعیــت زندگــی اش را عــوض‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه هــر شــخص «ثروتمنــد بــودن» را بــه یــک شــکل‬ ‫تعریــف می کنــد‪ .‬بعضی هــا درامــد بــاالی ‪ 10‬میلیــون تومــان‬ ‫در مــاه را نشــانه ثــروت می داننــد‪ .‬بــرای بعضی دیگر داشــتن‬ ‫بــاالی یــک میلیــارد تومــان دارایــی نشــانه دارا بــودن اســت‪.‬‬ ‫امــا ســوال اینجــا اســت کــه ایــا می شــود بــدون ســرمایه اولیه‬ ‫ثروتمنــد شــد؟‬ ‫هیچ کس فقیر نیست!‬ ‫قبــل از ان کــه بــه بررســی راه های ثروتمند شــدن بپردازیم‪،‬‬ ‫الزم اســت یــک موضــوع را روشــن کنیــم‪ .‬قصــد نداریــم‬ ‫حرف هــای شــاعرانه بزنیــم‪ .‬بلکــه می خواهیــم ارزش کنونــی‬ ‫هــر فــرد را بــا روشــی اســتاندارد محاســبه کنیــم‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫محاســبات از روش جریــان ازاد نقــدی تنزیــل یافتــه یــا ‪DCF‬‬ ‫(روشــی بــرای محاســبه ارزش ذاتــی) اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫از اســم این روش نترســید‪ ،‬محاســبات بســیار ســاده است‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد یــک ســرمایه گذار می خواهــد همیــن امــروز بــه‬ ‫شــما مبلغــی نقــدی بدهــد‪ .‬در مقابــل تمــام پول هایــی را کــه‬ ‫در ‪ 5‬ســال اینــده دریافــت می کنیــد‪ ،‬از شــما بگیــرد‪ .‬بــا چــه‬ ‫مبلغــی ایــن معاملــه را می پذیریــد؟‬ ‫اگــر درامــد شــما ماهــی یــک میلیــون تومــان باشــد‪ ،‬هــر‬ ‫ســال ‪ 12‬میلیــون تومــان پــول خواهیــد گرفــت‪ .‬حــدس‬ ‫می زنیــم کــه حقــوق شــما هــر ســال ‪ 25‬درصــد رشــد کنــد‬ ‫و تــورم هــم در حــدود ‪ 15‬درصــد باشــد‪ .‬پــس حقــوق شــما‬ ‫هــر ســال ‪ 10‬درصــد رشــد می کنــد‪ .‬اگــر قــرار بــود ایــن پــول را‬ ‫امــروز بگیریــد‪ ،‬بایــد ‪ 73‬میلیــون تومــان دریافــت می کردید‪.‬‬ ‫ایــن مبلــغ ارزش کنونــی (‪ )Present Value‬شــما اســت‪ .‬اگر‬ ‫حقــوق شــما ماهــی ‪ 3‬میلیــون تومــان باشــد‪ ،‬ارزش کنونــی‬ ‫برابــر ‪ 219‬میلیــون تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارزش ذاتی‪ ،‬ارزشی واقعی است‬ ‫ارزش ذاتی یک توهم ذهنی نیســت‪ .‬شــما واقعا این پول‬ ‫را در اختیــار داریــد‪ .‬بــرای همیــن وقتــی اســتخدام می شــوید‬ ‫بــه شــما حقــوق می دهنــد‪ .‬دســتمزد در واقــع بهــره اســت که‬ ‫در مقابــل ســرمایه گذاری زمانــی دریافــت می کنیــد‪ .‬بــا بهــره‬ ‫‪ 15‬درصــد‪ ،‬بایــد در مقابــل ‪ 219‬میلیــون تومــان نزدیــک بــه‬ ‫‪ 2.7‬میلیــون ســود بدهنــد‪ .‬البتــه لزومــی نــدارد نــرخ بهــره‪،‬‬ ‫برابــر بــا بهــره بانکــی باشــد‪ .‬ایــن نــرخ از روی هزینــه فرصــت‬ ‫شــما محاســبه می شــود‪ .‬یعنــی اگــر اســتخدام نشــوید‪ ،‬چــه‬ ‫کار دیگــری می توانیــد بکنیــد‪.‬‬ ‫از سرمایه های دیگران استفاده کنید‬ ‫از نظــر اقتصــادی فرقــی نمی کنــد کــه شــما از کســی‬ ‫‪ 220‬میلیــون تومــان بگیریــد و بــا بهــره ‪ 16.4‬درصــد بــه‬ ‫او ســود بدهیــد‪ ،‬یــا او را بــا حقــوق ‪ 3‬میلیــون تومــان‬ ‫اســتخدام کنیــد‪ .‬شــاید شــما نتوانیــد از کســی پــول‬ ‫قــرض کنیــد‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی یــک کسـب وکار جدیــد‬ ‫می توانیــد از تــوان اطرافیــان خــود بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫از سرمایه های غیرنقدی غافل نشوید‬ ‫تنهــا شــکل ســرمایه‪ ،‬پــول نقــد نیســت‪ .‬ملــک‪ ،‬خــودرو‪،‬‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬تجهیــزات صنعتــی و مــواد‬ ‫اولیــه هــم ســرمایه هســتند‪ .‬شــاید بتوانیــد کســی را‬ ‫پیــدا کنیــد کــه در حومــه شــهر ملــک بی اســتفاده ای‬ ‫دارد‪ .‬او می توانــد بــا ایــن ملــک بــر روی کسـب وکار شــما‬ ‫ســرمایه گذاری کنــد‪.‬‬ ‫شــاید مــن هیــچ دارایــی ارزنــده ی نداشــته باشــم‪ ،‬امــا‬ ‫بعیــد اســت کــه هیچ کســی را نشناســم کــه بتوانــد ســرمایه‬ ‫غیرنقــدی قابــل اســتفاده ای را در اختیــارم بگــذارد‪.‬‬ ‫با مفهوم حاشیه سود اشنا شوید‬ ‫ایــن یــک اصــل اســت‪ :‬بــرای دراوردن پــول‪ ،‬بایــد پــول‬ ‫خــرج کــرد‪ .‬یــک مغــازه دار بــرای اجــاره مغــازه‪ ،‬هزینــه‬ ‫اب و بــرق‪ ،‬کارگــر و اجنــاس خــود پــول می دهــد‪ .‬مثــا‬ ‫ممکــن اســت او بــرای دراوردن هــر ‪ 1000‬تومانــی‪900 ،‬‬ ‫تومــان خــرج کنــد‪ .‬پــس حاشــیه ســود او ‪ 100‬تومــان‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل فکــر می کنیــم کــه ادم هــای‬ ‫ثروتمنــد راحت تــر پــول در می اورنــد‪.‬‬ ‫افزایشــی در میــزان بهــره هوشــی ان هــا‬ ‫مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫شــلنبرگ در مــدت نــه مــاه بــه گروهــی از‬ ‫کــودکان شــش ســاله موســیقی و پیانــو را‬ ‫امــوزش مــی داد وبــه یــک گــروه دوم نمایــش‬ ‫را امــوزش داد و بــه گــروه ســوم هیــچ اموزشــی‬ ‫نــداد‪ IQ.‬ایــن کــودکان در مرحلــه اول و قبــل از‬ ‫شــروع امــوزش هــا مــورد ازمایــش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایــان ازمایــش بــا تعجــب مشــاهده‬ ‫شــد کــه گروهــی از کــودکان کــه تحــت‬ ‫امــوزش موســیقی‬ ‫قــرار گرفتــه بودنــد در تســت ‪ IQ‬ســه امتیــاز‬ ‫باالتــر از دو گــروه دیگــر کســب کردنــد‪.‬‬ ‫در گــروه نمایشــنامه تاثیــری در میــزان ‪IQ‬‬ ‫مشــاهده نشــد امــا ایــن گــروه از مزایــای‬ ‫بهبــود رفتارهــای اجتماعــی برخــوردار‬ ‫شــدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪ 1 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 312‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 22‬خرداد ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عزیزم امروز روز توست‪،‬‬ ‫امیدوارم از لحظه لحظه‬ ‫زندگی ات لذت ببری‬ ‫و به تمام خواسته های‬ ‫زندگی ات برسی‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫شهر شناسی شهرستان صفی اباد خراسان شمالی‬ ‫صفی اباد ‪،‬شهری به بلندای تاریخ‬ ‫صفی ابــاد از شــهرهای اســتان اســتان خراســان شــمالی و مرکــز‬ ‫بخــش بــام و صفی ابــاد از توابــع شهرســتان اســفراین است‪.‬شــهر‬ ‫صفــی ابــاد یکــی از شــهرهای کهــن و داری پیشــینه غنــی اســت ایــن‬ ‫شــهر بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری در جــاده ابریشــم و از ســویی‬ ‫داشــتن منابــع طبیعــی قــوی دارای جاذبه هــای فرهنگــی ‪-‬تاریخــی و‬ ‫طبیعــی اســت‪.‬مهمترین محصــوالت زراعــی ایــن شــهر گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫زیــره می باشــد‬ ‫وجه تسمیه شهر صفی اباد‬ ‫نــام صفــی ابــاد فعلــی بیشــتر بــه دوره نادرشــاه و پــس از ان بــر‬ ‫می گــردد ایــن دهســتان کــه امــروزه بــه شــهر مبــدل گشــته بــه ســال‬ ‫‪ ۱۱۴۵–۱۱۴۰‬هجــری بــه دســت صفــی خــان بغایــری احــداث شــد در‬ ‫دوره قاجاریــه در زمــان محمــد خــان قاجــار در ســال ‪۱۲۱۱‬حاکــم ان‬ ‫لطفعلــی خــان بغایــری بــود پــس از او در ســال ‪۱۲۱۵‬حکمــت صفــی‬ ‫ابــاد بــه لطفعلــی خــان بغایــری رســید‪ .‬صفــی ابــاد در دوره قاجاریــه‬ ‫در حــدود ‪ ۵۰۰‬خانــوار بــوده کــه نــژاد ان هــا از تــرکان بغایــری از تیــره‬ ‫گرایلــی می باشــند‪.‬‬ ‫در جنــوب ایــن روســتا‪ ،‬جایــی بــه نــام ابنــدان‬ ‫واقــع شــده کــه ســه طــرف ایــن اببنــدان جنــگل و‬ ‫مرتــع اســت ‪ ،‬دارای درختانــی تنومنــد و مرتــع ان‬ ‫کامــا ســبز می باشــد‪ .‬یکــی از مهــم تریــن جاذبـه ‬ ‫هــای طبیعــی ایــن روســتا وجــود یــک دریاچــه‬ ‫بســیار زیبــا در قلــب ان اســت‪ .‬دریاچــه توشــن‬ ‫بیــن اهالــی روســتا بــا نــام اب بنــدان نیز شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دریاچــه ن ـه تنهــا در ایــن روســتا‪،‬‬ ‫بلکــه در کل اســتان یکــی از جاذبه هــای مهــم‬ ‫گردشــگری به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫روســتای توشــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در دامنــه‬ ‫کــوه ‪ ،‬اب و هــوای معتــدل و مرطــوب ‪ ،‬وجــود‬ ‫اببنــدان ‪ ،‬مناطــق جنگلــی ‪ ،‬دریاچــه و ســد ‪،‬‬ ‫وجــود ماهیــان مختلــف در اب دریاچــه ‪ ،‬و‬ ‫همچنیــن نزدیکــی بــه شــهر گــرگان ‪ ،‬از ســال های‬ ‫گذشــته مــورد توجــه اهالــی متمکــن گــرگان و‬ ‫گردشــگران قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬همچنیــن ایــن‬ ‫منطقــه در فصــول مختلــف مــورد اســتفاده‬ ‫ماهیگیــری قــرار می گیــرد‪ .‬اب چشــمه ” دوبــرار‬ ‫” کــه حــدود ‪۱۶‬کیلومتــر از دل جنــگل بــه ایــن‬ ‫منطقــه هدایــت شــده ‪ ،‬جــزو بهتریــن ابهــای‬ ‫منطقــه از نظــر امــاح اســت کــه باعــث رونــق‬ ‫روســتا و همچنیــن کشــاورزی کــه شــغل دیرینــه‬ ‫اهالــی ایــن روســتا می باشــد ؛ شــده اســت ‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به روستای توشن‬ ‫گوشــت کبــاب کوبیــده نــه خیلــی چــرب باشــد و نــه خیلــی خشــک‪ .‬معمــوال‬ ‫از گوشــت گوســفند اســتفاده مــی شــود یــا مخلوطــی از گوشــت گوســفند‬ ‫و گوســاله‪ .‬در ایــن مطلــب بــا طــرز تهیــه “چلــو کبــاب کوبیــده” مخصــوص‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫مواد الزم برای چلو کباب کوبیده مخصوص‬ ‫گوشت چرخ کرده‪:‬یک کیلوگرم‬ ‫پیاز‪ 300:‬گرم‬ ‫زعفران ساییده شده‪:‬یک قاشق چای خوری‬ ‫نمک و فلفل‪:‬به مقدار کافی‬ ‫چلو کباب کوبیده‬ ‫طرز تهیه چلو کباب کوبیده مخصوص‬ ‫ابتدا پیاز را با رنده ریز رنده کنید و اب ان را بگیرید‪.‬‬ ‫ســپس پیــاز را بــا گوشــت چــرخ کــرده ‪ ،‬نمــک ‪ ،‬فلفــل و زعفــران دم‬ ‫کــردن مخلــوط کنیــد و بــا دســت ورز دهیــد تــا مــواد خــوب یکدســت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وقتــی گوشــت حالــت چســبندگی پیــدا کــرد ان را بــه مــدت ‪ 2‬تــا ‪3‬‬ ‫ســاعت در یخچــال نگهداریــد‪.‬‬ ‫بعد ار مزدار شدن گوشت ‪ ،‬ان را به سیخ بکشید‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار هــم مقــداری اب کنــار دســتتان داشــته باشــید و قبــل از‬ ‫برداشــتن مایــه گوشــت دســتتان را در ان فــرو ببریــد و خیــس کنیــد‪.‬‬ ‫سپس یک مشت از مایه بردارید و به شکل دوک در بیاورید‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه مایــع گوشــت در دســت راســتتان قــرار دارد ‪ .‬ســیخ‬ ‫را روی ان بگذاریــد و کامــا ســطح ان را بــا مایــه بپوشــانید‪.‬‬ ‫ســپس دوبــاره دســتتان را خیــس کنیــد و روی ســیخ فشــار دهیــد تــا‬ ‫اثــر انگشــت شــما بــر روی گوشــت باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه اخــر ‪،‬بــا فشــار دســت ابتــدا و انتهــای گوشــت را بــه ســیخ‬ ‫بچسبانید ‪.‬‬ ‫ســپس ســیخ هــا را بــر روی اتــش امــاده شــده قــرار دهیــد و در‬ ‫ابتــدا مــدام اتــش را بــاد بزنیــد تــا گوشــت خــودش را بگیــرد و وقتــی‬ ‫گوشــت خــودش را گرفــت دیگــر بــاد نزنیــد تــا کبــاب هــا برشــته شــوند‬ ‫برنــج ایــن چلــو کبــاب را هــم بــه صــورت جداگانــه در قابلمــه یــا پلــو‬ ‫پــز بپزیــد‪..‬‬ ‫_ بــرای تهیــه کبــاب کوبیــده بــا گوشــت گوســاله بــه تنهایــی امــکان‬ ‫پذیــر نیســت چــون گوشــت گوســاله چربــی نــدارد‪ .‬البتــه قســمت‬ ‫خیلــی چــرب گوشــت گوســفند نیــز بــرای پخــت کبــاب کوبیــده‬ ‫مناســب نیســت‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫_ اگــر اســترس ریختــن کبــاب در هنــگام پختــن را داریــد میتوانیــد‬ ‫یکــی دو تخــم مــرغ بــه مایــه کبــاب اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫سبد بافی‬ ‫کاروانسرای راونیز‬ ‫ویرانــه­هــای بنــای ســنگی مشــهور بــه کاروانســرا یــا ربــاط راونیــز‬ ‫در شــمال شــهر صفــی ابــاد بــه دورۀ تیمــوری تعلــق دارد‪ .‬بقایــای‬ ‫ایــن ربــاط کــه دو دروازه در ضلــع شــمالی و جنوبــی داشــته حــدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬متــر مربــع مســاحت دارد‪ .‬امــروزه فقــط یکــی از جرزهــای‬ ‫دراوزۀ جنوبــی بــه شــکل ســتونی از ســنگ و ســاروج باقیمانــده‬ ‫کــه در نماســازی ان ســنگ ریــزه هــای رنگــی ب ­هــکار رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا یکــی از رباط­هایــی اســت کــه در امتــداد مســیر مواســاتی‬ ‫و کاروانــروی نیشــابور بــه گــرگان ســاخته شــده و زمانــی کاروانیــان‬ ‫در ان اتــراق می­کرده­انــد‪.‬‬ ‫ارامگاه شاهزاده محمد‬ ‫ایــن ارامــگاه یکــی از بقــاع متبرکــۀ شــهر صفــی ابــاد می باشــد‬ ‫کــه در روســتای باغشــجرد واقــع گردیــده اســت‪ .‬از لحــاظ قدمــت‬ ‫متعلــق بــه دوره صفــوی تاریخگــذاری شــده و بــه شــماره ‪۵۹۵۰‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی ثبــت شده اســت‪.‬پالن بنــا بــه صــورت‬ ‫مربــع شــکل اســت و چهــار ورودی در جهــات اصلــی داشــته کــه‬ ‫فعـ ً‬ ‫ـا فقــط ورودی شــرقی بــاز اســت و ســایر ورودی­هــا بــه شــکل‬ ‫تاقنمــا درامده­انــد‪ .‬پــان بنــا بــه صــورت مربــع شــکل اســت و‬ ‫‪ 99‬متــر مربــع مســاحت دارد‪ .‬ورودی اصلــی بــا قــوس جناقــی‬ ‫پوشــش یافتــه کــه در داخــل ان یــک طــاق نمــا بــا قــوس نیــز‬ ‫تعبیــه شده اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه امامزاده حمزه بن موسی‬ ‫ایــن بنــا در روســتای دهنــه شــیرین در ‪ 75‬کیلومتــری شــرق‬ ‫شــهر اســفراین و ‪ 10‬کیلومتــری شــرق شــهر صفــی ابــاد واقــع‬ ‫شده اســت‪ .‬بقعــه امامــزاده حمــزه بــن موســی در دامنــه تپــه ای‬ ‫بــا شــیب مالیــم قــرار گرفته اســت‪ .‬طــرح کلــی پــان بنــا مربــع‬ ‫شــکل اســت کــه بوســیله ســه کنــج در گوشـه ها فضــای مناســب‬ ‫بــرای اســتقرار گنبــد بــر فــراز ان فراهــم شده اســت‪.‬‬ ‫توشــن ‪ ،‬نــام روســتایی در ‪ 3.5‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهر گــرگان واقــع در اســتان گلســتان‬ ‫کــه در دهســتان ” انجیــراب ” قــرار دارد و دارای‬ ‫طبیعــت بســیار زیبــا اســت‪ .‬توشــن در لغــت نامــه‬ ‫دهخــدا بــه معنــی کــم شــدن اب می باشــد‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫اب انبار صفی اباد‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد مربــوط بــه دوره افشــار – دوره قاجــار اســت و‬ ‫در شهرســتان اســفراین‪ ،‬بخــش بــام وصفــی ابــاد‪ ،‬مرکــز شــهر صفــی‬ ‫ابــاد واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۲‬ابــان ‪ ۱۳۸۶‬بــا شــماره ٔ ثبــت‬ ‫‪ ۱۹۹۸۵‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد در ســال ‪ ۱۳۴۴‬شمســی توســط حــاج محمــد‬ ‫گرایلــی و حــاج عبداللــه ارغیانــی مرمــت شــده اســت‪ .‬در شــعری نیــز‬ ‫کــه بــر ســنگی بــر ســر درب ورودی اب انبــار اویــزان بوده اســت ســابق‬ ‫بــر ایــن نوشــته شــده اســت کــه ایــن اب انبــار توســط صفی خــان‬ ‫بغایــری حاکــم بــام و صفی ابــاد بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫زیبایی بی نظیر روستای توشن‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫جاذبه های گردشگری صفی اباد‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روســتای توشــن در ‪ ۳.۵‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪ .‬بــرای رفتــن بــه ایــن روســتا‬ ‫می توانیــد از مســیر بلــوار صیــاد و همچنیــن‬ ‫جنــگل النگــدره عبــور کنیــد‪ .‬فقــط بــا چنــد دقیقــه‬ ‫رانندگــی وارد ایــن بهشــت زیبــا خواهیــد شــد‬ ‫ســبدبافی یــا مرواربافــی نشــان دهنــده ی ذهــن خــاق‪ ،‬تــاش خســتگی‬ ‫ناپذیــر‪ ،‬تــوان بــاال و ســرپنجه هــای روســتاییان هنرمنــد اســت‪.‬‬ ‫سبد بافی یا مروار بافی چیست؟‬ ‫ســبدبافی از قدیمــی تریــن بافتــه هــای بشــر در عرصــه صنایــع دســتی‬ ‫اســت‪ .‬از زمانــی کــه بشــر بــا تنیــدن ســاقه هــا و شــاخه هــای نــازک درهــم‬ ‫اشــنا شــد‪ ،‬ســبدبافی نیــز اغــاز شــد‪.‬در هــر نقطــه از ایــران بــر اســاس‬ ‫طبیعــت هــر منطقــه‪ ،‬از الیــاف طبیعــی ان بــرای بافــت هــای ســبدی‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســبدبافی کــه بــه ان ترکــه بافــی هــم میگوینــد همچــون حصیربافــی‬ ‫دراســتان هــای یــزد و گیــان بســیار رایــج مــی باشــد ‪.‬ایــن هنــر درقدیــم جــز‬ ‫ان دســته ازصنایعــی محســوب مــی شــدکه بیشــتر جنبــه کاربــردی داشــت‬ ‫تــا هنــری و عمدتــا براورنــده ی نیازهــای مصرفــی محلــی و منطقــه ای بــه‬ ‫شــمارمی رفتنــد‪.‬‬ ‫گیــاه ارغــوان در ییالقــات اطــراف مشــهد ازجملــه طرقبــه فراوان بــوده و از ان‬ ‫در بافــت ســبد اســتفاده مــی شود‪.‬اســتفاده از گیــاه ارغــوان در ایــن صنعــت‬ ‫منجربــه طــرح اینکــه ارغــوان چیســت و محــل رویــش ان کجاســت و انــواع‬ ‫بافــت و نحــوه تبدیــل ایــن هنــر بــه یــک صنعــت جهــت عرضــه محصــول‬ ‫نهایــی بــرای ســایق امــروز چگونــه مــی توانــد رخ دهــد‪ ،‬مــی شــود‪.‬‬ ‫تاریخچه سبدبافی‬ ‫ســبدبافی از نظرمحققــان بســیاری پــس از ســنگ تراشــی قدیمــی تریــن‬ ‫صنعتی اســت که انســان با ان اشــنای شــده و این صنعت منشــا بســیاری‬ ‫از صنایــع دســتی دیگــر از جملــه پارچــه بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬بامبوبافــی‪،‬‬ ‫ســفالگری و کــوزه گــری اســت‪.‬‬ ‫ســبد بافــی یــا مــراوا بافــی یکــی از صنعــت هــای بومــی ایــران اســت‪.‬مراوا‬ ‫نوعــی ترکــه خــود روی اســت کــه در مناطــق شــمالی و مرکــزی ایــران مــی‬ ‫رویــد‪ .‬ایــن هنــر بدلیــل عوامــل محیطــی مثــل رطوبــت‪ ،‬نــور خورشــید‪،‬‬ ‫اتــش‪ ،‬بــاران و ‪.....‬مقــاوم نمــی باشــد بــه همیــن علــت اثــار بســیاری از‬ ‫زمــان گذشــته در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫پخل بافی چیست؟‬ ‫ســفله گنــدم نیــز‬ ‫پخــل بافــی در گویــش محلــی پَخَــل‪ِ ،‬‬ ‫شــلمه‪ ،‬ســفال و ُ‬ ‫گفتــه مــی شــود‪ .‬در اکثــر شهرســتان هــای اســتان خراســان جنوبــی بــه‬ ‫ویــژه قاینــات‪ ،‬ســرایان‪ ،‬طبــس و بشــرویه کــه گنــدم کشــت مــی شــود‪،‬‬ ‫پخــل بافــی نیــز انجــام مــی شــود‪ .‬کــه از تولیــدات ایــن هنــر مــی تــوان انــواع‬ ‫ســبد‪ ،‬گلــدان هــای تزیینــی و زیرقابلمــه ای اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن محصــوالت بــه طــور معمــول بــه صــورت تــک رنــگ طالیــی کــه همــان‬ ‫رنــگ طبیعــی ســاقه هــای گنــدم خشــک شــده و معمــوال ً بــدون نقــش اســت‪.‬‬ ‫در برخــی از شهرســتان هــا تولیــدات بــا نــخ هــای پشــمی رنگیــن کــه در‬ ‫حیــن بافــت بــه دور ســاقه هــا مــی پیچنــد‪ ،‬نقــش هــای ســاده رنگارنــگ در‬ ‫مجموعــه هــای فرضــی هندســی شــکل (اغلــب مثلثــی) ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/06/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/06/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/06/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 381

روزنامه بازار کسب و کار پارس 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/06/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!