روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 311 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 311

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 311

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 311

‫‪10‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫سه شنبه ‪18-‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /8‬ژوئن‪2021/‬‬ ‫‪ /27‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪311‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ضرورت به کارگیری مربیان بدن ساز در تیم های ورزشی‬ ‫‪3‬‬ ‫گرمای زودتر از موعد و‬ ‫رمزارزها عامل قطعی برق‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پایان طرح زهکشی اراضی گلستان تا‬ ‫سه سال اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫اغاز طرح بهارانه کتاب‬ ‫در کتابفروشی های گنبدکاووس‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز خرید گندم خراسان شمالی در ‪ ۲۵‬مرکز‬ ‫‪5‬‬ ‫تفکرخالق و راهکارهای تقویت ان‏‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۶‬عامل مهم بی توجهی به مشتریان‬ ‫گردشگری فرهنگی گرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی ‪2-‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫گردشــگری فرهنگی(یــا گردشــگری فرهنــگ) نوعــی از‬ ‫گردشــگری اســت کــه در رابطــه بــا فرهنــگ یــک کشــور‬ ‫یــا منطقــه اســت‪ .‬ایــن نــوع گردشــگری به طــور خــاص‬ ‫بــر شــیوه زندگــی مــردم در مناطــق جغرافیاییخــاص و‬ ‫تاریخچــه ان مــردم‪ ،‬هنــر‪ ،‬معمــاری‪ ،‬ادیــان و دیگــر‬ ‫عناصــری کــه بــه ان هــا کمــک کــرده تا شــیوه زندگــی خود‬ ‫را دنبــال کننــد تمرکــز دارد‪ .‬گردشــگری فرهنگــی شــامل‬ ‫گردشــگری در مناطــق شــهری به ویــژه شــهرهای تاریخــی‬ ‫و بــزرگ و امکانــات فرهنگــی ایــن شــهرها ماننــد موزه هــا‬ ‫و تئاترهــای ان هاســت‪ .‬هم چنیــن ایــن نــوع گردشــگری‬ ‫می توانــد شــامل گردشــگری در مناطــق روســتایی و‬ ‫نمایــش ســنت های بومــی جوامــع فرهنگ(بــرای نمونــه‬ ‫جشــنواره ها و اداب و رســوم) و ارزش هــا و شــیوه‬ ‫زندگــی انــان باشــد‪ .‬یک دســته از مقصدهای گردشــگری‬ ‫فرهنگــی بازدیــد از کانون هــای تمــدن و فرهنــگ اســت‬ ‫کــه در بیــرون از محــل زندگــی فــرد هســتند‪ .‬کانون هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری قــوی‪ ،‬از مناطــق جــذاب بــرای‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫در یــک دســته بندی دیگــر‪ ،‬گردشــگری فرهنگــی را‬ ‫می توانیــم بــه دو نــوع گردشــگری اماکــن فرهنگــی و‬ ‫تاریخــی و گردشــگری مردم شناســی تقســیم کنیــم‪ .‬در‬ ‫گردشــگری اماکــن فرهنگــی و تاریخــی و فرهنگــی مثــل‬ ‫موزه هــا‪ ،‬ســایت های باستان شناســی‪ ،‬اثــار هنــری‪،‬‬ ‫نمایشــگاه ها و… هــدف بازدیــد قرارمی گیرنــد امــا در‬ ‫گردشــگری مردم شناســی اشــنایی بــا شــیوه زندگــی‬ ‫مــردم‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬فرهنــگ و اخالقیــات ان هــا هدف‬ ‫گردشــگر اســت‪ .‬مردم شناســی می توانــد از طریــق بازدید‬ ‫خیابان هــای پــر تــردد‪ ،‬کافه هــا و رســتوران های دارای‬ ‫پاتــوق‪ ،‬دیــدن تئاترهــا و نمایشــگاه ها و کنســرت های‬ ‫محلــی‪ ،‬شــرکت در تجمعــات و جشــنواره های مردمــی و‬ ‫گــپ زدن بــا مــردم و… حاصــل شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در حــوزه گردشــگری فرهنگــی در‬ ‫ایــران‪ ،‬یکــی از شــهرهایی کــه در ایــن زمینــه بســیار‬ ‫پرظرفیــت و غنــی اســت‪ ،‬شــهر گــرگان اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫از ســال های دور دارای فرهنــگ و ســرمایه های تمدنــی‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در دوران معاصــر هــم همــواره از مناظــر و‬ ‫جوانــب مختلــف مــورد توجــه و نظــر حکومت هــا بــوده‬ ‫اســت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬گرگان و اســتراباد گذشــته‪ ،‬معماری‬ ‫تاریخ هــا را دارد‪.‬‬ ‫این معنی که نشــانه ها و مصادیقی از ســبک معماری‬ ‫دســت کــم هشــت قــرن اخیــر از ســلجوقی بــه ایــن‬ ‫ســو را در جــای جــای ایــن شــهر مــی تــوان دیــد‪ .‬بافــت‬ ‫تاریخــی ان نیــز متعلــق بــه قاجاریــه اســت‪ .‬و یــا در‬ ‫حــوزه گردشــگری مفاخــر‪ ،‬مــزار مفاخــر و شــخصیت های‬ ‫پــراوازده ای در ایــن شــهر ارامیده انــد؛ ماننــد ایت اللــه‬ ‫سیدســجاد علــوی‪ -‬ایــت اللــه ســید حبیــب طاهــری‬ ‫گرگانــی‪ -‬مســیح ذبیحــی‪ -‬محمدرضــا لطفــی‪ -‬و‪ ...‬کــه هــر‬ ‫کــدام در رشــته ی خــود ســرامد بــو ده انــد‪ .‬و یــا نام جاهــای‬ ‫فرهنگــی هماننــد بافــت تاریخی گــرگان‪ ،‬باغ مزار لطفی‪،‬‬ ‫ســاختمان موسســه میردامــاد‪ ،‬خیابــان پنــج اذر محــل‬ ‫رویــداد واقعــه پنــج اذر گــرگان در ســال ‪ ،57‬بقعــه پیــر‬ ‫خضــر‪ ،‬تپــه نورالشــهدا‪ ،‬تپــه قلعــه خنــدان و‪ ....‬در واقــع‬ ‫در هــر کــدام از شــاخه های گردشــگری فرهنگــی کــه وارد‬ ‫می شــوید خوشــبختانه مصــداق و نمونــه ای از ان در‬ ‫شــهر گــرگان یافــت می شــود‪.‬‬ ‫امــا شــوربختانه دو اشــکال و پالــش مهــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫اول این کــه متولیــان و فعــاالن گردشــگری در ایــن شــهر‪،‬‬ ‫بانــک اطالعاتــی دقیــق و پــر و پیمانــی ندارنــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫بهتــر‪ ،‬مســوولین شــهری از ظرفیت هــای شــهر در ایــن‬ ‫زمینــه اگاهــی حتــی نســبی هــم ندارنــد‪ .‬اشــکال دیگــر‬ ‫این کــه‪ ،‬فعــاالن و تورلیدرهــای گردشــگری همیــن انــدک‬ ‫اطلالعاتــی را کــه در بحــث گردشــگری فرهنگــی گــرگان‬ ‫وجــود دارد را نمی تواننــد بــا زبــان و ادبیــات گردشــگری‬ ‫بیــان کننــد تــا بــرای مســافران و گردشــگران ورودی بــه‬ ‫شــهر‪ ،‬جذابیــت و کششــمندی ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫بهرحــال اگــر بنــا داریــم گــرگان بــه عنــوان مقصــد‬ ‫گردشــگری مطــرح شــود الزم اســت بنــا ظرفیت هــای این‬ ‫حــوزه را در شــهر گــرگان بــه دقــت شناســایی نمــوده و در‬ ‫ثانــی بکوشــیم زمینه هــای معرفــی هرچــه بیشــتر و بهتــر‬ ‫ایــن جاذبه هــا بــه گردشــگران فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪ :‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت ‪ ،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی دقــت‬ ‫کنیــم متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونــه ای صحبــت‬ ‫می کننــد کــه گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی‬ ‫در اموزش هــای کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه‬ ‫می دهنــد انــگار کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات‬ ‫دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالــی ‬ ‫اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ً متوجــه راحت تــر ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرک ـ ‪‎‬ز‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬رســیدن در کارهــای مختلــف و ســر و ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل مــا را‬ ‫س ‪‎‬‏ از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزی ـ ‪‎‬‬ ‫امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در طول‬ ‫م از اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫انــواع و اقســام پیــا ‬ ‫شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا‬ ‫ی خودمــان را صــرف‬ ‫و کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد بدانیــم رازهــای‏موفقیت‬ ‫شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫بایــد در تــاش باشــیم کــه ســاعات اغازیــن روز خــود را تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا برنامـه ای‬ ‫منظــم اغــاز کنیــم‪.‬‏اضطــراب و تشــویش را می تــوان بــا برنامـه ای روزمــره برای ایجــاد کنترل بر‬ ‫اوضــاع‪ ،‬بســیار مفیدتــر کــرد حرکــت کــردن‏مطابــق نظــم و برنامــه‪ ،‬می توانــد انســان را اگا ه و‬ ‫ی ‪‎‬موفقیــت کنــد‪ .‬در یــک کالم همان طــور کــه‏گفته انــد «ســالی که نکوســت‬ ‫توانمندتــر به ســو ‪‎‬‬ ‫از بهــارش پیداســت‪ ».‬شــروع صبــح هــم نمایــی از تمــام روز شــما را تعییــن می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫‏یافتــن رازهــای موفقیــت شــغلی در افــراد سرشــناس بــا ادامـه ی مطلــب همــراه مــا باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پشت ســر گذاشــتن تدریجــی موانــع‪ :‬احتمــاال ً توجــه نکرده ایــد امــا در بســیاری از‬ ‫اثــار ادبــی‪ ،‬اختراعــات بشــری و شــعرها و اهنگ هــای بی نظیــر‪ ،‬نتیجــه ی دردهــای‬ ‫طاقت فرســا یــا دل شکســتگی ها اســت‪ .‬در حقیقــت چالش هــای مختلــف اســت کــه‬ ‫شــب ســیه را پایــان داده و بــه ســفیدی تبدیــل می کنــد‪ .‬در روان شناســی بــه توانایــی‬ ‫افــراد بــرای تبدیــل ســختی ها و زخم هــا بــه خالقیــت و اگاهــی فکــری‪ ،‬رشــد ضرب ـه ای‬ ‫یــا پســاتروماتیک (‪ )Post-Traumatic‬گفتــه می شــود‪ .‬پژوهش گــران متوجــه شــده اند‬ ‫کــه ایــن ضربــات و شــوک ها می توانــد بــه رشــد افــراد در روابــط بیــن فــردی‪ ،‬لیاقــت و‬ ‫قــدرت‪ ،‬کاردانــی و حق شناســی کمــک کننــد‪ .‬وقتــی دیــدگاه مــا نســبت بــه جهــان بــه‬ ‫عنــوان مکانــی امــن خدشـه دار می شــود یــا تصورات مــان از ایــن دنیــا در هــم می شــکند‪،‬‬ ‫مجبــور بــه تغییــر نظــرات و عقایــد خــود هســتیم و ناخــوداگاه در معــرض فرصتــی تــازه‬ ‫قــرار می گیریــم کــه مــا را وادار بــه تغییــر می کنــد تــا بــه شــکلی تــازه و جدیــد بــا چشــم‬ ‫فــردی تــازه کار بــه همــه چیــز بنگریــم‪ .‬یعنــی اغــازی نــو و شــروعی تــازه کــه مــا را بــه رشــد‬ ‫و موفقیــت بلندمــدت رهنمــون می کنــد‪.‬‬ ‫گــذر از محدودیت هــا‪ :‬زمانــی کــه موفقیــت بدســت می ایــد کــه بــا محدودیت هــا روبه رو‬ ‫شــویم‪ .‬قطعــا ً طــی کــردن مســیری معمولــی و معیــن اســان و طبیعــی اســت و بــدون‬ ‫موانــع‪ ،‬در جریــان بــودن و جــاری شــدن هــم عالــی به نظــر خواهــد رســید امــا بــرای‬ ‫اموختــن بایــد خــود را بــه چالــش بکشــیم و بــا شــرایط مختلــف روب ـه رو شــویم‪ .‬البتــه‬ ‫کمــی ســخت و دشــوار اســت امــا منجــر بــه رشــد ذهنــی و مغــزی می شــود‪ .‬وقتــی از‬ ‫منطق ـه ی امــن خــود خــارج شــویم‪ ،‬یادگیــری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫در خــال رویارویــی بــا ســختی ها‪ ،‬قوی تــر می شــویم‪ .‬هــر چــه بیشــتر در ایــن‬ ‫پیچ وخم هــا قــرار بگیریــم‪ ،‬ســریع تر می اموزیــم‪ .‬بــاور کنیــد ده دقیق ـه ی پُرچالــش از‬ ‫ســاعت ها اســودگی در منطق ـه ی امــن بهتــر اســت‪ .‬بایــد راه بیفتیــم‪ ،‬اشــتباه کنیــم‪،‬‬ ‫زمیــن بخوریــم و دوبــاره برخیزیــم‪ ،‬عبــرت بگیریــم و ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری شــهودی در مواقــع دشــوار‪ :‬شــهود عاملــی واقعــی و غیرقابــل‬ ‫انــکار می باشــد چــرا کــه از اعمــاق ناخــوداگاه و تجــارب قبلــی زندگی ســر چشــمه می گیرد‪.‬‬ ‫در صورتــی اینکــه جــواب اکثریــت بــه درخواســتی اری اســت‪ ،‬امــا حســی درونــی می گویــد‬ ‫نــه‪ ،‬شــک نکنیــد کــه دلیلــی خــوب بــرای ایــن احســاس وجــود دارد‪ .‬در تصمیم گیری هــای‬ ‫ســخت‪ ،‬تمــام اطالعــات الزم را پیــدا کنیــد تــا انجــا کــه می توانیــد فکــر کنیــد و ســپس بــه‬ ‫درون خــود گــوش بســپارید‪ .‬افــراد موفــق می داننــد کــه اعتمــاد کــردن بــه شــهود‪ ،‬برابــر بــا‬ ‫اعتمــاد کــردن بــه حقیقــت خــود اســت و هــر چــه به حقیقــت درونی خود اعتماد بیشــتری‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬اهــداف و رویاهایتــان بهتــر و بیشــتر محقــق می شــوند‪ /.‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه‪17‬خرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47000000‬ریــال هــر گــرم طــای‬ ‫‪ 18‬عیــار ‪ 10,851,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 107580,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 59,500,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪39,350,000‬‬ ‫ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪311‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫پایان طرح زهکشی‬ ‫اراضی گلستان تا‬ ‫سه سال اینده‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‬ ‫کــه اجــرای طــرح زهکشــی اراضــی شــوره زار‬ ‫اســتان در صــورت تامیــن بــه موقــع اعتبــار تــا ســه‬ ‫ســال اینــده بــه طــور کامــل پایــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مختــار مهاجــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۸‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی گلســتان بــا صــرف پنــج هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار زهکشــی شــده و مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح زهکشــی در ایــن اراضــی‬ ‫موجــب افزایــش تولیــد‪ ،‬هدایــت اب بــاران بــه اب‬ ‫بندان هــای کشــاورزی‪ ،‬هدایــت اب هــای ســطحی‬ ‫ســیالبی بــه تاالب هــا‪ ،‬خــروج اب از زمین هــای‬ ‫اراضــی جنوبــی و بازچرخانــی ان بــرای اســتفاده‬ ‫درابیــاری زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫افزایــش ظرفیــت خروجــی رودخانــه گــرگان رود‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬بــه ‪ ۱۵۰‬متــر مکعــب در ثانیــه شــده و در‬ ‫ســال های زراعــی اینــده موجــب بهبــود بیشــتر‬ ‫راندمــان تولیــد کشــاورزی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬اجــرای طــرح زهکشــی در اراضــی اســتان‬ ‫توســط وزارتخانه هــای جهادکشــاورزی و نیــرو‬ ‫صــورت می گیــرد کــه وزارت نیــرو بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬زمیــن محــل اجــرا را از بهره بــرداران‬ ‫خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهاجــر هزینــه اجــرای طــرح زهکشــی در‬ ‫هــر هکتــار زمیــن کشــاورزی گلســتان را بــرای‬ ‫شــیوه روبــاز بیــن ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۵‬میلیــون ریــال و‬ ‫بــرای اجــرای زیــر زمینــی از طریــق لولــه گــذاری‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ســطح پوشــش طــرح زهکشــی‬ ‫انجــام شــده توســط جهادکشــاورزی‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار هکتــار بــه صــورت زیرزمینــی بــود کــه‬ ‫نیــاز نداشــتن بــه الیروبــی و خــارج نشــدن زمیــن‬ ‫زراعــی از چرخــه تولیــد‪ ،‬بخشــی از جملــه مزایــای‬ ‫ان نســبت بــه طــرح روبــاز اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان جهادکشــاورزی گلســتان معتقدنــد‬ ‫کــه ‪ ۴۶۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان نیازمنــد‬ ‫زهکشــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه اب و خــاک‬ ‫گلســتان‪ ،‬بخــش وســیعی از زمین هــای شــمال‬ ‫ایــن اســتان بــه دلیــل اقلیــم نیمــه خشــک‪،‬‬ ‫نــوع بافــت خــاک و شــوری و بخشــی از اراضــی‬ ‫منطقــه جنوبــی اســتان بــه دلیــل ماندابــی‪،‬‬ ‫امــکان کشــت قابــل قبولــی نــدارد کــه بــا اجــرای‬ ‫طــرح زهکشــی قابلیــت بهبــود کاشــت و افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گلســتان ســال ‪ ۹۳‬در ســفر رییــس جمهــوری‬ ‫بــه گلســتان زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫اســتان بــه تصویــب هیــات دولــت رســید و‬ ‫اجــرای ان بــا تامیــن اعتبــار‪ ،‬عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫خاموشی های برق برای‬ ‫مردم غیرقابل پذیرش‬ ‫است‬ ‫رمضــان ســنگدوینی نماینــده مجلــس گــرگان و اق قــا‬ ‫در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬شــاهد خاموش ـی های گســترده‬ ‫در ســطح کشــور بوده ایــم و خاموشــی های بــی نظــم‬ ‫و بــا مــدت زمــان طوالنــی ‪ ،‬و ایــن موجــب نارضایتــی‬ ‫مــردم شــده اســت‪ .‬نمــی دانــم چــرا وزارت نیــرو در ایــن‬ ‫مــدت زمانــی ایــن همــه اختــال و خاموشــی بــرق را بــه‬ ‫وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫گرمای زودتر از موعد و رمزارزها عامل قطعی برق‬ ‫دولــت بــرای پذیــرش بــی برنامگــی بــه دنبــال‬ ‫بهانــه نباشــد‬ ‫گرمــای زودتــر از موعــد و اســتخراج رمــز‬ ‫ارزهــا از ســوی دولــت عامــل اصلــی قطعــی‬ ‫بــرق شــناخته شــده اســت‪ ،‬امــا دولــت‬ ‫مــردان بایــد بداننــد کــه ایــن دالیــل هیــچ‬ ‫کــدام بهانــه ی خوبــی بــرای ایــن همــه فشــار‬ ‫بــر مــردم ان هــم در شــرایطی کــه از تحریــم‬ ‫و کرونــا ســختی های بســیاری متحمــل‬ ‫شــده اند ‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫ایــران یکــی از کشــورها در زمینــه تولیــد‬ ‫بــرق اســت امــا چــه مــی شــود کــه ایــن‬ ‫کشــور تولیــد کننــده و تامیــن کننــده بــرق‬ ‫کشــورهای همســایه امــروز نمــی توانــد نیــاز‬ ‫مشــترکان داخــل را تامیــن کنــد؟ قطعــی‬ ‫هــای گســترده و بــی ســابقه بــرق در هفتــه‬ ‫گذشــته ســر و صــدای بســیاری را دراورد از‬ ‫دانــش امــوزان تــا دانشــجویان‪ ،‬بازاریــان‪،‬‬ ‫پزشــک ها ‪ ،‬بیمــاران‪ ،‬حتــی ورزشــکاران و‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل ایــن قطعــی تیــم ملــی‬ ‫شــطرنج کشــورمان در مســابقات شــد‪.‬‬ ‫مســابقات زون کــه انتخابــی قهرمانــی اســیا‬ ‫بــود بــه خاطــر شــرایط ســخت کرونایــی بــه‬ ‫صــورت انالیــن برگــزار شــد و فدراســیون‬ ‫تدابیــر ویــژه ای بــرای ان در دســتور کار قــرار‬ ‫داد‪ .‬نفــرات ملــی پــوش ایــن مســابقات در‬ ‫فدراســیون حضــور داشــتند و تمــام شــرایط‬ ‫بــرای رقابــت مهیــا بــود امــا قطعــی بــرق تمــام‬ ‫ایــن برنامه هــا را بــه هــم ریخــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بــرای اینکــه مــردم خــود را بــا‬ ‫شــرکت بــرق هماهنــگ کننــد ایــن شــرکت‬ ‫برنام ـه ای را تنظیــم کــرد تــا هــر دو ســاعت‬ ‫بــرق محــات طبــق برنامه زمان بنــدی قطــع‬ ‫شــود و مــردم بتواننــد از وقــوع حــوادث‬ ‫احتمالــی ناشــی از قطعــی جلوگیــری‬ ‫کننــد امــا در روز اول زمان بنــدی کاشــف‬ ‫بــه عمــل امــد کــه مســووالن امــر برنامـه ای‬ ‫کــه خودشــان ریخته انــد را هــم نمی تواننــد‬ ‫مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫هنــوز بــه فصــل تابســتان نرســیده ایم و‬ ‫در روزهــای بهــاری در ایــن شــرایط کرونایــی‬ ‫کــه مــدارس تعطیــل و دانشــگاه ها بصــورت‬ ‫مجــازی و انالیــن برگــزار می شــوند و بــر بــرق‬ ‫مصرفــی کشــور نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫می توانســت کمتــر باشــد‪ ،‬شــاهد قطعی هــای‬ ‫گســترده هســتیم و حــاال مــردم دغدغــه ایــن‬ ‫مســئله را دارنــد کــه فصــل تابســتان بــرای انهــا‬ ‫چگونــه رقــم خــورد؟!!!‬ ‫خاموشــی های بــرق بــرای مــردم غیرقابــل‬ ‫پذیــرش اســت‬ ‫رمضــان ســنگدوینی نماینــده مجلــس‬ ‫گــرگان و اق قــا در ایــن زمینــه گفــت‪:‬‬ ‫شــاهد خاموشــی های گســترده در ســطح‬ ‫کشــور بوده ایــم و خاموش ـی های بــی نظــم‬ ‫و بــا مــدت زمــان طوالن ـی ‪ ،‬و ایــن موجــب‬ ‫نارضایتــی مــردم شــده اســت‪ .‬نمــی دانــم‬ ‫چــرا وزارت نیــرو در ایــن مــدت زمانــی ایــن‬ ‫همــه اختــال و خاموشــی بــرق را بــه وجــود‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا یــک روزی صــادر کننــده‬ ‫بــرق بــوده ایــم و در حــال حاضــر هــم هســتیم‬ ‫مــردم نمی پذیرنــد اصــا چــرا بایــد ایــن همــه‬ ‫اختــال وجــود داشــته باشــند بــا توجه بــه اینکه‬ ‫هنــوز بــه فصــل تابســتان نیــز نرســیده ایم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا اشــاره بــه اینکــه اب شــرب‬ ‫اســتان از منابــع زیــر زمینــی و چاه هــای‬ ‫اســتان بــه واســطه بــرق کار مــی کننــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬و وقتــی برقطــع مــی‬ ‫شــود همــه چیــز مختــل خواهد‪،‬تجهیــزات‬ ‫و وســایل مــردم دچــار ســوختگی‬ ‫می شــوند وزارت نیــرو بایــد خســارت بــه‬ ‫مــردم پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مصــرف بــرق بــه واســطه‬ ‫اســتخراج رمــز دیجتــال گفــت‪ :‬اگــر واقعــا ایــن‬ ‫اختــال بــرای اســتخراج ارز اســت بایــد جلــوی‬ ‫ان گرفتــه شــود و مــردم نبایــد در ایــن زمینــه‬ ‫خســارت دهنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه دولــت بایــد پاســخگوی مــردم باشــد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬رئیــس جمهــور در شــهریور ســال‬ ‫گذشــته گفــت ســال اینــده اصــا مشــکل بــرق‬ ‫نداریــم!!! پــس ایــن مشــکالت پیــش امــده از‬ ‫کجــا نشــات گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســنگدوینی تاکیــد کــرد‪ :‬مطالبــات بخــش‬ ‫خصوصــی تولیــد کننــد بــرق داده نشــده اســت‬ ‫و توجــه ای بــه انهــا نمــی شــود و اگــر مشــکالت‬ ‫برطــرف شــود انهــا می توانــد نیــاز روزانــه بــرق‬ ‫کشــور را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫متاســفانه دولــت هنــوز پاســخ قانــع کننــده ای‬ ‫بــرای قطعی هــای گســترده بــرق کشــور‬ ‫نداشــته اســت‪ ،‬وزیــر نیــرو در صحــن مجلــس‬ ‫دلیــل ایــن خاموشـی ها را خشک ســالی زودتــر‬ ‫از موعــد و اســتخراج رمــز ارزهــا را عامــل ایــن‬ ‫همــه بی برنامگــی می دانــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر چنیــن نیــز باشــد چــرا دولــت‬ ‫برنامــه ای بــرای خشکســالی زودتــر یــا‬ ‫اســتخراج رمــز ارزهــا نــدارد؟ انچــه مســلم‬ ‫اســت کــه ایــن گرمــای زود راس از قبــل نیــز‬ ‫قابــل پیش بینــی بــوده اســت و دولــت بایــد‬ ‫خــود را بــرای ایــن شــرایط بحرانــی امــاده‬ ‫می کــرد‪ ،‬گرمــای زود راس در بهــار خاموشــی‬ ‫پــی درپــی را بــه همــراه دارد در تابســتان چــه‬ ‫بالیــی بــر ســر مــردم خواهــد اورد؟‬ ‫تابســتان امســال ســخت نیســت بســیار‬ ‫ســخت اســت‬ ‫غالمعلــی رخشــانی مهــر معــاون هماهنگــی‬ ‫توزیــع توانیــر ســوم اردیبهشــت مــاه در یــک‬ ‫گفت وگــوی تلویزیونــی گفــت‪ :‬تابســتان‬ ‫امســال ســخت نیســت‪ ،‬بســیار ســخت‬ ‫اســت چــرا کــه عــاوه بــر کاهــش بارندگی هــا‬ ‫و محدودتــر شــدن اســتفاده از پتانســیل‬ ‫نیروگاه هــای بــرق ابــی‪ ،‬شــاهد افزایــش دمــا‪،‬‬ ‫شــرایط کرونایــی کشــور‪ ،‬اســتفاده غیرمجــاز از‬ ‫بــرق بــرای اســتخراج رمــز ارز و… هســتیم کــه‬ ‫همگــی باعــث شــده تــا تــراز تولیــد و مصــرف‬ ‫بهــم خــورده و منفــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برایــن کــه نیازمنــد برنامه هــا‬ ‫و اقدامــات فراگیــر بــرای مدیریــت بــار‬ ‫تابســتان هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در راســتای‬ ‫اقدامــات فراگیــر و در قــدم نخســت‪ ،‬بــه‬ ‫مبــازه بــا رمــز ارزهــای غیرمجــاز رفته ایــم‬ ‫و تمــام تــاش خــود را بــرای جمــع اوری‬ ‫مراکــز و دســتگاه هایی کــه در منــازل بــه‬ ‫صــورت فــردی بــکار گرفتــه شــده و از بــرق‬ ‫غیرمجــاز بــرای اســتخراج رمــز ارز اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــکار خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر بــا‬ ‫اشــاره بــه ایــن کــه در همیــن گام بــه‬ ‫تعدیــل روشــنایی معابــر و جاده هــای بیــن‬ ‫شــهری پرداخته ایــم‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬تعدیــل‬ ‫روشــنایی ها بــه معنــی خامــوش کــردن‬ ‫همــه روشــنایی ها نیســت و بــه طــور‬ ‫مشــخص در ایــن طــرح‪ ،‬بــه دنبــال یــک‬ ‫درمیــان کــردن روشــنایی ها هســتیم‪ .‬بــرق‬ ‫نقــاط حادثــه خیــز تعدیــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ساخت‬ ‫شــاید این طــور فکــر کنیــم کــه امــروزه بــا وجــود انــواع و اقســام وســایل‬ ‫نورپــردازی مــدرن‪ ،‬چــه احتیاجــی بــه شــمع هســت؟! امــا ایــن ابــزار‬ ‫قدیمــی مدت هاســت کــه تغییــر قابلیــت داده و بــه یکــی از پرکاربردتریــن وســایل تزیینــی در‬ ‫مراسـم های مختلــف و حتــی شب نشــینی های عاشــقانه تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خودتــان در خانــه بــا اســتفاده از چنــد مرحلــه و ترفنــد ســاده و بــا صــرف هزینـه ای کــم‪ ،‬شــمع‬ ‫دلخواهتــان را بســازید‬ ‫چــرا شــمع؟ گرچــه بــه نظــر می رســد در عصــر مــدرن عالقــه بــه شــمع در بیــن خانم هــا‬ ‫بیشــتر از مــردان باشــد‪ ،‬ســاخت شــمع مهارتــی کامــا مردانــه اســت کــه بــه هــزاران ســال‬ ‫پیــش برمی گــردد‪ ،‬به ویــژه بــه قرون وســطا کــه تجــارت لوســترها و شمع ســازی بــرای همــه‬ ‫قشــرها از اهمیــت حیاتــی برخــوردار بود‪.‬چنــد نــوع مختلــف شــمع وجــود دارد کــه می توانید‬ ‫درســت کنیــد‪ ،‬ولــی مــا ابتــدا قصــد داریــم روی شــمع های ظرفــی تمرکــز کنیــم‪ .‬ســپس‬ ‫ســاخت فتیلــه خانگــی و شــمع های حرفه ای تــر ماننــد شــمع های شــناور روی اب را نیــز‬ ‫برایتــان شــرح می دهیــم‪ .‬شــمع های ظرفــی ســاده ترین نــوع شــمع ها هســتند؛ زیــرا بــه‬ ‫قالــب یــا ابــزار تخصصــی دیگــری احتیــاج ندارنــد‪ .‬به راحتــی می توانیــد از لیــوان قدیمــی یــا‬ ‫چنــد شیشـ ه ارزان قیمــت اســتفاده کنیــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬می توانیــد انهــا را در شیشــه یــا ظــروف‬ ‫دیگــر نیــز قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم بــرای ســاخت شــمع ‪ :‬هزینــه راه انــدازی ایــن پــروژه نســبتا ارزان اســت و اگــر‬ ‫لــوازم خــود را امــاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد شــمع های ارزان قیمــت زیــادی درســت کنیــد‪.‬‬ ‫برای شروع ساخت شمع در خانه‪ ،‬به چند وسیله و ابزار نیاز دارید‪:‬‬ ‫صدمــه بــزرگ قعطــی بــرق بــه اقتصــاد‬ ‫کشــو ر‬ ‫از همــه ایــن حرفهــا کــه بگذریــم ‪ ،‬بــه طــور‬ ‫کلــی‪ ،‬خاموشــی بــه هــر دلیلــی کــه باشــد‪،‬‬ ‫صدمــات جبــران ناپذیــری هــم بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور و هــم بــه زندگــی روزمــره مــردم وارد‬ ‫می کنــد‪ .‬اکنــون نیــز بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن‬ ‫در گرم تریــن فصــل ســال و شکســتن رکــورد‬ ‫مصــرف بــرق در برخــی مناطــق تهــران شــاهد‬ ‫قطعی هــای بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت بــرق‬ ‫بوده ایــم کــه مشــکالتی را بــرای شــهروندان‬ ‫ایجــاد کرده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه بســیاری از‬ ‫صنایــع بــزرگ نیازمنــد بــرق بــرای ادامــه حیــات‬ ‫هســتند‪ ،‬خاموشــی می توانــد اســیب جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه ان صنعــت و در نهایــت بــه‬ ‫اقتصــاد کشــور وارد کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن یکــی دیگــر از بخش هایــی‬ ‫کــه شــدیدا دچــار ضــرر و زیان هــای مالــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬مشــاغل خــرد اســت کــه بــدون‬ ‫بــرق فــروش‪ ،‬تولیــد و یــا ارائــه خدمــت ان هــا‬ ‫بــا مشــکل مواجــه شــده و رونــد کارشــان‬ ‫تــا وصــل شــدن بــرق متوقــف می شــود کــه‬ ‫بعضــا ضررهــای بســیاری را در پــی ایــن اتفــاق‬ ‫متحمــل می شــوند‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه شــاید کمتــر بــه ان توجــه‬ ‫می شــود‪ ،‬زندگــی روزمــره مــردم اســت‬ ‫کــه خاموش ـی ها ان را بــا اشــفتگی روبــرو‬ ‫می کنــد‪ .‬طاقــت فرســا بــودن گرمــا‪،‬‬ ‫خامــوش شــدن تلفن هــای همــراه‪،‬‬ ‫عــدم امــکان اســتفاده از وســایل برقــی‬ ‫در زمــان خاموشــی و یــا اســیب دیــدن‬ ‫ان هــا بــه علــت خاموشــی‪ ،‬کار نکــردن‬ ‫اسانســورها و پمــپ اب و‪ ،...‬قطــع شــدن‬ ‫دســتگاه های پزشــکی در خانه هایــی کــه‬ ‫از بیمــار مراقبــت می شــود و‪ ...‬از جملــه‬ ‫مشــکالتی اســت کــه قطعــی بــرق بــا خــود‬ ‫بــه همــراه مــی اورد‪.‬‬ ‫متاســفانه دولــت مــردان بحــران را مدیریــت‬ ‫نمــی کننــد و اجــازه داده انــد تــا بحــران انهــا را‬ ‫مدیریــت کنــد و ملــت بایــد تــاوان ایــن همــه‬ ‫ندانــم کاری را کــه در طــول ســال ها انباشــته‬ ‫شــده پــس دهــد‪.‬‬ ‫چگونه در خانه شمع بسازیم‬ ‫‪ -1‬مــوم؛ ‪ -2‬فتیلــه؛ ‪ -3‬عطــر؛ ‪ -4‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم؛ ‪ -5‬ظــرف شــمع؛ ‪-6‬دماســنج؛‬ ‫‪ -7‬قاشــق چوبــی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مــوم‪ :‬مــوم قلــب شــمع اســت‪ .‬بــرای ســاخت شــمع‪ ۳ ،‬نــوع مــاده اصلــی بــرای مــوم‬ ‫وجــود دارد‪ -1 .‬پارافیــن‪ -2 ،‬مــوم ســویا‪ -3 ،‬مــوم عــادی یــا مــوم طبیعــی‬ ‫‪ .۲‬فتیله‪ :‬فتیله ای که ضخامت مناســبی نداشــته باشــد ممکن اســت شــمع خانگی شــما‬ ‫را خــراب کنــد‪ .‬نگرانــی اصلی تــان بــرای فتیلــه بایــد در مــورد همیــن ضخامت ان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عطــر‪ :‬بــدون عطــر‪ ،‬فقــط شــمعی ســوزان داریــد‪ .‬زیبــا بــه نظــر می رســد‪ ،‬امــا رایحــه‬ ‫مطبــوع شــمع های امــروزی را نــدارد‪ .‬هــزاران رایحــه بــرای انتخــاب وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ظرفــی بــرای ذوب مــوم‪ :‬در صــورت تمایــل می توانیــد از ظــرف مخصــوص شمع ســازی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد به راحتــی ظــرف حــاوی مــوم را در قابلمــه اب جــوش‬ ‫قــرار دهیــد تــا ذوب شــود‪ .‬لزومــی هــم نــدارد بــه ســراغ بهتریــن جنــس قابلمــه برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ظــرف شــمع‪ :‬انــواع ظــروف شیش ـه ای و هــر چیــزی کــه در برابــر گرمــا مقاومــت کنــد‬ ‫می توانــد به عنــوان ظــرف شــمع اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دماسنج‪ :‬با دماسنج می توانید به سرعت دمای موم را اندازه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قاشــق چوبــی‪ :‬بــا اســتفاده از کفگیــر یــا قاشــق چوبــی‪ ،‬مــوم را بــ ه هــم می زنیــد و‬ ‫تکه هــای بزرگ تــر را خــرد می کنیــد‪ .‬تمــام ایــن فراینــد بــرای همــه نــوع موم هــا یکســان‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه بــا مراحــل ســاخت شــمع اشــنایتان خواهیــم کــرد‪....‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز گلســتان گفــت ‪:‬از ‪ ۹۹۹‬روســتای اســتان گلســتان ‪ ۹۰۲‬روســتا دارای گاز هســتند ‪.‬‬ ‫علــی طالبــی افــزود‪ :‬عملیــات گازرســانی بــه تمامــی روســتاهای اســتان کــه مجــوز قانونــی ان هــا گرفته شــده و از‬ ‫شــرایط کافــی برخــوردار باشــند تــا پایــان ســال ‪۱۴۰۰‬رونــد اجرایــی ان هــا اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬افتتــاح ‪۱۷‬روســتا هدف گــذاری شــده کــه درحال حاضــر ایــن تعداد روســتا در مرحله‬ ‫اجــرا قــرار دارد و تــاش داریــم برابــر برنامــه در موعــد تعیین شــده بــه بهره برداری برســند‪.‬‬ ‫طالبــی افــزود‪ ۳۳:‬روســتا نیــز در مرحلــه طراحــی بــوده کــه در ســال جــاری بــه مرحلــه اجرایی خواهند رســید وبا‬ ‫ایــن امــر تمامــی روســتاهای قابــل گازرســانی در برنامــه اجرائی قــرار می گیرند ‪.‬‬ ‫اجرایی شدن‬ ‫گازرسانی به تمامی‬ ‫روستاهای دارای‬ ‫مجوز تا پایان‬ ‫سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪311‬‬ ‫کتاب‬ ‫اغاز بهارانه کتاب‬ ‫در هشت کتابفروشی‬ ‫تفاوت بین بدنسازی قدیم‬ ‫و جدید در چیست؟‬ ‫در گذشــته بــدن ســازی بــه مفهــوم امــروزی وجــود‬ ‫نداشــت و همــان داســتان تپه هــای داودیــه و شــاق‬ ‫خــوردن بــدن(!) اوج بدنســازی در ســطح اول ورزش‬ ‫مملکــت بــود! امــا امــروز ورزش علمــی شــده و بــدن‬ ‫ســازی نمــاد حضــور و دخالــت علــم در ورزش اســت‪.‬‬ ‫شــناخت اناتومــی و فیزیولــوژی بــدن و اگاهــی دادن‬ ‫بــه بازیکنــان در خصــوص اعضــای بــدن ‪ ،‬بــه بازیکنــان‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا نــگاه علمــی پیــدا کننــد و بــه اهمیت‬ ‫بدنســازی پــی ببرنــد و حــرکات تمرینــی یــا کششــی و یــا‬ ‫گــرم کــردن بــدن را بــا جدیــت خاصــی پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ضرورت به کارگیری مربیان بدن ساز در تیم های ورزشی‬ ‫نفــوذ و گســترش چشــمگیر علــم در همــه‬ ‫ابعــاد زندگــی انســان ها بــه امــری رایــج و‬ ‫عــادی بــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نفــوذ علمــی باعــث شــده تــا شــاهد‬ ‫پیشــرفت های شــگرفی در بســیاری از‬ ‫مقــوالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫شــهروندی و … باشــیم‪ .‬بــا توســعه انقــاب‬ ‫علمــی‪ ،‬ورزش نیــز از ایــن چرخــه بیــرون‬ ‫نمانــد و امــروزه شــاهد اســتفاده کاربــردی از‬ ‫علــوم مختلــف در ورزش هســتیم‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بــدن ســازی کــه یکــی از‬ ‫زیرشــاخه های ورزش اســت و نقشــی‬ ‫اساســی در کســب موفقیت هــای ورزشــی‬ ‫داراســت‪ ،‬بــه نمــاد حضــور علــم در ورزش‬ ‫تبدیــل شــده اســت و اکثــر ورزشــکاران در‬ ‫کنــار انجــام تمرینــات تخصصــی رشــته خــود‪،‬‬ ‫بــه انجــام بدنســازی علمــی و حرفــه ای مــی‬ ‫پردازنــد و حتــی تعــداد زیــادی از انهــا دارای‬ ‫بدنســاز تخصصــی هســتند!‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا مقولــه‬ ‫بدنســازی در ورزش گفتگــوی کوتاهــی بــا‬ ‫دکتــر مســعود تیمــوری‪ ،‬دکتــری فیزیولــوژی‬ ‫ورزشــی و بــدن ســاز تیم هــای حرفــه ای‬ ‫اســتان گلســتان انجــام داده ایــم‪ .‬او کــه در‬ ‫حــال حاضــر بــدن ســاز تیــم فوتســال شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم علــی ابــاد کتــول اســت از‬ ‫مختصــات ایــن حرفــه ورزشــی می گویــد‪:‬‬ ‫ضــرورت بــدن ســازی در ورزش بــه ویــژه‬ ‫فوتبــال را چگونــه توجیــه مــی کنیــد؟‬ ‫همانگونــه مطلــع هســتید ورزش دارای‬ ‫ابعــاد متعــددی روحــی‪ ،‬جســمی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و … اســت و بــدن‬ ‫ســازی نیــز یکــی از ابعــاد و جنبه هــای ورزش‬ ‫اســت کــه پرداختــن بــه ان باعــث بهبــود‬ ‫شــرایط ورزشــکار مــی شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫پیشــگیری از اســیب دیدگی و بهبود عملکرد‬ ‫بازیکنــان در تمــام دقایــق بــازی دو فاکتــور‬ ‫مهمــی هســتند کــه بــدن ســازی علمــی‬ ‫بازیکنــان را در رســیدن بــه ایــن دو هــدف‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ورزش محبــوب فوتبــال از خالقانــه تریــن و‬ ‫چنــد بعــدی تریــن رشــته های ورزشــی دنیــا‬ ‫اســت کــه در کنــار امادگــی ذهنــی و روانــی‪،‬‬ ‫نیــاز بــه امادگــی جســمانی بســیار باالیــی دارد‬ ‫کسب و کار‬ ‫کــه در کنــار فاکتورهــای اصلــی یــاد شــده‪،‬‬ ‫ضریب هوشــی و یکســری اســتعدادهای ذاتی‬ ‫مثــل ســرعت و قــدرت بدنــی نیــز در پیشــرفت‬ ‫ســریعتر در ایــن رشــته تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه بــدن حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫قطعــه ماهیچــه دارد کــه نیمــی از وزن بــدن‬ ‫را تشــکیل داده و ســطح خارجــی اســتخوان ها‬ ‫را می پوشــاند و ســبب حرکــت اســتخوان ها‬ ‫می شــود ‪.‬‬ ‫در بــازی فوتبــال تقریبــا هــر ‪ ۶۰۰‬قطعــه‬ ‫ماهیچــه در حرکــت و تالطــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حرکــت و تالطــم زیــاد باعــث ازدیــاد عمــل‬ ‫انقبــاض بــوده و در دراز مــدت ماهیچه هــا‬ ‫کوتــاه می گــردد و ایــن عمــل منجــر بــه‬ ‫ســائیدگی اســتخوان ها و مفاصــل زانــو و پــا‬ ‫می شــود‪ .‬اگاهــی از اناتومــی بــدن و انجــام‬ ‫دادن یــک ســری نرمش هــای کششــی‬ ‫شــدت ایــن مکانیــزم را کاهــش می دهــد‬ ‫و ایــن وظیفــه مربــی بــدن ســاز اســت کــه‬ ‫بازیکنــان را در ایــن فراینــد یاریگــر باشــد‬ ‫در حقیقــت مربــی بدنســاز کمــک می کنــد‬ ‫بازیکــن در نقــاط ضعــف خــود را شناســایی و‬ ‫بــه تقویــت انهــا بپــردازد و از عضــات امــاده‬ ‫خــود نیــز بــه نحــو احســن‪ ،‬اســتفاده کنــد تــا‬ ‫عــاوه بــر کاهــش اســیب دیدگــی‪ ،‬بهتریــن‬ ‫عملکــرد را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه اگــر بــدن بازیکــن در شــرایط ارمانی‬ ‫قــرار نگیــرد ممکــن اســت بــا یــک اســیب‬ ‫دیدگــی بــرای همیشــه ارزوهــای خــود را‬ ‫بــه بــاد دهــد و تجربــه و تاریــخ ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی نیــز گــواه ایــن ادعاســت و حتــی‬ ‫بازیکنــان بزرگــی نظیــر فــان باســتن در اوج‬ ‫امادگــی و شــهرت بــه دلیــل یــک اســیب‬ ‫دیدگــی مجبــور شــدند فوتبــال را بــرای‬ ‫همیشــه کنــار بگذارنــد‪ .‬بنابرایــن داشــتن یک‬ ‫بــدن ورزیــده و امــاده در نتیجــه یــک برنامــه‬ ‫بدنســازی حرفــه ای دارای اهمیــت زیــادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نقش مربی بدن ساز در کمک به بازیکنان‬ ‫اسیب دیده چیست؟‬ ‫از دیگــر خدمــات ورزش بــدن ســازی بــه‬ ‫بازیکنــان‪ ،‬تــاش بــرای بازگردانــدن هــر‬ ‫چــه ســریع تــر بازیکنــان اســیب دیــده بــه‬ ‫میادیــن ورزشــی اســت‪ .‬چــرا کــه مربــی‬ ‫بــا دانــش و اگاهــی از ســاختار بــدن و‬ ‫هماهنگــی بــا فیزیوتــراپ‪ ،‬بــه بازیکــن‬ ‫اســیب دیــده کمــک می کنــد تــا بــا انجــام‬ ‫تمرینــات مناســب‪ ،‬دوران نقاهــت را‬ ‫ســریعتر بــه پایــان برســاند و بــه میــدان‬ ‫مســابقه برگــردد‪.‬‬ ‫تفاوت بدنسازی قدیم با جدید در‬ ‫چیست؟‬ ‫در گذشــته بــدن ســازی بــه مفهــوم‬ ‫امــروزی وجــود نداشــت و همــان داســتان‬ ‫تپه هــای داودیــه و شــاق خــوردن بــدن(!)‬ ‫اوج بدنســازی در ســطح اول ورزش‬ ‫مملکــت بــود! امــا امــروز ورزش علمــی‬ ‫شــده و بــدن ســازی نماد حضــور و دخالت‬ ‫علــم در ورزش اســت‪ .‬شــناخت اناتومــی‬ ‫و فیزیولــوژی بــدن و اگاهــی دادن بــه‬ ‫بازیکنــان در خصــوص اعضــای بــدن ‪ ،‬بــه‬ ‫بازیکنــان کمــک مــی کنــد تــا نــگاه علمــی‬ ‫پیــدا کننــد و بــه اهمیــت بدنســازی پــی‬ ‫ببرنــد و حــرکات تمرینــی یــا کششــی و‬ ‫یــا گــرم کــردن بــدن را بــا جدیــت خاصــی‬ ‫پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫مربی بدنساز چه وظایف تخصصی را در‬ ‫تیم بر عهده دارد؟‬ ‫مربــی در کنــار انجــام تمرینــات ورزشــی‬ ‫متداول‪،‬برنامه ریزی هــای متفاوتــی در ســطوح‬ ‫مختلــف انجــام می دهــد کــه برخــی از ایــن‬ ‫برنامه هــا بــه ایــن شــرح هســتند و البتــه ایــن‬ ‫برنامه هــا بــا توجــه بــه نــوع‪ ،‬ســطح‪ ،‬جنســیت‬ ‫و رده بازیکنــان تغییــر می کنــد‪:‬‬ ‫دوره بنــدی تمرینــات براســاس شــرایط‬ ‫(شــرایطی مثــل امادگــی پیــش فصــل‪،‬‬ ‫حفــظ توانایــی و قــدرت در طــول فصــل و‬ ‫امــاده نگــه داشــتن از نظــر توانایــی و قــدرت‬ ‫در تعطیــات و وقفه هــا بــه وجــود امــده)‬ ‫برنامه ریــزی گروهــی و فــردی بــرای تمرینــات‬ ‫بدنســازی( تمرینــات گروهــی شــامل تمامــی‬ ‫بازیکنــان و بــر اســاس شــرایط تیــم‪ ،‬تمرینات‬ ‫فــردی براســاس شــرایط بازیکــن )‬ ‫ریکاوری بازیکنان بعد از هر بازی‬ ‫برنامــه هــا غذایــی مرتبــط بــا بدنســازی ( در‬ ‫ایــن مــورد یــا بایــد دانــش کافــی را داشــته‬ ‫باشــد و یــا از افــراد متخصــص برنامه هــای‬ ‫غذایــی مــورد نیــاز را بــرای تمرینــات مــد نظــر‬ ‫خــود کســب کنــد )‬ ‫و برنامه ریزی تخصصی برای شرایط خاص‬ ‫نظیر تورنمنت های متمرکز یا دوره ای‬ ‫ایا همه تیم های ورزشی مربی بدنسازی دارند؟‬ ‫تیم هایــی کــه نــگاه حرفــه ای بــه ورزش‬ ‫دارنــد حتمــا ً از مربیــان تخصصــی اســتفاده‬ ‫می کننــد چــرا کــه در ورزش تخصصــی و‬ ‫علمــی و امــروز نــگاه ســنتی جــواب نمی دهــد‬ ‫و قطعــا ً بازیکنــان تیــم بــا مشــکالت جســمی‬ ‫و روحــی مواجــه می شــوند‪ .‬نقــش مربیــان‬ ‫بدنســاز در تیم هــای حرفــه ای تــا جایــی‬ ‫اســت کــه برخــی نقــش مربــی بدنســاز را‬ ‫کمتــر از ســرمربی نیــم داننــد! چــرا کــه‬ ‫متعقدنــد بازیکــن در صورتــی می توانــد‬ ‫فرامیــن ســرمربی را اجرایــی کنــد کــه تــوان‬ ‫جســمی و روحــی مناســب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از بــدن ســازی علمــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬بــه معنــی اشــنایی کامــل بــا‬ ‫مختصــات ورزش مــورد نظــر اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر یــک مربــی‬ ‫بدنســاز در فوتبــال بایــد قابلیــت اجــرای‬ ‫تمرینــات بدنســازی بــا تــوپ و بــدون تــوپ را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬حــال بعضــی از مربیــان تصــور‬ ‫می نماینــد وقتــی یــک مربــی بدنســاز بــرای‬ ‫انجــام تمرینــات بدنســازی دســت بــه تــوپ‬ ‫می گــردد دخالــت در کار انهاســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه بــر اســاس شــیوه های نویــن و مــدرن‬ ‫فیفــا و ‪ AFC‬یــک مربــی بدنســاز بایــد بتوانــد‬ ‫در انجــام تمرینــات بدنســازی بــا تــوپ تبحــر‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چه توصیه ای به جوانان عالقه مند به‬ ‫این حرفه دارید؟‬ ‫همانطــور کــه علــم در همــه ابعــاد زندگــی‬ ‫انســان ها نفــوذ کــرده اســت‪ ،‬ورزش نیــز‬ ‫در دنیــا علمــی شــده اســت و دانشــمندان‬ ‫زیــادی خصــوص مقــوالت ورزشــی در حــال‬ ‫تحقیقــات و کشــفیات هســتند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫افــراد عالقه منــد بــه ورزش بــدن ســازی‬ ‫عــاوه بــر تحصیــل در رشــته تربیت بدنــی‬ ‫بایــد خودشــان را بــه روز نگــه دارنــد و‬ ‫بــا مطالعــه کتــاب‪ ،‬مقــاالت و تماشــای‬ ‫فیلم هــای علمــی ســطح امادگــی علمــی‬ ‫خــود را بــاال نگــه دارنــد و بــرای خودشــان‬ ‫اینــده ای روشــن ترســیم کننــد‪.‬‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟(‪)2‬‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن به خرج و مخارج خود خســته‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟ ایــا اطــاع از ارزش‬ ‫و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت بــوده یــا منفی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫ل نمــودن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما‬ ‫مدیریــت پــول دارای ‪ ۱۰‬مرحلــه اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از دنبــا ‬ ‫بایــد قــادر باشــید تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬و بعــد از‬ ‫گذرانــدن ایــن مراحل‪،‬شــما قــادر هســتید تغییــرات الزم را بــرای رســیدن بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چگونــه پولتــان را مدیریــت کنیــد‪ :‬خــب‪ ،‬حــاال کــه تقریبــا می دانیــد بایــد در چــه مســیری‬ ‫قــدم بگذاریــد‪ ،‬دربــاره اســتراتژی های مدیریــت مالــی بــرای شــما می گوییــم‪ .‬ایــن اســتراتژی ها‬ ‫رویکــردی بســیار ســاده دارنــد و به راحتــی می توانیــد انهــا را دنبــال کنید‪.‬کــه بــرای اطــاع از ایــن‬ ‫اســتراتژی ها پیشــنهاد می کنیــم ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬لیســتی از دارایی هــا و بدهی هایتــان جمــع کنیــد‪ :‬دارایی هــا‪ :‬تمــام چیزهایــی را کــه‬ ‫بــرای شــما ارزش دارنــد‪ ،‬در ایــن لیســت بنویســید‪ .‬ایــن لیســت شــامل حســاب های بانکــی‪،‬‬ ‫پس انــداز‪ ،‬بازنشســتگی‪ ،‬خــودرو یــا دیگــر وســایل نقلیه‪ ،‬اوراق مشــارکت‪ ،‬ســهام‪ ،‬ســال واره‬ ‫و دارایی هــای خانگــی می شــود‪.‬‬ ‫بدهی هــا‪ :‬تمــام بدهی هایتــان را یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن لیســت شــامل وام دانشــجویی‪،‬‬ ‫وام مســکن‪ ،‬وام خــودرو‪ ،‬وام شــخصی و نیــز هــر نــوع بدهــی بــه دیگــران می شــود‪.‬‬ ‫اگــر در مرتــب کــردن مســائل مربــوط بــه مدیریــت پــول تــازه کار هســتید‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫کاغــذ و قلــم بســیار مفیــد خواهــد بــود‪ .‬لیســت را ســاده نگــه داریــد‪ .‬جمــع کل مبلغ هــا و‬ ‫عنــوان مربــوط بــه هــر بخــش را بنویســید‪ .‬در ایــن قســمت می توانیــد از برنامــه اکســل یــا‬ ‫وب ســایت های رایــگان مربــوط بــه ایــن کار اســتفاده کنیــد (بــرای این کار‪ ،‬بــاز هم می توانید‬ ‫در اینترنــت جس ـت وجو کنیــد)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارزش خالــص دارایی هایتــان را حســاب کنیــد‪ :‬برخــی از مــردم فکــر می کننــد حســاب‬ ‫کــردن ارزش خالــص دارایــی کار ســختی اســت‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬ایــن کار یکــی از ســاده ترین‬ ‫قدم هــا در شــروع یادگیــری مدیریــت پــول اســت‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬میــزان بدهی هــا را از‬ ‫دارایی هــا کــم کنیــد تــا عــدد اصلــی بــه دســت بیایــد (بدهــی ‪-‬دارایــی = ارزش خالــص)‪.‬‬ ‫بــاز هــم یــاداوری می کنیــم کــه اســتفاده از قلــم و کاغــذ بــرای این کار‪ ،‬شــیوه خوبی خواهد‬ ‫بــود‪ .‬اگــر از اکســل اســتفاده می کنیــد‪ ،‬به راحتــی می توانیــد یــک فرمــول ســاده بــه ان بدهید‬ ‫تــا ایــن عــدد را برای شــما محاســبه کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بودجــه ماهانــه تعییــن کنیــد‪ :‬درامــد در برابــر مخــارج‪:‬دو مرحلــه اول‪ ،‬تصویــر کلــی‬ ‫مناســبی از امــور مالــی شــخصی بــه شــما ارائــه می دهــد‪ .‬باتوجه به نتایج‪ ،‬متوجه می شــوید‬ ‫کــه در کل‪ ،‬اوضــاع مالی تــان چطــور پیــش مـی رود‪ .‬ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت‪ .‬بررســی‬ ‫جریــان نقــدی ماهانــه نیــز بــه همــان میــزان مهم اســت‪.‬که برای اطــاع از این اســتراتژی ها‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا مطالعــه کنیــد‪...‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار طــرح «بهــاره کتــاب» کــه از‬ ‫امــروز هفدهــم خردادمــاه بــا مشــارکت هشــت کتابفروشــی‬ ‫اســتان اغــاز شــد و تــا ‪ ۲۴‬همیــن مــاه در واحدهــای عضــو‬ ‫ایــن طــرح ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬ســقف خریــد بــرای هــر‬ ‫خریــدار در طــرح بهــاره کتــاب ‪ ،۱۴۰۰‬همچــون طرح زمســتانه‬ ‫‪ ۲‬میلیــون ریــال اســت و خریــداران می تواننــد در ایــن طــرح‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصــد یارانــه خریــد کتــاب نیــز بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کتابفروشــی های «اندیشــه ســبز‪ ،‬پاتوق کتاب‬ ‫بجنــورد‪ ،‬حاتمــی‪ ،‬شــهر کتــاب بجنــورد‪ ،‬کتابســرای فرزیــن‪،‬‬ ‫پیــام دانــش‪ ،‬کتابســرای عضــدی و کوچــه کتــاب» در طــرح‬ ‫بهــاره کتــاب امســال ثبــت نــام کــرده و مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کتابهای عمومی‪ ،‬دانشگاهی و کودک و نوجوان‬ ‫مشــمول ایــن طــرح مــی شــوند امــا کتابهــای اموزشــی‪ ،‬کمک‬ ‫اموزشــی‪ ،‬افســت‪ ،‬فاقد شــماره شــابک‪ ،‬دارای شابک غلط و‬ ‫کتابهایــی کــه در بانــک اطالعاتــی خانــه کتاب و ادبیــات ایران‬ ‫ثبت نشــده اند مشــمول طرح نمی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ارائــه تخفیــف در ایــن طــرح تنهــا شــامل کتابهــای‬ ‫چاپــی اســت و ســایر کاالهــای فرهنگــی عرضــه شــده در‬ ‫کتابفروشــی را شــامل نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــدت زمــان اجــرای طــرح بهارانــه کتــاب‬ ‫هفــت روز اســت گفــت‪ :‬مــدت زمــان تســویه حســاب یــک‬ ‫مــاه پــس از اتمــام طــرح خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حداکثــر یارانــه اختصاصــی هــر‬ ‫کتابفروشــی و میــزان و درصــد مشــارکت کتابفروشــی هــا‬ ‫در تخصیــص یارانــه بــر اســاس اعتبــار کلــی طــرح‪ ،‬تعییــن‬ ‫واعــام خواهــد شــد گفــت‪ :‬کتابفروشــی هــای مشــارکت‬ ‫کننــده در طــرح تــا زمــان بــه اتمــام رســیدن یارانــه اختصاصی‬ ‫ملــزم بــه ارائــه تخفیــف بــه مشــتریان هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مدیریــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫رعایــت فاصلــه اجتماعــی در زمــان اجــرای طــرح برعهــده‬ ‫واحدهــای صنفــی اســت و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و‬ ‫شــیوع کرونــا متقاضیــان می تواننــد بــا ثبت اطالعــات در پنل‬ ‫بهارانــه بــه نشــانی ‪tarh.ketab.ir‬خریــد کتــاب را بــه صــورت‬ ‫غیــر حضــوری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در خراســان شــمالی ‪ ۲۷‬کتابفروشــی مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســال ‪ ،۱۳۹۴‬بــرای‬ ‫هدفمنــد کــردن یارانــه نشــر طــرح های فصلی فــروش کتاب‬ ‫را اغــاز کــرد؛ در ایــن طــرح هــا کتابفروشــی هــا مــی تواننــد‬ ‫روی فــروش کتــاب بــه خریــداران تخفیــف داده و مبلــغ‬ ‫تخفیــف داده شــده را از وزارت خانــه دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن طرح هــا کــه بــا نــام طرح هــای فــروش فصلــی‬ ‫مشــهور شــده اند‪ ،‬کتابفروشــی هایی کــه شــرایط الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬پــس از ثبــت نــام‪ ،‬مــی تواننــد کتاب هــای‬ ‫خــود را کــه بــا شــرایط تعییــن شــده مطابقــت داشــته باشــد‬ ‫بــه خریــداران بفروشــند‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در خراســان شــمالی بــا میانگیــن کشــوری‬ ‫برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب در کشــور نشــان می دهــد کــه‬ ‫ســاالنه بــه ازای هــر ایرانــی تقریبــا ‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬جایــگاه‬ ‫نخســت ســرانه فضــای کتابخوانــی را بــه نســبت جمعیــت‬ ‫خــود در کشــور دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪18‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی ســرعت بــاد‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪311‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز طرح بهارانه کتاب‬ ‫در کتابفروشی های گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گنبــدکاووس گفــت‬ ‫کــه طــرح بهارانــه کتــاب ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از دیــروز دوشــنبه ‪ ۱۷‬خــرداد‬ ‫بــا مشــارکت ســه کتابفروشــی‬ ‫و تخصیــص ‪ ۱۰۲‬میلیــون ریــال‬ ‫یارانــه خریــد بــه انهــا همزمــان‬ ‫بــا سراســر کشــور در ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رضــا شــجاعی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هــر ســاله طرح هــای فصلــی‬ ‫فــروش کتاب باعنــوان بهارانه‪،‬‬ ‫تابســتانه‪ ،‬پاییــزه و زمســتانه بــا تخفیــف ‪ ۲۰‬درصــدی همــراه بــا اســتقبال خــوب دوســتاران کتــاب در‬ ‫گنبــدکاووس برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــرح «بهارانــه کتــاب ‪ »۱۴۰۰‬ســقف مجــاز خریــد بــرای هــر نفــر ‪ ۲‬میلیــون ریــال اســت و‬ ‫ُ‬ ‫مفاخره بز و پراید!‬ ‫روزی پرایــد بــه شــیوه نامــداران و بــزرگان بــه مناظــره‬ ‫و مفاخــره بــا بــزی دانــا و ســرد و گــرم چشــیده روزگار‬ ‫مشــغول شــد و نســنجیده گفــت‪« :‬مــن از بســیاری‬ ‫جهــات از تــو برترم‪ ...‬مــن مرکــب برزگــران‪ ،‬کارمنــدان‪،‬‬ ‫پیشــه وران‪ ،‬کارگــران‪ ،‬عصــاران‪ ،‬عطــاران‪ ،‬بــزازان‪،‬‬ ‫فرهنگیــان و حتــی برخــی هنرمندانــم! بنــز و فــورد را یــارای‬ ‫گذرانــدن اســتانداردهای ‪ 85‬گانــه مــن نیســت! در کمتــر‬ ‫از ‪ 25‬ثانیــه میلیون هــا دســتگاه از مــن پیــش فــروش‬ ‫می شــود‪ .‬در تســت کــرش از زانتیــا بهتــر جــواب داده ام‪.‬‬ ‫بــا وجــود مــن مســافرت هــا چنــد برابــر شــده و بــا چنــد روز‬ ‫تعطیلــی‪ ،‬جــاده هــای شــمال در قــرق هــم کیشــان مــن‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ .‬مــدل هــای گوناگــون مــن افتخــار صنعت‬ ‫خودروســازی اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه خــط تولیــد مــن‬ ‫متوقــف شــده‪ ،‬هنــوز مــرا تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫مافیایــی از مــن حمایــت می کنــد‪ ،‬کــه حتــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس و دولتمــردان و وزارت صنعــت در برابــر ان تــوان‬ ‫رویارویــی ندارنــد!‬ ‫وقتــی فخــر فروشـی های مذبوحانــه پرایــد تمــام شــد‪ ،‬بــز‬ ‫بــه ارامــی ســر بلنــد کــرد و نگاهــی بــه درهــای بــدون زه‬ ‫و هیــکل قنــاص و زهــوار در رفتــه پرایــد افکنــد و گفــت‪:‬‬ ‫جــدل می کنــی؟ ننــگ مــن اســت بــا محاســنی‬ ‫«بــا مــن َ‬ ‫کــه دارم بــه هــرزه دارایی هــای تــو پاســخ دهــم»!‬ ‫بــاری اگــر بــه تــو پاســخ ندهــم برایــم شرمســاری ســنگینی‬ ‫اســت چــرا کــه مردمــان پارســی در افســانه ها و شــب‬ ‫نشینی هایشــان گفته انــد کــه تــو خودرویــی هســتی که در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد قســمت نامســاوی تقســیم می شــوی‬ ‫و گاهــا ً پلیــس راهــور در گــزارش صحنــه تصــادف از‬ ‫تشــخیص تعــداد سرنشــینان کشــته شــده تــو عاجــر‬ ‫مانــده و تنهــا بــه عبــارت خــودروی پرایــد بــا حداقــل یــک‬ ‫سرنشــین بســنده کــرده اســت! در ســرعت زیــاد چــون پــر‬ ‫کاهــی از جــا کنــده مــی شــوی و و چــون طایفــه لولیــان‬ ‫در جــاده معلــق مــی زنــی! دزدان و طــراران در کســری‬ ‫از ثانیــه تــرا بریابنــد و ترمــز تــرا بــه انــدازه افســار چهــار‬ ‫پایــی اعتبــار نیســت! وقتــی مــرا بــه بــازار بــرای فــروش‬ ‫برنــد‪ ،‬کســی بابــت قیمــت مــن خریــدار را ســرزنش‬ ‫نکنــد ولــی هیچــگاه کســی از قیمــت تــو راضــی نیســت‬ ‫و همــگان معتقدنــد بــه یــک صــدم ایــن قیمــت نیــرزی!‬ ‫بــا ایــن حــال از مــن بشــنو کــه بــا افتخــار بــرای ازادگان‬ ‫کفــش چرمینــم‪ ،‬بــرای پادشــاهان و محافظــان شــان‬ ‫کمربنــد و دســتکش‪ ...‬از مشــک مــن بــرای حمــل اب‬ ‫در صحــرا اســتفاده می شــود‪ .‬صحرانشــینان ســفره‬ ‫صبحانــه را از پوســت مــن می ســازند و ســفره های‬ ‫بــزرگ مهمانــی را از گوشــت مــن ارایــش می دهنــد!‬ ‫پادشــاهان بــرای اصــاح ســر و صــورت‪ ،‬پوســت مــرا بــا‬ ‫عــزت و احتــرام بــه گــردن مــی اویزنــد و از جلــد مــن نامــه‬ ‫و طومــار درســت مــی کننــد و حســاب و کتــاب و پیمــان‬ ‫بــر ان مــی نگارنــد! پیراهــن ســفید شــاهانه از پشــم مــن‬ ‫اســت و از کــرک مــن بــرای کنیــزان لبــاس مــی بافنــد!‬ ‫پرســتندگان اهــورا مــزدا بــر پوســت مــن وضــو گیرنــد‪.‬‬ ‫چنگ‪ ،‬بربط‪ ،‬تنبور و ســایر االت موســیقی از پوســت من‬ ‫ســاخته مــی شــود‪ .‬قــرن هاســت کــه از شــیر بــدون پالــم‬ ‫مــن پنیــر پروبیوتیــک‪ ،‬دوغ گرمادیــده‪ ،‬ماســت پــر چــرب‬ ‫همــزده ‪ ،‬فلــه فرادمــا تهیــه مــی کننــد و بــرای کاخ هــای‬ ‫شــاهی از تغلیــظ دوغ مــن کشــک زرد می ســازند‪.‬‬ ‫مــرا تــوان چــرا در کــوه هــای خــوش اب و هــوا‬ ‫اســت و از گیاهــان تــازه مــی خــورم و از چشــمه های‬ ‫اب ســرد مــی نوشــم‪ ،‬ولــی ســفر بــا تــو در جــاده‬ ‫کفــی و همــوار نیــز ناگــوار و حادثــه ســاز اســت!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اشد مجازات در انتظار‬ ‫متخلفان‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی گلســتان گفت‪ :‬اشــد مجازات های‬ ‫قانونــی در انتظــار اشــخاص بــدون صالحیتــی اســت کــه اقــدام‬ ‫بــه تاســیس موسســه پزشــکی غیــر مجــاز می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬نجــف زاده مدیــرکل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬مبنــی براینکــه فــردی بدون صالحیت حرفه پزشــکی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه تاســیس موسســه پزشــکی غیرمجــاز کــرده اســت‬ ‫کــه ایــن موضــوع بــا اولویــت در تعزیــرات حکومتــی در حــال‬ ‫رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬متخلــف‪ ،‬بــه تعطیلــی موسســه پزشــکی‪ ،‬ضبــط‬ ‫ملزومــات مکشــوفه بــه نفــع دولــت و پرداخــت جزای نقــدی در‬ ‫حــق صنــدوق دولــت محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫نجــف زاده گفــت‪ :‬اشــد مجازات هــای قانونــی در انتظــار‬ ‫اشــخاص بــدون صالحیتــی اســت کــه اقــدام بــه تاســیس‬ ‫موسســه پزشــکی غیــر مجــاز می کننــد‪.‬‬ ‫او از شــهروندان خواســت‪ :‬درصورت مشــاهده هرگونه تخلفات‬ ‫پزشــکی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬داروئــی ودر مانــی و‪ ...‬موضــوع را بــه صــورت‬ ‫حضــوری ویــا از طریــق تلفــن ‪ ۱۳۵‬یــا ســامانه اینترنتــی ‪ ۱۳۵‬بــه‬ ‫ســازمان تعزیــرات حکومتــی ویــا با تلفــن ‪ ۱۴۹۰‬به دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی گــزارش کنند‪/.‬باشــگاه خبرنــگاران جوان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دکترغالمعلــی شــهمرادی مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان از‬ ‫توســعه بیــش از پیــش مخابــرات در نقــاط کــم برخــوردار خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی در جلســه ای‬ ‫کــه دکتــر احمــدی مدیــر ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫اســتان نیــز حضــور داشــت‪ ،‬بــر توســعه مخابــرات در نقــاط کــم‬ ‫برخــوردار تاکیــد کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش مجموعــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ذیربــط بتوانیــم زیرســاخت های مناســب‬ ‫را طراحــی و در مناطــق محــروم اجــرا نماییــم ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای مخابرات در اجــرای پروژه های ‪uso‬گفت‪:‬‬ ‫در شــاخص اجــرای پروژه هــای ‪uso‬ابالغــی از ســوی وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات در اســتان ‪ ،‬عملکــرد بســیار خوبــی داشــتیم و در این‬ ‫زمینــه جــزء اســتان های برتر کشــور محســوب می شــویم‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ارتبــاط رســانی بــه روســتاها‬ ‫را به ســبب اینکه نیمی از جمعیت اســتان در نقاط روســتایی‬ ‫اســکان دارند را با اهمیت دانســت و گفت ‪ :‬توســعه مخابرات‬ ‫در نقــاط روســتایی و کــم برخــوردار همیشــه از الویت هــای‬ ‫مخابــرات اســتان بــوده و درایــن زمینــه از تمامــی ظرفیت هــا‬ ‫و امکانــات بهره بــرده تــا بتوانیــم بصــورت عادالنــه بــه توزیــع‬ ‫خدمــات مخابراتــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد انتخابــات اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا پایــان یافتــن‬ ‫مهلــت قانونــی رســیدگی بــه اعراضــات داوطلبــان عضویــت در‬ ‫شــورای اســامی شــهرهای اســتان در هیئــت عالــی نظــارت‪،‬‬ ‫صالحیــت ‪ ۳۲‬نفــر از ‪ ۱۵۸‬نفــری کــه صالحیتشــان احــراز نشــده‬ ‫بــود و بــه نتیجــه معتــرض بودنــد‪ ،‬تائیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری‬ ‫گلســتان؛ ســید محســن کاظمــی‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس تعــداد‬ ‫داوطلبــان شــرکت در انتخابــات شــورای اســامی شــهر های‬ ‫گلســتان در مجمــوع بــه یــک هــزار و ‪ ۲۱۳‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس زمانبنــدی‪ ،‬اســامی نهایــی داوطلبــان‬ ‫انتخابــات شــوراهای اســامی‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۱۷‬الــی ‪ ۱۹‬خــرداد بــه‬ ‫صــورت عمومــی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاظمــی اظهــار کــرد‪ :‬در انتخابــات شــورای اســامی روســتا های‬ ‫اســتان نیــز ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۴۷۴‬نفــر ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه‬ ‫صالحیــت هفــت هــزار و ‪ ۷۲‬نفــر تاییــد شــد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد انتخابات اســتان با اشــاره به زمان تبلیغات نامزدها‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تبلیغــات داوطلبــان شــورا ها از ‪ ۲۰‬خــرداد اغــاز و‬ ‫تــا ‪ ۲۶‬خــرداد بــه مــدت یــک هفتــه ادامــه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫کاظمــی از داوطلبــان و هــواداران ان هــا خواســت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد و در تبلیغــات اخــاق مــدار باشــند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان ترکمــن گفــت‪ :‬محیــط زیســت و تنــوع زیســتی‪ ،‬میــراث‬ ‫ارزشــمندی اســت کــه بشــر ان را از نســل های قبــل بــه امانــت گرفتــه و بایــد در عیــن‬ ‫ســامت بــه نس ـل های بعــد ســپرده شــود کــه غفلــت از ایــن ســرمایه عظیــم خــدادادی‬ ‫خطایــی نابخشــودنی اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام منصــوری ادامــه داد‪ :‬غــرب گلســتان بــا داشــتن طبیعــت کم نظیــر و تنــوع‬ ‫زیســتی غنــی یکــی از مناطــق برخــوردار از موهبــت الهــی اســت کــه بایــد بــه پشــتوانه‬ ‫اصــل پنجاهــم قانــون اساســی کــه حفاظــت از محیــط زیســت را یــک وظیفــه همگانــی‬ ‫می دانــد در حفاظــت از ان بیــش از پیــش کوشــا باشــیم‪.‬‬ ‫طــرح طبیعت گــردی در ‪ ۲۲‬هکتــار از جزیــره اشــوراده تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از‬ ‫اصلی تریــن مطالبــات مــردم و مســووالن گلســتان در دهه هــای اخیــر بــود کــه ســال ‪ ۹۳‬در‬ ‫ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه گلســتان مطــرح و فروردیــن امســال در ســتاد ملــی تاالب هــا‬ ‫بــه ریاســت اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــوری تصویــب شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کم برخوردار در دستور کار قرار گرفت‬ ‫امــام جمعــه بندرترکمــن بــا اشــاره بــه ضــرورت رفــع چالــش مدیریــت پســماند و فاضــاب‬ ‫در گلســتان گفــت کــه شــهرهای ســاحلی اســتان بــه عنــوان مناطــق هــدف گردشــگری بایــد‬ ‫در حــل مشــکالتی ماننــد زبالــه و فاضــاب پیش قــدم باشــند‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدصالــح منصــوری همزمــان بــا هفتــه محیــط زیســت در دیــدار بــا‬ ‫محیــط بانــان غــرب گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد تکمیلــی طــرح گردشــگری جزیــره اشــوراده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم در جــذب گردشــگر پــس از دوران کرونــا موفــق عمــل‬ ‫کنیــم بایــد از هــم اکنــون عــاوه بــر فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم‪ ،‬پاکیــزه بــودن و‬ ‫جلوگیــری از الودگــی محیــط را تمریــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از اجــرای ناتمــام طــرح مدیریــت پســماند در گلســتان گفــت‪ :‬عملکــرد حــوزه‬ ‫ســاماندهی پســماند در اســتان کــه طبــق قانــون بــر عهــده شــهرداری و بخشــداری ها قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬مطلــوب نیســت کــه بایــد هرچــه ســریع تر بــه ســمت مدیریــت صحیــح مصــرف‬ ‫ی پیشــرفته حرکــت کــرده و توســعه همــه جانبــه را بــا داشــتن‬ ‫و بهره منــدی از تکنولــوژ ‬ ‫محیــط زیســتی ســالم بــه ارمغــان بیاوریــم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه بیش از پیش مخابرات در نقاط‬ ‫‪ ۳۲‬داوطلب دیگر شورای‬ ‫شهر احراز صالحیت شدند‬ ‫شهرهای ساحلی پیش قدم حل مشکالت زباله و فاضالب باشند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عالقمنــدان بــه کتــاب می تواننــد از امــروز تــا ‪ ۲۳‬خــرداد بــه صــورت حضــوری بــه کتاب فروشـی های شــهر‬ ‫کتــاب‪ ،‬حافــظ شــعبه ســه و کافــه ســام گنبــدکاووس مراجعــه و بــا ارائــه کــد ملــی‪ ،‬کتاب هــای عمومــی‪،‬‬ ‫کــودک و نوجــوان و دانشــگاهی را بــا یارانــه ‪ ٢٠‬درصــدی خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس اضافــه کــرد‪ :‬براســاس یارانــه خریــد مشــخص‬ ‫شــده برای ســه کتابفروشــی شهرســتان‪ ،‬پیش بینی می شــود امســال ‪ ۵۱۰‬میلیون ریال کتاب در طرح‬ ‫بهارانــه بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫شــجاعی اســتقبال از طرح هــای فــروش فصلــی کتــاب بــا تخفیــف ‪ ۲۰‬درصــد در گنبــدکاووس را‬ ‫خوب دانســت و گفت‪ :‬در بیشــتر مواقع در ســه روز نخســت ســهمیه یارانه خرید کتابفروشـی ها‬ ‫بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته در مجمــوع بــرای اجــرای چهــار فصــل بهارانه‪ ،‬تابســتانه‪ ،‬پاییزه و زمســتانه فــروش کتاب یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال یارانــه خریــد بــه کتــاب فروشـی های شــرکت کننــده در ایــن طــرح تخصیــص یافت‪.‬‬ ‫احمــد گلچیــن بابیــان اینکــه ارائــه تخفیــف در ایــن طــرح تنهــا شــامل کتاب هــای چاپــی اســت‬ ‫و ســایر کاالهــای فرهنگــی عرضه شــده در کتاب فروشــی را شــامل نمی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای‬ ‫طــرح بهارانــه کتــاب از امــروز بــه مــدت یــک هفتــه در ‪ ۱۲‬کتاب فروشــی شهرســتان های گــرگان و‬ ‫گنبــدکاووس اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه منظــور رونــق بخشــیدن بــه بــازار کتــاب و ترویــج‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۹۴‬تســهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشـی های سراســر‬ ‫کشــور بــه طــور مســتقیم بــه خریــداران کتــاب پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح کتابفروشـی هایی کــه شــرایط الزم را دارا باشــند پــس از ثبــت نــام می تواننــد کتاب هــای‬ ‫خــود را کــه بــا شــرایط تعییــن شــده مطابقــت دارد بــه خریــداران بفروشــند‪.‬‬ ‫ایــن طــرح کــه از ان باعنــوان طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب یــاد مــی شــود از جملــه امکاناتــی اســت کــه‬ ‫کتابفروشــان وجــود ان را در ایــام رکــود فــروش کتــاب در همه گیــری کوویــد ‪ ۱۹‬ضــروری می دانند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳۹‬هیات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۹۲‬تقاضای خانــم پریدخت ریحانی بشناســنامه ‪۳۷۳‬کد ملــی‪۲۱۲۱۱۷۷۱۱۶‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد احمــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۶۹/87‬مترمربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ - ۱۴۰۰/۰۳/18‬م ‪.‬الــف‪ ۶۸۸۹‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــررای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۸‬هیــات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۰‬تقاضای مریم غالمی بشناســنامه ‪۳۸۱۲‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۵۸۷۶۸۷‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزندمحمــود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۰۳/30‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ - ۱۴۰۰/۰۳/18‬م ‪.‬الــف‪ - ۶۸۵۰‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۶۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۳‬‬ ‫تقاضــای خلیــل رضوانــی بشناســنامه ‪۱۶۱۵‬کــد ملــی ‪۲۲۴۸۷۱۸۵۲۷‬صــادره از کردکــوی فرزندمحمدحســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۲۵/80‬مترمربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪ ۶۸۶۵‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــررای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفــات مالکانه و بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۸‬‬ ‫تقاضای مهدی بهلول بشناسنامه ‪ ۵۲۲‬کد ملی ‪۲۱۲۱۹۱۳۶۲۹‬صادره از گرگان فرزندحسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۸۸‬مترمربع از پالک ‪-۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش ‪۳‬‬ ‫حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاص که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و بعد از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪ .‬م ‪.‬الف‪ ۶۸۷۹‬نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬جت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪40‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪18‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪311‬‬ ‫بیمه کشاورزی‬ ‫اغاز خرید گندم خراسان شمالی در ‪ ۲۵‬مرکز‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خریــد گنــدم تولیــدی کشــاورزان اســتان‬ ‫از روز (دوشــنبه) در ‪ ۲۵‬مرکــز اغــاز شــده اســت کــه هم اکنــون تحویــل ایــن محصــول از گندمــکاران‬ ‫شهرســتان های بجنــورد و جاجــرم در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم ‪ ۵۰‬هــزار ریــال بــه ازای هــر کیلوگــرم‬ ‫اعــام شــده اســت و دولــت‪ ،‬محصــول گندمکارانــی را خریــداری مــی کنــد کــه در ســامانه پهنــه بنــدی ثبت‬ ‫نــام کــرده باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۰۰ :‬هــزار تــن فضــای اســتاندارد بــرای ذخیــره ســازی گنــدم در اســتان ایجــاد شــده اســت کــه ‪۵۵‬‬ ‫هــزار تــن از ایــن ظرفیــت توســط بخــش دولتــی و مابقــی توســط بخــش خصوصی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال نیــز گنــدم تولیــدی کشــاورزان بــه صــورت تضمینــی و بــا عاملیــت بانــک‬ ‫کشــاورزی خریداری می شــود گفت‪ :‬از کشــاورزان درخواســت می شــود نســبت به گشــایش حســاب در‬ ‫بانــک کشــاورزی اقــدام و در صــورت راکــد بــودن حســاب‪ ،‬ان را از رکــود خــارج کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس تدابیــر اتخــاذ شــده‪ ،‬اعتبــار الزم‬ ‫بــرای پرداخــت وجــوه گنــدم بــه کشــاورزان تامیــن شــده و تــاش بــر ایــن اســت کــه ایــن وجــوه در کوتــاه‬ ‫تریــن زمــان پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫برداشــت گنــدم از برخــی کشــتزارهای خراســان شــمالی امســال بــه علــت گرمــای هوا و کاهــش بارندگی‬ ‫زودتــر از موعــد در مناطــق گرمســیر اســتان اغاز شــده اســت‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی ‪ ۱۸۰‬هــزار تن گنــدم از ســطح اراضی‬ ‫ایــن اســتان برداشــت شــود کــه بــا افزایــش نــرخ تصمینــی گنــدم پیــش بینــی مــی شــود ‪ ،‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد ایــن محصــول در اختیــار دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫میانگینپوشش‬ ‫بیمه اجتماعی زنان‬ ‫خراسان شمالی از کشور‬ ‫بیشتر است‬ ‫ســال گذشــته حدود ‪ ۵۰‬درصد از محصول گندم کشــاورزان خراســان شــمالی در قالب خرید تضمینی‬ ‫بــه شــرکت بارزگانــی دولتــی ایــران فروختــه شــد و بــه دلیــل اختــاف قیمــت بــاال بخــش زیــادی از ایــن‬ ‫محصــول در اختیــار خریــداران بــازار ازاد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در مجمــوع در ســال زراعــی جــاری نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ،‬نــرخ تضمینــی گنــدم در ســطح ملــی از ســوی‬ ‫دولــت دو برابــر افزایــش یافــت و ایــن نــرخ تــا حــد زیــادی رضایــت کشــاورزان را تامیــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی جــاری ‪ ۱۸۶‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان خراســان شــمالی زیــر کشــت گنــدم و جــو‬ ‫ابــی و دیــم قــرار گرفتــه اســت کــه ‪ ۱۱۸‬هــزار هکتــار از ایــن اراضــی را دیمزارهــای گنــدم و جــو تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه زراعــی و باغــی دارد و از لحــاظ تولیــد گنــدم رتبــه ‪ ۱۶‬را در بیــن‬ ‫اســتان های کشــور را داراســت‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 23‬متهم تحت‬ ‫تعقیب در اق قال‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«اکبــر ســجادی» در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫امنیــت‬ ‫ارتقــاء‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬طــرح پاکســازی مناطــق الــوده و جــرم خیــز‪،‬‬ ‫در ایــن شهرســتان بــه مرحلــه اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا تعــداد ‪ 23‬نفــر از‬ ‫متهمــان تحــت تعقیــب دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا در پایــان از‬ ‫شــهروندان خواســت‪ :‬هرگونــه اخبــار و اطالعــات در‬ ‫خصــوص مخــان نظــم و امنیــت عمومــی را از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس‬ ‫اطالع رســانی و پلیــس را در تامیــن امنیــت جامعــه‬ ‫یــاری کننــد‪.‬‬ ‫کشف ترافل قاچاق‬ ‫در گالیکش‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فریــدون جهــان‬ ‫تیــغ» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری‪ 11‬شهرســتان حیــن گشــت زنــی‬ ‫در ســطح حــوزه بــه یــک دســتگاه پرایــد مشــکوک شــده و‬ ‫ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از خــودروی موردنظــر‬ ‫مقــدار ‪50‬کیلــو گــرم قــارچ ترافــل قاچــاق کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهــان تیــغ بیــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‬ ‫ارزش ایــن مقــدار ترافــل قاچــاق بیــش از ‪ 500‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان گالیکش‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن عملیــات یــک‬ ‫متهــم دســتگیر و‬ ‫پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع‬ ‫معرفــی‬ ‫قضائــی‬ ‫شــد ‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان موتورسیکلت‬ ‫سرقتی در «فاروج»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ‪ 2‬ســارق و‬ ‫کشــف یــک دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «علیرضــا‬ ‫پوربــه» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬ماموران‬ ‫انتظامــی شهرســتان فــاروج در حیــن گشــت زنــی در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــه یــک دســتگاه موتورســیکلت فاقــد پــاک مشــکوک‬ ‫شــده و پــس از هماهنگــی قضائــی ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اســتعالم موتورســیکلت از ســامانه پلیــس اگاهــی‪،‬‬ ‫مشــخص شــد موتورســیکلت مذکــور دارای ســابقه ســرقت از‬ ‫شهرســتان قوچــان را دارد کــه بالفاصلــه راکــب و سرنشــین‬ ‫موتورســیکلت دســتگیر و بــه همــراه موتورســیکلت بــه کالنتــری‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت رســیدگی قضایــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ســارقان‪ ،‬نــکات ایمنــی و پیشــگریانه را در مــورد خــودرو‬ ‫و موتورســیکلت خــود رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫امادگی گلستان برای سرمایه گذاری شرکت‬ ‫کشت و صنعت جوین‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به ظرفیت تولید ‪ ۹۲‬محصول زراعی و باغی در اســتان اظهار کرد‪:‬گلســتان‬ ‫امادگــی ســرمایه گــذاری شــرکت کشــت و صنعــت جویــن بــرای تولیــد قنــد و شــکر را دارد و از ســرمایه‬ ‫گــذاری در حــوزه تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســتقبال مــی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان‪ ,‬دکتــر هــادی حــق شــناس‬ ‫امــروز پنــج شــنبه ‪ ۱۳‬خــرداد در جلســه بــا مدیــران کشــت و صنعــت جویــن بــرای احــداث کارخانــه قنــد و‬ ‫شــکر در اســتان بــا حضــور نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۵‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان زیــر کشــت چغنــدر قنــد قــرار دارد کــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن محصــول‬ ‫تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تامیــن اب‪ ,‬بــرق‪ ,‬گاز و زیــر ســاخت های کارخانــه قنــد مشــکلی در اســتان وجــود نــدارد‬ ‫و امادگــی کشــت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار چغنــدر قنــد در اســتان جهــت تامیــن مــواد اولیــه کارخانــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ابــاغ منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون فرصتــی بــرای کشــت و‬ ‫صنعــت جویــن جهــت راه انــدازی کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬راه انــدازی ایــن کارخانــه زمینــه ایجــاد صنایــع وابســته بــه چغنــدر قنــد را‬ ‫فراهــم مــی کنــد و در ایــن راســتا تســهیالت الزم ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪:‬احداث کارخانــه‬ ‫قنــد و شــکر موجــب مانــدگاری‬ ‫ارزش افــزوده کشــت چغنــدر قنــد‬ ‫در اســتان و افزایــش اشــتغال در‬ ‫گلســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬گلســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی قابــل کشــت اســت و‬ ‫چغنــدر قنــد در راســتای تنــاوب‬ ‫کشــت محصــول مناســبی بــرای‬ ‫کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه مدیــران شــرکت کشــت و صنعــت جویــن نیــز موقعیــت گلســتان را‬ ‫بــرای کشــت چغنــدر قنــد و احــداث کارخانــه قنــد مناســب ارزیابــی کردنــد و مقــرر شــد اقدامــات الزم در‬ ‫اســرع وقــت بــا جدیــت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتقبال زنــان ایــن اســتان از بیمــه‬ ‫اجتماعــی ‪ ۳۱.۴۵‬درصــد اســت کــه ایــن میــزان در کشــور ‪۱۸‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمزاده اظهــار داشــت‪ :‬عضویــت در صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر مختــص مــردان‬ ‫نیســت بلکــه همــه افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال و کمتــر از ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫مــی تواننــد بــه عضویــت در بیاینــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار قالیبــاف ایــن‬ ‫اســتان شــرایط عضویــت و برخــورداری از مزایــای بیمــه‬ ‫روســتایی را دارنــد و از ایــن قشــر هنرمنــد می خواهیــم کــه از‬ ‫ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و خــود را بیمــه اجتماعــی کننــد‪.‬‬ ‫غــام زاده بــا بیــان اینکــه بــا جــذب قالیبافــان امــار بیمــه‬ ‫شــدگان زنــان افزایــش خواهــد یافــت اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫زنــان و مــردان متاهــل و مجــرد قالیبــاف در گــروه ســنی‬ ‫هــدف مــی تواننــد زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ش و همراهی ســازمان‬ ‫وی افزود‪ :‬برای نخســتین بار با تال ‬ ‫ن همگانــی‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬پوشــش بیمـ ه اجتماعــی رایــگا ‬ ‫بــرای یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار خانــوار روســتایی محــروم از‬ ‫بیمــه اجتماعــی در کشــور محقــق شــد و تمامــی افــراد دارای‬ ‫شــرایط پــس از پایــش بــه صــورت رایــگان از خدمــات بیمــه‬ ‫ای برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس قالیبافــان‪ ،‬هنرمنــدان صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬مددجویــان بهزســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره)‪ ،‬راننــدگان بخــش حمــل بــار و مســافر بــرون شــهری‪،‬‬ ‫کارکنــان مراکــز و شــرکت هــای وابســته بــه ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی‪ ،‬کشــاورزی و منابــع طبیعــی و نظــام دامپزشــکی و‬ ‫شــاغالن فصلــی و ســاکنان شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر مــی‬ ‫تواننــد زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه در ایــن طــرح ثبــت نــام‬ ‫کننــد از حمایــت هــای پنــج ســاله دولــت بهــره خواهنــد بــرد‪،‬‬ ‫در ســال اول از تخفیــف ‪ ۱۰۰‬درصــدی برخــوردار خواهنــد شــد‬ ‫و بــه ترتیــب در ســال دوم‪ ،‬ســوم و چهــارم از تخفیــف ‪،۸۰‬‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۴۰‬درصــدی و در ســال پنجــم نیــز از ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف‬ ‫برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هیــچ محدودیتــی بــرای تعــداد‬ ‫بیمــه شــدگان اســتان نداریــم گفــت‪ :‬از قالیبافــان و‬ ‫ســایر افــراد مشــمول مــی خواهیــم کــه از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کننــد و تــا پنــج ســال از حمایــت هــای دولــت‬ ‫بهــره منــد شــوند کــه دولــت عــاوه بــر ایــن کمــک پنــج‬ ‫ســاله هشــت مــاه حــق بیمــه افــراد را پرداخــت می کند‬ ‫و بــه نوعــی بیمــه شــدگان تنهــا حــق بیمــه چهــار مــاه‬ ‫خــود را پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده بــا بیــان اینکــه برخــی از زنــان تصــور مــی کننــد کــه‬ ‫اگــر همســران و یــا پــدران انــان بیمــه باشــد زیر پوشــش قرار‬ ‫نمــی گیرنــد اظهــار داشــت‪ :‬اگــر دختــران و زنــان گــروه هــدف‬ ‫شــرایط زیــر پوشــش را داشــته باشــند بیمــه خواهنــد شــد و‬ ‫در اینــده نیــز از مزایــای بیمــه برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس امــار رســمی در ایــن‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مشــمول بیمــه اجتماعــی‬ ‫روســتایی‪ ،‬عشــایری هســتند کــه صرفــا ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫تاکنــون بــرای بیمــه ســپاری مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۳۰‬درصــد از بیمــه شــدگان در ‪۲‬‬ ‫ســال اخیــر تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون از مجمــوع بیمــه شــدگان اســتان ‪ ۴۵ ،‬هــزار‬ ‫نفــر بیمــه شــده فعالنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یــک درصــد جمعیــت و ‪ ۲‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتاییان کشــور را دارد و طبق امار ‪ ۳.۲‬درصد بیمه شــدگان‬ ‫فعــال اجتماعــی مربــوط بــه ایــن اســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫ت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴۵‬هیا ‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۲۹‬تقاضــای نعمــت الــه حیــدری بشناســنامه ‪ ۱۴۲۹‬کــد ملــی ‪۰۰۵۳۱۳۷۶۶۳‬صــادره از تهــران فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۱۳۸/50‬مترمربــع از پــاک ‪۳۸۶۶‬فرعــی از‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خارج از مزرعــه موقوفه باباصادقیان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪۶۸۸۴‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۹‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۳۶‬تقاضــای عاطفــه کریــم نــژاد بشناســنامه ‪۰۷۷۰۰۰۰۸۰۰‬کــد ملــی‪ ۰۷۷۰۰۰۰۸۰۰‬صــادره از درگــز فرزنــد اســدالله در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۳۱‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیــه دو گرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را با ذکر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۶۸۶۳‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقه دوگــرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۶۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۴‬تقاضــای محمدرضــا مقصودلــو بشناســنامه‪ ۷‬کــد ملــی‪ ۲۱۲۲۱۰۸۲۳۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعــی بمســاحت‪ ۳۲۰۹۴/40‬متــر مربــع از پــاک‪ _۲۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۶۸۶۰‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪-۳‬قانــون ومــاده ‪-۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۴۳۳‬مــورخ‪ ۱۴۰۰ /۰۲/11‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا‪ ،‬کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰0۰۲۸۷‬تصرفات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه درخشــنده تومــاج فرزندعبدالغفــور بــه شناســنامه‪۲۲‬کد ملی‪۴۹۷۹۷۲۳۷۲۱‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ ۱۹۹/84‬متــر مربــع درقســمتی ازششــدانگ پــاک شــماره‪ ۳۳۹۵‬فرعی از یــک اصلی واقع‬ ‫در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی امــاش کل محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز اگهــی می شــود‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســنادوامالک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ ۶۸۶۹‬نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابــر ماده‪۳‬ومــاده اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵33‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳4‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۵۶‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۵۵‬تقاضــای ‪-۱‬غالمحســین کریمــی نــژاد بشناســنامه‪۴۶۴‬کد ملــی‪ ۵۷۲۹۳۲۹۷۲۵‬صــادره از بردســکن فرزندمیــرزا ابراهیــم در ســه دانــگ مشــاع از عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارایســند اعیــان بــه پــاک ‪۱۸۰۲‬‬ ‫فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی بخــش‪ ۳‬مــی باشــد‪-۲‬عزیزاله جهــان بخــش بشناســنامه ‪ ۹۲۲‬کدملــی ‪ ۲۱۲۱۵۰۶۴۱۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیــان بــه پــاک ‪۱۸۰۲‬فرعــی از‪_۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪ ۳‬مــی باشــد بمســاحت کل ششــدانگ ‪۳۹۸‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضیخــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صادقباباصادقیــان بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۶۸۹۹‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪311‬‬ ‫تفکرخالق و راهکارهای تقویت ان‏‬ ‫سبک زندگی‬ ‫فواید و کاربردهای نوشابه‬ ‫احتمــاال ًشــما هــم نوشــابه را بــه خاطــر زیان هــای فراوانــی‬ ‫کــه دارد از ســبد خریدتــان حــذف کرده ایــد؛ امــا کاربــرد‬ ‫نوشــابه صرفــا ً نوشــیدن همــراه بــا غــذا نمی باشــد! بلکــه‬ ‫از نوشــابه می تــوان در کنــار مضراتــش اســتفاده های‬ ‫فراوانــی همچــون رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی‬ ‫ظــروف و پاک کــردن زنگ زدگــی فلــزات بــرد‪ .‬در ادامــه‬ ‫مطلب شــما را با چند کاربرد مختص اســتفاده از نوشــابه‬ ‫اشــنا خواهیــم کــرد؛ کاربردهایــی کــه بســیاری از انهــا را تــا‬ ‫ب ـ ه حــال نشــنیده اید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کاربرد نوشابه در اشپزی‬ ‫اگــر نوشــابه مــزه خوبــی دارد‪ ،‬چــرا از ان در اشــپزی‬ ‫اســتفاده نکنیــم؟ ایــن نوشــیدنی گازدار مــاده ای عالی برای‬ ‫تردکــردن گوشــت اســت‪ .‬گاز موجــود در نوشــابه گوشــت‬ ‫را نــرم می کنــد‪ ۶ .‬ســاعت یــا ‪ ۱‬شــب خوابانــدن گوشــت در‬ ‫نوشــابه ان را تــرد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ظاهری قدیمی دادن به عکس ها‬ ‫در صورتــی کــه عالقه منــد بــه هنــر و کارهــای دســتی‬ ‫هســتید حتمــا کاربردهــای نوشــابه را نیــز دوســت خواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬مقــداری نوشــابه داخــل بطــری اســپری بریزیــد و‬ ‫روی برگــه یــا عکــس موردنظــر اســپری کنیــد تــا قدیمــی و‬ ‫کهنــه بــه نظــر برســد‪ .‬بایــد مقــدار کمــی نوشــابه را اســپری‬ ‫کنیــد تــا کاغــذ خــراب نشــود‪ .‬می توانیــد اســفنجی را در‬ ‫نوشــابه خیــس کنیــد و به ارامــی بــا ان بــه اطــراف کاغــذ‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاربرد نوشابه در شست وشوی لباس ها‬ ‫شســتن لباس هایــی کــه دارای لکــه چربــی یــا خــون‬ ‫هســتند کاریســت مشــکلی و امــکان دارد چندیــن بــار‬ ‫بــه شست وشــو نیــاز داشــته باشــد‪ .‬می تــوان به جــای‬ ‫لکه برهــای گران قیمــت‪ ،‬از نوشــابه اســتفاده کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن منظــور‪ ،‬مقــداری نوشــابه را در کنــار مــواد شــوینده‬ ‫ماشــین لباس شــویی بریزیــد‪ .‬لکه هــا از بیــن می رونــد‬ ‫و بــوی بــد لباس هــا نیــز برطــرف می شــود‪ .‬همــه اینهــا‬ ‫به علــت اســیدکربنیک و اسیدفســفریک موجــود در‬ ‫نوشــیدنی های گازدار اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جداکردن ادامس از روی موها و لباس‬ ‫ادامــس چســبنده و ناخوشــایند اســت و وقتــی بــه موهــا‬ ‫می چســبد به ســختی جــدا می شــود‪ .‬بعضی هــا در ایــن‬ ‫شــرایط فــورا موهــای چســبیده بــه ادامــس را با قیچی جدا‬ ‫می کننــد! ولــی نیــازی نیســت کــه مــدل موهایتــان را خراب‬ ‫کنیــد‪ .‬حتــی اگــر ادامــس نــرم باشــد و در تمــام موهــا‬ ‫پخــش شــده باشــد‪ ،‬بــا نوشــابه می توانیــد تمــام تکه هــای‬ ‫چســبناک ادامــس را جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫نوشابه را خنک کنید و بادقت ان را روی بخشی از موها‬ ‫بریزیــد کــه بــه ادامــس چســبیده اســت‪ .‬ســپس ادامــس‬ ‫ســفت می شــود و می توانیــد ان را جــدا کنیــد‪ .‬اگــر ادامــس‬ ‫بــه لبــاس چســبیده اســت‪ ،‬مقــداری نوشــابه روی ان‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد چنــد دقیقــه بمانــد‪ .‬ســپس به ارامی و با‬ ‫لبــه کنــد چاقــو ان را از لبــاس جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاربرد نوشابه در ازبین بردن زنگ زدگی‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن نوشــیدنی دوســت داشــتنی‬ ‫گازدار دارای مــاده ای عالــی بــرای ازبین بــردن لکه هــای‬ ‫زنگ زدگــی از روی فلــزات می باشــد‪ ،‬چــرا کــه ‪ pH‬ان حــدود‬ ‫‪ ۲٫۸‬و اســیدی اســت‪ .‬اسیدفســفریک موجــود در نوشــابه‬ ‫موجــب حل شــدن خوردگــی و شل شــدن زنــگ روی فلــزات‬ ‫می شــود و به اســانی می تــوان زنگ زدگی هــا را از روی‬ ‫اشــیا جــدا کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر بــه دنبــال از بیــن بــردن زنگ زدگی هــای‬ ‫زشــت و ناخوشــایند هســتید‪ ،‬شـی ء زنـگ زده را در لیوانــی‬ ‫پــر از نوشــابه تــازه فــرو بــرده و در صــورت اینکــه شــی ء‬ ‫موردنظــر بزرگتــر اســت‪ ،‬بــا اغشــته کــردن پارچه یا اســفنج‬ ‫بــه نوشــابه ان را زنگ زدایــی کنیــد‪ .‬پــس از پایــان کار نیــز‬ ‫ان را اب کشــی کــرده و مــواد چســبنده باقی مانــده را‬ ‫بشــویید‪ .‬می توانیــد از ایــن روش ســاده بــرای هرچیــزی‬ ‫ماننــد ابــزار‪ ،‬ســکه‪ ،‬کلیــد و قفــل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬درخشان کردن سکه ها‬ ‫اگــر بــه جمـع اوری ســکه عالقــه دارید‪ ،‬عاشــق ایــن کاربرد‬ ‫نوشــابه خواهیــد شــد‪ .‬بــرای درخشــان کردن ســکه ها‬ ‫می توانیــد انهــا را داخــل لیوانــی پــر از نوشــابه بریزیــد و‬ ‫بگذاریــد کمــی در لیــوان بماننــد‪ .‬وقتــی ســکه ها را بیــرون‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬می بینیــد کــه دوبــاره درخشــان و نــو شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تسکین نیش عروس دریایی‬ ‫عــروس دریایــی لوله هــای کوچــک پوشــیده از خــاری‬ ‫را رهــا می کنــد کــه بــه پوســت قــاب می شــوند و مــواد‬ ‫شــیمیایی گوناگونــی را بــه داخــل بــدن تخلیــه می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای بی اثرکــردن ایــن مــواد شــیمیایی بایــد دس ـت کم ‪۳۰‬‬ ‫ثانیــه جــای نیــش را در ســرکه یــا نوشــابه غوطـه ور کنیــد یــا‬ ‫نوشــابه را به طــور مــداوم روی جــای نیــش بریزیــد‪ .‬حالــت‬ ‫اســیدی نوشــابه ســموم را خنثــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تمیزکردن توالت‬ ‫بــرای تمیزکــردن کاســه توالت می توانیــم از نوشــابه‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬اســتفاده از نوشــابه تمیزکــردن توالــت‬ ‫را ســاده می کنــد و دیگــر نگــران بخارهــای شــیمیایی‬ ‫شــوینده های قــوی نخواهیــم بــود‪ .‬اگــر در کاســه توالت‬ ‫رســوبات اهــک یــا رســوبات دیگــری تشــکیل شــده اســت‪،‬‬ ‫نوشــابه انهــا را تمیــز می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیزکــردن توالــت‪ ،‬نوشــابه را داخــل کاســه بریزیــد‪.‬‬ ‫اگــر نمی خواهیــد دسـت هایتان کثیــف شــوند‪ ،‬می توانید از‬ ‫بطــری اســپری اســتفاده کنیــد‪ .‬بگذاریــد نوشــابه دسـت کم‬ ‫‪ ۱‬ســاعت روی ســطح کاســه توالت بمانــد‪ .‬بــرای رســیدن‬ ‫بــه بهتریــن نتیجــه‪ ،‬می توانیــد ‪ ۱‬شــب صبــر کنیــد‪ .‬پــس از‬ ‫گذشــت ایــن زمــان‪ ،‬کاسـه توالت را بــا اب بشــویید‪.‬‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫ایاتابه حــال فکــر کرده ایــد کــه چگونــه بعضــی‬ ‫از افــراد همیشــه پــر از ایده هــای جدیــد و خــاق‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا بعضــی دیگــر‏بــرای حــل کــردن یــک‬ ‫چالــش ســاده و کوچــک دچــار مشــکالت زیــادی‬ ‫می شــوند؟ اگــر شــما هــم بــه دنبــال راهــکاری‬ ‫‏بــرای افزایــش قــوه تخیــل و خالقیــت خــود‬ ‫هســتید‪ ،‬پیشــنهاد می شــود مطلــب ایــن هفتــه‬ ‫بــا عنــوان «تفکــر خــاق و‏راهکارهــای تقویــت‬ ‫ان» را تــا پایــان بخوانیــد‏‪.‬‬ ‫تفکــر خــاق از مهارت هــا و ویژگی هــای انســان‬ ‫اســت کــه توســط ان‪،‬فــرد خــود را بــا محیــط‬ ‫همیشــه متغیــر منطبــق‏می کنــد‪ .‬هــر انســانی‬ ‫توانایــی تولیــد تفکــر خــاق را دارد و بــدون‬ ‫محدودیــت می توانــد دســت بــه خالقیــت بزنــد‬ ‫‏چراکهتفکــر خــاق پایانــی نــدارد و انســان بــرای‬ ‫بقــا‪ ،‬نیــاز به پذیرفتن شــرایط پیرامــون و افزایش‬ ‫ت ‪‎‬بــا تغییــرات‏دارد‪ .‬بنابرایــن تفکــر خــاق‬ ‫خالقیـ ‪‎‬‬ ‫فقــط ابــزاری جهــت تســهیل کــردن کارها نیســت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بلکــه ضرورتــی بــرای ادامــه حیــات اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــرای داشــتن تفکــر خــاق بایــد ذهــن خــود را از‬ ‫تمــام بندهــا و فشــارهایی کــه وجــود دارد رها کنید‪.‬‬ ‫منظــور ایــن اســت‏کــه بــه خودتــان اجــازه شــک‬ ‫بدهیــد‪ .‬همیشــه گــذر کــردن از مســیری کــه همــه‬ ‫پیش تــر رفته انــد مناســب ترین مســیر‏نیســت‏‪.‬‬ ‫راه هــای جدیــد را هــم امتحان کنید‪ .‬از پیله هایی‬ ‫کــه دور خودتــان تنیده ایــد‪ ،‬جداشــده بــه خودتــان‬ ‫نقــد کــرده و از‏ایــن نقدهــا جهــت بهتــر شــدن و‬ ‫افزایــش کیفیــت زندگــی بهره ببرید‪ .‬ذهن انســان‬ ‫ذهنــی نامحــدود اســت و میــل بــه ‏ارتقــا دارد‬ ‫ش‬ ‫بنابرایــن بــا کســب مهارت هایــی جهــت پــرور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تفکــر خــاق ذهــن خــود را بهبــود ببخشــید‏‪.‬‬ ‫ق ‪‎‬بــه معنــی توانایــی‬ ‫در حقیقــت تفکــر خــا ‪‎‬‬ ‫داشــتن نگاهــی متفــاوت به موضوعــات پیرامون‬ ‫اســت‏‪‎ .‎‬به صــورت کلــی‏می تــوان گفــت یــک فــرد‬ ‫دارای تفکــر خــاق‪ ،‬ســعی در حــل مشــکالت و‬ ‫یــا بهینــه کــردن شــرایط موجــود بــا اســتفاده از‬ ‫‏رویکــردی متمایــز از دیگــران دارد‏‪.‬‬ ‫افــرادی همچــون تومــاس ادیســون‪ ،‬اســحاق‬ ‫نیوتــون‪ ،‬البــرت اینشــتین‪ ،‬مــاری کــوری‪ ،‬چارلــی‬ ‫چاپلیــن‪ ،‬اســتیو جابــز و‏ماننــد اینهــا از تفکــر‬ ‫خــاق برخــوردار بودنــد‪ .‬امــا بــر خــاف تصــور‬ ‫خیلــی از مــا‪ ،‬خــاق بــودن همیشــه بــه معنــی‬ ‫انجــام‏کارهــای بــزرگ نیســت‪ ،‬بلکــه خالقیــت‬ ‫می توانــد در تصمیــم گیری هــا و اقدامــات‬ ‫کوچــک نیــز صــورت گرفتــه و اثــرات‏مثبتــی را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪.‬بطور کلی افرادی کــه دارای‬ ‫تفکــر خــاق هســتند دارای ویژگی هــای متعددی‬ ‫‏هســتند امــا مهمتریــن ویژگی هــای مشــترک انها‬ ‫را می تــوان بــه چنــد مــورد زیــر خالصــه کــرد‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬انهــا ارتبــاط خــوب برقــرار می کننــد‪ :‬خالقیــت‬ ‫و اعتمادبــه نفــس بــه شــیوه های مختلــف و از‬ ‫طریــق گــوش کــردن و‏ارتبــاط برقــرار کــردن ابــراز‬ ‫می شــوند‪.‬به همیــن دلیــل اســت کــه افــرادی‬ ‫کــه تفکــر خــاق دارنــد در برقــراری ارتبــاط‏خــوب‬ ‫هســتند‪ .‬همــکاری نیــز بــرای ایــن نــوع تفکر مهم‬ ‫اســت و ارتباط خوب برای داشــتن عملکرد کاری‬ ‫بــه عنــوان‏بخشــی از یــک تیــم‪ ،‬ضــروری اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪)2‬انهــا ذهنــی بــاز دارنــد‪ :‬یــک ذهــن بــاز‪،‬‬ ‫ذهنــی اســت کــه از انتقــاد اســتقبال می کنــد‬ ‫و بــرای دریافــت راه حل هــا و‏ایده هــای جدیــد‬ ‫امــاده اســت و از ارزیابــی ایده هــا نمی ترســد‪.‬‬ ‫شــخصی کــه ذهــن بــاز دارد مایــل اســت کــه از‬ ‫موفقیت هــا ‏و شکســت های خــود بیامــوزد و‬ ‫می توانــد رشــد کنــد و توســعه یابــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)3‬انهــا ریســک می کننــد‪ :‬بــدون شکبررســی‬ ‫ایده هــا و راهبردهــا بــدون ریســک پذیــری‬ ‫غیرممکــن اســت‪ .‬افــرادی کــه‏تفکــر خــاق دارنــد‪،‬‬ ‫صبــور هســتند و از خطــر کــردن نمی هراســند‬ ‫چراکــه می داننــد انســان نیــاز دارد هنــگام بررســی‬ ‫حــل‬ ‫‏شــیوه های مبتکرانــه و بدیــع تفکــر درمــورد‬ ‫ِ‬ ‫مســائل‪ ،‬شــجاع باشــد‪ .‬انهــا می داننــد کــه گاهــی‬ ‫رهــا کــردن نقطــه امــن‏زندگــی بــرای موفــق شــدن‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬حتــی اگــر ایــن بــه معنــای مواجــه‬ ‫شــدن بــا ناشــناخته ها باشــد‏‪.‬‬ ‫توانایــی ســازگاری بــا‬ ‫‏‪)4‬انهــا انعطــاف پذیرنــد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫تغییــرات و تفکــر خــارج از الگوهــای معمولــی‪،‬‬ ‫بخشــی از تفکــر خــاق‏اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه انعطــاف پذیــر بــودن یــک صفــت‬ ‫مشــخصه بــرای افــرادی اســت کــه تفکــر خــاق‬ ‫دارنــد‪.‬‏انهــا از تغییــرات اســتقبال میکننــد و از‬ ‫تغییــر دادن روش کار خــود نترســیده و در کار‬ ‫کــردن بــه همــراه دیگــران‏خــوب هســتند‏‪.‬‬ ‫بــرای تقویــت تفکــر خــاق راهکارهــای زیــادی‬ ‫وجــود دارد ولــی مهمتریــن و کاربردی تریــن انهــا‬ ‫شــامل مــوارد زیــر‏هســتند‏‪:‬‬ ‫ورزش کنیــد‪:‬ورزش منظــم عــاوه بــر تقویــت‬ ‫ماهیچه هــای بــدن‪ ،‬نقــش مهمــی در ســامت‬ ‫جســمانی دارد‪ .‬گــردش‏خــون را بهبــود بخشــیده‬ ‫و باعــث افزایــش تمرکــز و بهتــر شــدن فراینــد‬ ‫تفکــر می شــود‪ .‬زیــرا بــا ورزش کــردن اســترس و‬ ‫‏اضطــراب را از خــود دور کــرده و همیــن مســئله‬ ‫بــرای پــرورش فکــری بســیار موثــر اســت‏‪.‬‬ ‫مطالعــه کنید‪:‬بــدون شــک شــما همه چیــز را‬ ‫نمی دانیــد و توانایــی مطالعــه تمامــی دانش ها را‬ ‫نداریــد‪ .‬امــا می توانیــد بــه‏موضوعــات موردعالقه‬ ‫خــود ســرزده و از ان هــا ایــده بگیریــد‪ .‬دانســتن‬ ‫بیشــتر بــه توانســتن بیشــتر کمک می کنــد‪ .‬حتی‬ ‫‏بــا خوانــدن رمــان توانایــی ترســیم دنیــای جدیــد را‬ ‫خواهیــد داشــت و ایــن‬ ‫امــر زمینـه ای برای رشــد‬ ‫تفکــر خــاق را‏فراهــم‬ ‫می کنــد‪.‬‏‬ ‫بــا افــراد خــاق‬ ‫معاشــرت کنیــد‏‪‎ :‎‬یکــی‬ ‫از تصــورات غلــط بیــن‬ ‫مــردم ایــن اســت‬ ‫کــه فکــر می کننــد‬ ‫همه چیــز را بایــد خــود‬ ‫‏شــخص تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫مگــر عمــر انســان‬ ‫چقــدر اســت کــه‬ ‫فرصــت کافــی بــرای‬ ‫این همــه تجربــه را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬گاهــی‬ ‫مــا‏می توانیــم عملکــرد‬ ‫خــود را بــر پایــه‬ ‫تجربیــات دیگــران‪ ،‬انچــه گذرانده انــد و نتیجــه‬ ‫ناشــی از ان تنظیــم کنیــم‪ .‬افــراد‏خــاق قطعــا ً‬ ‫منبــع الهــام خوبــی خواهنــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کودک باشــید‪:‬هرچقدر بیشــتر خودتان را شــبیه‬ ‫کــودکان کنیــد بیشــتر به ذهنتــان کمــک کرده اید‪.‬‬ ‫حتــی اگــر کودکــی‏در اطرافتان دارید ســاعت های‬ ‫بیشــتری را بــه بــازی بــا ان هــا بپردازید‪ .‬قوه تخیل‬ ‫بچه هــا بســیار قــوی اســت و قطعــا ً‏بــرای شــما‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نــکات اموزنــده زیــادی خواهد داشـ ‪‎‬‬ ‫بــه نت بــرداری عــادت کنیــد ‪‎‬‏‪‎ :‬نت بــرداری‬ ‫همچــون مســواک زدن از عادت هایــی اســت‬ ‫کــه بــرای ســامتی جســم و روان‏مفیــد اســت‪.‬‬ ‫مــا در دنیــای پرمشــغله و پراسترســی زندگــی‬ ‫می کنیــم و ایــن مســئله موجــب کاهــش‬ ‫حافظــه مــا می شــود‏و ممکــن اســت خیلــی‬ ‫چیزهــا را به راحتــی فرامــوش کنیــم‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نت بــرداری شــمارا از ایــن نســیان رهــا کــرده و‬ ‫‏دیگــر هیــچ ایــده نویــی از قلــم نمی افتــد‏‪.‬‬ ‫ذهنتــان را ورزش دهیــد ‪‎‬‏‪‎ :‬ورزش ذهــن مثــل‬ ‫بازی هــای فکــری‪ ،‬حــل جــدول‪ ،‬مطالعــه‪ ،‬نقاشــی و‬ ‫‪...‬اســت‪.‬‏ذهــن شــایدتنهاچیزی اســت کــه هرچــه‬ ‫بیشــترازان کاربکشیدقوی ترمی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــهامت داشــته باشــید‏‪‎ :‎‬تــرس بــه بقــای انســان‬ ‫کمــک می کنــد امــا در خیلــی از مــوارد مانع موفقیت‬ ‫می شــود‪ .‬تــرس از ‏شکســت‪ ،‬مســخره شــدن و‬ ‫بــه ســرانجام نرســیدن را کنــار بگذاریــد و بپذیریــد‬ ‫کــه در هــر اتفــاق و تصمیمــی احتمــال‏شکســت‬ ‫وجــود دارد و بــا تقویــت راهکارهــای تفکــر خــاق بــه‬ ‫خواســته های خــود جامــه عمــل بپوشــانید‏‪.‬‬ ‫امــا در ایــن بیــن رفتارهــا و شــیوه های فکــری‬ ‫هســتن د کــه تفکــر خــاق را از شــما می گیــرد‪ .‬پــس‬ ‫ســعی کنیــد انهــا را از‏خــود دور کنیــد‏‪:‬‬ ‫الف)اعتقــاد بــه ایــن کــه حــق بــا شماســت‪ :‬اغلــب‬ ‫خالق بــودن بــرای افــراد باهــوش‪ ،‬ســخت تر اســت‬ ‫زیــرا عــادت کرده انــد‏کــه همیشــه حــق با انها باشــد؛‬ ‫ایــن عــادت از انجــا نشــات می گیــرد کــه در گذشــته‬ ‫همیشــه پاســخ درســتی در اســتین ‏داشــته اند‪.‬‬ ‫شــاید ایــن روش در مدرســه جــواب بدهــد‪ ،‬امــا‬ ‫در محیــط کار و در ابعــاد بزرگ تــر‪ ،‬اغلــب پاســخی‬ ‫به عنــوان‏پاســخ صحیــح وجــود نــدارد‏‪.‬‬ ‫ب)منفی نگربــودن و انتقــاد از ایده هــای‬ ‫دیگــران‪ :‬تفکــر خــاق اغلــب نیازمنــد اندیشــیدن‬ ‫بــه «غیرممکن هــا» اســت؛‏یعنــی ایده هایــی‬ ‫کــه حتــی قابل اجــرا و کاربــردی نیســتند؛ امــا‬ ‫همیــن ایده هــای نشــدنی‪ ،‬ایده هــای بهتــری‬ ‫را می ســازند‪،‬‏البتــه اگــر بــه انهــا اجــازه ظهــور‬ ‫بدهیــد‪ .‬منفی نگــری و تمســخر ایده هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬اغلــب اســان تر از بکارگیــری درســت‬ ‫‏انهــا اســت‪ .‬بــه همیــن علــت اســت کــه طوفــان‬ ‫فکــری‪ ،‬اغلــب بــا دوره ای شــروع می شــود کــه‬ ‫در ان هیچ کــس حــق‏به چالش کشــیدن ایــده‬ ‫مطرح شــده یــا نظــردادن دربــاره ان را نــدارد‏‪.‬‬ ‫ج) بــاور اینکــه خــاق نیســتید‪ :‬نگــرش شــما‬ ‫بســیار مهم تــر از توانایــی شــما اســت‪ .‬اگــر بــاور‬ ‫کنیــد کــه خــاق نیســتید‪،‬‏بعیــد اســت بتوانیــد‬ ‫تفکــر خــاق داشــته باشــید‪ .‬برعکــس‪ ،‬اگــر‬ ‫بــاور کنیــد کــه هــر فــردی‪ ،‬بــا کمــی تشــویق‪،‬‬ ‫می توانــد‏خالقانــه فکــر کنــد‪ ،‬به احتمــال زیــاد‬ ‫می توانیــد فــرد خالقــی شــوید‏‪.‬‬ ‫پــس دیگــر وقــت ان رســیده اســت تــا بــا بــه‬ ‫کارگرفتــن همیــن چنــد نکتــه اصولــی‪ ،‬تفکــر‬ ‫خــاق را در درون خــود ‏پــرورش دهیــد‪ .‬‏‬ ‫اموزش‬ ‫روشی ایمن برای ضدعفونی کردن تلفن همراه‪،‬‬ ‫لپ تاپ و وسایل الکترونیک در خانه‬ ‫سبک زندگی‬ ‫تلفــن همــراه و ســایر لــوازم الکترونیکــی محــل‬ ‫یبرای تجمع الودگی و میکروب هســتند همواره‬ ‫مرتبــا ًمیبایســت مــورد ضــد عفونــی قــرار گیــرد اما‬ ‫قــادر نیســتیم ایــن نــوع وســایل را ب ـ ه اســانی بــا‬ ‫اب و صابــون بــرای جلوگیــری از اســیب دیدگی‬ ‫انهــا یــا حــوادث ناشــی از رعایت نکــردن نــکات‬ ‫ایمنــی‪ ،‬شست شــو دهیــم‪ .‬لــذا بایــد مــواردی‬ ‫را رعایــت کنیــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬نــکات و مالحظــات‬ ‫ضدعفونــی کــردن تلفن همراه و ســایر تجهیزات‬ ‫الکترونیکــی را مــورد بررســی قرار می دهیــم‪ .‬برای‬ ‫ایــن کار همیــن حاال دســتمال میکروفایبر‪،‬گوش ‬ ‫پاک کن‪،‬اب مقطر‪،‬الــکل و مایــع ظرف شــویی را‬ ‫امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫برای چه حتما ًباید موبایل و وسایل‬ ‫الکترونیکی را ضدعفونی کنیم؟‬ ‫می تــوان گفــت کــه تجهیــزات و لــوازم‬ ‫الکترونیکــی محــل خوبــی بــرای جــذب گردوغبــار‬ ‫و الودگــی بــه خــود هســتند و تمیــز کردنشــان‬ ‫کار راحتــی نبــوده‪ .‬ایــن نــوع وســایل عمومــا ً بــه‬ ‫محلــی بــرای تجمــع ویروس هــا و باکتری هــا‬ ‫تبدیــل می شــوند و موجــب ابتال بــه بیماری هایی‬ ‫همچون گلودرد اســترپتوکوکی‪ ،‬عفونت گوش‪،‬‬ ‫انفوالنــزای معــده (‪ ،)Stomach Flu‬ذات الریــه‬ ‫ـی ناشــی از ویــروس کرونــا‬ ‫و بیماری هــای تنفسـ ِ‬ ‫می شــوند‪ .‬هرچنــد جــای نگرانــی نیســت مــواد‬ ‫ضدعفونــی را روی تمــام وســایل الکترونیکــی‬ ‫خــود اســپری کنیــد!‬ ‫نکات کلیدی و مهمی که باید قبل از تمیز‬ ‫کردن وسایل الکترونیکی به ان توجه کرد‪:‬‬ ‫از اســپری مســتقیم مــواد پاک کننــده یــا‬ ‫اب را مســتقیم روی وســایل الکترونیکــی‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیزکــردن وســایل الکترونیکی‪،‬حتمــا ً‬ ‫دفترچــه راهنمــای دســتگاهتان را مطالعــه کنیــد؛‬ ‫قبــل از تمیزکــردن وســایل الکترونیکــی‪ ،‬انهــا را از‬ ‫منبــع بــرق جــدا کنیــد یــا باتــری انهــا را خــارج کنیــد؛‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از شــوینده های قــوی ماننــد‬ ‫ســفیدکننده اســتفاده نکنیــد‪ ،‬از واردکــردن‬ ‫رطوبــت بــه منافــذ پرهیز کنیــد و در مصرف مواد‬ ‫پاک کننــده زیــاده روی نکنیــد؛‬ ‫برای تمیزکردن وسایل الکترونیکی از دستمال‬ ‫میکروفایبــر اســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــرا الیــاف ان برای‬ ‫به دام انداختــن الودگی هــا ســطح بیشــتری دارد‬ ‫و چربــی را به خوبــی جــذب می کنــد؛‬ ‫بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫لکه هــا و اثرانگشـت ها‪ ،‬از دســتمال میکروفایبــر‬ ‫بــدون پــرزی ماننــد دســتمال عینــک اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬از دســتمال یــا حولــه کاغــذی اســتفاده‬ ‫نکنید‪ ،‬زیرا پرز ان موجب خراشــیدگی پوشــش‬ ‫محافــظ صفحه نمایش می شــود؛‬ ‫همیشــه از یک دســتمال دو بار اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫دســتمال های الــوده را مرتــب بشــویید تــا از‬ ‫تجمــع مجــدد گردوغبــار روی ســطوح و گســترش‬ ‫میکروب هــا جلوگیــری کنیــد‪ .‬بــرای تمیزکــردن‬ ‫دســتمال ان را بــا اب و صابــون بشــویید یــا چنــد‬ ‫دقیقــه در اب جــوش قــرار دهیــد؛‬ ‫بــرای تمیزکــردن وســایل الکترونیکــی‪ ،‬از الــکل‬ ‫ایزوپروپیــل ‪ ۷۰‬درصــد اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫الــکل ایزوپروپیــل ‪ ۹۹‬درصــد داریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــا مخلوط کــردن اب مقطــر بــا الــکل‪ ،‬محلولــی‬ ‫شــامل ‪ ۷۰‬درصــد الــکل و ‪ ۳۰‬درصــد اب تهیــه‬ ‫کنیــد و ان را داخــل بطــری اســپری بریزیــد‪.‬‬ ‫چه وسایلی را برای‬ ‫زایمان با خود به‬ ‫بیمارستانببریم؟‬ ‫اگــر در مــاه پایانــی بــارداری بــه ســر می بریــد‪،‬‬ ‫پــس نبایــد منتظــر شــروع درد زایمــان بمانیــد‬ ‫بلکــه بایــد وســایل مــورد نیــاز مســافر در راه را‬ ‫هــر چــه زودتــر جم ـع اوری کنیــد‪ .‬شــما بایــد از‬ ‫قبــل تمــام وســایل ضروری تــان را ازجملــه ســاک‬ ‫بیمارســتان نوزاد اماده کنید و هنگام زایمان در‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬انهــا را همــراه خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بیمارســتان معمــوال لــوازم ضــروری مراقبتــی‬ ‫از شــما هنــگام زایمــان و پــس از ان را ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬منتهــا اگــر لوازمــی بیــش از انچــه‬ ‫بیمارســتان برایتــان فراهــم می کنــد نیــاز داریــد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت وســایل الزم هنــگام زایمــان و پــس‬ ‫از ان و همچنیــن لــوازم ســاک بیمارســتان نــوزاد‬ ‫را از روزهــای قبــل از زایمــان امــاده کنیــد و بــا‬ ‫خــود بــه بیمارســتان ببریــد‪.‬‬ ‫بیمارستان چه وسایلی برایتان فراهم می کند؟‬ ‫ممکــن اســت فهرســت وســایلی را کــه‬ ‫بایــد امــاده کنیــد از قبــل نوشــته باشــید و‬ ‫ان فهرســت بیشــتر از چیــزی کــه واقعــا‬ ‫بایــد همــراه خــود داشــته باشــید بــه نظــر‬ ‫بیاید‪.‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬تســهیالت و امکانــات‬ ‫بیمارســتان ها باهــم فــرق دارنــد‪ .‬ایــن تفــاوت بــه‬ ‫نــوع بیمارســتان (خصوصــی یــا دولتــی) بســتگی‬ ‫دارد؛ مثــا بعضــی بیمارســتان ها ایــن وســایل‬ ‫را بــه شــما می دهنــد‪:‬کاله و دســتکش؛قنداق‬ ‫فرنگــی؛ پواربینی؛پوشــک؛پتوی نــوزاد؛ مســواک؛‬ ‫خمیردندان؛پــد یک بارمصــرف؛ نواربهداشــتی‪.‬‬ ‫چه وسایلی را باید خودتان اماده کنید؟‬ ‫اگرچــه بیمارســتان معمــوال وســایل اصلــی و‬ ‫ضــروری را برایتــان فراهــم می کنــد‪ ،‬اماده کــردن‬ ‫وســایل دیگــری کــه نیــاز داریــد موجــب راحتــی‬ ‫بیشــتری می شــود (مثــا درمــورد برخــی وســایل‪،‬‬ ‫ماننــد لبــاس زیــر‪ ،‬مســلما اســتفاده از لبــاس زیری‬ ‫کــه امــاده کرده ایــد برایتــان راحت تــر خواهــد بــود)‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کارت شناسایی‪:‬داشــتن مــدارک شناســایی‬ ‫بــرای بررســی هویتتــان در بیمارســتان ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد دفترچــه بیمــ ه یــا‬ ‫مدارکــی را کــه پزشــک بــه شــما می دهــد همــراه‬ ‫خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فهرســت داروهــای مصرفــی‪ :‬احتمــاال بایــد‬ ‫فهرســت داروهــای مصرفی تــان را هــم هنــگام‬ ‫اقامتتــان در بیمارســتان بــه پزشــکان ارائــه‬ ‫دهیــد‪ .‬هنــگام زایمــان‪ ،‬به یــاداوردن داروهــای‬ ‫مصرفی تان ســخت اســت؛ بنابراین بهتر اســت‬ ‫نــام تمــام داروهایــی را کــه مصــرف می کنیــد از‬ ‫قبــل روی برگــه ای بنویســید و بــه بیمارســتان‬ ‫تحویــل دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬داروهــای تجویــزی‪ :‬اگــر هنــگام مراجعــه بــه‬ ‫بیمارســتان دارویــی مصــرف می کنیــد‪ ،‬در داروخانه‬ ‫بیمارســتان تهیــه خواهــد شــد‪ ،‬که معمــوال گران تر‬ ‫از چیــزی خواهــد بــود کــه از داروخانه های بیرون از‬ ‫بیمارســتان می خریــد‪ .‬اگــر هــم داروی شــما از نــوع‬ ‫داروهــای کمیــاب باشــد‪ ،‬ممکــن اســت بیمارســتان‬ ‫ان داروهــا را بــرای عرضــه نداشــته باشــد‪ .‬بنــا بــر‬ ‫اینهــا‪ ،‬بــرای اینکــه بــه دردســر نیفتیــد‪ ،‬داروهــای‬ ‫مصرفی تــان را همــراه خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کارت اعتبــاری یــا کمــی پول نقد‪:‬ممکن اســت‬ ‫در زمان اقامتتان در بیمارســتان بخواهید از بوفه‬ ‫خریــد کنیــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت کمــی پــول نقــد‬ ‫یــا کارت اعتبــاری همــراه خود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬طــرح تولــد نوزاد‪:‬اگــر بــرای تولــد نوزادتــان از‬ ‫قبــل برنامــه و طــرح خاصــی تهیــه کرده ایــد‪ ،‬یک‬ ‫یــا دو نســخه از ان را بــا خــود بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬لبــاس و پیژامــه بیمارســتان‪ :‬می توانیــد‬ ‫لبــاس بیمارســتانتان را از قبــل تهیــه کنیــد و‬ ‫بــا خــود بــه بیمارســتان ببریــد‪ .‬شــاید هــم بهتــر‬ ‫باشــد لبــاس خــواب بــه تــن کنیــد‪ .‬البتــه بایــد‬ ‫لباســتان گشــاد باشــد تــا هنــگام زایمــان یــا‬ ‫موقــع شــیردادن نــوزاد راحــت باشــید‪.‬‬ ‫اینهــا بخشــی از مــواردی اســت کــه بایــد قبــل از‬ ‫زایمــان نســبت بــه امــاده کــردن ان اقــدام کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی هویــت صاحــب و محــل فعالیت کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی را احــراز می نمایــد‪ .‬مســئولیت صحــت فعالیــت کســب و کار اینترنتــی و کلیــه محتــوای‬ ‫منتشــر شــده در وب ســایت بــر عهــده صاحــب کســب و کار اینترنتــی مــی باشد‪.‬داشــتن نمــاد در یــک ســایت‬ ‫نشانگر‪:‬شناســایی مالــک کســب و کار و امــکان مراجعــه در صــورت بــروز اشــکال‪،‬کامل و صحیــح بــودن اطالعات‬ ‫کاال یــا خدمــات ارائــه شــده گـــارانتی محصــوالت و ارائــه خدمـــات پــس از فـــروش‪،‬واضح بـــودن رونــد برگردانــدن‬ ‫کاال و بــاز پــس گیــری پــول ‪،‬محفــوظ مـــاندن اطالعــات شــخصی و مـــالی خریــداران‪ ،‬تائیــد امنیــت ســایت توســط‬ ‫یــک موسســه و مرکــز ملــی اعتمــاد‬ ‫نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫اموزش‬ ‫قسمت ‪ 19‬از مبحث اول‬ ‫چگونه متوجه بشیم‬ ‫کسی به اپل ایدی ما‬ ‫دسترسی دارد؟‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی» قابل جمع است‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره قبــل‪ :‬ایــا «حــق کســب‬ ‫و پیشــه» بــا «حــق ســرقفلی» قابــل‬ ‫جمــع اســت‪ :‬علــت نــگارش ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫مشــاهده قــرار کارشناســی صــادره ‏از‬ ‫یکــی از دادگاه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬شــرط تحقــق و تکویــن حــق ســرقفلی‬ ‫منــوط بــه قــرارداد اجــاره نمی باشــد؛ زیــرا‬ ‫بــدون قــرارداد اجــاره‪ ،‬مالــک می توانــد انتقــال‬ ‫ســرقفلی را‏بــه غیــر‪ ،‬صلــح و یــا هبــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬نقــل و انتقــال حــق ســرقفلی بــه‬ ‫صــورت عــادی و رســمی و بــا توافــق دو‬ ‫طــرف امکان پذیــر اســت‪ .‬‏امــا انتقــال‬ ‫ح‪.‬ک‪.‬پ بــه ثالــث‪ ،‬عمــا انتقــال اجــاره‬ ‫بــه غیــر اســت کــه مســتاجر از ان‬ ‫منــع شــده اســت‪ .‬لیکــن اگــر مســتاجر‬ ‫‏مشــمول قانــون ســال ‪1356‬؛ بــدون‬ ‫توجــه بــه ایــن ممنوعیــت‪ ،‬قــرارداد اجاره‬ ‫را بــه ثالــث انتقــال دهــد مســتحق نیمــی‬ ‫از حــق کســب‏و پیشــه شــده و منتقــل‬ ‫الیــه نیــز فاقــد ایــن حــق خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‏‪ -10‬رســیدگی بــه حــق ســرقفلی تابــع‬ ‫قوانیــن امــره نیســت و مطابــق مفهــوم‬ ‫مخالــف اخیــر مــاده ‪ ،15‬دادگا هــا ضمــن‬ ‫صــدور حکــم ‏تخلیــه‪ ،‬نمی تواننــد بــرای‬ ‫مســتاجر‪ ،‬حــق ســرقفلی قائــل شــوند‪.‬‬ ‫امــا رســیدگی بــه حــق کســب و پیشــه تابــع‬ ‫قوانیــن امــره اســت و‏دادگاه هــا بایــد حکــم‬ ‫بــه محاســبه و پرداخــت ان بنماینــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬در زمــان تخلیــه عیــن مســتاجره‪،‬‬ ‫حــق ســرقفلی می بایســت بــه ‏قیمــت‬ ‫عادلــه روز بــه مســتاجر مســترد گــردد؛‬ ‫حتــی اگــر مســتاجر هیچ گونــه فعالیــت‬ ‫کســبی یــا تجــاری در عیــن مســتاجره‬ ‫نداشــته‏باشــد‪ .‬و اســترداد قیمــت عادلــه‬ ‫روز یــا همــان مبلــغ پرداختــی زمــان‬ ‫انعقــاد‪ ،‬تابــع حاکمیــت اراده طرفیــن‬ ‫یــا شــروط ضمــن عقــد باشــد‪.‬‏بعبارتــی‬ ‫الزامــا ناشــی از رعایــت شــاخص های‬ ‫تورمــی قیمت هــا نیســت‪.‬‬ ‫‪ -12‬حــق ســرقفلی در تعــدی وتفریــط از‬ ‫بیــن نم ـی رود‪ .‬امــا‏ح‪.‬ک‪.‬پ در تعــدی و‬ ‫تفریــط از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫‪ -13‬مشــروعیت حــق ســرقفلی ناشــی از‬ ‫احــکام اولــی اســت‪ .‬لیکــن مشــروعیت‬ ‫‏ح‪.‬ک‪.‬ک‪ .‬از احــکام ثانویــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -14‬اســقاط حــق کســب و پیشــه در بــدو‬ ‫اجــاره بــا توجــه بــه قواعــد امــره ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1356‬باعــث اخــال در نظــم‬ ‫عمومــی و بی اثــر نمــودن مــواد ‪ 15‬و‬ ‫‪ 19‬قانــون می گــردد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫اســقاط حــق کســب و ‏پیشــه در اجــاره‬ ‫نامــه مســتندا بــه مــاده ‪ 30‬ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م‬ ‫مصــوب ‪ 1356‬باطــل و بالاثــر اســت‪.‬‬ ‫امــا همچنــان کــه گفتیــم اســقاط حــق‬ ‫‏ســرقفلی تابــع اراده مالــک اســت‪.‬‬ ‫بعبارتــی مالــک در تنظیــم و مبادلــه‬ ‫اجــاره می توانــد مســتاجر را از داشــتن‬ ‫حــق ســرقفلی ممنــوع کند‪.‬‏امــا همچنــان‬ ‫کــه عــرض کــردم از داشــتن ح‪.‬ک‪.‬پ‬ ‫نمی توانــد او را منــع کنــد‪.‬‬ ‫‪ -15‬حکومــت و رژیــم حقوقــی رســیدگی‬ ‫بــه حــق کســب ‏و پیشــه تابــع قواعــد‬ ‫امــره و اصــل تفســیر مضیــق اســت و‬ ‫دادگاه هــا ضمــن صــدور حکــم تخلیــه‪،‬‬ ‫مطابــق مفهــوم مخالــف اخیــر مــاده‏‏‪15‬‬ ‫بایــد در قــرار کارشناســی صرفــا ً عنــوان‬ ‫«حــق کســب و پیشــه» را جهــت ارزیابــی‬ ‫صــادر نماینــد‪.‬‬ ‫ ‪ -16‬حــق کســب و پیشــه بــه ‏صــورت‬ ‫تدریجی الحصــول در مالکیــت مســتاجر‬ ‫تحقــق می یابــد‪ .‬امــا در حــق ســرقفلی‬ ‫ـال مابــه‬ ‫بــه مجــرد تراضــی و پرداخـ ِ‬ ‫ت مـ ِ‬ ‫ازا‪ ،‬تحقــق ‏می یابــد‪.‬‬ ‫‪-17‬منشــاء تاســیس و مســتند حــق‬ ‫کســب و پیشــه قانــون مصــوب‬ ‫‪ 1356/05/02‬و منشــاء و موجــد حــق‬ ‫‏ســرقفلی قانــون مصــوب ‪1376/05/26‬‬ ‫اســت‪.‬با عنایت بــه هریــک از تفاوت هــای‬ ‫بنیادیــن فــوق‪ ،‬مالحظــه می گــردد کــه‬ ‫جمــع‏ریالــی ایــن دو مقولــه‪ ،‬در ظاهــر‬ ‫امــر صرفــا عــددی بدســت می دهــد کــه‬ ‫نــه تابــع ایــن اســت و نــه ان‪ .‬مثــل‬ ‫همــان مثــال نخســتین ‏اســت کــه گویــا‬ ‫‪ 5‬متــر بــا ‪ 4‬کیلوگــرم جمــع شــده باشــد‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا مجموعــه مطالبــی کــه‬ ‫در ماهیــت عــرض شــد و تفاوت هــای‬ ‫ذاتــی‏انهــا تشــریح گردیــد‪ ،‬ان دســته از‬ ‫عزیــزان کــه تصــور قابلیــت جمــع از ایــن‬ ‫دو مقولــه داشــتند‪ ،‬اقنــاع شــده باشــند‪.‬‬ ‫لیکــن اگــر هنــوز‏در ذهــن کنجــکاو انهــا‬ ‫پرسشــی مطــرح اســت‪ ،‬در قســمت دوم‬ ‫اســتدالل شــکلی طــرح خواهــد شــد تــا‬ ‫حجــت را تمــام کنــد‪.‬‏‪ ..‬وهوالمســتعان‬ ‫بــرای فهمیــدن اینکــه ایــا کســی بــه اپــل ایــدی و‬ ‫ایپــد مــک شــما دسترســی دارد یــا خیــر این راهنما‬ ‫بــه شــما کمــک مــی کنــد‬ ‫به بخش تنظیمات ایفون و یا ایپد خود بروید‪.‬‬ ‫ســپس در بــاالی صفحــه روی اپــل ایــدی خــود‬ ‫کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫حــاال در پاییــن صفحــه بــاز شــده می توانیــد‬ ‫لیســت دســتگاه هایــی کــه بــه اپــل ایــدی شــما‬ ‫متصــل هســتند را مشــاهده نماییــد‪.‬‬ ‫اگــر دســتگاهی غریبــه و یــا دســتگاه قدیمــی کــه‬ ‫دیگــر متعلــق بــه شــما نیســت را در ایــن لیســت‬ ‫مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــرای حــذف می توانیــد ان را‬ ‫انتخــاب نماییــد و ســپس گزینــه ‪Remove from‬‬ ‫‪ Account‬را کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫اکنــون در پنجــره ای کــه برایتــان بــاز می شــود‬ ‫عملیــات را بــا انتخــاب گزینــه ‪ Remove‬تاییــد‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه اگــر صفحــه اپــل‬ ‫ایــدی شــما بــه درســتی برایتــان بارگــذاری نشــد‬ ‫می توانیــد از فیلترشــکن اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار در مــک مراحــل زیــر را‬ ‫طــی نماییــد‪:‬‬ ‫بــه بخــش تنظیمــات مــک خــود برویــد و در‬ ‫قســمت ‪ System Preferences‬و ســپس‬ ‫‪ Apple ID‬را انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫اکنــون در ســمت چــپ مــی توانیــد دســتگاه های‬ ‫متصــل بــه اپــل ایــدی خــود را مشــاهده نمایید‪.‬‬ ‫بــرای حــذف دســتگاه ناشــناس یــا قدیمی که دیگر‬ ‫در دســترس شــما نمــی باشــد مــی تواننــد روی ان‬ ‫کلیــک کنیــد و گزینــه ‪ Remove from Account‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد ســپس بــرای تایید عملیات مــی توان‬ ‫روی گزینــه ‪ Remove‬کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫منبع پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا‬ ‫سردار سعید مطهری زاده‬ ‫هدیه ناجا به مردم‬ ‫‏«امنیت روانی و اجتماعی» است‬ ‫نــگاه ناجــا نــگاه فرهنــگ ســازی اســت‪ /‬ناجــا‬ ‫طلیعــه دار امنیــت انتخابــات ‏‬ ‫‏ فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه امنیت‬ ‫روانــی و اجتماعــی هدیــه پلیــس به مردم اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نــگاه نیــروی انتظامــی‪ ،‬نــگاه فرهنــگ‬ ‫‏ســازی و پیشــگیرانه اســت ‏‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» در گفتگــوی‬ ‫اختصاصــی بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ضمــن‬ ‫تقدیــر و تشــکر از زحمــات و تــاش هــای‏شــبانه‬ ‫روزی تمامــی پرســنل انتظامــی اســتان بــه جهــت‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت در ســطح اســتان‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا توجــه‏بــه جایگاهــی‬ ‫کــه در بیــن مــردم دارد قطعــا اطــاع رســانی و‬ ‫امــوزش هــای همگانــی ناجــا تاثیرپذیــری باالیــی‬ ‫در جامعــه خواهــد داشــت‪ .‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در جهــت حفــظ ســامت‬ ‫اجتماعــی افــراد و داشــتن جامعــه ای امن تالش‬ ‫مــی‏کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز ناجــا بــا تغییــر رویکــرد به‬ ‫ســمت جامعــه محــوری‪ ،‬بــا اگاهســازی و اطــاع‬ ‫رســانی و ایجــاد بســترهای مناســب تعامــل‬ ‫و‏همــکاری بــا ســازمان هــا و ادارات دولتــی و‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬ســعی بــر ایجــاد جامعــه ای امــن و به‬ ‫دور از دغدغــه بــرای شــهروندان دارد‪ .‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بــه شــکر خــدا هیــچ گونــه دغدغــه امنیتــی در‬ ‫ســطح اســتان نداریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیت‬ ‫و‏ارامــش بــه پــاس خــون شــهدا و همچنیــن‬ ‫همــکاری و تــاش تمــام مــردم عزیــز ایجــاد شــده‬ ‫و امیــد اســت تــا همــکاری هــای مــردم عزیــز بــا‬ ‫پلیــس‪،‬‏بیــش از پیــش ارتقــاء یابــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬در هــر جامعــه‬ ‫ای اگــر امنیــت وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬قطعــا هیچ‬ ‫گونــه فعالیتــی از جملــه اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫‏سیاســی و ‪ ...‬انجــام نخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان‬ ‫نظام اســامی و همچنین هنجارشــکنان و مخالن‬ ‫نظــم و امنیــت همــواره از کوچکتریــن ‏فرصــت‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫یــاد اور شــد‪ :‬زمانــی در انجــام ماموریــت هــای‬ ‫خــود موفــق خواهیــم بــود کــه دســت‏در دســت‬ ‫یکدیگــر داده و بــا قــدرت از ایــن نظــام‪ ،‬امنیــت‪،‬‬ ‫دســتاورد های انقــاب و در نهایــت از اســتقالل و‬ ‫ازادگــی میهــن خــود دفــاع کنیــم‪.‬‏‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان‬ ‫اینکــه اگرچــه در کشــورهای اطــراف مــا نا امنــی‬ ‫ناشــی از اقدامات تروریســتی گروه های‏تکفیری‬ ‫مــوج می زنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه شــکر خداونــد‬ ‫متعــال در کشــور مــا بــه لطــف جان فشــانی‬ ‫نیروهــای مســلح و بــه ویــژه نیــروی‏انتظامــی‬ ‫امنیــت کامــل حاکــم اســت کــه بایــد ایــن نعمــت‬ ‫بــزرگ را قــدر بدانیــم‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬نیــروی انتظامی‬ ‫بــا ماموریت هــای متنــوع و بســیار گســترده‬ ‫حداکثــر خدمات رســانی بــه مــردم را بــا اســتفاده‬ ‫‏از امکانــات موجــود بــه عمــل اورده و کــم و‬ ‫کاســتی ها نتوانســته کوچکتریــن تاثیــری در‬ ‫ماموریــت تامیــن امنیــت توســط ایــن ســازمان‬ ‫داشــته‏باشــد و البتــه در ایــن راه دشــوار شــهدای‬ ‫گرانقــدری هــم تقدیــم نظــام مقــدس اســامی‬ ‫شــده انــد‪.‬‏‬ ‫ناجا طلیعه دار امنیت انتخابات ‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در بخــش‬ ‫پایانــی ســخنان خــود بــه مقولــه انتخابــات اخیــر‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و یــاد اور شــد‪ :‬مجموعــه پلیــس‬ ‫‏خراســان شــمالی از مــاه هــا قبــل تدابیــر و برنامــه‬ ‫ریــزی هــای الزم را بــه منظــور برگــزاری انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری و شــوراهای‏اســامی شــهر و‬ ‫روســتا اندیشــیده اســت و هــم اکنــون بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی الزم از امادگــی مطلوبــی در این جهت‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬‏‬ ‫وی همچنیــن حضــور گســترده مــردم در پــای‬ ‫صنــدوق هــای رای را از ابعــاد مختلــف ملــی و‬ ‫بیــن المللــی تشــریح کــرد و افــزود‪ :‬دشــمنان‬ ‫‏نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا هیــچ‬ ‫نیرنــگ و دروغــی نمــی تواننــد مــردم را از صحنــه‬ ‫خــارج کننــد و ملــت بصیــر ایــران بــا هدایــت و‬ ‫‏رهبــری امــام خامنــه ای (مدظلــه العالــی) فریــب‬ ‫نقش ـه های انــان را نخواهنــد خــورد و بــا حضــور‬ ‫پرشــکوه خــود اقتــدار حکومــت علــوی را‏بــه رخ‬ ‫جهانیــان خواهنــد کشــید‪ .‬‏‬ ‫فرمانده انتظامی خراســان شــمالی افزود‪ :‬پلیس‬ ‫مســئولیت اصلــی امنیــت انتخابــات را بــر دوش‬ ‫دارد و مــی تــوان گفــت نیــروی انتظامــی‏طلیعه دار‬ ‫برقــراری امنیــت انتخابــات در کشــور بــوده و ایــن‬ ‫افتخــاری اســت کــه چنیــن وظیفــه خطیــر و مهمــی‬ ‫بــر عهــده ناجــا قــرار داده شــده‏اســت‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بــدون‬ ‫شــک همــکاری و همراهــی ســایر دســتگاه های‬ ‫امنیتــی امــری ضــروری و بدیهــی اســت و‏بــدون‬ ‫هــم افزایــی و مشــارکت دســتگاه ها و احــاد‬ ‫مــردم‪ ،‬ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬تامیــن نظــم وامنیــت انتخابــات یکی‬ ‫‏از ازمون هــای بســیار مهمــی اســت کــه بــه حــول‬ ‫و قــوه الهــی پلیــس خراســان شــمالی در طــول‬ ‫ایــن چنــد ســال موفــق عمــل نمــوده و کارنامــه‬ ‫‏درخشــانی از عملکــرد خــود بجــا گذاشــته اســت و‬ ‫اکنــون نیــز بــا کولــه بــار تجربــه اندوختــه شــده از‬ ‫چندیــن انتخابــات قبلــی پــا بــه عرصــه‏انتخاباتــی‬ ‫بســیار مهــم دیگــری مــی گــذارد‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪311‬‬ ‫مدیریت ارتباط با مشتری‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۶‬عامل مهم بی توجهی به‬ ‫مشتریان‬ ‫مشــتری مــداری و دادن حــق بــه مشــتریان جــزء‬ ‫خط مشــی های مهــم کســب و کارهــای امــروزی اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬پیچیدگی هــای دنیــای امــروز ظرافت هــای‬ ‫خاصــی را بــرای رفتــار بــا مشــتریان می طلبــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫اوقــات‪ ،‬تفــاوت شکســت و پیــروزی یــک شــرکت در روش‬ ‫برخــورد بــا مشــتری هایش خالصــه می شــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد که ‪ ۸۶‬درصد مشــتریان حاضرند‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات مطلــوب‪ ،‬هزینــه بیشــتری پرداخــت‬ ‫کننــد‪ ،‬به شــرطی کــه از پشــتیبانی مناســب برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫هزینه کــردن بــرای جلــب رضایــت مشــتری ‪ ،‬به معنــای‬ ‫دورریختــن پــول نیســت ؛ نوعــی ســرمایه گــذاری اســت کــه‬ ‫شــما بــرای کســب ســود بیشــتر در اینــده انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫نادیده گرفتــن و بی توجهــی بــه نیازهــای مشــتریان در‬ ‫بلند مــدت‪ ،‬به شــدت بــه درامدهــای شــرکت شــما اســیب‬ ‫می زنــد‪ .‬بنابرایــن بــرای جلوگیــری از چنیــن اتفاقــی‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه برخــی از اشــتباهات رایــج در برخــورد بــا مشــتریان‬ ‫را بشناســید تــا از وقــوع انهــا جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شما از مشتریان خود شناخت ندارید‬ ‫شــاید کس ـب وکار شــما مشــتریان زیــادی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫امــا ایــا شــما هــم از انهــا شــناخت کافــی داریــد؟ مشــتریان‬ ‫شــما دوســت دارنــد از محصــوالت و خدمــات جدیــد مطلــع‬ ‫شــوند‪ .‬تبلیغــات بهتریــن روش بــرای معرفــی انهــا اســت؛‬ ‫امــا بــدون شــناخت مشــتریان‪ ،‬تولیــد یــک تبلیــغ مناســب‬ ‫غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشتریان به شما دسترسی ندارند‬ ‫یکی از متداول ترین نقاط ضعف کسـب وکارها‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫ـتریان محصــوالت یــا‬ ‫ضعیــف از مشــتریان اســت‪ .‬اگــر مشـ‬ ‫ِ‬ ‫خدمــات شــما بخواهنــد دربــاره تجربــه خــود نظــری بدهنــد‪،‬‬ ‫بایــد راهــی اســان و ســریع طراحــی کــرده باشــید تــا بتواننــد‬ ‫حــرف خــود را بــه گــوش شــما برســانند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به نظرات مشتریان خود گوش نمی کنید‬ ‫صــرف طراحــی یــک کانــال ســریع و اســان بــرای دسترســی‬ ‫مشــتریان بــه شــما کافــی نیســت‪ .‬شــما بایــد افــرادی را‬ ‫امــوزش دهیــد تــا بتواننــد به شــکل مطلــوب بــا مشــتریان‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد و بـ ا انهــا تعامــل ســازنده داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگــر قــرار باشــد فقــط شــنونده شــکایت ها باشــید امــا کاری‬ ‫نکنیــد‪ ،‬خیلــی زود اعتبــار خــود را از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اهداف و ارزش های کسب وکارتان را نادیده می گیرید‪:‬‬ ‫در شــرایط ناپایــدار اقتصــادی‪ ،‬کســب وکارها کار‬ ‫دشــواری بــرای حفــظ اهــداف و ارزش هــای تعیین شــده‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــد کــه نادیده گرفتــن انهــا‪ ،‬ضربــات‬ ‫جبران ناپذیــری بــر اعتبــار برنــد و تصویــر شــما در ذهــن‬ ‫مشــتریان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بخش های مختلف کسب وکار شما هماهنگ نیستند‬ ‫یکــی از مســائلی کــه باعــث نگــرش منفــی مشــتریان‬ ‫دربــاره برنــد شــما می شــود‪ ،‬ناهماهنگــی بیــن گروه هــای‬ ‫مختلــف شــرکت اســت‪ .‬ایجــاد هماهنگــی بیــن‬ ‫بخش هــای مختلــف ‪ ،‬نــه فقــط در بحــث مشــتریان‪ ،‬بلکــه‬ ‫در موفقیــت کلــی کســب وکار بســیار مهــم اســت‪ .‬الزم‬ ‫اســت کــه مشــتری مداری به عنــوان یــک ارزش مهــم بــرای‬ ‫همــه بخش هــای شــرکت تعریــف و تبییــن شــود و نیــز‬ ‫راهکارهــای ســریع و موثــر بــرای پاسـخ گویی به مشــتریان‬ ‫در همــه بخش هــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شفاف نیستید!‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬یــک شــرکت تحقیقاتــی نتایــج بســیار‬ ‫مهمــی را منتشــر کــرد‪ .‬بــر اســاس یافته هــای انهــا‪ ،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد مشــتریان پیــش از اســتفاده از خدمــات یــا‬ ‫محصــوالت یــک شــرکت‪ ،‬بایــد بــه ان اعتمــاد کافــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بهتریــن روش بــرای جلــب ایــن اعتمــاد‪،‬‬ ‫شــفافیت اســت‪ .‬کسـب وکارهایی کــه اهــداف‪ ،‬ارزش هــا‪،‬‬ ‫ســهام داران و صورت هــای مالــی و مالیاتــی خــود را مخفی‬ ‫می کننــد‪ ،‬نمی تواننــد اعتمــاد مشــتریان را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫ترتیبــی بدهیــد تــا به طــور مرتــب‪ ،‬اوضــاع و احــوال شــرکت‬ ‫و کســب وکارتان را بــه گــوش مشــتریان برســانید‪ .‬در‬ ‫مواجهــه بــا بحران هــا ‪ ،‬صادقانــه و شــفاف عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫مســئولیت اشــتباهات تان را بپذیریــد و درصــدد جبــران‬ ‫انهــا براییــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬‬ ‫هــر تجارتــی بــر اســاس ارتبــاط و اعتمــاد اســتوار اســت‪.‬‬ ‫قاعــده ســاده ای دارد‪ :‬اگــ ر بــرای مشــتریان خــو د احتــرام و‬ ‫ارزش قائــل شــوید‪ ،‬انهــا هــم در واکنــش بــه شــما همیــن‬ ‫کار را خواهنــد کــرد‪ .‬ایجــاد یــک رابطــه پایــدار نقــش بســیار‬ ‫مهمــی در موفقیــت کســب و کار شــما دارد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫ترفندی برای پیدا کردن‬ ‫گوشی های گمشده‬ ‫و یا سرقت شده از‬ ‫برندسامسونگ‬ ‫ابتــدا بــه ســرویس “‪ ”Find My Mobile‬دسترســی‬ ‫پیــدا کنیــد‪ ،‬دســتگاه را پیــدا و قفل کنیــد و داده ها را‬ ‫پشــتیبان گیری کنید‪.‬‬ ‫برای استفاده از سرویس«‪،»Find My Mobile‬ابتدا‬ ‫باید حســاب ‪ Samsung‬را در دســتگاه خود راه اندازی‬ ‫کنید‪.‬ســپس بــه ‪ Google‬اجــازه دهیــد اطالعــات مکان‬ ‫را جمــع اوری کنــد و بــا شــرایط و ضوابــط اســتفاده از‬ ‫شــبکه هــای بــی ســیم موافقــت کنید‪.‬‬ ‫بــه تازگــی‪ ،‬بروزرســانی جدیــدی بــرای ایــن اپلیکیشــن‬ ‫عرضــه شــده کــه امــکان پیــدا کــردن گوشــی های‬ ‫گلکســی را کــه حتــی بــه وای فــای یــا شــبکه اینترنــت‬ ‫ســیمکارت متصــل نیســتند‪ ،‬فراهــم می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫قابلیــت کــه تحــت عنــوان ‪ Offline Finding‬شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا کمــک دیگــر دســتگاه های گلکســی‬ ‫کــه در نزدیکــی گوشــی مفقودشــده قــرار دارد‪ ،‬ان را‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬اگــر کاربــر قابلیــت ‪Offline‬‬ ‫‪ Finding‬را فعــال کنــد‪ ،‬دســتگاه وی می توانــد‬ ‫فراینــد اســکن بــرای شناســایی ســایر دســتگاه های‬ ‫گلکســی را نیــز انجــام دهــد و بــه دیگــران کمــک کند‬ ‫تــا گوشــی های گمشــده خــود را پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫حــال وارد بخــش تنظیمــات گوشــی خــود شــوید‬ ‫بــه بخــش ‪ security‬برویــد و گزینــه ‪Find My‬‬ ‫‪ Mobile‬را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد از فعــال ســازی قابلیلــت “یافتــن تلفــن‬ ‫مــن” در گوشــی سامســونگ خــود‪ ،‬از ایــن پــس از‬ ‫طریــق اکانــت سامســونگ خــود در ادرس ‪https:‎//‬‬ ‫‪ f indmymobile.samsung.com/‎‬می توانیــد‬ ‫گوشــی سامســونگ خــود را از راه دور ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی بــه شــما کمــک مــی کنــد محــل فعلــی‬ ‫دســتگاه گــم شــده یــا ســرقتی خــود را ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا ســایر ویژگــی هــای ســرویس ‪find my‬‬ ‫‪ mobile‬سامســونگ (یافتــن تلفــن مــن) اشــنا شــوید‪:‬‬ ‫پیــدا کــردن مــکان دســتگاه ‪:‬شــما می توانیــد مــکان‬ ‫تقریبــی و مســیر دسترســی بــه دســتگاه گــم شــده‬ ‫را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر گزینــه “ارســال اخریــن مــکان” را در تنظیمــات‬ ‫فعــال کــرده باشــید‪ ،‬ایــن کار اخرین مکان شــناخته‬ ‫شــده دســتگاه را قبــل از تغییــر وضعیــت بــه ســرور‬ ‫ارســال مــی کنــد تــا بــه ردیابــی مــکان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت دردســترس بــودن بــا توجــه دســتگاه‬ ‫و‪/‬یــا سیســتم عامــل متغیر باشــد‪.‬‬ ‫قفــل کــردن صفحــه مــن‪ :‬می توانیــد صفحــه‪،‬‬ ‫دکمــه روشــن‪/‬خاموش و ‪ Samsung Pay‬را در‬ ‫دســتگاه گــم شــده قفــل کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانید‬ ‫پیامــی تنظیــم کنیــد کــه بــر روی صفحــه دســتگاه‬ ‫قفــل شــده شــما نمایــش داده شــود و شــماره ای‬ ‫تنظیــم کنیــد کــه حتــی زمانــی کــه دســتگاه قفــل‬ ‫اســت شــماره گیــری شــود‪.‬‬ ‫به صدا دراوردن اهنگ زنگ دستگاه من‬ ‫اگــر دســتگاهتان در اطــراف باشــد‪ ،‬اهنــگ زنــگ ان‬ ‫بــه مــدت یــک دقیقــه بــا بلندتریــن ســطح بــه صــدا در‬ ‫می ایــد تــا بــه شــما در پیــدا کــردن دســتگاه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پشــتیبان گیــری از داده‪ :‬می توانیــد داده را‬ ‫از دســتگاهتان در ســرور ‪Samsung Cloud‬‬ ‫پشــتیبان گیری کنیــد‪ .‬اگــر دســتگاهتان بــه شــبکه ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬متصــل نباشــد بــه شــبکه دســتگاه همــراه متصــل‬ ‫مــی شــود و ممکــن اســت بســته بــه طــرح پرداخــت‬ ‫شــما منجــر بــه هزینــه اضافــی شــود‪.‬‬ ‫پاک کردن اطالعات گوشی‬ ‫ایــن ویژگــی همــه داده هــای ذخیــره شــده در حافظــه‬ ‫داخلــی‪ ،‬حافظــه خارجــی‪ ،‬و ســیم کارت را پــاک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن همــه داده هــای ذخیــره شــده بــر روی‬ ‫دســتگاه را حــذف کــرده و دســتگاه را بــه تنظیمــات‬ ‫کارخانــه ای ان بازنشــانی مــی کنــد‪ .‬بعــد از پــاک کــردن‬ ‫و بازنشــانی دســتگاه خــود‪ ،‬امــکان اســتفاده از ویژگــی‬ ‫“یافتــن تلفــن مــن” وجــود نــدارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روستای فارسیان ازادشهر‪ -‬سمنو پزون‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 8- 1400‬ژوئن ‪ 27 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 311‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا شناسی روستای قزلجه اق امام‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورشت قیمه بادمجان‬ ‫خورشت قیمه و خورشت بادمجان از غذاهای معمول سفره های ایرانی هستند‪.‬‬ ‫خورشت قیمه بادمجان ترکیبی از این دو خورشت است که بسیار خوشمزه است‬ ‫مواد الزم خورشت قیمه بادمجان‬ ‫زمان تقریبی پخت‪ ۲ :‬ساعت‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫لپــه‪ ۸‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬گوشــت خورشــتی‪ ۱۲‬تکــه کوچــک‪ ،‬بادمجــان‪ ۲‬عــدد‬ ‫قلمــی بــزرگ یــا ‪ ۴‬عــدد متوســط‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ۲‬عــدد بــزرگ‪ ،‬گوجــه‪ ۲‬عــدد‬ ‫پیاز‪ ۱‬عدد بزرگ‬ ‫رب‪ ۲‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۱‬حبه متوسط‬ ‫زردچوبه‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک و پودر لیمو عمانی به مقدار الزم‬ ‫ابلیمو یا ابغوره به مقدار الزم‬ ‫دستور پخت خورشت قیمه بادمجان‬ ‫مرحلــه اول‪ ۲ :‬ســاعت قبــل از شــروع پخــت قیمــه بادمجــان‪ ،‬در یــک کاســه پــر‬ ‫از اب لپه هــا را بخیســانید‪.‬‬ ‫پیــاز را خــرد و ریــز کــرده و در قابلمــه ای کــه می خواهیــد خورشــت را در ان‬ ‫بپزیــد بــا مقدار کافی روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز را تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ‬ ‫شــود‪ ۱ .‬حبه ســیر را خــرد کــرده و بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫گوشت خورشــتی را در قابلمــه بریزیــد و با پیازها به خوبی تفــت دهیــد‪ .‬حــال‬ ‫بایــد زردچوبــه و فلفــل را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬وقتــی کــه گوشــت تغییر رنگ‬ ‫داد‪ ،‬لپه هــا را ابکشــی کــرده و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬خورشــت بادمجــان را بــا گوشــت قلقلــی‪ ،‬گوشــت ماهیچــه و گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده نیــز می تــوان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫یک تابه جــدا روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغن داخلش بریزید‪ .‬روغن‬ ‫که داغ شد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا کامال ًسرخ شود‬ ‫پــس از اینکــه رب گوجــه فرنگــی را کمــی تفــت دادیــد گوجه فرنگی ها را از وســط‬ ‫نصــف کنیــد و انهــا را هــم کمــی تفــت دهیــد‪ .‬در میانــه پخــت گوشــت و لپــه‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه گوجــه فرنگــی بــه قابلمــه خورشــت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا یــک ســانتی متــر باالتــر از گوشـت ها را اب بریزیــد و زیــرش را زیــاد کنیــد تــا‬ ‫ســریع جــوش بیایــد‪ .‬ســپس شــعله را کــم کنیــد‪ ،‬در قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه‬ ‫دهیــد تــا حــدود دو ساعت گوشــت بپزد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬در ایــن مرحله نوبت بــه امــاده کــردن بادمجان هــا می رســد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه گوشــت می پزد‪ ،‬بادمجان هــا را بشــویید و پوســت بگیریــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه شــکل دلخواه برش بزنیــد و مقــداری نمــک روی انهــا بپاشــید تــا اب و تلخــی‬ ‫بادمجــان خــارج شــود و هنــگام ســرخ کــردن روغــن زیــادی بــه خــود جــذب نکند‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۲۰‬دقیقــه بادمجان هــا را ابکشــی کنیــد و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه بگذاریــد‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪:‬مقداری روغــن در تابــه بریزیــد و بادمجان هــا را ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه کمــی طالیــی مایــل بــه قهــوه ای شــدند‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬پــس از اینکــه گوشــت و لپه بــه طــور کامل پختنــد بادمجان‬ ‫را بــه همــراه مقــداری نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه و پــودر لیمــو عمانــی بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫واژه شناســی ‪ :‬بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام قــزل از طایفه قان یخمز قوم‬ ‫یموت ترکمن می باشــد‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا بیشر از ‪ 200‬سال‬ ‫زبان محلی ‪‎‬‏‪‎ :‬ترکمنی‪ ،‬بلوچی‪ ،‬زابلی و فارسی‬ ‫اداب و رســوم‪:‬اعیاد مذهبــی قربــان بایــرام (عیــد قربــان)‪ ،‬اراز بایــرام (عیــد‬ ‫فطر)‪ ،‬اق قوئین‪ ،‬مراســم شــب قدر در ماه رمضان و‏مراســم چهارشــنبه ســیاه‬ ‫در مــاه محــرم و ذکــر خنجــر‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلــی‪ :‬انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬نمــد‪ ،‬تابلوفــرش دســت‬ ‫بافــت و پشــتی قارچیــن‬ ‫ادرس ‪:‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬دهســتان‬ ‫نظــام ابــاد‪ ،‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪:‬مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪ 37‬درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در‏‏‪5‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیت مکانی‏‪ :‬روســتای قزلجه اق امام از توابع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول شــرقی و ‪37‬‬ ‫‏درجه و ‪ 8‬دقیقه عرض شــمالی‪ ،‬در ‪ 5‬کیلومتری شــمال شــرقی ازادشــهر و ‪80‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫ایــن روســتا‪ ،‬از شــمال بــه روســتای پشــمک‪ ،‬از شــمال غــرب و غــرب بــه‬ ‫روســتاهای ممــی اقچلــی‪ ،‬پورجــان ممــی‪ ،‬نظام‏ابــاد‪ ،‬جــاده ازادشــهر ـ‬ ‫‏مینودشــت‪ ،‬از جنــوب بــه شــهر ازادشــهر و از شــرق بــه روســتاهای نیلــی و‬ ‫ســیداباد محــدود می‏شــود‪ .‬رودخانــه نــوده از میــان روســتا و‏رودخانــه تیل‏ابــاد‬ ‫در غــرب ان جریــان دارد‪ .‬ارتفــاع روســتای جلگــه‏ ای قزلجــه اق امــام‪ ،‬از ســطح‬ ‫دریــا ‪ 98‬متــر اســت و اقلیمــی‪ ،‬معتــدل و‏مرطــوب دارد‪ .‬میانگیــن بارندگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاالنه در ایــن روســتا ‪ 484‬میلی‏متــر گــزارش شده اســ ‪‎‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد روســتا درایــن محــل می تــوان بــه موقعیــت مناســب از لحــاظ‬ ‫طبیعــی و نزدیکــی بــه رودخانــه و وجــود مرتــع وچــراگاه وزمیــن‏کافــی جهــت‬ ‫کشــاورزی نــام بــرد و وجــه تســمیه ایــن روســتا بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام‬ ‫قــزل از طایفــه قــان یخمــز قــوم یمــوت ترکمــن می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫دسترســی‪ :‎‬ایــن روســتا از طریــق شــهر ازادشــهر قابــل دسترســی اســت و‬ ‫جــاده‏ای مناســب و اســفالت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخچــه‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام قدمتــی طوالنــی دارد و اثــار تاریخــی چنــدی‬ ‫در ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬زیارتــگاه امامــزاده محمدبــن زیــد معــروف‏بــه اق امــام و‬ ‫بنــای حــوزه علمیــه همجــوار ان‪ ،‬بقایــای شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یا دشــت حلقه‬ ‫از اثــار تاریخــی و دینــی روستاســت کــه‏قدمــت طوالنــی روســتا را نشــان می‏دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جمعیــت ‪ :‬بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫‪ 2010‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪2452‬‏نفر(‪۴۷۹‬خانوار)‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫درامــد حرفــه و پیشــه کشــاورزی‪ :‬بیشــتر مــردم روســتا ازطریــق فعالیت‏‏هــای‬ ‫زراعــی و دامــداری تامیــن می‏شــود‪ .‬تعــدادی ازمــردم درامــور خدماتــی‬ ‫و تولیدصنایــع دســتی اشــتغال ‏دارنــد‪ .‬محصــوالت عمــده شــامل‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬برنــج و ک ُلــزا می‏باشــد‪ .‬وجــود مراتــع غنــی موجــب رونــق دامــداری‬ ‫وپــرورش گوســفند شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه‪‎:‎‬کلمــه اق امــام کلمــه ای ترکــی اســت وبــه عنــوان یــک صفــت‬ ‫بــه کارمــی رودومعنــای ان سفیداســت‪،‬چون اق چــای – رود ســفید وصفــت‬ ‫‏درترکــی همیشــه مقــدم براســم اســت – بــرای روش نشــدن موضــوع فــوق‬ ‫بایــد مقــداری از وضعیــت بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیــد اطالعاتــی بــه‬ ‫‏دســت اورد‪ .‬ازانجایــی کــه بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیددرســال ‪ 125‬ه‪.‬ق‬ ‫بربــاالی قبــر او ســاخته شــده کــه احتمــاال براثــر زلزلــه ســال ‪1290‬‏ه‪.‬ق ایــن‬ ‫مقبــره نیــز همانندســاختمان های دیگردرزمیــن نشســت کــرد وفرورفــت‪.‬‬ ‫بعدهادربنــای جدیدنیزدرهمــان ســال فرورفتگــی احــداث ‏شــد وب رای‬ ‫رفتــن بــه داخــل راهرو‪،‬انکــه حالتــی ســرداب گونــه وداالنــی طوالنــی وتاریــک‬ ‫داشــته‪،‬پله هایی تعبیــه می کننــد‪ .‬ازانجاکــه محــل ایــن‏مقبــره اندکــی تاریــک‬ ‫بوده‪،‬لــذا ترکمن هاوترک هــای منطقــه ازان پــس بــه ان قارنکــی امــام یعنــی‬ ‫امــام تاریــک می گوینــد‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت‏کــه پــس ازســاخت بنــای‬ ‫فعلــی امامــزاده یحیــی بــن زیددرزمــان ناصرالدیــن شــاه کــه حاکــم گــرگان‬ ‫– عالءالدولــه – ان رابرمــکان بلنــدی‏ازســطح زمیــن ســاخت‪،‬بازهم لفــظ‬ ‫فــوق مصطــح اســت‪ ،‬اماازانجایــی کــه مقبــره محمدبــن زیددربلنــدی وارتفــاع‬ ‫کوهســتان ســاخته شــده‏وداخــل ان نیزروشــن ترازقرنکــی امــام ( یحیــی‬ ‫بن زیــد) بود‪،‬لــذا ترکمن هادرمقایســه ان محــل بامحــل فوق‪،‬لقــب اق امــام‬ ‫( یعنــی امــام ســفید‏‏) رابــه ان داده وایــن لفــظ تاکنــون موقعیــت خویــش‬ ‫رامحفــوظ داشــته اســت ومــردم منطقــه اعــم ازشــیعه وســنی اززیــارت ایــن‬ ‫دوامامــزاده‏غافــل نبوده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حســن و محمــد بــن زیــد علیهمــا الســام دو بــرادر بودنــد کــه در مدینــه‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــودند‪ .‬پدرشــان زیــد فرزنــد محمــد بــن اســماعیل‏بــن‬ ‫حســن بــن علــی بــن الحســن بــن علــی بــن ابیطالــب و مادرشــان دختــر‬ ‫عبدالــه بــن عبیدالــه االعــرج بــن حســین االصغــر بــن علــی بــن‏حســین بــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب اس ـ ‪‎‬‬ ‫در هــر حــال او بــه ســبب شــدت و قــوت و صالبتــش بــه حالــب الحجــاره و‬ ‫داعــی کبیــر ملقــب شــد و در ســال ‪ ۲۷۱‬ه‪.‬ق وفــات یافــت‪ .‬بعضــی‏از مورخیــن‬ ‫قبــر وی را در گــرگان در قریــه ای بــه نــام روشــناخره نوشــته انــد ‪ ،‬ولیکــن در‬ ‫کتــب جغرافیــای قدیــم و جدیــد ایــن اســم مالحضــه‏نمــی شــود ‪ ،‬پــس از فــوت‬ ‫حســن بــن زیــد ‪ ،‬خالفــت زیدیــه بــه حکــم وصیــت بــه بــرادرش محمــد بــن زیــد‬ ‫علــوی منتقــل گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جاذب ‏ه های گردشگری‬ ‫حاشــیه دو رودخانــه تیل‏ابــاد و نــوده‪ ،‬از مکان‏هــای‬ ‫ت‪‎.‬منظره اتــراق دو طایفــه‬ ‫تفریحــی و تفرجگاهــی روستاسـ ‪‎‬‬ ‫«عقیلــی» و «امیــن‏زاده» در‏اطــراف رودخانــه (در زمــان‬ ‫ی کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کــوچ) جذابیــت روســتا و رودخانــ ‏ه هــا را دو چنــدان مــ ‏‬ ‫سرســبزی شــالی‏زارهای پیرامــون روســتا در فصــول بهــار و‬ ‫تابســتان‪ ،‬و جایگزینــی ان بــا ترکیبــی از رنگ‏هــای زرد و ســبز‬ ‫کشــتزارهای کلــزا‏در پاییــز و زمســتان‪ ،‬زیبایــی ویــژه‏ای بــه‬ ‫ی بخشــد‪ .‬فصــول بهــار‪ ،‬پاییــز و زمســتان بهتریــن‬ ‫روســتا مـ ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زمــان دیــدار از روستاسـ ‪‎‬‬ ‫خدمــات زیربنایی‪:‬ایــن روســتاازنظرخدمات زیــر بنایــی دارای‬ ‫تمــام امکانــات از قبیــل اب اشــامیدنی ‪،‬مخابرات ‪،‬بــرق‪،‬گاز که‬ ‫بــه عنــوان اولیــن روســتای بــود کــه‏در ســال ‪1359‬در اســتان‬ ‫مازنــدران ســابق کلنــگ زنــی ودر ســال ‪ 1361‬بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید ودر منطقــه بــه عنــوان گازلــی اوبــه مشــهور‏می باشــد‏‪.‬‬ ‫اثــار تاریخــی و مذهبــی ‪:‬از جملــه اثــار تاریخــی و مذهبــی‬ ‫روســتا می‏تــوان بــه بقعــه امامــزادگان محمدبن‏زیــد معروف‬ ‫بــه اق امــام و محمدبــن جعفــر در یــک‏کیلومتــری جنــوب‬ ‫روســتا و شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یــا دشــت حلقــه در ‪4‬‬ ‫کیلومتــری روســتا‪ ،‬اشــاره نمــود‪ .‬امامــزاده روســتا در میــان‬ ‫‏شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام ویــژه‏ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امامــزاده روســتا در میــان شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام‬ ‫ویــژه‏ای دارد‪ .‬مــردم روســتای قزلجــه اق امــام از قومیت‏های‬ ‫مختلــف ترکمنــی‪،‬‏فارســی و بلوچــی تشــکیل یافته‏انــد و هر‬ ‫یــک اداب و رســوم ویــژه‏ای دارنــد‏‪.‬‬ ‫امامزاده اق امام یکی ازمهمترین مقاصدگردشگری‬ ‫اق امــام نــام دوامامــزاده اســت بــه نام هــای محمدبــن‬ ‫زیدبــن الحســن(ع) ومحمدبــن جعفرصــادق(ع) دربــاالی‬ ‫تپــه ای گنبــدی شــکل بــه ارتفــاع ‪3000‬‏متربــه نــام کــوه‬ ‫اق امــام درشــمال شــرقی شهرازادشــهر‪،‬این مقبــره متعلــق‬ ‫بــه محمدبــن زیدبــن اســماعیل علــوی ( ‪ 270 -282‬ه‪.‬ق )‬ ‫‏اســت کــه دومیــن امیرمقتدر‪،‬فاضــل ونیکوســیرت علویــان‬ ‫طبرســتان وگــرگان قدیــم می باشــد‏‪.‬‬ ‫ایــن امــام زاده کــه از جاذبــه هــای مذهبــی ازادشــهر‬ ‫میباشــد از شــمال بــه جــاده ی بیــن المللــی ازادشــهر –‬ ‫مشــهد و روســتای ترکمــن نشــین‏قزلجــه و از جنــوب بــه‬ ‫روســتای نــوده و از مشــرق بــه روســتای ســیداباد نیلــی و از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫غــرب محــدود بــه زمین هــای زراعتــی اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن منطقــه بــه صــورت کوهــی منفــرد از سلســله جبــال‬ ‫البــرز اســت کــه در هنــگام ورود اســام دارالمــرز نامیــده‬ ‫می شــد و شــاخه ای از مســیر‏کاروانــی جــاده ابریشــم از ایــن‬ ‫ناحیــه می گذشــت و ارتبــاط ســکنه ایــن نواحــی بــا جنــوب‬ ‫ایالــت قومــس ( کومــش ) شــاهرود و دامغــان مرتبــط‬ ‫‏می شــده و بــه دروازه گــرگان مشــهور بــوده اســت‪ .‬فاصلــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مقبــره از جــاده اســفالته حــدود ‪ ۳‬کیلومتــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫بنــای امامــزاده بنایــی اســت هشــت ضلعــی از اجروگــچ‬ ‫کــه پهنــای هرضلــع ازداخــل دومتراســت‪ .‬بلنــدی دیوارتــااول‬ ‫گنبدازخــارج ‪ 5/5‬متراســت‪.‬‏ابتــدای کمربندگنبدهشــت تــرک‬ ‫اســت کــه ایــن هشــت تــرک باباالرفتــن بــه دایــره تبدیــل شــده‬ ‫وگنبدنــوک تیزمخروطــی شــکل بنارابــه ‏وجــوداورده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن کمربندگنبدچهارنورگیراســت‪ .‬قطرداخلــی گنبــد فاصلــه‬ ‫هردوضلــع مقابــل ‪ 5‬متراســت واطــراف گنبدازخــارج‏ایوانــی‬ ‫بــه پهنــای ‪ 243‬ســانتیمتربااجرچیده شــده اســت ‪ .‬البتــه بنابه‬ ‫نقــل برخی‪،‬بــرای انکــه بنــادارای حداکثراســتحکام به خصوص‬ ‫‏دردیــواره هاباشــدتاگنبدی بــه ارتفــاع ‪ 5‬متــررا روی دوش‬ ‫خودنگهدارد‪،‬ســازندگان اولیه بنانقشــه ان راچون برج قابوس‬ ‫درگنبدریختــه‏انــد‪ .‬الزم بــه ذکراســت کــه بنــای فعلــی امامــزاده‬ ‫باگنبدوضریح جدید تعمیر شــده اســت‪ .‬همچنین در «تاریخ‬ ‫جرجــان » نوشــته یابوالقاســم‏حمــزه بــن یوســف بــن ابراهیــم‬ ‫ســهمی متوفــی ‪ 427‬ه‪.‬ق اورده اســت کــه مامــون درســال‬ ‫‪203‬ه‪.‬ق بــه گــرگان امدوبــه همــراه او‪،‬علــی بــن‏موســی الرضــا‬ ‫علیــه الســام ومحمدبــن جعفربــن محمدنیزبودندومامــون‬ ‫بعدهادرگــرگان درنزدیــک مقبرمحمدبــن جعفرصــادق دیبــاج‬ ‫‏قصــری کــه بــه نــام اومعــروف اســت بناکرد‪،‬اماامــروزه اثــاری‬ ‫ازان بناباقیمانــده اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫دامــداری‪ :‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده‬ ‫در ایــن روســتا‪ ،‬شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان‬ ‫داشته اســت‪ .‬اگرچــه در ســالیان اخیــر دامــداری‏صنعتــی‬ ‫و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق خوبــی گرفته اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام در کــوه و دشــت‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن روســتای بــر‬ ‫روی ســبک زندگــی مــردم تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی ایــن روســتا‬ ‫سرمنشــاء فراورده هــای دامــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معیشــت مردم‪:‬درامداکثراهالــی روســتا از ‪ 1513‬هکتــار‬ ‫زمیــن زراعــی کــه کشــت می گــردد تامیــن وتعــدادی از مــردم‬ ‫روســتا در امــور دامــداری وخدماتــی‏وتولیــد صنایــع اشــتغال‬ ‫دارنــد واز ایــن طریــق امرارومعــاش مــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫بافــت روســتا‪:‬خانه‏های روســتاییان از نــوع فعالیــت و‬ ‫معیشــت انــان تاثیــر پذیرفتــه اســت و بــا توجــه بــه نــوع‬ ‫اشــتغال فضاهــای متفاوتــی ایجــاد شــده اســت‪.‎‬‬ ‫ســقف شــیروانی خانه ‏هــا‪ ،‬دیوارهــای گلی‪ ،‬اتاق‏هــای تو در‬ ‫ن های زیبا‪ ،‬معماری ســاده روســتا‬ ‫تــو و بــزرگ همــراه بــا ایــوا ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را جلوه‏ای زیبا‏بخشــیده اس ‪‎‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز‬ ‫هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنورد‬ ‫‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او به تنهایی‬ ‫از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‬ ‫‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی‬ ‫روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و‬ ‫بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ‬ ‫اهو(ســر نــازک) و همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار‬ ‫کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته‬ ‫پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث‬ ‫ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب چوبــی‬ ‫جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را می پوشــانند ‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی ) فشــار داده مــی‬ ‫شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد‬ ‫یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ‬ ‫پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه‬ ‫نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد‬ ‫کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه‬ ‫بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی‬ ‫پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه هــم مــی بندنــد‬ ‫یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم یــک کلگــی افســار‬ ‫چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت دیگــر تزییــن مــی‬ ‫نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز بــه نــام جــوال‬ ‫دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای عــادی را مــی‬ ‫دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پــاالن ‪ ،‬بــدون اســتفاده از ســوزن‬ ‫بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

شماره : 379
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

شماره : 378
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!