روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 310 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 310

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 310

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 310

‫‪11‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫دو شنبه ‪17 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /7‬ژانویه‪2021/‬‬ ‫‪ /26‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪310‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بیش از‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫حفظ ابرو جزو‬ ‫باالترین حقوق‬ ‫انسانها است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۰۰‬پرونده زلزله زدگان برای‬ ‫دریافت تسهیالت به بانک ها‬ ‫شکست رکورد ملی پرتاب بعد از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫فنون الزم برای یک سخنرانی مثبت‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی»‬ ‫قابل جمع است‬ ‫‪2‬‬ ‫گرگان و گردشگری سالمت‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫گردشــگری پــس از صنعــت نفــت و خودروســازی‪،‬‬ ‫ســومین صنعــت بــزرگ جهــان بشــمار مــی رود‪ .‬ایــن‬ ‫صنعــت تاثیــر بســزایی در درامدهــای ارزی کشــورها‬ ‫دارد و بی گمــان در اینــده ای نزدیــک بــه صنعــت اول‬ ‫جهــان تبدیــل خواهــد شــد‪ .‬بــا گــذر زمــان و پیشــرفت‬ ‫ایــن صنعــت‪ ،‬گردشــگری از حالــت عــام خــارج شــده و‬ ‫بــه شــاخه های تخصصــی ماننــد گردشــگری فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری ورزشــی‪ ،‬گردشــگری مذهبــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫ســامت و‪ ...‬دســته بندی شــده اســت‪ .‬ان چــه کــه مبنــای‬ ‫ایــن دســته بندی قرارمی گیــرد نیــت یــا قصــد اصلــی‬ ‫گردشــگر از گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــرای نمونــه افــرادی کــه به منظور برخــورداری‬ ‫از خدمــات ســامت شــامل پیشــگیری و درمــان بــه‬ ‫منطقــه یــا کشــور دیگــری ســفر می کننــد‪ ،‬در دســته ی‬ ‫گردشــگران ســامت قراردارنــد‪.‬‬ ‫بــرای توریســم درمانــی کــه گاهــی از ان بــا عنــوان‬ ‫گردشــگری ســامت نــام بــرده می شــود‪ ،‬تعاریــف‬ ‫گوناگونی بیان شــده اســت‪ .‬ســازمان جهانی گردشــگری‬ ‫(‪ ،)WTO‬گردشــگری ســامت را چنیــن تعریــف می کنــد‪:‬‬ ‫«اســتفاده از خدماتــی کــه بــه بهبــود یا افزایش ســامتی‬ ‫و افزایــش روحیــه فرد(بــا اســتفاده از اب هــای معدنــی‪،‬‬ ‫اب و هــوا یــا مداخــات پزشــکی) منجــر می شــود و‬ ‫در مکانــی خــارج از محــل ســکونت فــرد– کــه بیــش از‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت اســت – بــه طــول می انجامــد»‪ .‬مقولــه ‬ ‫گردشــگری ســامت فراتــر از گردشــگری درمانــی اســت‪.‬‬ ‫اب هــای گــرم و معدنــی و لجن درمانی همــراه با امکانات‬ ‫طبیعــی نیــز شــامل مقول ـ ه گردشــگری ســامت اســت‪.‬‬ ‫در میــان شــهرهای کشــور‪ ،‬شــهر گــرگان بــا داشــتن‬ ‫بیمارســتان های متعــدد دولتــی و خصوصــی و نیــز‬ ‫بخش هــای فــوق تخصصــی درمانــی بــا تجهیــزات‬ ‫مــدرن پزشــکی و انجــام جراحی هــای پیشــرفته توســط‬ ‫پزشــکان متخصــص بــه عنــوان قطــب درمانــی منطقــه‬ ‫شــمال و شــمال شــرق ایــران شــناخته می شــود کــه‬ ‫عــاوه بــر پوشــش خدمــات درمانــی بــرای کل اســتان‬ ‫بــه بخــش مهمــی از جمعیــت اســتان های مجــاور‬ ‫هــم ســرویس دهی می کنــد‪ .‬برخــی از ظرفیت هــا و‬ ‫قابلیت هــای گــرگان کــه می توانــد در حــوزه گردشــگری‬ ‫ســامت حائــز اهمیــت باشــد‪ ،‬عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬موقعیت سیاســی این شــهر به عنوان مرکز اســتان و‬ ‫وجــود نمایندگــی وزارت خارجــه و کنســولگری کشــورهای‬ ‫همســایه در ایــن شــهر و موقعیــت جغرافیایــی خــاص‬ ‫گــرگان ماننــد قــرار داشــتن در مهمتریــن مســیر ارتباطــی‬ ‫کشــور و مســافت بســیار نزدیــک بــا مــرز کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجــود زیرســاخت های مهــم و اساســی ماننــد‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان بــا انجــام پروازهــای‬ ‫منظــم‪ ،‬راه اهــن سراســری و اتصــال ان بــه کشــورهای‬ ‫ترکمنســتان و قزاقســتان‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبیعــت کم نظیــر بــا جاذبه هــای طبیعــی چشــمگیر‬ ‫به ویــژه در روســتای نمونــه گردشــگری زیــارت بــا دارا‬ ‫بــودن چشــمه اب گــرم در حــوزه اب درمانــی‪.‬‬ ‫‪ -4‬وجــود امکانــات اقامتــی ماننــد چندیــن هتــل مجهــز‬ ‫بــا درجه هــای مختلــف ماننــد هتــل ‪ ۵‬ســتاره بوتانیــک‪،‬‬ ‫هتــل ‪ ۴‬ســتاره اذیــن‪ ،‬هتــل ســه ســتاره شــهاب‪ ،‬مجتمع‬ ‫بــزرگ جهانگــردی و چنــد هتــل دیگــر و نیــز وجــود چنــد‬ ‫هتــل اپارتمــان مجهــز‪.‬‬ ‫‪ -5‬وجــود دانشــگاه علــوم پزشــکی گــرگان و همچنیــن‬ ‫مرکــز بیــن المللــی ایــن دانشــگاه و مراکــز متعــدد‬ ‫تحقیقاتــی وابســته‪.‬‬ ‫‪ -6‬بیمارســتان بــزرگ و مجهــز شــهید صیــاد شــیرازی‬ ‫بــا ارائــه خدمــات فــوق تخصصــی و هتلینــگ مناســب و‬ ‫همچنیــن وجــود مرکــز قلب ســلیم بــا امــکان انژیوگرافی‬ ‫پیشــرفته عــروق قلــب و مغــز و جراحــی قلــب بــاز‪...‬‬ ‫‪ -7‬مرکز درمان ناباروری نهال واقع در بیمارستان دزیانی‪،‬‬ ‫مجهــز بــه اتــاق عمــل پیشــرفته ‪(IVF‬لقــاح مصنوعــی)‪.‬‬ ‫‪ -8‬تجهیــز بیمارســتان ‪ ۵‬اذر گــرگان بــه وســایل مجهــز و‬ ‫مــدرن جراحــی مغــز و اعصــاب و همچنیــن دســتگاه لیزر‬ ‫پیشــرفته عمــل چشــم و‪...‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی‬ ‫دقــت کنیــم متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونــه ای‬ ‫صحبــت می کننــد کــه گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه نوعــی در اموزش هــای کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب‬ ‫خــود ارائــه می دهنــد انــگار کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش‬ ‫احساســات دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ی اســت که در شــروع یک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای نقش مهم و پُررنگی اســت‪.‬‬ ‫در حال ‬ ‫چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ً متوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬تمرک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬رســیدن در کارهــای مختلــف و ســر و ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل مــا را‬ ‫س ‪‎‬‏ از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزی ـ ‪‎‬‬ ‫امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در طول‬ ‫م از اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫انــواع و اقســام پیــا ‬ ‫شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا‬ ‫ی خودمــان را صــرف‬ ‫و کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد بدانیــم رازهــای‏موفقیت‬ ‫شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫بایــد در تــاش باشــیم کــه ســاعات اغازیــن روز خــود را تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا برنامـه ای‬ ‫منظــم اغــاز کنیــم‪.‬‏اضطــراب و تشــویش را می تــوان بــا برنامـه ای روزمــره برای ایجــاد کنترل بر‬ ‫اوضــاع‪ ،‬بســیار مفیدتــر کــرد حرکــت کــردن‏مطابــق نظــم و برنامــه‪ ،‬می توانــد انســان را اگا ه و‬ ‫ی ‪‎‬موفقیــت کنــد‪ .‬در یــک کالم همان طــور کــه‏گفته انــد «ســالی که نکوســت‬ ‫توانمندتــر به ســو ‪‎‬‬ ‫از بهــارش پیداســت‪ ».‬شــروع صبــح هــم نمایــی از تمــام روز شــما را تعییــن می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫‏یافتــن رازهــای موفقیــت شــغلی در افــراد سرشــناس بــا ادامـه ی مطلــب همــراه مــا باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از انجــام کارهــای بیهــوده پرهیــز کنیم‪:‬همــواره برای مــان ســوال پیــش می ایــد کــه چــرا‬ ‫در طــول شــبانه روز وقــت کافــی بــرای انجــام برنامه هــای متعــددی‏کــه بــرای انجــام انهــا‬ ‫برنامه ریــزی کرده ایــم‪ ،‬نداریــم؟ علــت چیســت؟ ســاده اســت‪ ،‬همــه ی مــا ســخت در‬ ‫اشــتباه یم بــه‏ایــن دلیــل کــه به صــورت اشــتباه کارهــا را انجــام می دهیــم‪ .‬پژوهش هــای‬ ‫متعــدد نشــان از عــدم موفقیــت بــا انجــام‏کارهــای کورکورانــه اســت کــه ثمــره اش چیــزی‬ ‫نیســت جــز هیــچ! و نمی تــوان ایــن نــوع کار کــردن را معیــاری بــرای‏موفقیــت شــغلی‬ ‫ت‪‎.‬در واقــع نبایــد بــدون برنامــه‪ ،‬بــه هــر چــه پیــش ایــد‪ ،‬پرداخــت‏‪.‬‬ ‫دانس ـ ‪‎‬‬ ‫‏ در مقابــل اگــر بــا برنامه ریــزی دقیــق و پیــروی از ان حرکــت کنیــم قطعــا ًمی تــوان به ســوی‬ ‫موفقیت هــای بزرگــی رهســپار‏شــد‪ .‬بنابرایــن اگــر می خواهیــد موفقیــت بیشــتری داشــته‬ ‫باشــید و اضطــراب کمتــری را تجربــه کنیــد قبــل از هــر نــوع‏اثربخشــی از خــود بپرســید‪:‬‬ ‫ایــا انجــام ان ضرورتــی دارد؟ اگــر انجــام کاری برای تــان ســاده اســت‪ ،‬بــه معنــای درســت‬ ‫‏بــودن ان نیســت‪ .‬بیشــتر اوقــات افــراد بــا انجــام حجــم وســیعی از کاری کــه برای شــان‬ ‫ســاده اســت‪ ،‬از موفقیــت جــا‏می ماننــد و علی رغــم صــرف وقــت و انــرژی هیــچ دســتاوردی‬ ‫نصیب شــان نمی شــود چــرا کــه از ابتــدا نبایــد اصــا دســت‏ب ـه کار می شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیایید تامل دقیق تری بر روی این فرضیه داشــته باشــیم و به جنبه ی طنز ان بیشــتر‬ ‫بپردازیــم‪ :‬مــا مــدام از کمبــود‏وقــت ناالنیــم ولــی بــا ایــن وجــود‪ ،‬طــوری برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــم کــه انــگار تــا ابــد زنــده خواهیــم بــود و وقــت و زمــان کافــی‏بــرای انجــام امــورات‬ ‫روزمــره خــود داریــم‪ .‬چــه بایــد کــرد؟ در ایــن محدودیــت زمانــی پرداختــن بــه انچــه کــه‬ ‫واقعــا مهــم‏اســت‪ ،‬مزیــت محســوب خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هیــچ وقــت کار امــروز خــود را بــه فــردا نســپارید‪:‬افراد موفــق زمانــی کــه همــه مشــغول‬ ‫برنامه ریــزی و صحبــت دربــاره ی کاری هســتند‪ ،‬در حــال اجــرای ان کار‏می باشــند‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت کــه مــدرک دکتــرای فیزیــک کوانتــوم داشــته باشــید و ضریــب هوش ـی تان بــه‬ ‫شــکل قابــل توجهــی‏باشــد‪ ،‬چــرا کــه اگــر اقــدام بــرای انجــام اش نکنیــد هیــچ نقشــی در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پیشــبرد ایــن جهــان نخواهیــد داشـ ‪‎‬‬ ‫اختــاف بــارزی میــان دانســتن شــیوه ی انجــام کار با انجــام دادن واقعی ان وجــود دارد‪ .‬علم‬ ‫و عمــل در کنــار هــم معنــا‏دارنــد‪ .‬از قدیــم گفته انــد عالــم بی عمــل بــه چــه مانــد؟ پاســخ را‬ ‫احتمــاال خودتــان بهتــر می دانیــد‪ .‬از رازهــای موفقیــت‏شــغلی ایــن اســت کــه اجــرای برنامه ای‬ ‫خــوب در روز بــه انجــام برنامـه ای بی نقــص در فــردا مـی ارزد‪ .‬نبایــد بــه دنبــال‏روز‪ ،‬ســاعت یــا‬ ‫شــرایط مناســب گشــت‪ .‬این حرف ها فقط و فقط مبتنی بر ترس هســتند و مانع پیشــرفت‬ ‫انســان‏می شــوند‪ .‬می تــوان اقــدام در زمــان حــال را از رازهــای موفقیــت شــغلی‪ ،‬دانســت‪،‬‬ ‫یعنــی تنهــا زمانــی کــه امــکان‏پیشــرفت بیشــتر وجــود دار ‪‎‬د‪/‎.‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 16‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,740,000‬ریــال هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 10,793,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 107,480,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 59,000,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,000,000‬ریــال‬ ‫ محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪310‬‬ ‫پایبند بدون به شعارها‬ ‫و وعده ها و پرهیز از‬ ‫زیاده گویی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد ‪ :‬توقــع از کاندیداهــا‬ ‫ایــن اســت کــه در صــورت پیــروزی‪ ،‬خــود را بــه «عدالــت‬ ‫اجتماعــی»‪« ،‬کاهــش فاصلــه فقیــر و غنــی»‪« ،‬مبــارزه‬ ‫بــدون مالحظــه بــا فســاد»‪« ،‬تقویــت تولیــد داخلــی و‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق و واردات بی رویــه و افــرادی کــه بــا پــر‬ ‫کــردن جیــب خــود از طریــق واردات کمــر تولیــد داخلــی را‬ ‫می شــکنند» متعهــد بداننــد‪.‬‬ ‫ایشــان در بخشــی از صحبت هــای خــود خطــاب بــه‬ ‫کاندیداهــا نیــز گفتنــد‪ :‬دادن وعده هــای بــدون پشــتوانه‬ ‫عملــی جایــز نیســت و اینگونــه وعــده هــا‪ ،‬گنــاه و بــه‬ ‫ضــرر کشــور اســت چــون بــا محقــق نشــدن انهــا مــردم‬ ‫از انتخابــات و نظــام دلســرد می شــوند بنابرایــن فقــط‬ ‫وعده هایــی بدهیــد کــه اهــل فــن انهــا را تاییــد می کننــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب تشــویق به مشــارکت در انتخابات را وظیفه‬ ‫تــک تــک مــردم دانســتند و گفتنــد‪ :‬تــک تــک مــردم خــود‬ ‫را موظــف بداننــد کــه همــه احــاد مــردم اعــم از خانــواده‪،‬‬ ‫دوســتان و اشــنایان را بــه مشــارکت در انتخابــات دعــوت‬ ‫کننــد و ایــن‪ ،‬مصــداق «تواصــی بــه حــق» اســت‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره)‪:‬‬ ‫کوتاهی در مشارکت‬ ‫گناهی کبیره است‬ ‫امــام انتخابــات را «فریضــه دینــی» می دانســتند و در‬ ‫وصیت نامــه خــود می گوینــد «عــدم حضــور در انتخابــات‬ ‫در برخــی مقاطــع چــه بســا گناهــی در راس گناهــان کبیــره‬ ‫باشــد» و «کوتاهی در مشــارکت‪ ،‬پیامدهای دنیوی و حتی‬ ‫تــا نس ـل های بعــد داشــته باشــد کــه مســتلزم بازخواســت‬ ‫الهــی اســت»‪.‬‬ ‫حفظ ابرو جزو باالترین حقوق انسانها است‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای صبــح روز‬ ‫(جمعــه) در ســالروز عــروج ملکوتــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) در ســخنانی تلویزیونــی‪ ،‬ابــداع‬ ‫و تحقــق نظریــه جمهــوری اســامی یعنــی‬ ‫تشــکیل حکومتــی بــر مبنــای اســام نــاب و‬ ‫متکــی بــر مردم ســاالری برخاســته از عمــق‬ ‫ـل‬ ‫اســام را مهمتریــن ابتــکار امــام امــام راحـ ِ‬ ‫عظیم الشــان خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫راز پرشــکوه مانــدگاری جمهــوری اســامی‬ ‫و نظــام امــام خمینــی‪ ،‬بــا وجــود همــه‬ ‫پیش بینی هــای دشــمنان در بــاره زوال ایــن‬ ‫نظــام‪ ،‬همراهــی دو کلمــه «جمهــوری» و‬ ‫«اســامی» یعنــی حاکمیــت توامــان اســام‬ ‫و مــردم اســت و از ایــن پــس نیــز همراهــی‬ ‫همیــن دو کلمــه تضمیــن پیشــرفت مســتمر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب همچنیــن بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫همیشــگی امــام خمینــی دربــاره ضــرورت شــرکت‬ ‫احاد مردم در انتخابات‪ ،‬انتخاب فردی شایســته‬ ‫را راه حــل نابســامانی ها ومشــکالت خواندنــد‬ ‫و بــا بیــان نکاتــی مهــم در بــاره لــزوم پایبنــدی‬ ‫رییس جمهــور اینــده به ایجــاد عدالت اجتماعی‪،‬‬ ‫مبــارزه صریــح وبــدون مالحظــه با فســاد وتقویت‬ ‫تولیــد داخلــی افزودنــد‪ :‬احــاد مــردم خــود را بــه‬ ‫شــرکت در انتخابــات و تشــویق دیگــران بــه ایــن‬ ‫کار ملــزم بداننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه جــاری شــدن دوبــاره‬ ‫یــاد و خاطــره امــام در ایــام رحلــت ان بزرگــوار‬ ‫افزودنــد‪ :‬ملــت و کشــور همیشــه بــه نگاهبانــی‬ ‫از یــاد و رهنمودهــای «ان شــخصیت عظیــم‪،‬‬ ‫ان رهبــر بی جایگزیــن و ان خردمنــد حکیــم و‬ ‫برخــوردار از اراده پوالدیــن‪ ،‬دل عطــوف و ایمــان‬ ‫عمیــق» نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه اول انقــاب وحجــم‬ ‫بی ســابقه پیش بینی هــای مکــرر زیاده خواهــان‬ ‫جهانــی مبنــی بــر نابــودی دو ماهــه‪ ،‬شــش‬ ‫ماهــه و یــا حداکثــر یک ســاله جمهــوری‬ ‫اســامی افزودنــد‪ :‬صالبــت و قاطعیــت امــام و‬ ‫پیروزی هــای درخشــان ملــت در جنــگ و مســائل‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن همهمــه را کمرنــگ کــرد امــا بعــد از‬ ‫رحلــت امــام خمینــی‪ ،‬دشــمنان و بدخواهــان‬ ‫بــار دیگــر بــه تکــرار ارزوی خــود مبنــی بــر زوال‬ ‫جمهــوری اســامی پرداختنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬اعــام رســمی یــک‬ ‫حــزب فرســوده و پرمدعــا در ســال ‪ ،۶۹‬نامــه چنــد‬ ‫ســال بعــد گروهــی از نماینــدگان مجلــس مبنــی‬ ‫بــر رو بــه پایــان بــودن مهلــت جمهــوری اســامی‬ ‫ی مبنــی‬ ‫و اعــام علنــی برخــی مقامــات امریکای ـ ‬ ‫بــر نرســیدن جمهــوری اســامی بــه چهل ســالگی‬ ‫را از نمونه هــای پیشــگویی های غلــط بــرای زوال‬ ‫جمهــوری اســامی بــر شــمردند و گفتنــد‪ :‬ایــن‬ ‫افــراد و گروههــا در پیشــگویی های خــود‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر بیــان ارزوهایشــان‪ ،‬بــه شکســت و نابــودی‬ ‫انقالب هــای جهــان نیــز اســتناد می کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬حتــی در داخــل‬ ‫کشــور نیــز دو نهضــت مشــروطیت و نهضــت‬ ‫ملــی چنــد ســال بعــد از شــکل گیری بــا روی‬ ‫کار امــدن دیکتاتــوری کامــا ً ســیاه رضاخــان و‬ ‫استبداد کودتایی‪ ،‬پیچیده و عمیق محمدرضا‬ ‫شکســت خوردنــد بنابرایــن پیش بینی هــا‬ ‫دربــاره نابــودی جمهــوری اســامی بــه ایــن‬ ‫مســائل تاریخــی نیــز متکــی بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه‬ ‫شکســت کامــل پیشــگویی های دشــمنان و‬ ‫اقتــدار و پیشــرفت و توســعه مســتمر جمهــوری‬ ‫اســامی افزودنــد‪ :‬راز پرشــکوه و افتخارامیــز‬ ‫مانــدگاری نظــا ِم امــام خمینــی‪ ،‬همراهــی دو‬ ‫کلمــه جمهــوری و اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬ابــداع نظریــه جمهــوری اســامی را کار‬ ‫بــزرگ امــام خمینــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬امــام‬ ‫بزرگــوار ایــن نظریه را در عرصه نظریات سیاســی‬ ‫بیــن المللــی وارد کــرد و با قــدرت مردم و معرفت‬ ‫بســیار عمیــق خــود ان را عینیــت بخشــید و‬ ‫محقــق کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬شــناخت و تســلط جامــع امــام‬ ‫خمینــی بــر معــارف اســامی را پشــتوانه ایجــاد‬ ‫و تحقــق نظریــه جمهــوری اســامی برشــمردند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬امــام لــزوم حاکمیــت اســام و اعتقــاد بــه‬ ‫مــردم را از دل اســام نــاب بــه دســت اورده بــود و‬ ‫بــه انهــا عمیقــا ً ایمــان داشــت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه مخالفــان سرســخت‬ ‫دو وجــه اســامی و مردمــی بــودن جمهــوری‬ ‫اســامی افزودند‪ :‬بخشــی از مخالفان حاکمیت‬ ‫اســام‪« ،‬ســکوالرهای غیرمذهبــی» بــوده و‬ ‫معتقدنــد دیــن شــانیت تشــکیل نظــام سیاســی‬ ‫و مدیریــت کشــور را نــدارد و محصــور بــه‬ ‫مســائل فــردی و عبــادات اســت‪ ،‬البته عــده ای از‬ ‫ســکوالرها هــم معتقــد بودنــد دیــن اصــوال ًمضر‬ ‫و افیــون جامعــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬دســته دیگــری از‬ ‫مخالفــان حاکمیــت اســام‪ ،‬بــه دیــن اعتقــاد دارند‬ ‫امــا می گوینــد اســام نبایــد بــه سیاســت الــوده‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن افــراد در واقــع «ســکوالرهای مذهبی»‬ ‫هســتند و بــه دخالــت و حاکمیــت دیــن در شــئون‬ ‫زندگــی سیاســی‪ -‬اجتماعــی‪ ،‬اعتقــادی ندارنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬مخالفــان مردمــی‬ ‫بــودن جمهــوری اســامی را نیــز دو دســته‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬جمعــی از ایــن مخالفــان‪،‬‬ ‫«لیبرال هــای ســکوالر» هســتند کــه می گوینــد‬ ‫دموکراســی و مردم ســاالری را بایــد لیبرال هــا و‬ ‫تکنوکرات هــا ایجــاد کننــد و ایــن مســئله ربطــی‬ ‫بــه دیــن نــدارد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردند‪ :‬دسته دوم مخالفان‬ ‫مردم ســاالری دینــی‪ ،‬بــه دیــن اعتقــاد دارنــد امــا‬ ‫می گوینــد مــردم در حاکمیــت دینی هیــچ کار ها ند‬ ‫و دیــن بایــد بــدون اتــکا و نقش افرینــی مــردم‪،‬‬ ‫حکومــت تشــکیل دهــد کــه شــکل افراطــی ایــن‬ ‫نظــر‪ ،‬در ســال های اخیــر در شــکل گیری گــروه‬ ‫داعــش ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای حاکمیــت دیــن بــا‬ ‫اتــکا بــه مــردم را یــک اســتنباط و نظریــه عالمانــه‬ ‫و نــه احساســی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬مردم ســاالری‬ ‫دینــی از متــن اســام برخاســته اســت و هــر کس‬ ‫انــکار کنــد در قــران مطالعــه و تدبــر نکــرده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬بــا اســتناد بــه ایــات مکــرر قــران مبنــی‬ ‫بــر لــزوم اطاعــت مــردم از رســول اکــرم افزودنــد‪:‬‬ ‫در صدهــا ایــه قــران زمینه هــای اطاعــت مــردم از‬ ‫نبــی مکــرم تشــریح شــده اســت کــه ایــات جهــاد‪،‬‬ ‫اقامــه قســط و عــدل‪ ،‬اجــرای حــدود‪ ،‬معامــات‬ ‫اجتماعــی ‪ -‬اقتصــادی‪ ،‬قراردادهــای بین المللــی‬ ‫و ده هــا عرصــه دیگــر از جملــه ایــن زمینه هــا‬ ‫هســتند کــه مجموعــه همیــن زمینه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫معنــای تشــکیل حکومــت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اســتناد بــه احادیــث فــراوان و‬ ‫ســنت رســول اکــرم مبنــی بــر تشــکیل حکومــت‬ ‫افزودنــد‪ :‬بعــد از رحلــت پیامبــر بــا وجــود اختــاف‬ ‫دربــاره جانشــینی ایشــان‪ ،‬احــدی از مســلمانان‬ ‫شــک نداشــت کــه بایــد حکومــت بــر اســاس دیــن‬ ‫و قــران ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬در جمع بنــدی ایــن بخــش از‬ ‫سخنانشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬بــر اســاس ایــات قران‬ ‫مجیــد و احادیــث و ســنت پیامبــر‪ ،‬اگــر کســی بــه‬ ‫اســام اعتقــاد داشــته باشــد بایــد بــه حاکمیــت‬ ‫اســام هــم معتقــد باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بعــد از تبییــن موضــوع حاکمیــت‬ ‫اســام‪ ،‬بــه موضــوع جمهوریــت و مردم ســاالری‬ ‫پرداختنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه اعتبــار رای مــردم‬ ‫مســئله بســیار مهمــی اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بــه ایــن‬ ‫موضــوع از دو منظــر مــی تــوان نگریســت ‪ -۱‬از‬ ‫منظر دینی و اعتقادی و در چارچوب مســئولیت‬ ‫و حــق ‪ -۲‬از ایــن منظــر کــه تحقــق عملــی‬ ‫حاکمیــت دیــن بــدون مــردم امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان درخصــوص رای مــردم از منظــر دینــی‬ ‫و اعتقــادی افزودنــد‪ :‬در ایــات و روایــات‪ ،‬احــاد‬ ‫مــردم و خــواص در قبــال سرنوشــت جامعــه و‬ ‫همچنیــن جلوگیــری از انحــراف و بــروز شــکاف‬ ‫طبقاتــی مســئول دانســته شــده اند و امربــه‬ ‫معــروف نیــز یــک وظیفــه عمومــی شــمرده‬ ‫شــده کــه یکــی از مهمتریــن معروف هــا برپایــی‬ ‫حکومــت دینــی اســت‪ .‬همچنیــن انســانها دارای‬ ‫اراده و حــق تعییــن سرنوشــت هســتند کــه‬ ‫حاکمیــت مــردم یکــی از نمودهــای حــق تعییــن‬ ‫سرنوشــت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــه موضــوع مردم ســاالری دینــی‬ ‫از منظــر نیــاز حکومت هــا بــه پشــتوانه مردمــی‬ ‫نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬حکومت هــا بــدون‬ ‫پشــتوانه مردمــی‪ ،‬چــاره ای جــز روی اوردن بــه‬ ‫زور و ظلــم نخواهنــد داشــت و از انجــا کــه در‬ ‫حکومــت اســامی ظلــم جایــز نیســت‪ ،‬تحقــق‬ ‫حکومــت اســامی و ادامــه ان‪ ،‬فقــط بــا پشــتوانه‬ ‫مردمــی امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫بنابرایــن مــردم ســاالری دینــی و جمهــوری‬ ‫اســامی یــک طــرح نــاب و خالــص دینــی اســت‬ ‫و اینکــه برخــی می گوینــد امــام مــردم ســاالری را‬ ‫از غربی هــا گرفــت‪ ،‬ســخنی بی مبنــا اســت زیــرا‬ ‫امام کســی نبود که بخاطر رودربایســتی از حکم‬ ‫خــدا منصــرف شــود‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬روزی کــه امــام موضــوع‬ ‫الــزام حجــاب در اجتمــاع را مطــرح کردنــد‬ ‫برخی هــا از جملــه بعضــی نزدیــکان امــام‬ ‫مخالــف بودنــد امــا ایشــان بطــور قاطــع‪،‬‬ ‫دســتور دیــن را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬امــام‬ ‫بزرگــوار بــا انجــام ایــن نواندیشــی دینی که مبتنی‬ ‫بــر معرفــت عمیــق دینــی بــود‪ ،‬ملــت ایــران را کــه‬ ‫قرن هــا بــا اســتبداد خــو گرفتــه بــود‪ ،‬بــه میــدان‬ ‫اورد تــا بــا بــاور بــه توانایی هــای خــود‪ ،‬کارهــای‬ ‫بزرگــی همچــون ســاقط کــردن ســلطنت چنــد‬ ‫هزارســاله و ایســتادگی در مقابــل جنــگ هشــت‬ ‫ســاله و متکــی بــه پشــتیبانی همــه قدرت هــای‬ ‫بــزرگ دنیــا را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه امــام دو کلمــه‬ ‫«جمهــوری» و «اســامی» یعنــی «حاکمیــت‬ ‫اســام» و «حاکمیــت مــردم» را گره گشــای همــه‬ ‫مشــکالت می دانســتند‪ ،‬افزودنــد‪ :‬هــر زمــان کــه‬ ‫مــردم ب ـه کار گرفتــه شــدند و معیارهــای اســام‬ ‫رعایــت شــد‪ ،‬پیــش رفتیــم و هرجــا کــه یکــی از‬ ‫ایــن دو رعایــت نشــد‪ ،‬پیــش نرفتیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــه یــک نمونــه اشــاره کردنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬اگــر در اقتصــاد‪ ،‬رشــد کارگاه هــای‬ ‫کوچــک و متوســط یعنــی زمینــه ورود مــردم را بــه‬ ‫حــوزه تولیــد فراهــم کــرده بودیــم اکنــون وضــع‬ ‫اقتصــادی بهتــر بــود‪.‬‬ ‫ایشــان افزودند‪ :‬بنابراین اگر مســئوالن حدود و‬ ‫موازیــن اســامی را در مســائل داخلــی و خارجــی‬ ‫رعایــت‪ ،‬و ســازوکار حضــور مــردم در صحنه را نیز‬ ‫فراهــم کننــد‪ ،‬مشــکالت حل خواهد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه برخــی بیانــات امــام(ره) دربــاره اســام و‬ ‫مردم ســاالری افزودنــد‪ :‬از دیــدگاه امــام(ره)‪،‬‬ ‫اســام از یــک طــرف «ضــد تحجــر و التقــاط»‪،‬‬ ‫«ضــد ظلــم‪ ،‬اســتکبار‪ ،‬فســاد و ویژه خــواری»‪،‬‬ ‫«ضدســلطه امریــکا و دخالــت بیگانــگان»‪« ،‬ضد‬ ‫اشــرافی گری و اختــاف طبقاتــی»‪ ،‬و از طــرف‬ ‫دیگــر «طرفــدار محرومــان و عدالتخــواه» اســت‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن در خصــوص دیــدگاه امــام‬ ‫دربــاره مردم ســاالری و انتخابــات خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬امــام انتخابــات را «فریضــه دینــی»‬ ‫می دانســتند و در وصیت نامــه خــود می گوینــد‬ ‫«عــدم حضــور در انتخابــات در برخــی مقاطــع‬ ‫چــه بســا گناهــی در راس گناهــان کبیــره باشــد»‬ ‫و «کوتاهــی در مشــارکت‪ ،‬پیامدهــای دنیــوی‬ ‫و حتــی تــا نســل های بعــد داشــته باشــد کــه‬ ‫مســتلزم بازخواســت الهــی اســت»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتند‪ :‬به لطــف خداوند‬ ‫الهــی‬ ‫بعــد از رحلــت امــام‪ ،‬ملــت ایــران عطیــه‬ ‫ِ‬ ‫مردم ســاالری دینــی را حفــظ کــرده و در مقابــل‬ ‫توطئــه دشــمنان بــرای جدایــی مــردم از نظــام و‬ ‫بی اعتقــاد کــردن انهــا بــه اســام و مــردم ســاالری‬ ‫دینــی‪ ،‬محکــم ایســتاده اند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودند‪ :‬متاســفانه‬ ‫برخــی بــا ادبیــات مختلــف‪ ،‬حــرف دشــمنان‬ ‫را تکــرار می کننــد‪ .‬گاهــی از لــزوم ایدئولــوژی‬ ‫زدایــی و حرکــت بــه ســمت لیبــرال دموکراســی‬ ‫می گوینــد‪ ،‬گاهــی از موضــع دلســوزی بــرای‬ ‫قداســت دیــن وارد می شــوند و حتــی برخــی هــم‬ ‫مــی گوینــد ضوابــط اســامی بــا مردم ســاالری‬ ‫قابــل جمــع نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬کســانی کــه ایــن ســخنان‬ ‫را تکــرار مــی کننــد‪ ،‬دلســوز ملــت ایران نیســتند و‬ ‫به دنبــال زدن ریشــه اســام هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه قانــون اساســی کــه‬ ‫در ان هــم جمهوریــت و هــم اســامیت درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬در قانــون اساســی‪،‬‬ ‫از شــروط رییس جمهــور‪« ،‬رجــل سیاســی و‬ ‫مذهبــی بــودن» و «حفــظ تقــوا و امانــت» اســت‬ ‫و ایــن بدیــن معناســت کــه رییــس قــوه اجرایــی‬ ‫بــا اقدامــات خردمندانــه‪ ،‬در سیاســت مصلحــت‬ ‫مــردم را در نظــر بگیــرد و در میــدان اعتقــادات نیز‬ ‫دیــن مــردم را هدایــت و حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا‬ ‫اشــاره بــه گرم تــر شــدن محیــط انتخابــات گفتنــد‪:‬‬ ‫دعــوت مــردم بــه حضــور نیافتــن در انتخابــات بــا‬ ‫بهانه هــای واهــی‪ ،‬عمــل بــه خواســت دشــمنان‬ ‫اســت و اگــر هــر یــک از دو رکــن مردم ســاالری‬ ‫و دیــن تضعیــف شــود‪ ،‬اســام و ایــران ضربــه و‬ ‫ســیلی خواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬گفتــه می شــود برخــی‬ ‫به علــت فشــارهای معیشــتی کــه همــه مــا ان را‬ ‫لمــس می کنیــم‪ ،‬برای شــرکت در انتخابــات مردد‬ ‫هســتند یــا برخــی می گوینــد در دوره هــای قبــل‬ ‫بــا شــوق بــه فــردی رای دادیــم امــا در اخــر دوره‪،‬‬ ‫منجــر بــه دلخــوری شــد‪ ،‬بنابرایــن در انتخابــات‬ ‫شــرکت نمی کنیــم‪ .‬ایــن مــوارد اســتدالل های‬ ‫درســتی نیســتند و نبایــد مــا را از مشــارکت در‬ ‫انتخابــات دلســرد کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان تاکید کردند‪ :‬اگر نابســامانی‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫و ضعــف در مدیریت هــا وجــود دارد‪ ،‬بایــد ان‬ ‫را بــا انتخــاب درســت و خــوب و روی کاراوردن‬ ‫مدیریــت مردمــی و اســامی جبــران کــرد نــه بــا‬ ‫شــرکت نکــردن در انتخابــات‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا تاکیــد بــر دقــت‬ ‫در انتخــاب و توجــه بــه عملکــرد کاندیداهــا‬ ‫افزودنــد‪ :‬صرفــا ً بــه وعده هــا و حرفهــا نمی تــوان‬ ‫اکتفــا کــرد همچنان کــه در قضیــه مذاکــرات‬ ‫هســته ای هــم کــه در جریــان اســت‪ ،‬همــواره‬ ‫بــه مســئوالن گفته ایــم بــه عمــل کار برایــد و بــه‬ ‫حرفهــا و وعده هــا نمی تــوان اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد‪ :‬کارامــدی را‬ ‫بــا حــرف نمی شــود تشــخیص داد‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫نــگاه کــرد کــه ایــا گذشــته و عملکــرد کاندیداهــا‪،‬‬ ‫وعده هــای انهــا را تاییــد و تصدیــق می کنــد یــا نــه؟‬ ‫ایشــان در ادامــه چنــد توصیــه مهــم بــه‬ ‫نامزدهــای محتــرم داشــتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا توصیــه موکــد بــه‬ ‫کاندیداهــا بــه پرهیــز از بیــان وعده هایــی کــه‬ ‫از انجــام انهــا مطمئــن نیســتند‪ ،‬گفتنــد‪ :‬دادن‬ ‫وعده هــای بــدون پشــتوانه عملــی جایــز نیســت و‬ ‫اینگونــه وعــده هــا‪ ،‬گنــاه و بــه ضــرر کشــور اســت‬ ‫چــون بــا محقــق نشــدن انهــا مــردم از انتخابــات و‬ ‫نظام دلســرد می شــوند بنابراین فقط وعده هایی‬ ‫بدهیــد کــه اهــل فــن انهــا را تاییــد می کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬توقــع دیگــر‬ ‫از کاندیداهــا را صداقــت بــا مــردم و بیــان‬ ‫شــعارهایی دانســتند کــه در دل خــود بــه انهــا‬ ‫کامــا ً اعتقــاد دارنــد و افزودنــد‪ :‬کاندیداهــا بــا‬ ‫مــردم صــادق باشــند و شــعارهایی ندهنــد کــه‬ ‫بــه انهــا اعتقــاد ندارنــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬تشــویق به مشــارکت در‬ ‫انتخابــات را وظیفــه تــک تــک مــردم دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬تــک تــک مــردم خــود را موظــف بداننــد‬ ‫کــه همــه احــاد مــردم اعــم از خانــواده‪ ،‬دوســتان‬ ‫و اشــنایان را بــه مشــارکت در انتخابــات دعــوت‬ ‫کننــد و ایــن‪ ،‬مصــداق «تواصــی بــه حــق» اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬توقــع دیگــر از کاندیداهــا‬ ‫ایــن اســت کــه در صــورت پیــروزی‪ ،‬خــود را بــه‬ ‫«عدالــت اجتماعــی»‪« ،‬کاهــش فاصلــه فقیــر‬ ‫و غنــی»‪« ،‬مبــارزه بــدون مالحظــه بــا فســاد»‪،‬‬ ‫«تقویــت تولیــد داخلــی و مبــارزه بــا قاچــاق و‬ ‫واردات بی رویــه و افــرادی کــه بــا پــر کــردن جیــب‬ ‫خــود از طریــق واردات کمــر تولیــد داخلــی را‬ ‫می شــکنند» متعهــد بداننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫کاندیداهــا صراحتــا ًدربــاره ایــن موضعات موضع‬ ‫بگیرنــد تــا اگــر بعــد از انتخــاب‪ ،‬عمــل نکردنــد‪،‬‬ ‫دســتگاههای نظارتــی بتواننــد از انهــا ســوال و‬ ‫مواخــذه کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش پایانــی سخنانشــان‬ ‫یــک تذکــر ضــروری ِ دینــی و انســانی دربــاره‬ ‫مســائل پیش امــده در جریــان عــدم احــراز‬ ‫صالحیــت برخــی ثبت نــام کننــدگان در‬ ‫انتخابــات بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بــه بعضــی از افرادی‬ ‫کــه صالحیتشــان احــراز نشــد‪ ،‬ظلــم وجفــا شــد‬ ‫و بــه انهــا یــا خانواده هایشــان کــه خانواده هــای‬ ‫محتــرم و عفیفــی بودنــد‪ ،‬نســبت های خــاف‬ ‫واقــع داده شــد کــه بعــدا ً ثابــت شــد ان گزارشــها‬ ‫غلــط و خــاف اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه انتشــار‬ ‫ایــن مــوارد در بیــن مــردم و در فضــای مجــازی ِ‬ ‫رهــا و بــدون قیــد و بنــد‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪ :‬حفــظ ابرو‬ ‫جــزو باالتریــن حقــوق انســانها اســت بنابرایــن‬ ‫خواهــش و مطالبــه من از دســتگاههای مســئول‬ ‫ایــن اســت کــه مــواردی را کــه گزارش خــاف واقع‬ ‫راجــع بــه فرزنــد یــا خانــواده کســی داده شــده‪،‬‬ ‫جبــران و اعــاده حیثیــت کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزونــد‪ :‬خداونــد متعــال مــا را از‬ ‫ظلــم‪ ،‬هتــک حرمــت مومــن و تخلــف از‬ ‫وظایف‪‎‬مــان محفــوظ بــدارد‪ .‬امــام بزرگــوار را‬ ‫بــا اولیــاء بــزرگ خــود محشــور و او و شــهیدان‬ ‫را از مــا راضــی کنــد و بــا تقدیــر خیــر بــرای‬ ‫ملــت ایــران‪ ،‬ایــن انتخابــات را جــزو انتخابــات‬ ‫دشمن شــکن قــرار دهــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دود ناشــی از اتــش زدن کاه و کلــش گنــدم و جــو در اســمان برخــی مناطــق گلســتان نشــان از بــاور غلــط برخــی‬ ‫کشــاورزان بــا وجــود خشکســالی شــدید و ضــرورت حفــظ رطوبــت حداقلــی خــاک‪ ،‬اســت و بــا اتــش زدن مــزارع پــس‬ ‫از برداشــت‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد خســارت زیســت محیطــی‪ ،‬مانایــی رطوبــت خــاک را بــه حداقــل می رســانند‪.‬به زبــان‬ ‫ســاده تر وجــود باقــی مانــده کاه و کلــش باعــث کاهــش ســطح تمــاس نورخورشــید بــه خــاک و مانایــی بیشــتر رطوبت‬ ‫خــاک شــده در حالیکــه اتــش زدن کاه و کلــش عــاه بــر خســارت های متعــدد زیســت محیطــی و تخریــب خــاک‪،‬‬ ‫رطوبــت موجــود در ان را تــا عمــق نیــم متــر از بیــن بــرده و بــا لخــت شــدن ســطح خــاک‪ ،‬تابــش خورشــید بــه زمیــن‬ ‫افزایــش و در صــورت بارش هــای حداقلــی مانــدگاری اب در اثــر تبخیــر زیــاد کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تبعات اتش زدن‬ ‫مزارع ‪،‬اسیب به‬ ‫خاک‪ ،‬رطوبت و‬ ‫محیط زیست است‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪310‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫پرداخت بیش از‬ ‫‪ 1000‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به صنایع استان‬ ‫‪ ۱۲‬تن در هکتار هلو‬ ‫راندمان تولید باغ های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بــرای تکمیــل و ایجــاد طرح هــا‪ ،‬از منابــع ســفر رهبــر‬ ‫انقــاب بــه اســتان هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال و از‬ ‫منابــع بانــک صنعــت معــدن مصوبــه ســفر رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب هــم هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تســهیالتی‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت خراسان شمالی‬ ‫براســاس اعــام ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری‬ ‫صنعتــی از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون در ایــن‬ ‫اســتان انجــام شــده اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه هشــت ســال گذشــته حــدود‬ ‫چهــار برابــر رشــد دارد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن امــار‪ ۲۰۰ ،‬فقــره پروانــه بهــره‬ ‫بــرداری در هشــت ســال گذشــته در‬ ‫خراســان شــمالی صــادر شــده اســت کــه‬ ‫بــا بهــره بــرداری از ایــن واحدهــا بــرای‬ ‫ســه هــزار نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت؛‬ ‫بنابرایــن اشــتغال ایجــاد شــده حــدود‬ ‫نیمــی از شــاغالن بخــش صنعــت تنهــا در‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫طرح توسعه مجتمع فوالد و فاز اول‬ ‫شمش الومینیوم پیشانی صنعت‬ ‫اگرچــه در دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫واحدهــای صنعتــی زیــادی نســبت بــه‬ ‫دولــت هــای گذشــته بــا وجــود تنگناهــای‬ ‫مالــی و تحریــم بــه بهــره بــرداری رســید‪،‬‬ ‫امــا اجــرای طــرح توســعه مجتمــع صنعتی‬ ‫فــوالد در اســفراین و فــاز اول شــمش‬ ‫الومینیــوم بــا اعتبــار ارزی حــدود ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیــون یــورو و افــزون بــر حدود ســه هزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار ریالــی و اشــتغال‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه عنــوان پیشــانی‬ ‫صنعــت خراســان شــمالی در دهــه اخیــر‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش کارخانــه شــمش‬ ‫الومینیــوم جاجــرم در فــاز نخســت بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۴۰‬هــزار تــن و بــا اعتبــار ارزی‬ ‫‪ ۹۴‬میلیــون یــورو و ‪ ۴۰‬هــزار تــن تولیــد‬ ‫و اشــتغال ‪ ۴۰۰‬نفــر بــه طــور مســتقیم بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید کــه بــا بهــره بــرداری از‬ ‫فــاز تکمیلــی در دســت اجــرا حجــم تولیــد‬ ‫شــمش الومینیــوم بــه حــدود ‪ ۱۱۰‬هــزار تــن‬ ‫مــی رســد‪.‬‬ ‫طرح توسعه مجتمع فوالد اسفراین‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع صنعتــی فــوالد‬ ‫الیــاژی اســفراین در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫طــرح توســعه ایــن مجتمــع بــا هشــت‬ ‫زیرمجموعــه و بــا ســرمایه گــذاری ‪۹۱‬‬ ‫میلیــون یــورو و ‪ ۱۱۳‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫ســال ‪ ۸۶‬وارد فــاز اجرایــی شــده بــود و بــا‬ ‫روی کار امــدن دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫بــا وجــود تنگنــای مالــی و تحریــم ظالمانه‪،‬‬ ‫بخش هــای ریخته گــری اصلــی ان بــه‬ ‫عنــوان اخریــن حلقــه زنجیــره ایــن طــرح‬ ‫توســعه پیــش از ســال جدیــد بــا تســت‬ ‫موفقیــت امیــز کار ازمایــی وارد مــدار‬ ‫تولیــد شــد‪.‬‬ ‫رشد چهار برابری سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در خراسان شمالی‬ ‫علــی ملــک اظهــار داشــت‪ :‬طــرح توســعه‬ ‫مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین شــامل‬ ‫بخــش ذوب قطــره ای بــا ظرفیــت ‪ ۶‬هــزار‬ ‫تــن‪ ،‬بخــش تبدیــل قطــر انــواع گریدهــای‬ ‫فوالدیــن‪ ،‬بخــش عملیــات حرارتــی‬ ‫ســبک و ســنگین بــا ظرفیــت ‪۱۷‬هــزار‬ ‫تــن‪ ،‬تاب گیــری بــا ظرفیــت ‪ ۳۰‬هــزار تــن‬ ‫و پوســته زنی بــا ظرفیــت ‪ ۱۴‬هزارتــن‪،‬‬ ‫ماشــین هــای ســی‪ .‬ســی‪ .‬ان و ریختــه‬ ‫گیــری پیوســته بــا ظرفیــت ‪ ۴۳۸‬هــزار تــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بخــش ریختــه گــری پیوســته‬ ‫کــه پیــش از ســال جــاری نهایــی شــد بــا‬ ‫ظرفیــت ســاالنه ‪ ۴۳۸‬هــزار تــن بــه روش‬ ‫ریختــه گــری پیوســته در ایــن مجتمــع‬ ‫صنعتــی در ‪ ۶‬ســایز از ‪ ۲۵۰‬میلیمتــر تــا‬ ‫‪ ۶۳۰‬میلیمتــر و انــواع گریدهــای مختلــف‬ ‫بــرای بهــره گیــری در صنایــع معدنــی‪،‬‬ ‫نیروگاهــی و خودرویــی تولیــد مــی کنــد‬ ‫کــه فــوالد الیــاژی در ایــن ســطح در‬ ‫خاورمیانــه نیــز بــی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مجتمــع صنعتــی فــوالد‬ ‫الیــاژی اســفراین افزایــش ســرعت‬ ‫درتولیــد و یکپارچگــی محصــول‪ ،‬کاهــش‬ ‫ضایعــات و بــاال بــودن راندمــان کاری و‬ ‫اســتفاده از تــوان کارشناســان داخلــی را از‬ ‫مزیت هــای ایــن بخــش اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی هــم گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬فقــره پروانــه از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون در‬ ‫بخــش صنعــت اســتان بــه ارزش ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال صــادر شــد کــه ایــن واحدهــا‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫حســین حــاج بگلــو افــزود‪ :‬با بهــره برداری‬ ‫از ایــن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در‬ ‫اســتان بــرای افــزون بــر ســه هــزار نفــر از‬ ‫بیــکاران ایجــاد اشــتغال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــاوه بــر ان در‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهــم توجــه ویــژه ای‬ ‫احیــای واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫انجــام شــد بــه گونـه ای کــه در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۴۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی احیــا و حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬کارگــر ایــن واحدهــای صنعتــی نیــز‬ ‫ســرکار برگشــتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت خراســان شــمالی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫احیــای ایــن واحدهــای تولیــدی بــا شــرایط‬ ‫خوبــی کــه بــرای پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی اعمــال شــد‪ ،‬محقــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت هفت هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬عــاوه بــر ان در ایــن دولــت‬ ‫بیــش از هفــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی و‬ ‫صنعتــی اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاج بگلــو افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل و ایجــاد‬ ‫طرح هــا‪ ،‬از منابــع ســفر رهبــر انقــاب بــه‬ ‫اســتان هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال و از منابع‬ ‫بانــک صنعــت معــدن مصوبــه ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب هــم هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار تســهیالتی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از محــل تســهیالت‬ ‫اشــتغال روســتایی ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬از‬ ‫محــل مصوبــات ســفر کاروان دولــت هــم‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال‪ ،‬از محــل‬ ‫اعتبــارات تبصــره ‪ ۱۸‬هــزار میلیــارد ریــال و‬ ‫از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملی هزار‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بــه متقاضیــان‬ ‫ایــن بخــش پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت بــرای کمــک به‬ ‫تکمیــل طرح هــای ناتمــام‪ ،‬ایجــاد طــرح‪،‬‬ ‫تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای‬ ‫تولیــدی و راه انــدازی مجــدد طرح هــا‬ ‫پرداخــت شــده اســت کــه عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫تســهیالت از منابــع داخلــی بانک هــا‬ ‫هــم بــه بخــش صنعــت و معــدن اســتان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاج بگلــو دربــاره اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در‬ ‫ایــن اســتان گفــت‪ :‬در ایــن دولــت پروانــه‬ ‫بهــره بــرداری کشــت و صنعــت مزرعــه‬ ‫ســبز خــرم ‪ ،‬طــرح تولیــد کاغــذ ســنگی‬ ‫در فــاروج‪ ،‬طــرح فــوالد الیــاژی کیمیــا‬ ‫صبــا و اذیــن فــورج در اســفراین از دیگــر‬ ‫طرح هــای صنعتــی مهــم در ایــن دولــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه صــدور اولیــن پروانــه‬ ‫بهــره بــرداری صنایــع پیشــرفته بــرای‬ ‫شــرکت اراد لیــان فــراور اریــا گفــت‪:‬‬ ‫پروانــه بهــره بــرداری تولیــد شــمش‬ ‫الومینیــوم شــرکت الومینــای ایــران واقــع‬ ‫در شهرســتان جاجــرم هــم در ایــن دولــت‬ ‫انجــام شــده اســت کــه از دیگــر طــرح های‬ ‫شــاخص بخــش صنعــت اســتان اســت‪.‬‬ ‫حــاج بگلــو در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫دربــاره توانمندیهــای حــوزه صنایــع اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مزیــت هــای اســتان در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬برخــورداری از صنایــع بــزرگ‬ ‫همچــون پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد‪ ،‬ســیمان‪،‬‬ ‫الومینــا اســت کــه ایــن صنایــع مــادر‬ ‫بســتری بــرای توســعه فعالیــت هــای‬ ‫صنعتــی پاییــن دســتی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قــرار گرفتــن خراسان شــمالی‬ ‫در محــور زیارتــی و گردشــگری مشــهد‬ ‫مقــدس بــا شــمال و غــرب کشــور ســبب‬ ‫شــده تــا زمینــه بــرای ســرمایه گــذاری و نیز‬ ‫بازاریابــی محصــوالت مهیــا باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وجــود شــبکه توزیــع و انتقــال‬ ‫گاز طبیعــی در اســتان هــم زمینــه را‬ ‫بــرای تامیــن ســوخت مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫اســتان فراهــم کــرده اســت کــه یکــی‬ ‫دیگــر از مزیت هــای اســتان‪ ،‬وجــود ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مــرز بــا کشــور ترکمنســتان اســت‬ ‫ایــن کشــور همســایه اشــتراکات قومــی‪،‬‬ ‫مذهبــی و اجتماعــی بــا خراسان شــمالی‬ ‫دارد کــه برقــراری ارتباط تجاری و مراودات‬ ‫اقتصــادی را تســهیل کــرده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫پولمان را چگونه بهتر مدیریت کنیم؟‬ ‫ایــا شــما هــم جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه از فکــر کــردن بــه خــرج و مخــارج‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان می باشــد؟‬ ‫خــود خســته و نگرانیــد؟ ایــا ســرمایه و بودجـ ٔ‬ ‫ایــا اطــاع از ارزش خالــص دارایی هایتــان داریــد؟ رونــد حرکــت ســرمایه ماهانه تــان مثبــت‬ ‫بــوده یــا منفــی؟‬ ‫اگــر پاســخ بــه هریــک از ســواالت مطــرح شــده منفــی اســت‪ ،‬مطالــب ارائــه شــده می توانــد‬ ‫بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬بــرای امــوزش و یادگیــری مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان نیــاز بــه تــاش و صــرف زمــان داریــد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مطلبــی‬ ‫هســتید‪ ،‬در ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫ل نمــودن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما‬ ‫مدیریــت پــول دارای ‪ ۱۰‬مرحلــه اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از دنبــا ‬ ‫بایــد قــادر باشــید تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬و بعــد از‬ ‫گذرانــدن ایــن مراحل‪،‬شــما قــادر هســتید تغییــرات الزم را بــرای رســیدن بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چگونه مدیریت پولمان را بهتر انجام دهیم‬ ‫شــناخت اهــداف مالــی را می تــوان بعنــوان یکــی از ابتدایی تریــن نــکات هنــگام قــدم‬ ‫گذاشــتن در مســیر مدیریــت پــول‪ ،‬دانســت‪.‬‬ ‫برای حرکت به جلو یک مسیر احتمالی رو در نظر داشته باشید‬ ‫ـه اقداماتــی بســتگی خواهــد داشــت‬ ‫جزئیــات قدم هــای بعــدی شــما تــا حــد زیــادی بــه نتیجـ ٔ‬ ‫کــه شــما بــرای داشــتن اســتراتژی خــاص مربــوط بــه حســاب های شــخصی تان‪ ،‬بایــد در نظر‬ ‫داشــته باشید‪.‬‬ ‫حفظ انگیزه و اشتیاقتان را کنترل کنید‬ ‫بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر داشــته باشــید کــه اگــر پرداخــت اقســاط بانکی تــان بخــش مهمــی‬ ‫از اســتراتژی مدیریــت مالی تــان اســت‪ ،‬در ایــن خصــوص تنهــا نخواهیــد بــود و بســیاری از‬ ‫مــردم هــم این گونه اند‪.‬لــذا شــما قطعــا ً بایــد امادگــی الزم بــرای مواجــه شــدن بــا هرگونــه‬ ‫مشــکالت پیــش رو را داشــته باشــید؛ البتــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت کمــی بــا طوالنــی‬ ‫شــدن مشــکالت روبــرو شــویم‪.‬‬ ‫نقاط ضعفتان را شناسایی و از کمک یا مشاورۀ مناسب دریغ نکنید‬ ‫مشــکلی نیســت کــه اکثــر مــا انســان ها ب ـ ه طــور ذاتــی حســابدار‪ ،‬ســرمایه گذار بانکــی یــا‬ ‫معامله گــر بــورس نیســتیم‪.‬‬ ‫ـئله مهمــی همچــون امــور مالیاتــی یــا پس انــداز بــرای دوران‬ ‫اکثــر مــا زمانــی کــه بــا مسـ ٔ‬ ‫بازنشســتگی روبــه رو می شــویم‪ ،‬بــه کمــک حرفــه ای نیــاز خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫از ابزار موردنیازتان بهره ببرید و اگر نیاز است‪ ،‬به فکر ابزاری نو باشید‬ ‫هــر چنــد بــرای بریــدن یــک تکــه چــوب‪ ،‬وســایل و روش هــای مختلفــی وجــود دارد؛ امــا هــر‬ ‫شــخصی می بایســت ابــزار متناســب بــا موقعیــت خــودش را انتخــاب کند‪.‬‬ ‫چگونه پولتان را مدیریت کنید‬ ‫خــب‪ ،‬حــاال کــه تقریبــا می دانیــد بایــد در چه مســیری قــدم بگذاریــد‪ ،‬درباره اســتراتژی های‬ ‫مدیریــت مالــی بــرای شــما می گوییــم‪ .‬ایــن اســتراتژی ها رویکــردی بســیار ســاده دارنــد و‬ ‫به راحتــی می توانیــد انهــا را دنبــال کنید‪.‬کــه بــرای اطــاع از ایــن اســتراتژی ها پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم شــماره بعــد ایــن روزنامــه را حتمــا مطالعــه کنیــد‪...‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬برداشــت هلــو در ایــن اســتان اغــاز شــده‬ ‫اســت کــه راندمــان تولیــد در برخــی باغ هــا بــه ‪ ۱۲‬تــن در هــر‬ ‫هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬ســطح زیــر کشــت‬ ‫هلــو در اســتان هــزار و ‪ ۶۹۰‬هکتــار اســت کــه از ایــن ســطح‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار بــارده اســت‪.‬‬ ‫وی عملکــرد هلــو در بــاغ هــای اســتان را بــه ازای هــر هکتــار‬ ‫حــدود چهــار تــن دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬امــا باغدارانــی کــه‬ ‫از نهــال هــای پایــه هــای رویشــی اســتفاده کــرده اند عملکرد‬ ‫را بــه ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬تــن نیــز رســانده انــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن محصــول در مناطــق مختلــف‬ ‫اســتان تولیــد مــی شــود و شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫بیشــترین ســطح زیــر کشــت و تولیــد هلــو اســتان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ ،‬هــم اینــک مناظــر بســیار زیبایــی‬ ‫از بــاغ هــای هلــو در حاشــیه هــای جــاده بجنــورد ‪ -‬جنــگل‬ ‫گلســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته بــه علــت ســرمازدگی بــاغ‬ ‫داران اســتان محصــول هلــوی چندانــی نداشــتند تــا حــدودی‬ ‫امســال نیــز بــاغ هــای اســتان تحــت تاثیــر ســرما قــرار گرفــت‬ ‫کــه منجــر بــه کاهــش تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود از بــاغ هــای ایــن‬ ‫اســتان چهــار هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن محصــول برداشــت شــود کــه‬ ‫در شــرایط اب و هوایــی مســاعد از ســطح بــاغ هــای هلــوی‬ ‫اســتان تــا ‪ ۱۳‬هــزار تــن نیــز محصــول برداشــت مــی شــد‪.‬‬ ‫شــریکیان افــزود‪ :‬ارقــام هلــو بــه لحــاظ رســیدگی بــه ســه‬ ‫گــروه زودرس‪ ،‬میــان رس و دیــر رس تقســیم مــی شــوند کــه‬ ‫ارقام زودرس شــامل ســرخ و ســفید‪ ،‬زعفرانی‪ ،‬شــصت روزه‬ ‫گرگانــی یــا کاردی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارقــام میــان رس شــامل زعفرانــی‪ ،‬هســته جــدا‬ ‫و البرتــا و ارقــام دیــرس نظیــر جــی‪.‬اچ‪ ،‬هیــل و ســبز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه ارقــام تجــاری بــا پایــه هــای رویشــی‬ ‫ســبب افزایــش کمیــت وکیفیــت محصــول تولیــدی خواهــد‬ ‫شــد اظهار داشــت‪ :‬الزم اســت باغداران در نوســازی و ایجاد‬ ‫بــاغ هــای جدیــد با کارشناســان باغبانی مدیریــت های جهاد‬ ‫کشــاورزی و مراکــز ترویــج جهــاد کشــاورزی مشــورت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بــاغ هــای هلــوی در این اســتان از‬ ‫نهــال هــای بــذری اســت افــزود‪ :‬پایــه هــای رویشــی در ســال‬ ‫دوم محصــول خواهنــد داد و همچنیــن از نظــر جثــه کوچــک‬ ‫هســتند برداشــت و همچنیــن عملیــات سمپاشــی‪ ،‬بــه باغی‬ ‫نیــز بــه راحتــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نحــوه صحیــح احــداث بــاغ‪ ،‬هــرس‬ ‫اصولــی‪ ،‬تعذیــه بهینــه بــا کــود هــای الی‪ ،‬دامی و شــیمیایی‪،‬‬ ‫رعایــت اصــول بــه باغــی و مبــارزه بــا افــات و بیمــاری هــا‬ ‫ســبب بهبــود و کمیــت و کیفیــت محصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــریکیان مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه برداشــت هلــو و شــلیل از‬ ‫اواســط خــرداد مــاه اغــاز شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬براســاس پیش‬ ‫بینــی‪ ،‬تــا مهــر مــاه نیــز هلــوی دیــرس رس از اراضــی اســتان‬ ‫برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هلــوی دیــر رس بــاغ هــای ایــن اســتان کــه ســبز‬ ‫اســت قابل فراوری و خشــک شــدن اســت که ارزش افزوده‬ ‫باالیی نیــز دارد‪.‬‬ ‫قیمــت هلــو در بــازار در عمــده فروشــی و خــرده فروشــی هــا‬ ‫بــا توجــه بــه درجــه بنــدی و کیفیــت بیــن ‪ ۱۵۰‬هــزار تــا ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال بــه فــروش مــی رســد و ورود میــوه هــای نوبرانــه‬ ‫بــاغ هــای اســتان در روزهــای اخیــر تــا حــدی موجــب کاهــش‬ ‫قیمــت ایــن محصــول در بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۳۱۵‬هــزار تــن انــواع محصــول باغــی در این اســتان‬ ‫تولید شــد‪ .‬گســتره باغ های اســتان ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۴۹۳‬هکتار‬ ‫اســت کــه در ایــن ســطح ‪ ۲۶‬گونــه باغــی تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن اســتان در‬ ‫نواحــی روســتایی ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‪ 17‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 27‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی ســرعت بــاد‬ ‫‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪310‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫گلستان در انتظار سرکشی کرونا‬ ‫کاهــش مبتالیــان و جان باختــگان کرونــا طــی روزهــای اخیــر در گلســتان امیدوارکننــده اســت امــا بــا‬ ‫مشــاهده ســویه کرونــای افریقایــی در کشــور‪ ،‬در پیــش بــودن تعطیــات نیمه خرداد و احتمــال افزایش‬ ‫ســفر در ایــن ایــام و بیشــتر شــدن تحــرک ســتادهای انتخاباتــی‪ ،‬وقــوع مــوج پنجــم کرونــا در اســتان طــی‬ ‫مــاه اینــده دور از ذهــن نیســت‪.‬‬ ‫طــی روز هــای اخیــر امــار بســتری بیمــاران جدیــد کرونایــی‪ ،‬مراجعــان ســرپایی و همچنیــن مــوارد فوتی‬ ‫ناشــی از کرونا در گلســتان روبه کاهش اســت و مجموع بیماران بســتری کووید ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های‬ ‫ایــن اســتان نســبت بــه یــک مــاه گذشــته حــدود دو ســوم کمتــر شــد‪.‬‬ ‫شلوغی بازارها‪ ،‬تعطیالت عید فطر و سفر مسافران و گردشگران از یک سو و برگزاری دورهمی های‬ ‫خانوادگــی و مجالــس شــادی بــه شــیوع مــوج چهــارم کرونــا دامــن زد و در ادامه‪ ،‬ورود ویروس انگلیســی‬ ‫بــر ســوزان تــر شــدن همه گیری این بیمــاری در گلســتان افزود‪.‬‬ ‫اعمــال تعطیلــی گســترده اصنــاف و بــازار در شــهرهای قرمــز و نارنجــی‪ ،‬افزایش رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی توســط مــردم متاثــر از بیشترشــدن امــار جانباختــگان‪ ،‬پــر رنــگ تــر شــدن دلهــره و تــرس از‬ ‫کرونــا و تــاش گســترده کادر درمــان ســبب شــد تــا پــس از چنــد هفتــه‪ ،‬عبــور از مــوج چهــارم کرونــا رقــم‬ ‫بخــورد امــا در پیــش بــودن تعطیــات نیمــه خــرداد و اشــتیاق مــردم بــه ســفر در کنــار تجربــه اجــرای نیــم‬ ‫بنــد محدودیت هــای تــردد موجــب نگرانــی درمانگــران اســتان شــده و ان هــا را نســبت بــه احتمــال اغــاز‬ ‫مــوج جدیــد همه گیــری ویــروس کرونــا نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫حفظ پست و‬ ‫دلواپسی هایانتخاباتی!‬ ‫شــور و هیجــان یــک عــده از طرفــداران کاندیدا هــا‬ ‫در ســتادهای انتخاباتــی‪ ،‬ادم را بــه وجــد مــی اورد و‬ ‫ادم دلــش مــی خواهــد از خوشــحالی ایــن دوســتان‪،‬‬ ‫ذوق مــرگ شــود! ایــن وســط کاندیداهــا هــم بــا ارائــه‬ ‫وعده هــای سوفســطایی و گل درشــت نفــت اتــش ایــن‬ ‫هیجــان را بیشــتر می کننــد‪ .‬حــاال اینکــه چــرا عـدّه ای بــا‬ ‫جابه جــا شــدن نماینــده شــهر یــا رئیــس دولــت و کابینــه‬ ‫یــا حتــی مدیــرکل و رئیــس اداره متبــوع شــان دل نگــران‬ ‫می شــوند و عــده یــا ذوق می کننــد همــان بحــث توفیــق‬ ‫خدمت رســانی و ســلب توفیــق خدمت رســانی اســت‬ ‫والغیــر! البتــه در همــه دنیــا هنگامــی کــه «تجمــع‬ ‫وظائــف بــه حــدی باشــد کــه بــه کار گمــاردن یــک فــرد‬ ‫انســانی بــرای انجــام ان وظایــف قابــل توجیــه باشــد‬ ‫«پســت» بــه وجــود می ایــد‪ .‬در واقــع یــک پســت‬ ‫مجموعــه ای از وظایــف و مســئولیت های مرتبطــی‬ ‫اســت کــه انجــام خدمــات یــک فــرد را ایجــاب می کنــد‬ ‫و فــرد مــورد نظــر را بــا توجــه بــه شایســتگی و صالحیــت‬ ‫علمــی‪ ،‬اخالقــی و مدیریتــی تعییــن می کنند»‪.‬امــا در‬ ‫کشــور مــا تعریــف واژه «پســت» و نحــوه اعطــای ان‬ ‫بــه افــراد بــا ســایر بــاد دنیــا یــک مختصــر تفاوت هایــی‬ ‫دارد و ایــن انتصــاب عمدتــا ًربطی به تخصص و ســابقه‬ ‫و صالحیــت و ایــن قبیــل جنگولــک بازی هــا نــدارد‪ .‬در‬ ‫حقیقت برای تصدی یک پســت (شــما بخوانید توفیق‬ ‫خدمــت رســانی) کافــی اســت طــرف خــودش را در‬ ‫موقعیــت مناســب قــرار دهــد و خــوب جای گیــری کنــد!‬ ‫حــاال اگــر بــازی هــم بلــد نبــود اشــکال نــدارد‪ .‬امــا گاهــی‬ ‫اوقــات بــا تغییــر کابینــه دولــت یــا نماینــدگان مجلــس‪،‬‬ ‫سیســتم بــازی تغییــر می کنــد و احتمــال تعویــض فــرد‬ ‫بــاال مــی رود‪ .‬جالــب اینکــه بــا وجــود اعتــراض و ســر‬ ‫و صــدای تماشــاگران و اطرافیــان تیــم و حتــی پرتــاب‬ ‫بطــری و صندلــی شکســته بــه طــرف زمیــن‪ ،‬ایــن‬ ‫دوســتان تمایلــی بــه تعویــض شــدن ندارنــد و کمــاکان‬ ‫دســت و پــا می زننــد کــه در تیــم باقــی بماننــد‪ .‬غافــل از‬ ‫اینکــه علــی دائــی‪ ،‬رضــا عنایتــی و ابراهیــم صادقــی هــم‬ ‫بــا ‪ 400‬بــازی در لیــگ برتــر باالخــره رضایــت دادنــد کــه از‬ ‫فوتبــال خداحافظــی کننــد؛ شــما کــه جــای خــود داریــد!‬ ‫علی ای حــال ازانجــا کــه چیــزی تــا انتخابــات مجلس باقی‬ ‫نمانــده اســت و یــک عــده نگــران از دســت دادن پســت و‬ ‫جایــگاه شــان هســتند بــه شــیوه مالــوف و رســم معهــود‬ ‫چنــد پیشــنهاد به منظــور تحکیــم پایه هــای پســت و مقــام‬ ‫دلواپســان انتخابــات ارائــه می شــود علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف) جابه جایــی در ســتادهای مختلــف‪ :‬بــدون شــک‬ ‫ســتادهای انتخاباتــی در تعییــن افــراد و بــه عبارتــی‬ ‫اعطــای پســت بــه افــراد نقــش اساســی دارنــد‪ .‬فلــذا‬ ‫جابه جایــی در بیــن ســتادهای مختلــف و حرکــت در‬ ‫فضاهــای خالــی (مثــل خــداداد عزیــزی) پیشــنهاد‬ ‫می شــود‪ .‬مــورد داشــتیم طــرف ناهــار را در ســتاد یــک‬ ‫کاندیــدا میــل نمــوده‪ ،‬شــام را در ســتاد کاندیــدای‬ ‫دیگــر‪ ،‬امــا دلــش بــا کاندیــدای ســوم بــوده و جالــب‬ ‫اینکــه روز انتخابــات بــه نفــر چهــارم رای داده اســت!‬ ‫ب) تراشــیدن پســت جدید ‪:‬گاهی اوقات وقتی پســتی‬ ‫بــرای برخــی افــراد پیــدا نمی شــود و فــرد موردنظــر به جز‬ ‫کار نکــردن‪ ،‬همــه کار از دســتش برمی ایــد‪ ،‬دوســتان‬ ‫ســعی می کنند با تراشــیدن منصب و ایجاد یک پســت‬ ‫خلق الســاعه نظیــر مشــاور ارشــد‪ ،‬مشــاور مدیریتــی‪،‬‬ ‫مدیــر فنــی و‪ ...‬جلــوی ســکته کردن فرد مــورد را بگیرند!‬ ‫شــکل اجــرای ممنوعیــت و ســخت گیــری هــای کرونایــی در دوره قبلــی نشــان مــی دهــد کــه نصــب بنــر‬ ‫و پارچــه نوشــته بــا موضــوع ضــرورت رعایــت محدودیــت هــای اجتماعــی و ممنوعیــت تــردد خودروهــای‬ ‫غیــر بومــی در مناطــق قرمــز و اعمــال برخــی جرایــم نقــدی بــرای متخلفــان کارســاز نبــوده و نتیجــه ان‬ ‫عــادی انــگاری در اعمــال و یــا رعایــت محدودیــت هــای کرونایــی اســت کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه دور‬ ‫زدن محدودیــت هــای تــردد بــا مخــدوش کــردن پــاک هــا‪ ،‬عبــور از مســیرها و راه هــای فرعــی و حتــی‬ ‫گرفتــن مجــوز ســفر بــا بهانــه هایــی ماننــد درمــان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر و بــا فروکــش کــردن امــار مبتالیــان و بســتری بیمــاران کرونایــی‪ ،‬رنــگ بنــدی تعــدادی‬ ‫از شهرســتان هــای گلســتان تغییــر کــرد و در نتیجــه ان فعالیــت پاســاژها و مراکــز خریــد بــار دیگــر اغــاز‬ ‫شــد کــه کاهــش شــدید رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و محدودیــت کرونایــی در کنــار رفتارهــای روزمره‬ ‫عــادی انگارانــه ریســک اوج گیــری دوبــاره کرونــا را دور از ذهــن نکــرده و ممکــن اســت بــا کوچک تریــن کم‬ ‫توجهــی طــی چنــد روز بــار دیگــر بــه مســیر افزایشــی ابتــا بــه کرونــا بازگردیــم‪.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه احتمــال بیشــتر شــدن خطــر ابتــا بــه کرونــا در گلســتان را بیشــتر کــرده‪ ،‬افزایــش‬ ‫تحــرک و جنــب و جــوش مــردم بــرای انتخابــات شــورای شــهر و روســتا و ریاســت جمهــوری اســت‪.‬‬ ‫قــوم و طایفــه محــور بــودن جمعیــت گلســتان و تجربیــات حاصــل از انتخابــات گذشــته نشــان گر ان‬ ‫اســت کــه هــر چقــدر بــه زمــان انتخابــات نزدیــک مــی شــویم نشســت هــا و دورهمــی هــای خانوادگــی‬ ‫نیــز بــا موضــوع انتخابــات رونــق مــی گیــرد کــه کنارگذاشــتن شــیوه هــای بهداشــتی در ایــن نشسـت ها‬ ‫می توانــد همچــون بنزیــن شــعله شــیوع کرونــا در اســتان را شــعله ورتــر ســازد کــه در ایــن شــرایط تــداوم‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در تمامــی ســطوح فــردی و اجتماعــی و همراهــی بــا مدیریــت عالــی‬ ‫اســتان تنهــا راه پیشــگیری از همــه گیــری دوبــاره بیمــاری و یــا مــوج بعــدی ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه درمانگــران‪ ،‬شــرایط ایــده ال بــرای کنتــرل یــا مدیریــت یــک ویــروس همه گیــر یــا اپیدمــی‪،‬‬ ‫رعایــت نــکات بهداشــتی توســط افــراد جامعــه تــا بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد اســت کــه در صــورت تحقــق چنیــن‬ ‫اتفاقــی می تــوان بــه راحتــی و بــا کمتریــن میــزان خســارت بیمــاری را کنتــرل کــرد و شکســت داد‪/.‬ایرنــا‬ ‫شهرستانها‬ ‫انتشار ‪ 2‬البوم با عنوان‬ ‫«گرایلی» و «اینتجمه»‬ ‫تعیین ‪ ۱۰۰‬شعبه اخذ رای‬ ‫برای رازوجرگالن‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرماندار رازوجرگالن گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬شــعبه ثابــت و ســیار بــرای اخــذ ارای مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی در انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری و‬ ‫ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا تعییــن شــد‪.‬‬ ‫رفیــع مکرمــی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای ایجــاد شــرایط مطلــوب‬ ‫بهداشــتی بــرای حضــور حداکثــری مــردم‪ ،‬هفــت شــعبه اخــذ رای‬ ‫نســبت بــه انتخابــات دوره دوازدهــم ریاســت جمهــوری افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمامــی تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری پرشــور‬ ‫انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره‬ ‫شــوراهای شــهر و روســتا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مدیــران و دســتگاه هــای اجرایــی و اداری شهرســتان بــا تمامــی‬ ‫امکانــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری خــود بــرای برگــزاری هرچــه‬ ‫باشــکوه تر انتخابــات اماده انــد‪.‬‬ ‫مکرمــی یــاداور شــد‪ :‬در مجمــوع حدودهــزار و ‪ ۷۰۰‬نفر عوامل اجرایی‬ ‫کار اخــذ ارا و امنیــت انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬را بــا رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی در ایــن شهرســتان مــرزی انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫شهرســتان مرزی راز و جرگالن که در فاصله ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شــمال‬ ‫بجنــورد واقــع اســت‪ ،‬ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان بــا جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫نفــر دارد و ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت این منطقه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی و پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان شمالی؛ معاون‬ ‫امــور هنــری و ســینمایی ایــن اداره کل بــا بیــان ایــن کــه پنجمیــن‬ ‫البــوم از مجموعــه مقــام هــای موســیقی شــمال خراســان بــه روایــت‬ ‫ســاز دوتــار منتشــر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن البــوم ‪ 8‬قطعــه از مقــام‬ ‫هــای کهــن موســیقی شــمال خراســان نواختــه شــده کــه روایتــی از‬ ‫نغمــات قدیمــی و کهــن فرهنــگ موســیقی ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫«ابوالحســن حیــدری» ادامــه داد‪ :‬البــوم «گرایلــی» نیــز بــه‬ ‫عنــوان چهارمیــن البــوم از مجموعــه مقــام هــای موســیقی شــمال‬ ‫منتشــر شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نغمــات قدیمــی و کهــن فرهنــگ موســیقی‬ ‫شــمال خراســان در ایــن ‪ 2‬البــوم بــا نوازندگــی «رحیــم رضایــی»‬ ‫هنرمنــد برجســته اســتان نواختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫«حیــدری» بــا اشــاره بــه ایــن کــه موسســه موســیقی اویــژه‬ ‫هنــر‪ ،‬ایــن ‪2‬البــوم موســیقی را منتشــر کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تهیــه‬ ‫کنندگــی ‪ ،‬میکــس و مســترینگ ایــن البــوم را ارمــان حمیــدی بــر‬ ‫عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون «نالــش»‪« ،‬شــاه ختایــی» و‬ ‫«طرقــه» از مجموعــه مقــام هــای موســیقی شــمال خراســان بــه‬ ‫روایــت ســاز دوتــار منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در فرایند انتخابات مهم ترین‬ ‫وظیفه هیئت بازرسی‬ ‫ممانعت از تخلف است‬ ‫فرمانــدار مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بایــد تــاش کنیــم بــا امانــت داری از‬ ‫ارای مــردم‪ ،‬انتخاباتــی ســالم را برگــزار کنیــم زیــرا مــردم انتظــار دارنــد‬ ‫اخــذ رای بــه خوبــی انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومی فرمانداری شهرســتان‬ ‫گــرگان مهنــدس حمیــدی فرمانــدار و رئیــس حــوزه انتخابیــه مرکــز‬ ‫اســتان ‪ 10‬خــرداد در همایــش امــوزش و توجیهــی بازرســان و ســر‬ ‫بازرســان انتخابــات خاطرنشــان کــرد‬ ‫شــناخت شــعب اخــذ رای‪ ،‬حضــور بــه موقــع در محــل رای گیــری‪،‬‬ ‫نظــارت و بازرســی اطــراف و ورودی محــل اخــذ رای بــرای امحــا کــردن‬ ‫تبلیغــات بجــا مانــده از هــر کاندیدایــی‪ ،‬همــکاری بــا نماینــدگان‬ ‫فرمانــدار و غیــره از جملــه انتظاراتــی اســت کــه در وظایــف بازرســان‬ ‫دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬نماینــدگان فرمانــدار بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫اصــل بــی طرفــی در ایــن انتخابــات شــرکت کــرده و تــا پایــان مراحــل‬ ‫انتخابــات بــه وظیفــه شــرعی و قانونــی خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار گــرگان‪ :‬قطعــا ً تــاش شــده تــا نماینــدگان‬ ‫فرماندار‪ ،‬ناظرین و ســر بازرســین از معتمدترین‪ ،‬سرشــناس ترین و‬ ‫خوشــنام ترین افــراد باشــند‪.‬‬ ‫سقف وام مسکن روستایی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفت‪:‬ســقف وام‬ ‫ســاخت مســکن روســتایی‬ ‫بــرای ســال جــاری یــک‬ ‫میلیــارد ریــال تعییــن و‬ ‫بــه بانکهــا بــرای پرداخــت‬ ‫ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫تســهیالت‬ ‫ســقف‬ ‫مســکن روســتایی ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــود کــه در ســال جــاری ایــن رقــم بــا پیشــنهاد بنیــاد مســکن و‬ ‫تصویــب شــورای پــول و اعتبــار بــه یــک میلیــارد ریــال افزایــش یافــت کــه رشــد ‪ ۱۰۰‬درصــدی نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬همچنیــن زمــان بازپرداخــت ایــن تســهیالت نیــز از ‪ ۱۵‬ســال بــه حــدود ‪ ۲۰‬ســال رســید‬ ‫کــه پنــج ســال بــه زمــان بازپرداخــت نیــز برای تســهیل برای ســازندگان مســکن روســتاییان افزایش یافت‬ ‫تــا ســقف اقســاط نیــز افزایــش چندانی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان شــمالی نرخ ســود تســهیالت مســکن روستایی را پنج‬ ‫درصــد اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬مابــه التفــاوت ســود تاســقف ‪ ۱۸‬درصــدی ســود بانکــی از ســوی دولــت‬ ‫برای کمک به بهســازی و بازســازی مســکن روســتایی پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫محمــدی ســهم خراســان شــمالی را بــرای تســهیالت بازســازی و بهســازی مســکن روســتایی را حــدود ‪۵‬‬ ‫هــزار واحــد اعــام کــرد و افــزود ‪ :‬بــه طــور میانگیــن حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از ســهم تســهیالتی اســتان در ســال‬ ‫جــذب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در روســتاهای اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۱۱۰‬هــزار و ‪ ۲۲۱‬واحــد مســکونی‬ ‫سرپاســت کــه ‪ ۶۰‬درصــد از ایــن واحدهــای مســکونی بهســازی و مقــاوم ســازی شــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد از ایــن‬ ‫بازســازی و نوســازی و مقــاوم ســازی در دولــت یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۰۰‬پرونده‬ ‫زلزله زدگان برای دریافت‬ ‫تسهیالت به بانک ها‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۱۰۰‬فقــره پرونــده زلزلـه زدگان تخریــب کامــل‬ ‫واحدهــای مســکونی بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانک هــای‬ ‫عامــل اســتان معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشت‪:‬ســقف ایــن تســهیالت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال و بــه صــورت قرض الحســنه بــه اســیب‬ ‫دیــدگان زلزلــه کــه واحدهــای مســکونی انهــا بــه طــور کامــل‬ ‫تخریــب شــده اســت‪ ،‬پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خصــوص تســهیالت قرض الحســنه بــرای‬ ‫اســیب دیــدگان از زلزلــه در تــاش هســتیم تــا بــا کمــک‬ ‫اســتانداری رقــم بیشــتری را در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در زلزلــه اخیــر ‪ ۱۲۱‬واحــد‬ ‫مســکونی روســتایی بــه طــور کامــل تخریــب شــده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪۱۰۰‬واحــد مســکونی اوار بــرداری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کار اواربــرداری مناطــق خســارت دیده به وســیله‬ ‫ســه گــروه در حــال انجــام اســت و در ایــن زمینــه ‪ ۱۳‬دســتگاه‬ ‫ماشــین االت به کار گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫تشکیل ‪۴۵۰‬فقره پرونده بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۵۰‬فقــره پرونــده بــرای بازســازی واحدهــای‬ ‫مســکونی مناطق زلزله زده اســتان تشــکیل شــده و اقدامات‬ ‫بــرای کمــک بــه خســارت دیــدگان از ایــن حادثــه در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬بــا تشــکیل و راه انــدازی ســتاد بازســازی‬ ‫مناطق خســارت دیده از زلزله در شــهر شــوقان موجب شــد‬ ‫تــا افــراد اســیب دیــده مناطــق زلزلــه زده بــرای کارهــای اداری‬ ‫بــه مرکــز اســتان جلوگیــری شــود وهــم بــر ســرعت کار ان هــا‬ ‫افــزوده شــود‪.‬‬ ‫بهره مندی پنج هزار نفر اسیب دیده زلزله‬ ‫از مسکن مناسب‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا بازســازی و مقــاوم ســازی واحدهــای مســکونی‬ ‫اســیب دیــده از زلزلــه در اســتان پنــج هــزار نفــر از مســکن‬ ‫مناســب بهــره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬زلزلــه در شهرســتان های جاجــرم‪ ،‬گرمه و‬ ‫مانــه و ســملقان بــه یــک هزار ‪ ۳۰۲‬واحد مســکونی خســارت‬ ‫زد کــه در ان هــزار و ‪ ۲۴۵‬واحــد مســکونی در روســتاها و‬ ‫شــهرها نیــاز بــه بازســازی و ‪ ۵۷‬واحــد نیــاز بــه تعمیــر پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زلزلــه اخیــر ‪ ۲۵۲‬واحــد در روســتاهای گرمــه‪،‬‬ ‫‪ ۶۷۹‬واحــد در روســتاهای جاجــرم و ‪ ۹۸‬واحــد در روســتاهای‬ ‫مانــه و ســملقان نیــاز بــه تخریــب و بازســازی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬واحدهــای خشــتی و گلــی کــه در زلزلــه‬ ‫اخیــر دچــار خســارت جزئــی شــده هــم بــه عنــوان نیــاز بــه‬ ‫نوســازی قلمــداد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تهیــه نقشــه بــرای بازســازی واحدهــای مســکونی‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه همچنیــن صــدور پروانــه های ســاخت‪،‬‬ ‫نظــارت و اواربــرداری بــه صــورت رایــگان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای پرداخــت تســهیالت و بازســازی مناطــق‬ ‫زلزلــه زده پیشــنهاد تخصیــص اعتبــارات الزم بــه هیــات‬ ‫دولــت ارائــه شــده اســت و تــاش داریــم هرچــه ســریع تــر‬ ‫موضــوع در هیــات دولــت مصــوب شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 86‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 25‬سیلســیوس وزش بــاد از غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪ 60‬درصــد‬ ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‪17‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪310‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫امسال ‪ ۳۶‬درصد اعتبار بخش اب و خاک‬ ‫کشاورزی کشور بیشتر از سال گذشته است‬ ‫معــاون اب و خــاک وزیــر جهادکشــاورزی گفــت کــه اعتبــارات امســال ایــن بخــش بــا رشــد ‪ ۳۶‬درصــدی‬ ‫در مقایســه بــا ســال گذشــته بــه ‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علــی مــراد اکبــری روز پنجشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری اســامی در گــرگان بــا‬ ‫خــودداری از اعــام تعــداد طــرح هــای در دســت اجــرای حــوزه اب و خــاک کشــاورزی اســتان ها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن اعتبــارات در حــوزه اب و خــاک حــوزه کشــاورزی از جملــه زهکشــی اراضــی‪ ،‬تجهیــز اراضــی‬ ‫بــه ســامانه نویــن ابیــاری و تامیــن و انتقــال اب بــه مــزارع هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه اجــرای طــرح هــای بخــش اب و خــاک در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اجــرای زهکشــی اراضــی‬ ‫در ایــن اســتان یکــی از اقدامــات مهــم حــوزه اب و خــاک کشــاورزی اســت کــه تاکنــون در ‪ ۹۸‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی مســتعد و اولویــت دار اجــرا شــده و بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫کارشناســان جهادکشــاورزی گلســتان معتقدنــد کــه ‪ ۴۶۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان نیازمنــد‬ ‫زهکشــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه اب و خــاک گلســتان‪ ،‬بخــش وســیعی از زمیــن هــای شــمال ایــن اســتان به‬ ‫دلیــل اقلیــم نیمــه خشــک‪ ،‬نــوع بافــت خــاک و شــوری امــکان کشــت قابــل قبولــی نــدارد کــه بــا اجــرای‬ ‫طــرح زهکشــی قابلیــت بهبــود کاشــت و افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گلســتان ســال ‪ ۹۳‬در ســفر رییــس جمهــوری بــه گلســتان زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی اســتان به‬ ‫تصویــب هیــات دولــت رســید و اجــرای ان بــا تامیــن اعتبــار‪ ،‬عملیاتی شــد‪.‬‬ ‫اکبــری همچنیــن اجــرای طــرح ســامانه نویــن ابیــاری اراضــی کشــاورزی گلســتان در قالــب طــرح اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی را مهــم برشــمرد و گفــت‪ :‬طــی هشــت ســال اخیــر حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار از اراضــی ایــن اســتان‬ ‫توجیه اقتصادی باالی‬ ‫توسعه زراعت پاییزه‬ ‫چغندر قند در گلستان‬ ‫مجهــز بــه ایــن ســامانه شــده و بهــره وری مصــرف اب را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اب و خــاک وزیــر جهادکشــاورزی‪ ،‬گلســتان را جــزو اســتان هــای پیشــرو در اجــرای ســامانه نوین‬ ‫ابیــاری در کشــور معرفــی کــرد و گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی گلســتان مجهــز بــه‬ ‫ســامانه نویــن ابیــاری اســت‪.‬‬ ‫طرح تجهیز مزارع گلستان به سامانه های نوین ابیاری از سال ‪ ۶۹‬اغاز شد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا دارا بــودن ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی از قطب هــای مهــم تولیــدات‬ ‫بخــش کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫معــاون اب و خــاک وزیــر جهادکشــاورزی بــرای شــرکت در مراســم بهــره برداری از طــرح ‪ ۲۰‬هزار هکتاری‬ ‫زهکشــی اراضی گلســتان به این اســتان ســفر کرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دود شدن ‪ ۹۰۳‬عدد پرس کاه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از اتــش ســوزی یــک‬ ‫دســتگاه کشــنده حامــل ‪ ۹۰۳‬عــدد پــرس کاه در محــور‬ ‫چمن بیــد بــه گرمــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی» در بیــان جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عصــر امــروز یــک دســتگاه کامیــون کشــنده‬ ‫حامــل تعــداد ‪ ۹۰۳‬عــدد پــرس کاه کــه از شهرســتان کاللــه‬ ‫بــه ســمت نیشــابور در حــال حرکــت بود بــه علت نامعلومی‬ ‫در محــور چمــن بیــد بــه گرمــه دچــار اتش ســوزی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راننــده خــودرو در ابتــدا بــا توجــه‬ ‫بــه اتــش ســوزی خــودرو از قســمت عقــب متوجــه حریــق‬ ‫نشــده بــود و پــس از مدتــی و بــا هشــدار راننــدگان عبــوری‬ ‫متوجــه اتــش ســوزی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از متوجــه‬ ‫شــدن راننــده کامیــون در اقدامــی ســریع در کنــار جــاده‬ ‫توقــف و اقــدام بــه جــدا کــردن خــودرو از کشــنده می کنــد‬ ‫و از ســرایت اتــش بــه قســمت جلــوی خــودرو و حــوادث‬ ‫ناگــوار جانــی جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه بــا بیــان اینکــه در اثــر ایــن حادثــه‬ ‫کشــنده خــودرو بــه همــراه تعــداد ‪ ۹۰۳‬پــرس کاه کامــا‬ ‫ســوخت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش تقریبــی ایــن مقــدار کاه‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیــون ریــال بــراورده شــده اســت‪.‬‬ ‫کشف ‪ 6‬هزار و ‪ 205‬تن‬ ‫گندم احتکار شده در‬ ‫«گنبدکاووس»‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 6‬هــزار و ‪205‬‬ ‫تــن گنــدم احتــکاری بــه ارزش بیــش از ‪ 310‬میلیــارد ریــال در‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان پــس از انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و بــا همــکاری حراســت اداره غلــه‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫شناســایی محــل دپــوی گنــدم هــای احتــکاری در اطــراف‬ ‫گنبــدکاووس شــده و موضــوع را بــه پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان اطــاع دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی گنبــدکاووس پــس از هماهنگی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی و بــه همــراه نماینــدگان اداره صمــت و غلــه‪ ،‬در‬ ‫بازرســی از انبــار مــورد نظــر‪ 6 ،‬هــزار و ‪ 205‬تــن گنــدم کــه فاقــد ثبــت‬ ‫در ســامانه جامــع انبارهــا و ســامانه اداره غلــه بــوده کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش ایــن مقــدار گنــدم بیــش از ‪ 310‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه در ایــن عملیــات یــک نفــر پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬شــاهین مهــردالن پرتابگــر‬ ‫خــوش نــام و نشــان دو و میدانــی اســتان موفــق شــد پــس از گذشــت ‪ ۱۰‬ســال حــد نصــاب ملــی کشــور‬ ‫در مــاده پرتــاب وزنــه را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از روابط عمومی در جریان برگزاری نخســتین روز رقابت های بین المللی‬ ‫دو و میدانی ترکیه شــاهین مهردالن پرتابگر خوش نام و نشــان دو و میدانی کشــورمان موفق شــد در‬ ‫عملکــردی چشــمگیر بــا ثبــت حــد نصاب‪۲۰.۲۳‬متــر پــس از گذشــت ‪ ۱۰‬ســال حــد نصاب ملی کشــورمان‬ ‫در مــاده پرتــاب وزنــه را ارتقــاء دهد‪.‬‬ ‫حــد نصــاب قبلــی ملــی کشــور در ایــن مــاده بــا ‪۲۰.۰۵‬متــر در اختیــار امیــن نیکفــر بود کــه وی ایــن رکورد‬ ‫را در ســال ‪ ۱۳۹۰‬ثبــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫در ایــن رقابــت همچنیــن محمــد رضــا طیبــی دیگــر نماینــده کشــورمان بــا ثبــت حــد نصاب‪۱۹.۶۵‬متــر‬ ‫پــس از مهــردالن و الپــرن کاالهــان ورزشــکار کشــور میزبــان کــه وزنــه را ‪۱۹.۷۶‬متــر پرتــاب کــرد در جایگاه‬ ‫ســوم ایســتاد و مرتضــی ناظمــی نیــز بــا ثبــت رکورد‪۱۸.۷۶‬متــر چهــارم شــد‪.‬‬ ‫رکــورد جدیــد ملــی کشــورمان در مــاده پرتــاب وزنــه پــس از منفــی شــدن نمونــه ازمایــش دوپینــگ‬ ‫معــاون دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار ملی بــرای جبران‬ ‫بخشــی از خســارت های خشکســالی بــه ایــن اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت کــه بیشــتر ایــن منابــع بــرای تامیــن اب اشــامیدنی‬ ‫هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صــادق رمضــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬براســاس برنامه ریــزی اولویت‬ ‫اصلــی هزینــه کــرد این اعتبار‪ ،‬تقویت طرح های ابرســانی و تامین‬ ‫اب شــرب مناطــق شــهری و روســتایی بــه خصــوص تقویــت خــط‬ ‫انتقال ابرســانی از ســد شــیرین دره به شــهر بجنورد و روســتاهای‬ ‫اطــراف اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق و اعتــراف وی بــه ‪24‬‬ ‫فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو در «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬بررســی موضــوع بــا هــدف دســتگیری ســارق‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام اقدامات تخصصی و اســتفاده‬ ‫از شــگردهای پلیســی به ســرنخ هایی از ســارق ســابقه دار رســیده‬ ‫و ســرانجام پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی وی را طــی‬ ‫عملیاتــی ضربتــی در مخفیگاهــش زمیــن گیــر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی پلیــس بــه ‪ 24‬فقــره ســرقت محتویــات داخل خــودرو در‬ ‫گنبــدکاووس اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس‪ ،‬شــبانه روز و بــا تمــام تــوان بــرای دفــاع از‬ ‫نظــم و امنیــت جامعــه تــاش مــی کنــد‪.‬‬ ‫شکست رکورد ملی پرتاب بعد از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫ورزش‬ ‫اختصاص اعتبار‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫جبران خسارت خشکسالی‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫سارق حرفه ای به‬ ‫‪ 24‬فقره سرقت در‬ ‫«گنبدکاووس»اعتراف کرد‬ ‫شــاهین مهــردالن ثبــت نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســابقات دو و میدانــی بین المللــی ترکیــه از صبــح روز یکشــنبه هفتــه گذشــته بــه میزبانــی شــهر‬ ‫مرســین ترکیــه و بــا حضــور ‪۴۰۰‬‬ ‫ورزشــکار از ‪ ۹‬کشــور ایــران‪،‬‬ ‫قرقیزســتان‪ ،‬تونــس‪ ،‬الجزایــر‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬لبنــان‪ ،‬اوکرایــن‪،‬‬ ‫قزاقســتان و کشــور میزبــان اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۴۵‬هیــات‬ ‫ورزشــی دارد کــه حــدود ‪۲۵‬‬ ‫هــزار ورزشــکار بیمــه شــده در‬ ‫رشــته های مختلــف ورزشــی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس بــراورد اولیــه خشکســالی در ســال‬ ‫زراعــی جــاری خســارت هــای زیــادی بــه بخش هــای کشــاورزی وارد‬ ‫کــرده کــه بررســی دقیــق ان از ســوی ســتاد مدیریــت بحــران در‬ ‫دســت انجــام اســت و پــس از جمــع بنــدی بــرای دریافــت اعتبــار‬ ‫در اختیــار ســازمان مدیریــت بحــران وزارت کشــور قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت بحــران خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان چندیــن ســال متوالــی درگیــر خشکســالی اســت و میــزان‬ ‫خســارت های ناشــی از این پدیده در ســال جاری بیش از ســنوات‬ ‫گذشــته اســت و بایــد راهــکار عملــی بــرای جبــران خســارت هــا و‬ ‫اجــرای طــرح هــای پیشــگیرانه انجــام داد‪.‬‬ ‫رمضانــزاده تشــکیل ســتاد بحــران خشکســالی را از مهمتریــن‬ ‫اقــدام بــرای بررســی میــزان خســارت هــای ناشــی از ایــن پدیــده در‬ ‫اســتان خراسان شــمالی اعــام کــرد کــه در تمامــی شهرســتان ها‬ ‫ایــن ســتاد فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش اداره کل هواشناســی اســتان خراسان شــمالی‬ ‫میــزان بــارش بــاران در هشــت ماهــه ســال زراعــی جــاری ( مهــر ‪۹۹‬‬ ‫تــا ‪ ۳۱‬اردیبهشــت ‪ )۱۴۰۰‬در ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۸‬درصــد نســبت‬ ‫بــه مشــابه ســال گذشــته و حــدود ‪ ۳۸‬درصــد نســبت بــه دوره‬ ‫امــاری کوتــاه مــدت کاهــش یافــت بــه طــوری کــه هم اکنــون حدود‬ ‫‪ ۵۹‬درصــد از گســتره دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری اســتان‬ ‫خراســان شــمالی کــه از لحــاظ وســعت رتبــه ‪ ۱۷‬کشــور را داراســت‪،‬‬ ‫در معــرض خشکشــالی شــدید تــا خفیــف قــرار دارد‪.‬‬ ‫خشــک شــدن یــک چهــارم دیمزارهــای اســتان خراســان شــمالی‬ ‫و زیــان ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۱۸۳‬میلیــارد ریالــی بــه بخــش کشــاورزی و‬ ‫مواجــه شــدن حــدود ‪ ۲۷۰‬روســتا بــا تنــش ابــی تنهــا بخشــی از‬ ‫خســارت های ناشــی از خشکســالی ســال جــاری در بــه حوزه هــای‬ ‫مختلــف بخــش کشــاورزی اســتان خســارت زد کــه بیشــترین ان‬ ‫مربــوط بــه بخــش زراعــی اســت‪.‬‬ ‫به گفته مســووالن شــرکت اب و فاضالب خراســان شــمالی ‪۲۶۵‬‬ ‫روســتای ایــن اســتان بــا جمعیــت ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــری بــه دلیل کاهش‬ ‫بارندگــی و افزایــش میــزان اب بــرای مصــارف غیــر شــرب بــا تنــش‬ ‫ابــی مواجه شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۸۴۱‬روســتای دارای ســکنه در خراسان شــمالی وجــود دارد کــه‬ ‫‪ ۶۸۹‬روســتای باالی ‪ ۲۰‬خانوار تحت پوشــش خدمات شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کاهــش بارندگــی هــا تاثیــر زیــادی در تامیــن اب‬ ‫شــرب شــهری نیــز دارد‪ ،‬تاکنــون تنــش ابــی قابــل مالحظــه ای‬ ‫در ‪ ۲۴‬شــهر اســتان خراسان شــمالی وجــود نــدارد امــا کاهــش‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه توســعه زراعــت پاییــزه چغنــدر‬ ‫قنــد در اســتان از لحــاظ اب بــری توجیــه اقتصــادی باالیــی‬ ‫دارد چــون عمــده نیــاز ابــی ایــن زراعــت از اب ســبز (نــزوالت‬ ‫جــوی) تامیــن شــده و فقــط در مواجهــه بــا خشــکی بــه‬ ‫حداکثــر ‪ ۲‬نوبــت اب دهــی نیــاز پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در دیــدار بــا جمعــی از ســرمایه گــذاران‬ ‫بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره به کشــت پنج هــزار هکتار‬ ‫چغنــدر قنــد و برداشــت ‪ ٣۰۰‬هزارتــن محصــول در گلســتان‬ ‫گفــت کــه اســتقرار صنایــع وابســته به چغندر قند مــورد توجه‬ ‫و حمایــت جــدی و کامــل مســووالن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای تامیــن اب‪ ،‬بــرق و گاز و زیــر ســاخت‬ ‫کارخانــه قنــد در گلســتان مشــکلی وجــود نــدارد و کشــت ‪۱۰‬‬ ‫هــزار هکتــار چغنــدر قنــد در اســتان بــرای تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫کارخانــه مــورد توجــه جــدی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬احــداث کارخانــه قنــد موجــب‬ ‫مانــدگاری ارزش افــزوده کشــت چغنــدر قنــد و افزایــش‬ ‫اشــتغال در اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حــق شــناس گلســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫قابــل کشــت دارد و چغنــدر قنــد در راســتای تنــاوب کشــت‪،‬‬ ‫محصــول مناســبی بــرای کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات کشــت چغنــدر قند در گلســتان از ســال زراعــی ‪-۸۲‬‬ ‫‪ ۸۱‬برای تعیین بهترین زمان کاشت‪ ،‬استفاده از بذر مناسب‪،‬‬ ‫چگونگــی مبــارزه بــا افــات نباتــی و شــیوه نویــن کاشــت‪ ،‬داشــت‬ ‫و برداشــت اغــاز و از ســال زراعــی ‪ ۹۱ - ۹۲‬کاشــت ایــن محصــول‬ ‫در ‪ ۸۱‬هکتار گلســتان اراضی اســتان اغاز شــد‪.‬‬ ‫گلســتان جــزو پنــج اســتان برتــر تولیــد کننــده چغنــدر قنــد‬ ‫پاییــزه کشــور اســت‪.‬‬ ‫نخستین جلسه شورای‬ ‫زکات استان برگزار شد‬ ‫رئیــس شــورای زکات اســتان‪:‬همه بایــد تــاش کنیــم تــا بــا‬ ‫جمـع اوری زکات و هزینــه کــرد ان بــه فقرا و محرومان کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رئیــس شــورای زکات اســتان‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪:‬در جــای جــای قــران حــرف از نمــاز و‬ ‫زکات شــده اســت ‪،‬در صــدر اســام تــا کنــون نیــز زکات دارای‬ ‫جایــگاه بســیار مهمــی در بیــن کشــاورزان و مومنــان داشــته‬ ‫کــه باعــث برکــت در محصــوالت و دفــع بالیــا و بــا برکتــی های‬ ‫زمیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نــور مفیــدی افــزود‪ :‬همــه مــا مطابــق نــص صریح‬ ‫قــران از زمیــن ارتــزاق مــی کنیــم و بوجــود امــده ایــم و افریده‬ ‫هــای خداونــد نیــز از همیــن زمیــن نعمــت هــای خــود را به بار‬ ‫میاورنــد ؛توجــه داشــته باشــیم کــه نبایــد با اتــش زدن بقایای‬ ‫محصــوالت بــه زمیــن هــای کشــاورزی صدمــه بزنیــم چــون‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن مــواد عالــی و مغــذی زمیــن خواهــد شــد‬ ‫کــه خــود باعــث کــم شــدن محصــوالت گنــدم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش بیشــتر بــرای احیاءفریضــه‬ ‫زکات افــزود‪ :‬یکــی از راههــای کاهــش االم و درد هــای مردم‬ ‫در اســام پرداخــت زکات اســت و همــه بایــد تــاش کنیــم تــا‬ ‫بــا جمــع اوری زکات و هزینــه کــرد ان بــه فقــرا و محرومــان‬ ‫کمــک کنیــم‪ / .‬خبرگــزاری صــدا وســیما مرکــز گلســتان‬ ‫بارندگی هــا کاهــش ذخیــره مخــازن شــهرها را درپــی دارد‪.‬‬ ‫اب شــرب ‪ ۳‬شهرســتان بجنــورد اســفراین و شــیروان از ســد‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫مشــترک اب در شــهرها‪ ۱۲۱ ،‬هــزار مشــترک اب در روســتاها و ‪۶۰‬‬ ‫هــزار مشــترک فاضــاب دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪310‬‬ ‫سالمت و میوه‬ ‫حرکاتی برای رهایی از‬ ‫کمردرد پشت میز نشینی‬ ‫در اثــر نشســتن زیــاد پشــت میــز کمــر دچار درد شــدید و‬ ‫طاقــت فرســایی مــی شــود بــرای درمــان کمــردرد حاصل از‬ ‫پشــت میز نشــینی در محل کارتان ورزش های کششــی‬ ‫انجــام دهید‪.‬‬ ‫کمــردرد پشــت میــز نشــینی ‪ ،‬مشــکلی کــه اکثــر شــما‬ ‫کارمنــدان بــا ان بــه خوبــی اشــنا هســتید پــس بایــد کــه بــا‬ ‫راه و روش درمــان ان هــم اشــنا باشــید ؛‬ ‫تسکین و درمان کمردرد پشت میز نشینی با‬ ‫حرکات ایستاده‬ ‫ایســتادن یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای کاهــش خطــر‬ ‫ابتــا بــه کمــر درد‪ ،‬هنــگام کار اســت‪ .‬حتــی اگــر مجبوریــد‬ ‫بیشــتر ِ روز بنشــینید‪ ،‬ایســتادن و راه رفتــن در محوطــه‬ ‫کمــک کننــده اســت در حالــی کــه ایســتاده ایــد ‪ ،‬می توانید‬ ‫ایــن دو روش کششــی را امتحــان کنیــد تــا فشــار بــر روی‬ ‫قســمت پایینی ســتون فقرات را کاهش دهید و انعطاف‬ ‫پذیریتــان را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫ایستادن برای کشیدن عضالت تنه‬ ‫‪ -1‬در حالــی کــه پاهــا را بــه عــرض شــانه هایتان بــاز‬ ‫کرد ه اید‪،‬بایســتید‪.‬‬ ‫‪ -2‬دســت هایتان را بــرای حمایــت بــر روی پهلــوی خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــه ارامــی بــه عقــب خــم شــوید و انحنــای بخــش‬ ‫پایینــی کمــر را تــا حــدی افزایــش دهیــد که کشــش کمی را‬ ‫در قســمت شــکمی و فشــار سبکی بر روی قسمت پایینی‬ ‫کمــر حــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــه عنــوان یــک نرمــش‬ ‫کششــی ثابــت بــا نگــه داشــتن عضــات بــه همیــن حالــت‬ ‫بــرای ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ثانیــه و تکــرار ان بــرای ‪ 3‬تــا ‪ 5‬بــار در هــر‬ ‫نوبــت‪ ،‬انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بــرای انجــام ایــن نرمــش بــه عنــوان یــک زنجیــره از‬ ‫تمرین هــای حرکتــی‪ ،‬فقــط بــرای چنــد ثانیــه ایــن حالــت را‬ ‫حفــظ کنیــد ولــی هــر نوبــت ‪ 10‬بــار ایــن کار را تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫ایستادن به روشی که ماهیچه عضله چهار سر یا‬ ‫ماهیچه جمع کننده پهلو کش می اید‬ ‫‪ -1‬در حالــی کــه ایســتاده ایــد‪ ،‬یــک دســت را بــر روی میــز‬ ‫کار قــرار دهیــد تــا بتوانیــد از خــود حمایــت کنیــد و یــک پــا‬ ‫را عقــب بــرده و روی صندلــی کــه پشــت ســرتان اســت‪،‬‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برحســب انعطاف پذیری بدنتان‪ ،‬می توانید پایتان را‬ ‫روی نشــیمن‪ ،‬دســته یا پشــتی صندلی بگذارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقــب باشــید کــه پایــی کــه بــر روی زمیــن قــرار دارد ‪،‬‬ ‫حتمــا بــه ســمت جلــو باشــد و زانویتــان کمــی خــم شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه ارامــی لگنتــان را در حالــی کــه ماهیچــه هــای‬ ‫ســرینی را منقبــض کــرده ایــد ‪،‬بــه جلــو فشــار دهیــد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬باید در قســمت جلویی ســرین و ران حس کشــیدگی‬ ‫داشــته باشید‪.‬‬ ‫‪ -6‬ایــن حالــت را بــرای ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ثانیــه حفــظ کنیــد و‬ ‫ســپس بــرای هــر ســمت از بــدن‪ 3 ،‬تــا ‪ 5‬بــار تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫درمان کمردرد پشت میز نشینی با تمرینات در‬ ‫حالت نشسته‬ ‫نشســتن رایج ترین حالت برای کارمندان ادارات اســت و‬ ‫همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد ایســتادن و اســتراحت کــردن‬ ‫می توانــد دردهــای قســمت پایینــی کمــر و خطــر اســیب‬ ‫را کاهــش دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تمریناتــی وجــود دارد کــه‬ ‫می توانیــد در حالــت نشســته انجــام دهیــد تــا درد کمــر را‬ ‫بهتــر کنیــد و انعطــاف پذیــری بدنتــان را باالتــر ببریــد‪.‬‬ ‫کشش عضالت کناری باال تنه‬ ‫‪ -1‬در حالــت نشســته‪ ،‬یکــی از بازوهایتــان را روی‬ ‫ســر بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دست دیگر را برای حمایت روی ران قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــه ارامــی بــه جهــت مخالــف خــم شــوید تــا کشــش‬ ‫مالیمــی را در طــول بــاال تنــه حــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ایــن حالــت کششــی را بــرای ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ثانیــه حفــظ کنید‬ ‫و بــرای هــر ســمت از بــدن ‪ 3‬تــا ‪ 5‬بــار تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تمرین کششی جمع کردن زانو به سمت سینه‬ ‫‪ -1‬در حالــت نشســته‪ ،‬یــک زانــو را بــاال بیاوریــد‪ ،‬مثــل اینکه‬ ‫می خواهیــد رژه برویــد تــا حــدی کــه دســتتان بــه ان برســد‪.‬‬ ‫‪ -2‬از دو دســت خــود اســتفاده کنیــد تــا زانــوی خــم شــده‬ ‫را بــه ســمت ســینه بکشــید تــا وقتــی کــه کشــش مالیمــی‬ ‫را در قســمت پایینــی کمــر و پشــت ســرین حــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬می توانیــد بــرای راحتــی دســتانتان را رو یــا پشــت‬ ‫زانــو قــرار دهید‪.‬‬ ‫‪ -4‬ایــن حالــت را بــرای ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ثانیــه حفــظ کنید‪ ،‬ســپس‬ ‫‪ 3‬تــا ‪ 5‬بــار بــرای هــر ســمت از بــدن تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫کشش عضالت پشت ران‬ ‫‪ -1‬در حالــت نشســته‪ ،‬پاشــنه پــا را در حالــی کــه زانو صاف‬ ‫اســت‪ ،‬روی زمیــن قــرار دهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــه ارامــی بــه جلــو خــم شــوید تــا کشــش مالیمــی را‬ ‫پشــت زانــو و ران حــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬قســمت پایینــی کمــر را صــاف نگــه داریــد تا کشــش بر‬ ‫روی عضالت پشــت ران‪ ،‬متمرکز باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ایــن حالــت را بــرای ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ثانیــه حفظ کنید و ســپس‬ ‫‪ 3‬تــا ‪ 5‬بــار بــرای هــر ســمت از بــدن تکرار کنید‪.‬‬ ‫نشستن به حالت عدد ‪4‬‬ ‫‪ -1‬در حالــی کــه روی صندلــی نشســته اید‪ ،‬یــک پــا را روی‬ ‫پــای دیگــر قــرار دهیــد در حالتــی کــه مــچ پــا بــر روی زانــوی‬ ‫پــای دیگــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دســت را روی زانــوی پایــی کــه بــاال گذاشــته اید‪،‬‬ ‫قــرار دهید‪/.‬نمنــاک‬ ‫فنون الزم برای یک سخنرانی مثبت‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫قطعــا ً ســخنرانی کــردن در جمــع بــرای اغلــب‬ ‫مــا شــاید کار ســاده ای نباشــد‪ .‬حتــی می تــوان‬ ‫گفــت گاهــی اوقــات در مکان هــای عمومــی‬ ‫صحبــت کــردن واقعــا اعصاب خردکــن و دشــوار‬ ‫می باشــد‪ .‬یکــی از راه هایــی کــه می توانــد کمـک ‬ ‫کنــد تــا راحت تــر و بــا اســترس کمتری ســخنرانی‬ ‫کنیــد ایــن اســت کــه ســعی در ســاختن ســبک‬ ‫خودتــان کنیــد‪ .‬کمــی اشــتیاق‪ ،‬ارائـه ی اطالعــات‬ ‫منحصربه فــرد و البتــه بــه انــدازه یــک چاشــنی‬ ‫شــوخ طبعی حتمــا در ارائــه ی یــک ســخنرانی‬ ‫ک خواهــد کــرد‪ .‬نکته هــای کوچکــی‬ ‫بهتــر کمــ ‬ ‫وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه ارامــش رســیدن‬ ‫پیــش از ســخنرانی کمــک کننــد و فــرد را بــرای‬ ‫ارائ ـه ای بهتــر امــاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تمرین را فراموش نکنید‬ ‫مهــم اســت کــه قبــل از اجــرا چندیــن بــار‬ ‫ی را مــورد تمریــن قــرار دهیــد‪ .‬هــر چنــد‬ ‫ســخنران ‬ ‫بــرای ان دســته از افــرادی کــه برنامـه ی کاریشــان‬ ‫فشــرد ه اســت‪ ،‬قطعــا ً پیداکــردن وقــت ازاد بــرای‬ ‫تمریــن می توانــد کمــی ســخت باشــد‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫خواهــان ارائــه یــک ســخنرانی جــذاب هســتید‪،‬‬ ‫انجــام ایــن مــوارد ضــروری اســت‪ .‬اگــر واقعــا‬ ‫مایلیــد در نظــر همــه عالــی به نظــر برســید‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت به جــای بداهه گویــی از دســت نوشــته ی‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬چــرا کــه اگــر درحیــن‬ ‫ســخنرانی عصبی و دســتپاچه شــدید‪ ،‬دسـت خط‬ ‫شــما بهتریــن کمک حال تــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اشتیاق را جایگزین استرس کنید‬ ‫احتمــاال عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا خــوردن‬ ‫یــک نوشــیدنی انــرژی زا و گــوش دادن بــه‬ ‫موســیقی های شــاد می توانــد کمــک قابــل‬ ‫توجهــی در یــک ارائــه خــود داشــته باشــد امــا‬ ‫چــرا؟ چــون ایــن کار ســطح انــرژی را در مــن‬ ‫افزایــش می دهــد و کمــک می کنــد تــا احســاس‬ ‫اضطرابــم را بــه اشــتیاق متمرکزشــده تغییــر‬ ‫دهــم‪ .‬مطالعــات زیــادی نشــان داده انــد کــه‬ ‫یــک ســخنرانی مشــتاقانه می توانــد بــه یــک‬ ‫ســخنرانی شــیوا امــا خســته کننده پیــروز شــود و‬ ‫چرچیل ســخنران ها‬ ‫ازانجایی کــه من وینســتون‬ ‫ِ‬ ‫نیســتم‪ ،‬ســعی می کنــم قبــل از ســخنرانی‬ ‫مشــتاق و پرانــرژی باشــم‪ .‬البتــه افــراد نســبت به‬ ‫کافئیــن زیــاد عکس العمل هــای مختلفــی از‬ ‫خــود نشــان می دهنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت قبــل‬ ‫از نوشــیدن یــک قوطــی نوشــابه انــرژی زا‪ ،‬بــدن‬ ‫خودتــان را بشناســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در سخنرانی های دیگران شرکت کنید‬ ‫اگــر ســخنرانی شــما قــرار اســت کــه بخشــی‬ ‫از یــک کنفرانــس باشــد‪ ،‬ســعی نمائیــد در‬ ‫ســخنرانی هایی کــه پیــش از ســخنرانی‬ ‫شماســت قــرار اســت انجــام شــود شــرکت‬ ‫کنیــد تــا مهارت هــای بیانــی و فنــون ارائـه ی انهــا‬ ‫را ببینیــد و زمینــه ی کلــی صحبت هایشــان را‬ ‫بفهمید‪ .‬این کار شــما نشــان دهنده احترام تان‬ ‫نســبت به ســایر ســخنرانان می توانــد باشــد هــر‬ ‫چنــد ناگفتــه نمانــد کــه ایــن امــر مــی توانــد بــه‬ ‫شــما ایــن امــکان را دهــد تــا بــه احســاس و‬ ‫نظــر حضــار پــی ببریــد‪ .‬ایــا انهــا در حس وحــال‬ ‫خندیــدن هســتند یــا خیلــی جــدی و خشـک اند؟‬ ‫ایــا ســخنرانی ها بیشــتر در زمینـه ی موضوعــات‬ ‫اســتراتژیک اســت یــا موضوعــات تاکتیکــی؟‬ ‫از طرفــی‪ ،‬ممکــن اســت ســخنران دیگــری نیــز‬ ‫چیــزی را بیــان کنــد کــه شــما بتوانیــد بعــدا در‬ ‫ارائــه ی خودتــان از ان بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زود رسیدن را تجربه کنید‬ ‫ی خــود‬ ‫مهــم اســت قبــل از اینکــه ســخنران ‬ ‫را اغــاز کنیــد وقــت الزم را بــرای اســتقرار و‬ ‫احســاس ارامــش در فضــای جدیــد داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن زمــان تضمیــن کننــده ای بــرای دیــر‬ ‫نرسســیدن اســت و بــه ایــن عالمــت اســت کــه‬ ‫بــه انــدازه ی کافــی وقــت داریــد تــا بــا فضــای‬ ‫محــل ســخنرانی تان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اشنایی با محیط اطراف تان را یاد بگیرید‬ ‫هــر انــدازه کــه بــا فضــای پیرامون تــان بیشــتر‬ ‫اشــنا باشــید‪ ،‬احســاس ارامــش بیشــتری‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬در تــاش باشــید قبــل از‬ ‫شــروع برنامــه‪ ،‬زمانــی را در محــل ســخنرانی‬ ‫ســپری کنیــد‪ .‬و درصــورت امــکان‪ ،‬بــا میکروفن و‬ ‫نــور تمریــن داشــته باشــید‪ ،‬جایتــان را پیــدا کنید‬ ‫و از هر عامل بالقوه ای که ممکن اســت در روز‬ ‫ســخنرانی باعــث حواس پرتــی شــما شــود (مثــل‬ ‫ســروصدای یــک خیابــان شــلوغ در بیــرون محل‬ ‫برگــزاری) اگاه شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سالم و احوال پرسی را فراموش نکنید‬ ‫قبــل از ارائــه ی ســخنرانی‪ ،‬بــا حضــار گپــی‬ ‫دوســتانه بزنیــد‪ .‬ایــن کار شــما را دوســتانه تر و‬ ‫جذاب تر نشــان خواهد داد ‪ .‬از شــرکت کنندگان‬ ‫ل کنیــد و پاسخ هایشــان را بشــنوید‪ .‬ان هــا‬ ‫ســوا ‬ ‫حتــی می تواننــد منبــع الهامــی بــرای ســخنرانی‬ ‫شــما باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از تصویرسازی مثبت بهره ببرید‬ ‫همان طــور کــه می دانیــد مطالعــات زیــادی‬ ‫اثربخشــی تصویرســازی مثبت را ثابت کرده اند‪.‬‬ ‫ن خــود نتیجـه ی مثبتــی را از یــک‬ ‫وقتــی در ذهـ ‬ ‫طــرح تصــور می کنیــم‪ ،‬قطعا ًاحتمــال تحقق ان‬ ‫امکان پذیرتــر اســت‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه «مــن‬ ‫امــروز ســخنرانی را خــراب می کنــم» و‬ ‫ک کــردن جلســه در‬ ‫خودتــان را در حــال تــر ‬ ‫وســط ســخنرانی تان تجســم کنیــد‪ ،‬خودتــان را‬ ‫درحــال خندانــدن مــردم ببینیــد‪ .‬تفکــرات مثبــت‬ ‫می تواننــد به طــرز چشــمگیری موثــر باشــند‪.‬‬ ‫پــس یــک بــار بــه انهــا فرصــت بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه اکثــر حضــار‬ ‫مشــفق و دلســوز شــما هســتند‬ ‫یکــی از بدتریــن ترس هایــی که هنگام ســخنرانی‬ ‫در اماکــن عمومــی بــه ســراغ مان می ایــد و بایــد‬ ‫ان را کنــار زد‪ ،‬ایــن اســت کــه فکر کنید شــنوندگان‬ ‫منتظر خندیدن به اشــتباهات شــما هســتند‪ .‬باید‬ ‫گفــت کــه ایــن مــورد در اکثریــت قریب به اتفــاق‬ ‫ســخنرانی ها رخ نــداده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬همیشه نفس های عمیق بکشید‬ ‫نفــس عمیــق کشــیدن جــز بهتریــن توصیه هــا‬ ‫بــرای افــراد عصبــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتی عصبی‬ ‫می شــوید‪ ،‬عضالت شــان ســفت شــده؛ تــا‬ ‫جایــی کــه ممکــن اســت حتــی نفس شــان را‬ ‫حبــس کــرده بنابرایــن به جــای ان‪ ،‬نفس هــای‬ ‫عمیــق کشــیده و مغزتــان اکســیژن برســانید تــا‬ ‫بدن تــان ارام شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬همیشه لبخند بر لب داشته باشید‬ ‫لبخنــد زدن هورمــون اندورفیــن را در بــدن‬ ‫افزایــش می دهــد‪ ،‬اضطــراب را بــا ارامــش‬ ‫جایگزیــن کــرده و باعــث می شــودحس بهتــری‬ ‫نســبت بــه ســخنرانی تان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همچنین لبخند زدن اشتیاق و اعتماد به نفس‬ ‫شــما را بــه همــه نشــان می دهــد و ایــن نکتــه‬ ‫حتــی زمانــی کــه شــما درحــال ارائـه ی یــک وبینــار‬ ‫هســتید و مــردم نمی تواننــد شــما را ببیننــد نیــز‬ ‫صــدق می کنــد‪ .‬فقــط در انجــام ان افــراط نکنید‪.‬‬ ‫هیچ کــس از ظاهــر یــک ســخنران دلقک ماننــد‬ ‫خوشــش نمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬ورزش کردن را در اولویت قرار دهید‬ ‫ســعی کنیــد روز قبــل از ســخنرانی تان ورزش‬ ‫کنیــد تــا میــزان اندورفیــن را در بدن تــان افزایش‬ ‫دهیــد‪ .‬اندورفیــن می توانــد به کاهــش اضطراب‬ ‫و تســکین ان کمــک کنــد‪ .‬شــاید بهتــر باشــد از‬ ‫قبــل بــرای یــک کالس زومبــا ثبت نــام کنیــد!‬ ‫‪ .۱۲‬روی مکث هایتان مانور دهید‬ ‫شــاید به نظرتــان بهتــر اســت کــه هنــگام‬ ‫اضطــراب‪ ،‬ســرعت ارائه تــان را بــاال ببریــد و‬ ‫ســریع تر ســخنرانی تان را بــه اتمــام برســایند‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن حرکــت خــود موجــب بندامــدن نفــس شــما‬ ‫در حیــن ســخنرانی شــده و درنتیجــه اضطــراب و‬ ‫وحشــت زدگی را در شــما بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬تــاش بــرای بیــان مطالــب زیــادی نداشــته‬ ‫باشید‬ ‫ایــن کــه ســخنرانی تان بایــد سرشــار از اطالعات‬ ‫مفیــد‪ ،‬عمیــق و مســتند باشــد درســت اســت‪.‬‬ ‫امــا بدیــن معنــی نیســت کــه حتمــا ً موضوعــی‬ ‫عمیــق و پیچیــده و وســیع را بایــد در ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫ســخنرانی فشــرده انجــام دهیــد! دانســتن اینکه‬ ‫م یــک رهــا‪،‬‬ ‫چــه مطالبــی بایــد گنجانــده و کــدا ‬ ‫بــرای موفقیــت در یــک ســخنرانی خــوب حیاتــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫بهترین مواد غذایی الغر کننده و چربی سوز‬ ‫هیــچ غذایــی نمی توانــد به تنهایی چربی ســوزی‬ ‫را انجــام دهــد تــا زمانــی کــه فــرد میــزان مصرفــی‬ ‫کالــری را پایین نیــاورد‪.‬‬ ‫در هــر حالــت بــرای رژیــم بایــد میــزان غــذای‬ ‫مصرفــی را کاهــش دهیــد و در کنــار ایــن رژیــم‬ ‫غذایــی می توانیــد مــوادی را مصــرف کنیــد کــه‬ ‫باعــث چربــی ســوزی می شــود‪.‬‬ ‫از طرفــی بایــد دقــت کنیــد کــه غذاهایــی را‬ ‫مصــرف کنیــد تــا انــرژی شــما را از بیــن نبــرد و‬ ‫بتوانیــد متابولیســم کافــی نیــز داشــته باشــید‬ ‫کــه در ایــن قســمت از تناســب انــدام نمنــاک‬ ‫تعــدادی از ایــن غذاهــا و مــواد موثــر را بــرای‬ ‫چربــی ســوزی نــام برده ایــم‪.‬‬ ‫مواد غذایی الغر کننده سریع را بشناسید‬ ‫‪ .1‬فلفل کاین‬ ‫ایــا می دانســتید کــه بیــن ادویه هــای تنــد و‬ ‫چربــی ســوزی ارتبــاط مســتقیم برقــرار اســت؟‬ ‫مصــرف روزانــه یکــی از انــواع فلفل هــا می توانــد‬ ‫چربــی ســوزی را مخصوصــا در قســمت شــکم‬ ‫ســرعت ببخشــد و توانایــی بــدن را بــرای تبدیــل‬ ‫غــذا بــه انــرژی افزایــش دهــد و همچنیــن‬ ‫می توانــد بــه طــور طبیعــی اشــتهای شــما را‬ ‫کاهــش دهــد و افــرادی کــه از ایــن نــوع فلفل ها‬ ‫همــراه بــا غــذا اســتفاده می کننــد‪ 200 ،‬کالــری‬ ‫بیشــتر می ســوزانند‪.‬‬ ‫‪ .2‬خمیر یا سس اووکادو‬ ‫یــک قاشــق از ایــن خمیــر می توانــد یکــی از‬ ‫موثرتریــن مــواد بــرای چربــی ســوزی باشــد و از‬ ‫طرفــی جلــوی اشــتهای بــاال را بگیــرد و ایــن مــاده‬ ‫تاثیــر زیــادی در کاهــش هورمــون کورتیــزول‬ ‫دارنــد کــه هورمــون اســترس اســت و کاهــش‬ ‫ایــن هورمــون جلــوی اشــتهای بیــش از حــد فــرد‬ ‫را می گیــرد و در نتیجــه او را الغــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬جو دو سر‬ ‫کربن هــا دشــمن مــا نیســتند‪ .‬غــات کامــل نیــز‬ ‫همینطــور‪ .‬مصــرف غــات کامــل در روز می توانــد‬ ‫حــدود ‪ 10‬درصــد از چربی هــای بــدن را از بیــن‬ ‫ببــرد و کالــری ایــن مــواد نیــز مثــل جــو دو ســر از‬ ‫غذاهــای فــراوری شــده بســیار کم تــر اســت و فیبــر‬ ‫بــاالی موجــود در غــات کامــل در عیــن چربــی‬ ‫ســوزی‪ ،‬انــرژی را از شــما نمی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬سالمون وحشی‬ ‫پروتییــن عضلــه ســازی مــی کنــد و باعــث‬ ‫جایگزیــن شــدن بــرای چربی می شــود و هرچقدر‬ ‫کــه عضلــه ببشــتری داشــته باشــید‪ ،‬در نتیجــه‬ ‫چربــی کمتــری داریــد و ماهــی نیــز یکــی از منابــع‬ ‫غنــی پروتئیــن اســت‪.‬ماهی وحشــی نیز عــاوه بر‬ ‫پروتئیــن حــاوی چربــی امــگا ‪ 3‬می باشــد و باعــث‬ ‫کاهــش وزن و چربــی ســوزی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سیب زمینی شیرین‬ ‫کربن هــای ســاده ارام تــر هضــم می شــوند و‬ ‫باعــث می شــود شــما احســاس ســیری بیشــتری‬ ‫داشــته باشــید و انــرژی شــما در طوالنــی مــدت‬ ‫تامیــن شود‪.‬ســیب زمینی هــا حــاوی کاروتنوییــد‬ ‫و انتــی اکســیدان هــا اســت کــه قنــد خــون را‬ ‫متعــادل می کنــد و ایــن اتفــاق ســبب می شــود‬ ‫کــه کالری هــای مصرفــی بــه انــرژی تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫‪ .6‬چای سفید‬ ‫چــای ســفید از هــر نــوع چــای دیگــری چربــی‬ ‫ســوزی باالتــری دارد و ایــن مــاده از روش هــای‬ ‫مختلفــی بــرای چربی ســوزی اســتفاده مــی کند که‬ ‫یکــی از ان هــا افزایــش متابولیســم اســت‪/.‬نمناک‬ ‫نکاتی اساسی برای‬ ‫کاهش وزن ماندگار‬ ‫رژیــم غذایــی بــه انچــه کــه فــرد در طــول روز‬ ‫می خــورد یــا مــی اشــامد اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــرای رژیــم گرفتــن برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بایــد متوجــه باشــید کــه مقــدار کالری‬ ‫مناســب شــما چقــدر اســت‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه بایــد پیــش از رژیــم گرفتــن بــرای‬ ‫کاهــش وزن بدانیــد‬ ‫کاهــش وزن امــری ســخت اســت بنابرایــن‬ ‫بعضــی افــراد ان را بــا ریاضیات مقایســه می کنند‬ ‫امــا کســانی کــه ســعی در کاهــش وزن دارنــد‬ ‫می داننــد کــه یــک لقمــه کوچــک نیــز دارای کالــری‬ ‫اســت ‪.‬اینکــه چــه می خوریــم‪ ،‬چگونــه می خوریــم‬ ‫و زمانــی کــه می خوریــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫نکاتی مهم درباره رژیم گرفتن‬ ‫برنامه خواب خود را در نظر بگیرید ‪:‬‬ ‫چرخــه خــواب تاثیــر بســزایی در میــزان مصرف‬ ‫مــواد غذایــی دارد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬اکثریــت مــا‬ ‫تاثیــر قندخــون و انســولین بربــدن بــه ذخیــره‬ ‫چربــی را می دانیــم بنابرایــن هرچــه خــواب‬ ‫کم تــری داشــته باشــید چربــی بیشــتری بــه‬ ‫دلیــل افزایــش هورمون هــای اســترس در بــدن‬ ‫ذخیــره خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از متخصصــان تغذیــه توصیــه‬ ‫می کننــد یــک ســاعت پــس از برخاســتن از‬ ‫خــواب غــذا بخوریــد ‪ .‬ایــن زمــان بــرای اکثــر افراد‬ ‫بیــن ســاعت ‪6‬تــا‪ 9:45‬دقیقه صبح اســت‪ ،‬برای‬ ‫برخــی ســاعت‪ 1‬الــی‪ 2‬بامــداد و بــرای بعضــی‬ ‫دیگــر ســاعت‪ 8‬شــب می باشــد‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن ســاعات بــه برنامــه شــخصی‬ ‫هــر فــرد بســتگی دارد‪ .‬هنگامــی کــه صبحانــه‬ ‫می خوریــد بایــد از تعــادل بیــن چربــی‪ ،‬فیبــر و‬ ‫پروتئیــن اطمینــان حاصــل کنیــد چــرا کــه تعادل‬ ‫هــر ســه ان هــا باعــث می شــود تــا وعــده غذایــی‬ ‫بعــدی انــرژی بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بیــن هــر وعــده غذایــی ‪5-3‬ســاعت فاصلــه را‬ ‫رعایــت کنیــد ‪:‬‬ ‫بــدن اکثریــت مــا یــک وعــده غذایــی را‪5-3‬‬ ‫ســاعت طــول می کشــد تــا هضــم کنــد ‪ .‬پــس‬ ‫از ان‪ ،‬بــرای خــوردن وعــده غذایــی بعــدی امــاده‬ ‫هســتیم ‪ .‬انتظــار ایــن ســاعت بیــن وعــده هــای‬ ‫غذایــی نــه تنهــا بــه هضــم کمــک می کنــد بلکــه‬ ‫امــکان گرســنه شــدن را هــم فراهــم خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬یــک راه عالــی بــرای جلوگیــری از احســاس‬ ‫تشــنگی‪ ،‬احســاس گرســنگی اســت‪ .‬این فاصله‬ ‫غذایــی بــه کنتــرل قندخــون نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫چنانچــه ایــن فاصلــه بیــن وعده هــای غذایــی‬ ‫رعایــت نشــود بــدن تــا وعــده غذایــی قبــل را‬ ‫هضــم نکــرده مجبــور بــه تحمــل وعــده غذایــی‬ ‫دیگــر شــده و مغــز بــا فرســتادن ســیگنال هایی‬ ‫دســتور مصــرف کالــری را خواهــد داد کــه خــود‬ ‫باعــث افزایــش وزن می شــود‪ .‬ازطــرف دیگــر‪،‬‬ ‫چنانچــه بیــش از حــد گرســنه بمانیــد باعــث‬ ‫پرخــوری و تصمیــم نادرســت در انتخــاب غــذای‬ ‫ســالم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــاح و ویتامیــن بــه مقــدار کافــی دریافــت‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫مصــرف خوراکی هــای گوناگــون کمــک می کنــد‬ ‫امــاح و ویتامین هــای مــورد نیــاز خــود را‬ ‫دریافــت کنیــد‪ .‬اگــر کالــری دریافتــی روزانــه‬ ‫شــما کمتــر از ‪ 1200‬اســت بایــد از قرص هــا و‬ ‫مکمل هــای غذایــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫پروتئین کافی دریافت کنید ‪:‬‬ ‫خانم هــای جــوان بایــد روزانــه ‪ 25‬گــرم‬ ‫پروتئیــن دریافــت کننــد و اقایــان ‪ 25‬ســال‬ ‫بــه بــاال ‪63‬گــرم پروتئیــن دریافــت کننــد ‪.‬‬ ‫مصــرف پروتئیــن کافــی مانــع از بیــن رفتــن‬ ‫بافت هــای عضالنــی می شــود و بــه ترمیــم‬ ‫بافت هایــی چــون پوســت و دنــدان کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬پــس روزانــه ‪ 3‬ـ ‪ 2‬وعــده گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬گوشــت ماکیــان‪ ،‬ماهــی‪ ،‬حبوبــات‬ ‫خشــک شــده‪ ،‬تخــم مــرغ یــا مغزهــای‬ ‫خوراکــی بخورید‪/.‬نمنــاک‬ صفحه 6 ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی هویــت صاحــب و محــل فعالیت کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی را احــراز می نمایــد‪ .‬مســئولیت صحــت فعالیــت کســب و کار اینترنتــی و کلیــه محتــوای‬ ‫منتشــر شــده در وب ســایت بــر عهــده صاحــب کســب و کار اینترنتــی مــی باشد‪.‬داشــتن نمــاد در یــک ســایت‬ ‫نشانگر‪:‬شناســایی مالــک کســب و کار و امــکان مراجعــه در صــورت بــروز اشــکال‪،‬کامل و صحیــح بــودن اطالعات‬ ‫کاال یــا خدمــات ارائــه شــده گـــارانتی محصــوالت و ارائــه خدمـــات پــس از فـــروش‪،‬واضح بـــودن رونــد برگردانــدن‬ ‫کاال و بــاز پــس گیــری پــول ‪،‬محفــوظ مـــاندن اطالعــات شــخصی و مـــالی خریــداران‪ ،‬تائیــد امنیــت ســایت توســط‬ ‫یــک موسســه و مرکــز ملــی اعتمــاد‬ ‫نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 19‬از مبحث اول‬ ‫روش های عاقالنه‬ ‫استفاده از شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی» قابل جمع است‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره قبــل‪ :‬ایــا «حــق کســب‬ ‫و پیشــه» بــا «حــق ســرقفلی» قابــل‬ ‫جمــع اســت‪ :‬علــت نــگارش ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫مشــاهده قــرار کارشناســی صــادره ‏از‬ ‫یکــی از دادگاه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬شــرط تحقــق و تکویــن حــق ســرقفلی‬ ‫منــوط بــه قــرارداد اجــاره نمی باشــد؛ زیــرا‬ ‫بــدون قــرارداد اجــاره ‪ ،‬مالــک می توانــد انتقــال‬ ‫ســرقفلی را‏بــه غیــر‪ ،‬صلــح و یــا هبــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬نقــل و انتقــال حــق ســرقفلی بــه‬ ‫صــورت عــادی و رســمی و بــا توافــق دو‬ ‫طــرف امکان پذیــر اســت‪ .‬‏امــا انتقــال‬ ‫ح‪.‬ک‪.‬پ بــه ثالــث‪ ،‬عمــا انتقــال اجــاره‬ ‫بــه غیــر اســت کــه مســتاجر از ان‬ ‫منــع شــده اســت‪ .‬لیکــن اگــر مســتاجر‬ ‫‏مشــمول قانــون ســال ‪1356‬؛ بــدون‬ ‫توجــه بــه ایــن ممنوعیــت‪ ،‬قــرارداد اجاره‬ ‫را بــه ثالــث انتقــال دهــد مســتحق نیمــی‬ ‫از حــق کســب‏و پیشــه شــده و منتقــل‬ ‫الیــه نیــز فاقــد ایــن حــق خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -10‬رســیدگی بــه حــق ســرقفلی تابــع‬ ‫قوانیــن امــره نیســت و مطابــق مفهــوم‬ ‫مخالــف اخیــر مــاده ‪ ،15‬دادگا هــا ضمــن‬ ‫صــدور حکــم ‏تخلیــه‪ ،‬نمی تواننــد بــرای‬ ‫مســتاجر‪ ،‬حــق ســرقفلی قائــل شــوند‪.‬‬ ‫امــا رســیدگی بــه حــق کســب و پیشــه تابــع‬ ‫قوانیــن امــره اســت و‏دادگاه هــا بایــد حکــم‬ ‫بــه محاســبه و پرداخــت ان بنماینــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬در زمــان تخلیــه عیــن مســتاجره‪،‬‬ ‫حــق ســرقفلی می بایســت بــه ‏قیمــت‬ ‫عادلــه روز بــه مســتاجر مســترد گــردد؛‬ ‫حتــی اگــر مســتاجر هیچ گونــه فعالیــت‬ ‫کســبی یــا تجــاری در عیــن مســتاجره‬ ‫نداشــته‏باشــد‪ .‬و اســترداد قیمــت عادلــه‬ ‫روز یــا همــان مبلــغ پرداختــی زمــان‬ ‫انعقــاد‪ ،‬تابــع حاکمیــت اراده طرفیــن‬ ‫یــا شــروط ضمــن عقــد باشــد‪.‬‏بعبارتــی‬ ‫الزامــا ناشــی از رعایــت شــاخص های‬ ‫تورمــی قیمت هــا نیســت‪.‬‬ ‫‪ -12‬حــق ســرقفلی در تعــدی وتفریــط از‬ ‫بیــن نم ـی رود‪ .‬امــا‏ح‪.‬ک‪.‬پ در تعــدی و‬ ‫تفریــط از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫‪ -13‬مشــروعیت حــق ســرقفلی ناشــی از‬ ‫احــکام اولــی اســت‪ .‬لیکــن مشــروعیت‬ ‫‏ح‪.‬ک‪.‬ک‪ .‬از احــکام ثانویــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -14‬اســقاط حــق کســب و پیشــه در بــدو‬ ‫اجــاره بــا توجــه بــه قواعــد امــره ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م‬ ‫مصــوب ‏‏‪ 1356‬باعــث اخــال در نظــم‬ ‫عمومــی و بی اثــر نمــودن مــواد ‪ 15‬و‬ ‫‪ 19‬قانــون می گــردد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫اســقاط حــق کســب و ‏پیشــه در اجــاره‬ ‫نامــه مســتندا بــه مــاده ‪ 30‬ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م‬ ‫مصــوب ‪ 1356‬باطــل و بالاثــر اســت‪.‬‬ ‫امــا همچنــان کــه گفتیــم اســقاط حــق‬ ‫‏ســرقفلی تابــع اراده مالــک اســت‪.‬‬ ‫بعبارتــی مالــک در تنظیــم و مبادلــه‬ ‫اجــاره می توانــد مســتاجر را از داشــتن‬ ‫حــق ســرقفلی ممنــوع کنــد‪ .‬‏امــا‬ ‫همچنــان کــه عــرض کــردم از داشــتن‬ ‫ح‪.‬ک‪.‬پ نمی توانــد او را منــع کنــد‪.‬‬ ‫‪ -15‬حکومــت و رژیــم حقوقــی رســیدگی‬ ‫بــه حــق کســب ‏و پیشــه تابــع قواعــد‬ ‫امــره و اصــل تفســیر مضیــق اســت و‬ ‫دادگاه هــا ضمــن صــدور حکــم تخلیــه‪،‬‬ ‫مطابــق مفهــوم مخالــف اخیــر مــاده‏‏‪15‬‬ ‫بایــد در قــرار کارشناســی صرفــا ً عنــوان‬ ‫«حــق کســب و پیشــه» را جهــت ارزیابــی‬ ‫صــادر نماینــد‪.‬‬ ‫ ‪ -16‬حــق کســب و پیشــه بــه ‏صــورت‬ ‫تدریجی الحصــول در مالکیــت مســتاجر‬ ‫تحقــق می یابــد‪ .‬امــا در حــق ســرقفلی‬ ‫ـال مابــه‬ ‫بــه مجــرد تراضــی و پرداخـ ِ‬ ‫ت مـ ِ‬ ‫ازا ‪ ،‬تحقــق ‏می یابــد ‪.‬‬ ‫‪-17‬منشاء تاسیس و مستند حق کسب‬ ‫و پیشــه قانــون مصــوب ‪ 1356/05/02‬و‬ ‫منشــاء و موجــد حــق ‏ســرقفلی قانــون‬ ‫مصــوب ‪ 1376/05/26‬اســت‪.‬با عنایــت‬ ‫بــه هریــک از تفاوت هــای بنیادیــن فــوق‪،‬‬ ‫مالحظــه می گــردد کــه جمــع‏ریالــی ایــن‬ ‫دو مقولــه‪ ،‬در ظاهــر امــر صرفــا عــددی‬ ‫بدســت می دهــد کــه نــه تابــع ایــن اســت‬ ‫و نــه ان‪ .‬مثــل همــان مثــال نخســتین‬ ‫‏اســت کــه گویــا ‪ 5‬متــر بــا ‪ 4‬کیلوگــرم‬ ‫جمــع شــده باشــد‪ .‬امیــدوارم بــا مجموعــه‬ ‫مطالبــی کــه در ماهیــت عــرض شــد و‬ ‫تفاوت هــای ذاتــی‏انهــا تشــریح گردیــد‪،‬‬ ‫ان دســته از عزیــزان کــه تصــور قابلیــت‬ ‫جمــع از ایــن دو مقولــه داشــتند‪ ،‬اقنــاع‬ ‫شــده باشــند‪ .‬لیکــن اگــر هنــوز‏در ذهــن‬ ‫کنجــکاو انهــا پرسشــی مطــرح اســت‪ ،‬در‬ ‫قســمت دوم اســتدالل شــکلی طــرح‬ ‫خواهــد شــد تــا حجــت را تمــام کنــد‪.‬‏‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫در شــرایط کنونــی می تــوان شــبکه های اجتماعی‬ ‫جــزء الینفــک زندگــی افراد دانســت‪.‬‬ ‫بــه واقــع عــده ای از افــراد به دلیــل مزایــای فــراوان‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و کاربردهــای انهــا‪ ،‬ان را مــورد‬ ‫انتخــاب خــود قــرار می دهنــد‪ .‬باایــن وحــود‪ ،‬ایــن‬ ‫شــبکه ها هماننــد شمشــیر دولبــه ی هســتند‪ .‬کــه‬ ‫اگــر بــه انــدازه کافــی وعاقالنــه از ان اســتفاده نکنیــد‪،‬‬ ‫امــکان اســیب رســاندن بــه خودتــان را در پیــش دارد‪.‬‬ ‫هــر چنــد راه هــای بســیاری وجــود دارد کــه از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی می تــوان بــه درســتی و‬ ‫هدفمنــد اســتفاده کــرد‪ ،‬امــا در شــرایط حاضــر‪،‬‬ ‫می تــوان از چهــار دیــدگاه کــه امــروزه ایــن نــوع‬ ‫وســایل ارتباطــی بــرای اقشــار جامعــه مشــکل‬ ‫افریــن شــده اســت تقســیم بنــدی می شــود‪.‬‬ ‫‪ -1‬از ان بــه عنــوان معیــاری جهــت مقایســه و‬ ‫ســنجش اســتفاده نکنیــد‪ :‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد فیس بــوک‪ ،‬جهــت اشــتراک گذاری اخبــار‪،‬‬ ‫کاربــران خــود را تشــویق می کننــد‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫ایــن اخبــار غیــر از خــود کاربــران توســط افــراد دیگر‬ ‫منتشــر نمی شــود ‪.‬‬ ‫‪ .2‬واقــع گــرا باشــید‪ :‬بــا واقعیــت روبــرو شــوید‬ ‫الزم نیســت فیس بــوک یــا توییتــر خــود را هــر‬ ‫پنــج دقیقــه یکبــار بررســی کنیــد‪ ،‬نــه؟ عــادت بــه‬ ‫چــک کــردن بیــش از حــد شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫می توانــد شــما را از واقعیــت جــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪.3‬سخت گیرنباش‪ ،‬دنیا به پایان نمی رسد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــا خیــال راحــت از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده کنید‪:‬اطالعــات شــخصی خــود هماننــد‬ ‫شــماره کارت هــای اعتبــاری‪ ،‬گــذرواژه و غیــره را در‬ ‫اختیــار افــراد غریبــه و افــرادی کــه بــه انهــا اعتمــاد‬ ‫نداردیــد‪ ،‬قــرار ندهید‪.‬حتــی مــواردی را کــه دوســت‬ ‫نداریــد افــراد دیگــر از ان اطــاع داشــته باشــند‪،‬‬ ‫ارســال نکنیــد بدیــن منظــور شــما می توانیــد‬ ‫تنظیمــات دیــد را تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫سمیه موسی پور‬ ‫اهمیت مشاوره پیش از ازدواج‏‬ ‫قبــل از ورود بــه موضــوع‪ ،‬ایــن ســوال مطــرح‬ ‫اســت کــه چــه مســئله ای در زندگــی مهمتــر از‬ ‫ازدواج اســت؟ ازدواج یعنــی ثمــره عمــر‪،‬‏یعنــی‬ ‫تعییــن ســعادت یــا بدبختــی در زندگــی‪.‬‏‬ ‫صــرف وقــت و دقــت در انتخــاب همســر خــوب‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای حصــول یــک زندگــی شــاد‬ ‫و لذت بخــش اســت‪ .‬اگــر بــه طــور طبیعــی‬ ‫‏و متعــارف گــذر عمــر را بررســی کنیــم بیــش‬ ‫از دوســوم ان بــا همســر ســپری می شــود ‪.‬‬ ‫شــریک زندگــی کــه نقــش اصلــی را در خانــه‬ ‫بــازی‏می کنــد‪ ،‬می توانــد خانــه را شــیرین و لــذت‬ ‫بخــش کنــد و یــا ان را تلــخ و در نهایــت منتهی به‬ ‫جدایــی ســازد کــه خــود ضایعــات و اســیب های‬ ‫‏جبــران ناپذیــری بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان گفــت کــه انتخــاب همســر‬ ‫حســاس ترین نقطــه زندگــی اســت و چــون‬ ‫تعییــن کننــده اســت از‏اهمیــت ویژه ای برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬ممکــن اســت چنیــن مطــرح شــود کــه‬ ‫فرضــا ازدواج مناســب نباشــد‪ ،‬راه جدایــی بــاز‬ ‫اســت و طــاق چــاره‏ســاز؟‬ ‫در پاســخ بایــد گفــت طــاق تیغــی اســت برنــده‬ ‫کــه تــا اعمــاق ســعادت انســان را جریحــه دار‬ ‫مــی کنــد کــه خــود ایــن موضــوع نیــاز بــه شــرح‬ ‫‏مفصلــی دارد ‪ .‬مختصــر اینکــه‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬‏فرصت هــای پیــش از ازدواج از دســت رفتــه و‬ ‫زن و مــرد مطلقــه دیگــر ان فــرد قبلــی نیســتند‪.‬‬ ‫امتیــازات زیــادی را از دســت‏داده انــد کــه قابــل‬ ‫جبــران نیســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬‏افــراد مطلقــه بخصــوص زن در جامعــه‬ ‫مــا ارزش و وجهــه قبــل از ازدواج را نــدارد‪ ،‬بــه‬ ‫عــاوه از نظــر روانــی بــه علــت عــدم‏موفقیــت ‪،‬‬ ‫افســرده و ســرخورده شــده و اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫انهــا خدشــه دار شــده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏از پیامدهــای دیگــر طالق‪،‬فرزنــدان ایــن گونــه‬ ‫خانواده هاســت‪،‬این کــودکان از نظــر روانــی‬ ‫نابهنجــار و از نظــر جســمانی ‏وضــع طبیعــی‬ ‫ندارنــد ‪.‬ایجــاد زمینه هــای وسواســی‪ ،‬افســردگی‬ ‫و اضطراب‪،‬روحیــه پرخاشــگری و عصیــان‪،‬‬ ‫بیقراری‪،‬حســادت‪،‬‏ســوءظن و ســماجت از دیگــر‬ ‫حــاالت بچه هــای طــاق اســت‪ .‬ایــن کــودکان‬ ‫یتیم تــر از یتیــم و بســیار اســیب دیــده و حســاس‬ ‫می باشــند‪ .‬نبایــد‏بگذاریــم تعــداد ایــن کــودکان روز‬ ‫بــه روز افزایــش یابــد و بــا دادن اطالعات درســت به‬ ‫خانواده هــای کــه دختــران و پســران مجــرد دارنــد از‬ ‫‏ایــن اســیب خطرنــاک اجتماعــی جلوگیــری کنیــم‪.‬‏‬ ‫نســخه ی ایــن درد‪ ،‬مشــاوره و مراجعــه بــه یــک‬ ‫روان شــناس متخصــص و مجــرب اســت‪ .‬مراکــز‬ ‫مشــاوره خانــواده بایــد توســعه یابــد و‏مشــاور‬ ‫واجــد شــرایط در دســترس همــه قــرار گیــرد و‬ ‫جوانــان در اســتانه ازدواج بــا کمــک مشــاوران‬ ‫و صــرف وقــت‪ ،‬پــس از بصیــرت و ‏بینــش در‬ ‫انتخــاب همســر اقــدام کننــد‪ .‬مشــاور بایــد‬ ‫در مــورد چگونگــی شــناخت همســر‪ ،‬عوامــل‬ ‫موثــر در ازدواج و هماهنگــی بیــن ‏زوجیــن و‬ ‫عبــور از مراحــل مختلــف ازدواج از خواســتگاری‬ ‫تــا عروســی و بحران هــای بعــد عروســی ‪ ،‬بــه‬ ‫مراجعــان کمــک کند‪.‬زیــرا ‏انتخــاب همســر‬ ‫مناســب‪ ،‬عــاج واقعــه قبل از وقوع و پیشــگیری‬ ‫قبــل از درمــان و موجــب زدودن طــاق در زندگــی‬ ‫فــردی و اجتماعــی‏اســت‪ ،‬در انتخــاب صحیــح از‬ ‫تمــام امکانــات اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای شــناخت‬ ‫همســر بررســی های الزم را انجــام دهیــد‪ .‬در‬ ‫هماهنگــی کلیــه‏عوامــل موثــر در ازدواج بیــن‬ ‫خــود و همســر مــورد نظــر مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫در تمــام مراحــل از مشــاور خانــواده کمک بگیرید‬ ‫و بــه دور از‏هرگونــه افــکار و قضــاوت تــا از صحــت‬ ‫تصمیــم خــود مطمئــن نشــدید اقدام نکنیــد ‪.‬‏‬ ‫‏•‏قبل ازدواج رویاپردازی نکنید‬ ‫همــه افــراد پیــش از ازدواج یــک تصویــر رویایــی‬ ‫بــرای خــود تصــور می کننــد زندگــی عــاری از هرگونه‬ ‫مشــکلی اســت امــا واقعیــت چنیــن‏نیســت‪.‬‬ ‫مشــاوره پیــش از ازدواج بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫تــا تمــام برداشـت های نادرســت قبلــی خــود را دور‬ ‫بریزیــد و بــا نگاهــی واقــع بینانــه‏بــه پیــش برویــد‪.‬‏‬ ‫‏•‏شناخت کامل‏‬ ‫در مراســمات خانوادگــی پیــش از ازدواج مثــل‬ ‫خواســتگاری معمــوال خجالــت و حجــب و حیــا‬ ‫مانــع می شــود تــا خــود واقعیمــان را بــه طــرف‬ ‫‏مقابــل و همچنیــن خانــواده اش معرفــی کنیــم‬ ‫و همیــن حجــب و حیــا باعــث می شــود تــا دو‬ ‫خانــواده‪ ،‬شــناخت درســتی از یکدیگــر پیدا نکنند‬ ‫و‏در اینــده وقتــی بــا اختــاف نظــر یکدیگــر اشــنا‬ ‫می شــوند‪ ،‬زمینــه ی مناقشــات تقویــت شــود ‪.‬‏‬ ‫وجــود مشــاور بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــدون‬ ‫هیچ سانســوری خود واقعیتتان باشــید‪ ،‬همچنین‬ ‫بــا بررســی و انالیــز دقیــق افــکار شــما دربــاره‏ازدواج‬ ‫طرفیــن را از واقعیت هــای وجــودی هــم اگاه‬ ‫می ســازند تــا بــا اگاهــی بیشــتری تصمیــم بگیرنــد‪.‬‏‬ ‫‏ ‏• برنامه ریزی دقیق برای بعد ازدواج‏‬ ‫هیــچ کســی نمی توانــد ادعــا کنــد کــه تمــام‬ ‫برنامه هــا و اهــداف خــود را دقیقــا در زمــان تعییــن‬ ‫شــده‪ ،‬بــه واقعیــت برســاند امــا مشــاور بــه شــما‬ ‫‏کمــک می کنــد بــرای برنامه هایتــان چارچــوب‬ ‫زمانــی تعییــن کنیــد و بــا همســرتان بــه توافــق‬ ‫برســید‪ .‬بــرای مثــال برخــی دوســت دارنــد بــه‏دالیــل‬ ‫مختلــف بعــد از ازدواج هرچــه زودتــر صاحب فرزند‬ ‫شــوند اگر این مســئله از قبل مطرح نشــده باشــد‬ ‫و تصمیمــات و توافقــات الزم‏اتخــاذ نشــود شــاید‬ ‫بــه دلیــل عــدم امادگــی یکــی از طرفیــن منجربــه‬ ‫اختالفاتــی بشــود بــرای همیــن مســئله مشــاور‬ ‫ازدواج بــا پرســش راجــع بــه‏اهــداف ازدواج و زمــان‬ ‫رســیدن بــه هــر کــدام از ایــن اهــداف بــرای شــما و‬ ‫خانــواده ی جدیــد برنامه زمانــی تعییــن می کنــد تــا‬ ‫بــه درک عمیق ‏تــری از خواســته هایتان برســید‏‪.‬‬ ‫داشــتن یــک زندگــی موفــق باعــث بــاال رفتــن‬ ‫عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس در افــراد‬ ‫می شــود و رضایتمنــدی وشــادی فــرد و جامعه در‬ ‫گــرو‏ان اســت ان را جــدی بگیریــم و واقــع بینانــه‬ ‫برخــورد کنی ـم ‪.‬‏‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪310‬‬ ‫پلیس و امنیت کسب و کار‬ ‫کاربران دائمی شبکه های‬ ‫اجتماعی دچارتکنو‬ ‫استرس می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنی ناشــی‬ ‫از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنی ناشــی‬ ‫از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪Friedrich-‬‬ ‫‪ Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی‬ ‫‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه‬ ‫دفعــات مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش‬ ‫زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫کاربــران فیس بــوک در اظهــارات خــود‪ ،‬از انجــام‬ ‫فعالیت هــای متنوعــی همچــون گفتگــو‪ ،‬بــازی‬ ‫رایان ـه ای‪ ،‬خبرخوانــی و تولیــد محتــوا‪ ،‬خبــر داده انــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران نســبت بــه اســتفاده بلنــد مــدت از‬ ‫امکانــات متنــوع فیس بــوک و در نتیجــه اعتیــاد بــه‬ ‫تکنولــوژی هشــدار داده و ان را در اصطالح»تکنــو‪-‬‬ ‫اســترس»می نامند‪.‬‬ ‫اســیب های مختلــف ایــن عارضــه (تکنو‪-‬اســترس)‬ ‫عبارتنــد از نقــض حریــم خصوصــی کاربــران‪،‬‬ ‫پیدایــش نیازهــای ضــد اجتماعــی و تبعیــت محــض‬ ‫از اپلیکیشــن های رســانه های اجتماعــی می باشــد‪.‬‬ ‫خانــم ترافــدا از پژوهشــگران دانشــگاه ‪Lancaster‬‬ ‫بیــان دارد‪« :‬کاربــر علیرغــم دریافــت اســترس فــراوان‬ ‫از شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬همچنــان وابســته اســت و‬ ‫تــوان دوری از ان را ندارنــد»‪.‬‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬کاربــران فیس بــوک‬ ‫در مواجهــه بــا تکنو‪-‬اســترس از دو راهــکار صحیــح و‬ ‫غلــط اســتفاده می کننــد‪ .‬روش اول خــروج موقــت یــا‬ ‫کاهش اســتفاده از فیس بوک و روش دوم اســتفاده‬ ‫از ســایر ویژگی هــای فیس بــوک بــه جهــت فراموشــی‬ ‫اســترس اســت‪.‬‬ ‫پروفســور فردریــش الکســاندر در ادامــه افــزود‬ ‫«کاربرانــی کــه عــادت بیشــتری بــه فیس بــوک دارنــد‪،‬‬ ‫در ازای دوری از فیس بــوک‪ ،‬راه حــل را در اســتفاده‬ ‫از ســایر ویژگی هــای ایــن رســانه اجتماعــی می داننــد‪.‬‬ ‫هرچــه عــادت اســتفاده بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫کاربــر بــه قصــد فــرار از تشــویش ذهنــی خــود بــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی پنــاه بــرده و ایــن خــود دلیــل‬ ‫اعتیــاد و وابســتگی هرچــه بیشــتر بــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بــا تحقیقــات گســترده تر‪ ،‬مشــخص شــد ویژگی هــای‬ ‫گوناگــون شــبکه های اجتماعــی از طرفــی مولــد‬ ‫اســترس و از طرفــی نیــز ایــن ویژگی هــا خــود مســکنی‬ ‫بــرای دوری از اســترس ایجــاد شــده اســت!‬ ‫کاربــر جهــت رفــع تکنو‪-‬اســترس ایجــاد شــده‪،‬‬ ‫بــه غلــط بــه دیگــر جنبه هــای اینترنــت‪ ،‬فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬رســانه های اجتماعــی روی اورده و در کل‬ ‫بــه تکنولــوژی پنــاه می بــرد‪ .‬و ایــن چرخــه باطــل‬ ‫بــه تدریــج کاربــر را بــه رفتارهــای تحریــک امیــز و‬ ‫وسواســی ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫نتیجــه نهایــی اینکــه عامــل اصلــی اعتیــاد بــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬فــرار از اســترس و تشــویش‬ ‫ذهنــی ایجــاد شــده توســط خــود شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســت‪/.‬پلیس فتا‬ ‫اموزش‬ ‫به چه نکته هایی باید برای حفظ امنیت در‬ ‫شبکه های اجتماعی توجه کرد؟‬ ‫پلتفــرم شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بســیار محبــوب و‬ ‫پــر بازدیــد توســط افــراد مختلــف اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل یکــی از اهــداف مهــم مجرمــان اینترنتــی بــرای‬ ‫بدســت اوردن اطالعــات یــا کارهــای دیگرشــان‪،‬‬ ‫ایــن شــبکه ها هســتند‪ .‬از ایــن رو حفــظ امنیــت در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بســیار مهــم و قابــل توجــه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫پلتفــرم شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بســیار محبــوب و پــر‬ ‫بازدیــد توســط افــراد مختلــف اســت‪ ،‬بــه همین دلیل‬ ‫یکــی از اهــداف مهــم مجرمــان اینترنتی برای بدســت‬ ‫اوردن اطالعــات یــا کارهــای دیگرشــان‪ ،‬این شــبکه ها‬ ‫هســتند‪ .‬از ایــن رو حفــظ امنیــت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بســیار مهــم و قابــل توجــه می باشــد‪.‬‬ ‫از خانــواده و دوســتان خــود بخواهیــد ایــن نــکات‬ ‫را دنبــال کننــد تــا بــا خیــال راحــت از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی را جــدی‬ ‫بگیریــد‪ :‬تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی در‬ ‫حســاب های شــبکه های اجتماعــی بــرای حفــظ‬ ‫امنیــت شــما هســتند‪.‬‬ ‫ایــن تنظیمــات بــه شــما کمــک می کننــد تــا تعییــن‬ ‫کنیــد چــه کســانی پســت های شــما را ببیننــد‪ ،‬چــه‬ ‫اطالعاتــی از شــما مشــخص شــود و‪...‬‬ ‫چیــزی کــه اشــتراک گــذاری کردیــد را نمی توانیــد‬ ‫پــس بگیریــد‪ :‬از اعتبارتــان در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مراقبــت کنیــد‪ .‬چیــزی کــه انالیــن پســت کنیــد‪ ،‬در‬ ‫اینترنــت یــا روی دســتگاه بقیــه کاربرهــا می مانــد‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه عکــس یــا پســتی را ارســال کنیــد‪،‬‬ ‫حتمــا قبــل از ان مطمئــن باشــید کــه بعــدا‬ ‫پشــیمان نمی شــوید‪ .‬در نظــر بگیریــد کــه برخــی‬ ‫درخواسـت های شــغلی تنهــا بــه خاطــر پسـت های‬ ‫متقاضیــان در شــبکه های اجتماعــی رد شــده اند‪.‬‬ ‫اطالعــات شــخصی را خصوصــی نــگاه داریــد‪:‬‬ ‫هوشــیار باشــید کــه چــه اطالعــات شــخصی ای را‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی پســت می کنیــد‪ .‬هــر‬ ‫چــه اطالعــات بیشــتری از خودتــان پســت کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫همــان میــزان امــکان ســرقت هویــت یــا حمله هــای‬ ‫دیگــر علیــه شــما بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫موقعیت هــای مختلــف را شناســایی کنیــد و‬ ‫عکس العمــل صحیحــی داشــته باشــید‪ :‬اگــر‬ ‫ت و عکــس‬ ‫شــخصی مزاحــم اســت یــا پســ ‬ ‫خشــونت امیز نســبت بــه گــروه خاصــی منتشــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬حتمــا ان را گــزارش دهیــد و از دایــره‬ ‫دوســتان خــود خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫نرم افزارهــای روی دســتگاه خــود را بــه روز‬ ‫نــگاه داریــد‪ :‬مرورگــر‪ ،‬سیســتم عامــل و تمــام‬ ‫نرم افزارهایــی کــه روی دســتگاهتان اســت را بــه‬ ‫روز نــگاه داریــد‪ .‬بــه روز بــودن نرم افزارهــا جلــوی‬ ‫تهدید هــای ســایبری زیــادی را می گیــرد‪.‬‬ ‫ب خــود را شــخصی‬ ‫تــا جایــی کــه می شــود حســا ‬ ‫نــگاه داریــد‪ :‬بــرای اینکــه در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امــن بمانیــم‪ ،‬اگــر می توانیــم‪ ،‬حتما حســاب هایمان‬ ‫را شــخصی نــگاه داریــم تــا روی افــرادی کــه مــا را‬ ‫دنبــال می کننــد یــا دوســت مان هســتند کنتــرل‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬کنترل بدین معنی اســت که اجازه‬ ‫ندهیــد شــخص غریبــه پســت ها و عکس هــای‬ ‫شــما را ببینــد‪.‬‬ ‫کلمــه عبــور پیچیــده ‪ ،‬تصادفــی و طوالنــی انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ :‬مطمئــن شــوید کــه کلمــه عبورتــان حداقــل‬ ‫‪ ۱۲‬حــرف را دارد کــه شــامل حــروف کوچــک‪ ،‬بــزرگ‪،‬‬ ‫اعــداد و حــروف خــاص اســت‪ .‬ایــن کلمــه عبــور بایــد‬ ‫کامــا تصادفــی باشــد‪ .‬بــرای ایــن کار می توانیــد از‬ ‫نرم افزارهــای مدیریــت رمزعبــور ماننــد ‪LastPass‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫یــک حســاب کاربــری‪ ،‬یــک رمزعبــور‪ :‬هــر‬ ‫حســاب کاربــری انالینــی کــه داریــد‪ ،‬بایــد رمزعبــور‬ ‫منحصربفــرد خــودش را داشــته باشــد‪ .‬یــک‬ ‫رمزعبــور را بــرای بیــش از یــک حســاب کاربــری‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر شــک داریــد‪ ،‬پــاک کنیــد‪ :‬بــه حــس ششـم تان‬ ‫اعتمــاد کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر مشــکوک هســتید بــه‬ ‫نرم افــزاری‪ ،‬ان را پــاک کنیــد‪ /.‬پلیــس فتــا‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روستای قزلجه اق امام‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 7- 1400‬ژانویه ‪ 26 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 310‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا شناسی ‪ -‬روستای قزلجه اق امام‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫جاذب ‏ه های گردشگری‬ ‫حاشــیه دو رودخانــه تیل‏ابــاد و نــوده‪ ،‬از مکان‏هــای‬ ‫ت‪‎.‬منظره اتــراق دو طایفــه‬ ‫تفریحــی و تفرجگاهــی روستاسـ ‪‎‬‬ ‫«عقیلــی» و «امیــن‏زاده» در‏اطــراف رودخانــه (در زمــان‬ ‫ی کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کــوچ) جذابیــت روســتا و رودخانــ ‏ه هــا را دو چنــدان مــ ‏‬ ‫سرســبزی شــالی‏زارهای پیرامــون روســتا در فصــول بهــار و‬ ‫تابســتان‪ ،‬و جایگزینــی ان بــا ترکیبــی از رنگ‏هــای زرد و ســبز‬ ‫کشــتزارهای کلــزا‏در پاییــز و زمســتان‪ ،‬زیبایــی ویــژه‏ای بــه‬ ‫ی بخشــد‪ .‬فصــول بهــار‪ ،‬پاییــز و زمســتان بهتریــن‬ ‫روســتا مـ ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زمــان دیــدار از روستاسـ ‪‎‬‬ ‫خدمــات زیربنایی‪:‬ایــن روســتاازنظرخدمات زیــر بنایــی دارای‬ ‫تمــام امکانــات از قبیــل اب اشــامیدنی ‪،‬مخابرات ‪،‬بــرق‪،‬گاز که‬ ‫بــه عنــوان اولیــن روســتای بــود کــه‏در ســال ‪1359‬در اســتان‬ ‫مازنــدران ســابق کلنــگ زنــی ودر ســال ‪ 1361‬بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید ودر منطقــه بــه عنــوان گازلــی اوبــه مشــهور‏می باشــد‏‪.‬‬ ‫اثــار تاریخــی و مذهبــی ‪:‬از جملــه اثــار تاریخــی و مذهبــی‬ ‫روســتا می‏تــوان بــه بقعــه امامــزادگان محمدبن‏زیــد معروف‬ ‫بــه اق امــام و محمدبــن جعفــر در یــک‏کیلومتــری جنــوب‬ ‫روســتا و شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یــا دشــت حلقــه در ‪4‬‬ ‫کیلومتــری روســتا‪ ،‬اشــاره نمــود‪ .‬امامــزاده روســتا در میــان‬ ‫‏شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام ویــژه‏ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امامــزاده روســتا در میــان شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام‬ ‫ویــژه‏ای دارد‪ .‬مــردم روســتای قزلجــه اق امــام از قومیت‏های‬ ‫مختلــف ترکمنــی‪،‬‏فارســی و بلوچــی تشــکیل یافته‏انــد و هر‬ ‫یــک اداب و رســوم ویــژه‏ای دارنــد‏‪.‬‬ ‫امامزاده اق امام یکی ازمهمترین مقاصدگردشگری‬ ‫اق امــام نــام دوامامــزاده اســت بــه نام هــای محمدبــن‬ ‫زیدبــن الحســن(ع) ومحمدبــن جعفرصــادق(ع) دربــاالی‬ ‫تپــه ای گنبــدی شــکل بــه ارتفــاع ‪3000‬‏متربــه نــام کــوه‬ ‫اق امــام درشــمال شــرقی شهرازادشــهر‪،‬این مقبــره متعلــق‬ ‫بــه محمدبــن زیدبــن اســماعیل علــوی ( ‪ 270 -282‬ه‪.‬ق )‬ ‫‏اســت کــه دومیــن امیرمقتدر‪،‬فاضــل ونیکوســیرت علویــان‬ ‫طبرســتان وگــرگان قدیــم می باشــد‏‪.‬‬ ‫ایــن امــام زاده کــه از جاذبــه هــای مذهبــی ازادشــهر‬ ‫میباشــد از شــمال بــه جــاده ی بیــن المللــی ازادشــهر –‬ ‫مشــهد و روســتای ترکمــن نشــین‏قزلجــه و از جنــوب بــه‬ ‫روســتای نــوده و از مشــرق بــه روســتای ســیداباد نیلــی و از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫غــرب محــدود بــه زمین هــای زراعتــی اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن منطقــه بــه صــورت کوهــی منفــرد از سلســله جبــال‬ ‫البــرز اســت کــه در هنــگام ورود اســام دارالمــرز نامیــده‬ ‫می شــد و شــاخه ای از مســیر‏کاروانــی جــاده ابریشــم از ایــن‬ ‫ناحیــه می گذشــت و ارتبــاط ســکنه ایــن نواحــی بــا جنــوب‬ ‫ایالــت قومــس ( کومــش ) شــاهرود و دامغــان مرتبــط‬ ‫‏می شــده و بــه دروازه گــرگان مشــهور بــوده اســت‪ .‬فاصلــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مقبــره از جــاده اســفالته حــدود ‪ ۳‬کیلومتــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫بنــای امامــزاده بنایــی اســت هشــت ضلعــی از اجروگــچ‬ ‫کــه پهنــای هرضلــع ازداخــل دومتراســت‪ .‬بلنــدی دیوارتــااول‬ ‫گنبدازخــارج ‪ 5/5‬متراســت‪.‬‏ابتــدای کمربندگنبدهشــت تــرک‬ ‫اســت کــه ایــن هشــت تــرک باباالرفتــن بــه دایــره تبدیــل شــده‬ ‫وگنبدنــوک تیزمخروطــی شــکل بنارابــه ‏وجــوداورده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن کمربندگنبدچهارنورگیراســت‪ .‬قطرداخلــی گنبــد فاصلــه‬ ‫هردوضلــع مقابــل ‪ 5‬متراســت واطــراف گنبدازخــارج‏ایوانــی‬ ‫بــه پهنــای ‪ 243‬ســانتیمتربااجرچیده شــده اســت ‪ .‬البتــه بنابه‬ ‫نقــل برخی‪،‬بــرای انکــه بنــادارای حداکثراســتحکام به خصوص‬ ‫‏دردیــواره هاباشــدتاگنبدی بــه ارتفــاع ‪ 5‬متــررا روی دوش‬ ‫خودنگهدارد‪،‬ســازندگان اولیه بنانقشــه ان راچون برج قابوس‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫چکدرمه‬ ‫“چکدرمــه” یکــی از انــواع غذاهــای بومــی و محلــی اســتان گلســتان‪ ،‬بویــژه اهالــی‬ ‫ترکمــن بــوده کــه توســط ســاکنین ترکمــن اســتان و بــا صــرف وقــت و ســلیقه ایــن‬ ‫غــذای خوشــمزه را امــاده می کننــد‪.‬‬ ‫مواد الزم برای چکدرمه ‪:‬‬ ‫برنج ‪ 700 :‬گرم‬ ‫گوشــت گوســفند خــرد‬ ‫شــده ‪:‬نیــم کیلــو‬ ‫رب گوجــه فرنگــی ‪ 2 :‬تــا ‪3‬‬ ‫قاشــق غذاخــوری‬ ‫پیازخــرد شــده ‪ :‬یــک عــدد‬ ‫متوســط‬ ‫اب ‪ :‬حــدود یــک لیتــر (‪4‬‬ ‫پیمانــه)‬ ‫نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه‪،‬‬ ‫زردچوبــه و ادویــه پلویــی ‪:‬‬ ‫بــه میــزان الزم‬ ‫روغن ‪ :‬به میزان نیاز‬ ‫ابتــدا برنــج را بشــویید و‬ ‫چنــد ســاعت در اب و نمــک‬ ‫خیــس کنیــد‪.‬‬ ‫قابلمــه ای مناســب را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغــن داخلــش بریزیــد‬ ‫تــا داغ شــود‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــای خــرد شــده را داخــل روغــن بریزیــد و تفــت دهیــد تــا پیــاز هــا طالیی‬ ‫رنــگ شــوند‪.‬بعد از تفــت پیــاز گوشــت خــرد شــده را داخــل ان بریزیــد و خــوب تفــت‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫بــه پیــاز و گوشــت در حــال تفــت خــوردن ‪ 2‬تــا ‪ 3‬قاشــق رب گوجــه فرنگــی ‪،‬‬ ‫مقــداری نمــک ‪ ،‬فلفــل و ادویــه هــای دیگــر را اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫ســپس یــک لیتــر اب داخــل قابلمــه بریزیــد و حــرارت را رو بــه بــاال ببریــد تــا اب بــه‬ ‫جــوش بیایــد‪ .‬بعــد حــرارت را کــم کنیــد و بگذاریــد تــا گوشــت کــم کــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعد از پخت کامل گوشــت و کم شــدن اب گوشــت ‪،‬برنج خیس خورده شــده را‬ ‫از اب خــارج کنیــد و داخــل قابلمــه گوشــت پختــه بریزیــد ‪.‬و اب ان را انــدازه بگیریــد‬ ‫تــا شــفته نشــود‪.‬بعد از جوشــیدن برنــج ‪ ،‬ان را دم کنیــد ‪ .‬ابتــدا حــرارت را کمــی‬ ‫بــاال ببریــد تــا برنــج بخــار کنــد و بعــد حــرارت را کــم کنیــد تــا برنــج خــوب دم بکشــد‪.‬‬ ‫برنج پخته شده را در ظرف مورد نظرتان بکشید‪.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد چکدرمه‬ ‫چکدرمه جزو غذای محلی ‪ -‬سایر میباشد‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدودا ‪30‬دقیقه‬ ‫و زمان پخت و انتظار ان در حدود ‪ 2‬ساعت میباشد ‪.‬‬ ‫چکدرمه را می توانید در وعده نهار ‪ -‬شام ‪ -‬سرو کنید ‪.‬‬ ‫همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان سحری ‪ -‬افطار ‪ -‬میل کرد ‪.‬‬ ‫توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ‪ 6‬نفر مناسب میباشد ‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫واژه شناســی ‪ :‬بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام قــزل از طایفه قان یخمز قوم‬ ‫یموت ترکمن می باشــد‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا بیشر از ‪ 200‬سال‬ ‫زبان محلی ‪‎‬‏‪‎ :‬ترکمنی‪ ،‬بلوچی‪ ،‬زابلی و فارسی‬ ‫اداب و رســوم‪:‬اعیاد مذهبــی قربــان بایــرام (عیــد قربــان)‪ ،‬اراز بایــرام (عیــد‬ ‫فطر)‪ ،‬اق قوئین‪ ،‬مراســم شــب قدر در ماه رمضان و‏مراســم چهارشــنبه ســیاه‬ ‫در مــاه محــرم و ذکــر خنجــر‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلــی‪ :‬انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬نمــد‪ ،‬تابلوفــرش دســت‬ ‫بافــت و پشــتی قارچیــن‬ ‫ادرس ‪:‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬دهســتان‬ ‫نظــام ابــاد‪ ،‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪:‬مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪ 37‬درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در‏‏‪5‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیت مکانی‏‪ :‬روســتای قزلجه اق امام از توابع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول شــرقی و ‪37‬‬ ‫‏درجه و ‪ 8‬دقیقه عرض شــمالی‪ ،‬در ‪ 5‬کیلومتری شــمال شــرقی ازادشــهر و ‪80‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫ایــن روســتا‪ ،‬از شــمال بــه روســتای پشــمک‪ ،‬از شــمال غــرب و غــرب بــه‬ ‫روســتاهای ممــی اقچلــی‪ ،‬پورجــان ممــی‪ ،‬نظام‏ابــاد‪ ،‬جــاده ازادشــهر ـ‬ ‫‏مینودشــت‪ ،‬از جنــوب بــه شــهر ازادشــهر و از شــرق بــه روســتاهای نیلــی و‬ ‫ســیداباد محــدود می‏شــود‪ .‬رودخانــه نــوده از میــان روســتا و‏رودخانــه تیل‏ابــاد‬ ‫در غــرب ان جریــان دارد‪ .‬ارتفــاع روســتای جلگــه‏ ای قزلجــه اق امــام‪ ،‬از ســطح‬ ‫دریــا ‪ 98‬متــر اســت و اقلیمــی‪ ،‬معتــدل و‏مرطــوب دارد‪ .‬میانگیــن بارندگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاالنه در ایــن روســتا ‪ 484‬میلی‏متــر گــزارش شده اســ ‪‎‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد روســتا درایــن محــل می تــوان بــه موقعیــت مناســب از لحــاظ‬ ‫طبیعــی و نزدیکــی بــه رودخانــه و وجــود مرتــع وچــراگاه وزمیــن‏کافــی جهــت‬ ‫کشــاورزی نــام بــرد و وجــه تســمیه ایــن روســتا بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام‬ ‫قــزل از طایفــه قــان یخمــز قــوم یمــوت ترکمــن می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫دسترســی‪ :‎‬ایــن روســتا از طریــق شــهر ازادشــهر قابــل دسترســی اســت و‬ ‫جــاده‏ای مناســب و اســفالت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخچــه‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام قدمتــی طوالنــی دارد و اثــار تاریخــی چنــدی‬ ‫در ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬زیارتــگاه امامــزاده محمدبــن زیــد معــروف‏بــه اق امــام و‬ ‫بنــای حــوزه علمیــه همجــوار ان‪ ،‬بقایــای شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یا دشــت حلقه‬ ‫از اثــار تاریخــی و دینــی روستاســت کــه‏قدمــت طوالنــی روســتا را نشــان می‏دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جمعیــت ‪ :‬بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫‪ 2010‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪2452‬‏نفر(‪۴۷۹‬خانوار)‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫درامــد حرفــه و پیشــه کشــاورزی‪ :‬بیشــتر مــردم روســتا ازطریــق فعالیت‏‏هــای‬ ‫زراعــی و دامــداری تامیــن می‏شــود‪ .‬تعــدادی ازمــردم درامــور خدماتــی‬ ‫و تولیدصنایــع دســتی اشــتغال ‏دارنــد‪ .‬محصــوالت عمــده شــامل‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬برنــج و ک ُلــزا می‏باشــد‪ .‬وجــود مراتــع غنــی موجــب رونــق دامــداری‬ ‫وپــرورش گوســفند شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه‪‎:‎‬کلمــه اق امــام کلمــه ای ترکــی اســت وبــه عنــوان یــک صفــت‬ ‫بــه کارمــی رودومعنــای ان سفیداســت‪،‬چون اق چــای – رود ســفید وصفــت‬ ‫‏درترکــی همیشــه مقــدم براســم اســت – بــرای روش نشــدن موضــوع فــوق‬ ‫بایــد مقــداری از وضعیــت بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیــد اطالعاتــی بــه‬ ‫‏دســت اورد‪ .‬ازانجایــی کــه بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیددرســال ‪ 125‬ه‪.‬ق‬ ‫بربــاالی قبــر او ســاخته شــده کــه احتمــاال براثــر زلزلــه ســال ‪1290‬‏ه‪.‬ق ایــن‬ ‫مقبــره نیــز همانندســاختمان های دیگردرزمیــن نشســت کــرد وفرورفــت‪.‬‬ ‫بعدهادربنــای جدیدنیزدرهمــان ســال فرورفتگــی احــداث ‏شــد وب رای‬ ‫رفتــن بــه داخــل راهرو‪،‬انکــه حالتــی ســرداب گونــه وداالنــی طوالنــی وتاریــک‬ ‫داشــته‪،‬پله هایی تعبیــه می کننــد‪ .‬ازانجاکــه محــل ایــن‏مقبــره اندکــی تاریــک‬ ‫بوده‪،‬لــذا ترکمن هاوترک هــای منطقــه ازان پــس بــه ان قارنکــی امــام یعنــی‬ ‫امــام تاریــک می گوینــد‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت‏کــه پــس ازســاخت بنــای‬ ‫فعلــی امامــزاده یحیــی بــن زیددرزمــان ناصرالدیــن شــاه کــه حاکــم گــرگان‬ ‫– عالءالدولــه – ان رابرمــکان بلنــدی‏ازســطح زمیــن ســاخت‪،‬بازهم لفــظ‬ ‫فــوق مصطــح اســت‪ ،‬اماازانجایــی کــه مقبــره محمدبــن زیددربلنــدی وارتفــاع‬ ‫کوهســتان ســاخته شــده‏وداخــل ان نیزروشــن ترازقرنکــی امــام ( یحیــی‬ ‫بن زیــد) بود‪،‬لــذا ترکمن هادرمقایســه ان محــل بامحــل فوق‪،‬لقــب اق امــام‬ ‫( یعنــی امــام ســفید‏‏) رابــه ان داده وایــن لفــظ تاکنــون موقعیــت خویــش‬ ‫رامحفــوظ داشــته اســت ومــردم منطقــه اعــم ازشــیعه وســنی اززیــارت ایــن‬ ‫دوامامــزاده‏غافــل نبوده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حســن و محمــد بــن زیــد علیهمــا الســام دو بــرادر بودنــد کــه در مدینــه‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــودند‪ .‬پدرشــان زیــد فرزنــد محمــد بــن اســماعیل‏بــن‬ ‫حســن بــن علــی بــن الحســن بــن علــی بــن ابیطالــب و مادرشــان دختــر‬ ‫عبدالــه بــن عبیدالــه االعــرج بــن حســین االصغــر بــن علــی بــن‏حســین بــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب اس ـ ‪‎‬‬ ‫در هــر حــال او بــه ســبب شــدت و قــوت و صالبتــش بــه حالــب الحجــاره و‬ ‫داعــی کبیــر ملقــب شــد و در ســال ‪ ۲۷۱‬ه‪.‬ق وفــات یافــت‪ .‬بعضــی‏از مورخیــن‬ ‫قبــر وی را در گــرگان در قریــه ای بــه نــام روشــناخره نوشــته انــد ‪ ،‬ولیکــن در‬ ‫کتــب جغرافیــای قدیــم و جدیــد ایــن اســم مالحضــه‏نمــی شــود ‪ ،‬پــس از فــوت‬ ‫حســن بــن زیــد ‪ ،‬خالفــت زیدیــه بــه حکــم وصیــت بــه بــرادرش محمــد بــن زیــد‬ ‫علــوی منتقــل گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫درگنبدریختــه‏انــد‪ .‬الزم بــه ذکراســت کــه بنــای فعلــی امامــزاده‬ ‫باگنبدوضریح جدید تعمیر شــده اســت‪ .‬همچنین در «تاریخ‬ ‫جرجــان » نوشــته یابوالقاســم‏حمــزه بــن یوســف بــن ابراهیــم‬ ‫ســهمی متوفــی ‪ 427‬ه‪.‬ق اورده اســت کــه مامــون درســال‬ ‫‪203‬ه‪.‬ق بــه گــرگان امدوبــه همــراه او‪،‬علــی بــن‏موســی الرضــا‬ ‫علیــه الســام ومحمدبــن جعفربــن محمدنیزبودندومامــون‬ ‫بعدهادرگــرگان درنزدیــک مقبرمحمدبــن جعفرصــادق دیبــاج‬ ‫‏قصــری کــه بــه نــام اومعــروف اســت بناکرد‪،‬اماامــروزه اثــاری‬ ‫ازان بناباقیمانــده اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫دامــداری‪ :‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده‬ ‫در ایــن روســتا‪ ،‬شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان‬ ‫داشته اســت‪ .‬اگرچــه در ســالیان اخیــر دامــداری‏صنعتــی‬ ‫و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق خوبــی گرفته اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام در کــوه و دشــت‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن روســتای بــر‬ ‫روی ســبک زندگــی مــردم تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی ایــن روســتا‬ ‫سرمنشــاء فراورده هــای دامــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معیشــت مردم‪:‬درامداکثراهالــی روســتا از ‪ 1513‬هکتــار‬ ‫زمیــن زراعــی کــه کشــت می گــردد تامیــن وتعــدادی از مــردم‬ ‫روســتا در امــور دامــداری وخدماتــی‏وتولیــد صنایــع اشــتغال‬ ‫دارنــد واز ایــن طریــق امرارومعــاش مــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫بافــت روســتا‪:‬خانه‏های روســتاییان از نــوع فعالیــت و‬ ‫معیشــت انــان تاثیــر پذیرفتــه اســت و بــا توجــه بــه نــوع‬ ‫اشــتغال فضاهــای متفاوتــی ایجــاد شــده اســت‪.‎‬‬ ‫ســقف شــیروانی خانه ‏هــا‪ ،‬دیوارهــای گلی‪ ،‬اتاق‏هــای تو در‬ ‫ن های زیبا‪ ،‬معماری ســاده روســتا‬ ‫تــو و بــزرگ همــراه بــا ایــوا ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را جلوه‏ای زیبا‏بخشــیده اس ‪‎‬‬ ‫ک ُردهــای ســاکن در نواحــی شــمال خراســان فــرش­هــای متنوعــی همچــون‬ ‫قالــی‪ ،‬گلیــم و جاجیــم را بــا نقــوش زیبــا و اصیــل تولیــد می­کننــد کــه ریشــه در‬ ‫باورهــای قومــی و مذهبــی انهــا دارد‪ .‬در­بیــن بافتــه­هــای کُــردی شــمال خراســان‬ ‫«ســفره» از جایــگاه ویــژه­ای برخــوردار اســت‪ .‬گلیمــی بــا تزیینــات منحصربــه­فرد‬ ‫کــه در کمتــر نقطــه­ای از ایــران مشــابه ان را می­تــوان دیــد و شــاید بتــوان گفــت‬ ‫ایــن بافتــه­هــا بــا توجــه بــه ترکیــب بنــدی نقــوش یکــی از متفــاوت­تریــن انــواع‬ ‫گلیــم­هــای ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫م ســوزنی اســت که روش بافت ان ب ­ه شــیوه ی پیچشــی‬ ‫ســفر ه ­‬ ‫ی کٌردی نوعی گلی ِ‬ ‫ک رنگ انتخاب می ­شــود‬ ‫اســت‪ ،‬بدیــن معنــی کــه دو پــود دارد یــک پــود زمینــه کــه ت ­‬ ‫و دوم پــود الــوان یــا پــود ِ نقــش کــه بــرای بافــت نقــوش بـ ­ه کار مــی ­رود‪ .‬مهم تریــن‬ ‫جــک اســت و بــه‬ ‫نقــش ســفر ه ­‬ ‫ـش انگشــت‪ ،‬انگش ـ ِ‬ ‫ت عــروس و یــا بی َ‬ ‫ی کــردی نقـ ِ‬ ‫همیــن علــت در میــان مــردم منطقــه بــا نام هــای گلیــم­انگشــتی و پیــش­انــداز نیــز‬ ‫شــناخته می­ شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســفره ­ها در گذشــته بـ ­ه طــور معمــول در جشــن­­ ها‪ ،‬مراســم مذهبی‪ ،‬هنگام‬ ‫ناهــار یــا شــام در برابــر مهمان­ هــا گســترده و بــر روی ان انــواع غذاهــای محلــی قرار‬ ‫می­ گرفتــه اســت‪ .‬و این­طــور کــه بافنــدگان می­ گوینــد در گذشــته ایــن ســفره­هــا را‬ ‫در­هنــگام ورود عــروس بــه چــادر در مقابــل پــای او پهــن می­ کردنــد کــه نمــادی از‬ ‫برکــت و اتحــاد بــوده اســت‪ .‬ب ـ ­ه کار بــردن‬ ‫نقــوش خــاص بــرای تزییــن ایــن فرش­ هــا‬ ‫و همچنیــن بـ ­ه خاطــر جنبه ­هــای ائینــی و‬ ‫احترامــی کــه ایرانیــان و مســلمانان بــرای‬ ‫بــرکات الهــی بـ ­ه ویــژه نــان قائــل بوده­ انــد‪،‬‬ ‫ـن شــدن ایــن بافتــه‬ ‫ســبب مقــدس تلقیـ ­­‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫کاربــرد دیگــر ایــن ســفره­ ها بــه­هنــگام‬ ‫پخــت نــان‪ ،‬تهیــه ی خمیــر و ســفره ی‬ ‫ارد بــوده اســت هــر خانــواده ی عشــایر‬ ‫بایســتی ســه ســفره می­ داشــت یــک‬ ‫ســفره بــرای تهیه خمیــر‪ ،‬ور­امدن و چیدن‬ ‫چانه­ هــا و ســفره ی دیگــر بــرای نــان پختــه‬ ‫شــده و ســفره ی ســوم بــرای هنــگام صرف‬ ‫غذاســت‪ .‬امــروزه بـ ­ه علــت تغییــرات بســیاری کــه در زندگــی عشــایری ایجــاد شــده‬ ‫ایــن گلیم ­هــا بــه­عنــوان زیر­انــداز اســتفاده می­ شــود‪ .‬روســتاییان و عشــایر کُــرد‬ ‫ی بافنــد‪ .‬نقــوش بـ ­ه کار رفتــه در ایــن‬ ‫شــمال خراســان ایــن فرش­ هــا را در ‪ 15‬روز مـ ­‬ ‫نــوع گلیــم بــا الهــام گرفتــن از محیــط پیرامــون بافنــده و طبیعــت شــکل می­ گیــرد‪.‬‬ ‫ل توجــه ایــن ســفر ­ه مــی­تــوان بــه­نقــش طــاووس در کنــار‬ ‫از­جملــه نقــوش قاب ـ ­‬ ‫درخــت­زندگــی اشــاره کــرد‪ .‬درخــت­زندگــی از نقــوش بســیار قدیمــی در هنر تزیینی‬ ‫ن هــای بیــن­النهرینــی اســت‪ .‬اکثــر ســفر ­ه هــای کُــرد و افشــار‬ ‫ایرانیــان و تمــد ­‬ ‫ل شــکل اســت و در­حــدود ‪ 90‬ســانتی­متر عــرض و ‪ 1/80‬تــا ‪3/65‬‬ ‫خراســان مســتطی ­‬ ‫متــر طــول دارد‪ .‬زمینـه ی ایــن ســفر ­ه هــا قهــو ­ه ای و شــتری مالیــم اســت‪ .‬در مرکــز‬ ‫ی شــود کــه مشــخص کننــده ی‬ ‫ســفر ­ه هــا معمــوال نــگاره­هــا و ترنــج­هایــی دیــده مـ ­‬ ‫محــل ظــروف غذاســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!