روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 307 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 307

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 307

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 307

‫‪17‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫سه شنبه ‪11 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /1‬ژانویه‪2021/‬‬ ‫‪ /20‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪307‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬انتخابات یک روز است ّاما اثر ان تا چند سال باقی می ماند‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تحقق شعار سال در گرو همت مدیران استانی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫خسارت پنج میلیارد ریالی زلزله‬ ‫به بناهای تاریخی‬ ‫‪2‬‬ ‫فشار خشکسالی‬ ‫بر تولیدات و زندگی‬ ‫عشایر گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫امنیت گلستان با چند شرارت‬ ‫خدشه دار نخواهد شد‬ ‫‪3‬‬ ‫جریمه ‪۴۲۰‬مشترک برق خوش‬ ‫‪5‬‬ ‫کاریزما و ویژگی افراد کاریزماتیک‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی»‬ ‫قابل جمع است‬ ‫پرتال گردشگری گردشگری‬ ‫‪3‬‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫دنیــای امــروز کــه بــه به یمن اینترنــت‪ ،‬اقصی نقاط‬ ‫دنیــا بــه هــم متصــل شــده اند و اطالعــات مناطــق‬ ‫و جوامــع مختلــف در کســری از ثانیــه در معــرض‬ ‫دیــد و اطــاع کاربــران جهــان قرارمی گیرند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگــر هــر ســازمان و نهــادی بتوانــد اطالعــات و دیتــای‬ ‫بیشــتری را در معرفــی و بیــان ظرفیت هــای خــود‬ ‫و جامع ـه ی هــدف خــود را منتشــر نمایــد‪ ،‬طبیعتــا‬ ‫مخاطبــان و مشــتریان بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬از‬ ‫ایــن منظــر‪ ،‬پیش نیــاز توســعه و اعتــای گردشــگری‬ ‫در شــهر مهمــی چــون گــرگان‪ ،‬پیش بینــی و‬ ‫راه انــدازی «پرتــال گردشــگری گــرگان» اســت‪ .‬ایــن‬ ‫امــکان‪ ،‬می توانــد پلت فــرم حضــور فعالیت هــای‬ ‫مجــازی در حــوزه گردشــگری ایــن شــهر باشــد‪.‬‬ ‫امــا پرتــال چیســت؟ کارشناســان در تعریــف پرتــال‬ ‫اورده انــد‪ :‬پرتال هــا‪ ،‬ســایت های پویــای جامعــی‬ ‫هســتند کــه چنــد هــدف خــاص را در یــک ســایت‬ ‫دنبــال می کننــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬مجمــوع‬ ‫چنــد ســایت پویــا کــه بــرای رســیدن بــه هدفــی‬ ‫خــاص در کنــار هــم قــرار گرفتــه را می تــوان‬ ‫پرتــال نامیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬یــک پرتــال گردشــگری‬ ‫می توانــد از چنــد ســایت داینامیــک تشــکیل‬ ‫شــده باشــد کــه هریــک امکانــات ویــژه ای چــون‬ ‫عضوگیــری‪ ،‬معرفــی جادبه هــای منطقــه‪ ،‬انتشــار‬ ‫تصاویــر‪ ،‬نظرســنجی و‪ ...‬را در اختیــار مدیــران‬ ‫ان قــرار دهــد‪ .‬تمــام ویژگی هــای یــک ســایت‬ ‫پویــا می توانــد در یــک پرتــال نیــز صــدق کنــد‪.‬‬ ‫پرتــال گردشــگری گــرگان در عیــن حــال کــه یــک‬ ‫اقــدام ســهل خواهــد بــود بــه همــان انــدازه ممتنــع‬ ‫اســت؛ چــرا کــه اگــر مدیریــت شــهری بــه عنــوان‬ ‫متولــی ایــن پرتــال‪ ،‬شــناخت و در نتیجــه برنامــه و‬ ‫پــان تعریف شــده ای داشــته باشــد اســتفاده و کار‬ ‫بــا ان ســهل اســت؛ امــا اگــر ماننــد برخــی اقدامــات‬ ‫دولتــی در ایــران بــرای پــر کــردن لیســت عملکــرد‬ ‫‪8‬‬ ‫روستا شناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫خواستن توانستن است‬ ‫فقط با یک انتخاب‬ ‫اگــر کمــی بــه عقــب بازگردیــم مثــا ســال ‪ ۸۴‬تــا ســال ‪ ۸۸‬بــا بــه یــاد‬ ‫بیاوریــم می بینیــم کــه در ان روز بــا روی کار امــدن دولــت مردمــی‬ ‫توانســتیم مقابــل هــر نــوع تحریمــی بایســتیم‪.‬‬ ‫کــه ایســتادگی موجــب نگرانــی دشــمن و ایجــاد فتنــه ‪ ۸۸‬شــد کــه‬ ‫تصمیــم گرفتنــد ایــران را در ان زمــان تبدیــل بــه منطقــه ناامــن بــا‬ ‫توجــه بــه امــن شــدنش کننــد‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه اگــر می خواهیــم بــه همــان نقطــه امــن برســیم‬ ‫الزمــه اش مشــارکت حداکثــری در انتخابــات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اینجــا الزم اســت کــه هــر کــس کشــور و وطــن خــود را دوســت دارد وارد میــدان‬ ‫شــده و در انتخابــات شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری انتخابــات یــک روز اســت امّــا اثــر‬ ‫باشــد‪ ،‬مســلم اســت کــه ره بــه جایــی نخواهیــم‬ ‫بــرد‪ .‬ایــن پرتــال بایســتی حداقــل بــه چهــار زبــان‬ ‫باشــد‪ :‬فارســی‪ -‬انگلیســی‪ -‬عربی‪ -‬و روســی‪ .‬فارســی‬ ‫کــه معلــوم اســت‪ .‬انگلیســی بــه ایــن جهــت کــه‬ ‫زبــان گردشــگری‪ ،‬انگلیســی اســت‪ .‬گردشــگران‬ ‫عــرب نیــز از جمعیــت بســیاری برخوردارنــد و‬ ‫می تــوان از طریــق ایــن پرتــال‪ ،‬گرداشــگران عربــی‬ ‫را بــه گــرگان جلــب و جــذب نمــود‪ .‬و روســی‬ ‫هــم بــه ایــن جهــت کــه بــه علــت همســایگی بــا‬ ‫کشــورهای روس زبــان در شــمال ایــران‪ ،‬می تــوان‬ ‫ان هــا را نیــز بــه ایــن شــهر و اســتان جلــب نمــود‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو‪ ،‬شــوربختانه هنــوز اطالعــات‬ ‫گردشــگری گــرگان و حتــی اســتان گلســتان بــرای‬ ‫اســتفاده ی گردشــگران داخلــی و خارجــی تعریــف‬ ‫و پیش بینــی نشــده اســت‪ .‬یعنــی‪ ،‬گردشــگران‬ ‫و مــردم ایــران تنهــا و یــا پررنگ تریــن تصویــری‬ ‫کــه از گــرگان دارنــد‪ ،‬ناهارخــوران اســت‪ .‬در‬ ‫حالی کــه طــی یــک دهــه ی اخیــر می توانســتیم‬ ‫جاذبه هــای دیگــر گــرگان را نیــز معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫هم چنیــن و بــه طــور همزمــان‪ ،‬بایســتی تاسیســات‬ ‫گردشــگری و تفریحــی را در نقــاظ مختلــف شــهر‬ ‫گــرگان در ســطوح مختلــف اقتصــادی تعریــف کــرد‬ ‫تــا همــه ی اقشــار اقتصــادی بتواننــد از خدمــات‬ ‫چنیــن تاسیســاتی بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫ان تــا چنــد ســال باقــی می مانــد رســانه ها در حقیقــت واســطه بیــن مســئولین‬ ‫و مــردم هســتند و اگــر بــه دنبــال مشــارکت حداکثــری هســتیم اطــاع مــردم از‬ ‫شــرایط موجــود اســت و الزمــه ان انتقــال اطالعــات و اخبــار و وقایــع اســت کــه‬ ‫بایــد بــه گــوش مــردم منتقــل شــود کــه ایــن وظیفــه بــه عهــده رسانه هاســت‪.‬‬ ‫رســانه ها هســتند کــه می تواننــد بعنــوان هدایتگــر و چراغــی در تاریکــی‬ ‫بــرای هدایــت باشــند اگــر یــک رســانه بــه وظیفــه خــود درســت عمــل نکنــد‬ ‫قطعــا مســیر اشــتباه را در اختیــار مــردم توســط دشــمن قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫خرمشــهرها در پیــش اســت و مشــارکت در ایــن انتخابــات خرمشــهرها‬ ‫را ازاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مهمتریــن برنامه هــا بــا مشــکالت مــردم برنامه ریــزی خواهــد شــد و در اینجــا‬ ‫برخــی افــراد بــه دنبــال کشــیدن حواشــی شــرکت در انتخابــات خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اولویت هــا متناســب بــا بزرگتریــن مشــکالت مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم بــا وجــود مشــکالت و شــرکت در انتخابــات پــای‬ ‫صندوق هــای رای حضــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫امــروز کســی تردیــد نــدارد کــه نقــش رســانه چقــدر مهــم اســت و‬ ‫اســیب های کــه از طریــق رســانه ها منتشــر می شــود قطعــا مشــکالتی‬ ‫اســت کــه مــردم بــا ان هــا ســرکار و اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫و در دنیــای امــروز بــا وجــود ورود فضــای مجــازی طــی چنــد ســال اخیــر‬ ‫و در اختیــار قــرار گرفتــن ان نــزد اکثــر اقشــار جامعــه وظیفــه اصلــی‬ ‫رســانه ها خواهــد بــود کــه هدایتگــر مــردم باشــند‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد مــردم بــا وجــود بعــد وســیع فضــای مجــازی از ان اســتفاده‬ ‫نمی کننــد علی الرغــم اینکــه دشــمن در ایــن بخــش هزینــه بســیاری‬ ‫را بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار و نفــوذ و بی رغبــت کــردن مــردم بــرای‬ ‫شــرکت در انتخابــات بــکار گرفتــه اســت و در اینجــا بایــد هوشــیارتر از‬ ‫گذشــته عمــل کــرد‪.‬‬ ‫اگــر کمــی تفکــر کنیــم خواهیــم دیــد کــه بیشــترین تحریم هــا در بخــش‬ ‫دفاع ـی اســت امــا همانگونــه کــه طــی ایــن چنــد ســال بعــد از انقــاب‬ ‫شــاهد ان هســتیم در شــرایط فعلــی حــرف اول را بــا وجــود همــه‬ ‫تحریم هــا در ایــن بخــش در منطقــه می زنیــم‪.‬‬ ‫و الزمــه رســیدن بــه ایــن مرحلــه در ســایر بخش هــا مقابلــه بــا موانــع‬ ‫تولیــد اســت و اگــر موانــع تولیــد رفــع شــود قطعــا اقتصــاد و معیشــت‬ ‫مــردم نیــز تغییــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در صنایــع دفاعــی بــا وجــود تحریم هــا توانســتیم حــرف‬ ‫اول را در بیــن کشــورهای پرقــدرت بزنیــم بــا شــرکت در انتخابــات و‬ ‫انتخــاب درســت نیــز می توانیــم در ســایر صنایــع نیــز بــا هــر نــوع‬ ‫تحریمــی حــرف اول دنیــا را بزنیــم پــس خواســتن توانســتن اســت و بــا‬ ‫یــک انتخــاب درســت می توانیــم در مقابــل همــه ابرقدرت هــای دنیــا بــا‬ ‫تمــام امکاناتشــان بایســتیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪9‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47010000‬ریــال هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 10,853,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‪ 105,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 106,460,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 60,000,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪39,750,000‬‬ ‫ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪307‬‬ ‫سینما‬ ‫با اکران ‪ ۲۰‬فیلم صنعت‬ ‫سینمای کشور از تیرماه‬ ‫سالجاری احیا می شود‬ ‫معــاون ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری گفــت کــه بــا‬ ‫پایــان دوره گــذار و رکــود هنــر هفتــم بــه ســبب شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬مرحلــه احیــای دوبــاره ســینماهای کشــور‬ ‫بــا اکــران ‪ ۲۰‬فیلــم از تیرمــاه امســال اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا جعفریــان در مراســم افتتــاح پردیــس‬ ‫ســینمایی عصرجدیــد گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬تــاش‬ ‫می کنیــم به جــای اختصــاص یارانــه بــه فیلم هایــی‬ ‫محــدود و خــاص‪ ،‬روش هــای حمایتــی جامع تــری را بــرای‬ ‫ســینماگران در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش‬ ‫مــورد نیــاز‪ ،‬بــه صــورت مرحلــه ای حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬فیلــم‬ ‫در نوبــت اکــران ســینماها قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــه شــرایط ناپایــدار اقتصــاد ســینمای ایــران ناشــی‬ ‫از تعطیلــی طوالنــی مــدت بــه دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط بــه دلیــل هــراس از‬ ‫عــدم اســتقبال مــردم‪ ،‬تهیــه کننــدگان داوطلــب اکــران‬ ‫فیلم هــای خــود نیســتند کــه امیدواریــم فعالیــت مســتمر‬ ‫ســینماها از تیرمــاه رونــق را بــار دیگــر بــه گیشــه ها و‬ ‫فعــاالن ایــن هنــر پرطرفــدار بازگردانــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــرای حمایــت از ســازندگان جــوان و فیلــم اولــی از ایــن‬ ‫هنرمنــدان بــا تمرکززدایــی از پایتخــت و اکــران اثــار در‬ ‫ســانس های ویــژه حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی هــم در ایــن مراســم راه انــدازی خانــه هنرمنــدان‬ ‫گلســتان را در راســتای تحقــق اهــداف انقــاب اســامی‬ ‫برشــمرد و بــر انجــام ان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بــه ضــرورت پیــش بینــی مکانــی بــه‬ ‫عنــوان پاتــوق هنرمنــدان گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مکان هــا عــاوه بــر افزایــش وحــدت بیــن هنرمنــدان‬ ‫و تقویــت گفتگوهــای هنــری موجــب اعتــای روزافــزون‬ ‫هنــر در اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد گــرگان دارای پنج ســالن‬ ‫نمایــش ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۲۸۰‬نفــره اســت‪.‬‬ ‫به امید روزهای بهتر ارامنه‬ ‫گلستان در انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شرکت می کنند‬ ‫نماینــده گلســتان در شــورای خلیفه گــری شــمال‬ ‫کشــور بــا تاکیــد بــر مشــارکت حداکثــری ارامنــه گلســتان‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد گفــت کــه بــه امیــد ســاختن‬ ‫روزهــای بهتــر بــرای ایــران در ایــن رویــداد سیاســی‬ ‫شــرکت می کنیــم‪.‬‬ ‫باغداســار چالوکیانــس اظهارداشــت‪ :‬بــا وجــود برخــی‬ ‫مشــکالت اقتصــادی در کشــور و کاســتی هــای برامــده‬ ‫از ان‪ ،‬نمــی توانیــم نســبت بــه اینــده کشــور بــی تفــاوت‬ ‫بــوده و از صنــدوق ارا کــه چشــمان همــه کشــورهای دنیا‬ ‫بــه ان اســت روی گردانــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬ارامنه ســاکن گلســتان در همه رخدادهای‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب در صحنــه حاضــر بــوده و‬ ‫همراهــی خــود بــا ارمان هــای نظــام بــه طــور عملــی‬ ‫ثابــت کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده گلســتان در شــورای خلیفه گــری شــمال ادامــه‬ ‫داد‪ :‬حضــور ارامنــه گلســتان در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‬ ‫امســال بــار دیگــر پیوســتگی مــا بــا ایــران در مســیر‬ ‫رســیدن بــه توســعه پایــدار در همــه بخــش هــا را در‬ ‫عمــل نشــان خواهــد داد‪.‬‬ ‫چالوکیانــس ادامــه داد‪ :‬انتخــاب درســت در پیشــبرد‬ ‫امــور بســیار مهــم اســت و مــردم ایــران بداننــد کــه در‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد بــا انتخــاب درســت نقــش مهمی در عمــران و‬ ‫ابادانــی کشــور و شــهر خــود خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫گلستان قطب تولید‬ ‫ضدعفونی کننده های‬ ‫صنعتی و عمومی است‬ ‫یکــی از دغدغه هــای کــه بــرای تولیــد کننــدگان داخلــی اســت‬ ‫کــه در شــرایط کرونــا بــه هــر کســی کــه انــدازه کمــی ظرفیــت‬ ‫کار داشــت مجوزهــای داده شــد‪ .‬میــزان تولیــدات پاییــن و‬ ‫مصــرف بــاال ســبب شــد کــه مجوز هــای داده شــود و متاســفانه‬ ‫ایــن مســئله دائــم در حــال تمدیــد اســت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫حمایــت از تولیــد ملــی و کاالی ایرانــی ایــن‬ ‫روزهــا بــا شــرایط تحریــم و کرونــا بســیار بــر ســر‬ ‫زبان هاســت مخصوصــا مســووالن و دولــت‬ ‫مــردان بــه ایــن مســئله تاکیــد فــراوان دارنــد‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در بیــش از یــک دهــه‬ ‫اخیــر توجــه بــه اقتصــاد ملــی را بســیار ســفارش‬ ‫کــرده اســت و در ایــن خصــوص رهنمودهــای‬ ‫خوبــی نیــز بــرای مســووالن داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایشــان کــه بــه خوبــی نیــاز کشــور را تشــخیص‬ ‫داده انــد بــر حمایــت از کاالی ایرانــی و تولید ملی‬ ‫تاکیــد فــراوان دارنــد و حتــی اهمیــت این مســئله‬ ‫را در نامگــذاری ســال ها توســط ایشــان می تــوان‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫امــا دولــت مــردان تــا چــه انــدازه در ایــن مســیر‬ ‫موفــق بــوده انــد و تــا چــه حــدی توانســته اند‬ ‫مشــکالت واحدهــای تولیــدی را مرتفــع ســازند‪،‬‬ ‫البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــه فرمایش مقــام معظم‬ ‫رهبــری منظــور از حمایــت‪ ،‬تزریــق منابــع مالــی‬ ‫صرفــا ًنیســت بلکــه میــدان را بــاز کردن اســت‪ .‬اگر‬ ‫نیــروی کار مردمــی را‪ ،‬ســرمایه گذار را‪ ،‬مهنــدس‬ ‫را‪ ،‬صاحب فکــر را‪ ،‬کارگــر را بــه عنــوان یــک‬ ‫دونده ی پُرشــتابی فرض کنیم‪ ،‬شــما الزم نیســت‬ ‫بــه او یــاد بدهیــد چــه کار کنــد‪ ،‬او خــودش شــوق و‬ ‫میــل حرکــت دارد‪ .‬شــما میــدان را بــاز کنیــد‪ ،‬موانع‬ ‫را برداریــد‪ ،‬زمیــن را صــاف کنیــد‪ ،‬اجــازه بدهیــد او‬ ‫حرکــت خــودش را انجــام بدهــد»‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص روزنامــه بــازار کســب و کار‬ ‫گفــت و گویــی بــا قائــم مقــام و نائــب رییــس‬ ‫شــرکت زیبــا بانــوی پــارس‪ ،‬داشــته اســت شــرکتی‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ 15‬ســال اســت در اســتان بــا‬ ‫نام هــای مختلــف فعالیــت دارد‪ ،‬و در شــرایط‬ ‫کرونایــی و زمانــی کــه کشــور بــه انها نیاز داشــته اند‬ ‫بــا تولیــد ضدعفونــی کننده هــای مختلــف فعالیــت‬ ‫خــود را گســترده تر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت متشــکل از یــک تیــم مجــرب و‬ ‫بــر پایــه دانــش محــوری اســت و مســووالن‬ ‫ان بــه ارتبــاط بیــن دانشــگاه و تولیــد اعتقــاد‬ ‫بســیاری دارنــد بــر همیــن اســاس از ایده هــای‬ ‫فرهیختــگان دانشــگاهی در زمینــه گســترش کار‬ ‫خــود حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســیفی قائــم مقــام شــرکت مــاه بانــوی زیبــای‬ ‫پــارس در خصــوص فعالیت هــای شــرکت‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن مجموعــه ‪ 15‬ســال پیــش بــر‬ ‫پایــه تولیــد کودهــای کشــاورزی فعالیــت خــود را‬ ‫اغــاز کــرد و بعــد از ان در خصــوص بســته بندی‬ ‫تحقق شعار سال در گرو همت مدیران استانی‬ ‫اقــام وارداتــی کار خــود را گســترش داد و از ‪5‬‬ ‫ســال پیــش بــه دلیــل حمایــت از تولیــد داخلــی‬ ‫راه انــدازی خــط تولیــد محصــوالت ارایشــی و‬ ‫بهداشــتی را ســرلوحه کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع کرونــا در ســال ‪ 98‬بــا راه انــدازی‬ ‫‪ 50‬خــط ارایشــی کار خــود را گســترش داد و‬ ‫مجوزهــای الزم را در ایــن زمینــه اخــد کــرد و بــا‬ ‫شــروع کرونــا خــط تولیــد ضــد عفونــی کننــده را‬ ‫نیــز راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫گلستان قطب تولید ضدعفونی کننده های‬ ‫صنعتی و عمومی است‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گلســتان قطــب ضدعفونــی‬ ‫کننده های صنعتی و عمومی است‪،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت مــاه بانــوی پــارس بــرای گســترش و‬ ‫تقویــت کار خــود نیروهــای پشــتیبانی را از بیــن‬ ‫اســاتید دانشــگاه به کمک گرفته و انها بصورت‬ ‫پــاره وقــت یــا مشــاوره بــرای تولیــد بهتــر بــا مــا‬ ‫همــکاری دارنــد و در ایــن زمینــه بــه توفیقــات‬ ‫خوبــی نیــز دســت یافته ایــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هــدف مــا بهبــود محصــوالت‪،‬‬ ‫ت در بــازار‪ ،‬ایجاد محصول‬ ‫کاربــرد بیشــتر محصوال ‬ ‫جدیــد بــرای بــازار جدیــد و همچنیــن ریشــه یابی‬ ‫معضــات صنعتــی و ارائــه راه حــل مناســب در‬ ‫ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت مــاه بانــوی زیبــای پــارس بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط کرونایی یکــی از تولید‬ ‫کننــدگان بــزرگ ضدعفونــی در اســتان بوده ایــم و‬ ‫روزانــه ‪ 300‬هــزار لیتــر تولید محصــوالت را انجام‬ ‫داده ایــم و توانســته ایم بخشــی از نیــاز اســتان را‬ ‫پاســخگو باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از دغدغه هــای کــه بــرای‬ ‫تولیــد کننــدگان داخلــی اســت کــه در شــرایط‬ ‫کرونــا بــه هــر کســی کــه انــدازه کمــی ظرفیــت‬ ‫کار داشــت مجوزهــای داده شــد‪ .‬میــزان تولیــدات‬ ‫پاییــن و مصــرف بــاال ســبب شــد کــه مجوز هــای‬ ‫داده شــود و متاســفانه این مســئله دائم در حال‬ ‫تمدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ ،‬امیدواریــم سیاســت شــرکت‬ ‫غــذا و دارو بــه ایــن ســمت پیــش بــرود کــه‬ ‫چنــد شــرکت را کــه توانایــی تولیــد دارنــد مجــوز‬ ‫انهــا تمدیــد شــود تــا شــاهد ورود محصــوالت‬ ‫بی کیفیــت در بــازار نباشــیم‪.‬‬ ‫بازار گلستان را نباید شرکت های خارج‬ ‫استان در دست بگیرد‬ ‫ســیفی مشــکل بــازار را از دیگــر دغدغه هــای‬ ‫تولیــد کننــدگان برشــمرد و گفــت‪ :‬بــه انــدازه‬ ‫کافــی در اســتان برندهــای خــوب وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل اینکــه الــکل الزم بــرای تولید‬ ‫محصــوالت از خــارج اســتان تامیــن می شــود‬ ‫شــاهد هســتیم‪ ،‬کســی کــه الــکل تولیــد می کنــد‬ ‫مــواد اولیــه بــرای خــودش بــوده و هزینــه کمتــر‬ ‫و مــدت زمــان تولیــد نیــز کمتــر بــرای همیــن نیــز‬ ‫بــازار را در دســت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نبایــد دغدغــه رقابــت‬ ‫بــا خــارج از اســتان داشــته باشــیم همانطــور کــه‬ ‫دیگــر اســتان ها نذاشــتن مــا بــا انهــا رقابت کنیم‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کیفیــت کار‪ ،‬ضدعفونی هــا نیــز‬ ‫خیلــی مســئله اســت‪ ،‬یــک سلســله رقابتــی در‬ ‫داخــل اســتان تامیــن کنیــم و نبایــد با محصوالت‬ ‫بیــرون اســتان بجنگیــم‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اشــتغال ایجــاد شــد یــاداور شــد‪:‬‬ ‫مــاه بانــوی زیبــای پــارس ‪ 16‬نفــر نیــروی اداری‬ ‫مالــی‪ ،‬فــروش کنتــرل و کیفــی نیــروی ثبــت داریــم‬ ‫و نیــروی کارگــری نیــز ‪ 5‬الــی ده نفــر در شــرکت‬ ‫در حــال فعالیــت هســتند کــه متغیــر می باشــند‪.‬‬ ‫قابلیــت محصــوالت تولیــدی مــا هــم بــرای ضــد‬ ‫عفونــی کننده هــای ســطوح اســت و هــم بــرای‬ ‫دســت و بــر پایه هــای شــیمیایی متفــاوت کــه‬ ‫همــه انهــا دارای مجــوز و قابــل تاییــد هســتند‪.‬‬ ‫ســیفی بــا بیــان اینکــه محصــوالت شــیمیایی‬ ‫باعــث اگزمــا و حساســیت بــر روی پوســت ‬ ‫اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای ارتقــاء تولیــد بــه دنبــال‬ ‫ضدعفونــی کننــده طبیعــی کــه بــر پایــه گیاهــی‬ ‫باشــند رفتــه و در ایــن مســیر بــه یــک ســری نتایــج‬ ‫قابــل توجهــی دســت یافته ایــم و بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه بتوانیــم ایــن محصــول را نیــز تامیــن‬ ‫و در دســتور کار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرهنــگ بایــد بــه ســمتی بــرود کــه‬ ‫عــاوه بــر کرونــا بــرای مقابلــه بــا بســیاری از‬ ‫بیماری هــا ماننــد ســرما خوردگــی‪ ،‬انفوالنــزا را بــا‬ ‫اســتفاده از ضدعفونــی کننــده کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫قائــم مقــام ایــن شــرکت تولیــدی رونــد مجــوز در‬ ‫اســتان و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز را از دیگــر‬ ‫دغدغه هــای ایــن شــرکت دانســت و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫دریافــت مجــوز ارگانهــای زیربــط بســیار همــکاری‬ ‫کردنــد‪ ،‬ســازمان غــذا و دارو همــکاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــا برخــی ارگانهــا ســخت گیــری دارنــد ‪.‬‬ ‫تمدید مجوز در برخی ارگان ها با تاخیر‬ ‫انجام می شود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برنامــه نویســی یکــی از برتریــن و پردرامدتریــن مشــاغل دنیــا اســت‪،‬‬ ‫در ان شــکی نیســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان برنامــه نویســان بــزرگ توانســته اند دنیــا را تغییــر دهنــد و بــا برنامه هایشــان‬ ‫زندگــی را بــرای انســان ها راحت تــر کننــد‪ .‬پــس چــه شــغلی بهتــر از برنامــه نویســی کــه هــم‬ ‫بســیار معتبــر اســت‪ ،‬هــم درامــد بســیار خوبــی دارد و هــم مــی توانــد موجــب کمــک بــه‬ ‫دیگــران شــود‪.‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم می خواهیــد یــک برنامــه نویــس حرفــه ای شــوید‪ .‬مــا در ایــن مقالــه‬ ‫قصــد داریــم تمــام انچــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس حرفـه ای الزم اســت را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهیــم‪ .‬پــس راحــت باشــید و از قــدم گذاشــتن در دنیــای حرفـه ای برنامه‬ ‫نویســی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫ابتدا عالقه بعد پول‪ :‬یکی از اشــتباهات رایج در انتخاب برنامه نویســی به عنوان شــغل‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد صرفــا بــرای کســب درامــد بــه ســراغ ان می رونــد‪ .‬در ابتــدا ببینید چقدر‬ ‫بــه برنامــه نویســی عالقه منــد هســتید؟ برنامــه نویســی یــک حرفــه پــر چالــش اســت و بــه‬ ‫تــاش بــرای حرفــه ای شــدن در ان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــا خودتــان صــادق باشــید‪ .‬حاضریــد تــاش کنیــد تــا بــه خوبی در ان مهارت کســب کنید؟‬ ‫البتــه بایــد بگویــم ایــن چالش هــا بــرای عالقه منــدان بــه برنامــه نویســی بســیار لــذت بخــش‬ ‫هســتند‪ .‬چــون در طــول انجــام کار‪T‬نتایــج تالش هایتــان را می بینید‪.‬‬ ‫بــرای کســب درامــد از برنامــه نویســی بایــد ابتــدا در ان حرفــه ای شــوید و بــرای حرفـه ای‬ ‫شــدن در برنامــه نویســی بهتــر اســت بــه ان عالقه منــد باشــید بــه عبــارت دیگــر اگــر بــه‬ ‫ســیفی افزود‪ :‬می شــود برخی کارها را ســریع تر‬ ‫انجــام داد‪ ،‬بــرای اینکــه مجــوز موقــت را بــه دائــم‬ ‫تبدیــل کنیــم بایــد فقــط یــک تیــک را برداریــم بــه‬ ‫خاطــر شــرایط کرونایــی اجــازه ورود هــم نداریم و‬ ‫همــه مــدارک را ارائــه می دهیــم امــا چنــد ماهــی‬ ‫اســت کــه هنــوز انجــام نشــده و بــرای مــا کــه بــه‬ ‫دنبــال حمایــت از کاالی ایرانــی هســتیم نبایــد‬ ‫صــدور یــک مجــوز انقــدر طوالنــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه چــرخ صنعــت را بچرخانیم‬ ‫ی همــه داریــم گفت‪ :‬یکــی دیگر از‬ ‫نیــاز بــه همــکار ‬ ‫دغدغه هــا تامیــن مــواد اولیــه اســت‪ ،‬حوالــه مــواد‬ ‫اولیــه دیــر صــادر می شــود و اگــر هــم صــادر شــود‬ ‫بــا وجــود منابــع کــم مجبوریــم کمتــر درخواســت‬ ‫دهیــم‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه حواله هــا مــدت دار‬ ‫بــوده متاســفانه بعــد از مدتــی بایــد دوبــاره رونــد‬ ‫تمدیــد حوالــه را طــی کنیــم ‪.‬‬ ‫وی ظرفیت هــای اســتان گلســتان را بســیار‬ ‫خــوب دانســت و یــاداور شــد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫اســتان سیســتم تولیــد اطالعــات‪،‬و ذخایــر ســازی‬ ‫اطالعــات نداریــم‪ .‬در اســتان خیلــی از مهارت هــا‬ ‫ودانش هــا را داریــم امــا نمــی دانیــم چــه کســی‬ ‫اســت و کجاســت؟‬ ‫امیــد داریــم مســووالن اســتان نیــز همچــون‬ ‫برخــی از تولیدکننــدگان کــه بــرای پیشــرفت‬ ‫و تعالــی کشــور در تــاش هســتند راه را بــرای‬ ‫ایــن عزیــزان هموارتــر کننــد و شــاهد پیشــرفت‬ ‫و شــکوفایی روز افــزون اقصــاد کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در فرمایشــات خــود بــر‬ ‫ایــن مســئله تاکیــد دارنــد کــه «یکــی از مســائل‪،‬‬ ‫مقابل ـه ی ج ـدّی بــا کارشــکنی های اداری اســت‪.‬‬ ‫بنــده ســراغ دارم؛ در طــول ایــن ســال های‬ ‫متمــادی‪ ،‬مکــرّر ایــن را مشــاهده کرده ایــم‬ ‫کــه مســئول دســتگاه‪ ،‬مدیــر عالــی دســتگاه‪،‬‬ ‫بــا کمــال عالقــه و اخــاص دنبــال یــک چیــزی‬ ‫اســت‪ ،‬یــک کاری را می خواهــد انجــام بدهــد‬ ‫امّــا ان کار انجــام نمی گیــرد؛ دســتور هــم داده‬ ‫می شــود‪ ،‬جلســه هــم برگــزار می کننــد‪ ،‬اقــدام‬ ‫هــم می کننــد امّــا خروجــی صفــر اســت؛ علّــت‬ ‫ایــن اســت کــه ان وســط کارشــکنی صــورت‬ ‫م‬ ‫می گیــرد‪ .‬همیــن کــه امیرالمومنیــن فرمــود «ثـُ َّ‬ ‫النِّهای َـ َه النِّهایــه»‪ ،‬معنایــش ایــن اســت؛ یعنــی‬ ‫صــرف اینکــه شــما مدیــر دســتگاه هســتید و‬ ‫عالقه مندیــد کافــی نیســت؛ بایــد کار را دنبــال‬ ‫کنیــد تــا از ایــن کارشــکنی های میانـه ی راه حتمــا ً‬ ‫جلوگیــری بشــود»‪.‬‬ ‫چگونه یک برنامه نویس شویم‬ ‫برنامــه نویســی عالقه منــد باشــید مســیر پردرامــدی پیــش رو شماســت امــا اگــر بخاطــر پــول‬ ‫می خواهیــد برنامــه نویــس شــوید مســیر ســختی را پیــش رو خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر تصمیم تــان بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس حرف ـه ای جــدی اســت و بــا‬ ‫عالقــه می خواهیــد در ایــن مســیر گام برداریــد‪ ،‬مســیر پیــش رو بســیار روشــن اســت و در‬ ‫اینــده نزدیــک از یــک شــغل معتبــر و پردرامــد لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬حــاال بایــد تــاش کنیــد تــا‬ ‫مهارتتــان را افزایــش دهیــد‪ .‬خیالتــان راحــت‪ ،‬بــا دانــش در کنار شماســت و از شــما حمایت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫یــک زمینــه را انتخــاب کنیــد و جلــو بروید‪:‬شــاید قبــا ایــن جملــه را در مــورد علــم شــنیدید‪« :‬‬ ‫بــه جــای اینکــه یــک دریــا باشــید بــه عمــق یــک وجــب‪ ،‬یــک چــاه باشــید بــه عمــق صــد متــر»‪.‬‬ ‫دقیقــا ایــن موضــوع بــرای حرفــه ای شــدن در برنامــه نویســی هــم وجــود دارد‪ .‬برنامــه نویســی‬ ‫یــک دنیــای گســترده اســت و شــاخه هــای زیــادی دارد (از برنامــه نویســی اپلیکیشــن هــای‬ ‫موبایــل‪ ،‬طراحــی ســایت تــا برنامــه نویســی بــازی هــای کامپیوتــری)‪ .‬الزم نیســت در همــه‬ ‫زمینــه هــا مهــارت داشــته باشــید‪ .‬یــک زمینــه را بــر اســاس عالقــه تــان انتخــاب کنیــد و ســعی‬ ‫کنیــد بــا تــاش در ان متخصــص شــوید‪ .‬زمینــه هــای مهــم برنامــه نویســی شــامل مــوارد زیــر‬ ‫می شــود‪ :‬برنامــه نویســی تحــت موبایــل (شــامل اندرویــد و ‪)IOS‬‬ ‫برنامــه نویســی تحــت وب (شــامل بک انــد (پــس زمینــه ســایت) و فرانت اند(ظاهــر ســایت))‬ ‫برنامــه نویســی تحــت دسکتاپ(شــامل نــرم افزارهــای کاربــردی تحــت وینــدوز و…)‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی از بازســازی مســکن مددجویــان مناطــق زلزلــه زده‬ ‫شهرســتان های گرمــه و جاجــرم خبــر داد و گفــت‪ :‬در مرحلــه اول‪ ،‬واحدهــای مســکونی کــه کمتر اســیب دیده‪،‬‬ ‫تعمیــر می شــوند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد شــمار واحدهــای اســیب دیــده مددجویــان مناطــق زلزلــه زده اســتان را ‪ ۱۵۰‬مــورد دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۸۶‬واحــد مســکونی بــه صــورت جزئــی خســارت دیــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬منابــع مالــی بازســازی واحدهــای مســکونی کــه نیــاز بــه تعمیــر جزئــی دارد از منابــع داخلــی کمیتــه امــداد‬ ‫تامیــن می شــود و بــرای بازســازی واحدهــای بــا خســارت بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد منتظــر ابــاغ و کمــک خیریــن هســتیم‪.‬‬ ‫اغاز بازسازی‬ ‫مسکن مددجویان‬ ‫مناطق زلزله زده‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪307‬‬ ‫میراث‬ ‫کاهش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫تولید علوفه مراتع‬ ‫خسارت پنج میلیارد ریالی‬ ‫زلزله به بناهای تاریخی‬ ‫‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع گلســتان در اختیــار عشــایر بومی‬ ‫ترکمن و ک ُرد اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضوی و ســمنان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬جامعــه عشــایری کــه ‪ ۸۰‬درصــد درامــد انــان از‬ ‫دامپــروری اســت بــا وضعیــت فعلــی خشکســالی و کاهــش‬ ‫چشــمگیر تولیــد علوفــه در مراتــع بــرای زنــده نگهداشــتن‬ ‫دام هــای خــود مجبــور بــه خریــد علوفــه دســتی ماننــد جــو و‬ ‫کاه هســتند‪.‬‬ ‫فشار خشکسالی بر تولیدات و زندگی عشایر گلستان‬ ‫کاهــش نــزوالت جــوی در ســال ابــی جــاری‪،‬‬ ‫وقــوع پدیــده خشکســالی و از بیــن رفتــن‬ ‫ســطح ســبز مراتــع بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫تاثیــر مســتقیمی بــر زندگــی عشــایر و تولیــدات‬ ‫دامــی ان هــا در گلســتان گذاشــته و اســتمرار‬ ‫ایــن وضعیــت در ماه هــای اینــده بــه کاهــش‬ ‫چشــمگیر جمعیت دام مولد عشــایر و افزایش‬ ‫قیمــت گوشــت قرمــز منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان های عشــایری کشــور‬ ‫اســت کــه چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار عشــایری‬ ‫شــامل هــزار و ‪ ۸۸۸‬خانــوار بومــی ترکمــن و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۴‬خانــوار کوچنــده از اســتان های‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و ســمنان بــا مجمــوع‬ ‫جمعیــت افــزون بــر ‪ ۲۳‬هــزار نفــر در مراتــع ایــن‬ ‫اســتان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار‬ ‫مرتــع دارد کــه عشــایر بومــی و کوچنــده بــا در‬ ‫اختیــار داشــتن ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام از مجمــوع‬ ‫تقریبــی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین گلســتان‪ ،‬در ســطح ‪ ۳۵۰‬هزار هکتار‬ ‫از ایــن مراتــع در ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مراوه تپــه و کاللــه ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫عشــایر بــه عنــوان افــرادی کــه معیشــت انــان‬ ‫مبتنــی بــر دامــداری ســنتی اســت و به منظــور‬ ‫تعلیــف دام و تامیــن معــاش بیــن ییــاق و‬ ‫قشــاق حرکــت منظــم فصلــی دارنــد بــا هرگونــه‬ ‫تغییــر شــرایط جــوی و کاهــش بارندگــی و‬ ‫خشکســالی جــزو نخســتین گروه هایــی هســتند‬ ‫کــهبــرایادامــهزندگــیدچــارمشــکلمی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬کاهــش میانگیــن ‪۴۰‬‬ ‫درصــدی بارش هــای امســال و وقــوع پدیــده‬ ‫خشکســالی‪ ،‬باعــث افــت تولیــد علوفــه در‬ ‫مراتع گلســتان شــده و عشــایر اســتان که ســال‬ ‫گذشــته بــا افزایــش ‪ ۲۵‬درصــدی تولیــد گوشــت‬ ‫قرمــز خــود را بــه بیــش از هشــت هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تــن رســانده بودنــد امســال بــا توجــه بــه کافــی‬ ‫نبــودن مراتــع بــرای چــرای دام و نداشــتن تــوان‬ ‫مالــی بــرای خریــد علوفــه و اب مــورد نیاز مجبور‬ ‫بــه فــروش دام هــای خــود در وزن هایــی پاییــن‬ ‫و حتــی در برخــی مــوارد دام مولــد هســتند کــه‬ ‫نتیجــه ان در اینــده ای نــه چنــدان دور کاهــش‬ ‫جمعیــت دام و افزایــش چشــمگیر قیمــت‬ ‫گوشــت قرمــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عشــایر گلســتان معتقدنــد کــه بــه ازای هــر‬ ‫کسب و کار‬ ‫میلی متــر کاهــش بارندگــی در مرتــع‪ ،‬یــک کیلــو‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬گــرم تولیــد علوفــه در هکتــار کاهــش‬ ‫می یابــد کــه باتوجــه بــه وضعیــت بارندگــی‬ ‫امســال و افــت ‪ ۶۰‬درصــدی تولیــد علوفــه‬ ‫در مراتــع گلســتان‪ ،‬عشــایر بــرای ســیرکردن‬ ‫دام هــای خــود از طبیعــت ناامیــد شــده و اکنــون‬ ‫بــه ســمت تغذیــه دســتی بــا خریــد علوفــه‬ ‫یارانــه ای و ازاد گرایــش پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫م برای تامین علوفه‬ ‫فروش دا ‬ ‫یکــی از عشــایر ســاکن در روســتای ای تمــر‬ ‫دهســتان کرنــد گنبــدکاووس بــه خبرنــگار ایرنا‬ ‫گفــت کــه کاهــش بارندگی هــای امســال‪،‬‬ ‫باعــث خشــک شــدن مراتــع شــده و عشــایر‬ ‫بــرای تهیــه خــوراک دام های خود با مشــکالت‬ ‫عدیــده ای مواجه انــد‪.‬‬ ‫ق ارکاکلــی افــزود‪ :‬عــده ای از عشــایر کــه‬ ‫اراز ا ‬ ‫در مــزارع کوچــک خــود گنــدم کاشــته بودنــد‬ ‫به دلیــل جوابگــو نبــودن علوفــه موجــود در‬ ‫مراتــع‪ ،‬بعــد از پایــان برداشــت‪ ،‬دام هــا را در‬ ‫مــزارع بــرای خــوردن کاه رهــا کردنــد امــا بــاز هــم‬ ‫دام هــا گرســنه می ماننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از عشــایر ســاکن ایــن منطقــه نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬ســهمیه جــو یارانـه ای بــا قیمــت حــدود ‪۲۷‬‬ ‫هــزار ریــال بــرای هــر خانــواده عشــایری در منطقــه‬ ‫ماهانــه حــدود ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم تــا یــک تــن اســت‬ ‫کــه ایــن میــزان فقــط جوابگــوی خــوراک چنــد روز‬ ‫دام هــا اســت و عشــایر بــرای تهیــه هــر تــن جــو بــا‬ ‫قیمــت ازاد کــه ‪ ۲‬برابــر قیمــت دولتــی ان اســت‬ ‫بایــد ‪ ۶‬تــا هفــت راس گوســفند خــود را بفروشــند‪.‬‬ ‫وی از مســووالن خواســت در شــرایط‬ ‫خشکســالی بــرای کمــک بــه عشــایر‪ ،‬ســهمیه‬ ‫نهاده هــای یارانـه ای ماهانــه هــر خانــوار را به ســه‬ ‫تــا چهــار تــن افزایــش و یــا نســبت بــه خریــداری‬ ‫دام عشــایر بــا قیمــت مناســب اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫احمــد ســخاوی یکــی دیگــر از عشــایر ســاکن در‬ ‫مراتــع گنبــدکاووس نیــز از مشــکالت تامیــن اب‬ ‫گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬خانواده هــای عشــایری مبلــغ‬ ‫مــورد نظــر حــدود (یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال)‬ ‫را بــرای ابرســانی بــا تانکــر پرداخــت می کننــد امــا‬ ‫همیشــه اب بــا تاخیــر به دستشــان می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عشــایر در فصــل ســرما بــرای‬ ‫ابرســانی بــه دام هــا از چشــمه های فصلــی‬ ‫منطقــه بهــره می گیرنــد امــا در شــرایط فعلی که‬ ‫همــه جــا خشکســالی اســت عشــایر امیــدوار بــه‬ ‫حضــور بــه موقــع تانکرهــای ابرســانی هســتند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۰‬درصدی تولید علوفه مراتع‬ ‫کارشــناس مرتــع و امــور دام عشــایر گلســتان در‬ ‫اســیب شناســی تاثیــرات منفــی خشکســالی بــر‬ ‫زندگــی عشــایر گفــت کــه بــه ازای هــر میلی متــر‬ ‫افــت بارندگــی در مراتــع‪ ،‬تولیــد علوفــه در هــر‬ ‫هکتــار یــک کیلــو و ‪ ۳۶۰‬گــرم کاهــش می یابــد کــه‬ ‫نتیجــه ان کاهــش ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصدی تولید علوفه‬ ‫در مراتع اســتان اســت که بر تولید و پرورش دام‬ ‫جامعــه عشــایری تاثیــر مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫رجبعلــی محبــی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از مراتــع گلســتان در اختیــار عشــایر‬ ‫بومــی ترکمــن و کُــرد اســتان های خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬رضــوی و ســمنان اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫جامعــه عشــایری کــه ‪ ۸۰‬درصــد درامــد انــان از‬ ‫دامپروری اســت با وضعیت فعلی خشکســالی‬ ‫و کاهــش چشــمگیر تولیــد علوفــه در مراتــع‬ ‫بــرای زنــده نگهداشــتن دام هــای خــود مجبــور به‬ ‫خریــد علوفــه دســتی ماننــد جــو و کاه هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل‬ ‫امــور عشــایر گلســتان افــزود‪ :‬عــاوه بــر تامیــن‬ ‫علوفــه‪ ،‬صفــر شــدن ذخیــره بــرف زمســتانی‪،‬‬ ‫مشــکالت ابرســانی باتوجــه بــه خشــک شــدن‬ ‫چشــمه ها و رودخانه هــا‪ ،‬حقــوق چوپانــان و‬ ‫کرایــه پرداختــی بــرای جابجایــی دام بــا ماشــین‬ ‫از دیگــر هزینه هــای نگهــداری دام اســت کــه در‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬مشــکالت جامعــه عشــایری را‬ ‫مضاعف کرده و انها را به ســبب نداشــتن توان‬ ‫مالــی بــرای تامیــن تمــام ایــن هزینه هــا‪ ،‬مجبــور‬ ‫بــه فــروش دام هــای خــود قبــل از رســیدن بــه‬ ‫وزن اســتاندارد ‪ ۵۰‬کیلوگــرم می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محبــی‪ ،‬ســازمان امــور عشــایر ایــران‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت بــرای یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمیعــت عشــایری کشــور در نظــر گرفتــه کــه‬ ‫بــه محــض تخصیــص اعتبــار بــه متقاضیــان‬ ‫پرداخــت می شــود تــا عشــایر با خریــداری علوفه‬ ‫دام هــای خــود را بــه وزن مناســب رســانده و بعد‬ ‫بــرای فــروش بــه بــازار عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی میانگیــن تولیــد‬ ‫علوفــه در هــر هکتــار از مراتــع گلســتان ‪ ۱۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم اســت در صورتی کــه بــا بوتـه کاری‬ ‫مناســب تــوان تولیــد ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم علوفــه در‬ ‫هــر هکتــار از مراتــع اســتان وجــود دارد و تحقــق‬ ‫ایــن مهــم نیازمنــد احیــا و اصــاح مراتــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ادامــه داد‪ :‬عشــایر می تواننــد‬ ‫در قالــب شــرکت های تعاونــی فعــال و تاســیس‬ ‫شــرکت مرت ـع داری و دریافــت تســهیالت از اداره‬ ‫کل منابع طبیعی و ابخیزداری و اداره کل تعاون‬ ‫روســتایی گلســتان هــر ســال ‪ ۱۰‬درصــد از مراتــع را‬ ‫بوتــه کاری کننــد و بــه مــدت ‪ ۲‬ســال برای رســیدن‬ ‫بوتــه بــه رشــد مطلــوب بــا فنس کشــی‪ ،‬اجــازه‬ ‫م در ایــن محــدوده داده نشــود‪.‬‬ ‫چــرای دا ‬ ‫وی در بحــث مشــکالت ابرســانی بــه عشــایر‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬در شــرایط فعلــی راهــکار موقــت‪،‬‬ ‫ابرســانی بــا تانکــر بــه عشــایر اســت و در ادامــه‬ ‫بایــد انــان را بــه ســمت احیــای دانــش بومــی‬ ‫در بحــث ذخیــره ســازی بــرف در زمســتان بــرای‬ ‫اســتفاده در فصــل گرمــا تشــویق کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اضافــه کــرد‪ :‬در گذشــته عشــایر‬ ‫ف را در شــکاف‬ ‫در زمســتان کــه بــارش زیــاد بــود بر ‬ ‫صخره هــا و چاله هــای دســتی دپــو و انــرا مــی‬ ‫کوبیدنــد تــا از ایــن بــرف در فصــل گرمــا بــه عنــوان‬ ‫اب شــرب و بــرای دام هــا مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫دهنــد کــه امــروزه اســتفاده از ایــن دانــش بومــی‬ ‫در جامعــه عشــایری کم رنــگ شــده اســت‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫خشکسالی به عشایر گلستان‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬کــه کاهــش بارش هــا در ســال‬ ‫ابــی جــاری (مهــر ‪ ۹۹‬تاکنــون) و وقــوع پدیــده‬ ‫خشکســالی تــا زمــان حاضــر در مجمــوع ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۴۰‬میلیــارد ریــال بــه مراتــع‪ ،‬بخــش زراعــت‪،‬‬ ‫دامــداری و تولیــدات جامعــه عشــایری بومــی و‬ ‫کوچنــده ایــن اســتان خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری اظهارداشــت‪ :‬بــا خــروج‬ ‫عشــایر غیــر بومــی بــرای ییــاق گــذران‬ ‫بــه اســتان های خــود‪ ،‬خدمــات حمایتــی‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۱۰‬خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫تشــکل های عشــایری گلســتان بــا حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫علیپــوری ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن کنســانتره‪۴۰۰ ،‬‬ ‫تــن جــو‪ ۲۰۰ ،‬تــن ذرت و ‪ ۵۴‬تــن کنجالــه کلــزا‬ ‫بــا ارز دولتــی میــان عشــایر ســاکن در اســتان‬ ‫گلســتان توزیــع شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫مشاغلی که می تواند شما را به ثروت برسانند‬ ‫بــرای انکــه یــک مکانیــک خــودرو ماهــر شــویم مــی بایســت یکــی از ســه روش زیــر را‬ ‫انتخــاب نمائیــم‪.‬‬ ‫شــاگردی کــردن در نمایندگــی هــای مجــاز شــرکتهای خــودرو ســازی و یــا شــاگردی در‬ ‫مغازه هــای مکانیکــی خــودرو مــی باشــد کــه ایــن یادگیــری بســیار طوالنــی مــدت می باشــد و‬ ‫بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد ســریع وارد بــازار کار مکانیــک خــودرو شــوند مناســب نیســت‬ ‫و ایــن ســبک یادگیــری بیشــتر در ســالیان قبــل مرســوم بــود اســت‪.‬‬ ‫تحصیل در هنرســتانهای کاردانش و فنی و حرفه ای اموزش و پرورش در رشــته مکانیک‬ ‫خودرو به مدت ‪ 3‬ســال در دوره متوســطه دوم و یا ادامه تحصیل در دانشــگاههای معتبر‬ ‫در رشــته مهندســی مکانیک خودرو که ‪ 4‬ســال طول می کشــد‪.‬‬ ‫شرکت در دوره های مراکز فنی و حرفه ای ازاد و دولتی و اموزشگاههای فنی و حرفه ای‬ ‫ازاد کــه بــه صــورت تخصصــی در حرفــه مکانیــک خــودرو مشــغول بــه امــوزش کارامــوزان‬ ‫مــی باشــد ‪.‬‬ ‫در انتخاب اموزشگاه مکانیک خودرو به چه نکاتی مهمی باید توجه کنیم ؟‬ ‫البتــه انتخــاب دوره هــای مهــارت امــوزی مکانیکــی نبایــد رفــا بر اســاس قیمــت باشــد بلکــه‬ ‫جزئیــات زیــاد دیگــری هــم بایــد موردتوجــه باشــد‪ .‬از نکاتــی مثــل بــه روز بــودن تجهیــزات‪،‬‬ ‫تجربــه و ســابقه اســتادان‪ ،‬ســرفصل های ارائــه شــده‪ ،‬تعــداد افــراد حاضــر در هــر کالس‪ ،‬بــه‬ ‫روز بــودن اموزش هــا و… کــه بگذریــم‪ ،‬کیفیــت دوره هــای عملــی و بــه خصــوص ” امکانــات و‬ ‫تجهیــزات اموزشــگاه هــا ” بســیار حائــز اهمیــت اســت‪ .‬بــه طــور مثــال ممکــن اســت دوره ای‬ ‫ارزان باشــد یــا حتــی مثــل برخــی دوره هــای دولتــی‪ ،‬رایــگان باشــد‪ -‬امــا شــما در طــول دوره‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه گذشــته در جاجــرم و پس لرزه هــای ان‬ ‫پنــج میلیــارد ریــال بــه اثــار و بناهــای تاریخــی ایــن اســتان‬ ‫خســارت زد‪.‬‬ ‫ط عمومــی‬ ‫بــ ه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــ ‬ ‫اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫اداره کل در همیــن رابطــه تمامــی اثــار و بناهــای اســتان را‬ ‫مــورد بازدیــد و پایــش قــرار داد و بیشــترین اثــاری کــه اســیب‬ ‫دیده انــد در شهرســتان های جاجــرم و گرمــه هســتند کــه‬ ‫بخشــی از ایــن اســیب ها جزئــی و برخــی نیــز بــا تخریب هــای‬ ‫بیشــتری مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫مســتوفیان عنــوان کــرد‪ :‬زلزلــه بــه حــدود ‪ ۱۰‬اثــر تاریخــی‬ ‫اســیب زده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در شهرســتان گرمــه‪ ،‬کاروانســرای قره بیــل‬ ‫به صــورت جزئــی بعضــی از دیوارهــا تــرک برداشــته‪،‬‬ ‫کاروانســرای عشــق نیــز بــه علــت قرارگیــری در مرکــز زلزلــه‬ ‫منطقــه و اســیب پذیری ایــن بنــا‪ ،‬بعضــی از طاق هــا و‬ ‫دیوارهــای ان اســیب دیــده و فــرو ریختــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شهرســتان جاجــرم نیــز بناهایــی ازجملــه‬ ‫امامــزاده دربنــد‪ ،‬قلعــه جعفرابــاد جربــت‪ ،‬دیواره هــای ضلــع‬ ‫غربــی امامــزاده زین العابدیــن و امامــزاده محمــود کالتــه‬ ‫ترک هــا بــر اثــر زلزلــه اســیب دیده انــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع اثــار ثبــت شــده خراســان شــمالی در فهرســت‬ ‫ملــی کشــور ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی‪ ۴۲ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۰ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس و ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی با داشــتن هزار و ‪ ۲۰۰‬اثر تاریخی‬ ‫شناســایی شــده در شــمال شــرق کشــور قرار دارد‪.‬‬ ‫پس از وقوع زمین لرزه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در سنخواســت شهرســتان جاجرم در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه باعــث تخریــب ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی و خســارت‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــدی بــه یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد ‪ ۴۷‬روســتای‬ ‫شهرســتان هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم و گرمــه شــد‪،‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰‬پــس لــرزه بــه بزرگــی ‪ ۲‬تــا ‪ ۳.۹‬ریشــتری‬ ‫در ایــن مناطــق بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتانهای گرمــه و جاجــرم در جنــوب و جنــوب غربــی‬ ‫خراســان شــمالی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫نتوانیــد اموخته هــای خــود را بــه خوبــی تمریــن کنیــد و یــا نمــی توانــد نیــاز شــما را بــرای ورود‬ ‫بــه بــازار کار مرتفــع ســازد‪.‬‬ ‫طــول دوره امــوزش مکانیکــی خــودرو ‪ :‬مــدت دوره امــوزش مکانیکــی خــودرو بــا توجــه بــه مــدت‬ ‫ســاعات برگــزاری دوره و شــیفت اموزشــی بیــن یــک تــا ســه مــاه برنامــه ریــزی و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫حداقــل مــدرک تحصیلــی جهــت امــوزش مکانیکــی خــودرو ‪ :‬جهــت شــرکت در دوره‬ ‫مکانیکــی خودروحداقــل مــدرک تحصلــی پایــان ســوم راهنمایــی (پایــان دوره متوســطه اول‬ ‫نهــم) توصیــه مــی شــود و کســانی کــه تحصیالت کمتــری دارند در صورت داشــتن توانائی‪،‬‬ ‫تجربــه‪ ،‬عالقــه ‪ ،‬اســتعداد و رغبــت مــی تواننــد در ایــن دوره شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫اعتبــار مــدارک فنــی و حرفــه ای ‪ :‬افــرادی کــه پــس از گذرانــدن فراینــد تعریف شــده در ســازمان‬ ‫فنــی و حرفـه‪‎‬ای موفــق بــه اخــذ گواهینامــه شــوند بــا توجــه بــه بیــن المللــی بــودن ایــن مــدرک‬ ‫می تواننــد در تمامــی کشــورهایی کــه عضــو ســازمان جهانــی کار (‪ )ILO‬هســتند‪ ،‬مشــغول کار‬ ‫شــوند و ایــن گواهینامــه بین المللــی در همــه ایــن کشــورها اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫وضعیــت بــازار کار مکانیکــی خودرو‪:‬بــا توجــه بــه افزایــش بســیار زیــاد تولیــد و مونتــاژ‬ ‫انــواع خــودرو ایرانــی و خارجــی و اســتقبال مــردم ایــران بــرای خریــد خــودرو شــخصی‬ ‫کــه بــر اســاس امــار رســمی درصــد تعــداد خانــواده هائــی کــه در ســال ‪ 1395‬صاحــب‬ ‫خــودرو بــوده انــد نســبت بــه ‪ 20‬ســال قبــل بیــش از ‪ 3‬برابــر شــده و طــی ‪ 20‬ســال‬ ‫اینــده تعــداد خــودرو هــا در ایــران ‪ 2/5‬برابــر خواهــد شــد و بــه ‪ 50‬میلیــون خــودرو‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ّوراُ با هیلیَى ّا ًفر در سراسر جْاى ترک کٌید‪ .‬هتعْد بِ ترک‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪11‬‬ ‫خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 37‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا‬ ‫‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪307‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫امنیت گلستان با چند شرارت‬ ‫خدشه دار نخواهد شد‬ ‫معــاون دادگســتری گلســتان گفــت ‪ :‬طــی یک ســال گذشــته امــار ضــرب و جــرح عمــدی در گلســتان رو‬ ‫بــه کاهــش بــود امــا وقــوع چنــد مــورد شــرارت کــه بازتــاب زیــادی در فضــای مجــازی داشــت ایــن بــاور را‬ ‫ایجــاد کــرد کــه امنیــت گلســتان پاییــن اســت در حالــی کــه ایــن گونــه نبــوده و بــه صرف چند اتفــاق نباید‬ ‫ارامــش و امنیــت اســتان را خدشـه دار کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام مهــدی قاســمی وناجمی اظهــار داشــت ‪ :‬در پرونــده هــای اخیــر تبرکشــی گلســتان اکثــر‬ ‫متهمــان از محکومــان ســابقه دار بودنــد کــه نشــان می دهــد عــاوه بــر ضــرورت کارهــای فرهنگــی در‬ ‫جامعــه بایــد بــرای اصــاح زندانیــان در مــدت زمــان حبــس نیــز برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه درگیری هــای خشــن‬ ‫هفته هــای اخیــر اســتان خواســتار تقویــت اقدامــات اصالحــی بــرای زندانیــان و بزهــکاران ســابقه دار شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همانطــور کــه دســتگاه های متولــی بخــش فرهنــگ‪ ،‬اقشــار مختلــف جامعــه را تحــت‬ ‫پوشــش قــرار می دهنــد بایــد همیــن دقــت نظــر بــر رونــد اصالحــی زندانیــان نیــز اعمــال شــود و مباحثــی‬ ‫ماننــد گذشــت و کنتــرل خشــم طــی دوره هــای گوناگــون بــه مددجویــان ارائــه گــردد‪.‬‬ ‫قاســمی وناجمــی اقدامــات فرهنگــی صــورت گرفتــه در زندان هــای اســتان را تاثیــر گــذار دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد بــا بهبــود و اســتمرار روش هــای اصالحــی و اســتفاده از شــیوه های جدیــد اموزشــی‪ ،‬کیفیت‬ ‫و کارکــرد ایــن امــوزش هــا را افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد فرصــت هــای شــغلی مناســب بــرای زندانیــان بــا امــوزش در زمــان حبــس و‬ ‫اچارکشی و فیلرگیری‬ ‫متن قرارداد با چین!‬ ‫ایــن کــه در بحبوحــه انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫و اوج مذاکــرات حســاس ویــن مــا گیــر دادیــم بــه‬ ‫قــرارداد ایــران بــا چیــن‪ ،‬داســتان دارد‪.‬‬ ‫باالخــره یــک فرقــی بیــن مــا و تاییــد صالحیــت‬ ‫شــده ها بایــد باشــد! درســت اســت کــه اســاس‬ ‫و بــه قــول ایــن تــازه بــه دوران رســیده ها بیــس‬ ‫کار مــا طنــز و شــوخی اســت‪ ،‬ولــی دوســتانی‬ ‫کــه از حــدود و ثغــور وظایــف مــا مطلــع هســتند‬ ‫نیــک می داننــد کــه کار مــا اساســا ً شــوخی بــردار‬ ‫نیســت و خیلــی هــم علمــی و کارشناســی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه در مــوارد عدیــده ای دولت هــا‬ ‫( چــه دولــت مــردی کــه می خواســت همــه‬ ‫کار هــا را یــک تنــه انجــام دهــد و چــه دولتــی‬ ‫کــه خــودش از خــودش انتقــاد می کنــد) از روی‬ ‫همیــن نوشــته های مــا راهکارهــای سوفســطایی‬ ‫و مــارک داری بیــرون اورده انــد و اجرایــی کرده انــد‬ ‫کــه نگــو و نپــرس‪ ...‬نامردهــا اســمی هــم از مــا‬ ‫بــه میــان نیاوردنــد و همــه را بــه شــش دانــگ بــه‬ ‫نــام خودشــان زدنــد!‬ ‫در راســتای ارائــه همیــن پیشــنهادات مارمــاالد‬ ‫شــده و سوفســطایی‪ ،‬چنــد ســال قبــل حقیــر در‬ ‫خصــوص توســعه روابــط ایــران اســتراتژیک بــا‬ ‫کشــور چیــن از یــک بقچــه پیشــنهادی مفصــل‬ ‫و دور دوزی شــده رونمایــی کــرد کــه االن بعــد از‬ ‫گذشــت چنــد ســال‪ ،‬دوســتان همیــن بقچــه ما را‬ ‫دســت نخــورده و گریــس خــواب‪ ،‬تبدیــل بــه یــک‬ ‫ســند راهبــردی کــرده و قــرار اســت مفــاد ان را‬ ‫بــا یــک اچــار کشــی و فیلرگیــری ســاده‪ ،‬طــی ‪25‬‬ ‫ســال بــا عزیــزان چینــی اجرایــی کننــد!‬ ‫یعنــی ایــن حجــم مبــادالت تجــاری و اقتصــادی‬ ‫بــا چیــن کــم بــود‪ ،‬ســند ‪ 25‬ســاله هــم اضافــه‬ ‫شــد و روابــط تجــاری مــا بــا چشــم بادامی هــا فــی‬ ‫المجلــس بیشــتر خواهــد شــد! ایــن البــا هــم‬ ‫باغبانــان پســا برجامــی هــم نــوا بــا مــرغ ســحر‬ ‫نــدا ســر می دهنــد‪ :‬بیشــتر کــن ؛ بیشــتر کــن‪...‬‬ ‫بــرادر مــن از ایــن هــم بیشــتر کــه کشــتی های‬ ‫ماهی گیــری چینــی بــا ان دســتگاه های صیــد‬ ‫تریــال‪ ،‬کل محتویــات دریــا را مثــل کــف کــش‬ ‫جــارو می کننــد و بــا خودشــان می برنــد! دیگــه از‬ ‫ایــن هــم بیشــتر کــه همــه اجنــاس و قطعــات بازار‬ ‫چینــی هســتند مگــر اینکــه خالفــش ثابــت شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود حــاال کــه همگــی متفــق القــول‬ ‫شــدیم کــه ایــن قــرارداد ‪ 25‬منعقــد شــود‪ ،‬بــه‬ ‫دوســتان صاحــب امضــاء توصیــه می شــود‬ ‫خواهشــا ً متــن پیــش نویــس و قــرارداد را دقیــق‬ ‫و کامــل بخواننــد و چندیــن بــار اچــار کشــی‬ ‫کننــد‪ .‬حتــی اگــر شــده از حامــد حــدادی‪ ،‬صمــد‬ ‫نیکخــواه بهرامــی ‪ ،‬قــدرت بهــادری و ســایر‬ ‫دوســتانی کــه در لیــگ چیــن بــازی کرده انــد‪،‬‬ ‫بــرای خوانــدن متــن پیــش نویــس کمــک بگیریــم‬ ‫تــا خــدای ناکــرده دو روز دیگــر مثــل وزیــر امــور‬ ‫خارجــه در ماجــرای برجــام نگوییــد «ائئئئئــه‪...‬‬ ‫مــن اینجاهــای متــن رو ندیــده بــودم!» دم شــما‬ ‫گــرم ‪ ...‬خیــر از جوانی تــان ببینیــد!‬ ‫شهرستانها‬ ‫به مناسبت ازادسازی خرمشهرانجام شد؛‬ ‫کسب رتبه اول در سری‬ ‫مسابقات رالی خانوادگی‬ ‫مســابقه رالــی خانوادگــی گرامیداشــت ازاد ســازی‬ ‫خرمشــهر بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی ورزشــی‬ ‫شــهرداری گــرگان و حــوزه اتومبیلرانــی کانــون جهانگــردی‬ ‫و اتومبیلرانــی اســتان گلســتان برگــزار شــد کــه در پایــان‬ ‫ایــن مســابقه محبوبــه کریمــی از همــکاران شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان و مدیــر امــور مالــی و ذیحســابی‬ ‫شــرکت بــه مقــام اول ایــن مســابقات نائــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪،‬در ایــن مســابقات‬ ‫بــه صــورت رالــی خانوادگــی همــراه بــا نقشــه خوانــی از‬ ‫میــدان شــهرداری اغــاز و در همــان محــل نیــز پــس از‬ ‫یــک دور مســابقات بــه پایــان رســید‪ ،‬حــدود ‪ 30‬شــرکت‬ ‫کننــده حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ضمنــا طــی مراســمی در روز ســه شــنبه مورخــه یازدهــم‬ ‫خــرداد بــه نفــرات اول تــا ســوم ایــن مســابقه جوایــزی بــه‬ ‫رســم یادبــود اهــدا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس امــور ســالمندان دانشــگاه علــوم پزشــکی و حدمــات‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۴‬ســالمند‬ ‫از گــروه ســنی بــاالی ‪ ۶۰‬ســال در ایــن اســتان واکســینه شــده انــد‬ ‫کــه ایــن امــار بــا توجــه بــه جمعیــت ســالمندان اســتان کــم اســت‪.‬‬ ‫محدثــه معصومــی در کمیتــه تخصصــی امــور فرهنگــی‪ ،‬امــوزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬ســامت و بیمه ای ســالمندان خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۲۲‬ســالمند از ‪ ۶۰۰‬ســالمندی کــه زیــر پوشــش مراکــز بهزیســتی‬ ‫هســتند نیز واکســینه شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتقبال از واکســن در بیــن ســالمندانی کــه ســن ان هــا‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬ســال اســت خــوب نیســت و در عیــن حــال در مجمــوع‬ ‫فقــط بیــن ‪ ۴۵‬تــا ‪۵۰‬درصــد ســالمندان اســتان کــه نام ان ها در ســامانه‬ ‫ســامت ثبــت شــده اســت بــرای دریافــت واکســن مراجعــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مــرگ و میــر کرونایــی در بیــن ســالمندان‬ ‫بیش از دیگر اقشــار جامعه بوده اســت از ســالمندان خواســت تا‬ ‫حتمــا نــام خــود را در ســامانه ســامت بــرای دریافــت واکســن ثبت‬ ‫کننــد زیــرا در غیــر ایــن صــورت نمــی تــوان ان هــا را واکســینه کــرد‪.‬‬ ‫معصومــی بــا بیــان اینکــه واکســن انبــار شــده نداریــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امــا مشــکلی هــم بــرای تامیــن واکســن همــه ســالمندان وجــود‬ ‫نــدارد و فقــط بایــد ایــن افــراد بــرای ثبــت نــام در ســامانه و‬ ‫دریافــت مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زمســتان‬ ‫پارســال ‪ ۱۰‬هــزار تــن کنســانتره بــا قیمــت یارانـه ای میان عشــایر اســتان‬ ‫توزیــع شــد و امســال هــم بــا توجــه بــه خشکســالی ‪ ۸۵۰‬تــن جــو بــا‬ ‫قیمــت یارانــه میــان ایــن تولیدکننــدگان بــزودی توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫روح اللــه ارشــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــه ازای هــر راس دام ســه‬ ‫کیلوگــرم از ایــن نهــاده بــا قیمــت مصــوب ‪ ۲۳‬هــزار ریــال بــرای هر‬ ‫کیلوگــرم در اختیــار ایــن قشــر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه عشــایری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تنهــا دامدارانــی از ایــن نهــاده هــا بهــره منــد مــی شــوند کــه نســبت‬ ‫بــه هویــت گــذاری و پــاک گــذاری دام اقــدام کــرده باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فقــر مراتــع در عرصــه هــا گفــت‪ :‬امســال بــا‬ ‫توجــه بــه گرانــی نهــاده هــا‪ ،‬وابســتگی عشــایر بــه مراتــع بیشــتر‬ ‫شــده اســت امــا خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا ســبب شــده‬ ‫تــا تولیــد علوفــه در مراتــع بســیار کــم باشــد از ایــن رو عشــایر در‬ ‫تامیــن نهــاده هــا بــا مشــکل جــدی روبــه رو شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن میــان‪ ،‬قیمــت خریــد دام زنده بســیار پایین اســت‬ ‫و عشــایر از وضعیــت بــازار ناراضــی هســتند ایــن درحالــی اســت‪،‬‬ ‫قیمــت دام زنــده کــش در اســتان بــه طــور میانگیــن ‪ ۴۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫و بــرای دام پــرواری ‪ ۵۱۰‬هــزار ریــال اســت کــه بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تبلیغــات اســامی بــا تاکیــد بــر ضرورت مشــارکت گســترده احاد جامعــه در عرصه های‬ ‫سیاســی و اجتماعی کشــور خواســتار نقش افرینی بیشــتر بانوان در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمــد قمــی در نشســت هــم اندیشــی بــا بانــوان تاثیرگــذار و فرهنگــی اســتان گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬زنــان بــا انجــام تبلیغــات در میــان اعضــای خانــواده و تشــویق انــان بــا مشــارکت در‬ ‫انتخابــات می تواننــد در برگــزاری پرشــور ایــن رویــداد مهــم سیاســی موثــر باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬صــرف روزانــه حداکثــر ‪ ۲‬ســاعت بــرای ترغیــب و تشــویق نزدیکان به شــرکت در انتخابات‬ ‫از ســوی زنــان بی تردیــد بــر تعــداد رای دهنــدگان انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد خواهــد افزود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تبلیغــات اســامی ادامــه داد‪ :‬زنــان ایــران اســامی در برهه هــای ســخت و دشــوار‬ ‫تاریــخ کشــور نشــان داده انــد همپــای مــردان بــرای تعییــن سرنوشــت انگیــزه فراوانــی دارنــد کــه انتخابــات‬ ‫خــرداد ســالجاری می توانــد جلــوه ای از ایــن عالقــه را بــا حضــور گســترده در پــای صندوق هــای رای بــه‬ ‫نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫قمــی بــا گرامیداشــت یــاد شــهیده مرجــان نازقلچــی فرمانــدار فقیــد بندرترکمــن و از جــان باختگان‬ ‫فاجعــه منــا در ســال ‪ ۱۳۹۴‬گفــت‪ :‬زنــان گلســتان اراده ای قــوی بــرای انجــام فعالیت هــای ســخت‬ ‫و مســوولیت های مهــم دارنــد کــه اعتمــاد‬ ‫بــه انان گــره بســیاری از مشــکالت را بــاز‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خدیجــه شــکی فعــال فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫گلســتان نیــز در ایــن نشســت اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا روی کارامــدن دولــت‬ ‫جــوان‪ ،‬اســامی و تحول گــرا در انتخابــات‬ ‫خــرداد امســال‪ ،‬ایــران از بحــران معیشــتی‬ ‫و اقتصــادی ناشــی از تحریــم دشــمنان بــه‬ ‫ســامت عبــور کنــد‪.‬‬ ‫انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه همــراه ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا‪ ،‬میــان دوره ای مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و خبــرگان رهبــری ‪ ۲۸‬خــرداد مــاه بــه صــورت همزمــان برگــزار می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واکسینه شدن‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۴‬سالمند‬ ‫توزیع ‪ ۸۵۰‬تن نهاده‬ ‫یارانه ای میان عشایر‬ ‫مشارکت زنان در انتخابات باید بیشتر باشد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حمایــت هــای اجتماعــی و مشــاوره ای از انــان پــس از ازادی از جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد موجــب‬ ‫امنیــت خاطــر مددجویــان شــده و از انجــام و ارتــکاب دوبــاره جرایــم پــس از ازادی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری تاکیــد کــرد‪ :‬اتــکای صــرف بــه اقدامــات‬ ‫ســلبی نمی توانــد موجــب کاهــش امــار وقــوع جرایــم خشــن شــده و جامعــه را از خطــر تکــرار دوبــاره‬ ‫درگیری هایــی ماننــد شــرارت اخیــر بــا تبــر در گلســتان اســوده خاطــر کنــد‪.‬‬ ‫قاســمی وناجمــی ادامــه داد‪ :‬امــوزش هــای فرهنگــی بایــد بــه گونــه ای اثرگــذار باشــد کــه افــراد بــرای‬ ‫احقــاق حــق شــخصی خــود‪ ،‬بــه جــای ورود مســتقیم و ایجــاد درگیــری و دعــوا‪ ،‬از مقامــات قضایــی بــرای‬ ‫مطالبــه ان اســتمداد کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬برخوردهــای قهــری‪ ،‬مقابل ـه ای و ســلبی‪ ،‬پــاک کــردن‬ ‫صــورت مســاله بــوده و بــرای حــل ریشــه ای هنجارشــکنی هــا مناســب نیســت‪.‬‬ ‫ســردار محمدســعید فاضل دادگــر اظهــار داشــت‪ :‬پاییــن بــودن اســتانه تحمــل و خشــم بــه معضــل فرهنگی‬ ‫و اجتماعــی تبدیــل شــده کــه بایــد مســووالن و متولیــان ایــن حــوزه بــرای حــل ان تــاش و برنامه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راهبــرد ناجــا مقابلــه بــا اوباش گــری‪ ،‬اراذل و اوبــاش و برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت‬ ‫جامعــه و نیــز مزاحمیــن نوامیــس مردمــی اســت‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا اراذل و اوبــاش کوتــاه نخواهــد امــد و بــه شــدت بــا ایــن‬ ‫افــراد برخــورد خواهــد کــرد امــا اقدامــات یــک نهــاد بــه تنهایــی جوابگــوی حــل ایــن مســایل نیســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دســتگیری عوامــل درگیــری و خشــونت های اخیــر گــرگان گفــت‪ :‬بیشــتر عوامــل اصلی‬ ‫درگیری هــا شناســایی و دســتگیر شــدند امــا یکــی از عامــان اصلــی درگیــری بــا تبــر در کمربنــدی گــرگان‬ ‫و قتــل بامــداد جمعــه در جــاده منتهــی بــه هاشـم اباد هنــوز فــراری هســتند کــه تــاش بــرای دســتگیری‬ ‫ان هــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫طــی هفتــه هــای گذشــته چنــد مــورد درگیــری منجــر بــه حملــه بــا تبــر در گــرگان رخ داد کــه موجــب بروز‬ ‫التهــاب و تــرس در ایــن شهرســتان شــد اگــر چــه بــا دســتگیری عامــان یکــی از درگیری هــا و تاکیــد بــر‬ ‫برخــورد جــدی و غیرقابــل گذشــت بــا مجرمــان مــردم را امیــدوار کــرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تحدیــد حــدود اختصاصــی‪ :‬بدینوســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ 2217‬فرعــی از ‪ 210‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی ســرخنکالته بــه مســاحت ‪ 135.26‬مترمربــع ملکــی خانــم راحلــه مقصودلــو فرزنــد رحیــم ســاعت ‪ :‬صبــح روز پنــج شــنبه ‪ 1400.4.3‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان ســرخنکالته کوچــه فاطمیــه دانــش ‪18‬‬ ‫ســمت چــپ بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را‬ ‫کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر‬ ‫اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بــدودر صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف‪ 7005 :‬تاریــخ انتشــار ‪ :‬سه شــنبه ‪ 1400.3.11‬حجــت اللــه تجــری ‪-‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان ‪ -‬از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسی ‪9901857‬‬ ‫بر حســب تقاضای بســتانکار پرونده خانم فاطمه برات زاده به اســتناد ســند نکاحیه شــماره ‪ ۲۹۴۹‬مورخ ‪ ۱۳۹۱ /۶/ ۸‬تنظیمی دفترخانه ازدواج ‪ 20‬شــهر ســرخنکالته جهت وصول مهریه خود وبالگ اقای حمید‬ ‫مقصودلــو نــژاد نــام پــدر علیرضــا تاریــخ تولــد ‪ 1367/6/8‬شــماره ملــی ‪ 2122819227‬شــماره شناســنامه ‪ 962‬در قبــال تعــداد ‪ 500‬عــدد ســکه یــک بهــار ازادی کــه بــا محاســبه نــرخ روز بــه مبلــغ ‪ 54000000000‬ریــال‬ ‫بابــت اصــل طلــب و مبلــغ ‪ 2700000000‬ریــال حقــوق دولتــی بــراورد گردیــده اســت و پرونــده تحــت کالســه ‪ 9901857‬در اداره اجــرای گــرگان تشــکیل و پــس از ابــاغ اجراییــه از طریــق ســامانه ثنــا‪ ،‬خــودرو بــه شــماره‬ ‫انتظامی ‪ 13‬ص ‪ 59 - 537‬متعلق به مدیون بازداشــت و در پارکینگ میثاق گرگان متوقف گردید با درخواســت بســتانکار به کارشــناس رســمی دادگســتری جهت ارزیابی ارجاع و برابر گزارش مورخ ‪1400/2/ 27‬‬ ‫کارشناسان رسمی پالک ‪ ۱۳‬ص ‪ ۵۳۷‬ایران ‪ 59‬نوع پالک شخصی نوع وسیله سواری سیستم پژو پارس مدل ‪ ۱۳۹۰‬رنگ وسیله خاکستری تعداد سیلندر ‪ 4‬تعداد محور ‪ 2‬تعداد چرخ ‪ 4‬نوع سوخت دوگانه شماره‬ ‫موتور ‪ 12490029511‬وضعیت موتور مستعمل شماره شاسی ‪ 452719‬وضعیت اتاق مستعمل پالک مشخصات دارد وضعیت گیربکس مستعمل وضعیت دیفرانسیل مستعمل وضعیت سیستم برقی مستعمل و‬ ‫وضعیت الستیک مستعمل وضعیت داخلی اتاق سالم تجهیزات داخل خودرو مستعمل قابلیت تعویض پالک و فروش طبق مقررات را دارد توضیح اینکه مبلغ ‪ 2867000‬ریال خالفی اجرائیات راهور نیز دارد که‬ ‫به مبلغ ‪ 1100000000‬ریال یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ارزیابی و با توجه به ارزیابی و عدم اعتراض از سوی طرفین پرونده به مبلغ مذکور لذا جلسه مزایده از ساعت ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ‪1400/03/26‬‬ ‫در اداره اجــرا مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا گــرگان واقــع در گــرگان میــدان پایانــه مســافربری بزرگــراه شــهید کالنتــری کمربنــدی جنــب اداره راهنمایــی و رانندگــی اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان طبقــه دوم اداره‬ ‫اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرای گــرگان تشــکیل مــی گــردد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد و مزایــده حضــوری اســت و‬ ‫شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم ازاد اســت و منــوط بــه پرداخــت ‪ ۱۰‬درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و تحــت شناســه واریــز اعالمــی و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه‬ ‫مزایــده اســت لــذا خریــدار و یــا خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع وقــت مزایــده اصــل فیــش واریــزی مبلــغ ودیعــه ‪ ۱۰‬درصــد بــه نــام خــود را بــه همــراه درخواســت کتبــی بــه واحــد اجــرا تســلیم و ثبــت نماینــد‬ ‫ضمنــا ً برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ‪ ۵‬روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده‬ ‫ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ًوصــول‬ ‫مــی گــردد ایــن اگهــی پــس از تاییــد نهایــی فراینــد مزایــده و ارســال اگهــی در ســایت اگهــی هــای ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و بــه منزلــه انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی اســت‪ .‬و حــذف اعــام‬ ‫بســتانکار خــودروی موصــوف فاقــد بیمــه مــی باشــد ضمنــا ًبابــت مالیــات عــوارض شــهرداری خالفــی‪ ،‬پارکینــگ و غیــره دارای بدهــی اعــم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شــده یا نشــده بر عهده برنده مزایده می باشــد‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی در ســایت اگهــی هــای ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1400/3/11‬م الــف ‪7004 :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد از غــرب شــمال غربــی بــا‬ ‫ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪11‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪307‬‬ ‫انتصاب‬ ‫جریمه ‪۴۲۰‬مشترک برق خوش مصرف‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۴۲۰‬مشــترک بــرق اســتان بــه‬ ‫علــت دســتکاری در کنتــور بــرق جریمــه شــدند کــه بیشــتر انها ماینر غیرمجار داشــتند و در ایــن زمینه ‪۳۰‬‬ ‫پرونــده قضایــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی رضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه انشــعاب غیرمجــاز بــرق در اســتان به صفر رســیده‬ ‫و بــرق دزدی نداریــم امــا دســتکاری در کنتــور جــای ان را گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دســتکاری در کنتــور هــا عمومــا در مــورد مشــترکانی صــدق مــی کنــد کــه ماینــر غیرمجــاز و‬ ‫مصــرف بــاالی بــرق دارنــد‬ ‫وی میــزان مصــرف هــر ماینــر را بیــن هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۲‬هــزار وات بیــان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن میــزان مصــرف‬ ‫تقریبــا پنــج برابــر مصــرف یــک مشــترک خانگــی در یــک دوره اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــبکه فرســوده نیــز در ایجــاد تلفــات بــرق نقــش دارد بــه طــوری کــه هــم اکنــون‬ ‫میــزان تلفــات بــرق شــبکه هــای فرســوده در حــدود ‪ ۸.۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫صبــوری گفــت‪ :‬بــا ایــن وجــود تلفــات بــرق در اســتان یــک چهــارم میانگین کشــوری اســت‪ ،‬به طــوری که‬ ‫تلفــات تــوان (هدررفــت انــرژی بــرق) در کشــور ‪ ۱۰.۲‬درصــد و در اســتان ‪ ۸.۲‬درصد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تلفــات بــرق را نمــی تــوان هیچــگاه بــه صفــر رســاند اما می توان ان را با بازســازی شــبکه های‬ ‫بــرق کاهش دارد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق افــزود‪ :‬بازســازی شــبکه هــای بــرق هــر ســال انجــام مــی شــود‬ ‫بــه طــوری کــه فقــط در ســال گذشــته بــرای بازســازی شــبکه هــای بــرق ‪ ۳۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دریافــت‬ ‫کــرده ایــم و بــا ایــن اعتبــار شــبکه توزیــع بــرق‪ ۱۷۰‬روســتای اســتان کــه فرســوده اســت بازســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ایــن اقدامــات مــی تــوان امیــدوار بــود تــا تلفــات بــرق در اســتان در ‪ ۴‬ســال اینــده بــه ‪۶‬‬ ‫درصــد برســد‪.‬‬ ‫عقیل مهقانی رئیس‬ ‫کمیته رسانه و فضای‬ ‫مجازی ایت الله رئیسی‬ ‫در گلستان شد‬ ‫از جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری اســتان خراســان شــمالی ‪ ۳۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۸‬خانوار مشــترک شــرکت توزیع‬ ‫بــرق هســتند کــه ‪ ۸۴‬درصــد مشــترک بخــش خانگی و مابقــی نیز در بخش خدمات‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و ســایر مصــارف هســتند و طبــق امــار رســمی حــدود ‪ ۹۹.۹‬از خانوارهــای شــهری و روســتایی ایــن اســتان‬ ‫از نعمت روشــنایی برق برخوردارند‪.‬میانگین مصرف مشــترکان خانگی برق ‪ ۲۰۰‬مگاوات اســت‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جمله پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریخته گــری و الومینا‪،‬‬ ‫مصــرف بــرق اســتان بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬مــگاوات مــی رســد‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫جان کودک ‪ 10‬ساله قربانی‬ ‫بی احتیاطی راننده نیسان شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از وقــوع یــک‬ ‫مــورد تصــادف درب منــزل در روســتای «زیــارت» ایــن‬ ‫شهرســتان کــه منجــر بــه فــوت کــودک ‪ 10‬ســاله شــد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر مبنــی‬ ‫بــر تصــادف نیســان درب منــزل در روســتای زیــارت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه گشــت انتظامــی‪ ،‬کارشناســان پلیــس راه و‬ ‫عوامــل اورژانــس بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راننــده نیســان در حــال‬ ‫دنــده عقــب فرزنــد خــود را زیــر گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫کــودک ‪ 10‬ســاله بــه شــدت مجــروح کــه توســط عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه ایــن‬ ‫کــودک در حیــن انتقــال بــه بیمارســتان بــه علــت شــدت‬ ‫جراحــات وارده در مســیر فــوت مــی کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫علــت ایــن حادثــه در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫دستبند پلیس بر دستان خواهر‬ ‫و برادر سارق قرار گرفت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در پی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در «گالیکــش»‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪11‬‬ ‫ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫پیگیــری ســرنخ هــای موجــود‪ ،‬موفــق بــه شناســایی ‪2‬‬ ‫ســارق حرفــه ای شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‬ ‫در عملیاتــی ضربتــی انــان را در مخفیگاه شــان دســتگیر‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســارقان کــه‬ ‫خواهــر و بــرادر بودنــد در تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه‬ ‫‪ 60‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان «گالیکــش»‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه قاطعانــه‬ ‫پلیــس بــا مخــان نظــم و امنیــت و برهــم زننــدگان ارامش‬ ‫جامعــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارقان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫دستگیر عامالن هنجارشکنی‬ ‫در یکی از زیرگذرهای گرگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بدنبــال انتشــار کلیپــی در فضــای مجــازی مبنــی بــر راه‬ ‫بنــدان و رقــص و پایکوبــی و رفتارهــای ناهنجــار چهــار نفــر‬ ‫در نیمــه شــب پنجشــنبه در یکــی از زیرگذرهــای کــرگان‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام یکســری اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫فنــی‪ ،‬متهمــان شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬عصــر روز جمعــه در عملیــات هایــی موفقیــت‬ ‫امیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬متهمــان در‬ ‫تحقیقــات اولیــه اعــام داشــتند کــه در مســیر بازگشــت‬ ‫از روســتای زیــارت‪ ،‬در وســط زیرگــذر توقــف و اقــدام بــه‬ ‫رقــص و پایکوبــی و رفتارهــای ناهنجــار کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه اینکــه هــر چهــار نفــر پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انجــام اینگونــه رفتارهــای ناپســند موجــب‬ ‫ازرده خاطــر شــدن شــهروندان قانونمــدار شــده و برخــورد‬ ‫قانونــی بــا اینگونــه افــراد مطالبــه ای عمومــی اســت‪.‬‬ ‫باال بودن ‪ ۱۱‬درصدی ضریب نفوذ بیمه اجتماعی‬ ‫خراسان شمالی از میانگین کشوری‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ضریــب‬ ‫برخــورداری از بیمــه اجتماعــی در ایــن اســتان ‪ ۱۱‬درصــد از میانگیــن کشــور بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران در بجنــورد افــزود ‪ :‬هــم اکنون ضریب نفوذ‬ ‫بیمــه اجتماعــی در ســطح کشــور حــدود ‪ ۲۲‬درصــد اســت و در ایــن اســتان ایــن ضریــب افــزون‬ ‫بــر ‪ ۳۲‬درصد رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬براســاس امــار رســمی در ایــن اســتان حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مشــمول بیمــه‬ ‫اجتماعــی روســتایی‪ ،‬عشــایری هســتند کــه صرفــا ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر تاکنــون بــرای بیمــه‬ ‫ســپاری مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۳۰‬درصــد از بیمــه شــدگان در ‪ ۲‬ســال اخیــر تحــت پوشــش قــرار‬ ‫گرفتنــد اظهارداشــت ‪ :‬هــم اکنــون از مجمــوع بیمــه شــدگان اســتان ‪ ۴۵ ،‬هــزار نفــر بیمــه‬ ‫شــده فعالنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایری خراســان شــمالی جمعیــت فعــال بیمــه‬ ‫شــدگان اســتان را ‪ ۲۵‬درصــد دانســت و گفــت‪ :‬ایــن شــاخص در کشــور ‪ ۱۵.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬ضریــب حیاتــی بیمــه شــدگان را در ایــن اســتان ‪ ۱۰‬بــه یــک اعــام‬ ‫کــرد و اظهارداشــت‪ :‬براســاس ضریــب حیاتــی بــه ازاء هــر ‪ ۱۰‬بیمــه شــده در ایــن اســتان یــک‬ ‫نفــر مســتمری بگیــر هســتند کــه ایــن ضریب و شــاخص در ســطح ملی بــه ازاء هــر ‪ ۱۷.۵‬بیمه‬ ‫شــده‪ ،‬یــک نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی ســهم پوشــش بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایری اســتان را در ســال جــاری افــزون‬ ‫بــر ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۸۰‬هــزار نفــر اعــام کــرد و افــزود ‪ :‬ســهمیه ســال گذشــته اســتان پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۳۳۰‬نفــر بــود کــه بــا اقبــال مــردم افــزون بــر ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۷۷‬نفــر بیمــه شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر بیمــه ای تعــداد مســتمری بگیــران صنــدوق بیمه اجتماعــی را ‪ ۴۳۷‬نفــر اعالم کرد‬ ‫و اظهارداشــت ‪ :‬حــدود ‪ ۳۰۰‬پرونــده فعــال بــرای مســتمری در اســتان وجــود دارد کــه بــه طــور‬ ‫میانگیــن ماهانــه ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال بــه ایــن افــراد مســتمری پرداخــت مــی شــود و بــا افزایــش‬ ‫حقــوق ‪ ۱۴۰۰‬بــه طــور میانگیــن ایــن پرداختــی بــه حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال در مــاه مــی رســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یــک درصــد جمعیــت و ‪ ۲‬درصــد جمعیــت روســتاییان کشــور را دارد و طبــق‬ ‫امــار ‪ ۳.۲‬درصــد بیمــه شــدگان فعــال اجتماعــی مربــوط بــه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫طــی حکمــی از طــرف فرهــاد زیویــار‪ ،‬رئیــس ســتاد مرکــزی‬ ‫ســحر؛ عقیــل مهقانــی بــه عنــوان رئیــس کمیتــه رســانه و‬ ‫فضــای مجــازی ســتاد ســحر ایت اللــه رئیســی در اســتان‬ ‫گلســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫مســئول کمیتــه رســانه و فضــای مجــازی ســتاد مردمــی‬ ‫حامیــان ایــت اللــه رئیسی(ســتاد ســحر) در اســتان گلســتان‬ ‫ضمــن اشــاره بــه حکــم انتصابــش در ایــن زمینــه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بایــد بــرای مشــارکت‬ ‫حداکثــری و ایجــاد نشــاط و شــادابی در راســتای تعییــن‬ ‫سرنوشــت خــود تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫مهقانــی افــزود‪ :‬ســاختار و ســازمان ســتاد ایت اللــه رئیســی‬ ‫در گلســتان و شهرســتان ها بــا تقاضــای گروه هــای مردمــی‬ ‫و تشــکل ها شــکل گرفتــه اســت و وظیفــه کمیتــه رســانه و‬ ‫فضای مجازی هماهنگی و انســجام بخشــی بین ســتادهای‬ ‫مردمــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با بهره گیری از نظر کارشناســان و صاحب نظران‬ ‫حــوزه رســانه و فضــای مجــازی ســعی می کنیــم بــا رویکــردی‬ ‫علمــی و ب ـه دور از تنش هــای انتخاباتــی در کمــال ارامــش؛‬ ‫و طبــق فرمایشــات ایت اللــه رئیســی‪ ،‬بــه دور از ریخــت و‬ ‫پاش هــای انتخاباتــی و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی حال؛‬ ‫هــر خانــه را تبدیــل بــه ســتاد بــرای مــردم اســتان گلســتان‬ ‫کنیــم تــا بــا کمتریــن هزینــه‪ ،‬پیــام اور فعالیت هــای ایشــان‬ ‫در گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ عقیــل مهقانــی از فعالیــن رســانه و ســابقه‬ ‫فعالیــت در خبرگزاری هــای میــزان‪ ،‬شبســتان‪ ،‬باشــگاه‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬روزنامه همشــهری و مطبوعات اســتان گلســتان‬ ‫را در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫گلستان امروز ابری و‬ ‫خنک تر می شود‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه عبــور ســامانه‬ ‫کــم فشــار جنوبــی از اســتان گفــت کــه طــی ‪ ۴۸‬ســاعت‬ ‫اینــده اهالــی ایــن اســتان پــس از چنــد روز تحمــل هــوای‬ ‫گــرم روزهــای ابــری و خنــک را تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬رگبــار پراکنــده و‬ ‫احتمــال وقــوع رعــد و بــرق و مــه صبگاهــی از رویدادهــای‬ ‫حاکــم بــر اســمان اســتان در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در این مدت دریا در گلســتان شــاهد‬ ‫وزش بــاد و شــکل گیــری مــوج هــای بلنــد خواهــد بود‪.‬‬ ‫گلستان جزو سه استان برتر در تولید گندم است‬ ‫بازگشت ‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫از بهای گندم مفقوده شده‬ ‫گلستان به خزانه‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫‪ ۲۰‬پرونــده مرتبــط بــا کســری گنــدم نماینــدگان خریــد تضمینــی‬ ‫اســتان تــا بدیــن لحظــه ‪ ۶‬پرونــده بررســی ان بــه اتمــام رســیده‬ ‫و نتیجــه ان برگشــت حــدود ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال بــه حســاب خزانــه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســید خالــق ســجادی اظهــار داشــت‪ :‬پرونده هــای مذکــور کــه‬ ‫مربــوط بــه چنــد ســال قبــل می باشــد و بررســی ســایر مــوارد‬ ‫نیــز بــا جدیــت مراجــع قضایــی در دســت رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه تشــدید نظارت هــا بــر خریــد تضمینــی‬ ‫مراکــز نگهــداری گنــدم گلســتان طــی ســال هــای اخیــر ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر همــه مراکــز زیــر پوشــش ایــن اداره کل‬ ‫بــه دوربیــن نظارتــی مجهــز شــده و ورود و خــروج گنــدم در‬ ‫ان هــا بــه صــورت برخــط کنتــرل مــی شــود‪.‬‬ ‫پارســال کشــاورزان گلســتان ‪ ۸۲۰‬هــزار تــن گنــدم مــازاد‬ ‫برنیــاز خــود را بــه صــورت تضمینــی بــه دولــت فروختنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و شــرکت خدمــات بازرگانــی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا وجــود افــت تولیــد گنــدم اســتان در ســال زراعــی جــاری‬ ‫ناشــی از خشکســالی‪ ،‬کارخانــه هــای ارد گلســتان مشــکلی‬ ‫بــرای تولیــد ارد ندارنــد‪.‬‬ ‫ســجادی ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از راه هــای رفــع نیــاز ارد‬ ‫گلســتان‪ ،‬تامیــن از طریــق واردات اســت کــه بــا مصوبــه شــورای‬ ‫گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان قــرار اســت‬ ‫بخشــی از گنــدم مــورد نیــاز از قزاقســتان وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۶‬کارخانــه ارد در گلســتان‬ ‫مشــغول تبدیــل گنــدم بــه ارد هســتند کــه در اینــده ایــن‬ ‫تعــداد بــه ‪ ۳۰‬کارخانــه خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ظرفیــت اســمی تولیــد ارد در کارخانــه هــای ارد گلســتان یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ظرفیــت ذخیــره ســازی گنــدم در ایــن اســتان‬ ‫شــمالی‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۶۳۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا خریــد تضمینــی گنــدم و کلــزا در ســال زراعی‬ ‫جــاری گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۲‬مرکــز خریــد گنــدم و ‪۴۸‬‬ ‫مرکــز خریــد کلــزا در اســتان فعــال می باشــد کــه تــا صبــح روز‬ ‫یکشــنبه ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن گنــدم و ‪ ۵۷‬هــزار تــن دانــه روغنــی کلزا‬ ‫از کشــاورزان خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی نســبت بــه پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــرای پرداخــت‬ ‫طلــب کلــزا کاران گلســتان افــزود‪ :‬طــی روزهــای اینده بخشــی‬ ‫از مطالبــات ایــن کشــاورزان پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه ســجادی اواخــر هفتــه گذشــته بخشــی از مطالبــات‬ ‫گنــدم خریــداری شــده بــه حســاب کشــاورزان اســتان بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۵۵۵‬میلیــارد ریــال بــه حســاب انــان واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت قیمــت تضمینــی کلــزا در ســال زراعــی جــاری‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۱۱۰‬هــزار ریــال تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در راســتای تحقــق شــعار ســال در بخــش کشــاورزی و‬ ‫پشــتیبانی از تولیــد‪ ،‬بــا موافقــت رئیــس جمهــوری و ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬مقــرر گردیــد تــا بــا عنایــت بــه کمبــود شــدید‬ ‫بارندگــی و حمایــت از کشــاورزان گنــدم کار مبلــغ هــزار تومــان‬ ‫بــه قیمــت تضمینــی گنــدم (‪ ۴۰۰۰‬تومــان) بــه عنــوان جایــزه‬ ‫تحویــل تقدیــم شــود‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ۳۰۱ ،‬هــزار هکتــار گنــدم قابــل‬ ‫برداشــت بــا تولیــد ‪ ۹۱۰‬هــزار تــن و حــدود ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار بــا‬ ‫تولیــد محصــول ‪ ۷۸‬هــزار تــن بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســالجاری اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان‪۹۱ ،‬‬ ‫مرکــز گنــدم و ‪ ۴۸‬مرکــز کلــزا بــرای خریــد بــه منظــور خریــد‬ ‫تضمینــی تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود اســتان گلســتان بــا ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫حاصل خیــز همــه ســاله بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار از ایــن مــزارع‬ ‫زیــر کشــت پاییــزه از جملــه گنــدم‪ ،‬کلــزا و چغندرقنــد مــی رود‪.‬‬ صفحه 5 ‫با شرکت در انتخابات اینده خود را بسازیم‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪307‬‬ ‫سالمت و میوه‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان‬ ‫و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را بــراق می کنند و ســامت‬ ‫عمومــی بــدن را افزایــش می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی‬ ‫از پــر طرفدارتریــن و در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای‬ ‫الغــری در دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد‬ ‫رژیم هــای دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان‬ ‫را دنبــال کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای الغــری و‬ ‫الغرکننده موثر در کاهش وزن و تناســب اندام را معرفی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبی برای الغری و کاهش وزن‪:‬‬ ‫گالبــی یکــی دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه‬ ‫کاهــش وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و‬ ‫مقــداری ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر ابتــا بــه‬ ‫دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمک لیمو به کاهش وزن‪:‬‬ ‫احتمــاال یکــی از همــه کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪،‬‬ ‫لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب تــرش حــاوی مقادیــر باالیــی از‬ ‫ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از تیامین‪ ،‬کلسیم‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬فــوالت و پانتوتنیــک اســید اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر‬ ‫تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه‬ ‫طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب‬ ‫اهــن را افزایــش دهــد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از بیــن مــی بــرد‬ ‫یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت قلــب را‬ ‫تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربی سوزی با مصرف انار‪:‬‬ ‫انــار یکــی از بهتریــن چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای‬ ‫ســامتی برخــوردار اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪،‬‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪،C‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B6‬ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ .‬انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪،‬‬ ‫هیپرگلیســمی‪ ،‬التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای‬ ‫خــاص و اســترس اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو برای الغری‪:‬‬ ‫اووکادو چربی ســوز اســت‪ .‬همچنین دارای چربی ســالم‬ ‫اســت کــه بــرای عملکــرد قلــب مفیــد مــی باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫دارای انــواع ویتامیــن ‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪،‬‬ ‫مگــن یــم‪ ،‬زینــک و مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود مــی بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهش وزن با مصرف پرتقال‪:‬‬ ‫بــرای کمــک بــه کاهــش وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار‬ ‫خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت و بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از ویتامیــن ‪،A‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬کلســیم‪،‬‬ ‫ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغال اخته برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫زغــال اختــه ‪،‬کوچــک امــا قدرتمنــد اســت ‪.‬همچنیــن‬ ‫خــواص چربــی ســوزی دارد و هضــم را تحریــک میکنــد و‬ ‫شــامل انتی اکســیدان ها‪ ،‬ویتامین ‪ ،C‬ویتامین ‪ ،K‬فیبر‪،‬‬ ‫منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪،‬‬ ‫اســتخوان‪ ،‬و ســامت روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایا برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫پاپایــا (همچنیــن بــه عنــوان ‪ )Pawpaw‬بــه عنــوان یکــی‬ ‫از بهتریــن چربــی ســوز هــا شــناخته شــده اســت‪ .‬اســیب‬ ‫هــای پوســتی را کاهــش‪ ،‬ســامت قلــب‪ ،‬هضــم را بهبــود‬ ‫مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬ویتامین‬ ‫‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه همــراه‬ ‫لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین ‪،B1‬‬ ‫‪ E ،B5 ،B3‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گواوا برای الغری‪:‬‬ ‫گــواوا یکــی دیگــر از میــوه های گرمســیری هضم کننده‬ ‫اســت کــه متاســفانه بــه عنــوان میوه هــای دیگــر در بازار‬ ‫رایج نیســت ‪ -‬با این حال‪ ،‬مزایای ســامتی باور نکردنی‬ ‫دارد کــه فراتــر از کاهــش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنــی‬ ‫بهتــر و ســامت قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر‬ ‫ابتــا بــه ســرطان‪ ،‬بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و‬ ‫بهبــود بافــت پوســت‪ ،‬ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتی‬ ‫حــاوی منگنــز‪ ،‬فــوالت‪ ،‬انتی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامین ‪،A‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫میــوه خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪،‬‬ ‫بلکــه بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی تواند‬ ‫بــا عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کاریزما و ویژگی افراد کاریزماتیک‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫حتمــا ً شــما هــم در زندگــی خــود بــا افــرادی‬ ‫روب ـه رو شــده اید کــه در صــورت هم صحبتــی‬ ‫بــا ان هــا‪ ،‬احساســات خاصــی را ‏تجربــه‬ ‫کرده ایــد؛ مثــا ً در کنــار ان هــا احســاس‬ ‫ارامــش‪ ،‬اقتــدار‪ ،‬ارزشــمندی یــا لــذت به شــما‬ ‫دســت داده اســت‪.‬در‏چنیــن موقعیت هایــی‬ ‫بیــان کــردن دلیــل تاثیرگــذاری ان افــراد بــه‬ ‫صــورت واضــح بــرای شــما مشــخص نیســت و‬ ‫ی‏دانیــد کــدام یــک از ویژگی هــای ان افــراد‬ ‫نم ‬ ‫اعــم از کالم‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬اگاهــی‪ ،‬تجربیــات یــا‬ ‫ظاهــر ان فــرد اســت کــه موجــب‏ایجــاد حــس‬ ‫خــوب در شــما شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ی‪‎‬تــوان واژه‬ ‫در حقیقــت بــه زبــان ســاده م ‬ ‫کاریزمــا (ز‪charisma‬‏)را مجموعــه ای از‬ ‫صفت هــا ورفتارهایــی تعریــف کــرد ‏کــه بــا‬ ‫کنــار هــم قــرار گرفتــن انهــا‪ ،‬شــخصیت فــرد‪،‬‬ ‫جــذاب و اثرگــذار و الهــام بخــش باشــد‪.‬‬ ‫برخــاف تصــور خیلی هــا‪،‬‏کاریزماتیــک بــودن‬ ‫صرفــا ً ارثــی نیســت و بقیــه هــم می تواننــد بــه‬ ‫یــک فــرد کاریزمــا تبدیــل شــوند‪ .‬اگــر شــما هم‬ ‫بــه‏ســادگی می توانیــد ارتبــاط برقــرار کــرده و‬ ‫بــا اثرگــذاری افــکار خــود بــر دیگــران‪ ،‬شــرایط‬ ‫را بــرای رســیدن موفقیــت انهــا‏همــوار کنیــد؛‬ ‫پــس بایــد گفت شــما شــخصیتی کاریزماتیک‬ ‫داریــد‪ .‬بــرای کســب ایــن مهــارت کافــی اســت‬ ‫چنــد ویژگــی‏زیــر را همیشــه در روابــط خود مد‬ ‫نظــر داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪)1‬‏ همــدل باشــید‪ :‬همــدل بــودن نوعــی توانایــی‬ ‫اســت بــرای اینکــه خودتــان را دقیقا ًدر موقعیت‬ ‫ان شــخص‏تصــور کــرده و یــک احســاس واقعی‬ ‫شــبیه بــه او را در وجودتــان تجربــه کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ویژگــی فقــط در صورتــی‏امــکان پذیــر خواهــد‬ ‫بــود کــه بــا تمــام وجــود بــرای ان شــخص احتــرام‬ ‫قائــل شــده و توانایــی عش ـق ورزی را بــی‏قیــد و‬ ‫شــرط در خــود تقویــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)2‬‏ مهــارت گــوش دادن را تمریــن کنیــد‪:‬‬ ‫همانطــور کــه در یادداشـت های گذشــته عنــوان‬ ‫شــد یکــی از موانــع‏ارتبــاط موثــر‪ ،‬عــدم توجــه‬ ‫بــه صحبت هــای طــرف مقابــل اســت‪ .‬اکثــر مــا‬ ‫وقتــی طــرف مقابــل حــرف می زنــد بــه ‏جــای‬ ‫توجــه بــه صحبت هــای او یــا مشــغول افــکار‬ ‫خودمــان هســتیم یــا ســعی داریــم جــواب‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫مناســبی بــرای ارائــه‏پیــدا کنیــ ‪‎‬‬ ‫‏‪)3‬‏ ارتبــاط چشــمی صحیــح برقــرار کنیــد‪:‬‬ ‫تحقیقــات عصب شناســی نشــان داده اســت‬ ‫زمانــی کــه ارتبــاط چشــمی‏از طریــق مردمــک‬ ‫بــه درســتی برقــرار می شــود ناحیــه مشــترکی از‬ ‫مغــز دو طــرف درگیــر فراینــد ارتبــاط‏می شــود‬ ‫و ایــن موضــوع درک و تاثیرگــذاری متقابــل را‬ ‫بــاال می بــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه ارتبــاط‬ ‫‏چشــمی یکــی از قدرتمندتریــن و حقیقی تریــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ابزارهــای ارتباطــی بیــن انسان هاســ ‪‎‬‬ ‫‏‪)4‬‏ اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــید‪ :‬اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بــه نوعــی مــادر همــه جذابیت هــا و‬ ‫موفقیت هــای انســان‏اســت‪ .‬در واقــع یکــی از‬ ‫مهمترین و اساسی ترین ویژگی شخصیت های‬ ‫کاریزماتیــک داشــتن اعتمــاد بــه‏نفــس باالســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس یعنــی توانمنــدی در انجــام‬ ‫کارهــا بــا انگیــزش درونــی و بــه شــکلی قاطــع‬ ‫و ‏محترمانــه‪ ،‬بــدون نگرانــی از اینکــه دیگــران‬ ‫دربــاره مــا چــه طــور فکــر می کنن ‪‎‬د‪‎.‬بنابرایــن یکــی‬ ‫از بهتریــن‏راهکارهــا بــرای بــاال بــردن اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس و در نتیجــه فراهــم کــردن زمینــه بــرای‬ ‫داشــتن شــخصیت‏کاریزماتیــک می توانــد تمرکــز‬ ‫و تمریــن بــرای بهبــود فــردی و رشــد شــخصیتی و‬ ‫در ادامــه اقــدام عملی برای‏کســب دســتاورد های‬ ‫بیرونــی باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)5‬‏ از قــدرت کاریزمــای کلمــات اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫صحبــت کــردن مهارتــی اســت کــه تمــام افــراد‬ ‫در سراســر دنیــا کــم‏و بیــش از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد ولــی تعــداد کســانی کــه بتواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از کلمــات‪ ،‬بــه شــکلی موثــر و‏متقاعــد‬ ‫ت‪‎.‬‏‬ ‫کننــده و تاثیرگــذار صحبــت کننــد‪ ،‬زیــاد نیسـ ‪‎‬‬ ‫پــس ســعی کنیــد بــا یادگیــری و کســب مهــارت‬ ‫در‏خــوب و ماهرانــه صحبــت کــردن‪ ،‬از قــدرت‬ ‫کاریزمــای کلمــات بهــره وافــر ببریــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ اســامی افــراد را بــه خاطــر بســپارید‪:‬‬ ‫بارهــا بــرای شــما اتفــاق افتــاده اســت کــه از‬ ‫بــه یــاداوردن نــام خــود توســط‏فــردی بعــد از‬ ‫مدت هــا خوشــحال شــده ایــد‪ .‬شــاید ســاده بــه‬ ‫نظــر برســد ولــی اکثــر افــراد موفــق بــه اســامی‬ ‫توجــه‏خاصــی دارنــد و تلفــظ صحیــح انهــا را‬ ‫یــاد می گیرنــد‪ ،‬بــه خاطــر می ســپارند و ســعی‬ ‫می کننــد موقــع خطــاب‏کــردن حتمــا ًاز نــام افراد‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏ قــدرت رهبــری خــود را افزایــش دهیــد‪:‬‬ ‫معمــوال ً رهبــران بــزرگ جهــان‪ ،‬بهتریــن الگوهــا‬ ‫بــرای کاریزماتیــک‏بــودن هســتند‪ .‬ایــن افــراد بــا‬ ‫دارا بــودن قــدرت رهبــری و هدایــت توانســته اند‬ ‫بــر جمــع کثیــری از مــردم یــک ‏کشــور تاثیــر‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬پــس زمــان ان رســیده تــا بــا‬ ‫مشــارکت در برنامه هــا و تــاش بــرای اجــرای‬ ‫بهینــه ‏ان‪ ،‬روحیــه رهبــری و تاثیرگــذاری را‬ ‫تقویــت نماییــد‪.‬‏‬ ‫هرکســی کــه بخواهــد در زندگــی بــه درجــات‬ ‫باالتــر و موفقیت هایــی کــه اســتحقاق‬ ‫ان را دارد برســد‪ ،‬بــه ایجــاد ‏ویژگی هــا و‬ ‫عادت هــای تــازه در خــود فکــر می کنــد‪.‬‬ ‫شــاید کســی وجــود داشــته باشــد کــه هرگــز‬ ‫بــه کاریزماتیــک بــودن ‏فکــر نکــرده باشــد‬ ‫و حتــی معنــی کاریزمــا بــه فارســی را هــم‬ ‫ندانــد‪ ،‬امــا در پــی کســب تجربیــات‪ ،‬باورهــا‪،‬‬ ‫عــادات‪ ،‬صفــات و‏موقعیت هــای ایــده ال‪،‬‬ ‫بــه یــک شــخص کامــا ً کاریزماتیــک تبدیــل‬ ‫شــده باشــد‪ .‬حــاال کــه بــه خوبــی مــی دانیــد‬ ‫معنــی ‏کاریزمــا چیســت و کاریزماتیــک‬ ‫یعنــی چــی؟ پــس بــرای کاریزماتیــک شــدن‬ ‫بــه خــود ســخت نگیریــد‪ .‬همیــن کــه هــدف‬ ‫‏مشــخصی داشــته باشــید و برای رســیدن به‬ ‫ان‪ ،‬ســعی کنیــد هــر روز بهتــر از دیروزتــان‬ ‫باشــید‪ ،‬ســرانجام در کنار‏ســایر دســتاورهای‬ ‫خــود‪ ،‬بــه یــک شــخص کاریزمایــی تبدیــل‬ ‫خواهیــد شــد کــه خــود بــه خــود بــر دیگــران‬ ‫تاثیــر بســزایی‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اموزش‬ ‫راه های مقابله با ترس از عدم موفقیت‬ ‫و شکست‬ ‫تــرس از شکســت امــری رایــج در بیــن بســیاری‬ ‫از مــردم در سراســر جهــان اســت و فــارغ از ســن‬ ‫و ســال افــراد دارای تاثیــرات مثبــت و منفــی‬ ‫مختلفــی اســت و یکــی از تاثیــرات مثبــت تــرس‬ ‫از شکســت این اســت که شــما را وادار به ایجاد‬ ‫ی‪‎‬کنــد و همچنیــن بــه شــما‬ ‫امادگــی در خــود م ‬ ‫ی دهنــد کــه قبــل از گرفتــن هــر‬ ‫ایــن امــکان را م ‪‎‬‬ ‫تصمیمــی بــه خوبــی درمــورد ان فکــر کنیــد و‬ ‫عاقالنه تریــن تصمیــم را بگیریــد‪.‬‬ ‫علت ترس خود را شناسایی کنید‬ ‫ی‪‎‬توانیــد‬ ‫‪ -1‬بــا شناســایی علــت تــرس خــود‪ ،‬مـ ‪‎‬‬ ‫تــرس تــان را از بیــن ببریــد‪ .‬دالیــل زیــادی بــرای‬ ‫تــرس از شکســت وجــود دارد و‏بنابرایــن شــما‬ ‫بایــد علــت واقعــی تــرس را شناســایی کنیــد کــه‬ ‫ایــن امــر بــه شــما در ریشــه کــن کــردن ترســتان‬ ‫ی ‪‎‬کنـد‪‎.‎‬‬ ‫کمــک فراوانــی‏مـ ‪‎‬‬ ‫بنشــینید و از خــود بپرســید کــه تــرس از‬ ‫شکســت بــه چــه دلیلــی در وجــود شــما ایجــاد‬ ‫شــده و دلیــل واقعــی ان چیســت و بــه ‏یــاد‬ ‫داشــته باشــید کــه تــرس از عــدم موفقیت باعث‬ ‫افزایــش کنتــرل والدین‪ ،‬عــدم اعتماد به نفس‪،‬‬ ‫خجالتــی و ترســو بــودن‏و تضعیــف مهارت هــای‬ ‫ی ‪‎‬شــوند‪‎.‎‬‬ ‫شــما م ـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬دادن به خود خودداری کنید‬ ‫‪‎-2‬ا ‪‎‬ز‪‎‬استر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیــد در‬ ‫در صــورت داشــتن اســترس‪ ،‬نمــ ‪‎‬‬ ‫انجــام اعمــال خــود بــه خوبــی تمرکــز کنیــد و‬ ‫ان هــا را بــه بهتریــن شــکل ممکــن‏انجــام دهیــد‬ ‫و از ایــن رو بهتــر اســت کــه مســئولیت هــای‬ ‫کمتــری بــه عهــده بگیریــد تــا بتوانیــد در انجــام‬ ‫ان هــا خونســردی ‏خــود را حفــظ کنیــد و بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ان هــا را بــه پایــان برســانید‪‎.‎‬‬ ‫‪‎-3‬از تالش بیش از حد خودداری کنید‬ ‫بــرای غلبــه بــر تــرس از ناکامــی هــا بایــد تــاش‬ ‫زیــادی کــرد ‪ .‬بســیاری از افــراد بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهــداف خــود بیــش از حــد‏تــاش مــی کننــد کــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن یــک عــادت بســیار بــد اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا کمــی اســتراحت و دســت از کار کشــیدن‬ ‫می‪‎ ‎‬توانیــد تغییــرات زیــادی در زندگــی خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد و بدانیــد کــه تــاش‏بیــش از حــد‬ ‫ی ‪‎‬شــود و با کم‬ ‫باعث ایجاد اســترس در شــما م ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیــد تمرکــز بیشــتری‬ ‫کــردن تــاش خــود مـ ‪‎‬‬ ‫بــر روی امــور‏تــان داشــته باشــید و کمتــر دچــار‬ ‫خطــا و اشــتباه شــوید‪‎.‎‬‬ ‫‪‎-4‬ذهــن خــود را ازاد کنید‪:‬بــا ازاد کــردن ذهــن‬ ‫خــود قــادر بــه برطــرف کــردن تــرس از شکســت‬ ‫خواهیــد بــود ‪ .‬ذهــن ازاد بیــان گــر عــاری بــودن‬ ‫ذهــن شــما‏از انــواع مشــکالت‪ ،‬افــکار منفــی ‪،‬‬ ‫اســترس و نگــرش غیــر خــوش بینانــه اسـت‪‎.‎‬‬ ‫ازاد کــردن ذهــن تــان ایــن امــکان را بــه شــما‬ ‫ی ‪‎‬دهــد تــا ذهــن خــود را از احساســات و افــکار‬ ‫مـ ‪‎‬‬ ‫منفــی رهایــی بخشــید کــه در‏نهایــت باعــث‬ ‫ی ‪‎‬شــود‪.‎‬‬ ‫رســیدن شــما به ارامش و موفقیت م ‪‎‬‬ ‫نمناک‬ ‫خطرناک ترین‬ ‫عادت های ارایشی‬ ‫که بیمارتان‬ ‫می کنند!‬ ‫‪ 4‬مــورد از بدتریــن عادت هــای‬ ‫ارایشــی اکثــر خانم هــای ایرانــی را بــه‬ ‫شــما می گوییــم کــه بایــد اگــر ایــن‬ ‫عادت هــا را در ارایــش کــردن داریــد‬ ‫ســریعا ترک شــان کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن عــادت هــای بــد ارایشــی را کنــار‬ ‫بگذاریــد‬ ‫همــه مــا یــک ســری عــادت هــای بــد‬ ‫در ارایــش کــردن داریــم کــه از مضــرات‬ ‫ان هــا بــی خبریــم‪ ,‬هنــگام ارایــش‬ ‫کــردن بایــد نــکات بســیاری را رعایــت‬ ‫کنیــد تــا بــه پوســت تــان اســیب وارد‬ ‫نشــود‪ 4 .‬مــورد از بدتریــن عادت هــای‬ ‫ارایشــی کــه اکثــر خانم هــا دارنــد را بــه‬ ‫شــما در ادامــه معرفــی می کنیــم تــا‬ ‫اگــر شــما هــم ایــن عادت هــا را داریــد‬ ‫هرچــه ســریع تر ترک شــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬استفاده از لوازم ارایش دیگران‬ ‫هرگــز لــوازم ارایــش تــان را بــا کســی‬ ‫شــریک نشــوید و از لــوازم ارایــش‬ ‫کســی اســتفاد نکنیــد‪ ,‬ممکــن اســت‬ ‫شــما لبــاس و جواهــرات تــان را‬ ‫بــا دوســت تــان شــریک شــوید امــا‬ ‫لــوازم ارایــش فــرق می کنــد و بــرای‬ ‫اســتفاده شــخصی شــما اســت‪ .‬اگــر‬ ‫لــوازم ارایــش تــان را بــا دوســت تــان‬ ‫شــریک شــوید خطــر ابتــا بــه عفونــت‬ ‫در کمیــن شــما اســت و احتمــال ابتــا‬ ‫بــه تاول هــای تبخالــی در شــما زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬یــک خانــم اســترالیایی بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از قلــم مــوی ارایشــی دیگــران‬ ‫بــه نوعــی عفونــت مبتــا شــده و باعــث‬ ‫شــده بــرای همیشــه پاهــای خــود را از‬ ‫دســت بدهــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬خوابیدن با ارایش‬ ‫اگــر بــه دلیــل خســتگی شــب ها‬ ‫ارایــش تــان را پــاک نمی کنیــد و بــا‬ ‫ارایــش می خوابیــد بایــد بگوییــم شــما‬ ‫در معــرض اســیب های پوســت و‬ ‫چشــم قــرار داریــد‪ ,‬خوابیــدن بــا ارایــش‬ ‫باعــث بســته شــدن منافــذ پوســت‪,‬‬ ‫ســوزش چشــم‪ ,‬جــوش زدن ‪ ,‬گل مــژه‬ ‫و‪ ...‬می شــود‪ .‬ایــن عــادت نادرســت‬ ‫ارایشــی عــوارض زیــادی برایتــان بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬لوازم ارایش تاریخ گذشته‬ ‫لــوازم ارایشــی تاریــخ گذشــته باید دور‬ ‫ریختــه شــوند امــا برخــی از خانم هــا‬ ‫توجهــی بــه تاریــخ مصــرف لــوازم‬ ‫ارایش شــان ندارنــد و تــا وقتــی کــه‬ ‫تمــام نشــود ان هــا را دور نمی ریزنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از لــوازم ارایشــی تاریــخ‬ ‫گذشــته باعــث ابتــا بــه عفونــت و‬ ‫تحریــک پوســتی می شــود‪ .‬معمــوال‬ ‫لــوازم ارایشــی مخصــوص چشــم عمــر‬ ‫مفیــد کمــی دارنــد و پــس از یــک مــدت‬ ‫بایــد دور ریختــه شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬کشیدن خط چشم داخل پلک‬ ‫ســعی کنیــد هیچوقــت داخــل خــط‬ ‫مــژه خــط چشــم نکشــید‪ ,‬کســانی کــه‬ ‫داخــل خــط مــژه خــط چشــم می کشــند‬ ‫چنــد برابــر بیشــتر از افــراد دیگــر در‬ ‫خطــر ابتــا بــه عفونــت هســتند‪/.‬‬ ‫نمنــاک‬ صفحه 6 ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی هویــت صاحــب و محــل فعالیت کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی را احــراز می نمایــد‪ .‬مســئولیت صحــت فعالیــت کســب و کار اینترنتــی و کلیــه محتــوای‬ ‫منتشــر شــده در وب ســایت بــر عهــده صاحــب کســب و کار اینترنتــی مــی باشد‪.‬داشــتن نمــاد در یــک ســایت‬ ‫نشانگر‪:‬شناســایی مالــک کســب و کار و امــکان مراجعــه در صــورت بــروز اشــکال‪،‬کامل و صحیــح بــودن اطالعات‬ ‫کاال یــا خدمــات ارائــه شــده گـــارانتی محصــوالت و ارائــه خدمـــات پــس از فـــروش‪،‬واضح بـــودن رونــد برگردانــدن‬ ‫کاال و بــاز پــس گیــری پــول ‪،‬محفــوظ مـــاندن اطالعــات شــخصی و مـــالی خریــداران‪ ،‬تائیــد امنیــت ســایت توســط‬ ‫یــک موسســه و مرکــز ملــی اعتمــاد‬ ‫نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 19‬از مبحث اول‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫اشتراک گذاری انالین‬ ‫تصاوی ر فرزندانمان‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی» قابل جمع است‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــا «حــق کســب و پیشــه» بــا «حــق‬ ‫ســرقفلی» قابــل جمــع اســت‪ :‬علــت‬ ‫نــگارش ایــن مقالــه‪ ،‬مشــاهده قــرار‬ ‫کارشناســی صــادره ‏از یکــی از دادگاه هــا‬ ‫بــوده اســت‪.‬زیرا مغــازه خالــی و راکــد و‬ ‫یــا جدیــد االحــداث در قیــاس بــا مغــازه ای‬ ‫کــه مســتاجری در ان فعالیــت کســبی دارد‬ ‫و از شــرایط‏یکســان موقعیــت محلــی و‬ ‫فیزیکــی برخــوردار باشــد‪ ،‬ســرقفلی برابــر بــا‬ ‫هــم دارنــد‪ .‬پــس اگــر مالــک ‪ ،‬مغــازه خــود‬ ‫را اجــاره ندهــد‏چیــزی از ارزش ســرقفلی‬ ‫ان کاســته نشــده اســت‪ .‬بنابرایــن امــروزه‬ ‫ارزش افزوده بر ســرقفلی که فقط ناشــی‬ ‫از شــخصیت‏مســتاجر باشــد‪ ،‬بســیار کــم‬ ‫و نــادر اســت‪ .‬زیــرا از ســال ‪ 1376‬بــه‬ ‫بعــد ارزش ذاتــی ملــک ِتجــاری دارای‬ ‫مجــوز شــهرداری ‏و همچنیــن ارزش‬ ‫ناشــی از محــل وقــوع و شــرایط فیزیکــی‬ ‫ان تعییــن کننــده ســرقفلی اســت‪ .‬امــا‬ ‫در گذشــته های دور‪ ،‬مهمتریــن ‏عامــل‬ ‫ارزش تجــاری ملــک شــخصیت مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫بــه تعبیــر مهندســی‪ ،‬حــق کســب و‬ ‫پیشــه‏محــاط در دایــره ســرقفلی اســت و‬ ‫ســرقفلی محیــط بــر حــق کســب و پیشــه‬ ‫اســت‪ .‬و بــه تعبیــر حقوقــی‪ ،‬جمــع ایــن دو‬ ‫مقولــه مشــمول‏‏« قضیــه منفصلــه مانــع‬ ‫الجمــع » اســت‪ .‬بــرای اینکــه ماهیــت‬ ‫ایــن دو مقولــه عمیقــا تبییــن شــود‪ ،‬بــدوا‬ ‫تفاوت هــای ماهــوی ایــن دو را‏ذیــا بــه‬ ‫عــرض مــی رســانم‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرقفلی مالی است که در بدو اجاره‪،‬‬ ‫مســتاجر بــه مالــک پرداخــت می کنــد‪ .‬و‬ ‫در عــوض ان ‏مــال ‪ ،‬منافــع ملــک را‬ ‫مــادام العمــر و نســل انــدر نســل تملیــک‬ ‫می کنــد‪ .‬لیکــن در ح ک پ مســتاجر‬ ‫توانایــی بالقــوه و ‏شــخصیت کســبی و‬ ‫حرفــه و فــن خــود را در اختیــار خدمــت‬ ‫بــه ملــک مالــک قــرار می دهــد‪ .‬در عــوض‬ ‫ان‪ ،‬مبلغــی بــه ‏تناســب میــزان ارزشــی‬ ‫کــه بــر ملــک افــزوده شــده‪ ،‬تحــت عنــوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه‪ ،‬انهــم بــه هنــگام‬ ‫تخلیــه‪ ،‬از مالــک دریافــت‏مــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ســرقفلی حــق ابــدی اســت و کســب‬ ‫و پیشــه حــق مقطعــی اســت‪ .‬از زمــان‬ ‫اجــاره تــا زمــان تخلیــه‬ ‫‪ -3‬تحقــق حــق‏ســرقفلی تابــع حاکمیــت‬ ‫اراده طرفیــن اســت‪ .‬امــا در ح ک پ ایــن‬ ‫حــق تحمیــل بــر مالــک و ناشــی از احــکام‬ ‫ثانویــه و قواعــد امــره ‏اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬انچــه در قانــون ‪ 1339‬و ‪1356‬‬ ‫درخصــوص روابــط مالــک و مســتاجر مــورد‬ ‫بحــث قــرار گرفتــه‪ ،‬صرفــا ً حــق کســب و‬ ‫‏پیشــه و یــا تجــارت بــوده اســت و حکایتــی‬ ‫از ســرقفلی نــدارد‪ .‬امــا انچــه در قانــون‬ ‫ســال ‪ 1376‬امــده‪ ،‬صرفــا حــق ســرقفلی‬ ‫اســت ‏و حکایتــی از ح ک پ نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حــق ســرقفلی قائــم بــه محــل کســب‬ ‫اســت‪ .‬لیکن ح‪ .‬ک‪.‬پ قائم به شــخصیت‬ ‫مســتاجر ‏اســت‪ .‬تحقــق و تکویــن حــق‬ ‫کســب و پیشــه منــوط بــه برقراریــی قفلــی‬ ‫مســتقل از رابطــه‏اســتیجاری اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫بــدون رابطــه اســتیجاری هــم محقــق‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ -6‬در تعییــن میــزان حــق ســرقفلی هیــچ‬ ‫عاملــی غیــر از رضــا و ‏خواســته مالــک‬ ‫دخیــل نیســت‪ .‬امــا در تعییــن میــزان ح ک‬ ‫پ بــدون اراده مالــک‪ ،‬مبلغــی بــه حــق یــا‬ ‫ناحــق ‪ ،‬درســت یــا نادرس ـت‏‪ ،‬کــم یــا زیــاد‬ ‫محاســبه و بــر مالــک! تحمیــل می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مالــک حــق اعــراض و اســقاط‬ ‫ســرقفلی ملــک را دارد‪ .‬امــا در ح‪.‬ک‪.‬پ‬ ‫‏مالــک حــق اســقاط نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شــرط تحقــق و تکویــن حــق ســرقفلی‬ ‫منــوط بــه قــرارداد اجــاره نمی باشــد؛ زیــرا‬ ‫بــدون قــرارداد اجــاره‪ ،‬‏مالــک می توانــد‬ ‫انتقــال ســرقفلی را بــه غیــر‪ ،‬صلــح و یــا‬ ‫هبــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬نقــل و انتقــال حــق ســرقفلی بــه‬ ‫صــورت عــادی و رســمی و بــا توافــق ‏دو‬ ‫طــرف امکان پذیــر اســت‪ .‬امــا انتقــال‬ ‫ح‪.‬ک‪.‬پ بــه ثالــث‪ ،‬عمــا انتقــال اجــاره‬ ‫بــه غیــر اســت کــه مســتاجر از ان منــع‬ ‫شــده ‏اســت‪.‬‬ ‫لیکــن اگــر مســتاجر مشــمول قانــون ســال‬ ‫‪1356‬؛ بــدون توجــه بــه ایــن ممنوعیــت‪،‬‬ ‫قــرارداد اجــاره را بــه ثالــث انتقــال دهــد‬ ‫‏مســتحق نیمــی از حــق کســب و پیشــه‬ ‫شــده و منتقــل الیــه نیــز فاقــد ایــن حــق‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -10‬رســیدگی بــه حــق ســرقفلی تابــع‬ ‫‏قوانیــن امــره نیســت و مطابــق مفهــوم‬ ‫مخالــف اخیــر مــاده ‪ ،15‬دادگا هــا ضمــن‬ ‫صــدور حکــم تخلیــه‪ ،‬نمی تواننــد بــرای‬ ‫مســتاجر‪ ،‬حــق ‏ســرقفلی قائــل شــوند‪.‬‬ ‫ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫ایــن روزهــا یکــی از تفریحــات پــدران و مــادران‬ ‫گرفتــن عکــس از فرزنــدان و اشــتراک گــذاری در‬ ‫فضــای مجــازی اســت؛ بــه گونــه ای کــه نمایــش‬ ‫تمــام مراحــل رشــد کــودک از بــدو تولــد تــا رفتــن‬ ‫بــه مدرســه و ســایر تحــوالت و رویدادهــای زندگــی‬ ‫او در شــبکه های اجتماعــی همچــون فیســبوک و‬ ‫اینســتاگرام بــه امــری عــادی بــدل شــده اســت امــا‬ ‫چگونــه ریســک بــه اشــتراک گــذاری انالیــن تصاویـر ‬ ‫فرزندانمــان را کاهــش دهیــم؟‬ ‫ قبــل از انتشــار عکــس‪ ،‬فکــر کنیــد‪ :‬قبــل از‬‫انتشــار عکــس ان را بررســی کنیــد‪ ،‬ایــا شــامل‬ ‫اطالعــات هویتــی اســت؟ ماننــد لبــاس یونیفــرم‬ ‫کــه مشــخص می کنــد کــدام مدرســه اســت‪ ،‬ادرس‬ ‫منــزل و یــا اطالعــات دیگــر‪ .‬ایــا مشــکلی نداریــد‬ ‫کــه ایــن عکــس را غریبه هــا ببیننــد‪.‬‬ ‫ تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی را بررســی‬‫کنیــد‪ :‬هنگامــی کــه عکـس را منتشــر کردیــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫کنترلــی روی ان نداریــد‪ .‬هــر چنــد می توانیــد ان را‬ ‫از روی حســاب کاربری تــان پــاک کنیــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫همیشــه تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی‬ ‫ســرویس هایی کــه اســتفاده می کنیــد ماننــد‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬فیســبوک‪ ،‬توییتــر و غیــره را بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬حســابتان را محــدود بــه دوســتان و خانــواده‬ ‫کنیــد تــا غریبه هــا نتواننــد بــه پســت های شــما‬ ‫دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ قوانیــن بــه اشــتراک گــذاری عکس هایتــان را‬‫بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد‪ :‬بــه دوســتان و‬ ‫خانــواده بگوییــد کــه عکس هــای فرزنــدان شــما‬ ‫را انالیــن منتشــر نکننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ممکــن‬ ‫اســت نظراتــی کــه زیــر پســت انالیــن شــما گذاشــته‬ ‫می شــود شــامل اطالعــات شــخصی و هویتــی‬ ‫شــما باشــد‪ .‬ایــن نظــرات را بســرعت پــاک کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد در پیغــام خصوصــی موضــوع را بــرای‬ ‫دوســت تان توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫ندا نودهی‬ ‫فضای مجازی و اسیب های اجتماعی ان‬ ‫گســترش اســتفاده از اینترنــت و فضــای‬ ‫مجــازی در تعامــات روزمــره منجــر بــه ایجــاد‬ ‫تغییــر در زندگــی‏روزمــره افــراد بــه ویــژه قشــر‬ ‫جــوان شــده اســت‪ .‬جاذبه هــای ایــن فضــا‬ ‫منجــر شــده افــراد ســاعات زیــادی از ‏روز‬ ‫خــود را در ایــن فضــا گذرانــده و تعامــات در‬ ‫ایــن فضــا را جایگزیــن تعامــات بــا اعضــای‬ ‫خانــواده و ‏همســاالن خــود کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع صدمــات جبــران ناپذیــری را به رشــد‬ ‫اجتماعــی افــراد وارد کــرده و‏ســاختار زندگــی‬ ‫اجتماعــی انــان را تغییــر داده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه برخــی از اســیب هایــی کــه ایــن فضــا‬ ‫مــی‏توانــد بــه بعــد اجتماعــی زندگــی کاربــران‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫وارد کنــد را مــورد بررســی قــرار مــی دهی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‎‬‏‪ -1‬ایجاد نارضایتی های خانوادگ ‪‎‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن معضــات اجتماعــی‬ ‫کــه جوامــع امــروزی بــه ان مبتــا شــده‬ ‫انــد‪ ،‬ضعــف بنیــان خانــواده ‏اســت‪ .‬بــاال‬ ‫رفتــن ســن ازدواج‪ ،‬افزایــش امــار طــاق‪،‬‬ ‫ســرد شــدن ارتباطــات عاطفــی‪ ،‬نارضایتــی‬ ‫از زندگــی‏خانوادگــی همگــی از مشــکالت‬ ‫عمیقــی اســت کــه دامنگیــر خانواده هــا‬ ‫شــده اســت‪ .‬وقتــی نگاهــی بــه علــل بــروز‬ ‫‏ایــن مشــکالت از دیــدگاه کارشناســان‬ ‫می پردازیــم‪ ،‬می توانیــم ســهمی را نیــز از‬ ‫فضــای مجــازی مشــاهده ‏کنیــم‪.‎‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد اســتفاده از ایــن فضا‬ ‫نــه تنهــا باعــث تغییــر شــکل روابــط میــان‬ ‫اعضــای خانــواده شــده؛‏بلکــه ســطح توقــع‬ ‫از زندگــی مشــترک را نیــز تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫فرزنــدان بــه جــای برقــراری ارتبــاط بــا‏والدیــن‪،‬‬ ‫ســرگرم ارتباطــات مجــازی و ســرگرمی های‬ ‫ایــن فضــا شــده و از ارتباطــات واقعــی و‬ ‫اموزش هــای‏مــورد نیازشــان دور شــده انــد‪.‬‬ ‫زوجیــن ایــن فضــا را محلــی بــرای اختالفــات‬ ‫خانوادگــی شــان قــرار داده انــد و‏بــه جــای‬ ‫اســتفاده از نظــرات کارشناســان‪ ،‬خــود را در‬ ‫معــرض راهنمایی هــای غلــط مطــرح شــده‬ ‫در ایــن فضــا‏قــرار می دهنــد‪ .‬ایــن فضــا حتــی‬ ‫زمینــه را بــرای روابط نامشــروع و خیانت های‬ ‫میــان زوجیــن بــاز کــرده اســت‪.‬‏ایــن مــوارد و‬ ‫مــوارد بســیار دیگــر‪ ،‬همگــی ناهنجاری هایــی‬ ‫هســتند کــه فضــای مجــازی زمینــه ســاز ان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــوده‏اسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪-2‬اختــال در شــکل گیــری هویــت‬ ‫نو جو ا نــا ن‪‎‬‬ ‫هویــت یــک فــرد از ســه بعــد شــخصی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫هویــت شــخصی‪ ،‬ویژگــی‏هــای منحصــر بــه‬ ‫فــرد یــک شــخص اســت‪ .‬هویــت اجتماعــی‬ ‫در اثــر ارتبــاط بــا گروه هــای مختلــف شــکل‬ ‫گرفتــه ‏و متاثــر از ان هاســت و هویــت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬باورهــا و اعتقــادات فــرد اســت کــه‬ ‫از بــدو تولــد و در اثــر تعامــات‏محیطــی در او‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪ .‬قــرار گرفتــن در محیــط‬ ‫مناســب خانوادگــی‪ ،‬اجتماعــی و همســاالن‬ ‫منجــر‏بــه شــکل گیــری هویتــی ســالم در یــک‬ ‫فــرد خواهــد ش ـد‪.‎‬‬ ‫ســنین نوجوانــی‪ ،‬ســنینی اســت کــه در‬ ‫ان هویــت اصلــی فــرد شــکل مــی گیــرد و‬ ‫متاســفانه اکنون اکثر‏نوجوانان بیشــتر وقت‬ ‫خــود را در فضــای مجــازی و در ارتبــاط با افراد‬ ‫ناشــناس در ایــن فضــا می گذرانند‪.‬‏این فضا‬ ‫صحنــه ای فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه‬ ‫فــرد در ان مــی توانــد خــود را در نقش هــای‬ ‫متفــاوت‏قــرار دهــد و ایــن امــر منجــر بــه‬ ‫چنــد شــخصیتی شــدن او خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی فضایــی اســت کــه‏هویــت‬ ‫شــخصی و مشــخصات فــردی قابــل پنهــان‬ ‫کــردن اســت و قــرار گرفتــن در نقش هــای‬ ‫گوناگــون بــه‏ویــژه در ســنین نوجوانــی منجــر‬ ‫بــه شــکل گیری هویــت ناســالم و اختــاالت‬ ‫شــخصیتی انــان می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-3‬تعارض ارزش ه‪‎‬ا‬ ‫از دیگــر معضــات فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫ورود ارزش هــا و فرهنــگ غربــی بــه درون‬ ‫خانواده هــا و ایجــاد تغییــر‏در نظــام ارزشــی‬ ‫خانواده هاســت‪ .‬نتایــج مطالعــات صــورت‬ ‫گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه حضــور بیــش‬ ‫از حــد در‏فضــای مجــازی منجــر بــه کمرنــگ‬ ‫شــدن فرهنــگ ایرانــی ‪ -‬اســامی در درون‬ ‫خانواده هــا شــده اســت‪ .‬ایــن ‏موضــوع‬ ‫اســیب های فرهنگــی زیــادی را بــه ســطح‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جامعــه وارد کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‏‪-4‬انزوای اجتماع ‪‎‬‬ ‫امــروزه در زندگــی اجتماعــی‪ ،‬فضــای مجازی‬ ‫جــای دوســتان و نزدیــکان را گرفتــه و در‬ ‫حقیقت جایگزین‏روابط دوســتانه و فامیلی‬ ‫شــده اســت‪ .‬افــراد ســاعت ها از وقــت خــود‬ ‫را در فضــای مجــازی گذرانــده و بــه ‏جــای‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی‪ ،‬بــه فعالیت هــای‬ ‫فــردی روی می اورنــد‪ .‬ایــن موضــوع افــراد را‬ ‫در افســردگی و‏انــزوای اجتماعــی فرو خواهد‬ ‫بــرد‪ ،‬چــه بســا خــود ان هــا از ایــن موضــوع‬ ‫اگاهــی نداشــته و حتــی ممکــن اســت‏ان را‬ ‫تاییــد نکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‬ ‫فضــای مجــازی و اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫بــر گرفتــه از کتــاب اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫مارشــال ریــو‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس خراسان شمالی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪307‬‬ ‫پلیس و امنیت کسب و کار‬ ‫شگردی جدید با عضویت‬ ‫در بورس خارجی و دریافت‬ ‫سود با رمز ارزها برای‬ ‫شیادان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا از شناســایی و دســتگیری سرشــاخه‬ ‫بانــد کالهبــرداری بــا شــگرد عضویــت در بــورس خارجــی و‬ ‫دریافــت ســود بــا رمــز ارزهــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ؛ ســردار وحیــد مجیــد‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ارجــاع تعــداد قابــل توجهــی پرونده از ســوی شــکات‬ ‫در برخــی اســتان هــا مبنــی بــر ســرمایه گــذاری در ارز خارجــی‬ ‫(فارکــس) و دریافــت ســود بــه شــکل رمــز ارز‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای مقدماتــی مشــخص شــد مــال‬ ‫باختــگان طــی اشــنایی بــا ســرمایه گــذاری کــه خــود را نماینــده‬ ‫یکــی از بانــک هــای مالــزی معرفــی کــرده بــود؛ بــا پیشــنهاد‬ ‫ســرمایه گــذاری در بــورس خارجــی و ســپس اعطــای ســود‬ ‫بــه صــورت رمــز ارز اشــنا شــده بودنــد و ضمــن انتخــاب پلــن‬ ‫خــود از جــدول پیشــنهادی بــه صــورت هفتگــی ســود خــود را‬ ‫دریافــت نمــوده بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا ادامــه داد‪ :‬لــذا بــا بررســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه مشــخص شــد ایــن فــرد تاکنــون میلیاردهــا‬ ‫تومــان از شــهروندان کالهبــرداری کــرده اســت کــه مــال‬ ‫باختــگان پــس از مســدود شــدن حســاب کاربــری شــان در‬ ‫ســایت هــای موصــوف و اطمینــان از عــدم بازگشــت ســرمایه‬ ‫خــود‪ ،‬موضــوع را بــا پلیــس فتــا در میــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تــاش کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا در اســتان خراســان رضــوی ســرکرده ایــن‬ ‫باندکالهبــرداری بــه همــراه دوتــن از همدســتانش در مشــهد‬ ‫مورد شناســایی قرار گرفتند و پس از عملیات فنی و پلیســی‬ ‫متهمــان تحــت تعقیــب‪ ،‬دســتگیر و بــه اداره پلیــس انتقــال‬ ‫داده شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســرکرده ایــن باندکالهبــرداری کــه از وجــه‬ ‫شــخصیتی موجهــی در بیــن مــال باختــگان برخــوردار بــود‪،‬‬ ‫توانســته بــود مبالــغ کالنــی را ســرمایه گذاری کــرده و به دنبال‬ ‫خــود‪ ،‬افــراد دیگــری را نیــز تحــت عنــوان زیــر در ایــن مجموعــه‬ ‫بیــاورد کــه انهــا نیــز دچــار ضــرر و زیــان مالــی شــده بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬در بررســی از امــوال رایانــه‬ ‫ای متهــم‪ ،‬تعــدادی دســتگاه ‪ pos‬جهــت ســاخت اکانــت و‬ ‫شــارژ حســاب کاربــری افــراد و فایــل هــای صوتــی پرزنــت یــا‬ ‫همــان دعــوت از افــراد مختلــف جهــت حضــور در ایــن نــوع‬ ‫ســرمایه گذاری بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه احتمــال دامنــه دار بــودن کالهبــرداری خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود شــهروندان دیگــری نیــز بــا‬ ‫ایــن روش گرفتــار شــده باشــند کــه از مــال باختــگان احتمالــی‬ ‫در ســایر نقــاط کشــور خواهانیــم جهــت مشــخص شــدن‬ ‫وضعیتشــان‪ ،‬در صورتــی کــه تحــت عناویــن ‪www.gibank.‬‬ ‫‪ io‬و ‪ guardiancapitalalag.asia.www.f1‬ســرمایه گــذاری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بــا در دســت داشــتن مســتندات و شــکوائیه بــه پلیس‬ ‫فتــا محــل زندگــی خــود مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســایت های ذکر شــده بدون پشــتوانه مالی‬ ‫و جعلــی بــوده و دائمــا در حــال تغییــر نــام می باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬از‬ ‫کاربــران فضــای ســایبری مــی خواهیــم قبــل از ورود بــه هرگونــه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه بــه عواقــب ان بیندیشــند و هرگــز‬ ‫تحــت تاثیــر تبلیغــات متعــدد و پیشــنهادات اغواکننــده کــه در‬ ‫حــوزه ســرمایه گــذاری پانــزی و هرمــی و یــا عناوینــی کــه توســط‬ ‫افــراد یــا شــرکت هــای معتبــر ارائــه مــی گــردد‪ ،‬قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از به‬ ‫روز تریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه‬ ‫فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫نکات امنیتی که باید‬ ‫والدین برای حفاظت‬ ‫از فرزندان در فضای‬ ‫مجازی بدانند‬ ‫والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ‬ ‫امنیــت کــودکان در برابــر اســیب ها و تهدیــدات‬ ‫فضــای مجــازی برعهــده دارنــد بــه ویــژه اینکــه‬ ‫در روزهــای کرونایــی فرزنــدان ان هــا از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی تحصیــل می کننــد‪ ،‬براین اســاس‬ ‫ان هــا بایــد ســطح دانــش و اگاهــی خــود را بــاال‬ ‫ببرنــد و بــا اگاهی بخشــی به کــودکان و همراهی‬ ‫ان هــا در ایــن محیــط‪ ،‬از اســیب های ایــن حــوزه‬ ‫پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ امنیــت‬ ‫کــودکان در برابــر اســیب ها و تهدیــدات فضــای‬ ‫مجــازی برعهــده دارنــد‪ .‬بــه ویــژه اینکــه در روزهــای‬ ‫کرونایــی فرزنــدان ان هــا از طریــق فضــای مجــازی‬ ‫تحصیــل می کننــد‪ ،‬برایــن اســاس ان هــا باید ســطح‬ ‫دانــش و اگاهــی خــود را بــاال ببرنــد و بــا اگاهــی‬ ‫ بخشــی بــه کــودکان و همراهــی ان هــا در ایــن‬ ‫محیــط‪ ،‬از اســیب های ایــن حــوزه پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه والدیــن در خصــوص ایمــن نگــه داشــتن‬ ‫فرزنــدان در فضــای مجــازی بایــد بداننــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نســبت بــه عالئــم پریشــانی در فرزنــدان خــود‬ ‫هوشــیار باشــید‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــا حمایــت مثبــت و تشــویق‪ ،‬روابــط همــراه بــا‬ ‫اعتمــاد و ارتبــاط ازاد و راحــت ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجــه داشــته باشــید کــه هــر کودکــی منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت و ممکــن اســت شــیوه های مختلفــی‬ ‫بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــه کار بگیــرد‪ .‬بــرای یافتن‬ ‫پاســخ مناســب بــه نیازهــای فرزنــد خــود زمــان‬ ‫بگذاریــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬کــودکان دارای اختــاالت‬ ‫یادگیــری نیــاز بــه دریافــت اطالعــات بــه شــیوه ای‬ ‫ســاده دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در محیط هــای رســانه های دیجیتــال ماننــد‬ ‫اینســتاگرام و یوتیــوب و غیــره فرزنــد خــود را فالــو‬ ‫نماییــد و از طریــق اکانــت خــود پسـت های ان هــا را‬ ‫مالحظــه فرماییــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬وقتــی فرزندتــان بــا شــما صحبــت می نمایــد‪ ،‬به‬ ‫چشــمان او نگاه کنید و از نگاه‬ ‫کــردن بــه صفحه تلفــن همراه‬ ‫خــود اجتنــاب ورزیــد‪ .‬بــا اینــکار‬ ‫بــا القــاء احســاس ارزشــمندی‬ ‫بــه فرزنــد خــود نقــش مهمــی‬ ‫در شــکل گیــری شــخصیتی‬ ‫قــوی و سرشــار از عــزت نفــس‬ ‫در او خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -6‬الزم اســت والدین نســبت‬ ‫بــه اهمیــت حفــظ حریــم‬ ‫و عــدم افشــای اطالعــات‬ ‫شــخصی و خانوادگــی در‬ ‫فضــای مجــازی بــه کــودکان‬ ‫خــود امــوزش کافــی را داده تــا‬ ‫کــودکان را در فضــای مجــازی‬ ‫از ســو اســتفاده افــراد کالهبــردار حفــظ نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روستای فارسیان ازادشهر‪ -‬سمنو پزون‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1- 1400‬ژانویه ‪ 19 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 307‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا شناسی روستای فارسیان‬ ‫فارسیان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫روســتای فارســیان از توابــع شهرســتان ازادشــهر بــا‬ ‫طبیعتــی بکــر و بــی نظیــر از جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫اســتان گلســتان اســت کــه در ایــام ‏تعطیــات نــوروز‬ ‫گردشــگران را بــه خــود فــرا مــی خوانــد‪ .‬فارســیان‪،‬‬ ‫روســتایی محصــور در دل کــوه بــا خان ـ ه هایــی پلکانــی‪،‬‬ ‫ن هــای‬ ‫پنجــر ه هایــی بــه ‏رنــگ ابــی تیــره و گلــدا ‬ ‫شــمعدانی اســت کــه معصومانــه پشــت پنجــره بــر لــب‬ ‫طاقچــه جــا خــوش کــرد ه انــد و صفــا و صمیمیــت کوچـه ‬ ‫س کوچـ ه هــای پرشــیب بــر زیبایــی روســتا مــی افزایــد‪.‬‬ ‫‏پـ ‬ ‫ایــن روســتا در کوهســتانی پوشــیده از جنــگل قــرار گرفته‬ ‫کــه بــا درختــان سرســبز‏بلــوط و افــرا منظــره زیبایــی بخــود‬ ‫گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫روســتای فارســیان کــه به علــت بافــت پلکانــی ان بــه‬ ‫ماســوله گلســتان نیــز معــروف اســت‪ ،‬بیــن گردنــه‬ ‫خوش ییــاق و دامنه هــای سرســبز ‏ماران کــوه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬پوشــش انبــوه جنگلــی اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫هیــزم و چشــمه های متعــددی کــه در انجــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫اب شــرب روســتا ‏را تامیــن می کننــد‪ .‬‏‬ ‫‏(چشم انداز دور و نزدیک بافت باارزش تاریخی ‏)‬ ‫موقعیت مکانی‏‬ ‫روســتای فارســیان در یــک منطقــه کوهپایــه ای در‬ ‫ارتفــاع ‪ ۷۷۷‬متــری از ســطح دریــا واقــع اســت و بــا شــهر‬ ‫ن‪‎‬‏‪۱۱۵‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‏ایــن روســتا در محــور‬ ‫گــرگا ‪‎‬‬ ‫اصلــی ازادشــهر بــه شــاهرو ‪‎‬د ‪ ،‎‬در ‪ ۳۵‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــهر ازادشــهر واقــع شــده و تــا شــاهرود ‪ ۸۵‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه‏دارد‪ .‬ایــن روســتا در مــرز اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان واقــع شــده و بــه دلیــل همجــواری بــا جنــگل ابــر‪،‬‬ ‫گردنــه خــوش ییــاق و دامنه هــای‏سرســبز مــاران کــوه از‬ ‫موقعیــت و ویژگــی متنــوع اب و هوایــی در طــول ســال‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برخــوردار اسـ ‪‎‬‬ ‫قدمت روستا‬ ‫بــا توجــه بــه گفتــه هــای اهالــی روســتا و اثــار بــه جــا‬ ‫مانــده ماننــد‪ :‬گورســتان هــای بســیار قدیمــی بــا ســنگ‬ ‫مزارهــای خــاص‪ ،‬وجــود اســیاب و ‏درگاه کاروانســرای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬مــی تــوان گفــت روســتای فارســیان قانچــی از‬ ‫جملــه روســتاهای تاریخــی و قدیمــی گلســتان و حتــی‬ ‫ایــران بــه‏شــمار مــی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قدمــت روســتا بــه حــدود ‪ 1000‬ســال قبــل بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه ان بــا مهاجــرت عشــایر کوچنــده فــارس بــه‬ ‫ایــن منطقــه مرتبــط مــی‏باشــد‪ .‬در ان زمــان اهالــی بــه‬ ‫دلیــل مســاعد بــودن عوامــل طبیعــی اقــدام بــه یکجــا‬ ‫نشــینی نمــوده و هســته اولیــه روســتا را پیرامــون چنــد‬ ‫‏دهنــه چشــمه بنــا نهادن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏ بافت تاریخی روستا‬ ‫بافــت کلــی خانه هــای روســتای فارســیان بــه صــورت‬ ‫پلکانــی اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه حیــاط هــر خانــه‪،‬‬ ‫بــام خانــ ه جلویــی اســت و ایــن رونــد تــا ‏خانه هــای‬ ‫پایین دســت تکــرار می شــود‪ .‬امــا نکتــ ه قابــل توجــه‬ ‫دیگــر در مــورد بافــت تاریخــی روســتا ســابات ها هســتند‪.‬‬ ‫ســابات بــه کوچه هــای ‏مســقفی گفتــه می شــود کــه‬ ‫قســمت باالیــی ان در مالکیــت شــخصی و فضــای‬ ‫زیــر ســقف در مالکیــت عمومــی قــرار دارد‪ .‬امــروزه در‬ ‫فارســیان‏‏‪ ۶۳‬ســابات ســالم وجــود دارد کــه هنــوز قابــل‬ ‫اســتفاده اســت‪ .‬جالــب انجاســت کــه داخــل بعضــی‬ ‫از ایــن ســابات ها فضایــی بــه نــام دختر نشــین ‏بــرای‬ ‫نشســتن تعبیــه شــده اســت کــه در ســاعات پایانــی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫خورشت قیمه بادمجان‬ ‫خورشت قیمه و خورشت بادمجان از غذاهای معمول سفره های ایرانی هستند‪.‬‬ ‫خورشت قیمه بادمجان ترکیبی از این دو خورشت است که بسیار خوشمزه است‬ ‫مواد الزم خورشت قیمه بادمجان‬ ‫زمان تقریبی پخت‪ ۲ :‬ساعت‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫لپــه‪ ۸‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬گوشــت خورشــتی‪ ۱۲‬تکــه کوچــک‪ ،‬بادمجــان‪ ۲‬عــدد‬ ‫قلمــی بــزرگ یــا ‪ ۴‬عــدد متوســط‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ۲‬عــدد بــزرگ‪ ،‬گوجــه‪ ۲‬عــدد‬ ‫پیاز‪ ۱‬عدد بزرگ‬ ‫رب‪ ۲‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۱‬حبه متوسط‬ ‫زردچوبه‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک و پودر لیمو عمانی به مقدار الزم‬ ‫ابلیمو یا ابغوره به مقدار الزم‬ ‫دستور پخت خورشت قیمه بادمجان‬ ‫مرحلــه اول‪ ۲ :‬ســاعت قبــل از شــروع پخــت قیمــه بادمجــان‪ ،‬در یــک کاســه پــر‬ ‫از اب‪ ‬لپه هــا‪ ‬را بخیســانید‪.‬‬ ‫پیــاز را خــرد و ریــز کــرده و در قابلمــه ای کــه می خواهیــد خورشــت را در ان‬ ‫بپزیــد بــا مقدار‪ ‬کافی‪ ‬روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز را تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ‬ ‫شــود‪ ۱ .‬حبه‪ ‬ســیر را خــرد کــرده و بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫گوشت‪ ‬خورشــتی‪ ‬را در قابلمــه بریزیــد و با‪ ‬پیازها‪ ‬به‪ ‬خوبی‪ ‬تفــت دهیــد‪ .‬حــال‬ ‫بایــد زردچوبــه و فلفــل را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬وقتــی کــه گوشــت تغییر رنگ‬ ‫داد‪ ،‬لپه هــا‪ ‬را ابکشــی کــرده و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬خورشــت بادمجــان را بــا گوشــت قلقلــی‪ ،‬گوشــت ماهیچــه و گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده نیــز می تــوان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫یک‪ ‬تابه‪ ‬جــدا روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغن‪ ‬داخلش‪ ‬بریزید‪ .‬روغن‬ ‫که داغ شد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا کامال ًسرخ شود‬ ‫پــس از اینکــه رب گوجــه فرنگــی را کمــی تفــت دادیــد گوجه فرنگی ها را از وســط‬ ‫نصــف کنیــد و انهــا را هــم کمــی تفــت دهیــد‪ .‬در میانــه پخــت گوشــت و لپــه‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه گوجــه فرنگــی بــه قابلمــه خورشــت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا یــک ســانتی متــر باالتــر از گوشـت ها را اب بریزیــد و‪ ‬زیــرش‪ ‬را زیــاد کنیــد تــا‬ ‫ســریع جــوش بیایــد‪ .‬ســپس شــعله را کــم کنیــد‪ ،‬در قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه‬ ‫دهیــد تــا حــدود دو ساعت‪ ‬گوشــت‪ ‬بپزد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬در ایــن مرحله‪ ‬نوبت‪ ‬بــه امــاده کــردن بادمجان هــا می رســد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه گوشــت‪ ‬می‪ ‬پزد‪ ،‬بادمجان هــا را بشــویید و پوســت بگیریــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه شــکل دلخواه‪ ‬برش‪ ‬بزنیــد و مقــداری نمــک روی انهــا بپاشــید تــا اب و تلخــی‬ ‫بادمجــان خــارج شــود و هنــگام ســرخ کــردن روغــن زیــادی بــه خــود جــذب نکند‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۲۰‬دقیقــه بادمجان هــا را ابکشــی کنیــد و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه بگذاریــد‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪:‬مقداری روغــن در تابــه بریزیــد و بادمجان هــا را ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه کمــی طالیــی مایــل بــه قهــوه ای شــدند‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬پــس از اینکــه گوشــت و‪ ‬لپه‪ ‬بــه طــور کامل پختنــد بادمجان‬ ‫را بــه همــراه مقــداری نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه و پــودر لیمــو عمانــی بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫روســتاییان فارســیان در خوش ســلیقگی و طبــخ غذا هــای محلــی و متنــوع‬ ‫شــهره اند‪ .‬از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش ‏خمیــر‪،‬‬ ‫چنگالــی‪ ،‬حلیــم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلــوا برنجــی‪ ،‬چکّــو (اشــکنه)‪ ،‬خورشــت گوجه ریــز‪،‬‬ ‫ماششــله‏‏(طبــخ ان بــه ویــژه هنــگام نشابرنج)‪،‬ا ُ‬ ‫ماش‪،‬سوزیاش‪،‬ســوتلیاش‪،‬ا‬ ‫ُ‬ ‫شــتره‪ ،‬کنجــی پــت و دندانــی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در‬ ‫‏فارســیان پختــه می شــود‪ .‬انــواع نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان اقانــدو‪ ،‬نــان فتیــر‪ ،‬نان‬ ‫کمــاج و نــان پنجه کــش از ایــن جمله انــد‪ .‬البتــه امــروزه بــا‏ورود نان هــای صنعتــی‬ ‫بــه روســتا ها‪ ،‬بــوی نان هــای محلــی کمتــر از گذشــته احســاس می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روستای زیبای فارسیان‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫واژه شناســی ‪:‬وجــه تســمیه فارســیان بــا مهاجــرت عشــایر کوچنــده‬ ‫فــارس بــه ایــن منطقــه مرتبــط اســت‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬هزار سال‬ ‫زبان محلی‪:‬زبان ترکی‬ ‫جمعیت‪:‬بر اســاس سرشــماری مرکز امار ایران در ســال ‪1385‬جمعیت‬ ‫ان ‪2058‬نفر(‪491‬خانوار)بوده است‏‪.‬‬ ‫اداب و رسوم‪:‬مراســم ســله بــرون‪ ،‬مراســم نمایشــی مثــل گاوبــازی (کــه‬ ‫خ هــای تیــز) و خــروس‏جنگــی‬ ‫مبــارزه دو گاو بــا شــا ‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬برنــج‪ ،‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد‬ ‫شــال و چــادر شــب‪ ،‬نوعــی حولــه از جنــس‏ابریشــم مصنوعــی‪ ،‬انــواع‬ ‫خشــکبار و ترشــیجات‬ ‫ویژگی‪:‬دشت اسب های وحشی فارسیان کم نظیر است‏‪.‬‬ ‫نزدیکتریــن جاذبه هــای گردشگری‪:‬دشــت اســبهای وحشــی‪ ،‬ابشــار‬ ‫کفتــر خانــه‪ ،‬یخچــال طبیعــی‪ ،‬جنــگل بلــوط‪،‬‏اســیاب ابــی قدیمــی‪ ،‬چنــار‬ ‫کهنســال‪ ،‬قبرســتان تاریخــی روســتا‬ ‫ادرس ‪:‬گلستان‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬بخش چشمه ساران‪ ،‬روستای فارسیان‬ ‫مختصات جغرافیایی‪ 55 :‬درجه و ‪ 26‬دقیقه طول شــرقی و ‪ 36‬درجع‬ ‫و ‪ 57‬دقیقه عرض شــمالی‪،‬‬ ‫جاذبه های تاریخی‏‬ ‫در میدان هــای روســتا ســکوهای ســنگی بــه نــام پیرنشــین درســت شــده‬ ‫بــرای اســتراحت گردشــگران و اهالــی محــل‪ ،‬در هنــگام غــروب افتــاب‬ ‫‏پیرمرد هــای محلــه گرداگــرد ان می نشــینند و ســاعاتی تــا بعــد ازغــروب‬ ‫افتــاب شــب نشــینی می کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن روســتا مکان هــای هــم وجــود داردکــه بــه دخترنشــین معــروف اســت در‬ ‫واقــع در گذشــته ها اب لولــه کشــی در ایــن روســتا وجــود‏نداشــته دختــران بــرای‬ ‫اب اوردن بــه چشــمه ها می رفتنــد و بــه دلیــل بعــد مســافت طوالنــی بــه ایــن‬ ‫مکان هــا کــه می رســیدند نشســته و‏خســتگی در می کردنــد‏‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر ازجاذبه هــای زیبــای ایــن روســتا کوچه هــای اشــتی کنــان می باشــد‬ ‫‪.‬درواقــع در ایــن روســتا چندیــن کوچــه و معابــر تنــگ ســاخته‏شــده اســت تــا افــرادی‬ ‫کــه قهــر هســتند زمانــی کــه از ایــن کوچه هــا تــردد می کننــد ناچارنــا باهــم برخــورد‬ ‫داشــته باشــند ناگفتــه نمانــد بافــت‏تاریخــی ایــن روســتا تنهــا یــک کوچــه ماشــین رو‬ ‫دارد و در مابقــی کوچه هــا امــکان تــردد ماشــین وجــود نــدارد‪ .‬ایــن تدبیــر از زمان های‬ ‫خیلــی‏قدیــم بــرای جلوگیــری ازحمــات دشــمنان و حفاظــت از روســتا بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫تنورهــای زیــادی در فارســیان بــه چشــم می خــورد‪ .‬در واقــع در هــر کوچــه یــک‬ ‫تنــور وجــود داردکــه اهالــی ایــن کوچــه در حفــظ و نگـه داری و‏اســتفاده از تنــور‬ ‫بــا یکدیگــر شــریک هســتند‪ .‬تنورهــا عــاوه براینکــه بــرای پخــت نــان اســتفاده‬ ‫می شــوند محلــی هــم بــرای اختــاط زنــان روســتا‏اســت و اگــر کســی بخواهــد‬ ‫بــرای پســرش زن بگیــرد ایــن خواســتگاری در کنــار تنــور انجــام می گیــرد‏‪.‬‬ ‫سبک معماری روستا‬ ‫روســتای فارســیان قانچــی اولیــن روســتای خشــت خــام کشــور می باشــد‬ ‫بالــغ بــر ‪500‬خانــه بــا خشــت خــام دارد کــه اکثــرا دو طبقــه بــوده‪ ،‬طبقــه‬ ‫‏نخســت حکــم انبــاری دامــی و یــا مغــازه را دارد و طبقــه دوم بــه اســکان‬ ‫اهالــی خانــه اختصــاص دارد کــه در نــوع خــود در کشــور بی نظیــر‏اســت‬ ‫قدمــت خانه هــای روســتا‪250‬تا ‪300‬ســال می باشــد‪.‬‏‬ ‫فارســیان بــا توجــه بــه نــوع معمــاری و شــکل گیری روســتا براســاس شــرایط‬ ‫جغرافیایــی و توپوگرافــی منطقــه بــه صــورت پلکانــی و همچنیــن ‏دیگــر‬ ‫ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد طبیعــی‪ ،‬زیســت محیطــی‪ ،‬مولفه هــای اقلیمــی‪،‬‬ ‫تاریــخ و قدمــت روســتا‪ ،‬ویژگی هــای خــاص فرهنگــی و‏اجتماعــی‪ ،‬میــراث‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس‪ ،‬ویژگی هــای اقتصــادی‪ ،‬معیشــتی‪ ،‬ویژگی هــای کالبــدی و‬ ‫فضایــی‪ ،‬نظــام محله بنــدی و شــکل ‏گیری روســتا‪ ،‬کیفیــت ابنیه هــا و فــرم پــان‬ ‫بناهــا‪ ،‬شــبکه ارتباطــی و معابــر و ارزش هــای معمــاری حائــز شــرایط ثبــت در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی‏شــده اســت‏‪.‬‬ ‫خانه هــای خشــتی از دیگــر دیدنی هــای فارســیان اســت‪ ،‬قالب هــای خشــتی بــه‬ ‫کار رفتــه در ایــن خانــه منحصــر بــه فــرد بــوده و در بنا هــای‏دیگــر اســتفاده نشــده‬ ‫ت ‪ ۱۰‬ســانتی متــر و طــول و عــرض ان ‪ ۲۰‬ســانتی متــر مــی‬ ‫اســت‪ ،‬ارتفــاع هــر خشـ ‬ ‫باشــد یعنــی دو برابــر خشــت هایی‏کــه در بافــت تاریخــی گــرگان بــکار رفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی از نکاتــی کــه در رابطــه بــا خانه هــای ایــن روســتا چشــم نــواز اســت رنــگ‬ ‫بــه کار رفتــه زرد و ســفید در ایــن خانه هاســت‪ ،‬در واقــع ان‏چیــزی کــه مــا فکــر‬ ‫مــی کنیــم رنــگ امیــزی بــه ایــن ســبک اســت رنــگ نیســت بلکــه نوعــی گِل بــا‬ ‫نــام «شــولی» و یــا در گویــش محلــی‏‏«ســواما» اســت کــه در اعیــاد مختلــف‬ ‫و مناســبت ها زنــان روســتا بــه کــف و دیواره هــای خانه هــای خــود می مالنــد‏‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روز‪ ،‬محلــی بــرای گفتمــان زنــان و بــازی کــودکان بــه‬ ‫شــمار می ایــد‪ .‬در گذشــته کــه‏اب لوله کشــی در روســتا‬ ‫وجــود نداشــت‪ ،‬دختــران بــرای اوردن اب بــه چشــمه‬ ‫ی رفتنــد و بــه دلیــل بُعــد مســافت طوالنــی‪ ،‬در ایــن‬ ‫مـ ‬ ‫‏دختر نشــین ها نشســته و خســتگی در می کردنــد‪ .‬تنــور‬ ‫هــم در فارســیان زیــاد بــه چشــم مــی خــورد؛ در هــر‬ ‫کوچــه یــک تنــور وجــود دارد کــه‏اهالــی ان کوچــه در‬ ‫حفــظ و نگهــداری و اســتفاده از ان بــا یکدیگــر شــریک‬ ‫هســتند‪‎.‎‬‬ ‫داالن یا سابات(کوچه های مسقف چوبی ‏)‬ ‫ن هایــی‬ ‫همانگونــه کــه ذکــر شــد در ایــن روســتا مــکا ‬ ‫وجود دارد که به «دخترنشــین» معروف اســت‪ .‬در واقع‬ ‫در گذشــته هــا کــه اب لولــه‏کشــی در ایــن روســتا وجــود‬ ‫ی رفتنــد‬ ‫نداشــت دختــران بــرای اب اوردن بــه چشــمه مـ ‬ ‫و بــه دلیــل بُعــد مســافت طوالنــی بــه ایــن‏مکان هاکــه‬ ‫ می رســیدند نشســته وخســتگی درمی کردنــد‪ ،‬البتــه در‬ ‫روســتا فضاهایــی هــم تحــت عنــوان پیرنشــین وجــود‬ ‫دارد کــه محــل تجمــع‏افــراد مســن در روســتا اســت‏‪.‬‬ ‫انچــه کــه فارســیان را از دیگــر روســتاها و‬ ‫یــا مناطــق ســکونت گاهی متمایــز کــرده‪،‬‬ ‫ویژگی هــای معمــاری و بافــت بــا ارزش و تاریخــی‬ ‫ایــن ‏روستاســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه در ســال ‪79‬‬ ‫در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫کشــور ‏بهســازی و حفــظ بافــت بــا ارزش و‬ ‫تاریخــی ایــن روســتا مــورد تصویــب قــرار گرفتــه‬ ‫بــود و از ســال ‪ 88‬نیــز اقدامــات عملیاتــی بــرای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اجــرای ایــن ‏طــرح فراهــم شــ ‪‎‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز‬ ‫هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنورد‬ ‫‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او به تنهایی‬ ‫از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‬ ‫‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی‬ ‫روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و‬ ‫بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ‬ ‫اهو(ســر نــازک) و همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار‬ ‫کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته‬ ‫پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث‬ ‫ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب چوبــی‬ ‫جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را می پوشــانند ‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی ) فشــار داده مــی‬ ‫شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد‬ ‫یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ‬ ‫پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه‬ ‫نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد‬ ‫کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه‬ ‫بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی‬ ‫پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه هــم مــی بندنــد‬ ‫یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم یــک کلگــی افســار‬ ‫چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت دیگــر تزییــن مــی‬ ‫نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز بــه نــام جــوال‬ ‫دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای عــادی را مــی‬ ‫دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پــاالن ‪ ،‬بــدون اســتفاده از ســوزن‬ ‫بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!