روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 306 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 306

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 306

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 306

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪10 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /31‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /19‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪306‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫عملکرد قابل دفاع نیروهای انقالبی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫عقب افتادگی ‪ ۱۷‬درصدی پوشش بیمه ای‬ ‫‪3‬‬ ‫تداوم حمایت ها در‬ ‫ورزش می تواند نتیجه‬ ‫بخش باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫وجود بودجه ‪۳۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای طرح محرومیت زدایی در کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫داستانی «فراتر از خرید یک مقاله»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تکنیک ژست های صحبت‏‬ ‫‪ 10‬تانکر جدید برای تامین اب روستاهای فاقد‬ ‫لوله کشی گلستان نیاز است‬ ‫روستا شناسی‬ ‫گرگان‪ ،‬شهر گردشگری اقوام‬ ‫‪2‬‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫گردشــگری قومــی(‪،)Tourism Etnich‬‬ ‫یکــی از گونه هــای گردشــگری اســت کــه بــه‬ ‫منظــور مشــاهده ســبک زندگــی افــراد بومــی‬ ‫و محلــی انجــام می شــود‪ ،‬هــدف از ایــن نــوع‬ ‫گردشــگری شــناخت فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم‪،‬‬ ‫دیــن و مذهــب‪ ،‬نــوع پوشــش‪ ،‬زبــان یــا‬ ‫گویــش‪ ،‬روحیــات‪ ،‬غذاهــا و کیفیــت اســکان و‬ ‫بســیاری مــوارد دیگــر در مــورد اقــوام و عشــایر‬ ‫مختلــف اســت‪.‬‬ ‫لــذا دارا بــودن اقــوام و عشــایر متعــدد بــه‬ ‫شــرط مدیریــت مناســب و ایجــاد امنیــت‬ ‫و فرهنگ ســازی‪ ،‬می توانــد یــک فرصــت و‬ ‫ویژگــی مثبــت بــرای مقصــد گردشــگری تلقــی‬ ‫شــود‪ .‬تماشــای مراســم ســنتی‪ ،‬جشــن ها‪،‬‬ ‫ایین هــای ســنتی از جملــه جذابیت هــای ایــن‬ ‫نــوع از گردشــگری اســت و برخــی نیــز جهــت‬ ‫درک بهتــر موقعیــت خــود و یــا دنیــای معاصــر‬ ‫بــه ایــن گونــه ســفرها روی می اورنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان و به ویــژه شــهر گــرگان‬ ‫را به حــق قطــب اقــوام خوانده انــد‪ .‬ایــن را‬ ‫می شــود بــه درســتی بــا ســیر در جغرافیــای‬ ‫خــاص ان درک کــرد یــا بــا مراجعــه بــه‬ ‫تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــن ســرزمین خوانــد‬ ‫کــه چگونــه اقــوام گوناگونــی بــه ان گام‬ ‫نهاده انــد و در بخش هــای مختلــف ان ســاکن‬ ‫شــده اند و در کنــار هــم یــک کل مســنجم از‬ ‫خرده فرهنگ هــای رنگارنــگ را شــکل داده انــد‬ ‫کــه هریــک تمایــز خاصــی بــا دیگــری دارد؛‬ ‫تمایــزی کــه افــزون بــر اهمیــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امــروزه از منظــر گردشــگری نیــز از‬ ‫اهمیــت فــراوان برخــوردار اســت و می توانــد‬ ‫دریچــه جدیــدی را رو بــه ایــن صنعــت در حــال‬ ‫توســعه بگشــاید‪.‬‬ ‫برگــزاری چهــارده دوره جشــنواره اقوام توســط‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی در شــهر گــرگان‬ ‫ایــن شــهر را بــه عنــوان پرچمــدار گردشــگری‬ ‫قومــی در ســطح ملــی معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن همــه راه نیســت‪ .‬بلکــه الزم اســت‬ ‫مدیریــت شــهری نیــز دســت بــه کار شــده و در‬ ‫حــوزه گردشــگری اقــوام گام هــای جدی تــری‬ ‫برداشــته و زیرســاخت های الزم و شــرایط و‬ ‫امکانــات مــورد نیــاز را فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬شــهر گــرگان بــه یــک محــل‬ ‫برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی بــا همــه امکانــات‬ ‫خــاص این گونــه ســازه ها نیــاز دارد‪ .‬ان روز دیــر‬ ‫نیســت‪ .‬اندکــی همــت و برنامه ریــزی می طلبــد‪.‬‬ ‫شــهری کــه از ان در کشــور بــه عنــوان شــهر‬ ‫هفــت رنــگ از هفــت اقــوام معــروف اســت و‬ ‫در خــود مردمانــی بــا گویش هــا و ســنت های‬ ‫مختلــف از سراســر ایــران جــای داده اســت‪.‬‬ ‫و همانطــور کــه گفتــه شــد‪ .‬امــروز گــرگان را‬ ‫نگارســتان ایــران می خواننــد چــرا کــه در ان کل‬ ‫ایــران را می تــوان نظــاره کــرد ایرانــی کــه در‬ ‫هــر گوشــه و کنــارش مملــو از تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫و تمــدن اســت اری گــرگان را مهــد تمــدن و‬ ‫تاریــخ نیــز بــا وجــود جاذبه هــای گردشــگری و‬ ‫بومــی اش می شناســند‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫حریم شخصی انالین چرا مهم است‬ ‫حریــم شــخصی انالیــن از حقــوق بشــر اســت‪ ،‬امــا ســرویس هــای انالیــن و شــبکه های‬ ‫تبلیغاتــی از ان بــرای ســود شــخصی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم شــخصی انالیــن ما مهم‬ ‫اســت در ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت ان می پردازیــم‪ .‬امــروزه حفــظ ناشناســی در اینترنــت‬ ‫بســیار ســخت شــده اســت‪ .‬تکنولوژی با ســرعت زیادی در حال رشــد اســت و ردیابی داده ها‬ ‫تبدیــل بــه هنجــار شــده اســت‪ .‬دیگــر جــای تعجــب نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد‬ ‫گــوگل یــا توییتــر تولــد مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه بــه خریدهــای انالینمــان توصیه های‬ ‫خریــد مختلــف و مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫برای چی حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی از حقــوق اساســی بشــر اســت‪ :‬اعالمیــه حقــوق جهانــی در بنــد ‪ ۱۲‬بــه‬ ‫اهمیــت حریــم شــخصی بشــر تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی ماننــد‬ ‫‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم شــخصی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫نبــود حریــم شــخصی انالیــن کاربــران را اســیب پذیر می کنــد‪ :‬هنگامــی کــه بــه اینترنــت‬ ‫متصــل می شــویم و فعالیت هــای خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از خودمــان ردپــای‬ ‫دیجیتــال بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای دیجیتــال مشــخص می کننــد کــه مــا در چــه‬ ‫ســاعتی می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪ ،‬وضعیــف ســامتی مــا چگونــه اســت‪،‬‬ ‫عادت هــای خربــد مــا چیســتند‪ ،‬و مــوارد بســیار زیــاد دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد در‬ ‫دســترس شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف مختلفــی قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل کاربــران بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم‬ ‫زیــادی از اطالعــات توســط خــود کاربــران در اینترنــت توزیــع می شــود‪ .‬یکــی از رایج تریــن‬ ‫روش های ســو اســتفاده از این اطالعات‪ ،‬ایجاد حســاب جعلی اســت‪ .‬هر چقدر بیشــتر‬ ‫اطالعات تــان را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر کنتــرل کمتــری روی اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫بــه خطــر افتــادن ازادی بیــان‪ :‬حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا مانند فعــاالن حقوق بشــر‪ ،‬روزنامه نگاران‪،‬‬ ‫سیاســتمداران بــرای جلوگیــری از اذیت هــای احتمالــی بســیار مهم اســت‪ .‬هرچند حفظ‬ ‫حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در گروه هــای بــاال نیســتند هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریــم شــخصی روی اعتبــار مــا تاثیــر گــذار اســت‪ :‬بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم‬ ‫کــه دوســت داریــم شــخصی و خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش محافظــت از‬ ‫همچیــن داســتان هایی بســیار ســخت و پیچیــده نبــود‪ .‬اما امــروزه با توجــه به تکنولوژی‬ ‫اینترنــت و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای دیجیتالــی کــه بــه جــا می گذاریــم‪،‬‬ ‫حفــظ اســرار ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریــم شــخصی خــود محافظــت کنیــد و امــن بمانیــد‪ :‬خیلــی مشــکل اســت کــه تمــام‬ ‫ردپــای هــای انالیــن خــود را پــاک کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک می کننــد میزان‬ ‫اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه اشــتراک می گذاریــم را بــه حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهــای امــن اســتفاده کنیــد‪:‬از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی کاربرانشــان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪ Brave‬اســتفاده کنیــد‪ .‬مرورگــر فایرفاکس‬ ‫حالــت خصوصــی هــم دارد کــه بــه کمــک ان می توانیــد مطمئــن شــوید تاریخچــه مــرور‬ ‫وب‪ ،‬کوکــی و داده هــای کــش روی دســتگاه شــما باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫زمــان اســتفاده از ‪:VPN‬هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از یــک تونل‬ ‫رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور ‪ VPN‬برســند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بایــد‬ ‫از ‪ VPN‬یــی کــه اســتفاده می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا در ایــن حالــت اطالعــات‬ ‫شــما بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوید کــه اطالعــات شــما را ذخیــره نمی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد از اتصــال بــه ‪ VPN‬بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از سرویس هایی که از رمزگذاری ‪ end to end‬استفاده می کنند‪ ،‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده مــی کنننــد بهــره ببریــد در‬ ‫صــورت افشــای داده هــم امنیــت داده هایتــان در خطــر قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال در‬ ‫مــورد ســرویس ایمیــل بهتــر اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده کنیــد و یــا‬ ‫از ‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همیشه سیاست های حریم شخصی سرویس که استفاده می کنید را بخوانید‪:‬‬ ‫قبــل از اســتفاده از ســرویس ها و اپلیکیشــن های انالیــن حتمــا سیاســت های حریــم‬ ‫شــخصی ان هــا را بخوانیــد‪ .‬در برخــی مــوارد ممکــن اســت متعجــب شــوید کــه چــه اطالعــات‬ ‫بــی ارتبــاط بــا کاری کــه سرویسشــان انجــام میدهــد را از کاربرانشــان جم ـع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫هوشــیار باشــید‪:‬اگر می خواهید اســیب های احتمالی را به حداقل برســانید ســعی کنید‬ ‫کنترل اطالعاتتان را داشــته باشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪9‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,000,000‬ریــال هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 10,467,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‪104,810,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪ 109,450,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 61,500,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 40,250,000‬ریــال‬ ‫ محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪306‬‬ ‫بیمه‬ ‫عقب افتادگی ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫پوشش بیمه ای نسبت‬ ‫به میانگین کشوری‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬شــاخص‬ ‫پوشــش بیمــه ای ایــن اســتان طبــق امــار حــدود‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد اســت و ایــن در حالیســت کــه میانگیــن‬ ‫کشــوری پوشــش بیمــه ای بــه حــدود ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت شــورای‬ ‫برنامه ریــزی خراسان شــمالی در بجنــورد دلیــل پایین‬ ‫بــودن شــاخص پوشــش بیمــه ای در ایــن اســتان‬ ‫را کــم تعــداد بــودن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬هــم اکنــون در ایــن اســتان حــدود‬ ‫‪ ۳۴۰‬واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــا حــدود چهــار‬ ‫هــزار نفــر اشــتغال فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫دلیــل بــاال بــودن امــار مــدد جویــان تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی را در ایــن اســتان کــم‬ ‫تعــداد بــودن واحدهــای اشــتغالزا بیــان کــرد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬براســاس امــار یــک چهــارم جمعیــت‬ ‫این اســتان تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شــجاعی راهــکار بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی‬ ‫اســتان را افزایــش میــزان ســرمایه گــذاری در‬ ‫حوره هــای تولیــدی و اشــتغالزایی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫طبــق امــار رســمی هــم اکنــون حــدود ‪ ۶۱‬هــزار خانــوار‬ ‫از حــدود ‪ ۲۳۰‬هــزار خانــوار جمعیتــی ایــن اســتان تحــت‬ ‫پوشــش نهادهــای حمایتــی قــرار دارنــد و ایــن اســتان‬ ‫طبــق گــزارش مرکــز امــار ایــران در ســال ‪ ۹۹‬کمتریــن‬ ‫میانگیــن درامــدی را در بیــن خانوارهــای شــهری و‬ ‫روســتایی بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫بــا وجــود پاییــن بــودن میانگیــن درامد خانوار در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی طبــق گزارش رســمی مرکز امــار ایران؛‬ ‫نــرخ کاال و خدمــات در ایــن اســتان بــه دلیــل ضعــف‬ ‫زیرســاختی حــدود چهــار درصــد از میانگیــن کشــوری‬ ‫باالتــر اســت‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۷۶‬مجوز بی نام سرمایه گذاری‬ ‫رییــس شــورای برنامــه ریــزی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت ‪ :‬بــرای جــذب ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی و تســهیل در صــدور مجــوز‪ ،‬بــرای ‪۷۶‬‬ ‫فرصــت ســرمایه گــذاری مجــوز بــی نام در حــوزه های‬ ‫مختلــف صــادر شــد و تمــام اســتعالم و محوزهــای‬ ‫الزم نیــز اخــذ شــده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی اظهارداشــت ‪ :‬این برنامه در ســال حمایت از‬ ‫تولیــد‪ ،‬مانــع زدایــی و پشــتیبانی ها طبــق رهنمودهــای‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی انجــام شــد و بخــش‬ ‫خصوصــی می تواننــد در کمتریــن زمــان بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در حوزه هــای مختلــف وارد کار شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫خواهــان تســهیل در امــر جــذب ســرمایه گذاری شــد و‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬ظرفیت هــای خوبــی در ایــن اســتان بــرای‬ ‫جــذب ســرمایه گذاری وجــود دارد و بایــد ایــن ظرفیت هــا‬ ‫بــه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی میــزان ســرمایه گــذاری صنعتــی‬ ‫در شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی درابتــدای‬ ‫دولــت یازدهــم موســوم بــه دولت تدبیــر و امید یکهزار و‬ ‫‪ ۱۳۸‬میلیــارد ریــال بــود کــه ایــن رقــم هــم اکنــون بــه ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۹۷‬میلیــارد ریــال رســید و احتمــال م ـی رود تــا‬ ‫پایــان در ماه هــا اینــده بــا بهره بــرداری تعــداد دیگــری از‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام صنعتــی ســقف ســرمایه گــذاری‬ ‫از ایــن میــزان نیــز فراتــر رود‪.‬‬ ‫طبــق ایــن امــار تعــداد واحدهــای صنعتــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تــا قبــل از روی کار امــدن دولــت‬ ‫دوازدهــم حــدود ‪ ۱۲۶‬واحــد صنعتــی بــود کــه تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تعــداد واحدهــای صنعتــی اســتان بــه ‪ ۲۹۵‬واحد‬ ‫رســید و رشــد بیــش از ‪ ۲.۵‬برابــری را تجربــه کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫رشد شاخص ورزش بانوان‬ ‫خراسان شمالی در سطح‬ ‫ملی‬ ‫امــا در انچــه کــه مهــم اســت تــداوم ایــن حمایــت هــا‬ ‫اســت بــه گونــه ای کــه دولــت اینــده نیــز ایــن رونــد مثبــت‬ ‫در تعــادل بخشــی بیــن تعــداد بانــوان ورزشــکار و اقایــان‬ ‫ادامــه دار باشــد‪.‬‬ ‫تداوم حمایت ها در ورزش می تواند نتیجه بخش باشد‬ ‫توســعه زیرســاخت های ورزشــی بــه خصــوص‬ ‫درحــوزه بانــوان‪ ،‬رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی امــار‬ ‫ورزشــکاران ایــن قشــر را در هشــت ســال‬ ‫گذشــته بــه دنبــال داشــته بــه طــوری کــه امــار‬ ‫بانــوان ورزشــکار از پنــج هــزار نفــر ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪۱۱‬‬ ‫هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۶‬برابــری اعتبــار ورزشــی‪ ،‬توســعه ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی زیــر ســاخت و فضاهــای ورزشــی کــه‬ ‫حاصــل ان رشــد ‪ ۴۰‬ســانتی متــری ســرانه‬ ‫فضــای در ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور بــود و‬ ‫تخصیــص ‪ ۳۰‬درصــد از اعتبــار ســرانه ورزشــی بــه‬ ‫بانــوان در هشــت ســال اخیــر در دولــت موســوم‬ ‫بــه تدبیــر و امیــد باعــث شــد تــا جــان تــازه ای بــه‬ ‫کالبد ورزش بانوان در این خطه از شمال کشور‬ ‫بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت دمیــده شــود‪.‬‬ ‫براســاس امــار رونــق ورزش بانــوان در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در هشــت ســال اخیــر نــه تنهــا‬ ‫باعــث افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی امــار زنــان ورزشــکار‬ ‫کــه میــزان مــدال اوری انهــا نیــز بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫درصــد رشــد کــرد بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار نفــر از ‪ ۲۵‬ورزشــکار ســاماندهی شــده‬ ‫اســتان را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و از ‪۲۳۳‬‬ ‫مــدال رنگارنگــی کــه ورزشــکاران در رشــته هــای‬ ‫مختلفــی ورزشــی اعــم از میادیــن ورزشــی‬ ‫ملــی‪ ،‬اســیایی‪ ،‬جهانــی و بیــن المللــی و حتــی‬ ‫منطق ـه ای در ســال ‪ ۹۸‬کســب کردنــد‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۱۲۷‬مــدال بــه بانــوان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۰‬درصد اعتبار و سالن ورزشی‬ ‫به بانوان‬ ‫سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬خیــز ورزش ایــن‬ ‫اســتان بــا توســعه همــه جانبــه زیرســاخت های‬ ‫ورزشــی در ســال های اخیــر تــا حــد زیــادی‬ ‫مرهــون توجــه بودجــه ای اســت کــه بــه ایــن‬ ‫حــوزه در دولــت یازدهــم و دوازدهــم اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه بــا افزایــش ســرانه فضــای ورزشــی‪،‬‬ ‫موفقیت هــا در میادیــن بیــن المللــی و ملــی‬ ‫بــرایورزشــکارانخراســانشــمالیفراهــمشــد‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده افــزود‪ :‬در ایــن دولــت ‪۶۱‬‬ ‫فضــای ورزشــی جدیــد بــه بهــره بــرداری رســید‬ ‫بــه گونــه ای کــه امــار ایــن ســالن هــا و فضاهــای‬ ‫ورزشــی از ‪ ۱۳۶‬فضای ورزشــی در ســال ‪ ۹۱‬پیش‬ ‫از دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬بــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی‬ ‫رســید و ســرانه فضای ورزشــی نیز از ‪ ۳۶‬ســانتی‬ ‫متــر قبــل از دولــت فعلــی بــه حــدود ‪ ۶۰‬ســانتی‬ ‫متــر رســید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫مســاحت فضاهــای ورزشــی روبــاز و سرپوشــیده‬ ‫ایــن اســتان کــه تــا ســال ‪ ،۹۱‬حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫متــر مربــع بــود بــه ‪ ۴۳۱‬هــزار متــر مربــع در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬رســید کــه حــدود یــک ســوم بــه فضــای‬ ‫ورزشــی اســتان خراســان شــمالی در ایــن مــدت‬ ‫افــزوده شــد و بــه مــوازت افزایــش ســاخت و‬ ‫ســازهای ورزشــی‪ ،‬بخشــی از ایــن فضاهــا نیــز‬ ‫بــرای ورزش در اختیــار بانــوان قــرار داده شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن کــه حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از اعتبــار و ســرانه ورزشــی در اســتان‬ ‫بــرای توســعه ورزش بانــوان هزینــه مــی شــود‪،‬‬ ‫در همیــن ســطح نیــز ســالن هــای ورزشــی بــرای‬ ‫پرداختــن بــه امــر ورزش در اختیــار ایــن قشــر‬ ‫قــرار مــی گیــرد و نتیجــه ایــن توجــه رشــد امــار‬ ‫ورزشــکاران و حتی کســب مدال انها در میادین‬ ‫ورزشــی داخلــی و خــارج از اســتانی اســت‪.‬‬ ‫اکبــرزاده اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش‬ ‫بانــوان در خانــواده بایــد بــه ورزش ایــن قشــر‬ ‫بــه خصــوص در حــوزه فضاهــای ورزشــی توجــه‬ ‫بیشــتری انجــام شــود و در دولــت یازدهــم و‬ ‫دوازدهــم گام اساســی بــرای توســعه ورزش‬ ‫بانــوان برداشــته شــد و امیدواریــم کــه ایــن رونــد‬ ‫در دولت هــای اینــده نیــز پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ســاخت فضــای ورزشــی‬ ‫اختصاصــی بــرای بانــوان را از برنامه هــای مهــم‬ ‫اداره کل متبوعــش اعــام کــرد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫قــدم اول بــرای ایــن کار بــا تهیــه طــرح هــای‬ ‫مطالعاتــی بــرای ســاخت ســالن هــای ورزشــی‬ ‫اختصــاص بــرای بانــوان در ســه شهرســتان‬ ‫بــزرگ اســتان برداشــته شــد و پیشــنهادهایی‬ ‫نیــز بــه اســتان و وزارت ورزش و جوانــان بــرای‬ ‫اختصــاص اعتبــار بــرای ســاخت ایــن پــروژه هــا‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫رونق ورزش بانوان‬ ‫بتــول پاکــروح مربــی و داور بیــن المللــی‬ ‫کــوراش در اســتان خراســان شــمالی مــی گویــد‪:‬‬ ‫در هشــت ســال گذشــته حمایــت از ورزش‬ ‫بانــوان نســبت بــه دولــت هــای گذشــته از رشــد‬ ‫خوبــی چــه در حــوزه اعتبــاری و چــه ســرانه‬ ‫فضــای ورزشــی برخــوردار شــد و نتیجــه ایــن‬ ‫توجــه دولــت ‪ ،‬شناســایی دختــران بــا اســتعداد‬ ‫در حــوزه ورزشــی بــود‪.‬‬ ‫ایــن مربــی و داور بیــن المللــی افــزود‪ :‬نمونــه‬ ‫ایــن توجــه بــه ورزش بانــوان را مــی تــوان در‬ ‫حــوزه کــوراش بــه خوبــی لمــس کــرد بــه گونـه ای‬ ‫کــه ایــن قشــر موفــق شــدند تــا در مســابقات‬ ‫ملــی و اســیایی نیــز راه پیــدا کننــد و نتیجــه‬ ‫ایــن حضــور نیــز کســب رتبــه ســوم مســابقات‬ ‫اســیایی کــوراش ‪ ۲۰۱۷‬از ســوی بانــوان ایــن‬ ‫خطــه شــمال شــرق کشــور بــود‪.‬‬ ‫بتول پاکروح افزود‪ :‬با پیگیری های مســووالن‬ ‫ورزشــی دولــت در اســتان ســالن ویــژه ای بــرای‬ ‫تمرینــات کــوراش بانوان اختصاص یافته اســت‬ ‫و اگــر فضاهــای ورزشــی و امکانــات بــرای بانوان‬ ‫نــه تنهــا در کــوراش بلکــه ســایر رشــته ها مهیــا‬ ‫شــود‪ ،‬شــاهد حضــور بانــوان زیــادی در تیم ملی‬ ‫و افتخارافرینــی انهــا بــرای کشــور خواهیــم بود‪.‬‬ ‫رشد شاخص ورزش بانوان خراسان شمالی‬ ‫در سطح ملی‬ ‫رییــس هیــات تیرانــدازی باکمــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬توجــه بــه ورزش بانــوان چــه‬ ‫از لحــاظ اعتبــاری و فضاهــای ورزشــی از رشــد‬ ‫بســیار خوبــی نســبت بــه دولت هــای گذشــته‬ ‫برخــوردار شــد و توجــه بــه ورزش ایــن قشــر‬ ‫باعــث رشــد شــاخص های ورزش بانــوان اســتان‬ ‫در ســطح ملــی شــد‪.‬‬ ‫حکمــت شــیردل اظهارداشــت‪ :‬بــه طــور مثــال‬ ‫در رشــته تیرانــدازی بــا کمــان تــا قبــل از دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم‪ ،‬بانــوان اســتان خراســان‬ ‫شــمالی رتبه ‪ ۳۰‬در بین ‪ ۳۱‬اســتان کشــور قرار‬ ‫داشــتند‪ ،‬و توجــه بــه ورزش بانــوان بــه خصوص‬ ‫در حــوزه شناســایی اســتعدادهای برتــر باعــث‬ ‫شــد تــا هــم اکنــون جایــگاه هشــتم کشــور بــه‬ ‫بانــوان ایــن اســتان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ورزش تیرانــدازی بــا کمــان در‬ ‫مقایســه بــا مــردان ورزشــکار ایــن رشــته ورزشــی‬ ‫در اســتان نیــز در ســال هــای اخیــر از جایــگاه‬ ‫برتــری در تیــم ملــی برخــوردار شــدند بــه طــوری‬ ‫کــه هــم اکنــون از ســه ورزشــکار دعــوت شــده بــه‬ ‫تیــم ملــی تیرانــدازی بــا کمــان از ایــن اســتان دو‬ ‫نفرشــان را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همچنیــن حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫از ورزشــکاران تیرانــدازی بــا کمــان اســتان‬ ‫خراسان شــمالی را نیز بانوان تشــکیل می دهند‬ ‫و بــا وجــود ایــن کــه ایــن رشــته ورزشــی یکــی از‬ ‫پرهزینــه تریــن رشــته های ورزشــی محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬همچنــان بانــوان عنــوان دار در ایــن‬ ‫رشــته محســوب مــی شــوند و ایــن جوشــش‬ ‫ورزش بانــوان مرهــون توســعه زیرســاخت و‬ ‫حمایــت از ورزش ایــن قشــر در ســطح ملــی و‬ ‫اســتانی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا در انچــه کــه مهــم اســت‬ ‫تــداوم ایــن حمایــت هــا اســت بــه گونــه ای که‬ ‫دولــت اینــده نیــز ایــن رونــد مثبــت در تعــادل‬ ‫بخشــی بیــن تعــداد بانــوان ورزشــکار و اقایــان‬ ‫ادامــه دار باشــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۰‬درصدی مدال اوری بانوان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مســول ورزش بانــوان اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬توجــه‬ ‫بــه زیرســاخت هــای ورزشــی‪ ،‬تحــرک ورزش‬ ‫بانــوان را نیــز در ایــن اســتان در رقابت هــای‬ ‫بــرون و درون مــرزی ایجــاد کــرد بــه گونــه ای‬ ‫کــه مــدال اوری بانــوان در عرصــه رقابــت هــای‬ ‫ورزشــی از ‪ ۷۰‬مــدال در ســال ‪ ،۹۲‬بــه ‪ ۱۲۷‬مــدال‬ ‫رســید کــه ایــن امــار رشــد حــدود ‪ ۶۰‬درصــدی در‬ ‫ایــن حــوزه را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫فرانــک ســرایی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان دعــوت‬ ‫بانــوان ورزشــکار ایــن اســتان بــه تیــم هــای ملــی‬ ‫نیــز از پنــج نفــر در ســال ‪ ۹۱‬بــه ‪ ۲۵‬نفــر در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬رســید کــه رشــد پنــج برابــری را شــاهد بودیــم‬ ‫و پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا شکســت کرونــا‬ ‫و از ســرگیری رقابت هــای ورزشــی در میادیــن‬ ‫داخلــی و بیــن المللــی امــار ورزشــکاران بانــوی‬ ‫اســتان نیــز رشــد خوبــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن مــدت امــار ورزشــکاران‬ ‫ســازمان یافتــه یــا همــان بیمــه ای در حــوزه‬ ‫بانــوان نیــز در هشــت ســال گذشــته نســبت بــه‬ ‫دولــت قبــل حــدود ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یافــت و‬ ‫از پنــج هــزار بــه ‪ ۱۱‬هــزار نفــر رســید و ایــن نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه توجــه بــه زیرســاخت هــا‪ ،‬ورزش‬ ‫بانــوان را نیــز بــه تحــرک واداشــت کــه ایــن رشــد‬ ‫تاثیــر بــه ســزایی در ســامت این زنــان به عنوان‬ ‫مــادران اینــده دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار ‪:‬‬ ‫انتظــار مــی رود در ایــن روزهــای پایانــی‬ ‫مســئولین دولــت یازدهــم و دوازدهــم کاری بــه‬ ‫عملکــرد دولــت نهــم و دهــم نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫چگونه یک عکاس پرتره خانگی شویم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا شــما را بــا راهنمــای جامــع راه انــدازی‬ ‫اســتودیو عکاســی خانگــی اشــنا کنیــم‪ .‬راه انــدازی یــک اســتودیو عکاســی‬ ‫در خانــه می توانــد دارای مزایــای متعــددی بــرای عکاســان اماتــور و حرف ـه ای باشــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه در خانــه یــک اتلیــه عکاســی داشــته باشــید‪ ،‬از مزایــای متعــددی در حرفـه ی عکاســی خــود‬ ‫بهــر ه خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫چرا به عنوان یک عکاس‪ ،‬به استودیو عکاسی نیاز دارید؟‬ ‫شــما در هــر حرفــه و یــا کســب و کاری کــه باشــید‪ ،‬نیــاز اســت تــا در مقطعــی‪ ،‬کســب و‬ ‫کار خــود را گســترش داده و چهــره ای حرفه ای تــر بــه ان بدهیــد‪ .‬تمــام عکاســان حرفـه ای و‬ ‫نیمه حرفـه ای کــه در فکــر درامدزایــی از توانایی هــا و هنــر خــود هســتند‪ ،‬حداقــل یــک اتلیــه‬ ‫خانگــی عکاســی جمــع و جــور و کــم هزینــه دارنــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی اســتودیو خانگــی عکاســی بــا هــر میــزان توانایــی کــه در عکاســی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫می توانــد تحولــی جــدی در مهارت هــای عکاســی شــما و همچنیــن کســب و کار وابســته بــه ان‬ ‫ایجــاد نمایــد‪ .‬از اصلی تریــن مزایــای راه انــدازی اســتودیو خانگــی عکاســی می تــوان بــه مــوارد‬ ‫زیــر اشــاره کــرد ‪ :‬یــک‪ :‬در اولیــن و شــاید مهمتریــن گام پــس از راه انــدازی اتلی ـه ی شــخصی‬ ‫خودتــان‪ ،‬شــما یــک فضــای تمریــن عکاســی فوق العــاده و اختصاصــی خواهیــد داشــت‪ .‬در‬ ‫ایــن اتلیــه عکاســی ( حتــی اگــر از تجهیــزات ابتدایــی و ارزان قیمت ســاخته شــده باشــد ) شــما‬ ‫می توانیــد بــه تمریــن انــواع ســبک های عکاســی به ویــژه عکاســی پرتــره و عکاســی تبلیغاتــی‬ ‫بپردازیــد‪.‬در ادامــه بــه چندیــن نکتــه بــرای عکاســی پرتــره اشــاره می شــود‪ :‬‬ ‫انــزو دال ورمــه ( ‪ ) Enzo Dal Verme‬عــکاس پرتــره ای اســت کــه بیــش از ‪۱۵‬ســال در‬ ‫صنعــت عکاســی کار کــرده اســت‪ .‬ایــن عــکاس در حــال حاضــر در میــان ســاکن اســت‪.‬‬ ‫کار او در نمایشــگاه های ‪Madame figaro ، Grazia ، The Times ، Glamour ،‬‬ ‫‪ Marie Claire ، l’Uomo Vogue ، Vanity Fair ، Elle‬و بســیاری از مجــات منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬او اخیــرا کتــاب «قصــه گویــی بــرای عکاســان خبــری» ( ‪Storytelling for‬‬ ‫‪ ) Photojournalists‬را منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد از ســوال می کننــد کــه چگونــه می تــوان در چنــد دقیقــه یــک عکــس بی نظیــر از افراد‬ ‫مشــهور ( ســلبریتی ها ) گرفت و یا بهترین روش برای عکاســی پرتره چیســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله کارگاه هــای اموزشــی ( ورکشــاپ ) عکاســی پرتــره بســیاری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫و دانشــجویان عکاســی‪ ،‬وعکاســان اماتــور و عکاســان حرفــه ای‪ ،‬بــا اشــتیاق و عالقــه ی‬ ‫شــدید در ان شــرکت می کننــد و ناگزیــر‪ ،‬دیــر یــا زود‪ ،‬کســی پیــدا می شــود کــه دربــاره نــکات‬ ‫عکاســی پرتــره ســوال کنــد‪.‬‬ ‫در شــروع‪ ،‬اصــا ایــده ی ارائـه ی نــکات عکاســی مختصــر و کوتــاه را دوســت نداشــتم‪ ،‬زیــرا‬ ‫ســخت اســت کــه بخواهیــم ایــن نــکات عکاســی را بــه صــورت کلــی و عــام توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ :‬اگــر شــما بــرای مشــتریان و اربــاب رجــوع هایتــان عکاســی می کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه نیازهــای انهــا احتــرام بگذاریــد و مطابــق خواســته ی ان هــا عکاســی کنیــد؛ امــا اگــر یــک‬ ‫پــروژه عکاســی شــخصی را انجــام می دهیــد‪ ،‬قضیــه کامــا فــرق دارد‪ .‬ولــی بعــد از ایــن کــه‬ ‫بــه ایــن مســاله عمیــق فکــر کــردم‪ ،‬دلیــل ان را فهمیــدم … چــرا کــه نــه؟!‬ صفحه 2 ‫طبــق اعــام ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا نوزدهمیــن مرحلــه یارانــه معیشــتی مربــوط بــه خــرداد مــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســاعت ‪ ۲۴‬امــروز دوشــنبه (‪ ۱۰‬خــرداد) بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعیــه ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا‪ ،‬نوزدهمیــن مرحلــه یارانــه معیشــتی ســاعت ‪ ۲۴‬روز‬ ‫دوشــنبه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز می شــود‪.‬‬ ‫هماننــد دوره هــای قبــل‪ ،‬خانواده هــای یــک نفــره ‪ ۵۵‬هــزار تومــان‪ ،‬خانواده هــای دو نفــره ‪ ۱۰۳‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫خانواده هــای ســه نفــره ‪ ۱۳۸‬هــزار تومــان‪ ،‬خانواده هــای چهــار نفــره ‪ ۱۷۲‬هــزار تومــان و خانواده هــای پنــج نفــره‬ ‫و بیشــتر ‪ ۲۰۵‬هــزار تومــان یارانــه معیشــتی دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫واریز یارانه معیشتی‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۰‬امشب‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪306‬‬ ‫صنعت‬ ‫دنیا فقط امریکا نیست‬ ‫رکورد شکنی فوالد اسفراین‬ ‫با ‪ ۱۲‬هزارتن تولید‬ ‫جریــان انقالبــی‪ ،‬از حضــرت روح اللــه اموختــه کــه « شــرق‬ ‫تجاوزگــر تفاوتــی بــا غــرب غارتگــر» نــدارد و مــی تــوان دنیــا را بــا‬ ‫نگاهــی فــارغ از دســته بندی های شــرقی و غربــی دیــد و در واقــع‬ ‫« دنیا فقط امریکا نیســت » و از بین دویســت و خرده ای کشــور‬ ‫جهــان مــی تــوان دوســتان زیــادی یافــت کــه بــا تعامــل بــا انــان‬ ‫بــدون مســتعمره غــرب شــدن‪ ،‬بــدون جزیــره ثبــات امریــکا شــدن‬ ‫و بــدون وابســتگی بــه شــرق‪ ،‬سیاســت خارجــی را مدیریــت کــرد ‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« عملکرد قابل دفاع نیروهای انقالبی »‬ ‫فــارغ از دســته بندی هــای سیاســی گوناگــون‬ ‫«جریــان نیروهــای انقالبــی» هــم یــک گفتمــان‬ ‫مســتقل سیاســی و هــم در میــدان عمــل ‪ ،‬ســاز‬ ‫و کار شــناخته شــده ای دارد‪.‬‬ ‫در هــر نحلـه ای از انقــاب اســامی‪ ،‬نیروهــای‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بــا معیارهــای خــود‪ ،‬فــارغ‬ ‫از دســته بندی هــای سیاســی شــناخته شــده‬ ‫عملکــرد قابــل دفاعــی از خــود بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــرای شــناخت هرچــه بیشــتر ایــن جریــان‬ ‫سیاســی‪ ،‬کافــی اســت نگاهــی بــه عملکــرد‬ ‫ایــن جریــان در تقاطــع هــا و پیــچ هــای انقــاب‬ ‫اســامی بویــژه انتخابــات مختلــف بیندازیــم‪.‬‬ ‫عملکــرد اجرایــی ایــن افــراد عمــا تــا امــروز‬ ‫مــورد رضایــت مــردم‪ ،‬بویــژه اقشــار کــم درامــد و‬ ‫محــروم جامعــه بــوده ‪ ،‬باعــث شــده کــه مــردم در‬ ‫زمان هــای بحرانــی بــه کــم نظــام امــده و از جــان‬ ‫و مــال و حیثیــت خویــش بــرای ان ایثــار نماینــد ‪.‬‬ ‫نمونــه کوچــک ایــن خدمــت رســانی ها‪،‬‬ ‫خدمــات مرحــوم شــهید رجایــی به افراد شــصت‬ ‫ســال بــه بــاالی بی سرپرســت‪ ،‬خانــه ســازی‬ ‫بــرای محرومــان و مســتضعفان توســط کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) و نظائــر ان اســت کــه‬ ‫تــا کنــون ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســند حقانیــت ایــن جریــان در بعــد فعالیــت‬ ‫سیاســی‪ ،‬حمایــت از همــه انهایــی اســت کــه‬ ‫در ایــن چهــار دهــه بــرای مــردم خدمتگــزاری‬ ‫بــی منــت انجــام داده انــد؛ بــا انهایــی هــم کــه‬ ‫پــا در مســیر انحــراف گذاشــته انــد‪ ،‬کوشــیده‬ ‫تــا بــا همــه هزینه هایــش‪ ،‬مرزبنــدی و برخــورد‬ ‫انتقــادی و اعتراضــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جریــان و نقطــه مقابــل طیــف انقالبــی‪ ،‬جریان‬ ‫لیبــرال دموکراســی اســت کــه تمــام هــم و غــم‬ ‫و کوشــش و تــاش خــود را معطــوف بــه زد و‬ ‫بندهــای سیاســی و اقتصــادی و رواج طایفــه‬ ‫گرایــی و ملــوک الطوایفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه اســامی مفســدان اقتصــادی در‬ ‫ســه دهــه اخیــر مبیــن ایــن موضــوع اســت‬ ‫کــه بخــش اعظــم فهرســت میــراث خــواران‬ ‫بانک هــا‪ ،‬موسســات مالــی و اعتبــاری و‬ ‫خصوصــی ســازی هــزار فامیلــی هســتند‬ ‫کــه از ایــن امکانــات بهــره بــرداری نمــوده و‬ ‫بــرای خــود االف و الوفــی فراهــم نموده انــد‪.‬‬ ‫ایــن « جریــان سیاســی مســتقل » چــون بــرای‬ ‫کسب و کار‬ ‫گزینش هــای خــود معیارهــای جریانات سیاســی‬ ‫را نپذیرفــت یــا حداقــل بــا ان معیارهــا منطقی تــر‬ ‫برخــورد کــرد «شــاخصه هــای انتخــاب اصلــح»‬ ‫برایــش اهمیــت بســیار زیــادی داشــت ‪.‬‬ ‫نشــان بــه ان نشــان کــه هــم‪ ،‬از بــازرگان و‬ ‫منتظــری و موســوی و هاشــمی و احمــدی نــژاد‬ ‫و ناطــق و الریجانــی‪ ،‬بــه وقــت حرکــت شــان در‬ ‫چهــار چوب هــا حمایــت کــرده‪ ،‬و هــم نســبت به‬ ‫خطــا هــا و انحرافــات اعتــراض کــرده؛ و البتــه بــه‬ ‫خاطــر انحرافــات برخــی رجــال‪ ،‬از اغیــار‪ ،‬طعنه و‬ ‫زخــم زبــان شــنیده اســت‪.‬‬ ‫اگــر از مرحــوم مهنــدس بــازرگان حمایــت کــرد‪،‬‬ ‫معیــار حمایتــش نه « دیدگاههای ملی گرایانه»‬ ‫وی بلکــه « احتــرام و تبعیــت از تشــخیص ولــی‬ ‫فقیــه زمــان حضــرت روح اللــه» بــود‪.‬‬ ‫اولیــن حامیــان قائــم مقامــی ایــت اللــه‬ ‫منتظــری‪ ،‬جریــان سیاســی مســتقل انقالبــی‬ ‫بــود کــه بــه تشــخیص و رای بــزرگان وحکــم‬ ‫رهبــری احتــرام گذاشــت و بــا وجــود اینکــه از‬ ‫ویژگــی هــای وی اگاهــی کامــل داشــت امــا بــه‬ ‫ان تمکیــن کــرد ‪.‬‬ ‫جریــان انقالبــی نــه بــا« جریــان بهــار » و نه هیچ‬ ‫یــک از عناصــر ایــن طیــف‪ ،‬عهــد اخــوت نبســته‬ ‫بلکــه معیــار حمایــت از شــخص احمدی نــژاد اوال‬ ‫عملکــرد خدمــت گرایانــه و توجــه بــه محرومیــن و‬ ‫مســتضعفین بــود و ســپس ابــراز ارادت و تعهــد‬ ‫ایشــان بــه والیــت فقیــه و ارمان هــای امــام راحــل‬ ‫عظیــم الشــان و ‪ ...‬بــود ‪.‬‬ ‫امــا همیــن جریــان سیاســی مســتقل در اولین‬ ‫ســاعات اعــام نظــر امــام راحــل عظیــم الشــان‬ ‫نســبت بــه ایــن دو نفــر موضــع رســمی خــود‬ ‫را اعــام و بــه پــای ان ایســتاد و پــس از جــار‬ ‫و جنجــال افرینــی احمــدی نــژاد و حمایــت از‬ ‫بقایــی و مشــایی و‪ ...‬دســت از حمایــت از او و‬ ‫جریــان سیاســی حامــی اش کشــید‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬مهــم تریــن مزیــت طیــف نیروهــای‬ ‫انقــاب‪ ،‬بــا همــه ریــزش هــا و رویــش هــای ان‬ ‫اســت‪ .‬همیــن جریــان بــوده کــه از کــف جامعــه‬ ‫تــا راس ‪ ،‬بیشــترین هزینــه هــا را بــرای امنیــت‬ ‫و اقتــدار و پیشــرفت کشــور متحمــل شــده و‬ ‫کمتریــن برخــورداری هــا را داشــته اســت‪ .‬و‬ ‫شــگفت ایــن کــه ناقضــان همیــن رویــه‪ ،‬پــس‬ ‫از زدن ســاز مخالفــت و جدایــی‪ ،‬مــورد حمایــت‬ ‫مخالفــان انقــاب اســامی قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫از مزیــت هــای مهــم ایــن جریــان‪ ،‬اثبــات‬ ‫عملــی ادعــای «مــا مــی توانیــم» در عرصه هــای‬ ‫مختلــف اســت‪ .‬از دفــاع مقــدس‪ ،‬تــا جهــاد‬ ‫ســازندگی‪ ،‬از تولید ســوخت بیســت درصد برای‬ ‫تولیــد رادیــو دارو‪ ،‬تــا تولیــد بنزیــن و بی اعتبــار‬ ‫کــردن تحریــم بنزیــن و ســوخت ‪ 20‬درصــد‪ .‬از‬ ‫حــداث پاالیشــگاه عظیــم ســتاره خلیــج فــارس‬ ‫و تبدیــل کشــور وارد کننــده بــه صــادر کننــده‬ ‫بنزیــن‪ ،‬تــا تولیــد پیشــرفته ترین تجهیــزات‬ ‫دفاعــی‪ ،‬بــا وجــود تحریم هــا‪.‬‬ ‫بــه ایــن فهرســت بایــد‪ ،‬احیــای ده هــا کارخانــه‬ ‫تعطیــل و نیمــه تعطیــل در دو ســال اخیــر‪ ،‬بــه‬ ‫همــت دســتگاه قضایــی و بازگرداندن هــزاران کارگر‬ ‫بــه ســر کار‪ ،‬و بــاز پس گیــری ده هــا هــزار میلیــارد‬ ‫ـوال حیــف و میــل شــده بیــت المــال در‬ ‫تومــان از امـ ِ‬ ‫پوشــش خصوصــی ســازی را اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫ایــن رونــد نشــان می دهــد فرصــت هــای‬ ‫بســیاری بــرای اشــتغال و تولیــد و رونــق اقتصــاد‬ ‫هســت کــه در اثــر ســوء مدیریــت هــدر می رونــد‬ ‫و وجــود مدیــران انقالبــی می توانــد ایــن‬ ‫فرصت هــا را بازیابــی‪ ،‬بازشناســی و مدیریــت‬ ‫کــرده و بــه جامعــه تزریــق نمایــد‪.‬‬ ‫دیدگاه«جریــان مســتقل سیاســی انقالبــی»‬ ‫دربــاره مســائل مختلــف سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪،‬فرهنگــی و‪ «....‬بایدهــا و نبایدهــای ولی‬ ‫فقیــه زمــان » « مصلحــت و منفعت عمــوم مردم‪،‬‬ ‫بویــژه محرومــان و مســتضعفان » و « ثبــات‪،‬‬ ‫امنیــت و اقتــدار کشــور عزیزمــان ایــران » اســت‪.‬‬ ‫ایــن «نیرو هــای انقالبــی» کاری به«کدخــدای‬ ‫جهــان» ندارنــد و بــرای او تــره هــم خــورد‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬چــون اساســا ً بــرای جهــان «خــدای‬ ‫قــادر و مقتــدری » را می شناســند کــه در‬ ‫حاکمیــت وی‪ ،‬فرعــون و نمــرود و قــارون‬ ‫هــم « اراذلــی» بیــش نیســتند کــه سرکشــی‬ ‫کرده انــد چــه رســد بــه ایــن « کدخداهــای‬ ‫ســاختگی » کــه ثروتشــان بــا طوفانــی بــه‬ ‫فنــا مــی رود و قدرتشــان بــا ســیلی ویــران ‪.‬‬ ‫جریــان انقالبــی معتقــد بــه تدبیــر و تــاش‬ ‫درونــزا‪ ،‬بــه سیاســت خارجــی هــم بــه عنــوان‬ ‫فرصتــی بــرای متنــوع ســازی شــرکا و متحــدان‪،‬‬ ‫بــرای مهــار دشــمنان می نگــرد؛ و نــه ابــزار‬ ‫کانالیــزه کــردن کشــور در کانــال فشــار هــای‬ ‫دشــمن و کاهــش عمــق اســتراتژیک کشــور‪،‬‬ ‫چنــان کــه دشــمن مــی پســندد‪ ،‬بدیــن معنــا‪،‬‬ ‫دلیلــی نــدارد جریــان حــزب اللهــی و انقالبــی‪،‬‬ ‫دربــاره برجــام هــم منفعــل و دو پهلــو حــرف‬ ‫بزنــد؛ یــا اجــازه دهــد حریــف‪ ،‬برجــام را تبدیــل‬ ‫بــه مســئله اول و اخــر کشــور کند‪.‬هشــت ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬عبــرت بزرگــی در ایــن مســیر اســت‪.‬‬ ‫جریــان انقالبــی‪ ،‬از حضــرت روح اللــه اموختــه‬ ‫کــه « شــرق تجاوزگــر تفاوتــی بــا غــرب غارتگــر»‬ ‫نــدارد و مــی تــوان دنیــا را بــا نگاهــی فــارغ از‬ ‫دســته بندی های شــرقی و غربــی دیــد و در‬ ‫واقــع « دنیــا فقــط امریــکا نیســت » و از بیــن‬ ‫دویســت و خــرده ای کشــور جهــان مــی تــوان‬ ‫دوســتان زیــادی یافــت کــه بــا تعامــل بــا انــان‬ ‫بــدون مســتعمره غــرب شــدن‪ ،‬بــدون جزیــره‬ ‫ثبــات امریــکا شــدن و بــدون وابســتگی بــه‬ ‫شــرق‪ ،‬سیاســت خارجــی را مدیریــت کــرد‬ ‫جریــان انقالبــی ایــن دروغ بــزرگ کــه« بــه واســطه‬ ‫واگــذاری همــه امتیــازات ظــرف دو مــاه‪ ،‬می توانیم‬ ‫تحریم هــا را لغــو می کنیــم؛ و رونــق اقتصــاد کشــور‬ ‫(در حــد بــی نیــاز شــدن مــردم از یارانــه و سرشــار‬ ‫شــدن از درامــد) و چنیــن و چنان هــای دیگــر را بــا‬ ‫تــاش درون زا ‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تکیــه بــه تــوان‬ ‫داخلــی و ‪ ...‬افشــا خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫جریــان انقالبــی ثابــت خواهــد کــرد‪ ،‬هشــت‬ ‫ســال مذاکــره ‪ ،‬شــش ســال دویــدن دنبــال حــق‬ ‫از دســت رفتــه خــود توســط کالهبــرداران غربی‪،‬‬ ‫بــا حوصلــه و دقــت و تدبیــر انقالبــی قابــل‬ ‫بازیابــی و برگشــتن بــه ریــل« اســتقالل‪ ،‬اقتــدار‬ ‫و خودبــاوری» اســت‪.‬‬ ‫جریــان انقالبــی کــه بــا وجــود در اختیــار‬ ‫نداشــتن امکانــات دولتــی و بودجــه فقــط‬ ‫بــه همــت نیروهــای جهــادی‪ ،‬و مدیریــت‬ ‫انقالبــی هــزاران واحــد مســکونی بــرای ســیل‬ ‫زدگان و زلزلــه زدگان احــداث نمــود و اهتمــام‬ ‫بــه تولیــد واکســن ایرانــی کرونــا نمــود‪ ،‬در‬ ‫صنایــع دفاعــی بــه رتبه هــای برتــر جهــان‬ ‫دســت یافــت انشــاءالله بــا در اختیــار گرفتــن‬ ‫قــوه مجریــه و توانمنــدی هــای ان بــه لطــف‬ ‫خداونــد متعــال‪ ،‬کاری خواهــد نمــود کارســتان ‪.‬‬ ‫کافــی اســت بتوانیــم ناکارامــدی جریــان هــای‬ ‫سیاســی ناکارامــد و منفعــل را خــوب تبییــن‬ ‫نمــوده و عظمــت و اقتــدار و توانمنــدی « جریان‬ ‫انقالبــی کارامــد و خدمتگــزار » را بــه نحــو‬ ‫شایســته ای بــرای مــردم قــدردان و فهیــم ایــران‬ ‫ترســیم نمائیــم ‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند شما را به ثروت برسانند‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت ها‪ ،‬ارائــه محصــوالت‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ ،‬خانــه کــودک و ســرگرم‬ ‫نمــودن کــودکان‪ ،‬طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ ،‬اتلیــه هــای خانگــی‪ ،‬طراحــی‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬رانندگــی پــاره وقــت و ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫رانندگــی پــاره وقــت‪ :‬همانطــور کــه در جریــان هســتید ســرویس هایی تحــت نام هــای‬ ‫اســنپ و تپســی وجــود دارنــد کــه وظیفــه جابجایــی مســافران را بــر عهــده دارنــد‪ .‬مزیــت‬ ‫ایــن کار انعطــاف پذیــر بــودن ان اســت و اینکــه هــر زمــان و هــر چقــدر کــه خواســتید‬ ‫می توانیــد از ایــن طریــق کســب درامــد نماییــد‪.‬‬ ‫طراحــی صنایــع دســتی‪ :‬شــما می توانیــد بــا طراحی هــای ویــژه و همــه پســند کاالهایــی‬ ‫یونیــک تولیــد کــرده و انهــا را بــه صــورت انالیــن و یــا به عنوان هدیه به فروش برســانید‪.‬‬ ‫ســعی نماییــد مدل هایــی طراحــی کنیــد کــه نتــوان انهــا را در هیــچ فروشــگاهی یافت‪.‬‬ ‫اتلیه هــای خانگــی‪ :‬امــروزه بــه دلیــل شــیوع بیمــاری و نیــز هزینه هــای بــاالی اتلیه هــا‪،‬‬ ‫بســیاری از والدیــن کار عکاســی کــودک خــود را بــه افــرادی می ســپرند کــه بــه صــورت‬ ‫انالیــن و بــا هزینـه ای بســیار مناســب ان را در منــزل انجــام می دهنــد‪ .‬کافــی اســت کــه‬ ‫انهــا عکــس خامــی از کــودک خــود را بــه طــراح بدهنــد و در قالــب و طرحــی زیبــا عکــس‬ ‫را دریافــت نماینــد‪ .‬بــرای ایــن کار جالــب می توانیــد بــا طراحی در فتوشــاپ و اســتفاده از‬ ‫فریم هــای از پیــش ســاخته درامــد خوبــی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ :‬ایــن می توانــد ایــده کســب و کار خانگــی جالبــی‬ ‫بــرای شــما باشــد‪ .‬تنهــا کافــی اســت کــه از طراخــی و دوخت هــای منحصربفــرد بــرای لبــاس‬ ‫کــودکان بهــره بگیریــد‪ .‬از رنــگ هــای جــذاب و ترکیبــات ویــژه در کنــار یکدیگــر‪ .‬بــا ایــن کار‬ ‫قطعــا می توانیــد مشــتری های زیــادی را بــه خــوب معطــوف ســازید‪.‬‬ ‫خانــه کــودک و ســرگرم نمــودن کــودکان‪ :‬مراکــزی در ســطح شــهر وجــود دارنــد بــه نــام خانــه‬ ‫کــودک کــه می توانیــد زمانــی کــه مشــغله ای داریــد و مجبورید کــودک خود را برای مدتی ســرگرم‬ ‫نماییــد انهــا را بــه ایــن مراکــز بســپارید‪ .‬حــال اگــر شــما بــه ســرگرم کــردن و بــازی بــا بچه هــا‬ ‫عالقمنــد هســتید پــس ایــن یــک شــغل عالــی بــرای شماســت‪ .‬از ایده هــای جالبــی ماننــد انــواع‬ ‫وســایل بــازی‪ ،‬ارائــه موســیقی‪ ،‬شــعر خوانــدن یــا نقاشــی می توانیــد بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ :‬شــما می توانیــد بــا خالقیــت بــاالی‬ ‫خــود و در منــزل کیــک وکاپ کیــک هــای خوشــمزه و خــاص درســت کنیــد و از ایــن‬ ‫طریــق مشــتری های خــاص خــود را بیابیــد‪.‬‬ ‫نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت هــا‪ :‬برخــی از شــرکت هــا دوســت دارنــد بــا اگاهــی از‬ ‫ایرادهــای برنــد خــود ان را برطــرف نماینــد و محصولــی ایــده ال ارائــه دهنــد‪ .‬شــما می توانید‬ ‫بــا راه انــدازی یــک کمپیــن نظــرات افــرادی را کــه از محصــول مــورد نظــر اســتفاده کــرده انــد‬ ‫بپرســید و بــه تدریــج بــا ظهــور ایــرادات کار بــه یــک جمــع بنــدی کلــی برســید‪ .‬کافــی اســت‬ ‫کــه بــا شــرکت مــورد نظــر خــود قــرارداد بســته و بــا یکدیگــر در ایــن راســتا همــکاری نماییــد‪.‬‬ ‫ارائــه محصــوالت ارگانیــک‪ :‬امــروزه بســیاری از افــراد بــرای حفــظ و بهبود ســامت جان خود‬ ‫و عزیزانشــان به اســتفاده از محصوالت ارگانیک روی اورده اند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین گفــت‪ :‬کــه‬ ‫ایــن واحــد صنعتــی بــا تولیــد ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۲‬تــن و فــروش ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲‬تنــی محصــوالت فــوالدی در اردیبهشــت مــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رکــورد تولیــد و فــروش ماهیانــه خــود را از ابتــدای تاســیس تــا‬ ‫کنــون شکســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی ملک در نشســت خبری‬ ‫از رکــورد ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۲۲۱‬تنــی تولیــد در اســفندماه ‪، ۹۹‬‬ ‫افتتــاح پــروژه ریختــه گیــری پیوســته ( ‪ )ccm‬طــرح توســه‬ ‫مجتمــع فــوالد در فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۰‬پــس از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫انتظــار‪ ،‬رکوردزنــی ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۲‬تنــی تولیــد و فــروش ماهیانه‬ ‫در اردیبهشــت مــاه را از مهمتریــن دســتاوردهای ســه مــاه‬ ‫گذشــته ایــن مجتمــع صنعتــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای نخســتین بــار میــزان فــروش ماهیانــه‬ ‫محصــوالت تولیــدی ایــن مجتمــع صنعتــی بــه ‪ ۹‬هــزار و ‪۱۲‬‬ ‫تــن در اردیبهشــت رســید و در فــروش نیــز رکــورد ایــن واحــد‬ ‫صنعتــی شکســته شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه افزایــش تولیــد در مجتمــع فــوالد بهبــود تعامــل و‬ ‫عمــل بــه تعهــدات ایــن مجتمــع نســبت بــه تامیــن شــمش‬ ‫و مواداولیــه بــرای لولــه گســتر را بــه دنبــال داشــته ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در ‪ ۲‬ماهــه نخســت امســال بــا افزایــش ‪ ۶۵‬درصــدی تحویــل‬ ‫سفارشــات شــرکت لولــه گســتر بــه عنــوان یــک شــرکت مهــم‬ ‫و شــریک راهبــردی بــرای مجتمــع صنعتــی محقــق شــده کــه‬ ‫ن میــزان بــرای مــاه هــای اینــده بــه ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر افزایــش‬ ‫ایـ ‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ملــک کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی ضایعــات محصــوالت تولیــدی‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ۹۹‬خبــرداد و گفــت‪ :‬میــزان ضایعــات‬ ‫محصــوالت از نیــم درصــد در ســال گذشــته بــه ‪ ۲۶‬صــدم‬ ‫درصــد در اردبیهشــت مــاه امســال رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان فــروش محصــوالت تولیدی مجتمع نیز‬ ‫در پنــج مــاه گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲.۵‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مجتمــع فــوالد اســفراین بــا اشــاره بــه ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تــن ســفارش معــوق ایــن مجتمــع از ســالهای گذشــته‬ ‫گفــت‪ :‬در دو ماهــه گذشــته صرفــا پنــج هــزار تــن از ایــن‬ ‫سفارشــات معوقــه‪ ،‬تولیــد بــه مشــتریان تحویــل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی ســامانه برنامــه ریــزی منابــع انســانی ( ای‬ ‫ار پــی) و تشــکیل بانــک اطالعاتــی مراحــل تولیــد محصــوالت‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن اقــدام ســبب‬ ‫کاهــش ضایعــات ‪ ،‬افزایــش کیفیــت و رضایــت مشــتریان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین از شــرکت هــای زیــر‬ ‫پوشــش ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و‬ ‫بزرگتریــن تولیــد کننــده قطعــات و مقاطــع فــوالد الیــاژی در‬ ‫خاورمیانــه اســت کــه امــکان ســاخت ‪ ۱۴۰‬گونــه فــوالد الیــاژی‬ ‫را دارد و ایــن مجتمــع صنعتــی بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد‬ ‫کننــده قطعــات و مقاطــع فــورج و ریختــه گــری ســنگین و‬ ‫فــوق ســنگین فــوالد الیــاژی‪ ،‬بــا داشــتن متخصصــان توانمند‬ ‫و فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬توانایــی رفــع نیازهــای راهبــردی صنایــع‬ ‫کشــور در بخش های نفت و گاز‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬کشــتی ســازی‬ ‫و ماشــین ســازی‪ ،‬ریلــی و صنایــع معــدن و فــوالد را دارد‪.‬‬ ‫ظرفیــت اســمی تولیــد در ایــن مجتمــع صنعتــی تــا قبــل از‬ ‫افتتــاح طــرح توســعه در فروردیــن مــاه ســال جــاری ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫تــن اســت کــه بــا افتتــاح طــرح توســعه ایــن مجتمــع صنعتــی‬ ‫در ‪۱۲‬فروردیــن ‪۱۴۰۰‬بــا دســتور ویدئــو کنفرانــس رییــس‬ ‫جمهــوری ظرفیــت اســمی تولیــد در ایــن واحد صنعتی بــه ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار تــن افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای طــرح توســعه مجتمــع فــوالد اســفراین در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در مجمــوع در دولــت یازدهــم‬ ‫و دوازدهــم حــدود ‪ ۹۴‬میلیــون یــورو و ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار هزینــه شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد کــه‬ ‫بــه دلیــل برخــورداری از ‪ ۲‬مجتمــع بــزرگ و مهــم صنعتــی‬ ‫فــوالد و لولــه گســتر‪ ،‬قطــب صنایــع بــزرگ اســتان خراســان‬ ‫شــمالی محســوب مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا‬ ‫‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪306‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫وجود بودجه ‪۳۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای طرح محرومیت زدایی در کشور‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه ســازمان بســیج مســتضعفین کشــور گفــت‪ :‬بــرای اجــرای طــرح جامــع‬ ‫محرومیت زدایــی در کشــور در ســال جــاری ‪ ۳۲‬هــزار میلیاردتومــان اعتبــار از محــل هدفمنــدی‬ ‫یارانه هــا مصــوب شــد‪.‬‬ ‫ســردار عبدالحســین بریمانــی در نشســت شــورای برنامــه ریــزی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬عــاوه بــر ایــن اعتبــارات از محــل توســعه تــوازن و محرومیــت زدایــی نیــز اعتبــارات‬ ‫اختصــاص مــی یابــد کــه مــی توانیــم اقدامــات موثــری برداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬ســازمان بســیج در ایــن طــرح تــاش دارد تــا در یــک دوره پنــج تــا ‪ ۱۰‬ســاله بــا اجــرای‬ ‫برنامه هــای مــدون توســعه ای چهــره محرومیــت را از کشــور پــاک کنــد‪.‬‬ ‫وی محرومیت زدایی را از برنامه های اولویت دار ســازمان بســیج در ســطح کشــور اعالم کرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای ایــن برنامــه هــا نیــاز بــه کارهــای جهادی همانند هشــت ســال دفــاع مقدس‬ ‫دارد و محرومیــت هــای موجــود در کشــور نشــان مــی دهــد کــه اعتبــارات بــه صــورت هدفمنــد در‬ ‫کشــور هزینه نشــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان بســیج مســتضعفین بــا تاکیــد بــر ایجــاد عدالــت و توســعه متــوازن در کشــور‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیج بنــا بــر رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــرای کمــک بــه دولــت‬ ‫قطع برق و اداره‬ ‫مملکت با اتوپایلوت!‬ ‫هفتـه ای کــه گذشــت اتفاقــات عجیــب و غریب و یا‬ ‫بــه قــول قدمــا اتفاقــات نــادرۀ فراوانــی در مملکــت‬ ‫رخ داد کــه یکــی از انهــا قطــع بــرق گســترده در‬ ‫مملکــت بــود کــه تصــورات واژگونـه ای در خصــوص‬ ‫صنعــت بــرق و انــرژی و ‪ ...‬را در کشــور رقــم زد!‬ ‫( البتــه عجیــب تــر از ایــن مــوارد‪ ،‬تعجــب یــک عده‬ ‫از رد صالحیــت شــان بــود کــه تعجــب ایــن افــراد از‬ ‫رد صالحیت شــان عجیب تــر از هــر عجایبــی بــود!‬ ‫یعنــی طــوری احســاس تکیلــف در وجودشــان‬ ‫نهادینــه شــده کــه ول کــن مملکــت داری‬ ‫نیســتند و بــا وجــود اینکــه خودشــان و اعــوان‬ ‫و انصارشــان امتحــان خــود را پــس داده انــد‪،‬‬ ‫هنــوز معتقدنــد « از ایــن طــرف کــه منــم‪،‬‬ ‫همچنــان صفایــی هســت!» بگذریــم‪) ...‬‬ ‫هــر چنــد دالیــل متعــددی مثــل کــم ابــی و‬ ‫خشکســالی‪ ،‬گســترش روز افــزون ماینرهــا‪،‬‬ ‫اســتفاده بی رویــه از بــرق توســط مــردم و ‪ ...‬در‬ ‫ایــن قضیــه متصــور اســت ولــی مــا متوجــه نشــدیم‬ ‫چطــور در عــرض چنــد روز مشــکل بــرق مملکــت بــا‬ ‫یــک تشــر حــل شــد و بــدون بارندگــی تمــام چالــه‬ ‫چوله هــا و اب بندان هــا و ســد های مملکــت‬ ‫پــر اب شــدند‪ ،‬همــه ماینری هــا غــاف کردنــد و‬ ‫قطعــات ماینرشــان را بــه ضایعاتی هافروختنــد و‬ ‫در مزارع شــان محصــوالت کــم اب بــر کاشــتند و‬ ‫در نهایــت بــدون برگــزاری همایــش‪ ،‬ســاخت تیــزر‬ ‫و کارتــون و صــرف هزینه هــای هنگفــت‪ ،‬مــردم‬ ‫یــک شــبه فرهنگمــدار شــدند و فرهنــگ مصــرف‬ ‫بهینــه انــرژی در اعمــاق نهــاد شــان نهادینــه شــد‬ ‫و دریافتنــد مصــرف بــی رویــه ‪ /‬کار خیلــی بدیــه؟!‬ ‫البتــه ایــن البــا عــده ای هــم کــه بــرای چــاک دیــوار‬ ‫و حتــی مفــاد توافقنامــه برجــام جــوک می ســازند‬ ‫معتقدنــد بانــک جــوک دولــت در خصــوص انــرژی‬ ‫بــه ویــژه صنعــت بــرق بــا کمبــود جــوک مواجه شــده‬ ‫بــود کــه بــا اتخــاذ ایــن شــیوه راهبــردی و ســاخت‬ ‫جــوک در مقیــاس وســیع در خصــوص قطــع بــرق و‬ ‫تبعات ان ‪ ،‬این بانک هم سر ریز کرد و دم اخری‬ ‫خیــال دولــت راحــت شــد کــه بــرای رفــاه مــردم‪،‬‬ ‫تقریبــا ً هیــچ کار بــر روی زمیــن مانــده ای نــدارد و‬ ‫در عمــل بــه مــردم نشــان داد و دولــت جــا بــرای کار‬ ‫بیشــتر داشــت ولــی بــه همیــن مقــدار بســنده کــرد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه تــا پایــان دولــت و تنظیــم‬ ‫قولنامــه جدیــد و تحویــل کلیــد اپارتمــان دولــت‪،‬‬ ‫چنــد صباحــی باقــی مانــده اســت‪ ،‬دوســتان عنایــت‬ ‫داشــته باشــند مــا بــه انــدازه کافــی از فیوضــات و‬ ‫مبــرات ایــن دولــت کریمــه بهره منــد شــده ایم و‬ ‫هنــوز وقتــی یــاد اشــک های شــیفتگان خدمــت و‬ ‫اهــداف و برنامه هــای ایشــان بــرای اداره مملکــت‬ ‫بــه ویــژه حمایــت از کولبــران و ســوخت بــران‬ ‫می افتیــم کــه هشــت ســال بــرای اجــرای انهــا‬ ‫دور خیــز کــرده بودنــد‪ ،‬چهــار ســتون بدن مــان بــه‬ ‫رعشــه می افتــد! فلــذا پیشــنهاد می شــود ایــن چنــد‬ ‫روز را دوســتان در دولــت بــه خودشــان مرخصــی و‬ ‫اســتراحت بدهنــد و اداره مملکــت را روی سیســتم‬ ‫اتوپایلــوت بگذارنــد‪ ،‬تــا خــودش مســیریابی کنــد!‬ ‫بعدشــم بــه قــول قدیمی هــا « از دیــگ جهــان‬ ‫چــون دو ســه کفگیــر چشــیدی‪ /‬باقــی همـه اش ان‬ ‫مــزه دارد کــه چشــیدی!»‬ ‫شهرستانها‬ ‫تثبیت مرغ در خراسان شمالی‬ ‫بجنــورد ‪ -‬رییــس اتحادیــه صنــف لبنیــات قصابــان و مــرغ فروشــان‬ ‫بجنــورد گفــت ‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ در این اســتان با نــرخ ‪ ۲۴۹‬هزار‬ ‫مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار در ایــن اســتان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون مــرغ گــرم بــه انــدازه‬ ‫کافــی در ســطح بــازار وجــود دارد و مشــکلی بــرای تامیــن نیــاز مصرف‬ ‫کننــدگان در اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــررد ‪ :‬عــاوه بــر ان ذخیــره ســازی مــرغ منجمــد نیــز در‬ ‫اســتان بــه میــزان کافــی انجــام شــد و چنانچــه نیــاز بــه تنظیــم بــازار‬ ‫گوشــت مــرغ بــه دلیــل افزایــش مصــرف و احتمــال گرانــی باشــد‪،‬‬ ‫گوشــت مــرغ منجمــد نیــز وارد بــازار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قیمــت گوشــت مــرغ در اســتان خراســان شــمالی در‬ ‫هفته هــای اخیــر تغییــر نداشــت و همچنــان بــا نــرخ ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار ایــن مــواد پروتیتــی عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار در ایــن اســتان ‪ ۸۸‬واحــد تولیــد مــرغ‬ ‫گوشــتی بــا میانگیــن تولیــد ســاالنه ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار تــن فعالیــت دارد‬ ‫کــه ایــن واحدهــا صرفــا تــوان تولیــد حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد از نیــاز را‬ ‫دارنــد و مابقــی نیــاز از اســتان هــای دیگــر تامیــن مــی شــود کــه در‬ ‫ســال هــای اخیــر بــه دلیــل نوســان بازار قیمت مــرغ و گرانــی نهاده ها‬ ‫بــه خصــوص اوایــل ســال جــاری‪ ،‬اســتان هایی چــون خراســان‬ ‫شــمالی کــه تولیدشــان بــا مصــرف همخوانــی نداشــت بــرای تامیــن‬ ‫نیــاز گوشــت مــرغ بــا مشــکالت زیــادی مواجــه شــدند و ممنوعیــت‬ ‫صــدور مــرغ مشــکالت را مضاعــف کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان طــی اشــاره و تاکیــد بــر چندیــن مــورد درگیــری‬ ‫خشــن کــه منجــر بــه اســتفاده از ســاح ســرد و گــرم در طــی‬ ‫هفته هــای اخیــر در ایــن شهرســتان شــده بــر ضــرورت تقویــت‬ ‫اقدامــات فرهنگــی نســبت کاهــش وقــوع بــزه و اصــاح قوانیــن‬ ‫حــوزه جرایــم خشــن کــرد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی اظهارداشــت ‪ :‬بــرای کاهــش جــرم بــه ویــژه در‬ ‫درگیری هــای خشــن نبایــد انتظــار داشــت فقط مجموعــه انتظامی‬ ‫یــا دادگســتری ایفــا نقــش کننــد در حالــی کــه بــرای کاهــش ایــن‬ ‫گونــه حــوادث همــکاری کلیــه دســتگاه هــا الزم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خالءهــای قانونــی در حــوزه امنیــت اجتماعــی بایــد‬ ‫در کنــار توجــه بــه اقدامــات فرهنگــی نیــز ترمیــم شــود بــرای ایــن‬ ‫کــه برخــی مجازات هــای فعلــی بازدارندگــی و قــدرت را کافــی در‬ ‫برخــوردار بــا جرایــم امــروزی نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط کنونــی نیــروی انتظامــی بــه عنــوان ضابــط‬ ‫خــاص مجموعــه قضایــی در تحقــق امنیــت جامعــه بــا برخــی‬ ‫تنگناهــای قانونــی دســت بــه گریبــان اســت‪.‬‬ ‫حمیــدی ضمــن اشــاره بــه نتایــج حاصــل از پژوهش هــای انجــام‬ ‫گرفتــه در ارتبــاط بــا دالیــل بزهــکاری و جــرم و جنایــت گفــت ‪ :‬هــر‬ ‫چقــدر جامعــه از امــوزه هــای دینی و اجتماعی بیشــتری برخــوردار‬ ‫باشــد ‪ ،‬بــه مراتــب بــروز بــزه در ان کمتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پُرمصــرف اســت و در صــورت شناســایی اســتفاده کنندگان غیرمجــاز از دســتگاه های ماینــر بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه گنبــدکاووس ‪ ۱۴۰‬هــزار مشــترک بــرق دارد کــه بخــش قابــل توجهــی از انهــا پُرمصــرف‬ ‫ش مصــرف قــرار گرفتــه و‬ ‫هســتند و می تواننــد بــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش مصــرف در رده مشــترکان خــو ‬ ‫هزینه هــای خــود را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫عربگلــو همچنیــن بــا اشــاره بــه رونــد افزایشــی دمــای هــوا و رســیدن ان بــه ‪ ۴۵‬درجــه در گنبــدکاووس‬ ‫کــه از شــهرهای گرمســیری درجــه ســه کشــور بــه شــمار مـی رود‪ ،‬خواســتار تغییــر ســاعت کاری ادارات‬ ‫و نیــز تعطیلــی روز پنجشــنبه بــه منظــور صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و جلوگیــری از خاموشـی های‬ ‫احتمالــی شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون دمــای هــوای گنبــدکاووس بــه ‪ ۴۵‬درجه ســانتی گراد رســیده و طبق مصوبه‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬شهرســتان هایی با این ســطح از گرما می توانند نســبت به تغییر ســاعت کار اداری از ‪۶‬‬ ‫و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقه و نیز تعطیلی روزهای پنجشــنبه با تصویب اســتانداری اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬ســیل اواخــر هفتــه گذشــته ‪۳۷‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۳۷۰‬میلیــون ریــال بــه حــوزه کشــاورزی و دامــداری در‬ ‫پنــج روســتای دهــک‪ ،‬حبــس ابــاد‪ ،‬چشــمه خالدابــاد‪ ،‬چهــار بــرج و‬ ‫روییــن ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی اظهــار داشــت‪ :‬ســیل بــه ‪ ۲۲۰‬هکتــار از بــاغ هــا‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬هکتــار از اراضــی زراعــی ایــن شهرســتان بــه میــزان هفــت‬ ‫میلیــارد و ‪۹۰۰‬میلیــون ریــال خســارت زد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســیل همچنیــن بــه ‪ ۴۳‬واحــد دامــداری ســنتی‬ ‫روســتایی خســارت زد و ســبب تلــف شــدن ‪ ۷۴‬راس دام ســبک و‬ ‫از بیــن رفتــن ‪ ۲۵۰‬کلنــی زنبــور عســل زنبــوردان شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫کرامتــی میــزان خســارت وارده بــه حــوزه دامــداری و زنبــورداران‬ ‫شهرســتان را هــم ‪ ۹‬میلیــارد و ‪ ۹۷۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی افــرود‪ :‬جــاری شــدن ســیل همچنیــن بــه یــک واحــد پــرورش‬ ‫ماهــی قــزل اال و چهــار رشــته قنــات‪ ،‬خــط انتقال کشــاورزی و کف‬ ‫بنــد روســتای دهــک بــه میــزان ‪ ۱۹‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اســیب وارد کــرد‪.‬‬ ‫بارندگی رگباری پنجشــنبه شــب گذشــته در شهرســتان اســفراین‬ ‫ســبب جــاری شــدن ســیل در برخــی نقــاط ایــن خطــه شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس از کشــف ‪ ۵۰‬دســتگاه ماینــر از یــک مزرعــه غیرمجــاز تولیــد‬ ‫ارز دیجیتــال در یــک واحــد کارگاهــی مناطــق شــمالی ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد و گفــت کــه ایــن‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬مصــرف بــرق ایــن واحــد را از ‪ ۶‬هــزار کیلــووات ســاعت در مــاه بــه ‪ ۹۶‬هــزار کیلــووات افزایش‬ ‫داده بــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی عربگلــو اظهارداشــت‪ :‬بــا کشــف ایــن دســتگاه ها تعــداد ماینرهای تولید ارز دیجیتال کشــف شــده‬ ‫در گنبــدکاووس طــی بــازه زمانــی مهرمــاه پارســال تاکنــون بــه ‪ ۲۴۲‬دســتگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫عربگلــو افــزود‪ :‬اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه بــرق خانگــی‪ ،‬صنعتــی و یــا کشــاورزی بــرای تولیــد پــول مجازی‬ ‫توســط دســتگاه های ماینــر ســبب افزایــش فشــار بــه شــبکه توزیــع‪ ،‬افزایــش مصــرف و قطــع بــرق می شــود‪.‬‬ ‫وی از افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی مصــرف بــرق شــهروندان گنبــدی طــی فروردیــن امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬افزایــش دمــای هــوا و فعالیــت غیرمجــاز دســتگاه های‬ ‫اســتخراج رمــز ارز مهمتریــن علــت افزایــش مصــرف بــرق ایــن شهرســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس بــا تاکیــد برلــزوم شناســایی دســتگاه های اســتخراج رمــز‬ ‫ت بــرق موظــف بــه برخــورد بــا مشــترکان‬ ‫ارز غیرمجــاز بــا همــکاری شــهروندان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــرک ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خسارت ‪ ۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫سیل به کشاورزی و دامداری‬ ‫اسفراین‬ ‫فقط مجموعه انتظامی مسئول‬ ‫امنیت جامعه نیست‬ ‫کشف‪ ۵۰‬دستگاه رمز ارز دیجیتال در گنبدکاووس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــرای محرومیــت زدایــی پــای کار امــد و هماننــد هشــت ســال دفاع مقدس نیــز تا پایان محرومیت‬ ‫زدایــی از چهــره مناطــق محــروم کشــور پــای کار مــی ایســتد‪.‬‬ ‫ســردار بریمانــی نتیجــه محرومیــت در مناطــق روســتایی را مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها‬ ‫دانســت و اظهارداشــت‪ :‬بــر اســاس امــار هــم اکنــون حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از جمعیــت اســتان ها در‬ ‫شــهرها و ‪ ۳۰‬درصــد در روســتاها ســکونت دارنــد و جمعیــت زیــادی از مهاجــران روســتایی بــه‬ ‫حواشــی شــهرها کــه بــا مشــکالت اجتماعــی مواجــه انــد‪ ،‬ســکونت یافتنــد‪.‬‬ ‫وی تنهــا راهــکار بــرای مهاجــرت معکــوس در کشــور را ریشــه کنــی فقــر و بیــکاری و توجــه بــه‬ ‫اشــتغال در روســتاها بیــان کــرد و خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬اگرچــه بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتاها از‬ ‫ســوی دســتگاه هــای اجرایــی کارهــای خوبــی انجــام شــد‪ ،‬ولــی بــه دلیــل نبــود برنامــه ریــزی ایــن‬ ‫کارهــا بــه صــورت جزیــره ای و نقطــه ای بــود و نتایــج مثبــت زیــادی بــه دنبــال نداشــت‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان بســیج کشــور افــزود ‪ :‬بــرای رفــع مشــکل بیــکاری در کشــور بایــد مــردم پــای کار‬ ‫بیاینــد و تــا زمانــی کــه انســجام همگانــی بــرای اشــتغالزایی در کشــور ایجــاد نشــود؛ طــرح هــا و‬ ‫برنامــه هــای اشــتغال پایــدار بــه نتیجــه نمــی رســد‪.‬‬ ‫ســردار بریمانــی تصریــح کــرد‪ :‬بســیج در اجــرای طــرح هــای محرومیت زدایی در ســطح کشــور به دنبال‬ ‫ســودهی بــه عنــوان یــک پیمانــکار نبــوده و هــر مناطقــی کــه پیمانــکار بــرای اجــرای پروژه هــا و طــرح هــای‬ ‫محرومیــت زدایــی نداشــته باشــد‪ ،‬بســیج بــدون توجــه بــه مــکان اجــرای طــرح ‪ ،‬وارد عمــل می شــود‪.‬‬ ‫وی ایجــاد امیــد و نشــاط را از برنامــه هــای مهــم بســیج مســتضعفین اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪:‬‬ ‫در شــرایط فعلــی بــه دلیــل فقــر و بیــکاری ناامیــدی در جامعــه غلبــه یافــت و یــا ایجــاد اشــتغال در‬ ‫جامعــه بایــد امیــد افرینــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بــر امیــد افرینــی در جامعــه تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬هــم اکنــون مــردم گرفتــاری زیــادی دارنــد‪،‬‬ ‫بیــکاری و فقــر بــه انــان امیــد نخواهــد داد بایــد تــاش کنیــم تــا بــا ایجــاد اشــتغال در جامعــه امیــد‬ ‫افرینــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرایــی ان برابــر اراء صــادره هیــاٌت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان ازادشــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک‬ ‫مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام نامبــرده‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ازادشــهر تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد‪ -1 .‬رای شــماره ‪ 140060312007000396‬مــورخ ‪ 1400/02/18‬موضــوع تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1400114412007000014‬اقــای محمــد نعیمــی فرزنــد قربانعلــی مبنــی برصــدور ســند مالکیــت عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی از نــوع اجــرای طــرح اقامتــگاه بــوم گــردی‬ ‫( واحــد طــرح گردشــگری) بــه مســاحت ‪ 12000‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪-11‬اصلــی واقــع در بخــش هشــت ازادشــهر‪ ،‬روســتای کــوه میــان اقامتــگاه بــوم گــردی‪ ،‬خریــداری بالواســطه‬ ‫ملــک بــه صــورت ســند رســمی انتقــال اجرائــی قطعــی غیرمنقــول از وراث مالــک رســمی مشــاعی مرحــوم ابــاذر کوهســتانی بــه متقاضــی داشــته محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بدیهــی اســت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صادرخواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضــی مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪8237 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازادشهر تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/02/27‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪1400/03/10‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانــون تعیین تکلیف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪140060312480001538‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001002094‬تقاضــای خانــم‬ ‫پریدخــت ریحانــی بــه‏شناســنامه ‪ ۳۷۳‬کــد ملــی ‪ 2121177116‬صــادره از گــرگان فرزنــد احمدعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بــه مســاحت ‪ 416/68‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ســه حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‏صــادره حکایــت از تصرفــات متقــاض دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪:‬‏ ‪6998‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/03/10:‬‏‪-‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/03/26:‬‏ حجت اللــه تجــری‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانون تعییــن تکلیف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪140060312480002196‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001002093‬تقاضــای خانــم‬ ‫پریدخــت ریحانــی بــه‏شناســنامه ‪ ۳۷۳‬کــد ملــی ‪ 2121177116‬صــادره از گــرگان فرزنــد احمدعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بــه مســاحت ‪ 371/70‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ســه حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‏صــادره حکایــت از تصارفــات متقــاض دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪:‬‏ ‪ 6996‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/03/10:‬‏‪-‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 400/03/26:‬‏‪ 1‬حجت اللــه تجری‪-‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 71‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بــا بیشــینه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد از غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪306‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬تانکر جدید برای تامین اب روستاهای فاقد‬ ‫لوله کشی گلستان نیاز است‬ ‫سرپرســت مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان گفــت کــه بــه دلیــل‬ ‫پیش بینــی ســیر صعــودی خشک ســالی در ماه هــای اینــده‪ ،‬تامیــن اب شــرب روســتاییان ســاکن مناطــق‬ ‫فاقــد لوله کشــی بــه ‪ ۱۰‬دســتگاه تانکــر ابرســان جدیــد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫شــاهین حاجــی مشــهدی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بــه ‪ ۱۱۰‬روســتای اســتان بــا پوشــش ‪ ۹۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت از طریــق ‪ ۲۳‬تانکــر ابرســانی مــی شــود کــه بــه دلیــل احتمــال افزایش گرمای هوا‪ ،‬خشکســالی‬ ‫و نیــاز بیشــتر بــه مصــرف روزانــه اب‪ ،‬ایــن تعــداد تانکــر بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نیــاز فعلــی ‪ ۶۰۰‬متــر مکعبــی ســاکنان ایــن روســتاها بــا انجــام حــدود ‪ ۵۰‬ســرویس روزانــه‬ ‫تامیــن مــی شــود و شــرکت بــرای پوشــش ایــن روســتاها همــه امکانــات خودرویــی و نیــروی انســانی را‬ ‫بســیج کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت اب و فاضالب گلســتان افزود‪ :‬در شــرایط عادی‬ ‫و مــاه هــای غیرگــرم‪ ،‬بــه ‪ ۷۴‬روســتای فاقــد تجهیــزات اســتاندارد شــبکه ابرســانی گلســتان بــا پوشــش ‪۶۰‬‬ ‫هــزار نفــر بــه صــورت ســیار ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی خواســتار مشــارکت دســتگاه هــای مرتبــط اســتان در تامیــن اعتبــار خریــد تانکرهــای‬ ‫ابرســان ســیار شــرکت بــرای گــذر از خشکســالی امســال شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی گلســتان ‪ ۹۴۳‬روســتا و ابــادی دارای کــد بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارد کــه اب شــرب عمــده ایــن‬ ‫روســتاها از طریــق چــاه تامیــن مــی شــود کــه قطــع شــدن اب ایــن مناطــق بــه دلیــل خشکســالی و‬ ‫اســتفاده بــی رویــه چــاه هــای کشــاورزی غیرمجــاز از منابــع اب زیرزمینــی دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 77‬تا ‪ 98‬درصدی‬ ‫رواناب رودخانه ها‬ ‫پیــش از ایــن بهــزاد هرمــزی مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان اعــام کــرده بــود‪ :‬اعتبــار مــورد نیــاز‬ ‫ابرســانی بــه روســتاهای فاقــد اب شــرب اســتان ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه در صــورت تامیــن بخشــی‬ ‫از ایــن منابــع از محــل صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬می تــوان اب شــرب ‪ ۴۰‬روســتا را تــا پایــان امســال تامین کرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۷۲.۷‬درصــد روســتاییان گلســتان از اب شــرب بهداشــتی اســتفاده می کننــد کــه ایــن‬ ‫رقــم در ســال ‪ ۹۲‬حــدود ‪ ۶۲‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫تامین اب شــرب ســاکنان روســتاهای گلســتان از طریق منابع زیرزمینی و در برخی از روســتاهای نوار‬ ‫جنوبــی از طریــق چشــمه هــا تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬کاهــش بارش هــای ســال ابــی جــاری و مصــرف‬ ‫بــی رویــه اب‪ ،‬احتمــال خشکســالی در تابســتان امســال را دو چنــدان کــرده اســت و در ایــن شــرایط‬ ‫صرفه جویــی و مدیریــت مصــرف اب بــرای گــذر از شــرایط امســال ضــروری اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫‪ 251‬کیلو مواد مخدر‬ ‫در «ازادشهر» کشف شد‬ ‫گلســتان ‪ -‬ازادشــهر‪ :‬بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر ازادشــهر پــس از انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و میدانــی موفــق شــدند یکــی از‬ ‫ســوداگران مــرگ را کــه اقــدام بــه خریــد و فــروش و‬ ‫توزیــع مــواد افیونــی در ســطح شهرســتان مــی کــرد‪،‬‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی و در بازرســی از منــزل متهــم موفــق شــدند‪،‬‬ ‫‪ 251‬کیلــو تریــاک کشــف کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا یــک قاچاقچــی دســتگیر و بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره تصریــح کــرد‪ :‬اعتیــاد و مــواد مخــدر‬ ‫زمینــه ســاز بســیاری از جرایــم و اســیب هــای دیگــر‬ ‫بــوده لــذا پلیــس قاطعانــه بــا ســوداگران مــرگ مقابلــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عامل نزاع و درگیری در یکی‬ ‫از کافه های گرگان دستگیرشد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بدنبــال انتشــار کلیپــی در فضــای مجــازی مبنــی بــر‬ ‫درگیــری در یکــی از کافــه هــای گــرگان‪ ،‬موضــوع‬ ‫بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران موفــق شــدند بــا انجــام اقدامــات‬ ‫تخصصــی و بررســی هــای میدانــی‪ ،‬عامــل اصلــی نــزاع‬ ‫را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫کمتــر از ‪ 24‬ســاعت در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در بررســی ســوابق متهــم‪ ،‬مشــخص شــد وی از‬ ‫مجرمیــن ســابقه دار بــوده و بــه مــدت بیــش از یــک‬ ‫ســال متــواری و تحــت تعقیــب پلیــس و مراجــع‬ ‫قضائــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی واز ان‬ ‫طریــق روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫عامالن مزاحمت برای یک‬ ‫خانم دستگیر شدند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال اعــام مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر درگیری در یکــی از میادین گرگان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران کالنتــری ‪ 12‬شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس مشــخص شــد فــردی حیــن رســاندن‬ ‫دختــرش بــه محــل اعــزام بــه کوهنــوردی متوجــه مزاحمــت ‪ 4‬نفــر از‬ ‫سرنشــینان یــک دســتگاه ســمند بــرای یــک خانــم مــی شــود کــه در همیــن‬ ‫لحظــه بــرای دفــاع از خانــم بــه ســمت متهمــان مــی رود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬سرنشــینان‬ ‫ســمند بــا ایــن شــهروند درگیــر و پــس از ضــرب و شــتم وی اقــدام بــه‬ ‫فــرار از صحنــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجه به حساســیت موضوع‪،‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی پلیــس بــرای شناســایی و دســتگیری متهمــان‬ ‫اغــاز کــه بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس‪ ،‬هــر ‪4‬‬ ‫متهــم در کمتــر از ‪ 6‬ســاعت طــی چنــد عملیــات جداگانــه در‬ ‫مخفیگاه هایشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫با بیان اینکه پلیس قاطعانه و برابر قانون با مزاحمان نوامیس و‬ ‫برهــم زننــدگان امنیــت و ارامــش مــردم برخــورد کرده و اجــازه جوالن‬ ‫دادن بــه اینگونــه افــراد نخواهــد داد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ 4 :‬متهــم ایــن‬ ‫حادثــه پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اغاز برداشت زیره سبز در گنبدکاووس‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس در شــرق اســتان گلســتان از اغــاز‬ ‫فصــل برداشــت زیــره ســبز در ســطح هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی نواحی شــمالی این شهرســتان مرزی‬ ‫خبــر داد و گفــت کــه کار برداشــت ایــن محصــول تــا پایــان خــرداد امســال ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مینــا پیــری اظهــار داشــت کــه امســال بــه ســبب کاهــش بارندگــی در زمــان کشــت و اســتمرار ان در‬ ‫مراحــل رشــد گیــاه و نیــز تــرس کشــاورزان از بیمــاری قارچــی (بوتــه میــری)‪ ،‬ســطح زیــر کشــت ایــن‬ ‫محصــول از هشــت هــزار هکتــار ســال قبــل بــه هــزار هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی متوســط برداشــت زیــره ســبز از هــر هکتــار را بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم اعــام کرد و افزود‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــن از ایــن محصــول در گنبــدکاووس برداشــت و روانــه بازار می شــود‪.‬‬ ‫پیــری اضافــه کــرد‪ :‬قیمــت خریــد و فــروش زیــره بــه صــورت توافقــی بــوده و امســال برحســب کیفیــت‬ ‫ان هــر کیلوگــرم بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس‪ ،‬دوره رشــد کوتــاه ســه ماهــه‪ ،‬نیــاز‬ ‫ابــی انــدک‪ ،‬مقــاوم بــه شــوری خــاک و افــات و بیماری هــا و درامــد باالتــر را از مزایــای کشــت زیــره در‬ ‫اراضــی کــم بــازده نواحــی شــمالی شهرســتان و بهتریــن جایگزیــن بــرای کشــت گنــدم و جــو در ایــن‬ ‫مناطــق دانســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن انــواع گیاهــان‬ ‫دارویــی اســت کــه دارای خــواص‬ ‫ضــد ســرطان‪ ،‬باکتــری و میکــروب‬ ‫بــوده‪ ،‬بــرای گرفتگــی قلــب مفیــد‬ ‫و تقویــت کننــده قــوای جســمی‬ ‫و جنســی‪ ،‬اشــتها اور و شــیرافزا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی کــه ‪۶۰‬‬ ‫درصــد ان بــه صــورت دیــم کشــت‬ ‫می شــود‪ ،‬از شهرســتان های مهــم تولیــد کشــاورزی گلســتان باالخــص در تولیــد گنــدم اســت‪.‬‬ ‫هشدار کم ابی‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬درصدی ذخیره اب‬ ‫سد چری فاروج‬ ‫خراسان شــمالی ‪ -‬شــیروان ‪ :‬مدیر امور منابع اب شهرســتان های‬ ‫شــیروان و فــاروج گفــت‪ :‬حجــم ذخیــره اب ســد چــری فــاروج در ‪۲‬‬ ‫مــاه بهــار امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــا کاهــش ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی بــه یــک میلیــون و ‪ ۵۲۰‬هــزار مترمکعــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه روز بــا بیــان اینکــه پارســال در ایــن موقــع از‬ ‫ســال حجــم اب ســد چــری بیــش از ســه میلیــون و ‪ ۴۶۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب بــود اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش حجــم اب ســد در ســال‬ ‫جــاری بــه علــت کاهــش ‪ ۴۲‬درصــدی بارندگی هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی منابــع مصــرف اب ایــن ســد را فقــط بــرای کشــاورزی عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ســهمیه تخصیــص اب تحویلــی ســال جــاری یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار مترمکعــب بــوده کــه ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب ان‬ ‫بــرای زراعــت و ‪ ۳۰۰‬هــزار مترمکعــب بــرای بــاغ اختصــاص دارد و‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۵‬درصــد اب در بخــش زراعــت تحویــل داده شــده اســت‬ ‫و نوبــت دوم تحویــل اب بــه بــاغ هــا نیــز تیرمــاه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خســروپناه بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم رســوب پشــت ســد مخــزن‬ ‫چــری حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار متــر مکعــب اســت افــزود‪ :‬امســال یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای دریچــه تحتانــی ســد مخــزن‬ ‫چــری فــاروج تخصیــص داده شــده اســت کــه بــا توجــه بــه گل و‬ ‫الی فــراوان اکنــون پیمانــکاران مشــغول بازگشــایی دریچــه تحتانی‬ ‫ســد هســتند‪.‬‬ ‫ســد چــری کــه در ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر فــاروج ســاخته شــده‬ ‫اســت کــه بــه لحــاظ اهمیــت چهارمیــن ســد در بیــن پنــج ســد‬ ‫ایــن اســتان اســت و تــوان تنظیــم ســاالنه شــش میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب را دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع ســازه خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه‬ ‫ارتفــاع دیــواره ان ‪ ۴۲‬متــر‪ ،‬طــول تــاج ‪۴۰۴‬متــر‪ ،‬عــرض دیــواره‬ ‫در پــی ‪ ۲۲۰‬متــر و عــرض تــاج ‪ ۸‬متــر و ســرریز ســد از نــوع لبــه‬ ‫پهــن جانبــی اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ســد چــری در ســال ‪ ۱۳۷۱‬بــا هــدف کنتــرل‬ ‫ســیالب و توســعه و بهبــود زمیــن هــای کشــاورزی پاییــن دســت‬ ‫اغــاز شــد و در ســال ‪ ۱۳۷۷‬بــه پایــان رســید کــه شــبکه ابیــاری و‬ ‫زهکشــی ان در شــرایط پرابــی یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای‬ ‫پاییــن دســت ســد را پوشــش مــی دهــد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫گلســتان ‪ -‬بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســین دهقــان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بارندگــی تجمعــی ‪ 8‬ماهــه مهــر ‪ 1399‬لغایــت پایــان‬ ‫مــاه اردیبهشــت ســال ‪ 1400‬حــدود ‪ 282‬میلیمتــر بــوده اســت‬ ‫کــه در مقایســه بــا متوســط بلنــد مــدت دوره مشــابه (‪402‬‬ ‫میلیمتــر) ‪ 30‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در دوره هشــت ماهــه فــوق الذکــر در‬ ‫مقایســه با متوســط بلند مدت دوره مشــابه در حوضه های‬ ‫ابریــز گرگانــرود ‪ 32‬درصــد ‪ ،‬قــره ســو ‪ 30‬درصــد ‪ ،‬نــکارود‬ ‫علیــا ‪ 26‬درصــد ‪ ،‬خلیــج گــرگان ‪ 28‬درصــد و در اتــرک در‬ ‫اســتان گلســتان ‪ 21‬درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حجــم روانــاب انــدازه گیری شــده در ایســتگاههای‬ ‫شــاخص رودخانــه هــای اصلــی اســتان‪ ،‬در مــاه اردیبهشــت‬ ‫ســال ‪ 1400‬نســبت بــه متوســط دوره بلنــد مــدت مــاه مشــابه‬ ‫بیــن ‪ 77‬تــا ‪ 98‬درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد‪ .‬و حجــم‬ ‫ابدهی تجمعی رودخانه های اســتان در ‪ 8‬ماهه مهر ‪1399‬‬ ‫لغایــت مــاه اردیبهشــت ســال ‪ 1400‬نســبت بــه متوســط بلنــد‬ ‫مــدت دوره مشــابه ‪ 50‬تــا ‪ 82‬درصــد کاهــش داشــته اســت ‪.‬‬ ‫دهقــان تصریــح کــرد‪ :‬مقایســه حجــم اب موجــود‬ ‫درابخوانهــای اســتان در مــاه اردیبهشــت ‪ 1400‬نســبت بــه‬ ‫متوســط مــاه مشــابه دوره بلنــد مــدت نشــان مــی دهدکــه‬ ‫حجــم اب در ابخــوان کــم عمــق حــدود ‪ 113‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب کاهــش و در ابخــوان عمیــق حــدود ‪ 45‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مردم توجهی به شایعات‬ ‫انتخاباتی نکنند‬ ‫رییس ســازمان قضایی نیروهای مســلح با گالیه از افراد و‬ ‫گروه هایــی کــه در حــال القــای تاثیرنداشــتن رای و مشــخص‬ ‫شــدن رییــس جمهــوری از مدتــی قبــل هســتند گفــت کــه‬ ‫مــردم بــی توجــه بــه ایــن شــایعات پــای صنــدوق رای حاضــر‬ ‫شــده و فــرد مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام شــکرالله بهرامــی بــه چشــم انــداز‬ ‫ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در بررســی پرونده هــای قضایــی بــرای کاهــش جمعیــت‬ ‫کیفــری زندانیــان‪ ،‬قضــات رافــت و مهربانــی زیــادی‬ ‫دارنــد امــا در پرونده هــای حســاس و مهــم بــا متخلفیــن‬ ‫بــه شــدت برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬امنیــت‬ ‫بســتری بــرای توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت‬ ‫و وجــود امنیــت عــوارض و مشــکالت اقتصــادی را بــه‬ ‫حداقــل مــی رســاند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دمنوشی برای‬ ‫سردردهای‬ ‫مداون‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ســردرد یکــی از شــایع ترین مشــکالتی اســت کــه تقریبــا ًهمــه تــا بــه حــال ان را تجربــه کرده انــد و هــر فــرد بــا‬ ‫شــیوه ای خــاص بــه درمــان ان می پــردازد‪ .‬برخــی از اشــخاص هــم ترجیــح می دهنــد کــه بــا مصــرف دمنوش ها‬ ‫و روش هــای خانگــی ســردرد خــود را درمــان کننــد‪ .‬در ایــن مطلــب دمنوش هایــی را معرفــی می کنیــم کــه‬ ‫می توانیــد بــا مصــرف ان هــا بــدون نیــاز بــه داروهــای شــیمیایی ســردرد خود را تســکین دهید‪ .‬خــواص زنجبیل‬ ‫زنجبیــل یــک گیــاه دارویــی اســت‪ .‬ایــن گیــاه در درمــان ســردرد‪ ،‬تهــوع و اســتفراغ بعــد از عمــل جراحــی‪،‬‬ ‫کشــیدگی عضلــه‪ ،‬گلــو درد و دنــدان درد اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪306‬‬ ‫سالمت و میوه‬ ‫میوه های الغر کننده‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان‬ ‫و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را بــراق می کنند و ســامت‬ ‫عمومــی بــدن را افزایــش می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی‬ ‫از پــر طرفدارتریــن و در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای‬ ‫الغــری در دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد‬ ‫رژیم هــای دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان‬ ‫را دنبــال کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای الغــری و‬ ‫الغرکننده موثر در کاهش وزن و تناســب اندام را معرفی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫میوه هایی با کربوهیدرات های باال‪:‬‬ ‫میوه هایــی بــا انــرژی و کربوهیــدرات بــاال همچــون مــوز‪,‬‬ ‫انانــاس‪ ,‬انگــور و مانگــو را بــه عنــوان صبحانــه مصــرف کنید‬ ‫تــا در عیــن تامیــن انــرژی الزمــه بــرای اغــاز روز و فعالیــت‬ ‫بــه کاهــش وزن شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫میوه هایی با کربوهیدرات پایین‪:‬‬ ‫هندوانــه ‪ -‬هلــو‪ -‬ســیب و‪ ..‬میوه هایــی بــا کربوهیــدرات‬ ‫پایین تــر هســتند امــا اب فراوانــی در انهــا وجــود دارد کــه‬ ‫بــه همیــن دلیــل درجــه حــرارت بــدن را کنتــرل و تنظیــم‬ ‫می کننــد و بــه دفــع کلســترول های مضــر از بــدن کمــک‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن میوه هــا انــرژی الزم بــرای فعالیــت مناســب‬ ‫سیســتم عصبــی را فراهــم می کننــد‪ .‬قنــد موجــود در ایــن‬ ‫میوه هــا بــا بی نیــازی بــدن بــه قندهــای دیگــر از طرفــی بــه‬ ‫ســوزاندن قندهــای اضافــی در بــدن منجــر و در نهایــت‬ ‫الغــری را بــه بــار مــی اورد‪.‬‬ ‫میوه های الغر کننده عالی‬ ‫کمک مرکبات و توت ها به کاهش وزن‪:‬‬ ‫رژیــم الغــری غنــی بــا ایــن میوه هــا حفــظ مــواد معدنــی‬ ‫مهــم و ضــروری در بــدن بــه خطــر نمی افتــد‪ .‬مقــداری لیمو‬ ‫ پرتقــال و یــا خانــواده خــوش مــزه بــه سیســتم حرکتــی‬‫بــدن ایــن اجــازه را مــی دهــد کــه نیــروی خــود را تامیــن‬ ‫کــرده و گرســنگی و ضعــف رخ ندهــد‪ .‬مهم تــر از همــه‬ ‫ایــن میــوه هــا خــون را تصفیــه و قــدرت بدنــی را باالبــرده‬ ‫و ســامت قلــب را هــم در دوران رژیــم و هــم در دوران‬ ‫عــادی تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫الغری با میوه های اب دار‪:‬‬ ‫اســم میــوه ابــدار را کــه مــی شــنویم بــه یــاد هندوانــه ‪-‬‬ ‫طالبــی و‪ ..‬مــی افتیــم‪ .‬ایــن میــوه ها بخش بزرگــی از رژیم‬ ‫الغــری میــوه ای را بــه خــود اختصــاص داده انــد چــرا کــه این‬ ‫میوه هــا بــا هیدراتــه کــردن و بازســازی بافت هــای بــدن در‬ ‫کنــار تامیــن انــرژی ایــن امــکان را فراهــم مــی کننــد کــه در‬ ‫کنــار الغــری جوانــی و شــادابی بــدن حفــظ شــود‪.‬‬ ‫کاهش وزن و الغری با میوه های خشک‪:‬‬ ‫میــوه هــای خشــک امــروزه بــه صــورت گســترده مصــرف‬ ‫می شــوند کــه ایــن روش موقعیــت مصــرف میوه هــای‬ ‫فصــول مختلــف را در هــر فصلــی ایجــاد مــی کنــد کــه تنهــا‬ ‫نکتــه در مصــرف ایــن میوه هــا دقــت بــه تاریــخ مصــرف و‬ ‫طبیعــی بــودن انهــا اســت کــه اگــر بــه صــورت خانگــی انجــام‬ ‫شــود و توســط خودتــان بســیار بهتــر و مناســب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ .1‬اناناس برای الغری‪:‬‬ ‫انانــاس یکــی از رایج تریــن و محبوب تریــن میوه هــای‬ ‫گرمســیری اســت‪ .‬شــامل تیامین‪ ،‬منیزیم‪ ،‬ویتامین ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ریبوفالویــن‪ ،‬نیاســین‪ ،‬مــس‪ ،‬اهــن و فــوالت‬ ‫اســت‪.‬اناناس عــاوه بــر کاهــش وزن بــرای مشــکالتی از‬ ‫جملــه اســم‪ ،‬دیابــت و بیماری هــای قلبــی مفیــد اســت‬ ‫همچنیــن نشــان داده شــده کــه میوه باعث بهبــود اخالق‪،‬‬ ‫بهبــود مــو و پوســت‪ ،‬افزایــش ســطح انــرژی‪ ،‬تنظیــم فشــار‬ ‫خــون و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان های خــاص‬ ‫می شــود ‪ ،‬انانــاس نیــز مــی توانــد بــاروری‪ ،‬و هضــم غــذا‬ ‫را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫‪.2‬الغری با موز‪:‬‬ ‫مــوز منبــع خوبــی از پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،B6‬منگنــز‪،‬‬ ‫منیزیــم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬فــوالت و پروتئیــن اســت ‪ ،‬بــا تمــام‬ ‫ایــن ویتامیــن هــا و مــواد مغــذی‪ ،‬مــوز بــرای ســامتی‬ ‫عمومــی و بیمــاری هــای خــاص از جملــه ســرگیجه‪ ،‬درد‬ ‫عضالنــی و ســر درد مفیــد اســت‪.‬‬ ‫مــوز چربــی ســوز اســت ‪ ،‬در حالــی کــه کالــری کمــی‬ ‫دارد‪،‬امــا فیبــر غذایــی تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬هندوانه یک میوه الغری‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه هندوانــه بــه ذهــن مــی ایــد‪ ،‬برخــی فکر می‬ ‫کننــد کــه حــاوی قنــد طبیعــی زیــادی اســت کــه مــی توانــد‬ ‫بــرای کاهــش وزن ســریع مضــر باشــد‪ ،‬امــا حقیقــت‬ ‫نــدارد‪ .‬هندوانــه‪ ،‬اب بســیار زیــادی دارد همچنیــن‬ ‫حــاوی دوز ســالم اســید امینــه‪ ،‬انتــی اکســیدان‪،‬‬ ‫لیکوپــن‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ B6‬و‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬هندوانــه دارای مقــدار زیــادی‬ ‫مــواد مغــذی اســت عــاوه بــر از دســت دادن وزن‪،‬‬ ‫خــوردن هندوانــه مــی توانــد هیدراتــه شــما را حفــظ‬ ‫کنــد‪ ،‬و ســامت قلــب را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬سوزاندن چربی با گریپ فروت‪:‬‬ ‫گریــپ فــروت بــه غیــر از ســوزاندن چربــی‪ ،‬ســطوح‬ ‫مطلــوب ویتامیــن ‪ ،C‬لیکوپــن‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فیبــر و‬ ‫کولیــن را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫نمناک‬ ‫تکنیک ژست های صحبت‏‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫فــرض کنیــد قــرار اســت فــردا بــا یــک فــرد‬ ‫جدیــدی مالقــات کنیــد‪ .‬در ایــن مالقــات‬ ‫وقتــی رودرروی هــم می ایســتید‪ ،‬‏شــما‬ ‫می توانیــد ارتبــاط چشــمی قــوی و خوبــی‬ ‫برقــرار کــرده و بــا دقــت بــه حــرف هــای‬ ‫او گــوش فــرا دهیــد‪ .‬حتــی می توانیــد بــه‬ ‫نشانه تایید‪ ،‬سرتان را تکان داده و لبخند‬ ‫بزنیــد‪ .‬حــال تصــور کنیــد چطــور می توانیــد‬ ‫فــرد مهمــی را تحــت‏تاثیــر قــرار دهیــد‬ ‫وقتــی کــه چشــم های هــر دوی شــما بــا‬ ‫پارچ ـه ای پوشــانده شــده و دس ـت هایتان‬ ‫هــم از پشــت بســته‏اســت؟ ایــن دقیقــا ً‬ ‫همــان مشــکلی اســت کــه موقــع صحبــت‬ ‫بــا تلفــن بــا ان روبــرو هســتید‪ .‬اگــر شــما‬ ‫قــادر بــه دیــدن‏مخاطــب خــود نباشــید‪،‬‬ ‫بایــد تمــام مــوارد زبــان بــدن را بــه کلمــات‪،‬‬ ‫لحــن و گفتــار تبدیــل کنیــد تــا از ایــن‬ ‫طریــق‏احساســات خوبــی را بــه وی انتقــال‬ ‫دهید‪ .‬در واقع شــما با این کار از تکنیکی‬ ‫بــه نــام «ژس ـت های صحبــت» اســتفاده‬ ‫‏خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪)1‬از نــام مخاطــب در مکالمــات خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ :‬تحقیقــات نشــان داده‬ ‫اســت وقتــی ادم هــا پشــت تلفــن‪ ،‬نــام‬ ‫‏خودشــان را می شــنوند‪ ،‬گوش های شــان‬ ‫تیــز شــده و ســعی می کننــد تــا حــواس‬ ‫خــود را جمــع کننــد‪ .‬در حقیقــت نــام‬ ‫‏هــر فــرد در واقــع اولیــن نشــانه ای اســت‬ ‫کــه معنــا و مفهــوم هویــت را بــرای وی‬ ‫مشــخص می کنــد‪ .‬پــس ســعی کنیــد در‬ ‫‏ابتــدای مکالمــه بــا فــرد مــورد نظــر‪ ،‬نــام وی‬ ‫را پرســیده و ان را یادداشــت کنیــد تــا در‬ ‫طــول مکالمــه چندبــار از ان‏اســتفاده کرده‬ ‫و نتایــج شــگفت انگیــزش را مشــاهده‬ ‫نماییــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬از زبــان بــدن اســتفاده کنیــد‪ :‬همانطور‬ ‫کــه در یادداشــت های پیشــین عنــوان‬ ‫شــد‪ ،‬زبــان بــدن بخــش مهــم و‏تاثیرگــذار‬ ‫در ارتباطــات اســت‪ .‬امــا در ارتبــاط تلفنــی‪،‬‬ ‫ایــن عامــل پنهــان اســت‪.‬پس توصیــه‬ ‫می شــود کــه در مکالمــه‏تلفنــی از زبــان‬ ‫بــدن اســتفاده کنیــد زیــرا قطعــا ً زبــان‬ ‫بــدن روی صــدای شــما تاثیــر می گــذارد و‬ ‫بــدون ان خشــن‪،‬‏مصنوعــی و بــی روح بــه‬ ‫نظــر می رســید‪ .‬در هنــگام مکالمــه تلفنــی‬ ‫لبخند بزنید‪ ،‬مطمئن باشید که لبخندتان‬ ‫اگرچــه‏دیــده نمی شــود امــا در صدایتــان‬ ‫منعکــس شــده و شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫چشــمانتان را در فاصلــه متوســط و یــا بــر‬ ‫روی‏چیــزی متمرکــز کنیــد کــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــر روی ارتبــاط خــود‬ ‫تمرکــز کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬ســرعت مکالمــات خــود را تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ :‬تنظیــم ســرعت گفتگــو شــما بــا‬ ‫مخاطــب تلفنی تــان یکــی از اصــول اصلــی‬ ‫‏در ژســت های صحبــت اســت‪ .‬صحبــت‬ ‫کــردن بــا ســرعت بــاال‪ ،‬ایــن حــس را بــه‬ ‫مخاطــب منتقــل می کنــد کــه شــما عجلــه‬ ‫‏داریــد و صحبت هــای وی بــرای شــما‬ ‫اهمیــت نــدارد و شــما می خواهیــد هرچــه‬ ‫ســریع تر مکالمــه را پایــان دهیــد‪ .‬بــر‬ ‫‏عکــس ایــن حالــت نیــز‪ ،‬ایــن حــس را بــه‬ ‫مخاطــب منتقــل می کنــد کــه شــما خســته‬ ‫هســتید و انــرژی الزم بــرای گفتگــو‏نداریــد‪.‬‬ ‫پــس قبــل از مکالمــات تلفنــی یــک نفــس‬ ‫عمیــق بکشــید تــا کمــی ریلکــس شــوید‏‪.‬‬ ‫‏‪)4‬از کلمــات ســاده و اثربخــش اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ :‬همانطــور کــه گفتــه شــد چــون شــما‬ ‫چهــره مخاطــب خود را مشــاهده‏نمی کنید‬ ‫تــا متوجــه میــزان درک وی از صحبت هــای‬ ‫خــود شــوید بنابرایــن توصیــه می شــود از‬ ‫کلمــات و عبــارات‏ســاده‪ ،‬شــفاف و گویــا‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا مخاطــب منظــور شــما را‬ ‫بــه درســتی متوجــه شــود‪.‬‏‬ ‫س) گوش شــنوا داشــته باشــید‪ :‬شــنیدن‬ ‫یــک عمــل غیــر ارادی اســت کــه نیــازی بــه‬ ‫صــرف انــرژی نــدارد امــا گــوش‏دادن یــک‬ ‫کار کامــا ً ارادی و صــد البتــه انــرژی بــر‬ ‫اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس الزم اســت در‬ ‫مکالمــات تلفنــی بــه صورت‏کامــا ًموثر به‬ ‫صحبت هــای مخاطــب خــود گــوش دهیــد‬ ‫و بــه هیــچ وجــه صحبت هــای وی را قطــع‬ ‫نکنیــد چراکــه در‏ایــن صــورت او دیگــر بــه‬ ‫صحبت های شــما توجهی نداشــته و تنها‬ ‫در ذهــن خــود بــه ادامــه دادن حرف هــای‬ ‫خــود فکــر‏می کنــد و از ایــن رو نمی توانــد‬ ‫شــنونده خوبــی بــرای شــما باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )5‬همیشــه اراســته باشــید‪ :‬درســت‬ ‫اســت مخاطــب‪ ،‬ظاهــر اراســته شــما را از‬ ‫پشــت تلفــن نمی بینــد امــا تاثیــر شــگرفی‬ ‫‏در مکالمــات تلفنــی دارد‪ .‬قطعــا ً زمانــی‬ ‫کــه شــما کــت و شــلوار یــا لبــاس فــرم بــه‬ ‫تــن داریــد‪ ،‬بــه صــورت رســمی تر‏صحبــت‬ ‫خواهیــد کــرد چراکــه وضعیــت و حالــت‬ ‫جســمی شــما بــر روی صــدای شــما تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬قــوز کــردن روی ‏صندلــی یــا‬ ‫لــم دادن بــا قاطعیــت منافــات دارد‪.‬پــس‬ ‫در ارتبــاط تلفنــی گاهــی نیــاز اســت کــه‬ ‫محکــم و قاطــع باشــید کــه‏در ایــن حالــت‬ ‫می توانیــد ایســتاده صحبــت کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬موانــع ارتباطــی را حذف کنیــد‪ :‬مواردی‬ ‫همچــون پارازیت هــای خــط تلفــن‪ ،‬ســر‬ ‫و صــدای همــکاران در محیــط ‏اطــراف‪،‬‬ ‫انجــام دادن همزمــان کاری دیگــر بــه غیــر‬ ‫از مکالمــه و تلفــظ ضعیــف و نامشــخص‬ ‫واژگان جــزو موانــع ارتباطــی‏هســتند کــه‬ ‫حــواس پرتــی را بدنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پــس توصیــه مــی شــود ایــن موانــع را‬ ‫شناســایی وحــذف نماییــد‪.‬‏‬ ‫اموزش‬ ‫راه های مقابله با ترس از عدم موفقیت‬ ‫و شکست‬ ‫تــرس از شکســت امــری رایــج در بیــن بســیاری‬ ‫از مــردم در سراســر جهــان اســت و فــارغ از ســن‬ ‫و ســال افــراد دارای تاثیــرات مثبــت و منفــی‬ ‫مختلفــی اســت و یکــی از تاثیــرات مثبــت تــرس‬ ‫از شکســت این اســت که شــما را وادار به ایجاد‬ ‫ی‪‎‬کنــد و همچنیــن بــه شــما‬ ‫امادگــی در خــود م ‬ ‫ی دهنــد کــه قبــل از گرفتــن هــر‬ ‫ایــن امــکان را م ‪‎‬‬ ‫تصمیمــی بــه خوبــی درمــورد ان فکــر کنیــد و‬ ‫عاقالنه تریــن تصمیــم را بگیریــد‪.‬‬ ‫یکــی از قابــل توجه تریــن تاثیــرات منفی تــرس‬ ‫از شکســت ایــن اســت کــه شــما را از انجــام‬ ‫ی‪‎‬دارد و جلــوی ازادی‬ ‫بســیاری از کارهــا بــاز مــ ‬ ‫و شــجاعت شــما را بــرای ریســک کــردن بــرای‬ ‫رســیدن بــه موفقیــت می گیــرد‪ .‬همــه افــراد دنیــا‬ ‫حتــی موفق تریــن و ثروتمندتریــن ان هــا نیــز‬ ‫زمانــی دچــار تــرس از عــدم موفقیت شــده اند ‪.‬‬ ‫چگونــه بــا تــرس از شکســت در خــود مقابلــه‬ ‫کنیــم؟‬ ‫ترس از شکست مانع رسیدن شما به موفقیت‬ ‫مــی‪‎‬شــود ‪ .‬مــردم عمدتــا از عــدم موفقیــت و عدم‬ ‫ی ترســند‪ .‬در‬ ‫اعتمــاد بــه توانایــی هــای خــود مــ ‪‎‬‬ ‫حالــی کــه افــرادی کــه اعتمــاد بــه نفــس دارنــد و به‬ ‫توانایی هــای وجــودی خــود ایمــان دارنــد‪ ،‬هرگــز به‬ ‫شکســت فکــر نخواهنــد کرد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــه دلیــل مــورد تمســخر قــرار‬ ‫گرفتــن توســط ســایر افــراد‪ ،‬ســرزنش شــدن و‬ ‫غیــره دچــار تــرس از عــدم موفقیــت و شکســت‬ ‫ی‪‎‬شــوند‪ .‬در ایــن قســمت از رازهــای‬ ‫خــوردن م ‬ ‫موفقیــت در کارو زندگــی نمنــاک بــه بیان نکاتی‬ ‫موثــر بــرای مقابلــه بــا تــرس از عــدم موفقیــت‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ .1‬مثبت فکر کنید‬ ‫یکــی از مــوارد اساســی بــرای مقابلــه بــا تــرس از‬ ‫شکســت‪ ،‬مثبــت اندیشــی اســت و از ایــن طریــق‬ ‫قــادر خواهیــد بــود تــا اعتمــاد بــه نفــس خــود را‬ ‫افزایــش دهیــد و افــکار منفی تــان را بــه افــکاری‬ ‫مثبــت تبدیــل کنیــد ‪.‬تفکــر مثبــت‪ ،‬یــک رویکــرد‬ ‫روانشــناختی و عاطفــی اســت کــه بــه مــردم در‬ ‫ی‪‎‬کنــد تــا نیمــه مثبــت هــر‬ ‫سراســر جهــان کمــک م ‬ ‫چیــزی را بنگرنــد و بــه دنبــال دریافــت نتیجــه مثبت‬ ‫باشــند‪ .‬بــرای غلبــه بــر تــرس خــود‪ ،‬بایــد در انجــام‬ ‫فعالیت هــای روزانــه تــان مثبــت اندیــش باشــید‪.‬‬ ‫‪.2‬از پرداختن به افکار منفی خودداری کنید‬ ‫تفکــرات منفــی باعــث افزایــش تــرس از شکســت‬ ‫ی شــوند و بنابرایــن بایــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫در افــراد م ‪‎‬‬ ‫شکســت خــود‪ ،‬بــر افــکار منفی تــان غلبــه کنیــد و بــه‬ ‫ی‪‎‬توانند‬ ‫یاد داشــته باشــید که افکار منفی نه تنها نم ‬ ‫بــرای شــما نتایــج مثبتــی بــه ارمغــان بیاورنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن اینــده و حتــی زمــان حــال شــما‬ ‫ی‪‎‬شــوند ‪ .‬در مقابــل افــکار مثبــت باعــث بهبــود‬ ‫نیــز م ‬ ‫عملکــرد شــما‪ ،‬امادگــی بــرای ریســک کــردن ‪ ،‬ایمــان‬ ‫بــه توانایی هــای خــود و افزایــش ســامتی و بهبــود‬ ‫ی‪‎‬شــوند‪/.‬نمناک‬ ‫عملکــرد شــما م ‬ ‫نحوه صحیح اموزش‬ ‫مسواک زدن به‬ ‫کودکان‬ ‫اجــازه دهیــد فرزندتــان خــودش‬ ‫دندان هایــش را مســواک بزنــد‪.‬‬ ‫برخــی کــودکان دوســت دارنــد‬ ‫در هــر کاری اســتقالل داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬حــس قــدرت طلبــی انهــا‬ ‫را ســرکوب نکنیــد‪ ،‬مســواک زدن‬ ‫را نوبتــی کنیــد‪ ،‬اجــازه دهیــد اول‬ ‫خــودش مســواک بزنــد و بعــد‬ ‫خودتــان کار را بــه طــرز صحیــح به‬ ‫اتمــام برســانید یــا بالعکــس اول‬ ‫خودتــان مســواک بزنیــد و وقتــی‬ ‫از تمیــز شــدن دندان هــا مطمئــن‬ ‫شــدید‪ ،‬میــدان را واگــذار کنیــد‪.‬‬ ‫دندان های همدیگر را‬ ‫مسواک بزنید‬ ‫مســواک را بــه دســت‬ ‫فرزندتــان بدهیــد و شــیوه‬ ‫صحیــح مســواک زدن را بــه وی‬ ‫امــوزش دهیــد‪ .‬ســپس بگذاریــد‬ ‫اول او دندان هــای شــما را‬ ‫مســواک بزنــد‪ ،‬بعــد خودتــان‬ ‫دندان هــای فرشــته کوچکتــان‬ ‫را بــه خوبــی مســواک بزنیــد‪.‬‬ ‫از نــخ دندان هــای رنگــی مخصــوص کــودکان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نــخ دنــدان کشیدن‪ ‬بســیار مهــم اســت و‬ ‫از هــر ســنی کــه شــروع شــود دیــر نیســت‪ .‬از‬ ‫نــخ دندان هــای رنگــی در شــکل های متنــوع و‬ ‫جالــب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ‬بــه فرزندتــان هشــدار دهیــد کــه در‬ ‫صــورت مســواک نــزدن چــه اتفاقــی رخ‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫توضیــح دهیــد کــه اگــر دندان هــا بــه طــور‬ ‫منظــم تمیــز نشــود‪ ،‬کثیــف و زرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تصــور زرد شــدن دندان هــا ان قــدر بــرای کــودک‬ ‫ناخوشــایند اســت کــه عــزم انهــا را برای مســواک‬ ‫زدن جــزم می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد‬ ‫عکس هایــی از دندان هــای خــراب را بــه‬ ‫فرزندتــان نشــان دهیــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــید کــه نبایــد زیــاده روی کنیــد و فرزندتــان را‬ ‫از دریــل و امپــول دندانپزشــکی بترســانید‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی هویــت صاحــب و محــل فعالیت کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی را احــراز می نمایــد‪ .‬مســئولیت صحــت فعالیــت کســب و کار اینترنتــی و کلیــه محتــوای‬ ‫منتشــر شــده در وب ســایت بــر عهــده صاحــب کســب و کار اینترنتــی مــی باشد‪.‬داشــتن نمــاد در یــک ســایت‬ ‫نشانگر‪:‬شناســایی مالــک کســب و کار و امــکان مراجعــه در صــورت بــروز اشــکال‪،‬کامل و صحیــح بــودن اطالعات‬ ‫کاال یــا خدمــات ارائــه شــده گـــارانتی محصــوالت و ارائــه خدمـــات پــس از فـــروش‪،‬واضح بـــودن رونــد برگردانــدن‬ ‫کاال و بــاز پــس گیــری پــول ‪،‬محفــوظ مـــاندن اطالعــات شــخصی و مـــالی خریــداران‪ ،‬تائیــد امنیــت ســایت توســط‬ ‫یــک موسســه و مرکــز ملــی اعتمــاد‬ ‫نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫چگونه تبلیغ افزار را در‬ ‫دستگاهمانشناسایی‬ ‫کنیم؟‬ ‫قسمت ‪ 19‬از مبحث اول‬ ‫ایا «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی» قابل جمع است‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــا «حــق کســب و پیشــه» بــا «حــق‬ ‫ســرقفلی» قابــل جمــع اســت‪ :‬علــت نــگارش‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬مشــاهده قــرار کارشناســی صــادره‬ ‫‏از یکــی از دادگاه هــا بــوده اســت‪ .‬در ایــن قــرار‬ ‫بــه تبــع خواســته ای کــه مســتاجر داشــته و‬ ‫تفســیری کــه وکیلــش ارائــه داده بــود‪ ،‬‏دادگاه‬ ‫در قــرار کارشناســی‪ ،‬جمــع ارزیابــی حق کســب‬ ‫و پیشــه و حــق ســرقفلی مغــازه ای را صــادر‬ ‫نمــوده بــود‪ .‬کارشــناس مجــری‏قــرار نیــز بعلــت‬ ‫عــدم اشــنایی بــه مبانــی قانونی و ماهیــت ذاتی‬ ‫ایــن دو مقولــه اساســا متوجــه نبــوده اســت‬ ‫کــه امــکان ارزیابــی همزمــان ‏دو حــق مذکــور‬ ‫بــرای یــک واحــد تجــاری و بــرای همــان مالــک و‬ ‫مســتاجر و بــرای موضــوع قــرارداد واحــد‪ ،‬امــری‬ ‫ممتنــع اســت ‪.‬‬ ‫‏زیرا تحقق یکی ســبب اســقاط دیگری اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی تابــع قاعــده « اذا تعارضــا تســاقطا»‬ ‫اســت‪ .‬لیکــن کارشــناس مجــری قــرار ‏بــه‬ ‫تصــور اینکــه مکلــف اســت پاســخ دادگاه‬ ‫را بایــد عینــا بدهــد‪ ،‬مبــادرت بــه ارائــه دو مبلــغ‬ ‫متفــاوت‪ ،‬یکــی بــه نــام حــق‏کســب و پیشــه و‬ ‫دیگــری بــه نــام ســرقفلی ارائــه نمــود‪ .‬متعاقبــا‬ ‫در پــی اعتــراض وکالی مالــک‪ ،‬کارشناســان اگاه‬ ‫هیــات ســه نفــره‏‪ ،‬خطــاب بــه دادگاه اعــام‬ ‫نمودنــد کــه قــرارداد اجــاره ‪ 1358‬مشــمول‬ ‫قانون حاکم بوده و فقط حق کســب و پیشــه‬ ‫قابــل‏ارزیابــی اســت و تصریــح کردنــد کــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه داخــل در ســرقفلی اســت‪.‬‬ ‫لــذا دادگاه بــا پذیــرش نظریــه هیــات‬ ‫‏کارشناســان حکــم بــه پرداخــت حــق کســب و‬ ‫پیشــه در حــق مســتاجر صــادر فرمودنــد‪ .‬امــا‬ ‫بــه تدریــج کــه بیــش از دو ســال از ان‏می گذرد‪.‬‬ ‫گهگاهــی بــا مــوارد مشــابه مواجــه شــده و‬ ‫متوجــه شــدم کــه فرضیــه جمــع دو مقولــه‬ ‫مذکــور‪ ،‬منحصــر بــه همــان یــک‏دادگاه نیســت‬ ‫بلکــه اساســا بــه علــت عــدم شــناخت مبانــی‬ ‫ماهــوی و قانونــی ایــن حقــوق؛ نــزد برخــی از‬ ‫حقوقدانــان و قضــات ‏نیــز مطــرح اســت‪.‬‬ ‫ت جمع این دو‬ ‫لــذا بــر ان شــدم تــا عدم قابلیـ ِ‬ ‫حــق را بــه جهــات ماهــوی و شــکلی بــه ســمع‬ ‫و نظــر قضــات‏محتــرم‪ ،‬وکالء و کارشناســان و‬ ‫حقوقدانــان برســانم‪.‬‏‬ ‫اســتدالل ماهــوی ‪ :‬ظاهــر قضیــه چنیــن بــه‬ ‫نظــر می رســد کــه مســتاجر واحــد تجــاری در‬ ‫قانــون حــق کســب و‏پیشــه‬ ‫ت‬ ‫زمــان حاکمیــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫(قبــل از ‪ ،) 1376/05/26‬بطــور خــود کار و بــه‬ ‫امــر قانونگــذار‪ ،‬از حــق کســب و پیشــه برخــوردار‬ ‫اســت و الزمــه‏ایجــاد ایــن حــق‪ ،‬پرداخت مبلغ‬ ‫زائــد بــر اجــاره بهــاء نبــوده اســت‪ ،‬بنابرایــن اگــر‬ ‫مبلغــی هــم بابــت ســرقفلی پرداخــت کــرده‬ ‫باشــد‪،‬‏حســب ظاهــر الفــاظ ‪ ،‬مســتحق جمــع‬ ‫ایــن دو‪ ،‬خواهــد بــود‪ .‬بــه صراحــت عــرض‬ ‫می کنــم کــه ایــن تصور ناشــی از عدم شــناخت‬ ‫‏ماهیت حق کســب و پیشــه و حق ســرقفلی و‬ ‫عــدم اشــنایی بــه مبانــی تاســیس انهــا اســت‪.‬‬ ‫و تــرازوی حــق متصــوره نــه بــا جمـع‏‪ ،‬بلکــه بــا‬ ‫عنایــت بــه نحــوه ارزیابــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫متعــادل میگــردد کــه فعــا موضــوع بحــث ایــن‬ ‫مقالــه نیســت‪ ،‬انشــاء اللــه‏در مقــاالت بعــدی‬ ‫بــه عــرض خواهــد رســید کــه چگونــه در اینگونــه‬ ‫مواقــع اســتثنایی‪ ،‬کفه هــای تــرازوی حــق‪،‬‬ ‫تعــادل مــی یابــد‪ .‬‏فــی الحــال موضــوع بحــث‬ ‫در ایــن مقالــه بررســی امــکان جمــع ایــن دو‬ ‫حــق اســت‪ . !!.‬واقعیــت ایــن اســت کــه جمــع‬ ‫ایــن دو مقولــه‏حقوقــی‪ ،‬ماننــد ان اســت کــه‬ ‫دو مقــدار کــه از واحدهــا و دیمانســیون های‬ ‫متفــاوت برخوردارنــد‪ ،‬مثــا ‪ 5‬مترطــول را بــا ‪4‬‬ ‫‏کیلوگــرم وزن جمــع کنیــم‪ .‬در انصــورت عــدد ‪9‬‬ ‫کــه عــدد واهــی و فاقــد تعریــف خــاص اســت‬ ‫حاصــل می شــود‪ .‬زیــرا عــدد‏حاصلــه نــه متــر‬ ‫اســت نــه کیلــو گــرم‪ .‬واحــد و مبنای حق کســب‬ ‫و پیشــه‪ ،‬در ماهیــت امــر بــا واحــد و مبنــای‬ ‫ســرقفلی بکلــی‏متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بطــور خالصــه عــرض می کنــم کــه حــق کســب‬ ‫و پیشــه مســتاجر در بــدو تاســیس بنــا بــه‬ ‫شــرایط و اوضــاع و‏احــوال جامعــه برابر با نیمی‬ ‫از حقــوق تجــاری افــزوده شــده بــر ملــک بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬لیکــن حــق کســب و پیشــه رســما و‬ ‫قانونا ‏از ســال ‪ 1376‬و عمال و ماهیتا از ســال‬ ‫صــدور مجــوز تجــاری یعنــی از ســال ‪ 55‬بــه‬ ‫بعــد‪ ،‬بــه صفــر تبدیــل گردیــد‪ .‬لــذا‏کارشناســان‬ ‫از ســال ‪ 1339‬تــا ‪ 1376‬عمــا درصــدی از‬ ‫ســرقفلی را بــرای ارزیابــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫منظــور می نمودنــد و‏می نماینــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه می گــردد حــق کســب و‬ ‫پیشــه در ماکزیمــم حــد خــود برابــر بــا نیمــی از‬ ‫ســرقفلی عرفــی روز بــوده و در‏کمتریــن مقــدار‬ ‫خــود صفــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه حــق کســب و‬ ‫پیشــه فــارغ از مبانــی قانونــی‪ ،‬ماهیتــا بــه صفر‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا‏مغــازه خالــی و راکــد و یــا جدیــد االحــداث‬ ‫در قیــاس بــا مغــازه ای کــه مســتاجری در ان‬ ‫فعالیــت کســبی دارد و از شــرایط ‏یکســان‬ ‫موقعیــت محلــی و فیزیکــی برخــوردار باشــد‪،‬‬ ‫ســرقفلی برابــر بــا هــم دارنــد‪ .‬پــس اگــر مالک‪،‬‬ ‫مغــازه خــود را اجــاره ندهــد ‏چیــزی از ارزش‬ ‫ســرقفلی ان کاســته نشــده اســت ادامــه در‬ ‫شــماره بعــد‪ ...‬وهوالمســتعان‬ ‫کمتــر کســی اســت کــه از تبلیغاتــی کــه در‬ ‫وب ســایت ها می بینــد راضــی و خشــنود باشــد‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه شــرکت های تبلیغاتــی هــم می داننــد‬ ‫کاربــران بــه راحتــی بــه تبلیغــات توجــه نمی کننــد‬ ‫از ترفندهــای مختلــف بــرای جلــب توجــه کاربــران‬ ‫استفاده می کنند‪،‬مانند بزرگ نوشتن متن تبلیغات‬ ‫یــا اســتفاده از جلوه هــای ویــژه‪ ،‬تصاویــرو‪...‬‬ ‫تبلیغ افزارچیست؟‬ ‫تبلیغ افــزار در واقــع نوعــی نرم افــزار مخــرب یــا‬ ‫ســاده تر‪ ،‬بد افــزاری اســت کــه اطالعــات زیــادی از‬ ‫شــما را گــرد اوری می کنــد‪ .‬ایــن اطالعــات شــامل‬ ‫تاریخچــه مرورگــر‪ ،‬نتایــج جســتجو و‪ ...‬بــدون اجــازه‬ ‫از شــما اســت‪.‬‬ ‫تبلیغ افــزار بــه دو دســته بــزرگ تقســیم می شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شــرکت هایی کــه از روش هــای تجــاری غیراخالقــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ -۲ .‬مجرمــان اینترنتــی کــه قوانیــن‬ ‫را نادیــده می گیرنــد‪.‬‬ ‫تبلیغ افزارهــای مــورد اول بــه راحتــی قابــل حــذف‬ ‫کــردن هســتند‪ .‬اغلــب ایــن شــرکت ها از تبلیغ افزارها‬ ‫بــرای درک و شــناخت مشــتریان و رفتارهایشــان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬امــا تبلیغ افــزار نــوع دوم کــه‬ ‫توســط مجرمــان اینترنتــی توســعه داده می شــوند‪،‬‬ ‫ســخت تر حــذف می شــوند و بیشــتر مواقــع بــرای‬ ‫حــذف ان هــا بــه ابزارهــای خاصــی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چگونــه تشــخیص بدهیــم دســتگاهمان بــه‬ ‫تبلیغ افــزار الــوده شــده اســت؟‬ ‫شناســایی تبلیغ افــزار در دســتگاه ها بــه نســبت‬ ‫ســایر بد افزارهــا اســان اســت‪ .‬در لیســت زیــر برخــی‬ ‫نشــانه های بــارز را مــرور می کنیم‪:‬تبلیغــات دراپلیــک‬ ‫یشن ها‪،‬پنجره های پاپ اپ دردســکتاپ‪ ،‬پنجره هــای‬ ‫مرورگرکــه خودبه خــود بــاز می شــوند‪،‬کاهش کارایــی‬ ‫ک مارک هــا و صفحــه اصلــی جدیــد در‬ ‫دســتگاه‪ ،‬بــو ‬ ‫مرورگر‪،‬نــوار ابزارهــای جدید‪،‬تغییرموتــور جســتجوی‬ ‫پیش فــرض‬ ‫فائزه رضایی‬ ‫ایمن سازی کودکان‬ ‫از اسیب ها و تهدیدات فضای سایبر‬ ‫اینترنــت و فضــای ســــایبر بــا وجــود مزایایــی کــه‬ ‫بــه همــراه دارد‪ ،‬اســــیب ها و مخاطراتــی نیــز‬ ‫دارا می باشــد و بــا توجــه بــه نویــن بــودن ایــن‬ ‫پدیــده‪ ،‬بســیاری از والدیــن فرصــت‪ ،‬امــکان و‬ ‫یــا تــوان کافــی بــرای شــــناخت دقیــق ایــن فضــا و‬ ‫کاربردهــای ان ندارنــد و عــدم اشــــنایی مناســب‬ ‫انهــا بــا فضــای ســایبری و در مقابــل‪ ،‬اســتفاده‬ ‫روزمــره کــودکان از ایــن فضــا‪ ،‬بــا لحــاظ ایــن نکتــه‬ ‫کــه شــخصیت و جامعــه پذیــری کــودکان در هــر‬ ‫لحظــه در حــال تغییــر و رو بــه تکامــل اســــت‪،‬‬ ‫احتمــال خطــر بزهــکاری در دوران کودکی رابیش‬ ‫از پیــش افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫فضای ســــایبر‪ ،‬دنیایی پر از جذابیت را تشــکیل‬ ‫داده اســت کــه روزبــه روز کــودکان بیشــتری در‬ ‫دام اســیب ها و مخاطرات ان‪ ،‬گرفتار می شــوند‪.‬‬ ‫از انجــا کــه فضــای مجــازی از ویژگــی بــدون مــرز‬ ‫بــودن برخــوردار اســت‪ ،‬مخاطبــان بســیاری بــه‬ ‫لطــف فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در سراســر‬ ‫دنیــا بــه دلیــل جذابیــت هــای ارتباطــی ایــن فضــا‪،‬‬ ‫ســاعت های زیــادی از وقــت خــود را در ان ســپری‬ ‫کــرده یــا بــه نوعــی در ایــن فضــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫مســلما ایــن امــر باعــث میشــود کــه واقعیتــی بــه‬ ‫نــام جــرم در ایــن فضــا توســعه یابــد‪.‬‬ ‫هرچــه ایــن فضــا بیشــتر توســعه می یابــد‪،‬‬ ‫ضرورت تدوین قواعد حقوقی متناسب با تطبیق‬ ‫قواعــد موجــود بــرای اجــرا در فضــای جدیــد بیشــتر‬ ‫احســاس می شــود‪ .‬کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫بــا اســتفاده از اینترنــت در جریــان جامعــه پذیــری‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬بلکــه زمــان زیادتری را بــه کار ارتباطات‬ ‫اینترنتی اختصاص می دهند؛ اســتفاده از وســایل‬ ‫ارتبــاط رایانــه هــای قــادر بــه ایجــاد تعامالتی مثبت‬ ‫میباشــد و کاربــران را در توســعه روابــط مــورد‬ ‫عالقــه خویــش توانــا می ســازد‪ .‬فضــای ســایبر نیــز‬ ‫مانند بســــیاری از یافته ها و ســــاخته های بشــری‬ ‫می تواننــد مفیــد یــا مضــر باشــند‪.‬‬ ‫برخی از اسیبها و تهدیدات فضای سایبر‬ ‫اعتیاد سایبری‬ ‫همان طور که در شــــریعت مقدس اســــام نیز‬ ‫بــه عــدم زیــاده روی در هــر کاری ســفارش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اســتفاده بیــش از حــد کــودکان از فضــای‬ ‫ســایبری هــم می توانــد عاملــی زیانبخــش باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬همــان طــور کــه اینترنــت ابزاری بیضرر‬ ‫اســــت‪ ،‬امــا اســــتفاده بیــش از حــد و نادرســت‪،‬‬ ‫خطــر اعتیــاد بــه ان را بــه دنبــال دارد ‪.‬‬ ‫هماننــــد تمامــی انــواع دیگــر اعتیادهــا‪ ،‬اعتیــاد‬ ‫بــه اینترنــت نیــز بــا عالمت هــای همــراه اســــت‪،‬‬ ‫همچــون‪ :‬اضطــراب‪ ،‬افســــردگی‪ ،‬کــج خلقــی‪،‬‬ ‫بیقــراری‪ ،‬تفکرهــای وسواســی‪ ،‬کناره گیــری‪،‬‬ ‫اختــال عاطفــی و ازهــم گســــیختگی روابــط‬ ‫اجتماعــی‪ .‬از طرفــی‪ ،‬در عیــن حال کــه روابط افراد‬ ‫بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــــان( در جهــــان مجــازی‬ ‫افزایــش می یابــد‪ ،‬در مقابــل‪ ،‬از دامنــه روابــط انان‬ ‫در جهــان واقعــی کاســته می شــود و احتمــال افــت‬ ‫عملکــرد اموزشــی انــان نیــز م ـی رود)‪.‬‬ ‫بلوغ جنسی زودرس‬ ‫اســــتفاده کنتــرل نشــده کــودکان از وســایل‬ ‫الکترونیکــی ارتباطــی نظیــر گوشــیهای موبایــل‪،‬‬ ‫تبلتهــا‪ ،‬کامپیوتــر و گشــت و گذارهــای کنتــرل‬ ‫نشــده در فضاهــای مجــازی نظیــر اینترنــت و‬ ‫تماشــای برنامــه هــای تلویزیونــی‪ ،‬خصوصــا‬ ‫شــبکه های ماهوارهــای کــه مناســب ســن کــودک‬ ‫نمــی باشــد‪ ،‬از علــل زمینــه ســاز بلــوغ زودرس‬ ‫می باشــد )‪ ،‬ایــن بلــوغ جنســی زودرس گرچــه‬ ‫بــرای پســربچه ها خوشــایند اســت‪ ،‬در هــر‬ ‫حــال می توانــد بــرای هــر دو جنــس اســیب ها‬ ‫و مشــکالت فــراوان خــاص خــود را ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫ماننــد انجــام رفتارهــای جنســــی زودهنــگام‪،‬‬ ‫بــروز هیجانــات منفــی ناشــی از تغییــرات بدنــی‪،‬‬ ‫طــرد توســط همســاالن‪ ،‬انتظــارات بیــش از‬ ‫حــد اطرافیــان و والدیــن و‪ ...‬در دوره نوجوانــی‪،‬‬ ‫افــرادی کــه بــه بلــوغ زودرس دچــار می شــوند‪ ،‬بــه‬ ‫روابــط صمیمانــه و عاشــقانه بــه ویــژه بــا جنــس‬ ‫مخالــف عالقــه دارنــد؛ بــه دنبــال یــک رفیــق و‬ ‫همــراه و همچنیــن‪ ،‬گروه هــای جدیــدی هســــتند‬ ‫کــه بتــوان نیــاز به داشــــتن روابط صمیمانــه و نیاز‬ ‫به تعلق داشــتن را ارضا نمایند‪ .‬فضای ســایبری‬ ‫ایــن امــکان را بــه انهــا می دهــد تــا بــا عضویــت‬ ‫در گروه هــای بحــث و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مجازی‪ ،‬با افراد جدیدی اشــنا و دوســت شــوند و‬ ‫از وابســتگی خــود بــه والدیــن بکاهنــد )‬ ‫بحران شخصیت‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در ایــن محیــط از اســــیب‬ ‫پذیــری بیشــــتری برخوردارنــد‪ ،‬بــه ویــژه در دورانی‬ ‫کــه هویــت ایشــان شــکل می گیــرد‪ ،‬ایــن خطــر‬ ‫پررنگ تــر می شــود‪ .‬بــا امکانــات و گزینه هــای‬ ‫فراوانــی کــه رســانه های عمومــی‪ ،‬از جملــه‬ ‫اینترنــت در اختیــار نوجوانــان می گذارنــد‪ ،‬انــان‬ ‫دائمــا بــا محرک هــای جدیــد و انــواع مختلــف‬ ‫رفتــار اشــــنا می شــوند‪ .‬چنیــن فضایــی هویــت‬ ‫نامشــخص و پیوســته متحولــی را می افرینــد‪،‬‬ ‫خصوصــا بــرای نســلی کــه در مقایســه بــا نســل‬ ‫قبــل‪ ،‬بــا محرک هــای فراوانــی مواجــه اســت )‬ ‫راهکارهــای ایمــن ســازی از تهدیــدات فضــای‬ ‫ســایبر در قبــال کــودکان‬ ‫‪-1‬اقدامات شورای عالی فضای مجازی‬ ‫‪. -2‬فرهنگ سازی سایبری‬ ‫‪ -3‬اقدامات پلیس بین الملل‬ ‫‪ -4‬مقابلــه بــا تهدیــد جرایــم ســــایبری نیــاز‬ ‫بــه یــک اســــتراتژی گســــترده دارد و ایــن امــر‬ ‫مســتلزم همکاری نزدیک بین پلیس‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫ســازمان های مــردم نهــاد و مــدارس می باشــد‪.‬‬ ‫بخشــی از زندگــی اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬علمــی‬ ‫و اقتصــادی انســان های امــروزی‪ ،‬در اینترنــت و‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬در دنیــای ســایبر در جریــان اســت‬ ‫و طبیعــی اســت کــه دولت هــا بــه فکــر تامیــن‬ ‫امنیــت و نیــز حفــظ حقــوق و ازادی هــای مدنــی‬ ‫مــردم در ایــن دنیــا باشــــند‬ ‫یکــی از عواملــی کــه امــروزه تاثیرگــذار بــر‬ ‫شــکل گیری جــرم اســت فناوری هــای ارتباطــی‬ ‫تعاملــی وفضــای مجــازی هســتند‪ .‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫اکنــون فضــای ســایبر در اشــاعه رفتــار بزهکارانــه‬ ‫از ســایر عوامــل بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مداخلــه سیســــتم عدالــت کیفــری‬ ‫برای مقابله با مخاطرات در فضای ســایبر بیش‬ ‫از پیــش مــورد نیــاز اســــت‪ .‬مداخلــه می توانــد بــه‬ ‫دو شــــیوه کیفری یا غیرکیفری باشــــد‪ .‬اقدامات‬ ‫هنجارهــا‪ ،‬سوءاســــتفاده های جدیــد از فنــاوری‬ ‫یــا تجدیدنظــر در قوانیــن کیفــری گذشــته بــه‬ ‫موقــع اجــرا گذاشــــته می شــــود کــه ســبب ارعــاب‬ ‫انگیــزی موثــری دربــاره مجرمــان بالقــوه یــا مکــرر‬ ‫می شــود تــا بــه ایــن ترتیــب از ارتــکاب جــرم‬ ‫توســط ایــن افــراد در اینــده جلوگیــری بــه عمــل‬ ‫ایــد؛ امــا اقدامــات غیرکیفــری کــه معمــوال قبــل‬ ‫از وقــوع جــرم می باشــــند یــا بــه دیگــر ســــخن‪،‬‬ ‫کنشــــی هســتند‪ ،‬غالبــا از دســــتاوردهای علــم‬ ‫جرمشناســی می باشــند‪.‬‬ ‫منابع ‪ :‬انصاری‪ ،‬باقر (‪ )۱۳87‬ازادی اطالعات‪،‬‬ ‫تهران‪ :‬انتشــارات دادگستر‪ ،‬چاپ اول‪.‬‬ ‫ باقرنــژاد‪ ،‬امالبنیــن و عبــادی‪ ،‬هــادی (‪.)۱۳۹2‬‬‫اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و ارتبــاط ان بــا نگــرش‬ ‫بــه رفتارهــای بزهکارانــه در نوجوانــان‪ ،‬کنگــره‬ ‫سراســــری روانشناســی کــودک و نوجــوان‪،‬‬ ‫دانشــگاه‪،‬ازاد اســالمی واحــد ســاری‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪306‬‬ ‫پلیس و امنیت کسب و کار‬ ‫داستانی‬ ‫«فراتر از خرید یک مقاله»‬ ‫وجــود کارت هــا و خریدهــای اینترنتــی باعــث شــده تــا‬ ‫برخــی از کالهبــرداران در ســکوت مطلــق جیــب شــما را‬ ‫خالــی کننــد‪ .‬امــا یکــی از مهم تریــن علــت ایــن اتفاقــات‬ ‫عــدم توجــه کاربــران اینترنتــی بــه نــکات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫اخریــن جلســه تــرم‪ ،‬اســتاد بهمــون گفــت روز امتحــان‬ ‫مقالــه ای بــه عنــوان پــروژه پایانــی تهیــه کنیــد‪ .‬منــم از‬ ‫اون روز بــرای جمــع اوری محتــوای مقالــه ام جاهــای‬ ‫مختلفــی رو از جملــه کتابخانــه‪ ،‬ســایت و ‪ ...‬گشــته‬ ‫بــودم کــه متــن جالبــی پیــدا نکــردم‪.‬‬ ‫از ایــن موضــوع خیلــی ناراحــت شــده بــودم تــا اینکــه‬ ‫در یــک کانــال تلگرامــی کــه مربــوط بــه رشــته خــودم‬ ‫بــود بــا یــک ســایت اشــنا شــدم‪ .‬وقتــی بــه ســایت رفتــم‬ ‫موضــوع مقالـه ام رو دیــدم؛ از خوشــحالی نمیدونســتم‬ ‫چیــکار کنــم‪.‬‬ ‫قیمتــش ‪ ۲۰‬هــزار تومــن زده بــود؛ روی لینــک خریــدش‬ ‫کلیــک کــردم بــه درگاه بانکــی وصــل شــدم و اطالعــات‬ ‫کارت بانکـی ام رو وارد کــردم روی دکمــه تاییــد زدم بهــم‬ ‫پیغــام خطــا داد‪ ،‬دوبــاره امتحــان کــردم بــازم پیغــام‬ ‫خطــا داد‪ .‬دیگــه ناامیــد و بیخیــال شــدم‪.‬‬ ‫یــک شــب کــه فکــرم درگیــر مقالــه ام و جمــع اوری‬ ‫مطالــب بــودم صــدای پیامــک گوشـی ام رو شــنیدم متــن‬ ‫پیامــش ایــن بــود «مبلــغ ‪ ۲۵‬میلیــون ریــال از حســاب‬ ‫شــما برداشــت شــد»‪ .‬شــوکه شــدم‪ ،‬چــرا وقتــی کارت‬ ‫بانکیــم تــو جیبمــه و اطالعــات اونــرو بــه کســی نــدادم‪،‬‬ ‫چطــور ایــن مبلــغ از حســابم برداشــت شــد‪.‬‬ ‫فــرداش رفتــم بانــک‪ ،‬حســابمو بررســی کــردن گفتــن از‬ ‫حســابت بــه صــورت اینترنتــی انتقــال وجــه شــده بایــد‬ ‫بــرای پیگیــری موضــوع بــه پلیــس فتــا مراجعــه کنــی‪.‬‬ ‫پرینــت حســابمو گرفتــم و بعــد از شــکایت در دادســرا‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــردم پــس از شــرح ماجــرا‬ ‫بــرای کارشــناس پلیــس فتــا‪ ،‬ازم پرســید ایــا از ســایت‬ ‫مشــکوکی خریــد کــردی یــا نــه؟‬ ‫منــم یکــم فکــر کــردم و یــاد ســایتی کــه میخواســتم‬ ‫ازش مقالــه بخــرم افتــادم و بــه افســر پرونــده ام گفتــم؛‬ ‫پــس از بررســی ســایت توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫بهــم گفتــن ایــن یــک ســایت فیشــینگ بــوده و اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی شــما رو بــه ســرقت بــرده اســت‪.‬‬ ‫تــو ذهنــم ایــن پرســش بوجــود اومــد کــه فیشــینگ‬ ‫چیــه؟!‬ ‫درمــوردش تحقیــق کــردم و متوجــه شــدم اینگونــه‬ ‫ســایت ها بــرای ســرقت اطالعــات حســاس کابــران‬ ‫اینترنتــی از جملــه نــام کاربــری‪ ،‬کلمــه عبــور و ‪...‬‬ ‫اســتفاده می شــود کــه یکــی از مهم تریــن کاربردهــای‬ ‫ان بــرای ســرقت اطالعــات کارت بانکــی افــراد از طریــق‬ ‫درگاه بانکــی جعلــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای شناســایی ایــن صفحــات ادرس‬ ‫‪ URL‬ســایت اســت کــه بایــد دقــت شــود همــان‬ ‫ادرس اصلــی درگاه اینترنتــی باشــد و حرفــی کــم یــا‬ ‫اضافه نداشــته باشــد‪ .‬دومین نکته ادرس ســایت ها‬ ‫و درگاه هــای اصلــی بــا ادرس اینترنتــی ‪ https‬اغــاز‬ ‫می شــوند و در صورتــی کــه درگاهــی فاقــد ‪ S‬باشــد‬ ‫نبایــد بــه ان اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫یــک نکتــه دیگــه اینکــه‪ ،‬بــه صــورت دوره ای رمزهاتــون‬ ‫رو عــوض کنیــد تــا خیالتــون راحت تــر بشــه و پیشــنهاد‬ ‫می کنــم بــرای بدســت اوردن اطالعــات بیشــتر در مــورد‬ ‫ســایت های فیشــینگ بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.CyberPolice.ir‬مراجعــه کنید‪/.‬پلیــس فتــا‬ ‫اموزش‬ ‫ایا هواپیماها مورد‬ ‫حمله مجرمان سایبری‬ ‫قرار می گیرند؟‬ ‫براســاس گزارشــات منتشــر شــده از ســوی‬ ‫محققــان مراکــز هواپیمایــی مجرمــان‬ ‫ســایبری قادرنــد اطالعاتــی همچــون‬ ‫داده هــای مهمــی ماننــد ارتفــاع‪ ،‬ســرعت و‬ ‫‪ ...‬هواپیماهــا را از کار بیاندازنــد‪.‬‬ ‫محققــان اطالعیــه ای بــا عنــوان هشــدار‬ ‫امنیتــی دربــاره صنعــت هوانــوردی صــادر‬ ‫کردنــد‪ .‬کــه در ایــن اطالعیــه امــده اســت‬ ‫کــه مجرمــان ســایبری قادرنــد بــا دسترســی‬ ‫بــه هواپیماهــای کوچــک در داده هــا و‬ ‫اطالعــات فرامیــن مهــم پــروازی دخالــت‬ ‫داشــته باشــند و بــا اتصــال یــک دســتگاه‬ ‫کوچــک بــه شــبکه هواپیمــا‪ ،‬اقــدام بــه از‬ ‫کار انداختــن داده هــای مهمــی همچــون‬ ‫ارتفــاع‪ ،‬ســرعت و ‪ ...‬کننــد‪ .‬ایــن ابــزار بــه‬ ‫ان هــا اجازه هــای الزم را بــرای دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه سیســتم خلبــان هواپیماهــای‬ ‫کوچــک را می دهــد‪ .‬ایــن هشــدار عالمتــی‬ ‫اســت بــرای ســازندگان هواپیمــا و ان هــا‬ ‫را ترغیــب نمــوده تــا مســیرهای زیــادی را‬ ‫بــرای جلوگیــری از دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫هواپیمــا در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع مشــابه انچــه کــه طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته در صنعــت خــودرو مشــاهده‬ ‫شــده می باشــد‪ ،‬سیســتم های ارتباطــی‬ ‫شــبکه ای بــرای صنعــت حمــل و نقــل هوایــی‬ ‫بیــش از پیــش دارای اهمیــت هســتند‪.‬‬ ‫امــا صنعــت خــودرو همچنــان پــس از‬ ‫تحقیقــات بســیار در معــرض اســیب می باشــد‬ ‫کــه طــی چنــد ســال گذشــته‪ ،‬اقدامــات قابــل‬ ‫توجهــی در جهــت افزایــش امنیت ســایبری در‬ ‫ایــن خصــوص گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن هشــدار در ارتبــاط بــا هواپیماهــای‬ ‫کوچــک کــه هنــوز بــا سیســتم های کنتــرل‬ ‫مکانیکــی قدیمــی کار نمی کننــد صــدق می کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا جالــب اســت کــه بدانیــد‬ ‫مجرمــان ســایبری امــکان دارد کــه بتواننــد‬ ‫بــر خوانــش موتــور‪ ،‬داده هــای قطب نمــا‪،‬‬ ‫ارتفــاع و ســایر قرائت هــای الزم بــرای‬ ‫حمــل و نقــل هوایــی ایمــن نیــز دسترســی و‬ ‫کنتــرل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در عصــر جدیــد بــا پیشــرفت مــداوم‬ ‫فنــاوری‪ ،‬امنیــت ســایبری هواپیمایــی‬ ‫همچنــان بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــا‬ ‫و نگرانی هــای ایــن صنعــت محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬زیــرا پاســخ مثبــت بــوده و‬ ‫هواپیماهــا نیــز می تواننــد مــورد هجــوک‬ ‫و حمــات مجرمــان ســایبری قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫امــا خوشــبختانه مجرمــان ســایبری بــرای‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه دسترســی فیزیکــی بــه‬ ‫هواپیمــا دارنــد تــا بتواننــد دســتگاه هایی‬ ‫کــه ایــن دسترســی را بــه ان هــا می دهنــد‬ ‫را بــه ان وصــل کننــد‪ .‬امــا ایــن را نیــز بایــد‬ ‫دانســت کــه در حــال حاضــر‪ ،‬هیــچ مدرکــی‬ ‫مبتنــی بــر اینکــه مجرمــان ســایبری از ایــن‬ ‫اســیب پذیری سوءاســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫یــا نــه‪ ،‬وجــود نــدارد و ایــن هشــدار بــه‬ ‫معنــای ایــن نیســت کــه بــه زودی شــاهد‬ ‫هواپیماهایــی خواهیــم بــود کــه از اســمان‬ ‫ســقوط می کننــد‪ .‬امــا بــا ایــن وجــود‪ ،‬تــا‬ ‫کنــون هیــچ فنــاوری مدرنــی بــه طــور کامــل‬ ‫از حمــات مجرمــان ســایبری محافظــت‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬منابــع ‪ :‬پانداســکوریتی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روستای وامنان ازادشهر برداشت زعفران‬ ‫یک تصویر یک سفر‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 31 - 1400‬مه ‪ 18 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 306‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا شناسی روستای وامنان‬ ‫وامنان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای زیبای وامنان‬ ‫روســتای وامنــان یکــی از روســتاهای بخــش چشــمه‬ ‫ســاران از توابــع شهرســتان ازادشــهر واقــع در اســتان‬ ‫گلســتان می باشــ ‪‎‬د‪‎.‬از لحــاظ موقعیــت ‏جغرافیایــی در‬ ‫شمال شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه از اطــراف ان‬ ‫بــه جنــگل منتهــی می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روســتای وامنــان دارای اب و هــوای معتــدل‬ ‫کوهســتانی می باشــد‪ ،‬در تابســتان دارای اب و هــوای‬ ‫معتــدل و زمســتان ســرد و طاقت ‏فرســادارد‪.‬در فصــل‬ ‫زمســتان بــارش بــرف در ارتفاعــات گاهــی بــه بیــش از‬ ‫‪ 2‬متــر هــم می رســ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در فاصلــه کمــی از ایــن روســتا‪ ،‬در شهرســتان ازادشــهر‬ ‫و تمــام مناطــق ان اطــراف‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی اکثــرا‬ ‫بــه کاشــت برنــج اختصــاص ‏داده شــده اند‪ .‬در فصــل‬ ‫بهــار‪ ،‬در همــه جــای اســتان گلســتان بــوی شــالیزار بــه‬ ‫مشــام می رســد‪ .‬امــا در روســتای وامنــان بــا اینکــه جزیــی‬ ‫از‏گلســتان بــه حســاب می ایــد‪ ،‬هیــچ برنجــی کاشــته‬ ‫نمی شــود و مــردم ان ســالها اســت کــه بــه کاشــت‬ ‫حبوبــات‪ ،‬پیــاز و ســیب زمینی ‏می پردازنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در روســتای وامنــان باغهــای فراوانــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫باغ هایــی از درختــان ســیب‪ ،‬گالبــی‪ ،‬گیــاس‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫شــلیل‪ ،‬گــردو و …‪.‬‏شــایدبتوان گفــت کــه وامنــان هــم‬ ‫ازنظرنــوع محصــوالت کشــاورزی و هــم از نظــر کیفیــت‬ ‫ان ها‪،‬بیشــتربه اقلیم هــای خشــک تر مانندســمنان‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫وشــاهرود مشــابهت دارد‪ ،‬تابــه اقلیــم مرطــوب شــمال ‪‎‬‬ ‫بو هوایــی باعــث‬ ‫چــه بســا کــه همیــن تفاوت هــای ا ‬ ‫شــده اســت تــا زعفــران‪ ،‬ایــن طــای ســرخ ایرانــی کــه از‬ ‫دیربــاز در مناطــق خشــک و کویــری‏ایــران‪ ،‬ماننــد جنــوب‬ ‫خراســان‪ ،‬کشــت می شــده‪ ،‬پایــش بــه وامنــان بــاز شــود‬ ‫و در ایــن اقلیــم شــمالی کشــت شــود و انقــدر معــروف‬ ‫گــردد کــه هــر ‏ســاله گردشــگران زیــادی را در فصــل‬ ‫برداشــت زعفــران بــه وامنــان بیــاور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬وامنــان هــم مثــل تمــام روســتاها‪ ،‬روســتایی‬ ‫اســت باصفــا‪ ،‬خــوش اب وهــوا و پــر از میوه هــای‬ ‫رنگارنــگ و خوشــمزه؛ امــا بایــد اعتــراف‏کــرد تــا قبــل از‬ ‫این کــه اوازه زعفرانــش فراگیــر شــود‪ ،‬چنــدان مقصــد‬ ‫گردشــگری محســوب نمی شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیــت مکانــی ‏‪ :‬ایــن روســتا از لحــاظ موقعیــت‬ ‫مکانــی حدفاصــل بین شهرســتانهای ازادشــهر و شــاهرود‬ ‫می باشــد ‪‎.‎‬‬ ‫فاصله تا فرودگاه شاهرو ‪‎‬د ‪‎ 113 >--‬کیلومتر‏‬ ‫فاصله تا فرودگاه گرگان‏‪‎ 148 >--‎‬کیلومتر‏‬ ‫فاصلــه تــا ایســتگاه راه اهــن شــاهرو ‪‎‬د ‪183 >--‬‬ ‫‪‎‬کیلومتــر‏موقعیــت قرارگیــری روســتای وامنــان در دامنــه‬ ‫کوهســتان اســت و بــر اســاس تقســیمات اقلیمــی در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫منطقــه ای معتــدل کوهســتانی واقــع ‏شده اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن روســتا در ‪ ۵۵‬درجــه و ‪ ۳۵‬دقیقــه طــول شــرقی‬ ‫و ‪ ۳۶‬درجــه و ‪ ۵۵‬دقیقــه طــول عــرض شــمالی واقــع‬ ‫شده اســت‪ .‬تابــش خورشــید در ایــن‏منطقــه بــه صــورت‬ ‫تقریبــی ‪ ۱۲۶‬درجــه زاویــه دارد؛ و ارتفــاع روســتا از ســطح‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دریــا ‪ ۱۳۷۱‬متــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫جمعیــت ‏‪ :‬ایــن روســتا بالــغ بــر ‪ 2000‬نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه بــه دلیــل مشــکالت شــغلی تعــدادی از انهــا بــه‬ ‫شــهرهای اطــراف مهاجــرت کرده انــد‪.‎‬‬ ‫شــغل بیشــتر مــردم وامنــان کشــاورزی ‪ ،‬باغــداری و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دامــداری اســ ‪‎‬‬ ‫توســع ه گردشــگری پایــدار در روســتای وامنــان‪ :‬منظــره‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ّ‬ ‫چکو (اشکنه) ‪ -‬وامنان‬ ‫اشــکنه غذایی اســت ابکی که با رب و تخم مرغ و پیاز و ارد درســت می شــود‬ ‫مواد الزم برای ‪ 4‬نفر ‪:‬‬ ‫ارد نصف مالقه‬ ‫پیاز یک عدد متوسط‬ ‫روغن‬ ‫نمــک‬ ‫تخم مرغ ‪ 3‬عدد‬ ‫الوچــه جنگلــی تــرش ‪ 10‬عــدد (در صــورت نداشــتن الوچــه‪ ،‬ترشــی الوچــه بــه‬ ‫مقــدار الزم )‬ ‫روش پخت ‪:‬‬ ‫یــک عــدد پیــاز بــا نصــف مالقــه ارد گنــدم را داخــل روغــن می ریزیــم ‪ .‬و‬ ‫بــا شــعله ی کــم مرتــب هــم می زنیــم‪ .‬یــک ربــع تــا بیســت دقیقــه طــول‬ ‫می کشــد‪ .‬وقتــی پیــاز رنگــش طالیــی شــد ‪ ،‬یعنــی اردمــان ســرخ شــده اســت‪.‬‬ ‫ســپس دو یــا ســه لیــوان اب‪ ،‬نمــک بــه مقــدار الزم و الوچه هــا را‬ ‫اضافــه می کنیــم‪ .‬شــعله را بلنــد کــرده تــا جــوش ایــد‪ .‬ســپس زیــر ان‬ ‫را کــم می کنیــم تــا یــواش بجوشــد و الوچه هــا بپــزد و اب کــم گــردد‪.‬‬ ‫چکّــو کــم شــد تخــم مــرغ هــا را اضافــه کــرده و بــه ارامــی هــم‬ ‫وقتــی اب َ‬ ‫می زنیــم تــا تخــم مرغ هــا بــه تکه هــای کوچــک تقســیم شــوند ‪ .‬پــس از ده‬ ‫دقیقــه چکّــو امــاده شــده اســت ‪.‬‬ ‫انــگاه داخــل چکّــو ‪ ،‬نــان تریــت کــرده و بــا پیــاز یــا ترشــی ســرکه ( هفــت بیجار)‬ ‫یــا ســبزی و ‪ ....‬میــل مــی کنیــد ‪.‬‬ ‫اشکنه چکو یکی از غذاهای سنتی و محلی استان گلستان می باشد‪.‬‬ ‫هنر رودوزی‬ ‫واژه شناسی ‪:‬‬ ‫وجه تمسیه‪ :‬وا = اقا ‪ .‬منان‪ :‬زیرک‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا حدودا ً‪ 300‬سال‬ ‫زبان محلی‏‪‎ :‎‬فارسی و لهجه محلی‬ ‫اداب و رسوم‏‪:‬‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪،‬‬ ‫نوعی حوله از جنس ابریشــم‏مصنوعی‪ ،‬انواع خشــکبار‪ ،‬زعفران و ترشــیجات‬ ‫‏ادرس‪:‬گلستان‪،‬ازادشــهر‪ ،‬بخش چشــمه ســاران‪ ،‬روســتای وامنان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪:‬در شمال شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه از اطــراف‬ ‫ان بــه جنــگل منتـ ه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنگ و اداب و رسوم‬ ‫زبان‬ ‫اهلــی روســتا بــه زبــان فارســی و لهجــه محلیبا هم صحبت می کنند‪ .‬ســاکنین‬ ‫روســتا‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم خــاص خــود را دارنــد‪.‬در‏حــال حاضــر ادبیــات‬ ‫نوشــتاری روســتای به زبان فارســی می باشــد و» گویش را می بایســتی از منشــا‬ ‫و ریشــه اقوام ان بررســی نمـــود‪ .‬اهالی‏روســتا در طایفه های شــاملو‪ ،‬عادلی‪،‬‬ ‫خان احمدی و نوروزی جـــای جـــای روســتا ســکونت دارند‏‪.‬‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش خمیــر‪ ،‬چنگالــی‪،‬‬ ‫ســوزیاش‪،‬و‏دندانی‬ ‫حلیم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلوا برنجی‪ ،‬چک ّو (اشــکنه)‪ ،‬ماششــله‪ُ ،‬‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در روســتا پختــه می شــود‪ .‬انــواع‬ ‫نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان پنجــه کش‪،‬نــان فتیــر و نــان‏کمــاج از ایــن جمله انــد‪.‬‏‬ ‫صنایع دستی‬ ‫از هنرهــای ســنتی روســتا می تــوان بــه نــخ ریســی و چادرشــب بافــی و دوخــت‬ ‫لباس هــای محلــی اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫سوغات‬ ‫نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪ ،‬نوعــی حولــه از جنــس ابریشــم‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬انــواع خشــکبار‪ ،‬زعفــران و ترشــیجات را مــی توانیــد‏در ایــن روســتا‬ ‫تهیــه کنیــد‪.‬‏‬ ‫موسیقی‬ ‫موســیقی جایــگاه ویــژه ای در روســتای فارســیان دارد‪ .‬ســاز های مــورد اســتفاده‬ ‫در روســتا شــامل نــی‪ ،‬دوتــار‪ ،‬ســرنا و تنبــک اســت‪ .‬عــاوه بــر‏کاربــرد در زندگــی‬ ‫روزمــره‪ ،‬ســرنا و تنبــک در مراســم عروســی و نــی در مراســمات عــزاداری هــم‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‏‬ ‫ت‬ ‫مراسما ‪‎‬‬ ‫مــردم روســتای وامنــان اعیــاد ملــی و مذهبــی نــوروز‪ ،‬قربــان و فطر را به جشــن‬ ‫و ســرور و ایــام محــرم و وفــات ائمــه را بــه ســوگواری میپردازنــد‪.‬‏در اســتانه ســال‬ ‫نــو بــه پیشــواز عیــد نــوروز میرونــد و مراســم چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و‬ ‫شــب یلــدا را نیــز بــه جــا میاورنــد‪ .‬در مراســم‏عروســی و جشــنهای خانوادگــی بــا‬ ‫انــواع اوازهــا و موســیقی محلــی ســرگرم میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خدمات زیربنایی‬ ‫این روستاازنظرخدمات زیر بنایی دارای تمام امکانات از قبیل اب اشامیدنی‬ ‫‪،‬مخابرات(اینترنت) ‪،‬برق‪،‬گاز و مسیر دسترسی اسفالت‏می باشد‏‪.‬‬ ‫حرفه و پیشه‬ ‫کشاورزی‪:‬شــغل اکثر مردم این روســتا کشــاورزی‪ ،‬دامداری و باغداری اســت‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی وامنــان عبارتنــد از‪ :‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬عــدس‪ ،‬لوبیــا‪،‬‏ســیب‬ ‫زمینــی و اخیــرا ً کشــت زعفــران نیــز بــه ان اضافــه شــده اســت‪ .‬در ایــن روســتا‬ ‫علی رقــم اب و هــوای کوهســتانی زعفــران مرغوبــی‏نیزتولیــد می شــود‪.‬بطوری‬ ‫کــه بــه ان زعفــران نگیــن وامنــان گفتــه می شــود؛ و ایــن منطقــه را بــه یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد زعفــران بــا کیفیــت‏و صادراتــی تبدیــل کرده اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫دالیــل تمایــل مــردم بــه کشــت زعفــران‪ ،‬مصــرف کـم اب و درامــد کافــی اســت‪.‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــاک مســاعد ایــن‏منطقــه کیفیــت زعفــران تولیــدی را افزایــش داده اسـ ‪‎‬‬ ‫دامــداری‪:‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده در ایــن‬ ‫روســتا‪ ،‬شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان داشته اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫در ســالیان اخیــر دامــداری‏صنعتــی و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق‬ ‫خوبــی گرفته اســت‪ ،‬ولــی همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام‬ ‫در کــوه و دشــت ادامــه دارد‪ .‬‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن‬ ‫روســتای بــر روی ســبک زندگــی مــردم تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی ایــن روســتا سرمنشــاء‬ ‫فراورده هــای دامــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫باغداری‪:‬باغــداری‪ ،‬یکــی از پیشـه های مرســوم‪ ،‬قدیمــی و درامــدزا در روســتای‬ ‫وامنــان اســت‪ .‬در اطــراف و داخــل روســتای وامنــان باغ هــای زیــاد وجــود‏دارد‪ .‬از‬ ‫جملــه مهتریــن محصــوالت ایــن منطقــه گیــاس‪ ،‬البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬ســیب‪،‬‬ ‫زردالــو‪ ،‬الــو بخــارا‪ ،‬گالبی‪،‬خرمالــو‪ ،‬گــردو می باشــد‪.‬‏ارتفــاع این منطقه از ســطح‬ ‫دریا و برخورداری از اقلیم کوهســتانی و سردســیر‪ ،‬شــرایط این منطقه را برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــت البالو و گیالس‏مطلوب ســاخته اسـ ‪‎‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬گنــج مــردم وامنان‪:‬این کــه چطــور شــد زعفران به وامنــان امد‪،‬‬ ‫خــود قصـه ای شــنیدنی دارد‪ .‬یکــی از اهالــی روســتا کــه یــک روحانی اهل‬ ‫ن وحشــی را کــه در اطــراف‬ ‫ســفر اســت‪ ،‬پــس از‏این کــه گل هــای زعفــرا ‬ ‫روســتا روییــده بودنــد‪ ،‬مشــاهده کــرد‪ ،‬بــرای اولیــن بــار‪ ،‬بــذر زعفــران را‬ ‫از مــردم جنــوب‏خراســان خریــداری کــرد و بــه روســتا اورد و خــودش بــه‬ ‫کاشــت ان مشــغول شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫برداشــت زعفــران در هنــگام طلــوع افتــاب ‪ ،‬انقــدر‬ ‫مســحورکننده و دیدنــی اســت کــه هرســاله عکاســان‬ ‫زیــادی را از سراســر ایــران در ‏اوایــل ابــان مــاه بــه‬ ‫وامنــان می کشــاند تــا لحظه هــای نابــی را ثبــت کننــد و‬ ‫بــه یــادگار بگذارنــد‪ .‬ایــن عکس هــا‪ ،‬بعــدا در جشــنواره ‬ ‫زعفــران بــه ‏نمایــش گذاشــته می شــوند‪ .‬مــردم ایــن‬ ‫عکس هــا را می بیننــد و تشــویق می شــوند کــه بــه‬ ‫وامنــان برونــد و از نزدیــک ایــن زیبایی هــا را بــا چشــم‬ ‫‏خــود ببیننــد و تجربــه کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اقامتــگاه بــوم گــردی‪ :‬اقامتــگاه بــوم گــردی وامنــان‬ ‫واقع در شــهر ازادشــهر اســتان گلســتان و در روســتای‬ ‫وامنــان واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن روســتای کوهپایــه ای‬ ‫در‏تمام ایام ســال مناســب ســفر اســت و اب و هوای‬ ‫کوهســتانی و معتــدل دارد امــا در فصــل زمســتان‬ ‫دارای اب و هــوای خیلــی ســرد و طاقــت‏فرســا مــی‬ ‫باشــد بــه طــوری کــه ارتفــاع بــرف در ایــن روســتا گاهــا‬ ‫بــه ‪ 2‬متــر هــم مــی رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اقامتــگاه بــوم گــردی وامنــان یکخانــه ‪ 4‬خوابــه‬ ‫اســت که دریکی از اتاقهای ان ســرویس بهداشــتی‬ ‫وحمــام بــه صــورت مجــزا میباشــد‪.‬‏همچنیــن ایــن‬ ‫اقامتــگاه ظرفیــت پذیرایــی و اســکان ‪ 25‬گردشــگر را‬ ‫بــه طــور هــم زمــان دار ‪‎‬د‪‎.‬وجــود یــک شــومینه هیزمــی‬ ‫در ایــن خانــه حــس‏زندگــی در خانــه هــای ســنتی و‬ ‫زمــان هــای دور را بــه گردشــگران ایــن اقامتــگاه القــا‬ ‫د‪‎.‬بــرای ســرویس گرمایشــی موجــود در ایــن‬ ‫مــی کن ‪‎‬‬ ‫‏اقامتــگاه بخــاری گازی‪ ،‬هیزمــی‪ ،‬شــومینه و کرســی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســت‪ .‬ســرویس سرمایشــی ان پنکــه اسـ ‪‎‬‬ ‫هنــر زمینــه اشــکار بــرای پــروش قــدرت ابتــکار و نــواوری مــی باشــد ‪،‬هنــر ارام‬ ‫بخــش روح انســان اســت ‪ .‬هنــر زمینــه هــای مختلفــی دارد کــه یکــی از انهــا تاریــخ‬ ‫لبــاس و انــواع رودوزیهــا و تزئینــات لبــاس مــی باشــد کــه موضوعاتــی کامال مرتبط‬ ‫بــا هــم هســتند بــه ایــن معنــا کــه بطــور مســتقیم بــر یکدیگــر اثــر مــی گــذارد و از‬ ‫همدیگر تاثیر می پذیرند ‪ ،‬هرگاه در جامعه ای سنت و عادت استفاده از لباس‬ ‫های متنوع رواج داشــته باشــد که پشــتوانه ان صنعت نســاجی رونق می گیرد ‪.‬‬ ‫رودوزیهــای روی لبــاس هنــر اراســتن ســطح روئیــن پارچــه هــای ســاده بــا بهــره‬ ‫گیــری از نــخ هــای الــوان بــا کمــک اســباب و وســایل مخصــوص می باشــد و دســت‬ ‫انــدرکاران ان بــه مــدد بخیــه هــای ظریفــی کــه بــر منســوجات ســاده مــی نشــانند‬ ‫معمــوال تلفیــق زیبائــی از صبــر ‪ ،‬شــکیبایی و هنــر را بــه نمایــش مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫مواد رودوزیهای ایرانی‬ ‫مــواد اولیــه مــورد مصــرف بــه چهار رشــته تقســیم می شــود که عبارتنــد از پارچه‪،‬‬ ‫نــخ ‪ ،‬ســوزن و ســایر مــواد کمکــی هــر یــک از رودوزیهــا بــر روی پارچــه خاصــی‬ ‫انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫طــرح رودوزی در دوره هــای مختلــف ســنتی ایــران‪ :‬بطــور کلــی طــرح هــای رایــج‬ ‫در بافــت و دوخــت بــه دو نــوع کامــا ً متفــاوت کــه بــه ســادگی از یکدیگــر قابــل‬ ‫تشــخیص اســت تقســیم می شــود‪:‬‬ ‫ طــرح شکســته ‪:‬بــه طــرح هائــی‪  ‬اطــاق مــی شــود کــه از بهــم پیوســتن خطــوط‬‫مســتقیم و شکســته تشــکیل شــده و اصطالحــا ًطــرح شکســته نامیــده مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪  ‬طــرح هــای گــردان ‪ :‬طــرح هائــی کــه از بهــم پیوســتن خطــوط منحنــی بــه وجــود‬‫می ایــد ‪.‬‬ ‫‪  ‬طــرح هــای گــروه اول از ســه خــط مســتقیم بــه شــرح ذیــل تشــکیل گردیــده‬‫اســت ‪:‬‬ ‫الف ) خط افقی ‪ :‬شامل یک ردیف گره که پهلو به پهلوی هم بسته می شود ‪.‬‬ ‫ب )‪  ‬خط عمودی ‪ :‬شامل یک ستون گره که بر روی یکدیگر بسته می شود‪.‬‬ ‫ج ) خــط اریــب‪ :‬کــه شــامل یــک ردیــف گــره کــه بطــور مــورب در کنــار و‬ ‫بــاالی همدیگــر بســته مــی شــوند و تشــکیل زاوایــای( ‪ 45‬درجــه ) مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫انواع رودوزیهای سنتی ایران‪     ‬‬ ‫رودوزیهای ایرانی به ‪ 6‬دسته تقسیم می شوند ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سوزن دوزیها که در اثر پرکاری ‪ ،‬زمینه اصلی ان مشخص نبوده و دوختهای‬ ‫الــوان موجــب پیدایــش زمینــه تــازه ای پــر از نقــش و نــگار گردیــده اســت ‪ .‬مثــل ‪:‬‬ ‫نقــش دوزی ‪ ،‬قالبــدوزی‬ ‫‪ -2‬ســوزن دوزیهایــی کــه قســمتی از زمینــه را دوخــت پــر نمــوده زمینــه بــه‬ ‫رنــگ اصلــی خــود باقــی مــی مانــد ‪.‬مثــل ‪ :‬قیطــان دوزی و مضاعــف دوزی‬ ‫‪ -3‬سوزن دوزیهایی که به شکل خاص انجام می گیرد ‪ ،‬با جابجا کردن و بیرون‬ ‫اوردن تارو پودها صورت می گیرد ‪ .‬مانند ‪ :‬سکمه دوزی‪ ‬اصفهان و شبکه دوزی‬ ‫‪ -4‬رودوزیهایــی کــه نخهــای فلــزی اذینگــر زمینــه پارچــه مــی باشــند و بــه پارچــه‬ ‫جلــوه دیگــری مــی دهــد ‪ .‬ماننــد ‪ :‬گالبتــون دوزی ‪ ،‬ده یــک دوزی ‪ ،‬نقــده‬ ‫دوزی‪ ،‬ســرمه دوزی‪،‬ملیلــه دوزی و گالب دوزی ‪.‬‬ ‫‪-5‬ســوزن دوزیهــای کــه ســوزن و قــاب در نقــش افرینــی روی زمینــه‬ ‫نقشــی ندارنــد بلکــه بــا گذرانــدن نــخ هــای للــزی مثــل نقــده ازمیــان تــار و‬ ‫پــود و شــکل دادن بــه وســیله دســت اشــکال مــورد نظــر پدیــدار مــی گــردد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 314

روزنامه بازار کسب و کار پارس 314

شماره : 314
تاریخ : 1400/03/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 313

روزنامه بازار کسب و کار پارس 313

شماره : 313
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 312

روزنامه بازار کسب و کار پارس 312

شماره : 312
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 311

روزنامه بازار کسب و کار پارس 311

شماره : 311
تاریخ : 1400/03/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 310

روزنامه بازار کسب و کار پارس 310

شماره : 310
تاریخ : 1400/03/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 307

روزنامه بازار کسب و کار پارس 307

شماره : 307
تاریخ : 1400/03/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!