روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 305 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 305

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 305

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 305

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪9 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /30‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /18‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪305‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تاثیری که پاندومی کرونا بر کسب و کار گذاشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫چگونه به یک تولید کننده لباس تبدیل شویم‬ ‫‪2‬‬ ‫تبعات مکرر خاموشی ها‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫پرداخت خسارت ‪ ۱۵‬میلیاردی قطعی ناگهانی برق‬ ‫‪4‬‬ ‫بی دردسرترین امکان نفوذ‬ ‫به سازمان ها چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫مهارت تفکر انتقادی را جدی بگیریم‬ ‫‪6‬‬ ‫امنیت مردم خط قرمز نیروی انتظامی است‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ ‫گرگان‪ ،‬شهر گردشگری و هویت بصری‬ ‫‪3‬‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬فعال گردشگری‬ ‫المــان یــا نمــاد شــهری یــا ترکیبــی اســت پیکــره وار کــه‬ ‫در ســاخت ان از ویژگی هــای درونــی احجــام و اشــکال‬ ‫هندســی‪ ،‬صفحــات قائــم یــا منحنی‪ ،‬اجــزائ ســازه ای‪،‬‬ ‫کابل هــا‪ ،‬پوترهــا و فریم هــا و بــه طــور کلــی هــر‬ ‫ان چــه می توانــد جنبــه تزیینــی و ســاختمانی داشــته‬ ‫باشــد بــه صــورت یــک کلیــت یکپارچــه و تلفیقــی از‬ ‫مــوارد فــوق اســتفاده می شــود‪ .‬و قبــل از هــر چیــز ایــن‬ ‫ترکیــب دارای یــک نظــام هندســی و تعادلــی پایــدار و‬ ‫زیباســت بــه گونــه ای کــه پــس از خودنمایی در ســطح‬ ‫شــهر افــراد را بــه گونــه ای جــذب خــود مــی نمایــد و‬ ‫ذهن شــان را درگیــر خــود می کنــد کــه تــا مدت هــا در‬ ‫ان منطقــه از شــهر بــه صــورت ســمبلیک مشــخصه ای‬ ‫بــرای شــناخت شــهر در منطقــه مــورد نظــر می گــردد‪.‬‬ ‫در واقــع جــزو شــاخصه های شــهری می گــردد‪ .‬بــه‬ ‫گونـه ای کــه ذهــن بــا بــرده شــدن نــام منطقـه ی مذبــور‬ ‫ناخــوداگاه بــه دنبــال شــاخصه ها و ویژگی هــای خــاص‬ ‫ان شــهر یــا منطقــه المــان مــورد نظــر را در خــود‬ ‫تصویرســازی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در شــهر گــرگان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بــزرگ‬ ‫ایــران نیــز طــی ســال های اخیــر توســط مدیریــت‬ ‫شــهری‪ ،‬توجــه ویــژه ای بــه طراحــی و نصــب المان های‬ ‫شــهری شــده اســت بــه ویــژه همزمــان بــا فرارســیدن‬ ‫عیــد نــوروز مبلمــان شــهری گــرگان توســط ســازمان‬ ‫ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهرداری گــرگان تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بــه رســم ســنت هرســاله قبــل از ســال‬ ‫جدیــد المان هــای جدیــدی در فضــای شــهری دیــده‬ ‫می شــود کــه نشــاط خاصــی را بــه شــهر می بخشــد‪،‬‬ ‫ایــن المان هــا براســاس ســبک زندگــی ایرانــی اســامی‬ ‫و در برگیــرده موضوعــات مختلفــی اســت‪ .‬جالــب‬ ‫این کــه ایــن ســازه ها و نشــانگان شــهری هــم مــورد‬ ‫توجــه مســافران و گردشــگران نــوروزی قــرار می گیرنــد‬ ‫و هــم مــورد توجــه خــود گرگانی هــا‪.‬‬ ‫اما در عین حال مدیریت شــهری بایســتی حواس شــان‬ ‫باشــد کــه از منظــر‬ ‫روان شــناختی‪ ،‬نبایــد بــه‬ ‫المان هــا تنهــا به عنــوان‬ ‫یــک شــی فیزیــکال نــگاه‬ ‫شــود چراکــه در شــهری‬ ‫ماننــد گــرگان؛ نهارخــوران‬ ‫و بافــت تاریخــی یــک‬ ‫المــان محســوب می شــود‬ ‫کــه بایــد در ســطح شــهر‬ ‫معرفــی شــود؛ تصــور‬ ‫نکنیــم حتما ًبایــد در میانه‬ ‫میــدان چیــزی بگذاریــم و‬ ‫این نماد شــهرمان اســت‪،‬‬ ‫مــا بایــد نــگاه درســت‬ ‫بــه موضــوع المان هــای‬ ‫شــهری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه عبــارت روشــن تر‪،‬‬ ‫المــان یــا نمادهــای‬ ‫شــهری شــاخصه های‬ ‫یــک شــهر ماننــد گــرگان‬ ‫را بــه مــردم معرفــی‬ ‫می کنند و رابط بین شــهر و شــهروند هســتند و عالوه‬ ‫برجــذب توریســت و گردشــگر در ایجــاد درامــد هــم‬ ‫نقش دارند‪ .‬بنابراین در شــهر گرگان از شــاخص هایی‬ ‫مانند کشاورزی‪ ،‬اقلیم‪ ،‬تاریخ و ورزش برخورداریم که‬ ‫می توانیــم در بحــث نمادســازی از ان هــا بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال بــا معرفــی بافــت تاریخــی و شناســاندن‬ ‫اهمیــت ان بــه مــردم ان هــا را بــه ســمت بازدیــد‬ ‫از ایــن بافــت تاریخــی هدایــت کنیــم و یــا ورزش‬ ‫بســکتبال یکــی از ورزش هــای موردعالقــه مــردم‬ ‫بــوده و بــا ســاخت نمــاد یــا المانــی از ایــن ورزش‬ ‫می تــوان به نوعــی ایــن عالقــه را انعــکاس داد و‬ ‫معرفــی کــرد؛ هم چنــان کــه المــان بســتکبال گــرگان‬ ‫را در بلــوار هیــرکان در ورودی شــهر گــرگان نصــب‬ ‫شــده اســت‪ .‬مجســمه ها بیشــتر بــرای نشــان دادن‬ ‫یــک شــخصیت تاریخــی کاربــرد دارنــد امــا هــدف از‬ ‫ســاخت المان هــا ایجــاد تلنگــری در مــردم اســت تــا‬ ‫بــا گــذر از شــهری بــا دیــدن المــان بــه فکــر فــرو رونــد‬ ‫و بــا شــنیدن نــام ان شــهر بــه یــاد ان المــان بیفتــد‪.‬‬ ‫هم چنیــن بــرای نصــب المان هــا حتمــا ًبایــد مکان یابی‬ ‫انجــام شــود و محــور گردشــگری و تاریخــی ان مدنظــر‬ ‫قــرار گیــرد چراکــه در قطب دهــی و ادرس دهــی بســیار‬ ‫می توانــد موثــر باشــد‪ .‬بنابراین شایســته اســت توســط‬ ‫شــورای شــهر گــرگان‪ ،‬اهمیــت و توجــه بــه افزایــش و‬ ‫کیفی ســازی المان هــای شــهریس دیــده شــده و بــدان‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫مراقب تهدیدات امنیتی ‪ 2021‬باشید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اگــر شــرکت ها و مراکــز تجارت هــای الکترونیکــی از قوانین امنیتی‬ ‫پیــروی نکننــد بــا توجــه بــه تهدیدات امنیتی تجــارت الکترونیکی به‬ ‫دلیــل رشــد ســریع و مــداوم در حــال افزایــش اســت و در معــرض‬ ‫ســقوط قــرار می گیرنــد‪ .‬در جهــت جلوگیــری از مســائل امنیتــی‪،‬‬ ‫در زیــر پنــج تهدیــد ســایبری بــرای تجــارت الکترونیکــی کــه بایــد در‬ ‫ســال ‪ 2021‬مراقــب ان هــا باشــید مــورد بررســی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬بات هــای مخــرب‪ :‬طبــق تحقیقــات موسســه ‪ ،Imperva‬ترافیــک‬ ‫بات هــای مخــرب در ســال ‪ 2019‬بــه رکــورد شــکنی ‪ ٪24.1‬رســیده‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه در ســال ‪ 2015‬حــدود ‪ ٪18.6‬بــوده اســت‪.‬بات ها می تواننــد توســط رقیبــان بــرای‬ ‫ضربــه زدن بــه قیمــت گذاری هــا اســتفاده شــوند‪ ،‬ان هــا بــا پیشــنهاد قیمــت کمتــر بــه‬ ‫رقبــا بــه تجــارت شــما لطمــه وارد می کننــد یــا توســط مجرمــان بــرای گرفتــن حســاب‬ ‫مشــتری‪ ،‬ســرقت اطالعــات شــخصی یــا ازمایــش داده هــای کارت اعتبــاری دزدیده شــده‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬بــرای محافظــت از شــرکت تجــارت الکترونیکــی خــود در برابر‬ ‫بات هــای مخــرب‪ ،‬بایــد تالش هــای ناموفــق بــرای ورود را کنتــرل کنیــد‪ ،‬منابــع ترافیــک‬ ‫را بــه دقــت بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم ادرس ‪IP‬هــای خــاص را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اســکیمینگ الکترونیکی‪:‬بــه دلیــل افزایــش خودکارســازی‪ ،‬دامنــه حمــات‬ ‫اســکیمینگ الکترونیکــی نیــز در حــال گســترش اســت‪ .‬اساســا ًاســکیمینگ الکترونیکــی‬ ‫تقلب در کارت اعتباری اســت و در ان مهاجمان از نقض امنیتی سواســتفاده می کنند‬ ‫و نرم افــزار مخربــی را در صفحــه پــردازش پرداخــت نصــب می کننــد‪ .‬بــا ایــن کار ان هــا‬ ‫بــه اطالعــات ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و اطالعات کارت اعتباری مشــتریان‬ ‫دسترســی پیــدا می کننــد‪ .‬در امــان مانــدن از اســکیمر الکترونیکــی ممکن اســت مشــکل‬ ‫باشــد زیــرا تشــخیص ان دشــوار اســت امــا بــه طــور کلــی بایــد مطمئــن شــوید کــه از‬ ‫صفحــات وب دارای گواهــی ‪ SSL‬معتبــر بازدیــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬باج افزارهــا‪ :‬پیش بینــی می شــود در ســال ‪ 2021‬هــر ‪ 11‬ثانیــه یــک حملــه باج افــزار بــه‬ ‫مشــاغل انجــام شــود‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬در ســال ‪ 2016‬ایــن رقــم هــر ‪ 40‬ثانیــه بــود و کل‬ ‫خســارت ناشــی از حمــات بــاج افــزار بــه ‪ 20‬میلیــارد دالر بــراورد می شــود یعنــی ‪ 57‬برابــر‬ ‫بیشــتر از ســال ‪ .2015‬ایــن افزایــش گســترده حمــات و خســارات‪ ،‬ناشــی از ایــن واقعیــت‬ ‫اســت کــه قربانیــان بــرای جلوگیــری از خســارات بیشــتر حاضــر بــه پرداخــت بــاج هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن ســوژه بــرای باج افزارهــا ارائــه دهنــدگان خدمــات مدیریــت شــده (‪Managed‬‬ ‫‪ )Service Providers‬یــا ‪ MSP‬هســتند زیــرا عملکــرد تمــام مشــتری هایی کــه از ایــن‬ ‫ســرویس اســتفاده می کننــد تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر از یــک‬ ‫‪ MSP‬بــرای فروشــگاه تجــارت الکترونیــک خــود اســتفاده می کنیــد بایــد مطمئــن شــوید‬ ‫کــه یــک ســرویس میزبــان بــا اقدامــات امنیتــی مناســب و خدمــات عالی انتخــاب کنید و‬ ‫ایــن نکتــه را بــرای هــر فروشــگاه انالیــن در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمــات ‪:Brute Force‬حملــه ‪ Brute Force‬یکــی از روش هــای هکرهــا بــرای‬ ‫یافتــن رمزهــای عبــور می باشــد معمــوال ایــن کار توســط نرم افزارهــای مخصوصــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن حملــه هکرهــا هیــچ اقدامــی بــرای رمزگشــایی پســورد نمی کننــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی تمــام حــاالت ممکــن را بــرای یافتــن پســورد صحیــح بررســی‬ ‫می کننــد در صورتــی کــه رمــز پیچیــده و طوالنــی باشــد ایــن کار بســیار زمان بــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫رونــد شــخصی ســازی در تجــارت الکترونیکــی بــه ایجــاد رویــه مبتنــی بــر کاربــر کمــک کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شــما بــرای یــک حســاب کاربــری ثبــت نــام می کنیــد‪ ،‬یــک نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫ایجــاد می کنید‪.‬امــروزه تغییــر مکــرر رمزهــای عبــور بــه عنــوان یــک خطــر امنیتــی در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬مهــم نیســت کــه شــما یــک وب ســایت تجــارت الکترونیکــی داریــد یــا‬ ‫در تجــارت انالیــن شــخص دیگــری حســاب داریــد بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد که فقط‬ ‫از رمزهــای عبــور قــوی و احیانــا ً احــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حمــات فیشــینگ‪:‬امروزه بیشــتر ســازمان هایی کــه بــه دنبــال تقویــت امنیــت‬ ‫در ســرویس های ایمیــل خــود هســتند‪ ،‬نیــاز بــه مســدود کــردن حمــات فیشــینگ‬ ‫دارنــد‪ .‬در اینــده حمــات فیشــینگ پیشــرفته تر می شــود و حتــی متخصص تریــن‬ ‫افــراد نمی تواننــد تمامــی مــوارد ان هــا را تشــخیص دهنــد عــاوه بــر ایــن اثــار حمــات‬ ‫فیشــینگ شــدیدتر و مخرب تــر شــده اســت‪ .‬نشــت داده هــا‪ ،‬کالهبــرداری مالــی و‬ ‫ســایر پیامدهــای حملــه فیشــینگ می توانــد عواقــب ناگــواری بــرای ســازمان ها در هــر‬ ‫انــدازه داشــته باشــد مطابــق بــا امار گــزارش ‪ ،DBIR ۲۰۱۹ Verizon‬حمالت فیشــینگ‬ ‫عامــل شــماره یــک بــرای نشــت اطالعــات اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 8‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,920,000‬ریــال هــر گــرم طــای‬ ‫‪ 18‬عیــار ‪ 10,467,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 101,019,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‬ ‫‪ 106,690,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 58,800,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪38,500,000‬ریــال‬ ‫ محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪305‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احتمال وجود قطعی اب‬ ‫در تابستان زیاد است‬ ‫حمیدرضــا جانبــاز‪ ،‬معــاون وزیر نیرو‪ :‬اگر مشــترکان‬ ‫در شــهرهای مختلــف‪ ،‬بیــش از حــد مجــاز از اب‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬مجبــور هســتیم‪ ،‬قطعــی اب را‬ ‫اعمــال کنیــم‪ .‬جــزو سیاس ـت های مــا ایــن نیســت‬ ‫کــه قطعــی اب داشــته باشــیم امــا جا هایــی کــه‬ ‫میــزان تامیــن و مصــرف یکــی نباشــد بــه ناچــار‬ ‫اب را قطــع می کنیــم‪ ،‬از چنــد ســال گذشــته بــا‬ ‫مدیریــت فشــار‪ ،‬مدیریــت اب را کنتــرل می کنیــم‪.‬‬ ‫در وهلــه اول بــا مدیریــت کنتــرل فشــار‪ ،‬موضــوع‬ ‫اب را حــل می کنیــم‪ ،‬امــا اگــر مجبــور باشــیم هــم‬ ‫اب را قطــع می کنیــم‪ ،‬اولویــت قطــع اب را هــم ‪۱۰۱‬‬ ‫شــهر دارای تنــش ابــی اعــام کرده ایــم‪.‬‬ ‫ ایده ها و ظرفیت های استان چقدر برای‬ ‫سرمایه گذاران شناخته شده است؟‬ ‫پــارک نیازمنــد معرفــی بیشــتر اســت و بایــد از ظرفیــت‬ ‫رســانه اســتفاده بهتــری کنــد‪ .‬گرچــه در ســال چنــد‬ ‫رویــداد اســتارت اپــی انجــام می شــود امــا خروجــی‬ ‫مطلوبــی نــدارد و فقــط بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــرای‬ ‫بعــد ان فکــری نمی کنیــم‪.‬‬ ‫خسارت ‪ 15‬الی ‪20‬‬ ‫میلیون تومانی قطعی‬ ‫برق به بنگاه های‬ ‫تولیدی‬ ‫هــر ســه ســاعت قطعــی بــرق بــرای‬ ‫یــک بنــگاه اقتصــادی بــا ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫پرســنل‪ ۲۰ ،‬میلیــون تومــان زیــان دارد‬ ‫عبــاس جبالبــارزی نایب رئیــس کمیســیون‬ ‫صنایــع اتــاق بازرگانــی ایــران‪ :‬یکــی از اثــرات‬ ‫مهــم قطعــی بــرق روی صنعــت اســت‪ .‬در‬ ‫شــهرک های صنعتــی گاهــا تــا ‪ ۳‬ســاعت‬ ‫قطعــی بــرق وجــود دارد‪ .‬ســه ســاعت ضــرب‬ ‫در تعــداد افــرادی کــه در یــک بنــگاه کار‬ ‫می کننــد نشــان می دهــد کــه چــه میــزان‬ ‫هزینــه بــه بنــگاه تحمیــل شــده اســت‪ .‬یــک‬ ‫بنــگاه ‪ ۵۰‬نفــره بــا ‪ ۳‬ســاعت قطعــی بــرق ‪۱۵۰‬‬ ‫ســاعت کار را از دســت می دهــد کــه حــدودا‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان بــرای ایــن ســه‬ ‫ســاعت بــه بنــگاه زیــان وارد می شــود‪.‬‬ ‫نابودی ‪40‬درصدی‬ ‫مزارع کلزا‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫برداشــت کلــزا از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫اغــاز شــده اســت گفــت‪ ۴۰ :‬درصــد مــزارع کلــزای‬ ‫ایــن اســتان بــر نبــود بــارش موثــر و کاهــش ابیــاری‬ ‫از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬طبــق‬ ‫الگــوی کشــت بایــد حــدود چهــار هــزار هکتــار از‬ ‫کشــتزارهای ایــن اســتان دانــه روغنــی کلــزا کشــت‬ ‫مــی شــد کــه کشــاورزان اســتان بیــش از ســه هــزار‬ ‫هکتــار ایــن محصــول را کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری کلــزا از ناحیــه‬ ‫حــوادث مختلــف دچــار خســارت شــد و تنهــا حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار بــه بــار نشســته اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بیــی مــی شــود از ایــن‬ ‫ســطح باقــی مانــده حــدود ســه هــزار تــن دانــه‬ ‫روغنــی محصــول کلــزا برداشــت شــود‪.‬‬ ‫بــا احتســاب قیمــت ‪ ۱۱۰‬هــزار ریالــی بــرای هــر‬ ‫کیلوگــرم کلــزا در ســال جــاری حــدود ‪ ۳۳‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۳۹۶‬میلیــون ریــال بــه کلزاکاران این اســتان در‬ ‫خراســان شــمالی خســارت وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫تاثیری که پاندومی کرونا بر کسب و کار گذاشت‬ ‫گرگان‪ -‬اکوسیســتم اســتارت اپی گلســتان‬ ‫گرچــه نوپاســت امــا ایده هــای خوبــی را‬ ‫در دل خــود پــرورش داده‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫صاحبــان کســب وکار از نبــود حمایــت و‬ ‫بی توجهــی ســرمایه گــذاران گلــه دارنــد‪.‬‬ ‫اکوسیســتم اســتارتاپی گلســتان طــی‬ ‫ســال های گذشــته در مســیر رشــد خوبــی‬ ‫قــرار گرفتــه و از دل فعالیت هــای ایــن‬ ‫بخــش چهره هــای مختلفــی وارد عرصــه‬ ‫تجــارت شــده انــد‪.‬‬ ‫گرچــه تــوان زیرســاختی اســتان بــا‬ ‫اســتعدادهای ایــن بخــش در تعــادل‬ ‫نیســت امــا بازهــم شــاهد شــرکت هایی‬ ‫هســتیم کــه توانســته انــد از حمایت هــای‬ ‫موجــود کســب و کارهــای پــر رونقــی‬ ‫بســازند و حتــی بخشــی از ان هــا بــرای‬ ‫توســعه بیشــتر بــه پایتخــت برونــد‪.‬‬ ‫«علــی عباســی» یکــی از چهره هایــی‬ ‫اســت کــه در مــدت شــکل گیری پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری گلســتان فعالیت هــای‬ ‫خــوب و مســتمری را طــی کــرده و اکنــون‬ ‫مدیــر‪ ،‬مشــاور و برنامه نویــس در راس‬ ‫مجموعه هایــی اســت کــه در گلســتان‬ ‫کارافرینــی می کننــد‪.‬‬ ‫در گفتگــو بــا او بیشــتر از چالش هــا و‬ ‫مشــکالت پیــش روی کارافرین هــا و‬ ‫فعــاالن اســتارتاپی مطلــع شــدیم‪.‬‬ ‫اســتارت اپ چیســت و وضعیــت‬ ‫اســتارتاپ های اســتان گلســتان چگونــه‬ ‫ا ســت ؟‬ ‫در اســتارتاپ مــا ابتــدا در جســت و‬ ‫جــوی مــدل کســب و کار هســتیم امــا‬ ‫وقتــی شــکل گرفــت دیگــر شــرکت اســت‪.‬‬ ‫اســتارتاپ یــا نیــازی را ایجــاد می کنــد یــا‬ ‫نیــاز و مشــکلی را شناســایی و بــرای ان‬ ‫راهــکار ارائــه می دهــد‪ .‬بــه طــور مثــال‬ ‫اســنپ کــه ذاعقــه مــردم را از تاکســی‬ ‫تلفنــی بــه ســمت تاکســی اینترنتــی بــرد‪.‬‬ ‫بــرای گلســتان در بحــث کســب و‬ ‫کارهــای نوپــا امــار و اطالعــات دقیقــی‬ ‫نداریــم‪ .‬براســاس بعضــی امارهــا مثــا‬ ‫در بخــش نرم افــزار گلســتان بیشــترین‬ ‫توســعه دهندگان را دارد بــا ایــن حــال‬ ‫توســعه دهندگان حــوزه فنــاری و اندرویــد‬ ‫مــا هنــوز شــناخته شــده نیســتنند و‬ ‫مشــخص نیســت ایــن جامعــه چنــد نفــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اکوسیســتم نــواوری و اســتارتاپی مــا در‬ ‫چــه مرحل ـه ای اســت؟‬ ‫ایــن اکوسیســتم نوپاســت و همچنــان‬ ‫جــان کامــل نگرفتــه اســت‪ .‬بخش هــای‬ ‫زیــادی مثــل شــرکت های بــزرگ‪،‬‬ ‫پارک هــای فنــاوری‪ ،‬مراکــز رشــد و‬ ‫دانشــگاه ها بایــد کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا‬ ‫اکوسیســتم شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫تشــکیل صندوق هــای مالــی مثــل‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری هــم‬ ‫کمــک می کنــد بــه ان بلــوغ برســیم کــه‬ ‫خوشــبختانه در اســتان شــکل گرفتــه‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫چالــش مــا در نبــود ایــده اســت یــا نبــود‬ ‫حمایــت مالــی؟‬ ‫ایده هــای خوبــی در اســتان داریــم امــا‬ ‫همچنــان ایــن بخــش بــرای گلســتان نوپــا‬ ‫ش ایــده و ترویــج‬ ‫اســت و نیــاز بــه پــرور ‬ ‫خالقیــت اســت‪ .‬در بخــش مالــی هــم‬ ‫چالش هــای زیــادی داریــم‪.‬‬ ‫مثــا بعضــی بودجه هــا در ســطح‬ ‫معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری داریــم‬ ‫کــه در ســطح کشــور هزینــه می شــود‬ ‫ولــی شــاید بــه گلســتان نرســد و نیازمنــد‬ ‫رایزنی هــای بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫یکــی از زمینه هــای رشــد اســتارتاپ ها و‬ ‫ایده هــا‪ ،‬ســرمایه گذاری اســت‪ ،‬در اســتان‬ ‫شــاهد ایــن نــوع حمایــت مالــی هســتیم؟‬ ‫در گلســتان بودجــه و ســرمایه گذارهــای‬ ‫قدرتمنــدی داریــم ولــی بــه دلیــل عــدم‬ ‫اعتمــاد بــه جوانــان حمایــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذارهــای اســتان ریســک پذیــر‬ ‫نیســتند‪ .‬شــاید مــا هــم نتوانســتیم‬ ‫ســرمایه دارهــا را مجــاب کنیــم و ان هــا را‬ ‫توجیــه نکردیــم کــه بــا حمایــت از اســتارت‬ ‫اپ هــا می تواننــد ســود کننــد‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد شــرایط کشــور را نادیــده‬ ‫گرفــت ایــن کــه بــا خریــد زمیــن و طــا‬ ‫می تــوان ســود بیشــتری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کــه بخشــی از ســرمایه خــود را بــرای‬ ‫توســعه کســب و کار و ایجــاد شــغل‬ ‫هزینــه شــود در گلســتان کمتــر دیــده‬ ‫می شــود ولــی ایــن اتفــاق در تهــران و‬ ‫ســایر شــهرهای بــزرگ انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ ایده هــا و ظرفیت هــای اســتان چقــدر‬ ‫بــرای ســرمایه گذاران شــناخته شــده‬ ‫اســت؟‬ ‫پــارک نیازمنــد معرفــی بیشــتر اســت و‬ ‫بایــد از ظرفیــت رســانه اســتفاده بهتــری‬ ‫کنــد‪ .‬گرچــه در ســال چنــد رویــداد اســتارت‬ ‫اپــی انجــام می شــود امــا خروجــی مطلوبی‬ ‫نــدارد و فقــط بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫بــرای بعــد ان فکــری نمی کنیــم‪.‬‬ ‫ســرمایه گذارهای اســتان ریســک پذیــر‬ ‫نیســتند شــاید مــا هــم نتوانســتیم‬ ‫ســرمایه دارها را مجــاب کنیــم البتــه نبایــد‬ ‫شــرایط کشــور را نادیــده گرفــت ایــن کــه‬ ‫بــا خریــد زمیــن و طــا می تــوان ســود‬ ‫بیشــتری کــرد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه در ایــن رویدادهــا حضــور‬ ‫دارنــد رهــا می شــوند و کســی بــه ان هــا‬ ‫توجهــی نمی کنــد در حالــی کــه در تهــران‬ ‫ســرمایه گذاران می اینــد روی ایده هــا‬ ‫ســرمایه گذاری می کننــد‪ .‬در گلســتان‬ ‫اگــر ســرمایه گذاری هــم امــاده باشــد ولــی‬ ‫ازایده هــا مطلــع نمی شــود‪.‬‬ ‫پــارک تــا جــای ممکــن حمایــت کــرده ولــی‬ ‫حجــم حمایت هــا کــم و دقیــق نیســت‪.‬‬ ‫چــه اقدامــی نیــاز اســت تــا اعتمادســازی‬ ‫ســرمایه گذاری و رشــدایده ها را شــاهد‬ ‫باشــیم؟‬ ‫مــا مجموعــه ای تحــت عنــوان‬ ‫«شــتاب اموز» تشــکیل دادیــم کــه در‬ ‫حــوزه تربیــت نیــروی انســانی کار می کنــد‬ ‫زیــرا در گلســتان کمبــود توســعه دهنــده‬ ‫نرم افــزار و وبســایت داریــم‪.‬‬ ‫همــه مــا در کنــار پــارک‪ ،‬در عقــب ماندگی‬ ‫گلســتان مقصــر هســتیم‪ .‬صاحبان ایــده‪،‬‬ ‫اســتانداری‪ ،‬مراکــز رشــد‪ ،‬دانشــگاه و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بایــد حضــور و مشــارکت‬ ‫فعــال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ارتبــاط بــا رســانه می توانــد کمــک بیشــتری‬ ‫بــه پــارک کنــد‪ .‬کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫و شــرکت ها نیازمنــد دیــده شــدن هســتند‬ ‫و بایــد همــه در ایــن عرصــه وارد شــوند تــا‬ ‫بهتــر معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫پاندمــی کرونــا روی کســب و کارهــا چــه‬ ‫تاثیــری داشــت؟‬ ‫کرونــا برخــی کســب و کارهــا را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داد امــا بایــد بدانیــم اولیــن‬ ‫چالــش جهانــی و اخریــن پاندمــی نبــود‪.‬‬ ‫در بخــش حمــل و نقــل و گردشــگری‬ ‫کســب و کارهــای بســیاری صدمــه دیدنــد‬ ‫امــا کســب وکارهــای خریــد اینترنتــی بــا‬ ‫رشــد زیــادی مواجــه بودنــد‪.‬‬ ‫بررســی امارهــای شــرکت پســت‬ ‫می توانــد ثابــت کنــد چقــدر رشــد در ایــن‬ ‫بخــش داشــتیم‪.‬‬ ‫بایــد در کســب و کار خودمــان بــرای‬ ‫هرچیــزی امــاده باشــیم و راهــکاری‬ ‫داشــته باشــیم تــا چطــور شــرایط بهبــود‬ ‫دهیــم و در مقابــل مشــکالت تغییــر پذیــر‬ ‫باشــیم‪ .‬اســتارتاپ در جســتجوی مــدل‬ ‫کســب و کار اســت و بایــد بتوانــد راهــکار‬ ‫ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫حمایــت دولــت از کســب و کارهــای‬ ‫جدیــد چگونــه اســت؟‬ ‫هنــوز بخشــی از بدنــه دولــت کســب‬ ‫و کارهــای نویــن را درک نکــرده اســت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه خواســت مــا و فعــاالن ایــن‬ ‫حــوزه اســت بایــد قوی تــری باشــد و‬ ‫رســانه ها می تواننــد کمــک کننــد تــا‬ ‫یکپارچه ســازی را ایجــاد کنیــم و صــدای‬ ‫بلندتــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫از دولتی هــا می خواهیــم بــا ما کاری نداشــته‬ ‫باشــند و فقــط بگذارند خودمــان پیش برویم‪.‬‬ ‫برخــی چیزهــا بــرای مــا قانــون اســت امــا بــرای‬ ‫برخــی دیگــر نیســت‪ .‬ولــی در کل نمی تــوان‬ ‫دولــت را حــذف کــرد و بایــد برنامه ریــزی‬ ‫کــرد بــا مطالبه گــری از ظرفیت هــا اســتفاده‬ ‫شــود‪/.‬پایگاه خبــری بــازار‬ ‫چگونه به یک تولید کننده لباس تبدیل شویم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ایــن مطلــب بیشــتر بــرای راه انــدازی یک تولیدی پوشــاک و ایجاد ان‬ ‫می باشــد تــا بــه شــما کــه عالقـه ای بســیار بــرای اشــنایی و راه انــدازی‬ ‫اصولــی تولیــدی لبــاس تــا مدیریــت‪ ،‬توســعه و بــازار می باشــیدخواهد بــود و منابــع مفیــدی‬ ‫را در اختیــار شــما قــرار می دهــد‪ .‬اموزش هــای گــرداوری شــده شــاید بتوانــد بــه شــما در‬ ‫زمینه هــای مرتبــط بــا تولیــد لبــاس یــاری دهــد‪.‬‬ ‫مراحل کلی و الزمه های تولید لباس ‪ :‬راه اندازی تولیدی لباس‪ ،‬تولیدی لباس‬ ‫اولیــن حرکــت در ابتــدا ایــن اســت کــه بــا خــود تکلیفتــان را روشــن کنیــد‪ :‬چــرا می خواهیــد‬ ‫تولیــدی پوشــاک راه بیاندازیــد؟ بــرای موفقیــت در کار تولیــد پوشــاک نبایــد مــاک اولتــان‬ ‫درامدزایــی باشــد‪ ،‬زیــرا در ایــن صــورت‪ ،‬شــاید نتوانیــد چنانکــه بایــد و شــاید در ایــن مســیر‬ ‫موفــق شــوید و پیشــرفت کنیــد‪ .‬تولیــد پوشــاک دارای فــراز و نشــیب های فــراوان و الزمه ی ان‬ ‫صبــر و بردبــاری اســت و پیــش از هــر چیــزی بــه عالقــه و حوصلــه نیاز دارد‪ .‬پیشــنهاد می کنیم‬ ‫در اول کار حتــی بــه فکــر زیــان نیــز باشــید و خــود را بــرای مقابلــه بــا مشــکالت امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫موارد مقدماتی برای راه اندازی تولید پوشاک به صورت کلی‪:‬‬ ‫تهیه مکان‪ ،‬دستگاه و لوازم مناسب‪ ،‬اخذ جواز کسب از اتحادیه‪ ،‬جذب نیرو‬ ‫الگو‪ ،‬برش و نمونه گیری‪ ،‬تهیه ی مواد اولیه‪ ،‬بازاریابی‬ ‫نکات مهم در رابطه با ایجاد تولیدی لباس‪:‬‬ ‫دانش خود را در زمینه ی پارچه و مواد اولیه باال ببرید‪.‬‬ ‫بــازار کار تولیــد پوشــاک خــود را مــورد بررســی قــرار داده و راه هــای فــروش یــا‬ ‫ســفارش را بیابیــد‪.‬‬ ‫ارتباطات خود را در این زمینه افزایش دهید و با افراد بیشتری اشنا شوید‪.‬‬ ‫به حساب و کتاب ابتدای مسیر اهمیت دهید تا با مشکالت عدیده مواجه نشوید‪.‬‬ ‫خط تولید را به نحوی بچینید که در وظایف نیروها تداخل ایجاد نشود‪.‬‬ ‫عملکرد تولیدی های پوشاک به دو دسته تقسیم می شود‪:‬‬ ‫تولیــد سفارشــی (مــزدی دوزی)‪ :‬بازاریابــی ان معمــوال قبــل از جــذب نیــرو و کلیــد موفقیت‬ ‫ان در گســترش ارتباطات اســت‪.‬‬ ‫تولیــد و فــروش مســتقل‪ :‬نیــاز بــه ســرمایه گذاری‪ ،‬شــناخت بــازار و ارتبــاط بــا‬ ‫عمده فروشــان دارد‪.‬‬ ‫الگو و برش از موارد مهم تولیدی پوشــاک اســت و تاثیر بســیاری در فروش دارد‪ .‬الگوها‬ ‫می تواننــد توســط برشــکاران پرتجربــه از روی یــک نمونــه لبــاس کپــی شــوند‪ ،‬همچنیــن مــی‬ ‫تــوان از الگوهــای امــاده یــا طراحــان الگــو بهــره گرفت‪.‬‬ ‫مجوزهــای الزم‪ :‬بــرای جلوگیــری از مشــکالت احتمالــی‪ ،‬اخــذ مجــوز اهمیــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن امــر می توانیــد بــه اتحادیه هــای مربوطــه ی شــهر خــود مراجعــه و بــا ارایــه ی‬ ‫مــدارک‪ ،‬جــواز کســب دریافــت کنیــد‪ .‬جــواز کســب‪ ،‬اجازه نامـه ای اســت کــه طبــق مقــررات‬ ‫قانــون نظــام صنفــی از طــرف اتحادیـه ی صنــوف تولیــدی و خدمــات فنــی‪ ،‬بــه فــرد صنفــی‬ ‫بــرای اداره ی محــل کســب شــخصی داده می شــود‪ .‬در شــرکت هایی کــه بــه ثبــت رســیده ‬ ‫اســت‪ ،‬پروانــه بــه نــام شــرکت صــادر می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دیــوار دفاعــی یــا «مــار ســرخ» بــه عنــوان یکــی از ســه دیــوار تاریخــی و کهــن جهــان پــس از ســال ها‬ ‫مهجوریــت و دورافتادگــی مــورد توجــه مســووالن میــراث فرهنگــی گلســتان و کشــور قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫فراهــم شــدن مقدمــات ثبــت جهانــی‪ ،‬امیدهــا بــرای مرمــت‪ ،‬بازیابــی کامــل و تبدیــل ان بــه مکانــی‬ ‫مناســب جــذب گردشــگران افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار بــزرگ اســکندر از کنــار دریــای خــزر در ناحیــه گمیشــان اغــاز شــده و تــا‬ ‫کوه هــای گلیــداغ در شــمال شــرق کاللــه ادامــه داشــت امــا در حــال حاضــر بخــش زیــادی از ایــن دیــوار از‬ ‫میــان رفتـ ه و قســمت هایی از ان در زیــر خــاک مدفــون باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫فاصله ناچیز یادگار‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫ساسانیان تا ثبت‬ ‫جهانی‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪305‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫مریم متین خواه‬ ‫تمرینی برای سرعت‬ ‫بخشیدن به مغز کودکان‬ ‫همراه با بازی های رایانه ای‬ ‫قطع برق و خاموشی تولید‬ ‫رییــس خانــه صنعــت و معــدن خراســان شــمالی هــم دربــاره‬ ‫خســارت قطعــی بــرق بــه واحدهــای تولیــدی گفــت‪ :‬ایــن امــر‬ ‫ســبب ضــرر و زیــان بــه تولیدکننــدگان شــده اســت‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫و دســتگاه هــا بایــد بــه صــورت مــداوم کار کنــد امــا زمانــی کــه‬ ‫بــرق قطــع مــی شــود خــط تولیــد از کار مــی افتــد و بــرای راه‬ ‫انــدازی مجــدد‪ ،‬دســت کــم ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬ســاعت زمــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫تبعات مکرر خاموشی ها در خراسان شمالی‬ ‫قطعــی پرتکــرار و نامنظــم بــرق در خراســان‬ ‫شــمالی عــاوه بــر گالیه منــدی مــردم و صاحبــان‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬تبعــات مختلــف اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی نظیــر افزایــش تصادفــات در‬ ‫تقاطع هــا‪ ،‬از کارافتــادن خــط تولیــد صنایــع و‬ ‫قطعــی اب را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق‪ ،‬جــدول برنامــه خاموش ـی ها ارائــه‬ ‫کــرده اســت امــا بعضــا خاموشــی هــای خــارج‬ ‫از برنامــه و نامنظــم رخ مــی دهــد کــه مــردم را‬ ‫عاصــی و گالیــه منــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشــان مــی دهــد در برخــی مناطــق‪،‬‬ ‫خاموشــی ها هــر روز و در هــر مرتبــه بیــش از‬ ‫‪ ۲‬ســاعت طــول می کشــد‪ ،‬بعضــا خاموش ـی ها‬ ‫کوتــاه مــدت امــا متنــاوب اســت کــه ایــن قطــع‬ ‫و وصــل بــرق و نوســان ان ســبب نگرانــی‬ ‫شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫نگرانــی از اســیب های احتمالــی تجهیــزات‬ ‫برقــی منــزل‬ ‫یــک شــهروند بجنــوردی بــا بیــان اینکــه هنــوز‬ ‫فصــل گرمــا نرســیده شــاهد قطــع بــرق هســتیم‬ ‫گفــت‪ :‬قطــع بــرق زندگــی روزانــه را مختــل کــرده‬ ‫و برنامه هــا را بــه هــم ریختــه اســت و البتــه‬ ‫بیشــترین نگرانــی ام‪ ،‬خســارت های احتمالــی‬ ‫بــه لــوازم برقــی اســت کــه اگر خســارتی رخ دهد‬ ‫چــه کســی پاســخگو اســت؟‬ ‫زهــرا نــوری اظهــار داشــت‪ :‬گفتــه شــده شــرکت‬ ‫بــرق از طریــق بیمــه بخشــی از خســارت ها را‬ ‫پرداخــت می کنــد‪ ،‬امــا رونــد دریافــت ایــن غرامــت‬ ‫طوالنــی و خســته کننــده اســت و معلــوم نیســت‬ ‫پیگیری هــا در ایــن بــاره بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان هــم از خاموشــی‬ ‫چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی در تقاطع هــا‬ ‫گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬بــه علــت قطعــی بــرق‪،‬‬ ‫چراغ هــای تقاطع هــا خامــوش مــی شــود و‬ ‫ایــن امــر ســبب مشــکل ترافیکــی و افزایــش‬ ‫تصــادف شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی رحمتــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرق کــه قطــع‬ ‫می شــود‪ ،‬چــرغ هــای تقاطع هــا از کار می افتــد‬ ‫و راننــدگان در تــردد دچــار ســرگردانی می شــوند‪،‬‬ ‫مامــور نیــروی انتظامــی هــم زمانــی حضــور‬ ‫می یابــد کــه گــره ترافیکــی و مشــکل تــردد‬ ‫راننــدگان را کالفــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گویــا نیــروی انتظامــی از طریــق‬ ‫کسب و کار‬ ‫تمــاس مردمــی بــا ‪ ۱۱۰‬از قطعــی بــرق مطلــع‬ ‫مــی شــود و پــس از ان‪ ،‬مامــور در تقاطع هــا‬ ‫می گمــارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند بجنــوردی اظهــار داشــت‪ :‬قطعــی‬ ‫بــرق خســارت هــای بســیار باالیــی را در جامعــه‬ ‫رقــم زده اســت‪ ،‬کمتریــن ان و نمونــه ان‪،‬‬ ‫خســارت هــای ناشــی از تصادفــات اســت کــه به‬ ‫نظــر مــی رســد توجیــه بــرای خاموشـی ها را زیــر‬ ‫ســوال می بــرد‪.‬‬ ‫گالیه از قطعی اب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬قطعــی بــرق‬ ‫کــه بــا قطعــی اب همــراه اســت ســبب گالیــه‬ ‫مشــترکان در شــهرها و روســتاها شــده اســت‪،‬‬ ‫البتــه نوســان و قطــع و وصــل بــرق ســبب شــده‬ ‫تــا شــمار قابــل توجهــی از پمپ هــای ایــن‬ ‫شــرکت بســوزد‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهار داشــت‪ :‬در این روزها‪،‬‬ ‫در خیلــی از مناطــق بویــژه در روســتاها‪ ،‬شــاهد‬ ‫قطــع اب ناشــی از قطــع بــرق هســتیم بــا قطــع‬ ‫بــرق‪ ،‬تجهیــزات از کار مــی افتــد و بــرای راه انــدازی‬ ‫دوبــاره‪ ،‬اپراتــور بایــد مراجعــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬پراکندگــی تاسیســات‬ ‫ســبب شــده تــا راه انــدازی دوبــاره‪ ،‬زمــان بــر باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک مشــکل دیگــر کــه‬ ‫ســبب قطعــی اب شــده‪ ،‬ظرفیــت محــدود‬ ‫مخــازن ذخیــره اســت‪ ،‬اب موجــود در مخــازن‬ ‫در بیشــتر مــوارد تنهــا بــرای زمــان بســیار محــدود‬ ‫پاســخگو اســت بــا قطــع بــرق دیگــر امــکان پمپاژ‬ ‫و ذخیــره اب در مخــازن وجــود نــدارد از ایــن رو‬ ‫اب در مــدار قطــع می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خشکســالی هــا هــم ســبب شــده‬ ‫اســت تــا خیلــی از چشــمه هــا و چــاه هــا کــم اب‬ ‫شــوند و کار ذخیــره ســازی در مخــازن بــه صــورت‬ ‫ســربه ســر انجــام مــی شــود‪ ،‬یعنــی اگــر زمــان‬ ‫اندکــی ذخیــره ســازی در مخــازن انجــام نشــود‪،‬‬ ‫میــزان اب ذخیــره شــده‪ ،‬پاســخگو نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســاقی بــا بیــان اینکــه قطعــی بــرق ســبب‬ ‫شــده تــا شــمار قابــل توجهــی از پمپ هــا بســوزد‬ ‫افزود‪:‬خســارت ها در ایــن زمینــه افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت ‪۲۵‬‬ ‫دســتگاه دیــزل در اختیــار دارد امــا ایــن تعــداد‬ ‫دیــزل نمی توانــد نیازهــا را مرتفــع ســازد‪.‬‬ ‫افزایش تصادفات در تقاطع ها‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بجنــورد‬ ‫هــم بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــی بــرق در روزهــای‬ ‫اخیــر ســبب بــروز مشــکل ترافیکــی در تقاطع ها‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬در ایــن روزهــا‪ ،‬شــمار‬ ‫تصادفــات رانندگــی بــاال رفتــه و خســارت های‬ ‫ناشــی از ان ســبب گالیــه مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ هــادی پرویزیــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق برنامه های خاموشــی‬ ‫را بــه صــورت مکتــوب بــه مــا اعــام نکــرده اســت‬ ‫و بــر ایــن اســاس گمــاردن نیــروی پلیــس در‬ ‫تقاطع هــا بــا تاخیــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬در قریــب بــه اتفــاق مــوارد قطعــی بــرق و از‬ ‫کارافتــادن چــراغ هــای تقاطع هــا‪ ،‬از طریــق مــردم‬ ‫و تمــاس بــا ســامانه ‪ ۱۱۰‬اطــاع رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یــک راهــکار بــرای حــل مشــکل‬ ‫ایــن اســت کــه شــهرداری نســبت بــه نصــب‬ ‫تجهیــزات پنــل هــای خورشــیدی اقــدام کنــد تــا‬ ‫بــرق مــورد نیــاز چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگی‬ ‫در تقاطع هــا از ایــن طریــق تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان‬ ‫بجنــورد بــار دیگــر از شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق خواســت تــا برنامه هــای خاموشــی را بــه‬ ‫صــورت مکتــوب در اختیــار قــرار دهــد تــا پلیــس‬ ‫بــر اســاس برنامــه از پیــش تعییــن شــده در‬ ‫تقاطع هــا حضــور یابــد‪.‬‬ ‫نصــب پنــل خورشــیدی در برنامــه شــهرداری‬ ‫نیســت‬ ‫معــاون امــور فنــی و زیربنایــی شــهردار بجنــورد‬ ‫هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬نصــب پنــل خورشــیدی‬ ‫بــرای تامیــن بــرق چراغ هــای راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی‪ ،‬بســیار هزینــه بر بــوده و در برنامه کاری‬ ‫مــا نیســت‪ ،‬یــک راهــکار در ایــن زمینــه نصــب‬ ‫تجهیــزات بــرای ذخیــره بــرق اســت که تامیــن این‬ ‫تجهیــزات هــم بســیار هزینــه بــر اســت‪.‬‬ ‫مهــدی حمیــدی اظهــار داشــت‪ :‬تجهیــزات‬ ‫ذخیــره بــرق یــا همــان یو‪.‬پــی‪.‬اس بــه علــت‬ ‫هزینــه بــاال بــه هیــچ عنــوان بــه صرفــه نیســت و‬ ‫تاکنــون در اولویــت نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قطعــی بــرق در ایــن زمــان از ســال‬ ‫و در ایــن حجــم زیــاد قابــل پیــش بینــی نبــود‬ ‫از ایــن رو بــرای تامیــن تجهیــزات ذخیــره بــرق‬ ‫برنامــه ریــزی نشــده اســت‪ ،‬امــا اگــر قــرار باشــد‬ ‫خاموشــی ها تــداوم داشــته باشــد‪ ،‬بــه ناچــار‬ ‫بایــد در ایــن بــاره برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫قطع برق و خاموشی تولید‬ ‫رییــس خانــه صنعــت و معــدن خراســان‬ ‫شــمالی هــم دربــاره خســارت قطعــی بــرق بــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی گفــت‪ :‬ایــن امــر ســبب ضــرر‬ ‫و زیان به تولیدکنندگان شــده اســت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و دســتگاه هــا بایــد بــه صــورت مــداوم کار کنــد‬ ‫امــا زمانــی کــه بــرق قطــع می شــود خــط تولید از‬ ‫کار مــی افتــد و بــرای راه انــدازی مجــدد‪ ،‬دســت‬ ‫کــم ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬ســاعت زمــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫امیــد حیدریــان اظهــار داشــت‪ :‬در واحدهــای‬ ‫تولیــد پالســتیک بــا راه انــدازی مجــدد‪ ،‬معمــوال‬ ‫تولیــد محصــوالت پاییــن اســت و ضایعــات‬ ‫بســیار زیــاد اســت‪ ،‬ایــن امــر هــر روز و بــا قطــع‬ ‫بــرق تکــرار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قطــع و وصــل بــرق ســبب‬ ‫شــده تــا روزانــه تنهــا ‪ ۹‬ســاعت زمــان بــرای‬ ‫فعالیــت مناســب در واحــد تولیــدی وجــود‬ ‫داشــته باشــد افــزود‪ :‬قطــع بــرق‪ ،‬تولیــد را از کار‬ ‫انداختــه اســت‪ ،‬کیفیــت تولیــد پاییــن امــده و‬ ‫ایــن امــر ســبب مشــکل در عرضــه محصــول و‬ ‫فــروش در بــازار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن شــرایط یــا بایــد‬ ‫تولیــد را متوقــف کنیــم تــا مشــکل خاموشــی ها‬ ‫حــل شــود یــا بایــد محصــول بــی کیفیــت تولیــد‬ ‫و عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس خانــه صنعــت و معــدن خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬قطعــی بــرق تولیــد را دچــار‬ ‫ضــرر و تولیدکننــده را دچــار دردســر و گرفتــاری‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بجنــورد پالســتیک افــزود‪:‬‬ ‫تولیــد در خــط تولیــد واحدهــای پالســتیک بــه‬ ‫گونـه ای اســت کــه در راه انــدازی مجــدد در ابتدای‬ ‫کار راندمــان و کیفیــت محصــول پاییــن اســت و‬ ‫تجهیــزات پــس از هــر خامــوش و روشــن شــدن‬ ‫زمــان زیــادی نیــاز دارنــد تــا بــه تولیــد مناســب‬ ‫برســند بــر ایــن اســاس نمی تــوان تولیــد را در‬ ‫فاصلــه زمانــی کــم‪ ،‬متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تعطیــل و متوقــف کــردن‬ ‫تولیــد و روشــن کــردن تجهیــزات‪ ،‬ضــرر و زیــان‬ ‫زیــاد بــرای مــا تحمیــل می کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫مشاغلی که می تواند شما را به ثروت برسانند‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬مربــی یــوگا‪ ،‬همــکاری در فــروش‪ ،‬طراحــی روی پارچــه‪،‬‬ ‫طراحــی روی لیــوان‪ ،‬خلــق یادبودهایــی بــرای مراســم نامــزدی یــا تولدهــا یــا بــه دنیــا امــدن‬ ‫فرزنــد‪ ،‬طراحــی فــرم‪ ،‬فروشــگاه انالیــن‪ ،‬کپــی رایتینــگ یــا نوشــتن محتــوای تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫کارهــای پژوهشــی‪ ،‬بوتیــک و ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫کارهــای پژوهشــی‪ :‬شــما مــی توانیــد کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی بســیاری از افــرادی را کــه‬ ‫خودشــان زمــان کافــی بــرای چنیــن کارهایــی را ندارنــد بــه عهــده بگیریــد و کســب درامــد نماییــد‪.‬‬ ‫کپــی رایتینــگ یــا نوشــتن محتــوای تبلیغاتــی ‪ :‬یکــی از کســب و کارهــای جالــب و پولســاز‬ ‫کپــی رایتینــگ اســت‪ .‬فــرد کپــی رایتــر بــا بهــره گیــری از مهــارت نویســندگی و ادغــام ان بــا‬ ‫فروش و بازاریابی‪ ،‬متون تبلیغاتی جذابی می نویســد‪ .‬این نوشــته های جالب می توانند‬ ‫در تبلیغــات تلویزیونــی‪ ،‬بیلبوردهــا‪ ،‬پوســترهای تبلیغاتــی در مجــات و روزنامه هــا و …‬ ‫منتشــر شــوند‪.‬‬ ‫فروشــگاه انالیــن‪ :‬یکــی از ایده هــای بی نظیــر کســب و کار اینترنتــی راه انــدازی فروشــگاه‬ ‫انالیــن اســت‪ .‬بــه لطــف روش هایــی ماننــد توزیــع مســتقیم بدون واســطه دیگر نگــران انبار‬ ‫کــردن کاالهــا نباشــید‪.‬‬ ‫طراحــی فــرم‪ :‬طراحــی فــرم بــرای شــرکت ها و ســازمان ها بســیار حائــز اهمیت اســت‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد فرم هــای زیبــا و کارامــدی طراحــی نمــوده و انهــا را بــه صــورت انالیــن بفروشــید‪.‬‬ ‫خلــق یادبودهایــی بــرای مراســم نامــزدی یــا تولدهــا یــا بــه دنیــا امــدن فرزنــد‪ :‬در مراســمی‬ ‫ماننــد نامــزدی یــا تولــد و یــا زمانــی کــه فرزنــدی بــه دنیــا مــی ایــد هدیه هــای کوچــک و بــه یــاد‬ ‫ماندنــی بــه مهمانــان داده مــی شــود‪ .‬شــما می توانیــد محصــوالت خالقانـه ای بدیــن منظــور‬ ‫تولیــد کــرده و از مشــتریان ســفارش بگیریــد‪.‬‬ ‫طراحــی روی لیــوان‪ :‬در صورتــی کــه طراحــی عالقمند هســتید می توانیــد با خلق طرح های‬ ‫زیبا روی لیوان و یا اشــیاء دیگر انها را بفروشــید‪.‬‬ ‫طراحــی روی پارچــه‪ :‬طراحــی و نقاشــی روی پارچــه مهــارت خاصــی می طلبــد و بــه‬ ‫شــما کمــک مــی نمایــد تــا بــا زدن طرح هــای جالــب روی پارچــه مثــا روی تیشــرت‬ ‫درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫همــکاری در فــروش‪ :‬برخــی از فروشــگاه ها در انبــار خــود دارای جنس هــای بســیاری‬ ‫هســتند کــه می تواننــد بــرای فــروش انهــا از خانم هــای خانـه دار کمــک بگیرند‪ .‬شــما نیز‬ ‫می توانیــد بــا انهــا همــکاری نمــوده و ســود خــود را از ایــن کار دریافــت نماییــد‪.‬‬ ‫مربــی یــوگا‪ :‬یــوگا تمریــن حرکتــی ذهنــی بــوده و حــرکات ایــن ورزش جالــب مــی توانــد‬ ‫تمرکــز و کنتــرل تنفــس و از همــه مهمتــر ارامــش را بــرای شــما در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خیلــی از افــراد بــرای خــود یــک مربــی خصوصــی یــوگا اســتخدام کــرده و در منــزل بــه‬ ‫ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫بوتیــک‪ :‬شــما می توانیــد بــا اجــاره یــک مغــازه در یــک مــکان تجــاری شــناخته شــده‪،‬‬ ‫طیفــی از محصــوالت زیبــا و منحصربفــرد را مطابــق بــا ســلیقه افــراد ارائــه دهیــد و کار‬ ‫پررونقــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫یــک روانشــناس بالینــی بــا بیــان اینکــه انجــام بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای تمرینــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه مغــز کــودکان‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش تمرکــز روی تصمیــم هایــی انــی در‬ ‫کــودکان و بررســی اطالعــات محیطــی در انهــا مهــم اســت‪،‬‬ ‫چــون در کوتــاه تریــن زمــان بایــد تحلیــل اطالعــات نماینــد و‬ ‫تصمیــم الزم را بگیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر صفــورا غفــوری اثــار بــا اشــاره بــه بــازی کــودکان در‬ ‫دوران ســخت کرونــا افــزود‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح‬ ‫جهــان باعــث مشــکالتی از جملــه اختــاف هــای خانوادگــی‬ ‫شــده اســت و بــه طبــع بــا تعطیــل شــدن مــدارس در ســن‬ ‫حســاس کــودکان بــا وجــود بــازی هــای پــر رمــز و راز عــاوه بــر‬ ‫مزایــا مضراتــی هــم بــه دنبــال دارد کــه از لحــاظ رشــد جســمی‬ ‫و عاطفــی کــودکان قابــل بررســی اســت‪.‬‬ ‫بازی در کودکان ماندگار وعمیق تر است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای بــازی در کــودکان مانــدگار‬ ‫وعمیــق اســت و بــا فراهــم کــردن شــرایط بــازی بــرای کــودکان‬ ‫مــی تــوان ایــن محیــط را لــذت بخــش و جدابتــر کــرد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــازی هــای رایانــه ای بــه دلیــل هیجانــات باالیــی کــه‬ ‫دارد تولیــد هــورون ادرنالیــن در انهــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی اضافــه کــرد‪ :‬بــازی هــای رایانــه ای‬ ‫عــاوه بــر ضــرر وزیــان فوایــدی هــم بــه دنبــال دارد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع ســرگرمی و زیــاده روی دران مــی توانــد هــم‬ ‫مثمــر ثمــر و هــم زیــان اوربــرای کــودکان باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از ایــن بــازی هــا مــی توانــد ســلول‬ ‫هــای مغــزی کــودکان را وادار بــه فعالیــت کننــد و در واقــع‬ ‫محتــوای فکــری کــودکان را گســترش دهــد‪.‬‬ ‫در دوران کرونا کودکان به سمت و سوی فضای‬ ‫مجازی و رایانه هدایت شدند‬ ‫دکترغفــوری اثــار گفــت‪ :‬هــم اکنــون کــه کــودکان در دوران‬ ‫قرنطینــه کرونــا ویــروس در منــزل بــه ســر مــی برنــد یکــی از‬ ‫نیازهــای اساســی کــودکان تخلیــه هیجانــی انهــا بــا هــم ســن‬ ‫هــای خودشــان اســت امــا کــودکان بــه دلیــل خانــه مانــدن‬ ‫روال تفریحــات و اموزشــهای انهــا بــر هــم خــورده اســت کــه‬ ‫در دوران کرونــا کــودکان را بــه ســمت و ســوی فضــای مجــازی‬ ‫و رایانــه ای هدایــت کــرده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــودکان بــه دلیــل نیــاز تحصیلــی بــه امــوزش‬ ‫هــای کالس مــدارس از طریــق گوشــی‪ ،‬تبلــت و فضــای‬ ‫مجــازی خــواه نــا خــواه درگیــر ایــن فضــا شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مغــز کودکانــی‬ ‫کــه بــه طــور مــداوم بــا ســایت و بــازی هــای رایانــه ای ســرو کار‬ ‫دارنــد پویــا ‪ ،‬فعــال و در واقــع بــا خالقیــت و ســرعت العمــل‬ ‫بیشــتری در بــازی هــا تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بازی های رایانه ای خالقیت کودکان را‬ ‫شکوفاتر می کند‬ ‫دکترغفــوری اثــار گفــت‪ :‬بــازی هــای رایانــه ای خالقیــت‬ ‫کــودکان را شــکوفاتر و نیــاز انهــا را بــرای تجربــه کــردن محیــط‬ ‫و پاســخ دادن بــه هیجانــات فعــال تــر میکنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انجــام بــازی هــای مفیــد بــه تقویــت مهــارت‬ ‫های حرکتی کودکان در کنترل اشیا کمک می کند و در مراحل‬ ‫رشــد کــودکان مثمــر ثمــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا حــل کــردن معماهای‬ ‫ذهنــی در فراینــد رشــد انهــا کمــک مــی کنــد زیــرا کــودکان یــاد‬ ‫مــی گیرنــد کــه چگونــه معمــا طــرح و جــواب انهــا را پیــدا کننــد ‪.‬‬ ‫بازی در کودکان ازشدت دردهای جسمی‬ ‫انها کمتر می کند‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی اضافــه کــرد‪ :‬کــودکان بــا بــازی مــی‬ ‫تواننــد ازشــدت دردهــای جســمی بــرای انهــا کاهــش یابــد کــه‬ ‫البتــه تحقیقــات فراوانــی نیــز در ایــن زمینــه روی کــودکان‬ ‫صــورت گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫دکترغفــوری اثــار افــزود‪ :‬برخــی از بــازی هــا کــودکان قــدرت‬ ‫بینایی انها را گاها افزایش داده زیرا نیازمند تمرکز باالســت‬ ‫و الزم اســت بــه ســرعت تصمیــم هایــی انــی گرفتــه شــود‬ ‫و یــاد مــی گیرنــد کــه در یــک لحظــه ســریع واکنــش نشــان‬ ‫دهنــد کــه ایــن خــودش افزایــش توانایــی انعطــاف پذیــری را‬ ‫در کــودکان بــه دنبــال دارد‪/.‬روزانــه نیــوز‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 16‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف با کمینه ‪ 37‬سیلسیوس وزش باد جنوب غرب و متغیر‪.‬‬ ‫شماره ‪305‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پرداخت خسارت ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫قطعی ناگهانی برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ایــن شــرکت ‪ ۱۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال غرامــت بــه مشــترکانی کــه از قطــع ناگهانــی بــرق خســارت دیده انــد‪ ،‬پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی رضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬گــزارش‬ ‫درخواســت غرامــت مــردم بــه ایــن شــرکت رســید و بــا بررســی هایــی کــه انجــام شــد ‪ ۲۵۶‬مــورد‬ ‫تاییــد و بــه ان هــا غرامــت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع ‪۸۵‬درصد خسارت های مردمی تایید شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــه ســاله در تبصــره ‪ ۱۲‬قانــون بودجــه پیــش بینــی مــی شــود کــه از هــر مشــترک‬ ‫شــهری ماهانــه هــزار و از هــر مشــترک روســتایی ماهانــه ‪ ۵۰۰‬ریــال دریافــت و پوشــش بیمـه ای‬ ‫ایجــاد شــود کــه از محــل ان‪ ،‬ایــن غرامــت هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬چنانچــه در نقطـه ای اضافــه بــاری داشــته باشــیم و تجهیــزات و لــوازم بــه علت‬ ‫نوســان بــرق اســیب ببیننــد مشــترکین می تواننــد نســبت بــه ثبــت اطالعــات الزم اقــدام کننــد تــا‬ ‫غرامــت بــه ان هــا پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫مطالبات شرکت توزیع برق‬ ‫صبــوری در مــورد بدهی هــای مشــترکان بــرق بــه ایــن شــرکت نیــز گفــت‪ :‬مجمــوع بدهــی هــای‬ ‫قوه پارس و ماینرهای‬ ‫مجاز!‬ ‫از وزیــر محتــرم نیــرو و اعــوان انصــار ایشــان پنهــان‬ ‫نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬تنهــا دلخوشــی باقیمانــده‬ ‫مــا در دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬همیــن عــدم قطــع بــرق‬ ‫در اوج گرمــا بــود کــه متاســفانه بــا تــاش هــای شــبانه‬ ‫روزی دلواپســان و بدخواهــان دولــت‪ ،‬ایــن توفیــق‬ ‫دولــت هــم بــه بــاد فنــا رفــت و در این گرمای بی ســابقه‬ ‫منتظریم«بــرق دولــت کــه برفــت از نظــرم بازایــد»!‬ ‫در حقیقــت قبــل از اینکــه تابســتان فــرا برســد و در‬ ‫حالــی کــه کالغــه هنــوز بــه خونــه ش نرســیده‪ ،‬بــا مــوج‬ ‫گســترده قطــع بــرق در اقصــی نقــاط کشــور مواجــه‬ ‫هســتیم کــه مشــکالت عدیــده ای را بــرای مســئوالن بــه‬ ‫ویــژه مســئوالن پاکدســت کاندیــدای ریاســت جمهــوری‬ ‫بــه وجــود اورده اســت! بلــه کاندیداهــا ‪...‬‬ ‫حــاال درســت اســت بــا قطــع بــرق خمیــر نانــوا در‬ ‫تنــور نانوایــی تــرش مــی شــود‪ ،‬یــک عــده در مســتراح‬ ‫و اسانســور و پلــه برقــی محبــوس می شــوند‪ ،‬جــوان‬ ‫مــردم بــه رقیبــش می بــازد و موقعیــت شــرکت در‬ ‫المپیک را از دســت می دهد‪ ،‬بســتنی و مرغ و گوشــت‬ ‫یــخ زده فاســد می شــوند و ‪...‬‬ ‫ولــی اصــل گرفتــاری متوجــه مســئوالن اســت!‬ ‫شــما عنایــت داشــته باشــید وســط مناظــره یــا کشــمکش‬ ‫توئیتری جهانگیری و ضرغامی یا نمایش کالب هوسی‬ ‫احمدی نــژاد بــرق منــزل ایــن عزیــزان قطــع شــود و مــودم‬ ‫از کار بیفتــد! تــا ایــن بزرگــواران موتــور بــرق روشــن کننــد‬ ‫یــا از مــودم وایرلــس بــه داده همــراه ســوئیچ کننــد‬ ‫می دانیــد چــه هجمــه ای ایجــاد مــی شــود و ایــن‬ ‫علــت تاخیــر در پاســخگویی بــه ســواالت را حمــل بــر‬ ‫چــه ناصواب هایــی کــه نمی کننــد! بــا خودتــان فکــر‬ ‫کرده ایــد کــه بابــت همیــن چنــد ثانیــه تاخیــر چــه‬ ‫تعــداد از هــواداران بــه گــروه رقیــب می پیوندنــد؟! چــه‬ ‫تهمت هایــی کــه علیــه ایــن دوســتان روا نمی دارنــد؟!‬ ‫فضــای مجــازی را هــم حتمــا ًبهتــر از حقیــر می شناســید‪.‬‬ ‫الکــردار مثــل کمــک داوری فوتبــال اســت کــه فرصــت‬ ‫تفکــر و گمانــه زنــی بــه افــراد نمی دهــد و در ان واحد باید‬ ‫پرچــم بزنیــد! چــرا انالیــن نیســتی؟! چــرا انالینــی ســین‬ ‫نمی کنــی؟! چــرا ســین می کنــی‪ ،‬جــواب نم ـی دی؟!‬ ‫چــرا جــواب مـی دی‪ ،‬دیــر جواب مـی دی!؟ دیگه تمومه‬ ‫‪ ...‬کات!!! بــه همیــن راحتــی؛ بــه همین بی مزگی ‪...‬‬ ‫پــدر امرزیــده شــاید بنــده خــدا تنگــش گرفتــه باشــد!‬ ‫شــاید برایشــان نــذری اورده باشــند!‬ ‫شــاید بــرق منزل شــان قطــع شــده باشــد! شــاید‬ ‫اینترنــت وامانــده اش تمــام شــده باشــد! ایــن قــدر زود‬ ‫قضــاوت نکنیــد‪ .‬علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه ایــن‬ ‫چنــد صبــاح کــه مــردم بــه تفکــر و تعقــل بیشــتری نیــاز‬ ‫دارنــد تــا دو روز دیگــر متهــم بــه انتخــاب اشــتباه نشــوند‪،‬‬ ‫در کنــار اعطــای اینترنــت رایگان‪ ،‬از مســئوالن وزارت نیرو‬ ‫تقاضــا مــی شــود نیــم نگاهــی بــه مدیریــت کشــورهای‬ ‫بیابانــی داشــته باشــند و ببیننــد مدیــران انهــا بــا وجــود‬ ‫ســمبل‬ ‫کمبــود دائــم اب‪ ،‬مشــکل کمبــود بــرق را چگونــه َ‬ ‫ببخشــید چگونــه حــل می کننــد و ایــا بــه جــز صــدور‬ ‫بخشــنامه ممنوعیــت پوشــیدن کــت در ادارات چــاره‬ ‫دیگــری هــم اندیشــیده انــد یــا نــه؟!‬ ‫در ضمــن یادتــان باشــد جوایــزی کــه بابــت شناســایی‬ ‫و معرفــی ماینــر هــای غیــر مجــاز در نظــر گرفتــه ایــد‪،‬‬ ‫چــاره ســاز نیســت‪ ،‬چــون اینطــوری کــه از شــواهد ماجرا‬ ‫پیداســت فقــط ماینر هــای غیــر مجــاز بــرق مصــرف‬ ‫می کننــد و ماینــر هــای مجــاز (!)‪ ،‬بــا قــوه نیــم قلمــی‬ ‫پــارس کار می کننــد!‬ ‫شهرستانها‬ ‫قرارگرفتن یکهزار و ‪ ۲۰۰‬تن علوفه‬ ‫در اختیار عشایر‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان بــا بیــان اینکــه خشکســالی‬ ‫و کاهــش نــزوالت جــوی موجــب ورود زودهنــگام عشــایر از مراتــع‬ ‫میــان بنــد بــه مناطــق ییالقــی ایــن شهرســتان شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تامیــن علوفــه دام هــای انهــا یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن جــو و کنســانتره‬ ‫خریــداری شــده کــه در اختیــار ایــن قشــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫علــی ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســاله ورود عشــایر ایــن‬ ‫شهرســتان بــه مناطــق ییالقــی گلیــل ‪ ۱۵‬خــرداد اســت کــه بــا توجه به‬ ‫خشکســالی ایــن موعــد زمانــی امســال ‪ ۱۰‬روز زودتــر از ســال گذشــته‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی بارندگــی هــای بهــاره کــه‬ ‫موجــب کاهــش تولیــد علوفــه مراتــع از ‪ 2.5‬تــن در هــر هکتــار بــه‬ ‫یــک و نیــم تــن شــده‪ ،‬ایــن وضعیــت موجــب تــرک زودهنــگام عشــایر‬ ‫شهرســتان از مناطــق میــان بنــد بــه مناطــق ییالقــی گلیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان در ادامــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عمده ترین مشــکل دام عشــایر شهرســتان‪ ،‬قیمت بســیار پایین دام‬ ‫زنده اســت که براســاس مصوبات صورت گرفته کشــوری قرار اســت‬ ‫دام عشــایر بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود کــه هنــوز مجــوز و‬ ‫ســهمیه ان ابــاغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی عنــوان کــرد‪ :‬امســال در فاصلــه کــوچ از قشــاق بــه ییــاق‬ ‫و حمــل بــا خــودرو مشــکالت خفگــی دام در حیــن حمــل و نقــل رخ‬ ‫داد کــه بــه همیــن علــت بطــور میانگیــن هــر خانــوار عشــایری ســه تــا‬ ‫پنــج راس دام را از دســت دادند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســین ثابتــی‬ ‫سرپرســت امــور منابــع اّب گنبــد در ایــن دیــدار ضمــن‬ ‫ارائــه توضیحاتــی پیرامــون وضعیــت منابــع ابــی‬ ‫وکاهــش بــارش هــا در شهرســتان و تاثیــرات ان بــر‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی اظهــار کــرد‪ 99 :‬درصــد محــل‬ ‫تامیــن منابــع اب شــرب شهرســتان گنبــد از منابــع‬ ‫زیرزمینــی اســت و فقــط شــرب یــک روســتا از منابــع‬ ‫اب ســطحی (چشــمه ) اســت کــه عمــا تامیــن اب‬ ‫شــرب شهرســتان گنبــد وابســته بــه منابــع اب زیــر‬ ‫زمینــی اســت‪ ،‬لــذا بــا بــا توجــه بــه کاهــش باراندگــی‬ ‫و اثــرات ســو بــر منابــع اب زیرزمینــی‪ ،‬ضروریســت‬ ‫نســبت بــه صرفــه جویــی اب توســط همــه مــردم‬ ‫در مصــارف شــرب خانگــی از طــرق مختلــف اطــاع‬ ‫رســانی اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی از شــرکت اب وفاضــاب نیــز خواســت بــا توجــه‬ ‫بــه نقــش اجرایــی شــرکت اب و فاضــاب در بخــش‬ ‫توزیــع و مصــرف اب شــرب نســبت بــه اطــاع رســانی‬ ‫همگانــی وافزایــش اگاهــی مــردم در اســتفاده بهینــه‬ ‫اب شــرب تــاش نماینــد‪.‬‬ ‫قــرار اســت دام عشــایر بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود کــه هنــوز مجــوز و ســهمیه ان ابــاغ‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی عنــوان کــرد‪ :‬امســال در فاصلــه کــوچ از قشــاق بــه ییــاق و حمــل بــا خــودرو مشــکالت‬ ‫خفگــی دام در حیــن حمــل و نقــل رخ داد کــه بــه همیــن علــت بطــور میانگیــن هــر خانوار عشــایری‬ ‫ســه تــا پنــج راس دام را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۶۰‬درصــد دام هــای عشــایر ایــن شهرســتان بیمــه اســت و بقیــه بیمــه ندارنــد کــه‬ ‫جبــران خســارت ناشــی از خفگــی دام بــرای ایــن افــراد بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و مشــکالت عنــوان شــده‪ ،‬قرار اســت اعتبارات امســال‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش یابــد ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار مصــوب شــد کــه از ایــن میــزان فقــط ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عشــایری کــه در منطقــه گلیــل بــه مــدت چهــار مــاه اســتقرار مــی یابنــد ‪ ۲۶۷‬خانــوار‬ ‫روســتایی هســتند کــه ‪ ۲۵‬هــزار راس دام ســبک را در اختیــار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دبیــر هیــات بازرســی انتخابــات ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری و ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و‬ ‫روســتاهای گلســتان گفــت کــه بــرای برگــزاری فراینــد ایــن رخــداد‬ ‫سیاســی در اســتان حــدود ‪ ۴۰‬هــزار نفــر عوامــل اجرایــی مشــارکت‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۲‬هــزار نفــر انــان بــازرس‪ ،‬ســربازرس و بــازرس ویــژه‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫امیــر محمدپــور روز شــنبه در کارگاه اموزشــی ویــژه بازرســان و‬ ‫سربازرســان شــعب اخــذ رای گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬بازرســان‬ ‫و سربازرســان مطابــق مــاده ‪ ۳۱‬قانــون انتخابــات موظفنــد در راســتای‬ ‫اعتمــاد مــردم بــه برگــزار کننــدگان انتخابــات در کنــار ســایر ارکان و‬ ‫عوامــل پیــش بینــی شــده شــعب اخــذ رای‪ ،‬انجــام صحیــح فراینــد‬ ‫برگــزاری ایــن رخــداد مهــم سیاســی را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫محمدپــور هــدف از برگــزاری دوره اموزشــی بازرســان و سربازرســان‬ ‫را اشــنایی بیشــتر انــان بــا وظایــف و ســاختارهای موجــود برگــزاری‬ ‫انتخابــات اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬بازرســان بایــد بــا وظایف قانونی‬ ‫همــه ارکان حاضــر در شــعب اخــذ رای اشــنا باشــد تــا درصــورت وقــوع‬ ‫خطــا یــا انحــراف احتمالــی از وظایــف‪ ،‬موضــوع را ابتــدا تذکــر و در‬ ‫صــورت نیــاز گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در پایــان کارگاه اموزشــی از شــرکت کننــدگان ازمــون‬ ‫گرفتــه مــی شــود و درصــورت قبولــی جــواز حضــور انــان بــه عنــوان‬ ‫بــازرس یــا ســربازرس در شــعب اخــذ رای صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان بــا بیــان اینکــه خشکســالی و کاهــش نــزوالت جــوی موجــب‬ ‫ورود زودهنــگام عشــایر از مراتــع میــان بنــد بــه مناطــق ییالقــی ایــن شهرســتان شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تامیــن علوفــه دام هــای انهــا یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن جــو و کنســانتره خریــداری شــده کــه در اختیــار‬ ‫ایــن قشــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار علی ابراهیمی اظهار داشــت‪ :‬هر ســاله ورود عشــایر این شهرســتان‬ ‫بــه مناطــق ییالقــی گلیــل ‪ ۱۵‬خــرداد اســت کــه بــا توجــه به خشکســالی این موعــد زمانی امســال ‪۱۰‬‬ ‫روز زودتر از ســال گذشــته انجام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی بارندگــی هــای بهــاره کــه موجــب کاهــش تولیــد‬ ‫علوفــه مراتــع از ‪ 2.5‬تــن در هــر هکتــار بــه یــک و نیــم تــن شــده‪ ،‬ایــن وضعیــت موجــب تــرک‬ ‫زودهنــگام عشــایر شهرســتان از مناطــق میــان بنــد بــه مناطــق ییالقــی گلیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬عمده تریــن مشــکل دام عشــایر‬ ‫شهرســتان‪ ،‬قیمــت بســیار پاییــن دام زنــده اســت کــه براســاس مصوبــات صــورت گرفتــه کشــوری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عوامل اجرایی انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫گلستان ‪۴۰‬هزار نفر‪ ،‬هستند‬ ‫الزام رعایت مصرف بهینه‬ ‫اب در تابستان‬ ‫قرار گرفتن یکهزار و ‪ ۲۰۰‬تن علوفه در اختیار عشایر‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مشــترکان بــرق ‪ ۳۲۰‬میلیــارد ریــال اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۶ :‬درصــد ایــن بدهــی هــا مربــوط بــه بخــش خانگــی‪۳۳ ،‬درصــد بخــش‬ ‫عمومــی‪ ،‬هفــت درصــد بخــش خانگــی‪ ،‬پنــج درصــد بخــش صنعــت و ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد در بخــش‬ ‫تجــاری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــرق هیــچ مشــترکی بــه علــت پرداخــت نکــردن بدهــی قطــع نشــده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــه لحــاظ قانــون هــر مشــترک کــه یــک دوره از بهــای بــرق را پرداخــت نکند شــرکت برق پس‬ ‫از صــدور اخطــار بــرق و در صــورت پرداخــت نشــدن بهــای بــرق در ‪ ۷۲‬ســاعت اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫صبــوری گفــت‪ :‬امــا تــا کنــون بــه علــت وضعیــت معیشــتی مــردم بویــژه در دوره کرونــا قطــع بــرق‬ ‫تقریبــا بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۱۲‬قانــون الحــاق بــه هــر یــک از وزارتخانــه هــای نفــت و نیرو از طریق شــرکت های تابع‬ ‫ذی ربــط اجــازه داده مــی شــود مبلغــی را کــه طبــق قوانیــن بودجــه ســنواتی در قبــوض گاز و بــرق‬ ‫بــرای هــر واحــد مســکونی و تجــاری تعییــن مــی شــود‪ ،‬اخــذ و صـــرفا ًجهـــت بیمـــه خســارات مالی و‬ ‫جانــی اعــم از فــوت و نقــص عضــو و جبــران هزینــه هــای پزشــکی ناشــی از انفجــار‪ ،‬اتش ســـوزی و‬ ‫مســـمومیت مشــترکان شــهری و روســتایی و ســکونتگاهی عشــایری گاز و برق از طریق شــرکتهای‬ ‫بیمــه برگــزاری مناقصــه اقــدام کنند‪.‬‬ ‫از جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری اســتان خراســان شــمالی ‪ ۳۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۸‬خانوار مشــترک شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق هســتند کــه ‪ ۸۴‬درصــد مشــترک بخــش خانگــی و مابقــی نیــز در بخــش خدمــات‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و ســایر مصــارف هســتند و طبــق امــار رســمی حــدود ‪ ۹۹.۹‬از خانوارهــای‬ ‫شــهری و روســتایی ایــن اســتان از نعمــت روشــنایی بــرق برخوردارنــد‪.‬‬ ‫میانگین مصرف مشترکان خانگی برق ‪ ۲۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جملــه پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه گــری‬ ‫و الومینــا‪ ،‬مصــرف بــرق اســتان بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬مــگاوات مــی رســد‪/.‬ایرنا‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســندمالکیت نظرباینکــه سولمازسعیدپورارســون فرزندحبیــب الــه بــه شــماره ملــی ‪ ۲۱۱۳۲۳۳۵‬صــادره ازگــرگان باارائــه ‪۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده مصــدق شــده توســط‬ ‫دفترخانــه ‪۹۶‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه ومدعــی مــی باشــند ششــدانگ یــک قطعه زمین بمســاحت‪ ۷۱/99‬مترمربع به پــاک ‪۶۰۵۳‬فرعی از‪۳‬مکرر‪-‬اصلی بخش ‪۳‬بنام سولمازسعیدپورارســون‬ ‫بشــماره ســریال ‪ 97/۳۹۱۷‬ودفتــر الکترونیکــی ‪ ۱۳۹۷۲۰۶۱۲۰۰۱۰۰۲۰۱۹‬ســندمالکیت(تک برگی)صــادر وتســلیم شــده بــه علــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت دررهــن وبازداشــت نمــی باشــد‬ ‫وتقاضــای ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لذاباســتناد تبصــره یــک ماده‪-۱۲۰‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز ازتاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــودرا ضمــن ارائــه مــدارک ومســتندات بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد ودر غیراینصــورت پــس ازانقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد‪ .‬رونوشــت بــه ســتادمحترم اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫م الف ‪ 6985 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۵۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۲۱‬تقاضای اقــای عباســعلی شــیرازی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۱۱۰۲۱۶۸۰۸‬و کدملــی‪ ۲۱۱۰۲۱۶۸۰۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالحــق درششــدانگ اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪۹۹‬متــر مربــع ازپــاک شــماره‪-۲۵۷۷‬اصلی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حــاج اقــا باباشمشیرســازبه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف ‪۶۹۶۸‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۵۴۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۶۲‬تقاضای اقــای علیرضــا قاســمی مقــدم بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۴۶۲‬و کــد ملــی‪ ۲۱۸۰۰۶۴۴۵۴‬صــادره از بهشــهر فرزندابوالقاســم درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بــه انضمــام چهــل و هفــت بســهم مشــاع از چهــل وهشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۵۲‬متــر مربــع ازپــاک ‪-۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫تاریکــی بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی علــی اصغــر دامغانــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪ - ۶۹۷۲ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 39‬سیلســیوس وزش بــاد از غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪305‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین هزار و ‪ ۱۷۶‬شعبه‬ ‫اخذ رای در خراسان شمالی‬ ‫گلستان اماده تحمل گرمای‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درجه باشد‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪۱۷۶‬‬ ‫شــعبه اخــذ رای بــرای برگــزاری انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادمــاه امســال در ایــن اســتان تعییــن‬ ‫شــده اســت کــه نســبت بــه دوره گذشــته ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش احمــد بــرادران روز شــنبه در ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ســامت و امنیــت برگــزاری انتخابــات کــه بــه عنــوان مهم تریــن‬ ‫رویــداد سیاســی ‪ ۱۴۰۰‬محســوب مــی شــود از اولویــت هــای کاری تمامــی دســتگاه ها‬ ‫اســت و نبایــد بــا رعایــت نکــردن شــیوه نامه هــای بهداشــتی وارد شــرایط بحرانــی کرونــا‬ ‫در اســتانه انتخابــات شــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع بایــد تمامــی دســتگاه های اجرایــی شــرایط مطلــوب بهداشــتی را‬ ‫بــرای حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اینکــه تمامــی تمهیــدات بــرای برگــزاری انتخابــات پرشــور در شــرایط کرونایــی‬ ‫اندیشــیده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری هــر گونــه تجمعــات انتخاباتــی ممنــوع اســت و‬ ‫ســتادهای تبلیغاتــی نامزدهــا در اســتان تنهــا بــا حضــور عوامــل اجرایــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــرادران بــا بیــان اینکــه رعایــت دســتورات بهداشــتی از الزامــات کاری بــرای فرمانداران‬ ‫شهرســتان ها اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون تمامــی نامزدهــای انتخابــات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه چگونگــی فعالیــت انتخاباتــی در شــرایط کرونایــی و رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی توجیــه شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از رســانه هــای دیــداری و نوشــتاری اســتان در اطــاع رســانی بــه‬ ‫موقــع مــوارد مربــوط بــه چگونگــی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬رونــد کاهشــی‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در خراســان شــمالی جــز بــا پوشــش بــه موقــع و اطــاع‬ ‫رســانی هــای امیدبخــش رســانه هــا بــرای همراهــی مــردم بــا دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫میســر نمــی شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫پلیس پیگیر حمله مسلحانه‬ ‫منجر به مرگ گرگان است‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان گفــت تیرانــدازی بــا ســاح گــرم کــه روز‬ ‫جمعــه در ایــن شهرســتان منجــر بــه قتــل راننــده خودرو پراید شــد‬ ‫بــا حساســیت و جدیــت در حــال پیگیری اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ سیدمحمدشــیرازی اظهــار داشــت‪ :‬اعــام جزئیــات‬ ‫بیشــتر منــوط بــه تکمیــل تحقیقــات تکمیلــی پلیــس اســت‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی گلســتان امــروز در حــال بــاز نشــر ویدئویــی‬ ‫هســتند کــه در ان راننــده یــک دســتگاه پرایــد بــر اثــر اصابت گلوله‬ ‫جــان خــود را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫هفته هــای گذشــته هــم ‪ ۲‬مــورد درگیــری منجــر بــه حملــه بــا‬ ‫تبــر در گــرگان رخ داد کــه موجــب بــروز التهــاب و تــرس در ایــن‬ ‫شهرســتان شــد اگــر چــه بــا دســتگیری عامــان یکــی از درگیری ها‬ ‫و تاکیــد بــر برخــورد جــدی و غیرقابــل گذشــت بــا مجرمــان مــردم را‬ ‫امیــدوار کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه درگیــری هــای اخیــر‬ ‫بــا تبــر اســتان گفــت‪ :‬خبــری از رافــت در برخــورد بــا اوبــاش نیســت‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان در ایــران بــه وحــدت‬ ‫و ارامــش ســاکنان ان معــروف اســت و اجــازه نمی دهیــم اوبــاش‬ ‫بــا عربــده کشــی و قــدرت نمایــی ایــن وجهــه را خدشــه دار کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کســانی کــه بــا عربــده کشــی‪ ،‬تهدیــد و قــدرت‬ ‫نمایــی‪ ،‬امنیــت روانــی جامعــه را بــه هــم بریزنــد در انتظــار‬ ‫اشــد مجــازات باشــند‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫در فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ‪ 3‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف یــک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«علیرضــا پوربــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد ســرقت‬ ‫موتورســیکلت بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی موفــق شــدند در ایــن رابطــه ‪ 3‬نفــر ســارق را‬ ‫دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬موتورســیکلت مــورد نظــر کــه از‬ ‫شهرســتان قوچــان ســرقت شــده بــود در ایــن شهرســتان‬ ‫کشــف و ســارقان نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا بیــان اینکــه‬ ‫پلیــس بــا هرگونــه اقدامــی کــه باعــث شــود تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در جامعــه مختــل شــود قاطعانــه برخــورد خواهــد‬ ‫کــرد و از شــهروندان نیــز انتظــار مــی رود تــا در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کشف خوراک دام قاچاق‬ ‫میلیاردی در فاروج‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 15‬تــن‬ ‫خــوراک دامــی قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪200‬‬ ‫میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر تــردد یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی کامیــون حامــل خــوراک دامــی قاچــاق‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس‬ ‫شهرســتان فــاروج قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی فــاروج‬ ‫بالفاصلــه محــل تــردد خــودروی مــورد نظــر را شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضائــی بــه ان مــکان اعــزام شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مامــوران در حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری‪،‬‬ ‫موفــق شــدند خــودروی حامــل خــوراک دامــی قاچــاق را‬ ‫شناســایی و متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫از خــودرو مقــدار ‪ 15‬تــن خــوراک دامــی قاچــاق کشــف و ضبــط‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ایــن مقــدار خــوراک دامــی یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫امنیت مردم خط قرمز نیروی انتظامی است‬ ‫«فــرزاد تاجــرزاده» در جمــع اصحــاب رســانه گفــت‪ :‬در چنــد روز گذشــته برخــی بی نظمی هــای‬ ‫اجتماعــی و عــدم رعایــت هنجارهــا را در ســطح اســتان گلســتان شــاهد بودیــم کــه همــه ایــن‬ ‫مجرمــان در مــدت ‪ 24‬ســاعت دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬چهــار نفــر از ایــن افــراد در صبــح روز‬ ‫جمعــه درصــدد ایجــاد مزاحمــت بــرای دخترخانمــی بودنــد کــه قصــد کوهنــوردی داشــت کــه بــه‬ ‫پــدر ایــن دختــر از راه مــی رســد و بــا ایــن افــراد درگیــر می شــوند و ایــن افــراد بــا ســاح ســرد بــه‬ ‫وی حملــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن مجرمــان شناســایی شــدند و در مــدت ‪ 24‬ســاعت بــا هماهنگــی دســتگاه‬ ‫قضایــی و بــا تــاش مامــوران انتظامــی اســتان گلســتان بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســه نفــر دیگــر از ایــن مجرمــان در مــدت ‪ 24‬ســاعت گذشــته در یکــی از معابــر‬ ‫ســطح شــهر بــا راه بنــدان مزاحمــت بــرای نوامیــس ایجــاد مــی کردنــد کــه ایــن افــراد نیــز‬ ‫بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک فــرد نیــز کــه نســبت بــه ادم ربایــی‪،‬‬ ‫حریــق عمــدی و ســرقت عنــف اقــدام کــرده بــود شــاکی خصوصــی داشــت و وقتــی مشــخصات‬ ‫ایــن فــرد بــه پلیــس اگاهــی داده شــد ایــن فــرد نیــز در مــدت کمتــر از ‪ 24‬ســاعت بازداشــت شــد‪.‬‬ ‫تاجــرزاده متذکــر شــد‪ :‬نیــروی انتظامــی همــواره بــه رعایــت هنجارهــای اجتماعــی و پوشــش‬ ‫حجــاب تاکیــد دارد چــرا کــه اگــر بــه عنــوان شــهروند حجــاب را رعایــت نکنیــم بــا مشــکالت‬ ‫مزاحمت هــای اجتماعــی رو بــه رو می شــویم کــه گاهــی ایــن مــوارد منجــر بــه نــزاع و حتــی قتــل‬ ‫نیــز می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه درخواســت نیــروی انتظامــی از دســتگاه های متولــی اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫و افزایــش حساســیت ها ‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس قاطعانــه و برابــر قانــون در برابــر کســانی کــه‬ ‫مزاحمــت اجتماعــی دارنــد برخــورد مــی کنــد و اجــازه جــوالن بــه ایــن افــراد را نمی دهنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬درخواســت مــا از شــهروندان ایــن اســت کــه‬ ‫تصاویــر مربــوط بــه جرائــم خشــن را بــه عوامــل پلیــس یــا دســتگاه قضایــی تحویــل دهنــد و از‬ ‫انتشــار ایــن خشــونت هــا در فضــای مجــازی کــه منجــر بــه تشــویش اذعــان عمومــی می شــود‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت کــه بــا تــداوم‬ ‫پایــداری هــوا طــی چنــد روز اینــده و اســتقرار ســامانه‬ ‫کــم فشــار حرارتــی‪ ،‬ســاکنان اســتان خــود را بــرای‬ ‫تحمــل گرمــای بیــش از ‪ ۴۰‬درجــه امــاده کننــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس نقشــه‬ ‫هــای پیــش یابــی‪ ،‬اســمان گلســتان امــروز صــاف و‬ ‫افتابــی ‪ ،‬گــرم و همــراه بــا افزایــش دمــا بــوده کــه در‬ ‫برخــی نقــاط بــاد شــدید هــم خواهــد وزیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توســعه فعالیــت ســامانه کــم فشــار‬ ‫حرارتــی و انتقــال هــوای گــرم بــه گلســتان از امــروز‬ ‫شــاهد افزایــش ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۱۸‬درجــه ای دمــا در اســتان‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل هواشناســی گلســتان دمــای هــوای‬ ‫اســتان طــی چنــد روز اینــده بیــن ‪ ۳۵‬تــا بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫درجــه در نوســان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫داداشــی ادامــه داد‪ :‬دیــروز جمعــه گنبــدکاووس بــا‬ ‫‪ ۳۸‬درجــه گرمتریــن و گــرگان بــا ‪ ۱۵‬درجــه خنــک تریــن‬ ‫شــهر گلســتان بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن نســبت بــه افزایــش احتمــال اتــش‬ ‫ســوزی در جنگل و ضرورت اندیشــیده شــدن تمهیدات‬ ‫الزم بــرای مقابلــه بــا حریــق احتمالــی هشــدار داد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران ســنجی برخــط و ‪ ۱۴۰‬مرکــز‬ ‫ایســتگاه هواشناســی دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫خســارت ‪۲۰۶‬میلیاردریال‬ ‫ســیل و تگــرگ بــه کشــاورزی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬وقــوع ســیل‬ ‫و تگــرگ عصــر پنجشــنبه گذشــته‪ ۲۰۶ ،‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه اراضــی زراعــی و باغــی ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی خســارت زد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه‬ ‫باغ هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حســن ایزانلــو اظهــار داشــت‪ :‬تگــرگ ‪۱۲۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ‪۲۵۰‬هکتــار از ســطح بــاغ هــای‬ ‫انگــور(‪ ۳۵‬درصــد) در روســتاهای تنســوان‪،‬‬ ‫پیرشــهید‪ ،‬چلــو و مالباقــر از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن بــاران و جــاری شــدن‬ ‫ســیالب در روســتای ورگ از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان بــه ‪ ۴۵‬هکتــار از کشــتزارهای خیــار و‬ ‫گوجــه فرهنگــی بــه میــزان ‪ ۸۰‬درصــد و بــه مبلــغ ‪۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال خســارت زد‪.‬‬ ‫ایزنلو افزود‪ :‬بیشــترین خســارت ناشــی از کشــاورزی‬ ‫ایــن شهرســتان عصــر روز پنجشــنبه گذشــته مربــوط‬ ‫بــه بــارش تگــرگ در بــاغ هــا بــه مبلــغ ‪ ۱۲۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال و در ســطح ‪ ۲۵۰‬هکتــار بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان تگــرگ و‬ ‫ســیل عصــر روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته نیــز‪۱۳ ،‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۴۰‬میلیــون ریــال بــه کشــتزارها و باغ های‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن وقــوع ســیل و بــارش تگــرگ در ‪۲۹‬‬ ‫فروردیــن و ‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه امســال هــم بیــش‬ ‫از‪ ۱۰۱‬میلیــارد ریــال بــه کشــاورزی و بــاغ هــای ایــن‬ ‫شهرســتان خســارت زده بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪ ۱۰۵‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه زراعــی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۷۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۸‬تقاضای مریم بوالغ بشماره شناسنامه ‪۲۱۱۰۴۸۵۵۴۱‬و کدملی‪ ۲۱۱۰۴۸۵۵۴۱‬صادره از گرگان فرزند نادر درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۱۱۹‬متر‬ ‫مربع ازپالک ‪-۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی ‪ -‬م‪.‬الف ‪۶۸۵۸‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۷۲۸۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۹۴‬تقاضــای خانــم رقیــه مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪۱‬وکــد ملــی‪ ۲۱۲۲۴۲۳۸۰۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدباقردرششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۵۶/5‬متــر مربــع واقــع در اراضــی پــاک ‪۳۷۸‬فرعــی ‪_۱۲‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمدباقــر مشــک ریــز بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪- ۶۹۶۴ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی‪ :‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۳۷۵.۵۰‬متــر مربــع دارای پــاک‪ ۱۳۲۳۲‬فرعــی از‪ _۳‬اصلــی واقع در اراضــی اوزینه بخش ‪۳‬حوزه ثبتی گــرگان ملکی اقای علی محمــدی فرزند یعقوب‬ ‫در ســاعت ‪ ۸‬صبــح روز یکشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۴/06‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان_ گلشــهر ‪ ۲۶‬طالقانــی ‪ _۷‬کدپســتی ‪ ۴۹۱۶۸۶۳۹۰۴‬بــه عمــل خواهــد امــد از ایـن رو چنانچــه مجــاوری نســبت به حــدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل اســت می تواند فقط تا ســی‬ ‫روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیــم نماید در غیر‬ ‫اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود‪.‬‬ ‫حجت اله تجری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬گرگان تاریخ انتشار ‪:‬یکشنبه ‪ - ۱۴۰۰/۰۳/09‬م‪.‬الف ‪۶۹۸۲‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪۳‬وماده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۵۸‬تقاضــای خانــم حبیبــه مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۰۵‬وکــد ملــی‪ ۲۱۲۰۹۹۲۶۳۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪۳۸۳‬فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای قنبــر مشــک ریــز بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری ‪ -‬م الــف ‪۶۹۶۶ :‬‬ صفحه 5 ‫میوه الغری‬ ‫و الغرکننده های‬ ‫عالی‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان و‬ ‫شــاداب نــگاه مــی دارنــد‪.‬‬ ‫میوه هایی با کربوهیدرات های باال‪:‬‬ ‫میــوه هایــی بــا انــرژی و کربوهیــدرات بــاال همچــون مــوز‪ ,‬انانــاس‪ ,‬انگــور و مانگــو را به عنــوان صبحانه مصرف‬ ‫کنیــد تــا در عیــن تامیــن انــرژی الزمــه بــرای اغــاز روز و فعالیــت بــه کاهــش وزن شــما کمک کند‪.‬‬ ‫شماره ‪305‬‬ ‫اشنایی با رشته های پزشکی‬ ‫اشنایی با رشته پزشکی‬ ‫نفرولوژی‬ ‫نفرولوژیســت متخصصــی اســت کــه دربــاره‬ ‫نفرولــوژی بــه مطالعــه می پــردازد‪ .‬نفرولــوژی‬ ‫مطالعــه دربــاره ‏کلیــه بزرگســاالن و کــودکان و‬ ‫بیماری هــای مرتبــط بــا ان اســت‪ .‬نفرولوژیســت‬ ‫بــا تشــخیص و مدیریــت بیمــاری‏کلیــوی در ارتبــاط‬ ‫اســت و کلیه هــا بــرای حفــظ تعــادل نرمــال مایعــات‬ ‫و الکترولیــت بــدن حیاتــی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیماری های موثر بر روی کلیه ها‬ ‫ال ‪‎‬به شــدت‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فشــار خون با ‪‎‬‬ ‫بیمــاری هایــی ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬دیاب ‪‎‬‬ ‫کلیــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهند و این نفرولوژیســت‬ ‫‏اســت کــه بــا جلوگیــری و درمــان اســیب هــای کلیــوی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ناشــی از ایــن بیمــاری هــا؛ در ارتبــاط اسـ ‪‎‬‬ ‫نفرولوژیســت ها بــا ایــن بیماری هــای کلیــوی‬ ‫مرتبــط هســتند؛‬ ‫اختالالت مایعات و الکترولیت ها‬ ‫ •‬ ‫اختالل اسید ‪ -‬قلیای بدن‬ ‫ •‬ ‫سنگ کلیه‬ ‫ •‬ ‫بیماری گلومرول‬ ‫ •‬ ‫بیماریتوبولوتریستی‬ ‫ •‬ ‫متابولیسم مواد معدنی‬ ‫ •‬ ‫بیماری حاد کلیوی‬ ‫ •‬ ‫نارسایی حاد کلیوی‬ ‫ •‬ ‫بیماری مزمن کلیه‬ ‫ •‬ ‫نارسایی مزمن کلیه‬ ‫ •‬ ‫دیالیز‬ ‫ •‬ ‫افــرادی کــه بــه ایــن بیماری هــا دچــار هســتند بایــد‬ ‫ت‬ ‫نســبت بــه داروهــا و ازمایشــات بالینــی‪ ،‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــاال‏و دیابــت‪ ،‬اپیدمیولــوژی بیماری هــا‬ ‫‪‎‬فشــار خــو ‪‎‬‬ ‫عفونت هــا‪ ،‬مدیریــت تغذیــه و درمــان بیماری هــای‬ ‫کلیــوی؛ اگاهــی داشــته‏باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تست های ازمایشگاهی‬ ‫دامنــه ی گســترده ای از تســت ها می توانــد بــرای‬ ‫ارزیابــی عملکــرد کلیه هــای شــما انجــام شــود‬ ‫نرخ فیلتراسیون گلومرول‬ ‫ایــن تســت چگونگــی انــدازه تصفیــه کنندگــی خــون‬ ‫توســط کلیــه را انــدازه مــی گیــرد‪ .‬ایــن معیــار در افراد‬ ‫مبتــا بــه‏بیمــاری کلیــوی کاهــش مــی یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرم کراتینین‬ ‫کراتینیــن یــک مــاده دفــع شــدنی در بــدن اســت و‬ ‫بــه مقــدار زیــادی در خــون افــرادی کــه دچــار ســو‬ ‫عملکــرد کلیــه‏هســتند وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نیتروژن اوره خون‬ ‫ایــن مــاده نیــز ماننــد کراتینیــن یــک مــاده دفعــی‬ ‫اســت کــه در صــورت وجــود مقــدار زیــاد ان در خــون‬ ‫نشــانه عــدم‏عملکــرد صحیــح کلیــه می باشــد‪.‬‬ ‫ازمایش های ادرار‬ ‫انالیز ادرار‬ ‫ایــن نمونــه ادرار می توانــد بــا یــک ســنجش‪،‬‏‪PH ‎‬و‬ ‫همچنیــن وجــود مقادیــر غیــر عــادی خــون‪ ،‬گلوکــز‪،‬‬ ‫پروتئیــن‏یــا باکتــری ازمایــش شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎/‬کراتینین‬ ‫ت‪‎‬البومی ‪‎‬‬ ‫نسب ‪‎‬‬ ‫ایــن ازمایــش ادرار مقــدار پروتئیــن البومیــن را در‬ ‫ادرار شــما انــدازه مــی گیــرد‪ .‬وجــود البومین در ادرار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه‏معنــای عــدم عملکــرد صحیــح کلیــه اسـ ‪‎‬‬ ‫جمع اوری ‪ 24‬ساعته ادرار‬ ‫ایــن روش از محتــوای خاصــی بــرای جمــع اوری‬ ‫ادرار در مــدت ‪ 24‬ســاعت اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ازمایشــات‏بیشــتری مــی توانــد بــر روی ایــن نمونــه‬ ‫انجــام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صافی کراتینین‬ ‫ایــن روش مقــدار کراتیــن را در دو نمونــه خــون و‬ ‫ادرار جمــع اوری شــده ‪ 24‬ســاعته انــدازه مــی گیــرد‬ ‫کــه بــه‏منظور محاســبه مقدار کراتینینی کــه از خون‬ ‫بــه ادرار مــی رود‪ ،‬اســتفاده مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رویه ها‬ ‫عــاوه بــر بازدیــد و مقایســه نتایــج تســت هــای‬ ‫ازمایشــی‪ ،‬یــک نفرولوژیســت ممکــن اســت بــا دیگر‬ ‫متخصصیــن‏طــی رویه هــای ذیــل همــکاری کنــ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫تصویربــرداری از کلیه هــا ماننــد‪،‬‬ ‫ •‬ ‫ســونوگرافی ‪‎ ،‎‬سی تی اســکن‪ ،‬یــا انالیــز اشــعه‪‎ X‬‬ ‫‪‎‬شــامل جاگــذاری ‏ســوند دیالیــز‬ ‫بافت برداری کلیوی‬ ‫ •‬ ‫پیوند کلیه‬ ‫ •‬ ‫چه زمانی یک نفرولوژیست را ببینیم؟‬ ‫پزشــک شــخصی شــما مــی توانــد بــه جلوگیــری‬ ‫و درمــان مراحــل اولیـه‪‎ ‎‬بیمــاری کلیـه‪‎ ‎‬کمــک کنــد‬ ‫ازمایــش دادن ‏منظــم می توانــد بــر عملکــرد‬ ‫کلیــه شــما نظــارت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فشار خون باال‬ ‫دیابت‬ ‫ •‬ ‫مشکالت قلبی‬ ‫ •‬ ‫ازمایــش دادن یــک خانــواده ای کــه ســابقه‬ ‫مشــکالت کلیــوی داشــته مــی توانــد عالئــم‬ ‫کاهــش عملکــرد کلیــه را ‏نمایــان کنــد ماننــد‬ ‫کاهــش مقــدار درجــه فیلتراســیون گلومــرول یــا‬ ‫افزایــش ســطح البومیــن در ادرار شــم‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫مهارت تفکر انتقادی را جدی بگیریم‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫مــا هــر روز بــا مشــکالت و موقعیت هایــی‬ ‫روبــرو هســتیم کــه بایــد ان هــا را ارزیابــی‬ ‫و حــل و فصــل کنیــم‪ .‬بســیاری از مــا‏بــر‬ ‫اســاس شــرایط یــا تجربیــات مشــابه قبلــی‬ ‫خــود تصمیــم می گیریــم؛ بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫ایــن امــر یافتــن راه حلــی بهتــر را‏تضمیــن‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬زیــرا شــاید تصمیمــات مــا تحــت‬ ‫تاثیــر احساســات‪ ،‬حقایــق جانبــی یــا ســایر‬ ‫مــوارد بیرونــی باشــند کــه‏بر تصمیــم نهایی‬ ‫مــا تاثیــر می گذارنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از مهارت هایــی کــه در ایــن شــرایط‬ ‫نیــازش بیــش از پیــش احســاس می شــود‪،‬‬ ‫مهــارت تفکــر انتقــادی اســت‪ .‬در‏واقــع ایــن‬ ‫مهــارت بــه مــا کمــک می کنــد تــا مســائلی‬ ‫کــه در زندگــی برایمــان رخ می دهنــد را بــه‬ ‫طــور کامــل بررســی‪،‬‏تجزیــه و تحلیــل کرده‬ ‫و بــه صــورت کامــل‪ ،‬منطقــی و روشــن در‬ ‫مــورد انهــا تصمیم گیــری کنیــم‏‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تفکــر‬ ‫انتقــادی‪ ،‬اســتعداد خاصــی نیســت کــه‬ ‫همــراه فــرد متولــد شــود‪ ،‬بلکــه ایــن نــوع‬ ‫‏طــرز تفکــر نیــاز بــه تمریــن و تــاش دارد‪.‬‬ ‫شــاید در ابتــدا شــما تفکــر انتقــادی را بــا‬ ‫اعتــراض‪ ،‬عیــب جویــی‪ ،‬ایــراد گرفتــن‪،‬‬ ‫‏اشــکال تراشــی اشــتباه بگیریــد‪ .‬کامــا حــق‬ ‫بــا شماســت‪ ،‬ایــن کلمــات همگــی بــا هــم‬ ‫متــرادف هســتند ولــی هیــچ یــک از‏انهــا‬ ‫تفکــر انتقــادی نیســتند‪ .‬در حقیقــت تفکــر‬ ‫انتقــادی تجزیــه و تحلیــل واقعیت هــا برای‬ ‫بــه دســت اوردن یــک قضــاوت‏صحیــح‪،‬‬ ‫منطقــی و بــی طرفانــه اســت در حالــی‬ ‫کــه در اعتــراض یــا ایــراد گرفتــن امــکان‬ ‫دارد انگیــزه شــخصی وجــود‏داشــته و ایــن‬ ‫اشــکال تراشــی خودخواهانــه باشــد‪.‬‏‬ ‫بــا نگاهــی بــه اطرافیــان در مــی یابیــم‬ ‫کــه قطعــا ً بیــن افــرادی کــه تفکــر خــاق‬ ‫دارنــد و بیــن افــرادی کــه هنــوز بــا افــکار‬ ‫‏قدیمــی و شــیوه هــای اشــتباه فکــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬یکــی‬ ‫از مشــخصه های مهــم افــرادی کــه تفکــر‬ ‫‏انتقــادی دارنــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس بــاالی‬ ‫انهاســت چراکــه بــه طــور طبیعــی وقتــی‬ ‫شــما توانایی حل مســائل را داشته‏باشید‪،‬‬ ‫انگیــزه بیشــتریدارید و در نتیجــه اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس شــما افزایــش می یابــد‪ .‬پــس‬ ‫اگــر می خواهیــد مهــارت تفکــر‏انتقــادی را‬ ‫در خودتــان افزایــش دهیــد‪ ،‬بایــد رویکــرد‬ ‫منظمــی را پیــش بگیریــد و ســعی کنیــد‬ ‫ت را ‏تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه ایــن مهــار ‬ ‫برخــی از مهمتریــن فوایــد تفکــر انتقــادی را‬ ‫می تــوان بــه شــرح ذیــل برشــمرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 1‬‏) کنجــکاوی را بــر می انگیــزد‪ :‬کنجــکاوی‬ ‫نــه تنهــا بــه مــا کمــک می کنــد تــا از‬ ‫جهــان پیرامــون خــود درک عمیق‪-‬‏تــری‬ ‫پیــدا کنیــم‪ ،‬بلکــه بــه مــا کمــک می کنــد‬ ‫تــا تجربــه ژرف تــری از ایــن دنیــا نیــز بــه‬ ‫دســت اوریــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ 2‬‏) خالقیــت را تقویــت می کنــد‪ :‬امــروزه‬ ‫خالقیــت و نــواوری بــه عنــوان یــک مهــارت‬ ‫ضــروری در نیــروی کار ‏تعریــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی مشــاغل بــا محصــوالت و‬ ‫تبلیغــات خالقانــه همــراه می شــوند‪ ،‬در‬ ‫بــازار جهانــی رشــد‏می کننــد‪ .‬شــاید شــما‬ ‫بــا تفکــر انتقــادی خــود بتوانیــد راه حلــی را‬ ‫ارائــه دهیــد کــه پیــش از ایــن هیــچ کس به‬ ‫‏ان فکــر نکــرده اســت‪ .‬همــه اینهــا شــامل‬ ‫یــک روحیــه خــاق اســت کــه می توانــد از‬ ‫یاس بنفش شاه روغن های گیاهی‬ ‫روغــن یــاس بنفــش از بــرگ گیــا ‪‎‬ه‬ ‫‪Siringa vulgaris ‎‬کــه متعلــق بــه خانــواده‪‎‬‬ ‫‪Oleaceae ‎‬اســت‪ ،‬حاصــل‏می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫گیــاه بومــی خاورمیانــه و اروپــای شــرقی‬ ‫بویــژه منطقــه بالــکان اســت‪ .‬امــروزه ایــن‬ ‫گیاهــان بطــور ‏گســترده در ســایر مناطــق‬ ‫از جملــه هنــد و امریــکای شــمالی بــه‬ ‫ویــژه در ایــاالت متحــده کشــت می شــوند‪.‬‬ ‫روغــن‏یــاس بنفــش بــا تقطیــر بخــار برگ هــا‬ ‫اســتخراج می شــود‪ .‬ایــن روغــن بــه رنــگ‬ ‫بنفــش روشــن اســت و عطــر و‏بــوی گل و‬ ‫طــراوت ان را دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خواص روغن گل یاس‬ ‫جلوگیری از پیری زود رس‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ترکیبــات قابــض‬ ‫موجــود در روغــن یــاس بنفــش می تواننــد‬ ‫بــه صــورت ترکیبــی عمــل کننــد تــا ‏ظاهــر‬ ‫پوســت را بهبــود ببخشــند و باعــث جوانتــر‬ ‫دیــده شــدن و احســاس جوانــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاهش تب‬ ‫روغــن یــاس بنفــش می توانــد بــه‬ ‫کاهــش تب هــای بــا دمــای بــاال و شــروع‬ ‫رونــد بهبــودی بــرای مبتالیــان بــه‏عفونــت‬ ‫و بیمــاری کمــک کنــد‪ .‬بــا تحریک تعریق‪،‬‬ ‫تــب می توانــد رهــا شــدن ســموم از‬ ‫بــدن را تحریــک کــرده و ‏بــه سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن شــما یــک اســتراحت بســیار‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ضــروری بدهــ ‪‎‬‬ ‫همــه رویکردهــای دیگــر‏متفــاوت باشــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ 3‬‏) توانایی حل مســئله را تقویت می کند‪:‬‬ ‫کســانی کــه تفکــر منتقدانــه دارنــد‪ ،‬معموال ً‬ ‫بــه صــورت غریــزی دارای ‏مهارت هــای‬ ‫حــل مســئله هســتند‪ .‬افــراد بایــد بتواننــد‬ ‫در رویارویــی بــا چالش هــای پیچیــده‪ ،‬از‬ ‫ظرفیــت تفکــر‏انتقــادی بــرای مهندســی راه‬ ‫حل هــای ابتــکاری اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 4‬‏) یــک تمریــن چندبعــدی اســت‪:‬تفکر‬ ‫انتقــادی شــامل طیــف وســیعی از‬ ‫رشــته ها و پــرورش محــدوده‏گســترده ای‬ ‫از اســتعدادهای شــناختی اســت؛ در واقــع‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن یــک فعالیــت‬ ‫متقابــل اموزشــی‏بــرای ذهــن اســت و بــرای‬ ‫ســالم ماندن ذهــن دقیقــا ً ماننــد عضلــه‪،‬‬ ‫بایــد بــه ان تمریــن داده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ 5‬‏) اســتقالل را پــرورش می دهــد‪ :‬مهــارت ‬ ‫تفکــر انتقــادی نه تنهــا مــا را بــه متفکــران‬ ‫بزرگــی تبدیــل می کنــد‪ ،‬بلکــه از‏مــا رهبــران‬ ‫بزرگــی نیــز می ســازد‪ .‬چنیــن مهارت هایــی‬ ‫بــه مــا می امــوزد کــه چگونــه بــر اســاس‬ ‫تجربــه و ‏مشــاهدات شــخصی‪ ،‬معنــای‬ ‫جهــان را دریابیــم و بــا حساســیت و اگاهــی‬ ‫و بــه همــان روش تصمیم گیــری ‏کنیــم‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مــا همچنــان کــه زندگ ـی ‬ ‫س‬ ‫موفــق و موثــری داریــم ‪‎ ،‎‬اعتمــاد ب ـ ه نف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬و توانایــی یادگیــری ‏از اشــتباهات را نیــز‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫کســب می کنیــ ‪‎‬‬ ‫‏‪ 6‬‏) ایــن مهارتــی بــرای زندگــی اســت‪ ،‬نــه‬ ‫ت ایــن‬ ‫فقــط یادگیــری‪ :‬امــوزش مهــار ‬ ‫ت تفکــر‬ ‫تفکــر عالوه بــر ایجــاد ذهنیــ ‬ ‫‏مســتقل‪ ،‬بــر ارتقــا مهارت هــای یادگیــری‬ ‫مادام العمــ ‪‎‬ر ‪‎‬نقــش دارنــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫نظــر بســیاری از مربیــان بــزرگ در‏مــورد‬ ‫اهمیــت مهارت هــای یادگیــری بایــد‬ ‫بخاطــر بســپاریم کــه امــوزش‪ ،‬امادگــی‬ ‫بــرای زندگــی نیســت‪ ،‬بلکــه‏خــود زندگــی‬ ‫اســت‪ .‬پــس اگــر می خواهیــد مهــارت‬ ‫تفکــر انتقــادی را در خودتــان افزایــش‬ ‫دهیــد‪ ،‬بایــد رویکــرد‏منظمــی را پیــش‬ ‫بگیریــد و ســعی کنیــد همیشــه ایــن‬ ‫ت را تمریــن کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــار ‬ ‫خوارکی هایی‬ ‫که در سالمت مو‬ ‫موثراند‬ ‫کاهش‪‎‎‬استرس‪‎‎‬و‪‎‎‬اضطراب‬ ‫روغــن یــاس بنفــش یکــی از محبوب تریــن‬ ‫روغن هــای‪‎ ‎‬اروماتراپـی‪‎ ‎‬اســت‪ .‬روغــن یــاس‬ ‫بنفــش حــاوی خــواص‏معطــر اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫مــاده شــیمیایی بــه دلیــل قدرتمنــد بــودن‬ ‫در کاهــش اســترس و افزایــش ‏احســاس‪‎‬‬ ‫‪‎‬خوشــبختی‪‎ ‎‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫استنشــاق چنــد قطــره روغــن یــاس بنفــش‬ ‫باعــث القــای ارامــش و احســاس ‏راحتــی‬ ‫می شــود‪‎.‎‬‬ ‫بهبود بو و رایحه اتاق‬ ‫روغــن یــاس بنفــش عطــر و رایحــه فــوق‬ ‫العــاده ای را هنــگام اســتفاده در دســتگاه‬ ‫بخــور ‪ ،‬در اتــاق مهیــا می کنــد‏و همچنیــن‬ ‫خاصیــت ضــد باکتریایی دارد که به پاکســازی‬ ‫هــوا و ســطوح اتــاق کمــک می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاهش التهاب‬ ‫التهــاب‪ ،‬واکنــش طبیعــی بــدن اســت کــه‬ ‫در مواقــع رخــداد یــک اشــتباه در بــدن بــروز‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬پاســخ التهابــی ‏ماننــد ورود‬ ‫یــک مــاده خارجــی بــه داخــل بــدن اســت‪،‬‬ ‫یــا زمانــی کــه یــک اســیب وارد می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همــه افــراد در طــول روز بیــن ‪ 50‬تــا ‪100‬‬ ‫تــار مــوی خــود را از دســت می دهنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫موهــا‪ ،‬موهــای مــرده‏هســتند کــه معمــوال‬ ‫بــا دســت کشــیدن بــه ســر و شــانه زدن بــه‬ ‫دســت می اینــد و انتهــای ســفیدی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه جــای ‏موهــای ریختــه شــده موهــای‬ ‫جدیــدی رشــد می کنــد‪ ،‬ایــن ســیکل طبیعــی‬ ‫اســت و هیــچ نگرانــی را ایجــاد نمی کنــد‏تــا‬ ‫زمانــی کــه ایــن ریزش هــا بیشــتر شــوند و‬ ‫حــد و انــدازه حجــم موهــا کــم شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بهتریــن مــواد غذایــی بــرای جلوگیــری‬ ‫و متوقــف کــردن ریــزش مــو‬ ‫هویج‪‎:‎‬‬ ‫هویــج بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن ا‪ ،‬برای‬ ‫پوســت ســر عالــی اســت و بــه براقــی‪،‬‬ ‫رطوبــت و تقویــت مــو کمــک می ‏کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ماهی سالمون‪‎:‎‬‬ ‫ماهــی غنی تریــن منبــع امــگا ‪ 3‬اســت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬امــگا ‪3‬‏‪‎ ‎‬مــاده ای بســیار بســیار مقــوی و‬ ‫مهــم بــرای تقویــت و اســتحکام‏موهــا بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه در ماهــی ســالمون بــه‬ ‫مقــدار فــراوان وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫میگو‪‎:‎‬‬ ‫برخــاف شــکل ظاهــری و دوســت‬ ‫نداشــتنی میگــو خواصــی بســیار‬ ‫دوســت داشــتنی بــرای ســامت موهــا‬ ‫و قلــب‏دارد کــه نبایــد انهــا را نادیــده‬ ‫بگیریــم‪ .‬میگــو حــاوی زینــک اســت و از‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ریــزش مــو جلوگیــری می کنــ ‪‎‬‬ ‫الو‪‎:‎‬‬ ‫موهــای خشــک‪ ،‬نــازک ‪ ،‬خشــن ‪ ،‬بــد‬ ‫رنــگ و یــا ریــزش مــو ممکــن اســت از‬ ‫نشــانه های‪‎ ‎‬کمبــود اهــن‪‎ ‎‬باشــد الــو‬ ‫‏منبــع غنــی از اهــن اســت و بــه شــدت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــه بهبــود کیفیــت مــو کمــک می کنــ ‪‎‬‬ ‫گردو‪‎:‎‬‬ ‫دانه هــای روغنــی و اجیل هــا خاصیتــی‬ ‫انــکار ناپذیــر دارنــد کــه مربــوط بــه تاثیــر‬ ‫مثبــت انهــا در تمــام اعضــای ‏بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬در میــان اجیــل و مغزهــا‬ ‫هرگــز از کنــار گــردو ســاده رد نشــوید‬ ‫چــرا کــه نــگاه موهایتــان ‏بــه‪‎ ‎‬گــردو‪‎‬‬ ‫‪‎‬متفــاوت بــا دیگــر مغزهــا از جملــه‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬و‪ ..‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پســت ‪‎‬‬ ‫نخود سبز‪‎:‎‬‬ ‫اگــر چــ ‪‎‬ه ‪‎‬نخــو ‪‎‬د ‪‎‬ســبز سرشــار از انتــی‬ ‫اکســیدان ها و یــا هــر گونــه ویتامیــن یــا‬ ‫مــواد معدنــی خاصــی نیســت‪ ،‬امــا‏حــاوی‬ ‫مقادیــر نســبتا متعــادل ویتامیــن و مــواد‬ ‫معدنــی ماننــد اهــن‪ ،‬روی و ویتامین هــای‬ ‫گــروه ب هســتند کــه‏بــرای داشــتن مــوی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســالم ضــروری اســ ‪‎‬‬ صفحه 6 ‫محــل خریــد را ارزیابــی کنیــد‪ :‬مشــاهده قفــل کوچــک ســبز رنــگ در ابتــدای ادرس وب ســایت هوشــمندانه‬ ‫اســت ولــی دلیــل بــر قانون منــد بــودن فعالیــت فروشــگاه نیســت‪ .‬وجــود قفــل کوچــک بــه معنــای اتصال شــما‬ ‫و فروشــگاه بصــورت کــد شــده اســت یعنــی اطالعــات شــخصی شــما بــدون واســطه و مســتقیم بــه دســت‬ ‫فروشــگاه می رســد‪.‬‬ ‫هرچنــد اتصــال بــدون واســطه و کــد گــذاری شــده در ارســال اطالعــات بانکــی بســیار مهــم اســت‬ ‫ولــی لزومــا ً بدیــن معنــا نیســت کــه طــرف مقابــل شــما قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫خریدمطمئن‬ ‫اینترنتی‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 18‬از مبحث اول‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :304‬لیکــن بنــده ‏ســعی‬ ‫دارم در ایــن مقولــه تعریفــی از ســرقفلی‬ ‫ارائــه دهــم کــه ضمــن تطبیــق بــا نــص‬ ‫صریــح قانــون بــه لحــاظ کاربــردی‪ ،‬تکلیــف‬ ‫‏حقوقدانــان و کارشناســان را در مواجهــه بــا‬ ‫ان روشــنتر کنــد‪ .‬ســرقفلی ملــک‪ ،‬معامله ای‬ ‫اســت کــه بــه موجــب ان‪ ،‬مســتاجربا‬ ‫ک منافــع ملــک‬ ‫‏پرداخــت مبلغــی معیــن‪ ،‬مالـ ِ‬ ‫می گــردد‪ .‬بعبــارت عرفــی‪ ،‬مســتاجر؛ مالــک‬ ‫قفــل وکلیــد مغــازه می گــردد‪ .‬واضــح‏اســت‬ ‫کــه دارنــده ایــن قفــل و کلیــد‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫شــروط منــدرج در قــرارداد‪ ،‬مادام العمــر و‬ ‫نســل انــدر نســل می توانــد مغــازه را در هــر‬ ‫‏ســاعت و روز دلخواه باز و بســته نموده و در‬ ‫ان کســب و پیش ـه ای را کــه از قبــل تراضــی‬ ‫شــده راه انــدازی و منافــع حاصــل را‏بــرای‬ ‫خــود بــردارد‪ .‬بنابرایــن مبلغــی کــه مســتاجر‬ ‫در زمــان اجــاره پرداخــت می کنــد‪ ،‬ودیعــه‬ ‫تلقــی نشــده و از تادیــه ماجــل برخــوردار‬ ‫‏نیســت‪ .‬بلکــه جــزء الینفــک اجــرت المثــل‬ ‫مغــازه اســت‪.‬‬ ‫‏‏ قیمــت عیــن؛ صــد در صــد بــه مســاحت‬ ‫و محلــه و خیابــان محــل اســتقرار ان و‬ ‫کیفیــت ســاخت و قدمــت ان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫‏درحالیکــه ســرقفلی و بــه عبارتــی ارزش حــق‬ ‫انتفــاع‪ ،‬بــه میــزان منافــع و در امــدی اســت‬ ‫کــه کاســب و تاجــر در واحــد تجــاری مــورد‬ ‫‏نظــر‪ ،‬تحصیــل می کنــد‪ .‬میــزان ایــن در امــد‬ ‫نــه فقــط بــه مســاحت ان واحــد‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫ارتفــاع ان و همچیــن بــه دو بــر بــودن و یــا‬ ‫‏ســه بــر بــودن ان و همچنیــن بــه نــوع حرفــه‬ ‫و کســب و کار ان و موفقیــت و خوشــنامی‬ ‫کاســب و مجــاورت ان بــا مکان هــای خــاص‬ ‫‏و‪ ....‬بســتگی دارد‪ .‬‏‬ ‫ت‬ ‫بطوریکــه قدمــت ملــک‪ ،‬و یــا مــد ِ‬ ‫اشــتغال کســبی‪ ،‬در قیــاس بــا ارزیابــی عیــن‪،‬‬ ‫اثــر معکــوس دارد‪.‬‬ ‫زیــرا حــق ســرقفلی بــا افزایــش ‏مــدت‬ ‫زمــان اشــتغال و فعالیــت کســبی‪ ،‬افزایــش‬ ‫می یابــد و نــه کاهــش‪ .‬اگرچــه مســاحت‬ ‫ملــک در افزایــش ســرقفلی موثــر اســت‬ ‫‏لیکــن لزومــا معیــار متناســب و منتجــه ســایر‬ ‫عوامــل نیســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه؛ گاه ســرقفلی یــک واحــد تجــاری‬ ‫‪ 20‬مترمربعــی از ســرقفلی‏یــک واحــد تجــاری‬ ‫‪ 100‬مترمربعــی حتــی همجــوار خــود بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬زیــرا ان واحــد تجــاری فــی المثــل‬ ‫از در امــد ماهیانــه بــه مراتــب ‏باالتــری‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن فــرض کــه اگــر کاســبی‪ ،‬مســاحت‬ ‫محــل کســب خــود را دو برابرکنــد‪ ،‬لزومــا در‬ ‫امــد او هــم دو برابــر ‏خواهــد شــد‪ ،‬فــرض‬ ‫کامــا غلطــی اســت و ایــن تفکــر موجــب‬ ‫اســقاط ســایر مبانــی موثــر در انتفــاع اســت‬ ‫ماننــد‪ :‬مشــتری مــداری‏کاســب‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫ابتــکار او و ارائــه خدمــات مشــروع و بهینــه و‬ ‫ســایر پارامترهــای فیزیکــی محــل کســب و‪...‬‬ ‫بنابرایــن بایــد ‏کارشــناس در ارزیابــی حــق‬ ‫تجــاری اســتدالل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کارشــناس بایــد بــه شــیوه تخصصــی‬ ‫ارزیابــی نمایــد و مکلــف اســت‏مطابــق مــاده‬ ‫‪ 19‬قانــون کارشناســان بــرای نظریــه خــود‬ ‫انتخابات‬ ‫دلیــل و اســتدالل بیــاورد‪ .‬قاعــده «البینــه من‬ ‫المدعــی والیمیــن علــی انکــر» را ‏می تــوان‬ ‫مبنــای فقهــی مــاده ‪ 19‬قانــون تلقــی نمــود‪.‬‬ ‫مدعــی و اظهــار کننــده‪ ،‬قطعــا بایــد بــرای‬ ‫اثبــات نظــر خــود دلیــل و برهــان بیــاورد‪.‬‏اگــر‬ ‫قــرار باشــد صــرف ادعــای ِ تحقیــق محلــی‪،‬‬ ‫ان هــم تحقیــق غیــر مســتند‪ ،‬دلیــل تلقــی‬ ‫ـل کارشــناس‪ ،‬بــه مراتــب‬ ‫گــردد‪ ،‬طــرف مقابـ ِ‬ ‫‏قوی تــر از کارشــناس اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ضــروری اســت کــه کارشــناس ضمــن توجــه‬ ‫بــه معیارهــای عرفــی در نقــل و انتقــال‬ ‫حقــوق‪ ،‬می ‏بایســتی روش محاســباتی و‬ ‫اســتداللی خــود را ارائــه کنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند کــه اساســا حــق‬ ‫ســرقفلی بطــور نظــری ‏منحصــر بــه فــرد‬ ‫اســت و مشــابه نــدارد‪ .‬و تصــور برابــری حــق‬ ‫ســرقفلی دو مغــازه ولــو همجــوار اســتثناء‬ ‫اســت‪ .‬ممکــن اســت دو مغــازه ‏در کنــار‬ ‫یکدیگــر و بــا شــرایط فیریکــی و زیربنــای‬ ‫یکســان‪ ،‬ســرقفلی یکســانی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫زیــرا بــازار کار و در امــد انهــا بــا‏عنایــت بــه‬ ‫چگونگــی عملکــرد انهــا متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه خریــدار و فروشــنده بــه‬ ‫دلیــل فقــدان کار تخصصــی کارشناســان‬ ‫‏نمی تواننــد جــز در شــرایط خــاص پــی بــه‬ ‫ایــن تفاوت هــا ببرنــد و الجــرم یکــی از ان‬ ‫دو؛ متضــرر می شــوند‪ .‬منشــاء ایــن ضرر‪،‬کــم‬ ‫کاری ‏و کــم توجهــی کارشناســان اســت‪.‬‬ ‫کانــون و مرکــز کارشناســان کشــور بایــد در‬ ‫پــی رفــع ایــن نقیصــه اقــدام مقتضــی نماینــد‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫سمیه موسی پور‬ ‫رضایتمندی در زندگی‬ ‫احســاس رضایت‪،‬بــرای شــما بــه چــه صــورت‬ ‫معنــا می شــود؟ داشــتن در امــد بــاال؟‬ ‫خریــدن خانــه ای در محلــه ای ثروتمنــد؟ دیــدن‬ ‫ماشــین های اخریــن مــدل؟ پاســخ دادن بــه تمــام‬ ‫خواســته هایی کــه داریــم و یــا خریــدن چیزهایــی‬ ‫کــه فکــر می کنیــم بــه ان هــا نیــاز داریــم؟‬ ‫بــه چنــد لحظــه خــاص در زندگــی تــان فکرکنیــد‬ ‫‪ .‬مثــا وقتــی بــرای اولیــن بــار‪ ،‬فرزندتــان را‬ ‫دیدیدکــه بلندشــده و راه مــی رود و یــا زمانــی‬ ‫کــه در کنــار دریــا قــدم مــی زدیــد و بــه کارهــای‬ ‫عقــب مانــده‪ ،‬مســئولیت هایی کــه بــر دوشــتان‬ ‫هســتند و‪ ...‬فکــر نمی کنیــد و فقــط از راه رفتــن‬ ‫لــذت مــی بریــد‪ ،‬ایــا در ایــن حــال احســاس‬ ‫رضایــت بیشــتری داریــد؟ یــا اینکــه در نگرانــی‬ ‫مداومــی بــه ســر مــی برید؟یــا زمانــی کــه بایــد هر‬ ‫چیــزی را کــه در تلویزیــون وخیابــان تبلیغــش را‬ ‫می بینندخریــداری کنیــد؟‬ ‫چــه چیزهایــی باعــث بــه وجــود امــدن احســاس‬ ‫نارضایتــی در وجــود مــا می شــود؟‬ ‫چطــور می توانیــم احســاس رضایــت را در‬ ‫لحظــه لحظــه ی زندگی مــان جــاری کنیــم؟ ان‬ ‫هــم بــدون اینکــه مــداوم بخواهیــم بــه ایــن فکــر‬ ‫کنیــم کــه بــه محــض اینکــه فــان کار را انجــام‬ ‫بدهــم یــا بــه محــض اینکــه فــان چیــز را بخــرم‪،‬‬ ‫راضــی خواهــم شــد‪.‬‬ ‫حتمــا؛ کلمــه ی «بــه محــض اینکــه» را زیــاد‬ ‫شــنیده ایــد یــا در ذهنتــان زیــاد ان را تکــرار‬ ‫کرده ایــد‪ .‬بــه محــض اینکــه کارم را تمــام‬ ‫کنــم‪ ،‬خیالــم راحــت می شــود‪« .‬بــه محــض‬ ‫اینکــه» ازدواج کنــم‪ ،‬احســاس رضایــت خواهــم‬ ‫داشــت‪«.‬به محــض اینکه»طــاق بگیــرم‪ ،‬راضــی‬ ‫خواهــم بــود‪« .‬بــه محــض اینکــه» پــول در‬ ‫بیــاورم می توانــم بــا فرزندانــم وقــت بگذرانم‪».‬بــه‬ ‫محــض اینکه‪...‬خانــه ای بهتر‪...‬رئیــس بهتــر‪...‬‬ ‫اتومبیلــی نو‪...‬داشــته باشــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫احســاس رضایــت‪ ،‬درســت ماننــد جیــوه از میــان‬ ‫انگشــتانمان می لغــزد و فــرو می ریــزد‪ .‬زمانــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬جایــی بهتــر‪ ،‬شــرایطی عالی تــر‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد عبــارت بــه محــض اینکــه‬ ‫مــی رود‪ ،‬تــا روی اســکناس ها چــاپ شــود و‬ ‫«بــه محــض اینکــه» شــیوه ی دردناکــی بــرای‬ ‫زندگــی کــردن اســت‪.‬‬ ‫واقعــا؛ اگــر حرف هــای بــاال مــا را از احســاس‬ ‫رضایــت و موفقیــت در زندگــی دور می کند‪،‬پــس‬ ‫بایــد کجــا دنبالــش بگردیــم؟‬ ‫پــس بایــد چــه کنیــم؟ چــرا دوســت داریــم‬ ‫باورکنیــم‪ ،‬احســاس رضایــت بــا رســیدن بــه‬ ‫خواســته هایمان بــه دســت می ایــد؟ بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن احســاس هــم الزم نیســت‪,‬‬ ‫قدیــس باشــیم و تنهــا در قلــه کوهــی دور دســت‬ ‫بنشــینیم‪ ،‬امــا ایــن روزهــا‪ ،‬تصــور می شــود‬ ‫رســیدن بــه احســاس رضایــت‪ ،‬مســتلزم تفکــرو‬ ‫شــیوه های غیرمتعــارف اســت‪.‬‬ ‫احســاس رضایــت از توانایــی مــا در ســامان‬ ‫بخشــیدن بــه خواســته هایمان بــا توجــه بــه انچــه‬ ‫هســت رشــد مــی کنــد‪ .‬اصــل بنیادیــن معنویــت‪،‬‬ ‫یادگیــری پذیرفتــن انچــه هســت؛ بــه جــای اصرار‬ ‫بــر پیــش رفتــن زندگــی بــه شــیوه ای خــاص مــی‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــی بایســتی‬ ‫تســلیم شــویم یــا منفعــل باشــیم‪ .‬هنــر تحقــق‬ ‫بخشــیدن بــه ایــن احســاس‪ ،‬فراینــدی فعــال و‬ ‫پویاســت‪ .‬منظــور‪ ،‬ســتیز و جــدال هــم نیســت‪.‬‬ ‫دریــک فیلــم قدیمــی دیــده بــودم کــه پذیــرش‪،‬‬ ‫نشــانگرکنش و واکنــش دونفراســت کــه در‬ ‫هماهنگــی کامــل بــا یکدیگــر هســتند‪ .‬یکــی از‬ ‫ان هــا یــک گام بــه جلــو بــر مــی دارد و دیگــری در‬ ‫پاســخ یــک گام بــه عقــب مــی رود‪ .‬دو شــخص‬ ‫در قالــب یــک نفــر حرکــت مــی کننــد‪ ،‬ایــن دقیقــا‬ ‫چیــزی اســت کــه بایــد بیاموزیــم تــا بتوانیــم بــا‬ ‫انچــه زندگــی بــه مــا می دهــد حرکتــی مــوزون و‬ ‫هماهنــگ داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫چنانچــه ممکــن اســت‪ ،‬تــا بــه حــال متوجــه‬ ‫شــده باشــید‪،‬انجام بیشــتر انچــه قبــا و تــا بــه‬ ‫حــال انجــام داده اید‪،‬پاســخ نیســت‪ .‬مصــرف‬ ‫بیشتر‪،‬کاربیشــتر‪،‬تعطیالت بیشــتر‪ ،‬دانــش‬ ‫بیشــتر مــا را بــه رضایت بیشــتر نمی رســاند‪ ،‬بلکه‬ ‫الزم اســت کــه خودشناســی و شــناخت فــردی‬ ‫بیشــتری کســب کنیــم‪ .‬رضایــت از درون می ایــد‪.‬‬ ‫رضایت؛یعنــی شــادبودن از انچه که هســتیم‪،‬که‬ ‫بســیاری از مــردم اینگونــه نیســتند‪ .‬بســیاری از‬ ‫انهایــی کــه موفــق می پنداریــم از زندگــی راضــی‬ ‫نیســتند و همیشــه بــه دنبــال بیشــترند و ناشــاد‬ ‫از انچــه هســتند‪ .‬دیگرانــی کــه ظاهــرا فقیرنــد‬ ‫یــا شــغل خوبــی ندارنــد‪ ،‬از زندگــی خــود رضایــت‬ ‫کامــل دارنــد‪ .‬رضایــت ایــن نیســت که هیــچ کاری‬ ‫نکنیــم بســیاری از مــردم فکــر می کننــد‪ ،‬اگــر شــما‬ ‫از زندگــی راضــی باشــید بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫گوشـه ای لــم داده و دســت بــه هیــچ کاری نزنیــد‪،‬‬ ‫اصــا چــرا بایــد دســت بــه کاری زد؟ اگــر از چیزهــا‬ ‫همانطورکــه هســتندراضی باشــید؟رضایت بــا‬ ‫پیشــرفت شــخصی چطور کنار می اید؟ در پاســخ‬ ‫بایــد گفــت‪ :‬اگــر تمایــل بــه تغییــر دارید‪،‬رضایــت‬ ‫از خــود منجربــه نتایــج بهتــری بــرای شــما خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬نیــاز و ارزوی پیشــرفت‪ ،‬موتــور محرکــه‬ ‫بســیاری از مــا بــرای اصــاح مــواردی اســت کــه‬ ‫دوســت داریــم‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ارزو می توانــد انگیــزه ابتدایــی و‬ ‫عامــل پیــش راننــده ای بــرای تغییــرات باشــد‪،‬اما‬ ‫پلیس و امنیت کسب و کار‬ ‫انتشار کروم ‪91‬‬ ‫با ویژگی های جدید‬ ‫گــوگل‪ ،‬کــروم ‪ 91‬را بــا ویژگی هایــی از جملــه‬ ‫پیشــرفت های امنیتــی‪ ،‬امــکان کپــی و جایگــذاری‬ ‫فایل هــا در صفحــات وب و ســایر ویژگی هــای‬ ‫جدیــد منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫کــروم ‪ 32 ،91‬اســیب پذیری امنیتــی مختلــف را‬ ‫برطــرف کــرده اســت‪ .‬امــروز کــروم ‪ 91‬بــه عنــوان‬ ‫‪ ،Stable channel‬کــروم ‪ 92‬بــه عنــوان نســخه‬ ‫‪ Beta‬و همچنیــن کــروم ‪ 93‬بــه عنــوان نســخه‬ ‫‪ Canary‬خواهــد بــود‪ .‬کاربــران دسـک تاپ وینــدوز‪،‬‬ ‫مــک و لینوکــس می تواننــد از طریــق مســیر‬ ‫‪Settings -> Help -> About Google Chrome‬‬ ‫بــه کــروم ‪ 91‬ارتقــاء پیــدا کننــد‪ .‬بعــد از ان مرورگــر به‬ ‫طــور خــودکار بروزرســانی های جدیــد را بررســی کرده‬ ‫و در صــورت وجــود ان هــا را نصــب خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کلیــپ بــورد‪ :‬از پرونده هــای فقــط خواندنــی‬ ‫پشــتیبانی می کنــد‪ .‬کاربــران پســت الکترونیکــی‬ ‫بــا اســتفاده از ویژگــی بســیار مفیــد گــوگل کــروم‪،‬‬ ‫می تواننــد فایلــی را کپــی کــرده و در یــک پیــام‬ ‫ایمیــل جایگــذاری کننــد تــا بــه طــور خــودکار‬ ‫فایــل مذکــور پیوســت شــود‪ .‬همچنیــن کاربــران‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از کلید های میانبــر ‪Ctrl+C‬‬ ‫و ‪ Ctrl+V‬فایلــی را بــه ایمیــل پیوســت کننــد‪.‬‬ ‫ادامه حفاظت از ‪Slipstreaming NAT‬‬ ‫کــروم‪ 91‬شــامل محافظــت اضافــی امنیتــی در‬ ‫برابــر حمــات ‪ NAT Slipstreaming‬کــه ایــن‬ ‫کار را بــا مســدود کــردن درگاه ‪ 10080‬انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬حمــات ‪ NAT Slipstreaming‬بــه‬ ‫طــور بالقــوه بــه عامــان تهدیــد امــکان دسترســی‬ ‫بــه ســرویس هایی را کــه بطــور معمــول توســط‬ ‫روتــر امــن شــده اند را می دهــد‪.‬‬ ‫سایر ویژگی های ایجاد شده در کروم ‪:91‬‬ ‫‪GravitySensor API‬‬ ‫‪CSS custom counter styles‬‬ ‫‪JSON Modules‬‬ ‫‪WebOTP API:‎ cross-origin iframe support‬‬ ‫‪2/WebSockets over HTTP‬‬ ‫‪WebTransport‬‬ ‫نقطــه خوبــی بــرای شــروع ایــن تغییرات نیســت‪.‬‬ ‫اگــر تمایــل بــه دفــع عیــب و نقصــی دارید‪،‬بــه‬ ‫ســمت اصــاح ان گام بردارید‪.‬کــه ممکــن‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راه موفــق شــویدیا نــه‪ .‬فــرض‬ ‫کنیــد در تغییــر عادت هــای خــود شکســت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬احســاس بــد نســبت بــه خودتــان‬ ‫شــروع می شــود‪ ،‬هــر بارکــه ایــن شکســت تکــرار‬ ‫شــود‪،‬حس بدتــری پیــدا می کنیــد و بــه ایــن‬ ‫بــاور می رســیدکه قــادر بــه انجــام ایــن تغییــرات‬ ‫نیســتند و احساســات در مــورد خودتــان بــد و‬ ‫بدتــر می شــود‪.‬‬ ‫بپذیریدکه شکست‪ ،‬دلیلی برای قضاوت کردن‬ ‫خودتــان نیســت‪ .‬ایــن پذیــرش قلبی‪،‬اهمیــت‬ ‫زیــادی دارد و اگــر هیــچ چیــز دیگــری یــاد نگیریــد‪،‬‬ ‫ایــن پذیــرش یــک راه حــل قطعی اســت‪ .‬به جای‬ ‫درونــی کــردن شکســت‪ ،‬بــه عنــوان شــاخصی از‬ ‫غیــر قابــل اعتمــاد بــودن‪ ،‬بایــد یــاد بگیریــد؛ کــه‬ ‫شکسســت‪ ،‬فقــط یــک رخــداد خارجــی اســت‬ ‫بلــه‪ ،‬مطمئنــا مــا درگیــر ایــن رخ داد بوده ایــم؛‬ ‫امــا شــبیه انداختــن تــوپ بــه ســمت حلقــه ی‬ ‫بســکتبال اســت‪ .‬اگــر تــوپ مــا گل نشــد بــه ایــن‬ ‫معنــی نیســت کــه ادم وحشــتناکی هســتیم‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه نیــاز اســت‪ ،‬تــا‬ ‫دقــت یــا تمریــن بیشــتری بکنیــم‪ .‬شــاید جلوتــر‬ ‫برویــم‪ ،‬شــاید بــه شــیوه ی دیگــری پرتــاب کنیــم‪.‬‬ ‫شــاید جلوتــر برویــم‪ ،‬شــاید بــه شــیوه ی دیگــری‬ ‫پرتــاب کنیــم یــا کســی را پیــدا کنیــم تــا کمکمــان‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن بــازی هیــچ قانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مــا می توانیــم راه هایــی را پیــدا کنیــم کــه موفــق‬ ‫شــویم‪ .‬بــرای داشــتن احســاس رضایــت‪ ،‬بایــد‬ ‫خــود را بــرای تمام اشــتباهات گذشــته ببخشــید‪،‬‬ ‫از گذشــته عبــور کنیدوشــروع کنیــددر خــود‬ ‫تغییراتــی بدهید‪.‬امیــد اســت بتوانیــم بــا اراِئـه ی‬ ‫اطالعــات روان شناســی گامــی مثبــت در جهــت‬ ‫ارتقــای ســطح کیفــی زندگیتــان برداریــم‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪305‬‬ ‫بی دردسرترین امکان‬ ‫نفوذبه سازمان ها‬ ‫چیست؟‬ ‫بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش‬ ‫و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر‬ ‫می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین راه‬ ‫نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه‬ ‫کنیــم بســیاری از ســازمان ها و افــراد کــه دانــش و‬ ‫توانایــی باالیــی دارنــد‪ ،‬بــرای بســتن راه هــای نفــوذ‬ ‫کالهبــرداران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬امــا یــک شــبکه هیــچ گاه کامــا ً‬ ‫ایمــن نیســت و هیــچ گاه نمی تــوان عامــل انســان‬ ‫را از چرخــه اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور‬ ‫کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان‬ ‫و ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه کنیــم‪ .‬چــرا کــه ســاده ترین‬ ‫راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی در یــک شــبکه‪،‬‬ ‫ورود زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه‬ ‫ســازمان و کســب اطالعــات مــورد نیــاز و خــروج‬ ‫ایــن اطالعــات می باشــد‪.‬‬ ‫یــک مهنــدس اجتماعــی فــردی اســت کــه بــا‬ ‫حیلــه‪ ،‬تحریــک و متقاعدســازی و فریــب بــا افــراد‬ ‫ارتبــاط برقــرار می کنــد و پــس از شــناخت زوایــای‬ ‫مختلــف ســازمان‪ ،‬بهــره بــرداری و سوءاســتفاده از‬ ‫ســازمان را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی‬ ‫بــا افــراد ارتبــاط برقــرار می کنــد و از ان هــا کســب‬ ‫اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس از‬ ‫دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪،‬‬ ‫افــراد متوجــه نخواهنــد شــد کــه اطالعــات از کجــا‬ ‫فــاش شــده اســت‪ .‬گــروه کامپیوتــری ســازمان‬ ‫بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و امــا پــس‬ ‫از بررســی متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار‬ ‫ســاده تر از این هــا از دســت رفتــه و عامــل انســان‬ ‫دخیــل بــوده اســت‪ .‬در مهندســی اجتماعــی بــه‬ ‫هیــچ وجــه در ابتــدا بــا نــرم افــزار و ســخت افــزار‬ ‫کار نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر انســان ها کار‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫نبایــد امنیــت را از طریــق فعالیت هــای ســخت‬ ‫افــزاری و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه منظــور از‬ ‫بیــان ایــن مفاهیــم ایــن اســت کــه تامیــن امنیــت‬ ‫فیزیکــی بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان و تغییــر‬ ‫نگــرش ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه هــر‬ ‫دوی این هــا بــا هــم کارامــد خواهــد بــود‪ .‬مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــر دو نــوع اســت‪ :‬مهندســی اجتماعــی‬ ‫بــر پایــه اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بــر‬ ‫پایــه نیروهــای انســانی‬ ‫مهندســین بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان‬ ‫کالهبــرداران و فیشــرها هســتند کــه بــا اطالعــات‬ ‫خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و‬ ‫توســعه ســایت یــا صفحــات بانک هــا و موسســات‬ ‫مالــی بــرای دزدیــدن نــام کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬بــه‬ ‫کالهبــرداری می پردازنــد‪ .‬یــا اینکــه بــا اســتفاده از‬ ‫ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران می فرســتند‪ ،‬ان هــا‬ ‫را تحریــک می کننــد کــه فایل هــای ضمیمــه را بــاز‬ ‫کننــد و ســپس بــه اهــداف خــود می رســند‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی‬ ‫انســانی تمــام هــدف نفــوذ گــر‪ ،‬ارتبــاط بــا اشــخاص‬ ‫بــه وســیله تلفــن یــا ارتبــاط حضــوری اســت‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نیســتند‬ ‫و هنــر ان هــا تنهــا روابــط عمومــی قــوی اســت و‬ ‫ان هــا بــا متخصصــان شــریک می شــوند تــا بــا هــم‬ ‫بتواننــد بــا کالهبــرداری منفعــت کســب کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق‬ ‫امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه از طریــق امنیــت‬ ‫فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫از شرکت خود چگونه‬ ‫در مقابل حمله بات‬ ‫نت ها حفاظت کنیم‬ ‫گاهــی پیــش می ایــد کــه در یــک ســازمان‪،‬‬ ‫تعــداد دســتگاه هایی کــه بــه شــبکه ســازمانی‬ ‫متصــل هســتند‪ ،‬از صــد دســتگاه هــم فراتــر‬ ‫مــی رود و حتــی گاهــی تعــداد ان از کنتــرل‬ ‫خــارج می شــود‪ ،‬در چنیــن مواقعــی احتمــال‬ ‫حمــات بات نتــی افزایــش می یابــد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر بایــد راهکارهای متناســب برای‬ ‫پیشــگیری از چنیــن مــواردی را پیش بینــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود صدهــا دســتگاه متصــل بــه هــم‪،‬‬ ‫یکــی از دغدغه هــای اصلــی ســازمان ها حفــظ‬ ‫امنیت ســازمان و دستگاه هاســت که مســتلزم‬ ‫اســتقرار اســتانداردها و اقدامــات امنیتــی‬ ‫درخــور و مناســب اســت تــا شــرایط هرگونــه‬ ‫نقــض و خطــر بــرای اطالعــات ســازمانی بــرای‬ ‫مجرمــان ســایبری فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫پیش بینی هــای کارشناســان نشــان می دهــد‬ ‫کــه میــزان دســتگاه های متصــل بــه هم از ســال‬ ‫‪ 2017‬تــا ســال ‪ 2020‬نســبت بــه قبــل دوبرابــر‬ ‫خواهــد شــد و بــه همیــن خاطــر مراقبت هــای‬ ‫امنیتــی بیشــتر و بهتــری بایــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫مســائل و مشــکالت بعــدی اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫پیــش روی ســازمان ها‪،‬‬ ‫یکــی از مشــکالت‬ ‫ِ‬ ‫حمــات بات نت هاســت کــه مجرمــان از‬ ‫طریــق اســیب پذیری های موجود در ســازمان‬ ‫وارد سیســتم می شــوند و فعالیت غیرقانونی‬ ‫خــود را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای مراقبــت از سیســتم در برابــر مشــکالت‬ ‫و حمــات بات نت هــا‪ ،‬اولیــن کار تغییــرات‬ ‫تنظیمــات پیش فــرض سیســتم و اعمــال‬ ‫رمزهــای عبــور قــوی اســت‪.‬‬ ‫سیســتم های ســازمانی را بــا اســتفاده از انــواع‬ ‫و اقســام ســازوکارهای امنیتــی ســامان دهی‬ ‫کــرد‪ .‬یکــی از راهکارهــای مهــم‪ ،‬به روزرســانی‬ ‫دائمــی نــرم افزارهــا اســت کــه کمــک زیــادی بــه‬ ‫دفــاع ســایبری می کنــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های هوشــمند را بــه‬ ‫صــورت منظــم ریبــوت کنیــد تــا‬ ‫در صــورت وجــود نرم افزارهــای‬ ‫مخــرب و اسیب رســان در‬ ‫حافظــه‪ ،‬امــکان فعالیــت مضــر‬ ‫بــرای سیســتم نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫نکتــه بعــدی ان اســت کــه‬ ‫تنظیمــات امنیتــی دســتگاه ها‬ ‫را بــه طــور مــداوم بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬نکتــه کلیــدی بــرای امــن‬ ‫نگــه داشــتن ســازمان‪ ،‬حــذف‬ ‫دســتگاه های غیرمجاز و بالاستفاده‬ ‫و همچنیــن کنتــرل فعالیت های غیرمجــاز در‬ ‫سیســتم و اعمــال احــراز هویت هــای قــوی‬ ‫بــرای سیســتم های مختلــف اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫من رای می دهم برای اقتدار کشورم ایران‬ ‫یک تصویر یک انتخاب‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 30 - 1400‬مه ‪ 18 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 305‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از تاریخ ایران‬ ‫برق‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ ‫سهیال عاللدین‬ ‫به زبان ساده خورشید‬ ‫ســازی بــا‏طــرز تدفیــن مســلمانان تفــاوت اساســی دارد و‬ ‫قبرهــا بــه صــورت خانوادگــی دفــن گردیده انــد کــه بنــا بــه‬ ‫گفتــه‏کارشناســان ایــن شــواهد حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫اقــوام خاصــی از زرتشــتیان در ایــن منطقــه وســیع زندگــی‬ ‫‏می کردنــد و ایــن بنــای عظیــم مربــوط بــه انهــا می باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کلیســا‪ ،‬می شناســند‬ ‫مــردم محلــی ایــن اتشــکده را بــا نــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫امــا تاکنــون هیچ گونــه شــاهدی بــر حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســیحیا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬در‏ایــن گســتره پیــدا نشده اســت و از ســوی دیگــر‪ ،‬شــکل‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کیک یخچالی ساده‬ ‫کیــک یخچالــی بــدون شــک یکــی از پــر طرفدارتریــن کیک هــا در سرتاســر دنیــا‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ســاده می باشــد و بــا رعایــت چنــد‬ ‫ت ‪‎‬کیــک یخچال ـ ‪‎‬‬ ‫می باشــد و دســتور‏پخ ـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه می توانیــد یــک کیــک خوشــمزه بــدون فــر تهیــه‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم کیک یخچالی با پتی بو ‪‎‬ر‪‎:‬‬ ‫شی ر‪‎‎2‬لیوان ‪ -‬شک ر‪‎‎1‬لیوان ‪ -‬بیسکویت ‪‎‎100‬گرم‪ -‬کره ‪‎‎50‬گرم‬ ‫ل‪‎‎1‬قاشق چایخوری‬ ‫وانی ‬ ‫پودر کاکائ و‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفی د ‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫دستور تهیه کیک یخچالی ساده‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫در ابتــدا پــود ‪‎‬ر ‪‎‬کاکائـ ‪‎‬و ‪‎‬و اردرا از صافــی عبــور می دهیــم و ســپس انهــا را بــه خوبــی بــا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫یکدیگــر مخلــوط می ‏کنی ‪‎‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه ‪ 2‬لیــوان شــیر را بــه مــواد اضافــه کنیــد و ســپس شــکر موجــود را بــه‬ ‫درون ظــرف بریزیــد و در‏اخــر وانیــل را هــم اضافــه کینــد و ســپس روی شــعله قــرار‬ ‫بدهیــد و بــه طــور مرتــب مــواد را هــم بزنیــد تــا بریــده‏بریــده نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه بعــد از اینکــه مــواد بــه خوبــی حــل شــد شــعله را خامــوش می کنیــم‬ ‫و ســپس کــره را بــه ان اضافــه‏می کنیــم تــا وقتــی کــه کــره بــه خوبــی مخلــوط نشــده‬ ‫بــه هــم زدن ادامــه دهیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫یــک قالــب مناسب(مســتطیلی شــکل بهتــر اســت) انتخــاب کنیــد و کــف ان را‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی و یــا ســلفون‏بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫ابتــدا یــک الیــه بیســکویت را بــه طــور منظــم کــف قالــب بچینیــد و مــوادی کــه امــاده‬ ‫کردیــد را بعــد از اینکــه‏مقــداری از حــرارت افتــاد روی بیســکویت بریزیــد و ایــن کار را‬ ‫چندیــن الیــه ادامــه بدهیــد(‪ 5‬الــی ‪ 6‬الیــه کفایــت‏مــی کنـد‪‎(.‎‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫بیســکویت را بــا قالــب بــه مــدت ‪ 3‬ســاعت درون یخچــال قــرار مــی دهیم(هرچــه‬ ‫بیشــتر قــرار بگیــرد بافــت‏بیســکویت ها بیشــتر شــبیه کیــک مــی شــود و خوشــمزه تر‬ ‫مــی شــود) بعــد از خــارج کــردن ان از یخچــال‏مقــداری بــه ان اســتراحت دهیــد و‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی کــه اســتافده کــرده ایــد را جــدا کنیــد و بــه طــور دلخــواه‏بــرش‬ ‫بزنیــد و نــوش جــان کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تهیه کیک یخچالی ساد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬و گانش استفاده کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪:‎‬‏‪.1‬‏ برای تزیین می توانید از پودر پسته‪ ،‬پود ‪‎‬ر ‪‎‬نارگی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.2‬‏ در صــورت تمایــل مــی توانیــد در بیــن الیــه هــا از مــوز‪ ،‬پــود ‪‎‬ر ‪‎‬گــرد ‪‎‬و ‪‎‬و پــود ‪‎‬ر ‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک یخچالی‬ ‫ک ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کی ‪‎‬‬ ‫کیک یخچال ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪40‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫کیک یخچالی را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬میان وعده ‪ -‬دس ‪‎‬ر ‪‎-‬سرو کنید‪‎.‎‬‬ ‫سرمه دوزی در ایران‬ ‫چــرا از منبــع بــی پایــان مــن اســتفاده نمی شــود طبــق بعضــی از شــنیده ها‬ ‫درســت یــا نادرســت صنعــت بــرق بــه دلیــل اســتخراج غیرمجــاز ارز دیجیتــال‬ ‫کــه مصــرف بــرق باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده‪ ،‬تحــت فشــار اســت و‬ ‫شــرایط بســیار ســختی را دز کشــور بوجــود اورده اســت‪ ،‬وگمانه زنی هــای‬ ‫دیگــری هــم مطــرح اســت از جملــه اینکــه کمبــود بــرق بــه اســتخراج‬ ‫بیت کویــن توســط شــرکت های چینــی در اطــراف رفســنجان مرتبــط اســت‬ ‫بعضی هــا هــم می گوینــد ؛علــت قطعــی بــرق محدودیــت ســوخت‬ ‫نیروگاه هــا اســت وبــه محــض اینکــه مشــکل ســوخت و محدودیــت‬ ‫تامیــن گاز برطــرف شود‪،‬مشــکل خاموشــی هــم حــل خواهــد شــد‬ ‫گاها هم گفته شده است‪ :‬در نیروگاه های برق به دلیل کمبود سوخت اصلی‬ ‫ایــن نیروگاه هــا کــه گاز اســت از مــازوت بــه عنــوان ســوخت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫و در اخر هم صحبت سر مصرف مردم که؛ اگر مردم کمتر برق و گاز مصرف کنند‬ ‫ما هم مجبور نمی شــویم برای تامین انرژی نیروگاه های برق مازوت بســوزانیم‬ ‫موضــوع ارتبــاط تولیــد بیت کویــن بــا قطعــی بــرق و نیــز اســتفاده از ســوخت‬ ‫مــازوت کــه بســیار بــرای ســامتی مضــر اســت در شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫انتقــادات زیــادی روبــرو شــده اســت و بــه نظــر بســیاری از کاربــران ایــن اقــدام‬ ‫بــدان معناســت از مــازوت تنگــی نفــس بگیریــد و یــا قطعــی بــرق را تحمــل کنیــد‬ ‫در ایــن بیــن راهکارهــای ســاده ای هــم بــر اســاس پیــش بینی هــای رونــد‬ ‫افزایــش دمــای هــوا ‪,‬بــرای کاهــش مصــرف بــرق و جلوگیــری از قطعــی‬ ‫بــرق بــه احــاد مــردم کشــوردر بخش هــای مختلــف خانگــی‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫مجتمع هــای تولیــدی و صنعتــی و کشــاورزان پیشــنهاد شــده اســت کــه‪:‬‬ ‫درســاعت های اوج بــار (پیــک مصــرف) تــا حــد امــکان در کولر هــای ابــی از دور‬ ‫کنــد اســتفاده نمائیــم‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از کولر هــای گازی‪ ،‬ترموســتات را بیــن ‪ ۲۳‬تــا ‪ ۲۵‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از کولــر یــا وســایل سرمایشــی در ســاعت های اوج بــار‪ ،‬تــا حــد‬ ‫امــکان از لــوازم پرمصــرف برقــی مانند اتو‪ ،‬لباسشــویی‪ ،‬ظرف شــویی و جاروبرقی‬ ‫به طــور همزمــان اســتفاده نکنیم‪.‬‬ ‫اســتفاده از وســایل برقــی یادشــده را بــه روز هــای تعطیــل یــا ســاعت های‬ ‫غیرپیــک منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫خامــوش کــردن المپ هــای اضافــی و اســتفاده از روشــنایی طبیعــی در روز‪،‬‬ ‫ســاده ترین راه صرفه جویــی در مصــرف بــرق اســت‪.‬‬ ‫امــا بحــث اینجاســت کــه چــرا مــا یعنــی کشــور ایــران بــا داشــتن حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫روز افتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای دنیــا در زمینــه پتانســیل انــرژی‬ ‫خورشــیدی در جهــان اســت‪ .‬بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیــای ایــران و‬ ‫پراکندگی روســتای در کشــور‪ ،‬اســتفاده از انرژی خورشــیدی یکی از مهم ترین‬ ‫عواملــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیردواســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــای برق رســانی و تولیــد انــرژی در مقایســه بــا دیگــر‬ ‫مدل هــای انتقــال انــرژی بــه روســتاها و نقــاط دور افتــاده در کشــور از نظــر‬ ‫هزینــه‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬نگهــداری و عوامــل مشــابه اســت وپنلهــای خورشــیدی‬ ‫و باطریهــای ذخیــره ســازی بــرق در خانــه هــا میتوانــد از خســارت ناشــی از‬ ‫قطــع بــرق در منــازل جلوگیــری کنــد از ایــن روش اســتفاده نمــی کنیــم؟‬ ‫انــرژی خورشــیدی همانگونــه کــه از نــام ان مشــخص اســت انــرژی حاصــل‬ ‫از خورشــید اســت کــه بــه انــرژی گرمایــی یــا الکتریکــی تبدیــل می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫انــرژی تمیزتریــن و فراوان تریــن منبــع انــرژی تجدیــد پذیــر اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫فناوری هــای خورشــیدی می تواننــد از ایــن انــرژی بــرای مصــارف مختلــف از‬ ‫جملــه تولیــد بــرق‪ ،‬تامیــن نــور یــک فضــای داخلــی راحــت و گــرم کــردن اب‬ ‫بــرای مصــارف خانگــی‪ ،‬تجــاری یــا صنعتــی اســتفاده کننــد انــرژی خورشــیدی‬ ‫یکــی از شــکل های انــرژی تجدیــد پذیــر اســت کــه با پیشــرفت تکنولــوژی پیش‬ ‫از پیــش در زندگــی روزمــره بشــر تاثیــر داردامــروزه اســتفاده گســترده از انــرژی‬ ‫خورشــیدی بــه دلیــل پیشــرفت های اخیــر در فناوری هــای انــرژی خورشــیدی‬ ‫بســیار امیدوارکننــده اســت‪.‬‬ ‫براساس سیاست های فعلی جهانی مربوط به انرژی‪ ،‬نیروگاه های خورشیدی‪،‬‬ ‫بــادی و زمیــن گرمایــی از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه هســتند‪ .‬اســتفاده از‬ ‫پتانســیل عظیــم منابــع انرژی هــای تجدی د پذیر را می توان بــا فرض فراهم بودن‬ ‫فنــاوری‪ ،‬ســرمایه و بودجــه اولیــه‪ ،‬نیروهــای متخصــص و ســایر منابــع همــراه بــا‬ ‫سیاســت طوالنــی مــدت اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر تحقــق بخشــید‬ ‫هرچنــد کــه اســتفاده از انــرزی خورشــیدی معایبــی مثــل ؛ قیمــت باال‪,‬وابســتگی‬ ‫بــه شــرایط اب و هوا‪,‬بــاال بــودن هزینــه ی ذخیــره کــردن ان ‪ ,‬اشــغال فضــای‬ ‫زیــا توســط دســتگاه های مربــوط بــه انــرزی خورشــیدی‪ ,‬الودگی هــای مربــوط‬ ‫بــه ســاخت سیســتم های فوتوولتائیــک‪ ,‬نصــب و حمــل ســلولهای خورشــیدی‬ ‫دارد امــا از مزیــت هــای انــرژی خورشــیدی مثــل‪ :‬تجدیــد پذیربــودن‪,‬‬ ‫کاهــش هزینــه هــای بــرق‪ ,‬کاربردهــای متفــاوت‪ ,‬پاییــن بــودن هزینه هــای‬ ‫تعمیــر و نگهــداری و پیشــرفته بــودن تکنولــوژی ان نبایــد غافــل بــود‬ ‫انــرژی خورشــیدی دو مزیــت بــزرگ نســبت بــه ســوخت های فســیلی (زغــال‬ ‫ســنگ‪ ،‬نفــت و گاز طبیعــی) دارد‪ .‬اول اینکــه اگــر چــه می تــوان هنــوز از‬ ‫ســوخت های فســیلی بــا منابــع محــدود اســتفاده کــرد امــا یــک منبــع بــی پایــان از‬ ‫نــور خورشــید کــه منبــع انــرژی خورشــیدی اســت وجــود دارد‪.‬‬ ‫دومیــن مزیــت انــرژی خورشــیدی ایــن اســت کــه انــرژی خورشــیدی ماننــد‬ ‫ســوزاندن ســوخت های فســیلی الودگــی ایجــاد نمی کنــدو یــک فنــاوری بســیار‬ ‫انعطــاف پذیــر اســت کــه می تــوان ان را بــه صــورت تولیــد توزیــع شــده (واقــع‬ ‫در نقطــه یــا در نزدیکــی محــل اســتفاده) یــا بــه عنــوان یــک نیــروگاه خورشــیدی‬ ‫در مقیــاس مطلــوب در ایســتگاه مرکــزی (مشــابه نیروگاه هــای قدیمــی) تولیــد‬ ‫و اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اتشــکده «اســپاخو» یکــی از کهن تریــن ســازه های پابرجــای‬ ‫باســتانی در خراســان شــمالی اســت کــه مربــوط بــه روزگار‬ ‫ساســانیان اســت‪.‬‏اتشــکده ٔ اســپاخو در ‪۱۱۵‬کیلومتــری جــاده‬ ‫بجنورد گلســتان و ‪۶۵‬کیلومتری غرب شــهر اشــخانه قرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫باستان شناســان بــا توجــه بــه معمــاری ویــژه ٔ ایــن اتشــکده‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــات‬ ‫کــه ســقفی گنبــددار اســت و باتوجــه‏بـ ‪‎‬ه ‪‎‬الشه ســن ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ـژه ٔ ‪‎‬معمــاری ساســان ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬بــه کار رفتــه کــه از مصالــح ویـ ‪‎‬‬ ‫ســارو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬می دانن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اســت‪ ،‬این اتشــکده را مربوط‏به روزگا ‪‎‬ر ‪‎‬ساســانیا ‪‎‬‬ ‫معمــاری ایــن بنــا نمــادی از معمــاری خراســان در‬ ‫روزگار ساســانی اســت کــه از ترکیــب گنبــد و ایــوان الگــو‬ ‫‏گرفته اســت‪ ،‬ترکیبــی کــه ســابقه کهنــی در معمــاری‬ ‫بناهــای دوران تاریخــی و اســامی دارد‪ ،‬البتــه در نظریـه ای‬ ‫‏دیگــر معمــاری ایــن بنــا الگــو گرفتــه از پــای فیل مشــهور به‬ ‫پافیلــی اســت کــه از پابرجاتریــن نــوع معمــاری محســوب‬ ‫‏می شــود‪ .‬معبــد اســپاخو کــه بــا الشــه ســنگ و مــات‬ ‫ســاروج ایجــاد گشته اســت دارای پالنــی مســتطیل شــکل‬ ‫‏اســت و ســقف ان بــا طــاق و گنبــد پوشــیده شده اســت‪.‬‬ ‫ورودی اصلــی بنــا در ضلــع شــرقی بــه شــکل ایوانــی بلنــد‬ ‫بــا‏قــوس گهــواره ای اســت کــه گنبدخانــه در غــرب ان قــرار‬ ‫دارد در دیواره هــای شــمالی و جنــوب بنــا نیــز ورودی هایــی‬ ‫بــا‏طــاق کلیــدی تعبیــه گردیده اســت کــه از ویژگی هــای‬ ‫معمــاری ساســانی می باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه معبــد اســپاخو را بــه عنــوان کلیســا نیــز‬ ‫می خواننــد امــا وجــود اتشــدان و حفره هایــی در ســقف‬ ‫بــرای ‏خــروج دود و… ایــن احتمــال را کــه ایــن معبــد‬ ‫توســط زرتشــتیان ســاخته شــده باشــد را قــوی تــر می کنــد‬ ‫و همچنیــن‏در اطــراف ایــن بنــا و روســتای اســپاخو بــر روی‬ ‫تپـه ای قبرســتانی وجــود دارد کــه از نظــر وضــع دفــن و مقبره‬ ‫ن ‪‎‬و ســوراخ های درون ســقف گنبد‬ ‫ی ‪‎‬محراب ‪‎ ،‎‬اتشــدا ‪‎‬‬ ‫دایره ا ‪‎‬‬ ‫‏کــه روزن هــای بــرای خــروج دود اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــن جایــگاه‪ ،‬هیچــگاه کلیســا نبــوده و اتشــکده ای اســت‏ک ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬باســتان ان را ســاخته اند‪ .‬اتشــکده ٔ اســپاخو هنوز‬ ‫‪‎‬زرتشــتیا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــر فــراز بلندایــی پــر از کاج‏و ســرو‬ ‫هــم د ‪‎‬ر ‪‎‬خراســان شــمال ‪‎‬‬ ‫ایستاده اســت و گردشــگران داخلــی و خارجــی را بــه خــود‬ ‫ی ‪‎‬بــا‬ ‫می خوانــد‪ .‬اتشــکده ٔ اســپاخو د ‪‎‬ر ‪‎‬فهرســت میــراث‏مل ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــماره ٔ ‪ ۱۵۷۹‬ثبــت شده اس ـ ‪‎‬‬ ‫هنــر ســرمه دوزی در ایــران‬ ‫یکــی از هنرهــای ظریــف و‬ ‫اصیــل اســت‪ .‬بــی شــک در‬ ‫خانه هــای قدیمــی ایرانــی‪ ،‬یکــی‬ ‫از اثــار هنــری‏ســرمه دوزی یافــت‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای خلــق ســرمه‬ ‫دوزی‪ ،‬بــا اســتفاده از لوله هــای‬ ‫فلــزی باریــک و ضخیــم روی‬ ‫پارچــه هــای ترمــه ‏زیبــا‪ ،‬نقــش‬ ‫و طرح هایــی دوختــه می شــود‪.‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫ســرمه دوزی را تلفیقــی از هنــر ملیل ـه دوزی و ترمــه ‏دوزی هــم عنــوان‬ ‫کرده انــ ‪‎‬د ‏‪ ‎.‬تاریخچــه هنــر ســرمه دوزی در ایــران بــه حــدود ســه هــزار‬ ‫ســال پیــش بــاز می گــردد‪ .‬ســرمه دوزی یــک‏هنــر تزیینــی اســت کــه بــر‬ ‫روی پارچه هــای فاخــر و گرانب هــا اجــرا می شــود‪ .‬در چنــد هــزار ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬تجــارت پارچه هــای ابریشــم‏و زربافــت جــزو مشــاغل اصلــی‬ ‫ثروتمنــدان و تاجــران بــوده اســت‪ .‬ملیله هــای طالیــی و نقــره ای بــرای‬ ‫دوخــت ســلطنتی روی پارچه ‏هــای ترمــه و ابریشــم بــه کار می رفتنــد‪.‬‬ ‫اثــار تاریخــی بــه جــا مانــده از دوران ســلطنتی گذشــته نشــان می دهــد‬ ‫هنــر ســرمه دوزی در ‏ایــران جایــگاه شــناخته شــده ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫لباس هــای اقــوام و خانــدان پادشــاهی‪ ،‬بــا اســتفاده از ســرمه دوزی‬ ‫تزئیــن می شــدند‪ .‬ایــن ‏هنــر را می تــوان یکــی از هنرهــای پرطرفــدار‬ ‫بــرای تزیینــات لبــاس معرفــی کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪ ‎‬هنــر ســرمه دوزی در ایــران یــک هنــر جــذاب و پرطرفدار اســت‪ .‬کســانی‬ ‫کــه در خیاطــی و گلــدوزی مهــارت داشــته باشــند بــه‏راحتــی می تواننــد‬ ‫روی پارچه هــای ترمــه‪ ،‬زیباتریــن نقــش و نگارهــای ســرمه دوزی را اجــرا‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای ایــن کار بــه لــوازم‏خــاص یــا عجیــب و غریــب نیــاز نداریــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی بایــد بهتریــن و مرغوبتریــن پارچــه را بــرای ســرمه دوزی‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‏پارچه هــای ترمــه‪ ،‬گزین ـه اول در ایــن هنــر هســتند‪ .‬در‬ ‫رتبه بنــدی می توانیــد پارچه هــای مخمــل یــا پارچه هــای ابریشــمی را‬ ‫هــم‏بــه کار ببریــد‪ .‬از دیگــر وســایل مــورد نیــاز بــرای ســرمه دوزی در ایران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انــواع نــخ ســرمه اسـ ‪‎‬‬ ‫شــما بــه ســوزن های خیاطــی بــا شــماره های مختلــف نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد یــک کارگاه مخصــوص ســرمه دوزی هــم تهیــه ‏کنیــد‪.‬‬ ‫کارگاه ســرمه دوزی شــبیه بــه کارگاه گلــدوزی اســت امــا انــدازه ان بزرگتــر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای ایجــاد طرح هــا و نقش هــا روی‏پارچــه از صابــون خیاطــی‬ ‫یــا مدادهــای نشــانه گذاری اســتفاده کنید‪.‬بــرای ســرمه دوزی در ایــران‬ ‫معمــوال ً از پارچه هــای‏ســاتن‪ ،‬پارچــه تافتــه یــا پارچه هــای مخمــل هــم‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬کار کــردن بــا پارچــه هــای ترمــه‪ ،‬جذابیــت و نمــای‬ ‫بی نظیــری‏دارد و در گزینــه اول بــرای ایــن هنــر پیشــنهاد می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!