روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 304 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 304

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 304

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 304

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه ‪ 4 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /25‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /13‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪304‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫زنگ هشدار در حوزه جمعیت به صدا درامده است‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫داستان «از خرید ارزان قیمت تا خالی شدن حساب»‬ ‫‪3‬‬ ‫الزمه یک‬ ‫تولید موفق‪ ،‬حمایت‬ ‫مسئولین است‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬درصد پنبه کشور در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫سرقت اطالعات مشتریان ‪ 70‬بانک‬ ‫در اروپا و امریکای جنوبی‬ ‫‪7‬‬ ‫مهارت تفکر انتقادی را جدی بگیریم‬ ‫‪5‬‬ ‫بررسی راهکار تداوم حیات گونه های جانوری در گلستان‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بارداری ناخواسته و سقط جنین ناامن‬ ‫‪2‬‬ ‫سهیال عاللدین‬ ‫یکــی از اتفاقــات پراســترس و تنـش اوری کــه ممکــن‬ ‫اســت بــرای برخــی از خانم هــا رخ دهــد‪ ،‬بــاردار شــدن‬ ‫بــه صــورت ناخواســته و بــدون برنامه ریــزی قبلــی در‬ ‫شــرایط نامناســب اســت‪ .‬گاهــی بــارداری ناخواســته‬ ‫بــه دلیــل اســتفاده نکــردن از روش هــای جلوگیــری از‬ ‫بــارداری یــا اشــتباه اســتفاده کــردن از ایــن روش هــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بارداری ناخواسته‪ ،‬ممکن است در روابط جنسی در‬ ‫زمــان دوســتی و اشــنایی‪ ،‬نامــزدی یــا عقــد هــم اتفــاق‬ ‫بیفتد که در این شــرایط‪ ،‬تنها راهی که اکثر افراد ان‬ ‫را انتخــاب می کننــد‪ ،‬ســقط جنیــن اســت کــه خــود ِ این‬ ‫روش‪ ،‬اسیب های زیادی را برای خانم به همراه دارد‪.‬‬ ‫مــادر و پــدر شــدن هــم مثــل هــر کار دیگــری‪ ،‬امادگــی‬ ‫روحــی و روانــی و جســمانی خاصــی را می خواهــد و‬ ‫اگــر حاملگــی در زمانــی باشــد کــه افــراد ایــن امادگــی‬ ‫را نداشــته باشــند یــا هنــوز ازدواج نکــرده باشــند‪ ،‬گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــارداری ناخواســته اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫کــه بــدون هیــچ برنامه ریــزی قبلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫حــق بــا شماســت‪ .‬لحظــه دشــواری اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫بــدون انکــه انتظــارش را داشــته باشــید‪ ،‬نتیجــه‬ ‫مثبــت را روی برگــه ازمایــش می بینیــد‪ ،‬حــق داریــد‬ ‫از خوشــحالی فریــاد نکشــید‪ .‬می دانیــم کــه حتــی‬ ‫شــیرین ترین اتفــاق هــم وقتــی در زمــان و مــکان‬ ‫نامناســب بیفتــد‪ ،‬یــا وقتــی امــاده افتادنــش نباشــید‪،‬‬ ‫می تواند شــما و هرکس دیگری را دچار اضطراب کند‬ ‫ســقط هایی کــه ایــن روزهــا زیــر پوســت شــهر یــا‬ ‫شــاید همیــن بیــخ گوشــمان در حــال اتفــاق افتــادن‬ ‫اســت و تاســف بار اینکــه بســیاری از انهــا در مراکــز‬ ‫غیرقانونــی و بــدون مجــوز صــورت می گیــرد و هــزار‬ ‫و یــک اســیب و عــوارض همــراه دارد‪ ۸۵ .‬الــی ‪۹۰‬‬ ‫درصــد مراجعیــن ماماهــای خانگــی کســانی هســتند‬ ‫کــه از طریــق رابطــه نامشــروع بــاردار می شــوند و‬ ‫در کنــار دختــران مجــرد‪ ،‬زنــان متاهلــی کــه از طریــق‬ ‫برقــراری رابطــه بــا شــخص دیگــری غیــر از همسرشــان‬ ‫بــاردار شــده اند نیــز بــرای ســقط جنیــن بــه ایــن مراکــز‬ ‫مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫زنانــی کــه شوهرانشــان انــان را بــرای ســال ها تــرک‬ ‫کــرده و بــرای کار بــه کشــورهای همســایه رفته انــد‪،‬‬ ‫بــا برقــراری رابطــه خــارج از ازدواج حاملــه و پیــش از‬ ‫بازگشــت شــوهرانش ســعی می کننــد تــا جنین شــان‬ ‫را ســقط کننــد‪.‬‬ ‫تعــداد دیگــری از زنــان نیــز بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی یــا ادامــه تحصیــل و از دســت نــدادن‬ ‫فرصت هــای کاری خواهــان ســقط جنیــن هســتند‪.‬‬ ‫ودر میــان متقاضیــان‪ ،‬زنانــی هــم هســتند کــه بــه‬ ‫دنبــال ســقط جنیــن ‪ ۹‬ماهه شــان هســتند‪ .‬ایــن زنــان‬ ‫در بســیاری از مــوارد می خواهنــد تــا کودکانشــان‬ ‫مــرده و حتــی تکــه تکــه شــده بــه دنیــا بیایــد‪».‬‬ ‫افزایــش متقاضیــان ســقط جنیــن» در پایتخت ســبب‬ ‫شــده تــا ایــن کار تبدیــل بــه تجارتــی پرســود شــود‪.‬‬ ‫نــه تنهــا پزشــکان و ماماهــا بلکــه کســانی کــه در‬ ‫درمانگاه هــا کار می کننــد‪ ،‬ســقط جنیــن را انجــام‬ ‫می دهنــد البتــه بــا نــرخ پایین تــر‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی‪،‬‬ ‫ســقطی که توسط افراد غیرتخصصی‬ ‫یــا در مراکــز غیربهداشــتی انجــام‬ ‫شود‪«،‬ســقط جنیــن ناامــن» اســت‪.‬‬ ‫اگــر ســقط در ســه مــاه نخســت‬ ‫بــارداری صــورت بگیــرد‪ ،‬خطــرات‬ ‫کمتــری دارد امــا بعــد از گذشــت مــاه‬ ‫ســوم ایــن خطــرات بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ســقط جنیــن یکــی از مســائل مهــم‬ ‫و پرچالــش در اخــاق پزشــکی اســت‬ ‫کــه اندیشــمندان بســیاری را متوجــه‬ ‫خــود ســاخته اســت و موافقــان و‬ ‫مخالفــان بســیاری بــه ســود یــا زیــان‬ ‫ان اســتدالل کــرده انــد‪.‬‬ ‫فیلســوفان اخــاق بــا رویکــردی‬ ‫فلســفی بــدان پرداختــه و بــر ایــن‬ ‫مطلــب اتفــاق نظــر دارنــد کــه کشــتن‬ ‫انســان بالــغ کــه شــخص نیــز بــه شــمار مــی ایــد بــه‬ ‫لحــاظ اخالقــی نادرســت اســت امــا در اینکــه جنیــن نیز‬ ‫انســان یــا شــخص هســت یــا نــه اختــاف نظــر دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از انــان جنیــن را از همــان لحظــه لقــاح‪ ،‬انســان‬ ‫یــا شــخص دانســته و ســقط جنیــن را نادرســت مــی‬ ‫داننــد و برخــی دیگــر انســان یــا شــخص بــودن جنیــن را‬ ‫قبول نداشــته و کشــتن (ســقط کردن) ان را جایز می‬ ‫داننــد‪ .‬امــا عــاوه بــر رویکرد فلســفی با رویکــرد الهیات‬ ‫اخالقــی نیــز می تــوان بــه ایــن موضــوع پرداخــت‪.‬‬ ‫متفکــران مســلمان گرچــه غالبــا ً بــا رویکــرد فقهــی و‬ ‫حقوقــی بــه مســئله ســقط جنیــن توجــه داشــته انــد‬ ‫ولــی بــا رویکــرد فلســفی و الهیــات اخالقی قــران کمتر‬ ‫بــدان پرداختــه انــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو در ایــن مقالــه ســعی بــر ان اســت کــه‬ ‫بــه ایــن مســئله بــا رویکــرد الهیــات اخالقــی قــران‬ ‫پرداختــه و نادرســتی ســقط جنیــن بــه لحــاظ اخالقــی‬ ‫بــا توجــه بــه ایاتــی کــه جنیــن را از همــان لحظــه‬ ‫لقــاح‪ ،‬هبــه ای محــض و بــدون عــوض از ســوی‬ ‫خداونــد متعــال بــه والدیــن مــی داننــد‪ ،‬نشــان داده‬ ‫نمی تــوان بــرای ســقط تنهــا یــک عامــل را در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬قطعــا موضــوع ســقط چنــد عامــل را بــه دنبــال‬ ‫دارد کــه یکــی از ان هــا می توانــد مــوارد معیشــتی‬ ‫باشــد امــا ایــا شــنیده یــا دیده ایــد کــه یــک خانــواده‬ ‫کــه ســه فرزنــد دارد بــه دلیــل فقــر یکــی از بچه هایــش‬ ‫را بکشــد؟ ضمــن ایــن کــه بــرای ایــن موضــوع راه‬ ‫حل هــای ســاده ای وجــود دارد امــا دلیــل دیگــر ســقط‬ ‫شــاید جــدا شــدن فــرد بــا بــارداری از اجتمــاع باشــد‬ ‫افزایــش مــوارد ســقط جنیــن در حالــی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه تعــداد زیــادی از انهــا بزعــم کارشناســان خــارج از‬ ‫چهارچوب هــای تعریــف شــده و بــه صــورت غیرقانونی‬ ‫و زیرزمینــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســقط هــای زیرزمینــی گاه بــه ان علــت اســت‬ ‫کــه زوجــی ناخواســته بــاردار شــده اند‪ ،‬گاهــی به خاطر‬ ‫ان اســت کــه معلولیــت فرزنــد تــازه در مــاه هــای اخــر‬ ‫اتفــاق افتــاده یــا معلــوم شــده اســت‪ ،‬گاهــی از ســر‬ ‫فقــر و نــداری کــودک را نمــی خواهنــد و گاهــی نیــز‬ ‫متاســفانه ارتباطــات خــارج از شــرع و قانــون اســت‬ ‫مشــکالت خانوادگــی و اقتصــادی‪ ،‬فقــر‪ ،‬تعــداد زیــاد‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬امــوزش ناکافــی و وقــوع بارداری هــای‬ ‫ناخواســته‪ ،‬از جملــه عواملــی هســتند کــه زنــان را بــه‬ ‫ســوی ســقط عمــدی و غیرعمــدی ســوق مــی دهــد‪.‬‬ ‫در بســیاری از مواقــع کــودکان و بــه ویــژه نوجوانــان‬ ‫ممکــن اســت وارد یــک رابطــه عاطفی شــوند درحالیکه‬ ‫ممکــن اســت اســیب هایــی بــرای او بــه همــراه اورنــد‬ ‫برخــی زنانــی کــه امــکان ســقط جنیــن در چهارچــوب‬ ‫قانونــی را ندارنــد در بیمارســتان هــا بســتری می شــوند‬ ‫و ســقط جنیــن انجــام می شــود و بــا نــام دیگــری ماننــد‬ ‫خونریــزی در بیمارســتان ثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ســخن اخــر‪ :‬همــه جــای دنیــا حتــی انجــا کــه ارتباط با‬ ‫جنــس مخالــف چنــدان مذمــوم نیســت‪ ،‬اموزش هــای‬ ‫متعــددی می دهنــد تــا کــودکان و نوجوانــان ارتبــاط‬ ‫جنســی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا ایــن اموزش هــا در کشــور مــا مــورد پذیــرش‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫اینگونــه اموزش هــا بایــد از ســوی وزارت بهداشــت‬ ‫و امــوزش و پــرورش ارائــه شــود چراکــه هــم اکنــون‬ ‫‪ 95‬درصــد کــودکان ایرانــی در مدرسـه ها تحصیــل مــی‬ ‫کننــد و مــی تــوان در ایــن مقاطــع تحصیلــی ‪ ،‬مباحــث‬ ‫مربــوط بــه بلــوغ و تربیــت جنســی را امــوزش داد‬ ‫برخــی از زنــان در حالــت درماندگــی خــود‪ ،‬بــرای ســقط‬ ‫جنیــن بــه «بــازار داروفروشــان مراجعــه می کننــد و این‬ ‫داروهــا «توســط داروفروشــان بی اطــاع از عــوارض‬ ‫و نحــوه درســت مصــرف بــه فــروش می رســد» کــه‬ ‫همــراه بــا بی اطالعــی زنــان می توانــد پیامدهــای‬ ‫مرگبــاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــرایطی کــه قانون گــذاران بــرای انجــام عمل «ســقط‬ ‫جنیــن قانونــی» گذاشــته اند انــواع بیماری هــای مــادر و‬ ‫جنیــن پیــش از چهــار ماهگــی را در برمی گیــرد‪ .‬تاهــل‬ ‫زن جــزو ایــن شــرایط نیســت‪ .‬امــا یــک نکتــه مشــخص‬ ‫اســت و ان ایــن کــه زنــان مجــرد در ایــران کــه رابطــه‬ ‫خــارج از ازدواج در ان جــرم و تابویــی اجتماعــی اســت‪،‬‬ ‫در صــورت بــارداری ناخواســته راهــی بــه ســازمان های‬ ‫دولتــی بــرای خــود نمی بیننــد‪ ٬‬و بســیار محتمــل اســت‬ ‫کــه بــدون در نظــر گرفتــن پیامدهــای ســقط جنیــن‬ ‫خــود را مجبــور بــه انجــام ایــن عمــل ببیننــد ‪.‬‬ ‫کالس یا اصالت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد‬ ‫بــه عوامــل انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان‬ ‫مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و‬ ‫ســازمان های کــه دانــش و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج‬ ‫بگیــران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را‬ ‫بدانیــم کــه هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ً ایمــن نبــوده و هیــچ گاه قــادر نخواهیــم‬ ‫بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان‬ ‫و ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی‬ ‫در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و‬ ‫کســب اطالعــات مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ً یــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در نظــر گرفــت کــه بــا حیلــه و‬ ‫فریــب اقــدام بــه تحریــک و متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫بهره بــرداری و سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی بــا افــراد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس‬ ‫از دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪ ،‬اشــخاص مــورد حملــه قــرار‬ ‫گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و‬ ‫امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه‬ ‫کــه فکــرش را می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه‬ ‫در ابتــدا کار از نــرم افــزار و ســخت افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و‬ ‫فکــر انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از‬ ‫طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه منظــور از‬ ‫بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان و‬ ‫تغییــر نگــرش در ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه هــر دوی این هــا در کنــار‬ ‫هــم کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی بــر دو نوع تقســیم کرد‪ :‬مهندســی اجتماعی بر‬ ‫پایــه اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بر پایه نیروهای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه توضیــح داد کــه‬ ‫مهندســی بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند‬ ‫کــه بــا اطالعــات خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه ســایت یــا‬ ‫صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبور‪ ،‬دســت‬ ‫بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال‬ ‫می کننــد‪ ،‬و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا ایمیل هــای‬ ‫ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه اســت مــی تــوان گفــت‬ ‫در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتباط‬ ‫بــا اشــخاص بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا روابــط عمومــی‬ ‫فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ایـن کار بــا متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده‬ ‫تــا بــا یکدیگــر بتواننــد بــا کالهبرداری کســب منفعت کنند‪ .‬بنابرایــن می توان گفت‬ ‫کــه حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه تامیــن‬ ‫امنیــت فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 3‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪۴۵,۳۱۰,۰۰۰‬ریــال هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۰,۴۵۴,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ ۱۰۱,۴۷۹,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫ ‬ ‫معادل ‪ 100,210,۰۰۰‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰‬ریال ‪ ،‬ربع سکه ‪۳۹,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫ریال محاســبه و عرضــه شــد‬ ‫شماره ‪304‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی کبیر‬ ‫داستان «از خرید‬ ‫ارزان قیمت تا خالی‬ ‫شدن حساب»‬ ‫مدیــر یکــی از واحدهــای تولیــدی اســتان می گویــد حمایــت‬ ‫از تولیــد ابتــدا بایــد از داخــل شــروع شــود و بعــد از تولیــدات‬ ‫ســایر اســتان های کشــور چــرا زمانــی کــه محصولــی بــا‬ ‫کیفیــت و قیمــت ارزان در اســتان تولیــد می شــود مســئولین‬ ‫می بایســت ان کاال را از اســتانی دیگــر وارد کننــد کــه ایــن‬ ‫قطعــا ً ضربــه بــه تولیــد کننــده و لطمــه بــه تولیــد داخــل ان‬ ‫اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫امــروزه بســیاری از عملیــات بانکــی مختلــف‬ ‫از طریــق کارت هــای بانکــی انجــام می شــود‪ .‬از‬ ‫کمتریــن خریدهــا تــا بیشــترین ان هــا از طریــق‬ ‫کارت بانکــی قابــل انجــام اســت‪ .‬امــا ســرقت‬ ‫اطالعــات کارت هــای بانکــی نیز با افزایش اســتفاده‬ ‫از کارت هــای اعتبــاری افزایــش یافتــه اســت‪ .‬پیــش‬ ‫از ایــن تصــور می شــد کــه فقــط خریــد اینترنتــی‬ ‫اســت کــه می توانــد مشکل ســاز شــود امــا اکنــون‬ ‫در دنیــای واقعــی هــم‪ ،‬بــرای خریــد حتــی از طریــق‬ ‫دســتگاه های پــوز یــا اســتفاده از عابربانــک بایــد‬ ‫نگــران بــود‪.‬‬ ‫ســام ‪ :‬یــه روز بعدازاینکــه از ســرکار برمی گشــتم‬ ‫کنــار خیابــون یــه دسـت فروش دیــدم کــه عروســک‬ ‫می فروخــت و قیمت هــاش ارزون تــر از بــازار بــود‪.‬‬ ‫چنــد تــا عروســک ازش خریــدم و بــرای پرداخــت‬ ‫پــول بهــم یــه دســتگاه ‪ POS‬داد و گفــت بــا ایــن‬ ‫دســتگاه خریــدت رو انجــام بده‪ .‬بعــد از اینکه کارت‬ ‫رو کشــیدم و بقیــه کارهــای پرداخــت پــول رو انجــام‬ ‫دادم پیغــام تراکنــش ناموفــق رو نشــون داد‪.‬‬ ‫فروشــنده وقتــی متوجــه موضــوع شــد بهــم یــه‬ ‫دســتگاه دیگــه داد و گفــت از ایــن اســتفاده کــن کــه‬ ‫ایــن بــار خریــد انجــام شــد و پــول از حســابم کــم‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫چنــد روزی گذشــت‪ ،‬شــب یــه پیامــک بــا عنــوان‬ ‫برداشــت ‪ 10‬میلیــون تومــان از حســابم دریافــت‬ ‫کــردم‪ .‬تعجــب کــردم کــه چطــور کارت پیــش خــود ِم‬ ‫از حســابم پــول برداشت شــده اســت‪.‬‬ ‫از خانــواده پرســیدم کــه ایــا ان هــا خریــدی‬ ‫داشــته اند یــا نــه؟ ولــی هیچکــدوم از اعضــای‬ ‫خانــواده ام ایــن کار رو انجــام نــداده بودنــد‪.‬‬ ‫فــرداش بــه بانــک رفتــم و متوجــه شــدم کــه پــول‬ ‫از حســابم کارت بــه کارت شــده‪ ،‬متصــدی بانــک‬ ‫بهــم گفــت بــرای پیگیــری موضــوع بــه پلیــس فتــا‬ ‫مراجعــه کــن‪.‬‬ ‫بعدازاینکــه بــه پلیــس فتــا رفتــم افســر پرونده بهم‬ ‫گفــت جــای مشــکوکی خریــد کــردی؟ یکــم فکــر‬ ‫کــردم و یــاد اون دس ـت فروش افتــادم کــه بــار اول‬ ‫خریــد ناموفــق داشــتم‪.‬‬ ‫کارشــناس پلیس فتا ازم خواســت رســید تراکنش‬ ‫رو بهــش بــدم خوشــبختانه پیشــم بــود و بهــش‬ ‫دادم کــه بعــدش گفــت کــه اطالعــات کارتــم از‬ ‫طریــق دســتگاه اســکیمر کپــی شــده و کالهبــردار‬ ‫تونســته از حســابم برداشــت کنــه‪.‬‬ ‫ازش پرسیدم دستگاه اسکیمر چیه؟‬ ‫جــواب داد دســتگاهی کــه بــرای کپــی کارت بانکــی‬ ‫اســتفاده می شــه و در ادامــه چنــد تــا نکتــه بهــم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫‪ .1‬در هنــگام اســتفاده از دســتگاه ‪ POS‬خــود‬ ‫خریــدار از دســتگاه اســتفاده کنــد و اطالعــات کارت‬ ‫را در اختیــار دیگــران قــرار ندهــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬توجــه داشــته باشــید تغییــری بــر روی دســتگاه‬ ‫‪ POS‬بــه وجــود نیامــده باشــد و یــا شـی ء بــر روی ان‬ ‫نصب نشــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در تراکنش هــا حتمــا ً رســید دریافــت شــود و‬ ‫اطالعــات ان از جملــه شــماره کارت بررســی کــه‬ ‫مغایرتــی بــا کارت بانکــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬به صــورت دوره ای رمزهــای بانکــی عــوض‬ ‫شــود تــا در صــورت ســرقت اطالعــات کارت بانکــی‪،‬‬ ‫کالهبــرداران نتواننــد از حســاب برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫بــرای کســب اموزش هــای بیشــتر بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.CyberPolice.ir‬‬ ‫مراجعــه فرماییــد‪.‬‬ ‫به تولید داخل احترام‬ ‫بگذاریم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه کــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۸۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ‪۲۱۴‬‬ ‫طــرح تولیــدی اســتان پرداخــت شــد گفــت ایــن‬ ‫رقــم نســبت ســال ماقبــل ان رشــد ‪ ۱۵۲‬درصــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در نشســت خبــری اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در واقــع رونــق تولیــد جــزو اولویت هــای‬ ‫ســازمان محســوب می شــود و در قالــب ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬حمایــت الزم از‬ ‫تولیــد کننــدگان صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا افزایــش هفــت درصــدی ایجاد‬ ‫فرصــت شــغلی در بخــش صنعــت گفــت بــا‬ ‫رونــق ‪ ۴۰‬واحــد تولیــدی راکــد‪،‬در بخــش صنعت‬ ‫توانســتیم بــه تعهــد ‪ ۹‬هــزار ‪ ۳۰۰‬نفــر اشــتغال‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬و تحقــق ‪ ۹۲‬درصــد معــادل ‪۱۱۴‬‬ ‫میلیــون دالر صــادرات کاال بــه وزن ‪ ۲۶۶‬هــزار‬ ‫تــن بــه ‪ ۳۱‬کشــور در ســال گذشــته برســیم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع‬ ‫تولیــد گلســتان از ســال ‪ ۹۵‬فعــال شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه گلســتان بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی در بخــش صنعــت و صنایــع‬ ‫تبدیلــی کشــاورزی دارد کــه ‪ ۹۷‬درصــد ان را‬ ‫صنایــع کوچــک و متوســط تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه اقتصــاد و معیشــت اصلــی‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری‬ ‫گلســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار می باشــد‪.‬‬ ‫ممنوعیــت حمــل گنــدم بــدون مجــوز غلــه در‬ ‫گلســتان‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان‬ ‫نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بــدون اخــذ مجــوز‬ ‫حمــل گنــدم در فصــل خریــد تضمینی محصول‬ ‫مطابــق مصوبــه کارگــروه ارد و نــان اســتان‬ ‫ممنــوع می باشــد‪.‬‬ ‫ســید خالــق ســجادی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫توســط تعــاون روســتایی اســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم خریــد تضمینــی بــه مقصــد ســیلوها بــه‬ ‫مجــوز غلــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــرای اســاس پیش بینی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه گفــت در ســالجاری دولــت حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تــن گنــدم تولیــدی اســتان را از ســوی‬ ‫کشــاورزان خریــداری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر کل غلــه گلســتان افــزود ایــن اداره کل‬ ‫امســال بــرای خریــد تضمینــی کلــزا و گنــدم بــه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫الزمه یک تولید موفق‪ ،‬حمایت مسئولین است‬ ‫ترتیــب ‪ ۴۸‬و ‪ ۹۱‬مرکــز تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون دولــت ‪ ۲۸‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تــن کلــزا و ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن گنــدم از ســوی‬ ‫کشــاورزان اســتان خریــداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫صــادرات ســیب زمینــی گلســتان بــه اســیای‬ ‫میانــه‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن‬ ‫و کشــاورزی گــرگان هــم گفــت‪ :‬بــا هماهنگــی‬ ‫صــورت گرفتــه میــان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مرتبــط‪ ،‬ســیب زمینــی تولیــدی امســال اســتان‬ ‫از طریــق ریلــی بــه کشــورهای اســیایی بــه ویــژه‬ ‫قزاقســتان صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــا صــادرات ایــن‬ ‫محصــول می تــوان مانــع بــروز خســارت بــه‬ ‫تولیــد کننــد بــه لحــاظ مشــکل ارزان فروشــی‬ ‫ســیب زمینی را در فصل برداشــت به کشــاورزان‬ ‫منطقــه شــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه گلســتان از قطب هــای مهم‬ ‫و اساســی کشــت ســیب زمینی کشــور محســوب‬ ‫شــده کــه ســالیانه حــدود هشــت هــزار هکتــار از‬ ‫زمیــن هــای زراعــی ایــن خطــه در ‪ ۲‬فصــل بهــار و‬ ‫پاییــز زیرکشــت ایــن محصــول مـی رود و بخــش‬ ‫زیــادی از نیــاز مصــرف کشــور از ســوی کشــاورزان‬ ‫اســتان تولیــد و تامیــن می گــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا پیش بینــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان در ســالجاری بیــش از ‪ ۱۶۰‬هــزار تــن‬ ‫ســیب زمینــی در مــزارع اســتان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫یوســفی ادامــه داد گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیم‬ ‫از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت بــه‬ ‫طــوری کــه بخــش کشــاورزی این اســتان ‪ ۲۱۴‬هزار‬ ‫خانــوار بهره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مــرز مشــترک زمینــی بــا کشــور ترکمنســتان و‬ ‫برخــورداری از گمــرک اینچــه برون گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ارتبــاط ریلــی بــا ترکمنســتان و اســیای میانــه‬ ‫در ســال هــای اخیــر‪ ،‬و دسترســی بــه گمــرک‬ ‫امیرابــاد بهشــهر در مازنــدران ‪ ،‬وجــود فــرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان و فعالیــت بیــش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای کارت فعالیــت‪ ،‬از دیگــر‬ ‫ظرفیت هــای صــادرات محصــوالت تولیــدی‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫معرفــی مســئول منطقــه ازاد اینچه بــرون‬ ‫جزءضروریــات‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن گلســتان هم در‬ ‫ایــن نشســت ضمــن قدردانــی از تصویــب الیحه‬ ‫منطقــه ازاد اینچــه بــرون در مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام خواســتار معرفــی مســئول یــا‬ ‫سرپرســت ایــن منطقــه ازاد شــد‪.‬‬ ‫رمضــان بهرامــی افــزود‪ :‬بیشــتر از ایــن نباید در‬ ‫بهره بــرداری از منطقــه ازاد اینچــه بــرون بــرای‬ ‫رونــق اســتان فرصــت را از دســت بدهیــم‪.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاداینچه برون که‪۱۵‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه ســال جــاری مــورد تصویــب اعضــای‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار گرفــت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای ‪ ۴۲‬کیلومتــر طــول‪ ،‬ســه کیلومتــر عــرض‬ ‫و ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار وســعت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه‬ ‫بــرون در ســال ‪ ۹۳‬و همزمــان بــا ســفر رییــس‬ ‫جمهــوری و هیــات دولــت بــه اســتان گلســتان‬ ‫مصوب شــد و در خردادماه ســال ‪ ۹۴‬در شــورای‬ ‫عالــی مناطــق ازاد بــه تصویــب رســید و از ســوی‬ ‫دولــت بــه مجلــس فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس نهــم دوبــار بــه صحــن‬ ‫مجلــس امــد ولــی بــه دلیــل رای نیــاوردن کنــار‬ ‫گذاشــته شــد و در نهایت در جلســه ‪ ۲۶‬اذر ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بــه تصویــب نماینــدگان رســیده و پــس از‬ ‫ان در جلســه ‪ ۱۳۹۸/۱۰/11‬شــورای نگهبــان مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت و از جهاتــی خــاف‬ ‫قانــون تشــخیص داده شــد بــر همیــن اســاس‬ ‫بــرای رفــع اختــاف مجلــس و شــورای نگهبان به‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر شــورای نگبهــان و بــا توجــه بــه‬ ‫اصالحــات بــه عمــل امــده اجــازه بــه دولــت بــرای‬ ‫ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی جدیــد مذکــور در‬ ‫بنــد ســه مــاده واحــده از جهــت عــدم تعییــن‬ ‫محــدوده ان مناطــق توســط مجلــس شــورای‬ ‫اســامی مغایــر بــا اصــل ‪ ۸۵‬قانــون اساســی‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫بهرامــی بــا تاکیــد بــر رفع موانع تولید در اســتان‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۶۰‬واحد تولیدی اســتان‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط‪ ،‬عارضه یابــی‬ ‫شــده و نیازمنــد رفــع مســایل و مشــکالت ان هــا‬ ‫در حــوزه تولید هســتند‪.‬‬ ‫وظایف متخصص سئو‬ ‫برای اینکه بدانیم چگونه متخصص سئو شویم؟‬ ‫بایــد یــک ســری از وظایــف متخصــص ســئو شــدن را نیــز بدانیــد از‬ ‫وظایفــی کــه یــک‏متخصــص ســئو بایــد دارا باشــد می تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‏‬ ‫• متخصــص ســئو بایــد قــادر باشــد مســئله ها را بخوبــی ارزیابــی کــرده‬ ‫و مشــکالت وب ســایت را شناســایی کنــدو همچنیــن‏قــادر باشــد کــه بــا‬ ‫راه هــا و روش هــای مناســب ان هــا را بهینــه ســازی کنــد‪.‬‬ ‫• متخصــص ســئو بایــد بتوانــد بــرای پیشــرفت ســایت اولویــت بندی هایــی‬ ‫را بــا بهتریــن روش کــه بــر بهبــود ســایت تاثیر‏گــذار باشــد را در نظــر بگیریــد‬ ‫تــا بتوانــد ســایت را در کمتریــن زمــان ســئو کنــد‬ ‫• از مهمتریــن کارهــای متخصــص ســئو انالیــز وب ســایت می باشــد‪ .‬یعنی‬ ‫مــدام در حــال بررســی ســئو ســایت باشــد تــا در‏صــورت مشــاهده مشــکلی‬ ‫در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ان را برطــرف کنــد تــا جایــگاه وب ســایت در‬ ‫نتایــج گــوگل دچــار مشــکل‏نشــود‬ ‫• یکــی دیگــر از وظایــف متخصــص ســئو ایــن اســت کــه تــا حــدودی بــا‬ ‫مســائل فنــی و کدنویســی بــرای اینکــه بتوانــد بــه ‏توســعه و پیشــرفت‬ ‫وب ســایت کمــک کنــد اشــنایی داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫وی حــذف بوروکراســی اداری و تســریع در‬ ‫پاســخ به اســتعالم از ســوی دســتگاه ها‪ ،‬نظارت‬ ‫بیشــتر برعملکــرد بانک هــای اســتان در پرداخت‬ ‫تســهیالت و حمایــت از تولیــد‪ ،‬همــکاری بیــش‬ ‫از گذشــته شــرکت بــرق بــا صاحبــان واحدهــای‬ ‫تولیــدی بــه ویــژه در فصــل تابســتان و مدیریــت‬ ‫قطعــی بــرق را از جملــه مشــکالت تولیــد‬ ‫کننــدگان اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــان ایــن نشســت خبــری‪،‬‬ ‫جمعــی از خبرنــگاران رســانه های اســتان بــا‬ ‫بازدیــد از ســه طــرح تولیــدی شــامل تولیــد‬ ‫پوشــاک‪ ،‬کارخانــه تولیــد مــواد ضدعفونــی‬ ‫و ارایشــی و کارخانــه اق پروفیــل در شــهرک‬ ‫صنعتــی اق قــا دیــدن کــرده و بــا مشــکالت ان‬ ‫اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫کــه عمــده مشــکالت مطــرح شــده از طــرف این‬ ‫واحدهــای تولیــدی قعطــی بــرق در ســاعت اوج‬ ‫فعالیــت انهــا بــوده که خواســتار رفع ان توســط‬ ‫مســئولین بــه لحــاظ ایجاد خســارت باال شــدند‪.‬‬ ‫و عــاوه بــر ایــن برخــی از ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــدی بــا گالیــه از مســئولین نســبت بــه اینکــه‬ ‫چــرا محصولــی کــه در اســتان تولیــد می شــود‬ ‫مــورد بی مهــری و کــم توجهــی قــرار می گیــرد در‬ ‫حالــی کــه بارهــا ســخن از حمایــت تولیــد داخلی‬ ‫مطــرح اســت و ایــن صرفــا ً بدیــن معنــا نیســت‬ ‫کــه از تولیــد داخــل حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر یکــی از همیــن واحدهــای تولیــد‬ ‫می گویــد حمایــت از تولیــد ابتــدا از تولیــدات‬ ‫داخــل شــروع می شــود و بعــد از تولیــدات ســایر‬ ‫اســتان های کشــور چــرا کــه وقتــی محصولــی‬ ‫بــا کیفیــت و قیمــت ارزان در اســتان تولیــد‬ ‫می شــود مســئولین می بایســت ان کاال را از‬ ‫اســتانی دیگــر وارد کننــد کــه ایــن قطعــا ً ضربــه‬ ‫بــه تولیــد کننــده و لطمــه بــه تولیــد داخــل ان‬ ‫اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تولیــد کننــده اگــر نتوانــد محصــول تولیــدی‬ ‫خــود را در اســتان عرضــه کنــد و مــورد حمایــت‬ ‫مســئولین اســتان محــل فعالیــت خــود قــرار‬ ‫نگیــرد قطعــا ً مــورد توجــه مســئولین ســایر‬ ‫اســتان های دیگــر قــرار نخواهــد گرفــت و ایــن‬ ‫یعنی شکســت‪ ،‬شکســتی که دودش به چشــم‬ ‫مــردم و اســتان خواهــد رفــت و یــک تولید کننده‬ ‫قبــل از هــر کاری نیازمنــد حمایــت مســئولین‬ ‫اســتان اســت نــه چیــز دیگــر‪.‬‬ ‫چگونه یک متخصص سئو شویم‬ ‫خدمات سئو‬ ‫زمانیکــه شــما در وب ســایت خــود از فراینــدی بــرای اینکــه رتبــه و جایــگاه‬ ‫مناســبی را در نتایــج گــوگل بدســت اوریــد اســتفاده می کنیــد بــه‏نــام ســئو‬ ‫بایــد یــک ســری خدمــات ان را هــم بدانیــد و بــا انهــا اشــنایی داشــته بایــد‬ ‫تــا بتواینــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن ســایت را مدیریــت کــرده تــا‏قــرار‬ ‫گرفتــن در صفحــه اول گــوگل برایتــان ســهل و اســان شــود‪ .‬از جملــه‬ ‫خدماتــی کــه در ســئو بایــد بدانیــد شــامل‪ :‬ســئو تکنیــکال‪ ،‬بازاریابــی‏محتــوا‬ ‫در خدمــات ســئو‪ ،‬لینــک ســازی خارجــی‪ ،‬انالیــز وب ســایت در گــوگل و‬ ‫مشــاوره تخصصــی می باشــد‪.‬‏‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد چگونــه متخصــص ســئو شــوید بایــد بدانیــد بــرای‬ ‫فراگیــری ســئو دانســتن ســه ســطح دارای اهمیــت می باشــد کــه ایــن ســه‬ ‫‏ســطح عبارتنــد از‪:‬‏‬ ‫•سئوی مقدماتی که در ان باید به شناخت تگ های عنوان بپردازید‬ ‫•سئوی متوسط که به شناخت قوانین و استاندارها مربوط می شود‬ ‫•ســئوی پیشــرفته کــه در ایــن مرحلــه بایــد چیــزی نزدیــک بــه ‪ %35‬از‬ ‫الگوریتم هــای گــوگل را درک کنیــد‪.‬‏‬ صفحه 2 ‫دیــوار دفاعــی یــا «مــار ســرخ» بــه عنــوان یکــی از ســه دیــوار تاریخــی و کهــن جهــان پــس از ســال ها‬ ‫مهجوریــت و دورافتادگــی مــورد توجــه مســووالن میــراث فرهنگــی گلســتان و کشــور قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫فراهــم شــدن مقدمــات ثبــت جهانــی‪ ،‬امیدهــا بــرای مرمــت‪ ،‬بازیابــی کامــل و تبدیــل ان بــه مکانــی‬ ‫مناســب جــذب گردشــگران افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار بــزرگ اســکندر از کنــار دریــای خــزر در ناحیــه گمیشــان اغــاز شــده و تــا‬ ‫کوه هــای گلیــداغ در شــمال شــرق کاللــه ادامــه داشــت امــا در حــال حاضــر بخــش زیــادی از ایــن دیــوار از‬ ‫میــان رفتـ ه و قســمت هایی از ان در زیــر خــاک مدفــون باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫فاصله ناچیز یادگار‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫ساسانیان تا ثبت‬ ‫جهانی‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مادر بودن سخت ترین کار‬ ‫دنیاست اما جامعه به ان‬ ‫بهاء کمی می دهد‬ ‫بررسی راهکار تداوم حیات‬ ‫گونه های جانوری‬ ‫در گلستان‬ ‫متاســفانه فرزنــدم در ازمایشــات غربالگــری دچــار ریســک‬ ‫بــاال بــود و بــرای مــن ازمایــش امینوســنتز نوشــته اند‬ ‫واقعــا ایــن هزینه هــا خیلــی بــرای مــن کــه شــوهرم بــا‬ ‫حقــوق کارگــری خــرج زندگیمــان را می دهــد زیــاد بــود بــا‬ ‫ایــن هزینه هــا کــه داشــته ام بــه فرزنــد بعــدی اصــا فکــر‬ ‫نمی کنــم چــون می دانــم کــه از عهــده ان بــر نمیایــم ‪.‬‬ ‫زنگ هشدار در حوزه جمعیت به صدا درامده است‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫یکــی از دغدغه هــای کــه ایــن روزهــا کشــور‬ ‫بــا ان مواجــه اســت و جامعــه مــا را تهدیــد‬ ‫می کنــد رشــد منفــی جمعیــت می باشــد‪،‬‬ ‫شــرایط زندگی‪ ،‬مشــکالت اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫ســن ازدواج و ثاثیــر فرهنــگ غرب گرایــی بــر‬ ‫خانــواده ایرانــی همــه این هــا ســبب شــده تــا‬ ‫خانواده هــا رقبــت خــود را بــرای فرزنــداوری از‬ ‫دســت بدهنــد ‪.‬‬ ‫البتــه ناگفتــه نمانــد در ســال های اخیــر کرونا‬ ‫نیــز تاثیــر بــه ســزایی بــر رونــد رشــد افزایــش‬ ‫جمعیــت داشــته و تمایــل خانــواده بــه دلیــل‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری بــه فرزنـد اوری کــم شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نیــروی کار در اینــده بایــد از خــارج‬ ‫·‬ ‫وارد کنیــم‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت کشــور در اجــاس‬ ‫روســای دانشــگاه علــوم و پزشــکی از امــار‬ ‫و اراقامــی گفــت کــه نشــان می دهــد بــه‬ ‫محــدوده خطــر نزدیــک مــی شــویم پیش بینی‬ ‫می شــود کــه در ســال ‪ 1480‬جمعیــت ایــران‬ ‫در خوشــبیانه ترین حالــت بــه ‪ 150‬میلیــون‬ ‫نفــر می رســد کــه از ایــن جمعیــت ‪ 30‬درصــد‬ ‫افــراد ســالمند خواهنــد بــود و امــا جمعیــت‬ ‫ســالمند فعلــی کشــور ‪ 10‬درصــد اســت ‪.‬‬ ‫رئیســی در توصیــف نــرخ جایگزینــی گفــت ‪:‬‬ ‫بــه طــور ســاده دو نفــر تــازه بایــد متولــد شــوند‬ ‫تــا جایگزیــن والدیــن شــوند و عــاوه بــر ان بــا‬ ‫توجــه بــه امیــد زندگــی در کشــورهای مختلــف‬ ‫و حــوادث دیگــر یــک دهــم بیشــتر شــوند‪ ،‬نــرخ‬ ‫جایگیزینــی بایــد بــه ‪ 2‬و هفــت دهــم برســد امــا‬ ‫متاســفانه در حــال حاضــر به یــک و هفتم دهم‬ ‫زیــر نــرخ جایگزینــی جمعیــت رســیده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر از یــک و هفتــم دهــم کــه‬ ‫زیــر نــرخ جایگزینــی جمعیــت اســت‪ ،‬برســید‬ ‫بــه یــک و نیــم در داخــل چــاه افتاده ایــم و بــه‬ ‫ســختی قابــل جبــران خواهد بود و اگر برســید‬ ‫بــه یــک و ســه دهــم افتادیــن تــه چــاه کــه‬ ‫امــکان بــرون رفــت از ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫مــدت زمانــی کــه فرصــت داریــم جمعیــت‬ ‫را اصــاح کنیــم خیلــی محــدود اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه کشــور در اوج‬ ‫پیــری خــودش اســت کشــورهای همســایه‬ ‫عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬پاکســتان و ‪ ...‬خیلــی‬ ‫کسب و کار‬ ‫جــوان هســتند و مــا در اینــده بایــد نیــروی کار‬ ‫را از خــارج وارد کنیــم چــون نیــروی بــرای کار‬ ‫نداریــم‪.‬‬ ‫اما در گپ و گفتی کوتاه با مردم شهر متوجه‬ ‫شــده ایم کــه بیشــتر مــردم شــرایط اقتصــادی را‬ ‫در ایــن امــر دخیــل مــی داننــد و معتقدنــد اگــر‬ ‫اقتصــاد بــه ســر و ســامان برســد مــا مــی توانیــم‬ ‫راحــت تــر بــر ایــن مســئله فائــق بیایــم ‪.‬‬ ‫خانومــی بــا دو فرزنــد در همیــن زمینــه‬ ‫می گویــد‪ ،‬مــن قبــا شــاغل بــودم و در یکــی‬ ‫از نهادهــا بــه عنــوان نیــروی شــرکتی فعالیــت‬ ‫داشــتم بــا بــه دنیــا امــدن فرزنــد اولــم و‬ ‫شــرایط زندگــی و اینکــه درامــد انقــدر نبــود‬ ‫کــه بتوانــد نبــودم را در خانــه جبــران کنــد‬ ‫متاســفانه مجبــور شــدم خانــه نشــین شــوم‬ ‫کــه ایــن مســئله بــرای مــن خیلی ســنگین بود‬ ‫بــرای کســی مثــل مــن کــه ده ســال فعالیــت‬ ‫اجتماعــی داشــته ام و مجبــور به خانه نشــینی‬ ‫شــدم کنــار امــدن بــا این قضیه خیلی ســخت‬ ‫اســت و تــاش بســیاری کــردم کــه برگــردم‬ ‫امــا متاســفانه درامــدم انقــدر محــدود بود که‬ ‫نمی توانســتم بــرای فرزنــدم پرســتار بگیریــم‬ ‫و از طرفــی مهــد بــرای یــک کــودک ‪ 6‬ماهــه‬ ‫خیلــی زود بــود و اینگونــه بــود کــه گذشــت‬ ‫کــردم و بــه پــای فرزنــدم در خانــه نشســتم‪.‬‬ ‫مادر بودن ســخت ترین کار دنیاســت‬ ‫·‬ ‫امــا جامعــه بــه ان بهــاء کمــی مــی دهد‬ ‫وی ادامــه مــی دهد‪ :‬مادر بودن ســخت ترین‬ ‫کار دنیاســت‪ ،‬امــا متاســفانه مــا بــه انــدازه‬ ‫فرهنــگ و اصالت مــان ایــن معقولــه را در‬ ‫نظــر نگرفتــه ایــم و زنــان خان ـه دار در جامعــه‬ ‫مــا نــه تکریــم می شــوند و نــه دولــت بــرای انهــا‬ ‫مزیتــی در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬و دولــت بــه ان‬ ‫بهــاء کمــی می دهــد‪.‬‬ ‫مــادر دیگــری نیــز در خصــوص فرزنــداوری‬ ‫و افزایــش تعــداد فرزنــدان می گویــد‪ :‬مــن‬ ‫و شــوهرم توافــق کرده ایــم کــه همیــن‬ ‫یــک فرزنــد بــرای زندگــی مــان کافــی اســت‪،‬‬ ‫هزینه هــای زندگــی و توقعــات بســیار بــاال‬ ‫رفتــه اســت‪ ،‬مــا بــرای تهیــه نیازهــای فرزنــدم‬ ‫شــبانه روز در تــاش هســتیم و هنــوز‬ ‫متاســفانه نتوانســته ایم از عهده ان بر بیاییم‬ ‫چــه برســد کــه بــه فرزنــد دیگــری فکــر کنیــم ‪.‬‬ ‫یــک زن جــوان کــه منتظــر دنیــا امــدن‬ ‫فرزنــدش هســت درایــن خصــوص مــی گویــد‪:‬‬ ‫واال دولــت فقــط تشــویق بــه فرزنــداوری دارد‬ ‫امــا هیــچ امتیــازی بــرای خانواده هــا قائــل‬ ‫نشــده اســت بمانــد‪ ،‬هزینه هــای بــارداری و‬ ‫زایمــان نیــز بســیار بــاال رفتــه اســت‪ ،‬ازمایــش‬ ‫غربالگــری را بیمــه پرداخــت نمی کنــد‪،‬‬ ‫متاســفانه فرزنــدم در ازمایشــات غربالگــری‬ ‫دچــار ریســک بــاال بــود و بــرای مــن ازمایــش‬ ‫امینوســنتز نوشــته اند واقعــا ایــن هزینه هــا‬ ‫خیلــی بــرای مــن کــه شــوهرم بــا حقــوق‬ ‫کارگــری خــرج زندگیمــان را می دهــد زیــاد‬ ‫بــود بــا ایــن هزینه هــا کــه داشــته ام بــه فرزنــد‬ ‫بعــدی اصــا فکــر نمی کنــم چــون می دانــم کــه‬ ‫از عهــده ان بــر نمیایــم ‪.‬‬ ‫در ایــن میــان حرف هــای پــدران شــهرمان نیــز‬ ‫شــنیدنی بــود ‪ ،‬مــردی کــه بــه تازگــی پــدر شــده‬ ‫می گویــد‪ :‬همــه مخــارج یــک طــرف امــا واقعــا‬ ‫هزینــه پوشــک بچــه خیلــی ســر ســام اور اســت‬ ‫شــاید مــا ماهانــه ‪ 500‬الــی و ‪ 600‬هزارتومــان‬ ‫تــازه بــا صرفــه جویــی فــراوان خــرج پوشــک‬ ‫بچــه می کنیــم‪ ،‬دولــت فقــط انتظــار دارد فرزنــد‬ ‫جدیــد متولــد شــود امــا بعــدش چــه می شــود؟‬ ‫از قدیــم گفتــن کــه بــا حلــوا حلــوا کــردن‬ ‫دهــان شــیرین نمی شــود بایــد بســته های‬ ‫تشــویقی بــرای خانواده هــا در نظــر گرفته شــود‬ ‫هزینه هــای فرزنــداوری کــم شــود تــا بتــوان بــه‬ ‫دغدغــه جامعــه پاســخ مناســب داد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی افــراد مجــرد چــه خانــوم‬ ‫چــه اقــا معتقــدن کــه ازدواج کــردن در ایــن‬ ‫شــرایط بســیار کار اشــتباهی اســت مــا مگــر‬ ‫چنــد ســال عمــر می کنیــم کــه زندگیمــان را‬ ‫بــه پــای فرزندانــم بریزیــم‪ ،‬کســی کــه ازدواج‬ ‫می کنــد و بچــه دار می شــود همــه روزهــای‬ ‫خــوش زندگــی اش را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫طــرح جوانــی جمعیــت تنهــا قانــون در‬ ‫·‬ ‫دسترس‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از خبرگــزاری مهــر ‪ ،‬صالح قاســمی پژوهشــگر‬ ‫و کارشــناس جمعیــت در ایــن خصــوص‬ ‫معتقــد اســت‪،‬با توجــه بــه تجــارب جهانــی‬ ‫در ایــن موضــوع‪ ،‬دو راهــکار کالن پیــش رو‬ ‫داریــم‪ .‬ابتــدا راهبــرد قانونــی بــرای حمایــت و‬ ‫افزایش فرزنداوری و ســپس راهبرد فرهنگی‬ ‫بــرای ارزش گــذاری فرزنــداوری در جامعــه‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر جمعیــت گفــت‪ :‬کشــورهای‬ ‫موفــق دنیــا در زمینــه مقابلــه بــا کاهــش‬ ‫جمعیــت از جملــه روســیه‪ ،‬ســنگاپور‪،‬‬ ‫دانمــارک‪ ،‬ترکیــه و غیــره بــا ارائــه مشــوق های‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی بــا کاهــش جمعیــت‬ ‫خــود بــه طــور جــدی مقابلــه کردنــد و مــا نیــز‬ ‫بایــد از طریــق بومــی ســازی ایــن دو راهــکار در‬ ‫ایــن زمینــه عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــر طــرح جوانــی جمعیــت‬ ‫و تاثیــر ان بــر مقابلــه بــا کاهــش جمعیــت‬ ‫کشــور ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح در صــدد اجــرای‬ ‫همیــن دو راهبــرد اســت و مشــوق های خوبــی‬ ‫در ان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬طــرح‬ ‫جوانــی جمعیــت کــه اواخــر اســفندماه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬در مجلــس بــه تصویــب رســید دارای ‪۷۲‬‬ ‫مــاده اســت کــه در حــال حاضــر تنهــا قانــون در‬ ‫دســترس مــا در زمینــه مولفــه جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی مشــوق های ایــن‬ ‫طــرح بــرای افزایــش فرزنــداوری عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫از جملــه مــوارد مدنظــر در ایــن طــرح وام تولد‬ ‫فرزندان‪ ،‬معافیت مالیاتی‪ ،‬وام مســکن برای‬ ‫تولــد فرزنــد‪ ،‬کمــک هزینه هــای تحصیلــی و‬ ‫درمانــی بــرای فرزنــدان و والدیــن و همچنیــن‬ ‫موظــف کــردن دســتگاه های فرهنگــی بــرای‬ ‫ارزش گــذاری فرزنــداوری در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بــا صحبت هــای کــه بــا افــراد متخلــف‬ ‫داشــته ایم می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید‬ ‫رشــد منفــی جمعیــت بــه یــک بــاره بــه وجــود‬ ‫نیامــده کــه بــه یکبــاره بتــوان ان را کنتــرل‬ ‫کــرد‪ ،‬در کنــار مســائل اقتصــادی‪ ،‬مســئله‬ ‫فرهنگــی بزرگتریــن عاملــی اســت کــه باعــث‬ ‫تاثیــر در ایــن حــوزه شــده اســت‪ ،‬ایرانی هــا‬ ‫از قدیــم االیــام خانــواده دوســت بودنــد و در‬ ‫محبــت کــردن زبانــزد هســتند امــا چــه شــده‬ ‫کــه خانــواده ایرانــی فرزنــد اوردن را وقــت تلف‬ ‫کــردن می دانــد همــه این هــا ریشــه در تهاجــم‬ ‫البتــه درس ـت تر ان اســت کــه بگویــم شــبیه‬ ‫خــون فرهنگــی دارد کــه دشــمن جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران ســال ها بــرای ان نقشــه و‬ ‫برنامه ریــزی کــرده اســت امــا متاســفانه هنــوز‬ ‫کــه هنــوزه برخــی مســئوالن خــواب مانده انــد‬ ‫و بــه جــز اخطــار دادن و ارائــه امــار و ارقــام‬ ‫کــه ایــن نشــود چــه می شــود کار دیگــری از‬ ‫دستشــان بــر نمیــاد‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬فروشــگاه و تعمیــر اســباب بــازی‪ ،‬کنتــرل افــات و‬ ‫حشــرات موزی‪ ،‬تولیــد محتــوا‪ ،‬خریــد و فــروش دامنــه‪ ،‬فروشــگاه خریــد و فــروش‬ ‫موبایل هــای دســت دوم‪ ،‬داروخانــه انالیــن‪ ،‬خدمــات تصفیــه اب‪ ،‬بازاریابــی شــبکه ای‪،‬‬ ‫مشــاوره پزشــک انالیــن‪ ،‬نوشــتن رزومــه‪ ،‬دســتیار حســابدار‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫دســتیار حســابدار‪ :‬الزامــا نبایــد شــما دارای مــدرک حســابداری از دانشــگاه های معتبــر‬ ‫باشــید در واقــع بــا داشــتن مــدرک از اموزشــگاه نیــز مــی توانیــد دســتیار حســابدار شــده و بــه‬ ‫او در ایــن امــور کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــتن رزومــه‪ :‬طراحــی و نوشــتن رزومــه مســتلزم مهــارت خاصــی اســت و افــراد بــرای‬ ‫یافتــن شــغل مــورد نظــر خــود بایــد دارای یــک روزمــه قــوی باشــند‪ .‬اگــر در ایــن زمینــه مهارت‬ ‫داریــد مــی توانیــد روزمــه هــای حرفــه ای طراحــی کنیــد و درامــد زایــی کنیــد‪.‬‬ ‫مشــاوره پزشــک انالیــن‪ :‬یــک وب ســایت مشــاوره پزشــکی انالیــن امــروزه مــی توانــد بــه‬ ‫دلیــل بیمــاری و اینکــه افــراد مثــل قبــل برای مشــاوره پزشــکی بــه این مراکــز رجوع نمی کنند‬ ‫ایــده بســیار خوبــی بــرای کســب و کار باشــد‪.‬‬ ‫بازاریابی شــبکه ای‪ :‬اگر در بازاریابی ‪ ،‬معرفی شــرکت و فروش محصوالت ماهر هســتید‬ ‫مــی توانیــد بــا حضــور در شــرکت هــای بازاریابی شــبکه ای‪ ،‬کســب و کار خــود را اغاز نمایید‪.‬‬ ‫خدمــات تصفیــه اب‪ :‬یکــی دیگــر ای ایده هــای مناســب کســب و کار‪ ،‬ارائــه خدمــات‬ ‫در زمینــه تصفیــه اب خانگــی اســت‪ .‬شــما می توانیــد بــا فــروش ایــن محصــوالت و ارائــه‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪304‬‬ ‫خدمــات مشــتریان زیــادی را بــه ســوی خــوب جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫داروخانــه انالیــن‪ :‬اگــر در زمینــه دارو اگاهــی داریــد مــی توانیــد بــه صورت انالیــن اطالعات‬ ‫مــورد نظــر داروهــا را ارائــه داده و محصــوالت خــود را بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫فروشــگاه خرید و فروش موبایل های دســت دوم‪ :‬از انجایی که امروزه دائما گوشـی های‬ ‫تلفــن همــراه جدیــدی وارد بــازار مــی شــوند افــراد گوشــی هــای قدیمــی خــود را می فروشــند‬ ‫تــا بــه جــای ان گوشــی جدیــدی خریــداری نماینــد‪ .‬شــما مــی توانیــد ایــن گوشــی ها را‬ ‫خریــداری کــرده و بــا کشــیدن دســتی روی انهــا بــا قیمتــی خــوب انهــا را بفروشــید‪.‬‬ ‫خریــد و فــروش دامنــه‪ :‬خریــد و فــروش دامنــه جــزء ان دســته از امــوری اســت کــه بــه‬ ‫زمــان و ســرمایه کمــی نیــاز دارد‪ .‬بــرای ایــن کار تنهــا کافــی اســت در ابتــدا ایــده هــای خوبــی‬ ‫از اســامی موجــود در دامنــه هــا کســب نمــوده و ســپس بــا قیمــت مصــوب یا بســیار ارزان تر‬ ‫یــک دامنــه را خریــداری نمــوده و ان را بــه قیمــت بیشــتری بفروشــید‪.‬‬ ‫کنتــرل افــات و حشــرات مــوزی‪ :‬کنتــرل افــات و حشــرات مــوزی در منــزل نیــز یکــی از‬ ‫ایده هــای کســب و کار در خانــه و یــا محــل کار مــی باشــد‬ ‫تولیــد محتــوا‪ :‬بســیاری از وب ســایت ها هســتند کــه بــرای ارائــه محتــوا در مــورد موضوعات‬ ‫مختلــف در جســتجوی نویســندگان ماهــر مــی باشــند‪ .‬اگــر شــما هــم در نویســندگی تبحــر‬ ‫داریــد می توانیــد محتــوا تولیــد کــرده و درامــد زایــی نماییــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه و تعمیــر اســباب بــازی‪ :‬اگــر در تعمیــر اســباب بــازی مهــارت داریــد می توانیــد بــا‬ ‫راه انــدازی یــک فروشــگاه کوچــک‪ ،‬بــه جــز فــروش اســباب بــازی بــه تعمیــر ان نیــز بپردازیــد‪.‬‬ ‫وبینــار «حفــظ تنــوع زیســتی» بــا هــدف پیــدا کــردن‬ ‫راهــکار تــداوم حیــات گونه هــای جانــوری بــا حضــور‬ ‫کارشناســان و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه های‬ ‫داخلــی و خارجــی بــه میزبانــی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت علمــی برخــط‪ ،‬حســین اقاخانــی‬ ‫ســنجانی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫منصــور علــی ابادیــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫فردوســی مشــهد‪ ،‬رســول قربانــی عضــو هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫و علیرضــا زمانــی دانشــجوی دکتــری تنــوع زیســتی‬ ‫دانشــگاه تورکــو فنالنــد ســخنرانی کردنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی گــرگان در ایــن وبینــار بــا اشــاره بــه‬ ‫ضــرورت حفاظــت از تنــوع زیســتی ابزیــان گفــت‪:‬‬ ‫بهره بــرداری تجــاری و بیشــتر از ظرفیــت‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن دالیــل از دســت دادن تنــوع زیســتی‬ ‫دریایــی اســت کــه در ســال های اخیــر ایــران بــا ان‬ ‫دســت بــه گریبــان اســت‪.‬‬ ‫رســول قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل نادیــده گرفته‬ ‫شــدن تنــوع زیســتی ابزیــان‪ ۲۰ ،‬درصــد گونه هــای‬ ‫اب شــیرین جهــان منقــرض شــده کــه بــه دلیــل‬ ‫اتــکای بیــش از یــک میلیــارد نفــر از ســاکنان زمیــن‬ ‫بــه ماهیــان بــه عنــوان منبــع اصلــی تامیــن پروتئیــن‪،‬‬ ‫توجــه بــه تکثیــر گونه هــای ابــزی بــه صــورت طبیعــی و‬ ‫مصنوعــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گذشــته ســاکنان شــهرهای‬ ‫ســاحلی گلســتان بــا صیــد ماهــی بــه صــورت محــدود‬ ‫و بــا ابــزار ســنتی امــرار معــاش می کردنــد امــا بــا‬ ‫تولیــد ماشــین االت و ابــزار جدیــد و همچنیــن درامــد‬ ‫بــاالی ایــن شــغل‪ ،‬روز بــه روز بــر تعــداد ماهی گیــران‬ ‫افــزوده شــده و در ایــن شــرایط ذخیــره ابزیــان خــزر‬ ‫دچــار اســیب جــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد هــم‬ ‫در ایــن وبینــار بــا اشــاره بــه وضعیــت زیســتی پرنــدگان‬ ‫ایــران از دهه هــای گذشــته تاکنــون گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫گونه هــای بومــی ایــران‪ ،‬زاغ بورهــا‪ ،‬پرنــده ای از راســته‬ ‫گنجشــک و تیــره کالغ هــا هســتند کــه در مناطــق‬ ‫بیابانــی بــا گیاهــان پراکنــده و دش ـت های پوشــیده از‬ ‫گیــاه زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫منصــور علــی ابادیــان اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫پرنــده‪ ،‬ایــران پرنــدگان بومــی دیگــری هــم دارد کــه‬ ‫فراهــم کــردن زمینــه زیســت ارام و دور کــردن خطــر‬ ‫شــکار‪ ،‬موجــب افــزوده شــدن بــر جمعیــت انــان شــده‬ ‫و خطــر انقــراض را از ایــن گونه هــای بومــی دور‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز نگرانــی از ناشــناخته مانــدن بخش هــای‬ ‫زیــادی از طبیعــت ایــران بــرای مــردم گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ظرفیــت کــم مــوزه فعلــی حیــات وحــش‬ ‫ایــران‪ ،‬عالقمنــدان محیــط زیســت کشــورهای دیگــر‬ ‫اقــدام بــه نمایــش گونه هــای ناشــناخته و بومــی‬ ‫ایــران در موزه هــای خارجــی می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫پوســت انــواع پرنــدگان بومــی ایــران در موزه هــای‬ ‫حیات وحش کشــورهای دیگر نگهداری می شــود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان‪ ،‬از مجموع ‪ ۳۰۴‬گونه پرنده‬ ‫شناســایی شــده در گلســتان ‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی‬ ‫اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گذران‪ ۸۱ ،‬گونــه بــرای‬ ‫تولید مثل و ‪ ۱۹‬گونه به طور اتفاقی دیده شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۸۰‬گونــه پســتاندار‪ ۲۴ ،‬گونــه خزنــدگان‬ ‫و ‪ ۶۰‬گونــه ماهیــان در اســتان گلســتان زیســت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 29‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪304‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫حماسه‪ ۱۴۰۰‬باید به نمادی از‬ ‫وحدت در کشور مبدل شود‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادمــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بایــد بــا حضــور حداکثــری مــردم در پــای صنــدوق هــای اخــذ رای ‪ ،‬بــه بســتری بــرای انســجام و‬ ‫وحــدت در کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین رضــا نــوری روز یکشــنبه در نشســت‬ ‫بصیرتــی بــا موضــوع بایســته هــای انتخاباتــی کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای تحقــق ایــن فراینــد بایــد از هــر رفتــاری کــه باعــث خدشــه بــه وحــدت و انســجام داخلــی را بــه‬ ‫دنبــال دارد‪ ،‬پرهیــز شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬جریان هــا و گروههــای سیاســی در داخــل کشــور نیــز بایــد از تهمــت و افتــرا بــه‬ ‫نامزدهــای انتخاباتــی و تــاش بــرای خــارج کــردن انهــا از صحنــه انتخابات بپرهیزند و زمینــه را برای‬ ‫مشــارکت حداکثــری بــا حفــظ وحــدت و انســجام داخلــی فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد اظهارداشــت ‪ :‬شــورای نگهبــان مرجــع تاییــد صالحیــت هــا اســت و رد‬ ‫صالحیــت بــر مبنــای اصــول و قانــون انجــام مــی شــود و نبایــد بــا جریــان ســازی سیاســی‪ ،‬فضــای‬ ‫انتخابــات مســموم شــود و همــه مــا از لحــاظ شــرعی و قانونــی بایــد به نظر شــورای نگهبــان احترام‬ ‫بگذاریــم و از رییــس جمهــوری منتخــب حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫بینی های هوشمند‬ ‫و انتخاب اشتباه !‬ ‫ویلیــام جیمــز در جایــی گفته‪ «:‬بزرگترین کشــف نســل‬ ‫امــروز ایــن اســت کــه انســان می تواند بــا تغییر ذهنیت‬ ‫خــود‪ ،‬زندگــی خــود را تغییــر دهــد‪ » .‬امــا ظاهــرا ًایشــان‬ ‫فرامــوش کــرد کــه بگویــد کشــف بزرگتــر نســل امــروز‬ ‫ایــن اســت کــه می توانــد بــا تغییــر نمــای ظاهــری خــود‪،‬‬ ‫شــخصیت‪ ،‬اصالــت‪ ،‬هویــت و حتــی صــدای خــود را نیــز‬ ‫تغییــر دهــد! متاســفانه در ایــن تغییــر نمــای ظاهــری‬ ‫اولیــن و دم دســت تریــن عضــو همانــا «دمــاغ» اســت‬ ‫تا جایی رتبه اول جراحی بینی در جهان از ان ماست‪.‬‬ ‫البتــه در گذشــته دمــاغ کاربرد هــای وســیع تری‬ ‫داشــت و خلــق اللــه بــا اینکــه ادکلن هــای‬ ‫مــارک دار در اختیــار نداشــتند‪ ،‬بــوی دلدارشــان‬ ‫را از چنــد فرســخی‪ ،‬تشــخیص می داننــد!‬ ‫امــا از انجایــی کــه در ســال های اخیــر کاربــرد برخــی‬ ‫تجهیــزات و وســایل بالــکل تغییــر پیــدا کــرده‪،‬‬ ‫اصلی تریــن کاربــرد ایــن عضــو هــم کــه همــان رســاندن‬ ‫هــوای تمیــز (در صــورت موجــود بــودن) و بوئیــدن‬ ‫می باشــد‪ ،‬دچــار دگردیســی اساســی شــده و از ان‬ ‫بیشــتر بــه عنــوان حربــه ای بــرای فخــر فروشــی و‬ ‫زیبایــی ثانویــه و ‪ ...‬اســتفاده می شــود و ایــن تغییــر‬ ‫کاربــری تــا جایــی پیــش رفتــه کــه صــدا و ســیما بــرای‬ ‫بازیگــران نقش هــای زنــان قاجــار دچار مشــکل اساســی‬ ‫شــده اســت! البتــه پیــش خودمــان بمانــد در خصــوص‬ ‫برخــی افــراد نظیــر همیــن عمــو ســیفی (ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) خودمــان‪ ،‬تخریــب ایــن اضافــه‬ ‫بنــا از ضروری تریــن امــور اســت و اگــر دولــت دو ســه‬ ‫هــزار پــروژه نیمــه کاره را بــه ســرانجام نرســاند‪ ،‬ماللــی‬ ‫نیســت ولــی مرمــت ایــن اثــر نخراشــیده‪ ،‬واجــب اســت!‬ ‫از ســوی دیگــر بــا وجــود اینکه دانشــمندان در ســال های‬ ‫اخیــر بــا تولیــد مــژه‪ ،‬ناخن‪ ،‬مــو و ریش مصنوعی برخی‬ ‫از نیازهــای جماعــت ظاهــر پریــش را مرتفــع ســاخته‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی در خصــوص بینی هــای مصنوعــی زیبایــی‬ ‫هنــوز دوســتان بــه اجمــاع نرســیده اند و کمــاکان بــرای‬ ‫تغیــر حالــت دمــاغ اعمــال جراحــی پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫علــی ای حــال بــا وجــود عــدم ثبــت ســفارش بینی هــای‬ ‫مصنوعی‪ ،‬دانشمندان در خصوص تولید این محصول‬ ‫بیــکار ننشســته اند و اخیــرا ً نوعــی بینــی هوشــمند‬ ‫طراحــی کرده انــد کــه بــه درد عروســی و مراســم پاتختــی‬ ‫و جشــن تولــد و غیــر ذالــک نمی خــورد ولــی در ســامت‬ ‫افــراد موثــر اســت‪ .‬اصــل خبــر بــه نقــل از جرایــد ‪...‬‬ ‫«گاهی ممکن اســت حس تشــخیصی انســان در مورد‬ ‫غذاها یا داروهای مسموم درست عمل نکند و ان وقت‬ ‫اســت کــه مســمومیت غذایــی در انتظار مــا خواهد بود‪.‬‬ ‫امــا بینــی مصنوعــی می توانــد پایانــی بــر ایــن مشــکل‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن وســیله می توانــد بــا بررســی دقیــق هــوای‬ ‫موجــود در اطــراف هــر نــوع غــذا‪ ،‬بــه کاربــر نشــان دهــد‬ ‫ایــا ایــن مــاده غذایــی ســالم اســت یــا فراینــد فاســد‬ ‫شــدن ان اغــاز شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن وســیله‬ ‫مــی توانــد بــه شــما بگویــد ایــا غــذای مــورد نظــر شــما‬ ‫شهرستانها‬ ‫‪ 40‬درصد عطاری های‬ ‫گنبدکاووس محصوالت بهداشتی‬ ‫مجازمی فروشند‬ ‫گلســتان‪-‬گنبدکاووس‪ -‬سرپرســت کارشناســان واحــد نظــارت‬ ‫بــر غــذا و دارو شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫چالــش حــوزه ســامت را عرضــه داروهــای دست ســاز فاقــد‬ ‫اســتاندارد و قاچــاق توســط عطاری هــا ذکــر کــرد و گفــت کــه ‪۶۰‬‬ ‫ی فعــال ایــن شهرســتان‪ ،‬محصــوالت‬ ‫درصــد از حــدود ‪ ۵۰‬عطــار ‬ ‫غیربهداشــتی می فروشــند‪.‬‬ ‫قربان محمــد ایــری اظهارداشــت‪ :‬عرضــه گســترد ه کاالهــای‬ ‫ســامت محــور تقلبــی و فاقــد اســتاندارد ماننــد داروهــای‬ ‫دست ســاز و لوازم ارایشــی و بهداشــتی خارجی قاچاق در ســطح‬ ‫عطاری هــا و فروشــگاه های ارایشــی و بهداشــتی گنبــدکاووس‬ ‫قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه جلوگیــری از دسترســی مــردم بــه کاالهــای‬ ‫سالمت محور تقلبی‪ ،‬قاچاق و فاقد کیفیت از وظایف متولیان‬ ‫شــبکه بهداشــت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال توصیه ما بــه مردم‪،‬‬ ‫نخریــدن چنیــن کاالهایــی از عطاری هــا و فروشــگاه های ارایشــی‬ ‫و بهداشــتی می باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم توصیــه کــرد تــا پــس از اطمینــان نســبت بــه وجــود‬ ‫عالمــت ســیب ســامت بــر روی محصــوالت دارویــی و بهداشــتی‬ ‫ایرانــی و نیــز برچســب اصالــت بــر روی محصــوالت ســامت‬ ‫محــور خارجــی‪ ،‬انــرا خریــداری کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫گلســتان ‪ -‬گنبــد کاووس‪ -‬رییــس اجرایــی شــورای زکات‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه فرارســیدن فصــل برداشــت گنــدم‬ ‫و جــو پیش بینــی کــرد کــه کشــاورزان ایــن اســتان شــمالی‬ ‫امســال ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال زکات واجــب‪ ،‬مســتحب و‬ ‫فطــره پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام علــی هالکــو اظهــار داشــت‪ :‬مبالــغ‬ ‫اعــام شــده زکات گلســتان بیشــتر بــه صــورت کاالیــی‬ ‫و بخشــی نیــز نقــدی اســت کــه برابــر دســتورالعمل و‬ ‫قوانیــن شــورای زکات (مصــوب مجلــس شــورای اســامی)‬ ‫بــا نظــارت امــام جمعــه و کمیتــه امــداد حضــرت امــام (ره)‬ ‫در مناطــق جمــع اوری شــده هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال زکان فطــره‬ ‫در گلســتان جمــع اوری شــده کــه امیدواریــم تــا پایــان‬ ‫برداشــت محصــوالت زراعــی اســتان‪ ،‬رقــم پیــش بینــی‬ ‫شــده زکات امســال محقــق شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام هالکــو گفــت‪ :‬گنبــدکاووس ســهم‬ ‫باالیــی در جمــع اوری زکات گلســتان دارد و پارســال بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال زکات درایــن شهرســتان جمــع اوری‬ ‫و هزینــه شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه تعــاون خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۴۹۷‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۷۷۹‬میلیــون ریــال تســهیالت بــه متقاضیــان اجــرای طرح هــای اشــتغالزایی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫محمــد نــدری بیابانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای حدود ســه هــزار نفر از‬ ‫بیکاران این اســتان ایجاد اشــتغال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در مجمــوع میــزان تســهیالت پرداختــی بــرای اشــتغالزایی در ســال گذشــته‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۴۳‬درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد و بیشــترین‬ ‫تســهیالت نیــز در حــوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬بازرگانــی و خدماتــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬حــدود ‪ ۶۱۵‬میلیــارد ریــال یعنــی حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از ایــن تســهیالت در‬ ‫قالــب ‪ ۳۰۱‬پرونــده بــه بخــش کشــاورزی پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫نــدری اظهــار داشــت‪ ۷۰ :‬درصــد تســهیالت ایــن بانــک بــا اولویــت بــه تعاونــی هــا و مابقــی بــه‬ ‫ســایر بخــش هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫از ابتــدای امســال یکهــزار و ‪ ۴۷۴‬میلیــارد و ‪ ۱۹۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــرای اجــرای ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۳‬طرح اشــتغالزایی در اســتان خراســان شــمالی پرداخت شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد انتخابــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تعــداد شــعب اخذ‬ ‫رای در اســتان بــه منظــور رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و مقابلــه‬ ‫بــا ویــروس کرونــا و بــر اســاس تصمیم گیــری هیــات اجرایــی و نظارت‬ ‫نســبت بــه دوره هــای گذشــته انتخابــات ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬احمــد بــرادران در نشســت بــا فرمانــداران اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنیــن براســاس تصمیم گیــری هیــات اجرایــی و نظــارت‬ ‫بــر انتخابــات احتمــال افزایــش زمــان اخــذ رای در ســاعت پایانــی بــا‬ ‫هــدف کاهــش تجمعــات وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد شــعب اخــذ رای ســیار نیــز در شهرســتان های‬ ‫خراســان شــمالی حداکثــر تــا پنــج صنــدوق افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــرادران بــا اشــاره بــه نظــارت بــر رونــد اجــرای شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی در هنــگام اخــذ رای‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی تمهیــدات الزم‬ ‫بــرای برگــزاری انتخاباتــی پرشــور بــا حضــور حداکثــری مــردم بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫از ایــن جمعیــت در ‪۲۴‬شــهر و مابقــی در روســتاهای ایــن اســتان‬ ‫ســکونت دارنــد و در اخریــن انتخابــات کــه مربــوط بــه یازدهمیــن دوره‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــود از بیــن ‪ ۶۵۸‬هــزار و ‪ ۳۴۲‬نفــر واجــد‬ ‫شــرایط اخــذ رای حــدود ‪۳۷۷‬هــزار و‪۳۹‬نفــر رای دادنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ایــن مرکــز‪ ،‬نــرخ بیــکاری خراســان شــمالی در زمســتان گذشــته ‪ ۱۲.۲‬درصــد‬ ‫(‪ )۹۹‬و در زمســتان( ‪ )۹۸‬ماقبــل ‪ ۱۱.۲‬درصــد بــوده اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ بیکاری‬ ‫در کشــور در زمســتان گذشــته ‪ ۹.۷‬درصد و در زمســتان ماقبل ‪ ۱۰.۶‬درصد بوده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس نــرخ بیــکاری در ســال گذشــته ‪ ۹.۱‬درصــد و در کشــور ‪ ۱۰.۶‬درصــد گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بر این اســاس از مجموع جمعیت اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی‪ ،‬بیش از ‪۶۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر افــراد ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال هســتند کــه جمعیــت فعــال محســوب مــی شــوند و از ایــن‬ ‫قشــر بیــش از ‪ ۲۷۰‬هــزار نفــر شــاغل و ‪ ۲۷‬هــزار نفــر بیــکار هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی‪ ،‬شــاهد اشــتغال ناقــص در اســتان هســتیم‬ ‫بــدان معنــا کــه افــراد شــاغل‪ ،‬درامــد مناســبی ندارنــد‬ ‫در خراســان شــمالی حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تعاونــی در بخــش هــای مختلــف کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬خدمــات و مســکن وجــود دارد‪ / .‬ایرنــا‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیش بینی پرداخت زکات به‬ ‫مبلغ ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی شعب‬ ‫اخذ رای در خراسان شمالی‬ ‫ایجاد‪3‬هزار شغل توسط بانک توسعه تعاون‬ ‫بیــرون از یخچــال نگهــداری شــده و حــاوی مــواد‬ ‫بیمــاری زاســت یــا خیــر‪ .‬بــا اینکــه نمونــه اولیــه ایــن‬ ‫بینــی مصنوعــی ســاخته شــده‪ ،‬امــا ســازندگان‬ ‫ان امیدوارنــد بــا ســرمایه گــذاری بیشــتر بتواننــد‬ ‫پیــش از ارائــه محصــول نهایــی‪ ،‬تغییــرات بیشــتری‬ ‫در ان صــورت دهنــد‪ ( ».‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫‪6‬‬ ‫حجت االسالم نوری تصریح کرد ‪ :‬نامزدهای انتخابات رییس جمهوری باید در زمان مشخص‬ ‫بــه صــورت قانونــی تبلیغــات کننــد و برنامــه هــای خــود را بــرای اداره کشــور و قوه مجریــه ‪ ،‬به مردم‬ ‫ارایــه دهنــد و مــردم مــا اگاهانــه برنامــه هــا و حرف هــای نامزدهــای انتخاباتــی را می شــنوند و‬ ‫تصمیــم گیــری خواهنــد کــرد ‪ ،‬و تخریــب و توهیــن بــر خــاف خواســته و مطالبــات مردمی اســت‪.‬‬ ‫مشارکت حداکثری و اقتدار ایران‬ ‫حجــت االســام نــوری حــق انتخــاب را از ویژگــی هــای مهــم انســان دانســت و افــزود‪ :‬بــرای یــک‬ ‫انتخــاب اصلــح بایــد از تمــام ظرفیت هــا و داشــته ها اســتفاده کنیــم ‪،‬چــرا کــه بایــد فــردای قیامــت‬ ‫جــواب گــوی انتخــاب خــود باشــیم و اگــر انتخابــی غلــط انجــام دهیــم در برابــر خداونــد بازخواســت‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬دوام نظــام جمهــوری اســامی و پایــداری‬ ‫ارزش هایــی کــه بــا تــاش بنیانگــذاری جمهــوری اســامی ایجــاد شــد ‪ ،‬بــا مشــارکت حداکثــری در‬ ‫انتخابــات حفــظ خواهــد شــد و بایــد ایــن مهــم بــرای مــردم ترســیم شــود‪.‬‬ ‫وی مشــارکت بــاالی انتخاباتــی را از فاکتورهــای مهــم ایــن کارزار سیاســی عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫مشــارکت حداکثــری در انتخابــات بــه رییــس جمهــور منتخــب اعتبــار مــی بخشــد و قــدرت ان را در‬ ‫فضــای بیــن المللــی افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی از مجریان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی‬ ‫شــهر‪ ،‬روســتا و عشــایری نیــز خواســت تــا بــا حفــظ بیطرفــی امانتــدار ارای مــردم باشــند و از ورود‬ ‫بــه تبلیغــات انتخاباتــی بــه نفــع و یــا لــه نامزدهــا بپرهیزنــد تــا اعتمــاد مــردم بــه مجریــان انتخابــات‬ ‫بیشــتر شود‪.‬‬ ‫انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری ‪ ،‬ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر‪ ،‬روســتا‬ ‫و عشــایری همزمــان بــا سراســر کشــور ‪ ۲۸‬خردادمــاه جــاری در اســتان خراســان شــمالی برگــزار‬ ‫می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۴‬مــورخ ‪ 1400/۰۱/26‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا ‪،‬کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۷۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای گلــدی یلمــه گنبــد فرزنــد مــرد‬ ‫گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۸۳۸۹۱۱‬صــادره از اق قــادر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪۲۴۸/63‬‬ ‫مترمربع(دویســت و چهــل وهشــت ممیــز شــصت وســه) در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان بخــش ســیزده حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی ارزی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا مزبــور اطــاع در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد ‪.‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز دوشــنبه مــورخ‪ ۱۴۰۰/۰۲/20‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز سه شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/04‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال م‪.‬الف‪۶۷۹۵‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۸‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۱/28‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد‬ ‫و امــاک شهرســتان اق قــا ‪،‬کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای متیــن گرکــز فرزندعبدالغفــار به شــماره شناســنامه ‪۵۷‬کد ملی‬ ‫‪۴۹۷۹۹۸۰۲۹۵‬صــادره از اق قــادر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به مســاحت ‪ 507/24‬مترمربع(پانصدوهفت ممیزبیســت وچهار) در قســمتی از ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪ -۵‬اصلــی واقــع در اراضــی محمــد الــق بخــش ســیزده حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اق قال تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد ‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/04‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‪ /‬م‪.‬الف‪۶۷۹۳‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی ســرعت‬ ‫وزش بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪304‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬درصد پنبه کشور در گلستان‬ ‫مجــری طــرح پنبــه وزارت جهــاد کشــاورزی از پیــش بینــی افزایــش ‪ ۱۶‬درصــدی کشــت پنبــه در‬ ‫کشــور خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ابراهیــم هــزار جریبــی‪ ،‬مجــری طــرح پنبــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی در کارگاه ســاخت و نوســازی جعبه هــای راهنمــای اســتاندارد پنبــه کشــور گفــت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود امســال در کشــور با رشــد ‪ ۱۶‬درصدی نســبت به ســال گذشــته‪ ۱۱۵ ،‬هزار‬ ‫هکتــار پنبــه کشــت شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬باتوجــه بــه رشــدی کــه وضعیــت پنبــه در دو ســال اخیــر داشــته اســت‪ ،‬نــگاه صنایــع‬ ‫نســاجی بــه پنبه هــای داخلــی اســت‪ ،‬مــا هــم بهبــود کیفیــت پنبــه را در دســتور کار قــرار دادیــم‬ ‫تــا پنبه هــای بــا کیفیــت بیشــتری بــرای اســتفاده داخلــی و همچنیــن صــادرات تولیــد کنیم‪.‬‬ ‫هزار جریبی با شــاره به اینکه گلســتان‪ ،‬با ســابقه کشــت ‪ ۱۵۰‬هزار هکتاری پنبه در گذشــته‬ ‫بــه ســرزمین طــای ســفید مشــهور بــود گفــت‪ :‬متاســفانه ســطح زیرکشــت پنبــه حتــی بــه زیــر‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار هکتــار رســیده و گلســتان رتبــه ‪ ۳‬کشــوری را بدســت اورده بــود‪ ،‬امــا خوشــبختانه بــا‬ ‫رشــدی کــه در حــوزه پنبــه اتفــاق افتــاده‪ ،‬پیــش بینــی می شــود امســال حــدود ‪ ۳۰‬درصد از پنبه‬ ‫کشــور در حــدود ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان کشــت شــود‪.‬‬ ‫او در کارگاه ساخت و نوسازی جعبه های راهنمای استاندارد پنبه کشور گفت‪ :‬پیشکسوتان‬ ‫پنبه کشــور و گلســتان در شهرســتان گرگان جمع شــدند تا با ســاخت جعبه های اســتاندارد و‬ ‫نــوع رقــم زنــی ان هــا‪ ،‬بــه افزایش کیفیت و اســتاندارد ســازی پنبه کمک کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن کار باعــث می شــود کارخانه هــای پنبــه پــاک کنــی زمــان تصفیــه و عــدل‬ ‫بنــدی‪ ،‬رقــم و نــوع پنبــه را مشــخص کننــد تــا بــر اســاس ایــن شــاهد‪ ،‬قیمــت گــذاری صــورت‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر‪ ،‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان نیــز در خصــوص کاشــت پنبــه در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه برنامــه توســعه پنبــه‪ ،‬بیــش از هــزار تــن بــذر تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا اشــاره بــه ضــرورت اقتصــادی کــردن کشــاورزی گفت‪ :‬بــا ارقام جدیدی که موسســه‬ ‫تحقیقــات پنبــه اصــاح کــرده و همچنیــن ارقــام رقیبــی کــه وارد شــده‪ ،‬امــروزه می توانیــم تنــاژ‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬تــن در هکتــار را بدســت اوریــم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا قیمــت گــذاری و سیاسـت های خوبــی کــه دفتــر پنبــه وزارتــی در رابطه بــا نهاده ها‬ ‫و ســموم بــرای حمایــت از پنبــه اتخــاذ کــرده‪ ،‬پنبــه رقیــب بســیار خوبی برای کشــت محصوالت‬ ‫پــراب بر اســت‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی گلســتان با توجه به اقتصادی کردن کشــاورزی از کشــاورزان‬ ‫خواســت بــه جــای کشــت محصــوالت پــر اب بــر مثــل برنــج و ذرت علوفـه ای‪ ،‬پنبــه بکارنــد کــه‬ ‫باعــث افزایــش کیفیــت خاک نیز میشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار گلســتان زمانــی بــه عنــوان طــای ســفید ایــران بــه لحــاظ کشــت‬ ‫گســترده پنبــه شــناخته می شــد کــه بــه یکبــاره بــا بی توجهــی و ســهل انگاری مســئولین وقــت‬ ‫در زمــان قبــل از اســتان شــدن ایــن محصــول بــه یکبــاره رخــت اســتان بســت و جــای خــود را بــه‬ ‫ســایر محصــوالت غیــر بومــی داد ‪.‬‬ ‫امــا بــه تازگــی ظاهــرا مــورد توجــه مســئولین و کشــاورزان قــرار گرفتــه کــه برخــی زمین هــای‬ ‫زراعــی اســتان زیــر ایــن مصــول اســتراتژیک قــرار می گیــرد‪ .‬ایرنــا‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق ‪ 2‬میلیاردی‬ ‫طالجات در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫طالجــات بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام یــک فقــره ســرقت طــا و جواهــر یــک منــزل در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی‬ ‫و پلیســی موفــق بــه شناســائی و دســتگیری ســارق کــه از اقــوام‬ ‫شــاکی بــود شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجوئــی هــای انجــام شــده و‬ ‫مواجــه بــا ادلــه جــرم بــه ســرقت طالجــات اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســارق پــس از ســرقت مقــداری از طالهــا را در‬ ‫یــک طالفروشــی بــه فــروش رســانده بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا حضــور‬ ‫مامــوران در محــل طالفروشــی و مخفیــگاه ســارق‪ ،‬امــوال مســروقه‬ ‫بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد ریــال کشــف و بــه پلیــس اگاهــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا تاکیــد بــر اینکــه امــوال‬ ‫مکشــوفه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی تحویــل مالباختــه و متهــم‬ ‫نیــز بــه همــراه مالخــر پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی شــدند‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬گام نخســت در پیشــگیری از‬ ‫ســرقت‪ ،‬اســتحکام بخشــی بــه اماکــن و امــوال خصوصــی اســت‬ ‫کــه ایــن امــر بــا همراهــی شــهروندان بــا پلیــس محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در علی اباد کتول‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «الیــاس تازیکه»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای مطالبه مردم از‬ ‫پلیس در ایجاد امنیت و ســالم ســازی محیط اجرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪21‬نفــر از متهمان تحت تعقیب‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایی معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪4 :‬ســارق حرفـه ای دســتگیر کــه پــس از‬ ‫انجــام تحقیقــات تکمیلــی و فنی پلیس به ‪7‬فقــره انواع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علی ابادکتــول خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫راســتای ایــن طرح‪43‬معتــاد پرخطــر در جهــت زیباســازی‬ ‫شــهر و روســتا از معابــر و اماکــن عمومــی و همچنیــن‬ ‫پارک هــای ســطح شهرســتان جمـع اوری و تحویــل کمــپ‬ ‫تــرک اعتیــاد شــدند‪.‬‬ ‫سرهنگ تازیکه در پایان گفت‪ :‬کشف ‪2‬موتورسیکلت‬ ‫ســرقتی‪ ،‬دســتگیری ‪ 5‬نفرخــرده فــروش مــواد مخــدر‬ ‫و توقیف‪4‬دســتگاه موتورســیکلت متخلــف از دیگــر‬ ‫موفقیت هــای طــرح مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 38‬کیلو‬ ‫موادمخدر‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «داوود صادقلــو»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در اجــرای طرح هــای مقابلــه بــا فروشــندگان‬ ‫و توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر و جمــع اوری معتــادان‬ ‫متجاهــر در گنبــدکاووس‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی و پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫موادمخــدر شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا برنامه ریــزی عملیاتــی و انجــام کارهــای‬ ‫اطالعایــی‪ ،‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر و‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ 1400‬موفــق‬ ‫بــه دســتگیری ‪ 160‬قاچاقچــی و خــرده فــروش مــواد افیونــی‬ ‫و جمــع اوری ‪ 208‬معتــاد متجاهــر از ســطح تفرجگاه هــا‪،‬‬ ‫اماکــن عمومــی و پاتوق هــا شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر اینکــه بســتر‬ ‫شــکل گیری اکثــر اســیب های اجتماعــی و جرایم در جامعه‬ ‫وجــود موادمخــدر اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در مــدت ‪ 2‬ماهــه ‪6‬‬ ‫طــرح پاکســازی در شهرســتان گنبــدکاووس انجــام کــه‬ ‫مقــدار ‪ 38‬کیلــو ‪ 513‬گــرم انــواع موادمخــدر از پاتوق هــای‬ ‫قاچاقچیــان و خــرده فروشــان کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش میزان ازدواج در استان طی سال گذشته‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬علــی رغــم شــیوع کرونــا در ســال گذشــته شــاهد رشــد‬ ‫ازدواج در اســتان بــوده ایــم بگونــه کــه در ســال ‪ ۹۹‬نســبت بــه ســال ‪ ۹۸‬رشــد ازدواج ‪۴.۴‬‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان دکتــر حــق شــناس‬ ‫امــروز شــنبه یکــم خــرداد در جلســه شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫تولدهــای اســتان در ســال گذشــته نســبت بــه دو ســال قبــل تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش والدت هــای‬ ‫اســتان در ســال قبــل ‪ ۶.۲‬درصــد بــوده کــه ایــن میــزان از متوســط کشــوری کــه ‪ ۶.۹‬درصــد اســت‪,‬‬ ‫کمتــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬گلستان رتبه ‪ ۶‬والدت در کشور‪ ,‬رتبه ‪ ۹‬ازدواج و رتبه ‪ ۱۷‬طالق در کشور را دارد‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬شــرط حفــظ جمعیــت فعلــی ازدواج و فرزنــد اوری و بایــد از طریــق‬ ‫طرح هایی نظیر انچه در مجلس در حال بررســی اســت از تشــکیل خانواده و تولد فرزند بیشــتر‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس خاطــر نشــان کرد‪:‬اگــر نــرخ جایگزینــی جمعیــت کمتــر از ‪ ۲.۱‬درصــد باشــد بــه‬ ‫اغاز توزیع ‪ ۲‬هزار تن بذر سویا‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی گلســتان گفــت کــه توزیــع ‪ ۲‬هــزار تــن بــذر‬ ‫اصــاح شــده ســویا بــرای انجــام کشــت تابســتانه میــان کشــاورزان اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا هــزار جریبــی اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع ایــن مقــدار بــذر ســویا با توجــه به کاهش‬ ‫بارندگــی و بــروز خشکســالی در ســال زراعــی جــاری بــا هــدف کاهــش کشــت محصوالت‬ ‫تابســتانه پُــراب طلــب و حمایــت از تولیــد کننــدگان اســتان و افزایــش ســطح زیر کشــت‬ ‫دانه هــای روغنــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــاورزان منطقــه مــی تواننــد بــذر اصــاح شــده ســویا شــامل ارقــام‬ ‫ســامان‪ ،‬کتــول ( ‪ ،) DPX‬ســاری (جــی کا) و امیــر را از کارگــزاری هــای اســتان تهیــه کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم بــذر ســویا طبقه گواهی شــده ‪ ۲۴۰‬هزار ریــال و مرغوب‬ ‫‪ ۲۱۰‬هزار ریال تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان نیــز بــا‬ ‫اشــاره بــه مزایــای اجــرای طــرح کشــت قــراردادی ســویا کــه بــه نفــع بهــره بــرداران‬ ‫و رونــق تولیــد اســتان اســت‪ ،‬گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش دانــه روغنــی ســویا‬ ‫معنــای ان اســت کــه بایــد بطــور‬ ‫جــدی بــه مقولــه فرزنــد اوری‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پنجــره جمعیتــی‬ ‫کشــور بــه ســمت بســته شــدن‬ ‫حرکــت مــی کنــد و ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه مولدیــن کشــور‬ ‫در ازدواج و تولیــد در حــال‬ ‫کــم شــدن اســت و همــه بایــد‬ ‫همــکاری الزم را جهــت رشــد‬ ‫جمعیتــی بــا ارایــه مشــوق هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه حمیدرضــا مطیــع مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گزارشــی از‬ ‫وقایــع چهارگانــه اســتان ارایــه کــرد و پیرامــون ان تبــادل نظــر صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫طــی ســال زراعــی قبــل‪ ،‬پیش بینــی می شــود امســال حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی گلســتان بــه زیرکشــت ایــن دانــه روغنــی بــرود‪.‬‬ ‫علــی موســی خانی افــزود‪ :‬ایــن ســازمان بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تــن بــذر ســویا بــرای کشــت تــدارک دیــده کــه بــرای‬ ‫زراعــت ســال جــاری در اختیــار بهــره بــرداران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســال قبــل قیمــت تضمینــی هــر کیلوگــرم ســویا توســط دولــت‬ ‫‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬ریــال تعییــن شــده بــود کــه نوســانات بــازار‪ ،‬نــرخ‬ ‫خریــد ایــن محصــول را در گلســتان بــه صــورت توافقــی تــا ‪۱۳۰‬‬ ‫هــزار ریــال افزایــش داد‪.‬‬ ‫پارســال از ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار ســویا در گلســتان حــدود ‪۲۴‬‬ ‫هــزار تــن محصــول برداشــت شــد‪.‬‬ ‫امســال قیمــت تضمینــی هــر کیلوگرم ســویا از ســوی دولــت ‪۱۲۴‬‬ ‫هــزار ریــال تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫ســویا دانــه روغنــی اســت کــه از روغــن ان بــرای خــوراک انســان و‬ ‫از کنجالــه ان بــرای خــوراک دام اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کشــت ســویا در اســتان گلســتان بــه ‪ ۲‬صــورت بهــاره و بعــد از‬ ‫برداشــت کلــزا و جــو و گنــدم (خردادمــاه) و برداشــت محصــول نیــز‬ ‫مهــر تــا دی مــاه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن مســتعد زیر‬ ‫کشــت از قطب هــای تولیــد غــات و دانــه هــای روغنــی از جملــه‬ ‫ســویا بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۱۵‬درجه خنک تر‬ ‫می شود‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت کــه بــا ورود‬ ‫ســامانه بارشــی از روز چهارشــنبه‪ ،‬عــاوه بــر وزش بــاد‬ ‫شــدید و بارندگــی‪ ،‬دمــای هــوای اســتان تــا حــدود ‪۱۵‬‬ ‫درجــه خنک تــر می شــود‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ورود ایــن‬ ‫ســامانه ناپایــدار کــه بــا ورزش بــاد شــدید تــا ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت همــراه اســت‪ ،‬ارتفــاع امــواج دریــا‬ ‫بــه یــک متــر رســیده و شــرایط بــرای فعالیــت دریایــی‬ ‫ســخت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه ســاکنان مناطــق کوهســتانی و مســافران‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬در مــدت فعالیــت ســه روزه ایــن ســامانه‬ ‫از صعــود بــه ارتفاعــات و چــرای دام در مناطــق مرتفــع‬ ‫و اســکان در حاشــیه مســیل ها خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫دادشــی گفــت کــه ایــن ســامانه ناپایــدار بارشــی‬ ‫شــامگاه جمعــه هفتــم خــرداد از گلســتان خــارج‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی اســتان گلســتان بــه کاهــش‬ ‫محســوس بارندگــی فصــل بهــار ایــن اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در اردیبهشــت امســال بارندگــی مناطــق‬ ‫گوناگــون ‪ ۳۸‬درجــه کمتــر شــده و بــه همیــن مقــدار‬ ‫دمــای هــوا افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی کــرد کــه رونــد افزایــش دمــا‪،‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی گلســتان در خــرداد مــاه‬ ‫نیــز ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫داداشــی گفــت‪ :‬روز گذشــته گنبــد بــا ‪ ۴۴‬درجــه‬ ‫گرمتریــن و بندرترکمــن و بندرگــز بــا ‪ ۳۳‬درجــه‬ ‫خنک تریــن شــهر گلســتان بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران ســنجی برخــط و ‪ ۱۴۰‬مرکــز‬ ‫ایســتگاه هواشناســی دارد‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫الو سبز‬ ‫گلســتان ‪ -‬معــاون مدیریــت جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان از برداشــت ‪ ۸۰‬درصــدی گوجــه ســبز از‬ ‫ســطح باغ هــای اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫فرهانــی معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ ۵۵ :‬هکتــار از‬ ‫ســطح باغــات اســتان گلســتان بــه درختــان گوجــه‬ ‫ســبز اختصــاص دارد کــه ایــن محصــول تولیــدی از‬ ‫اردیبهشــت مــاه روانــه بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬میانگیــن عملکــرد هــر هکتــار ‪ ۵‬و‬ ‫نیــم تــن اســت و پیــش بینــی می شــود امســال ‪۳۰۰‬‬ ‫تــن گوجــه ســبز از باغ هــای اســتان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫فرهانــی گفــت‪ :‬باغ هــای گوجــه ســبز عمدتــا در‬ ‫مناطــق غربــی اســتان خصوصــا شــهر نوکنــده پراکنــده‬ ‫اســت و بیشــتر بــرای مصــرف داخلــی اســتان و‬ ‫اســتان های همجــوار بارگیــری و حمــل می شــود‪.‬‬ ‫فرهانــی افــزود‪ :‬بــه غیــر از گوجــه ســبز حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار انــواع الــو در باغــات اســتان وجــود‬ ‫دارد کــه پیــش بینــی می شــود تولیــدی در حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تــن را در ایــن بخــش شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫مدیریــت باغبانــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬انــواع الــو طــی روز هــا و ماه هــای اینــده‬ ‫بــه تدریــج وارد بــازار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ســرمای اســفند مــاه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬خســاراتی بــه بخش هایــی از جوانــه گل و‬ ‫گل هــای درختــان گوجــه ســبز وارد شــد کــه شــاهد‬ ‫کاهــش عملکــرد در برخــی باغ هــای اســتان را شــاهد‬ ‫هســتیم‪ /.‬باشــگاه خبرنــگاران جــوان‬ صفحه 5 ‫روش طالیی برای‬ ‫تقویت ناخن‬ ‫های شکننده‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫از ویتامین ها و مواد مغذی ضروری برای سالم نگه داشتن ناخن ها این ‪ ۸‬مورد از همه مهم ترند‪.‬‬ ‫بیوتیــن ‪ :‬بیوتیــن یکــی از ویتامین هــای گــروه ب اســت کــه بــه عنــوان ویتامیــن ‪ ،B7‬کوانزیــم ‪R‬‬ ‫و ویتامیــن ‪ H‬شــناخته مــی شــود‪.‬این ویتامیــن رشــد ســلول های ســالم را تقویــت می کنــد و در‬ ‫متابولیســم اســیدهای امینـه ی ســازنده ی پروتئیــن کــه بــرای رشــد و تقویــت ناخــن ضــروری هســتند‬ ‫کمــک می کند‪.‬بیوتیــن بیشــتر در گوشــت اندام هــا ماننــد کبــد متمرکــز اســت‪ ،‬امــا در زرده ی تخــم مــرغ‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫مخمرهــا‪ ،‬ماهــی ســالمون‪ ،‬اووکادو‪ ،‬ســیب زمینــی شــیرین‪ ،‬اجیــل‪ ،‬دانه هــا و حتــی گل کلــم نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪304‬‬ ‫اشنایی با رشته های پزشکی‬ ‫مهارت تفکر انتقادی را جدی بگیریم‬ ‫رشته پزشکی روماتولوژی؟‬ ‫روماتولــوژی‪‎ (Rheumatology) ‎‬یــک فــوق‬ ‫تخصــص در پزشــکی داخلــی و پزشــکی اطفــال‬ ‫اســت کــه بــه مطالعــه و درمــان‏بیماری هــای‬ ‫بافــت همبنــد و اســتخوانهای بــدن انســان‬ ‫توجــه دارد‪ .‬بــه متخصــص ایــن رشــته‬ ‫روماتولوژیســت می گوینــد‪.‎‬‬ ‫بســیاری از بیماری هــای مــورد توجــه ایــن‬ ‫تخصــص‪ ،‬ریشــه سیســتم ایمنــی دارنــد و‬ ‫لــذا روماتولــوژی بیشــتر بــه مطالعــه ایمنــی‬ ‫شناســی ‏می پــرداز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روماتولوژیست در زمینه های زیر فعالیت می کن ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫بیماری های مفصلی‬ ‫• ‬ ‫مشکالت خارج مفصلی‬ ‫• ‬ ‫بیماری های استخوان‬ ‫• ‬ ‫بیماری های ستون فقرات‬ ‫• ‬ ‫بیماری های بافت همبند‬ ‫• ‬ ‫بیماری های مفصلی‬ ‫بیمــاری هــای مفصــل کــه بــا علت هــای‬ ‫• ‬ ‫متفــاوت بــه شــرح زیــر می توانــد باشــد‪:‎‬‬ ‫علــل التهابــی‪‎: (Inflammatory) ‎‬ماننــد‬ ‫بیمــاری ارتریــت روماتوئیــد و‪‎ …‎‬‬ ‫علــل مکانیــکال‪ :‬ماننــد بیمــاری‬ ‫• ‬ ‫اســتئوارتریت‪‎ (Osteoarthritis) ‎‬کــه اســم‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫دیگــر ان ارتــروز‪‎ (Arthrosis) ‎‬می ‏باشــ ‪‎‬‬ ‫علــل یــا منشــا نورولوژیــک ‪ :‬اســیب‬ ‫• ‬ ‫مفصــل بدنبــال اســیب سیســتم عصبــی کــه‬ ‫در اندامهــا ایجــاد مــی شــود‪ .‬ماننــد نوروپاتــی‬ ‫بدنبــال ‏دیابــت و‪‎ …‎‬‬ ‫علــل متابولیــک‪ :‬اســیب مفصــل‬ ‫• ‬ ‫بعلــت بیمــاری زمینــه ای فــرد ماننــد دیابــت و یــا‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نقــرس می باشــ ‪‎‬‬ ‫علــل عفونــی‪ :‬علت هــای عفونــی‬ ‫• ‬ ‫متعــددی ماننــد باکتری هــا و یــا تــب مالــت و یــا‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ســل می تواننــد باعــث ابتــای مفصــل شــون ‪‎‬‬ ‫مشــکالت خــارج مفصلــی‪‎ : ‎‬در اطــراف مفصــل‬ ‫ضمائمــی وجــود دارد کــه هرکــدام از انهــا می تواننــد‬ ‫بــا علــل متفــاوت دچــار اســیب شــده‏و ایجــاد بیمــاری‬ ‫نماینــد‪ .‬ضمائــم مفصــل عبارتنــد ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫• تاندونهــا ‪ :‬کــه التهــاب انهــا تاندونیــت‪‎‬‬ ‫‪(Tendinitis) ‎‬نامیــده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫• تــورم ‪ :‬اطــراف تاندونهــا کــه تنوســینوویت‪‎‬‬ ‫‪(Tenosynovitis) ‎‬گفتــه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫• کیســت هــای اطــراف مفصــل‪ :‬کــه کیســت‬ ‫ل )‪‎ (Synovial Cyst‬گفتــه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســینویا ‪‎‬‬ ‫بیماری های استخوان‪‎‬‬ ‫بیماری هــای اســتخوان کــه بــا علــل متعــددی‬ ‫ایجــاد می شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫عوامــل متابولیکــی کــه سردســته انهــا‬ ‫بیمــاری پوکــی اســتخوان و یــا اســتئوپروز‪‎‬‬ ‫)‪(Osteoporosis‬اســت‪.‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫علــل عفونــی کــه مــی توانــد بــا منشــا باکتــری هــا و‬ ‫یــا قــارچ هــا باشــد کــه بــه ان بیمــاری استئومیس ـت‪‎‬‬ ‫‪(Osteomycitis) ‎‬گفتــه مــی‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیماری بدن‪‎‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات کــه عوامــل‬ ‫مختلــف می توانــد در ایجــاد ان دخیــل باشــد‬ ‫کــه عبارتنــد از‪:‎‬‬ ‫الــف‪ .‬بیماری هــای التهابــی ماننــد اســپوندیلیت‬ ‫‪‎‬‬ ‫انکیلوزانــت)‪(Ankylosing spondylitis‬‬ ‫‪‎‬سردســته انهاســت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بیماریهــای ‏بــا علت هــای مکانیــکال کــه‬ ‫علــل ان اســتئوارتریت مهــره هــای گــردن و یــا‬ ‫بیمــاری هــای فتــق دیســک)‪‎(Disc herniation‬‬ ‫‪‎‬مــی‏باشــد کــه باعــث ایجــاد اثــر فشــاری بــر روی‬ ‫ریشــه عصــب شــده و دردهــای ارجاعــی بــه‬ ‫انــدام هــای فوقانــی و تحتانــی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‏ج‪ .‬علــل عفونــی کــه در ان عفونت هــای‬ ‫مختلفــی ماننــد باکتری هــا‪ ،‬ســل و یــا بروســا‬ ‫می تواننــد باعــث دیســک شــده و مهره هــای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‏کمــر را مبتــا نماینــ ‪‎‬‬ ‫بیماری چشم درد‪‎‬‬ ‫بیماریهــای بافــت همبنــد )‪‎(Convective tissue‬‬ ‫‪‎‬کــه در ان تمامــی قســمت هــای مختلــف‬ ‫می توانــد مراتبــی از ابتــا را داشــته‏باشــد‪ .‬ماننــد‬ ‫بیمــاری لوپــوس اریتماتــوز سیســتمیک یــا(‪‎SLE‬‬ ‫‪ )Systemic Lupus Erythematosis)‎‬بــا‬ ‫توضیــح فــوق متوجــه می شــویم دامنــه علــم‬ ‫رو ماتولــوژی بســیار وســیع اســت‪ .‬شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری هــا در مطالعــات جهانــی حــدود‏‏‪30-40‬‬ ‫درصــد مــی باشــد‪ .‬در مطالعــه صــورت گرفتــه در‬ ‫ایــران شــیوع ایــن بیمــاری در جامعــه شــهری‬ ‫‪ 41/9‬درصــد و در‏جامعــه روســتایی ‪ 66‬درصــد‬ ‫می باشــد‪‎. ‎‬‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫مــا هــر روز بــا مشــکالت و موقعیت هایــی‬ ‫روبــرو هســتیم کــه بایــد ان هــا را ارزیابــی و‬ ‫حــل و فصــل کنیــم‪.‬‬ ‫بســیاری از مــا ‏بــر اســاس شــرایط یــا‬ ‫تجربیــات مشــابه قبلــی خــود تصمیــم‬ ‫می گیریــم؛ بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن امــر یافتــن‬ ‫راه حلــی بهتــر را ‏تضمیــن نمی کنــد‪،‬‬ ‫زیــرا شــاید تصمیمــات مــا تحــت تاثیــر‬ ‫احساســات‪ ،‬حقایــق جانبــی یــا ســایر مــوارد‬ ‫بیرونــی باشــند کــه‏بــر تصمیــم نهایــی مــا‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫‏یکــی از مهارت هایــی کــه در ایــن شــرایط‬ ‫نیــازش بیــش از پیــش احســاس می شــود‪،‬‬ ‫مهــارت تفکــر انتقــادی اســت‪.‬‬ ‫در ‏واقــع ایــن مهــارت بــه مــا کمــک‬ ‫می کنــد تــا مســائلی کــه در زندگــی برایمان‬ ‫رخ می دهنــد را بــه طــور کامــل بررســی‪،‬‬ ‫‏تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــه صــورت‬ ‫کامــل‪ ،‬منطقــی و روشــن در مــورد انهــا‬ ‫تصمیم گیــری کنیــم‏‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تفکــر‬ ‫انتقــادی‪ ،‬اســتعداد خاصــی نیســت کــه‬ ‫همــراه فــرد متولــد شــود‪ ،‬بلکــه ایــن نــوع‬ ‫‏طــرز تفکــر نیــاز بــه تمریــن و تــاش دارد‪.‬‬ ‫شــاید در ابتــدا شــما تفکــر انتقــادی را بــا‬ ‫اعتــراض‪ ،‬عیــب جویــی‪ ،‬ایــراد گرفتــن‪،‬‬ ‫‏اشــکال تراشــی اشــتباه بگیریــد‪ .‬کامــا حــق‬ ‫بــا شماســت‪ ،‬ایــن کلمــات همگــی بــا هــم‬ ‫متــرادف هســتند ولــی هیــچ یــک از‏انهــا‬ ‫تفکــر انتقــادی نیســتند‪.‬‬ ‫در حقیقــت تفکــر انتقــادی تجزیــه و تحلیــل‬ ‫واقعیت هــا بــرای بــه دســت اوردن یــک‬ ‫قضــاوت‏صحیــح‪ ،‬منطقــی و بی طرفانه اســت‬ ‫در حالــی کــه در اعتــراض یــا ایــراد گرفتــن‬ ‫امــکان دارد انگیــزه شــخصی وجــود‏داشــته و‬ ‫ایــن اشــکال تراشــی خودخواهانــه باشــد‪.‬‏‬ ‫بــا نگاهــی بــه اطرافیــان در مــی یابیــم‬ ‫کــه قطعــا ً بیــن افــرادی کــه تفکــر خــاق‬ ‫دارنــد و بیــن افــرادی کــه هنــوز بــا افــکار‬ ‫‏قدیمــی و شــیوه هــای اشــتباه فکــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬یکــی‬ ‫از مشــخصه های مهــم افــرادی کــه تفکــر‬ ‫‏انتقــادی دارنــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس بــاالی‬ ‫ان هاســت چراکــه بــه طــور طبیعــی وقتــی‬ ‫شــما توانایــی حــل مســائل را داشــته‬ ‫‏باشــید‪ ،‬انگیــزه بیشــتریدارید و در نتیجــه‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس شــما افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫پــس اگــر می خواهیــد مهــارت تفکــر‬ ‫‏انتقــادی را در خودتــان افزایش دهید‪ ،‬باید‬ ‫رویکــرد منظمــی را پیــش بگیریــد و ســعی‬ ‫ت را‏تمرین کنید‪.‬‬ ‫کنیــد همیشــه ایــن مهــار ‬ ‫برخــی از مهمتریــن فوایــد تفکــر انتقــادی را‬ ‫می تــوان بــه شــرح ذیــل برشــمرد‏‪.‬‬ ‫‏‪)1‬‏کنجــکاوی را بــر می انگیــزد‪ :‬کنجــکاوی‬ ‫نــه تنهــا بــه مــا کمــک می کنــد تــا از جهــان‬ ‫پیرامــون خــود درک عمیق ‏تــری پیــدا کنیــم‪،‬‬ ‫بلکــه بــه مــا کمــک می کنــد تــا تجربــه‬ ‫ژرف تــری از ایــن دنیــا نیــز بــه دســت اوریــم‪.‬‬ ‫‏‏‪)2‬‏خالقیــت را تقویــت می کنــد‪:‬‬ ‫امــروزه خالقیــت و نــواوری بــه عنــوان یــک‬ ‫مهــارت ضــروری در نیــروی کار ‏تعریــف‬ ‫شــده اســت‪ .‬وقتــی مشــاغل بــا محصــوالت‬ ‫و تبلیغــات خالقانــه همــراه می شــوند‪ ،‬در‬ ‫بــازار جهانــی رشــد‏می کننــد‪ .‬شــاید شــما‬ ‫بــا تفکــر انتقــادی خــود بتوانیــد راه حلــی را‬ ‫ارائــه دهیــد کــه پیــش از ایــن هیــچ کس به‬ ‫‏ان فکــر نکــرده اســت‪ .‬همــه اینهــا شــامل‬ ‫بیماری عجیب‪‎‬توهم انگلی‪‎‬‬ ‫هنگامــی کــه سیســتم ایمنــی بــدن بــه‬ ‫خطــر بیافتــد‪ ،‬چنــد عفونــت همزمــان‬ ‫شــایع اس ـت‪.‎‬‬ ‫ایــن بیمــاری کامــا ســاخته ذهــن اســت و‬ ‫افــراد در ایــن بیمــاری بــدون هیــچ مشــکل‬ ‫واقعی‪ ،‬احساساتی از قبیل‏خارش و درد و‬ ‫دیگــر عالئــم انــگل را دارنــد‪ .‬ان هــا احســاس‬ ‫مــی کننــد کـه‪‎ ‎‬انــگل‪‎ ‎‬در زیــر پوســت انــان در‬ ‫حــال‏رشــد و حرکــت اســت و گاهــی اوقــات‬ ‫بــه علــت خارانــدن بــی مــورد و بیــش از حــد‬ ‫دچــار عفونــت نیــز مــی شــوند‪.‬‏علــت ایــن‬ ‫بیمــاری مصــرف داروهــای مضــر اسـت‪.‎ ‎‬‬ ‫جــزو دســته ای از بیماری هــای عجیــب و‬ ‫ناشــناخته اســت کــه کمتــر بــه گــوش شــما‬ ‫خــورده اســت؛ مورژلونــز‏بیمــاری اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ 2002‬برای اولین بار شــناخته شــد‪ ،‬فردی‬ ‫کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا می شــود‏در ابتــدا‬ ‫نشــانه های خاصــی دارد و معمــوال از عالئــم‬ ‫ناخوشــایندی کــه بــر روی پوســت بــدن بــه وجود‬ ‫‏می ایــد شــکایت می کنــد‪ ،‬افــراد مبتــا اصــوال از‬ ‫خزیــدن چیــزی ماننــد دســته ای از مورچه هــا در‬ ‫زیــر پوســت‏خــود شــکایت دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پزشــکان معتقدنــد برخــی افــرادی کــه بــه‬ ‫ایــن بیمــاری مبتــا هســتند تنه ـا‪‎ ‎‬توهمــات‬ ‫ذهنــی‪‎ ‎‬دارنــد و بــه ‏نوعــی‪‎ ‎‬بیمــاری روانــی‪‎‬‬ ‫‪‎‬مبتــا هســتند امــا برخــی دیگــر ان را‬ ‫بیمــاری واقعــی و ناشــناخته می پندارنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عالئم بیماری مورژلونز چیست؟‬ ‫افــرادی کــه بــه مورژلونــز مبتــا می شــوند‬ ‫دارای ‪ 2‬نــوع عالئــم فیزیکــی و عالئــم روانــی‬ ‫هســتند؛ عالئــم‏فیزیکــی شــامل احســاس‬ ‫خــزش ثابــت در زیــر پوســت‪ ،‬احســاس‬ ‫هجــوم ضایعــات پوســتی‪ ،‬احســاس‬ ‫‏خزیــدن‪ ،‬گاز گرفتــن در زیــر پوســت‪ ،‬ظهــور‬ ‫الیــاف و گرانــول ابــی‪ ،‬ســیاه و ســفید یــا‬ ‫قرمــز در زیــر پوســت‪ ،‬‏خســتگی مزمــن‪،‬‬ ‫اختــال در تمرکــز مغــزی‪ ،‬اختــال پیــش‬ ‫فعالــی بــا کمبــود توجــه‪ ،‬اختــال دوقطبــی‪،‬‬ ‫‏افســردگی یــا ریــزش مــو دارنــد‪ ،‬عالئــم‬ ‫روانی شــامل از دســت دادن حافظه کوتاه‬ ‫مــدت‪ ،‬کمبــود توجــه‪،‬‏اختــال دوقطبــی یــا‬ ‫اختــال وســواس‪ ،‬اختــال در پــردازش‬ ‫تفکــر (مــه مغــز)‪ ،‬احســاس افســردگی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انــزوا‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫عواملی که منجر‬ ‫به بروز مورژلونز می شود‬ ‫‪‎ ‎‬بــه گفتــه پزشــکان ایــن بیمــاری بــه‬ ‫دلیــل وجــود نوعــی انــگل بــه وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬برخــی دیگــر اعتقــاد دارنــد‬ ‫کــه‏باکتری هایــی در ارتبــاط بــا بیمــاری‬ ‫الیــم ایجــاد می شــود و برخــی دیگــر‬ ‫ی ‪‎‬باعــث‬ ‫ک ‪‎‬قــارچ انگلــ ‪‎‬‬ ‫می گوینــد یــ ‪‎‬‬ ‫‏بــروز ایــن بیمــاری می شــود؛ پزشــکان‬ ‫معتقــد هســتند تحقیقــات بیشــتری‬ ‫بــرای تعییــن علــت قطعــی مورژلونــز‬ ‫‏مــورد نیــاز اســت‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫علــت اصلــی ایــن بیمــاری‪ ،‬ترکیبــی‬ ‫از یــک بیمــاری قارچــی و شــرایط‬ ‫‏باکتریایــی یــا انگلــی اســت‪.‬‬ ‫یــک روحیــه خــاق اســت کــه می توانــد از‬ ‫همــه رویکردهــای دیگــر‏متفــاوت باشــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏توانایی حل مســئله را تقویت می کند‪:‬‬ ‫کســانی کــه تفکــر منتقدانــه دارنــد‪ ،‬معموال ً‬ ‫بــه صــورت غریــزی دارای ‏مهارت هــای‬ ‫حــل مســئله هســتند‪ .‬افــراد بایــد بتواننــد‬ ‫در رویارویــی بــا چالش هــای پیچیــده‪ ،‬از‬ ‫ظرفیــت تفکــر‏انتقــادی بــرای مهندســی راه‬ ‫حل هــای ابتــکاری اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏یک تمرین چندبعدی است‪:‬‬ ‫تفکــر انتقــادی شــامل طیــف وســیعی از‬ ‫رشــته ها و پــرورش محــدوده‏گســترده ای‬ ‫از اســتعدادهای شــناختی اســت؛ در واقــع‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن یــک فعالیــت‬ ‫متقابــل اموزشــی‏بــرای ذهــن اســت و بــرای‬ ‫ســالم ماندن ذهــن دقیقــا ً ماننــد عضلــه‪،‬‬ ‫بایــد بــه ان تمریــن داده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)5‬‏استقالل را پرورش می دهد‪:‬‬ ‫ت تفکــر انتقــادی نه تنهــا مــا را بــه‬ ‫مهــار ‬ ‫متفکــران بزرگــی تبدیــل می کنــد‪ ،‬بلکــه از‬ ‫‏مــا رهبــران بزرگــی نیــز می ســازد‪ .‬چنیــن‬ ‫مهارت هایــی بــه مــا می امــوزد کــه چگونــه‬ ‫بــر اســاس تجربــه و‏مشــاهدات شــخصی‪،‬‬ ‫معنــای جهــان را دریابیــم و بــا حساســیت‬ ‫و اگاهــی و بــه همــان روش تصمیم گیــری‬ ‫‏کنیــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مــا همچنــان کــه‬ ‫ی موفــق و موثــری داریــم ‪‎ ،‎‬اعتمــاد بـه ‬ ‫زندگـ ‬ ‫س ‪‎‬و توانایــی یادگیــری‏از اشــتباهات را‬ ‫نفـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫نیــز کســب می کنیــ ‪‎‬‬ ‫‏‪)6‬‏ایــن مهارتــی بــرای زندگــی اســت‪ ،‬نــه‬ ‫ت ایــن‬ ‫فقــط یادگیــری‪ :‬امــوزش مهــار ‬ ‫ت تفکــر‬ ‫تفکــر عالوه بــر ایجــاد ذهنیــ ‬ ‫‏مســتقل‪ ،‬بــر ارتقــا مهارت هــای یادگیــری‬ ‫مادام العمــ ‪‎‬ر ‪‎‬نقــش دارنــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫نظــر بســیاری از مربیــان بــزرگ در‏مــورد‬ ‫اهمیــت مهارت هــای یادگیــری باید بخاطر‬ ‫بســپاریم کــه امــوزش‪ ،‬امادگــی بــرای‬ ‫زندگــی نیســت‪ ،‬بلکــه‏خــود زندگــی اســت‪.‬‬ ‫پــس اگــر می خواهیــد مهــارت تفکــر‬ ‫انتقــادی را در خودتــان افزایــش دهید‪ ،‬باید‬ ‫رویکــرد‏منظمــی را پیــش بگیریــد و ســعی‬ ‫ت را تمریــن کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کنیــد همیشــه ایــن مهــار ‬ ‫‪‎ ‎‬راه های کاهش‬ ‫ابریزش بینی‏‬ ‫ابریــزش بینــی بــرای هم ـه ی مــا اتفــاق‬ ‫می افتــد و وضعیتــی اســت کــه می تــوان‬ ‫به راحتــی ان را در خانــه برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫ابریــزش بینــی ‏دالیــل بســیاری دارد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن دالیــل ان‪‎ ‎،‬عفونــت‬ ‫ویروســی ســینوس ه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســرماخوردگی‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت‪ .‬دالیــل دیگــری کــه می تواننــد‬ ‫‏باعــث ابریــزش بینــی شــوند‪ ،‬عبارت انــد‬ ‫از الــرژی‪‎ ‎،‬تــب بــاال‪‎ ‎‬و‪‎… .‎‬‬ ‫مایعات فراوان بنوشید‬ ‫اگــر گرفتگــی بینــی هــم داریــد‪،‬‬ ‫مصــرف اب و مایعــات می توانــد بــه‬ ‫بهبــود ابریــزش بینــی شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف مایعــات باعــث ‏می شــود کــه‬ ‫مخــاط ســینوس های شــما رقیــق شــود‬ ‫و تمیزکــردن بینی تــان اســان تر شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دمنوش های داغ‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬مصــرف نوشــیدنی های‬ ‫داغ ماننــد چــای‪ ،‬بیشــتر از نوشــیدنی های‬ ‫خنــک بــه شــما کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫نوشــیدنی های داغ ‏به ســبب بخــار‬ ‫و حــرارت‪ ،‬راه هــای تنفســی را بــاز و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫گرفتگــی ان را برطــرف می کننــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حــاوی‬ ‫برخــی ا ‪‎‬ز ‪‎‬دمنوش هــای گیاهــ ‪‎‬‬ ‫مــوادی هســتند کــه گرفتگــی بینــی را از‬ ‫بیــن می بــرد‪ .‬به دنبــال دمنوش هایــی‬ ‫باشــید کــه حــاوی ‏مــواد ضدالتهــاب و‬ ‫انتی هیســتامین هســتند‪ .‬برخــی از‬ ‫گیاهــان داری ایــن مــواد‪ ،‬عبارت انــد از‪‎:‬‬ ‫ع ‪‎‬و گزنــ ‪‎‬ه‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بابونــه ‪‎ ،‎‬زنجبیــل ‪‎ ،‎‬نعنــا ‪‎‬‬ ‫بخور صورت‪:‬‏‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده اســت کــه‬ ‫تنفــس بخــار داغ ابریــزش بینــی را‬ ‫درمــان می کنــد‪ .‬پژوهشــی کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬روی افــراد مبتــا بــه‏ســرماخوردگی‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬نشــان داد کــه استنشــاق‬ ‫بخــار خیلــی موثــر اســت‪ .‬اســتفاده از‬ ‫بخــار‪ ،‬زمــان بهبــودی بیمــاری را یــک‬ ‫هفتــه ‏کاهــش می دهــد‪ .‬عالوه بــر‬ ‫استشــمام بخــار داغ یــک فنجــان‬ ‫دمنــوش گیاهــی‪ ،‬از بخــور هــم اســتفاده‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه روش زیــر اقــدام کنیــ ‪‎‬‬ ‫•اب تمیــز را در قابلمــه ای تمیــز روی‬ ‫اجــاق گــرم کنیــد‪ .‬ان را فقــط تــا جایــی‬ ‫گــرم کنیــد کــه بخــار تولیــد شــود‪.‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نگذاریــد ظــرف ‏اب شــما بجوشــ ‪‎‬‬ ‫•بــرای ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه صــورت‬ ‫خــود را روی بخــار نگــه داریــد‪ .‬از راه‬ ‫بینــی نفس هــای عمیــق بکشــید‪ .‬اگــر‬ ‫صورت تــان ‏خیلــی داغ شــد‪ ،‬لحظــه ای‬ ‫صورت تــان را کنــار بکشــید و ســپس‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫دوبــاره ادامــه دهیــ ‪‎‬‬ ‫•پــس از بخــور‪ ،‬محتویــات بینــی خــود‬ ‫را خالــی کنیــد تــا از شــر مخــاط راحــت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫شــوی ‪‎‬‬ ‫اگــر مایــل بودیــد‪ ،‬چنــد قطــره از‬ ‫اســانس های رفــع گرفتگــی بینــی بــه اب‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بخــور اضافــه کنیــ ‪‎‬‬ صفحه 6 ‫در صورتی که کسب و کار های اینترنتی در فضای سایبری دارید نکات امنیتی را حتما ًرعایت کنید‬ ‫‪ -۱‬امنیت وب ســایت و کســب و کارتان را از طرق مختلف مانند اســتفاده از فایروال ها‪ ،‬انتی ویروس ها‪،‬‬ ‫انتی اســکم ها و ‪ ..‬تامین نمایید‪ -۲.‬کلیه نرم افزارهایتان را مرتبا ً به روز رســانی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از رمز عبور هایی با حداقل هشت بخش استفاده کنید و ان ها را مرتبا ًتغییر دهید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شــبکه اینترنــت خــود را ایمــن ســازید‪ -۵.‬ســوابق کارمنــدان تــان را بررســی کنیــد و نــکات ایمنــی الزم در‬ ‫فضــای ســایبری را بــه ان هــا امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫کسب و کار های‬ ‫اینترنتی در فضای‬ ‫سایبری‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫انتخابات‬ ‫قسمت ‪ 18‬از مبحث اول‬ ‫با مردم و در کنار‬ ‫مردم برای انتخاباتی‬ ‫امن و سالم‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪:303‬‏در باب سرقفلی‪،‬تفسیرهای‬ ‫متعــدد و گاه متناقضــی شــده و تاســیس ان در‬ ‫قانون‪1376‬نیــز از مدلــول قاطعــی برخــوردار‬ ‫‏نیســت‪ .‬قبــل از ســال‪1376‬نیز هــرگاه از لفــظ‬ ‫ســرقفلی اســتفاده شــده‪ ،‬مــراد حــق کســب و‬ ‫پیشــه بــوده اســت‪.‬‏لذا منافــع حاصله بالمناصفه‬ ‫تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن مثــال‪ ،‬مســتاجر مســتحق ان‬ ‫اســت کــه در زمــان تخلیــه ‪150‬‏میلیــون تومــان‬ ‫از مالــک دریافــت کنــد‪ .‬و ایــن مبلــغ حــق کســب‬ ‫و پیشــه مســتاجر‪ ،‬محســوب خواهــد شــد‪ ،‬کــه‬ ‫از مقایســه دو‏حالــت ذیــل اســتنتاج می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلــغ ســرقفلی و یــا ارزش ملــک در فرضــی‬ ‫کــه ملــک در اجــاره مســتاجر قــرار نمی گرفــت‬ ‫و ‏بالاســتفاده باقــی می مانــد‪ -2 .‬ســرقفلی و‬ ‫یــا ارزش ملــک در فرضــی کــه ملــک در اجــاره‬ ‫مســتاجر قــرار گرفتــه و فعالیــت ‏تجــاری در ان‬ ‫جریــان داشــته‪ .‬از مقایســه دو وضعیــت مذکــور‪،‬‬ ‫نیمــی از ایــن اختــاف حاصلــه ‪ ،‬حــق کســب و‬ ‫پیشــه مســتاجر‏محســوب خواهــد شــد‪ .‬در حالــت‬ ‫اول اگرچــه مغــازه غیرفعــال و بالاســتفاده فــرض‬ ‫شــده‪ ،‬لیکــن مغــازه بــه جهــت داشــتن پتانســیل‬ ‫‏و پروانــه تجــاری از ســرقفلی بالقــوه ای برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬و اگــر مــورد اجــاره ‪ ،‬مســکونی بــوده از‬ ‫قیمــت عیــن برخــوردار بــوده اســت‪.‬‏در اینجا مغازه‬ ‫و یــا اپارتمــان مســکونی تبدیــل یافتــه بــه اداری و‬ ‫تجــاری مجــاور و مشــابه ملــک مــورد نظــر را کــه‬ ‫بالاســتفاده ‏اســت ارزیابــی می کنیــم‪ .‬عــددی مثال‬ ‫یکصــد و بیســت میلیــون تومــان بدســت می ایــد‪.‬‬ ‫امــا در فــرض دوم ‪ ،‬ســرقفلی مغــازه و‏یــا قیمــت‬ ‫اپارتمــان مســکونی تغییــر کاربــری داده شــده را‬ ‫ارزیابــی می کنیــم‪ .‬عــددی مثــا ‪ 250‬میلیــون‬ ‫تومــان بدســت مــی ایــد‏‪ ،‬در اینصــورت حق کســب‬ ‫و پیشــه مســتاجر برابــر خواهــد شــد بــا شــصت و‬ ‫پنــج میلیــون تومــان‪ .‬مالحظــه می گــردد کــه حــق‬ ‫‏کســب و پیشــه مســتاجر‪ ،‬نیمــی از ارزشــی اســت‬ ‫کــه بــه ســرقفلی ( ارزش تجــاری ملــک) ملــک‬ ‫افــزوده کــرده اســت‪ .‬و ایــن نیــم‏نباید این شــبهه را‬ ‫ایجــاد کنــد کــه گویــا حــق کســب و پیشــه در مثــال‬ ‫فــوق ‪ 130‬میلیــون تومــان بــوده کــه‪ 65‬میلیــون‬ ‫تومــان بــه‏مســتاجر رســیده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا انچــه کــه بــه مســتاجر می رســد و در‬ ‫حــق او تثبیــت می گــردد‪ ،‬از عنــوان حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‏مســتاجر برخــوردار اســت‪ .‬زیــرا ارزش‬ ‫ـع‬ ‫افــزوده شــده بــر قیمــت عیــن یــا منافــع ؛ از جمـ ِ‬ ‫اورده هــای دو طــرف حاصــل شــده اســت‪،‬‏اورده‬ ‫مالــک؛ ملــک و اذن او بــه اســتفاده تجــاری‬ ‫مســتاجر از ملــک و مبتنــی بــر همــکاری او در‬ ‫فراینــد تبدیــل بــوده اســت‏و اورده مســتاجر نیــز‬ ‫فعالیــت کســبی او بــوده اســت‪ .‬لیکــن انچــه کــه‬ ‫قانونگــذار در وضــع تبصــره یــک مــاده ‪ 19‬قانــون‬ ‫مالــک ‏و مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1356‬مقــرر‬ ‫مــی دارد‪ ،‬در مقــام مجــازات مســتاجر متخلــف‬ ‫اســت کــه بــدون اذن مالــک ‪ ،‬ملــک را بــه‏غیــر‬ ‫منتقــل کــرده اســت‪ .‬لــذا او را مســتحق نیمــی از‬ ‫حــق کســب و پیشــه متعلقــه تلقــی کرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن نبایــد ایــن دو نیــم را‏بــا یکدیگــر خلــط‬ ‫نماییــم‪ .‬نیــم مذکــور از منظــر قانونگــذار‪ ،‬نیــم‬ ‫منصرف به حق کســب و پیشــه مســتاجر اســت‪.‬‬ ‫امــا نیــم‏مترتــب بــر عــرض بنــده‪ ،‬مبنــای محاســبه‬ ‫حــق کســب و پیشــه برگرفتــه از مــاک وحــدت‬ ‫عقــود الزم شــرکت و مزارعــه اســت‪.‬‬ ‫‏بــرای محاســبه ســرقفلی‪ ،‬بــدوا بایــد کارشــناس‬ ‫متخصــص در امــور مالــی بــا بررســی دفاتــر و‬ ‫عملکرد مســتاجر‪ ،‬مشــخص کند که‏منافع حاصل‬ ‫از مغــازه در تاریــخ تنظیــم قــرارداد ‏(‪B‬‏) و در تاریــخ‬ ‫مــورد نظــر(‏‪BT‬‏)چقــدر اســت ؟‪ .‬اگرچــه ایــن دو‬ ‫مقــدار بــا‏دقــت قابــل قبولــی بدســت نمی اینــد ولــی‬ ‫قطعــا مقــرون بــه واقــع و معیــار عقالنــی اســت‪.‬‬ ‫امــا در اینجــا عــرف و رویــه جــاری‪ ،‬‏فاکتــور‬ ‫دیگــری را وارد مســاله کــرده کــه بســتر عقالنــی‬ ‫‪ B‬در‬ ‫دارد‪ .‬و ان ایــن اســت کــه ‪ :‬ممکــن اســت‏‪ T‬‏‬ ‫اثــر کــم کاری و عــدم‏موفقیــت کســبی مســتاجر‬ ‫رقــم کوچکــی باشــد ‪ ،‬لیکــن عــرف جــاری‏‪BT‬را در‬ ‫معامــات خریــد و فــروش ســرقفلی واحدهــای‬ ‫تجــاری‪ ،‬‏کمتــر از حــد متعــارف و متناســب بــا‬ ‫سمیه موسی پور‬ ‫چگونه به همسرم دلگرمی بدهم؟‬ ‫روابــط خانوادگــی و زناشــویی بایــد بــر محــور‬ ‫محبــت‪ ،‬پذیــرش و عاطفــه باشــد‪ .‬قاعــده طالیــی‬ ‫در روابــط اجتماعــی و خانوادگــی بــر ایــن مبنــا‬ ‫اســتوار اســت کــه (( بــا دیگــران چنــان رفتــار کــن‬ ‫کــه دوســت داری بــا تــو رفتــار کننــد))‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی روان شناســان مهارت هــای دلگرمــی دادن و‬ ‫محبــت کــردن را بــه شــرح زیــر مــی داننــد‪:‬‬ ‫پذیرش‪ ،‬ایمان و اعتقاد داشــتن‪ ،‬ســاختن نقاط‬ ‫قــوت‪ ،‬تاکیــد بــر نــکات مثبت و ترویج مســئولیت‬ ‫پذیــری‪ .‬حــال بــه توضیــح هــر یــک مــی پردازیم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬پذیــرش ‪ :‬پذیــرش‪ ،‬ســنگ بنــای دلگرمــی‬ ‫دادن اســت‪ .‬بایــد دیگــران را بــدون قیــدو شــرط‬ ‫و همــان طــور کــه هســتند بپذیریــم‪ .‬اصــل مهــم‬ ‫جــدا کــردن عمــل و رفتــار از عامــل و شــخص‬ ‫اســت‪ .‬شــما می توانید رفتار شــخصی را رد کنید‪.‬‬ ‫ولــی نبایــد شــخصیت او را رد کنیــد‪ .‬پیــام ایــن کار‬ ‫ان خواهــد بــود کــه (( مــن رفتــارت را قبــول ندارم‪،‬‬ ‫ولــی خــودت را دوســت دارم)) ‪ .‬وقتــی کــه از رفتــار‬ ‫یــا عمــل فرزنــد و همســرتان ناراحــت مــی شــوید‬ ‫مــی دانــد کــه از رفتــارش ناراحــت شــده اید نــه از‬ ‫شــخصیت او‪.‬‬ ‫برخــی از مصادیــق پذیــرش عبارتنــد از ‪ (( :‬مــن‬ ‫از اینکــه بــا هــم غــذا مــی خوریــم لــذت می بــرم ))‬ ‫((دوســتت دارم‪ ،‬بــدون قیــد و شــرط)) ‪،‬‬ ‫(( واقعــا امــروز بــا تــو خــوش گذشــت و از ایــن‬ ‫قبیــل‪ ())...‬میتــو مــک کــی ‪)2019 ،‬‬ ‫‪ -2‬ایمــان و اعتقــاد داشــتن‪ :‬وقتــی طــرف‬ ‫مقابــل را بــه رغــم رفتــارش پذیرفتیــد‪ ،‬بــه اینکــه او‬ ‫می توانــد رفتــارش را عــوض کنــد ایمــان و اعتقــاد‬ ‫پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ :‬وقتــی طــرف مقابــل مشــغول انجام‬ ‫دادن کار ســختی اســت‪ .‬می توانیــد بگوئیــد‪(( :‬‬ ‫واقعــا کار ســختی اســت ولــی مطمئــن هســتم‬ ‫از عهــده ان برمی ایــی))‪ .‬برخــی مصادیــق ایمــان‬ ‫و اعتقــاد داشــتن عبارتنــد از ‪ (( :‬ایمــان دارم و‬ ‫مطمئــن هســتم ایــن کار را بــه نحو احســن انجام‬ ‫مــی دهــی)) (( بــه قضــاوت تــو اعتمــاد دارم)) و از‬ ‫ایــن قبیــل ‪..‬‬ ‫‪ -3‬ســاختن نقــاط قــوت ‪ :‬نقــاط قــوت‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫مثبــت و صمیمیــت را افزایــش می دهــد‪ .‬وقتــی‬ ‫یکــی از اعضــای خانــواده‪ ،‬فرزنــدان یــا هــر یــک از‬ ‫زوجین‪ ،‬می تواند در کاری ســهیم شــود و دیگران‬ ‫قــدر ســهم او را می داننــد و بــه ان بهــا می دهنــد‪.‬‬ ‫همکاری اعضای خانواده بیشــتر می شــود‪ .‬برخی‬ ‫از نقــاط قــوت ادم هــا اشــکار و برخــی پنهــان‬ ‫هســتند‪ .‬دلیــل پنهــان بــودن ان هــا ایــن اســت؛‬ ‫کــه فقــط ویژگی هــای منفــی را می بیننــد‪ .‬بــا‬ ‫بازنگــری روی خصایــص افــراد جنبــه هــای مثبــت‬ ‫را هــم ببیننــد‪.‬‬ ‫برای مثال ‪ :‬اگر همســرتان را فرد ((یکدنده ای))‬ ‫می دانیــد می توانیــد او را در عیــن حــال مصمــم یــا‬ ‫ســختکوش هــم در نظــر بگیریــد‪ .‬مصمــم بــودن‬ ‫توانایــی فــرد موفــق منظــور نمی نمایــد‪.‬‬ ‫‪ B‬مســتخرجه خیلــی کمتــر از‬ ‫بنابرایــن اگــر‏‪ T‬‏‬ ‫منافعــی باشــد کــه مــورد انتظــار بــازار و تجــارت‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد ان را تــا ســطح متعــارف‏افزایــش داد‬ ‫و ســپس مــاک محاســبه و ارزیابــی قــرار داد‪.‬‬ ‫مثــا مغــازه ای کــه بــه دلیــل نــوع شــغل انتخابــی‬ ‫و کــم کاری و عــدم‏موفقیــت مســتاجر‪ ،‬در امــد‬ ‫ماهیانــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان دارد ‪ .‬لیکــن‬ ‫در مقایســه بــا مغازه هــای مشــابه محــل ؛ انتظــار‬ ‫کســب‏در امــد ماهیانــه ‪ 5‬میلیــون تومــان از ان‬ ‫مـی رود ‪ .‬در ان صــورت بایــد مبلــغ محاســبه شــده‬ ‫‪ B‬را نــه یــک‪ ،‬بلکــه همــان پنــج‏میلیــون‬ ‫بــرای ‏‪ T‬‏‬ ‫تومــان در نظــر گرفــت و ایــن مقــدار را در رابطــه‬ ‫اخیــر قــرارداد‪ .‬متاســفانه اغلــب کارشناســان در‬ ‫ارزیابــی حقــوق تجــاری‪ ،‬‏گویــا مامــور ارزیابــی‬ ‫عیــن شــده اند‪ .‬بعبارتــی همچنــان کــه در ارزیابــی‬ ‫امــاک‪ ،‬قیمــت هــر مترمربــع ملــک اعــم از زمیــن‬ ‫و ســاختمان ‏را مــاک ارزیابــی قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫و انــرا از طریــق تحقیــق محلــی و تحقیقــات‬ ‫میدانــی بدســت می اورنــد ‪ ،‬ســرقفلی را نیــز بــه‬ ‫همیــن شــیوه ‏بدســت می اورنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫تفاوتــی بیــن کاســب فعــال و موفــق و مبتکـر ‪ ،‬بــا‬ ‫کاســب ناموفــق و بــی توجــه بــه اصــول اخالقــی و‬ ‫‏معیارهــای تجــاری قائــل نمی شــوند ‪ .‬درحالیکــه‬ ‫مبانــی ارزیابــی عیــن (زمیــن و ســاختمان) بــا‬ ‫ارزیابــی حــق (مالکیــت انتفــاع یــا ســرقفلی)‏بکلی‬ ‫متفاوتنــد‪ .‬قیمــت عیــن؛ صــد در صد به مســاحت‬ ‫و محلــه و خیابــان محــل اســتقرار ان و کیفیــت‬ ‫ســاخت و قدمــت ان‏بســتگی دارد‪ .‬درحالیکــه‬ ‫ســرقفلی و بــه عبارتــی ارزش حــق انتفــاع‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان منافــع و در امــدی اســت که کاســب و تاجر‬ ‫در‏واحــد تجــاری مــورد نظــر‪ ،‬تحصیــل می کنــد‏‪.‬‬ ‫میــزان ایــن در امــد نــه فقط به مســاحت ان واحد‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ارتفــاع ان و همچیــن بــه دو بــر بــودن و‬ ‫یــا ســه بــر بــودن ان و‏همچنیــن بــه نــوع حرفــه و‬ ‫کســب و کار ان و موفقیــت و خوشــنامی کاســب‬ ‫و مجــاورت ان بــا مکانهــای خــاص و‪ ......‬بســتگی‬ ‫‏دارد‪.‬‏‏‏ ادامــه در شــماره ‪...305‬‏‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫نــام دیگــر یکدندگــی اســت‪ .‬برخــی از مصادیــق‬ ‫ســاختن نقــاط قــوت عبارتنــد از‪ (( :‬تــو داری هــر‬ ‫روز بهتــر می شــوی یــا دفعــه اخــر چنــدان خــوب‬ ‫عمــل نکــردی ایــن دفعــه خــوب بــودی‪ (( ،‬فکــر‬ ‫می کنــم بــا پشــتکاری کــه داری عملکــرد بهتــری‬ ‫نیــز خواهــی داشــت‪(( ،‬غذایــت خیلــی خوشــمزه‬ ‫بــود‪ .‬بعــدا هــم بــرام مــی پــزی؟))و از ایــن‬ ‫قیبــل‪......‬‬ ‫‪ -4‬تاکیــد بــر نــکات مثبــت‪ :‬هــر چــه بیشــتر‬ ‫برمثبت هــا تاکیــد کنیــم‪ ،‬منفی هــا کــم رنگ تــر‬ ‫می شــوند و هرچــه مــردم بیشــتر احســاس‬ ‫مهــم بــودن و ارزشــمند بــودن و محتــرم بــودن‬ ‫کننــد بیشــتر همــکاری می کننــد‪ .‬بهتــر اســت در‬ ‫مــورد همســر خــود اظهــار نظــر منفــی نکنیــد‪ .‬از‬ ‫ارتبــاط مثبــت‪ ،‬ارزیابــی مثبــت‪ ،‬مثبــت نگــری و‬ ‫مهارت هــای خــوش بینــی اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫اشــتباهات دیگــران را فرصتــی بــرای یادگیــری‬ ‫تلقــی کنیــد‪ .‬قبــول خطاهــا و اشــتباهات خــود و‬ ‫دیگــران‪(( ،‬جــرات ناقــص بــودن)) شــما را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬چــون‪ ،‬مــا انســان هــا موجــودات‬ ‫ناقصــی هســتیم بــرای پذیرفتــن خودمــان بایــد‬ ‫ناقــص بــودن خــود را بپذیریــم و جــرات ایــن کار‬ ‫را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫برخــی از مصادیــق تاکیــد بــر نــکات مثبــت‬ ‫عبارتنــد از ‪ (( :‬واقعــا خیلــی جــدی کار می کنــی ))‬ ‫(( ببیــن چقــدر پیشــرفت کــرده ای))‪ (( ،‬واقعــا در‬ ‫حــال پیشــرفت هســتی ))و از ایــن مثــال هــا ‪...‬‬ ‫‪ -5‬ترویــج مســئولیت پذیــری ‪ :‬وقتــی اعضــای‬ ‫خانــواده مســئولیت پذیــر باشــند‪ ،‬جــو خانــواده‬ ‫ارام‪ ،‬دلگــرم کننــده و عاطفــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مســئولیت پذیــری بــه افــراد کمــک می کنــد‬ ‫خــود را بهتــر بشناســند‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس و‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫همــراه بــا مــردم عزیز تمام تالش خود را می کنیم‬ ‫تــا انتخاباتــی امــن و ســالم را داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬پلیــس بــا هــر موضوعــی کــه بخواهــد‬ ‫کوچکتریــن خللــی در امنیــت و ارامــش مــردم‬ ‫عزیــز ایجــاد کنــد‪ ،‬قدرتمندانــه برخــورد خواهد کرد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سردار«ســعید‬ ‫مطهــری زاده» در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه دشــمنان مــا مــدام بــه دنبــال ضربــه‬ ‫زدن و ناامن جلوه دادن کشور عزیزمان هستند‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امــروز دشــمنان مــا بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده انــد کــه هرگــز بــا توســل بــه جنــگ ســخت‬ ‫نمــی تواننــد در مقابــل ایــران اســامی بایســتند‪،‬‬ ‫لــذا تمــام تمرکــز خــود را بــر جنــگ نــرم معطــوف‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بااشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه کشــور مــا بعد‬ ‫از انقــاب اســامی همــواره در حــال پیشــرفت و‬ ‫ابادانــی بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز در کنــار تمــام‬ ‫مشــکالتی کــه وجــود دارد‪ ،‬مــردم بــاز هــم نشــان‬ ‫داده اند که با قدرت و استقامت از تمامیت ارضی‬ ‫و دســتاورد هــای انقــاب اســامی دفــاع می کنند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه اتحاد‬ ‫و همبســتگی الزمــه پیــروزی اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫این اتحاد و همبســتگی که در کشــور وجود دارد‪،‬‬ ‫در هیــچ کجــای جهــان وجــود نــدارد و همیــن مهــم‬ ‫باعــث شــده تــا ایــران اســامی همچــون نگینــی در‬ ‫ســطح دنیا بدرخشــد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬انتخابــات یعنــی‬ ‫تبلــور اتحــاد و همبســتگی بــرای ابادانــی هرچــه‬ ‫بیشــتر ایــران اســامی و همیــن امــر مــی طلبــد‬ ‫تــا مــردم مــا همانگونــه کــه در تمــام صحنــه هــا‬ ‫بــا حضــور خــود پاســخ دنــدان شــکنی بــه دشــمنان‬ ‫دادنــد و ثابــت کــرده انــد‪ ،‬ایرانــی باغیــرت اســت و‬ ‫سرنوشــتش را خــودش تعییــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس ضمــن اینکــه در‬ ‫کنــار مــردم عزیــز تــاش خواهــد کــرد تــا انتخاباتــی‬ ‫امــن و ســالم را داشــته باشــیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هرگونــه موضوعــی کــه باعــث شــود تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش مــردم خدشــه دار شــود بــا برخــورد قاطــع و‬ ‫قانونــی پلیــس همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتقالل خوبی را پرورش دهند ‪ .‬زن وشــوهرها‬ ‫مســئولیت مشــترکی دارند‪ .‬چه کســی می گوید‪:‬‬ ‫زن هــا بایــد پخــت و پــز کننــد و مردهــا همیشــه‬ ‫بایــد اشــغال ها را بیــرون بگذارنــد؟در عصــری کــه‬ ‫ســر همــه شــلوغ اســت زن وشــوهر هــم بایــد‬ ‫برخــی کارهــا را بــه طــور مشــترک انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫وقتــی اعضــای خانــواده بــا دل و جــان کار‬ ‫می کننــد‪ ،‬احســاس می کننــد مــی تواننــد‬ ‫مشــارکت کننــد‪ .‬مشــارکت و مســئولیت پذیــری‪،‬‬ ‫عضلــه روانــی را پــرورش می دهــد‪ .‬برخــی از‬ ‫مصادیــق ترویــج مســئولیت پذیــری عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫(( خیلــی ممنــون کــه کمــک کردیــد‪ .‬وقتــی همــه‬ ‫بــا دل و جــان کار می کننــد کارهــا اســان می شــود‬ ‫))(( قبــل از رســیدن مهمان هــا همــه جــا را تمیــز‬ ‫کــردم‪ ،‬بــدون کمــک تــو نمی توانســتم ایــن همــه‬ ‫کار انجــام دهــم)) ممنونــم کــه شیشــه جلــوی‬ ‫ماشــین را شســتی حــاال بهتــر مــی بینــم‪.‬‬ ‫دلگرمــی دادن‪ ،‬هدیــه اســت و مجانــی اســت‪.‬‬ ‫دلگرمــی دادن کالمــی یــا لفظــی‪ ،‬کافــی نیســت‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات بــا ســکوت می توانیــد دلگرمــی‬ ‫بدهید‪.‬برخی از مصادیق دلگرمی دادن عبارتنداز‪:‬‬ ‫بغــل کــردن‪ ،‬بوســیدن ‪،‬چشــمک زدن و لبخنــد‬ ‫زدن و ایــن اعمــال دلگرمــی دهنــده هســتند؛چون‬ ‫محبــت و پذیــرش را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگــر می خواهیــد روابــط ســازنده و‬ ‫مثبتــی بــا همســر و اعضــای خانــواده خــود برقــرار‬ ‫کنیــد و روحیــه مشــارکت و همــکاری را بر خانواده‬ ‫خــود حاکــم کنیــد‪ ،‬بایــد در تمــام زمینه هــا بــه‬ ‫اعضــای خانــواده خــود دلگرمــی بدهیــد‪ .‬ســو‬ ‫تفاهــم و عــدم ارتبــاط خــوب‪ ،‬ســوخت عصبانیــت‬ ‫را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪304‬‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫سرقت اطالعات مشتریان ‪70‬‬ ‫بانک در اروپا و امریکای جنوبی‬ ‫بــه تازگــی یــک تروجــان بانکــی جدیــد توســط کارشناســان‬ ‫امنیتــی کسپرســکی کشــف شــده اســت و بــه ان «‪»Bizarro‬‬ ‫لقب داده شــده اســت و این تروجان جدید اعتبار مشــتریان‬ ‫‪ 70‬بانــک در اروپــا و امریــکای جنوبــی را می ربایــد‪.‬‬ ‫‪ Bizarro‬خانــواده ای از تروجان هــا اســت کــه منشــا ان‬ ‫برزیــل اســت و قبــا ً بــه نهادهــای بانکــی در کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان حملــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تروجــان بانکــی جدیــد از روش هایــی ماننــد مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــرای متقاعــد کــردن همــه قربانیــان خــود بــرای‬ ‫تحویــل مــدارک بانکــی خــود اســتفاده می کنــد‪Bizarro .‬‬ ‫از طریــق بســته های ‬)‪ MSI ‪(Microsoft Installer‬توزیــع‬ ‫می شــود کــه قربانــی از پیوندهــای پیوســت شــده در‬ ‫ایمیل هــای هرزنامــه بارگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش کسپرســکی‪ ،‬هنگامــی کــه قربانــی پیوندهــای‬ ‫مخــرب را از طریــق ایمیل هــای هرزنامــه دریافتــی خــود‬ ‫راه انــدازی کــرد‪ Bizarro ،‬بــه طــور خــودکار یــک فایــل ‪ ZIP‬را از‬ ‫یــک وب ســایت در معــرض خطــر بارگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫روش کار ‪Bizarro‬‬ ‫‪ Bizarro‬بــرای انجــام حمــات خــود‪ ،‬از شــرکت های وابســته‬ ‫اســتفاده می کنــد و یــا واســطه هایی را اســتخدام می کنــد‪.‬‬ ‫عوامــل تهدیــدی کــه در پــی ایــن خانــواده بدافــزار هســتند‪ ،‬از‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای پیچیــده کــردن تجزیــه و تحلیــل و‬ ‫شناســایی بــرای فریــب قربانیــان خــود و دسترســی بــه اعتبــار‬ ‫بانکــی خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ Bizarro‬پنجره هــای بازشــو مختلفــی را نمایــش می دهــد که‬ ‫از فرایندهــای واقعــی بانکــی انالیــن تقلیــد می کنــد‪ ،‬زیــرا در‬ ‫ایــن روش کاربــر را فریــب می دهــد‪ .‬همــه ایــن پنجره هــای‬ ‫بازشــو بــا ظاهــر واقعــی از کاربــران درخواســت داده هــای‬ ‫مختلــف خــود را می کننــد و ســپس از انهــا بــرای انجــام‬ ‫معامــات پولــی یــا مالــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اپراتورهــای ایــن بدافــزار می تواننــد ‪ 100‬دســتور را از یــک‬ ‫ســرور راه دور بــرای جمــع اوری تمــام داده هــای اصلــی از‬ ‫سیســتم های هدفمنــد وینــدوز راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬عوامــل تهدیــد بــه سیســتم الــوده دسترســی پیــدا‬ ‫می کننــد و توانایــی کنتــرل مــاوس‪ ،‬صفحــه کلیــد‪ ،‬ورود بــه‬ ‫سیســتم را فشــار می دهنــد‪ ،‬تصاویــر را ضبــط می کننــد ‪ ،‬و‬ ‫حتــی عملکــرد وینــدوز را محــدود می کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای ذخیــره بدافــزار و جم ـع اوری داده هــای‬ ‫دورســنجی‪ Bizzaro ،‬همچنیــن از ســرورهایی کــه در ‪Azure‬‬ ‫‬)‪ ، Amazon ‪(AWS‬میزبانــی می شــوند و حتــی ســرورهای‬ ‫هــک شــده وردپــرس نیــز اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬هنگامــی کــه ایــن داده هــا بــه ســرور ارســال‬ ‫می شــوند‪ Bizarro ،‬بــه ســرعت مــاژول ضبــط صفحــه خــود را‬ ‫شــروع می کنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬نقــش اصلــی ‪ Bizarro‬ایــن‬ ‫اســت کــه تمــام اعتبــارات بانکــی قربانیــان انهــا را بــه دســت‬ ‫بیــاورد و از انهــا اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫توانایی هــای ‪ :Bizarro‬ایــن قابلیــت را دارد کــه اطالعــات‬ ‫ورود بــه سیســتم را کــه توســط قربانیــان انهــا در ســایت های‬ ‫بانکــی مربوطــه وارد می شــود‪ ،‬ضبــط کنــد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه بــه طــور یکنواخــت کلیپ بــورد قربانیــان را کنترل‬ ‫می کنــد تــا ادرس ‪ Bitcoin‬خــود را پیــدا کنــد و جایگزیــن‬ ‫ان کنــد‪ .‬ایــن توانایــی تولیــد درخواســت های جعلــی بــرای‬ ‫درخواســت کدهــای دو مرحلــه ای را دارد‪ .‬بــا مراجعــه کاربــر‬ ‫بــه یکــی از مجموعــه ســایت های بانکــی بــا کــد ســخت فــورا ً‬ ‫اخــراج می شــود‪.‬‬ ‫نــکات ایمنــی ‪ :‬محققــان بــرای کاهــش ایــن تروجــان بانکــی‬ ‫برخــی از نــکات ایمنــی را اکیــدا ًتوصیــه کرده انــد و در اینجــا بــه‬ ‫انهــا اشــاره می شــود‪:‬‬ ‫کارشناســان امنیــت ســایبری اکیــدا ً بــه کاربــران توصیــه‬ ‫کرده انــد روی هــر پیونــد ناشــناخته کلیــک نکننــد‪.‬‬ ‫انهــا توصیــه کرده انــد کــه مراقــب رفتارهــای غیرمنتظــره‬ ‫سیســتم خــود باشــید‪.‬‬ ‫حتــی انهــا همچنیــن توصیــه کرده انــد کــه بــه پنجره هــای‬ ‫بازشــو توجــه داشــته باشــید‪ ،‬بــه خصــوص هنــگام مــرور هــر‬ ‫ســایت بانکــی‪.‬‬ ‫همیشــه ادرس مقصــد بیــت کویــن خــود را قبــل از ارســال‬ ‫هرگونــه وجــه‪ ،‬دوبــاره بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در حــال حاضــر‪ ،‬تحلیلگــران اعــام کرده انــد کــه‬ ‫اطالعــات دقیقــی در دســترس نیســت کــه تعــداد کاربــران تحت‬ ‫تاثیــر ایــن تروجــان قــرار بگیرنــد‪ .‬زیــرا هیــچ بانکــی در ایــن مــورد‬ ‫اطالعاتــی را بــه اطــاع عمــوم مــردم نرســانده اســت‪.‬‬ ‫منبع ‪:‬جی بی هکرز‬ ‫اموزش‬ ‫‪PASSWORDSTATE‬‬ ‫هک شد‬ ‫توســعه دهنده ی ‪ Passwordstate‬در‬ ‫ایمیلــی از مشــتریان درخواســت کــرده اســت‬ ‫فــورا رمزهــای عبــور خــود را تعویــض کننــد؛ زیــرا‬ ‫ظاهــرا هکرهــا موفــق شــده اند اطالعــات ایــن‬ ‫ابــزار مدیریــت رمــز عبــور را بــه ســرقت ببرنــد‪.‬‬ ‫کلیــک اســتودیوز‪ ،‬شــرکت نرم افــزاری بــزرگ‬ ‫اســترالیایی کــه به عنــوان توســعه دهنده ی‬ ‫‪ Passwordstate‬شــناخته می شــود‪ ،‬بــه ‬ ‫دلیــل وقــوع حملــه ی ســایبری علیــه ایــن‬ ‫ابــزار مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬اخیــرا بــه مشــتریان‬ ‫هشــدار داده اســت کــه ســریعا رمــز عبــور‬ ‫حســاب های کاربــری ســازمانی خــود را عــوض‬ ‫کننــد‪ .‬بــر اســاس ایمیلــی کــه کلیــک اســتودیوز‬ ‫بــرای مشــتریان ارســال کــرده اســت‪ ،‬عامــل ایــن‬ ‫حملــه ی ســایبری از طریــق قابلیــت داخلــی‬ ‫‪ Passwordstate‬بــرای به روزرســانی نرم افــزار‬ ‫در ان نفــوذ کــرده اســت تــا رمــز عبــور مشــتریان‬ ‫را بــه ســرقت ببــرد‪.‬‬ ‫به روزرســانی حــاوی کــد مخــرب‪ ،‬بــ ه مــدت‬ ‫‪ ۲۸‬ســاعت در بــازه ی زمانــی ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۲‬اوریــل‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬مشــتریان نرم افــزار ‪Passwordstate‬‬ ‫را متاثــر کــرده اســت‪ .‬به روزرســانی مخــرب‬ ‫پــس از نصــب شــدن بــا ســرورهای هکــر‬ ‫ارتبــاط می گرفــت و بدافــزاری را وارد دســتگاه‬ ‫می کــرد کــه می توانســت محتــوای ســرویس‬ ‫‪ Passwordstate‬را اســتخراج کنــد و بــرای‬ ‫هکــر بفرســتد‪ .‬کلیــک اســتودیوز در ایمیلــی کــه‬ ‫بــه کاربــران ارســال کــرده بــه ان هــا گفتــه اســت‬ ‫ع بــه ریســت تمامــی رمزهــای عبــور‬ ‫«شــرو ‬ ‫داخــل ‪ »Passwordstate‬بکننــد‪.‬‬ ‫کلیــک اســتودیوز هنــوز نگفتــه اســت هکرهــا‬ ‫چگونــه توانســته اند از قابلیــت به روزرســانی‬ ‫نرم افــزار ‪ Passwordstate‬بــرای نفــوذ بــه ان‬ ‫ی کــه‬ ‫بهره بــرداری کننــد؛ امــا به روزرســانی امنیتـ ‬ ‫باعث رفع شــدن مشــکل می شــود در دســترس‬ ‫مشــتریان قــرار داده اســت‪ .‬بــر اســاس گفتـه ی‬ ‫کلیــک اســتودیوز‪ ،‬ســرورهای هکــر در روز ‪۲۲‬‬ ‫اوریــل ‪ ۲۰۲۱‬از دســترس خــارج شــده اند؛‬ ‫بااین حــال اگــر هکــر بتوانــد زیرســاخت را دوبــاره‬ ‫انالیــن کنــد‪ ،‬مشــتریان ‪Passwordstate‬‬ ‫همچنــان در معــرض خطــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ابزارهــای مدیریــت رمــز عبــور ســازمانی بــه‬ ‫کارمنــدان شــرکت ها امــکان می دهنــد رمزهــای‬ ‫عبــور و دیگــر اطالعــات حســاس را در سراســر‬ ‫ســازمان بــه اشــتراک بگذارنــد‪ .‬کلیــک اســتودیوز‬ ‫ادعــا می کنــد ‪« Passwordstate‬توســط بیــش‬ ‫از ‪ ۲۹‬هــزار مشــتری اســتفاده می شــود» و‬ ‫شــماری از شــرکت هایی کــه در فهرســت ‪۵۰۰‬‬ ‫شــرکت برتــر فورچــن حضــور دارنــد نیــز مشــتری‬ ‫کلیــک اســتودیوز هســتند‪ .‬همچنیــن بــه ادعــای‬ ‫کلیــک اســتودیوز شــماری از شــرکت های فعــال‬ ‫در حوزه هــای دولتــی‪ ،‬بانکــی‪ ،‬دفــاع و هوافضــا‬ ‫در بیــن مشــتریان ســرویس ‪Passwordstate‬‬ ‫دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫مشــتریانی کــه تحــت تاثیــر حمل ـه ی ســایبری‬ ‫جدیــد قــرار گرفته انــد اوایــل امــروز از ایــن اتفــاق‬ ‫مطلــع شــدند و چنــد ســاعت بعــد یــک شــرکت‬ ‫دانمارکــی حــوزه ی امنیــت ســایبری بــا نــام ‪CSIS‬‬ ‫‪ Group‬جزئیــات ماجــرا را تشــریح کــرد و خبــر‬ ‫مربــوط بــه هــک شــدن ‪ Passwordstate‬بــه ‬ ‫شــکل گســترده در رســانه ها منتشــر شــد‪.‬‬ ‫مــارک ســنفورد‪ ،‬مدیــر اجرایــی ارشــد کلیــک‬ ‫اســتودیوز‪ ،‬هنــوز بــه درخواســت رســانه ها بــرای‬ ‫ارائ ـه ی توضیــح واکنــش نشــان نــداده اســت‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬تپس کلییر‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫من رای می دهم برای اقتدار کشورم ایران‬ ‫سالروز ازاد خرمشهر گرامی باد‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 25 - 1400‬مه ‪ 13 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 304‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪،‬هنگامه خاندوزی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت‬ ‫فرهنگی‬ ‫خانواده ابشارها در دل جنگل چهل گیسو‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫کالس یا اصالت‬ ‫ن ‪‎‬بی نهایت انــد‪ ،‬بی حــد زیبــا و‬ ‫جاهــای دیدنــی گلســتا ‪‎‬‬ ‫چش ـم نوازند و نیــز در دنیــا کم نظیــر یــا حتــی بی نظیرنــد‪.‬‏‬ ‫ن ‪‎‬واقع اســت‪ .‬گلســتان‬ ‫ابشــارهای نومل د ‪‎‬ر ‪‎‬اســتان گلســتا ‪‎‬‬ ‫معــروف بــه شــهر ابشــارها مــی باشــد و شــما بــه هر منطقه‬ ‫ای کــه ســر بزنیــد حتمــا ابشــار‏‏‪ ,‬رودخانــه و جنــگل را خواهید‬ ‫دیــد‪ .‬ابشــار نومــل یکــی دیگــر از زیباتریــن ابشــارهای‬ ‫گلســتان اســت ‪.‬روســتای نومــل یکــی از روســتاهای کوچــک‬ ‫‏و زیبــای شــمال ایــران اســت کــه در فاصلــه هفت کیلومتری‬ ‫ن ‪‎‬و مشــهد در دهســتان اســتراباد‬ ‫ی ‪‎‬شــهرگرگا ‪‎‬‬ ‫جــاده اصلــ ‪‎‬‬ ‫جنوبــی قــرار دارد‬ ‫روستای‏نومل کجاست؟‬ ‫با کالسی یعنی‪‎….‎‬‬ ‫بایــد قبــول کنیــم در جامعــه ای زندگــی مــی کنیــم کــه تیــپ و ظاهرمــان تــا‬ ‫حــدود زیــادی نشــانگر شــخصیت مــان اســت‪ ،‬امــا خیلــی‏وقــت هــا مــا درک‬ ‫درســتی از بــا کالســی نداریــم‪ ،‬بــا کالســی را بــا پوشــش هــای نامتعــارف‪،‬‬ ‫جلــف بــازی و … اشــتباه مــی گیریـم‪.‎‬‬ ‫همــه ی مــا قطعــا دور و برمــان کســانی را داریــم کــه بیــن اغلــب ادم هــا‪،‬‬ ‫بــه بــا کالســی معــروف هســتند‪ ،‬کمــی کــه بــه ظاهــر و‏شــخصیت ایــن افراد‬ ‫دقیــق مــی شــویم‪ ،‬بــه دو نکتــه ی مهــم پــی مــی بریــم‪ .‬اینکــه بــا کالس‬ ‫بــودن یــک نقــش بــازی کــردن چنــد ســاعته‏نیســت‪ ،‬بــرای بــا کالس بــودن‬ ‫عــاوه بــر ظاهرمــان‪ ،‬بایــد بــه درون مــان هــم بپردازیـم‪.‎‬‬ ‫وقتــی مجموعــه ای از ویژگــی هــای مثبــت در یــک فــرد جمــع مــی شــود‪،‬‬ ‫باعــث دیــده شــدن او مــی گــردد‪ ،‬باعث می شــود با‏حساســیت بیشــتری به‬ ‫خــودش و رفتــارش نــگاه کنــد و در نتیجــه ســعی کنــد مبــادی اداب باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫ایــن روســتا یکــی از زیباتریــن روســتاهای نزدیــک بــه شــهر‬ ‫گرگان می باشــد که در فاصله ‪ 15‬کیلومتری ان قرار گرفته‬ ‫ل ‪‎‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن درکنــار جنــگل‬ ‫ت ‪‎.‬روســتای‏نومـ ‪‎‬‬ ‫اسـ ‪‎‬‬ ‫بســیار زیبــا و دیدنــی اســت و دارای اب و هــوای متفــاوت بــا‬ ‫شــهر گــرگان مــی باشــد‬ ‫ابشارهای نومل کجاست؟‬ ‫ایــن ابشــارهای زیبــا در شهرســتان گــرگان در روســتای‬ ‫نومل قرار دارند‪ .‬روســتای نومل در فاصله ‪ ۷‬کیلومتری‬ ‫ازجــاده اصلــی گرگان‪-‬‏مشــهد قــرار دارد کــه در کنــار کــوه‬ ‫ازجلوهــای طبیعــی و دیدنیهــای خاصــی برخــوردار اســت‬ ‫ن ‪‎‬مــی باشــد کــه‏بســیار‬ ‫و یکــی ا ‪‎‬ز ‪‎‬جاهــای دیدنــی گــرگا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جذاب اس ـ ‪‎‬‬ ‫بلندتریــن ابشــار منطقــه بــه ابشــار نومــل شــهرت دارد کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬از ســایر ابشــارهای منطقــه‬ ‫میتوان به ابشــار دو قلوی‏نومل‪ ،‬ابشــار ایســتگاه نومل ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬اشــاره کــرد‪ .‬ایــن مجموعــه ابشــار در فاصلــه ‪ ۴‬کیلومتر در‬ ‫شــمال روســتای نومل در دل جنگلهای منطقه‏چهل گیســو‬ ‫(چلگیســو) واقــع شــده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ابشــار دو قلــو ایســتگاه نومــل یکــی از کــم نظیــر تریــن‬ ‫ابشــارها در ســطح منطقه اســت و ‪ ۵‬متر ارتفاع دارد ابشــار‬ ‫دوقلــوی نومــل در منطقــه‏چلگیســو در داخــل جنــگل واقــع‬ ‫شــده اســت که مســیر ان بســیار نا هموار و مشــکل اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ابشــارها ابشــار ایســتگاه اســت کــه بالــغ بــر ‪۳۰‬‏متــر‬ ‫ارتفــاع دارد‪ .‬همچنیــن ابشــار ایســتگاه ‪ ۲‬در ایــن منطقــه در‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬دسترســی بــه ایــن ابشــارها نیــاز‬ ‫بــه راهنمــای محلــی‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری درروستای نومل‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬عــاوه بــر ســد‪ ،‬از اثــار باســتانی و جاذبــه‬ ‫هــای طبیعــی دیگــر نیــز برخــوردار مــی باشــد‪ .‬اثار باســتانی و‬ ‫تاریخــی از جملــه قلعــه‏تاریخــی قلعــه تپه‪ ،‬غار چل گیســو‪،‬‬ ‫قبرســتان هــای قدیمــی‪ ،‬ســنگ نبشــته هــای زیارتــگاه داخل‬ ‫جنــگل و جاذبــه هــای طبیعــی نظیــر ابشــارهای نومــل‏بالــغ‬ ‫بــر شــش مــورد و اب بنــدان وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ویژگی های باطنی افراد با کالس‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ابگوشت‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬امــروزه‪ ،‬ممکــن اســت اغلــب مــا بــا افــرادی مواجــه شــویم کــه تصــور‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬انجــام برخــی کارهــا نشــانه بــی کالســی اســت‪.‬‏مثــا خانــم هــا‪،‬‬ ‫اشــپزی کــردن و مهــارت هــای هنــری و بــه طــور خالصــه کدبانوگــری را بــی‬ ‫کالســی مــی داننــد‪ .‬یــا اقایــان‪ ،‬کمــک‏کــردن بــه همســر در امــور منــزل را‬ ‫نشــانه ی بی کالســی و زیر ســوال رفتن مردانگی شــان قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بایــد‏گفــت‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس شــما و اعتقــادی کــه صــرف هر‬ ‫کاری مــی کنیــد؛ نشــان مــی دهــد کــه چقــدر بــاکالس و جــذاب هســتید‪.‬‬ ‫داشــتن‏علم خانه داری یا مهارت در کارهای فنی‪ ،‬کمک کردن به همســر‬ ‫هیــچ گاه باعــث بــه خطــر افتــادن وجهــه ی باکالســی شــما‏نخواهد شـد‪.‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬برعکــس چیــزی کــه عمومــا فکــر مــی کنیــم‪ ،‬جذابیــت هــای ظاهــری‬ ‫کــم تــر از جذابیــت هــای اخالقــی در بــا کالس بــودن افــراد‏نقــش دارد‪ ،‬اگــر‬ ‫فــردی بــا تیــپ خــوب و ظاهــری اراســته ببینیــم کــه رفتارهــای اجتماعــی را‬ ‫بــه خوبــی بلــد اســت‪ ،‬در جمــع هــا‪،‬‏درگوشــی صحبــت نمــی کنــد‪ ،‬رازدار‬ ‫اســت‪ ،‬متواضــع و مهربــان اســت‪ ،‬بخشــنده اســت و انســانی اگاه و متفکــر‬ ‫اســت بــه نظرمــان‏بــا کالس تــر از فــرد شــیک پوشــی اســت کــه هیــچ کــدام‬ ‫از اصــول اولیــه رفتارهــای اجتماعــی را نمــی دانــد‪.‬‬ ‫البتــه برعکــس ایــن‏قضیــه هــم صــادق اســت‪ ،‬فــردی کــه ویژگــی هــای‬ ‫مثبــت اخالقــی را داراســت امــا ظاهــر جذابــی نــدارد نمــی توانــد بــا کالس‬ ‫محســوب‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫گوشت ابگوشت ‬ ‫لوبیا سفی د‬ ‫نخو د‬ ‫ی‬ ‫گوجه فرنگ ‬ ‫ی‬ ‫سیب زمین ‬ ‫پیا ز‬ ‫ی‬ ‫رب گوجه فرنگ ‬ ‫نمک و فلفل سیا ه‬ ‫زردچوب ه‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‬ ‫‪۵‬‏ ‪‎‬گرم‬ ‫‏‪‎ ۰۰‬‬ ‫نصف لیوان‬ ‫نصف لیوان‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬عدد‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬عدد متوسط‬ ‫‏ ‪۲‎‬‏ ‪‎‬عدد متوسط‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬قاشق غذاخوری‬ ‫به اندازه کافی‬ ‫به اندازه کافی‬ ‫دستور پخت ابگوشت‬ ‫ی ‪‎‬بهتر اســت از شــب قبل نخود و لوبیا ســفید را در‬ ‫‪.1‬برای تهی ‪‎‬ه ‪‎‬ابگوشــت ســنت ‪‎‬‬ ‫دو کاســه اب به صورت‏جداگانه بخیســانید‏‬ ‫‪.2‬بــرای شــروع اشــپزی مقــدار کمــی روغــن یــک قابلمــه بریزیــد و گوشــت‬ ‫ابگوشــتی را اضافــه کنیــد‪ .‬گوشــت را‏بــه خوبــی تفــت دهیــد تــا رنــگ ان تغییــر‬ ‫کنــد‪ ،‬ســپس نخــود و لوبیــا را ابکشــی کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‏و انهــا را نیــز‬ ‫در حــد یــک دقیقــه تفــت دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.3‬در ایــن مرحلــه پوســت گوجــه فرنگــی و یکــی از پیازهــا را مــی گیریــم و‬ ‫بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم‪ ،‬ســپس‏‏‪ ۸‬لیــوان اب جــوش بــه قابلمــه اضافــه‬ ‫می کنیــم‬ ‫‪.4‬حــرارت زیــر قابلمــه را کــم مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم ابگوشــت بــا حــرارت‬ ‫بســیار مالیــم بپــزد‪ .‬پــس از‏اینکــه اب جــوش را اضافــه کردیــد‪ ،‬اجــازه دهیــد مــواد‬ ‫ابگوشــت شــما بــه مــدت ‪ ۲‬الــی ‪ ۲‬ســاعت و ‪۳۰‬‏دقیقــه روی حــرارت مالیــم بماننــد‬ ‫‏‬ ‫‪.5‬پــس از گذشــت ‪ ۲‬ســاعت و ‪ ۳۰‬دقیقــه ســیب زمینی هــا را مــی شــوییم و بــه‬ ‫قابلمــه اضافــه مــی کنیــم‪.‬‏پــس از اضافــه کــردن ســیب زمینــی هــا چربــی موجــود‬ ‫در قابلمــه را خــارج مــی کنیــم و بــه همــراه پیــاز‏باقیمانــده بــه خوبــی مــی کوبیــم تا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫کامــا لــه شــوند‪ ،‬ســپس مجــددا بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیـ ‪‎‬‬ ‫‪.6‬پــس از اینکــه گوشــت بــه طــور کامــل پخــت‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی را در یــک تابــه‬ ‫کوچــک بــه خوبــی تفــت مــی‏دهیــم تــا ســرخ شــود ســپس بــه همــراه مقــداری‬ ‫نمــک و فلفــل ســیاه بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم‬ ‫‪.7‬پــس از اضافــه کــردن رب گوجــه فرنگــی اجــازه مــی دهیــم ابگوشــت بــه مــدت‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقــه دیگــر روی حــرارت‏مالیــم بمانــد تــا بــه طــور کامــل جــا بیفتــد‪ ،‬ســپس‬ ‫انــرا از روی حــرارت بــر مــی داریــم و کنــار مــی گذاریــم‪.‬‏ابگوشــت را مــی توانیــد بــه‬ ‫دو روش ســرو کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اشتباهات اغلب افراد درباره ی با کالسی‬ ‫دیــزی یــا ابگوشــت از قدیمــی تریــن‪ ،‬لذیذتریــن و مقــوی تریــن غذاهــای اصیــل‬ ‫ایرانی ســت‪.‬‏همــان گونــه کــه از نامــش پیداســت‪ ،‬ایــن غــذا ابکــی بــوده و گوشــت‬ ‫از اجــزای اصلــی‏تشــکیل دهنــده ان اســت‪ .‬رســم اســت کــه اگــر ابگوشــت را در‬ ‫منــزل بپزنــد بــه ان‏‏«ابگوشــت» و اگــر در بیــرون و در داخــل تنــور تهیــه کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫ان «دیــزی» بگوینــد‪.‬‏‬ ‫پتــه دوزی یــا فطــه دوزی‬ ‫هنــر‬ ‫ایــن‬ ‫(فتــه دوزی)‬ ‫نشــان دهنده ذوق مردمــان کویــر‬ ‫مرکــزی ایــران اســت کــه بــا ذوق‬ ‫خــود خیالــی رنگیــن از طبیعــت‬ ‫ســبز را بــر روی‏پارچــه بــه تصویــر‬ ‫می کشــند‪‎. ‎‬‬ ‫پته دوزی چیست؟‬ ‫پتــه دوزی یکــی ا ‪‎‬ز ‪‎‬رودوزی های‬ ‫ســنتی ایــران‪‎(‎‬اســت کــه بــه ان‪،‬‬ ‫سلســله دوزی یــا فطــه دوزی‬ ‫(فتــه دوزی) نیــز گفتــه می شــود‪ .‬بســتر الزم بــرای پتــه دوزی‪،‬‬ ‫‏پارچـه ای پشــمی بــه نــام شــال یــا عریــض اســت کــه در اندازه هــای‬ ‫مختلفــی تهیــه می شــود‪ .‬پتــه دوزی در چهــار مرحلــه مختلــف‬ ‫انجــام می شــود کــه عبارتنــد ‪ .۱‬ســاقه‏دوزی یــا خــط دوزی‪ .۲ ،‬پتــک‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫دوزی‪ .۳ ،‬متــن دوزی یــا ابــدوزی‪ .۴ ،‬بــرگ دوز ‪‎‬‬ ‫پت ه دوزی‬ ‫در نشستن و برخاستن‪ ،‬در مکان های عمومی مبادی اداب هستند ‪‎‬؛‬ ‫پــر خــوری نمــی کننــد‪ ،‬هنــگام راه رفتــن و صحبــت کــردن از خــوردن و‬ ‫اشــامیدن اجتنــاب مــی کننــد ‪‎‬؛‬ ‫لحــن و تــن صدایشــان هنــگام صحبــت کــردن بــا اطرافیــان مودبانــه و‬ ‫ســنجیده اســت ‪‎‬؛‬ ‫موقعیــت شــناس هســتند و نحــوه ی برخــورد درســت بــا افــراد مختلــف را‬ ‫بــه خوبــی مــی داننــد ‪‎‬؛‬ ‫در جمــع بــا صــدای بلنــد نمــی خندنــد‪ ،‬خنــده هــای تمســخر امیــز نمــی‬ ‫کننــد ‪‎‬؛‬ ‫کم حرف هستند و معموال حرف های مفید می زنند ‪‎‬؛‬ ‫اطالعات عمومی وسیعی دارند ‪‎‬؛‬ ‫اهل مطالعه هستند ‪‎‬؛‬ ‫جذبه و اصطالحا کاریزما دارند ‪‎‬؛‬ ‫اصول شهروندی را در حد مطلوب رعایت می کنند ‪‎‬؛‬ ‫از محیط زیست حفاظت و حراست می کنند ‪‎‬؛‬ ‫به قوانین عمومی احترام می گذارند ‪‎‬؛‬ ‫حقوق سایر انسان ها را از هر قشری که باشند رعایت می کنند ‪‎‬؛‬ ‫منظم و دقیق و خوش قول هستند ‪‎‬؛‬ ‫موقعیت سنج هستند ‪‎‬؛‬ ‫با زبان های مختلف اشنا بوده و اهل گفتگو هستند ‪‎‬؛‬ ‫بــرای حضــور در موقعیــت هــای مختلــف‪ ،‬مطالعــه کــرده و اطالعــات‬ ‫مفیــدی کســب مــی کننــد‪‎.‎ .‎‬‬ ‫‪‎‎‬معنای پته چیست؟‬ ‫پتــه از واژه “پُــت‪‎” (pot) ‎‬بــه معنــای پشــم و کُــرک گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ معیــن در تعریــف “پُــت” چنیــن اورده اســت‪ :‬پُــت بــه پشــم نــرم بز‬ ‫گفتــه می شــود کــه‏از ان بــرای بافتــن شــال اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شال یا پارچه پشمی پته دوزی‬ ‫بــه پارچــه پتــه شــال یــا عریــض گفتــه می شــود‪ .‬شــال یــا عریــض در‬ ‫رنگ هــای شــتری‪ ،‬ســبز‪ ،‬قرمــز‪ ،‬ســرمه ای و ســفید یافــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نخ پته دوزی با رنگ های متنوع‬ ‫ه دوزی‪ ،‬بــه نــخ پتــه‪ ،‬ریــس گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫در اصطــاح فــن پت ـ ‬ ‫ریــس از کلمــه ریســیدن مشــتق می شــود‪ .‬ریــس از ریســیدن نــخ‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــه صــورت دســتی بــه دســت می ای ـ ‪‎‬‬ ‫سوزن مخصوص پته دوزی‬ ‫معمــوال بــرای دوخــت پتــه کرمــان از ســوزن تاپســتری‪‎(Tapestry) ‎‬یــا‬ ‫¬‏ ‪‎‬هــای ‪ ۲۵ ،۲۴‬و ‪ ۲۶‬اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چنایـل‪‎(Chenille) ‎‬بــا شــماره ‪‎‬‬ ‫کاربن یا شابلن‬ ‫معمــوال در قدیــم بــرای انتقــال طــرح از روز کاغــذ بــه ســطح شــال یــا‬ ‫عریــض (مرحلــه گرته زنــی) از خــاک زغــال یــا پــودر گــچ اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫امــا امــروزه از‏کاربــن یــا شــابلن بــرای ایــن امــر اســتفاده می شــود‪.‎‬‬ ‫انگشتانه‬ ‫انگشــتانه‪ ،‬وســیله ای فلــزی اســت کــه در هنــگام دوخــت پتــه‪ ،‬از‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫انگشــت درگیــر در دوخــت‪ ،‬محافظــت می کن ـ ‪‎‬‬ ‫نخ چین‬ ‫خ چیــن وســیله ای فلــزی اســت کــه از ان بــرای چیــدن نــخ در‬ ‫نــ ‬ ‫هنــگام کار بــر روی پتــه اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!