روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 303 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 303

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 303

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 303

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 3 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /24‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /12‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪303‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫خشکسالی و سایه سنگین ان بر گندم‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫خودافشایی و ارتباط موثر‏‬ ‫‪3‬‬ ‫به کی رای ندیم؟!‬ ‫‪4‬‬ ‫سهم صفر استان‬ ‫از گردش مالی‬ ‫صنایع بزرگ‬ ‫میتوانید ذهن خود را از قضاوت بازدارید‬ ‫‪7‬‬ ‫هیچ رافتی در برخورد با اراذل و اوباش‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه یک متخصص سئو شویم‬ ‫چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫ظرفیت های گردشگری شهر گرگان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬مدیرهتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا‪ -‬کارشــناس گردشــگری‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری مذهبی(امامزاده هــا‬ ‫و زیارتگاه هــا) نقــش موثــری در زنــده‬ ‫نگه داشــتن یــاد و خاطــره بــزرگان دینــی در‬ ‫طــول تاریــخ گذشــته و امــروز داشــته اســت‪.‬‬ ‫گردشــگری مذهبــی یکــی از رایج تریــن اشــکال‬ ‫گردشــگری در بیــن شــهرهای ایــران اســت‬ ‫کــه اصلی تریــن هــدف ان درک تجربــه ای‬ ‫مذهبــی اســت‪.‬‬ ‫گردشــگران بــرای زیــارت اماکــن‪ ،‬اثــار‪،‬‬ ‫یادمان هــای مذهبــی‪ ،‬انجــام اعمــال مذهبــی‬ ‫و دینــی‪ ،‬امــوزش و گذرانــدن اوقــات فراغــت‬ ‫بــه مکان هــا و مراکــز مذهبــی ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان کــه بــه نگارســتان‬ ‫ایران زمیــن و ســرزمین دارالمومنیــن مشــهور‬ ‫اســت‪ ۱۲۳ ،‬بقعــه متبرکــه وجــود دارد‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۳‬بقعــه شــامل حــرم‬ ‫امامــزادگان بــوده و ‪ ۲۰‬مــورد از بقــاع نیــز‬ ‫شــامل ســقاخانه‪ ،‬زیارتــگاه و قدمــگاه اســت‬ ‫کــه بــرای هرکــدام از این هــا بــر اســاس‬ ‫موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی امکانــات‬ ‫رفاهــی تــدارک دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ،‬شهرستان گرگان از حضور ‪۳۷‬‬ ‫بقعــه امامــزاده منــور و نورانــی بهره مند اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬مهم تریــن مزیتــی هــم کــه‬ ‫اســتان گلســتان و به ویــژه شــهر گــرگان بــرای‬ ‫برخــورداری از ظرفیــت گردشــگری مذهبــی‬ ‫بــا نــگاه زیارتــی دارد‪ ،‬قــرار گرفتــن در مســیر‬ ‫عبــور زائــر مشــهد مقــدس و گردشــگری شــمال‬ ‫اســت کــه بایســتی برنامــه خوبــی بــرای جــذب‬ ‫ان هــا بــا هماهنگــی دســتگاه های مرتبــط‬ ‫تدویــن و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو‪ ،‬بــه واســطه قدمــت و پیشــینه ی‬ ‫کهــن شــهر گــرگان و درامیختــن معمــاری‬ ‫ایــن شــهر بــا معمــاری تمــدن اســامی‪ ،‬از‬ ‫گذشــته تــا امــروز‪ ،‬شــاهد احــداث بناهــای‬ ‫خارق العــاده ای در گــرگان هســتیم؛ ســبک‬ ‫معمــاری متفــاوت ان باعــث شــده تــا همــواره‬ ‫یکــی از جذاب تریــن دیدنــی هــای ایــران‬ ‫باشــند‪ ،‬کــه اماکــن تاریخــی مذهبــی گــرگان‬ ‫نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه‪ -‬امامــزاده نــور‪ -‬امامــزاده‬ ‫نه تــن‪ -‬مســجد جامــع گــرگان‪ -‬قدمــگاه‬ ‫امــام حســن عســکری(ع)‪ -‬قدمــگاه خضــر‬ ‫نبــی‪ -‬مضجــع شــهدا گمنام(تپــه نورالشــهدا)‪-‬‬ ‫امامــزاده قــرن ابــاد‪ -‬ســقاخانه میــدان‬ ‫عباســعلی‪ -‬و‪ ...‬ده هــا جاذبــه مذهبــی در‬ ‫شــهر گــرگان وجــود دارد کــه هریــک بــه تنهایــی‬ ‫می تواننــد در عیــن حــال کــه مــورد زیــارت‬ ‫زایــران دور و نزدیــک قــرار می گیرنــد در عیــن‬ ‫حــال بــه عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری‪ ،‬محــل‬ ‫بیتوتــه و اســتراحت احــاد گردشــگران داخلــی‬ ‫و حتــی خارجــی باشــند‪.‬‬ ‫بهرحــال الزم اســت بــه ظرفیــت چشــمگیر‬ ‫گردشــگری مذهبــی در شــهر گــرگان توجــه ‬ ‫بیــش از پیــش شــود تــا در اینــده ای نــه چنــدان‬ ‫دور‪ ،‬شــاهد شــکوفایی اماکــن مذهبــی در‬ ‫شــهر گــرگان باشــیم‪ .‬ان شــاءالله‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫هشدارهای امنیتی برای کاهش‬ ‫خطرات اینترنتی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مــردم همــواره بــه طــور ناخواســته در معــرض حمــات ســایبری‬ ‫قــرار دارند‪.‬امــا بــا وجــود ایــن نــوع حمــات تاکنــون اقدامــی بــرای‬ ‫تغییــر عــادات اشــتباه خــود انجــام نداده انــد؟‬ ‫ایــا تــا بدیــن لحظــه در ارتبــاط فکــر کرده ایــد کــه بــرای حفاظــت از‬ ‫خانــه و متعلقــات فیزیکی مــان چقــدر تــاش می کنیــم امــا بــرای‬ ‫امــن کــردن زندگــی دیجیتالی مــان بــا وجــود اینکــه تاثیــر بســیاری‬ ‫بــر درامــد و روابط مــان دارد منابــع کمــی را صــرف نموده ایــم؟!!‬ ‫در واقــع حقیقــت ایــن اســت کــه مــا بــه عنــوان یــک کاربــر در فضای گســترده اینترنت‬ ‫بــرای حراســت از زندگــی و خانــواده خــود‪ ،‬اقدامــات کافــی را انجــام نداده ایــم‪ .‬گرچــه‬ ‫حمــات مختلفــی از تهاجمــات ســایبری بــا نتایــج متفاوتــی را تجربــه یــا در مــورد انهــا‬ ‫شــنیده ایم‪ ،‬امــا در مقابــل انهــا احســاس خطــر نکرده ایــم‪.‬‬ ‫دقیقــا ًهماننــد نرم افــزاری کــه کاربــر را در برابــر تهاجمات ســایبری اســیب پذیر کرده و‬ ‫موجــب می شــود تــا عادت هــا و رفتارهــای انالیــن شــما نیــز می تواننــد بــه ایــن موضــوع‬ ‫منتهی شوند‪.‬‬ ‫در ابتــدا جهــت درک کلــی از عملکــرد یــک بدافــزار‪ ،‬تصــور نماییــد کــه بــه طــور اتفاقــی‪،‬‬ ‫پنجــره یــا درب پشــتی منــزل خــود را نبســته اید قطعــا ً ایــن اتفــاق بســیار نگران کننــده‬ ‫بــوده و در شــرایطی‪ ،‬احتمــال وقــوع وقایــع خطرناکــی می شــود‪ .‬چــرا کــه بــا ایــن‬ ‫کار‪ ،‬شــخصا ً مجــوز ورود افــراد متجــاوز را‪ ،‬بــه منــزل خــود صــادر کرده ایــد‪ .‬همیــن‬ ‫مســاله در ارتبــاط بــا مباحــث کامپیوتــری نیــز صــادق اســت‪ .‬اســیب پذیری خاصــی در‬ ‫رایانه هــا و تلفن هــای همــراه وجــود دارد کــه بــه هکرهــا و مهاجمــان اجــازه می دهــد‬ ‫تــا مکانیزم هــای امنیتــی معمــول را دورزده و بــه صــورت غیرمجــاز و شــیک و مجلســی‬ ‫تــا بــه سیســتم قربانیــان و منابــع و اطالعــات ان هــا دسترســی داشــته باشــند‪ .‬از انجــا‬ ‫کــه ایــن تهدیــد در پس زمینــه‪ ،‬فعــال بــوده و خــود را از دیــد کاربــر پنهــان می ســازد‪،‬‬ ‫شناســایی و حــذف ان کار تقریبــا دشــواری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معمــوال ً افــرادی کــه بعنــوان مجرمــان ســایبری معرفــی می شــوند از بد افزارهــا بــرای‬ ‫نصــب ‪ BackDoor‬هــا بهــره می برنــد تــا در ادامــه فعالیــت خرابکارانه شــان بتواننــد از‬ ‫راه دور بــا ســطح دسترســی مدیــر سیســتم بــه رایانــه و تلفــن همراه قربانی دسترســی‬ ‫داشــته باشند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بعــد از اولیــن دسترســی مهاجــم بــه سیســتم‪ ،‬وی قــادر بــه ویرایــش فایــل‪،‬‬ ‫ســرقت اطالعــات‪ ،‬نصــب هــر گونــه بدافــزار و حتــی در اختیــار گرفتــن کنتــرل کامــل‬ ‫دســتگاه اســیب پذیر خواهــد بــود‪ .‬بــا دسترســی کامــل مهاجــم بــه سیســتم‪ ،‬داده هــای‬ ‫مهمــی همچــون اطالعــات مالــی و حســاب های بانکــی نیــز در اختیــار وی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت معمــوال ً مهاجــم پــس از نفــوذ‪ ،‬اقــدام بــه نصــب نرم افزارهــای ‪Key-‬‬ ‫‪ logging‬بــر روی طعمــه خــود می نماینــد‪ .‬تــا بــه کمــک گرفتــن از ایــن نرم افزارهــای‬ ‫پ شــده (هماننــد کلمه هــای عبــور)‬ ‫مهاجــم‪ ،‬قــادر بــه مشــاهده تمــام عبارت هــای تایـ ‬ ‫توســط کاربــر قــرار می گیــرد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب تنهــا بــا یــک بــار ورود کاربــر بــه حســاب‬ ‫کاربــری خــود‪ ،‬مهاجــم قــادر بــه مشــاهده غیــر مجــاز کلیــه اطالعــات حســاس وی و‬ ‫همچنیــن دسترســی کامــل بــه ان هــا را پیــدا می نمایــد‪.‬‬ ‫چگونــه قــادر خواهیــم بــود از سیســتم های خــود در برابــر اینگونــه تهدیــدات‬ ‫حافظــت نماییم؟‬ ‫بــه طــور قطــع بایــد بگوئیــم ابتــدا بایــد در انتخــاب وب ســایت هایی کــه از ان هــا بازدید‬ ‫صــورت می گیــرد دقــت الزم را بایــد داشــته باشــید و وب ســایت هایی کــه دارای‬ ‫امنیــت پایینــی هســتند‪ ،‬امــکان الــوده بــودن بــه ابــزار خاصــی بــه نــام دانلــود«‪Drive-‬‬ ‫‪ »by‬می باشــند‪ .‬در دانلــود ‪ ،Drive-by‬سیســتم شــما تنهــا بــا مشــاهده صفحــات یــک‬ ‫وب ســایت بــه بدافزارهــای از پیــش تعیین شــده الــوده می گــردد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــا بــه شــما ایــن اســت کــه بــرای در امان ماندن از حمالت ســایبری حتمــا ًاز‬ ‫نرم افزارهای امنیتی معتبر بر روی دســتگاه خود اســتفاده نمایید‪.‬‬ ‫ک گرفتــن از ابزارهــای رایگانــی ماننــد ‪ McAfee SiteAdvisor‬می توانیــد از‬ ‫بــا کمــ ‬ ‫ایمــن بــودن وب ســایت ها و لینک هــا مــورد اســتفاده از ان اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫و اینکــه همــواره توصیــه می شــود هرگــز بــر روی فایل هــای پیوســت شــده موجــود در‬ ‫ایمیل هــای ارســال شــده توســط کاربــران ناشــناس کلیــک ننمایید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 3‬خــرداد هــر مثقــال طــا ‪ ۴۴,580,۰۰۰‬ریــال هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ 18‬عیار‪۱۰,287,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ ۱۰0,479,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معادل ‪ 100,910,۰۰۰‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪ 57,600,۰۰۰‬ریال ‪ ،‬ربع سکه ‪ 37,580,۰۰۰‬‬ ‫ریال محاســبه و عرضــه شــد‬ ‫شماره ‪303‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی کبیر‬ ‫هیچ وقت خودتان را‬ ‫به خاطر انتخاب های‬ ‫اشتباه سرزنش نکنید‬ ‫بارهــا بــرای همـه ی مــا اتفــاق افتــاده کــه‪ ،‬بــرای‬ ‫خریــد یــک لبــاس الکچــری‪ ،‬از خانــه بیــرون‬ ‫امدیــم و خودمــان را بــه یــک فروشــگاه‏پوشــاک‬ ‫رســاندیم و لباســی را بــرای خودمــان خریدیــم‬ ‫و بــا ذوق و شــوق و هیجــان بــه ســمت خانــه‬ ‫برگشــتیم‏‪.‬‬ ‫نمی خواهــم بگویــم ممکــن اســت همــان‬ ‫لحظــه؛ شــاید پــس از گذشــت چنــد روزاز خریــد‬ ‫خــود پشــیمان می شــویم‪ .‬چــرا؟‬ ‫بــه خاطــر ســوال های مکــرر و بــی ارزش‪ ،‬کــه بــا‬ ‫چــی بپوشــم؟ و چــرا ایــن اره و اون نــه؟ و هــزاران‬ ‫بهانــه و ســوال دیگــر‏‪.‬‬ ‫اگــر کمــی بهتــر بــه موضــوع نــگاه کنیــم‬ ‫می توانســتیم بــا اندکــی صبــر و تامــل‪ ،‬و تحقیــق‬ ‫بیشــتر‪ ،‬لباســی را بخریــم کــه ســواالت مکــرر‏بــه‬ ‫حداقــل برســد‏‪.‬‬ ‫بعضــی وقــت هــا هــم می شــود لباســی انتخــاب‬ ‫کــرد کــه در عیــن ســادگی‪ ،‬بســیار مناســب و‬ ‫جــذاب باشــد‏‪.‬‬ ‫نمی شــود مقایســه کــرد‪ ،‬امــا نبایــد ایــن اجــازه را‬ ‫بــه خودمــان بدهیــم کــه بــه خاطر این اشــتباه در‬ ‫انتخاب‪ ،‬دیگر ســراغ فروشــگاه‏پوشــاک نرویم و‬ ‫بــرای خــود دیگــر لباســی نخریم‏‪.‬‬ ‫دوست عزیر؛‬ ‫در اســتانه انتخــاب بزرگــی هســتیم‪ .‬بهتر اســت‬ ‫بگویــم یــک اتفــاق بــزرگ‏‪.‬‬ ‫هــر کســی دیدگاه هایــی دارد کــه قابــل احتــرام‬ ‫اســت‪.‬‏‬ ‫امــا از نظــر زیبایــی شناســی‪ ،‬مــی تواندبــا یــک‬ ‫انتخــاب ســاده‪ ،‬تمــام انتظــارات ما براورده شــود‪.‬‬ ‫ســادگی در ســیرت و صــورت‏‪.‬‬ ‫بــرای خــواص‪ ،‬اشــرافی گــری و زرق و بــرق‬ ‫مهــم اســت‪،‬اما امــروز مشــکل کشــور مــا بــا و بــه‬ ‫ســادگی حــل مــی شــود‏‪.‬‬ ‫تجربه قبل از انقالب و ‪ 42‬ســاله انقالب نشــان‬ ‫داد کــه اشــرافیان بــه دنبــال پــر کــردن جیــب خود‬ ‫هســتند و نگاهــی بــه مردم عــادی‏ندارند‏‪.‬‬ ‫برایشــان مهــم نیســت کــه مــردم چگونــه و‬ ‫چطــور زندگــی مــی کننــد‪ ،‬چــون احساســی از‬ ‫محرومیــت ندارنــد‏‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه ایــران و ایرانــی ندارنــد‪ ،‬چــرا کــه تمــام‬ ‫حواسشــان بــه غرب اســت‏‪.‬‬ ‫سخن اخر؛‏‬ ‫متاســفانه بــا عملکــرد بســیار ضعیــف دولــت‬ ‫قبلــی و برخــی دولــت هــای گذشــته‪ ،‬مــردم بــا‬ ‫شــعور و فهیــم ایــران ســربلندمان‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫‏ایــن نظــام بــی اعتمــاد شــده انــد و حــس خوبــی‬ ‫نســبت به انتخابات ندارند و خودشــان را مسبب‬ ‫انتخــاب هــای اشتباهشــان مــی داننــد‏‪.‬‬ ‫پیشــنهاد میکنــم از طرفــی دیگــر بــه موضــوع‬ ‫نــگاه کنیــم‏‪.‬‬ ‫خودمــان را ســرزنش نکنیــم در عوض‪ ،‬با تجربه‬ ‫از گذشــته‪ ،‬تیزبیــن تــر بــه موضــوع نــگاه کنیــم و‬ ‫اشــتباه گذشــته را در انتخابمان‏تکرار نکنیم‏‪.‬‬ ‫مــا در چنــد روز اینــده و بــرای حضــور در حماســه‬ ‫بــزرگ ‪ 28‬خــرداد‪ ،‬بــرای شــما انتخابیشایســته را‬ ‫پیشــنهاد داریــم ‪..‬‏‪.‬‬ ‫چنان تو در دل ما جا گرفته ای ای جان ‬ ‫کــه هیــچ کــس نتوانــد گرفــت جــای تــو را‬ ‫ز روی خوب تو برخورده ایم‪ ،‬خوشا دل م ا‬ ‫کــه هــم عطــای تــو را دیــد و هــم لقــای تــو را‬ ‫انتقاد شدید استاندار‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در حالــی گــردش مالــی ایــن واحدهــای بــزرگ در‬ ‫خــارج از اســتان انجــام می شــود کــه ایــن اســتان از‬ ‫پایین تریــن ســهم ســپرده های بانکــی و تســهیالت‬ ‫بانکــی در بیــن اســتان های کشــور برخــوردار اســت و‬ ‫بــا انجــام گــردش مالــی ایــن واحدهــا می توانــد ســهم‬ ‫اســتانی را در منابــع و مصــارف افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫سهم صفر استان از گردش مالی صنایع بزرگ‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫خراســان شــمالی بــا وجــود قرارگیــری‬ ‫در رتبــه دهــم اســتان های کشــور در‬ ‫داشــتن واحدهــای بــزرگ صنعتــی بــا‬ ‫گــردش مالــی بــراوردی ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی در ســال ‪ ،‬بــه دلیــل واریــز تمــام‬ ‫درامدهــای ایــن واحدهــا در بانک هــای‬ ‫تهــران‪ ،‬ســهم ایــن از گــردش مالــی‬ ‫صــورت گرفتــه توســط ایــن واحدهــای‬ ‫صنعتــی می تــوان گفــت نزدیــک بــه صفــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫طبق بررســی انجام شــده از دستگاه های‬ ‫مرتبــط بــا اقتصــاد اســتان اعــم از شــورای‬ ‫هماهنگــی بانک هــای دولتــی و اداره کل‬ ‫اقتصــاد و دارایــی حکایــت از ان دارد‬ ‫کــه بــا وجــود فعالیــت برخــی واحدهــای‬ ‫صنعتــی در داخــل اســتان و بهره گیــری‬ ‫از خدمــات زیرســاختی ایــن منطقــه‪ ،‬امــا‬ ‫بــا وجــود فعالیــت دفاتــر مرکــزی ان هــا‬ ‫در پایتخــت‪ ،‬کلیــه مبــادالت و گــردش‬ ‫مالــی و پولــی ایــن نــوع واحدهــا بــه جیب‬ ‫اســتان نمـی رود و در اینجــا متاســفانه بــا‬ ‫وجــود اینکــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز‬ ‫ایــن نــوع واحدهــا در طــی ســال بــر دوش‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬امــا هیچگونــه ســهمی از‬ ‫ایــن گــردش مالــی را نــدارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش نــه تنهــا تمــام‬ ‫گــردش مالــی ایــن واحدهــای بــزرگ‬ ‫صنعتــی در خــارج از اســتان و پایتخــت‬ ‫انجــام می شــود امــا براســاس شــنیده ها‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه حتــی برخــی‬ ‫از ایــن صنایــع بــزرگ در برنامه هــای‬ ‫انسان دوســتانه نیز مشــارکت نداشــته اند‬ ‫کــه ایــن موضــوع مــورد ســوال و انتقــاد‬ ‫شــهروندان اســتان قــرار گرفتــه کــه چــرا‬ ‫منابــع اســتان بایــد در اختیــار افــرادی‬ ‫باشــد کــه حتــی کوچکتریــن نگاهــی‬ ‫بــه رونــق و اقتصــاد اســتان و مردمــش‬ ‫ندارنــد‪ .‬حتــی در بخــش ســامتی مــردم‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت در شــرایط کنونی ســهم‬ ‫واحدهــای بــزرگ اســتان در بخــش مالــی‬ ‫صفر اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پنــج صنعــت‬ ‫مــادر ســطح ملــی از بیــش از یــک دهــه‬ ‫گذشــته تاکنــون در جغرافیایــی خراســان‬ ‫شــمالی در شمالشــرق کشــور فعالیــت‬ ‫دارنــد و بــا وجــود بهره گیــری از خدمــات‬ ‫اســتانی تمــام مبــادالت و گــردش مالــی‬ ‫ایــن واحدهــا در خــارج از اســتان و‬ ‫پایتخــت انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی افــزود ‪ :‬بــا وجــود ان‬ ‫کــه گــردش مالــی ایــن واحدهــای بــزرگ‬ ‫تــا چندیــن هــزار میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بــه دلیــل ایــن کــه دفاتــر‬ ‫مرکــزی انهــا در اســتان نیســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫ســهمی هــم از گــردش مالــی ایــن‬ ‫واحدهــای بــزرگ نصیــب اســتان نخواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صورتیکــه گردش مالی‬ ‫ایــن واحدهــای بــزرگ صنعتــی در داخــل‬ ‫اســتان انجــام شــود‪،‬قطعا ً کمــک بزرگــی‬ ‫بــرای پشــتوانه مالــی اســتانی محســوب‬ ‫مــی شــوند کــه قادرنــد چــرخ بســیاری از‬ ‫واحدهــای دیگــر را بــه حرکــت در اوردنــد و‬ ‫اشــتغال اســتان را ســامان دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬صنایــع جامــع یــا مــادر‬ ‫کــه بــا تعــداد وســیعی از فناوری هــا‬ ‫ســروکار دارنــد‪ ،‬حجــم و قطعــات مــورد‬ ‫اســتفاده در انها بســیار اســت و با صنایع‬ ‫دیگــر ارتباطــات زیــادی دارنــد دارای‬ ‫اهمیــت ویــژه ای در توســعه هســتند و‬ ‫اگــر برنامه ریــزی درســتی در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام شــود می توانــد کمــک بزرگــی بــه‬ ‫اســتان محــروم خراســان شــمالی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بهتر اســت این شــرکت ها‬ ‫از ظرفیت هــای بانکــی اســتان اســتفاده‬ ‫کننــد و عمــده خریدهــای پشــتیبانی را در‬ ‫داخــل اســتان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــعب بانکهــای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن زمینــه بــدون اشــاره‬ ‫بــه حجــم گــردش مالــی صنایــع مــادر در‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بســیاری از ایــن‬ ‫شــرکت هــای مــادر اگرچــه در بانک هــای‬ ‫مختلــف اســتان گــردش مالــی دارنــد‪،‬‬ ‫ولــی عمــده ایــن گــردش مالــی در حــد‬ ‫واریــز حقــوق کارمندان شــان اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی افــزود‪ :‬دفتــر‬ ‫ایــن شــرکت هــا در تهــران دایــر اســت‬ ‫و بیشــتر داد و ســتد و منابــع ارزی ایــن‬ ‫واحدهــای بــزرگ صنعتــی در پایتخــت‬ ‫انجــام می شــود و حتــی خریدهــای‬ ‫پشــتیبانی ایــن شــرکت ها نیــز حجــم‬ ‫زیــادی از گــردش مالــی را شــامل‬ ‫می شــود کــه بیشــتر ایــن خریدهــا در‬ ‫تهــران صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫فعالیــت عمــده مالــی ایــن واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی در تهــران باعــث شــد تــا‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــه عنــوان‬ ‫نماینــده عالــی دولــت نیــز از ایــن وضعیــت‬ ‫شــاکی شــده و بــا انتقــاد از عملکــرد‬ ‫واحدهــای بــزرگ صنعتــی نقــش انهــا را در‬ ‫توســعه اســتانی ناچیــز قلمــداد کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫شــجاعی‬ ‫محمدعلــی‬ ‫خراســان شــمالی گفتــه بــود کــه برخــی‬ ‫از ایــن واحدهــای بــزرگ صنعتــی چــون‬ ‫پتروشــیمی و ســیمان بجنــورد بــا وجــود‬ ‫ایــن کــه ســود سرشــاری از تولیــدات خــود‬ ‫در ایــن اســتان ســاالنه کســب می کننــد‪،‬‬ ‫امــا تاکنــون هیــچ ســهمی در توســعه‬ ‫اســتانی نداشــتند و حتــی در همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا کــه تمــام خیریــن‬ ‫کمک هــای تجهیزاتــی پزشــکی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫حفاظــت فــردی و ســایر کمک هــا را بــه‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی داشــتند‪،‬‬ ‫ایــن دو واحــد هیــچ کمکــی نکردنــد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬در حالــی گــردش‬ ‫مالــی ایــن واحدهــای بــزرگ در خــارج از‬ ‫اســتان انجــام می شــود کــه ایــن اســتان‬ ‫از پایین تریــن ســهم ســپرده های بانکــی‬ ‫و تســهیالت بانکــی در بیــن اســتان های‬ ‫کشــور برخــوردار اســت و بــا انجــام‬ ‫گــردش مالــی ایــن واحدهــا می توانــد‬ ‫ســهم اســتانی را در منابــع و مصــارف‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این بــار می خواهیــم شــما را دربــاره اینکــه چگونــه یــک متخصــص‬ ‫ســئو شــوید امــوزش دهیــم؟ لــذا برایتــان مطالبــی را ارائــه خواهیــم‬ ‫کــرد کــه بــرای یادگیــری ان بایــد بــا مــا همــراه شــوید تــا بدانید چگونــه یک ســئو کار می تواند‬ ‫ســئو ســایت را از ‪ 0‬تــا ‪ 100‬بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫ســئو چیســت؟ ‪ search engine optimization‬این عبارت تلفظ کامل کلمه ‪seo‬‬ ‫بــوده کــه بــه معنــای فعالیتــی اســت کــه باعــث ارتقــا رتبه و جایگاه وب ســایت شــما در‬ ‫گوگل توســط موتورهای جســتجو می شــود و وب ســایت شــما در لیســت ســایت هایی‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت کــه مخاطبیــن بســیاری دارد و یــک وب ســایت پربازدیــد می باشــد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر ســئو همــان بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو بــوده و فراینــدی اســت‬ ‫کــه بــه افزایــش کمیــت و کیفیــت بازدیــد از ســایت شــما از طریــق نتایــج طبیعــی‬ ‫موتورهــای جســتجو می پــردازد‪.‬‬ ‫چگونــه در ســئو یــک متخصــص شــویم؟ در صورتــی کــه مبتــدی هســتید و در ابتــدای‬ ‫راه بــدون تردیــد در ارتبــاط بــا یادگیــری ســئو برایتــان ســواالتی در ذهــن تداعــی شــده‬ ‫اســت ســواالتی از قبیــل اینکــه یادگیــری ســئو چقــدر زمان بــر اســت؟ در صــورت روبــرو‬ ‫شــدن بــا اطالعــات متضــاد بــه کــدام یــک بایــد اعتمــاد کنیــد؟‪ ،‬بــرای یادگیــری ســئو‬ ‫انبوهــی از اطالعــات در دنیــای پهنــاور اینترنــت وجــود دارد اینکــه کــدام یــک بهتر اســت‬ ‫و بایــد از کجــا شــروع کــرد؟‪ ،‬بــرای اینکــه کارشــناس ســئو شــوید نیــاز بــه تحصیــات‬ ‫رســمی اســت؟ و هــزاران ســوال دیگــر کــه ذهــن را درگیــر خــود کــرده اســت‪ .‬در ادامــه‬ ‫بــر اســاس امــار رســمی میــزان منابــع‬ ‫بانکــی اســتان خراســان شــمالی تــا پایــان‬ ‫اســفند ‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۱۲۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال ‪ 98‬ایــن منابــع بــه دلیــل‬ ‫ادغــام برخــی بانک هــا و موسســات مالــی‬ ‫اعتبــاری وابســته بــه نهادهــای نظامــی و‬ ‫بخــش خصوصــی بــه بانــک ســپه حــدود‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال گذشــته مصــارف‬ ‫بانک هــای اســتان نیــز ‪ ۱۳۷‬هــزار‬ ‫‪۷۴۶‬میلیــارد ریــال اعــام شــد بــه طــوری‬ ‫کــه مصــارف بانک هــای دولتــی در ایــن‬ ‫مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل حــدود ‪ ۵۸‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان‬ ‫شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع‬ ‫اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از مــردم ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫همانطــور کــه در صحبت هــای مقامــات‬ ‫عالــی اســتان از گــزارش خبرنــگار ایرنــا‬ ‫مشــخص اســت می بایســت مســئولین‬ ‫اســتانی و نماینــدگان محلــس بــرای‬ ‫بــرون رفــت از ایــن پدیــده منابع خــواری‬ ‫بــدون هیــچ اســتفاده ای توســط اســتان‬ ‫برنام ـه ای مــدون را طــرح ریــزی کننــد تــا‬ ‫مانــع از خــروج ارز از اســتان شــود تــا‬ ‫بتــوان همانگونــه کــه اســتاندار اســتان‬ ‫اظهــار داشــته موجــب ایجــاد شــکوفایی‬ ‫و اشــتغال و در کنــار ان رونــق تولیــد و‬ ‫اقتصــاد اســتان شــد‪.‬‬ ‫الزم اســت کــه بــا فراخوانــدن مدیــران‬ ‫ایــن گونــه شــرکت ها و تدویــن برنام ـه ای‬ ‫جامــع موجــب انتقــال گــردش مالــی‬ ‫بــه اســتان و از ســوی دیگــر بــاال بــردن‬ ‫ســهم ســپرده ها بــا انجــام گــردش مالــی‬ ‫ایــن نــوع واحدهــای صنعتــی بــزرگ شــد‬ ‫قطعــا مــردم ایــن را نخواهنــد پســندید‬ ‫کــه منابــع از انهــا باشــد امــا اســتفاده را‬ ‫جــای دیگــر ببــرد‪.‬‬ ‫چگونه یک متخصص سئو شویم‬ ‫کمــی بیشــتر درایــن بــاره برایتــان توضیــح خواهیــم داد تــا اینکــه جــواب ســوال چگونــه‬ ‫متخصــص ســئو شــوید؟ را بدســت اوریــد‪.‬‬ ‫متخصــص ســئو‪ :‬همانگونــه کــه اطــاع داریــد ســئو بــه ســرعت در حــال تغییــر و‬ ‫توســعه می باشــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه الگوریتــم هــای گــوگل دائمــا ًدر حــال‬ ‫تغییــر می باشــد و یــک ســئو کار مجبــور اســت بــرای اینکــه یک ســایت موفــق را طراحی‬ ‫و مدیریــت کنــد همیشــه بــروز بــوده و اطالعــات و دانــش خــود را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ســئو یــک علمــی اســت بســیار گســترده و پهنــاور کــه نمی تــوان گفــت همــه چیــز‬ ‫را دربــاره ان می دانیــم در حقیقــت ســئو بــه ازمــون و خطــا وابســته می باشــد‪ .‬شــما‬ ‫قادریــد اموزش هــای خــود را در ارتبــاط بــا ســئو بصــورت انالیــن فــرا بگیــرد و بــرای ایــن‬ ‫کار به مدرک دانشــگاهی نیازی ندارید‪ .‬شــاید بهتر اســت اینگونه بیان کنیم که ســئو‬ ‫علــم خودامــوزی اســت کــه امــکان فــرا گیــری منابــع مختلــف و معتبــر در اینترنــت ان‬ ‫را فراهــم می کنــد و نیــاز بــه هیچگونــه هزینـه ای را در ایــن خصــوص نیســت‪ .‬امــا ایــن‬ ‫موضــوع را حتمــا ًبــه یــاد داشــته باشــید کــه اگر میخواهید بدایند که چگونه متخصص‬ ‫ســئو شــوید؟ در کنــار تمــام مــوارد ذکــر شــده کــه می توانیــد بــا اموزش هــای انالینــی که‬ ‫در اینترنــت وجــود دارد بــه دانــش مــورد نیــاز ســئو دســت یابیــد حتمــا ً بایــد تمریــن و‬ ‫تکــرار در ان داشــته باشــید و یادگیــری همزمــان بــا انجــام دادن همــراه باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دیــوار دفاعــی یــا «مــار ســرخ» بــه عنــوان یکــی از ســه دیــوار تاریخــی و کهــن جهــان پــس از ســال ها‬ ‫مهجوریــت و دورافتادگــی مــورد توجــه مســووالن میــراث فرهنگــی گلســتان و کشــور قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫فراهــم شــدن مقدمــات ثبــت جهانــی‪ ،‬امیدهــا بــرای مرمــت‪ ،‬بازیابــی کامــل و تبدیــل ان بــه مکانــی‬ ‫مناســب جــذب گردشــگران افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار بــزرگ اســکندر از کنــار دریــای خــزر در ناحیــه گمیشــان اغــاز شــده و تــا‬ ‫کوه هــای گلیــداغ در شــمال شــرق کاللــه ادامــه داشــت امــا در حــال حاضــر بخــش زیــادی از ایــن دیــوار از‬ ‫میــان رفتـ ه و قســمت هایی از ان در زیــر خــاک مدفــون باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫فاصله ناچیز یادگار‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫ساسانیان تا ثبت‬ ‫جهانی‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪303‬‬ ‫رشته شناسی‬ ‫گلستان با وجود چهار‬ ‫اقلیم اب و هوایی‬ ‫همچنان در معرض خطر‬ ‫شناخت رشته گرافیک‬ ‫گرافیــک شــاخه ای از مجموعــه ی هنرهــای تجســمی‬ ‫می باشد‪ .‬ریشه ی این کلمه گراف (به مجموعه ای از راسها‬ ‫(نودهــا) و یالهــا (یــک یــال خطــی اســت کــه از اتصــال بیــن‬ ‫دو راس بــه وجــود می ایــد) گــراف گفتــه می شــود‪ ).‬اســت‪.‬‬ ‫گاهــی یــک گرافیســت (بــه فــردی کــه در حــوزه ی گرافیــک‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت اســت‪ ،‬گرافیســت می گوینــد‪ ).‬تنهــا‬ ‫طــرح و ایــده اولیــه را اجــرا می کنــد و باقــی مراحــل را بــه افــراد‬ ‫دیگــر می ســپارد‪ .‬بنابرایــن گرافیــک بــا نقاشــی فــرق می کنــد‪.‬‬ ‫گرافیــک را می تــوان زبــان تصاویــر نامیــد‪ .‬طــراح گرافیــک‬ ‫ســعی دارد در میــان خطوطــی کــه رســم می کنــد عــاوه‬ ‫بــر زیبایــی پیامــی را بــه مخاطبــان القــا نمایــد‪ .‬ایــن هنــر در‬ ‫حیطه هــای مختلفــی قابــل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین تاثیــر ناشــی از کاهــش بارش هــا در گلســتان روی‬ ‫مــزارع دیــم بــه ویــژه گنــدم بــود و بــه طــور کلــی راندمــان تولیــد‬ ‫هــر هکتــار ایــن مــزارع را از حــدود ســه تــن در ســال زراعــی‬ ‫قبــل بــه هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم در ســال زراعــی جــاری کاهــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫تایپوگرافی چیست‬ ‫خشکسالی و سایه سنگین ان بر گندم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا‪ :‬کاهــش ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــدی بــار ‬ ‫ش‬ ‫نــزوالت اســمانی طــی ســال زراعــی جــاری‬ ‫(مهــر ‪ ۹۹‬تاکنــون) در گلســتان و وقــوع پدیــده‬ ‫خشکســالی ســبب شــده تــا گندمــکاران ایــن‬ ‫اســتان ســال ســخت و کم محصولی را پیش رو‬ ‫داشــته باشــند و کارشناســان جهادکشاورزی نیز‬ ‫کاهــش حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تنــی برداشــت گندم را‬ ‫بــرای ایــن اســتان شــمالی تخمیــن بزننــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش معاونــت بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬از‬ ‫ســطح زیــر کشــت ‪ ۳۸۰‬هــزار هکتــار گنــدم در‬ ‫ســال زراعــی جــاری در ایــن اســتان‪ ۸۰ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار بــه علــت کاهش بارش ها و خشکســالی‬ ‫خســارت جــدی دیــده و تولیــدی از ایــن ســطح‬ ‫نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مطابــق ایــن گــزارش‪ ،‬کارشناســان گنــدم‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان پیــش بینــی کرده انــد‬ ‫کــه ‪ ۴۷۰‬هــزار تــن تولیــد گنــدم از ســطح ‪۸۰‬‬ ‫هــزار هکتــار در ســال زراعــی جــاری از دســت‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‬ ‫خســارت خشکســالی بــه کشــتزارهای گنــدم‬ ‫بــه ویــژه دیمزارهــای واقــع درمناطــق شــمالی‬ ‫گلســتان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت بــه‬ ‫گون ـه ای کــه در بیشــتر ایــن مــزارع ســاقه های‬ ‫گنــدم قبــل از خوشــه دهــی‪ ،‬خشــک شــدند و‬ ‫در برخــی دیگــر از مــزارع نیــز کــه خوشــه های‬ ‫بســیار اندکــی دارنــد‪ ،‬جمـع اوری محصــول بــرای‬ ‫بهره بــرداران مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫یــک گندمــکار اهــل اق قــا کــه امســال زراعــت‬ ‫گنــدم او بــه ســبب خشکســالی خســارت جــدی‬ ‫دیــده گفــت‪ :‬امســال بــروز ایــن پدیــده نســبت‬ ‫بــه ســال های قبــل بی ســابقه بــود و بــه ‪۳.۵‬‬ ‫هکتــار مزرعــه گنــدم مــن کــه بیمــه نیــز نبــود‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫براســاس مشــاهده عینــی از دیمزارهــای گنــدم‬ ‫خســارت دیــده از خشکســالی در اق قــا بیانگــر‬ ‫ان اســت کــه امســال ایــن مــزارع تبدیــل بــه‬ ‫بیابــان شــده و رشــد ســاقه های گنــدم در ایــن‬ ‫کشــتزارها ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬ســانتیمتر بیشــتر نبــوده و‬ ‫جمــع اوری کاه بــرای تامیــن علوفــه دام نیــز‬ ‫ارزش اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬امســال در ایــن اســتان ‪ ۲۳۷‬هــزار‬ ‫کسب و کار‬ ‫هکتــار مزرعــه گنــدم دیــم از ســوی بهره بــرداران‬ ‫کشــت شــد کــه ایــن مــزارع عمدتــا در شــمال‬ ‫اســتان و در مناطــق کــم بــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان چهار اقلیم خشــک و نیمه خشــک در‬ ‫شــمال بــا کمتــر از ‪ ۲۰۰‬میلی متــر بــارش‪ ،‬اقلیــم‬ ‫خــزری در میانــه بــا ‪ ۶۰۰‬و مناطق کوهســتانی در‬ ‫جنــوب بــا ‪ ۳۰۰‬میلــی متــر بارندگــی در شــرایط‬ ‫نرمــال دارد کــه در دهــه اخیــر و نیــز ســال زراعــی‬ ‫جــاری بــا خشکســالی مواجــه شــده کــه ایــن امــر‬ ‫تاثیــر منفــی بــر منابــع ابــی اســتان بــه همــراه‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس گنــدم ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان نیــز بــا بی ســابقه خوانــدن خشکســالی‬ ‫ســال زراعــی جــاری در اســتان نســبت بــه‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬هواشناســی تمــام‬ ‫ماه هــای امســال را خشکســالی و متوســط‬ ‫پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫یحیــی کریمــی بیــان داشــت کــه در ســالجاری‬ ‫بیشــترین تاثیــر ناشــی از کاهــش بارش هــا در‬ ‫گلســتان روی مــزارع دیــم بــه ویــژه گنــدم بــود‬ ‫و بــه طــور کلــی راندمــان تولیــد هــر هکتــار ایــن‬ ‫مــزارع را از حــدود ســه تــن در ســال زراعــی قبــل‬ ‫بــه هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم در ســال زراعــی جــاری‬ ‫کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال میــزان خســارت وارده‬ ‫بــه ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار گندمزارهــای دیــم مناطــق‬ ‫شــمالی گلســتان بســته بــه شــوری و شــیرینی‬ ‫خــاک‪ ،‬رعایــت تنــاوب‪ ،‬شــخم و دیســک زنــی‪،‬‬ ‫خــاک ورزی و شــرایط منطقــه متفــاوت بــوده‬ ‫بــه طــوری کــه برداشــت محصــول از هــر هکتــار‬ ‫گنــدم را بــه ‪ ۲۰۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم کاهــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس گنــدم ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان همچنیــن در خصــوص وضعیــت‬ ‫گندمزارهــای ابــی اســتان و تاثیــر خشکســالی بــر‬ ‫ایــن مــزارع‪ ،‬افــزود‪ :‬اثــر ایــن پدیــده بــر مــزارع‬ ‫گنــدم ابــی اســتان بــه مراتــب کمتــر از مــزارع دیــم‬ ‫بــوده‪ ،‬چــون ایــن مــزارع گنــدم در نــوار جنوبــی و‬ ‫بــارش کافــی داشــتند و یــا ابیــاری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ســطح ‪ ۱۴۳‬هــزار هکتــار گنــدم‬ ‫ابــی کشــت شــده در گلســتان‪ ،‬تامیــن اب ‪۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار ان از طریــق ســدها و چاه هــا‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫کریمــی باتاکیــد برضــرورت توســعه کشــت‬ ‫گنــدم و خــاک ورزی در مــزارع دیــم اســتان بــه‬ ‫منظــور پایــداری تولیــد ایــن محصــول‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬درصــورت اســتمرار کاهــش بارش هــا در‬ ‫ســال های اینــده‪ ،‬کشــاورزان بایــد بیشــتر در‬ ‫حــوزه خــاک ورزی بــا راهنمایــی کارشناســان‬ ‫اقــدام نمــوده تــا تولیــد محصــول پایــداری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن رعایــت «بــذر مــال» در زمــان‬ ‫کاشــت محصــول در مــزارع دیــم ( اغشــته‬ ‫کــردن دانه هــای بــذر بــا اســیدهای هومیــک‬ ‫و کودهــای زیســتی) را از دیگــر راهکارهــای‬ ‫داشــتن محصــول پایــدار در زمــان مواجهــه بــا‬ ‫خشکســالی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫درهمیــن پیوند معاون بهبــود تولیدات گیاهی‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان نیــز گفــت‬ ‫کــه امســال بهره بــرداران ایــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫ل زراعی‬ ‫شــدت بــاالی خشکســالی‪ ،‬بدتریــن ســا ‬ ‫در تولیــد محصــول پاییــزه را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬مطابــق اعــام‬ ‫ســازمان هواشناســی حجــم بارش هــا درســال ابــی‬ ‫امســال یعنــی از مهــر ‪ ۹۹‬تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ‪1400‬‬ ‫در گلســتان حــدود ‪ ۲۱۵‬میلی متــر بــوده کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل و نیــز دوره‬ ‫بلندمــدت حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دنبــال کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫بارش هــا در نیمــه نخســت ســال زراعــی جــاری‬ ‫(پاییــز و زمســتان ‪ )۹۹‬و چنــد مرحلــه ســرما و‬ ‫یخبندان پارســال ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۱۶۸‬هکتار از مزارع‬ ‫‪ ۵۲۶‬هزار و ‪ ۶۳۶‬هکتار زیرکشــت شــامل گندم‪،‬‬ ‫جــو‪ ،‬کلــزا و چغندرقنــد اســتان دچــار خســارت‬ ‫شــده و تخمیــن کاهــش تولیــد از مــزارع خســارت‬ ‫بــه مقــدار ‪ ۶۳۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن ســطح خســارت وارده‬ ‫بــه مــزارع پاییــزه اســتان‪ ۸۰ ،‬هــزار هکتــار ان‬ ‫بــا پیــش بینــی تولیــد ‪ ۴۷۰‬هــزار تــن مربــوط بــه‬ ‫گنــدم اســت‪.‬‬ ‫عباســی‪ ،‬میــزان مــزارع گنــدم قابــل برداشــت‬ ‫گلســتان را درســال جــاری ‪ ۳۰۱‬هــزار هکتــار بــا‬ ‫پیــش بینــی ‪ ۹۱۰‬هــزار تــن اعــام کــرد‪.‬‬ ‫برداشــت محصــول از کشــتزارهای گنــدم‬ ‫گلســتان بویــژه مــزارع دیــم ان از اواخــر‬ ‫اردیبهشــت بــه تدریــج اغــاز می شــود و ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰‬روز ادامــه می یابــد مضــاف بــر اینکــه‬ ‫امســال اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫اســتان بــه عنــوان متولــی خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم از کشــاورزان منطقــه بیــش از ‪ ۹۰‬مرکز‬ ‫بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تــن محصــول و بــا مشــارکت ســایر‬ ‫دســتگاه ها و بخــش خصوصــی بــه عنــوان‬ ‫مباشــر امــاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫امســال در راســتای تحقــق شــعار ســال در‬ ‫بخــش کشــاورزی و پشــتیبانی از تولیــد‪ ،‬بــا‬ ‫موافقــت ریاســت جمهــور و ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه‪ ،‬مقــرر شــد بــا عنایــت بــه کمبــود شــدید‬ ‫بارندگــی و حمایــت از کشــاورزان گنــدم کار‪،‬‬ ‫هــر کیلوگــرم گنــدم بــه مبلــغ ‪ ۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫خریــداری شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫قابــل کشــت‪ ،‬از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد‬ ‫گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از‬ ‫اســتان های دارای پتانســیل کشــاورزی همچون‬ ‫فــارس و خوزســتان اســت ضمــن اینکــه بــه بــاور‬ ‫برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول‬ ‫کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول‬ ‫ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش‬ ‫امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیت بســیار‬ ‫مناســب می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیدی‬ ‫در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار گفتنــی اســت‬ ‫مهمترین اقتصاد ســاکنان گلســتان با جمعیت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر بر پایه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی کــه پــس از پنبــه دیگــر نتوانســت‬ ‫روی خــوش بــه خــود ببینــد و بــا مهاجــرت‬ ‫روســتائیان به شــهر و مشــغول شــدن ان ها در‬ ‫مراکز شــهری تولیدات کشــاورزی ارام ارام روی‬ ‫خــوش خــود را از کشــاورز گرفته و بــا روی اوردن‬ ‫بــه محصــوالت تــک بعــدی موجــب کــم برکــت‬ ‫شــدن برخــی از محصــوالت اســتان شــده اســت‬ ‫تــا جایــی کــه کشــاورزی ســنتی دیگــر جایــی در‬ ‫بین کشــاورزان اســتان نداشــته و الزم اســت که‬ ‫جهــاد کشــاورزی اقــدام بــه ارائــه اموزش هــای‬ ‫الزم جهــت ورود کشــاورزان بــه کشــاورزی‬ ‫صنعتــی و گلخان ـه ای نمایــد تــا موجــب رونــق‬ ‫ایــن اقتصــاد مــردم منظقــه شــود‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچون‪:‬خدمــات پیــک رســانی یــا ســامانه حمــل و نقــل‬ ‫انالین‪،‬ارائــه فیلم هــای اموزشــی کوتاه‪،‬ارائــه فیلم هــای اموزشــی کوتــاه‪،‬‬ ‫وبالگ نویســی‪ ،‬مشــاور ســئو‪ ،‬ســئوکار‪ ،‬مترجــم‪ ،‬طراحــی گرافیکــی‪ ،‬مدیریــت شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ..‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی‪ :‬بســیاری از کســب و کارهــا بــرای پیشــبرد شــغل خــود نیاز‬ ‫بــه مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی خــود و جــذب مشــتری دارنــد‪ .‬در واقــع مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی خــوب و بــه روز کــردن شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام و … بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬اگــر شــما ایــن هنــر را در خــود مــی بینیــد می توانیــد مدیریــت شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را بــر عهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫طراحــی گرافیکــی‪ :‬بســیاری از افــراد بــرای شــغل خــود نیــاز بــه طراحــی لوگــو‪ ،‬کارت ویزیت‪،‬‬ ‫ســربرگ و … هســتند‪ .‬اگــر شــما توانایــی گرافیکــی را در خــود مــی بینیــد می توانیــد بــه‬ ‫طراحی هــای زیبــا مشــتریان زیــادی را بــه ســوی خــود جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫مترجــم‪ :‬اگــر شــما در بیــش از یــک زبــان تبحــر داریــد و می توانیــد زبانــی را بــه زبــان دیگــر‬ ‫برگردانیــد می توانیــد خدمــات ترجمــه راه انــدازی کــرده و از ایــن راه کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫ســئوکار‪ :‬ســئو یــا بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو بــه افــراد کمــک می نمایــد تــا اطالعــات‬ ‫مــورد نظــر خــود را بــه راحتــی و ســریع تــر بیابنــد‪ .‬یــک ســئو کار در واقــع بــا پیاده ســازی‬ ‫اســتراتژی هایی ســعی می نماید تا نتایج جســتجو را برای یک وب ســایت مشــخص بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫مشــاور ســئو‪ :‬یکــی از مهمتریــن فعالیت هــای ســئوکار ارائــه مشــاوره در کســب و کارهــای‬ ‫گوناگــون اســت‪ .‬اگــر شــما ایــن توانایــی را داریــد کــه بــرای پروژه هــای حوزه هــای مختلــف‬ ‫راهکارهایــی مناســب ارائــه دهیــد پــس می توانیــد بــه راحتــی از ایــن راه کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫وبــاگ نویســی‪ :‬ایــا شــما در نویســندگی دســتی داریــد؟ یــا بــه نوشــتن موضوعات مختلف‬ ‫عالقمنــد هســتید؟ وبــاگ نویســی می توانــد راهــی عالــی بــرای کســب درامــد باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫وبــاگ شــما پربازدیــد باشــد می توانیــد بــا تبلیغــات درامــد خوبــی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫نظرســنجی انالیــن‪ :‬برخــی از ســایت ها بــرای محصــوالت و ارائــه خدمــات‬ ‫بهتــر نیــاز بــه نظرســنجی دارنــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا دریافــت مبلغــی از‬ ‫ان هــا بــه عضویــت ســایت ان هــا دراییــد و در نظرســنجی ها شــرکت کنیــد‪.‬‬ ‫ارائــه فیلم هــای اموزشــی کوتــاه‪ :‬امــروزه افــراد بــرای کســب اطالعــات در‬ ‫زمینه هــای مختلــف نیــاز بــه دیــدن فیلم هــای اموزشــی کوتــاه امــا پرمحتــوا‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا تولیــد فیلم هــای کوتــاه و جــذاب‪ ،‬مخاطبیــن‬ ‫خــود را جــذب نماییــد‪.‬‬ ‫خدمــات پیــک رســانی یــا ســامانه حمــل و نقــل انالیــن‪ :‬امــروزه بســیاری از افــراد‬ ‫نیازمنــد ایــن شــرکت ها بــا قیمــت هــای مناســب و حمــل و نقــل مناســب اجنــاس‬ ‫خــود می باشــند‪ .‬تنهــا کافــی اســت کــه بــا نصــب اپلیکیشــن شــرکت پیک رســانی بــه‬ ‫راحتــی حمــل و نقــل خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫تایپوگرافــی‪ ،‬هنــر نگاشــتن و چیدمــان حــروف در کنــار‬ ‫یکدیگــر و افرینــش یــک تصویــر هنــری می باشــد‪ .‬مــواد‬ ‫تشــکیل دهنــده ی یــک اثــر تایپوگرافــی می توانــد شــامل‬ ‫حــروف‪ ،‬خطــوط و فاصلــه ی بیــن حــروف و … باشــد‪.‬‬ ‫گرافیســت در مهــارت تایپوگرافــی در تــاش اســت کــه‬ ‫جلــوه ای هنــری و بصــری بــه یــک نوشــته بدهــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫جهــت بایــد ظرفیت هــای دیــداری ان نوشــته را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫تایپوگرافــی بــه دو صــورت مفهــوم نــگاری و انتزاعــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در نــوع اول مخاطــب بــا دیــدن اثــر هنــری‪ ،‬بــا خوانــدن‬ ‫نوشــتار بــار معنایــی ان را در می یابــد‪.‬‬ ‫رنگ شناسی‬ ‫امــروزه تاثیــر رنــگ هــا در علــم روانشناســی کامــا اثبــات‬ ‫شــده اســت‪ .‬یــک گرافیســت بایــد بــا روانشناســی رنگ هــا تــا‬ ‫حــدودی اشــنایی داشــته باشــد‪ .‬مبحــث رنگ شناســی بســیار‬ ‫گســترده اســت‪.‬‬ ‫نرم افزار ‪Illustrator‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار نیــز محصــول شــرکت ‪ Adobe‬می باشــد‪.‬‬ ‫بــرای گرافیسـت هایی کــه با فتوشــاپ کار کــرده اند‪ ،‬یادگیری‬ ‫و کار کــردن بــا ایــن نــرم افــزار چنــدان کار ســختی نیســت‪.‬‬ ‫‪ Illustrator‬یــک نــرم افــزار بــرداری اســت و از انجایــی کــه‬ ‫قابلیــت بهینــه ســازی تصاویــر را دارد‪ ،‬مــورد توجــه طراحــان‬ ‫وب قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مهارت های عمومی‬ ‫امــا بــه جــز مهارت هــای تخصص ـی ای کــه هــر شــغلی بــه‬ ‫فراخــور نــوع خــود نیــاز دارد‪ ،‬مهــارت هایــی مثــل ارتبــاط‬ ‫عمومــی بــاال بــرای کار بــا افــراد‪ ،‬تفکــر خــاق‪ ،‬مطالعــه و علــم‬ ‫در ان زمینــه و … نیــز جــزو الینفــک هــر شــغلی می باشــد‪.‬‬ ‫همـه ی ایــن مهارت هــا در کنــار هــم می توانــد شــما را بــه یــک‬ ‫گرافیســت معــروف و موفــق تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫مفهوم هنرهای دیجیتال‬ ‫الزمــه ی هنــر دیجیتــال مثــل هــر هنــر دیگــری‬ ‫خالقیــت‪ ،‬دیــد هنــری و البتــه شــناخت اســت‪.‬‬ ‫هنــر دیجیتــال یــک اصطالح گســترده اســت که به‬ ‫تولیــد و خلــق اثــر هنــری بــه وســیله ی فناوری هــا‬ ‫و ابزارهــای دیجیتالــی اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫درباره ‪graphic organizer‬‬ ‫‪ graphic organizer‬یــک علــم اســت‪ .‬همانطــور‬ ‫کــه یــک اشــپز پیــش از شــروع بــه پخــت یــک غــذا‬ ‫مــواد اولیــه را تهیــه مــی کنــد و دســتور پخــت‬ ‫را مرحلــه بــه مرحلــه بــه اجــرا در مــی اورد ایــن‬ ‫مهــارت و علــم نیــز بــه گرافیســت کمــک مــی کنــد‬ ‫کــه بدانــد مــی خواهــد چــه کار کنــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫یــک نقشــه طــرح ریــزی می کنــد کــه نقطــه ی‬ ‫شــروع‪ ،‬مســیر و نتیجــه ی نهایــی را پیــش روی‬ ‫گرافیســت قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫رشــته گرافیــک جــزو رشــته های هنرســتانی‬ ‫محســوب می شــوند و دانــش اموزانــی کــه دوره ی‬ ‫هنرســتان را بــه پایــان می رســانند‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫ازمــون ورودی دانشــگاه ها شــرکت کــرده و همیــن‬ ‫رشــته را در دانشــگاه ادامــه دهنــد‪ .‬داشــتن دیــد‬ ‫هنــری و توانایــی طراحــی بــه شــکل مبتــدی و البته‬ ‫عالقــه بــه ایــن رشــته از ویژگی هــای افــرادی اســت‬ ‫کــه می تواننــد در دانشــگاه موفــق باشــند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 13‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪303‬‬ ‫طنز‬ ‫رتبه ششم والدت و نهم‬ ‫ازدواج گلستان در کشور‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان رتبــه ‪ ۶‬والدت در کشــور‪ ،‬رتبــه ‪ ۹‬ازدواج و رتبــه ‪ ۱۷‬طــاق در‬ ‫کشــور را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از‪ ،‬خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫اســتانداری گلســتان‪ ،‬هادی حق شــناس در جلســه شــورای راهبردی جمعیت اســتان با اشــاره به‬ ‫کاهــش تولدهــای اســتان در ســال گذشــته نســبت بــه دو ســال قبــل اظهــار کــرد‪ :‬بــا وجــود شــیوع‬ ‫کرونــا در ســال گذشــته شــاهد رشــد ازدواج در اســتان بوده ایــم به گونــه کــه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ ۱۳۹۸‬رشــد ازدواج ‪ ۴.۴‬اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش والدت هــای اســتان در ســال قبــل ‪ ۶.۲‬درصــد بــوده کــه ایــن میــزان از‬ ‫متوســط کشــوری کــه ‪ ۶.۹‬درصــد اســت‪ ،‬کمتــر می باشــد‪.‬‬ ‫حق شناس افزود‪ :‬گلستان رتبه ‪ ۶‬والدت در کشور‪ ،‬رتبه ‪ ۹‬ازدواج و رتبه ‪ ۱۷‬طالق در کشور را دارد‪.‬‬ ‫بایــد از ارائــه طرح هــای حمایتــی از تشــکیل خانــواده و تولــد فرزنــد بیشــتر حمایت کنیــم‪ /‬مولدان‬ ‫کشــور در ازدواج و تولیــد در حــال کــم شــدن اســت‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬شــرط حفــظ جمعیــت فعلــی ازدواج و فرزنــداوری و بایــد از طریــق‬ ‫طرح هایــی نظیــر انچــه در مجلــس در حــال بررســی اســت از تشــکیل خانــواده و تولد فرزند بیشــتر‬ ‫حمایــت کنیم‪.‬‬ ‫به کی رای ندیم؟!‬ ‫بــی تعــارف و گزافــه گویــی انتخابــات امســال‬ ‫تومنــی هشــت صنــار بــا انتخابــات گذشــته‬ ‫تفــاوت دارد و انتخــاب کاندیــدای اصلــح از‬ ‫همــه ادوار دشــوارتر اســت‪ .‬چــرا کــه لشــکری‬ ‫از شــیفتگان خدمــت بــا کولــه بــاری از‬ ‫تخصــص و تجربــه و تعهــد و شناســنامه های‬ ‫المثنــی بــه صــف شــده انــد تــا شــرایطی را‬ ‫خودشــان بــه وجــود اورده انــد اصــاح کننــد‬ ‫و بــا وانــت بــاری از شــعار های تبلیغاتــی زیبــا‬ ‫و قشــنگ قصــد دارنــد مــا را در حوالــی ارمــان‬ ‫شــهر یــا همــان اتوپیــای افالطــون پیــاده‬ ‫کننــد!!‬ ‫در چنیــن شــرایطی اگــر جلسـه ای انتخاباتــی‬ ‫هــم در گوشــه و کنــار مملکــت برگــزار شــود‬ ‫بــه منظــور شناســایی کاندیــدای اصلــح‬ ‫نیســت چــرا کــه همــه دوســتان و بزرگــواران‪،‬‬ ‫از صالحیــن و نــور چشــم مــا هســتند! فلــذا‬ ‫ایــن جلســات بــرای ایــن تشــکیل می شــود کــه‬ ‫ببینیــم بــه چــه کســی نبایــد رای ندهیــم؟!‬ ‫یعنــی بــا حــذف هــر کــدام از دوســتان از‬ ‫اصــل مایــه و ســود ضــرر می کنیــم ولــی چــه‬ ‫کنیــم کــه بایــد ســکان اتوبــوس مملکــت‬ ‫را دســت یکــی از ایــن دوســتان بدهیــم و‬ ‫جلســات بایــد حــول ایــن محــور باشــد !‬ ‫بــه هــر حــال عزیــزی کــه بــا ســاعت ‪100‬‬ ‫میلیونــی در ســتاد ثبــت نــام حضــور می یابــد‬ ‫و بــرای فقــرا گریــه می کنــد شــاید قصــد دارد‬ ‫اهمیــت زمــان را بــه مــا گوشــزد کنــد و یــا‬ ‫بزرگــی کــه صحبــت از ازادی بیــان می کنــد‬ ‫و در هنــگام نقــد بــه ایشــان ســهام کیســه‬ ‫گونــی رشــد تصاعــدی داشــت ‪ ،‬در عــوض‬ ‫ممنوعیــت ویدئــو را برداشــته اســت و‬ ‫خالصــه هــر کــدام از نامزد هــا دریایــی از‬ ‫بــرکات و مبــرات هســتند کــه بــا حــذف هــر‬ ‫کــدام‪ ،‬از ایــن مواهــب محــروم می شــویم!‬ ‫ای کاش امــکان رای ترکیبــی و بــه کارگیــری‬ ‫منطــق فــازی در انتخابــات وجــود داشــت‪.‬‬ ‫مثــا ‪ 15‬درصــد از وعده هــای تبلیغاتــی یــک‬ ‫کاندیــدا ‪ ،‬بــه همــراه ‪ 30‬درصد از راهکارهای‬ ‫فــان کاندیــدا و ‪ 20‬درصــد هــم ملغم ـه ای از‬ ‫پیشــنهادات و وعده هــای تبلیغاتــی بقیــه‬ ‫کاندیداهــا!‬ ‫فقــط دوســتان کاندیــدا عنایــت داشــته‬ ‫باشــند کــه اوضــاع مملکــت بــه ویــژه در‬ ‫بخــش اقتصــادی خیلــی بــه هــم ریختــه و‬ ‫کشمشــی اســت تــا جایــی کــه وزیــری کــه در‬ ‫اتاقــش کارتخــوان داشــته و از موقعــی کــه‬ ‫یادمــان می ایــد در وزارت نفــت مشــغول بــه‬ ‫خدمــت رســانی بــوده‪ ،‬بعــد از پایــان وزارتــش‬ ‫بایــد بــرای گــذران زندگــی و بــردن نــان حــال‬ ‫ســر ســفره زن و بچ ـه اش‪ ،‬در شــبانه روز ‪12‬‬ ‫ســاعت کار کنــد! پــس فــردا رئیــس جمهــور‬ ‫منتخــب گالیــه نکنــد کــه مــن از اوضــاع‬ ‫خبــر نداشــتم! رویاهایتــان ارغوانــی ‪...‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫دریافت ‪ ۴۰‬هزار گلستانی‬ ‫از واکسن کرونا‬ ‫تکمیل مجتمع ابرسانی‬ ‫گلیان تا ‪ 4‬ماه دیگر‬ ‫گلســتان اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫دُز نوبــت اول واکســن کرونــا و یک ســوم ایــن مقــدار واکســن‬ ‫نوبــت دوم در اســتان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫نیــز از تکمیــل مجتمــع ابرســانی پایــدار مجتمــع گلیــان‬ ‫تــا ‪ ۴‬مــاه دیگــر خبــر داد‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا تکمیــل ایــن‬ ‫پــروژه طــی چهــار مــاه اینــده‪ ۱۴ ،‬روســتا شــامل ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفــر از نعمــت اب شــرب بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در جلســه ســتاد اســتانی ســتاد‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬بایــد امکانــات‬ ‫مراکــز واکسیناســیون را افزایــش دهیــم و در ایــن راســتا‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه هایی نظیــر اســتانداری‪ ،‬ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی‪ ،‬اموزش وپــرورش‪ ،‬دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫صمــت و اب و فاضــاب تجهیــزات مــورد نیــاز تامیــن خواهــد‬ ‫شــد تــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بتوانــد رونــد نوبت دهــی را‬ ‫تســریع کنــد و شــاهد کاهــش صف هــا باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برگــزاری فعالیت هــای انتخاباتــی در فضاهــای‬ ‫رو بــاز بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و بــا حضــور کاندیــدا‬ ‫بالمانــع و فعالیت هــای در فضاهــای مســقف ممنــوع اســت‬ ‫مگــر انکــه پروتکل هــای جدیــدی از ســوی ســتاد ملــی کرونــا‬ ‫اعــام شــود‪.‬‬ ‫‏ رئیــس اداره انــدازه شناســی‪ ،‬اوزان و مقیاس هــای اســتاندارد گلســتان از ازمــون‬ ‫باســکول های خریــد محصــوالت کشــاورزی گلســتان خبــر داد ‏و گفــت‪ :‬کشــاوزان‬ ‫گلســتانی هر جا که تاییدیه اســتاندارد باســکول را دیدند‪ ،‬می توانند با خاطری اســوده‪،‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی خــود را‏بفروشــند‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪،‬‬ ‫محمــد جابــر صفایــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز خریــد محصــوالت کشــاورزی در اســتان‏از ابتــدای‬ ‫خــرداد مــاه‪ ،‬اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬از فروردیــن مــاه و پیــش از شــروع برداشــت محصــول‪،‬‬ ‫اقــدام بــه ازمــون باســکول هــای‏مراکــز خریــد محصــوالت کشــاورزی نمــوده و تا کنون باســکول ‪150‬‬ ‫مرکــز خریــد در اســتان را مــورد ازمــون قــرار داده اســت‏‪.‬‬ ‫صفایی ادامه داد‪ :‬این مراکز شــامل واحدهای تابعه تعاونی روســتایی‪ ،‬ســیلوهای‬ ‫غلــه و خدمــات بازرگانــی‪ ،‬دانه هــای روغنــی‪ ،‬کارخانجــات‏ارد‪ ،‬مراکــز خریــد خصوصــی‬ ‫و ‪ ...‬اســت‪.‬‏‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس از شــروع تکثیــر ‪۳۴‬‬ ‫میلیــون بچــه ماهــی گرمابی در ‪ ۲‬کارگاه فعال این شهرســتان‬ ‫خبــرداد و بیــان داشــت کــه بچـ ه ماهیان تولیدی ایــن کارگاه ها‬ ‫عــاوه بــر تامیــن نیــاز مــزارع پــرورش ماهــی ســال اینــده‬ ‫گلســتان به ویــژه نواحــی شــرق ان بــه برخــی اســتان های‬ ‫همجــوار نیــز ارســال می شــود‪.‬‬ ‫غالمحســن قــزاق روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬طبــق پیــش بینــی انجــام شــده تــا پایــان‬ ‫فصــل بهــار ‪ ۳۴‬میلیــون بچـ ه ماهــی یــک تــا ‪ ۱۰‬گرمــی از ایــن ‪۲‬‬ ‫کارگاه کــه وســعتی معــادل ‪ ۵۰‬هکتــار دارنــد‪ ،‬تولیــد و ســپس‬ ‫بــرای ادامــه مراحــل رشــد بــه مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی‬ ‫گلســتان و دیگــر اســتان ها منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه اهمیــت و نحــوه تکثیــر بچــه ماهــی‬ ‫گرمابــی‪ ،‬نظــارت دقیقــی توســط کارشناســان شــیالت‬ ‫شهرســتان بــر عملکــرد ایــن واحدهــا کــه توســط بخــش‬ ‫خصوصــی راه انــدازی شــدند‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫‏ وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه‪ :‬برداشــت کلــزا زودتــر از گنــدم و جــو انجــام می شــود‬ ‫و بنابرایــن‪ ،‬اولویــت اســتاندارد ازمــون باســکول های مراکــز‏خریــد کلزاســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ازمــون باســکول های مراکــز خریــد گنــدم‪ ،‬در اولویــت بعــدی ازمون هــای اســتاندارد‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‏‬ ‫رئیس اداره اوزان و مقیاس های اســتاندارد گلســتان اظهار کرد‪ :‬اعطای مجوز به مراکز‬ ‫خرید دولتی که نســبت به خرید تضمینی‏محصوالت کشــاورزی اقدام می کنند؛ منوط‬ ‫به دریافت گواهی قبولی در ازمون باســکول اســت و از این رو‪ ،‬کشــاورزان می توانند از‬ ‫‏مورد تایید بودن باســکول های این مراکز‪ ،‬اطمینان خاطر داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫محمــد جابــر صفایــی بــا اظهــار ایــن مطلب کــه مراکز خریــد باید گواهی قبولی باســکول‬ ‫را در معــرض دیــد عمــوم نصــب کننــد گفــت‪ :‬چنانچــه‏گلســتانی ها بــا باســکولی مواجــه‬ ‫شــدند کــه بــدون گواهــی اســتاندارد در حــال بهره بــرداری اســت‪ ،‬می تواننــد موضــوع را از‬ ‫طریــق ســامانه‏دریافــت گزارشــات مردمــی بــه شــماره ‪ 30001517‬گــزارش نماینــد‏‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســایر پــروژه هــای ایــن منطقــه‬ ‫گفــت‪ :‬روســتای حســین ابــاد هــم یکــی از روســتاهای‬ ‫پــر جمعیــت شــیروان اســت کــه جمعیــت ان در‬ ‫برنامــه افــق ‪ ۱۴۳۰‬بــه پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــاه اهکــی مــورد نیــاز و هفــت چــاه رزرو‬ ‫دیگــر نیــز پــروژه حفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫بــه ابرســانی بــه شــهر زیــارت در شــیروان بــرای رفــع‬ ‫تنــش ابــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬دومیــن چــاه ایــن‬ ‫پــروژه حفــر و بــرق رســانی نیــز انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫ســه میلیــارد تومــان نیــز بــرای ایــن اقدامــات هزینــه‬ ‫شــده تــا مــردم دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫اغاز تکثیر ‪ ۳۴‬میلیون‬ ‫بچه ماهی گرمابی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫کشاورزان‪ ،‬با خاطری اسوده‪ ،‬محصوالت کشاورزی خود را بفروشند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حق شــناس خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر نــرخ جایگزینــی جمعیــت کمتــر از ‪ ۲.۱‬درصــد باشــد بــه معنــای‬ ‫ان اســت کــه بایــد به طــور جــدی بــه مقولــه فرزنــداوری توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پنجــره جمعیتــی کشــور بــه ســمت بســته شــدن حرکــت می کنــد و ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه مولــدان کشــور در ازدواج و تولیــد در حــال کــم شــدن اســت و همــه بایــد همــکاری‬ ‫الزم را بــرای رشــد جمعیتــی بــا ارائــه مشــوق ها داشــته باشــند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه حمیدرضــا مطیــع مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گزارشــی از‬ ‫وقایــع چهارگانــه اســتان ارائــه کــرد و پیرامــون ان تبادل نظــر صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت ‪ :‬بــا عنایــت باینکــه اقــای جــواد رضــا نــژادی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه‪ ۵‬و شــماره ملــی‪ ۲۱۲۲۲۲۱۴۶۱‬صادره از گرگان با ارائه ‪ ۲‬برگ استشــهادیه گواهی شــده توســط دفترخانه ‪ ۲۱‬گرگان به ایــن اداره‬ ‫مراجعه و مدعی می باشند سند مالکیت نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک واحد اپارتمان از پالک ‪ ۱۳۴۸۰‬فرعی از ‪ _۱۲‬اصلی بخش ‪ ۴‬گرگان با شماره دفتر الکترونیکی‪ ۱۳۹۷۲۰۳۱۲۰۰۱۰۲۱۳۸۰‬بنام جواد رضا نژادی ثبت و با شماره‬ ‫رهنی‪ ۳۰۱۷۴-۱۳۹۷/۱۲/26‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۸۸‬گرگان در رهن بانک مسکن گرگان میباشد سند مالکیت بشماره چاپی ‪۸۶۷۶۷۸‬سری ب ‪ ۹۶‬صادر و تسلیم شده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود گردیده است‪ ،‬لذا باستناد ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی میگردد تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ اگهی اعتراض کتبی خود را ضمن‬ ‫ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نماید‪ .‬در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد ‪ .‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫م‪.‬الف ‪۶۶۸۵‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای هیات بشماره ‪ – 139960312004009325‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000100‬خانم مرضیه نیازی فرزند یوسف به شماره شناسنامه ‪ 1768‬گنبد و کد ملی ‪ 2031655973‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به‬ ‫مساحت ‪ 120‬مترمربع جدا شده ازتمامت پالک ثبتی ‪-1/41141‬اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان استاد شهریار بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاع (مالک رسمی) لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪8257 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪/1400/03/17 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۲‬مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۱/25‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‪،‬‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۴۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ارازبخــت کــردی فرزنــد عاشــور محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۲‬کــد ملــی ‪ ۶۲۸۹۸۹۲۵۷۶‬صــادره از گمیشــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ ۳۱۰/44‬مترمربــع (ســیصدوده ممیزچهــل وچهــار)در قســمتی از ششــدانگ قطعــه ‪ ۲۸۵‬تفکیکــی از پــاک باقیمانــده اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش هفــت حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان‬ ‫اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محرزگردیده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا به منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪ /۱۴۰۰/۰۳/03‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال ‪/‬م‪.‬الف‪۶۷۷۴‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیت‪:‬خانــم هدیــه عبیــدی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن دارای پــاک ‪ -1/3687‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 240/5‬متر مربع واقــع‏در بخش‬ ‫یــک ثبــت بندرگــز شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪ 139620312009000633‬ســند مالکیــت بــه‏شــماره چاپــی ‪ 441575‬صــادر گردیــده اســت کــه بعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای‏صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی‏اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد‏اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت ده‏روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم‏نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت‏المثنی اقــدام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بموجــب ســند رهنــی شــماره ‪ 3947‬مورخــه ‪ 1396/10/12‬دفتــر ‪31‬‏بندرگــز در قبــال مبلــغ ‪ 1.800.000.000‬ریــال در رهــن بانــک مســکن بندرگــز قــرار دارد‏‪ .‬دلــدار – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بندرگــز‬ ‫تاریخ انتشار اگهی روز‪ :‬دوشنبه مورخه ‪400/3/3‬‏‪ 1‬م‪.‬الف‪1400/43 :‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 3‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 19‬سیلســیوس وزش بــاد جنوب غــرب جنوب غربــی‬ ‫ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪303‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد سریع استاندار از روند ساخت پردیس‬ ‫سینمایی امید شیروان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــهرداری شــیروان در اجــرای تعهــدات خــود بــرای ســاخت پردیــس‬ ‫ســینمایی امیــد ایــن شــهر کوتاهــی کــرده اســت و بایــد عملیــات اجرایــی ایــن مــکان فرهنگــی تــا ‪ ۶‬مــاه‬ ‫دیگــر بــه پایــان برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس محمدعلــی شــجاعی در حاشــیه بازدیــد از پردیــس ســینمایی امید‬ ‫شــیروان در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح قــرار بــود ابتــدای فروردیــن مــاه امســال بــه اتمام‬ ‫برســد کــه ایــن کار انجام نشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هماهنگــی الزم انجــام شــده اســت تــا در صــورت لــزوم پیمانــکار اجــرای ایــن طــرح بــرای‬ ‫شــتاب بخشــی در تکمیــل ان تغییــر داده شــود و شــهرداری هــم بــرای تامیــن منابــع مالــی ایــن طــرح از‬ ‫محــل فــروش دو قطعــه زمیــن اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه شــهردار قــول داده اســت تــا ســاخت ایــن پردیــس ســینمایی در ‪۶‬‬ ‫مــاه اینــده بــه اتمــام برســد گفــت‪ :‬براســاس تفاهــم نامــه قــرار بــود منابــع مالــی ایــن طــرح فرهنگــی از ســوی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه میــزان هفــت میلیــارد ریــال‪ ،‬فرمانــداری ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال و مابقــی هــم‬ ‫شــهرداری تامیــن کنــد امــا تاکنــون از کمــک هــای ملــی مبلغــی دریافــت نشــده اســت و ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال تعهــد‬ ‫فرمانــداری بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش داده ایــم و مابقــی اعتبــارات هــم شــهرداری بایــد فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیروان هــم گفــت‪ :‬اینــک ایــن طــرح ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه تاکنــون ‪ ۱۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی شــهرداری هزینــه شــده اســت کــه در مجموع کل براورد ســاخت و تجهیزات‬ ‫ان ‪۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه شــهرداری قــادر بــه تامیــن اعتبــار تــا مبلــغ ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫هیچ رافتی در برخورد با‬ ‫اراذل و اوباش وجود ندارد‬ ‫شــاهرخ شــاهرخی نبــود اعتبــارات را علــت رونــد کنــد طــرح عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــرای زمیــن طــرح هــم‬ ‫پــی گیری هایــی بــا راه و شهرســازی صــورت گرفتــه و مشــکل زمیــن حــل شــده اســت‪.‬‬ ‫پردیس ســینمایی امید شــیروان با زیربنای ‪ ۷۰۰‬مترمربع و ‪ ۹۵۰‬مترمربع زمین با ســه ســالن و ظرفیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬صندلــی‪ ،‬بــا اعتبــار اولیــه ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال از محــل منابع ســازمان دهیاری ها و شــهرداری های کشــور‬ ‫و ســازمان ســینمایی ‪ ۱۱‬مهرمــاه ســال ‪ ۹۹‬کلنــگ زنــی شــد کــه قــرار بــود طــی ‪ ۶‬مــاه بــه اتمــام برســد ولــی‬ ‫بــه دلیــل عــدم تخصیــص اعتبــارات بــه موقــع همچنــان بــا ‪۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در دســت اجــرا‬ ‫است‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫حادثه ای تلخ در شاه جهان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» از فــوت‬ ‫مــرد ‪ 50‬ســاله بــه علــت ســقوط از ارتفاعــات کوه هــای‬ ‫«شاه جهان»روســتای بــام در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانه پــور » اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اعــام‬ ‫ســامانه ‪ 110‬پلیــس در خصــوص یــک مــورد ســقوط از ارتفــاع در‬ ‫کــوه هــای شــاه جهــان منطقــه بــام مامــوران انتظامــی پاســگاه‬ ‫بــام و عوامــل امــدادی هــال احمــر بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران مشــاهده کردنــد‪ ،‬فــردی ‪ 50‬ســاله کــه‬ ‫جهــت کوهنــوردی بــه همــراه دوســتان خــود بــه کوه هــای‬ ‫شــاه جهان منطقــه روســتای بــام رفتــه بودنــد از بــاالی کــوه بــه‬ ‫پاییــن ســقوط کــرده و بــه علــت شــدت جراحــات وارده جــان‬ ‫خــود را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬جســد متوفــی توســط عوامــل امــدادی‬ ‫هــال احمــر بــه پاییــن کــوه انتقــال و بــرای اقدامــات قانونــی‬ ‫بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن حادثــه و حــوادث مشــابه در ســال های گذشــته‬ ‫بــه شــهروندان عزیــز توصیــه مــی شــود ضمــن رعایــت جوانــب‬ ‫احتیــاط‪ ،‬حتمــا بــا داشــتن تجهیــزات ایمنــی بــه کوهنــوردی‬ ‫رفتــه تــا شــاهد وقــوع اتفاقــات و حــوادث تلــخ نباشــیم‪.‬‬ ‫متهمان شناسایی شده اند‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از دســتور ویــژه‬ ‫ســردار«دادگر»برای دســتگیری عامــل تبرکشــی در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا رضــی» در گفــت‬ ‫و گــوی اختصاصــی بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــب‬ ‫گذشــته بدنبــال اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫یــک فقــره درگیــری شــدید در کمربنــدی گرگان حوالــی خط زنگیان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران اگاهــی و اطالعــات کالنتــری ‪ 13‬شهرســتان بــه‬ ‫محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس در محــل و برابــر اعــام حاضــران‬ ‫مشــخص شــد راننــده و سرنشــین یــک دســتگاه پــژو پــارس بــا‬ ‫راننــده خــودرو پــژو اردی درگیــر و بــا ضربــات تبــر وی را مجــروح‬ ‫کــرده و از محــل متــواری شــده اند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه مجــروح بالفاصلــه بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا حضــور مامــوران در بیمارســتان مشــخص شــد مضــروب‬ ‫بدلیــل ضربــات تبــر از چنــد ناحیــه پــا‪ ،‬دســت و کمــر و ســر‬ ‫مجــروح شــده و حــال عمومــی وی رضایــت بخــش نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و اطالعاتــی مامــوران‪،‬‬ ‫هویــت ضاربــان شناســایی و تــاش بــرای دســتگیری انــان از‬ ‫نخســتین لحظــات وقــوع درگیــری در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررسـی های ماموران مشــخص‬ ‫شــد ضاربــان و مجــروح از دوســتان چندیــن ســاله بوده انــد کــه‬ ‫بدنبــال یکســری اختالفــات شــخصی بــا یکدیگــر درگیــر شــده اند‪.‬‬ ‫باالبر غیراستاندارد سبب‬ ‫مرگ کارگر نوجوان شد‬ ‫خراســان شــمالی مدیرعامــل ســازمان اتــش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی شــهرداری بجنــورد گفــت‪ :‬عصــر‬ ‫امــروز حادثــه نقــص فنــی باالبــر در اشــپزخانه‬ ‫ای واقــع در میــدان خرمشــهر بجنــورد بــه ســامانه‬ ‫ســازمان اتــش نشــانی اعــام شــد‪.‬‬ ‫مجیــد گریوانــی اظهارکــرد‪ :‬متاســفانه براثــر نقــص‬ ‫فنــی باالبر(عمــل نکــردن سنســورهای قطع کــن‬ ‫بیــن طبقــات)‪ ،‬کارگــر نوجــوان در ایــن حادثــه جــان‬ ‫باخــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن باالبرهــا بــه دلیــل نداشــتن کابیــن‬ ‫و حفــاظ بــرای حمــل بــار در اکثــر محل هــا بــدون‬ ‫داشــتن اســتاندارد نصــب می شــوند کــه بــا توجــه‬ ‫بــه اســتفاده متصدیــان و کارگــران در مجموعه هــا‬ ‫متاســفانه موجــب حادثــه می شــود‪.‬‬ ‫گریوانــی خواســتار همــکاری بهتــر اصنــاف بــرای‬ ‫گرفتــن تاییدیــه هــای الزم جهــت پروانــه فعالیــت‬ ‫شــد تــا شــاهد بــروز اینگونــه حــوادث ناگــوار نباشــیم‪.‬‬ ‫توجه ویژه کمیته امداد به ارتقاء سالمت مادران باردار‬ ‫و شیرده و رفع سوء تغذیه کودکان گلستانی‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬کــودک و ‪ ۱۸۰۰‬مــادر بــار دار و شــیرده دارای مشــکل ســوء تغذیــه در ســال ‪ ۹۹‬از حمایــت‬ ‫غذایــی امــداد گلســتان برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‪ ،‬پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد ‪ ،‬محمــد صفرپــور‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬ایــن طــرح بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی (معاونــت بهداشــتی) بــا هــدف ارتقــاء وضعیــت تغذیــه کــودکان و مــادران‬ ‫دارای مشــکل ســوء تغذیــه کــه سرپرســت انــان توانایــی مالــی کافــی را ندارنــد‪ ،‬اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫صفرپورگفــت ‪ :‬بــا هــدف ارتقــاء ســامت مــادران بــاردار و شــیرده و کمــک بــه رفــع ســوء تغذیــه‬ ‫کــودکان زیــر ‪ ۵‬ســال ‪ ،‬بیــش از ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان در ســال ‪ ۹۹‬جهــت تهیــه ســبدهای‬ ‫غذایــی در کارت انــان شــارژ گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد ایــن افــراد غالبــا از اقشــار کــم درامــد جامعــه و از خانــواده تحــت‬ ‫حمایــت امــداد نیســتند‪.‬‬ ‫صفرپور در ادامه افزود ‪ :‬مادران از ابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه پس از زایمان ‪ ،‬مشمول بهره‬ ‫مندی از مزایای این طرح خواهند شد تا بدین ترتیب دوران بارداری و شیردهی موفقی را سپری کنند‬ ‫توزیع‪ 325‬دستگاه چادر در مناطق‬ ‫زلزله زده خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۳۲۵‬‬ ‫چــادر امــدادی از زمــان وقــوع زمیــن لــرزه ‪ ۵.۵‬ریشــتری بامــداد ‪-‬دوشــنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه‪ -‬در روســتاهای زلزلــه زده شهرســتان های گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و مانــه و ســملقان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل محبــان بــا تشــریح اخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی‬ ‫گــروه هــای امدادرســان هــال احمــر اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن تــا کنون ‪۳۰‬‬ ‫تختــه پتــو و ‪ ۱۶۸‬تختــه موکــت و روزانــه ســه هــزار قوطــی انــواع کنســرو و‬ ‫‪ ۲۷۲‬بســته غذایــی نیــز بیــن حادثــه دیــدگان زلزلــه زده توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬روســتاهای باالدســت‪ ،‬قــزل حصــار بــاال و پاییــن‪ ،‬برزنــه‪،‬‬ ‫شــورک‪ ،‬کرکــی‪ ،‬چهارچــوب و مشــما در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم‬ ‫و مانــه و ســملقان بیشــترین اســیب را دیــده انــد کــه ایــن مــواد غذایــی‬ ‫بیشــتر در ایــن روســتاها توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫‪۴۵‬دســتگاه خــودروی امــدادی و ‪۱۷۴‬نفــر از نیروهــای جمعیــت هــال‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد گلســتان بــا اشــاره بــه اینکه ســوء تغذیــه کودکان‬ ‫در صــورت بــی توجهــی میتوانــد در اینــده بیمــاری هــا و ناهنجــاری هایــی را در پــی داشــته باشــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــواد خوراکــی مــورد نیــاز از طریــق شــارژ ماهانــه بــن کارت خانــواده هــا تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫احمــر در قالــب ‪ ۵۱‬تیــم امــدادی بــا حضــور در منطقــه بــه حادثــه دیــدگان‬ ‫امدادرســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۵‬ریشــتری ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه بامــداد‬ ‫روز دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مناطقــی از جنــوب خراســان شــمالی و شــهر‬ ‫سنخواســت و روســتاهای اطــراف را لرزانــد و بــا گذشــت حــدود پنج ســاعت‬ ‫از نخســتین زمیــن لــرزه‪ ۲ ،‬زمیــن لــرزه ‪ ۵.۴‬و ‪ ۴.۲‬ریشــتری دیگــر در‬ ‫بخــش هــای سنخواســت و شــوقان در شهرســتان جاجــرم بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫براثــر ایــن زمیــن لــرزه بــه بیــش از یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد مســکونی ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد خســارت وارد شــد و ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی تخریــب شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون کپــه داغ‬ ‫قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی وجــود دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی دهنــد موجــب وقــوع‬ ‫زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهــم تریــن گســل هــای خراســان شــمالی گســل اســفراین اســت کــه ایــن‬ ‫گســل بــا درازای حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال باختــری‪ -‬جنــوب‬ ‫خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری شــهر اســفراین گــذر‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و‬ ‫راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری گلســتان در پی دومین تبرکشــی طی‬ ‫چنــد روز اخیــر در ایــن اســتان گفــت‪ :‬که در برخورد بــا اراذل و‬ ‫اوبــاش از هیچگونــه رافــت و مــداری خبــری نیســت و ارامــش‬ ‫مــردم خــط قرمــز قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامــی می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان همچنیــن‬ ‫دادســتان گــرگان را مکلــف کــرد رونــد رســیدگی و صــدور‬ ‫کیفرخواســت بــه اتهامــات ایــن ‪ ۲‬پرونــده را بــا ســرعت و‬ ‫اولویــت انجــام دهــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬کســانی کــه بــا عربــده کشــی‪ ،‬تهدیــد و‬ ‫قــدرت نمایــی‪ ،‬امنیــت روانــی جامعــه را بــه هــم بریزنــد در‬ ‫انتظــار اشــد مجــازات باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رســیدگی بــه پرونــده تبر دســتان هفته گذشــته‬ ‫گــرگان در مراحــل نهایــی اســت و بــه زودی کیفرخواســت‬ ‫صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دومیــن پرونــده هــم کــه مربــوط بــه‬ ‫تبرکشــان دیشــب در یکــی از مناطــق گــرگان اســت تشــکیل‬ ‫شــده و پــس از وقــوع حادثــه بــا حضــور دادســتان اقدامــات‬ ‫قضایــی و انتظامــی اغــاز شــده و تــاش بــرای دســتگیری‬ ‫متهمــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه ایــن اســتان بــا‬ ‫وحــدت و ارامــش ســاکنانش شــناخته مــی شــود و اجــازه‬ ‫نمــی دهیــم اوبــاش بــا عربــده کشــی و قــدرت نمایــی ایــن‬ ‫وجهــه را خدشــه دار کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن دومیــن مــورد درگیــری یــک هفتــه اخیــر در گلســتان‬ ‫اســت کــه در ان مضــروب بــا تبــر مجــروح مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون صمت گلستان خبرداد‬ ‫شناسایی تخلف‬ ‫‪ 187‬میلیون ریالی‬ ‫موسسه مالی در گلستان‬ ‫معــاون بازرســی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده تخلــف بــه ارزش ‪ 187‬میلیــون‬ ‫ریــال در یــک موسســه مالــی و اعتبــاری اســتان گلســتان‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬علی‬ ‫اصغــر اصغــری گفــت ‪ :‬در پــی دریافت یک فقره شــکایت‬ ‫علیــه یــک موسســه مالــی و اعتبــاری بــه بازرســی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان مبنــی بــر بروز‬ ‫تخلفــات احتمالــی و عــدم اجــرای تعهــدات موضــوع در‬ ‫دســتور کار بازرســان ایــن ســازمان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬پرونــده تخلــف ایــن موسســه مالــی بــه ارزش‬ ‫‪ 187‬میلیــون ریــال جهــت صــدور رای نهایــی بــه اداره کل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در پــی بازرســی های بعمــل امــده و‬ ‫بررســی مــوارد اتهامــی تخلفــات گرانفروشــی در ارائــه‬ ‫خدمــات بانکــی ومحاصبــه بیــش از ظوابــط بانکــی قانــون‬ ‫در تســهیالت بانکــی ایــن موسســه مالــی و اعتبــاری‬ ‫محــرز شــد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود در ســده اخیــر ‪ ۱۳‬زمیــن لــرزه بــا قــدرت بیــش‬ ‫از ‪ ۵.۵‬ریشــتر در خراســان شــمالی رخ داده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روش طالیی برای‬ ‫تقویت ناخن‬ ‫های شکننده‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫از ویتامین ها و مواد مغذی ضروری برای سالم نگه داشتن ناخن ها این ‪ ۸‬مورد از همه مهم ترند‪.‬‬ ‫بیوتیــن ‪ :‬بیوتیــن یکــی از ویتامین هــای گــروه ب اســت کــه بــه عنــوان ویتامیــن ‪ ،B7‬کوانزیــم ‪R‬‬ ‫و ویتامیــن ‪ H‬شــناخته مــی شــود‪.‬این ویتامیــن رشــد ســلول های ســالم را تقویــت می کنــد و در‬ ‫متابولیســم اســیدهای امینـه ی ســازنده ی پروتئیــن کــه بــرای رشــد و تقویــت ناخــن ضــروری هســتند‬ ‫کمــک می کند‪.‬بیوتیــن بیشــتر در گوشــت اندام هــا ماننــد کبــد متمرکــز اســت‪ ،‬امــا در زرده ی تخــم مــرغ‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫مخمرهــا‪ ،‬ماهــی ســالمون‪ ،‬اووکادو‪ ،‬ســیب زمینــی شــیرین‪ ،‬اجیــل‪ ،‬دانه هــا و حتــی گل کلــم نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪303‬‬ ‫چگونه طبع خود را‬ ‫تشخیص دهیم؟‬ ‫مصــرف مــواد غذایــی مناســب و همســو بــا‬ ‫مــزاج و طبــع افــراد کمــک می کنــد تــا مــا در‬ ‫زندگــی کمتــر بــا اختــال هــا‪ ،‬بیماری هــا و‬ ‫‏تنش هــای جســمی و روحــی روبــه رو شــویم و‬ ‫در مقایســه بــا افــراد دیگــر ســامت بیشــتری‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫‪‎‎1‬ادم های با مزاج (طبع) سرد و تر‬ ‫(بلغمی مزاج‪)‎‬‬ ‫الــف ‪ -‬تیــپ و ظاهـر‪‎: ‎‬ســفیدی پوســت و نرمــی‬ ‫ان‪ ،‬ســفیدی و بی فروغی رنگ چشــم‪ ،‬ســفیدی‬ ‫زودرس موهــا‪ ،‬بی مــو‪ ،‬چاقــی و‏درشــتی بــدن‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬ب ‪ -‬از نظــر بازتاب هــای روانــی و رفتــاری‪‎:‬‬ ‫‪‎‬گرایــش بــه علــوم عقلــی و ریاضیــات‪ ،‬حســابگر‬ ‫و محتــاط‪ ،‬بدبهــار و بدزمســتان‪ ،‬‏منطقــی‬ ‫و عاقــل‪ ،‬میانــه رو‪-‬محتــاط و گاهــی ترســو‪،‬‬ ‫تجــارت پیشــه‪ ،‬بــدون اســتعداد ریســک‪،‬‬ ‫ارام‪ ،‬منــزوی و دارای حــرکات کنــد‪ ،‬‏منظــم‬ ‫و دقیــق‪ ،‬گذشــته نگر‪ ،‬ظریــف و ریزبیــن‪،‬‬ ‫حســاس‪ ،‬کینه تــوز‪ ،‬دارای اســتعداد افســردگی‪،‬‬ ‫بی عالقــه بــه یادگیــری‪ ،‬نیازمنــد‏محبــت‪ ،‬اهــل‬ ‫ســازش‪ ،‬متاثــر از دیگــران‪ ،‬بــی اراده‪ ،‬درون‬ ‫گــرا‪ ،‬خودخــور‪ ،‬منفی بــاف‪ ،‬فرامــوش کار‪،‬‬ ‫کندذهــن‪ ،‬میــل جنســی کــم ‏و تــوان جنســی‬ ‫کــم‪ ،‬راحــت و بــی قیــد بــه اکثــر مســائل‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬پ‪ -‬از نظــر ســازگاری بــا غذاهــا‪‎: ‎‬ســازگار‬ ‫بــا غذاهــای گــرم و لطیــف چــون نخــوداب‪،‬‬ ‫ابگوشــت‪ ،‬گوشــت مــرغ و کبوتــر‪ ،‬پنیــر‪،‬‏گــردو‪،‬‬ ‫نارگیــل‪ ،‬شــنبلیله‪ ،‬ســیر‪ ،‬دارچیــن‪ ،‬اویشــن‪،‬‬ ‫رازیانــه‪ ،‬مقــل و بالنگــو‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬ج ‪ -‬عالئــم بیمــاری در اثــر غلبــه بلغــم‪‎:‬‬ ‫‪‎‬ســپیدی‪ ،‬نرمــی و سســتی پوســت‪ ،‬ســنگینی‬ ‫حــواس‪ ،‬ریــزش لعــاب دهــان و اب بینــی‬ ‫رقیــق ‏غیــر ســوزان‪ ،‬اروغ تــرش و ضعــف‬ ‫معــده (بــا خــوردن ترشــیجات)‪ ،‬ضعــف جســم‬ ‫و مفاصــل‪ ،‬بی میلــی بــه غــذای صبــح‪ ،‬ســکته‪،‬‬ ‫‏بــرص‪ ،‬ســفیدی ادرار‪ ،‬درد عقــب ســر‪ ،‬خــواب‬ ‫زیــاد (ســطحی) خــواب دیــدن اب بــاران و بــرف‬ ‫و ادوی ـه‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬ادم های با مزاج (طبع) سرد و خشک‬ ‫(سوداوی مزاج‪)‎‬‬ ‫الــف ‪ -‬تیــپ و ظاهـر‪‎: ‎‬ســیاهی پراکنــده و غالب‬ ‫پوســت‪ ،‬کــدر بــودن ســفیدی چشــم‪ ،‬پرمویــی‪،‬‬ ‫الغــری و باریکــی و خشــکی اندام هـا‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬ب ‪ -‬از نظــر بازتاب هــای روانــی و رفتــاری‪‎:‬‬ ‫‪‎‬عالقمنــد بــه حســابگری و مســائل فنــی‪ ،‬همــه‬ ‫ســونگر‪ ،‬تیزهــوش‪ ،‬بهــار و تابســتان‏را دوســت‬ ‫دارنــد‪ ،‬کــم احســاس و منطقــی‪ ،‬میانــه رو و‬ ‫محتــاط‪ ،‬کــم انــرژی و مداومــت در انجــام کار‪،‬‬ ‫تمایــل کــم بــه معنویــت‪ ،‬نــاارام‏و همیشــه در‬ ‫فکــر‪ ،‬دارای وســواس و نگرانــی و دودلــی‪ ،‬بــدون‬ ‫تــوان ریســک‪ ،‬انتقامجــو‪ ،‬منظــم‪ ،‬مجــذوب‬ ‫نمی شــود‪ ،‬خودخــور‏‏(درون گــرا)‪ ،‬فکــر و خیــال‬ ‫فــراوان‪ ،‬بدبیــن‪ ،‬حســاس‪ ،‬نگــران‪ ،‬اهل جنجال‬ ‫و جــدال‪ ،‬تیزبیــن و بــا دقــت همه جانبــه‪ ،‬میــل‬ ‫جنســی ‏فــراوان‪ ،‬تــوان جنســی کــم‪ ،‬لجبــاز و‬ ‫یک دنــده و پافشــاری در انجــام کارهــا‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬پ‪ -‬از نظــر ســازگاری بــا غذاهــا‪‎: ‎‬ســازگار بــا‬ ‫غذاهــای تــر و اندکــی گرمــی چــون نخــوداب‪،‬‬ ‫گوشــت بــره‪ ،‬گوشــت مــرغ و‏تخم مــرغ اهلــی‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬بــادام شــیرین‪ ،‬کشــمش‪ ،‬انجیــر‪،‬‬ ‫خربــزه‪ ،‬کنگــر‪ ،‬الــو شــیرین‪ ،‬چغنــدر‪ ،‬شــیر‬ ‫گوســفند‪ ،‬فنــدق‪ ،‬شــلغم‪،‬‏تــرب‪ ،‬اب نارگیــل‪. ‎‬‬ ‫‪ ‎‬ج ‪ -‬عالئــم بیمــاری در اثــر غلبــه ســودا‪‎: ‎‬الغــری‬ ‫و تیرگــی رنــگ و تمایــل ان بــه ســیاهی‪ ،‬غلظــت‬ ‫خــون‪ ،‬ســبکی ســر‪ ،‬ســوزش‏معــده‪ ،‬اشــتهای‬ ‫کاذب‪ ،‬ریــزش مــو‪ ،‬ســرفه خشــک‪ ،‬جــذام‪،‬‬ ‫ابریــزش‪ ،‬تکــرر و ســوزش ادرار و تیرگــی ان‪،‬‬ ‫فلــج‪ ،‬خــواب کــم‪ ،‬‏وســواس‪ ،‬فزونــی فکــر و‬ ‫خیــال و بدبینــی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬ســکته خــواب و‬ ‫رویاهــا تــوام بــا وحشــت و تاریکــی‬ ‫زردی چهــره و چشــم‪ ،‬زردی اســکلرا‪ ،‬کــم مــو‪،‬‬ ‫الغــری و باریکــی انــدام و خشــکی اندام هــا‪،‬‬ ‫انــدام متوســط‪ ،‬از نشــانه هــای ‏ادم هــای بــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــزاج گــرم و خشــک(صفراوی) اســ ‪‎‬‬ ‫خودافشایی و ارتباط موثر‏‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫ایــا هرگــز احســاس کــرده ایــد وقتــی‬ ‫دیگــران مطالبــی را دربــاره خودشــان بــا‬ ‫شــما در میــان مــی گذارنــد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫انهــا‏احســاس بهتــری پیــدا می کنیــد؟‬ ‫خودافشــایی یکــی از اصــول اولیــه‬ ‫و تاثیرگــذار در روابــط فــردی اســت‬ ‫چراکــه وقتــی ‏خودتــان را اشــکار‬ ‫می کنیــد و دربــاره خودتــان حــرف مــی‬ ‫زنیــد‪ ،‬باعــث مــی شــود جالــب تــر بــه‬ ‫نظــر برســید و دیگــران‏بیشــتر دوســت‬ ‫تــان بدارنــد و بهتــر و راحــت تــر بــا شــما‬ ‫صحبــت کــرده و نظــرات شــان را بــا‬ ‫شــما در میــان بگذارنــد‪ .‬‏‬ ‫خودافشــایی یــا‏‪Self-Disclosure‬‏ بــه‬ ‫ایــن معناســت کــه فــرد‪ ،‬احساســات‬ ‫یــا اطالعاتــی را در مــورد خــود بــرای‬ ‫طــرف ‏مقابــل افشــا مــی کنــد کــه بــه‬ ‫نظــر می رســد می توانســت انهــا را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار نــداده و افشــا نکنــد‪.‬‬ ‫درک قــدرت ‏خودافشــایی می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تــا میــزان روابــط‬ ‫تــان را کنتــرل کنیــد‪ .‬اگــر مــی خواهیــد‬ ‫ســرعت دوســتی‏خــود را تســریع کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا دیگــران بــا حالتــی گشــوده‬ ‫حــرف بزنیــد و مطالــب بیشــتری را بــا‬ ‫انهــا در میــان‏بگذاریــد‪.‬‏‬ ‫وقتــی شــما اطالعــات شــخصی تــان‬ ‫را بــا کســی در میــان می گذاریــد‪،‬‬ ‫احســاس او را نســبت بــه خودتــان‬ ‫عــوض می کنیــد‪ .‬‏خودافشــایی در‬ ‫حقیقــت دربردارنــده ایــن مطلــب اســت‬ ‫کــه مــن بــه تــو اعتمــاد مــی کنــم و بــه‬ ‫نقطــه نظرهایــت بهــا مــی‏دهــم‪ .‬این به‬ ‫خــودی خــود دوســت داشــتن متقابلــی‬ ‫را بــه همــراه دارد‪ .‬در واقــع محققــان‪،‬‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد‏افــرادی کــه‬ ‫بیشــتر خودافشــایی مــی کننــد بیــش از‬ ‫کســانی کــه ایــن کار را نمی کننــد‪ ،‬مــورد‬ ‫توجــه قــرار مــی گیرنــد‪.‬‏‬ ‫وقتــی شــخص جدیــدی را مالقــات‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر بــه زمینــه کاری‬ ‫و زندگی تــان افتخــار نکنیــد‪ ،‬بــا پاســخ‬ ‫صادقانــه ‏و مثبــت بــه پرســش هــا‬ ‫در نظــر دیگــران خوشــایندتر ظاهــر‬ ‫می شــوید‪ .‬مجبــور نیســتید خودتــان‬ ‫را بیــش از انــدازه جــدی‏بگیریــد‪ .‬طبــع‬ ‫خــوش داشــتن می توانــد یــخ جلســه‬ ‫را بشــکند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اگــر کارتــان‬ ‫را دوســت نداریــد‪ ،‬بــه جنبه ‏هایــی از‬ ‫ان کــه مــورد عالقــه شماســت اشــاره‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا ً می توانیــد بگوییــد‪ « :‬بــاور‬ ‫نمی کنیــد صحبــت بــا مــردم تــا چــه‬ ‫‏انــدازه جالــب توجــه اســت»‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫اطالعــات اولیــه و گــرم کننــده را در‬ ‫میــان نگذاریــد‪ ،‬شــاید دیگــران گمــان‬ ‫کننــد بــا‏خودتــان راحــت نیســتید و یــا‬ ‫می خواهیــد موضوعــی را پنهــان کنیــد‪.‬‬ ‫افــراد تصــورات فعالــی دارنــد و ممکــن‬ ‫اســت در‏ذهــن خــود داســتان پــردازی‬ ‫کننــد و بــه ایــن نتیجــه برســند کــه شــما‬ ‫نمی خواهیــد اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫خــود را افشــا‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫صحبــت کــردن دربــاره موضوعــی کــه‬ ‫بــه ان عالقه منــد هســتید یــا اینکــه‬ ‫چــه کاری را دوســت داریــد‪ ،‬کــدام‬ ‫فیلــم‏ســینمایی را ترجیــح مــی دهیــد‬ ‫و یــا بــه دویــدن عالقــه مندیــد جملگــی‬ ‫پیــام هــای مثبتــی هســتند کــه منتقــل‬ ‫می کنیــد‪.‬‏زیــرا وقتــی دربــاره موضوعــی‬ ‫کــه شــما را بــه هیجــان م ـی اورد حــرف‬ ‫مــی زنیــد‪ ،‬در واقــع تجربــه تــان را‬ ‫حیــات دوبــاره‏می بخشــید‪ .‬زبــان بــدن‬ ‫شــما‪ ،‬حالــت بــدن و لبخنــد شــما‬ ‫خوشــایند و مســری اســت‪ .‬بــا صحبــت‬ ‫کــردن دربــاره شــور و‏اشــتیاق خــود‪ ،‬بــه‬ ‫اطرافیــان تــان ایــن پیــام را می دهیــد‬ ‫کــه شــخصی خوشــایند هســتید و‬ ‫می توانیــد مســئولیت ‏خوشــبختی و‬ ‫حــال خــوش تــان را بــر عهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫اینهــا خصوصیــات جذابــی هســتند‪ .‬‏‬ ‫اگرچــه اغلــب مــا دربــاره قــدرت‬ ‫مثبــت بــودن اطالعاتــی داریــم‪ ،‬امــا‬ ‫همیشــه متوجــه نیســتیم کــه صحبــت‬ ‫دربــاره ضعف ‏هــا و حساســیت ها‬ ‫هــم روی دیگــران تاثیــر می گــذارد‪ .‬در‬ ‫میــان گذاشــتن یــک نقطــه ضعــف بــا‬ ‫دیگــران‪ ،‬اگــر بــا شــوخ ‏طبعــی تــوام‬ ‫باشــد‪ ،‬روش مناســبی بــرای ایجــاد‬ ‫ارتبــاط بــا انهاســت‪ .‬جالــب اینجاســت‬ ‫درمان یبوست با داروهای گیاهی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫پیــدا کــردن درمــان یبوســت بــا‬ ‫داروهــای گیاهــی کار دشــواری نیســت‪.‬‬ ‫بســیاری از مُلیِن هایــی کــه بــدون‬ ‫نیــاز بــه نســخه در داروخانه هــا و‬ ‫‏فروشــگاه ها وجــود دارنــد‪ ،‬حــاوی‬ ‫مــواد درمانــی گیاهــی هســتند‪.‬‬ ‫بیشــتر داروهــای گیاهــی دارای‬ ‫مــاده انتراکوئینــون هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مــاده ‏می توانــد روده هــا را‬ ‫بــه دفــع تحریــک کنــد‪ .‬درمــان‬ ‫یبوســت بــا داروهــای گیاهــی بــا‬ ‫انتقــال مایعــات بــدن بــه روده‬ ‫و افزایــش حــرکات ‏حلقــوی و‬ ‫ارام ارام روده همــراه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حــرکات باعــث می شــوند تــا روده‬ ‫منقبــض شــود و مــواد از ســمت‬ ‫روده بــه راســت روده یــا‏رکتــوم برونــد‪.‬‬ ‫مصــرف فیبــر و مایعــات بــرای رفــع‬ ‫یبوســت بســیار ضــروری و الزم اســت‪.‬‬ ‫درمان هــای گیاهــی زیــر می توانــد بــه‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫رفــع‏یبوســت کمــک کنــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬خارگوزن (ارجنگ‪)‎‬‬ ‫درمــان یبوســت بــا داروهــای گیاهــی‬ ‫می توانــد ســریع و مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫خارگــوزن گیاهــی اســت کــه از عصــاره‬ ‫پوســته گونــه ای از درختــی‏بــه همیــن‬ ‫نــام گرفتــه می شــود‪ .‬خارگــوزن باعــث‬ ‫تحریــک روده و تشــویق ان بــه حرکــت‬ ‫و انقبــاض می شــود‪ .‬اگــر از خارگــوزن‬ ‫در ‏کوتاه مــدت اســتفاده شــود‪ ،‬بــه‬ ‫درمــان یبوســت کمــک می کنــد‪ ،‬ولــی‬ ‫مصــرف مــداوم ان دردهــای شــکمی یــا‬ ‫بــر هــم زدن تعــادل‏الکترولیت هــا در‬ ‫بــدن را به همــراه دارد‪ .‬عالوه براینهــا‪،‬‬ ‫مصــرف ان به مــدت طوالنــی می توانــد‬ ‫باعــث بــروز نارســایی های کبــدی‬ ‫‏خفیــف تــا شــدید شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬بارهنگ کتانی‬ ‫یکــی از انــواع گونــه ای از مــوز ســبز‬ ‫هــم گیــاه بارهنــگ کتانــی اســت کــه‬ ‫می توانــد به عنــوان ملیــن طبیعــی بــه‬ ‫رفــع یبوســت کمــک کنــد‪ .‬‏از عــوارض‬ ‫جانبــی ایــن درمــان می تــوان بــه مــوارد‬ ‫زیــر اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫بــروز انــواع حساســیت ها در‬ ‫• ‬ ‫(الــرژی)؛‬ ‫بــدن‬ ‫حالت تهوع؛‬ ‫• ‬ ‫شکم درد؛‬ ‫• ‬ ‫کــه نشــان دادن اندکــی از نقــاط‏ضعــف‬ ‫و اشــتباهات خــود‪ ،‬شــما را شــخصی‬ ‫قــوی‪ ،‬مطمئــن و بســیار مهربــان‬ ‫معرفــی می کنــد‪ .‬بــا ایــن طــرز برخــورد‪،‬‬ ‫‏طــرف مقابــل شــما بــا اســودگی‬ ‫بیشــتری می توانــد دربــاره خــودش‬ ‫حــرف بزنــد‪ .‬‏‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید در اولیــن‬ ‫مالقــات‪ ،‬حرفــی کــه بــرای گفتــن‬ ‫انتخــاب مــی کنیــد روی برداشــت طــرف‬ ‫مقابــل از‏شــما تاثیــر فــراوان می گــذارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن حتــی اگــر بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه گفــت و گــو لحــن صمیمانــه تــری‬ ‫پیــدا می کنــد‏بهتــر اســت از روی اوردن‬ ‫بــه موضوعــات دارای بــار ســنگین‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬ممکــن اســت متوجــه‬ ‫شــوید کــه دربــاره ‏یــک موضــوع گــذرا‬ ‫یــا یــک مســئله موقــت در زندگی تــان‪،‬‬ ‫حــرف مــی زنیــد‪ .‬امــا شــاید شــنونده تان‬ ‫گمــان کنــد زندگــی‏شــما پــر از مشــکالت‬ ‫اســت‪ .‬قبــل از اینکــه خودافشــایی‬ ‫کنیــد‪ ،‬تصمیــم بگیریــد دوســت داریــد‬ ‫از شــما چــه برداشــتی ‏کننــد‪ .‬کســی‬ ‫کــه شــاد اســت‪ ،‬کســی کــه همیشــه‬ ‫نــاالن اســت‪ ،‬کســی کــه عالقه منــد بــه‬ ‫موســیقی اســت یــا کســی کــه ‏پــدری‬ ‫مهربــان اســت‪ .‬‏‬ ‫هرکــس خودافشــایی را بــه طریقــی‬ ‫انجــام مــی دهــد‪ .‬هیــچ روشــی وجــود‬ ‫نــدارد کــه بــرای همــه بــه طــور یکســان‬ ‫قابــل‏اســتفاده باشــد‪ .‬امــا همــان طــور‬ ‫کــه عنــوان شــد برخــی از ایــن روش هــا‬ ‫جــذاب تــر از روش هــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت‏بــا مســائل و موضوعــات‬ ‫اولیــه شــروع کنیــد تــا شــنونده بتوانــد‬ ‫بــه احساســی از خاطــر جمعــی برســد‪.‬‬ ‫وقتــی بخش هایــی ‏از خــود را کــه‬ ‫دربــاره ان اشــتیاق داریــد‪ ،‬بیــان مــی‬ ‫کنیــد و از در میــان گذاشــتن اطالعــات‬ ‫ســنگین اجتنــاب مــی ورزیــد‪ ،‬‏نشــان‬ ‫می دهیــد متکــی بــه خــود و ســرگرم‬ ‫بــه زندگــی هســتید‪ .‬فرامــوش نکنیــد‬ ‫ایــن فقــط شــروع یــک ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫‏بعــدا ً فرصــت خواهیــد داشــت تــا‬ ‫دربــاره مســائل و موضوعــات دیگــر بــه‬ ‫تفضیــل بحــث کنیــد‪ .‬‏‬ ‫هموالکریا‬ ‫در بیمــاری هموالکریــا‪ ،‬بــه‬ ‫• ‬ ‫جــای اشــک از چشــم فــرد‪ ،‬خــون جــاری‬ ‫می شــود‪ .‬اولیــن بــار دختــری ‪15‬‏ســاله‬ ‫بــه نــام کالوینــو اینمــان اهــل راک وود‬ ‫در تنســی امریــکا ‪ ،‬بــه هنــگام گریــه ‪،‬‬ ‫بــا نــگاه بــه ائینــه‏متوجــه شــد دالیــل‬ ‫ایــن بیمــاری نــادر‪ ،‬اســیب شــدید یــا‬ ‫ضربــه جــدی بــه ســر ‪ ،‬تومــور غــدد‬ ‫اشــکی‪ ،‬‏عفونــت باکتریایــی چشــم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اس ـ ‪‎‬‬ ‫سیســتم نــازوال کریمــال تولید امتــداد حاشــیه ان در ناحیــه بینــی قــرار‬ ‫• ‬ ‫اشــک از چنــد قســمت تشــکیل شــده دارد‪ .‬ایــن ‏‪puncta‬‏ ســوراخ کوچــک‬ ‫اســت‪ .‬غــدد دهلیــزی غــده بزرگــی اســت کــه بــه راحتــی بــر روی حاشــیه‬ ‫اســت کــه اش ـک ها‏را از بیــن می بــرد ‪ .‬پلــک دیــده مــی شــود‪ .‬هــر‏‪punctum‬‏‬ ‫ایــن زیــر پلــک مــدار قــرار دارد‪ .‬عملکــرد یــک لولــه یــا ‏کانــال کوچــک اســت‬ ‫ان ایــن اســت کــه اشــک را بــه ســطح کــه منجــر بــه کیســه ‏‪nasolacrimal‬‏‬ ‫چشــم برســاند‪ .‬‏عــادی‪ ،‬اشــک های می شــود‪ .‬ســپس کیســه نــازوال‬ ‫روزمــره بــه عنــوان اشــک های بــازال کریمــال بــه کانــال ‏نازوالکریمــال‬ ‫نامیــده می شــود‪ .‬اشــک هایی کــه تبدیــل می شــود و بــه داخــل بینــی (بــاز‬ ‫توســط احساســات تولیــد‏می شــوند یــا شــدن کوچــک) بینــی بــاز می شــود‪.‬‏‬ ‫بــه طــور معمــول یــک شــیر‬ ‫• ‬ ‫زمانــی کــه چیــزی در چشــم هســتند‪،‬‬ ‫اشــک های رفلکــس نامیــده می شــود‪ .‬کوچــک اســت کــه اجــازه می دهــد تــا‬ ‫همچنیــن غــدد کوچــک موجــود ‏در اشــک بــه پاییــن بــه بینــی‪ ،‬امــا اجــازه‬ ‫پلــک کــه اشــک را تولیــد مــی کننــد نمــی دهــد اشــک بــه‏جریــان بازگشــت‬ ‫وجــود دارد‪ .‬غــدد ‏‪Meibomian‬‏ خــط از طریــق مجــرای‪ .‬اشــک خــود را یــک‬ ‫پلــک را بــرای ترشــح روغــن اســت کــه تابــع روانــکاری بــرای چشــم فراهــم‬ ‫‏کمــک مــی کنــد تــا بــه پاکســازی فیلــم می کنــد و همچنیــن بــه ‏چشــم‬ ‫کمــک می کنــد تــا یــک تصویــر واضــح‬ ‫اشــک اور و جلوگیــری از تبخیــر‪.‬‬ ‫سیســتم الکتومــی بــه طــور عمــده روشــن ایجــاد کنــد‪ .‬اشــک همچنیــن‬ ‫توســط سیســتم ‏پاراســمپاتیک و تــا مــواد مغــذی‪ ،‬الکترولیت هــا‪ ،‬انتــی‬ ‫حــدودی توســط سیســتم ســمپاتیک ‏بیوتیک هــای طبیعــی و اکســیژن را بــه‬ ‫ســطح چشــم و قرنیــه‪ ،‬ســاختار گنبــدی‬ ‫کنتــرل مــی شــود‪.‬‏‬ ‫هــر پلــک بــه طــور معمــول روشــن در قســمت جلویــی چشــم‪،‬‬ ‫• ‬ ‫دارای یــک پانکومــوم اســت کــه در حمــل ‏می کنــد‪.‬‏‬ صفحه 6 ‫در صورتی که کسب و کار های اینترنتی در فضای سایبری دارید نکات امنیتی را حتما ًرعایت کنید‬ ‫‪ -۱‬امنیت وب ســایت و کســب و کارتان را از طرق مختلف مانند اســتفاده از فایروال ها‪ ،‬انتی ویروس ها‪،‬‬ ‫انتی اســکم ها و ‪ ..‬تامین نمایید‪ -۲.‬کلیه نرم افزارهایتان را مرتبا ً به روز رســانی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از رمز عبور هایی با حداقل هشت بخش استفاده کنید و ان ها را مرتبا ًتغییر دهید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شــبکه اینترنــت خــود را ایمــن ســازید‪ -۵.‬ســوابق کارمنــدان تــان را بررســی کنیــد و نــکات ایمنــی الزم در‬ ‫فضــای ســایبری را بــه ان هــا امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫کسب و کار های‬ ‫اینترنتی در فضای‬ ‫سایبری‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫اموزش‬ ‫قسمت ‪ 18‬از مبحث اول‬ ‫وب سایت ها قادر‬ ‫به جمع اوری چه‬ ‫داده هایی هستند؟‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪: 302‬‏‪ .‬زیــرا بــازار کار و در امــد‬ ‫انهــا بــا عنایــت بــه چگونگی عملکرد انهــا متفاوت‬ ‫اســت ‪ .‬و خریــدار ســرقفلی هــم در پــی بدســت‬ ‫گرفتــن ‏در امــد و بــازار کاری اســت کــه در‬ ‫انجــا تمرکــز یافتــه اســت ‪.‬متاســفانه خریــدار‬ ‫و فروشــنده بــه دلیــل فقــدان کار تخصصــی‬ ‫‏کارشناســان نمی تواننــد جــز در شــرایط خــاص‬ ‫پــی بــه ایــن تفــاوت ببرنــد و الجــرم یکــی از ان‬ ‫دو متضــرر می شــوند‪ .‬منشــاء ایــن ضــرر‏کــم‬ ‫کاری و کــم توجهــی کارشناســان اســت‪ .‬کانــون‬ ‫و مرکــز کارشناســان کشــور بایــد در پــی رفــع ایــن‬ ‫نقیصــه باشــند‪.‬ذیال روش ‏محاســباتی تعییــن‬ ‫حــق ســرقفلی را بــه عــرض همــکاران محتــرم‬ ‫می رســانم‪ .‬‏‬ ‫‪= A‬درامــد واقعــی متوســط ماهیانــه فعلــی‬ ‫‪t‬‏‬ ‫واحــد تجــاری‬ ‫‪= A‬در امد واقعی متوسط ماهیانه اولیه ‪،‬‬ ‫‏‬ ‫‪‎=Et‎‬اجــاره واقعــی ماهیانــه فعلــی مغــازه (بــدون‬ ‫احتســاب ســرقفلی و در فرض تخلیه شــده‏)‬ ‫‪‎ =E‎‬اجــاره واقعــی ماهیانــه مغــازه (بــدون‬ ‫احتســاب ســرقفلی و در فــرض تخلیــه شــده‏)‬ ‫‪St‬‏=حــق ســرقفلی روز ملــک کــه قــرار اســت‬ ‫کارشــناس انــرا محاســبه و اعــام نمایــد‬ ‫‪ = S‬حــق ســرقفلی اولیــه کــه مســتاجر در زمــان‬ ‫‏‬ ‫ک ملــک‪ ،‬پرداخــت‬ ‫تنظیــم قــرارداد ‪ ،‬در وجــه مالـ ِ‬ ‫کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫اکنــون بــر اســاس اندیشــه و خــرد تجــاری کــه‬ ‫انتظــار در امــد و تحصیــل منافــع را متناســب‬ ‫و متناظــر بــا ســرمایه گــذاری تلقــی می کنــد‏‪،‬‬ ‫می توانیــم ایــن رابطــه ســاده ریاضــی را بنویســیم‪:‬‬ ‫‏‪St/S=At/A‬‬ ‫از رابطــه فــوق ‪St،‬‏(ســرقفلی روز ) حاصــل‬ ‫می شــود‪ .‬لیکــن در رابطــه فــوق ‪ ،‬میــزان‪At‬‏‬ ‫همچنــان کــه جنــاب اقــای دکتر موســوی‏ریاســت‬ ‫محتــرم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران در‬ ‫کالس اموزشــی مرکــز مشــاوران تهرانفرمودنــد‬ ‫‪ A‬از طریــق درخواســت از ‏دادگاه و توســط‬ ‫‏‪ t‬‏‬ ‫کارشــناس امورمالــی حاصــل میشــود‪ .‬به تبــع ‏‪At‬‬ ‫نیــز ‪ ،‬قهــرا میتــوان میــزان ‏‪A‬را از طریق شــاخص‬ ‫تورمــی معکــوس ‏بدســت اورد‪ .‬لیکــن ممکــن‬ ‫اســت کارشــناس امــور مالــی‪ ،‬بــه دلیــل فقــدان‬ ‫دفاتــر مالــی معتبــر واحــد کســبی‪ ،‬غیرممکــن‬ ‫باشــد ‪ .‬در‏انصــورت بــر اســاس اصــل اندیشــه‬ ‫تجــاری ایــن رابطــه را مــی نویســیم ‪:‬‏‪At/A=Et‬‬ ‫در رابطــه فــوق ‪ ،‬نســبت بیــن در امدهــای کنونی‬ ‫و اولیــه مغــازه بــا نســبت اجــاره هــای واقعــی ‪،‬‬ ‫یکســان فــرض شــده انــد‪ .‬ایــن فــرض‏یکســانی‪،‬‬ ‫دلیــل عقالنــی دارد‪ .‬عقــل از ارکان اربعــه اصــول‬ ‫فقــه اســت کــه در کنــار قــران محیــد و ســنت و‬ ‫اجمــاع فقهــا قــرار دارد‪.‬‏بنابرایــن داللــت عقالنــی‬ ‫از مصادیــق اســتدالل موضــوع مــاده ‪ 19‬قانــون‬ ‫اســت‪ .‬رابطــه مذکــور بیــان میــدارد کــه هرچــه‬ ‫در امــد ‏مغــازه بیشــتر اســت اجــاره ان نیــز‬ ‫بیشــتر اســت ‪ .‬ایــن بیــان را عقــل داللــت میکنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان محتــرم بایــد توجــه فرماینــد که اثار‬ ‫‏همــه عوامــل ذیمدخــل در ایجــاد حــق ســرقفلی‬ ‫ماننــد مســاحت و ارتفــاع و دو بــر و ســه بــر‬ ‫بــودن و خوشــنام بــودن و اقبــال‏عمومــی و‪....‬‬ ‫‪ A‬مســتتر اســت ‪ .‬بعبارتــی‏‪At‬‏ براینــد‬ ‫تمامــا در‏‪ t‬‏‬ ‫و منتجــه ‪ ،‬تمامــی عوامــل موثــر در شناســایی‬ ‫حــق ســرقفلی اســت‏‏‪ .‬در اینجــا بطــور خــودکار‪،‬‬ ‫اثــر تورمــی قیمتهــا لحــاظ شــده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫کارشــناس همچنــان کــه نبایــد صــرف اســتناد بــه‬ ‫مســاحت ‏اظهــار نظــر کنــد ‪ ،‬صــرف اســتناد به اثر‬ ‫تورمــی نیــز نبایــد ســرقفلی اولیــه را بــه ســرقفلی‬ ‫روز تبدیــل کنــد‪ .‬زیــرا همچنــان کــه عــرض شــد‬ ‫‏پارامترهــای موثــر در تعییــن ســرقفلی متعددنــد‬ ‫و تــورم فقــط یکــی از عوامــل اثــر گــذار ان اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد منتجــه و بــر اینــد تمــام‏عوامــل‬ ‫موثــر عینــی و متصوره‪At‬اســتخراج و اســتنتاج‬ ‫گــردد ‪ .‬چــون حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬حقــی اســت‬ ‫ک منشــاء ان‪ ،‬فعالیــت‏کســبی مســتاجر و‬ ‫ســبب ایجــاد ان ‪ ،‬حکــم قانونگــذار اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫مــراد قانونگــذار نمیتوانــد صــرف فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر‏باشــد‪ .‬بلکــه نتیجــه فعالیــت کســبی‬ ‫مــراد مقنــن اســت‪.‬‏‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫می توانید ذهن خود را‬ ‫از قضاوت باز دارید؟‬ ‫تنهــا راهــی کــه می شناســم تــا ذهــن خــود‬ ‫را از پیــش داوری بــاز داریــم ایــن اســت کــه‬ ‫یــک عمــل جراحــی بــزرگ مغــز انجــام‏دهیــد‬ ‫و ان قســمت از مغــز کــه مســئول تفکــرات‬ ‫شماســت را نابــود کنیــم‪ .‬ایــن حــرف مــن را‬ ‫خیلــی جــدی نگیریــد خودتــان‏امتحــان کنیــد‬ ‫زمانــی را مشــخص کنیــد و بــه یــک پیــاده روی‬ ‫ســریع برویــد و ببینیــد بعــد از ان چقــدر طول‬ ‫میکشــد تــا دوبــاره‏ذهنتــان در مــورد کســی‬ ‫یــا چیــزی قضــاوت منفــی کنــد‪ .‬حاضــرم بــا‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر بایــد ســبب افزایــش‬ ‫ســرقفلی ملــک ‪ ،‬بعبارتــی موجــد ارزش و قیمــت‬ ‫تجاری ملک شــده باشــد‪ .‬و اورده‏ای برای مالک‬ ‫داشــته باشــد تــا او را مدیــون بــه حــق مســتاجر‬ ‫نمــوده باشــد‪ .‬مثــا ارزش ملــک از‏ ‏‪ a‬ریــال بــه‬ ‫‏‪ a‎‬‏‪ ‎2‬ریــال افزایــش یافتــه ‏باشــد‪ .‬در اینصــورت‬ ‫مالــک نســبت بــه مبلــغ ‏‪a‬‏ ریــال افــزوده شــده ‪،‬‬ ‫بــه مســتاجر مدیــون خواهــد شــد‪ .‬در اینصــورت‬ ‫بــا لحــاظ رابطــه‏عرفــی کــه منافــع حاصــل از‬ ‫ک ملــک از مالــک و کار از بهــره‬ ‫نتیجــه اشــترا ِ‬ ‫بــردار و یــا زمیــن از زارع و زراعــت از کشــاورز‬ ‫و‪ ...‬‏را بالمناصفــه تقســیم میکنــد ‪ ،‬مالــک‬ ‫در مثــال مذکوربــه انــدازه ‏‪ /‎ a‬‏‪ 2‬بــه مســتاجر‬ ‫مدیــون خواهــد شــد کــه بایــد در زمــان تخلیــه‬ ‫بــه‏او بپــردازد‪ .‬بنابرایــن حــق کســب و پیشــه‬ ‫متناســب اســت بــا تفــاوت ســرقفلی ملــک ‪،‬‬ ‫قبــل از شــروع فعالیــت مســتاجر بــا‏ســرقفلی‬ ‫حاصــل بعــد از فعالیــت کســبی مســتاجر‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــرف برخــورداری قانونی از حق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬مســتاجر‏مســتحق وصــول مبلغــی‬ ‫تحــت ایــن عنــوان نمیگــردد‪ .‬و بایــد بــه نتیجــه‬ ‫فعالیــت کــه مــراد قانونگــذار بــوده توجــه نمــود‪.‬‬ ‫زیــرا ‏موضوعیــت ایــن حــق ناشــی از افزایــش‬ ‫انتفافــع ملــک و یــا افزایــش ارزش تجــاری ملــک‬ ‫و بعبارتــی افزایــش ســرقفلی ملــک ‏اســت‪ .‬در‬ ‫فرضــی دیگــر‪ ،‬چنانچــه مســتاجر بــا اذن و رضای‬ ‫مالــک امــا بــا هزینــه و فعالیــت کســبی خــود ‪،‬‬ ‫ملــک مســکونی‏مثــا اپارتمــان او را بــه محــل‬ ‫تجــاری یــا اداری تبدیــل کــرده باشــد و جرائــم رای‬ ‫مــاده صــد را نیــز راســا پرداخــت نمــوده و ســبب‬ ‫‏افزایــش قیمــت اپارتمــان مثــا از ‪ 500‬میلیــون‬ ‫تومــان بــه ‪ 800‬میلیــون تومــان شــده باشــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه مبلــغ ‪ 300‬میلیــون ‏تومــان‬ ‫افــزوده شــده ‪ ،‬نتیجــه جمــع فعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر و ملــک مالــک اســت ‪.‬‏‪ .‬لــذا منافــع‬ ‫حاصلــه بالمناصفــه تقســیم میشــود‏ ادامــه در‬ ‫شــماره ‪ ...304‬‏‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫شــما شــرط ببنــدم کــه خیلــی طــول نمــی‬ ‫کشــد از انجایــی کــه‏مغــز تکامــل یافتــه و‬ ‫مــدرن انســان مثــل ماشــین دقیــق مهندســی‬ ‫قضــاوت مــی کنــد و خســته هــم نمــی شــود‬ ‫ایــن کامــا ً عــادی و‏طبیعــی اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نیــازی نیســت کــه در ایــن مــورد احســاس‬ ‫گنــاه کنیــد‪ .‬ببینیــد در ذهــن نیــاکان مــا‬ ‫قضاوت هــای مهــم دائمــا ً‏مــورد نیــاز بودنــد تــا‬ ‫بتواننــد در دنیــای خطرنــاک و متخاصــم زنــده‬ ‫بماننــد ‪.‬یــک تصویــر در فاصلــه دور‪ :‬دوســت‬ ‫اســت یــا ‏دشــمن ؟یــک حیــوان در میــان‬ ‫بوته هــای خطرنــاک اســت یــا بــی ازار؟ مســیر‬ ‫صخره هــای پــر شــیب کــوه امــن اســت یــا‬ ‫ناپایــدار؟‬ ‫بنابرایــن اگــر ذهــن بــدوی نیــاکان مــا در‬ ‫ســاخت ایــن قضاوت هــا خــوب نبــود انهــا‬ ‫نمی توانســتند عمــری طوالنــی داشــته باشــند‬ ‫و‏ژن هــای خــود را انتقــال دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اکنــون مــا بــه عنــوان یکــی از میلیون هــا‬ ‫نتیجــه بی شــمار تکامــل‪ ،‬ذهنــی داریــم کــه‬ ‫‏هرگــز دســت از قضــاوت نمی کشــد امــا ایــن‬ ‫بــه ان معناســت کــه قضــاوت همــراه بــا تمام‬ ‫فایده هایــی کــه بــرای مــان دارد در‏مــواردی‬ ‫بســیار مضــر و بی فایــده اســت‏‪.‬‬ ‫بیاییــد تمرینــی دربــاره نزدیک تریــن فــرد‬ ‫زندگی تــان انجــام دهیــد مثــا همســرتان‬ ‫تمرین قضاوت ذهن راجع به همسرتان‬ ‫زمانــی کــه ذهــن می خواهــد مــرا بــه دام‬ ‫داســتان همســر بــد بیانــدازد ایــن حرف هــا را‬ ‫می زنــد‬ ‫می گوید که همسرم ‪.........‬است‏‪.‬‬ ‫اکثــر وب ســایت ها به شــدت مشــتاق هســتند‬ ‫تــا هــم بــرای شخصی ســازی ســرویس ها و هــم‬ ‫نشــان دادن تبلیغــات‪ ،‬تــا حــد ممکــن اطالعــات‬ ‫بیشــتری دربــاره ی شــما بــ ه دســت بیاورنــد‪.‬‬ ‫به منظــور کمــک بــه ثبــت ایــن داده هــا‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــرای اولیــن بــار از ان هــا بازدیــد می کنیــد‪،‬‬ ‫داده هایــی بــه نــام کوکــی روی سیســتم شــما‬ ‫ارســال می کننــد‪ .‬ایــن کوکی هــا بســته های‬ ‫اطالعاتــی کوچکــی هســتند کــه به عنــوان نشــانگر‬ ‫بــرای شناســایی شــما عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫کوکی هــا هماننــد خــرده نان هایــی هســتند کــه‬ ‫در داســتان های کودکانــه بــرای مســیریابی روی‬ ‫زمیــن ریختــه می شــده اند و وب ســایت ها از‬ ‫طریــق ان هــا مطلــع می شــوند کــه شــما قبــا در‬ ‫انجــا حضــور داشــته اید‪ .‬ان هــا همچنیــن قــادر بــه‬ ‫نگهــداری حجــم اندکــی از اطالعــات هســتند‪ .‬یــک‬ ‫کوکــی می توانــد هنــگام بازدیــد از یــک وب ســایت‬ ‫هواشناســی شــما را از دردســر انتخــاب هــر بــاره ی‬ ‫شــهر مــورد نظــر خــاص کنــد؛ زیــرا بــه لطــف‬ ‫کوکــی‪ ،‬وب ســایت از انتخــاب دفعـه ی قبــل شــما‬ ‫اطــاع دارد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یــک کوکــی می توانــد‬ ‫اقــام انتخاب شــده در ســبد خریــد شــما را ذخیــره‬ ‫کنــد؛ در نتیجــه در صــورت بازگشــت مجــدد بــه‬ ‫ســایت پــس از چنــد روز‪ ،‬ان هــا همچنــان در ســبد‬ ‫خریــد باقــی خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫گــرداوری اطالعــات بــه ایــن شــیوه‪ ،‬هــم بــرای‬ ‫وب ســایت ها و هــم کاربــران بســیار ســودمند‬ ‫اســت‪ .‬امــا کوکی هــا می تواننــد از ایــن نیــز فراتــر‬ ‫رونــد و بــا تکمیــل داده هــای گزارش شــده توســط‬ ‫مرورگــر‪ ،‬در افــزودن اطالعــات شــخصی بیشــتر‬ ‫دربــاره ی کاربــران کمــک کننــد‪.‬‬ ‫پروتــکل امنیتــی مرورگــر بــه وب ســایت ها اجــازه‬ ‫می دهــد کــه تنهــا بــه کوکی هــای خودشــان‬ ‫دسترســی داشــته باشــند‪ .‬ایــن مســئله یــک اقــدام‬ ‫ایمنــی کامــا ضــروری اســت؛ بــا ایــن حــال نــوع‬ ‫دیگــری از کوکی هــا بــه نــام کوکی هــای شــخص‬ ‫ثالــث نیــز وجــود دارنــد کــه بــا هیــچ وب ســایت‬ ‫مشــخصی ارتبــاط ندارنــد؛ اما از طریق شــبکه های‬ ‫تبلیغاتــی و دیگــر فناوری هــای ردیابی در صفحات‬ ‫مختلــف وب حضــور پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫می گویــد کــه همســرم بــه انــدازه‬ ‫کا فی ‪ . . . . . . . . . .‬نیســت ‪.‬‏‬ ‫می گویــد کــه همســرم بیــش از حــد مــوارد‬ ‫زیــر را انجــام می دهــد‪..............‬‏‪.‬‬ ‫او می گویــد کــه همســرم مــوارد زیــر را بــه‬ ‫انــدازه کافــی انجــام نمی دهــد‪.......‬‏‪.‬‬ ‫می گویــد کــه همســرم مــوارد زیــر را‬ ‫نــدارد‪. .........‬‏‬ ‫حــاال لیســت را دوبــاره بخوانیــد و‬ ‫قضاوت هایــی را کــه بیــش از بقیــه شــما را‬ ‫اذیــت می کنــد انتخــاب کنیــد و بــه صــورت‬ ‫ســاده‏ان را بــه ایــن شــکل بنویســید همســر‬ ‫من فالن اســت یا همســر من فالن نیســت‪.‬‬ ‫اکنــون ایــن فکــر را در ذهــن خود نگــه دارید و‬ ‫‏تــا جایــی کــه مــی توانیــد بــرای ‪ ۲۰‬ثانیــه در ان‬ ‫عمیــق شــوید و ببینیــد چــه اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫حــاال در ســکوت بــرای خودتــان ان‏را درســت‬ ‫و کلمــه بــه کلمــه تکــرار کنیــد و یــک عبــارت را‬ ‫در مقابــل ان قــرار دهیــد‏‪.‬‬ ‫داشــتم فکــر میکــردم کــه‪.............‬و ببینیــد‬ ‫چــه اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫دوبــاره ایــن کار را انجــام دهیــد امــا عبارتــی‬ ‫کــه بایــد اضافــه کنیــد ایــن بــار کمــی‬ ‫متفــاوت اســت؟‬ ‫مــن متوجــه شــده ام کــه داشــتم فکــر‬ ‫میکــردم کــه ‪...........‬وببینیــد چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫چطــور بــود؟ ارزو مــی کنــم کمــی از افکارتــان‬ ‫رهــا شــده باشــید‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت ان را‬ ‫مجــددا بــا قضاوتــی دیگــر امتحــان‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت‬ ‫چیست؟‬ ‫‪Internet Protocol Security ‪(IPSec)‬ ‎‬چارچوبــی از‬ ‫اســتانداردهای بــاز بــرای اطمینــان از ارتباطــات خصوصــی و‬ ‫ت )‪‎(ip‬از طریــق‬ ‫ایمــن از طریــق شــبکه های‏پروتــکل اینترن ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از ســرویس های امنیتــی رمزنــگاری اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎IPSes‬که‬ ‫حالــت انتقــال می توانــد بــرای حفاظت همتاهــا ‪‎‬‬ ‫بوســیله خودشــان تبــادل و تولیــد می شــوند بــکار بــرده شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر‏مــا حالــت انتقــال را بــر روی‬ ‫برخــی خــط اتصــال تونــل پیکــر بنــدی کنیــم ایــن تنهــا وقتــی‬ ‫مــورد اســتفاده خواهــد بــود وقتیکــه ترافیــک حفاظــت شــده‬ ‫ی ‪‎IPSes‬دارد‪ .‬هر‬ ‫ی ‪‎IP‬یکســان به عنوان همتاها ‪‎‬‬ ‫ادرس‏ها ‪‎‬‬ ‫چنــد ان نیــز مــی توانــد در حالــت تونــل ماننــد هر چیــز دیگری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کپســوله ســازی شــود امــا اینجــا‏یــک مفهــوم جالــب اسـ ‪‎‬‬ ‫اگــر مــا در حــال اســتفاده از حالــت تونل هســتیم این اساســا‬ ‫یــک مکانیســم تونلینــگ اســت کــه همــه چیــز را درون یــک‬ ‫کپســول هــدر تریلــر پنهــان می کنــد‪.‬‏امــا چــه می شــود اگــر مــا‬ ‫در حــال اســتفاده ا ‪‎‬ز ‪‎GRE‬باشــیم‪ .‬اگــر مــا در حــال اســتفاده‬ ‫ل ‪‎IPSes‬هســتیم مــا اساســا‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎GRE‬و بعــد از ان حالــت تونـ ‪‎‬‬ ‫‏تونلینــگ و تونلینــگ دیگــری درون تونــل درســت خواهیــم‬ ‫ســاخت‪ .‬تنهــا یکــی از ان تونل هــا رمزگــذاری خواهــد کــرد و‬ ‫ن ‪‎‎GRE‬بــرای رمزگــذاری و جلوگیــری‬ ‫دیگــر را نــه‪ .‬فعــال کــرد ‪‎‬‬ ‫تونلینــگ بوســیله فعــال کردن حالــت انتقال روی تونــل‪‎GRE‬‬ ‫‪‎‬دو برابــر شــد ‪‎‬ه‪‎.‬‬ ‫تنظیمــات حالــت انتقــال‪ ،‬اگــر تنظیــم شــود‪ ،‬همــه‬ ‫ترافیک هــای دیگــر نادیــده گرفتــه شــده اســت‪ .‬و بقیــه در‬ ‫حالــت تونــل کپســوله شــده‪ .‬اساســا بــه ایــن معنــی‏اســت کــه‬ ‫اگــر شــما حالــت انتقــال را پیکر بنــدی کنید اجــازه خواهید داد‬ ‫بــرای اینکــه ان روتــر بــا همتــای راه دور کــه چــه حالــت انتقــال‬ ‫و یــا اینکــه حالــت‏تونــل را اســتفاده کننــد گفتگــو کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حالــت انتقــال تنهـ‪‎‬ا ‪‎payload‬را حفاظــت می کنــد نــه هدرهــا‬ ‫از جملــه رمــز نــگاری کــردن و پنهان کــردن‪ .‬داده هــا رمزگذاری‬ ‫شــده‪ ،‬احــراز هویــت‏شــده و همــه ان بــا هــم دیگــر امــا هــدر‬ ‫کامــا همانطــور کــه بــود باقــی می مان ـ ‪‎‬د ‪‎. payload‬در ان راه‬ ‫ی ‪‎IPSes‬پنهــان خواهــد‏‏ شــد‪.‬‬ ‫بوســیله هــدر هــا و تریلرهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪ ،‎ESP‬هــدر‪ ،‎AH‬یــا‬ ‫بــه همــان شــکل هــدر و تریلــر قدیمـ ‪‎‬‬ ‫هــر دو‪ .‬هنگامیکــه وقتــی ان تصاویــر پاییــن را نــگاه میکنیــد‬ ‫خودتــان را گیــج نکنیــد‪،‬‏هــدر بــه همــان شــکل باقــی می مانــد‬ ‫ی ‪‎payload‬اصلــی تکــرار شــده و اضافــه شــده‬ ‫امــا هنــوز بــرا ‪‎‬‬ ‫اســت کــه بوســیله رمــز گــذاری حفاظــت شــده بــوده‪ .‬ایــن‬ ‫‏روش بــرای ایــن اســتفاده می شــود کــه مســیر بســته را از‬ ‫فرســتنده بــه ســمت دریافــت کننــده بدســت اورد‪.‎‬‬ ‫‪‎I‎Psec ‎‬از چه پورتی استفاده می کند؟‬ ‫پــورت شــبکه مکانــی مجــازی اســت کــه داده هــا درون رایانــه‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬بنــادر نحــوه پیگیــری فرایندهــا و اتصــاالت‬ ‫مختلــف توســط رایانــه هــا‏هســتند‪ .‬اگــر داده هــا بــه یــک‬ ‫پــورت خــاص برونــد‪ ،‬سیســتم عامــل کامپیوتــر می دانــد کــه‬ ‫بــه کــدام پــردازش تعلــق دار ‪‎‬د ‪‎. IPsec‬معمــوال ً از پــورت ‪500‬‬ ‫‏اســتفاده می کنــد‪.‎‬‬ ‫‪‎‎IPsec ‎‬چگونه ب ‪‎‬ر ‪‎ ‎MSS‬و ‪‎MTU‬تاثیر می گذارد؟‬ ‫‪‎ MSS ‎‬و ‪‎ MTU‬دو انــدازه گیــری انــدازه بســته هســتند‪.‬‬ ‫بســته ها فقــط قبــل از اینکــه کامپیوترها‪ ،‬روترها و ســوئیچ ها‬ ‫نتواننــد از عهــده انهــا براینــد‪،‬‏می تواننــد بــه انــدازه خاصــی‬ ‫برســند (بــا بایــت انــدازه گیــری مــی شــو ‪‎‬د ‪‎). MSS‬انــدازه بــار‬ ‫هــر بســته را انــدازه گیــری می کنــد‪ ،‬در حالــی ک ـ ‪‎‬ه ‪‎MTU‬کل‬ ‫‏بســته را از جملــه هــدر انــدازه گیــری می کنــد‪ .‬بســته هایی‬ ‫کــه بیــش ا ‪‎‬ز ‪‎MTU‬شــبکه هســتند ممکــن اســت تکــه تکــه‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه بــه بســته های‏کوچکتــر تقســیم‬ ‫شــده و ســپس دوبــاره جمــع می شــوند‪ .‬بســته هایی کــه بیش‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎MSS‬هســتند بــه ســادگی رهــا می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎IPsec‬چندیــن عنــوان و پیــش پــرده بــه‬ ‫پروتکل هــا ‪‎‬‬ ‫بســتهها اضافــه می کننــد کــه همــه انهــا چندیــن بایــت‬ ‫را اشــغال مــی کننــد‪ .‬بــرای شــبکه هایی کــه از‪‎ ‎IPsec‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده می کننــد‪،‬‏‪‎ MSS ‎‬و ‪‎MTU‬بایــد متناســب بــا ان‬ ‫تنظیــم شــوند‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت بســته هــا از هــم‬ ‫گســیخته و کمــی بــه تاخیــر می افتنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معمــوال ً ‪‎ MTU‬بــرای یــک شــبکه ‪ 1500‬بایــت اســت‪.‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫یــک هــد ‪‎‬ر ‪‎IP‬معمولــی ‪ 20‬بایــت و یــک هــد ‪‎‬ر ‪‎TCP‬نیــز‬ ‫‪ 20‬بایــت اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه هــر‏بســته می توانــد‬ ‫شــامل ‪ 1460‬بایــت محمولــه باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‏‪IPsec‬‬ ‫‪‎‬یــک ســرصفحه احــراز هویــت‪ ،‬یــک هــد ‪‎‬ر ‪‎ESP‬و پیــش‬ ‫پرده هــای مرتبــط‏اضافــه مــی کنــد‪ .‬اینهــا ‪ 60-50‬بایــت بــه‬ ‫یــک بســته یــا بیشــتر اضافــه می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه ‪ Keylogger‬را‬ ‫شناسایی و حذف‬ ‫کنیم؟‬ ‫هنگامی که این بدافزار روی دســتگاه شــما‬ ‫نصب شــد‪ ،‬تشــخیصش مشــکل می شــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بتوانیــد بــرای مثــال ان را در‬ ‫قالــب یــک افزونــه روی مرورگــر کــه خــودش‬ ‫را کامــا قانونــی و موجــه جلــوه می دهــد‪،‬‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬هرچنــد برخــی از ‪keylogger‬‬ ‫هــا روی نرم افــزار میانــی دســتگاه قربانــی‬ ‫نصــب می شــوند کــه بیشــتر نرم افزارهــای‬ ‫انتی ویــروس بــه ان دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫امــا بهتریــن راه بــرای پیــدا کــردن و حــذف‬ ‫کی الگــر از روی دســتگاه ایــن اســت کــه‬ ‫ببینیــم در حــال حاضــر چــه چیــزی روی‬ ‫دســتگاه اجــرا می شــود‪ .‬در مــورد سیســتم‬ ‫عامــل وینــدوز برنامــه مدیریــت وظیفــه‬ ‫(‪ )task manager‬را اجــرا کنیــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت در لیســت برنامه هــای در حــال‬ ‫اجــرا بتوانیــد اســمی را پیــدا کنیــد کــه‬ ‫نمی دانیــد چیســت و مشــکوک اســت‪،‬‬ ‫ان را جســتجو کنیــد تــا مطمئــن شــوید از‬ ‫جملــه برنامه هــای سیســتم عامــل یــا نــرم‬ ‫افزارهــای دســتگاهتان اســت‪ ،‬در غیــر‬ ‫اینصــورت ان را پــاک کنیــد‪ .‬هــر چنــد بایــد‬ ‫اشــاره کنیــم کــه ممکــن اســت کی الگر هــا‬ ‫بــه روش خــاص خودشــان پــاک شــوند‪،‬‬ ‫بنابرایــن الزم اســت نــام کی الگــر و روش‬ ‫حــذف ان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن برخــی کی الگر هــا از دیــد‬ ‫برنامه هایــی ماننــد ‪task manager‬‬ ‫مخفــی می ماننــد‪ .‬امــا بهرحــال هنگامــی‬ ‫کــه دســتگاه تان را راه انــدازی می کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫برنامــه نیــز بایــد اجــرا شــود‪ .‬پــس تســک‬ ‫منیجــر را بــاز کنیــد و در تــب ‪ Startup‬دنبــال‬ ‫برنامــه مشــکوک بگردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن روی مرورگرتــان دنبــال افزونــه‬ ‫مشــکوک بگردیــد‪ ،‬افزونــه ای کــه خودتــان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪303‬‬ ‫نصــب نکردیــد و یــا خاطرتــان نمی ایــد کــه‬ ‫چــه زمانــی ان را نصــب‬ ‫کرده ایــد‪.‬‬ ‫در انتهــا یکــی از راه هــای‬ ‫دیگــر هــم بررســی‬ ‫ترافیــک شــبکه اینترنــت‬ ‫دســتگاه تان اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫داده هایــی کــه توســط‬ ‫‪Keylogger‬ثبــت شــده اند‬ ‫باید به ســروری که توســط‬ ‫خرابــکار کنتــرل می شــود‪،‬‬ ‫ارســال شــود‪ .‬ایــن راه‬ ‫ممکــن اســت بــرای کاربــر‬ ‫عــادی کامپیوتــر چنــدان‬ ‫اســان بنظــر نرســد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 24 - 1400‬مه ‪ 12 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 303‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫جرات نه گفتن‬ ‫یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه نمی گــذارد پیشــنهادات و درخواس ـت های‬ ‫ت ‪‎.‬زمانــی‬ ‫نامناســب دوســتان خــود را رد کنیــم‪ ،‬نبــود جــرات نــه گفتــن‏اسـ ‪‎‬‬ ‫کــه نتوانیــم در مقابــل درخواســت هــای غیر معقول دیگــران «نه» بگوییم‪،‬‬ ‫مجبــور هســتیم ان هــا را بپذیریــم‪ .‬یعنــی‏کاری را انجــام دهیــم کــه بــاب‬ ‫م ‪‎.‬بعضــی وقت هــا مــا بــا‬ ‫میــل مــا نیســت و از انجــام دادن ان راضــی نیســتی ‪‎‬‬ ‫“بلــه” گفتــن هــای بی جــا‪،‬‏خودمــان را به دردســرها و مشــکالتی می اندازیم‬ ‫کــه راه برگشــتی بــرای ان اشــتباهات وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هنر نه گفتن‬ ‫اگــر از والدیــن‪ ،‬معلمــان و حتــی دوســتان خــود بپرســید کــه چگونــه‬ ‫درخواس ـت های نــا بــه جــای دیگــران را رد کنیــد حتمــا ً اولیــن‏جوابــی کــه‬ ‫بــه شــما می دهنــد دربــاره شــجاعت نــه گفتــن اســت‪ .‬داشــتن شــجاعت‬ ‫نــه گفتــن قــدم بزرگــی اســت‪ ،‬امــا همـه ی کار نیســت‪.‬‏عــاوه بــر شــجاعت‬ ‫شــما بایــد هنــر نــه گفتــن هــم داشــت‪ .‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد هــم ارتبــاط‬ ‫صمیمانــه خــود بــا دوســتانتان و هــم قــدرت‏نــه گفتــن بــه خواســته های‬ ‫نــا بــه جــای ان‪‎‬هــا را داشــته باشــید‪ ،‬الزم اســت هنــر نــه گفتــن را چاشــی‬ ‫رفتارهــای خودتــان بکنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خسرویه فاروج تلفیقی از شکوه سبزه و باران‬ ‫فــاروج‪ ٬‬روســتای زیبــای خســرویه در ‪ 26‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شهرســتان فــاروج از توابــع خراسان شــمالی و در دهســتان‬ ‫‏شــاه جهان واقع شــده اســت‪ .‬در لهجه محلی به خســرویه‬ ‫« خَــروِه » نیــز گفتــه می شــود‏‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫بــزرگان روســتا وجــه تســمیه خســرویه را بــه ایــن دلیــل می‬ ‫داننــد کــه فــردی کــه روســتا را پایــه گــذاری کــرده‪ ٬‬شــخصی‬ ‫بــه نــام‏خســروگرد بــوده اســت و عــده ای دیگرنیــز معتقــد‬ ‫هســتند کــه پادشــاهی بــه نــام «خســروی» در ایــن منطقــه‬ ‫حک مرانــی کــرده‏اســت‪ ،‬امــا هیــچ مــدرک مســتندی در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود نــدارد‪ .‬امــا در ســنگ قبرهــای تاریخــی روســتا‬ ‫نام هایــی مثــل خواجــه‏ســعدالدین و خواجــه شــمس الدین‬ ‫را در قدیــم االیــام نوشــته اند‏‪.‬‬ ‫روســتای خســرویه در دو طــرف کوه هــای رشــته کــوه شــاه‬ ‫جهــان و در دره ای سرســبز و خــرم واقــع شــده اس‪.‬ایــن‬ ‫روســتا جــز‪,‬‏روســتاهای سرســبز و ییالقــی اســت‪ .‬وســعت‬ ‫روســتا ‪ 51‬کیلومتــر مربــع بــوده بــا روســتای اســتاد در شــمال‬ ‫غربــی‪ ،‬رشــوانلو در‏شــمال‪ ،‬کالتــه شــامیر و قــره جقــه در‬ ‫شــرق و هشــت مــرخ در جنــوب همســایه اســت‪ .‬روســتای‬ ‫خســرویه در حــوزه جنوبــی کپــه‏داغ و در شــمال شــرقی‬ ‫ایــران واقــع شــده اســت‏‪.‬‬ ‫راهی زیبا و مناسب‬ ‫راه ارتباطــی روســتا اســفالت و از روســتاه هــای سیاهدشــت‪،‬‬ ‫ســه گنبــد‪ ،‬خیرابــاد و مایــوان عبــور می کنــد‪ .‬در ایــن مســیر زیبــا‬ ‫‏روســتاهای مایــوان و چوکانلــو در غــرب جــاده واقــع شــده و‬ ‫خانه هــای پلــه کانــی ان هــا بســیار دیدنــی اســت‪ .‬ورودی روســتا‬ ‫بعــد‏از یــک شــیب تنــد و گــذر از میــان درختــان گــردو و گیــاس‬ ‫اســت‪ .‬تمــام راه هــای داخــل جــاده اســفالت شــده و منــازل و‬ ‫خیابان هــای‏ان از نظــم خاصــی برخــوردار اســت‏‪.‬‬ ‫مراتــع در ایــن روســتا بــه دو دســته زمســتانی و تابســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــوند‪ .‬مراتــع تابســتانی در ارتفاعــات و پشــت‬ ‫بــه افتــاب واقــع‏شــده اســت و بخــش عمــده مراتــع روســتا‬ ‫در ایــن فصــل چرانــده می شــود‪ .‬مراتــع زمســتانی نیــز در‬ ‫ارتفاعــات و کــوه هــای رو بــه‏افتــاب قــرار دارد و شــامل‬ ‫کوههــای پیــش کمــر اســت ‪.‬کــوه شــاه جهــان بــا ارتفــاع‬ ‫‪ 3032‬متــر از ســطح دریــا در جنــوب روســتا‏قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫اثار تاریخ روستا‬ ‫ارامــگاه «بابــا» و «بــی بــی» در داخــل روســتا واقــع شــده‬ ‫اســت و دارای یــک ســالن بــزرگ و مرتفــع و گنبــد شــیروانی‬ ‫پــوش‏مخروطــی وهمچنیــن یــک اتــاق کوچــک اســت‪،‬‬ ‫صنــدوق چوبــی ارامــگاه مســتطیل اســت و ارتفــاع ان یــک‬ ‫و نیــم متــر و طــول ان‏دومتــر اســت‪.‬جنس صنــدوق ازچــوب‬ ‫گــردو اســت و روی ان نوشــته هایــی ازایــات قــران و نقــوش‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫باسترمه پلو‬ ‫ن‪‎‬و قــوم ترکمــن اســت کــه بــا برنــج‪،‬‬ ‫باســترمه پلــو‪ ،‬یکــی ا ‪‎‬ز‪‎‬غذاهــای اســتان گلســتا ‪‎‬‬ ‫ماهــی ازون بــرون‪ ،‬ســیب زمینی‪،‬‏پیــاز‪ ،‬انــار و ادویه هــای مختلــف درســت می شــود‪.‬‬ ‫ایــن پلــوی خوشــمزه‪ ،‬یــک غــذای مجلســی اســت کــه معمــوال‏در مهمانی هــا و‬ ‫ضیافت هــای رســمی بــه چشــم می خــورد‪ .‬طعــم باســترمه به قــدری خــاص و‬ ‫منحصربه فــرد اســت‏کــه کافــی اســت فقــط یــک بــار ان را امتحــان کنیــد تــا عاشــق‬ ‫ان شــوید‪ .‬ترکیــب پلــوی زعفرانــی و ماهــی مرغــوب‏ازون بــرون در کنــار دانه هــای‬ ‫انــار‪ ،‬یــک غــذای محلــی متفــاوت را خلــق می کننــد کــه بهتــر اســت تجربــه امتحــان‬ ‫‏کــردن ان در رســتوران های محلــی اســتان گلســتان از دســت ندهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم برای چهار نفر‬ ‫• ‏‪۴‬‏‪‎‎‬پیمانه برنج‬ ‫• ‏‪۴۰۰‬‏‪‎‎‬گرم ماهی اوزون برون‬ ‫• ‏‪۲‬‏‪‎‎‬عدد پیاز پوست کنده و حلقه شده‬ ‫• ‏ ‪۲‎‬‏‪‎‬عدد سیب زمینی پوست کنده و حلقه شد ‪‎‬ه‪‎‬‬ ‫یک عدد انار دانه شده‬ ‫ •‬ ‫• ‏‪۸۰‬‏‪‎‎‬گرم کره‬ ‫• ‏ ‪۲‎‬‏‪‎‬قاشق غذاخوری روغن زیتون‬ ‫یک قاشق چای خوری تخم گشنیز ساییده شده‬ ‫ •‬ ‫یک قاشق چای خوری زردچوبه‬ ‫ •‬ ‫نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم‬ ‫ •‬ ‫• ‏ ‪۲‎‬‏‪‎‬قاشق غذاخوری زعفران دم کرده‬ ‫طــرز تهیــه باســترم ‪‎‬ه‪ ‎:‬بــرای تهیــه ایــن غــذا بایــد از قبــل برنــج خــود را خیــس کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر عجلـه ای نداریــد بهتــر اســت تــا از شــب قبــل ایــن‏کار را انجــام دهیــد امــا اگــر‬ ‫عجلــه داریــد یــک ســاعت خیســاندن هــم بــرای بهتــر پختــه شــدن ان کافــی خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‏حــاال برنــج را بــر روی شــعله گاز بــه همــراه اب گــرم و نمــک قــرار دهیــد تــا برنــج‬ ‫بــه مرحلــه ابکــش برســد‪ .‬ایــن زمــان‏در حــدود ده دقیقــه خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫ســه عــدد ســیب زمینی متوســط تــا بــزرگ کــه بهتــر اســت در یــک انــدازه باشــند را‬ ‫پوســت بگیریــد‪ .‬پــس از ان‏می توانیــد ایــن ســیب زمینی ها را بــه حالــت دایــره ای‬ ‫دراورده و بــا ریختــن کمــی روغــن در انتهــای قابلمــه‪ ،‬انهــا را در‏داخــل قابلمــه قــرار‬ ‫دهیــد یعنــی بــه شــکلی کــه کــف قابلمــه شــما توســط ســیب زمینی ها پوشــیده شــود‏‪.‬‬ ‫حــاال ســه عــدد پیــاز متوســط تــا بــزرگ را بــه صــورت حلقـه ای بــرش دهیــد و بــر روی‬ ‫ســیب زمینی هایی کــه در کــف‏قابلمــه چیــده شــده اند بچینیــد‏‪.‬‬ ‫حــاال ماهــی اوزون بــرون را بایــد بــر روی پیازهــای حلق ـه ای بــه صــورت فیل ـه ای‬ ‫قــرار دهید‪.‬‏ســپس بــرای طعـم دار شــدن غــذای اصلــی می توانیــد از نمــک و فلفــل‬ ‫اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی نوبــت بــه دانه هــای انــار می رســد‪ .‬ایــن دانه هــای انــار از نــوع تــرش‬ ‫مــزه هســتند و شــما می توانیــد‏ان را بــر روی ماهــی ریختــه و در نهایــت برنــج خــود را‬ ‫بــر روی ایــن ماهــی بریزیــد‪ .‬کمــی اب بــر روی ایــن ترکیــب‏بریزیــد‪ .‬البتــه ایــن میــزان‬ ‫اب در حــد چنــد قاشــق کافــی خواهــد بــود‪ .‬حــاال می توانیــد درپــوش را قــرار دهیــد‏‪.‬‬ ‫در نهایــت بایــد از برنجــی کــه در حالــت ابکــش بــوده بــر روی ان ریختــه و کمی هم‬ ‫روغــن بــرای چرب تــر شــدن ان‏اضافــه نماییــم‪ .‬حــاال درب را قــرار داده و حــرارت گاز‬ ‫را بــر روی مالیــم قــرار دهیــد تــا حــدود یــک ســاعت بعــد‏باســترمه پلــو پختــه شــود و‬ ‫طعــم اصلــی خــود را حفــظ نماید‏‪.‬‬ ‫دوخت ملیله‏‬ ‫فواید نه گفتن‬ ‫همــان طــور کــه در مقالــه ذکــر شــد‪ ،‬نــه گفتن فواید بســیای دارد کــه ما ان‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫هــا را بــه صــورت لیســت در ادامــه می اوری ‪‎‬‬ ‫موجب افزایش اعتماد به نفس می شود‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫قاطعیت شما را افزایش می دهد‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫وقــت خــود را بــا کار هایــی کــه عالقــه ای بــه ان هــا نداریــد تلــف‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫نمی کنیــد‬ ‫به مدیریت زمان و برنامه تان خللی وارد نمی شود‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫در رسیدن به موفقیت سرعت شما را چندین برابر می کند‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫عــزت نفســتان افزایــش پیــدا می کنــد و حــس ارزشــمندی شــما‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫بیشــتر می شــود‬ ‫مهارت مدیریت زمان را افزایش می دهد‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫چگونه نه بگوییم؟‬ ‫در ایــن بخــش از مقالــه راه هایــی را بیــان می کنیــم کــه بــا عملــی کــردن و‬ ‫تمریــن انهــا بــه راحتــی ایــن مهــارت را می توانیــد تقویــت‏کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لیست راه کار های تقویت مهارت و قدرت نه گفتن‪‎:‎‬‬ ‫راه دیگری را پیشنهاد دهید‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫همدردی کنید‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫دلیل خود را توضیح دهید‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫روی خود موضوع متمرکز شوید‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫تمرین کنید‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫قبول کنید که اچار فرانسه نیستید‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫از خودخواهی نترسید‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نمی توانید همه را راضی نگه دارید‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫به جنبه های مثبت توجه کنید‬ ‫‏‪.9‬‬ ‫‏ ‬ ‫عذر خواهی بیش از حد نکنید‬ ‫‏‪.10‬‬ ‫‏ ‬ ‫یادتان باشد هزاران‬ ‫شهید خرج من و‬ ‫شما شده است‬ ‫بیش از این ما‬ ‫را شرمنده شهدا‬ ‫نکنید‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫دالیل عدم نه گفتن‬ ‫چــه دالیلــی وجــود دارد کــه افــراد را از گفتــن نــه بــاز مـی دارد؟ عــدم اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس؟ خجالــت کشــیدن از نــه گفتــن؟ یــا نداشــتن فــن‏بیــان خــوب؟‬ ‫اگــر مــوارد زیــر را بخوانیــد بهتــر متوجــه می شــوید کــه دلیــل تــرس از نــه‬ ‫گفتــن چیســت؟‬ ‫از انجایــی کــه شــما قلــب مهربانــی داریــد‪ ،‬می خواهیــد کــه بــه‬ ‫ •‬ ‫همــه کمــک کنیــد و دوســت نداریــد کــه دســت رد بــه ســینه دیگــران‏بزنیــد‪،‬‬ ‫حاضــر می شــوید تــا از وقــت خودتــان بــرای ان هــا بگذاریــد‪ .‬نیــت خیــر‬ ‫خواهانــه بعضــی اوقــات شــما را بــه ســمتی‏ســوق می دهــد کــه هــر در‬ ‫خواســتی را قبــول کنیــد و بــه ان بلــه بگوییــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در بعضــی مواقــع ممکــن اســت بــه خاطــر اینکــه بــا جمــع و‬ ‫ •‬ ‫گروهــی هســتید و می خواهیــد همــراه بــا ان هــا باشــید و بــه‏اصطــاح فــاز‬ ‫مخالــف را بــه خودتــان نگیریــد از نــه گفتــن اجتنــاب کنیــد‪ .‬چــرا کــه ممکــن‬ ‫اســت رابطــه تــان بــا ان هــا دچــار‏مشــکل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬عصبــی‬ ‫شــاید از اینکــه ممکــن اســت دیگــران از «ن ـ ‪‎‬ه »‪‎‬شــنید ‪‎‬‬ ‫ •‬ ‫بشــوند و کار بــه دعــوا و نــزاع بیــن شــما کشــیده بشــود تــن بــه‏بلــه گفتــن‬ ‫می دهیــد‪‎. ‎‬‬ ‫و یــا «نــه» گفتــن را بــه نوعــی گســتاخی و بــی ادبــی می دانیــد کــه‬ ‫ •‬ ‫رابطــه خــوب شــما بیــن دوســتانتان را خــراب می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خطاب به کاندیدهای‬ ‫محترم انتخابات‬ ‫‪1400‬ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫تاریخی کهن از گذشته‬ ‫چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟‬ ‫تــا بــه حــال چندیــن فرصــت مهــم زندگــی خــود را بــه خاطــر ایــن کــه‬ ‫نتوانســته اید نــه بگوییــد از دســت داده ایــد؟ چنــد بــار بــه خاطــر نــه‏نگفتــن‬ ‫بــه دردســر افتاده ایــد؟ تصــور کنیــد‪ ،‬اگــر می توانســتید بــه همــه ایــن مــوارد‬ ‫یــک نــه ســاده بگوییــد ‪‎،‎‬حتمــا ً اتفاقــات بهتــری را‏بــرای خــود رقــم می زدیــد‪،‬‬ ‫امــا از ایــن کــه نــه بگوییــد خجالــت کشــیدی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ه طــور کلــی نــه گفتــن یکــی از زیــر مجموعه هــای مهــارت فــن بیــان‬ ‫اســت‪ ،‬وقتــی کــه شــما فــن بیــان خوبــی داشــته باشــید راحت تــر‏می توانیــد‬ ‫درخواســت های بی مــورد افــراد را رد کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سالروز ازاد خرمشهر گرامی باد‬ ‫اســامی حکاکــی شــده ‏اســت‪.‬این ارامــگاه درفهرســت‬ ‫اثارملــی باشــماره ‪5945‬ثبــت شــده اســت ومربــوط بــه دوره‬ ‫تیمــوری اســت‏‪.‬‬ ‫قلعــه ســنگی و ســنگ قبرهــای گورســتان قدیمــی بــا خــط‬ ‫ثلــث جلــی بــا قدمــت بیــش از ‪ 700‬ســال و ‪ 2‬صنــدوق‬ ‫منبــت کاری شــده‏امــام زاده از اثلــر دیگــر ایــن روســتای‬ ‫تاریخــی اســت کــه حکایــت از قدمــت روســتا بــه دوران پیش‬ ‫از صفویــه دارد‪‎.‎‬‬ ‫وجــود تفرجگاه هــای طبیعــی و باغــات گیــاس و گالبــی‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬ســیب و زرد الو در جنوب و شــرق روســتا و در ورودی‬ ‫‏روســتا بــه چشــم می خــورد‪ .‬رویــش گونه هــای متفــاوت‬ ‫گیاهــی در فصــل بهــار همچــون کاکوتــی و اویشــن‪ ،‬زیبایــی‬ ‫خاصــی را بــه‏ایــن منطقــه می دهــد و عطــر و بــوی برخواســته‬ ‫از ایــن گیاهــان همــراه نســیم بهــاری ارامــش خاصــی را بــه‬ ‫گردشــگران ایــن منطقــه‏هدیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای‬ ‫طالیــی‪ ،‬نقــره و الیاژهــای‬ ‫مختلــف کــه بــه شــکل‬ ‫فنــری ‏در امده انــد‪ ،‬بــرای‬ ‫تزئیــن ســطح پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ملیلــه‬ ‫بــر خــاف نخ هــای ســرمه‬ ‫قابلیــت انعطــاف نــدارد ‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فــرم‬ ‫خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه‬ ‫یــک قطعــه متقــال یــا کتــان‬ ‫بــه انــدازه مخمــل یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی‬ ‫کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک‬ ‫نواخــت محلــول غلیظــی از ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را‬ ‫روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند‬ ‫تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا‬ ‫امــاده شــده اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد‬ ‫یعنــی دور کار را ملیلــه می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن‬ ‫محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش‬ ‫را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا‬ ‫ملیلــه پــر‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا‬ ‫مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد و‏روی‬ ‫قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫پارچــه می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه‏دوزی می کننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده‬ ‫از حفاری هــا بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد ‏‏‪ .‬هنــر‬ ‫زری دوزی و دوختــن نقشــها و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی‬ ‫شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول بــوده‏اســت لکــن انچــه‬ ‫دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا می باشــد‪،‬‬ ‫تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی‬ ‫و قالبــدوزی‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫می رســد کــه مربــوط بــه دوره اشــکانیان باش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود‬ ‫کــه دارای شــاخه هــای پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ‬ ‫و انگــور پــر کــرده اســت ‪ .‬ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪،‬‬ ‫دوران تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده و هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫دوزی را بــا دانــه هــای مرواریــد همــراه کردنـ ‪‎‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!