روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 302 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 302

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 302

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 302

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /23‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /11‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪302‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫انتخابات پیش رو و مالک های انتخاب رئیس جمهو ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت چیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سهم مردم گلستان‬ ‫از پتروشیمی در جیب‬ ‫سودجویان‬ ‫‪7‬‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫قدرشناسی و ارتباط موثر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تملیک‪،‬سرقت‪،‬حمایت‬ ‫‪3‬مانع بزرگ مخابراتی‬ ‫‪5‬‬ ‫در انتخاب شغل خوب نکات مهم کدامند؟‬ ‫بزنیم بیریم ابشار الشو‬ ‫‪2‬‬ ‫گرگان‪ ،‬هاب گردشگری استان گلستان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬مدیرهتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫* علــی اکبــر بصیرنیــا‪ -‬کارشــناس گردشــگری‬ ‫در تعریــف هــاب ‪ HUB‬امــده اســت کــه‬ ‫از جملــه تجهیــزات ســخت افزاری اســت‬ ‫کــه از ان بــه منظــور برپاســازی شــبکه های‬ ‫کامپیوتــری اســتفاده می شــود‪ .‬گرچــه‬ ‫در بیشــتر شــبکه هایی کــه امــروزه ایجــاد‬ ‫می گــردد از ســوئیچ در مقابــل هــاب اســتفاده‬ ‫می گــردد‪ .‬ایــن اصطــاح اکنــون در حوزه هــا‬ ‫و رشــته های گوناگونــی اســتفاده می شــود؛‬ ‫از جملــه در حــوزه گردشــگری‪ .‬هــاب‬ ‫گردشــگری بــودن بــه منطقــه‪ ،‬شــهر‪ ،‬اســتان‬ ‫و یــا کشــوری گفتــه می شــود کــه ظرفیت هــا و‬ ‫پتانســیل های گردشــگری را در یــک جغرافیــای‬ ‫خاصــی بیــان کــرده و بــه نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬می تــوان شــهر گــرگان‬ ‫را هــاب گردشــگری در اســتان گلســتان‬ ‫بشــماراورد‪ .‬چــرا کــه از ســویی مرکــز اســتان‬ ‫و بزرگ تریــن و مهم تریــن شــهر گردشــگرپذیر‬ ‫در شــرق اســتان مازنــدران تــا اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪ .‬گــرگان یکــی از ســه اســتان‬ ‫کنــاره دریــای خــزر اســت کــه از متنوع تریــن‬ ‫شــرایط محیطــی را دارد‪ .‬در لیســت جاهــای‬ ‫دیدنــی گــرگان‪ ،‬هرچنــد کــه دریــا جایــی نــدارد‬ ‫ولــی جنگل هــای بکــر و دســت نخورده اش‪،‬‬ ‫هــوای مطبوعــش و مــه ای کــه بلندی هایــش‬ ‫را پوشــانده‪ ،‬هر ســال مســافران و گردشــگران‬ ‫زیــادی را راهــی گــرگان می کنــد‪ .‬گــرگان کــه‬ ‫هــم بــه تهــران‪ ،‬مشــهد و زاهــدان پــرواز‬ ‫مســتقیم دارد‪ ،‬جاهــای دیدنــی زیــادی دارد‪ ،‬از‬ ‫جنــگل ناهارخــوران کــه معروف تریــن دیدنــی‬ ‫گــرگان اســت تــا ابشــارها و جنگل هایــی در‬ ‫دل کوه هــا‪ .‬در همیــن شــهر مــی توانیــد‬ ‫زیباتریــن جاذبه هــای طبیعــی ماننــد کــوه‪،‬‬ ‫بیابــان‪ ،‬دریــا‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬زمیــن کشــاورزی‪،‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬تــاالب‪ ،‬دشــت و چمنــزار را ببینیــد‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو‪ ،‬ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز‬ ‫فــروش انــواع محصــوالت صنایــع دســتی‬ ‫اســتان نیــز محســوب شــده و زبــان گویــای اثــار‬ ‫تاریخــی و میــراث فرهنگــی شــهر در اســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در حــال حاضــر بعــد از گنبــدکاوس‬ ‫فروشــنده فــرش ترکمــن و مشــتقات ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هم چنیــن تمامــی ظرفیــت هــای گردشــگری‬ ‫ورزشــی‪ ،‬گردشــگری ســامت‪ ،‬گردشــگری‬ ‫قومــی‪ ،‬گردشــگری اقلیمــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫فرهنگــی و مذهبــی در اســتان گلســتان‬ ‫جمــع اســت و تولیــت اصلــی معرفــی و رزرو‬ ‫مســافر و گردشــگر می توانــد توســط دفاتــر‬ ‫خدمــات مســافرتی گردشــگری فعــال در‬ ‫گــرگان صــورت گیــرد‪ .‬و یــا مهمتریــن و اولیــن‬ ‫بافــت تاریخــی کــه در کشــور در ســال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫ثبــت شــده و بزرگتریــن بافــت تاریخــی شــمال‬ ‫کشــور نیــز هســت‪ ،‬بافــت تاریخــی گــرگان‬ ‫اســت و دیگــر بافت هــای تاریخــی اســتان مــی‬ ‫توانــد تجربیــات گــرگان را مدنظــر قراردهنــد‪.‬‬ ‫بهرحــال‪ ،‬شــهرگرگان بــا وجــود ظرفیت هــا و‬ ‫قابلیت هــای بی نظیــر طبیعــی وتاریخــی و‬ ‫نیــز ظرفیت هــای فرهنگــی و قومیتــی متنــوع‬ ‫از شــهرهایی اســت کــه رشــد و رونــق صنعــت‬ ‫گردشــگری و اجــرای پــروژه هــای گردشــگری‬ ‫د نقــش‬ ‫در ان از ضروریــات اســت و مــی توان ـ ‬ ‫موثــری در توزیــع ســفر و کاهــش حجــم تمرکــز‬ ‫گردشــگران در دیگــر اســتان و اســتان های‬ ‫همجــوار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫در ایام تبلیغات برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫اشتغال پایدار با کرونا‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه‬ ‫تکنولــوژی و دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا‬ ‫کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز عصــر ‏دیجیتــال‬ ‫اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در‬ ‫وســیعترین و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی‬ ‫کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه‬ ‫دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه انــدازه یــک‬ ‫پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه‬ ‫فــارغ از وجــود حتــی مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪،‬‬ ‫چــرا‏کــه در دو ســال اخیــر بــا ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه‬ ‫ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل کــه خــود را وابســته بــه جــا‬ ‫و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو یکــی پــس از‬ ‫دیگــری کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند کــه قــادر‬ ‫بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور‬ ‫کاری پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‬ ‫‏راحــت و بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام‬ ‫بــه تولیــد محصــوالت بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر‬ ‫شــرکت ها کــه اقــدام بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه‬ ‫جــذب و ‏فراخــوان نیــرو داده تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی‬ ‫نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه کرونــا‬ ‫از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫چــرا کــه از جانــب شــیوع کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه واســطه‬ ‫ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال سفارشــات ارائــه شــده توســط‬ ‫‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها‬ ‫می تــوان بــه شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت‬ ‫اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل‬ ‫نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری افــرادی کــرد کــه از جانــب‬ ‫کرونــا‏شــغل خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا‬ ‫قبــل از کرونــا اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد‬ ‫‏کــه بــه واســطه کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو‬ ‫نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی جدیــد و تــازه نفــس‬ ‫شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه مدیــران شــرکت پســت نامه رســان های ایــن‬ ‫شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را در ایــام کرونــا احســاس نکردنــد بلکــه بــه‬ ‫‏صــورت شــبانه روزی نیــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا‬ ‫بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکــس ســایر مشــاغل‬ ‫‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه واســطه ورود کاالهــا از‬ ‫سایرکشــورها و از طریق گمرگ وارد کشــور شــده و به دســت ســفارش‬ ‫‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند‬ ‫را می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‬ ‫‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید‬ ‫چــرا کــه بــا وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف‬ ‫خــود توجــه داشــته باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف‬ ‫مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه ‪1‬‬ ‫خرداد‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت ســکه و قیمــت طــا روز شــنبه ‪ 1‬خــرداد ‪ -۱۴۰۰‬هــر مثقــال طــا ‪ 4‬میلیــون و ‪ 426‬هــزار تومــان‬ ‫هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــارک میلیــون و ‪ 20‬هــزار تومــان‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‪ 10‬میلیــون و ‪ 70‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫و ســکه امامــی معــادل ‪ 10‬میلیــون تومــان‪ ،‬نیــم ســکه‪ 5‬میلیــون و ‪ 800‬هــزار تومــان ‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ ۳۹,۰۰۰,۰۰‬میلیــون و ‪ 800‬هــزار تومــان محاســبه و عرضــه شــد‬ ‫شماره ‪302‬‬ ‫انتخابات‬ ‫دکتر محمدرعیت‬ ‫شاخصه هایی برای‬ ‫انتخاب شایسته‬ ‫شــرایط پیــش روی مــا بســیار حســاس و مهــم اســت؛‬ ‫درک اهمیــت ایــن شــرایط می توانــد بــرای گــذر از مشــکالت‬ ‫فعلــی و افزایــش مشــارکت گســترده در انتخابــات و انتخابــی‬ ‫شایســته و تعییــن سرنوشــت جامعــه ســودمند باشــد‪.‬‬ ‫در گام نخســت بیاییــم از خــود بپرســیم کــه ایــا از وضعیــت‬ ‫فعلــی خرســندیم یــا خیــر؟ در صــورت عــدم رضایــت از‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬نقــش و اثــر و وظیفــه هــر فــرد چیســت؟‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در نارضایتــی وضــع موجــود می‍‍توانــد‬ ‫عــدم توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه حقیقــی کار و تــاش‬ ‫باشــد‪ .‬انچــه کــه بیــش از پیــش بــرای رفــع موانــع اشــتغال و‬ ‫کمک به کار و تولید نیازمندیم‪« ،‬امید» اســت؛ زیرا انســان‬ ‫نــا امیــد خــود و تالشــش را در پوچــی میبینــد و بــرای کار و‬ ‫تــاش نتیجــه ای متصــور نیســت؛ لــذا تالشــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫«امیــد» رمــز حقیقــی رســیدن بــه موفقیــت و اهــداف‬ ‫اســت؛ البتــه نــه صرفــا ً«شــعار» امیــد؛ بلکــه توجــه بــه عمــق‬ ‫معنــا و مفهــوم ان‪.‬‬ ‫بــرای «امیــد افرینــی» و «امیــد افزایــی» نیازمنــد درک و‬ ‫عمــل بــه «‪ ۴‬شــاخصه امیدافریــن» هســتیم‪.‬‬ ‫منتخــب «اگاه و عامــل» بــه «شــاخصه هــای امیــد‬ ‫افریــن»‪ ،‬موجــب تقویــت و رشــد امیــد و تکثیــر و گســترش‬ ‫بذر امید در جامعه می شــود و نتیجه ان رشــد و شــکوفایی‬ ‫همــه جانبــه جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫«من»فــرد و شــهروند جامعــه و ســپس‬ ‫در ابتــدا خــود‬ ‫ِ‬ ‫منتخــب مــا بــه ویــژه در ردای ریاســت قــوه مجریــه کــه‬ ‫عالــی تریــن و پــر مســئولیت تریــن و اثرگذارترین شــخصیت‬ ‫اســت‪ ،‬مــی بایســت دارای بیشــترین میــزان عمــل بــه «‪۴‬‬ ‫شــاخصه امیدافریــن» باشــد؛‬ ‫نخســت‪ :‬دوری از رذیلــه غــرور و تکبر‪:‬یکــی از روشــها بــرای‬ ‫شــناخت اینکــه فــرد مــورد نظــر دچــار غــرور و تکبــر شــده یــا‬ ‫نــه ایــن گزینــه مــی توانــد باشــد کــه ایــا وی در مســئولیت‬ ‫هــای مختلــف و پیشــین خــود تــا کنــون بــا مــردم و درون‬ ‫مــردم بــوده یــا نــه؟ ایــا از مرکــب چمــوش قــدرت و منصــب‪،‬‬ ‫پیــاده شــده یــا نــه؟ و نکتــه قابــل تامــل اینکــه اطرافیانــش‪،‬‬ ‫بســتگانش‪ ،‬نزدیکانــش در ایــن خصــوص چگونــه هســتند؟‬ ‫دوم‪ :‬دوری از دروغ» در کالم و کردار ‪ :‬ایا درمسئولیت های‬ ‫پیشــین و در عمــل بــه وعــده هــا همچنیــن عمل بــه مقررات‬ ‫و قوانیــن محــدوده مســئولیتی موفــق عمــل کــرده یا نــه؟ ایا‬ ‫عامــه مــردم او را فــردی دروغگــو در گفتــار و رفتــار می داننــد‬ ‫یــا نه؟‬ ‫ســوم‪ :‬دوری از ظلــم و ســتم‪ :‬ایــا نتیجــه و برونــداد شــیوه‬ ‫رفتــاری و عملکــردی او «ظلــم و ســتم» و دفــاع و حمایــت‬ ‫از ظالــم و ســتمگر بــوده یــا نــه‪ ،‬در برابــر ظلــم و ظالــم‪،‬‬ ‫قدرتمندانــه و شــجاعانه ایســتادگی کــرده و یــار مظلومــان و‬ ‫ســتمدیدگان بــوده؟‬ ‫اطرافیــان و نزدیــکان او چگونــه هســتند؟ حامــی ظالــم‬ ‫هســتند یــا مدافــع مظلــوم؟‬ ‫چهــارم‪ :‬دوری از الودگــی‪ :‬ایــا او یــا نزدیــکان و اطرافیانــش‪،‬‬ ‫«الــوده» بــه دنیــا و رفــاه و رفــاه طلبــی هســتند یــا نــه «مــرد‬ ‫میــدان» و در «میــدان عمــل و خدمــت صادقانــه»؟‬ ‫اگــر مــی خواهیــم از رنــج معیشــت و تنگناهــای کنونی رها‬ ‫شــویم اگــر مــی خواهیــم کار‪ ،‬تولیــد و اشــتغال رونــق یابــد‪،‬‬ ‫بایــد همــه «امیــد افریــن» باشــیم و «حامــی امیدافرینان»؛‬ ‫نــه فقــط در شــعار بلکــه در «میــدان اقــدام و عمــل» و‬ ‫«میــدان انتخــاب صحیــح»‪.‬‬ ‫«امیــد افرینــان» حقیقــی کســانی هســتند کــه خــود و‬ ‫اطرافیانــش از «تکبــر و غــرور» بــه دورنــد؛ از «ظلــم و‬ ‫ظالــم» بیزارنــد؛ حامــی و پشــتیبانی تمــام قــد بــرای مظلــوم‬ ‫و ســتمدیده هســتند؛ در پنــدار‪ ،‬گفتــار و رفتــارش «دروغ»‬ ‫نیســت؛ «الــوده» بــه دنیــا زدگــی‪ ،‬رفــاه طلبــی و جــاه طلبــی‬ ‫نیســت‪ .‬منتخبــی کــه دچــار غــرور و تکبــر نباشــد؛ از ظلــم و ‬ ‫اه مظلومــان بترســد؛ دروغگــو و الــوده بــه پلیــدی نباشــد؛‬ ‫در میــان مــردم اســت؛ گوشــی شــنوا و چشــمی بینــا دارد؛‬ ‫از نقــد نمــی هراســد؛ خــود‪ ،‬مســتقیم میبینــد و مــی شــنود؛‬ ‫ت اتهــا ِم بــی هویتــی‪ ،‬کــم ســوادی‪ ،‬بزدلــی و ترســویی‬ ‫انگشـ ِ‬ ‫را بــه دیگــران نمی زنــد؛ لــذا خــود امیــدوار و پرتــاش اســت‬ ‫و بــا اگاهــی و پذیــرش نقــاط ضعــف و نقــد ناقــدان دلســوز‪،‬‬ ‫بــرای رفــع ان می کوشــد‪ .‬‬ ‫از راکد ماندن پتروشیمی‬ ‫گلستان تا دستگیری‬ ‫رئیس هیت مدیره‬ ‫در اواخــر بهمــن مــاه ‪ ۹۲‬براســاس سیاســت اصــل ‪۴۴‬‬ ‫قانــون اساســی دولــت از طــرح پتروشــیمی خــارج و همیــن‬ ‫امــر ســبب ایجــاد وقفــه در ان شــد‪.‬‬ ‫پتروشــیمی گلســتان همزمــان بــا پتروشــیمی لــردگان‬ ‫و زنجــان شــروع شــد و در ان زمــان پیشــرفت خوبــی‬ ‫داشــت و بــا بیــرون امــدن شــرکت پتروشــیمی وقفـه ای‬ ‫در ان اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫سهم مردم گلستان از پتروشیمی در جیب سودجویان‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫مطالبــه مردمــی پتروشــیمی از دهــه ‪ ۶۰‬در‬ ‫اســتان گلســتان مطــرح بــود و بــا پیگیری های‬ ‫کــه صــورت گرفــت در ‪ ۲۴‬اســفند ‪ ۸۴‬مصــوب‬ ‫شــد‪ ،‬در ســال ‪ ۸۶‬پتروشــیمی گلســتان مجوز‬ ‫گرفــت و در ســال ‪ ۸۸‬زمینــی بــرای ایــن کار‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫در اواخــر بهمــن‪ ۹۲‬براســاس سیاســت‬ ‫اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی دولــت از طــرح‬ ‫پتروشــیمی خــارج و همیــن امــر ســبب ایجــاد‬ ‫وقفــه در ان شــد‪.‬‬ ‫پتروشــیمی گلســتان همزمــان بــا‬ ‫پتروشــیمی لــردگان و زنجــان شــروع شــد‬ ‫و در ان زمان پیشرفت خوبی داشت و با‬ ‫بیــرون امــدن دولت از شــرکت پتروشــیمی‬ ‫وقفـه ای در ان افتاد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ادبیــات چنــدان درســت‬ ‫نباشــد‪ ،‬امــا گویــا گلســتان اســتان طلســم‬ ‫شده هاســت و هــر پــروژه خوبــی کــه‬ ‫می خواهــد در ایــن اســتان اجــرا شــود تــا امیــد‬ ‫را در دل مــردم زنــده کنــد یــا پیــش نمـی رود‪،‬‬ ‫یــا مخالــف زیــادی پیــدا می کنــد و یــا اینکــه‬ ‫ســال ها ســرگردان می مانــد‪...‬‬ ‫ســرگردان هماننــد ســرگردانی ‪ 15‬ســاله‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬پروژه هــای کــه بیــش از ‪ 90‬هــزار‬ ‫گلســتانی ســهام ان را خریــداری کردنــد تــا در‬ ‫اینده نه چندان نزدیک ســود خوبی نصیبشــان‬ ‫شــود امــا اکنــون بعــد از گذشــت ‪ 15‬ســال‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا خبــری مبنــی بــر بازداشــت رییــس هیئت‬ ‫مدیــره پتروشــیمی گلســتان در خبرگــزاری هــا و‬ ‫فضــای مجــازی دســت بــه دســت مــی چرخــد‪.‬‬ ‫ســالی کلنــگ پــروژه پتروشــیمی گلســتان را‬ ‫زدنــد‪ ،‬مــردم خــوب بیــاد دارنــد کــه چــه شــور و‬ ‫شــعفی داشــته اند‪ ،‬همــه بــه اینــده نــه چنــدان‬ ‫دور چشــم دوختــه بودنــد‪ ،‬اینــده ای کــه اســتان‬ ‫گلســتان را صنعتــی می کــرد‪ ،‬جوانــان را دارای‬ ‫شــغل‪ ،‬ســرمایه ها را بــه اســتان ســوق م ـی داد‬ ‫و رفــاه را بــرای مــردم بــه همــراه داشــت!!! هــر‬ ‫چنــد کــه ایــن پــروژه از همــان روزهــای نخســت‬ ‫مخالفــان زیــادی داشــت ( متاســفانه رجــال‬ ‫سیاســی اســتان دچــار سیاســت زدگــی هســتند‬ ‫و بیشــتر از اینکه به توســعه اســتان بیاندیشــند‬ ‫بــه دنبــال پیشــرفت حــزب و نــگاه سیاســی‬ ‫خودشــان هســتند و در ایــن میــان همــه چیــز‬ ‫را فــدا می کننــد) امــا همــه ایــن دلخوشــی ها‬ ‫هماننــد ســرابی بــود کــه در دل مــردم اســتان‬ ‫خشــکید و نشــد کــه گلســتان نیــز یــک اســتان‬ ‫صنعتــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دولت هــا امدنــد و رفتنــد‪،‬‬ ‫اســتاندارهای زیــادی عــوض شــدند‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس همــه دســتی بــر اتــش‬ ‫زدنــد تــا بتواننــد ایــن پــروژه راکــد را بــه حرکــت‬ ‫دراورنــد ولــی نشــد کــه نشــد‪...‬‬ ‫عیســی امامــی نماینــده مجلــس هشــتم بارهــا‬ ‫خبرنــگاران را بــرای بازدیــد از ایــن پــروژه دعــوت‬ ‫کــرد‪ ،‬از تســهیالتی کــه دوبــاره بــرای پــروژه‬ ‫ترزیــق شــده‪ ،‬تــا اوردن پیمانــکاران جدیــد گفت‬ ‫امــا همــه اینهــا هــم جوابــی نــداد کــه نــداد‪...‬‬ ‫مردم گناه کردند سهامدار پتروشیمی شدند‬ ‫در همــه ایــن ســال ها پــروژه پتروشــیمی‬ ‫گلســتان تنهــا ‪ 20‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫داشــته اســت و هیــچ گاه کســی پاســخ‬ ‫منطقــی بــرای اینکــه چــرا ایــن پــروژه راکــد‬ ‫اســت بــه مــردم و ســهامداران نــداد‪.‬‬ ‫رمضــان ســنگدوینی در مهــر مــاه ســال‬ ‫گذشــته بــه وزیــر نفــت متذکــر شــد‪:‬‬ ‫پتروشــیمی گلســتان ‪ 95‬هــزار ســهامدار از‬ ‫ســال ‪ 84‬دارد کــه بــه مــدت ‪ 15‬ســال کلنــگ‬ ‫ان بــه زمیــن زده شــده اســت و تاکنــون روی‬ ‫خــاک مانــده اســت‪ ،‬از شــما و مدیرعامــل‬ ‫صنایــع پتروشــیمی ایــران درخواســت می کنم‬ ‫مجددانــه در جهــت حــل ایــن مشــکل و ادامه‬ ‫فعالیــت دســتورات الزم صــادر شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬بــه خــدا مــردم‬ ‫مشــکل دارنــد زندگیشــان را فروخته انــد‪ ،‬ایــا‬ ‫گنــاه کردنــد ســهامدار پتروشــیمی شــده اند‪،‬‬ ‫بــه داد مــردم برســید‪.‬‬ ‫امــا ایــن ســخنان نیــز راه بــه جایــی نبــرد و از‬ ‫ســرگردانی ایــن پــروژه کــم نکــرد تــا اینکــه خبر‬ ‫بازداشــت رئیــس هئیــت مدیــره ایــن پــروژه‬ ‫ایــن روزهــا ســرخط خبرهــا شــد‪.‬‬ ‫تقاضــای احقــاق حــق‪ ،‬ســهامداران از‬ ‫دســتگاه های امنیتــی و قضایــی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور‬ ‫حکــم قــرار بازداشــت موقــت بــرای رئیــس‬ ‫هیئــتمدیــرهپتروشــیمیگلســتانخبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس و‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری صداوســیما؛ هــادی‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬پرونــده متهــم‪ ،‬کیفــری و‬ ‫اکنــون در مراحــل اولیــه تحقیقاتــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتهامــات وی‪ ،‬اخــال در نظــام‬ ‫اقتصــادی در حــال حاضــر بــه مبلــغ ‪۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان و انتقــال بخــش زیادی از ســرمایه مردم‬ ‫بــه حســاب شــرکت خصوصــی خــود اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪۲۰‬ســال اســت کــه ســرمایه حــدود‬ ‫‪۹۴‬هــزار ســهامدار پتروشــیمی گلســتان‬ ‫در اختیــار وی اســت و مدتــی اســت کــه‬ ‫ســهامداران از دســتگاه های امنیتــی و قضایــی‪،‬‬ ‫تقاضــای احقــاق حــق دارنــد‪.‬‬ ‫اواخــر پارســال‪ ،‬دادگاه‪ ،‬حکــم ورشکســتگی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان را بــه علــت بدهــی ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومانــی بــه شــرکت پیمانکار صــادر کرده‬ ‫بــود کــه بــا پرداخــت بخشــی از ایــن بدهــی و‬ ‫رضایــت شــاکی‪ ،‬حکــم ورشکســتگی لغــو شــد‪.‬‬ ‫امیــد واهــی تعییــن تکلیــف پتروشــیمی از‬ ‫ســوی مدیــران‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان ‪ ،‬در شــامگاه ســه شــنبه‬ ‫‪ 11‬دی مــاه ســال ‪ 97‬در نشســت خبــری بــا‬ ‫موضــوع پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬از تعییــن‬ ‫تکلیــف ایــن پــروژه تــا پایــان ســال خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫خبرگــزاری مهر‪،‬عبــاس اغنامــی گفــت‪ :‬در‬ ‫اســفند ‪ ۹۶‬اولین جلســه در مورد پتروشــیمی‬ ‫بــا حضــور اســتاندار گلســتان و هیئــت مدیــره‬ ‫شــرکت برگــزار شــد و پــس از پیگیری هــای‬ ‫بعــدی در ‪ ۳۰‬خــرداد ‪ ۹۷‬همزمــان بــا ســفر‬ ‫وزیــر کشــور مصوبـه ای گرفتیــم کــه بایــد ایــن‬ ‫پــروژه ظــرف ســه مــاه تعییــن و تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫اغنامــی اظهــار کــرد‪ :‬کمیتــه ای بــرای‬ ‫پیگیــری تشــکیل و تاکنــون چهــار جلســه‬ ‫برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ان برهــه خــود‬ ‫پتروشــیمی ایــران اعــام کــرد کــه ایــن طــرح‬ ‫توجیــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در همــان زمــان نامـه ای‬ ‫بــه رئیــس جمهــور از طــرف رحمانــی فضلــی‬ ‫ارســال و روحانــی ان را بــه شــرکت نفــت‬ ‫ارجــاع داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬دو اولویــت‬ ‫اساســی توســط اســتاندار گلســتان مطــرح‬ ‫شــده کــه یکــی پتروشــیمی و دیگــری راه اهن‬ ‫گــرگان‪ -‬مشــهد اســت‪.‬‬ ‫اغنامــی بــا بیــان ایــن کــه بایــد ایــن پــروژه در‬ ‫ســطح ملــی پیگیــری می شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫راســتای پیگیری هــای کــه الزم بــود انجــام شــود‬ ‫مجوزهــای پتروشــیمی را ظــرف ســه روز بــا‬ ‫همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی تمدیــد کردیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه پتروشــیمی گلســتان‬ ‫نیازمنــد تقویــت مدیریــت بــود‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫نشســتی بــا مدیــر عامــل صنــدوق تعــاون‬ ‫روســتایی کشــور داشــتیم و ان هــا بــا دو‬ ‫رویکــرد‪ ،‬تامیــن نیــاز خــود و ایــن کــه اکثــر‬ ‫ســهامداران از بدنــه کشــاورزی بودنــد تمایــل‬ ‫بــه همــکاری داشــتند‪.‬‬ ‫اغنامــی توضیــح داد‪ :‬از اقــدام مهــم دیگــر‬ ‫ورود هلدینــگ نفــت و گاز بــه پتروشــیمی‬ ‫گلســتان اســت و امیدواریــم تــا پایــان ســال‬ ‫نتیجــه مطلــوب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از ان ســه مــاه ســه ســال دیگــر نیــز گذشــت‬ ‫امــا بــاز هــم انچه مســئوالن وعــده داده بودند‬ ‫چیــزی رقــم نخــورد کــه نخــورد تــا امــروز رئیس‬ ‫هیئــت مدیــره ایــن پــروژه بــه دلیــل اخــال‬ ‫در نظــام اقتصــادی در حــال حاضــر بــه مبلــغ‬ ‫‪۵۰‬میلیــارد تومــان و انتقــال بخــش زیــادی از‬ ‫ســرمایه مــردم بــه حســاب شــرکت خصوصــی‬ ‫خــود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان در‬ ‫ســال‪۸۶‬با ســرمایه گــذاری ‪۴۸‬میلیــارد تومانی‬ ‫مــردم و ســهامداران عمــده‪ ،‬اغــاز شــد‪ ،‬قــرار‬ ‫بــود ایــن طــرح ظــرف ‪۵‬ســال بــه بهــره بــرداری‬ ‫برســد‪ ،‬اما تاکنون کمتر از ‪۲۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫اخیــرا ً بخشــی از ســهامداران شــرکت پتروشــیمی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســهم خــود را در فرابــورس بــه فــروش‬ ‫رســاندند و اکنــون تعــداد ســهامداران ایــن شــرکت‬ ‫بــه حــدود ‪۷۰‬هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫در انتخاب شغل خوب نکات مهم کدامند؟‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مشــغول خوانــدن کتابــی از ریــد هافمــن (موســس شــرکت‬ ‫لینکدیــن)‪ ،‬بــودم کــه بــه نــکات جالبــی در خصــوص انتخاب شــغل‬ ‫برخــوردم‪ .‬از ایــن طریــق ان هــا را بــا شــما بــه اشــتراک می گــذارم‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نکتــۀ کلیــدی مطرح شــده در کتــاب‪ ،‬می توانــد بــه عنــوان ســه قطعــه پــازل بــرای‬ ‫شــکل گیری طــرح نهایــی کســب وکارتان‪ ،‬کمک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫بــا توســل بــه ایــن نــکات می توانیــد جهت گیــری مناســبی بــرای انتخــاب شــغل‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬تنهــا وجــود هــر ســه مــورد اســت کــه بــه شــما‪ ،‬مزیــت رقابتــی قابل اتــکا‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫نکات کلیدی برای انتخاب شغل‪:‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫توجه به دارایی ها‪ ،‬اولین قدم برای انتخاب شغل مناسب است‪.‬‬ ‫منظــور از دارایــی‪ ،‬تنهــا ســرمایۀ مــادی نیســت‪ .‬توانمندی هــا‪ ،‬مهارت هــا‪ ،‬دانــش و برند‬ ‫شــخصی مــا‪ ،‬مهم تریــن دارایی هایــی هســتند کــه داریم‪.‬‬ ‫بــد نیســت زمانــی بگذاریــم و فهرســتی از دارایی هــای خــود تهیــه کنیــم‪ .‬جالــب اســت‬ ‫کــه اکثــر اوقــات بــه ایــن نکتــه می رســیم کــه بســیاری از دارایی هــای ارزشــمند مــا‪،‬‬ ‫برایمــان گنــگ و مبهــم هســتند‪.‬‬ ‫عالیق‬ ‫عالیــق مــا‪ ،‬بزرگ تریــن انگیزاننده هــای مــا هســتند‪ .‬مــا بــا توســل بــه ارزش هــا و عالیــق‬ ‫خــود‪ ،‬انجــام کاری را دلپذیــر یــا بیهــوده می دانیــم‪.‬‬ ‫بــرای انتخــاب شــغلی مناســب‪ ،‬الزم اســت عالیــق مــا در راســتای مهارت هــا و‬ ‫دارایی هایمــان باشــد‪ .‬یــا حداقــل می توانیــم در صورتــی کــه بــه حــوزۀ خاصــی عالقه منــد‬ ‫هســتیم‪ ،‬تــاش کنیــم تــا مهارت هــای الزم بــرای تســلط بــر ان موضــوع را کســب کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر بــه عالیــق واقعــی خــود اشــراف نداریــد‪ ،‬بــا مســئله ای بغرنــج و غیرعــادی روبـه رو‬ ‫نیســتید‪ .‬بســیاری از افــراد تــا ســنین بــاال‪ ،‬نمی تواننــد دیــد روشــنی نســبت بــه عالیــق‬ ‫خــود داشــته باشــند‪ .‬می توانیــد در ایــن پســت کــه چنــدی پیــش نوشــته ام‪ ،‬نکاتــی را‬ ‫بــرای پــی بــردن بــه عالیــق واقعی تــان بخوانیــد‪.‬‬ ‫واقعیت های بازار‬ ‫ســومین مولفــۀ مهــم بــرای انتخــاب شــغل مناســب‪ ،‬واقعیت هــای بــازار اســت‪.‬‬ ‫واقعیت هــای بــازار نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر‪ ،‬مــردم بــه چــه چیــزی نیــاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــازار فعلــی و بــازار اینــده‪ ،‬بــه کــدام سمت وســو مـی رود و کــدام کسـب وکارها‪،‬‬ ‫چشــم انداز روشــن تری در اینــده دارنــد‪.‬‬ ‫عالیــق و دارایی هــای شــما بســیار مهــم هســتند؛ امــا بایــد کســی در دنیــای کسـب وکار‬ ‫وجــود داشــته باشــد کــه حاضــر باشــد بــرای اســتفاده از ان هــا‪ ،‬هزینــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه ایــا عالیــق و دارایی هــای شــما‪ ،‬اســتحقاق تبدیــل شــدن‬ ‫بــه کسـب وکار را دارد یــا تنهــا بایــد بــه عنــوان یــک عالقــۀ صــرف‪ ،‬باقــی بماند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ .1‬یک مهارت جدید یاد بگیرید‪ .‬به جای اینکه به کارهایی بچسبید که هیچ وقت در انها پیشرفت نمی کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬دیدگاه خود را تغییردهید‪ .‬به مشکالت به دید یک موهبت پنهان بنگرید‪.‬‬ ‫‪ .3‬گریــه کنیــد‪ .‬طبــق گفتــه دکتــر ویلیــام فــری دوم متخصــص شــیمی حیاتــی در مرکــز پزشــکی رامســت در‬ ‫مینیاپلیــس بــا گریــه کــردن احساســت منفــی را از خــود دور کنیــد و موادشــیمیایی مضــری را کــه در نتیجــه‬ ‫اســترس در بــدن تولیــد مــی شــوند را دور بریزیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬نگرانــی تــان را فــورا بــه یــک عمــل مثبــت تبدیــل کنیــد‪ .‬بــرای موقعیــت هــای شــغلی جدیــد چنــد جــا زنــگ‬ ‫بزنیــد یــا بــرای یــک کار داوطلبانــه بــه گــروه هــای هــای اجتماعــی بپیوندیــد‪.‬‬ ‫راهکاری برای‬ ‫رهایی از غم‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪302‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫چگونه ایده های نو خلق کنیم؟‬ ‫‪‎‎‬مقــام معظــم رهبــری همچنیــن از نامزدهــای‬ ‫انتخابــات خواســتند کــه گالیه هــای مــردم را بشــنوند‬ ‫و بــرای حــل مشــکالت چاره اندیشــی کننــد‏‏‪.‬‬ ‫چاره اندیشــی از درون نظــام و بــا اتّــکا بــه قــدرت مــردم‬ ‫و داخــل نظام‪(:‬قــول بدهنــد کــه بــرای پیشــرفت کشــور‪،‬‬ ‫توســعه اقتصــادی و بــاز ‏کــردن گره ها‪،‬بــه بیــرون از‬ ‫مرزهــا‪ ،‬نــگاه نخواهنــد کــرد بلکــه بــه توانایی هــای ملــت‬ ‫و ظرفیت هــای کشــور چشــم می دوزن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انتخابات پیش رو و مالک های انتخاب رئیس جمهو ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫‪(‎‬شــرکت در انتخابــات در نظــام‬ ‫اســامی‪ ،‬وظیفــه مــردم و تبلــور «شــان‬ ‫و حــق و قــدرت» انــان در شــکل دهــی‬ ‫به راس اجرایی حکومت‏اســت‪ ،‬ضمن‬ ‫ایســتادگی یکپارچــه ملّــت‪،‬‬ ‫اینکــه‬ ‫ِ‬ ‫جســارت دشــمن و توانایــی تحــرّک و‬ ‫تعــرض را از او ســلب می کنــد‪).‎‬‬ ‫بــا ایــن بیانــات ج ـذّاب و امیــد افریــن‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬ملّــت بــزرگ و‬ ‫انقالبــی ایــران اســامی بــه اوردگاه‬ ‫ازمایشــی دیگــر پــا می گذارنــد‪‎ .‎‬‬ ‫اوردگاهــی کــه در ان‪ ،‬کشــور مقتــدر‬ ‫و ازاد ایــران براســاس قانــون اساســی‬ ‫پیشــرفته و مبتنــی بــر دمکراســی‬ ‫اســامی_ ایرانــی خــود ‏رئیس جمهــور‬ ‫خــود را بــرای در دســت گرفتــن‬ ‫قوّه مجریــه بــا اگاهــی و بصیــرت‬ ‫انتخــاب می کننــد‪‎ .‎‬‬ ‫قطعــا اولیــن موضــوع قابــل اهمیــت‬ ‫در ایــن بــاره «مشــارکت هرچــه بیشــتر‬ ‫مردم» در انتخابات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫و در درجــات بعــدی‏اهمیــت معیارهای‬ ‫انتخــاب رئیــس جمهــور اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫گذشــته از ایــن کــه مشــارکت هرچــه‬ ‫بیشــتر مــردم در انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬نشــان دهنــده تعلــق و‬ ‫دلبســتگی مــردم بــزرگ ایــران بــه‬ ‫‏ایــن ســرزمین اســاطیری و ارمانهــای‬ ‫مقدســی نظیــر وطــن دوســتی ‪ ،‬عشــق‬ ‫بــه ســرزمین ابــا و اجــدادی و‪ ...‬اســت‬ ‫از ســوی دیگــر در شــرایط‏ویــژه فعلــی‬ ‫جهــان و منطقــه غــرب اســیا ‪،‬حضــور‬ ‫مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫بهتریــن دلیــل بــر اقتــدار نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی و‏حمایــت بــی نظیــر‬ ‫مــردم از ایــن شــکوه‪ ،‬اقتــدار‪ ،‬امنیــت و‬ ‫ارامــش کشــور بــزرگ و مقتــدر ایــران‬ ‫اســامی اســت‪‎ .‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬مــردم انقالبــی ایــران‬ ‫معیار های انتخاب خود را در این دوره‬ ‫بازخوانــی و بــاز تعریــف نمــوده و بــه‬ ‫ســمت انتخــاب‏فــردی جــوان‪ ،‬کاردان‪،‬‬ ‫بــا تجربــه‪ ،‬اخالق مدار‪،‬دلســوز‪،‬انقالبی‬ ‫و در خــط امــام راحل عظیم الشــان (ره)‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫و مقام معظم رهبــری پیــش می ‏رونــ ‪‎‬‬ ‫ایــن بــار مــردم کار ازمــوده‬ ‫ایــران‪ ،‬فریــب شــعارهای فریبنــده‬ ‫وژســت های خنــده دار کاندیداهــا را‬ ‫نخــورده و دروغ هــای سیاســی کارهــای‬ ‫‏مرعــوب غــرب را بــاور نخواهنــد کــرد‬ ‫و گریه هــای مصنوعــی و اشــک های‬ ‫مضحــک نامزدهــای انتخابــات تاثیــری‬ ‫بــر انــان نخواهــد ‏گذاشــت‪‎ .‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬دیگــر مــردم اختیــار قـوّه مجریــه را بــه‬ ‫کســانی نخواهنــد ســپرد کــه بــه اقتــدار‬ ‫پوشــالی کدخــدای قالبــی جهــان ایمــان‬ ‫داشــته باشــند و اقتــدار و ‏شــوکت و‬ ‫عظمــت کشــور بــزرگ و قدرتمنــد ایــران‬ ‫را بــه مزایــده بگذارن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫مــردم انقالبــی ایــران بــه دنبــال‬ ‫شــخصی هســتند کــه اهــل کار باشــد‬ ‫و در ایــن مــدت ازمایــش خــود را پــس‬ ‫داده باشــد‪ ،‬بــرای انهــا و کشورشــان‬ ‫‏اقتــدار و عـزّت بیــاورد و از تشــر توخالی‬ ‫قدرتمنــدان نهراســد‪‎ .‎‬‬ ‫مــردم فهیــم ایــران کســی را بــرای‬ ‫ریاســت قــوه مجریــه انتخــاب می کننــد‬ ‫کــه کرامــت را بــرای انــان بخواهــد و‬ ‫مشــکالت ملمــوس جامعــه را ‏ببینــد‬ ‫وبفهمــد و از جنــس خودشــان و ماننــد‬ ‫خودشــان درد کشــیده باشــد‪.‬‬ ‫ل‬ ‫حــ‬ ‫بــرای‬ ‫تــا بخواهــد و بتوانــد‬ ‫ّ‬ ‫مشکالتشــان قــدم بــردارد و نــه‬ ‫‏اشــخاصی کــه وعده هــای صــد روزه‬ ‫بدهــد و بعدهــا مُنکــر ان وعده هــا‬ ‫شــده و مــردم را رهــا نمایــد‪ .‬مــردم‬ ‫ایــران بــا هیــچ شــخص و جریــان‬ ‫‏حزبــی‪ ،‬قــرارداد نبســته انــد و هرگونــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اراده نماینــد بــه ان عمــل می نماینــ ‪‎‬‬ ‫حضــرت اقــا نیــز ماننــد دوره هــای‬ ‫قبــل مــاک هــای گزینــش نامزدهــای‬ ‫انتخابــات‬ ‫بازگویــی و شــمارش نمــوده انــد کــه‬ ‫جــوان بــودن‪ ،‬تقــوی‪ ،‬تعهــد‪ ،‬انقالبــی‬ ‫بــودن‪ ،‬پایبنــد بــه قانــون اساســی‬ ‫و قوانیــن جــاری کشــور‪ ،‬‏پرتــاش‬ ‫و خســتگی ناپذیر بــودن مهمتریــن‬ ‫مالک هــای ایشــان هســتند‪‎ .‎‬‬ ‫‪‎‎‬مقــام معظــم رهبــری همچنیــن‬ ‫از نامزدهــای انتخابــات خواســتند‬ ‫کــه گالیه هــای مــردم را بشــنوند و‬ ‫بــرای حــل مشــکالت چاره اندیشــی‬ ‫کننــد‏‏‪ .‬چاره اندیشــی از درون نظــام‬ ‫و بــا اتّــکا بــه قــدرت مــردم و داخــل‬ ‫نظام‪(:‬قــول بدهنــد کــه بــرای پیشــرفت‬ ‫کشــور‪ ،‬توســعه اقتصــادی و بــاز‏کــردن‬ ‫گره ها‪،‬بــه بیــرون از مرزهــا‪ ،‬نــگاه‬ ‫نخواهنــد کــرد بلکــه بــه توانایی هــای‬ ‫ملــت و ظرفیت هــای کشــور چشــم‬ ‫می دوزنــد‪‎. ‎‬‬ ‫قطعــا ً ایــن انتخابــات ازمونــی بســیار‬ ‫بــزرگ اســت هــم برای مــردم که از روی‬ ‫علــم و اگاهــی و بصیــرت شــخصیّتی‬ ‫کارامــد و انقالبــی را ‏انتخــاب کننــد و‬ ‫هــم بــرای نامزدهــای انتخابــات کــه‬ ‫بــه قــدرت مــردم انقالبــی ایــران ایمــان‬ ‫داشــته باشــند و بــرای افزایــش ایــن‬ ‫اقتــدار چــاره ‏اندیشــی نماینــد و هــم‬ ‫بــا برنامه هــای کاربــردی و عملیّاتــی‬ ‫وارد معرکــه شــده و از دادن شــعارهای‬ ‫تــو خالــی و وعده هــای غیــر عملــی‬ ‫‏خــودداری نمــوده و نهایتــا ً ایــن کــه‬ ‫بــه اخــاق سیاســی متــوازن بــا اصــول‬ ‫قانــون اساســی جمهــوری اســامی و‬ ‫عــرف جامعــه پایبنــد باشــند‪‎ .‎‬‬ ‫در اینــده در بــاره « اهمیــت انتخابــات‬ ‫پیــش رو و مالک هــای انتخــاب رئیــس‬ ‫جمهــور » بیشــتر خواهیــم گفــت‪ ،‬تــا بــا‬ ‫کمــک یکدیگــر‏انتخاباتــی شــکوهمند‪،‬‬ ‫باحضــور حداکثــری رای دهنــدگان‬ ‫داشــته باشــیم و نتیجــه ان نیــز‬ ‫انشــاءالله « انتخــاب رئیــس جمهــوری‬ ‫بــا ویژگی هــای ‏برشــماری شــده »‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شاخص های نامزد اصلح برای ریاست جمهوری ‪ 3‬‏‪‎1‬‬ ‫کار اجرایی بلد باشد و توانایی کشیدن بار سنگین اداره‬ ‫مملکت را داشته باش ‪‎‬د‬ ‫توجــه داشــته باشــید؛ انتخابــات یــک حــق اســت و یــک وظیفــه‬ ‫اســت‪ .‬مــا هــر کداممــان بــه عنــوان یــک فــرد از افــراد ایــن ملــت‪،‬‬ ‫هــم حــق داریــم در‏انتخابــات شــرکت کنیــم‪ ،‬هم وظیفــه داریم‪.‬‬ ‫ان کســانی کــه بــه نظــام جمهــوری اســامی معتقدنــد‪ ،‬قانــون‬ ‫اساســی را قبــول دارنــد‪ ،‬هــم از ایــن حــق‏میخواهنــد اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬هــم ایــن وظیفــه را میخواهنــد انجــام دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫نقاط قوت امروز را منهای نقاط ضعف‬ ‫موجود داشته باش ‪‎‬د‬ ‫ایــن را همــه بداننــد کــه انچــه مــا بــرای رئیس جمهــور اینــده نیــاز‬ ‫داریــم‪ ،‬عبــارت اســت از امتیازاتــی کــه امــروز وجــود دارد‪ ،‬منهــای‬ ‫ضعفهائــی کــه وجــود‏دارد‪ .‬ایــن را همــه توجه کننــد؛ رئیس جمهور ِ‬ ‫هــر دوره ای بایــد امتیــازات کســبی و ممکن الحصــول رئیس جمهور‬ ‫قبلــی را داشــته باشــد‪ ،‬ضعفهــای او‏را نداشــته باشــد‪ .‬هــر کســی‬ ‫باالخــره نقــاط قوّتــی دارد و نقــاط ضعفــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬تعمیــرات الکتریکــی‪ ،‬مشــاور مالــی‪ ،‬مشــاور امــاک‪ ،‬ارائــه‬ ‫خدمــات دی جــی‪ ،‬مربــی شــخصی ‪ ،‬سراشــپز شــخصی‪ ،‬تعمیــر مبلمــان هــای قدیمــی‪،‬‬ ‫خریــد و فــروش منــزل‪ ،‬پرســتاری از بچــه هــا در منــزل‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫پرســتاری از بچــه هــا در منــزل‪ :‬اگــر جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه حوصلــه زیــادی‬ ‫داشــته و از نگهــداری کــودکان لــذت مــی بریــد مــی توانیــد در منــزل خــود جــای مناســبی را بــه‬ ‫ایــن کار اختصــاص دهیــد و یــا خــود بــه منــزل مشــتری رفتــه و از کــودک انهــا نگهــداری نماییــد‪.‬‬ ‫خریــد و فــروش منــزل‪ :‬یکــی از ایــده هــای جالــب کســب و کار در منــزل جمــع اوری‬ ‫اطالعــات در مــورد خریــد و فــروش منــزل و در اختیــار گذاشــتن اطالعــات مــورد نظــر بــه‬ ‫مشــتری اســت‪ .‬شــما می توانید از وب ســایت های معتبر خرید و فروش مشــتریان مورد‬ ‫نظــر خــود را بیابیــد و ان اطالعــات را در اختیارشــان قــرار دهیــد و در نهایــت بــرای قــرارداد‬ ‫نهایــی بــه بنــگاه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫تعمیــر مبلمــان هــای قدیمــی‪ :‬یکــی دیگــر از ایــده هــای کســب و کار‪ ،‬تعمیــر مبلمــان های‬ ‫قدیمــی اســت‪ .‬اگــر در ایــن کار توانمنــد هســتید مــی توانیــد بــا مهارتــی خاص مبلمــان های‬ ‫قدیمــی را بازســازی کنیــد و بــه قیمــت خوبــی انهــا را بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫سراشــپز شــخصی (‪ :)Personal chefs‬سراشــپزهای شــخصی بــرای خانــواده هــای‬ ‫شــلوغ‪ ،‬پارتــی هــای کوچــک خانگــی و رویدادهــای خــاص مثــل ســالگرد ازدواج یــا تولدهــا‬ ‫اشــپزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫توانایی مدیریت اجرائی کشور را داشته باش ‪‎‬د‬ ‫مــا عــرض کردیــم ســائق مختلــف و هــر کســی کــه احســاس‬ ‫میکنــد توانائــی دارد‪ ،‬بیایــد وســط میــدان؛ تــوده ی مــردم و‬ ‫جمعیــت عظیــ ِم ده هــا ‏میلیونــی ملــت هــم ان شــاءاللَّه وارد‬ ‫ب‬ ‫میــدان خواهنــد شــد؛ امــا در محاســبه‪ ،‬ان کســانی کـ ‪‎‬ه‪‎‬داوطلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــوند‪ ،‬اشــتباه نکننــد؛ بداننــد مدیریــت‏اجرائــی کشــور یعنــی‬ ‫ـی نیــازی کــه کشــور بــه یک قــدرت اجرائــی دارد‪،‬‬ ‫چــه‪ .‬نــه در ارزیابـ ِ‬ ‫ـوان خودشــان اشــتباه کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ارزیاب‬ ‫در‬ ‫اشــتباه کننــد‪ ،‬نــه‬ ‫ِ‬ ‫مربــی شــخصی‪ :‬بــا ســرمایه ای انــدک و کســب مهــارت در رشــته هــای ورزشــی مــی توانیــد‬ ‫گواهینامــه کســب کنیــد و بــه دیگــران بــرای رســیدن بــه اندامی ایــده ال کمک کنید‪ .‬رضایت‬ ‫افــراد از بــدن خــود قطعــا مــی توانــد بــرای شــما درامــد خوبــی رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات دی جــی‪ :‬یکــی ایــده هــای کســب و کار موفــق و پــاره وقت‪ ،‬خدمــات دی جی‬ ‫اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا ارائــه ایــن خدمــات در مناســبت هــای مختلــف‪ ،‬موفقیــت زیــادی‬ ‫در ایــن حیطــه کســب نمایید‪.‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ :‬اگــر بــه کار مشــاوره در امــاک عالقــه داریــد مــی توانیــد بــا راه‬ ‫انــدازی اژانــس امــاک بــه افــراد در یافتــن یــک خانــه مناســب کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫کاریابــی‪ :‬شــما مــی توانیــد بــا توجــه بــه گزینــه هــای متعــدد شــغلی کــه‬ ‫وجــود دارد بــرای افــرادی کــه بیــکار بــوده کارافرینــی کنیــد و در جســتجوی‬ ‫شــغل هســتند ایــده هــای کســب و کار ارائــه دهیــد و در ازاء ان مبلغــی‬ ‫دریافــت نماییــد‪.‬‬ ‫مشــاور مالــی‪ :‬اگــر در برنامــه ریــزی مالــی تخصــص داریــد مــی توانیــد بــا‬ ‫دادن مشــاوره بــه ســرمایه گــذاران کســب درامــد نماییــد‪.‬‬ ‫تعمیــرات الکتریکــی‪ :‬بســیاری از افــراد بــرای تعمیــرات وســایل الکتریکــی‬ ‫خــود در جســتجوی افــراد خبــره در ایــن زمینــه هســتند‪ .‬اگــر شــما در ایــن‬ ‫زمینــه تخصــص داریــد مــی توانیــد از ایــن ایــده کســب و کار اســتفاده‬ ‫نمــوده و خدمــات الکتریکــی خــود را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫«بایــد یــه جــور دیگــه بهــش نــگاه کنیــم!»‪« ،‬ایــد ه جدیــد‬ ‫الزم داریــم»‪« ،‬بایــد یــه کــم خالقیــت بــه خــرج بدیــم!»‬ ‫در مواجهــه بــا چالش هــای تمام نشــدنی و پیچیــده ای کــه‬ ‫مــدام در حــال تغییرنــد‪ ،‬شــرکت ها و ســازمان ها ســرانجام‬ ‫فهمیده انــد کــه اگــر می خواهنــد در رقابــت بــا دیگــران عقــب‬ ‫نماننــد‪ ،‬ضــروری اســت کــه مــدام در حــال نــواوری باشــند‬ ‫می تــوان بــا تمریــن خالق تــر شــد‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫خیلــی وقت هــا بــه اشــتباه فکــر می کنیــم کــه ایــده‬ ‫هــای نــو و خــوب خودبه خــودی بــه ذهــن ادم می رســند‬ ‫چطور به ایده های نو برسیم؟‬ ‫تکنیک هــای تولیــد ایــده معمــوال بــه ترکیــب ایــده هــای‬ ‫قبلــی یــا تطبیــق دادن انهــا بــا شــرایط جدیــد توجــه دارنــد‪.‬‬ ‫یقینــا می شــود بــا همیــن تکنیک هــا بــه نتیجــه رســید؛‬ ‫درهم شکستن الگوهای فکری‬ ‫همــه ی مــا می توانیــم در دام الگوهــای فکــری‬ ‫خاصــی بیفتیــم و فقــط بــه تفکــر در چارچــوب انهــا‬ ‫گرایــش داشــته باشــیم‪ .‬درهــم شکســتن ایــن الگوهــا‬ ‫ذهــن شــما را از باتــاق تکــرار نجــات می دهــد‬ ‫پیش فرض هــا را بــه چالــش بکشــید‪ .‬بــرای هــر موقعیتــی کــه‬ ‫در ان قــرار می گیریــد‪ ،‬یــک ســری پیش فرض هــای کلیدی در‬ ‫ذهن شما وجود دارد‪ .‬به چالش کشیدن این پیش فرض ها‬ ‫چشــم تان را بــه دنیــای جدیــدی از راه حل هــا بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــکل را جــور دیگــری بیــان کنیــد‪ .‬خیلــی وقت ها اگر مســئله‬ ‫را بــه شــکل متفاوتــی مطــرح کنید ایده هــای متفاوتی هم به‬ ‫ذهن تــان می رســد‪ .‬بــرای اینکــه نحــوه ی بیــان را عــوض کنیــد‬ ‫از زوایــای مختلــف بــه ان بنگریــد‪ .‬از خودتــان ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫برعکس فکر کنید‪.‬‬ ‫اگــر می بینیــد هیــچ چیــز جدیــدی بــه ذهن تــان نمی رســد‪،‬‬ ‫قضیــه را وارونــه کنیــد‪ .‬بــه جــای اینکــه دنبــال راهــی بــرای‬ ‫حــل مشــکل‪ ،‬بهبــود پروســه یــا بهتــر کــردن مســئول باشــید‪،‬‬ ‫ایــن بــار ببینیــد چطــور می شــود مشــکلی ایجــاد کــرد‪،‬‬ ‫پروســه را بدتــر کــرد یــا کیفیــت محصــول را کاهــش داد‪.‬‬ ‫بــا روش دیگــری مفهــوم را بیــان کنیــد‪ .‬هــوش انســان‬ ‫انــواع مختلفــی دارد؛ امــا بــه دلیــل نامعلومــی وقتــی‬ ‫می خواهیــم در محیــط کار چالش هــا را حــل کنیــم فقــط‬ ‫از قــدرت اســتدالل کالمی مــان اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫ارتباط دادن چیزهای بی ربط به هم‬ ‫بعضــی از بزرگ تریــن ایده هــا هســتند کــه انــگار شانســی‬ ‫اتفــاق افتاده انــد‪ .‬صدایــی بــه گــوش ادم می رســد‪ ،‬صحنـه ای‬ ‫بــه چشــمش می خــورد و بعــد بــدون اینکه هیــچ ارتباطی بین‬ ‫اینها و مسئله وجود داشته باشد‪ ،‬ناگهان فکری در ذهن ادم‬ ‫جرقه می زند‪ .‬ســیب مشــهور نیوتون و کشــف ارشمیدس در‬ ‫وان حمــام گوشـه ای از موقعیت هــای فــراوان این چنینی انــد‪.‬‬ ‫از قله ی دیگری به منظره بنگرید‬ ‫هرکــدام از مــا در طــول عمرمــان چشــم انداز خاصــی‬ ‫بــه دنیــا پیــدا می کنیــم‪ .‬وقتــی همیشــه از منظــر ثابتــی‬ ‫دنیــا را ببینیــم‪ ،‬ایده هایمــان هــم فقــط مختــص ان‬ ‫نــگاه خواهنــد بــود‪ .‬اگــر دنبــال ایــده هــای نــو و متفــاوت‬ ‫هســتید‪ ،‬بایــد از منظــر دیگــری بــه قضایــا نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫فعال کننده ها را به کار بگیرید‬ ‫فعال کننده هــا اقدامــات و فعالیت هایــی هســتند کــه‬ ‫مســتقیما بــه فراینــد تولیــد ایــده منجــر نمی شــوند؛ امــا بــه‬ ‫پیشــبرد ان کمــک می کننــد‪ .‬فعال کننده هــا باعــث می شــوند‬ ‫فضــای مثبتــی بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه ‪2‬‬ ‫خردادبجنورد‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف با کمینه ‪ 33‬سیلسیوس وزش باد شرق از ‪ 10‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪302‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز ثبت نام حدود ‪ ۳۹‬هزار کالس‬ ‫ی و پیش دبستانی‏‬ ‫اول ‬ ‫معــاون ابتدایــی امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ثبت نــام حــدود ‪۳۹‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز پایــه اول و پیــش دبســتانی از‏امــروز شــنبه اول خــرداد مــاه اغــاز‬ ‫شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۵۴۶‬دانــش امــوز کالس پایــه اول و ‪۱۹‬هــزار و ‪۳۲۳‬‬ ‫نفــر‏پیــش دبســتانی خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عصمــت بدخشــان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰‬تعــداد دانــش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امــوزان پایــه اول نســبت بــه ســال گذشــته ‪۴۴۴‬‏نفــر افزایــش خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و جلوگیــری از حضــور اولیــا و دانــش‬ ‫امــوزان در مــدارس‪ ،‬ثبــت نــام تمامــی پایــه هــای‏تحصیلــی بصــورت الکترونیکــی از‬ ‫ی »‪‎«pada‬انجــام مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ه »‪‎«sida‬و درگاه الکترونیکــ ‪‎‬‬ ‫طریــق ســامان ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ثبت نــام دانــش امــوزان پایــه اول و پیــش دبســتانی تــا پایــان‬ ‫مــرداد مــاه ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ثبــت نــام دانــش امــوزان‏در ســایر پایه هــا بعــد از‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫پایــان امتحانــات و صــدور کارنامــه انجــام خواهــد ش ـ ‪‎‬‬ ‫قتل در قابلمه!‬ ‫ایــن چنــد روز اخیــر حوادثــی در کشــور اتفــاق‬ ‫افتــاد کــه بــه قولــی « مســلمان نشــنود کافــر‬ ‫مبینــاد» یعنــی قشــنگ زشــتی درگیــری‬ ‫داربــی و شکســتن انگشــت خبرنــگار و کتــک‬ ‫زدن یــک زن در بانــک و حملــه تبــر بــه‬ ‫دســتان بــه خانــواده و ‪ ...‬را شســت و بــا‬ ‫خــودش بــرد ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر از رئیــس شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام کشــور و مســئول اتحادیــه صنــف‬ ‫قصابــان پنهــان نیســت؛ از شــما چــه پنهــان‬ ‫مــا هــر زمــان کــه وام می گیریــم یــا بــا‬ ‫پول هایــی کــه بــرای روز مبــادا پــس انــداز‬ ‫کــرده ایــم گوشــت قرمــز مــی خریــم‪ ،‬یکــی‬ ‫از دغدغه هــای مــا تکــه تکــه کــردن گوشــت‬ ‫اســت و ابــزار االت اشــپزخانه مــا جوابگــوی‬ ‫ایــن مقــدار سرســختی اســتخوان و غضــروف‬ ‫و رگ و پــی نیســتند!‬ ‫حــاال ایــن بنــدگان خــدا چطــور فرزندشــان‬ ‫را پــس از قتــل در حمــام بــه شــش قســمت‬ ‫نامســاوی تقســیم کردنــد و در شــش‬ ‫گوشــه شــهر رهــا کردنــد واللــه و اعلــم‪...‬‬ ‫واال ســفارت عربســتان هــم کــه دو ســال‬ ‫قبــل چنیــن غلطــی کــرد‪ ،‬بــا اره برقــی مرحــوم‬ ‫قاشــقچی را تکــه تکــه کردنــد!‬ ‫درد اینجاســت کــه «یــک بــار بــرای همیشــه»‬ ‫هــم نبــوده کــه پــای ابــزاراالت رونیکــس‬ ‫را بــه پرونــده بــاز کنیــم و از نشــان دادن‬ ‫انگشـت ها جلــوی دوربیــن معلــوم اســت کار‬ ‫فیلــم داســتانی ‪ ۸‬میلــی متــری نیســت و بــا‬ ‫یــک ســریال کامــل بــدون اب بنــدی مواجــه‬ ‫هســتیم!‬ ‫بــاور کنیــد از هفتــه گذشــته تــا امــروز‬ ‫خلــق اللــه جــرات نمی کنــن‪ ،‬پالســتیک‬ ‫زبالــه مشــکی و چمــدان چرخــدار بخــرن!‬ ‫امــا از مســائل جنایــی هفتــه کــه عبــور کنیــم‬ ‫تــازه بــه مســائل سیاســی روز مــی رســیم‪.‬‬ ‫طــرف بــا ســاعت پنــج هــزار دالری جلــوی‬ ‫دوربیــن رســانه ملــی‪ ،‬بــدون اینکــه خنــده اش‬ ‫بگیــرد‪ ،‬بــرای کولبــران گریــه و زاری مــی کنــد‬ ‫و دم از حــق و حقــوق مــردم و اوضــاع ســخت‬ ‫زندگــی شــان مــی زنــد!‬ ‫مومــن بــا همیــن ســاعت جنابعالــی کــه بــه‬ ‫دالر خودتــان حســاب کنیــم بیــش از صــد‬ ‫میلیــون تومــان م ـی ازرد‪ ،‬مــی تــوان دســتکم‬ ‫ده بیســت زندانــی جرایــم غیــر عمــد را از‬ ‫زنــدان ازاد کــرد و بــه اغــوش ولــرم خانــواده‬ ‫بازگردانــد!( البتــه اگــر با ایــن اوضاع اقتصادی‬ ‫کانــون خانــواده یــخ نکــرده باشــد) حــاال خانــه‬ ‫و ماشــین و امــوال منقــول و غیــر منقــول تــان‬ ‫کــه حتمــا ً در ســامانه امــاک ثبــت شــده و‬ ‫فضولی اش به ما نیامده اســت ‪ ،‬به کنار ‪...‬‬ ‫خالصــه ایــن هفتــه اتفاقــات ریــز و درشــت‬ ‫زیــاد داشــتیم‪...‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا خبــر ســرطانزا‬ ‫بــودن نــان شــایعه باشــد!‬ ‫شهرستانها‬ ‫نیاز به نوسازی ‪15‬‏‪‎ ‎‬درصد‬ ‫تابلوهای عالئم رانندگی‬ ‫‏گنبدکاووس‏‬ ‫جانشــین رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی گنبــدکاووس‬ ‫گفــت کــه طبــق بررســی های صــورت گرفتــه ‪ ۱۵‬درصــد از‬ ‫تابلوهــای‏عالئــم راهنمایــی و رانندگــی ســطح ایــن شــهر نیــاز‬ ‫بــه تعویــض‪ ،‬تعمیــر و بــه روز رســانی توســط شــهرداری دارنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ مســعود بارانــی در نشســت شــورای ترافیــک‬ ‫گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬نوشــته ها و چارچــوب بخشــی از‬ ‫تابلوهــای‏عالئــم راهنمایــی و رانندگــی ایــن شــهر براثــر شــرایط‬ ‫جــوی و نــور مســتقیم افتــاب از بیــن رفتــه‪ ،‬تعــدادی میــان شــاخ‬ ‫و بــرگ‏درختــان پنهــان شــده و برخــی نیــز بایــد تعویــض شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه از شــهرداری درخواســت شــده تــا نســبت‬ ‫بــه ســاماندهی تابلوهــای عالئــم رانندگــی اقــدام کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد‏ســدمعبر توســط وانـت بارهــا در برخــی نقــاط‬ ‫شــهری گنبدکاووس و ورودی ان نیز از مشــکالت ترافیکی‬ ‫ایــن شــهر اســت کــه‏بایــد مکانــی بــرای ســاماندهی انهــا‬ ‫پیــش بینــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ بارانــی اضافــه کــرد‪ :‬باتوجــه بــه احتمــال بــروز حــوادث‬ ‫رانندگــی بــه ســبب تــردد شــبانه ماشــین های شــهرداری‬ ‫‏گنبــدکاووس جهــت ابیــاری فضــای ســبز الزم اســت شــهرداری‬ ‫نســبت بــه مکانیــزه کــردن روش هــای ابیــاری اقــدام نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی نسبت‬ ‫تولد به مرگ‬ ‫رییــس اداره ثبــت احــوال گنبــدکاووس گفــت که نســبت امار تولد‬ ‫بــه مــرگ در ایــن شهرســتان بــه ازای هــر ‪ ۶‬تولــد یــک مرگ در‏ســال‬ ‫‪ ۹۱‬بــه هــر ســه تولــد یــک مــرگ در پایــان ســال ‪ ۹۹‬کاهــش یافــت‬ ‫کــه اســتمرار ایــن رویــه طــی ‪ ۱۰‬ســال اینــده بــه برابــری امــار‏ایــن ‪۲‬‬ ‫واقعــه حیاتــی و پیــری جمعیــت منجر خواهد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جلیل گلــدی امانــزاده در جلســه شــورای هماهنگــی ثبــت وقایــع‬ ‫حیاتــی گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬نســبت ازدواج بــه طــاق نیــز‬ ‫در‏ایــن شهرســتان بــه ازای هــر ‪ ۹‬ازدواج یــک طــاق در ســال ‪ ۹۱‬بــه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫هــر ســه ازدواج یــک طــاق کاهــش یافتــه اسـ ‪‎‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اســتمرار کاهــش ازدواج نســبت بــه طــاق زنــگ‬ ‫خطــر جــدی بــرای رشــد جمعیــت شهرســتان به شــمار مــی رود‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬اســیب شناســی رونــد نزولــی وقایــع حیاتــی توســط‬ ‫کارشناســان و ارائــه راهــکار عملــی بــرای مقابلــه پیــری جمعیــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ضــروری اس ـ ‪‎‬‬ ‫رییــس اداره ثبــت احــوال گنبــدکاووس همچنیــن بــا ارائــه امــاری‬ ‫از ثبــت وقایــع حیاتــی چهارگانــه ایــن شهرســتان درســال ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫‏پارســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬والدت ثبــت شــد کــه ‪ ۵.۶‬درصــد نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل ان کاهــش داشــت ضمــن اینکــه در فروردیــن‬ ‫‏امســال نیــز ‪ ۵۵۲‬والدت در گنبــدکاووس ثبــت شــد کــه ‪۳.۲‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اسـ ‪‎‬‬ ‫توزیع‪‎‎400‬بسته معیشتی‬ ‫در مناطق زلزله زده‏خراسان‬ ‫شمالی‏‬ ‫نماینــده بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام در خراســان شــمالی از توزیــع ‪ ۴۰۰‬بســته‬ ‫معیشــتی و ‪ ۲‬هــزار اب‏معدنــی در مناطــق زلزلــه زده‬ ‫گرمــه و جاجــرم خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محســن پــوالدی‪‎‬‏‪‎‬اظهــار کــرد‪ :‬بــه همت بنیاد احســان‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام در خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۰۰‬بســته معیشــتی‏و ‪ ۲‬هــزار اب معدنــی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫در مناطــق زلزلــه زده جاجــرم و گرمــه توزیــع ش ـ ‪‎‬‬ ‫نماینــده بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام در خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬ارزش ایــن‬ ‫بســته ها مجموعــا ً ‪۱۲۰‬‏میلیــون تومــان بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بســته های معیشــتی بــه همــت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫گروه هــای جهــادی بیــن مناطــق توزیــع شــ ‪‎‬‬ ‫پــوالدی در انتهــا گفــت‪ :‬مــردم مناطــق زلزلــه زده‬ ‫گرمــه و جاجــرم نیــاز بــه حمایت هــای بیشــتری دارنــد‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫کــه ســعی داریــم ایــن کمک هــا‏را بیشــتر کنیــ ‪‎‬‬ ‫‏ تخریب ‪333‬مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی‏کشاورزی‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۹۰۱‬مــورد‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز در‏عرصه هــای کشــاورزی اســتان شناســایی شــد کــه از ایــن میــزان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تاکنــون‪ ۳۳۳‬مــورد ان بــا حکــم قضایــی تخریــب شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫محمدباقــر منتظــری میــزان ســطح اراضــی تخریــب شــده ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی ‪ ۵۰۲‬هکتــار دانســت‏کــه برچیــده شــدن انهــا بــر اســاس مــاده ‪ ۳‬و ‪۱۰‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫قانــون حفــظ کاربــری اجــرا شـ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه وصــول عــوارض مــاده ‪ ۲‬قانــون حفــظ کاربــری در ایــن بــازه زمانــی را نیــز‬ ‫هفــت میلیــارد و ‪ ۲۳۷‬میلیــون ریــال‏عنــوان کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نظــارت بــر مجوزهــای تغییــر کاربــری‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۱۳‬مــورد بــه مســاحت ‪ ۲‬هــزار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و ‪ ۷۰۲‬نیــز انجــام شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫منتظــری بــر حفــظ اراضــی کشــاورزی بــرای تولیــد تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬خریــد و فــروش‬ ‫زمیــن هــا بــا قطعــات کوچــک تــر ممنــوع‏و تخلــف اســت امــا ایــن کار بــه صــورت قــول‬ ‫نامــه ای انجــام مــی شــود کــه از دســتگاه هــای نظارتــی مــی خواهیــم در ایــن‏خصــوص‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫توجــه بیشــتری داشــته باشــن ‪‎‬‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫از قانــون گــذاران انتظــار داریــم کــه‏بــرای جلوگیــری از کوچــک شــدن زمیــن های کشــاورزی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫قوانیــن ســخت گیرانــه وضــع کننــد تــا در اینــده بــا چالــش رو بــه رو‏نشــوی ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یــگان حفاظــت ایــن ســازمان از روســتاها و اراضــی کشــاورزی گشــت زنی هــای‬ ‫دارد امــا بایــد در جامعــه فرهنــگ‏ســازی شــود تــا قشــر تولیــد کننــده و کشــاورز زمین هــای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خــود را بــه افــراد بــرای ایجــاد اتــراق هــای اســکان موقــت نفروشــن ‪‎‬‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم نیــز‬ ‫بایــد بــه فکــر تامیــن غــذای‏اینــده فرزنــدان خــود باشــند و نبایــد بــا فــروش قطعــات کوچــک‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی ایــن اراضــی را از گردونــه تولیــد خــارج‏کنیـ ‪‎‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ورود بــه پیــش دبســتانی در ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰‬محــدوده‬ ‫ســنی مشــخصی در نظــر گرفتــه شــده اســت‏بــه ایــن ترتیــب کــه ســن ثبــت نــام پیــش‬ ‫دبســتانی یــک‪ ،‬چهــار تــا پنــج ســال تمام(متولدیــن ‪۲‬مهــر ‪۹۵‬تــا ‪۱‬مهــر‪ ) ۹۶‬و ســن‬ ‫ثبــت نــام‏پیــش دبســتانی ‪ ،۲‬پنــج تــا ‪ ۶‬ســال تمــام (متولدیــن ‪۲‬مهــر ‪ ۹۴‬تــا ‪۱‬مهــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ )۹۵‬اس ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام دانــش امــوزان مــدارس غیردولتــی و عشــایری نیــز تــا‬ ‫پایــان شــهریور اســت افــزود‪ :‬اولیــای دانــش‏امــوزان ثبــت نــام را بــه روز هــای پایانــی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫زمــان تعییــن شــده موکــول نکننـ ‪‎‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‪ ،‬برگــزاری هــر گونــه‬ ‫ازمــون ورودی و مصاحبــه و بــرای پایــه‏اول ممنــوع اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در زمــان‬ ‫ثبــت نــام نیــز مــدارس صرفــا مــی تواننــد هزینــه کتاب هــای درســی و بیمــه درمانــی را‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‏از دانــش امــوزان اخــذ کنن ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی‏کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫امــوز در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه هســتن ‪‎‬‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان خراســان شــمالی از اســفندماه ســال ‪ ۹۸‬بــا شناســایی‬ ‫نخســتین بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در شهرســتان‏بجنــورد شــیوع یافــت و ایــن اســتان‬ ‫تاکنــون ســه مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت ســر گذاشــت و از اول فروردیــن مــاه ســال‬ ‫جــاری‏بــه تدریــج وارد پیــک چهــارم شــد‪ .‬و در ایــن مــدت حــدود ‪ ۲‬هــزار بیمــار مبتــا‬ ‫بــه ویــروس کرونــا در بیمارســتان هــای اســتان‏بســتری شــدند و در حــدود دو مــاه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫گذشــته ‪ ۱۵۱‬نفــر جــان خــود را از دســت داده انـ ‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳۹‬هیات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۹۲‬تقاضای خانــم پریدخت ریحانی بشناســنامه ‪۳۷۳‬کد ملــی‪۲۱۲۱۱۷۷۱۱۶‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد احمــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۶۹/87‬مترمربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ - ۱۴۰۰/۰۳/18‬م ‪.‬الــف‪ ۶۸۸۹‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــررای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۸‬هیــات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۰‬تقاضای مریم غالمی بشناســنامه ‪۳۸۱۲‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۵۸۷۶۸۷‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزندمحمــود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۰۳/30‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ - ۱۴۰۰/۰۳/18‬م ‪.‬الــف‪ - ۶۸۵۰‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۶۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۳‬‬ ‫تقاضــای خلیــل رضوانــی بشناســنامه ‪۱۶۱۵‬کــد ملــی ‪۲۲۴۸۷۱۸۵۲۷‬صــادره از کردکــوی فرزندمحمدحســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۲۲۵/80‬مترمربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪ ۶۸۶۵‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــررای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفــات مالکانه و بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۸‬‬ ‫تقاضای مهدی بهلول بشناسنامه ‪ ۵۲۲‬کد ملی ‪۲۱۲۱۹۱۳۶۲۹‬صادره از گرگان فرزندحسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪۸۸‬مترمربع از پالک ‪-۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش ‪۳‬‬ ‫حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاص که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و بعد از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪ .‬م ‪.‬الف‪ ۶۸۷۹‬نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬جت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 52‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪302‬‬ ‫خبر‬ ‫تملیک‪،‬سرقت‪،‬حمایت ‪3‬مانع بزرگ‬ ‫مخابراتی‬ ‫نرگــس حســین زاده‪ :‬اهمیــت حــوزه ارتباطــات در دنیــا و ایــران از زمــان پیدایــش مفهــوم ارتباطــات تــا‬ ‫امــروز چندیــن دهــه می گــذرد همــان روزهــا کــه اختــراع دســتگاه چــاپ زمینــه را بــرای انتشــاروتکثیر‬ ‫مطبوعــات تســهیل کــرد‪ .‬مقدمــات بــروز و ظهــوری دیگــر وســایل ارتباطــی نظیــر تلگــراف‪ ،‬تلفــن‪ ،‬رادیــو ‪،‬‬ ‫سینما و تلویزیون نیز فراهم شد ‪.‬‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه تحــول دیجیتــال در شــرایط مناظــره امیــز کــه شــعار روز جهانــی ارتباطــات ه ـم ‬ ‫اســت قــرار اســت منجــر بــه تامیــن زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای امــوزش ‪،‬بهداشــت‪ ،‬کس ـب وکار و‬ ‫اطالع رســانی های گســترده در شــرایط ماننــد همه گیــری کرونــا و ماننــد ان شــود‪.‬‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران کــه نقــش قابل توجهــی در ســرعت بخشــیدن بــه تحــوالت ارتباطــی دارد با بهره گیری‬ ‫از شــعار روز جهانــی ارتباطــات و در راســتای ســالی کــه تولیــد پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا نــام گرفته شــرایط‬ ‫را بــرای تســهیل امــور مربــوط بــه متخصصــان و تالشــگران حوزه هــای ارتباطــی این گونــه فراهــم می کنــد‪ .‬ارائــه‬ ‫تســهیالت و زیرســاخت های مورد نیاز به تمام ذی نفعان ‪،‬تســهیل مقررات به منظور تقویت تولیدکنندگان‬ ‫حــوزه ‪ ،ICT‬پشــتیبانی از شــرکت های نــواور و اســتارت اپ از طریــق ارائــه امکانــات‪ ،‬فضــا ‪ ،‬زیرســاخت و ‪.....‬‬ ‫تالش برای اصالح تعرفه های حوزه ‪ict‬‬ ‫حــاال می تــوان ســطح ســواد دانــش و رفــاه مردمــان یــک کشــور را بــا معیــاری چــون ســواد ارتباطــی و‬ ‫اطالعاتــی ســنجید‪ .‬درهم تنیدگــی زندگــی مــردم ایــن روزهــا بــا مفهــوم ارتباطــات بــه انــدازه ای اســت کــه‬ ‫بــا کمــک ان می تــوان بســیاری از تهدیدهــا و مخاطــرات طبیعــی و اجتماعــی را بــه فرصــت تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اهمیــت روابط عمومــی در اگاهی بخشــی بــه مشــتریان در خصــوص‬ ‫اقدامــات انجام شــده در مخابــرات گفــت‪ :‬روابط عمومــی به عنــوان اهــرم توانمنــد در اطالع رســانی بــه‬ ‫مــردم می توانــد عمــل کنــد و ایــن موجــب خواهــد شــد تــا مــردم از تالش هــای مخابــرات در راســتای‬ ‫توســعه ارتباطــات در اســتان و خدمات رســانی های انجام شــده اگاه شــوند کــه ایــن امــر افزایــش ســرعت‬ ‫در رونــد توســعه را منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیریــت مخابــرات منطقــه گلســتان در نشســت خبــری بــا رســانه های محلــی اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫عملکــرد مخابــرات در روزهــای دغدغ ـ ه برانگیــز کرونایــی گفــت علی رغــم افزایــش ســه برابــری ترافیــک‬ ‫در شــبکه مخابراتــی اســتان‪ ،‬بــا تــاش و اقدامــات انجــام شــده از مجموعــه مخابــرات گلســتان‪،‬کمترین‬ ‫نارضایتــی دربیــن مــردم مشــاهده شــده و توانســتیم زیــر ســاخت ها را تامیــن و تقویــت نمائیــم‬ ‫تا عالوه بر کاهش اختالل درارتباطات مخابراتی‪،‬کیفیت ارتباطات را نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫شــهمرادی افــزود رســانه ها به عنــوان ابــزاری در جهــت اطالع رســانی و اگاهی بخشــی بــه مــردم بــرای‬ ‫ســازمان ها محســوب می شــوند و انعکاس درخواسـت ها و مشــکالت مردمی از طریق رســانه ها بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت و ســازمان ها در جهــت رفــع ان تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد عــدم همــکاری الزم در جهــت تملیــک و احــداث ســایت های همــراه اول‪ ،‬ســرقت‬ ‫ت نهادهای تصمیم گیرنــده در خصوص بازنگری تعرفه های‬ ‫تجهیــزات مخابراتــی و همچنیــن عدم حمای ‬ ‫مخابرات ســه مانع بزرگ در توســعه بیشــتر مخابرات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت و انعــکاس ایــن معضــات در رســانه ها و فرهنگ ســازی در بیــن جامعــه کمــک‬ ‫بزرگــی بــه مخابــرات خواهــد کــرد تــا بتوانــد بــا رفــع موانــع و پشــتیبانی خدمــات مطلوب تــری به هــم‬ ‫اســتانی ها ارائــه نماییــم‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬مخابــرات توانسته اســت در ســال گذشــته و شــرایط ســخت شــیوع ویــروس کرونــا از ایــن‬ ‫فرصــت بهــره بــرده و تحــول عظیمــی در حــوزه دیجیتــال ایجــاد کــرده و بــا تقویــت زیرســاخت ها از بخش هــای‬ ‫مختلــف اعــم از امــوزش مجــازی و کس ـب وکار الکترونیکــی حمایــت کــرده و موجــب جلوگیــری از اســیب بــه‬ ‫بســیاری از کس ـب وکارها شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫جاساز تریاک و حشیش‬ ‫در سمند‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ ۱۳‬کیلوگــرم تریــاک و‬ ‫هفــت کیلوگــرم حشــیش از‏یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســمند در اســتان خبــردا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ مجیــد زائــری اظهارکــرد‪ :‬مامــوران اداره‬ ‫عملیــات ویــژه پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان‬ ‫پــس از یکســری اقدامــات ‏تخصصــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی دو نفــر از ســوداگران مــرگ شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای اطالعاتــی پلیــس‬ ‫مشــخص شــد متهمــان قصــد جابجایــی مــواد افیونــی‬ ‫بــا یــک دســتگاه ســمند بــه‏داخــل اســتان را دارنــد کــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬مامــوران بــا همــکاری‬ ‫پلیــس رامیــان‪ ،‬خــودرو‏مــورد نظــر را بــه محــض ورود‬ ‫بــه اســتان شناســایی و طــی عملیاتــی هدفمنــد ان را‬ ‫متوقــف کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زائــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‪۱۳ ،‬‬ ‫کیلوگــرم تریــاک و هفــت کیلوگــرم حشــیش کشــف و‬ ‫دو متهــم هــم‏دســتگیر شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فوت مرد ‪ 50‬ساله بر اثر‬ ‫سقوط از ارتفاعات شاه‬ ‫جهان اسفراین‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر‬ ‫خراســان شــمالی از ســقوط مــرد ‪ 50‬ســاله از‬ ‫ارتفاعــات شــاه جهــان اســفراین کــه منجــر بــه‏فــوت‬ ‫او شــد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ابراهیــم ســارمی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫طــی تمــاس مردمــی بــا مرکــز کنتــرل هماهنگــی‬ ‫عملیــات در خصــوص ســقوط فــردی‏‏‪ 50‬ســاله از‬ ‫ارتفاعــات شــاه جهــان حدفاصــل روســتای بانیــدر‬ ‫‪ ،‬تیــم امــداد و نجــات کوهســتان بــه محــل اعــزام‬ ‫شــدند‪.‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیــم امــداد و نجــات کوهســتان‬ ‫شهرســتان اســفراین پــس از رســیدن بــه محــل‬ ‫حادثــه متاســفانه بــا پیکــر بــی جــان مصــدوم‏روبــرو‬ ‫شــدند کــه بــر اثــر ســقوط جــان خــود را از دســت‬ ‫داده بــود‪. ‎‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬جســد فــرد توســط تیــم امــداد و‬ ‫نجــات جمعیــت هــال احمــر بــه پاییــن کــوه انتقــال‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫و تحویــل مراکــز مربوطــه ش ـ ‪‎‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینــای ایــران واقــع در جاجــرم خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بســته های معیشــتی‬ ‫بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــارد ریــال‪ ،‬میــان‏مددجویــان اســیب دیــده از زلزلــه شهرســتان های گرمــه و جاجــرم‬ ‫توزیــع شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تــورج زارع اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع بســته هــای معیشــتی در قالــب رزمایــش ایــران همــدل انجــام شــده‬ ‫اســت و بــه همیــن منظــور‏تاکنــون ‪ ۵۰۰‬بســته معیشــتی کــه ارزش هــر بســته چهــار میلیون ریال اســت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بیــن مددجویــان اســیب دیــده از زلزلــه ایــن خطــه توزیــع‏شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بســته هــای معیشــتی شــامل برنــج‪ ،‬روغــن ســرخ کردنــی‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬ســویا‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ماکارونــی‪ ،‬قنــد و خرمــا‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد‪ ۲۰۰ ،‬بســته تهیــه شــده بیــن مددجویــان شهرســتان گرمــه و ‪۳٠٠‬‬ ‫بســته بیــن مددجویــان شهرســتان‏جاجــرم توزیــع شــد گفــت‪ :‬کمــک بــه زلزلــه زدگان در راســتای انجــام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مســوولیت هــای اجتماعــی ایــن مجتمــع انجــام اسـ ‪‎‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی هــم گفــت به دنبــال وقوع حادثــه زمین لرزه‬ ‫گرمــه و جاجــرم متاســفانه‏تعــداد زیــادی از مددجویــان نیازمند مایحتاج اولیه زندگی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مجیدالهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور دســتگیری از ایــن قشــر از طریــق کــد اســان پرداخــت‬ ‫فوت مرد ‪ 50‬ساله بر اثر‬ ‫سقوط از ارتفاعات شاه‬ ‫جهان اسفراین‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر‬ ‫خراســان شــمالی از ســقوط مــرد ‪ 50‬ســاله از‬ ‫ارتفاعــات شــاه جهــان اســفراین کــه منجــر بــه فــوت‬ ‫‏او شــد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ابراهیــم ســارمی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬طــی‬ ‫تمــاس مردمــی بــا مرکــز کنتــرل هماهنگــی عملیــات‬ ‫در خصــوص ســقوط فــردی ‪ 50‬‏ســاله از ارتفاعــات‬ ‫شــاه جهــان حدفاصــل روســتای بانیــدر ‪ ،‬تیــم امــداد‬ ‫و نجــات کوهســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‎‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان‬ ‫اســفراین پــس از رســیدن بــه محــل حادثه متاســفانه‬ ‫بــا پیکــر بــی جــان مصــدوم روبــرو‏شــدند کــه بــر اثــر‬ ‫ســقوط جــان خــود را از دســت داده بــود‪. ‎‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬جســد فــرد توســط تیــم امــداد و‬ ‫نجــات جمعیــت هــال احمــر بــه پاییــن کــوه انتقــال و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫تحویــل مراکــز مربوطــه ش ـ ‪‎‬‬ ‫کمک ‪ ۲‬میلیارد ریالی الومینای ایران‬ ‫به زلزله زدگان‏خراسان شمالی‏‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰۵۸#‬و یــا اهــدای‏کمــک هــای خــود بــه مراکــز نیکــوکاری ســطح اســتان اقــدام کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۵‬ریشــتری ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه بامــداد روز دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت‬ ‫مناطقــی از جنــوب خراســان‏شــمالی و شــهر سنخواســت و روســتاهای اطــراف را لرزانــد و بــا گذشــت‬ ‫حــدود پنــج ســاعت از نخســتین زمیــن لــرزه‪ ۲ ،‬زمیــن‏لــرزه ‪ ۵.۴‬و ‪ ۴.۲‬ریشــتری دیگــر در بخــش هــای‬ ‫سنخواســت و شــوقان در شهرســتان جاجــرم بــه ثبــت رســی ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وقــوع پــس لــرزه هــا در خراســان شــمالی بــه خصــوص شــهر سنخواســت کانــون اصلــی زمیــن لــرزه‬ ‫موجــب شــد تــا مــردم برخــی‏از مناطــق شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم از تــرس پــس لرزلــه هــا منــازل‬ ‫خــود را تــا ‪ ۲‬روز پــس از زلزلــه تــرک کردنــد و بــه‏خیابــان هــا و پــارک هــای شــهری پنــاه اوردنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون‬ ‫گســل هــای فعــال و مهمــی‏وجــود دارد‪ ،‬ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی دهنــد‬ ‫موجــب وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهــم تریــن گســل هــای خراســان شــمالی گســل اســفراین اســت کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪۱۷۰‬‬ ‫کیلومتــر و راســتای شــمال‏باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری شــهر‬ ‫اســفراین گــذر مــی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالی‪‎:‎‬‬ ‫‏‪۴۰‬‏‪‎ ‎‬هزار واکسن کرونا به‬ ‫خراسان شمالی وارد‏شده است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه ورود ‪ ۲۰‬هــزار دز واکســن کرونــا طــی هفتــه گذشــته‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون‏‏‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬دز واکســن وارد خراســان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــمالی شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫‏ ســید احمــد هاشــمی ظهــر شــنبه در ســتاد مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫خراســان شــمالی کــه در ســالن جلســات اســتانداری برگــزار شــد‪،‬‬ ‫از‏کاهــش مــوارد بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا در اســتان‬ ‫خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬طــی هفتــه گذشــته ‪ ۵۰۰‬نفــر بســتری‬ ‫شــدند‏کــه ایــن عــدد طــی هفتــه پیشــین ‪ ۶۵۰‬مــورد بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــی هفتــه گذشــته ‪ ۲۰‬مــورد مــرگ بــه ثبــت رســید؛ بــه صــورت‬ ‫کلــی‏میــزان مــرگ در قیــاس بــا پیــک قبلــی کرونــا کمتــر اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۳۲‬تــا ‪ ۳۶‬درصــد تســت های کرونــا‬ ‫مثبــت اســت کــه نســبت بــه قبــل کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه ورود ‪ ۲۰‬هــزار دز واکســن کرونــا طــی‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬دز واکســن‬ ‫وارد شــده‏اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫عــدم مراجعــه ‪ ۳‬هــزار ســالمند بــاالی ‪ ۸۰‬ســال بــرای تزریــق‬ ‫واکســن‪،‬‏بیــان کــرد‪ :‬چــون تزریق واکســن اجباری نیســت فقط‬ ‫می توانیــم در ایــن خصــوص اطــاع رســانی کنیــم‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان موارد بســتری در اســتان همچنان باالی ‪۲۸۰‬‬ ‫مورد اســت و طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۶‬بیمار فوت شــدند‏‪.‬‬ ‫هاشــمی از راه انــدازی مراکــز تجمیعــی در بجنورد‪ ،‬شــیروان‬ ‫و اســفراین بــه منظــور کاهــش ازدحــام صــف واکســن خبــر‬ ‫داد و‏گفــت‪ :‬از امــروز تزریــق واکســن بــه افــراد بــاالی ‪۷۰‬‬ ‫ســال اغــاز می شــود‏‪.‬‬ ‫برای مدیریت چالش کم ابی؛‬ ‫ممنوعیت کشت برنج‬ ‫ومحصوالت پراب طلب‏به‬ ‫صورت غرقابی در گلستان‏‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان در خصوص کشــت‬ ‫غرقابــی شــالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ســال ابــی جــاری بــا‬ ‫‏معضــل خشکســالی رو بــه رو هســتیم‪ ،‬کشــت شــالی و ســایر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محصــوالت پــر اب طلــب بــه شــکل غرقابــی ممنــوع اسـ ‪‎‬‬ ‫سیدمحســن حســینی‪ ،‬گفــت‪ :‬ابــان ‪ ۹۷‬هیئــت وزیــران‬ ‫مصوبـه ای مبنــی بــر ممنوعیــت کشــت برنج در همه اســتان ها‬ ‫بجــز‏مازنــدران و گیــان را تصویــب کرد‪ ،‬اما در اســتان گلســتان‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار هکتــار نســق های قدیمــی وجــود دارد کــه ســابقه‬ ‫کشــت برنــج‏دارنــد و انچــه مــد نظــر مــا بــود ممنوعیــت کشــت‬ ‫برنــج بــا اب چــاه بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰001542‬هئیت ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲306‬تقاضــای خلیــل رضوانــی لیــل‬ ‫رضوانــی بشناســنامه ‪۱۶۱۵‬کــد ملــی ‪۲۲۴۸۷۱۸۵۲۷‬صــادره از کردکــوی‬ ‫فرزندمحمدحســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شده اســت بمســاحت ‪ 250‬مترمربــع از پــاک ‪-3866‬فرعــی از ‪-107‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه باباصادقیــان بخــش‬ ‫‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪ ۶۸67‬نوبــت اول‪:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۰۳/18‬‬ ‫حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از‬ ‫طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫ت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪:‬برابر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴۵‬هیا ‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۲۹‬تقاضــای نعمــت الــه حیــدری بشناســنامه ‪ ۱۴۲۹‬کــد ملــی ‪۰۰۵۳۱۳۷۶۶۳‬صــادره از تهــران فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۱۳۸/50‬مترمربــع از پــاک ‪۳۸۶۶‬فرعــی از‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خارج از مزرعــه موقوفه باباصادقیان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪۶۸۸۴‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۹‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۳۶‬تقاضــای عاطفــه کریــم نــژاد بشناســنامه ‪۰۷۷۰۰۰۰۸۰۰‬کــد ملــی‪ ۰۷۷۰۰۰۰۸۰۰‬صــادره از درگــز فرزنــد اســدالله در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۳۱‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیــه دو گرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاص کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را با ذکر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۶۸۶۳‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقه دوگــرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۶۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۴‬تقاضــای محمدرضــا مقصودلــو بشناســنامه‪ ۷‬کــد ملــی‪ ۲۱۲۲۱۰۸۲۳۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعــی بمســاحت‪ ۳۲۰۹۴/40‬متــر مربــع از پــاک‪ _۲۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۶۸۶۰‬نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪-۳‬قانــون ومــاده ‪-۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی‪ :‬برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۴۳۳‬مــورخ‪ ۱۴۰۰ /۰۲/11‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا‪ ،‬کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰0۰۲۸۷‬تصرفات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه درخشــنده تومــاج فرزندعبدالغفــور بــه شناســنامه‪۲۲‬کد ملی‪۴۹۷۹۷۲۳۷۲۱‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ ۱۹۹/84‬متــر مربــع درقســمتی ازششــدانگ پــاک شــماره‪ ۳۳۹۵‬فرعی از یــک اصلی واقع‬ ‫در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی امــاش کل محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز اگهــی می شــود‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســنادوامالک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ ۶۸۶۹‬نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابــر ماده‪۳‬ومــاده اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵33‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۳4‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۵۶‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۵۵‬تقاضــای ‪-۱‬غالمحســین کریمــی نــژاد بشناســنامه‪۴۶۴‬کد ملــی‪ ۵۷۲۹۳۲۹۷۲۵‬صــادره از بردســکن فرزندمیــرزا ابراهیــم در ســه دانــگ مشــاع از عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارایســند اعیــان بــه پــاک ‪۱۸۰۲‬‬ ‫فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی بخــش‪ ۳‬مــی باشــد‪-۲‬عزیزاله جهــان بخــش بشناســنامه ‪ ۹۲۲‬کدملــی ‪ ۲۱۲۱۵۰۶۴۱۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیــان بــه پــاک ‪۱۸۰۲‬فرعــی از‪_۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪ ۳‬مــی باشــد بمســاحت کل ششــدانگ ‪۳۹۸‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضیخــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صادقباباصادقیــان بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۶۸۹۹‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/18‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 5 ‫حفظ سالمت‬ ‫گوش‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫چــرک و ضایعــات داخــل گــوش ‪ :‬جــرم هــای گوشــتان زمانــی کاهــش پیــدا مــی کننــد کــه شــما کمتــر‬ ‫بشــنوید‪ .‬جــرم هــای داخــل گوشــتان بایــد تمیــز شــود و اگــر مشــاهده کردیــد کــه بیش از حــد جرم تولید‬ ‫مــی کننــد بایــد بــه متخصــص گــوش مراجعــه نماییــد و در اکثــر مواقــع زمانــی کــه شــما دوش مــی گیرید‬ ‫خــود بــه خــود تمیــز خواهنــد شــد‪ .‬از فــرو کــردن مــداد و اشــیاء نــوک تیــز و نــازک ماننــد ســیخ بــه داخــل‬ ‫گــوش جــدا خــودداری کنیــد کــه باعــث پــاره شــدن پــرده ی گــوش و اســیب هــای جــدی میشــود‪.‬‬ ‫شماره ‪302‬‬ ‫بیماری های پوستی‬ ‫قدرشناسی و ارتباط موثر‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫بیماری پوستی‬ ‫پسوریازیس را بیشتر‬ ‫بشناسید‬ ‫بیمــاری پوســتی پســوریازیس چنــدان شــایع‬ ‫نیســت ولــی افــرادی کــه بــا ان درگیــر هســتند‬ ‫مشــکالت عدیــده ای را‏پیــش رو دارنــد‪ .‬بیمــاری‬ ‫پســوریازیس کــه بــا نام هــای بیمــاری صــدف‬ ‫پوســتی یــا صدفــک هــم شــناخته می شــود‪،‬‏یــک‬ ‫بیمــاری پوســتی خودایمنــی اســت‪ .‬یعنــی بــدن‬ ‫علیــه خــودش عمــل می کنــد‪ .‬پســوریازیس یــک‬ ‫بیمــاری مزمــن ‏اســت کــه در حــال رفت و امــد‬ ‫اســت یعنــی گاهــی هســت و گاهــی نیســت‪.‬‏‬ ‫ســلول های مــرده و اســیب دیده پوســت‬ ‫انســان دائــم در حــال ریــزش هســتند و‬ ‫ســلول های ســالم و جدیــد ‏جایگزیــن ان هــا‬ ‫می شــوند ولــی در ایــن بیمــاری بــه دلیــل‬ ‫ســیگنال ها و دســتورات اشــتباهی کــه بــه‬ ‫ســلول های ‏پوســتی می رســد‪ ،‬ســلول ها بــا‬ ‫ســرعتی بســیار بیشــتر از ریــزش ســلول ها‪،‬‬ ‫تولیــد می شــوند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب ‏پســوریازیس ســبب‬ ‫پوسته پوســته شــدن پوســت می شــود و‬ ‫ظاهــری نامناســب بــه پوســت فــرد می دهــد‪.‬‏‬ ‫ایــن بیمــاری یــک بیمــاری ژنتیکــی بــوده و بــه‬ ‫هیــچ عنــوان مســری و واگیــردار نیســت‪ .‬دلیــل‬ ‫اصلــی بیمــاری ‏پســوریازیس بــه وراثــت بــاز‬ ‫می گــردد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه از بــدو تولــد در ژن‬ ‫فــرد وجــود دارد‪ ،‬ولــی بــروز ان‏قطعــی نیســت‪.‬‬ ‫برخــی از عوامــل ماننــد عفونــت‪ ،‬تحریــکات‬ ‫موضعــی‪ ،‬داروهــای خــاص‪ ،‬اســیب پوســت‪،‬‬ ‫اب و‏هــوا‪ ،‬ســیگار‪ ،‬الــکل و اســترس می توانــد‬ ‫ایــن بیمــاری را نمایــان کنــد‪ .‬هــدف اصلــی‬ ‫درمــان ایــن اســت کــه‏ســرعت رشــد ســلول های‬ ‫پوســت را کاهــش دهــد‪.‬‏‬ ‫انواع پسوریازیس‬ ‫پسوریازیس پالکی‬ ‫ایــن نــوع بیمــاری‪ ،‬شــایع ترین نــوع‬ ‫پســوریازیس بــه شــمار مـی رود‪ .‬در ایــن بیمــاری‬ ‫لکه هــای قرمــز و خشــک ‏روی پوســت دیــده‬ ‫می شــود کــه بــا بزرگ تــر شــدن بــه مــرور تبدیــل‬ ‫بــه یــک ضایعــه فلســی نقــره ای می گردنــد‪.‬‬ ‫‏گاهــی بعــد از بهبــود خشــکی‪ ،‬لکه هــای خــون‬ ‫در زیــر الیه هــای ســلولی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ضایعــات پوســتی ممکــن ‏اســت درداور یــا بــا‬ ‫خــارش همــراه باشــند‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس ناخن‬ ‫ایــن دســته از بیمــاری در بخــش کوچکــی از‬ ‫ناخــن دســت یــا ناخــن پــا ظاهــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬رشــد‏ناخــن غیــر عــادی شــده و‬ ‫ناخــن تغییــر رنــگ می دهــد و در مواقــع حــاد‬ ‫ناخــن ضخیــم شــده و فــرم ان از بیــن‏مــی رود‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس قطره ای‬ ‫ایــن بیمــاری در کــودکان و نوجوانــان ظاهــر‬ ‫می شــود و دلیــل اصلــی ان عفونــت باکتریایــی‬ ‫ماننــد «عفونــت‏اســترپتوکوکی گلــو» اســت‪ .‬در‬ ‫اثــر ایــن عفونــت تکه هــای خشــک پوســت در‬ ‫سراســر بــدن تشــکیل می شــود و‏اغلــب بعــد از‬ ‫مدتــی از بیــن م ـی رود‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس معکوس (صدف پوستی)‏‬ ‫ایــن بیمــاری در بخش هایــی از پوســت بــدن‬ ‫بــه وجــود می ایــد کــه پــر چیــن و چــروک‬ ‫باشــد‪ .‬پالک هــای قرمــز‪ ،‬‏صــاف و خــارش اور‬ ‫در ناحیه هایــی ماننــد زیــر بغــل‪ ،‬کشــاله ران‪،‬‬ ‫باســن‪ ،‬زیــر ســینه و نواحــی اطــراف دســتگاه‬ ‫‏تناســلی ظاهــر می شــوند‪ .‬پوســت ملتهــب‬ ‫ایــن قســمت بــا تعریــق و اصطحــکاک وضعیــت‬ ‫وخیم تــری پیــدا ‏می کنــد‪ .‬‏‬ ‫پسوریازیس پوست سر‬ ‫اگــر پســوریازیس در پوســت ســر بــه وجــود‬ ‫ایــد‪ ،‬ممکــن اســت منجــر بــه ضایعــات روی‬ ‫صــورت‪ ،‬گــوش و خــط‏رویــش مــو هــم بشــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در ایــن حالــت عواقبــی ماننــد‬ ‫گســترش پســوریازیس و ریــزش مــو دور ‏از‬ ‫ذهــن نیســت‪.‬‏‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫تــا حــاال شــده کســی از شــما قدردانــی‬ ‫کنــد؟ چــه احساســی داشــتید؟ حتمــا ً‬ ‫بعــد از قدردانــی کــردن از شــما‪،‬‬ ‫احســاس ‏شــگرفی بــه شــما دســت‬ ‫داده اســت و دیدتــان نســبت بــه‬ ‫طــرف مقابل تــان چنــد برابــر بهتــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬چــرا قدردانــی ‏انقــدر در‬ ‫ارتباطــات فــردی و اجتماعــی تاثیرگــذار‬ ‫اســت؟‬ ‫قدرشناســی بــه عنــوان یکــی از مباحث‬ ‫مهــم و کاربــردی ِ اخــاق اجتماعــی و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬مهارتی اســت کــه می تــوان‬ ‫‏همیشــه ان را اموخــت و بــا تمریــن و‬ ‫ممارســت عــاوه بــر بهبــود روابــط فــردی‬ ‫بــه ایجــاد اعتمــاد در روابــط اجتماعــی‬ ‫قدرشــناس‬ ‫‏کمک کرد‪،‬چراکه افــراد‬ ‫بــرای ابــراز قدردانــی خــود رفتــار‬ ‫ســودمند اجتماعــی را ابــراز می کننــد‬ ‫و بــا گذشــت ‏زمــان ایــن رفتارهــای‬ ‫ســودمند اجتماعــی می تواننــد باعــث‬ ‫افزایــش و ارتقــای روابــط اجتماعــی‬ ‫شــوند‪ .‬‏‬ ‫در حقیقــت قدرشناســی‪ ،‬یــک ارزش‬ ‫اســت کــه می تــوان بــا تقویــت ان‪،‬‬ ‫همدلــی و همبســتگی را در جامعــه‬ ‫گســترش ‏و اجتماعــی پویــا را شــاهد‬ ‫بــود‪ .‬فــرض کنیــد بــرای انجــام کاری‬ ‫اداری بــه کارمنــد مربوطــه مراجعــه‬ ‫کردیــد و پــس از‏انجــام کارتــان‪ ،‬بــدون‬ ‫هیــچ توجــه و تشــکری از محــل خــارج‬ ‫می شــوید‪ ،‬فکــر می کنیــد چــه اتفاقــی‬ ‫خواهــد افتــاد؟ کافــی‏اســت یــک لحظــه‬ ‫خودتــان را بــه جــای ان کارمنــد تصــور‬ ‫کنیــد‪ .‬مســلما شــما دلســرد خواهیــد‬ ‫شــد و ســعی می کنیــد در ‏رفتــار و‬ ‫برخــورد خــود تجدیــد نظــر کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم یــک‬ ‫جامعــه بــا انســان های قدرشــناس‬ ‫‏ارتبــاط خوبــی برقــرار کــرده و راحت تــر‬ ‫بــه انهــا اعتمــاد می کننــد چــون بــه‬ ‫نوعــی قدرشناســی بــه انــان حــس‬ ‫عدالــت و‏حــق شــناس بــودن می دهــد‬ ‫و انــان را در کارشــان بــا انگیزه تــر‬ ‫می ســازد ‪.‬‏‬ ‫از حضــرت علــی(ع) روایــت اســت کــه‬ ‫فرمــود‪« :‬بــر عهــده کســی اســت کــه‬ ‫بــه او انعــام و احســانی شــده‪ ،‬اینکــه‬ ‫بــه خوبــی ‏و بــه نحــو شایســته‪ ،‬بــر‬ ‫نعمــت دهنــده نیکــی کنــد و نعمــت‬ ‫و احســان او را جبــران نمایــد و اگــر از‬ ‫جبــران عملــی ناتــوان‏بــود بــا ستایشــی‬ ‫شایســته و ثنــای نیــک برخــورد کنــد‪،‬‬ ‫اگــر از ســتایش زبانــی هــم ناتــوان‬ ‫بــود حداقــل نعمــت را بشناســد‏و بــه‬ ‫نعمت دهنــده محبــت داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫پــس ضــروری اســت بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه در برخوردهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫‏یکــی از عوامــل محبــت افریــن و‬ ‫تحکیــم بخــش روابــط‪ ،‬داشــتن حالــت‬ ‫و روحیــه سپاســگزاری و قدرشناســی‬ ‫نســبت بــه ‏مــردم اســت‪.‬‏‬ ‫طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫انســان های قــدردان و سپاســگزار‬ ‫راضی تــر‪ ،‬خوشــبخت تر و اجتماعی تــر‬ ‫از افــرادی ‏هســتند کــه بــا دقــت‬ ‫تمامــی جهــات منفــی زندگــی را‬ ‫موشــکافی می کننــد امــا جهــات مثبــت‬ ‫را نادیــده می انگارنــد‪ .‬‏شــادی‪ ،‬امیــد‪،‬‬ ‫خوش بینــی‪ ،‬همدلــی‪ ،‬خیرخواهــی‪،‬‬ ‫افزایــش انگیــزش اجتماعــی و کاهــش‬ ‫اســترس از تاثیــرات جالــب و ‏مثبــت‬ ‫قدرشناســی بــر روی افــراد یــک جامعــه‬ ‫اســت‪ .‬‏‬ ‫الــن و بارباراپیــز در کتــاب «لطفــا ً‬ ‫متفــاوت باشــید» چهــار کلیــد طالیــی‬ ‫بــرای قدرشناســی را بدیــن صــورت نــام‬ ‫برد ه انــد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ )1‬تشــکر خــود را واضــح و اشــکار بیــان‬ ‫کنیــد‪ :‬هــرگاه در برابــر کاری کــه فــرد‬ ‫بــرای شــما انجــام داده اســت حــس‬ ‫‏قدردانــی داشــتید‪ ،‬حتمــا ً بــه زبــان‬ ‫بیاوریــد تــا هــم قدرشناســی خــود را‬ ‫ثابــت کــرده و هــم دیگــران را بــه تکــرار‬ ‫ایــن‏محبــت در اینــده تشــویق کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )2‬بــه طــرف مقابــل نــگاه کنیــد و در‬ ‫صــورت امــکان ارتبــاط لمســی داشــته‬ ‫باشــید‪ :‬برقــراری ارتبــاط چشــمی و در‬ ‫کنــار ‏ان لمــس کــردن بــازوی طــرف‬ ‫مقابــل در صــورت امــکان‪ ،‬قــدرت‬ ‫تاثیرگــذاری قدرشناســی را افزایــش‬ ‫داده و صداقــت مــا ‏را نشــان خواهــد‬ ‫داد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )3‬از نــام طــرف مقابــل اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ :‬قدردانــی خــود را بــا گفتــن نــام‬ ‫فــرد شــخصی کنیــد تــا تاثیــر بیشــتری‬ ‫داشــته‏باشــد‪ .‬افــراد از اینکــه نامشــان‬ ‫را بــه زبــان اوریــد بســیار خوشــحال‬ ‫می شــوند و بــه گفتــه دیــل کارنگــی‬ ‫افــراد بــه اســم خــود‏افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا شــنیدن نــام خــود خیلــی‬ ‫خوشــحال شــده و ارتبــاط خوبــی برقــرار‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )4‬یــک یادداشــت تشــکر بــرای طــرف‬ ‫مقابــل ارســال کنیــد و یــا بــه صــورت‬ ‫تلفنــی و یــا ارســال یــک پیامــک‪ ،‬از او‬ ‫تشــکر‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫در پایــان‪ ،‬نکتــه دیگــری که در موضوع‬ ‫قدرشناســی بســیار مهــم می باشــد‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه عــادت سپاســگزاری و‬ ‫‏قدرشناســی را ملکــه ذهــن خــود کــرده‬ ‫و همیشــه بــه دنبــال فرصتــی بــرای‬ ‫ابــراز ســپاس و قدردانــی باشــید‪ .‬بــا‬ ‫تمریــن‏ایــن ویژگــی نــه تنهــا موفــق بــه‬ ‫برقــراری روابطــی موثــر‪ ،‬زیبــا و بــادوام‬ ‫خواهیــد شــد بلکــه می توانیــد ویژگــی‬ ‫مثبــت ‏اندیشــی را در وجــود خــود‬ ‫تقویــت کــرده و همیشــه و همــواره بــه‬ ‫دنبــال کشــف مواهــب و نعمت هــا و‬ ‫زیبایی هــای ‏زندگــی باشــید‪ .‬‏‬ ‫چه کسانی بیشتر در معرض پسوریازیس قرار دارند‬ ‫بیمــاری پســوریازیس یــا بیمــاری صــدف‬ ‫زمینه ســاز کــدام بیماری هــا اســت؟‬ ‫هــر کســی می توانــد در خطــر ابتــا بــه‬ ‫پســوریازیس باشــد‪ ،‬امــا برخــی عوامــل‬ ‫می تواننــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری را‏افزایــش‬ ‫دهنــد‪ .‬از جملــه‏‪:‬‬ ‫ســابقه خانوادگی‪:‬ســابقه خانوادگــی یکــی‬ ‫از مهم تریــن عوامــل خطــر اســت‪ .‬داشــتن‬ ‫یــک والــد پســوریازیس خطــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫‏بیمــاری را افزایــش می دهــد و داشــتن دو والــد‬ ‫پســوریازیس خطــر بیشــتری را بــه همــراه دارد‏‪.‬‬ ‫عفونت های ویروسی و باکتریایی‬ ‫‪ H‬بیشــتر احتمــال دارد کــه‬ ‫افــراد مبتــا بــه‏‪ IV‬‏‬ ‫پســوریازیس را توســعه دهنــد تــا افــرادی کــه‬ ‫سیســتم ایمنــی ‏ســالمی دارنــد‪ .‬کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــا عفونت هــای تکــراری‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫گلــودرد‪ ،‬ممکــن اســت در معــرض خطــر‬ ‫‏بیشــتری قــرار بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬از انجــا کــه تنــش می توانــد بــر‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن تاثیــر بگــذارد‪ ،‬ســطوح‬ ‫اســترس بــاال ممکــن اســت خطــر ابتــا‏بــه‬ ‫پســوریازیس را افزایــش دهــد‏‪.‬‬ ‫چاقــی‪:‬زن بیــش از حــد خطــر ابتــا بــه‬ ‫پســوریازیس را افزایــش می دهــد‏‪.‬‬ ‫ســیگار کشــیدن‪ :‬اســتفاده از دخانیــات نــه تنهــا‬ ‫خطــر ابتــا بــه پســوریازیس را افزایــش می دهــد‪،‬‬ ‫بلکــه می توانــد شــدت بیمــاری را‏هــم افزایــش‬ ‫دهــد‪ .‬ســیگار کشــیدن نیــز ممکــن اســت در‬ ‫ابتــدای توســعه بیمــاری نقــش داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بیمــاری پســوریازیس یــا بیمــاری صــدف‬ ‫زمینه ســاز کــدام بیماری هــا اســت؟‬ ‫اگــر پســوریازیس داریــد‪ ،‬در معــرض خطــر‬ ‫برخــی بیماری هــای خــاص هســتید‪ .‬ایــن‬ ‫بیماری هــا شــامل‏‪:‬‬ ‫‏• اختالالت چشم‪ :‬بیماری ملتحمه و بلفاریت‬ ‫در افراد مبتال به پســوریازیس رایج هســتند‏‪.‬‬ ‫‏• دیابــت نــوع ‪ :2‬خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع ‪2‬‬ ‫در افــراد مبتــا بــه پســوریازیس بیشــتر اســت‏‪.‬‬ ‫‏• فشــار خــون بــاال‪ :‬فشــار خــون بــاال در افــراد‬ ‫مبتــا بــه پســوریازیس بیشــتر دیــده می شــود‏‪.‬‬ ‫‏• بیمــاری قلــب و عروقــی‪ :‬بــرای افــرادی کــه‬ ‫مبتــا بــه پســوریازیس هســتند‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری قلبــی‏عروقــی دو برابــر بیشــتر از افــراد‬ ‫بــدون ایــن بیمــاری اســت‪ .‬پســوریازیس و‬ ‫بعضــی از درمان هایــی کــه صــورت‏می گیرنــد‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش ضربــان قلــب‪ ،‬ســکته مغــزی‪،‬‬ ‫کلســترول بــاال و اترواســکلروز می شــوند‏‪.‬‬ ‫‏• ســندروم متابولیــک‪ :‬ایــن ســندرم کــه شــامل‪:‬‬ ‫فشــار خــون بــاال‪ ،‬افزایــش ســطح انســولین و‬ ‫ســطوح کلســترول‏غیــر طبیعــی اســت‪ ،‬خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری قلبــی را افزایــش می دهــد‏‪.‬‬ ‫‏• بیمــاری پارکینســون‪ :‬ایــن بیمــاری مزمــن‬ ‫عصبــی بیشــتر در افــراد مبتــا بــه پســوریازیس‬ ‫اتفــاق می افتــد‏‪.‬‬ ‫‏• بیمــاری کلیــوی‪ :‬پســوریازیس متوســط تــا‬ ‫شــدید بیمــاران کلیــوی را بــا خطــر بیشــتری‬ ‫تهدیــد می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏• مشــکالت عاطفــی‪ :‬پســوریازیس همچنیــن‬ ‫می توانــد کیفیــت زندگــی شــما را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‏پســوریازیس بــا کمبــود اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس و افســردگی همــراه اســت‏‪.‬‬ ‫دمنوشی برای جوانی‬ ‫پوست‬ ‫اگــر تــا بــه حــال بــه نــوع واکنش هــای‬ ‫پوســت خــود دقــت کرده ایــد ‪ ،‬حتمــا‬ ‫متوجــه ایــن موضــوع شــده ایــد کــه‬ ‫‏بیشــتر ایــن واکنش هــا در نتیجــه‬ ‫عوامــل داخلــی و محیطــی پدیــد‬ ‫می ایند‪.‬مهمتریــن وظیفــه ی پوســت‬ ‫در ‏بــدن انســان ‪ ،‬ایجــاد مــرزی زنــده‬ ‫میــان محیــط داخلــی بــدن و خــارج از‬ ‫ان می باشــد‪ .‬پوســت در واقــع اخریــن‬ ‫‏اندامــی اســت کــه از مــواد مغــذی‬ ‫موجــود در خــون بهــره می بــرد و اولیــن‬ ‫الیـه ی دفاعــی در برابــر خطرات‏خارجی‬ ‫و محیطــی محســوب می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی مراقبــت از پوســت و رســاندن‬ ‫مــواد مغــذی بــه ان از اهمیــت‏ویــژه ای‬ ‫برخــوردار می باشــد‪.‎‬‬ ‫چای سبز‬ ‫افتــاب زیــاد ممکــن اســت بــه پوســت‬ ‫اســیب رســانده و باعــث پیــری پوســت‬ ‫شــود‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت‬ ‫‏کــه چــای ســبز خطــر ابتــا بــه ســرطان‬ ‫پوســت را کاهــش می دهــد‪ .‬کاتچیــن‬ ‫موجــود در چــای ســبز التهاباتــی کــه‏در‬ ‫اثــر پیــری بوجــود می اینــد را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬همچنیــن پوســت را از‬ ‫افتــاب ســوختگی محافظــت کــرده و‬ ‫ه ‪‎UV‬روی پوســت‬ ‫‏مانــع اســیب اشــع ‪‎‬‬ ‫می شــود‪ ( .‬بــا ایــن حــال بــاز هــم از‬ ‫کــرم ضدافتــاب بــا‪‎ 30 ‎ SPF‬در زیــر‬ ‫‏افتــاب اســتفاده کنیــد‪ ).‬رادیکال هــای‬ ‫ازاد کــه در اثــر اکتســاب بیــش از ح ـد‪‎‬‬ ‫‪ UV ‎‬در بــدن پیشــرفت می کننــد‪،‬‬ ‫‏می تواننــد ســلول های ســالم پوســت‬ ‫را ویــران کننــد‪.‬‬ ‫پلــی فنول هــای موجــود در چــای‬ ‫ضدالتهــاب هســتند و‏توانایی بازســازی‪‎‬‬ ‫‪DNA ‎‬را دارنــد و می تواننــد تغییــرات‬ ‫ســلولی کــه بوســیله رادیکال هــای‬ ‫ازاد ایجــاد می ‏شــوند را اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر نوشــیدن یــک فنجــان چــای‬ ‫ســبز روزانــه‪ ،‬می توانیــد از محصــوالت‬ ‫ارایشــی کــه‏حــاوی چــای ســبز هســتند‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هــم اســتفاده کنیــ ‪‎‬‬ صفحه 6 ‫یک حساب اضطراری باز کنید‬ ‫به بیــان دیگــر‪ ،‬بایــد بــه انــدازه ای در حســاب پس انــداز خــود پــول داشــته باشــید کــه اگــر مجبــور شــدید‬ ‫بیــن ســه تــا شــش مــاه از جیــب بخوریــد‪ ،‬هزینه هایتــان را تامیــن کنــد‪ .‬خانواده هــای کم درامــدی کــه در‬ ‫حســاب اضطــراری خــود حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان پــول دارنــد‪ ،‬نســبت بــه خانواده هــای مرفهــی کــه کمتــر از‬ ‫ایــن مقــدار پس انــداز دارنــد یــا اصــا پس انــداز ندارنــد‪ ،‬در وضعیــت مالــی بهتــری به ســر می برنــد‪.‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫راهکاری برای‬ ‫پس انداز‬ ‫اموزش‬ ‫قسمت ‪ 18‬از مبحث اول‬ ‫مهمتریننکات‬ ‫امنیت سایبری را‬ ‫بیشتربدانید‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫‏ادامــه شــماره ‪ :301‬در بــاب ســرقفلی‪،‬‬ ‫تفســیرهای متعــدد و گاه متناقضــی شــده و‬ ‫تاســیس ان در قانــون ‪ 1376‬نیــز از مدلــول‬ ‫قاطعــی برخــوردار‏نیســت ‪ .‬قبــل از ســال ‪1376‬‬ ‫نیز هرگاه از لفظ ســرقفلی اســتفاده شــده‪ ،‬مراد‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫لیکــن اگــر از طریــق اســتعالم و بررســی‬ ‫قیمت هــای معاملــه شــده در صــدد تعییــن‬ ‫ســرقفلی هســتیم ‪ .‬قیمت هــای ماخــوذ از‬ ‫‏اســتعالم را بــرای مغــازه ‪ 20‬تــا ‪ 30‬مترمربــع‬ ‫منظــور کنیــم و در ارزیابــی ســرقفلی واحــد‬ ‫تجــاری بــا مســاحت های بــزرگ‪ ،‬ضریــب‬ ‫‏کاهــش منظــور نماییــم ‪ .‬منطــق ضریــب‬ ‫کاهــش ایــن اســت کــه واحــد تجــاری مثــا ‪200‬‬ ‫مترمربعــی هزینــه قابــل مالحظــه ای دارد‏کــه‬ ‫بــه تعــدادی مغــازه ‪ 20‬متــری تبدیــل گــردد تــا‬ ‫بتــوان صددرصــد ســرقفلی معامالتــی اســتعالم‬ ‫شــده را بــرای ان لحــاظ کنیــم‪ .‬‏ایــن هزینــه‬ ‫اعــم اســت از عــوارض شــهرداری بــرای تبدیــل‬ ‫یــک واحــد بــه چنــد واحــد و هزینــه ســاخت‬ ‫و ســاز‪ .‬بطــور تجربــی ایــن‏ضریــب کاهــش بــرای‬ ‫واحدهــای تجــاری تــا ‪ 100‬مترمربــع حــدود ‪25‬‬ ‫درصــد و بــرای تــا ‪ 200‬مترمربــع ‪ 30‬در صــد و از‬ ‫‪200‬‏مترمنربــع بــه بــاال از ‪ 30‬تــا ‪ 50‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اغلــب کارشناســان در ارزیابــی حقــوق‬ ‫تجــاری امــاک‪ ،‬بــه روشــی کــه در‏ارزیابــی عیــن‬ ‫معمــول اســت عمــل می نماینــد‪ .‬زیــرا فیمــت‬ ‫هــر مترمربــع ملــک اعــم از زمیــن و ســاختمان‬ ‫را مــاک ارزیابی قــرار می دهنــد‪ .‬‏و از طریــق‬ ‫تحقیــق محلــی و تحقیقــات می دانیــد بدســت‬ ‫مــی اورنــد‪ ،‬بدیــن ترتیــب تفاوتــی بیــن کاســب‬ ‫فعــال و موفــق و مبتکــر‪ ،‬بــا ‏کاســب ناموفــق و‬ ‫بــی توجــه بــه اصــول اخالقــی و معیارهــای تجاری‬ ‫قائــل نمی شــوند ‪ .‬درحالیکــه مبانــی ارزیابــی عیــن‬ ‫(زمیــن و‏ســاختمان) بــا ارزیابــی حــق (مالکیــت‬ ‫انتفاع یا ســرقفلی) بکلی متفاوتند‪ .‬قیمت عین‬ ‫؛ صــد در صــد بــه مســاحت و محلــه و‏خیابــان‬ ‫محــل اســتقرار ان و کیفیــت ســاخت و قدمــت‬ ‫ان بستگی دارد‪ .‬درحالیکه سرقفلی و به عبارتی‬ ‫ارزش حــق انتفــاع ‪ ،‬بــه‏میــزان تحصیــل منافــع‬ ‫و در امــدی اســت کــه کاســب و تاجــر در واحــد‬ ‫تجــاری مــورد نظــر ‪ ،‬تحصیــل می کنــد‪ .‬میــزان این‬ ‫در امــد نــه‏تنهــا بــه مســاحت ان واحــد‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫ارتفــاع ان و همچنیــن بــه دو بــر بــودن و یــا ســه‬ ‫بــر بــودن ان و همچنیــن بــه نــوع حرفــه و‏کســب‬ ‫و کار ان بســتگی دارد‪ .‬همچنیــن بــه میــزان‬ ‫موفقیــت و خوشــنامی کاســب و تاجــر متصــدی‬ ‫محــل و مجــاورت ان بــا‏مکان هــای خــاص و‪......‬‬ ‫بســتگی دارد ‪ .‬قدمــت ملــک ‪ ،‬بعبــارت درسـت تر‬ ‫ت اشــتغال کســبی‪ ،‬در قیــاس بــا ارزیابــی‬ ‫‪ ،‬مــد ِ‬ ‫امــاک‪،‬‏نتیجــه معکــوس دارد‪ .‬زیــرا ناگفتــه پیــدا‬ ‫اســت کــه حــق ســرقفلی بــا افزایــش مــدت زمــان‬ ‫اشــتغال و فعالیت کســبی امکان افزایش دارد‏و‬ ‫نــه کاهشــی کــه بــه دلیــل عمــر مفیــد‪ ،‬در ارزیابی‬ ‫ســاختمان مطــرح اســت و نــه بــی اثــری قدمــت‬ ‫ملــک کــه در ارزیابــی زمیــن مطــرح‏اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫مســاحت ملک در افزایش ســرقفلی موثر اســت‬ ‫لیکــن لزومــا معیــار متناســب و منتجــه ســایر‬ ‫عوامــل نیســت ‪.‬‏بطوریکــه؛ گاه ســرقفلی یــک‬ ‫واحــد تجــاری ‪ 20‬مترمربعــی از ســرقفلی یــک‬ ‫واحــد تجــاری ‪ 100‬مترمربعــی حتــی همجــوار‬ ‫خــود بیشــتر‏اســت‪ .‬زیــرا ان واحــد تجــاری فــی‬ ‫المثــل از در امــد ماهیانــه بــه مراتــب باالتــری از‬ ‫ان برخــوردار اســت‪ .‬ایــن فــرض کــه اگــر کاســبی‬ ‫‏مســاحت محل کســب خود را دو برابرکند‪ ،‬لزوما‬ ‫در امــد او هــم دو بــرار خواهــد شــد فــرض کامــا‬ ‫غلطــی اســت و ایــن تفکــر‏موجــب اســقاط ســایر‬ ‫مبانــی موثــر در انتفــاع اســت ماننــد ‪ :‬مشــتری‬ ‫مــداری کاســب ‪ ،‬خالقیــت و ابتــکار او و ارائــه‬ ‫خدمــات مشــروع‏و بهینــه و مقبــول او و ســایر‬ ‫پارامترهای فیزیکی محل کســب و‪ ......‬بنابراین‬ ‫بایــد کارشــناس در ارزیابــی حق تجاری اســتدالل‬ ‫‏داشــته باشــد ‪ .‬کارشــناس بایــد مبــادرت بــه امــر‬ ‫تخصصــی نمایــد و مکلــف اســت مطابــق مــاده‬ ‫‪ 19‬قانــون کارشناســان بــرای نظریــه‏خــود دلیــل‬ ‫و اســتدالل بیــاورد‪ .‬بنابرایــن اگــر متضــرر از‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫کار و اهمیت ان در زندگی‬ ‫انســان از زمــان خلقــت بــرای رفــع نیازهــای‬ ‫خــود مجبــور بــه کار کــردن بــوده اســت‬ ‫امــا شــرایط کار در طــول زمــان تغییــرات‬ ‫بســیاری را تجربــه کــرده اســت انســان اولیــه‬ ‫بــا ابزارهــای ابتدایــی و بــا تکیــه بــر نیــروی‬ ‫بدنــی خــود ســختی و دشــواری کار تحمــل‬ ‫می کــرده اســت امــا امــروزه بــا پیشــرفت علــم‬ ‫و دســتیابی بــه فناوری هــای جدیــد شــرایط‬ ‫کار کــردن کامــا ً تغییــر کــرده اســت صــرف‬ ‫نظــر از محیــط کار نحــوه کار کــردن افــراد نیــز‬ ‫بــا یکدیگــر متفــاوت اســت افــراد بــه یــک‬ ‫شــکل و بــا روشــی یکســان کار نمی کنــد بــه‬ ‫نحــوه کار کــردن افــراد دقــت و روش هــای‬ ‫کار کــردن ان هــا را مشــاهده کنیــد دقــت‬ ‫کنیــد کــه انهــا چگونــه کار می کننــد عــده ای‬ ‫بــا عالقــه و شــور و شــوق ولــی بعضــی بــا‬ ‫ناراحتــی و از روی اجبــار و اکــراه کار می کننــد‬ ‫بعضــی بــه صــورت مســئوالنه و بــا دقــت و‬ ‫بعضــی دیگــر بــاری بــه هــر جهــت و بــرای‬ ‫رفــع تکلیــف کار مــی کننــد عــده ای بــه کار‬ ‫خــود وفــادار هســتند و عــده ای دیگــر در‬ ‫اولیــن فرصــت کار خــود را تــرک کــرده بــه‬ ‫نظریــه کارشــناس ‪ ،‬بــه طرفیــت او شــکایت کنــد‪.‬‬ ‫چناچــه رعایــت موضــوع مــاده‏‏‪ 19‬قانــون را نمــوده‬ ‫باشــدموجبات برائــت او فراهــم خواهــد شــد و از‬ ‫مظــان تبانــی و ‪ ...‬دورخواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫ایــا همین کــه کارشــناس مدعــی گــردد‪ ،‬نظریــه‬ ‫او حاصل تحقیق است‪،‬کافیســت؟ واضح اســت‬ ‫چنیــن نظریـه ای ‪ ،‬صرفــا‏اظهــار اســت و بعبارتــی‬ ‫یــک ادعــا اســت کــه مســتلزم اثبات اســت‪ .‬قاعده‬ ‫«البینــه مــن المدعــی والیمیــن علــی انکــر» را‬ ‫می تــوان مبنــای‏فقهــی مــاده ‪ 19‬قانــون تلقــی‬ ‫نمــود ‪ .‬مدعــی و اظهــار کننــده ‪ ،‬قطعــا بایــد بــرای‬ ‫اثبــات نظــر خــود دلیــل و برهــان بیــاورد‪.‬‬ ‫اگــر قــرار ‏باشــد صــرف ادعــای بــه تحقیــق‬ ‫محلــی‪ ،‬ان هــم تحقیــق غیــر مســتند‪ ،‬دلیــل‬ ‫تلقــی گــردد‪ ،‬شــاکی از چنیــن دلیلــی بــه مراتــب‬ ‫قوی تــر و ‏مســتندتر برخــوردار اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ضــروری اســت کــه کارشــناس ضمــن توجــه بــه‬ ‫معیارهــای عرفــی در داد و ســتد و نقــل و انتقــال‬ ‫‏حقوق ‪ ،‬باید روش محاســباتی و اســتداللی خود‬ ‫را ارائــه کنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بــه دلیــل رعایــت امر‬ ‫قانون گــذار ‪ ،‬مقــرر در مــاده ‪19‬‏قانــون ؛ نظریــه‬ ‫کارشــناس بایــد مســتدل و بی طــرف و تخصصــی‬ ‫باشــد ‪ .‬کارشناســان بایــد توجــه داشــته باشــند‬ ‫کــه اساســا حــق ســرقفلی‏بطــور نظــری منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت و مشــابه نــدارد‪ .‬و تصــور برابــری‬ ‫حــق ســرقفلی دو مغــازه ‪ ،‬اســتثناء اســت‪ .‬حتــی‬ ‫ممکــن اســت دو‏مغــازه و واحــد تجــاری در کنــار‬ ‫یکدیگــر و بــا شــرایط فیریکــی و زیربنــای یکســان‪،‬‬ ‫ســرقفلی یکســانی نداشــته باشــند‪.‬‏ زیرا بازار کار‬ ‫و در امــد انهــا بــا عنایــت بــه چگونگــی عملکــرد‬ ‫انهــا متفــاوت اســت ‪ .‬و خریــدار ســرقفلی هــم در‬ ‫پی بدســت گرفتــن‏در امــد و بــازار کاری اســت کــه‬ ‫در انجــا تمرکــز یافتــه اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه خریــدار و فروشــنده بــه دلیــل فقدان‬ ‫کار تخصصــی ‏کارشناســان نمی تواننــد جــز در‬ ‫شــرایط خــاص پــی بــه ایــن تفــاوت ببرنــد و الجــرم‬ ‫یکــی از ان دو متضــرر می شــوند‪ ...‬ادامــه دارد‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫دنبــال کار دیگــری مــی رود ایــن مجموعــه‬ ‫تفاوت هــا در کار قابــل مشــاهده هســتند‬ ‫روانشناســی کار بــه دنبــال مطالعــه نحــوه‬ ‫رفتــار و حضــور افــراد در رابطــه بــا کار اســت‬ ‫ایــن رشــته همــه موضوعاتــی را کــه بیــن‬ ‫انســان و محیــط کار او اتفــاق می افتــد را‬ ‫مطالعــه می کنــد‪.‬‬ ‫کار در بخش هــای مختلــف زندگــی فــردی‬ ‫خانوادگــی و اجتماعــی تاثیــر می گــذارد‬ ‫و بخــش مهمــی از زندگــی انســان را دربــر‬ ‫می گیــرد ســاعت کار رســمی معمــوال ً ‪۸‬‬ ‫ســاعت در نظــر گرفتــه شــده اســت بنابرایــن‬ ‫دســت کــم یــک ســوم اوقــات روزانــه انســان‬ ‫بــه کارکــردن می گــذرد کار و تاثیــرات مهــم‬ ‫فــردی خانوادگــی و اجتماعــی بــر جــای‬ ‫می گــذارد بــر اســاس نتایــج بســیاری از بیــن‬ ‫بیــکاری بســیاری از اســیب های اجتماعــی‬ ‫همبســتگی وجــود دارد‪.‬‬ ‫کار کــردن عــاوه بــر رفــع نیازهــای مــادی‬ ‫و اقتصــادی انســان نقــش زیــادی نیــز در‬ ‫بــراورده کــردن نیازهــای روانــی دارد رابطــه‬ ‫همبســتگی باالیــی بیــن کار کردن و ســامت‬ ‫روانــی وجــود دارد‬ ‫تاثیر کار در زندگی فردی‬ ‫کار کــردن تاثیــر بســیاری در زندگــی فــردی‬ ‫انســان به جــای مــی گــذارد‪ ،‬کار میــزان‬ ‫درامــد و طبقــه اجتماعــی فــرد محــل زندگــی‬ ‫او و طــرز لبــاس پوشــیدن و صحبــت کــردن‬ ‫و نــوع ارتباطــات او را تعییــن می کنــد در‬ ‫وضعیــت روانــی و طــرز تفکــر و هدف هــا‬ ‫و ارزش هــا و دورنمــای زندگــی موثــر اســت‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ‪1400‬‬ ‫خرید انالین امن‬ ‫هرگــز از دســتگاه هایی کــه متعلــق بــه شــما‬ ‫نیســتند‪ ،‬انالیــن خریــد نکنیــد‪ .‬همچنیــن از‬ ‫شــبکه ای کــه بــه امنیــت ان مطمئــن نیســتید‬ ‫نیــز بــرای خریــد انالیــن اســتفاده نکنیــد‪ .‬در غیــر‬ ‫اینصــورت داده هــای شــما توســط هکرهــای‬ ‫خرابــکار کپــی می شــود‪.‬‬ ‫نکته هــای زیــر را بــرای خریــد انالیــن امــن در نظــر‬ ‫داشــته باشید ‪:‬‬ ‫ از شبکه امن استفاده کنید‬‫ از رمزعبورهای قدرتمند استفاده کنید‬‫ از وب ســایت های مطمئــن و مــورد اعتمــاد‬‫خریــد انجــام دهیــد‬ ‫ هرگــز اطالعــات کارت هــای بانکــی خــود را روی‬‫فروشــگاه های انالیــن ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫ تبا دل هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی‬‫کنیــد تــا مطمئــن شــوید همــه چیــز همانطــور‬ ‫اســت کــه انتظــارش را داشــتید‪.‬‬ ‫هــر حافظــه ‪ USB‬و ‪ CD‬ای را بــه دســتگاه خــود‬ ‫وصــل نکنیــد‬ ‫هرگــز ‪ USB‬ای کــه نمی دانیــد از کجــا امــده اســت‬ ‫را بــه لپ تــاپ خــود وصــل نکنیــد‪ USB .‬و ‪ CD‬هــا‬ ‫بــه راحتــی می تواننــد توســط انــواع بد افزارهــا‬ ‫الــوده شــوند‪.‬در واقــع کنجــکاوی خــود را فــدای‬ ‫امنیــت خــود و اطرافیانتــان نکنیــد‪.‬‬ ‫هر درخواست دوستی ای را قبول نکنید‬ ‫مجرمــان اینترنتــی اغلــب از پروفایل هــای جعلــی‬ ‫بــرای شــروع دوســتی بــا هــدف خــود اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬هــدف اکثــر انهــا بدســت اوردن اعتمــاد‬ ‫و ســپس گرفتــن اطالعــات از شماســت‪.‬‬ ‫از رمزعبور خود در دنیای واقعی محافظت کنید‬ ‫هنــگام وارد کــردن رمزعبــور خــود‪ ،‬مراقــب باشــید‬ ‫کنــار دســتی یــا پشــت ســری شــما ان را نبینــد‪.‬‬ ‫اگــر رمزعبــور شــما ســاده باشــد‪ ،‬ماننــد ‪،۱۲۳۴۵۶‬‬ ‫بیشــتر اشــخاص ازحرکــت دســت شــما هــم‬ ‫می تواننــد رمزعبــور شــما را بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫هرگز رمزعبور خود را با کسی در میان نگذارید‬ ‫عــاوه بــر نکته های فــوق‪ ،‬برای یــاداوری رمزعبورتان‬ ‫هرگــز ان را روی میــز کارتــان قرار ندهید‪.‬‬ ‫حتــی ســامت و بیمــاری فــرد را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تاثیر کار بر خانواده‬ ‫خانــواده اصلی تریــن هســته زندگــی اجتماعــی‬ ‫اســت‪ .‬ریشه ســامت‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬شکســت یــا‬ ‫ناکامــی در خانــواده پایه ریــزی می شــود‪.‬‬ ‫خانــواده ســالم و متعــادل فضــای مناســب‬ ‫بــرای زندگــی و رشــد اعضــا فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اجتماعی کار‬ ‫میــزان توســعه یافتگــی یک جامعه بســتگی‬ ‫بــه نحــوه کار کــردن و بــازده کاری مــردم‬ ‫ان جامعــه دارد بــرای توســعه جامعــه بــه‬ ‫نیــروی انســانی فعــال و توانمنــد نیــاز اســت‬ ‫انســان عامــل توســعه اســت برخــورداری‬ ‫از نیــروی انســانی توانمنــد ســاعت اصلــی‬ ‫تحقــق اهــداف توســعه هــر کشــور اســت‬ ‫از ایــن رو کشــورها بــرای پیشــرفت و تحقــق‬ ‫برنامه هــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫خــود بــر روی نیــروی کار و منابــع انســانی‬ ‫ســرمایه گــذاری می کنــد در نــگاه دیــن‬ ‫اســام کار کــردن بــه عنــوان یــک ارزش ذکــر‬ ‫شــده اســت بــه طــوری کــه ارزش کار کــردن‬ ‫و کســب روزی حــال هم تــراز بــا جهــاد در‬ ‫راه خداونــد ذکــر شــده اســت چنــان کــه ذکــر‬ ‫شــد کار اثــار مهمــی در جنبه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بــر جــای می گــذارد ایــن موضــوع‬ ‫اهمیــت توجــه بــه کار را در روانشناســی کار‬ ‫بــه خوبــی نمایــان می کنــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫منبع کتاب روانشناسی ‪:‬‬ ‫فاطمه پورشهسواری‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت چیست؟‬ ‫ی ‪‎:‬در انتهــای دیگــر ارتباطــات‪ ،‬بســته ها رمزگشــایی‬ ‫رمزگشــای ‪‎‬‬ ‫می شــوند و برنامه هــا (بــه عنــوان مثــال یــک مرورگــر) اکنــون‬ ‫می تواننــد از داده هــای‏تحویــل شــده اســتفاده کننـد‪.‎‬‬ ‫‪‎‎‬از چه پروتکل هایی د ‪‎‬ر ‪‎IPsec‬استفاده می شود؟‬ ‫در شــبکه ســازی‪ ،‬یــک پروتــکل یــک روش مشــخص بــرای‬ ‫قالــب بنــدی داده هــا اســت بــه طــوری کــه هر کامپیوتر شــبکه‬ ‫ای می توانــد داده هــا را تفســیر‏کنــ ‪‎‬د ‪‎. IPsec‬یــک پروتــکل‬ ‫نیســت بلکــه مجموعـه ای از پروتکل هــا اســت‪ .‬پروتکل هــای‬ ‫زیــر‪ ،‬مجموع ـ ‪‎‬ه ‪‎IPsec‬را تشــکیل می دهن ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ســرایند احــراز هویــت ی ـ‪‎‬ا ‪‎AH‬یــا همــان‪‎:authentication‬‬ ‫‪header‬اطمینــان می دهــد کــه بســته های داده از یــک منبــع‬ ‫معتبــر هســتند و داده هــا‏دســتکاری نشــده اند‪ ،‬ماننــد مهــر‬ ‫و مــوم ضــد دســتکاری روی یــک محصــول مصرفــی‪ .‬ایــن‬ ‫هدرهــا رمزگــذاری نمی کننــد‪ ،‬انهــا بــه مخفــی کــردن داده‏هــا‬ ‫از مهاجمــان کمــک نمی کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‬)‪:Encapsulation Protocol Security ‪(ESP‬‬ ‫‪ESP ‎‬ســراین ‪‎‬د ‪‎ IP‬و میــزان بارگیــری بــرای هــر بســته را‬ ‫رمزگــذاری می کنــد مگــر اینکــه از‏حالــت انتقــال اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬در ایــن حالــت فقــط محمولــه را رمزگــذاری می کنــد‪‎.‬‬ ‫‪ESP ‎‬هــدر و تریلــر اختصاصــی خــود را بــه هــر بســته داده‬ ‫اضافــه ‏می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎(SA) :‬بــه تعــدادی از پروتکل هــای مــورد‬ ‫انجمــن امنیتــ ‪‎‬‬ ‫اســتفاده بــرای مذاکــره کلیدهــای رمزگــذاری و الگوریتم هــا‬ ‫ی ‪‎SA‬تبــادل کلید‬ ‫اشــاره دارد‪ .‬یکــی از رایــج‏تریــن پروتــکل هــا ‪‎‬‬ ‫ی )‪‎(IKE‬اس ـت‪.‎‬‬ ‫اینترنت ـ ‪‎‬‬ ‫ســرانجام‪ ،‬در حالــی کــه پروتــکل اینترنــت‪‎ (IP)‎‬بخشــی از‬ ‫ی ‪‎IP‬اجــرا‬ ‫مجموعـ ‪‎‬ه ‪‎IPsec‬نیســت‪،‬‏‪IPsec ‎‬مســتقیما ًدر بــاال ‪‎‬‬ ‫می شــود‪.‎‬‬ ‫ل‬ ‫ل ‪‎IPsec‬و حالــت حمــل و نقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬تفــاوت بیــن حالــت تونــ ‪‎‬‬ ‫‪IPsec ‎‬چیســت؟‬ ‫ت ‪‎IPsec tunnel‬بیــن دو روتــر اختصاصــی اســتفاده‬ ‫حالــ ‪‎‬‬ ‫می شــود کــه هــر روتــر از طریــق یــک شــبکه عمومی بــه عنوان‬ ‫یــک انتهــای «تونــل»‏مجــازی عمل می کنــد‪ .‬در حالــت‪‎IPsec‬‬ ‫ی ‪‎IP‬کــه شــامل مقصــد نهایــی بســته‬ ‫‪ ،tunnel‬عنــوان اصل ـ ‪‎‬‬ ‫اســت‪ ،‬عــاوه بــر محمولــه بســته‪ ،‬رمزگــذاری شــده‏اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بــه روترهــای واســطه بگوییــد کــه کجــا بســته هــا‬ ‫گ ‪‎IP‬جدیــد اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫را بفرســتید‪،‬‏‪IPsec ‎‬یــک ســربر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎IP‬را رمزگشــایی‬ ‫در هــر انتهــای تونــل‪،‬‏روترهــا ســرصفحه ها ‪‎‬‬ ‫می کننــد تــا بســته هــا را بــه مقصــد برســانند‪.‎‬‬ ‫‪‎‎‬حالت تونل‪‎ipsec‬‬ ‫حالت تونل کل بســت ‪‎‬ه ‪‎IP‬را بوســیله هر یک از رمز گذاری‪،‬‬ ‫تصدیــق هویــت یــا بــه احتمــال زیــاد هــر دو انهــا کپســوله‬ ‫ســازی می کنــد‪ .‬حالــت تونــل‏بســته هــای مــا را بــا هدرهــا و‬ ‫ی ‪‎IPses‬کپســوله ســازی می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تریلرهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎. ESP‬هــدر و تریلــر بــه‬ ‫‪‎ ESP ‎‬و ‪‎AH‬اســتفاده شــده اســ ‪‎‬‬ ‫همرا ‪‎‬ه ‪‎AH‬در جلو و پشــت بســت ‪‎‬ه ‪‎IP‬ما با هم دیگر الحاق‬ ‫ش ‪‎ESP‬اســت‪ .‬بعد‬ ‫شــده اســت‪ .‬گاهــی اوقــات‏ایــن تنهــا بخـ ‪‎‬‬ ‫از کپســوله ســازی یــک هــد ‪‎‬ر ‪‎IP‬جدیــد بــرای بســته امــاده‬ ‫شــده اســت بنابرایــن اطالعاتــی دربــاره نقــاط پایانــی‪‎IPSes‬‬ ‫‪‎‬بــه عنــوان منبــع و مقصــد جدیــد دارد‪ .‬بــدون ایــن قســمت مــا‬ ‫نمی توانیــم بســته را انتقــال دهیــم بــرای اینکــه بــه احتمــال‬ ‫زیــاد رمــز گــذاری شــده و‏دســتگاه های واســطه نمی تواننــد‬ ‫ادرس مقصـ ‪‎‬د ‪‎IP‬را درون ببیننــد و اســتنباط کننــد بعــدا کجــا‬ ‫فرســتاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎IP‬اســتفاده‬ ‫حالــت تونــل ممکــن اســت بــا هــر نــوع ترافیـ ‪‎‬‬ ‫شــود‪ .‬از ســوی دیگــر اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎IPSes‬در حــال حفاظــت ترافیــک‬ ‫ی ‪‎‎IPSes‬ایــن بایــد اســتفاده‬ ‫از میزبان هــا پشــت جفــت هــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫شــود‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه اگــر شــما در حــال ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪VPN ‎‬ســایت بــه ســایت و حفاظــت کــردن ترافیــک از پشــت‬ ‫میزبــان‏از هــر دو طــرف تونلــی کــه انهــا از طریــق ان بــا هــم‬ ‫صحبــت می کننــد هســتید بایــدان اســتفاده بشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬حالــت تونــل بــ‪‎‬ا ‪‎VPN‬اســتفاده شــده اســت‬ ‫جاییکه میزبان ها روی یک شــبکه محافظت شــده بســته ها‬ ‫ت‬ ‫را بــرای میزبــان در دومیــن شــبکه‏حفاظــت شــده بــا جف ـ ‪‎‬‬ ‫‪IPSes ‎‬همتــا می فرســتد‪ .‬در حالــت وی پــی ان ســایت بــه‬ ‫ی‬ ‫ســایت‪ ،‬هاس ـت هایی در شــبکه های مجــز‪‎‬ا ‪‎endpoint‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪session ‎‬هســتند ‪‎‬و ‪‎ IPSEC‬تنهــا ترافیــک بیــن کاربــران را‬ ‫حفاظــت میکنــد‪ .‬می توانیــم بگویــم همتاهــای‪‎ IPses‬‬ ‫‪‎‬پروکســی هاییهســتندبــرایهاســتهاپشــتانهــا‏هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حالت انتقال‪‎ipsec‬‬ ‫در حالــت حمــل و نقــل‪ ،‬محمولــه هــر بســته رمزگــذاری‬ ‫ی ‪‎IP‬اینگونــه نیســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا عنــوان اصلـ ‪‎‬‬ ‫روترهــای واســطه قــادر بــه مشــاهده ‏مقصــد نهایــی هــر‬ ‫بســته هســتند ‪ -‬مگــر اینکــه از پروتــکل تونــل زنــی جداگانـه ای‬ ‫اســتفاده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اموزش‬ ‫حمله ‪smishing‬‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ Smishing‬مخفــف یــا کوتــاه شــده ‪SMS‬‬ ‫‪ phishing‬اســت‪ .‬مجرمــان ســایبری از‬ ‫طریــق ارســال پیــام کوتــاه‪ ،‬و یــا ارســال‬ ‫پیــام از طریــق اپلیکیشـن های پیغــام رســان‬ ‫فــوری‪ ،‬کاربــر را فریــب می دهنــد تــا روی‬ ‫لینــک کلیــک یــا فایلــی را بــاز کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دســتگاه کاربــر را الــوده بــه اســب تروجــان‪،‬‬ ‫ویــروس یــا ســایر انــواع بد افــزار می کننــد‪.‬‬ ‫بدیــن معنــی کــه اطالعــات کارت بانکــی ‪،‬‬ ‫شــماره تامیــن اجتماعــی‪ ،‬ادرس و اطالعــات‬ ‫مهــم و خصوصــی دیگرتــان می توانــد در‬ ‫برابــر ایــن نــوع پیــام کوتــاه اســیب پذیر‬ ‫باشــد‪ .‬خرابــکاران ایــن پیغام هــا را معمــوال‬ ‫همــراه لینــک یــا شــماره تلفــن ارســال‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر بــا ان شــماره تمــاس بگیریــد‬ ‫و یــا روی لینــک کلیــک کنیــد‪ ،‬انهــا می تواننــد‬ ‫اطالعــات بیشــتری جمــع اوری کننــد‪.‬‬ ‫پیام هــای کوتــاه در ایــن حمــات ممکــن‬ ‫اســت بــه شــدت حــس هیجــان و عکس العمل‬ ‫ســریع در کاربــر را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫نمون ـه ای از ایــن نــوع پیام هــا ممکــن اســت‬ ‫بدیــن گونــه باشــد‪ :‬بــرای ثبــت نــام و دریافــت‬ ‫کارت خــود بــا ایــن شــماره تمــاس بگیریــد!‬ ‫نمونــه دیگــر‪ ،‬جهــت ثبــت نــام ســبد کاال از‬ ‫طریــق لینــک زیــر می توانیــد ثبــت نــام کنیــد!‬ ‫کاربــر ممکــن اســت کنجــکاو شــود و روی‬ ‫لینــک کلیــک کنــد‪ .‬بــه همیــن ســادگی ممکــن‬ ‫اســت قربانــی یــک حملــه ‪ smishing‬شــوید‪.‬‬ ‫طبــق گزارش هــای ‪ ،FBI‬امریکایی هــا در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۶‬مبلغــی بالــغ بــر ‪ ۱.۳‬میلیــارد‬ ‫دالر را بــه همیــن روش از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫موبایــل چیــزی اســت کــه همــواره اشــخاص‬ ‫ان را بــا خــود حمــل می کننــد‪ .‬اگــر از ان‬ ‫دســته افــرادی باشــید کــه ســریع بــه همــه‬ ‫چیــز واکنــش نشــان می دهنــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫کلیــک ســریع روی لینک هــا و غیــره‪ ،‬پــس‬ ‫می توانیــد بــه ســادگی قربانــی حمــات‬ ‫‪Smishing‬شــوید‪.‬‬ ‫از انجاییکــه نمی دانیــد‪ ،‬مهاجــم بــا کــدام‬ ‫شــماره تلفــن بــه شــما پیــام کوتــاه ارســال‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪302‬‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬بنابرایــن از قبــل امکان مســدود‬ ‫کــردن ان وجــود نــدارد‪ .‬امــا بعــد از دریافــت‬ ‫پیــام‪ ،‬می توانیــد ان را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫برای مقابله با حمله ‪ smishing‬چه کنیم؟‬ ‫روی هیــچ لینکــی کــه در ‪ SMS‬دریافــت‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬کلیــک نکنیــد و همچنیــن بــه‬ ‫هیــچ شــماره تلفــن اشــاره شــده ای تمــاس‬ ‫نگیریــد‪ .‬اگــر پیــام کوتــاه مدعــی اســت‬ ‫کــه پولــی از حســاب بانکــی شــما برداشــته‬ ‫شــده‪ ،‬یــا هــر نــوع ســو اســتفاده دیگــر‪ ،‬در‬ ‫وهلــه اول خودتــان را کنتــرل کنیــد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫راه ایــن اســت کــه حســابتان را مســتقیم‬ ‫بررســی کنیــد‪ ،‬و بهتــر اســت از طریــق‬ ‫دســتگاه دیگــری غیــر از موبایلتــان ایــن کار‬ ‫را انجــام دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫همه با هم در انتخابات‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 23 - 1400‬مه ‪ 11 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 302‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫بزنیم بیریم ابشار الشو‬ ‫چگونه برنامه ریزی کنیم؟‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کمه جوش‬ ‫کمــه جــوش ســبزواری از غذاهــای محلــی و لذیــذ اســتان خراســان اســت کــه‬ ‫اگــر بــا نــان و ســبزی خوردن ســرو‏شــود طعــم دلچس ـب تری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کمــه نوعــی ماســت چکیــده محلــی چــرب و ســفت اســت کــه بــرای ایــن‏غــذا‬ ‫اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای درســت کــردن کمــه جــوش بــه کمــه یــا ماســت چکیــده‪ ،‬ســبزی ( تــره‪،‬‬ ‫نعنــای تــازه و خشــک) کشــک‪ ،‬پــودر‏گــردو‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬کره‪ ،‬پیــاز و روغن حیوانی‬ ‫نیــاز داری ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬کمه جوش‪(‎‬ماست جوش) خراسانی‬ ‫مواد الزم برا ‪‎‬‬ ‫کمـ ‪‎‬ه ‪‎250:‬گــرم (در صــورت نبــودن کمــه ا ‪‎‬ز‪‎‬ماســت چکیــد ‪‎‬ه‪‎‬اســتفاده‬ ‫ •‬ ‫می کنیــم )‬ ‫ک ‪‎2:‬قاشق سوپخوری‬ ‫نعنا خش ‪‎‬‬ ‫ •‬ ‫ی ‪‎3:‬عددمتوسط‬ ‫گوجه فرنگ ‪‎‬‬ ‫ •‬ ‫غ ‪‎2:‬عدد‬ ‫تخم مر ‪‎‬‬ ‫ •‬ ‫پیاز‪‎1:‎‬عدد متوسط‬ ‫ •‬ ‫ن ‪‎3:‬قاشق غذا خوری‬ ‫روغ ‪‎‬‬ ‫ •‬ ‫طرز تهیه کمه جوش (ماست جوش) خراسانی‬ ‫ک‪‎‬بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫ی‪‎‬نمـ ‪‎‬‬ ‫کمــه را بــا چنــگال خــوب هــم بزنیــد و کمـ ‪‎‬‬ ‫دو عــدد تخــم مــرغ داخــل ان‏بریزیــد و ‪ 5‬دقیقــه بــا چنــگال هــم بزنیــد تــا تخــم‬ ‫مــرغ کامــا بــا کمــه یکدســت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از ان اب را کــم کــم بــه مخلــوط کمــه و تخــم مــرغ اضافــه کنیــد و هــم‬ ‫بزنیــد تــا رقیــق شــود و دوغ غلیظــی‏بدســت بیای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قابلمــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغــن داخلــش بریزیــد تــا داغ‬ ‫شــود‪ .‬بعـ ‪‎‬د‪‎‬پیــا ‪‎‬ز‪‎‬را داخلــش‏ســرخ کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوســت گوجــه هــا را بگیریــد و گوجــه هــا را ریــز خــرد کنیــد و یــا رنــده کنید‪.‬بعــد‬ ‫بــه پیــاز تفــت داده شــده اضافــه‏کنیــد و بــا حــرارت کــم بــه مــدت ‪ 10‬دقیقــه تفــت‬ ‫دهیــد تــا اب گوجــه هــا کشــیده و پختــه شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬زرد چوبـ ‪‎‬ه‪‎‬را هــم بــه همــراه نعنــا بــه گوجــه اضافــه کنیــد و کمی‬ ‫نمــک ‪‎،‎‬فلفـ ‪‎‬‬ ‫ســرخ کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه مایــه ماســت را اضافــه کنیــد و تنــد تنــد هــم بزنیــد تــا مایــع بــه‬ ‫ت‪‎‬نبــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جــوش بیایــد ‪‎‬و‪‎‬ماسـ ‪‎‬‬ ‫وقتــی مایــه ماســت بــه جــوش امــد ‪ ،‬بعــد از یکــی دو جــوش ان را از روی‬ ‫حــرارت برداریــد‪ .‬غلظــت ان بایــد‏شــبیه بــه یــک دوغ غلیــظ باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای ســرو ‪ ،‬نــان کاک را داخــل کاســه ای خــرد کنیــد و مقــداری از کمــه را روی‬ ‫نــان هــا بریزیــد و بــه اصطــاح‏تلیــت کنیــد و در کنــار پیــاز و ســبزی میــل کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬جز ‪‎‬و‪‎‬ابگوشت و اشکن ‪‎‬ه‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫کمه جو ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫و زمان پخت و انتظار ان در حدو ‪‎‬د‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه‪‎‬میباش ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫کمه جوش را می توانید در وعد ‪‎‬ه‪‎‬نهار ‪ -‬شام ‪ -‬پیش غذ‪‎‬ا ‪‎-‬سرو کنی ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫ن‪‎‬افطا ‪‎‬ر ‪‎-‬میل کر ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎2‬نف ‪‎‬ر‪‎‬مناسب میباشد‪‎.‎‬‬ ‫توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برا ‪‎‬‬ ‫چادرشب‪‎‬‬ ‫برخــاف بســیاری از تبلیغــات شــعارگونه ی معلمــان موفقیــت‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــرای مــا موفقیــت و‬ ‫نتایــج مثبــت بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه کتــاب خوانــدن‪ ،‬بــه خــودی خــود‪ ،‬نمی توانــد از مــا دانشــمند‬ ‫بســازد و مســافرت های متعــدد‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک فــرد جهاندیــده‬ ‫بســازد و ســالها مدیریــت‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک مدیــر توانمنــد بســازد‪.‬‬ ‫چرا برنامه ریزی را دوست نداریم؟‬ ‫عالقــه بــه یــک فعالیــت و دوســت داشــتن ان فعالیــت می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در اثربخشــی نهایــی ان داشــته باشــد‪ .‬چــون‬ ‫ایــن عالقــه داشــتن و رابطــه عاطفــی خــوب بــا یــک موضــوع‪،‬‬ ‫نحــوه ی رفتــار و تعامــل مــا را بــا ان موضــوع تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫تعریف برنامه ریزی چیست؟‬ ‫یکی از گالیه هایی که معموال ً مطرح می شود و میل و رغبت به‬ ‫برنامــه ریــزی را کاهــش می دهــد ایــن اســت که چندان مشــخص‬ ‫نیســت دربــاره چــه چیــزی حــرف می زنیــم‪ .‬همــه ی مــا دوســت‬ ‫داریــم یــک برنامه ریــزی خــوب بــرای زندگــی انجــام دهیــم؛ امــا‬ ‫ابتــدا بایــد مشــخص شــود «برنامــه ریــزی چیســت؟» کــه بتوانیــم‬ ‫در ادامــه ‪ ،‬بــه برنامــه ریــزی خــوب و برنامه ریــزی بــد بپردازیــم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی روزانه‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنامه ریزی هایــی کــه مــا بایــد انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی روزانــه اســت‪ .‬چــرا کــه همیــن برنامه هــای کوچــک‬ ‫و روزمــره زندگــی هســتند کــه در نهایــت موفقیت هــای بــزرگ مــا‬ ‫را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر مــا چندیــن مــاه و حتــی چندیــن ســال‬ ‫بتوانیــم برنامه ریــزی روزانــه درســتی داشــته باشــیم و خیلــی‬ ‫منظــم و درســت پیــش برویــم‪ ،‬قطعــا ً نتیجــه بســیار خوبــی‬ ‫خواهیــم گرفــت و ماننــد تصویــر زیــر کــه نت هــای موســیقی‬ ‫کوچــک بــه هــم پیوســته شــدند تــا در نهایــت یــک نــت درســت‬ ‫را بســازند‪ ،‬مــا هــم روز بــه روز کامل تــر خواهیــم شــد و نهایتــا ً‬ ‫می توانیــم موفقیــت بزرگــی را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت برنامه ریزی‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫• ‬ ‫منظم شدن‬ ‫• ‬ ‫انجام دادن تمام کارها‬ ‫• ‬ ‫افزایش قدرت اراده و سرسختی‬ ‫• ‬ ‫غلبه بر تنبلی‬ ‫• ‬ ‫و کلــی فایــده دیگــر کــه حتــی نــام بردنشــان هــم از‬ ‫• ‬ ‫حوصلــه متــن خــارج اســت…‬ ‫چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟‬ ‫‪ .1‬ترس از محدود شدن‬ ‫اولیــن دلیــل عــدم برنامــه نریختــن‪ ،‬ایــن اســت کــه می ترســیم‬ ‫وقت هــای ازاد و تفریحمــان از بیــن بــرود‪ ،‬محــدود بشــویم‪ ،‬نتوانیــم‬ ‫ی‪‎‬خواهــد انجــام بدهیــم و…‬ ‫مثــل قبــل هــر کاری کــه دلمــان م ‬ ‫ی‪‎‬دهیــم!‬ ‫‪ .2‬وقتــی از برنامــه عقــب می اُفتیــم دیگــر ادامــه نم ‬ ‫دومیــن دلیــل‪ ،‬ایــن اســت کــه وقتــی مــا فقــط و فقــط یــک کار را نمی توانیــم‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ًبی خیــال ادامــه برنامه مــان می شــویم و ان را رهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار مــا‪ ،‬درســت مثــل ایــن می مانــد کــه وقتــی یــک ســوال‬ ‫را در برگــه امتحانــی بلــد نیســتیم‪ ،‬بقیــه ســواالت را هــم جــواب‬ ‫ندهیــم و قیــد کل ان امتحــان را بزنیــم!‬ ‫‪ .3‬کارهایــی کــه در برنامه مــان هســت را دوســت نداریــم دلیــل‬ ‫ســوم‪ ،‬از یکــی از اشــتباهات مــا در برنامه ریــزی در زندگــی‬ ‫شــخصی سرچشــمه می گیــرد‪ .‬مــا معمــوال ً کارهایــی را در برنامــه‬ ‫قــرار می دهیــم کــه از انهــا خوشــمان نمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حجــم زیــاد کار در برنامــه خیلــی از اوقــات هــم مــا یا یــک برنامه ریزی‬ ‫خــوب در زندگــی نداریــم‪ ،‬یــا طــوری برنامــه می ریزیــم کــه انجــام دادنــش‬ ‫کار یــک روز و حتــی دو روز هــم نیســت! یعنــی تقریبــا ً تمــام کارهــای یک‬ ‫هفتــه قبــل و بعدمــان را در برنامــه روزانه مــان می نویســیم! طبیعــی‬ ‫اســت کــه وقتــی نمی رســیم تمــام کارهایــی کــه مدنظرمــان هســت را‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ً از ریختــن برنامــه نــا اُمیــد می شــویم‪.‬‬ ‫ابشــار الشــو در اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫ابشــار الشــو در فاصلــه ‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی روســتای‏فاضــل ابــاد از توابــع شهرســتان‬ ‫ازاد شــهر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ابشــاربه صــورت‬ ‫دوپلــه ای بــوده و ارتفــاع ان بــه ‏‏‪ ۲۵‬می رســد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه ایــن ابشــار ( الشــو ) برگرفتــه شــده‬ ‫ازنــام روســتائی اســت کــه در نزدیکــی ایــن ابشــار‬ ‫‏بــوده ودرحــال حاضــر ازبیــن رفتــه و فقــط اثــار‬ ‫ان برجــای مانــده اســت‪ .‬اب ایــن ابشــار کــه‬ ‫ازچهــار چشــمه‏دائمــی دامنه هــای شــمالی البــرز‬ ‫سرچشــمه مــی گیــرد مــورد اســتفاده کشــاورزی‬ ‫روســتای فاضــل ابــاد و‏همچنیــن بــرای مصــرف‬ ‫شــرب روســتائیان قــرار می گیــرد‪.‎‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه ابشــار الشــو‪ ،‬در مســیر‬ ‫جــاده شــاهرود‪ ،‬بعــد از دانشــگاه ازاد شهرســتان‬ ‫ازادشــهر وار جــاده‏فرعــی روســتای فاضــل ابــاد‬ ‫شــوید‪ ،‬پــس از روســتای فاضــل ابــاد‪ ،‬حــدودا ‪۲۰۰‬‬ ‫متــر ســمت چــپ بــه ســمت جنــگل‏بــا فاصل ـه ای‬ ‫در حــدود ‪ ۲۵۰۰‬متــر یــک فضــای جنگلــی وســیع‬ ‫قــرار دارد کــه مــورد اســتفاده بازدیدکننــدگان‬ ‫‏جنــگل قــرار می گیــرد‪ ،‬از ایــن نقطــه تــا ابشــار‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰۰‬متــر فاصلــه اســت کــه نیازمنــد‬ ‫پیــادروی ســبکی اســت‪.‎‬‬ ‫فاضــل ابــاد‪ ،‬روســتایی اســت از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان ازادشــهر در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا ‏در دهســتان‬ ‫خرمــارود شــمالی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ازادشــهر بــا وجــود‬ ‫واقــع شــدن در مســیر یکــی‬ ‫از قدیمــی تریــن راه ‏هــای‬ ‫کهــن ایــران و برخــی اثــار‬ ‫بدســت امــده در اطــراف‬ ‫شــهر کــه جکایــت از قدمــت‬ ‫بســیار منطقــه دارد‪ ،‬شــهر‬ ‫‏چنــدان پرســابقه ای نبــوده و‬ ‫اطالعــات مــا از ســابقه شــهر‬ ‫ازادشــهر بــه دوره پهلــوی بــر‬ ‫می گــرد د ‪.‬‬ ‫بنــا بــر ‏اطالعــات بدســت‬ ‫امــده از موقعیــت و قدمــت‬ ‫تپه هــا و ویرانه هــای اثــار بــه‬ ‫ثبت رســیده اســتان گلســتان‬ ‫تپه ‏هــای زوزه در دوازده‬ ‫کیلومتــری و ســیخوان در‬ ‫ســیزده کیلومتــری و نرگــس‬ ‫تپــه و یــاس تپــه در نزدیکــی‬ ‫شــهر ‏ازادشــهر قــرار دارنــد‬ ‫کــه مربــوط بــه هزاره هــای‬ ‫اول و دوم قبــل از میــاد‬ ‫هســتند‪‎. ‎‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬دســت بافتــه دســتگاهی اســت کــه در گذشــته از نخ هــای‬ ‫ابریشــمین جهــت بافــت انهــا اســتفاده می ‏شــد ولــی در حــال حاضــر‬ ‫جهــت بافــت چادرشــب از نخهــای پشــمی و پنبــه ای اســتفاده می شــود‬ ‫کــه مصــارف ‏گوناگونــی دارد‪ .‬از ابعــاد بــزرگ ان بــرای پیچیــدن‬ ‫رختخــواب و ابعــاد کوچــک ان بــه عنــوان رومیــزی‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال‬ ‫و‏‏… اســتفاده می شــود‪ .‬پارچــه بافــی در منطقــه جــرگالن بجنــورد نیــز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫رواج دارد گکــه جنــس ان از ابریشــم مرغــوب‏می باشــ ‪‎‬‬ ‫دلیل نامگذاری چادرشب‪:‬‏‬ ‫چــون در قدیــم اکثــرا از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده می شــد‬ ‫ان را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‏‬ ‫کارگاه های تولید چادرشب در امروز و گذشته‪:‬‏‬ ‫در محله هــای قدیمــی بعضــی شــهرها کــه وارد می شــوی ‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫صــدای دســتگاه هــای نســاجی‏بــه گوش می رســد‪ .‬کارگاه هــای مختصر‬ ‫و نیمــه تاریــک ‪ ،‬زحمت کش تریــن کارگــران را بــه درون‏خــود کشــیده‬ ‫اســت‪ ،‬درایــن کارگاه هــا‪ ،‬کارگــران پیــر و جــوان بــا وســایل بســیار ســاده‬ ‫و ابتدایــی‪،‬‏پــای دســتگاههای ســنتی‪ ،‬جهــت احیــاء میــراث نیــاکان خود‬ ‫بــه بافندگــی فراورده هــای دســتی‏مشــغولند‪ .‬بافته هــای انهــا اگرچــه‬ ‫ســاده بــه نظــر می رســد‪ ،‬اماتالش هــای ســتودنی انهــا در ‏نقش هــا‬ ‫نمایــان اســت‪.‬در میــان ایــن همــه نقــش رنگارنــگ‪ ،‬چــادر شــب بــا ان‬ ‫نقــوش منحصــر بــه‏فــرد خــود نمایــی می کنــد‪ .‬هــر چنــد کــه گــذر ایــام‬ ‫گــرد و غبــار را بــر چهــره اش نشــانده اســت امــا‏قدیمی تر هــا از شــمال‬ ‫تــا جنــوب کشــور ان را بــه خوبــی می شناســند‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت امــروزه رفتــه رفتــه کارگاه هــا و دســتگاه های‬ ‫ســنتی جــای خــود را بــه دســتگاه ها‏و کارگاه هــای مــدرن داده و بیشــتر‬ ‫تولیــدات چادرشــب از ایــن قبیــل هســتند‪.‬‏‬ ‫‏ چادر شب بافی ؛ هنری تاریخی‪:‬‏‬ ‫در مناطــق شــمالی ایــران حــدود ‪ ۱۵‬قــرن اســت کــه چــادر شــب‬ ‫بافتــه می شــود‪ .‬ایــن فکــر از ابتــدا بــه‏صورتــی بســیار ســاده و بــا تهیــه‬ ‫دســتگاه های خیلــی مختصــر انجــام پذیرفــت دســتگاه های بافندگــی‬ ‫‏اولیــه را اکثــرا زن هــا بــه عنــوان تنــوع شــغلی خانــه داری اعمــال‬ ‫می نمودنــد‪ .‬بــر اثــر رونــق روزافــزون ‪،‬‏بــه تدریــج بعــد اقتصــادی ان‬ ‫مــورد توجــه نــه تنهــا زنــان خانــواده‪ ،‬بلکــه مــردان نیــز واقــع شــد ‪.‬‏‬ ‫تولیــد در خانــه موجــب شــده بــود کــه تجربیــات و اطالعــات بــه‬ ‫ســادگی از نســلی بــه نســلی دیگــر‏انتقــال یافتــه و اشــتغال بــه صنایــع‬ ‫دســتی بــه صــورت یکــی از ارکان اقتصــاد خانــواده در ایــد‪ .‬هــر‏چنــد‬ ‫کــه امــروزه در نتیجــه تغییــر شــیوه زندگــی کمتــر صــدای دســتگاه های‬ ‫بافندگــی در خانه هــا بــه‏گــوش مــی رســد‪.‬‏‬ ‫ایــن صنعــت عــاوه بــر تاریخچــه طوالنــی ‪ ،‬پیشــرفت بســیار شــایان‬ ‫توجهــی نمــوده و یکــی از علــل ایــن‏پیشــرفت را مــی تــوان وجــود راه‬ ‫ابریشــم کــه یکــی از رگ هــای اصــی اقتصــادی مملکــت بــوده‏اســت‪،‬‬ ‫دانســت‪.‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!