روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 301 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 301

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 301

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 301

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 01 -‬خرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /22‬مه‪2021/‬‬ ‫‪ /10‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪301‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‏« نتیجه مناسب انتخابات شورای شهر چیست؟»‏‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‏ تجهیزات الزم جهت ایجاد‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون اماده‏است‬ ‫‪3‬‬ ‫بختپتروشیمی‬ ‫گلستان سیاه سیاه‬ ‫واگذاری ‪ ۸۰‬معدن خراسان شمالی به بخش خصوصی‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش پست در توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫حسین رادی‬ ‫امــروزه نقــش و‬ ‫جایــگاه پســت به عنوان‬ ‫یــک نهــاد مهــم ارتباطی‬ ‫در توســعه و حتــی یــک‬ ‫نیــاز مقــدم بــر توســعه‪،‬‬ ‫بــرای تســهیل و‏ســرعت در انجــام امــور‪ ،‬تامیــن نیاز هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬افزایــش بهــره وری و حفــظ محیــط زیســت‬ ‫جــدی و حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ اکنــده از رویداد هــای پیش بینــی نشــده ای اســت‬ ‫کــه جــوی بی ثبــات بــا تاثیــر بلندمــدت ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ع کرونــا‏به عنــوان یــک رویــداد‪ ،‬پدیــده و بحــران‬ ‫باشــیو ‬ ‫جهانــی و تاثیــر ان بــر صنایــع مهــم دنیــا‪ ،‬ادارات پســت‬ ‫سراســر دنیــا به عنــوان بخشــی از‏زنجیــره تامیــن جهانــی‪،‬‬ ‫از ایــن رویــداد مســتثنی نبــوده و بــ ه شــدت از ان‬ ‫متاثرشــدند‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬پیامــد کوویــد ‪ ،۱۹‬ایجــاد اختــال در زنجیــره‬ ‫تامیــن پســتی جهانــی بــود‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬نقــش شــبکه‬ ‫پســتی جهانــی‏در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بیــش‬ ‫از پیــش نمایــان شــد و ادارات پســت بــا یــک ماموریــت‬ ‫جــدی همــراه بــا انتظــارات بیشــتر و‏حتــی جدیــد از ســوی‬ ‫مشــتریان وارد عرصــه شــدند‪ .‬زیــرا که‪ ،‬بحــران کووید ‪،۱۹‬‬ ‫به رغــم تهدیــد‪ ،‬می توانســت فرصتــی پیـش روی‏صنعــت‬ ‫پســت نیــز فراهــم کنــد تــا بــا بهره بــرداری از ظرفیت هــا‬ ‫و امکانــات خــود به عنــوان یــک شــبکه منســجم جهانــی‬ ‫ایفــای‏نقــش کنــد‪.‬‬ ‫شــبکه پســتی بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت های‬ ‫مهم کشــور‪ ،‬بســتری فعــال بــرای بهره برداری هــای‬ ‫گوناگــون ارتباطــی‪ ،‬تجــاری‪،‬‏فرهنگــی‪ ،‬اطالع رســانی و‬ ‫سیاســی بــوده و نقــش ان بــه عنــوان عامــل واســط در‬ ‫برقــراری تعامــل و ارتبــاط بیــن مردم و‏نهادهای حکومتی‬ ‫و اجتماعــی روز بــه روز گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫در «دنیــای الکترونیکــی» هــر روزیــک مفهــوم یــا‬ ‫پیشــرفت الکترونیکــی جدیــد عرضــه می شــود‪،‬یک‬ ‫خدمــت و یــا تولیــد ‪ ،‬امــا بی‏شــک کاالهــا بایــد از طریــق‬ ‫سیســتم های حمــل و نقــل فیزیکــی جابجــا شــده و در‬ ‫ادرس هــای واقعــی‪ ،‬توزیــع گردنــد‏‪‎ .‎‬‬ ‫درکشــورهای توســعه یافتــه نقــش پســت در جامعــه‬ ‫بســیار ملمــوس و کامــا ً حیاتــی اســت‪ .‬تقریبــا ً همــه‬ ‫مــردم ایــن کشــورها‏هــر روز بــا ادارات پســت ســر و کار‬ ‫دارنــد‪ .‬در اقتصــاد توســعه یافتــه دنیــا‪ ،‬حضــور پســت‬ ‫در زندگــی اجتماعــی انچنــان پررنــگ‏اســت کــه «حجــم‬ ‫مبــادالت پســتی» می توانــد بــه عنــوان معــرف میــزان‬ ‫تحــرک و فعالیــت یــک جامعــه و معیــاری بــرای بــراورد‬ ‫ن باشــد‪.‬‬ ‫میــزان‏رشــد و توســعه ا ‬ ‫ن فعالیت هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫پســت نشــان دهنده میــزا ‬ ‫تحــرک بازرگانــی‪ ،‬توســعه اقتصــادی و براوردکننــده‏تولید‬ ‫در بخــش خدمــات و در عیــن حــال بیانگــر عمــق و ریشــه‬ ‫جریــان فعالیت هــای فکــری‪ ،‬علمــی و فرهنگــی یــک‬ ‫جامعــه‏اسـت‪.‎‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬شــبکه پســت کشــور ایــن توانایــی را دارد کــه بــا ارائــه‬ ‫خدمــات بــه بخش هــای دولتــی و غیــر دولتــی بــه‬ ‫صــورت تخصصــی‏هزینه هــای ان هــا راکاهــش داده و‬ ‫از پرداختــن ســازمان ها بــه فعالیت هــای غیرمرتبــط بــا‬ ‫اهــداف ســازمانی جلوگیــری نمایــد‪.‬‏همچنیــن بــا ایــن‬ ‫اقــدام مراجعــات مــردم بــه ان هــا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫توســعه فعالیت هــای پســتی اثــرات ذیــل را در ســطح‬ ‫ملــی‏بــه دنبــال دارد‏‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های ملی‪ ،‬افزایش بهره وری ملی‬ ‫جلوگیری از دو باره کاری ها و تسهیل در امور اداری‬ ‫تحــول در نظــام اداری و ایجــاد شــرایط الزم بــرای‬ ‫تصمیم گیــری مدیــران اجرایــی بــه جــای درگیــر شــدن بــا‬ ‫امــور جــاری‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف زمــان انــرژی مراجعه کننــدگان‬ ‫بــه ســازمان های دولتــی و غیردولتــی‬ ‫کاهش حجم دولت در حوزه تصدی گری‬ ‫ازادســازی و صرفه جویــی در منابــع مالــی و نیــروی‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫انســانی دولــ ‪‎‬‬ ‫کاهش سفرهای شهری و برون شهری‬ ‫و حفظ محیط زیست (بهره وری سبز‪)‎‬‬ ‫توانمندی های شبکه پستی در توسعه کسب و کار‬ ‫پســت بی شــک گســترده ترین و حرفه ای ترین شــبکه‬ ‫ارتباطــات فیزیکــی در کشــور اســت کــه بــا شــبکه توزیــع‬ ‫بی بدیــل خــود‏تــا پایین تریــن الیه هــای کشــور در نقــاط‬ ‫روســتایی نفــوذ و گســترش دارد‪.‬‬ ‫این شــبکه همچنین از طریق ارتباط و تعامل‏مســتمر‬ ‫بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه پســتی جهانــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از شــبکه پســتی جهانــی‪ ،‬امــکان ارائــه خدمــات‬ ‫‏متقابــل در ســطح جهــان را فراهــم مــی اورد‪ .‬شــبکه‬ ‫پســتی خدمــات متنوعــی را بــه احــاد جامعــه عرضــه‬ ‫می نمایــد‪ .‬امــروزه متناســب بــا تغییر ســبک زندگی مردم‬ ‫و ارزشــمندتر شــدن زمان‪ ،‬همچنین تغییر در مناســبات‬ ‫بــازار و‏ظهــور و حضــور فناوری هــای نویــن‪ ،‬امکان طراحی‬ ‫و ارائــه خدمــات نویــن پســتی فراهــم امــده اســت کــه‬ ‫طبعــا ًتــوان ایــن شــبکه‏را بــرای بــراورده نمــودن و مرتفــع‬ ‫کــردن نیازهــای بیشــتری از جامعــه افزایــش می دهــ ‪‎‬د‬ ‫شــبکه پســتی در راســتای توســعه خدمــات خــود و بــرای‬ ‫تامین شــرایط مناســب در پاســخ به این نیازها اقدامات‬ ‫گســترده ای ‏در خصــوص بهره بــرداری از فناوری هــای‬ ‫نویــن و راه انــدازی شــبکه های کاری فیزیکــی و مجــازی‬ ‫ی اخیــر در تکنولــوژی‪،‬‬ ‫انجــام داده است‪.‬‏پیشــرفت ها ‬ ‫فرصت هــای بزرگــی بــرای توســعه و گســترش خدمــات‬ ‫پســتی فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ادغــام‏شــبکه پســتی و شــبکه های دیجیتالــی بــا رویکــرد‬ ‫ هم افزایــی‪ ،‬از جملــه ایــن فرصت هاســت‪.‬‬ ‫ترکیــب نقــاط قــوت خدمــات‏ســنتی پســت بــا انعطــاف‬ ‫پذیــری و ســرعت رســانه های الکترونیکــی توانســته‬ ‫اســت دامنــه جدیــدی از خدمــات را بــرای کشــف‏نیازهای‬ ‫مشــتریان در خدمــات ارتباطــی بــا ارزش افــزوده بــاال‬ ‫توســعه دهــد‪.‬‬ ‫خدماتــی مثــل ادغــام هــم افزایانــه خدمــات خــرده‬ ‫‏فروشــی و شــبکه های توزیــع‪ ،‬خصوصــا ً در حــوزه کســب‬ ‫و کار الکترونیکــی توســط پســت در حــال توســعه اســت‬ ‫و قطعــا ً‏خدمــات متعــدد و متنوعــی در اینــده اضافــه‬ ‫خواهــد شــد‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎ ‎‬و ‪‎‬امــروزه پســت بــرای تقویــت روابــط متقابــل بیــن‬ ‫ارتباطــات فیزیکــی هــم اکنــون خدمــات فــروش اینترنتی‬ ‫را درغالــب ســه وجــه ‏الکترونیکــی‪ ،‬مالــی و فیزیکــی‬ ‫طراحــی نمــوده و بــدون واســطه کاال را بــه مشــتری‬ ‫معرفــی‪ ،‬فــروش و توزیــع می نمایــد‪.‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫‏ ظهــور و گســترش فنــاوری اطالعــات‪ ،‬قواعــد حاکــم بــر‬ ‫خدمــات ارتباطــی را در عصــر حاضــر دگرگــون و نقــش‬ ‫خدمــات ســنتی‏پســت را در ایــن بــازار کمرنــگ نمــوده‪،‬‬ ‫امــا پســت بــا شــبکه گســترده و فراگیــر خــود بــه عنــوان‬ ‫یــک عامــل مکمــل و موثــر در عرصــه‏کســب وکار‪ ،‬جایگاه‬ ‫ویــژه ای در بــازار خدمــات ارتباطــی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع فناوری هــای نویــن فرصــت ایجــاد بازارهــا و‬ ‫‏ترافیک هــای جدیــدی را بــرای پســت فراهــم کــرده‬ ‫اســت‪‎‎ .‬‬ ‫بــا توجــه بــه مباحثــی کــه در بحــث زنجیــره ارزش حــوزه‬ ‫کســب و کار مطــرح گردیــد و ظرفیت هــا و توانمندی های‬ ‫تشــریح شــده‏در بخــش پســت‪ ،‬عمــا ً شــرکت پســت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا توانمندســازی خــود در‬ ‫ســنوات اخیــر‪ ،‬خصوصــا ً در بخــش‏توســعه خدمــات‬ ‫مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات‪ ،‬امــکان ایفــای نقــش موثــر‬ ‫در زنجیــره ارزش اغلــب بخش هــای اقتصــادی را دارد‬ ‫و‏می توانــد در حــوزه کســب و کارهــای کوچــک رونقــی‬ ‫اساســی بوجــود اورد‪.‬‬ ‫‪ ‎ ‎‎‬یکی از مهمترین کارکردهایی شــرکت پســت نقش‬ ‫و اثــری اســت کــه می توانــد در زنجیــره ارزش دیگــر‬ ‫کســب و کارها و‏همچنین توســعه اقتصاد و اشــتغال‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تحلیل هــای صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه میــزان‬ ‫ایــن اثرگــذاری قابــل‏توجــه بــوده و هنــوز ظرفیــت هــای‬ ‫زیــادی بــرای اثربخشــی بهتــر ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت توجــه بــه شــرایط فعلــی حاکــم بــر‬ ‫فعالیــن بخــش پســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه بــر اســاس مصوبــات قانونــی‬ ‫‏موجود‪،‬فعالیت هــای پســتی انحصاری تلقــی‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در عمــل ســهم اصلــی بــازار ارتباطــات‬ ‫پســتی‪ ،‬خصوصــا ًدر حــوزه‏فعالیت هــای دارای ارزش‬ ‫افــزوده‪ ،‬توســط فعالیــن بخــش خصوصــی انجــام‬ ‫می شــود کــه متاســفانه فاقــد چارچوب هــای قانونــی‬ ‫‏مــدون و نظــارت و کنتــرل الزم هســتند و خدمــات‬ ‫ارائــه شــده توســط ان هــا بــه صــورت جزیــره ای و‬ ‫ســود محــور انجــام می شــود‪ ،‬‏بــه نظــر می رســد‬ ‫ســاماندهی بخــش پســت و انجــام فعالیت هــا بــر‬ ‫اســاس الگوهــای نظام منــد و فراینــد محــور کــه در ان‬ ‫هزینــه‏تمــام شــده و بهــره وری مدنظــر باشــد‪ ،‬قطعــا ً‬ ‫می توانــد کارامــدی بخــش پســت کشــور را در ارتقــای‬ ‫ســطح بهــره وری ملــی و‏کمــک بــه توســعه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی بیشــتر نمایــد‪.‬‏‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قتل بی رحمانه فرزندان‬ ‫به دست مادر‬ ‫نشاط اجتماعی ضرورت رسانه‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه تعمیرکار رایانه شویم‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫چه راه هایی برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫به شرکت تان وجود دارد؟‬ ‫اگــر اســتارتاپ یــا شــرکت تــان بــه جــای ثابتــی رســیده کــه مــی توانیــد‬ ‫بــه فکــر گســترش کار باشــید‪ ،‬راه هایــی کــه در زیــر اورده شــده‬ ‫مــی توانــد کمــک زیــادی در جــذب ســرمایه گــذاران بــه شــما کنــد‪.‬‬ ‫تیم متخصص‬ ‫ ‬ ‫یکــی از بهتریــن نصیحــت هایــی کــه مــی تــوان بــه یــک مدیــر کــرد‬ ‫همیــن اســت‪ .‬یــک تیــم متخصــص متشــکل از مشــاوران‪ ،‬مربیــان و‬ ‫افــراد متخصــص هــر رشــته اســت‪ .‬رســمی یــا غیــر رســمی بــودن تیــم‬ ‫خیلــی مهــم نیســت بلکــه روحیــه ی کمــک کــردن و راهنمایــی گرفتــن‬ ‫از دیگــران اســت کــه در حرفــه ای نشــان دادن یــک تیــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫شناخت مشکل‬ ‫ ‬ ‫بــا فهمیــدن ســوال نصــف جــواب را خواهیــد یافــت‪ .‬از ایــن‬ ‫رو فهمیــدن مشــکل مــی توانــد کمــک زیــادی بهتــان کنــد‪.‬‬ ‫شــاید راه حــل مناســبی بــرای ان نیابیــد امــا بــا تــاش مــداوم‬ ‫بالخــره بــه تجــارب و راه هــای زیــادی دســت خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫مصمم بودن‬ ‫ ‬ ‫هیــچ چیــزی بیشــتر از تزلــزل یــک مدیــر باعــث فــراری دادن ســرمایه‬ ‫گذاران نمی شــود‪ .‬به تصمیمی که می گیرید پایبند بمانید تا درســت‬ ‫بودنــش ثابــت شــود‪ .‬ضــرب المثلــی در این مورد به این صورت اســت‪:‬‬ ‫«در تصمیــم گیــری ســریع و در تغییــر ان کنــد باشــید»‬ ‫شناخت رقبا‬ ‫ ‬ ‫باید رقبا و اســتراتژی هایشــان را به خوبی بدانید زیرا اســتراتژی های‬ ‫شــما باید ســخت تر یا متفاوت از انها باشــند‪.‬‬ ‫گاهــی حتــی بــا اتخــاذ کــردن چنیــن اســتراتژی هایــی دو شــرکت باهــم‬ ‫بــه موفقیــت مــی رســید‪ .‬امــا بهتــر از ایــن اســت کــه عقــب بمانیــد‪.‬‬ ‫اثبات جایگاه در بازار‬ ‫ ‬ ‫شــرکت هــای موفــق ســبک و ســیاق خــاص خودشــان را دارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫مــی خواهیــد در بــازار موفــق شــوید بــا ثبــت ســبک تــان پــای خــود را‬ ‫در بــازار محکــم کنیــد‪.‬‬ ‫بدست اوردن موفقیت های بزرگ‬ ‫بایــد محصــوالت یــا خدماتــی که مشــتری ها یا کاربران تان را به شــما‬ ‫جذب کرده اند را بشناسید و تا می توانید بر انها سرمایه گذاری کنید‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان محصــوالت را بــه ســرمایه گــذاران تــان نیــز بشناســانید‪.‬‬ ‫در دسترس بودن‬ ‫ ‬ ‫اگــر کســی بخواهــد بــر کار شــما ســرمایه گــذاری کنــد بایــد بتوانــد بــه‬ ‫راحتــی شــما را پیــدا کنــد‪ .‬وب ســایت جذابــی طراحــی کنیــد و اطالعــات‬ ‫مــورد نیــاز بــرای برقــراری ارتبــاط را در اختیــار عمــوم قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫تمــام اعضــای تیم تــان بایــد پروفایل هــای مناســبی داشــته و‬ ‫توانایی هــای خــود را ذکــر کننــد‪.‬‬ ‫علم افزایی‬ ‫ ‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر و حیاتــی کــه در رشــد کار افــراد اثرگــذار‬ ‫اســت علــم و دانشــی اســت کــه از کارشــان دارنــد‪ .‬اگــر مــی‬ ‫خواهیــد نــرم افــزاری را ایجــاد کنیــد بایــد دوره ی اموزشــی‬ ‫مربوطــه را بگذرانیــد‪ .‬شــناخت صنعــت‪ ،‬اینــده ی ان و جدیدتریــن‬ ‫اخبــارش مــی توانــد اثــر زیــادی بــر رشــد کارتــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در معرض دید بودن‬ ‫• ‬ ‫اســم شــما بایــد انقــدر شــیوع پیــدا کنــد کــه هرجایــی کــه ســرمایه‬ ‫گــذاران هســتند ان را ببیننــد‪ .‬مشــکالت و ســختی هایــی کــه بــر ان‬ ‫فائــق شــده ایــد‪ ،‬موفقیــت هایــی کــه کســب کــرده ایــد و نــام شــما بایــد‬ ‫همیشــه در همــه جــا ذکــر شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫چله نشینی افات‬ ‫در مزارع و باغات‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سال هفتم‬ ‫کاهــش حــدود ‪ ۵۴‬درصــدی بارندگــی در نیمــه نخســت ســال جــاری و نفــوذ گســتره خشکســالی در‬ ‫‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه اســتان خراســان شــمالی موجــب شــد تــا ایــن روزهــا افزایــش افــات در مــزارع‬ ‫کشــاورزی و باغــات بــه دغدغــه اصلــی کشــاورزان ایــن خطــه از شــمال کشــور مبــدل شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪301‬‬ ‫چگونه یک بازاریاب‬ ‫خوب شویم؟‬ ‫بازاریابــی معمــوال ً بــرای تحقــق ایــن هــدف صــورت‬ ‫می گیــرد کــه میــزان اشــتیاق مشــتریان را بــرای خریــد‬ ‫کاالهــا و‏خدمــات شــما افزایــش دهــد‪ .‬بــه طــوری کــه‬ ‫ان هــا حاضــر بــه پرداخــت پول بــرای به دســت اوردن ان‬ ‫کاالهــا و یــا‏خدمــات شــوند‪.‬البته انچــه کــه در بازاریابــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مهــم اســت تنهــا یــک عامــل نیس ـ ‪‎‬‬ ‫بلکــه مجموع ـه ای از عوامــل همچــون ویژگی هــای‬ ‫خــود محصــول‪ ،‬کیفیــت محصــول‪ ،‬میــزان عرضــه و‬ ‫تقاضــا‪،‬‏نحــوه توزیــع‪ ،‬ویژگی هــای بازاریــاب و غیــره‬ ‫اســت کــه دســت در دســت هــم می دهنــد تــا کاالها‬ ‫و خدمــات‏مــورد نظــر بــه بهتریــن شــکل معرفــی‬ ‫شــوند و از ایــن طریــق در ذهــن مشــتریان جــای‬ ‫بگیرنــد‪ .‬بــا ان کــه هــر‏کــدام از ایــن عوامــل بــه نوبــه‬ ‫خــود در بازاریابــی اثرگذارنــد‬ ‫جلوگیری از ایجاد محدودیت ها‬ ‫در هنگام خرید مشتریان‬ ‫یــک بازاریــاب خــوب کســی اســت کــه بتوانــد از هــر ان‬ ‫چیــزی کــه در هنــگام خریــد موجــب ایجــاد محدودیــت‬ ‫بــرای‏خریــدار می شــود جلوگیــری نمای ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ارائه راهکارهای نواورانه جهت‬ ‫خرید کاال برای مشتریان‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه یــک‬ ‫بازاریــاب خــوب شــویم بایــد بدانیــم یــک بازاریــاب‬ ‫خــوب همــواره بــه‏دنبــال ارائــه راهکارهــای نواورانــه‬ ‫اســت تــا بتوانــد از طریــق ان هــا فراینــد خریــد را‬ ‫بــرای مشــتریان تســهیل‏بخشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگاهی از روحیات و شخصیت مشتریان‬ ‫بــرای یــک بازاریــاب خــوب شــدن الزم اســت فرد‬ ‫از روحیــات و شــخصیت مشــتریان خــود اگاهــی‬ ‫داشــته باشد‬ ‫ایجاد اعتماد در مشتریان به منظور‬ ‫برانگیخته کردن احساسات ان ها‬ ‫همانطــور کــه تحقیقــات بازاریابــی نشــان می دهــد‪،‬‬ ‫مشــتریان در هنگام خرید‪ ،‬اول بر اســاس احساسشان‬ ‫‏تصمیــم می گیرنــد کــه ایــا کاال و یــا خدمــت مــورد نظــر را‬ ‫خریــداری نماینــد یــا نــه و بعــد از خریــد نیــز بــه دنبــال‬ ‫‏دلیــل و اســتدالل هســتند تــا درســت بــودن خریــد خــود‬ ‫را توجیــه کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگاهی از نیاز مشتریان پاسخی به سوال چگونه‬ ‫یک بازاریاب خوب شویم‬ ‫زمانــی کــه یــک بازاریــاب از نیازهــای مشــتریان خــود‬ ‫اگاهــی داشــته باشــد‪ ،‬بــه راحتــی می توانــد احساســات‬ ‫‏ان هــا را از طریــق بازگــو کــردن نیــاز ان هــا برانگیختــه و‬ ‫ان هــا را تحــت تاثیــر قــرار ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خلق داستانی در مورد کاالها‬ ‫و خدمات مشتریان قبلی‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه یــک بازاریــاب‬ ‫خــوب شــویم بایــد بدانیــم یــک بازاریــاب خــوب بــرای‬ ‫ایــن کــه‏موفــق شــود کاالهــا و خدمــات خــود را در ذهــن‬ ‫مشــتریان ثبــت نمایــد‪ ،‬بایــد بــه بیــان داســتان هایی در‬ ‫مــورد‏کاالهــا و خدمــات خــود بپــرداز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کسب تحصیالت دانشگاهی و یا گذراندن‬ ‫دوره های اموزشی بازاریابی‬ ‫یــک بازاریــاب خــوب کســی اســت کــه بازاریابــی را بــه‬ ‫صــورت علمــی اموختــه اســت‪ .‬هــر چنــد کــه نمی تــوان‬ ‫ادعــا ‏کــرد کســی کــه در رشــته بازاریابــی تحصیــات‬ ‫اکادمیــک دارد و یــا دوره هــای اموزشــی بازاریابــی را‬ ‫گذرانــده‏اســت‪ ،‬حتمــا ً بازاریــاب خوبــی می شــود‏‪.‬‬ ‫البتــه عــاوه بــر مــواردی کــه در بــاال بــه ان هــا اشــاره‬ ‫شــد‪ ،‬یــک بازاریــاب خــوب بایــد در زمینــه بازاریابــی دارای‬ ‫تجربــه و ســابقه کافــی باشــد‪ .‬در بــازار هــدف منزلــت و‬ ‫اعتبار داشــته باشــد و از طرفی فردی درســت کار و قابل‬ ‫اطمینــان باشــد‪ .‬یعنــی انچــه کــه بــه مــرور زمــان بــرای‬ ‫مشــتریان مهم تــر و اثرگذارتــر می شــود رعایــت صداقــت‬ ‫و درســتی در هنــگام فــروش کاالهــا و خدمــات اســت‪.‬‬ ‫طالع پتروشیمی گلستان‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫اواخــر ســال گذشــته‪ ،‬دادگاه‪ ،‬حکــم ورشکســتگی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬بــه علــت بدهــی ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی بــه شــرکت پیمانــکار صــادر کــرده بــود‬ ‫کــه بــا پرداخــت بخشــی از ایــن بدهــی و رضایــت‬ ‫شــاکی‪ ،‬حکــم ورشکســتگی لغــو شــد‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫در بالتکلیــف رهــا شــدن پــروژه‬ ‫علیرغــم دریافــت تســهیالت ارزی و‬ ‫ریالــی و بــه منظــور دفــاع از حقــوق‬ ‫بیــش از ‪ 94‬هــزار ســهامدار در اســتان‬ ‫گلســتان دســتور بازداشــت (الــف‪.‬ک)‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره پتروشــیمی‬ ‫گلســتان بااتهامــات اخــال در نظــام‬ ‫اقتصــادی بــه مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫و انتقــال بخــش زیــادی از ســرمایه‬ ‫مــردم بــه حســاب شــرکت خصوصــی‬ ‫خــود اســت را صــادر و ایــن فــرد‬ ‫بازداشــت شــد‪.‬‬ ‫نخســتین بــار ســاخت مجتمــع‬ ‫پتروشــیمی گلســتان مصوبــه هیــات‬ ‫وزیــران در ســفر اول دولــت نهــم بــه‬ ‫اســتان گلســتان در ســال ‪ ۸۴‬بــود‪.‬‬ ‫و در ابــان مــاه همــان ســال بــا حضــور‬ ‫وزیــر وقــت نفــت‪ ،‬کلنــگ نخســتین‬ ‫طــرح صنعتــی بــزرگ در ایــن اســتان بــه‬ ‫زمیــن زده شــد‪ .‬و قــرار بــود در کمتــر‬ ‫از ‪ 5‬ســال تکمیــل و وارد مــدار تولیــد‬ ‫شــود و بــا تولیــد ســاالنه ‪ 677‬هــزار تــن‬ ‫امونیــاک و یــک هــزار و ‪ 73‬تــن کــود‬ ‫اوره‪ ،‬بیــش از ‪ 5‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫درامدزایــی بــرای اســتان بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه زمینــه اشــتغال ‪ 3‬هــزار‬ ‫نفــر را نیــز فراهــم کنــد‪ .‬پــروژه ای کــه‬ ‫امیــد را در دل مــردم محــروم اســتان‬ ‫گلســتان زنــده کــرد امــا نخســتین‬ ‫گام بــزرگ ایــن اســتان بــرای صنعتــی‬ ‫شــدن بــا شکســت تلخــی مواجــه شــد‬ ‫حضــور پرتعــداد ســهام داران و ســرمایه‬ ‫گــذاران خــرد در ایــن طــرح نشــان‬ ‫از ان بــود کــه ان هــا بــه حرف هــا و‬ ‫وعده هــای دولت مــردان وقــت اعتمــاد‬ ‫کــرده و داشــته های مالــی خــود را در‬ ‫ایــن طــرح ســرمایه گــذاری کرده انــد‬ ‫امــا پــس از حــدود ‪ ۱۲‬ســال اکنــون‬ ‫ایــن مجموعــه ناتمــام دچارچالــش‬ ‫بخت پتروشیمی گلستان سیاه سیاه‬ ‫ومشــکالتی عدیــده ایســت و هنــوز‬ ‫اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی اطالعــات و صورت هــای مالــی‬ ‫حسابرســی شــده میانــدوره ای ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫منتهــی بــه ‪ 1399/06/31‬موجــود در‬ ‫ســایت کــدال نشــان می دهــد کــه‬ ‫عملیــات اجرایــی طــرح احــداث کارخانــه‬ ‫تولیــد اوره و امونیــاک طــی ســال های‬ ‫اخیــر متوقــف‪ ،‬مخــارج انجــام شــده‬ ‫تحــت عناویــن هزینه هــای ســربار‬ ‫عمومــی‪ ،‬هزینه هــای مالــی و زیــان‬ ‫تســعیر ارز در ســرفصل دارایــی در‬ ‫جریــان بــه مبلــغ ‪ ۲.۱۳۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫منعکــس شــده‪ ،‬ولــی انتســاب ایــن‬ ‫مخــارج بــه عنــوان دارایی هــای در‬ ‫جریــان ســاخت‪ ،‬بــرای موسســه بــه‬ ‫اثبــات نرســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس اعــام حســابرس‪،‬‬ ‫تــداوم فعالیــت شــرکت بــا توجــه بــه بــا‬ ‫توجــه بــه مــوارد بیان شــده‪ ،‬تاخیر قابل‬ ‫توجــه در اجــرای پــروژه و عــدم تهیــه‬ ‫طــرح توجیهــی جدیــد‪ ،‬تنهــا در صــورت‬ ‫تعییــن تکلیــف قــرارداد لیســانس‪،‬‬ ‫خریــد ماشــین االت‪ ،‬اجــرای مهندســی‬ ‫اصولــی طــرح وتامیــن منابــع مــورد‬ ‫نیــاز امــکان پذیــر اســت‪ ،‬ولــی از نظــر‬ ‫حســابرس‪ ،‬میــزان تعدیــات احتمالــی‬ ‫کــه بابــت مــوارد گفتــه شــده بایــد در‬ ‫صورت هــای مالــی دیــده می شــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن صورت هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش موسســه حسابرســی دربــاره‬ ‫ایــن صورت هــای مالــی نشــان می دهــد‬ ‫کــه پیــش پرداخت هــای ســرمایه ای بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیاردریــال (عمدتــا از ســال‬ ‫‪ )۱۳۸۷‬مربــوط بــه مبالــغ پرداختــی بــه‬ ‫شــرکت های پیمانــکاری ایرانــی و خارجــی‬ ‫طــرف قــرارداد شــامل شــرکت های‬ ‫زیمنــس المــان‪ ،‬اســتامی کربــن هلنــد‬ ‫وامونیــاک کازالــه ســوییس اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫بــا توجــه بــه توقــف عملیــات اجرایــی‬ ‫طــرح و راکــد بــودن ایــن مبالــغ‪ ،‬قابلیــت‬ ‫بازیافــت ان هــا بــرای ایــن موسســه‬ ‫محــرز نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬میــزان‬ ‫بدهــی بلنــد مــدت شــرکت پتروشــیمی‬ ‫گلســتان بابــت تســهیالت دریافتــی از‬ ‫شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۱.۴۵۸‬میلیــارد ریــال‪ ،‬شــامل‬ ‫‪ ۷۲۱‬میلیــارد ریــال اصــل تســهیالت‬ ‫ارزی دریافتــی (معــادل ‪ ۵/۱۵‬میلیــون‬ ‫یــورو بــا نــرخ تســعیر ‪ ۴۶.۳۲۵‬ریــال)‪،‬‬ ‫‪ ۵۸۴‬میلیــارد ریــال هزینــه بهــره‬ ‫تســهیالت اخــذ شــده تــا پایــان ســال‬ ‫‪( ۱۳۹۵‬معــادل ‪ ۷/۱۶‬میلیــون یــورو‬ ‫بــا نــرخ تســعیر ‪ ۳۴.۸۵۱‬ریــال)‪۲۱ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال مانــده ریالــی بدهــی‬ ‫بــه شــرکت مذکــور و ‪ ۱۳۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال بابــت اصــل و ســود تســهیالت‬ ‫ریالــی اخــذ شــده از شــرکت بازرگانــی‬ ‫پتروشــیمی ایــران اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در‬ ‫خصــوص بازداشــت رئیــس پتروشــیمی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده متهــم کیفــری‬ ‫بــوده و اکنــون در مراحــل اولیــه‬ ‫تحقیقاتــی اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫اســت کــه ســرمایه ‪ ۹۵‬هــزار ســهامدار‬ ‫در اختیــار ایــن فــرد بــوده و مدتــی‬ ‫اســت کــه ســهامداران از دســتگاه های‬ ‫امنیتــی و قضایــی‪ ،‬تقاضــای احقــاق‬ ‫حــق دارنــد‪.‬‬ ‫ورشکســتگی لغــو شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان خاطــر‬ ‫نشــان کرد‪:‬بخــش زیــادی از ســرمایه ی‬ ‫مــردم بــه حســاب شــرکت خصوصــی‬ ‫رئیــس شــرکت اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اخیــرا ً بخشــی از‬ ‫ســهامداران شــرکت پتروشــیمی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســهم خــود را در فرابــورس‬ ‫بــه فــروش رســاندند و اکنــون تعــداد‬ ‫ســهامداران ایــن شــرکت بــه حــدود‬ ‫‪۷۰‬هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫و در اخر‪:‬پرونــده پتروشــیمی گلســتان‬ ‫روی میــز رییــس جمهــور رفــت وایــن‬ ‫تیــم اقتصــادی وزارت کشــور پیگیــر‬ ‫اجــرای پــروژه شــد ‪ -‬پرونــده پتروشــیمی‬ ‫گلســتان روی میــز وزیــر نفــت رفــت‬ ‫و‪۳‬ســرمایه گذار و ‪ ۲‬وزارتخانــه پــای‬ ‫کار امدنــد وراهکارهــای طــرح شــده و‬ ‫درحــد پیشــنهاد و در دســت مطالعــه‬ ‫بــی نتیجــه باقــی مانــد و جالبتــر اینکــه‬ ‫بــرای حــل مســئله همــه ورود پیــدا‬ ‫کردنــد امــا راه خروجــی گــم شــد و‪...‬‬ ‫بــا ایــن اوضــاع نابســامان اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی‪....‬و زمان هــای ســپری‬ ‫شــده مــردم گلســتان و ســهامداران‬ ‫همچنــان چشــم انتظــار اتفاقــات خــوب‬ ‫هســتند ایــا مــی شــود یعنــی کــه روزی‬ ‫بشــود؟!!!‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اواخــر ســال گذشــته‪،‬‬ ‫دادگاه‪ ،‬حکــم ورشکســتگی پتروشــیمی‬ ‫گلســتان‪ ،‬بــه علــت بدهــی ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی بــه شــرکت پیمانــکار صــادر‬ ‫کــرده بــود کــه بــا پرداخــت بخشــی از‬ ‫ایــن بدهــی و رضایــت شــاکی‪ ،‬حکــم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اگــر خــود را متخصــص در امــور مربــوط بــه رایانــه می دانیــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بخواهیــد کار تعمیــر و نگهــداری کامپیوتــر را بــه عنــوان یــک‬ ‫شــغل بــرای خودتــان اســتارت بزنیــد‪ .‬امــا قبــل از ایــن شــروع‪ ،‬بــرای برخــی از نــکات و‬ ‫توصیه هــای مهــم‪ ،‬ایــن مقالــه را دنبــال کنیــد‪ ،‬کــه در انجــام ایــن کار بــرای شــما مفیــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه مهــم وجــود دارد کــه بایــد قبــل از شــروع شــغل تعمیــرکاری کامپیوتــر‪ ،‬در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬شــما بایــد قیمــت مناســبی را بــرای خدمــات خــود تعییــن کنیــد‪ .‬زمــان پــول اســت‬ ‫و شــما احتمــاال ً بــر حســب ســاعت مطالبــه هزینــه خواهیــد کــرد‪ .‬شــما بایــد بــا تصمیــم‬ ‫گیــری در مــورد فــروش خدمــات خــود بــه مشــاغل یــا بــه افــراد خصوصــی‪ ،‬مشــتری خــود را‬ ‫شناســایی کنیــد‪ .‬در مرحلــه بعــد بایــد یــک موقعیــت کامــا ًمناســب پیــدا کنید تــا بتوانید در‬ ‫یــک بخــش خــاص از بــازار تخصــص داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت شــما مجبــور‬ ‫شــوید تصمیــم بگیریــد کــه از شــغل روزانــه خــود خــارج شــوید تــا بتوانیــد تمــام وقــت ایــن‬ ‫شــغل خــود را اداره کنیــد‪ .‬اگــر هیــچ پیشــینه ای در زمینــه امــور مالــی نداریــد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت بــرای ثبــت معامــات خــود یــک حســابدار اســتخدام کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در رابطــه بــا مــوارد ذکــر شــده بــه تعمــق واداشــته شــده اید و تصمیــم گیــری کرده ایــد‪،‬‬ ‫بــه خوبــی در راه تبدیــل شــدن بــه یــک تاجــر هســتید‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬بــرای ایجــاد موفقیــت‬ ‫امیــز و راه انــدازی یــک شــغل تعمیــرکاری کامپیوتــر‪ ،‬شــما بــه رعایــت ســایر جزئیــات مهــم‬ ‫دیگــر نیــز نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬در زیــر چنــد نکته اورده شــده اســت که می تواننــد در انجام‬ ‫ایــن کار بــه شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫چگونه تعمیرکار رایانه شویم‬ ‫نکاتی درباره شروع شغل تعمیرکاری کامپیوتر‪:‬‬ ‫‪ -1‬حرفه خود را به خوبی به بازار عرضه کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهارت فنی خود را برجسته کنید‬ ‫‪ -3‬کارکنانی را با مهارت روابط عمومی خوب به کار گیرید‬ ‫‪ -4‬اعتماد مشتری را به دست اورید‬ ‫‪ -5‬کار از خانه‬ ‫‪ -6‬هزینه و قیمت گذاری کارهای تشخیصی‬ ‫‪ -7‬تعمیر از طریق اینترنت‬ ‫‪ -8‬تسهیالت تعمیری را در محل ارائه دهید‬ ‫‪ -9‬یک نمایندگی بگیرید‬ ‫‪ -10‬تبدیل به یک دکتر ِ داده شوید‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬می توانیــد بــا در نظــر گرفتــن تمــام نــکات مهــم ذکــر شــده در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬کار خــود را در زمینــه تعمیــر کامپیوتــر اغــاز کنیــد‪ .‬اگــر همــه‬ ‫کارت هــا را بــه درســتی بــازی کردیــد‪ ،‬هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه نتوانیــد‬ ‫شــغل خــود را بــا موفقیــت اداره کنیــد‪.‬‬ ‫منبع‪Mukul Deshpande :‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت کــه صرفه جویــی حــدود ‪ ۲۰‬درصدی مشــترکان اســتان‪،‬‬ ‫مانــع اجــرای طــرح قطعــی و ســهمیه بندی بــرق در روزهــای گــرم ســال می شــود‪.‬‬ ‫علی اکبر نصیری اظهار داشــت‪ :‬میانگین مصرف برق گلســتانی ها در اردیبهشــت امســال ‪ ۵۶۶‬مگاوات بود‬ ‫امــا در ‪ ۲‬روز گذشــته و بــه دلیــل افزایــش شــدید دمــا‪ ،‬ایــن میــزان بــه ‪ ۶۹۰‬مــگاوات رســید و بــر همیــن اســاس‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق در ایــن مــدت اقــدام بــه خاموشــی برخــی مناطــق اســتان کرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در صــورت اســتمرار رونــد مصــرف فعلــی‪ ،‬احتمــال ســهمیه بنــدی بــرق در مــاه هــای خــرداد تــا‬ ‫مــرداد وجــود دارد کــه زمــان بنــدی ایــن قطعــی هــا از طریــق اپلیکشــن «بــرق مــن» اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‬ ‫صرفه جویی مانع‬ ‫اجرای قطعی برق‬ ‫در گلستان می شود‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫اداب معاشرت یک کارمند ایده ال‬ ‫در محیط کار‬ ‫متخصصــان و پژوهشــگران دنیــا را از دریچــه تحقیــق و‬ ‫پژوهــش می نگرنــد و اساســا ً نــگاه یــک شــخص تحصیــل‬ ‫کــرده بــه دنیــا بــا دیگــران‏متفــاوت اســت‪ ،‬انهــا همــه دنیــا‬ ‫را ســوال می یابنــد کــه بایــد بــرای پاســخ بــه ان تــاش‬ ‫کــرد‪ ،‬مهندســان یــا راهــی بــرای رســیدن بــه نتیجــه پیــدا‬ ‫‏می کننــد و اگــر نشــد راهــی بــرای رســیدن می ســازند‬ ‫ایــن افــراد هــم گزینه هــای مناســبی هســتند ایــا اینــان‬ ‫در بــرزخ مشــکالت اجتماعــی هــم‏راهگشــا هســتند و یــا‬ ‫خودشــان بخشــی از مشــکل می شــوند ‪.‬‬ ‫دفتــر کار‪ ،‬جایــی اســت کــه بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از روزهــای زندگــی مــا در ان و در کنــار همکارانمــان‬ ‫ســپری مــی شــود‪ .‬ناگفتــه پیــدا‏اســت کــه چگونگــی‬ ‫رفتار و برخورد ما در این محیط‪ ،‬از اهمیت بسزایی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬توصیــه هــای اداب معاشــرت در‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ایــن‏خصــوص را بــا هــم مــرور مــی کنیـ ‪‎‬‬ ‫‏« نتیجه مناسب انتخابات شورای شهر چیست؟»‏‬ ‫محمددیلم‪‎ ‎‬کتولی‏‬ ‫بــا چنــد ســوال بــه ســراغ بحــث پــی مــی‬ ‫رویــم‪:‬‬ ‫‪‎_ ‎‬ایــا شــورای اســامی شــهر خــوب و‬ ‫مناســب انتخــاب افــرادی بــا تخصص هــای‬ ‫شــهری و عمرانــی اســت ؟‬ ‫‪‎_‎‬ایــا بــرای رســیدن بــه یــک « شــورای شــهر‬ ‫مطلــوب » بایــد افــرادی از یــک قومیــت‬ ‫خــاص را برگزیــد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬ایــا افــرادی کــه ســابقه اجرایــی و‬ ‫مدیریتــی دارنــد شایســته ترند‪ ،‬یــا افــرادی‬ ‫بــا تخصص هــای شــهری و یــا پژوهشــگران‬ ‫برتــر دانشــگاهی و ‏دارنــدگان مــدارک و‬ ‫مــدارج علمــی ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬ایــا وابســتگی بــه خانــواده محتــرم و معزز‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬جانبــازان و انهــا کــه زخــم خــورده‬ ‫دشــمنان انقــاب اســامی هســتند‪ ،‬نقطــه‬ ‫قوتــی‏بــرای نامــزد شــورا شــدن اســت ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫‪‎_‎‬ایا احزاب و جریانات سیاســی‪ ،‬می توانند‬ ‫گزینه هــای مناســبی را بــه رای دهنــدگان‬ ‫معرفــی کننــد و ائتالف هــای مختلــف نقــش‬ ‫برجســته‏ای در بهتــر انتخــاب کــردن مــردم‬ ‫دارن ـ د ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬گــره کــور مشــکالت موجــود در شــهر و‬ ‫شهرســتان بــا کــدام گزینــه قابــل بازشــدن‬ ‫اســت؟‪‎ ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬اینهــا ســواالت مــردم اســت ‪ ،‬مردمــی‬ ‫کــه بایــد مشــارکت کننــد و اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر را انتخــاب کننــد ‪ .‬امــا بــرای‬ ‫رســاندن انــان ‏بــه راه حــل مناســب ‪،‬‬ ‫گزینه های مناســب و شــورای اســامی شهر‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫مناســب راه درازی در پیــش اســ ‪‎‬‬ ‫شــاید پاســخگویی بــه ایــن ســواالت‬ ‫(حداقــل فعــا )جایــز نیســت ‪ ،‬ولــی اذهــان‬ ‫عمومــی بایــد بــه ســمتی بــرود کــه فــارغ از‬ ‫ایــن دغدغه هــا ‪،‬‏نگرانی هــای بــزرگ دیگــری‬ ‫را پاســخگو باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫و ایــن همــان ســوال اصلــی و نگرانــی و‬ ‫دغدغــه اصلــی اســت « اصلــح یعنــی چــه‬ ‫کســی؟‪‎«‎‬‬ ‫احتمــاال پاســخ بــه هریــک از ســواالت یــاد‬ ‫شــده بــاال بتوانــد بخشــی از نگرانــی را پاســخ‬ ‫ت !‪‎‬‬ ‫دهــد امــا تمــام ماجــرا نیسـ ‪‎‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫متخصصــان شــهر و شهرســازی شــاید‬ ‫بتواننــد جانمایــی مراکــز اداری‪ ،‬دولتــی‪،‬‬ ‫خصوصــی را بــه بهتریــن شــکل ممکــن‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬شــاید‏بتواننــد معظــل قدیمی‬ ‫تعریــض خیابــان اصلــی شــهر‪ ،‬پــل و‬ ‫روگــذر و زیرگــذر و فاضــاب شــهری و ‪ ...‬را‬ ‫تدبیــر کننــد‪ .‬امــا ایــا مــی تواننــد‏مشــکالت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی شــهر و‬ ‫شــهرداری را هــم حــل کننــد‪‎.‬‬ ‫ایــا انتخــاب گزینه هــای قومیتــی ( از هــر‬ ‫قــوم و قبیلــه‪ ،‬اقلیــت یــا اکثریــت‪ ،‬بومــی یــا‬ ‫مهاجــر و‪) ...‬چــاره اصلــی شــهری اســت که‪،‬‬ ‫‏موزائیــک اقــوام و قبایــل و طوایــف مختلــف‬ ‫اســت ‪ .‬فــرض بــر ایــن کــه بــازار شــهر در‬ ‫اختیــار فــان قــوم ‪ ،‬زراعــت و کشــاورزی در‬ ‫اختیــار‏فــان نــژاد و پــول و ســرمایه و اعتبــار‬ ‫ان فــان قــوم باشــد‪ ،‬ایــا اســتیالی‬ ‫بانکــی از ِ‬ ‫ایــن یــا ان قــوم و نــژاد مــی توانــد مشــکالت‬ ‫موجــود را‏حــل کنــد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫متخصصــان و پژوهشــگران دنیــا را از‬ ‫دریچــه تحقیــق و پژوهــش می نگرنــد و‬ ‫اساســا ًنــگاه یــک شــخص تحصیــل کــرده به‬ ‫دنیــا بــا دیگــران‏متفــاوت اســت‪ ،‬انهــا همــه‬ ‫دنیــا را ســوال می یابنــد کــه بایــد بــرای پاســخ‬ ‫بــه ان تــاش کــرد‪ ،‬مهندســان یــا راهــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه نتیجــه پیــدا‏می کننــد و‬ ‫اگــر نشــد راهــی بــرای رســیدن می ســازند‬ ‫ایــن افــراد هــم گزینه های مناســبی هســتند‬ ‫ایــا اینــان در بــرزخ مشــکالت اجتماعــی هــم‬ ‫‏راهگشــا هســتند و یــا خودشــان بخشــی از‬ ‫مشــکل می شــوند ‪ .‬شــاید گفتنــی نباشــد‬ ‫ولــی فــردای انتخــاب دکتر فالنــی و مهندس‬ ‫بهمانــی جامعــه ‏ای کــه درگیــر مشــکل اســت‬ ‫بایــد کلــی هزینه های ســرریز بــرای کالس و‬ ‫مــدرک و پرســتیژ انــان بپــرداز ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫خانــواده معــزز ایثارگــران چشــم و چــراغ‬ ‫شــهرها و بــاد هســتند و بایــد در همــه‬ ‫امــور اولویــت داشــته باشــند ‪ .‬اینهــا طعــم‬ ‫بســیاری از چالش ‏هــا و ســخنی هایی کــه‬ ‫مــردم از انهــا گریزاننــد چشــیده اند امــا ایــا‬ ‫انتخــاب یــک گزینــه بــه صــرف انتســاب بــه‬ ‫انــان ‪ ،‬مشــکل گشــا خواهــد بــود و‏یــا بــا این‬ ‫انتخــاب بــر چهــره نازنیــن انــان خدشــه ای‬ ‫دیگــر خواهــد نشســت و از عــزت انــان‬ ‫خواهــد کاســت ‪‎‬؟ ‪‎.‬‬ ‫احــزاب و جریانــات سیاســی و حتــی‬ ‫اجتماعــی بدلیــل کلنجــار رفتــن مــداوم بــا‬ ‫مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا مــردم ‪،‬‬ ‫بهتریــن موتــور ‏محرکــه جامعــه هســتند‬ ‫انهــا می تواننــد مــردم را بــه امــور سیاســی‬ ‫_ اجتماعــی راغــب و مشــتاق و یــا وازده و‬ ‫ســرخورده نماینــد ‪ .‬امــا ایــا ایــن‏جریانــات‬ ‫سیاســی فعــال بــرای رســیدن بــه نتیجــه‬ ‫تمــام راه را درســت طــی می کننــد و یــا‬ ‫برایــن باورنــد کــه « هــدف وســیله را توجیــه‬ ‫می‏کنــ ‪‎‬د «‪‎‬‬ ‫پــس چــاره چیــز دیگــری و پاســخ گزینـه ای‬ ‫دیگــر اســت ‪ .‬فهــم ایــن نکتــه کــه « مــردم از‬ ‫مدیــران فاســد و ناتــوان خســته انــد» نبایــد‬ ‫چنــدان‏ســخت باشــد ‪ ،‬بــا هــر ترفنــد و حقّــه‬ ‫( سیاســی بــازی‪ ،‬پــول پاشــی‪ ،‬قومیــت بــازی‬ ‫و‪ »...‬انتخــاب شــدن و هنــوز شــورای شــهر‬ ‫شــکل نگرفتــه‏بدلیــل تخلف دوســال معلق‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بشــود‪ ،‬عین«بــی ابرویی»اسـ ‪‎‬‬ ‫مــردم نمی تواننــد پاســخگوی انگیزه هــای‬ ‫شــخصی افــرادی باشــند کــه فقــط بــرای‬ ‫حــب شــهوت‪ ،‬قــدرت طلبــی‪ ،‬مشــهور‬ ‫شــدن و نظائــر ان‏پــا بــه عرصــه انتخابــات‬ ‫شــورای اســامی شهرگذاشــته و توجهــی‬ ‫بــه نیاز هــای واقعــی مــردم در اداره امــور‬ ‫شــهر ندارنــد‪‎ .‎‬‬ ‫گذشــته از ایــن کــه ایــن افــراد چیــزی بــه‬ ‫شــهر اضافــه نمی کننــد بلکــه بــا کمــال‬ ‫تاســف موجــب کاهــش ارزش هــای‬ ‫معنــوی‪ ،‬اخالقــی‪،‬‏انگیزشــی شــده و از شــور‬ ‫و حــال انتخابــات نیــز می کاهنــد‪‎ .‬‬ ‫نگارنــده در طــی ایــن مــدت کوتــاه بــا چنــد‬ ‫تــن از افــراد شــرکت کننده در ایــن انتخابــات‬ ‫رایزنی هایــی داشــته تــا حداقــل جهــت‬ ‫اقنــاع شــخصی‏خــود « بــرای رســیدن بــه‬ ‫نامزدهــای مطلــوب شــورای اســامی شــهر»‬ ‫به گزینه ای برســم ‪ ،‬متاســفانه اکثر کســانی‬ ‫کــه پــا بــه عرصــه ‏گذاشــته اند افــرادی بــا‬ ‫انگیزه هــای شــخصی‪ ،‬فاقــد تئــوری و‬ ‫برنامه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫بــرای اینــده شــهر و چهره هــای‏کــم فــروغ و‬ ‫بــا اثــری هســتند کــه منتهــای ارمــان انهــا‬ ‫« گرفتــن تاییــدی شــورای نگهبــان بــرای‬ ‫ت ‪‎!.‬‬ ‫اینــده» انــان اســ ‪‎‬‬ ‫پــس باید«جامعــه رای دهنــده »را متوجــه‬ ‫پارامتــری قــوی تــر و عاملــی کارســازتر کــرد‪‎ .‎‬‬ ‫ح ‪‎:‬‬ ‫‪‎‬انتخاب اصل ‪‎‬‬ ‫‪‎_‎‬اصلــح یعنــی کســی کــه بــرای ریش ـه کنی‬ ‫فقــر و فســاد عــزم جــدی داشــته باشــد؛‬ ‫یعنــی کســی کــه بــه حــال قشــرهای محــروم‬ ‫و مســتضعف دل‏بســوزان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اصلــح کســی اســت کــه هــم بــه ترقــی و‬ ‫پیشــرفت کشــور و توســعه ی اقتصــادی و‬ ‫غیراقتصــادی بیندیشــد؛ هــم زیــر توهمــات‬ ‫مربــوط بــه‏توســعه‪ ،‬ان چنــان محــو و مــات‬ ‫نشــود کــه از یــاد قشــرهای مظلــوم و‬ ‫ضعیــف غافــل بمانــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اصلــح کســی اســت کــه بــه فکــر معیشــت‬ ‫مــردم‪ ،‬دیــن مــردم‪ ،‬فرهنــگ مــردم و دنیــا و‬ ‫اخــرت مــردم باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اصلــح کســی اســت کــه بتوانــد ایــن‬ ‫بــار ِ عظیــم را بــر دوش بگیــرد؛ البتــه هــر‬ ‫کــس صالحیتــش در مراکز قانونی تایید‬ ‫شــود‪ ،‬صالــح اســت؛‏امــا بایــد در بیــن‬ ‫صالح هــا گشــت و صالح تــر را پیــدا و او‬ ‫را انتخــاب کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬ایــن‪ ،‬هنــر شــما مــردم اســت‪ .‬کــه هــم در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬کارامــدی‬ ‫دارد و هــم در انتخابــات شــورای اســامی‬ ‫شــهره ‪‎‬ا ‪‎ ‎‎....‬‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ، ۱۴۰۰‬ایــن‬ ‫« انتخــاب اصلــح » دارای ظرافــت و دقــت»‬ ‫بیشــتری اســت و شاید نرسیدن به « گزینه‬ ‫‏اصلح » کار را برای شرکت کنندگان در این‬ ‫انتخابات بســیار ســخت بکند ولی چشــمان‬ ‫بــاز « مــردم بــا بصیــرت » گریه هــای فریــب‪،‬‬ ‫‏همســویی بــا جریــان هشــت ســاله فریــب‬ ‫مــردم ‪ ،‬تٓکــرار روحانــی و‪ ...‬را از البــای‬ ‫شــوهای انتخاباتــی نامزدها تشــخیص داده‬ ‫و « مــردان‏میــدان کار و کرامــت » را بــرای‬ ‫اداره کشــور انتخــاب خواهنــد نمــود‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچون‪:‬نگهــداری از حیوانــات خانگــی‪ ،‬تمیــز کــردن اکواریــوم‪ ،‬تعمیــر‬ ‫رایانه‪ ،‬کنترل اســتخر ‪ ،‬طراحی وب ســایت ‪ ،‬نویســندگی کتب الکترونیکی‪ ،‬تولید محتوا‪،‬‬ ‫خدمــات پیــک رســانی یــا ســامانه حمــل و نقــل انالیــن‪ ،‬ارائــه فیلــم هــای اموزشــی کوتــاه‪،‬‬ ‫نظرســنجی انالیــن ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫نظرســنجی انالیــن‪ :‬برخــی از ســایت هــا بــرای محصــوالت و ارائــه خدمــات بهتــر نیــاز بــه‬ ‫نظرســنجی دارنــد‪ .‬شــما میتوانیــد بــا دریافــت مبلغــی از انهــا به عضویت ســایت انهــا درایید‬ ‫و در نظرســنجی هــا شــرکت کنیــد‪.‬‬ ‫ارائــه فیلــم هــای اموزشــی کوتــاه‪ :‬امــروزه افــراد بــرای کســب اطالعــات در زمینــه هــای‬ ‫مختلــف نیــاز بــه دیــدن فیلــم هــای اموزشــی کوتــاه امــا پرمحتــوا نیاز دارند‪ .‬شــما مــی توانید‬ ‫بــا تولیــد فیلــم هــای کوتــاه و جــذاب‪ ،‬مخاطبیــن خــود را جــذب نماییــد‪.‬‬ ‫خدمــات پیــک رســانی یــا ســامانه حمــل و نقــل انالین‪ :‬امروزه بســیاری از افــراد نیازمند این‬ ‫شــرکت هــا بــا قیمــت هــای مناســب و حمــل و نقــل مناســب اجنــاس خــود مــی باشــند‪ .‬تنها‬ ‫کافــی اســت کــه بــا نصــب اپلیکیشــن شــرکت پیــک رســانی بــه راحتــی حمــل و نقــل خــود را‬ ‫انجــام دهید‪.‬‬ ‫تولیــد محتــوا‪ :‬بســیاری از وب ســایت هــا هســتند که بــرای ارائه محتوا در مــورد موضوعات‬ ‫مختلــف در جســتجوی نویســندگان ماهــر مــی باشــند‪ .‬اگــر شــما هــم در نویســندگی تبحــر‬ ‫داریــد مــی توانیــد محتــوا تولیــد کــرده و درامــد زایــی نماییــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪301‬‬ ‫نویســندگی کتــب الکترونیکــی‪ :‬بــا یــک لــپ تــاپ و نــرم افــزار ویرایــش متــن مــی توانیــد‬ ‫کتــاب هــای الکترونیکــی نوشــته و انهــا را بفروشــید‪.‬‬ ‫طراحــی وب ســایت‪ :‬امــروزه بســیاری از افــراد بــرای ارائــه محصــوالت و خدمــات خــود و نیــز‬ ‫فــروش انالیــن بــه دنبــال طراحــی وب ســایت هســتند‪ .‬اگــر در ایــن زمینــه تخصــص داریــد‬ ‫مــی توانیــد درامدزایــی باالیــی در ایــن حیطــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫کنتــرل اســتخر‪ :‬افــرادی کــه در ایــن حیطــه فعالیــت دارنــد بــه منــازل مشــتریان خــود‬ ‫و یــا بــه هتــل هــا‪ ،‬مجتمــع هــا‪ ،‬باشــگاه هــا و … ســر مــی زننــد و تعــادل شــیمیایی اب‬ ‫اســتخر را کنتــرل و تنظیــم مــی نماینــد‪ ،‬پمــپ و فیلترهــا را چــک مــی کننــد و … ‪.‬‬ ‫تعمیر رایانه‪ :‬یکی از نیازهای ضروری امروزی تعمیر رایانه در محل اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از افــراد نیازمنــد متخصصیــن در زمینــه تعمیــرات ســخت افزاری و نرم افــزادی در محل‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر در ایــن حیطــه فعالیــت داریــد مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه مکان مــورد نظر‬ ‫و تعمیــر و ارائــه خدمــات بــرای رایانــه هزینــه خوبــی را دریافت کنید‪.‬‬ ‫تمیــز کــردن اکواریــوم‪ :‬بســیاری از افــراد بــه دلیــل مشــغله هــای زیــاد‪ ،‬زمــان کمــی‬ ‫بــرای تمیــز کــردن اکواریــوم خــود دارنــد‪ .‬از ایــن رو اگــر در ایــن زمینــه مهــارت داریــد مــی‬ ‫توانیــد ایــن ایــده کســب و کار را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫نگهــداری از حیوانــات خانگــی‪ :‬افــراد امــروزه بــرای حیوانــات خانگــی خــود ارزش زیــادی‬ ‫قائــل بــوده و چــون ســرکار مــی رونــد یــا مشــغولیت زیادی دارند نیازمند کســی هســتند‬ ‫کــه از حیوانــات انهــا نگهــداری نماید‪.‬‬ ‫‪.1‬یــک ســام و روز بــه خیــر گــرم‪ ،‬هــم بــر روحیــه ی‬ ‫خودتــان و هــم بــر حــال و هــوای همکارانتــان تاثیــر‬ ‫مثبــت دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪.2‬زمانــی کــه بــه کســی معرفــی مــی شــوید‪ ،‬اگــر‬ ‫پشــت میزتــان نشســته ایــد‪ ،‬برخیزیــد‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫برقــراری رابطــه ای‏صحیــح و مســالمت امیــز میــان‬ ‫شــما و ان فــرد‪ ،‬کمــک بزرگــی مــی کنــد‬ ‫‪.3‬در هنگام معرفی خودتان‪ ،‬نام و نام خانوادگی‬ ‫خــود را کامــل ادا کنی ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪.4‬در صورتــی کــه شــما‪ ،‬فــرد بــاال رتبــه و یــا میزبــان‬ ‫هســتید؛ بایــد بــرای دســت دادن پیشــقدم شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.5‬لبــاس‪ ،‬بــه عنــوان شــکل مهمــی از ارتباطات غیر‬ ‫شــفاهی مــی توانــد اعتبــار حرفه ای شــما را افزایش‬ ‫دهــد یــا از ان‏بکاهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.6‬یــک یــا دو بــار گفتــن «متشــکرم» در هــر مکالمه‬ ‫ی کاری کافــی اســت‪ .‬بــه کار بــردن بیــش از حــد ایــن‬ ‫واژه در مکالمه‏های شــغلی و اداری می تواند شــما‬ ‫را نــزد طــرف مقابــل‪ ،‬درمانــده و ناتوان نشــان ده ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.7‬در صورتــی کــه پــروژه یــا فعالیتــی بــا سرپرســتی‬ ‫شــما بــه پایــان رســید‪ ،‬بهتــر اســت ظــرف مــدت‬ ‫کوتاهــی کــه بیشــتر از‏یــک روز کاری نباشــد‪ ،‬پیــام‬ ‫هــای تشــکر جداگانــه ای بــرای افــراد درگیــر در ان‬ ‫پــروژه ارســال کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-.8‬در محــل کارتــان صندلــی را بــرای هیچ شــخصی‬ ‫بیــرون نکشــید؛ چــه خانــم و اقــا و چــه در هــر رتبــه‬ ‫ی ‪‎.‬‬ ‫و جایــگاه شــغل ‪‎‬‬ ‫‪.9‬بــه حریــم خصوصــی افــراد ‪ -‬چــه در قالــب مســائل‬ ‫شــخصی و چــه در قالــب امــور شــغلی ‪ -‬احتــرام بگذاریــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.10‬در طــول مکالمــه و بخصــوص در زمــان اشــاره‬ ‫کــردن‪ ،‬توجــه داشــته باشــید کــه انگشــتانتان را در‬ ‫کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد‬ ‫‪.11‬مــورد اعتمــاد و امیــن باشــید‪ .‬هــم در تحویــل‬ ‫و ارائــه ی کارهایــی کــه بــر عهــده ی شــما گذاشــته‬ ‫شــده اســت و هــم در‏برخــورد بــا اتفاقاتــی کــه در‬ ‫محیــط شــغلتان رخ مــی دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.12‬تمــاس هــای شــخصی و مکالمــه هــای طوالنــی‬ ‫را بــرای فضــای خصوصــی خــود بگذاریــد و در صورت‬ ‫ضــرورت‪ ،‬تماســی‏کوتــاه و مختصــر برقــرار کنید‬ ‫‪.13‬زنــگ موبایلتــان هــر چــه کــه هســت‪ ،‬هــر‬ ‫قــدر زیبــا و شــنیدنی‪ ،‬در محیــط کار بهتــر اســت بــا‬ ‫صدایــی پاییــن بــه گــوش‏برســد؛‬ ‫‪.14‬تمــام تــاش خــود را بــه کار گیریــد تــا از مکالمــه‬ ‫هایــی کــه پایــه و اســاس ان بــر ســخن چینــی و‬ ‫شــایعات بــی اســاس‏گذاشــته شــده‪ ،‬دور بمانی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪.15‬عجلــه و ضــرورت‪ ،‬هیچــگاه توجیــه مناســبی بــرای‬ ‫وارد شــدن بــدون ضربــه بــه در و اجــازه ی ورود نیســت‬ ‫‪.16‬اگــر بیمــار هســتید در خانــه بمانید‪ .‬شــک نکنید‬ ‫همــکاران و مدیرتــان از ایــن بابــت بــه شــما خــرده‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫نخواهنــد گرفـ ‪‎‬‬ ‫‪.17‬محــل کار جــای چنــدان مناســبی بــرای صــرف‬ ‫کــردن غذاهــای بــودار و هــوس برانگیــز نیســت‬ ‫‪.18‬از مطــرح کــردن جزئیــات زندگــی و مســائل‬ ‫شــخصی تــان در محیــط کاری خــودداری کنیــد؛ ایــن‬ ‫امــر مــی توانــد شــان و‏جایــگاه شــما را نــزد دیگــران‬ ‫متزلــزل کنــد و چــه بســا کــه روزی بــه ضــرر شــما از‬ ‫ان اســتفاده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪301‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اهداهزار و ‪ ۲۷۸‬تبلت‬ ‫به دانش اموزان نیازمند‬ ‫رییــس اداره فنــاوری‪ ،‬اطالعــات و ارتباطــات امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۲۷۸‬دســتگاه تبلــت بــه ارزش ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال از ابتــدای شــیوع‬ ‫کرونــا تاکنــون بیــن دانش امــوزان محــروم اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫فرامــرز صدقــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن تعــداد ‪ ۶۰۴‬تبلــت دانــش امــوزی بــه‬ ‫وســیله ســتاد کمــک مومنانــه و خیــران و ‪ ۳۰‬دســتگاه نیــز اداره کل نوســازی امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون تعــدادی تبلــت در اختیــار مــدارس اســت کــه بــه صــورت امانــت‬ ‫در اختیــار دانــش امــوزان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا بررسـی های صــورت گرفتــه از طریــق کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره)‪ ،‬اداره کل بهزیســتی اســتان و مدیــران مــدارس ‪ ۳۷‬هــزار دانــش امــوز بــدون‬ ‫ه ان هــا نیــاز بــه تبلــت نداشــته بــه دلیــل اینکــه‬ ‫تبلــت هســتند اظهــار داشــت‪ :‬امــا همـ ‬ ‫بعضــی از کالس هــا کمتــر از ‪ ۱۰‬نفــر اســت و بعضــی دیگــر نیــز دسترســی بــه شــاد‬ ‫نداشــته و حضــوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هــم اکنــون پنــج هــزار و ‪ ۲۵۸‬دانــش امــوز در ســطح اســتان‬ ‫بــدون تبلــت هســتند کــه بــا اجــرای طــرح هدایــت هــر دانــش امــوز یــک تبلــت و بــا‬ ‫شکستن شاخ غول‬ ‫کنکور!‬ ‫اقــا ایــن حکایــت کنکــور هــم شــده مثــل حکایــت توقــف‬ ‫شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد و خصوصی سازی‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس کــه دولــت بــا یــک دســت پــس‬ ‫می زنــد و بــا پــا پیــش می کشــد! یعنــی هــم دوســت دارنــد‬ ‫کنکــور حــذف شــود و هــم دوســت دارنــد پــا برجا بمانــد‪ ...‬از‬ ‫یــک طــرف ســخن از ضــرورت حــذف کنکــور ســخن به میان‬ ‫می اورنــد و از همــان طــرف هــم یــک بهانــه جدیــد بــرای‬ ‫حفــظ ان می تراشــند‪ .‬مشــت نمونــه خــروار بــه روایــت‬ ‫جرایــد ‪ ....‬رشــته های پرطرفــدار مانــع حــذف ‪۱۰۰‬درصــدی‬ ‫ش و پــرورش ســاز وکار الزم بــرای افزایــش‬ ‫کنکــور؛ امــوز ‬ ‫ســهم معــدل را فراهــم نکــرده اســت؛ ســرعت مســئوالن‬ ‫در حــذف کنکــور بســیار پاییــن اســت؛ حــذف کنکــور کار‬ ‫کارشناســی عمیق تــری را می طلبــد؛ حــذف کنکــور نیازمنــد‬ ‫مهندســی معکــوس اســت؛ ‪ 100‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫گــردش مالــی دلیــل عــدم اجــرای قانون حذف کنکــور و ‪....‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ‪...‬کنکــور هــم کنکور هــای قدیــم‪ ...‬بــاور‬ ‫بفرمائیــد کنکــور در گذشــته بــرای خــودش کبکبــه و‬ ‫دبددبـه ای داشــت و در زمــره یکــی از خوان هــای هفتگانــه‬ ‫جوانــان بــه حســاب می امــد‪ .‬از تکمیــل فــرم ثبــت نــام‬ ‫گرفتــه کــه بایــد بــدون تاخوردگــی و قلــم خوردگــی بــا‬ ‫خــودکار مشــکی انجــام می شــد‪ ،‬تــا گرفتــن کارت شــرکت‬ ‫در جلســه کــه یــک نصــف روز بایــد در صــف می ایســتادیم‬ ‫و باقــی داســتان ‪ ...‬امــا امــروز ایــن امــورات در کمتــر از چنــد‬ ‫دقیقــه انجــام می شــوند! یــاد «علــی کنکــوری» هــا هــم‬ ‫بــه خیــر ‪ ...‬البتــه اگــر ایــن «علــی کنکــوری» هــا در عصــر‬ ‫حاضــر بــه ایــن عنــوان مفختــر می شــدند‪ ،‬انهــا را «ســردار‬ ‫ازمــون» خطــاب می کردنــد ولــی چــه کنیــم کــه دوران‬ ‫طالیــی انهــا نیــز ســپری شــده اســت‪ .‬ایــن جماعــت کــه بــه‬ ‫مــدد شــرکت در ادوار مختلــف کنکــور‪ ،‬کوله بــاری از تجربه‬ ‫بــه همــراه داشــتند‪ ،‬همــه ســاله قبــل از ورود بــه جلســه‬ ‫اطالعــات ذی قیمتــی بــه کنکــور اولی هــا ارائــه می کردنــد‬ ‫کــه در هیــچ کالس کنکــوری نظیــر ان یافــت نمی شــد‪.‬‬ ‫امــا االن از یــال و کوپــال غــول کنکــور فقــط دمــش باقــی‬ ‫مانــده اســت کــه ان هــم در حــال کنــده شــدن اســت‪.‬‬ ‫اش انقــدر شــور شــده اســت کــه اگــر تــا دو ســه ســال‬ ‫قبــل بــرای قبولــی در دانشــگاه دســتکم شــرکت در ازمــون‬ ‫و نوشــتن اســم روی برگــه الزامــی بــود‪ ،‬االن حتــی نیــازی‬ ‫بــه ثبــت نــام در کنکــور و شــرکت در جلســه هــم نیســت و‬ ‫هــر وقــت هِرتــان کشــید و هــوس کردیــد ادامــه تحصیــل‬ ‫بدهیــد‪ ،‬می توانیــد بــدون شــرکت در مرحلــه مقدماتــی و‬ ‫گروهــی از گــروه صعــود کــرده و وارد مرحلــه حذفــی شــوید‬ ‫و بــا پــر کــردن فــرم تعییــن رشــته‪ ،‬شــانس خــود را بــرای‬ ‫قبولــی در یکــی از دانشــگاه های معتبــر کشــور امتحــان‬ ‫کنیــد! امــا ایــن بــه معنــای ضــرورت حــذف کنکــور نیســت‬ ‫و کنکــور بایــد ســرجایش باشــد‪ .‬یعنــی اگــر درهــای تمــام‬ ‫دانشــگاه ها بــاز باشــند و هــر دانشــگاه چنــد هــزار صندلــی‬ ‫خالــی هــم داشــته باشــد‪ ،‬کنکــور نبایــد حــذف شــود!‬ ‫البتــه مــا بــه شــخصه از ازمــون و ارزشــیابی دل خوشــی‬ ‫نداریــم و معتقدیــم برگــزاری امتحــان نوعــی توهیــن بــه‬ ‫شــعور دانــش امــوز و دانشــجو محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫واقــع اﻣﺘﺤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮏ ﺩﺍریــم ﺗﻮ چیــزﯼ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺱ فهمیــدﻩ ﺑﺎﺷﯽ! امــا از انجــا کــه دوســتان در ســازمان‬ ‫عریــض و طویــل کنکــور و مافیــای کنکــور بــا حــذف کنکــور‬ ‫دچــار لطمــات عدیــده و گســترده اقتصــادی مــی شــوند‬ ‫و ممکــن اســت بالیــی ســر خودشــان یــا مــردم بیاورنــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود در ازای حــذف کنکــور دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫چنــد کنکــور جدیــد ابــداع کنیــم‪ .‬مثــا ًکنکــور ازدواج ‪،‬کنکور‬ ‫شهرستانها‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شــیروان گفــت‪ ۱۱۳ :‬نفــر از ‪۱۲۸‬‬ ‫داوطلــب شــورای اســامی چهــار شــهر ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی ‏در هیــات عالــی نظــارت اســتان تاییــد شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اعــام نتایــج مرحلــه‬ ‫نخســت تعــداد افــراد رد صالحیــت شــده توســط هیــات نظــارت‬ ‫‏شهرســتان در مجمــوع کل ‪ ۱۵‬نفــر بودنــد کــه در مرحلــه اخــر‬ ‫‪ ۱۲‬نفــر تاییــد مجــدد شــدند و ســه نفــر انصــراف دادنــد کــه از‬ ‫‏مجمــوع ‪ ۱۱۳‬نفــر‪ ۷۶ ،‬نفــر در شــیروان‪ ۱۷ ،‬نفــر زیــارت‪ ۹ ،‬نفــر‬ ‫لوجلــی و ‪ ۱۱‬نفــر از قوشــخانه هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در خصــوص تاییــد صالحیــت شــوراهای اســامی روســتایی‬ ‫و عشــایری اظهــار داشــت‪ :‬نتایــج بررســی صالحیــت ایــن‬ ‫‏داوطلبــان ‪ ۳۱‬اردیبهشــت مــاه از طریــق بخشــداری هــا بــه‬ ‫داوطلبــان اعــام و انهــا چهــار روز پــس از دریافــت ایــن نتایــج‪،‬‬ ‫مــی‏تواننــد اعتــراض احتمالــی خــود را نســبت بررســی صالحیــت‬ ‫هــا بــه هیــات نظــارت اســتان خراســان شــمالی اعــام کنن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫شــیروان ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد مرکــز اســتان‬ ‫خراســان شــمالی واقــع اســت و جمعیــت ایــن شهرســتان‬ ‫طبــق اخریــن‏سرشــماری نفــوس و مســکن حــدود ‪ ۱۵۷‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰ :‬فقــره مجــوز معــدن‪،‬‬ ‫محــدوده معدنــی غیرفعــال اســتان کــه از بهــره بــرداران ســلب صالحیــت شــده‪ ،‬از طریــق مزایــده‬ ‫واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهــار داشــت‪ :‬مزایــده واگــذاری معــادن غیرفعــال اســتان خردادمــاه‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۸ :‬فقــره پروانــه بهــره بــرداری‪ ۱۴ ،‬فقــره محــدوده معدنــی کــه غیرفعــال اســت از‬ ‫طریــق مزایــده بــه بخــش خصوصــی واگــذار مــی شــود و مابقــی هــم پروانــه اکتشــاف و گواهی‬ ‫کشــف اســت کــه بــه علــت غیرفعــال بــودن از بهــره بــردار قبلــی ســلب صالحیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیانــی کــه در ایــن مزایــده برنده شــوند‪ ،‬اما کار اکتشــاف‬ ‫و فعــال ســازی معــدن را انجــام ندهنــد معــدن از انــان ســلب صالحیــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل هــم ‪ ۴۵‬معــادن غیرفعــال اســتان از معــدن کاران ســلب‬ ‫صالحیــت شــد افــزود‪ :‬اگــر معدنــکار حقــوق دولتــی را نپــردازد‪ ،‬معــدن را غیرفعــال نگه داشــته‬ ‫و یــا بــه تعهــدات خــود عمــل نکنــد‪ ،‬ســلب صالحیــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵/۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه در‬ ‫شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان در‬ ‫جنوبغربــی اســتان خراســان‏شــمالی ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه تاسیســات اب و بــرق خســارت ز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر اب و فاضــاب گرمــه اظهــار داشــت‪ :‬براســاس‬ ‫بررســی کارشناســی اولیــه زلزلــه اخیــر حــدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه‏تاسیســات زیربنایــی ابفــای شــهری‬ ‫و روســتایی در ایــن شهرســتان خســارت وارد شــد‪.‎‬‬ ‫علیرضــا بابایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در مجمــوع براثــر زلزلــه تاسیســات‬ ‫ابفــای در ‪ ۱۱‬روســتای‏شهرســتان گرمــه خســارت دیــد‬ ‫کــه بــا حضــور بــه موقــع کارشناســان ایــن شــرکت‪ ،‬اب‬ ‫روســتایی برقــرار شــد‪.‎‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در شــرایط فعلــی اب تمــام مناطــق‬ ‫روســتایی و شــهری مشــترکان خســارت دیده ناشــی از‬ ‫زلزلــه وصــل و‏مشــکلی بــرای تامیــن اب شــهروندان‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬ولــی بــا تــداوم پــس لــرزه هــا احتمــال‬ ‫خســارت بیشــتر بــه ایــن تاسیســات وجــود‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تخصیص‪۳۸‬‏‪‎‎‬میلیارد ریال‬ ‫تجهیزات پیشرفته پزشکی‬ ‫به‏خراسان شمالی‏‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــا مصوبــه هیــات امنــای صرفــه جویــی ارزی‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۳۸‬میلیــارد ریــال‏صــرف خریــد تجهیــزات پیشــرفته طبــی‬ ‫و تشــخیصی مراکــز درمانــی اســتان شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫‏خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ضــرورت و حیاتــی بــودن دســتگاه الکتروشــوک در‬ ‫مراکــز‏درمانــی‪ ،‬دو دســتگاه الکتروشــوک بــه همــراه تجهیــزات‬ ‫جانبــی بــرای بیمارســتان هــای اســتان خریــداری شــده اســت‬ ‫کــه بــزودی‏بکارگیــری خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۲‬دســتگاه پیشــرفته بالــن پمــپ و‬ ‫ماموگرافــی‪ ،‬دو دســتگاه مانیتــور عالیــم حیاتــی و یــک دســتگاه‬ ‫‏ســونوگرافی پیشــرفته بــرای تشــخیص عارضــه هایــی جنینی نیز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــرای اســتفاده در مراکــز تشــخیصی و درمانــی تهیــه شــده‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪۴۴۴‬‬ ‫تخــت بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار نفــر در‬ ‫حــوزه ســامت‏ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۸۰‬معدن خراسان شمالی به بخش خصوصی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خسارت‏‪ ۲۰‬میلیارد ریالی زلزله به‬ ‫تاسیسات اب و برق‬ ‫‏خراسان شمالی‏‬ ‫تائید‪۱۱۳‬‏‪‎‎‬نفر‬ ‫از داوطلبان شورای اسالمی‬ ‫شهرهای‏شیروان‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رایزنی هــای انجــام شــده بــا اداره کل نوســازی مــدارس امــوزش و پــرورش‪ ،‬اســتانداری‪،‬‬ ‫ســپاه جــواد االئمــه و انجمــن اولیــا بخشــی از کمبــود تبلــت را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فنــاوری‪ ،‬اطالعــات و ارتباطــات امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬فعالیــت اموزشــی تمامــی مــدارس اســتان بــر اســاس مصوبــات ســتاد اســتانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا غیرحضــوری اســت‪.‬‬ ‫صدقــی گفــت‪ :‬بــر اســاس گزارشــی کــه از طریــق مــدارس بــه دســت امــده اســت‪۷۹ ،‬‬ ‫درصــد دانــش امــوز اســتان بــه شــبکه شــاد دسترســی دارنــد‪ ،‬بــرای ‪ ۲۱‬درصــد هــم بــا‬ ‫همــکاری نهادهــای حمایتــی درس نامــه ارســال می شــود‪.‬‬ ‫‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان خراســان شــمالی از اســفندماه ســال ‪ ۹۸‬بــا شناســایی‬ ‫نخســتین بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در شهرســتان بجنــورد شــیوع یافــت و ایــن اســتان‬ ‫تاکنــون ســه مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت ســر گذاشــت و از اول فروردیــن مــاه ســال‬ ‫جــاری بــه تدریــج وارد فــاز چهــارم شــد‪ .‬و در ایــن مــدت حــدود ‪ ۲‬هــزار بیمــار مبتــا بــه‬ ‫ویــروس کرونــا در بیمارســتان هــای اســتان بســتری شــدند و در حــدود دو مــاه گذشــته‬ ‫‪ ۱۵۱‬نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن رنگبنــدی ســامانه ماســک وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬هــم اکنــون از هشــت شهرســتان اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانــه و ســملقان در وضعیــت نارنجــی کرونایــی و‬ ‫شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬گرمــه و رازوجــرگالن در وضعیــت الگــوی رنــگ بنــدی‬ ‫زرد قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم زلزله زده به زندگی‬ ‫عادی خود بازگشتند‬ ‫زندگــی عــادی به مناطق زلزله زده خراســان شــمالی‬ ‫بــا گذشــت چهــار روز از وقــوع زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری‬ ‫و فروکــش کــردن پــس لرزه هــا و بازگشــت زلزلــه‬ ‫زدگان بــه واحدهــای مســکونی کــه بــا برقــراری‬ ‫خدمــات اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و تلفــن همــراه بــود بــه روال‬ ‫عــادی برگشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار وقــوع زلزلــه ‪ ۵.۵‬و ‪۵.۴‬‬ ‫ریشتری روز دوشنبه و ‪ ۳۵‬پس لرزه پس از ان سبب‬ ‫شــد تــا هــراس وارد زندگــی مــردم شهرســتان های‬ ‫گرمــه و جاجــرم شــود‪ ،‬امــا اکنــون وضعیــت بــه روال‬ ‫عــادی بازگشــته و زندگــی در ایــن مناطــق‪ ،‬بــا تــاش‬ ‫بــرای بازســازی جــاری و ســاری اســت‪.‬‬ ‫هــراس از زلزلــه ســبب شــد تــا مــردم روســتاها‬ ‫و شــهرهای مناطــق زلزلــه زده ســبب شــد بــرای ‪۲‬‬ ‫شــب متوالــی پــس از وقــوع زلزلــه در خیابــان هــا و‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬معــادن در زمــره انفــال محســوب مــی شــود و زمانــی کــه معدنــکار حقــوق‬ ‫دولــت را پرداخــت نمــی کنــد بــه ناچــار مــاده ‪ ۲۰‬اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراســان شــمالی تصریح کرد‪ ۱۱ :‬معدن غیرفعال‬ ‫اســتان در مزایــده دی مــاه پارســال بــه بخــش خصوصی واگذار شــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۲۵۴‬معــدن در اســتان ثبــت شــده اســت کــه ‪ ۱۲۰‬فقــره معــدن از ایــن تعــداد فعــال و‬ ‫مابقــی غیرفعال اســت‪.‬‬ ‫میــزان ذخیــره قطعــی معــادن خراســان شــمالی یــک میلیــارد و ‪ ۵۸‬میلیــون تــن و میــزان‬ ‫ذخیــره اســتخراج اســمی معــادن ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تــن مــاده معدنــی از معــادن خراســان شــمالی اســتخراج‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری توسط معدنکاران استان یکهزار و ‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫در کشور ‪ ۶۸‬ماده معدنی وجود دارد که خراسان شمالی ‪ ۲۸‬نوع ان را دارد‪/.‬ایرنا‬ ‫یــا در حیــاط منــازل ســپری کننــد‪ .‬امــا اکنــون بــار دیگــر‬ ‫وضعیــت بــه روال عــادی بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬اکنــون اولویــت مهــم‬ ‫بــرای مدیریــت بحــران در مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬حمایــت‬ ‫روانــی از ایــن اســیب دیــدگان اســت و در ایــن زمینــه‬ ‫تیــم هایــی از جمعیــت هــال احمــر‪ ،‬بهزیســتی و‬ ‫نیــز فرمانــداری در مناطــق حضــور دارنــد و نســبت بــه‬ ‫اقدامــات روانشناســانه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــرای حمایــت روانــی از کــودکان هــم‪ ،‬تیــم هایــی‬ ‫از کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫مناطــق شــهری و روســتایی مناطــق اســیب دیــده‬ ‫حضــور یافتــه و نســبت بــه اجــرای برنامــه هــای‬ ‫مختلــف اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫زندگی جاری است‬ ‫معــاون فرمانــدار گرمــه هــم در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه اکنــون وضعیــت در مناطــق خســارت‬ ‫دیــده از زلزلــه بــه شــرایط عــادی بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫مجتبی ملکی اظهار داشــت‪ ۶ :‬تیم از ســازمان های مردم‬ ‫نهــاد‪ ،‬هــال احمــر و بهزیســتی و فرمانــداری در مناطــق‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه حضــور دارنــد و نســبت بــه انجــام‬ ‫اقدامــات روانشناســی و حمایــت روانــی مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫وی دربــاره حمایــت از خســارت دیــدگان از زلزلــه‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبخانه امدادگــران بــه موقــع در مناطــق‬ ‫حضــور یافتــه و امــداد رســانی هــا انجــام شــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫تمامــی خســارت دیــدگان از زلزلــه کــه نیــاز بــه اســکان‬ ‫اضطــراری داشــتند در چادرهــا مســتقر شــده انــد‪.‬‬ ‫معــاون فرمانــدار شهرســتان گرمــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۵۰‬دســتگاه چــادر میــان خســارت دیــدگان‬ ‫از زلزلــه در ایــن شهرســتان توزیــع شــده اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫تعــداد واحدهــای مســکونی خســارت دیــده از زلزلــه‬ ‫کمتــر از ایــن میــزان بــوده اســت‪ ،‬امــا بــر اســاس نیــاز‬ ‫برخــی خانــواده هــا ‪ ۲‬دســتگاه چــادر دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫روســتاییان از بازگشــت بــه منــازل خســارت دیــده‬ ‫خــودداری کننــد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان جاجــرم هــم بــا بیــان اینکــه اوضــاع‬ ‫در مناطــق زلزلــه زده اکنــون عــادی اســت گفــت‪ :‬پــس‬ ‫لــرزه هــا ســبب افزایــش خســارت در منــازل اســیب‬ ‫دیــده از زلزلــه روز دوشــنبه شــد بــه همیــن منظــور بــه‬ ‫روســتاییان توصیــه شــده اســت کــه از بازگشــت بــه منازل‬ ‫خســارت دیــده خــودداری کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد ا ز غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‏ تجهیزات الزم جهت ایجاد‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون‬ ‫اماده ‏است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اهتمــام جــدی دولــت بــرای توســعه همــه جانبــه اســتان بــا اســتفاده‬ ‫حداکثــری از منابــع موجــود منطقــه طــی‏هشــت ســال اخیــر گفــت کــه بــه لحــاظ زیرســاختی‪ ،‬امکانــات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد در گلســتان فراهــم اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی حق شــناس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از ظرفیت هایــی‏کــه مــی توانــد مکمــل مهمی بــرای منطقــه ازاد اینچه برون باشــد‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فــرودگاه گــرگان اســت کــه طــی ســال های اخیــر بــر زیرســاخت های ان‏افــزوده شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــه تاثیــر فعالیــت منطقــه ازاد اینچــه بــرون بــر اقتصــاد اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬واردات کاال در‬ ‫مناطــق ازاد نیــاز بــه هیــچ‏مجــوزی نــدارد و ایــن مزیــت یــک فرصــت بســیار مهــم بــرای توســعه گلســتان‬ ‫بــه شــمار مـی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬تســهیالتی کــه در مناطــق ازاد ارائــه می شــود بــه هیــچ عنــوان قابــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مقایســه بــا خــارج از ایــن منطقــه نیســت‏کــه هــدف از ارائــه ایــن تســهیالت حمایــت از تولیــد اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی از ظرفیــت کشــاورزی گلســتان بــه عنــوان یکــی از عوامــل رونــق منطقــه ازاد اینچه بــرون نــام بــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــه عنــوان نمونــه در‏اســتان ســاالنه حــدود ‪ ۱۴‬هــزار تــن زیتــون تولیــد می شــود کــه فــراوری و‬ ‫بســته بندی ان در منطقــه ازاد و توجــه بــه برندســازی مــی‏توانــد تحولــی جــدی در گلســتان ایجــاد کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایجــاد منطقــه ازاد مــی توانــد توســعه خطــوط ریلــی و اتصــال راه اهــن گلســتان بــه‬ ‫خراســان شــمالی را تســریع کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامه داد‪ :‬پس از ابالغ ایجاد منطقه ازاد از ســوی دبیرخانه مناطق ازاد کشــور تا‬ ‫پایــان ســال جــاری امــکان‏فراهــم ســازی مقدمــات کار وجــود دارد و در ایــن شــرایط از همــه گلســتانی‬ ‫هــای داخــل یــا خــارج از کشــور مــی خواهیــم بــرای توســعه‏اســتان پــای کار بیاینـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد اینچــه بــرون کــه ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در نشســت اعضــای تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام تصویــب شــد‪،‬‏دارای ‪ ۴۲‬کیلومتــر طــول‪ ،‬ســه کیلومتــر عــرض و ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مســاحت اس ـ ‪‎‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه بــرون در ســال ‪ ۹۳‬و همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری و‬ ‫هیــات دولــت بــه اســتان گلســتان‏مصــوب شــد و در خردادمــاه ســال ‪ ۹۴‬در شــورای عالــی مناطــق ازاد‬ ‫بــه تصویــب رســید و از ســوی دولــت بــه مجلــس فرســتاده شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس نهــم دوبــار بــه صحــن مجلــس امــد ولــی بــه دلیــل رای نیــاوردن کنــار گذاشــته‬ ‫شــد و در نهایــت در جلســه ‪ ۲۶‬اذر‏مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه تصویــب نماینــدگان رســیده و پــس از ان در جلســه‬ ‫‪ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸‬شــورای نگهبان مورد بحث و بررســی قرار‏گرفت و از جهاتی خالف قانون تشــخیص داده‬ ‫شــد بــر همیــن اســاس بــرای رفــع اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان بــه مجمــع‏تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام ارجاع شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر شــورای نگبهــان و بــا توجــه بــه اصالحــات بــه عمــل امــده اجــازه بــه دولــت بــرای ایجــاد‬ ‫مناطــق ویــژه اقتصــادی جدیــد‏مذکــور در بنــد ســه مــاده واحــده از جهــت عــدم تعییــن محــدوده ان‬ ‫مناطــق توســط مجلــس شــورای اســامی مغایــر بــا اصــل ‪ ۸۵‬قانــون‏اساســی شــناخته شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حوادث‬ ‫مرگ مشکوک ‪ ۲‬کودک خردسال‬ ‫اسفراینی در خانه‏مادربزرگ‬ ‫‏‪ ۲‬کــودک هشــت ســاله و ‪ ۲‬ماهــه شــب چهارشــنبه‬ ‫بــه طــرز مشــکوکی در منــزل مادربزرگشــان در‬ ‫روســتای فرطــان در‏شهرســتان اســفراین در اســتان‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خراســان شــمالی فــوت شــدن ‪‎‬‬ ‫اگرچــه در فضــای مجــازی دلیــل فــوت ایــن دو‬ ‫کــودک خفگــی ناشــی از گاز گرفتگــی و منواکســید‬ ‫کربــن اعــام شــد‪ ،‬ولــی بــا رد‏فرصیــه گاز گرفتگــی‬ ‫از ســوی نیــروی انتظامــی شهرســتان اســفراین در‬ ‫جنــوب اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬پرونــده فــوت ایــن‬ ‫دو ‏کــودک وارد فــاز جدیــدی شــد‪.‎‬‬ ‫رییــس اداره فوریــت هــای پزشــکی دانشــکده علــوم‬ ‫پزشــکی اســفراین گفــت ‪ :‬حوالــی ســاعت ‪ ۲۰‬شــب‬ ‫چهــار شــنبه یــک مــورد‏بیهوشــی ‪ ۲‬کــودک خردســال در‬ ‫روســتای فرطــان در شهرســتان اســفراین گــزارش شــد‬ ‫و نیروهــای اورژانــس ‪ ۱۱۵‬بــه منطقــه‏اعــزام شــدند‪.‎‬‬ ‫امیــن کشــوری اظهارداشــت ‪ :‬در بررســی اولیــه‬ ‫اورژانــس گارگرفتگــی علــت مــرگ مشــکوک ایــن ‪۲‬‬ ‫کــودک اعــام شــد کــه پــس از‏بررســی هــای نیــروی‬ ‫انتظامــی فرضیــه گاز گرفتگــی رد شــد و پرونــده از‬ ‫ســوی ایــن نیــرو در دســت بررســی قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫قتل بی رحمانه فرزندان‬ ‫به دست مادر‬ ‫از دســتگیری فــردی کــه ‪ 2‬شــهروند اســفراینی را بــه قتــل رســانده‬ ‫بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد گازگرفتگــی‬ ‫در یکــی از مناطــق حاشــیه اســفراین‪ ،‬بالفاصلــه عوامــل انتظامــی‬ ‫بــه همــراه نیروهــای امــدادی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در این حادثه ‪ 2‬کودک خردســال که مســموم‬ ‫شــده بودنــد توســط اهالــی محــل بــه اورژانــس بیمارســتان امــام‬ ‫خمینــی(ره) اســفراین منتقــل می شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه ایــن دو‬ ‫کــودک بــه علــت شــدت مســمومیت در بیمارســتان فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ماموران انتظامی‬ ‫در حیــن بازدیــد از صحنــه‪ ،‬متوجــه تعــدادی قرص برنج که بر زمین‬ ‫پراکنــده شــده بــود مــی شــوند‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬با وجود به مســتنداتی‬ ‫کــه در صحنــه مشــاهده و کشــف شــد‪ ،‬ظــن مامــوران بــه اینکــه‬ ‫احتمال قتل در این رابطه وجود داشــته باشــد بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا توجــه بــه مســتندات موجــود‪،‬‬ ‫تحقیقــات پلیســی در ایــن رابطــه اغــاز کــه در نهایــت‬ ‫پــرده از راز یــک قتــل هولنــاک برداشــته و مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه قاتــل در کمــال نابــاوری مــادر ایــن دو‬ ‫کــودک بــود‪.‬‬ ‫دو کشته در پی اتش سوزی‬ ‫منزل مسکونی در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اتــش‬ ‫ســوزی یــک بــاب منــزل مســکونی در یکــی از مناطــق‬ ‫ایــن شهرســتان و کشــته شــدن ‪ ۲‬نفــر خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفت‪:‬حوالــی ســاعت ‪ ۱۲‬امــروز و در پــی وقــوع‬ ‫یــک مــورد اتــش ســوزی یــک بــاب منــزل مســکونی در‬ ‫خیابــان عدالــت جنوبــی اســفراین بالفاصلــه گشــت‬ ‫انتظامــی و عوامــل اتــش نشــانی و امــدادی بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در ایــن حادثــه یــک‬ ‫خانــم و یــک اقــا حــدودا ‪ ۳۰‬ســاله فــوت شــده انــد ‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا بررســی انجــام شــده مشــخص‬ ‫شــد کــه علــت وقــوع ایــن اتــش ســوزی اتــش زدن‬ ‫مبــل توســط کــودک خردســالی اســت کــه بــا فنــدک‬ ‫بــازی مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫کنترل افت شب پره درختان شمشاد در گلستان‬ ‫بپَره در درختــان شمشــاد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬مبــارزه علیــه افــت شـ ‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــا حضــور کارشناســان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان ها بــه ویــژه بندرگــز و‬ ‫گــرگان در دســت انجــام و تحــت کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬نســل اول افــت شــب پَــره شمشــاد در فروردیــن‪ ،‬نســل دوم در خــرداد‪،‬‬ ‫نســل ســوم در تیرمــاه و نســل چهــارم متناســب بــا شــرایط جــوی در مــاه هــای بعــد اشــکار می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬الرو (نــوزاد کرمــی شــکل حیواناتــی) ایــن افــت از طریــق تغذیــه بــرگ‪ ،‬پوســت و‬ ‫سرشــاخه های درخــت طــی چهــار نســل در هــر ســال موجــب خــزان و سرخشــکیدگی و در برخــی مــوارد‬ ‫موجــب مــرگ کامــل درختــان جــوان شمشــاد می شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی گلستان ‪ ۴۵۲‬هکتار اراضی جنگلی شمشاد دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان جنــگل در گلســتان نیــز معتقدنــد‪ :‬افــت شــب پَــره شمشــاد‪ ،‬چنــد نســلی بــودن و انتشــار‬ ‫ســریع افــت در مــدت زمــان کوتــاه از خصوصیــات بیولــوژی منحصــر بــه فــرد شـب پره شمشــاد نســبت‬ ‫بــه ســایر افــات بــرگ خــوار جنگلــی بــوده و بــه همیــن دلیــل مبــارزه بــه موقــع می توانــد مانــع از افزایــش‬ ‫ســریع جمعیــت ان شــود‪.‬‬ ‫ایــن عــده همچنیــن خســارت اصلــی افــت شــب پــره شمشــاد را در مرحلــه الرو بــودن ان عنــوان کــرده‬ ‫و در ردیابــی و مبــارزه بــا ایــن افــت می تــوان از روش مختلــف از جملــه کنتــرل فرمونــی بــا اســتفاده از‬ ‫تله هــای قیفــی و همچنیــن کنتــرل برنامــه ریــزی بــرای محلــول پاشــی بــا اســتفاده از یــک نــوع محلــول‬ ‫بیولوژیکــی در ســنین ‪ ۱‬تــا ســه الروی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫گونــه شمشــاد هیرکانــی در ســال های اخیــر مــورد حملــه افــت ش ـب پره شمشــاد قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اداره کل از طریــق محلــول پاشــی کانون هــای الــوده شمشــاد از ســال ‪ ۹۶‬تاکنــون توانســته‬ ‫خســارت افــت را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫حمیــد مصطفی لــو افــزود‪ :‬گلســتان تنهــا اســتان شــمالی اســت کــه بــا جلوگیــری از ایــن افــت‪ ،‬بیشــتر‬ ‫شمشــادها را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه محلول پاشــی چنــد مرحلـه ای براســاس نسـل های مختلــف الرو‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته افــزون بــر ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۷۰‬میلیــون ریــال بــرای مبــارزه بــا افــت ش ـب پره شــامل‬ ‫‪ ۶‬مرحلــه محلول پاشــی‪ ،‬محصورســازی و پهنه بنــدی رویشــگاه شمشــاد هزینــه شــد و اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه وضعیــت شمشــادها و مناطــق خشــک شــده و قابلیــت زنده مانــی و از بیــن رفتــن انــان‬ ‫در دســت اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪301‬‬ ‫‏ برگزاری همایش ادبی‬ ‫مختومقلی فراغی در گنبدکاووس‏‬ ‫همایــش ادبــی مختومقلــی فراغــی شــاعر و عــارف‬ ‫بلنــد اوازه ترکمــن باحضــور سرکنســول قزاقســتان‬ ‫در گــرگان‪ ،‬معــاون سیاســی‪،‬‏امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬برخــی مدیــران کل اســتان‬ ‫و شــماری از مســووالن و مــردم گنبــدکاووس‬ ‫چهارشــنبه شــب در‏جــوار بــرج تاریخــی قابوس این‬ ‫شــهر برگــزار ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان در ایــن مراســم بــا تجمیــد از جایــگاه‬ ‫ن وارســته‬ ‫مختومقلــی فراغــی به عنــوان ‏یــک انســا ‬ ‫بــا نقــش روشــنگری در تاریــخ‪ ،‬از اقــوام مختلــف‬ ‫ســاکن در ایــن اســتان خواســت بــرای اســتفاده از‬ ‫منابــع اصیــل‏ادبیــات یکدیگــر‪ ،‬زبــان اقــوام ســاکن در‬ ‫نگارســتان ایــران را فــرا گیرنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احســان مکتبــی بــا مهــم دانســتن فراگیــری زبــان‬ ‫اقــوام مختلــف‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اموختــن زبــان ترکمنــی‬ ‫به جــای اســتفاده از ترجمــه اشــعار ‏مختومقلــی‬ ‫فراغــی‪ ،‬می تــوان بــا خوانــدن بــدون واســطه بــه‬ ‫مفهــوم واقعــی اثــار ایــن شــاعر پــی بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬شــاعران بــزرگ تاریــخ ماننــد‬ ‫حافــظ‪ ،‬ســعدی‪ ،‬فردوســی و مختومقلــی فراغــی‬ ‫پیــش از اینکــه شــاعر و عــارف ‏باشــند‪ ،‬متفکرانــی‬ ‫عالــی قــدر هســتند کــه عــاوه بــر ذوق شــاعری بــرای‬ ‫نقــد مســائل فرهنگــی و اجتماعــی زمــان خویــش بــه‬ ‫ســرودن‏شــعر روی اوردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ذوالفقــار امیرشــاهی‪ ،‬مســوول نمایندگــی دفتــر‬ ‫وزارت امــور خارجــه در گلســتان نیــز در این همایش‪،‬‬ ‫مختومقلــی را منــادی وحــدت‏اقوام دانســت و گفت‪:‬‬ ‫ســیمای واقعــی شــاعر بــزرگ ترکمــن مختومقلــی‬ ‫فراغــی را می تــوان در افــکار و اندیشــه های وی‬ ‫جســتجو کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن مدیرعامــل «مرکــز گفتمــان صلــح بــرای‬ ‫م نهــاد‬ ‫همــه» از ســازمان های تخصصــی و مــرد ‬ ‫کشــور نیــز در ایــن مراســم‏گفــت‪ :‬مختومقلــی فراغی‬ ‫در کنــار شــاعران بــزرگ دیگــر اقوام ایران می درخشــد‬ ‫و افــکار و اندیش ـه های عرفانــی ایــن شــاعر و‏عــارف‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بلنــد اوازه در ترکمــن صحــرا قابــل احســاس اس ـ ‪‎‬‬ ‫حمیــد حشــمدار بابیــان اینکــه مختومقلــی فراغــی‬ ‫بــه خوبــی بــا اســتفاده از کالم اغشــته بــا احســاس‬ ‫توانســته صلح‪ ،‬دوســتی‪ ،‬ارامش و‏زندگی مســالمت‬ ‫امیــز را در روح مــردم ایــن منطقــه بدمــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از نمونه هــای بــارز صلــح‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دوســتی و وحــدت‏در جغرافیــا ایــران اســامی اســ ‪‎‬‬ ‫دبیــر ایــن همایــش ادبــی نیــز در ســخنانی گفــت کــه‬ ‫نــام و شــهرت مختومقلــی فراغــی را مدیون جمهوری‬ ‫اســامی ایــران هســتیم و در ‏‏‪ ۴۰‬ســال گذشــته‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬نشســت ها و فعالیت هــای علمــی و‬ ‫اکادمــی مختلفــی بــرای معرفــی ایــن شــاعر شــهیر در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــور اجــرا شــده‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫اراز محمــد ســارلی بــا اشــاره بــه بــاز بــودن فضــای‬ ‫تحقیــق بــرای معرفــی جایــگاه واقعــی ایــن عــارف‬ ‫بــزرگ ترکمــن‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬همایــش ‏امشــب در‬ ‫جــوار بــرج قابــوس بــا هــدف شــناخت عمیق تــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اندیشــه های مختومقلــی فراغــی برگــزار شــده اســ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬مقالــه کــه نیمــی از‬ ‫ان توســط افــراد غیرترکمــن نوشــته شــده و از‬ ‫فرهیختــگان نقــاط مختلــف کشــور بــه‏دبیرخانــه ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫همایــش رســید و مــورد داوری قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫قرائــت تعــدادی از مقــاالت ارســالی‪ ،‬رونمایــی از‬ ‫نشــریه ترکمــن صحــرای مــا‪ ،‬تجلیــل از خادمــان‬ ‫مختومقلــی فراغــی و رونمایــی از‏تندیــس ایــن‬ ‫شــاعر و نیــز اجــرای موســیقی زنــده ترکمنــی از‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای جانبــی همایــش امشــب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫اگهی های ‪/‬ثبتی‪ /‬گروهی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪ /‬موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫اگهــی نوبتــی سـه ماهه چهــارم ســال ‪ ۱۳۹۹‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد مــاده ‪ ۱۲‬قانــون ثبــت و مادتیــن‪۵۲‬و‪ ۵۹‬ایین نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در سـه ماهه‬ ‫چهــارم ســال‪ ۱۳۹۹‬از انــان پذیــرش ثبــت بعمل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیــات نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی می بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‪ .‬بخــش یــک ثبــت گــرگان‬ ‫ردیف ‪ -۱‬پالک ‪ ۲‬فرعی از‪ -۵۰۵‬اصلی اقای ‪ -۱‬عباسعلی نوروزی ‪ -۲‬اقای محمدرضا نوروزی ‪-۳‬خانم صنم نوروزی حسین اباد‪ -۴‬خانم صغری نوروزی حسین اباد همگی فرزند اسمعیل دو ونیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت ‪ ۳۴۴‬مترمربع‬ ‫ردیف ‪ -۲‬پالک ‪ ۴۱۴‬فرعی‪ -۱۳۵۵‬اصلی اقای رضا برغمدی فرزند عباس پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۱۰۹.۵۰‬مترمربع واقع در گرگان‬ ‫ردیف‪ -۳‬پالک‪ ۴۱۵‬فرعی ‪-۱۳۵۵‬اصلی اقای حبیب ورامینی فرزندضهراب پنج ونیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۱۴۰.۱۰‬مترمربع واقع در گرگان‬ ‫ردیف‪ -۴‬پالک‪ -۲۸۹۰‬اصلی خانم صدیقه اسدی فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت‪ ۱۸.۳‬مترمربع واقع در گرگان‬ ‫ردیف‪-۵‬پالک‪-۳۹۶۰‬اصلی اقای پرویزگلدسته فرزند علی اصغرمقدارثمن اعیانی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکدرب مغازه به مساحت طبق سند مالکیت بخش دوثبت گرگان‪:‬‬ ‫ردیف‪- ۶‬پالک ‪ ۶۷۹‬فرعی از‪-۱۲۶‬اصلی اقای علی تیرانداز فرزند ادینه محمدسه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۵۰۰‬مترمربع واقع در اراضی گلند‪.‬‬ ‫ردیف‪ -۷‬پالک‪ ۶۸۱‬فرعی از‪-۱۲۶‬اصلی اقای عارف عجمی فرزند بهرام سه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۱۴۹‬مترمربع واقع در اراضی گلند‬ ‫ردیف‪ -۸‬پالک ‪ ۶۸۲‬فرعی از ‪ -۱۲۶‬اصلی ‪-۱‬اقای ابراهیم قلی زاده فرزند علی ‪-۲‬خانم عصمت قلی زاده فرزندابراهیم سه سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪۱۴۴‬مترپربع واقع در اراضی گلند‬ ‫ردیــف‪ -۹‬پــاک ‪۶۸۴‬فرعــی از‪-۱۲۶‬اصلــی خانــم زهــره عامــری فرزنــد علی اصغرســه ســهام مشــاع ازچهــارده ســم ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۷۸‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد ردیــف ‪ -۱۰‬پــاک ‪ ۶۸۵‬فرعــی از ‪-۱۲۶‬‬ ‫اصلــی اقــای عــارف محمدپــور فرزنــد علــی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۶۵.۸۱‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد ردیــف ‪ -۱۱‬پــاک ‪ ۶۸۶‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای عباســعلی شــیرازی‬ ‫فرزنــد محمدرضــا ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۲.۳۰‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیف ‪-۱۲‬پالک ‪ ۶۸۷‬فرعی از‪-۱۲۶‬اصلی خانم مریم عرب عامری فرزند محمد سه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۲۱۸.۳۹‬مترمربع واقع در اراضی گلند‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱۳‬پالک ‪۶۸۸‬فرعی از ‪ -۱۲۶‬اصلی اقای اسماعیل خمر فرزند محمدعلی سه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۴۰۸.۱۷‬مترمربع واقع در اراضی گلند‬ ‫ردیف ‪ -۱۴‬پالک ‪ ۶۹۰‬فرعی از ‪ -۱۲۶‬اصلی اقای ابراهیم نیک نژاد فرزند محمد سه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۱۱.۰۷‬مترمربع واقع در اراضی گلند‬ ‫ردیف ‪ -۱۵‬پالک ‪ ۶۹۱‬فرعی از‪ -۱۲۶‬اصلی اقای محمد رسول تیرانداز فرزند ادینه سه سهام مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۶۸۷.۳۷‬مترمربع واقع در اراضی گلند‬ ‫اگهی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــر گاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت به پالک هــای بــاال اعتــراض دارنــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ ۱۶‬قانــون ثبــت و در خصــوص اگهــی تحدیــد حــدود‬ ‫کســانیکه نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی مطابــق مــاده ‪ ۵۶‬ایین نامــه ‪،‬اعتــراض خــود را به صــورت کتبــی بــه ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره ‪ ۲‬مــاده واحــد معتــرض می بایســتی ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم‪ ،‬بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‪ ،‬بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی مبنی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬م‪.‬الــف‪۶۷۰۰‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ صفحه 5 ‫در پایان روز‬ ‫ارایش چشم تان‬ ‫را پاک کنید‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫همیشــه پیــش از خــواب‪ ،‬زمانــی را بــرای پــاک کــردن ارایــش چشـم تان در نظــر بگیریــد‪ .‬هیـچ گاه در‬ ‫حالی کــه چشـم تان ارایــش دارد‪ ،‬بــه رختخــواب نرویــد؛ چــرا کــه احتمــال دارد ریمــل یــا خــط چشــم بــه‬ ‫داخــل چش ـم تان رفتــه و باعــث ســوزش ان شــود‪.‬‬ ‫خوابیدن با ارایش حتی می تواند باعث مسدود شدن روزنه های چشم تان شده و منجر به گل مژه شود‪.‬‬ ‫گل مژه ی حاد نیازمند انتی بیوتیک بوده یا حتی ممکن است نیاز باشد که توسط پزشک برداشته شود‪.‬‬ ‫شماره ‪301‬‬ ‫نشاط اجتماعی ضرورت رسانه‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫بیماری های واگیردار‬ ‫‏‬ ‫بــه ان دســته از بیماری هــا گفتــه می شــود‬ ‫کــه عامــل عفونــی بیماریــزا یــا فراورده هــای‬ ‫ســمی ان بتوانــد بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر‬ ‫مســتقیم از انســان بــه انســان و یــا از حشــرات‬ ‫و حیوانــات بــه انســان قابــل انتقــال باشــند ‏‬ ‫بیماری های واگیردار‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار در طــی قرن هــای‬ ‫گذشــته همــواره یکــی از تهدیدکننده هــای‬ ‫اصلــی ســامت انســان ‏محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن بیماری هــا گاهــی بــه ســرعت در بیــن‬ ‫تعــداد زیــادی از افــراد شــیوع پیــدا کــرده و‬ ‫باعــث مــرگ و ‏میــر بــاالی افــراد شــده اند‪.‬‬ ‫امــروزه بــه علــت کنتــرل بیماری هــای واگیــردار‬ ‫و تغییــر شــیوه زندگــی مــردم‪ ،‬شــاهدگذر‬ ‫‏اپیدمــی بیماری هــا از بیماری هــای واگیــردار‬ ‫بــه غیرواگیــر دار می باشــیم بــه طــوری کــه‬ ‫مهمتریــن علــل مــرگ و میــر در ‏جهــان‪،‬‬ ‫بیماری هــای غیرواگیــردار می باشــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن گــذر اپیدمــی نبایســتی ســبب‬ ‫بی توجهــی بــه کنتــرل بیماری هــای ‏واگیــردار‬ ‫شــود چــرا کــه بــا بــروز مقاومــت دارویــی در‬ ‫عوامــل بیمــاری زا و یــا ناقلیــن انهــا‪ ،‬بازگشــت‬ ‫مجــدد برخــی بیماری ‏هــا و ظهــور بیماری هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬باعــث توجــه بیــش از پیــش بــه ایــن‬ ‫بیماری هــا شــده اســت‪ ،‬بــه طوریکــه از ایــدز بــه‬ ‫‏عنــوان طاعــون ایــن دوره یــاد می شــود ‪ .‬باتوجــه‬ ‫بــه اهمیــت ایــن موضــوع‪ ،‬مرکــز بیماری هــای‬ ‫مزمــن و صعــب العــاج‪،‬‏بخشــی از تحقیقــات‬ ‫و فعالیت هــای پژوهشــی خــود را معطــوف بــه‬ ‫بیماری هــای واگیــردار کــرده اســت ‪.‬‏‬ ‫انواع بیماری ها‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار می تواننــد بــر اســاس‬ ‫شــیوه های انتقال شــان طبقــه بنــدی شــوند‪.‬‬ ‫‏بیماری هایــی کــه از طریــق تمــاس مســتقیم‬ ‫ســرایت می کننــد‪:‬‏‬ ‫الف‪:‬برخــی بیماریهایــی کــه از طریــق هــوا‬ ‫منتقــل می شــوند‪:‬‏‬ ‫بــه وســیله ی قطــرات کوچکــی کــه بــه هنــگام‬ ‫عطســه یــا ســرفه ی‏عفونــی فــرد بیمــار در هــوا‬ ‫پاشــیده می شــود‪ ،‬ســرایت می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از بیماری هــای تنفســی بــه ایــن‬ ‫شــکل ســرایت ‏می کننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬ســل‪،‬‬ ‫برونشــیت‪ ،‬دیفتــری‪ ،‬خروســک یــا کــروپ‬ ‫(‏‪croup‬‏)‪ ،‬ســرخک‪ ،‬تــب مخملــک‪ ،‬و ســیاه‬ ‫ســرفه ‏از ایــن دســت می باشــند‪ .‬بیماری هــای‬ ‫پوســتی مســری نیــز از طریــق تمــاس مســتقیم‬ ‫منتقــل مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫ب‪ :‬بیماریهــای امیزشــی می تواننــد از طریــق‬ ‫برقــراری رابطــه جنســی منتقــل شــوند‪:‬‏‬ ‫برخــی از ایــن بیماری هــا همچنیــن از مــادر‬ ‫‏بــاردار بــه کــودک خــود منتقــل می شــوند‪.‬‏‪HIV‬‏‬ ‫یــا ایــدز نمونــه ای از بیماری هــای امیزشــی‬ ‫می باشــد ‪.‬‏‬ ‫ج‪ :‬بیماری هایــی کــه از طریــق مدفــوع منتقــل‬ ‫می شــوند ‪:‬‏‬ ‫بیمــاری هــای خاصــی مــی تواننــد بــا مصــرف‬ ‫اب یــا غــذای الــوده منتقــل شــوند‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات ایــن بیمــاری هــا هنگامــی کــه‏الودگــی‬ ‫در مقیــاس بــزرگ رخ مــی دهــد‪ ،‬بــه بیمــاری‬ ‫هــای هــم هگیــر تبدیــل مــی شــوند‪ .‬اســهال‪،‬‬ ‫وبــا‪ ،‬و برخــی از انــواع اســهال و اســتفراغ یــا‬ ‫گاســتروانتریت نمونه هــای از ان هســتند ‪.‬‏‬ ‫د‪:‬بیماری هایــی کــه از طریــق حشــرات بیمــار‬ ‫یــزا و پاتوژنهــا (عوامــل بیمــاری زا) انتقــال‬ ‫می یابنــد ‪:‬‏‬ ‫بســیاری از بیماری هــای واگیــردار توســط‬ ‫حشــرات ناقــل بیمــاری و پاتــوژن موجــود‬ ‫در یــک منطقــه خــاص ســرایت می کننــد‪.‬‬ ‫‏ماالریــا‪ ،‬مننژیــت‪ ،‬طاعــون‪ ،‬تیفــوس‪ ،‬کــزاز‪،‬‬ ‫و تــب زرد نمونه هایــی از ایــن مــورد هســتند‪.‬‬ ‫ایــن بیماری هــا معمــوال ً‏در مناطــق گرمســیری‬ ‫اســتوایی و نیمــه قــاره ای یافــت می شــوند‪.‬‏‬ ‫‏‏بیماری های واگیردار مرگبار‬ ‫‏ در ذیل فهرســتی از کشــنده ترین بیماری های‬ ‫واگیــردار اورده شــده کــه علــت مــرگ میلیون هــا‬ ‫نفــر در سراســر جهــان بــود ه‏اند ‪.‬‏‬ ‫‏• تمــام بیماری هــای عفونــی دســتگاه تنفســی‬ ‫تحتانــی‬ ‫‏• ایدز یا‏‪HIV‬‬ ‫‏• سل‬ ‫‏• ماالریا‬ ‫‏• سرخک‬ ‫‏• سیاه سرفه‬ ‫‏• کزاز‬ ‫‏• مننژیت‬ ‫‏• هپاتیت‪B‬‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫یکــی از ویژگی هــای جامعــه امــروزی‬ ‫گســترش شهرنشــینی‪ ،‬دسترســی‬ ‫بیشــتر بــه فنــاوری‪ ،‬مشــغله های‬ ‫فــــراوان‪،‬‏تحمیــل اســترس های متعــدد‬ ‫بــر افــراد‪ ،‬کاهــش ارتباطــات عاطفــی‬ ‫میــان مــردم وافزایــش اختــاالت روانــی‬ ‫اســت‪.‬در چنیــن ‏جامعــه ای‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن دغدغه هــا‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫مناســب برای افزایش پویایی اجتماعی‬ ‫و روانــی در ســبک‏زندگــی مــردم اســت‪،‬‬ ‫چراکــه یکــی از گمشــده های مــردم در‬ ‫چنیــن جامعــه ای‪ ،‬نشــاط و شــادابی‬ ‫اجتماعــی بــوده و بــدون ‏تردیــد ایــن‬ ‫نشــاط در عملکــرد افــراد در جامعــه‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‏‬ ‫بــه لحــاظ علمــی‪ ،‬میــان شــادی و‬ ‫نشــاط تفــاوت و ظرافت هــای متمایــز‬ ‫کننــده اشــکاری وجــود دارد‪.‬شــادی یــک‬ ‫هیجانــی‏اســت کــه نســبت بــه نشــاط‬ ‫زمــان کمتــری را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده و همیشــه بــا هیجان هــای لبخنــد‬ ‫و خنــده همــراه‏اســت‪ ،‬امــا در نشــاط‬ ‫احســاس ســرور لزومــا ً بــا خنــده همــراه‬ ‫نیســت؛ ولــی احساســی اســت کــه‬ ‫موجــب لــذت فــرد می ‏شــود‪ .‬تفــاوت‬ ‫دیگــر اینکــه‪ ،‬شــادی می توانــد منفــی‬ ‫یــا حتــی کاذب نیــز باشــد امــا نشــاط‬ ‫در انســان همیشــه مثبــت ‏اســت‪.‬اگر‬ ‫بخواهیــم ایــن تفــاوت را در یــک جملــه‬ ‫بررســی کنیــم؛ شــادی مثبــت می توانــد‬ ‫بــه نشــاط تبدیــل گــردد‪ ،‬امــا ‏شــادی‬ ‫کاذب منجــر بــه نشــاط انســان نخواهــد‬ ‫شد ‪‎.‎‬‬ ‫از انجــا کــه شــادی و نشــاط‪ ،‬از جملــه‬ ‫ضرورت هایــی اســت کــه تمامــی افــراد‬ ‫جامعــه بشــری بــرای برخــورداری از یــک‬ ‫‏زندگــی ســالم‪ ،‬پرنشــاط و امیدوارانــه‬ ‫بــه ان نیــاز دارنــد‪ .‬بی گمــان در ایجــاد‬ ‫چنیــن روحیــه و فضایــی‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫محیــط‏اجتماعــی‪ ،‬مجموعــه حاکمیــت‪،‬‬ ‫دولــت و خصوصــا ً وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دســتگاه ها و نهادهایــی‬ ‫کــه مســئولیت هایی ‏مرتبــط بــا‬ ‫مســائل فرهنگــی و اجتماعــی دارنـــد‪،‬‬ ‫نقــش اساســی و مهمــی بــردوش‬ ‫داشــته کــه در ایــن میــان رســانه ها‬ ‫و ‏بــه ویــژه رســانه ملــی بــه عنــوان‬ ‫پرمخاطب تریــن و گاه پرنفوذتریــن‬ ‫رســانه در ذهــن‪ ،‬فکــر و زندگــی مــردم‬ ‫در بــه وجــود ‏اوردن و تثبیــت روحیــه‬ ‫شــادابی و نشــاط در جامعــه ان هــم‬ ‫در شــرایط کنونــی؛ نقــش حســاس تر‬ ‫و حیاتی تــری ایفــا ‏می کننــد‪.‬‏‬ ‫انجــام چنیــن وظیفــه ای و تولیــد‬ ‫برنامه هــا و اخبــار مفــرح و ســرگرم‬ ‫کننــده حتــی در شــمار دیگــر کارکردهای‬ ‫رســانه‏ملــی از جملــه اطــاع رســانی‪،‬‬ ‫امــوزش و اقنــاع افــکار عمومــی‪،‬‬ ‫دیده بانــی اجتماعــی نیــز محســوب‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‏صداوســیما در بخش هــای‬ ‫خبــری می توانــد در کنــار و همزمــان‬ ‫بــا تولیــد خبرهــا و گزارش هــای خبــری‬ ‫جــذاب و‏شــادی افریــن بــه بهتــر شــدن‬ ‫رونــد انهــا اهتمــام ورزد‪.‬‏‬ ‫ضــرورت شــادی مثبــت و نشــاط‬ ‫فــردی و اجتماعــی بــرای ســامت‬ ‫روانــی انســان‪ ،‬نکتــه اساســی درک‬ ‫تاثیــر متقابــل ایــن ‏دو بــر یکدیگــر‬ ‫اســت‪(.‬تاثیر نشــاط فــردی بــر نشــاط‬ ‫اجتماعــی و تاثیــر نشــاط اجتماعــی بــر‬ ‫نشــاط فردی)تحقیقــات نشــان ‏داده‬ ‫اســت کــه ســهم نشــاط اجتماعــی بــه‬ ‫عنــوان یــک محــرک شــادی بخــش و‬ ‫نشــاط افریــن بــرای فــرد بســیار مهمتــر‬ ‫از‏شــادی فــردی اســت‪.‬به عبــارت دیگــر‬ ‫نشــاط فــردی در شــرایطی کامــل شــده‬ ‫و حاصــل می گــردد کــه عامــل بیرونــی‬ ‫‏داشــته باشــد‪ .‬بــدون وجــود متغیرهــای‬ ‫نشــاط انگیــز در محیــط و موقعیــت‬ ‫بیرونــی‪ ،‬بــه راحتــی نمی تــوان بــه‬ ‫نشــاط ‏طبیعــی دســت یافــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در صورتــی کــه بــه بحــث‬ ‫نشــاط اجتماعــی و شــادی های مثبــت‬ ‫فــردی توجــه کافــی ‏صــورت نپذیــرد‪،‬‬ ‫شــاهد بــروز ان از طریــق انــواع‬ ‫روش هــای هنجارشــکنانه اعــم از قانون‬ ‫شــکنی‪ ،‬قانون گریــزی و یــا‏اســیب های‬ ‫اجتماعــی خواهیــم بــود‪.‬‏‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار‬ ‫بــا رئیــس و مدیــران صداوســیما‬ ‫می فرماینــد‪« :‬یکــى از مقوله هــاى‬ ‫بســیار مهــم و یقینــا ً ‏یکــى از‬ ‫ضرورت هــاى جامعــه‪ ،‬لبخنــد اســت‪.‬‬ ‫لبخنــد یکــى از نیازهــاى زندگــى انســان‬ ‫اســت‪ .‬زندگــی بــدون شــادی و لبخنــد‪،‬‬ ‫یــک زندگــى دوزخــى اســت‪ .‬زندگــى‬ ‫بهشــتى‪ ،‬زندگــى بــا لبخنــد اســت‪.‬لبخند‬ ‫و شــادی مومــن در چهــره ى اوســت‪.‬‬ ‫‏اگــر بــا چهــره ى خودتــان مى توانیــد بــه‬ ‫جامعــه شــادی بدهیــد‪ ،‬بایــد ایــن کار را‬ ‫بکنیــد‪ .‬شــادی الــزام اســت و بایــد ان را‬ ‫‏بــراى مــردم تامیــن کــرد»‪.‬‏‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬بــا توجــه بــه منویــات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬یکــی از‬ ‫مقوله هــای بســیار مهــم و یقینــا ً یکــی‬ ‫از ضرورت هــای ‏جامعــه لبخنــد اســت‬ ‫کــه صداوســیما بایــد ایــن موضــوع را‬ ‫بــرای مــردم تامیــن کنــد؛ بــه همیــن‬ ‫ســبب‪ ،‬انتظــار م ـی رود‏رســانه ملــی بــه‬ ‫مقولــه ایجــاد روحیــه و فضــای شــادی‬ ‫و نشــاط بیــش از پیــش توجــه کــرده و‬ ‫ضرورت هــا و ظرفیت هــای ‏ایــن مهــم‬ ‫را از نظــر علمــی و پژوهشــی بررســی و‬ ‫تبییــن کنــد و باتــاش بیشــتر در جهــت‬ ‫گســترش فضــای مناســب‪ ،‬‏مفــرح و‬ ‫نشــاط اور بــرای اقشــار مختلــف جامعــه‬ ‫در بخش هــای مختلــف خبــری اهتمــام‬ ‫جــدی ورزد‪.‬‏‬ ‫‪۵‬‏ ‪‎‬دمنوش قاصدک و نعنا‬ ‫‏ ‪‎‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫دمنــوش قاصــدک و نعنــا یکــی از‬ ‫دمنوش هــای واقعــا شــگفت انگیز اســت‬ ‫کــه بــه حفــظ ســامت کبــد کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫حتمــا می دانیــد کــه کبــد‏عضــو بســیار اعجــاب‬ ‫انگیــزی اســت چــون در واقــع مســئول تمــام‬ ‫ســم زدایی بــدن اســت‪ .‬بنابرایــن نقــش‬ ‫بســیار کلیــدی ای‏در‪‎ ‎‬سوخت وســاز‪‎ ‎‬بــدن دارد‪.‬‬ ‫کبــد پــر از ســلول هایی اســت کــه چربــی را‬ ‫می شــکنند‪ ،‬ان را بــه انــرژی قابــل اســتفاده ی‬ ‫بــدن تبدیــل می کننــد‏و سوخت وســاز را بــاال‬ ‫می برنــد‪ .‬از طرفــی ایــن ســلول ها مســئولیت‬ ‫جریان یافتــن صفــرا را هــم به عهــده دارنــد‬ ‫کــه بــه خردشــدن چربی هــا ‏و باالرفتــن‬ ‫سوخت وســاز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫هنــگام سوخت وســاز کربوهیــدرات‪ ،‬ایــن‬ ‫کبــد اســت کــه بــه ثابــت مانــدن قندخــون‬ ‫کمــک ‏می کنــد‪ ،‬بنابرایــن ســطح انــرژی هــم‬ ‫ثابــت می مانــد و اشــتها تنظیــم می شــود‪.‬‬ ‫پــس کبــد به عنــوان یــک مبــارز بــا چربی هــا‬ ‫نقــش بســزایی در‏مدیریــت چربی هــا و جــذب‬ ‫انهــا و در نتیجــه کاهــش وزن ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫قاصــدک و نعنــا گیاهانــی هســتند کــه بــه‬ ‫پاکســازی کبــد کمــک ‏می کننــد‪ .‬قاصــدک‬ ‫ترکیباتــی دارد کــه از اســیب بــه کبــد جلوگیــری‬ ‫می کنــد‬ ‫مــواد الزم بــرای تهیــه ایــن دمنــوش الغــری‬ ‫جادویــی‬ ‫•یک قاشق چای خوری برگ نعنای خشک‬ ‫•یــک قاشــق چای خــوری بــرگ قاصــدک‬ ‫خشــک ‪،‬‬ ‫•یک لیوان اب‪،‬‬ ‫•و لیمو (در صور ت تمایل)‬ ‫طرز تهیه‬ ‫اب جــوش را بــه نعنــا و قاصدکــی کــه قبــا در‬ ‫لیــوان ریختــه بودیــد‪ ،‬اضافه کنیــد‪ .‬روی لیوان‬ ‫درپوشــی قــرار بدهیــد و بگذاریــد بــرای‏‏‪ ۵‬تــا ‪۱۰‬‬ ‫دقیقــه همان طــور بمانــد‪ .‬ســپس مخلوط تــان‬ ‫را صــاف کنیــد‪ .‬اگــر از طعــم لیمــو خوش تــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬می توانیــد دمنوش تــان را بــا‏لیمــوی‬ ‫تــازه میــل کنیــد‪ .‬نوشــیدن یــک فنجــان از‬ ‫ایــن دمنــوش تــا دوبــار در روز مشــکلی‬ ‫نــدارد‪ .‬ایــن دمنــوش الغــری را می توانیــد بــا‬ ‫‏برگ هــای تــازه ی قاصــدک یــا نعنــا هــم درســت‬ ‫کنیــد‪ .‬فقــط دربــاره ی قاصــدک بهتــر اســت از‬ ‫برگ هــای تازه تــر اســتفاده کنیــد‪ .‬توصیــه‬ ‫‏می کنــم تــا حــد امــکان برگ هــای قاصــدک در‬ ‫حــال رشــد و جوان تــر را در اغــاز فصــل بهــار‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــون هرچــه بیشــتر رشــد کنــد‬ ‫‏برگ هایــش زمخت تــر و تلخ تــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پلی داکتیل یا‬ ‫پرانگشتی را به‬ ‫چه وضعیتی‬ ‫اطالق می دهند؟‬ ‫همــان طــور کــه از نــام ایــن بیمــاری‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬پــر انگشــتی یــا پلــی‬ ‫داکتیلــی بیمــاری ژنتیکــی و ارثــی اســت‬ ‫کــه در طــی ان نــوزادی بــا انگشــتان یــا‬ ‫زوائــدی اضافــی متولــد مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫انگشــتان یــا زائده هــا اضافــی معمــوال ً‬ ‫در کنــار انگشــت شســت دســت‪،‬‬ ‫انگشــت شســت پــا‪ ،‬انگشــت کوچــک‬ ‫دســت یــا انگشــت کوچــک پــا وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پلی داکتیلی نادر نیست و اتفاقا یک‬ ‫پدیــده شــایع اســت کــه در ان کــودک‬ ‫ممکــن اســت یــک یــا چنــد انگشــت‬ ‫دســت یــا انگشــت پــا اضافــه در بــدن‬ ‫خــود داشــته باشــد‪ .‬دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫کــه از هــر ‪ ۱۰۰۰‬تولــد زنــده‪ ،‬یــک نــوزاد‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن بیمــاری مبتــا‬ ‫گــردد کــه در اکثــر مــوارد دلیــل ان‬ ‫نــا مشــخص و بــدون دلیــل خاصــی‬ ‫ماننــد ژنتیــک اســت‪ .‬ایــن ناهنجــاری‬ ‫ممکــن اســت یــک انگشــت دســت یــا‬ ‫انگشــت پــا کامــا ً کاربــردی بــرای فــرد‬ ‫ایجــاد کنــد و یــا فقــط یــک تکــه پوســت‬ ‫بــدون کاربــرد کــه ناشــی از رشــد غیــر‬ ‫طبیعــی پوســت باشــد را تولیــد نمایــد‪.‬‬ ‫عالئم پر انگشتی چیست؟‬ ‫ایــن مشــکل معمــوال عالمــت واضحــی‬ ‫ماننــد مــوارد زیــر دارد‪:‬‬ ‫•وجــود انگشــت اضافــه کامــل و کامــا ً‬ ‫کاربردی‬ ‫•انگشــتی کــه تــا حــدی تشــکیل شــده‪،‬‬ ‫بــا مقــداری اســتخوان‬ ‫•فقــط یــک تــوده کوچــک (زائــده) از‬ ‫بافــت نــرم بــه نــام ‪( Nubbin‬نابیــن)‬ صفحه 6 ‫‪-1‬کارشناســان بــه اینــده بانکینــگ موبایــل بســیار خــوش بیــن هســتند‪-2 .‬حمــل یــک تلفن همراه بســیار اســان‬ ‫تــر از حمــل یــک لــپ تــاپ اســت‪-3 .‬بانکینــگ موبایــل ایمــن تــر از بانکینــگ ‪ online‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-4‬بــزرگ تریــن خطــر سیســتم هــای ‪ online‬ماننــد ویروس‪.‬تــراوا یــا دیگــر نــرم افزارهــای رباینــده اطالعــات در‬ ‫تلفــن هــای همــراه وجــود نــدارد بنابرایــن خطــر الودگــی موبایــل در مقایســه بــا کامپیوتــر بســیار کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪-5‬هزینــه دسترســی بــه بانکینــگ موبایــل از بانکینــگ ‪ online‬کمتــر اســت‪ .‬زیــرا بــا اســتفاده از ان دیگــر‬ ‫کامپیوتــر نیــاز نداریــم‪.‬‬ ‫مزایای بانکینگ‬ ‫موبایل نسبت به‬ ‫بانکینگ‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫شهروندی‬ ‫قسمت ‪ 18‬از مبحث اول‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫در بــاب ســرقفلی‪ ،‬تفســیرهای متعــدد و گاه‬ ‫متناقضــی شــده و تاســیس ان در قانــون ‪1376‬‬ ‫نیــز از مدلــول قاطعــی برخــوردار نیســت‪ .‬قبــل‬ ‫از ســال ‪ 1376‬نیــز هــرگاه ‏از لفــظ ســرقفلی‬ ‫اســتفاده شــده ‪ ،‬مــراد حــق کســب و پیشــه بــوده‬ ‫اســت ‪ .‬لیکــن بنــده ســعی دارم در ایــن مقولــه‬ ‫تعریفــی از ســرقفلی ارائــه دهــم کــه ضمــن‬ ‫تطبیــق بــا نــص‏صریح قانــون به لحــاظ کاربردی‪،‬‬ ‫تکلیــف حقوقدانــان و کارشناســان را در مواجهــه‬ ‫بــا ان روشــنتر کنــد‪ .‬ســرقفلی ملــک‪ ،‬معاملــه ای‬ ‫اســت کــه بــه موجــب ان‪ ،‬مســتاجر بــا‏‏ پرداخــت‬ ‫ک منافــع ملــک می گــردد‪.‬‬ ‫مبلغــی معیــن ‪ ،‬مالــ ِ‬ ‫بعبــارت عرفــی ‪ ،‬مســتاجر ؛ مالــک قفــل وکلیــد‬ ‫مغــازه می گــردد‪ .‬واضــح اســت کــه دارنــده‬ ‫ایــن قفــل و کلیــد ‪ ،‬بــا‏رعایــت شــروط منــدرج‬ ‫در قــرارداد ‪ ،‬مــادام العمــر و نســل انــدر نســل‬ ‫می توانــد مغــازه را در هــر ســاعت و روز دلخــواه‬ ‫بــاز و بســته نمــوده و در ان کســب و پیشــه ای‬ ‫را‏کــه از قبــل تراضــی شــده راه انــدازی و منافــع‬ ‫حاصــل را بــرای خــود بــردارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مبلغــی کــه مســتاجر در زمــان اجــاره‬ ‫پرداخــت می کنــد ‪ ،‬ودیعــه تلقــی نشــده و از‬ ‫‏تادیــه ماجــل برخــوردار نیســت‪ .‬بلکــه جــزء‬ ‫الینفــک اجــرت المثــل مغــازه اســت‪ .‬جــزء دیگــر‬ ‫اجــرت المثــل‪ ،‬موجــل اســت کــه همــان اجــاره‬ ‫ماهیانــه ای اســت کــه‏مســتاجر در حــق موجــر‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫لــذا بــر اســاس اصــل عــدم تبــرع و مــاده ‪265‬‬ ‫ق‪.‬م مســتاجر حــق ادعــای اســترداد مبلــغ اولیــه‬ ‫را نــدارد‪ .‬و موجــر بــه تبــع ‏ان ‪ ،‬حــق تصــرف در‬ ‫ان مبلــغ را دارد و نمی تــوان تصــرف مالــک را در‬ ‫مبلــغ اولیــه از مصادیــق داراشــدن غیرعادالنــه‬ ‫یــا «اکل مــال بــه باطــل» تلقــی نمــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫معاملــه‏مذکــور اگرچــه در قالــب هیچ یــک از عقود‬ ‫معیــن نیســت‪ .‬لیکــن مســتند بــه مــاده ‪ 10‬قانــون‬ ‫مدنــی اســت‪ .‬امــا بــرای محاســبه و ارزیابــی حــق‬ ‫ســرقفلی‪ ،‬بایــد بــه مفهــوم‏ذاتــی ان توجــه ویــژه‬ ‫کنیــم‪ .‬عمــا ایجــاد ســرقفلی ؛ ســرمایه گذاری‬ ‫مســتاجر اســت تــوام بــا اشــتغال‪ .‬اگــر دســتمزد‬ ‫کارکــرد ماهانــه مســتاجر‏‪b‬ریــال و ســرمایه اولیــه‬ ‫اولیــه‏مســتاجر کــه بعنــوان ســرقفلی در اختیــار‬ ‫‪ ) A‬ریــال و ســود ماهانــه ایــن‬ ‫موجــر قــرارداده (‏ ‏‬ ‫ســرمایه ‏‪ a‬ریــال و ســود ماهیانــه حاصــل از‬ ‫‪B‬‏ریــال باشــد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫کارکــرد در ایــن مغــازه‏ ‏‬ ‫چنیــن معاملـه ای عقالنــی و مطابــق قواعد تجارت‬ ‫باشــد ‪ ،‬بایــد رابطــه ‏‪‎(a+b)B>‎‬‏ برقــرار باشــد‪.‬در ایــن‬ ‫رابطه مبلغ‏‪A‬‏ همان حق ســرقفلی‏در بدو تنظیم‬ ‫اجــاره اســت‪ .‬اکنــون می خواهیــم پــس از گذشــت‬ ‫مدتــی معــادل‏‪ ،T‬نظیــر مبلــغ‏‪A‬‏ را کــه از ان بــه‬ ‫نــام‏‪At‬‏ یــاد می کنیــم و ســرقفلی روز محســوب‬ ‫‏می شــود ارزیابــی نماییــم‪ .‬اگــر منافــع حاصــل از‬ ‫مغــازه در بــدو تنظیــم قــرارداد ‏‪B‬بــوده و پــس از‬ ‫گذشــت‏‪T‬‏ ســال معادل‏‪BT‬شــده اســت‪ ،‬مجهول‬ ‫مســاله کــه ســرقفلی روز‏ملــک (‏‪AT‬‏ ) اســت‪ ،‬از‬ ‫‪ B‬بدســت می ایــد‪.‬‬ ‫رابطــه‏‪ t/B=At/A‬‏‬ ‫بنابرایــن خواهیــم داشــت‏‪At=Bt*(A/B)‎:‬‏‬ ‫اکنــون اگــر بــه رابطــه اخیــر دقــت کنیــم‏دقیقــا‬ ‫مشــخص می شــود کــه رابطــه مذکــور در مقــام‬ ‫ـان حــق ســرقفلی اســت‪ .‬مثــال عــددی می زنم‪.‬‬ ‫بیـ ِ‬ ‫فــرض کنیــم کــه مبلــغ پرداختــی اولیــه مســتاجر‬ ‫‏(‪A‬‏) یــک میلیــون تومــان‏و منافع ماهیانه حاصل‬ ‫از مغــازه ‏(‪B‬‏) حــدود یکصــد هــزار تومــان بــوده و‬ ‫اکنــون پــس از گذشــت ‪ 10‬ســال‏‪BT‬برابــر بــا ده‬ ‫میلیــون تومــان شــده اســت ‪ .‬در اینجــا‏ســرقفلی‬ ‫یــک میلیــون تومانــی ده ســال قبــل ‪ ،‬بــه یکصــد‬ ‫میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن اینکــه در رویــه معمــول ‪ ،‬ســرقفلی را کــه‬ ‫مالکیــت بــر منافــع اســت‪ ،‬متناســب بــا زیــر بنــای‬ ‫مغــازه قــرار می دهنــد‪ ،‬تقلیــد‏نادرســتی از ارزیابــی‬ ‫مالکیــت بــر عیــن اســت‪ .‬تصــور اینکــه ‏‪BT‬بــا زیــر‬ ‫بنــای مغــازه متناســب اســت‪ ،‬تصــور کامال نادرســتی‬ ‫‏اســت‪ .‬اگرچــه زیــر بنــا در تحصیــل منافــع‪ ،‬یکــی‬ ‫از عوامــل موثــر اســت‪ ،‬لیکــن منافــع حاصــل از‬ ‫مغــازه‪ ،‬لزومــا بــا زیــر بنــا تناســبی‏ندارد‪ .‬بلکــه عوامل‬ ‫متعــددی کــه مهمتریــن ان ابتــکار و خالقیــت و‬ ‫حســن شــهرت مســتاجر و نــوع کســب مشــروع‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫سالمت خانواده‬ ‫خانــواده مهمتریــن واحــد اجتماعــى‬ ‫هرجامعــه اســت کــه بابســتن پیمــان‬ ‫زناشــوی ىبیــن زن ومردبــه وجــود مى ایــد‪.‬‬ ‫پیمــان زناشــویى‪ ،‬پیمانــى‏مقــدس و خدایــى‬ ‫اســت کــه دل هــا و قلب هــا را بــه یکدیگــر‬ ‫پیونــد مى دهــد‪ .‬قــران کریــم از ان بــه عنوان‬ ‫میثــاق محکمــى یــاد مى کنــد کــه بیــن زن‬ ‫‏و مــرد برقــرار مى شــود وضعیــت خانــواده‪،‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از نهادهــا و ارکان مهــم‬ ‫هــر جامعــه‪ ،‬در ســایر نهادهــای اجتماعــی‬ ‫و در وضعیــت کلــی‏جامعــه اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫خانــواده اگــر نتوانــد کارکردهــای اساســی‬ ‫خــودش را در جامعــه بــه خوبــی ایفــا نمایــد‪،‬‬ ‫جامعــه را دچــار مشــکالت عدیــده‏می نماید‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬جامعــه در صورتــی‬ ‫ســالم خواهــد بــود کــه از خانــواده ســالم‬ ‫بــر خــوردار باشدروانشناســان معتقدنــد کــه‬ ‫مجموعــه‏تعامــات‪ ،‬روابــط و تجربیاتــی کــه‬ ‫اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر دارنــد‪ ،‬فضــای‬ ‫روانــی حاکــم بــر خانــواده را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد کــه فضــای روانــی‏حاکــم بــر‬ ‫خانــواده‪ ،‬شــکل و رفتــار اعضــای ان را القــاء‬ ‫می کنــد در دوران اخیــر بــا تحوالت اجتماعی‬ ‫کــه بــه وقــوع پیوســته‪ ،‬خانــواده بــا مســائل‬ ‫‏عدیــده ای روبــرو گردیــده اســت‪ .‬کــه نظــام‬ ‫ســنتی خانــواده را تحــت تاثیــر قــرار داده و‬ ‫تغییــرات زیــادی را در درون خانــواده ایجــاد‬ ‫کــرده اســت کــه‏شــناخت ایــن تغییــرات و‬ ‫برنامه ریزی هــای مناســب در برخــورد بــا ایــن‬ ‫تغییــرات‪ ،‬مطالعــات عمیقــی را می طلبــد‪.‬‬ ‫بــه طــور عینی تــر می تــوان گفــت‏وســایل‬ ‫ارتبــاط جمعــی از مــواردی اســت کــه تاثیــر‬ ‫شــگرفی بــر خانــواده داشــته اســت‪ .‬ورود‬ ‫وســایل ارتبــاط جمعــی باعــث شــده اســت‬ ‫کــه ســاعات ‏حضــور اعضــای خانــواده در‬ ‫کنــار یکدیگــر بــه خوانــدن روزنامــه‪ ،‬شــنیدن‬ ‫رادیــو‪ ،‬دیــدن تلویزیــون و مــرور اینترنــت‬ ‫ســپری شــود و بدیــن ترتیــب کانــون‏توجــه از‬ ‫درون خانــواده بــه پدیده هــای خــارج از خانــه‬ ‫انتقــال یابــد‏‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬مســائل زیــادی از جملــه‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬افزایــش طــاق‪ ،‬افزایــش ســن‬ ‫ازدواج و ســایر عوامــل اجتماعــی‪ ،‬خانواده ها‬ ‫را بــا مســائل جــدی روبــرو‏ســاخته کــه بــر‬ ‫ســامت خانــواده تاثیــر منفــی می گذارنــد‪.‬‬ ‫خانــواده ســالم و موفــق‪ ،‬نظامــی اســت کــه‬ ‫در ان همــه اعضــا موفــق هســتند و همــه‬ ‫‏مناســبات میــان افــراد روابــط طبیعــی و‬ ‫رضایتمندانــه خــود را دارد‪ .‬همــه اعضــای‬ ‫خانــواده می تواننــد از اســتعدادهای انســانی‬ ‫خــود اســتفاده کــرده و‏بــا مشــارکت و تعــاون‬ ‫بــا هــم ‪ ،‬نیازهــای فــردی و جمعــی خــود را‬ ‫و کیفیــت‏خدمــات دهــی مســتاجر اســت ‪ ،‬در ان‬ ‫مداخلــه دارد‪ .‬و پــس از ان محــل وقــوع مغــازه‬ ‫اســت و عامــل بعــدی میــزان زیــر بنــا و‏وضعیــت‬ ‫فیزیکــی مغــازه اســت‪ .‬واضــح اســت کــه شــماره‬ ‫گــذاری فــوق از یکــم تــا ســوم لزومــا بــه ترتیب موثر‬ ‫بــودن انهــا نیســت‪ .‬بلکــه‏در خصــوص یــک مســتاجر‬ ‫ممکــن اســت ردیــف ســوم‪ ،‬اثــر نخســت و ممتــاز را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬و الــی اخــر بنابرایــن کارشــناس بایــد‬ ‫بــه‏منتجــه عوامــل مذکــور توجــه کنــد ‪ .‬منتجــه و‬ ‫‪ B‬تجلــی‬ ‫ـل برشــمرده در‏‪ T‬‏‬ ‫بــر اینــد جمــع اثــار ِ عوامـ ِ‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬یعبارتــی اگــر بدانیــم ‏اکنــون کــه قصــد‬ ‫ارزیابــی داریــم درامــد مغــازه بــر اســاس اســناد مالــی‬ ‫مستخرج کارشناس رسمی رشته امور مالی چقدر‬ ‫‪ T‬ســال قبــل‬ ‫مــی باشــد و‏همیــن در امــد ماهیانــه‏ ‏‬ ‫چقــدر بــوده می تــوان از نســبت در امدهــا ســرقفلی‬ ‫‪ T‬ســال قبــل ‏اســتخراج نمــود‪.‬‬ ‫امــروز را در قیــاس بــا‏ ‏‬ ‫بطــور کل انچــه در ارزیابــی ســرقفلی حائــز اهمیــت‬ ‫اســت ‪ ،‬ایــن اســت کــه ســرقفلی ماننــد عرصــه‬ ‫کــه تناســب‏مســتقیم بــا مســاحت دارد محاســبه‬ ‫نمی شــود‪ .‬ســرقفلی حقوقــی اســت کــه بــه در امــد‬ ‫حاصــل از کارکــرد در ان مرتبــط اســت‪ .‬و‏افــزون‬ ‫بــر ان در امــد مغــازه لزومــا بــه نســبت افزایــش‬ ‫مســاحت حاصــل نمی شــود‪ .‬درامــد مغــازه در یــک‬ ‫کوچــه و خیابــان از یــک‏پتانســیلی برخــوردار اســت و‬ ‫بــا ده برابــر کــردن مســاحت مغــازه ‪ ،‬در امــد ان ده‬ ‫برابــر نمی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل الزم اســت در‬ ‫‏ارزیابــی مغــازه هــای بزرگتــر از ‪ 20‬تــا ‪ 30‬مترمربــع‬ ‫جانــب احتیــاط را داشــته باشــیم مطلوبتریــن روش‬ ‫ایــن اســت کــه بررســی کنیــم در امــد فعلــی مغــازه‬ ‫نســبت بــه زمــان ســرقفلی اولیــه بــه چــه نســبت‬ ‫افزایــش یافتــه‏اســت ‪.‬‬ ‫لیکــن اگــر از طریــق اســتعالم و بررســی‬ ‫قیمت هــای معاملــه شــده در صــدد تعییــن‬ ‫ســرقفلی هســتیم‪ .‬قیمت هــای ماخــوذ از‬ ‫استعالم را برای مغازه ‪ 20‬تا ‪ 30‬مترمربع‏منظور‬ ‫کنیــم و در ارزیابــی ســرقفلی واحــد تجــاری بــا‬ ‫مســاحت های بــزرگ ‪ ،‬ضریــب کاهــش منظــور‬ ‫نماییم‏‪.‬ادامــه دارد‪ ...‬‏ وهوالمســتعان‬ ‫ارضــا کننــد‪ .‬در خانــواده ســالم‪ ،‬تعامــل افــراد‬ ‫بــرای رشــد و بقــای همــه اســت‪ ،‬و‏خانــواده‬ ‫مکانــی اســت بــرای بــراورده کــردن نیازهــای‬ ‫مــادی‪ ،‬معنــوی‪ ،‬احساســی و عاطفــی‬ ‫همــه اعضــای خــود‪ .‬از جملــه ایــن نیازهــا‬ ‫می تــوان بــه‏برقــراری تعــادل میــان اســتقال‬ ‫و وابســتگی اشــاره کــرد‪ .‬در ایــن خانــواده بــا‬ ‫تربیــت صحیــح ‪ ،‬رشــد و اعتــای همــه اعضــا‬ ‫تامیــن میگــردد و عــزت نفــس‏اعضــا بــاال‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫اگــر نظــام خانــواده ناســالم باشــد‪ ،‬ســبب‬ ‫تخریــب و روان پریشــی و رشــد نیافتگــی‬ ‫شــخصیت اعضــای خــود می گــردد‪ .‬شــیوه‬ ‫تربیتــی ایــن خانواده هــا‏تربیــت مســموم‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن خانواده هــا حاصــل تربیــت‬ ‫مســموم‪ ،‬افــراد شــرمنده ای اســت کــه بــا‬ ‫اشــخاص شــرمنده ازدواج می کننــد‪ .‬هــر‬ ‫کــدام پــدر‏و مــادر و مقــررات پــدر و مــادر‬ ‫خــود را الگــو قــرار می دهنــد‪ .‬اینهــا فرزنــدان‬ ‫خــود را همــان طــور کــه پــدر و مادرشــان انهــا‬ ‫را تربیــت کرده انــد‪ ،‬تربیــت‏می کننــد و ایــن‬ ‫موقعیــت نســل ها یکــی پــس از دیگــری‬ ‫ادامــه می یابــد در خانــواده ســالم اعضــای‬ ‫خانــواده همگــی از مهارت هــا‪ ،‬موهبت هــا و‬ ‫‏استعدادهایشــان بهــره برداری می کننــد و از‬ ‫وضعیــت و موقعیــت خود راضی می باشــند‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر در یــک خانــواده ســالم حقوق‬ ‫و وظایــف‏افــراد مشــخص اســت و همــه‬ ‫اعضــای خانــواده خــود را ملــزم بــه رعایــت ان‬ ‫می داننــد‪ .‬در یــک خانــواده موفــق و ســالم‬ ‫‪،‬مهــر و محبــت حاکــم اســت و ‏اعضــای‬ ‫خانــواده صمیمیــت و عالقــه بهم را به خوبی‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫سامانه ای برای ارتباط‬ ‫شهروندانباپلیس‬ ‫سرقفلی و نحوه ارزیابی ان ‏‬ ‫ســرهنگ «یاســر عبــاس زاده» در گفــت و گــو بــا‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز‬ ‫نظــارت همگانــی بازرســی کل ناجــا ( ‪ )197‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســامانه ‪ 197‬پــل ارتباطــی ناجــا بــا مــردم‬ ‫جهــت ثبــت نقطــه نظــرات انــان در قالــب انتقــاد ‪،‬‬ ‫شــکایات ‪ ،‬پیشــنهاد و درخواســت و تقدیــر و شــکر‬ ‫در اواخــر ســال ‪ 1379‬توســط فرمانــده وقــت نیــروی‬ ‫انتظامــی راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســامانه بــه صــورت تمــام وقــت‬ ‫در هــر ســاعت از شــبانه روز امــاده خدمتگــزاری بــه‬ ‫هموطنــان عزیــز مــی باشــد ‪.‬‬ ‫رئیــس بازرســی فرماندهــی انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اعتقــاد پلیــس ان اســت کــه مــردم چشــم‬ ‫بیــدار جامعــه هســتند و هــرکاری بــا مشــارکت انــان‬ ‫بــه موفقیــت مــی رســد و اصلــی تریــن هــدف راه‬ ‫انــدازی ایــن ســامانه تعامــل ســازنده مــردم بــا نیــروی‬ ‫انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــذف‬ ‫مســافت ها از دیگــر اهــداف راه انــدازی ایــن ســامانه‬ ‫بــوده و بیشــتر مــردم بــرای حــل مشــکالت خــود ‪ ‬از‬ ‫اســتان ها و شهرســتان های مختلــف هزینه هــای‬ ‫بســیاز زیــادی از حیــث ‪ ‬مــادی و زمانــی انجــام‬ ‫می دادنــد تــا بــه نتیجــه‪  ‬برســند و گاهــی در میــان راه‬ ‫از پیگیــری موضــوع بــاز می ماندنــد‪.‬‬ ‫امــا خوشــبختانه بــا راه انــدازی ایــن ســامانه ارتبــاط‬ ‫مســتقیم میــان مــردم و مســوالن ســرعت‪  ‬و قــوت‬ ‫گرفــت و مســافت بطــور کامــل حذف شــد و نیــازی به‬ ‫حضــوری فیزیکــی در واحــد بازرســی نیســت و فقط با‬ ‫یــک تمــاس مــی شــود گــزارش خــود را ثبــت کــرد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬راه انــدازی ســامانه ‪ 197‬یــک‬ ‫بازدارندگــی را نــزد مامــوران پلیــس ایجاد کرده اســت‬ ‫و میــزان رضایــت شــهروندان از ایــن مرکــز هــر ســاله‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس زاده در پایــان گفــت‪ :‬در ســامانه‬ ‫‪ 197‬ســرعت بخشــیدن در اجرای فراینده ها در روند‬ ‫کار مراجعــه کننــدگان ‪ ،‬جلــب مشــارکت مردمــی ‪،‬‬ ‫افزایــش منزلــت اجتماعــی پلیــس ‪ ،‬ایجــاد بســتر‬ ‫تصمیــم ســازی بــرای فرماندهــان و مدیــران ناجــا ‪،‬‬ ‫ایفــای نقــش بازدارندگــی از بــروز جــرم و تخلفــات در‬ ‫بیــن کارکنــان بــا تغییــر رفتــار و گفتــاری در انهــا بــه‬ ‫هنــگام مواجهــه بــا شــهروندان مطالعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫احســاس می کننــد‪ .‬در یــک خانــواده ســالم‬ ‫اعضــای خانــواده بایــد یکدیگــر را ســیراب‪،‬‬ ‫تصدیــق‏و حمایــت نماینــد‪ .‬رابطــه زناشــویی‬ ‫بایــد بــر اســاس اطمینــان و احتــرام متقابــل‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه در ایــن امــر عوامــل عشــق و‬ ‫صمیمیــت نیــز دخالــت دارنــد‪.‬‏عــاوه بــر این‬ ‫هــر یــک از زوجین نیازمند همســر با کفایت‬ ‫و اگاهــی هســتند کــه بتواننــد بــه موقــع‪،‬‬ ‫بــه حــل تعارضــات موجــود بپردازند‪،‬چنیــن‬ ‫‏خانوادهــای سرشــار از شــوق و انــرژی اســت‬ ‫و همــه اعضــای خانــواده احتــرام یکدیگــر را‬ ‫حفــظ می کننــد و ارتباطــات خانوادگــی بــر‬ ‫مبنــای احتــرام‏امیختــه بــا محبــت اســت‪.‬‬ ‫نیازهــای گوناگــون در ایــن نــوع خانــواده‬ ‫بــر اورده می شــود‪ .‬ارزش هــای اخالقــی‬ ‫در ان حاکــم اســت‪ .‬بنابرایــن مولفه هایــی‬ ‫از‏جملــه صمیمیــت و همدلــی‪ ،‬اســتقال‪،‬‬ ‫رضایتمنــدی‪ ،‬تامیــن نیازهــا‪ ،‬انســجام و‬ ‫حاکمیــت ارزش هــای اخالقی اســامی‬ ‫را می تــوان اســاس ســامت ‏خانــواده‬ ‫دانســت‪.‬‏‬ ‫منبع‬ ‫بــراد شــاو‪ ،‬جــان‪) 1386( .‬خانــواده‪ ،‬تحلیــل‬ ‫سیســتمی خانــواده‪ ،‬ترجمــه‪ :‬مهــدی قراچــه‬ ‫داغــی‪ ،‬تهــران‪ :‬انتشــارات لیوسـ ‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫بهنــام‪ ،‬جمشــید‪) 1383( .‬تحوال خانــواده‪،‬‬ ‫پویایــی خانــواده در حوزه هــای فرهنگــی‬ ‫گوناگــون‪ ،‬ترجمــه‪ :‬محمــد جعفــر پوینــده‪.‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫تهــران‪ :‬نشــر‏ماهــ ‪‎‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪301‬‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ IPsec VPN‬چیست‬ ‫رمزگــذاری فراینــد پنهــان ســازی اطالعــات بــا تغییــر ریاضــی‬ ‫داده هــا بــه گونـه ای اســت کــه تصادفــی بــه نظــر می رســد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت ســاده تــر‪ ،‬رمزگــذاری اســتفاده از «کــد مخفــی» اســت‬ ‫کــه فقــط اشــخاص مجــاز می تواننــد ان را تفســیر کننــد‪.‬‬ ‫ی )‪‎(vpn‬یــک اتصــال رمزگــذاری شــده‬ ‫شــبکه خصوصــی مجــاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎VPN‬از طریق شــبکه های‬ ‫بین دو یا چند رایانه اســت‪ .‬اتصاال ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫عمومــی انجــام‏می شــود‪ ،‬امــا داده هــای رد و بــدل شــده از طریـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪VPN ‎‬خصوصــی اســت زیــرا رمزگــذاری شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫‪VPN ‎‬دسترســی و تبــادل اطالعــات محرمانــه از طریــق‬ ‫زیرســاخت شــبکه مشــترک‪ ،‬ماننــد اینترنــت عمومــی را امــکان‬ ‫پذیــر می کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‏وقتــی کارمنــدان بــه جــای‬ ‫اینکــه در دفتــر کار باشــند از راه دور کار می کننــد‪ ،‬اغلــب ا ‪‎‬ز‬ ‫‪VPN ‎‬بــرای دسترســی بــه پرونده هــا و برنامه هــای شــرکتی‬ ‫‏اســتفاده می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎IPsec‬بــرای ایجاد‬ ‫بســیاری ا ‪‎‬ز ‪‎VPN‬هــا از مجموعــه پروتــک ‪‎‬‬ ‫و اجــرای ایــن اتصــاالت رمزگــذاری شــده اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬همــه‪‎ ‎VPN‬هــا ا ‪‎‬ز ‪‎IPsec‬اســتفاده نمی کننــد‪.‬‬ ‫پروتــکل دیگـ ‪‎‬ر ‪‎VPN‬هـ‪‎‬ا ‪‎SSL ‎/ TLS‬اســت کــه در یــک الیــه‬ ‫ل‬ ‫ل ‪‎OSI‬نســبت بـ ‪‎‬ه ‪‎IPsec‬کار‏می کنــد‪( .‬مــد ‪‎‬‬ ‫متفــاوت در مــد ‪‎‬‬ ‫‪OSI ‎‬نمایشــی انتزاعــی از فرایندهایــی اســت کــه باعــث مــی‬ ‫شــود اینترنــت کار کنـد‪.)‎‬‬ ‫ک ‪‎IPsec VPN‬متصل می شوند؟‬ ‫‪‎‬چگونه کاربران به ی ‪‎‬‬ ‫کاربران می توانند با ورود به یک برنام ‪‎‬ه ‪‎VPN‬یا «مشــتری»‬ ‫ک ‪‎VPN IPsec‬دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬بــه طــور معمــول‬ ‫بــه یـ ‪‎‬‬ ‫کاربــر بایــد برنامــه را‏روی دســتگاه خــود نصــب کند‪.‎‬‬ ‫م ‪‎VPN‬معمــوال ً مبتنــی بــر رمــز عبــور‬ ‫ورود بــه سیســت ‪‎‬‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه داده هــای ارســالی از طریــق‪‎ VPN‬‬ ‫‪‎‬رمزگــذاری شــده اســت‪ ،‬در صــورت‏بــه خطــر افتــادن‬ ‫رمزهــای عبــور کاربــر ‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد بــه‪‎ VPN‬‬ ‫‪‎‬وارد شــوند و ایــن داده هــای رمزگــذاری شــده را ســرقت‬ ‫کننــد‪ .‬اســتفاده از‏احــراز هویــت دو عاملــی می توانــد‬ ‫ت ‪‎IPsec VPN‬را تقویــت کنــد‪ ،‬زیــرا ســرقت رمــز‬ ‫امنیـ ‪‎‬‬ ‫عبــور بــه تنهایــی دیگــر بــه مهاجــم دسترســی نخواهــد‬ ‫داد‪.‎‬‬ ‫‪‎ I‎ Psec ‎‬چگونه کار می کند؟‬ ‫ت ‪‎IPsec‬شامل مراحل زیر است‪:‎‬‬ ‫اتصاال ‪‎‬‬ ‫تبــادل کلیــد‪ :‬کلیدهــا بــرای رمزگــذاری الزم هســتند‪ .‬یــک‬ ‫کلیــد رشــته ای از نویس ـه های تصادفــی اســت کــه می توانــد‬ ‫بــرای «قفــل کــردن» (رمزگــذاری)‏و «بــاز کــردن» (رمزگشــایی)‬ ‫پیام هــا اســتفاده شــو ‪‎‬د ‪‎. IPsec‬کلیدهایــی را بــا مبادلــه کلیــد‬ ‫بیــن دســتگاههای متصــل تنظیــم می کنــد تــا هــر دســتگاه‬ ‫بتوانــد‏پیام هــای دســتگاه دیگــر را رمزگشــایی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرایندها و تریلرهــای بســته‪ :‬تمــام داده هایــی کــه از‬ ‫طریــق شــبکه ارســال می شــوند بــه قطعــات کوچکتــر‬ ‫بــه نــام بســته تقســیم می شــوند‪ .‬بســته ها هــم شــامل‬ ‫‏یــک محمولــه بــار‪ ،‬یــا داده هــای واقعــی ارســال شــده‪ ،‬و‬ ‫هدرهــا‪ ،‬یــا اطالعــات مربــوط بــه ان داده هــا هســتند تــا‬ ‫کامپیوترهــای دریافــت کننده بســته ها بداننــد‏که با انها‬ ‫چــه کار کنن ـ ‪‎‬د ‪‎. IPsec‬چندیــن عنــوان را بــه بســته های‬ ‫داده حــاوی اطالعــات احــراز هویــت و رمزگــذاری اضافــه‬ ‫می کنــ ‪‎‬د ‪‎. IPsec‬همچنیــن‏تریلرهایــی را اضافــه مــی‬ ‫کنــد کــه بــه جــای بــار قبلــی‪ ،‬پــس از بارگــذاری هــر بســته‬ ‫قــرار می گیرن ـد‪.‎‬‬ ‫ت ‪‎: IPsec‬احــراز هویــت بــرای هــر بســته را‬ ‫‪‎ ‎‬احــراز هویــ ‪‎‬‬ ‫فراهــم می کنــد‪ ،‬ماننــد مهــر اصالــت روی کاالی قابــل جمــع‬ ‫اوری‪ .‬ایــن اطمینــان می دهــد کــه ‏بســته ها از یــک منبــع‬ ‫مطمئــن هســتند و نــه یــک مهاجــم‪.‎‬‬ ‫ی ‪‎ : IPsec‬بارهــای درون هــر بســته و هــدر‪‎ IP‬‬ ‫رمزگــذار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــر بســته را رمزگــذاری می کنــد (مگــر اینکــه بــه جــای حالــت‬ ‫ل از حالــت حمــل و نقــل اســتفاده شــود)‪ .‬ایــن داده هــای‬ ‫تونـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎IPsec‬را ایمــن و خصوصــی نگــه مــی دارد‪.‎‬‬ ‫ارســالی از طریــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎:‬بســته های رمزگــذاری شــد ‪‎‬ه ‪‎IPsec‬از طریــق یــک‬ ‫‪‎ ‎‬انتقــا ‪‎‬‬ ‫یــا چنــد شــبکه بــا اســتفاده از پروتــکل حمــل و نقــل به مقصد‬ ‫ک ‪‎IPsec‬بــا ترافیــک ‪‎ IP‬‬ ‫می رونــد‪ .‬در ایــن مرحلــه‪،‬‏ترافیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمولــی تفــاوت دارد زیــرا اغلــب ا ‪‎‬ز ‪‎UDP‬بــه عنــوان پروتــکل‬ ‫حمــل و نقــل خــود اســتفاده می کنــد نـ ‪‎‬ه ‪‎TCP‬پروتــکل کنتــرل‬ ‫انتقــال‪ ،‬اتصــاالت اختصاصــی بیــن دســتگاه ها را تنظیــم‬ ‫می کنــد و ورود همــه بســته ها را تضمیــن می کنـد‪ ،‎UDP‎‬ایــن‬ ‫اتصــاالت‏اختصاصــی را تنظیــم نمی کنــد‪ IPsec ‎.‬از‪‎ UDP‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده می کنــد زیــرا ایــن امــکان را بــه بســته های‪‎ IPsec‬‬ ‫‪‎‬مــی دهــد تــا از طریــق دیوارهــای اتــش‏عبــور کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اموزش‬ ‫روش های صحیح‬ ‫ضدعفونی گوشی‬ ‫یکــی از رایــج تریــن اشــتباهات کاربــران در موضوع‬ ‫ضدعفونــی کــردن گوشــی هــای هوشــمند ایــن‬ ‫اســت کــه بــه طــور مســتقیم الــکل را روی صفحــه‬ ‫نمایــش گوشــی اســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله مــی توانــد خســارات جبــران ناپذیــری‬ ‫را بــه گوشــی هوشــمند شــما وارد کنــد‪ .‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان از الــکل بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد بــرای ضدعفونــی‬ ‫کــردن گوشــی هوشــمند یــا لــپ تــاپ اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از رایــج تریــن اشــتباهات کاربــران در موضوع‬ ‫ضدعفونــی کــردن گوشــی هــای هوشــمند ایــن‬ ‫اســت کــه بــه طــور مســتقیم الــکل را روی صفحــه‬ ‫نمایــش گوشــی اســپری مــی کننــد‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫مــی توانــد خســارات جبــران ناپذیــری را بــه گوشــی‬ ‫هوشــمند شــما وارد کنــد‪ .‬بــه هیــچ عنــوان از الــکل‬ ‫بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد بــرای ضدعفونــی کــردن گوشــی‬ ‫هوشــمند یــا لــپ تــاپ اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه بایــد جهــت ضــد عفونــی کــردن گوشــی‬ ‫رعایــت کــرد تــا گوشــی تلفــن همــراه دچــار اُســیب‬ ‫دیدگــی نشــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬از پارچه های ضخیم استفاده نکنید‪.‬‬ ‫صفحــه نمایــش گوشــی بــه ســادگی دچــار خــش‬ ‫خوردگــی مــی شــود‪ .‬حــال در صورتــی کــه بــرای‬ ‫ضدعفونــی کــردن موبایــل از یــک پارچــه زبــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬احتمــال وقــوع ایــن اتفــاق بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬ســعی کنیــد از پارچــه نــرم و پارچــه هــای‬ ‫مخصــوص پــاک کــردن ال ســی دی ماننــد پارچــه‬ ‫میکروفایبراســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زمانــی کــه گوشــی بیــش از حــد داغ اســت‪ ،‬ان‬ ‫را ضدعفونــی نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مــدت زمــان طوالنــی گوشــی روی هولــدر‬ ‫موبایــل بــوده یــا بــا ان بــازی کردیــد و حســابی‬ ‫داغ شــده‪ ،‬وقــت مناســبی بــرای ضدعفونــی کــردن‬ ‫موبایــل نیســت‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود اجــازه بدهیــد‬ ‫تــا گوشــی هوشــمندتان کمــی ســرد شــود ســپس‬ ‫بــا الــکل و دســتمال میکروفایبــر ان را ضــد عفونــی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از اســپری کــردن الــکل یــا اب بــه صــورت‬ ‫مســتقیم روی گوشــی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫اســپری کــردن الــکل یــا حتــی اب مــی تواند موجب‬ ‫ایجــاد مشــکالتی در موبایــل شــود‪ .‬از نمونــه ایــن‬ ‫مشــکالت مــی تــوان بــه خیــس شــدن اســپیکرها‪،‬‬ ‫میکروفــون یــا حتــی ورود ذرات اب بــه زیــر صفحــه‬ ‫نمایــش یــا پــورت رم گوشــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روش اصولــی ضــد عفونــی کــردن موبایــل‬ ‫چیســت ؟‬ ‫بــرای ضدعفونــی کــردن موبایــل بایــد یــک پارچــه‬ ‫بســیار نــرم ماننــد پارچه میکروفایبــر را با کمی الکل‬ ‫یــا انــواع اســپری ضدعفونــی کننــده (مخصــوص‬ ‫وســایل) خیــس کنیــد و ان را روی قســمت هــای‬ ‫مختلــف گوشــی بکشــید‪ .‬بهتــر اســت ایــن کار را‬ ‫از قســمت پشــتی گوشــی شــروع کنیــد تــا صفحــه‬ ‫نمایــش بیــش از حــد خیــس نشــود‪.‬‬ ‫ســپس ســراغ صفحــه نمایــش و دکمــه هــا برویــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت ایــن کار را حــدود ‪ ۲۰‬ثانیــه انجــام دهیــد‬ ‫ســپس با ســمت خشــک دســتمال یا یک دســتمال‬ ‫خشــک دیگــر‪ ،‬روی قســمت هــای مختلــف گوشــی‬ ‫بکشــید‪ .‬منبــع پایــگاه اطال ع رســانی پلیــس فتــا‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫من برای اینده وطنم رای می دهم‬ ‫شنبه ‪ 1‬خرداد ‪ 22 - 1400‬مه ‪ 10 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 301‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫فرهنگی‬ ‫چشمه های نیلبرگ‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کتاب دریچه ای به سوی جهان‬ ‫شگفت انگیز علم و معرفت‬ ‫زمین هــای کشــاورزی از میــان ان هــ ‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫نیلبــرگ رامیــان در تمامــی فصل هــای ســال چهره هــای‬ ‫متنــوع و چشــم نــوازی را بــه نمایــش می گــذارد و‏در‬ ‫تمامــی روزهــای ســال‪ ،‬پذیــرای گردشــگران بســیاری بــا‬ ‫ســلیقه های متنــوع اســت‪.‬‬ ‫گل هــای زیبــای‏بهــاری‪ ،‬طــراوت و سرســبزی مراتــع در‬ ‫کنار چشــمه های زالل نیلبرگ در نیمه اول ســال و رقص‬ ‫رنگ ‏هــای گــرم در پاییــز هــزار رنــگ شــمال ایــران‪ ،‬باعــث‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ساطری پلو‬ ‫از جملــه غذاهایــی کــه بیــن مردمان اســتان خراســان رضوی و خراســان‬ ‫شــمالی مشــترک اســت غذایــی بــه‏نــام‪‎ ‎‬ســاطری پلـو‪‎ ‎‬می باشــد‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫بــه قــدری محبوبیــت باالیــی دارد کــه در ایــن دو اســتان بــه طــور مشــترک‬ ‫‏طبــخ مــی شــود و طعــم بســیار فــوق العــاده ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪۲‬‏ ‪‎‬گرم هویج‪-3.‬‏ ‪۱‎‬‏ ‪‎‬عددپیاز متوسط‪.‬‬ ‫‪۴‬‏ ‪‎‬پیمانه برنج‪-2.‬‏‪‎ ۰۰‬‬ ‫مواد الزم ‪-1 :‬‏ ‪‎‬‬ ‫‪-4‬‏‪۱‬‏‪‎ ‎‬پیمانــه کشــمش پلویــی‪ -5.‬بــه انــدازه کافــی روغــن مایــع‪-6.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬گــرم گوشــت چــزخ کــرده‪-7.‬‏‪۴‬‏‪‎ ‎‬قاشــق غــذا خــوری زعفــران دم کــرده‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬در اولیــن مرحلــه از تهیــه ســاطوری پلــو هویــج هــا را پوســت گرفتــه‬ ‫و ســپس انهــا را شستشــو داده و بعــد هــر‏کــدام را بــه دو نیــم تقســیم‬ ‫کنیــد‪ .‬ســپس هــر کــدام را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد‪ .‬حــاال تابـه ای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫برداشــته و در ان‏روغــن بریزیــد و ســپس تابــه را روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬حــال بایــد هویــج هــای خاللــی را درون تابــه بریزیــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫تفــت بخورنــد‪ .‬بایــد نــرم شــوند‪ .‬بعــد از نــرم شــدن‏تابــه را برداریــد‪.‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هویــج هــا را در ظرفــی قــرار داده و تابــه را نیــز در کنــاری بگذاریــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪ -‎‬کاســه ای برداشــته و کشــمش هــا را در ان ریختــه و ســپس بــه‬ ‫کاســه اب اضافــه کنیــد‪ .‬حــدودا ً ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه‏صبــر کنیــد تــا خیــس‬ ‫بخورنــد‪ .‬بعــد از ایــن زمــان کشــمش هــا را در صافــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫ســراغ پوســت گرفتــن پیــاز‏رفتــه‪ ،‬ســپس بــا رنــده ریــز کنیــد‪ .‬اب پیازهــا‬ ‫را کامــا ً بگیریــد‬ ‫‏‪۴‬‏‪ ‎- ‎‬پیازهــای خــرد شــده را بــه گوشــت چــرخ کــرده اضافــه و بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط کنیــد‪ .‬حــاال بایــد کوفتــه هــای کوچــک‏تهیــه کنیــم‪ .‬تابــه ای کــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫در ان هویــج تفــت داده بودیــم را دوبــاره روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪ -‎‬کوفته هایــی کــه درســت کــرده ایــم را داخــل تابــه بگذاریــد‪ ،‬صبــر‬ ‫کنیــد تــا تفــت بخورنــد و رنگشــان تغییــر کنــد و‏ســرخ شــوند‪ .‬همیــن کــه‬ ‫حــس کردیــد ســرخ شــدند‪ ،‬ان را از روی شــعله برداریــد‪ ،‬کوفته هــا را‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫روی هویــج ریختــه و‏تابــه را دوبــاره روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬کشــمش هــا را درون تابــه بریزیــد تــا تفــت بخورنــد‪ ۱ .‬دقیقــه بــرای‬ ‫تفــت خــوردن کافــی اســت‪ .‬حــاال هویــج و کوفتــه‏هــا را بــه کشــمش‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬کمــی زعفــران هــم بیفزائیــد‪ .‬همــه مــواد را بــا هــم ترکیــب‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نماییــد‪ .‬بــه دلخــواه‏کمـی‪‎ ‎‬نمـک‪‎ ‎‬هــم اضافــه کنیـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪ ‎- ‎‬شــعله را زیــاد کنیــد تــا جــوش بیایــد‪ .‬بــه ســراغ برنــج رفتــه و بــه‬ ‫خوبــی ان را شستشــو دهیــد‪ .‬قابلمــه ای برداشــته‏و برنــج را داخلــش‬ ‫بریزیــد‪ .‬اب هــم اضافــه کــرده و صبــر کنیــد تــا ‪ ۵‬دقیقــه برنــج نیــم پــز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بشــود‪ .‬بعــد از ایــن مــدت برنــج را‏ابکــش نمایی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۸‬‏‪ -‎‬کــف قابلمــه کمــی روغــن بریزیــد‪ ،‬ســپس یــک کفگیــر برنــج بــه‬ ‫قابلمــه اضافــه نماییــد‪ .‬فــورا ً کفگیــر دوم را نیــز‏بریزیــد‪ .‬کمــی از مــواد‬ ‫روی برنــج بریزیــد و ســپس بــاز هــم یــک کفگیــر برنــج بریزیــد‪ .‬همینطــور‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫الیــه الیــه برنــج و مــواد را‏بریزیــد تــا تمــام شــون ‪‎‬‬ ‫‏‪۹‬‏‪ ‎- ‎‬در اخــر روی برنــج زعفــران بریزیــد‪ .‬درب قابلمــه را گذاشــته و بــا‬ ‫شــعله زیــاد صبــر کنیــد تــا حــدودا ً ‪ ۱‬ســاعت برنــج‏حاضــر شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــت ایــن زمــان برنــج ســاطوری مــا کامــا ً حاضــر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ابزارهای اولیه در سفالگری‬ ‫کتــاب دریچــه ای اســت بــه ســوی جهــان شــگفت انگیــز علــم‬ ‫و معرفــت و مطالعــه راهــی اســت بســیار ســاده و عملــی بــرای‬ ‫پــرورش اســتعدادهای خــداداد انســان و امــوزش علــوم و فنونــی‬ ‫کــه او را در مســیر رشــد و تکامــل راهنمایــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــم مطالعــه را در انســان بــه صــورت عــادت دراوریــم‪،‬‬ ‫دیگــر ارتبــاط او بــا جهــان دانــش و اگاهــی ســخت نخواهــد بــود‬ ‫و بــدون هیــچ زحمــت و مرارتــی خواهــد توانســت از راه مطالعــه‪،‬‬ ‫درک و اندیشــه خــود را نســبت بــه جهــان هســتی رشــد و تعالــی‬ ‫بخشــد‪ .‬امــا بایــد توجــه داشــت کــه تبدیــل ایــن عالقــه بــه عــادت‬ ‫بایــد از دوران طفولیــت انســان شــروع شــود‪.‬‬ ‫پاییــن بــودن ســطح مطالعــه در کشــور مــا ناشــی از نااشــنایی‬ ‫و عــادت نداشــتن بــه مطالعــه از دوران کودکــی اســت‪ .‬مــا‬ ‫می توانیــم مطمئــن باشــیم چنانچــه فرزندانمــان از کودکــی‬ ‫شــوق بــه خوانــدن پیــدا کننــد و انگیــزه مطالعــه کــردن در انــان‬ ‫بــه وجــود ایــد و مطالعــه کــردن را جزئــی از زندگــی خــود بداننــد‪،‬‬ ‫کودکــی کــه خیلــی زود راه صحیــح مطالعــه را فــرا می گیــرد و بــه‬ ‫عنــوان یــک فعالیــت پرثمــر در جســتجوی ان اســت‪ ،‬بــه محــض‬ ‫اینکــه مطالعــه بتوانــد رضایــت وی را تامیــن کنــد‪ ،‬خودبــه خــود‬ ‫یــاد می گیــرد کــه بهتــر و بــاز هــم بهتــر بخوانــد‪.‬‬ ‫مطالعــه‪ ،‬گنجــی اســت کــه نمی تــوان ان را بــا زور بــه کــودک‬ ‫تحمیــل کــرد ولــی بایــد او را در یافتــن راهــی کــه برایــش نتایــج‬ ‫مفیــد و مانــدگار دارد‪ ،‬کمــک کــرد‪.‬‬ ‫نخســتین عامــل موثــر در ایجــاد عــادت بــه مطالعــه‬ ‫«خانواده»اســت‪ .‬اگــر پــدر و مــادری عــادت بــه مطالعــه داشــته‬ ‫باشــند و کــودک ببینــد کــه انــان کتــاب می خواننــد او نیــز خیلــی‬ ‫زود بــا کتــاب اشــنا می شــود و بــه تقلیــد از والدیــن خــود‪ ،‬کتــاب‬ ‫را دســت می گیــرد‪.‬‬ ‫بی ســوادی پــدر و مــادر یکــی از موانــع مهــم عالقه منــدی کــودک‬ ‫بــه مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از خانــواده‪ ،‬مدرســه در ایجــاد عالقــه در کــودکان و‬ ‫نوجوانــان نقــش مهمــی دارد‪ .‬نظــام اموزشــی مهمتریــن عامــل‬ ‫در توســعه و یــا در عــدم توســعه در جوامــع بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫و برنامــه هــای مطالعــه ازاد و جانبــی بایــد در مــدارس بــه گونـه ای‬ ‫باشــد کــه امکانــات تحقیــق بــرای دانــش امــوزان را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫عواملــی کــه می تواننــد در فرهنــگ مطالعــه موثــر باشــند‪ ،‬جامعــه‬ ‫و نقــش وســایل ارتبــاط جمعــی می باشــد‪.‬‬ ‫روزنامــه‪ ،‬مجلــه‪ ،‬کتــاب‪ ،‬صــدا و ســیما و غیــره در شــکل گیری‬ ‫عقایــد اجتماعــی افــراد نقــش تعییــن کننــده دارنــد‪.‬‬ ‫موانعــی کــه مانــع گرایــش بــه مطالعــه می شــوند را مــی تــوان در‬ ‫پنــج گــروه تقســیم کــرد ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــی حوصلگــی نســبت بــه مطالعــه‪ :‬ایــن مســئله ناشــی از‬ ‫تنش هــای روانــی در شــخص اســت کــه مربــوط بــه محیــط‬ ‫زندگــی اوســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمبــود وقــت کافــی بــرای مطالعــه‪ :‬ایــن مشــکل بــه دلیــل‬ ‫مکفــی نبــودن درامــد مــردم و اشــتغال بــه چنــد حرفــه بــرای‬ ‫تامیــن زندگــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬دسترســی نداشــتن بــه کتــاب‪ :‬در شهرســتان هــا یافتــن‬ ‫کتــاب بــرای مطالعــه‪ ،‬بــه راحتــی امــکان پذیــر نیســت‪ .‬بودجــه‬ ‫بــرای ایجــاد کتابخانــه در نقــاط دورافتــاده وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬گریــز از مطالعــه‪ :‬ریشــه هــای ایــن مشــکل را مــی تــوان در‬ ‫امــوزش ندیــدن والدیــن بــه دلیــل کــم ســوادی و بــی ســوادی‬ ‫انــان جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمــت گــران کتــاب‪ :‬وابســتگی بــه خــارج بــه علــت تولیــد‬ ‫ناکافــی داخلــی‪ ،‬قیمــت کاغــذ را افزایــش داده کــه ایــن نیــز باعــث‬ ‫گرانــی قیمــت کتــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مشــکالتی کــه جامعــۀ کنونــی مــا از ان رنــج می بــرد‪،‬‬ ‫علمــی نبــودن کارهــا و نبــودن فرهنــگ مطالعــه در ســطح مدیران‬ ‫عالــی تــا ســطوح پاییــن اســت‪.‬‬ ‫و اگــر بخواهیــم کتــاب و کتابخوانــی را در بیــن قشــرهای جامعــه‬ ‫گســترش دهیــم بایــد بــه ایــن مســئله بــه عنــوان یــک فراینــد‬ ‫درازمــدت توجــه کنیــم و پرداختــن بــه فعالیــت هــای مقطعــی‬ ‫راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و از کتــاب و کتابخوانــی تنهــا راه‬ ‫بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت نباشــد و همــواره بایــد ســعی کــرد‬ ‫کــه مطالعــه بــه صــورت کیفــی مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬و ایــن امــر‬ ‫بایــد پایــه و بنیــان اســتوار هــر برنامــه ریــزی اصولــی و اموزشــی‬ ‫قلمــداد شــود‪ .‬و بــه صــورت شــعار یــا تبلیغــات انجــام نشــود کــه‬ ‫بــه گونــه ای تولیــد ضــدارزش در جامعــه کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از تفریــح گاه هــای رامیــان جنــگل و‬ ‫چشــمه های نیلبــرگ کــه در چهــار کیلو‏متــری جنــوب‬ ‫شــرقی مرکــز شــهر رامیــان قــرار دار ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫راه هــای رســیدن بــه جنــگل و چشــمه نیلبــرگ پیمــودن‬ ‫جاده هــای خاکــی اســت کــه ‏بیشــتر مــورد اســتفاده‬ ‫کشــاورزان و وســایل نقلیــه کشــاورزی اســت‪.‎‬‬ ‫چشــمه های اب جوشــان و پــراب بســیاری در ان وجــود‬ ‫دارد کــه یکــی از همیــن چشــمه‏هــا اب شــرب مــورد نیــاز‬ ‫شــهر رامیــان را تامیــن می کنــد‬ ‫‪ ‎‬منطقــه خــوش اب و هــوای رامیــان بــا وســعت به نســبت‬ ‫کوچــک خــود جاذبه هــای گردشــگری بســیاری را‏در خــود‬ ‫جــای داده اســت و از ایــن میــان مجموعــه چشــمه های‬ ‫نیلبــرگ جــزو پرطرفدارتریــن ان هــای بــه‏شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫چشــمه های زالل نیلبــرگ نــه تنهــا از شــریان های‬ ‫حیاتــی زمین هــای رامیــان بــه شــمار ‏می رونــد بلکــه‬ ‫بیشــتر ســاکنین ایــن منطقــه اب شــرب خــود را از ایــن‬ ‫منبــع شــفا بخــش تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫‏مناظــر ســیری ناپذیــر نیلبــرگ بــه همــراه زمزمــه زیبــای‬ ‫طبیعــت هــوش از ســر هــر بیننــده ای بیــرون کــرده و‬ ‫دل هایشــان را ارام می کنــد‪.‬‬ ‫در امتــداد چشــمه های نیلبــرگ ابشــارهای کوچــک و‬ ‫بزرگــی از میــان صخــره و‏پســتی بلــدی هــا بیــرون زده‬ ‫انــد و باعــث ایجــاد محیطــی مطبــوع و هوایــی دلنشــین‬ ‫می شــوند‪ .‬هیجــان ‏ســفر بــه چشــمه های نیلبــرگ‬ ‫از جاده هــای خاکــی ان اغــاز مــی شــود‪ ،‬جاده هــای‬ ‫پنهــان شــده در میــان‏درختــان تنومنــد و نمایــان شــدن‬ ‫شــده تــا ایــن ‪ 2‬فصــل بهتریــن زمــان ســفر بــه نیلبــرگ‬ ‫‏باشــند‪ .‬امــا زمســتان نیلبــرگ بــا به وجود ســرمای شــدید‪،‬‬ ‫بــرف و صعب العبــور بــودن جاده هــای ان‪ ،‬مقصــد‏عــده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خاصــی از طبیعــت دوســتان اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا ســفر بــه رامیــان پــس از تفریــح در چشــمه نیلبــرگ‬ ‫حتمــا از چشــمه گل رامیــان‪ ،‬مجموعــه ابشــار های‏نعیــم‬ ‫ابــاد بــا ‪ 28‬متــر طــول‪ ،‬ابشــار های ســید کالتــه و جــوزک و‬ ‫قلــه ‪ 2400‬متــری ایــن منطقــه دیــدن کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســفالگری‪‎ ‎‬ســاختن ظــروف بــا‪‎ ‎‬گل‪‎ ‎‬اســت و بــه ظــرف ســاخته‬ ‫ُ‬ ‫شــده از ایــن طریـق‪‎ ‎‬ســفال‪‎ ‎‬می گوینــد‪ .‬از مشــهورترین‏ســفالینه ها‬ ‫می تــوان بــه کــوزه و پیالــه ســفالین اشــاره کــرد‪ .‬پیــش از‬ ‫رواج‪‎ ‎‬شیشــه‪‎ ‎‬ســفالینه ها رایج تریــن مظروفــات ‏بشــر بودنــد‪.‬‬ ‫س ‪‎‬می باشــد کــه‬ ‫ی ‪‎‬خــاک ر ‪‎‬‬ ‫مرغوب تریــن خــاک در صنعــت ســفالگر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬در‏ان‪ ،‬بــه رنــگ ســرخ اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اه ـ ‪‎‬‬ ‫بــه دلیــل وجــود مقادیــر بــاال ‪‎‬‬ ‫•سوزن سفالگری‪‎‬‬ ‫ایــن ســوزن‪ ،‬ســوزن‬ ‫بلنــدی اســت کــه‬ ‫دســته ای چوبــی یــا‬ ‫پالســتیکی دارد‪.‎‬‬ ‫از ایــن ســوزن بــه‬ ‫منظــور بــرش دادن‬ ‫گِل و ایجــاد نقــش و‬ ‫خطــوط بــر روی ســفال‬ ‫اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•سیم قطع کننده‪‎‬‬ ‫رایــج تریــن نــوع‬ ‫ان ســیمی ســت کــه‬ ‫بــه انتهــای دو ســر ان دو تکــه چــوب بعنــوان دســته وصــل شــده‬ ‫اســت‪.‎‬‬ ‫می توان از سیم ماهیگیری نیز به این منظور استفاده نمود‪.‎‬‬ ‫ایــن وســیله در بریــدن تــوده هــای گِل و تقســیم گِل بــه قطعــات‬ ‫کوچکتــر کاربــرد دارد‪ ،‬همچنیــن بــه منظــور جــدا کــردن ظــرف‬ ‫ســفالین‏از چــرخ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چاقوی سفالگری‪: ‎‬‬ ‫• ‬ ‫چاقویــی بــا تیغــه نــازک اســت کــه در دو نــوع ســخت و نــرم عرضــه‬ ‫می شــود‪.‎‬‬ ‫نــوع ســخت ان قابلیــت انعطــاف پذیــری نــدارد‪ ،‬در حالیکــه نــوع‬ ‫نــرم ان بســیار منعطــف و حالــت پذیــر بــوده و مــی تــوان انــرا بــه‬ ‫‏زوایــای دلخــواه انحنــا داد‪.‎‬‬ ‫از ایــن چاقــو بــه منظــور پیراســتن و ارایــش ظــروف ســاخته شــده‬ ‫اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشته‪: ‎‬‬ ‫• ‬ ‫در زمــان کار بـا‪‎ ‎‬چــرخ ســفالگری‪‎ ‎‬از مشــته بــه منظــور صــاف کــردن‬ ‫گِل و شــکل دادن بــه ظــرف اســتفاده می شــود‪.‎‬‬ ‫مشــته انــواع متفاوتــی دارد ولــی معمــول تریــن نــوع ان از جنــس‬ ‫چــوب یــا الســتیک ســاخته شــده و بــه شــکل نیــم دایــره یــا مثلــث‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــا‏گوشــه هــای گــرد مــی باشـ ‪‎‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!