روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 300 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 300

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 300

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 300

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه ‪ 29 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /19‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /7‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪300‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی‏‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫روابط عمومی‪،‬‬ ‫وجدان بیدار و صدای اخالق سازمان‬ ‫‪6‬‬ ‫پایان خط‪ ،‬برای ضارب تبر به دست‬ ‫هم مسیری‬ ‫به نام کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه ارتباطات سیار در استان نیازمند‬ ‫حمایت شرکت ارتباطات سیار ایران است‬ ‫‪5‬‬ ‫موزه های شهر گرگان‪ ،‬عامل جذب گردشگر‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬مدیرهتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫نرگس حسین زاده ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشــت مــاه روز جهانــی مــوزه و هفتــه‬ ‫میــراث فرهنگــی اســت‪ .‬بــر مبنــای تعریفــی کــه‬ ‫«ایکــوم» از مــوزه می دهــد‪ ،‬مــوزه عبــارت اســت‬ ‫از مــکان گــرداوری‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬مطالعــه‪ ،‬بررســی‬ ‫کــردن و بــه نمایــش گذاشــتن نعمت هــای‬ ‫فرهنگــی یــا طبیعــی به منظــور امــوزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و ارزش دادن بــه ایــن مجموعه هــا و لــذت بــردن‬ ‫از ان هــا‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان خوشــبختانه در ایــن حــوزه بســیار‬ ‫غنــی اســت‪ .‬هــم اکنــون در ایــن شــهر ســه مــوزه‬ ‫دولتــی و یــک مــوزه خصوصــی در حــال فعالیــت‬ ‫اســت‪ .‬قدیمی تریــن و اولیــن مــوزه اســتان‬ ‫گلســتان مــوزه باستان شناســی گــرگان بــا قدمتــی‬ ‫کــه بــه ســال ‪ ۱۳۵۵‬بازمی گــردد می باشــد کــه‬ ‫اولیــن بــار به عنــوان مــوزه ســنگ قبــر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه شــامل دو بخــش بــا نام هــای بخــش‬ ‫سنگ نوشــته و بخــش باستان شناســی می باشــد‪.‬‬ ‫بخــش سنگ نوشــته کــه در محوطــه قــرار دارد‪،‬‬ ‫متشــکل از ســنگ قبرهایــی از قــرن هشــتم تــا‬ ‫دهــم هجــری قمــری اســت‪.‬‬ ‫در بخــش باستان شناســی نیــز بــه تاریــخ بیش از‬ ‫هفــت هــزار ســال ایــران زمیــن و خطــه گلســتان‬ ‫پرداختـ ه شــده اســت‪.‬‬ ‫دومیــن مــوزه‪ ،‬کاخ مــوزه گــرگان اســت‪ .‬ایــن کاخ‬ ‫یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ سلســل ه پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه می باشــد‪.‬‬ ‫کاخ مــوز ه گــرگان جــزو اولیــن موز ه های منطقه‬ ‫شــمال حســاب مــی شــود‪ .‬پهلــوی اول در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۱۷‬دســتور ســاخت این بنا را در کنار چندین‬ ‫بنــای اداری دیگــر صــادر کــرد‪ .‬تندیس هایــی‬ ‫از ‪ ۳۰‬شــخصیت برجســت ه اســتان گلســتان‬ ‫بــه همــراه اثــار بــه جــا مانــده از دوران پهلــوی‬ ‫بــرای نمایــش عمــوم در ایــن مــکان نگهــداری‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن مــوزه در تاریــخ ‪ ۲۶‬اذر ‪ ۱۳۳۶‬بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ ۱۵۳۸‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تاثیرشبح بر تولید گندم‬ ‫بلقیسکجاست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫کار درمنزل ‪ ،‬رویایی که تبدیل‬ ‫به واقعیت شد‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫مــوزه ســوم‪ ،‬مــوزه صنایــع دســتی گــرگان در‬ ‫خانــه امیــر لطیفــی اســت کــه در نزدیکــی بــازار‬ ‫نعلبنــدان و پشــت مســجد جامــع گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن بنــای هــزار متــری بــا ســاختار ســنتی‬ ‫کــه قدمتــش بــه دوران قاجــار برمی گــردد‪،‬‬ ‫به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت‬ ‫ع دســتی‬ ‫رســیده و امــروزه بــه شــکل مــوزه صنای ـ ‬ ‫گــرگان تغییــر کاربــری داده اســت‪ .‬مــوزه نیــز بــه‬ ‫صنایــع دســتی منطقــه و فرهنــگ ان می پــردازد‪.‬‬ ‫و امــا تنهــا مــوزه بخــش خصوصــی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬مــوزه زمیــن شناســی گــرگان بــا نــام‬ ‫تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر امتیســت از‬ ‫تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف‬ ‫ارتقــاء ســطح علــم زمیــن شناســی اغاز نمــود‪ .‬این‬ ‫مجموعه توانسته است با تالش مداوم در داخل‬ ‫کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه جمــع اوری نمونه هــای نــادری از ســنگ ها‪،‬‬ ‫گوهرهــا‪ ،‬کانی هــا و فســیل های مختلــف نمایــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر‬ ‫و زیبــا از کشــورهای مختلــف جهــان در ایــن مکان‬ ‫نگهــداری مــی گــردد‪ .‬از جملــه مــی تــوان بــه یــک‬ ‫شهاب ســنگ چنــد میلیــارد ســاله و فســیل های‬ ‫مختلــف دوره ژوراســیک (‪ 208-146‬میلیــون ســال‬ ‫قبــل) اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان شــایان ذکــر اســت کــه شــهر گــرگان‬ ‫از نظــر داشــتن مــوزه بســیار غنــی اســت و‬ ‫همیــن امتیــاز می توانــد بــه مانــدگاری هرچــه‬ ‫بیشــتر و بهتــر گردشــگران در ایــن شــهر کمــک‬ ‫نمایــد‪ .‬کمــا این کــه پیــش از شــیوع کرونــا همــه‬ ‫ســاله گردشــگران داخلــی و خارجــی بســیاری از‬ ‫موزه هــای شــهر گــرگان بازدیــد می کردنــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‏ روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی بیــش‬ ‫نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی‬ ‫کــه بــا گــذر زمــان خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی‬ ‫کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خــود‏توانســته اســم‬ ‫و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا خــود را بــه‬ ‫نوعــی در دل هــر خانـه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی قــرار دهــد و از اینکــه افــراد‬ ‫بــرای کار نیــاز بــه محیطــی بــرای راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‬ ‫‏خــارج شــدن از محیــط منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب‬ ‫درامــد کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد رویایــی در‬ ‫منــزل شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در منــزل قابــل انجــام مــی‬ ‫باشــد کــه می تــوان فــرد را بــه درامــد مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه‬ ‫‏یــا ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪ .‬ایــن شــغل در‬ ‫حــال‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل موجــود در ایــران بــوده کــه مورد‬ ‫اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد‬ ‫اســتفاده اکثــر بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد‏می تــوان‬ ‫گفــت کــه همیشــه کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی‏ادویه جــات‬ ‫و حبوبــات‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک و‪ ...‬‏‪ .‬تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه به چند کار بسته بندی در منزل دائمی و پر درامد اشاره خواهیم کرد‪‎.‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫• ‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫• ‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫• ‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫• ‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫• ‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای‬ ‫امــروز نیــاز نیســت زمــان و مــکان خاصــی را در‏اختیــار داشــته باشــید‪ .‬هــر‬ ‫شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون صــرف هزینــه اجــاره مــکان در محــل‬ ‫زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی کــه دیگــر نگــران اجــاره اخــر‬ ‫مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس همیــن حــاال دســت بــکار شــوید و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان‬ ‫تولیــد و بســته بندی اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا‬ ‫بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه فرامــوش‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در‬ ‫روز سشنبه ‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت ســکه و قیمــت طــا روز سشــنبه ‪ 28‬اردیبهشــت ‪ -۱۴۰۰‬هــر مثقــال طــا ‪ ۴۴,۴۳۰,۰۰۰‬ریــال‬ ‫هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار‪۱۰,۲۴۱,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ ۱۰۱,۰۰۹,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‬ ‫‪ ۱۰۲,۲۸۰,۰۰۰‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰‬ریال ‪ ،‬ربع سکه ‪ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰‬ر یا ل محا ســبه و‬ ‫عرضه شد‬ ‫شماره ‪300‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫تاثیرشبح بر تولید گندم‬ ‫ش نــزوالت‬ ‫گلســتان‪ -‬کاهــش ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــدی بــار ‬ ‫اســمانی طــی ســال زراعــی جــاری (مهــر ‪ ۹۹‬تاکنــون) در‬ ‫گلســتان و وقــوع پدیــده خشکســالی ســبب شــده تــا‬ ‫گندمــکاران ایــن اســتان ســال ســخت و کــم محصولــی‬ ‫را پیـش رو داشــته باشــند و کارشناســان جهادکشــاورزی‬ ‫نیــز کاهــش حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تنــی برداشــت گنــدم را‬ ‫بــرای ایــن اســتان شــمالی تخمیــن بزننــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬از ســطح زیر کشــت‬ ‫‪ ۳۸۰‬هــزار هکتــار گنــدم در ســال زراعــی جــاری در ایــن‬ ‫اســتان‪ ۸۰ ،‬هــزار هکتــار بــه علــت کاهــش بارش هــا‬ ‫و خشکســالی خســارت جــدی دیــده و تولیــدی از ایــن‬ ‫ســطح نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مطابــق ایــن گزارش‪ ،‬کارشناســان گندم جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان پیــش بینــی کرده انــد کــه ‪ ۴۷۰‬هــزار تــن تولیــد‬ ‫گنــدم از ســطح ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار در ســال زراعــی جــاری از‬ ‫دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫خســارت خشکســالی بــه کشــتزارهای گنــدم بــه ویــژه‬ ‫دیم زارهــای واقــع درمناطــق شــمالی گلســتان بیشــتر از‬ ‫ســایر نقــاط اســت بــه گونـه ای کــه در بیشــتر ایــن مــزارع‬ ‫ســاقه های گنــدم قبــل از خوشــه دهــی‪ ،‬خشــک شــدند‬ ‫و در برخــی دیگــر از مــزارع نیــز کــه خوش ـه های بســیار‬ ‫اندکــی دارنــد‪ ،‬جم ـع اوری محصــول بــرای بهره بــرداران‬ ‫مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫طی گزارش ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬امســال‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۲۳۷‬هــزار هکتــار مزرعــه گنــدم دیــم از‬ ‫ســوی بهره بــرداران کشــت شــد کــه ایــن مــزارع عمدتــا در‬ ‫شــمال اســتان و در مناطــق کــم بــاران قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان ســه اقلیم خشــک و نیمه خشــک در شــمال‬ ‫بــا کمتــر از ‪ ۲۰۰‬میلی متــر بــارش‪ ،‬اقلیــم خــزری در‬ ‫میانــه بــا ‪ ۶۰۰‬و مناطــق کوهســتانی در جنــوب بــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلــی متــر بارندگــی در شــرایط نرمال دارد کــه در دهه‬ ‫اخیــر و نیــز ســال زراعــی جــاری بــا خشکســالی مواجــه‬ ‫شــده کــه ایــن امــر تاثیــر منفــی بــر منابــع ابــی اســتان‬ ‫بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس گنــدم ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫نیــز بــا بی ســابقه خوانــدن خشکســالی ســال زراعــی‬ ‫جــاری در اســتان نســبت بــه ســال های اخیــر‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هواشناســی تمــام ماه هــای امســال را خشکســالی و‬ ‫متوســط پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫یحیــی کریمــی گفــت‪ :‬کــه امســال بیشــترین تاثیــر ناشــی‬ ‫از کاهــش بارش هــا در گلســتان روی مــزارع دیــم بــه ویــژه‬ ‫گنــدم بــود و بــه طــور کلــی راندمــان تولیــد هــر هکتــار ایــن‬ ‫مــزارع را از حــدود ســه تــن در ســال زراعــی قبــل بــه هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم در ســال زراعــی جــاری کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال میــزان خســارت وارده بــه ‪۸۰‬‬ ‫هزار هکتار گندمزارهای دیم مناطق شــمالی گلســتان‬ ‫بســته بــه شــوری و شــیرینی خــاک‪ ،‬رعایــت تنــاوب‪،‬‬ ‫شــخم و دیســک زنــی‪ ،‬خــاک ورزی و شــرایط منطقــه‬ ‫متفــاوت بــوده بــه طــوری کــه برداشــت محصــول از هــر‬ ‫هکتــار گنــدم را بــه ‪ ۲۰۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم کاهــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس گنــدم ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫همچنیــن در خصــوص وضعیــت گندمزارهــای ابــی اســتان‬ ‫و تاثیــر خشکســالی بــر ایــن مــزارع‪ ،‬افــزود‪ :‬اثــر ایــن پدیــده‬ ‫بــر مــزارع گنــدم ابــی اســتان بــه مراتــب کمتــر از مــزارع دیــم‬ ‫بــوده‪ ،‬چــون ایــن مــزارع گنــدم در نــوار جنوبــی و بــارش کافی‬ ‫داشــتند و یــا ابیــاری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ســطح ‪ ۱۴۳‬هــزار هکتــار گنــدم ابــی‬ ‫کشــت شــده در گلســتان‪ ،‬تامین اب ‪ ۵۰‬هزار هکتار ان‬ ‫از طریــق ســدها و چاه هــا صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫برداشــت محصــول از کشــتزارهای گنــدم گلســتان بویــژه‬ ‫مــزارع دیــم ان از اواخــر اردیبهشــت بــه تدریــج اغــاز‬ ‫می شــود و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬روز ادامــه می یابــد مضــاف بــر اینکــه‬ ‫امســال اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان بــه عنوان‬ ‫متولــی خریــد تضمینی گنــدم از کشــاورزان منطقه بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬مرکــز بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تــن محصــول و بــا مشــارکت ســایر دســتگاه ها و بخــش‬ ‫خصوصــی بــه عنــوان مباشــر امــاده کــرده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫مسئولیتاجتماعی‬ ‫وظیفه اخالقی یک روابط عمومی‬ ‫علی رغــم تصــورات پیــش فــرض و کلیشــه ای دربــاره‬ ‫عملکــرد روابــط عمومــی‪ ،‬بســیار مهــم اســت کــه فعــاالن‬ ‫ایــن حرفــه‪ ،‬اســتانداردهای اخالقــی نویــن و باالیی را برای‬ ‫خــود تعییــن و تعریــف کننــد و پیشــتر از ان‪ ،‬مواجهــه‬ ‫خــود را بــا ایــن حرفــه از انفعــال بــه فاعلیــت تغییــر‬ ‫دهنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬فعــال روابط عمومــی بایــد وجــدان بیــدار‬ ‫و صــدای اخالقــی شــرکت باشــد و بــه مشــتریان خــود در‬ ‫تصمیــم گیری هــای درســت مشــاوره دهــد و انهــا را بــه‬ ‫ســمت حقیقــت و خــردورزی رهنمــون شــود‪.‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬وجدان بیدار و صدای اخالق سازمان‬ ‫فرشته سلطانی ‪ -‬دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی در دانشگاه مازندران‬ ‫«ایــن اولیــن بــار در تاریــخ انســانی‬ ‫اســت کــه از اطالعــات بــه عنــوان ســاح‬ ‫جنگــی اســتفاده مــی شــود»‪.‬‬ ‫«ادوارد برنایز»‬ ‫ایــن جملــه ادوارد برنایــز کــه بــه عنــوان‬ ‫پــدر روابــط عمومــی شــناخته مــی شــود و‬ ‫نخســتین دوره اموزشــی روابــط عمومــی‬ ‫را نیــز او تدریــس کــرد و در جریــان‬ ‫جنــگ جهانــی اول‪ ،‬یکــی از اعضــای‬ ‫کمیتــه کریــل بــود کــه بــرای بدســت‬ ‫اوردن حمایــت از جنــگ‪ ،‬تالش هــای‬ ‫گســترده نوشــتاری و کالمــی کــرد‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬اطالعــات می توانــد هــم در‬ ‫جهــت اهــداف انســانی و هــم در جهــت‬ ‫خــاف ان بــه کار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی بــه معنــای مــدرن و‬ ‫شــناخته شــده ان‪ ،‬نخســتین بــار وقتــی‬ ‫شــکل گرفــت کــه قطــار شــرکت راه اهــن‬ ‫پنســیلوانیا‪ ،‬از ریــل خــارج و باعــث‬ ‫کشــته شــدن ‪ 50‬نفــر شــد‪ .‬انجــا بــود‬ ‫کــه بــه توصیــه و بــا ایــده «ایوی لــی»‪،‬‬ ‫بنیانگــذار روابــط عمومــی مــدرن‪،‬‬ ‫بالفاصلــه شــرکت‪ ،‬بیانیــه ای رســمی‬ ‫بــرای مطبوعــات فرســتاد و ترتیبــی داد تــا‬ ‫خبرنــگاران در محــل حادثــه حضــور یابنــد‬ ‫و ایــن موجــب شــد تــا شــرکت بــه جــای‬ ‫پنهــان کاری و رفــع مســئولیت از خــود‪ ،‬با‬ ‫خــود افشــایی‪ ،‬پذیــرش مســئولیت خــود‬ ‫و در صــدد تســای خاطــر بازمانــدگان و‬ ‫جبــران خســارت برامــدن‪ ،‬بتوانــد بــا مــوج‬ ‫خروشــان احساســات جریحــه دار شــده‬ ‫مــردم و خانــواده جانباختــگان حادثــه‪،‬‬ ‫بــه نحــو مثبتــی روبــرو شــود‪.‬‬ ‫در واقــع ایوی لــی بــا درک اینکــه‬ ‫پذیــرش مســئولیت و ارائــه گــزارش‬ ‫واقعــی منجــر بــه جلــب اعتمــاد عمومــی‬ ‫و حســن نیــت عمــوم مــردم خواهــد شــد؛‬ ‫سیاســت پنهــان کاری را در حــوادث‬ ‫صنعتــی تغییــر داد و بــا اعــزام مســتقیم‬ ‫خبرنــگاران بــه صحنــه حادثــه راه اهــن‪،‬‬ ‫صنعــت روابــط عمومــی را بیــش از پیــش‬ ‫متحــول کــرد‪ .‬ایــوی لــی اولیــن بیانیــه‬ ‫مطبوعاتــی را بــا جزئیــات ایــن حادثــه‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬در «اعالمیــه اصــول» لــی که‬ ‫همچنــان پرکاربردتریــن ابــزار در صنعــت‬ ‫روابــط عمومــی بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫بــه رسانه هاســت‪ ،‬بــر گفتگــوی ازاد و‬ ‫صادقانــه بــا مــردم و دادن ازادی عمــل‬ ‫و حمایــت بــه هــر روزنامه نــگاری کــه در‬ ‫جهــت بیــان حقیقــت گام بــر مــی دارد‪،‬‬ ‫تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا همچنانکــه برنایــز‪ ،‬صراحتــا ً و بــه‬ ‫خوبــی بیــان کــرده اســت و ایــن مقالــه‬ ‫نیــز بــا ان اغــاز شــد؛ امــروز اطالعــات‬ ‫می توانــد بــه عنــوان ســاح جنگــی بــه‬ ‫کار رود‪ .‬جنگــی نــرم کــه قربانیــان ان‬ ‫بعضــا در فراینــد قربانــی شــدن خــود‬ ‫دخیــل می شــوند و مشــارکت می کننــد‪.‬‬ ‫امــا چــه نیرویــی می توانــد از ایــن فاجعــه‬ ‫پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت فعــاالن مدنــی و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬خــود را در ایــن امــر‪ ،‬موثــر‬ ‫بداننــد امــا بــه حکــم انکــه در میــدان‬ ‫مبــارزه‪ ،‬بایــد بــا همــان ســاح‪ ،‬حملــه را‬ ‫دفــع کــرد کــه بــرای حملــه از ان اســتفاده‬ ‫شــده اســت؛ بــه نظــر مــی رســد فعــاالن‬ ‫روابــط عمومــی و عرصــه اطالعــات‪،‬‬ ‫بهتریــن مدافعــان بــرای ایســتادگی و‬ ‫دفــع حمــات در ایــن جنــگ نــرم باشــند‪.‬‬ ‫جنگــی کــه صاحبــان قــدرت بــرای غلبــه‬ ‫بــر افــکار عمومــی‪ ،‬در ان در رقابتنــد‪.‬‬ ‫از ایــن روســت کــه امــروز روابــط عمومــی‬ ‫می بایســت عــاوه بــر دانــش و تخصــص‪،‬‬ ‫مجهــز بــه اصــول و اخــاق باشــد‪ .‬روابــط‬ ‫عمومــی دیگــر نمی توانــد بــدون اهــداف‬ ‫انســانی‪ ،‬اصــول اخالقــی و مرامنامــه‪،‬‬ ‫عامــل موثــری در ایــن میــدان باشــد‪.‬‬ ‫اخالق و مسئولیت اجتماعی‬ ‫در روابط عمومی‬ ‫شــش ارزش اصلــی کــه انجمــن روابــط‬ ‫عمومــی امریــکا بــه عنــوان کــد اخالقــی‬ ‫در روابــط عمومــی بــرای فعــاالن ایــن‬ ‫حرفــه تعریــف کــرده اســت شــامل‬ ‫وکالــت مشــتری‪ ،‬صداقــت‪ ،‬تخصــص‪،‬‬ ‫اســتقالل‪،‬وفاداری و انصــاف مــی باشــد‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه پیــش از بــه کارگیــری‬ ‫ایــن اصــول در روابــط عمومــی ایــران‪،‬‬ ‫ضــروری بــه نظــر می رســد نــگاه فاعالنــه‬ ‫کارکنــان روابــط عمومــی بــه جایــگاه خــود‬ ‫و برجهیــدن از اُبژگــی و مفعولیــت بــه‬ ‫ســوژگی و فاعلیــت اســت‪ .‬مواجهــه ای‬ ‫فعاالنــه بــا حرفــه خــود بــه نحــوی کــه‬ ‫انــان راهبــر ســازمان باشــند و نه ســازمان‬ ‫تعریــف کننــده خــط مشــی انــان‪ .‬امــروزه‬ ‫بســیاری از شــرکت ها بــا اســتفاده از‬ ‫فریــب یــا ذکــر تنهــا بخشــی از واقعیــت‪،‬‬ ‫ســعی در تامیــن منافــع خــود دارنــد و بــر‬ ‫فعالیت هــای خــود ســرپوش می گذارنــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی اســت کــه صداقــت‬ ‫و بــه اشــتراک گذاشــتن اخبــار درســت بــا‬ ‫مــردم توســط روابــط عمومی هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫گونــه شــرکت ها را تحــت فشــار افــکار‬ ‫عمومــی بــرای پاســخگویی و رعایــت‬ ‫الزامــات اخالقــی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن علــی رغــم تصــورات پیــش‬ ‫فــرض و کلیشــه ای دربــاره عملکــرد‬ ‫روابــط عمومــی‪ ،‬بســیار مهــم اســت کــه‬ ‫فعــاالن ایــن حرفــه‪ ،‬اســتانداردهای‬ ‫اخالقــی نویــن و باالیــی را بــرای خــود‬ ‫تعییــن و تعریــف کننــد و پیشــتر از ان‪،‬‬ ‫مواجهــه خــود را بــا ایــن حرفــه از انفعــال‬ ‫بــه فاعلیــت تغییــر دهنــد‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫فعــال روابــط عمومــی بایــد وجــدان بیــدار‬ ‫و صــدای اخالقــی شــرکت باشــد و بــه‬ ‫مشــتریان خــود در تصمیــم گیری هــای‬ ‫درســت مشــاوره دهــد و انهــا را به ســمت‬ ‫حقیقــت و خــردورزی رهنمــون شــود‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه او مــی بایســت‪ ،‬ســازمان‬ ‫را نیــز درگیــر مســئولیت اجتماعــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک ســازمان مســئول موظــف اســت بــا‬ ‫تعریــف هنجارهایــی عــاوه بــر رصــد‬ ‫و کنتــرل اشــتباهات اعضــای خــود در‬ ‫ارتبــاط بــا حقــوق و حــدود مشــتریان‪،‬‬ ‫در امــوری ماننــد فعالیت هــای زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬فعالیت هــای نوعدوســتانه‪،‬‬ ‫حفــظ حقــوق اقلیت هــا‪ ،‬حساســیت‬ ‫نســبت بــه حقــوق زنــان و کــودکان و دیگر‬ ‫اقشــار اســیب پذیر‪،‬حســاس باشــد‪.‬‬ ‫الزم اســت بیــان شــود کــه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی تحــت عنــوان رویکــردی‬ ‫مســئوالنه و دغدغه مندانــه نســبت بــه‬ ‫محیــط پیرامــون‪ ،‬اعــم از محیــط زیســت‪،‬‬ ‫انســانها و دیگــر موجــودات زنده‪ ،‬تعریف‬ ‫می شــود‪ .‬توصیــه اخالقــی «بــا دیگــران‬ ‫همانگونــه رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد‬ ‫بــا شــما رفتــار شــود»‪ ،‬بــه عنــوان قانــون‬ ‫طالیــی مســئولیت اجتماعــی شــناخته‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫به حکم مســئولیت اجتماعی و ضرورت‬ ‫درگیــر شــدن روابــط عمومی هــا در ایــن‬ ‫امــر‪ ،‬امــروز ایــن انتظــار از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان ها مــی رود کــه بــا فراتــر رفتــن از‬ ‫صــرف فعالیت هــای تعریــف شــده خــود‬ ‫شــامل اطــاع رســانی اخبــار اقدامــات و‬ ‫فعالیت هــا و دریافــت بازخــورد مردمــی‬ ‫و انعــکاس ان بــه ســازمان‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مســائل صدراالشــاره در جامعــه نیــز‬ ‫دغدغه منــد باشــند و ســازمان متبــوع‬ ‫خــود را در جهــت توجــه بــه ان هدایــت و‬ ‫راهبــری کننــد‪.‬‬ ‫امیــد انکــه فعــاالن روابــط عمومــی بــه‬ ‫نقــش خطیــر و موثــر خــود پــی بــرده؛‬ ‫نقطــه عطــف و بزنگاهــی را کــه در ان‬ ‫ایســتاده اند دریابنــد و بــرای تغییــر‬ ‫رویکــرد ســازمان ها بــه ســمت اخالقی تــر‬ ‫شــدن و مســئوالنه تر عمــل کــردن‪،‬‬ ‫تــاش و اعتمــاد متزلــزل مشــتریان را بــه‬ ‫ســازمانهای خدمتگــزار‪ ،‬تثبیــت و تقویــت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن فرصتــی اســت کــه دریافتــن‬ ‫ان‪ ،‬روابــط عمومــی را بــه جایگاهــی‬ ‫عالــی و پایگاهــی مردمــی رهنمــون‬ ‫مــی شــود و بــی توجهــی بــه ان‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی را بــرای همیشــه از نظــرگاه‬ ‫مردمــی دور خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در انتخاب شغل خوب نکات مهم کدامند؟‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن روزهــا شــغل های خــوب کــم‬ ‫نیســتند و هــر ایــده ای می توانــد شــغلی خــاص بــرای شــخص‬ ‫باشــد؛ به طــور مثــال امــکان دارد حرف ـه ای کــه بــرای شــما بســیار مناســب اســت بــرای‬ ‫دیگــر دوســت تان حتــی نزدیک ترین شــان شــغل مناســبی نباشــد‪.‬‬ ‫قاعدتاًشــغل های مناســب هــر شــخص بــه راحتــی قابــل تشــخیص نمی باشــند امــا در‬ ‫ایــن بیــن تسـت های روان شناســی خاصــی هســتند کــه قادرنــد عالیــق و اســتعدادهای‬ ‫شــما را تشــخیص دهنــد و انتخــاب شــغل را راحت تــر کننــد‪ .‬پیشــنهاد می شــود کــه‬ ‫اینگونــه تســت ها در ســنین نوجوانــی و جوانــی انجــام شــود امــا اگــر بــه هــر علتــی تــا‬ ‫کنــون اینگونــه تسـت های مهارتــی را انجــام نداده ایــد می توانیــد از ان هــا اســتفاده کنید‬ ‫و مطمئــن باشــید کــه ایــن کار در مســیر شــغلی شــما نقــش مهمــی ایفــا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــر چنــد از عالقــه هــم نبایــد غافــل شــد‪ ،‬چــرا امکان دارد شــما به شــغل خاصی عالقه‬ ‫داشــته باشــید اما مهارتی در ان نداشــته باشــید‪ .‬در این صورت می توانید با تالش به‬ ‫این مهارت دســت بیابید و به بهترین نتیجه ممکن برســید‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که به کمک ان خواهید توانســت در مســیر شــغلی تان موفق شــوید‬ ‫از یــک متخصــص باتجربــه در حرفــه خودتــان اســتفاده کنیــد و در مســیر شــغلی تان از‬ ‫او کمــک بگیریــد‪ .‬همچنیــن در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر حرفه شــما امــکان کاراموزی‬ ‫دارد بهتــر اســت یکــی دو ســالی در مقــام کارامــوزی یــک شــخص حرفه ای باشــید‪.‬‬ ‫البتــه کارامــوزی شــاید درامــدی نداشــته باشــد و یــا درامــد ان بســیار کــم باشــد‬ ‫امــا از طــرف دیگــر می توانیــد در کنــار یــک شــخص حرفـه ای تجربــه کســب کنیــد و‬ ‫مشــتریان خوبــی جــذب کنیــد‪ .‬از طــرف دیگــر در نظــر داشــته باشــید کــه کارامــوزی‬ ‫ایــن فرصــت را بــه شــما می دهــد کــه برخــی از پروژه هــای اســان را خودتــان انجــام‬ ‫دهیــد و اگــر کارفرمــا از شــما راضــی باشــد احتمــاال بعــد از ایــام کارامــوزی بــه‬ ‫صــورت مســتقیم بــا شــما کار می کنــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد شــغل های خــوب کــم نبــوده امــا ممکــن اســت بــرای‬ ‫اشــخاص متفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫البتــه تغییــر شــغل ممکــن بــوده در روزهــای ابتدایــی انتخــاب شــغل جدیدتــان کمــی‬ ‫خطرناک باشــد چراکه ممکن اســت شــغل و درامد خود را از دســت بدهید‪ .‬به همین‬ ‫خاطــر پیشــنهاد ایــن اســت کــه در ابتــدا شــغل جدیــد خــود را در وقت هــای ازاد پیــش‬ ‫بــرده و در صــورت رضایــت از شــغل قبلــی خــود کناره گیــری کنیــد امــا قبــل از ایــن کار‬ ‫حتمــا مطمئــن شــوید کــه بــه درامــد پایــداری رســیده اید‪.‬‬ ‫درامــد پایــدار در شــغل خــوب ممکــن اســت از نظــر هــر فــرد یــا شــخصی‬ ‫تفــاوت داشــته باشــد؛‬ ‫چــرا کــه شــاید شــما بــه درامــد ماهیانــه ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان رضایــت داشــته باشــید امــا‬ ‫فــرد دیگــری حقــوق ‪ 2‬میلیــون در مــاه را هــم یــک درامــد خــوب و مناســب بدانــد‪ .‬بــه‬ ‫هــر حــال بایــد در نظــر داشــت کــه شــرایط افــراد متفــاوت اســت و نبایــد همــه جنبه های‬ ‫شــغلی را یکســان تصــور کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬نخســتین محمولــه میگــوی صادراتــی امســال اســتان بــه وزن ‪۱۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم بــا دریافــت اخــذ گواهــی کوویــد ‪ ۱۹‬از گمــرک بنــدر نینگبــو چیــن ترخیــص شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از روابط عمومی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهندس ســید جواد قدس‬ ‫علــوی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬ایــن محمولــه در هفتــه گذشــته ترخیــص و بدیــن ترتیــب نخســتین‬ ‫محمولــه صادراتــی ایــران بــه چیــن بــا گواهــی رعایــت پروتــکل کوویــد‪ 19‬صــادر شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬تــا قبــل از شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ،۱۹‬کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫ویتنــام‪ ،‬امــارات‪ ،‬هنــگ کنــگ‪ ،‬عمــان و اســپانیا‪ ،‬عمــده مقصــد صــادرات میگــوی اســتان گلســتان بودنــد‪.‬‬ ‫صادرات بیش از ‪19‬‬ ‫تن میگو از گلستان‬ ‫به کشور چین‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪300‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫خشکسالی‪ ،‬عامل کاهش‬ ‫یک سومی کشت برنج‬ ‫راننده ها کرونا را سوار‬ ‫نکنند‬ ‫نرگس حسین زاده ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫یــاری مقــدم بــا بیــان اینکــه مســافران حتــی االمــکان‬ ‫از رو در رو شــدن و مکالمــه در نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی پرهیــز‏کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬راننده هــا بایــد‬ ‫بــه صــورت مــداوم نســبت بــه ضدعفونــی کــردن‬ ‫خودروهــا اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫هم مسیری به نام کرونا‬ ‫مریم جعفری الوستانی‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 2‬میلیــون نفــر در‬ ‫کشــور مبتــا بــه کرونــا شــدند‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫یعنــی کرونــا همچنــان در حــال قربانــی‬ ‫گرفتــن اســت‪.‬با ‏گذشــت یــک ســال و‬ ‫نیــم از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‬ ‫عــده ای از مــردم همچنــان رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی را ‏جــدی نگرفتــه‬ ‫و نســبت بــه ان بــی تــو جــه هســتند‪.‬با‬ ‫وجــود اینکــه مســئوالن ســامت کشــور‬ ‫معتقدنــد رعایــت فاصله گــذاری و زدن‬ ‫‏ماســک تاثیــر بســزایی در کاهــش امــار‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن ویــروس دارد‪ ،‬هنــوز‬ ‫عــده کثیــری در ســطح شــهر مشــاهده‬ ‫مــی شــوند ‏کــه از ماســک زدن امتنــاع‬ ‫مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از اســتان هایــی‬ ‫اســت کــه از ابتــدای اغــاز ایــن پاندمــی‬ ‫وضعیــت نابهنجــاری داشــته اســت‪.‬‬ ‫تا‏کنــون افــراد بســیاری قربانــی ایــن‬ ‫ویــروس در اســتان شــده انــد کــه ایــن‬ ‫امــر مــردم را مســتلزم رعایــت دوچنــدان‬ ‫شــیوه نامــه هــای‏بهداشــتی مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از مــکان هایــی کــه بســتر انتقــال‬ ‫ایــن بیمــاری مــی باشــد نــاوگان حمــل و‬ ‫نقــل عمومــی درون شــهری اســت‪.‬‬ ‫ایــن محیــط بــه‏دلیــل ازدحــام مســافران‬ ‫بــه عنــوان یکــی از کانون هــای شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا شــناخته شــده اســت‬ ‫کــه در رونــد رو بــه بــاالی ‏شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‏‬ ‫بــا توجــه بــه اســتفاده مــردم از نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی انتظــار مــی رود‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی مســافران اقداماتی‬ ‫از جانــب‏شــهرداری و شــرکت های حمــل‬ ‫و نقــل صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن اقدامــات می توانــد افزایش‬ ‫تعــداد نــاوگان عمومــی در ســطح‏شــهر‬ ‫باشــد کــه ایــن امــر باعــث مــی شــود‬ ‫مســافران بــا فاصله هــای بیشــتری در‬ ‫ایــن محیــط قــرار گیرند‪.‬اقــدام دیگــری‬ ‫کــه می تــوان‏در ایــن زمینــه صــورت داد‬ ‫ضدعفونــی روزانــه نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫کسب و کار‬ ‫عمومــی اســت‪.‬گفتنی اســت در اغــاز‬ ‫همــه گیــری ویــروس‏کرونــا نــاوگان حمل‬ ‫و نقــل عمومــی توســط شــهرداری هــا بــه‬ ‫صــورت مــداوم ضدعفونــی مــی شــده‬ ‫اســت امــا در حــال حاضــر کــه ‏شــاهد‬ ‫بــروز گونــه هــای جدیــد ویــروس هســتیم‬ ‫ایــن اقــدام متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص قصــد داشــتیم نظــر‬ ‫مهنــدس خلیلــی مدیــرکل دفتــر امــور‬ ‫شــهری و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫را جویــا ‏شــویم کــه متاســفانه ایشــان‬ ‫بــه عنــوان مســئول مربوطــه پاســخگو‬ ‫نبودنــد‪.‬‏‬ ‫امــا ماجــرا بــه اینجــا ختــم نمــی شــود‪.‬‬ ‫افــراد زیــادی روزانــه در ســطح شــهر‬ ‫از رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در‬ ‫ســطح شــهر ‏شــاکی هســتند‪.‬‏‬ ‫یکــی از شــهروندان گرگانــی در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار در ســطح‬ ‫شــهر گفــت‪ :‬متاســفانه در تاکســی های‬ ‫‏ســطح شــهر مشــاهده شــده کــه‬ ‫مســافران از زدن ماســک امتنــاع‬ ‫می کننــد‪ .‬و خــود مــن بارهــا از راننــده‬ ‫خواســتم کــه مســافران ‏بــدون ماســک‬ ‫را ســوار نکنــد امــا راننــده بــه درخواســت‬ ‫بنــده بــی توجهــی کــرد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتــی خــود راننــدگان نیــز‬ ‫اکثــر مواقــع ماســک خــود را روی گــردن‬ ‫مــی گذارنــد و پروتــکل هــای بهداشــتی را‬ ‫‏رعایــت نمــی کننــد‪.‬‏‬ ‫شــهروند دیگــری از وضــع نامناســب‬ ‫اتوبوس هــای درون شــهری گفــت و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مســافر دراتوبوس هــای‬ ‫درون شــهری ‏بــه قــدری زیــاد اســت‬ ‫کــه گاهــی اوقــات درب اتوبــوس بســته‬ ‫نمی شــود ‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬مــن بخاطــر‬ ‫طــول مســیر کاری و کاهــش در هزینــه‬ ‫مجبــور بــه اســتفاده از اتوبوس هــای‬ ‫درون‏شــهری هســتم امــا هربــار بــا ســوار‬ ‫شــدن در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫تــرس ابتــا بــه کرونــا در مــن رخنــه‬ ‫می کنــد ‪.‬‏‬ ‫یــک کارشــناس بهداشــت و درمــان در‬ ‫ایــن خصــوص گفــت‪ :‬مــردم بــا احتیــاط‬ ‫بیشــتری از نــاوگان حمــل و نقــل عمومی‬ ‫اســتفاده‏کننــد‪.‬‏‬ ‫فرشــته یــاری مقــدم در گفتگــو بــا‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســرعت انتقــال ویــروس کرونــا در‬ ‫محیط هــای‏کوچــک و بســته بســیار بــاال‬ ‫اســت‪.‬به همیــن دلیــل از شــهروندان‬ ‫تقاضــا دارم بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی‬ ‫از دو ماســک اســتفاده ‏کننــد‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬راننده هــا و‬ ‫مســافران بایــد توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫حیــن اســتفاده از نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی پنجــره‏هــای اتوبــوس یا تاکســی‬ ‫بــاز باشــد تــا هــوا در محیــط جریــان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫یــاری مقــدم بــا بیــان اینکــه مســافران‬ ‫حتی االمکان از رو در رو شدن و مکالمه‬ ‫در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی پرهیــز‬ ‫‏کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬راننــده هــا بایــد بــه‬ ‫صــورت مــداوم نســبت بــه ضدعفونــی‬ ‫کــردن خودروهــا اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و‬ ‫مســافر شــهرداری گــرگان در خصــوص‬ ‫اقدامــات ایــن دســتگاه در مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا گفــت‪ :‬از ‏اغــاز شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تــا کنــون تمــام اتوبوس هــای‬ ‫درون شــهری گــرگان بــه صــورت مــداوم‬ ‫ضدعفونــی می شــوند‪.‬‏‬ ‫مهــدی کمال غریبــی در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در طــول روز بازرســان مــا در‬ ‫ســطح شــهر بــا‏همــکاری پلیــس راهــور‬ ‫مشــغول نظــارت بــر ســرویس های‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی هســتند‬ ‫و در صــورت مشــاهده تخلــف‏بــا ان هــا‬ ‫برخــورد جــدی می کننــد‪.‬‏‬ ‫وی در خصــوص افزایــش تعــداد نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در ســطح شــهر‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬در طــول ســال ‪24 ،1400‬‬ ‫‏دســتگاه اتوبــوس بــه ســرویس حمــل‬ ‫و نقــل شــهری اضافــه خواهــد شــد کــه‬ ‫موجــب ســهولت در جابجایــی مــردم در‬ ‫ســطح شــهر‏مــی شــود‪.‬‏‬ ‫رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و‬ ‫مســافر شــهرداری گــرگان همچنیــن از‬ ‫مــردم خواســت در صــورت مشــاهده ی‬ ‫تخلــف از‏ســوی راننــدگان با شــهرداری ها‬ ‫همــکاری کــرده و شــماره پــاک خــودوری‬ ‫متخلــف را در اختیــار دســتگاه مربوطــه‬ ‫قــرار‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کانونــی‬ ‫بــرای شــیوع کرونــا اســت کــه میــزان‬ ‫رعایــت کــردن مســافران و راننــدگان‬ ‫نظــارت جــدی ‏مســئولین ذیربــط را‬ ‫می طلبــد‪ .‬‏‬ ‫اکنــون کــه کشــور و البتــه اســتان‬ ‫گلســتان در شــرایط ناگــوار کرونایــی‬ ‫قــرار دارد و تــرس نیــز روزانــه همــراه‬ ‫بــا ویــروس هــای ‏جدیــد در دل مــردم‬ ‫جهــش مــی یابــد از مســئولین مربوطــه‬ ‫انتظــار مــی رود ســاده از ایــن مســائل‬ ‫گــذر نکنند‪.‬چــرا کــه قشــر زیــادی ‏از‬ ‫مــردم از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫اســتفاده کــرده و ماننــد عــده ی بــه‬ ‫خصوصــی از مــردم راننــده و اتومیبــل‬ ‫شــخصی ‏نداشــته و مجبورنــد ســامتی‬ ‫خــود و عزیزانشــان را در نــاوگان حمــل و‬ ‫نقــل عمومــی بــه حــراج بگذرانــد‪.‬‏‬ ‫گفتنــی اســت واکسیناســیون گروه هــای‬ ‫هــدف علیــه کرونــا در اســتان گلســتان‬ ‫رونــد خوبــی دارد و تــا کنــون ‪ 32‬هــزار‬ ‫و ‪ 500‬نفــر از مــردم واکســن کرونــا‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد شــامل کادر درمــان‪ ،‬بیمــاران‬ ‫خــاص‪ ،‬جانبــازان بــاالی ‪ 50‬درصــد‪،‬‬ ‫جمعــی از پاکبان هــا‪ ،‬ســالمندان‬ ‫بــاالی ‪ 80‬ســال اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫واکسیناســیون ســالمندان بــاالی ‪75‬‬ ‫ســال هــم چنــد روزی اســت کــه در‬ ‫اســتان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬قهــوه خانه هــا (‪ ،)coffeehouse‬کافی شــاپ(‪،)coffee shop‬‬ ‫کســب و کار نظافــت منــزل (‪ ، )Home Laundry Business‬کیترینــگ (‪،)catering‬‬ ‫درســت کــردن انــواع محصــوالت خانگــی‪ ،‬و فــروش غــذای خانگــی ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫قهــوه خانه هــا (‪ :)coffeehouse‬قهــوه خانه هــا اماکنــی کــه از قدیــم االیــام دایــر بوده انــد‬ ‫مراکــز تعامــات اجتماعــی مــردم محســوب شــده و بــرای مشــتریان خــود مکانــی بــرای‬ ‫صحبــت کــردن‪ ،‬خوانــدن‪ ،‬گذرانــدن وقــت‪ ،‬ســرو چــای و … فراهــم مــی کردنــد‪ .‬البتــه امــروزه‬ ‫در بســیاری از قهــوه خانــه هــای ایــران‪ ،‬در خاورماینــه یــا در محلــه هــای مهاجــران از خــاور‬ ‫میانــه درکشــورهای غربــی انهــا بیشــتر قلیــان ســرو می کننــد‪ .‬ایــن ایــده کســب و کار اگــر‬ ‫بیشــتر به منظور ســرو قلیان و چای ارائه شــود نیازی به ســرمایه انچنانی نخواهد داشــت‬ ‫و در عــوض مــی تــوان بــا ارائــه خدمــات خــوب مشــتریان بســیاری را جــذب نمــود‪.‬‬ ‫کافی شــاپ(‪ :)coffee shop‬کافــی شــاپ هــا هــم یکــی از کســب و کارهــای جــذاب‬ ‫بــوده و در صورتــی کــه ســرویس خوبــی ارائــه دهنــد می تواننــد ســود زیــادی عایــد‬ ‫خــود نماینــد‪ .‬از انجایــی کــه کافــی شــاپ ها در تمــام روز بایــد امــاده ســرویس دهی‬ ‫باشــند مدیــر و صاحــب ان بایــد ضمــن رویــس دهــی عالــی‪ ،‬محیطــی ارام و کارامــد و‬ ‫بــا بازدهــی باالیــی خلــق نماینــد‪ .‬بــه جــز ایــن ایــن مکان هــا بــا ارائــه اینترنــت می تواننــد‬ ‫مشــتریان بیشــتری را جذب نمایند زیرا برخی از دانشــجویان یا نویســندگان به کافی‬ ‫شــاپ می رونــد تــا روی پروژه هــای خــود مطالعــه یــا کار نماینــد‪.‬‬ ‫کســب و کار نظافــت منــزل (‪ :)Home Laundry Business‬بســیاری از خانم هــا‬ ‫در بیــرون از منــزل کار کــرده و دیگــر زمانــی بــرای صــرف انجــام نظافــت منــزل ندارنــد‬ ‫و یــا بعضــی از اقایانــی کــه تنهــا زندگــی مــی کننــد نیــاز بــه کمــک فــردی بــرای تمیــزی‬ ‫منــزل خویــش دارنــد‪ .‬از ایــن رو افــرادی شــرکت هایــی هســتند کــه بــا اســتخدام افــراد‬ ‫مــورد اعتمــاد و بســتن قراردادهــای ســاعتی و فرســتادن انهــا جهــت انجــام امور نظافت‬ ‫می تواننــد کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫کیترینــگ (‪ :)catering‬کیترینــگ یکــی از ایــده هــای کســب و کار جهــت امــاده ســازی‬ ‫و تهیــه نوشــیدنی و غــذا در مکانــی مشــخص و ســرو ان در محلــی دیگــر بــرای پذیرایــی‬ ‫مــی باشــد‪ .‬در حــدود ســال ‪ 1820‬میــادی در امریــکا کیترینــگ بــه عنــوان یــک صنعــت‬ ‫غذایــی توســط امریکایی هــای افریقایــی تبــار رشــد و نمــو کــرد و یــک صنعــت ســوداور‬ ‫غذایــی شــد‪ .‬انــواع کیترینگ هــا جهــت ارائــه خدمــات عبارتنــد از کیترینــگ هواپیمایــی‪،‬‬ ‫کیترینــگ قطــار‪ ،‬کیترینــگ بیمارســتانی‪ ،‬کترینــگ هتل ها و کترینگ کشــتیرانی‪.‬‬ ‫فروش غذای خانگی‪ :‬اگر شــما دســتپخت خوبی دارد و عاشــق اشــپزی هســتید می توانید‬ ‫روزانــه غذاهــای خوشــمزه بپزیــد و از فــروش انهــا کســب و کاری برای خــود راه بیندازید‪.‬‬ ‫درســت کــردن انــواع محصــوالت خانگــی‪ :‬یکــی دیگــر از راه هــای کســب درامــد امــاده‬ ‫و ارائــه محصــوالت خانگــی اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا درســت کــردن انــواع مرباهــا‪،‬‬ ‫ترشــی ها و لواشــک هــا و ســایر خوراکــی هــای خوشــمزه درامدزایــی نماییــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت ‪ :‬بــه دلیــل کاهــش ‪ ۵۴‬درصــدی بارندگــی در‬ ‫ســال زراعــی‏جــاری و نفــوذ خشکســالی‪ ،‬اراضــی زیر کشــت‬ ‫برنج در این اســتان به یک ســوم ســنوات گذشــته کاهش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫یافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬پژمــان شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس امــار رســمی در‬ ‫ســنوات گذشــته ‪ ۲‬تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی زراعــی‬ ‫‏اســتان خراســان شــمالی زیر کشــت برنج قرار داشــت که در‬ ‫ســال زراعــی جــاری ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول اب بــر‬ ‫بــه‏‏‪ ۷۵۰‬هکتــار کاهــش یافـت‪.‎‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در ســال زراعــی جــاری کشــت برنــج صرفــا‬ ‫در روســتاهای شــیرین دره و محمــد ابــاد شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان‏در غــرب اســتان خراســان شــمالی کــه در پاییــن‬ ‫دســت ســد شــیرین دره واقــع شــدند و از لحــاظ تامیــن اب‬ ‫بــرای کشــت برنــج مشــکل‏کمتــری دارنــد‪ ،‬انجــام مــی شــود‪.‎‬‬ ‫معــاون جهــاد کشــاورزی اســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫کشــاورزان برنجــکار ســایر مناطــق اســتان توصیــه کــرد تــا بــه‬ ‫دلیــل کــم ابــی‏از کشــت برنــج خــودداری کننــد‪.‎‬‬ ‫کشــت برنــج محصــول دوم کشــاورزان اســتان خراســان‬ ‫شــمالی محســوب مــی شــود کــه پــس از برداشــت گنــدم‬ ‫در خردادمــاه‪ ،‬بــه‏تدریــج از اول تیرمــاه در برخــی اراضــی‬ ‫کشــاورزان از جملــه بجنــورد کشــت مــی شــود‪.‎‬‬ ‫در حالــی کشــاورزان اســتان خراســان شــمالی در ســال‬ ‫زراعــی جــاری همچنــان اصــرار بــه کشــت برنــج بــه عنــوان اب‬ ‫تریــن‏محصــول کشــاورزی دارنــد کــه طبــق گــزارش ســازمان‬ ‫هواشناســی در نیمــه نخســت ســال زراعــی جــاری نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه‏ســال قبــل میــزان بــارش بــاران حــدود ‪۵۴‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت و میــزان ابگیــری ســد ها نیــز در همین‬ ‫مــدت ‪ ۴۵‬درصــد کمتــر شــد‏و ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه ایــن اســتان‬ ‫در وضعیــت خشکســالی شــدید تــا خفیــف قــرار دارنـد‪.‎‬‬ ‫عــاوه بــر ان براســاس مصوبــه ســال ‪ ۱۳۹۷‬هیــات وزیــران‬ ‫بــه دلیــل کــم ابــی کشــت محصــول برنــج از ســال ‪ ۱۴۰۰‬بایــد در‬ ‫‏اســتان هــای کــم اـــب از جملــه خراســان شــمالی ممنــوع شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لوبیا و یونجه جایگزین‬ ‫کشت برنج‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی با بیان اینکه کشــاورزان لوبیا قرمز را جایگزین برنج‬ ‫کننــد اظهــار‏داشــت‪ :‬ایــن محصــول در صــورت کشــت اصولی‬ ‫در هــر هکتــار چهــار تــن محصــول مــی دهــد کــه بازدهــی‬ ‫بیشــتری از لحــاظ اقتصــادی ‏و تولیــدی بــرای کشــاورزان‬ ‫خواهــد داش ـت‪.‎‬‬ ‫شــهابی افــزود‪ :‬بــه کشــاورزان توصیــه مــی کنیــم میــزان بــذر‬ ‫لوبیــا را از ‪ ۴۰‬تــن بــه ‪ ۸۰‬تــن افزایــش دهنــد‪ ،‬بــه تغذیــه‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا علــف‏هــرز و ابیــاری منظــم نیــز توجــه جــدی کننــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت حبوبــات کشــت ایــن محصــول‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نیــز درامــد خوبــی بــرای بهــره‏بــرداران خواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کشــت لوبیــا عــاوه بــر هزینــه پاییــن و‬ ‫درامد بیشــتر برای کشــاورزان‪ ،‬از لحاظ نگهداشــت خاک نیز‬ ‫ســاختمان ان‏را حفــظ خواهــد کــرد و بــرای ســنوات اینــده‬ ‫کشــت محصــول را اســان تــر مــی کنـد‪.‎‬‬ ‫شــهابی یونجــه کاری را دیگــر محصــول جایگزیــن برنــج در‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬اگــر یونجــه بــه‬ ‫صــورت‏مکانیــزه کشــت شــود بــه دلیــل برداشــت محصــول در‬ ‫چنــد نوبــت درامــد زایــی بیشــتری نیــز بــرای کشــاورزان بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‎‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬کشــت‬ ‫برنــج در ‪ ۳۰‬روســتا و در ‪ ۸۰۰‬قطعــه زمیــن انجــام مــی شــود و‬ ‫بیشــترین‏میــزان کشــت ایــن محصــول در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان انجــام مــی شــود که ارقــان این محصول ســدری دم‬ ‫ســیاه‪ ،‬ســنگ طــارم‪،‬‏طــارم هاشــمی و طــارم دم ســیاه اسـت‪.‎‬‬ ‫بــه طــور میانگیــن از هــر هکتــار شــالیزار خراســان شــمالی‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلوگــرم شــلتوک برداشــت مــی شــود کــه‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد‏ان بــه برنــج تشــکیل مــی دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهارشنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشت بجنورد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 13‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪300‬‬ ‫طنز‬ ‫پایان خط‪ ،‬برای‬ ‫ضارب تبر به دست‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری عامــل اصلــی و ‪ 3‬نفــر از متهمــان درگیــری روســتای‬ ‫«قرن ابــاد» کــه بــا تبــر یــک شــهروند را مجــروح کــرده و متــواری شــده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه وقــوع نــزاع و درگیــری و حملــه چنــد موتورســوار بــه راننده و سرنشــینان‬ ‫یــک دســتگاه نیســان در روســتای «قــرن ابــاد» گــرگان‪ ،‬بالفاصلــه رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان بــه همــراه مامــوران انتظامــی پاســگاه‬ ‫«تقی ابــاد» پــس از رصــد تصاویــر و انجــام اقدامــات تخصصــی و اطالعاتــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی‬ ‫عوامــل ایــن درگیــری خشــن شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا توجــه بــه حساســیت و خــاص بــودن پرونــده‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در عملیاتــی ضربتــی‪ ،‬در همــان روز حادثــه ‪ 2‬نفــر از متهمــان که در‬ ‫فیلــم منتشــر شــده بــا چــوب و ضربــات مشــت اقــدام بــه ضــرب و شــتم سرنشــینان نیســان کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬در مخفیگاه شــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ثبت نام با رویکرد‬ ‫احساس تکلیف!‬ ‫مــرد جــوان یــک بــار دیگــر مدارکــش را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫برگه هــای مربــوط بــه اکــو و تســت ورزش را از داخــل پوشــه‬ ‫پالســتیکی در اورد و مــدارک ثبــت نــام را داخــل پوشــه‬ ‫گذاشــت‪ .‬با همســر و پســرش خداحافظی کاملی کرد و‬ ‫بــه ســمت ســتاد ثبــت نــام ریاســت جمهــوری راه افتــاد!‬ ‫در متــرو ســر و وضعــش را بــا نــگاه کــردن صفحــه‬ ‫موبایــل مرتــب کــرد‪ .‬صندلــی مقابلــش زوج جوانــی‬ ‫نشســته بودنــد کــه معلــوم بــود تصاویــر کاندیداهــای‬ ‫ثبــت نــام کــرده را بــا هــم مــرور مــی کردنــد‪ .‬بــا دیــدن‬ ‫یــک تصویــر می خندیدنــد‪ .‬بــا تصویــر بعــدی سرشــان‬ ‫را بــه نشــانه تائیــد تــکان می دادنــد‪ .‬یــک جــا نیشــخند‬ ‫مــی زدنــد و گاهــی اوقــات هــم پوزخنــد مــی زدنــد!‬ ‫یک بار دیگر مدارکش را از کیف خارج کرد‪.‬‬ ‫هنــوز پایــان نامــه اش را تحویــل نــداده بــود و دو ســال‬ ‫هــم مانــده بــود کــه چهــل ســالش پــر شــود! امــا شــورای‬ ‫نگهبــان اعــام کــرده بــود‪ ،‬اگــر کســی ‪ ۳۸‬ســالش بــود و‬ ‫ســایر شــرایط را داشــت‪ ،‬اســتنثائا تاییــد می شــود! دلــش‬ ‫قــرص بــود کــه شــورای نگهبــان تائیــدش مــی کنــد‪...‬‬ ‫بــه محــل ثبــت نــام رســید‪ .‬یــک عــده روی لبــه جــدول‬ ‫نشســته بودنــد و بعضــی هــا کــه خیلــی اتــو کشــیده‬ ‫بودنــد‪ ،‬ســر پــا ایســتاده بودنــد‪ .‬بحــث داغ بــود‪ .‬یکــی مــی‬ ‫گفــت‪ :‬مــن اگــه رئیــس جمهــور بشــم‪ ،‬دالر رو مــی کنــم‬ ‫ده هــزار تومــن! بغــل دســتیش گفــت‪ :‬داداش تو همونی‬ ‫نیســتی کــه دور قبــل مــی گفتــی مــا نمی ذاریــم دالر بشــه‬ ‫ده هــزار تومــن! همــه بــا صــدای بلنــد خندیدنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کاندیداهــا کــه همــه ادوار ثبــت نــام کــرده‬ ‫بــود گفــت‪ :‬یــادش بــه خیــر مــا قدیمــا می اومدیــم اینجــا‬ ‫واســه ثبــت نــام ‪ ،‬ایــن طرفــا هم ـه ش بیابــون بــود! اون‬ ‫طــرف هــم یــه اب انبــار بــزرگ بــود االن شــده کارواش‪...‬‬ ‫بعــد یکــی از کاندیداهــا گفــت‪ :‬شــرایط ســخت‪،‬‬ ‫تصمیمات هــای شــجاعانه می خواهــد! یــک نفــر هــم‬ ‫جلــوی ایســتاده بــود تــا زودتــر وارد ســتاد شــود گفــت‪:‬‬ ‫البــد تــوی بیســت دقیقــه! صــدای خنــده جمعیــت‬ ‫دوبــاره بلنــد شــد‪...‬‬ ‫بعــد یکــی دیگــه از کاندیداهــا کــه کــت و شــلوار‬ ‫شــیکی داشــت بــا صــدای مالیمــی گفــت‪ :‬در ســالهای‬ ‫اخیــر ایــران در تنگنــا بــوده و در حــال حاضــر نیــاز بــه‬ ‫گرهگشــایی اســت‪.‬‬ ‫بعــد بغــل دســتی اش رو کــرد بــه جمعیــت و در‬ ‫حالــی کــه بــه مــرد اشــاره مــی کــرد گفــت‪ :‬مــردم یادتــون‬ ‫هســت؟! دوبــاره جمعیــت بــه خنــده افتادنــد‪ .‬مــرد کــت‬ ‫و شــلواری اخــم کــرد و رفــت لبــه جــدول نشســت!‬ ‫یکــی دیگــر از کاندیداهــا گفــت‪ :‬می ایــم تــا گلوگاه های‬ ‫تجــاری ایــران را بــاز کنم‪.‬‬ ‫مرد میانســالی که معلوم بود دل خوشــی از دولت نداره‬ ‫بــا صــدای دو رگــه گفــت‪ :‬داداش شــما همــون گلوگاه هــای‬ ‫مســکن رو باز کردی برای هفت پشــتمون بســه!‬ ‫هنــوز تیکــه صاحــب صــدای دو رگه به بار ننشســته بود‬ ‫کــه مســئول ثبــت نــام از تاکســی پیــاده شــد و بــه ســمت‬ ‫در رفــت‪ .‬جمعیــت هــم بــه ســمت در هجــوم اوردنــد‪.‬‬ ‫مــرد جــوان نگاهــی بــه جمعیــت انداخــت ‪ .‬از ایــن همــه‬ ‫احســاس تکلیــف بــرای ســمتی کــه تــا دیــروز همــه ان‬ ‫را تدارکاتچــی و هیــچ کاره مــی داننــد‪ ،‬تعجــب کــرد! بــا‬ ‫خــودش فکــر کــرد بــه انــدازه کافــی احســاس تکلیفــش‬ ‫رشــد نکــرده اســت! علــی رغــم اینکه مطمئن بود شــورای‬ ‫نگهبــان تائیــدش مــی کنــد‪ ،‬بــی خیــال ثبــت نــام شــد و‬ ‫بــه خانــه برگشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پیگیری هــای تخصصــی و اقدامــات فنــی و پیچیــده مامــوران پــس از چنــد روز بــه ثمــر‬ ‫نشســت و عامــل اصلــی ایــن درگیــری کــه بــا تبــر اقــدام بــه مجروح کــردن راننده نیســان کرده بــود‪ ،‬بامداد‬ ‫امــروز در یــک اقــدام ضربتــی در یکــی از محورهــای روســتایی گــرگان در یــک خــودرو دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حجــت االســام «ســیدرضا سیدحســینی» بیــان داشــت‪ :‬قانــون بــرای افــرادی کــه بخواهنــد نظــم و ارامش‬ ‫مــردم را بهــم بزننــد‪ ،‬مجــازات ســختی را در نظــر گرفتــه تــا بــرای دیگــر مجرمــان درس عبرتــی باشــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکز اســتان خاطر نشــان کرد‪ :‬پرونده با دقت و ســرعت رســیدگی خواهد شــد و هیچ‬ ‫گونــه اغماضــی در رونــد ان صــورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬مجرمــان و کســانی کــه در پــی ایــن هســتند بــا اینگونــه اعمــال‬ ‫بــرای خودشــان اســم و رســمی ایجــاد کننــد‪ ،‬دنبــال ایــن کارهــا نرونــد کــه قطعــا دســتگاه قضائــی و‬ ‫نیــروی انتظامــی و امنیتــی ایــن افــراد را هرکجــا کــه باشــند دســتگیر مــی کننــد کــه موجــب ندامت و‬ ‫پشــیمانی انهــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫اغاز برداشت محصوالت‬ ‫پاییزه در گنبدکاووس‬ ‫فصــل برداشــت ســه محصــول اســتراتژیک دانه روغنی کلــزا‪ ،‬گندم‬ ‫و جــو بــا طالیــی شــدن غــاف و خوشـه های انهــا از ســطح‏‏‪ ۱۲۸‬هــزار‬ ‫هکتــار مــزارع ایــن ســه محصــول در گنبدکاووس اغاز شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیر جهادکشــاورزی گنبدکاووس‪ :‬برداشــت این ســه محصول‬ ‫از مــزارع دیــم مناطــق شــمالی و میانــی ایــن شهرســتان شــروع‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏شــده و تــا یــک مــاه ادامــه خواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫غالمعلــی نــورا افــزود‪ :‬ســطح زیرکشــت ایــن ســه محصــول در‬ ‫گنبــدکاووس در مجمــوع ‪ ۱۵۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــود امــا بــه‬ ‫‏ســبب خشکســالی و کاهــش بارش هــا بویــژه در زمــان کشــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محصــول بــه ‪ ۱۲۸‬هــزار هکتــار کاهــش یاف ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون ســطح قابــل برداشــت دانــه روغنی کلــزا در‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار بــا پیــش بینــی تولیــد ‪ ۱۵‬هــزار تــن‪،‬‬ ‫‏ســطح قابــل برداشــت جــو ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار بــا پیــش بینــی تولیــد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تن و ســطح برداشــت گندم دراین شهرســتان ‪۱۰۴‬‏هزار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هکتــار بــا پیــش بینــی تولیــد ‪ ۲۲۰‬هــزار تــن اسـ ‪‎‬‬ ‫نــورا ادامــه داد‪ :‬اســتمرار خشکســالی و کاهــش بارش هــا در‬ ‫فصــل زمســتان و مــاه فروردیــن در گنبــدکاووس همچنیــن ســبب‬ ‫شــد‏تــا بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از مــزارع گنــدم‪ ،‬هشــت هــزار هکتــار‬ ‫مــزارع جــو و ‪ ۶‬هــزار هکتــار مــزارع کلــزا ایــن شهرســتان بیــن‏‏‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد خســارت وارد شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬موجب رونق سرقت‬ ‫کابل تلفن شد‬ ‫رییس اداره مخابرات شهرســتان اســفراین در خراسان شمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــه طــور‏میانگیــن ماهانــه ‪۶۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۷۰۰‬تلفــن ثابــت ایــن شهرســتان بــه دلیــل ســرقت کابــل هــا‬ ‫قطــع مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امیــد قدیــری اظهــار داشــت‪ :‬ســرقت مکــرر کابــل تلفــن‬ ‫ثابــت بــا وجــود برخــورد‏مــداوم نیروهــای انتظامــی بــا ســارقان‬ ‫همچنــان ادامــه دارد و ایــن کار برنامــه هــای توســعه مخابراتــی‬ ‫در ایــن شهرســتان را بــا‏اختــال مواجــه کــرد‪.‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون بیشــتر امکانــات و نیــرو هــای فنــی ایــن‬ ‫اداره را درگیــر پیگیــری ســرقت کابــل هــا و جایگزینــی ان بــرای‬ ‫‏برقــراری ارتبــاط مشــترکان شــدند بــه گونــه ای کــه کابــل تلفــن‬ ‫برخــی از مناطــق شــهر اســفراین تاکنــون ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬بــار بــه ســرقت‬ ‫‏رفــت و هــر بــار نیــز مجــداد وصــل مــی شــود‪.‎‬‬ ‫رییــس اداره مخابــرات شهرســتان اســفراین افــزود ‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه محــدود بــودن شــرکت هــای تولیــد و ســهمیه کابــل هــای‬ ‫مخابــرات‏ایــن شهرســتان بیشــتر کابــل هــای اختصــاص یافتــه‬ ‫بــه مخابــرات شهرســتان در ایــن مــدت صــرف جایگزینــی کابــل‬ ‫هــای بــه‏ســرقت شــد و برنامــه رســیدگی ســایر درخواســت‬ ‫هــای مشــترکان چــون تقاضــای انتقــال خطــوط تلفــن بــی پاســخ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مانــده اسـ ‪‎‬‬ ‫خرید ‪ ۱۰‬واحد مسکونی از‬ ‫پروژه های انبوه سازی برای‬ ‫مددجویان‬ ‫گلســتان‪ -‬گــرگان ‪ -‬بیــش از ‪ ۹۶۱‬میلیــون تومــان اعتبــار‬ ‫بــرای خریــد ‪ ۱۰‬واحــد مســکونی مددجویــان تحــت حمایــت‬ ‫کمیتــه امــداد گلســتان در ســالجاری اختصــاص یافــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان گلســتان ‪،‬بــا بیــان اینکــه یکــی از اقدامــات‬ ‫مهــم کمیتــه امــداد بــرای حمایــت از مددجویــان ‪ ،‬تهیــه‬ ‫مســکن مناســب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۶۱‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای خریــد ‪ ۱۰‬واحــد مســکونی مددجویــان‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد خــان بــه بیــن ‪،‬رامیــان‬ ‫و ازادشــهر در ســالجاری اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد ‪ :‬واحدهــای خریــداری شــده از پــروژه‬ ‫هــای انبــوه ســازی بنیــاد مســکن واقــع در روســتای تــوران‬ ‫فــارس از توابــع شهرســتان رامیــان بــوده و شــامل ‪ ۵‬بلــوک‬ ‫دو طبقــه میباشــد کــه طبقــه همکــف ان یــک خوابــه بــه‬ ‫متــراژ‪ ۵۵‬مترمربــع ‪ ،‬و طبقــه بعــدی بــه متــراژ ‪ ۸۵‬متــر‬ ‫مربــع مــی باشــد ‪.‬‬ ‫خسارت زلزله به یک هزار واحد مسکونی‬ ‫‏براســاس اماررســمی زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری بامــداد روز دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه بــه یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰‬واحــد مســکونی در‏شهرســتان هــای جاجــرم و گرمــه در جنــوب غربــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی خســارت وارد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شهرســتان جاجــرم گفــت ‪ :‬زلزلــه بامــداد امــروز بــه ‪ ۹۵۶‬واحــد مســکونی‬ ‫در ‪ ۳۱‬شــهر و روســتا در ایــن‏شهرســتان بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد خســارت وارد کــرد کــه بیشــترین‬ ‫خســارت هــا نیــز تــرک خوردگــی واحدهــای مســکونی اسـت‪.‎‬‬ ‫مصطفــی حاجــی زاده عصــر روز دوشــنبه در نشســت شــورای مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪۴۶ :‬‏واحــد مســکونی خســارت دیــده ناشــی از زلزلــه بــه طــور‬ ‫کامــل تخریــب شــد کــه نیــاز بــه بازســازی و نوســازی دارد و بــرای‏اســکان زلزلــه زدگان نیــز جمعیت‬ ‫هــال احمــر ‪ ۶۶‬دســتگاه چــادر در بیــن خســارت دیــدگان ناشــی از ایــن حــوادث توزیــع کــرد‪.‎‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــترین خســارت ناشــی از زلزلــه در ایــن شهرســتان مربــوط بــه دو‬ ‫شــهر سنخواســت و شــوقان و ‪ ۲۷‬روســتای‏شهرســتان جاجــرم در جنــوب غربــی اســتان‬ ‫خراسان شــمالی اســت‪.‎‬‬ ‫سرپرســت فرمانــدار شهرســتان جاجــرم در مــورد اتصــال اب‪ ،‬بــرق و گاز و تلفــن در مناطــق‬ ‫خســارت دیــده ایــن شهرســتان نیــز‏گفــت ‪ :‬در شــرایط فعلــی بــرق و گاز تمــام خانه های شــهرها‬ ‫و روســتاهای خســارت دیــده ناشــی از زلزلــه وصــل اسـت‪.‎‬‬ ‫حاجی زاده اظهارداشــت ‪ :‬اب مناطق زلزله زده به دلیل قطع شــبکه انتقال اب کرنخ به گرمه‬ ‫و جاجــرم دچــار مشــکل شــد کــه‏براســاس اعــام شــرکت اب و فاضــاب نیروهــای ایــن شــرکت‬ ‫در حــال مرمــت شــبکه انتقــال هســتند و پیــش بینــی مــی شــود کــه اب‏ایــن مناطــق نیــز حداکثــر‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬ســاعت اینــده وصــل شــود‪.‎‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬هم اکنون اب مناطق ســیلزده از طریق تانکر و ســایر امکانات در حال تامین‬ ‫اســت و مشــکلی خاصــی‏وجــود نــدارد و امیدواریــم کــه بــا اتصــال شــبکه انتقــال ایــن مشــکل نیــز‬ ‫برطرف شــود‪.‎‬‬ ‫وی با اشــاره به توزیع چادر در بین زلزله زدگان شهرســتان جاجرم خاطرنشــان کرد ‪:‬هماهنگی‬ ‫الزم بــرای توزیــع غــذای‏گــرم در مناطــق زلزلــه زده نیــز هماهنگــی الزم بــا دســتگاه های مرتبــط‬ ‫انجام شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســت وی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬متهــم اصلــی ایــن پرونــده بــه‬ ‫جهــت فــرار از دســت قانــون از روز وقــوع حادثــه تاکنــون در کومه های جنگلی متعدد و روســتاهای‬ ‫اطــراف مخفــی و متــواری شــده بــود کــه بــا اشــراف اطالعاتــی پلیــس دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه ‪ 4‬متهــم بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬پلیس هرگز اجازه نخواهد داد تا هنجارشــکنان و مخالن نظم و امنیت‬ ‫در ســطح جامعــه بــا در دســت داشــتن تبــر‪ ،‬قمــه و ســاح ســرد ازادانــه جــوالن دهنــد و از حداکثــر‬ ‫اختیــارات قانونــی خــود در برخــورد بــا اینگونــه افــراد اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫برخورد قاطعانه دستگاه قضائی‬ ‫حجت االســام «ســیدرضا سیدحســینی» دادســتان مرکز اســتان گلســتان‪،‬گفت‪:‬در مورد جرایم‬ ‫خشــن و جرایمــی کــه نظــم و امنیــت عمومــی را برهــم می زند دســتگاه قضائــی قاطعانه با مجرمان‬ ‫و هنجارشــکنان برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حساســیت موضــوع درگیــری روســتای «قــرن ابــاد» و جریحــه دار شــدن افــکار‬ ‫عمومــی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مراتــب بالفاصلــه در دســتور کار بازپــرس ویــژه قــرار گرفــت کــه بــا تــاش‬ ‫بی وقفــه نیــروی انتظامــی ‪ 4‬نفــر از عوامــل درگیــری شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‪:‬‬ ‫برابررای هیات بشماره ‪ – 139960312004008617‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000058‬اقای یحیی منصوری فرزند عبدالحلیم ‪ ‬به شماره شناسنامه ‪ 28 ‬گنبد و کد ملی ‪ 2031958518‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به‬ ‫مساحت ‪ 99.40 ‬مترمربع جدا شده ازتمامت پالک ثبتی ‪-1/4528‬اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای خیابان رسالت بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از مال ارمشی (مالک رسمی) لذا به منظور اطالع عموم این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪8158 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪/1400/02/29 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫‪ ‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004006006‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412004000662‬اقــای انــه محمــد دری فرزنــد بایــرام گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2020142635‬گنبــد و کــد ملــی ‪2020142635‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 159‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/4171‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس روســتای گــدم ابــاد خیابــان معمــی هالکــو بخــش ‪10‬‬ ‫حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از طــواق قلیــچ جیــواد (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8160 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪-1400/02/29 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫‪ ‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــررای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004000199‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000320‬اقــای محمــد صالــح کالمــی فرزنــد عبدالجــال بــه شــماره شناســنامه ‪ 2020253828 ‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 2020253828‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 205.87‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/2350‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس بلــوار بصیــرت کوچــه نــور بخــش‬ ‫‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از امــان محمــد اتابــای (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8220 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪-1400/03/12 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312480001134‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰2345‬تقاضــای‬ ‫مهیاســادات ســیدرضایی بــه شناســنامه ‪ 2474‬کــد ملــی ‪ 2122574305‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســیدمحمد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 243/11‬متــر مربــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م الــف‪ 6764:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۲/۲۹‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 19‬سیلســیوس وزش بــاد جنوب غــرب جنوب غربــی‬ ‫ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫چهارشنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫تشنگی حیات وحش‬ ‫را خشکسالی سیراب نمی کند‬ ‫خشکســالی‪ ،‬خزنــده و چــراغ خامــوش در عرصه هــای طبیعــی خراســان شــمالی در‬ ‫حــال پیشــروی و جــوالن دادن اســت ایــن وضعیــت موجــب حضــور وحــوش در نزدیکــی‬ ‫روســتاها بــرای یافتــن غــذا‪ ،‬افزایــش شــکار و نیــز احتمــال بــروز بیمــاری ایــن حیوانــات‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی امســال ســبب شــده تــا ســال ســخت و حتــی بحرانــی‬ ‫پیــش روی وحــوش خراســان شــمالی باشــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد‪ ،‬بیشــتر چشــمه ها در مناطــق تحــت مدیریــت اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت اســتان کــم اب و یــا خشــک شــده و وضعیــت در مناطــق ازاد‬ ‫هــم بــه همیــن منــوال اســت‪.‬‬ ‫محیــط بانــان مــی گوینــد ابشــخورها در مناطــق نیــاز بــه ابرســانی پیــدا کــرده اســت‪،‬‬ ‫البتــه در ایــن میــان مســووالن اعــام کــرده انــد کــه ابرســانی ســیار بــه وحــوش را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫کاهــش بارندگــی همچنیــن ســبب شــده تــا وضعیــت تولیــد علوفــه در مراتــع نامناســب‬ ‫باشــد و از ایــن رو وحــوش علفخــوار در تغذیــه دچــار مشــکل شــده انــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۴‬درصــدی‬ ‫بــارش بــاران در ســال زراعــی جــاری حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از گســتره ایــن اســتان بــا‬ ‫خشکســالی شــدید تــا خفیــف مواجــه شــده اســت و ایــن کاهــش بارندگــی ابگیــری‬ ‫ســدهای اســتان خراســان شــمالی را نیــز حــدود ‪ ۴۵‬درصــد نســبت بــه مشــابه ســال‬ ‫قبــل کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫محــدود شــدن منابــع غذایــی و حتــی ابــی در طبیعــت ســبب شــده اســت تــا وحــوش بــه‬ ‫حاشــیه روســتاها و نزدیکی مناطق مســکونی کشــانده شــوند‪.‬‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه کارشناســان محیــط زیســت خراســان شــمالی گفتنــد‬ ‫کــه کمبــود غــذا موجــب امــدن یــک قــاده خــرس قهــوه ای از زیســتگاه منطقــه حفاظتــی‬ ‫قرخــود بــه مــزارع کشــاورزی روســتای «زرد» شهرســتان مانــه و ســملقان در جــوار بــا‬ ‫ایــن منطقــه شــد‪.‬‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی بــه خاطــر تــرس از احتمــال کشــته شــدن خــرس قهــوه‬ ‫ای هماننــد انچــه کــه در شــهریورماه ســال گذشــته بــرای یــک قــاده از ایــن حیــوان رخ‬ ‫داد‪ ،‬بــه کشــاورزان هشــدار داد تــا از هرگونــه اذیــت و ازار ایــن حیــوان خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مســوول روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی و احتمــال کمبــود مــواد غذایی در مناطق حفاظتی و ســکونتگاهی‬ ‫حیــات وحــش‪ ،‬امــکان روی اوری برخــی از ایــن گونــه هــا بــه خصــوص خــرس قهــوه ای‬ ‫بــه مــزارع کشــاورزی وجــود دارد‪.‬‬ ‫حســن پهلــوان بــا اشــاره بــه مشــاهده یــک قــاده خــرس قهــوه ای در مــزارع کشــاورزی‬ ‫روســتای «زرد « شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــاورزان خواســت تــا بــا ایجــاد ســر و‬ ‫صــدا ایــن حیــوان را از مــزارع کشــاورزی خــود دور کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫حوادث‬ ‫قتل مادر زن توسط داماد‬ ‫خانواده‬ ‫خراسان شــمالی‪ -‬بــه گــزارش بــازار کســب و کار فرمانــده انتظامی‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان از قتــل یــک زن ‪ 50‬ســاله‬ ‫توســط دامــادش در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در ســاعات ابتدایــی شــب‬ ‫هنــگام روز بیســت و چهــارم اردیبهشــت مــاه طــی تمــاس‬ ‫تلفنــی مبنــی بــر درگیــری خانوادگــی مامــوران پاســگاه‬ ‫انتظامــی مانــه بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از حضــور مامــوران در صحنــه‬ ‫وقــوع قتــل‪ ،‬مشــخص شــد در پــی یــک دعــوای خانوادگــی‬ ‫در یکــی از روســتاهای بخــش مانــه مــرد ‪ 26‬ســاله بــا‬ ‫اســتفاده از ســنگ مــادر زن خــود را بــه شــدت مجــروح‬ ‫کــرده‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن زن ‪ 50‬ســاله بالفاصلــه توســط عوامــل‬ ‫امــدادی بــه بیمارســتان منتقــل کــه متاســفانه بــه علــت‬ ‫شــدت جراحــات وارده فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ضــارب کــه دامــاد ایــن خانــواده بــود بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی و کماکان تحقیقــات در‬ ‫رابطــه بــا علــل و انگیــزه وقــوع قتــل همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 2‬تن تخم مرغ قاچاق‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫خراسان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان از کشــف ‪ 2‬تــن و ‪ 700‬کیلــو گــرم تخــم مــرغ‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 378‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از پایگاه خبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اجــرای‬ ‫طــرح کنتــرل محورهــای مواصالتــی توســط پاســگاه‬ ‫انتظامــی چمــن بیــد‪ ،‬مامــوران بــه یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ایســوزو حامــل تخــم مــرغ مشــکوک شــده و‬ ‫دســتور توقــف خــودرو را صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی های انجــام‬ ‫شــده مشــخص شــد کــه راننــده خــودرو هیــچ‬ ‫گونــه مجــوزی در رابطــه بــا حمــل محمولــه نــدارد‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو مقــدار ‪ 2‬تــن و‬ ‫‪ 700‬کیلوگــرم تخــم مــرغ فاقــد مجــوز کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مانــه و ســملقان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ارزش ایــن مقــدار تخم مــرغ ‪378‬میلیــون ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫عامل سنگ پرانی به قطار‬ ‫مسافربری در بندرترکمن‬ ‫دستگیرشد‬ ‫گلســتان ‪ -‬بندرترکمــن ‪ -‬فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن از‬ ‫دســتگیری عامــل ســنگ پرانــی بــه قطــار مســافربری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمدعلــی‬ ‫کریمــی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی کســب خبــری مبنــی بــر ســنگ پرانــی بــه‬ ‫ســمت قطــار مســیر تهــران بــه گــرگان و ایجــاد نــا امنــی‬ ‫و نارضایتــی مســافران‪ ،‬موضــوع در دســتور کار ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ســاعت هــا کار اطالعاتــی مامــوران‬ ‫موفــق بــه شناســایی عامــل اصلــی ســنگ پرانــی شــده و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی یــک عملیــات‬ ‫موفــق پلیســی متهــم را کــه فــردی ‪ 35‬ســاله بــود در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کریمــی گفــت‪ :‬متهــم در اعترافاتــش اعــام‬ ‫کــرد کــه بدلیــل مصــرف قــرص هــای روانگــردان در چندیــن‬ ‫مرحلــه اقــدام بــه ایــن عمــل مجرمانــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بندرترکمــن در پایــان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی بخش خصوصی برای‬ ‫‏رونق بوکس گلستان‏‬ ‫‏ رییس هیات بوکس گلســتان از مشــارکت ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی بخش خصوصی برای راه اندازی و ایجاد‬ ‫ســالن های تخصصــی‏ایــن رشــته در علی ابادکتــول و گــرگان خبــر داد و گفــت کــه تکمیــل ایــن اماکــن‬ ‫موجــب رونــق بیشــتر ایــن رشــته در اســتان و‏رســیدن بــه افتخــارات فــراوان می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر بهره منــدی ورزشــکاران از فضــای ورزشــی مشــترک دولتــی در‬ ‫شــهرهای مختلــف‪ ،‬طــی‏ســال هــای اخیــر حــدود ‪ ۹۰۰‬متــر بــه فضــای تخصصــی بوکــس در قالــب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫باشــگاه های خصوصــی افــزوده شــده اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گفتــه وی بخــش خصوصــی در ســال های اخیــر ‪ ۴۰۰‬متــر ســالن بوکــس در علــی ابــاد و ‪ ۵۰۰‬متــر در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گــرگان دایــر کــرده و‏در ایــن باشــگاه هــا بــرای حداقــل ‪ ۹‬مربــی شــغل ثابــت ایجــاد شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬وی از اعــام امادگــی ایــن هیــات بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در رشــته بوکــس خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬محدودیتــی در‏حمایــت از بخــش خصوصــی وجــود نــدارد و امیدواریــم حضــور ســرمایه گــذاران‬ ‫عالقه منــد منجــر بــه رفــع محرومیت هــای ایــن‏رشــته و اســودگی خاطــر ورزشــکاران بــرای پیگیــری‬ ‫تمرینــات حرفــه ای و تخصصــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس هیــات بوکــس گلســتان همچنیــن بــه برنامــه هــای فرهنگــی ایــن هیــات اشــاره کرد و گفــت ‪ :‬با‬ ‫کمــک مربیــان‪ ،‬ورزشــکاران‏‪ ،‬پیشکســوتان و خیــران بوکــس اســتان در یکســال اخیر یک میلیــارد و ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بســته معیشــتی ‪،‬‬ ‫غــذای مهربانــی‪،‬‏لبــاس‪ ،‬ماســک‬ ‫و مــواد ضــد عفونــی کننــده بیــن‬ ‫نیازمنــدان توزیــع ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیانــی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫افــزون بــر هــزار ورزشــکار در‬ ‫رده هــای ســنی مختلــف در گرگان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬‏ازادشــهر‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬رامیان‪ ،‬گالیکش‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬گمیشــان‪،‬‬ ‫کردکــوی و جلیــن مشــغول تمرین‬ ‫در رشــته‏بوکــس هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪300‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان‪:‬‬ ‫توسعه ارتباطات سیار در‬ ‫استان نیازمند حمایت شرکت‬ ‫ارتباطات سیار ایران است‬ ‫در جلســه ای بــا حضــور مهنــدس بیکــی ده‬ ‫ابــادی ‪ ،‬وضعیــت ارتباطــات ســیار در اســتان‬ ‫گلســتان بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان‪ ،‬در جلســه ای کــه بــا حضــور مهنــدس بیکــی‬ ‫ده ابــادی مدیــرکل هماهنگــی خدمــات ارتباطــات‬ ‫ســیار ‪ ،‬مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان و کارکنــان‬ ‫ارتباطــات ســیار اســتان برگــزار شــد وضعیــت برنامــه‬ ‫هــا و پــروژه هــای در دســت اقــدام در ایــن بخــش‬ ‫بررســی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه تــاش‬ ‫هــای صــورت گرفتــه در خصــوص بهبــود کیفیــت‬ ‫ارتباطــات ســیار در اســتان ‪ ،‬از رشــد شــاخص‬ ‫هــا ســخن گفــت و افــزود‪ :‬حمایــت همــه‬ ‫جانبــه از ســوی شــرکت ارتباطــات ســیار مــی‬ ‫توانــد ســرعت اجــرای پــروژه هــا را افزایــش داده‬ ‫و موجــب توســعه هــر چــه بیشــتر ارتباطــات‬ ‫ســیار در اســتان شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن اعــام‬ ‫ایــن مطلــب کــه بخشــی از زیرســاخت شــبکه در‬ ‫مالکیــت مخابــرات نیســت ‪ ،‬ایــن امــر را موجــب‬ ‫تاخیــر در رفــع خرابــی هــا دانســت و افــزود‪ :‬مــی‬ ‫بایســت بــا ارائــه راهکارهــای مناســب موانــع‬ ‫موجــود بــر ســر راه ارائــه خدمــات بــه هــم‬ ‫اســتانی هــا برداشــته شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مهنــدس بیکــی ده ابــادی بــا تاکیــد‬ ‫بــر انجــام کار تیمــی امادگــی جهــت حمایــت‬ ‫هــای الزم را اعــام و گفــت ‪ :‬افزایــش تعامــات‬ ‫بیشــتر در منطقــه و اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫اســتان موجــب رشــد شــاخص هــا و بهبــود‬ ‫عملکــرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اقدامــات انجــام شــده در ایجــاد شــبکه‬ ‫ای مناســب و بــا کیفیــت در اســتان را قابــل‬ ‫تحســین دانســت و تاکیــد کــرد توســعه ‪،‬‬ ‫نگهــداری و بهینــه ســازی شــبکه بایــد مســتمرا‬ ‫ادامــه یابــد تــا بتــوان عــاوه بــر افزایــش ســهم‬ ‫بــازار و کســب درامــد بیشــتر در رقابــت بــا ســایر‬ ‫مناطــق پیشــرفت چشــمگیری حاصــل شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه مدیریــت ارتباطــات ســیار‬ ‫و روســای بخشــهای مختلــف گزارشــی از‬ ‫اقدامــات انجــام شــده ‪ ،‬مشــکالت پیــش رو و‬ ‫درخواســتهای مــورد نیــاز را ارائــه و خواســتار‬ ‫حمایــت شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در رفــع‬ ‫موانــع شــدند‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۴‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۶۹‬تقاضای علی اکبر صفائی پور بشناسنامه‪ ۷۷۵‬کد ملی ‪۲۱۲۲۶۶۳۸۰۴‬صادره از‬ ‫گرگان فرزند صفر در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است بمساحت ‪ ۱۳۹/82‬مترمربع از پالک ‪_۸۸‬اصلی واقع در اراضی جعفراباد بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪-.‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/13‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪- ۱۴۰۰/۰۲/29:‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان ‪-‬م‪.‬الف‪۶۷۵۲‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪۳‬وماده ‪۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸۸‬و‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸۹‬و هیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۱‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۸۰‬تقاضای ‪۱‬میثم ساالری‬ ‫بشناسنامه ‪۱۰۸۹‬کدملی‪۲۱۲۱۹۴۸۲۵۲‬صادره از گرگان فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است ‪۲‬مجید ساالری بشناسنامه‪ ۳۱۹۰۰‬کد ملی‪ ۲۱۲۰۳۰۸۷۴۸‬صادره از گرگان فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنا شده است بمساحت کل شش دانگ ‪۲۲۰‬مترمربع از پالک ‪_۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪-۱۴۰۰/۰۲/29 :‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان ‪-‬م ‪.‬الف‪۶۷۴۷‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۳۳‬تقاضــای شــهناز فــرازی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۹۵‬کــد ملی‪۲۲۳۹۷۲۸۶۲۰‬صــادره از ترکمــن فرزنــد الرضــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ 74/90‬مترمربــع از پــاک‪ _۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان‬ ‫بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪- ۱۴۰۰/۰۲/29:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‪-‬م ‪.‬الف‪۶۷۵۰‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۱۱‬تقاضــای طیبــه مهــری بــه شناســنامه ‪ ۱۲۶‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۷۰۱۶۶۴‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۶/۲۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ســه حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م الــف‪ ۶۷۵۴:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف‬ ‫محمــد امیــن صافــی تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۲/۲۹‬‬ صفحه 5 ‫نیاز فوری به‬ ‫همه گروه های‬ ‫خونی درگلستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ســیدصادق بنــی عقیــل مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان از کاهــش ذخایــر خونــی ایــن اســتان به ســبب‬ ‫تعطیــات چنــد روزه عیدفطــر و‏قــرار گرفتــن در وضعیــت قرمــز اهــدای خــون خبــر داد و گفــت کــه هــم‬ ‫ل ‪‎AB‬مثبــت و منفــی‪،‬‏‪A‬‬ ‫اکنــون بــرای تامیــن خــون مــورد نیــاز بیمــاران بــه همــه‏گروه هــای خونــی شــام ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مثبــت و منفــی‪،‬‏‪B ‎‬مثبــت و منفــی ‪‎‬و ‪‎O‬مثبــت و منفــی نیــاز فــوری اسـ ‪‎‬‬ ‫شماره ‪300‬‬ ‫علل و پیشگیری‬ ‫بیماری های کلیوی‬ ‫کلیــه هــا دو عضــو لوبیایــی شــکل درســت در زیــر‬ ‫قفــس دنــده هســتند‪ ،‬کــه در دو طــرف ســتون‬ ‫فقــرات قــرار مــی گیرنــد‪ .‬‏شــایع تریــن و قابــل‬ ‫کنتــرل تریــن دالیــل بــرای بیمــاری هــای کلیــوی‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‏‬ ‫فشــار خــون و دیابــت کنتــرل نشــده اســ ‪‎‬‬ ‫‏ســومین علــت اصلــی بیمــاری‪ ،‬گلومرولونفریــت‬ ‫اســت‪ .‬گلومرولونفریــت بیمــاری اســت کــه بــه‬ ‫گلومــرول هــای کلیــه ‏اســیب مــی رســاند‪ .‬در‬ ‫بســیاری از مــوارد‪ ،‬علــت ایــن بیمــاری مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا در برخــی مــوارد مــی توانــد‏ژنتیکــی و‬ ‫یــا ناشــی از عفونــت باشــد‪ .‬برخــی از بیمــاری هــای‬ ‫دیگــر کــه مــی تواننــد بــر کلیــه هــا تاثیــر بگــذارد‬ ‫شــامل‏عفونــت‪ ،‬ســنگ کلیــه و بیمــاری هــای ارثــی‬ ‫ماننــد بیمــاری کلیــه پلــی کیســتیک مــی باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیمــاری کلیــه‪ ،‬در مراحــل اولیــه خــودش یــک‬ ‫بیمــاری خامــوش اســت‪ .‬امــا شــما بهتــر اســت‬ ‫بــا مشــاهده عالئــم زیــر بــرای‏ارزیابــی ســامت‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫کلیــه بــه پزشــک مراجعــه کنی ـ ‪‎‬‬ ‫کم خونی‬ ‫خارش پوست‬ ‫تشنگی مداوم‬ ‫تغییر در میزان ادرار‬ ‫فشار خون باال یا زیاد‬ ‫ادرار تیره‪ ،‬قرمز یا بدبو‬ ‫خستگی یا احساس بیماری‬ ‫تورم پاها‪ ،‬دست ها‪ ،‬صورت‬ ‫کمردرد‪ ،‬به خصوص همراه با تب‬ ‫تکرر ادرار‪ ،‬گاهی اوقات با درد یا سوزش‬ ‫حفظ سالمت کلیه‬ ‫حفــظ ســامت کلیــه بــرای ســامت عمومــی‬ ‫بــدن الزم و ضــروری اســت‪ .‬بــا ســالم نگــه‬ ‫داشــتن کلیــه هــا‪ ،‬بــدن شــما بــه‏طــور صحیــح‬ ‫ســموم را فیلتــر و از بیــن مــی بــرد و هورمــون‬ ‫هایــی را تولیــد مــی کنــد تــا بــدن بتوانــد عملکــرد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مناســبی‏داشــته باشــ ‪‎‬‬ ‫هیدراتاسیون‪‎‎‬‏‬ ‫‪‎‬‏ ‪‎‬هیدراتاســیون و تامیــن اب کافــی بــرای‬ ‫عملکــرد ســالم کلیــه بســیار ضــروری اســت‪،‬‬ ‫زیــرا باعــث‏کاهــش ترشــح هورمونــی بــه نــام‬ ‫وازوپرســین (هورمــون ضــد ادرار)‪ ،‬مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاهش مصرف نمک‬ ‫مصــرف بــاالی نمــک بــا خطــر بیشــتر بیمــاری‬ ‫کلیــوی در ارتبــاط اســت‪ .‬مصــرف بیــش از حــد‬ ‫فشــار خــون را افزایــش مــی‏دهــد و بــر رگ هــای‬ ‫خونــی کلیــه هــا تاثیــر مــی گــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رعایت بهداشت دهان و دندان‬ ‫بیمــاری کنتــرل نشــده لثــه (بیمــاری پریودنتــال) خطــر‬ ‫بــروز مشــکالت قلبــی و کلیــوی را افزایــش مــی دهنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ورزش منظــم بــه همــان انــدازه کــه بــرای کل‬ ‫سیســتم بــدن الزم اســت بــرای کلیــه هــا هــم‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مناســب مــی باشــ ‪‎‬‬ ‫پرهیز از مصرف مسکن ها‬ ‫اســتفاده بیــش از حــد از داروهــای ضــد‬ ‫التهابــی غیــر اســتروئیدی بــدون نســخه)‪‎(OTC‬‬ ‫‪(NSAIDs) ‎‬ماننــد‏ایبوپروفــن مــی توانــد باعــث‬ ‫اســیب و بیمــاری کلیــوی شــود‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده‪‎ ،‬‏ ‪NSAID‬هــا بزرگتریــن علــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏بیمــاری کلیــوی ناشــی از دارو اســ ‪‎‬‬ ‫ترک‪‎‎‬سیگار‬ ‫ســیگار کشــیدن بــه رگ هــای خونــی بــدن شــما‬ ‫اســیب مــی رســاند و منجــر بــه کندتــر شــدن‬ ‫جریــان خــون در بــدن و‏کلیــه هــا مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کنترل قند خون‬ ‫افــراد مبتــا بــه دیابــت و یــا بیمــاری هــای کــه‬ ‫باعــث قنــد خــون بــاال هســتند در معــرض اســیب‬ ‫کلیــه قــرار دارنــد‪.‬‏هنگامــی کــه ســلول هــای بــدن‬ ‫نتواننــد از گلوکــز (قنــد) در خــون اســتفاده کننــد‪،‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫کلیــه هــا مجبــور بــه کار اضافــی مــی‏شــون ‪‎‬‬ ‫کنترل فشار خون‬ ‫فشــار خــون بــاال مــی توانــد باعــث اســیب کلیــه‬ ‫شــود‪ .‬اگــر فشــار خــون بــاال همــراه بــا ســایر‬ ‫مــوارد ســامتی ماننــد دیابــت‪ ،‬‏بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی یــا کلســترول بــاال اتفــاق بیفتــد‪ ،‬تاثیــر ان‬ ‫بــر بــدن مــی توانــد بســیار زیــاد وخطرنــاک باشــد‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی‏‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫امــروزه از دانــش و هنــر روابــط عمومی‬ ‫بــه عنــوان یــک نهــاد شـــبه مـــدنی در‬ ‫جهـــت تـــسهیل ارتباطــات دو طرفــه‬ ‫‏بیــن ســازمان و مخاطبــان یــاد شــده‬ ‫و بـــا پیچیـده تـــر شـــدن نظـــام اجتماعی‬ ‫بــر ضــرورت‪ ،‬گســترش و توســعه ایــن‬ ‫‏علــم و حرفــه اتفــاق نظــر وجــود دارد تــا‬ ‫انجــا کــه کمتــر نهــاد یــا ســازمانی خــود‬ ‫را بی نیــاز از تـــشکیالت روابــط عمومــی‬ ‫‏می بینــد ‪.‬‏‬ ‫روابــط عمومــی بــه عنــوان یــک علــم‬ ‫دارای اصــول منطقــی‪ ،‬نظریــه‪ ،‬الگـــو‬ ‫و معرفـــت شناســـی اســت و از قــدرت‬ ‫پیــش‏بینــی نتایــج و ظرفیــت بســیار باال‬ ‫بــرای ســازماندهی روابــط اجتماعــی و‬ ‫بهبــود عملکــرد ســازمان های اجتماعــی‬ ‫‏برخــوردار اســت‪.‬‏‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬روابــط عمومــى در‬ ‫حقیقــت مـــى تواند بــه عنــوان واســطه‬ ‫میــان ســازمان ها و مخاطبــان نقــش‬ ‫قابــل ‏قبولــى ایفــا کنــد و بــه تعالــی‬ ‫بخشــیدن روابــط اجتماعــی کمــک‬ ‫نمایــد ‪.‬‏‬ ‫روابــط عمومــی و ارتباطــات‪ ،‬پیوندهــا‬ ‫و همبودهــای نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪.‬‬ ‫از یکســو روابــط عمومــی‪ ،‬نمــادی‬ ‫وابســته بــه‏ســازمان اســت کــه بــه طــور‬ ‫اختصاصــی بــه اهــداف و برنامــه هــای‬ ‫ان مــی پــردازد و یــا بــه اصطــاح در‬ ‫محــدوده ســازمانی‏خــود عمــل می کنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر‪ ،‬بخــش خاصــی از‬ ‫مفهــوم عــام ارتباطــات انســانی اســت‬ ‫کــه مــی توانــد بــا جلــب‏اعتمــاد مــردم‪،‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط متقابــل بــا مخاطبــان و‬ ‫جــذب و تشــخیص افــکار عمومــی‪ ،‬در‬ ‫راه توســعه و بهبــود همــه‏جانبــه ارتبــاط‬ ‫اجتماعــی گام بــردارد‪.‬‏‬ ‫کار اصلــی و ماموریــت اساســی‬ ‫روابــط عمومــی در جامعــه بــه عنــوان‬ ‫متخصصــان ارتباطات‪،‬برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا مخاطبــان ‏ســازمان در قالــب‬ ‫ارتباطــات فــردی‪ ،‬گروهــی‪ ،‬ســازمانی‪،‬‬ ‫رســانه ای و همگانــی اســت و بــه عبــارت‬ ‫ســاده تر هــر فعالیــت و‏اقــدام عملــی‬ ‫روابــط عمومــی در حقیقــت برقــرار‬ ‫کــردن یــک جریــان ارتباطــی اســت‪.‬‏‬ ‫در دنیــای امــروزی کــه ماشـــینی شـــدن‬ ‫زندگــی‪ ،‬افزایــش جمعیــت‪ ،‬تقســیم‬ ‫کـــار و مـــشاغل‪ ،‬تخصـــصی شـــدن‬ ‫‏فعالیـت هـــا‪ ،‬تنـــوع امکانــات بهــره وری‪،‬‬ ‫برتری جویی هــا‪ ،‬ترویــج شــیوه های‬ ‫رقا بتی ‪ ،‬رفا ه طلبی ها ‪ ،‬خســتگی ها ‪ ،‬کم‬ ‫حو صلگی ها ‪ ،‬بی ا عتما د ی ها و تنــو ع‬ ‫طلبی ها باعث شده است تـــا جمعیت های‬ ‫انســانی در حالــی کــه از‏لحــاظ فیزیکــی و‬ ‫زیســتی بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــده اند از‬ ‫نظــر عاطفــی‪ ،‬اخالقــی و ذهنــی دور از هــم‪،‬‬ ‫‏منزوی‪،‬خودخــواه و ناهمگــون و پراکنــده‬ ‫شــوند‪ ،‬نقــش روابــط عمومی بیــش از پیش‬ ‫نمایــان مــی گــردد‪ .‬‏‬ ‫بــدون شــک روابـــط عمومــی بــا‬ ‫مجموعـه ای از ابــزارو مصالــح بی جـــان‪،‬‬ ‫ســـخت‪ ،‬ســـفت و ســـاده موجـــود‬ ‫در ‏طبیعــت ســروکار نــدارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫حــوزه و حیطــه عمــل ان احساســات‬ ‫و عاطفـه هـــا و در یـــک کالم افــکار‬ ‫عمومــی اســت‏و ایــن خــود اوج اهمیــت‬ ‫جایــگاه و مراتــب روابــط عمومــی را‬ ‫مـــی رساند کــه بــه عنــوان فــن و هنــر‬ ‫برقــراری ارتبــاط‏بــه منظــور تاثیرگــذاری‬ ‫برجامعــه و دریافــت تصویــر واقعــی‬ ‫ارامش اعصاب و روان با دمنوش اویشن‬ ‫ارامــش اعصــاب و روان یکــی از خواســته‬ ‫هــای انســان هــای عصــر مــدرن اســت ‪.‬‬ ‫عصــری کــه بــه دلیــل درگیــری و مشــغله‬ ‫هــای ‏زیــاد فکــری و جســمی بــدن همیشــه‬ ‫در حالــت امــاده بــاش بــرای از دســت دادن‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬و وارد شــدن بــه حالــت‬ ‫‪‎‬کنتــرل اعصــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏خشــونت و ‪ ...‬اســ ‪‎‬‬ ‫راه و روش های بســیاری برای داشــتن اعصاب‬ ‫و روانــی ارام شــناخته و ثابــت شــده اســت کــه‬ ‫ی ‪‎‬ارامــش اعصــاب و یــا‬ ‫در صــدر انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬مــواد‏غذایـ ‪‎‬‬ ‫ارامــش اعصــاب از راه گیاهــی و طبیعــی اســت‏‪.‬‬ ‫دمنوش اویشن مسکنی‬ ‫برای تمدد اعصاب‬ ‫درصورتــی کــه طعــم اویشــن را دوســت‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬خــوردن دمنــوش ایــن گیــاه‬ ‫میتوانــد لذتبخــش باشــد‪ .‬طــرز تهیــه‏کردن ان‬ ‫هــم بســیار ســاده و ســریع اســت‪‎.‎‎ ‎‬‬ ‫چنانچــه بــه بــرگ اویشــن دسترســی‬ ‫ندارید‪ ،‬میتوانید از پودر اویشــن اســتفاده‬ ‫کنیــد همچنیــن از نظــر طــب ســنتی ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏گیــاه دارای طبیعــت گــرم اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬از جملــه خاصیــت هــای ایــن دمنــوش‬ ‫میتــوان بــه تقویــت اعصــاب‪ ،‬بینایــی‪ ،‬تســهیل‬ ‫در هاضمــه‪ ،‬معــده‪ ،‬کبــد و کلیــه‪ ،‬بــاال‏برنــده‬ ‫فشــار خــون ‪ ،‬بــاز کننــده انســداد‪ ،‬خشــک‬ ‫کننــده‪ ،‬تحلیــل بــاد هــا و بلغــم‪ ،‬لطیــف‬ ‫کننــده ی غذاهــای غلیــظ‪ ،‬اشــت ‏هــا اور‪،‬‬ ‫ادراراور‪ ،‬تنقیــه کننــده ی ریــه‪ ،‬معــده‪ ،‬روده‬ ‫هــا‪ ،‬افزایــش شــیر مــادر ‪ ،‬ضــد افســردگی‪،‬‬ ‫ارام کردنــم اعصــاب‪ ،‬بــاز ‏کننــده گرفتگــی‬ ‫هــای روده‪ ،‬ضــد انــگل‪ ،‬ضــد تنگــی نفــس و‬ ‫میکــروب کشــی( معــادل شــش برابــر انتــی‬ ‫بیوتیــک هــا) اشــاره ‏کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یــک قاشــق غــذا خــوری اویشــن را همــراه‬ ‫بــا دو لیــوان اب جــوش را روی شــعله غیــر‬ ‫مســتقیم بگــذاردی تــا دم بکشــد‪ .‬‏میتوانیــد‬ ‫ایــن نوشــیدنی را بــا عســل یــا نبــات شــیرنی‬ ‫کنیــد و البتــه اگــر چنــد قطــره ابلیمــو تــازه‬ ‫بــه ان اضافــه کنیــد‪ ،‬طعــم‏خوبــی پیــدا مــی‬ ‫کنــد و یــا میتــوان در زمــان دم کشــیدن بــه‬ ‫ان لیمــو عمانــی اضافــه کــرد کــه طعــم تــرش‬ ‫و دلپذیــری بــه‏نوشــیدنی تــان اضافــه شــود‬ ‫ارامــش اعصــاب و روان یکــی از خواســته هــای‬ ‫انســان هــای عصــر مــدرن اســت ‪ .‬عصــری کــه‬ ‫بــه دلیــل درگیــری و مشــغله هــای‏زیــاد فکــری‬ ‫و جســمی بــدن همیشــه در حالــت امــاده بــاش‬ ‫ب ‪‎‬و وارد شدن‬ ‫ن ‪‎‬کنترل اعصا ‪‎‬‬ ‫برای از دست داد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه حالــت‏خشــونت و ‪ ...‬اسـ ‪‎‬‬ ‫از افــکار عمومــی بــه منظــور لحــاظ‬ ‫کــردن ایـــن نگـــرش و ‏تـــصورات در‬ ‫اداره بهتــر ســازمان تلقــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی امــروز بایــد بتوانــد در‬ ‫جهــت دهــی افــکار عمومــی و‏ســازمان‬ ‫در مســیر تحــول و توســعه‪ ،‬بــا اتخــاذ‬ ‫اســتراتژی ارتباطــی موثــر نقــش کلیــدی‬ ‫ایفــا نمایــد‪ .‬مســلما ً عزمــی راســخ‬ ‫‏می طلبــد تــا ســنت ها را کنــار گذاشــته‬ ‫و همــگام بــا تحــوالت روز‪ ،‬متحــول‬ ‫شــده و برنامه هــای روابــط عمومــی را‬ ‫بــر‏مبنــای توســعه پایــدار و رویکــردی‬ ‫اســتراتژیک برنامه ریــزی نمایــد‪.‬‬ ‫افزایــش ســطح دانــش و معلومــات‬ ‫روابــط عمومــی‏نیــز بایــد در برنامه هــای‬ ‫اصلــی ســازمان ها در حــال توســعه‬ ‫مــد نظــر باشــد‪ .‬لــذا طراحــی مهندســی‬ ‫و برنامه ریــزی ‏اســتراتژیک ارتباطــی‬ ‫در روابــط عمومــی هــر ســازمان ایــن‬ ‫امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه تصویــری‬ ‫از چشــم انــداز‪،‬‏ماموریــت هــا‪ ،‬رســالت‬ ‫و اهــداف و اســتراتژی های عمدتــا ً‬ ‫ارتباطــی ســازمان را پیــش روی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬در حقیقــت‏تدویــن اســتراتژی‬ ‫سندروم بی اعتماد‬ ‫بنفس یا تایجین‬ ‫کیوفوش ‪‎‬و‬ ‫ایــن ســندروم را مــی تــوان ســندروم بــی اعتماد‬ ‫بــه نفســی شــدید نیــز دانســت‪ .‬بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫ایــن ســندروم بــه شــدت از‏داشــتن ظاهــر و انــدام‬ ‫کنونــی خــود احســاس خجالت و شــرمندگی دارند‪.‬‬ ‫همچنیــن ان هــا از صــدا ‪ ،‬بــو و قیافــه خــود کامــا‬ ‫‏ناراضــی هســتند و از نشــان دادن ان بــه دیگــران‬ ‫مــی هراســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن افــراد زمانــی کــه بایــد بــا دیگــران تعامــل‬ ‫ش‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬دچــار حالــت هایــی مثــل افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ضربــان قلــب‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬عــرق‏شــدید و تــرش‬ ‫کــردن مــی شــوند‪ ،‬ایــن اتفــاق در بیــن مــردم ژاپــن‬ ‫ـت‪‎.‬‬ ‫شــایع تــر از دیگــر نقــاط دنیــا اسـ ‪‎‎‬‬ ‫اختــال کیوفوشــو تایجین یک تــرس اجتماعی‬ ‫ارتباطــی در روابــط عمومــی شــرکت هــا‬ ‫و ســازمان هــای مختلــف نیازمنــد یــک‬ ‫بــاز مهندســی ارتباطــی ‏بــا رویکــرد و‬ ‫تفکــر اســترتژیک اســت‪.‬‏‬ ‫ولــی ان چــه در ســال های اخیــر‬ ‫متاســفانه بــه اشــکال گونـــاگونی‬ ‫باعـــث شـــده‪ ،‬روابــط عمومــی همچنــان‬ ‫بی اثــر و یــا‏کــم اثــر جلــوه کنــد‪ ،‬همانــا‬ ‫اقتـدارگرایی مـدیران‪ ،‬رواج نظام ارادت‬ ‫ســاالری بــه جــای شایســته ســاالری‪،‬‬ ‫نــگاه ابــزاری ‏بــه روابــط عمومــی‪،‬‬ ‫دانــا جلــوه دادن برخــی از مدیــران‪،‬‬ ‫بیگانگــی ســازمانی و یــا بیگانگــی حرفــه‬ ‫ای بســیاری از مدیــران‏ســازمان ها بــه‬ ‫اهمیــت و نقــش روابـــط عمـــومی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫لــذا انتظــار م ـی رود مدیــران ســازمانی‬ ‫بــا گمــاردن مدیــران‏علمــی‪ ،‬ارزش گــرا‬ ‫و فراینــد محـــور در پســت ســازمانی‬ ‫روابــط عمومی هـــا‪،‬توانایی جلــب‬ ‫مشــارکت عمومــی و ‏اعتمادســازی‬ ‫در افــکار عمومــی را بــه نحــو مطلــوب‬ ‫فراهــم نماینــد‪ .‬‏‬ ‫خــاص اســت‪ .‬ایــن یــک هــراس اجتماعــی‏اســت‬ ‫کــه باعــث تــرس مــردم مــی شــود از اینکــه‬ ‫دیگــران بــه نوعــی ازرده خاطــر شــوند ‪ ،‬چــه بــا‬ ‫‏گفتــن حرفــی اشــتباه ‪ ،‬چــه بــا حرکتــی اشــتباه ‪،‬‬ ‫یــا حتــی بــا نــگاه کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اختــال خــاص بــا مــردم ژاپــن مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه احتمــاال ً مــی دانیــد ‪ ،‬ژاپنی هــا از‬ ‫اســتانداردهای باالیــی‏در رفتــار صحیــح ‪ ،‬احتــرام‬ ‫مطلــق بــه دیگــران و حســن نیــت برخوردارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نــوع‬ ‫‏هــراس اجتماعــی مــی توانــد در هــر فرهنگــی‬ ‫اشــکار شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ریشــه اختــال کیوفوشــو تایجیــن در‬ ‫خودبــاوری اســت‪ .‬ایــن یــک وســواس ایجــاد‬ ‫می کنــد تــا کامــل قلمــداد شــود‪.‬‏بنابرایــن ‪ ،‬انهــا‬ ‫می خواهنــد زیبــا بــه نظــر برســن ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫تفاوت بین اختالل ‪،‬کیوفوشو تایجین‬ ‫ب‪‎‬اجتماعی‬ ‫و اضطرا ‪‎‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شــرکت کشــت و صنعت خاوردشــت (ســهامی خاص) در نظر دارد ‪ 7‬عدد برس روغنکشــی تخم‬ ‫پنبــه هــارد پــرس ‪ 50‬تنــی ســاخت امریــکا ‪ French‬را از طریــق مزایــده عمومــی به فروش برســاند‪،‬‬ ‫جهت دریافت اسناد مزیاده از تاریخ درج این اگهی تا تاریخ ‪ 1400/03/06‬به ادرس این شرکت‬ ‫واقــع در اســتان گلســتان شهرســتان علــی ابــاد کتــول‪ ،‬بلــوار امــام رضــا (ع) مراجعــه نمایند‪.‬مهلت‬ ‫تحویل اسناد حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/03/13‬و زمان بازگشایی پاکت ها تاریخ ‪ 1400/03/17‬می شد‪.‬‬ ‫هزینه اگهی برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت رویت اقالم و هماهنگی الزم‪09113698604 /01734222610 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪:‬برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰971‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰0008‬تقاضــای مریــم بــوالغ بــه شناســنامه ‪ 2110485541‬کــد ملــی ‪ 2110485541‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫نــادر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 119‬متــر مربــع از پــاک ‪ 3‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را با ذکر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م الــف‪ 6858:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۲/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/03/17‬‬ صفحه 6 ‫کتــاب همســایه ها نوشــته احمــد محمــود یــا همــان احمــد عطــا اولین بار در ســال ‪ ۵۳‬و توســط انتشــارات‬ ‫امیرکبیــر به چاپ رســید‪.‬‬ ‫داســتان همســایه هــا از زبــان اول شــخص یعنــی «خالــد» پســرکی پانــزده ســاله روایت می شــود‪ .‬پســری‬ ‫کــه در یــک محلــه فقیــر نشــین در خانـه ای بــا چندیــن ســکنه همــراه خانــواده اش زندگــی می کنــد و پــدرش‬ ‫مانــع ادامــه تحصیــل او شــده اســت‪ .‬داســتان در دو پــرده روایــت می شــود‪ .‬در پــرده اول‪ ،‬محمــود تــک تــک‬ ‫پرســوناژها را رنــگ امیــزی می کنــد و ارتباطــات ان هــا را بــا خالــد شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫همسایه ها‬ ‫در دو پرده‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 17‬از مبحث اول‬ ‫اختالط مباحث «حق سرقفلی»‬ ‫با «حق کسب و پیشه یا حق تجارت ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫اســتاد کشــاورز اگرچــه در کاربــرد الفــاظ و‬ ‫تفکیــک لفظــی حــق کســب و پیشــه و حــق‬ ‫ســرقفلی ‪ ،‬دقــت کافــی را داشــته و ‏تفکیــک و‬ ‫تمایــز ایــن دو مقولــه را بصــورت شــکلی رعایــت‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن در ماهیــت طــرح دو مقولــه مذکــور‪،‬‬ ‫نمــودن‬ ‫بــا ‏تاکیــد بــر جــاری و ســاری تلقــی‬ ‫ِ‬ ‫ت حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬ســبب خلــط‬ ‫مشــروعی ِ‬ ‫ماهــوی ایــن دو مقولــه شــده انــد ‪.‬‏بعبارتــی از‬ ‫مقولــه (حــق کســب و پیشــه) کــه نــه در شــکل‬ ‫بلکــه در ماهیــت پــوچ بــوده ‪ ،‬چنــان در کنــار‬ ‫مقولــه (حــق ســرقفلی) ‏کــه هــم اعتبــار ماهــوی‬ ‫داشــته و هــم شــکلی ســخن گفتــه اســت کــه‬ ‫اعتبــار پــوچ ماهــوی ایــن یکــی تحــت الشــعاع‬ ‫اعتبــار ماهــوی‏دیگــری قــرار گرفــت و عمال اعتبار‬ ‫ماهــوی حــق ســرقفلی بــر اعتبــار پــوچ ماهــوی‬ ‫حق کسب و پیشه بار گردید ‪ .‬متقابال‏قضات و‬ ‫وکالء و کارشناســانی را هــم دیــده ام کــه غیر قابل‬ ‫جمــع بــودن و مصــداق قضیه منفصلــه بودن این‬ ‫دو مقولــه را بدرســتی‏تیبیــن کــرده انــد‪.‬‬ ‫اقایــان دکتــر عبــاس ســعیدی راد و دکتــر‬ ‫موســوی قضــات محتــرم کشــور از جملــه انهــا‬ ‫می باشــند‪ .‬واقعیــت ایــن اســت‏‏‪ .‬همین کــه ‪،‬‬ ‫قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب ســال ‪1339‬‬ ‫ِ‬ ‫حــق کســب و پیشــه را بــرای اولیــن بــار بنیــان‬ ‫نهــاد و قانــون مصــوب ســال‏‏‪ 1356‬نیــز ضمــن‬ ‫نســخ قانــون ‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه را‬ ‫اســتوار نگــه داشــت‪ ،‬دیگــر کمتــر حقوقدانــی‬ ‫دیــده شــدند کــه از خــود‏بپرســند‪ ،‬اســباب ایجــاد‬ ‫ایــن حــق و منظــور و مقصــود مقنــن از وضــع‬ ‫ان چــه بــوده اســت ! هرچــه اســباب ایجــاد ایــن‬ ‫حــق رو بــه‏زوال نهــاد‪ ،‬متاســفانه غالــب وکالء و‬ ‫کارشناســان ‪ ،‬صــرف اعتبــار شــکلی حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬چشــمان خــود را بــر ماهیــت ان ‏نیــز‬ ‫بســتند و خــود را در شــکل قانونــی محصــور‬ ‫نمودنــد‪ .‬نتیجــه بســتن چشــمان ظلــم فاحــش‬ ‫در حــق صاحبــان امــاک تجــاری بــوده‪ ،‬واضــح‬ ‫اصل‬ ‫اســت کــه میــزان ارزیابــی کارشناســان و نــه‬ ‫ِ‬ ‫ارزیابــی‪ ،‬بایــد مســتند بــه دلیــل و ســببی باشــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان میــزان ارزیابــی را‏بــه قانونگــذار نســبت‬ ‫داد ‪ .‬بلکــه صرفــا می تــوان اصــل ارزیابــی را بــه‬ ‫قانونگــذار منتســب نمــود‪ .‬بنابرایــن کارشــناس‬ ‫بــا چــه دلیلــی‏می گویــد کــه حــق کســب و پیشــه‬ ‫فــان واحــد کســبی مثــا صــد میلیــون تومــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن صــد میلیــون از کجــا و چگونــه‬ ‫حاصــل‏می شــود ‪ .‬بــه غیــر از خلــط حــق کســب‬ ‫و پیشــه بــا حــق ســرقفلی ‪ ،‬چــه توجیــه دیگــری‬ ‫متصــور اســت‪ .‬واقعــا هیــچ توجیــه دیگــری کــه‬ ‫‏کارشــناس میــزان ارزیابــی ایــن حــق را ناشــی از‬ ‫حــق ســرقفلی و کســری از ان تلقــی کــرده باشــد‬ ‫ـباب‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬ایــن تلقــی نــه تنهــا مغایــر‏اسـ ِ‬ ‫ایجــاد حــق کســب و پیشــه اســت ‪ ،‬بلکــه هرگــز‬ ‫قانونگــذار درهیــچ قاعــده امــره ای حــق کســب‬ ‫و پیشــه را جزیــی و کســری‏از ســرقفلی عنــوان‬ ‫ننمــوده اســت‪ .‬ایــن اســت نتیجــه خلــط ایــن دو‬ ‫مقولــه حقوقــی در نظریــه حاضــر خواهیــد دیــد‬ ‫کــه ایــن حــق ‏بــرای ‪ %99‬قراردادهــای منعقــده‬ ‫پــس از ســال ‪ 1355‬صفــر اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد قضــات محتــرم و حقوقدانــان و‬ ‫کارشناســان ‏ارجمنــد از خــود بپرســند کــه اگــر‬ ‫مبنــای حــق ســرقفلی مــال یــا مبلغــی اســت کــه‬ ‫بــدوا مســتاجر در وجــه مالــک پرداخــت می کنــد؛‬ ‫مبنا‏و ســبب ایجاد حق کســب و پیشــه چه بوده‬ ‫اســت؟! چطــور می تــوان واقعــه ای را توصیــف‬ ‫کــرد کــه فــردی بیایــد مغــازه دیگــری را‏بــرای مــدت‬ ‫یکســال اجــاره کنــد و بــه غیــر از اجــاره ماهیانــه ‪،‬‬ ‫مبلــغ دیگــری بــه او ندهــد‪.‬‬ ‫و در سررســید هــم مســتفاد از قانــون‏مصــوب‬ ‫ســال ‪1356‬تخلیــه نکنــد ‪ .‬و مجــاز بــه اســتمرار‬ ‫تصــرف هــم باشــد و عــدم رعایــت انقضای مدت‬ ‫اجــاره را هــم ‏ننمایــد‪ .‬بدتــر و زیاده تــر از ان‪،‬‬ ‫مســتحق بــه اخــذ مبلغــی گــردد کــه دههــا برابــر‬ ‫اجــاره ای اســت کــه پرداختــه اســت‪ .‬وصــول ایــن‬ ‫‏مبلــغ نیــز شــرط تخلیــه باشــد‪ .‬ایــا ایــن واقعــه‪،‬‬ ‫یــک بــاج خواهــی اشــکار نیســت ؟! بنابرایــن‬ ‫عیــب کار در کجاســت‪!.‬؟ اگــر‏قانــون‪ 1356‬اصــل‬ ‫سمیه موسی پور‬ ‫ررفتارهای خالف عادت‬ ‫و ایجاد شادی‬ ‫ایــا امــروز خــاف عــادت همیشــگی‬ ‫رفتــار کــرده ای ؟ ایــا هیــچ اصلــی را زیــر پــا‬ ‫گذاشــته ای؟ بــا تمریــن خــاف عــادت رفتــار‬ ‫کــردن می تــوان بــه زندگــی رنــگ و بــوی تــازه‬ ‫ای داد و شــیوه ی متفــاوت بــودن را اموخــت ‪.‬‬ ‫ادم هــا در زندگــی بــرای ســاختن و نظــم‬ ‫بخشــی بــه زندگــی روزانــه شــان از الگوهایــی‬ ‫تکــراری و یکنواخــت اســتفاده می کننــد ‪.‬‬ ‫اعمــال تکــراری می تواننــد مفیــد باشــد امــا‬ ‫اغلــب در اغلــب مــوارد بــه عــدم انعطــاف‬ ‫پذیــری منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫همــه ی مــا قواعــد و اصولــی داریــم کــه بــا‬ ‫ا نهــا زندگــی میکنیــم و اغلــب بــه تغییرشــان‬ ‫تمایلــی نداریــم‪ .‬خطــری کــه در اینجــا وجــود‬ ‫دارد ایــن اســت کــه اصــول و قواعــد مــورد‬ ‫اســتفاده ی روزانــه در طــول زمــان مــی توانــد به‬ ‫ســبکی از زندگــی یکنواخــت و تکــراری تبدیــل‬ ‫شــود و مــارا گرفتــار الگویــی از زندگــی کنــد کــه‬ ‫از نظــر هیجانــی بــی شــور و حــال و بــی رمــق‬ ‫اســت ‪ .‬عــادات روز مــره ‪ ،‬ممکــن اســت چشــم‬ ‫مــارا بــرای دســتیابی بــه یــک زندگــی شــورانگیز‬ ‫و چالشــگر کــور کنــد ‪.‬‬ ‫بــرای فــرار از یکنواختــی روزمــره می تــوان از‬ ‫پیــروی عــادات ســر بــاز زد یــا بــه بیــان ســاده تــر‬ ‫ناپیــروی کــرد ‪.‬‬ ‫می تــوان بــه عمــد بــه طــور متفــاوت عمــل‬ ‫کــرد ‪ .‬ایــن خــاف عــادت رفتار کــردن می تواند‬ ‫بــه ســادگی تغییــر مســیر رانندگــی از محل کار‬ ‫بــه منــزل باشــد ‪ .‬ایــا هــر روز از یــک مســیر رد‬ ‫می شــوی ؟ چــه مــدت اســت کــه ایــن کار را‬ ‫می کنــی؟ ایــا هیــچ وقت تغییــری در ان ایجاد‬ ‫کــرده ای ؟ یــا بــه دفعــات و بــه شــکل تکــراری‬ ‫بــه همــان منظــره هــر روز چشــم دوختـه ای؟‬ ‫اموزش‬ ‫محاســبه را مقــرر می نمایــد ‪ ،‬لیکــن کارشــناس‬ ‫میــزان ایــن اصــل را اعــام می کنــد‪ .‬نتیجــه‬ ‫ان می شــود کــه مالــک‏نگــون بخــت‪ ،‬اشــکارا‬ ‫می بینــد پــس از تخلیــه ‪ ،‬مغــازه او بــه همــان‬ ‫انــدازه ارزش دارد و بــه همــان انــدازه اجــاره‬ ‫م ـی رود کــه اگــر اجــاره‏نــداده بــود‪ .‬یعنــی بــدون‬ ‫دســتاوردی‪ ،‬محکــوم اســت مبلغــی گــزاف در‬ ‫وجــه مســتاجر پرداخــت نمایــد و ایــا نامشــروع تر‬ ‫از ایــن هــم ‏می تــوان واقعــه ای را بــه تصویــر‬ ‫کشــید‪ .‬در اینجــا اســت کــه مشــخص می شــود‪،‬‬ ‫مخالفــت حضــرت امــام خمینــی ره با قانون حق‬ ‫‏کســب و پیشــه بــه جهــت خــاف شــرع بــودن‬ ‫قانــون موضوعــه بــوده اســت‪ .‬حقوقدانــان بــه‬ ‫خوبــی می داننــد کــه در معامــات‏تبادل عوضین‬ ‫کــه اســاس شــرعی و عقلــی عقــود اســت در حــق‬ ‫کســب و پیشــه موجودیت ندارد‪ .‬مال مشــخصی‬ ‫نــداده کــه‏عــوض ان مــال را می خواهــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره در تحریــر الوســیله‬ ‫و توضیــح المســائل‪ ،‬خــاف شــرع بــودن حــق‬ ‫کســب و‏پیشــه و مشــروع بــودن حــق ســرقفلی‬ ‫را تصریــح فرمــوده انــد‪ .‬کســانی کــه بــدون توجــه‬ ‫بــه مبانــی و اســباب تاســیس ایــن حــق ‪ ،‬از خــود‬ ‫‏نمی پرســند کــه چــرا قانونگــذار در ســال ‪1339‬‬ ‫ایــن حــق را بصــورت امرانــه و برخــاف مــواد‬ ‫‪ 468‬و ‪ 494‬قانــون مدنــی ایجاد‏کــرده و بــر مالــک‬ ‫تحمیــل نمــود‪ .‬منطــق قانونگــذار وقــت واقعــا چــه‬ ‫بــوده اســت؟! شــکی نیســت در بــدو امــر نظــر‬ ‫قانونگــذار مبتنــی‏بــر اســتقرار عدالــت بــوده و‬ ‫قصــد احقــاق حــق مســتاجر را داشــته امــا عمــا‬ ‫از یکطــرف ســاز و کاری کــه ســبب تضییــع حــق‬ ‫‏مالکیــن نگــردد را فراهــم ننمــود و از طــرف دیگــر‬ ‫تصویــب قانــون شــهرداریها و موظــف شــدن‬ ‫مالکیــن بــه اخــذ پروانــه تجــاری ‏موجــب شــد کــه‬ ‫ان حقــی کــه قانون گــذار در ســال ‪ 1339‬بــرای‬ ‫مســتاجر در نظــر داشــت بکلــی ارکانــش از بیــن‬ ‫بــرود‪ .‬و‏حتــی در روزهــا و ســال های نخســتین‬ ‫نیــز عمــا بــه بــاج خواهــی قانونــی مســتاجرین‬ ‫علیــه مالکیــن تبدیــل شــد ‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫ایــن یــک بــار را امتحــان کــن ‪ .‬فــردا از راه‬ ‫دیگــری بــه خانــه بــرو‪ ،‬اگــر الزم اســت زودتــر‬ ‫از خانــه بیــرون بیــا ‪ ,‬بــه چیزهــای متفــاوت‬ ‫نــگاه کــن ؛ منظره هــا را در مســیر تماشــا کـن ؛‬ ‫پذیــرای تجربــه کــردن بــاش و ان گاه خواهــی‬ ‫دیــد کــه روزت درخشــش پیــدا خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫در مســیر بازگشــت بــه خانــه هــم همیــن کار را‬ ‫بکــن ؛ از مســیری متفــاوت بــرو انــگار تغییر به‬ ‫زندگ ـی ات جــان تــازه ای می بخشــد ‪.‬‬ ‫در اینجــا راه هایــی بــرای تمریــن خــاف عــادت‬ ‫عمــل کــردن اورده شــده اســت ؛ این هــا را بــه‬ ‫کار بگیــر ‪:‬‬ ‫رنــگ جدیــدی بپــوش ( ســعی کــن رنگهــای‬ ‫روشــن را انتخــاب کنــی )‬ ‫غذای جدیدی بخور یا درست کن‬ ‫روزهــا بــه ســینما بــرو مثــا وســط روز بــرای‬ ‫خــودت گل بخــر‬ ‫وســط پــارک بــدو و در مــورد قضــاوت دیگــران‬ ‫فکــر نکــن‪.‬‬ ‫مدل موهایت یا رنگش را تغییر بده‬ ‫البتــه بایــد یکنواختی هــای زندگــی ات را‬ ‫تشــخیص بدهــی ‪ .‬می توانــی همیشــگی‬ ‫بودن ها را تشــخیص بدهی ‪ .‬یعنی هر روز به‬ ‫ی و تکــراری چــه رفتــاری از خــودت‬ ‫طــور متوالـ ‬ ‫بــروز می دهــی ؟ صبــح هــا از چــه رفتــار خاصی‬ ‫پیــروی می کنــی؟ بــه هنــگام خــواب چطــور ؟‬ ‫تمرینــات ورزشــی تکــراری ات را پیــدا کــن ‪.‬‬ ‫تعطیــات اخــر هفتــه بــه کجــا میــروی؟ یــا ایا‬ ‫کارهایــی هســت کــه همــواره بــه یــک شــیوه‬ ‫انجــام می دهــی؟ هــر وقــت عــادات تکــراری‬ ‫خــود را پیــدا کــردی از خــودت بپــرس ‪:‬‬ ‫در سایت ها و شبکه های‬ ‫اجتماعی چگونه از خود‬ ‫حفاظت کنیم؟‬ ‫تنظیمــات خــود را چــک کنیــد ‪ :‬از امکانــات‬ ‫تنظیــم حریــم خصوصــی ســایت اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫تنظیمــات پیــش فــرض هــر ســایتی ممکــن اســت‬ ‫بــه همــه امــکان دیــدن‏اطالعــات شــما را بدهــد‬ ‫امــا شــما می توانیــد تنظیمــات را سفارشــی کــرده‬ ‫و اطالعاتتــان را محــدود بــه دسترســی افــراد‬ ‫خاصــی کنیــد‪ .‬امــا بــاز هــم ایــن ریســک را نکنیــد‬ ‫‏کــه اطالعاتــی را کــه نمی خواهیــد همــه ببینینــد را‬ ‫منتشــر کنیــد زیــرا احتمــال ایــن نیــز باز هســت که‬ ‫اطالعــات شــما در دســترس ســایرین قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ســایت ها ممکــن‏اســت گزینه هــای تنظیماتــی‬ ‫خــود را تغییــر دهنــد پــس بــه روز باشــید و‬ ‫تنظیمــات حریــم شــخصی خــود را بــه صــورت‬ ‫دوره ای چــک کنیــد کــه مناســبترین گزینه هــا را‬ ‫‏انتخــاب کــرده باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎6‬درمــورد برنامــه هــای کاربــردی کــه بــه واســطه‬ ‫شــخص نوشــته شــده اســت محتــاط باشــد ‪:‬‬ ‫برنامه هــای کاربــردی کــه توســط اشــخاص‬ ‫نوشــته می شــود ممکــن اســت‏جنبــه ســرگرمی‬ ‫و یــا کاربــردی داشــته باشــد ولــی شــما محتــاط‬ ‫باشــید کــه کــدام برنامــه را فعــال می کنیــد‪ .‬از‬ ‫نصــب برنامه هایــی کــه ممکــن اســت بــه نظرتــان‬ ‫مشــکوک‏باشــد اجتنــاب کنیــد و یا تنظیمــات خود‬ ‫را تغییــر دهیــد تــا ایــن برنامه هــا بــه کمتریــن‬ ‫اطالعــات ممکنــه از دســتگاه شــما موبایــل‪ ،‬لــپ‬ ‫تــاپ و‪ ...‬دسترســی داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎7‬از پســوردهای قــوی اســتفاده کنیــد‪ :‬بــا رمــز‬ ‫عبورهــای قــوی از حســاب های کاربــری خودتــان‬ ‫محافظــت کنیــد‪ ،‬اگــر رمــز عبــور شــما در معــرض‬ ‫خطــر باشــد ممکــن‏شــخص دیگــری بــه حســاب‬ ‫شــما دسترســی داشــته باشــد و خود را جای شما‬ ‫جــا بزنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎8‬سیاســت حفظ حریم خصوصی رابررســی کنید ‪:‬‬ ‫برخی ســایت ها ممکن اســت ادرس ایمیل و عالقه‬ ‫مندی هــای کاربرانشــان را در اختیــار شــرکت های‬ ‫دیگــر‏بگذارنــد‪ ،‬کــه ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش‬ ‫اســپم شــود‪ .‬ســعی کنیــد بــا ایجــاد یــک سیاســتی‬ ‫لیســت دوســتان خــود را در اختیــار ایــن ســایت ها‬ ‫قــرار ندهیــد‪ .‬برخــی‏ســایت ها بــه لیســت افــرادی‬ ‫کــه شــما بــه ان هــا اشــاره کــرده باشــید ایمیــل اســپم‬ ‫میفرســتند تــا ان هــا نیــز بــه ســایت ملحــق شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چرا اینکار را انجام می دهم ؟‬ ‫ایــا ایــن رفتــار را مــن انتخــاب کــرده ام یــا در‬ ‫دام عــادات افتــاده ام؟‬ ‫ایا این عادت مفید است؟‬ ‫ایا می توانم تغییرش بدهم ؟‬ ‫ایا ان را دوست دارم؟‬ ‫کارهایــی تکــراری را بررســی کــن ببیــن ایــا‬ ‫مفیدنــد یــا عــادت شــده انــد ؟ اگــر مفیــد‬ ‫نیســتند پــس بــا ان هــا چالــش کــن ‪.‬‬ ‫یــاد بگیــر بــه طــور هدفمنــد خــاف عــادت‬ ‫رفتــار کنــی و نــا پیــرو باشــی ‪ .‬در زندگــی ات‬ ‫تنــوع ایجــاد کــن ‪ .‬بــرای یــک زندگــی شــاد و‬ ‫ســالم تــر مطمئــن شــو کــه هــر روز مقــداری‬ ‫ناپیــروی از عــادات در امــور زندگــی ات ایجــاد‬ ‫کنــی ‪ .‬روزمرگی هایــت را دور بریــز و شــادابی‬ ‫را تجربــه کــن ‪.‬‬ ‫بــرای جایگزینــی عــادات خــوب پیشــنهادهای‬ ‫زیــر را بررســی کنیــد‪:‬‬ ‫زبان های مختلف را یاد بگیرید ‪.‬‬ ‫به نژاد خود تعصب بیجا نداشته باشید‪.‬‬ ‫صبح ها قهوه بنوشید ‪.‬‬ ‫ظهرها کمی بخوابید‪.‬‬ ‫دایره دوستان را محدود کنید‪.‬‬ ‫صادق باشید مخصوصا با خودتان‬ ‫بحث هاب بیهوده نکنید‪.‬‬ ‫تعادل بین کار و زندگی‬ ‫قدم زدن یا پیاده روی‬ ‫گذشت و بخشش را جزو عادات خود کنید‪.‬‬ ‫مهربانی و احترام را جایگزین کنید‬ ‫مثبت اندیش باشید‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪300‬‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫پروتکل امنیت اینترنت‬ ‫چیست؟‬ ‫‬)‪ Internet Protocol Security ‪(IPSec‬چارچوبی‬ ‫از اســتانداردهای بــاز بــرای اطمینــان از ارتباطــات‬ ‫خصوصــی و ایمــن از طریــق شــبکه های پروتــکل‬ ‫اینترنــت (‪ )ip‬از طریــق اســتفاده از ســرویس های‬ ‫امنیتــی رمزنــگاری اســت‪.‬‬ ‫‪ IPSec‬مجموعــه ای از خدمــات محافظــت و‬ ‫پروتکل هــای امنیتــی مبتنــی بــر رمزنــگاری اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه نیــازی بــه تغییــر در برنامه هــا یــا‬ ‫پروتکل هــا نیســت‪ ،‬بــه راحتــی می توانیــد ‪ IPSec‬را‬ ‫بــرای شــبکه های موجــود مســتقر کنیــد‪.‬‬ ‫نیــروی محرکــه پذیــرش و اســتقرار ‪ IP‬ایمــن‪ ،‬نیــاز‬ ‫کاربــران تجــاری و دولتــی بــرای اتصــال زیرســاخت‬ ‫‪ WAN ‎/ LAN‬خصوصــی خــود بــه اینترنــت بــرای‬ ‫دسترســی به خدمات اینترنت و اســتفاده از اینترنت‬ ‫بــه عنــوان مولفــه سیســتم حمــل و نقــل ‪WAN‬‬ ‫اســت‪ .‬همانطــور کــه همــه مــا می دانیــم‪ ،‬کاربــران‬ ‫بایــد شــبکه های خــود را جــدا کــرده و همزمــان از‬ ‫طریــق اینترنــت ترافیــک ارســال و دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مکانیس ـم های احــراز هویــت و حریــم خصوصــی ‪IP‬‬ ‫امــن‪ ،‬زمینــه را بــرای یــک اســتراتژی امنیتــی بــرای مــا‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪ IPsec‬از یــک یــا چنــد مســیر بیــن یــک جفــت‬ ‫میزبــان‪ ،‬یــک جفــت دروازه امنیتــی یــا یــک دروازه‬ ‫امنیتــی و یــک میزبــان محافظــت می کنــد‪ .‬دروازه‬ ‫امنیتــی دســتگاهی میانــی اســت ماننــد ســوئیچ یــا‬ ‫فایــروال کــه ‪ IPsec‬را پیــاده ســازی می کنــد‪.‬‬ ‫پروتــکل ‪ IPsec‬اساســا راهــی اســت کــه امنیــت‬ ‫داده هایــی را کــه در یــک شــبکه بیــن کامپیوترهــا‬ ‫منتقــل مــی شــوند‪ ،‬تضمیــن مــی کنــد‪ IPsec .‬تنهــا‬ ‫یکــی از قابلیــت هــای وینــدوز نیســت‪ ،‬پیــاده ســازی‬ ‫وینــدوزی ‪ IPsec‬بــر اســاس اســتانداردهای توســعه‬ ‫یافتــه توســط نیــروی وظیفــه مهندســی اینترنــت بنــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پروتــکل ‪ ipsec‬اساســا راهــی اســت کــه امنیــت‬ ‫داده هایــی را کــه در یــک شــبکه بیــن کامپیوترهــا‬ ‫منتقــل مــی شــوند‪ ،‬تضمیــن مــی کنــد‪ ipsec ،‬تنهــا‬ ‫یکــی از قابلیت هــای ویندوزنیســت‪ ،‬پیــاده ســازی‬ ‫وینــدوزی ‪ ipsec‬براســاس اســتانداردهای توســعه‬ ‫یافتــه توســط نیــروی وظیفــه مهندســی اینترنــت‬ ‫بناشــده اســت‪.‬‬ ‫پروتــکل ‪ IPsec‬در الیــه اینترنــت از مــدل الیــه ای‬ ‫پروتــکل اینترنــت کار مــی کنــد‪ IPsec .‬می¬توانــد‬ ‫از جریان هــای داده مابیــن میزبان هــا (میزبــان‬ ‫بــه میزبــان)‪ ،‬مابیــن گــذرگاه هــای امنیتــی (شــبکه‬ ‫بــه شــبکه) یــا مابیــن یــک گــذرگاه امنیتــی بــه یــک‬ ‫میزبــان‪ ،‬پشــتیبانی کنــد‪.‬‬ ‫‪ IPsec‬گروهــی از پروتکل هــا اســت کــه بــرای‬ ‫تنظیــم اتصــاالت رمزگــذاری شــده بیــن دســتگاه ها‬ ‫از یکدیگــر اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن بــه ایمــن نگــه‬ ‫داشــتن داده هــای ارســالی از طریــق شــبکه های‬ ‫عمومــی کمــک می کنــد‪ IPsec .‬اغلــب بــرای راه‬ ‫انــدازی ‪ VPN‬اســتفاده می شــود‪ ،‬و بــا رمزگــذاری‬ ‫بســته های ‪ ،IP‬همــراه بــا تاییــد اعتبــار منبــع از انجــا‬ ‫کــه بســته ها ارائــه مــی شــوند‪ ،‬کار می کنــد‪.‬‬ ‫در اصطــاح «‪IPsec‬‏» ‪ »IP« ،‬مخفــف «پروتــکل‬ ‫اینترنــت» و “‪ »sec‬بــرای «امــن» اســت‪ .‬پروتــکل‬ ‫اینترنــت پروتــکل اصلــی مســیریابی اســت کــه در‬ ‫اینترنــت اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن پروتــکل مشــخص‬ ‫می کنــد کــه داده هــا بــا اســتفاده از ادرس هــای ‪IP‬‬ ‫کجــا می رونــد‪ IPsec .‬ایمــن اســت زیــرا رمزگــذاری‬ ‫و تاییــد اعتبــار را بــه ایــن فراینــد اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ IPsec VPN‬چیست‬ ‫رمزگــذاری فراینــد پنهــان ســازی اطالعــات بــا‬ ‫تغییــر ریاضــی داده هــا بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫تصادفــی بــه نظــر می رســد‪ .‬بــه عبــارت ســاده تــر‪،‬‬ ‫رمزگــذاری اســتفاده از «کــد مخفــی» اســت کــه‬ ‫فقــط اشــخاص مجــاز می تواننــد ان را تفســیر‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫نحوه پشتیبان گیری‬ ‫و بازیابی پیامک در‬ ‫‪Android‬‬ ‫بهتریــن برنامــ ه پشــتیبان گیــری از پیام هــای‬ ‫کوتــاه بــرای ‪Android‬‬ ‫مــواردی پیــش می ایــد کــه بــه طــور تصادفــی‬ ‫پیام هــای خــود را حــذف می کنیــم و بعــدا ً‬ ‫پشــیمان می شــویم‪ .‬در ان زمــان‪ ،‬گزینــه هــای‬ ‫زیــادی بــرای بازیابــی پیــام هــای حــذف شــده‬ ‫نداریــم‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بهتریــن کار ایــن اســت کــه از‬ ‫مــوارد ضــروری دســتگاه خــود نســخه پشــتیبان‬ ‫تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫مراحــل پشــتیبان گیــری و بازیابــی پیامــک در‬ ‫‪Android‬‬ ‫راهنمــای گام بــه گام نحــوه پشــتیبان گیــری‬ ‫از ‪ SMS‬و بازیابــی انهــا را در تلفــن هوشــمند‬ ‫‪ Android‬بــدون نیــاز بــه نصــب برنامــه را بــا شــما‬ ‫بــه اشــتراک می گذاریــم‪.‬‬ ‫استفاده از ‪Google Backup‬‬ ‫می توانیــد از ویژگــی پشــتیبان گیــری و بازیابــی‬ ‫بــرای پیامــک اســتفاده کنیــد‪ .‬در ایــن روش ‪،‬‬ ‫نیــازی بــه نصــب برنامــه شــخص ثالــث نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬الزم نیســت نگــران خطــرات حریــم‬ ‫خصوصــی و امنیتــی باشــید‪ .‬برخــی از مراحــل‬ ‫ســاده اورده شــده در زیــر را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .1‬اول از همــه‪ ،‬تنظیمــات را در تلفــن‬ ‫هوشــمند ‪ Android‬خــود بــاز کنیــد و روی‬ ‫«‪ »Google‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .2‬در صفحــه ‪ ،Google‬روی گزینــه‬ ‫«‪ »Backup‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬در صفحــه پشــتیبان‪ ،‬نــام دســتگاه‬ ‫خــود را پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬روی ان کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .4‬در صفحــه بعــدی‪ ،‬بایــد ببینیــد ایــا‬ ‫فایل پشــتیبان شــامل «پیام های متنی ‪»SMS‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .5‬اکنــون بــه صفحــه قبلــی برگردیــد و‬ ‫روی گزینــه «‪ »Back up now‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .6‬پــس از تکمیــل نســخه پشــتیبان‬ ‫‪ ،‬برنامــه ‪ Google Drive‬را در‬ ‫‪ Android‬خــود بــاز کنید و مطابق‬ ‫شــکل زیــر خطــوط افقــی بــاالی‬ ‫صفحــه رو لمــس کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله‪.7‬از لیست گزینه ها‪،‬روی‬ ‫«پشتیبان گیری» کلیک کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .8‬در صفحــه بعــدی‬ ‫تمــام فایل هــای پشــتیبان ذخیــره‬ ‫شــده در تلفــن هوشــمند شــما‬ ‫لیســت می شــود‪ .‬بــرای بازیابــی‬ ‫ان در دســتگاه‪ ،‬بایــد روی پرونــده‬ ‫پشــتیبان ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد از‬ ‫پیــام هــای متنــی در ‪ Android‬بــدون هیچ برنامه‬ ‫شــخص ثالــث پشــتیبان گیــری و بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬تچ ویرال‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫اینجا بقیع است و این خاک‪،‬گنجین ه دار فریادی است که قرنها ست‬ ‫رازهایی را نمایان نکرده است و حکایت بقیع‪ ،‬حکایت غربت هاست ‪،‬‬ ‫غربت اسالم و با که باید این راز را باز گفت که اسالم در مدینه النبی‬ ‫ب ترو در غربت تراست‪« .‬اللهم عجل لولیک الفرج»‬ ‫از همه جا غری ‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 19 - 1400‬می ‪ 7 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 300‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫توصیه برای برخورد درست‬ ‫با اشتباهات‬ ‫یکــی از واقعیت هــای غیرقابــل انــکار در مــورد همــه مــا ایــن اســت‬ ‫کــه هیــچ کــدام از مــا مصــون از ‏اشــتباه کــردن و خطــا نیســتیم و‬ ‫امــکان اتخــاذ تصمیمــات نادرســت و اقدامــات اشــتباه از طــرف هــر‬ ‫‏فــردی وجــود دارد‪ .‬در ایــن میــان نحــوه برخــورد افــراد بــا اشــتباهات‬ ‫خــود و دیگــران دارای اهمیــت‏تعییــن کننــده و حیاتــی اســت کــه تــا‬ ‫حــد زیــادی از بــروز خســارات بیشــتر جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫شــهر بلقیــس یکــی از بزرگ تریــن بناهــای‬ ‫خِشــتی و گِلــی ایــران اســت کــه در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫جنوب غــرب شــهر کنونــی اســفراین قــرار‬ ‫گرفته ا ســت ‪.‬‬ ‫وســعت ان بالــغ بــر ‪ ۱۸۰‬هکتــار وســعت دارد‬ ‫و از یــک مجموعــه اثــار شــامل بقایــای ارگ و‬ ‫خنــدق پیرامــون ان‪ ،‬شارســتان شــامل‪ :‬بــرج و‬ ‫بــارو‪ ،‬مقبــره ٔ شــیخ اذری‪ ،‬ویرانه هــای معــروف‬ ‫بــه منارتپــه (مســجد جامــع)‪ ،‬کــوره ٔ ســفالگری‪،‬‬ ‫اب انبــار‪ ،‬بــازار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬بنــای معــروف بــه‬ ‫یخدان هــا و یــک گورســتان وســیع در نزدیــک‬ ‫دروازه ٔ شــرقی تشــکیل شده اســت‪.‬‬ ‫ســالم ترین و همچنیــن برجســته ترین اثــری‬ ‫کــه بــر بقایــای شــهر بلقیــس برجــای مانده اســت‬ ‫ارگــی اســت کــه دارای ‪ ۲۹‬بــرج بــه ارتفــاع حــدود‬ ‫‪ ۱۱‬متــر اســت و جــزو بزرگ تریــن قلعه هــای‬ ‫باســتانی ایــران می باشــد ‪.‬‬ ‫درهرصــورت خرابه هــای شــهر «بلقیــس»‬ ‫اســفراین از اعصــار مختلــف شــامل مجموعــه‬ ‫اثــار‪ ،‬بقایــای ارگ و خنــدق‪ ،‬بخش هایــی از‬ ‫حصــار گرداگــرد شــهر و بقایــای مقبــره شــیخ‬ ‫اذری و‪ ...‬تشــکیل می شــود و ایــن اثــر در ســال‬ ‫‪ 1380‬بــه شــماره ‪ 4497‬در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫خشــت و گل مهم تریــن مصالــح «بلقیــس»‬ ‫می گوینــد ارگ «بلقیــس» اســفراین پــس از‬ ‫بلقیس کجاست؟‬ ‫ارگ بــم دومیــن بنــای گلــی ایــران اســت کــه‬ ‫بر اســاس اصــول معمــاری ساســانی ساخته شــده‬ ‫و مهم تریــن مصالــح به کاررفتــه در ان خشــت و‬ ‫گل اســت‪.‬‬ ‫ایــن کهنــدژ کــه اصلی تریــن قســمت باقیمانــده‬ ‫از شــهر تاریخــی «بلقیــس» محســوب می شــود‬ ‫دارای ‪ 29‬بــرج بــوده کــه ارتفــاع هرکــدام از ان هــا‬ ‫حــدود ‪ 11‬متــر اســت و ایــن ‪ 29‬بــرج از هــر ســو بــا‬ ‫خنــدق احاطه شــده اند‪.‬‬ ‫در کاوش ســال ‪ 86‬در شــهر بلقیس ســفال هایی‬ ‫شــبیه ســفال های نیشــابور قدیــم کشــف شــد کــه‬ ‫بــه ســفال های مــرو و ســمرقند شــباهت زیــادی‬ ‫داشــت و احتمــال وجــود تمــدن در قــرون دوم‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫اش ماست‬ ‫مواد اصلی‬ ‫ســبزی (شــامل اســفناج‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬جعفــری و بــرگ ســیر تــازه) ‪۵۰۰‬‬ ‫گــرم‬ ‫کدو سبز ‪ ۴‬عدد‬ ‫برنج ‪ ۱.۵‬پیمانه‬ ‫ماست‏ (ترش) ‪ ۲‬پیمانه‬ ‫اب ‪ ۳‬پیمانه‬ ‫نمک به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک ‪ ۱‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‬ ‫‪ .۱‬در ظرفی مناسب ابتدا اب را به جوش ورده و برنج را در ان ریخته‬ ‫و مقــداری نمــک اضافــه می کنیــم‪ .‬کمــی کــه برنــج جــوش خــورد بــرگ‬ ‫ســیر را ریــز کــرده و بــه ان افــزوده و می گذاریــم خــوب نــرم شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســپس بقیــه ســبزی را خــرد کــرده و کدوهــا را نیــز حلقــه‬ ‫ای یــا بــه صــورت دلخــواه خــرد کــرده و اضافــه می کنیــم‪.‬‬ ‫زمــان پخــت اش ماســت ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۲۵‬دقیقــه می باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬پــس از اماده شــدن اش‪ ،‬ماســت را بــه خوبــی بــا‬ ‫مخلــوط کــن یــا همــزن دســتی میزینــم و ان اضافــه‬ ‫کــرده و مرتــب هــم می زنیــم تــا رقیــق شــود‪ .‬مقــداری‬ ‫نعنــا خشــک اضافــه می کنیــم تــا اش خوش طعــم شــود‪.‬‬ ‫سایر نکات اش ماست(گلستان)‬ ‫‪)1‬می تــوان بــه ایــن اش عــدس یــا لپــه هــم اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫‪)2‬بهتر است ماست مورد استفاده شما محلی و کمی سفت باشد‪.‬‬ ‫‪)3‬این اش غذای محلی استان گلستان است‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش ماســت از ان دســته غذاهایــی اســت کــه خیلــی جاهــای ایــران‬ ‫درســت میشــود‪ ، ،‬البتــه در هــر منطقــه تفــاوت هــای خــاص خــود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ایــن روشــی اســت کــه اهالــی روســتای ساســنگ بــرای تهیــه اش‬ ‫ماســت دارنــد‪ ،‬ســبزی خــاص ایــن غــذا نوعــی گیــاه محلــی جنگلــی‬ ‫س ـلَف اســت کــه کوچکتــر و باریــک تــر از بــرگ اســفناجه و‬ ‫بــه نــام َ‬ ‫طعــم و مــزه خاصــی دارد‪.‬‬ ‫ارد گنــدم‪ ،‬ســلف‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیر‪ ،‬پونــه و ماســت مــواد اصلــی‬ ‫ایــن اش اســت‪ ،‬روســتای ساســنگ حوالــی شهرســتان‬ ‫مینودشــت در اســتان گلســتان قــرار دارد‪ ،‬ممنونــم از لیــا خانــم‬ ‫و کلثــوم خانــم کــه زحمــت تهیــه ایــن اش خوشــمزه را کشــیدند‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫‪‎-‎1‬اشتباه تان را بپذیرید قبل از انکه همه از ان مطلع شوند‪‎‬‬ ‫دیــل کارنگــی در کتــاب مشــهورش تحــت عنــوان «چگونــه بــا دیگــران‬ ‫دوســت شــوید و در انهــا نفــوذ‏کنیــد» پیشــنهاد می کنــد کــه بهتریــن‬ ‫راه بــرای مدیریــت و برخــورد بــا اشــتباهات مــان ایــن اســت کــه‏مــا‬ ‫بایــد قبــل از اینکــه دیگــران از اشــتباه مــا اگاه شــوند و نســبت بــه ان‬ ‫واکنــش نشــان دهنــد ان‏اشــتباهات را بپذیریــم و در اســرع وقــت‬ ‫نســبت بــه اصــاح امــور اقــدام کنیــم‪‎‎.‬‬ ‫‪‎-2‬تالش نکنید که اشتباهات تان را پنهان کنید‪‎‬‬ ‫یکــی از چیزهایــی کــه روســا و مدیــران مافــوق را بســیار عصبانــی‬ ‫می کنــد انــکار و عــدم پذیرفتــن‏اشــتباهات افــراد و تــاش انهــا بــرای‬ ‫پنهــان کــردن اشــتباهات شــان اســت‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‏یــک‬ ‫اشــتباه هــر چقــدر هــم پنهــان بمانــد روزی افشــا خواهــد شــد و حتــی‬ ‫پیــش از ان نیــز فــردی کــه‏مرتکــب اشــتباه شــده اســت دچــار اســترس‬ ‫و تــرس از افشــا شــدن ان خواهــد بــود پــس چــه بهتــر‏کــه بــه جــای‬ ‫پنهــان کاری در جهــت حــل مســاله گام برداش ـت‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬به شکل مودبانه و محترمانه ای عذرخواهی کنید‪‎‬‬ ‫اشــتباهات غالبــا باعــث بــروز ناخشــنودی و نابســامانی می شــوند و‬ ‫زمــان‪ ،‬هزینــه و تــاش ســازمان‏را هــدر می دهنــد‪ .‬پــس حتمــا الزم‬ ‫اســت کــه ناراحــت و غمگیــن بــودن خــود از ایــن مســاله را بــه‏شــکل‬ ‫محترمانـه ای بیــان کنیــد و از دیگــران بــه خاطــر مزاحمتــی کــه برایشــان‬ ‫ایجــاد کرده ایــد پــوزش‏بخواهیــد‪.‎.‬‬ ‫‪‎-‎‎4‬سواالتی را بپرسید که نشان می دهد شما از اشتباه خود‬ ‫درس گرفته اید و دیگر‏انها را تکرار نمی کنید‪.‎‬‬ ‫تجربــه نشــان داده کــه تاریــخ در اغلــب مــوارد تکــرار می شــود‪ .‬پــس‬ ‫بــرای اطمینــان دادن بــه‏دیگــران در مــورد تکــرار نشــدن اشــتباهات تان‬ ‫الزم اســت ســواالت دقیق و هدفمندی را بپرســید‏که نشــان می دهد‬ ‫شــما بــه نقطــه ضعــف و علــت اشــتباه خــود پــی بــرده یــا خواهیــد بــرد‬ ‫و تــاش‏می کنیــد از تکــرار ان در اینــده جلوگیــری کنیـد‪.‎‬‬ ‫‪‎-‎‎5‬به اعضای تیم تان اجازه دهید برای جبران‬ ‫اشتباهتان به شما کمک کنند‪‎‬‬ ‫هنگامــی کــه پذیرفتیــد اشــتباه کرده ایــد به طــور حتــم بــه کمــک نیــاز‬ ‫خواهیــد داشــت و طبیعــی اســت‏کــه اعضــای تیم تــان و زیردســتان شــما‬ ‫در صــدد کمــک کــردن بــه شــما براینــد‪ .‬حتمــا کمــک انهــا را‏بپذیریــد‪‎ .‬‬ ‫‪‎-‎6‬خیلی سریع به سراغ حل مساله بروید‪‎‬‬ ‫انچــه دیگرانــی را کــه از اشــتباه مــا مطلــع شــده اند عصبانی تــر‬ ‫می کنــد تعلــل مــا و عــدم اقــدام فــوری‏بــرای حــل مشــکالت ناشــی‬ ‫از اشــتباه اســت‪ .‬پــس مهم تریــن اولویــت کاری مــا پــس از پذیرفتــن‬ ‫‏اشــتباه مان اقــدام فــوری در جهــت حــل مســاله اســت تــا از وخامــت‬ ‫اوضــاع کاســته شــود‪.‬‬ ‫‪‎-‎7‬جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است‪‎‬‬ ‫اگــر تصمیــم نادرســتی اتخــاذ کرده ایــد و خــود و تیم تــان را دچــار‬ ‫زیان هــای مــادی و معنــوی متعــدد‏کرده ایــد‪ ،‬بیــش از حــد بــه گذشــته‬ ‫و انچــه اتفــاق افتــاده اســت نچســبید و در صــورت امــکان از بــروز‬ ‫‏خســارات بیشــتر جلوگیــری کنیــد چــرا کــه جلوگیــری از بــروز زیان هــای‬ ‫بیشــتر نیــز در نــوع خــود یــک‏موفقیــت و پیشــرفت تلقــی می شــود‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎-‎8‬با اشتباه خود همان گونه برخورد کنید‬ ‫که با اشتباهات دیگران برخورد می کنید‪‎‬‬ ‫هنگامــی کــه اشــتباهی را مرتکــب شــدید کــه مســوولیت کامــل ان‬ ‫بــا شــما اســت همــان برخــوردی را‏بــا خــود داشــته باشــید کــه در زمــان‬ ‫بــروز اشــتباه از طــرف زیردســتان خــود نســبت بــه انهــا داریــد‪.‬‏ایــن‬ ‫درســت نیســت کــه مــا نســبت بــه اشــتباهات دیگــران بســیار ســختگیر‬ ‫باشــیم و نســبت بــه‏اشــتباهات خــود ســهل گیر و مالی ـم‪.‎‬‬ ‫‪‎-‎ ‎9‬برای ابی که ریخته شده گریه نکنید‪‎‬‬ ‫اگــر بــه خاطــر اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اید دچــار ناراحتــی و‬ ‫شــرمندگی شــده اید پــس از انجــام ‏اقدامــات الزم در مــورد ان‬ ‫ســعی کنیــد انــرژی منفــی ناشــی از ان را از ذهن تــان پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪‎-‎‎10‬در راستای بازگشت و تقویت اعتماد و اعتبار‬ ‫از دست رفته تان گام بردارید‪‎‬‬ ‫ایــن کامــا طبیعــی اســت کــه زیردســتان تان پــس از علنــی‬ ‫شــدن اشــتباهی کــه از شــما ســر زده‏اســت تــا حــدی اعتمــاد خــود‬ ‫را بــه شــما از دســت بدهنــد‪ .‬پــس الزم اســت بــا یــک بازگشــت‬ ‫مقتدرانــه ‏و موفــق هر گونــه بی اعتمــادی و تزلــزل را در میــان‬ ‫اعضــای تیم تــان از بیــن ببریــد و همــه را بــرای ‏موفقیت هــا و‬ ‫پیروزی هــای پــی در پــی اینــده امــاده ســازید‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫هجــری را در ایــن منطقــه قــوت م ـی داد‪.‬‬ ‫مجموعه اثار شارستان (محدوده عمومی شهر)‬ ‫ایــن بخــش شــامل محــات مختلــف شــهر‬ ‫می شــود کــه بــا یــک دیــوار خشــت و گلیچین ـه ای‬ ‫بــزرگ احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در محــدوده شارســتان بخش هــای مختلفــی قــرار‬ ‫گرفتــه کــه عبارتنــد از تپــه منــار‪ ،‬بــازار‪ ،‬محــدوده صنعتــی‬ ‫و کارگاهی‪ ،‬قبرســتان‪ ،‬مدرســه و‪ ،...‬با توجه به شــواهد‬ ‫و کاوش هــای باستان شــناختی صــورت گرفتــه در بخــش‬ ‫شارســتان‪ ،‬قدیمی تریــن ســکونت طبــق ســکه مکشــوفه‬ ‫کــه مســتندترین داده باستان شناســی اســت بــه ســال‬ ‫‪ 191‬ه‪.‬ق تعلــق دارد‪ .‬امــا اشــاره متــون تاریخــی قدمت ان‬ ‫را بــه دوره ساســانی نســبت می دهــد‪.‬‬ ‫م ‪‎‬بــا بافــت پیــچ منحصــر بــه عشــایر خراســان‬ ‫ع ‪‎‬گلیـ ‪‎‬‬ ‫ســفره کــردی یــک نــو ‪‎‬‬ ‫شــمالی اســت ایــن دســتبافته در گذشــته بخاطــر‏نفــوذ ناپذیــری در برابــر‬ ‫نــم و رطوبــت وســیله ایــی مناســب بــرای نگهــداری نــان در میــان عشــایر‬ ‫محســوب می شــد از ایــن ‏رو بــه عنــوان ((ســفره کــردی )) معــروف‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن دســتبافته بــه علــت زیبایــی و داشــتن نقش هــای‬ ‫پرمایــه و‏نگاره هــای پــر مفهــوم مــورد توجــه اســت شــکل ظاهــر ســفره‬ ‫کــردی تشــکیل شــده اســت از یــک حاشــیه کــه بوســیله‏انگشــتانه ها بــه‬ ‫متــن متصــل می شــود و در متــن ســفره کــردی نماد هــای هندســی ‪،‬‬ ‫جانوری‪ ،‬گیاهــی و بافتــه می شــود‪‎‎‎.‎‬‬ ‫بافــت «فــرش کــردی» زمینــی‬ ‫بــوده و رنگ هــای مــورد اســتفاده‬ ‫در ان عمدتــا گــرم اســت کــه ایــن از‬ ‫عشــق‪ ،‬زندگــی و‏امیــد بــه اینــده نــزد‬ ‫عشــایر حکایــت دارد‪.‎‬‬ ‫گلیم ســفره کردی خراســان شمالی‬ ‫کــه روزگاری بــه دلیــل نقــوش ویــژه‬ ‫به کاررفتــه در ان‪ ،‬وســیله ای مقدس‬ ‫تلقــی ‏می شــد‪ ،‬امــروزه بــه دلیــل‬ ‫گرانــی‪ ،‬بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن وســیله کــه‬ ‫بــه خاطــر نقــوش‏زیبــای حیوانــات حــال گوشــت‪ ،‬میوه هــای مختلــف و‬ ‫غــات‪ ،‬بــه عنــوان ســفره ســاکنان شهرســتان های خراســان‏شــمالی مــورد‬ ‫اســتفاده قرارمی گرفــت‪ ،‬امــروزه کاربــردی جــز زیرانــداز نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن گلیــم بســیار ظریــف‪ ،‬پشــمی اســت و رنگ هــای متنوعــی نیــز‬ ‫در ان بــه کار رفتــه اســت‪ .‬اش خانــه بــه عنــوان یکــی از ‏فعال تریــن‬ ‫شهرســتان های خراســان شــمالی در تولیــد ایــن دســتبافته محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬از بافته هــای داری‪ ،‬کفــش‏و پاپوش هــای ســنتی و دس ـت دوز‬ ‫و وســایل ســنتی مــورد اســتفاده در مراســم ســنتی افــراد ایــن منطقــه بــه‬ ‫عنــوان ‏صنایع دســتی اصیــل مــردم شهرســتان های خراســان اســت‬ ‫نمادهــا در ســفره کــردی همگــی بیانگــر کرامــت قومــی و احتــرام بــه‬ ‫طبیعــت اســت‪ .‬نــگاره و نقــوش ســفره کــردی در واقــع‏نقش هــای کهنــی‬ ‫هســتند کــه در نــوع خــود بــی نظیــر هســتند‪ .‬نقشــهای بافتــه شــده در ایــن‬ ‫هنــر بیشــتر حیــوان و‏انســان اســت‪ ،‬نمادهــا در ســفره کــردی بیشــتر نمــاد‬ ‫نــوع زندگــی و معیشــتی و سیســتم اجتماعــی و فرهنگــی‏کردهــای ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دیــار را در خــود جــای داده اسـ ‪‎‬‬ ‫ســفره کــردی یــک هنــر خــاص از بافته هــای داری منحصــر بــه فــرد زنــان‬ ‫کــرد عشــایر شــمال خراســان اســت و بعنــوان‏هنــری وصــف ناپذیــر مطــرح‬ ‫اســت کــه نمادهــای اشــتیاقی و ذوق و احســاس انــان نســبت بــه طبیعــت‬ ‫و تاریــخ قومــی و‏فرهنگــی را در خــود جــای داده اســت و نقش هــای بافتــه‬ ‫شــده نشــان از عظمــت فرهنــگ‪ ،‬هنــر‪ ،‬باورهــا‪ ،‬اداب و رســوم‪،‬‏و تاریــخ‬ ‫پــر فــراز و نشــیب قومــی کردهــای ایــن دیــار را بــا خــود بــه یــدک می کشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!