روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 299 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 299

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 299

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 299

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 27 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /17‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /5‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪299‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تنش ابی امسال جدی تر از سال های گذشته‬ ‫‪2‬‬ ‫جایگاه حقوق شهروندی‬ ‫در قانون اساسی‬ ‫و مدیریت شهری‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫نکات طالیی در ارتباط با چک های جدید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پروژه اکتشاف نفت زمینه ساز‬ ‫ایجاد صنایع نفت و گاز‬ ‫افتتاح ازمایشگاه جامع مولکولی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نکات کلیدی ‪ ۱۰‬گانه برای راه اندازی‬ ‫یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫حمایت اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫گلفشان نفتلیجه کجاست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫پارک جنگلی رنگو‪ ،‬محور جدید گردشگری گرگان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬مدیرهتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت گــرگان یکــی از‬ ‫اســتان های شــمالی کشــور اســت کــه بــه واســطه‬ ‫نیزدیکــی بــه دریــا و داشــتن جاذبه های توریســتی‬ ‫زیبــا و بــی نظیــرش از محبوبیــت زیــادی در بیــن‬ ‫گردشــگران برخــودار اســت‪.‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬ابشــار‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬دریاچــه‪ ،‬دشــت و‬ ‫کــوه‪ ،‬هرچــه کــه بخواهیــد در ایــن اســتان پیــدا‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان از مهم تریــن شــهرهای خــوش اب‬ ‫و هــوا در شــمال ایــران بــوده و هســت‪ .‬شــهری‬ ‫در میــان باشــکوه ترین جنگل هــای کشــور و در‬ ‫همســایگی دریــا و قله هــای ســر بــه فلــک زده‪.‬‬ ‫کــه ایــن جاذبه هــای دیدنــی باعــث تبدیــل شــدن‬ ‫ایــن شــهر بــه یکــی از مناطــق مســافرپذیر و پــر‬ ‫گردشــگر کشــور شــده و می تواننــد هــر گردشــگری‬ ‫بــا هــر نــوع ســلیقه ای را جــذب دیدنی هــای‬ ‫گــرگان کننــد‪.‬‬ ‫امــا مشــهور بــودن مناطــق نمونــه گردشــگری‬ ‫النگــدره و ناهارخــوران موجــب شــده دیگــر‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی شــهر گــرگان کمتــر دیــده‬ ‫شــوند‪ .‬جاذبه هایــی کــه هــر کــدام‪ ،‬ظرفیت هــای‬ ‫جــذب بســیاری از گردشــگران را دارنــد‪ .‬از ان‬ ‫جملــه می تــوان بــه پــارک جنگلــی «رنگــو» نــام‬ ‫بــرد کــه در ‪ ۱۵‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬بعــد از پیمــودن دو کیلومتــر‪،‬‬ ‫از روســتای توشــن و عبــور از مســیری خاکــی در‬ ‫میــان بوته هــای تمشــک و درختــان بلنــد‪ ،‬بــه کنــار‬ ‫رودخانــه ای می رســیم کــه از چشــمه های زالل‬ ‫جنــگل و ارتفاعــات رنگــو سرچشــمه می گیــرد‪ .‬در‬ ‫ادامــه مســیر رودخانــه‪ ،‬دره ای بــه ارتفــاع بیــش‬ ‫از پنجــاه متــر نمایــان می شــود کــه دو ســوی ان‬ ‫درخت هــای بلنــد قــرار دارنــد‪ .‬شــیب دره در برخــی‬ ‫نقــاط تــا هشــتاد درجــه نیــز می رســد‪ .‬در امتــداد‬ ‫ایــن دره و مســیر رودخانــه‪ ،‬ابشــار رنگــو از فــراز‬ ‫صخره هــای عظیمــی نمایــان می شــود کــه از‬ ‫فاصلــه ای دور شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫در مســیر ابشــار‪ ،‬امامــزاده ای بــه نــام امامــزاده‬ ‫ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر(ع) جلــب توجــه‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن امامــزاده بــه راســتی یــک ســرمایه‬ ‫معنــوی در قلــب جنــگل رنگــو اســت؛ ظرفیــت‬ ‫معنــوی و گردشــگری زیبایــی کــه همــه ســاله‬ ‫زائــران بســیاری از سراســر شهرســتان گــرگان و‬ ‫اســتان گلســتان بــه ان جــا ســفر می کننــد‪ .‬و در‬ ‫نزدیکــی ایــن جاذبــه دینــی‪ ،‬ابشــار بســیار زیبــای‬ ‫رنگــو قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ابشــار رنگــو کــه بســتری نیم دایــره ای شــکل دارد‪،‬‬ ‫شــامل یــک محــل ریــزش اصلــی و چنــد محــل‬ ‫ریــزش فرعــی اســت‪ .‬بــا توجــه بــه وضعیــت و‬ ‫نمــای زیبــای ابشــار و وجــود تنوع پوشــش گیاهی‬ ‫در پیرامــون ان و برخــورداری از هــوای خنــک و‬ ‫لطیــف‪ ،‬یکــی از جاذبه هــای فوق العــاده طبیعــی‬ ‫و جاهــای دیدنــی گــرگان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫امــا بــه اذعــان کارشناســان و پژوهشــگران‬ ‫تاریخــی‪ ،‬ایــن منطقــه جــزو مناطــق تاریخــی و‬ ‫باســتانی کشــور و متعــاق بــه دوران میترایســم‬ ‫اســت؛ کــه وجــود شــهر تاریخــی امانیــه و‬ ‫قبرهــای قدیمــی در نزدیکــی امامــزاده ابراهیــم‪،‬‬ ‫نشــان و گــواه تاریخــی بــودن ان را دارد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬الزم اســت در اســرع وقــت‬ ‫یــک طــرح جامــع توســعه گردشــگری پــارک‬ ‫جنگلــی رنگــو بــا محوریــت شــورای شــهر و‬ ‫شــهرداری گــرگان تهیــه شــده تــا محــور جدیــدی‬ ‫بــه فضــای گردشــگری شــهر افــزوده شــود تــا از‬ ‫ســویی امکانــات و زیرســاخت های گردشــگری‬ ‫در ایــن پــارک مهیــا شــود و هــم این کــه ایــن‬ ‫پــارک از طریــق رســانه ها معرفــی گــردد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬بــا توجــه بــه قدمــت امامــزاده در‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه اقدامــات الزم را جهــت بازســازی ایــن‬ ‫مــکان مقــدس داشــته باشــند تــا طــرح گردشــگری‬ ‫در ایــن امــام زاده مطالعاتــی و اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫و یــا مســیر دسترســی بــه ایــن پــارک تســطیع و‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫باایده های خالقانه کسب و کار متعجب شوید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اســفالت شــده و نیــز تامیــن باطــری نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی و امکانــات دیگــر جهــت اســتفاده از‬ ‫انــرژی خورشــیدی اقدامــات الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هم چنیــن بــا توجــه بــه اتصــال مســیر رنگــو بــه‬ ‫ناهارخــوران و هزارپیــچ‪ ،‬می تــوان ذیــل طــرح‬ ‫گردشــگری رنگــو‪ ،‬جــاده ســامت رنگــو را بــا هــدف‬ ‫پیاده روی برای مردم و گردشگران پیش بینی نمود‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار مــی توانیــد از مســیر‬ ‫پــارک جنگلــی و روســتای توشــن بــه طــرف ابشــار‬ ‫رنگــو برویــد‪.‬‬ ‫درســت دو کیلومتــر بعــد از روســتای توشــن‬ ‫رودخانــه ای شــما را تــا رســیدن بــه ابشــار رنگــو‬ ‫راهنمایــی خواهــد کرد‪.‬ایــن رودخانــه از ابشــار‬ ‫رنگــو سرچشــمه می گیــرد‪ ،‬پــس بــا دنبــال‬ ‫کردنــش می توانیــد بــه ابشــار برســید‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار توانســته چشــم انــدازی فوق العــاده‬ ‫در محیــط پیرامــون خــود ایجــاد کنــد و چشــم‬ ‫هــر بیننــده و گردشــگر را بــه خــود خیــره کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار بــا اب هــای خروشــان خــود یــک‬ ‫هــوای خنــک و مطبــوع در محیــط ایجــاد نمــوده‬ ‫اســت و در کنــار درختــان ســر بــه فلــک کشــیده‬ ‫یــک محیــط خنــک و دل چســب را شــکل داده‬ ‫اســت‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه ابشــار رنگــو‬ ‫دارای ارتفــاع زیــادی نیســت امــا جذابیــت‬ ‫زیــادی در دل جنــگل ایجــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫اب در بســترهای اصلی و فرعی با شــدت جریان‬ ‫دارنــد و از فاصلــه بســیار زیــاد مــی تــوان صــدای‬ ‫جریــان اب را شــنید‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫همــواره فکــر کــردن بــه ایده هــای خالقانــه کســب و کار تجــاری‬ ‫بســیار ســخت تر از یــک ایــده تجــاری بــوده کــه از قبــل در بــازار‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای ای ـن کار می توانیــد بــا رجــوع بــه داســتان اســتارتاپ موفــق‬ ‫و همیــن طــور داســتان موفقیــت کارافرینــان را مطالعــه کنیــد که‬ ‫چگونــه ایده هــای خالقانــه ان هــا موجــب ایجــاد تحــول کســب و‬ ‫کارهــا شــد و از خــود ســوال کنیــد بــرای اینکــه کســب و کار خــود‬ ‫را توســعه دهیــد چــه ایــده خالقانـه ای می توانیــد داشــته باشــید؟‬ ‫زمانــی کــه مشــکلی را یافتیــد و بــرای ان راه حلــی در ذهــن ایجــاد کردیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫ایده هــای اســتارتاپی مــی توانــد بــه شــما و افــراد زیــادی کمــک نمایــد‪،‬و منجر به بــراورده‬ ‫ســاختن یــک تقاضــای بــزرگ شــود و در نهایــت تبدیــل بــه یــک تجــارت موفــق گــردد‪.‬‬ ‫‪ )۱‬وبــاگ نویســی ‪ :‬مــی تــوان ایــن نــوع از تجــارت را جــز ابتدایی تریــن مدلهــای‬ ‫تجــاری دانســت اگــر یــک نویســنده قهــاری باشــید و اطالعــات بــه روزی باشــد‬ ‫خواهیــد یــک توانســت وبالگ نویــس شــوید‪ .‬در ایــن بیــن نیــز الزم اســت یــک درک‬ ‫خــوب از بهینــه ســازی موتــور جســتجو ســئو‪ ،‬طراحــی‪ ،‬بازاریابــی محتــوا‪ ،‬نوشــتن‪،‬‬ ‫ویرایــش و اســتفاده از مهمتریــن ســازوکارهای بازاریابــی دیجیتــال (اجتماعــی‪،‬‬ ‫ایمیــل و اطالعیه هــا) نیــز داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ )۲‬فریلنســر‪ :‬بــرای تبدیــل شــده بــه فریلنســر نیــاز بــه داشــتن روابــط عمومــی بــاال‬ ‫و مهــارت در تخصصــی خــاص کــه بــرای ان متقاضــی زیــاد اســت داریــد‪ .‬مشــاغلی‬ ‫کــه طرفــدار زیــاد دارد شــامل توســعه وب‪ ،‬طراحــی گرافیــک‪ ،‬توســعه نــرم افــزار‪،‬‬ ‫توســعه کســب و کار و غیــره (مــی توانیــد از طراحــی ارم تــا نوشــتن اطالعیه هــای‬ ‫مطبوعاتــی تقریبــا ً هــر کاری انجــام دهیــد)‪.‬‬ ‫‪ )۳‬ویدئــو در یوتیــوب بســازید؛ از ایده هــای خالقانــه کســب و کار‪ :‬بایــد بــرای‬ ‫شــروع کار‪ ،‬در مــورد نــوع محتــوای ویدیویــی کــه می خواهیــد تولیــد کنیــد‬ ‫تصمیم گیــری کنیــد‪ ،‬کــه می تــوان بــه برخــی از محبوب تریــن ویدئــو هــا شــامل‬ ‫موضوعــات ســرگرمی‪ ،‬ســامتی‪ ،‬ســبک زندگــی‪ ،‬مــد و زیبایــی هســتند اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم حائــز اهمیــت اســت گــر چــه بعضی هــا از یوتیوبرهــا‬ ‫یــک شــبه ســتاره شــدند‪ ،‬امــا گاهــا ً امــکان دارد ســالها بــه طــول انجامــد!‬ ‫‪ )۴‬بــا برگــزاری وبینــار از ایده هــای خالقانــه کســب و کار اســتفاده کنیــد‪ :‬گاهــا ً‬ ‫وبینارهــا جلســات انالیــن ویدئویــی هســتند کــه توســط متخصصیــن یــک موضــوع‬ ‫خــاص امــوزش مــورد قــرار داده می شــود و مخاطبــان قادرنــد بــا پرســش از یکدیگــر‬ ‫تعامــل برقــرار کننــد‪ .‬بــه طــور ســاده تر ان هــا نوعــی امــوزش انالیــن می باشــند‪،‬‬ ‫وبینارهــا در ســالهای اخیــر بــه ویــژه در حــوزه هــای فنــاوری‪ ،‬بازاریابــی و امــور‬ ‫مالــی (موضوعــات و محصــوالت پیچیــده) از محبوبیــت باالیــی برخــوردار شــده انــد‪.‬‬ ‫وبینارهــا راهــی عالــی بــرای بازاریابــی محصــوالت و خدمــات تولیــدی هســتند‪.‬‬ ‫‪ )۵‬اقــدام بــه فــروش صنایــع دســتی و کاالهــای دســت ســاز خــود کنیــد‪ :‬بــه ســادگی‬ ‫مــی توانیــد بــا اموختــن هــر هنــری کــه بــه ان عالقــه داریــد بــا ایجــاد کارهــای خــاق‬ ‫و ســاخت ان اقــدام بــه درامدزایــی کنیــد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه در کســب و کارتــان‬ ‫خالقیــت داشــته باشــید‪ .‬و هنــر و صنعــت خــود را بــه دنیــا نمایــش دهیــد و از ان‬ ‫کســب درامــد کنیــد! امــروزه وب ســایت های بســیاری وجــود دارنــد کــه قادرنــد بــه شــما‬ ‫در جســتجوی خریــدار بــرای کاالهــای تولیدی تــان کمــک کننــد‪ .‬یــا حتــی با ســاخت یک‬ ‫کانــال و پیــچ اینســتاگرام خواهیــد توانســت مشــتری های خــود را بیابیــد و بــا ان هــا‬ ‫تعامــل کنیــد کــه باعــث توســعه و رونــق کســب و کار شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ )6‬کافــه ســیار و غــذا بزنیــد‪ :‬شــغل جدیــدی در ایــران بــا ســابقه طوالنــی در ســایر‬ ‫کشــورهای دنیاســت همیــن شــغل کافــه ســیار اســت‪ ،‬ون و مینــی ون و کامیون هــای‬ ‫مــواد غذایــی در هــر ابعــادی را مــی تــوان تهیــه کــرد و طیــف گســترده ای از میــان‬ ‫وعده هــا و غذاهــای مختلــف و نوشــیدنی های متنــوع را بــرای مــردم تهیــه نمــود‪ .‬در‬ ‫پارک هــا و مکان هایــی کــه مــردم حضورشــان زیــاد اســت قــادر خواهیــد بــود خدمــات‬ ‫خــود را ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )7‬یکی از ایده های خالقانه کسب و کار فضای کار اشتراکی است‬ ‫اجــاره دفتــر کار‪ ،‬راه انــدازی و چرخانــدن ان یکــی از پرهزینه تریــن مراحــل راه انــدازی‬ ‫یــک کســب و کار جدیــد اســت‪ .‬ایــن هزینه هــا شــامل اجــاره ماهیانــه دفتــر‪ ،‬میــز و‬ ‫صندلــی‪ ،‬تهویــه‪ ،‬تجهیــزات اداری‪ ،‬اینترنــت و غیــره اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در‬ ‫قیمــت ســکه و قیمــت طــا روز یکشــنبه ‪ 26‬اردیبهشــت ‪ -۱۴۰۰‬هــر مثقــال طــا ‪ 45,210,000‬ریــال هر‬ ‫گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‪ 10,451,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‪ 103,509,000‬ریــال ‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‬ ‫‪ 103,620,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 59,000,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روز یکشنبه ‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪299‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫چند حقیقت جالب‬ ‫روانشناسی در مورد چهره تان‬ ‫که از ان ها خبر ندارید‬ ‫دانشــمندان اعــام کــرده انــد کــه چهره شناســی‪،‬‬ ‫هنــر خوانــدن شــخصیت از روی چهــره‪ ،‬یــک علــم‬ ‫واقعــی نیســت‪ .‬بــا ایــن حــال برخــی محققــان‬ ‫ثابــت کــرده انــد کــه چهــره می توانــد اطالعــات‬ ‫بســیار مهمــی دربــاره شــخصیت افــراد اشــکار کنــد‪.‬‬ ‫ظاهر محصول ژن‪ ،‬هورمون ها و ســبک زندگی اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل صــورت انســان می تواند واقعــا اینه ای‬ ‫از روح او باشــد‪ .‬در ایــن مطلــب چنــد تحقیــق علمــی را‬ ‫مشــاهده می کنیــد کــه ثابــت می کنــد صــورت انســان‬ ‫می توانــد چیز هــای واقعــا جالبــی دربــاره شــخصیت او‬ ‫بگویــد‪ .‬حتــی نحــوه ژســت گرفتــن افــراد بــرای عکــس‬ ‫هــم چیز هایــی دربــاره شخصیتشــان می گوینــد‪ .‬در‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار تعــدادی از ایــن مــوارد را‬ ‫بررســی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬شکل صورت‬ ‫دانشــمندان ارتبــاط بیــن شــکل صــورت و تســلط او بــر‬ ‫دیگــران را اثبــات کــرده انــد‪ .‬در تحقیقــی کــه در جــام‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۱۰‬انجــام شــد‪ ،‬نســبت بیــن عــرض و ارتفــاع‬ ‫صــورت بازیکنــان میتوانســت تعــداد گل هــای ان هــا را‬ ‫پیــش بینــی کنــد‪ .‬میانگیــن این نســبت حدود ‪ ۲‬اســت‪.‬‬ ‫نســبت ابراهــام لینکلــن ‪ ۱.۹۳‬بــود‪ .‬بــرای محاســبه ایــن‬ ‫نســبت‪ ،‬فاصلــه بیــن گوش هــا و فاصله بیــن خط باالی‬ ‫چشـم ها تــا خــط بــاالی لب هــا را انــدازه بگیرید‪ .‬نســبت‬ ‫بیــن ایــن دو عــدد نشــان می دهــد شــما چقــدر شــانس‬ ‫موفقیــت داریــد‪ .‬هرچــه ایــن نســبت کمتــر باشــد‪،‬‬ ‫شــانس شــما بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬گونه های برجسته‬ ‫تحقیقــی کــه توســط دانشــمندان دانشــگاه لنــدن‬ ‫انجــام شــد نشــان می دهــد مردانــی کــه ســطح باالی‬ ‫تستوســترون دارنــد‪ ،‬صــورت پهــن و اســتخوان های‬ ‫گونــه برجســته تری دارنــد‪ .‬ســطح ایــن هورمــون‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا پرخاشــگری‪ ،‬ســلطه جویــی‬ ‫و روحیــه ســرکش دارد و زنــان ناخــوداگاه ایــن را‬ ‫احســاس می کننــد‪ .‬ایــن ترفنــد همیشــه توســط‬ ‫کارگردانــان بــه کار گرفتــه می شــود و مردانــی را‬ ‫بــا ویژگی هــای خشــن چهــره بــرای نقش هــای‬ ‫پرخاشــگرانه انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چروک‬ ‫چروک هــا نــه تنهــا ســن افــراد بلکــه شــخصیت ان هــا‬ ‫را هــم فــاش می کننــد‪ .‬افــراد از عضــات مختلــف‬ ‫صورتشــان بــرای خندیــدن‪ ،‬گریــه کــردن‪ ،‬اخــم کــردن‬ ‫یــا بــاال بــردن ابــرو اســتفاده می کننــد‪ .‬بــه مــرور زمــان‪،‬‬ ‫چروک هــا بیشــترین حــاالت احساســی کــه تــا بــه حال‬ ‫فــرد داشــته را نشــان می دهنــد‪ ،‬حتــی وقتــی ارام‬ ‫باشــند و بــه هیــچ چیــزی فکــر نکننــد‪ .‬خطوط کنــار لب‬ ‫و چشـم ها چیز هــای خوشــبینانه ای دربــاره شــخصیت‬ ‫شــما می گوینــد‪ .‬هــم چنیــن خطــوط پیشــانی و بیــن‬ ‫ابرو هــا می گوینــد کــه شــما شــخصیتی جــدی هســتید‬ ‫کــه در طــول عمرتــان زیــاد اخــم کــرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حرفه شخص‪ ،‬تنها در یک عکس‬ ‫بســیاری از مــا هنــگام عکــس گرفتن صورتمــان را به‬ ‫راســت یــا چــپ می چرخانیــم‪ ،‬چــون فکــر می کنیــم‬ ‫از ایــن زاویــه جذاب تــر بــه نظــر می رســیم‪ .‬تحقیقــی‬ ‫کــه توســط دانشــمندان دانشــگاه اســترالیای جنوبــی‬ ‫انجــام شــد نشــان می دهــد کــه دالیــل ایــن کار‬ ‫بســیار عمیق تــر از جــذاب بــودن اســت‪ .‬مهندســان‪،‬‬ ‫ریاضیدانان و شیمیدانان گونه راستشان را اغلب به‬ ‫ســمت دوربیــن می گیرنــد‪ .‬در حالــی کــه هنرمنــدان و‬ ‫روانشناســان ســمت چپ صورتشــان را رو به دوربین‬ ‫می گیرنــد‪ .‬همچیــن بیــن جنســیت ها هــم تفــاوت‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬اغلــب زنــان سرشــان را بــه راســت‬ ‫می چرخاننــد و گونــه چپشــان را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫محققــان معتقدنــد کــه طــرف چــپ صــورت جذابتــر‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬چــون توســط ســمت راســت مغــز‬ ‫کنتــرل می شــود کــه مســئول احساســات اســت‪.‬‬ ‫ذخایر برفی گلستان‬ ‫به صفر رسید‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان بــر پایــه کشــاورزی‬ ‫اســت و ســاالنه ‪ ۵‬میلیــون و ‪۴۰۳‬هــزار تــن انــواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‪ ،‬هیــچ‬ ‫زیرســاختی بــرای صنعــت و توســعه در ایــن اســتان وجــود‬ ‫نــدارد بــا وجــود اینکــه ظرفیت هــای بســیاری دارد‪ ،‬و حــاال‬ ‫در پــی عــدم مدیریــت درســت شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫کشــاورزی اســتان کــه بیشــتر بــه صــورت ســنتی اســت در‬ ‫حــال از بیــن رفتــن اســت‪.‬‬ ‫تنش ابی امسال جدی تر از سال های گذشته‬ ‫هنگامه خاندوزی خبرنگار بازار کسب و کار پارس‬ ‫مســئله کــم ابــی و تنــش ابــی سال هاســت‬ ‫کــه مطــرح مــی شــود مخصوصــا در‬ ‫فصل هــای گــرم ســال ماننــد تابســتان و‬ ‫اینگونــه اســت کــه مســئوالن بخشــی از کــم‬ ‫کاری هــای خودشــان را توجیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن مســئله گویــا در ســال جــاری انــگار‬ ‫کمــی جدی تــر شــده اســت مخصوصــا ان‬ ‫هــم بــرای مــردم شــهر گــرگان چــرا کــه هنــوز‬ ‫بــه فصــل گرمــا نرســیده ایــم و متاســفانه‬ ‫شــاهد گل الودگــی و قعطــی اب در مناطــق‬ ‫مختلــف شــهر گــرگان هســتیم ‪.‬‬ ‫اگرچــه میانگیــن بــارش نــزوالت اســمانی در‬ ‫گلســتان ‪ ۴۷۰‬میلی متــر اعــام شــده امــا این‬ ‫رقــم در نواحــی خشــک و کــم بــاران مناطــق‬ ‫شــمالی ان کــه بیشــترین وســعت اســتان و‬ ‫اراضــی زراعــی ان را نیــز تشــکیل می دهنــد‪،‬‬ ‫بــه کمتــر از ‪ ۲۰۰‬میلی متــر می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نوربخــش داداشــی مدیــرکل‬ ‫هواشناســی گلســتان میانگیــن بــارش در ‪۶‬‬ ‫مــاه نخســت ســال ابــی جــاری (از اول مهــر تا‬ ‫پایــان اســفند ‪ )۹۹‬در ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان‬ ‫‪ ۱۹۸.۲‬میلی متــر بــود کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال ماقبــل ‪ ۳۸‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مطابــق اخریــن اعــام ســازمان هواشناســی‬ ‫گلســتان حجــم بارش هــا از ابتــدای ســال‬ ‫ابــی تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت امســال قریــب بــه‬ ‫‪ ۲۱۵‬میلی متــر بــوده کــه در مقایســه بامــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل و نیــز دوره بلندمــدت‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫کاهــش بارش هــا در ســال ابــی جــاری کــه‬ ‫ســبب افــت ســطح اب ســفره های زیرزمینــی‬ ‫و نیــز حجــم ذخیــره اب در پشــت ســدهای‬ ‫گلســتان شــده ســایه ســنگین خشکســالی از‬ ‫نــوع متوســط یــا شــدید را بــر ســر ایــن اســتان‬ ‫انداختــه و زنــگ خطــر ان را بــه صــدا دراورده‬ ‫اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬مدیریــت‬ ‫مصــرف اب در دو بخــش شــرب و کشــاورزی‬ ‫بــه عنــوان بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا شــرایط‬ ‫ایجــاد شــده بایــد مــورد توجــه مــردم به ویــژه‬ ‫کشــاورزان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ذخایر برفی گلستان به صفر رسید‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ذخیــره برفــی گلســتان در ‪ ۲۳‬اردیبهشــت‬ ‫کسب و کار‬ ‫مــاه ســال جــاری بــه صفــر رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫مهــر‪ ،‬نوربخــش داداشــی شــامگاه شــنبه‬ ‫در گفتگــوی خبــری اظهارکــرد‪ :‬ذخیــره برفــی‬ ‫اســتان گلســتان در ‪ ۲۳‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫ســال جــاری بــه صفــر رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫پوشــش ذخایــر برفــی اســتان کــه بــه عنــوان‬ ‫یکــی از منابــع تامیــن اب محســوب مــی‬ ‫شــود کــه قبــل از فرارســیدن فصل تابســتان‪،‬‬ ‫بــه صفــر رســید‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ایــن حجــم کاهــش در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته در حالــی اســت‬ ‫کــه در همیــن زمــان میــزان پوشــش بــرف‬ ‫اســتان در ‪ ۲۳‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۹‬بالــغ بــر ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع بــوده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه میانگیــن دمــای گلســتان‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته و همچنیــن در‬ ‫درازمــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ممنوع شدن کشت شالی در گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه کارگــروه ســازگاری‬ ‫بــا کــم ابــی گلســتان‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫خشکســالی‪ ،‬کشــت شــالی بــه صــورت‬ ‫غرقابــی در اراضــی تحــت پوشــش چــاه هــا‬ ‫ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬براســاس بنــد یــک مصوبــه جلســه‬ ‫ـال شــورای حفاظــت‬ ‫‪ ۶‬اردیبهشــت مــاه امسـ ِ‬ ‫منابــع اب اســتان‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫خشکســالی ســال ابــی جــاری‪ ،‬ممنوعیــت‬ ‫کشــت شــالی و ســایر محصــوالت بــا نیــاز ابی‬ ‫بــاال‪ ،‬اســتمرار می یابــد و کشــت محصــوالت‬ ‫جایگزیــن از طریــق ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن براســاس بنــد‬ ‫یــک مصوبــه ‪ ۶‬اردیبهشــت امســال کارگــروه‬ ‫ســازگار بــا کــم ابی اســتان‪ ،‬ممنوعیت کشــت‬ ‫شــالی و ســایر محصــوالت پــر اب طلــب در‬ ‫ســال ابــی جــاری هــم مــورد تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان اینکــه بــه کشــاورزان در‬ ‫ایــن راســتا پیامــک ارســال مــی شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امیدواریــم کشــاورزان همــکاری الزم را در‬ ‫اجــرای ایــن مصوبــات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬شــالی کاران تنهــا مجــاز بــه‬ ‫خشــکه کاری در گلســتان بــوده و شــالیکاری‬ ‫بــا اســتفاده از اب هــای زیرزمینــی (چــاه اب)‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه مــا اب محــدودی‬ ‫داریــم می توانیــم از کشــت های جایگزیــن‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫کمبود هزار و ‪ 500‬لیتر اب شرب‬ ‫در گلستان‬ ‫در همیــن خصــوص مدیرعامــل اب و‬ ‫فاضــاب گلســتان در نشســت خبــری کــه در‬ ‫روز ‪ 16‬اردیبهشــت داشــت اخطــار هــای الزم‬ ‫را در ایــن زمینــه داده اســت‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی بابیــان اینکــه گلســتان بــا‬ ‫کمبــود اب شــرب بــه میــزان روزانــه هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه مواجــه اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬کاهــش بارش هــای ســال ابــی جــاری و‬ ‫مصــرف بــی رویــه اب‪ ،‬احتمــال خشکســالی‬ ‫در تابســتان امســال را دو چنــدان کــرده‬ ‫اســت بنابرایــن صرفــه جویــی و مدیریــت‬ ‫مصــرف اب بــرای گــذر از شــرایط امســال‪،‬‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫هرمــزی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۹۸‬درصــد‬ ‫منابــع اب شــرب اســتان از چاه هــا و منابــع‬ ‫اب زیرزمینــی تامیــن می شــود کــه بــه ســبب‬ ‫کاهــش بارش هــای ســال ابــی جــاری و نیــز‬ ‫اســتفاده بی رویــه اب در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫اب دهــی انهــا ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافته‬ ‫و تامیــن اب از ایــن منابــع را نیــز بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه گلســتان ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫حلقــه چــاه اب دارد کــه ‪ ۱۳‬هــزار حلقــه ان‬ ‫غیرمجــاز اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از مجمــوع چاه هــای‬ ‫مجــاز و غیرمجــاز اســتان‪ ،‬تنهــا ‪ ۶۰۰‬حلقــه‬ ‫ان بــرای تامیــن اب شــرب مــردم گلســتان‬ ‫و بقیــه در بخــش کشــاورزی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫هرمــزی اضافــه کــرد‪ :‬بــا اینکــه گلســتان‬ ‫مســتعد کشــت شــالی نیســت و تنهــا در ‪۱۵‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی نســق اســتان می توان‬ ‫برنــج کاشــت امــا ســال گذشــته براســاس‬ ‫امارهــای موجــود حــدود صــد هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی ایــن اســتان شــمالی زیــر کشــت‬ ‫شــالی رفــت و اب زیــادی بــرای ایــن محصــول‬ ‫مــورد مصــرف کشــاورزان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ردای سبز گلستان به تنش گشاد شده‬ ‫است‬ ‫همــه ایــن اقدامــات کــه در حــال انجــام‬ ‫اســت نــه مــی توانــد خشکســالی را مدیریــت‬ ‫کنــد و نــه بحــران ابــی را از بیــن ببــرد‪ ،‬مشــکل‬ ‫اینجاســت مــا بــرای بحــران قبــل از ان برنامــه‬ ‫ای نداریــم و منتظــر می مانیــم تــا در شــرایط‬ ‫بحرانــی قــرار بگیریــم و فشــار ان را بــه مــردم‬ ‫بیارویــم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ایــن ردای ســبزی کــه‬ ‫بــه تــن دارد کــم کــم بــه ســرزمین بیابانــی در‬ ‫حــال تبدیــل شــدن اســت و در ایــن میــان‬ ‫مدیــران و مســئوالن جــز اخطــار برنامــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫امیــد داریــم بــا گــذر از ایــن بحــران ‪ ،‬مدیــران‬ ‫کمــی عــزم جــدی بــرای بیابــان زدایــی در‬ ‫اســتان گلســتان داشــته باشــند‪ ،‬مســئله ای‬ ‫کــه ســال ها هشــدارهای الزم در خصــوص‬ ‫ان داده شــده اســت تــا اینگونــه هــم بتواننــد‬ ‫بخشــی از مشــکالت ناشــی از کم ابی که در‬ ‫اســتان بــه وجــود امــده اســت را جبــران کننــد‬ ‫و هــم کمــک کننــد تــا ردای ســبز ایــن اســتان‬ ‫بــه تنــش گشــاده نشــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســت و ســاالنه ‪ ۵‬میلیــون و‬ ‫‪۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‪ ،‬هیــچ‬ ‫زیرســاختی بــرای صنعــت و توســعه در‬ ‫ایــن اســتان وجــود نــدارد بــا وجــود اینکــه‬ ‫ظرفیت هــای بســیاری دارد‪ ،‬و حــاال در پــی‬ ‫عــدم مدیریــت درســت شــاهد ایــن هســتیم‬ ‫کــه کشــاورزی اســتان کــه بیشــتر بــه صــورت‬ ‫ســنتی اســت در حــال از بیــن رفتــن اســت‪.‬‬ ‫کاش نماینــدگان ‪ ،‬و مســئولین و انهایــی‬ ‫کــه واقعــا ً دلســوز مــردم ایــن اســتان هســتند‬ ‫پــای کار بیاینــد و بــرای گلســتان ایــران کاری‬ ‫کننــد قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود ‪ ،‬طــرح‬ ‫ابرســانی از دریــا خــزر بــه اســتان های کویــری‬ ‫هنــوز پرونــده اش بســته نشــده اســت‪،‬‬ ‫کاش ایــن شــرایط و ایــن بحــران کــم ابــی‬ ‫اســتان تلنگــری باشــد و مســئوالن گلســتان‬ ‫خشــکیده را دریابنــد‪.‬‬ ‫نکات کلیدی ‪ ۱۰‬گانه برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫بو کار اینترنتــی و کســب‬ ‫اگــر قــدم اول شــما بــرای راه انــدازی کسـ ‬ ‫درامد انالین‪ ،‬ایجاد ســایت یا فروشــگاه اینترنتی اســت؛ پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ایــن ‪ ۱۰‬نکتـه ی کلیــدی را رعایــت فرمائیــد‪.‬‬ ‫‏‪ -۷‬شــما بــه یــک تیــم خــوب نیــاز داریــد‪ .‬اصــل ســوم بــرای موفقیــت شــما یــک تیــم‬ ‫خــوب اســت برخــاف فروشــگاه فیزیکــی‪ ،‬در یــک فروشــگاه انالیــن شــما به تخصصهای‬ ‫متفاوتی احتیاج خواهید‏داشــت‪ .‬شــما برای ارتباط با مشــتریان و دریافت ســفارش به‬ ‫یــک یــا چنــد نفــر احتیــاج خواهیــد داشــت‪ .‬بــرای‏ورود اطالعات به ســایت و بهروزرســانی‬ ‫فروشــگاه بــه کارشــناس تولیــد محتــوا نیــاز داریــد‏‪.‬‬ ‫امروزه عکســها نقش مهمی در تبدیل بازدیدکنندگان به مشــتری دارند‪ .‬برای داشــتن‬ ‫عکســهای خــوب‏بــه یــک عــکاس و یــک کارشــناس گرافیــک بــرای اســتفاده از عکســهای‬ ‫اینترنتــی نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬شــما بــه‏یــک یــا چنــد کارشــناس بازاریابــی انالیــن بــرای‬ ‫فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی و تبلیغــات احتیــاج داریــد‏‪.‬‬ ‫البتــه میتوانیــد بخــش زیــادی از تبلیغــات را بــه یــک اژانــس دیجیتــال مارکتینــگ‬ ‫متخصــص واگــذار کنیــد ولــی‏در هــر حــال به یک متخصــص در این حــوزه برای مدیریت‬ ‫امور احتیاج خواهید داشــت‪ .‬برای امادهســازی‏سفارشــات و ارســال و همچنین تامین‬ ‫کاال احتیــاج بــه یــک تیــم تامیــن داریــد‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای راهانــدازی یــک فروشــگاه حداقــل ‪ ۶‬نفــر نیــروی انســانی تماموقــت‬ ‫احتیــاج داریــد و البتــه بــرای‏فروشــگاههای بــزرگ ایــن عــدد بســیار بیشــتر خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۸‬اصل چهارم در زمینه فروش اینترنتی‪ ،‬تبلیغات انالین مناسب است‬ ‫فــرض کنیــد مغازهــای بــزرگ در یــک کوچــه فرعــی کــم رفتوامــد راهانــدازی کردهایــد‪ .‬این‬ ‫دقیقــا همــان حالتــی‏اســت کــه شــما پــس از راهانــدازی فروشــگاه اینترنتــی خــود دارید‏‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد پــس از راهانــدازی فروشــگاه اینترنتــی منتظــر معجزه و ســرازیر شــدن ســیل‬ ‫مشــتریان هســتند!‏فروشــگاه شــما باید دیده شــود و برای دیده شــدن نیاز به اســتفاده‬ ‫از تبلیغات اینترنتــی دارید‏‪.‬‬ ‫مــواردی ماننــد ســئو و تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی و ایمیــل مارکتینــگ را بســیار‬ ‫جــدی بگیریــد‪ .‬بــرای‏تبلیغــات انالیــن خــود (مخصوصــا در ســال اول) بودجــه جداگانــه‬ ‫در نظــر بگیریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۹‬قیمت رقابتی ضامن تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری است‬ ‫در فضــای فــروش انالیــن‪ ،‬قیمــت پادشــاه اســت‪ .‬در نظــر بگیریــد کــه مشــتری بــا چنــد‬ ‫کلیــک میتوانــد از مغــازه‏شــما خــارج شــده و از مغــازه کنــاری خریــد کنــد‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫قیمتگــذاری دقیــق باشــید و دائــم رقبــای خــود را‏رصــد کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۱۰‬یک تجربه‬ ‫درنهایــت اگــر بــه فروشــگاه اینترنتــی بهعنوان یک ســرگرمی و یــک تفریح نگاه میکنید‪،‬‬ ‫میتوانیــد بــه هیچکــدام‏از مــوارد بــاال توجــه نکنیــد‪ .‬شــما شــخصا میتوانیــد بــا اســتفاده‬ ‫از پلتفرمهــای ارزان‪ ،‬یــک فروشــگاه اینترنتــی‏شــخصی داشــته باشــید و تمامــی مــوارد را‬ ‫شــخصا بــه عهــده بگیریــد و از یــک تجربــه جدیــد لــذت ببریــد‏‪ .‬پایــان‬ صفحه 2 ‫مدیر دفتر مهندســی رودخانه و ســواحل اســتان گلســتان ازاغاز ازاســازی ‪2‬ونیم کیلومتر از بســتر و حریم‬ ‫رودخانــه گرگانــرود در شهرســتان اق قــا خبــر داد و گفــت ‪ :‬طــول ازادســازی انجــام شــده حریــم و بســتر‬ ‫گرگانــرود در شهرســتان اق قــا تاکنــون ‪ 250‬متــر اســت کــه ‪ 10‬اعیانــی شــامل دیــوار و انبــار تاکنــون تخریــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــجاع شــفیعی اظهــار کــرد‪ :‬ابــاغ دســتورالعمل ازادســازی سراســری بســتر و حریــم رودخانــه و تاالب هــا از‬ ‫طــرف وزارت نیــرو در ســال ‪ 99‬انجــام و بــا توجــه بــه اعتبــار ابالغــی مطالعه و ســپس اجرای ان توســط شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای اغاز شــد‪.‬‬ ‫ازادسازی‪2‬ونیم‬ ‫کیلومتر از بستر و‬ ‫حریم رودخانه گرگانرود‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪299‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫حقوق شهروندی و مدیریت‬ ‫شهری‬ ‫با حضور معاون توسعه مدیریت‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫افتتاح ازمایشگاه جامع‬ ‫مولکولی‬ ‫بــا وجــود قوانیــن خوبــی کــه در کشــور وضــع شــده‪،‬‬ ‫بایــد بایــد اذعــان کــرد که اســتیفای حقوق شــهروندی‬ ‫بــا نقطــه ایــده ال‪ ،‬فاصلــه زیــادی‏دارد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫عــدم اگاهــی از تکالیــف و حقــوق شــهروندی‪ ،‬یکــی‬ ‫از مهمتریــن موانــع در راه تحقــق کامــل و اســتیفای‬ ‫حقــوق شــهروندی‏اســت‪.‬‬ ‫بــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی و جمعــی مســئولین‬ ‫اســتانی ازمایشــگاه جامــع مولکولــی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن اییــن علــی بیــگ زاده ضمــن‬ ‫جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و مدیریت شهری‬ ‫ناصر سنگدوینی‬ ‫حقــوق شــهروندی‪ ،‬یکــی از مفاهیــم‬ ‫نوظهــور و بســیار کاربــردی در جهــان‬ ‫امــروز اســت و از اهمیــت بســزایی در‬ ‫تنظیــم روابــط بیــن افــراد و ‏دولــت هــا‬ ‫برخــوردار مــی باشــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‬ ‫حقــوق شــهروندی عــاوه بــر بیــان‬ ‫تکالیــف و مســئولیت هــای شــهروندان‬ ‫در قبــال دولــت‪ ،‬بــه‏حقــوق متقابــل انهــا‬ ‫نیــز اشــاره دارد‪ .‬بنابرایــن مــا در حقــوق‬ ‫شــهروندی بــا مجموعــه ای از قوانیــن و‬ ‫دســتورالعمل ها مواجــه هســتیم کــه‬ ‫بــا ‏پیــش بینــی ضمانت هــای اجرایــی‬ ‫کارامــد‪ ،‬از حقــوق و منافــع فــرد در‬ ‫جامعــه سیاســی صیانــت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ریشــه ی تاریخــی حقــوق شــهروندی را‬ ‫می تــوان بــه تحــوالت قــرن هجدهــم‬ ‫و انتقــال قــدرت تصمیم گیــری از‬ ‫«پادشــاه» بــه «مــردم» گــره زد‪ .‬‏طــی‬ ‫ایــن ســالها مفهــوم شــهروندی همــگام‬ ‫بــا انقــاب فرانســه بــه شــکوفایی قابــل‬ ‫توجهــی رســید و در قانــون اساســی ‪1791‬‬ ‫فرانســه نیــز ‏جایــگاه ویــژه ای یافــت‪.‬‬ ‫همچنیــن طــی ایــن ســالها بــا تصویــب‬ ‫حقــوق بشــر و شــهروندی در مجمــع‬ ‫عمومــی ســازمان ملــل متحــد(‪1789‬‬ ‫م‪ ،).‬‏مطالبــات فــرد در برابــر قــوای‬ ‫عمومــی بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‏‬ ‫از ســوی دیگــر واژه شــهروند در فرهنــگ‬ ‫ایرانــی هــم‪ ،‬دارای قدمــت چندانــی‬ ‫نیســت و در لغــت فارســی بــا کلمــه‬ ‫«رعیــت» مطابقــت دارد‪ .‬بــه ‏عبــارت‬ ‫دیگــر اصطــاح شــهروند طــی ســال هــای‬ ‫اخیــر و بــرای ترجمــه ی مفهــوم خارجــی‬ ‫‪‎‬‏ ‪citizen‬‏ بــه کار رفتــه ‪ ،‬امــا امــروزه بــه‬ ‫یکــی از ‏اصطالحــات رایــج در ســطح‬ ‫جامعــه و سیاســت تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه طــور کلــی «حقوق شــهروندی»به‬ ‫مجموعــه حقوقــی اشــاره دارد کــه‬ ‫‏اتبــاع کشــور در رابطــه بــا موسســات‬ ‫عمومــی دارا هســتند‪ .‬مــواردی چــون‬ ‫حــق اســتخدام‪ ، ،‬حــق انتخــاب شــدن‬ ‫و انتخــاب کــردن‪ ،‬حقــوق‏اساســی‪،‬حق‬ ‫کسب و کار‬ ‫گواهــی دادن در مراجــع قانونــی‪ ،‬حــق‬ ‫داوری کــردن و مصــدق واقــع شــدن‪.‬‬ ‫همچنیــن در تعریفــی دیگــر «حقــوق‬ ‫شــهروندی» را‏مــی تــوان بــه شــرح ذیــل‬ ‫بیــان نمــود‪:‬‏‬ ‫‏« کلیــه حقوقــی اســت کــه یــک‬ ‫شــهروند براســاس قوانیــن و مقــررات‬ ‫و ارزش هــای مشــترک در یــک کشــور‬ ‫از ان برخــوردار اســت‪ .‬ایــن حقــوق‏بــه‬ ‫ویــژه در ارتبــاط دولــت و دولتمــردان‬ ‫بــا شــهروندان و احــاد جامعــه مدنظــر‬ ‫می باشــد کــه بایــد از طــرف گــروه‬ ‫نخســت مــورد رعایــت و ‏احتــرام قــرار‬ ‫گیــرد‪( ».‬‏‪Turner&Bryan‬‏)‪.‬‏‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه حقــوق‬ ‫شــهروندی در اســام از دو بُعــد‬ ‫شــهروندان و دولــت اســامی مــورد‬ ‫تاییــد قــرار گرفتــه کــه از ان جملــه‬ ‫می تــوان ‏بــه کرامــت ذاتــی انســان‪،‬‬ ‫اصــل عدالــت‪ ،‬اصــل خدمتگــزاری‬ ‫و اصــل رضایــت مــردم از حکومــت‬ ‫اســامی اشــاره نمــود‪ .‬همچنیــن طبــق‬ ‫اموزه ‏هــای قرانــی از مفهــوم «امــت»‬ ‫بــرای معرفــی جامعــه اســامی اســتفاده‬ ‫شــده کــه شــامل افــرادی بــا هدف هــای‬ ‫مشــترک می باشــد‪ .‬بنابرایــن ‏دیــن‬ ‫اســام ضمــن بــه رســمیت شــناختن‬ ‫حقــوق انســان هــا در روابــط اجتماعــی‪،‬‬ ‫ان را زمینــه ای مناســب بــرای رشــد و‬ ‫تعالــی بشــر می دانــد‪.‬‏‬ ‫حقوق شهروندی در قانون اساسی‬ ‫بــا مراجعــه بــه متــن قانــون اساســی‬ ‫کشــورمی توان اصــول زیــادی را برشــمرد‬ ‫کــه در انهــا بــه صــورت تلویحــی یابــا‬ ‫صراحــت کامل‪،‬بــه حقــوق ‏شــهروندی‬ ‫پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن میــان قوانیــن اصــل ســوم را‬ ‫می تــوان از بهتریــن و جامــع تریــن‬ ‫اشــارات قانونــی دانســت کــه بــه مــوارد‬ ‫‏ذیــل می پــردازد‪:‬‏‬ ‫بنــد ســوم اصــل ســوم‪ :‬امــوزش و‬ ‫پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای‬ ‫همــه‪ ،‬در تمــام ســطوح و تســهیل و‬ ‫تعمیــم امــوزش عالــی‪.‬‏‬ ‫بندهفتــم اصــل ســوم‪:‬تامین ازادی های‬ ‫سیاســی و اجتماعــی در حدودقانون‪.‬‏‬ ‫بندهشــتم اصل ســوم‪ :‬مشــارکت عامه‬ ‫مــردم در تعییــن سرنوشت سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصادی اجتماعــی و فرهنگــی خویــش‪.‬‏‬ ‫بنــد نهــم اصــل ســوم‪ :‬رفــع تبعیضــات‬ ‫نــاروا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای‬ ‫همــه‪ ،‬در تمــام زمینه هــای مــادی و‬ ‫معنــوی ‪.‬‏‬ ‫بنــد چهاردهــم اصــل ســوم‪ :‬‏‪‎ ‎‬تامیــن‬ ‫حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد‬ ‫و ایجــاد امنیــت قضائــی عادالنــه بــرای‬ ‫همــه و تســاوی‏عمــوم در برابــر قانــون‪.‬‏‬ ‫همچنیــن اصــول ‪ 19‬تــا ‪ 42‬در فصــل‬ ‫ســوم قانــون اساســی نیــز بــه حقــوق‬ ‫ملــت اختصــاص دارد کــه براســاس ان‬ ‫م و قبیلــ ‏ه کــه‏‬ ‫مــردم‏ ایــران‏ از هــر قــو ‏‬ ‫ق مســاوی‏ برخوردارنــد و‬ ‫باشــند از حقــو ‏‬ ‫رنــگ‏‪ ،‬نــژاد‪ ،‬زبــان‏ و ماننــد اینهــا ســبب‏‬ ‫امتیــاز نخواهــد ‏بود‪(.‬اصــل ‪)19‬‏‬ ‫ت اعــم‏ از زن‏ و مــرد‬ ‫همــ ‏ه افــراد ملــ ‏‬ ‫ن قــرار دارنــد‬ ‫یکســان‏ در حمایــت‏ قانــو ‏‬ ‫و از همــ ‏ه حقــوق‏ انسانی‏‪،‬سیاســی‏‪،‬‬ ‫اقتصادی‏‪،‬اجتماعـی‏ و‏فرهنگـی‏ بــا رعایـت‏‬ ‫موازین‏اســام‏ برخوردارند‪(.‬اصــل ‪)20‬‏‬ ‫دول ـت‏ موظ ـف‏ اس ـت‏ حقــوق‏ زن‏ را در‬ ‫تمــام‏ جهــات‏ بــا رعای ـت‏ موازین‏اســامی‏‬ ‫تضمی ـن‏ نمایــد‪( .‬اصــل ‪)21‬‏‬ ‫حیثیت‏‪،‬جــان‏‪ ،‬مــال‏‪ ،‬حقــوق‏‪ ،‬مســکن‏ و‬ ‫ل اشــخاص‏ از تعــرض‏ مصون‏اسـت‏‬ ‫شــغ ‏‬ ‫ن تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫ی کـه‏ قانــو ‏‬ ‫مگــر در مــوارد ‏‬ ‫(اصــل ‪)22‬‏‬ ‫عــاوه بــر اینهــا ممنوعیــت تفتیــش‬ ‫عقایــد‪ ،‬ازادی نشــریات و مطبوعــات‬ ‫در بیــان مطالــب‪ ،‬تشــکیل اجتماعــات‬ ‫و راه پیمایی هــای بــدون‏حمــل ســاح‪،‬‬ ‫حــق انتخــاب شــغل‪ ،‬برخــورداری از‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬دادخواهــی از دادگاه‬ ‫صالــح‪ ،‬تعییــن وکیــل بــرای طرفیــن دعــوا‬ ‫در همــه ‏دادگاه هــا‪ ،‬و حــق تابعیــت از‬ ‫جملــه حقــوق شــهروندی درفصــل ســوم‬ ‫قانــون اساســی بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‏‬ ‫حقوق شهروندی و مدیریت شهری‬ ‫بــا وجــود قوانیــن خوبــی کــه در کشــور‬ ‫وضــع شــده‪ ،‬بایــد بایــد اذعــان کــرد کــه‬ ‫اســتیفای حقــوق شــهروندی بــا نقطــه‬ ‫ایــده ال‪ ،‬فاصلــه زیــادی ‏دارد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال عــدم اگاهــی از تکالیــف و حقــوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬یکــی از مهمتریــن موانــع‬ ‫در راه تحقــق کامــل و اســتیفای حقــوق‬ ‫شــهروندی ‏اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬تغایر و گاها تعارض در‬ ‫قوانیــن موجــود نیــز می توانــد دســتیابی‬ ‫بــه حقــوق شــهروندی را بــا چالش هــای‬ ‫زیــادی روبــرو‏ســازد‪.‬‬ ‫همچنیــن راهکارهــای مشــارکت‬ ‫شــهروندان در مــواردی از صراحــت کافــی‬ ‫برخــوردار نبــوده و مدیــران اقتدارگــرا‬ ‫اغلــب تمایــل چندانــی ‏بــه شــفاف‬ ‫ســازی‪ ،‬پاســخگویی یــا اعطــای حقــوق‬ ‫بــه شــهروندان ندارنــد‪.‬‏‬ ‫بــا مــروری دوبــاره بــر مطالــب بــاال‪،‬‬ ‫می تــوان اگاهــی و مشــارکت جامعــه‬ ‫از حقــوق شــهروندی را از الزامــات‬ ‫زندگــی امــروز دانســت کــه در ‏برقــراری‬ ‫عدالــت و برابــری‪ ،‬اهمیتــی غیرقابــل‬ ‫انــکار دارد‪ .‬همچنیــن اعــاده ی حقــوق‬ ‫شــهروندی در مدیریــت شــهرها‪ ،‬دارای‬ ‫مزیت هــای‏بســیاری همچــون افزایــش‬ ‫کیفیــت زندگــی‪ ،‬پیشــگیری از رشــد‬ ‫حاشیه نشــینی‪ ،‬کاهــش الودگــی محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬بهره منــدی عادالنــه از‏مواهــب‬ ‫و امکانــات‪ ،‬و نیــز افزایــش مشــارکت‬ ‫شــهروندان می باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه‬ ‫حقــوق شــهروندی‪ ،‬در ســایه ی اگاهــی‏و‬ ‫اقــدام موثــر شــهروندان بــه راحتــی قابــل‬ ‫تحقــق بــوده و جامعــه را بــه توســعه ای‬ ‫متــوازن رهنمــون می ســازد‪.‬‏‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬بزازی‪،‬اهنگــری‪ ،‬قالــی بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬عینــک ســازی یــا فــروش‬ ‫عینک‪،‬کامیــون هــای حمــل و نقــل بــار و تعمیــرگاه اتومبیــل ‪ ...‬نــام بــرد‬ ‫بــزازی یــا پارچــه فروشــی‪ :‬بــزازی یــا پارچــه فروشــی جایــی اســت کــه در ان فــروش پارچــه‬ ‫انجــام مــی شــود‪ .‬در گذشــته پارچــه فروشــی یکــی از پرســودترین مشــاغل رســته هــای بازار‬ ‫بــوده و بــزازان مــی توانســتند پــول خوبــی کســب کننــد‪ .‬بــه جــز ایــن‪ ،‬برخــی از افــراد پارچــه‬ ‫فروشــی ســیار داشــته و در کوچــه هــا و داخــل اتومبیــل خــود پارچــه مــی فروختنــد‪.‬‬ ‫اهنگــری (‪ :)Forging‬شــکل دادن بــه فلــزات بــا اســتفاده از نیروهــای فشــاری اهنگــری‬ ‫نــام دارد و ایــن ضربــات معمــوال توســط یــک چکــش اهنگــری یــا قالــب وارد مــی اینــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن شــغل در طــول قــرن هــا بســیار تکامــل یافتــه اســت و بــه یــک فراینــد مهندســی‪ ،‬تولید‬ ‫ابــزار‪ ،‬مــواد اولیــه و محصــوالت بــه منظــور رفــع نیازهــای صنعــت مــدرن بــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫قالــی بافــی‪ :‬قالــی بافــی یــا فــرش بافــی نیــز یکــی از هنرهــای دیرین اســت که از گذشــته تا‬ ‫بــه امــروز البتــه کمتــر بســیاری از ان کســب درامــد مــی کــرده انــد‪ .‬بــا یادگیــری مهــارت هایی‬ ‫ماننــد قــاب بافــی در بافــت گــره ترکــی‪ ،‬پودکشــی‪ ،‬قیچــی زدن‪ ،‬انــواع ابــزار کوبیــدن و شــانه‬ ‫شــما مــی توانیــد فــرش ببافید و کســب درامــد نمایید‪.‬‬ ‫گلیــم بافــی‪ :‬گلیــم بافــی ســاده از تــار و پــود و از پنبــه و پشــم (معمــوال پشــم حیوانــات‬ ‫اهلــی) اســت کــه در گذشــته بیشــتر بــه عنــوان فــرش کاربــرد داشــته اســت‪ .‬ایــن کار عمدتــا‬ ‫در بیــن عشــایر هنــوز هــم انجــام مــی شــود‪ .‬البتــه در شــرق اروپــا‪ ،‬شــمال افریقــا‪ ،‬اســیای‬ ‫مرکــزی و هرجایــی کــه بــز و گوســفند پــرورش مــی دهنــد ایــن شــغل رواج داشــته و مردمان‬ ‫ان دیــار در بافــت گلیــم تخصــص دارنــد‪.‬‬ ‫عینــک ســازی یــا فــروش عینــک‪ :‬یکــی از ایده هــای کســب و کار کــه ســود قابــل توجهــی‬ ‫دارد عینــک ســازی یــا فــروش عینــک اســت‪ .‬فروشــندگان عینــک معمــوال بــه غیــر از فروش‪،‬‬ ‫ســاخت و تعمیرات این کاالی حســاس و ضروری را نیز انجام می دهند‪ .‬رفع شکســتگی‪،‬‬ ‫نصــب لنــز روی فریــم عینــک‪ ،‬تــراش عدســی و بســیاری از کارهــای دیگــر کــه مربــوط بــه این‬ ‫کســب و کار مــی شــود‪ .‬حتــی تــراش عدســی را مــی تــوان در منــزل انجــام داد و در واقــع‬ ‫نوعــی شــغل خانگــی محســوب شــده و برخــی افــراد از ایــن راه کســب درامــد مــی نماینــد‪.‬‬ ‫کامیــون هــای حمــل و نقــل بــار‪ :‬یکــی از انــواع حمــل و نقــل‪ ،‬حمــل و نقــل بــا کامیــون و‬ ‫جابجایــی انــواع کاال و خدمــات مــی شــود‪ .‬در واقــع ایــن کســب و کار رابطــی میــان تولیــد‬ ‫کننــده و مصــرف کننــده مــی باشــد‪ .‬تــا اوایــل قــرن نوزدهــم کامیــون هــا نقــش بســیار‬ ‫مهمــی را بــرای توســعه اقتصــادی از طریــق توزیــع عادالنــه ثــروت و مشــاغل میــان شــهرها‬ ‫و روســتاها ایفــا مــی کردنــد‪ .‬حمــل و نقــل جــاده ای بــه صــورت مســتقیم نیــز شــغل هــای‬ ‫زیــادی را پدیــد اورده اســت‪ .‬در واقــع بیــش از ‪ ۵‬میلیــون نفــر در اتحادیــه اروپــا و بیــش از ‪۹‬‬ ‫میلیــون نفــر در امریــکا در ایــن کســب و کار هســتند‪.‬‬ ‫تعمیــرگاه اتومبیــل‪ :‬تعمیــرگاه خــودرو نیــز یکــی از کســب و کارهایــی اســت کــه در ان‬ ‫تعمیــرکاران خــودرو بــه تعمیــر خودروهــا‪ ،‬بازدیــد و تعویــض روغــن موتــور‪ ،‬تعویــض فیلتــر‬ ‫هــوا‪ ،‬شــمع‪ ،‬تعویــض الســتیک هــا و … مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بــه ویــژه شــهید‬ ‫یحیــوی از شــهدای مدافــع ســامت اســتان افتتــاح‬ ‫ایــن مرکــز را یکــی دیگــر از خدمــات ارزشــمند‬ ‫دولــت بــه مــردم اســتان دانســت‪.‬‬ ‫بیــگ زاده بــا اشــاره بــه تــاش هــای انجــام شــده‬ ‫از ســوی کادر بهداشــت و درمــان اســتان‪ ،‬ایــن‬ ‫تالش هــا را ســتودنی توصیــف و از همــه مدافعــان‬ ‫ســامت تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن مراســم نیــز گفــت‪ :‬امــروز ظرفیتــی بــرای‬ ‫اســتان ایجــاد شــده کــه دغدغــه مســئولین‬ ‫بهداشــت و درمــان بــود‪.‬‬ ‫ســید احمــد هاشــمی بیــان کــرد‪ :‬در اســتان بــا‬ ‫کمبــود ازمایشــگاه مرجــع مولکولــی مراقبــت‬ ‫بیمــاری هــای واگیــر مواجــه بودیــم و بســیاری از‬ ‫نمونــه هــای ازمایشــگاهی بیمــاری هــای واگیــردار‬ ‫و میکروبــی از جملــه ایــدز‪ ،‬انفوالنــزا‪ ،‬ســل‪ ،‬ســیاه‬ ‫زخــم‪ ،‬کرونــا‪ ،‬ســالک و هپاتیــت بــرای تاییــد بــه‬ ‫تهــران یــا مشــهد ارســال مــی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه بــا افتتــاح ایــن‬ ‫ازمایشــگاه مرجــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 75‬میلیــارد‬ ‫ریــال دیگــر نیــاز بــه ارســال نمونــه هــا بــه ســایر‬ ‫اســتان هــا دیگــر نیســت و ایــن کمبــود در اســتان‬ ‫برطــرف شــد‪.‬‬ ‫هاشــمی یــاداور شــد‪ :‬در ابتــدای شــیوع کرونــا‬ ‫فقــط یــک ازمایشــگاه مولکولــی بــا تجهیــزات کمــی‬ ‫در بیمارســتان امــام رضــا (ع) وجــود داشــت کــه در‬ ‫ان تنهــا تعــداد بســیار کمــی از ازمایش هــا انجــام‬ ‫مــی شــد و کــه بــا بــاال گرفتــن شــیوع کرونــا ایــن‬ ‫ازمایشــگاه بــا تجهیــزات جدیــد تجهیــز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه علــت ازدیــاد نمونه هــا‬ ‫و نیــاز بــه دریافــت ســریع پاســخ نمونــه هــا‪ ،‬یــک‬ ‫ازمایشــگاه مولکولــی دیگــر نیــز در بیمارســتان‬ ‫امــام حســن (ع) راه انــدازی و مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفــت و هــم اکنــون نیــز ســومین ازمایشــگاه بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه ‪27‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 20‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 30‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شماره ‪299‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پروژه اکتشاف نفت زمینه ساز‬ ‫ایجاد صنایع نفت و گاز‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر توجــه بــه توســعه نقــاط مختلــف اســتان اظهــار‬ ‫کرد‪:‬پــروژه هــای مهمــی بــرای غــرب اســتان تعریــف شــده کــه مــی توانــد منشــا تحولــی‬ ‫اساســی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس روز شــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشــت در اییــن افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫پروژهــای جــاده ای و اقتصــادی در شهرســتان کردکــوی تصریــح کــرد‪ :‬پــروژه اکتشــاف‬ ‫نفــت یــا گاز کــه تــا کنــون ‪ ۱۹۰۰‬متــر از حفــاری ‪ ۳‬هــزار متــری ان انجــام شــده مــی توانــد‬ ‫زمینــه ایجــاد صنایــع نفــت و گاز را در اســتان فراهــم اورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد بنــدر در غــرب اســتان بــا محوریــت واردات چــوب و دان بــرای‬ ‫مرغــداری هــا بســیاری از هزینــه هــای اســتان بــرای واردات دان مــرغ کــه امــروز از‬ ‫جنــوب کشــور صــورت مــی گیــرد ‪ ,‬را کاهــش مــی دهــد و ایــن بــرای گلســتان کــه‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده مــرغ کشــور اســت‪ ,‬بســیار پراهمیــت اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان گفت‪:‬مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای طرح طبیعت‬ ‫گردی جزیره اشوراده با رعایت کلیه الزامات محیط زیستی و مصوبه ستاد ملی احیای‬ ‫تاالب ها برای احیای خلیج گرگان در غرب استان می تواند اینده بهتری را ایجاد کند‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬الیحــه منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون‬ ‫برداشتن تحریم ها‬ ‫با بولدوزر و ترسالی!‬ ‫واقــع امــر ایــن روزهــا کــه دولتیــان در قالــب واقــع‬ ‫امــر ایــن روزهــا کــه دولتیــان در قالــب یــک تیــم‬ ‫مذاکــره کننــده حرفــه ای بــا کلــی لژیونــر و کولــه‬ ‫بــاری از تجربــه و تخصــص‪ ،‬در ویــن مشــغول‬ ‫خــراب کــردن دیــوار هــای تحریــم بــا بولــدوزر‬ ‫هســتند‪ ،‬یــک عــده تحریــم نشــناس هم پیشــنهاد‬ ‫تخریــب دیــوار هــای تحریــم را بــا بیــل و فرغــون‬ ‫را داده انــد کــه جــای بســی شــگفتی اســت! ایــن‬ ‫وســط هــم هــر چنــد روز یکبــار تــا یکــی از مذاکــره‬ ‫کننــدگان عطســه مــی کنــد یــا خمیــازه می کشــد‪،‬‬ ‫قیمــت دالر و ســکه بــاال و پائیــن مــی شــود و‬ ‫خلــق اللــه هــر روز در یــک طــرف خیابــان بــه صــف‬ ‫مــی شــوند! امــا چیــزی کــه در ایــن بیــن بــرای‬ ‫مــا معمولــی هــا ملمــوس نیســت و هیــچ رقمــه‬ ‫در کتمــان نمــی رود‪ ،‬اثــرات کاهــش قیمــت دالر‬ ‫در اقتصــاد خانــوار اســت‪ ،‬چــون اثــرات افزایــش‬ ‫قیمــت دالر را بــا پوســت و گوشــت و اســتخوان‬ ‫لمــس مــی کنیــم!‬ ‫چــرا کــه وقتــی قیمــت دالر بــاال مــی رود‪،‬‬ ‫قیمــت کاالهاهــم علــی االصــول و مطابــق بــا‬ ‫علــم اقتصــاد جهانــی بــاال مــی رونــد؛ امــا وقتــی‬ ‫قیمــت دالر ثابــت مــی مانــد‪ ،‬بــاز هــم قیمت هــا‬ ‫علی االصــول و ایــن بــار برخــاف علــوم اقتصــادی‬ ‫دنیــا‪ ،‬بــاال مــی رونــد و در حالــت ســوم کــه قیمــت‬ ‫دالر کاهــش پیــدا مــی کنــد‪ ،‬ایــن بــار قیمــت‬ ‫کاالهــا علــی االصــول و مطابــق بــا دو اصــل‬ ‫علمــی اقتصــادی ذکــر شــده‪ ،‬بــاال مــی رونــد!‬ ‫یعنــی ان جملــه معــروف رئیــس دولــت کــه بــه‬ ‫عقب باز نمی گردیم به اعلی درجه در این دولت‬ ‫نهادینــه شــده اســت و اینکــه تصــور کنیــم قیمــت‬ ‫هــا بــه نــرخ گذشــته بــاز مــی گردنــد‪ ،‬دســتکم بــا‬ ‫اتوبــوس اقتصــادی جهانگیــری امــکان نــدارد ‪ .‬چــرا‬ ‫کــه ظاهــرا ً دنــده عقــب نــدارد و یــا شــاید ادوات و‬ ‫مخلفــات مربــوط بــه حرکــت در حالــت دنــده عقب‬ ‫( شــامل سنســور دنده عقب‪ ،‬دوربین دنده عقب‬ ‫و ‪ )...‬در تــه همــان دره معــروف جــا مانــده اســت!‬ ‫بــا ایــن حــال مــا مــی ترســیم تحریــم هــا بالمــره‬ ‫برداشــته شــوند ولی ســود مدیریت ببخشــید ســوء‬ ‫مدیریــت باعــث شــود ایــن گشــایش ها تاثیــری در‬ ‫زندگــی مــردم عادی نداشــته باشــند! مثل داســتان‬ ‫بارندگــی و خشکســالی و ترســالی ‪ ...‬یعنــی وقتــی‬ ‫ســیل از همان لحظه تحویل ســال مملکت را فرا‬ ‫میگیــرد و نصــف مملکــت را اب مــی بــرد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫خشکســالی داریــم و حــق نداریــم حیــاط منــزل را‬ ‫بــا شــیلنگ اب بشــوئیم و ســالی هــم کــه بارندگــی‬ ‫نیســت‪ ،‬تابســتان پــر خطــری را تجربــه مــی کنیــم‬ ‫و بایــد منتظــر قطــع گســترده بــرق باشــیم! امســال‬ ‫کــه بــه خاطــر گل روی ماینرهــا و مافیــای رمــز‬ ‫ارز هــا‪ ،‬فعــا ً کــت پوشــیدن ممنــوع شــده اســت‬ ‫تــا ببینیــم وزارت نیــرو راجــع بــه ســایر البســه و‬ ‫پوشــاک چــه بخشــنامه ای صــادر می شــود‪ ...‬خــدا‬ ‫بــه خیــر بگذارنــد‪...‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫نقش رسانه ها در ایجاد شور و‬ ‫شوق انتخاباتی نمایان است‬ ‫شــماری از فعاالن رســانه ای خراســان شــمالی گفتند‪ :‬رســانه ها‬ ‫بــا ایجــاد زمینه هــای نشــاط‪ ،‬امیــد و انگیــزه نقــش محــوری در‬ ‫جلــب مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات دارنــد و ایــن مهــم‬ ‫بــا تولیــد محتــوای ســازنده بــرای مخاطبــان میســر می شــود‪.‬‬ ‫علــی خادمــی اظهــار داشــت‪ :‬عــدم توجــه بــه وابســتگی هــای‬ ‫حزبــی و جناحــی در انتشــار اخبــار و گــزارش هــا از دیگــر مــواردی‬ ‫اســت کــه خبرنــگاران بــه عنــوان ســربازان خــط مقــدم جبهــه‬ ‫فرهنگــی کشــور و پیشــتازان عرصــه اطــاع رســانی بــه ان توجــه‬ ‫کــرده و بــا اقدامــات ارزشــمند خــود‪ ،‬دشــمنان نظــام اســامی را‬ ‫در داخــل و خــارج از کشــور مایــوس و پــوزه اســتکبار جهانــی را در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف شــومش بــه خــاک مالیــده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل خانــه مطبوعــات و رســانه هــای خراســان شــمالی در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا تاکیــد بــر حضــور حداکثــری مــردم‬ ‫در انتخابــات پیــش رو‪ ،‬انتخــاب خــوب را در گــرو اگاهــی بخشــی‬ ‫رســانه هــا بــه جامعــه دانســت‪.‬‬ ‫خادمــی افــزود‪ :‬همــه مــا در امــور روزمــره و بــرای هــر انتخابــی‬ ‫بــه دنبــال بهترین هــا هســتیم‪ ،‬بنابرایــن بایــد در انتخــاب بهترین‬ ‫هــا بــرای مســئولیت اداره شــهر و کشــور بیــش از ســایر انتخــاب‬ ‫هــا تــاش و بــرای ایــن انتخــاب خــوب بــه معیارهــا و مــاک هــای‬ ‫انتخــاب شایســته توجــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫همدلی نخستین گام مسیر‬ ‫توسعه اق قال‬ ‫«عبدالغفــور یاپنــگ غــراوی» گفــت‪ :‬ایجــاد وحــدت و همدلــی بیــن‬ ‫مــردم و مسئولین‪،‬نخســتین گام در مســیر توســعه اق قــا اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از روابط عمومی فرمانداری‬ ‫شهرســتان اق قال‪،‬سرپرســت فرمانــداری اق قــا در اولیــن جلســه‬ ‫شــورای اداری‪ ،‬تقــارن فرصــت خدمــت در ســنگر جدیــد بــا عیــد‬ ‫ســعید فطــر را بــه فــال نیــک گرفــت و اظهــار کرد‪:‬خداونــد را شــاکرم‬ ‫بعنــوان خــادم مــردم در منطقــه حضــور یافتم‪،‬اعتمــاد بــه جوانــان‬ ‫همــواره در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــوده و از حســن‬ ‫اعتمــاد «دکتــر حــق شناس»اســتاندار معــزز گلســتان تشــکر‬ ‫و قدردانــی مــی نمایم‪،‬امیــدوارم در شــرایط ویــژه تحریم‪،‬جنــگ‬ ‫اقتصادی‪،‬مشــکالت معیشــتی و بیمــاری منحــوس کرونا‪،‬بتوانیــم‬ ‫بــا تعامــل و همدلــی مجموعــه دســتگاههای اجرایی‪،‬گــره گشــایی‬ ‫مشــکالت مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شهرســتان اق قــا بــه شــمایی از وضعیــت‬ ‫اســتراتژیک منطقــه در حوزه هــای مختلــف تولیدی‪،‬کشــاورزی‬ ‫و صنعتــی پرداخــت و افزود‪:‬حفــظ امنیــت و هماهنگــی بیــن‬ ‫دســتگاههای اجرایــی از وظایــف اصلــی فرمانــداری هاســت بــا‬ ‫توجــه بــه موقعیــت بســیار خــوب شهرســتان‪،‬تالش خواهیــم‬ ‫کــرد در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری و تحقــق شــعار‬ ‫سال‪،‬مشــکالت ســرمایه گــذاران و مــردم را مانــع زدایــی نمائیــم‪.‬‬ ‫امنیت الزمه ی انتخابات است‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان گفــت‪ :‬امنیــت الزم ـه ی‬ ‫یــک انتخابــات پــر شــور اســت و بایــد همــگان در مســیر‬ ‫ارتقــای امنیــت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار و رئیــس‬ ‫ســتاد انتخابــات گلســتان در جلســه کمیتــه امنیــت‬ ‫انتخابــات اظهــار داشــت‪ :‬انتخابــات در ایــن دوره تحــت‬ ‫تاثیــر کرونــا و تحریم هــای اقتصــادی از پیچیدگیهــای‬ ‫خاصــی برخــوردار اســت و بــه ایــن جهــت الزم اســت بــا‬ ‫عقــل نقــاد بــا ان برخــورد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حالــی کــه شــوراهای شــهر و روســتا‬ ‫محلــی بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم اســت‪ ،‬امــا کســانی‬ ‫هســتند کــه ایــن منصــب را راه میانبــری بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهــداف خــود تلقــی می کننــد‪.‬‬ ‫مکتبــی بــر روشــنگری و رفتــار اثباتی بــا نامزدهای انتخاباتی‬ ‫و گــروه هــای ملجــا تاکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد ارکان‬ ‫انتخابــات در گلســتان از ازمــون پیــش رو ســر بلنــد بــر اینــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه فرمانــدار گــرگان نیــز گزارشــی از وضعیــت‬ ‫انتخابــات در گلســتان ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای شــهر‬ ‫در ‪ ۲۸‬خردادمــاه امســال هم زمــان بــا انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫دانش اموزان استثنایی پایه نهم امتحاناتشان غیرحضوری است‬ ‫رییس اموزش و پرورش اســتثنایی خراســان شــمالی گفت‪ :‬امتحانات پایانی دانش اموزان اســتثنایی‬ ‫پایــه نهــم اســتان بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و وضعیــت خــاص ایــن افــراد و همچنیــن رفــع نگرانــی‬ ‫والدیــن انهــا بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫علــی متقیــان اظهــار داشــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی پایــه نهــم دوره اول‬ ‫متوســطه اســتثنایی دانــش امــوزان بــا نیازهــای ویــژه کــه ‪ ۱۵‬نفــر هســتند بــه صــورت مجــازی از ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت تــا ‪ ۲۲‬خــرداد مــاه ســال جــاری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت متغیــر کرونایــی خراســان شــمالی و رعایــت موازیــن‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬امتحانــات پایه هــا و مقاطــع تحصیلــی دیگــر نیــز از طریــق شــبکه شــاد بــه صــورت‬ ‫غیرحضــوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برهمیــن اســاس معلمــان بــا اســتفاده‬ ‫ی عملکــرد دانــش امــوزان در طــول ســال تحصیلــی نتایــج نهایــی را ثبــت و اعــام مــی کننــد‪.‬‬ ‫از ارزیابـ ‬ ‫وی افزود‪:‬ســه هــزار و ‪ ۲۴۲‬دانــش امــوز تحــت پوشــش امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫هنگام مصرف اب مراقب‬ ‫باشید‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گلســتان کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مصــوب شــد‪ ,‬بــه عنــوان تنهــا‬ ‫منطقــه ازاد بالمعــارض کشــور بــا وســعت ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار و دومیــن منطقــه‬ ‫ازاد متصــل بــه ریــل مــی توانــد نقــش منحصــر بــه فــردی در صنعتــی شــدن کشــاورزی‬ ‫اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اجــرای ‪ ۲۰‬دوربرگــردان ایمــن در نقــاط پرحادثــه جــاده هــای اســتان‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه تــا انتهــای ســال بخــش قابــل توجهــی از انهــا توســط‬ ‫شــرکت زیرســاخت و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اجرایــی خواهــد شــد‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ســاخت میــدان بــار در کردکــوی بــا توجــه بــه تنوع‬ ‫تولیــد ‪ ۹۲‬محصــول زراعــی و باغــی در اســتان بــه بســته بنــدی و توزیــع محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در غــرب اســتان کمــک ویــژه ای مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس گفت‪:‬ارایــه غرفــه در ایــن میــدان بــار بــه شــهرداری زمینــه درامــد‬ ‫پایــدار را فراهــم مــی اورد و همچنیــن بهــره مالکانــه شــهرداری از پــروژه هــای اجرایــی‬ ‫در ســطح شــهر درامدهــای پایــداری را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حجــم صنایــع تبدیلــی موجــود در اســتان مناســب اســت اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در کنــار ایجــاد صنایــع تبدیلــی فراهــم کــردن زنجیــره تکمیلــی تولیــد همچــون‬ ‫ســردخانه هــا و بازاریابــی مناســب مــی توانــد در افزایــش درامــد تولیدکننــدگان تاثیــر‬ ‫بســزایی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــا حضــور اســتاندار گلســتان مراســم کلنــگ زنــی میــدان میــوه و‬ ‫تــره بــار غــرب اســتان بــا مســاحت ‪ ۲.۵‬هکتــار بــا تعــداد ‪ ۸۰‬غرفــه ‪ ,‬ســرمایه گــذاری ‪۸۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان و اشــتغال مســتقیم ‪ ۳۰۰‬نفــر و غیــر مســتقیم ‪ ۵۰۰‬نفــر برگــزار شــد و‬ ‫همچنیــن دوربرگــردان ایمــن بــه طــول ‪ ۹۰۰‬متــر در ضلــع غربــی کردکــوی بــا اعتبــار ‪۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان گلســتان در‬ ‫اطالعیــه ای نســبت بــه صرفــه جویــی درمصــرف اب شــرب‬ ‫هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هســتند کــه هــزار و ‪ ۷۴۲‬دانــش امــوز در مــدارس عــادی بــه صــورت تلفیقــی و ‍‬ ‫نفــر در مــدارس اســتثنایی تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوره پیــش دبســتانی از دوره هــای رســمی و الزامــی امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتثنایی اســت گفــت‪ :‬در صــورت وجــود شــرایط حضــور و تاییــد ســتاد کرونــا در شهرســتانها و‬ ‫تاییــد شــورای مدرســه‪ ،‬بــه صــورت حضــوری ارزیابــی و در غیــر اینصــورت ‪،‬ایــن گــروه نیــز بــه‬ ‫صــورت غیــر حضــوری ارزشــیابی می شــوند کــه ‪ ۳۲۵‬دانــش امــوز در دوره پیــش دبســتانی در‬ ‫مــدارس اســتان تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش و ارزشــیابی دروس کارگاهــی و مهارتــی دوره متوســطه حرف ـه ای بــه صــورت‬ ‫حضــوری انجــام می شــود در صورتــی کــه شــرایط حضــوری بــه دلیــل رنــگ بنــدی کرونــا امــکان پذیــر‬ ‫نباشــد بــا هماهنگــی مدیــر مدرســه تــا ‪ ۱۵‬مردادمــاه انجــام ارزشــیابی بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ازمــون هــای نهایــی دانــش امــوزان اســتثنایی پایــه دوازدهــم ماننــد ســایر دانــش امــوزان‬ ‫عــادی بــه صــورت حضــوری برگــزار مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه پیش بینــی وقــوع افزایــش دمــا در اســتان‬ ‫و تشــدید بهــره بــرداری از منابــع اب هــای زیرزمینــی در‬ ‫بخش کشــاورزی این شــرکت از تمامی مشــترکین اســتان‬ ‫درخواســت مــی کنــد بــا کاهــش مصــرف اب بــه میــزان ‪۱۰‬‬ ‫درصــد امــکان ابرســانی پایــدار بــه تمامــی مشــترکین را‬ ‫فراهــم کــرده و از بــروز افــت فشــار برنامــه ریــزی نشــده در‬ ‫شــبکه جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫میــزان ســرانه مصــرف اب هــر یــک از هموطنــان در‬ ‫اســتان بیش از ‪ ۲۶۰‬لیتر درشــبانه روز بوده که از میانگین‬ ‫مصــرف بیشــتر اســت بنابرایــن رعایــت الگو هــای رفتــاری و‬ ‫مصرفــی مشــترکین و اعمــال دقیــق مدیریــت مصــرف‬ ‫می توانــد بــه گــذر از تنــش ابــی موجــود کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مالــک خانــم ننــه گل ملــک محمــودی فرزنــد علــی اوســط بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‏ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت اعیانــی ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان کــه مقــدار پانزده ســهم و چهل‏ضرب مشــاع از یکصد و بیســت‬ ‫شــهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام مــی باشــد بــه مســاحت یکصــد و بیســت و‏دو متــر و چهــل و دو دســیمتر مربــع دارای پــاک ‪ -6/629‬اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت بندرگــز بــه‏شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪ 139620312009000925‬کــه‬ ‫بنــام خانــم ننــه گل ملــک محمــودی فرزنــد‏علــی اوســط ثبــت و صــادر گردیــده اســت بعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور‏المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی‬ ‫اییــن نامــه‏قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‏دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ‏اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر‏اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام‏خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا تمامــت مــورد ثــت بــه موجب دســتور‬ ‫شــماره ‪ 1399003004098726‬مــورخ ‏‏‪ 1399/10/20‬صــادره از اجــرای احــکام کیفــری دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان بندرگــز‏بازداشــت مــی باشــد‪.‬م‪.‬الف‪1400/27 :‬‏‏ دلــدار – رئیــس ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز تاریــخ انتشــار اگهــی‬ ‫روز‪ :‬دوشــنبه مورخــه ‪1400/2/27‬‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرایــی ان‪:‬برابــر اراء صــادره هیــاٌت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان ازادشــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام نامبــرده اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ازادشــهر تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد‪-1 .‬‬ ‫رای شــماره ‪ 140060312007000396‬مــورخ ‪ 1400/02/18‬موضــوع تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1400114412007000014‬اقــای محمــد نعیمــی فرزنــد قربانعلــی مبنــی برصــدور ســند مالکیــت عرصــه و اعیــان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی از نــوع اجــرای طــرح اقامتــگاه بــوم گــردی ( واحــد طــرح گردشــگری) بــه مســاحت ‪ 12000‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪-11‬اصلــی واقــع در بخــش هشــت ازادشــهر‪،‬‬ ‫روســتای کــوه میــان اقامتــگاه بــوم گــردی‪ ،‬خریــداری بالواســطه ملــک بــه صــورت ســند رســمی انتقــال اجرائــی قطعــی غیرمنقــول از وراث مالــک رســمی مشــاعی مرحــوم ابــاذر کوهســتانی بــه متقاضــی داشــته محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بدیهــی اســت پــس از انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صادرخواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضــی مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪8237 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازادشهر تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/02/27‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪1400/03/10‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 43‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف با بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‬ ‫هوای امروز‬ ‫دوشنبه ‪27‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫ایجاد تحولی اساسی با اجرای پروژه های‬ ‫مهم در غرب استان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر توجــه به توســعه نقاط مختلف اســتان اظهــار کرد‪:‬پروژه های‬ ‫مهمی برای غرب اســتان تعریف شــده که می تواند منشــا تحولی اساســی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس امــروز شــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشــت در اییــن افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫پروژهــای جــاده ای و اقتصــادی در شهرســتان کردکــوی تصریــح کــرد‪ :‬پــروژه اکتشــاف نفــت‬ ‫یــا گاز کــه تــا کنــون ‪ ۱۹۰۰‬متــر از حفــاری ‪ ۳‬هــزار متــری ان انجــام شــده مــی توانــد زمینــه‬ ‫ایجــاد صنایــع نفــت و گاز را در اســتان فراهــم اورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد بنــدر در غــرب اســتان بــا محوریــت واردات چــوب و دان بــرای مرغداری هــا‬ ‫بســیاری از هزینــه هــای اســتان بــرای واردات دان مــرغ کــه امــروز از جنــوب کشــور صــورت‬ ‫مــی گیــرد ‪ ,‬را کاهــش مــی دهــد و ایــن بــرای گلســتان کــه بزرگتریــن تولیدکننــده مــرغ کشــور‬ ‫اســت‪ ,‬بســیار پراهمیــت اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪:‬مصوبــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی بــرای طــرح طبیعــت‬ ‫گــردی جزیــره اشــوراده بــا رعایــت کلیــه الزامــات محیــط زیســتی و مصوبــه ســتاد ملــی احیــای‬ ‫تــاالب هــا بــرای احیــای خلیــج گــرگان در غــرب اســتان مــی توانــد اینــده بهتــری را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬الیحــه منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون‬ ‫گلســتان کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مصــوب شــد‪ ,‬بــه عنــوان تنهــا‬ ‫منطقــه ازاد بالمعــارض کشــور بــا وســعت ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار و دومیــن منطقــه‬ ‫ازاد متصــل بــه ریــل می توانــد نقــش منحصــر بــه فــردی در صنعتــی شــدن کشــاورزی‬ ‫اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اجــرای ‪ ۲۰‬دوربرگــردان ایمــن در نقــاط پرحادثــه جــاده هــای اســتان در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه کــه تــا انتهــای ســال بخــش قابــل توجهــی از انهــا توســط شــرکت‬ ‫زیرســاخت و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ســاخت میــدان بــار در کردکــوی بــا توجــه بــه تنــوع‬ ‫تولیــد ‪ ۹۲‬محصــول زراعــی و باغــی در اســتان بــه بســته بنــدی و توزیــع محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در غــرب اســتان کمــک ویــژه ای مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس گفت‪:‬ارایــه غرفــه در ایــن میــدان بــار بــه شــهرداری زمینــه درامــد پایــدار را‬ ‫فراهــم مــی اورد و همچنیــن بهــره مالکانــه شــهرداری از پــروژه هــای اجرایــی در ســطح شــهر‬ ‫درامدهــای پایــداری را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حجــم صنایــع تبدیلــی موجــود در اســتان مناســب اســت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در کنــار ایجــاد صنایــع تبدیلــی فراهــم کــردن زنجیــره تکمیلــی تولیــد همچــون ســردخانه‬ ‫هــا و بازاریابــی مناســب مــی توانــد در افزایــش درامــد تولیدکننــدگان تاثیــر بســزایی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــا حضــور اســتاندار گلســتان مراســم کلنــگ زنــی میــدان میــوه و‬ ‫تــره بــار غــرب اســتان بــا مســاحت ‪ ۲.۵‬هکتــار بــا تعــداد ‪ ۸۰‬غرفــه ‪ ,‬ســرمایه گــذاری ‪۸۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان و اشــتغال مســتقیم ‪ ۳۰۰‬نفــر و غیــر مســتقیم ‪ ۵۰۰‬نفــر برگــزار شــد و‬ ‫همچنیــن دوربرگــردان ایمــن بــه طــول ‪ ۹۰۰‬متــر در ضلــع غربــی کردکــوی بــا اعتبــار ‪۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پرونده کالهبرداری ‪15‬‬ ‫میلیاردی در بجنورد بسته شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری یــک نفــر کالهبــردار‬ ‫بــا ‪ 15‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬سردار«ســعید مطهری زاده»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا ترفنــد فــروش زمیــن‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از وی کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و‬ ‫همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکی پرونــده‪ ،‬موفــق شــدند فــرد‬ ‫مــورد نظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه یــک مــورد کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 15‬میلیــارد ریــال از شــاکی اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــا قــدرت در کنــار‬ ‫مــردم اســت و امنیــت و ارامــش در جامعــه را خــط قرمــز خــود‬ ‫می دانــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 27‬هزار نخ‬ ‫سیگار خارجی قاچاق در‬ ‫بندرترکمن‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن از کشــف ‪ 27‬هــزار و‬ ‫‪ 500‬نــخ ســیگار قاچــاق خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدعلــی کریمــی» در گفــت و‬ ‫گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان حیــن گشــت‬ ‫زنــی هدفمنــد و کنتــرل خودروهــای عبــوری در ســطح‬ ‫شــهر بــه یــک دســتگاه خــودرو ‪ 206‬مشــکوک و ان را‬ ‫توقیــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بازرســی از خــودرو تعــداد‬ ‫‪ 27‬هــزار و ‪ 500‬نــخ ســیگار قاچــاق کشــف و تحویــل‬ ‫مراجــع ذیصــاح شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا یــک متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫سارق کابل برق در علی‬ ‫ابادکتول به دام افتاد‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابادکتــول از دســتگیری‬ ‫ســارق کابــل بــرق و اعتــراف متهــم بــه ‪ 7‬فقــره‬ ‫ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت کابــل بــرق‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحقیقــات میدانــی و بررســی هــای‬ ‫تخصصــی پلیــس‪ ،‬افــزود‪ :‬ســرانجام بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی مامــوران‪ ،‬متهــم شناســایی و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات پلیــس بــه ‪ 7‬فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق در علــی ابادکتــول اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫تمهیدات الزم برای برگزاری ازمون های حضوری اتخاذ شد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری ازمــون هــای حضــوری و‬ ‫حفــظ ســامت دانــش امــوزان اتخــاذ شــده اســت و بــا تــاش امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و مراکــز بهداشــت و مجموعــه مدیریتــی اســتان‪ ،‬برگــزاری‬ ‫ازمــون هــای حضــوری‪ ،‬مشــکلی بــرای ســامت دانــش امــوزان ایجــاد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان‪،‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس‪ ،‬پیــش از ظهــر روز شــنبه ‪ 25‬اردیبهشــت در بازدیــد از‬ ‫مجتمــع اموزشــی شــهید بهشــتی (تیزهوشــان) گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬مقــرر شــده تــا‬ ‫تعــداد مراکــز برگــزاری ازمــون بیشــتر و حضــور دانــش امــوزان در کالســها بــا حداقــل‬ ‫ظرفیــت باشــد تــا نــه اینــده تحصیلــی دانــش امــوزان بــا مشــکل مواجــه شــود و نــه‬ ‫ســامت انهــا تهدیــد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فلســفه برگــزاری ازمــون هــای حضــوری بــرای دو مقطــع تحصیلــی‪،‬‬ ‫ارزیابــی دانــش امــوزان ایــن دو مقطــع در ســطح کشــور اســت و بــه جهت حساســیت‬ ‫هــای موجــود بــرای ایــن دو پایــه تحصیلــی‪ ،‬ایــن تصمیــم در ســتاد ملــی مبــارزه بــا‬ ‫قانون چک‬ ‫نکات طالیی در ارتباط با چک های جدید‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۲۱‬مکــرر قانــون «اصــاح قانــون صــدور چــک»‪،‬‬ ‫چک هــای جدیــد از طریــق ثبــت در ســامانه صیــاد معتبــر خواهنــد‬ ‫بــود و صادرکننــده چــک مکلــف بــوده اطالعــات تاریــخ‪ ،‬مبلــغ و‬ ‫هویــت ذی نفــع را عــاوه بــر درج در چک‪ ،‬در ســامانه صیاد نیز وارد‬ ‫کنــد‪ .‬ذی نفــع چــک نیــز در زمــان تحویــل‪ ،‬موظــف اســت به ســامانه‬ ‫صیــاد مراجعــه‪ ،‬و بــا کنتــرل اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه بــا‬ ‫متــن چــک در اختیــار‪ ،‬مراتــب تائیــد دریافــت ان را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه بایــد بدانیــد ‪ -۱:‬دسترســی بــه ســامانه صیــاد از طریــق‬ ‫درگاه هــای بانکــی (شــامل اینترنــت بانــک و همــراه بانــک) و نیــز‬ ‫برنامک هــای موبایلــی پرداخــت فراهــم اســت و هموطنــان‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه تارنمــای شــرکت شــاپرک در بخــش‬ ‫برنامک هــای موبایلــی برنامــک مــورد تائیــد را دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از امــروز‪ ،‬چک هــای جدیــد بنفــش رنــگ توســط شــبکه بانکــی‬ ‫توزیــع و بــه مشــتریان ارائــه می شــود؛ بــر روی ایــن چک هــا عبارتــی‬ ‫تحــت عنــوان «کارســازی ایــن چــک منــوط به ثبــت صــدور‪ ،‬دریافت‬ ‫و انتقــال ان در ســامانه صیــاد اســت» درج شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بــرای تخصیــص دســته چک هــای جدیــد بــه متقاضــی انهــا‪،‬‬ ‫فــرد نبایــد چــک برگشــتی‪ ،‬احــکام قضایــی ماننــد ورشکســتگی و‬ ‫کرونــا اتخــاذ شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتـر حــق شــناس ضمن‬ ‫ارزوی موفقیــت بــرای‬ ‫همــه دانــش امــوزان‬ ‫کــه اینــده ســازان ایــن‬ ‫کشــور هســتند‪ ،‬از همــه‬ ‫انهــا درخواســت کــرد کــه‬ ‫جهــت حضــور در محــل‬ ‫برگــزاری ازمــون هــا‪،‬‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بدهــی و غیــره داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬صادرکننــدگان چک هــای جدیــد‪ ،‬بایــد اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫«تاریــخ»‪« ،‬مبلــغ» و «هویــت گیرنــده» را عــاوه بــر برگــه چــک در‬ ‫ســامانه صیاد نیز ثبت کنند‪ .‬این افراد می توانند از درگاه های بانکی‬ ‫خــود شــامل «اینترنــت بانــک»‪« ،‬همــراه بانــک» یــا «اپلیکیشـن های‬ ‫پرداخــت» بــه ســامانه صیــاد دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬چــک هــای جدیــد نبایــد در وجــه حامــل صــادر شــوند‪ ،‬و نــام‬ ‫گیرنــده بایــد در متــن چــک درج و کدملــی گیرنــده در ســامانه صیــاد‬ ‫ثبــت شــود‪ .‬زمانــی کــه صادرکننــده چــک هــای جدیــد‪ ،‬ثبــت چــک را‬ ‫در ســامانه صیــاد انجــام می دهــد و بــر روی برگــه چــک نیــز مشــخص‬ ‫می کنــد کــه چــک بــرای «چــه کســی» بــا «چــه تاریــخ» و «مبغلــی»‬ ‫صــادر شــده و چــک را بــه ذی نفــع ان تحویــل می دهــد؛ ذی نفــع چــک‬ ‫نیــز بــا مراجعــه بــه ســامانه صیــاد‪ ،‬بایــد اطالعــات منــدرج ثبــت شــده‬ ‫مرتبــط بــا خــود را در ســامانه صیــاد کنتــرل و در صــورت اطمینــان و‬ ‫تطابــق اطالعــات چــک را تاییــد و دریافــت کنــد و در غیــر ایــن صــورت‬ ‫چــک را نپذیــرد‪ .‬در صورتــی کــه ثبــت الکترونیکــی چک هــای جدیــد در‬ ‫ســامانه صیــاد انجــام نشــود‪ ،‬بانــک نمی توانــد وجــه چــک را پرداخــت‬ ‫کنــد‪ .‬در حقیقــت چــک هــای جدیــد در صــورت عــدم ثبــت و تاییــد در‬ ‫ســامانه صیــاد‪ ،‬کارســازی نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬شــرایط صــدور چــک نیــز تغییــر کــرده اســت‪ .‬بــه ایــن معناکــه‬ ‫مشــتری دســته چکــی را کــه از بانــک دریافــت می کنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫صــدور ضمــن تکمیــل فیزیــک چــک‪ ،‬اطالعــات مربــوط بــه «تاریــخ‬ ‫سررســید»‪« ،‬مبلــغ» و «اطالعــات هویتــی ذینفــع» را نیــز در‬ ‫ســامانه صیــاد ثبــت کنــد‪ .‬از طرفــی گیرنــده چــک نیــز بایــد بــه‬ ‫ســامانه صیــاد مراجعــه کــرده و ضمــن اســتعالم مــوارد‪ ،‬اطالعاتــی‬ ‫را کــه در ســامانه صیــاد ثبــت شــده را بــا اطالعــات منــدرج در برگــه‬ ‫چــک مقایســه کنــد و در صورتــی کــه مشــکلی نداشــت‪ ،‬مراتــب‬ ‫تاییــد خــود را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در انتقــال چــک نیــز‪ ،‬گیرنــده چــک بــرای انتقــال چــک بــه نفــر‬ ‫دیگــر بایــد بــه ســامانه صیــاد مراجعــه کنــد‪ ،‬کدملــی گیرنــده جدیــد را‬ ‫در ســامانه صیــاد ثبــت کنــد‪ .‬گیرنــده جدیــد نیز باید به ســامانه صیاد‬ ‫مراجعــه کنــد و از صحــت کدملــی خــود کــه در ســامانه صیــاد درج‬ ‫شــده‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنــد و انــگاه چــک را تاییــد و دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬بــا توجــه بــه صراحــت قانــون مبنــی بــر اینکــه مندرجــات چــک‬ ‫هــای جدیــد شــامل مبلــغ‪ ،‬اطالعــات هویتــی گیرنــده و تاریــخ‬ ‫سررســید عــاوه بــر درج بــر روی برگــه چــک بایــد در ســامانه صیــاد‬ ‫نیــز ثبــت شــود بنابرایــن صــدور چــک بــرای ضمانــت‪ ،‬بــدون درج‬ ‫تاریــخ‪ ،‬مبلــغ و اطالعــات هویتــی گیرنــده امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫انتقــال چــک هــای جدیــد صرفــا از طریــق ثبــت مشــخصات گیرنــده‬ ‫جدیــد در ســامانه صیــاد امکانپذیــر اســت و محدودیتی بــرای تعداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪299‬‬ ‫الزام هم افزایی ها برای اجرای‬ ‫دو طرح بزرگ عمران شهری‬ ‫در جلســه کمیســیون مــاده ‪ ۵‬شــورای عالــی شهرســازی‬ ‫بجنــورد کــه بــه ریاســت معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی برگــزار شــد‪ ،‬طــرح توســعه امــام‬ ‫زاده ســید عبــاس(ع) و طــرح توســعه مجموعــه گردشــگری‪،‬‬ ‫تفریحــی‪ ،‬توریســتی و تاریخــی مفخــم مــورد بررســی و‬ ‫تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار به نقل از روابط عمومی و امور‬ ‫بیــن الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬غالمرضــا هوائــی‬ ‫در ایــن نشســت بــا تاکیــد بر تســریع حذف مزاحمت هــا برای‬ ‫اجــرای طرح هــا و اغــاز کار ســرمایه گــذاران‪ ،‬افــزود‪ :‬هــدف‬ ‫از اجــرای ایــن طرح هــا ایجــاد بســتری مناســب و نقطــه ای‬ ‫توقفگاهــی بــرای مســافران عبــوری از اســتان به منظور رونق‬ ‫اقتصــادی اســت‪ .‬در ایــن جلســه عــاوه بــر طــرح جامــع امــام‬ ‫زاده ســید عبــاس(ع)‪ ،‬طــرح توســعه مجموعــه گردشــگری‪،‬‬ ‫تفریحــی‪ ،‬توریســتی و تاریخــی افتــاب موســوم به «مفخم»‬ ‫مــورد بحــث و بررســی و انطبــاق طــرح مصــوب شــده کــه در‬ ‫ایــن بیــن نیــز طــرح تفصیلــی جهت اصــاح مغایرت هــا مورد‬ ‫تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنی است عملیات اجرایی طرح توسعه امام زاده سید‬ ‫عبــاس شــامل ‪ 2‬فــاز خدماتی_تجــاری و مذهبی_خدماتــی و‬ ‫طــرح توســعه مجموعــه گردشــگری «افتــاب»‪ ،‬موســوم بــه‬ ‫طــرح «مفخــم» شــامل توســعه بافــت تاریخــی در ســطح‬ ‫‪ ۶.۴‬هکتــار از عرصــه ایــن مجموعــه و احــداث فضای تجاری‪،‬‬ ‫تفریحــی و توریســتی اخیــرا اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫رایگان شدن برق ‪ 26‬درصد‬ ‫از مشترکان خانگی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪۲۶‬درصــد از مشــترکان خانگــی بــرق اســتان در شــمار‬ ‫مشــترکان کــم مصــرف قــرار دارنــد و از پرداخــت بهــای بــرق‬ ‫‪ 100‬در صــد معــاف شــده انــد‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬تعیین مشــترکان کم مصرف‬ ‫و افــراد معــاف از پرداخــت اب بهــا بــا اجــرای طــرح امیــد از‬ ‫ابــان ســال گذشــته و بــا هــدف اصــاح مصــرف بــرق مشــترکان‬ ‫خانگــی و کاهــش ‪۱۰‬درصــدی مصــرف اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این طرح مصرف کنندگان برق به مشــترکان‬ ‫کــم مصــرف‪ ،‬خــوش مصــرف و پــر مصــرف تقســیم و میــزان‬ ‫مصــرف ان هــا در دو مقطــع کل ســال ودر مــاه هــای پیــک‬ ‫مصــرف محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کم مصرف هــا هــم بــه مشــترکانی اطــاق‬ ‫می شــود کــه از مهرمــاه هرســال تــا اردیبهشــت مــاه ســال‬ ‫بعــد مصــرف متوســط ماهانــه انــرژی بــرق ان هــا بایــد تــا ‪۸۰‬‬ ‫کیلــووات ســاعت و بــرای ماه هــای گــرم (خــرداد تــا شــهریور)‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬کیلــووات ســاعت باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن تقســیم بنــدی ‪۲۶‬درصــد از‬ ‫مشــترکان اســتان در زمــره افــراد کــم مصرف قرار گرفتنــد و از‬ ‫پرداخــت بهــای بــرق معــاف شــده انــد‪.‬‬ ‫صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬خــوش مصرف هــا نیــز مشــترکانی‬ ‫هســتند کــه در مــاه هــای مهــر تــا اردیبهشــت متوســط‬ ‫مصرفــی بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلــووات ســاعت و در چهــار مــاه‬ ‫دیگــر ســال متوســط مصرفشــان بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت باشــد و مشــترکان پرمصــرف نیــز در ماه هــای گــرم‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬کیلــووات ســاعت و در ســایر ماه هــای ســال‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬کیلــووات ســاعت مصــرف بــرق دارنــد‪.‬‬ ‫وی شــمار مشــترکان برق خوش مصرف شــهری و روســتایی‬ ‫را نیــز ‪۵۳‬درصــد اعــام کــرد و افــزود‪۱۸ :‬درصد از مردم اســتان‬ ‫نیــز در شــمار مشــترکان پرمصرف برق قــرار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان مصرف مشــترکان برق در ســال جاری نیز‬ ‫در خــرداد مــاه تحلیــل و اعــام خواهــد شــد امــا در مجمــوع‬ ‫مــا در زمــره اســتان هایــی بــا مصــرف کــم بــرق هســتیم‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جملــه‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه گــری و الومینــا‪ ،‬مصــرف بــرق‬ ‫اســتان بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬مــگاوات نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫انتقــال چــک وجــود نــدارد‪ .‬اشــخاص حقوقــی و اتبــاع بیگانــه‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از شناســه ملــی شــرکت و کــد شناســایی‬ ‫اتبــاع بیگانــه نســبت بــه ثبــت و تاییــد و انتقــال چــک هــای جدیــد‬ ‫در ســامانه صیــاد اقــدام کننــد‪ .‬در زمــان صــدور چــک هــای گروهی‪،‬‬ ‫امضــاداران ان چــک نبایــد چــک برگشــتی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬در قانــون جدیــد چــک‪ ،‬مالــک نهایــی چــک در صــورت کســری‬ ‫حســاب صادرکننــده می توانــد مبلــغ موجــود در ان حســاب را طلب‬ ‫کنــد و همچنیــن خواهــان پرداخــت مبلــغ کســری چــک از محــل‬ ‫مبالــغ موجــود در ســایر حســاب های انفــرادی ریالــی صاحــب‬ ‫حســاب در همــان بانــک شــود‪ .‬همچنیــن در صــورت کافــی نبــودن‬ ‫موجــودی حســاب جاری و عــدم امــکان تامیــن وجــه چــک از محــل‬ ‫ســایر حســاب های صادرکننــده ان در همــان بانــک و ســایر دالیــل‬ ‫کــه منجــر بــه ثبــت برگشــت چــک شــود‪ ،‬تمــام حســاب های‬ ‫صادرکننــده چــک در تمــام بانک هــا و موسســات اعتبــاری بــه میزان‬ ‫مبلــغ کســری چــک پــس از گذشــت ‪ ۲۴‬ســاعت از ثبــت غیرقابــل‬ ‫پرداخــت بــودن (ثبــت برگشــت چــک) بــه ترتیــب اعالمــی از ســوی‬ ‫بانــک مرکــزی مســدود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬دارنــده چــک برگشــتی می توانــد بــا در دســت داشــتن گواهــی‬ ‫عــدم پرداخــت بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی قــوه قضاییه‬ ‫مراجعــه و صــدور اجراییــه از دادگاه صالــح را درخواســت کنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کسب رتبه‬ ‫برتر دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫سال هفتم‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان موفق به کســب رتبه برتر و شایســته تقدیر در پاســخگویی به مردم‬ ‫از طریق ســامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)شــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مدیــر کل دفتــر مدیریــت عملکــرد بازرســی و امــور حقوقــی اســتانداری گلســتان طــی‬ ‫نامــه ایــی بــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان اورده اســت حســب بررســی و ارزیابــی صــورت‬ ‫گرفتــه عملکــرد ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت (ســامد)در ســال ‪ ۹۹‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــه عنــوان دســتگاه شایســته تقدیــر در بیــن ادارات کل اســتان معرفــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫شماره ‪299‬‬ ‫چه بخورید‬ ‫غــذا خــوردن بــرای مــا یــک عــادت اســت؛ بــر‬ ‫اســاس عالیــق خودمــان و عادت هــای غذایی مــان‬ ‫ســفره هایی را می گســترانیم‪ ،‬امــا تنهــا در زمانــی‬ ‫کــه بخواهیــم بــه هدفــی برســیم‪ ،‬مثــا از وزن خــود‬ ‫بکاهیــم بــه طــور دقیــق بــه انچــه می خوریــم نظــارت‬ ‫می کنیــم‪ .‬اکنــون می خواهیــم بــه شــما بگوییــم چــه‬ ‫مــواد غذایــی را چگونــه مصــرف کنیــد تــا پوســتی‬ ‫جــوان‪ ،‬شــاداب داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫می خواهیــم بــه شــما بگوییــم چــه مــواد غذایــی را‬ ‫چگونــه مصــرف کنیــد تــا پوســتی جــوان‪ ،‬شــاداب و‬ ‫ســالم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫غــذا خــوردن بــرای مــا یــک عــادت اســت؛ بــر‬ ‫اســاس عالیــق خودمــان و عادت هــای غذایی مــان‬ ‫ســفره هایی را می گســترانیم‪ ،‬امــا تنهــا در زمانــی‬ ‫کــه بخواهیــم بــه هدفــی برســیم‪ ،‬مثــا از وزن خــود‬ ‫بکاهیــم بــه طــور دقیــق بــه انچــه می خوریــم نظــارت‬ ‫می کنیــم‪ .‬اکنــون می خواهیــم بــه شــما بگوییــم چــه‬ ‫مــواد غذایــی را چگونــه مصــرف کنیــد تــا پوســتی‬ ‫جــوان‪ ،‬شــاداب و ســالم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫غذا خوردن برای پاک کردن خطوط چهره‬ ‫‪ ‬دکتــر دیــل پینــکاک‪ ،‬متخصــص تغذیــه و نویســنده‬ ‫کتــاب «بــا اشــپزی پوســت بهتــری داشــته باشــید»‬ ‫می گویــد‪ :‬رادیکال هــای ازاد‪ ،‬دشــمن ســلول های‬ ‫بــدن هســتند‪ .‬ســلول های پوســت هــم از ایــن‬ ‫قاعــده مســتثنا نیســتند‪« .‬رادیکال هــای ازاد در‬ ‫پوســت شــما باعــث ایجــاد خطوطــی می شــوند کــه‬ ‫چهــره شــما را پیــر می کنــد‪ .‬شــما بــا تغذیــه درســت و‬ ‫انتخــاب بهتریــن مــواد غذایــی می توانیــد بــا رســاندن‬ ‫مقادیــر الزم از انتی اکســیدان ها بــه بدن تــان بــا ایــن‬ ‫رادیکال هــای ازاد بجنگیــد و پوس ـت تان را از اســیب‬ ‫دیــدن محافظــت کنیــد‪».‬‬ ‫‪ .1‬چهره ای بی چین و چروک داشته باشید‬ ‫چه بخورید‪:‬‬ ‫‪.1‬اووکادو‬ ‫خیلــی از انســان ها مــواد ارایشــی ‪ -‬بهداشــتی حــاوی‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬را بــه پوســت خــود می مالنــد‪ ،‬امــا کار بهتــر‬ ‫ایــن اســت کــه این ویتامیــن را بخوریــد اووکادو میوه ای‬ ‫غنــی از مــواد مفیــد اســت کــه پوســت را در حالــت‬ ‫شــاداب نگــه مــی دارد و از اســیب دیــدن ان توســط‬ ‫اشــعه های مضــر نــور خورشــید جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2 ‬میوه های سیتروسی (مرکبات)‬ ‫مرکبــات و میوه هــای موســوم بــه زرد و نارنجــی‬ ‫منابــع عالــی از ویتامیــن ‪ C‬هســتند‪ .‬بــدن انســان‬ ‫بــرای ســاخت پروتئیــن ضــروری پوســت یعنــی کالژن‬ ‫بــه ویتامیــن ‪ C‬نیــاز دارد‪ .‬بــا ســاختن کالژن‪ ،‬پوســت‬ ‫منعطــف و جــوان و شــاداب بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ماهی تن‬ ‫ماهــی تــن (و تــا حــدودی ماهــی ازاد) منابــع غنــی از‬ ‫ســلنیوم اســت‪ .‬ایــن مــاده معدنی ســلول های پوســت‬ ‫را از اســیب های رادیکال هــای ازاد محافظــت می کنــد‬ ‫و بــه عملکــرد خــوب رشــته های کالژن کــه بــه پوســت‬ ‫بــرای رهایــی از خــط و چیــن و چــروک کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ‬چه نخورید‪ :‬کربوهیدرات سفید‬ ‫کربوهیدرات هــای تصفیــه شــده مثــل کربوهیــدرات‬ ‫موجــود در برنــج‪ ،‬نــان و پاســتا در واقــع منبــع غنــی‬ ‫قندهــا هســتند‪ .‬بــا خــوردن ایــن مــواد غذایــی شــما‬ ‫مقــدار زیــادی قنــد وارد بــدن خودتــان می کنیــد و‬ ‫ایــن باعــث می شــود بــدن دســتور ترشــح هورمــون‬ ‫انســولین را بدهــد‪ .‬بــه جــای خــوردن ایــن مــواد بــه‬ ‫خــوردن غــات‪ ،‬مثــل غــات صبحانــه و نان هــای‬ ‫درســت شــده بــا غــات کامــل روی اوریــد‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون افراد‬ ‫باالی ‪ 75‬سال‬ ‫ســالمندان گرامــی بــا در دســت داشــتن کارت ملــی‬ ‫بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫‪-1‬مرکز خدمات جامع سالمت ‪(| 2‬بلوار الغدیر)‬ ‫‪-1‬مرکز‬ ‫‪ -2‬مرکز خدمات جامع سالمت‪( 6‬قلعه حسن)‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬مرکز خدمات جامع سالمت‪( 7‬گلها)‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ -4‬مرکز خدمات جامع سالمت ‪( 11‬اوزینه)‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬مرکز خدمات جامع سالمت‪( 8‬سلیمیان)‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬مرکز تجمیعی (امام رضا)از ‪ 8‬صبح تا ‪20‬‬ ‫‪-6‬مرکز‬ ‫‪ -7‬مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر جلیــن‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬سالن ورزشی شهر سرخنکالته‬ ‫‪-8‬سالن‬ ‫حمایت اجتماعی‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫مراقبــت از کــودکان توســط والدیــن‪،‬‬ ‫توصیه هــای ســازنده دوســتان در خصــوص‬ ‫روابــط عاطفــی‪ ،‬دریافــت کمــک نقــدی ‏از‬ ‫ســوی خانــواده درج یــک از جملــه مــواردی‬ ‫هســتند کــه اکثــر مــا انهــا را حداقــل بــرای‬ ‫یکبــار هــم کــه شــده اســت‏تجربــه کرده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن همــان ارامــش احساســی و جســمانی‬ ‫اســت کــه خانــواده‪ ،‬دوســتان یــا همــکاران‬ ‫ی‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫مــا بــه مــا م ‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه حمایــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تاثیــرات مثبــت قابــل توجهــی‬ ‫در ســامت روانــی و احساســی فــرد ‏دارد‬ ‫بــه گونــه ای کــه می توانــد در برابــر اثــار‬ ‫مضــر اســترس بــه فــرد کمــک کــرده و از وی‬ ‫محافظــت نمایــد‪ .‬‏‬ ‫ایــن حمایــت می توانــد اشــکال مختلفــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چهــار نــوع اصلــی حمایــت اجتماعــی وجود‬ ‫دارد‪.‬‏‬ ‫حمایــت احساســی‪ :‬ایــن همــان چیــزی‬ ‫اســت کــه اکثــر افــراد در زمــان صحبــت از‬ ‫حمایــت اجتماعــی بــه ان فکــر مــی‏کننــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی بــه شــما مــی گویــد نگــران‬ ‫شــما اســت‪ ،‬وی نشــان مــی دهــد کــه بــه‬ ‫لحــاظ احساســی‪ ،‬از شــما ‏حمایــت مــی‬ ‫کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر از شــریک تان‬ ‫جــدا شــده اید و یــا شــغل تان را از دســت‬ ‫داده ایــد احتمــال دارد‏کــه یکــی از دوســتان‬ ‫نزدیکتــان بــه مــدت چنــد هفتــه‪ ،‬هــر روز بــا‬ ‫شــما تمــاس بگیــرد تــا در جریــان شــرایط‬ ‫شــما قــرار‏بگیــرد و بــه شــما نشــان دهــد کــه‬ ‫نگــران شــما اســت‪.‬‏‬ ‫کمــک عملــی‪ :‬افــرادی کــه شــما بــرای انهــا‬ ‫مهــم هســتید احتمــال کمک هــای عملــی‬ ‫نیــز در اختیــار شــما قــرار دهنــد از ‏قبیــل‬ ‫پــول‪ ،‬غــذا‪ ،‬کمــک بــه اشــپزی یــا بچ ـه داری‬ ‫یــا کمــک بــه اســباب کشــی‪ .‬ایــن نــوع کمــک‬ ‫باعــث مــی شــود شــما‏وظایــف خــود را در‬ ‫زندگــی روزمــره تــان تکمیــل کنیــد‪.‬‏‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــتن دیــدگاه‪ :‬برخــی‬ ‫افــراد بــا بــه اشــتراک گذاشــتن دیدگاه شــان‬ ‫دربــاره یــک شــرایط خــاص یــا ‏صحبــت‬ ‫دربــاره نحــوه مدیریت شــان در ان شــرایط‬ ‫خــاص‪ ،‬بــه شــما کمــک مــی کننــد‪ .‬در زمــان‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــتن‏دیدگاه هــا‪ ،‬شــما درک‬ ‫بهتــری دربــاره یــک موقعیــت و بهتریــن‬ ‫شــیوه مدیریــت کــردن ان پیــدا مــی کنیــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان‏مثــال اگــر شــما بــا دوســتانتان‬ ‫دربــاره مشــکالتی کــه بــا پســرتان داریــد‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬وی احتمــاال ً دیدگاهــی را‬ ‫بــه شــما‏بگویــد کــه قبــا ً بــه ذهــن شــما‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬ایــن امــر مــی توانــد بــه شــما‬ ‫در پرداختــن بهتــر بــه شــرایط مربــوط بــه‬ ‫‏کودکتــان کمــک کنــد‪.‬‏‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات‪ :‬زمانــی کــه‬ ‫خانــواده‪ ،‬دوســتان یــا حتــی کارشناســان‬ ‫اطالعاتــی واقعــی دربــاره یــک ‏موقعیــت‬ ‫خــاص ارائــه مــی کننــد ایــن امــر مــی توانــد‬ ‫بســیار مفیــد باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یکــی‬ ‫از دوســتانتان کــه تــازه‏ازدواج کــرده اســت‬ ‫اطالعاتــی دربــاره هزینه هــای عروســی ارائــه‬ ‫مــی کنــد یــا فــردی کــه ســرطان را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته‏اســت‪ ،‬اطالعاتــی را دربــاره انــواع‬ ‫مختلــف درمــان ســرطان در اختیــار شــما‬ ‫قــرار مــی دهــد‪.‬‏‬ ‫چگونــه شــبکه حمایــت اجتماعــی خــود را‬ ‫بهبــود دهــم؟‬ ‫‏‪ )1‬از ریســک های اجتماعــی نهراســید‪:‬‬ ‫جســـتجو بـــرای پیـــدا کـــردن افــراد جدیـــد و‬ ‫معرفــی کـــردن خودتــان بــه انهـــا‏یــک روش‬ ‫مفیـــد بـــرای مالقــات بــا افــراد دیگــر اســـت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شـــما ااحتمــاال ً تصمیــم‬ ‫بگیرید بـــه یـــک‏میهمانـــی بروید ان هـــم در‬ ‫شـــرایطی کــه بــا هیــچ فـــردی در ان مهمانــی‬ ‫اشـــنا نیســـتید‪ .‬تجمعـــات غیــر رســـمی‪،‬‬ ‫‏مراکـــز اجتماعـــی‪ ،‬دوره هــای اموزشـــی‬ ‫یــا باشـــگاه های تفریحـــی‪ ،‬مـــدارس یـــا‬ ‫محل هـــای کار جاهای مناســـبی‏برای دیـــدار‬ ‫بــا افــراد اســـت‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬از حمایت هایــی کــه داریــد بیشــترین‬ ‫اســتفاده را کنیــد‪ :‬اینکــه تصــور کنیــد بقیــه‬ ‫افــراد می داننــد شــما چــه نیــازی ‏داریــد‪.‬‬ ‫اســان اســت ولــی اغلــب شــرایط اینگونــه‬ ‫نیســت‪ .‬شــما احتماال ً نیاز داشــته باشــید به‬ ‫بقیــه بگوییــد کــه چــه‏چیــزی می خواهیــد‪.‬‬ ‫در ابــراز درخواس ـت هایتان تــا حــد ممکــن‪،‬‬ ‫مــوردی و دقیــق باشــید‪ .‬بــا ایــن حــال تــاش‬ ‫کنیــد بــا ‏درخواســت های بیــش از انــدازه‬ ‫باعــث خســتگی حامیــان خــود نشــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎ .‎‬ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ :‬از افـــرادی کـــه‬ ‫می شناســـید بخواهیـــد بـــه شـما کمـک کنند‬ ‫شـبکه حمایتی خـود را‏گسـترش دهیـد‪ .‬اگـر‬ ‫بـــه تازگـــی‪ ،‬مجـــرد شـــده اید از دوســـتانتان‬ ‫بخواهیــد شـــما را بــه افـــراد مجـــرد همســـن‬ ‫‏خودتـــان معرفـــی کننـد‏‪.‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎.‎‬فرصت هــای جدیــد خلــق کنیــد‪ :‬زمانـــی‬ ‫کـــه از فعالیتهـــای معمـــول خـــود خـــارج‬ ‫می شـــوید ممکـــن اســـت ‏فرصت هــای‬ ‫جدیـــدی را بـــرای خـــود خلق کنید تا بـــا افراد‬ ‫جدیـــدی مالقــات کنیــد‪ .‬بــه عنـــوان مثــال‬ ‫زمانـــی کـــه‏شـــما بــه یــک گـــروه یــا باشـــگاه‬ ‫می پیوندیـــد یا وارد یک ســـازمان می شـوید‪،‬‬ ‫می توانیـــد بــا افـــراد جدیــد مالقــات‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏ ‪5‎‬‏‪‎.‬وابســتگی های ناســالم خــود را رهــا کنیــد‪:‬‬ ‫خـــارج شـــدن از هـــر ارتباطــی‪ ،‬حتــی زمانــی کــه‬ ‫ان ارتبــاط زیــان اور‏باشـــد‪ ،‬دردنــاک اســـت ولـــی‬ ‫در برخـــی مـــوارد ضــروری می باشـــد‪ .‬بــه عنـــوان‬ ‫مثــال اگــر شـــما می خواهیــد مصــرف ‏الـــکل‬ ‫را تـــرک کنیـــد ولـــی دوســـتانتان می خواهنـــد‬ ‫وقــت خـــود را در بارهـــا در کلوب هــا بگذراننـــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســـت‏شـــما تصمیــم بگیریــد کــه انهـــا را‬ ‫رهــا کنیــد‪ .‬می تـــوان بــا برخــی افـــراد بـــدون تـــرک‬ ‫کامــل رابطــه‪ ،‬فقـــط زمــان‏کمتـــری را صــرف کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎ .‎‬برنامه ریــزی کنیــد‪ :‬دربـــاره اینکـــه‬ ‫چـــه حمایت هایـــی نیـــاز داریـــد و چگونـــه‬ ‫می توانیـــدانهـــارادریافـــتکنیــد‏بیاندیشـــید‏‪.‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪‎ .‎‬بــه گروه هــا بپوندیــد‪ :‬برخـــی اوقـــات‪،‬‬ ‫بهتریـــن راه بــرای پیـــدا کــردن حمایتــی کــه‬ ‫بــه ان نیــاز داریــد‪ ،‬پیوســـتن بــه‏یــک گــروه‬ ‫حمایتــی اســـت‪ .‬اگــر شـــما بــرای یــک مشـــکل‬ ‫بســـیار خاص از قبیل مشــکالت ســامتی بـــه‬ ‫حمایــت نیــاز‏داریـــد بهتریــن گزینـــه‪ ،‬دریافت‬ ‫کمــک از یــک گـــروه حمایتــی رســـمی اســـت‪.‬‏‬ ‫‏‪۸‬‏‪‎ .‎‬صبــور باشــید‪ :‬پیــدا کــردن دوســتان‬ ‫جدیــد زمانبــر اســت‪ .‬شــما ممکــن اســت‬ ‫نیــاز داشــته باشــید کــه افــراد جدیــد‏زیــادی‬ ‫را مالقــات کنیــد تــا در نهایــت یــک دوســت‬ ‫جدیــد پیــدا کنیــد‪ .‬نزدیــک شــدن و قرابــت‬ ‫پیــدا کــردن نیــز بــه‏گذشــت زمــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫احســاس نزدیکــی کــردن بــه یــک فــرد بــه‬ ‫ماه هــا زمــان نیــاز دارد تــا شــما بتوانیــد روی‬ ‫حمایــت‏انهــا حســاب بــاز کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‏‬ ‫‪۹‬‏‪‎ .‎‬از روابــط منفــی دوری کنیــد‪ :‬روابــط‬ ‫منفــی تاثیــر بــدی روی ســامت احساســی‬ ‫شــما دارنــد‪ .‬‏برخــی از ایــن جنبه هــای‬ ‫منفــی‪ ،‬امــری واضــح اســت از قبیــل ســوء‬ ‫اســتفاده و ازار و اذیــت‪ .‬در برخــی مــوارد‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن ‏جنبه هــای منفــی‪ ،‬چنــدان‬ ‫واضــح نیســت از قبیــل وابســتگی زیــاد و‬ ‫بیــش از انــدازه‪ .‬شــما مســئول رفتــار بقیــه‬ ‫نیســتید‏ولــی بــاز هــم رفتــار بقیــه ضــرر بــه‬ ‫ســامت شــما می زن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایــن احتمــال وجــود‬ ‫دارد کــه شــما بــا مشــکالتتان بــه شــیوه های‬ ‫‏غیرســالم برخــورد کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬اجتنــاب از برخــی‬ ‫روابــط منفــی بــه ویــژه زمانــی کــه بحــث‬ ‫روابــط بــا اعضــای خانــواده در میــان‏اســت‬ ‫دشــوار میباشــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬بهتریــن‬ ‫حالــت ایــن اســت کــه میــزان تمــاس بــا‬ ‫ایــن افــراد را محــدود یــا از تکیــه‏بــه انهــا بــه‬ ‫عنــوان منبــع کمــک اجتنــاب کنیــد‪ .‬اســتفاده‬ ‫از ســایر منابــع حمایتــی مفیــد نیز بــه منظور‬ ‫کاهــش اثــار ایــن ‏رابطــه منفــی‪ ،‬گزینــه‬ ‫مناســبی اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪۱۰‬‏‪‎ .‎‬مراقــب روابط تــان باشــید‪ :‬شــما اگــر‬ ‫دوســت خوبــی باشــید احتمــال اینکــه روابــط‬ ‫دوســتی قویتــری بســازید نیــز‏بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط خــود را بــا گــروه حمایتی تــان حفــظ‬ ‫کنیــد‪ ،‬دیگــران را زمانــی کــه بــه حمایــت‬ ‫احتیــاج دارنــد‏دریابیــد و اجــازه دهیــد کــه‬ ‫بداننــد شــما قــدردان انهــا هســتی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول‬ ‫الرژی چیست‬ ‫الــرژی واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫اســت و ھنگامــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫سیســتم ایمنــی مــاده ای را کــه معمــوال ً‬ ‫بــرای بــدن بی ضــرر اســت اشــتباھا ً‬ ‫بــه عنــوان مــاده ای زیــان اور شناســایی‬ ‫می کنــد و علیــه ان وارد عمــل می شــود‪.‬‬ ‫در فراینــد دفــاع‪ ،‬واســطه ھای التھابــی‬ ‫شــیمیایی مانند ھیســتامین‪ ،‬و ســایر موادی‬ ‫کــه از گلبول ھــای ســفید ترشــح می شــوند‪،‬‬ ‫موجــب ایجــاد عالئــم نامطبوعــی می شــوند‪.‬‬ ‫افــراد مســتعد بــه الــرژی این عالئــم را تجربه‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫الرژی یا حساسیت چیست؟‬ ‫الــرژی واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن اســت‬ ‫و ھنگامــی ایجــاد می شــود کــه سیســتم‬ ‫ایمنــی مــاده ای را کــه معمــوال ً بــرای بــدن‬ ‫بی ضــرر اســت اشــتباھا ً بــه عنــوان مــاده ای‬ ‫زیــان اور شناســایی می کنــد و علیــه ان‬ ‫وارد عمــل می شــود‪ .‬بــدن انســان بــه طــور‬ ‫معمــول در مقابــل عوامــل مضــری ماننــد‬ ‫ویروس ھــا و باکتری ھــا از خــود دفــاع‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا گاھــی اوقــات ایــن دفــاع در‬ ‫مقابــل مــواد بی ضــرری ماننــد گردوغبــار‪،‬‬ ‫کپک ھــا‪ ،‬یــا گــرده گیاھــان صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل ایــن مــواد‬ ‫واکنــش نشــان داده و مقــدار زیــادی پادتــن‬ ‫می ســازد ‪ .‬پادتــن ماننــد اســلحه ای بــه‬ ‫ان ھــا حملــه ور می شــود تــا ان ھــا را از‬ ‫بیــن ببــرد‪ .‬ھــر پادتــن بــرای مــاده ویــژه ای‬ ‫ســاخته می شــود و مخصــوص ھمــان‬ ‫مــاده ای اســت کــه موجــب الــرژی می شــود‪.‬‬ ‫بــه مــوادی کــه واکنــش الرژیــک ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ ،‬اصطالحــا ً الــرژن گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫در فراینــد دفــاع‪ ،‬واســطه ھای التھابــی‬ ‫شــیمیایی ماننــد ھیســتامین‪ ،‬و ســایر‬ ‫مــوادی کــه از گلبول ھــای ســفید ترشــح‬ ‫می شــوند‪ ،‬موجــب ایجــاد عالئــم نامطبوعــی‬ ‫می شــوند‪ .‬افــراد مســتعد بــه الــرژی ایــن‬ ‫عالئــم را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫نشانه ها و عالئم الرژی‬ ‫احتمــاال ً در اطرافتــان کســانی را می شناســید‬ ‫کــه بــا تغییــر فصــل یــا قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض مــواد خــاص دچــار ابریــزش بینــی‪،‬‬ ‫عطســه یــا ســرفه می شــوند و چشمانشــان‬ ‫اشــک الود به نظــر می رســد‪ .‬شــاید هــم‬ ‫خودتــان چنیــن وضعیتــی را تجربــه کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬چنیــن واکنش هایــی را بــه اســم‬ ‫الــرژی یــا حساســیت می شناســیم‪.‬‬ ‫گرفتگــی و احتقــان بینــی‪ ،‬عطســه‪ ،‬خــارش‬ ‫بینــی‪ ،‬ترشــح از بینــی‪ ،‬خــارش گوش ھــا یــا‬ ‫ســقف دھــان التھــاب ملتحمــه چشــم‪ ،‬کــه‬ ‫چشــم ھا قرمــز و مرطــوب بــه نظــر می رســند‬ ‫و گاھــی ترشــح و خــارش دارندالتھاب ھــای‬ ‫پوســتی‪ ،‬کــه نواحــی از پوســت خشــک‪،‬‬ ‫قرمــز و خــارش دار می شــودکھیر‪ ،‬ضایعــات‬ ‫خــارش دار پوســت ‪،‬التھاب تماســی پوســت‪،‬‬ ‫در اثــر تمــاس بــا مــاده بــه خصوصــی‪ ،‬تحریــک‬ ‫و خــارش رخ می دھــد‪.‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900003‬لــه بانــک‬ ‫کشــاورزی بندرترکمــن و علیــه شــرکت تعاونــی زیبــا گل‬ ‫ســبز دشــت ( مدیــون) و‏یوســف قــره( راهــن ) مســتند بــه‬ ‫ســند رهنــی شــماره ‪ 99274‬مــورخ ‪ 1393/06/20‬دفتــر ‪89‬‬ ‫بندرترکمــن ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن‏بمســاحت‬ ‫‪50‬هــزار مترمربــع دارای پــاک شــماره ‪ – 1/466‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش ‪ 4‬ثبــت گمیشــان بــا حــدود اربعــه شــماال‪:‬‬ ‫بطــول ‪ 250‬متــر ‏بــه جــاده صحرایــی شــرقا ً بطــول ‪200‬‬ ‫متــر مــرز اشــتراکی اســت بــه تصرفــی ورثــه مختــوم قلــی‬ ‫حاجــی جــز پــاک ‪ 467‬فرعــی جنوبــا بطــول‏‏‪250‬متــر مــرز‬ ‫اشــتراکی اســت بــه تصرفــی جبــار ایــری پــاک ‪ 517‬فرعــی‬ ‫غربــا بطــول ‪ 200‬متــر مــرز اشــتراکی اســت بــه تصرفــی نــاز‬ ‫‏محمــد اخالقــی پــاک ‪ 465‬فرعــی کــه ســند مالکیــت ان‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 5156‬صفحــه ‪ 273‬جلــد ‪30‬بنــام اقــای یوســف‬ ‫قــره صــادر گردیــده اســت‪ .‬کــه‏بــه علــت عــدم پرداخــت‬ ‫بدهــی نســبت بــه ان اجراییــه صــادر گردیــده و حســب‬ ‫درخواســت بســتانکار برابــر مقــررات توســط کارشــناس‬ ‫رســمی‏بــه مبلــغ یــک میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون‬ ‫ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ .‬کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی‬ ‫ارزیابــی نهایــی قطعــی شــده اســت‏لــذا ملک فــوق از طریق‬ ‫مزایــده بفــروش مــی رســد ‪ .‬مزایــده از مبلــغ ارزیابــی نهایــی‬ ‫شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه‏می‬ ‫شــود‪ .‬شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از‬ ‫مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور‬ ‫خریــدار یــا نماینــده‏قانونــی او در جلســه مزایــده اســت ‪.‬‬ ‫برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش‬ ‫را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده به حســاب‏صندوق‬ ‫ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر‬ ‫مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد‬ ‫مبلــغ مذکــور قابــل‏اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه‬ ‫واریــز خواهــد شــد‪ .‬در ایــن صــورت عملیــات فــروش از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی‏گــردد مزایــده از‬ ‫ســاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/03/18‬در اداره ثبت اســناد و‬ ‫امــاک گمیشــان واقــع در خیابــان نبــوی نــژاد هفتــم برگــزار‬ ‫‏می گــردد‪ .‬برابــر اعــام بســتانکار ملــک فــوق فاقــد بیمــه‬ ‫می باشــد الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط‬ ‫بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از‏حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک‬ ‫و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و‬ ‫نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض‏شــهرداری و غیــره تــا‬ ‫تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلوم شــده یا‬ ‫نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صورت‬ ‫‏وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از‬ ‫محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم‬ ‫عشــر و حــق مزایــده‏نقــدا ًوصــول مــی گــردد ضمنــا ًچنانچــه‬ ‫روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد‬ ‫از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان‏مقرربرگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬م الــف ‪6815‬‏‪ -‬عبدالرحمــن ایــری – کفیــل اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان کردکــوی‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900002‬لــه بانــک‬ ‫کشــاورزی بنــدر ترکمــن و علیــه شــرکت تعاونــی زیبــا گل‬ ‫ســبز دشــت (مدیــون)و یوســف قــره (راهــن) مســتند‬ ‫بــه ســند رهنــی شــماره ‪ 99273‬مــورخ ‪1393/06/20‬‬ ‫دفتــر ‪ 89‬بنــدر ترکمــن ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بمســاحت ‪50‬هزار مترمربــع دارای پــاک ‪-1/2047‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬ثبــت گمیشــان بــا حــدود اربعــه‬ ‫شــماال‪ :‬بطــول ‪250‬متــر بــه جــاده صحرایــی شــرقا‪ :‬بطول‬ ‫‪ 200‬متــر بقطعــه ‪2048‬جنوبــا‪ :‬بطول‪250‬متربقطعــه‬ ‫‪871‬تفکیکی غربا‪:‬بطول ‪ 200‬متر بقطعه‪ 873‬تفکیکی‬ ‫کــه ســند مالکیــت ان ذیــل ثبــت ‪4270‬صفحــه ‪194‬جلــد‬ ‫‪ 24‬بنــام اقــای یوســف قــره صــادر گردیــده اســت ‪.‬کــه بــه‬ ‫علــت عــدم پرداخــت بدهی نســبت بــه ان اجرائیه صادر‬ ‫گردیــده و حســب درخواســت بســتانکار برابــر مقــررات‬ ‫توســط کارشــناس رســمی به مبلغ ســه میلیارد و پانصد‬ ‫میلیــون ریــال ارزیابــی شــده اســت‪.‬که پــس از طــی‬ ‫مراحــل قانونــی ارزیابــی نهایــی قطعــی شــده اســت‏لــذا‬ ‫ملــک فــوق از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد ‪ .‬مزایده‬ ‫از مبلــغ ارزیابــی نهایــی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت‬ ‫پیشــنهادی نقــدا فروختــه‏مــی شــود‪ .‬شــرکت در مزایــده‬ ‫منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی‬ ‫بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده‬ ‫‏قانونــی او در جلســه مزایــده اســت ‪ .‬برنــده مزایــده‬ ‫مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف‬ ‫مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب‏صنــدوق‬ ‫ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر‬ ‫مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد‬ ‫مبلــغ مذکــور قابــل‏اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه‬ ‫واریــز خواهــد شــد‪ .‬در ایــن صــورت عملیــات فــروش از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی‏گــردد مزایــده‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1400/03/18‬در اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گمیشــان واقــع در خیابــان نبــوی نــژاد‬ ‫هفتــم برگــزار‏مــی گــردد‪ .‬برابــر اعــام بســتانکار ملــک‬ ‫فــوق فاقــد بیمــه مــی باشــد الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت‬ ‫بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از ‏حــق‬ ‫انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه‬ ‫مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتی‬ ‫و عــوارض‏شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از‬ ‫اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت‏وجــود مــازاد‬ ‫وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد‬ ‫بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و‬ ‫حــق مزایــده‏نقــدا ً وصــول مــی گــردد ضمنــا ً چنانچــه روز‬ ‫مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از‬ ‫تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان‏مقرربرگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬م الــف ‪6816‬‬ ‫عبدالرحمن ایری –‬ ‫کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‬ صفحه 6 ‫یکی از راه های‬ ‫اثبات عشق‪،‬‬ ‫هدیه دادن‬ ‫است‬ ‫بــرای اثبــات دوســت داشــتن هدیــه دادن را میتوانیــم در نظــر بگیریــم‪ .‬هدیــه دادن‬ ‫از کارهــای کــم هزینــه اغــاز مــی شــود مثــل تهیــه یــک عکــس دو نفــر یــا خریــد گل تــا‬ ‫کارهــای پرهزینــه مثــل برنامه ریــزی ســفر عاشــقانه‪ ،‬رفتــن بــه کنســرت ‪...‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه در سایت های‬ ‫شبکه های اجتماعی از‬ ‫خود محافظت کنید؟‬ ‫قسمت ‪ 16‬از مبحث اول‬ ‫شمول جغرافیایی «حق کسب و پیشه»‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪ 298‬بطور کل مجموعه شهرهای‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه بــا احتســاب کلیــه‬ ‫اگهی هایی که وزارت دادگستری از سال‏‏‪1324‬‬ ‫تــا ســال ‪ 1356‬بــه فهرســت اییــن نامــه تعدیــل‬ ‫مــال االجــاره افــزود بــه تعــداد ‪ 242‬شهرســتان‬ ‫مــی باشــد‪ .‬کــه ان شــاءالله در‏قســمت بعــدی ؛‬ ‫فهرســت کامل شــهرهای مشــمول حق کســب و‬ ‫پیشــه را اعــام خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قضــات محتــرم دادگاههــا ‏بــرای‬ ‫شهرســتان های برشــمرده نمی بایســتی ارجــاع‬ ‫کارشناســی بــه منظــور احتســاب حــق کســب‬ ‫و پیشــه صــادر فرماینــد و در صــورت ‏غفلــت؛‬ ‫کارشناســان تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش‬ ‫خــود موضــوع ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق‬ ‫کســب و پیشــه را بــه محضــر‏محتــرم دادگاه‬ ‫اعــام نماینــد‪ .‬و اگــر قاضــی بــه موضــوع شــمول‬ ‫جغرافیایــی حــق کســب و پیشــه اشــراف داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬راســا قــرار رد‏صــادر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫لیکــن کارشناســان در مــورد ســایر شــهرهای‬ ‫مشــمول قانــون‪ ،‬همانطــور کــه بنــده بــه صــور‬ ‫مختلــف و در مقــاالت‏پیشــین عــرض کــردم بــه‬ ‫ایــن دلیــل کــه از ســال ‪ 1355‬بــه بعــد‪ ،‬قانــون‬ ‫تاســیس شــهرداریها وضــع گردیــد و مســتاجر‬ ‫پــس از ان ‏نقشــی در تاســیس محــل کســب‬ ‫نداشــته و بــود و نبــود او در مغــازه تاثیــری در‬ ‫افزایش ارزش ســرقفلی محل کســب نداشــته‪،‬‬ ‫مــی‏بایســتی حــق کســب و پیشــه را در حــدود‬ ‫صفــر اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫امــا در مــورد شــهرهای غیرمشــمول بــه‬ ‫جــای اعــام مبلــغ ‪ ،‬ولــو در‏حــد صفــر ‪ ،‬بایــد‬ ‫ممتنــع بــودن و غیــر قانونــی بــودن ارزیابــی‬ ‫را اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫مضافــا ًهمچنــان کــه از نــام اییــن نامــه تعدیــل‬ ‫مــال‏االجــاره اســتنتاج می شــود و کلمــه تعدیــل‬ ‫در ایــن اییــن نامــه ‪ ،‬ایــن معنــا را داللــت‬ ‫می کندکــه‪ :‬قانونگــذار در ســال ‪ 1324‬بــا توجــه‏به‬ ‫شــرایط حاکــم در بــازار در پــی حمایــت از کســبه‬ ‫و برقــراری عدالــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا در بنــد ز مــاده ‪ 2‬اییــن نامــه مقــرر‬ ‫‏مـی دارد کــه هیچــگاه نبایــد اجــرت المثــل محــل‬ ‫کســب ‪ ،‬بیــش از اجــرت المســمی باشــد و در‬ ‫مــاده ‪ 6‬نیــز مقــرر میــدارد مــال االجــاره ‏واحــد‬ ‫کســبی از یــک مــاه پــس از نشــر ایــن اییــن‬ ‫نامــه (‪ ) 1324/07/25‬در روزنامــه رســمی‪ ،‬نبایــد‬ ‫بیــش از اجــرت المثــل مقــرر‏در اول اســنفنند‬ ‫ســال ‪ 1321‬باشــد‪.‬‬ ‫بعبارتــی قانونگــذار وقــت افزایــش اجــاره از‬ ‫اول اســفنتد ‪ 1321‬بــه بعــد را منــع نمــود‪ .‬لــذا‬ ‫‏مــادام کــه ایــن اییــن نامــه معتبــر بــوده (یعنــی‬ ‫تــا تصویــب قانــون ســال ‪ )1339‬افزایــش مــال‬ ‫االجــاره ممکــن نبــود‪ .‬بطــور مثــال اجــاره‏بهــاء‬ ‫ســال ‪ 1338‬نمــی بایســتی بیــش از اجــرت‬ ‫المثــل مقــرر در تاریــخ ‪ 1321/12/01‬باشــد‪.‬‬ ‫لــذا مســتفاد از اییــن نامــه‏تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره مصــوب ســال ‪ 1324‬بطــور خالصــه‬ ‫می تــوان گفــت کــه هرگونــه افزایــش اجــاره از‬ ‫ســال ‪ 1321‬تــا ‪1339‬‏ممنــوع بــود و حتــی اگــر‬ ‫مثــا در ســال ‪ 1336‬بــرای اولیــن بــار ملکــی بــه‬ ‫اجــاره داده می شــد‪ ،‬نمــی بایســتی اجــاره ان‬ ‫از اجــاره مقــرر‏در تاریــخ ‪ 1321/12/01‬بیشــتر‬ ‫تعییــن می شــد‪ .‬و در مــاده ‪ 7‬بــرای عــدم‬ ‫رعایــت ایــن مقــررات ‪ ،‬مجــازات مالــی تعییــن‬ ‫شــده ‏بــود‪.‬‬ ‫مالحظــه میگــردد ایــن قانــون بــرای همــه‬ ‫شــهرها و مناطــق نمی توانســت موضوعیــت و‬ ‫مشــروعیت داشــته باشــد بلکــه نوعــی یارانــه‬ ‫‏بــرای کســبه برخــی از شــهرهای بــود کــه انهــا‬ ‫کســب و کار ضعیــف و جوابگــوی افزایــش اجــاره‬ ‫بهــاء نبــوده اســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه در‏مــاده ‪ 40‬اییــن نامــه مقــرر اســت‬ ‫کــه مفــاد ایــن اییــن نامــه فقــط در شــهرهایی‬ ‫کــه مشــمول اییــن نامــه ‪ 2/88/1‬بــوده انــد و‬ ‫یــا در‏هــر شــهر دیگــری بــه غیــر از شــهرهای‬ ‫مشــروحه در اییــن نامــه کــه وزارت دادگســتری‬ ‫لــزوم اجــرای انــرا در روزنامــه رســمی اگهــی‏کــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬اجــراء میگردیــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در قانــون مصــوب ســال ‪ 1339‬اییــن‬ ‫نامــه تعدیــل مــال االجــاره نســخ گردیــد‪ .‬لیکــن‬ ‫بــه جــای‏تعدیــل مــال االجــاره ‪ ،‬حــق جدیــدی‬ ‫بــه نــام کســب و پیشــه تاســیس و جایگزیــن‬ ‫ان شــد‪.‬‬ ‫در تاســیس ایــن حــق نیــز مقــرر ‏گردیــد کــه حــق‬ ‫کســب و پیشــه در شــهرهایی اجــراء میشــود کــه‬ ‫مشــمول اییــن نامــه مــال االجــاره مصــوب ‪ 1324‬و‬ ‫اگهــی هــای‏بعــدی دادگســتری بــوده اســت‪.‬‬ ‫مالحظــه میگــردد در ســیر تاریخــی حمایت از‬ ‫کســبه بــا هــدف رونــق اقتصــادی بــازار ‪ ،‬ابتــدا‬ ‫‏مالکیــن از اخــذ اجــرت المثــل بیــش از اجــرت‬ ‫المســی و یــا بیــش از اجــرت المثلی کــه در اول‬ ‫اســفند مــاه ســال ‪ 1321‬مقــرر بــود ‪،‬‏منــع شــده‬ ‫بودنــد ‪ .‬و در ســال ‪ 1376‬بــه بعــد نیــز حمایــت‬ ‫از کســبه بــه تعییــن ســرقفلی بــدل شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ـی حمایــت از‏کســبه کــه از ســال‬ ‫ســیر تکاملـ ِ‬ ‫‪ 1324‬اغــاز گردیــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1376‬کامــل شــد‪ .‬در پیمــودن ایــن‬ ‫راه تکاملــی حضــرت امــام خمینــی ره ‏نقــش‬ ‫اساســی ایفــاء نمــود‪ .‬و بــا قواعــدی کــه اراده‬ ‫ازاد مالک و مســتاجر و قانون مدنی را نادیده‬ ‫میگرفــت مخالفــت فرمــود‪ .‬قانــون گــذار از‬ ‫ســال ‪ 1324‬تــا ســال ‪ 1356‬صرفــا در پــی‬ ‫وضــع قاعــده امــره و تحمیــل ان بــر مالکیــن‬ ‫بــوده و بــه تراضــی و توافــق مالــک‏و مســتاجر‬ ‫درخصــوص میــزان اجــرت المثــل و مــدت‬ ‫اجــاره‪ ،‬توجهــی نداشــته اســت‪ .‬و ایــن بــی‬ ‫توجهــی موجــب می شــد کــه مقــررات‏حاکــم‪،‬‬ ‫تمــام مصادیــق اماکــن کســبی و احــوال‬ ‫شــخصیه کســبه را در بــر نگیــرد‪.‬‬ ‫و در بین مالک و مســتاجر تنازع ایجاد کند‪.‬‬ ‫‏بــرای پایــان دادن بــه تنــازع ‪ ،‬عمــا مالــک‬ ‫و مســتاجر خودشــان راه تغییــر و اصــاح‬ ‫قانــون ســال ‪ 1339‬را بــه تدریــج یافتنــد و‏حــق‬ ‫ســرقفلی را عرفــا بنــا نهادنــد‪ .‬همیــن بنــای‬ ‫عرفــی بــود کــه در ســال ‪ 1376‬رســمیت یافتــه‬ ‫و بــه قانــون بــدل گردیــد‪.‬‏وهوالمســتعان‬ ‫‪-1‬مقــدار اطالعــات شــخصی کــه بــه اشــتراک‬ ‫می گذاریــد را محــدود کنیــد ‪ :‬اطالعاتــی کــه‬ ‫بــه ضــرر شــما منجــر می شــود را بــه اشــتراک‬ ‫نگذاریــد‪ ،‬از قبیــل ادرس‪ ،‬برنامــه روزانــه و‪ ...‬اگــر‬ ‫افــرادی کــه در ارتبــاط بــا شــما هســتند اطالعاتــی‬ ‫از شــما بــه اشــتراک گذاشــتند‪ ،‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه ایــن اطالعــات انقــدر زیــاد نیســت کــه‬ ‫اگــر غریبه هــا بداننــد شــما را ناراحــت کنــد‪ .‬و‬ ‫همچنین هنگام به اشــتراک گذاشــتن اطالعات‬ ‫و یــا عکســی از افــرادی کــه بــا ان هــا در ارتبــاط‬ ‫هســتید نیــز محتــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪-2‬یادتــان باشــد کــه اینترنــت یــک منبع عمومی‬ ‫اسـت ‪ :‬فقــط اطالعاتــی را منتشــر کنیــد کــه قبول‬ ‫کنیــد اشــکالی نداشــته باشــد همــه ان را ببیننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــامل اطالعــات و عکس هــا در پروفایــل‬ ‫شــما و فروم هــا و بــاگ و‪ ...‬می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫وقتــی شــما اطالعاتــی را انالیــن بــه اشــتراک‬ ‫می گذاریــد نمی توانیــد ان را پــس بگیریــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر شــما ان اطالعــات را از ان ســایت حــذف‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت بــه صورت ذخیره شــده‬ ‫و یــا کــش شــده در سیســتم های ســایرین وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪-3‬در مــورد غریبه هــا محتــاط باشــید ‪:‬‬ ‫اینترنــت راه را بــرای افــرادی کــه هویــت و‬ ‫انگیــزه خودشــان را بــه غلــط جــا می زننــد‬ ‫اســان نمــوده اســت‪ .‬افــرادی کــه می خواهیــد‬ ‫بــا ان هــا در تمــاس باشــید را محــدود کنیــد‪،‬‬ ‫اگــر شــما بــا افــرادی کــه ان هــا را نمی شناســید‬ ‫تعامــل داریــد‪ ،‬در مــورد دادن اطالعــات بــه‬ ‫ان هــا و مالقــات حضــوری محتــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪-4‬مشــکوک باشــید ‪ :‬هــر چیــزی را کــه‬ ‫بصــورت انالیــن می خوانیــد بــاور نکنیــد‪،‬‬ ‫کاربــران ممکــن اســت اطالعــات نادرســت در‬ ‫مــورد موضوعــات مختلــف از جملــه هویــت‬ ‫خودشــان‪ ،‬منتشــر نماینــد‪ .‬کــه البتــه لزومــا‬ ‫بــه قصــد مخربــی نیســت می توانــد شــوخی‬ ‫و یــا اغــراق نیــز باشــد‪ .‬شــما همیشــه محتــاط‬ ‫باشــید و قبــل از هــر گونــه اقدامــی از صحــت‬ ‫اطالعــات مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫خانواده یا فرهنگ؟‬ ‫هــر کشــوری کــه در ان بنیــاد نخــوا‬ ‫نــواده مســتحکم باشــد بســیاری از‬ ‫مشــکالت ان کشــور بــه خصــوص‬ ‫مشــکالت اخالقــی و معنــوی ان بــه‬ ‫برکــت خانــواده ی ســالم و مســتحکم‬ ‫برطــرف مــی شــود یــا اصــا ً بــه وجــود‬ ‫نمی ا یــد ‪.‬‬ ‫فرهنــگ غنــی خانــواده بــزرگ تریــن عامــل‬ ‫در رشــد تربیتــی و موفقیــت تحصیلــی‬ ‫فرزنــدان اســت امــا چگونه بدانیــم خانواده ای‬ ‫ایــن فرهنــگ غنــی و ارزشــمند را دارد یــا نــه‬ ‫ســه راه ســاده بــه شــرح زیــر بــرای ایــن کار‬ ‫و شــناخت چنیــن خانــواده ای پیشــنهاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اول داشتن والدین یادگیرنده‬ ‫دوم داشتن الگو های ارزشمند‬ ‫سوم بررسی گفتمان حاکم‬ ‫در خانواده‬ ‫‪-۱‬والدین یادگیرنده‬ ‫ایــن دســته از والدیــن بــه درســتی‬ ‫فهمیــده انــد کــه رفتارشــان بیشــترین‬ ‫تاثیــر را در تربیــت فرزندانشــان دارد و‬ ‫گفتارشــان انــان کتــاب می خواننــد بچــه‬ ‫هایشــان دیــده انــد کــه پــدر و مــادر‬ ‫کتابــی را از کتابخانــه منــزل برداشــت‬ ‫و دقایــق مشــغول خوانــدن ان شــدند‬ ‫و گاهــی در مــورد ان هــم در خانــه‬ ‫صحبــت کرده انــد هرچنــد یادگیــری از‬ ‫طریــق دیگــری ماننــد تلویزیــون هــم‬ ‫حاصــل می شــود امــا کتــاب بــه راســتی‬ ‫چیــز دیگــری اســت محیــط ایــن خانــواده‬ ‫بــرای رشــد و تربیــت مســاعد اســت‬ ‫والدیــن یادگیرنــده یکــی از خصوصیــات‬ ‫خانواده هــای بــا فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫‪-۲‬داشتن الگو های ارزشمند‬ ‫بارهــا پیــش می ایــد کــه والدیــن‬ ‫هنــگام صحبــت بــا فرزنــدان از کســانی‬ ‫اســم می برنــد و انــان را بــه عنــوان الگــو‬ ‫معرفــی مــی کننــد هــر چنــد اگــر ایــن‬ ‫کار جنبــه مقایســه فرزنــدان را داشــته‬ ‫باشــد اصــا توصیــه نمــی شــود امــا بــاز‬ ‫خیلــی مهــم اســت کــه مــا چــه کســانی‬ ‫را بــه عنــوان الگــو و نمونــه معرفــی‬ ‫می کنیــم اگــر چنیــن فــردی در مجمــوع‬ ‫فــرد شایســته نباشــد و مــا هــم بــه‬ ‫جــای مثــال زدن رفتارهــای مثبتــش از‬ ‫شــخصیت انــان ببریــم قطعــا ً از لحــاظ‬ ‫فرهنگــی امتیــاز منفــی می گیریــم و‬ ‫روی فرزندمــان تاثیــر منفــی مــی گذاریم‬ ‫معرفــی الگوهــای خــوب معرفــی‬ ‫رفتارهــای خــوب افــراد یکــی دیگــر از‬ ‫خصوصیــات خانواده هــای بــا فرهنــگ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪-۳‬گفتمــان حاکــم بــر خانــواده فــرض‬ ‫کنیــد وســیله ضبــط صدایــی بــه مــدت‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت در خانــه شــما کار گذاشــتند‬ ‫و تمامــی صحبت هــای اعضــای خانــواده‬ ‫شــما را ضبط می کند بعد از ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫محتــوای صحبت هــا را بررســی می کننــد‬ ‫تــا ببیننــد در مــورد چــه چیزهایــی‬ ‫گفتگــو شــده و چگونــه اگــر مرتــب از‬ ‫مــواردی ماننــد مــدل ظــرف و ظــروف و‬ ‫متــراژ خانــه بدگویــی از دیگــران و غیــره‬ ‫صحبــت شــود نشــان می دهــد کــه‬ ‫گفتمــان ان خانــه عیــار فرهنگــی پایینــی‬ ‫دارد همچنیــن چگونگــی گفت وگوهــا‬ ‫مهــم اســت اگــر محبــت و احتــرام و صبر‬ ‫و چنیــن ویژگی هایــی در فراینــد گفتگــو‬ ‫بــه چشــم نخــورد بــاز نشــان دهنــده‬ ‫فرهنــگ ضعیــف ان خانــواده اســت‬ ‫کشــتن موضوعــات ارزشــمند بــرای‬ ‫گفــت و گــو و نیــز گفــت و گویــی تــوام بــا‬ ‫احتــرام و حرمــت از دیگــر خصوصیــات‬ ‫خانواده هــای بــا فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫چرا کارمندان همچنان‬ ‫در دام ایمیل های جعلی‬ ‫گرفتار مى شوند‬ ‫در شــرایطی کــه ‪ %80‬از کارمنــدان مدعــی‬ ‫هســتند کــه توانایــی شناســایی ایمیل هــاى‬ ‫جعلــى (فیشــینگ) را نســبت بــه ایمیل هــای‬ ‫واقعــی دارنــد‪ ،‬امــا براســاس تحقیقاتــی کــه‬ ‫مرکــز امنیتــى «‪ »Webroot‬منتشــر کــرده‬ ‫اســت حــدود نیمــی (‪ )%49‬از انهــا انــکار‬ ‫کرده انــد روی لینکــی کــه از هویــت فرســتنده‬ ‫ان اطــاع نداشــته اند‪ ،‬کلیــک کرده انــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت فیشــینگ بعنــوان یــک‬ ‫روش کالهبــرداری ســاده اســت کــه در ان‬ ‫مجــرم بــا بهره گیــری و اســتفاده از ظاهر یک‬ ‫منبــع معتبــر ماننــد ایمیل هــا‪ ،‬وب ســایت ها‬ ‫و یــا هــر روش ارتباطــی دیگــر ســعی در بــه‬ ‫بدســت اوردن اطالعــات خصوصــی کاربــران‬ ‫دارد کــه بــا حــدود ‪ 3‬میلیــارد حملــه از طریــق‬ ‫فیشــینگ ایــن روش جــزء پرکاربردتریــن‬ ‫روش هــا بــرای ســرقت اطالعــات از کارمنــدان‬ ‫ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در گــزارش مرکــز امنیتــى «‪ ،»Webroot‬بــا‬ ‫مطالعــه ‪ 40‬هــزار کارمنــد از سرتاســر جهــان‬ ‫تــاش شــده اســت تــا متوجــه شــوند چــرا‬ ‫کارمنــدان همچنــان در دام کالهبرداری هــای‬ ‫فیشــینگ گرفتــار می شــوند‪ .‬نزدیــک بــه‬ ‫نیمــی (‪ )%48‬از کارمنــدان اذعــان داشــته اند‬ ‫کــه تاکنــون اطالعــات شــخصی یــا مالــی خــود‬ ‫را بــه عنــوان بخشــی از یــک رخنــه یــا هــک‬ ‫از دســت داده انــد و هنــوز ‪ %35‬از کســانی‬ ‫کــه هــک شــده اند بعــد از نفــوذ رمــز امنیتــی‬ ‫خــود را تغییــر نداده انــد‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس کاذب کارمندان‬ ‫در ایــن گــزارش همچنیــن پــی برده انــد‬ ‫کــه وقتــی موضــوع‪ ،‬موضــوع مهارت هــای‬ ‫ســایبری اســت کارمنــدان دچــار اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس کاذب شــده اند‪ .‬تقریبــا همــه پاســخ‬ ‫دهنــدگان (‪ )%92‬مدعــی هســتند کــه‬ ‫نشــانه های مرتبــط بــه ایمیل هــای فیشــینگ‬ ‫را مــورد بررســی قــرار می دهنــد‪ ،‬امــا فقــط‬ ‫‪ %43‬از کارمنــدان گفته انــد‪ ،‬اطمینــان پیــدا‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪299‬‬ ‫پلیس و اموزش‬ ‫شش مهارت الزم و ضروری‬ ‫برای معاینه فنی ابزار‬ ‫دیجیتالی‬ ‫در حــوزه معاینــه فنــی‪ ،‬ابــزار دیجیتــال‪ ،‬فنــاوری و عدالــت‬ ‫کیفــری بــه یکدیگــر مربــوط می شــوند‪ .‬بررســی فنــی ابــزار‬ ‫دیجتیالــی عبــارت اســت از‪ :‬جمــع اوری‪ ،‬بازیافت و تحلیل‬ ‫اطالعــات از انــواع وســایل ذخیره ســاز همچــون رایانــه‪،‬‬ ‫گوشــی همــراه‪ ،‬شــبکه ها و‪ ...‬اســت‪ .‬ردزنــی هکــر‪ ،‬بازیابی‬ ‫اطالعــات ســرقت شــده و پیگیــری حمــات ســایبری از‬ ‫وظایــف فــرد در معاینــه ابــزار دیجیتالــی اســت‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام شــرکت امنیــت ســایبری ‪ ،LIFARS‬شــش‬ ‫مهــارت ضــروری جهــت انجــام معاینــه فنــی دیجیتالــی بــه‬ ‫شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪-1‬اســتعداد تحلیلــی‪ :‬بدیهــی اســت در بررســی ابــزار‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬شــخص می بایســت دارای مهارت هــای‬ ‫تحلیلــی الزم بــرای کنــار هــم نهــادن اطالعــات و حــل‬ ‫پرونــده باشــد‪ .‬از ملزومــات اساســی معاینــه ابــزار‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬ســرعت بــاال در تفکــر تحلیل گرانــه و قــدرت‬ ‫رصــد دقیــق اســت کــه اغلــب در یگان هــای فــوق‬ ‫پیشــرفته نظامی و امنیت ســایبری کســب و در بوته ی‬ ‫ازمایــش قــرار داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهارت هــای کامپیوتــری‪ :‬بــه دلیــل تخصصی بودن‬ ‫ایــن معاینــات‪ ،‬ســابقه ی کار و مطالعــه قبلــی در رشــته‬ ‫علــوم کامپیوتــری مــورد نیــاز اســت و از ویژگی هــای‬ ‫مهــم کارشناســان ازمایشــگاه بررســی فنــی‪ ،‬برخــورداری‬ ‫از فهــم عمیقــی از چگونگــی عملکــرد تکنولــوژی اســت‪.‬‬ ‫تجربه کار با سیستم های کامپیـــوتری‪ ،‬برنامه نویسی‬ ‫و ســایر زیرشــاخه ها‪ ،‬دانــش عمومــی قبلــی در حــوزه ی‬ ‫شــبکه و چگونگــی ارتبــاط سیســتم های دیجیتالــی‪،‬‬ ‫همگــی منجــر بــه تســهیل معاینــات ازمایشــگاهی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬فهــم صحیــح امنیــت ســایبری‪ :‬از انجایــی کــه‬ ‫معاینــات ابــزار دیجیتــال در مــورد حــل و کشــف جرائــم‬ ‫ســایبری اســت پس کارشناســان امنیت ســایبری جزو‬ ‫بهتریــن گزینه هــا هســتند‪ .‬دفــاع در برابــر دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه داده هــا بــدون اطــاع از تکنیک هــای‬ ‫م هــدف غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫پیــاده شــده بــر سیســت ‬ ‫دانــش امنیــت ســایبری عــاوه بــر پیشــگیری از جرائم‪،‬‬ ‫در کشــف ان نیــز کارامــد اســت پــس بســیاری از‬ ‫کارشناســان ازمایشــگاه معاینــه ابــزار دیجیتــال‪ ،‬در‬ ‫صــورت همــکاری بــا تیم هــای امنیــت ســایبری قطعــا ً‬ ‫تجــارب مفیــدی کســب می نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نظــم و انضبــاط‪ :‬بــا وجــود محیــط کاری به هــم‬ ‫ریخته‪ ،‬شاید انجام معاینات پزشکی از ابزار دیجیتال‬ ‫امکان پذیــر باشــد امــا برخــورداری از ذهــن ســاماندهی‬ ‫شــده درســت هماننــد ثبــت ســوابق‪ ،‬از ضروریــات امــر‬ ‫اســت‪ .‬کیفیــت مســتند ســازی یافته هــا و ارائــه ان‬ ‫بــه وکال و قضــات همــه در گــرو برخــورداری از دقــت و‬ ‫انضبــاط فــراوان در معاینــه ابــزار دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهــارت ارتباطــی‪ :‬بررســی فنــی ابــزار دیجیتــال‬ ‫بصــورت انفــرادی ممکــن نیســت‪ .‬الزم اســت گروهــی‬ ‫کــه بــا ان همــکاری می کنیــد توســط گزارشــات کتبــی‬ ‫یــا شــفاهی شــما در جریــان امــور قــرار گیرنــد پــس‬ ‫برخــورداری از مهــارت بــاال در مکاتبــه و تکلــم در‬ ‫مخابــره هرچــه بهتــر یافته هــای خــود بــه همــکاران و‬ ‫ســایر افــراد ذیربــط از دیگــر ضروریــات امــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬میــل بــه دانــش افزایی‪:‬جرائــم ســایبری دائمــا ً‬ ‫در حــال توســعه می باشــند‪ .‬بنابرایــن الزم اســت در‬ ‫به روزکــردن دانــش و جســتجوی راهــکار بــرای بهبــود‬ ‫کار خــود تــاش کنیــد‪ .‬انتقــاد پذیــری و نگــرش‬ ‫نقادانــه بــه خــود‪ ،‬یکــی از ویژگی هــای مطلــوب‬ ‫جهــت پیشــرفت مــداوم در ایــن حرفــه اســت‪.‬‬ ‫مدارک هــای دانشــگاهی در حــوزه بررســی‬ ‫ازمایشــگاهی ابــزار دیجیتــال (بــه خصــوص علــوم‬ ‫کامپیوتــر و یــا دوره هــای عدالــت کیفــری) موثــر‬ ‫هســتند ولــی در صــورت عــدم برخــورداری از ایــن‬ ‫مــدارک‪ ،‬گواهینامه هــای معتبــر مختلفــی در ارتبــاط‬ ‫بــا امنیــت ســایبری مثــل ‪CISSP, ENCE, GCFE/A‬‬ ‫کفایــت می کنــد‪ .‬فرامــوش نشــود اعتبــار حرفــه ای‬ ‫شــخص‪ ،‬ماخــوذ از عمــل موشــکافانه معاینــات فنــی‬ ‫ابــزار دیجیتــال می باشــد‪.‬‬ ‫کرده انــد کــه توانســته اند لینک هــای ایمیــل‬ ‫در واقــع همــان مقصــد مــورد نظــر انهاســت‪.‬‬ ‫جــورج اندرســون‪ ،‬مدیــر بازاریابــی محصــول‬ ‫در مرکــز امنیتــى «‪ »Webroot‬مى گویــد‪:‬‬ ‫«حمــات فیشــینگ بطــور گســترده ای در‬ ‫حــال رشــد هســتند‪ ،‬چــون متاســفانه ایــن‬ ‫روش هنــوز جوابگــو اســت‪ ».‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«هکرهــا و مجرمــان بــا اســتفاده ابــزاری‬ ‫از عمــل ســاده کلیــک و بــه کار گرفتــن‬ ‫حقه هــای ســاده ی روانشناســی بــه کاربــر‬ ‫القــا می کننــد کــه بایــد کلیــک کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع بســیار حیاتــی اســت کــه همــه‬ ‫مصــرف کننــده گان اموزش هــای مــورد نیــاز‬ ‫دربــاره چگونگــی محافظــت از اطالعــات‬ ‫شــخصی و مالــی خــود و همچنیــن اقداماتــی‬ ‫کــه بایــد در صــورت دزدیــده شــدن اطالعــات‬ ‫خــود انجــام دهنــد را ببیننــد‪».‬‬ ‫مترجم‪ :‬امیر زاهد‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫بربال سیمرغ شما را به دیدن از این‬ ‫نمایشگاه دعوت می کند‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 17 - 1400‬می ‪ 5 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 299‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫گلفشان نفتلیجه کجاست؟‬ ‫چگونه کتاب بنویسیم‬ ‫هــر کســی کــه داســتانی بــرای گفتــن داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد کتــاب بنویســد‪،‬‬ ‫خــواه بــرای لــذت خــودش‪ ،‬خــواه بــرای انتشــار‪ ،‬کــه بــه ایــن وســیله در دســترس‬ ‫همــگان قــرار بگیــرد (و صــد البتــه بــه فــروش هــم برســد)‪ .‬اگــر شــما جــزو ان‬ ‫ـدن رمان هــای‬ ‫دســته از افــراد هســتید کــه هنــگام اســتراحت در پــارک یــا خوانـ ِ‬ ‫مــورد عالقه تــان‪ ،‬شــروع بــه خیال بافــی می کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت بــه داســتان ‬ ‫نوشــتن فکــر کنیــد‪ .‬اگرچــه نوشــتن کتــاب شــاید کار ســختی بــه نظــر ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــما از پــس ان برمی اییــد‪ .‬ایــن مقالــه نــکات مفیــدی را دربــاره ی نوشــتن کتــاب‬ ‫ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫کافــی اســت حوصلــه بــه خــرج دهیــد و فقــط بــه موضوعاتــی فکــر کنیــد کــه‬ ‫مــردم بــه خوانــدن انهــا تمایــل دارنــد‪ .‬بــا دوســتان خــود مشــورت کنیــد تــا شــاید‬ ‫بــا الهــام از انهــا‪ ،‬ایده هــای شــگفت اوری بــرای داستان نویســی بــه ذهن تــان‬ ‫برســد!‬ ‫روش اول‪ :‬گام های نخست در نوشتن کتاب‬ ‫ســفر کــردن بــه برخــی مکان هــا و دیــدن‬ ‫بعضــی از جاذبه هــا‪ ،‬چیــزی مثــل خــواب و رویــا‬ ‫می مانــد‪ .‬گلفشــان نفتلیجــه نیــز یکــی از همیــن‬ ‫مکان هــا اســت‪ .‬جایــی کــه تــا وقتــی بــه نزدیکــی‬ ‫ان نرســید‪ ،‬نمی توانیــد حــدس بزنیــد و تصــور‬ ‫کنیــد کــه چــه چیــزی در انتظارتــان اســت‪.‬‬ ‫گلفشــانی شــگفت انگیز و تماشــایی کــه گاهــی‬ ‫بــه رنــگ بنفــش در می ایــد و نفتلیجــه را بــه‬ ‫حوضچــه ای بــه رنــگ بنفــش و رویایــی تبدیــل‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫گلفشــان نفتلیجــه از‪ ‬جاهــای دیدنــی بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ ‬در اســتان گلســتان اســت کــه در‬ ‫شهرســتان گمیشــان و در‪ ‬کرانه هــای شــرقی‬ ‫دریــای خــزر واقــع شــده اســت‪ .‬این گلفشــان‬ ‫در ‪ ۱۵‬کیلومتــری شــهر مــرزی و ترکمن نشــین‬ ‫گمیــش تپــه قــرار دارد و فاصلــه کمــی بــا بنــدر‬ ‫ترکمــن دارد‪.‬‬ ‫ایــن گلفشــان‪ ،‬روان روی زیــادی دارد و غلظــت‬ ‫مــواد خروجــی ان در مقایســه بــا نمونه هــای‬ ‫مشــابه در مناطــق جنوبــی کشــور کمتــر اســت‪.‬‬ ‫از ایــن مــکان بــوی نفــت خــام بــه مشــام‬ ‫می رســد کــه البتــه ایــن چیــزی از زیبایــی ان کــم‬ ‫نمی کنــد ‪.‬‬ ‫از زیبای هــای دیگــر ایــن گل فشــان‪ ،‬دهانه هــای‬ ‫فرعــی گاز اســت کــه‬ ‫به شــکل‪ ‬چاله های کوچــک‬ ‫اتش فشــانی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫نفتلیجــه دارای خــواص‬ ‫درمانــی اســت و گِل هــای ان‬ ‫بــرای درمــان بیماری هایــی‬ ‫ماننــد دردهــای مفاصــل و‬ ‫ســتون فقــرات و ســفتی‬ ‫مفا صل ‪ ،‬بیما ر ی هــا ی‬ ‫عصبــی‪ ،‬مراحــل اولیــه تنگــی‬ ‫عــروق و انقباضــات عضالنــی‬ ‫مفیــد اســت و اســتحمام در‬ ‫گلفشــان ها به دلیــل وجــود‬ ‫عناصــر شــیمیایی خــاص در‬ ‫ترکیبــات ان هــا بــرای بــدن ســودمند اســت‪.‬‬ ‫علــت تغییــر رنــگ گلفشــان نفتلیجــه‬ ‫تغییــر رنــگ نفتلیجــه کــه به تازگــی اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪ ،‬نشــان از وجــود مــاده ی معدنــی‬ ‫و ارزشــمند یــد در محیــط اطــراف ان اســت؛‬ ‫چنانچــه در دشــت های شــمال و شــمال غربــی‬ ‫گلســتان ایــن مــاده به وفــور یافــت می شــود‪.‬‬ ‫بــد نیســت بدانیــد یــد در اب دریــا و شــورابه های‬ ‫خــارج شــده از اعمــاق زمیــن بــا ترکیبــات ســدیم و‬ ‫پتاســیم وجود دارد و در اب های شــور خروجی از‬ ‫چاه هــای نفــت و نمــک نیــز مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫بهتریــن زمــان دیــدن گلفشــان نفتلیجــه‬ ‫فعالیت هــای زیرزمینــی گلفشــان نفتلیجــه‬ ‫در زمان هــای مختلــف ســال متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫امــا معمــوال ْ در هــر زمــان کــه از ان هــا دیــدن‬ ‫کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه هــر چنــد دقیقــه‪ ،‬اب شــور‬ ‫به همــراه گاز از مرکــز ان فــوران می کنــد کــه‬ ‫دیــدن ان خالــی از هیجــان نیســت‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه نفتلیجــه به تازگــی تغییــر رنــگ‬ ‫داده و به صــورت دریاچــه ای از رنــگ صورتــی و‬ ‫بنفــش در امــده اســت‪ .‬پــس اگــر هنگامــی کــه به‬ ‫ایــن مــکان ســفر کردیــد و ان را بــه رنــگ بنفــش‬ ‫دیدیــد‪ ،‬ادم خوش شانســی هســتید‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬یک دفتر یادداشت بخرید‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫نخــود ‪ ۱۰۰‬گــرم لوبیــا چیتــی ‪ ۱۰۰‬گــرم عــدس ‪ ۱۰۰‬گــرم گنــدم ‪۲۰۰‬‬ ‫گــرم کــره ‪ ۵۰‬گــرم پیــاز داغ ‪ ۳‬قاشــق غذاخــوری مــرزه خشــک دو‬ ‫قاشــق غذاخــوری زردچوبــه و‪ ‬نمک‪ ‬بــه مقــدار کافــی فلفــل ‪ ۱‬قاشــق‬ ‫گام دوم‪ :‬استارت فکر کردن را بزنید‬ ‫نــکات مهــم دربــاره ی شــخصیت های داســتان‪ ،‬مکان هــا و بــه طــور خالصــه‪،‬‬ ‫تمــام جزئیــات کوچکــی کــه یــک داســتان طوالنــی را شــکل می دهــد‪ ،‬بنویســید‪.‬‬ ‫نوشــتن شــرح مختصــر‪ ،‬مزایــای بســیاری دارد‪.‬‬ ‫گام چهــارم‪ :‬تمــام شــخصیت هایی را کــه معنــای خاصــی در داســتان دارنــد در‬ ‫یــک جــدول یــا نمــودار بنویســید‬ ‫از دفتــر یادداشــت خــود بــرای افــزودن بــه جزئیــات شــخصیت ها در جــدول‪،‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬حتــی بــرای چنــد شــخصیت مهم‪ ،‬یک شــرح مختصر بنویســید‪.‬‬ ‫ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد انهــا را تجســم کنیــد و بیشــتر به انهــا فکر کنید‪،‬‬ ‫حتــی دربــاره ی شــخصیت خودتــان هــم بیشــتر می اموزیــد‪.‬‬ ‫گام پنجم‪ :‬رئوس مطالب را تهیه کنید‬ ‫گام ششم‪ :‬بی رحمانه ویرایش کنید‬ ‫اگــر طــرح داســتان بــه جایــی نمی رســد و کاری هــم از دســت شــما برنمی ایــد‪،‬‬ ‫بــه اخریــن جــای داســتان برگردیــد کــه منطقــی بــه نظــر می رســید و از انجــا‬ ‫بــرای ادامــه ی داســتان‪ ،‬بــه ایده هــای جدیــد فکــر کنیــد‪ .‬ضرورتــی نــدارد‬ ‫بــرای پیشــبرد داســتان‪ ،‬دقیقــا بــه هــر انچــه از پیــش در خالص ـه ی داســتان‬ ‫گفته ایــد‪ ،‬عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫دنی بجنورد‬ ‫گام سوم‪ :‬شرح مختصر‪ ‬داستان‪ ‬را بنویسید‬ ‫غذاخــوری (ایــن غــذا تنــد اســت و مقــدار فلفــل ان را بســته بــه ذائقــه‬ ‫تــان کــم یــا زیادتــر کنید)دســتور تهیــه دنــی بجنوردحبوبــات را بجــز‬ ‫عــدس‪ ,‬جداگانــه خیــس کنیــد و بپزیــد‪.‬‬ ‫عــدس نیــاز بــه خیســاندن ندارد‪.‬وقتــی حبوبــات پخــت در ظــرف‬ ‫بزرگ تــری ابتــدا را کــره ریختــه و پیــاز داغ را بــه ان اضافــه می کنیــم‬ ‫و نمــک و زردچوبــه و مــرزه را ریختــه و ســر تفــت می دهیم‪.‬حبوبــات‬ ‫را داخــل ان می ریزیــم و فلفــل هــم بــه ان اضافــه می کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر اب حبوبــات کــم بــود مقــداری اب اضافــه کــرده و می گذاریــم‬ ‫روی حــرارت مالیــم تــا همــه حبوبــات بــا هــم مخلــوط شــوند و جــا‬ ‫بیفتــد‪.‬‬ ‫غلظــت ایــن غــذا ماننــد ســوپ جــا افتــاده است‪.‬ســپس ان را در‬ ‫ظــرف کشــیده و بــا روغــن زیتــون و اب لیمــو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای درســت کــردن “دیمــه دنــی” بــه همیــن روش عمــل می کنیــم‬ ‫و فقــط بــه جــای گنــدم کامــل از گنــدم نیــم کــوب پوســت کنــده‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪.‬در انتهــا کــه حبوبــات را مخلــوط کردیــم دم کنــی‬ ‫می گــذارم و بــا حــرارت خیلــی مالیــم ان را دم می کنیــم تــا بــه ســفتی‬ ‫شــله شــود‪ .‬مــن دنــی را بیشــتر ترجیــح می دهــم چــون هــم از گنــدم‬ ‫کامــل اســتفاده می شــود و هــم ماننــد ســوپ رقیــق اســت‪.‬‬ ‫پ‪.‬ن‪“ :‬دیمــه” در زبــان ترکــی بجنــوردی بــه معنــای‪ ،‬کوبیــده اســت‬ ‫و “دیمــه دنــی” یعنــی “دنــی کوبیــده”‪ .‬شــاید بخاطــر گنــدم نیم کــوب‬ ‫ایــن اســم را روی ایــن غــذا گذاشــتند تــا فــرق ان بــا دنــی مشــخص‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫فرش های ترکمنی‬ ‫ـول‬ ‫حــاال کــه دفتــر و قلــم در دســت شــما اســت‪ ،‬وقــت ان اســت کــه شــاخ غـ ِ‬ ‫نوشــتن را بشــکنید‪ .‬چنــد صفحــه نخســت را بــه نوشــتن ایده هــای داســتان‪،‬‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬وقتــی حــس کردیــد ایده هــای کافــی را نوشــته اید‪ ،‬انهــا را دو‬ ‫بــار مــرور کنیــد‪ .‬ســپس‪ ،‬ایده هایتــان را بــا چند نفــر در میان بگذاریــد و از نظرات‬ ‫انهــا مطلــع شــوید‪ .‬بهتریــن ایــده را انتخــاب کنیــد و مطمئــن شــوید موضــوع‬ ‫منتخــب شــما بــه تازگــی توســط نویســندگان دیگــر چــاپ نشــده باشــد‪ .‬حــاال‪،‬‬ ‫چنــد روزی صبــر کنیــد‪ .‬بــرای اطمینــان مجــدد‪ ،‬ایده هــا را دوبــاره بررســی کنیــد و‬ ‫بــه مرحلـه ی بعــد برویــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫شــاید هــم چنــد تــا! احتمــاال ترجیــح می دهیــد داســتان تان را بــا کامپیوتــر‬ ‫تایــپ کنیــد‪ ،‬امــا وقتــی ایــده ای بــه ذهن تــان می رســد‪ ،‬شــاید در ان لحظــه‪،‬‬ ‫بــه کامپیوتــر دسترســی نداشــته باشــید‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بهتریــن کار ایــن اســت که به‬ ‫روش ســنتی عمــل کنیــد و هــر جــا کــه می رویــد قلــم و دفتــر همراهتــان باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬نویســندگان بســیاری بــه رابطـه ی بیــن ذهــن‪ ،‬دســت و حرکــت‬ ‫قلــم روی کاغــذ‪ ،‬ایمــان دارنــد‪ .‬پــس بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬پیــش از کنــار گذاشــتن‬ ‫ایــن ابــزار ســنتی و جــادوی ان در تجرب ـه ی نویســندگی‪ ،‬حداقــل یــک بــار ان را‬ ‫امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫فــرش ترکمنــی‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫صنایع دســتی شــهر گــرگان‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫مردم دوســت داشــتنی‬ ‫ترکمــن خانه هایشــان را‬ ‫بــا فرش هــای رنگارنــگ‬ ‫و دســت باف خــود کــه‬ ‫هــر کــدام از نقش هــای‬ ‫بســیار زیبــا بافتــه شــده اند‪،‬‬ ‫می اراینــد‪ .‬هنــر فرش بافــی‬ ‫در بیــن دختــران ترکمــن به گون ـه ای اســت کــه بایــد ان را در ســنین کــم‬ ‫یــاد بگیرنــد و بــه قالی بــاف حرفــه ای تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫هــر یــک از قبایــل ترکمــن بــر روی قالی هــای خــود از طــرح و نقش هــای‬ ‫متفاوتــی اســتفاده می کردنــد کــه می تــوان بــه طرح هایــی چــون طــرح‬ ‫مارگــول و طــرح قفســه گــول اشــاره کــرد‪ .‬حاشــیه های ایــن قالی هــای زیبــا‬ ‫به ماننــد رنگین کمــان می ماننــد کــه بــه اعلــم معــروف اســت‪.‬‬ ‫در بیــن دو حاشــیه اعلــم‪ ،‬طــرح داغدانــان بافتــه می گــردد کــه نمــادی‬ ‫از درخــت مقــدس در فرهنــگ ترکمــن اســت‪ .‬بــا تراشــیدن ایــن درخــت‬ ‫و اویختــن ان بــر گــردن کــودک‪ ،‬عقیــده دارنــد کــه از اســیب رســیدن بــه‬ ‫کــودک خــود جلوگیــری می کننــد‪ .‬در هــر صــورت زنــان ترکمــن از هــر انچــه در‬ ‫طبیعــت اطرافشــان وجــود دارد‪ ،‬در خلــق طــرح جدیــدی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫یموت هــای ایرانــی در فــرش بافــی اســتاد و ماهــر هســتند و بــا ذوق‬ ‫طایفــه‬ ‫بســیار دســتبافته های بــا ارزشــی می بافنــد‪ .‬در میــان بافته هــای‬ ‫ٔ‬ ‫درجــه اول اهمیــت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫یمــوت‪ ،‬بافته هــای تیــره اتابــای در‬ ‫ٔ‬ ‫و پــس از ان نوبــت بــه دســتبافته های تیــره جعفــر بــای می رســد‪ .‬تیــره ٔ‬ ‫کوچکــی از ایــن طایفــه بــه نام‪ ‬کوگالن ها‪ ‬نیــز بــه طــور مطلــق در ایــران‬ ‫زندگــی می کننــد و بیشــتر در کار خورجیــن بافــی هســتند‪ .‬گروهــی از‬ ‫افــراد ایــل تکــه کــه بعــد از‪ ‬انقــاب روســیه‪ ‬به ایــران امده انــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫فرش هــای ترکمنــی را می بافنــد‪ .‬فرش هــای انهــا دو پــوده بــوده و بــا گــره‬ ‫ترکــی بافتــه می شــوند‪.‬‬ ‫گاهــی تارهــا را و بــه نــدرت تمام‪ ‬الیــاف فــرش‪ ‬را از جنــس ابریشــم‬ ‫انتخــاب می کننــد‪ .‬انهــا دســتبافته های مرغــوب خــود را بــه فــروش‬ ‫ـه دختــران خــود نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫نمی رســانند و طبــق ســنت بــه عنــوان جهزیـ ٔ‬ ‫فرش هــای ترکمنــی ایرانــی از نظــر تراکــم نســبت بــه فرش هــای ترکمنــی‬ ‫روســی متراکــم تــر و کوبیــده تــر اســت‪.‬‬ ‫رنگ در فرش ترکمن‬ ‫رنــگ در فــرش ترکمــن محــدود اســت‪ .‬رنگ هایــی کــه ســابقا ً در فــرش‬ ‫ترکمــن اســتفاده مــی شــده ‪ ۵‬رنــگ بــوده اســت‪ :‬ســفید‪ ،‬ســیاه‪ ،‬ســبز‪،‬‬ ‫تیرهالکــی تیرهالکــی متمایــل بــه زرد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!