روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 298 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 298

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 298

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 298

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه ‪ 26 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /16‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /4‬شوال‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪298‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫توسکا‪ ،‬تلفیقی از اقتصاد و ارامش‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مردم تنها با دریافت تسهیالت شاغل نمی شوند‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش محدوده زیست قوچ های سالوک‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای طرح خرید تضمینی گندم‬ ‫‪3‬‬ ‫مبلمان شهری‬ ‫حق همه است‬ ‫اسب های ترکمن در کورس‬ ‫‪5‬‬ ‫سخاوت اجتماعی‬ ‫‪3‬‬ ‫سوغاتی‪ ،‬ظرفیتی برای گسترش گردشگری‬ ‫علی اکبر بصیرنیا ‪ -‬مدیرهتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫امــروزه کشــور های مختلــف جهــان از ســایه برخــورداری‬ ‫از امکانــات گوناگــون و جاذبه هــای متنــوع در پــی جــذب‬ ‫گردشــگران بــه ســوی خــود هســتند‪ ،‬گردشــگری در‬ ‫حــال حاضــر بــه یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد تجــاری در‬ ‫جهــان تبدیــل شــده اســت و بســیاری از کارشناســان و‬ ‫برنامه ریــزان اقتصــادی پــس از نفــت و خودروســازی‪،‬‬ ‫صنعــت گردشــگری را دررده ســوم توســعه و پیشــرفت‬ ‫جوامــع بــه حســاب می اورنــد‪.‬‬ ‫در بســیاری از ســفرها و فعالیت هــای تفریحــی شــاهد‬ ‫خریــد ســوغاتی هســتیم‪ .‬در گردشــگری‪ ،‬ســوغاتی‬ ‫بــه عنــوان مرحلــه ای از تجربــه ســفر گردشــگر اســت‪،‬‬ ‫امــا نتیجــه ان در مرحلــه بعــد از ســفر و زمانــی اســت‬ ‫کــه گردشــگران بــه مبــدا بازگشــته اند و دربــاره اقــام‬ ‫خریــداری شــده خــود فکــر‪ ،‬خاطــرات و تجربیــات خــود از‬ ‫ســفر را مــرور می کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعریــف فرهنــگ لغــت کمبریــج‪ ،‬ســوغات‬ ‫چیــزی اســت کــه افــراد بــرای یــاداوری لحظــات‬ ‫خــاص در مــورد شــخص‪ ،‬مــکان‪ ،‬یــک تجربــه در‬ ‫طــول ســفر یــا یــک رویــداد خریــداری و ســپس ان را‬ ‫نگهــداری می کننــد و بــه عنــوان یــک شــی مــادی بــرای‬ ‫ارتبــاط افــراد بــا مکان هــا و خاطــرات ســفر اســت‪.‬‬ ‫خریــد ســوغاتی بــه خصــوص در مــورد گردشــگران خارجــی‬ ‫نوعــی «صــادرات نامرئــی» محســوب می شــود‪.‬‬ ‫صــادرات نامرئــی بــه کاالهــا و خدماتــی کــه توســط‬ ‫گردشــگران خریــده می شــود‪ ،‬گفتــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫کاالهــا می توانــد منجــر بــه اشــاعه فرهنــگ مقصــد بــرای‬ ‫گردشــگران شــود‪.‬‬ ‫بعضــی اوقــات ســوغاتی را بــرای خــود می خریــم تــا‬ ‫خاطــرات شــیرینی کــه در ســفر بــه یــک مــکان خــاص‬ ‫تجربــه کردیــم را از یــاد نبریــم‪ .‬امــا بیشــتر ســوغاتی را بــرای‬ ‫ی خریــم تــا بــه انهــا‬ ‫خانــواده و دوســتان و اطرافیــان مــ ‬ ‫بگوییــم بــه یادشــان بوده ایــم و گوشــه ای از ایــن خاطــرات‬ ‫و تجربــ ه هــای ســفر را برایشــان بــه یــادگاری می اوریــم‪.‬‬ ‫یــک ســوغات نــه بــه خاطــر خــود ان کاال‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل‬ ‫خاطــرات مرتبــط بــا ان‪ ،‬ارزش گــذاری می شــود‪ .‬ســوغاتی در‬ ‫یــاداوری مکان هایــی کــه بــه انجــا ســفر کرده ایــم و تجربیات‬ ‫شــگفت انگیزی کــه داشــته ایم بــه مــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫نتایــج بررســی نشــان داد کــه افــراد بــه جــای خریــد‬ ‫کاالهــای عمومــی بیشــتر ســوغاتی های منعکس کننــده‬ ‫ویژگی هــای منطقــه را خریــداری می کننــد و در نتایــج‬ ‫کمــی و کیفــی به طــور واضــح اهمیــت ارتبــاط منطقـه ای‬ ‫بــا ســوغات مشــهود بــود‪.‬‬ ‫همــه شــهرها محصولــی خــاص را بــه عنــوان ســوغاتی‬ ‫عرضــه مــی کننــد‪ .‬چــرا کــه بــه مــرور زمــان و تاثیر فرهنگ‬ ‫کلــی و یــا خرده فرهنــگ حاکــم بــر یــک شــهر و یا منطقه‪،‬‬ ‫غــذا و خوارکی هــا‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬المان هــا و‪ ...‬خــاص ان‬ ‫شــهر و منطقــه بوجــود امــده و گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی بــا ســفر بــه یــک شــهر ســعی می کننــد یــک و یــا‬ ‫تعــدادی از ســوغاتی های شــهر و یــا روســتایی کــه ســفر‬ ‫کرده انــد‪ ،‬تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫ســوغات ایــران نیــز ماننــد دیگــر جاذبه هــا‪ ،‬بــا تنــوع‬ ‫بی ماننــد از شــهری بــه شــهر دیگــر همــواره در مرکــز توجــه‬ ‫مســافران داخلــی و گردشــگران خارجــی بوده اســت‪.‬‬ ‫خریــد ســوغاتی یکــی از منابــع مهــم درامــد بــرای مــردم در‬ ‫شــهرهای توریســتی و گردشــگرپذیر ایــران بــوده و درامــد‬ ‫ارزی خوبــی را نصیــب کشــور می کنــد‪.‬‬ ‫امــا جنبــه اقتصــادی تنهــا مزیــت خرید ســوغاتی توســط‬ ‫گردشــگران نیســت‪ .‬ســوغاتی بــه خصــوص اگــر اصیــل‬ ‫باشــد و در همــان شــهر مــورد نظــر تولیــد شــده باشــد‪،‬‬ ‫بــه نوعــی نمــاد و نشــانه فرهنگــی مهمــی بــرای شــناخته‬ ‫شــدن ان شــهر و ان مــکان تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت‪ .‬ایــن‬ ‫‪7‬‬ ‫در برابر فایل های مخرب چگونه از خود‬ ‫محافظتکنید؟‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫شش مهارت برای ورود به بازارکار‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫شــهر بــه جهــت دارا بــودن فرهنــگ و پیشــینه کهــن‪،‬‬ ‫طبیعــت بکــر و جــذاب‪ ،‬اقــوام مختلــف و‪ ...‬دارای‬ ‫ســوغاتی های خــاص اســت‪ .‬بنابرایــن طــی ســال های‬ ‫اخیــر برنامه ریزی هــای جســته گریخته ای شــده اســت تــا‬ ‫تولیدکننــدگان ســوغاتی های گرگانــی بتوانند محصوالت‬ ‫خــود را در معــرض فــروش گردشــگران قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫انــواع شــیرینی ها و نان هایــی ماننــد نــان زنجبیلی‪،‬نــان‬ ‫خرمایی‪،‬حلــو امــاج‪ ،‬نــان ســرغربیلی‪،‬نان پــادرازی‪،‬و‬ ‫نــان شــیرمال جــزو مشــهورترین ســوغاتی های گــرگان‬ ‫هســتند‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬گــرگان بــه عنــوان مرکــز اســتان‬ ‫گلســتان محــل عرضــه و فــروش ســوغاتی های دیگــر‬ ‫اقــوام و شــهرهای اســتان نیــز هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا اندکــی توجــه در دوران پســاکرونا کــه‬ ‫درهــای گردشــگری بــه روی همــه کشــورها و شــهرها‬ ‫از جملــه گــرگان بــاز خواهــد شــد خواهیــم دیــد کــه‪،‬‬ ‫بــا افزایــش و تولیــد درخــور ســوغاتی های گرگانــی و‬ ‫گلســتانی‪ ،‬مــی شــود ان هــا را بــه مهمتریــن فرصــت‬ ‫و ظرفیــت بازاریابــی مقصــد گردشــگری گــرگان تبدیــل‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت امــروزه صنایــع دســتی بــه خصــوص‬ ‫صنایــع دســتی ســنتی و اصیــل ایرانــی می توانــد بــه‬ ‫عنــوان ســوغاتی منحصربه فــرد و بــاارزش بــه بــاال بــردن‬ ‫ارزش افــزوده و ســود اقتصــادی در صنعــت گردشــگری‬ ‫کمــک شــایانی نمایــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪6‬‬ ‫اکثــرا ً افــرادی کــه بــرای نخســتین بــار تمایــل دارنــد وارد بــازار کار‬ ‫شــوند و شــغلی را تجربــه نماینــد‪ ،‬کمــی دلهــره داشــته و از بــدو‬ ‫ورود نگران موفقیت در ان شغل می باشند‪ .‬البته این موضوع‬ ‫تــا حــدودی قابــل درک اســت؛ امــا بایــد گفــت کــه چیــز پیچیــده ای‬ ‫نبــوده‪ .‬صرف نظــر از اینکــه جســتجو یافتــن چــه موقعیت شــغلی‬ ‫هســتید و چــه مهارت هــای تخصصــی بــرای ان نیــاز داریــد‪ ،‬یــک‬ ‫ســری مهارت هــا بــرای ورود بــه بــازار کار هســت کــه بایــد بــا انهــا‬ ‫اشــنا شــوید‪ .‬در صــورت اینکــه مهارت هــای شــغلی را در خــود‬ ‫تقویــت کنیــد دیگــر دلهــره چندانــی بــرای ورود بــه بــازار کار نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫مهارت های ورود به بازار کار را می توان در شش مورد خالصه کرد‬ ‫‪ .۱‬روابــط عمومــی‪ :‬یکــی از کلیدی تریــن مهارت هــای شــغلی کــه بایــد هــر کســی انــرا‬ ‫داشــته باشــد توانایــی برقــراری ارتبــاط و معاشــرت بــا دیگــران می باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫کارشناســان و مدیــران منابــع انســانی ایــن مهــارت را جــزو ضروری تریــن مهارت هــای‬ ‫هــر فــرد بــرای ورود بــه بــازار کار دانســته چــرا کــه روابــط عمومــی کالمــی یــا غیرکالمــی‬ ‫همــه جوانــب زندگــی شــغلی تان را تحت تاثیــر قــرار می­دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نرم افزارهــای اداری هماننــد مایکروســافت افیس‪:‬یکــی از برجســته ترین‬ ‫مهارت هایــی کــه امــروزه در بســیاری از مشــاغل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫نرم افزارها­یــی همچــون افیــس هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کار تیمــی و همــکاری‪ :‬بســیاری از مشــاغل در هــر زمین ـه ای کــه فعالیــت داشــته‬ ‫باشــند نیازمنــد بــه کار گروهــی و همــکاری بیــن کارکنــان و اعضــای تیــم هســتند‪ .‬لــذا‬ ‫بــرای ورود بــه بــازار کار نیــاز داریــد کــه ایــن مهــارت شــغلی را در خودتــان تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫توانایــی کار بــا اعضــای تیــم‪ ،‬نوعــی روحیــه همــکاری را می طلبــد کــه در ان بایــد خودتــان‬ ‫و خواســته های شــخصی تان را کنــار بگذاریــد و بــه اهــداف کار و پــروژه در دســت تیم تــان‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬بایــد مشــارکت خــود در رســیدن بــه اهــداف تیــم افزایــش دهیــد و بــا تقویــت‬ ‫روابط تــان بــا کارفرمــا و همــکاران موجــب پیشــرفت پــروژه شــوید و در کنــار ان بــا حضــور‬ ‫در کارهــای تیمــی مختلــف یــا تیم هــای ورزشــی ایــن مهــارت را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خــود مدیریتــی‪ :‬می تــوان یکــی دیگــر از مهارت هــای مهــم بــرای ورود بــه بــازار کار‬ ‫خــود مدیریتــی دانســت‪ .‬در اینجــا دیگــر فرقــی نمی کند که خودتان کارفرمــای خودتان‬ ‫باشــید یــا اینکــه بــرای فــرد دیگــری کار کنیــد‪ ،‬ویژگی هــای رهبــری و مدیریتــی بــه ویــژه‬ ‫مدیریــت خــود‪ ،‬یکــی از مهارت هایــی اســت کــه می توانــد شــما را نســبت بــه دیگــران‬ ‫متمایــز ســازد‪ .‬خــود مدیریتــی و ابتــکار عمــل شــامل برنامه ریــزی‪ ،‬ســازمان دهی و‬ ‫اولویت بنــدی کارهایتــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تفکــر انتقــادی و خالق‪:‬تفکــر انتفــادی بــه توانایــی ارزیابــی‪ ،‬تحلیــل و بررســی‬ ‫موضوعــات مختلــف گفتــه می شــود‪ .‬ایــن مهــارت الزمــه اش پذیــرا بــودن ایــن‬ ‫کــه مســئله در ابتداســت و بعــد از ان می بایســت بــه احتمــاالت دیگــر دربــاره ان‬ ‫بیاندیشــید‪ .‬از ســوی تفکــر خــاق بــه روش هــای خالقانــه و بررســی مشــکالت گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــا نگاهــی تــاز ه بایــد بــه انها بنگریــد و پیشــنهاد‪ ،‬راه حل و ایده هــای جدی‬ ‫و بــه روز را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توانایــی یادگیــری و هماهنــگ شــدن بــا تغییرات‪:‬درســت اســت اهمیــت کارتــان‬ ‫کــه دانش تــان نهفتــه اســت‪ ،‬امــا بایــد ایــن را نیــز پذیرفــت کــه همــواره فناوری هــا‬ ‫در­حــال توســعه و تغییــر و تحــول هســتند‪ .‬و در بــازار کار مجبوریــد هــر از گاهــی بــا‬ ‫فنــاوری همــگام شــوید‪ .‬و در ایــن بیــن بایــد ســرعت تغییــرات فنــاوری را نیــز اداره‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن یــک مهــارت بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر در یــک زمینــه خــاص کارشــناس و‬ ‫متخصــص باشــید امــا همــواره تفکرتــان ســنتی باشــد‪ ،‬از قافلــه عقــب خواهیدمانــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫ترســناکی ورود بــه بــازار کار بــرای اغلــب جوانــان مرحلــه ای اســت عــادی و عمدتــا ً‬ ‫علــت ان ایــن اســتکه در مدرســه و دانشــگاه بــا مهارت هــای ورود بــه بــازار کار اشــنا‬ ‫نشــده ایم‪ .‬خوشــبختانه بــرای ورود بــه بــازارکار نیــاز بــه مهارت هــای عجیــب و غریبــی‬ ‫نیســت‪ .‬اگــر بتوانیــد ارتبــاط موثــری بــا دیگــران برقــرار کنیــد‪ ،‬کار گروهــی انجــام دهید‪،‬‬ ‫بــا ابزارهــای افیــس اشــنا باشــید‪ ،‬و از همــه مهمتــر بتوانیــد خــود و زمــان را مدیریــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬و تفکــر انتقــادی و خــاق را در خــود پــرورش دهیــد ‪.‬و همــواره امــاده اموختــن‬ ‫باشــید‪ ،‬قطعــا ً از ســایر افــراد جویــای کار چندیــن قــدم جلوتــر خواهیــد بــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت ســکه و قیمــت طــا روز شــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشــت ‪ -۱۴۰۰‬هــر مثقــال طــا ‪ 43,960,000‬ریــال‬ ‫هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,163,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 101,009,000‬ریــال ‪ ،‬و ســکه امامــی‬ ‫معــادل ‪101,710,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪58,000,000‬ریــال ‪ ،‬ربــع ســکه ‪38,000,000‬ریــال محاســبه و‬ ‫عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪298‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫نگذاریم بی فرهنگی‪،‬‬ ‫فرهنگ مان را در برگیرد‬ ‫فرهنــگ نقــش مســتقیم بــر رفــع ســنت هــا و‬ ‫رفتــار هــای نادرســت انســان در جامعــه دارد‪.‬بایــد‬ ‫فرهنــگ هــای اشــتباه را اصــاح و فرهنــگ هــای‬ ‫خــوب را حفــظ کنیــم ایــن جابــه جایــی ارزش ها به‬ ‫فرزنــدان مــا هــم منتقــل مــی شــود و فرهنگ های‬ ‫اصیــل را کمرنــگ مــی کنــد و مــوارد بــی فرهنگــی را‬ ‫در جامعــه بیشــتر مــی کنــد‪..‬و اجــازه ندهیــم بــی‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬فرهنــگ مــان شــود‪ .‬توجــه بــه فرهنــگ‬ ‫عمومــی و احتــرام بــه اداب و رســوم اصیــل ایرانــی‬ ‫و نیــز قانــون مــی توانــد موجــب ارتقــای فرهنــگ‬ ‫عمومــی‪ ،‬جلــب مشــارکت مــردم و تضمیــن‬ ‫ســامت و ترویــج اخــاق در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫در راســتای جلوگیــری از رواج برخــی رفتــار‬ ‫هــای نادرســت در جامعــه و رواج فرهنــگ‬ ‫صحیــح بهتــر اســت مــوارد زیــر کــه در‬ ‫نــگاه اول ســاده هســتند را رعایــت کنیــم‪:‬‬ ‫‪ -1‬قبــل از تمــام شــدن صحبــت هــای همکارانمان‪،‬‬ ‫شــروع بــه صحبــت نکنیم‪.‬‬ ‫‪-2‬هنــگام مواجهــه بــا همــکاران بــا انهــا دســت‬ ‫بدهیــم‪ ،‬اینــکار حســن نیــت مــان را نشــان‬ ‫میدهــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از واژه هــای «سپاســگزارم» و «لطفــا» در‬ ‫محــل کار اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪-4‬مراقب ادبیات و واژگان خود باشیم‬ ‫‪-5‬به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید‬ ‫‪--6‬عالئق دیگران را مسخره نمی کنیم‪.‬‬ ‫‪-7‬دور بحث های مذهبی و سیاســی را در محیط‬ ‫کار خط بکشــیم‪.‬‬ ‫‪-8‬در محل کار وقت شناس باشیم‪.‬‬ ‫‪ -9‬در جلسات کار تلفن را کنار بگذاریم‬ ‫‪ -10‬احساسات خود را وارد محیط کارتان نکنیم‪.‬‬ ‫‪ -11‬لباس هایــی مناســب بــا محیــط کارتــان‬ ‫بپو شــید ‪.‬‬ ‫‪-12‬در محل کار حامی خود باشیم و به موفقیت‬ ‫همکارمان نیز حسادت نورزیم‬ ‫‪-13‬قبــل از ورود بــه اتــاق دیگــران در مــی زنیــم و‬ ‫اجــازه میگیریــم‪.‬‬ ‫‪-14‬عیب های دیگران را در جمع مطرح نمی کنیم‪.‬‬ ‫‪ -15‬تــرس اخــراج شــدن از کار را در خــود از بیــن‬ ‫میبریــم زیــرا ایــن تــرس مانــع از بــروز خالقیــت را‬ ‫در محیــط کاری مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-16‬بــا ادبیــات دســتوری بــا دیگــران صحبــت‬ ‫نکنیــم ‪.‬‬ ‫‪ -17‬بــدون اطــاع قبلــی بــه مخاطبمــان تمــاس‬ ‫تصویــری برقــرار نکنیــم‪.‬‬ ‫‪-18‬بــرای رســیدن بــه شــهرت در محــل کار خــود‬ ‫دســت بــه هــرکار ناشایســت نزنیــم‪.‬‬ ‫‪-19‬اگــر شــغلمان را دوســت نداریــم‪ ،‬رهایــش‬ ‫کنیــم شــاید در زمینــه ای دیگــر موفــق باشــیم‪.‬‬ ‫‪-20‬شــجاعت عذرخواهــی در قبــال کار اشــتباهی‬ ‫کــه انجــام داده ایــم را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪ -21‬بــا همــکاران خــود نیــز ارتبــاط بگیریم‪،‬زیــرا رمز‬ ‫غلبــه بــر درگیــری هــای محــل کار‪ ،‬ارتبــاط برقــرار‬ ‫کــردن اســت‪.‬‬ ‫‪-22‬بیــن همــکاران خــود تبعیــض قائــل نشــویم‪.‬‬ ‫‪-23‬بــرای انجــام کارهایمــان برنامــه ریــزی داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬تا کارهایمــان دچــار تداخــل نشــوند‪.‬‬ ‫بــا اصــاح رفتــار غلــط خودمــان در فرهنــگ ســازی‬ ‫جامعــه نقــش بهتــری داشــته باشــیم تــا هــم‬ ‫در جامعــه فــردی مناســب باشــیم هــم در محــل‬ ‫کار خــود فــردی شایســته باشــیم تــا محیطــی کا‬ ‫برایمــان دانشــین باشــد و الگــوی مناســبی بــرای‬ ‫فرزنــدان خــود باشــیم‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در گرو‬ ‫ثباث اقتصادی جامعه است‬ ‫شــاید اگــر دولــت مــردان نیــز در ایــن حــوزه بــا‬ ‫جدیــت وارد عمــل مــی شــدند امــروز شــکوفایی‬ ‫اقتصــادی و رونــق تولیــد در جامعــه شــکل گرفتــه‬ ‫بــود و نوســانات دالر و طــا انقــدر زندگــی مــردم را‬ ‫دچــار چالــش نمــی کــرد‪.‬‬ ‫مردم تنها با دریافت تسهیالت شاغل نمی شوند‬ ‫هنگامه خاندوزی خبرنگار بازار کسب و کار پارس‬ ‫ایجــاد اشــتغال دغدغــه ای اصلــی‬ ‫بــرای مســووالن اســت تــا بتواننــد‬ ‫کارنامــه موفقــی از خــود بــه یــادگار‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬امــا متاســفانه از انجایــی‬ ‫کــه همــه چیــز در گــزارش عملکــرد‬ ‫خالصــه می شــود بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن عواقــب‪ ،‬شــرایط و ثبــات‬ ‫شــاهد ایــن هســتیم کــه هــر ســاله‬ ‫مدیــران اســتانی طومــاری بلنــد و بــاال‬ ‫از ایجــاد اشــتغال در اســتان ارائــه مــی‬ ‫دهنــد امــا متاســفانه ایــن امــار انچنــان‬ ‫کــه بایــد در جامعــه خــود را نشــان‬ ‫نمی دهــد و بــا همــه تالش هــای‬ ‫انجــام شــده همچنــان بیــکاری معضــل‬ ‫اصلــی در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از دالیــل ایــن امــر‬ ‫بی ثباتــی بــازار باشــد و اینکــه‬ ‫متاســفانه بــا همــه تالش هــای صــورت‬ ‫گرفتــه عوامــل بیرونــی بــر بــازار کشــور‬ ‫تاثیــر فــراوان دارد‪.‬‬ ‫شــاید اگــر ســال هــا بیــش مســئوالن‬ ‫بجــای گــزارش عملکــرد بــه دنبــال‬ ‫اجــرای واقعــی طــرح اقتصــاد مقاومتی‬ ‫و صیانــت از ان بودنــد امــروزه مــا بــا‬ ‫بســیاری از مشــکالت اقتصــادی کــه‬ ‫داریــم روبــه رو نمــی شــدیم‬ ‫امــروزه کشــور مــا از لحــاظ اقتصــادی‬ ‫وضعیــت چنــدان مناســبی نــدارد و‬ ‫بــی ثباتــی بــازار‪ ،‬افزایــش قیمــت هــا‪،‬‬ ‫تحریــم‪ ،‬کرونــا ودالیــل بســیاری دیگــر‬ ‫از ســوی مســئوالن مطــرح مــی شــود‬ ‫تــا ایــن همــه ضعــف را توجیــه کنــد‪،‬‬ ‫امــا همــه اینهــا دالیــل خوبــی بــرای‬ ‫وضــع موجــود جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫بســیج یکــی از نهادهــای مردمــی‬ ‫اســت کــه اجــرای طــرح اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی را در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده و بــه توفیقــات خوبــی نیــز در ایــن‬ ‫حــوزه دســت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۵۶۰۰‬واحد اقتصاد‬ ‫مقاومتی برای ‪ ۷۳۰۰‬گلستانی‬ ‫کسب و کار‬ ‫شغل ایجاد کرد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار و بــه‬ ‫نقــل از خبرگــزاری فــارس ‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه نینــوا‬ ‫اســتان گلســتان از راه اندازی ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحــد اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و صنایــع تبدیلــی در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬عرصه هــای اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫بــرای ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬گلســتانی شــغل‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫حســن ملک حســینی در نشســت‬ ‫خبــری بــه مناســبت ســالروز تاســیس‬ ‫بســیج ســازندگی بــه تشــریح اقدامــات‬ ‫ایــن ســازمان و برنامه هــای ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پرداخــت و اظهــار کــرد‪ ۵ :‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫واحــد اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تولیــدی و‬ ‫صنایــع تبدیلــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت در اســتان‬ ‫گلســتان راه انــدازی شــد کــه ایــن‬ ‫عرصه هــا زمینــه اشــتغال ‪ ۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬گلســتانی را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫شــاید اگــر دولــت مــردان نیــز در ایــن‬ ‫حــوزه بــا جدیــت وارد عمــل مــی شــدند‬ ‫امــروز شــکوفایی اقتصــادی و رونــق‬ ‫تولیــد در جامعــه شــکل گرفتــه بــود‬ ‫و نوســانات دالر و طــا انقــدر زندگــی‬ ‫مــردم را دچــار چالــش نمــی کــرد‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۳۳۵‬طرح اشتغال زا از‬ ‫سوی بنیاد برکت در گلستان اجرا‬ ‫می شود‬ ‫یکــی از اقدامــات خوب و پســندیده ای‬ ‫کــه در حــال حاضــر انجــام مــی شــود‬ ‫اجــرای طــرح برکت در اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه مــی توانــد مســیر اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســتان را بــه جایــگاه خوبــی‬ ‫برســاند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا مدیــرکل‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام‬ ‫(ره) در گلســتان گفــت کــه امســال‬ ‫‪ ۳۳۵‬طــرح بــا ایجــاد هزار و ‪ ۱۹‬فرصت‬ ‫شــغلی در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنایــع دســتی و فنــی و‬ ‫خدماتــی در اســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی ســلمان زاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن پــروژه هــا‪،‬‬ ‫‪ ۵۳‬طــرح در گــرگان‪ ۴۴ ،‬طــرح در‬ ‫علــی ابــاد‪ ۴۲ ،‬طــرح در گمیشــان‪،‬‬ ‫‪ ۳۹‬طــرح در اق قــا‪ ۳۲ ،‬طــرح در‬ ‫گالیکــش و هشــت طــرح در ازادشــهر‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته نیــز‬ ‫ایــن ســتاد بــرای هــزار و ‪ ۸۷۳‬طــرح‬ ‫اشــتغال زا بــا امــکان ایجــاد ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۳۴‬فرصــت شــغلی‪ ،‬پرونــده تشــکیل‬ ‫داد کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هــزار و ‪۵۳۸‬‬ ‫طــرح بــا پنــج هــزار و ‪ ۶۱۹‬فرصــت‬ ‫شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم راه‬ ‫انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ :‬طــرح هــای مــورد‬ ‫حمایــت بنیــاد برکــت در اســتان شــامل‬ ‫‪ ۳۰.۹‬درصــد در حــوزه پــرورش دام‬ ‫ســبک‪ ۲۸.۲ ،‬درصــد در حــوزه مشــاغل‬ ‫فنــی و خدماتــی‪ ۱۱.۲ ،‬درصــد در بخش‬ ‫پــرورش دام ســبک‪ ۹.۳ ،‬درصــد در‬ ‫حــوزه تولیــد پوشــاک‪ ۶.۴ ،‬درصــد در‬ ‫بخــش پــرورش ابزیــان ‪ ۴.۶ ،‬درصــد‬ ‫پــرورش زنبــور عســل‪ ۳.۶ ،‬درصــد‬ ‫صنایــع دســتی و ‪ ۱.۲‬درصــد بــرای‬ ‫ایجــاد گلخانــه اســت‪.‬‬ ‫مشاغل ایجاد شده ادارات‬ ‫گلستان راستی ازمایی می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫گلســتان‪ ،‬هــادی حق شــناس در‬ ‫جلســه ســتاد ســاماندهی امــور‬ ‫جوانــان اســتان اظهــار داشــت‪ :‬چندین‬ ‫دســتگاه اجرایــی اســتان متناســب‬ ‫بــا توانمنــدی و برنامــه ریــزی خــود‬ ‫مدعــی ایجــاد فرصــت هــای شــغلی‬ ‫و ثبــت اطالعــات افــراد در ســامانه‬ ‫رصــد شــده اند کــه صحــت ایــن امــار بــا‬ ‫کنتــرل گــروه هــای پژوهشــی بررســی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســامانه رصــد بــه عنــوان بانــک‬ ‫اطالعاتــی شــاغلین طراحــی و در‬ ‫اختیــار دســتگاه هــای اجرایــی قــرار‬ ‫گرفتــه کــه در ان امــکان نظــارت‬ ‫مســتمر و مســتقیم وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــر ضــرورت‬ ‫بهره منــدی بیشــتر از ظرفیت هــای‬ ‫اســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬شناســایی‬ ‫قابلیت هــا و ارایــه برنامــه و طــرح هــای‬ ‫مرتبــط و قابــل اجــرا بــرای بهــره وری از‬ ‫ایــن ظرفیت هــا مــی توانــد موجــب‬ ‫جــذب زودتــر و بیشــتر اعتبــارات ملــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن پارســال چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫روســتایی و عشــایری بــرای ایجــاد‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۸۴۹‬شــغل در اســتان‬ ‫پرداخــت گردیــد‪.‬‬ ‫تــاش هــای انجــام شــده در جامعــه‬ ‫بــرای از بیــن بــردن معضــل بیــکاری‬ ‫بســیار قابــل تقدیــر اســت امــا مدیــران‬ ‫بایــد کمــی واقــع بین تــر و بصــورت‬ ‫عینــی بــه مســئله نــگاه کننــد و بــا خــود‬ ‫بیاندیشــند کــه اگــر هــر ســاله هــزاران‬ ‫شــغل درجامعــه ایجــاد مــی شــود چــرا‬ ‫هنــوز معضــل بیــکاری وجــود دارد ‪،‬‬ ‫چــرا هنــوز اقتصــاد کشــور وابســته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اعطــای تســهیالت بانکــی بــه تنهایــی‬ ‫نمی توانــد اعتبــاری بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال باشــد‪ ،‬طــرح اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی کــه ســال هاســت از ســوی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری مطــرح شــده‬ ‫اســت اگــر بــه درســتی انجــام شــود‬ ‫مــی توانــد حــال بســیاری از مشــکالت‬ ‫جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫نکات کلیدی ‪ ۱۰‬گانه برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫بو کار اینترنتــی و کســب‬ ‫اگــر قــدم اول شــما بــرای راه انــدازی کسـ ‬ ‫درامد انالین‪ ،‬ایجاد ســایت یا فروشــگاه اینترنتی اســت؛ پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ایــن ‪ ۱۰‬نکتـه ی کلیــدی را رعایــت فرمائیــد‪.‬‬ ‫روش هــای کســب ارامشــی کــه در بــاال از انهــا ســخن گفتیــم ‪،‬را بــه کــودکان امــوزش‬ ‫دهید‪ .‬به خود و کودک خود بیاموزید تا در برابر موقعیتها و احساســات مملو از فشــار‬ ‫روانــی‪ ،‬واکنــش دیگــری نشــان دهیــد‬ ‫درواقــع شــما نصــف مســیر را رفته ایــد‪ ،‬امــا اگــر فقــط یــک ایــده بــرای راه انــدازی یــک‬ ‫فروشــگاه داریــد و هرگــز به صــورت فیزیکــی چیــزی نفروخته ایــد‪ ،‬از ایــن رویــا صرف نظــر‬ ‫کنیــد؛ چــون بــه احتمــال زیــاد شکســت می خوریــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فعالیت را در حوزه تخصصی خودتان انجام دهید‬ ‫بــه عبارتــی دیگــر بــرای عرضــه کاالی خــود بهتــر‪ ،‬تخصصــی بفروشــید‪ .‬درواقــع ایــن نکتــه‪،‬‬ ‫ادامـه ی نکتــه قبــل اســت‪ .‬خیلی هــا عالقــه دارنــد هماننــد امــازون و دیجـی کاالی خودمــان‬ ‫دارای تنــوع فــروش باشــند‪.‬‬ ‫امــا جالــب اســت بدانیــد کــه فروشــگاه های تخصصــی به مراتب ســود بیشــتری نســبت‬ ‫بــه فروشــگاه های عــام دارنــد‪ .‬یــک فروشــگاه تخصصــی بــه لحــاظ متمرکــز بــودن بــر‬ ‫یــک یــا چنــد کاال‪ ،‬می تواندکیفیــت خدمــات بهتــری داشــته باشــد و درضمــن ســریع تر‬ ‫شــناخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬زیــر ســاخت یــا پلتفــرم فروشــگاه خــود را حتمــا ً جــدی بگیریــد و بــرای ان بودجــه‬ ‫بیشــتری صــرف کنیــد‬ ‫اگــر در پهنــای گســترده شــبکه اینترنــت کلمــه طراحــی فروشــگاه اینترنتــی یــا سیســتم‬ ‫فروشــگاه ســاز را مــورد جسـت وجو قــرار دهیــد‪ ،‬فهرســت صدهــا شــرکت کوچــک و بزرگ‬ ‫را در نتیجــه جس ـت وجو خواهیــد یافــت و احتمــاال مبالــغ طراحــی از چنــد صــد هــزار‬ ‫تومــان تــا چنــد ده میلیــون تومــان را می توانیــد بــرای راه انــدازی یــک فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می پرســید بــرای راه انــدازی یــک فروشــگاه اینترنتــی چقــدر بایــد هزینــه کــرد در‬ ‫جــواب پاسـخ تان اینگونــه اســت بــرای خریــد یــک ماشــین چقــدر حاضریــد هزینــه کنید؟‬ ‫‪ ۴۰‬میلیــون یــا ‪ ۴‬میلیــارد؟ باتوجه بــه پیچیدگی هــای فــراوان در ایــن زمینــه فقــط بــه ذکــر‬ ‫ایــن نکتــه بســنده خواهیــم کــرد کــه در ایــن زمینــه طراحــی فروشــگاه و انتخــاب شــرکت‬ ‫طراحــی فروشــگاه اینترنتــی حتمــا از یــک متخصــص خبــره مشــاوره بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬برای طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای از شرکت های معتبر کمک بگیرید‬ ‫این را در نظر داشــته باشــید که فروشــگاه اینترنتی یک وبســایت ســاده نیســت و شــما‬ ‫نمی توانیــد به ســادگی ان را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫شــاید بعــد از چنــد ســال شــما هــزاران محصــول روی ان تعریــف کــرده باشــید بــا فهرســت‬ ‫بلنــد باالیــی از مشــتریان و ســوابق خریــد ان هــا و از همــه مهم تــر صفحــات بــا ارزشــی‬ ‫کــه در موتورهــای جســت وجو ثبــت شــده اند‪ .‬پــس اگــر بــه هــر علتــی‪ ،‬شــرکت یــا فــرد‬ ‫توســعه دهنده به شــما ســرویس ندهد‪ ،‬تقریبا شــما همه چیز را از دســت داده اید و فقط‬ ‫بایــد چشــم انتظــار یــک معجــزه باشــید‪ .‬ادامــه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬ســید محســن حســینی مدیــر عامــل و مدیــران‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در بازدیــد از ایــن ســد عنــوان کــرد‪ :‬باتوجــه بــه تخصیص اعتبــار ‪ 14‬میلیارد تومانی‬ ‫ســد میردامــاد در ســال ‪ 1400‬ضــروری اســت اقدامــات اســتمالک و فــاز دوم مطالعاتــی ان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســد میردامــاد بــا تخصیــص ‪ ۸‬میلیــون مترمکعــب اب شــرب‪ ،‬قــادر بــه تامیــن ‪ ۲۵‬درصــد از نیــاز اب‬ ‫شــرب شــهر گــرگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجــم مخــزن ســد میردامــاد ‪ 7‬ونیــم و تنظیــم ان ‪ 13‬میلیــون متــر مکعــب اســت که در تابســتان عــاوه بر تامین‬ ‫بخشــی از نیازابی شــهر گرگان مقرر اســت بخشــی از نیاز صنعت و کشــاورزی این شــهر را نیز برطرف نماید‪.‬‬ ‫انجام مطالعات فاز‬ ‫دو و استمالک اراضی‬ ‫واقع در مخزن سد‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪298‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫معاون بازرگانی داخلی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ اشتغال و حفظ اشتغال‬ ‫معلولین‪:‬‬ ‫اجرای طرح خرید‬ ‫تضمینی گندم‬ ‫در کشور‬ ‫امــوزش و ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای اشــتغال‬ ‫معلولیــن‪ ،‬از جملــه تمهیداتــی اســت کــه بایــد در مدیریت‬ ‫شــهری بــه ان توجــه شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت‬ ‫شــاغلین دارای معلولیــت نیــز بنابــه دالیلــی قــادر بــه ادامه‬ ‫فعالیــت خــود نباشــند کــه از ان جملــه می توان بــه ورودی‬ ‫نامناســب ادارات و مشــکالت حمــل و نقــل اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن گنــدم‬ ‫بــه ارزش ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومــان در طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫مبلمان شهری‪ ،‬حق همه است‬ ‫ناصر سنگدوینی‬ ‫جامعه جویــی و حضــور در اجتمــاع‪ ،‬یکــی‬ ‫از نیازهــای اساســی انســان هــا در دنیــای‬ ‫امــروز اســت کــه بــه رشــد همــه جانبــه ی‬ ‫افــراد کمــک مــی کنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‬ ‫جامعــه نیــز بــه مثابــه یــک کل مــی توانــد‬ ‫مراحــل توســعه متــوازن و پایــدار را بــا‬ ‫ســرعت بــه مراتــب بیشــتری بپیمایــد‪ .‬امــا‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬بایــد قبــل از هــر‬ ‫چیــز بــه مناســب ســازی امکانــات و فضاهــای‬ ‫شــهری بــرای شــهروندان توجــه نمــود‪ .‬ایــن‬ ‫امکانــات تحــت عنــوان کلــی «مبلمــان‬ ‫شــهری» خوانــده می شــوند و گســتره ی‬ ‫وســیعی دارنــد‪ .‬بــه طوریکــه شــما هــر روز‬ ‫بــرای رســیدن بــه محــل کار خــود‪ ،‬حداقــل بــا‬ ‫بخش هــای متنوعــی از مبلمــان شــهری روبرو‬ ‫شــده یــا بــه ســادگی از کنــار ان مــی گذریــد‪.‬‬ ‫تابلوهــا و نمادهــا‪ ،‬جایــگاه دوچرخــه‪ ،‬ورودی‬ ‫و نــرده‪ ،‬ابخــوری‪ ،‬ســنگ فرش‪ ،‬زبالــه دان‪،‬‬ ‫ســتون اعالنــات‪ ،‬صنــدوق صدقــات‪ ،‬پرچــم‪،‬‬ ‫ورود و خــروج تفرجگاه هــا‪ ،‬ســرویس‬ ‫بهداشــتی شــهری‪ ،‬تجهیــزات ورزشــی در‬ ‫پارک هــا‪ ،‬ســیم هــا و نورافکــن‪ ،‬فضــای ســبز‪،‬‬ ‫اب ســردکن ها و دســتگاه های اتوماتیــک‪،‬‬ ‫دکل بــرق‪ ،‬وســایل ایمنــی و جایــگاه پلیــس‪،‬‬ ‫اب نماهــا و تندیــس هــا‪ ،‬تیــر چــراغ بــرق و‬ ‫‪ ...‬بخشــی از اجزای مبلمان شــهری هســتند‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه اثــرات مســتقیم و ملموســی‬ ‫کــه مبلمــان شــهری بــر زندگــی هــر یــک از‬ ‫شــهروندان دارد‪ ،‬ایــن روزهــا بــه « مناســب‬ ‫ســازی مبلمــان شــهری» توجــه ویــژه ای‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــرای طراحــی‬ ‫یــک المــان شــهری بایــد مــوارد متعــددی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گیــرد‪ .‬نخســت اینکه ایــن المان‪،‬‬ ‫بایــد از جذابیــت هــای بصــری برخــوردار بوده و‬ ‫در اصطالح عامه «زیبا» باشــد‪ .‬همچنین با‬ ‫ویژگــی هــای اقلیمــی و خصوصیــات فرهنگــی‬ ‫ان منطقــه همخوانــی داشــته و بتوانــد‬ ‫ارزش هــای مثبتــی را در جامعــه بــه تصویــر‬ ‫بکشــد‪ .‬عــاوه بــر اینهــا یــک المــان شــهری؛ بــا‬ ‫هــر نــوع و شــکلی‪ ،‬بایــد بــا محیــط و ســبک‬ ‫معمــاری شــهر نیــز هماهنگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگــی هــای مبلمــان شــهری‬ ‫کسب و کار‬ ‫را مــی تــوان « قابــل دســترس بــودن» ان‬ ‫دانســت کــه اهمیتــی بــه مراتــب بیشــتر از‬ ‫فاکتورهــای قبلــی دارد‪ .‬تــا جاییکه کمیســیون‬ ‫اروپــا از ســال ‪ 2010‬جایــزه ای بــرای «شــهر‬ ‫در دســترس» تعییــن نمــوده و بــا توجــه بــه‬ ‫دســتورالعمل های مصــوب‪ ،‬بــه ارزیابــی‬ ‫ســاالنه شــهرها مــی پــردازد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫در چنیــن شــهرهایی قبــل از هــر چیــز‪،‬‬ ‫بــه امــکان اســتفاده ی همــگان از امکانــات‬ ‫موجــود تاکیــد گردیــده و محدودیت هــای‬ ‫فــردی یــا جنســیتی کمرنــگ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در طراحــی مبلمــان شــهری بایــد‬ ‫عــاوه بــر شــهروندان عــادی‪ ،‬بــه افــراد بــا‬ ‫نیازهای خاص همچون جانبازان‪ ،‬معلولین‪،‬‬ ‫کهنســاالن‪ ،‬زنــان بــاردار و حتــی کودکان توجه‬ ‫شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب امــکان مشــارکت‬ ‫تمامــی شــهروندان در جامعــه فراهــم امــده‬ ‫و زمینه هــای تبعیــض از میــان خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫امــا حداقــل در شــرایط فعلــی و در اغلــب‬ ‫شــهرهای ایــران‪ ،‬بــا ایــن ایده ال هــا فاصلـه ی‬ ‫قابل مالحظه ای احســاس می شــود و عمال‬ ‫بســیاری از معلولین‪ ،‬فعالیت های اجتماعی‬ ‫را کنــار گذاشــته اند! بــه همیــن جهــت قصــد‬ ‫داریــم تــا در ادامــه بــه برخــی از چالــش هــا‬ ‫و راهکارهــای موثــر در ایــن حــوزه بپردازیــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬مناســب ســازی ورودی ادارات‪ :‬ورودی‬ ‫نامناســب ادارات‪ ،‬یکی از بزرگترین معضالت‬ ‫پیــش روی افــراد بــا محدودیت هــای‬ ‫حرکتــی بــه شــمار مــی رود‪ .‬همچنیــن‬ ‫ارتفــاع و عــرض غیراســتاندارد پلــه هــا‪ ،‬نبــود‬ ‫رمــپ بــرای حرکــت ویلچــر و حتــی شــیب‬ ‫نامناســب مــی توانــد معلولیــن جســمی‬ ‫حرکتــی را بــا دردســرهای زیــادی مواجــه‬ ‫کنــد‪ .‬بنابرایــن ضــروری اســت تــا اقدامــات‬ ‫مقتضــی‪ ،‬در دســتور کار ادارات قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــرای نابینایــان باید قبــل از ورود‬ ‫بــه قفســه پلــه‪ ،‬عالیــم هشــداردهنده پیــش‬ ‫بینــی گردیــده و در طرفیــن پلــه از دســتگیره‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬ارتفــاع پله هــا نیــز نبایــد از ‪17‬‬ ‫ســانتی متــر تجــاوز کنــد‪ .‬ســاختمان هــای دو‬ ‫یــا چنــد طبق ـه ی فاقــد اسانســور نیــز از دیگــر‬ ‫موانــع حضــور معلولیــن یــا افــراد بــا نیازهــای‬ ‫خــاص مــی شــود کــه بهتــر اســت هرچــه‬ ‫زودتــر اقدامــی در ایــن راســتا صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســتاندارد ســازی معابــر‪ :‬کــف پــوش در‬ ‫معابــر بایــد غیــر لغزنــده باشــند ‪.‬همچنیــن‬ ‫دارای ناهمــواری نبــوده و بــا شــرایط اب و‬ ‫هوایــی منطقــه همخوانــی داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫معابــر پیــاده رو نیــز‪ ،‬شــیب عرضــی و طولــی‬ ‫نبایــد از میــزان اســتاندارد بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫(حداکثــر شــیب عرضــی دو درصــد و در‬ ‫شــیب طولــی ‪ 8‬درصــد می باشــد)‪ .‬حداقــل‬ ‫عــرض مفیــد پیاده روهــا نیــز معــادل ‪120‬‬ ‫ســانتی متــر بــراورد مــی شــود و اســتفاده‬ ‫از نشــانگرهای ویــژه بــرای نابینایــان نیــز از‬ ‫دیگــر الزامــات در ایــن بخــش مــی باشــد‪.‬‬ ‫در معابــر ماشــین رو (خیابان هــا و کوچه هــا)‪،‬‬ ‫معلولیــن و حتــی افــراد عــادی بــا چاله هــای‬ ‫نســبتا عمیــق مواجــه هســتند کــه در نتیجــه‬ ‫عملیــات عمرانــی ســازمان های مختلــف ایجاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ترمیــم و روکــش دهــی ایــن‬ ‫مناطــق هــم از دیگــر مصادیــق مناســب‬ ‫ســازی مبلمــان شــهری بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بایــد یــاداور شــد کــه پــل هــای‬ ‫ارتباطــی بیــن پیــاده رو و خیابــان نبایــد دارای‬ ‫اختــاف زیــاد باشــد و در صــورت نیــاز بایــد‬ ‫از رمــپ در فواصــل معیــن اســتفاده گــردد‬ ‫(حداقــل هــر ‪ 50‬متــر یــک پــل ارتباطــی و‬ ‫بــا پهنــای حداقــل ‪120‬ســانتی متــری)‪.‬‬ ‫‪ .3‬نصــب دســتگاه هــای خودپــرداز در‬ ‫ارتفــاع مناســب‪ :‬جانمایــی دســتگاه هــای‬ ‫خودپــرداز نیــز بایــد در نقاطــی صــورت گیــرد‬ ‫کــه بــرای همــگان در دســترس باشــند‪ .‬چراکه‬ ‫نصــب ایــن دســتگاه هــا در ارتفــاع زیــاد‪،‬‬ ‫باعــث غیــر قابــل دســترس شــدن انهــا بــرای‬ ‫معلولیــن جســمی حرکتی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشــتغال و حفــظ اشــتغال معلولیــن‪:‬‬ ‫امــوزش و ایجــاد زمینــه هــای الزم بــرای‬ ‫اشــتغال معلولیــن‪ ،‬از جملــه تمهیداتــی‬ ‫اســت کــه بایــد در مدیریــت شــهری بــه ان‬ ‫توجــه شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت‬ ‫شــاغلین دارای معلولیــت نیــز بنابــه دالیلــی‬ ‫قــادر بــه ادامــه فعالیــت خــود نباشــند کــه از‬ ‫ان جملــه مــی تــوان بــه ورودی نامناســب‬ ‫ادارات و مشــکالت حمل و نقل اشــاره نمود‪.‬‬ ‫‪ .5‬خدمــات رایــگان حمــل و نقــل عمومــی‪:‬‬ ‫ارائــه خدمــات رایــگان‪ ،‬تجهیــز ناوگان شــهری‬ ‫بــرای اســتفاده ی معلولیــن و حمایــت از‬ ‫شــرکت های تاکســیرانی ارزان قیمت از دیگر‬ ‫سیاســت هایــی اســت کــه در مناســب ســازی‬ ‫مبلمــان شــهری بــرای گروه هــای خــاص‬ ‫بســیار کارگشاســت!‬ ‫‪ .6‬ایجــاد فضاهــای مکــث و اســتراحت‪:‬‬ ‫در فضاهــای شــهری بایــد محــدوده هــای‬ ‫مشــخصی بــرای اســتراحت افــراد کهنســال‪،‬‬ ‫خانــم هــای بــاردار و حتــی کــودکان‬ ‫پیش بینــی شــده و در ایــن بخــش هــا از‬ ‫نشــیمن گاه هــای مناســب اســتفاده گــردد‪.‬‬ ‫‪ .7‬نبــود تفرجــگاه و اماکــن ورزشــی تفریحی‬ ‫بــرای معلولیــن‪ :‬حضــور معلولیــن در‬ ‫باشــگاه های ورزشــی‪ ،‬معمــوال بــه دشــواری‬ ‫صــورت مــی گیــرد و در ایــن بخــش الزم‬ ‫اســت تــا از باشــگاه های پذیرنــده ی معلولین‬ ‫و جانبــازان‪ ،‬حمایــت ویــژه ای صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن طــی ســالیان اخیــر ایــده ی‬ ‫طراحــی و ســاخت پــارک هوشــمند توســط‬ ‫بســیاری از کشــورها مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫کــه تــا انــدازه ای مــی توانــد بــه تبعیض هــای‬ ‫موجــود خاتمــه دهــد‪ .‬در ایــن پــارک هــا‬ ‫منعــی بــرای حضــور افــراد عــادی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه بخش هایــی از فضــا بــرای‬ ‫معلولیــن اســتاندارد ســازی مــی گــردد تــا‬ ‫تمامی شــهروندان بتوانند در محیطی بدون‬ ‫تبعیــض در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬کمبــود یــا اســتفاده ی غیرقانونــی از‬ ‫پارکینــگ ویــژه ی جانبــازان و معلولیــن‬ ‫نیــز یکــی دیگــر از مشــکالتی اســت کــه‬ ‫بایــد بــا نظارت هــای جــدی‪ ،‬مرتفــع گــردد‪:‬‬ ‫مــوارد ذکــر شــده‪ ،‬تنهــا بخشــی از مشــکالت‬ ‫روزمــره ی معلولیــن و افــراد بــا نیازهــای خــاص‬ ‫اســت‪ .‬باید اذعان نمود که امکانات تخصیص‬ ‫یافتــه‪ ،‬بــا ســهم ده درصــدی معلولیــن از‬ ‫جمعیــت کل کشــور تناســب چندانــی نــدارد و‬ ‫بایــد گام هایــی عملــی بــرای رفــع تبعیــض از‬ ‫جامعــه و برقــراری عدالــت برداشــته شــود‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند به شما کمک کندتا پول ساز شوید‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و‬ ‫از ان بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی‬ ‫کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچون‪ :‬عکاســی‪ ،‬اش فروشــی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬سمســاری‪ ،‬فروش کتاب دســت‬ ‫دوم‪ ،‬لحــاف دوزی و ‪ ...‬نــام بــرد‬ ‫اش فروشــی‪ :‬اش یکــی از محبوب تریــن غذاهایــی اســت کــه خــوردن ان بــه صــورت‬ ‫دســت جمعــی لــذت فراوانــی دارد‪ .‬ایــن غــذا فصــل خاصــی نمی شناســد و تنــوع زیــادی‬ ‫از ان در سراســر ایــران بیــن مــردم وجــود دارد‪ .‬می تــوان گفــت کــه اش فروش ـی هایی‬ ‫اصیلــی هســتند کــه کمتــر وقتــی انهــا را از خالــی از مشــتری مــی بینیــد‪.‬‬ ‫عکاســی‪ :‬عکاســی نیــز از قدیــم االیــام تــا بــه امــروز کــه موجــب تولــد عکاســی های‬ ‫پیشــرفته و اتلیه هــای مــدرن شــده وجــود داشــته اســت‪ .‬همــه مــردم عاشــق این هســتند‬ ‫کــه تصویــری از خــود بــه یــادگار بگذارنــد کــه عکس هــای قدیمــی خانوادگــی حکایــت از‬ ‫ایــن مســئله دارد‪ .‬امــروزه عکاســان بــا ارائــه دکوراســیون هــای زیبــا و جــذاب بــرای عکاســی‬ ‫مشــتریان بســیاری را بــه خــود جــذب مــی نماینــد‪.‬‬ ‫خیاطــی‪ :‬خیاطــی شــغلی اســت کــه از دوران کهــن تــا بــه امــروز بــه عنــوان یکــی از‬ ‫پردرامدتریــن کســب و کارهــای دنیــا محســوب مــی شــده چــرا کــه هر انســانی می بایســت‬ ‫حتمــا ً بــرای پوشــش بــدن خــود نیــاز بــه لبــاس دارد‪.‬حــال هرچــه فــرد خیــاط از ایده هــای‬ ‫هنــری بهتــری در دوخــت انــواع لبــاس بهــره گیــرد طبیعتــا ً مشــتریان بســیاری را بــه خــود‬ ‫جــذب مــی نمایــد‪.‬‬ ‫سمســاری‪ :‬سمســاری نیــز مکانــی بــرای خریــد و فــروش کاالهــای کهنــه و قدیمی اســت‪.‬‬ ‫افــراد مــی تواننــد بــرای خریــداری اجنــاس دســت دوم همچــون مبلمــان‪ ،‬اجــاق گاز‪،‬‬ ‫یخچــال‪ ،‬ظــروف منــزل‪ ،‬فــرش و … بــه ایــن مراکــز مراجعــه و اجنــاس مــورد نیــاز خــود را‬ ‫خریــداری نماینــد‪.‬‬ ‫“پــاون شــاپ” (‪ )Pawn Shop‬نیــز بــه نوعــی همــان سمســاری یــا امانــت فروشــی‬ ‫هســتند کــه در بعضــی از کشــورهای غربــی فعالیــت می کننــد کــه کاال را صــورت امانــت از‬ ‫افــراد قبــول کــرده و پــول نقــد در اختیــار او مــی گذارنــد‪ .‬ایــن مغازه هــا معمــوال طــا‪ ،‬انــواع‬ ‫دوربیــن عکاســی‪ ،‬ابــزار و اســحله ‪ ،‬ادوات موســیقی و … را معاملــه مــی نماینــد‪.‬‬ ‫فــروش کتــاب هــای دســت دوم‪ :‬می تــوان گفــت کــه بــا فــروش کتاب هــای دســت دوم نیــز‬ ‫قــادر خواهیــد بــود کســب درامــد نمائیــد‪ .‬چــرا کــه عمومــا ًاکثــرا ًبــه دنبــال خرید کتاب نــو نبوده‬ ‫و تمایــل دارنــد کتــاب مــورد عالقــه خــود را در ازای پرداخــت پــول کمتــری خریــداری کننــد‪ .‬بــه‬ ‫اســتثنای ایــن کتاب هایــی هســتند کــه قدیمــی بــوده و دیگر منتشــر نمی شــوند و شــما قادرید‬ ‫بــا مراجعــه بــه فروشــگاه هایــی کــه کتــب دســت دوم می فروشــند انهــا را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫لحــاف دوزی‪ :‬نیــز یکــی از هنرهــای کهــن و قدیمــی ایــران اســت کــه بــا توســعه و پیشــرفت‬ ‫نســاجی رو بــه فراموشــی اســت تــا همیــن چنــد وقــت پیش می شــد صــدای ندافان را کــه فریاد‬ ‫مــی زدنــد لحافچــی یــا لحــاف دوزی را از درون کوچــه پــس کوچه هــای شــهر شــنید‪ .‬البتــه هنــوز‬ ‫در برخــی از شــهرها ایــن پیشــه ادامــه دارد و لحــاف دوزان بــه ایــن کار مشــغول هســتند‪ .‬یکــی‬ ‫از کارهــای لحــاف دوزان دوخــت لحــاف کرســی بــرای فصــول ســرد ســال بــود کــه رونقــی صــد‬ ‫چنــدان داشــت‪ .‬لحــاف کرسـی های بســیار زیبــا بــر روی کرســی هــای زغالــی قدیمــی‪.‬‬ ‫«حســن حنــان» در نشســت پایــش بــازار‬ ‫کاالهــای اساســی اظهــار کــرد‪ :‬پیش بینــی شــده‬ ‫امســال تــا هشــت میلیــون تــن گنــدم در کشــور‬ ‫خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن مقــدار گنــدم در قالــب‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار محمولــه از گندمــکاران ‪۱۰‬‬ ‫اســتان تحویــل گرفتــه شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬خریــد تضمینــی گنــدم نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال پیــش رشــد پنــج درصــدی بــه دلیــل‬ ‫اغــاز زودهنــگام برداشــت گنــدم در کشــور دارد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن در اطالعیــه ای اعــام شــده بــود‬ ‫کــه خریــد تضمینــی گنــدم در حــال حاضــر در‬ ‫اســتان های ایــام‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬فــارس‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬کرمــان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و کهگیلویــه و بویراحمــد در جریــان‬ ‫اســت و ایــن میــزان خریــد در ‪ ۱۸۶‬مرکــز و از ‪۶۶‬‬ ‫هــزار کشــاورز و در قالــب ‪ ۲۰۲‬هــزار محمولــه‬ ‫خریــداری شــده کــه نســبت بــه مقطــع مشــابه‬ ‫ســال گذشــته از نظــر مقــدار خریــد ســه درصــد‬ ‫افزایــش و از نظــر ارزش ‪ ۲‬برابرشــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال جــاری هــر کیلوگــرم گنــدم بــا قیمــت‬ ‫چهــار هــزار تومــان بــه اضافــه یــک هــزار تومــان‬ ‫جایــزه تحویــل (در مجمــوع ‪ ۵‬هــزار تومــان)‬ ‫خریــداری می شــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫دو برابــر شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اضافــه شــدن‬ ‫تحویــل گنــدم توســط دولــت بــه‬ ‫مبلــغِ جایــزه ‬ ‫ِ‬ ‫قیمــت تضمینــی قبــل کــه چهــار هــزار تومــان بــود‪،‬‬ ‫ایــن جایــزه همچنیــن بــه کشــاورزانی کــه پیــش از‬ ‫تصویــب جایــزه یــک هــزار تومانــی‪ ،‬گنــدم خــود‬ ‫را تحویــل داده انــد تعلــق می گیــرد و ب ـه زودی بــه‬ ‫حســاب همــه گندمــکاران واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل خودکفایــی در‬ ‫تولیــد گنــدم و خریــد از کشــاورزان داخلــی‪ ،‬ورود‬ ‫ایــن محصــول بــه کشــور ممنــوع بــوده و بــه غیــر‬ ‫از تکمیــل ذخایــر کشــور در برخــی مواقــع توســط‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی‪ ،‬مجــوزی بــرای واردات‬ ‫گنــدم بــرای بخــش خصوصــی صــادر نشــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا کمینــه ‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت‬ ‫‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪298‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش محدوده زیست قوچ های‬ ‫سالوک اسفراین‏‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد گفــت‪ :‬افزایــش جمعیــت قــوچ و میش هــای منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده ســالوک در شهرســتان‏اســفراین ســبب شــده تــا ایــن وحــوش بــرای یافتــن غــذا بــه ارتفاعــات مرکــز‬ ‫اســتان کــوچ کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمــد خالقــی اظهــار داشــت‪ :‬منطقــه حفاظــت شــده ســالوک در اســفراین محیــط مناســب بــرای‬ ‫زیســت قــوچ و میــش هــا اســت و‏اقدامــات خوبــی بــرای صیانــت از ایــن گونــه هــای وحشــی در ایــن‬ ‫منطقــه انجــام شــده اســت از ایــن رو جمعیــت ایــن وحــوش در ان‏منطقــه افزایــش یافتــه اســت کــه بــه‬ ‫نظــر مــی رســد ایــن حیوانــات بــرای توســعه زیســتگاه و یافتــن غــذا بــه ارتقاعــات شهرســتان‏بجنــورد از‬ ‫جملــه ارتفاعــات االداغ امــده انـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال شــمار قابــل توجهــی از قــوچ و میش هــای منطقــه ســالوک اســفراین بــه‬ ‫ارتفاعــات بجنــورد کشــانده‏شــدند و خوشــبختانه وضعیــت خوبــی در عرصه هــای ایــن شهرســتان بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫وحــوش حاکــم اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارتفاعــات شهرســتان بجنــورد بــه لحــاظ امنیــت و منابــع غذایــی در دســترس‪ ،‬زیســتگاه‬ ‫مناســبی بــرای ایــن وحــوش بــه‏شــمار مــی رود و در ایــن مناطــق تعــارض میــان وحــوش و انســان کــم و‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫امنیــت مطلــوب اسـ ‪‎‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد افــزود‪ :‬شــرایط مناســبی در زیســتگاه هــای این شهرســتان برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫وحــوش وجــود دارد و در‏ایــن ســال هــا جمعیــت حیــات وحــش افزایــش یافتــه اسـ ‪‎‬‬ ‫برداشتن تحریم ها با‬ ‫بولدوزر و ترسالی!‬ ‫واقــع امــر ایــن روزهــا کــه دولتیــان در قالــب‬ ‫یــک تیــم مذاکــره کننــده حرفــه ای بــا کلــی‬ ‫لژیونــر و کولــه بــاری از تجربــه و تخصــص‪ ،‬در‬ ‫ویــن مشــغول خــراب کــردن دیــوار هــای تحریم‬ ‫بــا بولــدوزر هســتند‪ ،‬یــک عــده تحریم نشــناس‬ ‫هــم پیشــنهاد تخریــب دیــوار هــای تحریــم را بــا‬ ‫بیل و فرغون را داده اند که جای بسی شگفتی‬ ‫اســت! ایــن وســط هــم هــر چنــد روز یکبــار تــا‬ ‫یکــی از مذاکــره کننــدگان عطســه مــی کنــد یــا‬ ‫خمیــازه مــی کشــد‪ ،‬قیمــت دالر و ســکه بــاال و‬ ‫پائیــن مــی شــود و خلــق اللــه هــر روز در یــک‬ ‫طــرف خیابــان بــه صــف مــی شــوند! امــا چیــزی‬ ‫کــه در ایــن بیــن بــرای مــا معمولــی هــا ملموس‬ ‫نیســت و هیــچ رقمــه در کتمــان نمــی رود‪،‬‬ ‫اثــرات کاهــش قیمــت دالر در اقتصــاد خانــوار‬ ‫اســت‪ ،‬چــون اثــرات افزایــش قیمــت دالر را بــا‬ ‫پوســت و گوشــت و اســتخوان لمس می کنیم!‬ ‫چــرا کــه وقتــی قیمــت دالر بــاال مــی رود‪ ،‬قیمت‬ ‫کاالهاهــم علــی االصــول و مطابــق بــا علــم‬ ‫اقتصــاد جهانــی بــاال می رونــد؛ اما وقتی قیمت‬ ‫دالر ثابــت مــی مانــد‪ ،‬بــاز هــم قیمــت هــا علــی‬ ‫االصــول و ایــن بــار برخــاف علــوم اقتصــادی‬ ‫دنیــا‪ ،‬بــاال مــی روند و در حالت ســوم که قیمت‬ ‫دالر کاهــش پیــدا مــی کنــد‪ ،‬ایــن بــار قیمــت‬ ‫کاالهــا علــی االصــول و مطابــق بــا دو اصــل‬ ‫علمــی اقتصــادی ذکــر شــده‪ ،‬بــاال مــی رونــد!‬ ‫یعنــی ان جملــه معــروف رئیــس دولــت کــه بــه‬ ‫عقــب بــاز نمــی گردیــم بــه اعلــی درجــه در ایــن‬ ‫دولت نهادینه شــده اســت و اینکه تصور کنیم‬ ‫قیمــت هــا بــه نــرخ گذشــته بــاز مــی گردنــد‪،‬‬ ‫دســتکم بــا اتوبــوس اقتصــادی جهانگیــری‬ ‫امــکان نــدارد ‪ .‬چــرا کــه ظاهــرا ً دنــده عقــب‬ ‫نــدارد و یــا شــاید ادوات و مخلفــات مربــوط‬ ‫بــه حرکــت در حالــت دنــده عقــب ( شــامل‬ ‫سنســور دنــده عقــب‪ ،‬دوربیــن دنــده عقــب و‬ ‫‪ )...‬در تــه همــان دره معــروف جــا مانده اســت!‬ ‫بــا ایــن حــال مــا مــی ترســیم تحریــم هــا بالمــره‬ ‫برداشــته شــوند ولــی ســود مدیریــت ببخشــید‬ ‫ســوء مدیریــت باعــث شــود ایــن گشــایش هــا‬ ‫تاثیــری در زندگــی مــردم عــادی نداشــته باشــند!‬ ‫مثل داســتان بارندگی و خشکســالی و ترســالی‬ ‫‪ ...‬یعنــی وقتــی ســیل از همــان لحظــه تحویــل‬ ‫ســال مملکت را فرا میگیرد و نصف مملکت را‬ ‫اب مــی بــرد‪ ،‬بــاز هــم خشکســالی داریــم و حق‬ ‫نداریــم حیــاط منــزل را بــا شــیلنگ اب بشــوئیم‬ ‫و ســالی هــم کــه بارندگــی نیســت‪ ،‬تابســتان پــر‬ ‫خطــری را تجربــه مــی کنیــم و بایــد منتظــر قطع‬ ‫گســترده بــرق باشــیم! امســال کــه بــه خاطــر‬ ‫گل روی ماینــر هــا و مافیــای رمــز ارز هــا‪ ،‬فعــا ً‬ ‫کــت پوشــیدن ممنــوع شــده اســت تــا ببینیــم‬ ‫وزارت نیــرو راجــع بــه ســایر البســه و پوشــاک‬ ‫چــه بخشــنامه ای صــادر مــی شــود‪...‬‬ ‫خدا به خیر بگذارند‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی‬ ‫ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن اهــو‪،‬‏مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل زیســت پلنــگ هــا مــی باشــد‪،‬‏بــا گســتره ‪ ۱۹۷‬هــزار هکتــار‬ ‫مدیریــت مــی کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫شهرستانها‬ ‫خسارت ‪ ۱۳‬میلیارد ریالی کرونا‬ ‫به سینماهای خراسان‏شمالی‬ ‫خراسان شمالی ‪ -‬بجنورد‪ :‬معاون امور هنری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســاامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کرونــا تاکنــون حــدود‬ ‫‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال بــه‏ســینماداران اســتان خســارت زده اســت کــه‬ ‫بیشــتر ان در بخش هــای فــروش بلیــط و اکــران فیلم هــا‪ ،‬حقوق‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کارکنــان‪ ،‬پرداخــت‏کرایه و قبوض ســینما اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬ابوالحســن حیــدری بــا اشــاره بــه زیــان وارده بــه صنعــت ســینما‬ ‫ی چنــد بــاره ایــن اماکــن افــزود‪ :‬بخــش فرهنــگ و هنــر‬ ‫و تعطیلـ ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫از‏اســیب پذیرتریــن بخش هــای درگیــر بــا ویــروس کرونــا اسـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه علــت شــیوع ویروس کرونا چهار ســالن ســینمای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و فــاروج کــه اجــاره ای هســتند هــم‬ ‫‏اکنــون تمایلــی بــه بازگشــایی ایــن ســالن ها ندارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال وام در قالب‬ ‫تســهیالت کــم بهــره بــه ‪ ۶‬ســینمای اســتان و از طــرف‏ســازمان‬ ‫ســینمایی اختصــاص یافتــه اســت کــه هشــت میلیــارد ریــال ان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پرداخــت شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫فعالیت های مراکز ســینمایی و تئاتر اســتان خراســان شــمالی‬ ‫از نیمــه دوم فروردیــن مــاه امســال بــه علــت شــیوع گســترده‬ ‫‏ویــروس کرونــا تعطیــل شــده بودندکــه بــا تغییــر رنگ بنــدی‬ ‫کرونایــی از قرمــز بــه نارنجــی و زرد از (‪ ۲۱‬اردیبهشــت مــاه) ســال‬ ‫‏جــاری بازگشــایی شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مراکــز فرهنگــی همچنیــن در ســال گذشــته چندیــن نوبــت‬ ‫تعطیــل شــده بودنـ ‪‎‬د‪ /‎.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۹۴‬درصد از داوطلبان‬ ‫شوراهای شهر اسفراین‏تایید‬ ‫صالحیت شدند‏‬ ‫خراســان شــمالی ‪-‬اســفراین‪ :‬فرمانــدار شهرســتان اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تاییــد صالحیــت ‪ ۶‬نفــر از داوطلبان شــورای اســامی‬ ‫شــهرهای اســفراین در هیات عالی‏نظارت اســتان ‪ ،‬صالحیت‬ ‫‪ ۹۴‬درصــد از داوطلبــان تاییــد شــد‬ ‫مهدی کرامتی اظهار داشــت ‪ :‬هم اکنون ‪ ۸۶‬نامزد انتخابات‬ ‫شــوراهای اســامی در شــهرهای اســفراین و صفی اباد در این‬ ‫‏شهرســتان بــرای کســب کرســی شــورای شــهر در ایــن دوره از‬ ‫انتخابــات در ‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬بــا هــم رقابــت مــی کننـد‪.‎‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در مجمــوع بــرای انتخابــات ششــمین‬ ‫دوره شــوراهای اســامی شــهر در ‪ ۲‬شهرســتان اســفراین ‪۹۷‬‬ ‫داوطلــب‏نامنویســی کردنــد کــه صالحیــت ‪ ۸۰‬نفــر در مرحلــه‬ ‫اول رســیدگی بــه صالحیــت هــا از ســوی هیــات هــای اجرایی و‬ ‫نظــارت بــه‏تاییــد رســید‪.‎‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬در مرحلــه بررســی صالحیــت در هیــات‬ ‫هــای اجرایــی و نظــارت‪ ،‬صالحیــت ‪ ۱۱‬داوطلــب رد شــد کــه بــا‬ ‫‏برگشــت ‪ ۶‬نفر از داوطلبان رد صالحیت شــده از ســوی هیات‬ ‫عالــی نظــارت اســتان هــا ‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۸۶‬نامــزد انتخاباتــی‬ ‫‏بــرای کســب کرســی نمایندگــی مــردم در شــهرهای اســفراین‬ ‫وصفــی ابــاد بــا هــم رقابــت خواهنــد کر ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنــا‬ ‫خسارت خشکسالی کم سابقه مزارع‬ ‫گنبدکاووس طی ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫گلســتان‪-‬گنبدکاووس‪ -‬مدیر جهادکشــاورزی گنبدکاووس با اشاره‬ ‫بــه کاهــش بارش هــا در ســال زراعــی جــاری (مهــر ‪ ۹۹‬تاکنــون)‬ ‫گفــت کــه وقــوع خشکســالی امســال کــه طــی ‪ ۵۰‬ســال گذشــته‬ ‫در منطقــه کــم ســابقه بــود‪ ،‬محصــول زراعــت پاییــزه (گنــدم‪ ،‬جــو و‬ ‫کلــزا) ایــن شهرســتان را ‪ ۱۳۱‬هــزار تــن کاهــش داد‪.‬‬ ‫غالمعلــی نــورا روز جمعــه اظهــار داشــت کــه میــزان بارش هــا در‬ ‫فصــل پاییــز و زمســتان ‪ ۹۹‬کــه زمــان کشــت‪ ،‬ســبز شــدن و رشــد‬ ‫زراعــت گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا بــود‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ان بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد و در فروردیــن امســال نیــز حــدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی میــزان بــارش در فصــل پاییــز و زمســتان ‪ ۹۹‬و فروردیــن‬ ‫امســال را بــه ترتیــب ‪ ۱۱۸ ،۷۸‬و ‪ ۱۶‬میلی متــر اعــام کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫کاهــش بارش هــا ســال زراعــی جــاری بویــژه در فروردیــن مــاه‬ ‫امســال کــه گیــاه در مرحلــه غــاف بنــدی و خوشــه دهــی اســت‬ ‫بــه اب نیــاز دارد‪ ،‬در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته کــم ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرجهادکشاورزی گنبدکاووس ادامه داد‪ :‬استمرار خشکسالی‬ ‫و کاهــش بارش هــا در فصــل زمســتان و مــاه فروردیــن در ایــن‬ ‫شهرســتان ســبب شــد تــا بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از مــزارع گنــدم‪،‬‬ ‫هشــت هــزار هکتــار مــزارع جــو و ‪ ۶‬هــزار هکتــار مــزارع کلــزا بیــن‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد خســارت وارد شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫وضعیت سامانه ‪ 2010‬در مخابرات منطقه گلستان‬ ‫جلسه بررسی وضعیت سامانه ‪2010‬در مخابرات منطقه گلستان برگزارشد‪.‬‬ ‫بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان وضعیــت ســامانه ‪ 2010‬بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا تشــکیل جلســه ای ‪ ،‬وضعیــت ســامانه ‪ 2010‬را بــا‬ ‫حضــور مدیــران و روســا و کارشناســان مرتبــط بررســی کــرد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه ارتبــاط بیــن مشــتریان و‬ ‫مخابــرات از طریــق درگاههــای مختلــف برقــرار اســت گفــت‪ :‬اگاهــی از نیــاز مشــتریان‬ ‫و همچنیــن مشــکالت مخابراتــی انهــا در راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب و جلــب‬ ‫رضایــت مصــرف کننــدگان ضــرورت دارد و بــه همیــن دلیــل راه انــدازی درگاه هــا و‬ ‫کیفیــت پاســخگویی ‪ ،‬ابــزاری موثــر مفیــد در ایــن راســتا اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر افزایــش ارتقــاء ســطح رســیدگی بــه مشــکالت مخابراتــی مشــتریان‬ ‫در ســامانه بــه حاضریــن در جلســه افــزود‪ :‬تســریع و کاهــش زمــان رفــع خرابــی هــا‬ ‫به مناسبت ماه مبارک رمضان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫خشکسالی سبب مهاجرت وحوش شده اس ‪‎‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین هــم بــا بیــان اینکــه جمعیــت قــوچ و میــش در‬ ‫منتطقــه ســالوک بیــش از ‪ ۲‬هــزار‏راس بــراورد شــده اســت گفــت‪ :‬امــاری از قــوچ و میــش هایــی کــه بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســمت ارتفاعــات شهرســتان بجنــورد کشــیده شــده انــد در‏دســت نیسـ ‪‎‬‬ ‫علــی فرجــی اظهــار داشــت‪ :‬خشــک ســالی هــا و کاهــش منابــع غذایــی ســبب شــده تــا وحــوش از‬ ‫منطقــه ســالوک ایــن شهرســتان بــه‏ارتفاعــات بجنــورد برون ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــماری از جمعیــت قــوچ و میــش هــای منطقــه ســاریگل در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫منطقــه شــاه جهــان رمیــده‏شــده انــد افــزود‪ :‬بــه علــت حضــور فعالیــت هــای معدنــی در منطقــه البــاغ‬ ‫شهرســتان اســفراین در منطقــه حفاظــت شــده ســاریگل‪،‬‏بخشــی از وحــوش بــه ارتفاعــات مجــاور از‬ ‫جملــه شــاه جهــان رمیــده شــده انـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت اســفراین گفــت‪ :‬البتــه بعیــد نیســت ایــن وحــوش بــه ســالوک هــم‬ ‫کشــانده شــده باشــند و از ایــن منطقــه‏حفاظــت شــده بــه ســایر مناطــق رفتــه باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش جمعیــت قــوچ و میــش در ســالوک و ســاریگل اســفراین بیــش از پنــج هــزار‬ ‫راس بــراورد شــده اس ـت‪.‎‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از‬ ‫‪ ۵۳۲‬گونــه‏موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪۲۰‬‬ ‫گونــه موجــود و هشــت گونــه‏ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور زیســت مــی کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی‬ ‫اتحادیــه جهانــی‏حفاظــت از طبیعـت‪‎(IUCN) ‎‬در رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫افزایش اهدای خون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬اهــدای خــون توســط‬ ‫مــردم ایــن اســتان در مــاه رمضــان امســال نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ 30‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیار مهــم بــوده و نبایــد از ایــن مســئله غافــل شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا ارائــه راهکارهــای موثــر درراســتای اجــرای‬ ‫صحیــح فراینــد رفــع خرابــی و رســیدگی بــه مشــکالت ثبــت شــده در ســامانه هــای‬ ‫‪ 2010‬دســتور تشــکیل گروه هــای کاری منســجم در ایــن رابطــه را صــادر و ارائــه‬ ‫گــزارش روزانــه را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاد اوریســت ســامانه پاســخگویی‪ 2010‬یــا مرکــز تمــاس متمرکــز ویــژه‬ ‫مشــتریان تجــاری شــرکت مخابــرات ایــران بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته و حتــی در روزهــای‬ ‫تعطیــل ‪ ،‬پاســخگوی خدمــات مــورد نیــاز مشــتریان اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه قابلیــت دارد تــا امــکان انتخــاب زبــان فارســی یــا انگلیســی‪ ،‬ارائــه‬ ‫اطالعــات صورتحســاب‪ ،‬اطــاع در خصــوص محصــول هــا و ســرویس هــا‪ ،‬تغییــر‬ ‫ســرویس فعلــی‪ ،‬ارتبــاط بــا پشــتیبانی فنــی و اطــاع از وضعیــت مکاتبــه هــا را در‬ ‫اختیــار مشــترکان قــرار دهــد‪.‬‬ ‫صــادق بنی عقیــل اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع اهــدا کننــدگان‬ ‫خــون مــاه رمضــان گلســتان ســه هــزار و ‪ ۸۳۸‬نفر مــرد و بقیه‬ ‫زن بودنــد‪.‬‬ ‫وی میــزان مشــارکت زنــان گلســتان در اهــدای خــون را کــم‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬بــه نظــر مــی رســد بانــوان اســتان بــه دالیلی‬ ‫از جملــه تــرس از کــم خونــی و مخالفــت نزدیــکان‪ ،‬تمایــل‬ ‫زیــادی بــه اهــدای خــون نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بنی عقیــل ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع اهــدا کننــدگان خــون‬ ‫‪۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر اهداکننــده‬ ‫گلســتان در ســال گذشــته ‪۲‬هــزار‬ ‫مســتمر‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر باســابقه بیــش از یــک بــار و ‪۶۸۶‬‬ ‫نفــر بــرای اولیــن بــار اقــدام خــون خــود را اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرچنــد اهــدای خــون در مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان نســبت بــه مــدت مشــابه افزایــش داشــته امــا‬ ‫کاهــش ذخایــر خونــی بــه دلیــل تعطیــات چنــد روزه‬ ‫عیدفطــر ســبب شــد اســتان از نظــر نیــاز بــه مراجعــه‬ ‫بــرای اهــدای خــون در وضعیــت قرمــز قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬مفقودی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬بــا عنایــت باینکــه خانــم زینــب عــرب بــاال جلیــن برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ ۱۳۹۵/۳/1-۲۰۲۳۲‬دفتــر‪ ۴۹‬گــرگان بوکالــت از اقــای شــعبان عــرب بــاال جلینــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه‪ ۱۱‬و شــماره‬ ‫ملــی‪ ۲۱۲۲۰۱۱۴۹۱‬صــادره از گــرگان بــا ارائه‪۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ ۸‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــند نســبت به ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ ۹۷/71‬مترمربــع از پــاک ‪ ۹۸۰۶‬فرعــی از‪ _۳‬اصلــی بخــش ســه گــرگان اقــای شــعبان عــرب باالجلینــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه‪ ۱۱‬و شــماره ملــی ‪۲۱۲۲۰۱۱۴۹۱‬صــادره از گــرگان ذیــل ثبــت‪۷۶۱۸۹‬‬ ‫صفحــه‪ ۱۴۲‬جلــد‪ ۵۵۰‬ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره چاپــی ‪۵۱۹۳۶۰‬ســری د‪ ۹۳‬از نــوع کاداســتری صــادر و تسلیم شــده ‪،‬کــه به علــت جابجایــی مفقــود گردیده اســت ‪،‬لــذا باســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬ایین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هــر کــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد ‪.‬در غیــر اینصــورت پـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪6827‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان ازطرف محمدامین صافی‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬خانــم قرجــه گل شــیخ فرزنــد مــراد اقــا بــه شــماره ملــی ‪ 2239925523‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ یــک دســتگاه‬ ‫اپارتمــان مســکونی بــه مســاحت ‪ 81.84‬مترمربــع بــه شــماره چاپــی ســند مالکیــت ‪ 748249‬ســری ج ‪ 94‬بــه پــاک ثبتــی ‪-1105/39631‬اصلــی ناحیــه یــک بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــدکاووس تحــت شــماره‬ ‫دفتــر الکترونیــک ‪ 139620312004002547‬بنــام قرجــه گل شــیخ فرزنــد مــراد اقــا ثبــت و صــادر گردیــده‪ ،‬و برابــر ســند رهنــی شــماره ‪ 1389/03/16-16815‬دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 104‬گنبــدکاووس‬ ‫در قبــال مبلــغ ‪ 40.939.209‬ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه قابوســیه گنبــدکاووس مــی باشــد‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ ،‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره‬ ‫نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد‬ ‫خــود باشــد ظــرف ‪( 10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8116 :‬‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بــا بیشــینه ‪ 30‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز‬ ‫یکشنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫رشد قابل توجه ابزی پروری استان‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در هشــت ســال خدمــت دولــت دوازدهــم در‬ ‫کشــور‪ ،‬ابــزی پــروری اســتان ‪ ،‬اعــم از پــرورش ماهیــان ســردابی‪ ،‬گرمابــی‪ ،‬زینتــی‪،‬‬ ‫پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چاههــای کشــاورزی و پــرورش زالــو و‬ ‫جلبــک‪ ،‬از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در حــوزه پــرورش ماهیــان گرمابی‪،‬‬ ‫میــزان تولیــد از ‪ 17605‬تــن در ســال ‪ 92‬بــه بیــش از ‪ 18000‬تــن در ســال ‪ 99‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ 5600 ،92‬هکتــار از اراضــی ســطح اســتان بــه پــرورش ماهیــان‬ ‫گرمابــی اختصــاص داشــت کــه ایــن رقــم در ســال ‪ 99‬بــه ‪ 6300‬هکتــار رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن میــزان اشــتغال نیــز از ‪ 6600‬نفــر بــه ‪ 6750‬نفــر ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص پــرورش ماهیــان ســردابی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بخــش‬ ‫پــرورش ماهیــان ســردابی نیــز شــاهد رشــد بــوده ایــم و تولیــد ایــن ماهیــان از ‪523‬‬ ‫تــن در ســال ‪ 92‬بــه بیــش از ‪ 950‬تــن در ســال ‪ 99‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی اظهــار کــرد‪ :‬در ابتــدای دولــت دوازدهــم‪ ،‬در مــزارع پــرورش‬ ‫ماهیــان ســردابی اســتان ‪ 195‬نفــر مشــغول بــه کار بــوده انــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫بــا افزایــش تعــداد مــزارع‪ ،‬اشــتغال زایــی در ایــن صنعــت نیــز بــه ‪ 950‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رونــق تکثیــر و پــرورش ماهیــان‬ ‫زینتــی در اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه تکثیــر‬ ‫ماهیــان زینتــی‪ ،‬میــزان تولیــد از ‪2873000‬‬ ‫قطعــه در ســال ‪ 92‬بــه ‪ 3200000‬قطعــه در ســال‬ ‫‪ 99‬رســید و در حــال حاضــر ‪ 480‬نفــر نیــز در ایــن‬ ‫صنعــت مشــغول بــه کار هســتند کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ، 92‬بیــش از ‪ 60‬نفــر افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی گلســتان را مبتکــر و‬ ‫پیشــرو در طــرح پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چــاه هــای کشــاورزی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن طرح هــای ابــزی پــرورش شــیالت کــه در زمــان دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد اغــاز بــه کار کــرد‪ ،‬طــرح پــرورش ماهــی بــا اســتفاده از دومنظــوره از اب چاههــای مجــاز‬ ‫کشــاورزی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا وجــود ‪ 18000‬حلقــه چــاه کشــاورزی مجــاز در اســتان بــرای‬ ‫اولیــن بــار از ســال ‪ 96‬بصــورت پایلــوت اغــاز گردیــد کــه بــا ایجــاد ‪ 208‬بــاب اســتخر‬ ‫پــرورش ماهــی در کنــار چاههــای مجــاز کشــاورزی بــا تولیــد ‪ 464‬تــن و اشــتغال‬ ‫‪ 750‬نفــر بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم در ســال ‪ 98‬بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان یــاداور شــد‪ :‬پیــش بینــی مــی گــردد در افــق ‪ 1404‬تعــداد‬ ‫‪ 2600‬بــاب اســتخرهای پــرورش ماهــی در کنــار چاههــای مجــاز کشــاورزی‪ ،‬بــا ظرفیــت تولیــد‬ ‫‪ 5500‬تــن ماهــی احــداث گــردد کــه در نتیجــه زمینــه اشــتغال ‪ 7800‬نفــر نیــز بــه صــورت‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم مــی گــردد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫قتل داماد توسط برادر زن‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫مــردی کــه در یــک درگیــری ناگهانــی باعــث مــرگ دامادشــان شــده‬ ‫بــود‪ ،‬در مانــه و ســملقان دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهران فر» فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس گفت‪ :‬حــدود ســاعت ‪ 11:13‬روز‬ ‫بیســت و چهــارم اردیبهشــت مــاه در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع قتــل در روســتای چمــن بیــد بالفاصلــه مامــوران‬ ‫پاســگاه انتظامــی چمــن بیــد بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه محــض دریافــت خبــر‪ ،‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان و کارگاهــان پلیــس اگاهــی در محــل حادثــه حاضــر‬ ‫شــدند و در بررســی هــای اولیــه مشــخص گردیــد کــه فــردی حدودا‬ ‫‪ 53‬ســاله کــه اثــار جراحــت و خونریــزی در ناحیــه ســر و صورتــش‬ ‫نمایــان بــود در محــل افتــاده بــود‪.‬‬ ‫مهــران فــر بــا بیــان اینکــه بــا تیزهوشــی مامــوران و همچنیــن‬ ‫ســرعت عمــل انــان‪ ،‬مشــخص شــد بــرادر زن مقتــول کــه مــردی‬ ‫حــدودا ‪ 45‬ســاله بــود وی را بــه قتــل رســانده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه قتــل دامادشــان اعتــراف و بعــد‬ ‫از تکمیــل تحقیقــات بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و‬ ‫شــرایط خــاص متهــم تحقیقــات تخصصــی مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی در ایــن خصــوص همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کشف پرونده های کالهبرداری‬ ‫به ارزش ‪ 17‬میلیارد ریال‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 13‬فقــره پرونــده جعــل‬ ‫و کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 17‬میلیــارد ریــال و کشــف ‪ 2‬نفــر‬ ‫کالهبــردار در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری‬ ‫زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس اگاهــی اســتان و‬ ‫اعــام شــکایتی مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا اســتفاده از ترفنــد‬ ‫هــای خریــد و فــروش اپارتمــان‪ ،‬خــودرو و جعــل امضــاء از انان‬ ‫کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضوع با جدیت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه اقدامــات اطالعاتــی‪،‬‬ ‫فنــی و بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده بــا جدیــت توســط‬ ‫کاراگاهــان دنبــال شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه پرونــده‪،‬‬ ‫کاراگاهــان موفــق بــه شناســایی کالهبــرداران شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه بــا ســرعت عمــل‬ ‫و تیزهوشــی کاراگاهــان‪ 2 ،‬نفــر کالهبــردار در ایــن زمینــه‬ ‫دســتگیر و بــرای انجــام تحقیقــات بــه مقــر پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان منتقــل شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کالهبــرداران با مشــاهده‬ ‫مســتندات پرونــده و ادلــه کافــی بــه ‪ 13‬فقــره کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 17‬میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫پایان راه برای سارقان سابقه دار‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ‪ 12‬نفر ســارق‬ ‫و مالخر ســابقه دار و کشــف ‪ 50‬فقره انواع ســرقت در اســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد غالمــی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت در ســطح اســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بــه موقــع‬ ‫موفــق شــدند‪ ،‬تعــدادی از ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫تالشــی کــه در ایــن رابطــه صــورت گرفــت‪ 12 ،‬نفــر از ســارقان و‬ ‫مالخــران توســط کاراگاهــان دســتگیر و بــه مقــر پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه با دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد‪ 50 ،‬فقــره انــواع ســرقت نیز کشــف شــد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســرقت از اماکــن خصوصــی و دولتــی ‪،‬خــودرو‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه‪،‬‬ ‫جیــب بــری‪ ،‬موتورســیکلت و ‪ ...‬از جملــه ســرقت هــای انجــام‬ ‫شــده توســط ســارقان بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در نهایــت متهمــان بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شــدند‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس‪،‬‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫پروژه ساختمان اداره گاز شهر جلین کلنگ زنی شد‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی گاز گلســتان ‪ ،‬طی مراســم باشــکوهی باحضــور نمایندگان‬ ‫شهرســتان های گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی دکتــر منتظــری و مهنــدس‬ ‫ســنگدوینی ( عضو کمیســیون انرژی مجلس )‪،‬حمیدی فرماندارشهرســتان گرگان‪،‬مهندس‬ ‫طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز و تنــی چنــد از مســئولین پــروژه احــداث ســاختمان اداره گاز‬ ‫شــهر جلیــن کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫درایــن مراســم مدیرعامــل گازگلســتان ضمــن خیرمقدم‪،‬طــی ســخنان مبســوطی بــه تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن پــروژه ســاختمانی پرداخــت وگفت‪:‬احــداث پــروژه ســاختمان اداره گازشــهر‬ ‫جلیــن در زمینــی بــه مســاحت ‪ 818‬متــر اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا زیربنایــی حــدود ‪160‬متــر مربــع برنامــه ریزی شــده اســت‬ ‫و در مــدت زمــان ‪ 15‬مــاه بــا مبلــغ ‪ 23‬میلیــارد ریــال ســاخته خواهــد شــد تــا در فضــای اداری‬ ‫مطلــوب و مناســب بتوانیــم بیــش از پیــش خدمــات شایســته تــری را بــه مــردم شــریف‬ ‫شــهرجلین و روســتاهای حومــه ارائــه‬ ‫نمائیــم ‪.‬‬ ‫در ادامــه نماینــدگان شهرســتانهای‬ ‫گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی و همچنین فرماندارشهرستان‬ ‫گــرگان و رئیــس شــورای اســامی شــهر‬ ‫جلیــن هرکــدام جداگانــه ضمــن تاکیــد‬ ‫براهمیــت احــداث ســاختمان ادارات‬ ‫خدمــات رســان در شــهرها ‪ ،‬از خدمــات‬ ‫ارزنــده شــرکت گاز در زمینــه توســعه‬ ‫گازرســانی در اســتان و شهرســتان تشــکرنموده و از این شــرکت بعنوان یکی از دســتگاههای‬ ‫خدمــات رســان موفــق بــا کمتریــن شــکایت مردمــی یــاد کردنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪298‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫« شهید زنده پیروز »‬ ‫شــاعر جانبــاز « محمــد دیلــم کتولــی» دومیــن مجموعــه ی‬ ‫شــعر ایینــی خــود بــا عنــوان « شــهید زنــده پیــروز » را در‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه همــت چاپخانــه مقســمی‬ ‫چــاپ و منتشــر نمــود ‪.‬‬ ‫این مجموعه که در برگیرنده اشعار این شاعر گلستانی در‬ ‫توصیف شخصیت و ویژگی های فردی«سرداردلها»است‪.‬‬ ‫در هفتــاد صفحــه و بــا قطــع رقعــی بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫سردارسرلشــکر پاســدار دکترســیدیحیی(رحیم)صفوی در‬ ‫بخشــی از مقدمــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫« کتــاب شــعر جنــاب اقــای کتولــی را خوانــدم و از اینکــه‬ ‫ایشــان توانســته اســت‪ ،‬شــخصیت چندبعــدی حــاج قاســم‪،‬‬ ‫شــجاعت و مهربانــی ایشــان‪ ،‬عشــق و ارادتــش بــه حضــرت‬ ‫م الل َّـ ُه علیهــا» و اطاعتــش نســبت بــه رهبــری و‬ ‫زهــرا «ســا ‬ ‫مقتدایمان حضرت امام خامنه ای را در قالب شــعر ترســیم‬ ‫نمایــد لــذت بــردم‪.‬‬ ‫‪ ...‬همان گونــه کــه ثمــره خــون شــهیدان دفــاع مقــدس‬ ‫راه کربــا را بــاز کــرد‪ ،‬بــه ا ذن اللَّــه و ســخن حکیمانــه حضــرت‬ ‫امــام خمینــی رضوان اللَّــه تعالــی علیــه کــه فرمودنــد‪« :‬راه‬ ‫قــدس از کربــا مــی گــذرد»‪ ،‬خــون شــهدای مظلــوم مدافــع‬ ‫حــرم هــم راه قــدس را بــاز کنــد‪».‬‬ ‫محموله میگوی صادراتی‬ ‫گلستان به چین‬ ‫‏‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت که نخســتین محموله‬ ‫میگــوی صادراتــی امســال اســتان بــه وزن ‪ ۱۹‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم بــا‏دریافــت اخــذ گواهــی کوویــد ‪ ۱۹‬از گمــرک بنــدر‬ ‫نینگبــو چیــن ترخیــص شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی داشــت‪ :‬بــه دنبــال ضــرورت دارا بــودن‬ ‫گواهــی رعایــت پروتــکل هــای پیشــگیری از کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫چیــن‪،‬‏تعــدادی از واحدهــای فــراوری و صادرکننــدگان نســبت‬ ‫بــه اســتقرار سیســتم پیشــگیری از الودگــی کوویــد ‪ ۱۹‬اقــدام‬ ‫کردنــد و یکــی‏از واحدهــای فعــال حــوزه میگــو گلســتان موفــق‬ ‫بــه اجــرای کامــل پروتــکل و صادرات مســتقیم محمولــه خود با‬ ‫اخــذ گواهــی‏مربوطــه از اداره کل دامپزشــکی گلســتان ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســال قبــل ‪ ۱۹۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم از‬ ‫میگــوی تولیــد شــده گلســتان بــا نظــارت دامپزشــکی بــه‬ ‫کشــورهای چیــن‪،‬‏امــارات و عمــان صــادر شــده بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تــا قبــل از شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ،۱۹‬کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫ویتنــام‪ ،‬امــارات‪ ،‬هنــگ کنــگ‪ ،‬عمــان و اســپانیا‪ ،‬عمــده‬ ‫مقصــد صــادرات‏میگــوی اســتان گلســتان بودنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صــادرات میگــوی پرورشــی و ارزاوری ایــن محصــول در‬ ‫اســتان از یــک میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هــزار دالر در ســال ‪ ،۹۲‬بــه‬ ‫افــزون‏بــر ‪ ۱۲‬میلیــون دالر در ســال ‪ ۹۷‬افزایــش یافــت امــا‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــه دلیــل بــروز بیمــاری ویروســی لکــه ســفید‬ ‫و تلفــات ســنگین و‏در ســال ‪ ۹۹‬بــه دلیــل اجــرای عملیــات‬ ‫پیشــگیرانه و رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در مــزارع‪،‬‬ ‫محصــول تولیــدی مجتمع‏میگوی گمیشــان کاهــش یافت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫صــادرات صــورت نگرف ـ ‪‎‬‬ ‫پــرورش میگــو از دهــه ‪ ۷۰‬در ده هــا هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫شــور‪ ،‬کــم بــازده و غیرقابــل کشــت مناطــق ســاحلی و مــرزی‬ ‫شــمال‏گلســتان اغــاز شــد و از ‪ ۳۰۴‬تــن تولیــد و اشــتغال‬ ‫‪ ۲۵۱‬نفــر در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۸۵‬تــن تولیــد میگــو بــا‬ ‫اشــتغال زایی‏هــزار و ‪ ۴۰۵‬نفــر در ســال ‪ ۹۷‬رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گلســتان واقــع در شــمال در ســال های اخیــر بــا روی اوردن‬ ‫بــه توســعه ابــزی پــروری‪ ،‬بــه یکــی از اســتان های برتــر پــرورش‬ ‫‏میگــو در کشــور تبدیــل شــده اســت و بــه گفتــه کارشناســان‪،‬‬ ‫میگــوی تکثیــری در مجتمــع گمیشــان از نــوع وانامــی اســت که‬ ‫ایــن‏گونــه بــه علــت شــوری کــم اب و اقلیــم و خــاک مناســب‬ ‫طــی ‪ ۱۲۰‬روز پــرورش یافتــه و بــه وزن ‪ ۱۵‬گــرم می رس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه شــیالت گلســتان‪ ،‬بــا‬ ‫بهــره بــرداری از مجمــوع ‪ ۲‬فــاز در مجتمــع میگــو گمیشــان‪،‬‬ ‫بــه‏مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار طــی برنامــه ای تــا افــق ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫ســاالنه افــزون بــر ‪ ۱۷‬هــزار تــن میگــو تولیــد و بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون‏دالر بــرای کشــور ارزاوری خواهــد شــ ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنا‬ ‫خبرورزش‬ ‫هفته اخر مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس‬ ‫اسب های ترکمن در کورس‬ ‫روز نخســت هفتــه بیســتم کــورس اســبدوانی (پاییــزه ‪ -‬زمســتانه) گنبــدکاووس‬ ‫باشــرکت ‪ ۶۱‬راس اســب از نژادهــای ترکمــن‪ ،‬تروبــرد و دوخــون در ‪ ۶‬دور هــزار متــری و‬ ‫یــک دور هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــری‪ ،‬عصــر روز جمعــه بــدون حضــور تماشــاگران در مجموعــه‬ ‫ســوارکاری ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در دور نخســت ایــن هفتــه اس ـب های بیــش از ســه ســال نــژاد ترکمــن (‪)maiden‬‬ ‫بــه مســافت هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد کــه اســب «گل تاتــار علیــا»‪،‬‬ ‫زودتــر از دیگــر اســب ها از خــط پایــان عبــور و اول شــد و اســب های «پــری چهــر‬ ‫مختومقلــی» و «دانبــار عظیمــی» بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫در دور دوم کــه بــه مســافت هــزار متــر ویــژه اســب های بیــش از ســه ســال نــژاد‬ ‫دوخــون (‪ )maiden‬برگــزار شــد‪ ،‬اســب «ســوکراتیس» اول شــد و اســب های‬ ‫«ســیمبا» و «قیــر ات» بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫رقابــت در دور ســوم میــان اسـب های بیــش از ســه ســال نــژاد دوخــون (‪ )maiden‬و‬ ‫بــه مســافت هــزار متــر برگــزار شــد کــه در پایــان اســب «پرســپولیس» با پیشــی گرفتن‬ ‫از دیگــر رقبــا اول شــد و اسـب های «ارویــن» و «اونانــا» بــه ترتیــب مقــام دوم و ســوم‬ ‫را کســب کردند‪.‬‬ ‫در دور چهــارم روز نخســت هفتــه بیســتم مســابقات ســوارکاری گنبــدکاووس کــه بــه‬ ‫مســافت هــزار متــر و ویــژه اس ـب های بیــش از ســه ســال نــژاد تروبــرد کالس پنــج‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اســب «پرنســس هــج» ســریع تر از خــط پایــان گذشــت و در جایــگاه‬ ‫م دوم و‬ ‫نخســت قــرار گرفــت و اس ـب های «الال هــج» و «ســانچی» بــه ترتیــب مقــا ‬ ‫ســوم را از ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫رقابت در دور پنجم این مســابقات میان اسـب های بیش از ســه ســال نژاد دوخون‬ ‫کالس پنــج بــه مســافت هــزار متــر برگــزار شــد کــه اســب «بولــت پایلــت» اول شــد و‬ ‫اسـب های «کلمبیــا» و «شــاهان بنــدر» بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫در دور ششــم کــه بــه مســافت هــزار متــر ویــژه اس ـب های بیــش از ســه ســال نــژاد‬ ‫تروبــرد (‪ )maiden‬برگــزار شــد‪ ،‬اســب «سارســارا» بــه مقــام اول رســید و اس ـب های‬ ‫«بــل فوکــوس» و «گاد اســپید» بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫رقابــت در دور هفتــم و پایانــی هفتــه بیســتم مســابقات اســبدوانی پاییــزه ‪ -‬زمســتانه‬ ‫گنبــدکاووس نیــز میــان اسـب های بیش از ســه ســال نــژاد دوخون هنــدی کاپ کالس‬ ‫‪ ۶‬بــه مســافت هــزار متــر برگــزار شــد کــه اســب «مــاه ســروین» اول شــد و اسـب های‬ ‫«فســترکو» و «دل ویــن» بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫برگــزار کننــدگان روز نخســت هفتــه بیســتم مســابقات اســبدوانی گنبــدکاووس یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۵‬میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هــزار ریــال جایــزه نقــدی بــرای پرداخــت بــه مالــکان‪،‬‬ ‫مربیــان و چابکســواران‬ ‫اســب های اول تــا ســوم‬ ‫پیــش بینــی کردنــد‪.‬‬ ‫روز دوم و پایانــی‬ ‫هفتــه بیســتم مســابقات‬ ‫اســبدوانی گنبدکاووس نیز‬ ‫روز شــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشــت‬ ‫در مجموعــه ســوارکاری‬ ‫ایــن شهرســتان برگــزار‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫مســابقات ایــن فصــل‬ ‫اســبدوانی گنبــدکاووس که‬ ‫از پاییــز پارســال شــروع شــد بــه ســبب شــیوع کرونــا و تعطیلــی برخــی هفته هــای‬ ‫ان‪ ،‬قــرار بــود تــا قبــل از مــاه مبــارک رمضــان امســال پایــان یابــد امــا هفتــه اخــر ایــن‬ ‫رقابت هــا بــه ســبب وضعیــت قرمــز ایــن شهرســتان در شــیوع کرونــا بــه روز جمعــه‬ ‫موکــول شــد‪.‬‬ ‫متولیــان برگــزاری مســابقات اســبدوانی گنبــدکاووس قصــد دارنــد ایــن رقابت هــا را تــا‬ ‫چنــد هفتــه اینــده کــه هنــوز تعــداد هفته هــای ان نیــز مشــخص نشــده‪ ،‬برگــزار نماینــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفع تصرف‬ ‫اراضی ملی در‬ ‫گلستان‬ ‫سال هفتم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اراضــی ملــی در شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫بــه ارزش ‪ ۳۹‬میلیــارد و ‪ ۱۳۸‬میلیــون ریــال رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید فاضــل دادگــر‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی علــی ابــاد کتــول پــس‬ ‫از انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات میدانــی موفــق بــه کشــف یــک فقــره تصــرف‬ ‫غیرمجــاز اراضــی ملــی در ان شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪298‬‬ ‫اشنایی با بیماری های نادر‬ ‫سخاوت اجتماعی‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫سلولیت چیست؟‬ ‫سلولیت واژه ای است که برای توصیف برجستگی ها‬ ‫و فرورفتگی هایــی کــه بــه واســطه تجمــع توده هــای‬ ‫چربــی در بخــش‏زیریــن پوســت‪ ،‬بــر ســطح پوســت بــه‬ ‫وجــود می اینــد بــه کار بــرده می شــود‪ .‬نام هــای دیگــری‬ ‫کــه بــرای ایــن وضعیــت بــه کار بــرده‏می شــود عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬پوســت بــا ظاهــر پوســت پرتقالــی‪ ،‬پوســت بــا ظاهــر‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫پنیــری‪ ،‬پوســت تگرگــی و پوســت بــا ظاهــر تشــک ‪‎‬‬ ‫ســلولیت می توانــد هــم در زنــان بــه وجــود ایــد و هــم‬ ‫در مــردان‪ ،‬امــا در بیــن زنــان شــایع تر اســت‪ .‬علــت‬ ‫ان تفــاوت در نحــوه توزیــع‏چربــی‪ ،‬ماهیچــه و بافــت‬ ‫پیونــدی در بــدن زنــان و مــردان اســت‪ .‬بیــن ‪ 80‬تــا ‪90‬‬ ‫درصــد زنــان ممکــن اســت در دوره هایــی از‏زندگی خود‪،‬‬ ‫ت ‪‎‬زمانی‬ ‫ســلولیت را تجربه کنند‪ .‬به طور کلی ‪‎ ،‎‬ســلولی ‪‎‬‬ ‫بــه وجــود می ایــد کــه توده هــای چربــی در محــل بافــت‬ ‫‏پیونــدی‪ ،‬در زیــر پوســت‪ ،‬تجمــع پیــدا کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫درجه بندی سلولیت‬ ‫ف ‪‎:‬در ایــن شــکل از ســلولیت‪،‬‬ ‫• درجــه ‪ ،1‬یــا خفیــ ‪‎‬‬ ‫پوســت دارای ظاهــری شــبیه بــه پوســت پرتقــال‬ ‫ی ‪‎‬دارای ‏فرورفتگــی و‬ ‫ن ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫می باشــد‪ ،‬و بــه میــزا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برجســتگی اســ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎:‬در ایــن حالــت پوســت ظاهری‬ ‫• درجــه ‪ ،2‬یــا متوسـ ‪‎‬‬ ‫شــبیه بــه پنیرهــای محلــی دارد‪ ،‬میــزان برجســتگی ها و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬متوسـ ‪‎‬‬ ‫فرورفتگی هــای در ایــن‏حالـ ‪‎‬‬ ‫• درجــه ‪ ،3‬یــا شــدی ‪‎‬د ‪‎:‬پوســت در ایــن حالــت ظهــری‬ ‫ی ‪‎‬دارای‬ ‫شــبیه بــه تشــک دارد‪ ،‬و پوســت بـ ‪‎‬ه ‪‎‬میــزان زیــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برجســتگی و فرروفتگــی‏اسـ ‪‎‬‬ ‫علل ایجاد سلولیت‬ ‫علــت دقیــق ایجــاد ســلولیت هنــوز شــناخته نشــده‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬بیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬واکنــ ‪‎‬‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد علــت ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬در الیــه ای زیــر‏ســطح پوســت ‪‎‬و ‪‎‬الیــه‬ ‫‪‎‬بافــت پیونــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــه درســت زیــر ان قــرار گرفتــه اســت می باشــد‏‪.‬‬ ‫چربــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســلول های چربــی و بافــت پیونــدی در‬ ‫‏ د ‪‎‬ر ‪‎‬زنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــرار گرفتــه ان ـ ‪‎‬د ‪‎.‬نفــوذ‬ ‫ت ‪‎‬عمــود ‪‎‬‬ ‫ایــن الیــه بــه صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــه داخــل‏ســلول های پوســت باعث‬ ‫ســلول های چربـ ‪‎‬‬ ‫ایجــاد ظاهــر ســلولیتی در پوســت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬دارد‪ ،‬شــاید‬ ‫ت ‪‎‬ضربــدر ‪‎‬‬ ‫در مــردان‪ ،‬ایــن بافــت حالــ ‪‎‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل ســلولیت در مــردان کمتــر اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬بــه نظــر می رســد‏عوامــل دیگــری نیــز وجــود‬ ‫دارنــد کــه بــا احتمــال ایجــاد ســلولیت در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫از ان جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره‏کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎-‎1‬فاکتورهای هورمونی و سن‬ ‫بــه نظــر می رســد هورمون هــا نقــش مهمــی در ایجــاد‬ ‫ســلولیت ایفــا می کننــد‪ ،‬هورمون هــای اســتروژن‪،‬‬ ‫نورادرنالیــن‪ ،‬هورمون هــای ‏تیروئیــدی‪ ،‬و پروالکتیــن‬ ‫در بخشــی از فراینــد ایجــاد ســلولیت نقــش دارندایــن‬ ‫عوامــل باعــث می شــوند توده هــای چربــی در زیــر‬ ‫‏پوســت قابــل رویــت شــوند‪ .‬همان طــور کــه ســلول های‬ ‫چربــی در زیــر پوســت بــه ســمت بافت ضعیــف پیوندی‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫‪‎-‎2‬فاکتورهای ژنتیکی‬ ‫بــرای ایجــاد ســلولیت وجــود برخــی ژن هــای بخصوص‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬عوامــل ژنتیکــی می توانــد بــا ســرعت‬ ‫متابولیســم‪ ،‬توزیــع‏چربــی در بخــش زیریــن پوســت و‬ ‫ســطح گــردش خــون در ارتبــاط باشــد‪.‬‏‬ ‫‪‎-‎3‬رژیم غذایی و سبک زندگی‬ ‫ســلولیت بــه دلیــل وجــود ســموم در بــدن ایجــاد‬ ‫نمی شــود‪ ،‬گرچــه داشــتن یــک ســبک زندگــی‬ ‫ســالم ممکــن اســت بــه کاهــش احتمــال‏ایجــاد‬ ‫ان کمــک کنــد‪ .‬افــرادی کــه بیــش از انــدازه چربــی‪،‬‬ ‫کربوهیــدرات‪ ،‬و نمــک مصــرف می کننــد و میــزان‬ ‫فیبــر مصرفــی ان هــا‏کــم اســت بیشــتر در معــرض‬ ‫ابتــا بــه ســلولیت قــرار دارنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هم چنیــن‪ ،‬ایجــاد ســلولیت در افــرادی کــه دخانیــات‬ ‫مصــرف می کننــد‪ ،‬ورزش نمی کننــد‪ ،‬و افــرادی کــه بــه‬ ‫واســطه کار یــا بــه طــور‏کلــی ســبک زندگــی خــود بــه‬ ‫مــدت طوالنــی می نشــینند یــا در یــک حالــت ثابــت‬ ‫می ایســتند نیــز احتمــال باالیــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتفاده از لبــاس زیــر تنــگ بــا بافــت غیرقابــل‬ ‫ن ‪‎‬باعــث‬ ‫ل ‪‎‬کاهــش جریــان خــو ‪‎‬‬ ‫انعطــاف نیــز بــه دلیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬می شــود‪ .‬ایجــاد‬ ‫افزایــش احتمــال‏ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ســلولی ‪‎‬‬ ‫ســلولیت در افــرادی کــه دارای چربــی اضافه هســتند‬ ‫شــایع تر اســت‪ ،‬امــا افــراد الغــر یــا متناســب هــم‬ ‫‏شــانس ابتــا بــه ان را دارنــد‪ .‬هم چنیــن‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ســلولیت بیشــتر در افــراد بــاالی ‪ 25‬ســال شــایع‬ ‫اســت‪ ،‬امــا می توانــد در افــراد بــا‏ســنین کمتــر‪ ،‬حتــی‬ ‫در نوجوانــان‪ ،‬نیــز اتفــاق بیافتــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫ســخاوت در لغــت بــه معنــی بــذل و‬ ‫بخشــش اســت کــه بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ملــکات نفســانی‪ ،‬خداونــد در انســان‬ ‫بــه ودیعــه‏گــذارده اســت تــا او بــدون‬ ‫منــع درونــی‪ ،‬احســان و انفــاق نمایــد‪.‬‬ ‫شــنیدن واژه ســخاوت در اذهــان‬ ‫بســیاری از مــردم‏تداعــی کننــده جنبــه‬ ‫مادی انفاق و بخشــش اســت ولی باید‬ ‫مــال تنهــا نیســت‬ ‫بدانیــم ســخاوت در‬ ‫ِ‬ ‫و مــی توانــد در‏تعلیــم علــم و دانــش‪،‬‬ ‫قــدرت‪ ،‬تربیــت ادبــی و اخالقــی‪ ،‬اعطــا‬ ‫شــخصیت و راهنمایــی کــردن افــراد‬ ‫جامعــه هــم صــورت‏گیــرد‪.‬‏زمانــی را در‬ ‫نظــر بگیریــد کــه شــما نیــاز و خواســته‬ ‫فــرد دیگــری را مقــدم بــر نیاز و خواســته‬ ‫خویــش تلقــی کــرده و بــا‏تمــام تــاش‬ ‫ســعی بــر ان داریــد تــا مشــکل و نیــاز‬ ‫وی را حــل کنیــد‪ .‬وقتــی فــردی را بــرای‬ ‫اولیــن بــار مالقــات مــی کنیــد‏لحظــه ای‬ ‫کوتــاه امــا خــاص اســت‪ .‬وقتــی در ان‬ ‫لحظــه‪ ،‬شــما نیازهــای خودتــان را کنــار‬ ‫مــی گذاریــد و تمــام توجــه خــود‏را بــه‬ ‫طــرف مقابــل معطــوف مــی کنید؛شــما‬ ‫ســخاوت بــه خــرج داده و بــه لحــاظ‬ ‫اجتماعــی ســخاوتمند مــی شــوید‪.‬‏‬ ‫ســخاوتمند بــودن تجربــه لــذت‬ ‫بخشــی اســت چــرا کــه بــر اســاس‬ ‫پژوهش هــای انجــام گرفتــه توســط‬ ‫محققــان دانشــگاه ‏زوریــخ ســوییس‪،‬‬ ‫انســان هایــی کــه دغدغــه رفــاه همنــوع‬ ‫را دارنــد در قیــاس بــا افــرادی کــه بــه‬ ‫فکــر منافــع خــود هســتند‏شــادترند‪ .‬بــر‬ ‫اســاس نتایــج ایــن مطالعه‪،‬افــراد بــه‬ ‫طــور ناخــوداگاه‪ ،‬دیگــران را بــر اســاس‬ ‫منفعــت یــا زیانــی کــه متوجــه انهــا‬ ‫‏مــی شــود ارزیابــی مــی کننــد و تمایــل‬ ‫بیشــتر بــه برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی‬ ‫کــه احســاس خــوب و خوشــایندی در‬ ‫انــان ‏بــه وجــود مــی اورند‪،‬دارنــد‪.‬‏‬ ‫امــا ســوالی کــه اینجــا پیــش مــی ایــد‬ ‫ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــه‬ ‫لحــاظ اجتماعــی ســخاوتمند شــد؟‬ ‫اگرچــه خواســته هــا و توقــع مــردم‬ ‫از یکدیگــر متفــاوت اســت‪ ،‬امــا‬ ‫جنبه هایــی از ســخاوت اجتماعــی‬ ‫همچــون‏قدرشناســی‪ ،‬پیونــد و ارتبــاط‪،‬‬ ‫مشــرب خــوش و روشــنگری حالــت‬ ‫همگانــی دارنــد‪.‬‏‬ ‫قدرشناســی‪ :‬همــه دوســت دارنــد‬ ‫دیگــران قــدر ان هــا را بداننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫بــه طــرف مقابــل نشــان مــی دهیــد‬ ‫کــه او را درک ‏مــی کنیــد و بــه نقطــه‬ ‫نظرهــای مثبتــش احتــرام میگذاریــد‪،‬‬ ‫قدردانــی و قدرشناســی خــود را نشــان‬ ‫مــی دهیــد‪ .‬بــرای‏مثــال‪ ،‬اگــر مســتقیم‬ ‫یــا غیرمســتقیم از اســتعداد‪ ،‬هــوش یــا‬ ‫جذابیــت کســی تعریــف کنیــد او دربــاره‬ ‫خــودش بــه‏احســاس افتخــار رســیده و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫روحیــه بهتــری پیــدا مــی کنــ ‪‎‬‬ ‫پیونــد و ارتباط‪:‬منظــور ایــن اســت کــه‬ ‫شــما در کجــا بــا یکدیگــر پیونــد برقــرار‬ ‫مــی کنیــد‪ .‬ایــن ارتبــاط مــی توانــد یــک‬ ‫‏دوســت مشــترک‪ ،‬عالیــق مشــترک‬ ‫یــا تجربیــات مشــابه باشــد‪ .‬وقتــی‬ ‫بگویید«مــن هــم نظــر یــا ســلیقه تــو را‬ ‫دارم» یــا‏‏«مــن هــم ان فیلــم را خیلــی‬ ‫دوســت داشــتم»‪ .‬در واقــع مــی گوییــد‪:‬‬ ‫«مــن هــم ماننــد تــو هســتم»‪ .‬افــراد‬ ‫ایــن را دوســت ‏دارنــد زیــرا احســاس‬ ‫مــی کننــد کــه درک شــده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫گونــه انــان بــه احساســی از تعلــق‬ ‫می رســند‪‎.‎‬‬ ‫مشــرب خــوش‪ :‬افــراد طبیعتــا ً دوســت‬ ‫دارنــد روحیــه خوبــی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بخندنــد و احســاس کننــد کــه حالشــان‬ ‫‏خــوب اســت‪ .‬ایــن افــراد اغلــب جــذب‬ ‫کســانی مــی شــوند کــه روحیــه انهــا‬ ‫را بهتــر کننــد‪ .‬مجبــور نیســتید یــک‬ ‫کمدیــن ‏باشــید‪ .‬ولــی مــی توانیــد‬ ‫روحیــه دیگــران را بــه روش هــای‬ ‫مختلــف بهتــر کنیــد‪ .‬مثالًمــی توانیــد‬ ‫لبخنــد بزنیــد‪ ،‬در لحظــه‏حــال زندگــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بشــاش و ســرگرم کننــده باشــید‬ ‫و بــه جنبــه هــای مثبــت موقعیتــی کــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫در ان قــرار داریــد‪ ،‬توجــه ‏کنیــ ‪‎‬‬ ‫روشــنگری‪ :‬همــه مــا کنجــکاو هســتیم‬ ‫و دوســت داریــم مطالــب جدیــدی یــاد‬ ‫بگیریــم‪ .‬حقایــق جالــب‪ ،‬نقطــه نظــرات‬ ‫‏جدیــد و حوادثــی کــه بــه تازگــی اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬بــا روشــنگری کــردن نظــر‬ ‫دیگــران را جلــب مــی کنیــد‪ .‬مثــا ً نیــازی‬ ‫‏نیســت کــه دربــاره مقالــه هیجــان‬ ‫انگیــزی کــه می خوانیدحــرف بزنیــد‪.‬‬ ‫ولــی مــی توانیــد دربــاره مســایلی کــه‬ ‫ســر راه‏امــدن خانــه یــا قــرار مالقــات‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مشــاهده کردیــد صحبــت کنیــ ‪‎‬‬ ‫یادتــان باشــد دادن انــرژی مثبــت بــه‬ ‫دیگــران یــک هنــر اســت‪ ،‬امــا اولویــت‬ ‫اول در زندگــی خودتــان هســتید؛‬ ‫اول بــرای ‏خودتــان و ســپس بــرای‬ ‫دیگــران ســخاوتمند باشــید‪‎…‎‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫شناخت بهداشت روان‬ ‫اموزش کسب مهارت‬ ‫و ارامش به کودکان‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫ن ‪‎‬بــه‬ ‫بهداشــت روان یــا ســامت روا ‪‎‬‬ ‫معنــی ســامت هیجانــی و روانشــناختی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــکلی کــه فــرد بتوانــد از تفکــر‬ ‫و ‏توانایی هــای خــود اســتفاده کنــد‪ ،‬در‬ ‫جامعــه عملکــرد داشــته باشــد و نیازهــای‬ ‫معمــول زندگــی روزمــره را بــراورده ســازد‪.‬‏‬ ‫فــردی کــه مــی توانــد بــه فشــارهای‬ ‫معمــول زندگــی روزمــره غلبــه کنــد و یــک‬ ‫زندگــی مســتقل داشــته باشــد را مــی تــوان‬ ‫بــه ‏عنــوان یــک فــرد دارای ســامت روان‬ ‫معرفــی کــرد‪.‬‏‬ ‫افــرادی کــه ســامت روان دارنــد‪ ،‬دارای‬ ‫ویژگی هــای کــه در ایــن بخــش از ســامت‬ ‫ک ‪‎‬گفتــه شــده اســت‬ ‫روان د ‪‎‬ر ‪‎‬نمنــا ‪‎‬‬ ‫می باشــند‪‎ :‎‬‬ ‫• ‪‎ ‎‬حس رضایت و خرسندی‬ ‫• ‪‎ ‎‬توانایــی خندیــدن و هیجــان و ســرگرمی‬ ‫داشــتن در زندگــی‬ ‫• ‪‎ ‎‬توانایی مقابله با استرس‬ ‫• ‪‎ ‎‬هدف داشتن در فعالیت ها ‪ ،‬روابط‬ ‫و زندگی‬ ‫• ‪‎ ‎‬انعطــاف در یادگیــری مهارت هــای جدیــد‬ ‫و توانایــی تغییــر‬ ‫• ‪‎ ‎‬تعادل بین کار و بازی ‪ ،‬استراحت و‬ ‫فعالیت‬ ‫• ‪‎ ‎‬توانایی ساخت و بهبود روابط‬ ‫• ‪‎ ‎‬اعتماد به نفس‪‎ ‎‬و عزت نفس‬ ‫افــراد بــا ســامت ذهــن و روان‪ ،‬کنتــرل‬ ‫بهتــری روی احساســات دارنــد و افــراد بــا‬ ‫انــرژی و مثبــت نگــر هســتند ‏و راه هــای‬ ‫زیــادی را بــرای افزایــش ســامت روان‬ ‫می شنا ســند ‪‎.‎‬‬ ‫چگونــه ســامت ذهــن و روان را افزایــش‬ ‫دهیــم ؟‬ ‫هرکــس کــه از مشــکالت ذهنــی و‬ ‫احساســی رنــج مــی بــرد ‪ ،‬معمــوال احســاس‬ ‫تنهایــی زیــادی مــی کنــد و همچنیــن‏ممکــن‬ ‫اســت از اختــال ذهنــی هــم رنــج ببــرد ‪.‬‬ ‫اکثــر مــا انســان هــا ســیگنال های احساســی‬ ‫را کــه نشــان دهنــده‏هشــدار و اخطــار بــرای‬ ‫ســامت نامناســب ذهــن اســت‪ ،‬جــدی‬ ‫نمــی گیریــم کــه بیشــتر ان هــا در نتیجــه‬ ‫مصــرف‏رفتارهــای مخــرب ‪ ،‬داروهــا و‪‎ ‎‬مــواد‬ ‫غذایــی‪‎ ‎‬مضــر مــی باشــد و از طرفــی همــه‬ ‫مــا امیــد داریــم کــه ایــن وضعیــت‏خــود بــه‬ ‫خــود بهبــود پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫تســلیم شــرایط مــی شــوی ‪‎‬‬ ‫خبــر خــوب اینجاســت کــه مجبــور نیســتید‬ ‫بــه ایــن احســاس بــد ادامــه دهیــد و‬ ‫همچنیــن تمرین هــای زیــادی وجــود ‏دارد‬ ‫کــه مــی توانــد روحیــه شــما را بهبــود ببخشــد‬ ‫و باعــث شــود از زندگــی لــذت ببریــد‪‎ .‎‬‬ ‫ســعی کنیــد کــه ارتباطــات اجتماعــی خــود‬ ‫را مخصوصــا ارتباطــات چهــره بــه چهــره را‬ ‫افزایــش دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرقــی نــدارد کــه چــه مــدت زمانــی را‬ ‫بــه ارتقــای ســامت ذهــن روان خــود‬ ‫اختصــاص داده ایــد‪ ،‬بــه همــکاری و‏ارتبــاط‬ ‫بــا دیگــران نیــاز داریــد تــا بتوانیــد بهتریــن‬ ‫عملکــرد را داشــته باشــید‪‎ .‬‬ ‫کــودکان امــروز مــا‪ ،‬درســت ماننــد‬ ‫بزرگ ترهــا‪ ،‬بــه بهــره بــردن از روش هــای‬ ‫ارامــش بخشــی نیــاز دارنــد‪ .‬کــودکان معموال‬ ‫روش هــای ارامــش بخشــی را بــه ســرعت‬ ‫می اموزنــد و در اســتفاده از ان هــا مهــارت‬ ‫بــه دســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫‪.۱‬تنفــس عمیــق‪ .‬نفــس عمیــق کشــیدن‬ ‫روش موثــری بــرای واکنــش طبیعــی بــدن به‬ ‫تنــش اســت‪ .‬تنفــس عمیــق ضربــان قلــب را‬ ‫کم می کند‪ ،‬فشــار خون را پایین می اورد و‬ ‫احساس تسلط را در ذهن تقویت می کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارامــش بخشــی بــرای ماهیچه هــا‪ .‬ایــن‬ ‫روش‪ ،‬بــا ســفت و رهــا کــردن ماهیچه هــای‬ ‫گوناگــون بــدن انجــام می شــود و اثــر بســیار‬ ‫خوبــی برجــای می گــذارد‪.‬‬ ‫‪.۳‬تصویرســازی ذهنــی‪ .‬تصــور کــردن‪،‬‬ ‫خالقیت را برای ارام کردن ذهن و بدن به‬ ‫کار مــی گیــرد‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬کــودک بایــد‬ ‫تصویــر رویدادهــای خوشــایند را در ذهــن‬ ‫خــود تصــور کنــد‪ .‬از کــودک بخواهیــد خــود‬ ‫را در شــرایطی که دوســت دارد تصور کند‪،‬‬ ‫‪.۵‬خندیــدن‪ .‬خنــده در مهــار تنــش و ازاد‬ ‫کــردن ماهیچه هــای منقبــض شــده در اثــر‬ ‫تنــش‪ ،‬جــادو مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪.-6‬ســفت کــردن انگشــتان پــا‪ .‬ایــن کار‪،‬‬ ‫تنــش را از سراســر بــدن مــی گیــرد و رهــا‬ ‫مــی کنــد‪ .‬کــودک بایــد بــه پشــت دراز‬ ‫بکشــد و انگشــتان پــای خــود را احســاس‬ ‫کنــد‪ .‬ســپس بــا کمــک ماهیچه هــای‬ ‫انگشــتان‪ ،‬هــر ‪ ۱۰‬انگشــت را بــه ســمت‬ ‫صــورت بکشــد و تــا ‪ ۱۰‬بشــمرد‪.‬‬ ‫‪.۷‬کشش ماهیچه های بدن‪.‬‬ ‫کشــش‪ ،‬تنــش موجــود در ماهیچه ها‬ ‫را رهــا مــی کنــد‪ .‬بــه کــودک خــود‬ ‫بیاموزیــد ماهیچــه هــای بــدن خــود را‬ ‫بکشــد و ســپس رهــا کنــد‪.‬‬ ‫‪.8‬نــوازش کــردن و در اغــوش گرفتــن‪.‬‬ ‫در اغــوش گرفتــن و نــوازش کــردن‬ ‫کــودک مــی توانــد اثــر بالفاصلــه ارام‬ ‫بخشــی داشــته باشــد‪ .‬نــوازش کــردن‬ ‫حیــوان دســت امــوز هــم مــی توانــد بــه‬ ‫کــودکان ارامــش ببخشــد‪.‬‬ ‫‪.9‬فعالیــت بدنــی‪ .‬ایــن کار یــک روش‬ ‫بســیار موثــر بــرای ارامــش بخشــی‬ ‫اســت‪ .‬قــدم زدن‪ ،‬دویــدن و بــازی‬ ‫کــردن فعالیــت هــای بســیار مناســب‬ ‫و مــورد عالقــه کــودکان بــرای تجربــه‬ ‫ارامــش هســتند‪.‬‬ ‫مــی توانیــد از موســیقی های مناســب‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در هنــگام بــازی‪،‬‬ ‫قــدم زدن و یــا دویــدن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫روش هــای کســب ارامشــی کــه در بــاال از انهــا‬ ‫ســخن گفتیــم ‪،‬را بــه کــودکان امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫بــه خــود و کــودک خــود بیاموزیــد تــا در برابــر‬ ‫موقعیت هــا و احساســات مملــو از فشــار‬ ‫روانــی‪ ،‬واکنــش دیگــری نشــان دهیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫جریمه ی نقدی‬ ‫نتیجه ی عدم‬ ‫توجه به کرونا‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬راننــدگان‬ ‫بی توجــه بــه محدودیت هــای کرونایــی در مبــادی ورودی و خروجــی‬ ‫شــهرهای اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۹‬میلیــارد ریــال جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار روز شــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــه ‪۱۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۱۱‬نفــر از راننــدگان بــی توجــه بــه محدودیــت هــای کرونایــی تذکــر لســانی داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫اموزش‬ ‫قسمت ‪ 16‬از مبحث اول‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 297‬اعــام صفــر ریــال از‬ ‫یک طــرف منطبــق بــر عــدم موضوعیــت‬ ‫فــرض قانونگــذار در وضــع قانــون ‏می باشــد و‬ ‫از طــرف دیگــر بــا فتــوای حضــرت امــام خمینی‬ ‫ره کــه حــق کســب و پیشــه را حــرام و خــاف‬ ‫شــرع اعــام نمــوده اســت‪ .‬‏مطابقــت دارد‬ ‫مطلــب مــورد بحــث ایــن اســت کــه فــرض‬ ‫قانونگــذار در ســنه ‪ 1339‬در ایجــاد حــق‬ ‫کســب و پیشــه ‪ ،‬فرضیــه ای نبــوده کــه تمــام‬ ‫‏نقــاط و شــهرهای کشــور را شــامل شــود‏‪.‬‬ ‫و بــه همیــن دلیــل در مــاده ‪ 25‬قانــون‬ ‫تصریــح شــد کــه حــق کســب و پیشــه فقــط‬ ‫شــامل شــهرهایی میشــود کــه قبــا مشــمول‬ ‫‏تعدیــل مــال االجــاره شــماره ‪ 2/88/1‬مــورخ‬ ‫‪ 1324/07/25‬بــوده انــد‪.‬‬ ‫ـون مصــوب ســال‬ ‫بنابرایــن بــه موجــب قانـ ِ‬ ‫‪ ، 1339‬حــق ‏کســب و پیشــه در همــه‬ ‫شــهرهای کشــور موضوعیــت نداشــته اســت‪.‬‬ ‫لــذا شــهرهایی کــه مشــمول تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره بــوده انــد ‪،‬‏مشــول حــق کســب و‬ ‫پیشــه شــدند‪ .‬و تــا ســال ‪ 1339‬نیــز هــر از‬ ‫گاه دادگســتری چنــد شــهر را بــه شــهرهای‬ ‫مشــمول تعدیــل‏اجــاره بهــاء اضافــه و اگهــی‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ 31‬قانــون مالــک و مســتاجر‬ ‫مصــوب ‪ 1356/05/02‬نیــز تصریــح شــده‬ ‫اســت کــه‏حــق کســب و پیشــه در نقاطــی‬ ‫اجــراء میشــود کــه قانــون ســال ‪ 1339‬در ان‬ ‫اجــراء میشــده اســت‪ .‬و در مــاده ‪ 11‬قانــون‬ ‫‏‏‪ 1376/05/26‬و بنــد ‪ 1‬مــاده ‪ 2‬اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی مصــوب ‪ 1381/02/19‬نیز امده اســت‬ ‫کــه ‪ :‬کلیــه اماکنــی کــه قبــل از‏تصویــب ایــن‬ ‫قانــون ( قانــون مالــک و مســتاجر ‪ )1376‬بــه‬ ‫اجــاره داده شــده انــد از شــمول ایــن قانــون‬ ‫خــارج و حســب مورد‏مشــمول مقــررات حاکم‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه مینماییــم کــه اگر قــرارداد‬ ‫اجــاره فــی المثــل در ســال ‪ 1360‬تنظیم شــده‬ ‫‏باشــد ‪ ،‬مشــمول مقــررات حاکــم در زمــان‬ ‫خــود یعنــی قانــون ســال ‪ 1356‬خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫و اگــر قــرارداد اجــاره فــی المثــل در ســال‏‏‪1340‬‬ ‫کــه هنــوز قانــون ســال ‪ 1356‬وضــع نشــده ‪،‬‬ ‫تنظیــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫مســتندا بــه مــاده ‪ 31‬قانــون ‪ ، 1356‬در‬ ‫خصــوص ‏مناطــق مشــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه بــه قانــون ســال ‪ 1339‬ارجــاع داده‬ ‫شــده اســت و این قانون مصوب ســال ‪1339‬‬ ‫نیــز در‏مــاده ‪ 25‬خــود‪ ،‬مناطــق مشــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه را بــه اییــن نامــه تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره ســال ‪ 1324‬ارجــاع داده اســت‪.‬‬ ‫‏بنابرایــن مالحظــه میگــردد طبــق مقــررات‬ ‫حاکــم ‪ ،‬همــه شــهرهای کشــور مشــمول‬ ‫تعدیــل اجــاره بهــا نبــوده انــد کــه حــق کســب‬ ‫و‏پیشــه بــه ان مناطــق تعلــق گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫و علــت العلــل عقالنــی انــرا نیــز در ســطور‬ ‫مذکــور و مقــاالت پیشــین بــه عــرض رســانده‬ ‫‏ام‪ .‬بطــور مثــال در اســتان تهــران شــهرهای‬ ‫اسالمشــهر و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و‬ ‫پاکدشــت و بهارســتان و قــدس و مــارد و‬ ‫‏در اســتان مازنــدران ‪ :‬شــهرهای جویبــار ‪،‬‬ ‫ســوادکوه ‪ ،‬پــل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه‬ ‫بیشــه و فریدونکنــار مشــمول حــق کســب‬ ‫و‏پیشــه نمــی باشــند‪ .‬‏ و در اســتان مرکــزی‬ ‫شــهرهای شــازند و زرندیــه ‪ ،‬کمیجــان ‪،‬‬ ‫اشــتیان ‪ ،‬فراهــان ‪ ،‬خنــداب و در اســتان‬ ‫تهــران شــهرهای اسالمشــهر ‏و شــهریار و‬ ‫ربــاط کریــم و ری و پاکدشــت و بهارســتان و‬ ‫قــدس و مــارد و در اســتان البــرز شــهرهای‬ ‫فردیــس و ســاوجبالغ و‏اشــتهارد و طالقــان‪،‬‬ ‫و در اســتان اذربایجــان شــرقی شــهرهای‬ ‫اهــر ‪ ،‬بســتان ابــاد و خــدا افریــن و کلیبــر و‬ ‫گــوگان و هریــس و‏هشــتردود و در اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی شــهرهای چالــدران و‬ ‫ســلماس و در اســتان اردبیــل شــهرهای پیلــه‬ ‫سوار و سرعین و نمین‏و در استان اصفهان‬ ‫شــهرهای اردســتان میاندشــت چــادگان و‬ ‫ســمیرم و فریــدون شــهر و لنجــان و مبارکــه‬ ‫و در اســتان ایــام‏شــهرهای ابدانــان ایــوان و‬ ‫بــدره و دره شــهر و دهلــران و ملکشــاهی و‬ ‫مهــران و ســیروان نمــی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن قضــات محتــرم ‏دادگاههــای‬ ‫شهرســتانهای برشــمرده نمــی بایســتی ارجــاع‬ ‫کارشناســی بــرای حــق کســب و پیشــه صــادر‬ ‫فرماینــد و در صــورت غفلــت؛ ‏کارشناســان‬ ‫تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش خــود‬ ‫موضــوع ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه را در ایــن شــهرها بــه‏محضــر محتــرم‬ ‫دادگاه اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫و اگــر قاضــی بــه موضوع شــمول جغرافیایی‬ ‫حــق کســب و پیشــه اشــراف داشــته باشــد‪،‬‬ ‫قــرار رد صــادر خواهــد کــرد ‪ .‬امــا درصــورت‬ ‫‏عــدم توجــه کارشــناس بــه موضــوع مذکــور‬ ‫و ارزیابــی حــق کســب و پیشــه بــرای شــهری‬ ‫کــه موضــوع قانــون نبــوده اســت ‪ ،‬متضــرر‬ ‫‏از نظریــه کارشــناس بــه دلیــل نقــض قانــون‬ ‫و ایجــاد ضــرر بــرای او میتوانــد شــکایت‬ ‫انتظامــی بــه طرفیتــش مطــرح کنــد‪ .‬مشــمول‬ ‫حــق‏کســب و پیشــه نمــی باشــند‪...‬‬ ‫ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫خانــواده‪ ،‬جامعــه کوچکــی اســت کــه ســالم‬ ‫بــودن ان‪ ،‬ســامت جامعــه را تضمیــن مــی‬ ‫کنــد و اشــفتگی ان هــم‪ ،‬بــه جامعــه ســرایت‬ ‫مــی کنــد ‪ .‬اگــر خانــواده را بــه ســاعت تشــبیه‬ ‫کنیــم ‪ ،‬اعضــا ان همچــون چــرخ دنــده هایــی‬ ‫هســتند کــه بــا انجــام وظایــف خــود ‪ ،‬ارامــش‬ ‫را در خانــواده حاکــم مــی کننــد‪ ،‬همانگونــه کــه‬ ‫بــا ناهماهنگــی چــرخ دنــده هــا‪ ،‬ســاعت نمــی‬ ‫توانــد زمــان دقیــق را نشــان دهــد‪ ،‬در خانــواده‬ ‫نیــز ناهماهنگــی به اشــفتگی ان مــی انجامد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه نقــش نمــاز در تقویــت خانــواده و‬ ‫پیشــگیری از فروپاشــی ان مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫‪)1‬نماز و تقویت محبت‬ ‫مســیر ازدواج تــا پایــان زندگــی‪ ،‬راهــی بــس‬ ‫دراز و دشــوار اســت‪ .‬پیمــودن ایــن جــاده‪،‬‬ ‫بــدون محبــت بســی ســخت و تــا حــدودی‬ ‫ناممکــن اســت‪ .‬تنهــا چیــزی کــه مــی توانــد دو‬ ‫انســان متفــاوت و غیــر همجنــس را همســر و‬ ‫همســفر نماید‪ ،‬محبت اســت‪ .‬مهر و محبت‬ ‫اســت کــه توانایــی چشــم پوشــی از خطاهــا را‬ ‫بــه انســان مــی دهــد‪ .‬بهترین محبت راســتین‬ ‫خانــواده‪ ،‬اقامــه نمــاز اســت ‪ .‬امــام صــادق‬ ‫علیــه الســام مــی فرمایــد‪ :‬دیــن داری‪ ،‬تواضع‬ ‫و گشــاده دســتی از ریشــه های محبت اســت‪.‬‬ ‫هــر ســه مــورد بــا نمــاز رابطــه ناگسســتنی‬ ‫دارنــد‪ .‬دیــن کــه ســتونش نمــاز اســت و بــدون‬ ‫ان ادعــای دیــن داری امــکان نــدارد‪ .‬تواضــع‬ ‫نیــز‪ ،‬از مهمتریــن کارکردهــای نمــاز اســت‪ ،‬تــا‬ ‫انجــا کــه فاطمــه زهرا علیهــا الســام کبرزدایی‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از دســتگاه هایی کــه به شــما‬ ‫تعلــق ندارنــد‪ ،‬انالیــن خرید انجــام ندهید‪.‬‬ ‫همین طــور از شــبکه ای کــه امنیتــش برایتــان‬ ‫اثبــات نشــده بــرای خریــد انالیــن اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪.‬در غیراینصــورت اطالعــات شــما مــورد‬ ‫اســتفاده هکرهــا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫لذا برای در امان ماندن نکته های زیر را برای‬ ‫خرید انالین امن در نظر داشته باشید‪:‬‬ ‫ از شبکه امن استفاده کنید‬‫ از رمزعبورهای قدرتمند بهره ببرید‬‫ از وب ســایت های مطمئــن و مــورد اطمینــان‬‫خریــد کنید‪.‬‬ ‫ هیچــگاه اطالعــات کارت های بانکی خود را روی‬‫فروشــگاه های انالیــن مــورد ذخیره قــرار ندهید‪.‬‬ ‫ تبا دل هــای مالــی خــود را بــه صــورت هفتگــی‬‫مــورد بررســی قــرار دهیــد تا مطمئن شــوید همه‬ ‫چیــز همانگونــه اســت کــه انتظــارش را دارید‪.‬‬ ‫هیچگاه هر حافظه ‪ USB‬و ‪CD‬ای را به‬ ‫دستگاه خود وصل نکنید‬ ‫هرگــز ‪USB‬ای کــه شــناختی از ان نداریــد کــه‬ ‫از کجــا امــده اســت را بــه لپ تــاپ خــود وصــل‬ ‫نکنیــد‪ USB .‬و ‪ CD‬هــا بــه راحتــی می تواننــد‬ ‫توســط انــواع بد افزارهــا الــوده شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع کنجــکاوی خــود را فــدای امنیــت خود‬ ‫و اطرافیانتان نکنید‪.‬‬ ‫شــیوه ای کــه عمومــا ً بــرای احــراز هویــت مــورد‬ ‫اســتفاده اســت‪ ،‬مربــوط بــه ســال ها قبــل و ان‬ ‫هــم رمــز عبــور ســنتی می باشــد‪ ،‬در گذشــته‬ ‫در به روز نگاه داشتن انتی ویروس و استفاده از ان‬ ‫دقت کنید‬ ‫در واقــع همیشــه انتــی ویروس هــای بــه روز‬ ‫شــده قادرنــد ویروس هــای شــناخته شــده را مــورد‬ ‫شناســایی و حــذف کننــد‪ .‬و بایــد هوشــیار باشــید‬ ‫کــه همــواره انتــی ویــروس خــود را بــه روز نــگاه‬ ‫داشــته‪ ،‬چــرا کــه خرابکارهــا همــواره ســعی در‬ ‫نوشــتن برنامه هــای مخــرب جدیــدی بــرای اخــاذی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫همواره مراقب پیوست های همراه با ایمیل باشید‬ ‫همیشــه مراقــب ضمائمــی از طــرف اشــخاص‬ ‫ناشــناس برایتــان ارســال مــی شــود باشــید و‬ ‫پیوســت هایی کــه همــراه بــا پیــام هــای ارســال‬ ‫شــده را کــه انتظــارش را نداریــد ‪،‬بــاز نکنیــد‪.‬‬ ‫امــا در صــورت اینکــه خواســتید ضمیمــه ایمیلــی‬ ‫را بــاز کنیــد‪ ،‬قبــل از ایــن حرکــت حتمــا ان را مــورد‬ ‫اســکن قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫الزم اســت ایــن را نیــز بدانیــد کــه ممکــن اســت‬ ‫فایل هــای مخــرب از طــرف افــرادی باشــد کــه انهــا‬ ‫را می شناســید و ناخواســته برایتــان ارســال شــده‬ ‫باشــند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه ان هانیــز از مخــرب‬ ‫بــودن فایل هــای ضمیمــه بی اطالع انــد‪.‬‬ ‫در صــورت اینکــه ایمیــل شــما اقــدام بــه دانلــود و‬ ‫بــاز کار کــردن فایل هــای ضمیمــه بــه طــور خــودکار‬ ‫می کن ـد ‪ ،‬حتمــا ً تنظیمــات ایمیــل را مــورد بررســی‬ ‫قــرار دهیــد و در صــورت وجــود گزینــه ای بــرای‬ ‫غیرفعــال کــردن ایــن روال وجــود دارد‪ ،‬ان را‬ ‫ســریعا ً فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫هنگام استفاده از وب سایت ها مراقب دانلود فایل‬ ‫از انها باشید‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود همیشــه از وبســایت هایی‬ ‫کــه قابــل اعتمــاد هســتند‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪ .‬‬ ‫حتمــا قبــل از بــاز یــا نصــب کــردن فایلــی کــه‬ ‫اقــدام بــه دانلــود کردیــد ان را توســط انتــی‬ ‫ویــروس مطمئــن اســکن کنیــد‪.‬‬ ‫همواره نرم افزارها را به روز نگاه دارید‬ ‫خــارج مــی شــوند و بــه خیانــت گرفتــار مــی ایند‪.‬‬ ‫نمــاز عــاوه بــر ایمــان‪ ،‬حیــا و کنتــرل نفــس از‬ ‫راهــی دیگــر بــر کنتــرل چشــم کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪)3‬نماز و افزایش سازگاری‬ ‫چــرخ زندگــی مشــترک‪ ،‬ان گاه بــه خوبــی مــی‬ ‫چرخــد کــه اعضــای خانــواده از خودمحــوری‬ ‫بیــرون بیاینــد و بتواننــد حقــوق دیگــران را‬ ‫رعایــت کننــد‪ .‬انــگاه‪ ،‬مــرد مــی توانــد از عهــده ی‬ ‫اداره ی خانــواده اش برایــد کــه در کنــار غیرت به‬ ‫انــدازه و گشــاده دســتی حســاب شــده ‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگــی مناســب ســازگاری داشــته باشــد‪ .‬خانــم‬ ‫می تواند در اداره ی خانه اش از چشــم و هم‬ ‫چشــمی دور و تنهــا بــه فکــر رضایــت خداونــد‬ ‫ت کــه افــراد ان‬ ‫باشــد‪.‬خانواده ای موفــق اســ ‬ ‫بــرای دنیــا و اخــرت یکدیگــر دل بســوزانند‪ .‬ایــن‬ ‫دلســوزی تــا انــدازه ای در همــه وجــود دارد‪،‬‬ ‫ولــی نماز ایســتگاه مناســبی‪ ،‬بــرای تقویت این‬ ‫مهربانــی اســت‪.‬و همســران ای را نیــز در نمــاز‬ ‫تمریــن و تجربــه می کننــد ‪.‬‬ ‫امیــر مومنــان علیــه الســام یــاد خداونــد‬ ‫در خلــوت را‪ ،‬راهــی بــرای ایجــاد رقــت قلــب‬ ‫معرفــی می کنــد‪ .‬سراســر نمــاز یــاد خــدا و‬ ‫مهربانــی اوســت و همیــن‪ ،‬انگیــزه ای بــرای‬ ‫همرنــگ شــدن بــا اوســت‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫سیستم های احراز‬ ‫هویت کدامند‬ ‫وچگونه سیستم ‬ ‫امنیتی جایگزین رمز‬ ‫عبور شده است؟‬ ‫در برابر فایل های مخرب‬ ‫چگونه از خود محافظت‬ ‫کنید؟‬ ‫خرید انالین اما در امنیت انجام دهید‬ ‫اثار نماز درخانواده‬ ‫را علــت وجــوب نمــاز معرفــی کــرده اســت‬ ‫عــاوه بــر مــوارد پیــش گفتــه شــده‪ ،‬داســتانی‬ ‫در مــورد نمــاز شــب برایتــان مــی گویــم؛ کــه بی‬ ‫محبتــی همســر‪ ،‬زن را بــه خانــه امــام صــادق‬ ‫علیــه الســام کشــانده بــود‪ .‬امام خیلــی کوتاه‬ ‫فرمــود ‪ :‬نمــاز شــب بخــوان‪ .‬ان زن رفــت و بعد‬ ‫مدتی خوشــحال و شــادان برگشــت و گفت‪ :‬از‬ ‫وقتــی نمــاز شــب مــی خوانــم ‪ ،‬شــوهرم هیــچ‬ ‫کــس را بــه انــدازه مــن دوســت نــدارد‪..‬‬ ‫‪)2‬نماز و افزایش تعهد‬ ‫شــروع فــرو پاشــی بســیاری از خانــواده هــا‬ ‫از بــی تعهــدی اســت‪ .‬اندکــی خــروج از دایــره‬ ‫تعهــد‪ ،‬در دیوارهــای زندگــی تــرک ایجــاد‬ ‫مــی کنــد و رفتــه رفتــه بــه فــرو ریختــن ان‬ ‫کشــیده می شــود‪ .‬بیشــترین دغدغــه زوج هــا‪،‬‬ ‫بی تعهدی همســر و بهترین راه برای پایبندی‬ ‫همســر بــه تعهــدات‪ ،‬نمــاز اســت‪ .‬نمــاز خــود‬ ‫وفــای بــه عهــد الهــی اســت و بهتریــن تمریــن‬ ‫بــرای وفــاداری و پایــداری بــر ســر پیمــان‬ ‫اســت‪ .‬ان کــس کــه روزانــه چندیــن بــار پــرش‬ ‫را تمریــن مــی کنــد‪ ،‬هنــگام روبــرو شــدن بــا‬ ‫مانــع‪ ،‬راحــت تــر از دیگــران مــی پــرد‪ .‬در زندگی‬ ‫نیــز نمازگــزاران در وفــای بــه پیمان هــا بهتــر‬ ‫عمــل مــی کننــد‪ ،‬زیــرا کــه روزانــه پیمــان الهــی‬ ‫را تمریــن کــرده انــد‪ .‬خداونــد وفــاداری و امانت‬ ‫داری را از صفــات نمازگــزاران شــمرده اســت‪.‬‬ ‫شــروع بــی تعهــدی‪ ،‬بــه ویــژه در مــردان‪ ،‬نیــز از‬ ‫چشــم اســت‪ .‬کســانی که بر چشــم خود کنترل‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬انــدک انــدک از دایــره ی تعهــد‬ ‫اموزش‬ ‫با کاربر دی ترین نکات‬ ‫امنیت سایبری را‬ ‫بیشتر اشنا شوید‬ ‫شمول جغرافیایی «حق کسب و پیشه»‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪298‬‬ ‫کاربــران بــرای احــراز هویــت از کلمــات و کدهــای‬ ‫مخفــی اســتفاده می کردنــد‪ .‬امــا امــروزه بــا بهــره‬ ‫جســتن از تکنولــوژی‪ ،‬روش هــای متفاوتــی بــرای‬ ‫احــراز هویــت متولــد شــده کــه باعــث می شــود‬ ‫اســتفاده از کدهــای ســنتی کنــار گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫همچون سیستم های احراز هویت‪:‬‬ ‫‪ -1‬بیومتریک‬ ‫‪SSO -2‬‬ ‫‪ -3‬احراز هویت مبتنی بر ریسک‬ ‫‪-4‬اثرانگشت دستگاه‬ ‫بیومتریــک ‪ :‬در ایــن تکنولــوژی بــرای احــراز‬ ‫هویــت از ویژگی هــای منحصــر بفــرد و یونیــک‬ ‫بــدن انســان بهره می بــرد‪ ،‬هماننــد اثرانگشــت‬ ‫و صــورت‪ ،‬در ایــن مــدل رمزعبــور شــخص‬ ‫می باشــد‪ .‬الزم اســت گفتــه شــود کــه احــراز‬ ‫هویــت بیومتــری دارای ایــرادات و مشــکالت‬ ‫خــودش اســت‪ ،‬بطوریکــه اگــر اثرانگشــت بــا‬ ‫شــخص دیگــری جایگزیــن شــود‪ ،‬قــادر بــه ‬ ‫‪ Reset‬ان نیســتید‪.‬‬ ‫‪ : SSO‬بســیاری از کاربــران همچنــان از ایــن‬ ‫روش رمــز عبــور اســتفاده می کننــد‪ ،‬امــا صرفــا ً‬ ‫یکبــار‪ ،‬ایــن پروتکلیســت کــه بــه کاربــر اجــازه‬ ‫خواهــد داد کــه بــا وارد نمــودن نــام کاربــری و‬ ‫رمزعبــور بــه اپلیکیشـن های بســیاری دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬در ایــن حالــت نیــز امــکان وجود‬ ‫حملــه ‪ Brute force‬همچنــان پــا برجاســت‪.‬‬ ‫احراز هویت مبتنی بر ریسـک ‪ :‬در این اینجا‪،‬‬ ‫هــوش مصنوعــی ریســک تراکنــش را بــا انالیــز‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫خرابکارهــا د ر صــورت اینکــه پچ هــای نرم افزارهــا نصــب‬ ‫باشــند نمی تواننــد از طریــق اســیب پذیری های شــناخته‬ ‫شــده بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫همــواره توصیــه می شــود کــه گزینــه خــودکار بــه‬ ‫روزرســانی نــرم افــزار را در صــورت موجــود بــودن‬ ‫فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫سعی کنید همیشه از تنظیمات امنیتی استفاده کنید‬ ‫تنظیمــات امنیتــی کالینــت ایمیــل و مرورگــر خــود‬ ‫را بررســی نمائیــد‪ .‬و انــرا در باالتریــن درجــه امنیــت‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــواره بــا بــه روز نگــه داشــتن مســائل‬ ‫امنیتــی ایمیــل خــود سیســتم تان را از رخنــه و‬ ‫تهاجــم خرابکارهــا کــه همــواره بــه دنبــال اخــاذی‬ ‫هســتند محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫درخواســت کننــده و کســی کــه درخواســت‬ ‫می کنــد‪ ،‬مــورد ســنجش قــرار می دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫کــم خطــر بــوده‪ ،‬تراکنــش صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫اگــر دارای ریســک متوســط بــوده‪ ،‬سیســتم‬ ‫فاکتــوری دیگــر را بــرای شناســایی درخواســت‬ ‫می کنــد‪.‬و اگــر ریســک دارای خطــر باشــد‪،‬‬ ‫تراکنــش مســدود می شــود‪.‬‬ ‫اثرانگشــت دســتگاه‪ :‬ایــن سیســتم اثرانگشــت‬ ‫دســتگاه نــام تجــاری‪ ،‬حافظــه‪ ،‬موقعیــت‪IP ،‬‬ ‫را می گیــرد‪ .‬بنابرایــن هنگامــی کــه کاربــر بــا‬ ‫همیــن دســتگاه ‪ log in‬کنــد‪ ،‬سیســتم دســتگاه‬ ‫را شــناخته و بــا توجــه بــه انالیــز صــورت گرفتــه و‬ ‫برپایــه ریســک اجــازه تراکنــش را صــادر می کنــد‪.‬‬ ‫اما در شــرایط کنونی ما در دنیایی هســتیم که‬ ‫رمزعبــور همچنــان حــرف اول را در احــراز هویــت‬ ‫بســیاری از ســرویس ها دارد‪ .‬بنابرایــن الزم‬ ‫اســت بهتریــن رمــز عبــور را انتخــاب کنیــم‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بهتریــن رمزعبــور‪ ،‬امن تریــن ان هاســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت روز روابط عمومی گرامی باد‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫عکس ‪ -‬روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان گلستان‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 16 - 1400‬می ‪ 4 - 2021‬شوال ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 298‬صفحه‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫روستای پرغرور ایستاده بر بلندای االداغ‬ ‫مریم جعفری الوستانی‬ ‫توسکا‪ ،‬تلفیقی از اقتصاد و ارامش‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫کوکوی اسفناج گرگانی‬ ‫مواد الزم برای چهار نفر‪‎‬‬ ‫‏‪۴۰۰‬‏‪‎ ‎‬گرم اسفناج خرد شده‪‎‬‬ ‫‏‪۲۰۰‬‏‪‎ ‎‬گرم گشنیز خرد شده‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬عدد تخم مرغ‪‎‬‬ ‫نمک‪ ،‬فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‪‎‬‬ ‫یک قاشق سوپ خوری ارد سفید‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎ ‎‬حبه سیر پوست کنده و رنده شده‪‎‬‬ ‫طــرز تهیه‪:‬اســفناج خــرد شــده‪ ،‬ســیر و گشــنیز را در یــک کاســه بــزرگ‬ ‫بریزیــد و هــم بزنیــد تــا مخلــوط شــوند‪ .‬ســپس ‏تخم مرغ هــای هــم زده‪،‬‬ ‫نمــک‪ ،‬فلفــل و زردچوبــه را در کاســه بریزیــد و مــواد را خــوب هــم بزنیــد‪ .‬در‬ ‫اخــر‪ ،‬ارد ســفید را بــه‏مایــه کوکــو بیفزاییــد و مــواد را بــا هــم مخلــوط کنیــد‬ ‫تــا یــک مایــه یکدســت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫روغــن را در یــک تابــه بریزیــد و ان‏را روی حــرارت متوســط گاز قــرار دهیــد‬ ‫تــا داغ شــود‪ .‬ســپس یــک قاشــق غذاخــوری از مایــه کوکــو را برداریــد و در‬ ‫تابــه‏بریزیــد‪ .‬شــعله گاز را کــم کنیــد و اجــازه دهیــد تــا کوکــو خــودش را‬ ‫بگیــرد‪ .‬پــس از ســرخ شــدن کوکــو‪ ،‬ان را برگردانیــد تــا طــرف‏دیگــر کوکــو‬ ‫نیــز ســرخ شــود‪ .‬ایــن کار را بــا بقیــه مایــه کوکــو تکــرار کنیــد تــا تمــام شــود‪.‎‬‬ ‫به جای گشنیز می توانید از تره یا پیازچه هم استفاده کنید‪.‎‬‬ ‫برخــی افــراد در ابتــدا برگ هــای اســفناج را بــا کمــی اب می پزنــد تــا اب‬ ‫اضافــه ان هــا کامــا کشــیده شــود‪.‎‬‬ ‫شــما می توانیــد از مقــداری شــنبلیله خشــک شــده نیــز در تهیــه ایــن کوکــو‬ ‫اســتفاده کنیـد‪.‎‬‬ ‫بهتر است مایه کوکو برای یک ساعت در یخچال استراحت کن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کوکــو ســبزی‪ ،‬یکــی از انــواع کوکــو در ایــران اســت کــه در هــر منطقـه ای بــه‬ ‫شــکلی متفــاوت طبــخ می شــود‪ .‬بــرای تهیــه‏نســخه گرگانــی کوکــو ســبزی‬ ‫بــه اســفناج‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬ارد ســیفد و ســیر نیــاز داریــد‪ .‬کوکــوی‬ ‫اســفناج را بــا نــان‏تــازه‪ ،‬گوجه فرنگــی‪ ،‬ســبزی خــوردن و خیــار شــور ســرو‬ ‫کنی ـد‪.‎‬‬ ‫‪‎‬لباس ترکمن‪‎‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان قطــب کشــاورزی شــناخته مــی شــود کــه در همــه‬ ‫شــاخه هــای کشــاورزی و دام پــروری از کشــت گنــدم و پنبــه و محصــوالت باغــی‬ ‫و تولیــد چــوب گرفتــه تــا پــروروش دام‪ ،‬صیــد ماهــی و شــیالت و اســتحصال‬ ‫خاویــار و ‪ ...‬حضــور جــدی و پیشــگام دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا دارا بــودن جاذبــه هــای طبیعــی و تاریخــی متنــوع و قابــل توجــه‬ ‫یکــی از قطــب هــای مهــم گردشــگری کشــور بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬اقلیم هــای‬ ‫مختلــف و تنــوع اب و هوایــی در هــر فصــل از ویژگــی هــای بــارز اســتان‬ ‫گلســتان اســت ولــی بــا وجــود ایــن توانمنــدی هــا‪ ،‬ســهم اســتان از منابــع درامــد‬ ‫گردشــگری و جــذب گردشــگر بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫در این بین افراد کار امدی مثل مجید زمانی در اســتان گلســتان هســتند که‬ ‫توانایــی اســتفاده از ظرفیــت های موجود در این منطقــه را دارند‪.‬‬ ‫مجیــد زمانــی دانــش اموختــه ی مهندســی عمــران اهــل شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا ابتــکار عمــل خــود توانســت در اســتان مازنــدران بــا احــداث یــک مزرعــه ی‬ ‫تمشــک مســیر جدیــدی در صنعــت کشــاورزی و گردشــگری بــاز کنــد‪.‬‬ ‫وی در طــول مــدت ‪ 4‬ســال توانســت ‪ 30‬مزرعــه تمشــک در ســطح کشــور‬ ‫احــداث کنــد کــه ایــن امــر عــاوه بــر جنبــه ی کشــاورزی تاثیر بســزایی در اقتصاد‬ ‫مناطــق بــه جهــت جــذب نیــروی کار و کار افرینــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــه نوعــی اغــاز کننــده ی روش خــود برداشــت در حــوزه کشــاورزی در ایــن‬ ‫منطقــه بــود‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه خــود خریــدار ِ محصــول ‪ ،‬برداشــت کننــده ی‬ ‫محصــول مــورد نیــازش در مزرعــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی در ســال ‪ 95‬بــا احــداث مجموعــه گردشــگری کشــاورزی توســکا‬ ‫در متــراژی بالــغ بــر پنــج هکتــار کار خــود را در اســتان گلســتان اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزئیــات ایــن مزرعــه گفــت‪ :‬مزرعــه ی توســکا شــامل‬ ‫بخش هــای مختلفــی شــامل مزرعــه تمشــک‪ ،‬توت فرنگی‪،‬ســبزیجات و‬ ‫صیفی جــات ‪ ،‬مزرعــه حیوانــات و فضــای اموزشــی کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مجیــد زمانــی بــا بیــان اینکــه اســاس این مزرعه برپایه ی گردشــگری کشــاورزی‬ ‫اســت؛ افــزود‪ :‬در ایــن محیــط یــک فضــای تفریحــی احــداث شــده کــه‬ ‫عالقه منــدان مــی تواننــد از ان محیــط نهایــت اســتفاده را کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تبدیــل شــدن هــر زمیــن کشــاورزی بــه یــک محیــط‬ ‫گردشــگری گفــت و تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی باغــات و مــزارع کشــاورزی‬ ‫مــا در کشــور ظرفیــت ایــن را دارنــد کــه تبدیــل بــه مزرعــه ی گردشــگری‬ ‫شوند‪.‬کشــاورزان مــی تواننــد بــا عرضــه ی محصوالتشــان بــه روش‬ ‫هــای نویــن‪ ،‬زمینــه ی رویــداد گردشــگری در کشــور را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کار افریــن اســتانی تــا کنــون توانســته اســت زمینــه ی اشــتغال افــراد‬ ‫متعــددی را در اســتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ایجــاد ایــن بســتر در مزرعــه توســکا بــاری مــردم گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 20‬نیــروی ثابــت در مزرعــه در بخــش هــای فنــی‪ ،‬احــداث بــاغ‪،‬‬ ‫نگهــداری بــاغ و بازرگانــی مشــغول بــه کار شــده انــد کــه بــا احــداث فــاز دوم‬ ‫ایــن مزرعــه ایــن تعــداد افزایــش خواهــد یافت‪.‬امــا در زمــان هــای برداشــت‬ ‫محصــوالت ‪ 300‬کارگــر فصلــی در ایــن محیــط مشــغول بــه کار مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کار افریــن موفــق در پاســخ بــه ایــن ســوال خبرنــگار بــازار کســب و کار کــه‬ ‫مرحلــه ی ابتدایــی یــک کار افرینــی موفــق چــه چیــزی اســت گفــت‪ :‬زیــر ســاخت‬ ‫هــای یــک طــرح مهــم تریــن مرحلــه ی اغــاز کار اســت‪.‬اگر تولیــد کننــده و کار‬ ‫افریــن پایــه و بنــای طــرح اصلــی خــود را به درســتی بنا کنند در ادامه با مشــکالت‬ ‫جــدی ای روبــرو نخواهنــد شــد و مســیر رشدشــان بســیار همــوار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مجیــد زمانــی از اخــذ مجــوز شــرکت خــاق از معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری گفــت و افــزود‪ :‬کشــاورزی کشــور بــه واســطه یــک اتفــاق متحــول‬ ‫شــده اســت و ان ورود شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه ایــن صنعــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه ی توســکا در کشــور اولیــن شــرکت گردشــگری_ کشــاورزی اســت کــه‬ ‫موفــق بــه اخــذ مجــوز شــرکت خــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ورود کشــاورزی بــه ایــن حــوزه موجــب شــده تــا تغییــرات‬ ‫گســترده ای در ایــن صنعــت ایجــاد شــود کــه البتــه در اینــده ای نــه چنــدان دور‬ ‫تغییــرات ان مشــهود مــی شــود‪.‬‬ ‫زمانــی اظهــار کــرد‪ :‬هــدف اصلــی نفــوذ شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه صنعــت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ارتقــا ایــن صنعــت‪ ،‬افزایــش ســوداوری و عــدم دخالــت واســطه هــا‬ ‫در حــوزه ی کشــاورزی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه مهنــدس زمانــی در خصــوص حمایــت هایــی کــه دولــت مــی توانــد از‬ ‫کار افریــن هــا صــورت دهــد نیــز گفــت‪ :‬برداشــتن موانــع تولیــد یکــی ازمــواردی‬ ‫اســت کــه دولــت مــی توانــد بــرای همــکاری بــا تولیــد کننــده گان و کار افریــن ها‬ ‫صــورت دهد‪.‬تصحیــح مــوارد مرتبــط بــا اخــذ مجــوز بــرای بخــش خصوصــی یــک‬ ‫اتفــاق بــزرگ در ایــن حــوزه اســت کــه مــی توانــد توســط دولتمــردان رخ دهــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا صنعــت گردشــگری در تمام دنیا دچــار رکود‬ ‫شــده اســت‪.‬اما برخــاف ســایر مشــاغل شــیوع ایــن ویــروس تاثیــر منفــی بــر‬ ‫کســب و کار مجیــد زمانــی نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فضــای بــاز و محیــط جنگلــی‬ ‫مزرعــه ی توســکا ایــن مــکان مــی توانــد بســتر مناســبی بــرای گــردش و‬ ‫تفریــح ‪ ،‬بــدون نگرانــی بابــت ویــروس کرونــا باشــد‪ .‬و همچنیــن بــه دلیــل‬ ‫موقعیــت مکانــی ایــن مزرعــه عالقمنــدان میتواننــد بــدون محدودیــت تــردد‬ ‫در ان محیــط حضــور یابنــد و تجربــه ی یــک ســفر یــک روزه را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه همیــن جهــت خوشــبختانه شــرایط موجــود بر کســب و کار مــا تاثیرات منفی‬ ‫نگذاشــته اســت‪.‬در انتهــا بــا ارزوی موفقیــت بــرای مهندس زمانــی و مجموعه ی‬ ‫گردشــگری کشــاورزی توســکا امیدواریم با رونق صنعت کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫در اســتان گلســتان تحــول عظیمــی در اقتصــاد ایــن اســتان رخ دهد‪.‬چــرا کــه‬ ‫رونــق اقتصــادی زمینــه ســاز افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم و ســامت و نشــاط‬ ‫جامعه اســت‪.‬‬ ‫«‪‎‬درکــش» از روســتاهای گردشــگری اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســت که در فاصله‪73‬کیلومتری‬ ‫غــرب بجنــورد و‪25‬کیلومتــری‏جنــوب غربی اشــخانه‬ ‫مرکــز شهرســتان «مانــه و ســملقان» قــرار دارد‬ ‫و فاصلــه ان از جــاده اســیایی (محــور ازادشــهر‪-‬‬ ‫بجنــورد) حــدود ‏دو کیلومتــر اســت و بــه عنــوان‬ ‫یکــی از دل انگیزتریــن جاذبه هــا و کــم نظیرتریــن‬ ‫جلوه هــای گردشــگری روســتایی اســتان بــر دامنــه‬ ‫‏کــوه «یامــان داغــی» لمیــده اســت‪ .‬بــرای ســفر بــه‬ ‫درکــش از بجنــورد بــه ســمت اشــخانه حرکــت کنیــد‬ ‫و همیــن کــه روســتای کالتــه زمــان‏صوفــی را پشــت‬ ‫ســر گذاشــتید‪ ،‬نرســیده بــه جــوزک‪ ،‬جــاده ای فرعــی‬ ‫شــما را بــه روســتا می رســاند‪‎.‬‬ ‫ایــن روســتا حــدود ‪ 200‬خانــوار جمعیــت دارد کــه‬ ‫زبــان محلــی ان هــا کــردی کرمانجــی می باشــد و‬ ‫بــه خاطــر قرارگرفتــن در طــول‏دره‪ ،‬بــه دره کــش یــا‬ ‫درکــش معــروف شــده اســت‪ .‬مراتــع و جنگل هــا‪،‬‬ ‫یکــی از متنــوع تریــن پوشــش هــای گیاهــی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫درختــی منطقــه‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫وجــود باغ هــای میــوه‪ ،‬انــواع گیاهــان دارویــی و‬ ‫شــفابخش‪ ،‬گونه هــای مختلفــی از حیات وحــش‪،‬‬ ‫تپه هــای باســتانی و چشــم اندازهای ‏بکــر و‬ ‫دلپذیــر‪ ،‬جلــوه ای خــاص و بی ماننــد بــه ایــن‬ ‫تفرجــگاه بخشــیده کــه هــر ســاله میزبــان شــمار‬ ‫زیــادی از دوســتداران طبیعــت ‏اســت‪.‎‬‬ ‫روستای درکش با طبیعتی جنگلی و کوهستانی‪،‬‬ ‫بــا چشــمه ســارها و ابشــارهای‬ ‫مصفــا در حاشــیه غنی تریــن‬ ‫و تنهــا ذخیــره گاه ‏جنگل هــای‬ ‫بلــوط شــرق کشــور اســت و‬ ‫وجــود باغ هــای میوه‪ ،‬انــواع‬ ‫گیاهــان دارویــی و شــفابخش‪،‬‬ ‫گونــه هــای مختلفــی از حیــات‬ ‫‏وحــش‪ ،‬تپــه هــای باســتانی و‬ ‫چشــم اندازهــای بکــر و دلپذیــر‪،‬‬ ‫جلــوه ای خــاص و بــی ماننــد بــه‬ ‫ایــن تفرجــگاه بخشــیده اس ـت‪.‎‬‬ ‫وجــود اثــار تاریخــی بــا‬ ‫ارزش چــون «قزلــر قلعــه» و‬ ‫ســردابه های زیبــا و همچنیــن‬ ‫ارتفاعــات و کوه هــای مرتفــع‬ ‫و نیــز سرچشــمه هــای پــر اب‬ ‫و درختــان جنگلــی مناطقــی چــون ابشــار کنگــره‬ ‫زو‪ ،‬چشــمه جنگلــی ییــاق‪ ،‬چشــمه گلــزار و‬ ‫سرچشــمه ســردار‪ ،‬دره ‏سرســبز کندریــزو‪ ،‬دره‬ ‫حلقــه بــا چشــمه ها و ابشــارها و جنگل هــای‬ ‫انبــوه ‪ ،‬مناطــق ییالقــی بســیار زیبــا و سرســبز‬ ‫بــا پوشــش جنگلــی‏در نواحــی گولــک‪ ،‬نرگســلو‪،‬‬ ‫کــش گربــه و تیــغ بــل از مهمتریــن دیدنــی هــای‬ ‫ایــن روســتا بــه شــمار مــی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫درایــن روســتا انــواع حیوانــات و پرنــدگان شــکاری‬ ‫در ارتفاعــات و جنگل هــای منطقــه ماننــد قــوچ‪،‬‬ ‫میــش‪ ،‬گــرگ‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬خــرس‪،‬‏خــوک و پرندگانــی‬ ‫چــون عقــاب‪ ،‬شــاهین‪،‬کرکس و کبــک زیســت می‬ ‫کنند‪.‬جنگلهــای ایــن منطقــه یکــی از زیســتگاه های‬ ‫مــرال (گــوزن‏قرمــز) اســت‪ .‬مرال هــا (گــوزن قرمــز)‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫جثــه بــزرگ و قــوی دارنـ ‪‎‬‬ ‫از دیگــر مناطــق دیدنــی نزدیــک روســتا می تــوان‬ ‫بــه ابشــار «بیــار» در فاصلــه ‪28‬کیلومتــری‬ ‫روســتا‪ ،‬منطقــه حفاظــت شــده قرخــود‏در فاصلــه‬ ‫‪ 42‬کیلومتــری روســتا و دریاچــه و ســد شــیرین‬ ‫دره در فاصلــه ‪ 61‬کیلومتــری روســتا می تــوان‬ ‫اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوشــاک مــورد نیــاز افــراد خانــواده ترکمــن توســط زنــان قبیلــه و از پشــم‬ ‫گوســفند یــا ابریشــم تهیــه مــی گــردد‪.‎‬‬ ‫ن‪‎:‬‬ ‫البسه محلی ترکمن در دو بخش زنان و مردا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎:‬‬ ‫در بخش مردا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‏‪-1‬‏دون یا معروف به قرمز دو ‪‎‬‬ ‫‏‪2‬‏‪‎‎-‬لبــاس محلــی مــردان ترکمــن بــوده‪ ،‬جنــس ان ابریشــم قرمز تیره و بــا راه‬ ‫راه مشــکی بــوده‏و یارنــگ شــتری و نــوع ســوزن دوزی ان قیطــان دوزی بــوده‬ ‫کــه بــا عــرض ‪ 2‬ســانت و بــه رنــگ‏مشــکی و قرمــز در کنــاره هــا و سراســتین‬ ‫لبــاس دوختــه می شــود‪.‬‬ ‫‏‪ 3‬‏‪‎-‎‬اچمک‪‎:‬این نوع لباس را مردان در فصل پاییز و زمستان می پوشند‪.‬‬ ‫در بخــش لباس هــای زنــان ترکمــن شــاید بتــوان گفــت کــه اکثــر ایــن‬ ‫لباس ها خیلی شــبیه به هم‏می باشــد ولی هرکدام از انها دارای شــکل ها‪،‬‬ ‫طرح هــا‪ ،‬نقش هــا و کاربردهــای خــاص خــود را‏دارد‪.‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎ -‎1‬چــاوک‪ :‬ایــن نــوع لبــاس بســیار شــبیه مانتوهــای امــروزی اســ ‪‎‬‬ ‫‪4‎‬ســوزن دوزی بــا عــرض ‪ 4‬الــی ‪ 5‬ســانت در حاشــیه ها و سراســتین از‬ ‫تفاوت هــای اساســی ‏ان می باشــد‪.‬‬ ‫‪‎-‎2‬کولتــه‪ :‬ایــن لبــاس همانطوریکــه از اســمش پیداســت شــبیه کــوت‬ ‫بــوده چــرا کــه از چــاوک کوچکتــر و از‏کوت هــای امــروزی کمــی بزرگتــر‬ ‫می باشــد‪ .‬ایــن لبــاس بــا کمــی تغییــرات روی ان در دو حالــت قابــل‬ ‫اســتفاده‏می باشــد‪ .‬یکــی بصــورت اویــز روی دوش در مجالــس و دیگــر‬ ‫اینکــه انداختــن ان روی کاله‪‎ .‎‬‬ ‫جنــس ایــن نــوع لبــاس ابریشــم بــه رنــگ قرمــز بــوده و عــرض‬ ‫ســوزن دوزی ایــن نــوع لبــاس در حاشــیه ها و‏سراســتین و کتاره هــا‬ ‫بیشــتر از چــاوک مــی باشــد‪.‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬چلپــی‪ :‬زیباتریــن لبــاس ســوزن دوزی ترکمــن کــه در نــوع خــود بســیار‬ ‫زیبــا بــوده و از تنــوع و ظرافــت خاصــی‏برخــوردار مــی باشــد‪ .‬ایــن لبــاس از‬ ‫جنــس ابریشــم و تمامــا ً ســوزن دوزی بــوده بطوریکــه یــک قســمت از ان‬ ‫‏خالــی نمــی باشــد و بــا ریشــه هــای ســفیددر وســط ان بــر ســر کاله یــا ســر‬ ‫می اندازنــد واســتین های ان بــا یــک ‏نــوار ســوزن دوزی شــده در پشــت‬ ‫بــه هــم متصــل مــی باشــند‪ .‬ایــن لبــاس را در مراســم ازدواج بــه عــروس‬ ‫می ‏پوشــانند‪.‬‬ ‫‪‎-‎4‬یلــک‪ :‬تنهــا لباســی اســت کــه معمــوال ً بــا زیــوراالت و ســکه تزئیــن مــی‬ ‫نماینــد و بــر ســر می اندازنــد‪.‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬یالــق‪ :‬بــا ریشــه هــای بســیار زیبــا وحاشــیه هــای تزئیــن شــده ‪ ،‬بــر روی‬ ‫کالهــی کــه در ســر قــراردارد پیچیــده‏مــی شــو ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫‪‎- ‎‬دارائــی زیباتریــن لبــاس ترکمــن کــه نشــان از اصیــل بــودن انهــا دارد و‬ ‫پوشــش یــک زن را بصــورت کامــل بیــان‏مــی نمایــد اســت ‪.‬جنــس ان از‬ ‫ابریشــم درجــه یــک بــوده و کلیــه مراحــل ان بصــورت دســتی انجام می شــود‬ ‫و‏بــا ریشــه هــای بزرگتــر از بالــق تزئیــن و بــر ســر و روی کاله مــی گذارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!