روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 297 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 297

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 297

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 297

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سشنبه ‪ 21 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /11‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /28‬رمضان‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪297‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫هوشمندسازی کشاورزی مسیری برای توسعه محصول‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫انهدام موریانه های جنگل گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم دور سفر و دورهمی رو خط‬ ‫بکشند‪ ،‬پرستاران دیگر تاب‬ ‫و تحمل ندارند‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز جمع اوری انشعابات غیرمجاز اب در روستاها‬ ‫‪4‬‬ ‫یک بیماری و هزاران درد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهروندان از سفر در تعطیالت‬ ‫عید فطر پرهیز کنند‬ ‫کنترل خشم ‏‬ ‫‪6‬‬ ‫افراتخته‪ ،‬روستایی برای همه فصول‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش شبکه های اجتماعی در رفع بی انگیزگی رای دهندگان؟‬ ‫در غیــاب احــزاب فعــال و واقعــی‪ ،‬ایــن‬ ‫شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه مســئوالن‬ ‫را بــا مطالبــات مــردم اشــنا می کننــد و بــه انهــا‬ ‫دربــاره چگونگــی ایجــاد شــرایط بــرای مراجعــه‬ ‫مــردم بــه صندوق هــای رای اطالعــات می دهنــد‪.‬‬ ‫از زمانــی کــه اینترنــت بــه گوشــی های مــردم رســید‪،‬‬ ‫جابجایــی و گســترش اطالعــات ابعــاد تــازه ای پیــدا کرد‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز خبــر بــه ســرعت میــان مــردم پخــش‬ ‫می شــود و گاهــی همیــن ســرعت انتقــال‪ ،‬موجــب‬ ‫نادیــده گرفتــ ه شــدن صحــت اخبــار می شــود‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه خــرداد ‪ ،۱۴۰۰‬بــازار اخبــار‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری گرم تــر شــده و وجــود‬ ‫شــبکه های مجــازی و تاثیــری کــه می تواننــد بــر‬ ‫ذهنیــت مــردم داشــت ه باشــند‪ ،‬ایــن روزهــا اهمیــت ‬ ‫خــود را بیشــتر از پیــش اشــکار کــرده اســت‪ .‬امــا‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بعنــوان یــک ابــزار رســانه ای‪،‬‬ ‫می تواننــد اطالعــات گروه هــای مخاطــب را افزایــش‬ ‫داده و از طرفــی‪ ،‬موحــب ســردرگمی انهــا نیــز شــوند‪.‬‬ ‫انتخابــات مهمــی در خردادمــاه پیــش رو داریــم‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن نظرســنجی مرکــز پژوهش هــای‬ ‫صداوســیما‪ ،‬تقریبــا نیمــی از مــردم اعــام کردنــد کــه‬ ‫تمایلــی ندارنــد در انتخابــات شــرکت کننــد‪ ،‬علــت ان‬ ‫هــم مســائل اقتصــادی عنــوان شــد ه اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت افــراد بــرای انتخابــات‪ ،‬دیدگاهــی در‬ ‫ذهــن داشــت ه باشــند‪ ،‬امــا بــا خوانــدن برنامه هــای‬ ‫کاندیداهــا در رســانه ها‪ ،‬دیدگاهشــان تغییــر کنــد‬ ‫و بــه فــرد دیگــری رای دهنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫رســانه ها در ایجــاد فضــای پرشــور انتخابــات نقــش‬ ‫خیلــی مهمــی دارنــد‪ .‬رســانه ها ماننــد رهبــران فکــری‪،‬‬ ‫روحانیــون‪ ،‬سیاســتمداران‪ ،‬اســتادان دانشــگاه و‬ ‫همــه کســانی کــه حرفشــان خریــدار دارد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫مــردم را بــه خــود جلــب و انهــا را اگاه کننــد‪.‬‬ ‫در دو دهــه اخیــر‪ ،‬شــرایط جدیــدی بــرای رســانه ها‬ ‫پیــش امــده اســت‪ .‬در دهه هــای پیشــین‪،‬‬ ‫رســانه های جریــان اصلــی ماننــد صداوســیما‪ ،‬رایــو‬ ‫و مطبوعــات نقــش اصلــی را در اگاه ســازی مــردم‬ ‫بــرای انتخابــات برعهــده داشــتند‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫رســانه های جایگزیــن نقــش بســیار پررنگــی دارنــد‪.‬‬ ‫همگرایــی رســانه ای در دوران انتخابــات بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬اگــر صداوســیما و خبرگــزاری جمهــوری اســامی‬ ‫بتواننــد از مزیت هــا‪ ،‬امکانــات و توانمندی هــای‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بهــره ببرنــد‪ ،‬می تواننــد تاثیــر‬ ‫بیشــتری بــر مخاطبانشــان در موضــوع انتخابــات‬ ‫داشــت ه باشــند‪ .‬شــبکه های اجتماعــی قــدرت‬ ‫رســانه ای زیــادی دارنــد و گاهــی از رســانه های‬ ‫جریــان اصلــی هــم جلوتــر حرکــت می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از مزیت هــای اینترنــت و رســانه های جدیــد‬ ‫ایــن اســت کــه نمی تــوان انهــا را کنتــرل کــرد‪ ،‬البتــه‬ ‫می تــوان روی انهــا نظــارت داشــت‪ .‬کنتــرل دو نــوع‬ ‫اســت یــک نــوع جلوگیــری از ارتبــاط اســت کــه بــه‬ ‫نفــع هیــچ دولــت‪ ،‬حکومــت و جامعــه ای نیســت‪.‬‬ ‫شبکه اجتماعی کالب هاوس‬ ‫در شــبکه اجتماعــی جدیــد «کالب هــاوس»‬ ‫بحث هــای زیــادی انجــام می شــود‪ .‬گروه هــا‬ ‫و اتاق هــای متنوعــی مســائل روز را بررســی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫برخــاف کاربــران اروپایــی کالب هــاوس‪ ،‬کــه بیشــتر‬ ‫مســائل شــخصی و موضوع هــای مرتبــط بــا زندگــی را‬ ‫بــه بحــث می گذارنــد‪ ،‬کاربــران ایرانــی در کالب هــاوس‬ ‫مســائل سیاســی را بررســی می کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت ‪ ۹۹‬درصــد اتاق هایــی کــه در‬ ‫کالب هــاوس ایــران تشــکیل می شــود سیاســی اســت‬ ‫و از ایــن تعــداد ‪ ۹۰‬درصــد بــه مســائل انتخاباتــی‬ ‫اختصــاص دارد‪ .‬در باقــی اتاق هــا‪ ،‬مســائل اجتماعــی‬ ‫روز بررســی می شــود‪.‬‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی شــاهد فعالیــت‬ ‫گروه هــای مختلــف هســتیم‪ .‬زیــرا در کشــورمان‬ ‫حــزب بــه معنــای نهــاد مدنــی نداریــم‪ .‬ماننــد‬ ‫کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬اهــداف توســط مســئوالن‬ ‫و افــراد نخبــه از پاییــن شــکل نگرفتــ ه اســت‬ ‫بحث هــا و گفت وگوهــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد کالب هــاوس روی جهت دهــی و میــزان حضــور‬ ‫مــردم تاثیــر دارد‪ .‬امیــدوارم گزینه هــای متنوعــی را در‬ ‫انتخابات داشــت ه باشــیم‪ .‬امیدوارم ذائقه های مختلف‬ ‫و دیدگاه هــای مختلــف بتواننــد در ایــن دوره انتخابــات‬ ‫حضــور داشــت ه باشــند‪ ،‬در ان صــورت فکــر می کنــم‬ ‫تعــداد بیشــتری از رای دهنــدگان پــای صندوق هــای رای‬ ‫بیاینــد‪ .‬اگــر فضــای مجــازی را کنتــرل و سانســور کنیــم‪،‬‬ ‫اگــر تنوعــی در نامزدهــای انتخاباتــی نباشــد‪ ،‬باعــث‬ ‫بی انگیزگــی رای دهنــدگان خواهدشــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫تاثیرات یک شغل بر زندگی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد خودنمایــی و متولــد شــدن بســیاری از‬ ‫مشــاغل بــر بســتر اینترنــت و بــر پایــه شــبکه های‏اجتماعــی‬ ‫هســتیم تــا جایــی کــه اکثــر ایــن شــغل ها بــدون داشــتن جــا‬ ‫و مــکان توانســته اند افــراد بســیاری را‏بــکار گرفتــه و اقــدام بــه‬ ‫اشــتغال زایی کننــد‪ .‬‏‬ ‫هــر چنــد در ایــن روزهــای کرونایــی موجــب تعطیلــی بســیاری‬ ‫از مشــاغل شــده تــا جایــی کــه برخی هــای بــرای‏اینکــه از پــس‬ ‫بیــکاری فــرار کننــد و بتواننــد روزی خــود را داشــته باشــند بــا دور‬ ‫زدن محدودیت هــا و نیم بــاز‏بــودن کرکــره مغــازه یــا نشســتن در مغــازه بــا کرکــره پاییــن‬ ‫اقــدام بــه فعالیــت مــی کننــد بــه دور از اینکــه‏عــده ای در ایــن شــرایط حتــی بــدون‬ ‫حضــور در محــل کار خــود و در منــزل توانســته اند بــا بکارگیــری از‏گوشــی هوشــمندی‬ ‫کــه در اختیــار دارنــد اقــدام بــه فــروش محصــوالت خــود کننــد تــا جایــی کــه برخــی از‬ ‫ایــن‏افــراد توانســته انــد نســبت بــه توســعه فــروش خــود دســت بزننــد و از یــک فروش‬ ‫جزئــی و کوچــک بــه یــک‏فروشــنده قــوی تبدیــل شــوند‪.‬‏‬ ‫اینکــه ایــن افــراد چگونــه توانســته اند بــدون توجــه بــه دور زدن محدودیت هــا و بــه‬ ‫صــورت اقــدام بــه توســعه‏بــازار کســب و کار خــود و بــه تبــع افزایــش فــروش را در‬ ‫پیــش داشــته باشــند و در ایــن بیــن نیــز باعــث ‏اشــتغال زائی و افزایــش درامــد نســبت‬ ‫بــه مشــاغلی کــه صرفــا ً فــروش و ادامــه حیــات خــود را بــا حضــور‏فیزیکــی در مکانــی‬ ‫چنــد متــری مــی بیننــد شــوند تــا جایــی کــه اینگونــه افــرادی کــه خــود را مبحــوس بــه‬ ‫‏حضــور در مــکان مــی بیننــد بــه جــای توســعه و رونــق کســب خــود بیشــتر موجــب‬ ‫افزایــش بدهــکاری و‏مقــروض شــدن خــود بــه دیگــران را در پیــش گرفته انــد و بــه‬ ‫دنبــال اســتفاده از فنــاوری کــه در دستانشــان‏هــر روز بــدون اســتفاده اســت نیســتند‪.‬‏‬ ‫جالــب اســت کــه بدانیــد عــده ای توانســته اند از ایــن شــرایط کرونــا بهتریــن اســتفاده‬ ‫را ببرنــد تــا جایــی کــه ابتــدا‏بــا احــداث فروشــگاه مجــازی لبــاس زنانــه و کســب اعتمــاد‬ ‫مشــتریان خــود اقــدام بــه توســعه ان و افــزودن‏ســایر فعالیتهــا بــر ایــن فروشــگاه‬ ‫شــده اند تــا جایــی کــه االن مــی تــوان گفــت کــه مدیریــت یــک هایپــر مارکــت‏را در‬ ‫فضــای مجــازی برعهــده دارنــد‪ .‬هایپــر مارکتــی کــه قــادر اســت تمــام نیازهــای یــک‬ ‫مشــتری را بــدون‏اینکــه از ان خــارج شــود و بــه فروشــگاه دیگــر مراجعــه کنــد تامیــن‬ ‫مــی کنــد ‏‪.‬‬ ‫هنرهای دستی‬ ‫چــه انــدازه بــا پرطرفدارتریــن صنایــع دســتی ایران اشــنا هســتید؟ خانم هــای خانه دار‬ ‫بســیاری هســتند کــه بــه قــول معــروف از هــر انگشتشــان هزار هنــر می ریــزد‪ .‬از قالب‬ ‫بافــی بگیــر تــا منجــوق دوزی و شــماره دوزی و بافتــن لبــاس‪ .‬بــا هــر یــک از ایــن هنرهــا‬ ‫بــه تنهایــی مــی تــوان یــک کســب و کار خانگــی درســت و حســابی راه انــدازی کرد‪.‬‬ ‫الزم اســت کــه قبــل از شــروع کار اقــدام بــه جســتجو درمــورد مدهــای روز و ســلیقه‬ ‫مشــتریان احتمالــی خــود داشــته باشــید‪ .‬بــه دنبــال ایــن باشــید کــه گــروه هــدف خــود‬ ‫راشناســایی کنیــد کــه چــه ســلیقه ای دارنــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه بــرای درســت کــردن صنایــع دســتی حتمــا ً بایــد مطابــق ســلیقه مشــتری‬ ‫عمــل کــرد‪ ،‬حتــی اگــر بــه نظــر خودتــان ایــن کار زیبــا نیســت‪ .‬امــا ایــن کار یکــی از هــزار‬ ‫مــواردی می باشــد کــه در ایــن زمینــه کاری بــه جذب مشــتریان بســیاری کمــک خواهد‬ ‫کــرد‪ ،‬امــکان شــخصی ســازی ســفارش ها را فراهــم کنیــد‪ .‬یعنــی اگــر محصولــی را بــه‬ ‫مشــتری معرفــی مــی کنیــد‪ ،‬بــه او حــق انتخــاب بدهیــد کــه در رنــگ یــا طــرح شــما بــه‬ ‫ســلیقه خــود تغییــرات بدهــد‪.‬‬ ‫مزایای داشتن کسب و کار اینترنتی چه می تواند باشد؟‬ ‫اولین مزیت را می توان در استقالل شغل دانست‪.‬‬ ‫دومین مزیت را در انعطاف پذیر بودن ساعات کاری می توان دانست‪.‬‬ ‫سومین مزیت شغل اینترنتی را می توان در داشتن اوقات فراغت بیشتر ان دید‪.‬‬ ‫چهارمین مزیتی که درمشاغل اینترنتی نیاز نیست به دنبال ان باشید نداشتن‬ ‫هیچ گونه لباس رسمی است‪.‬‬ ‫پنجمین مزیت از مزایای مشاغل اینترنتی را می توان به بازده مالی مناسب‬ ‫ان اشاره داشت‪.‬‬ ‫بنابراین با مواردی که به ان اشاره شد می بینید که مزایای کار با اینترنت بسیار‬ ‫بیشتر از مزایای کار در محیط فیزیکی است و قابل انعطاف می باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫چگونه محبوب‬ ‫باشیم؟‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫در جمع هــا حضــور پیــدا کنیــد؛ چنیــن حضــوری یعنــی تمایــل بــه خــروج از محــدوده ی امنــی کــه‬ ‫بــرای خودتــان درســت کرده ایــد‪ .‬اگــر ادم محبوبــی نیســتید‪ ،‬بــه ایــن خاطــر اســت کــه بــا انجــام‬ ‫کارهایــی کــه افــراد محبــوب تمایــل بــه انجام شــان دارنــد‪ ،‬راحــت نیســتید؛ کارهایــی ماننــد‪:‬‬ ‫گفت وگــو کــردن‪ ،‬تعریــف جُــک و در کل برقــراری ارتبــاط بــا ادم هــا‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید‬ ‫افــراد محبــوب بــه ایــن خاطــر محبــوب هســتند کــه دیگــران انهــا را می شناســند و بــه انهــا توجــه‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪297‬‬ ‫قلقلک‬ ‫بافاصله گزاری اجتماعی ایا‬ ‫پاستوریزه شده ایم؟‬ ‫میکروب هــا همیشــه ان قــدر هــم مضــر نیســتند‬ ‫و تمــاس بــا مقــداری از انهــا بــرای ســامت سیســتم‬ ‫ایمنــی اهمیــت دارد‪ .‬امــا‏فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫فرصــت تمــاس بــا ایــن موجــودات دوســت نداشــتنی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را از مــا گرفتــه اسـ ‪‎‬‬ ‫درســت اســت کــه اخبــار تلــخ همه گیــری همــه‬ ‫جــا را گرفتــه اســت و بــا تاخت وتــاز ایــن بیمــاری‬ ‫مواجهیــم امــا نــکات جالــب توجهــی‏نیــز وجــود دارنــد‬ ‫کــه کمــی امیدوارکننــده هســتند‪ .‬بــرای مثــال امــار‬ ‫مــرگ و میــر ســاالنه ناشــی از انفوالنــزا در بســیاری‬ ‫از نقــاط ‏کاهــش یافتــه اســت و ایــن بــه خاطــر‬ ‫رعایــت الگوهــای فاصلــه اجتماعی و ســایر رفتارهای‬ ‫بهداشــتی اســت‪ .‬بســیاری از افــراد‏گــزارش می کننــد‬ ‫کــه دفعات سرماخوردگیشــان کاهــش یافته و همه‬ ‫اینهــا شــاهدی اســت بــر اینکــه چــه توانایی هایــی در‬ ‫تغییــر‏رفتارهــای روزمــرۀ خــود داریــم‪ .‬تغییراتــی کــه‬ ‫می توانــد بهداشــت مــا را بیشــتر و بهتــر بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫مــا وجــوه دیگــری را نیــز بایــد‏در نظــر گرفــت‪ .‬در‬ ‫ایمونولــوژی ایــن امــوزه پذیرفته شــده اســت که قرار‬ ‫گرفتــن در معــرض عفونت هــای معمــول و میکــروب‬ ‫‏هــای رایــج در اوایــل زندگــی بــه سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫کمــک می کنــد تــا یــاد بگیــرد چــه چیــزی را بایــد هدف‬ ‫قــرار دهــد و چــه چیــزی‏را بــه حــال خــود رهــا کنــد‪.‬‬ ‫عــدم دســتیابی بــه ان مواجهه هــا در زمان مناســب‪،‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را نســبت بــه هــر میکــروب‬ ‫‏جزئــی وادار بــه واکنــش بیــش از حــد می کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یکــی از اثــرات طوالنــی‬ ‫مــدت وضعیــت جدیــد‪ ،‬فاصله گیری هــا و رفتارهــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬افزایــش‏الرژی هــا و بیماری هــای مرتبــط‬ ‫بــا ان ماننــد اگزمــا و اســم باشــد‪ ،‬بــه ویــژه در افــرادی‬ ‫کــه در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا نــوزاد‏بوده انــد‪.‬‬ ‫دوران نــوزادی و اوایــل کودکــی دورانــی اســت کــه‬ ‫بــدن بــا انواعــی از میکروب هــا مواجــه می شــود و راه‬ ‫ســازگاری و یــا‏دفــع انهــا رایــاد می گیــرد امــا رفتارهــای‬ ‫بهداشــتی و فاصله گیــری اجتماعی ایــن مواجهات را‬ ‫بــرای نــوزادان بــه حداقــل رســانده اند‏و ایــن می توانــد‬ ‫پیامدهایــی در اینــده فــرد داشــته باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کودکانــی کــه بــا ســزارین متولــد می شــوند ‪ 25‬تــا‬ ‫‪ 30‬درصــد بیشــتر احتمــال ابتــا به چاقــی و دیابت را‬ ‫دارنــد زیــرا بــا‏میکروب هــای واژن و مدفوع در هنگام‬ ‫زایمــان طبیعــی مواجــه نمی شــود‪ .‬وقتــی بچه هــا را‬ ‫بــا انتــی بیوتیــک معالجــه می کنیــد‪ ،‬در‏اواخــر زندگی‬ ‫میــزان چاقــی و اســم انهــا بســیار باالتــر اســت‪ .‬گفته‬ ‫می شــود کــه طــی ‪ 5‬ســال اینــده کــودکان مبتــا بــه‬ ‫اســم و چاقــی‏بیشــتر خواهنــد شــد چراکــه کمتــر‬ ‫بــا دیگــران بــازی کرده انــد و در فضایــی پاســتوریزه‬ ‫و احتیاطــی بــزرگ شــده اند و بــدن ان هــا‏بســیاری‬ ‫از میکروب هایــی کــه بایــد بــا ان هــا مواجــه می شــد‬ ‫را نمی شناســد و بــه همیــن خاطــر واکنش هــای‬ ‫ناســازگاری در‏مواجهــه بــا ان هــا بــروز خواهــد دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بســیاری از مطالعــات مشــاهده ای نشــان داده انــد‬ ‫افــرادی کــه دوران کودکــی انهــا در خــارج از شــهرها‬ ‫ســپری شــده اســت یــا بــا‏حیوانــات ارتبــاط بیشــتری‬ ‫داشــته اند‪ ،‬اســم و الــرژی کمتــری دارنــد‪ .‬برخــی‬ ‫مطالعــات نشــان می دهنــد کــه منبــع الــرژی‬ ‫محرومیــت ‏از تمــاس بــا ارگانیســم های محیطــی‬ ‫اســت کــه در طــول هزاره هــا همــراه تکاملــی مــا‬ ‫بوده انــد ولــی زندگــی امــروزی باعــث شــده‏اســت‬ ‫کــه بــدن مــا عــادت بــه همزیســتی بــا ان هــا را از‬ ‫دســت بدهــد و واکنــش الرژیــک نشــان دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫فرضیــه را «دوســتان‏قدیمــی» می نامنــد‪ ،‬کــه نشــان‬ ‫می دهــد قــرار گرفتــن در معــرض ایــن ارگانیس ـم ها‬ ‫بــه سیســتم ایمنــی بــدن مــا اجــازه می دهــد تفــاوت‬ ‫بیــن‏عوامــل بیمــاری زا و همســفران غیرتهاجمــی را‬ ‫بیامــوز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خطر جدید در کمین است‬ ‫انچــه عیــان اســت امــار مبتالیــان و افــراد بســتری هــم‬ ‫اکنــون بــه نســبت ابتــدای فروردیــن مــاه حــدود ‪ ۴‬برابــر‬ ‫اســت و ایــن مســئله ‏افزایــش رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را می طلبــد‪ .‬موضوعــی کــه بــه گفتــه رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی وضعیــت انچنــان‏مناســبی در‬ ‫اســتان نــدارد‪ .‬هاشــمی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از ماســک در‬ ‫‏خراســان شــمالی کمتــر از ‪ ۶۰‬درصــد اســت‪.‬‏‬ ‫تعطیالت عید فطر در پیش است؛‬ ‫مردم دور سفر و دورهمی خط بکشند‪ ،‬پرستاران دیگر تاب و تحمل ندارند‬ ‫تعطیــات عیــد ســعید فطــر در پیــش‬ ‫اســت و در صورتــی کــه مــردم ســفر و‬ ‫دورهمــی را بــرای خــود ممنــوع نکننــد‬ ‫بــاری دیگــر شــاهد ‏اوج گیــری کرونــا‬ ‫خواهیــم بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از تعطیــات نــوروز مــوج جدیــدی‬ ‫از شــیوع کرونــا در کشــور بــه وجــود‬ ‫امــد؛ موجــی کــه اثــارش خیلــی زود بــه‬ ‫خراســان شــمالی‏رســید بــه طــوری کــه‬ ‫تنهــا طــی یــک هفتــه امــار را حتــی بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۴‬برابــر رســاند‪.‬‏‬ ‫ایــن مســئله باعــث شــد تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی در اختیــار بیمــاران کرونایــی‬ ‫رکــورد بزنــد و تــا مــرز ‪ ۵۰۰‬مــورد نیــز‬ ‫برســد؛ امــا پــس از‏ایــن اتفاقــات و بــا‬ ‫اعمــال محدودیت هایــی امــار بــه مــرور‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‏‬ ‫هرچنــد نســبت بــه ابتــدای فرودیــن‬ ‫مــاه و اســفند ســال گذشــته امــار شــیوع‬ ‫کرونــا در خراســان شــمالی همچنــان بــه‬ ‫شــدت باالســت ‏امــا بــه نظــر می رســد‬ ‫طغیــان کرونــا اندکــی فروکــش کــرده‪.‬‏‬ ‫همچنان میزان مبتالیان باال است‬ ‫بــه گفتــه ســید احمــد هاشــمی‪ ،‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی در روز گذشــته ‪ ۴‬نفــر دیگــر‬ ‫جــان خــود را بــه علــت‏بیمــاری کرونــا از‬ ‫دســت دادنــد‪.‬‏‬ ‫هاشــمی همچنیــن از بســتری ‪ ۸۹‬بیمــار‬ ‫در بیمارســتان های اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۴۳۷‬بیمــار در مجمــوع‬ ‫بســتری‏هســتند‪.‬‏‬ ‫ایــن امــار کــه چنــد روزی ثابــت مانــده‬ ‫نشــان می دهــد صعــود کرونــا متوقــف‬ ‫شــده امــا همچنــان روزانــه بیــن ‪ ۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۱۰‬بیمــار بســتری ‏می شــوند؛ تعــدادی‬ ‫کــه در ‪ ۷‬فروردیــن فقــط ‪ ۲۵‬مــورد بــود‪.‬‏‬ ‫ایــن مســئله نشــان می دهــد علــی رغــم‬ ‫تغییــر رنــگ بنــدی شــیوع کرونــا خراســان‬ ‫شــمالی وضعیــت همچنــان ناپایــدار‬ ‫اســت‪ .‬خراســان‏شــمالی طــی چنــد روز‬ ‫گذشــته تقریبــا ً بــه رنــگ قرمــز درامــده‬ ‫کسب و کار‬ ‫بــود امــا اکنــون فقط شهرســتان شــیروان‬ ‫قرمــز رنــگ اســت و بجنــورد‪،‬‏اســفراین‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬فــاروج و مانــه و ســملقان‬ ‫نارنجــی هســتند؛ دو شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن و گرمــه نیــز در وضعیــت زرد‬ ‫کرونایــی‏قــرار دارنــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬کادر‬ ‫درمــان اســتان در فشــار هســتند و نیــاز‬ ‫بــه اســتراحت بیشــتری ‏دارنــد لــذا از‬ ‫مــردم تقاضــا داریــم از انجــام ســفرهای‬ ‫تفریحــی خــودداری کننــد تــا شــاهد‬ ‫شــیوع بیشــتر کرونــا نباشــیم‪.‬‏‬ ‫انچــه عیــان اســت امــار مبتالیــان و‬ ‫افــراد بســتری هــم اکنــون بــه نســبت‬ ‫ابتــدای فروردیــن مــاه حــدود ‪ ۴‬برابــر‬ ‫اســت و ایــن مســئله ‏افزایــش رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را می طلبــد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی وضعیــت انچنــان‬ ‫‏مناســبی در اســتان نــدارد‪ .‬هاشــمی در‬ ‫ایــن خصــوص گفــت‪ :‬میــزان رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از‬ ‫ماســک در‏خراســان شــمالی کمتــر از ‪۶۰‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‏‬ ‫اســتفاده نکــردن از ماســک و اغــاز دور‬ ‫جدیــد دورهمــی هــا نگرانی هــا را بــاری‬ ‫دیگــر افزایــش می دهــد‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫در پیــش‏بــودن تعطیــات عیــد فطــر و‬ ‫پیوســته شــدن ان بــا ایــام اخــر هفتــه‬ ‫بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‏‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خراســان شــمالی همچنــان در وضعیــت‬ ‫مناســبی از‏نظــر شــیوع کرونــا قــرار نــدارد و‬ ‫مــردم بایــد پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت‬ ‫کــرده و اســتفاده از ماســک را جــدی بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ادامــه داشــتن دورهمــی‬ ‫هــای خانوادگــی باعــث جــوالن بیشــتر‬ ‫کرونــا در اســتان خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه تعطیــات پیــش‬ ‫رو گفــت‪ :‬مــردم از رفتــن بــه مســافرت‬ ‫خــودداری کننــد زیــرا عمــوم افــرادی کــه‬ ‫در ایــن مــدت‏بســتری می شــدند در ایــام‬ ‫نــوروز بــه مســافرت رفتــه بودنــد‪.‬‏‬ ‫معصومــه خــاوری‪ ،‬پرســتاران بخــش‬ ‫کرونایــی بیمارســتان امــام حســن (ع)‬ ‫بجنــورد نیــز می گویــد‪ :‬طــی روزهــای‬ ‫اخیــر شــرایط بســیار ‏ســختی را تجربــه‬ ‫کردیــم و در زمــان شــیفت خــود پیوســته‬ ‫مشــغول بســتری بیمــاران بودیــم‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬گاهــی طــی یــک ســاعت‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬بیمــار کرونایــی را پذیــرش‬ ‫می کردیــم کــه ایــن عــدد بــرای‬ ‫بیمارســتان رکــورد جدیــدی ‏محســوب‬ ‫می شــد ‪.‬‏‬ ‫خــاوری تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن حجــم کار‬ ‫وقتــی بــا کمبــود نیــروی پرســتاری همــراه‬ ‫شــود فشــار دو چندانــی بــه کادر درمــان‬ ‫وارد می کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن پرســتار تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم‬ ‫مــردم شــرایط را درک کننــد؛ همچنــان‬ ‫امــار مبتالیــان و بســتری باالســت و در‬ ‫صــورت عــدم‏رعایــت وضعیــت بدتــر نیــز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫وی در انتهــا در خصــوص تعطیــات‬ ‫انتهــای هفتــه گفــت‪ :‬مــردم چنــد مــدت‬ ‫از رفتــن بــه مســافرت امتنــاع کننــد تــا‬ ‫پــس از انجــام‏واکسیناســیون پرســتاران‬ ‫نیــز بتواننــد بــا ســایر مــردم بــه ســفر‬ ‫برونــد‪.‬‏‬ ‫کســبه ای کــه تحمــل تعطیــات دیگــر را‬ ‫ندارنــد‬ ‫از ســوی دیگــر کســبه تقریبــا ً ‪ ۵۰‬روز‬ ‫اســت کــه نتوانســته اند مغــازه خــود را‬ ‫بــاز کننــد‪ .‬عمــوم مغــازه داران در ‪ ۱۵‬روز‬ ‫ابتدایــی عیــد‏تعطیــل بودنــد و پــس از‬ ‫خطر جدید در کمین است ‪ /‬سفر‬ ‫در تعطیالت عید فطر ممنوع‬ ‫فشار کاری پرستاران زیاد است ‪/‬‬ ‫مردم سفر نروند‬ ‫ان بــا محدودیت هــای کرونایــی مواجــه‬ ‫شــدند و تاکنــون نتوانســته اند بــه صــورت‬ ‫پیوســته بــر ســر شــغل‏خــود برونــد‪.‬‏‬ ‫اکنــون رونــد صعــودی کرونــا متوقــف‬ ‫شــده و احتمــال کاهــش شــیوع کرونــا‬ ‫وجــود دارد لــذا نبایــد بــا ســهل انــگاری‬ ‫خــود کســبه را ‏ناامیدتــر کنیــم‪.‬‏‬ ‫هــادی رحمتــی کــه یــک مغــازه تولیــد‬ ‫و فــروش کفــش مردانــه دارد گفــت‪:‬‬ ‫پــس از تعطیــات نــوروزی نتوانســته ام‬ ‫مغــازه خــود را بــاز‏کنــم و ایــن مســئله‬ ‫باعــث شــده بــرای پرداخــت اجــاره کارگاه‬ ‫و مغــازه بــا مشــکل مواجــه شــوم‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ ۳ :‬زن سرپرســت خانــوار‬ ‫در کارگاه تولیــد کفــش مشــغول کار‬ ‫هســتند امــا وقتــی مغــازه تعطیــل شــد‬ ‫بــه ناچــار ان هــا را‏نیــز مرخــص کــردم‪.‬‏‬ ‫رحمتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم از‬ ‫ســفرهای غیــر ضــروری پرهیــز کننــد‬ ‫تــا شــرایط بــه حالــت عــادی بازگــردد؛‬ ‫بســیاری از خانواده هــا ‏منتظــر رفــع‬ ‫محدودیت هــا هســتند تــا بتواننــد بــه‬ ‫ســر کار بیاینــد‪.‬‏‬ ‫ایا باز هم دولت محدودیت های‬ ‫تردد را برمی دارد؟‬ ‫امــا در ایــن بیــن نبایــد وظیفــه‬ ‫مســئوالن را نادیــده گرفــت؛‬ ‫وظیفــه ای کــه اگــر در عیــد نــوروز‬ ‫انجــام می شــد قطعــا ً اکنــون شــاهد‬ ‫‏چنیــن وضعیتــی نبودیــم‪.‬‏‬ ‫در اســتانه عیــد ســعید فطــر رنــگ‬ ‫بنــدی جدیــد شــهرها اعــام شــده و‬ ‫بســیاری از شهرســتان ها از شــرایط‬ ‫قرمــز خــارج شــده اند و ‏ایــن بــه‬ ‫معنــای برداشــته شــدن منــع تــردد‬ ‫بیــن شــهری اســت‪.‬‏‬ ‫در صورتــی کــه مســئوالن دولتــی بــاز‬ ‫هــم نســبت بــه برقــراری منــع تــردد‬ ‫اقــدام نکننــد شــیوع کرونــا گســترده تر‬ ‫نیــز خواهــد‏شــد‪/.‬مهر‬ ‫نکات کلیدی ‪ ۱۰‬گانه برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫بو کار اینترنتــی و کســب‬ ‫اگــر قــدم اول شــما بــرای راه انــدازی کسـ ‬ ‫درامد انالین‪ ،‬ایجاد ســایت یا فروشــگاه اینترنتی اســت؛ پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ایــن ‪ ۱۰‬نکتـه ی کلیــدی را رعایــت فرمائیــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬باید بدانید که فروشگاه اینترنتی فراتر از یک شغل تمام وقت است‬ ‫بو کار اینترنتــی‬ ‫هــدف اکثــر ایــن کســانی کــه بــه دنبــال‪ ،‬راه انــدازی یــک کســ ‬ ‫هســتند بــه عنــوان شــغل دوم درکنــار کار اول ان هــا اســت و فکــر می کننــد یــک‬ ‫فروشــگاه مجــازی راهــی بی دردســر بــرای کســب درامــد در ایــن اشــفته بــازار‬ ‫محســوب می شــود کــه بــا اختصــاص چنــد ســاعت وقــت روزانــه می تواننــد درامــد‬ ‫بســیار زیــادی کســب کننــد‪.‬‬ ‫برخــاف ظاهــر‪ ،‬راه انــدازی فــروش انالیــن کاری بســیار پیچیــده‪ ،‬زمان بــر و پردردســر‬ ‫بو کار ســنتی دردســرهای بســیار بیشــتری دارد و بایــد‬ ‫اســت و از راه انــدازی یــک کس ـ ‬ ‫گفــت ایــن یــک کار تمام وقــت بــدون حتــی یــک روز و یــک ســاعت تعطیلــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مــی تــوان گفــت کــه هزینــه بســیار زیــادی بــرای راه انــدازی یــک فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫ایــده ال الزم اســت‬ ‫عمدتــا ً اکثــر مــردم بــر ایــن باورنــد کــه راه انــدازی فروشــگاه های انالیــن بــه لحــاظ‬ ‫نداشــتن فضای فیزیکی‪ ،‬هزینه ی بســیار پایین تری نســبت به بازارهای ســنتی دارند؛‬ ‫ایــن تصــور نیــز تــا حــد زیــادی غلــط اســت‪ .‬چــرا کــه اگــر ایــن موضــوع صحــت داشــت‪،‬تا‬ ‫کنــون همــه فروشــگاه های فیزیکــی بایــد تبدیــل بــه فروشــگاه انالیــن شــده بودنــد‪.‬‬ ‫قطعــا ً ســوال خواهیــد کــرد کــه چــه هزین ـه ای بایــد بــرای راه انــدازی یــک فروشــگاه‬ ‫اینترنتی کنید وقتی همه وســایل که همان گوشــی هوشــمند و شــبکه های اجتماعی‬ ‫مهیاســت امــا مــواردی کــه قطعــا ً بــه ان توجــه نکرده ایــد‪ :‬عکاســی محصــوالت‪ ،‬ورود‬ ‫اطالعات به وبســایت‪ ،‬به روز کردن اطالعات‪ ،‬تبلیغات انالین‪ ،‬پشــتیبانی ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫فروشــگاه‪ ،‬هزینــه زیرســاخت و‪ ...‬به طــور کلــی هزینــه راه انــدازی یــک فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی در ســال اول بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر یــک فروشــگاه فیزیکــی اســت ولــی در نظــر‬ ‫داشــته باشــید کــه هزینه هــای فروشــگاه انالیــن شــما پــس از گذشــت ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬ســال و بــا‬ ‫افزایــش مشــتریان شــما بــه نســبت کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تامین کاال‪ ،‬اصل اول موفقیت یک فروشگاه اینترنتی است‬ ‫ســال ها پیــش کســبه بــازار معتقــد بــودن‪ ،‬کــه «ســود‪ ،‬در خریــد خــوب اســت؛ نــه‬ ‫فــروش»! ایــن اصــل در همه جــا از جملــه فــروش انالیــن نیــز صــدق می کنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مهم تریــن اصــل بــرای موفقیــت در فــروش اینترنتــی‪ ،‬دسترســی بــه ســورس های‬ ‫اصلــی‪ ،‬پایین تریــن قیمــت و موجــودی دائــم کاال اســت‪.‬‬ ‫بو کار فعلــی خــود بــه زنجیــره تامیــن دسترســی داریــد‪ ،‬مثــا مغــازه دار‬ ‫اگــر در کس ـ ‬ ‫هســتید و واردکننــده و پخش کننــده هســتید (در یــک کالم هم اکنــون یــک سیســتم‬ ‫بو کار‪ ،‬طراحــی فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫فــروش ســنتی داریــد)‪ ،‬به عنــوان یــک مشــاور کسـ ‬ ‫را بــه شــما جــدا توصیــه می کنــم‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم گفــت‪ :‬بــرای بررســی وضعیــت زیســت یوزپلنــگ‬ ‫در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت بــزودی ‪ ۱۶‬دســتگاه دوربیــن تلــه ای در ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی نصــب و راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬دوربیــن هــای تلــه ای بــرای ثبــت یوزپلنــگ هــا در‬ ‫مناطقــی کــه احتمــال حضــور و مشــاهده یــوز بیشــتر اســت‪ ،‬کار گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫نصب ‪ ۱۶‬دستگاه‬ ‫دوربین تله ای در‬ ‫محل زیست یوزهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪297‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫حجت مقسم‬ ‫‏هرچــه بتوانیــم بــه صــورت کلــی نظــارت و کنترل هــای کــه‬ ‫می تــوان بــه صــورت هوشــمند در مــزارع انجــام داد حتــی بــه‬ ‫صــورت انالیــن‏کنتــرل کلــی داشــته باشــیم را افزایــش داده و‬ ‫بتوانیــم کشــاورزی خــود را کامــا مکانیــزه و هوشــمند کنیــم‪،‬‬ ‫قطعــا موجــب بهــره وری و‏افزایــش مزایــای ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال مکانیزاســیون اتوماســیون بحث مرغــداری قادر‬ ‫اســت تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد مانــع اشــتباهات‏انســانی شــود‏‪.‬‬ ‫به بهانه ی روز جهانی بیماری های خاص؛‬ ‫یک بیماری و هزاران درد‬ ‫هوشمندسازی مسیری برای توسعه‬ ‫در حالیکــه در صنعــت کشــاورزی ایــران‬ ‫هــوش مصنوعــی چنــدان قدرتمنــد ظاهــر‬ ‫نشــده اما همچنان صاحبان ایده و تفکر به‬ ‫‏دنبــال ســرمایه گذارنی در ایــن بخش هســتند‬ ‫کــه بتواننــد زیــر ســایه ســرمایهگذاریهای‬ ‫اساســی ایدههــای خــود را عملیاتــی‏نماینــد‏‪.‬‬ ‫‏ امــا جالــب اســت کــه بدانیــد ورود‬ ‫هــوش مصنوعــی در صنعــت کشــاورزی‬ ‫اتفاقــی اجتنــاب ناپذیر بــوده که همواره‬ ‫مراجــع تصمیم‏گیــری و سیاســتگذاران‬ ‫بخــش کشــاورزی در مســیر پذیــرش ان‬ ‫قــرار گرفته انــد‏‪.‬‬ ‫‏ در همیــن راســتا بــا « عقیــل کشــیر‪ ،‬مدیر‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان ناپــادا» کــه عمــده‬ ‫فعالیــت اش در زمینــه تولیــد اتوماســیون‬ ‫ســالن های ‏مرغــداری و اتوماســیون‬ ‫گلخانــه» اســت گفتگویــی انجــام دادیــم‬ ‫کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عقیــل کشــیر دانشــجوی‬ ‫دکتــرای بــرق الکترونیــک و نفر برتر جشــنواره‬ ‫علمــی فرهیختــگان کشــور در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫‏می باشــد‪ .‬تولیــد سنســورهای بــی ســیم‬ ‫دمــا و رطوبــت و گازهــای مختلــف از جملــه‬ ‫تولیداتــی اســت کــه ایــن شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان در ‏صنعــت کشــاورزی کشــور ارائــه‬ ‫مــی دهــد کــه کاربــرد عمــده ان در صنایــع‬ ‫مرغــداری و گلخانه هاســت‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی موجــب کاهــش ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی اشــتباهات انســانی مــی شــود‬ ‫عقیــل کشــیر در ارتبــاط بــا جایــگاه هــوش‬ ‫مصنوعــی در صنعــت کشــاورزی کشــور‬ ‫اینگونــه مــی گویــد‪ :‬جســته و گریختــه‬ ‫در بحــث هــوش ‏مصنوعــی در صنعــت‬ ‫کشــاورزی کارهایــی انجــام شــده اســت‪ .‬امــا‬ ‫اینکــه هوشــمند باشــد کــه موجــب مکانیــزه‬ ‫شــدن کامــل مــزارع شــود و‏در ادامــه ان بــا‬ ‫هدفمنــدی بشــود یــک کار بــزرگ را اســتخراج‬ ‫کــرد‪ ،‬نبــوده اســت‏‪.‬‬ ‫‏ وی افــزود‪ :‬بــه طــور مثــال اگــر بانــک‬ ‫کشــاورزی را کــه بعنــوان متولــی منابــع مالــی‬ ‫کشــاورزان اســت در نظــر بگیریــم خواهیــم‬ ‫دیــد کــه بــه‏صــورت دســتی و میدانــی اقــدام‬ ‫بــه جمــع اوری اطالعــات مــی کننــد‪ .‬امــا‬ ‫اگــر می شــد سیســتم ها شــبکه ی شــود و‬ ‫کسب و کار‬ ‫اطالعــات مــزارع از‏حالــت دســتی و ســنتی‬ ‫بــه صــورت شــبکه ای و مکانیــزه باشــد‪ ،‬در‬ ‫لحظــه میتواننــد تمــام اطالعــات را صرفــا ً‬ ‫بــا یــک کلیــک داشــته باشــند‪.‬‏جالــب اســت‬ ‫کــه بدانیــد حتــی در وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫نیــز وضعیــت بــه همیــن روال می باشــد‬ ‫و جمــع اوری اطالعــات بــه صــورت ‏دســتی‬ ‫انجــام می گیــرد و از داشــتن یــک اتوماســیون‬ ‫مکانیــزه و هوشــمند کــه اطالعــات مــزارع‬ ‫بایدگــرداوری شــود تــا بتوانــد جایــگاه‏خــودش‬ ‫را حفــظ کنــد‪ ،‬بهــره منــد نیســتند‏‪.‬‬ ‫وی در خصــوص پاســخ ایــن ســوال کــه‬ ‫صنعــت کشــاورزی بــا بهره گیــری از هــوش‬ ‫مصنوعــی چــه مزایایــی می توانــد داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬‏هرچــه بتوانیــم بــه صــورت‬ ‫کلــی نظــارت و کنترل هــای کــه می تــوان بــه‬ ‫صــورت هوشــمند در مــزارع انجــام داد حتــی‬ ‫بــه صــورت انالیــن‏کنترل کلی داشــته باشــیم‬ ‫را افزایــش داده و بتوانیــم کشــاورزی خــود‬ ‫را کامــا مکانیــزه و هوشــمند کنیــم‪ ،‬قطعــا‬ ‫موجــب بهــره وری و ‏افزایــش مزایــای ان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــه طــور مثــال مکانیزاســیون‬ ‫اتوماســیون بحــث مرغــداری قــادر اســت تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مانــع اشــتباهات‏انســانی شــود‏‪.‬‬ ‫بــه مــدد بــه کار گیــری هــوش مصنوعــی‬ ‫مــی تــوان شــاهد کاهــش ‪ ۲۰‬درصــدی میــزان‬ ‫مصــرف دان و ‪ ۴۰‬درصــدی تلفــات دام و‬ ‫طیــور بــود‬ ‫‏ کشــیر در خصــوص میــزان کاهــش تلفــات‬ ‫و تاثیــر بکارگیــری هــوش مصنوعــی عــاوه‬ ‫بــر افزایــش بهرهــوری محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اظهــار‏داشــت‪ :‬اســتفاده از هــوش مصنوعــی‬ ‫موجــب کاهــش هزینه هــا شــده تــا جایــی‬ ‫کــه در بحــث دام و طیــور موجــب کاهــش‬ ‫میــزان مصــرف‏دان تــا ‪ ۲۰‬درصــد و تلفــات را‬ ‫نیــز تــا ‪ ۴۰‬درصــد می رســاند‪ .‬درواقــع می تــوان‬ ‫ایــن مــوارد بــا بهره گیــری از هــوش مصنوعــی‬ ‫و اقداماتــی‏کــه روی مــزارع انجــام می شــود‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر اســت‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه طــور کلــی می تــوان زمانــی‬ ‫در یــک مزرعــه از اشــتباهات انســانی و‬ ‫تجهیــزات جلوگیــری کــرد کــه مزرعــه ای‬ ‫هوشــمند‏داشــت و یــک هــوش مصنوعــی‬ ‫قــادر بــه انجــام ایــن کار اســت‪ .‬مســلما ً‬ ‫‪ 8‬راه پولسازی در منزل با کمترین سرمایه‬ ‫چنــد ســال پیــش‪ ،‬اگــر در ارتبــاط بــا کســب درامــد در منــزل صحبــت می شــد ‪ ،‬عمدتــا‬ ‫معطــوف بــه فعالیت هــای همچــون قالــی بافــی‪ ،‬اشــپزی و ســاخت صنایــع دســتی‪ ،‬ان هــم‬ ‫بیشــتر بــه واســطه خانم هــای خانـه دار‪ ،‬در ذهن مــان تداعــی می شــد‪ .‬امــا در شــرایط کنونــی‬ ‫وضعیــت تغییــر بســیار کــرده‪ .‬چــرا کــه در حــال حاضــر دیگــر کســب درامــد در خانــه‪ ،‬مختــص‬ ‫زن و مــرد نمی باشــد‪ .‬بیزنســمن هایی را می تــوان معرفــی کــرد‪ ،‬کــه در همــان اتــاق شــخصی‬ ‫خــود توانســته اند‪ ،‬بــه درامــد قابــل توجهــی و مطلوبــی دســت یابنــد‪ .‬منظــورم از درامــد قابــل‬ ‫توجــه‪ ،‬مبلغــی بیــش از ماهانــه ‪ 50‬تــا ‪ 60‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫گفتیم ســرمایه‪ ،‬یادنگرانی بســیاری از شــما افتادیم‪ .‬دغدغه ای که به خاطر ان‪ ،‬مدتهاســت‬ ‫قیــد شــروع یــک کســب و کار را زده ایــد‪ .‬بــا ایــن تفکــر‪ ،‬کــه شــروع هــر فعالیتــی‪ ،‬نیــاز بــه یــک‬ ‫ســرمایه اولیــه دارد! هــر چندحــق داریــد‪ ،‬چــون احتمــاال یــک ســری اطالعــات را نداریــد‪.‬‬ ‫چقدر سرمایه برای کسب درامد در خانه نیاز دارید؟‬ ‫بزاریــد خیالتــان را راحــت کنیــم‪ .‬کســب درامــد در خانــه قطعــا ً بــا ســرمایه «هیــچ» هــم انجــام‬ ‫شــدنی اســت! بلــه گفتیــم انجــام شــدنی چــرا کــه بســیاری از کارهــا را تنهــا بــا یــک لــپ تــاپ‪،‬‬ ‫کامپیوتــر یــا گوشــی موبایــل هــم می شــود انجــام داد‪.‬‬ ‫البتــه منظــور ایــن نیســت کــه همــۀ روش هــای کســب درامــد در منــزل را بــدون ســرمایه‬ ‫می شــود انجــام داد؛ امــا قطعــا ً ر اه هایــی هســت کــه نیــاز بــه هیچگونــه ســرمایه ای نــدارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه چنــد روش بــه شــما امــوزش خواهیــم داد‪ .‬البته ســایر روش هایی که هزینه بر هســتند‬ ‫هــم ســرمایه ای بســیار کمتــر از انچــه فکــر می کنیــد‪ ،‬نیــاز دارد‪ .‬ســرمایه ای کمتــر از ‪ 5‬میلیــون!‬ ‫شــاید حتــی ایــن هزینــه هــم االن برای تــان زیــاد باشــد‪ ،‬امــا مطمئــن باشــید بعــد از‬ ‫زمانــی کــه ایــن اشــتباهات در مــزارع‬ ‫بــه پائین تریــن حــد خــود برســد ‏متوجــه‬ ‫خواهیــم شــد کــه ضایعــات کشــاورزی بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه و در مرحلــه تولیــد‬ ‫قطعــا ً بــدون ضایعــات خواهیــم بــود‏‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت دانــش بنیــان ناپــادا ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در صــورت اینکــه ایــن هــوش مصنوعی‬ ‫در اختیــار مصــرف کننــده نهایی قــرار گیرد و‬ ‫‏مصــرف کننــده بتوانــد بــا بهــره گرفتــن از این‬ ‫هــوش اطالعاتــی کــه روی محصــوالت قــرار‬ ‫گرفتــه ‪ ،‬تشــخیص دهــد متوجــه می شــوید‬ ‫کــه ‏دوره ایــن محصــول چقــدر طــول‬ ‫کشــیده‪ ،‬چقــدر هزینــه برداشــته و چقــدر‬ ‫بــا محصــوالت مشــابه قابــل رقابــت اســت‬ ‫اســتفاده از ایــن ابــزار ‏صددرصــد موجــب‬ ‫افزایــش فــروش محصــول شــده و هــم‬ ‫اینکــه باعــث کاهــش ضایعــات از مرحلــه‬ ‫پــرورش تــا فــروش نیــز مــی شــود‏‪.‬‬ ‫نفــوذ جزئــی هــوش مصنوعــی در صنایــع‬ ‫بــزرگ‬ ‫وی در ارتبــاط بــا جایــگاه ایــران نســبت بــه‬ ‫هــوش مصنوعــی در صنعت کشــاورزی می‬ ‫گویــد‪ :‬اینکــه ایــران در ایــن زمینــه دارای چــه‬ ‫‏رتب ـه ای اســت اطــاع دقیقــی نــدارم امــا تــا‬ ‫جایــی کــه می دانــم ســایر کشــورها نســبت‬ ‫بــه مــا جلوتــر هســتند و در ایــن ارتبــاط‬ ‫قدم هــای‏مهمــی برداشــته اند‪ .‬انچه مســلم‬ ‫اســت ایــن اســت کــه بــا وجــود پیشــرفت‬ ‫تکنولــوژی از ســال ‪ ۲۰۰۰‬بــه بعــد کــه شــامل‬ ‫شــبکه های‏رایانـه ای‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬گوشـی های‬ ‫هوشــمند و غیــره اضافــه شــده اســت‪ ،‬اگــر‬ ‫منابــع مالــی و جــذب ســرمایه در بحــث‬ ‫هــوش مصنوعــی تامیــن‏شــود قطعــا ً مــا‬ ‫نیــز خواهیــم توانســت زودتــر از انچــه کــه‬ ‫فکــرش را کنیــد بــه رتبــه مطلوبــی در ارتبــاط‬ ‫بــا بکارگیــری از هــوش مصنوعــی در‏صنعت‬ ‫کشــاورزی دســت پیــدا کنیــم‏‪.‬‬ ‫کشــیر با بیان اینکه در تمام زمینه های‬ ‫کشــاورزی می تــوان از هــوش مصنوعــی‬ ‫اســتفاده کــرد افــزود‪ :‬اســتفاده از هــوش‬ ‫مصنوعــی در‏کلیــه بخش هــا و مراحلــی‬ ‫همچــون کاشــت‪ ،‬داشــت‪ ،‬برداشــت‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل‪ ،‬فــروش و رســیدن بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــده می توانــد قابلیــت‬ ‫‏اســتفاده داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫‏ وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــرایط کنونــی‬ ‫صرفــا ً صنایــع بــزرگ هســتند کــه قادرنــد‬ ‫کمــی از هوشــمندی و هــوش مصنوعــی‬ ‫بهــره ببرنــد و‏اکثــر مــزارع غالبــا ً بــه شــیوه‬ ‫ســنتی اداره مــی شــود‏‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در هوش مصنوعی جسارت‬ ‫می خواهد‪ /‬میزان سرمایه گذاری انجام شده‬ ‫در بحث هوش مصنوعی بسیار اندک‏است‬ ‫ایــن کارافریــن دانــش بنیــان در ادامــه‬ ‫بــه بحــث ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه‬ ‫می پــردازد و ادامــه مــی دهــد‪ :‬در ارتبــاط بــا‬ ‫‏هوشمندســازی حداقــل می توانــم به شــرکت‬ ‫خودمــان اشــاره کنــم کــه ســه ســال در‬ ‫تالطــم ایــن جریانــات اقتصــادی و بــه دنبــال‬ ‫جــذب‏ســرمایه اســت هــر چنــد شــرکت های‬ ‫بین المللــی و داخلــی عالقمنــدی زیــادی‬ ‫نشــان دادنــد امــا جــرات و جســارت ورود و‬ ‫ســرمایه‏گــذاری را در ایــن زمینــه نداشــتند‪.‬‬ ‫حتــی بانــک کشــاورزی را نیــز می تــوان‬ ‫مشــاهده کــرد کــه بــه لحــاظ ســاختار اداری و‬ ‫سیســتم کنــد ‪،‬‏ریســک پذیــر نیســتند و تابــع‬ ‫یکســری قواعــد و قوانیــن خــاص تعریــف‬ ‫شــده کــه طبــق همــان قوانیــن هــم جلــو‬ ‫می رونــد‪ .‬بنابرایــن‏نمی تواننــد و بــرای انجــام‬ ‫هــر نــوع ســرمایه گذاری ریســک کننــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن علــت میــزان ســرمایه گذاری همچنان‬ ‫در بحــث هــوش ‏مصنوعــی بســیار انــدک‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وجــود چــه‬ ‫شــرایط و زیرســاختارهایی بــرای جــا انداختــن‬ ‫فرهنــگ بــه کارگیــری از هــوش مصنوعــی‬ ‫در ‏صنعــت کشــاورزی الزم اســت گفــت‪:‬‬ ‫جــا انداختــن ایــن موضــوع بــه کل سیســتم‬ ‫صنعــت کشــاورزی یعنــی بانــک کشــاورزی و‬ ‫وزارت‏جهــاد کشــاورزی و غیــره برمیگــردد‪ .‬در‬ ‫واقــع بایــد ساختارهایشــان طــوری طراحــی‬ ‫شــود کــه بتواننــد یــک امــر واجب را بــه صورت‬ ‫شــبکه‏ای و اداری تبلیــغ کننــد‪ .‬تــا بــه ایــن‬ ‫ترتیــب بتواننــد موضــوع هــوش مصنوعــی‬ ‫در کشــاورزی را بــرای کشــاورزان جــا بیندازنــد‬ ‫و مزایــا و‏ســودی کــه در ایــن بحــث اســت را‬ ‫بــرای انهــا تشــریح کننــد‏‪.‬‬ ‫مدتــی‪ ،‬خیلــی راحــت چنــد برابــر ایــن مبلــغ را بدســت خواهیــد اوریــد؛ چــون مصمــم ایــد‬ ‫درامــدی بیــش از ایــن در مــاه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شــاید بگوییــد‪ :‬ســرمایه کــه هیــچ؛ امــا واقعــا هیــچ مهارتــی که به درد کســب درامــد بخورد‪،‬‬ ‫هــم نــدارم‪ .‬بــاز هــم معلــوم اســت‪ ،‬همــۀ راه هــای کســب درامــد در خانــه را نمی دانید‪.‬‬ ‫کسب درامد در منزل چه مهارت هایی نیاز دارد؟‬ ‫جــواب ایــن ســوال هــم می توانــد «هیــچ» باشــد‪ .‬چــون واقعــا بعضــی از ان هــا نیــاز بــه‬ ‫هیــچ مهــارت قبلــی نــدارد‪ .‬بــا یــک امــوزش دو ســه ســاعته ان را یــاد می گیریــد‪ .‬یک نمونه‬ ‫ان راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی اســت کــه بــدون نیــاز به مهارت کدنویســی و دانش فنی‬ ‫می توانیــد انجامــش دهید‪.‬‬ ‫خــب حــاال ببینیــم ایــن روش هــای درامدزایــی در منــزل بــا حداقــل ســرمایه چیســت‪ .‬این‬ ‫یــک امــوزش کاربــردی اســت و قــرار اســت مثال هــای واقعــی ان را ببینیــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬کسب درامد در خانه با انجام کارهای هنری‬ ‫‪ .2‬درامدزایی در خانه با ازاد کاری یا فریلنسری‬ ‫‪ .3‬کسب درامد میلیونی در خانه با راه اندازی فروشگاه اینترنتی‬ ‫‪ .4‬کار اینترنتی در منزل با کمک اینستاگرام‬ ‫‪ .5‬کسب درامد در خانه با کمک سایت شخصی‬ ‫‪ .6‬کار اینترنتی در منزل با کمک تلگرام‬ ‫‪ .7‬کسب درامد در خانه با کمک پرورش گل و گیاه‬ ‫‪ .8‬درامدزایی در خانه‪ ،‬با طراحی سایت‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت را روز جهانی تاالسمی و بیماری های‬ ‫خــاص و صعب العالج نامیده اند‪.‬‬ ‫بیماری هــای خــاص و صعب العــاج بــه ان دســته‬ ‫از بیماری هایــی گفتــه می شــود کــه در جامعــه‬ ‫عمومیــت نداشــته و بــرای درمــان انهــا شــرایطی‬ ‫ویــژه ای بایــد فراهــم شــود‪ .‬در واقــع ایــن بیماری هــا‬ ‫درمــان دائمــی ندارنــد و فــرد تــا اخــر عمــر درگیــر ایــن‬ ‫بیمــاری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫براســاس تعریــف وزارت بهداشــت‪ ،‬چهــار بیمــاری‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬دیالیــز و ام اس در زمــره‬ ‫بیمــاران خــاص قــرار می گیرنــد و درمــان ایــن‬ ‫بیماری هــا بــه عنــوان درمان هــای صعــب العــاج بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد و همچنیــن بیماری هــای ســرطان‪،‬‬ ‫پیونــد کلیــه‪ ،‬دیابــت‪ ،‬اوتیســم‪ ،‬ای بــی را نیــز جــزو‬ ‫ی صعــب العــاج دســته بندی می کننــد‪.‬‬ ‫بیماری هــا ‬ ‫بــه منظــور کمــک بــه ایــن بیمــاران‪ ،‬نهادهــای‬ ‫مردمــى و غیردولتــى‪ ،‬فعالیــت خــود را بــا هــدف‬ ‫ســاماندهى و ارتقــاى وضعیــت بیماری هــاى خــاص‬ ‫در زمینه هــاى مختلــف درمانــى‪ ،‬دارویــى‪ ،‬اموزشــى‪،‬‬ ‫پیشــگیرى و اجتماعــى انجــام مــی دهنــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫کــه متولــى امــر درمــان در کشــور‪ ،‬وزارت بهداشــت‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکى اســت و سیاســت هاى‬ ‫بهداشــتى و درمانــى توســط ایــن وزارتخانــه تدویــن‬ ‫تــاش نهادهــای مردمــی‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫ِ‬ ‫بــوده تــا بــا تکیــه بــر کمــک هــای مردمــی تمــام‬ ‫درمــان ایــن بیمــاران درکشــور ِ و البتــه بــه‬ ‫مراحــل‬ ‫ِ‬ ‫شــکل کامــا رایــگان انجــام شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫همــراه بــا اموزش هــای مختلــف بــه ایــن افــراد ضمن‬ ‫کنتــرل پیشــروی بیمــاری و بهبــود روحیــه انهــا مــی‬ ‫تــوان بــا ایجــاد مراکــز حمایتــی اشــتغال و درمــان از‬ ‫ظرفیــت و توانایــی خــود بیمــاران ســرطانی در جهــت‬ ‫توانمندســازی انهــا گام هــای موثــری برداشــت‪.‬‬ ‫بیماری هــای خــاص و صعب العــاج در گــروه‬ ‫بیماری هایــی قــرار می گیرنــد کــه شــرایط درمانــی‬ ‫ویــژه ای را نیــاز دارنــد چــرا کــه کمیاب بــودن داروهای‬ ‫موردنیــاز مبتالیــان بــه ایــن دســته از بیماری هــا و‬ ‫پرداخــت هزینه هــای بــاال موجــب می شــود کــه‬ ‫گاهــی ایــن بیمــاران از درمــان منصــرف شــوند‪.‬‬ ‫درواقــع ایــن بیماری هــا هزینه هــای ســنگین‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬روانــی و اجتماعــی بــر خانواده هــا‪ ،‬بیمــاران‬ ‫و نظــام ســامت تحمیــل می کننــد کــه از طریــق‬ ‫پوشــش بیمـه ای تــا حــد زیــادی از ســنگینی بــار ان هــا‬ ‫کاســته می شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد در ایــران عمدتــا ً هزینه هــای بیماری هایــی‬ ‫ماننــد هموفیلــی و تاالســمی رایــگان اســت‪ ،‬امــا‬ ‫هزینه هــای جانبــی ماننــد از دســت دادن شــغل‪،‬‬ ‫نداشــتن درامــد‪ ،‬هزینه هــای ایــاب و ذهــاب‪ ،‬تغذیه‬ ‫مناســب‪ ،‬صــرف وقــت زیــاد بــرای درمــان‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫را متمایــز از جامعــه و گاه خســته می کنــد‪.‬‬ ‫همــه مســئولین دســتگاهای دولتــی غیــر دولتــی ذیربــط‬ ‫وظیفــه دارنــد تــا با بســیج ظرفیت های دولتــی و مردمی در‬ ‫جهــت حمایــت از ایــن انســان های شــریف گام بردارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای روز‬ ‫سشنبه ‪21‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد ( نیمه ابری)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫کمینــه ‪ 11‬سیلســیوس شــمال غــرب وزش بــاد بــا ســرعت ‪ 25‬بــه ‪ 40‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت کاهــش ســرعت ان بــه ‪ 5‬تــا ‪ 10‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪297‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‏‪۶۳۰‬‏‪‎‎‬پایگاه ثابت و سیار در گلستان‬ ‫زکات‏فطریه را جمع اوری می کنند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان گلســتان از شــیوه پرداخــت‬ ‫غیرحضــوری زکات فطــره و کفــاره خبــرداد و گفــت‪:‬‏همچنیــن ‪ ۶۳۰‬پایــگاه ثابــت و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ســیار در گلســتان زکات فطریــه را جمــع اوری مــی کننــ ‪‎‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهارکــرد‪ :‬مــردم خیــر و نیکــوکار اســتان می تواننــد بــا روش پرداخــت‬ ‫الکترونیکــی فطریــه و کفــاره خــود را بــرای کمــک‏بــه مددجویــان تحــت حمایــت ایــن‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نهــاد واریــز کننـ ‪‎‬‬ ‫بابایــی بــا توجــه بــه ســاماندهی مراکــز جمــع اوری زکات فطریــه در ســطح اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مــردم خیــر و روزه دار گلســتان‪ ،‬از‏اهــداء زکات فطریــه خــود بــه مراکــز‬ ‫غیرمجــازی کــه فاقــد ارم و لوگــوی تاییــد شــده دبیرخانــه شــورای زکات مــی باشــند‪،‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خــودداری‏کنن ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روش پرداخــت الکترونیکــی زکات فطــره بســیار کمــک کننــده در خدمــت‬ ‫رســانی ســریعتربه نیازمنــدان و محرومــان‏اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نهــاد امســال بــا شــماره کارت هــای مجــازی امــاده دریافــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فطریــه عــام‪ ،‬فطریــه ســادات و کفــاره عمــد و‏غیرعمــد هــم اســتانی هــای روزه دار اس ـ ‪‎‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان گلســتان عنــوان کــرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫هــم اســتانی هــای عزیــز ‪ ۱۳،‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‏میلیــون تومــان زکات فطــره و کفــاره بــرای‬ ‫سامانه ثبت مرغ و‬ ‫گوشت مصرفی خانوار!‬ ‫از خــدا پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬دولــت‬ ‫فخیمــه در ایــن صــد روز اخــر روی دور تنــد افتاده‬ ‫اســت و بــا فنــگ شــویی در حــال اتمــام کارهــای‬ ‫روی زمیــن مانــده اســت! از جمــع اوری تحریم هــا‬ ‫و بازگردانــدن اعتبــار بــه پــول ملــی و پاســپورت‬ ‫ایرانــی و بهبــود فضــای کســب و کار گرفتــه تــا‬ ‫حــذف چهــار صفــر از پول ملــی با پاکن‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از جنــگ و قحطــی و تکمیــل ســامانه ملــی امــاک!‬ ‫البتــه ایــن مــورد اخــری خیلــی مهــم اســت‪ .‬در‬ ‫جریــان هســتید کــه سال هاســت قــرار اســت یــک‬ ‫سامانه برای اعالم اموال مسئوالن نظام طراحی‬ ‫شــود ولــی کافــی نــت طــرف حســاب پشــت گــوش‬ ‫می انــدازد و امــروز و فــردا می کنــد‪ .‬امــا بــرای ثبــت‬ ‫امــوال مــردم ســه ســوته «ســامانه ملــی امــاک»‬ ‫طراحــی شــد و اعــام شــد در راســتای لــزوم درج‬ ‫اطالعــات اقامــت و مالکیــت تمامــی اشــخاص در‬ ‫ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور‪ ،‬هرکــس‬ ‫امالکــش را ثبــت نکنــد‪ ،‬ایــن امــاک خانــه خالــی‬ ‫بــه حســاب می اینــد و هــر زمــان قصــد خریــد و‬ ‫فــروش ان را داشــته باشــد بایــد مالیــات خانــه‬ ‫خالــی را پرداخــت کنــد! ( بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد ‪ ...‬واال ان موقعــی کــه مــا برای‬ ‫دریافــت یارانــه معیشــتی ثبــت نــام کردیــم دیدیــم‬ ‫همــۀ اطالعــات مــا از خانــه و ماشــین گرفتــه تــا‬ ‫حقــوق و مانــده حســاب های بانکــی روی دایــره‬ ‫اســت تــا جایــی کــه پــول ان پرایــد قراضــه مــان‬ ‫را کــه فروختــه بودیــم و در حســاب مــان گذاشــته‬ ‫بودیــم بــه حســاب درامــد ماهانــه مــا ثبــت شــده‬ ‫بــود و بنــده بــا ‪ 5‬میلیــون تومــان حقــوق در مــاه‪،‬‬ ‫یــک خــودرو و یــک ملــک ‪ 110‬متــری در زمــره ‪17‬‬ ‫درصــد پولــدار جامعــه قــرار گرفتــم! حاال کــه موقع‬ ‫گرفتــن مالیــات از گــردن کلفــت هــا و پولــدار‬ ‫هــا شــده‪ ،‬مــردم عــادی بایــد امــاک شــان را در‬ ‫ســامانه ثبــت کننــد! بگذریــم‪...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه تعمیــم امــور ثــواب در‬ ‫جامعــه مــورد وثــوق اســت و در توســعه پایــدار‬ ‫نقشــی اســاس دارنــد پیشــنهاد می شــود دوســتان‬ ‫روی پلــت فــرم همیــن ســایت‪« ،‬ســامانه ثبــت‬ ‫گوشــت و مــرغ مصرفــی ماهانــه خانــوار هــا» را‬ ‫نیــز طراحــی کننــد تــا خانواده هــای میــزان گوشــت‬ ‫و مــرغ مصرفــی خــود در مــاه را ثبــت کننــد و از‬ ‫عرضــه گوشــت و مــرغ بــه خانوارهایــی کــه بیشــتر‬ ‫از دو ســه وعــده گوشــت در مــاه مصــرف مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬جلوگیــری شــود!‬ ‫بــا ایــن شــیوه هــم بــازار گوشــت و مــرغ کنتــرل‬ ‫می شــود و هــم بــه تناســب وزن افــراد و کمــک‬ ‫مــی شــود و بــر و بچــه هــای وزارت بهداشــت‬ ‫دعاگــوی طــراح ســامانه خواهنــد بــود!‬ ‫در ضمــن اگــر ایــن شــیوه خــوب جــواب داد‬ ‫می تــوان در مــورد میــوه جــات‪ ،‬غــات‪ ،‬حبوبــات‪،‬‬ ‫نــان‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬پوشــاک و ســایر محصــوالت و‬ ‫کاالهــا نیــز برنامــه ریــزی کــرد و جلــوی مصــرف‬ ‫بی رویــه انهــا را گرفــت‪ .‬بــه هــر حــال صــد روز‬ ‫زمــان کمــی نیســت!‬ ‫شهرستانها‬ ‫توزیع اقالم تنظیم بازار‬ ‫فاروج عادالنه انجام‏می شود‬ ‫تعللی که موجب برگشت‬ ‫بودجه صنایع دستی شد‬ ‫مدیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان فــاروج‬ ‫گفــت‪ :‬بــا مشــارکت گــروه جهــادی ســردار ســلیمانی‬ ‫و بــا تعریــف ســامانه ای‪،‬‏توزیــع اقــام تنظیــم بــازار‪،‬‬ ‫عادالنــه انجــام می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احســان افتخــاری‪‎ ‎‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا اجــرای طرحــی‪،‬‬ ‫سرپرســت خانــوار بــا ارســال پیامکــی بــا محتــوای شــماره‬ ‫ملــی و ادرس محــل‏ســکونت بــه شــماره ســامانه ای کــه‬ ‫بــرای ایــن طــرح طراحــی شــده از محــل توزیــع و زمــان‬ ‫تهیــه اقــام تنظیــم بــازار مطلــع می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت فــاروج ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــرای حــذف صــف در زمــان توزیــع اقــام تنظیــم بــازار‬ ‫اجرایی شــده و‏محدود به ســطح شــهر نیســت و روستاییان‬ ‫نیــز بــا ارســال نــام روســتا و شــماره ملــی سرپرســت خانــوار‬ ‫می تواننــد از ایــن ســامانه‏برخــوردار شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از زمــان دریافــت پیامــک‪ ،‬خانوارهــا بــه‬ ‫مــدت ســه روز بــرای دریافــت اقــام تنظیــم بــازار خــود‬ ‫از فروشــگاه اعــام شــده‪،‬‏فرصــت دارنــد و در صــورت‬ ‫عــدم مراجعــه‪ ،‬بعــد از گذشــت مــدت زمــان اعــام‬ ‫شــده ســهمیه باطــل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمزمه هــای ســاخت بازارچــه صنایــع دســتی فــاروج‬ ‫از نیمــه دوم ســال گذشــته بــا تخصیــص اعتبــار ‪،‬‬ ‫جــدی تــر بــه گــوش می رســید ‏امــا در حالــی بــه‬ ‫پایــان ســال مالــی می رســیم کــه فعــا خبــری از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح نیس ـ ‪‎‬‬ ‫صنایــع دســتی بخــش الینفــک زندگــی اقــوام‬ ‫مختلــف شهرســتان فــاروج اســت و کــم نیســتند‬ ‫خانواده هایــی کــه چــرخ زندگیشــان ‏هــر چنــد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ســخت امــا بــا دســت ساخته هایشــان می چرخــ ‪‎‬‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا توجــه بــه قــرار داشــتن در‬ ‫مســیر اســتان های شــمالی و خراســان رضــوی و‬ ‫عبــور ســاالنه میلیون هــا مســافر و ‏گردشــگر از‬ ‫ان‪ ،‬موقعیــت مناســبی بــرای عرضــه تولیــدات‬ ‫خــود در بخش هــای مختلــف دارد امــا نبــود زیــر‬ ‫ســاخت ها‪ ،‬ایــن چرخــه را‏ابتــر نــگاه داشــته اســت؛‬ ‫بازارچــه صنایــع دســتی کــه کــور ســوی امیــدی بــرای‬ ‫فعــاالن ایــن عرصــه بــود حــاال امیــد تحقــق ان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بی فــروغ‏شــده اســ ‪‎‬‬ ‫مدیــر گــروه بهبــود تغذیــه مرکــز بهداشــت گلســتان گفــت کــه بــه دلیــل دریافــت‬ ‫ناکافــی مــواد غذایــی و کالــری و کمبــود ریــز مغــذی هــا‪،‬‏‏‪ ۸.۱‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫گلســتان ســوء تغذیــه دارنـ ‪‎‬‬ ‫فرهــاد لشــکربلوکی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن دانــش امــوزان ‪ ۴.۸‬درصــد‬ ‫دانش امــوزان گلســتان دارای وزن غیراســتاندارد‏و ‪ ۳.۳‬درصــد دارای قــد کوتاه تــر‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫از میانگیــن جهانــی هســتن ‪‎‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مشــکل الغــری و کوتاهــی قــد دانــش امــوزان گلســتان بیشــتر در‬ ‫مناطــق شــرق اســتان و ســکونتگاه هــای پیرامونــی‏گــرگان مشــاهده مــی شــود کــه‬ ‫در ایــن بیــن دانــش امــوزان پســر بــا ‪ ۳‬دهــم درصــد و دانــش امــوزان دختــر بــا ‪۸۴‬‬ ‫صــدم درصــد دارای‏الغــری شــدید و ‪ ۴۸‬صــدم درصــد دختــران و ‪ ۱۹‬صــدم پســران‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫دارای کوتــاه قــدی شــدید هســتن ‪‎‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــروع فصــل امتحانــات اخــر ســال مــدارس و اهمیــت‬ ‫تغذیــه صحیــح در زمــان امتحــان گفــت‪ :‬مصــرف ‏مقادیــر کافــی از مــواد مــورد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬طــرح جمــع اوری ‪ ۷۰۰‬انشــعاب غیرمجــاز اب‬ ‫اشــامیدنی روســتاهای اســتان براســاس تفاهم نامــه منعقــد‬ ‫شــده بــا شــرکت اب و فاضــاب از ابتــدای هفتــه جــاری اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا موفــق اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال بــه علــت کاهــش نــزوالت جــوی و کمبــود منابــع ابــی‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه روســتاهای اســتان بــا خشکســالی‬ ‫مواجــه شــوند و بــه همیــن دلیــل بایــد تدابیــر الزم در ایــن زمینه‬ ‫اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بخــش زیــادی از انشــعابات غیرمجــاز در‬ ‫روســتاها بــرای ابیــاری کاشــت صیفــی جــات‪ ،‬زراعــت و دامداری ها‬ ‫اســتفاده مــی شــود کــه بایــد بــا انهــا برخــورد قانونــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه طبــق تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا شــرکت‬ ‫اب و فاضالب استان از ظرفیت دهیاران برای برخورد با متخلفان‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز اب در روســتاها اســتفاده مــی شــود گفــت‪:‬‬ ‫جمــع اوری کامــل ایــن نــوع انشــعابات موجــب کاهــش تنــش ابــی‬ ‫در برخــی روســتاها بویــژه در فصــل تابســتان خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫نیــاز بــرای حفــظ ســامت بــدن و انــواع مختلــف مــواد غذایــی از جملــه لبنیــات‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬حبوبــات‪،‬‏شــیر‪ ،‬گوشــت‪ ،‬نــان و غــات‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬میــوه هــا و مغزهــا‬ ‫در روزهــای امتحانــات بــرای دانــش امــوزان اهمیــت ویــژه ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر گــروه بهبــود تغذیــه مرکــز بهداشــت گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت تمرکــز‬ ‫دانــش امــوزان در زمــان مطالعــه گفــت‪ :‬مصــرف‏غذاهــای ســرخ شــده و امــاده‬ ‫سیســتم ایمنــی را تضعیــف می کنــد و میــزان تمرکــز دانــش امــوزان را کاهــش‬ ‫می دهــد‪‎.‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وعــده صبحانــه دانــش امــوزان در زمــان امتحانــات بایــد مجموعــه ای‬ ‫کامــل از لبنیــات تــازه کــم چــرب‪ ،‬شــیر‪ ،‬نــان‪،‬‏ســبزیجات تــازه‪ ،‬انــواع مغزهــا‪ ،‬عســل‬ ‫و تخــم مــرغ باشــد کــه حــذف یــا مصــرف کــم ایــن مــواد باعــث افتــادن قنــد خــون و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫کاهــش‏تمرکــز در زمــان امتحــان خواهــد شـ ‪‎‬‬ ‫گلســتان بــا حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت ‪ ۳۶۲‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تحصیــل ایــن عــده در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه بــر‏عهــده ‪ ۲۳‬هــزار فرهنگــی اســ ‪‎‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬مفقودی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اغاز جمع اوری انشعابات‬ ‫غیرمجاز اب در روستاها‬ ‫‪8‬‏‪‎‬درصد دانش اموزان گلستانی‏‬ ‫سوء تغذیه‪‎ .1‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کمــک بــه مســتضعفان و نیازمنــدان پرداخــت کردنــد کــه پیــش بینــی مــی شــود در‬ ‫ســال‏جــاری بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان جمــع اوری شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش عمــده زکات فطــره شــهروندان صــرف امــور معیشــتی‬ ‫اقشــار محــروم و مددجویــان کمیتــه امــداد‏می شــود گفــت‪ :‬از ســاعات اولیــه عیــد‬ ‫ســعید فطــر‪ ،‬پایگاه هــای کمیتــه امــداد بــا بســیج همــه امکانــات و بــا حضــور موثــر‬ ‫میدانــی‪ ،‬‏امــاده دریافــت زکات فطــره روزه داران هســتند و در ســریع ترین زمــان‬ ‫ممکــن بــا توجــه بــه لیســت مددجویــان تحــت حمایــت و‏نیازمنــدان مناطــق مختلــف‬ ‫ایــن اســتان نســبت بــه هزینــه کــرد فطریــه خیــران و بــا رعایــت احــکام فقهــی فطریــه‬ ‫عــام و ســادات‏اقــدام می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم خداجــوی اســتان می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه‬ ‫اینترنتــی و از طریــق پایگاه هــا‪ ،‬دفاتــر و مراکــز‏نیکــوکاری کمیتــه امــداد در سراســر‬ ‫اســتان و میعادگاه هــای نمــاز پرشــکوه عیــد ســعید فطــر‪ ،‬کفــاره و فطریــه خــود را‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫پرداخــت کننــ ‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۱۵۲‬مــورخ‪ ۱۳۹۹/۰۶/23‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا ‪ ،‬تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۶۶‬متقاضــی اقــای هیدروکربنهــای فرزندتویقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪۴۹۱‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۷۰۰۰۴۷‬صــادره از اق قــادر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به‬ ‫مســاحت ‪۱۹۶‬مترمربــع امــاک شــماره‪۴۱۷۹‬فرعی از یــک اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‪ ،‬بخــش ‪۷‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی متقاضــی محــرز گردیده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضی و ملک مورد تقاضــا به منظور اطالع‬ ‫در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دو ماه اعتراض خــودرا به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک شهرســتان اق قال تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد م‪.‬الف‪.۶۸۰۱‬تاریــخ انتشــار نوبت اول ‪:‬روز ســه شــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/21‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/05‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۶‬مــورخ‪ ۱۴۰۰/۰۱/28‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا‪ ،‬کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۴۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه اکــرم قــادری قدرتمندتریــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸۴۵‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۴۹۸۶۹۸‬صــادره از اق قــادر‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ ۱۷۴۲۰۱/31‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ ۴‬فرعــی از ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق بخــش ‪۶‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق‬ ‫قــا از ســهمی وراث محمــد اکــرم قــادری محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ‪.‬درصورتی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد م‪.‬الــف‪. ۶۸۰۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز ســه شــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/21‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/05‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‪.‬‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت نظــر باینکــه اقــای ســید ســجاد طالبــی ســنگدهی برابــر وکالت نامــه ‪ ۱۳۹۹/۱۲/27 -۹۷۹۳۷‬دفترخانه‪۱۵‬چابهــار از طــرف مالــک ثبتــی اقــای ســید خلیــل طالبــی ســنگدهی فرزنــد جبرئیــل شناســنامه‪۱۰۰۲‬‬ ‫شــماره ملــی‪ ۵۷۸۹۷۴۶۱۸۷‬صــادره دودانگــه بــا ارائــه ‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه‪ ۲۱‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــند‪ .‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه پــاک ‪۱۴‬فرعــی‬ ‫از ‪۲‬فرعــی از‪ ۱۲۷‬اصلــی بخــش ‪۲‬گــرگان بنــام اقــای ســید خلیــل طالبــی ســنگدهی ذیــل ثبــت‪ ۲۱۸۹‬دفتــر ‪۱۲‬صفحــه‪ ۳۸۶‬ثبــت و ســند مالکیــت دفترچــه ای بــه شــماره چاپــی‪ ۶۰۳۹۲۳‬صــادر و تسلیم شــده ســپس‬ ‫برابــر ســند رهنــی‪ ۱۳۷۵/۱۲/14 -۶۵۵۲‬دفترخانــه‪ ۸۸‬گــرگان در رهــن بانــک مســکن شــعبه مرکــزی گــرگان قــرار گرفته اســت و به علــت جابجایــی مفقــود گردیده اســت‪ .‬لــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ -۱۲۰‬اصالحــی‬ ‫ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد‪ .‬تاهرکــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد ‪.‬در غیــر اینصــورت پ ـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــدم‪.‬الف‪۶۶۷۷:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪ /‬ازطرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد ( ابر صبحگاهی)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 83‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابر صبحگاهی همراه با افتاب عصرگاهی بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‬ ‫وزش بادجنوب غرب و متغیر‬ ‫هوای روز‬ ‫سشنبه ‪21‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫رییس پلیس امنیت اقتصادی گلستان‪‎:‎‬‬ ‫طــرف قــرارداد بــا اعضــای ایــن بانــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن رابطه ســه‏نیروی شــرکتی اداره‬ ‫منابــع طبیعــی کردکــوی دســتگیر و تحویــل مقامــات قضایــی شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انهدام موریانه های جنگل گلستان‬ ‫گــرگان ‪ -‬بــازار کســب و کار ‪ -‬فرمانــده پلیــس امنیــت اقتصــادی انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مخوف تریــن بانــد قاچــاق چــوب کشــور معــروف‏بــه «موریانه هــای جنــگل» در‬ ‫کردکــوی بــا تــاش ســه ماهــه پلیــس و همــکاری دســتگاه های مرتبــط متالشــی‏و ‪۱۰‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫عضــو ان دســتگیر شــدن ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی پهلوانی نســب روز یکشــنبه در جمــع خبرنــگاران اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬تــن الــوار درخــت راش بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال کشــف و ســه‬ ‫‏دســتگاه خــودرو ســبک و ســنگین نیــز از انبــار ایــن بانــد در عرصه هــای جنگلــی‏‏«ســرکالته و‬ ‫والغــوز» کردکــوی شناســایی و توقیــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اعضــای ایــن بانــد از چنــد ســال اخیــر و تــا زمان دســتگیری اقــدام به قطع درختان‬ ‫جنگلــی اســتان کــرده و بعــد از اینکــه درختــان را قطــع مــی کردنــد تنــه‏درختــان را تبدیل بــه الوار‪،‬‬ ‫و چوب هــای قاچــاق را بــا اســتفاده از چهارپایــان بــه پاییــن دســت منتقــل و ســپس بــا خــودرو بــه‬ ‫مقاصــد خــود در‏خــارج از اســتان بــه ویــژه همــدان و تهــران حمــل مــی کردن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گفته وی بررسی برای میزان قاچاق چوب این باند طی سالیان گذشته ادامه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی گلســتان دلیــل فعالیــت طوالنــی ایــن‬ ‫بانــد قاچــاق چــوب را همــکاری تعــدادی از‏نیروهــای حفاظتــی تحــت پوشــش شــرکت هــای‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان نیــز در ایــن نشســت خبــری‪ ،‬متالشــی‬ ‫شــدن ایــن بانــد قاچــاق چــوب را حاصــل‏هماهنگــی ایــن اداره کل بــا پلیــس امنیــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اقتصــادی اســتان دانســ ‪‎‬‬ ‫عبدالرحیــم لطف ـی بــه دســتگیری ســه نیــروی شــرکتی فعــال در منابــع طبیعــی کردکــوی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن اداره کل ‪۵۷۶‬‏نیــرو دارد کــه ‪ ۵۰۷‬نفــر انــان طــرف قــرارداد بــا‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫شــرکت هــا هســتن ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری شــبانه روزی قاچاقچیــان چــوب از ســوی نیروهــای یــگان حفاظت‬ ‫ایــن اداره کل در گلســتان گفــت‪:‬‏طــرح حفاظــت از عرصــه هــای منابــع طبیعی اســتان به ویژه‬ ‫جنــگل‪ ،‬تشــدید شــده و بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته ادامــه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان همچنیــن اعــام کــرد‪ :‬پارســال ‪ ۸۳۰‬فقــره چــوب‬ ‫قاچــاق شــامل هــزار و ‪ ۷۴۵‬اســتر‏و ‪ ۱۴۱‬متــر مکعــب چــوب صنعتــی در اســتان کشــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان مرتبــط‪ ،‬قاچــاق چــوب جنگلــی در گلســتان معضــل اساســی بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه تامیــن امکانــات و اعتبــار‏موردنیــاز دســتگاه های مرتبط در حفاظــت از عرصه های‬ ‫جنگلــی و اصــاح یــا وضــع قوانیــن جدیــد بازدارنــده می توانــد مانــع‏دســت انــدازی بیشــتر بــه‬ ‫ایــن عرصــه هــا شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتان گلســتان با وســعت افزون بر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر مربع ‪ ،‬دارای ‪ ۴۵۲‬هزار و ‪ ۱۸۵‬هکتار‬ ‫عرصــه جنگلــی‪ ۸۶۲ ،‬هــزار‏و ‪ ۸۲۵‬هکتــار عرصــه مرتعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار ســاحل‪۶۲ ،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای مســتحدث و مــوات و‏‏‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمین کشــاورزی اسـ ‪‎‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی دارای یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقوام مختلف‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســت که اقتصاد اصلی ســاکنان ان‏برپایه کشــاورزی اسـ ‪‎‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف کاالی قاچاق در بار‬ ‫شکر در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق بــه ارزش ‪ 600‬میلیــون ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫و فنــی مامــوران انتظامــی شهرســتان شــیروان مبنــی بــر‬ ‫کاالی قاچــاق در خــودرو اســکانیا بــا بــار شــکر‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر و بــه‬ ‫موقــع موفــق شــدند خــودرو را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از خــودرو اســکنیا دو دســتگاه ســیلندر موتــور و‬ ‫یک دســتگاه موتورســیکلت سنگین هنداسوزوکی قاچاق‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ارزش کاالهــا مکشــوفه ‪ 600‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 2‬متهــم نیــز دســتگیر‬ ‫و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫دستگیری مخالن نظم و امنیت‬ ‫تحت تعقیب در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از شناســایی و‬ ‫دســتگیری ‪ 4‬مخــل نظــم و امنیــت عمومــی تحــت تعقیــب‬ ‫مقــام قضایــی در ایــن شهرســتان خبــرداد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهن» مجیــد یگانــه پــور در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی دســتور قضائــی تعــدادی از مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت در ســطح شهرســتان کــه اقــدام بــه تخریــب امــوال‬ ‫دولتــی و تعــرض بــه مامــوران امنیتــی نمــوده بودنــد‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری عامــان در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر وبــا همــکاری یــگان امــداد‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضائــی و‬ ‫اشــراف اطالعاتــی ‪ 4‬نفــر از مخــان نظــم و امنیــت عمومــی‬ ‫را شناســائی و در عملیاتــی غافلگیرانــه و ضربتــی در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران انتظامــی در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه متهمــان مقــدار ‪7‬گــرم هروئیــن ‪،‬‬ ‫یــک گــرم تریــاک و تعــدادی تجهیــزات ماهــواره ای و چنــد‬ ‫دســتگاه گوشــی کشــف و ‪ 2‬دســتگاه خــودرو و ‪ 3‬دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت توقیــف و بــه پارکینــگ داللــت نمودنــد‪.‬‬ ‫فراخــوان دریافــت اثــار و مقالــه بــا موضــوع مانــع زدایــی و پشــتیبانی صنعــت ‪ ICT‬بــه‬ ‫منظــور هــم افزایــی بیشــتر بیــن فعالیــن ایــن صنعــت و دریافــت نظــرات از ســوی جامعــه‬ ‫کارشناســی در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا هــدف یافتــن و اجــرای بهتریــن روش‬ ‫هــا در مانــع زدایــی و پشــتیبانی از صنعــت ارتباطــات‪ ،‬از طــرف شــرکت مخابرات ایــران برگزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــرکت مخابــرات‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا توجــه بــه فرارســیدن هفتــه جهانــی ارتباطــات‪ ،‬شــرکت مخابــرات ایــران بــا برگــزاری‬ ‫ایــن فراخــوان در نظــر دارد بهتریــن اثــار در مــورد روش هــای مانــع زدایــی و پیشــرفت‬ ‫صنعــت ‪ ICT‬و همچنیــن راهکارهــای پشــتیبانی از صنعــت ارتباطــات بــا اســتفاده از بهتریــن‬ ‫روش هــای ممکــن را از مخاطبــان مختلــف شــامل کارکنــان‪ ،‬مشــتریان و کارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه دریافــت کــرده و بــا اســتفاده از ان‪ ،‬در تقویــت پشــتیبانی از صنعــت مخابــرات و‬ ‫راهکارهــای غلبــه بــر چالــش هــای موجــود‪ ،‬بهتریــن فرایندهــا را بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مخاطبــان مــی تواننــد اثــار و مقالــه هــای خــود را در مــورد موضــوع مانــع‬ ‫خبر‬ ‫شهروندان از سفر در تعطیالت‬ ‫عید فطر پرهیز کنند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و‬ ‫گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در خصــوص نحــوه اجــرای مدیریــت بــر‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی در تعطیــات عیــد ســعید فطــر توســط پلیــس‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫و بــرای حفــظ ســامتی مــردم‪ ،‬بــرای ایــن ایــام محدودیــت هایــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ســاعت ‪ 14‬روز ســه شــنبه ‪ 21‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه تــا ســاعت ‪12‬روز شــنبه ‪ 25‬اردیبهشــت مــاه محدودیــت هــای تــردد‬ ‫اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور پلیــس در ‪ 4‬محــور ورودی اســتان بــرای اعمــال محدودیــت‬ ‫تــردد خودروهــا‪ ،‬افــزود‪ :‬نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا ناقضــان مصوبــات ســتاد‬ ‫سارق قطعات خودرو‬ ‫در گرگان به دام افتاد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی‬ ‫مروتــی» در گفــت و گــو بــا پایگاه خبــری پلیس‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بدنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‪ ‬قطعات‬ ‫خــودرو در گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی و اطالعاتــی پلیــس‬ ‫در ایــن خصــوص اغــاز و طــی بررســی هــای مامــوران‬ ‫مشــخص شــد راننــده یــک پرایــد ســفید رنــگ در وقــوع‬ ‫ســرقت هــا نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی و اســتفاده از یکســری شــگردهای پلیســی‪،‬‬ ‫مخفیــگاه راننــده خــودرو مــورد نظــر شناســایی و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در مقــر‬ ‫انتظامــی بــه ‪ 14‬فقــره ســرقت قطعــات خــودرو در‬ ‫شهرســتان گــرگان اقــرار و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فراخوان دریافت اثار با موضوع مانع زدایی و پشتیبانی‬ ‫از صنعت ‪ICT‬‬ ‫زدایــی و پشــتیبانی از صنعــت ‪ ICT‬از‬ ‫تاریــخ ‪ 27‬اردیبهشــت مــاه همزمــان بــا‬ ‫روز جهانــی ارتباطــات تــا ‪ 27‬خردادمــاه‬ ‫ســال جــاری بــه مــدت یــک مــاه ‪ ،‬بــه‬ ‫نشــانی ‪ ، info@tci.ir‬ارســال و در این‬ ‫فراخــوان کــه بــه منظــور یافتــن بهترین‬ ‫راهکارهــای پشــتیبانی و مانــع زدایــی از‬ ‫صنعــت مخابــرات و ارتباطــات اســت‪،‬‬ ‫شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــه برتریــن اثــار‬ ‫فرســتاده شــده در ایــن فراخــوان کــه راهکارهــای عملــی در جهت پشــتیبانی و مانــع زدایی از‬ ‫صنعــت ‪ ICT‬را مطــرح کــرده و در مســیر تقویــت تولیــد داخــل و حمایــت از صنعت پیشــران‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات موثــر باشــند‪ ،‬جوایــزی ارزنــده تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در خصــوص نحــوه اعمــال‬ ‫قانــون در ایــن ایــام تصریــح کــرد‪ :‬ورود و خــروج از مناطــق قرمــز‬ ‫یــک میلیــون تومــان و مناطــق نارنجــی و زرد ‪ 500‬هــزار تومــان‬ ‫جریمــه بدنبــال خواهــد داشــت ضمــن اینکــه محدودیــت تــردد بیــن‬ ‫ســاعات ‪ 22‬الــی ‪ 3‬بامــداد در تمامــی مناطــق شــهری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن دوربیــن هــای نظارتــی پلیــس در مبــادی‬ ‫ورودی و خروجــی شــهرها بــه منظــور اعمــال قانــون متخلفــان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬تــردد خودروهــای شــخصی در نقــاط دارای دوربیــن‬ ‫بصــورت هوشــمند و در نقــاط فاقــد دوریبــن‪ ،‬توســط مامــوران پلیــس‬ ‫کنتــرل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن ایــام نــاوگان هــای حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی‪ ،‬خودروهــای امــدادی و خدمــات رســان و خودروهــای تامیــن‬ ‫کننــده ارزاق مــورد نیــاز شــهروندان مــی تواننــد در محورهــا تــردد کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســتاریم کــه همچــون گذشــته بــا خادمــان خــود در نیــروی انتظامــی‬ ‫و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در اجــرای ایــن محدودیــت هــا همــکاری‬ ‫هــای الزم را داشــته باشــند و در تعطیــات پیــش رو از هرگونــه ســفر‬ ‫پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪297‬‬ ‫دادستان گرگان تاکید کرد‬ ‫تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در‬ ‫شبکه های‏اجتماعی ممنوع‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫معرفــی در فضــای مجــازی‪ ،‬مصــداق تبلیغــات‏زودهنــگام‬ ‫بــوده و بــا متخلفــان برخــورد مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدرضا سیدحســینی ظهــر دوشــنبه در‬ ‫چهاردهمیــن جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری از تخلفــات‬ ‫و جرایــم‏انتخاباتــی اظهارکــرد‪ :‬همــه قوانیــن انتخاباتــی بــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فعالیــت هــای فضــای مجــازی هــم حاکــم اس ـ ‪‎‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان افــزود‪ :‬تبلیــغ در‬ ‫کانــال هــای پیــام رســان هــای داخلــی و خارجی‪ ،‬مصــداق تبلیغات‬ ‫‏زودهنــگام انتخاباتــی اســت و بــا متخلفــان برخــورد مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اســتفاده از امکانــات دولتــی هــم تخلــف‬ ‫بــوده و بــرای متخلفــان پرونــده تشــکیل مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سیدحســینی اضافــه کــرد‪ :‬نامزدهــا برنامــه هــا و پیشــینه‬ ‫خــود را بــه مــردم معرفــی کننــد و از تخریب دیگران و توهین‬ ‫پرهیــز‏کننــد زیــرا فــردی کــه بــه او توهیــن شــده مــی توانــد به‬ ‫اتهــام توهیــن و تمســخر از فــرد شــکایت کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دادســتان مرکز اســتان گلســتان به نامزدها توصیه کرد‪ :‬در‬ ‫چارچــوب قانــون فعالیــت کنند تا به مشــکل برنخورن ‪‎‬د‪‎.‬‏مه ‏ر‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪‎:‎‬‬ ‫به جای توهین و تخریب‬ ‫رقبا برنامه ها بیان‏شود‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان بــه نامزدهــای‬ ‫عضویــت در شــوراهای شــهر و روســتا توصیــه کــرد کــه بــه‬ ‫جــای تخریــب‏رقبــا برنامــه هــا بیــان شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در چهارمیــن جلســه ســتاد پیشــگیری و‬ ‫رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫تــاش مــی‏کنیــم حضــور‪ ،‬تحــرک و جنــب و جــوش مــردم در‬ ‫انتخابــات پرشــور تــر از گذشــته باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان افــزود‪ :‬امــروز‬ ‫تــاش و تمرکــز معانــدان بــر حضــور کمرنــگ مــردم پــای‬ ‫صنــدوق هــای رای‏اســت و مســئوالن وظیفــه دارنــد مســیر را‬ ‫بــرای حضــور مــردم همــوار کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمیان ادامــه داد‪ :‬امســال ثبــت نــام داوطلبــان‬ ‫عضویــت در شــوراهای شــهر و روســتا افزایــش بــود و‬ ‫امیدواریــم روز انتخابــات‏هــم ماننــد دوره هــای قبــل‬ ‫حضــور مــردم پررنــگ و پرشــور باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از دغدغــه هــای مهــم مــردم در شــرایط‬ ‫ی ‪‎‬کرون ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســت و مســئوالن بایــد بــرای حضــور‬ ‫فعلــی بیمــار ‪‎‬‬ ‫ایمــن و ســامت‏مــردم پــای صنــدوق هــای رای تدبیــر کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمیان اضافــه کــر ‪‎‬د ‪‎:‬کرون ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بســتر تبلیغــات انتخاباتــی‬ ‫را بــه ســمت فضــای مجــازی ســوق داده اســت و اســتفاده‬ ‫بهینــه و درســت‏از ایــن فضــا مــی توانــد بــه شــور انتخاباتــی‬ ‫کمــک کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هاشــمیان بــه داوطلبــان عضویــت در شــوراهای شــهر و‬ ‫روســتا توصیــه کــرد‪ :‬بــر معرفــی و ارائــه برنامــه هــای خــود‬ ‫تمرکــز کننــد و از‏تخریــب و توهیــن رقبــا و خدشــه دار کــردن‬ ‫وحــدت اقــوام بپرهیزن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن یوســف مومنــی‪ ،‬رئیــس دادگســتری شهرســتان‬ ‫گــرگان هــم در ایــن جلســه پیشــنهاد کــرد‪ :‬بــرای تشــخیص‬ ‫مصادیــق‏جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی در فضــای مجــازی‬ ‫نشســت مشــترکی بــا قضــات و پلیــس فتــا برگــزار شــو ‪‎‬د‪‎.‬‏مهر‬ صفحه 5 ‫از خانه‬ ‫بیرون بروید‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫فضــای داخــل خانــه مــا را از ســرما‪ ،‬گرمــا و دیگــر شــرایط نامتعــادل هوایــی حفــظ‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا اگــر مرتبــا بیــرون نرویــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه ســامت روان خــود صدمــه بزنیــد‪.‬‬ ‫محققــان کشــف کردنــد کــه ‪ ۹۰‬دقیقــه راه رفتــن در طبیعــت‪ ،‬باعــث کاهــش فعالیــت‬ ‫ناحی ـه ای از مغــز کــه بــه قشــر ِ کمربنــدی ِ قدامــی معــروف اســت‪ ،‬می شــود‪ .‬ایــن ناحیــه‬ ‫زمانــی کــه مــا بــه افــکار منفــی فکــر می کنیــم فعــال می شــود‪ .‬البتــه راه رفتــن در کنــار یــک‬ ‫جــاده شــلوغ نتوانســت ایــن ناحیــه را ارام کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪297‬‬ ‫اشنایی با بیماری های نادر‬ ‫سکته مغزی دومین‬ ‫علت مرگ در ایران‬ ‫بــه بیــان دیگــر اگــر خون رســانی بــه قســمتی‬ ‫از مغــز دچــار اختــال شــده و متوقــف گــردد‪،‬‬ ‫ایــن قســمت از مغــز دیگــر‏نمی توانــد عملکــرد‬ ‫طبیعــی خــود را داشــته باشــد‪ .‬ایــن وضعیــت‬ ‫را اصطالحــا ً ســکته مغــزی می نامنــد‪ .‬ســکته‬ ‫مغــزی‏می توانــد بــه عللــی ماننــد بســته شــدن‬ ‫یــا پــاره شــدن یکــی از رگ هــای خون رســان مغــز‬ ‫ایجــاد شــود کــه بــه ترتیــب‏ســکته ایســکمیک و‬ ‫ســکته هموراژیــک نــام دارنــد‪ .‬ســکته مغــزی در‬ ‫ت‪‎.‬‏ ‏‬ ‫مــردان بیشــتر از زنــان اس ـ ‪‎‬‬ ‫امــار ســکته مغــزی در ایــران چنــدان مناســب‬ ‫نیســت‪ .‬پزشــکان ایرانــی می گوینــد افــراد در‬ ‫ایــران ‪ ۱۰‬ســال زودتــر از ‏ســایر کشــورها بــه‬ ‫ســکته مغــزی مبتــا می شــوند‪ .‬متخصصــان‬ ‫کم تحرکــی‪ ،‬مصــرف بی رویــه نمــک و چربــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪،‬‏اســتعمال دخانیــات و در مجمــوع رژیــم‬ ‫نامناســب غذایــی را عاملــی بــرای حرکــت بــه‬ ‫د‪‎.‬بــر‬ ‫ســمت ســکته های مغــزی‏ایرانیــان می دانن ‪‎‬‬ ‫اســاس امــار میدانــی ســکته های مغــزی در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــردان ایرانــی ‪ ۲۵‬درصــد بیشــتر از زنــان اســ ‪‎‬‬ ‫دبیــر انجمــن ســکته مغــزی ایــران اعتقــاد دارد‬ ‫کــه ایــن ســکته بــه عنــوان دومیــن عامــل مــرگ‬ ‫و میــر در ایــران و برخــی از‏کشــورهای در حــال‬ ‫پیشــرفت شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫معمــوال ً قبــل از بــروز ســکته مغــزی عالئــم‬ ‫هشــدار دهنــده ای وجــود نــدارد یــا اینکــه عالئــم‬ ‫بســیار جزئــی هســتند‪ .‬بعــد ‏از بــروز ســکته‬ ‫مغــزی بیمــار بایــد بالفاصلــه در بیمارســتان‬ ‫بســتری گشــته تــا از بــروز صدمــات دائمــی بــه‬ ‫مغــز ‏جلوگیــری شــود‪ .‬عوارضــی کــه بعــد از‬ ‫ســکته مغــزی ایجــاد می شــود بســتگی بــه محــل‬ ‫ســکته و وســعت بافت هــای‏گرفتــار شــده ٔ مغــز‬ ‫دارد‪ .‬عــوارض ســکته مغــزی از عــوارض خفیــف‬ ‫و گــذرا مثــل تــاری دیــد تــا عــوارض فلج کننــده‬ ‫دائمــی‏یــا حتــی مــرگ را شــامل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫متخصصــان کم تحرکــی‪ ،‬مصــرف بی رویــه‬ ‫نمــک و چربــی‪ ،‬چاقــی‪ ،‬اســتعمال دخانیــات و‬ ‫در مجمــوع رژیــم نامناســب‏غذایــی را عاملــی‬ ‫بــرای حرکــت بــه ســمت ســکته های مغــزی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ایرانیــان می داننــ ‪‎‬‬ ‫‏ پژوهش هــا نشــان می دهنــد اگرچــه اشــراف‬ ‫بــر زبــان دوم احتمــاال ً بــی ارتبــاط بــا ســامت‬ ‫فیزیکــی بــه نظــر می رســد‪ ،‬‏امــا ظاهــرا ً ایــن‬ ‫مهــارت از مغــز در برابــر اســیب های ویرانگــر بــه‬ ‫عملکردهــای مغــزی محافظــت می کنــد و افــرادی‬ ‫کــه در‏ســخن گفتــن بــه دو زبــان مهــارت دارنــد‪،‬‬ ‫احتمــال بهبــودی و درمــان ان هــا در صــورت بــروز‬ ‫ت‪‎.‬‏‬ ‫ســکته مغــزی‪ ،‬دو برابــر‏دیگــران اس ـ ‪‎‬‬ ‫امبولــی مغــزی ممکــن اســت بــر اثــر اختــال در‬ ‫ریتـم‪‎ ‎‬ضربــان قلــب‪ ،‬اختــاالت دریچـه ای قلــب یـا‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســکته قلبـی‪‎ ‎‬کــه بــه‏تازگــی رخ داده اســت‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شــود کــه تمــام ایــن مــوارد می تواننــد باعــث‬ ‫ســاخته شــدن‪‎ ‎‬لخت ـه‪‎ ‎‬خــون در قلــب شــوند‪.‬‬ ‫‏خطــر بــروز امبولــی مغــزی‪‎ ‎،‬ترومبــوز‪‎ ‎‬مغــزی‬ ‫و خون ریــزی مغــزی بــا بــاال رفت ـن‪‎ ‎‬فشــار خــون‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــش می یابــد‪ .‬در ‏بیمــاری‪‎ ‎‬ســلول داســی‬ ‫شــکل‪( ‎‬ســیکل ســل) کــه یــک ناهنجــاری‪‎‬‬ ‫‪‎‬گلوبول هــای قرمــ ‪‎‬ز ‪‎‬خــون می باشــد‪ ،‬بخاطــر‬ ‫شــکل‏گلبول هــای قرمــز کــه بــه صــورت داس‬ ‫در می اینــد و احتمــال چســبیدن بــه هــم و‪‎ ‎‬گیــر‬ ‫کــردن‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬عــروق خونـی‪‎ ‎‬را دارنــد‪،‬‏خطـر‪‎ ‎‬ترومبــوز‪‎‬‬ ‫‪‎‬مغــزی افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫گاهــی‪‎ ‎‬ترومبــوز‪‎ ‎‬ممکــن اســت بــر اثــر تنــگ‬ ‫و باریــک شــدن شــریان های خــون ‏رســاننده‬ ‫بــه مغــز بخاطــر‪‎ ‎‬التهــاب‪‎ ‎‬ایجــاد گــردد‪ .‬التهــاب‬ ‫شــریان ممکــن اســت بــه علــت وجــود یــک‬ ‫بیمــاری خــود ایمــن‏مث ـل‪‎ ‎‬پلــی ار تریــت نــدوزا‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــاد شــود‪ .‬در ایــن بیمــاری‪‎ ‎‬سیســتم ایمنــی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬بــه بافت هــای ســالم بــدن حملــه‏می کنــ ‪‎‬‬ ‫بــد ‪‎‬‬ ‫ُتن صدا‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫همانگونــه کــه در یادداش ـت های پیشــین‬ ‫اشــاره شــد عمل برقــراری ارتبــاط دربردارنده‬ ‫ارتبــاط کالمــی‪ ،‬غیرکالمــی و ‏پیــرا زبانــی‬ ‫اســت کــه محتــوی پیــام را بــا گزینــش و‬ ‫ارایــش کلمــات انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای انکــه ارتبــاط بــه نحــو موثــری‏برقرار‬ ‫شــود‪ ،‬افــراد بایــد بتواننــد از ســه حیطــه‬ ‫فــوق بــرای انتقــال صریــح و روشــن پیــام‬ ‫خــود بــه دیگــران اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫افــراد بــه همــان نســبت کــه بــه انچــه‬ ‫دیگــران می گوینــد و از طریــق معنــی‬ ‫کلمــات اشــکار اســت واکنــش نشــان‬ ‫مــی‏دهنــد در برابــر ناگفتــه هــا‪ ،‬یعنــی‬ ‫نشــانه های غیرکالمــی گوینــده نیــز‬ ‫عکس العمــل خــود را ابــراز مــی دارنــد‪.‬‬ ‫ســوء‏ادراک هــا مــی تواننــد در شــرایطی‬ ‫بــروز کننــد کــه مخاطــب قــادر بــه توجــه و‬ ‫اعــام نظــر بــر اســاس عالئــم غیرکالمــی‬ ‫‏توســط گوینــده در صحنه نباشــد‪.‬‏‬ ‫بنابراین توانایی فهم و استفاده از ارتباط‬ ‫غیرکالمــی ابــزار توانمنــدی اســت کــه بــه‬ ‫افــراد کمــک مــی کنــد تــا بــه نحو‏موثــری به‬ ‫ارتبــاط موثــر بــا دیگــران بپردازنــد‪ ،‬مقصــود‬ ‫خــود را بیــان کننــد‪ ،‬موقعیت هــای چالــش‬ ‫برانگیــز را هدایــت‏کــرده و روابــط اجتماعی‬ ‫بهتــری را در صحنــه هــای زندگی شــخصی‬ ‫و حرفهــای خــود شــکل دهنــد چراکــه بــر‬ ‫اســاس ‏پژوهش هــای صــورت گرفتــه‬ ‫هنگامــی کــه کلمــات نتواننــد بــا عالئــم‬ ‫غیرکالمــی همتــا شــوند‪ ،‬مخاطــب انچــه را‬ ‫بــه کالم‏بیــان شــده اســت نادیــده گرفتــه‬ ‫و بــه جــای ان بــر حالت هــای غیرکالمــی‬ ‫نظیــر خلــق‪ ،‬افــکار و هیجانــات دیگــران‬ ‫‏تمرکــز مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه افــراد به تعامــل اجتماعی‬ ‫می پردازنــد‪ ،‬تعــداد بیشــماری عالئــم‬ ‫غیرکالمــی رد و بــدل می شــود کــه‬ ‫مــی‏تــوان بــه تمــاس چشــمی‪ ،‬ایمــا و‬ ‫اشــاره ها‪ ،‬حالــت چهــره‪ ،‬اطــوار و حتــی‬ ‫تــن صــدا اشــاره کــرد‪ .‬یکــی از گام هــای‬ ‫مهــم ‏در ارتبــاط غیرکالمــی موثــر بــا‬ ‫دیگــران‪ ،‬تمرکــز فــرد بر تن صــدا‪ ،‬هنگام‬ ‫ســخن گفتــن اســت‪ .‬زیــرا ایــن جنبــه‬ ‫پیرازبانــی‏مــی توانــد اطالعاتــی غنــی را‬ ‫در دامن ـه ای از اشــتیاق یــا بی عالقگــی و‬ ‫حتــی خشــم انتقــال دهــد‪.‬‏‬ ‫تــن صــدای شــما نشــانگر تــک تــک‬ ‫روحیــات درونــی شــما می باشــد‪.‬‬ ‫حــس شــوخ طبــی در ســخنرانی‪ ،‬ارائــه‬ ‫یــک ‏ســخنرانی هوشــمندانه یــا گرمــا‬ ‫و صمیمیــت بــا مخاطــب از طریــق تــن‬ ‫صــدا بــه راحتــی منتقــل مــی شــود‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت‏دیگــر تــن صــدای هر نفر نماینده‬ ‫شــخصیت واقعــی درون اوســت‪ .‬وقتــی‬ ‫کــه مخاطــب تــن صدا شــما را می شــنود‬ ‫‏همزمــان مــی توانــد شــخصیت شــما را‬ ‫محــک زده و اولیــن تصــور ذهنی از شــما‬ ‫را در ذهــن خویــش شــکل دهــد‪.‬‬ ‫‏بنابراین تن صدای افراد هنگام ســخن‬ ‫گفتــن کیفیــت پاســخگویی دیگــران بــه‬ ‫انهــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد؛ زیــرا‬ ‫‏فــرد مــی توانــد از تــن صــدای خــود‪ ،‬بــرای‬ ‫تاکیــد بــر اندیشــه ای کــه می خواهــد‬ ‫انتقــال دهــد‪ ،‬اســتفاده کنــد‪.‬‏‬ ‫یــک صــدای کامــل و طنیــن دار‬ ‫مــی توانــد بــا دیگــران و ویژگی هــای‬ ‫احساســی انهــا ارتباط برقــرار کند و فرد‬ ‫را خــوش‏صحبــت و بــا محبــت نشــان‬ ‫دهــد و چنیــن صدایــی در شــرایط‬ ‫بحــران معمــوال ً ارامــش بخــش اســت‪.‬‬ ‫اکثــر مــا هنــگام ‏صحبــت کــردن بــه‬ ‫صدای مــان توجهــی نداریــم و بیشــتر‬ ‫روی موضــوع مــورد صحبتمــان متمرکز‬ ‫مــی شــویم کــه ایــن در ‏گفتگوهــای‬ ‫معمولــی و روزمــره مشــکلی ایجــاد‬ ‫نمــی کنــد امــا در تعامــات مهمتــر‬ ‫ماننــد گفتگوهــای تجــاری و کاری‬ ‫‏قضیــه کامــا متفــاوت اســت‪.‬‏‬ ‫ســه فاکتــور مهمــی کــه خیلــی خــوب در‬ ‫تــن صــدا هــر فــرد نمــود پیــدا می کننــد‬ ‫حــس حمایت‪ ،‬تشــویق مخاطــب و‏درک‬ ‫متقابــل وی از مخاطــب اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســته از تن هــا بیشــتر مربــوط‬ ‫بــه زمان هایــی هســتند کــه یــک راه‬ ‫حــل‏درســت و درمــان بــرای حــل کــردن‬ ‫مشــکالت و مصائــب مخاطــب وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال مخاطــب دچــار‬ ‫مشــکل‏شــده و بایــد بــا تــن صــدا رضایت‬ ‫او را جلــب کــرد‪ .‬بــه ســه عبــارت زیــر کــه‬ ‫کلمــات بــه کاربــرده در ان هــا نشــانگر‬ ‫‏حمایت‪ ،‬درک یا تشــویق گوینده نســبت‬ ‫بــه مخاطــب مــی باشــند دقــت کنیــد‏‪:‬‬ ‫الــف) حمایــت‪ :‬اگرچــه متاســفانه‬ ‫دســتگاه شــما از گارانتــی خــارج شــده‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن حــال مــا پیشــنهادات‬ ‫ویــژه ای‏بــرای شــما داریــم که با بهره گیری‬ ‫از انهــا قطعــا ً هزینــه هــای جــاری شــما‬ ‫کاهــش خواهنــد یافــت‪ .‬مایلیــد ایــن‬ ‫‏پیشــنهادات را دریافــت کنیــد؟‬ ‫ب) تشــویق‪ :‬در حــال حاضــر ایــن‬ ‫امکانــات در طــرح نقــره ای شــما ارائــه‬ ‫ح طالیــی قابــل‬ ‫نمی شــود و در طــر ‬ ‫دریافــت‏اســت؛ بــا ایــن حــال مایلیــد‬ ‫از پیشــنهاد ویــژه مــا بــرای تبدیــل طــرح‬ ‫نقــره ای بــه طالیــی اســتفاده کنیــد؟‬ ‫ج) درک‪ :‬قطعــا شــما وقــت زیــادی‬ ‫بــرای جمــع اوری اطالعــات ایــن طــرح‬ ‫صــرف کــرده ایــد؛ از شــما متشــکریم و‬ ‫قصــد‏داریــم گــزارش طــرح شــما را بــرای‬ ‫ســازمان ارســال کنیــم‪.‬‏‬ ‫از امــروز ســعی کنیــد بــه صدایتــان‬ ‫توجــه بیشــتری داشــته باشــید‪ .‬ابتــدا‬ ‫ببینیــد صدایتــان چــه تاثیــری روی‬ ‫مخاطــب‏مــی گــذارد‪ .‬لحــن صدایتــان ان‬ ‫گونــه اســت کــه مــی خواهید؟ سرشــار از‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس اســت؟ بــرای ایــن کــه‬ ‫‏مطمئــن شــوید لحــن تان چگونه اســت‪،‬‬ ‫صدایتــان را ضبــط کــرده و گــوش کنیــد‪.‬‬ ‫بــا کمــک ضبــط و همچنیــن بازخــورد‬ ‫‏دیگــران مــی توانیــد تشــخیص دهیــد‬ ‫لحــن صدایتــان چگونــه اســت؛ رضایــت‬ ‫بخــش‪ ،‬پــر از اعتمــاد بــه نفس یا خســته‬ ‫و‏کســل کننده؟ وقتی صدایتان را ضبط‬ ‫مــی کنیــد بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد‏‪:‬‬ ‫تــن صــدا‪ :‬تــن صدایتــان چگونه اســت؟‬ ‫قــوی؟ مطمئــن یــا پــر از تــرس و نگرانــی؟‬ ‫انعطــاف پذیــری‪ :‬هنــگام صحبت کردن‬ ‫در مــورد مســائل مهمــی کــه قصــد داریــد‬ ‫روی انهــا تاکیــد کنیــد بایــد صدایتــان‬ ‫‏منعطــف باشــد و بــا ایــن انعطــاف حتــی‬ ‫گاهــی اوقــات مــی توانیــد مفهــوم یــک‬ ‫معنــی را برســانید‪.‬‏‬ ‫زیــر و بمــی صدا‪ :‬هنــگام صحبت کردن‬ ‫بایــد بدانیــد چــه موقــع صدایتــان را باال و‬ ‫چــه موقــع پاییــن ببریــد‪ .‬افــرادی کــه‏این‬ ‫موضــوع را خــوب مــی داننــد‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫روی دیگــران تاثیــر زیــادی بگذارند‪.‬‏‬ ‫ســرعت گفتــار‪ :‬ســرعت صحبــت‬ ‫کردنتــان بــرای مخاطبــان شــما بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬نبایــد خیلــی تنــد حــرف‬ ‫بزنیــد کــه‏دیگــران متوجــه حــرف هایتــان‬ ‫نشــوند و نــه خیلــی ارام کــه حوصلــه‬ ‫شــان ســر بــرود‪.‬‏‬ ‫حــال نوبــت شماســت کــه بــا تمریــن‬ ‫روی صــدای خــود‪ ،‬بهتریــن تاثیــر را روی‬ ‫مخاطبتــان داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫با اختالل خودبیمار پنداری چه کنیم؟‬ ‫بــا کوله بــاری از انــدوه و کیســه های پالســتیکی‬ ‫پــر از دارو و گاهــی نیــز بــا پوشــه های قطــور حــاوی‬ ‫ازمایش هــا‪ ،‬رادیوگرافــی‪ ،‬ســونوگرافی و نســخه های‬ ‫پزشــکان متعــدد از درمانگاهــی بــه درمانــگاه دیگــر‬ ‫مــی رود‪ ،‬تنهــا بــه ایــن امیــد کــه باالخــره یکــی از‬ ‫پزشــکان متوجــه علــت اصلــی مشــکلش بشــود‪.‬‬ ‫تعجــب نکنیــد ایــن اوضــاع و احــوال فــردی اســت‬ ‫کــه دائــم فکــر می کنــد بیمــار اســت‪ ،‬ولــی هیــچ‬ ‫پزشــکی نمی توانــد بیمــاری او را تشــخیص دهــد!‬ ‫مبتالیــان بــه اختــال اضطــراب بیمــاری یــا همــان‬ ‫خــود بیمــار انــگاری پیوســته نگران انــد کــه مبــادا بــه‬ ‫بیمــاری هولناکــی مبتــا باشــند یــا در اینــده بــه بیمــاری‬ ‫هولناکــی مبتــا شــوند‪.‬‬ ‫شــاید اصــا هیــچ عالئمــی از بیمــاری در کار نباشــد؛‬ ‫امــا فــرد حــاالت طبیعــی بــدن یــا عالئمــی جزئــی را‬ ‫نشــانه بیماری هــای هولنــاک می پنــدارد و حتــی‬ ‫ٔ‬ ‫اگــر ازمایش هــای پزشــکی هــم مشــکل خاصــی‬ ‫نشــان ندهنــد‪ ،‬بــاز خیالــش راحــت نمی شــود‪.‬‬ ‫خــود بیمــار انــگاری عارضــه ای بلندمــدت بــا شــدت‬ ‫نوســانی اســت‪ .‬شــدت ایــن عارضــه معمــوال بــا‬ ‫افزایــش ســن یــا بــر اثــر اســترس زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫مشــاوره ٔ روانشناســی و گاهــی مصــرف دارو در بهبــود‬ ‫ایــن اختــال موثرنــد‪ .‬خودبیمارانگارهــا از بابــت‬ ‫سالمتی شــان به شــدت مضطرب انــد و بــا بــروز‬ ‫هرگونــه عالئــم جزئــی‪ ،‬مثــا کمــی خســتگی و پــرش‬ ‫عضــات‪ ،‬پیــش خودشــان فکــر می کننــد کــه ایــن‬ ‫عالئــم حتمــا از بیمــاری هولناکــی خبــر می دهنــد‪.‬‬ ‫اول‪ :‬ویژگی های شخصیتی و خلقی‬ ‫معمــوال ویژگی هــای خلقــی‪ ،‬زمینــه مســاعدی‬ ‫بــرای بــروز ایــن اختــال فراهــم می کنــد؛ افــراد‬ ‫خودبیمارانــگار‪ ،‬ویژگــی روان شــناختی خاصــی دارنــد‬ ‫کــه انهــا را بیــش از دیگــران مســتعد ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری می کنــد‪ .‬افــراد عصبــی ( خودمنتقــد‪ ،‬درونگــرا‬ ‫و خودشــیفته)‪ ،‬افــرادی کــه نســبت بــه مســائل‬ ‫پیرامــون خــود حســاس هســتند و بســادگی از کنــار‬ ‫مســائل مختلــف زندگــی نمی گذرنــد و همــه چیــز‬ ‫برایشــان مســاله اســت یــا کســانی کــه بیــش از حــد‬ ‫عالقه منــد بــه پــردازش امــور مختلــف هســتند یــا‬ ‫اســتانه تحمــل بســیار پایینــی دارنــد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬شیوه تربیتی والدین‬ ‫نــوع رفتــار والدیــن بــا فرزنــدان نیــز تاثیــر بســزایی در‬ ‫بــروز اختــال خودبیمارانگاری دارد؛ بی تردید والدینی‬ ‫کــه ویژگی هــای شــخصیتی حســاس و شــکننده ای‬ ‫دارنــد‪ ،‬زمینــه مســاعدی بــرای بــروز ایــن اختــال‬ ‫در فرزندانشــان فراهــم می کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫در خانواده هایــی کــه اختــاالت اضطرابــی شــیوع‬ ‫فراوانــی دارد‪ ،‬اختــال خودبیمارانگاری بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬علل روان شناختی‬ ‫در معاینــه ایــن بیمــاران هیــچ فراینــد‬ ‫اسیب شــناختی ای قابــل مشــاهده نیســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از متخصصــان معتقدنــد توجــه و تمرکــز افراطــی و‬ ‫غیرطبیعــی ایــن افــراد بــر بدنشــان‪ ،‬خــود نشــانی از‬ ‫اضطــراب درونــی و بنیادیــن مبتالیــان اســت‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد خــود بیمارانــگاری ناشــی از جابه جــا شــدن‬ ‫اضطــراب از منابــع ذهنــی ناخوداگاه به جســم باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه خودبیمارانــگاری منشــاء روان شــناختی‬ ‫دارد‪ ،‬امــا گاهــی بیماری هــای جســمی نیــز باعــث‬ ‫بــروز و تشــدید ایــن اختــال می شــوند‪ ،‬مثــا‬ ‫فــردی کــه در درمــان مشــکالت جســمانی خــود‬ ‫نــاکام مانــده و کامــل بهبــود نمی یابــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بدنــش دچــار‬ ‫مشــکل جــدی اســت و امتحــان روش هــای درمانــی‬ ‫دیگــر فایــده ای نــدارد‪ .‬ایــن احســاس ناکامــی‬ ‫دلیلــی بــر ابتــای فــرد بــر خودبیمارانــگاری اســت‪.‬‬ ‫گاهــی برخــی عالئــم جســمی از پریشــانی احساســی‬ ‫و اضطــراب ســامتی ناشــی می شــوند‪ .‬ازهمیــن رو‪،‬‬ ‫درمانــی شــناختی‬ ‫روان درمانــی به ویــژه رفتــار‬ ‫ِ‬ ‫رفتاردرمانــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫موثــری‬ ‫می توانــد روش درمانــی‬ ‫ِ‬ ‫شــناختی بــه فــرد در یادگیــری مهارت هــای مدیریــت‬ ‫اضطــراب بیمــاری کمــک می کنــد‪ .‬فــرد بــا ایــن‬ ‫روش درمانــی می امــوزد نگرانی هایــش را از طریــق‬ ‫روش هایــی دیگــر به جــز انجــام مکــرر ازمایش هــای‬ ‫پزشــکی یــا پرهیــز شــدید از مراجعــه بــه پزشــک‬ ‫برطــرف کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫بــازار کســب درامــد اعــم از اینترنتــی و واقعــی بــا رقابــت همــراه اســت بــازار یعنــی رقابــت‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت دیگــران ســعی در خــارج کــردن شــما از بــازار داشــته باشــند و یــا مشــتریان شــما را بگیرنــد ایــن‬ ‫خصیصــه بــازار و ســرمایه داری اســت امــا ایــن موضــوع نبایــد شــما را وارد چرخــه انتقــام جویــی کنــد‪.‬‬ ‫ادم هــای قــوی و بــا اراده هیــچ گاه دنبــال انتقــام جویــی نمــی رونــد بلکــه خــود را بــا فراگیــری و تــاش بیشــتر‬ ‫قــوی تــر مــی کننــد و جوانمردانــه بــه رقابــت بــا دیگــران مــی پردازنــد و در زمــان جلــو زدن از رقبــا‪ ،‬از انهــا مــی‬ ‫گذرنــد و هرگــز بــه قســمت کثیــف ماجــرا یعنــی انتقــام گیــری نمــی اندیشــند‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫انتقام جویی در‬ ‫کسب درامد‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حســب الظاهــر در بــاب شــمول جغرافیایــی‬ ‫«حق کســب و پیشــه» تاکنون ســخنی گفته‬ ‫نشــده و کمتــر قاضــی و کارشناســی دیــده‬ ‫‏شــده کــه بــه ان توجــه نمــوده باشــد‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه منشــاء واقعیــت‬ ‫تاریخــی شــمول جغرافیایــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه به ‪70‬‏ســال قبل بر میگردد و کماکان‬ ‫درخصــوص قراردادهــای اجــاره ماقبــل ســال‬ ‫‪ 1376‬نافــذ و معتبــر و الزم االجــراء اســت ‪.‬‬ ‫بــه ایــن‏معنــا کــه حــق کســب و پیشــه فقــط‬ ‫در خصــوص برخــی از شــهرهایی که مشــمول‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره مصــوب‬ ‫ســال‏‏‪ 1324‬بــوده انــد ‪ ،‬اعمــال می شــود ‪.‬‬ ‫و ایــن امــر دلیــل عقالنــی دارد کــه متعاقبــا‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫امــا ســرقفلی چــون ناشــی از تراضــی‬ ‫و ‏توافــق طرفیــن اســت در تمــام مناطــق‬ ‫کشــور و جهــان موضوعیــت دارد‪ .‬بــرای‬ ‫روشــن تــر شــدن موضــوع ‪ ،‬ایــن مبحــث‬ ‫را بــا ذکــر‏پرسشــی اغــاز می کنــم‪” .‬ایــا‬ ‫تاکنــون در طــرح دعوای مالک و مســتاجر‬ ‫در خصــوص مطالبــه حق کســب و پیشــه‬ ‫دیــده و یــا‏شــنیده اید کــه دادگاه حقوقی‬ ‫یــک شهرســتان ‪ ،‬صرفــا بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه شهرســتان محــل وقــوع دادگاه ‪،‬‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه‏نمی باشــد‬ ‫دعــوای مســتاجر را رد کــرده باشــد و یــا‬ ‫یــک نفــر کارشــناس رســمی را دیــده و‬ ‫شــنیده اید کــه در ارجــاع کارشناســی بــرای‬ ‫‏ارزیابــی حــق کســب و پیشــه خطــاب بــه‬ ‫محضــر محتــرم دادگاه بنویســید کــه‬ ‫شــرح موضوع کارشناســی مشــمول حق‬ ‫کســب و پیشــه‏نمی باشــد‪.‬‬ ‫داستان کارت های هدیه خارجی‬ ‫(‪)GiftCard‬‬ ‫فــروش انــواع گیفــت کارت برای خریدهای‬ ‫اینترنتــی از فروشــگاه هــای خارجــی‪ ،‬باعــث‬ ‫اســتقبال و دام گســتری افــراد کالهبــردار‬ ‫بــه واســطه طراحــی فروشــگاه هــای انالیــن‬ ‫جعلــی بــه هــدف ســرقت اطالعــات کارت‬ ‫هــای بانکــی و همچنیــن ســرقت هویــت‬ ‫کاربــران گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مــن و حامــد عالقــه زیــادی بــه تهیــه انــواع‬ ‫گیفــت کارت بــرای خریــد بــازی هــا‪ ،‬کتــاب‬ ‫ها‪ ،‬برنامه ها و موســیقی از فروشــگاه های‬ ‫خارجــی داشــتیم حتــی به تقاضای دوســتان‬ ‫بــرای انهــا گیفــت کارت تهیــه مــی کردیــم و‬ ‫پورســانت مــی گرفتیــم‪ ،‬یــک روز بــه منــزل‬ ‫حامــد رفتــم شــروع کردیــم بــه جســتجو در‬ ‫گــوگل‪ ،‬فروشــگاه هــای انالیــن زیــادی پیــدا‬ ‫کردیــم‪ ،‬تبلیغــات جــذاب و قیمــت هــای‬ ‫بســیار مناســب یکــی از ایــن وب ســایت هــا‬ ‫توجــه مــا را جلــب کــرد بــرای خریــد از ایــن‬ ‫فروشــگاه ثبــت نــام کردیــم و طبــق شــرایط‬ ‫فروشــگاه از حامــد عکــس ســلفی بــه‬ ‫انضمــام کارت ملــی‪ ،‬کارت بانکــی و نوشــته‬ ‫ای مبنــی بــر تاییــد تارنمــای فروشــگاه بــرای‬ ‫احــراز هویــت گرفتــم و ارســال نمودیــم‪،‬‬ ‫جمعــا ً مبلــغ ‪ 5‬میلیــون تومــان درخواســت‬ ‫خریــد انــواع گیفــت کارت در ســبد خریــد‬ ‫حامــد ثبــت شــد‪ ،‬ســپس جهــت دریافــت‬ ‫اســکن گیفــت کارت هــا‪ ،‬بــه درگاه پرداخــت‬ ‫بانکــی وب ســایت متصــل شــدیم‪ ،‬داده‬ ‫هــای کارت بانکــی ثبــت و دســتور پرداخــت‬ ‫ارســال شــد‪ ،‬امــا پیــام خطــای پرداخــت‬ ‫صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫بــه واســطه یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بــا پشــتیبان فروشــگاه ارتبــاط و موضــوع‬ ‫خطــای پرداخــت اطــاع رســانی شــد‪،‬‬ ‫شــخص مذکــور پرســید بانــک عامــل کارت‬ ‫بانکــی شــما چیــه‪ ،‬پاســخ ایــن ســوال‬ ‫توســط دوســتم ارســال شــد‪ ،‬ســپس از‬ ‫حامــد خواســته شــد بــا کارت دیگــری اقــدام‬ ‫بــه پرداخــت نمایــد‪ ،‬بنابرایــن مــن بــا کارت‬ ‫شــخصی اقــدام بــه پرداخــت کــردم امــا‬ ‫دوبــاره خطــای پرداخــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫پشــتیبان فروشــگاه گفــت تــا یــک ســاعت‬ ‫دیگــر مشــکل برطــرف مــی گــردد و بســیار‬ ‫محترمانــه عذرخواهــی کــرد و کــد تخفیــف‬ ‫ویــژه ای بــرای خریــد گیفــت کارت هــا بــه مــا‬ ‫هدیــه داد‪.‬‬ ‫دقیقــه ای نگذشــت کــه ناگهــان پیامــک‬ ‫هایــی از طریــق تلفــن همــراه حامــد و مــن‬ ‫دریافــت شــد‪ ،‬پیامــک هــا را بــاز کردیــم و‬ ‫متوجــه شــدیم کــه مبلــغ ‪ 5‬میلیــون تومــان‬ ‫از حســاب مــن برداشــت شــده اســت و‬ ‫همچنیــن مبلــغ ‪ 20‬میلیون تومــان به کارت‬ ‫حامــد واریــز و ســپس مبلــغ ‪ 25‬میلیــون‬ ‫تومــان از کارت بانکــی حامــد برداشــت‬ ‫شــد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر مــن و حامــد بــرای‬ ‫جلوگیــری از سوءاســتفاده هــای اتــی از‬ ‫طریــق تلفــن بانــک اقــدام بــه مســدودی‬ ‫کارت هــای بانکــی شــخصی نمودیــم‪.‬‬ ‫تاســیس کــرده باشــد و نــه خــودش‪.‬‬ ‫بنــده بــار دیگــر قویــا ً عــرض می کنــم حــق‬ ‫کســب و پیشــه از ســال ‏‏‪ 1355‬کــه ســال‬ ‫وضــع قانــون شــهرداریها بــوده و مالــک بــا‬ ‫اخــذ مجــوز ‪ ،‬ملــک خــود را از مســکونی بــه‬ ‫تجــاری تبدیــل کــرده و‏محــل کســب را خــود‬ ‫دایــر می کــرد ‪ ،‬میــزان ایــن حــق کســب و‬ ‫پیشــه در حــدود صفــر باشــد ‪ .‬مگــر در مــورد‬ ‫اســتثنائات خــاص و‏انگشــت شــمار کــه قبــا‬ ‫در بــاب انهــا توضیــح داده ام‪ .‬کارشــناس در‬ ‫اعــام مبلــغ صفــر ریــال بــرای قــراردادی کــه‬ ‫مشــمول قانــون‏‏‪ 1356‬اســت ‪ .‬ممتنــع بــودن‬ ‫و یــا غیــر قانونــی بــودن مطالبــه حــق کســب‬ ‫و پیشــه را اعــام نمی نمایــد‪ .‬بلکــه صرفــا ً‬ ‫میــزان حــق‏کســب و پیشــه را بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه محــل کســب ‪ ،‬توســط خــود مالــک و بــه‬ ‫هزینــه او و بــا اخــذ پروانــه ســاختمانی از‬ ‫شــهرداری‏تاســیس شــده و مســتاجر در ایــن‬ ‫امر نقشــی نداشــته و بود و نبود او در مغازه‬ ‫ســبب تغییری در میزان ســرقفلی نشــده ‪ ،‬در‬ ‫‏حــدود صفــر اعــام می نمایــد‪.‬‬ ‫لــذا اعــام صفــر ریــال از یک طــرف منطبــق‬ ‫بــر عــدم موضوعیــت فــرض قانونگــذار در‬ ‫وضــع قانــون ‏می باشــد و از طــرف دیگــر بــا‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره کــه حــق‬ ‫کســب و پیشــه را حــرام و خــاف شــرع اعــام‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‏مطابقــت دارد مطلــب مــورد‬ ‫بحــث ایــن اســت کــه فــرض قانونگــذار در‬ ‫ســنه ‪ 1339‬در ایجــاد حــق کســب و پیشــه ‪،‬‬ ‫فرضیــه ای نبــوده کــه تمــام‏نقــاط و شــهرهای‬ ‫کشــور را شــامل شــود‪... .‬‬ ‫ادامه در شماره بعد‪ ...‬وهوالمستعان‬ ‫‪ Smishing‬مخفــف یــا کوتــاه شــده ‪SMS‬‬ ‫‪ phishing‬اســت‪ .‬مجرمــان ســایبری از طریــق‬ ‫ارســال پیــام کوتــاه‪ ،‬و یــا ارســال پیــام از طریــق‬ ‫اپلیکیشــن های پیغــام رســان فــوری‪ ،‬کاربــر‬ ‫را فریــب می دهنــد تــا روی لینــک کلیــک یــا‬ ‫فایلــی را بــاز کنــد‪ .‬در نتیجــه دســتگاه کاربــر را‬ ‫الــوده بــه اســب تروجــان‪ ،‬ویــروس یــا ســایر‬ ‫انــواع بد افــزار می کننــد‪.‬‬ ‫بدیــن معنــی کــه اطالعــات کارت بانکی ‪ ،‬شــماره‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬ادرس و اطالعــات مهــم و‬ ‫خصوصــی دیگرتــان می توانــد در برابــر ایــن نــوع‬ ‫پیــام کوتــاه اســیب پذیر باشــد‪ .‬خرابــکاران ایــن‬ ‫پیغام هــا را معمــوال همــراه لینــک یــا شــماره‬ ‫تلفــن ارســال می کننــد‪ .‬اگــر بــا ان شــماره تمــاس‬ ‫بگیریــد و یــا روی لینــک کلیــک کنیــد‪ ،‬انهــا‬ ‫می تواننــد اطالعــات بیشــتری جمــع اوری کننــد‪.‬‬ ‫پیام هــای کوتــاه در این حمالت ممکن اســت‬ ‫بــه شــدت حــس هیجــان و عکس العمــل‬ ‫ســریع در کاربــر را ایجــاد کننــد‪ .‬نمونــه ای از‬ ‫ایــن نــوع پیام هــا ممکــن اســت بدیــن گونــه‬ ‫باشــد‪ :‬بــرای ثبــت نــام و دریافــت کارت خــود‬ ‫بــا ایــن شــماره تمــاس بگیریــد! نمونــه دیگــر‪،‬‬ ‫جهــت ثبــت نــام ســبد کاال از طریــق لینــک‬ ‫زیــر می توانیــد ثبــت نــام کنیــد! کاربــر ممکــن‬ ‫اســت کنجــکاو شــود و روی لینــک کلیــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســادگی ممکــن اســت قربانــی یــک‬ ‫حملــه ‪ smishing‬شــوید‪.‬‬ ‫طبــق گزارش هــای ‪ ،FBI‬امریکایی هــا در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬مبلغــی بالــغ بــر ‪ ۱.۳‬میلیــارد دالر را بــه‬ ‫همیــن روش از دســت دادنــد‪ .‬موبایــل چیــزی‬ ‫اســت کــه همــواره اشــخاص ان را بــا خــود حمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر از ان دســته افــرادی باشــید کــه‬ ‫ســریع بــه همــه چیــز واکنــش نشــان می دهنــد‪،‬‬ ‫ماننــد کلیــک ســریع روی لینک هــا و غیــره‪،‬‬ ‫پــس می توانیــد بــه ســادگی قربانــی حمــات‬ ‫‪ Smishing‬شــوید‪.‬‬ ‫بلــه متاســفانه در دام یــک کالهبــردار‬ ‫حرفه ای گرفتار شــده بودیم‪ ،‬مشخصه های‬ ‫کارت هــای بانکــی و رمــز دوم از طریق درگاه‬ ‫جعلــی بــرای متهــم ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫صبــح فــردا‪ ،‬من و حامد به همراه مســتندات‬ ‫و پرینــت تراکنــش بانکــی بــه دادســرا مراجعــه‬ ‫کردیــم‪ ،‬پــس از دریافــت دســتورات قضایــی‬ ‫بــرای تشــکیل پرونــده بــه پلیــس فتــا رفتیــم‪،‬‬ ‫خوشــبختانه بــا پیگیــری کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شــخص کالهبــردار کــه عامــل برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی شــاکیان زیــادی‬ ‫در سراســر کشــور بــود دســتگیر و تمــام وب‬ ‫ســایت هــا و درگاه هــای جعلــی ایــن مجــرم‬ ‫بســته شــد‪.‬‬ ‫در پیگیــری هــای پلیــس فتــا مشــخص شــد‬ ‫مجــرم اینترنتــی بــه صــورت اینترنتــی اقــدام‬ ‫بــه انتقــال مبلــغ ‪ 5‬میلیــون تومــان از کارت‬ ‫بانکــی مــن و همچنیــن ‪ 15‬میلیون تومــان از‬ ‫کارت هــای بانکــی دیگــران بــه کارت بانکــی‬ ‫حامــد مــی کنــد ســپس بــا عکــس ســلفی‬ ‫و مشــخصات کارت بانکــی حامــد اقــدام‬ ‫بــه خریــد ‪ 25‬میلیــون تومــان گیفــت کارت‬ ‫از فروشــگاهی معتبــر مــی نمایــد‪ ،‬نکتــه‬ ‫جالــب اینکــه تارنمــای ایــن وب ســایت‬ ‫جعلــی بــا تارنمــای فروشــگاه اصلــی تقریبــا ً‬ ‫یکــی بــود و تنهــا تفــاوت بیــن ادرس دامنــه‬ ‫اصلــی و دامنــه جعلــی‪ ،‬اضافــه شــدن یــک‬ ‫حــرف تکــراری بــود‪ ،‬کــه ان حــرف از طریــق‬ ‫کالهبــردار بــه واســطه فتوشــاپ حــذف شــده‬ ‫بــود‪ ،‬بنابرایــن تارنمــای موجــود در عکــس‬ ‫ســلفی مغایرتــی بــا تارنمــای اصلــی نداشــت!‬ ‫کارشــناس پلیــس فتــا توصیــه هایــی بــه‬ ‫مــا گفــت کــه خواهــش می کنــم بــه ایــن‬ ‫هشــدارها توجــه کنیــد تــا گرفتــار افــراد‬ ‫تبهــکار نشــوید‪:‬‬ ‫‪ -1‬افــراد ســودجو از طریــق فروشــگاه هــای‬ ‫اموزش‬ ‫ادرس ‪ IP‬چه‬ ‫اطالعاتی را افشاء‬ ‫می کند؟‬ ‫شــخصی ترین اطالعاتــی کــه ‪IP‬‬ ‫می توانــد فــاش کنــد موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی کاربــر اســت‪ .‬از انجاییکــه‬ ‫شــما در یــک شــبکه هســتید و ‪IP‬‬ ‫ان شــبکه در حقیقــت بــه اشــتراک‬ ‫گداشــته می شــود‪ ،‬مــکان دقیــق شــما‬ ‫مخفــی می مانــد‪ .‬بــرای مثــال از روی‬ ‫ادرس ‪ IP‬ای کــه وب ســایت را بازدیــد‬ ‫کرده ایــد نمی تــوان تشــخیص داد کــه‬ ‫شــما در کــدام خیابــان یــا اپارتمــان‬ ‫زندگــی می کنیــد‪ .‬اطالعاتــی کــه از ایــن‬ ‫‪ IP‬مشــخص می شــود ایــن اســت کــه‬ ‫کاربــری کــه شــهر مشــخص و شــاید‬ ‫منطقــه مشــخصی اطالعاتــی کــه ‪ISP‬‬ ‫نشــان می دهــد از ایــن وب ســایت‬ ‫بازدیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ادرس ‪ IP‬بــه تنهایــی فقــط‬ ‫می توانــد اطالعاتــی در مــورد موقعیــت‬ ‫شــما ان هــم نــه بــه صــورت دقیــق بــه‬ ‫اشــتراک بگــذارد‪.‬‬ ‫پلیس و مردم‬ ‫حمله ‪smishing‬‬ ‫چیست؟‬ ‫قسمت ‪ 16‬از مبحث اول‬ ‫شمول جغرافیایی «حق کسب و پیشه»‬ ‫لــذا اجــرای قــرار کارشناســی امــری ممتنــع‬ ‫و غیــر قانونــی اســت ‪ .‬تــا دادگاه نیــز بــه تبــع‬ ‫نظــر کارشــناس ‪ ،‬قــرار رد دعــوی‏مســتاجر را‬ ‫صــادر کنــد‪ « .‬البتــه مــواردی از اراء صــادره‬ ‫محاکــم حقوقــی در این خصــوص وجــود دارد‬ ‫و دعــاوی بســیاری نیــز از ‏حیــث بررســی‬ ‫شــمول جغرافیایــی مغفــول مانــده و بــه تبــع‬ ‫ان مســتاجر بطــور مــن غیــر حــق ‪ ،‬مشــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه شــده‏اســت‪.‬‬ ‫بنــده در یــک مــورد ‪ ،‬شــاهد صــدور چنیــن‬ ‫حکمــی بــوده ام و ان هــم شــعبه ســوم دادگاه‬ ‫عمومی و حقوقی شهرســتان‏اسالمشــهر به‬ ‫ریاســت قاضــی ســلیمی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیــدا اســت کــه صــدور ایــن حکــم‬ ‫ناشــی از شــناخت دقیــق و مطالعــه‏عمیــق‬ ‫ایــن قاضــی فرهیختــه و دانشــمند ‪ ،‬در بــاب‬ ‫مقولــه حــق کســب و پیشــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنانکــه در ســری مقــاالت پیشــین‬ ‫‏عــرض کــردم حــق کســب و پیشــه‪ ،‬صرفــا بــا‬ ‫امــر قانونگــذار ایجــاد شــده و بــر دیــن مالــک‬ ‫مســتقر شــده اســت‪ .‬فــرض قانونگــذار نیــز‬ ‫‏ایــن بــوده اســت کــه تاســیس محــل کســب‬ ‫ت بر ابــزار کار‬ ‫بــه واســطه حرفــه و فــن و مالکی ِ‬ ‫و ســرمایه معامالتــی و نــام و اوازه و‏قــدرت‬ ‫تجــاری مســتاجر تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن فــرض اگرچــه در مــورد محل های‬ ‫کســب قبل از ســنه ‪1339‬‏موضوعیت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬لیکــن کلیــت نداشــته و کل مناطــق و‬ ‫شــهرها را شــامل نمــی شــده اســت‪ .‬حتــی در‬ ‫ان زمــان هــم بــرای‏اینکــه مالــک بــه هنــگام‬ ‫تخلیــه ‪ ،‬مبلغــی بعنــوان حق کســب و پیشــه‬ ‫در وجــه مســتاجر پرداخــت کنــد ‪ .‬الزمـه اش‬ ‫ایــن بــوده کــه ‏محــل کســب را مســتاجر‬ ‫اموزش‬ ‫شــکل اینجاســت کــه ناظــران اینترنــت‬ ‫می تواننــد فعالیت هــای انالیــن مربــوط‬ ‫بــه یــک ‪ IP‬خــاص را ببیننــد‪ .‬ســپس‬ ‫می تواننــد اطالعــات زیــادی در مــورد‬ ‫کاربــری کــه از ایــن ‪ IP‬بــه اینترنــت‬ ‫وصــل شــده اســت پیــدا کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال مشــخص می شــود کــه کاربــری‬ ‫بــا ادرس ‪ IP‬خاصــی بــه وب ســایت های‬ ‫زیــر دسترســی داشــته اســت‪:‬‬ ‫به اشتراک گذاری عکس انالین‬ ‫وب سایت های سالمتی‬ ‫ویکی پدیا‬ ‫گروه مذهبی خاص‬ ‫مســئول شــبکه شــرکت می توانــد بــر‬ ‫جعلــی بــه بهانــه فــروش انــواع گیفــت‬ ‫کارت‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن نســبت بــه اصالــت فروشــگاه‬ ‫مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ -2‬نســبت بــه اصالــت درگاه هــای پرداخــت‬ ‫مطمئــن شــوید‪ ،‬مجرمیــن ســایبری بــا‬ ‫طراحــی فروشــگاه هــای جعلــی و هدایــت‬ ‫کاربــران بــه درگاه هــای پرداخــت جعلــی‬ ‫اقــدام بــه ســرقت داده هــای کارت بانکــی و‬ ‫رمــز دوم مــی نماینــد و از طریــق شــگردهای‬ ‫پولشــویی مبالــغ را انتقــال مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬افــراد کالهبــردار بــه صــورت زیرکانــه‬ ‫اقــدام بــه فریــب کاربــران بــرای اخــذ‬ ‫عکــس هــای ســلفی بــه انضمــام مــدارک‬ ‫شناســایی بــرای عبــور از مرحلــه احــراز‬ ‫هویــت در فروشــگاه هــای مجــازی بــرای‬ ‫خریــد گیفــت کارت هــا می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نســبت بــه ارســال مــدارک هویتــی بــه وب‬ ‫ســایت در صــورت اطمینــان از اصالــت‬ ‫فروشــگاه اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه وب ســایت پلیــس فتــا مراجعــه و‬ ‫توصیــه هــای امنیتی برای تشــخیص درگاه‬ ‫هــای پرداخــت جعلــی را مطالعــه نماییــد‪،‬‬ ‫همچنیــن در صــورت برخــورد بــا درگاه‬ ‫هــای جعلــی‪ ،‬موضــوع در اســرع وقــت از‬ ‫طریــق وب ســایت ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫گــزارش گــردد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪297‬‬ ‫ماموریت های ناجا‬ ‫در حیطه اخالق‪ ،‬قانون‬ ‫و مردم داری انجام می شود‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ماموریت هــای نیــروی انتظامــی در حیطــه اخالق‪،‬‬ ‫قانونــی و مــردم داری صــورت مــی گیــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد امنیــت پایــدار و تــاش بــرای ارامــش مــردم‬ ‫عزیــز هــدف نهایــی پلیــس اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده» در گفتگــو بــا پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه تعامــل پلیــس بــا مــردم مایــه‬ ‫گســترش امنیــت پایــدار و مقابلــه بــا ترفندهــای‬ ‫دشــمنان قســم خــورده میهــن اســامی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تکیــه بــر مشــارکت مــردم مــی تــوان‬ ‫گام هــای موثــر و مســتحکمی در تامیــن امنیــت‬ ‫پایــدار برداشــته و جامعــه ای امــن‪ ،‬ارام‪ ،‬بانشــاط‬ ‫و بــا حداقــل جرایــم و اســیب ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت نظــم و انضبــاط‬ ‫نقــش مهمــی در موفقیــت کارکنــان در اجــرای‬ ‫ماموریت هــای محولــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬نظــم و‬ ‫انضبــاط اســاس کار نیــروی انتظامــی اســت و‬ ‫بــدون شــک داشــتن انضبــاط معنــوی‪ ،‬تعهــد و‬ ‫مســئولیت پذیــری را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬عمــل کــردن و ســرلوحه قــرار دادن حســن‬ ‫خلــق ‪ ،‬مهــم و ضــروری اســت و چنانچــه کارکنــان‬ ‫پلیــس حســن خلــق را در جهــت رســیدن بــه‬ ‫اهــداف و برنامــه هــای تعییــن شــده ســرلوحه‬ ‫کار خــود قــرار دهنــد بســیار موفــق خواهنــد بــود‬ ‫و نتیجــه بهتــری را بــه دســت خواهنــد اورد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تکریــم اربــاب رجــوع و حفــظ حریــم‬ ‫شــهروندان اظهــار داشــت ‪ :‬اعتمــاد مــردم بــه‬ ‫پلیــس زمانــی محقــق مــی شــود کــه مــردم ارامــش‬ ‫و احســاس امنیــت را بطــور ذهنــی و فکــری درک‬ ‫کننــد و ایــن امــر موجــب اعتمــاد مــردم کــه ســرمایه‬ ‫پلیــس اســت را کســب خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بیــان داشــت‪ :‬پلیــس‬ ‫بایســتی بیــش از پیــش در جهــت خدمــت‬ ‫رســانی بــه مــردم از همــه امکانــات خــود اســتفاده‬ ‫و تــاش کنــد تــا ضمــن رســیدگی ســریع بــه‬ ‫مشــکالت مــردم حقــی از انــان ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــه مــا بایــد از فرصتــی کــه در‬ ‫لبــاس نیــروی انتظامــی بــرای خدمــت بــه مــردم‬ ‫در اختیــار داریــم اســتفاده کنیــم و خدمــات‬ ‫انتظامــی را بــه نحــوی شایســته و تــوام بــا ادب و‬ ‫احتــرام و در شــان مــردم ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در بخــش‬ ‫پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام‬ ‫ماموریت هــای نیــروی انتظامــی در حیطــه اخــاق‪،‬‬ ‫قانونــی و مــردم داری صــورت مــی گیرد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایجــاد امنیــت پایــدار و تــاش بــرای ارامــش‬ ‫مــردم عزیــز هــدف نهایــی پلیــس اســت‪.‬‬ ‫امنیت در سیستم های کامپیوتری‬ ‫بســیاری مشــکالت بوجــود امــده بــرای کاربــران بــه‬ ‫دلیــل عــدم اگاهــی انــان بــا نــکات اساســی و امنیتــی‬ ‫در هنــگام کار بــا سیســتم عامل وینــدوز اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت اینترنــت کارمنــدان نظــارت‬ ‫داشــته باشــد‪ ISP ،‬هــم می بینیــد کــه‬ ‫مشــترکینش از چــه وب ســایت هایی‬ ‫بازدیــد کردنــد و چــه فعالیت هــای انالینــی‬ ‫داشــته اند یــا یــک شــبکه تبلیغاتــی انالیــن‬ ‫می توانــد بــا بررســی فعالیت هــای انالیــن‬ ‫یــک ‪ IP‬ادرس از ان بــرای تبلیغــات‬ ‫هدفمنــد اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن ‪ IP‬بــرای ناظــران اینترنــت کار‬ ‫ســخت و پیچیــده ای نیســت‪ ،‬و از روی ایــن‬ ‫ادرس و بررســی فعالیت هــای انالیــن‬ ‫می تواننــد بــه شــخص خاصــی برســند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد ادرس ‪ IP‬مــان را مخفــی‬ ‫نــگاه داریــم و از ان محافظــت کنیــم‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫بحران اش را جدی بگیریم‬ ‫سشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 11 - 1400‬می ‪ 28 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 297‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫توقعات و انتظارات منطقی‬ ‫نوجوانان از والدین‬ ‫روســتای افراتختــه یکــی از روســتاهای ییالقــی‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا کــه‬ ‫در ‪ ۳۲‬کیلومتــری علــی ابــاد کتــول واقــع شــده‬ ‫دارای پوشــش گیاهــی بســیار ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫روســتای افراتختــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتول اســت‪ .‬این روســتا در ارتفــاع ‪ ۱۵۵۰‬متری‬ ‫از ســطح دریا واقع شــده و با توجه به اقلیم کوهســتانی‬ ‫خــود‪ ،‬زمســتان های ســرد و تابســتانی هایی مطبــوع دارد‪.‬‬ ‫روســتای افراتختــه در میــان کوه هــای پوشــیده از‬ ‫درختــان ســبز واقــع شــده و تقریبــا تمامــی اطــراف‬ ‫ایــن روســتا منطقــه زیســت محیطــی شــکار ممنــوع‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬تقریبــا تمامــی گونه هــای‬ ‫جانــوری کــه در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد جــزو‬ ‫گونه هــای حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع هســتند‪.‬‬ ‫روســتا از دو قســمت بــاال و پاییــن تشــکیل شــده کــه‬ ‫مســیر ورودی بــه ایــن دو بخــش متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بافــت روســتا بــه ماننــد روســتاهای دیگــر در خطــه‬ ‫شــمال ایــران از نــوع خانه هــای بــا ســقف شــیروانی‬ ‫اســت و مصالــح مــورد اســتفاده گل‪ ،‬ســنگ‪ ،‬اجــر و‬ ‫چــوب می باشــد‪ .‬البتــه در ســاخت خانه هــای جدیــد‬ ‫از تیراهــن‪ ،‬ســیمان و گــچ نیــز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر بافــت زیبــای روســتا بــه اثــار تاریخــی ماننــد‬ ‫چــاه ســنگی پیــراال و گورســتان گبــری حمامــی بــه عنــوان‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری روســتا می تــوان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مردم روستای افراتخته‬ ‫مــردم روســتای افراتختــه بــا شــروع فصــل ســرما بــه‬ ‫قشــاق می رونــد‪ .‬در‬ ‫ایــن منطقــه مــردم بــه‬ ‫زبــان کتولــی صحبــت‬ ‫می کننــد و لبــاس‬ ‫محلــی می پوشــند‪.‬‬ ‫لبــاس محلــی منطقــه‬ ‫بــرای مــردان کــت و‬ ‫شــلوار‪ ،‬جلیقــه و کاله‬ ‫پشــمی و بــرای زنــان‬ ‫پیراهن هــای بلنــد‪،‬‬ ‫شــلوار محلی و جلیقه‬ ‫بــا روســری اســت‪ .‬اکثر‬ ‫مــردم در ایــن روســتا‬ ‫بــه فعالیــت کشــاورزی‬ ‫و دامــداری مشــغول‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫درختــان کهنســال در انتظــار ثبــت جهانــی‬ ‫روســتای افراتختــه تنهــا روســتایی اســت کــه در‬ ‫دهنــه ی زریــن گل واقــع شــده کــه توســط جنــگل‬ ‫احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن جنگل هــا قســمتی از‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی می باشــند کــه بســیار ارزشــمند‬ ‫هســتند‪ .‬قدمــت ایــن جنگل هــا بــه صــد و نــود‬ ‫میلیــون ســال می رســد و ایــن درختــان کهــن ســال و‬ ‫همچنیــن نــوع بافــت گیاهــی منطقــه باعــث شــده کــه‬ ‫تــاش بــرای ثبــت جهانــی ایــن درختــان در یونســکو‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫فتیر مسکه‬ ‫ایــن فتیــر یکــی از قدیمــی تریــن‬ ‫و پــر طرفــدار تریــن غذاهــای‬ ‫ممکــن در کشــورمان بــه خصــوص‬ ‫خراســان اســت‪ .‬ایــن غــذا در ســایر‬ ‫شــهر هــا بــا نــام هــای فتیــر کــره‬ ‫ای و یــا قتلمــه روغنــی معــروف‬ ‫اســت ولــی در منطقــه مــا بــه فتیــر‬ ‫مســکه ان را مــی شناســند کــه در‬ ‫میــان افــراد بــه خصــوص بــزرگ‬ ‫تــر هــا محبوبیــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫فتیــر مســکه از ان دســته غــذا هاســت کــه بــای وقــت‬ ‫زیــدی را صــرف تهیــه و پخــت ان کنیــم و کمــی ریــزه کاری‬ ‫و نــکات دارد بــرای همیــن ایــن غــذا را وقتــی درســت کنیــد‬ ‫کــه زمــان زیــادی داشــته باشــید و یــا در روز تعطیلــی باشــد‬ ‫مرحله اول تهیه فتیر مسکه خراسان‪:‬‬ ‫فتیر مســکه از ارد گندم تهیه می شــود و شــما می توانید خمیرش‬ ‫را خودتــان در خانــه تهیــه کنیــد و یــا از نانوایــی خمیــر را بگیریــد‪ .‬مــن‬ ‫خمیــر را بــه صــورت امــاده از نانوایــی تهیــه کــردم‪ .‬اگــر مــی خواهیــد‬ ‫خودتــان در خانــه خمیــر را امــاده کنیــد بــرای ایــن کار درون ظــرف‬ ‫بزرگــی ارد بریزیــد و وســط ان را چالــه ای بــاز کنیــد و اب و خمیــر‬ ‫مایــه اضافــه کنیــد تــا ارد بــه هــم بچســبد و خمیــر درســت شــود‪.‬‬ ‫مرحله دوم تهیه فتیر مسکه خراسانی‪:‬‬ ‫خمیــر را درون لگنــی بــزرگ قــرار دهیــد و بــه ان کمــی ارد و روغــن مایــع‬ ‫اضافــه کنیــد و حســابی ورز دهیــد و بعــد روی خمیــر را دســتمالی بندازیــد‬ ‫و ان را در جــای گــرم بگذاریــد تــا اســتراحت کنــد‪ .‬مــدت زمــان الزم بــرای‬ ‫اســتراحت خمیرتــان یــک ربــع هســت‪ .‬بعــد از گذشــت یــک ربــع دســتمال را‬ ‫از روی خمیــر برداشــته و حــدود ســه الــی پنــج دقیقــه ان را ورز دهیــد تــا پــف‬ ‫احتمالــی ان گرفتــه شــود‪ .‬خمیــر را چونــه گیــری کنیــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫چاقویی برداشته و از خمیر به اندازه نارنگی جدا کرده و با دستتان گردش‬ ‫کنیــد و کنــار بگذاریــد‪ .‬روی چونــه هــای خمیــر را بپوشــانید تــا خشــک نشــود‪.‬‬ ‫مرحله دوم تهیه فتیر مسکه خراسانی‪:‬‬ ‫خمیــر را درون لگنــی بــزرگ قــرار دهیــد و بــه ان کمــی ارد و روغــن مایــع‬ ‫اضافــه کنیــد و حســابی ورز دهیــد و بعــد روی خمیــر را دســتمالی بندازیــد‬ ‫و ان را در جــای گــرم بگذاریــد تــا اســتراحت کنــد‪ .‬مــدت زمــان الزم بــرای‬ ‫اســتراحت خمیرتــان یــک ربــع هســت‪ .‬بعــد از گذشــت یــک ربــع دســتمال‬ ‫را از روی خمیــر برداشــته و حــدود ســه الــی پنــج دقیقــه ان را ورز دهیــد‬ ‫تــا پــف احتمالــی ان گرفتــه شــود‪ .‬خمیــر را چونــه گیــری کنیــد‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫منظــور چاقویــی برداشــته و از خمیــر بــه انــدازه نارنگــی جــدا کــرده و بــا‬ ‫دســتتان گــردش کنیــد و کنــار بگذاریــد‪ .‬روی چونــه هــای خمیــر را بپوشــانید‬ ‫تــا خشــک نشــود‪.‬‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫درواقــع نوجوانــان انتظاراتــی از پــدر و مــادر خــود دارنــد؛ درحالی کــه‬ ‫گاهــی والدیــن بــه ایــن موضــوع خیلــی اهمیــت نمی دهنــد و‏تصــور‬ ‫می کننــد اگــر در مــواردی توجــه الزم را بــه خواســته های نوجوانــان‬ ‫خــود نداشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد در اینــده تمــام کمبودهــا را‏جبــران‬ ‫کننــد‪ ،‬ولــی بایــد ایــن نکتــه مهــم را درنظــر بگیرنــد که مشــکالت مربوط‬ ‫بــه ایــن دوره حســاس از زندگــی‪ ،‬تاثیــرات و تبعاتــی‏دارد کــه جبــران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ان در اینــده بســیار ســخت بــوده و حتــی گاهــی غیرممکــن اس ـ ‪‎‬‬ ‫به نوجوانان اعتماد کنید‬ ‫براســاس تحقیقــات‪ ،‬براورده کــردن خواســته ها و انتظــارات‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬در اینــده می توانــد ســامت روان و ذهــن ان هــا را تامیــن‬ ‫کنــد‪.‬‏نخســتین انتظــاری کــه نوجوانــان از والدیــن خــود دارنــد ایــن‬ ‫اســت کــه مــورد اعتمــاد والدینشــان باشــند‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫نوجوانــان‏هنــوز از لحــاظ مغــزی و روانــی بــه رشــد کامــل نرســیده اند‪،‬‬ ‫گاهــی تصمیمــات و رفتارهــای ان هــا هیجانــی اســت و صحبت هــا‪،‬‬ ‫‏مداخــات و پیشــنهادهای والدیــن را نمی پذیرنــد؛ بنابرایــن احتمــال‬ ‫اینکــه ان هــا در ایــن دوره اشــتباهات زیــادی بکننــد هــم بســیار زیــاد‬ ‫‏اســت‪ ،‬امــا بــا وجــود ایــن مســئله چــرا نوجوانــان همچنــان انتظــار‬ ‫دارنــد کــه پــدر و مادرشــان بــه ان هــا اعتمــاد کننــد؟ زیــرا والدیــن‬ ‫اغلــب‏فرصــت توضیــح را بــه ان هــا نمی دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محرم اسرار نوجوانان باشید‬ ‫دومیــن انتظــار نوجوانــان از والدیــن‪ ،‬ایــن اســت کــه ان هــا محــرم‬ ‫اســرار فرزندانشــان باشــند؛ به طــوری کــه ان هــا به راحتــی بتواننــد‬ ‫‏مشکالتشــان را بــا والدیــن در میــان بگذارنــد‪ .‬به طورکلــی نوجوانــان‬ ‫از والدینشــان انتظــار دارنــد بــرای ان هــا گــوش شــنوا باشــند و‏به جــای‬ ‫ســرزنش دائــم انــان‪ ،‬درکشــان کننــد و مهم تــر از همــه اینکــه اگــر‬ ‫چیــزی را به طورخصوصــی بــه والدیــن خــود می گوینــد‪ ،‬ان هــا ‏راز‬ ‫نگهــدار فرزندانشــان باشــند؛ درغیــر ایــن صــورت‪ ،‬حتمــا اشــخاص‬ ‫جایگزینــی را پیــدا می کننــد کــه بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬ایــن افــراد از‬ ‫‏دوســتان ان هــا هســتند و البتــه در ایــن مواقــع مورد ســرزنش والدین‬ ‫قــرار می گیرنــد؛ چــون پــدر و مادرهــا نمی تواننــد عل ـت صمیمیــت‏و‬ ‫نزدیکــی بیش ازحــد فرزندانشــان را بــا دوســتان خــود درک کننــد و بــا‬ ‫خــود فکــر می کننــد چــرا فرزندانشــان به جــای اینکــه بــا ان هــا‏صحبــت‬ ‫کننــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد بــا همساالنشــان درد دل کننــد؟‬ ‫نوجوان نیازمند تایید و تشویق است‬ ‫نوجــوان در هــر شــرایطی بــه تاییــد‪ ،‬تشــویق‪ ،‬عالقــه و توجــه‬ ‫والدینــش نیــاز دارد‪ .‬اینکــه همــه مــا دوســت داریــم در اینــده‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬‏فرزنــدان و همســران مســئولی داشــته باشــیم‪ ،‬امــری‬ ‫بدیهــی اســت‪ .‬ولــی ایــا تابه حــال فکــر کرده ایــم کــه خودمــان در‬ ‫قبــال‏مســئولیت پذیری دیگــران‪ ،‬چگونــه بایــد رفتــار کنیــم؟ یادمــان‬ ‫باشــد کــودکان و نوجوانــان همان طــور کــه والدینشــان از ان هــا انتظار‬ ‫‏دارنــد مســئولیت پذیر باشــند‪ ،‬ان هــا نیــز متقابــا همیــن انتظــار را از‬ ‫والدیــن خــود دارنــد‪‎. ‎‬‬ ‫والدین باید خودشان به گفته هایشان عمل کنند‬ ‫وقتــی والدیــن‪ ،‬به عنــوان الگــو‪ ،‬چیــزی را از فرزنــدان خــود‬ ‫می خواهنــد‪ ،‬حتمــا بایــد خودشــان هــم بــه ان عمــل کننــد؛ یعنــی‬ ‫وقتــی‏نوجــوان ببینــد گفته هــای والدیــن بــا رفتارهــای او در تعــارض‬ ‫اســت‪ ،‬نمی توانــد ان هــا را بپذیــرد‪.‬‏‬ ‫نکات قابل توجه والدین‬ ‫توجــه بــه چنــد عامــل می توانــد موجــب حفــظ بهداشــت روانــی‬ ‫ن شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫نوجوانــا ‬ ‫‪‎– ‎‬اینکــه والدیــن همــواره بــه نوجــوان احتــرام بگذارنــد و دوســتش‬ ‫داشــته باشــند؛ نه فقــط زمانی کــه مطابــق میــل ان هــا رفتــار می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎– ‎‬والدین باید سعی کنند برای فرزند خود الگوی مناسبی باشن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎– ‎‬پــدر و مــادر بایــد بــه فرزندشــان کمــک کننــد تــا وی مســائل‬ ‫مختلــف را یــاد بگیــرد و ســطح دانــش و علــم خــود را بــاال ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎– ‎‬همیشــه بایــد قوانینــی در خانــه وجــود داشــته باشــد تــا نوجــوان‬ ‫بــا انضبــاط بــار بیای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎– ‎‬الزم است همه افراد در فضای خانواده مسئولیت پذیر باشن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــم خانواده هــا بیشــترین تاثیــر را بــر فرزنــدان دارنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بایــد خودشــان خط مشــی درســتی داشــته باشــند و ان را‏در‬ ‫اختیــار نوجوانــان هــم قــرار دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به نوجوان حق انتخاب دهید‬ ‫گاهــی والدیــن در تصمیم گیری هــای نوجوانشــان بیش ازانــدازه‬ ‫مداخلــه می کننــد و دراین خصــوص بــه وی ازادی نمی دهنــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن‏ترتیــب‪ ،‬نوجــوان به صورتــی تربیــت می شــود کــه نــه مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی را یــاد می گیــرد و نــه اعتمادبه نفــس الزم بــرای حــل‬ ‫‏مشــکالتش دارد؛ بــه همیــن دلیــل بــه والدیــن توصیــه می شــود‬ ‫گاهــی نوجــوان را در تصمیم گیری هایــش ازاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫افراتخته‪ ،‬روستایی برای همه فصول‬ ‫شــروع شــود‪ .‬همچنیــن جنگل هــای پهــن بــرگ نیــز‬ ‫بــه زیبایــی منطقــه افــزوده اســت‪.‬‬ ‫سخن نهایی‪:‬‬ ‫جــاده دسترســی بــه روســتای افراتختــه بــا‬ ‫جنگل هــای انبــوه پوشــیده شــده و بــا توجــه بــه‬ ‫کوهســتانی بــودن منطقــه‪ ،‬در بیشــتر روزهــای‬ ‫ســال مــه مشــاهده می شــود‪ .‬بــرای رفتــن بــه‬ ‫روســتا بهتر اســت از ماشــین های مجهز استفاده‬ ‫کنیــد یــا از ابتــدای جــاده کوهپایـه ای پیاده خــود را‬ ‫بــه روســتا برســانید‪.‬‬ ‫پــاالن واژه ای کهــن در زبــان‬ ‫فارســی و وســیله ای شــبیه بــه‬ ‫زیــن اســت کــه روی کمــر یــا‬ ‫پشــت چهارپایــان باربــر قــرار‬ ‫می گیــرد تــا هــم حیــوان بیــش‬ ‫از انــدازه ازار نبینــد و هــم کســی‬ ‫کــه ســوار بــر چهارپــا می شــود‬ ‫راحــت باشــد‪.‬‬ ‫پــاالن از جنــس پارچــه‬ ‫و گونــی ســاخته می شــود و داخــل ان را بــا کاه پــر می کننــد‪ .‬در‬ ‫اصطــاح بــه عمــل ســاخت پــاالن‪ ،‬پــاالن دوزی یــا پاالن گــری گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬کســی کــه پــاالن مــی دوزد را پــاالن دوز می گوینــد‪ .‬طــرز‬ ‫ســاخن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک‬ ‫قــاب چوبــی جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و‬ ‫حاشــیه دار ان را مــی پوشــانند‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبـه ی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی )‬ ‫فشــار داده مــی شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی که بایــد از این‬ ‫ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود‬ ‫‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ پشــمی محکمــی را از یــک‬ ‫طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه نــام شــاخ‬ ‫بیــرون مــی کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته‬ ‫می کوبنــد کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫ایــن پیشــه در اســتان گلســتان نیــز جــای خــود را بــه مشــاغل دیگــر‬ ‫داده اســت‪ .‬بــه طــور کــه امــروز تنهــا یــک پــاالن دوز در ایــن اســتان‬ ‫بـه کار تولیــد پــاالن مشــغول اســت ‪ .‬بســیاری از پیشـه ها و مشــاغل بــا‬ ‫رشــد فناوری هــای نویــن و ماشــینی شــدن جامعــه از بیــن رفــت و رو بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده شــد‪ .‬پــاالن دوزی هــم از ایــن جملــه اســت تعــداد‬ ‫افــرادی کــه از چهارپایــان بــرای امــور روزمــره و کشــاورزی خــود اســتفاده‬ ‫می کننــد بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫پــس تقاضایــی نیــز بــرای چنیــن کاالیــی وجــود نــدارد امــا برخــی‬ ‫از ایــن مشــاغل بــا تغییــر کارکــرد قابــل احیــا و بازتولیــد هســتند‪،‬‬ ‫به ویــژه پیشــه هایی کــه در زمــره صنایع دســتی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫پــاالن دوزی هــم می توانــد بــا تغییراتــی در کاربــرد‪ ،‬بــار دیگــر تولیــد‬ ‫شــود تــا نســل های اینــده بــا ایــن وســیله اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا هنرمنــد بازمانــده رشــته پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان مشــغول بــه فعالیــت بــوده کــه‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــه منظــور ثبــت مهــارت و دانــش پــاالن دوزی و نیــز ثبــت‬ ‫مفاخــر حامــل میــراث ناملمــوس درمســیرثبت در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس 462

شماره : 462
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس 461

شماره : 461
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس 460

شماره : 460
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس 459

شماره : 459
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!