روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 296 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 296

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 296

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 296

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 20 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /10‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /27‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫شماره ‪296‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ضعف مدیریتی یا بی فرهنگی مردم ؟‬ ‫استارت اپ های کشاورزی مسیری‬ ‫برای پیشرفت و توسعه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫تهدیدات اقتصادی وب سایت ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پدرام پاک ایین‪ ،‬نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫خبرنگاران نیز باید دراولویت تزریق واکسن کرونا باشند‬ ‫نماینــده مدیــران مســئول رســانه ها در نام ـه ای بــه‬ ‫رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونا تاکیــد کــرد‪ :‬خبرنگاران‬ ‫در اولویــت تزریــق واکســن قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از خبرگــزاری‬ ‫صــدا و ســیما‪ ،‬پــدرام پــاک اییــن‪ ،‬نماینــده مدیــران‬ ‫مســئول رســانه ها در هیــات نظــارت بــر مطبوعــات‬ ‫و خبرگزاری هــا در نام ـه ای بــه دکتــر ســعید نمکــی‪،‬‬ ‫وزیر بهداشــت و درمان و رییس ســتاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونــا خواســتار اولویــت خبرنــگاران در دریافــت‬ ‫واکســن کرونــا پــس از کادر درمــان‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫بیمــاران خــاص شــد‪.‬‬ ‫در نامــه پــاک اییــن خطــاب بــه نمکــی بــر ضــرورت‬ ‫حضــور روزانــه خبرنــگاران در محیط هــای سربســته‬ ‫از قبیــل بیمارســتان هــا‪ ،‬نشســت های خبــری‪،‬‬ ‫همایــش هــا‪ ،‬نمایشــگاه ها و حتــی در اجتماعــات‬ ‫مغایــر بــا پروتکل هــای بهداشــتی بــا هــدف هشــدار‬ ‫دهــی بــه جامعــه تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫متــن نامــه پــاک اییــن خطــاب بــه دکتــر نمکــی‬ ‫بــه ایــن شــرح اســت‪ :‬بــرادر گرامــی‪ ،‬جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر ســعید نمکــی رییــس محتــرم ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا بــا ســام و ارزوی قبولــی طاعــات‬ ‫در شــرایطی بــه ســر می بریــم کــه ماههاســت‬ ‫پاندمــی کرونــا در صــدر اخبــار رســانه ها قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین نشسـت های خبری از ســوی مســئوالن‬ ‫کادر درمــان و حجــم انبوهــی از گزارش هــا از‬ ‫محیط هــای بیمارســتانی‪ ،‬بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫کرونــا یــا اجتماعــات مغایــر بــا دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی بنــا بــر اعــام وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫خبرنــگاران بــا وجــود جامعــه امــاری حــدود ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫نفــر بــرای دریافــت واکســن کرونا در گــروه ســوم‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬اســتحضار داریــد کــه خبرنــگاران و‬ ‫عکاســان خبــری بنــا بــه ضــرورت تهیــه محتــوای‬ ‫رســانه ای در معــرض تمــاس دائــم بــا احــاد جامعــه‬ ‫قــرار می گیرنــد و عمدتــا در محیط هــای سربســته‬ ‫و در متــن اجتماعــات ماننــد نشســت های خبــری‪،‬‬ ‫نمایشــگاه ها‪ ،‬همایش هــا‪ ،‬اردو هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫مراجــع قضایــی‪ ،‬پادگان هــا‪ ،‬شــهرداری ها و ادارات و‬ ‫حتــی مراســم تشــییع چهره هــای گوناگــون که بعضا‬ ‫بــر اثــر کرونــا در گذشــته انــد‪ ،‬حضــور می یابنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن حرفــه خبرنــگاری‪ ،‬ماهیتــی ســیار و‬ ‫بســیار پرتحــرک دارد؛ بــه نحــوی کــه خبرنــگار ناگزیــر‬ ‫بایــد روزانــه و حتــی در ایــام تعطیــل بــه چندیــن‬ ‫حــوزه خبــری سرکشــی کــرده و از افــراد و محیط هــای‬ ‫مختلف کســب اطالع کند‪ .‬برای مثال یک خبرنگار‬ ‫اجتماعــی کــه مکلــف بــه انتقــاد از اجتماعــات مغایــر‬ ‫بــا شــیوه نامه هــای بهداشــتی و هشــدار بــه جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای انعــکاس ایــن گونــه رویداد هــا ناچــار بــه‬ ‫حضــور در متــن و بطــن انهاســت‪ .‬بار هــا در رســانه‬ ‫ملــی مشــاهده شــده اســت کــه خبرنــگاران بــا افــراد‬ ‫بــدون ماســک مصاحبــه و از انــان انتقــاد کــرده یــا‬ ‫از اجتماعــات پرخطــر و ناقــض موازیــن بهداشــتی‬ ‫گزارش هــای میدانــی تهیــه کــرده انــد؛ همچنــان‬ ‫کــه بــرای مصاحبــه بــا بیمــاران کرونایــی یــا کادر‬ ‫درمــان ســاعت ها در بیمارســتان ها و حتــی بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بــه ســر برده انــد‪.‬‬ ‫بــا وصــف فــوق خبرنــگاران در بیــن صاحبــان‬ ‫مشــاغل پــس از کادر درمــان‪ ،‬بیشــترین ســطح‬ ‫تمــاس را بــا احــاد و نفــوس جامعــه از یــک ســو‬ ‫و بیشــترین الــزام را بــه حضــور در کانون هــای‬ ‫پرریســک ابتــا بــه ایــن بیمــاری دارنــد‪ .‬البتــه تردیــد‬ ‫نیســت کــه خبرنــگاران از حیــث اولویــت دریافــت‬ ‫واکســن پــس از کادر درمــان‪ ،‬جانبــازان و بیمــاران‬ ‫خــاص قــرار می گیرنــد‪ ،‬امــا گنجانــدن ان هــا در گــروه‬ ‫شــغلی ســوم بــا توجــه بــه ماموریت هــای پرریســک‬ ‫و جامعــه کم شــمار این صنــف منصفانــه بــه نظــر‬ ‫نمی رســد‪ .‬از ایــن رو پیشــنهاد می شــود خبرنــگاران‬ ‫بــرای دریافــت واکســن کرونــا در اولویــت ضــروری و‬ ‫همزمــان بــا گــروه دوم قــرار گیرنــد تــا بــا حفــظ ایمنی‬ ‫خــود و منابــع خبری شــان بــه ایفــای وظیفــه اطــاع‬ ‫رســانی مبــادرت ورزنــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫نشان سبز انرژی برای خراسان شمالی‬ ‫اسیب جدی بخش کشاورزی‬ ‫در خام فروشی است‬ ‫‪3‬‬ ‫کیفیت پساب گلستان‬ ‫باالتر از اب موجود در رودخانه ها‬ ‫کنترل خشم ‏‬ ‫‪6‬‬ ‫تقابل سنت با مدرنیته‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫تاثیرات یک شغل بر زندگی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همانطور که در مطلب روز گذشــته نســبت به ان مســائلی‬ ‫را برایتــان‏مطــرح نمودیــم حــال در ادامــه بــه ریــز اقــدام بــه‬ ‫توضیــح کامــل در‏خصــوص تاثیراتــی کــه یــک شــغل ایــده ال‬ ‫مــی توانــد بــرای یــک فــرد در‏زندگی داشــته باشــد برایتــان ارائه‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫تاثیــر مثبــت یــا منفــی کــه یــک شــغل مناســب در زندگی تــان‬ ‫می توانــد‏ایجــاد کنــد چیســت؟‬ ‫شــغلی کــه انتخــاب خواهیــد کــرد می توانــد تاثیــر مســتقیم بــر ســبک زندگــی‬ ‫شــما داشــته باشــد‪ .‬بــا یــک بررســی ســاده‏می تــوان بــه نتایــج قابل توجهی رســید‪.‬‬ ‫همانطــور کــه قبــا نیــز گفتــه شــد اگــر انتخــاب شــغل صرفــا بــرای کســب درامــد‬ ‫‏باشــد‪ ،‬بــا توجــه بــه هــدف کــه همان کســب ســرمایه بیشــتر اســت‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫دســت بــه هــر فعالیتــی بزنیــد و‏برایتــان هــم مهــم نباشــد کــه چــه نــوع تاثیراتــی‬ ‫روی خــود یــا دیگــران ایجــاد مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حتمــا ایــن جمــات را شــنیده اید کــه افــراد پــس از مدتــی شــبیه بــه ان کاری‬ ‫می شــوند کــه انجــام می دهنــد‪ .‬ایــن جملــه‏گــواه نکت ـه ای اســت کــه متذکــر شــدیم‪.‬‏‬ ‫چگونه یک شغل ایده ال اینترنتی پیدا کنید‬ ‫ل مــد نظــر خــود در ســایت های اینترنتــی‬ ‫امــروزه اکثــر مــردم بــه جســتجو شــغ ‬ ‫هســتند و بــه دنبــال رویــای بــرای داشــتن‏یــک کســب و کار اینترنتــی هســتند‪.‬‏‬ ‫ی ‪‎‬وجــود‬ ‫مقاله هــای بســیار زیــادی از تیــم دکتــر ویــز‪،‬در ارتبــاط بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــغل اینترنتـ ‪‎‬‬ ‫دارد و کســب و کارهــای اینترنتــی را بــه‏شــکل دقیــق بررســی کــرده اســت امــا‬ ‫در اینجــا قصــد داریــم شــغل های خوبــی کــه در اینترنــت وجــود دارنــد را برایتــان‬ ‫‏توضیــح و مــورد بررســی قــرار دهیــم کــه چطــور بهتریــن شــغل اینترنتــی را در‬ ‫کمتریــن زمــان و هزینــه ممکــن راه انــدازی‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگــر راســتش را بخواهیــد قبــل از راه انــدازی ایــن نــوع کســب و کارهــا بایــد‬ ‫موضوعــات زیــادی را مــورد توجــه قــرار‏دهیــد تــا بتوانیــد بــرای خــود یــک شــغل‬ ‫مطلــوب را راه انــدازی نماییــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه یــک شــغل خــوب تاثیــر‬ ‫‏بســیاری در تحــول زندگــی شــخصی شــما دارد پــس تــاش کنیــد وقــت بیشــتری‬ ‫برایــش صــرف کنیــد‪ .‬داشــتن‏اطالعــات کافــی مهم تریــن نکتــه در شــروع کســب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و کارهــای اینترنتــی اس ـ ‪‎‬‬ ‫الزم اســت کــه بدانیــد در ایــران چنــد ســالی اســت کــه کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫شــکل گرفتــه اســت و باعــث‏کارافرینی هــای بســیاری شــده اســت‪ .‬لــذا بایــد توجه‬ ‫زیــادی بــرای راه انــدازی یــک شــغل اینترنتــی مــورد نظرتــان‏داشــته باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بعنــوان نمونــه مجموعه هــای همچــون تاکس ـی های اینترنتــی اســنپ و تپســی‬ ‫ایده هــای جالبــی بودنــد کــه موفــق‏شــدن در کوتاه تریــن زمــان ممکــن کل بــازار‬ ‫حمــل و نقــل درون شــهری کشــور را در اختیــار گرفتــه امــا ایــا چنیــن‏ایــده ای هنــوز‬ ‫هــم پاســخگو اســت؟ پاســخ ایــن ســوال قطعــا ًنــه بــوده و بایــد در نظــر داشــت کــه‬ ‫ایــن بــازار چنــد ســالی‏اســت مــورد اشــباع واقــع شــده اســت؛‬ ‫بــه عبــارت ســاده تر ایجــاد یــک کســب و کار در حوزه هــای خــاص نمی توانــد‬ ‫موفقیــت امیــز باشــد‪ .‬البتــه اگــر ســرمایه‏زیــادی داشــته باشــید امــکان خواهــد‬ ‫داشــت بــا شــرکت های بــزرگ در حــوزه مــورد نظرتــان رقابــت نماییــد امــا منظــور مــا‬ ‫‏از ســرمایه یکصــد و یــا دویســت میلیــون نمی باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بعنــوان مثــال اگــر فــردی تمایــل ورود بــه حــوزه تاکسـی های اینترنتــی دارد بایــد‬ ‫حتمــا ًســرمایه ای معــادل پانصــد‏میلیــارد تومان را داشــته باشــد‪ .‬گفته باشــیم که‬ ‫ایــن عــدد صرفــا ًبــرای اغــاز بــه کار اســت و در ادامــه بایــد به صــورت‏مــداوم بــه ایــن‬ ‫ســرمایه‪ ،‬پــول تزریــق شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم بــرای شــروع از حوزه هــای کوچکــی کــه بــرای یــک کســب و‬ ‫کار اینترنتــی بســیار نــاب اســت شــروع‏کنیــد حوزه های همچون فروش پوشــاک‪،‬‬ ‫ســوپر مارکــت‪ ،‬لــوازم تحریــرو ‪..‬‏‪.‬‬ ‫خالقانه های کسب و کار چه می تواند باشد؟ ‪...‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انجام مراحل‬ ‫مستندنگاری و‬ ‫فن شناسی طرح‬ ‫مرمت برج قابوس‬ ‫سال هفتم‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس گفــت کــه بــا همــکاری دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی تاکنــون مراحــل مســتندنگاری و فن شناســی پــروژه تهیــه طــرح جامــع مرمــت‬ ‫پوســته خارجــی قســمت مخروطــی (گنبــد رک) ایــن بنــای تاریخــی متعلــق بــه ســده‬ ‫چهــارم هجــری قمــری انجــام شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪296‬‬ ‫قلقلک‬ ‫چگونه از کودک خود‬ ‫عذرخواهی کنیم؟‬ ‫عصبانــی و کالفــه شــدن والدیــن اگــر به نــدرت‬ ‫و گاه بــه گاه اتفــاق بیفتــد اتفاقــی طبیعــی‬ ‫اســت‪ .‬امــا کنتــرل ایــن خشــم و کارهایــی کــه‬ ‫پــس از عصبانیــت بایــد انجــام دهیــد تــا کــودک‬ ‫شــما اســیب نبینــد‪ ،‬امــری مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫گاهــی موقعیت هایــی پیــش می ایــد کــه بی خــود‬ ‫و بی جهــت عصبانیــت خــود را بــر ســر کــودک خــود‬ ‫خالــی می کنیــم و پــس از دادوفریــاد بــرای اینکــه‬ ‫اقتدارمــان اســیب نبینــد عذرخواهــی نمی کنیــم یــا‬ ‫حتــی نمی دانیــم چطــور بایــد عذرخواهــی کنیــم‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه در درگیری هایــی کــه بــا‬ ‫فرزنــدان پیــش می ایــد همیشــه حــق بــا والدیــن‬ ‫نیســت حتــی اگــر بچــه شــما یــک بچــه ســه ســاله‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن یــک ســوال اساســی بــرای والدیــن‬ ‫اســت کــه چطــور بایــد احساساتشــان را کنتــرل‬ ‫کننــد تــا مبــادا بــه خاطــر عصبــی شــدن بی خــود و‬ ‫بی جهــت ســر بچــه داد بزننــد و یــا اگــر بــه هــر دلیلــی‬ ‫ایــن اتفــاق افتــاد چطــور بایــد عذرخواهــی کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه‬ ‫«همــه پــدر و مادرهــا خواســته و ناخواســته‬ ‫ممکــن اســت بــه فرزنــدان خــود اســیب بزننــد‪».‬‬ ‫طیفــی از ایــن اســیب ها خشــونت های کالمــی و‬ ‫ســوءرفتارهای جســمی قابــل بحــث هســتند‪ :‬ماننــد‬ ‫تمســخر کــودک‪ ،‬تحقیــر او‪ ،‬برخــورد فیزیکــی بــا او‬ ‫و ســهل انگاری در قبــال او‪ .‬مســئلۀ مــا ایــن مــوارد‬ ‫نیســتند‪ .‬مــا دربــاره ان دســته از والدیــن حــرف‬ ‫می زنیــم کــه در مجمــوع رفتــار خوبــی بــا فرزنــدان‬ ‫خــود دارنــد امــا گاهــی خونســردی خــود را از دســت‬ ‫داده و رفتــار ناشایســتی در قبــال فرزندشــان انجــام‬ ‫می دهنــد‪ .‬در مــورد رفتارهایــی کــه ذیــل ســوء رفتــار‬ ‫قــرار می گیرنــد همینقــدر بگوییم که اگر بــا فرزندتان‬ ‫برخــورد فیزیکــی داریــد و یــا او را مــدام ســرزنش و‬ ‫ـردن روح و روان‬ ‫تحقیــر می کنیــد در حــال منهــدم کـ ِ‬ ‫فرزنــد خــود هســتید ‪.‬‬ ‫ضعف هــای خــود را بشناســید‬ ‫مهمتریــن گام ایــن اســت کــه اضطراب هــای‬ ‫خودمــان را بشناســیم‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫شــرایط موجــود و فشــارهای مربــوط بــه بیمــاری‬ ‫همه گیــر و فشــارهای اقتصــادی باعــث شــده اســت‬ ‫کــه خیلــی از ادم هــا حــال و روز خوبــی نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اولیــن قــدم ایــن اســت کــه بدانیــم حــال‬ ‫خیلی هــا از ایــن بابــت خــوب نیســت و داشــتن‬ ‫اضطــراب و تــرس و احساســاتی از ایــن قبیــل‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬امــا ایــن احساســات لزومــا ً قــرار‬ ‫نیســت روی دیگران خصوصا ً فرزندان خالی شــوند‪.‬‬ ‫به اشتباهات خود اعتراف کنید‬ ‫اگــر وضعیتــی پیــش امــد کــه بی جهــت فرزندتــان را از‬ ‫خودتــان ناراحــت کردیــد اولیــن کار ایــن اســت کــه بــه‬ ‫فرزندتــان بگوییــد کــه اشــتباه کردیــد و بــه اشــتباهتان‬ ‫اعتــراف کنیــد‪ ،‬مطمئــن باشــید چیــزی از شــما کــم‬ ‫نمی شــود و ارزش و احترامتــان پیــش فرزندتــان‬ ‫خدشـه دار نمی شــود‪ .‬ایــن تصــور غلــط اســت کــه فکــر‬ ‫می کنیــم نبایــد پیــش فرزندمــان بــه اشــتباه رفتــاری‬ ‫خــود در قبــال او اعتــراف کنیــم‪ .‬بــه او بگوییــد کــه از‬ ‫رفتارتــان پشــیمان هســتید و از او عذرخواهــی کنیــد‪.‬‬ ‫نگذاریــد فاصلــۀ زمانــی بیــن رفتار بــد و عذرخواهی زیاد‬ ‫باشــد‪ .‬ســعی کنیــد وقتــی متوجــه رفتــار بدتــان در قبــال‬ ‫فرزندتــان شــدید بــه ســرعت از او عذرخواهــی کنیــد‬ ‫بــرای مثــال بــه او بگوییــد‪« :‬ببخشــید ســرت داد زدم‪،‬‬ ‫میدونــم تقصیــر تــو نبــود مــن اعصــاب از جــای دیگــه‬ ‫خــرد بــود‪ ».‬ســعی کنیــد رفتــار بدتــان را جبــران کنیــد و‬ ‫حســن نیتتــان را بــه فرزندتــان نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫شورای شهری گرگان عاجز در اجرای‬ ‫طرح تفکیک زباله‬ ‫واقعا ً چرا اجرای طرحی به ظاهر اسان انقدر با‬ ‫چالش مواجه است؟ چه کسانی نمی گذارند که‬ ‫این طرح در شهر گرگان اجرایی شود؟‬ ‫در دوره هــای مختلــف شــورای شــهر گــرگان‬ ‫(ســال های ‪ ۸۴‬و ‪ ،)۹۴‬تــاش زیــادی بــرای کاهــش‬ ‫و ســاماندهی زباله هــا صــورت گرفــت و چنــد نوبــت‬ ‫طــرح مدیریــت پســماند و تفکیــک زبالــه از مبــدا‬ ‫بــه عنــوان یکــی از مصوبــات پارلمــان شــهری اجــرا‬ ‫شــد امــا بــه ســبب برخــی از ضعف هــا و خالءهــا‪،‬‬ ‫هنــوز کــه هنــوزه ایــن پــروژه بــه ســرانجام نرســیده‬ ‫اســت و متاســفانه ایــن معضــل در شــورای پنجــم‬ ‫نیــز بــه قــوت خــود باقــی مانــد تــا ایــن معضــل‬ ‫دیرینــه مــردم ایــن شــهر الینحــل باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫ضعف مدیریتی یا بی فرهنگی مردم ؟‬ ‫هنگامه خاندوزی ؛ بازار کسب و کار‬ ‫حــال کــه بــه روزهــای اخــر فعالیــت‬ ‫پنجمیــن دوره شــورای شــهر گــرگان‬ ‫می رســیم‪ ،‬بــد نیســت کــه برخــی‬ ‫از عملکــرد ایــن شــورا را در چهــار‬ ‫ســالی کــه گذشــت مــورد نقــد و‬ ‫بررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫یکــی از مباحثــی کــه در کنــار بــه‬ ‫ظاهــر کوچــک بــودن‪ ،‬اجــرای ان‬ ‫نیازمنــد عــزم جــدی مســئوالن‬ ‫شــهری را دارد مســئله تفکیــک زبالــه‬ ‫از مبــدا اســت‪.‬‬ ‫طرحــی کــه بیــش از یــک دهــه از‬ ‫اســتارت ان می گــذرد امــا هنــوز در‬ ‫فــاز یــک قــرار دارد و مــردم بطــور‬ ‫مملــوس اجــرای ان را بــه چشــم‬ ‫ندید ه انــد‪.‬‬ ‫چرا نمی شود که دوره زباله گردها‬ ‫در شهر گرگان به اتمام برسد؟‬ ‫سال هاســت کــه از ایــن می نویســیم‬ ‫کــه دوره زبالــه گردهــا بــه پایــان‬ ‫می رســد ولــی بــاز هــم ایــن شــغل‬ ‫هــر روز در شــهر گــرگان در حــال‬ ‫گســترش اســت و گویــا دســت مافیــا‬ ‫در کار اســت کــه نمی گــذارد ایــن‬ ‫طــرح بــه خوبــی بــه اجــرا برســد؟‬ ‫بررســی در تاریخچــه جلســات‬ ‫اخبــار شــورای شــهرگرگان داشــته ایم‬ ‫تــا ببینــم اخریــن بررســی وضعیــت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بــه چــه زمانــی بــر‬ ‫می گــردد و چــه تصمیم هایــی در‬ ‫ایــن زمینــه گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابــان مــاه ســال گذشــته کــه در‬ ‫یکصــد و هشــتاد و هفتمیــن جلســه‬ ‫کمیســیون خدمــات‪ ،‬فضــای ســبز‬ ‫و زیســت شــهری شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان بــه ریاســت ناصــر‬ ‫گرزیــن‪ ،‬وضعیــت تفکیــک زبالــه از‬ ‫مبــدا گــرگان بررســی شــد‪.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از مرکــز اطــاع رســانی شــورای‬ ‫اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬گرزیــن‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش ارائــه‬ ‫شــده از ســوی ناطــر عالــی خدمــات‬ ‫شــهری شــهرداری در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫در حــال حاضــر ماهانــه ‪ 5‬تــن زبالــه‬ ‫جمــع اوری مــی شــود و ‪ 1300‬کارتــن‬ ‫پالســت فعــال مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری‪،‬‬ ‫فضــای ســبز و زیســت شــهری‬ ‫شــورای اســامی شــهر گرگان افزود‪:‬‬ ‫توزیــع کارتــن پالسـت های جدیــد در‬ ‫محــات‪ ،‬نصــب بنرهــای تبلیغاتــی‬ ‫اموزشــی در شــش نقطــه شــهر‪،‬‬ ‫تعییــن اســتقرار کانکــس دریافــت‬ ‫بازیافــت در دو نقطــه شــهر و جمــع‬ ‫اوری ســازماندهی شــده پســماندها‬ ‫بخشــی از اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫ایــن حــوزه مــی باشــد‪.‬‬ ‫ساماندهی زباله گردها از جمله‬ ‫چالش های اجرای موفق این طرح است‬ ‫نائــب رئیــس و منتخــب اول‬ ‫مــردم در شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬ســاماندهی‬ ‫زباله گردهــا‪ ،‬هماهنگــی و تعامــل‬ ‫دولتــی‪،‬‬ ‫دســتگاه های‬ ‫بیــن‬ ‫توســعه اموزش هــای شــهروندی و‬ ‫تبلیغــات و تبدیــل شــدن طــرح بــه‬ ‫عنــوان یــک امــر ضــروری و مهــم‬ ‫در سیاســت های کلــی شــهر و‬ ‫شــهروندان از جملــه چالش هــای‬ ‫موجــود در موفقیــت اجــرای ایــن‬ ‫طــرح مــی باشــد‪.‬‬ ‫گرزیــن ادامــه داد‪ :‬جلــب همــکاری‬ ‫‪ 5‬ســازمان مــردم نهــاد در امــوزش‬ ‫و مشــارکت شــهروندی‪،‬خرید‬ ‫و توزیــع کارتــن پالســت جدیــد‬ ‫و پالســتیک های نخــدار جهــت‬ ‫توســعه طــرح و پوشــش جغرافیایــی‬ ‫بیشــتر در منطقــه یــک و امــوزش‬ ‫منظــم و مــدون در جهــت افزایــش‬ ‫همــکاری شــهروندانی کــه دارای‬ ‫کارتــن پالســت هســتند از جملــه‬ ‫برنامــه هــای پیــش رو در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫واقعا ً چرا اجرای طرحی به ظاهر‬ ‫اسان انقدر با چالش مواجه‬ ‫است؟ چه کسانی نمی گذارند که‬ ‫این طرح در شهر گرگان اجرایی‬ ‫شود؟‬ ‫در دوره هــای مختلــف شــورای شــهر‬ ‫گرگان (ســال های ‪ ۸۴‬و ‪ ،)۹۴‬تالش‬ ‫زیــادی بــرای کاهــش و ســاماندهی‬ ‫زباله هــا صــورت گرفــت و چنــد نوبــت‬ ‫طــرح مدیریــت پســماند و تفکیــک‬ ‫زبالــه از مبــدا بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مصوبــات پارلمــان شــهری اجــرا شــد‬ ‫امــا بــه ســبب برخــی از ضعف هــا‬ ‫و خالءهــا‪ ،‬هنــوز کــه هنــوزه ایــن‬ ‫پــروژه بــه ســرانجام نرســیده اســت‬ ‫و متاســفانه ایــن معضــل در شــورای‬ ‫پنجــم نیــز بــه قــوت خــود باقــی مانــد‬ ‫تــا ایــن معضــل دیرینــه مــردم ایــن‬ ‫شــهر الینحــل باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫مردم گرگان سال هاست که‬ ‫امادگی اجرای این طرح را دارند‬ ‫شــاید در گفــت و گــو بــا برخــی‬ ‫از اعضــای شــورای شــهر یکــی از‬ ‫چالش هــای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا خوشــبختانه بایــد گفــت‬ ‫مــردم شــهر گــرگان سال هاســت کــه‬ ‫امادگــی پذیــرش ایــن مســئله را دارنــد‬ ‫و حتــی برخــی از مادرهــا در خانــه‬ ‫طــرح تفکیــک زبالــه را بــه فرزنــدان‬ ‫خــود نیــز امــوزش می دهنــد‪.‬‬ ‫یــک خانــم خانــه دار در ایــن زمینــه‬ ‫مــی گویــد؟ فرزنــد مــن بــا برنامه های‬ ‫کــه از رســانه ملــی مــی بینــد بــا طــرح‬ ‫تفکیــک زبالــه اشــنا شــده و مــا در‬ ‫خانــه زبال ـه ی تــر را از خشــک جــدا‬ ‫می کنیــم امــا وقتــی می خواهیــم‬ ‫زبالــه را بیــرون بگذاریــم متاســفانه‬ ‫بــرای زباله هــای خش ـک جایی وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از خانــم هــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه هــر روز در خیابــان هــا شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه زبالــه گردهــا در‬ ‫ســطل های زبالــه شــهر مشــغول‬ ‫جســتجو هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬واقعــا ایــن‬ ‫نمــا بــرای شــهر گــرگان اصــا زیبــا‬ ‫نیســت‪ ،‬بمانــد کــه بســیاری از مواقع‬ ‫برخــی از ایــن افــراد در محــات‬ ‫ایجــاد ناامنــی نیــز می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــرای همیــن چنــد‬ ‫ماهــی اســت کــه بــه فرزندانــم‬ ‫اموختــه ام کــه زباله هــای خشــک را‬ ‫جمــع اوری کننــد و ان را بفروشــند‬ ‫و پــول حاصــل از ان را بــرای خــود‬ ‫صــرف کننــد ایــن بهتــر از ان اســت‬ ‫کــه شــاهد رفــت و امــد افــراد ناجــور‬ ‫در محلــه باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه بــه پایــان خدمــات‬ ‫ارزشــمند شــورای پنجــم شــهر گــرگان‬ ‫نزدیــک می شــویم کاش اعضــای‬ ‫شــورا انقــدر جــرات داشــته باشــند‬ ‫کــه در کنــار عملکــرد قــوی کــه از‬ ‫خــود در بروشــورها ارائــه مــی کننــد‪،‬‬ ‫ضعف هــا و مشــکالت و ســهل‬ ‫انــگاری هایــی را هــم کــه داشــته اند‬ ‫مطــرح کننــد و از بابــت هــر چــه کــه‬ ‫بایــد انجــام می دادنــد و ندادنــد از‬ ‫مــردم عذرخواهــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــا اجــرای شــدن طــرح‬ ‫تفکیــک زبالــه مــی شــد اشــتغالی از‬ ‫طریــق بازیافــت زباله هــای تفکیــک‬ ‫شــده توســط مــردم ایجــاد کــرد کاری‬ ‫کــه سال هاســت توســط کشــورهای‬ ‫جهــان اول در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫برای کسب درامد در خانه چقدر سرمایه نیاز داریم؟‬ ‫بگذاریــد خیالتــان را راحــت کنــم‪ .‬کســب درامــد در خانــه‬ ‫بــا «هیــچ» هــم شــدنی اســت! چــرا کــه بســیاری از کارهــا را تنهــا بــا یــک‬ ‫لــپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر یــا گوشــی موبایــل هــم می توانیــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫نــه اینکــه همــۀ روش هــای کســب درامــد در منــزل را بــدون ســرمایه‬ ‫بتوانیــد انجــام دهیــد؛ امــا قطعــا روش هایــی وجــود دارد کــه نیــاز بــه هیــچ‬ ‫ســرمایه ای نــدارد‪ .‬در ادامــه چنــد روش بــه شــما یــاد می دهــم‪.‬‬ ‫البتــه ســایر روش هایــی کــه هزینــه بــر هســتند هــم ســرمایه ای بســیار‬ ‫کمتــر از انچــه فکــر می کنیــد‪ ،‬نیــاز دارد‪ .‬ســرمایه ای کمتــر از ‪ 5‬میلیــون!‬ ‫شــاید حتــی ایــن هزینــه هــم االن برای تــان زیــاد باشــد‪ ،‬امــا مطمئن باشــید‬ ‫بعــد از مدتــی‪ ،‬خیلــی راحــت چنــد برابــر ایــن مبلــغ را در می اوریــد؛ چــون‬ ‫شــما تصمیــم گرفته ایــد درامــدی بیــش از ایــن در مــاه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شــاید بگوییــد‪ :‬ســرمایه کــه هیــچ؛ امــا واقعــا هیــچ مهارتــی کــه بــه درد‬ ‫کســب درامــد بخــورد‪ ،‬هــم نــدارم‪ .‬بــاز هــم معلــوم اســت‪ ،‬همــۀ راه هــای‬ ‫کســب درامــد در خانــه را نمی دانیــد‪.‬‬ ‫کسب درامد در منزل چه مهارت هایی نیاز دارد؟‬ ‫جــواب ایــن ســوال هــم می توانــد «هیــچ» باشــد‪ .‬چــون واقعــا بعضــی از‬ ‫ان هــا نیــاز بــه هیــچ مهــارت قبلــی نــدارد‪ .‬بــا یــک امــوزش دو ســه ســاعته ان‬ ‫را یــاد می گیریــد‪ .‬یــک نمونــه ان راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی اســت کــه‬ ‫بــدون نیــاز بــه مهــارت کدنویســی و دانــش فنــی می توانیــد انجامــش دهیــد‪.‬‬ ‫گاهــی فکــر می کنیــد هیــچ مهــارت خاصــی نداریــد‪ ،‬در حالــی کــه ممکــن‬ ‫اســت بعضــی از اســتعدادهای تان را فرامــوش کــرده باشــید‪.‬‬ ‫مثــا اینکــه خــوب کیــک و شــیرینی درســت می کنیــد‪ .‬یــا اینکــه چنــد‬ ‫ســال پیــش در یــک دوره شــمع ســازی شــرکت کرده ایــد‪ .‬یــا مثــا بــه‬ ‫نوشــتن عالقــه داریــد‪.‬‬ ‫سخت نگیرید!‬ ‫بــاور کنیــد بــا همیــن حداقــل مهارت هــا و حتــی بــدون ان هــم می توانیــد‬ ‫کســب درامــد کنیــد‪ .‬منتظــر شــرایط ایــده ال نباشــید؛ چــون ممکــن اســت‬ ‫هیــچ گاه اتفــاق نیفتــد‪ .‬به جــای ان یــک نظــم و برنامــه شــخصی بــرای‬ ‫خــود داشــته باشــید و کــم کــم کار را شــروع کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهرداری گنبــدکاووس از توافــق و امضــای‬ ‫قــرارداد داخلــی بــا پنــج والیبالیســت مطــرح و بومــی بــه نام هــای بنیامیــن ایگــدری‪،‬‬ ‫متیــن تــکاور‪ ،‬ارمــان صالحــی و رمضــان صحبتــی از جمــع بازیکنــان تیــم شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس بــرای همراهــی ایــن باشــگاه در فصــل اینــده لیــگ برتــر کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫امضا قرارداد‬ ‫با پنج بازیکن‬ ‫والیبال‬ ‫شهرداری گنبد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪296‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫از نظر شما عمده ترین چالش برای راه اندازی استارت اپ‬ ‫و ادامه دادن ان چه می توان باشد؟‬ ‫معاون استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫اسیب جدی بخش کشاورزی‬ ‫در خام فروشی است‬ ‫عدم ثبات بازار‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و از‬ ‫همه مهمتر تورم لجام گسیخته در حال حاضر تمرکز‬ ‫بر روی هر کاری را بهم ریخته است‪.‬‬ ‫استارت اپ های کشاورزی مسیری برای پیشرفت و توسعه‬ ‫از انجــا کــه نــواوری در بخش هــای متنــوع‬ ‫صنعــت کشــاورزی از پتانســیل های بســیار‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت و ایــن امــر می توانــد‬ ‫بــه افزایــش بهــره وری جامعــه کمــک‬ ‫شــایانی کنــد و در اشــتغالزایی نیــز نقــش‬ ‫مهمــی داشــته باشــد‪،‬لذا بایــد بــرای ایــن‬ ‫بخــش ارزش بیشــتری قائــل شــویم‪.‬‬ ‫طــوری کــه در اینجــا بایــد بــا کمــک جوانــان‬ ‫نــواور و نخبــه و حمایــت از انهــا موجــب‬ ‫تشــویق کردن شــان شــد تــا درا یــن راه قــدم‬ ‫بــر دارنــد‪ ،‬کــه یکــی از ایــن راه هــا ایجــاد و‬ ‫راه انــدازی اســتارت اپ هــا در زمینه هــای‬ ‫متنــوع کشــاورزی اســت‪ .‬تاجایــی کــه در‬ ‫بخش هــای مختلــف نــواوری و فناوری هــای‬ ‫نــو حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درا ین میان یکی از این اســتارت اپ های‬ ‫کــه توانســته در بخــش کشــاورزی بدرخشــد‬ ‫«ناپــادا» اســت؛ تــا جایــی کــه بنیانگــذارش‬ ‫معتقد اســت همچنان حمایتی از اســتارت‬ ‫اپ هــا از ســوی وزارتخانــه و بانــک کشــاورزی‬ ‫صــورت نمی گیــرد‪ .‬از طرفــی وی بــه تامیــن‬ ‫مالــی و حمایــت بــرای ورود بــه بــازار هــای‬ ‫منطقــه بــه عنــوان مهمتریــن چالــش پیــش‬ ‫رو اشــاره مــی کنــد‪ .‬در همیــن راســتا‬ ‫خبرگــزاری بــازار بــرای اگاهــی از چشــم انــداز‬ ‫و چالشــهایی کــه در راه انــدازی اســتارت‬ ‫اپ هــا در ایــن بخــش وجــود دارد‪ ،‬گفتگویی‬ ‫با عقیل کشــیر‪ ،‬بنیانگذار نفیس پردازشــگر‬ ‫دانــش یــا «ناپــادا» انجــام داده اســت کــه در‬ ‫ادامــه از نظرتــان مــی گــذرد‪.‬‬ ‫در ابتدا خود را معرفی نموده و بفرمائید‬ ‫در چه حوزه های فعالیت دارید؟‬ ‫دانشــجوی دکتــری الکترونیــک و مختــرع‬ ‫هســتم در حــال حاضــر ناپــادا در حــوزه‬ ‫سنســورهای بــی ســیم تحــت شــبکه‬ ‫اینترنــت فعالیــت جــدی دارد‪.‬‬ ‫واژه « ناپادا» برگرفته از چیست؟‬ ‫چرا این نام را برای استارت اپ انتخاب‬ ‫کردید؟ و فعالیت خود را ازچه سالی اغاز‬ ‫کردید؟‬ ‫ناپــادا مخفــف کلمــه نفیــس پردازشــگر‬ ‫دانــش اســت و بــه دلیــل اســانی تلفــظ و‬ ‫کسب و کار‬ ‫ثبــت برنــد ایــن نــام مــورد انتخــاب گرفــت‪،‬‬ ‫ناپــادا در ســال ‪ ۹۶‬فعالیــت رســمی خــود را‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫فکر راه اندازی این استارت اپ چگونه‬ ‫به ذهنتان خطور کرد؟ درباره چگونگی‬ ‫شکل گیری این استارت اپ «ناپادا» کمی‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫وجــود محیط هــا و ســالن های پــرورش‬ ‫اعــم از گلخانــه و مرغــداری و ‪ ...‬و نیــاز و‬ ‫خواســته مشــتریان برای مشــاهده ‪ .‬کنترل‬ ‫انالیــن ایــن محیط هــا باعــث شــد تــا‬ ‫جرغـه ای در ذهــن بــرای تولید این سیســتم‬ ‫روی بیــاورد‪.‬‬ ‫چه افتخاراتی تا کنون کسب کرده اید؟‬ ‫از جملــه افتخــارات مــی تــوان اشــاره بــه‬ ‫اختــراع برتــر ســال ‪ ۹۵‬جشــنواره کشــوری‬ ‫فرهیختــگان‪ ،‬واحــد فنــاور برتــر ســال ‪۹۶‬‬ ‫دانشــگاه و شــرکت دانــش بنیــان برتــر‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬دانشــگاه‪ ،‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫برتــر اســتارت اپ بانــک کشــاورزی در بیــن‬ ‫‪ ۱۸۰‬شــرکت دانــش بنیــان شــرکت کننــده‬ ‫دی مــاه ‪ ۹۷‬اشــاره کــرد‪ .‬و از دیگــر افتخــارات‬ ‫ناپــادا مــی تــوان بــه طراحــی و ســاخت‬ ‫سنســورهای بی ســیم پارامترهــای محیطــی‬ ‫و کنترلــر و مانیتورینــگ گلخانــه و مرغــداری‬ ‫در اتــاق مدیریــت و طراحــی و ســاخت‬ ‫سنســورهای بی ســیم پارامترهــای محیطــی‬ ‫و کنترلــر و مانیتورینــگ پاالیشــگاه نفــت و‬ ‫گاز در اتــاق مدیریــت نــام بــرد‪.‬‬ ‫محصوالت و خدمات ناپادا در چه‬ ‫بخش های متمرکز شده است؟‬ ‫خدمــات و محصوالتــی کــه توســط ایــن‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان مــورد ارایــه قــرار‬ ‫می گیــرد شــامل انــواع سنســورهای بــی‬ ‫ســیم دمــا و رطوبــت‪ ،‬امونیــاک‪ ،‬دی اکســید‬ ‫کربــن‪ ،‬منواکســید کربــن‪ ،‬گوگــرد و‪,CO۲ ...‬‬ ‫‪،CO,H۲S,NH۳,NO۲,SO۲,O۲‬انــواع‬ ‫کنترلرهــای بــی ســیم بــا قابلیــت دریافــت‬ ‫اطالعــات سنســورها و قابــل اتصــال بــه‬ ‫تابلــو بــرق در مدل هــای ‪ ۴‬رلــه و ‪ ۸‬رلــه ‪،‬‬ ‫انــواع سیســتم مانیتورینــگ اتــاق مدیریــت‬ ‫کسب درامد در خانه‬ ‫دیگر الزم نیست هر روز صبح ساعت ‪ 8‬به سر کار بروید‬ ‫یک کانال تلگرام راه اندازی کنید‬ ‫با روزانه کمتر ‪ 3‬ساعت وقت؛ ایده جذابی نیست؟هست !‬ ‫تخمین درامد ماهیانه ‪ 3 :‬الی ‪ 45‬میلیون تومان‬ ‫فکــر کردیــد کار ســختیه؟ خــب… اره یکــم ! امــا اگــر واقعــا بخواهیــد‪ ،‬میتونیــد انجامــش‬ ‫بدیــد‪ .‬اولیــن کاری کــه بایــد انجــام بدیــد‪ ،‬راه انــدازی یــک کانــال تلگــرام اســت‪( .‬اگــر‬ ‫نمیدونیــد چطــور ایــن امــوزش را بخوانیــد) و بعــد شــروع بــه تولیــد کــردن محتــوا بایــد‬ ‫بکنیــد؛ محتــوای بامــزه و خنــده دار معمــوال چیزهایــی هســتند کــه مــردم دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫محتــوای ســرگرم کننــده راحت تریــن گزینــه هســتند؛ مــردم دوســت دارنــد وقتــی بــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ســر مــی زننــد ســرگرم شــوند … اصــا ماهیــت شــبکه های اجتماعی‬ ‫ســرگرمی انهاســت ! پــس اولیــن گزینه هــای کــه می توانیــد ســریع از ان پاســخ بگیریــد‪،‬‬ ‫راه انــدازی کانــال تلگــرام یــا یــک پیــج اینســتاگرام پــر از محتــوای ســرگرم کننــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه تولیــد محتــوا کردیــد‪ ،‬انــرا بــه صــورت زمانبنــدی بــرای اعضــای‬ ‫کانال خــود در کانال تــان قــرار دهیــد و پــس از افزایــش اعضــای کانــال‪،‬‬ ‫از کانال هــای دیگــه پــول بگیریــد و بــرای انهــا در کانال تــان تبلیــغ نمائیــد‪.‬‬ ‫بــرای جم ـع اوری اطالعــات کنترلرهــای یــک‬ ‫ســایت بــزرگ تولیــدی اســت همچنیــن‬ ‫انــواع اپلیکیشــن موبایــل بــرای مشــاهده و‬ ‫کنتــرل وضعیــت ســایت از راه دور‪ ،‬ارایــه‬ ‫دهنــده انــواع سنســورهای تشــخیص‬ ‫نــور و حرکــت‪ ،‬سنســورهای بیســیم و‬ ‫سنســورهای بــا تکنولــوژی شــبکه ‪Modbus‬‬ ‫راه حل هــای مناســب بــرای بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫هتل هــا‪ ،‬مــدارس‪ ،‬موزه ها‪ ،‬ســاختمان های‬ ‫مــدرن‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‪ ،‬اتاق هــای‬ ‫تمیــز و ‪ ...‬هــم از دیگــر محصــوالت تولیــدی‬ ‫توســط مجموعــه ناپــادا اســت‪.‬‬ ‫مهمترین چالشی که با راه اندازی این‬ ‫استارت اپ سد راه تان بوده‪ ،‬چیست؟‬ ‫تامیــن منابــع مالــی بــرای تولیــد انبــوه و‬ ‫حمایــت بــرای ورود بــه بازار هــای منطقــه و‬ ‫جــذب ســرمایه گذار بــرای راه انــدازی کســب‬ ‫و کار در کشــورهای منطقــه از مهمتریــن‬ ‫چالش هــای روبــروی مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫تاکنون چه اقداماتی در زمینه راه اندازی‬ ‫وحمایت از سوی وزارت جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫بانک کشاورزی یا سازمانهای مرتبط صورت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫مــی توانــم بگوییــم کــه ســاختار سیســتمی‬ ‫وزارت و بانــک هــا بــا اســتارت اپ ها‬ ‫همخوانــی نــدارد و در عمــل هیچگونــه‬ ‫همــکاری و کمکــی صــورت نگرفتــه اســت‬ ‫چــون ماهیــت وجــودی اســتاراپ ها در‬ ‫ســاختار سیســتمی موجــود ســازمان ها‬ ‫تعریــف نشــده اســت و اصــوال تعریــف و‬ ‫راه انــدازی ســریع و انفجــاری کســب و کار‬ ‫جدیــد را در چارت هــای ســازمانی مــورد‬ ‫تعریــف قــرار نگرفتــه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫سیســتم اداری مــا یــک سیســتم ک ُنــد و‬ ‫بــی حــس می باشــد کــه دقیقــا مقابــل‬ ‫اســتارت اپ اســت‪ ،‬یکــی از دالیــل عــدم‬ ‫رشــد اکوسیســتم اســتارت اپــی نیــز همیــن‬ ‫موضــوع اســت‪.‬‬ ‫از نظر شما عمده ترین چالش برای‬ ‫راه اندازی استارت اپ و ادامه دادن ان چه‬ ‫می توان باشد؟‬ ‫در ایــن بخــش مــی تــوان عــدم ثبــات بــازار‪،‬‬ ‫نــرخ ارز‪ ،‬کاهــش ارزش پــول ملــی و از همــه‬ ‫مهمتــر تــورم لجــام گســیخته در حــال حاضــر‬ ‫تمرکــز بــر روی هــر کاری را بهــم ریختــه اســت‪.‬‬ ‫برای تامین منابع مالی از چه راهی بهره‬ ‫برده اید؟‬ ‫مــی توانــم پاســخ ســوال تان را اینگونــه‬ ‫مطــرح کنــم کــه در جهــت تامیــن منابــع‬ ‫مالــی بــا اســتفاده از منابــع شــخصی و‬ ‫فــروش سیســتم ســاخته شــده و وام هــای‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫چه انتظاری از دولت و سازمانهای ذیربط‬ ‫برای حمایت از استارت اپ ها دارید ؟‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری و همچنیــن‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی گام هــای بســیار‬ ‫مطلوبــی را در اکوسیســتم اســتارت اپــی‬ ‫برداشــته اند ولــی در اینجــا مکانــی مرکــزی‬ ‫بــرای انجــام امــورات اداری و مالــی کــه بــازار‬ ‫فــروش را برعهــده بگیــرد خالــی اســت‪.‬‬ ‫یعنــی یــک مهندســی کــه ایــده را راه انــدازی‬ ‫مــی کنــد تــازه اغــاز مشــکالتش اســت کــه بایــد‬ ‫دانــش حســابداری‪ ،‬انبــار داری‪ ،‬تولیــد‪ ،‬تامیــن‬ ‫منابــع‪ ،‬صــادرات و ‪ ...‬را یــاد داشــته باشــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع می توانــد انــرژی فراوانــی را‬ ‫از او بگیــرد و در نهایــت چــون در ایــن حــوزه‬ ‫هــا نمــی توانــد نمــره قابــل قبولــی کســب کنــد‬ ‫کل کســب و کار یــا بــا کنــدی و لختــی پیــش‬ ‫مــی رود و یــا بــا شکســت مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا وجــود مرکــزی کــه ایــن ســاختار موفــق را‬ ‫داشــته باشــد عاملی مفید در حمایت و خرید‬ ‫دانــش و حتــی اســتخدام تیــم اصلــی کســب و‬ ‫کار خواهــد بــود تــا دوبــاره کاری نشــود و النــچ‬ ‫ســریع بهتــر و قــوی تــر صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬برای ان دسته از جوانان که‬ ‫دارای اید ه هستند و می خواهند ان را به‬ ‫مرحله اجرا در اورند چه توصیه ای دارید؟‬ ‫اینگونــه افــراد مــی تواننــد در مراکــز رشــد و‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬ایــده خــود را ارائــه دهنــد و پــروژه‬ ‫خــود را از انجــا راه نــدازی کننــد‪ ،‬مزیــت ایــن‬ ‫مراکــز وجــود امکانــات اولیــه همچــون مــکان‬ ‫و خدمــات اداری و ‪ ...‬بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫می باشــد کــه اختیارشــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫خــوب‪ ،‬بیاییــد محاســبه کنیــم درامــد احتمالــی شــما چقــدر می توانــد باشــد؟‬ ‫شــما اگــر روزی ‪ 3‬تبلیــغ بــه مبلــغ هــر تبلیــغ ‪ 50‬هــزار تومــان در کانــال تــون قــرار بدیــد‪،‬‬ ‫ماهیانــه بیــش از ‪ 4.5‬میلیــون تومــان درامــد خواهید داشــت… برای یک شــغل پاره وقت‬ ‫خــوب نیســت؟ بــه نظــر عالیــه بــه نظــر مــی رســد !‬ ‫در کنــار ایــن کار شــما مــی توانیــد در منــزل کارهــای دیگــری نیــز انجام دهیــد که اگر کمی‬ ‫بــه دور بــر خــود توجــه کنیــد متوجه حضور انها خواهید شــد‪.‬‬ ‫حــال شــما را بــه بخشــی از ایــن فعالیت هــا کــه قادریــد ان را در کنــار داشــتن یــک کانــال‬ ‫تلگرامــی تجربــه کنیــد معرفــی مــی کنیم‪:‬‬ ‫پرســتاری از بچــه هــا در منــزل‪ :‬اگــر جــز ان دســته از افــرادی هســتید کــه‬ ‫حوصلــه زیــادی داشــته و از نگهــداری کــودکان لــذت مــی بریــد مــی توانیــد‬ ‫در منــزل خــود جــای مناســبی را بــه ایــن کار اختصــاص دهیــد و یــا خــود‬ ‫بــه منــزل مشــتری رفتــه و از کــودک انهــا نگهــداری نماییــد‪.‬‬ ‫سراشــپز شــخصی (‪ :)Personal chefs‬سراشــپزهای شــخصی بــرای‬ ‫خانــواده هــای شــلوغ‪ ،‬پارتــی هــای کوچــک خانگــی و رویدادهــای خــاص‬ ‫مثــل ســالگرد ازدواج یــا تولدهــا اشــپزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خدمــات مشــاوره تغذیــه‪ :‬امــروزه اکثــر افــراد بــه دنبــال تناســب انــدام و‬ ‫مصــرف غذاهــای ســالم و رژیمــی هســتند‪ .‬اگــر در ایــن زمینــه متخصــص‬ ‫هســتید مــی توانیــد در ایــن راســتا مشــاوره داده و درامــد زایــی نماییــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫یــک اســیب جــدی دانســت و گفــت‪ :‬همــه ســاله بیــش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام از ایــن خطــه خــارج می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــود قنبــری در جلســه‬ ‫شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان با‬ ‫بیــان اینکــه خام فروشــی محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه‬ ‫دامــی در ایــن اســتان یــک چالــش اساســی محســوب مــی‬ ‫شــود اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اینکــه ارزش افــزوده ایجــاد‬ ‫کنیــم بایــد فــراوری محصــوالت دامــی بایــد در اولویــت‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســاالنه در ایــن ‪ ۸۰۰‬هــزار راس دام‬ ‫مــازاد بــر نیــاز اســتان بــه فــروش مــی رســد کــه نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار راس بــرای مصــرف داخــل کشــتار و مابقــی‬ ‫ان بــه اســتان های همجــوار ارســال می شــود در صورتــی‬ ‫کــه بایــد ایــن محصــول کشــتار‪ ،‬قطعــه قطعــه و بــا‬ ‫بســته بندی هــای مناســب حتــی بــا برنــد اســتان بــه ســایر‬ ‫اســتان های کشــور صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کیفیــت محصــوالت دامی اســتان گفت‪:‬‬ ‫نبــود صنایــع تکمیلــی و فــراوری ان موجــب خــام فروشــی‬ ‫ایــن محصــول دامــی شــده اســت کــه ایــن موجب شــده تا‬ ‫ســودی عایــد بهره بــرداران نشــود‪.‬‬ ‫وی بــرای ایجــاد کشــتارگاه صنعتــی‪ ،‬تونــل انجمــاد‪،‬‬ ‫ســردخانه های ویــژه از ســرمایه گــذاران در بخــش‬ ‫کشــاورزی خواســت تــا بــه حــوزه دام روی بیاورنــد و افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن خصــوص بــه متقاضیانــی کــه ورود بــه ایــن بخــش‬ ‫کننــد تســهیالت ویــژه ای نیــز داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در اســتان خراسان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۲‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک شــامل گوســفند و بــز‪ ۷۹ ،‬هــزار راس‬ ‫دام ســنگین از جملــه گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر‬ ‫شــتر و هــزار راس اســب وجــود دارد کــه باعــث تولید ســاالنه‬ ‫‪ ۲۲۱‬هــزار و ‪ ۱۱۸‬تــن انــواع محصــول از جملــه گوشــت قرمز‪،‬‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬شــیر‪ ،‬عســل و تخــم مــرغ مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۳۵:‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی در ســفر وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه در‬ ‫ســال گذشــته بــه ا ســتان اختصــاص یافــت کــه حتــی یــک‬ ‫متقاضــی بــرای جــذب ایــن اعتبــار ورود نکــرد‪.‬‬ ‫قنبــری افــزود‪ :‬در صورتی کــه ســرمایه گذاران ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫اورده بــرای اجــرای طرح هــا داشــته باشــند ‪ ۸۰‬درصــد بــه‬ ‫انــان تســهیالت اختصــاص مــی یابــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫ظرفیــت بســیار مناســبی در ایــن زمینــه می توانــد باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برتکمیــل زنجیــره تولیــد در حوزه های مختلف‬ ‫کشــاورزی افــزود‪ :‬هــم اکنــون محصــوالت باغــی اســتان از‬ ‫جملــه انگــور‪ ،‬پســته و ســایر تولیــدات کشــاورزی نیــز نیاز به‬ ‫فــراوری دارد در حالــی کــه خــام فروشــی ســدی عظیــم بــرای‬ ‫درامــد پایــدار بــرای کشــاورزان اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و ســرمایه گــذاری اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی از وجود چک برگشــتی بیشتر واحدهای‬ ‫تولیــدی اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬قطعــا ً ایــن واحدهــا‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت بــا مشــکل مواجــه خواهنــد‬ ‫شــد کــه ایــن واحدهــا اکثــرا ً کارگاه هــای نیمه فعــال و یــا‬ ‫تملیکــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــرای شناســایی مشــکالت و گره هایــی کــه مربــوط‬ ‫بــه مقــررات و قوانینــی کــه مانــع تولیــد‪ ،‬بهره بــرداری و‬ ‫صــادرات اســت از بخــش خصوصــی خواســت تــا نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع ورود کننــد و افــزود‪ :‬پــس از شناســایی‪،‬‬ ‫ایــن مشــکالت را بــه دســتگاه های مربــوط کشــوری بــرای‬ ‫رفــع ارســال خواهیــم کــرد‪ ،‬نقطــه نظــرات کارشناســان و‬ ‫راه حــل هــای رفــع ان نیــز بایــد ارایــه شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬عــدم وجــود ثبــات در بــازار‬ ‫اکثــر واحدهــای تولیــدی را دچــار مشــکل کــرده ا ســت و‬ ‫ایــن امــر مانــع صــادرات نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای روز‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد ( رگبار)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫توفان هــای تنــدری عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرقی‬ ‫از‪10‬تا‪15‬کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪ 70‬درصــد‬ ‫شماره ‪296‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تصفیه ‪ ۳۵‬هزار تن شکر خام‬ ‫در کارخانه قند شیروان‬ ‫مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی از قــرارداد تصفیــه بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫تــن شــکر خــام وارداتــی در کارخانــه قنــد شــیروان بــرای تصفیــه و تبدیــل بــه شــکر ســفید‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬روابــط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬ســیدجالل موســوی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه واردات شــکر خــام از ســایر کشــورها توســط شــرکت مــادر تخصصــی‬ ‫بازرگانــی دولتــی ایــران بــرای تولیــد و تامیــن مایحتــاج کاالی اســتراتژیک شــکر در راســتای‬ ‫تنظیــم بــازار کشــور و همچنیــن ایجــاد اشــتغال بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫قــرارداد تبدیــل شــکر خــام بــه شــکر ســفید و ذخیــره ســازی ان بــا کارخانــه قنــد شــیروان‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون هفــت هــزار تــن شــکر خــام بــه کارخانــه قنــد شــیروان وارد شــده‬ ‫اســت و مابقــی شــکر خــام بــه میــزان ‪ ۲۸‬هــزار تــن بــه مــرور وارد اســتان و پــس از ان طــی‬ ‫فرایندهایــی در کارخانــه تبدیــل بــه شــکر ســفید خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنــا بــه مجوزهایــی کــه از ســوی شــرکت متبــوع و کارگــروه تنظیــم بــازار وزارت‬ ‫صمــت و بــا توجــه بــه اعــام نیــاز اســتان هــای دیگــر بــه شــکر ســفید‪ ،‬بــه ایــن اداره کل‬ ‫اعــام خواهــد شــد و بــه تبــع ان تقســیمات شــکر ســفید بــا توجــه بــه اولویــت هــای اعالمــی‬ ‫صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫خاله بازی یا مدیریت‬ ‫مملکت!‬ ‫دیــروز صبــح بــرای جلســه ای بــه مدرســه رفتیــم‪ .‬بعــد‬ ‫از جلســه منتظــر بودیــم عمــو ســیفی( ســرایدار مفخــم‬ ‫مدرســه مــا) دوبــاره افاضــات کنــد و بــا گفتــن ال طــا ئــات‬ ‫و اراجیفــش ســر مــا را بخــورد کــه دیدیــم برعکــس عیــن‬ ‫بچــه هــای مــادر مــرده گوشــه ای نشســته و الم تــا کام‬ ‫حــرف نمــی زنــد! ســابقه نداشــت کــه ســیف اللــه بــه یــک‬ ‫نقطــه خیــره شــود و صحبــت نکنــد‪ .‬فقــط هــر از گاهــی‬ ‫مــی گفــت‪ :‬عجــب ‪ ...‬چــی فکــر مــی کردیــم؛ چــی شــد!‬ ‫مدیــر کــه مطمئــن بــود ســیف الله مشــاعرش را از دســت‬ ‫داده بــا اخــم امیختــه بــه تعجــب گفــت‪ :‬عمــو ســیفی‬ ‫چــی شــده؟! ســهامت دوبــاره ســقوط کــرده یــا از اینکــه‬ ‫بــا وجــود ریاســت تــاج در کمیتــه فوتســال و ‪ ‬فوتبــال‬ ‫ســاحلی کنفدراســیون اســیا‪ ،‬تیــم فوتبــال ســاحلی مــا‬ ‫بــرای شــرکت در جــام جهانــی خــط خــورد در تعجبــی؟!‬ ‫ســیف اللــه اهــی کشــید و گفــت‪ :‬راستشــو بخــوای مــن‬ ‫همیشــه بــرام ســوال بــود کــه چــرا تــو ایــن مملکــت بــه‬ ‫ویــژه در هشــت ســال اخیــر هیچکــس پاســخگوی اعمــال‬ ‫و رفتــارش نیســت؟! چــرا هیچکــس اســتعفا نمــی دهد؟!‬ ‫چــرا هیچکــدام از مســئوالن در قبــال بــی تدبیــری و ســوء‬ ‫مدیریــت عــزل نمــی شــوند؟! ‪ ‬چــرا هیچکــس عذرخواهی‬ ‫نمــی کنــد؟!‬ ‫مثــا ً مقصــران حیــف و میــل شــدن بیــت المــال در‬ ‫ماجــرای ویلمــوث چــه کســانی بودنــد و چــرا بــا انهــا‬ ‫برخــورد نشــد؟! چــرا پرونــده هایــی را کــه اکبــر طبــری‬ ‫در انهــا دســت داشــت و حقــوق مــردم ضایــع شــد‪،‬‬ ‫دوبــاره بررســی نمــی کننــد؟! چــه کســانی بــه روح اللــه‬ ‫زم اطالعــات مــی دادنــد؟!‬ ‫ماجــرای کرســنت چــی شــد؟! چطــور مــردم اینجــا‬ ‫محکــم مــرگ بــر امریــکا مــی گوینــد و ‪ 5000‬نفــر از‬ ‫فرزنــدان مســئوالن در امریــکا زندگــی مــی کنند؟! لیســت‬ ‫صرافی هــا و فعــاالن انتقــال ارز ‪ ‬و روش کامــل دور‬ ‫زدن تحریم هــا لــو مــی رود ولــی خیــال کســی نیســت!‬ ‫اطالعــات هســته ای مــا چگونــه لــو مــی رود؟! کارخانــه بــا‬ ‫‪ 50‬ســال قدمت به بخش خصوصی واگذار و ســه ســاله‬ ‫بــه بیابــان تبدیــل مــی شــود و کســی گــردن نمــی گیــرد!‬ ‫کــف رودخانــه و وســط کویــر و دل جنــگل چــه کســانی‬ ‫ویالســازی مــی کننــد؟! دختــر وزیــر دارو قاچــاق مــی کنــد‪،‬‬ ‫قیمــت لبنیــات ســال گذشــته ‪ ۵۴۵‬بــار تغییــر کــرد‪ ،‬خرید‬ ‫ماشــین و مســکن بــرای عــده بســیاری از رویــا فراتــر رفتــه‬ ‫اســت! عــده زیــادی ارز دولتــی گرفتنــد و هــوا وارد کردنــد‪،‬‬ ‫بــورس دارایــی مــردم را هاپولی کرد و ‪ ...‬اما کســی ککش‬ ‫هــم نمــی گــزد و کمــاکان مــردم ‪ ‬وعــده برجــام و برداشــتن‬ ‫تحریــم هــا ‪ ‬مــی دهنــد! و مــواردی از ایــن دســت ‪...‬‬ ‫امــا دیــروز فهمیــدم ای دل غافــل ‪ ...‬چــه نشســته ایــم که‬ ‫دوســتان مملکــت را بــا میــدان بــازی اشــتباه گرفتــه انــد تــا‬ ‫جایــی کــه اســحاق‪ ‬جهانگیری‪ ‬معاون اول رئیــس جمهــور‬ ‫کــه همــواره خــودش را هی ـچ کاره دولــت می داندمدعــی‬ ‫شــده‪ ‬در‪ ‬انتخابات شــرکت کنیــم تا‪ ‬شــهر را بــه‬ ‫مافیا‪ ‬واگــذار نکنیــم! (اشــاره جهانگیــری بــازی مافیــا یــک‬ ‫ســرگرمی غربــی اســت کــه طــی ان شــهروندان بــا کمــک‬ ‫یکدیگــر مانــع از نفــوذ دشــمن در شــهر می شــوند‪ ).‬البتــه‬ ‫بــه معاونــی کــه بــه گفتــه خــودش توانایــی جابه جایــی یک‬ ‫منشــی را هــم نــدارد و قصــد کاندیداتــوری هــم دارد بایــد‬ ‫گفــت‪ :‬اســتاد ‪ ...‬شــهر مدتهاســت در دســت مافیــا افتــاده‬ ‫اســت ولــی پیــروان و فرزنــدان قاســم ســلیمانی هــا ایــن‬ ‫شــهر را نجــات خواهنــد داد! ‪  ‬خیــال تــان تخــت‪...‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫وضعیت قرمزشهرستان شیروان در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بــا گذشــت حــدود ‪ ۵۰‬روز از قرارگیــری اســتان خراســان‬ ‫شــمالی درمــوج چهــارم ویــروس کرونا‪ ،‬شهرســتان شــیروان‬ ‫در شــرق ایــن اســتان همچنــان در وضعیــت قرمــز بــا شــیب‬ ‫تنــد بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬براســاس اخریــن ارزیابــی‬ ‫ســامانه ماســک وابســته بــه وزارت بهداشــت و درمــان کــه‬ ‫روز ‪ ۱۸‬اردیبهشــت مــاه انجــام شــد از هشــت شهرســتان‬ ‫اســتان خراســان شــمالی شهرســتان هــای گرمــه و راز و‬ ‫جــرگالن در وضعیــت الگــوی رنگ بندی کرونایــی زرد و چهار‬ ‫شهرستان بجنورد‪ ،‬اسفراین‪ ،‬مانه و سملقان و جاجرم در‬ ‫وضعیــت نارنجــی و پرخطــر و شهرســتان شــیروان همچنــان‬ ‫در وضعیــت قرمــز خیلــی پرخطــر کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش طبــق بررســی مرکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان شهرســتان شــیروان از هــر ‪ ۱۰۰‬بیمــار مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــا کــه به مراکز تســت گیری در این شهرســتان‬ ‫مراجعــه مــی کننــد؛‬ ‫تســت حــدود ‪ ۷۰‬نفــر مثبــت مــی شــود و همچنــان ‪۸۰‬‬ ‫بیمــار در بیمارســتان هــای ایــن اســتان بســتری هســتند کــه‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درصــد از مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬ایــن اســتان‬ ‫را تشــکیل می دهد‪/.‬ایرنــا‬ ‫رشــد ‪ ۶۲‬درصــدی گاز دار شــدن روســتاهای خراســان شــمالی‬ ‫در هشــت ســال گذشــته موجب شــد تا هم اکنون حدود ‪۹۹.۷‬‬ ‫درصــد از ســاکنان روســتاهای دور و نزدیــک ایــن اســتان از گاز‬ ‫شــهری برخوردار شــوند و نشــان انرژی ســبز برســینه روستاهای‬ ‫این اســتان بدرخشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــن روزهــا بــا گشــت و گــذار در‬ ‫روســتاهای دور و نزدیــک اســتان خراســان شــمالی تنهــا چیــزی کــه‬ ‫بیش از ســایر زیرســاخت ها توجه هر تازه واردی را به خود جلب‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬علمــک هــای گاز شــهری اســت کــه بــر تــارک روســتاهای‬ ‫ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور مــی درخشــد و دیگــر خبــری از‬ ‫خاطــرات تلــخ زمســتان هــای ســرد بــدون نفــت و پخــت و پــز زیــر‬ ‫چهــار پایــه چــراغ هــای خــوارک پــزی نفتــی و حتــی گاهــا اســتفاده‬ ‫از فضــوالت حیوانــی بــرای ایــن کار نیســت‪ .‬اندکــی برگشــت بــه‬ ‫گذشــته نــه چنــدان و ورق زدن خاطــرات روســتاییان مناطــق صعب‬ ‫العبــور و برفگیــر اســتان خراســان شــمالی نشــان مــی دهــد کــه تــا‬ ‫قبل از گاز دار شــدن این روســتاها‪ ،‬فصل زمســتان و ســرما طاقت‬ ‫فرســای زیــر ‪ ۲۰‬درجــه ســانتیگراد در برخــی مناطــق کوهســتانی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کابوســی وحشــتناک برای روستاییان این‬ ‫دیــار بــود‪ ،‬بــه طــوری دغدغــه تامیــن ســوخت زمســتانی حتــی در‬ ‫کمرکــش گرمــای مردادمــاه نیــز رهایشــان نمی کــرد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫هزینــه شــده اســت و اتمــام ان هــا ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر اعتبــار می طلبــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره ورزش و جوانــان شــیروان زمــان اتمــام طــرح هــای نیمــه تمــام را‬ ‫منــوط بــه تخصیــص اعتبــارات عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اینــک ســرانه فضــای ورزشــی در‬ ‫شــیروان بــه ازای هــر نفــر ‪ ۳۳‬ســانتی متــر اســت کــه بــا اختصــاص اعتبــار و اتمــام‬ ‫پــروژه هــای ورزشــی نیمــه تمــام ‪،‬ســرانه فضــای ورزشــی شــیروان بــه نیــم مترمربــع‬ ‫بــرای هــر نفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســیدیان افــزود‪ :‬شــیروان درحــال حاضــر دارای چهــار اســتخر‪ ،‬ســه زمیــن چمــن روبــاز‬ ‫و ‪ ۲۵‬ســالن ورزشــی در شــهر وروســتا اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پارســال ســه خانــه ورزشــی روســتایی راه انــدازی شــد کــه ایــن خانــه هــای‬ ‫روســتایی بــزودی تجهیــز خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی درایــن شهرســتان ‪ ۱۰‬زمیــن روبــاز روســتایی تجهیــز شــده و‪ ۱۰‬ســالن‬ ‫ســر پوشــیده نیــز در روســتاهای پرجمعیــت داریــم کــه قبــل از شــیوع کرونــا بــه صــورت‬ ‫متوســط روزانــه ‪ ۱۰‬هــزار نفــر از باشــگا ه هــا واماکــن ورزشــی شهرســتان اســتفاده‬ ‫می کردنــد کــه یــک ســوم ان بانــوان بودنــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬مدیــر امــور منابع اب شــیروان‬ ‫و فــاروج گفــت‪ :‬حجــم اب ســد چــری شهرســتان فــاروج‬ ‫امســال با کاهش ‪ ۳۷‬درصدی در مقایســه با مدت مشــابه‬ ‫پارســال بــه یــک میلیــون و ‪ ۶۱۹‬هــزار مترمکعــب رســید‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه حجــم اب مخــزن ایــن ســد در بهــار‬ ‫پارســال را ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۵۸‬هــزار مترمکعــب دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬تــراز اب مخــزن ســد ســال گذشــته هــزار و ‪۴۱۰‬‬ ‫مترمکعــب بــود کــه امســال بــه هــزار و ‪ ۴۰۴‬مترمکعــب‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حجــم اب تخصیصــی ســال ابی جاری این ســد‬ ‫در بخــش زراعــت ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب بــود کــه ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب ان تحویــل کشــاورزان بــرای ابیــاری کشــت هــای‬ ‫بهــاره و همچنیــن بــاغ هــا داده شــد‪.‬‬ ‫خســروپناه ســطح اراضــی شــبکه ابیــاری ســد چــری را‬ ‫حــدود هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار دانســت کــه همــه ســاله اب‬ ‫کشــتزارهای ان از طریــق ایــن ســد تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ســد چــری کــه در ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر فــاروج ســاخته شــده‬ ‫اســت کــه بــه لحــاظ اهمیــت چهارمین ســد در بین پنج ســد‬ ‫ایــن اســتان اســت و تــوان تنظیــم ســاالنه شــش میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب را دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزاش بــازار کســب و کار‪ ،‬سرپرســت اداره ورزش و جوانــان شــیروان گفــت‪ :‬هفــت‬ ‫هــزار مترمربــع بــه فضاهــای ورزشــی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی در هشــت ســال‬ ‫گذشــته افــزوده شــده اســت کــه نقــش مهمــی در بــروز اســتعدادهای ورزشــی دارد‪.‬‬ ‫ســیدعباس ســیدیان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ســه ســالن ورزشــی در‬ ‫روســتاهای کوســه بخــش ســرحد‪ ،‬مشــهد طرقــی در بخــش مرکــزی و گــود کشــتی‬ ‫امیرابــاد احــداث شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عملیــات ســاخت طــرح هــای مزبــور از ســال ‪ ۹۲‬اغــاز و بــرای بهــره بــرداری‬ ‫از ان هــا‪ ۲۷ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل منابــع مختلــف هزینــه شــد‪.‬‬ ‫ســیدیان افــزود‪ :‬اینــک عملیــات ســاخت ‪ ۹‬طــرح ورزشــی شــامل ســالن ورزشــی ســه‬ ‫هــزار نفــره‪ ،‬ژیمناســتیک‪ ،‬گــود باســتانی‪ ،‬ســنگوردی‪ ،‬چندمنظــوره‪ ،‬ســالن ورزشــی‬ ‫ســنجد بخــش قوشــخانه‪ ،‬زوارم بخــش مرکــزی‪ ،‬گــود باچوخــه خانلــق و خانــه جــوان در‬ ‫دســت ســاخت اســت کــه طــرح هــای مزبــور بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۹۷‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســیدیان افــزود‪ :‬بــرای طــرح هــای در دســت ســاخت تاکنــون ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫حجم اب سد چری فاروج خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۳۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫نشان سبز انرژی برای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫افزایش هفت هزار مترمربعی فضاهای ورزشی شیروان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫موســوی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن میــزان شــکر بــا هــدف حمایــت از بخــش صنــف و صنعــت‬ ‫و همچنیــن خانوارهــا در جهــت تعدیــل قیمــت هــا اســت‪.‬‬ ‫ســرانه مصــرف ســاالنه شــکر در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲۷‬کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر‬ ‫اســت‪ ،‬شــکر مصرفــی اســتان حــدود ‪ ۲۳‬هــزار تــن در ســال اســت‪.‬‬ ‫شــرکت تولیــدی قنــد شــیروان‪ ،‬قوچــان و بجنــورد‪ ،‬فروردیــن ‪ ۱۳۳۷‬بــه صــورت شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص تاســیس و در اســفند ‪ ۱۳۷۷‬در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران‬ ‫پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن واحــد هــم اکنــون جــزو زیرمجموعــه شــرکت مادرتخصصــی گســترش صنایــع غذایــی‬ ‫ســینا اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارخانــه واقــع در ‪ ۱۰‬کیلومتــری جــاده شــیروان ‪ -‬بجنــورد‪ ،‬ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫چغندرقنــد مصــرف مــی کنــد کــه کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد ان از داخــل اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۴‬مــورخ ‪ 1400/۰۱/26‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‬ ‫‪،‬کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۷۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای گلــدی یلمــه گنبــد فرزنــد مــرد گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۸۳۸۹۱۱‬صــادره از اق قــادر ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ ۲۴۸/63‬مترمربع(دویســت و چهــل وهشــت ممیــز شــصت وســه) در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان‬ ‫بخــش ســیزده حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی ارزی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا مزبــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود ‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان اق قــا تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد ‪.‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز دوشــنبه مــورخ‪ ۱۴۰۰/۰۲/20‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز سه شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/04‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال م‪.‬الف‪۶۷۹۵‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ -۳‬قانون وماده ‪ -۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۸‬مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۱/28‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا ‪،‬کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای متیــن گرکــز فرزندعبدالغفــار بــه شــماره شناســنامه ‪۵۷‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۹۸۰۲۹۵‬صــادره از اق قــادر ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 507/24‬مترمربع(پانصدوهفــت ممیزبیســت وچهــار) در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۵‬اصلــی واقــع در اراضــی محمــد الــق بخــش ســیزده‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫‪.‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد ‪.‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز دوشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/20‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز سه شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۳/04‬‬ ‫محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‪ /‬م‪.‬الف‪۶۷۹۳‬‬ ‫تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪۹۱.۸۲‬متر مربع دارای پالک‪ ۱۳۲۱۲‬فرعی از‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش‪ ۳‬حوزه ثبتی گرگان ملکی اقای جالل ثروت دار فرزند‬ ‫منوچهر در ساعت‪ ۸:۳۰‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/23‬ادرس گرگان بلوار کاشانی ‪-‬خیابان کاشانی‪ -۲۰‬کوچه شهید عباسپور کد پستی ‪۴۹۱۵۹۱۹۹۵۶:‬به عمل خواهد امد ازاین رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود‬ ‫یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا ً با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بران ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم‬ ‫دادخواســت را دریافت وبه اداره ثبت تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود‪ .‬تجری‪ /‬رئیس اداره ثبت اســناد و امالک گرگان‬ ‫تاریخ انتشار دوشنبه ‪:‬مورخ ‪ /۱۴۰۰/۰۲/20‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان ‪/‬م‪ .‬الف ‪۶۷۹۹‬‬ صفحه 4 ‫هوای روز‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد ( افتابی)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 27‬سیلسیوس‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫زیرساخت توسعه تجارت ایران‬ ‫با مرکز و شرق اسیا‪ ،‬منطقه‬ ‫ازاد اینچه برون است‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفت‪ :‬راه اندازی منطقــه ازاد اینچه برون‬ ‫زیرســاخت و فرصتــی مناســبی بــرای توســعه تجــارت بــا کشــورهای مرکــز و شــرق اســیا و راه مقابلــه‬ ‫بــا تحریم دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬راه انــدازی منطقــه ازاد اینچــه بــرون همچنیــن مســیر ترغیــب‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گــذاری در حوزه هــای مختلــف اســتان گلســتان و رفــع محرومیــت‬ ‫مناطــق گوناگــون ان را همــوار مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی از جملــه مزیت هــای منطقــه ازاد را برخــورداری از اقلیــم متفــاوت‪ ،‬تنــوع تولیــدات کشــاورزی‪،‬‬ ‫جاذبه هــای فــراوان گردشــگری‪ ،‬همســایگی بــا ترکمنســتان و فعالیــت گمــرک اینچــه بــرون‪ ،‬وجــود‬ ‫زیرســاخت ریلــی بــرای ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه و چیــن و فعالیــت فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان را برشــمرد‪.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد اینچــه بــرون کــه ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در نشســت اعضــای تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام بــه تصویــب رســید‪ ،‬دارای ‪ ۴۲‬کیلومتــر طــول‪ ،‬ســه کیلومتــر عــرض و ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار‬ ‫مســاحت است‪.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه بــرون در ســال ‪ ۹۳‬و همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری‬ ‫و هیــات دولــت بــه اســتان گلســتان مصــوب شــد و در خردادمــاه ســال ‪ ۹۴‬در شــورای عالــی مناطــق‬ ‫ازاد بــه تصویــب رســید و از ســوی دولــت بــه مجلــس ارســال شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس نهــم دوبــار بــه صحــن مجلــس رفــت ولی به دلیــل رای نیاوردن کنار گذاشــته‬ ‫شــد و در نهایــت در جلســه ‪ ۲۶‬اذر مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه تصویــب نماینــدگان رســیده و پــس از ان در جلســه‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۰/11‬شــورای نگهبــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و از جهاتــی خــاف قانــون تشــخیص‬ ‫داده شــد بــر همیــن اســاس بــرای رفــع اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان بــه مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر شــورای نگبهــان و بــا توجــه بــه اصالحــات بــه عمــل امــده اجــازه بــه دولــت بــرای ایجاد‬ ‫مناطــق ویــژه اقتصــادی جدیــد مذکــور در بنــد ســه مــاده واحــده از جهــت عــدم تعییــن محــدوده ان‬ ‫مناطــق توســط مجلــس شــورای اســامی مغایــر بــا اصــل ‪ ۸۵‬قانــون اساســی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫مجمع تشــخص مصلحت نظام ‪ ۱۵‬اردیبهشــت امســال پس از رفع ایرادات شــورای نگهبان‪ ،‬ایجاد‬ ‫هفــت منطقــه ازاد تجــاری از جملــه اینچــه برون اســتان گلســتان را تصویب کرد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان در بخــش داشــلی بــرون شهرســتان‬ ‫گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنســتان واقع شــده و زیرمجموعه ان پایانه های صادراتی در گرگان‬ ‫و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بین المللــی‬ ‫گــرگان اســت‪.‬‬ ‫در سال های اخیر با بهره برداری از راه اهن بین المللی قزاقستان ‪ -‬ترکمنستان ‪ -‬ایران و گذر ان از‬ ‫اینچه برون‪ ،‬خدمات گمرک ریلی نیز به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات اســتان اضافه شــد‪.‬‬ ‫اســتان شــمالی گلســتان بــر اســاس اخریــن سرشــماری رســمی کشــور یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد و از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و‬ ‫از جنوب با اســتان ســمنان همســایه است‪/.‬ایســنا‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 2‬گروگان گیر در عملیات‬ ‫مشترک پلیس گلستان‬ ‫و سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع گــروگان گیــری پســر‬ ‫بچــه ‪ 10‬ســاله اهــل روســتای ســاق نــوری در یکــم‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری‪ ،‬بــا تــاش مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی و اگاهــی گنبــدکاووس‪ ،‬گــروگان در‬ ‫سیســتان و بلوچســتان از چنــگال ادم ربایــان رهــا و بــه‬ ‫اغــوش خانــواده بازگشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در ادامــه‪ ،‬مامــوران بــا تشــکیل چنــد‬ ‫تیــم عملیاتــی و اقدامــات اطالعاتــی بــا همــکاری پلیــس‬ ‫سیســتان و بلوچســتان موفــق بــه شناســایی محــل‬ ‫اختفــای ‪ 2‬نفــر از اعضــای ایــن بانــد شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬متهمــان در عملیــات هایــی موفقیــت امیــز در‬ ‫شهرســتان هــای «زاهــدان» و «زهــک» دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫‪ ‬فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه دو متهــم‬ ‫دیگــر ایــن پرونــده بــه کشــور افغانســتان متــواری شــده‬ ‫انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش هــا بــرای دســتگیری انــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بخشش قاتل در گلستان‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫نیاز گنبدکاووس به یک پایگاه‬ ‫امداد و نجات‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬فــردی کــه‬ ‫‪ ۲۰‬ســال پیش در ســن ‪ ۲۰‬ســالگی در پی مشــاجره‬ ‫لفظــی جــوان دیگــری را بــه قتــل رســانده بــود در‬ ‫اســتانه اجــرای حکــم قصــاص بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬درگذشــت مــادر مقتــول رونــد اجــرای حکــم‬ ‫را بــه تاخیــر انداخــت امــا دوبــاره بــا درخواســت‬ ‫خواهــران و بــرادران مقتــول‪ ،‬حکــم قصــاص در‬ ‫نوبــت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در چنــد ســال گذشــته بارهــا‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف زنــدان گــرگان و‬ ‫ریــش ســفیدان ‪ ۲‬خانــواده پادرمیانــی کردنــد امــا‬ ‫اولیــای دم حاضــر بــه گذشــت نشــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫اخریــن مرحلــه پیــش از اجــرای حکــم‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورای حــل اختــاف زنــدان گــرگان پادرمیانــی‬ ‫کردنــد و اولیــای دم دقایقــی قبــل از اجــرای حکــم‪،‬‬ ‫از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و قاتــل را‬ ‫بخشــیدند‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر گنبــدکاووس معتقــد اســت‬ ‫کــه ایــن شهرســتان مــرزی بــا پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت و ‪ ۸۴۵‬کیلومتــر را ه اصلــی‪ ،‬فرعــی و‬ ‫روســتایی و نیــز قــرار گرفتــن در مســیر تــرددی بــا ســایر‬ ‫شــهرهای واقــع در شــرق گلســتان‪ ،‬بــه یــک پایــگاه امــداد‬ ‫و نجــات بیــن شــهری (جــاده ای) جدیــد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫صغــر نودهــی بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه هــال‬ ‫احمــر (‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬اردیبهشــت) اظهارداشــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫جمعیــت هــال احمــر گنبــدکاووس ‪ ۲‬پایــگاه امــداد و‬ ‫نجــات بیــن شــهری در روســتای ایمــر در مســیر جــاده‬ ‫گنبــد ‪ -‬اق قــا و ســه راهــی اینچــه بــرون ایــن شهرســتان‬ ‫دارد کــه بــه حادثــه دیــدگان خدمــات رســانی می کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مســیر گنبــدکاووس (جــاده اســبدوانی) بــه کاللــه‬ ‫را از جاده هــای پرتــردد بــا ســوانح رانندگــی بــاال در ایــن‬ ‫شهرســتان دانســت و گفــت‪ :‬بــه منظــور امــداد رســانی‬ ‫ســریعتر بــه حادثــه دیــدگان احتمالــی‪ ،‬ایــن محــور نیــاز‬ ‫جــدّی بــه احــداث یــک پایــگاه امــداد و نجــات دارد کــه‬ ‫پیگیــر کســب مجــوز از ســازمان جمعیــت هــال احمــر‬ ‫کشــور بــرای راه انــدازی ان هســتیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۳۰‬هزار تن تولید محصوالت پاییزه گلستان بر اثر‬ ‫خشکسالی و سرما‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬به دلیــل کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی بارش هــا در ســال زراعــی جــاری (پاییــز و زمســتان ‪ )۹۹‬و‬ ‫چنــد مرحلــه ســرما و یخبنــدان پارســال ‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۸‬هکتــار از مــزارع گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا و‬ ‫چغندرقنــد اســتان دچــار خســارت و کاهــش تولیــد بــه مقــدار ‪ ۶۳۰‬هــزار تــن شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی اظهــار داشــت‪ :‬درســال زارعــی جــاری ســطح ابالغــی کشــت زراعــت پاییــزه‬ ‫گلســتان در مجمــوع ‪ ۵۳۷‬هــزار و ‪ ۲۶۴‬هکتــار بــود کــه از ایــن میــزان ‪ ۵۲۶‬هــزار و ‪ ۴۶۱‬هکتــار‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬دانــه روغنــی کلــزا و چغندرقنــد کشــت شــد و بــه ســبب کاهــش بارش هــا در زمــان‬ ‫کشــت و پــس از ان‪ ۴۷۸ ،‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬هکتــار بــه مرحلــه ســطح ســبز رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ســبب اســتمرار کاهــش بارش هــا در پاییــز و زمســتان پارســال و نیــز چنــد مرحلــه‬ ‫ســرما و یخبنــدان در مجمــوع ‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۸‬هکتــار از مــزارع گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا و چغندرقنــد‬ ‫گلســتان دچــار خســارت شــد کــه بیشــترین خســارت مربــوط بــه مــزارع گنــدم بــه مقــدار تقریبــی‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار هکتــار و ســپس جــو بــه مقــدار ‪ ۳۴‬هــزار هکتــار بــود‪.‬‬ ‫عباســی اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق اعــام ســازمان هواشناســی حجــم بارش هــا درســال ابــی امســال‬ ‫خبر‬ ‫کیفیت پساب گلستان باالتر‬ ‫از اب موجود در رودخانه ها‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت ابفــا گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۱۵‬میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده وارد‬ ‫محیــط زیســت گلســتان شــده اســت کــه پتانســیل ابــی خوبــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ابوالفضــل رحیمــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه اظهــار داشــت‪ ۵۱ :‬درصــد شــهرهای کشــور از شــبکه فاضــاب بهره منــد بــوده‬ ‫امــا ایــن رقــم در گلســتان ‪ ۱۷‬درصــد اســت کــه عقــب افتادگــی اســتان در ایــن زمینــه‬ ‫بــه دلیــل نبــود منابــع مالــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اغلــب تاسیســات شــبکه فاضــاب در شــهرها بــوده ولــی در روســتاهای‬ ‫غــرب اســتان ماننــد لیــوان شــرقی و غربــی و غیــره هــم عملیــات اجــرای فاضــاب در‬ ‫دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه طــرح جمــع اوری و تصفیــه فاضــاب گــرگان از‬ ‫ســال ‪ ۸۲‬اغــاز شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬طــی ســال گذشــته در خیابــان الغدیــر‪،‬‬ ‫یعنــی از مهــر ‪ ۹۹‬تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت امســال در گلســتان حــدود ‪ ۲۱۵‬میلی متــر بــوده کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل و نیــز دوره بلندمــدت حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان ادامــه داد‪ :‬درحــال حاضــر فقــط ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۸‬هکتــار از زراعــت پاییــزه اســتان شــامل ‪ ۳۰۱‬هــزار هکتــار گنــدم‪ ۴۶ ،‬هــزار و ‪۲۵۴‬‬ ‫هکتــار جــو‪ ۴۸ ،‬هــزار و ‪ ۹۲۰‬هکتــار کلــزا و چهــار هــزار و ‪ ۲۳۷‬هکتــار چغندرقنــد‪ ،‬قابــل برداشــت‬ ‫بــوده و پیــش بینــی تولیــد ایــن چهــار محصــول یــک میلیــون و ‪ ۲۶۵‬هــزار و ‪ ۴۸۴‬تــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال بیشــترین میــزان برداشــت محصــول پاییــزه در گلســتان مربــوط بــه گندم‬ ‫بــا ‪ ۹۱۰‬هــزار تــن‪ ،‬چغندرقنــد بــا ‪ ۲۰۳‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬تــن‪ ،‬دانــه روغنــی کلــزا بــا ‪ ۷۸‬هــزار و ‪ ۲۷۲‬تــن‬ ‫و جــو بــا ‪ ۷۳‬هــزار و ‪ ۸۲۰‬تــن اســت‪.‬‬ ‫عباســی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون افــزون بــر ‪ ۹۰‬درصــد مــزارع کلــزا در مرحلــه غــاف بنــدی‪،‬‬ ‫مــزارع گنــدم و جــو در مرحلــه شــیری و خمیــری و در زراعــت چغندرقنــد در مرحلــه کامــل‬ ‫شــدن غده هــا قــرار دارنــد کــه طــی یــک تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده برداشــت زراعــت پاییــزه گلســتان بــا‬ ‫محصــول کلــزا و در ادامــه از اوائــل خــرداد بــا برداشــت ســه محصــول دیگــر اغــاز می شود‪/.‬ایســنا‬ ‫محــدوده ای بــه طــول یــک کیلومتــر اجــرا و بخــش زیــادی از یــال غربــی شــهر گــرگان‬ ‫انشــعاب برقــرار شــد‪.‬‬ ‫رحیمــی ادامــه داد‪ :‬در همیــن راســتا مخــزن اول تصفیــه خانــه گــرگان کــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫مترمکعــب ظرفیــت دارد را امــاده کرده ایــم و بــه زودی وارد مــدار بهــره بــرداری مــی‬ ‫شــود و ظرفیــت بهــره بــرداری در گــرگان بــه ‪ ۳۰‬هــزار مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت ابفــا گلســتان توضیــح داد‪:‬‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی کــه بــه ارتقــا ســطح بهداشــت عمومــی فاضــاب تعلــق مــی‬ ‫گیــرد ناچیــز اســت و هزینه هــای بخــش فاضــاب بــه ویــژه تصفیه خانــه و پمپــاژ‬ ‫بــاال بــوده و اجــرای پروژه هــای فاضــاب در مجمــوع هزینه بــر اســت و ســختی های‬ ‫خــاص خــود را هــم دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گــرگان پیش بینــی شــبکه جمـع اوری فاضــاب ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر بــود کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر ان را اجرایــی کــرده و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر ان باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی بیــان کــرد‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم عقــب ماندگــی هــا را جبــران کنیــم مراحــل‬ ‫اجرای تصفیه خانه در چهار شــهر اق قال‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬علی ابادکتول و گنبدکاووس‬ ‫در حــال اجــرا اســت و در ایــن راســتا از اعتبــارات مــاده ‪ ۵۶‬اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت ابفــا گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــه جــز‬ ‫گــرگان‪ ،‬ایســتگاه پمپــاژ تصفیــه خانــه در شــهرهای بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن و کردکــوی بــا‬ ‫تمــام ظرفیــت فعالیــت می کننــد و در شــهر رامیــان و روســتاهای اطــراف و نگیــن شــهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪296‬‬ ‫مخابرات منطقه گلستان بین‬ ‫ادارات کل استان دستگاه شایسته‬ ‫تقدیر شناخته شد‬ ‫در ارزیابــی ســامانه «ســامد» مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫بعنــوان دســتگاه شایســته تقدیــر معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫‪ ،‬در ارزیابــی صــورت گرفتــه از عملکــرد ســامانه الکترونیکی‬ ‫ارتباط مردم و دولت تحت عنوان «ســامد « در ســال ‪، 99‬‬ ‫مخابــرات اســتان توانســت بیــن ادارات کل اســتان بعنــوان‬ ‫دســتگاه شایســته تقدیر انتخاب شــود‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا تاکیــد بــر اولویــت رســیدگی بــه‬ ‫مســائل و مشــکالت مخابراتــی مــردم اســتان گفــت‪ :‬ارائــه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش و پیگیــری مشــکالت مخابــرات‬ ‫مشــتریان از فرایندهای مهم در مخابرات اســت و نســبت‬ ‫بــه اجــرای درســت و بــه موقــع ان برنامــه ریــزی و اقدامــات‬ ‫الزم صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی از کارکنــان مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫علــی الخصــوص اداره بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ارزیابــی از ســوی دفتــر مدیریــت بازرســی و امور‬ ‫حقوقــی اســتانداری گلســتان انجــام شــده و ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد ایــن موفقیــت بــا برنامه ریــزی و تــاش بیــش از پیش ‪،‬‬ ‫اســتمرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماز عید فطر در گلستان برگزار نمی شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت کــه بــه دلیــل نگرانــی از احتمــال ورود و شــیوع‬ ‫نــوع جهش یافتــه کرونــای هنــدی‪ ،‬نمــاز عیــد فطــر در‬ ‫شــهرهای گلســتان اقامــه نمی شــود‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله‬ ‫بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از ورود‬ ‫ایــن ویــروس از فــردا یکشــنبه بــه مــدت یــک هفتــه ورود‬ ‫اتوبــوس از مبــدا زابــل و زاهــدان (کــه کرونــای هنــدی در‬ ‫ان مشــاهده شــده) بــه گــرگان و برقــراری پــرواز زاهــدان ‪-‬‬ ‫گــرگان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن از روز سه شــنبه ایــن هفتــه تــا‬ ‫عصــر روز شــنبه اینــده ورود و خــروج از گلســتان ممنــوع‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون پساب تصفیه شده‬ ‫وارد محیط زیست گلستان شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬معــاون بهــره بــرداری و‬ ‫توســعه فاضــاب شــرکت ابفــا گلســتان گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۵‬میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده‬ ‫وارد محیــط زیســت گلســتان شــد کــه پتانســیل ابــی‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل رحیمــی اظهارکــرد‪ ۵۱ :‬درصــد شــهرهای‬ ‫کشــور از شــبکه فاضــاب بهره منــد بــوده امــا ایــن رقــم‬ ‫در گلســتان ‪ ۱۷‬درصــد اســت و در ایــن زمینــه اســتان‬ ‫عقــب افتادگــی هــای زیــادی دارد کــه بــه نبــود منابــع‬ ‫مالــی برمی گــردد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت اب و فاضــاب گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫اغلــب تاسیســات شــبکه فاضــاب هــا در شــهرها بــوده‬ ‫ولــی در روســتاهای غــرب اســتان ماننــد لیــوان شــرقی و‬ ‫غربــی و غیــره هــم عملیــات اجــرای فاضــاب در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح جمــع اوری و تصفیــه‬ ‫فاضــاب گــرگان از ســال ‪ ۸۲‬اغــاز شــده اســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬طــی ســال گذشــته در خیابــان غدیــر‪،‬‬ ‫محــدوده ای بــه طــول یــک کیلومتــر اجــرا و بخــش‬ ‫زیــادی از یــال غربــی شــهر گــرگان انشــعاب برقــرار شــد‪.‬‬ ‫بازنگــری مطالعــات در حــال انجــام اســت تــا شــرایط بهینــه در اســتان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تصفیــه فاضــاب پتانســیل ابــی خوبــی اســت و بــرای‬ ‫بخــش کشــاورزی بــه دلیــل وجــود مــواد ریــز مغــذی مناســب اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی گفــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۱۵‬میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده وارد‬ ‫محیــط زیســت گلســتان شــد کــه پتانســیل ابــی خوبــی داشــت‪.‬‬ ‫وی در انتهــا افــزود ‪ :‬پســاب‪ ،‬کلرزنــی شــده و بــدون هیــچ الودگــی میکروبــی وارد‬ ‫محیط زیســت می شــود و برخی از برداشــت های ازمایشــگاهی نشــان داده کیفیت‬ ‫پســاب گلســتان باالتــر از اب موجــود در رودخانــه هــا اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫قربانی شدن ‪9‬‬ ‫بیمار کرونایی‬ ‫دیگر‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۹‬بیمــار مبتــا‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای ایــن اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬دکتــر ســیداحمد هاشــمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در همیــن مــدت ‪ ۶۷‬بیمــار جدیــد بــا عالیــم قطعــی بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بســتری شــدند تــا امــار بیمــاران کرونایــی بســتری در ایــن مراکــز درمانــی بــه ‪۳۶۲‬‬ ‫نفــر برســد‪.‬‬ ‫شماره ‪296‬‬ ‫اشنایی با بیماری های نادر‬ ‫کنترل خشم‏‬ ‫فاطمه داد محمد خانی‬ ‫اشنایی با بیماری نادر لوپوس‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫لوپــوس یکــی از انــواع بیمارهــای خــود ایمنــی‬ ‫اســت کــه در نتیجــه حملــه سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫بــه بافــت هــا و انــدام‏هــای خــودی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن حمــات باعــث التهــاب‪ ،‬ورم و اســیب نقــاط‬ ‫مختلــف بــدن همچــون مفاصــل‪،‬‏پوســت‪ ،‬کلیــه‬ ‫هــا‪ ،‬خــون‪ ،‬قلــب و ریــه مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عالئم و نشانه های لوپوس چیست؟‬ ‫ل ‪‎:‬‏ یکــی از مهمتریــن عالئــم ایــن‬ ‫ایجــاد درد در مفاص ـ ‪‎‬‬ ‫بیمــاری درد عضــات و مفاصــل اســت‪ .‬درد‪ ،‬تــورم و‬ ‫‏خشــکی مفاصــل بــه ویــژه در صبــح یکــی از شــایع تریــن‬ ‫ت‪‎.‬مفاصل مــچ دســت‪ ،‬پنجــه و‬ ‫عالیــم لوپــوس اســ ‪‎‬‬ ‫انگشــتان در ایــن بیمــاری بیشــتر اســیب پذیــر مــی‬ ‫شــوند‪ .‬انچــه ورم مفاصــل و‏درد را در ایــن بیمــاری از‬ ‫ارتریــت روماتوییــد متمایــز مــی کنــد ایــن اســت کــه در‬ ‫ارتروز معموال درد در هر دو‏طرف اســت‪ ،‬در حالیکه در‬ ‫لوپــوس درد بیشــتر در یــک ســمت بــدن دیــده مــی شــود‬ ‫ت ‪‎:‬راش هــای‬ ‫ایجــاد راش هــای پروانــه ای در پوســ ‪‎‬‬ ‫معمــول لوپــوس روی گونــه هــا و بــاالی بینــی را درگیــر‬ ‫مــی‏کننــد‪ .‬ایــن راش هــا پروانــه ماننــد بــوده و در مقابل‬ ‫نــور خورشــید حســاس مــی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایجــاد تغییــر در ناخــن هــ‪‎‬ا ‪‎:‬راش هــای لوپوســی‬ ‫مــی تواننــد باعــث ایجــاد قرمــزی در پشــت دســت‬ ‫و ناخــن هــا‏شــوند‪ .‬همچنیــن باعــث عــدم خــون‬ ‫رســانی صحیــح بــه ناخــن هــا مــی شــود کــه ابــن‬ ‫امــر موجــب بــی نظمــی در ‏شــکل ناخــن اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا ایجــاد التهــاب در بســتر ناخــن هــا‬ ‫باعــث ایجــاد تــورم در ایــن بافــت مــی‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎:‬خســتگی مزمــن یکــی از مهمتریــن‬ ‫تــب و خســتگ ‪‎‬‬ ‫نشــانه هــای لوپــوس اســت‪ .‬ایــن خســتگی مــی توانــد‬ ‫‏ناشــی از کــم خونــی و یــا اختالل در عملکــرد قلب‪ ،‬ریه‪،‬‬ ‫کلیــه هــا و دیگــر مشــکالتی باشــد کــه بــر اثــر لوپــوس‬ ‫‏بوجــود مــی اینـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حساســیت بــه نــور خورشــی ‪‎‬د ‪‎:‬بســیاری از مبتالیــان بــه‬ ‫لوپــوس بــه نــور افتــاب حســاس هســتند‪ ،‬به طــوری که‬ ‫بــا‏قــرار گرفتــن در معــرض نــور افتــاب دچــار راش قرمــز‬ ‫رنــگ در مناطــق در معــرض مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫ریــزش مــ‪‎‬و ‪‎:‬بیمــاران لوپوســی معمــوال در زمــان‬ ‫فعالیــت بیمــاری دچــار ریــزش مــو مــی شــوند‪ .‬ایــن نوع‬ ‫ریــزش‏مــو بــه صــورت منتشــر اســت و با کنتــرل بیماری‬ ‫برطــرف مــی شــود‬ ‫درد در قفســه ســین ‪‎‬ه ‪‎:‬التهــاب پــرده هــای اطــراف ریه و‬ ‫قلــب مــی توانــد منجــر بــه درد قفســه ســینه شــود‪ ،‬کــه‬ ‫‏معمــوال ایــن درد بــا تنفــس و ســرفه تشــدید مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســر در ‪‎‬د ‪‎:‬درگیــری مغــز در مبتالیــان بــه لوپــوس مــی‬ ‫توانــد منجــر بــه بــروز ســردرد شــود‪ .‬ســردرد ناشــی از‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫‏لوپــوس معمــوال ً شــدید اســ ‪‎‬‬ ‫چه کسانی بیشتر در معرض‬ ‫این بیماری هستند؟‬ ‫لوپــوس مــی توانــد در هــر دو جنــس و در تمامــی‬ ‫نژادهــا بــروز یابــد‪ .‬امــا میــزان ایــن بیمــاری در زنــان‬ ‫‪ 8‬برابــر‏مــردان اســت‪ .‬همچنیــن ســن بــروز ایــن‬ ‫بیمــاری ‪ 40-20‬ســالگی اســت‪ .‬لوپــوس مــی توانــد‬ ‫زمینــه خانوادگــی‏داشــته باشــد امــا ایــن بیمــاری‬ ‫فقــط در ‪ %3‬از فرزنــدان افــراد مبتــا بــه لوپــوس‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مشــاهده شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫تشخیص‪‎:‎‬‬ ‫ازانجــا کــه عالئــم اولیــه لوپــوس مــی توانــد مشــابه‬ ‫بــا بیمــاری هــای دیگــر بــوده و بــروز دیــررس داشــته‬ ‫‏باشــد و همچنیــن ممکــن اســت ایــن نشــانه هــا در‬ ‫افــراد مختلــف متفــاوت باشــد‪ ،‬تشــخیص بالینــی ایــن‬ ‫‏بیمــاری بــا چالــش رو بــه رو اســت‪ .‬بررســی هــا حاکــی‬ ‫از ان اســت کــه میــزان برخــی از انتــی بــادی هــا طــی‬ ‫‏ایــن بیمــاری تغییــر مــی یابــد از ایــن رو تســت هــای‬ ‫تشــخیصی ازمایشــگاهی از مهمتریــن روش هــای‬ ‫‏بررســی ایــن بیمــاری مــی باشــند کــه از جملــه ایــن‬ ‫ازمایشــات ‏‪‎ ANAs:‎،‎ Anti DNA،‎ Anti-Smith and‬‬ ‫‪ ntibodies‬‏‪ ‎a‬اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫درمان لوپوس‪:‎‬‬ ‫درمــان بیمــاری لوپــوس بســته بــه نــوع عالیــم و‬ ‫نشــانه هــای بــروز کــرده متفــاوت اســت‪ .‬داروهایــی‬ ‫کــه عمومــا‏بــرای درمــان ایــن بیمــاری اســتفاده مــی‬ ‫شــوند شــامل داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی‬ ‫ی‬ ‫‏کورتیکواســتروئیده ‪‎‬ا ‪‎‬و داروهــای ســرکوب کننــده ایمنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــی باشــند‪ .‬مصــرف و عــدم مصــرف ایــن داروهــا‪،‬‬ ‫‏میــزان و نوعشــان و نحــوه مصــرف انهــا بایــد بــه‬ ‫تشــخیص پزشــک صــورت گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خشــم یکــی از قوی تریــن هیجانــات‬ ‫بشــری اســت کــه اگــر بــه شــیوه درســتی‬ ‫ابــراز نشــود می توانــد بــه روابــط بیــن‬ ‫فــردی‏اســیب زیــادی وارد کنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه عالئــم جســمانی خشــم بــروز‬ ‫می یابنــد بــه دنبــال ان واکنش هــای‬ ‫رفتــاری نیــز ‏اغــاز می شــوند‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط اگــر از روش هــای کنتــرل خشــم‬ ‫اگاهــی نداشــته باشــید نمی توانیــد رفتــار‬ ‫خــود را ‏مدیریــت کنیــد و در نتیجــه بــه‬ ‫پرخاشــگری روی می اوریــد‪ .‬پرخاشــگری‬ ‫بــا ایجــاد صدمــه عاطفــی و یــا حتــی‬ ‫جســمانی‏مــی توانــد روابــط بیــن فــردی‬ ‫را تــا حــد زیــادی تهدیــد کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر کنتــرل خشــم بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهارت‏هــای اصلــی زندگــی همــواره مــورد‬ ‫توجــه روانشناســان بــوده و ان هــا در‬ ‫تالش انــد تــا بــا ارائــه راهکارهــای عملــی‬ ‫مناســب‏بــه افــراد کمــک کننــد تــا خشــم‬ ‫خــود را کنتــرل کــرده و راه حــل ســالمی‬ ‫بــرای ابــراز ان پیــدا کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن نوشــتار بــه ‪ 12‬روش و ترفنــد‬ ‫خــاص بــرای کنتــرل خشــم اشــاره شــده‬ ‫اســت کــه می توانیــد بــا اســتفاده از انهــا‬ ‫‏عصبانیــت و خشــم را قبــل از اینکــه کامــا ً‬ ‫اوج بگیــرد‪ ،‬کنتــرل کنیــد‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏قبل از صحبت کردن فکر کنید‪:‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫حــرف زدن در زمــان عصبانیــت بســیار‬ ‫اســان اســت ولــی همیشــه پشــیمانی‏بــه‬ ‫همــراه دارد‪ .‬پــس چنــد لحظــه قبــل از‬ ‫اینکــه هــر چیــزی را بگوییــد‪ ،‬افــکار خــود را‬ ‫جمــع کــرده و اجــازه‏دهیــد طــرف مقابــل‬ ‫شــما هــم در ایــن وضعیــت همیــن کار‬ ‫را بکنــد‪.‬‬ ‫‏‏‪)2‬‏نفس عمیق بکشید‪:‬‬ ‫بــه جــای اینکــه عصبانیــت بــر روی‬ ‫رفتــار شــما تاثیــر بگــذارد‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫اهســته نفــس هــای عمیــق بکشــید‬ ‫تــا واکنش هــای استرســی کــه معمــوال ً‬ ‫همــراه بــا عصبانیــت اســت خنثــی شــود‪.‬‬ ‫تکــرار‏کلمــه یــا عبــارات ارامــش بخــش‬ ‫ماننــد «ارام بــاش»‪« ،‬بیخیــال» یــا« مــن‬ ‫کنتــرل خشــم خــود را در دســت ‏دارم»‬ ‫در بــه تعویــق انداختــن عصبانیــت کمــک‬ ‫چندانــی خواهــد کــرد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏ از ‪ 100‬تا ‪ 1‬بشمارید‪:‬‬ ‫شــمارش معکــوس اعــداد مــی توانــد‬ ‫مانــع از اوج گرفتــن عصبانیت شــما شــود‪.‬‬ ‫ایــن‏کار ذهــن شــما را از علــت عصبانیــت‬ ‫دور می کنــد و باعــث می شــود کــه شــما‬ ‫در مــورد چیــز دیگــری فکــر‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )4‬‏گذشــته را رهــا و بــر زمــان حــال‬ ‫تمرکــز کنیــد‪:‬‬ ‫در هنــگام عصبانیــت‪ ،‬بــه گذشــته‬ ‫بــر نگردیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن کار ‏ممکــن‬ ‫اســت شــکایات گذشــته را بــه االن خــود‬ ‫بیاوریــد‪ .‬کاری کــه در گذشــته اتفــاق‬ ‫افتــاده الزم نیســت روی‏امروزتــان تاثیــر‬ ‫بگــذارد‪ .‬فکــر کــردن بــه درد‪ ،‬تنفــر و یــا‬ ‫عصبانیــت‪ ،‬احســاس تلــخ و بــدی را بــه‬ ‫همــراه خواهــد ‏داشــت‪.‬‬ ‫‏‪)5‬‏به موسیقی گوش دهید‪:‬‬ ‫گــوش دادن بــه موســیقی مــی توانــد‬ ‫اعصــاب خــرد شــده را تســکین دهــد و‬ ‫شــما را‏ارام کنــد‪ .‬در حقیقــت بــا گــوش‬ ‫دادن بــه موســیقی مــورد عالقــه‪ ،‬شــما‬ ‫می توانیــد احساســات منفــی و خشــم‬ ‫‏و ناامیــدی را در درون خویــش غربــال‬ ‫کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ماهیچه های سخت را ارام کنید‪:‬‬ ‫ماســاژ مناطــق تنشــی مثــل شــانه ها‪،‬‬ ‫گــردن و پوســت ســر می توانــد بــه‏شــما‬ ‫کمــک کنــد تــا بــه ســرعت ارام شــوید‪.‬‬ ‫بــرای شــانه ها‪ ،‬بــه ســادگی ان هــا را‬ ‫بچرخانیــد تــا ارام شــوند‪.‬‏بــرای رهایــی از‬ ‫تنشــی کــه در ناحیــه گــردن و ســر شــما‬ ‫ایجــاد می شــود‪ ،‬یــک ماســاژ ســاده را‬ ‫انجــام دهیــد تــا‏گــردش خــون را بهبــود‬ ‫ببخشــید و در نتیجــه ذهــن خــود را ارام‬ ‫کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏تغییــر وضعیــت داده و حواســتان را‬ ‫پــرت کنیــد‪:‬‬ ‫دور کــردن خــود از منبــع عصبانیــت‪،‬‬ ‫چــه مــکان و چــه ‏شــخص‪ ،‬یــک‬ ‫مهــارت مدیریــت عصبانیــت اســت‬ ‫کــه می توانیــد از ان بــرای ارام کــردن‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‏بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار‪ ،‬شــما می توانیــد چشــمان خــود را‬ ‫ببندیــد و خــود را در محیطــی خــوش‬ ‫منظــره و‏ارامــش بخــش تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫بــا تمرکــز بــر روی جزئیــات ایــن منظــره‪،‬‬ ‫شــما بــه راحتــی خشــم و عصبانیــت‬ ‫خــود ‏را می ســوزانید‪ .‬‏‬ ‫ل عصبانیــت خــود را یادداشــت‬ ‫‏‪ )8‬‏دلیــ ‬ ‫ کنیــد‪:‬‬ ‫شــاید ســاده ترین و خاص تریــن‬ ‫روشــی کــه می توانــد بــه کنتــرل‏خشــم‬ ‫افــراد عصبانــی کمــک کنــد‪ ،‬نوشــتن‬ ‫اســت‪ .‬اگــر نمی توانیــد حرفــی کــه بــر‬ ‫روی دلتــان مانــده اســت را‏بــرای کســی‬ ‫بیــان کنیــد‪ ،‬اگــر در اوج عصبانیــت‬ ‫خودتــان را کنتــرل می کنیــد کــه حــرف‬ ‫ناشایســتی از زبانتــان ‏خــارج نشــود‬ ‫و ایــن مســئله شــما را عصبانی تــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬بهتــر اســت قلــم بــه دســت‬ ‫بگیریــد‪ .‬ذهــن تــان هنــگام‏یادداشــت‪،‬‬ ‫ان موضــوع را بررســی می کنــد و‬ ‫موجــب ارامش تــان می شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪)9‬‏خودتــان را جــای طــرف مقابــل‬ ‫بگذ ا ر یــد ‪:‬‬ ‫ســعی کنیــد خــود را جــای دیگــران‬ ‫بگذاریــد و موقعیــت پیــش امــده ‏را از‬ ‫نــگاه انهــا ببینیــد‪ .‬وقتــی بتوانیــد داســتان‬ ‫را انگونــه کــه انهــا دیده انــد‪ ،‬تصــور‬ ‫کنیــد؛ ممکــن اســت بــه ‏درک جدیــدی‬ ‫از موقعیــت برســید و کمتــر عصبانــی‬ ‫شــوید‪ .‬‏‬ ‫‏‪)10‬‏‏ پیــاده روی را فرامــوش نکنیــد‪ :‬انجــام‬ ‫تمرینــات ورزشــی ســاده کــه شــاید کمتــر‬ ‫بــه انهــا توجــه داشــته‏باشــید‪ ،‬می توانــد‬ ‫یکــی از بهتریــن راهکارهــای کنتــرل‬ ‫خشــم بــه شــمار رود‪ .‬مثــا ً پیــاده روی و‬ ‫دوچرخــه ســواری می توانــد عصبانیــت را‬ ‫کاهــش داده و اعصــاب را ارام کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)11‬‏‏ بــا تکــرار جمــات مثبــت بــه ســراغ‬ ‫انجــام کارهــای مفیــد برویــد‪:‬‬ ‫بــاور داشــته باشــید کــه قــدرت ذهــن‬ ‫‏می توانــد زندگــی انســان را تحــت‬ ‫الشــعاع خــود قــرار دهــد‪ .‬پــس کافــی‬ ‫اســت بــرای کنتــرل خشــم خــود‏جمالتی‬ ‫مثبتــی همچــون «مــن ارام تریــن‬ ‫فــرد بــر روی زمیــن هستم»‪«،‬خشــم‬ ‫و عصبانیــت از مــن دور ‏اســت»و«‬ ‫ارامــش دنیــا از ان مــن اســت و ‪ »...‬را‬ ‫بــا خــود تکــرار کنیــد و بــه ســراغ انجــام‬ ‫کارهــای مفیــدی ‏همچــون اشــپزی‪،‬‬ ‫باغبانــی‪ ،‬رقصیــدن‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬خطاطــی‬ ‫و شــعر گفتــن برویــد‪ .‬تلفیــق ایــن دو‬ ‫کار می توانــد‏بــدن شــما را بــه ارامــش‬ ‫رســانده و از عصباینــت دور کنــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)12‬‏‏ بــا دوســت قابــل اطمینــان صحبــت‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫درد و دل کــردن همیشــه بــه انســان‬ ‫ارامــش زیــادی می‏دهــد‪ .‬در زمــان‬ ‫عصبانیــت حتمــا بــا یــک نفــر کــه یقیــن‬ ‫داریــد دلســوز‪ ،‬دانــا و قابــل اطمینــان‬ ‫اســت درد و دل‏کنیــد چراکــه بــه شــدت‬ ‫ارام خواهیــد شــد‪ .‬‏‬ ‫الوپسی یا از دست دادن موها‬ ‫الوپســی یــک کلمــه پزشــکی اســت کــه بــه ریــزش‬ ‫بخشــی یــا تمامــی موهــای در نقطــه ای از بــدن‬ ‫اطــاق مــی شــود ‏و شــایعترین نــوع ان ریــزش‬ ‫موهــای ســر اســت‬ ‫ی‪‎‬الوپسی‬ ‫عوامل پیدایش بیمار ‪‎‬‬ ‫ایــن بیمــاری در زن و مــرد از شــیوع یکســانی بهــره‬ ‫منــد اســت و امــکان دارد از هــر ســنی اغــاز شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه ســبب فعــال شــدن ایــن بیمــاری‬ ‫مــی شــود اضطــراب اســت کــه بــا مکانیســم هــای‬ ‫پیچیــده سیســتم‏عصبــی مرتبــط اســت و ســبب مــی‬ ‫شــود ریشــه مــو اســیب ببین ـد‪‎.‎‎ ‎‬‬ ‫موهایــی کــه در ایــن بیمــاری ریختــه میشــوند ‪،‬‬ ‫موهــای مشــکی هســتند و معمــوال ً موهــای ســفید در‬ ‫ایــن بیمــاری دچــار‏نمــی شــوند‪‎.‎‎ ‎‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه مــی گوینــد فالنــی یــک‬ ‫شــبه موهایــش ســفید شــده اســت‪ ،‬الوپســی ارا اتــای‬ ‫توتالیــس‏گرفتــه اســت و تمامــی موهــای ســیاه اش‬ ‫ت ‪‎.‎‎‬‬ ‫ریختــه و تنهــا موهــای ســفیدش باقــی مانــده اسـ ‪‎‬‬ ‫افــرادی کــه از ســنین پائیــن دچــار بیمــاری میشــوند ‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اغلــب شــدت بیمــاری شــان بیــش از ســایرین اسـ ‪‎‎‎‬‬ ‫ایــن بیمــاری در اشــخاصی کــه دارای بعضــی‬ ‫از اگزماهــای سرشــتی هســتند‪ ،‬میتوانــد شــدت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بیشــتری داشــته باشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــر حســب شــدت بــه ‪ ۴‬نــوع‬ ‫ی ‪‎‬الوپســ ‪‎‬‬ ‫بیمــار ‪‎‬‬ ‫تقســیم مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در نــوع اول ان موهــا بــه صــورت تکــه تکــه ( منطقــه‬ ‫ای) و در ناحیــه هــا محــدود مــی ریــزد و در نــوع دوم‬ ‫ان موهــای حاشــیه‏ســر( دور مــو‪ ،‬پشــت ســر‪ ،‬پشــت‬ ‫گــوش) ریختــه مــی شــود کــه پیــش اگهــی بــدی دارد و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در ایــن نــوع جــواب بــه درمــان‪،‬‏خــوب نیسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫نــوع ســوم از ایــن بیمــاری« توتالیــس» اســت کــه‬ ‫امــکان دارد در ایــن نــوع از بیمــاری‪ ،‬موهــای ابــرو‪،‬‬ ‫مــژه و بــدن حفــظ شــود؛‏ولــی در نوع چهــارم بیماری(‬ ‫یونیــور ســالیس) تمامــی موهــای بــدن ریختــه مــی‬ ‫شــود؛ بــه طوریکــه حتــی یــک مــو هــم در‏بــدن باقــی‬ ‫نمــی مانــد کــه در درمــان ایــن بیمــاری‪ ،‬نــوع چهــارم‪،‬‬ ‫مقاومــت بــه درمــان باالیــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬گفتــه مــی شــود‪ ،‬چنانچــه اغــاز بیمــاری از زمــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کودکــی باشــد‪ ،‬پیــش اگهــی بیمــاری بــد اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫افــرادی کــه از ســنین پائیــن دچــار بیمــاری میشــوند‬ ‫‪ ،‬معمــوال ً شــدت بیمــاری شــان بیــش از ســایرین‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن بــه ‏گفتــه پژوهشــگران ایــن‬ ‫بیمــاری در اشــخاصی کــه دارای بعضــی از اگزماهــای‬ ‫سرشــتی( درماتیــت اتوپیــک) هســتند‪ ،‬‏میتوانــد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫شــدت بیشــتری داشــته باشــ ‪‎‬‬ ‫دالیل بروز الوپسی در کودکان‬ ‫بررســی دالیــل بــروز‪‎ ‎‬الوپســی در کــودکان‪‎ ‎‬و درمــان‬ ‫ان مبحثــی گســترده و کامــا تخصصــی اســت کــه‬ ‫خــارج از ‏حوصلــه ی ایــن متــن اســت‪ ،‬مشــکل‬ ‫الوپســی در کــودکان را نمی تــوان بــه عنــوان یــک‬ ‫اختــال یــا نقــص سیســتم ایمنــی ‏معرفــی کــرد؛‬ ‫چــرا کــه سیســتم ایمنــی انســان در ســنین کودکــی‬ ‫تکامــل نیافتــه اســت‪ .‬خبــر خــوب بــرای والدیــن ایــن‬ ‫‏اســت کــه اغلــب مــوارد الوپســی در کــودکان موقتــی‬ ‫و زودگــذر اســت؛ امــا اطمینــان از‪‎ ‎‬درمــان قطعــی‬ ‫ی ‪‎‬بایــد ‏فرزنــد خــود را تحــت نظــر پزشــک‬ ‫الوپســ ‪‎‬‬ ‫متخصــص قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع ایــن عارضــه در ســنین پاییــن بــه‬ ‫دالیــل مختلفــی‏نظیــر کمبــود مــواد معدنــی‪ ،‬تنــش و‬ ‫اضطراب هــای محیــط‪ ،‬مشــکالت تغذیــه ای در دوره‬ ‫بــارداری یــا بیمــاری اتفــاق ‏می افتــد‪ .‬بیماری هایــی‬ ‫همچــون لوپــوس‪ ،‬ک ـم کاری تیروئیــد و ســرطان نیــز‬ ‫می توانــد منجــر بــه ظهــور عالئــم بیمــاری‏الوپســی‬ ‫در کــودکان شــود‪ .‬بــا ایــن حــال الزم اســت از مســئله‬ ‫را بــا پزشــکان متخصــص در میــان بگذاریــد و از‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‏نگرانی هــای بی مــورد پرهیــز کنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هماننــد بســیاری از مشــکالت‬ ‫اختــال الوپســ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫جســمی ممکــن اســت در هــر فــردی رخ دهــ ‪‎‬‬ صفحه 6 ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬دکتــر «هــادی حــق شــناس» در دیــدار رئیــس پلیــس‬ ‫راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا وی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تصادفــات رانندگــی همــه ســاله موجــب خســارات‬ ‫جانــی‪ ،‬مالــی و روحــی فراوانــی مــی شــوند کــه بایــد بــرای کاهــش و حــذف ان بــا تمــام تــوان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــی تــوان کاهــش حــوادث رانندگــی را تنهــا در فعالیــت هــای یــک ســازمان جســت و جــو کــرد‬ ‫بلکــه در ایــن زمینــه بایــد همــه دســتگاه هــای متولــی بــا برنامــه ریــزی هدفمنــد و اقــدام موثــر‪ ،‬پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫لزوم همکاری کلیه‬ ‫دستگاه ها برای‬ ‫کاهش حوادث‬ ‫رانندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 295‬مالــک حــق کســب و‬ ‫پیشه مستاجر مشمول ‪ 1356‬را متناسب‬ ‫بــا ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمی‬ ‫بیشــتر تشــریح کنــم‪.‬‬ ‫بلکــه بــه معنــای بــه روز کــردن اجــاره بهــاء‬ ‫ماهیانــه اســت ‪ .‬مالــک نمیتوانــد بــا ادعــای‬ ‫اینکــه حاضــر اســت حــق ســرقفلی را پرداخــت‬ ‫‏کنــد ‪ .‬درخواســت تخلیــه نمایــد‪ .‬مگــر در‬ ‫شــرایط خاصــی کــه قانــون تعییــن کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در ســرقفلی مســتاجر میتوانــد حــق‬ ‫مالکیــت‏برمنافــع ملــک را بــا رضایــت مالک به‬ ‫ثالــث منتقــل کنــد ‪ .‬و ارزش ایــن مالکیت نیز‬ ‫بــه نســبت درامــدی اســت کــه از ان واحــد‬ ‫‏کســبی متصــور اســت‪.‬‬ ‫اما در حق کســب و پیشــه مالکیتی متصور‬ ‫نیســت و قابــل انتقــال بــه ثالــث هــم نیســت‬ ‫ونامحــدود هــم ‏نیســت بلکــه تابــع زمــان‬ ‫قــرارداد اســت و مالــک حــق دارد در انقضــای‬ ‫مــدت اجــاره درخواســت حکــم تخلیــه کنــد‪.‬‬ ‫فقــط در‏صورتیکــه قــرارداد اجــاره ‪ ،‬مشــمول‬ ‫قانــون ســال ‪ 1356‬باشــد ‪ ،‬بایــد مبلغی تحت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه بــه او پرداخــت‬ ‫کنــد‪ .‬‏بنابرایــن مالحظــه میگــردد کــه حــق‬ ‫ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه دو مقولــه‬ ‫ای هســتند کــه تابــع «قضیــه منفصله مانعه‬ ‫الجمــع»‏مــی باشــند‪.‬‬ ‫در حقیقــت اســاس و بنیــان حــق کســب‬ ‫و پیشــه مربــوط بــه ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 40‬مــی‬ ‫باشــد‪ .‬در ان زمــان تجــاری کــردن‏ملــک بــه‬ ‫جــای شــهرداری ‪ ،‬عمــا در اختیــار کاســب‬ ‫اهــل فــن و حرفــه و دارای ســرمایه اولیــه کار‬ ‫و ابــزار بــود کــه میتوانســت‏قســمتی از یــک‬ ‫ملــک مســکونی شــخصی را بــه محــل تجــاری‬ ‫تبدیــل نمایــد‪.‬‬ ‫اگــر مالکــی موفق میشــد ‪ ،‬فــردی را بیابد که‬ ‫صاحــب‏حرفــه و ابــزار و ســرمایه کار بــود مانند‬ ‫انکه اهنگر و مسگر و بقال و عطاری را بیابد‬ ‫کــه فقــط جــا و مــکان کار نــدارد کــه‏امــری‬ ‫اســتثناء بــوده ‪ ،‬فــرد خوشــبختی محســوب‬ ‫میشــد‪ .‬زیــرا ایــن فــرد میتوانســت قســمتی‬ ‫از ملــک مســکونی او را بــه مغــازه ای تبدیــل‬ ‫‏کــرده و اهــل محــل را بــرای ارائــه خدمــات بــه‬ ‫انجــا بکشــاند ‪.‬و تحصیــل در امــد کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اجــاره بــه قیمــت زمــان خــودش نیــز‬ ‫بســیار‏نــازل بــود‪ .‬زیــرا اصــل در چنیــن اجــاره‬ ‫ای ‪ ،‬وجــود مســتاجر کاربلــد و دارای ابــزار و‬ ‫ســرمایه اولیــه بــود‪ .‬نــه وجــود ملــک ! در‬ ‫‏حقیقــت مســتاجر در ان زمــان‪ ،‬ملــک را از‬ ‫وضعیــت مســکونی بــه تجــاری تبدیل میکرد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ارزش افــزوده ای بــر ملــک‏اضافــه‬ ‫میشــد کــه مســتاجر حــق داشــت در زمــان‬ ‫تخلیــه‪ ،‬ایــن حــق را مطالبــه کنــد‪.‬‬ ‫کاســب اهــل فــن‬ ‫امــروزه بعلــت فراوانــی‬ ‫ِ‬ ‫و حرفــه و ‏توســعه هــزار هــا نــوع شــغل‬ ‫تخصصــی دیگــر هیــچ ملکــی در انتظــار ان‬ ‫نیســت کــه کاســبی پیــدا شــود و انــرا تجــاری‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن‏تبدیــل ‪ ،‬امــروزه توســط شــهرداری‬ ‫و بــا ضوابــط قانونــی انجــام میشــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه میگــردد امــروزه شــهرداری بــا صــدور‬ ‫مجــوز ‏تجــاری همــان ارزش افــزوده را بــر‬ ‫ملــک مســکونی ایجــاد میکنــد کــه در ان زمان‬ ‫تهدیداتاقتصادیوب سایت ها‬ ‫تهدیــدات اقتصــادی وب ســایت های دســت‬ ‫دوم فروشــی – بخــش دوم‬ ‫در قســمت انتهایــی ایــن مقالــه اموزشــی‬ ‫پیرامــون ســایر ترفندهــای کالهبــرداری در‬ ‫پهنــای شــبکه های مجــازی ان هــم بــه واســطه‬ ‫خریــد و فروش هــای بــدون واســطه بــا شــما‬ ‫صحبــت خواهیــم کــرد‪:‬‬ ‫مــردم بــرای اینکــه اجنــاس خــود همچــون‪،‬‬ ‫خــودرو‪ ،‬ملــک‪ ،‬کاریابــی و خدمــات متنــوع‬ ‫دیگــر را معاملــه کننــد اقــدام بــه اســتفاده از‬ ‫انتشــار اگهــی و یــا جســتجو در نیازمندی هــا‬ ‫از طریــق ســایت هایی ماننــد دیــوار و شــیپور‬ ‫می نماینــد‪.‬‬ ‫امــا در کنــار مزایــای مطلــوب و ارزشــمند ایــن‬ ‫گونه وب سایت ها برای کاربران و شهروندان‬ ‫دارنــد‪ ،‬متاســفانه تبهــکاران نیــز بــا بکارگیــری و‬ ‫اســتفاده از شــگردهای کالهبــرداری اقــدام‬ ‫بــه فریــب نــااگاه کاربــران و طمعه هــای خــود‬ ‫می کننــد‪ ،‬لــذا اگاهــی از ترفندهــای مجرمیــن‬ ‫ســایبری بــرای شــهروندان بســیار ضــرورت‬ ‫دارد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر کالبــد شــکافی انــواع‬ ‫جرائــم ســایبری موجــب هوشــیاری کاربــران‬ ‫فضــای حاضــر در فضــای اینترنــت و موجبــات‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرائــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر رایج تریــن شــیوه های‬ ‫کالهبــرداری در وب ســایت های را در ادامــه‬ ‫برایتــان بــه بحــث خواهیــم پرداخــت‪:‬‬ ‫فیشینگ‬ ‫در ایــن قســمت مجــرم یــا همــان ســارق‬ ‫ســایبری تحــت نــام فروشــنده و بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف اقــدام بــه ارســال لینــک درگاه جعلــی‬ ‫بانــک بــرای کاربــران خــود می نمایــد و بــا ایــن‬ ‫ترفنــد بــه شناس ـه ها و رمــز دوم کارت بانکــی‬ ‫انهــا دسترســی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫مثــال ‪ :1‬شــیاد در ایــن قســمت در نقــش‬ ‫فروشــنده اقــدام بــه انتشــار اگهــی فــروش‬ ‫اجنــاس دســت دوم قابــل حمــل بــا قیمــت‬ ‫بســیار ارزان در وب ســایت دیــوار یــا شــیپور‬ ‫کــرده‪ ،‬ســپس بــه خریــدار مــی گویــد از طریــق‬ ‫لینــک ارســالی ابتــدا مشــخصات شــخصی‬ ‫خــود را مطابــق فــرم ثبــت از طریــق درگاه‬ ‫بانکــی مختــص بــه پیــک موتــوری مبلــغ ‪20‬‬ ‫هــزار تومــان واریــز کنــد‪ ،‬و ســپس زمــان‬ ‫دریافــت کاال دســت دوم و اطمینــان از صحــت‬ ‫معاملــه اقــدام بــه پرداخــت هزینــه اصلــی بــه‬ ‫پیــک موتــوری نمایــد‪ ،‬بنابرایــن لینــک جعلــی‬ ‫درگاه بانــک بــرای فــرد فریــب خــورده ارســال‬ ‫مــی شــود‪ ،‬و از ایــن طریــق در اولیــن ارتبــاط‬ ‫بــا درگاه جعلــی توســط طعمــه اطالعــات‬ ‫و ســپس موجــودی کارت بانکــی وی مــورد‬ ‫ســرقت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مثــال ‪ :2‬در ایــن روش مجــرم ســایبری اقــدام‬ ‫بــه فعــال ســازی پنــل پیامکــی بــه صــورت‬ ‫غیرمجاز با اســتفاده از مدارک هویتی دیگران‬ ‫نمــوده‪ ،‬ســپس در وب ســایت دیــوار یــا شــیپور‬ ‫اقــدام بــه جمـع اوری شــماره های تلفــن همراه‬ ‫مربــوط بــه اگهــی هــای قابــل اهمیــت کــرده‪ ،‬و‬ ‫بعــد از ان بــرای کاربــران مربوطــه پیامــی بــا‬ ‫ایــن مضمــون منتســب بــه ســایت دیــوار یــا‬ ‫شــیپور ارســال می گــردد‪:‬‬ ‫«بــرای جلوگیــری از منقضــی شــدن حســاب‬ ‫کاربــری و اگهی هــای خــود در ســایت دیــوار‬ ‫بــا اســتفاده از لینــک ضمیمــه‪ ،‬مبلــغ ‪ 2‬هــزار‬ ‫مســتاجر ایجــاد میکــرد‪ .‬و بــه همیــن دلیــل‬ ‫مســتاجر‏بعلــت ایجــاد ارزش افــزوده بــر ملک‬ ‫‪ ،‬اخالقــا و شــرعا حقــی بــر مالک ایجاد میکرد‬ ‫کــه از ان بــه نــام حــق کســب و پیشــه یــاد‬ ‫‏میشــد‪ .‬اســاس ایــن حــق کــه مســتاجر بــدون‬ ‫انکــه مبلغــی بعنــوان تملیــک منافــع در حــق‬ ‫موجــر پرداخــت کــرده باشــد ‪.‬‬ ‫لیکــن در زمــان‏تخلیــه چنــد برابــر اجــاره‬ ‫ای کــه بــه مالــک داده اســت دریافــت کنــد ‪،‬‬ ‫خــاف قانــون مدنــی و بــر خــاف قواعد فقهی‬ ‫اســت ‪ .‬بــه همیــن‏دلیــل قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1376‬حــق کســب و پیشــه را نســخ کــرد و‬ ‫فقــط مســتاجری را کــه در زمــان اجــاره مبلغی‬ ‫بعنــوان حــق‏ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــد‬ ‫بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫در واقــع قانونگــذار در ســال ‪ 1376‬حــق‬ ‫مســتاجر بــر مالــک را بــی انکــه ارزش‏افــزوده‬ ‫ای بــر ملــک ایجــاد کنــد و بــی انکــه مبلغــی‬ ‫بعنــوان تملیــک منافــع پرداخــت کــرده باشــد‬ ‫خــاف شــرع و قواعــد فقهــی و مانعــی‏بــرای‬ ‫بــه اجــاره دادن واحدهــای تجــاری تشــخیص‬ ‫داد‪ .‬امــروزه اندســته از مســتاجرهایی کــه‬ ‫مشــمول قانــون ســال ‪ 1356‬هســتند ‏بطــور‬ ‫اســتثناء از حــق کســب و پیشــه بیــش از‬ ‫مبلــغ صفــر ریــال برخوردانــد ‪.‬‬ ‫ایــن دســته مســتاجرانی هســتند کــه حتــی‬ ‫در شــرایط‏کنونــی توانســته انــد بــا ابتــکار و‬ ‫خالقیت و خوشــنامی و رعایت اخالق حســنه‬ ‫و مدیریــت بــاال ارزش اجــاره ملــک را از ملک‬ ‫‏مشــابه خــود بــه مراتــب بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫پایان قسمت ‪ / 15‬وهوالمستعان‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫‪20‬دانستنی روانشناسی و جالب‬ ‫درباره خودتان که باید بدانید!‬ ‫‪ .1‬هــر انســان در زندگــی خــود بــه طــور متوســط‬ ‫حداقــل یــک خاطــره ســاختگی دارد زیــرا خاطــرات‬ ‫بــه مــرور زمــان تحریــف مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬افــراد باهــوش ســریع تــر فکــر مــی کننــد و‬ ‫دســت خــط بــدی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اگــر بــه دیگــران هدیــه دهیــد احســاس‬ ‫بهتــری پیــدا مــی کنیــد تــا اینکــه بــرای خودتــان‬ ‫خــرج کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬افــراد خســته راســتگوترند‪ ،‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫انهــا در گفتگوهــای اخــر شــب دســت بــه اعتــراف‬ ‫مــی زننــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقریبــا ‪ 80‬درصــد صحبــت هــا بــه صــورت‬ ‫گروهــی در جمــع هــا‪ ،‬گالیــه هســتند‪.‬‬ ‫‪ .6‬هرچــه شــادتر باشــید بــه خــواب کمتــری نیــاز‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫‪ .7‬انســان هــا بــه راحتــی توســط قــدرت فاســد‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .8‬نظریــه افــراد «راســت مغــز» و «چــپ مغــز»‬ ‫افســانه ای بیــش نیســت‪.‬‬ ‫‪ .9‬دریافــت هزینــه برای انجام کاری که دوســت‬ ‫داریــد‪ ،‬خالقیــت شــما را کمتــر می کند‪.‬‬ ‫‪ .10‬امــروزه بــه طــور میانگیــن‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫دبیرســتانی بــه انــدازه بیمــاران روانــی در ســال‬ ‫‪ 1950‬اضطــراب دارنــد!‬ ‫‪ .11‬گریــه کنیــد تــا باعــث شــود احســاس بهتــری‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬اســترس خــود را کاهــش دهیــد و‬ ‫بــه ســامت جســم کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .12‬فعالیــت مغــز شــما بــه انــدازه اثــر انگشــت‬ ‫شــما منحصــر بفــرد اســت‪.‬‬ ‫‪ .13‬رشــد بینــی و گــوش تــا پایــان عمــر شــما‬ ‫ادامــه دارد و هرگــز متوقــف نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .14‬صحبــت کــردن بــا خــود در اینه در واقع شــما‬ ‫را باهــوش تــر مــی کند!‬ ‫‪ .15‬بیشــتر مشــکالت زندگــی شــما دو دلیــل‬ ‫دارد‪ :‬بــدون فکــر کــردن عمــل کنیــد یــا بدون عمل‬ ‫کــردن فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫تومــان بــه قیــد فوریــت پرداخــت کنیــد‪».‬‬ ‫لــذا بــا هدایــت کاربــر ســاده لــوح بــه درگاه‬ ‫جعلــی بانــک‪ ،‬اطالعــات و ســپس موجــودی‬ ‫کارت هــای بانکــی فریــب خــوردگان مــورد‬ ‫ســرقت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مثــال ‪ :3‬مجــرم ســایبری بــه عنــوان کارمنــد‬ ‫یــک ســازمان دولتــی در وب ســایت دیــوار‬ ‫اقــدام بــه انتشــار اگهــی مبنــی بــر فــروش‬ ‫امتیــاز وام بــا مبلغ ‪ 50‬میلیون تومان‪ ،‬اقســاط‬ ‫‪ 6‬ســاله و قــرض الحســنه نمــوده‪ ،‬پــس از‬ ‫ارتبــاط بــا طعمــه بــه ایــن بهانــه کــه پیگیــری‬ ‫اعطــای امتیــاز وام بــه صــورت حضــوری از‬ ‫طریــق بانــک عامــل ‪ 10‬روز طــول خواهــد‬ ‫کشــید‪ ،‬بنابرایــن بــرای اقــدام ســریع لینکــی‬ ‫ارســال تــا متقاضــی پــس از ثبــت شــماره‬ ‫موبایــل و کــد ملــی‪ ،‬اقــدام بــه پرداخت مبلغ ‪4‬‬ ‫هــزار تومــان جهــت دریافــت کــد اعتبارســنجی‬ ‫نمایــد تــا کارمنــد مذکــور در اســرع وقــت یــک‬ ‫روز مرخصــی گرفتــه و اقدامــات واگــذاری وام‬ ‫و دریافــت حــق امتیــاز بــه مبلــغ ‪ 5‬میلیــون‬ ‫تومــان در بانــک عامــل انجــام شــود‪.‬‬ ‫متقاضــی بــا هیجــان وصف نشــدنی از طریق‬ ‫درگاه پرداخــت جعلــی بانــک عامــل‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫ثبــت شناســه هــای کارت بانکــی و رمــز دوم‬ ‫خــود می کنــد پــس از تاییــد پرداخــت این پیام‬ ‫صــادر می شــود‪:‬‬ ‫«بانــک شــما تراکنش هــای زیــر ‪ 50.000‬ریــال‬ ‫را پشــتیبانی نمــی کنــد‪ ،‬لطفــا بــا کارت بانکــی‬ ‫دیگــری امتحــان کنیــد‪».‬‬ ‫بــا ایــن ترفنــد اطالعــات و ســپس موجــودی‬ ‫کارت هــای بانکــی متقاضــی ســرقت واقــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬جعل رسید پرداخت‪:‬‬ ‫تبهــکار اینترنتــی در نقــش خریــدار بــا‬ ‫فروشــنده تمــاس گرفتــه ســپس بــرای تحویــل‬ ‫جنــس دســت دوم بــه ســمت ادرس مربوطــه‬ ‫مــی رود‪ ،‬بــرای پرداخــت هزینــه از طریــق‬ ‫برنامــه اپ یــا ســکه شــماره کارت خریــدار ثبت‬ ‫مــی گــردد تــا نــام و نــام خانوادگــی او مشــخص‬ ‫شــود‪ ،‬ســپس از طریق برنامه رسیدســاز اقدام‬ ‫به تکمیل مشــخصه ها و صدور رســید جعلی‬ ‫مــی کنــد و رســید تقلبــی بــه فروشــنده نشــان‬ ‫داده مــی شــود‪ ،‬اگــر فروشــنده در مــورد عــدم‬ ‫دریافــت پیامــک بانکــی ســوال کنــد‪ ،‬خریــدار‬ ‫صــوری مــی گویــد بــه احتمــال زیــاد سیســتم‬ ‫پیامــک بانکــی دچــار مشــکل شــده اســت و‬ ‫پیامــک واریــزی حداکثــر تــا ‪ 30‬دقیقــه دیگــر‬ ‫توســط شــما دریافــت خواهــد شــد‪ ،‬جنــس‬ ‫دســت دوم را گرفتــه و بــه ســرعت از محــل‬ ‫خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬پرداخت با کارت بانکی دیگران‬ ‫مجرمیــن ســایبری به واســطه کپــی بــرداری از‬ ‫کارت هــای بانکــی دیگــران بــه وســیله دســتگاه‬ ‫اســکیمر‪ ،‬همچنیــن ســرقت شناسـه ها و رمــز‬ ‫دوم اینترنتــی کاربــران بــه واســطه درگاه هــای‬ ‫جعلــی اقــدام بــه خریــد جنس هــای دســت‬ ‫دوم بــا مبالــغ موجــود در ایــن کارت ها می کنند‬ ‫بــه ایــن ترتیــب پــس از شــکایت مالکیــن‬ ‫کارت هــای بانکــی‪ ،‬فروشــندگان بــی خبــر در‬ ‫معــرض اتهــام قضایــی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اموال سرقتی‬ ‫برخی از ســارقین به واســطه وب ســایت های‬ ‫دســت دوم فروشــی اقــدام بــه فــروش‬ ‫امــوال مســروقه بــا قیمت هــای بســیار پاییــن‬ ‫نمــوده‪ ،‬لــذا اکثــر خریدارهــا اهمیتــی بــرای‬ ‫بررســی مــدارک هویتــی فروشــنده قائــل نمــی‬ ‫باشــند‪ ،‬برخــی از مالباختــگان از طریــق ایــن‬ ‫وب ســایت ها متوجــه فــروش امــوال شــان‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه هــر حــال پــس از طــی اقدامــات‬ ‫قضایــی و فنــی‪ ،‬ســارق توســط پلیــس‬ ‫شناســایی و دســتگیر مــی شــود‪ ،‬ســارقین در‬ ‫بازجویــی اقــدام بــه معرفــی خریــداران امــوال‬ ‫ســرقتی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ادعای یک هکر مبنی بر فروش‬ ‫اطالعات حیاتی شرکت تولید ‪OTP‬‬ ‫یــک هکــر ادعــا می کنــد کــه اطالعــات حیاتــی شــرکت‬ ‫تولیــد ‪ OTP‬را بــه فــروش می رســاند ‪.‬‬ ‫شــرکت تولیدکننــده ‪ OTP‬دارای مشــتری هایی ازجملــه‬ ‫گــوگل‪ ،‬فیــس بــوک‪ ،‬امــازون‪ ،‬اپــل‪ ،‬مایکروســافت‪،‬‬ ‫ســیگنال‪ ،‬تلگــرام و توییتــر و غیــره اســت‪.‬‬ ‫یــک هکــر در حــال فــروش اطالعــات حســاس یــک‬ ‫شــرکت تولیدکننــده ‪ OTP‬بــوده و ادعــا می کنــد‬ ‫داده هایــش را بــه ســرقت بــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت خــاص از محبوب تریــن غول هــای فنــاوری‬ ‫و تجــارت الکترونیــک اســت کــه مشــتریانی نظیر گوگل‪،‬‬ ‫فیس بــوک‪ ،‬امــازون‪ ،‬امــارات‪ ،‬اپــل‪ ،‬مایکروســافت‪،‬‬ ‫ســیگنال‪ ،‬تلگــرام و توییتــر را در لیســت خــود دارد ‪.‬‬ ‫ایــن هکــر ادعــا می کنــد کــه در هــر زمــان بــا یک بــار‬ ‫ورود بــه سیســتم ایــن شــرکت دسترســی می یابــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬کارشــناس امنیتــی درایــن مورد بــا او مخالف‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫راجاهاریــا گفــت‪ :‬ایــن فروشــنده اطالعــات‪،‬‬ ‫مدت هاســت کــه در دارکــوب فــروم فعــال اســت و‬ ‫ادعــا می کنــد کــه دسترســی مســتقیم بــه ‪ OTP‬و ‪2fa‬‬ ‫دارد ‪ ،‬امــا انچــه مــا دیدیــم نشــان دهنده ایــن اســت کــه‬ ‫احتمــال قدیمــی بــودن داده هــا وجــود دارد‪ .‬بااین وجــود‪،‬‬ ‫مــا هنــوز در حــال تحقیــق هســتیم‪.‬‬ ‫چه نوع اطالعاتی به فروش می رسد ؟‬ ‫راجاهاریــا همچنیــن نمونــه ای از اطالعــات را بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــت کــه وجــود کدهــای یکبــار مصــرف را‬ ‫تاییــد می کنــد‪ .‬اگرچــه امــروز همــه ان هــا قابل اســتفاده‬ ‫یــا معتبــر نیســتند‪ ،‬بســته بــه سیســتم عامل و‬ ‫سیاسـت های ان‪ ،‬یــک خریــدار می توانــد به طــور بالقــوه‬ ‫اطالعــات مهــم را در انجــا پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫از جملــه اطالعــات دیگــر شــامل ‪ 50‬گیــگ داده تجزیــه‬ ‫شــده اســت کــه قیمــت دســتیابی بــه ان از ‪18000‬‬ ‫دالر بــه ‪ 5000‬دالر کاهــش یافتــه اســت‪ .‬اگرچــه نــام این‬ ‫شــرکت در لیســت امــده لیکــن بــه اشــتراک گــذاری ان‬ ‫بــه دالیــل امنیتــی صحیــح نمــی باشــد‪.‬‬ ‫ســایر داده هــای موجــود دربســته فروختــه شــده‬ ‫شــامل اســناد شــخصی کاربــران؛ نظیــر ســیاهه پیــام‬ ‫کوتــاه‪ ،‬شــماره موبایــل‪ ،‬ادرس ایمیــل‪ ،‬جزئیــات ‪،SMP‬‬ ‫اطالعــات هویتــی مشــتریان و مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫دلیــل گســتردگی اطالعــات مذکــور ایــن اســت کــه‬ ‫تاریــخ ان هــا بــه ســال ‪ 2017‬برمی گــردد‪ .‬طبــق اخریــن‬ ‫تحــوالت‪ ،‬فروشــنده لیســت را از دارک وب فــروم بــه‬ ‫تلگــرام منتقــل کــرده جایــی کــه در ان فــروش مســتمر‬ ‫بــا تعــداد خریــداران نامشــخص در حــال انجــام شــدن‬ ‫اســت‪ .‬دیتاپــک موردنظــر شــامل ده میلیــون ‪OTP‬‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت موردنظــر موضــوع نشــت اطالعــات را رد‬ ‫می کنــد‬ ‫ایــن شــرکت همــه ادعاهــای نقــض داده را رد کــرد و بــا‬ ‫بیان اینکه سیســتم ها مانند همیشــه ایمن هســتند در‬ ‫پاســخ گفــت‪ :‬صحــت موضوعــات ادعــا شــده مــورد تایید‬ ‫نیســت‪ .‬همچنیــن طــی مکاتبــه بــا یکــی از مشــتریان‬ ‫خــود در بــورس اوراق بهــادار ملــی هنــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مــا ایــن موضــوع را به طــور شــفاف متذکــر می شــویم‬ ‫کــه پســت ها و نظــرات تاییــد نشــده ای کــه در مــورد‬ ‫شــکاف امنیتی داده هایمان منتشــر شــده ‪ ،‬از هیچ یک‬ ‫از سیســتم های فعلــی مــا نبــوده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نمی توانیــم صحــت ایــن ادعــا را تاییــد نماییــم ‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ایــن شــرکت یــاداوری کــرد کــه بــا یــک‬ ‫شــخص ثالــث وارد مذاکــره شــده تــا در بررســی‬ ‫سیستم هایشــان بــه ان هــا کمــک کنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫در صــورت وجــود یــک وب شــل ‪،‬می بایســت ان را‬ ‫شناســایی و ریشــه کن کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن بــار نیســت کــه راجاهاریــا دریافتنــد کــه‬ ‫داده هــای کلیــدی و حســاس به صــورت انالیــن فروختــه‬ ‫می شــود‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬راجاهاریــا بــه دلیــل شناســایی‬ ‫تخلفــات امنیتــی و گــزارش نشــت اطالعــات مهــم‬ ‫بــه مقامــات مربوطــه معــروف شــده اســت‪ .‬ازجملــه‬ ‫گزارشــات پیشــین وی نقــض ‪Airtel Juspay :‬‬ ‫‪ IIMJobs MobiKwik‬می باشــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫چه سیستم هایی برای‬ ‫احراز هویت استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬و چه سیستم ‬ ‫امنیتی جایگزین رمز عبور‬ ‫شده است؟‬ ‫روشــی کــه معمــوال بــرای احــراز هویــت‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ ،‬رمزعبــور ســنتی‪ ،‬مربوط‬ ‫بــه ســال های گذشــته اســت‪ .‬در زمان هــای‬ ‫گذشــته مــردم بــرای احــراز هویــت از کلمــات‬ ‫و کدهــای مخفــی اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫امــروزه امــا بــه کمــک تکنولــوژی‪ ،‬روش هــای‬ ‫متفاوتــی بــرای احــراز هویــت توســعه پیــدا‬ ‫کرده انــد کــه باعــث می شــود اســتفاده از‬ ‫رمزعبــور کــم کــم کنــار گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫مانند سیستم های احراز هویت‪:‬‬ ‫‪ -1‬بیومتریک‬ ‫‪-SSO -2‬‬ ‫‪ -3‬احراز هویت مبتنی بر ریسک‬ ‫‪-4‬اثرانگشت دستگاه‬ ‫بیومتریــک ‪ :‬ایــن سیســتم بــرای احــراز‬ ‫هویــت از ویژگی هــای منحصــر بفــرد و‬ ‫یونیک بدن انســان اســتفاده می کند‪ ،‬مانند‬ ‫اثرانگشــت و صــورت‪ ،‬در ایــن مــدل شــما‬ ‫رمزعبــور خودتــان هســتید‪ .‬احــراز هویــت‬ ‫بیومتریــک ایــراد و مشــکالت خــودش را نیــز‬ ‫دارد‪ ،‬ماننــد اینکــه اگــر اثرانگشــت شــما بــا‬ ‫دیگــری جایگزیــن شــود‪ ،‬نمی توانیــد ماننــد‬ ‫ن را ‪ Reset‬کنیــد‪.‬‬ ‫رمزعبــور ا ‬ ‫‪ : SSO‬ایــن روش همچنــان از رمــز عبــور‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬امــا فقــط یکبــار‪ ،‬ایــن‬ ‫پروتکلیســت کــه بــه کاربــران اجــازه می دهد‬ ‫بــا وارد کــردن یــک نــام کاربــری و رمزعبــور بــه‬ ‫اپلیکیش ـن های بســیاری دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ایــن حالــت هــم امــکان حملــه‬ ‫‪ Brute force‬همچنــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت مبتنــی بــر ریسـک ‪ :‬در ایــن روش‪،‬‬ ‫هــوش مصنوعــی ریســک تراکنــش را بــا انالیــز‬ ‫درخواســت کننــده و چیــزی کــه درخواســت‬ ‫می کنــد‪ ،‬می ســنجد‪ .‬اگــر بنظــر کــم خطــر باشــد‪،‬‬ ‫تراکنــش انجــام می شــود‪ .‬اگــر ایــن ریســک‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪296‬‬ ‫متوســط باشــد‪ ،‬سیســتم فاکتــور دیگــری بــرای‬ ‫شناســایی را درخواســت می کنــد‪ .‬اگــر ریســک‬ ‫بــاال باشــد‪ ،‬تراکنــش مســدود می شــود‪.‬‬ ‫اثرانگشــت دســتگاه‪ :‬این سیستم اثرانگشت‬ ‫دســتگاه نــام تجــاری‪ ،‬حافظــه‪ ،‬موقعیــت‪IP ،‬‬ ‫را می گیــرد‪ .‬بنابرایــن هنگامــی کــه کاربــر بــا‬ ‫همین دســتگاه ‪ log in‬کند‪ ،‬سیســتم دستگاه‬ ‫را می شناســد و بــا توجــه بــه انالیــز برپایــه‬ ‫ریســک اجــازه تراکنــش را می دهــد‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر مــا در دنیایــی زندگــی‬ ‫می کنیــم کــه رمزعبــور همچنــان روش‬ ‫احــراز هویــت بســیاری از ســرویس ها‬ ‫هســتند‪ .‬بنابرایــن بایــد بهتریــن رمزعبــور را‬ ‫انتخــاب کنیــم‪ .‬بهتریــن رمزعبــور‪ ،‬امن تریــن‬ ‫ان هاســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫خدمت رسانی پلیس در سیل خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 10 - 1400‬می ‪ 27 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 296‬صفحه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫سید مهدی جلیلی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫تقابل سنت با مدرنیته‬ ‫روستای کفشگیری‬ ‫کفشــگیری» نــام روســتایی اســت در ‪۱۳‬‬ ‫کیلومتــری غــرب گــرگان ‪،‬در مســیر جــاده قدیــم‬ ‫‏گــرگان بــه کردکــوی واقــع اســت‏‪.‬‬ ‫‏ کفشــگیری از قدیمــی تریــن روســتاهای بخــش‬ ‫مرکــزی گــرگان اســت کــه تعــدد و تنــوع ‏اثــار‬ ‫تاریخــی دران منحصــر بفــر دانســت‏‪.‬‬ ‫روســتای کفشــگیری در دوران قاجــار بــه واســطه‬ ‫ســکونت خوانیــن وامــرای صاحــب‏حکومــت محلــی‬ ‫همچــون « محمــد باقــر خــان ســردار رفیــع یانــه‬ ‫ســری» کــه در ان دوره ‏حاکــم والیــت گــرگان و‬ ‫اســتراباد بــود‪ ،‬از ابادانــی وخرمــی بســیار بیشــتری‬ ‫نســبت بــه‏ســایر روســتاهای اطــراف برخــوردار بــود‏‪.‬‬ ‫‏ در ایــن روســتا چنــد رشــته قنــات و بناهــای‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده و از همــه جالبتــر بقایــای‬ ‫‏ســنگ فــرش کوچــه هــا از زمــان قاجــار تــا کنــون‬ ‫هنــوز باقــی مانــده اســت‪.‬‏‬ ‫اهمیــت ســنگفرش در انزمــان از ایــن جهــت مهــم‬ ‫اســت کــه در بســیاری از روســتاها و ‏شــهر هــای‬ ‫انزمــان و حتــی امــروز بــا ریــزش کمترین بــاران کوچه‬ ‫هــا وخیابانهــا گل الــود‏میشــدند و مــردم عــادی بــرای‬ ‫رفــت امــد در کوچــه هــای گل الــود یــا از اســب و االغ‬ ‫‏اســتفاده مــی کردنــد و یــا بوســیله اســباب چوبــی کــه‬ ‫بنــام “چولنــگ” تــردد مــی کردنــد‪.‬‏‬ ‫اولیــن دبســتان روســتایی اســتراباد تاســیس ‪۱۳۰۷‬‬ ‫‪،‬خانــه هــای تاریخــی ثبــت شــده‏‪،‬حمــام تاریخــی‬ ‫‪،‬تپــه باســتانی ‪،‬ســنگفرش کوچــه هــا و… باعــث‬ ‫شــده کفشــگیری‏متفاوتریــن بافــت تاریخــی روســتا‬ ‫هــای اســتان را بــه ســبب تنــوع در خــود جــای دهــد ‏‪.‬‬ ‫‏ بنــای تاریخــی اندرونــی ســردار رفیــع بنــای‬ ‫ارزشــمند برجــای مانــده از دوران قاجاریــه‏اســت‬ ‫ایــن بنــا دارای سیســتم انتقــال اب و اصطبــل‬ ‫مخصــوص ســردار بــوده اســت‪ .‬‏‬ ‫شــغل اصلــی مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی‬ ‫و دامــداری اســت ‪ .‬کوهســتانهای‏یانســر(منطقه‬ ‫هزارجریــب ) و دهکــده جهاننمــا (مشــرف بــر‬ ‫دشــت گــرگان ) در البــرز‏مرکــزی ‪،‬مناطــق ییالقــی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫اش ماش پتی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ –۱‬ماش‬ ‫‪ -۲‬اسفناج‬ ‫‪ -۳‬چغندر‬ ‫‪ -۴‬کدوحلوایی (کدو زرد= کدو تنبل)‬ ‫‪ –۵‬سیر کوبیده‬ ‫‪ -۶‬روغن‬ ‫‪ -۷‬اب نارنج (ترشی انار یا ترشی الو)‬ ‫‪ -۸‬نمک‪ ،‬فلفل‪ ،‬زردچوبه به مقدار کافی‬ ‫‪ -۹‬شکر در صورت تمایل‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫مــاش را پــاک کــرده وشســته را بــا مقــداری اب در دیــگ ریختــه‬ ‫و روی شــعله میگذاریــم‪ ،‬چنــد جــوش کــه خــورد کمــی اب ســرد‬ ‫اضافــه میکنیــم و پوســت هــای مــاش را کــه روی اب قــرار میگیرنــد‬ ‫بــا کفگیــر بــر میداریــم‪( .‬فقــط یکبــار)‪ .‬پــس از اینکــه مــاش نیــم پــز‬ ‫شــد اســفناج را کــه از قبــل شســته و خــرد کــرده ایــم در قابلمــه مــی‬ ‫ریزیــم ودقــت میکنیــم کــه زیــاد پــر اســفناج نشــود‪ .‬کمــی کــه پخــت‬ ‫چغنــدر پختــه را پوســت گرفتــه و یــا امــاده ی ان (لبــو) را خــرد کرده و‬ ‫اگــر دوســت داشــتیم کــدوی زرد را هــم بــا لبــو خــرد نمــوده و بــه مــواد‬ ‫بــاال اضافــه میکنیــم تــا بجوشــد‪ .‬در ایــن موقــع حــرارت را مالیــم‬ ‫میکنیــم ســپس ســیر کوبیــده را در روغــن ســرخ مــی نماییــم یعنــی‬ ‫ســیر داغ مــی کنیــم‪ .‬فلفــل و زردچوبــه بــه ان زده در دیــگ میریزیــم‬ ‫و اب نارنــج ونمــک را بــه ان مــی افزاییــم ودر صــورت تمایــل کمــی‬ ‫شــکر بــه ان اضافــه مــی کنیــم‪ .‬پــس از اینکــه مــاش جــا افتــاد ان‬ ‫را از روی اتــش بــر مــی داریــم و مــی گذاریــم ســرد شــود‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫ســرد مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫مــاش پتــی یکــی از غذاهــای محلــی اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه در شــهرهای گــرگان و کردکــوی محبوبیــت بیشــتری دارد‬ ‫مــاش پَتــی‪ ،‬خــورش مــاش یــا در زبــان محلــی مــاش پتــی خــارش‬ ‫یکــی از غذاهــای محلــی اســتان گلســتان اســت کــه در فصــول‬ ‫مختلــف ســال و البتــه بیشــتر در زمســتان و بهــار تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫مــاش پتــی بــه علــت وجــود مــاش و اســفناج بــرای رفــع برخــی‬ ‫بیماری هــا بســیار مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه ترکیــب‬ ‫مــواد اولیــه ان از حیــث پروتئیــن گیاهــی بســیار غنــی می باشــد‪.‬‬ ‫مــاش پتــی را بیشــتر بــا برنــج کتــه یــا همــراه کوکــو ســیب زمینی‬ ‫میــل می نماینــد‪ .‬همچنیــن برخــی از مــردم محلــی گلســتان ایــن‬ ‫غــذا را بصــورت ســرد میــل می کننــد‪ .‬مــاش پتــی یکــی از غذاهــای‬ ‫محلــی پرطرفــدار ناحیــه گــرگان‪ ،‬کریــم ابــاد‪ ،‬بهشهر‪،‬ســاری‪،‬‬ ‫تنکابــن‪ ،‬قائم شــهر و البتــه روســتای زیــارت محســوب می شــود‪.‬‬ ‫زیورهای زنان ترکمن (بِزگ شای لِر)‬ ‫مدرنیتــه کــه در زبــان فارســی بــه «نوگرایــی» و «تجــدد طلبــی» ترجمه‬ ‫شــده اســت وموجب تفاوت گســترده و بنیادی دنیای امروز با گذشــته‬ ‫شــده اســت‪ .‬پیشــرفت هــای علــم و تکنولــوژی‪ ،‬پررنــگ شــدن نقــش‬ ‫عقالنیــت و منطــق‪ ،‬حاکمیــت قانــون‪ ،‬تغییــرات در جهانــی بینــی هــا‬ ‫و تغییــرات فرهنــگ هــا و ارزش هــا‪ ،‬همــه جزئــی از اجــزای مدرنیتــه‬ ‫محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫از اواخــر حکومــت قاجــار کــه جنبــه هایــی از مدرنیتــه بــه‬ ‫ایــران راه یافــت و گرایــش بــه ان در میــان عــده ای پدیــدار‬ ‫شــد‪ ،‬چالــش میــان ســنت و مدرنیتــه هــم شــکل گرفــت‬ ‫تفاســیر متفــاوت از مدرنیتــه و چالــش هایــی کــه در تقابــل بــا تفکــر‬ ‫ســنتی پدیــدار شــد‪ ،‬رونــد تغییــرات را ســرعت بخشــید و در دوره هــای‬ ‫مختلــف تقابــل ســنت و مدرنیتــه بــه شــکل هــای گوناگــون بــروز کــرد‪.‬‬ ‫در جامعــه امــروز ایــران هــم چالــش میــان ســنت و مدرنیتــه‬ ‫همچنــان وجــود دارد امــا تقابــل امــروز از جنــس دیگــری اســت‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال دیگــر ماننــد ‪ 80-70‬ســال پیــش حتــی ســنتی تریــن افــراد هــم‬ ‫بــه علــم و دانــش بشــری اهمیــت مــی دهنــد و بعیــد اســت امــروز‬ ‫کســی همچــون ان زمــان از مدرســه رفتــن فرزنــدان جلوگیــری کنــد و‬ ‫علــم امــوزی را کفــر امیــز بدانــد‪.‬‬ ‫بخــش هــای عمــده ای از افــراد جامعــه بــا تفکراتی کــم و بیش نزدیک‬ ‫هــم هســتند کــه اندیشــه هــای غالــب را شــکل مــی دهنــد‪ ،‬اگرچــه‬ ‫همــواره تفکراتــی هــم هســتند کــه در اقلیــت قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن رویکــرد‪ ،‬مــی تــوان بــرای تقســیم بنــدی افــراد بــه اندیشــه‬ ‫هــای ســنتی و مــدرن در جامعــه امــروز ایــران بــه دو گــروه تفکــر کــه‬ ‫در جامعــه پررنــگ اســت اشــاره کــرد‪ .‬اغلــب انانــی کــه امروز در دســته‬ ‫ســنتی گراهــا قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬شــباهت چندانــی به ســنتی هــای چند‬ ‫دهــه قبــل ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه از افــراد جامعــه علــم و تکنولــوژی را مطلــوب مــی داننــد‪ .‬از‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬خــودرو‪ ،‬رایانــه و ســایر امکاناتــی کــه دنیــای مــدرن جهت‬ ‫ارتقــای وضعیــت رفــاه و ســرعت بخشــی در ارتباطــات فراهــم کــرده‬ ‫اســت اســتقبال مــی کننــد بــا ایــن حــال امــا از انجــا کــه بخــش فکــری و‬ ‫فرهنگــی مدرنیتــه را در تعــارض بــا مبانــی ارزشــی خــود تشــخیص مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬مقاومــت مــی کننــد و مدرنیتــه را در همــان جنبــه هــای علمــی و‬ ‫تکنولوژیــک مــی پذیرنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن جهــت در دســته بنــدی جامعــه امــروز‪ ،‬ایــن دســته‬ ‫را همچنــان مــی تــوان در گــروه ســنتی گراهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫گــروه دیگــر کــه در جامعــه بســیارند‪ ،‬افــرادی هســتند کــه تمایــل زیــادی‬ ‫بــه مدرنیتــه نشــان مــی دهنــد و عــاوه بــر گرایــش بــه بهــره بــردن از‬ ‫تکنولــوژی هــای نــو و برخــی دیگــر از ظواهــر دنیــای مــدرن‪ ،‬بــه جنبــه‬ ‫هایــی از فرهنــگ مــدرن هــم عالقــه منــد هســتند که جــزء مبانی اصیل‬ ‫و حقیقــی فرهنــگ مــدرن نیســتند‪ ،‬بلکــه بخشــی از انهــا حتــی جــزء‬ ‫افــات مدرنیتــه محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫افاتــی کــه هــر اندیشــه و تفکــری و حتــی هــر وســیله و‬ ‫تکنولــوژی مدرنــی هــم در کنــار مزایــا ممکــن اســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گرایــش بــه ایــن جنبــه هــای فرهنگــی کــه بعضــی از انهــا از ســوی‬ ‫تفکــر مقابــل «نامشــروع» تلقــی مــی شــود‪ ،‬موجــب نــگاه بعضــا‬ ‫خصمانــه ســنتی گراهــا و نوگراهــای امــروز بــه اندیشــه هــای گــروه‬ ‫مقابــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع توجــه نکــردن بــه مبانــی اصیــل فکــری و ارزشــی فرهنــگ‬ ‫مدرنیتــه موجــب شــده دو نــوع تفکــر غالــب در ایــران برابــر هــم قــرار‬ ‫بگیرنــد و حاضــر بــه هیچگونــه ســازش نباشــند‪.‬‬ ‫در فرهنــگ مــدرن انچــه اصالــت دارد مســائلی از قبیــل احتــرام بــه‬ ‫دیگــران‪ ،‬رعایــت حقــوق افــراد‪ ،‬مــدارا و تحمــل‪ ،‬رفتــار متمدنانــه‪ ،‬رعایت‬ ‫قانــون‪ ،‬رعایــت نظــم‪ ،‬بــه رســمیت شــناختن ازادی افــراد تــا جایــی کــه‬ ‫مزاحمــت بــرای دیگــران و اســیب بــرای جامعــه ایجــاد نشــود‪ ،‬پرهیــز از‬ ‫فحاشــی و پرخاشــگری و خشــونت و درگیــری فیزیکــی اســت‪.‬‬ ‫معرفی روستاهای استان گلستان‬ ‫اهالــی کفشــگیری بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫کفشــگیری ظرفیتــی بــرای گردشــگری ‪ :‬اب انبــار‬ ‫کفشــگیری یکــی از اثــار ملــی ثبــت شــده ایــران‬ ‫در ‏گــرگان اســت کــه قدمــت ان مربــوط بــه‬ ‫پهلــوی مــی باشــد و در تاریــخ ‪ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵‬بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 18679‬در‏مجموعــه اثــار تاریخــی‬ ‫ایــران ثبــت شــده اســت‪ .‬نشــانی ایــن اثــر ملــی‬ ‫ثبــت شــده گــرگان شــهر گــرگان‪ ،‬بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫‏دهســتان روشــن ابــاد‪ ،‬روســتای کفشــگیری‪ ،‬اب‬ ‫انبــار قدیمــی روســتا مــی باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خودارایــی و اســتفاده از ارایــه هــای تزیینــی هیــچ گاه مختــص قــوم یــا‬ ‫نــژاد و یــا محــدود بــه دوره تاریخــی معینــی نبــوده اســت‪ .‬زنــان همــواره‬ ‫در همــه جــا از اشــیا ر دســترس خــود‪ ،‬از هســته میــوه و صــدف تــا‬ ‫ســنگ ها و فلــزات گــران بهــا بــه عنــوان زیــور اســتفاد می کرده انــد‪ .‬زنــان‬ ‫و دختــران ترکمــن نیــز از زیورهایــی کــه زرگــران محلــی می ســاختند‪،‬‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمــن چنــان ســنگین و برجســته و بــا نقش هــا و‬ ‫طرح هــای بکــر ســاخته مــی شــود کــه کمتــر شــباهت بــه زیورهــای دیگر‬ ‫اقــوام اســیای میانــه دارد‪ .‬زنــان ترکمــن ایــن زیورهــا را بــه قســمتی از‬ ‫لبــاس خــود می دوزنــد و یــا ان را جداگانــه بــه خــود می اویزنــد‪.‬‬ ‫‪ )1‬زیورهــای ســر و پیشــان قُبــه‪« :‬قُبــه» بــه زیــوری نیــم کــره ای شــکل‬ ‫گوینــد کــه دور تــا دور ان شــرابه هایی اویــزان اســت‪.‬‬ ‫روی ایــن شــرابه ها نگین هایــی از عقیــق یــا شیشــه های رنگــی‬ ‫می نشــانند‪ .‬نگین هــا اغلــب بــه رنــگ قرمــز اســت‪ ،‬روی نیم کــره را‬ ‫بــا ســیم های بافتــه نقــره ای کــه «ســیم بورمــا» نامیــده می شــوند‪،‬‬ ‫بــه قســمت های مســاوی تقســیم می کننــد و روی بدنــه نیــم کــره‬ ‫جــوش می دهنــد‪ .‬معمــوال قســمت ها زوج اســت و روی هــر قســمت‬ ‫نگین هایــی بــه رنــگ قرمــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬زیورهــای ســربند زنــان از دیگــر زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت‬ ‫ســنتی ترکمنــی ســربندها می باشــند‪ .‬دختــران پــس از ازدواج‬ ‫بــه جــای کاله از ســربندهایی کــه بــه صــورت خاصــی دور ســر‬ ‫پیچانــده مــی شــود‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه ســربندان زنــان‬ ‫عمومــا «الــن دانگــی» گفتــه می شــود‪ .‬ایــن ســربند را‪ ،‬هماننــد‬ ‫کاله دختــران‪ ،‬بــا زیورهــای نقــره ای مطــا تزییــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬زیورهــای مــو ‪ :‬زنــان و دختــران ترکمــن بــرای زیبایــی گیســوان خــود‬ ‫از زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی ترکمــن گوناگونــی اســتفاده‬ ‫می کنند که از ان جمله است‪«:‬اســئق»‪ :‬اســئق به شــکل دل اســت و‬ ‫در اندازه های مختلف که در وســط ان نگینی بزرگ از ســنگ و شیشــه‬ ‫تعبیــه می شــود‪ .‬ایــن نگیــن معمــوال بــه رنــگ قرمــز وجگــری اســت‪.‬‬ ‫در بــاالی «اســئق» حلقــه ای قــرار دارد کــه بنــدی پارچــه ای را از ایــن‬ ‫حلقــه رد می کننــد و بــه وســیله ایــن بنــد «اســئق» را بــه مــو می بندنــد‬ ‫‪ )4‬زیــور گــوش‪ :‬زیــور گــوش از شــکیل ترین زیــوراالت ترکمنــی و‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمن هاســت‪ .‬بــه زیــور گوش «قــوالق حالکا» یعنی‬ ‫حلقــه گــوش و یــا حالــکا می گوینــد‪ .‬گوشــواره زنــان «یمــوت» اغلــب بــه‬ ‫شــکل دایــره بــزرگ اســت کــه نصــف دایــره صفحــه نقره ای مطالســت و‬ ‫روی ان نگین هایــی از عقیــق و شیشــه هــای رنگــی نشــانده می شــود‪.‬‬ ‫‪ )5‬زیورهای گردن‪ ،‬سینه و پیش سینه بقو یا بقوطوق یا بویون طوق‬ ‫«بقــو» بــه حلقــه بــزرگ طــوق ماننــدی گوینــد کــه یک طرف ان بوســیله‬ ‫گیره یا لوال باز و بســته می شــود و در قســمت جلو گردن قرار می گیرد‬ ‫کــه روی ان را مطــا می کننــد و نگین هــای رنگــی بر ان می نشــانند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

شماره : 560
تاریخ : 1401/04/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 559

روزنامه بازار کسب و کار پارس 559

شماره : 559
تاریخ : 1401/04/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 558

روزنامه بازار کسب و کار پارس 558

شماره : 558
تاریخ : 1401/04/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

شماره : 557
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

شماره : 556
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

شماره : 555
تاریخ : 1401/03/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!