روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 295 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 295

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 295

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 295

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /09‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /26‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫شماره ‪295‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫سال هفتم‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫اصناف اسیب دیدگان اصلی شرایط کرونا‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫فرورفت زمین خطری جدی در کمین استان‬ ‫‪2‬‬ ‫مراقب وعده های پوشالی باشید‬ ‫‪4‬‬ ‫مردمعادی مافیای‬ ‫َمسکننیستند‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیریت استرس‬ ‫‪3‬‬ ‫بافت تاریخی گرگان نگین گردشگری شهر‬ ‫ســاختن ایــن فضــا در بافــت تاریخــی گــرگان‬ ‫می توانــد موجــب رشــد و توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری گــرگان و اســتان شــود‪ .‬گردشــگری‬ ‫شهری یکی از موضوعات محوری در مدیریت‬ ‫شــهری اســت و گــرگان بــه دلیــل برخــورداری‬ ‫از ظرفیت هــای گوناگــون حوزه هــای مختلــف‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫می توانــد در ایــن بخــش پیشــگام باشــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در ادامــه تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬تســهیالت در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و ایجــاد زیرســاخت های مناســب‬ ‫در گــرگان موجــب تشــویق مالــکان و‬ ‫ســرمایه گذاران بــرای ورود بــه مرمــت‪ ،‬احیــا و‬ ‫بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫هم چنیــن طــی ســالیان اخیــر مدیریــت‬ ‫کنونــی شــهرداری گــرگان‪ ،‬بــر ان شــد بــا‬ ‫توجــه بــه جایــگاه ویــژه گردشــگری تاریخــی‬ ‫و ضــرورت حمایــت از ســرمایه گذاران در ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬ناحیــه شــهرداری مســتقل را در ایــن‬ ‫بافــت راه انــدازی نمــوده تــا ارائــه تســهیالت و‬ ‫خدمــات اداری اســان شــده و رونــد مرمــت‬ ‫خانه هــای تاریخــی بافــت ســرعت بیشــتری‬ ‫بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬در کنــار چنیــن‬ ‫هدف گذاری هایــی‪ ،‬شــهرداری گــرگان در‬ ‫نظــر دارد پیــاده راه خیابــان امــام خمینــی‪،‬‬ ‫خیابــان غــذا در گــذر ‪ 15‬متــری پاســرو را هــم‬ ‫ایجــاد نمایــد تــا جاذبه هــای بیشــتری بــه‬ ‫بافــت تاریخــی گــرگان بخشــیده شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اگــر بافــت تاریخــی گــرگان را‬ ‫نگیــن گردشــگری شــهر گــرگان و نمــاد دوران‬ ‫اوج و اعتــای دوران اســامی در شــمال‬ ‫کشــور بدانیــم چنــدان بــی راه نگفته ایــم‬ ‫و بایســته و ضــروری اســت کــه تمامــی‬ ‫ظرفیت هــا و پتانســیل های ایــن بافــت در‬ ‫حــوزه گردشــگری محقــق شــده تــا همــه ی‬ ‫ســاکنان ان از ســوداوری و شــکوفایی مجــدد‬ ‫ان بهره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوا هر نوع گزارش و معرفی شما برای ورود‬ ‫به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪7‬‬ ‫قاچاق چوب افت جان جنگل های گلستان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬کارشناس گردشگری‬ ‫مدیرهتل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی‬ ‫شــمال کشــور گفــت‪ :‬بافــت تاریخــی گــرگان‬ ‫بــا بیــش از ‪ 162‬هکتــار وســعت عنــوان‬ ‫افتخارامیــز نخســتین بافــت تاریخــی ثبــت‬ ‫شــده ایــران را بــه همــراه دارد و در ســال‬ ‫‪ 1310‬بــه شــماره ‪ 41‬در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬جایــی در شــمال‬ ‫ســراپا ســبز ایــران‪ ،‬بام هــا ســفالی و قرمــز‪،‬‬ ‫دیوارهــا و جرزهــا اجــری و رج رج کنــار هــم‬ ‫چیــده شــده اند‪ .‬نمایــی از شــهری کهــن کــه‬ ‫امــروز هنــوز هــم پــا برجاســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬هرچند گرگان هرچه بیشــتر‬ ‫پــا بــه ســن گذاشــت و بــزرگ شــد‪ ،‬کمتــر نشــانی‬ ‫از گذشــته ی زیبایــش را بــا خــود بــه همــراه اورد‪.‬‬ ‫امــا ان چــه امــروز از گــرگان کهــن بــه نــام‬ ‫بافــت تاریخــی شــهر می شناســیم‪ ،‬یــادگار‬ ‫روزگاری اســت کــه ایــن شــهر را دارالمومنیــن‬ ‫می خواندنــد‪ .‬بافتــی کــه بــا وجــود این کــه‬ ‫شــهر جدیــد دورادورش بــدون تــوازن و‬ ‫زیبایــی بــزرگ شــده‪ ،‬امــا هنــوز وقــار خــود را‬ ‫حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن بافــت نــه تنهــا کالبــدی‬ ‫بــی روح را در بناهــا و کــوی و گذرهــا حفــظ‬ ‫کــرده بلکــه هنــوز روابــط اجتماعــی پویایــی‬ ‫را داراســت‪ .‬هنــوز هــم بافتــی بــا بناهــای‬ ‫شــاخص بــه گــرگان هویــت می دهــد‪.‬‬ ‫زیباتریــن و دل انگیزتریــن فضایــی اســت کــه‬ ‫می تــوان بــه دور از هیاهــوی شــهر ســاعت ها‬ ‫در ان قــدم زد و تنفــس کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر هتل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی‬ ‫شــمال کشــور اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه‪،‬‬ ‫گردشــگران عالقــه خاصــی بــه طبیعت گــردی‬ ‫و حضــور در بافت هــای تاریخــی دارنــد و مهیــا‬ ‫دست دوم فروشی ها‬ ‫تهدیدی اقتصادی در وب سایت ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مار سرخ‪ ،‬دیوار معروف گرگان‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫یک شغل ایده ال‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد یــک کســب و کار ایــده‬ ‫ال بــا درامــدی قابــل توجــه بــرای خودتــان راه‬ ‫بیاندازیــد‪ ،‬چنــد نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اول از همــه محــدوده معنایــی یــک شــغل ایــده ال و‬ ‫پردرامــد را بــرای خودتــان مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫کار ایــده ال از نظــر شــما چیســت و چــه‬ ‫ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟‬ ‫وقتــی صحبــت از کســب و کار و شــغل ایــده ال ‪‎‬بــه ‏میــان می ایــد‪،‬‬ ‫همیشــه پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬یــک جــواب میلیــون دالری‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬افــراد شــاغل ‏در رتبه هــای متفــاوت و بــا ســمت های‬ ‫گوناگــون همــواره یــک نظــر واحــد در مواجــه بــا ایــن ســوال دارنــد‪.‬‬ ‫خ ‏همــه‪ ،‬حــول محــور درامــد می گــردد امــا‬ ‫و در واقــع عمومــا ً پاســ ‬ ‫جالــب اینجاســت کــه طبــق پژوهش هــای معتبــر‪ ،‬درامــد در رتبــه ی‬ ‫ســوم ‏مولفه هــای الزم در رضایتمنــدی شــغلی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانلــد ســوپر‪ ،‬روان شــناس معــروف دهــه ‪ 1970‬در ارتبــاط بــا یــک‬ ‫ب ‪‎‬ایــن امــکان را فراهــم‬ ‫شــغل خــوب معتقــد ‏اســت؛ ‪‎‬شــغل خــو ‪‎‬‬ ‫می کنــد تــا فــرد ان تصویــری را کــه از خــود در ذهــن دارد‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫فعــل‏کنــد و ان را ابــزاری بــرای رســیدن بــه هــدف نمایــد‪ .‬بدیــن معنــا‬ ‫کــه یــک شــغل مناســب در واقــع ان کاری اســت کــه‏فــرد حاضــر اســت‬ ‫بــرای انجامــش صبــح بــا روحیــه برخیــزد و تــا پایــان کار علی رغــم تمــام‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫چالش هــا‪ ،‬نیرومنــدی خــود را حفــظ‏کنــ ‪‎‬‬ ‫در ادامــه بایــد دیــد کــه تاثیــر یــک شــغل خــوب بــر ادامــه زندگــی چــه‬ ‫می توانــد باشــد؟‬ ‫بــدون شــک اگــر انتخــاب شــغل بــرای فــرد صرفــا ً بــرای کســب درامــد‬ ‫باشــد‪ ،‬بــا توجــه بــه هــدف کــه همــان کســب پــول ‏بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه هــر فعالیتــی دســت بزنــد و برایــش مهــم نباشــد‬ ‫کــه چــه تاثیراتــی روی زندگــی فــردی و اجتماعــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مطالــب بســیاری در مقــاالت متعــدد جهــان در ارتبــاط بــا ویژگی هــای‬ ‫شــغلی تدویــن و منتشــر شــده اســت کــه در ایــن‏ارتباط افــراد مختلفی‬ ‫در رشــته های گوناگــون سیاســت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬روان شناســی‪،‬‬ ‫کسـب وکار‪‎ ‎‬و بازارشناســی جهانــی‪ ،‬نظــرات متفاوتــی ارائــه داشــته اند‪،‬‬ ‫هــر چنــد گفتــه می شــود کــه در چندیــن زمینــه توافق هایــی نیــز بیــن‬ ‫‏انهــا وجــود دارد مثــل؛ عالقــه‪ ،‬مهــارت و نیــاز بــازا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫امــا پاســخ ایــن ســوال را می تــوان در یــک جملــه کامــل و ســازنده‬ ‫خالصــه کــرد؛‬ ‫ویژگی هــای یــک‪‎ ‎‬شــغل خــوب‪ ،‬بایــد ‏همســو بــا ویژگی هــا و‬ ‫خواســته های فــردی انســان باشــد کــه همــواره بــه دنبــال یافتــن و‬ ‫انجــام ان در زندگــی اش ‏جســتجو می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه کافــی کنیــم‪ ،‬متوجــه تفاوت هــای فــردی کــه‬ ‫می توانــد بــرای خــود نقــاط قــوت‏منحصــر بــه فــرد بســازد‪ ،‬خواهیــم‬ ‫شــد کــه همچــون مرواریــدی در تاریکــی بــا درخشــش خــود بــه چشــم‬ ‫می خــورد‪.‎‬‬ ‫پــس می تــوان بــه یــک شــغل پــر درامــد کــه شــاید اگــر کمــی فکــر‬ ‫می کردیــد متوجــه حضــور ان در کنــار خــود می شــدید اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تزییــن اتومبیــل یکــی از ان شغل هاســت و از انجایــی کــه امــروزه‬ ‫قیمــت اتومبیــل به ویــژه خودروهــای خارجــی به شــدت افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬افــراد اغلــب بــه دنبــال یــک طراحــی زیبــا و منحصــر بــه فــرد‬ ‫بــرای خــودروی خــود هســتند‪.‬‬ ‫اگــر در ایــن زمینــه سررشــته داشــته باشــید می توانیــد بــا پیاده ســازی‬ ‫ادامــه دارد‪...‬‬ ‫ایده هــای خــوب‪ ،‬کســب در امــد کنیــد ‪‎..‬‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫توصیه هایی برای‬ ‫روزه داران در‬ ‫روزهای کرونایی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪-۱‬افطار را با یک نوشیدنی گرم‪ ،‬کمی شیرین و ساده و زودهضم اغاز کنید‬ ‫‪-۲‬پرخوری و روی هم خوری‪ ،‬سبب ضعف معده در انجام عمل هضم می شود‬ ‫‪-۳‬زمــان مناســب ورزش کــردن بــرای روزه داران‪ ،‬یــک تــا دو ســاعت بعــد از خــوردن‬ ‫ســحری اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪295‬‬ ‫قلقلک‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫اهای بندرگز‬ ‫حاللشان کن‬ ‫همـه ی مــا می دانیــم کــه یکــی از مناطــق زیبــا‬ ‫و دیدنــی بــا وجــود جاذبه هــای گردشــگری‪،‬‬ ‫دریا‪،‬جنــگل و اماکــن تاریخــی شهرســتان‬ ‫گــرگان اســکله بندرگــز اســت کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی از ایــن اســکله بــه منظــور قایــق ســواری‬ ‫و همچنیــن ماهیگیــری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در نزدیکــی بندرگــز هــم جزیــره ای بــه نــام‬ ‫اشــوراده وجــود دارد کــه هرســاله شــاهد‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی زیــادی بــرای‬ ‫بازدیــد می باشــد وایــن را هــم می دانیــم‬ ‫ناعدالتی اجتماعی پیامد‬ ‫تصمیم گیری های دولت تدبیر‬ ‫کرونا مهمان ناخوانده اما نام‬ ‫اشنا که گویی همچنان قصد‬ ‫رفتن ندارد و در این میان‬ ‫مسئوالن دولت برای اینکه‬ ‫کم کاری ها و ضعف های خود‬ ‫را پنهان کنند‪ ،‬بهانه ای جزء‬ ‫تعطیلی اصناف پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫اصناف‪ ،‬اسیب دیدگان اصلی شرایط کرونایی‬ ‫هنگامه خاندوزی ؛ بازار کسب و کار‬ ‫کــه ایــن محــدوده محــل مناســبی بــرای‬ ‫فعالیتهــای تحقیقاتــی در زمینــه پرنــدگان و‬ ‫ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫وامــا نکتــه‪ :‬براســاس تمهیــدات دولــت و‬ ‫مســئولین اســتانی بنابــود کــه امکانــات تفریحــی‪،‬‬ ‫اقامتــی و رفاهــی مناســبی بــرای اســتراحت و‬ ‫اســتفاده بازدیدکننــدگان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫متاســفانه بــا اینکــه ایــن بنــدر بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مهدهــای اقتصــادی اســتان گلســتان‬ ‫و مازنــدران بــه شــمار می رفــت مســولین‬ ‫دولتــی و اســتانی حــاال چــه خواســته و چــه‬ ‫ناخواســته توجهــی بــه ایــن شــهر نداشــته و‬ ‫بــا بی برنامه گــی و بی مدیریتــی ان تبدیــل بــه‬ ‫لجن زار شــده اســت و گویا کســی نمی خواهد‬ ‫هیــچ قدمــی بــرای نجــات ایــن بنــدر و در‬ ‫راســتای کســب درامــد بــرای مــردم ایــن‬ ‫نقطــه از اســتان زرخیــز شــمال کشــور بردارنــد‬ ‫از جــذب ســرمایه های کالن بــرای احیــای ایــن‬ ‫ســخن ها شــنیده می شــود امــا ایــن ســرمایه‬ ‫کجــا خــود را پنهــان کــرده و در خــواب بــه ســر‬ ‫می بــرد‪...‬‬ ‫بعضــا ً هــم گفتــه شــد کــه بدلیــل پاییــن‬ ‫بــودن ابخــور و عــدم توجیــه اقتصــادی‬ ‫و نداشــتن اعتبــار ‪،‬بهره بــرداری از ایــن‬ ‫مجموعــه مســکوت مانــد و در ســال ‪ ۸۱‬ایــن‬ ‫مجموعــه طــی قــراردادی بــه اســتانداری‬ ‫گلســتان واگــذار شــده تــا از طریــق شــهرداری‬ ‫و فرمانــداری بــه عنــوان طــرح ســالم ســازی‬ ‫دریــا از ان بهره بــرداری شــود‪.‬‬ ‫قلقلــک‪ :‬ای دل ســاده ی ســاحل بندگــز‪،‬‬ ‫بــه ایــن جماعــت دل خــوش نکــن اینجــا‬ ‫دنیــای منفعــت اســت‪.‬‬ ‫توقــع زیــادی اســت کــه کســی باشــد کــه تــو‬ ‫را بــه خاطــر خــودت احیــاء کننــد در بهتریــن‬ ‫حالــت ممکــن تــو االن یــک میــان وعــده ای‪،‬‬ ‫اهــای بندرگــز ‪،‬لطفــا حاللشــان کــن‬ ‫کرونــا مهمــان ناخوانــده نــام اشــنایی کــه‬ ‫گویــا همچنــان قصــد رفتــن نــدارد و در ایــن‬ ‫میــان مســئوالن بــرای اینکــه کــم کاری هــا و‬ ‫ضعف هــای خــود را پنهــان کننــد‪ ،‬بهان ـه ای‬ ‫بهتــر از ان پیــدا نمی کننــد‪.‬‬ ‫پیــک چهــارم کرونــا نیــز در کشــور شــروع‬ ‫شــد و بــاز هــم لطمــات ان بیشــتر از همــه‬ ‫بــه قشــری بــه نــام بــازاری و یــا همــان‬ ‫مغــازه داران تمــام شــد‪.‬‬ ‫تمــام تــاش دولــت بــرای مهــار کرونــا‬ ‫ایــن بــوده کــه مغازه هــا را تعطیــل کنــد‪،‬‬ ‫تــا پــس از یــک دوره تعطیلــی مــردم‬ ‫شــاهد افزایــش روز افــزون و بــی چون و‬ ‫چــرای قیمت هــا باشــند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان نیــز بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در شــرایط قرمــز کرونــا از ایــن‬ ‫ویژگــی مســتثناء نبــوده و مــدت چهــار‬ ‫هفتــه مغازه هــا بســته مانــد تــا شــاید ایــن‬ ‫کرونــای منحــوس کنتــرل شــود‪ ،‬امــا در‬ ‫کنــار ان مــردم امــور روزمــره خــود را انجــام‬ ‫می دادنــد‪ ،‬کارمنــد ســرکار می رفــت یــا‬ ‫نمی رفــت حقــوق ماهیانــه خــود را داشــت‪،‬‬ ‫کارگرمجبــور بــود ســرکار حاضــر باشــد‪،‬‬ ‫بچه هــا مدرســه نمی رفتنــد امــا در کوچــه‬ ‫و خیابــان بــازی می کردنــد‪ ،‬تفرجگاه هــای‬ ‫اســتان مملــو از انســان های بــود کــه از‬ ‫بیــکاری بــه دنبــال ســرگرمی بودنــد‪.‬‬ ‫شــورای شــهر از قهرمانــی بســکتبال‬ ‫بــه نفــع خــودش بهره بــرد بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن شــرایط کرونایــی‬ ‫کاندیدهــای نامــزدی شــورای شــهر‬ ‫جلســات خصوصــی و نیمــه خصوصــی‬ ‫برگــزار می کردنــد‪ ،‬همچنیــن در ایــن میــان‬ ‫قهرمانــی تیــم بســکتبال را بهانــه کردنــد‬ ‫تــا هــزاران نفــر را دور هــم جمــع کننــد و‬ ‫تبلیغــات خودشــان را انجام دهنــد‪ ،‬در اخر‬ ‫نیــز بگوینــد جلــوی شــادی مــردم را نمــی‬ ‫شــود گرفــت‪.‬‬ ‫همــه ایــن اقدامــات درســت در جلــوی‬ ‫چشــم مســئوالن دلســوز و گاهــی نیــز بــه‬ ‫طــور غیرمســتقیم بــا اجــازه انهــا انجــام شــد‬ ‫و کســی از شــیوع بیشــتر کرونــا‪ ،‬خســتگی‬ ‫کادر درمــان و جان هــای کــه هــر روز از مــا‬ ‫می گرفــت نترســید‪.‬‬ ‫امــا از کســبه های بــاز کــه در شــب عیــد‬ ‫امســال کم تریــن ازدحــام جمعیــت نســبت‬ ‫بــه گذشــته را داشــتنه اند و االن در ایــن‬ ‫ایــام مــاه رمضــان نیــز کمتریــن فــروش را‬ ‫دارنــد‪ ،‬ترســیدند‪...‬‬ ‫واقعــا بعضــی مواقــع احســاس می شــود‬ ‫مســئوالن بــا ایــن تصمیم گیری هاشــان‬ ‫بــه شــعور مــردم توهیــن می کننــد‪،‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه نماینــده اصنــاف در‬ ‫اســتانداری گلســتان حاضــر شــد و از‬ ‫مشــکالت بازاریــان گفــت و خواســتار‬ ‫تمهیداتــی بــرای ضــرر کمتــر مغازدارهــا‬ ‫شــد‪ ،‬امــا راه بــه جــای نبــرد و تعطیــات‬ ‫همچنــان ادامــه یافــت‪ .‬بــدون اینکــه‬ ‫دغدغه هــای از ایــن قشــر کــم شــود و در‬ ‫نهایــت تنهــا یــک مــدت محــدود بــرای ســر‬ ‫رســید چک هــای بازاریــان تعییــن کردنــد‪.‬‬ ‫دولت حمایت کافی از اصناف نداشته‬ ‫است‬ ‫بــه گــزارش شبســتان عضــو هیئــت رئیســه‬ ‫اتــاق اصنــاف مرکــز گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بســیاری از مشــاغل در گــروه یــک وجــود‬ ‫دارد کــه نیــازی نیســت تــا ســاعت ‪ 22‬شــب‬ ‫فعالیــت داشــته باشــند و می شــد در ایــن‬ ‫خصــوص تصمیم گیــری بهتــری اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫طهماســبی بیــان کــرد‪ :‬از ســویی دیگــر‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و‬ ‫اعــام وضعیــت قرمــز کارمنــدان دولــت در‬ ‫خانــه می نشــیند و حقــوق ماهیانــه خــود‬ ‫را دریافــت می کنــد ولــی فروشــگاه ها‬ ‫و اصنــاف بســته می شــود و در ایــن بیــن‬ ‫دولــت حمایــت کافــی از انهــا نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بنــا اســت‬ ‫بــازار تعطیــل شــود بایــد بانک هــا و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی نیــز تعطیــل شــود‪،‬‬ ‫از ســوی دولــت هیــچ خدماتــی بازاریــان‬ ‫ندیدنــد و تمدیــد مهلــت محدودیت هــای‬ ‫کرونایــی باعــث گالیه هایــی شــده و بایــد‬ ‫اتــاق اصنــاف بــه ‪65‬هــزار فروشــنده در‬ ‫اســتان پاســخ بدهــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه اتاق اصنــاف مرکز‬ ‫گلســتان بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط‬ ‫و بســته بــودن فروشــگاه ها تامیــن‬ ‫اجتماعــی حــق بیمــه خــود را دریافــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬همانطــور کــه‬ ‫اعتبــارات در کشــور بــه صــورت بــرش‬ ‫اســتانی هزینــه می شــود و شــرایط‬ ‫هــر اســتانی متفــاوت اســت بایــد در‬ ‫موضــوع کرونــا نیــز اینگونه اقدام شــود و‬ ‫تصمیمــات بــرای محدودیت هــا اســتانی‬ ‫اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫طهماســبی یــاداور شــد‪ :‬در اســتانه‬ ‫انتخابــات بــا ارامــش بــازار را نــگاه داشــتیم‬ ‫و امیدواریــم کــه تصمیم گیری هــای اســتان‬ ‫شــود تــا دغدغــه اصنــاف نیــز کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫تدابیــر دولــت زمینــه را بــرای شــکاف‬ ‫طبقاتــی فراهــم ســاخت‬ ‫واقعــا ً چــرا دولــت همــه زورش بــه‬ ‫قشــر ضعیــف جامعــه مــی رســد‪،‬‬ ‫افزایــش حقــوق ‪ 40‬درصــدی را بــرای‬ ‫کارمندهــای خــود پیــش بینــی می کنــد‪،‬‬ ‫تــا حقــوق کارمندهــا بــه بــاالی میانگیــن‬ ‫هفــت الــی هشــت میلیــون برســد (هــر‬ ‫چنــد کــه بــا هشــت میلیــون نیــز بــا خــط‬ ‫فقــر فاصلــه زیــاد داریــم ) امــا مغازه هــا‬ ‫را مــی بنــدد و بــه فکــر درامــد عــده ای که‬ ‫همــه دارایشــان را در یــک مغــازه ســه‬ ‫در چهــار ریختــه انــد نیســت؟!!! ســهم‬ ‫کارگــران از افزایــش حقــوق ‪ 39‬درصــد‬ ‫اســت و بــا ایــن همــه لطــف بیکــران‬ ‫حقــوق کارگــران بــه ‪ 2‬میلیــون و ‪700‬‬ ‫می رســد ان هــم اگــر کارفرمــا لطــف‬ ‫کنــد و بتوانــد ایــن حــق را بدهــد واقعــا ً‬ ‫ناعدالتــی و بــی تدبیــری تــا کــی ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دولــت گویــا همــه تــوان خــود را بــه کار‬ ‫کسب و کار‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 294‬برنامــه نویســی یکــی از برتریــن و پردرامدتریــن‬ ‫مشــاغل دنیــا اســت‪ ،‬در ان شــکی نیســت‪.‬‬ ‫تمرین و انجام پروژه‬ ‫از انجایــی کــه کســب دانــش برنامه نویســی و تماشــای فیلم هــای اموزشــی‪ ،‬اغــاز‬ ‫کار اســت و شــما می بایســت بــا انجــام تمریــن پروژه‏هــای مختلــف مهارت تــان را در‬ ‫برنامه نویســی افزایــش دهیــد‪ .‬در انجــام هــر پــروژه بایــد تجربیــات خــود اضافــه کــرد‬ ‫چــرا کــه‏ایــن تجربه هــا در کنارتــان شــما را بــه یــک برنامه نویــس حرف ـه ای تبدیــل‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬پیشــنهاد مــی کنیــم از پروژه هــای ســاده شــروع کنیــد‪،‬‏مهم نیســت که‬ ‫در گذشــته افــرادی ایــن پروژه هــا را انجــام داده اند‪.‬مهــم ایــن اســت کــه شــما نیــز انهــا‬ ‫را بــه ســبک خودتــان انجــام دهیــد و یــا انهــا‏را تکمیــل و بهتــر کنیــد‪ .‬اگــر پــروژه ای در‬ ‫ذهن ندارید و یا به دنبال لیســتی از پروژه های مناســب برای بدســت اوردن‏تجربه‬ ‫می گردید‪،‬مــی توانیــد از مرورگــر گــوگل انهــا را جســتجو کنیــد‪.‬‬ ‫‪‎ ‎‬خالق باشید و کنجکاو‬ ‫در انجــام پروژه هــا همیشــه بــه دنبــال روش تــازه و نــو باشــید و ســعی نماییــد‬ ‫کارهــا را ســاده تر کنیــد‪ .‬کنجــکاو بــوده و خــود را محــدود بــه دانش تــان نکنیــد و‬ ‫مرتبــا بــه دنبــال جســتجو باشــید‪ .‬بایــد ایــن را بدانیــد کــه برنامه نویســان حرفـه ای‬ ‫در هیــچ شــرایطی خــود را‏محــدود بــه دانش شــان نمی کننــد و همیشــه بــه دنبــال‬ ‫افزایــش و ارتقــاء دانــش خــود هســتند‪ .‬در واقــع هــدف کلــی از انجــام پروژه هــای‬ ‫بســت تــا فاصلــه اجتماعــی و طبقاتــی‬ ‫را در ایــن جامعــه افزایــش دهــد‪ ،‬و بــا‬ ‫ایــن تصمیم گیری هــا در شــرایط بحرانــی‬ ‫زمینــه را فراهــم ســاخت تــا ثروتمنــدان‬ ‫ثروت مندتــر و فقــرا فقیرتــر شــوند‪.‬‬ ‫عــده ای از مــردم در ایــن شــرایط بــه‬ ‫ســختی امــورات خــود را می گذارنــد‬ ‫و ایــن بســته بــودن بــازار نیــز موجــب‬ ‫شــده نتواننــد همــان درامــد انــدک‬ ‫را نیــز داشــته باشــند‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫تعطیلی هــا بــا وجــود پاییــن امــدن‬ ‫قیمــت دالر وســکه امــا افزایــش‬ ‫قیمت هــا را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫حــال بایــد دیــد بــا گذشــت چنــد هفتــه‬ ‫تعطیلــی مغازه هــا بــرای ایــن قشــر اســیب‬ ‫دیــده از شــرایط کرونــا چــه تصمیم گیــری‬ ‫می شــود؛ هرچنــد برخــی اصنــاف هــم‬ ‫بودنــد کــه در قبــال ایــن محدودیت هــا‬ ‫مقاومــت کــرده و بــا کرکره هــای نیمــه‬ ‫بــاز فعالیــت کردنــد‪ ،‬امــا بایــد در نظــر‬ ‫داشــت در شــرایط بــد اقتصــادی کنونــی و‬ ‫بــا توجــه بــه بحــران کرونــا و تحریــم بایــد‬ ‫بســته های حمایتــی و مشــوق هایی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود تــا بازاریــان بتواننــد از‬ ‫عهــده هزینه هــای اجــاره بهــا‪ ،‬دســتمزد‬ ‫کارگــران‪ ،‬مالیــات‪ ،‬هزینه هــای جــاری اب‪،‬‬ ‫بــرق و گاز در کنــار مطالبــه مســتمر بانک ها‬ ‫بــرای دریافــت اقســاط و فرارســیدن موعــد‬ ‫تعهــدات مالــی ماننــد چــک براینــد‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت تنهــا وام ان هــم‬ ‫بــا ســود ‪ ۱۴‬درصــد بــه عنــوان تســهیالت‬ ‫کرونایــی کــه در اختیــار اصنــاف و دارنــدگان‬ ‫کســب و کارهــای مختلــف قــرار می گیــرد‬ ‫نمی توانــد راه حــل خوبــی بــرای جبــران‬ ‫ضــرر و زیان هــای بازاریــان متضــرر از‬ ‫کروناباشــد‪.‬‬ ‫امیــد داریــم کــه حــال در اســتانه‬ ‫انتخابــات قــرار گرفتــه ایــم مــردم‬ ‫اگاهانــه تصمیم گیــری و انتخــاب کننــد‬ ‫و ســکان کشــور را بــه دســت کســانی‬ ‫دهنــد کــه قلــب‪ ،‬قلــم و تدبیرشــان برای‬ ‫رفــاه بیشــتر حــال مــردم باشــد‪.‬‬ ‫چگونه یک برنامه نویس حرفه ای شویم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مکــرر نیــز‏همیــن موضــوع اسـ ‪‎‬‬ ‫فکرتان را مانند برنامه نویس های حرفه ای کنید‬ ‫پروژه هــای بســیاری تــا کنــون انجــام شــده و شــاید فکــر میکنیــد کــه دیگــر هیــچ‬ ‫م‏نویس حرفـه ای هرگــز اینگونــه فکــر‬ ‫پــروژه تــازه ای بــرای اجــرا نیســت‪ ،‬امــا یــک برنــا ‬ ‫نمی کنــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد مــی کنیــم بــه اطراف تــان نــگاه خــوب کنیــد‪ ،‬نیازهــا را پیــدا‬ ‫کــرده و انــرا تبدیــل بــه یــک ایــده جدیــد و ان وقــت ان را‏پــرورش دهیــد‪ .‬مهم نیســت‬ ‫ایده تــان بــه چــه انــدازه بــزرگ باشــد‪ .‬روی ایده تــان وقــت بگذاریــد و ســعی نماییــد ان‬ ‫را‏بــه ســرانجام برســانید و ســپس کــم کــم ان را گســترش دهیــد‪.‬‏‬ ‫مشکالتی که می تواند پیش روی تان باشد‬ ‫بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامه نویــس حرفـه ای الزمـه اش تــاش بســیار اســت‪.‬‬ ‫امــکان دارد در میانــه کار دلســرد شــوید و یــا متوجــه ســبقت‏دیگــران از خــود شــوید‬ ‫و ناامیدانــه بــکار ادامــه دهیــد‪ .‬امــا پیشــنهاد می شــود بــا انگیــزه بــه کار ادامــه دهیــد‬ ‫و دســت از تــاش نکشــید‪ .‬چــرا کــه هرچــه بیشــتر تــاش کنیــد دســتیابی بــه‬ ‫موفقیت هــای بیشــتری خواهیــد یافــت و از‏برنامه نویســی لــذت خواهیــد بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫و ‪‎ ‎‬از اینکــه ایــن مطلــب را تــا پایــان مطالعــه کردید از شــما سپاســگذاریم و امیــدوارم این‬ ‫مقالــه بــرای شــما مفیــد واقع شــده باشــد‪.‬‏ پایان‬ صفحه 2 ‫واقعیــت ایــن اســت کــه همــه چیــز را نمــی توانیــد از دل کتــاب هــا بــه دســت اوریــد‪ .‬علــت ایــن امــر هــم بــه‬ ‫ایــن خاطــر اســت کــه افــراد در مناطــق گوناگــون رفتارهــای متفاوتــی داشــته کــه ایــن امــر در رابطــه بــا الگــوی‬ ‫خریــد و رفتارهــای اقتصــادی انهــا نیــز صــادق اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر ضــروری اســت تــا بخشــی از دانســته‬ ‫هــای خــود را از دل مــردم بــه دســت اورده و از متفــاوت عمــل کــردن نســبت بــه ان چیزهایــی کــه تاکنــون‬ ‫اموختــه ایــد‪ ،‬هراســی نداشــته باشــید‪ .‬در ایــن رابطــه پیگیــری مجــات‪ ،‬روزنامــه هــا و بــه طــور کل هــر ان‬ ‫چیــزی کــه در زمینــه مــورد نظــر شــما فعالیــت هایــی را دارد‪ ،‬کمــک شــایانی محســوب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بازار خود‬ ‫را بشناسید‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪295‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫کرونا‪ ,‬ایران متعلق به همه ی‬ ‫ماست‬ ‫رئیس اتحادیه امالک گلستان‬ ‫شایعات بازار را ملتهب می کند‬ ‫محمدرضا صنعتی‪ :‬یک برهه زمانی قیمت ها پایین‬ ‫امد و سکه و ارز روند کاهشی به خود گرفت اما‬ ‫در قیمت مسکن هیچ تاثیری به جز افزایش ‪50‬‬ ‫درصدی مصالح به وجود نیامد چرا که دست مافیا‬ ‫در میان است و این کاهش و افزایش قیمت ها در‬ ‫سال باعث ایجاد هجمه و شایعات شده و همین امر‬ ‫بازار را ملتهب می کند‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫یکــی از مشــاهدات بــه روز و عینــی کــه بــرای‬ ‫همــه طــی چنــد مــاه اخیــر اتفــاق افتــاده‬ ‫افزایــش قیمــت واحدهــای مســکونی اســت‬ ‫کــه ظــرف مــدت ‪ 7‬مــاه بــا افزایــش ‪6.3‬برابــری‬ ‫مواجــه هســتیم و مــردم همچنــان در شــوک‬ ‫قیمت هــای اعــام شــده مشــاوران امــاک‬ ‫در کمــا بــه ســر می برنــد و بــرای توجیــه مبالــغ‬ ‫اعــام شــده ایــن بنگاه هــای الکچــر ی ‪ ,‬افزایــش‬ ‫قیمــت اهــن االت ‪ ,‬گــچ و‪.....‬را بهانــه قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬بــازار گرانی هــا ان هــم در روزهــای‬ ‫اخــر فعالیــت دولــت دوازدهــم داغ داغ اســت‪،‬‬ ‫حتــی مغازه هــای تعطیــل بــر اثــر کرونــا باعــث‬ ‫نشــده ایــن بــازار از تــب و تــاب خــودش بیفتــد‬ ‫و هــر روز شــاهد افزایــش قیمــت هــا هســتیم‪.‬‬ ‫در میــان مــوج گرانی هــا ان چــه کــه بیشــتر از‬ ‫همــه دلواپســی مــردم را فراهــم کــرده گرانــی‬ ‫مسکن و در قبال ان اجاره بهای مسکن است‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه افزایــش ‪ 40‬درصــدی حقــوق‬ ‫کارمنــدان دولــت را داریــم‪ ،‬بــدون توجــه بــه‬ ‫وضعیــت معیشــت کارگــران کــه بــا افزایــش‬ ‫حقــوق ســال جــاری از حقــوق ‪ 2‬میلیــون‬ ‫‪ 700‬هــزار تومانــی برخــوردار هســتند‪ ،‬هیــچ‬ ‫مســوولی از خــود نمی پرســد کــه یــک کارگــر در‬ ‫ایــن بحبوبــه گرانی هــا چگونــه زندگــی می کنــد و‬ ‫چگونــه مــی توانــد اجــاره بهــای مســکن خــود را‬ ‫کــه از دو میلیــون نیــز فراتــر رفتــه پرداخــت کنــد‬ ‫براستی ایا قیمت مصالح می تواند در افزایش‬ ‫قیمــت مســکن نقــش بســزایی داشــته باشــد؟‬ ‫بــه منظــور بررســی ایــن موضــوع بــه ســراغ‬ ‫رئیــس اتحادیه‪,‬نائــب رئیــس وعضــو هیئــت‬ ‫مدیــره و دبیــر اتحادیــه امــاک گــرگان رفته ایــم‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی رئیــس اتحادیــه امــاک‬ ‫گــرگان در شــروع بحــث ‪,‬ضمــن اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ســال ‪ 99‬بیمــاری کرونــا و گرانــی‬ ‫اجنــاس تاثیــر خــودش را بــر گرانــی مســکن‬ ‫گذاشــته اســت ‪،‬عنــوان کــرد‪ ،‬گرانــی مســکن‬ ‫باعــث شــده اجــاره بهــا نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال ‪ 98‬تــا کنــون رشــد ‪ 80‬درصــدی‬ ‫در مســکن داشــته ایم و قیمــت مســکن‬ ‫در ایــن مــدت چندیــن برابــر شــده اســت‬ ‫در جامعــه مــا اکثــر مــردم مســتاجر‬ ‫هســتند‪ ،‬و ایــن رشــد روز افــزون مشــکالت‬ ‫عدیــده ای را بــرای مــردم بــه وجــود اورده انــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد! صنعــت ســاختمان هــر روز‬ ‫کسب و کار‬ ‫مردم عادی مافیا نیستند‬ ‫ضعیف تر از روز گذشــته می شــود و اســیب ان‬ ‫همــه جامعــه را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪300 :‬نــوع واحــد شــغلی مرتبــط‬ ‫بــا ســاخت و ســاز در حــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫اســیب های بخــش مســکن گریبانگیــر همــه‬ ‫جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه امــاک گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه گرانــی مســکن بــه دلیــل زیــاد خواهــی‬ ‫ســازندگان نیســت بلکــه واســطه ها نیــز در ایــن‬ ‫میــان نقــش بســزایی در گرانی هــا دارنــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ ،‬دولــت مــردان بایــد نظــارت بیشــتری بــر‬ ‫کنتــرل بــازار مصالــح ســاختمانی داشــته باشــند‬ ‫کــه بتواننــد بخشــی از ایــن مشــکالت را مرتفــع‬ ‫ســازند‪.‬چرا کــه ســوداگرانی در ایــن میــان وجــود‬ ‫دارنــد کــه نقــش بســزایی در افزایــش قیمت هــا‬ ‫ایفــا می کننــد‪.‬‬ ‫صنعتــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یــک برهــه زمانــی‬ ‫قیمت ها پایین امد و سکه و ارز روند کاهشی‬ ‫بــه خــود گرفــت امــا در قیمــت مســکن هیــچ‬ ‫تاثیــری بــه جــز افزایــش ‪ 50‬درصــدی مصالــح‬ ‫بــه وجــود نیامــد چــرا کــه دســت مافیــا در میــان‬ ‫اســت و ایــن کاهــش و افزایــش قیمت هــا در‬ ‫ســال باعــث ایجــاد هجمــه و شــایعات شــده و‬ ‫همیــن امــر بــازار را ملتهــب می کنــد‪.‬‬ ‫بــازار مســکن در رکــود اســت امــا قیمــت‬ ‫مصالــح روز بــه روز در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫و افزایــش قیمــت مســکن افزایــش اجــاره‬ ‫بهــا را در پــی دارد و اســیب قشــر متوســط و‬ ‫ضعیــف جامعــه می بینــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه تاکیــد کــرد‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی منافــع مــردم را در‬ ‫نظــر بگیرنــد هزینــه پروانــه در برخــی مناطــق بــا‬ ‫افزایــش چنــد برابــری روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫صنعتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه های‬ ‫نظارتی ســفیر مردم هســتند و قیمت گذاری ها‬ ‫بایــد بــر اســاس درامــد مــردم باشــدگفت‪،‬‬ ‫تامســئولین نظارتی نظارتشــان را بیشــتر نکنند‬ ‫و این مســائل درســت نشــود نمی توانیم انتظار‬ ‫داشــته باشــیم کــه مــردم خان ـه دار شــوند‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان در‬ ‫تشــریح افزایــش قیمــت توســط مافیــا و‬ ‫دالالن بــه عنــوان واســطه های افزایــش‬ ‫قیمــت مصالــح و ســاختمان افــزود‪:‬‬ ‫بــازار بــه ایــن صــورت عمــل می کنــد کــه‬ ‫چگونه یک نجار پردرامد شویم‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــم وارد شــغل نجــاری شــویم مــی بایســت حتمــا ً امــوزش درودگــری‬ ‫بگذرانیــم‪ .‬و ایــن کار را مــی توانیــد بــا کار کــردن در کنــار یــک اســتاد نجــار ماهــر کــه دارای‬ ‫مهــارت در ایــن زمینــه اســت شــروع کنیــد کــه ایــن را بــه شــما پیشــنهاد نم یدهیــم؛ چــرا کــه‬ ‫ایــن نــوع ســبک از یادگیــری بــا اشــکاالتی رو بــه رو اســت کــه اجتنــاب ناپذیر اســت و نمی توان‬ ‫اطمینــان داشــت کــه در پایــان امــوزش بــه میــزان کافــی مهــارت کســب کــرده باشــید‪.‬‬ ‫لــذا شــما مــی توانیــد بــرای یادگیــری ایــن مهــارت امــوزش را بــا ثبــت نــام در مــدارس فنــی‬ ‫و حرفـه ای اغــاز بــه یادگیــری ایــن حرفــه بپردازیــد‪ .‬امــا ایــن را نیــز یــاداور شــویم کــه عــده‬ ‫زیــادی از متقاضیــان ایــن شــغل کــه اقــدام بــه یادگیــری ایــن حرفــه کرده انــد توانســته اند‬ ‫دوران تحصیــل خــود را بــه تمــام برســاندند‪.‬و اینجاســت کــه اینگونــه افــراد ســریعتر بــه‬ ‫درک قابــل توجـه ای از شــغل نجــاری چیســت رســیده اند‪.‬‬ ‫حتما می خواهید بدانید حاال باید چه کار کرد؟؟!‬ ‫در شرایط کنونی بهترین گزینه می تواند مراکز فنی وحرفه ای باشد‪.‬‬ ‫شــما می بایســت بــرای کســب مهــارت بــا مراجعــه و ثبــت نــام در یکــی از مراکــز امــوزش‬ ‫فنی حرف ـه ای مســتقر در شــهر خــود اقــدام کنیــد‪ .‬و ســپس بــا گذرانــدان دوره هــای الزم‬ ‫اقــدام بــه مهارت امــوزی نمایــد‪.‬‬ ‫حــال کــه مهــارت یــک نجــار را کســب کرده ایــد بایــد یــک ســری مســائل را قبــل از شــروع‬ ‫کار رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫چندیــن تاجــر در رســته خریــد و فــروش‬ ‫مصالــح ســاختمانی فعالیــت دارنــد و تولیــدات‬ ‫کارخانجــات مربوطــه را در حجم هــای بســیار‬ ‫بــاال پیــش خریــد می کننــد‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا تیمــوری در ادامــه می گویــد‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونــی تنهــا ‪ 15‬درصــد از قیمــت یــک‬ ‫واحــد مســکونی مرتبــط بــا هزینــه ســاخت‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬افزایــش قیمــت ناشــی از‬ ‫نهاده هــای ســاختمانی تنهــا ‪ 4.62‬درصــد از‬ ‫افزایــش قیمــت ‪ 80‬درصــدی مســکن را توجیــه‬ ‫کــرده مابقــی افزایــش قیمــت بــه علــت حضــور‬ ‫تقاضاهــای ســرمایه ای اســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ،‬وقتــی قیمت هــا روز بــه روز‬ ‫در حــال تغییــر اســت بــرای انبــوه ســاز نیــز‬ ‫مشــکالت فراوانــی بــه وجــود اورده و تاخیــر‬ ‫در ســاخت‪ ،‬تاخیــر در انتقــال صنعــت و‬ ‫دیگــر مــوارد همــه مباحثــی اســت کــه انبــوه‬ ‫ســازان را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫رشــد ‪ 40‬درصــدی حقــوق موجــب افزایــش‬ ‫قیمت هــا شــد‬ ‫تیمــوری بــا بیــان اینکــه قبــل از اینکــه‬ ‫افزایــش حقــوق داشــته باشــیم بایــد‬ ‫بســتر ان مهیــا شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش ‪40‬‬ ‫درصــدی حقــوق کارمندهــای دولــت نیــز‬ ‫بــر روی همــه چیــز تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص راهکارهــای مقابلــه بــا‬ ‫و ا سطه گرها گفت ‪ ،‬صنعت ســا ختما ن ‪،‬‬ ‫صنعــت پویایــی اســت و ‪ 300‬نــوع شــغل‬ ‫مســتقیم و هزارشــغل بصورت غیر مســتقیم‬ ‫بــا ان مرتبــط هســتند همــه مــا بــه خوبــی‬ ‫اگاه هســتیم در هــر صنفــی وقتــی دســت‬ ‫واســطه گرها در میــان باشــد‪ ،‬تغییــرات‬ ‫بنیــادی از جملــه قیمــت مــی شــود کــه تاثیــر‬ ‫ان در زندگــی عامــه مــردم تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر مصالــح بــه انــدازه ای گــران‬ ‫شــده کــه خیلی هــا جــرات ورود بــه ایــن‬ ‫صنعــت را ندارنــد‪.‬‬ ‫اولیــن و بهتریــن راهــکار می توانــد‬ ‫ارزانــی مصالــح باشــد‪ ،‬بایــد مــواد اولیــه‬ ‫ارزان بــه دســت تولیــد کننــده دهیــد‬ ‫شــهرداری نیــز هزینــه ها را باال می بــرد عوارض‬ ‫و پروانــه و دیگــر مــوارد ‪ 5‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫زمیــن بــرای تولیــد مســکن در اختیــار‬ ‫تولیدکننــده قــرار دهیــد و یــک ســری‬ ‫موانــع را هــم از بیــن ببریــد‪ .‬مســکن ارزان‬ ‫بــرای مصــرف کننــده نیازمنــد مصالــح‬ ‫ارزان قیمــت‪ ،‬تســهیالت معقــول و حــذف‬ ‫دســت واســطه گرها از بــازار مســکن اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی گرزیــن دبیــر اتحادیــه امــاک‬ ‫نیــز در ایــن ارتبــاط گفــت‪ ،:‬زمانــی‪ 80‬درصــد‬ ‫قیمــت مســکن تســهیالت پرداخــت می کردنــد‪.‬‬ ‫همــه چیــز زنجیــروار بــه یکدیگــر متصــل اســت‬ ‫بایــد بــازار را ارام کــرد تــا بتوانیــم کنتــرل را در‬ ‫دســت بگیریــم‪.‬‬ ‫دبیــر اتحادیــه امــاک طــرح مســکن مهــر را‬ ‫موفــق ندانســت واذعــان داشــت‪ :‬ســاخت و‬ ‫ســاز بی کیفیــت بــوده اســت اگــر بــه دنبــال‬ ‫ســاخت مســکن دولتــی هســتیم بایــد کیفیــت‬ ‫نیــز بــاال رود‪.‬‬ ‫حمیدرضا طاهری عضو هیئت مدیره اتحادیه‬ ‫امــاک نیــز یکــی دیگر از مشــکالت در باال رفتن‬ ‫قیمــت مســکن را صــدور بــی رویــه جــواز از‬ ‫طــرف قانــون نظــام صنفــی دانســت و گفــت‪:‬از‬ ‫طرفــی مــردم نیــز بیــکار هســتند و تخصــص‬ ‫الزم را دارنــد هــر چنــد کــه اموزش هــای در‬ ‫ایــن زمینــه برگــزار شــده امــا کافــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خواســتار افزایــش اگاهــی در بحــث صــدور‬ ‫جــواز شــد و افــزود‪ :‬ســایت های خریــد و فروش‬ ‫دیــوار و شــیپور در زمینــه قیمت گــذاری خیلــی‬ ‫اثــر گــذار هســتندو همیــن مســئله ســبب شــد‬ ‫تــا قیمت هــا را مشــاورین امــاک تعییــن نکننــد‬ ‫بلکــه دســت مافیــای مســکن قــرار گیــرد‪ .‬و‬ ‫فضای مجازی بیشترین تاثیر را بر قیمت دارد‪.‬‬ ‫ســخن اخــر بــازار کســب و کار پارس‪:‬براســتی‬ ‫چــرا قمیــت مســکن و مصالــح و بــه تبــع ان‬ ‫اجــاره بهــا در کشــور افزایــش می یابــد چــرا‬ ‫همــگان دلیــل اصلــی افزایــش قیمــت افســار‬ ‫گســیخته اجــاره بهــای مســکن و مصالــح را در‬ ‫افزایــش نقدینگــی و کاهــش ارز پــول می داننــد‬ ‫در حالیکــه موضــوع مســکن و مصالح همچون‬ ‫هــر کاالئــی دیگــر تابــع عرضــه و تقاضــا اســت‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه مســئولین ذیربــط ریش ـه ی‬ ‫اصلی گرانی مســکن و مصالح را در دالل بازی‬ ‫و مافیــا بــازی و اقدامــات ســود جویانــه (بخــر‬ ‫و بفروش هــا) خالصــه کرده انــد ایــن مافیــا‬ ‫و دالالن پشــت پــرده چــه کســانی هســتند‬ ‫صاحبــان منابــع ملــی و تســهیالت بانکــی و‪....‬‬ ‫یــا مــردم عــادی؟!!!!!‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬از شــروع تــا پایــان پــروژه خــوش قــول بــودن را بایــد ســرلوحه کار‬ ‫خــود قــرار دهیــد کــه الزمــه شــروع کار شماســت و بایــد بــه مشــتری خــود احتــرام بگذاریــد!‬ ‫‪ 1.2‬رفتار حرفه ای را سرلوحه کار خود قرار دهید و برای ان صداقت داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬در مالقات های خود از لباس مناسب استفاده کنید و راستگو باشید‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬برای کسب و کارتان در شبکه های مجازی یک صفحه ایجاد کنید‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬دوربین با کیفیتو مناسب کارتان تهیه نمایید‪.‬‬ ‫‪ 1.6‬برای کسب درامد به انجام هر کاری تن ندهید!‬ ‫‪ 1.7‬قبل از انجام هر کاری قرارداد ببندید‪.‬‬ ‫‪ 1.8‬پیشنهاد می شود ترجیحا ًنقد کار خود را انجام دهید‬ ‫‪ 1.9‬استفاده از نرم افزارهای سه بعدی را در کارتان فراموش نکنید‪.‬‬ ‫‪ 1.10‬جسارت داشته و از ایده های نو بهره بگیرید‪.‬و فراتر از وظایف تان عمل کنید‪.‬‬ ‫‪ 1.11‬اقدام به تهیه مواد اولیه با کیفیت کنید‪.‬‬ ‫‪ 1.12‬همیشه به دنبال باال بردن کیفیت کار خود کنید!‬ ‫‪ 1.13‬استفاده از ابزار نجاری به روز و مدرن در کار خود قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ 1.14‬برای جذب مشتری کارگاه خود را شیک و منظم طراحی کنید‪.‬‬ ‫‪ 1.15‬زمان انجام پروژه شلخته نباشید (زمان نصب)‬ ‫‪ 1.16‬زمان انجام پروژه اقدام به توجیه همکارانتان نمایید‪.‬‬ ‫‪ 1.17‬بیشتر کار کنید چرا که شما کارمند نیستید که حقوق ثابتی داشته باشید! ‬ ‫مهمــان ناخوانــده ای کــه پیش بینــی شــده وارد شــد‬ ‫و قربانیــان را انتخــاب کــرد و همزمــان و بــه یکبــاره‬ ‫ماســک ومحلول هــای ضدعفونــی در داروخانه هــا را‬ ‫کمیــاب و بــرای خــود‪ ,‬الویــت بنــدی کــرد کــه اســتفاده‬ ‫از ماســک بــرای همــه ضــروری نیســت و فقــط افــراد‬ ‫ســرما خــورده و نیروهــای مراکــز بهداشــتی و درمــان‬ ‫اســتفاده کننــد ایــن از مرحلــه اول از ورودش‪.‬‬ ‫بعــد یکــه تازی هایــش را در اســرع وقــت و بی شــائبه‬ ‫شروع کرد و جزو ‪ 3‬امتحان بزرگ و با رحمت مطلقه‬ ‫الهی هماهنگ شد و در سایه ی اثار فرهنگ همه ی‬ ‫اساتید‪ ,‬بزرگان ‪ ,‬دانشمندان‪ ,‬پزشکان‪ ,‬مجریان همه‬ ‫و همــه را در کنــار هــم قــرارداد بــرای مقابلــه بــه مثــل‪.‬و‬ ‫در کل شــد جــزء شــرایط خــاص ‪ ,‬امــا عالمــت خاصــی‬ ‫نداشــت‪,‬محرمانه و اســرار امیــز ‪ ,‬پنهــان و نهفتــه ‪.‬‬ ‫افــراد خوابیــده و غافــل را بیــدار و انســان های‬ ‫بی تفــاوت را هوشــیار کــرد ‪ ,‬رقابتــی بــرای خــودش رقــم‬ ‫زد طعنه هــا و هجمه هایــی را بوجــود اورد بــا تــاش‬ ‫بــی وقفــه و دریــغ از ثانیــه ای اســتراحت در فضــای‬ ‫مجــاز ی و شــبکه های اجتماعــی ‪ ,‬تیترهــا و تریبونهــا‬ ‫ســراغاز تمــام بحثهــا شــد ‪ ,‬در ســایه ســار تحریم هــا‬ ‫زیــاده خواهی هــا را بــا موفقیــت صددرصدبــه نتیجه ی‬ ‫مطلــوب رســاند پابه پــای جهــان تبدیــل بــه یــک‬ ‫تروریســم اقتصــادی شــد یــک نامبــر وان تمــام عیــار‪.‬‬ ‫دلهــره‪ ,‬تاریکــی و اضطــراب و بهــم ریختگــی کامــل راه‬ ‫انداخــت و از اتــش بــس هــم خبــری نیســت‪ ,‬اچمــز‬ ‫شــده روبــه زوال پیــش می بــرد ‪.‬ترافیــک و الودگی هــا‬ ‫را کــم ‪ ,‬زندانی هــا را ازاد ‪ ,‬نفــت را در بــازار جهانــی‬ ‫کاهــش ‪,‬اعتقــادات و باورهــا را هــم‪......‬‬ ‫عاشــق غافلگیری ســت المصــب ‪ ,‬قمپــز هــم در‬ ‫نمی کنــد بــا هیــچ کــس و هیچ مســئله ای شــوخی هم‬ ‫نــدارد درســت و منطقــی اهمیتــش را اعــام مــی دارد‪.‬‬ ‫بــرای خــودش دب دبــه و کــب کب ـه ای راه انداخــت‪.‬‬ ‫درون مایــه بــدون اســاس تصمیم هــا و بعضــی‬ ‫از مســئولین را زیــر ســوال می بــرد ‪ .‬گســترش‬ ‫گرفتاری هایــش را انقــدر ارزش گــذاری و به باور رســاند‬ ‫کــه؛ جــزء هــم بالیــا طبیعــی و هــم انســانی بــه شــمار‬ ‫مـی رود ‪ .‬در قالــب و ســبک های مختلــف ‪ ,‬رمانتیــک ‪,‬‬ ‫رئــال‪ ,‬کالســیک و‪...‬‬ ‫بــا ســرمایه و احساســات مــردم اختــاس بــازی‬ ‫می کنــد عاشــق پیشــه و چاکرانــی بــرای خــودش‬ ‫دارد بســیار محتاطانــه امــا جــدی و عمیــق پیــش‬ ‫مــی رود و بــا یــک ســاختار معنایــی پیچیــده و بــا یــک‬ ‫اســتراتژی بلنــد بــاال کلیــد می زنــد و هــدف و برنامــه‬ ‫تعییــن می کنــد ‪.‬‬ ‫حتــی در صدرنشــینی از شــهر قــم هــم گذشــت‬ ‫نمــاز جماعــت و امامزاده هــا و مراکــز مذهبــی را هــم‬ ‫تعطیــل کــرد و بــا بهانه گیــری و کاس ـب کاری مصــرف‬ ‫الــکل صنعتــی و تریــاک را بــه طــور چشــمگیری باال برد‬ ‫و خالصــه کــه الــکل را هــم ازاد کــرد‪.‬‬ ‫راســتی حتــی پــول ایــن حــال مشــکالت را هــم بــه‬ ‫زمیــن زد و نظــم حقــوق بشــر را هــم فیتیلــه پیــچ کــرد‪.‬‬ ‫مخلس هم زیاد دارد اینقدر که بعضی ها به بودنش‬ ‫عــادت کرده انــد کــه حاضرنــد بشــوند یــک مفســد ‪.....‬‬ ‫بــه طــرز عجیبــی در تمامــی دیالوگ هــای رســمی و‬ ‫عــادی الویــت ســخن اســت ‪ ,‬فلســفه ها پشــت ایــن‬ ‫برنامه هایــش دارد‪ ,‬بــرای هم ـه ی اتفاقــات و حــوادث‬ ‫دســت تــکان می دهــد و میــدان داری می کنــد ‪......‬‬ ‫ســخن اخر‪:‬میگــم در ایــن بــازده زمانــی کــه ایــن‬ ‫مهمــان ناخوانــده و بــه قولــی دســت ســاخته ی‬ ‫خــود بشــر همــه را عاجــز و ناتــوان کــرده اســت‬ ‫بهتــر نیســت ذات و فطــرت خــود را تغییــر بدهیــم‬ ‫تابلــوی برگشــت بــه عدالــت بزنیــم و فریــاد جنــگ و‬ ‫ویرانگــری ‪ ,‬برادرکشــی‪ ,‬فقــر و تبعیــض بــرو و ایــران‬ ‫متعلــق بــه هم ـه ی ماســت ســر بدهیــم و نفــس‬ ‫تفکــر خــود را بیــدار کنیــم؟!!!!‬ صفحه 3 ‫هوای روز‬ ‫یکشنبه‬ ‫بجنورد‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد ( رگبار)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫توفان هــای تنــدری عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرقی‬ ‫از‪10‬تا‪15‬کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪ 70‬درصــد‬ ‫شماره ‪295‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خسارت ‪ ۵۹‬کیلومتری سیل‬ ‫به راه های خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بارندگــی و ســیل‬ ‫اخیــر بــه ‪ ۵۹‬کیلومتــر از جاده هــای اســتان خســارت وارد کــرده اســت کــه بــراورد‬ ‫ریالــی ان در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جعفــر شــهامت روز شــنبه اظهــار داشــت‪ :‬بارندگی هــا و‬ ‫ســیل اخیــر ســبب خســارت بــه ‪ ۲۱‬دســتگاه ابنیــه فنــی راه در جــاده هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســیل و بارندگی هــای ســبب شــد تــا راه ارتباطــی ‪ ۲۱‬روســتای اســتان‬ ‫بســته شــود و اکنــون راهــداران مشــغول بازگشــایی ایــن محورهــا هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫پنجشــنبه گذشــته تاکنــون محورهــای ســیل گرفتــه روســتاهای اســتان در ‪ ۳۹‬محــور‬ ‫بازگشــایی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دار ایــن زمینــه ‪ ۵۰‬دســتگاه ماشــین االت بــه کار گرفتــه شــده و‬ ‫‪ ۷۰‬نفــر از راهــداران درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــل ورودی‬ ‫بــه شــهر شــوقان در اثــر بارندگــی و ســیل اخیــر تخریــب و راه بســته شــد کــه بــرای‬ ‫برقــراری تــردد‪ ،‬پــل باکســی بــه منطقــه اعــزام شــده اســت تــا بــا انجــام الیروبــی و‬ ‫بی بورس نفس کشیدنم‬ ‫دشوار است!‬ ‫خــدا بیامــرز جاناتــان ســوئیفت (‪)Jonathan Swift‬‬ ‫هجونویــس‪ ،‬شــاعر و نویســنده ایرلنــدی معتقــد بــود‬ ‫یک مرد دانا باید پول را در ســر خود داشــته باشــید‪ ،‬نه‬ ‫در قلــب خــود! حــاال چــرا نبایــد پول را در حســاب بانکی‬ ‫یــا کیــف پــول گذاشــت بایــد از ایــن بنــده خــدا پرســید‬ ‫که ظاهرا ً ســال هاســت روی در نقاب خاک کشــیده و‬ ‫ریــق رحمــت را بــا همه مخلفاتش ســر کشــیده اســت!‬ ‫البتــه اگــر ایشــان االن زنــده بــود حتمــا ًبــه هموطنانــش‬ ‫توصیــه مــی کــرد کــه پــول را در بــورس ایــران‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد و اقامــت ‪ 5‬ســاله دریافــت کننــد!‬ ‫در جریان هستید که رییس سازمان بورس چند روز‬ ‫قبــل بــدون اینکــه حتــی یــک لبخنــد بزند خیلی جــدی و‬ ‫رســمی با اســتایل ســیامک انصاری اعالم فرمودند‪ :‬به‬ ‫خریــداران خارجــی ســهام اقامــت ‪ ۵‬ســاله می دهیــم!‬ ‫اصــل خبــر بــا ســایر مخلفــات بــه روایــت جرایــد‬ ‫طبــق اعــام روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‪ ،‬ایــن بانــک‬ ‫«شــیوه نامه اعطــای مجــوز اقامــت پنــج ســاله بــه‬ ‫ســپرده گذاران و ســرمایه گذاران خارجــی» و «فــرم‬ ‫درخواســت ســپرده گذاران و ســرمایه گذاران خارجــی‬ ‫بــرای دریافــت مجــوز اقامــت پنــج ســاله» را بــه بانــک‬ ‫ملــی ابــاغ کــرده اســت‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! مــن فکــر مــی کنــم ایــن دولــت‬ ‫اگــر بــه جــای ســرمایه گــذاری روی قــرارداد پــر حــرف‬ ‫و حدیــث برجــام‪ ،‬از همــان صــد روز اول روی بــورس‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده بــود‪ ،‬االن نــه تنهــا مشــکل‬ ‫اقتصــادی نداشــتیم بلکــه بــا صــف متقاضیان ســرمایه‬ ‫گــذاری در بــورس و ســایر بخــش هــای مختلــف‬ ‫اقتصــادی و صنعتــی و کشــاورزی و توریســتی و ‪...‬‬ ‫مواجــه بودیــم!‬ ‫البتــه هــر چنــد دیــر ولــی دوســتان در ایــن صــد‬ ‫روز اخــر کیســه ای هــم بــرای ســرمایه گــذاران‬ ‫خارجــی عالقــه منــد بــه بــورس ایــران دوختنــد و‬ ‫قــرار اســت بــا اعطــای شــهروندی ‪ 5‬ســاله اونچنــون‬ ‫رونــق اقتصــادی ایجــاد کننــد کــه بیــا و تماشــا کــن‪...‬‬ ‫بــه هــر حــال بورســی کــه در ان پســر ‪ 12‬ســاله و‬ ‫شــاطر نانــوا بــا کانــال هــای ‪ ۱۰‬هــزار نفــری مشــغول‬ ‫ســیگنال فروشــی و کســب درامــد هســتند قطعــا بــرای‬ ‫درامــد بیشــتر هســت و اگــر کمــی دســت بجنبانیــم‬ ‫می توانیــم ســرمایه گذاران خارجــی را هــم جــذب کنیــم!‬ ‫فقــط خواهشــا ًقبــل از ثبــت نام در بــورس‪ ،‬این بندگان‬ ‫خــدا را روشــن کنیــد کــه چطــور ســهام شــرکت هــای‬ ‫کاغــذی ‪ ،‬شــرکت هــای ورشکســته یا حتــی کارخانجاتی‬ ‫کــه فقــط یــک کپــه ماســه‪،‬چند تــا اجــر گــری و یــک‬ ‫چارچــوب درب فلــزی زنــگ زده ‪ ،‬تمــام اورده انهاســت‬ ‫‪ ،‬هــر روز بــاال مــی رود! یــا اینکــه چطــور بورســی کــه‬ ‫پــرده ان عیــن جنــگل هــای شــمال ســبز چمنــی اســت‬ ‫یــک شــبه مثــل لبــاس شــمر ملعــون قرمــز مــی شــود؟!‬ ‫البتــه ایــن شــروع کار اســت و بــا پاگشــا شــدن‬ ‫ســرمایه گذاران خارجــی در بــورس مــی تــوان انهــا را‬ ‫بــا ســایر بــازار هــا هــم اشــنا کــرد! حتــی بــازار مســکن‪،‬‬ ‫خــودرو‪ ،‬ســکه‪،‬ارز و ‪ ...‬جــای بــرای اعطــای اقامت هــای‬ ‫ده ســاله و بیشــتر هــم دارنــد! رویاهایتــان نقــره فــام‬ ‫‪ ...‬بــه قــول دیویــد بیلــی (‪)David Bailey‬بــرای ثروتمند‬ ‫شــدن‪ ،‬بایــد در زمانــی کــه خــواب هســتید نیــز پــول‬ ‫دربیاوریــد!‬ ‫پاکســازی و نصــب پــل باکســی‪ ،‬مســیر بازگشــایی شــود‪.‬‬ ‫نبــود پــل در محورهــای روســتایی خراســان شــمالی ســبب شــده تــا بــا کوچکتریــن‬ ‫بارندگی و ســیل‪ ،‬مســیر بســته و ارتباط قطع شــود و این‪ ،‬مشــکل اشــنا و همیشــگی‬ ‫روســتاهای بــدون پــل اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬بــاران و‬ ‫ســیل دیشــب بــه حــوزه راه در شهرســتان هــای اســتان خســارت وارد کــرده اســت کــه‬ ‫میــزان ان در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫جــواد نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین خســارت بــاران دیشــب‪ ،‬از شهرســتان‬ ‫جاجــرم گــزارش شــده اســت گفــت‪ :‬در بخــش شــوقان‪ ،‬برخــی از تاسیســات‬ ‫شــرکت های خدمــات رســان از جملــه شــرکت اب و فاضــاب و شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق کــه در مســیر رودخانه هــا قــرار دارد‪ ،‬دچــار خســارت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در اســفراین‬ ‫هــم بــارش شــدید بــاران و ســیل‪ ،‬ســبب خســارت بــه راه هــا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــارش بــاران و تگــرگ و ســیل در شهرســتان های شــیروان و فــاروج هــم‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اکنــون تمــام‬ ‫محورهــای اصلــی اســتان بــاز اســت و تــردد در ان برقــرار اســت‪.‬‬ ‫بــارش بــاران‪ ،‬تگــرگ و جــاری شــدن ســیل دیشــب در چنــد شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی خســارت بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی بــرای امــروز تشــدید بارندگی هــا و ســیالبی شــدن‬ ‫مســیل هــا را پیــش بینــی کــرده اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫شهرستانها‬ ‫راه اندازی فرودگاه جاجرم خراسان‬ ‫شمالی پس از سالیان دراز‬ ‫با گذشــت ‪ ۱۷‬ســال بالتکلیفی فرودگاه جاجرم در جنوب غربی‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬به عنوان فرودگاه دوم و پشتیبان‪،‬این فرودگاه‬ ‫بــا پیگیــری مســووالن اســتانی در مســیر راه انــدازی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اگرچــه در ایــن مــدت هــر بــار‬ ‫وعــده هــای پــر و پیمانــی از ســوی مســووالن اســتانی و حتــی‬ ‫ملــی بــرای تکمیــل ایــن فــرودگاه داده مــی شــود‪ ،‬ولــی بررســی‬ ‫هــا نشــان مــی دهــد کــه تاکنــون هیچ اقــدام عملی برای توســعه‬ ‫زیرســاخت فــرودگاه جاجــرم در جنــوب غربــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی انجــام نشــد و همچنــان درب ایــن فــرودگاه بــه دلیــل‬ ‫کمبــود زیرســاخت نــه تنهــا بــر روی هواپیماهــای مســافربری کــه‬ ‫حتــی اموزشــی کوچــک کــه امــکان نشســتن بــر روی اســفالت‬ ‫معمولــی را دارنــد‪ ،‬نیــز بســته اســت‪.‬‬ ‫شــاهد عینــی ایــن ادعــا عــدم اجــازه فــرود اضطــراری بــه یــک‬ ‫فرونــد هواپیمــای اموزشــی بــود اواخــر فروردیــن مــاه ســال جاری‬ ‫بــه دلیــل کاهــش ســوخت در مســیر برگشــت از شــاهرود دچــار‬ ‫مشــکل شــد و بــا وجــود درخواســت هــای مکــرر بــه بــرج مراقبــت‬ ‫فــرودگاه جاجــرم بــرای فــرود اضطــراری پــس از عــدم موفقیــت‬ ‫تمــاس بــا دســت انــدرکاران فــرودگاه بــه ناچــار در جــاده اســفالته‬ ‫بیــن شــهری فــرود امــد کــه خســارت زیــادی بــه ایــن هواپیمــای‬ ‫اموزشــی وارد امد‪/.‬ایرنــا‬ ‫خسارت بیش از ‪ ۶۱‬میلیارد ریالی‬ ‫تگرگ به کشاورزی شیروان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــارش تگــرگ پنــج‬ ‫شــنبه شــب‪ ۶۱ ،‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال بــه کشــاورزی‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی خســارت زد کــه بیشــترین‬ ‫ســطح مربــوط بــه باغ هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خســارت در حــوزه‬ ‫زراعــت دیــم ‪ ۲۰‬هکتــار‪ ،‬زراعــت ابــی ‪ ۵۰‬هکتــار‪ ،‬بــاغ‬ ‫هــای انگــور و ســردرختی هــا‪ ۲۰۰‬هکتــار و کلــزا ‪ ۱۰‬هکتــار‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خســارت وارد شــده بــه کشــاورزی تنهــا در بخــش‬ ‫مرکــزی و حومــه بخــش شــرقی شهرســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان نیــز گفــت‪ :‬بارندگی هــای شــدید پنــج‬ ‫شــنبه شــب خســارتی بــه حــوزه راه روســتایی‪ ،‬ابنیــه فنــی و‬ ‫پــل وارد نکــرد و فقــط معابــر شــهر دچــار ابگرفتگــی شــد کــه بــا‬ ‫اقــدام بــه موقــع نیروهــای شــهرداری مشــکل برطــرف شــد‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش‬ ‫بینی هــای هواشناســی‪ ،‬ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان‬ ‫در حــال امــاده بــاش اســت‪.‬‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی وضعیــت جــوی ایــن‬ ‫اســتان را در چنــد روز اینــده همــراه بــا بــارش بــاران‪،‬‬ ‫احتمــال ریــزش تگــرگ و وزش بــاد اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دردیــدار بــا مدیــر پــارک علــم و فنــاوری بــر اســتمرار همکاریهــای دو جانبــه تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی با بیان این مطلب که رشــد فناوری در اســتان درگرو تعامل و همکاری دســتگاههای‬ ‫زیربــط مــی باشــد افــزود‪ :‬مخابــرات بعنــوان تامیــن کننــده زیرســاختهای ارتباطــی در ایــن زمینــه‬ ‫امــاده همــکاری بــا تمامــی دســتگاههای اجرایــی را دارد ‪.‬‬ ‫وی کــه در جلســه ای بــا دکتــر غفــاری مدیــر پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســخن مــی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تاکید بر اینکه عامل اصلی رشــد و توســعه اســتان ارتقاء ســطح فناوری اســت افزود‪ :‬مخابرات‬ ‫بــا مشــارکت در طــرح هــای پــارک علــم و فنــاوری از ایــن فرصــت برای همکاری در توســعه اســتان‬ ‫اســتفاده کــرده و ابــراز امیــدواری کــرد همکاریهــای موثر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان تقویــت و حمایــت از اســتارت اپ هــا را مهــم ارزیابــی کــرد و‬ ‫گفــت ‪ :‬مــی شــود بــا حمایــت از کارافرینــان حــوزه فنــاوری ‪ ،‬در خصــوص ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫فنــاوری اســتان گام هــای تاثیــر گــذاری برداشــت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مراقب وعده های پوشالی باشید‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی کرامتــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیشــتر خســارتها بــه محورهــای روســتایی روییــن ‪،‬‬ ‫قزاقــی‪ ،‬اردغــان‪ ،‬دنــج و باغــی در بخــش مرکزی شهرســتان‬ ‫و محــور اســفراین _ بجنــورد بــود کــه بخشــی از این محورها‬ ‫نیــاز بــه مرمــت و بهســازی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بایــد بــا تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــا‬ ‫بررســی کارشناســی نســبت بــه مرمــت راههــای روســتایی‬ ‫خســارت دیــده ناشــی از ســیل اقــدام شــود و امیدواریــم که‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز از ســوی مدیریــت بحــران بــرای بازســازی‬ ‫و بهســازی ایــن راههــا در اختیــار شهرســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییس مدیریت بحران شهرســتان اســفراین اظهارداشــت‬ ‫‪ :‬در پــی هشــدار قرمــز هواشناســی مبنی بر احتمــال بارش‬ ‫شــدید بــاران بــرای ‪ ۲۴‬ســاعت اینــده‪ ،‬تمــام نیروهــای‬ ‫خدمــات رســان و عضــو مدیریــت بحــران فرمانــداری بــه‬ ‫حالــت امــاده بــاش در امدنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬همچنیــن نیروهــای راهــداری در نقاط‬ ‫اســیب زا ی محــور هــای روســتایی بــه ویــژه در محــور‬ ‫باغــی بــرای اقــدام بــه موقــع در صــورت وقــوع ســیالب‬ ‫مســتقر شــدند‪/.‬ایرنا‬ ‫همکاری با پارک علم و فناوری در راستای توسعه استان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۲‬میلیارد ریالی سیل به‬ ‫راههای ارتباطی اسفراین‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬شــهروندان بــه لینــک های ناشناســی کــه در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه تبلیــغ کاریابــی مــی کننــد‪ ،‬اعتنــا نکنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا اظهارکــرد‪ :‬ســودجویان ســایبری‬ ‫از مشــکالت موجــود در جامعــه ســوء اســتفاده کــرده و بــا اســتفاده از کلمــات و جمــات‬ ‫فریبنــده بــا عنــوان اســتخدام فــوری بــا ســوء اســتفاده از نیــاز برخــی از شــهروندان‪ ،‬انها را‬ ‫بــه ســمت نیــات شــوم خــود هدایــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از مــواردی کــه در حــال حاضــر بــه راحتــی مــی توانــد بــر رفتــار کاربــران‬ ‫تاثیــر بگــذارد موضــوع اشــتغال بــوده کــه بســیار مــورد توجــه خانواده هــا اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان ادامــه داد‪ :‬در نوعــی از کالهبــرداری‪ ،‬ســودجویان‬ ‫ســایبری بــا ارســال مطالــب جــذاب و اغــوا کننــده از مخاطبــان خــود درخواســت می کننــد‬ ‫ابتــدا رزومــه ای از فعالیــت هــای خــود را بــرای ان شــرکت یــا موسســه ارســال کننــد کــه‬ ‫پــس از چنــد روز بــا برقــراری تمــاس از طــرف شــرکت مبنــی بــر اینکــه رزومــه شــما مــورد‬ ‫قبــول واقــع شــده خواســتار واریــز مبلغــی پــول بــه حســاب شــرکت در قالــب انجــام امــور‬ ‫اداری یــا برگــزاری کالس هــای اموزشــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫پرســا بیــان کــرد‪ :‬هموطنــان پیــش از اطمینــان کامــل از قانونــی بــودن فعالیــت هــر‬ ‫ســایتی‪ ،‬هیــچ گونــه مبلغــی را بــه حســاب هــای درخواســت شــده واریــز نکــرده و بــه‬ ‫لینک هــای ناشناســی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬اقــدام بــه تبلیــغ کاریابــی می کنند‪،‬‬ ‫اعتنــا نکننــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــا تصریــح کــرد‪ :‬همــه ســایت هایی کــه در حــوزه کاریابــی فعالیــت می کننــد‬ ‫بایــد از وزارت کار مجــوز داشــته و تمامــی ایــن ســایت ها بایــد در ســتاد ســاماندهی‬ ‫پایگاه هــای اینترنتــی بــه ثبــت رســیده باشــند و ضمــن دارا بودن نماد اعتمــاد الکترونیک‪،‬‬ ‫همــه مجوزهــای مــورد نیــاز را اخــذ کــرده باشــند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد ( افتابی)‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 27‬سیلسیوس‬ ‫وزش باد شمال شمال شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای روز یکشنبه‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪295‬‬ ‫خبر‬ ‫فرورفت زمین خطری جدی در کمین استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان گفــت‪ ۳۵ :‬هــزار حلقــه چــاه در اســتان وجــود دارد کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۶۰۰‬حلقــه بــرای شــرب و مابقــی بــرای مصــارف کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بهــزاد هرمــزی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش میــزان بارندگی هــا در اســتان گلســتان چاه هــای اســتان بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫افــت دبــی خواهند داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزی اســتان متکــی بــه اب اســت و ایــن امــر یکــی از عوامــل نشســت زمیــن‬ ‫دشــت گرگان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فصــل تابســتان‪ ،‬فصــل برداشــت کشــاورزان بــرای ابیــاری مــزارع از چاه هــای کشــاورزی‬ ‫افزایــش می یابــد کــه ایــن امــر باعــث کاهــش ســطح ســفره های زیرزمینــی می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در ســال گذشــته یک هزار هکتار کشــت شــالی در اســتان انجام شــده‬ ‫کــه ایــن باعــث افزایــش فشــار بــه منابــع ابــی و ســفره های زیرزمینــی می شــود و هــم چنیــن‬ ‫موجــب از دســت رفتــن تدریجــی ایــن منابــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بــا بیــان اینکــه بــزودی بــا بهره بــرداری ســد‬ ‫شــصت کال گفــت‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن ســد می تــوان انتظــار داشــت کــه ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار متــر‬ ‫مکعــب بــه ظرفیــت اب گــرگان اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از افــزوده شــدن چنــد حلقــه چــاه جدیــد بــرای تامیــن اب شــرب گــرگان خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تحویــل ایــن ســه حلقــه چــاه تــا ابتــدای تابســتان و دو حلقــه ایســتگاه پمپــاژ تــا نیمــه‬ ‫تابســتان ‪ ۱۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه بــر میــزان اب گــرگان افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هرمــزی از فشــاری کــه اقتصــاد کشــاورزان و دامپــروران بــه اب و فاضــاب وارد مــی کننــد گالیــه کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تغییــر الگــوی کشــت و برنامه هــای ســازگار بــا کــم ابــی و همچنیــن مدیریــت مصــرف توســط‬ ‫مــردم می توانــد راه حلــی بــرای عبــور از بحــران کــم ابــی در اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان بــارش کــم بــرف در‬ ‫مناطــق کوهســتانی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل گفــت‪ :‬متاســفانه در ســال بارشــی کنونــی بــا‬ ‫کاهــش بســیار چشــمگیر بــرف در مناطــق کوهســتانی مواجــه بودیــم بــه طــوری کــه در ســال گذشــته‬ ‫میــزان ایــن بــارش بیــش از ‪ ۱۲۴‬کیلومتــر مربــع بــرف بــوده که در زمســتان ‪ ۹۹‬به ‪ ۸‬کیلومتر مربع تغییر‬ ‫پیدا کرده که موجب کاهش بســیار چشــمگیر اب ســطح چشــمه های موجود در مناطق کوهســتانی‬ ‫خواهــد شــد و ایــن امــر باعــث نگرانــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان نیــز بــر خالف اســتان شــمالی بــودن جز اســتانهای در تهدید کم‬ ‫ابــی قــرار دارد تــا جایــی کــه در کشــور فقــط ‪ ۲‬اســتان فاقــد مدیریــت در احــداث سدســازی بــرای تامیــن‬ ‫منابــع ابــی بــوده یکــی کرمــان و دیگــری گلســتان می باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کرمــان بــه دلیــل منطقــه خشــک و کویــری بودن صرفه اقتصادی برای احداث ســد نداشــته‬ ‫امــا گلســتان بــه لحــاظ ســو مدیریــت باالدســتی موجــب عــدم فراهــم ســازی ایجــاد ســد بــرای مهــار‬ ‫اب هــای ســطحی و تزریــق ان بــه منابــع و مخــازن زیرزمینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد بــا توجــه بــه برداشــت های نامناســب از مخــازن زیرزمینــی در روزهــای اخیــر شــاهد‬ ‫فرورفــت ســطح زمیــن در برخــی مناطــق گلســتان هســتیم و ایــن مــی توانــد هشــداری جــدی باشــد‪.‬‬ ‫هرمــزی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر همچنــان بــه رونــد برداشــت بــدون برنامــه ریــزی از منابــع ابــی ادامــه‬ ‫دهیــم بــزودی شــاهد از بیــن رفتــن مخــازن زیرزمینــی خواهیــم بــود و اگــر بعــد از ان هــم هر چه تالش‬ ‫کنیــم دیگــر قــادر بــه بازســازی ایــن منابــع بــرای جبــران نخواهیــم بــود چــرا کــه ایــن منابع به لحــاظ خالی‬ ‫شــدن اب جــای خــود را بــه خــاک داده انــد و غیــر قابــل بازســازی هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۹۸‬درصــد منابــع اب شــرب‬ ‫اســتان از چاه هــا و منابــع زیرزمینــی تامیــن می شــود کــه بــا توجــه بــه کاهــش بارش هــای ســال ابــی‬ ‫جــاری و نیــز اســتفاده بــی رویــه اب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬اب دهــی انهــا ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫و تامیــن اب از ایــن منابــع را نیــز بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫قبض اب ‪ ۱۲‬درصد از مشترکان‬ ‫گلستانی رایگان شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب گلســتان گفت‪ ۱۲ :‬درصد مشــترکان اب گلســتان‬ ‫از تخفیــف ‪ ۱۰۰‬درصــدی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد‪۸۸ :‬‬ ‫درصــد مشــترکان اب و فاضــاب گلســتان خانگــی و ‪۱۲‬‬ ‫درصــد غیرخانگــی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان افــزود‪۹۲ :‬‬ ‫درصــد مصــرف اب اســتان‪ ،‬بــه بخــش خانگــی و هشــت‬ ‫درصــد بــه غیرخانگــی تعلــق دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از اول اردیبهشــت امســال تعرفــه‬ ‫هــا هفــت درصــد افــزوده شــده و ایــن عــدد بــرای بــد و‬ ‫پرمصرف هــا بــه ‪ ۲۳‬درصــد هــم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫هرمــزی بــا اشــاره بــه طــرح ملــی اب امیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طرح از یک بهمن ‪ ۱۳۹۹‬اجرایی شــده و طی ان مشــترکان‬ ‫بــه دســته هــای کــم مصــرف‪ ،‬خــوش مصــرف‪ ،‬پرمصــرف و‬ ‫بــد مصــرف تقســیم بنــدی مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫مشــترکان کــم مصــرف ماهانــه بیــن ســه الــی پنــج مترمکعــب‪،‬‬ ‫خــوش مصــرف بیــن پنــج الــی ‪ ،۱۵‬پرمصــرف ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۳۰‬و‬ ‫بدمصــرف ‪ ۳۰‬متــر مکعــب بــه بــاال اب مصــرف مــی کنند‪/.‬مهــر‬ ‫تایید یکهزار و ‪ 610‬متقاضی طرح ملی‬ ‫مسکن در گلستان‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۶ :‬هــزار نفــر در طــرح ملــی تامیــن مســکن در اســتان ثبــت‬ ‫نــام کردنــد کــه تاکنــون تقاضــای هــزار و ‪ ۶۱۰‬نفــر از انــان تاییــد‬ ‫نهایــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســدالله پناه یــزدان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ثبــت نــام بــرای متقاضیــان طــرح ملــی تامیــن مســکن از مهــر تــا‬ ‫بهمــن مــاه ســال گذشــته طــی ســه مرحلــه در ‪ ۱۱‬شــهر گــرگان‪،‬‬ ‫گنبدکاووس‪ ،‬کالله‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بندرترکمن‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گمیشــان و اق قــا در اســتان گلســتان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۶‬هــزار متقاضــی طــرح ملــی مســکن بــا‬ ‫انجــام اســتعالم های الزم‪ ،‬پرونــده هــزار و ‪ ۶۱۰‬نفــر تاییــد نهایــی‬ ‫شــد و ‪ ۶۹۱‬نفــر از انــان ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال اورده اولیــه را پرداخــت‬ ‫کردنــد و عملیــات ســاخت ‪ ۱۸۰‬واحــد در گــرگان و ‪ ۹۶‬واحــد در‬ ‫گنبــدکاووس در مرحلــه فونداســیون اســت‪.‬‬ ‫معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی همچنین‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مطابــق پیــش بینــی انجــام شــده‪ ،‬ســاخت هــر واحد‬ ‫طــرح ملــی مســکن بــا زیربنــای بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬مترمربــع‪ ،‬چهــار‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه دارد که ســه میلیارد ریــال ان اورده متقاضی‬ ‫و یــک میلیــارد ریــال ان تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫برق دار شدن ‪ 400‬خانوار عشایری گلستان‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت‪ :‬شــبکه های‬ ‫برق ‪ 180‬روســتا بهســازی شــده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر نصیــری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برنامه هــای متنوعــی در بخــش توســعه شــبکه روســتایی و شــهری‬ ‫و بهینــه ســازی خطــوط داریــم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســال جدید‪ ،‬شــبکه های برق ‪ ۱۸۰‬روســتا بهســازی‬ ‫شــده و بــا پاکســازی ایــن مناطــق‪ ،‬نقطــه عطفــی بــرای اقدامــات‬ ‫جدیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اضافــه کــرد‪ ۴۰۰ :‬مشــترک عشــایری در گلســتان‬ ‫وجــود دارد کــه در ســال جدیــد توســط ســلول های خورشــیدی بــرق‬ ‫دار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــا بیــان بــرق دار‬ ‫بــودن تمــام روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫در ســال جدید دو روســتای زیر پنج خانوار شناســایی شــده که در‬ ‫صــورت تاییــد فرمانــداری هــا بــه ان هــا برق رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصیــری تصریــح کــرد‪ :‬در بخــش ســیم بــه کابــل‪ ،‬تمــام ســیم های‬ ‫مســی در برنامــه پنــج ســاله بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل خواهنــد‬ ‫شــد کــه بخشــی از ان امســال اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬توســعه زیرســاخت ها فیــدر و توســعه رینگ‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اجرایــی و مشــکالت توزیــع در ایــن بخــش‬ ‫کــم شــد و تابســتان دغدغـه ای برای بهــره بــرداری از خطوط ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولــت نداریــم‪.‬‬ ‫وجودی و ذاتی هالل احمر ریشه در معارف دینی دارد‬ ‫فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫دکتــر غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم شــریف شهرســتان هــای گــرگان و اق قــا‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــه همراهــی مدیرعامــل و مســئول دفتــر نمایندگــی‬ ‫ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬ضمــن بازدیــد از انبــار امــاده عملیــات‬ ‫ایــن شهرســتان در جمــع مجمــع خیریــن و امدادگــران هــال احمــر حضــور پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در ترویــج اخــاق اســامی در جامعــه‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد نماینــدگان گــرگان و اق قال تمام تالش‬ ‫خــود را بــرای حــل مشــکالت مــردم بــکار مــی گیرند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر گلســتان؛ در ایــن دیــدار دکتــر منتظــری‬ ‫در جمــع اعضــای مجمــع خیریــن و امدادگــران هــال احمــر اق قــا گفــت‪ :‬ریشــه و‬ ‫فلســفه هــال احمــر را بایــد در معــارف دینــی جســت و جــو کــرد‪ .‬همدلــی و نــوع دوســتی‬ ‫از توصیــه هــای ارزنــده دیــن اســام و ســیره علمــی اهــل بیــت علیهــم الســام اســت ‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در ادامــه افــزود‪ :‬فلســفه وجــودی‬ ‫دیــن بــر ایــن مبنــا اســت کــه دگــر خــواه باشــیم و هــال احمــر ایــن وجــه دیــن را معنــا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬خیریــن داوطلــب بایــد بــا ایــن هــدف واال در مســیر نــوع دوســتی ثابــت قــدم باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر منتظــری ضمــن قدردانــی از مجموعــه هــال احمر اســتان و شهرســتان و خیریــن داوطلب‬ ‫خبر‬ ‫ورود نخستین محموله بچه میگو از جنوب کشور‬ ‫به گلستان‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬نخســتین محمولــه بچــه میگــو از‬ ‫جنــوب کشــور‪ ،‬بــه تعــداد ‪ 1‬میلیــون و ‪ 600‬هــزار قطعــه جهــت ذخیــره ســازی و تولیــد در‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬وارد اســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫محمــود ســقلی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬ایــن محمولــه بــا رعایــت کلیــه‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و انجــام ازمایشــات مــورد نیــاز از ســوی دامپزشــکی بــرای ذخیــره‬ ‫ســازی در دومیــن ســال پــرورش پــس از بیمــاری لکــه ســفید‪ ،‬در اختیــار تولیــد کننــدگان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری نزدیــک بــه ‪ 1320‬هکتــار از مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان زیرکشــت ایــن محصــول مــی رونــد کــه بــا توجــه بــه دســتورالعمل های صــادره‬ ‫کمیتــه فنــی الزامــات بهداشــتی ‪ ،‬مــزارع دارای نرســری می تواننــد بــرای هــر هکتــار بیــن‬ ‫‪ 250‬تــا ‪ 350‬هــزار قطعــه و مــزارع بــدون نرســری بــرای هــر هکتــار ‪ 150‬هــزار قطعــه‪،‬‬ ‫ذخیــره ســازی بچــه میگــو انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان نیــاز اســتان بــه بچــه میگــو خاطــر نشــان کرد‪ :‬در ســال جــاری نیاز‬ ‫مجتمع پرورش میگو گمیشان نزدیک به ‪ 200‬میلیون قطعه بچه میگو است که با توجه‬ ‫به وجود یک مرکز تکثیر در استان‪ ،‬بخشی از این نیاز به میزان حدود ‪ 50‬میلیون قطعه‬ ‫می تواند از سوی این مرکز تامین گردد‪.‬‬ ‫معــاون ابــزی پــروری شــیالت اســتان نقــش نرســری را در بازماندگــی بچــه میگــو بســیار‬ ‫تاثیرگــذار دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد مراکــز نرســری در مــزارع پــرورش میگــو از‬ ‫اهمیــت بســیار باالیــی در میــزان بازماندگــی بچــه میگــو برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫را کــه بــا توجــه بــه شــرایط طبیعــی اســتان‪ ،‬در مــاه هــای انتقــال و ذخیــره ســازی بچــه‬ ‫میگو(فروردیــن و اردیبهشــت) کــه دمــای اســتان بــه زیــر ‪ 22‬درجــه مــی رســد‪ ،‬نیــاز گونــه‬ ‫وانامــی میگــو جهــت تحمــل شــرایط بیرونــی‪ ،‬بــه دمــای ‪ 25‬درجــه اســت کــه ایــن شــرایط‬ ‫در اســتخرهای نرســری بــرای میگوهــا فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میگوهــا پــس از ورود بــه اســتان‪ ،‬در اســتخرهای نرســری‪ ،‬بــا طــی ‪ 30‬روز‬ ‫و رســیدن بــه وزن ‪ 1‬گــرم کامــا امــاده جهــت ذخیــره ســازی در اســتخرهای پــرورش‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن عمــل عــاوه بــر وزن گیــری میگــو‪ ،‬بازماندگــی بــاالی ‪ 90‬درصــد را نیــز بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نخســتین مرکــز نرســری در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان توســط‬ ‫بخش خصوصی راه اندازی شــده اســت‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬یکی از مزارع بخش خصوصی‬ ‫امســال بــرای نخســتین بــار بــه صــورت پایلــوت‪ ،‬مرکز نرســری خــود را با ظرفیــت نگهداری‬ ‫‪ 2‬تــا ‪ 3‬میلیــون الرو میگــو‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 450‬مترمربــع و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد‬ ‫ریــال راه انــدازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس ســقلی در خصــوص ارائــه تســهیالت بــه متقاضیان پــرورش و فعالیــت در امر‬ ‫ابزی پروری اســتان یاداور شــد‪ :‬با توجه به امضای تفاهم نامه ســه جانبه بین شــیالت‪،‬‬ ‫وزارت تعــاون و اســتانداری گلســتان‪ ،‬کــه در ســفر دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس‬ ‫قاچاق چوب افت جان‬ ‫جنگل های گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬اعضــای‬ ‫یــک بانــد قاچــاق چــوب در اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی هاشــمیان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫اعضــای بانــد قاچــاق چــوب از جنــگل هــای گلســتان در‬ ‫شهرســتان کردکــوی شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعضــای ایــن بانــد در مــدت ها فعالیت خود و‬ ‫بــا همــکاری چنــد نفــر از مامــوران منابــع طبیعــی‪ ،‬درختان‬ ‫جنگلــی مناطــق غــرب اســتان را قطــع‪ ،‬و پــس از دپــو بــه‬ ‫همــدان منتقــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بیــان کــرد‪ :‬دادســتانی‬ ‫کردکــوی بــا همــکاری پلیــس اقتصــادی پــس از ســه مــاه‬ ‫کار اطالعاتــی‪ ،‬اعضــای ایــن بانــد ‪ ۱۰‬نفــر را شناســایی و‬ ‫همــه انهــا دســتگیر کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت قطــع درختــان جنگلــی و قاچــاق چــوب‬ ‫توســط افــراد ســودجو بــدون توجــه بــه اهمیــت و کارکــرد ایــن‬ ‫عرصه هــای خــدادادی و حفــظ و نگهــداری ان بــرای نســل‬ ‫اینــده‪ ،‬همچــون خــوره و افــت بــه جــان جنگل هــای گلســتان‬ ‫افتاده اســت که خروج از این شــرایط نیازمند فرهنگ ســازی‬ ‫و همــت جمعــی دســتگاه های متولــی و نظارتــی اســت‪.‬‬ ‫راه هایی برای توسعه‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫هــر شــخصی بــرای توســعه کســب و کار خانگــی خــود‬ ‫ابتــدا بایــد امادگــی خــود را بررســی کند‪.‬پایه ‏گــذاری‬ ‫نادرســت در مبنــای کار باعــث در خطــر بــودن توســعه‬ ‫کســب و کار شــما می شــود‏‪.‬‬ ‫عوامــل مهمــی بــرای توســعه کســب و کار وجــود دارد کــه‬ ‫مــا در روزنامــه بــازار کســب و کار شــما را‏بــا بخشــی از‬ ‫ان هــا اشــنا می کنیــم‏‪.‬‬ ‫‏‪-1‬‏برای کسب و کار خود یک حساب بانکی باز کنید‏‪.‬‬ ‫ایا تابحال برای کســب و کار خود حســاب بانکی داشــته‬ ‫اید؟اگــر نداشــته ایــد یــک حســاب بانکــی‏بــرای کســب و‬ ‫کار خــود بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫تراکنش هــای مالــی خــود را همزمــان بــا رشــد کســب و‬ ‫کارتــان‏دنبــال کنید‪.‬اکثــر حســاب های جــاری بــرای مدیریــت‬ ‫حقــوق و دســتمزد بــه شــما خدماتــی می دهــد‏کــه ایــن‬ ‫می توانــد باعــث توســع ه انســانی کســب و کار شــما شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬‏موقعیتــی بیابیــد کــه بتوانیــد کاال یــا خدمــات جدیــد‬ ‫پیشــنهاد دهیــد‏‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات جدیــد یــا یــک محصــول می توانــد یــک‬ ‫راه بــرای توســعه کســب و کار شــما ‏باشــد‪.‬افزایش‬ ‫محصوالتــی کــه مشــابه بــا محصــوالت شــما باشــد‬ ‫می توانــد باعــث افزایــش مشــتریان ‏و فــروش ویــژه‬ ‫گردد‪.‬بــا ایــن کار خواهیــد توانســت فضــای بیشــتری بــه‬ ‫مشــتریان خــود در انتخــاب ‏کاال بدهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏مشتریان خود را بیشتر بشناسید‬ ‫ایــا کســانی کــه از شــما خریــد مــی کننــد را می شناســید؟‬ ‫حــال زمــان ان اســت کــه ان هــا را‏بشناســید‪.‬با جســتجو‬ ‫در زمینــه کاری خودتــان داده هایتــان را تحلیــل کــرده تــا‬ ‫باعــث ارتقــا خدمــات‏شــما شــود‏‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار می توانیــد بــرای مشــتری ای کــه در ذهــن‬ ‫شماســت داده هــای مختــص بــه او را‏بســازید و از ایــن‬ ‫طریــق بازاریابــی و فــروش بهتــر محصــوالت خــود را‬ ‫صــورت دهیــد‏‪.‬‬ ‫جمهــور بــه اســتان‪ ،‬جهــت حمایــت از صنعت میگــو‪ ،‬ماهیان خاویاری و صنایع وابســته‪،‬‬ ‫منعقد گردید‪ 1000 ،‬میلیارد تومان تسهیالت به این صنعت اختصاص داده شده است‬ ‫که در حال حاضر متقاضیان زیادی جهت ســرمایه گذاری و اســتفاده از این تســهیالت‬ ‫وجود دارند که در اینده نزدیک این تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۲‬مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۱/25‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‪،‬‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۴۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ارازبخــت کــردی فرزنــد‬ ‫عاشــور محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۲‬کــد ملــی ‪ ۶۲۸۹۸۹۲۵۷۶‬صــادره از گمیشــان در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ ۳۱۰/44‬مترمربــع (ســیصدوده ممیزچهــل وچهــار)‬ ‫در قســمتی از ششــدانگ قطعــه ‪ ۲۸۵‬تفکیکــی از پــاک باقیمانــده یــک اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫بخــش هفــت حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا به منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک‬ ‫شهرســتان اق قــا تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪۶۷۷۴‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/19‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ - ۱۴۰۰/۰۳/03‬محمــد فندرســکی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اق قــا‬ صفحه 5 ‫توصیه بهداشتی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫توصیــه ای مهــم در هنــگام مراقبــت از بیمــار مبتــا بــه کرونــا در خانــه؛ زبالــه هــای‬ ‫بیمــار را در کیســه ای جــدا بریــزد و روی ان بنویســید کــه «ایــن زبالــه یــک فــرد مبتــا‬ ‫بــه کروناســت‪».‬تا کســانیکه بــه هــر دلیــل بــه ایــن کیســه دســت مــی زننــد بداننــد چــه‬ ‫خطــری انهــا را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪295‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫مدیریت استرس‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫‪.1‬می دونســتین اگــه خوابتــون نمی بــره یــک دقیقــه تند‬ ‫تنــد پلــک زدن می تونــه کمکتــون کنه‬ ‫‪ .2‬می دونســتین اگــه دنــدون درد داریــن می تونیــن بــا‬ ‫نگــه داشــتن یــخ روی لپتــون درد رو کــم کنیــن‬ ‫‪.3‬می دونســتین حــل معمــا باعــث کاهــش افــکار‬ ‫منفــی و تنش هــای ذهنــی میشــه‬ ‫‪.4‬می دونســتین در پنــج میلیــارد ســال‪ ،‬خورشــید بــه‬ ‫ســوخت و انــرژی و بــه یــک غــول قرمــز تبدیــل مــی شــود‬ ‫‪.5‬می دونســتین فضانــوردان نمی تواننــد اروغ بزننــد‪،‬‬ ‫چــون هیــچ نیــروی گرانــش بــرای جــدا کردن مایــع جات‬ ‫و گاز در معــده وجــود نــدارد‬ ‫‪.6‬می دونســتین هــوا در قلــه ی اورســت تنهــا یــک‬ ‫ســوم هــوای موجــود در ســطح دریــا اســت‬ ‫‪.7‬می دونســتین فیل هــا تنهــا حیواناتــی هســتند کــه‬ ‫نمی تواننــد بپرنــد‬ ‫‪.8‬می دونســتین ســرخس دارای ‪200‬کرومــوزوم اســت‬ ‫و انســان تنهــا ‪ 46‬کرومــوزوم دارد‬ ‫‪.9‬می دونســتین اکثــر رژ لب هــا حــاوی مقادیــری‬ ‫ماهــی هســتند‬ ‫‪.10‬می دونســتین خــودروی قرمــز در شــهر شــانگهای‬ ‫چیــن غیــر قانونــی اســت‬ ‫‪.11‬می دونستین نوشابه بوی بد دهان رو ازبین می بره‬ ‫می دونســتین نوشــابه می تونــه موهــا رو خیلــی ســریع‬ ‫از حالــت فــر بــه صــاف تبدیــل کنــه‬ ‫‪.12‬می دونستین بهش میگن سه تار اما چهار تا تار داره‬ ‫می دونســتین جنگ ‪ ۱۰۰‬ســاله ی انگلیس و فرانســه ‪۱۱۶‬‬ ‫ســال طول کشــید‬ ‫‪.13‬می دونســتین قلمــوی شــتر از مــوی ســنجاب‬ ‫درســت میشــه‬ ‫‪.14‬می دونســتین اســم پرنــده عــروس هلندیــه امــا‬ ‫بومــی استرالیاســت‬ ‫‪.15‬می دونســتین در عمــق ‪9‬متــری اب‪،‬بــه رنــگ قرمــز‬ ‫تجزیــه نمــی شــود‪،‬به همیــن دلیــل اگــر در اعمــاق اب‬ ‫دســت غواصــان زخمــی شــود از بــدن خــون ســبزرنگ‬ ‫خــارج مــی شــود‬ ‫‪.16‬می دونســتین عضــات عنبیــه چشــم در طــول روز‬ ‫‪100‬هــزار بــار منقبــض و منبســط مــی شــود در صورتــی‬ ‫کــه کــه ایــن حــرکات در عضلــه پــای انســان انجــام مــی‬ ‫شــد بایــد روزانــه معــادل ‪80‬کیلومتــر راه مــی رفتیــم‪.‬‬ ‫‪.17‬می دونســتین در ســفر مــی خواهیــد زغــال درســت‬ ‫کنیدبنزیــن ومــواد مشــتعل کننــده نداریــد ؟مقــداری‬ ‫شــکر روی چــوب بریزیــد تــا راحــت تــر اتــش بگیــرد‬ ‫‪.18‬می دونســتین لوســی نــام ســتاره ای ‪۱۰‬بیلیــون‬ ‫تریلیــون تریلیــون قیراطــی اســت کــه تمامــا ً از المــاس‬ ‫ســاخته شــده و در صــورت فلکــی قنطــورس قــرار دارد‬ ‫‪.19‬می دونســتین هرثانیــه حــدود ‪۱۰۰‬نــور رعــد و بــرق‬ ‫در جهــان ایجــاد مــی شــود هرســاله زمیــن بیــش از یــک‬ ‫میلیــون زلزلــه را تجربــه می کنــد‬ ‫‪.20‬می دونســتین بلندتریــن درخــت ‪،‬طولــی در‬ ‫حــدود ‪ ۴۳۵‬فــوت دارد ویــک درخــت اکالیپتــوس‬ ‫اســترالیایی اســت‬ ‫‪.21‬می دونســتین هــر فــرد از زمانــی کــه متولــد مــی‬ ‫شــود تــا زمانــی کــه مــی میــرد بیــش از ‪۴۰‬کیلوگــرم‬ ‫پوســت از دســت می دهــد‬ ‫‪.22‬می دونســتین در ســال ‪ ۱۹۵۳‬واتســون و کریــم‬ ‫بودنــد کــه ســاختار مولکولــی ‪DNA‬را تعییــن کردنــد‬ ‫می دونســتین شــتاب پــرش کــم حــدود ‪۲۰‬برابــر‬ ‫ســریعتر از ســرعت شــاتل فضایــی در هنــگام‬ ‫پرتابــش اســت‬ ‫‪.23‬می دونســتین مقــدار کمــی الــکل بــر روی عقــرب‬ ‫‪،‬باعــث مــی شــود او خــود را نیــش بزنــد‬ ‫‪..24‬می دونســتین بــا بــاال بــردن پــای خــود ولــه‬ ‫ارامــی دراز کشــیدن بــه کمــر در اب‪ ،‬شــما هرگــز غــرق‬ ‫نخواهیــد شــد‬ ‫‪.25‬می دونســتین اکثــر رژلــب هــا حــاوی مقادیــری‬ ‫ماهــی هســتند‬ ‫‪.26‬می دونســتین دریاچــه ناتــرون در شــمال تانزانیــا‬ ‫‪،‬براثرمــواد درون اب دریاچــه ‪،‬هرچیــزی را تبدیــل بــه‬ ‫ســنگ مــی کنــد‬ ‫‪.27‬می دونســتین مــاده ســفید مغزکــه مسءولیــت‬ ‫برقــراری ارتبــاط بیــن نقــاط مختلــف مغــز را بــر عهــده‬ ‫دارد تــا زمانــی کــه بــه ســن ‪ ۴۸‬ســالگی مــی رســید‬ ‫افزایــش حجــم خواهــد داشــت‬ ‫‪.28‬می دونســتین بــه یــاد اوردن چگونگــی شــروع رویــا‬ ‫غیــر ممکن اســت‬ ‫‪.29‬می دونســتین مــردم حرفهایــی کــه بــه صــورت در‬ ‫گوشــی ونجــوا ادا مــی کننــد را بیشــتر بــاور دارنــد‬ ‫می دونســتین وقتــی بــه موســیقی گــوش مــی دهیــد ‪،‬‬ ‫بــدن شــما توانایــی بیشــتری بــرای دریافــت الــکل دارد‬ ‫‪.30‬می دونســتین ســیگارهای الکترونیکــی ‪ ،‬سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن را ســرکوب مــی کنــد‬ ‫‪.31‬می دونســتین پشــمک توســط یــک دندانپزشــک‬ ‫اختــراع شــده اســت‬ ‫اســترس یــک واقعیــت انکارناپذیــر‬ ‫در زندگــی کنونــی اســت و گریــز از‬ ‫ان امــکان پذیــر نیســت‪ .‬لحظــه ای‬ ‫دربــاره برخــی ‏مســائل‪ ،‬نگرانی هــا‪،‬‬ ‫ترس هــا و امیــال نــاکام کننــده کــه‬ ‫روزانــه بــرای شــما پیــش می اینــد‪،‬‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬نگرانــی گــم‏کــردن اشــیاء‪،‬‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬ترافیــک‪ ،‬جرائــم‪،‬‬ ‫مشــاجره بــا اشــخاص‪ ،‬خرابــی‬ ‫اتومبیــل‪ ،‬مشــکالت مالــی‪ ،‬مــورد‬ ‫انتقــاد قــرار‏گرفتــن‪ ،‬شــرمندگی و‪...‬‬ ‫همــه از جملــه مشــکالتی هســتند‬ ‫کــه بــه طــور روزانــه بــر ســر راه اغلــب‬ ‫افــراد قــرار می گیرنــد‪ .‬‏‬ ‫مهارت هــای بنیــادی بســیاری وجــود‬ ‫دارد کــه بــا کمــک انهــا می تــوان‬ ‫اســترس را مدیریــت نمــود‪ .‬بــا‬ ‫بکارگیــری ایــن ‏راهکارهــا می توانیــد‬ ‫در موقعیت هــای اســترس زا کــه‬ ‫فشــار روانــی زیــادی بــه شــما وارد‬ ‫می شــود‪ ،‬ارامــش خــود را ‏حفــظ‬ ‫نمــوده و عملکــرد بهتــری داشــته‬ ‫باشــید و عــاوه بــر ایــن از مشــکالت‬ ‫بلنــد مدتــی کــه اســترس ممکــن‬ ‫اســت ‏بــرای شــما پیــش بیــاورد‪،‬‬ ‫مصــون بمانیــد‪ .‬‏‬ ‫بــر اســاس پژوهش هــای انجــام شــده‬ ‫اســترس بــا عوامــل بیرونــی و درونــی‬ ‫در ارتبــاط اســت‪ .‬عوامــل بیرونــی‬ ‫شــامل ‏موقعیت هــا‪ ،‬مشــکالت و‬ ‫چالش هایــی اســت کــه بــر ســر راه‬ ‫شــما قــرار می گیرنــد و عوامــل درونــی‬ ‫نیــز عبارتنــد از ‏حــاالت‪ ،‬وضعیــت و‬ ‫ویژگی هــای فــردی کــه توانایــی شــما‬ ‫بــرای کنارامــدن بــا عوامــل خارجــی‬ ‫را تعییــن می کننــد؛ مثــل ‏وضعیــت‬ ‫تغذیــه‪ ،‬ســامت کلــی جســم و روان‪،‬‬ ‫حــاالت هیجانــی و میــزان خــواب‬ ‫و اســتراحتی کــه داریــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫‏مدیریت اســترس نیز ممکن اســت در‬ ‫برگیرنــده راهکارهایــی هــم بــرای تغییر‬ ‫عوامــل خارجــی و هــم توانمندی هــای‬ ‫‏درونــی اشــخاص باشــد‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور بــرای مقابلــه بــا‬ ‫اســترس ها یــا فشــارهای روانــی‪،‬‬ ‫دوازده راهــکار اصلــی زیــر را مــد‏نظــر‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏ بــه خداونــد تــوکل کنیــد‪ :‬تــوکل‬ ‫بــه خــدا یکــی از راه هــای کاهــش‬ ‫اســترس اســت‪ .‬وقتــی انســان یــاد‬ ‫خــدا را در‏دل خــود زنــده نگــه دارد و‬ ‫ارتبــاط روحــی و معنــوی بیــن خــود و‬ ‫خــدا برقــرار کنــد‪ ،‬بــه ارامــش عمیــق‪،‬‬ ‫همــراه ‏بــا خشــنودی می رســد و بــا‬ ‫تــوکل بــه خــدا از هرگونــه‬ ‫اســترس و فشــارهای‬ ‫روانــی رهــا می شــود‪.‬‬ ‫‏‪)2‬‏ عوامــل اســترس‬ ‫زا را کــم کنیــد‪ :‬عوامــل‬ ‫بی شــماری ممکــن اســت‬ ‫باعــث اســترس شــما شــوند‬ ‫کــه بایــد ایــن ‏عوامــل‬ ‫اســترس زا را شــناخته و‬ ‫ســعی کنیــد از زندگــی خــود‬ ‫ان را حــذف کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال اگــر شــلوغی موجــب‬ ‫‏ناراحتــی شــما می شــود‪،‬‬ ‫زمانــی را بــرای خریــد‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه مــکان‬ ‫مــورد نظــر خلــوت باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏ زمانــی بــرای ارامــش‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ :‬فرقــی‬ ‫نمی کنــد کــه ســه بــار در‬ ‫هفتــه بــه باشــگاه ورزشــی‬ ‫برویــد‪ ،‬اخــر ‏هفته هــا پیــاده روی‬ ‫کنیــد‪ ،‬یــوگا تمریــن کنیــد یــا شــبی‬ ‫یــک ســاعت کتــاب بخوانیــد‪ ،‬شــما‬ ‫نیــاز داریــد کــه‏زمــان و فضایــی را بــرای‬ ‫ارامــش ذهــن خــود و دور کــردن افــکار‬ ‫منفــی در نظــر بگیریــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏ بــه چیــز دیگــری بیاندیشــید‪ :‬اگــر‬ ‫ذهن تــان انقــدر درگیــر مشــکالت‬ ‫اســت کــه نمی توانیــد زمانــی را بــرای‬ ‫‏ارامــش فراهــم کنیــد‪ ،‬حواســتان را‬ ‫بــه یــک موضــوع دیگــر پــرت کنیــد تــا‬ ‫اســترس از شــما دور شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ )5‬‏تصویرســازی کنیــد‪ :‬از همــه‬ ‫حس هــای پنج گانــه خــود در ایــن‬ ‫زمینــه بهــره ببریــد‪ .‬تصویری شــاعرانه‬ ‫و ارامــش‏بخــش را همچــون ســاحل‬ ‫یــا علفــزار در ذهــن خــود تصــور‬ ‫کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )6‬‏در کمــال گرایــی غــرق نشــوید‪:‬‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل بــروز اســترس‬ ‫در افــراد‪ ،‬کمــال گرایــی و توقعــات‬ ‫بســیار ‏زیــاد اســت‪ .‬اگــر افــراد از‬ ‫کمــال گرایــی خــود بکاهنــد‪ ،‬بــه‬ ‫اســترس کمتــری دچــار می شــوند‪ .‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏برنامــه ریــزی را فرامــوش نکنیــد‪:‬‬ ‫اگــر افــراد زندگی شــان را بــر اســاس‬ ‫یــک سیســتم و قاعــده تعریــف‬ ‫شــده و ‏منظــم پایه ریــزی و زمــان را‬ ‫مدیریــت کننــد کمتــر دچــار اســترس‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬برنامه ریــزی در همــه‬ ‫کارهــا ‏ســبب کاهــش اتــاف وقــت‬ ‫می شــود و در نتیجــه بــه دلیــل وجــود‬ ‫نظــم موجــود‪ ،‬اســترس کمتــری‬ ‫ســراغ افــراد‏خواهنــد امــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)8‬‏ از معاشــرت بــا افــراد اســترس زا‬ ‫بپرهیزیــد‪ :‬از ارتبــاط بــا افــرادی کــه‬ ‫ســبب اســترس شــما می شــوند دوری‬ ‫‏کنیــد و اگــر دوری کــردن از ایــن افــراد‬ ‫برایتــان مشــکل باشــد می توانیــد‬ ‫ارتبــاط خــود را بــا او در جمــع برقــرار‬ ‫‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)9‬‏همــه چیــز را بنویســید‪ :‬اگــر‬ ‫فرامــوش کــردن چیــزی‪ ،‬باعــث ایجــاد‬ ‫اســترس در شــما می شــود‪ ،‬حتمــا‬ ‫ان را ‏روی کاغــذ بیاوریــد یــا جایــی‬ ‫مطمئــن یادداشــت کنیــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب چیــزی را فرامــوش نمی کنیــد‬ ‫و در ‏نتیجــه اســترس نمی گیریــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)10‬‏مثبــت بیاندیشــید‪ :‬مثبــت فکــر‬ ‫کــردن باعــث ارامــش فکــر می شــود‬ ‫کــه ایــن امــر می توانــد بــا تغییــرات‬ ‫‏فیزیولوژیــک کــه هنــگام بــه وجــود‬ ‫امــدن اســترس اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫مقابلــه کنــد‪ .‬بســیاری از اســترس هایی‬ ‫کــه ‏تجربــه می کنیــد از احساســات‬ ‫منفــی اطرافتــان ناشــی می شــوند‪.‬‬ ‫اندیشــیدن بــه اشــخاص یــا چیزهایــی‬ ‫کــه بــه ‏انهــا عشــق می ورزیــد اثــار‬ ‫خوبــی را بــر جــای می گــذارد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)11‬‏‏ سپاســگزار باشــید‪ :‬زمانــی کــه‬ ‫احســاس اســترس می کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫موهبت هایــی کــه خداونــد در‏اختیــار‬ ‫شــما قــرار داده‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬انهــا را‬ ‫در یــک دفترچــه و بــه شــکل روزانــه‬ ‫بنویســید‪ .‬همیشــه چیزهایــی‏وجــود‬ ‫دارنــد کــه شــما می توانیــد بــه خاطــر‬ ‫انهــا سپاســگزار باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪)12‬‏‏ در مــورد مشــکالتتان صحبــت‬ ‫کنیــد‪ :‬ناراحتی هــای خــود را حتــی‬ ‫اگــر کوچــک هــم هســتند‪ ،‬بازگــو‬ ‫‏کنیــد و درون خودتــان نریزیــد‪ .‬یــاد‬ ‫بگیریدکــه نارضایتــی و مشــکالتتان را‬ ‫بــا یــک فــرد نزدیــک و مــورد اعتمــاد‏در‬ ‫میــان بگذاریــد‪ .‬‏‬ ‫اختالل سندروم دست بیگانه‬ ‫فاطمه داد محمدخانی‬ ‫وقتی اعضا علیه بدن شورش می کنند‬ ‫ایــن بیمــاری یــک اختــال نــادر عصبــی می‪‎‬باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیمــاری فــرد اختیــار و کنتــرل یــک دســت یــا‬ ‫هــر دو دســت را از دســت می دهــد‪.‬‏البتــه طبیعتــا‬ ‫ایــن مطلــب بدیــن معنــا نیســت کــه فــرد کامــا‬ ‫کنتــرل دســتان خــود را ازدســت دهــد‪ .‬در مــورد کلمــه‬ ‫ســندروم نیــز بایــد گفــت بــه ‏مجموعــه نشــانگان‬ ‫ظهــور یــک بیمــاری ســندروم می گوینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بیمــاری دســت بیگانــه می تواننــد تحــت‬ ‫تاثیــر بیماری هــای دیگــری ایجــاد شــود‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫بیماری هــا می تــوان صــرع شــدید‪ ،‬‏ســکته مغــزی‪‎،‬‬ ‫ی ‪‎‬و یــا عواقــب جراحــی مغــز را مثــال زد‬ ‫‪‎‬تومــور مغــز ‪‎‬‬ ‫در مــورد اولیــن گــزارش ایــن بیمــاری بایــد بــه ســال‬ ‫‪ 1908‬در المــان برگشــت‪.‬‬ ‫در ان ســال یــک متخصــص مغــز و اعصــاب اۀماانی‬ ‫اولیــن‏گــزارش دســت بیگانــه را داد‪ .‬در ایــن گــزارش‬ ‫امــده بــود یکــی از بیمارانــش کــه بــه دســت بیگانــه‬ ‫مبتــا بــود قصــد خفــه کــردن او را داشــت‪.‬‬ ‫‏همچنیــن فــردی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا بــود بــرای‬ ‫خریــد بــه یکــی از فروشــگاه های بــزرگ رفتــه بــود‪.‬‬ ‫هنــگام خریــد کفــش بــا دســت چــپ‏خــود کفــش‬ ‫قرمــز را بــر می داشــت‪ .‬در حالــی کــه دســت راســتش‬ ‫کــه بیگانــه بــود کفــش را ســر جایــش می گذاشــت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کفــش ابــی را برمی داش ـ ‪‎‬‬ ‫قســمتی در مغــز قــرار دارد بــه نام “کورپوس کالوزوم”‬ ‫‪ .‬ایــن قســمت از مغــز وظیفــه اتصــال دو نیمکــره‬ ‫مغــز را بــر عهــده دارد‪ .‬هنــگام ‏کنتــرل بیماری هایــی‬ ‫همچــون صــرع شــدید و تشــنج ایــن قســمت از مغــز را‬ ‫جراحــی می کننــد‪ .‬در واقــع در ایــن جراحی هــای ســعی‬ ‫دارنــد دو‏نیمکــره مغــز را از هــم جــدا کننــد‪ ..‬اســیب‬ ‫بــه ایــن قســمت از مغــز می توانــد منجــر بــه بیمــاری و‬ ‫اختــال ســندروم دســت بیگانــه شــود‪.‬‬ ‫عالئم و درمان بیماری و اختالل‬ ‫سندروم دست بیگانه چگونه است؟‬ ‫بارزتریــن عالمــت بیمــاری دســت بیگانــه عــدم‬ ‫توانایــی در کنتــرل دســت می باشــد‪ .‬در واقــع دســت‬ ‫تحــت فرمــان شــخص نیســت‪ .‬بــه عبارتــی ‏دیگــر‬ ‫دســت بــه صــورت بیگانــه و جــدا از بــدن بــه صــورت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مســتقل عمــل می کنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫یــک گــروه سوئیســی از طریــق تصویربــرداری‪‎ FMRI‬‬ ‫‪‎‬روی بیمــاران دریافتــه انــد کــه حــرکات غیــرارادی از‬ ‫مغــز فــرد‏ارســال مــی شــوند امــا بــه دلیــل اینکــه بــر‬ ‫خــاف فرمــان عــادی از لــوب پیشــانی عبــور نمــی‬ ‫کننــد‪ ،‬افــراد مبتــا بــه ان اگاه‏نیســتند‬ ‫در مــورد درمــان بیمــاری و اختــال ســندروم دســت‬ ‫بیگانــه هیــچ درمــان قطعــی وجــود ندار ‪‎‬د‪‎.‬بــا ایــن حــال‬ ‫تکنیک هــای مختلفــی بــرای کنتــرل دســت بیگانــه از‬ ‫طــرف پزشــک بــه بیمــار ارائــه خواهــد شــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫تکنیک هــا مشــغول‏نگــه داشــتن دســت بیگانــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال قــرار دادن شــی یــا جســمی در دســت‬ ‫بیگانــه‪ .‬قــرار دادن دو دســت در میــان دو پــا نیــز‬ ‫موثــر‏اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن عوامــل متعــددی باعــث‬ ‫تشــدید ایــن بیمــاری می شــوند‬ ‫همچنیــن عواملــی ماننــد حــواس پرتــی و یــا کاهــش‬ ‫تمرکــز نیــز می توانــد در تشــدید ایــن بیمــاری موثــر‬ ‫واقــع شــود‪ .‬کمبــود اعتمــاد بــه نفــس نیــز ‏باعــث‬ ‫تشــدید ایــن بیمــاری خواهــد شــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫پزشــک از تمریناتــی جهــت افزایــش تمرکــز و اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بــرای بیمــار اســتفاده‏می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی کارشناســان معتقدنــد تکنیــک هــای رفتــاری‬ ‫از جملــه شــناخت درمانــی‪ ،‬اینــه درمانــی و امــوزش‬ ‫دیــداری فضایــی فوایــد بیشــتری بــه همــراه دارنــد‪ .‬برخــی‬ ‫نیــز عقیــده دارنــد نگــه داشــتن یــک شــی در دســت‬ ‫بیگانــه از حــرکات غیــر ان تــا حــد زیــادی مــی کاهــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫توصیه های‬ ‫پلیس فتا در‬ ‫خصوص فضای‬ ‫مجازی‬ ‫‪ -1‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در فضــای مجــازی‪ ،‬افــراد می تواننــد وانمــود کنند که شــخص دیگری هســتند‬ ‫و هویــت خودشــان را تغییــر دهنــد پــس بــه هیــچ عنــوان بــه افراد غریبــه در فضای مجــازی اعتماد نکنید‬ ‫‪ -2‬هرگــز کاالیــی را بــدون اجــازه و هماهنگــی بــا والدیــن خــود بــه صــورت انالیــن خریــداری نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هرگز با کسی که در اینترنت با او اشنا شده اید قرار مالقات حضوری نگذارید‪.‬‬ ‫‪-4‬هرگز رمزهای عبور خود را به افراد ناشناس ندهید‪.‬‬ ‫‪ -5‬در شبکه های اجتماعی مراقب اطالعات شخصی خود باشید‪.‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫پلیس‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 294‬مالــک حــق کســب و‬ ‫پیشه مستاجر مشمول ‪ 1356‬را متناسب‬ ‫بــا ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمی‬ ‫بیشــتر تشــریح کنــم‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد ایــن مغــازه را تاکنــون اجــاره‬ ‫نــداده بودیــد و خالــی و بــدون فعالیــت‬ ‫کســبی مانــده بــود‪ .‬و می خواســتید امــروز‬ ‫اجــاره دهیــد‪.‬‏اگــر ایــن مغــازه خالــی و کار‬ ‫نکــرده را ‪ 500000‬تومــان اجــاره کننــد ‪،‬‬ ‫معنایــش ایــن اســت کــه ایــن مغــازه بــا‬ ‫کارکــرد و فعالیــت ‏کســبی مســتاجر در‬ ‫ســال ‪ 96‬ماهیانــه ‪ 300000‬تومــان ارزش‬ ‫افــزوده بــرای شــما ایجــاد کــرده اســت‪ .‬و‬ ‫در ایــن ارزش افــزوده‏مســتاجر صاحــب‬ ‫حــق اســت‪ .‬ولــی اگــر همیــن مغــازه خالــی‬ ‫و بــدون ســابقه کســب و کار را همــان‬ ‫‪ 800000‬تومــان اجــاره کننــد‪ ،‬‏معلــوم‬ ‫می شــود کــه فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫ارزش افــزوده ای بــرای مغــازه شــما ایجــاد‬ ‫نکــرده اســت تــا حقــی بــر شــما داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‏واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط‬ ‫کنونــی و از ســال ‪1360‬بــه بعــد تفاوتــی‬ ‫بیــن اجــاره بهــاء مغــازه ای کــه دایــر اســت و‬ ‫ســابقه‏فعالیت کســبی دارد با مغازه تازه‬ ‫ســاخته شــده ‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬زیــرا صاحبان‬ ‫فــن و حرفــه کســب و کار بــه شــدت‬ ‫اضافــه شــده و ‏از ســوی دیگــر ســاخت‬ ‫مغــازه بســیار گــران و بــه ســرمایه اصلــی‬ ‫بــدل شــده اســت‪ .‬در نتیجــه برهــم خــوردن‬ ‫ایــن تــوازن کــه در ســنه‏‏‪ 30‬تــا ‪ 40‬بصــورت‬ ‫معکــوس بــوده اســت‪ .‬موجــب گردیــد‬ ‫کــه عمــا اجــاره مغــازه جدیــد االحــداث‬ ‫و فاقــد ســابقه کســبی بــا مغــازه‏دایــر و‬ ‫فعــال یکســان باشــد ‪ .‬در نتیجــه صــرف‬ ‫فعالیــت کســبی‪ ،‬حقــی را ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫امــا در شــرایط کنونــی تکنولــوژی و توســعه‬ ‫‏صنعــت و نــواوری‪ ،‬موجــب شــده کــه برخی‬ ‫واحدهــای کســبی مســتثنی شــوند‪ .‬بــه ایــن‬ ‫معنــا اکنــون مغازه هایــی وجــود دارنــد کــه‬ ‫اگــر‏مشــابه انهــا کــه فاقــد ســابقه کســبی‬ ‫هســتند‪ ،‬از اجــاره یــک میلیــون تومانــی‬ ‫برخوردانــد ایــن مغازه هــای خــاص؛ از‬ ‫اجاره هــای‏بــاال مثــا ده میلیــون تومــان و‬ ‫بیشــتر برخوردارنــد‪ .‬ایــن ارزش افــزوده‬ ‫ناشــی از ابتــکار و خالقیــت و نــواوری و‬ ‫خوشــنامی‏مســتاجرین انهــا اســت‪ .‬و ایــن‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬حــق کســب و پیشــه او‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بــرای اینکــه ‪ ،‬صاحبــان‬ ‫اینگونــه مغازه هــای ‏خــاص کــه غالبــا از‬ ‫ســال ‪ 1376‬راه انــدازی و اجــاره شــده اند و‬ ‫قانونــا فاقــد حــق کســب و پیشــه هســتند‪،‬‬ ‫متضــرر نشــوند‪ ،‬بایــد ‏بــه جــای اجــاره‬ ‫عــادی بــا پرداخــت مبلــغ اولیــه و تراضــی‬ ‫بــا مالــک ‪ ،‬ســرقفلی مغــازه را تملیــک‬ ‫کننــد‪ .‬همــکاران وکارشناســان محترمــی‬ ‫کــه‏بــرای محاســبه حــق کســب و پیشــه‬ ‫(حــق تجــارت) از دادگاه هــای حقوقــی‪،‬‬ ‫ارجــاع کارشناســی دریافــت می نماینــد ‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل فقــد اییــن‏نامــه اجرایــی‪ ،‬در اجــرای‬ ‫قــرار کارشناســی (محاســبه حــق کســب و‬ ‫پیشــه) بعلــت عــدم اجرایــی شــدن موضوع‬ ‫مــاده ‪ 18‬قانــون ســال‏‏‪ 1356‬تاکنــون قهــرا‬ ‫اشــکاالتی بــرای انهــا ایجــاد می شــود‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناســان بــه اشــتباه ‪ ،‬حــق کســب و‬ ‫پیشــه را همــان حــق‏ســرقفلی تلقــی کــرده‬ ‫و از طریــق تحقیــق محلــی بــه همــان‬ ‫میــزان ســرقفلی اظهــار نظــر می کننــد‪ .‬و‬ ‫برخــی دیگــر کــه از مفاهیــم ذاتــی ایــن‏حــق‬ ‫بیشــتر مطلــع هســتند‪ ،‬درصــدی از حــق‬ ‫ســرقفلی را اعــام می نماینــد‪.‬‬ ‫در بــازار و عــرف کســبه هــم معنــای‬ ‫جداگانــه ای غیــر از ســرقفلی بــرای حــق‬ ‫کســب و پیشــه نمی تــوان پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫زیــرا ریشــه ان بــه‏اینجــا بــر می گــردد کــه‬ ‫ایــن حــق در ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 50‬موضوعیــت‬ ‫داشــته اســت‪ .‬لــذا در عــرف بــازار ‪ ،‬بــرای‬ ‫حــق کســب و پیشــه‏مفهومــی بــه غیــر از‬ ‫ســرقفلی شــناخته نشــده اســت‪ .‬در نتیجه‬ ‫کارشــناس از طریــق تحقیــق محلــی بــه‬ ‫نتیجــه نمی رســد‪ .‬حــق کســب و ‏پیشــه‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده ای اســت کــه مســتاجر صرفــا‬ ‫بــا فعالیــت کســبی خــود در ملــک مالــک‬ ‫ایجــاد می نمایــد و نــه بابــت پولــی کــه بــدوا‬ ‫‏بابــت تملیــک منافــع داده باشــد‪ .‬امــا در‬ ‫ســرقفلی مســتاجر مبلغــی بابــت تملیــک‬ ‫منافــع در وجــه مالــک پرداخت کرده اســت‪.‬‬ ‫در واقع‏مســتاجر در حق ســرقفلی ‪ ،‬مالک‬ ‫ک‬ ‫ک عیــن‪ ،‬بلکــه مالـ ِ‬ ‫اســت ‪ .‬لیکــن نــه مالـ ِ‬ ‫ت منافع در ســرقفلی‬ ‫منافــع ملــک‪ .‬مالکیـ ِ‬ ‫نامحــدود‏اســت و زمــان اجــاره در قــرارداد‬ ‫بــه معنــای امــکان تخلیــه نیســت ‪...‬‬ ‫ادامه در شماره ‪ 296‬وهوالمستعان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 28‬فقــره ســرقت از ســایت های‬ ‫مخابراتــی و خــودرو و موتورســیکلت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن مــورد انواع ســرقت در ســطح شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قرارگرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش‬ ‫بی وقفــه موفــق شــدند محــل اختفــای ایــن فــرد‬ ‫را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانــه در محــل اختفایــش واقــع در حاشــیه‬ ‫شــهر بجنــورد ‪،‬دســتگیر و بــه مقــر پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪28‬‬ ‫فقــره ســرقت از ســایت های مخابراتــی‪ ،‬خــودرو‬ ‫و موتورســیکلت در ســطح اســتان اعتــراف کــرده‪،‬‬ ‫یــاد اور شــد‪ :‬در بررس ـی های بعمــل امــده‪ ،‬متهــم‬ ‫تحــت تعقیــب مراجــع قضائــی شهرســتان مشــهد‬ ‫نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی و بــا‬ ‫صــدور قــرار بازداشــت موقــت راهــی زنــدان شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫امید به زندگی‏‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ظرفیــت‬ ‫امیــد داشــتن بــه زندگــی در همــه ی افــراد‬ ‫جامعــه وجــود دارد و حتــی اگــر در برخــورد‬ ‫بــا موانــع امیــد خــود را‏از دســت بدهنــد ‪،‬‬ ‫بــاز هــم می تــوان بــه ان هــا امــوزش داد کــه‬ ‫چگونــه امیدوارانــه زندگــی کننــد ‪.‬‬ ‫بــرای امــوزش امیــدواری در زندگــی از‬ ‫‏امــوزش مثبــت اندیشــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫جمــات امیــد دهنــده و شــرکت در جلســات‬ ‫مشــاوره روان شناســی از دیگــر روش هــای‬ ‫افزایــش انگیــزه‏و امیــد در افــراد اســت ‪.‬‬ ‫هــر کســی می توانــد بــا اســتفاده ازایــن‬ ‫روش هــا معنــای زندگــی خــود را یافتــه و‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود گام‏بــردارد‏‪.‬‬ ‫امیــد داشــتن بــه زندگــی از مهم تریــن‬ ‫اصــول در زندگــی اســت کــه بــه افــراد کمــک‬ ‫می کنــد بــر موانــع و مشــکالت غلبــه کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود امیــد‪،‬‏افــراد شــادی و رضایــت‬ ‫بیشــتری در زندگــی خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ .‬در واقــع بــا کمــک گرفتــن از یــک‬ ‫روان شــناس می توانیــد نــکات ‏مثبــت در‬ ‫زندگــی خــود را کشــف کــرده و بــا شناســایی‬ ‫اهدافتــان امیــد داشــتن بــه زندگــی را در‬ ‫خــود تقویــت کنیــد ‪.‬‏‬ ‫راه هایی برای افزایش امید‏‬ ‫‏‪-1‬زندگــی خــود را بــه تصویــر کشــیده و ان را‬ ‫بــه بهتریــن نحــو تصــور کنید‏‬ ‫اغلــب مــردم بــرای فردایــی بهتــر تــاش‬ ‫می کننــد در حالــی کــه هیــچ تصــوری از‬ ‫ان فــردای بهتــر ندارنــد ‪ .‬ان هــا نــام ایــن‬ ‫عمــل خــود را امیــد‏بــه خــدا داشــتن نهــاده‬ ‫اموزش‬ ‫میانبرهای گوگل کروم‬ ‫اســتفاده از کلید هــای میانبــر موجــب‬ ‫افزایــش بســیار بــاالی ســرعت کار بــا رایانــه‬ ‫بــرای کاربــران می شــود‪.‬‬ ‫تــا جــای کــه می تــوان بــا اشــاره به اینکــه می توان‬ ‫مرورگر هــا را بعنــوان یکــی از پرکاربرد تریــن نــرم‬ ‫افزار هــای نصــب شــده روی سیســتم عامل هــا‬ ‫دانســت کــه و افزایــش ســرعت کار بــا ان هــا‬ ‫می توانــد بــرای کاربــران بســیار مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از میانبر هــای پیــش رو می تــوان‬ ‫بــه راحتــی تــب و پنجره هــا را کنتــرل کــرد‪ .‬و از‬ ‫ایــن طریــق تــب یــا پنجــره جدیــد ایجــاد کــرد‪ ،‬و از‬ ‫یــک تــب بــه تــب دیگــر برویــد و بســیاری از اعمــال‬ ‫و معتقدنــد خداونــد اینــده ی انــان را رقــم‬ ‫خواهــد زد‪ .‬در حالــی کــه خداونــد رقــم زننــده‬ ‫و بــه وجــود اورنــده ی شــرایطی‏اســت کــه‬ ‫افــراد امــاده ی ان بــوده و بــه عبارتــی از قبــل‬ ‫زندگــی خــود را ان گونــه برنامه ریــزی کــرده‬ ‫باشــند چگونــه ممکــن اســت شــما‏فرزندانی‬ ‫صالــح داشــته باشــید در حالــی کــه حتــی‬ ‫فکــری بــا ایــن مضمــون در ســر نداریــد‪ .‬بنابر‬ ‫ایــن بهتــر اســت زندگــی ایــده ال خــود را‬ ‫‏تصــور و بــرای ان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬شــرایط ایــده الــی را کــه تصــور کرده ایــد‬ ‫بــا زندگــی فعلــی خــود مقایســه کنیــد‏‬ ‫پــس از کشــف چگونگــی نــوع زندگــی کــه‬ ‫می خواهیــد در شــرایط ایــده ال داشــته‬ ‫باشــید ‪ ،‬ان را بــا شــرایط زندگــی فعلــی خــود‬ ‫مقایســه کنیــد ‪.‬‏انجــام ایــن کار می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تــا مشــخص کنیــد چــه‬ ‫حــوزه هایــی در زندگــی شــما در حــال حاضــر‬ ‫بــا تصورتــان از یــک زندگــی‏ایــده ال فاصلــه‬ ‫دارد ‪ .‬و می توانیــد بخش هــای مــورد نظــر‬ ‫را اصــاح کــرده و مســیرتان را در راســتای‬ ‫ایــده ال ذهنتــان تغییــر دهیــد ایــن‏تغییــر‬ ‫مســیر یکــی از روش هــای امیــد داشــتن بــه‬ ‫زندگــی اســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬انتظــارات خــود را از زندگــی ایــده ال‬ ‫متعــادل کنیــد ‏‬ ‫پــس از انجــام مقایســه کــه در مــورد‬ ‫شــماره‪ 2‬انجــام دادیــد نوبــت بــه توقعــات‬ ‫شــما از خودتــان اســت‪ .‬توجــه کنیــد کــه‬ ‫انتظــارات غیــر واقــع‏بینانــه ممکــن اســت‬ ‫باعــث ایجــاد ناامیــدی شــود و حــس‬ ‫دیگــر را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + T‬وینــدوز) و ‪( Cmd + T‬در مــک)‪ :‬یــک‬ ‫تــب جدیــد بــاز می شــود‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + N‬وینــدوز) و ‪( Cmd + N‬در مــک)‪ :‬یــک‬ ‫پنجــره جدیــد بــاز می شــود‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + W‬ویندوز) و ‪( Cmd + W‬در مک)‪ :‬تب‬ ‫کنونــی را می بندد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + W‬وینــدوز) و ‪Cmd + Shift +‬‬ ‫‪( W‬در مــک)‪ :‬پنجــره کنونــی را می بنــدد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl+Shift+T‬وینــدوز) و ‪Cmd+Shift+T‬‬ ‫(در مــک)‪ :‬تب هایــی کــه اخیــرا بســته اید را‬ ‫مجــددا بــاز می کنیــد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift N‬وینــدوز) و ‪Cmd + Shift + N‬‬ ‫(در مــک)‪ :‬یــک پنجــره جدیــد در حالــت ناشــناس‬ ‫یــا ‪ Incognito‬بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫ســرخوردگی و ناکامــی را بــه دنبــال دارد ‏‪:‬‬ ‫‏‪-4‬تعیین اهداف و ثبت ان‏‬ ‫بــرای خــود هــدف تعییــن کنیــد زیــرا‬ ‫داشــتن هــدف در زندگــی یکــی از‬ ‫راههــای امیــد افرینــی بــه اینــده اســت ‪.‬‬ ‫هدف را نوشــته و زمان رســیدن‏به ان را‬ ‫مشــخص کنیــد ســپس بــرای رســیدن بــه‬ ‫ان ســخت تــاش کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-5‬معنای زندگی خود را بیابید‏‬ ‫جستجو برای کشف معنای زندگی یکی از‬ ‫اساســی تریــن دغدغه هــا در مســیر امیــد به‬ ‫زندگی اســت ‪ .‬زیرا هرکســی معنای خاصی‬ ‫‏بــرای زندگــی خــود دارد ‪ .‬دلیلــی کــه صبح هــا‬ ‫شــما بــرای ان از رختخــواب خــارج می شــوید‬ ‫همــان معنــای زندگــی شماســت ‪ .‬اگــر هــر‬ ‫روز‏بــرای پــول از جــای خــود برمی خیزیــد بــه‬ ‫همیــن مقولــه محــدود شــده اید ‪ .‬اگــر یــک‬ ‫بحــران اقتصــادی یــا اتفاقــی خــاص باعــث‬ ‫شــود شــما شــغل‏خــود را از دســت بدهیــد‬ ‫در ایــن صــورت شــما بــه کل معنــای زندگــی‬ ‫خــود را از دســت خواهیــد داد ‪ .‬حــال کســی‬ ‫‪( Ctrl + Tab‬وینــدوز) و فلــش ســمت راســت ‪+‬‬ ‫‪( Cmd + Option‬در مــک)‪ :‬رفتــن بــه اولیــن تــب‬ ‫بــاز شــده بعــدی در پنجــره کنونــی‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + Tab‬وینــدوز) و فلــش ســمت‬ ‫چــپ ‪( Cmd + Option +‬در مــک)‪ :‬رفتــن بــه‬ ‫اولیــن تــب بــاز شــده قبلــی در پنجــره کنونــی‪.‬‬ ‫کلیــد هــای میانبــر گــوگل کــروم مربــوط بــه‬ ‫ویژگی هــای ایــن مرورگــر‬ ‫‪ Alt + F‬یــا ‪( Alt + E‬فقــط در وینــدوز)‪ :‬منــوی‬ ‫کــروم را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + H‬در وینــدوز) و ‪( Cmd + H‬در مــک)‪:‬‬ ‫بــاز کــردن صفحــه ‪ History‬در تبــی جدیــد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + J‬در وینــدوز) و ‪( Cmd + J‬در مــک)‪:‬‬ ‫بــاز کــردن صفحــه ‪ Downloads‬در تبــی جدیــد‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + B‬در وینــدوز) و ‪Cmd + Shift‬‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫دستگیری سارق‬ ‫با‪ 28‬فقره سرقت‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫کــه یــه خیــر اجتماعــی هســت‏او بــه مفیــد‬ ‫بــودن در امــور خیــر و کمــک بــه نیازمنــدان‬ ‫بــاور دارد ‪ .‬معنــای زندگــی ایــن فــرد بــه ایــن‬ ‫راحتــی دســتخوش تغییــر نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‏درســت ماننــد امیــد بــه خــدا داشــتن‬ ‫‏‪-6‬نقاط قوت خود را بیابید‏‬ ‫برخــی افــراد ممکــن اســت بــه علــت ایــن‬ ‫احســاس کــه در انجــام کارها خوب نیســتند‬ ‫و توانایــی الزم را ندارنــد‪ ،‬امیــدواری الزم را‬ ‫نداشــته‏باشــند‪ .‬اگــر فکــر مــی کنیــد در ایــن‬ ‫دســته از افــراد قــرار داریــد نقــاط قــوت و‬ ‫دســتاوردهای خــود را فهرســت کنیــد و بــا‬ ‫مــرور ایــن صفــات خــود‏را تحســین کنیــد ‪.‬‬ ‫بــه طــور مکــرر روزانــه ایــن کار را انجام دهید‬ ‫و بــا انجــام کارهــای جدیــد لیســت خــود را‬ ‫تکمیل تــر کــرده و اعتمــاد بــه‏نفــس خــود را‬ ‫افزایــش دهیــد و ایــن لیســت پــس از مدتی‬ ‫بــه ســمبل امیــدواری در زندگیتــان تبدیــل‬ ‫خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪295‬‬ ‫دست دوم فروشی ها‬ ‫تهدیدی اقتصادی در وب سایت ها‬ ‫در ایــن قســمت اموزشــی پیرامــون مســائل و شــگردهای‬ ‫اخــذ کالهبــرداری در بســتر فضــای مجــازی و ان هــم بــه‬ ‫واســطه اقــدام بــه انجــام خریــد و فروش های بدون واســطه‬ ‫خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫در اینجــا شــهروندان بــرای انجــام معاملــه اجنــاس‬ ‫خــود از قبیــل‪ ،‬خــودرو‪ ،‬ملــک‪ ،‬کاریابــی و خدمــات‬ ‫متنــوع دیگــر اقــدام بــه انتشــار اگهــی و یــا جســتجوی‬ ‫نیازمندی هایشــان به واســطه وب ســایت هایی همچون‬ ‫دیــوار و شــیپور می کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در کنــار همــه مزایــای مطلــوب و‬ ‫ارزشــمند اینگونــه وب ســایت ها‪ ،‬متاســفانه افــراد‬ ‫تبهــکار و مجــرم نیــز بــا بکارگیــری شــگردهای مختلــف‬ ‫کالهبــرداری اقــدام بــه فریــب کاربــران نــااگاه نمــوده‪،‬‬ ‫بنابرایــن الزم اســت کــه از ترفندهــای مجرمیــن‬ ‫ســایبری اگاهــی کافــی داشــته باشــید‪ .‬لــذا می تــوان‬ ‫گفــت کالبــد شــکافی انــواع جرائــم ســایبری باعــث‬ ‫هوشــیاری کاربــران فضــای مجــازی و پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جرائــم می شــود‪.‬‬ ‫لــذا رایج تریــن شــیوه های کالهبــرداری در اینگونــه‬ ‫وب ســایت ها را در ذیــل بخوانیــد‪:‬‬ ‫روش اول گرفتن بیعانه‬ ‫در اینجــا کالهبــردار بــا انتشــار اگهــی فــروش اجنــاس‬ ‫دســت دوم بــا قیمــت و مشــخصات چشــم نواز اقــدام‬ ‫می کنــد‪ ،‬و در ایــن بیــن افــراد بی شــماری بــا شــماره‬ ‫تلفــن همــراه وی و بــه شــوق دریافــت جنــس دســت‬ ‫دوم ارزان تمــاس گرفتــه و اقــدام بــه واریــز مبلــغ بیعانــه‬ ‫بــه کارت بانکــی منتســب بــه شــخص مذکــور می کننــد‪،‬و‬ ‫بعــد از ایــن اقــدام دیگــر پاســخی از فروشــنده جعلــی‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کــه کالهبــردار‬ ‫بــا اســتفاده از حقه هــای متنوعــی همچــون اجــاره‬ ‫کارت هــای بانکــی‪ ،‬ســرقت شناســه ها و رمــز دوم‬ ‫کارت هــای بانکــی‪ ،‬همچنیــن ســیم کارت هــای بی نــام و‬ ‫نشــان و یــا فعــال شــده بــا اســتفاده از مــدارک شناســایی‬ ‫دیگــران بــرای مخفــی مانــدن هویــت واقعــی خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫روش دوم استفاده از کارت بانکی واسط‬ ‫در ایــن روش مجــرم ســایبری بــه اطالعــات و رمــز دوم‬ ‫کارت بانکــی دیگــران یــا کارت هــای اجــاره ای دسترســی‬ ‫ندارد‪ ،‬در واقع او با بهره گیری از تکنیک های مهندسی‬ ‫اجتماعــی موجبــات فریــب خریــدار و فروشــنده واقعــی‬ ‫را فراهــم کــرده‪ ،‬بــرای درک ایــن شــیوه مجرمانــه‪ ،‬در‬ ‫ادامــه ‪ 3‬مثــال برای تــان بیــان مــی گــردد‪:‬‬ ‫مثــال ‪ :1‬شــخص کالهبــردار بــه طالفروشــی مـی رود‪،‬‬ ‫بــرای خریــد طــای انتخابــی بــا مبلــغ مشــخص‪ ،‬شــماره‬ ‫کارت بانکــی و تلفــن فروشــنده را یادداشــت نمــوده‪،‬‬ ‫ســپس در وب ســایت دیوار و شــیپور اقدام به جســتجو‬ ‫اگهــی فــروش یــک خــودروی بــا کیفیــت نمــوده‪ ،‬با جعل‬ ‫اگهــی بــا قیمــت و شــرایط بســیار مناســب می کنــد‪،‬‬ ‫خریــدار تمــاس می گیــرد کالهبــردار از او می خواهــد‬ ‫تــا مبلــغ بیعانــه (مطابــق قیمــت طــای انتخابــی) بــه‬ ‫شــماره کارت بانکــی (متعلــق بــه طالفروش) واریز شــود‬ ‫بــه محــض واریــز پــول بــا فروشــنده تمــاس می گیــرد و‬ ‫اعــام مــی کنــد مبلــغ واریــز شــده اســت و بــرای دریافــت‬ ‫طــا اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫مثــال ‪ :2‬شــخص فریــب کار در وب ســایت دیــوار یــا‬ ‫شــیپور تبلیــغ جعلــی فــروش یــک واحــد مســکونی بــا‬ ‫مشــخصات مطلــوب و قیمــت ارزان منتشــر می کنــد‪،‬‬ ‫خریدارهــای زیــادی تمــاس می گیرنــد و شــماره ان هــا‬ ‫برای اعالم نتیجه در گوشــی کالهبردار ذخیره می شــود‪،‬‬ ‫شــخص مذکــور اقــدام به گرفتــن خودروی مســافربری از‬ ‫طریــق تمــاس بــا تاکســی تلفنی یــا برنامه هــای اینترنتی‬ ‫نمــوده‪ ،‬پــس از پیــاده شــدن بــه راننــده خــودرو می گویــد‬ ‫کــه کیــف پــول و کارت بانکــی همراهــش نیســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن شــماره کارت بانکــی راننــده را می گیــرد‪ ،‬بــا یکــی‬ ‫از خریدارهــای واحــد مســکونی تمــاس می گیــرد و اعــام‬ ‫می کنــد بــرای معاملــه منــزل بایــد بیعان ـه ای بــه شــماره‬ ‫کارت مذکــور واریــز نمایــد‪ ،‬ســرانجام از طریــق خودپــرداز‬ ‫و کارت بانکــی راننــده‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت بیعانــه و‬ ‫همچنیــن پرداخــت مبلــغ کرایــه می کنــد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫ترتیــب بیعانه هــای متعــددی از خریدارهــای دیگــر بــه‬ ‫واســطه تبلیــغ صــوری و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه‬ ‫راننده هــای بی خبــر برداشــت می گــردد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪( + O‬در مــک)‪ :‬نمایــش یــا عــدم نمایــش نــوار‬ ‫بوکمــارک در کــروم‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + O‬در وینــدوز) و ‪Cmd + Shift‬‬ ‫‪( + O‬در مــک)‪ :‬بــاز کــردن صفحــه مربــوط بــه‬ ‫مدیریــت بوکمــارک در تبــی جدیــد‪.‬‬ ‫‪( Shift + Esc‬فقــط در وینــدوز)‪ :‬بــاز کــردن‬ ‫تســک منیجــر کــروم‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + Delete‬در وینــدوز) و ‪Cmd‬‬ ‫‪( + Shift + Delete‬در مــک)‪ :‬بــاز کــردن منــوی‬ ‫مربــوط بــه پاکســازی داده هــا در کــروم‪.‬‬ ‫‪( Ctrl + Shift + M‬در ویندوز) و ‪Cmd + Shift +‬‬ ‫‪( M‬در مــک)‪ :‬ورود بــه مرورگــر بــه عنــوان میهمــان‬ ‫یــا بــا اســتفاده از یــک حســاب کاربــری جدیــد‪.‬‬ ‫‪( Alt + Shift + I‬در وینــدوز و سیســتم عامــل‬ ‫کــروم)‪ :‬بــاز کــردن فــرم مربــوط بــه فیدب ـک ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫روز بیماری های خاص و صعب العالج گرامی باد‬ ‫‪ -295‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 09 - 1400‬می ‪ 16 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪-295‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‪،‬‬ ‫سید مهدی جلیلی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫‪ ۱۰‬کلید فرهنگ کسب و کار که می توان‬ ‫به سرعت با ان سازگار شد‬ ‫دیــوار دفاعــی گــرگان کــه ان را در کتــب‬ ‫تاریخــی بــا نــام هــای دیــوار بــزرگ اســکندر یــا‬ ‫دیــوار ســرخ هــم یــاد کــرده انــد‪ ،‬دیواریســت کــه‬ ‫قدمــت ان تقریبــا انــدازه دیــوار چیــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوار دارای طــول ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر بــوده و در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۷‬بــه ثبــت ملــی رســید‪.‬‬ ‫در بیــن اهالــی ایــن منطقــه دیــوار دفاعــی‬ ‫گــرگان بــه “مــار ســرخ” هــم نیــز مشــهور اســت‬ ‫و علــت ان نیــز اســتفاده از اجرهــای ســرخ در‬ ‫قســمت میانــی دیــوار مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان ایــن دیــوار نیــز هماننــد‬ ‫دیــوار چیــن بــه منظــور دفــاع از مرزهــای کشــور و‬ ‫مقابلــه در برابــر نفــوذ دشــمنان ســاخته شــده بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه الــی گشــت بیشــتر دربــاره دیــوار‬ ‫دفاعــی گــرگان شــرح خواهــد داد؛ همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫دیــوار دفاعــی گــرگان‪ ،‬انچــه از ان در حــال‬ ‫حاضــر باقــی مانــده اســت از ســاحل کمــش‬ ‫تپــه در جنــوب رود اتــرک و شــمال بنــدر ترکمــن‬ ‫نیــز اغــاز مــی شــود امــا هنــوز انتهایــی بــرای ان‬ ‫مشــخص نشــده اســت و طبــق احتماالتــی کــه‬ ‫وجــود دارد ممکــن اســت انتهــای ایــن دیــوار‬ ‫دفاعــی در مصــب رود گــرگان‪ ،‬روســتای خوجــه‬ ‫لــر‪ ،‬کوه هــای گلیــداغ و یــا قلــه کــوه علی ابــاد‬ ‫قــرار گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫علــت ایــن امــر نیــز اســت کــه در زمــان ســاخت‬ ‫ایــن دیــوار ســطح اب دریــای مازنــدران از حــال‬ ‫کنونــی پاییــن تــر بــوده و ممکــن اســت کــه‬ ‫بخــش هایــی از ایــن دیــوار زیــر اب دریــا قــرار‬ ‫گرفتــه باشــند و تاکنــون تخریــب شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــرای باســتان شناســان تشــخیص ایــن امــر‬ ‫کــه قدمــت دیــوار دفاعــی گــرگان بــه چــه‬ ‫زمانــی بــر مــی گــردد امــر مشــکلی اســت‬ ‫پشــت دیــوار دفاعــی گــرگان حــدود ‪ ۳۶‬قلعــه‬ ‫بــا مســاحت هــای ‪ ۵‬تــا ‪ ۲۰‬هکتــار کشــف‬ ‫شــده انــد کــه در ان بــرای دفــاع از ایــن‬ ‫منطقــه ســاخته شــده بــود و دلیــل ان هــم‬ ‫ویژگــی هــای دفاعــی بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫قلعــه در معمــاری خودشــان داشــته انــد‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای سفر به دیوار دفاعی گرگان‬ ‫بــه منظــور ســفر بــه ایــن منطقــه بــا توجــه بــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش هــای محلــی بجنــورد در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعــی ســبزی کوهــی بــه نــام چریــش کــه در فصــل بهــار در‬ ‫دل کوه هــای ایــن اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن اش را می تــوان بــا اســفناج هــم تهیــه کــرد و مــواد اولیــه‬ ‫تشــکیل دهنده ان بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اسفناج یا سبزی چریش ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫بلغور گندم ‪ ۱‬لیوان‬ ‫نخودنصف لیوان‬ ‫لوبیا سفید نصف لیوان‬ ‫پیاز درشت‪ ۲‬عدد‬ ‫سیر یک بوته‬ ‫نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک ‪ ۲‬قاشق غذا خوری‬ ‫دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد ‪ ۱‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪ -1 :‬بلغور گندم رو بشورین و بزارین حداقل ‪ ۱۰‬ساعت خیس بخوره‪.‬‬ ‫بعــد تــو قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تون رو تــوش بپزین اب بریزیــن و بزارین‬ ‫بلغورها حداقل ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬ساعت با شعله کم حسابی بپزه و لعاب بندازه و باز بشن‬ ‫‪ -۲‬بعــد نخــود و لوبیاهــا رو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار‬ ‫ابــش رو عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم‬ ‫جداگونــه چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن‬ ‫لوبیــا نخودهــا روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلمــه ای کــه بلغورهــارو‬ ‫ریختیــن و بزاریــن حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‬ ‫‪ -۳‬وقتــی کــه حبوبــات و بلغورهــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم‬ ‫و خــورد کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم‬ ‫پختــه بشــن‪.‬اگر اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن‬ ‫و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬فقــط زیــاد اب نریزین‪.‬درحــد یــک لیــوان‬ ‫‪ -۴‬بعــد پیازهــا رو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش‬ ‫زردچوبــه نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه‬ ‫خامیــش گرفتــه بشــه‪.‬بعد نصــف بیشــتر پیازهــا رو بریزیــن داخــل اش و‬ ‫اش رو هــم بزنیــن‪.‬و بقیــه پیازهــا رو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‬ ‫‪-۵‬ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه‬ ‫ســیر داغ هــا رو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف‬ ‫لیــوان اب قاطــی کنیــن و داخــل اش بریزین‪.‬مــن خــودم نریختــم چــون بنظــرم‬ ‫اشــم مــدت زمــان زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبود‬ ‫کــه ارد اضافــه کنــم‪ -۶.‬حــاال بزاریــن اش حســاابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه‬ ‫اش پخــت و جــا افتــاد تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و‬ ‫نعنــا داغ و پیــاز داغ تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو‬ ‫ســرو می کنیم‪.‬نــوش جــااااان‬ ‫زیورهای زنان ترکمن (بِزگ شای لِر)‬ ‫بــه عنــوان یــک کارافریــن بــرای بقــا و پیشــرفت در کســب و کار خــود بایــد‬ ‫ـی بــازار بــا‬ ‫بتوانیــد در هنــگام مواجــه بــا چالــش هــای غیــر قابــل پیــش بینـ ِ‬ ‫ت بداهــه پــردازی خــود راهکارهایــی را ابــداع کنیــد و بــه ســرعت بــا ان‬ ‫قــدر ِ‬ ‫ســازگار شــوید‪.‬‬ ‫کولِهن از روانشناســی اجتماعی و شــناختی به عالوۀ اقتصاد رفتاری بهره‬ ‫می گیــرد تــا بــه دیگرانــی کــه دربــازار کســب و کار اشــتغال دارنــد نشــان دهد‬ ‫کــه چگونــه می تــوان بــر تفکــر و اندیشــۀ خــود تکیــه کــرد و بــا چالش هــای‬ ‫موجــود در کســب و کار بــا نگاهــی نــو و ذهنــی چابــک برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫انچــه در ادامــه مــی ایــد اســرار و نکاتــی در خصــوص بداهــه پــردازی در‬ ‫ابــداع راهکارهــای تجــاری اســت کــه می توانــد نقــش بســیاری در ارتقــا و‬ ‫بهســازی فرهنــگ ســازمانی ایفــا کنــد‪:‬‬ ‫‪.۱‬از تالش کردن و شکست خوردن قبل از رسیدن به موفقیت نهراسید‪.‬‬ ‫اگــر کــه از شکســت بترســید هرگــز چیــزی نمی اموزیــد و نمی توانیــد خــود را‬ ‫بــا نیازهــای در حــال تغییــر مشــتریان خــود و محیط بــازار وفق دهید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه تیــم تــان بگوئیــد چــه مــی خواهیــد‪ ،‬چــرا و چگونــه‪ .‬در بیــان نیــت‬ ‫و قصــد خــود صریــح باشــید‪ .‬اعضــای تیــم شــما اگــر از ایــن امــر اگاهــی‬ ‫نداشــته باشــند کــه بایــد در چــه جهتــی حرکــت کننــد و چگونــه بــه اهــداف‬ ‫خــود برســند نمی تواننــد در ایجــاد تحولــی و تغییــر در کســب و کار شــما‬ ‫مثمــر ثمــر باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همــواره از ایده هــای نــو بــا اغــوش بــاز اســتقبال کنیــد و چیــزی بــه ان‬ ‫بیافزاییــد‪ .‬قاعــدۀ «‪ »Yes, and‬تکنیکــی بــرای بداهــه پــردازی اســت که برای‬ ‫مدت هــای مدیــدی الهــام بخــش افــراد بــرای حرکــت بــه جلــو بــوده اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام طــرح نظــرات و پیشــنهادات و بــرای تشــویق افــراد بــه پاســخگویی‬ ‫مطمئــن شــوید کــه همــه افــراد بــه قــدرت ایــن قاعــده واقف انــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــا دعــوت افــراد بــه مشــارکت و دادن بازخــورد‪ ،‬انهــا را بــا خــود همــراه‬ ‫ســازید بــا تشــویق افــراد بــه دادن بازخــورد و اســتقبال از نظراتشــان نشــان‬ ‫دهیــد کــه بــرای ایــده هــای انهــا ارزش قائلیــد و مــی خواهیــد کــه هم ـه ی‬ ‫افــراد در فراینــد تصمیــم گیــری مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪.۵‬اعتمــاد تیمــی را از طریــق تجــارب مشــترک ایجــاد کنیــد‪ .‬میــان اعضــای‬ ‫تیــم بایــد پیونــد و ارتبــاط نزدیکــی وجــود داشــته باشــد و ایــن ارتبــاط را‬ ‫می تــوان بــا ســازماندهی رویــدادی در محلــی خــارج از محیــط کســب و کار‬ ‫ایجــاد نمــود‪.‬‬ ‫‪.۶‬بــه طــور منظــم اعمــال و چالش هــای تیمــی را برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬پیــام‬ ‫ایــن بخــش ایــن اســت کــه کار نیکــو کــردن از پــر کــردن اســت‪ .‬ایــن نکتــه را‬ ‫می توانیــم در بازی هــای المپیــک و ورزش هــای حرفــه ای ببینیــم‪ .‬پیــش از‬ ‫انکــه امیــد بــه نشــان دادن واکنــش ســریع بــه تغییــرات بــازار داشــته باشــید‬ ‫الزم اســت کــه توانایــی عمــل هماهنــگ و خــودکار میــان خــود و اعضــای‬ ‫تیمتــان را افزایــش کنیــد تــا بتوانیــد در موقــع ضــرورت بــه ســادگی و بــدون‬ ‫بــروز هــر گونــه مشــکل و اصطکاکــی بــا یکدگیــر کار کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۷‬رهبــران بایــد الگــو باشــند‪ .‬کارافرینــان بایــد پایبنــد بــه گفتــه و تعهــدات‬ ‫خود‪ ،‬ثابت قدم‪ ،‬مشــتاق و در برابر اقداماتشــان پاســخگو باشــند‪ .‬فارق از‬ ‫انکــه چــه اتفاقــی می افتــد کارافرینــان بایــد مدلــی از رویکــرد «‪»Yes, and‬‬ ‫باشــند و همــواره افــراد را از نیــاز بــه تغییــر و تحــول اگاه ســازند و بیشــترین‬ ‫تــاش را بــرای شــنیدن ایده هــای نــو‪ ،‬یادگرفتــن و منطبــق ســاختن خــود‬ ‫بــا شــرایط حدیــد انجــام دهنــد‪ .‬ایــن اقدامــات و اعمــال رهبــر اســت کــه‬ ‫فرهنــگ کســب وکار را تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪.۸‬تیــم خــود را بــرای شــروع فراینــد تغییــر توانمند ســازید‪ .‬مالکیت عنصر‬ ‫ضــروری در خلــق یــک محیــط فراگیــر اســت‪ .‬تیــم خــود را بــرای انکــه بتواننــد‬ ‫در خلــق و محافظــت از چنیــن فرهنگــی ســودمند باشــند توانمنــد ســازید‪.‬‬ ‫هرگــز اجــازه ندهیــد مالمــت و عیب جویــی در نقــش عاملــی مخــرب و‬ ‫مشــکل ســاز بــه محیــط کاری شــما نفــوذ پیــدا کنــد‪ .‬مطمئــن شــوید اعضــای‬ ‫نیــم منابــع و امــوزش کافــی بــرای انجــام تعییــرات در کنــار شــما را در اختیــار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای بداهــه پــردازی در ابــداع روش هــا و راهــکاری نــو اعضــای تیــم‬ ‫بــه ســطحی از ارامــش و اســودگی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬افــرادی کــه ارزش هــای تیــم را انــکار و ان را تضعیــف می کننــد حــذف‬ ‫کنیــد‪ .‬تیــم کوچکــی کــه بخوبــی بــا یکدیگــر کار می کننــد بســیار موثرتــر از‬ ‫تیمــی بــزرگ امــا ناکارامــد می باشــد‪ ،‬ایــن نکتــه عینــا در مــورد یــک گــروه‬ ‫اجــرای نمایــش کمــدی نیــز صــادق اســت‪ .‬گاهــی هیــچ اقدامــی بــرای تیــم‪،‬‬ ‫شــرکت و البتــه خــود کارمنــد بــه انــدازۀ قطــع همــکاری و یــا پیوســتن بــه‬ ‫اوردن خســارتی جبــران ناپذیــر ســودمند‬ ‫گروهــی جدیــد پیــش از وارد‬ ‫ِ‬ ‫نمی باشــند‪.‬‬ ‫‪.۱۰‬بــرای وقــوع تغییــر مــورد نیــاز از خــود سرســختی نشــان دهیــد‪ .‬رهبری‬ ‫کــه مجــری سرســخت تغییــر می باشــد هیـچ گاه از پیگیــری طرح هایــی کــه‬ ‫اغــاز گشــته اند دســت نمی کشــد‪ .‬بــا پریــدن از شــاخه ای بــه شــاخه ی دیگــر‬ ‫بــدون پیگــری کافــی ایده هــای نــو مســبب فرســودگی کارمنــدان در ایجــاد‬ ‫تغییــر و تحــول الزم می شــوید‪ .‬تمامــی تغییــرات بایــد بــه اصــول‪ ،‬ارزش هــا‬ ‫و اهــداف بنیادیــن کســب و کار پیونــد بخــورد‪.‬‬ ‫مار سرخ‪،‬‬ ‫دیوار معروف گرگان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی کــه دارد بهتریــن زمــان‬ ‫اصــوال اوایــل بهــار یــا اوایــل پاییــز اســت‪.‬‬ ‫بــرای باســتان شناســان تشــخیص ایــن امــر کــه‬ ‫قدمــت دیــوار دفاعــی گــرگان بــه چــه زمانــی بــر‬ ‫مــی گــردد امــر مشــکلی اســت زیــرا نــام مادهــا‪،‬‬ ‫هخامنشــی هــا‪ ،‬اشــکانیان و ساســانیان در‬ ‫میــان کتــب کارشناســان بــه چشــم مــی خــورد‬ ‫امــا شــاید بتــوان بــه طــور مبهــم تاریــخ ایــن‬ ‫دیــوار دفاعــی را بیــن ســال هــای ‪ ۴۲۹‬تــا ‪۶۱۵‬‬ ‫میــادی در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان نیــز بــر ایــن عقیــده انــد‬ ‫کــه دیــوار گــرگان و دیــوار چیــن در یــک زمــان‬ ‫و بــرای مقابلــه بــا هجــوم مهاجمانــی از قبایــل‬ ‫صحرانــورد بــه نــام هپتــال هــا از شــمال ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خودارایــی و اســتفاده از ارایــه هــای تزیینــی هیــچ گاه مختــص قــوم یــا‬ ‫نــژاد و یــا محــدود بــه دوره تاریخــی معینــی نبــوده اســت‪ .‬زنــان همــواره‬ ‫در همــه جــا از اشــیا ر دســترس خــود‪ ،‬از هســته میــوه و صــدف تــا‬ ‫ســنگ ها و فلــزات گــران بهــا بــه عنــوان زیــور اســتفاد می کرده انــد‪ .‬زنــان‬ ‫و دختــران ترکمــن نیــز از زیورهایــی کــه زرگــران محلــی می ســاختند‪،‬‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمــن چنــان ســنگین و برجســته و بــا نقش هــا و‬ ‫طرح هــای بکــر ســاخته مــی شــود کــه کمتــر شــباهت بــه زیورهــای دیگر‬ ‫اقــوام اســیای میانــه دارد‪ .‬زنــان ترکمــن ایــن زیورهــا را بــه قســمتی از‬ ‫لبــاس خــود می دوزنــد و یــا ان را جداگانــه بــه خــود می اویزنــد‪.‬‬ ‫‪ )1‬زیورهــای ســر و پیشــان قُبــه‪« :‬قُبــه» بــه زیــوری نیــم کــره ای شــکل‬ ‫گوینــد کــه دور تــا دور ان شــرابه هایی اویــزان اســت‪.‬‬ ‫روی ایــن شــرابه ها نگین هایــی از عقیــق یــا شیشــه های رنگــی‬ ‫می نشــانند‪ .‬نگین هــا اغلــب بــه رنــگ قرمــز اســت‪ ،‬روی نیم کــره را‬ ‫بــا ســیم های بافتــه نقــره ای کــه «ســیم بورمــا» نامیــده می شــوند‪،‬‬ ‫بــه قســمت های مســاوی تقســیم می کننــد و روی بدنــه نیــم کــره‬ ‫جــوش می دهنــد‪ .‬معمــوال قســمت ها زوج اســت و روی هــر قســمت‬ ‫نگین هایــی بــه رنــگ قرمــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬زیورهــای ســربند زنــان از دیگــر زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت‬ ‫ســنتی ترکمنــی ســربندها می باشــند‪ .‬دختــران پــس از ازدواج‬ ‫بــه جــای کاله از ســربندهایی کــه بــه صــورت خاصــی دور ســر‬ ‫پیچانــده مــی شــود‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه ســربندان زنــان‬ ‫عمومــا «الــن دانگــی» گفتــه می شــود‪ .‬ایــن ســربند را‪ ،‬هماننــد‬ ‫کاله دختــران‪ ،‬بــا زیورهــای نقــره ای مطــا تزییــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬زیورهــای مــو ‪ :‬زنــان و دختــران ترکمــن بــرای زیبایــی گیســوان خــود‬ ‫از زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی ترکمــن گوناگونــی اســتفاده‬ ‫می کنند که از ان جمله است‪«:‬اســئق»‪ :‬اســئق به شــکل دل اســت و‬ ‫در اندازه های مختلف که در وســط ان نگینی بزرگ از ســنگ و شیشــه‬ ‫تعبیــه می شــود‪ .‬ایــن نگیــن معمــوال بــه رنــگ قرمــز وجگــری اســت‪.‬‬ ‫در بــاالی «اســئق» حلقــه ای قــرار دارد کــه بنــدی پارچــه ای را از ایــن‬ ‫حلقــه رد می کننــد و بــه وســیله ایــن بنــد «اســئق» را بــه مــو می بندنــد‬ ‫‪ )4‬زیــور گــوش‪ :‬زیــور گــوش از شــکیل ترین زیــوراالت ترکمنــی و‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمن هاســت‪ .‬بــه زیــور گوش «قــوالق حالکا» یعنی‬ ‫حلقــه گــوش و یــا حالــکا می گوینــد‪ .‬گوشــواره زنــان «یمــوت» اغلــب بــه‬ ‫شــکل دایــره بــزرگ اســت کــه نصــف دایــره صفحــه نقره ای مطالســت و‬ ‫روی ان نگین هایــی از عقیــق و شیشــه هــای رنگــی نشــانده می شــود‪.‬‬ ‫‪ )5‬زیورهای گردن‪ ،‬سینه و پیش سینه بقو یا بقوطوق یا بویون طوق‬ ‫«بقــو» بــه حلقــه بــزرگ طــوق ماننــدی گوینــد کــه یک طرف ان بوســیله‬ ‫گیره یا لوال باز و بســته می شــود و در قســمت جلو گردن قرار می گیرد‬ ‫کــه روی ان را مطــا می کننــد و نگین هــای رنگــی بر ان می نشــانند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

شماره : 402
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

شماره : 401
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

شماره : 400
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

شماره : 399
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

شماره : 398
تاریخ : 1400/07/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

شماره : 397
تاریخ : 1400/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!