روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 294 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 294

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 294

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 294

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 13 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /03‬می‪2021/‬‬ ‫‪ /20‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫شماره ‪294‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫شهر هوشمند راهی برای فردای بهتر‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫برخورد قاطع با احتکارکنندگان‬ ‫‪2‬‬ ‫رویت سفید کارگر‬ ‫معدن زغال‬ ‫‪4‬‬ ‫خشکسالی یک قالده خرس‬ ‫را به مزارع کشاورزی کشاند‬ ‫تروجان تلگرامی که اطالعات کاربران‬ ‫را سرقت می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش پلیس در تحقق شعار سال‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت نه گفتن ‏‬ ‫چطور کتاب بخوانیم‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح پیاده راه گرگان‪ ،‬نماد حضور گرگانی ها در سطح شهر‬ ‫ویژگی هــا و کیفیاتــی جــدا نیســت گفــت‪:‬‬ ‫مدیریــت شــهری گــرگان بــا درک درســت ایــن‬ ‫نکتــه کــه بایســتی بــه حضــور حداکثــری گرگانی ها‬ ‫در خیابان هــای شهرســتان اندیشــید تــا ان هــا‬ ‫تعلــق بیشــتری بــه شــهر خــود بــروز دهنــد‪ ،‬طــرح‬ ‫«پیــاده راه خیابــان خمینــی» را در دســتور کار قــرار‬ ‫داده و در حــال اجــرا هســتند‪.‬‬ ‫ایجــاد پیــاده راه در راســتای نیــاز شــهروندان‬ ‫بــه محیطــی امــن و بــدون اســترس از عبــور‬ ‫اتومبیل هــا در دســتور کار قــرار گرفــت کــه از‬ ‫ضروریــات شــهری بــود‪.‬‬ ‫بصیرنیــا همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬مطالعــات پیــاده‬ ‫راه خیابــان امــام خمینــی(ره) از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬و امســال نیــز بــا اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫کار کالبــدی ایــن پــروژه از جملــه کف ســازی‪،‬‬ ‫مبلمان ســازی و بخشــی از ســاماندهی بدنــه ایــن‬ ‫مســیر انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــا افــزود‪ :‬اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫پیامدهــای مثبــت بســیاری در برخواهــد‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫علی اکبر بصیرنیا‪ -‬کارشناس گردشگری‬ ‫مدیرهتل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی شــمال‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬طــی دهــه اخیــر‪ ،‬بــا کاهــش بســتر‬ ‫مناســب بــرای رویــداد وقایــع شــهری و تعامــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬از هیجانــات تعلـق زای شــهروندان بــه‬ ‫محیــط کاســته شــده و متاســفانه شــهرها جــز‬ ‫بســتری بــرای رفــت وامدهــای مکــرر نیســتند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در گفتگــو بــا خبرنــگار بازار‬ ‫کســب و کار اظهــار کــرد‪ :‬مناطقــی ماننــد اکثــر‬ ‫بافت هــای تاریخــی شــهرها‪ ،‬کــه بــا توجــه بــه‬ ‫موقعیــت قرارگیــری و پتانســیل های ویــژه‬ ‫درون خــود بــه دلیــل بی توجهــی مدیــران‬ ‫شــهری و شــهروندان‪ ،‬ســرزندگی ســابق خــود‬ ‫را از دســت داده و بــه علــت غفلــت و نااگاهی‬ ‫از ایــن میــراث گران بهــا‪ ،‬دچــار ضعــف و‬ ‫ناســامانی های بســیاری شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر‪ ،‬پیــاده روی بــه‬ ‫عنــوان ابتدایی تریــن نــوع حمــل و نقــل‬ ‫شــهری و ایمن تریــن و راحت تریــن ان یکــی‬ ‫از اجــزای اصلــی ســامانه ی حمــل و نقــل‬ ‫شــهرها اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن وجــود شــهرهای انســان محور‬ ‫و پیاده محــور از جملــه مباحثــی اســت کــه‬ ‫بســیار مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬پیــاده روی کهن ترین‪،‬‬ ‫طبیعی تریــن و ضروری تریــن شــکل جابجایــی‬ ‫انســان در فضــا و یکــی از هیجانــات تعلــق زای‬ ‫شــهروندان بــه محیــط خــود اســت و حرکــت‬ ‫پیــاده هنــوز مهم تریــن امــکان بــرای مشــاهده ی‬ ‫مکان هــا‪ ،‬فعالیت هــا و احســاس شــور و تحــرک‬ ‫زندگــی و کشــف ارزش هــا و جاذبه هــای نهفتــه‬ ‫در محیــط اســت و نیــز دارای اهمیــت اساســی در‬ ‫ادراک هویــت فضایــی‪ ،‬احســاس تعلــق به محیط‬ ‫و دریافــت کیفیت هــای محیطــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرهتل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی شــمال‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه شــهر گــرگان نیــز از چنیــن‬ ‫‪6‬‬ ‫داشــت کــه از مهم تریــن ان هــا می تــوان بــه‬ ‫چهارمــورد زیــر اشــاره کــرد کــه انهــا را بررســی‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫‪ -1‬افزایــش چشــمگیر متغیرهــای ســرزندگی‪،‬‬ ‫زیبایی شــناختی‪ ،‬اســایش‪ ،‬دسترســی‪،‬‬ ‫امنیــت و منظــر بــه ترتیــب پیامدهــای موثــر‬ ‫ایــن پــروژه اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــا توجــه بــه این کــه ایــن خیابــان جــزو معابــر‬ ‫اصلــی بافــت تاریخــی گــرگان نیــز محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬لــذا میــزان بازدیــد و حضــور گردشــگران‬ ‫در ایــن بافــت افزایــش یافتــه و بافــت مذکور رونق‬ ‫بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫‪ -3‬کاهــش چشــمگیری شــهروندان در بافــت‬ ‫متراکــم و پرجمعیــت مرکــز شــهر و در نتیجــه‬ ‫کاهــش ترافیــک و الودگی هــای زیس ـت محیطی‬ ‫شــهر گــرگان‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه واســطه انجــام پیــاده روی در ایــن خیابــان‪،‬‬ ‫تحــرک جســمانی شــهروندان بیشــتر شــده کــه بــه‬ ‫همــان نســبت‪ ،‬ســامتی انــان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫کسب و کارهای خانگی‏‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در شــرایط کرونــا کــه منجــر بــه تعطیلــی بســیاری از‬ ‫بو کارهای خانگــی‬ ‫فعالیت هــای بــازار شــد‪ ،‬برخــی کســ ‬ ‫موجــب رونــق و‏شــکوفایی خــود شــدند تــا جایــی کــه هــم‬ ‫اکنــون می تــوان از ایــن نــوع کســب وکارها به عنــوان نبــض‬ ‫اقتصــاد خانواده هــا نــام بــرد‪.‬‬ ‫‏بســیاری از ایــن کســب وکارها بعــد از کســب موفقیــت‬ ‫و رونــق تولیــد‪ ،‬بــه گســترش فعالیــت خــود بــا افزایــش‬ ‫کارگاه هــای خانگــی ‏اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫کارگاه هایــی کــه یکــی پــس از دیگــری بــا اســتفاده از تــوان داخلــی و ذوق و شــوق‬ ‫خانگــی توانســته اند‪ ،‬نبــض بــازار را بــه دســت گیرنــد و در کنار‏ان با ایجاد اشــتغال های‬ ‫مســتقیم و غیــر مســتقیم‪ ،‬گــوی ســبقت را از تولیــدات صنعتــی برباینــد‪.‬‏‬ ‫قطعــا ً بــرای بســیاری جالــب اســت کــه بداننــد‪ ،‬ایــن کســب وکارها چگونــه‬ ‫توانســته اند بــا وفــق دادن خــود در ایــن شــرایط کرونایــی کــه‏منجــر بــه تعطیلــی‬ ‫و رکــود بــازار شــده نبــض ان را بــه دســت گیرنــد و در کنــار ان اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫ده هــا هــزار نفــر اشــتغال در اقصــی نقــاط کشــور‏من جملــه دو اســتان گلســتان و‬ ‫خراســان شــمالی کننــد‪.‬‏‬ ‫بســیاری از ایــن مشــاغل در دور و بــر مــا در حــال فعالیــت هســتند و کافــی اســت‬ ‫کمــی دقیــق شــویم‪ ،‬ان وقــت اســت کــه خواهیــم دیــد چگونــه می تــوان از یــک‬ ‫ایــده کوچــک‪ ،‬فرصتــی بــزرگ بــرای درامدزایــی بســازیم‪.‬‬ ‫‏فرصتــی کــه شــاید ماه هــا و ســال ها وقــت صــرف پیــدا کــردن ان کرده ایــم‪ .‬‏‬ ‫کافــی اســت‪ ،‬بــرای پیــدا کــردن یــک ایــده و فکــر کمــی عمیــق بــه محیــط اطــراف خــود‬ ‫توجــه کنیــم و یــا بــا چنــد دوســت یــا افــراد‏خانــواده بــه دنبــال ان باشــیم؛ ان وقــت‬ ‫اســت کــه خواهیــم دیــد ایده هــای بســیاری در اطرافمــان در حــال چــرخ زدن هســتند‏‪.‬‬ ‫ایده هایــی کــه اگــر بــه ان توجــه داشــته باشــیم می تــوان از ان به عنــوان یــک‬ ‫شــروع اســتفاده کــرد‪ .‬ایده هایــی کــه در خــود‪ ،‬قابلیــت تبدیــل شــدن بــه کار و‬ ‫محصــول را دارنــد‪ .‬موقعیتــی کــه ممکــن اســت ســال ه ا افســوس داشــتن ان را بــا‬ ‫دیــدن اطرافیــان خــود می خوردیــم‪.‬‬ ‫شــاید بــا خــود فکــر می کنیــد چگونــه می شــود بــه یــک ایــده کــه در ذهــن خــود‬ ‫ان را ســاخته ایم‪ ،‬شــکل داد؟ بســیار ســاده اســت‪ ،‬بــاز هــم بایــد بــه اطــراف خــود‬ ‫توجــه داشــته باشــیم‪ .‬ان گاه اســت کــه می یابیــم ابــزار ان نیــز در دســتانمان قــرار‬ ‫دارد و ان وجــود گوشـی های هوشــمند و یــا رایانه هایــی هســتند کــه در کنــار خــود‬ ‫بــرای شــروع یــک کسـب وکار خانگــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫در قــدم بعــد؛ بــرای اغــاز کسـب وکار ایجــاد شــده در ذهــن‪ ،‬بــه یــک مشــاور کــه‬ ‫اگاهــی کامــل در خصــوص ایــده ای کــه می خواهیــد اجرایــش کنیــد‪ ،‬نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫در گام بعــدی؛ نیــاز بــه دو فاکتــور خالقیــت و پیگیــری داریــد کــه می بایســت در‬ ‫کار خــود لحــاظ کنیــد‪.‬‬ ‫قــدم بعــدی درامدزایــی از ایــده ای اســت کــه ان را تبدیــل بــه فرصــت کرده ایــد‪.‬‬ ‫انــگاه بایســت بــا بهره جســتن از شــبکه های اجتماعــی و ســایت های موجــود در‬ ‫کنــار رســانه های جمعــی همچــون روزنامه هــای دارای مخاطــب اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫البتــه در اینجــا پیشــنهاد می شــود کــه ابتــدا از رســانه های محلــی و اســتانی‬ ‫بهره منــد شــوید؛ چــرا کــه ایــن رســانه ها‪ ،‬قطعــا ً دارای شــمارگان و مخاطــب‬ ‫مناســب هســتند و می تواننــد بــه شــما در رســیدن بــه هدفتــان کمــک ویــژه ای‬ ‫داشــته باشــند؛ کمکــی کــه دیــده شــدن شــما و معرفــی بــه مشــتریان اســت‪.‬‬ ‫رســانه ها‪ ،‬ســازندگان پــل ارتباطــی بیــن تولیدکننــدگان و مشــتریان اند‪.‬‬ ‫پــس هــم اکنــون ایــده ای را کــه سال هاســت بــه دنبــال ان هســتید بیابیــد و در‬ ‫ذهــن خــود شــکوفایش کنیــد و بــا برنامه ریــزی دقیــق بــه دنبــال اجــرای ان باشــید‪.‬‬ ‫حتمــا ًخواهیــد دیــد کــه بــا پشــتکار و خالقیــت و اســتفاده از ابزارهایــی کــه شــاید تــا‬ ‫دیــروز برایتــان معنایــی نداشــته‪ ،‬امــروز به عنــوان مهم تریــن ابزارهــا بــرای به وجــود‬ ‫اوردن یــک کســب وکار فوق العــاده پردرامــد‪ ،‬می توانــد نقــش افرینــی کنــد‪.‬‬ ‫پس نترسید و همین حاال شروع کنید‪ .‬مطمئن باشید که موفق خواهید شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز طرح‬ ‫ساماندهی تولید‬ ‫و توزیع جوجه‬ ‫یک روزه‬ ‫سال هفتم‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه بــا هــدف جلوگیــری از نوســان شــدید قیمــت‬ ‫و حــل مشــکل تامیــن گوشــت مــرغ‪ ،‬طــرح ســاماندهی تولیــد و توزیــع جوجــه یـک روزه‬ ‫بــه صــورت ازمایشــی در ایــن اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪294‬‬ ‫قلقلک‬ ‫انتظار شنیدن سوت قطار‬ ‫گرگان – بجنورد‬ ‫ســاخت راه اهــن گــرگان مشــهد‬ ‫یــک مطالبــه و پــروژه ملــی امــا قدیمــی مــردم‬ ‫ســه اســتان گلستان‪،‬خراســان شــمالی‪,‬و‬ ‫خراســان رضــوی کــه در کارنامــه دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم قــرار گرفــت وعــزم همــه‬ ‫جــزم وجــدی بــود کــه بــا کمــک بــازار ســرمایه‬ ‫ملــی طــی مــدت ‪۵‬ســال ســاخته و بــه بهــره‬ ‫بــرداری برســد امابــا وجــود شــروع چندبــاره‬ ‫ســاخت در دوره هــای مختلــف ومعتقــد‬ ‫بــودن بــه ایــن موضــوع کــه احــداث خــط‬ ‫ریلــی و اجــرای ان نقــش مهمــی در بهبــود‬ ‫و رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی منطقــه‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل ایمــن و ســریع مســافر و بــار و‬ ‫ترانزیــت کاال دارد همچنــان در بــا تکلیفــی‬ ‫باقــی مانــده اســت ‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن پــروژه در ایــن اســت کــه اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه پتانســیل بســیار خوبــی بــرای‬ ‫حمل ونقــل کاال از طریــق راه اهــن در مســیر‬ ‫شــرق گلســتان بــه جمهــوری ترکمنســتان‬ ‫و ســایر کشــورهای مرتبــط بــه ایــن شــبکه‬ ‫ریلــی ایجــاد خواهــد کــرد‪ ،‬از طرفــی اســتان‬ ‫هــای گیــان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬گلســتان‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی و رضــوی بــه هــم وصــل مــی کنــد و‬ ‫مســیر ریلــی خوبی بــرای جابجایی مســافرین‬ ‫مشــهد الرضــا (ع) تعبیــه مــی شــود ضمــن‬ ‫ایــن کــه بــا یــک ایســتگاه جابجایــی‪ ،‬ایــن‬ ‫شــبکه ریلــی بــه تهــران و ســایر اســتانها نیــز‬ ‫متصــل مــی شــود و یــک طــرح فــوق العــاده‬ ‫اســت ضمــن ایــن کــه بــا احــداث محــور‬ ‫ترانزیتــی ریلــی بیــن ســه کشــور قزاقســتان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان و ایــران بــه طــول حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬انتظــار مــی رود ایــن محــور نقــش‬ ‫مهمــی را در ترانزیــت دریــای خــزر ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫امــا گویــا دولــت‪ ،‬خــط ریلــی مشــهد‪ -‬بجنــورد‪-‬‬ ‫گــرگان را از اولویــت اجــرا حــذف کــرد تــا پرونــده‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬پــس از ســال ها پیگیــری بــه‬ ‫ســرانجام نرســد و بســته شــود‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرســازی فهرســت ‪ ۱۰‬خــط ریلــی را بــه دولــت‬ ‫داد تــا دولــت از ایــن میــان پنــج محــور را کــه‬ ‫اولویــت دارنــد‪ ،‬بــرای اجــرا انتخــاب کنــد کــه راه‬ ‫اهــن مشــهد ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬گــرگان در فهرســت‬ ‫انتخابــی دولــت نبــود و دولــت بــه پنــج محــور‬ ‫دیگــر بــرای ایجــاد خــط ریلــی‪ ،‬اولویــت داد‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود ایــن کــه ایــن پــروژه ردیــف اعتبــاری و‬ ‫مجــوز کمیســیون مــاده ‪ ۳۲‬را دارد‪.‬‬ ‫قلقلک‪:‬‬ ‫راســتی دولــت چقــدر از ظرفیــت خــود بــرای‬ ‫تحقــق ارزوی دیریــن مــردم گلســتان و‬ ‫برقراری راه دسترســی ریلی به مشــهد تالش‬ ‫کــرده اســت بــا اینکــه مــی دانــد گلســتان از‬ ‫اســتان هــای پرترافیــک شــمال کشــور اســتو‬ ‫جــاده هــای ارتباطــی ان وضعیــت مناســبی‬ ‫نــدارد و هــر ســاله شــاهد ســوانح رانندگــی و‬ ‫خســارات جانــی و مــادی زیــادی اســت‪.‬‬ ‫مدیریت شهری به دنبال تامین رفاه‬ ‫شهروندان از طریق ایجاد محیطی بهتر‪،‬‬ ‫سالم تر و دلپذیرتر است‪ .‬برای دستیابی به‬ ‫محیطی مناسب و پایدار نیازمند الگوها و‬ ‫شیوه های مدیریت نواورانه در اداره شهرها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حجت مقسم ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫شهر هوشمند راهی برای فردای بهتر‬ ‫مدیریــت شــهری بــه دنبــال تامیــن رفــاه‬ ‫شــهروندان از طریــق ایجــاد محیطــی‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســالم تر و دلپذیرتــر اســت‪ .‬بــرای‬ ‫دســتیابی بــه محیطــی مناســب و پایــدار‬ ‫نیازمنــد الگوهــا و شــیوه های مدیریــت‬ ‫نواورانــه در اداره شــهرها هســتیم‪.‬‬ ‫بــا افزایــش پیچیدگــی مدیریــت‬ ‫شــهرها براثــر بــروز پدیده هــای نوظهــور‪،‬‬ ‫مدیــران شــهرهای بــزرگ بــر ان شــدند‬ ‫تــا بــا اســتفاده از متخصصیــن فنــاوری و‬ ‫مدیریــت شــهری‪ ،‬چــاره ای بــرای فــردای‬ ‫بهتــر شــهرها بیندیشــند‪.‬‬ ‫ایــده «شــهر هوشــمند» بــه عنــوان‬ ‫راهــکاری جهــت رفــع بســیاری از‬ ‫مشــکالت شــهرهای کنونــی مطــرح‬ ‫شــده اســت و دولت هــا بــا هــدف‬ ‫توســعه پایــدار‪ ،‬رشــد اقتصــادی و‬ ‫کیفیــت بهتــر زندگــی بــرای شــهروندان‬ ‫خــود‪ ،‬همچنیــن بــه منظــور تعییــن‬ ‫سیاســت های جدیــد‪ ،‬اســتراتژی ها و‬ ‫اجرایــی کــردن انهــا اســتقبال خوبــی از‬ ‫مفهــوم هوشمندســازی شــهرها دارنــد‪.‬‬ ‫شهر هوشمند چیست؟‬ ‫ریشــه شــهر هوشــمند بــه ســال ‪۱۹۹۰‬‬ ‫برمی گــردد تــا اینکــه در ســال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫توســط برخی از شــرکت های تکنولوژیکی‬ ‫در راســتای اســتفاده از سیســتم های‬ ‫فنــاوری اطالعــات بــرای یکپارچــه کــردن‬ ‫خدمــات و زیرســاخت های شــهری‬ ‫ماننــد ســاختمان ســازی‪ ،‬حمــل و‬ ‫نقــل‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬توزیــع اب و امنیــت‬ ‫اجتماعــی بــه کار بــرده شــد‪.‬‬ ‫طبــق پیــش بینی هــا در ســال‬ ‫‪ ۲۰۴۵‬میــادی حــدود ‪ 90‬درصــد‬ ‫اشــتغال کشــور در بخــش خدمــات‬ ‫خواهــد بــود و یکــی از مهمتریــن‬ ‫و بهتریــن راه هــا جهــت باالبــردن‬ ‫کیفیــت و تنــوع در ارائــه خدمــات‪،‬‬ ‫اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در‬ ‫ارائــه خدمــات یــا همــان شــهر‬ ‫هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫لــذا توجــه بــه زیر ســاخت های شــهر‬ ‫ضــروری اســت و توجــه نکــردن بــه‬ ‫ان‪ ،‬زیرســاخت های فنــی موجــود‬ ‫و تمــام ســرمایه گذاری هــا در ایــن‬ ‫زمینــه را بــا اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫«شــهر هوشــمند» و «شــهر مجــازی»‬ ‫واژه هایــی هســتند کــه شــهروند‬ ‫الکترونیــک را بــه دنیــای جدیــد و زندگــی‬ ‫در شــهرهای مــدرن‪ ،‬دعــوت می کننــد‪.‬‬ ‫شــهر هوشــمند شــهروندان را از دنیــای‬ ‫تک بعدی شــهرهای ســنتی ‪ ،‬به دنیای دو‬ ‫بعــدی می بــرد کــه دســتاوردهای اطالعــات‬ ‫و ارتباطــات دنیــای اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫شــهر هوشــمند شــهری اســت کــه‬ ‫امــور شــهری بطــور ‪ ۲۴‬ســاعته در‬ ‫تمــام شــبانه روز در ان جریــان دارد‪،‬‬ ‫شــهروندان می تواننــد از طریــق اینترنــت‬ ‫در هــر زمــان و هــر مکانــی بــه اطالعــات‬ ‫و خدمــات اموزشــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬رفاهــی‬ ‫اداری و …خــود دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫اهداف شهر هوشمند‬ ‫مفهــوم شــهر هوشــمند در درجــه‬ ‫اول شــهر را بــه عنــوان یک سیســتم‬ ‫کــه دارای زیرسیســتم های متعــدد‬ ‫اســت‪ ،‬بررســی می کنــد ایــن‬ ‫عملکــرد زیرسیســتم بــه عنــوان‬ ‫یــک کل در نهایــت بــه انهــا اجــازه‬ ‫می دهــد کــه بــه شــیوه هوشــمند‬ ‫و هماهنــگ رفتــار کنــد بــه عبارتــی‬ ‫همچنــان کــه شــهر یــک سیســتم‬ ‫پیچیــده متشــکل از روابــط متقابــل‬ ‫متنــوع و غیرقابــل پیــش بینــی بیــن‬ ‫زیرسیســتم های ان اســت‪.‬‬ ‫هــدف مدل شــهرهای هوشــمند یافتن‬ ‫راهکارهــای مناســب بــرای مدیریــت‬ ‫ایــن پیچیدگــی بــه ویــژه از طریــق رفــع‬ ‫پیامدهای منفی شهرنشینی و کیفیت‬ ‫باالتــر زندگــی بــرای جمعیــت شــهری‬ ‫اســت هــدف نهایــی شــهر هوشــمند‬ ‫ارائــه خدمــات هوشــمند در تمامــی‬ ‫قابلیت هــای حیاتــی شــهر اســت‪.‬‬ ‫مولفه های شهر هوشمند‬ ‫برخــی ازصاحبنظــران شــش بعــد‬ ‫بــرای دســته بنــدی شــهرها بــه لحــاظ‬ ‫هوشــمندی لحــاظ کــرده انــد‪:‬‬ ‫‪-۱‬اقتصاد هوشــمند‪ :‬اقتصاد هوشمند‬ ‫شــامل کســب و کارهــای الکترونیکــی‪،‬‬ ‫بازرگانــی و تجــارت الکترونیکــی‪،‬‬ ‫بهــره وری بیشــتر‪ ،‬تولیــد و ارائــه خدمــات‬ ‫پیشــرفته و همچنیــن ارائــه محصــوالت‪،‬‬ ‫محتــوا و خدمــات بــا انــواع مدل هــای‬ ‫کســب و کار جدیــد اســت‪.‬‬ ‫‪-۲‬مردم هوشــمند‪ :‬مقصود شــهروندانی‬ ‫دارای مهارت هــای کار بــا پایانه هــا و‬ ‫ســامانه های الکترونیکــی‪ ،‬دسترســی‬ ‫مــردم بــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬منابــع‬ ‫انســانی و مدیریــت ظرفیت هــای انســانی‬ ‫درون یــک جامعــه فراگیــر با هــدف ترویج‬ ‫خالقیــت و توســعه نواوری هــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬مــردم و جامعــه را قــادر‬ ‫می ســازد تــا پایــگاه داده هایــی را ایجــاد‬ ‫کــرده و در صــورت نیــاز انهــا را پــردازش‬ ‫و از انهــا اســتفاده کننــد تــا بتواننــد از‬ ‫ایــن داده هــا در تصمیم گیــری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محتــوا و ارائــه خدمــات و محصــوالت‬ ‫بهره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫‪-۳‬حکمرانــی هوشــمند‪ :‬مقصــود از‬ ‫حکمرانــی هوشــمند اعمــال حاکمیــت‬ ‫بــه هــم پیوســته درون شــهری در‬ ‫سراســر شــهر اســت کــه شــامل‬ ‫خدمــات و تعامالتــی می شــود کــه‬ ‫ســازمان های دولتــی‪ ،‬خصوصــی‬ ‫وبیــن المللــی را بــه هــم متصــل کرده‬ ‫کسب و کار‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 293‬برنامــه نویســی یکــی از برتریــن و پردرامدتریــن‬ ‫مشــاغل دنیــا اســت‪ ،‬در ان شــکی نیســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان برنامــه نویســان بــزرگ توانســته اند دنیــا را تغییــر دهند‬ ‫حــاال بایــد انتخــاب کنیــد در کــدام یــک از زمینــه هــای برنامه نویســی مــی خواهید فعالیت‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر زمینــه ای کــه انتخــاب کردیــد‪ ،‬بــه ان عالقــه منــد باشــید و از کار باهــاش لــذت‬ ‫ببریــد و تــاش کنیــد در ان زمینــه متخصــص باشــید‪ ،‬قطعــا مســیر درســت موفقیــت را‬ ‫انتخــاب کریــد و بــه راحتــی یــک برنامــه نویــس حرفــه ای خواهیــد شــد و از نتایــج ان لــذت‬ ‫خواهیــد برد‪.‬‬ ‫درست برنامه نویسی را یاد بگیرید‪ ،‬کدها را حفظ نکنید‬ ‫اگــر االن شــما یــک برنامــه نویــس حرفـه ای نیســتید مهــم نیســت‪ ،‬همیــن کــه تصمیــم‬ ‫گرفتــه ایــد تــا یــک برنامــه نویــس حرفــه ای شــوید خــودش یــک گام طالیــی اســت‪ .‬همــان‬ ‫طــور کــه مــی دانیــد برنامــه نویســی یــک علــم اســت و شــما بایــد ان را کســب کنیــد و بعــد‬ ‫از ان بــا تمریــن‪ ،‬مهــارت خــود را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫حفــظ کــردن کدهــا از روی کتــاب و یــا اینترنــت نمی توانــد از شــما یــک برنامــه نویــس‬ ‫حرفــه ای بســازد‪ .‬کدهــای برنامــه نویســی در واقــع زبــان مشــترک بیــن برنامــه نویــس و‬ ‫کامپیوتــر هســتند پــس ســعی کنیــد کدهــا را متوجــه شــوید‪ .‬اگــر در ابتــدای راه هســتید‬ ‫احتمــاال کمــی برایتــان کنــگ باشــد امــا همیــن کــه تــاش کنید تــا انهــا را درک کنید کم کم‬ ‫کدهــا برایتــان معنـی دار مــی شــوند‪.‬‬ ‫و در صــورت نیــاز‪ ،‬بــا هــم ادغــام‬ ‫می کنــد تــا شــهر بتوانــد بــه ماننــد‬ ‫یــک ارگانیســم کارامــد و اثربخــش بــه‬ ‫حیــات خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫کارکــرد‬ ‫هوشــمند‪:‬‬ ‫‪-۴‬پویایــی‬ ‫ســامانه های یکپارچــه امــاده و پشــتیبانی‬ ‫یــا لجســتیک‪ ،‬ترابــری و مدیریــت‪،‬‬ ‫مدنظــر ایــن بخــش اســت بــرای مثــال‬ ‫سیســتم های حمل ونقــل ایمــن‪ ،‬بــه هــم‬ ‫پیوســته و ســازگار بــا محیــط زیســت را‬ ‫می تــوان شــامل ترامواهــا‪ ،‬اتوبوس هــا‪،‬‬ ‫قطارهــا‪ ،‬متــرو‪ ،‬خودروهــا‪ ،‬موتورهــا‪،‬‬ ‫دوچرخه هــا و عابــران پیــاده کــه بنــا بــه‬ ‫اقتضــا از یــک یــا چنــد رو ش حمــل و نقل‬ ‫اســتفاده می کنند‪،‬دانســت‪.‬‬ ‫‪-۵‬محیــط زیســت هوشــمند‪ :‬در‬ ‫محیــط زیســت هوشــمند تمرکــز بــر‬ ‫انــرژی هوشــمند اســت کــه شــامل‬ ‫مــواردی ماننــد انرژی هــای تجدیــد پذیــر‪،‬‬ ‫سیســتم های اندازه گیــری‪ ،‬کنتــرل و‬ ‫پایــش الودگــی‪ ،‬نوســازی ســاختمان ها‬ ‫و مراکــز رفاهــی‪ ،‬ســاختمان های ســبز‬ ‫و برنامه ریــزی ســبز شــهری مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-۶‬زندگــی هوشــمند‪ :‬یعنــی گــرداوری‬ ‫جنبه هــای مختلفــی کــه بــه بهبــود‬ ‫کیفیــت زندگــی شــهروندان کمــک‬ ‫می کنــد؛ از جملــه فرهنــگ‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫ایمنــی‪ ،‬مســکن‪ ،‬گردشــگری و…‬ ‫برچســب شهرهوشــمند معموالًبــرای‬ ‫توصیــف شــهری کــه توانایــی پشــتیبانی‬ ‫از روش هــای یادگیــری‪ ،‬توســعه فــن‬ ‫اوری و نواوری را دارد اســتفاده می شــود‬ ‫در واقــع در الگــوی شــهر هوشــمند‪،‬‬ ‫تکنولوژی هــای گوناگــون جهــت بهبــود‬ ‫زندگــی شــهروندان باهــم ترکیــب و مورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیرنــد بنابرایــن‪ ،‬شــهر‬ ‫هوشــمند نــه یــک واقعیــت بلکــه یــک‬ ‫اســتراتژی پیشــرفت و ابادانــی شــهری‬ ‫بــوده و در ان تکنولــوژی محــور توســعه‬ ‫اینــده اســت‪.‬‬ ‫چگونه یک برنامه نویس حرفه ای شویم‬ ‫یادتــان باشــد برنامــه نویســی صرفــا کــد نویســی نیســت‪ .‬تحلیــل نیازهــا و درک الگوریتــم‬ ‫هــا و یافتــن راه حــل بــرای مســایل و… از جملــه مــوارد مهــم در کنــار کدنویســی هســتند‪.‬‬ ‫بــه عبــارت ســاده تــر وقتــی در برنامــه نویســی بــا یــک مســئله روبــرو مــی شــوید‪ ،‬در ابتــدا‬ ‫بایــد نیازهــای ان را درک کنیــد و بــه دنبــال راه حــل بــرای انهــا بگردیــد؛ بعــد از ان بــا یــک‬ ‫زبــان برنامــه نویســی انهــا را بــه کــد تبدیــل کــرده و پیــاده ســازی کنیــد‪.‬‬ ‫روش صحیح یادگیری برنامه نویسی را انتخاب کنید‬ ‫راه هــای زیــادی بــرای کســب دانــش برنامــه نویســی وجــود دارد‪ .‬شــما می توانیــد از‬ ‫طریــق مطالعــه کتاب هــای برنامــه نویســی‪ ،‬جســتجو در اینترنــت‪ ،‬ســایت های مرجــع‬ ‫برنامه نویســی‪ ،‬رفتــن بــه کالس هــای برنامه نویســی و تماشــای ویدیوهــای اموزشــی‬ ‫برنامه نویســی را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫کــدام روش‪ ،‬بهتریــن اســت؟ شــاید اســان تریــن و لــذت بخــش تریــن شــیوه یادگیــری‬ ‫دیــدن فیلم هــای کوتــاه باشــد‪ .‬امــا نیــازی بــه دیــدن تمــام فیلم هــا نیســت‪ ،‬در ابتــدا دنبال‬ ‫اصــول پایــه و انچــه کــه در انجــام یــک پــروژه برنامــه نویســی بــه ان نیــاز داریــد باشــید‪ .‬بله‬ ‫پــروژه! بــرای یادگیــری بهتــر و اســان تــر و لــذت بخــش تــر بایــد بــرای خــود پــروژه تعریــف‬ ‫کنیــد و در طــول انجــام پــروژه‪ ،‬برنامــه نویســی را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫روشــی کــه بــرای یادگیــری برنامــه نویســی انتخــاب میکنیــد بســیار مهم اســت امــا مهم تر‬ ‫از ان محتوایــی اســت کــه بــرای یادگیــری انتخاب میکنیــد‪ ...‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری اداره کل شــیالت گلســتان گفــت کــه صیــادان ایــن اســتان پارســال‬ ‫هــزار و ‪ ۵۲‬تــن انــواع ماهــی اســتخوانی از جملــه ســفید‪ ،‬کفــال و کپــور را از اب هــای اســتان صیــد‬ ‫کردنــد کــه ‪ ۲۳‬درصــد بیش تــر از ســال ماقبــل بــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪23‬‬ ‫درصدی صید‬ ‫ماهی استخوانی‬ ‫در گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪294‬‬ ‫در مدح کارگران معدن زمستان یورت‬ ‫رویت سفید کارگر معدن زغال‬ ‫رویت سفید کارگر معدن زغال!‬ ‫ای دلشکسته در دل سنگین کوه‪ .‬جان میکنی‬ ‫به قیمت یک لقمه ی حالل‬ ‫شعر از حسنا خورشیدی‬ ‫مریم جعفری الوستانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫خورشــید هنــوز کامــل بــاال نیامــده؛ اما بخاطر‬ ‫گــرگ و میــش اســمان از همیشــه هــم تاریــک‬ ‫تــر اســت‪.‬اینجا بــه‏راحتــی مــی شــود صــدای‬ ‫جنــگل را شــنید‪.‬چه حــرف هــا کــه نــدارد‪،‬‬ ‫چــه چیزهــا کــه ندیــده‪ ،‬چــه غصــه هــا کــه‬ ‫‏نخــورده‪..‬‏‪.‬‬ ‫صــدای اگــزوز مینــی بوســی کــه هــر روز‬ ‫همیــن ســاعت هــا کارگرهــا را بــه معــدن مــی‬ ‫اورد دیگــر نمــی گــذارد‏بــه درد و دل جنــگل‬ ‫گــوش دهیــم‏‪.‬‬ ‫حــاال نوبــت گــوش دادن بــه درد و دل‬ ‫کارگرهاســت‪. ..‬‏‬ ‫نه‪،‬کارگرهــای معــدن هیچوقــت پیش کســی‬ ‫گالیــه نمــی کننــد‪ .‬انهــا اســتوار و صبورند‪.‬مثــل‬ ‫تمــام درختــان و‏خــاک ایــن منطقــه‏‪.‬‬ ‫نــه اشــتباه نکنیــد ایــن صدایــی کــه مــی‬ ‫شــنوید صــدای درد و دل ان هــا نیســت‪ .‬ایــن‬ ‫صــدای نالــه هــای درختــان ایــن‏جنــگل اســت‪.‬‬ ‫صدای شــیون رودخانه ی وســط جنگل اســت‪.‬‬ ‫ایــن صــدا صــدای اوار شــدن معــدن اســت‪..‬‏‪.‬‬ ‫اینجــا کارگــری نمانــده کــه بخواهــد گالیــه‬ ‫کند‪.‬کارگرهــا زیــر اوار مانده اند‪...‬معــدن‬ ‫روی گالیه هایشــان اوار ‏شــده‪.‬معدن‬ ‫ریختــه اســت روی درد و دل شــان و خــاک‬ ‫غصه هایشــان را پوشــانده‏‪.‬‬ ‫دیگــر هیــچ کارگــری غصــه ندارد‪.‬چــرا که دیگر‬ ‫هیچ کارگری نمانــده‪..‬‏‪.‬‬ ‫امســال چهارمیــن ســالگرد حادثــه انفجــار‬ ‫معدن زمســتان یورت اســت‪.‬کمتر کســی از ان‬ ‫حادثــه ناگــوار بــی خبــر‏اســت امــا بــرای کســانی‬ ‫کــه اطالعــی ندارنــد می گویــم‪ 43 .‬نفــر در ایــن‬ ‫حادثــه جــان خــود را از دســت دادنــد و‏‏‪ 43‬خانــه‬ ‫خــراب شــد‪ 70.‬نفــر هــم در ایــن حادثــه اســیب‬ ‫دیدنــد کــه ایــن یعنــی ‪ 70‬پــای رفتن شکســت و‬ ‫‪70‬‏دســت کار کــردن کوتــاه شــد‏‪.‬‬ ‫معــدن یــورت ازادشــهر جــزو معــادن البــرز‬ ‫شــرقی در منطقــه خــوش ییــاق اســتان‬ ‫گلســتان و ‪ 12‬کیلومتری‏شهرســتان ازادشــهر‬ ‫اســت‪.‬این معــدن بــه لحــاظ حقوقــی جــزو‬ ‫شــرکت ملــی ســهامی عــام بــوده و تحــت‬ ‫عنــوان ‏‏»شــرکت صنعتــی معدنــی شــمال‬ ‫شــرق شــاهرود» در دفتــر شــرکت هــا ثبــت‬ ‫کسب و کار‬ ‫شــده و در بــورس اوراق بهــادار نیــز‏پذیرفتــه‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫معــدن یــورت جــزو معــادن پردرامــد اســتان‬ ‫گلســتان محســوب مــی شــود‪.‬چرا کــه ایــن‬ ‫روزهــا بــه دلیــل عــدم‏واردات زغــال از ســایر‬ ‫کشــورها‪ ،‬ایــن محصــول فــروش خوبــی در‬ ‫کشــور دارد‏‪.‬‬ ‫اما چقدر از این درامد سهم کارگران می شود؟‬ ‫در ایــن خصــوص بــا یکــی از کارگــران بــا‬ ‫ســابقه معــدن زمســتان یــورت گفتگویــی‬ ‫داشــتیم‪ .‬وی پــس از ‪14‬‏ســال کار در ایــن‬ ‫معــدن در ســال ‪ 94‬بــه دالیلــی از ایــن کار‬ ‫اســتعفا داد‪.‬امــا عشــق او بــه معــدن اجــازه‬ ‫نــداد تــا‏شــغل دیگــری را انتخــاب کنــد‪.‬‏‬ ‫او زندگــی خــود را ایــن بــار در یکــی از معادن‬ ‫شــاهرود در اســتان ســمنان در دســتانش‬ ‫گرفت‪.‬امــا معــدن بــه ایــن‏یــار دیرینــه اش‬ ‫نیــز رحــم نکــرد و او مجبورشــد بخاطراســیبی‬ ‫که حین کار به انگشــتانش وارد شــد دســت‬ ‫از‏کار در معــدن بــردارد‏‪.‬‬ ‫وی از روزهــای ســخت معــدن یــورت برایمــان‬ ‫گفت‪.‬از زمانی که ســرکارگر بود و برای گرفتن‬ ‫حــق و‏حقــوق کارگرهــا چــه ســختی هایی کــه‬ ‫متحمل نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫از روزهــای پیــش از ان حادثــه تلــخ‬ ‫گفــت از زمانــی کــه بخاطــر مطالبــه حقــوق‬ ‫کارگرهــا و تامیــن امنیــت‏معــدن‪ ،‬راهــش‬ ‫بــه زنــدان افتــاده بــود‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در معــدن بارهــا ریــزش تونــل‬ ‫اتفــاق می افتــاد‪ .‬در ســال ‪ 94‬در همــان تونــل‬ ‫غربــی پســر عمــوی‏مــن در معــدن فــوت شــد‪.‬‬ ‫مــن بــه عنوان ســرکارگربه مدیرعامل وقت نامه‬ ‫نوشــتم تــا نســبت بــه ایمنــی تونــل‏اقداماتــی را‬ ‫انجــام دهنــد امــا ان هــا از مــن خواســتند کــه‬ ‫راجــع بــه ایــن مســائل اظهــار نظــر نکنــم و فقــط‬ ‫بــه کار‏خــود مشــغول باشــم‏‪.‬‬ ‫در همــان ســال مــن و ‪ 11‬نفــر دیگــر از‬ ‫همکارانم که همگی ســرکارگر بودیم اســتعفا‬ ‫دادیم‪.‬چــون نــه تنهــا جــان‏خودمــان در خطــر‬ ‫بــود بلکه مســئولیت جــان تعداد زیــادی کارگر‬ ‫هــم بــر روی دوش مــا بــود‏‪.‬‬ ‫وی پــس اســتعفا از معــدن زمســتان یــورت‬ ‫بــه شــاهرود رفــت و در ازای ‪ 16‬ســاعت کار‬ ‫در روز‪ ،‬بــدون‏دریافــت حقــوق مکفــی وحــق‬ ‫بیمــه مجبــور بــه تــرک خانــه و خانــواده شــد‬ ‫تــا بتوانــد امــرار معــاش کند‪.‬امــا معــدن‏پــس‬ ‫ازســال ها کارگری هنوز با وی ســر ناســازگاری‬ ‫داشــت و بــا اســیبی کــه حیــن کار بــه دســتش‬ ‫رســیده‏انگشــتانش دیگــر توانایی انجــام کار را‬ ‫ندارنــد‪ ،‬و در حــال حاضــر وی بیــکار اســت‏‪.‬‬ ‫فشــار روحــی و جســمی همــواره روی کارگــران‬ ‫معــدن بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه در‬ ‫ایــام همــه گیــری‏ویــروس کرونــا فعالیــت بــرای‬ ‫کارگــران معــدن ســخت تــر از پیــش شــده‬ ‫است‪.‬دســتگاه تنفســی و ریــه کارگرهــا بــه‬ ‫‏دلیــل وجــود گازهــای ســمی بســیار اســیب پذیر‬ ‫شــده‪ ،‬وایــن ویــروس نیــز سیســتم تنفســی فرد‬ ‫را نشــانه‏میگیرد‪.‬ایــن امــر مــی توانــد بهانــه ای‬ ‫بــرای واکسیناســیون هرچــه ســریع تر این قشــر‬ ‫باشــد کــه ایــن مســئله توجــه‏جــدی مســئولین‬ ‫بــه کارگــران معــدن را مــی طلبــد‏‪.‬‬ ‫امــا اســیب هــای معــدن بــه همین جــا ختــم‬ ‫نمــی شــود و ایــن شــغل همــواره باعــث‬ ‫ایجــاد حــوادث بــرای کارگــران می‏شــود‏‪.‬‬ ‫چندمــاه پــس از حادثــه انفجــار معــدن‪ ،‬از‬ ‫ســوی ســه دســتگاه ذیربــط صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬بهداشــت و‏درمــان و تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی بازرســی های مشــترک از‬ ‫معــدن زمســتان یــورت صــورت گرفــت‏‪.‬‬ ‫ولــی ایــن بازرسـی ها تاثیــر خاصــی در تامیــن‬ ‫امنیــت معــدن نداشــتند‪.‬چرا کــه اکنــون پــس‬ ‫از گذشــت مــدت‏کوتاهــی از ان اتفــاق ناگــوار‬ ‫حادثــه دیگــری در همــان تونــل بــرای کارگــران‬ ‫رخ داده اســت‏‪.‬‬ ‫بنــا بــر صحبــت یکــی از کارگرهــا‪ ،‬علــت ایــن‬ ‫حادثه ریزش یا انفجار نبوده و نشــت گاز دی‬ ‫اکســید کربــن بــه‏دلیــل دپــوی زغــال در تونــل‬ ‫باعــث گازگرفتگــی ‪ 6‬کارگــر شــده اســت‏‪.‬‬ ‫امــا اگــر ریزتــر و دقیق تــر بــه علــت ایــن‬ ‫حادثــه نــگاه کنیــم متوجــه می شــویم کــه‬ ‫عــدم نیــروی کافــی در معــدن علــت‏اصلــی‬ ‫ایــن حادثــه می باشــد‏‪.‬‬ ‫معــدن زمســتان یــورت طبــق گفتــه‬ ‫کارگــران محلــی گنجایــش ‪ 500‬کارگــر را دارد‬ ‫امــا پیمانــکاران بــه دالیــل‏مشــخصی کــه‬ ‫ســاده تریــن انهــا کاهــش هزینــه اســت از‬ ‫تعــداد کمتــری نیــروی کار بــرای ایــن معــدن‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫و همیــن عــدم نیــروی کارگــری باعــث‬ ‫می شــود کــه زغــال اســتخراج شــود امــا‬ ‫نیرویــی بــرای خــروج ان وجــود ‏نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬کــه در نتیجــه باعــث دپــو مــی شــود و‬ ‫جمــع شــدن گاز دی اکســید کربــن بــه کارگــر‬ ‫اســیب می‏رســاند و او را راهــی بیمارســتان و‬ ‫چــه بســا گورســتان مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عــدم اســتفاده از نیــروی کار‬ ‫بــه انــدازه در معــادن گلســتان باعــث خــروج‬ ‫ایــن کارگرهــا از اســتان‏شــده اســت‪ .‬معــدن‬ ‫طبــس یکــی از معادنــی اســت کــه ســاالنه‬ ‫تعــداد زیــادی کارگــر از اســتان راهــی ان‬ ‫منطقــه مــی‏شــوند و ایــن در حالــی اســت که‬ ‫معــادن گلســتان بــه ایــن کارگرهــا نیــاز دارد‏‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن کارگرانــی هســتند کــه تــوان کار‬ ‫کــردن دور از خانــه و خانــواده را ندارنــد و از‬ ‫طرفــی بــا همــه‏عشــق و عالقـه ای کــه بــه ایــن‬ ‫شــغل دارنــد و بــا وجــود ســابقه زیــاد‪ ،‬اکنــون‬ ‫تصمیــم بــه تغییــر شــغل گرفتــه انــد‏‪.‬‬ ‫علــی اکبــر محمــودی یکــی از ایــن کارگرهــا‬ ‫اســت‪ .‬وی حــاال پــس ســالها تــاش در معــدن‬ ‫دیگــر قیــد ایــن شــغل را‏زده و تصمیــم بــه‬ ‫انجــام کار دیگــری گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫وی پــس از ‪ 18‬ســال کار طاقــت فرســا‬ ‫در معــدن تصمیــم دارد در روســتای ابــا و‬ ‫اجــدادی خــود کســب و کار‏دیگــری‪ ،‬هرچنــد‬ ‫کوچــک راه بیانــدازد‏‪.‬‬ ‫امــا همیــن تغییرشــغل نیازمنــد ســرمایه‬ ‫اندکــی اســت کــه اکثــر کارگرهــا از پــس ان‬ ‫برنمی اینــد ‪ .‬عــده اندکــی ‏مثــل علــی اکبــر‬ ‫محمــودی بــا فــروش ماشــین یــا قطعــه زمینی‬ ‫مــی تواننــد ایــن ســرمایه را بــه دســت اوردنــد و‬ ‫بــا‏شــروعی دیگــر تــرس و دلهــره ی همیشــگی‬ ‫خــود و خانــواده اش را پشــت ســر بگــذارد‏‪.‬‬ ‫امــا بــا مکانیــزه شــدن معــدن ایــن امــکان‬ ‫وجــود دارد کــه بخــش اعظــم مشــکالت‬ ‫معدنچیــان کــه همــان امنیــت جانــی‏اســت‬ ‫حــل شــود‪.‬با یکــی دیگــر از کارگرهــا در ایــن‬ ‫درامدزایی را از خانه شروع کنید‬ ‫اگــر بــه دنبــال پیگیــری خبرهــای مرتبــط بــا کســب و کار یــا حضــور در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی می باشــید‪ ،‬حتمــا ً متوجــه بــازار داغ کســب و کارهــای خانگــی بــا درامدزایــی‬ ‫فوق العــاده ان شــده اید‪.‬‬ ‫درامدزایــی کــه بــا ســرمایه انــدک و کمتــر از یــک میلیــون تومــان مــی تــوان بــرای‬ ‫شــخصی وسوسـه انگیز باشــد‪.‬چرا که دارای ســاعت کاری منعطف‪ ،‬ارامش حضور در‬ ‫خانــه‪ ،‬نظــارت بیشــتر روی امــور منــزل و بچه هــا‪ ،‬امــکان درامدزایــی و رســیدگی به امور‬ ‫زندگــی بــه طــور همزمــان از جملــه مزایــای راه انــدازی کســب و کار در منــزل اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن افــراد می تواننــد بــا یادگیــری مهارت هایــی‪ ،‬بــدون نیــاز بــه خــروج از خانــه‪،‬‬ ‫هــم بــرای خــود ایجــاد درامــد کــرده و در کنــار یــک درامــد عالــی ارامــش زندگــی خــود را‬ ‫نیــز حفــظ کننــد؛ یعنــی یــک راه حــل فوق العــاده بــرد‪ -‬بــرد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ایده منحصربه فرد برای درامدزایی در خانه‬ ‫در ایــن مقالــه و مقالــه هــای بعــدی مــی خواهــم ‪ 3‬ایــده منحصرا برای کســب‬ ‫و کار خانگــی بــه شــما داده می شــود کــه خواهیــد توانســت انــرا بــا کمتریــن‬ ‫هزینــه در منــزل راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫اولین ایده که می توان به ان اشاره داشت ساخت زیوراالت و جواهرات تزئینی است‬ ‫در ایــن ایــده می تــوان گفــت کــه اگــر بــه انجــام کارهــای ظریــف عالقــه داریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــا الهــام گرفتــن از زیــوراالت مــورد عالقــه خــود و یــا زیــوراالت مــد روز شــروع بــه یادگیــری‬ ‫ایــن حرفــه کنیــد‪ .‬می تــوان گفــت خوشــبختانه دوره هــای اموزشــی ایــن مهــارت هــم اکنــون‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬الزم اســت کــه یــاداوری کنیــم بــرای راه انــدازی ایــن حرفــه نیــاز بــه ســرمایه زیادی‬ ‫نیســت‪ .‬و شــما می توانیــد کار خــود را بــا ســاختن بدلیجــات متنوعــی کــه دوستشــان داریــد‬ ‫اغــاز کنیــد و بعدهــا کــه مهارتتــان افزایــش یافــت‪ ،‬بــه ســاخت جواهــر تغییــر گرایــش دهیــد‪.‬‬ ‫دومین ایده پول سازی که می توان به ان اشاره داشت مشاور عروس بودن است‬ ‫در اینجــا مــی تــوان گفــت بــا وجــود برخــی از خانمهــای جــوان کــه قصــد ازدواج دارنداما‬ ‫بــه دالیــل مختلــف همچــون شــاغل بــودن و کمبــود وقــت‪ ،‬یــا حتــی بــی ســلیقگی!!!‪،‬‬ ‫ترجیــح می دهنــد یــک نفــر کــه باتجربــه و باســلیقه اســت در ایــن زمینــه برایشــان‬ ‫تصمیــم بگیرد‪.‬کــه ایــن تصمیــم گیــری می توانــد شــامل لبــاس عــروس و مــدل ارایــش‬ ‫باشــد تــا ســفره عقــد‪.‬‬ ‫پخت کیک و شــیرینی ســومین ایده ای که در خانه و بدون صرف هزینه ای ســنگین‬ ‫می توانید از ان درامدزایی داشــته باشــید‬ ‫اگــر همــواره بــرای پخــت کیــک و شــیرینی و انجــام تزئینــات ذوق و شــوق‬ ‫داشــته اید‪ ،‬االن زمانش رســیده از ذوق و شــوق نهفته در درون خود بهره برده‬ ‫و اقــدام بــه ایجــاد درامــد در منــزل کنیــد‪ .‬بــاور نمائیــد خیلی هــا تــا کنــون از‬ ‫اســتعداد و ســلیقه خــود در زمینــه کیــک و شــیرینی هیــچ بهــره ای نبــرده انــد‬ ‫و محصــوالت خانگــی را بــه محصــوالت صنعتــی ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫همیشــه به دنبال یک نفر می گردند تا در مناســبت های گوناگون سفارشــات‬ ‫خــود را بــه او دهنــد‪.‬‬ ‫خصــوص گفتگویــی داشــتیم‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا مکانیــزه شــدن معــدن عــده‬ ‫زیــادی از کارگرهــا بیــکار مــی شــوند‪.‬ان هــا نــه‬ ‫ســرمایه و نــه بســتری‏بــرای ایجــاد شــغل دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــا اگــر در ایــن شهرســتان کــه زیرســاخت های‬ ‫اقتصــادی زیــادی دارد کارخانــه هــای صنعتــی‬ ‫مرتبــط بــا‏محصــوالت شهرســتان احداث شــود‪،‬‬ ‫بخــش اعظــم مشــکالت معیشــتی مــردم ایــن‬ ‫منطقــه حــل مــی شــود و دیگــر‏شــاهد فــوت‬ ‫کارگــران معــدن نخواهیــم بود‪.‬مکانیــزه شــدن‬ ‫معــدن می توانــد راه حلــی بــرای ریشــه کــن‬ ‫شــدن ‏انفجارهــای متعــدد معــدن و اســیب‬ ‫رســیدن بــه کارگرهــا باشــد‪.‬اما ایــن کار همــت‬ ‫مســئولین اســتانی و کشــوری‏را می طلبــد‏‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در پــی حادثــه ی چندمــاه‬ ‫گذشــته در خصــوص گازگرفتگــی ‪ 6‬کارگــر در‬ ‫معــدن یــورت از‏اعــزام چنــد نیــرو بــه معــدن‬ ‫بــرای بررســی ابعــاد حادثــه و اســتانداردهای‬ ‫رعایــت شــده در معــدن خبــر داده بــود‏‪.‬‬ ‫حــال وقــت ان اســت کــه دکتــر حــق شــناس‬ ‫حســن نیــت خــود را در ایــن زمینــه بــه کارگــران‬ ‫ثابــت کــرده و‏عملیاتــی در خصوص تســلی خاطر‬ ‫کارگــران و خانــواده هایشــان صــورت دهــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 43‬کارگــری کــه در حادثــه انفجــار معــدن‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد خانواده هایی‬ ‫دارنــد کــه حاضرنــد‏هــرکاری کننــد تــا ســایر‬ ‫همشــهریان شــان ان رنــج و مصیبــت را‬ ‫تجربــه نکنند‏‪.‬‬ ‫چــه زنانــی کــه بــا رفتــن فرزنــد‪ ،‬پــدر و‬ ‫همسرشــان از خانــه جــان از کــف مــی دهنــد و‬ ‫بــا برگشــتن انهــا از ســرکار‏جــان تــازه مــی یابنــد‏‪.‬‬ ‫کارگان معــدن جــزو مظلــوم تریــن قشــر‬ ‫کارگــری هســتند‪ .‬انهــا عــاوه بــر عــدم امنیــت‬ ‫بایــد بــا مســائلی از قبیــل ‏عــدم پرداخــت‬ ‫حقــوق و ســنوات‪ ،‬کــه حــق طبیعــی هــر‬ ‫کارگــری اســت‪ ،‬دســت و پنجــه نــرم کننــد‏‪.‬‬ ‫امیدواریــم اکنــون کــه بــه تازگــی هفتــه‬ ‫کارگر را پشــت ســر گذاشــته ایم مســئولین‬ ‫اســتانی و کشــوری اهمیــت‏بیشــتری بــه‬ ‫کارگــران کشــورمان دهنــد‪ .‬چــرا کــه چــرخ‬ ‫توســعه و صنعــت ایــن کشــور بــه دســت‬ ‫کارگــران مــی‏چرخــد‏‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نجوای بندگی‬ ‫و سوز عاشقی‬ ‫گلستانی ها در‬ ‫شب قدر کرونایی‬ ‫سال هفتم‬ ‫همزمــان بــا شــب ضربــت خــوردن مــوالی متقیــان امــام علــی (ع) و در نخســتین شــب از لیالــی پرفیض‬ ‫قــدر‪ ،‬مراســم احیــای نوزدهــم مــاه رمضــان بــا رعایــت توصیه هــای بهداشــتی و زمزمــه الهــی العفــو‬ ‫گلســتانی ها در مســاجد و بقــاع متبرکــه ایــن اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامه هــا روزه داران گلســتان در فضایــی حــزن الــود و زیــر ســایه ویروس کرونا ســامتی بیماران‬ ‫و دفــع کامــل بیمــاری کرونــا را از خداوند درخواســت کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪294‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خشکسالی یک قالده خرس‬ ‫را به مزارع کشاورزی کشاند‬ ‫خشکســالی و کمبــود غــذا یــک قــاده خــرس قهــوه ای زیســتگاه منطقــه حفاظتــی قرخــود اســتان‬ ‫خراســان شــمالی را بــه مــزارع کشــاورزی روســتای «زرد» شهرســتان مانــه و ســملقان همــرز بــا ایــن‬ ‫منطقــه حفاظتــی کشــاند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی بــه خاطــر تــرس‬ ‫از احتمــال کشــته شــدن خــرس قهــوه ای هماننــد انچــه کــه در شــهریورماه ســال گذشــته بــرای یــک‬ ‫قــاده از ایــن حیــوان رخ داد‪ ،‬بــه کشــاورزان هشــدار داد تــا از هرگونــه اذیــت و ازار ایــن حیــوان‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و‬ ‫احتمــال کمبــود مــواد غذایــی در مناطــق حفاظتــی و ســکونتگاهی حیــات وحــش‪ ،‬امــکان روی اوری‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا بــه خصــوص خــرس قهــوه ای بــه مــزارع کشــاورزی وجــود دارد‪.‬‬ ‫حســن پهلــوان بــا اشــاره بــه مشــاهده یــک قــاده خــرس قهــوه ای در مــزارع کشــاورزی روســتای‬ ‫«زرد» شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــاورزان خواســت تــا بــا ایجــاد ســر و صــدا ایــن حیــوان را از‬ ‫مــزارع کشــاورزی خــود دور کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه کشــاورزان توصیــه کــرد تــا از هــر گونــه درگیــری بــا ایــن حیــوان کمیــاب خــودداری‬ ‫کننــد و در صــورت مشــاهده مــی تواننــد بــا محیــط بابــان حاضــر در منطقــه نیــز بــرای خــارج‬ ‫کــردن ایــن حیوانــات از مــزارع کشــاورزی بــه ســمت مناطــق حفاظتــی قرخــود کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫پرتاب سه امتیازی از تهران پارس‬ ‫و مالیات از خانه های خالی!‬ ‫ایــن روزهــا کــه شــوت ســه امتیــازی پــری پتــی‬ ‫بازیکــن امریکایــی تیــم شــهرداری گــرگان‬ ‫در ‪ 0/3‬ثانیــه از وقــت باقیمانــده از ســه راه‬ ‫تهرانپــارس وارد دروازه مهــرام شــد‪  ‬و گرگانــی‬ ‫هــا قهرمــان شــدند تــا جایــی کــه مهرامــی‬ ‫هــا یادشــان رفــت کاپ و مــدال هــای نائــب‬ ‫قهرمانــی را بــا خــود ببرنــد‪ ،‬پرسپولیســی هــا‬ ‫کــه معلــم نیســت رمــز و پســورد فضــای مجــازی‬ ‫شــان دســت چــه کســی اســت بــا انتشــار یــک‬ ‫پســت دردســر ســاز‪ ،‬دوبــاره وارد حاشــیه شــدند‬ ‫و بــاز هــم بایــد در دادگاه پاســگاه از خودشــان‬ ‫دفــاع کننــد! «‪۲۸۳‬ســال پــس از فتــح هنــد‬ ‫توســط لشــکر ایرانیــان‪ ،‬حــاال نوبــت بــه جوانــان‬ ‫ایرانــی رســیده تــا یــک بــار دیگــر و ایــن بــار در‬ ‫اوردگاه دیگــری دســت بــه فتــح الفتــوح بزنند!»‬ ‫اخــر بــرادر مــن بــردن هنــد شــد فتــح الفتــوح ؟!‬ ‫چهــار تــا گل ایــن همــه دادار دودور نــدارد کــه‬ ‫تــن خــدا بیامــرز نــادر شــاه را هــم در گــور بــه‬ ‫لــرزه انداختیــد‪...‬‬ ‫از طــرف دیگــر در ایــن اوضاع ابکی و خاکســتری‬ ‫کــه مــردم حوصلــه خودشــان را هــم ندارنــد و از‬ ‫ماســک زدن و شســتن دســت هــا کالفــه شــده‬ ‫انــد‪ ،‬جنــاب نمکــی وزیــر بهداشــت ســر شــوخی‬ ‫را بــاز کــرده اســت و طــی نامــه ای بــه همتــای‬ ‫هنــدی خــود نوشــته کــه ایــران حاضــر اســت در‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا بــه هنــد کمــک کند!‪  ‬ایشــان‬ ‫فرمــوده انــد‪« :‬دولــت و ملــت ایــران امــاده‬ ‫انــد تــا در ایــن روزهــای ســخت و در اوج‬ ‫گرفتــاری شــهروندان عزیــز کشــور هندوســتان‬ ‫بــا اپیدمــی‪ ۱۹-COVID ‬از هــر کمــک فنــی‪،‬‬ ‫کارشناســی و تجهیزاتــی دریــغ نکنــد‪».‬‬ ‫البتــه ایــن همــه اتفاقــات چنــد روز اخیــر‬ ‫نیســت بلکــه دوســتان قانونگــذار بعــد از یــک‬ ‫پروسه‪ ۶ ‬تا‪ ۷ ‬ســاله بــه این نتیجــه رســیده انــد‬ ‫کــه اطالعــات ســکونتی مالــک و مســتاجر بایــد در‬ ‫ســامانه ثبــت شــود و هــدف اصلی شــفاف شــدن‬ ‫وضعیــت مســکن در کشــور اســت!‬ ‫«محمــود محمــودزاده» در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬همــه سرپرســتان خانــوار اعــم‬ ‫از شــهری و روســتایی‪ ،‬مالــک و مســتاجر‬ ‫و تمامــی مالکیــن واحدهــای مســکونی‬ ‫مکلــف هســتند کــه اطالعــات محــل ســکونت‬ ‫(اقامتــگاه) و امــاک تحــت مالکیــت خــود‬ ‫(بــا مالکیت هــای رســمی‪ ،‬وکالتــی‪ ،‬تعاونــی‬ ‫شــهری و روســتایی) را ظــرف مــدت دو مــاه از‬ ‫تاریخ‪ ۱۹ ‬فروردین‪ ۱۴۰۰ ‬در ســامانه امالک و اســکان‬ ‫بــه نشــانی‪ amlak.mrud.ir ‬درج کننــد‪.‬‬ ‫واال تــا جایــی کــه مــا یادمــان بــود قــرار‬ ‫بــود مســئوالن و مدیــران نظــام امــوال و‬ ‫دارایــی هــای خــود را در ســامانه ای ثبــت‬ ‫کننــد ولــی حــاال چــه شــده کــه مســتاجران‬ ‫هــم بایــد مشــخصات ملــک اســتیجاری‬ ‫خــود را ثبــت کننــد واللــه و اعلــم‪  ...‬‬ ‫خدا این روز اخر را به خیر بگذراند‪...‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫برپایی نماز شکر توسط روزه داران‬ ‫بــه شــکرانه بــارش بــاران مــردم راز در شهرســتان‬ ‫مــرزی رازوجــرگالن خراســان شــمالی اقــدام بــه برپایــی‬ ‫نمــاز شــکر کردنــد‪.‬‬ ‫مــردم روزه دار شــهر راز بــه شــکرانه بــارش بــاران (پنجشــنبه‬ ‫شــب) درایــن شهرســتان مــرزی بــا اقامــه نمــاز شــکر و بــه‬ ‫شــکرانه ان‪ ،‬یــک راس گاو قربانــی کردنــد و گوشــت ان را‬ ‫بیــن نیازمنــدان توزیــع کردنــد‪.‬‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری رازوجرگالن‬ ‫در حاشــیه ایــن اییــن عبــادی اظهــار داشــت‪ :‬همــواره مــردم‬ ‫مومــن ایــن شــهر مــرزی از گذشــته هــرگاه شــاهد کاهــش یــا‬ ‫افزایــش نــزوالت اســمانی کــه انــرا رحمــت الهــی مــی داننــد‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــرای ســپاس از نعمــات پــرودگار در کنــار درخــت‬ ‫« ســرو راز » اقــدام بــه اقامــه نمــاز بــاران مــی کردنــد‪.‬‬ ‫رفیــع مکرمــی کارشــناس هواشناســی نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بــارش پــس از ‪ ۴۱‬روز از اغــاز فصــل‬ ‫بهــار‪ ،‬نخســتین بارشــی بــود کــه زمین هــای خشــکیده ایــن‬ ‫شهرســتان را ســیراب کرد به گونه ای که موجبات خوشــحالی‬ ‫اهالــی و کشــاورزان شهرســتان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مانــه و ســملقان بــه عنــوان شهرســتان های‬ ‫کشــاورزی بیشــترین پهنــه تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد و‬ ‫پــس از ان شهرســتان اســفراین و راز و جــرگالن گســتره درگیــر بــا‬ ‫خشکســالی را دارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس امــار رســمی چهــار هــزار و ‪ ۶۰۳‬کارگــر‬ ‫واحدهــای تولیــدی ‪ ،‬صنعتــی و صنفــی بیمــه بیــکاری‬ ‫کرونایــی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫حســن نــوری افــزود‪ :‬بــه طــور میانگیــن بــه هــر یــک از ایــن‬ ‫کارگــران بــه طــور میانگیــن ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال مســتمری بیمــه بیــکاری کرونایــی از ســوی ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اکثــر ایــن کارگــران بــه طــور میانگیــن بین‬ ‫‪ ۲‬تــا ســه مــاه براســاس دســتورالعمل هــای ابالغــی ایــن‬ ‫حداقــل مســتمری را در طــول دوران بیــکاری کرونایــی در‬ ‫قالــب کمــک هــای معیشــتی دریافت کردنــد و تعدادی نیز‬ ‫همچنــان ایــن مقــرری را دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬هــم اکنــون بیــش از ‪ ۷۶‬درصــد ایــن‬ ‫کارگــران نیــز بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی یعنــی‬ ‫حــدود ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بــا شــیوه نامــه هــای بهداشــتی‬ ‫تدوینــی از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان و ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا بــه محــل اصلــی کارشــان برگشــتند‪.‬‬ ‫داشت‪:‬ســال گذشــته یــک میلیــون و ‪ ۴۶۱‬هــزار نفــر مســافر بــا حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫ســفر کــره انــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال ماقبــل ان ‪ ۳۵.۸‬درصــد کاهــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســافران نــاوگان عمومــی اســتان درقالــب ‪ ۲۳۵‬هــزار و ‪ ۹۹۰‬ســفر بــه‬ ‫ســایر نقــاط در ســال گذشــته جابــه جــا شــدند کــه تعــداد ســفرها در مقایســه بــا‬ ‫ســال ماقبــل‪ ۱۶‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۳۲‬درصد از مسافران با اتوبوس‪ ۳۸ ،‬درصد با مینی بوس و ‪۳۰‬‬ ‫درصد با ناوگان سواری سفر کرده اند و ‪ ۱۴‬درصد از صورت وضعیت های صادر شده برای‬ ‫اتوبوس‪ ۲۳ ،‬درصد برای ناوگان مینی بوس و ‪ ۶۳‬درصد برای سواری کرایه ای بوده است‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫شــیوع کرونــا و اعمــال ممنوعیــت هــا ســبب شــد تــا اقبــال بــه ســفر بــا نــاوگان شــخصی در‬ ‫اســتان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۴۸۰‬نفــر راننــده و ‪ ۷۵۷‬دســتگاه نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در بخــش مســافر فعــال اســت‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییــس مرکــز فوریــت هــای پزشــکی ‪ 115‬دانشــکده‬ ‫علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬براثــر واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه تریلــر حامــل ســیمان در محــور اســفراین‬ ‫_بجنــورد راننــده ایــن خــودرو براثــر شــدت جراحــات‬ ‫در دم کشــته شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیــن کشــوری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن حادثــه در محــدوده دوراهــی روســتای روییــن‬ ‫در ‪ ۲۰‬کیلومتــری محــور اســفراین _ بجنــورد رخ داد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬نیروهــای امــدادی شهرســتان برای امداد رســانی‬ ‫بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪ ،‬امــا به دلیل شــدت جراجات‬ ‫وارده ایــن خــوردوی بــاری در محــل حادثــه جــان باخت‪.‬‬ ‫بنــا بــر گــزارش مردمــی نیروهــای اتــش نشــانی‬ ‫شــهرداری اســفراین نیــز بــرای جلوگیــری از انســداد‬ ‫محــور بجنــورد‪ -‬اســفراین بــرای حمــل ایــن خــودرو‬ ‫بــه منطقــه اعــزام شــدند و الشــه خــودرو بــه‬ ‫پارکنیــگ نیــروی انتظامــی انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫بررســی اولیــه کارشناســان راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫شهرســتان اســفراین دلیــل وقــوع ایــن حادثــه را ناشــی‬ ‫از ســرعت غیــر مطمئــن خــودرو و لغزندگــی براثــر بــارش‬ ‫شــدید بــاران عصرگاهــی اعــام شــد و نتایــج نهایــی ان‬ ‫پــس از بررســی دقیــق کارشناســی اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۵۴ :‬درصــد از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی مســافری اســتان فرســوده اســت‬ ‫کــه نیــاز بــه نوســازی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســعید ســبحانی اظهار داشــت‪ :‬بیشــترین فرسودگی در‬ ‫سواری کرایه ها است به طوری که ‪ ۶۵‬درصد از ‪ ۳۴۲‬دستگاه سواری کرایه عمومی‬ ‫اســتان بــاالی ‪ ۱۰‬ســال عمــر دارنــد کــه ایــن خودروهــا فرســوده محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۲۵ :‬درصد از ‪ ۱۵۶‬دستگاه اتوبوس استان فرسوده است‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــمار نــاوگان مینــی بوســی اســتان ‪ ۲۵۶‬دســتگاه اســت کــه ‪۶۲‬‬ ‫درصــد از ایــن نــاوگان بــاالی ‪ ۱۵‬ســال اســت و بــه ســن فرســودگی رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســبحانی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش قیمــت و گرانــی هــا ســبب شــده تــا تــوان مالــکان‬ ‫در نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان‬ ‫همچنیــن در خصــوص جابــه جایــی مســافر بــا نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اظهــار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جاده ها همچنان قربانی می گیرند‬ ‫دریافت چهار هزار ‪ ۶۰۰‬کارگر خراسان‬ ‫شمالی از بیمه بیکاری کرونایی‬ ‫کرونا جابه جایی مسافر را کاهش داد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬در شــرایط فعلــی‬ ‫محیــط بابــان منطقــه حفاظتــی قرخــود بــه طــور شــبانه روزی در منطقــه بــرای حفاظــت از حیــات‬ ‫وحــش حضــور دارنــد و همــکاری کشــاورزان بــا ایــن محیطبابــان مــی توانــد از تعــرض دو جانبــه‬ ‫جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در اســتان خراســان شــمالی و در بخــش شــرقی پــارک ملــی گلســتان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن منطقــه کامــا کوهســتانی در غــرب شهرســتان مانــه و ســملقان واقــع شــده و وســعت‬ ‫ان در حــدود ‪ ۴۳۰۰۰‬هکتــار می باشــد‪ .‬ایــن منطقــه بســیار مســتعد کــه تنهــا بوســیله یــک جــاده خاکــی‬ ‫کــم تــردد از پــارک ملــی گلســتان جــدا می شــود‪ ،‬زیســتگاه پســتانداران بــا ارزشــی از جملــه پلنــگ‪ ،‬گربــه‬ ‫وحشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪ ،‬قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬گــرگ و غیــره می باشــد‪ .‬بــه دلیــل وجود زیســتگاه های‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬ایــن منطقــه را می تــوان یکــی از بهتریــن زیســتگاه هــای پلنــگ در کشــور برشــمرد‪.‬‬ ‫در امتــداد شــمالی منطقــه حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬منطقــه شــکار ممنــوع بهکــده رضــوی قــرار دارد‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۸۶‬مطالعــات جامعــی در ارتبــاط بــا امــکان ســنجی زیســت یوزپلنــگ اســیایی در ایــن‬ ‫منطقــه بــا همــکاری اداره کل محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬صــورت پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ماده‪3‬ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۳۳‬تقاضــای شــهناز فــرازی بــه شناســنامه ‪ ۲۹۵‬کــد ملی‪۲۲۳۹۷۲۸۶۲۰‬صــادره از ترکمــن فرزنــد الرضــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۷۴/90‬مترمربــع از پــاک‪ _۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقال از مالک رســمی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م ‪.‬الف‪ ۶۷۵۰‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪- ۱۴۰۰/۰۲/29:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸9‬و‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸8‬و هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۱‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۸۰‬تقاضــای ‪ -۱‬میثــم ســاالری بشناســنامه ‪۱۰۸۹‬کدملی‪۲۱۲۱۹۴۸۲۵۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب در ســه دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬مجیــد ســاالری بشناســنامه‪ ۳۱۹۰۰‬کــد ملــی‪ ۲۱۲۰۳۰۸۷۴۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت کل شــش دانگ ‪۲۲۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م ‪.‬الــف‪ ۶۷۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۲/29:‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬ومــاده ‪۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۶۹‬تقاضای علی اکبــر صفائــی پــور بــه شناســنامه‪ ۷۷۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۶۶۳۸۰۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صفــر در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۳۹/82‬مترمربــع از پــاک ‪_۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۶۷۵۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۰۲/13‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۲/29:‬حجت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‬ صفحه 4 ‫رییــس انجمــن صنفــی کارگــران و اســتادکاران صنعــت ســاختمان گنبــدکاووس گفــت‬ ‫کــه از مجمــوع هفــت هــزار کارگــر ســاختمانی ایــن شهرســتان‪ ،‬ســه هــزار نفــر انــان‬ ‫معــادل تقریبــی ‪ ۴۳‬درصــد بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصد‬ ‫کارگران‬ ‫ساختمانی‬ ‫گنبدکاووس فاقد‬ ‫بیمه هستند‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪294‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دکتر سجاد نامور‬ ‫معاون بازرسی‪ ،‬نظارت و حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫نقش پلیس در تحقق شعار سال‬ ‫برخورد قاطع‬ ‫با احتکارکنندگان‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ســطح بــازار شــهر گــرگان مقــدار حــدودا ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم پــودر‬ ‫لباسشــویی خارجــی (قاچاق)بــدون تاییدیــه وزارت بهداشــت و تعــداد ‪ ۲۹‬کیســه ‪۴۰‬‬ ‫کیلویــی ارد دولتــی یارانــه ای و تعــداد ‪ ۱۶‬حلــب روغــن جامــد کشــف و ضبــط گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومی ســازمان صنعت‪،‬معدن وتجارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری اظهــار کــرد‪ :‬بازرســان ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان در قالــب گشــت مشــترک بــا حضــور تعزیــرات حکومتــی و‬ ‫اگاهــی اســتان از ســطح بــازار شهرســتان گــرگان مقــدار حــدودا ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم پــودر‬ ‫لباسشــویی خارجــی (قاچاق)بــدون تاییدیــه وزارت بهداشــت و تعــداد ‪ ۲۹‬کیســه ‪۴۰‬‬ ‫کیلویــی ارد دولتــی یارانــه ای و تعــداد ‪ ۱۶‬حلــب روغــن جامدکشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــر ایــن اســاس تخلــف گرانفروشــی ‪ ،‬خریــد خــارج از ضابطه‪،‬احتــکار و عــدم‬ ‫ارائــه فاکتــور خریــد بــرای ارد دولتــی و تخلــف قاچــاق و عــدم ارائــه فاکتــور خریــد بــرای‬ ‫پودرهــای لباسشــویی خارجــی و تخلــف احتــکار روغــن جامــد محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت گلســتان از تمامــی شــهروندان محتــرم خواســت در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه تخلــف احتمالــی در ایــن خصــوص مــورد را ســریعا از طریــق ســامانه ‪ ۱۲۴‬بــه‬ ‫بازرســان ایــن اداره اطــاع دهنــد تــا بــه ان رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫تکمیل فاضالب‬ ‫گنبدکاووس با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان گفــت کــه‬ ‫بخشــی از طــرح جمــع اوری فاضــاب شــهر گنبــدکاووس‬ ‫شــامل تکمیــل تصفیه خانــه و شــبکه ایســتگاه پمپــاژ و نیــز‬ ‫انتقــال پســاب ان به طــول ‪ ۲۵‬کیلومتــر تــا اراضــی زراعــت‬ ‫چــوب بــا ســرمایه گذاری هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریالــی بخــش‬ ‫خصوصــی درمــدت ســه ســال بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی در نشســت پــروژه ســرمایه گذاری احــداث‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬درصورت‬ ‫اعــام امادگــی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی اقدامــات اشــاره شــده بــه انهــا واگــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پــروژه تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۸۵‬درصــد و شــبکه جمــع اوری ان نیــز ‪۴۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬باتوجــه به شــرایط و‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و تنگاهــای مالــی کشــور‪ ،‬فعــا تامیــن‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز تکمیــل طــرح فاضــاب ایــن شــهر در‬ ‫کوتاه مــدت از عهــده دولــت خــارج اســت‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مردم علی اباد‬ ‫در مجلس با رئیس مخابرات‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد در مجلس شــورای اســامی با حضور‬ ‫در مخابــرات ایــن شهرســتان بــا مهنــدس کــوروش مزیــدی‬ ‫دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫مهنــدس کــوروش مزیــدی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬دردیــدار‬ ‫بــا دکترنــوروزی بــر رفــع موانــع و مســائل پیــش رو در خصــوص‬ ‫توســعه مخابرات در شهرســتان علی اباد کتول بحث و تبادل‬ ‫نظــر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا مثبــت‬ ‫ارزیابــی کــردن عملکــرد مخابــرات در کســب رضایتمنــدی‬ ‫مشــترکان گفــت ‪ :‬ایــن شهرســتان بــا ‪ 6008‬مشــترک اینترنــت‬ ‫پرســرعت و بالــغ بــر ‪ 41‬هــزار مشــترک تلفــن ثابــت از ضریــب‬ ‫نفــود ‪ 28‬درصــدی برخــوردار بــوده و امیدواریــم بتوانیم با اجرای‬ ‫برنامــه هــای دردســت اقــدام در ســال جدیــد شــاهد توســعه و‬ ‫رشــد شــاخصهای ارتباطــی در ایــن شهرســتان باشــیم‪.‬‬ ‫صادرکنندگان نسبت به رفع‬ ‫تعهدات ارزی خود اقدام نمایند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫مهندس حسن زاده اظهار کرد ‪ :‬بسته سیاستی برگشت‬ ‫ارز حاصــل از صــادرات در برگیرنــده نظــرات اعضای کمیته‬ ‫اقــدام ارزی شــامل ســازمان توســعه تجــارت ایــران‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬گمــرک‪ ،‬ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران‪ ،‬اتــاق تعــاون‪ ،‬اتــاق‬ ‫اصنــاف و نهادهــای نظارتــی اســت کــه توســط کمیتــه‬ ‫مــاده (‪ )۲‬مصوبــات چهاردهمیــن جلســه شــورای عالی‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی تصویــب و ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تشــریح بســته سیاســتی برگشــت ارز حاصــل از‬ ‫صــادرات ســالهای ‪ 1400-1397‬افــزود‪ ::‬صــادر کنندگانــی کــه‬ ‫نســبت بــه فــروش ریالــی کاالهــای صادراتــی در بــازه زمانــی‬ ‫(‪ )1397/01/22‬لغایــت (‪)1397/05/16‬بــه عــراق و افغانســتان‬ ‫اقــدام کــرده و در موعــد مقــرر نســبت به ثبــت اطالعات فروش‬ ‫ریالــی خــود در ســامانه جامــع تجــارت اقــدام نکرده‪‎‬انــد‪ ،‬حداکثر‬ ‫تــا تاریــخ ‪1400/03/31‬فرصــت دارنــد تــا بــا ثبــت اطالعــات‬ ‫فــروش ریالــی خــود در ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬نســبت بــه رفــع‬ ‫تعهــدات ارزی مربوطــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرایــی ان‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــاٌت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان ازادشــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی ذیــل الذکر محرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام نامبــرده اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ازادشــهر تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ -1 .‬رای شــماره ‪ 14000312007000231‬مــورخ ‪ 1400/01/28‬موضــوع تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1398114412007000286‬اقــای عبدالــه نوتــی زهــی فرزنــد عظیــم مبنــی بــر صــدور‬ ‫ســند مالکیــت عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 248500‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪-4/15‬اصلــی واقــع در ازادشــهر‪ -‬اراضــی روســتای پشــمک توقتمــش بخــش نــه‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک ازادشــهر خریــداری از ســهم مشــاعی مالــک خــود متقاضــی بــه مســاحت ‪ 248500‬مترمربــع‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت پنجــاه هکتــار محــرز گردیــده اســت‪ .‬بدیهــی اســت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت بنــام هریــک از متقاضیــان صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضــی مانــع مراجعــه متضرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪-‬الــف‪8114 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازادشهر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/01/30‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪1400/02/13‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت دارای پالک‪۱۳۱۹۴‬فرعــی از‪ ۳‬اصلــی بخــش ‪ ۳‬ثبــت گــرگان واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت ‪۱۵۱.۵۵‬مترمربــع ملکــی ســید اســداله میرحســینی فرزنــد ســید رضــا ســاعت‪:‬‬ ‫‪۱۰‬صبح روز چهارشــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۳/12‬در محل وقوع ملک واقع در گرگان ‪۳۰‬متری کاشــانی کوچه شــهید‬ ‫عباســپور درب ‪ ۴‬نبــش کوچــه بعمــل خواهــد امــد‪ .‬ازایـن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت به حــدود‬ ‫یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم‬ ‫نمــوده و عالوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه‬ ‫دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد‬ ‫تاریخ انتشار ‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪۱۴۰۰ /۲/13‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان‬ ‫م‪.‬الف‪۶۷۴۰:‬‬ ‫پلیــس همــواره بــه عنــوان متولــی برقــراری نظــم و‬ ‫امنیــت‪ ،‬تــاش می کنــد تــا ایــن مهــم بــه درســتی و‬ ‫بــه نحــو مطلــوب در ســطح جامعــه احســاس شــود‪.‬‬ ‫بــا نامگــذاری ســال جدیــد بــه عنــوان ســال تولیــد‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا از ســوی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬پلیــس بــر ان شــده اســت تــا در‬ ‫تحقــق ایــن شــعار نقــش کلیــدی خــود را بــه درســتی‬ ‫و دقیــق ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مبحــث بــه نکاتــی در مــورد تحقــق شــعار‬ ‫ســال و نقــش ناجــا در ایــن رابطــه اشــاره می کنیــم‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‪:‬‬ ‫ایــن مهــم بــه دو صــورت درون و بــرون ســازمانی‬ ‫تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫پلیــس بــه عنــوان ســازمانی کــه در تمــام موضوعــات‬ ‫می توانــد نقــش افرینــی کنــد‪ ،‬بــرای برقــراری‬ ‫احســاس امنیــت اجتماعــی‪ ،‬در پشــتیبانی از تولیــد‬ ‫نیــز می توانــد نقــش تســهیل گری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ناجــا در ابعــاد مختلــف تمــام تــاش خــود را بــه‬ ‫کار بســته تــا موانــع تولیــد را بــه صــورت دقیــق و‬ ‫برنامه ریــزی شــده مرتفــع نمایــد‪.‬‬ ‫کــه در ایــن رابطــه می تــوان بــه دو صــورت بــه مســئله‬ ‫نــگاه کرد‪:‬‬ ‫‪-1‬انتظامی و امنیتی‪:‬‬ ‫الف)کــه شــامل مبــارزه بــا قاچــاق و هرگونــه مــوردی‬ ‫کــه باعــث می شــود تــا تولیــد داخلــی ضربــه بخــورد‪.‬‬ ‫ب)مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی کــه شــامل تســهیالت‬ ‫غیــر مجــاز بانکــی‪ ،‬زمیــن خــواری‪ ،‬رشــاء و ارتشــاء و‬ ‫خصوصــا فــرار مالیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫ج)مبــارزه و مقابلــه بــا هرگونــه عرضــه خارج از شــبکه‬ ‫ماننــد (نهاده هــای دامــی‪ ،‬مــرغ‪ ،‬ارد و ‪)...‬‬ ‫د)مبــارزه و مقابلــه بــا ســرقت از (کارخانه جــات‪،‬‬ ‫کارگاه هــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬دام و ‪ )...‬کــه در تولیــد داخــل بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بــوده و هرگونــه مشــکلی در ایــن رابطــه باعــث‬ ‫می شــود تــا دچــار مشــکالت جــدی شــویم‪.‬‬ ‫ه)برقــراری و حفــظ امنیــت راه هــا کــه اصلی تریــن‬ ‫بخــش نظــام توزیــع و ارتباطــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫و)مقابلــه بــا انــواع کالهبرداری هــا‪ ،‬خیانــت در امانــت و‬ ‫در نهایــت مبــارزه بــا جعــل اســناد‪ ،‬مــدارک و ‪...‬‬ ‫‪-2‬اجتماعــی و فرهنگــی (تولیــدات رســانه ای و‬ ‫فرهنگی)‬ ‫الف)ســبک زندگــی‪ :‬ســبک مصــرف کــه در ایــن رابطه‬ ‫نقــش بســیار تعییــن کننــده ای دارد‪ ،‬غــرب گرایــی در‬ ‫مصــرف‪ ،‬ســلیقه و ذائقــه و ‪ ...‬کــه بــا تغییــر در هریک‬ ‫از ایــن مــوارد می تــوان بــه تولیــد داخــل و مانــع زدایــی‬ ‫کمــک کــرد‪.‬‬ ‫ب)جمــع گرایــی و انســجام ملــی‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫موضوعاتــی کــه در رابطــه بــا تحقــق شــعار ســال‬ ‫می توانــد نقــش افرینــی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه از فــرد‬ ‫گرایی پرهیزکرد و مشــارکت ملی را در ســرلوحه کاری‬ ‫خــود قــرار داد و بــا نگــرش جمعــی و کار جمعی در این‬ ‫حــوزه گام برداشــت‪.‬‬ ‫ج)پویایــی و فعالیــت اجتماعــی‪ :‬ایــن مهــم بــا‬ ‫نشــاط اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از تنبلــی و روزمرگــی و‬ ‫انجــام کار مفیــد شــکل می گیــرد‪ ،‬منظــور از کار‬ ‫مفیــد ایــن اســت کــه در طــول روز تمــام ســعی و‬ ‫تــاش خــود را بــه کار بســت تــا کارهــا و امــورات‬ ‫محولــه بــه صــورت کیفــی و دقیــق صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫د)اعتمــاد اجتماعــی‪ :‬بــه تــوان داخــل بایــد اعتمــاد‬ ‫داشــت کــه اگــر ایــن موضــوع بــه درســتی در جامعــه‬ ‫انجــام شــود و بــا خــود بــاوری و درون گرایــی در مصرف‬ ‫همــراه شــود‪ ،‬مــی تــوان در تحقــق شــعار ســال نقــش‬ ‫خــود را بــه عنــوان یــک ایرانــی ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫و در پایــان بایــد بــه ایــن موضــوع بــاور داشــت کــه‬ ‫پلیــس بــه عنــوان ســازمانی کــه بــرای امنیــت و ارامــش‬ ‫در ســطح جامعــه تــاش می کنــد‪ ،‬ســازمانی اســت کــه‬ ‫در تحقــق شــعار ســال یــک نقــش کلیــدی دارد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ ۱۷۷‬مترمربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۲۰۱‬فرعــی از ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی اقــای علیرضــا دهقــان فرزنــد اســمعیل در ســاعت ‪ ۸:۳۰‬صبــح روز پنجشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳‬ادرس گــرگان کــوی طالقانــی انتهــای طالقانــی ‪ ۳‬کدپســتی ‪ ۴۹۱۵۹۶۳۴۴۶‬بــه عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت‬ ‫یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــدادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف‪۶۷۵۶:‬‬ ‫حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحدثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اخطــار اداری در اجــرای مــاده ‪ ۱۰۱‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ‪ :‬محســن کارگــر بدهــکار پرونــده اجرایــی کالســه ‪ ۹۸۰۳۴۸۵‬بدینوســیله اشــعار میــدارد‪ :‬بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه فــوق و حســب تقاضــای بســتانکار مبنــی بــر بازداشــت و ارزیابــی تلفــن‬ ‫همــراه بــه شــماره ‪ ۰۹۱۲۱۱۱۶۶۶۴‬متعلــق بــه شــما بــا توجــه بــه گــزارش مــورخ ‪ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶‬کارشــناس رســمی دادگســتری تلفــن بــه شــماره مذکــور ‪ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریــال (شــش میلیــارد ریــال ) ارزیابــی گردیــده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی معتــرض باشــید میتوانیــد‬ ‫اعتــراض خــود را ظــرف مــدت ‪ ۵‬روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اگهــی اخطاریــه بــه ضمیمــه ‪ ۳‬فقــره فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس هیــات ســه نفــره هــر کــدام بــه مبلــغ ‪ ۲۶/۰۴۰/۰۰۰‬ریــال بــه دفتــر ایــن اجــرا در نشــانی ونــک چهــار راه جهــان کــودک ســاختمان معاونــت اجــرای‬ ‫اســناد رســکی طبقــه چهــارم اداره چهــارم اجــرای اســناد رســمی تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد و یــا فاقــد فیــش دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬م الف‪۶۷۵۷:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۱۱‬تقاضــای طیبــه مهــری بــه شناســنامه ‪ ۱۲۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۰۱۶۶۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه‬ ‫انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۶/۲۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ســه حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م الــف‪ ۶۷۵۴:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۲/۲۹‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجراییــه برابــر مــاده ‪ ۱۸‬ایــن نامــه اجــرا نظــر باینکــه اقــای ســعید زیــن العابدیــن فرزنــد حســینعلی شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۲۷۹۰۶۳‬برابــر پرونــده اجرایــی کالســه ‪ ۹۳۰۱۰۳۵‬مســتند بــه قــرارداد شــماره ‪ ۱۷۲۸۵۰۰۱۲‬مــورخ ‪ ۸۵/۱۰/۰۶‬مبلــغ ‪ ۵۱۲۳۷۵۰۰‬ریــال بــه بانــک رفــاه شــعبه ‪۵‬اذر‬ ‫بدهــکار میباشــید و طبــق گــزارش مــورخ ‪۹۳/۱۱/۱۱‬مامــور ابــاغ‪  ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ ۱۸‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف‬ ‫مــدت ‪ ۱۰‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪  ،‬عملیــات اجرایــی برابــر مقــررات جریــان خواهــد یافت‪.‬م الــف ‪ ۶۶۳۸‬مســئول واحــد اجــرای اســناد رســمی گرگان‪-‬نعمــت اللــه عظیمــی پــور‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ :‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312480001134‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001002345‬تقاضــای محیــا ســادات ســیدرضائی بــه شناســنامه ‪ 2474‬کــد ملــی ‪ 2122574305‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســیدمحمد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 243/11‬متــر مربــع از پــاک ‪ 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م الــف‪ 6764:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۲/۲۹‬‬ صفحه 5 ‫مصرف روزانه‬ ‫‪ ۲۵۷‬گرمی سبزی‬ ‫مردم گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫مدیــر گــروه بهبــود تغذیــه مرکــز بهداشــت گلســتان بــا مهــم دانســتن مصــرف ســبزیجات‬ ‫در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن بــرای مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفــت طبــق اخریــن براوردهــای‬ ‫انجــام شــده مــردم اســتان بــه طــور متوســط روزانــه ‪ ۲۵۷‬گــرم ســبزی مصــرف می کننــد‬ ‫کــه ‪ ۴۳‬گــرم کمتــر از متوســط کشــوری اســت‬ ‫شماره ‪294‬‬ ‫سالمت و فضای مجازی‬ ‫مهارت نه گفتن‏‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫طب جایگزین و یا مکمل‬ ‫چیست؟‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫وقتــی درخواســتی از‬ ‫شــما مــی شــود کــه‬ ‫دوســت داریــد ان را‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬امــا ‏وقــت‬ ‫کافــی بــرای انجــام دادن‬ ‫ان نداریــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫ان کار را بــه زمانــی دیگــر‬ ‫مــوکل کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )3‬همدردی کنید‪:‬‬ ‫بســیاری از افــراد زمانــی کــه دچــار اختــال روانــی‬ ‫می شــوند در برابــر درمــان دارویــی و مراجعــه بــه‬ ‫روانپزشــک مقاومــت می کننــد‪ ،‬زیــرا معتقدنــد‬ ‫داروهــا تاثیــر چندانــی در درمــان اختــال ندارنــد‬ ‫و یــا عــوارض انهــا بیشــتر از بیمــاری اســت کــه‬ ‫درگیــر ان هســتند‪.‬‬ ‫گاهــی شــاید دارو درمانــی بــه تنهایــی نتوانــد‬ ‫بیمــاری روانــی را درمــان کنــد‪ ،‬امــا اســتفاده‬ ‫نکــردن از دارو هــم راه حــل مناســبی نیســت‬ ‫منظــور از طــب مکمــل یــا جایگزیــن‪ ،‬انــواع‬ ‫روش هــای درمــان یــا پیشــگیری از بیمــاری‬ ‫اســت کــه روش هــا و اثــر بخشــی انهــا بــا دانــش‬ ‫ســنتی یــا مرســوم طــب زیســتی متفــاوت اســت‬ ‫شــایع ترین اختــاالت اســتفاده شــده در ایــن روش هــا‪،‬‬ ‫کمــر درد‪ ،‬ســر درد و درد گردنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از روش هــای طــب مکمل و جایگزین مرســوم‬ ‫بــه صــورت خالصــه در زیر ذکر شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬طب فشاری و طب سوزنی در طب مکمل‬ ‫‪ -2‬عطر درمانی در طب مکمل‬ ‫‪ -3‬رقص درمانی در طب مکمل‬ ‫‪ -4‬مکمل های تغذیه ای در طب مکمل‪.‬‬ ‫‪ -5‬ورزش‬ ‫‪ -6‬طب گیاهی‪.‬‬ ‫‪ -7‬تغذیه سالم‬ ‫‪ -8‬مراقبه‬ ‫‪ -9‬نیایش‬ ‫‪ -10‬یوگا‬ ‫لجباز یا مصمم؟‬ ‫لطفــا بیــن لجبــازی بــا مصمــم بــودن فــرق‬ ‫بگذاریــد و ابتــدا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه‬ ‫ایــا کــودک شــما لجبــاز اســت یــا مصمــم‪.‬‬ ‫مصمــم بــودن یعنــی سرســختی مثبــت در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف ســودمند و غلبــه ی بــر‬ ‫ـب والدینــی کــه خودشــان این گونــه‬ ‫موانــع‪ .‬اغلـ ِ‬ ‫هســتند‪ ،‬دل شــان می خواهــد کودک شــان‬ ‫نیــز از عــزم راســخ برخــوردار باشــد‪ .‬لجبــازی‬ ‫یعنــی پافشــاری مصرانــه ای کــه از روی جهــل‬ ‫و ناپختگــی باشــد‪ .‬کــودک لجبــاز بــه هیچ وجــه‬ ‫حاضــر نیســت کوچک تریــن تغییــری در‬ ‫رویــه ی خــود ایجــاد کنــد و هدفــش صرفــا‬ ‫ایــن اســت کــه ســاز مخالــف بزنــد و نهایتــا‬ ‫حــرف خــودش را بــه ک ُرســی بنشــاند‪ ..‬بــه‬ ‫بیــان دیگــر‪ ،‬سرســختی در وجــه مثبــت‬ ‫حاکــی از قاطعیــت و اراده ی قــوی و در وجــه‬ ‫منفــی بیانگــر لجبــازی و ســتیزه جویی اســت‪.‬‬ ‫ویژگی های کودکان لجباز‬ ‫•نیاز شدیدی به توجه و شنیده شدن حس می کنند‬ ‫•میل تندخویانه ای به مستقل بودن دارند‬ ‫ِ‬ ‫•بیشتر از هم ساالن خود کج خلقی می کنند‬ ‫•در انجام انچه مورد پسندشــان اســت وظیفه شــناس‬ ‫ظاهر می شــوند‬ ‫•کارها را با سرعت دلخواه خودشان پیش می برند‬ ‫راهنمای برخورد با کودکان لجباز‬ ‫زدن بی نتیجــه بــا کــودک‬ ‫اگــر از ســر وکله‬ ‫ِ‬ ‫لجبــاز خــود خســته و ناامیــد شــده اید‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم از ایــن پــس در برخــورد بــا لجبــازی‬ ‫فرزنــد دلبندتــان بــه توصیه های زیــر عمل کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬به او فرصت شنیده شدن بدهید‬ ‫‪ .۲‬با او ارتباط نزدیک برقرار کنید‬ ‫‪ .۳‬به او حق انتخاب بدهید‬ ‫‪ .۴‬ارامش خود را حفظ کنید‬ ‫‪ . ۵‬با او همکاری کنید‬ ‫‪ .۶‬به او احترام بگذارید‬ ‫‪ .۷‬با او مذاکره کنید‬ ‫‪ .۸‬از زاویــه ی دیــد او بــه قضیــه نــگاه کنیــد‪.۹‬‬ ‫محیــط منــزل را بــه دور از تشــنج نگــه داریــد‬ ‫‪.9‬رفتار مثبت او را تقویت کنید‬ ‫یکــی دیگــر از مهــارت هــای ارتباطــی‬ ‫کــه همچــون مهــارت هــای ریســک‬ ‫کردن‪،‬ارتبــاط نوشــتاری و مذاکــره‬ ‫یادگرفتنــی ‏اســت مهــارت «نــه‬ ‫گفتــن» اســت‪ .‬ایــن مهــارت کــه کامال ً‬ ‫اکتســابی اســت ریشــه در ژنتیــک‬ ‫نداشــته و از نســلی بــه نســل‏دیگــر‬ ‫منتقــل نمــی شــود و در حقیقــت از‬ ‫همــان دوران کودکــی بایــد از ســوی‬ ‫والدیــن‪ ،‬مدرســه و محیــط اطــراف در‬ ‫‏فــرد ایجــاد شــود‪.‬‏‬ ‫دیگــر ســخن یادگیــری مهــارت «نــه‬ ‫گفتــن» بــه افــراد کمــک مــی کنــد‬ ‫نــه تنهــا بــه ارامــش ‏ذهنــی برســند‬ ‫بلکــه از تلــف شــدن زمــان جلوگیــری‬ ‫کــرده و فرمــان زندگــی خــود را بــه‬ ‫دســت بگیرنــد‪ ،‬بنابرایــن قــدرت‏‏«نــه‬ ‫گفتــن» مــی توانــد تجــارب مثبتــی را‬ ‫در زندگــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫امــا بــرای تقویــت مهــارت « نــه‬ ‫گفتــن» ایــن چنــد راهــکار را همیشــه‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید‪:‬‏‬ ‫گاهــی افــراد بــرای اینکــه دیگــران‬ ‫را ناراحــت نکننــد یــا طــرد نشــوند در‬ ‫مقابــل خواســته هــای دیگــران کوتــاه‬ ‫امــده و‏جــرات و قــدرت نــه گفتــن را‬ ‫ندارنــد‪ .‬افــکار ناکارامــدی همچــون‬ ‫بــی ادبــی‪ ،‬خودخواهــی‪ ،‬ازردگــی‬ ‫خاطــر و طــرد شــدن‏باعــث مــی شــوند‬ ‫کــه مــا احساســی ناخوشــایند نســبت‬ ‫بــه مهــارت «نــه گفتــن» پیــدا نماییــم‬ ‫ولــی بایــد ایــن را در نظــر ‏داشــت‬ ‫کــه «نــه گفتــن» بــه افــراد کمــک‬ ‫مــی کنــد کــه مرزهــای ســالم داشــته‬ ‫باشــند و نســبت بــه ســطح انتظــاری‬ ‫کــه از ‏هــم دارنــد اگاه باشــند‪ .‬بــه‬ ‫‏‪ )1‬بر اساس اولویت بر کارها تمرکز کنید‪:‬‬ ‫الویــت هــا و وظایــف خــود را پیــش‬ ‫از ایــن کــه مســئولیت جدیــدی را‬ ‫‏بپذیریــد‪ ،‬بررســی کنیــد‪ .‬از خــود‬ ‫بپرســید ایــا ایــن مســئولیت جدیــد‬ ‫برایتــان مهــم اســت؟ هیــچ گاه‬ ‫بــه ایــن فکــر نکنیــد ‏کــه شــما بــا‬ ‫رد درخواســت و «نــه گفتــن»‪ ،‬ان‬ ‫شــخص را رد مــی کنیــد؛ بلکــه بــه این‬ ‫فکــر کنیــد کــه فقــط درخواســت او‏را‬ ‫رد مــی کنیــد تــا احســاس بــدی از «نه‬ ‫گفتــن» بــه شــما دســت ندهــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )2‬راه دیگری را پیشنهاد بدهید‪:‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بیمــاری نقــص ایمنــی یعنــی نقصــی درسیســتم دفاعــی‬ ‫بــدن کــه ایــن نقــص مــی تواندبــه صــورت اولیــه باشــدیا‬ ‫بــه شــکل ثانویــه ایجــاد شــود‪.‬بیماری نقــص ایمنــی اولیــه‬ ‫«ژنتیکــی» ازبــدو تولــد بــا فــرد همــراه اســت‪.‬‬ ‫درایــن بیمــاری یکــی از اجــزای سیســتم ایمنــی بــدن دچارنقــص‬ ‫شــده اســت‪ .‬کــه دراینــده موجــب بــروز عفونت هــای مکــرر‪،‬در‬ ‫برخــی مــوارد خــود ایمنــی و ســرطان مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه عالیــم بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه معمــوال‬ ‫درکودکــی بروزپیــدا می کند‪،‬امــا دربرخــی مــوارد بــروز عالیــم‬ ‫در بزرگســالی اســت‪.‬‬ ‫نقــص ایمنــی ثانویــه نیــز در صــورت ابتــا بــه بیماری هایــی‬ ‫مانند‪:‬ایدز‪،‬سرطان‪،‬ســوءتغذیه و همچنیــن بیمــاران تحــت‬ ‫درمــان شــیمی درمانــی یــا رادیوتراپــی بــه وجــود می ایــد که در‬ ‫ان سیســتم دفاعــی بــدن ضعیــف می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کــودکان مــدام بــه عفونت هــای مختلــف دچارمی شــوند‬ ‫یــا بــه یــک نــوع عفونــت چندیــن بــار در ســال مبتــا‬ ‫می شــوندبایدحتما بــه پزشــک مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫کــودکان دارای سیســتم ایمنــی بســیار ضعیفــی هســتند و نبایــد‬ ‫از انهــا توقــع داشــت تــا ماننــد بزرگترهــا در برابــر ویروس هــا و‬ ‫باکتری هــا مقــاوم باشــند‪ ،‬ولــی ممکــن اســت ایــن ضعــف در‬ ‫مقاومــت باعــث شــود مــدام کــودک دربیمــاری باشــد و ســختی‬ ‫بکشــد بایــد فــورا بــه متخصــص مراجعــه کــرد‪ ،‬چــون ممکــن‬ ‫اســت فرزندتــان مبتــا بــه بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه باشــد در‬ ‫بیمارهــای نقــص ایمنــی اولیــه‪ ،‬سیســتم دفاعــی بــدن بــه دالیــل‬ ‫ژنتیکــی وارثــی‪ ،‬دچارنقــص یــا کاهش عملکرد می شــود بنابراین‬ ‫بــدن نمی توانــد در برابــر عوامــل بیگانــه ماننــد میکروب هــا اعــم از‬ ‫باکتری‪،‬ویــروس ‪،‬قارچ هــا از خــود محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه سیســتم ایمنــی نتوانــد بــه نقــش خود خــوب عمل‬ ‫کنــد‪ ،‬بــدن مســتعد ابتــا بــه انــواع عفونت هــا می شــود‪.‬‬ ‫این بیماری معموال باچه عالئمی ظهورمی کند؟‬ ‫گاهــی اوقــات اطرافیــان‬ ‫درخواســت هایــی از شــما‬ ‫مــی کننــد کــه شــما نمــی‬ ‫توانیــد بــه دلیــل‏گرفتــاری‬ ‫و مشــغله زیــاد بــه ان هــا‬ ‫کمــک کنیــد‪ .‬بهتریــن راه‬ ‫بــرای «نــه گفتــن» بــه ایــن‬ ‫درخواســت هــا‪ ،‬مودبانــه و‬ ‫بــا‏جمــات مثبــت پاســخ‬ ‫دادن اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال دوســتی از شــما‬ ‫بــرای ضمانــت وامــش‬ ‫درخواســت مــی کنــد و‬ ‫شــما‏اینطــور پاســخ او را مــی دهیــد‪:‬‬ ‫چــه خــوب کــه مــی خواهیــد وام‬ ‫بگیریــد انشــاا‪ ..‬کــه پــر خیــر و برکــت‬ ‫باشــد ولــی ‪( ...‬‏دلیــل نــه گفتــن خــود‬ ‫را بیــان کنیــد)‏‬ ‫‏‪ )4‬دلیــل «نــه گفتــن» را توضیــح‬ ‫بدهیــد‪:‬‬ ‫کســی کــه از شــما درخواســت کــرده‬ ‫اســت دوســت دارد بدانــد کــه دلیــل‬ ‫شــما ‏بــرای «نــه گفتــن» چیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت کــه دلیــل خــود‬ ‫را بگوییــد تــا او احســاس بــدی نســبت‬ ‫بــه شــما پیــدا‏نکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪« )5‬نه گفتن» را تمرین کنید‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد هــر مهارتــی را‬ ‫درون خودتــان رشــد دهیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫حتمــا ً ان را ‏تمریــن کنیــد‪ .‬پــس‬ ‫بــرای ایجــاد و افزایــش ایــن مهــارت‬ ‫در زمــان هایــی کــه اهمیــت چندانــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬نــه بگوییــد‪ .‬ایــن کار‏شــاید در‬ ‫ظاهــر ســاده بــه نظــر ایــد امــا تاثیــر‬ ‫بســیاری بــر قــدرت «نــه گفتــن» و‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس شــما دارد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )6‬از خودخواهی نترسید‪:‬‬ ‫ممکــن اســت پیــش خودتــان‬ ‫اینگونــه فکــر کنیــد کــه «نــه گفتــن»‪،‬‬ ‫شــما را بــه فــردی‏خودخــواه تبدیــل‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬امــا افــکار تنهــا چیزهایــی‬ ‫هســتند کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن‬ ‫شــما هســتند‪ .‬هیچ کس‏ارزشــمندتر‬ ‫از شــما در ایــن دنیــا نیســت‪ ،‬پــس‬ ‫بایــد طــوری ان را برنامــه ریــزی کنیــد‬ ‫کــه بهتریــن اســتفاده را از ان‏ببریــد‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت کــه در خواســت‬ ‫هــای غیرضــروری و غیرمنطقــی را‬ ‫رد کنیــد و نگــران ایــن نباشــید کــه‬ ‫دیگــران‏در مــورد شــما چگونــه فکــر‬ ‫مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )7‬نمی توانید همه را راضی نگه دارید‪:‬‬ ‫گاهــی اوقــات ســعی کــردن بــرای‬ ‫راضــی نگــه داشــتن دیگــران‪ ،‬مــا را‬ ‫بــه ایــن‏ســمت ســوق مــی دهــد کــه‬ ‫همــه درخواســت هــا را قبــول کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار ممکــن اســت باعــث شــود‬ ‫دیگــران از حســن ‏نیــت شــما ســو‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )8‬به جنبه های مثبت توجه کنید‪:‬‬ ‫اکثــر افــراد تنهــا جنبــه منفــی «نــه‬ ‫گفتــن» را دیــده انــد و همیــن باعــث‬ ‫شــده‏اســت کــه فکــر کننــد‪ ،‬ایــن یــک‬ ‫رفتــار منفــی اســت و بــرای ایــن کــه‬ ‫بخواهنــد بــا کســی مودبانــه رفتــار‬ ‫کننــد بایــد از گفتــن‏ان دوری کنند‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه ایــن بــاور اشــتباه اســت‪،‬‬ ‫اتفاقــا ً «نــه گفتــن» بــه خواســته هــای‬ ‫نــا بــه جــای دیگــران باعــث‏مــی شــود‬ ‫کــه شــما احســاس بهتــری نســبت بــه‬ ‫خودتــان داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )9‬عذرخواهی بیش از حد نکنید‪:‬‬ ‫اگــر از اینکــه نمــی توانیــد بــه‬ ‫درخواســت دیگــران جــواب مثبــت‬ ‫بدهیــد ناراحــت ‏شــدید و احســاس‬ ‫بــدی پیــدا کردیــد فقــط بگوییــد‬ ‫متاســفم‪ .‬عذرخواهــی بیــش از‬ ‫انــدازه ضعــف شــما را نشــان مــی‬ ‫دهــد‏و ایــن تصــور در دیگــران ایجــاد‬ ‫مــی شــود کــه جــواب مثبــت نــدادن‬ ‫شــما‪ ،‬یعنــی اینکــه در حــق انهــا ظلــم‬ ‫و بــدی انجــام‏داده ایــد یــا کار شــما‬ ‫اشــتباه بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫بیماری نقص ایمنی‬ ‫نقــص ژنتیکــی باعــث می شــود یکــی ازاجــزای سیســتم دفاعــی‬ ‫بــدن بــه صــورت کمــی یــا کیفــی دچــار مشــکل شــود و در نتیجــه‬ ‫این مشــکالت‪ ،‬فرد را مســتعد عالیم وعوارض مختلفی ازجمله‬ ‫عفونــت می کنــد ‪.‬‬ ‫عفونت هــای مکــرر و شــدید مهم تریــن عالمــت بیمــاری نقــص‬ ‫اولیه هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن کــودکان کــه بــه کــرات دچارعفونــت می شــوند و ایــن‬ ‫عفونــت درمــان نمی شــود وچندیــن بــار در ســال در بیمارســتان‬ ‫بســتری می شــوند و انتــی بیوتیک هــای تزریقــی بــرای انهــا تجویز‬ ‫می شــود ‪،‬ازمــواردی هســتند کــه شــک بــرای ابتــای فــرد بــه‬ ‫بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫نبایــد نســبت بــه ایــن مســئله حساســیت بیــش ازحــد و‬ ‫وســواس گونــه داشــت چــرا کــه هرنــوع ســرماخوردگی رانمــی‬ ‫تــوان عالمتــی ازایــن بیمــاری دانســت ‪،‬بلکــه عفونت هــای‬ ‫مکــرر می تواننــد شــک را نســبت بــه ایــن بیمــاری ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫مانند‪:‬عفونــت گــوش میانــی‪ ،‬بیــش از‪ ۸‬بــار در ســال ‪،‬عفونــت‬ ‫ریه‪،‬ســنوزیت و هرگونــه عفونــت جــدی دیگــر بیشــتر از ‪۲‬بــار در‬ ‫ســال ‪،‬عفونت هــای منجــر بــه بســتری بیمــار در بیمارســتان‪،‬‬ ‫واکنــش غیرمعمــول بــدن کــودک بــه واکس ـن ها ماننــد(ب ث‬ ‫ژ)از عالیــم ابتــا بــه بیماری هــای نقــص ایمنــی اولیــه هســتند‪.‬‬ ‫ســوءتغذیه درکنــار عفونــت از دیگــر عالیــم ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫نقــص ایمنــی اولیــه اســت ‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن اگرعفونــت بــا انتــی بیوتیک هــای خوراکــی معمــول‬ ‫درمــان نشــود و نیازبــه انتــی بیوتیــک تزریقــی باشــد‪،‬نیز می تواند‬ ‫نشــانه ابتــا بــه بیماری نقص ایمنــی اولیه باشــد‪.‬درکناراین موارد‬ ‫ســابقه فامیلــی ‪،‬عفونت هــای مکرردرخانــواده ‪،‬یــا فوت بــه دالیل‬ ‫مشــابه نیزنکتــه مهمــی اســت کــه از ان نبایــد غفلــت کرد‪.‬‬ ‫بــرای درمــان نقــص ایمنــی بــه جزانتــی بیوتیک هــا‬ ‫ازداروهایــی باتوجــه بــه نــوع بیمــاری اســتفاده می شــود بــه‬ ‫عنــوان مثــال داروی ایمنوگلوبولیــن وریــدی (‪)IVIG‬می باشــد‪،‬‬ ‫کــه در درمــان بیمــاران مبتــا بــه کمبــود انتــی بــادی تجویــز‬ ‫می شــود‪ .‬درنقــص ایمنــی (نوتروپنــی) کمبــود گلبــول ســفید‪،‬‬ ‫ازدارویــی موســوم بــه(‪)GSF‬و در نقــص ایمنــی گرانولوماتــوز‬ ‫مزمــن ‪،‬داروی اینترفــرون اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫پیونــد مغــز اســتخوان دربرخــی انــواع نقــص ایمنــی شــدید‬ ‫بــه عنــوان درمــان قطعــی محســوب می شــود‪.‬عالوه بــر ایــن‬ ‫روش های درمانی‪،‬ژن درمانی‪،‬نیزدرجهان درحال بررســی اســت‪.‬‬ ‫عالمت هشداردهنده ‪:‬‬ ‫بروز‪۸‬باریابیشترعفونت گوش درطی یک سال‬‫بروز‪۲‬باریابیشترعفونت سینوس ها طی یک سال‬‫مصرف دوماه یا بیشتر ازانتی بیوتیک ها برای درمان عفونت‬‫بروز‪۲‬بار یا بیشتر عفونت ریوی طی یک سال‬‫اختالل دررشدوزنی یا نداشتن رشد طبیعی‬‫بروزابسه های مکرر و عمیق درپوست یا سایراعضای بدن‬‫برفــک مقــاوم بــه درمــان در دهــان یــا محل هــای دیگــر در‬‫پوســت بعــد از یــک ســالگی‬ ‫ســابقه دریافــت انتــی بیوتیــک بــه صــورت تزریقــی بــرای‬‫درمــان عفونت هــا‬ ‫بروز‪۲‬بار یا بیشترعفونت های دی مانند‪:‬مننژیت‪ ،‬سپتی سمی‬‫‪-‬وجودیک فردمبتال به نقص ایمنی درخانواده‬ صفحه 6 ‫بــه گــزارش بــازار کــس و کار ســرهنگ مهــدوی نیــا در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال اعــام مرکــز ‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر حضــور قاچاقچیــان چــوب‬ ‫در یکــی از مناطــق شهرســتان بندرگــز‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و دو تیــم از مامــوران یــگان امــداد و گشــت کالنتــری بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫دو نفر از عامالن‬ ‫درگیری با ماموران‬ ‫حفاظت منابع طبیعی‬ ‫بندرگز دستگیر شدند‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫بازداشت متصرفان غیر‬ ‫قانونی اراضی ملی‬ ‫در رامیان‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 293‬مالــک حــق کســب و‬ ‫پیشه مستاجر مشمول ‪ 1356‬را متناسب‬ ‫بــا ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمی‬ ‫بیشــتر تشــریح کنم‪.‬‬ ‫اگــر قانونگــذار وقــت در نظــر داشــت کــه‬ ‫حق مســتاجر را اســتیفاء کند ایا توانســت‬ ‫هــم زمــان مانــع ظلــم و ســتم بــه مالکیــن‬ ‫نیــز گــردد ‪ .‬بنابرایــن در وضــع قانــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه‪ ،‬نمیتــوان یــک ســویه بــه‬ ‫ان نگریســت‪.‬‬ ‫از قضــا همیــن یــک ســویه بودن و وســیله‬ ‫ظلــم قــرار گرفتــن بــه مالکیــن وقــت کــه‬ ‫از افــراد بــی بضاعــت جامعــه نیــز بودنــد‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره ایــن قانــون را‬ ‫خــاف شــرع اعــام فرمــوده بــود‪ .‬مقایســه‬ ‫مالــک و مســتاجر امــروز دقیقــا خــاف‬ ‫مالــک و مســتاجر ان روزگار اســت‪ .‬امــروز‬ ‫مالــک بــه جهــت ارزش باالی مغازه بســیار‬ ‫توانمندتــر از مســتاجر اســت‪.‬‬ ‫لیکــن در ان روزگار ارزش مغــازه بــه وجود‬ ‫مســتاجر بــود و عیــن مســتاجره قطعــه‬ ‫بــی ارزش یــا بســیار کــم ارزشــی از ملــک‬ ‫مســکونی یــا طویلــه او بــوده و در مقابــل‬ ‫ابــزار کار و ارزش فــن و حرفــه مســتاجر‬ ‫ناچیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی ایــن مســتاجر بــود کــه دســت‬ ‫بــاال و توانایــی مالــی بیشــتری نســبت بــه‬ ‫مالــک داشــت‪ .‬علهــذا بــه موجــب ایــن‬ ‫قانــون ‪ ،‬مالــک موظــف میشــد کــه در زمــان‬ ‫تخلیــه ‪ ،‬ارزش افــزوده مثــا همــان ‪ 9‬ریــال‬ ‫را مثــال مذکــور را بــه مســتاجر برگردانــد‪.‬‬ ‫امــا کــم کــم افــراد اهــل فــن و حرفــه زیــاد‬ ‫شــدند و قیمــت زمیــن و مغــازه نیــز از‬ ‫ســرمایه کار فزونــی گرفــت‪.‬‬ ‫بطوریکــه داشــتن مغــازه ســرمایه و ارزش‬ ‫محســوب شــد ‪ .‬حــاال افراد متخصــص برای‬ ‫کســب و کار زیــاد شــده بودنــد و بســیاری از‬ ‫انهــا مکانــی بــرای کارکردن نداشــتند‪ .‬برهم‬ ‫خــوردن تعــادل نخســتین ‪ ،‬دیگــر ان ارزش‬ ‫افــزوده را ایجــاد نمی کــرد‪.‬‬ ‫اگــر قبــا مالــک‪ ،‬یکســال برای پیــدا کردن‬ ‫مســتاجر اهل فن و حرفه و دارای ســرمایه‬ ‫کار انتظــار می کشــید و مغــازه را بــه یــک‬ ‫ریــال اجــاره م ـی داد ‪ ،‬حــاال بــدون یــک روز‬ ‫انتظــار بــه ‪ 10‬ریــال اجــاره مـی داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کــم کــم ان ارزش افــزوده‬ ‫متصــوره از بیــن رفــت‪ .‬ایــن بــار مالــک‬ ‫و مســتاجر بــرای حــل مشــکل‪ ،‬راهــکار‬ ‫جدیــدی پیــدا کردنــد‪ .‬بــه جای حق کســب‬ ‫و پیشــه‪ ،‬در اجــاره نامــه هــا مبلغــی را‬ ‫توافــق کردنــد کــه مســتاجر بــا پرداخــت‬ ‫ایــن مبلــغ در وجــه موجــر بتوانــد مالــک‬ ‫انتفــاع نامحــدود مغــازه گــردد‪.‬‬ ‫از ایــن پــس ارزش افــزوده ای اگــر ایجــاد‬ ‫می شــد متعلــق بــه خــود مســتاجر بــود و‬ ‫می توانست حق مالکیت بر منافع خود را‬ ‫بــه ثالــث منتقــل کنــد‪ .‬کــم کم همــان مبلغ‬ ‫بــه نــام ســرقفلی ان مغــازه نــام گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن بــار قانونگــذار همیــن قاعــده عرفــی را‬ ‫در ســال ‪ 1376‬رســمیت داده و انرا قانونی‬ ‫نمــود و از ایــن پــس حــق کســب و پیشــه‬ ‫شادی چیست؟‬ ‫تعریــف شــادی چیســت؟ شــادی و‬ ‫خوشــحالی بــه چــه معناســت؟ شــادی‬ ‫درونــی چیســت؟ چگونــه شــاد باشــیم ؟‬ ‫اگر از مردم بپرســید که شــادی چیســت و‬ ‫بــه چــه معنــی هســت احتمــاال پاسـخ های‬ ‫زیــادی دریافــت خواهیــد می کنیــد ‪ .‬برخی‬ ‫می گوینــد شــادی یعنــی ثروتمنــد بــودن‪،‬‬ ‫برخــی می گوینــد شــادی یعنــی ســالم‬ ‫بــودن و از نظــر برخــی دیگــر عشــق در‬ ‫زندگــی ‪ ،‬داشــتن دوســتان فــراوان ‪ ،‬یــک‬ ‫شــغل خــوب یــا دســتیابی بــه هدفــی‬ ‫معیــن بــه معنــای شــادی اســت ‪.‬‬ ‫تعریــف هــر فــرد از شــادی چیــزی متفــاوت‬ ‫از تعریــف دیگــران اســت ‪ .‬زیــرا نــگاه هــر فــرد‬ ‫بــه زندگــی متفــاوت اســت امــا دلیلــی نیســت‬ ‫کــه نتــوان راهــی مشــترک بــرای همــه ی ایــن‬ ‫دیدگاه هــا تــا رســیدن بــه شــادی پیــدا کــرد ‪.‬‬ ‫افــرادی شــادی را یــک کنــش فیزیکــی یــا تاثیــر‬ ‫هورمون هــای خاصــی در بــدن تعبیــر می کننــد‬ ‫یــا عــده ای وابســته بــه شــرایط بیرونــی می داننــد‬ ‫و گروهــی ذهنــی و احساســی ‪.‬‬ ‫همــه ی ایــن مــوارد می تواننــد عواملــی‬ ‫باشــند کــه منجربــه تجربــه ی شــادی‬ ‫می شــوند ‪ .‬اغلــب گــذرا و ناپایــدار اســت‬ ‫و دوبــاره احساســات منفــی جایگزیــن ان‬ ‫می شــود و مــی رود و ایــن بــدان معناســت‬ ‫کــه مــا هیــچ کنترلــی بــر روی ان نداریــم و‬ ‫نمی توانیــم مــدت ان را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫شادی واقعی چیست و چه کاری‬ ‫انجام می دهد ؟‬ ‫ان تجربــه ای از خوشــی و خرســندی و‬ ‫سرقت هویت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرقت هویــت‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه از اطالعــات شــخصی‬ ‫افــراد بــرای بــاز کــردن حســاب کاربــری جدیــد‪،‬‬ ‫خریــد‪ ،‬یــا پرداخــت مالیــات توســط شــخصی‬ ‫غیــر از صاحــب اطالعــات اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اکثــر افــرادی کــه ســرقت هویــت را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــرای بازیابــی ان مراحــل متعــددی‬ ‫را ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫در این مقاله برای اشــنایی با ســرقت هویت‬ ‫بــه مــوارد زیــر پرداخته می شــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬عالئم هشدار‪.‬‬ ‫‪.2‬اقداماتی که بایدسریعا ًانجام داد‪.‬‬ ‫احســاس خــوب بــودن در مــورد خــود و‬ ‫زندگیتــان اســت ‪.‬‬ ‫شــادی احســاس مثبتــی اســت کــه‬ ‫باعــث می شــود حــال خــوب و احســاس‬ ‫رضایتمنــدی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ان خوشــی کــه سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫شــما را تقویــت می کنــد و اســترس را‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫شــادی دیــدگاه را پــرورش می دهــد و‬ ‫توانمندی هــای شــما را در حــل مســاِئل‬ ‫بهتــر می کنــد‪.‬‬ ‫افــراد شــاد مثبــت‪ ،‬خوش بیــن‪ ،‬صبورتــر‬ ‫و شــکیباتر خواهنــد بــود‪ .‬انهــا افــرادی‬ ‫مفیــد و راحت تــر زندگــی می کننــد ‪.‬‬ ‫‪ 5‬توصیه مهم برای احساس شادی‬ ‫بیشتر در زندگی‬ ‫ایــا شــما هــم جــزو ان دســته از افــرادی‬ ‫هســتید کــه از ابتــدای هفتــه منتظــر‬ ‫تعطیــات اخــر هفته انــد؟ یا اینکــه مدام‬ ‫بــه برنــده شــدن در قرعه کشــی فکــر‬ ‫می کننــد؟ بعضــی بــه خــود می گوینــد کــه‬ ‫ســال اینــده وزن کــم می کننــد و یــا مــاه‬ ‫اینــده طبــق برنامه ریــزی خــرج می کنــم و‬ ‫در امــدم را پس انــداز می کنــم امــا مــاه‬ ‫اینــده و ســال اینــده می ایــد و مــی رود‬ ‫امــا ان هــا هنــوز کاری انجــام نداده انــد و‬ ‫کمــاکان همــان فــرد ســابق هســتند ایــا‬ ‫ایــن مثال هــا بــرای شــما نیــز اشناســت‪.‬‬ ‫خــوب‪ ،‬دلیــل ایــن کار هــا چیســت؟ چــرا‬ ‫مــا نمی توانیــم از همیــن االن ایــن کارهــا‬ ‫را انجــام دهیــم؟ چــرا نمی توانیــم در‬ ‫‪ .3‬اقداماتــی کــه بایــد در صــورت گــم یــا‬ ‫دزدیــده شــدن اطالعــات می بایســت ســریعا ً‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســرقت بایــد انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬محافظت از هویت‪.‬‬ ‫عالیم هشدار‬ ‫راه هــای بســیار فراوانــی بــرای اینکه متوجه شــویم‬ ‫ایــا فــردی درحــال اســتفاده از اطالعات شــما اســت‬ ‫یــا خیــر‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫برخی از این عالئم عبارتند از‪:‬‬ ‫ مشــاهده برداشــت های غیــر معمــول از‬‫حســاب بانکــی طــوری کــه ایــن برداشــت ها‬ ‫قابــل توجیــح نیســتند‬ ‫ عــدم دریافــت صورتحســاب های بانکــی (در‬‫صــورت دریافــت در قبــل) یــا ســایر ایمیل هــا‬ ‫‪ -‬یافتن فعالیت های غیرمعمول‬ ‫کــه بــدون یــک ریــال پرداخــت اولیــه ایجــاد‬ ‫می شــد‪ ،‬بــرای همیشــه از بیــن رفــت‪ .‬امــا‬ ‫در حــال حاضــر قراردادهایــی کــه مشــمول‬ ‫قانون ســال ‪ 1356‬هســتند‪ ،‬حق کســب و‬ ‫پیشــه در مــورد انهــا جــاری اســت‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر کســی‬ ‫مغــازه ای را کــه قبــل از ســال ‪1376‬‬ ‫اجــاره کــرده و مشــمول قانــون ‪1356‬‬ ‫اســت‪ ،‬بخواهــد امــروز انــرا تخلیــه و بــه‬ ‫مالــک تحویــل دهــد ‪ ،‬ایــن پرســش مطــرح‬ ‫می شــود کــه چــه ارزش افــزوده ای ایجــاد‬ ‫شــده و مســتاجر شــرعا و عرفــا چــه حقــی‬ ‫بــر مالــک مغــازه دارد‪.‬‬ ‫بنــده عــرض می کنــم بــه غیــر از تعــدادی‬ ‫مغــازه محــدود ‪ ،‬ســایر مغــازه هــا هیــچ‬ ‫حقــی ندارنــد‪.‬‬ ‫بعبارتــی حــق کســب و پیشــه در مــورد‬ ‫انهــا صفــر اســت‪ .‬زیــرا فــرض کنیــد شــما‬ ‫مغــازه خودتــان را در ســال ‪ 1370‬ماهیانــه‬ ‫بــه پنجــاه هــزار تومــان به مســتاجری اجاره‬ ‫داده ایــد‪ .‬و اجــاره ایــن مغــازه هــم اکنــون‬ ‫شــده اســت ‪ 800000‬تومــان ‪ ،‬حــاال فــرض‬ ‫کنیــد ایــن مغــازه را تاکنــون اجــاره نــداده‬ ‫بودیــد و خالــی و بــدون فعالیــت کســبی‬ ‫مانــده بــود‪ .‬و می خواســتید امــروز اجــاره‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر ایــن مغــازه خالی و کار نکــرده را‬ ‫‪ 500000‬تومــان اجــاره کننــد‪ ،‬معنایــش این‬ ‫اســت کــه ایــن مغــازه بــا کارکــرد و فعالیــت‬ ‫کســبی مســتاجر در ســال ‪ 96‬ماهیانــه‬ ‫‪ 300000‬تومــان ‪ ...‬ادامــه در شــماره ‪295‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫فرمانــده انتظامــی رامیــان گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫هفــت هــزار متــر از اراضــی ملــی بــه ارزش‬ ‫تقریبــی بیــش از چهــار میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ‬ ‫ابوالفضــل وزیــری اظهارکــرد‪ :‬در پــی اطــاع‬ ‫واصلــه مبنــی بــر تصــرف اراضــی ملــی در یکــی‬ ‫از مناطــق روســتایی رامیــان و شــهر خــان ببیــن‪،‬‬ ‫مراتــب بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــا تشــکیل تیمــی‬ ‫ویــژه‪ ،‬متشــکل از عوامــل پلیــس اگاهــی بــه‬ ‫اتفــاق نماینــده اداره منابــع طبیعــی و دســتگاه‬ ‫قضائــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وزیــری ادامــه داد‪ :‬در پــی نقشــه بــرداری و‬ ‫جانمایــی از عرصــه اراضــی ملــی مــورد نظــر و‬ ‫اســتعالم های صــورت گرفتــه مشــخص شــد‪،‬‬ ‫بیــش از هفــت هــزار و ‪ ۶۱۲‬متــر مربــع از اراضــی‬ ‫ملــی توســط اشــخاصی مــورد تصــرف غیرقانونــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی رامیــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی‪ ،‬ارزش ریالــی ایــن‬ ‫اراضــی ملــی تصــرف شــده را بیــش از چهــار‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با هماهنگی مراجع قضائی‪ ،‬فرد‬ ‫مــورد نظــر دســتگیر و بــه پلیــس اگاهــی منتقــل‬ ‫شــد کــه در تحقیقــات تخصصــی انجــام شــده به‬ ‫دلیــل نداشــتن مــدارک مبنــی بــر اثبــات مالکیــت‬ ‫بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد و پرونــده جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫لحظ ـه ی شــاد و خوشــحال باشــیم؟ و از‬ ‫ان لــذت ببریــم ‪.‬‬ ‫در اینجا سعی داریم راهکارهای ساده ای‬ ‫را ارائــه دهیــم کــه از داشــته هایمان و‬ ‫زندگی مــان لــذت ببریــم‪.‬‬ ‫‪.1‬نعماتی که به شما داده شده است را‬ ‫بشمارید ‪.‬‬ ‫بــه مردمــی فکــر کنیــد کــه بــا امکانــات‬ ‫کمتــر از شــما ‪ ،‬زندگــی بــه مراتــب‬ ‫شــادتری را می گذراننــد ‪ ،‬خیلــی از ان هــا‬ ‫تنهــا ســقفی روی ســروغذایی بــرای‬ ‫خــوردن دارنــد و بــس‪.‬‬ ‫راز ان هــا مــی دانیــد چیســت؟ ان هــا‬ ‫روی داشــته هایشــان تمرکــز می کننــد و‬ ‫از نعمت هــا و داشته هایشــان در لحظــه‬ ‫لــذت می برنــد‪ .‬دفعـه ی بعــدی کــه داریــد‬ ‫از زمــان و زمیــن شــکایت می کنیــد‬ ‫لحظ ـه ای بــه ان هــا فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ . 2‬در کدام فصل از زندگیتان هستید‬ ‫ان را در اغوش بگیرید‬ ‫زندگــی صحن ـه ی مــداوم فصل هاســت‬ ‫یادتــان باشــد هیــچ فصلــی بهتــر یــا بدتــر‬ ‫از دیگــری نیســت‪ .‬هــر فصلــی در جــای‬ ‫خــود مهــم و بخشــی از زندگــی اســت‪ .‬ایا‬ ‫هــوا ســرد و برفــی اســت یــا تابســتانی یــا‬ ‫بهــاری کــدام؟ مهــم ایــن اســت کــه در‬ ‫هــر صــورت لــذت ببریــد چــه عالــی از این‬ ‫بهتــر نمی شــود ‪.‬‬ ‫‪.3‬موفقیت های کوچک تان را جشن‬ ‫بگیرید‬ ‫ایــا امــروز توانســتید بیــدار شــوید‪ ،‬دوش‬ ‫بگیرید‪ ،‬لباس بپوشــید‪ ،‬صبحانه بخورید‬ ‫و بــه ســامت بــه ســر کارتان برســید؟ این‬ ‫خــوش یــک موفقیت اســت‪.‬‬ ‫شــاید از نظرتــان ایــن مســئله ان‬ ‫قدرهــا هــم مهــم نباشــد بگذاریــد یــک‬ ‫ رویــت صورتحســاب هایی کــه توســط شــما‬‫پرداخــت نشــده اند‪.‬‬ ‫ دریافــت تماس هایــی دربــاره بدهــکار بــودن‬‫در صورتیکه بدهکار نیســتید‬ ‫ اطالع از ســوء اســتفاده از اطالعات از طریق‬‫نشــت داده در شــرکتی که فعالیت دارید‬ ‫اقداماتی که فورا ً می بایست انجام داد‬ ‫در صورتــی کــه یکــی از عالیــم هشــدار فــوق‬ ‫را دریافــت کردیــد‪ ،‬ســریعا ً وارد عمــل شــده‬ ‫و اقــدام بــه انجــام مراحــل زیــر بــرای محــدود‬ ‫ســازی خســارت اغــاز کنیــد‪ .1 :‬بــا جایــی کــه‬ ‫می دانیــد کالهبــرداری اتفــاق رخ داده اســت‪،‬‬ ‫تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬حساب بانکی خود را بررسی کنید‪.‬‬ ‫‪.3‬سریعا ًبه پلیس گزارش دهید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪294‬‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫تروجان تلگرامی که اطالعات‬ ‫کاربران را سرقت می کند‬ ‫کارشناســان امنیــت ســایبری اخیــرا ً متوجــه حمــات‬ ‫مختلفــی شــده اند کــه معمــوال ً بــا اســتفاده از ویــروس‬ ‫و دسترســی از راه دور از طریــق ارتباطــات تلگرامــی‬ ‫بــرای ســرقت اطالعــات کاربــران و انجــام فعالیت هــای‬ ‫مخــرب در دســتگاه های الــوده اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫محققــان طــی ســه مــاه گذشــته نزدیــک بــه ‪ 130‬حمله‬ ‫را شناســایی و کشــف نموده انــد‪ .‬و اظهــار دارنــد کــه‬ ‫هکرهــا بــا بهره گیــری از تلگــرام بــرای نصــب تروجــان‬ ‫جدیــد و چنــد منظــوره بــرای دسترســی از راه دور ‪،‬‬ ‫«‪ »ToxicEye‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تحلیلگــران خاطرنشــان کرده انــد کــه‬ ‫دلیــل اصلــی فعالیــت هکرهــا اســیب پذیری نیســت کــه‬ ‫در داخــل پیام رســان وجــود داشــته باشــد بلکــه پیــچ و‬ ‫خــم معمــاری ان می باشــد‪ .‬در ایــن حالــت کاربــران تــازه‬ ‫وارد تلگــرام‪ ،‬کســانی کــه هرگــز از ان اســتفاده نکرده انــد‬ ‫نیــز می تواننــد جــز قربانیــان چنیــن حمالتــی شــوند‪.‬‬ ‫اینکه چرا هکرها از تلگرام استفاده‬ ‫می کنندرا در ادامه بخوانید؟‬ ‫هکرهــا بــه طــور مــداوم تلگرام را هــدف قرار می دهند‬ ‫و مهاجمــان دالیــل زیــادی در هــدف قــرار دادن تلگــرام‬ ‫دارنــد‪ .‬علــت ان شــرایط ذیــل اســت کــه تلگــرام بــرای‬ ‫هکرهــا ایجــاد کــرده اســت‪ :‬یکــی از دالیلــی کــه هکرهــا‬ ‫تلگــرام را بــرای انجــام عملیات هــای مخــرب خــود‬ ‫انتخــاب مــی کننــد را مــی تــوان در پنهــان نگــه داشــتن‬ ‫یــا همــان ناشــناس بــودن دانســت کــه صرفــا تنهــا رونــد‬ ‫بــرای ثبــت نــام وجــود یــک شــماره تلفــن می باشــد‪.‬‬ ‫و رایج تریــن دلیــل را می تــوان در قانونــی بــودن‬ ‫برنامــه تلگــرام دانســت کــه بــه راحتــی می تــوان از ان‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد تلگــرام‬ ‫ارتبــاط منحصــر بــه فــرد ان اســت کــه از طریــق ان‬ ‫مجرمــان قادرنــد اطالعات رایانه های شــخصی قربانیان‬ ‫را ســرقت کننــد‪ ،‬یــا می تواننــد همــه پرونده هــای مخرب‬ ‫را بــه دســتگاه های الــوده انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫بــا کمــک تلگــرام‪ ،‬مجرمــان توانایــی ایــن را دارنــد تــا بــا‬ ‫اســتفاده از گوش ـی های تلفــن همــراه خــود بــه رایانــه‬ ‫الــوده دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بهره برداری های انجام شده توسط‬ ‫‪ToxicEye‬‬ ‫مــورد دیگــر بگویــم؛ ایــا توانســتید ورزش‬ ‫کنیــد؟ ایــن هــم یــک پیــروزی دیگــر‪ .‬ایــا‬ ‫توانســتید از غذاهــای ســالم اســتفاده‬ ‫کنیــد؟ پــس بیاییــد جشــن بگیریــم ‪.‬‬ ‫‪ .4‬دیگران را دوست داشته باشیم ‪.‬‬ ‫زندگــی عــاری از عشــق بــه همنــوع هیچ‬ ‫لذتــی نــدارد ‪ .‬از اعضــای خانواده تــان‬ ‫شــروع کنیــد محبــت و عالقه تــان را‬ ‫بــه ان هــا ابــراز کنیــد ســپس حلقــه را‬ ‫وســیع تر کنیــد و ســراغ دوســتان خــود‬ ‫برویــد‪ .‬کــم کــم دایــره ی محبتتــان را‬ ‫افزایــش دهیــد تــا هم ـه ی موجــودات و‬ ‫کائنــات را در بــر بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بدانید که شما در مسیر رشد قرار‬ ‫دارید و نه شکست‬ ‫اگــر واژه ی شکســت بــه شــما احســاس‬ ‫منفــی می دهــد ان را بــا رشــد جایگزیــن‬ ‫کنیــد مــا در زندگــی دو راه بیشــتر نداریــم‬ ‫یــا رشــد کنیــم یــا بپوســیم انتخــاب بــا‬ ‫خودتــان اســت ‪.‬‬ ‫از فکــر کــردن در مــورد اینــده و گذشــته‬ ‫دســت بکشــید و بــا اگاهــی بــه زمــان‬ ‫حــال بیندیشــید تــا شــادی واقعــی را‬ ‫تجربــه کنیــد ‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ارامــش خــود را حفــظ کــرده و اقــدام بــه‬ ‫جبــران خســارت نماییــد‪.‬‬ ‫محافظت از هویت‬ ‫درحالــی کــه ســرقت هویــت ممکــن اســت بــرای‬ ‫هــر کســی اتفــاق بیفتــد‪ ،‬اقداماتی بــرای کاهش‬ ‫مخاطــره ایــن امــر وجــود دارد کــه در ادامــه ســه‬ ‫روش بــرای محافظــت از هویــت بیــان می شــود‪:‬‬ ‫ بیانیه هــای مرتبــط بــا محافظــت از هویــت را کــه‬‫بانــک صــادر می کنــد‪ ،‬بــه دقــت مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ مهلــت زمانــی پرداخت هــای خــود را بدانیــد‪.‬‬‫اگــر صورتحســابی در زمانــی کــه انتظــار ان را‬ ‫نداریــد دریافــت کردیــد‪ ،‬حســاب کاربــری خــود را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ هــر گونــه مســتندی در ارتبــاط بــا اطالعــات‬‫مالــی شــخصی خــود را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫لــذا محققــان تمامــی ســوء اســتفاده هایی کــه ممکــن‬ ‫اســت توســط ‪ ToxicEye‬بــر روی دســتگاه الــوده‬ ‫صــورت گیــرد را ذکــر کرده انــد‪:‬‬ ‫> سرقت اطالعات‬ ‫> حذف یا انتقال فایل ها‬ ‫> رمزگذاری فایل ها برای باج گیری‬ ‫> متوقف کردن فرایندهای در حال اجرا‬ ‫> دسترســی بــه میکروفــون و دوربیــن بــرای ضبــط‬ ‫صــدا و تصویــر‬ ‫زنجیره اسیب پذیری‬ ‫اولیــن کاری کــه توســط مجرمــان انجــام می شــود ایــن‬ ‫اســت کــه انهــا یــک حســاب کاربــری ایجــاد می کننــد و‬ ‫همــراه بــا ان هکرهــا یــک «‪ »bot‬یــا حســاب ویــژه راه‬ ‫دور تلگــرام را نیــز بــاز می کننــد‪.‬‬ ‫چطور می توان اسیب پذیری را‬ ‫تشخیص داده و از ان محافظت کرد؟‬ ‫برخــی از نــکات وجــود دارد کــه می توانــد اســیب پذیری‬ ‫را تشــخیص داده یــا از ان مطلــع شــود و همچنیــن از‬ ‫خــود محافظــت کند‪.‬‬ ‫پیوسـت هایی کــه حــاوی نــام کاربــری اســت تحــت‬ ‫نظــر بگیریــد و از ایــن پیوســت ها مطلــع باشــید‬ ‫چــرا کــه هکرهــا بــرای ارســال ایمیل هــای مخــرب از‬ ‫نــام کاربــری کاربــران اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه زبــان ایمیــل دقــت داشــته باشــید‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه مهاجمــان فیشــینگ از زبان هــای مختلفــی‬ ‫بــرای متقاعــد کــردن کاربــران بهــره می گیرنــد‪.‬‬ ‫درهرصــورت‪ ،‬اگــر هیــچ نامــی در قســمت گیرنــده‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬بدیــن معناســت کــه‬ ‫مهاجمــان بــه شــما حملــه کرده انــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ان که دل ها به عشق او زنده است‪ ،‬در دل عاشقان نمی میرد‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫معلمان عزیز روزتان مبارک‬ ‫می ‪ 20 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 294‬صفحه‬ ‫‪03‬می‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪03 - 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سید مهدی جلیلی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫حال خوش خواندن‬ ‫چطور کتاب بخوانیم‬ ‫نمی دانــم از ان خوره هــای کتــاب هســتید کــه بایــد هــر روز مطالعــه‬ ‫کننــد یــا ان دســته کــه اصــا عالق ـه ای بــه کتــاب خوانــدن ندارنــد و از‬ ‫ســر اجبــار ِ مدرســه و دانشــگاه ســراغ کتــاب و مطالعــه می رونــد‪ .‬از‬ ‫هــر دســته هــم کــه باشــید‪ ،‬نکتــه مهــم اینجاســت کــه اگــر بــا اصــول‪،‬‬ ‫فرهنــگ و روش کتابخوانــی اشــنا نباشــید‪ ،‬نمی توانیــد در نهایــت بــه‬ ‫هــدف خودتــان کــه همــان یادگیــری اســت برســید‬ ‫اصول و روش کتابخوانی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫در ایــن مقالــه ســعی کــردم عــاوه بــر توضیــح اشــتباهات رایــج‬ ‫در کتابخوانــی‪ ،‬شــما را بــا اصــول و روش کتابخوانــی اشــنا کــرده‬ ‫و مهم تریــن نــکات بــرای دریافــت بازدهــی بهتــر از مطالعــه را‬ ‫امــوزش بدهــم‪ .‬همــه شــما فوایــد کتابخوانــی را مــی دانیــد‪.‬‬ ‫پــس از همیــن امــروز جدی تــر شــروع بــه مطالعــه کنیــد و از‬ ‫اشــتباهات بــاال پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت و بــه عنــوان نکتــه اخــر می خواهــم یــک موضــوع مهــم را‬ ‫یــاداوری کنــم‪ :‬نبایــد از خودتــان انتظــار بی جــا داشــته باشــید! ایــن‬ ‫یعنــی اگــر تــا االن ماهانــه ‪ 10‬صفحــه کتــاب هــم نمی خوانده ایــد‪،‬‬ ‫اینکــه ناگهــان بخواهیــد بــه ســراغ کتابخوانــی رفتــه و روزی ‪60‬‬ ‫صفحــه کتــاب بخوانیــد‪ ،‬نتیجــه ای جــز خســتگی‪ ،‬کالفگــی و‬ ‫شکســت نــدارد‪ .‬بنابرایــن پیشــنهاد می کنــم اگــر تازه کاریــد‪ ،‬بــه‬ ‫مــرور وارد ایــن دنیــا شــوید و خودتــان را زیــر فشــار نگذاریــد‪.‬‬ ‫بوروک‬ ‫سخن پایانی‬ ‫موقعیتمقبره‬ ‫مقبــره چهارطاقــی کــه از جاهــای دیدنــی شــیروان‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬در ‪ ۶‬کیلومتــری شــهر شــیروان و‬ ‫‪ ۳‬کیلومتــری جــاده اســفالته‪ ،‬در مجــاورت روســتای‬ ‫زیــارت قــرار دارد و در قســمت شــمال شــرقی مقبــره‬ ‫امــام زاده حمــزه رضــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مقبره تیموری شیروان‪ ،‬در زیر‪ ،‬دارای نقب هایی‬ ‫بــه طرفیــن اســت کــه این نقب ها وســعت بســیاری‬ ‫را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫معماریمقبره‬ ‫ارامــگاه چهارطاقــی به صــورت ‪ ۸‬ضلعــی‪ ،‬از خشــت‬ ‫ســاخته شــده و بــا چــوب مســتحکم شــده اســت‪.‬‬ ‫بنــا از بیــرون دارای طــاق نماهایــی اســت کــه پوشــش‬ ‫جناقــی دارنــد و بــا اجرچینــی خفتــه راســته در قســمت‬ ‫ســاقه گنبــد تزییــن شــده اند‪ .‬درهــای ورودی بنــا بســیار‬ ‫بــزرگ هســتند و هــر کــدام در حــدود ‪ ۲‬متــر ارتفــاع‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای زیــر و روی درهــا‪ ،‬نورگیــری بــه عــرض خــود‬ ‫درهــا تعبیــه شــده اســت‪ .‬مقبــره همچنیــن دارای گنبدی‬ ‫اســت کــه ارتفــاع ان از قســمت فوقانــی ‪ ۲٫۵‬متــر و‬ ‫ارتفــاع ان تــا زیــر گنبــد ‪۴٫۲۸‬متــر اســت‪ .‬تصویــر زیــر‬ ‫نمایــی از مشــبک پنجره هــای ارامــگاه را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر اهــل گلســتان نیســتید‪ ،‬بــوروک بــرای شــما همان پیراشــکی اســت کــه ان‬ ‫را عمومــا بـ ه عنــوان میــان وعــده مصــرف مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ولــی بــرای اهالــی ایــن اســتان‪ ،‬بــوروک یــک‬ ‫وعــده غذایــی اســت‪ .‬گلســتانی هــا عمومــا ً در‬ ‫طــول مــاه رمضــان بــوروک میپزنــد‪ .‬البتــه بــوروک‬ ‫انــواع مختلفــی دارد و محتویــات داخل ان اســت‬ ‫کــه اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬داخــل بــوروک ممکــن‬ ‫اســت بــا ســبزیجات و یــا گوشــت پــر شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــوروک گوشــت و اســفناج دو مــورد از محبــوب‬ ‫تریــن هــا در ایــن اســتان هســتند‪.‬‬ ‫مواد اولیه برای داخل بورک‪:‬‬ ‫گوشت‪ ۲۰۰ :‬گرم‪ .‬سیب زمینی‪ ۳ :‬عدد متوسط‪.‬پیاز رنده شده‪ ۱ :‬عدد متوسط‪.‬‬ ‫مواد اولیه برای تهیه خمیر یوفکا‪:‬‬ ‫تخم مــرغ کامــل‪ ۱ :‬عدد‪.‬شــیر‪ ۱ :‬لیوان‪.‬مایــه خمیــر فــوری‪ ۱ :‬قاشــق غذاخــوری‪.‬‬ ‫اب ولــرم‪ ۱/۴ :‬لیوان‪.‬نمــک‪ ۱/۴ :‬قاشــق مرباخــوری‪.‬‬ ‫ارد‪ ۱ :‬کیلو‪.‬روغن مایع‪ ۱ :‬لیوان‪.‬‬ ‫دســتورالعمل‪:‬برای شــروع کار‪ ،‬ابتدا ‪ ۱/۴‬لیوان اب ولرم را درون کاســه بزرگی‬ ‫ریختــه و مایــه خمیــر فــوری را بــه ان اضافــه می کنیم‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬در ظــرف را بســته و ‪ ۱۵‬دقیقــه زمــان می دهیــم تــا مایــه خمیــر‬ ‫بــه اصطــاح عمــل بیایــد‪ .‬بعــد از ایــن زمــان‪ ،‬روغــن‪ ،‬شــیر‪ ،‬تخم مــرغ‪،‬‬ ‫مایــه خمیــر عمــل امــده‪ ،‬نمــک‪ ،‬شــکر و ارد الــک شــده را در ظرفــی بــزرگ‬ ‫بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه ارد را بــا کمــک الــک و بــه تدریــج‬ ‫بــه مــواد بیفزاییــد‪ .‬خمیــر بــه دســت امــده را در حــدود ‪ ۲۰‬دقیقــه کامــا ٌورز‬ ‫می دهیــم‪ .‬ســپس‪ ،‬روی خمیــر را بــا پارچــه تمیــز و یــا ســلفون پوشــانده و‬ ‫‪ ۲‬ســاعت صبــر کنیــد تــا خمیــر عمــل امــده و حجــم ان ‪ ۲‬برابــر شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حیــن‪ ،‬مــواد داخــل خمیــر را امــاده می کنیــم‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫ســیب زمینی ها را جداگانــه اب پــز کــرده و اجــازه دهیــد تــا کامــا ٌبپزنــد‪ .‬گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده را نیــز بــه همــراه پیــاز رنــده شــده کامــا ســرخ کنیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬پوســت‬ ‫ســیب زمینی ها را کنــده و بعــد از رنــده کــردن ان هــا را بــا گوشــت ســرخ شــده‪،‬‬ ‫نمــک و فلفــل مخلــوط کــرده و خــوب مــواد را بــا دســت ورز دهیــد‪ .‬خمیــر امــاده‬ ‫شــده را بــه کمــک وردنــه بــر روی ســطحی ارد پاشــی شــده بــاز کنیــد‪ .‬ســپس‪ ،‬به‬ ‫کمــک قالــب گــرد بــزرگ و یــا لیــوان ان را قالــب بزنیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬بــا قاشــق کمــی از‬ ‫مواد را برداشــته و در وســط خمیرهای قالب زده شــده بریزید‪ .‬دو ســر دایره را‬ ‫روی هــم گذاشــته و خــوب ببندیــد‪ .‬بــه همیــن شــکل بقیــه بورک هــا را درســت‬ ‫کنیــد‪ .‬فقــط توجــه داشــته باشــید کــه تــا زمــان امــاده شــدن همــه بورک هــا روی‬ ‫ان هــا را بــا پارچــه تمیــزی بپوشــانید تــا در مجــاورت هــوا خشــک نشــوند‪ .‬در‬ ‫مرحلــه بعــد‪ ،‬هــر کــدام از خمیرهــا را بــا روغــن زیــاد و داغ در ماهی تابــه دیــواره‬ ‫بلنــدی ســرخ کنیــد‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬حتمــا ٌشــعله را کــم کــرده تــا مــواد داخــل‬ ‫بــورک کامــا ٌبپزنــد‪ .‬بعــد از ســرخ کــردن هــر دو طــرف بورک هــا ان هــا را داخــل‬ ‫ســبدی فلــزی قــرار داده تــا روغــن اضافی شــان کشــیده شــود‪.‬‬ ‫رنگرزی‬ ‫‪ _1‬مطالعه کنار عوامل حواس پرتی‬ ‫‪ _2‬داشتن عادات اشتباه‬ ‫‪ _3‬گره زدن کتابخوانی به انگیزه!‬ ‫‪ _4‬خط کشی زیر همه مطالب‬ ‫‪ _5‬بلندخوانی‬ ‫‪ _6‬استفاده نکردن از خط بر‬ ‫‪ _7‬کندخوانی‬ ‫‪ _8‬نکته برداری نکردن‬ ‫‪ _9‬مرور نکردن مطالب‬ ‫‪ _10‬بازگشت به عقب و وسواس در کتابخوانی‬ ‫‪ _11‬شروع بی مقدمه کتابخوانی‬ ‫‪ _12‬مطالعه نامنظم‬ ‫‪ _13‬بی توجهی به بدن حین کتابخوانی‬ ‫‪ _14‬کتابخوانی حین خستگی‬ ‫دوســتان‪ ،‬انگیــزه یــک موضــوع بــه شــدت پراهمیــت اســت و‬ ‫مــن نمی گویــم بایــد نســبت بــه ان بی توجــه باشــیم‪ ،‬امــا بحــث‬ ‫اینجاســت کــه احســاس بی انگیزگــی کــردن در اغلــب مواقــع یــک‬ ‫بــازی ذهنــی اســت و نــه یــک واقعیــت محــض! بنابرایــن بــرای‬ ‫اینکــه بتوانیــم بــا انگیــزه پاییــن حیــن کتابخوانــی مبــارزه کنیــم‪،‬‬ ‫بایــد بــه ســراغ انجــام ان برویــم نــه اینکــه بــه بهانــه ان همیشــه‬ ‫خودمــان را عقــب بیندازیــم‪.‬‬ ‫بنــای چهارطاقــی تیمــوری یــک بنــای ‪ ۸‬ضلعــی اســت‬ ‫کــه شــباهت بســیاری بــه یــک مقبــره دارد‪ .‬بســیاری بــر‬ ‫ایــن عقیده انــد کــه مقبــره مربــوط بــه امیرتیمــور بــوده‬ ‫اســت و علــت ایــن امــر را تاریخــی می داننــد کــه در‬ ‫ســنگ نوشــته قبــر امــده کــه ســال ‪ ۷۵۸‬هجــری قمری‬ ‫یعنــی دوره حاکمیــت تیمــور را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫بنــای چهارطاقــی دارای ســنگ قبــری ســیاه رنــگ و‬ ‫ســاده اســت‪ .‬نوشــته روی ســنگ قبــر از بیــن رفتــه و‬ ‫تنهــا بــه ســختی می تــوان نــام عیــد خواجــه را از ان‬ ‫خوانــد‪ .‬بــا رجــوع بــه منابــع تاریخــی عصــر تیمــوری‬ ‫مشــخص می شــود کــه عیدخواجــه نــام یکــی از بــزرگان‬ ‫و ســرداران دوره تیمــوری اســت‪.‬‬ ‫طبــق ســند‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه مقبــره چهارطاقــی‬ ‫مربــوط بــه عیدخواجــه اســت‪ .‬به طور کلــی بنــا دارای تاریخ‬ ‫مشــخصی نیســت و نظــرات در مــورد ان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بنــای چهارطاقــی دارای ســردابه ای اســت کــه در عمــق‬ ‫‪ ۱٫۵‬متــری از ســطح فعلــی زمیــن اســت‪ .‬چــون ســاخت‬ ‫ســردابه ها در دوره ایلخانــان بیشــتر گــزارش شــده‬ ‫اســت؛ برخــی برایــن عقیده انــد کــه بنــا ممکن اســت در‬ ‫دوره ایلخانــان ســاخته شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــرای تزییــن فضــای درون بنــا‪ ،‬در ســاقه گنبــد اجــر‬ ‫به صــورت عمــودی و افقــی بــه کار رفتــه و بدنــه خارجــی‬ ‫گنبــد نیــز بــا روش اجــر چینــی دو رجــه ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬قســمتداخلــیبنــابه صــورتچهارگوشــهاســت‪.‬‬ ‫فضــای درون بنــا از پوشــش گــچ اســت و تقاطــع‬ ‫اضــاع ان از گچبــری و بــاالی ســردر‪ ،‬دور تــا دور بــه‬ ‫رنــگ فیــروز ها ی گچ بــری و کتیبــه نویســی شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر قســمت های کتیبه هــا از بیــن رفته انــد‪.‬‬ ‫بنــا در ســال ‪ ۱۳۵۶‬یکبــار مرمــت شــده و ایــن مرمــت‬ ‫بــه شــکل بنــا بســیار اســیب زده اســت‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ســال های ‪ ۸۶‬و ‪ ۸۸‬نیــز تعمیراتــی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ریــزش در ان صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫بنــا در ســال ‪ ۱۳۸۰‬در فهرســت اثــار ملــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا یکــی از بناهــا و اثــار تاریخــی و معمــاری شــهر‬ ‫شــیروان در خراســان شــمالی اســت کــه هــر ســاله‬ ‫گردشــگران بســیاری از ان دیــدن می کننــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫در بیشــتر کشــورهای اروپایــی‪ ،‬اصــول و روش کتابخوانــی‬ ‫قســمتی از دروس مــدارس اســت امــا متاســفانه در ایــران حتــی‬ ‫پایه ای تریــن نــکات مطالعــه را هــم بــه دانــش امــوزان امــوزش‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اغلــب اشــکاالتی کــه در ادامــه‬ ‫لیســت کــرده ام‪ ،‬مختــص افــراد عالقه منــد بــه مطالعــه در ایــران‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه همــه انهــا (از جلــه اینکــه چطــور کتــاب‬ ‫بخوانیــم) را بــا هــم بررســی کــرده و اصــول صحیــح کتابخوانــی را‬ ‫هــم یــاد می گیریــم‪:‬‬ ‫چهارطاقی تیموری جاذبه‬ ‫چشمگیر در خراسان شمالی‬ ‫رنــگ کــردن الیــاف یــا پارچه هــای ابریشــمی‪ ،‬پشــمی‪ ،‬کــرک و پنبــه‬ ‫را بــا اســتفاده از مــواد طبیعــی کــه منشــا گیاهــی یــا حیوانــی دارنــد‪،‬‬ ‫بــا کمــک روش هــای قدیمــی و کامــا ســنتی رنگــرزی می گوینــد‪.‬‬ ‫بــه تبــع رونــق بــازار فــروش دســت بافته های متنــوع در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬وجــود شــرایط اقلیمــی مســاعد و بافــت گیاهــی‬ ‫متنــوع در منطقــه و همچنیــن رونــق دامــداری‪ ،‬رنگــرزی در ایــن‬ ‫اســتان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رنگــرزی ســنتی بــا وجــود ایــن کــه در مناطــق مختلــف متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬فرمــول مشــخصی دارد و حاصــل تجربــه صدهــا ســاله‬ ‫مردمــان ایــن مــرز و بــوم اســت‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش در بخــش رنگینه هــای گیاهــی‪ ،‬گیاهانــی چــون‬ ‫رونــاس‪ ،‬گل بابونــه‪ ،‬بــرگ بابونــه‪ ،‬بــرگ انگــور‪ ،‬بــرگ درخــت تــوت‪،‬‬ ‫پوســت انــار‪ ،‬زعفــران و پوســت پیــاز کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫در بخــش رنگینه هــای حیوانــی نیــز قرمزدانــه‪ ،‬بهتریــن مــاده رنگــزا‬ ‫اســت کــه از حشــره ای بــه نــام کفشــدوزک تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫از رنگــرزی ســنتی ایــن اســتان بــرای زیبــا ســاختن دسـت بافته هایی‬ ‫همچــون گلیــم‪ ،‬فــرش و قالــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در فراینــد رنگــرزی چهــار عامــل نقــش اصلــی را بــازی می کننــد‬ ‫کــه عبارتنــد از‪ :‬مــواد رنگــزا‪ ،‬کاالی رنگــرزی‪ ،‬مــواد شــیمیایی کمکــی‬ ‫و ماشــین های رنگــرزی‪ .‬مــواد رنگزایــی کــه در رنگــرزی اســتفاده‬ ‫می شــوند ممکــن اســت منبــع طبیعــی یــا مصنوعــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رنگــرزی بــا چــاپ کالق ـه ای‪ ،‬گــره ای و کاتــازوم ســه ســبک مختلــف‬ ‫رنگــرزی از لحــاظ نحــوه ٔ ایجــاد نقــوش گوناگــون بــر روی پارچــه‪،‬‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫رنگــرزی شــیوه های متفاوتــی دارد کــه می تــوان از رنگــرزی گــره ای‪،‬‬ ‫کاتــازوم و چــاپ کالقـه ای نــام بــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

شماره : 402
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

شماره : 401
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

شماره : 400
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

شماره : 399
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

شماره : 398
تاریخ : 1400/07/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

شماره : 397
تاریخ : 1400/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!