روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 293 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 293

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 293

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 293

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه ‪ 8 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /28‬اوریل‪2021/‬‬ ‫‪ /15‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫شماره ‪293‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تشکیل شرکت سهامی‪ ،‬راهی برای درامد بیشتر کشاورزان‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫چگونه یک مکانیک ماهر شوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کشت شالی منجر به نابودی ابخوان های‬ ‫گلستان می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫هوش اجتماعی‬ ‫اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر هتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫بازار موزه گرگان؛ فضایی برای گردشگری و تجارت‬ ‫ســرزمین بازارهــای‬ ‫شــهرهای شــمالی ایــران‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫محلــی هســتند؛‬ ‫معمــوال ًشــهرداری هــا زمانــی اقــدام بــه احــداث‬ ‫طــرح هــای اینچنینــی مــی کننــد کــه عــاوه بــر‬ ‫نفــس احــداث محــل تفــرج‪ ،‬تولیــد و توزیــع‬ ‫ثــروت در شــهر را هــم مدنظــر قــرار داده باشــند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده مــن مــردم صاحبــان اصلــی شــهر‬ ‫هســتند و معتقــدم مهــم تریــن موضوعــی‬ ‫کــه مــی توانــد بــه مدیریــت شــهری کمــک کنــد‬ ‫مشــارکت مــردم اســت‪.‬‬ ‫پروژه ی «بازار موزه گرگان» از دسته ی همین‬ ‫طرح هــا و پروژه هایــی اســت کــه اینــده ی پــر‬ ‫رونــق اقتصــادی را بــرای شــهر گــرگان و شــاغلین‬ ‫در بــازار ایــن شــهر‪ ،‬نویــد می دهــد در واقــع‬ ‫می تــوان گفــت ایــن پــروژه یــک طــرح تجــاری‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ســرگرم کننده‪ ،‬اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه بــا ســرمایه گذاری ‪ 250‬میلیــارد‬ ‫تومانی‪ ،‬شامل مجموعه ی تفریحی و گرشگری‬ ‫و هفــت بــازار بــا معمــاری ســنتی اســت‪ .‬عــاوه‬ ‫خالی کردن حساب بانکی مادر‬ ‫توسط فرزند‪ 13‬ساله‬ ‫‪7‬‬ ‫امان از دل قلقلک‬ ‫مسئوالن کشت‬ ‫جایگزین معرفی کنید !!!‬ ‫علی اکبــر بصیرنیــا ‪ -‬شــهرهای شــمالی ایــران‪،‬‬ ‫ـرزمین بازارهــای محلــی هســتند؛ بازارهایــی‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫کــه معمــوال بــه صــورت هفتگــی در یکــی از ایــام‬ ‫هفته برگزار و اســمش را هم از روزی گرفته اند‬ ‫کــه بــازار در ان روز برپــا می شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬جمعه بــازار گــرگان یکــی از ایــن‬ ‫بازارهــای محلــی اســت‪.‬‬ ‫امــا خوشــبختانه طــی یکــی دو ده ـه ی اخیــر‪،‬‬ ‫ایــن بازارهــا بــه جــز کارکــرد اقتصــادی تبدیــل‬ ‫بــه یــک جاذبــه ی گردشــگری هــم شــده اند‬ ‫و مســافران و گردشــگرانی کــه بــه شــهرهای‬ ‫مذکــور ســفر می کننــد بازدیــد از ایــن بازارهــا را‬ ‫در برنامــه هــای سفرشــان دارنــد‪ .‬بدیــن جهــت‬ ‫اگــر هفته بازارهــا را از منظــر گونه شناســی‬ ‫گردشــگری یکــی از مصادیــق گردشــگری بومــی‬ ‫یــا دســت کم گردشــگری روســتیک بدانیــم‪،‬‬ ‫اغــراق نکرده ایــم‪.‬‬ ‫طــی چنــد ســال گذشــته‪ ،‬گرایشــی در مدیریــت‬ ‫شــهری کشــور فراهــم امــده کــه بتواننــد بــر‬ ‫پایـه ی همیــن بازارهــا و تلفیق ان ها با معماری‬ ‫اســامی‪ -‬ایرانــی‪ ،‬شــکل نوینــی از چنیــن‬ ‫بازارهایــی را بازافرینــی نماینــد‪.‬‬ ‫تلفیــق گردشــگری و امــور اقتصــادی موضــوع‬ ‫بســیار مهمــی اســت کــه شــهرداری و شــواری‬ ‫اســامی شــهر گــرگان ان را ســر لوحــه کار خــود‬ ‫قــرار داده انــد و چــه اتفــاق خوبــی کــه بــا توســعه‬ ‫گردشــگری و ارتقــاء نشــاط اجتماعــی‪ ،‬ســرانه‬ ‫اشــتغال و درامــد شــهروندان نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫گردشــگری یکــی از نخســتین کارهایــی کــه در‬ ‫احــداث هــر مجموعــه گردشــگری و یــا اساســا‬ ‫طــرح هــای اقتصــادی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد‬ ‫هزینــه و فایــده اســت‪.‬‬ ‫قهرمان ها نمی گیرند‬ ‫‪3‬‬ ‫بــر ایــن رســتوران‪ ،‬اســتخر خصوصــی‪ ،‬ســالن‬ ‫نمایش‪ ،‬سینما گیم‪ ،‬سالن بدنسازی و بولینگ‪،‬‬ ‫بــاغ کتــاب و‪ ...‬نیــز در ان جانمایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــرای ایــن مجموعــه بــزرگ‪،‬‬ ‫پارکینگــی چهــار هکتــاری بــا ظرفیــت یک هــزار و‬ ‫‪ 300‬خــودرو پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه تجــاری_ گردشــگری شــامل‬ ‫پنــج بــازار تاریخــی و بــزرگ کشــور از جملــه‬ ‫اصفهــان و تبریــز اســت کــه در مرکــز ان بــازار‬ ‫گــرگان و ترکمــن واقــع شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن بزرگ تریــن ابنمــای کشــور‪ ،‬مجتمع هــای‬ ‫اقامتــی‪ ،‬تجــاری و تفریحــی نیــز در ایــن پــروژه‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ ،‬بــازار هفتگــی گــرگان پیــش‬ ‫از ایــن در محــل کنونــی ایــن پــروژه برپــا می شــد‬ ‫کــه بــا مدیریــت شــهرداری ایــن بــازار بــه ابتــدای‬ ‫جــاده ســعداباد منتقــل گردیــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫کرونا و فرصت های کسب و کار‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در پــی شــیوع کرونــا‪ ،‬قطعــا شــاهد خلــق ایده هــای‬ ‫بو کار بســیاری در نقــاط مختلــف دنیــا من جملــه ایــران‬ ‫کس ـ ‬ ‫هســتیم تــا جایــی کــه براســاس امارهای منتشــره‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ 43‬میلیــون نفــر در دنیــا بــر اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا شــغل‬ ‫خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند ‪.‬‬ ‫بی شــک خســارت های ناشــی از شــیوع کرونــا‪ ،‬بیــش از‬ ‫بو کارهایی بــا‬ ‫بو کارهای بــزرگ را درگیــر کــرده اســت‪ .‬چنیــن کســ ‬ ‫همــه کســ ‬ ‫تو ســخت و باالدســتی در زمینــه واردات محصــوالت بــه کشــورهای‬ ‫قوانیــن سف ‬ ‫بو کارهای کوچــک‪ ،‬امــکان دریافت‬ ‫مختلــف مواجــه شــده‪‎‬اند‪ .‬مزیــت اصلــی کسـ ‬ ‫کمک‪‎‬هــای مالــی دولتــی و همچنیــن ادامــه فعالیــت در شــرایط اجــرای قوانیــن‬ ‫بو کارهایی امــکان‬ ‫تو ســخت واردات اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس چنیــن کســ ‬ ‫سف ‬ ‫توســعه و حتــی اســتخدام نیــروی کار برندهــای بــزرگ و بین‪‎‬المللــی را نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫بو کارها‪ ،‬به تغییر‬ ‫در ایــن روزهــای وانفســا کــه کرونــا موجــب شــده تــا اکثــر کسـ ‬ ‫رویــه در انجــام معامــات روزمــره خــود دســت بزننــد تــا جایــی کــه ایــن اقــدام‬ ‫موجــب شــده کــه برخــی از ایــن مراکــز بتواننــد خــود را بــا شــرایط موجــود وفــق‬ ‫دهنــد و بــا ایجــاد کارگاه هــای کوچــک و خانگــی موفــق بــه کســب درامــد قابــل‬ ‫توجهــی شــوند‪.‬می توان بــه بخشــی از ایــن کســب و کارهــا اشــاره کــرد و از انهــا‬ ‫بو کارهایی‬ ‫بــه عنــوان کســب و کارهــای موفــق در دوران کرونــا نــام بــرد؛ کســ ‬ ‫کــه بــا یــک خالقیــت کوچــک‪ ،‬امــا ابتــکاری توانســته اند‪ ،‬عــاوه بــر تولیــد اشــتغال‬ ‫قابل توجهــی بیــن خانواده هــا‪ ،‬در رفــع معضــل بیکاریموثــر باشــند‪.‬‬ ‫از انجایی کــه در روزهــای اخیــر شــاهد اوج شــیوع کرونــا و در ایــن بیــن از‬ ‫دســت دادن عــده بیشــماری از هموطنان مــان هســتیم‪ ،‬می تــوان شــاهد‬ ‫تولــد کارافرینانیبــود کــه توانســته اند بــا ابتــکاری جدیــد و خالقانــه‪ ،‬بــه فروشــی‬ ‫مبتکرانــه و نــو دســت بیابنــد‪ .‬تــا جایی کــه بــرای فــروش محصــوالت خــود اقــدام‬ ‫بــه ایجــاد واحدهــای فــروش در شــبکه های اجتماعــی و بــر پایــه اینترنــت نمودنــد‬ ‫و فروشــندگان خــود را توانســته اند بــه طــرز قابل توجهیپویــا نماینــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بیــن شــبکه توزیــع نیــز فعال تــر از گذشــته‪ ،‬اقــدام بــه راه انــدازی و تجهیــز واحــد‬ ‫توزیــع خــود نمــوده است‪.‬به شــکلی کــه مشــتریان می تواننــد در خانــه و از طریــق‬ ‫شــبکه های مجــازی و یــا اپلیکیشـن های تولیــد شــده توســط ایــن مراکــز اقــدام به‬ ‫خریــد و ســفارش کاالی هــای مــورد نیــاز خــود نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی ســت کــه شــرکت توزیــع پســت کــه چنــد ســالی بــود‪ ،‬به دلیــل پایین‬ ‫امــدن تعــداد مرســوالت پســتی اقــدام بــه کاهــش پرســنل خــود نمــوده بــود‪ ،‬امــا‬ ‫بو کارهای خانگــی اقــدام بــه‬ ‫کرونــا فرصتــی دوبــاره را ایجــاد نمــود تــا بــا ایجــاد کسـ ‬ ‫تامیــن و افزایــش نیــرو نمایدبه حــدی کــه اخیــرا ایــن افــراد را می تــوان در کنــار تیــم‬ ‫درمــان‪،‬در شماراقشــاری دانســت کــه در معــرض پرخطرتریــن صنــف جامعــه بــه‬ ‫لحــاظ در ارتبــاط بــودن بــا افــراد و مرســوالت مختلــف پســتی اند؛ زیــرا بــدون هیــچ‬ ‫امنیتــی بــا انــواع مرســوالت پســتی از داخــل و خــارج در ارتباطنــد‪.‬‬ ‫حــال مــی تــوان برخــی از مشــاغلی کــه توانســتند در ایــام کرونا با تغییر وضعیت‬ ‫و اســتفاده از شــرایط بــر تولیــد خــود رونــق دهنــد را نــام برد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تولیــد صنایــع دســتی بومــی ـ محلــی کــه یکــی از بهترین هــا در امــر تولیــد و‬ ‫فــروش در زمــان کروناســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامه نویســان یکــی دیگــر از پــر ســودترین شــغل ها کــه در زمــان کرونــا‬ ‫توانســت بــرای خــود جایگاهــی ویــژه در بیــن مشــتاقان بــه ایــن حرفــه کســب کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعمیــرکاران لــوازم خانگــی کوچــک شــغلی پــر درامــد دیگــر بــرای افــراد خــوش‬ ‫ذوق کــه بجــای تامیــن مکانــی بــرای اشــتغال ان را در گوشــه از منــزل انجــام‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها و برخی سوپر مارکت ها‪.‬‬ صفحه 1 ‫ضامن جان مردم‬ ‫چه کسی است‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایــن خانــه در جــام جــم ‪۴‬کوچــه بیهقــی اســت وبــا اینکــه چندیــن بــار بــه صاحــب خانــه اطــاع داده ایــم ولــی‬ ‫پیگیــری نکــرده اســت ‪.‬وقتــی کــه بــاد مــی ایــد ســروصدای حلــب ازار دهنــده اســت‪ .‬وخطرافریــن ‪.‬مســولین‬ ‫لطفــا رســیدگی کنیــد‬ ‫شماره ‪293‬‬ ‫قلقلک‬ ‫امان از دل قلقلک‬ ‫مســئول محترمــی از مســئولین در جایــی‬ ‫فرمودنــد که‪:‬ایجــاد شــغل نبایــد بــا وام باشــد‬ ‫کــه بیــکار تبدیــل بــه بیــکار ‪،‬بیــکار بدهــکار‬ ‫خواهــد شــد‬ ‫خدایــی خودمونیــم رو چــه حســابی ایــن‬ ‫حــرف زده شــد در حالیکــه بیــکاری در کشــور‬ ‫بیــداد می کنــد کجــا ایــن وعــده بــه صــورت‬ ‫ســر ســوزنی عملــی شــد‬ ‫در صورتیکــه همــه بــا اســتثنا بــرای ایجــاد‬ ‫یــک شــغل اول بحــث وام و تســهیالت بــا‬ ‫درصــد ‪....‬پیــش مــی کشــند‬ ‫بــه نخبــگان و کار افرینــان شــما رحــم‬ ‫نمی کنیــد بــا اینکــه می دانیــد اگــر اینهــا‬ ‫نباشــند توســعه و پیشــرفتی در جامعــه‬ ‫صــورت نمی گیــرد حتــی بــا تاکیــد بــر ایــن‬ ‫کــه نقــش و جایــگاه نخبــگان و کارافرینــان‬ ‫برکســی پوشــیده نیســت و تــا ایــن نخبه هــا‬ ‫و کارافرینــان هســتند کــه کشــور را وادار‬ ‫بــه حرکــت مــی کننــد و کال سیســتم جریــان‬ ‫ســازی بدســت همیــن نخبه هــای کشــور‬ ‫اســت‬ ‫کشت شالی منجر به نابودی‬ ‫ابخوان های گلستان می شود‬ ‫مسئوالن کشت جایگزین معرفی کنید !!!‬ ‫مــردم اســتان گلســتان ســال هاســت کــه شــالیکاری‬ ‫مــی کننــد و بــا لغــو کشــت ایــن محصــول لطمــه ای‬ ‫بــزرگ بــه اقتصــاد کشــاورزان منطقــه وارد مــی شــود چــرا‬ ‫کــه شــالیکاری بیشــترین رونــق را در منطقــه دارد و بــه‬ ‫دلیــل نبــود زیــر ســاخت هــای مناســب و خــام فروشــی‬ ‫محصوالت کشــاورزی کاشــت محصوالت دیگر ریســگی‬ ‫بــرای کشــاورز محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مسئوالن تنها صورت مسئله را پاک نکنند‬ ‫هنگامه خاندوزی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫کشــت شــالی منجــر بــه نابــودی‬ ‫ابخــوان هــای گلســتان مــی شــود ‪/‬‬ ‫کشــت جایگزیــن معرفــی کنیــد !!!‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه مســئله‬ ‫ممنوعیــت کشــت شــالی در گلســتان‬ ‫مطــرح بــود کــه ســال گذشــته بــا‬ ‫فشــارهای از ســوی نمایندگان مجلس‬ ‫ایــن مســئله لغــو شــد‪.‬‬ ‫پــس ایــن وعــده ی ایجــاد شــغل نبایــد بــا وام‬ ‫باشــد و‪...‬دیگــه چیــه؟‬ ‫بیــکار کــه بمانــد ملــت مــرد پــس کــه زیــر‬ ‫قــرض و بدهــی مانــد وایــن منــزل بیمــاری‬ ‫انقــدر هســت کــه گاهــی نمی بینیمــش‬ ‫وام گرفتــن هــم بــه هیــچ عنــوان چیــز بــدی‬ ‫نیســت بزرگتریــن و موفــق تریــن شــرکت های‬ ‫جهــان هــم وام می گیرنــد تــا مشــکل همیــن‬ ‫بیــکاری را حــل کننــد ایــن وام وامانــده یکــی‬ ‫از مرســوم ترین شــیوه های تامیــن مالــی‬ ‫و جبــران بیــکاری اســت حــاال چــه در ابعــاد‬ ‫کســب و کار کوچــک و خانوادگــی چــه در‬ ‫شــرکتی بــزرگ و چنــد ملیتــی‪.‬‬ ‫بمانــد هــم کــه بــرای گرفتنــش دوتــا ضامــن‬ ‫گــردن کلفــت و کارمنــد هــم بایــد باشــد‬ ‫‪،‬فیــش حقوقــی و دارای دســته چــک وایضــا‬ ‫بهره منــد از حســاب بانکــی یکســری امــوال‬ ‫منقــول و معقــول و از همــه مهمتــر ســود‬ ‫کالن یعنــی شــریک وام مــردم دیگــه‪....‬‬ ‫خالصــه کــه بابــا‪ ،‬مــردم دیگــه حرف هــای‬ ‫هوایــی و بــی ســند و مــدرک را قبــول‬ ‫نمی کننــد عجــب حرفــی زدی ا اقــای مســئول‬ ‫ایجــاد شــغل نبایــد‪.....‬‬ ‫اما با لغو این مســئله مطمئنا مشــکل‬ ‫کــم ابــی و تنــش ابــی کــه در اینــده بــا‬ ‫ان مواجــه هســتیم حــل نشــدنی باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ ،‬از ســوی دیگــر نیــز مــردم‬ ‫اســتان گلســتان ســال هاســت کــه‬ ‫شــالیکاری مــی کننــد و بــا لغــو کشــت‬ ‫ایــن محصــول لطمــه ای بــزرگ بــه‬ ‫اقتصــاد کشــاورزان منطقــه وارد مــی‬ ‫شــود چــرا کــه شــالیکاری بیشــترین‬ ‫رونــق را در منطقــه دارد و بــه دلیــل‬ ‫نبــود زیــر ســاخت هــای مناســب و خــام‬ ‫فروشــی محصــوالت کشــاورزی کاشــت‬ ‫محصوالت دیگر ریســگی برای کشــاورز‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــت چغندرقنــد و شــالی منجــر بــه‬ ‫نابــودی ابخوان هــای گلســتان می شــود‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کشــت چغندرقنــد و‬ ‫شــالی منجــر بــه نابــودی ابخوان هــای‬ ‫اســتان و در نتیجــه نشســت زمیــن‬ ‫می شــود کــه پــس از ان هیــچ راه‬ ‫چــاره ای بــرای بازســازی ســفره ها‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬سیدمحســن‬ ‫حســینی در دیــدار بــا فرماندار شهرســتان‬ ‫کاللــه اظهــار کــرد‪« :‬ســد بوســتان» در‬ ‫کسب و کار‬ ‫ابتــدای احــداث در ‪ ۱۵‬ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۵۴‬میلیــون مترمکعــب ظرفیــت‬ ‫داشــت کــه بــه دلیــل رســوبات باالدســت‬ ‫بــه ویــژه رســوباتی کــه از اراضــی شــیب دار‬ ‫بــه پایین دســت منتقــل می شــود نیمــی‬ ‫از ظرفیــت ان از رســوب پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 27‬درصدی بارش در گلستان‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪۲۷‬‬ ‫درصــدی بارش هــای اســتان گفــت‪:‬‬ ‫هنــوز بعــد از دهه هــا کــه اقتصــاد‬ ‫اســتان بــر پایــه کشــاوزی می چرخــد‬ ‫امــا نقشــه راه مشــخصی بــر پایــه‬ ‫منابــع پایــدار از جملــه اب موجــود بــه‬ ‫م نمی خــورد ‪.‬‬ ‫چشــ ‬ ‫وی افــزود‪ :‬اب منطقــه ای اســتان‬ ‫بــرای کشــت چغندرقنــد و شــالی‬ ‫هشــدار الزم را در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اعــام‬ ‫کــرده اســت و ادامــه کشــت ایــن‬ ‫دو محصــول منجــر بــه نابــودی‬ ‫ابخوان هــای اســتان و در نتیجــه‬ ‫نشســت زمیــن می شــود کــه پــس از‬ ‫ان هیــچ راه چــاره ای بــرای بازســازی‬ ‫ســفره ها وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا اعتبــارات ناچیــز نمی تــوان اقــدام‬ ‫مناســبی بــرای رودخانه هــای اســتان‬ ‫انجــام داد‬ ‫حســینی تصریح کــرد‪ ۳۲۱ :‬کیلومتر‬ ‫رودخانــه در شهرســتان کاللــه وجــود‬ ‫دارد کــه نیازمنــد ســاماندهی اســت‬ ‫و بــا اعتبــارات ناچیــز مهندســی‬ ‫رودخانــه نمی تــوان اقــدام مناســبی‬ ‫بــرای رودخانه هــای اســتان انجــام داد‬ ‫کــه تــاش ما بــرای افزایــش اعتبارات‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫گلســتان هشــدارهای الزم را در ایــن‬ ‫زمینــه داد و خــود را از مســئله بحــران‬ ‫کــم ابــی کــه بــا ان مواجــه هســتیم‬ ‫بیــرون کشــید و حــاال مــی مانــد باقــی‬ ‫مســووالن کــه در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار نظــر کننــد و بــار مســوولیت را‬ ‫از روی دوش خــود بردارنــد‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه‬ ‫مســووالن اســتانی هشــدار و اخطــار‬ ‫دادنــد را یــاد گرفتــه انــد و هیــچ کــس‬ ‫راه حــل مناســبی بــرای رفع مشــکالت‬ ‫نــدارد‪ ،‬اگــر مســوولیت تنهــا بــه ایــن‬ ‫باشــد کــه همــه مــی تواننــد در جایگاه‬ ‫شــما نقــش ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫مافیــای واردات برنــج مخالــف افزایــش‬ ‫کشــت برنــج در داخــل کشــور هســتند‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده‬ ‫مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫در بیســت اســفند ماه ســال گذشــته‬ ‫دربــاره مخالفت هایــی کــه بــا لغــو‬ ‫ممنوعیــت کشــت برنــج می شــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هیئــت دولــت از‬ ‫ســال ‪ 97‬کشــت برنــج را در کشــور‬ ‫بــه غیــر از گیــان و مازنــدران ممنــوع‬ ‫کــرده بــود که این موضوع مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی زیــادی بــرای‬ ‫کشــاورزان بــه ویــژه شــالیکاران بــه‬ ‫وجــود اورد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گلســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬از طرفــی برنج هــای بســیار‬ ‫بی کیفیتــی بــه کشــور وارد شــده‬ ‫اســت کــه یکســری افــراد دســت‬ ‫انــدکار هســتند و مافیــای واردات‬ ‫برنــج مخالــف افزایــش کشــت برنــج‬ ‫در داخــل کشــور هســتند‪.‬‬ ‫برنامــه نویســی یکــی از برتریــن و پردرامدتریــن مشــاغل دنیــا اســت‪،‬‬ ‫در ان شــکی نیســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان برنامــه نویســان بــزرگ توانســته اند دنیــا را تغییــر دهند‬ ‫و بــا برنامه هایشــان زندگــی را بــرای انســان ها راحت تــر کننــد‪ .‬پــس چــه شــغلی بهتــر از‬ ‫برنامــه نویســی کــه هــم بســیار معتبــر اســت‪ ،‬هــم درامــد بســیار خوبــی دارد و هــم مــی‬ ‫توانــد موجــب کمــک بــه دیگــران شــود‪.‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم می خواهیــد یــک برنامــه نویــس حرفــه ای شــوید‪ .‬مــا در ایــن مقالــه‬ ‫قصــد داریــم تمــام انچــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس حرفـه ای الزم اســت‬ ‫را مــورد بررســی قــرار دهیــم‪ .‬پــس راحــت باشــید و از قــدم گذاشــتن در دنیــای حرف ـه ای‬ ‫برنامــه نویســی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫ابتــدا عالقــه بعــد پــول‪ :‬یکــی از اشــتباهات رایــج در انتخــاب برنامــه نویســی بــه عنــوان‬ ‫شــغل ایــن اســت کــه افــراد صرفــا بــرای کســب درامــد بــه ســراغ ان می رونــد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫ببینیــد چقــدر بــه برنامــه نویســی عالقه مند هســتید؟ برنامه نویســی یک حرفــه پر چالش‬ ‫اســت و بــه تــاش بــرای حرفــه ای شــدن در ان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــا خودتــان صــادق باشــید‪ .‬حاضریــد تــاش کنیــد تــا بــه خوبــی در ان مهــارت کســب‬ ‫کنیــد؟ البتــه بایــد بگویــم ایــن چالش هــا بــرای عالقه منــدان به برنامه نویســی بســیار لذت‬ ‫بخــش هســتند‪ .‬چــون در طــول انجــام کار‪T‬نتایــج تــاش هایتــان را می بینیــد‪.‬‬ ‫بــرای کســب درامــد از برنامــه نویســی بایــد ابتــدا در ان حرفــه ای شــوید و بــرای حرفـه ای‬ ‫شــدن در برنامــه نویســی بهتــر اســت بــه ان عالقه منــد باشــید بــه عبــارت دیگــر اگــر بــه‬ ‫سنگدوینی ادامه داد‪ :‬پیش از اینکه‬ ‫ایــن موضــوع را در کمیســیون تلفیــق‬ ‫مطــرح کنــم‪ ،‬اســتاندار گلســتان‬ ‫مکاتباتــی بــا دولــت انجــام داده بــود‬ ‫و اعــام کــرد ‪ 15‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫نســقی در اســتان وجــود دارد کــه از‬ ‫اب های ســطحی اســتفاده می کنند و‬ ‫ســابقه کشــت برنــج در ایــن اراضــی به‬ ‫بیــش از یــک قــرن می رســد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬وقتــی کــه‬ ‫کشــاورزان را از کشــت محصولــی‬ ‫منــع می کنیــم بایــد کشــت جایگزیــن‬ ‫دیگــری را بــه انــان معرفی کنیــم و در‬ ‫حالیکــه وزارت خانه هــای صمــت و‬ ‫جهادکشــاورزی موظــف بودنــد چنین‬ ‫کاری انجــام دهنــد امــا اقــدام موثــری‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام ندادنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی اظهار داشــت‪ :‬با توجه به‬ ‫نامــه اســتاندار بــه دولــت‪ ،‬موضــوع لغو‬ ‫ممنوعیت کشت برنج را در کمیسیون‬ ‫تلفیــق مطــرح کــردم پــس از تصویــب‬ ‫در کمیســیون به صحن علنی مجلس‬ ‫امــد کــه در انجــا هــم موضــوع بــه نظــر‬ ‫شــورای اب در اســتان ها موکــول شــد‬ ‫کــه متناســب بــا وضعیــت هــر منطقــه‬ ‫دربــاره کشــت یــا عــدم کشــت برنــج‬ ‫تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫حــاال کشــاورزان بایــد منتظــر‬ ‫بنیشــینند و ببیننــد کــه نظــر شــورای‬ ‫اب در خصــوص کشــت ایــن‬ ‫محصــول چیســت؟ در جایــی از یکــی‬ ‫از بــزرگان خوانــدم کــه گفتــه بــود‬ ‫مشــکل مــا ایــن اســت کــه فقــط از‬ ‫درد مــی نالیــم امــا بــه دنبــال درمــان‬ ‫نیســتیم و ایــن حکایــت امــروز تدبیــر‬ ‫مســووالن اســتان در خصــوص‬ ‫کشــاورزی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫چگونه یک برنامه نویس حرفه ای شویم‬ ‫برنامــه نویســی عالقه منــد باشــید مســیر پردرامــدی پیــش رو شماســت امــا اگــر بخاطــر‬ ‫پــول می خواهیــد برنامــه نویــس شــوید مســیر ســختی را پیــش رو خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر تصمیم تــان بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس حرف ـه ای جــدی اســت و بــا‬ ‫عالقــه می خواهیــد در ایــن مســیر گام برداریــد‪ ،‬مســیر پیــش رو بســیار روشــن اســت و در‬ ‫اینــده نزدیــک از یــک شــغل معتبــر و پردرامــد لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬حــاال بایــد تــاش کنیــد‬ ‫تــا مهارتتــان را افزایــش دهیــد‪ .‬خیالتــان راحــت‪ ،‬بــا دانــش در کنــار شماســت و از شــما‬ ‫حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫یــک زمینــه را انتخــاب کنیــد و جلــو بروید‪:‬شــاید قبــا این جملــه را در مورد علم شــنیدید‪« :‬‬ ‫بــه جــای اینکــه یــک دریــا باشــید بــه عمــق یــک وجــب‪ ،‬یــک چــاه باشــید بــه عمــق صــد متر»‪.‬‬ ‫دقیقــا ایــن موضــوع بــرای حرفــه ای شــدن در برنامه نویســی هم وجود دارد‪ .‬برنامه نویســی‬ ‫یــک دنیــای گســترده اســت و شــاخه هــای زیــادی دارد (از برنامــه نویســی اپلیکیشــن هــای‬ ‫موبایــل‪ ،‬طراحــی ســایت تــا برنامــه نویســی بــازی هــای کامپیوتــری)‪ .‬الزم نیســت در همــه‬ ‫زمینــه هــا مهــارت داشــته باشــید‪ .‬یــک زمینــه را بــر اســاس عالقــه تــان انتخاب کنید و ســعی‬ ‫کنیــد بــا تــاش در ان متخصــص شــوید‪ .‬زمینــه هــای مهــم برنامه نویســی شــامل مــوارد زیر‬ ‫می شــود‪ :‬برنامــه نویســی تحــت موبایــل (شــامل اندرویــد و ‪)IOS‬‬ ‫برنامــه نویســی تحــت وب (شــامل بک انــد (پــس زمینــه ســایت) و فرانت اند(ظاهــر ســایت))‬ ‫برنامــه نویســی تحــت دسکتاپ(شــامل نــرم افزارهــای کاربــردی تحــت وینــدوز و…) ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫ی طبیعــی در خیابان هــا‪،‬‬ ‫هدایــت فاضــاب خانگــی بــه کوچــه و معابــر در کنــار نبــود پســتی و بلنــد ‬ ‫ب شــهر گنبــدکاووس را بــه منبعــی از بــوی تعفــن تبدیــل کــرده کــه این‬ ‫جــداول و کانال هــای هدایــت ا ‬ ‫معضــل چندیــن ســاله در روزهــای گــرم ســال‪ ،‬مشــام شــهروندان را بیــش از همیشــه ازار می دهــد‪.‬‬ ‫بــا گــرم شــدن تدریجــی هــوا در شــهر ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس‪ ،‬معضل بوی تعفــن فاضالب های‬ ‫شــهری و مســائل بهداشــتی ناشــی از ان همچون زخم کهنه ای ســرباز کرده و شــهروندان این شــهر‬ ‫را هنــگام تــردد در پیــاده رو و عبــور از کنــار جــداول هدایــت اب هــای ســطحی به شــدت ازار می دهــد‪.‬‬ ‫بوی تعفن فاضالب‬ ‫در روزهای گرم‬ ‫معضلهمیشگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪293‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرهاد زارع‬ ‫نیروی انسانی مهمترین دارایی‬ ‫هر سازمان‬ ‫شرکت های سهامی زراعی راهی‬ ‫برای توسعه کشاورزی نوین‬ ‫از جملــه اهــداف تشــکیل شــرکت های ســهامی زراعــی‬ ‫م ســاختن موجبــات افزایــش درامد ســرانه کشــاورزان‬ ‫فراهـ ‬ ‫و اشــنا کــردن زارعــان بــا اصــول و شــیوه های پیشــرفته ‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری و جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی‬ ‫زراعــی بــه قطعــات کوچــک غیــر اقتصــادی و همچنیــن‬ ‫افزایش ســطح زیرکشــت کشــور با اســتفاده از اراضی بایر و‬ ‫مــوات و مســلوب المنفعــه بــود ه اســت‪.‬‬ ‫تشکیل شرکت سهامی کشاورزی‪ ،‬راهی برای درامد بیشتر کشاورزان‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــام هــای بهــر ه‬ ‫بــرداری بیــش از نــه هــزار نفــر عضــو‬ ‫‪ ۳۳‬شــرکت ســهامی بــا گســتره ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۸۶۲‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی کشــور هســتند‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار حمیــد‬ ‫زارع قنات نــوی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر کلیــه شــرکت های دارای‬ ‫ســهامی زراعــی کــه دارای اهــداف‬ ‫تعریــف شــده در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی هســتند‪ ،‬تابــع قانــون‬ ‫تشــکیل شــرکت های ســهامی زراعــی‬ ‫مصــوب ســال ‪ ۱۳۵۲‬می باشــند‪.‬‬ ‫زارع قنات نــوی افــزود‪ :‬از جملــه‬ ‫اهــداف تشــکیل ایــن نــوع شــرکت ها‬ ‫فراهــم ســاختن موجبــات افزایــش‬ ‫درامــد ســرانه کشــاورزان و اشــنا‬ ‫کــردن زارعــان بــا اصــول و شــیوه های‬ ‫پیشــرفته کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫و جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی‬ ‫زراعــی بــه قطعــات کوچــک غیــر‬ ‫اقتصــادی و همچنیــن افزایــش‬ ‫ســطح زیرکشــت کشــور بــا اســتفاده‬ ‫از اراضــی بایــر و مــوات و مســلوب‬ ‫ المنفعــه بــود ه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه مولفــه هــای تعریــف شــده در‬ ‫قانــون تشــکیل شــرکت های ســهامی‬ ‫زراعــی کــه عــاوه بــر جلوگیــری‬ ‫و ممانعــت از مهاجــرت و خــروج‬ ‫روســتاییان از روســتاها‪ ،‬امــکان‬ ‫بهــره وری و اســتفاده حداکثــری در‬ ‫بخــش کشــاورزی را فراهــم می کنــد‪،‬‬ ‫ایــن الگــو را در زمــره یکــی از بهتریــن‬ ‫الگوهــای تعریــف شــده نظــام هــای‬ ‫بهره بــرداری کشــاورزی در ایــران‬ ‫کسب و کار‬ ‫می تــوان دانســت‪.‬‬ ‫زارع قنــات نــوی در ادامــه تصریــح‬ ‫داشــت‪ :‬می تــوان گفــت هــم اکنــون‬ ‫‪ ۳۳‬شــرکت ســهامی زراعــی بــا ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۱‬نفــر عضــو و بــا ‪ ۸۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۶۲‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫در ‪ ۱۴‬اســتان کشــور فعالیــت دارنــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع پیــش از انقــاب و‬ ‫پــس از انحــال ‪ ۸۹‬شــرکت ســهامی‬ ‫زراعــی از مجمــوع ‪ ۹۳‬شــرکت‪ ،‬دور‬ ‫دوم تشــکیل شــرکت های ســهامی‬ ‫زراعــی از ســال ‪ ۱۳۸۴‬دانســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتر نظام هــای بهره برداری‬ ‫گفت‪ :‬در فرایند تشــکیل شــرکت های‬ ‫ســها می ز را عی ا ر ز یا بی ها ی ال زم ا ز‬ ‫ابعــاد اجتماعــی‪ ،‬حقوقــی و فنــی‬ ‫توســط کارشناســان مرتبــط پــس از‬ ‫دریافــت تقاضــای کشــاورزان دارای‬ ‫اراضــی همجــوار صــورت می پذیــرد و‬ ‫در صــورت اینکــه منطقــه مــورد نظــر‬ ‫دارای شــاخص های الزم نســبت بــه‬ ‫اســتقرار الگــوی نظــام بهره بــرداری‬ ‫برخــوردار باشــد‪ ،‬اقــدام بــه صــدور‬ ‫موافقــت اولیــه جهــت ادامــه فراینــد‬ ‫مربوطــه از ایــن دفتــر می شــود و در‬ ‫پایــان هــر یــک از اعضــاء بــه تناســب‬ ‫دارا بــودن میــزان عوامــل تولیــد کــه‬ ‫شــامل اراضــی و منابــع ابــی می شــود‪،‬‬ ‫از ســهام ارزیابــی شــده برخــوردار و‬ ‫بــه عنــوان ســهامدار ان شــرکت مــورد‬ ‫پذیــرش قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫زارع قنــات نــوی بــا تاکیــد براینکــه‬ ‫مرغوبیــت محصــوالت مهمتریــن‬ ‫عامــل در ســهام اســت نــه چیــز‬ ‫دیگــری گفــت‪ :‬در ایــن شــرکت ها‬ ‫میــزان اورده نقــدی اعضــاء برخــاف‬ ‫ت هــای ســهامی زراعــی‬ ‫ســایر شــرک ‬ ‫هیــچ گونــه تاثیــری در تعــداد ســهام‬ ‫متعلــق بــه اعضــاء نداشــته و مــاک‬ ‫ســهامداری تنهــا میــزان و مرغوبیــت‬ ‫عوامــل تولیــد اســت‪.‬‬ ‫امــکان اجــرای کامــل زنجیــره تولیــد‬ ‫در ایــن نــوع از شــرکت های زراعــی‬ ‫وی از مشــخصه هــای بــارز ایــن‬ ‫شــرکت ها امــکان اجــرای کامــل‬ ‫زنجیــره تولیــد در ان را اعــام و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون در برخــی‬ ‫از شــرکت هــای ســهامی زراعــی‬ ‫موجــود از جملــه در اســتان هــای‬ ‫اصفهــان و خراســان جنوبــی‪ ،‬زنجیــره‬ ‫تولیــد بــه معنــای تامیــن نهــاده تــا‬ ‫مرحلــه تولیــد محصــول در صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بــه طــور کامــل‬ ‫اجــرا می شــود و محصــوالت تولیــدی‬ ‫تحــت برنــد همــان شــرکت ســهامی‬ ‫زراعــی ثبــت و بــه بــازار مصــرف‬ ‫عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫غالب برنامه های دفتر‬ ‫نظام های بهره برداری‬ ‫وی افــزود‪ :‬اهــم برنامه هــای ایــن‬ ‫دفتــر را در خصــوص شــرکت هــای‬ ‫ســهامی زراعــی برنامه ریــزی بــرای‬ ‫جــذب کارافریــن حقیقــی و یــا حقوقی‬ ‫در جهــت توســعه شــرکت های‬ ‫ســهامی زراعــی دانســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شناســایی مناطــق‬ ‫مســتعد جهــت تشــکیل شــرکت های‬ ‫ســهامی زراعــی جدیــد؛ برنامه ریــزی‬ ‫بــرای تغییــر شــخصیت حقوقــی‬ ‫شــرکت های تعاونــی تولیــد مســتعد‬ ‫بــه ســهامی زراعــی؛ ســاماندهی‬ ‫وضعیــت مالــی شــرکت های و‬ ‫اســتقرار سیســتم مالــی یکپارچــه‬ ‫مالــی در شــرکت های ســهامی‬ ‫زراعــی و تصویــب طــرح امــوزش و‬ ‫توانمنــد ســازی شــرکت های ســهامی‬ ‫زراعــی توســط هیــات مدیــره ســازمان‬ ‫مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫زارع قنــات نــوی چالشــی اصلــی‬ ‫در زمینــه اســتقرار و ادامــه فعالیــت‬ ‫مطلــوب ایــن شــرکت ها را کاهــش‬ ‫منابــع ابــی کشــور عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــه طورکلــی منابــع ابــی‬ ‫در ادامــه فعالیــت هــر شــرکت‬ ‫مخصوصــا بخــش کشــاورزی نقشــی‬ ‫حیاتــی دارد‪ ،‬الزم اســت متولیــان‬ ‫امــر هرچــه ســریع تــر بــا هماهنگــی‬ ‫کامــل و اعمــال سیاســت هــای الزم‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬ضمــن قطــع رونــد‬ ‫نزولــی منابــع ابــی موجــود بــر اجــرای‬ ‫ســامانه هــای نویــن ابیــاری در اراضی‬ ‫کشــاورزی کشــور اهتمــام ورزنــد‪.‬‬ ‫وی درپایــان وجــود شــرایط کرونــا را‬ ‫بـ ه عنــوان ســدی بــرای برگــزاری منظــم‬ ‫مجامــع عمومــی ایــن نــوع شــرکت ها‬ ‫اعــام و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن‬ ‫مجامــع نیــز در صــورت رعایــت‬ ‫پروتــکل بهداشــتی مــی تواننــد نســبت‬ ‫بــه برگــزاری و تشــکیل ایــن نــوع‬ ‫جلســات اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫کــه هرچنــد در شــرایط کنونــی کــه‬ ‫کشــور در وضعیــت بحرانــی بــه ســر‬ ‫مــی بــرد توصیــه مــی شــود که جلســات‬ ‫بــه صــورت مجــازی برگــزار گــردد‪.‬‬ ‫چگونه یک مکانیک ماهر شوم‬ ‫بــرای انکــه یــک مکانیــک خــودرو ماهــر شــویم مــی بایســت یکــی از ســه روش زیــر را‬ ‫انتخــاب نمائیــم‪.‬‬ ‫شــاگردی کــردن در نمایندگــی هــای مجــاز شــرکتهای خــودرو ســازی و یــا شــاگردی در‬ ‫مغازه هــای مکانیکــی خــودرو مــی باشــد کــه ایــن یادگیــری بســیار طوالنی مدت می باشــد‬ ‫و بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد ســریع وارد بــازار کار مکانیــک خــودرو شــوند مناســب‬ ‫نیســت و ایــن ســبک یادگیــری بیشــتر در ســالیان قبــل مرســوم بــود اســت‪.‬‬ ‫تحصیــل در هنرســتانهای کاردانــش و فنــی و حرفــه ای امــوزش و پــرورش در رشــته‬ ‫مکانیــک خــودرو بــه مــدت ‪ 3‬ســال در دوره متوســطه دوم و یــا ادامــه تحصیــل در‬ ‫دانشــگاههای معتبــر در رشــته مهندســی مکانیــک خــودرو کــه ‪ 4‬ســال طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫شــرکت در دوره هــای مراکــز فنــی و حرفــه ای ازاد و دولتــی و اموزشــگاههای فنــی و‬ ‫حرفــه ای ازاد کــه بــه صــورت تخصصــی در حرفــه مکانیــک خــودرو مشــغول بــه امــوزش‬ ‫کارامــوزان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫در انتخاب اموزشگاه مکانیک خودرو به چه نکاتی مهمی باید توجه کنیم ؟‬ ‫البتــه انتخــاب دوره هــای مهــارت امــوزی مکانیکــی نبایــد رفــا بر اســاس قیمــت باشــد بلکه‬ ‫جزئیــات زیــاد دیگــری هــم بایــد موردتوجــه باشــد‪ .‬از نکاتــی مثــل بــه روز بــودن تجهیــزات‪،‬‬ ‫تجربــه و ســابقه اســتادان‪ ،‬ســرفصل های ارائــه شــده‪ ،‬تعــداد افــراد حاضــر در هــر کالس‪،‬‬ ‫بــه روز بــودن اموزش هــا و… کــه بگذریــم‪ ،‬کیفیــت دوره هــای عملــی و بــه خصــوص ”‬ ‫امکانــات و تجهیــزات اموزشــگاه هــا ” بســیار حائــز اهمیــت اســت‪ .‬بــه طــور مثــال ممکــن‬ ‫اســت دوره ای ارزان باشــد یــا حتــی مثــل برخــی دوره هــای دولتــی‪،‬‬ ‫رایــگان باشــد‪ -‬امــا شــما در طــول دوره نتوانید اموخته هــای خود را‬ ‫بــه خوبــی تمریــن کنیــد و یــا نمــی توانــد نیــاز شــما را بــرای ورود بــه بــازار کار مرتفــع ســازد‪.‬‬ ‫طــول دوره امــوزش مکانیکــی خــودرو ‪ :‬مــدت دوره امــوزش مکانیکــی خــودرو بــا توجه به مدت‬ ‫ســاعات برگــزاری دوره و شــیفت اموزشــی بیــن یــک تــا ســه مــاه برنامــه ریــزی و اجرا می شــود‪.‬‬ ‫حداقــل مــدرک تحصیلــی جهــت امــوزش مکانیکــی خــودرو ‪ :‬جهــت شــرکت در دوره‬ ‫مکانیکــی خودروحداقــل مــدرک تحصلــی پایــان ســوم راهنمایــی (پایــان دوره متوســطه‬ ‫اول نهــم) توصیــه مــی شــود و کســانی کــه تحصیــات کمتــری دارنــد در صــورت داشــتن‬ ‫توانائــی‪ ،‬تجربــه‪ ،‬عالقــه ‪ ،‬اســتعداد و رغبــت مــی تواننــد در ایــن دوره شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫اعتبــار مــدارک فنــی و حرفــه ای ‪ :‬افــرادی کــه پــس از گذرانــدن فراینــد تعریــف شــده در‬ ‫ســازمان فنــی و حرفـه‪‎‬ای موفــق بــه اخــذ گواهینامــه شــوند بــا توجــه بــه بیــن المللــی بــودن‬ ‫ایــن مــدرک می تواننــد در تمامــی کشــورهایی کــه عضــو ســازمان جهانــی کار (‪ )ILO‬هســتند‪،‬‬ ‫مشــغول کار شــوند و ایــن گواهینامــه بین المللــی در همــه ایــن کشــورها اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫وضعیــت بــازار کار مکانیکــی خودرو‪:‬بــا توجــه بــه افزایــش بســیار زیــاد تولیــد و‬ ‫مونتــاژ انــواع خــودرو ایرانــی و خارجــی و اســتقبال مــردم ایــران بــرای خریــد خــودرو‬ ‫شــخصی کــه بــر اســاس امــار رســمی درصــد تعــداد خانــواده هائــی کــه در ســال ‪1395‬‬ ‫صاحــب خــودرو بــوده انــد نســبت بــه ‪ 20‬ســال قبــل بیــش از ‪ 3‬برابــر شــده و طــی‬ ‫‪ 20‬ســال اینــده تعــداد خــودرو هــا در ایــران ‪ 2/5‬برابــر خواهــد شــد و بــه ‪ 50‬میلیــون‬ ‫خــودرو خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪ - 292‬مهمترین و حیاتی ترین دارایی‬ ‫هــر ســازمان‪ ،‬نیــروی انســانی ان ســازمان اســت‪.‬‬ ‫کیفیــت و توانمنــدی نیــروی انســانی‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫عامــل بقــاء و حیــات ســازمان اســت‪ .‬نیــروی انســانی‬ ‫توانمنــد‪ ،‬ســازمان توانمنــد را بــه وجود مــی اوردتوجه‬ ‫بــه نیــروی انســانی در ســازمانها طــی ســالهای اخیــر‬ ‫بخش عظیمی از زمان و ســرمایه ســازمانهای پیشــرو‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬اکنــون مدیــران‬ ‫هوشــمند مــی داننــد کــه هــر قــدر در زمینــه توســعه‬ ‫و ارتقــای نیــروی انســانی ســرمایه گــذاری کننــد‪،‬‬ ‫موفقیــت‪ ،‬کارایــی و برتــری رقابتــی ســازمان خــود را‬ ‫تضمیــن کــرده انــد‪ .‬ادعــا شــده اســت کــه موثرتریــن‬ ‫راه به دســت اوردن مزیت رقابتی در شــرایط فعلی‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــرات و تحــوالت شــگرف‪ ،‬کارامدتر و‬ ‫توانمنــد کــردن منابــع انســانی سازمانهاســت‪.‬‬ ‫مدیریت فرایند جدایی کارمندان‪ : ‬‬ ‫تیــم مدیریــت منابــع انســانی بایــد مجموعــه‬ ‫مشــخصی از وظایــف را در صــورت اســتعفا‪ ،‬اخــراج‬ ‫یــا اخــراج کارمنــد انجــام دهد‪ .‬بــرای اطمینــان از‬ ‫اینکــه مراحــل قانونــی بــه اتمــام رســیده اســت ‪ ،‬بایــد‬ ‫مــدارک تکمیــل شــود‪ ‬ممکن اســت پرداخــت حــق‬ ‫الزحمــه ارائــه شــود یــا بــا ان مذاکــره شــود ‪ ،‬مزایــا‬ ‫بایــد تســویه شــود و دسترســی بــه منابــع شــرکت‬ ‫بایــد از طریــق جمــع اوری کلیدهــا ‪ ،‬نشــان هــا ‪،‬‬ ‫رایانــه هــا یــا مــواد حســاس از کارمنــد قطــع شــود‪.‬‬ ‫بهبــود روحیه‪ : ‬تیــم هــای موثــر منابــع انســانی‬ ‫کارکنــان شــرکت را ترغیــب مــی کننــد تــا بهتریــن‬ ‫تــاش خــود را انجــام دهنــد ‪ ،‬کــه بــه موفقیــت کلــی‬ ‫شــرکت کمــک مــی کنــد‪ .‬کار انهــا اغلــب شــامل‬ ‫پــاداش دادن بــه کارمنــدان بــرای عملکــرد خــوب و‬ ‫ایجــاد یــک فضــای کاری مثبــت اســت‪.‬‬ ‫شکل تغییر یافته مدیریت منابع انسانی‬ ‫مدیریــت منابــع انســانی شــامل رویکردهــای‬ ‫اســتراتژیک و جامــع بــرای مدیریــت افراد و همچنین‬ ‫فرهنــگ و محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫نقــش متخصصــان منابــع انســانی ایــن اســت کــه‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد مهمتریــن دارایــی شــرکت‬ ‫ ســرمایه انســانی ان ‪ -‬از طریــق ایجــاد و مدیریــت‬‫برنامــه هــا ‪ ،‬سیاســت هــا و رویــه ها و با پــرورش یک‬ ‫محیــط کار مثبــت از طریــق کارمنــد و کارمنــد موثــر ‪،‬‬ ‫پــرورش و پشــتیبانی مــی شــود‪.‬‬ ‫روابــط مفهــوم مدیریــت منابــع انســانی ایــن اســت‬ ‫کــه کارکنانــی کــه مشــمول مدیریــت موثــر منابــع‬ ‫انســانی هســتند ‪ ،‬مــی تواننــد بــه طــور موثرتــری در‬ ‫جهــت گیــری کلی شــرکت کننــد و در نتیجه از تحقق‬ ‫اهــداف شــرکت اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫تیــم مدیریــت منابــع انســانی امــروز بیــش از کارکنــان‬ ‫ســنتی یــا کارهــای اداری مســئول اســت‪ .‬در عــوض ‪،‬‬ ‫اعضــای یــک تیــم مدیریــت منابــع انســانی بیشــتر بــر‬ ‫ارزش افــزوده بــه اســتفاده اســتراتژیک کارمنــدان و‬ ‫اطمینــان از تاثیــر برنامــه هــای کارمنــدان بــر تجــارت‬ ‫بــه روش هــای مثبــت و قابــل انــدازه گیــری متمرکــز‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫تیــم هــای منابــع انســانی بــر روی مــواردی تمرکــز مــی‬ ‫کننــد کــه ارزش واقعــی بــه ســازمان نمــی بخشــند‬ ‫‪ ،‬اغلــب واکنــش پذیــر ‪ ،‬غیرخالقانــه و فاقــد درک‬ ‫اساســی کســب و کار تلقــی مــی شــوند‪ .‬از طــرف دیگر‬ ‫‪ ،‬متخصصــان منابــع انســانی کــه مــی خواهنــد بــه‬ ‫عنــوان شــرکای تجــاری واقعــی شــناخته شــوند ‪ ،‬بایــد‬ ‫خــود را بــه عنــوان افــرادی تاجــر و متخصــص در منابــع‬ ‫انســانی ببیننــد ‪.‬‬ ‫مدیــران منابــع انســانی ‪ /‬شــرکای تجــاری امــروز بایــد‬ ‫کار تجــارت را درک کننــد و بتواننــد بــه راحتــی از زبــان‬ ‫رهبــران تجــارت صحبت کنند تا بتوانند اثری ســنجیده‬ ‫و اثبــات شــده بــر اهــداف تجــاری داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش‬ ‫گلستان ها‬ ‫کمک بر‬ ‫معیشت مردم‬ ‫سال هفتم‬ ‫مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬برداشــت گل محمدی از ســطح ‪۴۶۸‬‬ ‫هکتــار از گلســتان های اســتان در هفتــه جــاری اغــاز شــده اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود بیــش از ‪۳۵۰‬‬ ‫تــن محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان بــا تاکیــد بــر اکوتوریســم گلســتان هــا اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن مــی تــوان ایــن‬ ‫مناطــق را بــه عنــوان فضاهــای تفریحــی و گردشــگری اســتفاده کــرد کــه کمــک زیــادی بــه معیشــت و‬ ‫اقتصــاد خانــواده مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪293‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کاهش معوقات کارگران‬ ‫مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی از کاهــش معوقــات کارگــران از ‪ ۱۱۹‬مــاه در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۴۱‬مــاه در پایــان ســال ‪ ۹۹‬خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار حســن نوری روز یکشــنبه در نشســت خبری که به مناســب اغاز هفته‬ ‫کار و کارگــر برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬مطالبــات معوقــه هــزار و ‪ ۵۰۲‬کارگــر در ‪ ۳۸‬کارگاه در ســال ‪۹۸‬‬ ‫مانــده بــود و بــا توجــه بــه ایــن کــه بیشــتر ایــن معوقــات در بخــش پیمانــکاری بــود بــا ابــاغ مصوبــه ای‬ ‫مبنــی بــر ایــن کــه پرداخــت مطالبات پیمانکاران میبایســت بــا اولویت پرداخت مطالبات کارگری باشــد‬ ‫موجــب کاهــش امــار شــد ایــن در حالیســت کــه هــم اکنــون صرفــا ً ‪ ۵۸۵‬کارگــر در ‪ ۱۳‬کارگاه مطالبــات‬ ‫معوقــه کمتــر از ‪ ۴‬مــاه دارند‪.‬‬ ‫نــوری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی حقــوق کارگــران گفــت ‪ :‬در ســالجاری نــرخ‬ ‫دســتمزد جامعه کارگری نســبت به مدت مشــابه ســال های گذشــته مطلوب اســت و این افزایش‬ ‫حقــوق و دســتمزد موجــب رفــع بخشــی از مشــکالت جامعــه کارگــری را رفــع شــده اســت امــا بــا توجــه‬ ‫بــه بــاال بــودن نــرخ تــورم الزم اســت کارفرماییــان بیــش از گذشــته بــه کارگــران توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود اینکــه بیشــترین امــار حــوادث مرتبــط بــا بخــش ســاختمان بــوده و برهمیــن‬ ‫اســاس ســال گذشــته بیــش از ‪۱۳‬هــزار ســاعت نفــر امــوزش مباحــث ایمنــی کار صــورت گرفــت و ‪۱۲۸‬‬ ‫پیمانــکار نیــز در ایــن حــوزه اموزش هــای الزم را دیدنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود برخــی اختالفــات کار و کارگــری نیــز گفــت‪ :‬مطابــق بــا قانــون پیگیــر ایفــای‬ ‫حقــوق کارگــران هســتیم چــرا کــه بــا وجــود هشــت هــزار و ‪ ۳۵۴‬کارگاه فعــال در اســتان کــه عمــده‬ ‫سامانه ثبت مرغ و گوشت‬ ‫مصرفی خانوار!‬ ‫از خــدا پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬دولــت‬ ‫فخیمــه در ایــن صــد روز اخــر روی دور تنــد افتــاده‬ ‫اســت و بــا فنــگ شــویی در حــال اتمــام کارهــای‬ ‫روی زمیــن مانــده اســت! از جمــع اوری تحریــم‬ ‫هــا و بازگردانــدن اعتبــار بــه پــول ملــی و پاســپورت‬ ‫ایرانی و بهبود فضای کســب و کار گرفته تا حذف‬ ‫چهــار صفــر از پــول ملــی بــا پاکــن‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫جنــگ و قحطــی و تکمیــل ســامانه ملــی امــاک!‬ ‫البتــه ایــن مــورد اخــری خیلــی مهــم اســت‪ .‬در‬ ‫جریــان هســتید کــه ســال هاســت قــرار اســت یک‬ ‫ســامانه برای اعالم اموال مســئوالن نظام طراحی‬ ‫شــود ولــی کافــی نــت طــرف حســاب پشــت گــوش‬ ‫مــی انــدازد و امــروز و فــردا مــی کنــد‪ .‬امــا بــرای ثبت‬ ‫امــوال مــردم ســه ســوته «ســامانه ملــی امــاک»‬ ‫طراحــی شــد و اعــام شــد در راســتای لــزوم درج‬ ‫اطالعــات اقامــت و مالکیــت تمامــی اشــخاص در‬ ‫ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور‪ ،‬هرکــس‬ ‫امالکــش را ثبــت نکنــد‪ ،‬ایــن امــاک خانــه خالــی‬ ‫بــه حســاب می اینــد و هــر زمــان قصــد خریــد و‬ ‫فــروش ان را داشــته باشــد بایــد مالیــات خانــه‬ ‫خالــی را پرداخــت کنــد! ( بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد ‪ ...‬واال ان موقعــی کــه مــا‬ ‫بــرای دریافــت یارانــه معیشــتی ثبــت نــام کردیــم‬ ‫دیدیــم همــۀ اطالعــات مــا از خانــه و ماشــین‬ ‫گرفتــه تــا حقــوق و مانــده حســاب هــای بانکــی‬ ‫روی دایــره اســت تــا جایــی کــه پــول ان پرایــد‬ ‫قراضــه مــان را کــه فروختــه بودیــم و در حســاب‬ ‫مــان گذاشــته بودیــم بــه حســاب درامــد ماهانــه‬ ‫مــا ثبــت شــده بــود و بنــده بــا ‪ 5‬میلیــون تومــان‬ ‫حقــوق در مــاه‪ ،‬یــک خــودرو و یــک ملــک ‪110‬‬ ‫متــری در زمــره ‪ 17‬درصــد پولــدار جامعــه قــرار‬ ‫گرفتــم! حــاال کــه موقــع گرفتــن مالیــات از گــردن‬ ‫کلفــت هــا و پولــدار هــا شــده‪ ،‬مــردم عــادی بایــد‬ ‫امــاک شــان را در ســامانه ثبــت کننــد! بگذریــم‪...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه تعمیــم امــور ثــواب‬ ‫در جامعــه مــورد وثــوق اســت و در توســعه‬ ‫پایــدار نقشــی اســاس دارنــد پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود دوســتان روی پلــت فــرم همیــن ســایت‪،‬‬ ‫«ســامانه ثبــت گوشــت و مــرغ مصرفــی ماهانــه‬ ‫خانــوار هــا» را نیــز طراحــی کننــد تــا خانــواده‬ ‫هــای میــزان گوشــت و مــرغ مصرفــی خــود در‬ ‫مــاه را ثبــت کننــد و از عرضــه گوشــت و مــرغ بــه‬ ‫خانوارهایــی کــه بیشــتر از دو ســه وعــده گوشــت‬ ‫در مــاه مصــرف مــی کننــد‪ ،‬جلوگیــری شــود!‬ ‫بــا ایــن شــیوه هــم بــازار گوشــت و مــرغ کنتــرل‬ ‫مــی شــود و هــم بــه تناســب وزن افــراد و‬ ‫کمــک مــی شــود و بــر و بچــه هــای وزارت‬ ‫بهداشــت دعاگــوی طــراح ســامانه خواهنــد بــود!‬ ‫در ضمــن اگــر ایــن شــیوه خــوب جــواب داد مــی‬ ‫تــوان در مــورد میــوه جــات‪ ،‬غــات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫لبنیات‪ ،‬پوشــاک و ســایر محصوالت و کاال ها نیز‬ ‫برنامــه ریــزی کــرد و جلــوی مصــرف بی رویــه انها را‬ ‫گرفــت‪ .‬بــه هــر حــال صــد روز زمــان کمــی نیســت!‬ ‫تشدید بازررسی از نانوایی ها‬ ‫شهرستان رامیان‬ ‫گلســتان ‪ -‬رامیــان‪ :‬رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرســتان رامیــان خبــر تشــدید بازررســی از نانوایی هــا و بهبــود‬ ‫کیفیــت پخــت نــان مــورد انتظــار مــردم داد‪.‬‬ ‫قربانعلــی محمــدی اظهــار داشــت ‪ :‬تشــدید بازرســی از‬ ‫نانوایی هــا بــه منظــور کنتــرل توزیــع و مصــرف ارد و کیفیت پخت‬ ‫نــان بــا شــدت بیشــتر ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صمــت شهرســتان رامیــان بــا بیــان اینکــه نــان‬ ‫بــه عنــوان بخــش اصلــی ســبد غذایــی مــردم اســت گفــت‪:‬‬ ‫بهبــود کیفیــت پخــت نــان مــورد انتظــار مــردم اســت و در ایــن‬ ‫راســتا نظــارت و بازرســی مســتمر از طریــق بازرســین ایــن اداره‬ ‫بــر عملکــرد نانوایــی هــای ســطح شهرســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه خبــازان موظف انــد بــر اســاس ســاعات‬ ‫پخت نان که از طرف اتحادیه نانوایان به انها اعالم شده نسبت‬ ‫به پخت نان اقدام و با بازرســان همکاری الزم را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫افــزود بایــد بــا ارد اختصــاص یافته به هر نانوایی نان پخت شــود‬ ‫و بــا متخلفــان عرضــه خــارج از شــبکه برخــورد جــدی خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از عمــوم شــهروندان رامیانــی خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف اقتصــادی از قبیــل‬ ‫فــروش اجبــاری کاال ‪ ،‬گرانفروشــی ‪ ،‬عــدم درج قیمــت ‪،‬‬ ‫عــدم صــدور فاکتــور ‪ ،‬احتــکار و ‪ ...‬مراتــب را بــه تلفــن ‪124‬‬ ‫و یــا بــا ســامانه ‪ www.124.ir‬اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضرنزدیــک بــه ‪ 85‬هــزار کارگــر‬ ‫شــاغل مــورد شناســایی قــرار گرفته انــد افــزود‪ :‬نزدیــک بــه ‪ 17‬هــزار نفــر از ایــن افــراد کارگــران ســاختمانی اند‪.‬‬ ‫نــوری گریــزی بــه اطلــس رفــاه ایرانیــان کــه توســط وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تدویــن‬ ‫شــده اســت داشــت و گفت‪ :‬دومین اســتان فقیر کشــور بر اســاس شــاخص هایی مانند دریافت‬ ‫یارانــه‪ ،‬درامــد پاییــن و وجــود دهــک هــای پاییــن اعــام شــده هســتیم‪.‬‬ ‫‪۴‬درصد مردم استان محروم از دریافت یارانه هستند‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه جمعیــت ‪ ۹۹۰‬هــزار نفــری اســتان افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد جمعیــت ‪ ۹۴۸‬هــزار نفــر‬ ‫یارانــه دریافــت مــی کننــد و تنهــا چهــار درصــد جمعیــت اســتان محــروم از دریافــت یارانــه هســتند کــه‬ ‫نشــان از وضعیــت ضعیــف اســتان بــه لحــاظ درامــدی اســت‪.‬‬ ‫وی علل فقر اســتان را نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی دانســت و گفت‪ :‬به لحاظ اینکه بخش عمده‬ ‫ای از شــاغالن و کســب و کارهــا روســتایی و کشــاورزی هســتند و در ایــن بخــش اســتان هیــچ نــوع‬ ‫زنجیــره تولیــد‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و ارزش افــزوده ای نــدارد کــه منجــر بــه ایجاد افزایش ســطح‬ ‫معیشــت خانــواده ها شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه ســهم اشــتغال اســتان در بخــش خدمــات ‪ ۳۶.۷‬و در بخــش کشــاورزی‬ ‫‪ ۳۳.۷‬اســت گفــت‪ :‬کمتریــن ســهم اســتان نیــز در بخــش صنعــت بــا ‪ ۲۹.۶‬درصد اســت‪.‬‬ ‫دستگیری دو نفر از اراذل و‬ ‫اوباش در «ازادشهر»‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «ســید‬ ‫داوود حســینی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس گفــت‪ :‬بدنبــال کســب خبــری مبنــی بــر رجــز‬ ‫خوانــی و قــدرت نمایــی دو نفــر از اراذل و اوبــاش‬ ‫شهرســتان در فضــای مجــازی کــه اقــدام انــان‬ ‫موجــب نارضایتــی مــردم شــده بــود‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫و تحقیقــات تخصصــی‪ ،‬موفــق شــدند مخفیــگاه‬ ‫متهمــان را شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی هــر‬ ‫دو نفــر را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهمــان ســوابق متعــدد شــرارت‪ ،‬مزاحمــت بــرای‬ ‫شــهروندان و درگیــری در پرونــده دارنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اراذل و اوبــاش دســتگیر شــده پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مرجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫کاهش شهرهای قرمز کرونایی‬ ‫در گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت ‪ :‬کــه در‬ ‫نتیجــه رعایــت بیشــتر شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬وضعیت‬ ‫شــیوع کرونــا در گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کردکــوی و بندرگز‬ ‫از قرمــز بــه نارنجــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهارداشــت‪ :‬در حــال حاضــر وضعیــت‬ ‫کرونایــی گــرگان‪ ،‬مینودشــت و گالیکــش قرمــز‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و‬ ‫کاللــه نارنجــی و مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬رامیــان و‬ ‫بندرترکمــن زرد اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تنهــا‬ ‫راه مقابلــه بــا ایــن ویــروس رعایــت کامــل تمامــی شــیوه‬ ‫نامه های بهداشتی شامل استفاده از ماسک‪ ،‬شستشوی‬ ‫مســتمر دســت ها‪ ،‬رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از‬ ‫دورهمی هــای خانوادگــی و حضــور نیافتــن در مکان هــای‬ ‫شــلوغ و سرپوشــیده اســت‪.‬‬ ‫وی رونــد بســتری بیمــاران کرونایــی گلســتان را در‬ ‫هفتــه جــاری ثابــت اعــام کــرد و افــزود‪ :‬از مجمــوع‬ ‫‪ ۶۸۷‬بیمــار کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتانی گلســتان حــال ‪ ۴۹‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫درمانی مبتالیان کرونا نداریم‪.‬‬ ‫زنگ خطر اب به صدا در امد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان گفــت‪ :‬زنــگ خطــر کمبــود اب در‬ ‫اســتان بــه صــدا در امــده اســت و اگــر مدیریــت صحیــح مصــرف اب شــرب صــورت نگیــرد‬ ‫در تابســتان ‪۱۴۰۰‬بــا مشــکل جــدی روبــرو خواهیــم شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــوزش همگانــی شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان گلســتان ‪ :‬مهنــدس بهــزاد هرمــزی مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه رشــد چشــمگیر مصــرف اب در ابتــدای ســال جــاری‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف اب در هفته هــای نخســتین امســال‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫افزایــش داشــته اســت کــه لــزوم مدیریــت بیشــتر را فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش بارندگــی‬ ‫در ســال ابــی جــاری و افزایــش مصــرف بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی در مناطــق مختلــف ‪ ،‬اســتان را در حــوزه اب بــا چالــش جــدی روبــرو‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینی هــای الزم بــرای تقویــت زیرســاخت های تامیــن و اب رســانی‬ ‫افزود‪:‬متاســفانه بــا توجــه بــه اینکــه در اســتان بیشــترین حجــم تامیــن اب شــرب از‬ ‫چاه هــای اب شــرب و چشــمه هــا صــورت مــی پذیــرد بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت اســمانی‬ ‫‪ ،‬ســفره هــای زیرزمینــی هــم ظرفیــت تامیــن را نخواهنــد داشــت و اصــاح فرهنــگ مصــرف‬ ‫‪ ،‬تنهــا راه بــرون رفــت از شــرایط فعلــی خواهــد بــود و وقــت ان فــرا رســیده اســت تــا مــردم‬ ‫عزیــز اســتان مصــارف غیــر ضــرور همچون(شستشــوی خــودرو ‪ ،‬حیــاط ‪ ،‬ابیــاری باغچــه هــا‬ ‫و ‪ )....‬را متوقــف نماینــد‪.‬‬ ‫هرمــزی در بخــش دیگــری از برنامــه ریــزی ایــن شــرکت در مدیریــت در شــبکه ابرســانی‬ ‫مرکــز اســتان گفــت ‪ :‬در شهرســتان گــرگان بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و بــه تبــع ان افزایــش‬ ‫میــزان مصــرف و بــا توجــه بــه کمبــود اب (‪ ۴۴۰‬لیتــر در ثانیــه )بــه جهــت لــزوم پایــداری‬ ‫اب شــرب در شــبکه توزیــع در زمانهــای افطــار تــا ســحر ‪ ،‬ایــن شــرکت اقــدام بــه ذخیــره‬ ‫ســازی مخــازن مــی نمایــد کــه در بعضــی از نقــاط شــهر شــاهد افــت فشــار و کمبــود اب‬ ‫مــی باشــیم تــا بتوانیــم بــا مدیریــت مصــرف در طــول روز در مرکــز اســتان بــا مشــکل کــم‬ ‫ابــی مواجــه نشــویم ‪.‬‬ ‫وی در پایــان از همــه هــم اســتانی هــای فهیــم ســاکن در شــهر و روســتاها درخواســت کــرد‬ ‫بــا رعایــت صرفــه جویــی در مصــرف اب و بــا اجتنــاب از مصــارف غیــر ضــرور ایــن شــرکت‬ ‫را در ارائــه خدمــات مناســب یــاری نماینــد تــا انشــالله فصــول گــرم ســال را بــا کمتریــن‬ ‫مشــکل در بخــش تامیــن اب شــرب پایــدار ‪ ،‬ســالم و بهداشــتی بتوانیــم عبــور نماییــم ‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فعالیت ‪۸۴‬هزار و ‪ ۹۷۲‬کارگردر استان‬ ‫شهرستانها‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایــن کارگاه هــا نیــز کوچــک بــوده و از ســوی دیگــر بــه علــت نامتعــادل بــودن عرضــه و تقاضــا ممکــن‬ ‫اســت ســوء اســتفاده هایــی از ایــن وضعیــت صــورت گیــرد و موجــب ایجــاد اختــاف کارگــران بــا‬ ‫کارفرمــا مــی شــود و در ایــن مــورد اقــدام بــه شــکایت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی تهدیــد اختصاصــی بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمین کــه در ان احــداث بنــا گردیده اســت دارای پــاک‪ ۶۹۵‬فرعی‬ ‫از‪ ۲۶۱‬اصلــی بخــش ‪ ۲‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی الملنــگ مســاحت‪ ۱۲/۱۵۷‬مترمربــع ملکــی خانــم حمیــده بارانــی فرزنــد نــادر ســاعت ‪ ۱۰:۳۰‬صبــح روز سه شــنبه‪ ۴/۳/۱۴۰۰‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان‬ ‫انجیــراب‪ ۲۰‬جنــب نانوایــی بــا کدپســتی ‪ ...............‬بعمــل خواهــد امــد ‪.‬از ایـن رو چنــد چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط تــا ســی‬ ‫روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ًبــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت خواهــد نمود‪ .‬م‪.‬الــف‪۶۶۹۷‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪۱۴۰۰ /۲/06‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت بــا عنایــت باینکــه خانــم شــهناز ناظریــان فرزنــد شــاه جــان بشــماره شناســنامه‪ ۲۷۶‬شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۰۴۹۵۲۵‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط‬ ‫دفترخانــه ‪۷۶‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪۱۹۳.۳۳‬مترمربــع از پــاک‪ ۱۹۰‬فرعــی از ‪-۱۵۰‬اصلــی بخــش ‪۲‬گــرگان بشــماره ثبــت‪۵۸۹۹‬‬ ‫صفحــه ‪۲۶۵‬دفتــر جلــد‪ ۳۷‬و بشــماره چاپــی ‪۰۸۱۴۷۵‬الــف‪ ۸۲‬بنــام اقــای شــاجان ناظریــان ثبــت‪ ،‬صــادر و تســلیم شــده ســپس طبــق ســند انتقــال ‪۰۱/۱۰/۱۳۸۹-۱۶۴۷۳‬دفترخانــه اســناد رســمی ‪۵۰‬گــرگان تمامــت‬ ‫مــورد ثبــت بــه خانــم شــهناز ناظریــان فرزنــد شــاجان بــا شــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۰۴۹۵۲۵‬صــادره از گــرگان مــن منقــل گردیــد کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود شده اســت‪ ،‬لــذا به اســتناد مــاده‪ ۱۲۰‬ایین نامه اصالحــی قانون‬ ‫ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪ .‬م‪ .‬الــف‪۶۶۹۹‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪ 1400/۰۲/06:‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره )جهت اطالع‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان طرف رضا باقری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004008027‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412004008027‬اقــای عبدالرشــید مصداقــی فرزنــد نورقلیــچ بــه شــماره شناســنامه ‪ 683‬گنبــد و کــد ملــی ‪2030732036‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 328.95‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/4480‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس روســتای اق قایــه محلــه مــراد میهــن بخــش‬ ‫‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از مــراد اقــا میهــن (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 8029 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه ‪ 1400/01/25‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/02/08‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫گلســتان ‪ -‬گــرگان ‪ -‬کوچــه ای در ســوپر ســحر جــام جــم ‪۴‬بــه خاطــر باریــک بــودن‬ ‫کوچــه وســرعت خیلــی بــاالو ترافیــک همیشــه دعــوا و درگیــری اســت و مــردم ایــن‬ ‫کوچــه ارامــش ندارنــد لطفــا پیگیــری کنیدوبــا یــک طرفــه کــردن ایــن کوچــه ارامــش را‬ ‫بــه مــردم بــر گردانیــد‬ ‫حرف مردم‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪293‬‬ ‫خبر‬ ‫کارکنان پست همچون کادر درمان‬ ‫در خط مقدم کرونا قرار دارند‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــام پاندمــی ویــروس کرونــا خریــد حضــوری‬ ‫مــردم بــه پاییــن تریــن حــد خــود رســیده اکثــر ان هــا بــرای دور مانــدن از خطــر‪ ،‬خریــد‬ ‫اینترنتــی را بــه حضــوری ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مریــم جعفــری خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی اکبــر خانــی اظهــار کــرد‪ :‬خریــد و‬ ‫فروش هــای مجــازی اگرچــه بــه ســمت فروشــگاه های انالیــن رفتــه‪ ،‬امــا یــک حلقــه مکمــل‬ ‫دارد کــه ان انتقــال مرســوله فیزیکــی اســت و بــه جــز ســازمان ملــی پســت‪ ،‬ســازمان دیگری‬ ‫وجــود نــدارد کــه وظیفــه انتقــال را بــا ایــن قــدرت انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هرچنــد کــه خریــد اینترنتــی نیــز مصائــب خــودش را دارد‪.‬البتــه به نظر می رســد‬ ‫خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــای جدیــد از طریــق بســته هــای پســتی بســیار انــدک اســت امــا‬ ‫همــه ی مــا ناخــوداگاه پــس از تحویــل بســته ان را بــا مــواد ضــد عفونــی کننــده ســاده تمیــز‬ ‫کــرده و بالفاصلــه پــس از خــارج کــردن محتویــات بســته و دور انداختن بســته بندی‪ ،‬دســت‬ ‫هــای خــود را بــه مــدت حداقــل ‪ 20‬ثانیــه بــا اب و صابــون می شــوئیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد‪ :‬کل ترافیــک مرســوالت ثبتــی اســتان خراســان شــمالی ‪1‬میلیــون‬ ‫‪661‬هــزار و ‪ 705‬مرســوله در ســال‪ 99‬بــوده و نســبت بــه سال گذشــته ‪ 23‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پســت خراســان شــمالی بــا اعــام ایــن کــه ‪ 70‬درصــد پرســنل ایــن دســتگاه بــا‬ ‫مرســوالت ارتبــاط دارنــد بیــان کــرد‪ :‬همانطــور کــه در ایــن ایــام کرونــا‪ ،‬کادر درمــان و پزشــکان‬ ‫کشــورمان جــان خــود را بــرای ســامتی مــردم بــه خطــر انداختــن‪ ،‬پســتچی هــای زحمتکــش‬ ‫نیــز در طــول مــاه هــای گذشــته بــا وجــود تمــام خطرات‪ ،‬حتی یــک روز هم دســت از خدمت‬ ‫نکشــیدند و بــا خدمــات رســانی مســتمر بــه مــردم در حفــظ جانشــان در برابــر ایــن ویــروس‬ ‫تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر خانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان تــا کنــون هیچ مرســوله پســتی ای از‬ ‫انگلیــس و هنــد مرســوله نداشــته اســت؛ اضافــه کــرد‪ :‬در ایامــی که ســایر ادارات با کاهش‬ ‫ســاعت کاری و دورکاری کارکنــان خــود تــاش می کننــد تــا انهــا از خطــر ابتــا بــه کرونــا حفــظ‬ ‫کننــد‪ ،‬پســتچی ها بــا تــردد دائمــی در شــهر و ارتبــاط بــا افــراد مختلــف‪ ،‬هــر روز بــه دل خطــر‬ ‫می رونــد در حالــی کــه مشــمول شــرایط ســخت و زیــان اور هــم نمی شــوند‪.‬‬ ‫وی تصــرح کــرد‪ :‬پســتچی ها همیشــه قشــر مظلــوم جامعــه بوده انــد وهمیشــه زحمــت‬ ‫زیــادی را متحمــل مــی شــوند ‪ ،‬زحمــات و وظایــف ان هــا در ایــام کرونــا مضاعــف شــد و بــا‬ ‫اینکــه تعــدادی از همــکاران مــا درگیــر ایــن ویــروس شــدند امــا در صحنــه ماندنــد و اجــازه‬ ‫ندادنــد کار مــردم حتــی بــرای لحظـه ای تعطیــل شــود‪.‬‬ ‫وی در انتهــا افــزود‪ :‬پســت یکــی از خطرنــاک تریــن مکانهــا از نظــر واگیــر ایــن ویــروس‬ ‫منحــوس بــوده اســت کــه کارکنــان ایــن ســازمان همچــون کادر درمــان و پاکبانــان در خــط‬ ‫مقــدم مبــارزه بــا کرونــا قــرار دارنــد و تالششــان ســتودنی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــی شــود‬ ‫ایــن انتظــار را داشــت کــه پســتچی هــا هماننــد کادر درمــان و ســایر مشــاغل اســیب پذیــر‪،‬‬ ‫در الویــت تزریــق واکســن باشــند‪.‬‬ ‫امیدواریــم هرگــز فرامــوش نشــود کــه پســتچی هــا در شــرایط بحرانــی همپــای کادر درمان‪،‬‬ ‫در کاهــش بیمــاری کرونــا نقــش بســزایی داشــته اند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫برگزیده شدن ‪ ۴‬شهر استان‬ ‫در طرح شبکه شهرهای‬ ‫خالق فرهنگ و هنر‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای معرفــی شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ‬ ‫و هنــر در مجامــع بیــن المللــی‪ 4 ،‬شــهر اســتان‬ ‫گلســتان در ایــن طــرح انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری اظهــار داشــت‪ :‬ارزیابــی طــرح‬ ‫شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر در حــوزه‬ ‫‪ ۹‬گانــه صــورت گرفــت کــه در ایــن بیــن ‪ 4‬شــهر‬ ‫اســتان گلســتان در ‪ 4‬حــوزه انتخــاب شــده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ‬ ‫و هنــر حــوزه موســیقی‪ ،‬شــهر گنبــد کاووس‪ ،‬شــبکه‬ ‫شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر حــوزه مــد و لبــاس‬ ‫شــهر اق قــا‪ ،‬شــبکه شــهرهای خــاق و فرهنــگ و‬ ‫شهرستانها‬ ‫کاهش تقریبا هفت هزار تن‬ ‫علوفه در مراتع شیروان شد‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫کاهــش بارندگی هــا در ســال ابــی جــاری موجــب کاهــش‬ ‫تولیــد حــدود هفــت هــزار تــن علوفــه در ‪ ۲۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از مراتــع ایــن شهرســتان خراســان شــمالی شــده اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ســیامکی اظهــار داشــت‪ :‬ارزش ایــن‬ ‫میــزان تولیــد علوفــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت کــه ایــن وضعیــت دامــداران را هــم اکنــون‬ ‫در تامیــن علوفــه بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ارزش مجمــوع تولیــدات علوفــه در مراتــع ایــن‬ ‫شهرســتان را ســاالنه بیــش از ‪ ۴۱۰‬میلیــارد ریــال دانســت‪.‬‬ ‫ســیامکی افــزود‪ :‬پارســال بــا اجــرای طــرح هــای بیولوژیــک‬ ‫در ســطح حــوزه هــای ابخیــز نامانلــو‪ ،‬کوســه و ربــاط‬ ‫اســطرخی ایــن شهرســتان ‪ ۲۲۰‬هکتــار از اراضــی کــم بــازده‬ ‫بــه یونجــه تبدیــل شــد کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال هزینــه شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی همچنیــن ‪ ۲‬دهنــه مرمــت چشــمه و‬ ‫احــداث ســه بــاب ابشــخور در مراتــع رهــاب و گلیــل ایــن‬ ‫شهرســتان بــا صــرف ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریــال اعتبــار از محــل‬ ‫پــروژه هــای اســتانی اجرایــی شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫برقراری پرواز به کیش و عسلویه در‬ ‫برنامه های اجرایی ‪ 1400‬خراسان شمالی‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد بــا بیــان اینکــه اکنــون‬ ‫ایــن فــرودگاه در هــر هفتــه هفــت برنامــه پــروازی‬ ‫بــه مقصــد تهــران دارد گفــت‪ :‬برقــراری پــرواز بــه‬ ‫بنــدر عســلویه و جزیــره کیــش در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬شــمار زیــادی‬ ‫از شــهروندان ایــن اســتان بــرای کار بــه اســتان بوشــهر‬ ‫بویــژه عســلویه ســفر مــی کننــد کــه بــه علــت نبــود پــرواز‬ ‫در فــرودگاه بجنــورد‪ ،‬هــم اســتانی هــا از طریــق فــرودگاه‬ ‫هــای دیگــر اســتان هــا عــازم ایــن اســتان مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ســاالنه تعــداد زیــادی از شــهروندان بــرای‬ ‫ســفر تفریحی و کاری به اســتان هرمزگان بویژه بندر عباس و‬ ‫کیــش ســفر مــی کننــد که پیش بینی می شــود برقــراری برنامه‬ ‫پروازی برای این مســیر نیز از اســتقبال خوبی برخوردار شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون در تمامــی روزهــای هفتــه یــک پــرواز‬ ‫رفــت و برگشــت بجنــورد ‪ -‬تهــران وجــود دارد کــه تــاش مــی‬ ‫کنیــم در یــک یــا دو روز در هفتــه ‪ ۲‬پــرواز برقــرار کنیــم‪ ،‬افــرادی‬ ‫کــه بــرای کارهــای اداری و یــا ســایر مــوارد بــه تهــران ســفر یــک‬ ‫روزه مــی کننــد شــرایطی را فراهــم مــی کنیــم کــه در همان روز‬ ‫نیــز بــه بجنــورد بازگردند‪/.‬ایرنــا‬ ‫تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان بــا کســب ســه پیــروزی در چهــار بــازی مقابــل تیــم‬ ‫مهــرام تهــران بــه پیــروزی دســت یافــت و توانســت عنــوان قهرمانــی را کســب کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فینــال ســری مســابقات لیــگ برتــر بســکتبال در پنــج بــازی برگــزار‬ ‫مــی شــد کــه تیــم شــهرداری گــرگان توانســت پیــش از برگــزاری بــازی پنجــم بــا بــازی منســجم‬ ‫و تاثیرگــذار بازیکنانــش در چهارمیــن رویارویــی بــا تیــم مهــرام تهــران جــام قهرمانــی را از ان‬ ‫خــود کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــازی پــری پتــی بازیکــن امریکایــی تبــار شــهرداری گــرگان کــه مــدت زیــادی از‬ ‫حضــورش در ایــن تیــم میگــذرد در وقــت هــای قانونــی بــا بــازی گرفتــن ثانیــه هــای اخــر ایــن‬ ‫دیــدار تواســت بــازی باختــه را بــه تســاوی برســاند و تیــم گــرگان نیــز در وقــت هــای اضافــه بــا‬ ‫انگیــزه هــای مضاعــف از ســد مهــرام گذشــت و بــه عنــوان قهرمانــی دســت یافــت‪.‬‬ ‫مــردم شــهر گــرگان پــس از کســب قهرمانــی ایــن تیــم نتواســتند شــادی خــود را مهــار کننــد و‬ ‫بــه خیابــان هــای شــهر ســرازیر شــدند تــا شــادی شــان را بــا یکدیگــر تقســیم کننــد‪.‬‬ ‫و در حالــی کــه شــهر گــرگان جــزو مناطــق قرمــز در زمینــه شــیوع کرونــا اســت مــردم بــا تجمــع‬ ‫بخشودگی جرایم دو برابر‬ ‫شده رانندگی تا سال ‪99‬‬ ‫از اردیبهشت ماه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «عباس‬ ‫مهاجــر بســطامی» در گفــت و گــو باپایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس گفــت‪ :‬مالکان وســایل نقلیه که‬ ‫دارای جریمــه بــوده و نســبت بــه پرداخــت ان تا‬ ‫کنــون اقــدام نکــرده انــد از چهــارم اردیبهشــت‬ ‫تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد‬ ‫تــا بــا پرداخــت اصــل مبلــغ خالفــی‪ ،‬مشــمول‬ ‫بخشــودگی دوبرابــری جریمــه شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــن طــرح شــامل جریمه های می شــود‬ ‫کــه تــا ســال ‪ 99‬ثبــت شــده انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح بــه منظــور کمک بــه شــهروندان اجرا‬ ‫شــده لــذا راننــدگان مــی تواننــد از ایــن فرصــت‬ ‫بــرای حــذف جریمــه هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی مشــکلی اصلــی واحدهــای تولیــدی و صنعتی‬ ‫ایــن اســتان را در دوران کرونایــی کمبــود نقدینگــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس علــی اصغــر رضــازاده اظهــار داشــت‪ :‬ســخت گیری‬ ‫بانــک هــا بــرای دریافــت وثیقــه در پرداخــت تســهیالت در‬ ‫قالــب ســرمایه در گــردش و ثابــت بــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫و معدنــی باعــث شــد تــا مشــکالت صنعتگــران در دوران‬ ‫کرونایــی بیــش از گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬برخــی از بانــک حتــی بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت در قالــب ســرمایه در گــردش و ثابــت به واحدهای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی‪ ،‬وثیقــه هایــی خــارج از طــرح هــای در‬ ‫حــال اجــرا درخواســت مــی کننــد کــه ایــن کار غیــر قانونــی‬ ‫اســت و بانــک هــا ابتــدا بایــد محــل طــرح را بــرای وثیقــه در‬ ‫ضمانــت بانــک قــرار دهنــد و در صــورت عــدم کفــاف طــرح‪،‬‬ ‫بایــد وثیقــه هــای دیگــری را طلــب کننــد‪.‬‬ ‫رضــا زاده اظهارداشــت ‪ :‬ایــن در حالیســت کــه در شــرایط فعلــی‬ ‫بانــک هــا در همــان ابتــدای تشــکیل پرونــده بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت بانکــی در قالــب ســرمایه در گــردش و حتــی ثابــت‬ ‫وثیقــه هــای خــارج از طــرح از صنعتگــران درخواســت مــی کننــد‬ ‫کــه بســیاری از ایــن کارافرینــان توانایــی تامین چنین وثیقه هایی‬ ‫را نداشــته و از دریافــت تســهیالت منصــرف مــی شــوند‪/.‬ایرنا‬ ‫قهرمان ها نمی گیرند‬ ‫ورزش‬ ‫خبرهای پلیسی‬ ‫کمبود نقدینگی مشکل واحدهای‬ ‫صنعتی خراسان شمالی‬ ‫انهدام باند سارقان خودرو‬ ‫در گرگان‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار سرهنگ «مجتبی‬ ‫مروتــی» در گفــت گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال کســب خبــری مبنــی بــر‬ ‫اینکــه اعضــای یــک بانــد ســرقت‪ ،‬خودروهــای‬ ‫پرایــد مســروقه را از اســتان همجــوار بــه گــرگان‬ ‫منتقــل و اقــدام بــه فــروش ان بصــورت اوراق‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مراتــب در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات میدانــی و تخصصــی‬ ‫پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و ســرانجام‬ ‫مامــوران موفــق شــدند بــه ســرنخ هایــی از‬ ‫ســارقان دســت یابنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی پلیــس محــل تردد‬ ‫متهمــان شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی ‪3‬‬ ‫در خیابــان هــای ایــن شــهر ان هــم بــدون رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی اســباب زحمــت‬ ‫کادر درمــان را زیادتــر کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن تجمعــات دور از ذهــن نبــود و اینکــه مقصــر اصلــی ایــن اتفــاق را مــردم بنامیــم‬ ‫عادالنــه نیســت‪.‬‬ ‫انتظار می رفت با توجه به عالقه شــدید این مردم به بســکتبال و عشــقی که در وجودشــان‬ ‫نســبت بــه ایــن تیــم بــود پــس از کســب عنــوان قهرمانــی خــارج از کنتــرل شــوند و مســئولین‬ ‫بایــد بــرای ایــن امــر تمهیداتــی مــی اندیشــیدند تــا شــاهد ایــن همهمــه و تجمعــات نباشــیم‪.‬‬ ‫مــی شــد بــا یــک برنامــه ی منظــم از تجمــع بــدون برنامــه ی مــردم پیشــگیری کــرد تــا انــان کــه‬ ‫شــوق قهرمانــی تیــم شــان را داشــتند بتواننــد خوشــحالی خــود را بــدون نگــران ســاختن کادر‬ ‫درمــان ابــراز کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن اولیــن قهرمانــی تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان در لیــگ برتــر اســت کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن رونــد رو بــه جلــوی ایــن تیــم ادامــه دار باشــد و شــروعی بــرای موفقیــت ســایر‬ ‫تیــم هــای ورزشــی اســتان گلســتان نیــز باشــد‪.‬‬ ‫نفــر از انــان دســتگیر و بــه مقــر پلیــس اگاهــی‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫تحقیقــات اولیــه اقــرار کردنــد کــه بــه همــراه‬ ‫همدســتان خــود‪ 4 ،‬دســتگاه پرایــد را از اســتان‬ ‫ســمنان ســرقت و در گــرگان اقــدام بــه فــروش‬ ‫ان کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 3‬متهــم دیگــر در‬ ‫عملیاتــی موفقیــت امیــز و کشــف ‪ 4‬دســتگاه‬ ‫خــودرو مســروقه از مخفیــگاه انــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســارقان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫عامل قاچاق ‪ 545‬کیلو‬ ‫مرفین به دام افتاد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در‬ ‫تشــریح ایــن خبر اظهار داشــت‪ :‬مامــوران پلیس‬ ‫امنیــت عمومــی شهرســتان پــس از یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و رصــد هــای فنــی متوجــه‬ ‫حضــور یکــی از عناصــر اصلــی و تحــت تعقیــب‬ ‫قاچــاق مــواد افیونــی در گنبــدکاووس شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــا مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــه جــرم حمــل ‪ 545‬کیلــو مرفیــن در‬ ‫شــرق کشــور تحت تعقیب مراجع قضائی بوده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و ســرعت‬ ‫عمــل مامــوران‪ ،‬متهــم در عملیاتــی غافلگیرانــه‬ ‫در ورودی شهرســتان ‪ ‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر بــا اشــاره بــه توقیــف‬ ‫یــک دســتگاه تریلــی در ایــن عملیــات‪،‬‬ ‫هنــر حــوزه هنرهــای تجســمی شــهر گــرگان و شــبکه‬ ‫شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر و حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی شــهر مینودشــت بــه عنــوان شــهرهای خــاق‬ ‫فرهنــگ و هنــر معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫نقــش شــهرداری هــای اســتان را نیــز در پیشــبرد‬ ‫ایــن هــدف و انتخــاب شــهرهای اســتان در طــرح‬ ‫شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر موثــر خوانــد‬ ‫و از همــکاری انــان تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫بهره مندی بالغ بر ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪۷۱۵‬خانوار گلستان از نعمت گاز‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫از بهره منــدی بالغ بــر ‪۱۸‬هــزار و ‪۷۱۵‬خانــوار اســتان در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬از نعمــت گاز طبیعــی خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس طالبــی گفــت‪ :‬از ایــن خانــوار ‪ ۹۸۷۴‬خانــوار‬ ‫شــهری بوده اســت و تعداد‪ ۸۸۴۱‬خانوار نیز روســتایی‬ ‫بودنــد کــه بــه جمــع خانوارهــای بهره منــد از گاز اســتان‬ ‫اضافه شــدند‪.‬‬ ‫طالبــی افــزود‪ :‬درهمین رابطــه بــا همــت و تــاش‬ ‫مجموعه کارکنان گاز استان در مجموع تاکنون تعداد‬ ‫‪۶۰۹‬هــزارو‪ ۹۴۰‬خانــوار اســتان مشــترک گاز می باشــند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪۲۲۹۰‬هزارو‪۸۱۲‬خانــوار‬ ‫روســتایی وحدود‪۳۸۰‬هــزارو‪ ۱۲۷‬مــورد مربــوط بــه‬ ‫شــهرهای اســتان می باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬بیشــترین حجــم خانــوار بهره منــد‬ ‫از گاز مربــوط بــه شهرســتان گــرگان به عنــوان‬ ‫مرکــز اســتان بــا بیــش از ‪۱۷۶‬هــزارو‪ ۲۶۰‬خانــوار‬ ‫می باشــد‪ .‬شهرســتان های گنبــد بــا تعــداد افــزون‬ ‫بــر ‪۱۰۸‬هــزارو‪۵۰۰‬و علی ابــاد بــا نزدیــک بــه ‪۵۰‬‬ ‫هــزار خانــوار در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد ‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫درصــد خانــوار تحــت پوشــش گاز اســتان گفــت ‪:‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ،۹۹‬خانــوار تحــت پوشــش شــرکت گاز در‬ ‫بخــش شــهری ‪۱۰۰‬درصــد و بخــش روســتایی نیــز ‪۹۸‬‬ ‫درصــد رسیده اســت ‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫‪ ‬فرمانــده انتظامی گنبــدکاووس در پایان از‬ ‫شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی و افــراد‬ ‫مشــکوک ‪ ،‬مراتــب را از طریــق ســامانه ‪110‬‬ ‫بــا پلیــس در میــان بگذارنــد ‪.‬‬ صفحه 5 ‫حرف مردم‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫اقای شهردار لطفا کمی در خیابان های شهر قدم بزنید‬ ‫پلــه برقــی هــای فلکــه شــهرداری چندیــن مــاه اســت قطــع وخــراب اســت‪.‬ومردم بــا خطــرات و ترافیــک زیــاد‬ ‫مجبــور هســتندازخیابان گــذر کنند‪.‬لطفــا پیگیــری کنید‬ ‫شماره ‪293‬‬ ‫سالمت و فضای مجازی‬ ‫هوش اجتماعی‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫باید ها و نباید های عمل‬ ‫جراحی بینی‬ ‫امــروزه بــا پیشــرفت علــم پزشــکی‪ ،‬عمــل هــای زیبایــی‬ ‫رواج و محبوبیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫عمــل هــای زیبایــی عمــل بینــی اســت‪.‬‬ ‫عمــل بینــی انــواع مختلفــی دارد‪ .‬عــده زیــادی هســتند‬ ‫کــه از ظاهــر بینــی خــود راضــی نیســتند و اکثــر ایــن افــراد‬ ‫تصمیــم بــه عمــل بینــی خــود مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫عمــل بینــی ماننــد همــه ی عمــل هــای زیبایــی عوارضی‬ ‫به همــراه دارد‪.‬‬ ‫ماننــد هــر عمــل جراحــی دیگــر‪ ،‬پــس از عمــل‬ ‫زیبایــی بینــی (رینوپالســتی) نیــز خطــرات و احتمــال‬ ‫بــروز عــوارض و عواقــب نامطلــوب وجــود دارد و‬ ‫همــه داوطلبــان و کســانی کــه بــه ایــن عمــل جراحــی‬ ‫فکــر مــی کننــد بایــد حقایــق را در ایــن بــاره بداننــد‬ ‫همیشــه بایــد ریســک هــا را در برابــر منافــع یــک جراحــی‬ ‫کاهــش داد و تنهــا در صــورت کمتــر بــودن ریســک‬ ‫نســبت بــه منافــع دســت بــه انجــام جراحــی زد‪.‬‬ ‫تقابل ریسک و منفعت عمل بینی‬ ‫متاســفانه بســیاری از بیمــاران فکــر مــی کننــد‬ ‫عمــل زیبایــی بینــی یــک عمــل ســاده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از بیمــاران تصــور مــی کننــد کــه جراحــی‬ ‫بینــی تنهــا برداشــتن قــوز یــا کوچــک کــردن “نوک‬ ‫گوشــتی بینــی” یــا بلنــد کــردن نــوک افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬در حقیقــت جراحــی زیبایــی بینــی یکی از‬ ‫پیچیــده تریــن عمــل هــای جراحــی زیبایی اســت‬ ‫تغییــر یــک جنبــه ســاختار بینــی معمــوال ً جنبــه‬ ‫هــای دیگــر را نیــز تغییــر خواهــد داد و جــراح‬ ‫متخصــص جراحــی زیبایــی بینــی بایــد بتوانــد‬ ‫ایــن مــوارد را تشــخیص داده و قبــل از جراحــی‬ ‫بــا بیمــار در میــان بگــذارد‪.‬‬ ‫عوارض عمل بینی‬ ‫ســوراخ شــدن تیغــه بینی ‪/‬خونریــزی های‬ ‫ •‬ ‫زیــاد ‪/‬کوچــک بــودن ســوراخ بینــی ‪/‬کاهــش حــس‬ ‫بویایــی ‪/‬افزایــش تنفــس از طریــق دهــان ‪/‬عفونت‪/‬‬ ‫مــرگ بــر اثــر ماده بیهوشی‪/‬اســیب دیدگی بافت ها‬ ‫نــکات کلیــدی کــه بایــد قبــل از جراحــی بینــی بدانیــد‬ ‫جراحــی بینــی نیازمنــد یــک ســری مراقبــت هــا اســت‬ ‫کــه قبــل و بعــد از عمــل بایــد رعایــت شــوند تــا‬ ‫عــوارض عمــل بینــی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫‪.1‬ســابقه پزشــکی و دارو هــای مصرفــی خــود را بــا دکتــر‬ ‫درمیــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪.2‬دو هفتــه قبــل از عمــل‪ ،‬از مصــرف هرگونــه داروویــی‬ ‫ماننــد اســپرین‪ ،‬ایبوبروفــن و… بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫‪.3‬برای کاهش عوارض عمل بینی شــما باید از کشــیدن‬ ‫ســیگار خــودداری کــرده و هــر نــوع نیکوتیــن را دو هفتــه‬ ‫قبــل از جراحــی زیبایــی بینــی دور نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪.4‬حداقــل ‪ 10‬ســاعت قبــل از جراحــی نبایــد چیزی بخورید‬ ‫و بنوشــید‪ ،‬از جمله اب‪.‬‬ ‫‪.5‬شــما نبایــد هیــچ نــوع ارایــش‪ ،‬الک ناخــن و محصــول‬ ‫مــو داشــته باشــید و الزم اســت قبــل از رفتــن بــه اتــاق‬ ‫عمــل‪ ،‬جواهــرات خــود را برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬د و ش گرفتن قبل ا ز رفتن به بیما رســتا ن‬ ‫ تو صیه می شــو د ‪.‬‬ ‫نکات کلیدی بعد از جراحی برای کاهش عوارض عمل بینی‬ ‫تورم را کنترل کنید‬ ‫اســتفاده از کیســه یــخ انعطــاف پذیــر یــا پــد خنــک کننــده‬ ‫بــرای کاهــش تــورم مــی توانــد بــه کاهــش فشــار و پــف‬ ‫اطــراف ناحیــه تحــت درمــان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫از داروهــای ضــد التهــاب دوری کنیــد‪ ،‬مگــر اینکــه بــه‬ ‫طــور خــاص تجویــز شــود‬ ‫داروهــای ضــد التهــاب مــی توانــد باعــث تــورم و‬ ‫افزایــش جریــان خــون شــود کــه مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه خونریــزی شــود ‪ .‬قبــل از مصــرف هــر یــک از ایــن‬ ‫داروهــا در طــول دوره نقاهــت‪ ،‬با متخصص مشــورت‬ ‫کنیــد تــا عــوارض عمــل بینــی را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫بیرون بروید و قدم بزنید‬ ‫پیــاده روی بــه افزایــش ارام گــردش خــون در بــدن‬ ‫کمــک مــی کنــد و بــه حرکــت مایعــات و بهبــود بینــی‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مصرف زیاد مایعات و غذای سالم‬ ‫اب بــا دفــع ســموم از مــواد بــی حــس کننــده‬ ‫و همچنیــن کاهــش احتمــال عفونــت‪ ،‬ســرعت‬ ‫بهبــودی را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫هــوش یــک توانایــی ذهنــی اســت‬ ‫کــه نقــش بســیار کلیــدی در زندگــی‬ ‫مــا ایفــا مــی کنــد‪ .‬شــاید تصــور کنیــد‬ ‫تنهــا افــرادی کــه مهــارت باالیــی در‬ ‫حــل مســئله دارنــد و بهتــر مــی تواننــد‬ ‫حســاب و کتــاب کننــد باهــوش‬ ‫هســتند؛ امــا ایــن فقــط یــک بُعــد از‬ ‫مجموعــه ده گانــه هــوش اســت‪.‬‬ ‫یکــی از جنبــه هــای حیــرت انگیــز‬ ‫مغــز‪ ،‬مربــوط بــه بخشــی اســت کــه‬ ‫«هــوش اجتماعــی» نامیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬هــوش اجتماعــی در لحظــه‬ ‫هایــی معنــا مــی یابــد کــه تعامــل‬ ‫بــا دیگــران و ادم هــای پیرامــون‬ ‫مــان شــکل مــی گیــرد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگر‪،‬هــوش اجتماعــی یکــی از‬ ‫چندیــن نــوع هــوش اســت کــه‬ ‫مهــارت برقــراری ارتبــاط موثــر‪ ،‬حفــظ‬ ‫و گســترش روابــط را شــامل شــده‬ ‫و تفــاوت ان بــا هــوش انســان یــا‬ ‫‪ IQ‬قابلیــت یادگیــری و تقویــت ان‬ ‫اســت‪ .‬هــوش اجتماعــی هــم ماننــد‬ ‫هــوش هیجانــی قابــل تقویــت‬ ‫شــدن اســت امــا نکتــه قابــل توجــه‬ ‫ایــن اســت کــه قبــل از تقویــت ان‬ ‫بهتــر اســت هــوش هیجانــی افــراد‬ ‫تقویــت شــود‪ .‬دلیــل ایــن امــر ان‬ ‫اســت کــه بســیاری از افــراد ممکــن‬ ‫اســت اطالعــات زیــادی دربــاره‬ ‫چگونگــی برقــراری یــا حفــظ روابــط‬ ‫را داشــته باشــند‪ ،‬امــا نمــی تواننــد‬ ‫بــه ایــن دانســته هــا عمــل کننــد‪ .‬در‬ ‫اینجاســت کــه پــای هــوش هیجانــی‬ ‫بــرای از بیــن بــردن فاصلــه میــان‬ ‫دانــش و عمــل بــه میــان مــی ایــد‪.‬‬ ‫هــوش هیجانــی شــامل کنتــرل‬ ‫هیجــان و رفتارهــای فــرد اســت و‬ ‫کســانی کــه هــوش هیجانــی باالیــی‬ ‫دارنــد بهتــر از دیگــران مــی تواننــد‬ ‫احساســات خــود را کنتــرل کننــد‬ ‫کــه ایــن امــر موفقیــت انــان را در‬ ‫روابــط بــا دیگــران بیــش از پیــش بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬پــس مــی‬ ‫تــوان گفــت پایــه تقویــت هــوش‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬هــوش هیجانــی اســت‬ ‫و الزمــه مدیریــت ان یکپارچگــی‬ ‫درونــی و اخــاق مــداری اســت بــه‬ ‫نحــوی کــه افــراد بتواننــد در روابــط‬ ‫خــود بــا یکپارچگــی میــان گفتــار‪،‬‬ ‫افــکار و رفتارهایشــان‪ ،‬در دیگــران‬ ‫اعتمــاد ایجــاد کــرده و بــه اصــول‬ ‫اخالقــی پایبنــد باشــند‪.‬‬ ‫انســان هــا بــه دو دســته درون گــرا‬ ‫و بــرون گــرا تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫انســان هــای درون گــرا ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد بیشــتر وقــت خــود را در‬ ‫خانــه و بــه تنهایــی صــرف امــوری‬ ‫همچــون مطالعــه و کســب مهــارت‬ ‫بگذراننــد ولــی در مقابــل‪ ،‬انســان‬ ‫هــای بــرون گــرا ترجیــح مــی دهنــد بــا‬ ‫دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد و وقــت‬ ‫خــود را بــا دیگــران صــرف کننــد‪ .‬امــا‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه‬ ‫بــرون گرایــی افــراد بــه‬ ‫ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫تمامــی مهــارت هــای‬ ‫هــوش اجتماعــی را‬ ‫دارا هســتند‪ .‬بــه طــور‬ ‫مثــال‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫انهــا بتواننــد در برقــراری‬ ‫ارتبــاط قــوی عمــل کننــد‪،‬‬ ‫امــا بــه دلیــل کاســتی‬ ‫هایــی کــه در شــعور‬ ‫اجتماعــی و هــوش‬ ‫هیجانــی دارنــد‪ ،‬قــادر‬ ‫بــه حفــظ و گســترش‬ ‫روابــط نباشــند‪ .‬یــک‬ ‫شــخص هــم مــی توانــد‬ ‫از توانایــی هــای برقــراری‬ ‫ارتبــاط جهــت فریــب‬ ‫مــردم اســتفاده کنــد و‬ ‫هــم اینکــه در جهــت داشــتن روابطــی‬ ‫موثــر و ســالم گام بــردارد‪ .‬پــس بــرای‬ ‫داشــتن هــوش اجتماعــی مثبــت‬ ‫بایــد هــوش هیجانــی بــا چاشــنی‬ ‫«شــعور اجتماعــی» کــه همــان‬ ‫شــناخت دقیــق تمامــی حقــوق فــردی‬ ‫و اجتماعــی انســان هــا در جامعــه‬ ‫اســت همــراه گــردد‪.‬‬ ‫متخصصــان روانشناســی تربیتــی‪،‬‬ ‫هــوش اجتماعــی یــا همــان هــوش‬ ‫عاطفــی را قابــل رشــد مــی داننــد و‬ ‫بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا اســتفاده‬ ‫از امــوزش مــی تــوان ان را گســترش‬ ‫داد دهــد‪ .‬بطــور کلــی هــوش‬ ‫اجتماعــی بــه مــا در درک بهتــر و‬ ‫پیــش بینــی جنبــه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی و ســازگاری بــا انهــا کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگاهــی مســئولین اموزشــی و‬ ‫تربیتــی جامعــه از هــوش اجتماعــی‬ ‫و تاثیــرات ان در کاهــش خطــرات‬ ‫احتمالــی ماننــد اعتیــاد‪ ،‬بزهــکاری‪،‬‬ ‫طــاق و بیمــاری هــای روانــی‪،‬‬ ‫راهگشــای بســیاری از مشــکالت‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬هــوش اجتماعــی بــه‬ ‫عنــوان یــک پدیــده مــورد توجــه نــه‬ ‫تنهــا حــاوی جنبــه تئوریــک روان‬ ‫شــناختی اســت بلکــه در میــدان‬ ‫عمــل بــا ارتقــای ان مــی تــوان بــرای‬ ‫بســیاری از مشــکالت نهفتــه زندگــی‪،‬‬ ‫پاســخ هــای مناســبی یافــت‪.‬‬ ‫بــرای اصــاح یــک جامعــه الزم اســت‬ ‫افــراد بیشــتری هــوش اجتماعــی‬ ‫خــود را تقویــت کننــد و راه هــای‬ ‫ارتبــاط موثــر بــا دیگــران را بــه خوبــی‬ ‫بیاموزنــد‪ .‬اگــر ایــن هــوش نباشــد‬ ‫افــراد قــدرت تطابــق بــا مــردم را از‬ ‫دســت مــی دهنــد و نمــی تواننــد‬ ‫در مقابلــه بــا افــراد جدیــد کــه وارد‬ ‫زندگــی و رابطــه شــان مــی شــود‬ ‫واکنــش درســت نشــان بدهنــد‪.‬‬ ‫تقویــت ایــن هــوش باعــث مــی شــود‬ ‫افــراد بتواننــد بــا هــر گــروه از افــراد‬ ‫بــا مشــخصات فکــری و اعتقــادی‬ ‫مختلــف کنــار بیاینــد و بــه ســازگاری‬ ‫مطلــوب برســند‪ .‬اگــر ایــن هــوش‬ ‫تقویــت شــود افــراد بــه درک فرهنگــی‬ ‫درســتی از یکدیگــر مــی رســند و مــی‬ ‫تواننــد اختالفــات قومــی و فرهنگــی‬ ‫را بــه راحتــی بپذیرنــد و راحــت تــر‬ ‫کنــار هــم زیســت کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه‬ ‫شــد یکــی از ویژگــی هــای هــوش‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اکتســابی بــودن ان اســت‬ ‫کــه مــی تــوان ان را بــا ممارســت و‬ ‫تــاش بــه دســت اورد‪ .‬بــدون شــک‬ ‫بــرای داشــتن یــک جامعــه ایمــن‬ ‫و ســالم بایــد از تقویــت شــعور‬ ‫اجتماعــی و امــوزش هوش اجتماعی‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬اگــر افــراد زیادتــری مهــارت‬ ‫برقــراری ارتبــاط را بیاموزنــد و راحــت‬ ‫تــر بتواننــد هــوش هیجانــی خــود را‬ ‫کنتــرل کننــد بــه یقیــن امــار جــرم‬ ‫و تخلــف کاهــش خواهــد یافــت و‬ ‫افــراد زندگــی بــی دغدغــه و شــادتری‬ ‫در کار هــم تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بدیــن منظورپیشــنهاد مــی گــردد کــه‬ ‫مســئولین نظــام اموزشــی بــه مباحث‬ ‫مهــارت هــای اجتماعــی‪ ،‬پــردازش‬ ‫اطالعــات اجتماعــی و اگاهــی هــای‬ ‫اجتماعــی و نهایتــا ً شکوفاســازی‬ ‫هــوش اجتماعــی نوجوانــان و‬ ‫جوانــان توجــه ویــژه داشــته و در ایــن‬ ‫زمینــه دوره هــای امــوزش تکنیــک‬ ‫هــای هــوش اجتماعــی را بــا هــدف‬ ‫ارتقــاء توانایــی درک و فهــم و پیــش‬ ‫بینــی رفتــار و احساســات دیگــران و‬ ‫حــل تضادهــا و تعــارض هــا برگــزار‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫می دونستی که ‪ ...‬؟‬ ‫‪_۱‬شــکر بــرای کــودکان ســبب کاهــش هــوش و پایین‬ ‫امــدن نمــره هــای درســی می شــود‪.‬‬ ‫‪_۲‬ســاالنه بیــش از ‪۵۰۰‬شــهاب ســنگ بــه زمیــن‬ ‫برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪_۳‬خــوردن هویــج مــی توانــد تــا ‪۶۰‬درصــد خطــر ابتــا‬ ‫بــه ســرطان را کاهــش دهــد‬ ‫‪_۴‬جنســیت اســب را مــی تــوان از روی تعــداد‬ ‫دندان هایــش تشــخیص داد و تعــداد دنــدان نــر ‪ ۴۰‬و‬ ‫تعــداد دنــدان مــاده ‪ ۳۶‬عــدد مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪_۵‬شکســت عشــقی مــی توانــد بــه ایســت قلبــی‬ ‫منجــر شــود چــرا کــه ضربــان قلــب افــراد تحــت تاثیــر‬ ‫احساســات قــرار دارد‬ ‫‪_۶‬اولیــن شــغل بــرد پیــت بازیگــر هالیوود‪،‬رقصیــدن در‬ ‫لبــاس مــرغ جلــوی رســتوران بــرای جــذب مشــتری بــود‪.‬‬ ‫‪_۷‬ســوءد برتریــن کشــور دنیــا در بازیافــت و تولیــد‬ ‫انــرژی از زبالــه اســت بــه طــوری کــه بــرای ایــن کار از‬ ‫نــروژ زبالــه وارد مــی کنــد‬ ‫‪_۸‬در رســتوران اگــر در غذایتــان مــو یــا چیــز دیگــر ی‬ ‫پیــدا کردیــد قبــل از اینکــه پســش دهیــد حســابی بــه‬ ‫ان نمــک بزنیــد تــا مطمئــن شــوید دوبــاره ان غــذا را‬ ‫برایتــان نمــی اورنــد‪.‬‬ ‫‪_۹‬نامگــذاری ســیاره کوتوله(پلوتــون) بــه پیشــنهاد‬ ‫یــک دختــر یــازده ســاله بــود‬ ‫‪_۱۰‬پنبــه ی الزم جهــت تولیــد یــک عــدد تیشــرت‬ ‫‪،‬تقریبــا ‪ ۲۷۰۰‬لیتــر اب مصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪_۱۱‬درختــان قادرنــد در مــورد حملــه حشــرات بــه‬ ‫یکدیگــر ســیگنال هــای هشــداری ارســال کننــد‪.‬‬ ‫‪_۱۲‬پیــاز بــه دلیــل داشــتن اهــک ‪،‬دندان هــا را‬ ‫محکــم مــی کنــد و باعــث اســتحکام اســتخوان بنــدی‬ ‫بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪_۱۳‬اگــر تنهــا ‪۸‬روز هزینه هــای نظامــی متوقــف‬ ‫گــردد مــی تــوان بــا پــول ان تحصیــل رایــگان و بــا‬ ‫کیفیــت را بــه مــدت ‪ ۱۲‬ســال بــرای تمــام کــودکان‬ ‫دنیــا تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫‪_۱۴‬در فنالنــد مبلــغ جریمــه هــای رانندگــی بــر‬ ‫اســاس درامــد شــخص محاســبه مــی شــود بــه طــوری‬ ‫کــه در ســال ‪ ۲۰۰۲‬یکــی از مدیــران شــرکت نوکیــا‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل رانندگــی بــا ســرعت ‪ ۷۵‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫در محــدوده ســرعت ‪۵۰‬کیلومتــر در ســاعت ‪۱۰۳‬هــزار‬ ‫دالر جریمــه شــد‪.‬‬ ‫‪ _۱۵‬دلیــل اینکــه غذایــی که شــرکت هــای هواپیمایی‬ ‫در هواپیمــا ســرو مــی کننــد کمــی بــی مــزه اســت ایــن‬ ‫اســت کــه حــس چشــایی مــا حیــن پــرواز ‪ ۲۰‬الــی‬ ‫‪۵۰‬درصــد ضعیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫‪-16‬کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما‬ ‫را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫‪-17‬گــوش و بینــی در تمــام طــول عمــر رشــد‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫‪-18‬پرتقــال خونــی تاثیــر زیــادی در پیشــگیری از‬ ‫ســرطان دهــان و ســرطان ســینه دارد!‬ ‫‪-19‬گوریــل را بــرای ایــن گوریــل نامیــده انــد کــه‬ ‫عالقــه زیــادی بــه خوابیــدن روی ریــل قطــار دارد‪.‬‬ ‫‪ 81-20‬درصــد صحبــت انســان هــا در روز‪ ،‬گفــت‬ ‫وگویــی اســت کــه در ذهــن خودشــان انجــام‬ ‫می د هنــد ‪.‬‬ ‫‪-21‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی‬ ‫دهــد‬ ‫‪-22‬کــه خــرس کــواال هرگــز اب نمــی نوشــد و اب‬ ‫مــورد نیــاز خــود را بــا خــوردن بــرگ گیاهــان تامیــن‬ ‫مــی کنــد؟‬ ‫‪-23‬بعضــی از میکــروب هــا بعــد از ‪ 3‬میلیــون ســال‬ ‫کــه یــخ هــای ســیبری بیــرون اوره شــده انــد هنــوز‬ ‫زنــده بودنــد‪.‬‬ ‫‪-24‬الیــه پوســتی کــه ارنــج دســت را پوشــانده هــر ‪11‬‬ ‫روز یــک بــار عــوض مــی شــود!‬ صفحه 6 ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شــیروان گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬واحــد مســکونی ویــژه‬ ‫روســتاییان ایــن شهرســتان خراســان شــمالی ســاخته شــده اســت کــه بیشــترین ان در بخــش‬ ‫مرکــزی بــوده اســت‪.‬‬ ‫عزیــز ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ســاخت ایــن واحدهــا بیــش از هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر از‬ ‫جمعیــت روســتاهای بخــش مرکــزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه از مســکن مناســب برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫ححدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫خانوار روستایی‬ ‫شیروان خانه دار‬ ‫شدند‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 292‬مالــک حــق کســب و‬ ‫پیشــه مســتاجر مشــمول ‪ 1356‬را متناسب‬ ‫بــا ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمــی‬ ‫بیشــتر تشــریح کنــم‪ .‬بطــور خالصــه عــرض‬ ‫می کنــم کــه ایــن حــق نیــز ماننــد هــر بــاور و‬ ‫اعتقــاد عرفــی حاکــم بر جامعه که ســرانجام‬ ‫بــا اصالحاتــی بــه قانــون تبدیــل می شــوند‬ ‫‪ ،‬در ســنه ‪ 1330‬تــا ‪ 1339‬کــه یــک بــاور و‬ ‫اعتقــاد رایــج بیــن مالــک و مســتاجر بــوده‬ ‫ســرانجام در ســال ‪ 1339‬و ســپس در ســال‬ ‫‪ 1356‬بــه قانــون تبدیــل شــد و پــس از ان‬ ‫حــق ســرقفلی کــه بــاور جدیــدی در ســنه‪50‬‬ ‫تا ‪ 70‬بود در ســال ‪ 1376‬به قانون تبدیل‬ ‫شــد‪ .‬لیکــن انچــه کــه موجــب بــه وجــود‬ ‫امــدن حــق کســب و پیشــه شــده بــود ‪ ،‬بــه‬ ‫تدریــج از بیــن رفتــه و کــم رنــگ گردیــد‪ .‬و‬ ‫بــه همیــن ســبب مشــروعیت خــود را از‬ ‫دســت داد‪ .‬زیــرا در ســنه قبــل از ‪ 1340‬یــک‬ ‫مغــازه ‪ ،‬فقــط زمانــی ارزش پیــدا می کــرد‬ ‫کــه مســتاجری صاحــب فــن و حرفــه و‬ ‫ســرمایه بــرای تهیــه کاال و ابــزار پیــدا شــود‬ ‫و مغــازه را بــه محــل تجــاری تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫پــس از ان بــود کــه مکانــی کــه بــه فعالیــت‬ ‫کســبی تبدیــل می گردیــد‪ .‬نــام مغــازه را بــه‬ ‫خــود می گرفــت‪.‬‬ ‫و قبــل از ان اتاقکــی بــی نــام و نشــان‬ ‫بــود‪ .‬علــت اصلــی در ایــن بــود کــه صاحبــان‬ ‫فــن و حرفــه و ســرمایه فــوق العــاده کــم‬ ‫بودنــد و هرکــس کــه از حرفــه و تخصــص و‬ ‫ســرمایه اندکــی برخــوردار بــود‪ .‬می توانســت‬ ‫بــرای خــودش مغــازه بســازد‪ .‬بنابراین اینکه‬ ‫شــخصی صاحــب حرفــه و فــن و دارای‬ ‫سرمایه ای برای تهیه کاال و ابزار کار باشد‪.‬‬ ‫امــا محلــی بــه نــام مغــازه نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫بســیار نــادر بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا ســاخت خانــه و مغــازه بــا کمتریــن‬ ‫تشــریفات دولتــی و هزینــه ای ســاخته‬ ‫می شــد‪ .‬مغــازه ســاخته شــده بــه مراتــب‬ ‫ارزانتــر از ســرمایه ای بــود کــه شــخص بــرای‬ ‫راه اندازی واحد کســبی نیاز داشــته اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه داشــتن مغــازه بــه خــودی خــود‬ ‫ارزش ســرمایه ای محســوب نمی شــد‪.‬‬ ‫امــا داشــتن حرفــه و فــن و پــول بــرای‬ ‫خریــد کاال و ابــزار‪ ،‬ارزش محســوب‬ ‫می شــد‪ .‬بنابرایــن اگــر فــردی قســمتی از‬ ‫خانــه خــود را بــه مغــازه تبدیــل می کــرد‪،‬‬ ‫فقــط بــا پیــدا شــدن مســتاجری کــه توانایــی‬ ‫کســب و کار داشــته باشــد‪ ،‬می توانســت‬ ‫بگویــد مغــازه دارم لــذا در چنیــن وضعیتــی‬ ‫مســتاجر بــرای مالــک نعمــت بــود‪.‬‬ ‫بــه دالیــل پیشــگفته اجــاره بهــاء اولیــه‪،‬‬ ‫بســیار کــم و ناچیــز بــود‪ .‬امــا پــس از تبدیــل‬ ‫بــه مغــازه و واحدکســبی شــدن ‪ ،‬قیمــت و‬ ‫ارزش خــاص مــی یافــت و اگــر ان مســتاجر‬ ‫یکــی دو ســال بعــد مغــازه را بــه هــر دلیــل‬ ‫تخلیــه کــرده و تحویــل مالــک مـی داد‪ .‬مثــل‬ ‫ان بــود کــه مالــک‪ ،‬مالــی بــه ارزش یــک‬ ‫ریــال تحویــل داده و بــه ارزش ده ریــال‬ ‫از او پــس گرفتــه اســت‪ .‬در اینجــا بــود‬ ‫کــه قانونگــذار در ســال ‪ 1339‬حقــی بــر‬ ‫مســتاجر قائل شــد و نام انرا حق کســب و‬ ‫خویشتن پنداری در کودکان‬ ‫چگونــه رشــد روانــی – عاطفــی کــودک‬ ‫(خویشــتن پنــداری ) مــن هســتم و‬ ‫متفــاوت از دیگرانــم در بزرگســالی باعث‬ ‫شــادی می شــود ‪.‬‬ ‫در میــان پیشــرفت هــای ذهنــی موثــر‬ ‫بــرای اولیــن ســالهای زندگــی ‪ ،‬مــی تــوان‬ ‫بــه تحــول خویشــتن پنــداری ‪ ،‬درک‬ ‫ضمیــر اول شــخص مفــرد (مــن) اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬مــا بــه طــور دائــم بــا تعــداد بســیار‬ ‫زیــاد و انــواع مختلــف محرک هایــی‬ ‫روبــرو می شــویم کــه نمی توانیــم انهــا را‬ ‫بگیریــم و پــردازش کنیــم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزم است انچه رامی خواهیم‬ ‫مــورد توجــه قــرار دهیــم (یــاد بگیریــم ‪،‬‬ ‫اســتنتاج کنیــم یــا بــه حافظــه بســپاریم‬ ‫)‪ ،‬انتخــاب کنیــم ‪ .‬ایــن انتخاب تصادفی‬ ‫انجــام نمی گیــرد ‪ ،‬بلکــه بــر اســاس‬ ‫اســتفاده از ســاختهای ذهنی و طرحواره‬ ‫هــای خــود در پــردازش اطالعــات صــورت‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫ســاخت شــناختی مــورد اســتفاده بــرای‬ ‫انتخــاب و پــردازش اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫خــود‪ ،‬اهمیتــی خــاص دارد ‪.‬‬ ‫ایــن ســاخت عبــارت از خویشــتن یــا‬ ‫خویشــتن پنــداری اســت‪ .‬منظــور از‬ ‫خویشــتن پنــداری ‪ ،‬مجموعــه ی افــکار‪،‬‬ ‫احساســات و نگــرش هایــی اســت کــه‬ ‫هرکــس در بــاره ی خــودش پــرورش‬ ‫می دهــد‪ .‬خویشــتن پنداری یعنــی اگاهی‬ ‫خالی کردن حساب‬ ‫بانکی مادر توسط‬ ‫فرزند‪ 13‬ساله‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫«ابراهیــم پرســا» در گفــت و گــو بــا‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی وصــول مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی شــهروند گرگانــی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫هــر فــرد از خــود بــه عنــوان مجموعــه ای‬ ‫متمایــز از دیگــران ‪ ،‬قــادر بــرای فکــر کــردن‬ ‫و کاری را انجــام دادن ‪ .‬خالصــه اینکــه‬ ‫خویشــتن پنــداری ایــن توانایــی را بــه مــا‬ ‫می دهــد کــه رفتــار خــود را ببینیــم‪ ،‬در‬ ‫مقابــل ان واکنــش نشــان دهیــم و ان را‬ ‫هدایــت کنیــم ‪ .‬مفهــوم خویشــتن پنداری‬ ‫از هریــک از مــا شــخصی منحصــر بفــرد و‬ ‫متفــاوت از ســایر افــراد اجتمــاع بــه وجــود‬ ‫مــی اورد و ایــن احســاس را بــرای مــا‬ ‫فراهــم مــی کنــد کــه در دنیــای اجتماهــی‬ ‫و فیزیکــی جایــی بــرای خــود داریــم و‬ ‫ادامــه ی گذشــته نیســتیم‪ .‬خویشــتن‬ ‫پنــداری ‪ ،‬پایــه ی شــناختی هویــت مــارا‬ ‫تشــکیل می دهــد ‪.‬‬ ‫اولین مرحله ی رشــد خویشــتن پنداری‬ ‫کــودک را بــه ایــن اگاهــی مــی رســاند‬ ‫کــه متمایــز از دیگــران اســت یعنــی‬ ‫خویشــتن وجــودی بــه عقیــده یلوویــس‬ ‫و بروکــس – گیــون ‪ ،‬ایــن اگاهــی بــر‬ ‫اســاس کنــش متقابــل بیــن کــودک و‬ ‫محیــط انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن دو پژوهشــگر کســب اگاهــی از‬ ‫خویشــتن پنــداری کــودک را بــه شــیوه ی‬ ‫ابتــکاری مطالعــه کردنــد‪ :‬مطالعــه‬ ‫کودکانــی کــه خــود را در اینــه مــی دیدنــد‬ ‫و نمونه انها از کودکان ‪21 ،9،12،18‬و ‪24‬‬ ‫ماهه تشــکیل مــی شــد ‪ .‬هــر کــودک در‬ ‫مقابــل اینــه قــرار مــی گرفــت و واکنــش‬ ‫هــای او روی نــوار ضبــط می شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــا و تحقیقــات‬ ‫صــورت گرفتــه مشــخص شــد مبلــغ‬ ‫‪ 59‬میلیــون ریــال طــی چنــد مرحلــه‬ ‫از حســاب شــاکی بصــورت اینترنتــی‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تکمیــل تحقیقــات‪،‬‬ ‫متهــم کــه فرزنــد ‪13‬ســاله شــاکی‬ ‫پرونــده بــود‪ ،‬شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مرجــع قضایــی و همــکاری و همراهــی‬ ‫والدیــن‪ ،‬احضــار و ضمــن ابــراز ندامــت‬ ‫از اقــدام مجرمانــه خــود اینگونــه اظهــار‬ ‫کــرد کــه « رمــز حســاب بانکــی مــادرم‬ ‫را در اختیــار داشــتم و مخفیانــه خریــد‬ ‫کالهبردار حرفه ای جلوی‬ ‫عابربانکها در بجنورد‬ ‫دستگیر شد‬ ‫پیشــه گذاشــت‪.‬‬ ‫امــا نتوانســت ســاز و کاری بــرای محاســبه‬ ‫و ارزیابــی ایــن ارزش افــزوده بنــا نهــد ‪.‬‬ ‫مولفــه هــای موضــوع مــاده ‪11‬نیــز نتیجــه‬ ‫قابــل محاســبه شــده ای را بدســت‬ ‫نمی دهنــد بلکــه عمــا بــه وســیله ای بــرای‬ ‫اعمال نظر شــخصی و ســلیقه کارشناســان‬ ‫تبدیــل گردیــد‪.‬‬ ‫بــه اســتناد ارکان همیــن مــاده ‪، 11‬‬ ‫کارشناســی می توانســت مبلــغ حــق کســب‬ ‫و پیشــه را مثــا ‪ 1000‬ریــال اســتنتاج کنــد و‬ ‫دیگــری ‪ 10‬ریــال یــا ‪ 100000‬ریــال و در هیــچ‬ ‫مــورد هــم نمی تــوان ایــرادی را متوجــه‬ ‫کارشــناس نمــود‪.‬‬ ‫زیرا ماده ‪ 11‬فرمولیزه نیســت و منتهی به‬ ‫عــدد و رقــم نیســت‪ .‬توصیــف چنــد مــورد از‬ ‫محــل کســب اســت و بــس ! مبنایــی بــرای‬ ‫مقایســه ندارد‪.‬‬ ‫از قضــا همیــن ایــراد ‪ ،‬قانــون را به وســیله‬ ‫ای بــرای زورگویــی بــه مالــک تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫وســیله ای بــرای بــاج خواهــی شــد و هــر‬ ‫مســتاجری کــه قــدرت بیشــتری داشــت‬ ‫می توانســت از ایــن قانــون بیشــتر بهــره‬ ‫ببــرد و مالــک را بیشــتر تحــت فشــار خــود‬ ‫قــرار دهــد و هیچگاه از مغازه خارج نشــود‪.‬‬ ‫صــرف توجــه به نظر اندیشــمندانه‬ ‫بنابرایــن ِ‬ ‫و یــا عدالــت طلبانــه قانــون گــذار در وضــع‬ ‫ـون حــق کســب و پیشــه ‪،‬کافــی نیســت‪.‬‬ ‫قانـ ِ‬ ‫بلکــه بایــد دیــد در عمــا قانــون چگونــه‬ ‫ظاهــر گردیــد ‪ ...‬ادامــه در شــماره ‪294‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری‬ ‫فــردی کــه جلــوی عابربانکهــا اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان بــی ســواد و کــم‬ ‫ســواد مــی کــرد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی بــا ترفنــد کمــک بــه افــراد کــم ســواد و‬ ‫یــا بــی ســواد بــرای برداشــت وجــه نقــد از عابربانک‪،‬‬ ‫از انــان کالهبــرداری و کارت فــرد دیگــری را بــه انهــا‬ ‫تحویــل مــی داد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــا در دســت‬ ‫داشــتن کارت شــکات در نهایت اقدام به خالی‬ ‫کــردن حســاب انهــا مــی کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد‬ ‫بــا همیــن ترفنــد اقــدام بــه برداشــت مبلــغ ‪66‬‬ ‫میلیــون و ‪ 650‬هــزار ریــال از حســاب ‪ 10‬نفــر از‬ ‫شــهروندان کــرده بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫و همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکی هــای‬ ‫پرونــده‪ ،‬موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در نهایت متهم‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــا و توصیــه‬ ‫هــای پلیــس در خصــوص پیشــگیری از وقــوع‬ ‫کالهبــرداری در صــورت اطــاع از فعالیــت‬ ‫اینگونــه افــراد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بعــد مــادر ‪ ،‬بــه دمــاغ او رنــگ قرمــز‬ ‫م ـی زد و ان گاه دوبــاره کــودک را جلــوی‬ ‫اینــه می بــرد ‪.‬‬ ‫تعــداد کمــی از کــودکان ‪ 12‬ماهــه در‬ ‫مقابــل رنــگ واکنــش نشــان دادنــد امــا‬ ‫‪ 25‬درصــد از کــودکان ‪ 15‬تــا ‪ 18‬و ‪88‬‬ ‫درصــد از کــودکان ‪ 24‬ماهــه‪ ،‬بــا دســت‬ ‫زدن بــه بینــی واکنــش نشــان می دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن واکنــش نشــان مــی داد کــه‬ ‫انهــا از وجــود خــود‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫شــخص‪ ،‬اگاهــی داشــتند‪ ،‬زیــرا‬ ‫می دانســتند کــه چهــره ی واقعــی انهــا‬ ‫چــه شــکلی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ان هــا متوجــه شــدند‬ ‫کــه کــودکان ‪ 9‬تــا ‪ 12‬ماهــه تنهــا‬ ‫می توانندبیــن عکس هــای خــود و‬ ‫عکس هــای دیگــران تــا انــدازه ای تفــاوت‬ ‫قایــل شــوند امــا ایــن تفاوت قایل شــدن‬ ‫در حــدود ‪ 15‬ماهگــی بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫ســنی کــه در ان کــودک بــه ویژگی هــای‬ ‫جســمی‪ ،‬جنــس وســن خــود عــادت‬ ‫کــرده اســت‪ .‬او متوجــه می شــود کــه‬ ‫شــکل و چهــره و شــیوه ی ارایــش مــو در‬ ‫دخترهــا و پســرها متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫رشــد خویشــتن پنــداری کامــا متمایــز‪،‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن فرایندهــای اولیــن‬ ‫ســال های رشــد اســت ‪.‬‬ ‫ایــن پیشــرفت شــناختی بنیــادی‪،‬‬ ‫پیشــرفت های بیشــمار دیگــر در رشــد‬ ‫عاطفــی‪ ،‬شــناختی و اجتماعــی را‬ ‫تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن پیشــرفت بــه خویشــتن‬ ‫پنــداری اجــازه می دهــد کــه مشــخص‬ ‫شــود و بــا خویشــتن پنداری هــای‬ ‫دیگــر تفاوت هــای مختلــف داشــته‬ ‫باشــد چیــزی کــه خویشــتن اختالفــی‬ ‫اینترنتــی انجــام دادم»‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫نوجــوان کــه بــه جهــت اســتفاده از‬ ‫ســامانه شــاد و حضــور در کالســهای‬ ‫انالیــن از گوشــی و اینترنــت اســتفاده‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬مبالــغ برداشــت شــده از‬ ‫حســاب‪  ‬مــادرش را ‪ ‬بــرای خریــد بــازی‬ ‫رایانــه ای اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬والدیــن مــی بایســت بــر‬ ‫فعالیــت فرزندانشــان در فضــای مجــازی‬ ‫نظــارت بیشــتری داشــته باشــند و ضمــن‬ ‫همراهــی بــا انهــا در جهــت فراگیــری‬ ‫اموزشــهای انالیــن‪ ،‬کارت بانکــی‪ ،‬رمــز‬ ‫نامیــده می شــود ‪.‬‬ ‫در دوره ی پیــش دبســتانی‪،‬‬ ‫کــودک کــودک خویشــتن پنــداری‬ ‫خــود را تنهــا در دور نمــای جســمی‬ ‫درکمی کند‪:‬قســمت های مختلــف بدن ‪،‬‬ ‫ویژگی هــای انهــا را و فعالیت هــای بدنــی‬ ‫مــورد توجــه قــرار می گیــرد ‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬تــا‪ 8‬ســالگی کــودک کــم کــم‬ ‫بیــن روان و بــدن تمیــز قایــل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کار موجــب مــی شــود کــه او‬ ‫ماهیــت ذهنــی خویشــتن پنــداری را‬ ‫درک کنــد‪ .‬کــودک بــه تدریــج می فهمــد‬ ‫کــه هــر شــخص‪ ،‬نــه تنهــا بــه خاطــر‬ ‫ظاهــر متفــاوت خــود بلکــه بــه خاطــر‬ ‫احساســات و افــکار متمایــزی که نســبت‬ ‫بــه دیگــران دارد منحصــر بفــرد اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬کــودک خویشــتن پنــداری را‬ ‫بــا توجــه بــه ابعــاد درونــی و درک تفــاوت‬ ‫بیــن صفــات روانــی و صفــات جســمانی‬ ‫تعریــف می کنــد ‪.‬‬ ‫در تعریــف خویشــتن پنــداری ‪ ،‬بــرای هــر‬ ‫یــک از جنبــه هــای تشــکیل دهنــده ی ان‬ ‫‪ ،‬ارزش قایــل می شــود ‪ .‬واگــر ایــن مثبــت‬ ‫اتفــاق بیفتــد و کــودک احســاس خــوب را‬ ‫نســبت بــه خــود درک کنــد و او را در یابــد‬ ‫در بزرگســالی نیــز احســاس ارزشــمندی‬ ‫می کنــد و خــود را الیــق رشــد و پیشــرفت‬ ‫و موفقیــت می بینــد و انســان شــادی‬ ‫خواهــد بــود ولــی در صورتــی کــه رشــد‬ ‫خــود پنــداره ضعیــف اتفــاق بیفتــد حتــی‬ ‫امــکان دارد تــا ســرحد بیمــاری هــای روانی‬ ‫پیــش رود زیــرا رشــد خــود پنــداره توســط‬ ‫کنــش متقابــل محیــط و کــودک انجــام‬ ‫میشــود و ایــن وظیفــه ی مــا را در برابــر‬ ‫کــودکان و نوجوانــان افزایــش می دهــد ‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫شــخصی و اطالعــات حســاب خــود‬ ‫را در اختیــار افــرادی کــه دانــش و‬ ‫ســواد کافــی ندارنــد‪ ،‬قــرار ندهنــد و‬ ‫پیامــک و رمــز پویــای حســاب بانکــی‬ ‫خــود را فعــال کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس فتــا گلســتان در‬ ‫پایــان از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫در صــورت مشــاهده هــر گونــه‬ ‫مشــکل در فضــای اینترنــت مراتــب‬ ‫را ســریعا از طریــق‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬در‬ ‫اختیــار کارشناســان پلیــس قــرار‬ ‫دهنــد و مراقــب کالهبــرداران‬ ‫فضــای مجــازی باشــند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪293‬‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫سرهنگ دوم دکتر«سجاد نامور»‬ ‫پلیس همواره در تالش برقرای‬ ‫نظم و امنیت است‬ ‫پلیــس همــواره بــه عنــوان متولــی برقــراری نظــم و‬ ‫امنیــت‪ ،‬تــاش مــی کنــد تــا ایــن مهــم بــه درســتی و‬ ‫بــه نحــو مطلــوب در ســطح جامعــه احســاس شــود‪.‬‬ ‫بــا نامگــذاری ســال جدیــد بــه عنــوان ســال تولیــد‪،‬‬ ‫پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا از ســوی مقــام معظم‬ ‫رهبــری‪ ،‬پلیــس بــر ان شــده اســت تــا در تحقــق ایــن‬ ‫شعار نقش کلیدی خود را به درستی و دقیق ایفا کند‪.‬‬ ‫در ایــن مبحــث بــه نکاتــی در مــورد تحقــق شــعار ســال‬ ‫و نقــش ناجــا در ایــن رابطــه اشــاره می کنیــم‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‪:‬‬‫ایــن مهــم بــه دو صــورت درون و بــرون ســازمانی‬ ‫تقســیم مــی شــود ‪.‬‬ ‫پلیــس بــه عنــوان ســازمانی کــه در تمــام موضوعــات‬ ‫مــی توانــد نقــش افرینــی کنــد‪ ،‬بــرای برقــراری‬ ‫احســاس امنیــت اجتماعــی‪ ،‬در پشــتیبانی از تولیــد‬ ‫نیــز مــی توانــد نقــش تســهیل گــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ناجــا در ابعــاد مختلــف تمــام تــاش خــود را بــه کار‬ ‫بســته تــا موانــع تولیــد را بــه صــورت دقیــق و برنامــه‬ ‫ریــزی شــده مرتفــع نمایــد‪.‬‬ ‫کــه در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه دو صــورت به مســئله‬ ‫نــگاه کرد‪:‬‬ ‫‪-1‬انتظامی و امنیتی‪:‬‬ ‫الف)کــه شــامل مبــارزه بــا قاچــاق و هرگونــه مــوردی‬ ‫کــه باعــث مــی شــود تــا تولیــد داخلــی ضربــه بخــورد‪.‬‬ ‫ب)مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی کــه شــامل تســهیالت‬ ‫غیــر مجــاز بانکــی‪ ،‬زمیــن خــواری‪ ،‬رشــاء و ارتشــاء و‬ ‫خصوصــا فــرار مالیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ج)مبــارزه و مقابلــه بــا هرگونــه عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه ماننــد (نهــاده هــای دامــی‪ ،‬مــرغ‪ ،‬ارد و ‪)...‬‬ ‫د)مبــارزه و مقابلــه بــا ســرقت از (کارخانــه جــات‪،‬‬ ‫کارگاه هــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬دام و ‪ )...‬کــه در تولیــد داخــل‬ ‫بســیار تاثیــر گــذار بــوده و هرگونه مشــکلی در این‬ ‫رابطــه باعــث مــی شــود تــا دچــار مشــکالت جــدی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ه)برقــراری و حفــظ امنیــت راه هــا کــه اصلــی تریــن‬ ‫بخــش نظــام توزیــع و ارتباطــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫و)مقابلــه بــا انــواع کالهبرداری ها‪،‬خیانــت در امانــت و‬ ‫در نهایــت مبــارزه بــا جعــل اســناد‪،‬مدارک و ‪...‬‬ ‫‪-2‬اجتماعــی و فرهنگــی (تولیــدات رســانه ای و‬ ‫فرهنگــی )‬ ‫الف)ســبک زندگــی‪ :‬ســبک مصــرف کــه در ایــن رابطــه‬ ‫نقــش بســیار تعییــن کننــده ای دارد‪ ،‬غــرب گرایــی در‬ ‫مصــرف‪ ،‬ســلیقه و ذائقــه و ‪ ...‬کــه بــا تغییــر در هریک‬ ‫از ایــن مــوارد مــی تــوان بــه تولیــد داخــل و مانــع زدایــی‬ ‫کمــک کرد‪.‬‬ ‫ب)جمــع گرایــی و انســجام ملــی‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫موضوعاتــی کــه در رابطــه بــا تحقــق شــعار ســال مــی‬ ‫توانــد نقــش افرینــی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه از فــرد‬ ‫گرایــی پرهیزکــرد و مشــارکت ملــی را در ســرلوحه‬ ‫کاری خــود قــرار داد و بــا نگــرش جمعــی و کار جمعــی‬ ‫در ایــن حــوزه گام برداشــت‪.‬‬ ‫ج)پویایــی و فعالیــت اجتماعــی‪ :‬ایــن مهــم بــا نشــاط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از تنبلــی و روزمرگــی و انجــام کار‬ ‫مفیــد شــکل مــی گیــرد‪ ،‬منظــور از کار مفید این اســت‬ ‫کــه در طــول روز تمــام ســعی و تــاش خــود را بــه کار‬ ‫بســت تــا کار هــا و امــورات محولــه بــه صــورت کیفــی و‬ ‫دقیــق صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫د)اعتمــاد اجتماعــی‪ :‬بــه تــوان داخــل بایــد اعتمــاد‬ ‫داشــت کــه اگــر ایــن موضــوع بــه درســتی در جامعــه‬ ‫انجــام شــود و بــا خــود بــاوری و درون گرایــی در‬ ‫مصــرف همــراه شــود‪ ،‬مــی تــوان در تحقــق شــعار‬ ‫ســال نقــش خــود را بــه عنــوان یــک ایرانــی ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫و در پایــان بایــد بــه ایــن موضــوع بــاور داشــت کــه‬ ‫پلیــس بــه عنــوان ســازمانی کــه بــرای امنیــت و ارامش‬ ‫در ســطح جامعــه تــاش مــی کنــد‪ ،‬ســازمانی اســت‬ ‫کــه در تحقــق شــعار ســال یــک نقــش کلیــدی دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫برداشت گل محمدی از گلستان های خراسان شمالی‬ ‫چهارشنبه ‪ 08‬اردیبهشت ‪ 28 - 1400‬اوریل ‪ 15 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 293‬صفحه‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سید مهدی جلیلی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫تاثیر روپوش مدارس در بروز خالقیت‬ ‫و افزایش اعتماد ب ه نفس کودکان و نوجوانان‬ ‫مهناز مهدیزاده‬ ‫بررســی مشــکالت‪ ،‬دیدگاه هــا و نظــرات کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و مخاطبیــن ایــن قشــر در رابطــه بــا روپــوش‬ ‫ت میدانــی‬ ‫یــا همــان فــرم مــدارس بــا ارئ ـه ی مســتندا ِ‬ ‫پیــش‬ ‫و کتابخانه ایــی؛ بــا نگاهــی بــه چالش هــای‬ ‫ِ‬ ‫مــدارس کــودک و نوجــوان و‬ ‫طراحــان پوشــاک‬ ‫روی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن نــوع پوشــش در برابــر یکدیگــر‪ ،‬در‬ ‫راســتای رســیدن بــه هدفــی مشــترک و مطلــوب‪ ،‬جهــت‬ ‫بهینــه ســازی روپــوش مــدارس در راســتای ایجــاد ارامــش و بــروز خالقیــت و‬ ‫ت مهــم و کلیــدی در‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬بــا توجــه بــه نــکا ِ‬ ‫کنوانســیون حقــوق کــودکان‪.‬‬ ‫طبــق کنوانســیون حقــوق کــودک (زیــر ‪ 18‬ســال) مــاده ‪ 12‬مصــوب ‪1989‬‬ ‫«کــودک بایــد قــادر بــه شــکل دادن عقایــد خــود باشــد و بتوانــد ایــن عقایــد را‬ ‫ازادانــه دربــاره تمــام موضوعاتــی کــه مربــوط بــه وی می شــود ابــراز کنــد و بــه‬ ‫نظــرات کــودک مطابــق بــا ســن و بلــوغ وی بهــا داده شــود‪ ».‬و طبــق مــاده ‪13‬‬ ‫همیــن کنوانســیون‪« ،‬کــودک داری حــق ازادی عقیــده می باشــد‪».‬‬ ‫حــال بایــد دیــد تــا چــه انــدازه ایــده و نظــرات کــودکان و نوجوانــان در انتخــاب‬ ‫پوشــش مدارس شــان دخیــل مــی باشــد‪( .‬ذکــر شــده در بخــش اول و دوم‬ ‫همیــن مقالــه)‬ ‫بخش سوم‬ ‫کننــدگان ایــن نــوع پوشــش بــرای‬ ‫چالشــهای پیــش روی طراحــان و تولیــد‬ ‫ِ‬ ‫رســیدن بــه هدفــی مطلــوب‬ ‫اقامتگاه بوم گردی خانه‬ ‫ابریشم‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه مهتــاب و احســان‬ ‫زوج راهنمــای گردشــگری تصمیــم گرفتنــد از شــلوغی‬ ‫تهــران بیــرون زده و فضایــی متفــاوت و ارام را بــرای‬ ‫خــود و مســافران فراهــم اوردنــد‪ .‬بــرای ایــن کار بــه‬ ‫اســتان گلســتان شهرســتان رامیــان امدنــد چــرا کــه‬ ‫بکــر بــودن ایــن شهرســتان و قدمــت تاریخــی اش مــی‬ ‫توانســت تــا حــدودی انچــه را کــه بــه دنبالــش هســتند‬ ‫بــراورده ســازد‪ .‬وقتــی اقامتــگاه بــوم گــردی خانــه‬ ‫ابریشــم را بنــا کردنــد تصمیــم گرفتنــد فضــای خانــه را‬ ‫طــوری تزئیــن کننــد کــه بــه قــول خودشــان ادم وارد‬ ‫کــه مــی شــود حالــش خــوب شــود‪ .‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫جــای جــای خانــه را پــر کردنــد از گل هــای رنگارنــگ و‬ ‫ســبزه‪ .‬همچنیــن بــرای اینکــه عکــس هــای مســافران‬ ‫خــوش رنــگ باشــد تصمیــم گرفتنــد اجرهای یــک دیوار‬ ‫را رنــگ امیــزی کننــد کــه بــا اســتقبال زیــاد مســافران‬ ‫روبــرو شــدو بــه نوعــی شــد امضــاء ایــن خانــه‪ .‬پــس از‬ ‫ان ایــن رنــگ امیــزی بــه همــه دیوارهــای خانــه کشــیده‬ ‫شــد و کمتــر مســافری اســت کــه بــه خانــه ابریشــم‬ ‫ســفر کنــد و بــا ایــن دیوارهــا عکــس نداشــته باشــد‪ .‬در‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫طــرز تهیــه نــان محلــی قطــاب بــا چیریــش خراســان شــمالی‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل بهــار ســبزی خاصــی کــه فقــط در خراســان شــمالی‬ ‫یافــت می شــود کــه چریــش نــام دارد طرفــداران‬ ‫زیــادی در اســتان دارد‪.‬‬ ‫مواد الزم نان محلی قطاب‬ ‫برنج نیم دانه ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫ •‬ ‫سیب زمینی دو عدد متوسط‬ ‫ •‬ ‫چریش‪ ،‬سبزی محلی یک کیلو گرم‬ ‫ •‬ ‫پیاز یک عدد بزرگ‬ ‫ •‬ ‫ارد یک کیلو گرم‬ ‫ •‬ ‫عدس ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫ •‬ ‫نمک و روغن و ادویه جات به میزان الزم‬ ‫ •‬ ‫دستور تهیه نان محلی قطاب‬ ‫نان محلی قطاب‬ ‫ابتــدا چریش هــا را ریــز کــرده و همــراه مقــدار اندکــی اب در قابلمه‬ ‫‪. 1‬‬ ‫می گذاریــم تــا خــوب لــه شــود بعــد از ســرد شــدن ان را در یــک صافــی‬ ‫می گذاریــم و اب ان را بــه طــور کامــل جــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه طــور جداگانــه برنــج و ســیب زمینــی پوســت کنــده را در مقداری‬ ‫‪. 2‬‬ ‫اب می گذاریــم تــا خــوب لــه شــود و بــه صــورت خمیر دراید‪ ،‬بعــد عدس ها را‬ ‫کــه از قبــل اب پــز شــده اســت را بــه برنــج و ســیب زمینــی اضافــه می کنیــم‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده ســازی ایــن مــواد پیــاز را خــرد کــرده و در روغــن بــه‬ ‫‪. 3‬‬ ‫همــراه ادویــه و زردچوبــه و فلفــل و نمــک تفــت می دهیــم و ســبزی و مــواد‬ ‫امــاده شــده را بــه ان اضافــه می کنیــم‪.‬‬ ‫مــواد داخــل خمیــر امــاده اســت‪ ،‬خمیــر را کــه از قبــل امــاده کــرده‬ ‫‪. 4‬‬ ‫ایــم بــه مــدت دو ســاعت می گذاریــم تــا خــوب جــا بیفتــد‪/‬‬ ‫ســپس ان هــا را بــه انــدازه هــر یــک ‪ ۲۰۰‬گــرم جــدا می کنیــم و روی‬ ‫‪. 5‬‬ ‫ســینی می گذاریــم و همــراه وردنــه ان را بــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫بعــد مقــداری مــواد را را روی ان می گذاریــم و بــه طــوری کــه نصــف‬ ‫‪. 6‬‬ ‫خمیــر‪ ،‬از مــواد پوشــیده شــده باشــد ان را صــاف می کنیــم‬ ‫بعــد طــرف دیگــر خمیــر را روی ان بــر می گردانیــم و بــا ســر‬ ‫‪. 7‬‬ ‫انگشــتانمان دور ان را بــه هــم می چســبانیم تــا بــاز نشــود‪.‬‬ ‫می تــوان بــرای پخــت‪ ،‬نــان را در تنور هــای گازی کوچــک یــا‬ ‫‪ .8‬‬ ‫فــر قــرار داد‪.‬‬ ‫ولــی ســبک قدیمــی کــه هنــوز هــم در خیلــی از منــازل‬ ‫‪ .9‬‬ ‫مرســوم اســت‪.‬‬ ‫موزاییکــی تمیــز کــه از قبــل ان را بــه مــدت چنــد ســاعت روی‬ ‫‪. 10‬‬ ‫شــعله کــم گذاشــته ایــم تــا خــوب داغ شــود نان هــا را روی ان قــرار‬ ‫می دهیــم تــا رنــگ خمیــر بــه صــورت نــان پختــه شــده درایــد‪ .‬نــان محلی‬ ‫مــا امــاده اســت‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫ بــرای دســتیابی بــه اینده ایــی مطلــوب جهــت کشــف اســتعداد و بــروز‬‫خالقیــت و ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬بایــد والــد اول‬ ‫و والــد دوم؛ ضمــن رعایــت حقــوق کــودکان‪ ،‬نســبت بــه تعامــل و همکاری‬ ‫بــا یکدیگــر‪ ،‬همــت گمارنــد‪.‬‬ ‫صنعــت گردشــگری در ایــران از ظرفیــت هــای بســیار‬ ‫باالیــی بــرای رشــد و گســترش برخــوردار است‪.‬کشــور‬ ‫ایــران بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری‬ ‫رتبــه پنجــم جاذبــه هــای طبیعــی و رتبــه دهــم جاذبــه‬ ‫هــای باســتانی و تاریخــی را در جهــان دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن اســتان گلســتان نیــز از موقعیــت ویــژه‬ ‫ای در صنعــت توریســم و گردشــگری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از سرســبزترین اســتان هــای‬ ‫شــمالی ایــران اســت و جنــگل هــای بکــرو هــوای‬ ‫مطبوعــش ســاالنه مســافران زیــادی را راهــی ایــن‬ ‫اســتان مــی کنــد‪.‬‬ ‫در فصــل بهــار یکــی از گزینــه هــای طبیعــت گــردی و‬ ‫گردشــگری در گلســتان شهرســتان رامیــان اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب نــگاه کوتاهــی بــه یکــی از اقامــت گاه‬ ‫هــای بومگــردی ایــن اســتان مــی اندازیــم‪.‬‬ ‫سوزن دوزی ترکمن ((گلستان))‬ ‫در اکثــر نقــاط جهــان و در تمامــی مقاطــع تحصیلــی‪ ،‬دانش امــوزان هــر‬ ‫ـدن‬ ‫مدرســه داری یــک فــرم واحــد و یکدســت هســتند‪ .‬جــدا از مشــخص شـ ِ‬ ‫ارم مدرســه در قســمتی از فــرم کــه میتوانــد بــرای شناســایی دانش امــوزان‬ ‫در مواقــع ضــروری اســتفاده شــود‪ ،‬لطافــت‪ ،‬مقاومــت‪ ،‬طــرح و رنــگ و‬ ‫هرگونــه نقــش بــر ان می بایســت متناســب بــا مقطــع تحصیلــی‪ ،‬ســن‬ ‫محصــل و بــا درنظــر گرفتــن احساســات لطیــف و خواســته های دورنی شــان‬ ‫نقــش اقتصــاد (بــازار) را بــرای تهیه کننــدگان و‬ ‫باشــد‪ .‬اگرچــه نبایــد‬ ‫ِ‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن نــوع پوشــش فرامــوش کــرد؛ ولــی بایــد بــه خاطــر‬ ‫داشــت کــه همــه ی مــا در جایگاهــی بعنــوان طــراح‪ ،‬تولیــد کننــده و‬ ‫مقــا ِم شــخصی مســئول؛ متعهــد هســتیم تــا کــودکان و نوجوانانمــان در‬ ‫گ‬ ‫ارامــش و بــا اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬خالقیــت خــود را بــروز دهنــد و شــعار بــزر ِ‬ ‫ـازان کشــورند» را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫«کــودکان و نوجوانــان اینده سـ ِ‬ ‫وجــود ِ یــک طــراح متخصــص در کنــار ِ تولیدکننــده ی مســئول می توانــد در‬ ‫ـردن اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫شــکل گیــری هرچــه بهتــر بــروز خالقیــت و بــاال بـ ِ‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در امــر ِ امــوزش تاثیــر بســزایی داشــته باشــد‪ .‬طرحــی‬ ‫ایــده ال در رونــد تولیــد مناســب در کنــار بازاریــاب خبــره‪ ،‬موفقیــت در بــازار‬ ‫را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یــک تولیــد کننــده بــا اســتخدام یــک طــراح مجــرب و خبــره‬ ‫کــه اگاهــی بــه روانشناســی کــودک و نوجــوان داشــته باشــد و‬ ‫م روز در تخصــص خــود باشــد مــی توانــد به‬ ‫همچنیــن اشــنا بــه علـ ِ‬ ‫بــازار مطلــوب نیــز دســت یابــد‪.‬‬ ‫«همــواره طراحــان بــه دنبــال منابعــی بــرای الهــام هســتند‪.‬‬ ‫البتــه نیازمنــد بــه تولیــد کننــدگان و تهیــه کننــدگان طــرح خــود‬ ‫ت بــروز ِ جهــان»‬ ‫و همچنیــن نیازمنــد دانــش در بــاره ی واژگان و اصطالحــا ِ‬ ‫(فرهنگنامــه تصویــری‪ ،‬ارزو اســکندری‪ ،‬انتشــارات کتــاب ابــان ‪)1389‬‬ ‫البتــه یــک طــرح خــوب زمانــی موفــق اســت کــه تولیــد کننده نیز بدرســتی‬ ‫واقــف به کارش باشــد‪.‬‬ ‫ـاب طــرح و متریــال همــان انــدازه باید دقت کند‬ ‫بطــور مثــال یــک طــراح در انتخـ ِ‬ ‫ت قــرار دادن روی روپــوش دانش امــوز‪ .‬چــرا کــه؛‬ ‫ـس دکمــه جهـ ِ‬ ‫کــه درنــوع و جنـ ِ‬ ‫حتــی یــک دکمـه ی کوچــک بــا جــا دکمـه اش (در رونــد تولیــد) می توانــد یــک روز‬ ‫ت تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫از زندگــی دانش امــوز را تحـ ِ‬ ‫اقامتگاه بوم گردی‬ ‫خانه ابریشم‬ ‫ایــن خانــه نــه فقــط در دیوارهــا بلکــه در غــذا و گشــت‬ ‫هایــش نیــز متفــاوت اســت‪ .‬در خانــه ابریشــم انــواع‬ ‫غذاهــای ترکمنــی از جملــه بــورک گوشــت‪ ،‬چکدرمــه‪،‬‬ ‫تــه چیــن تــرش رامیانــی و اش مــاش و برنــج را مــی‬ ‫توانیــد تجربــه کنیــد اگــر اهــل غذاهــای محلــی هــم‬ ‫نیســتید جوجــه و چنچــه و کشــک بادمجــان در انتظــار‬ ‫شماســت! اگــر حداقــل ســه روز وقــت خــود را بــه‬ ‫اقامــت در ایــن اقامتــگاه بــوم گــردی اختصــاص دهیــد‬ ‫مــی توانیــد چشــمه گل رامیــان‪ ،‬چشــمه نیــم بــرگ‪،‬‬ ‫جنــگل پشــمکی‪ ،‬قبرســتان خالــد نبــی‪ ،‬اســکله بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ ،‬ابشــار کبــودوال‪ ،‬لــوه یــا شــیراباد را نیز بگردید‬ ‫و از گشــت و گــذار در گلســتان نهایــت لــذت را ببریــد‪.‬‬ ‫یکــی از تولیــدات بســیار‬ ‫زیبــا و فــوق العــاده‬ ‫محبــوب در میــان ایرانیــان‬ ‫ســوزن دوزی زنــان ترکمــن‬ ‫اســت کــه معمــوال ً ان را بــا‬ ‫دوخــت هایــی بــه رنــگ زرد‬ ‫و مشــکی در نقــش هــای پــرکار و بــر روی پارچــه هایــی بــه رنــگ قرمــز پختــه‬ ‫بــه خاطــر داریــم‪.‬‬ ‫ایــن هنــر بــه نــام ‪-‬هایــی دیگــری چــون کشــته و ســیاه دوزی نیــز مشــهور‬ ‫اســت و طبــق اســناد تاریخــی پیشــینه ی ان بــه زمــان ســکاها مــی رســد‪.‬‬ ‫نــخ اصلــی مورداســتفاده در ســوزن دوزی ترکمــن ابریشــم اســت‪ ،‬اگــر چــه‬ ‫در برخــی بخــش هــا از نــخ پشــمی و اکرولیــک نیــز اســتفاده مــی کنند‪ .‬دلیل‬ ‫اطــاق نــام ســیاه دوزی بــه ســوزن دوزی ترکمــن در واقــع رنگ نخ ابریشــمی‬ ‫اســت کــه یکــی از مراحــل مهــم در ایــن دوخــت ســنتی را شــکل مــی دهــد‪.‬‬ ‫الیه بندی و شیاردوزی پارچه‪ ،‬سیم کشی برای مشخص کردن محدوده ی‬ ‫طــرح‪ ،‬تابانــدن نــخ‪ ،‬ســیاه دوزی بــه معنــای دوخــت بــا نــخ ابریشــمی ســیاه‪،‬‬ ‫الــوان دوزی بــه معنــای افــزودن بخیــه هــای رنگــی روی دوخــت هــای ســیاه‪،‬‬ ‫دانه دوزی و ســفید دوزی ســایر مراحل دوخت ســنتی ترکمن را شــکل می‬ ‫دهــد‪ .‬رنــگ قرمــز بــه عنــوان یــک گزینــش نمادین‪ ،‬رنــگ غالــب پارچه هایی‬ ‫اســت کــه زنــان ترکمــن انهــا را بــا ســیاه دوزی مــی اراینــد‪ .‬ســایر نقــوش و‬ ‫رنــگ هــای بــه کاررفتــه در ایــن هنــر نیــز برخاســته از باورهــا‪ ،‬اداب و رســوم‬ ‫و ریشــه هــای فرهنگــی ایــن خطـه ی تاریخــی اســت و هــر کــدام بــرای انهــا‬ ‫جایگاهــی نمادیــن و معنایــی مهــم دارد‪ .‬نقــوش در رودوزی ترکمــن اصــوال ً‬ ‫هندســی و قرینــه اســت و نــخ هــا بــا رنگــرزی طبیعــی رنــگ امیزی می شــود‪.‬‬ ‫کاربردهــای بســیار زیــادی بــرای دوختــه هــای زنــان ترکمن می توان برشــمرد‬ ‫کــه از میــان انهــا روپــوش کوتــاه زنــان (چربــه)‪ ،‬روپــوش بلنــد زنــان (کورتــه)‪،‬‬ ‫روپــوش مــردان (چاکمــن)‪ ،‬کــت (چابیــت) و عــرق چســن (بــوروک) پوشــش‬ ‫هــای ســنتی اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان امــروزه از پارچــه هــای رودوزی شــده ی‬ ‫ترکمــن هــا بــرای لب ـه ی انــواع لبــاس هــا‪ ،‬یقــه‪ ،‬سراســتین‪ ،‬پیــش ســینه‪،‬‬ ‫دمپــای شــلوار‪ ،‬و همچنیــن تزییــن اقالمــی چــون کیــف و کوســن و غیــره‬ ‫نیــز اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اوج رواج هنــر ســیاه دوزی ترکمــن را مربــوط بــه‬ ‫دوره ی قاجــار مــی داننــد و برخــی از اقــام تولیــدات ایــن هنر از جمله شــلوار‬ ‫ترکمــن از دیربــاز جزئــی جدایــی ناپذیــر در جهیزیـه ی دختــران ترکمــن بــوده‬ ‫اســت‪ .‬از میــان انــواع مختلــف دوخــت هــای ترکمــن مــی تــوان بــه کوجمــه‪،‬‬ ‫پَر‪ ،‬ســاقه دوزی‪ ،‬قایما‪ ،‬دانه دوزی و ایلمه اشــاره کرد‪ .‬نقوش ســیاه دوزی‬ ‫همگــی انتزاعــی هســتند و معنایــی نمادیــن دارنــد کــه برگرفتــه از عناصــر‬ ‫طبیعــت پیرامــون هنرمنــد اســت‪ ،‬از جملــه گل نقــش‪ ،‬ســاری ایچیــان‪،‬‬ ‫قویمــوق‪ ،‬بورمــه چیگیــن‪ ،‬قوچــاق‪ ،‬تیرانــا بــورون‪ ،‬چاقمــاق و غیــره‪ .‬امــروزه‬ ‫زنــان در اکثــر مناطــق ترکمــن نشــین از جملــه گنبــد کاووس ‪ ،‬بنــدر ترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬کاللــه بــه ایــن هنــر زیبــا مشــغولند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

روزنامه بازار کسب و کار پارس 402

شماره : 402
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

روزنامه بازار کسب و کار پارس 401

شماره : 401
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

روزنامه بازار کسب و کار پارس 400

شماره : 400
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

روزنامه بازار کسب و کار پارس 399

شماره : 399
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

روزنامه بازار کسب و کار پارس 398

شماره : 398
تاریخ : 1400/07/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

روزنامه بازار کسب و کار پارس 397

شماره : 397
تاریخ : 1400/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!