روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 292 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 292

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 292

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 292

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 04 -‬اردیبهشت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /24‬اوریل‪2021/‬‬ ‫‪ /11‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫شماره ‪292‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫( حافظ )‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫مرگ درختان کهنسال مناطق مرزی در سکوت قانون‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫شاخصه های پیشنهادی تحقق شعار سال ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الغدیر گرگان؛‬ ‫‪5‬‬ ‫پارکی برای تفریح‬ ‫یا تخلیه زباله‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر هتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫گرگان‪ ،‬مقصد گردشگری‪1 -‬‬ ‫شهربازی مدرن شهر گرگان‪،‬‬ ‫پروژه فاخر گردشگری ایران‬ ‫علی اکبــر بصیرنیــا‪ -‬کارشــناس گردشــگری‬ ‫همــه می دانیــم کــه متاســفانه ســهم گــرگان از‬ ‫تعــداد مســافرین و گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫بســیار ناچیــز بــوده و شــهری اســت کــه مســافران و‬ ‫گردشگران صرفا از ان برای عبور استفاده می کنند؛‬ ‫در حالی کــه بــه نظــر می رســد محــور توســعه ی‬ ‫همــه جانبــه شــهر گــرگان مــی بایســتی گردشــگری‬ ‫تلقــی شــود چــرا کــه ایــن شــهر ظرفیت هــای بالقــوه‬ ‫نهفتــه بســیاری در حــوزه گردشــگری دارد کــه در ایــن‬ ‫بیــن ظرفیت هــای انسان ســاخت نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مقصدســازی گردشــگری‪ :‬احــداث این گونــه‬ ‫پروژه هــا و تبلیغــات ان‪ ،‬موجــب می شــود کــه‬ ‫مســافران و گردشــگران برانگیختــه شــده و ســاعت‬ ‫و ســاعاتی را نیــز بــه اســتفاده و لــذت بــردن از‬ ‫بخش هــای ان و در نتیجــه بخشــی از پــول ســفر را‬ ‫در ان جــا هزینــ ه می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اشــتغال زایی‪ :‬بــر اســاس بــراورد کارشناســان در‬ ‫پــروژه ای بــا ایــن وســعت و عظمت‪ ،‬حداقــل ‪ 150‬نفر‬ ‫بــه صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫و ایــن یعنــی این کــه ‪ 150‬خانــواده از محــل تنهــا یــک‬ ‫پــروژه بــه درامدزایــی و امــرار معــاش می رســند‪ .‬در‬ ‫نتیجه از تعداد بیکاران شــهر گرگان کاســته خواهد‬ ‫شــد‪ .‬هم چنیــن جوانــان تحصیــل کــرده ای کــه در‬ ‫تخصص هــای مختلــف جویــای شــغل هســتند در‬ ‫بخــش هــای متعــدد و گوناگــون ایــن پروژه مشــغول‬ ‫بــه کار می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬افزایــش منابــع درامــدی مدیریــت شــهری‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری شــهرداری در این گونــه پروژه هــا‬ ‫ایــن نویــد را می دهــد کــه شــهرداری گــرگان‬ ‫بــه افزایــش منابــع درامــدی خــود اهمیــت‬ ‫داده و در نتیجــه بــا دســت پــر می توانــد بــه‬ ‫شــهروندان گرگانــی خدمات رســانی نمایــد‪.‬‬ ‫گــرگان شــهری بــا ظرفیــت هــای بســیار اســت کــه‬ ‫تــا کنــون بــه عنــوان مکان عبــوری برای گردشــگران‬ ‫مطرح بوده اما امیدواریم این شهر به زودی از یک‬ ‫شــهر عبــوری بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در انتهــا امیداریــم شــهرداری گــرگان بــا احــداث‬ ‫چنیــن فضاهــای تفریحــی بــا عظمتــی در ســطح‬ ‫شــهر زیرســاخت هــای الزم بــرای حضــور‬ ‫گردشــگران در شــهر را فراهــم اورد‪.‬چــرا توســعه‬ ‫گــرگان در صنعــت گردشــگری بــه معنــی توســعه‬ ‫اقتصــادی و جــذب ســرمایه گــذار اســت کــه ایــن‬ ‫امــر مســیر رونــق و پیشــرفت گــرگان را در ســطح‬ ‫کشــور همــوار مــی کنــد‪.‬‬ ‫قابل توجه کاندیداهای شورای شهر‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار اماده تولید محتوی و انتشار هر نوع گزارش و عملکرد شما‬ ‫برای ورود به شورای شهر می باشد ‪.‬‬ ‫جهت هماهنگی الزم از طریق واتس اپ با شماره ‪ 0911-767-4497 0‬پیام دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس‬ ‫طراحی و تولید انواع پنل های مشبک‬ ‫در پردیس فناوری‬ ‫‪7‬‬ ‫ایجاد‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل توسط زنان کارافرین‬ ‫‪2‬‬ ‫شــهربازی مــدرن گــرگان یکــی از پــروژه هــای بــزرگ‬ ‫ایــن اســتان در تــو ســعه گردشــگری اســت‪ .‬کلنــگ‬ ‫ســاخت ایــن پــروژه ی ‪ ۱۵‬هکتــاری در ســال ‪1398‬‬ ‫بــه زمیــن زده شــد و ایــن پــروژه شــامل شــهر بــازی‬ ‫مســقف بــه مســاحت ‪6‬هــزار مترمربــع و شــهر بــازی‬ ‫روبــاز بــه مســاحت ‪66‬هــزار و ‪ 500‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســایت ســورتمه ســواری ‪ -‬مجموعه هــای‬ ‫اقامتــی هتــل و رســتوران بازارچــه صنایــع دســتی ‪-‬‬ ‫مراکــز فرهنگــی و مســجد از بخش هــای مختلــف‬ ‫ایــن مجموعــه تفریحــی اســت‪ .‬پیش بینــی مــی _‬ ‫شــود کــه بــرای اتمــام این پــروژه ‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫بودجــه هزینــه خواهــد شــد کــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫را شــهرداری از محــل اعتبــارات داخلــی خــودش‬ ‫تامیــن خواهــد کــرد و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومان نیز بخش‬ ‫خصوصــی در ایــن پــروژه ســرمایه گذاری می کنــد‪.‬‬ ‫طبیعتــا احــداث چنین پروژه عظیمی نتایج بســیاری‬ ‫دربــردارد کــه بــه برخــی از مهمتریــن پیامدها و نتایج‬ ‫ان اشــاره می شــود‪:‬‬ ‫پروژه حفاظت هوشمند از پارک ملی گلستان‬ ‫اماده بهره برداری است‬ ‫‪3‬‬ ‫زبان بدن‬ ‫چاپ کتاب برندینگ شخصیهنرمندان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد مدیر مسئول‬ ‫تناقض مسئولین در گفتار و عمل‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در عبــور از روزهایــی کــه در انیــم‪ ،‬شــاهد جــوالن ویــروس‬ ‫کرونــا هســتیم؛ ویروســی کــه ســر منشــاء شــیوع ان در‬ ‫جهــان‪ ،‬هنــوز مشــخص نیســت و هــر از گاهــی شــنیده‬ ‫می شــود کــه منشــا انتشــار ایــن ویــروس‪ ،‬ووهــان چیــن‬ ‫و بــر اثــر ســرو خفــاش بــوده و یــا نشــت ازمایشــگاه‪ ،‬و‬ ‫‪ ...‬امــا تمــام این هــا‪ ،‬بدین جــا ختــم نمی شــود؛ برخــی‬ ‫کارشناســان معتقدنــد اغــاز ایــن ویــروس از چیــن نبــوده‬ ‫و کشــورهای اروپایــی و یــا امریــکا مبــداء انتشــار ایــن ویــروس هســتند‪.‬‬ ‫از ایــن موضــوع کــه بگذریــم بــه عقیــده کارشناســان‪ ،‬تنهــا راه مبــارزه بــا ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬صرفــا ً رعایــت کــردن دســتورالعمل های بهداشــتی اســت و هــر گاه‪،‬‬ ‫مــردم اقــدام بــه رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی نموده انــد‪ ،‬موفــق بــه کنتــرل و‬ ‫کاهــش میــزان قربانیــان شــده ایم‪ .‬ویروســی کــه اخیــرا بــا جهــش فوق العــاده ای‬ ‫کــه داشــته‪ ،‬چــون افعــی بــه قربانــی خــود اجــازه هیچ گونــه حرکــت اضافــی‬ ‫نمی دهــد و در کمتریــن زمــان ممکــن شــکار خــود را از پــا در مــی اورد‪.‬‬ ‫بــا این همــه‪ ،‬برخــی ایــن پرســش را طــرح می کننــد کــه اگــر کرونــا خطرنــاک و‬ ‫بو کار و تفریــح مــردم می بایســت‬ ‫مرگ افریــن اســت‪ ،‬چــرا صرفــا ً بــر روی کسـ ‬ ‫تو امــد و پروازهــای خارجــی‬ ‫اثر گــذار باشــد‪ ،‬امــا انجــام هــر نــوع مســافرت و رف ‬ ‫بــه حالــت عــادی دایــر اســت؟ تــا جایــی کــه مســئولین بــا بی توجهــی بــه‬ ‫پروتکل هــای مصــوب‪ ،‬بــا عوامــل انتشــار ایــن ویــروس‪ ،‬هیچ گونــه برخــوردی‬ ‫نمی کننــد و صرفــا ً بــا صــرف هزینه هــای گــزاف بــه انتشــار محتــوای تبلیغــی‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بــر بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬ان هــم توســط مدیــران‬ ‫کانال هــای مجهول الهویــه و معلوم الحــال ســرگرم اند‪ .‬در حالی کــه انتشــار‬ ‫مکتــوب ایــن محتواهــا را در مطبوعــات کــه بــه نظــر می رســد موثرترنــد‪ ،‬به کلــی‬ ‫بــه فراموشــی ســپرده اند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال فرمانــدار محتــرم گــرگان اگــر در یکــی از ایــن غروب هــای بهــاری‪،‬‬ ‫ســری به پارک جنگلی نهارخوران بزند‪ ،‬قطعا ً شــاهد مناظری دلنشــین از حضور‬ ‫ویــروس کرونــا در ایــن مهمانــی خواهــد بود‪ .‬ویروســی که به راحتی و با بی توجهی‬ ‫برخــی افــراد فریب خــورده توســط همیــن کانال هــای مجهول الهویــه در ســایه‬ ‫غفلــت مســئولین شــکارهای خــود را انتخــاب و اقــدام بــه تکثیر و جهش می کند‪.‬‬ ‫لــذا می طلبــد مســئولین امــر بــا کمــی توجــه و دلســوزی بــا عوامــل توزیع و انتشــار‬ ‫ایــن ویــروس کــه موجــب بــه خطــر افتــادن جــان و ســامت شــهروندان می کننــد‬ ‫برخــورد جــدی نمایند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن‪ ،‬بایســته اســت‪ ،‬مســئولین از هر گونــه ســخنی کــه در ســایه‬ ‫تناقــض اســت بــرای جــدی گرفتــن شــرایطی کــه هــم اکنــون در ان ســیر‬ ‫می کنیــم و کل کشــور بــه رنــگ ســیاه پرخطــر تبدیــل شــده‪ ،‬بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫بو کار خــود را تعطیــل‬ ‫مــردم می گوینــد؛ اگــر می بایســت شــغل و کســ ‬ ‫کننــد‪ ،‬دولــت نیــز می بایســت بــه جــای شــعار و وعــده و عیــد‪ ،‬ترتیبــی دهــد‪،‬‬ ‫بــه شــکل قانونــی مقابــل اجــرای عــدم وصــول چک هایــی را کــه ســر رســید‬ ‫ان بــه تاریــخ ایــام کروناســت از ســوی بانک هــا گرفتــه و بــا اســتمهال تــا‬ ‫تغییــر ایــن شــرایط مانــع خســران و احیانــا ً نابــودی مشــاغل کســبه گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن اعمــال هرگونــه مالیــات و عــوارض بــه واحدهــای کســب و کاری‬ ‫کــه در زمــان پیــک کرونــا مجبــور بــه تعطیلــی شــده اند‪ ،‬خــودداری شــود‪.‬‬ ‫صاحبــان مشــاغل برایــن باورنــد کــه اگــر بــرای کنتــرل کرونــا مجبورنــد چــون دیگــر‬ ‫شــهروندان در خانــه بماننــد‪ ،‬شــرکت های خدماتــی همچــون اب‪ ،‬بــرق و گاز‬ ‫اقــدام بــه قطــع انشــعاب ننماینــد و حداقــل در ایــن پیــک این گونــه هزینه هــا‬ ‫رایــگان محاســبه شــود و حتمــا ً از افزایــش تعرفــه ایــن خدمــات ممانعــت شــود و‬ ‫بو کارها‬ ‫دولــت و مســئولین نیــز همچــون مــردم در ایــن شــرایط کــه همــه کس ـ ‬ ‫دســتخوش تعطیلی ناخواســته شــده اند و کرونا باعث تاثیرات منفی بر مشــاغل‬ ‫و درامــد انهــا شــده اســت‪ ،‬بیــش از پیــش بــه فکــر اقتصــاد ایــن قشــر باشــند‪.‬‬ ‫بایســته اســت در ایــن فاجعــه بی رحــم‪ ،‬رحیمانــه رفتــار کننــد و تناقــض در گفتــار و‬ ‫عمــل را کنــار بگذارنــد و هم پــا و همــدوش مــردم باشــند‪ ،‬نــه علیــه ان هــا‪.‬‬ صفحه 1 ‫تشکیل پرونده برای ‪55‬‬ ‫واحد نانوایی متخلف‬ ‫درگلستان‬ ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان خبــر از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای ‪ 55‬واحــد نانوایــی متخلــف در گلســتان داد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری گفــت ‪:‬از ابتــدای طــرح مــاه مبــارک رمضــان ‪ 1400‬بیــش از ‪ 797‬بازرســی از واحدهــای‬ ‫نانوایــی در ســطح اســتان بــه عمــل امــده و ‪ 55‬پرونــده تخلــف به ارزش تقریبــی صدو ‪ 19‬میلیون ‪ 590‬میلیون‬ ‫ریــال تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪292‬‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل‬ ‫توسط زنان کارافرین‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق پنــج هــزار شــغل از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون در روســتاهای اســتان ایجــاد کــرده اســت‬ ‫کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان مربــوط بــه زنــان کارافریــن بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫منوچهــر نب ـی زاده روز پنجشــنبه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن صنــدوق در ایــن مــدت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۷‬میلیــارد ریــال بــه متقاضیــان بــرای ایجــاد‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک وام داده اســت کــه‬ ‫زنــان در ســال هــای اخیــر از دریافــت تســهیالت‬ ‫اســتقبال خوبــی داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۲۴۸‬مــورد تســهیالت بــه‬ ‫روســتاییان در راســتای ایجــاد اشــتغال پرداخــت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن طــرح هــا هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۹‬مــورد مربــوط بــه طــرح اشــتغال روســتایی و‬ ‫عشــایری بــوده اســت کــه ‪ ۹۶۷‬میلیــارد و ‪۴۳۵‬‬ ‫میلیــون ریــال نیــز تســهیالت ارائــه شــد‪.‬‬ ‫نبــی زاده گفــت‪ :‬از محــل منابــع داخلــی و تفاهــم‬ ‫نامــه هــا نیــز چهــار هــزار و ‪ ۴۰۳‬طــرح اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــد کــه هــزار و ‪ ۱۲۱‬میلیــارد و ‪ ۸۶۵‬میلیــون‬ ‫ریــال وام بــه انــان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۹ :‬هــزار و ‪ ۷۴۰‬مــورد نیــز‬ ‫ســپرده و وام ضــروری بــوده اســت کــه ‪۵۶۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۵۲‬میلیــون ریــال تســهیالت بــه انــان‬ ‫پرداخــت شــد‪ ،‬بیشــتر ایــن وام هــا در راســتای‬ ‫ایجــاد و پایــداری شــغل هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرچنــد زنــان در ایجــاد شــغل بســیار‬ ‫توانمنــد و جــدی هســتند‪ ،‬امــا یکــی از مشــکالت‬ ‫اصلــی بانــوان در دریافــت تســهیالت‪ ،‬ضمانــت‬ ‫نامــه هــا بــود کــه ایــن مشــکل هــم اکنــون رفــع‬ ‫شــده اســت زیراکــه زنــان بــا ایجــاد صنــدوق خــرد‬ ‫مــی تواننــد تنهــا بــرای دریافــت وام ســفته دهنــد‪.‬‬ ‫فعال شدن کسب و کارهای‬ ‫خرد و کوچک‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه ایــن صنــدوق بــه طــور تخصصــی‬ ‫در زمینــه کســب و کارهــای خــرد و کوچــک‬ ‫فعالیــت مــی کنــد گفــت‪ :‬از نظــر بعــد اجتماعــی‬ ‫راه پیشــرفت بــرای همــه ســطوح وجــود دارد و‬ ‫همچنیــن از نظــر سیاســی نیــز اصــاح ســاختار هــا‬ ‫انجــام مــی شــود و تمرکــز بــر روی شــهرهای بــزرگ‬ ‫بــه ســمت شــهرهای کوچــک و روســتاها مــی رود‪.‬‬ ‫نبــی زاده در ادامــه بــا بیــان اینکــه هــم اینــک‬ ‫در برخــی از روســتاهای ایــن اســتان از جملــه‬ ‫ســارمران اســفراین و خــرق در فــاروج کــه طــرح‬ ‫روســتای بــدون بیــکار اجــرا مــی شــود هــم اینــک‬ ‫مهاجــرت معکــوس نیــز اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی طــرح هــای کوچــک و کســب‬ ‫و کارهــای خــرد برخــی از جوانــان بــرای اجــرای‬ ‫طــرح از شــهر بــه روســتا بازگشــته اند‪/.‬ایرنــا‬ ‫وضعیت رودخانه اسالم اباد‬ ‫بی توجهی شهرداری گرگان‬ ‫رودخانه ای در محله اسالم اباد‬ ‫گرگان که می تواند به یک مکان زیبا‬ ‫و با ارامش برای مردم گرگان باشد‬ ‫اما متاسفانه تبدیل به زباله دان شده‬ ‫است و به جای اینکه مکانی برای‬ ‫تفرج مردم منطقه باشد به معضلی‬ ‫برای اهالی ان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫پارکی برای تفریح یا تخلیه زباله‬ ‫هنگامه خاندوزی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫رودخانــه ای در محلــه اســام ابــاد‬ ‫گــرگان کــه مــی توانــد به یــک مکان زیبا‬ ‫و بــا ارامــش بــرای مــردم گــرگان باشــد‬ ‫اما متاسفانه تبدیل به زباله دان شده‬ ‫اســت و بــه جــای اینکــه مکانــی بــرای‬ ‫تفــرج مــردم منطقــه باشــد به معضلی‬ ‫بــرای اهالــی ان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫هر روزه از جلســات شــورای شهر اخبار‬ ‫دهــن پــر کــن از طــرح هــای توســعه‬ ‫شــهر مخابــره مــی شــود ولــی می بینیم‬ ‫انچــه کــه عایــد مــردم شــده مشــکالتی‬ ‫نظیــر الودگــی رودخانــه اســام ابــاد‬ ‫‪ ،‬مشــکالت حاشــیه نشــینی شــهر ‪،‬‬ ‫ترافیــک هــای کــه هــر روز بیشــتر و‬ ‫بیشــتر مــی شــود‪ ،‬ایجــاد مافیــای طالی‬ ‫کثیــف در شــهر‪ ،‬اضافــه شــدن بــه‬ ‫ســد معبــر هــا‪ ،‬دســتفروش های کنــار‬ ‫خیابــان و هــزاران هــزار مشــکل دیگــر‬ ‫کــه بــرای دیــدن ان نیــاز نیســت زیــاد‬ ‫تحقیــق و تفحــص کنیــد تنهــا کافــی‬ ‫اســت در شــهر گــرگان ان هــم نه پیاده‬ ‫بلکــه بــا همــان ماشــین هــای لوکــس‬ ‫و شیشــه دودیتــان کمــی دور بزنیــد‪.‬‬ ‫بودجــه هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫شــهرداری منشــاء تحواللــت عظیــم‬ ‫شــهری اســت‬ ‫(بودجــه هــای میلیــاردی گــرگان‬ ‫هنــوز نتوانســته مشــکالت محلــه‬ ‫هــای حاشــیه شــهر را حــل کنــد)‬ ‫( گــرگان نیازمنــد مدیریتــی جــدی و‬ ‫پــر تــاش اســت تــا بتوانــد ایــن همــه‬ ‫منابــع طبیعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬جغرافیایی و‬ ‫اقتصادی که در شهر وجود دارد را برای‬ ‫زیبا ســازی و توســعه شــهر هزینه کند‬ ‫نــه بــرای پــر کــردن جیــب پیمانــکاران )‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن‬ ‫بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان دکتــر‬ ‫محمدابراهیــم جرجانــی‪ ،‬عضــو دو‬ ‫دوره شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫و رئیــس کمیتــه نامگــذاری در نطــق‬ ‫پیــش از دســتور خــود طــی دویســت‬ ‫و نــود و یکمیــن جلســه رســمی و‬ ‫علنــی شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫بودجــه هــزار میلیــاردی شــهرداری‬ ‫در ســال جــاری را منشــاء تحــوالت‬ ‫عظیــم عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬احــداث‬ ‫شــهربازی هزارپیچ و حمایت بیشــتر از‬ ‫قــرارگاه خاتــم در راســتای تســریع فــاز‬ ‫یــک ایــن پــروژه از جملــه موضوعاتــی‬ ‫اســت کــه بایــد در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫جرجانــی همچنیــن تســریع در رونــد‬ ‫ســاخت و انتشــار نصب ســورتمه‪ ،‬بازار‬ ‫مــوزه هفــت شــهر وجــذب ســرمایه‬ ‫گــذار و ایجــاد فضــای مناســب و امنیــت‬ ‫خاطــر بــرای جــذب ســرمایه و ســرمایه‬ ‫گــذار را مــورد تاکیــد قــرار داد و خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬کلنــگ زنــی تلــه کابیــن‬ ‫گــرگان از اتفاقــات بســیار عالــی ســال‬ ‫‪ 1400‬گــرگان مــی باشــد وخوشــبختانه‬ ‫مجوزهــای ان کامــل اخــذ شــده و‬ ‫مذاکــره بــا ســرمایه گــذار نیــز درحــال‬ ‫انجــام مــی باشــد و انشــاالله در‬ ‫ســریعترین زمــان بــه نتیجــه می رســد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم جرجانــی در پایان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از بــاب وظیفــه عــرض میکنــم‬ ‫کــه فعالیــت و عملکــرد شــهرداری‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف عمرانــی‪،‬‬ ‫شهرســازی ‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬ورزشــی و‪...‬‬ ‫در ایــن دوره ‪ 4‬ســاله بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط موجــود اقتصــادی و شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا بســیار چشــمگیر بــوده‬ ‫اســت و چرخ توســعه و عمران شــهر با‬ ‫توجــه بــه بودجــه هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫ســال ‪ 1400‬بــا قــدرت خواهــد چرخیــد‬ ‫که جهت اگاهی بیشــتر شــهروندان از‬ ‫عملکرد و اقدامات صورت گرفته ‪ ،‬نیاز‬ ‫بــه اطــاع رســانی بیشــتر مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایا طرح راهبردی پنج ســاله می‬ ‫توانــد مشــکالت گــرگان را رفــع کنــد؟‬ ‫در پانزدهمیــن جلســه رســمی کمیتــه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امــوزش و پژوهــش شــورای‬ ‫اســامی شــهرگرگان نیــز بــه ریاســت‬ ‫فائزه عبداللهی موضوع طرح راهبردی‬ ‫و عملیاتــی پنــج ســاله شــهرداری‬ ‫گــرگان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن‬ ‫بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی شــورای‬ ‫اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬عبداللهــی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه هــای‬ ‫راهبــردی توســعه شــهری‪ ،‬پاســخی‬ ‫بــه نیــاز مدیریــت شــهری در مــورد‬ ‫تدویــن برنامــه ای فراگیــر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طــرح بایــد بــه گونــه ای‬ ‫باشــد کــه بتوانــد در کنــار برنامــه هــای‬ ‫توســعه شــهری متــداول‪ ،‬ماننــد برنامــه‬ ‫جامــع تفصیلــی کــه اغلــب ناظــر بــر‬ ‫ســاماندهی کالبدی‪-‬فضایــی شــهر‬ ‫اســت و ســایر برنامــه هایــی کــه بــا‬ ‫هــدف رفــع بخشــی از مســائل روزمــره‬ ‫شــهر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس گــزارش ارائــه‬ ‫شــده از طــرح راهبــری پنــج ســاله‬ ‫شــهرداری گــرگان در ایــن جلســه‪ ،‬بــا‬ ‫بررســی طــرح هــای گســترده باالدســت‬ ‫و تعییــن و چالــش هــا و مشــکالت در‬ ‫ســطوح مختلــف‪ ،‬مــواردی از جملــه‬ ‫زلزلــه و ســیل و طوفــان و اب گرفتگــی‬ ‫در شــهر گــرگان‪ ،‬واگــذاری نامتعــادل و‬ ‫دسترســی بــه امکانــات خدماتی‪ ،‬بافت‬ ‫ناکارامــد‪ ،‬ایجــاد درامدهــای پایــدارو‬ ‫هوشمندســازی مدیریــت شــهری مورد‬ ‫بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت کــوی اســام ابــاد بــا‬ ‫حضــور فرمانــدار نیــز رفــع نشــد‬ ‫در اذر مــاه ســال گذشــته در نشســتی‬ ‫که بمنظور پیگیری مسائل و مشکالت‬ ‫کــوی اســام ابــاد گــرگان تشــکیل شــد؛‬ ‫ضمــن بررســی مشــکالت ایــن محلــه‪،‬‬ ‫اجرایــی شــدن چندیــن طرح در دســتور‬ ‫کار دســتگاه هــای اجرایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن‬ ‫و بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫فرمانــداری گــرگان بمنظــور رفــع‬ ‫مشــکالت محلــه اســام ابــاد جلســه‬ ‫ای بــا حضــور نماینــدگان مجلــس‪،‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان و جمعــی از مدیــران‬ ‫اســتانی و شهرســتانی نیــز تشــکیل‬ ‫شــد و ضمــن بررســی مشــکالت ایــن‬ ‫محلــه اجرایــی شــدن چندیــن طــرح‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪.‬‬ ‫دیــوار ســازی اطــراف قلعــه خنــدان و‬ ‫مشــخص شــدن حریم تپه‪ ،‬رفع کامل‬ ‫مشــکل روشــنایی پــارک ملــت‪ ،‬تکمیــل‬ ‫و رنــگ وســایل ورزشــی‪ ،‬الیروبــی کامل‬ ‫رودخانــه‪ ،‬تکمیــل روشــنایی معابــر‬ ‫و تعویــض کابــل هــای فرســوده ایــن‬ ‫مصوبات در غالب صورتجلســه توســط‬ ‫مهنــدس حمیــدی فرمانــدار گــرگان‬ ‫بــه دســتگاه هــای مربوطــه ابــاغ و در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪ ،‬امــا متاســفانه‬ ‫حضــور فرمانــدار و مســووالن نیــز‬ ‫نتوانســت الودگــی رودخانــه ایــن محله‬ ‫را رفــع کنــد و مــا هــم اکنون شــاهد این‬ ‫هســتیم کــه ایــن فضــای زیبــا محلــی‬ ‫بــرای رهــا شــدن زبالــه هاســت ‪.‬‬ ‫ز ُباله های بال می برند‬ ‫جوی به جوی ‬ ‫مگــو کــه اینــه جاری انــد جوبــاران ‬ ‫حسین منزوی‬ ‫وعده حذف حبابی که مردم منتظرش هستند‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر گفــت‪ :‬اگر همانطــور که پیش‬ ‫بینی هــا نشــان می دهــد رونــد مذاکــرات برجــام مثبــت باشــد و در‬ ‫نتیجــه ان قیمــت ارز کاهــش پیــدا کنــد ممکــن اســت حباب ســکه از‬ ‫بیــن بــرود و رونــد نزولــی بــه اصــل قیمــت ان برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز پنجشــنبه‪ ،‬ایــن روزهــا بــازار طــا و ســکه تحــت تاثیــر شــرایط خــاص‬ ‫مذاکــرات برجــام و همچنیــن نزدیکــی بــه انتخابــات ریاســت جمهوری با روند کاهشــی رو‬ ‫بــه رو شــده اســت‪ .‬رونــد نزولــی قیمت هــا قابــل توجــه بــوده و اگرچه دیروز (چهار شــنبه)‬ ‫اندکــی افزایــش در قیمــت طــا و ســکه و همچنیــن ارز مشــاهده شــد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه‬ ‫چشــم انــداز مثبــت مذاکــرات و رفــع تحریم هــا احتمــال تــداوم رونــد کاهشــی در هفتــه‬ ‫اینــده نیــز بســیار قــوی اســت‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر روز پنجشــنبه گفــت‪ :‬در‬ ‫طــول دو هفتــه گذشــته بــه دلیــل تعطیــات ناشــی از کرونــا کاهــش قابــل توجهــی‬ ‫در تقاضــای طــا رخ داده اســت‪ .‬همیــن امــر یکــی از عوامــل پاییــن امــدن قیمت هــا‬ ‫بــود‪ .‬امــا مهم تریــن نبــود‪.‬‬ ‫وی بــه قیمــت ارز بــه عنــوان عامــل اصلــی در شــروع رونــد نزولــی قیمــت طــا و ســکه‬ ‫در مــدت یــاد شــده اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت طــا و ســکه بــه شــدت بــه اینــده‬ ‫قیمــت ارز گــره خــورده اســت‪ .‬در روزهــای اخیــر مذاکــرات مثبــت بــا کاهــش قیمــت ارز‬ ‫همــراه شــد و همیــن امــر کاهــش قابــل توجــه قیمــت طــا را نیــز بــه همراه داشــت‪ .‬ســیر‬ ‫نزولــی بــه صورتــی بــود کــه مــردم از تــرس اینکــه قیمــت دالر و طــا بیشــتر پاییــن بیایــد‬ ‫بــرای فــروش هجــوم اورده و بــه همیــن خاطــر عرضــه بســیار افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬البتــه‬ ‫تقاضایــی هــم وجــود نداشــت‪ .‬خریــداران منتظــر قیمت هــای پاییــن تــر هســتند‪.‬‬ ‫«محمدکشــتی ارای» افــزود‪ :‬اضافــه کــرد‪ :‬در مــدت دو هفتـ ه گذشــته حبــاب ســکه از‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان کاهــش یافــت‪ .‬اگــر مذاکــرات انگونــه کــه‬ ‫پیش بینــی می شــود مثبــت پیــش بــرود پاییــن امــدن قیمــت ارز و طــا ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت و نــه تنهــا حبــاب ســکه از بیــن خواهــد رفــت بلکــه بــا تــداوم رونــد از اصــل قیمــت‬ ‫ســکه نیــز کاســته می شــود‪.‬‬ ‫وی در بــاره افزایــش نســبی قیمت هــا در روز گذشــته عنــوان داشــت‪ :‬بــاال رفتــن‬ ‫قیمــت انــس جهانــی و توقــف مذاکــرات در ایــن موضــوع موثــر بــود‪ .‬روز ســه شــنبه‬ ‫قیمــت هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار ریــال بــود کــه در عصــر روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۱۵‬هــزار تومــان افزایــش داشــت‪ .‬ایــن ‪ ۱۵‬هــزار تومــان ناشــی از بــاال رفتــن‬ ‫قیمــت انــس جهانــی بــود‪.‬‬ ‫هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار ازادی طــرح جدیــد دیــروز (چهارشــنبه‪ ۱ ،‬اردیبهشــت) در‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۵‬دقیقــه بــه رقــم ‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان رســید و ســکه تمــام بهــار‬ ‫ازادی طــرح قدیــم نیــز ‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان معاملــه شــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫همکاری مشــترک ســپاه و بیمه روســتایی با هدف تعمیم و گســترش بیمه اجتماعی در اســتان گلســتان‬ ‫دانیــال پوالونــد مدیــر بیمــه کشــاورزان روســتاییان و عشــایر اســتان روز گذشــته از انعقــاد تفاهــم‬ ‫مــا بیــن روســتایی و ســپاه نینــوا در راســتای گســترش خدمــات بیمــه در سراســر اســتان خبــر داد‬ ‫پوالونــد بــا ایــن اعــام مطلــب افــزود بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه ســپاه گلســتان نســب بــه ترغیــب‬ ‫بســیجانی کــه براســاس قانــون مــی تواننــد عضــو بیمــه روســتایی شــوند وفاقــد هــر گونــه بیمــه هســتند‬ ‫اقدامــات ترغیبــی و تشــویقی انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫همکاری‬ ‫مشترک بیمه‬ ‫روستایی و سپاه‬ ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪292‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرهاد زارع‬ ‫بدون شک برای هر شهروندایرانی این‬ ‫سوال مطرح است که وجود قوانین و‬ ‫مقررات تا چه میزان توانسته است مسیر‬ ‫درست و صحیح و عاری از هرگونه تبعیض‬ ‫و بی عدالتی را تبیین کند و اصوال چرایی‬ ‫و جذاب بودن طی کردن مسیرهای‬ ‫غیر قانونی وشیوع ان در قالب یک امر‬ ‫پذیرفته شده در جامعه بدون پاسخ مانده‬ ‫است و یا اینکه چرا الگوها و تجارب موفق‬ ‫جهانی برای تسهیل سازی و رفع موانع‬ ‫کسب و کار بکار گیری نمی شود؟‬ ‫نیروی انسانی مهمترین دارایی‬ ‫هر سازمان‬ ‫شاخصه های پیشنهادی تحقق شعار سال ‪1400‬‬ ‫محمد رهبری ‪ ،‬دکتری کارافرینی‬ ‫بــدون شــک بــرای هــر شــهروندایرانی‬ ‫ایــن ســوال مطــرح اســت کــه وجــود‬ ‫قوانیــن و مقــررات تــا چــه میــزان‬ ‫توانســته اســت مســیر درســت و صحیح‬ ‫و عــاری از هرگونــه تبعیــض و بــی‬ ‫عدالتــی را تبییــن کنــد و اصــوال چرایــی‬ ‫و جــذاب بــودن طــی کــردن مســیرهای‬ ‫غیــر قانونــی وشــیوع ان در قالــب یــک‬ ‫امــر پذیرفتــه شــده در جامعــه بــدون‬ ‫پاســخ مانــده اســت و یــا اینکــه چــرا‬ ‫الگوهــا و تجــارب موفــق جهانــی بــرای‬ ‫تســهیل ســازی و رفــع موانــع کســب و‬ ‫کار بــکار گیــری نمــی شــود؟‬ ‫ســوال دیگــر اینکــه علــی رغــم‬ ‫پیشــرفت دانــش و فنــاوری میــزان‬ ‫کارامــدی ان در پاســخ بــه درخواســت‬ ‫یــک متقاضــی راه انــدازی یــک کســب‬ ‫و کار تولیــدی چقــدر اســت و بــا وجــود‬ ‫ایــن همــه موانــع و قوانیــن و مقــررات‬ ‫‪،‬چراکســب وکارهــای غیــر رســمی و‬ ‫قاچــاق کاال رونــق خوبــی دارد و اصــوال‬ ‫چــرا اربــاب رجــوع از واژه قوانیــن‬ ‫و مقــرات گریــزان و نســبت بــه ان‬ ‫حساســیت و یــا مقاومــت نشــان مــی‬ ‫_دهــداز منظــر یــک اربــاب رجــوع بــه‬ ‫هنگام مراجعه به یک دســتگاه اجرایی‬ ‫ویــا سیســتم اداری و یــا در مواجــه بــا‬ ‫یــک موضــوع ســاده اداری ذهنیــت‬ ‫مشــترک و حداقــل انتظــار ‪ ،‬تســریع‬ ‫و تســهیل ســازی در در یافــت خدمــت‬ ‫اســت کــه عمومــا در همیــن مرحلــه‬ ‫بــه موانــع بزرگــی چــون فراِیندهــا‪،‬‬ ‫قوانیــن و مقــررات ســختگیرانه ‪،‬‬ ‫بعضامتناقــض و متضــاد ‪ ،‬بروکراســی‬ ‫هــا ‪ ،‬ســاختارها ‪ ،‬و ســلیقه محــوری‬ ‫برخــی از مســتخدمین دســتگاههای‬ ‫اجرایــی وفرایندهــا ی طوالنــی پاســخ‬ ‫بــه اســتعالمات متعــدد و غیــر ضــرور ‪،‬‬ ‫ارزیابــی هــای نامتناســب ‪ ،‬فقــدان یــک‬ ‫مرجــع و مــکان خاص برای پاســخگویی‬ ‫در پاســخ بــه درخواســت‪ ،‬ضعــف در‬ ‫بهــره گیــری از فنــاوری اطالعــات در‬ ‫ارایــه خدمــات و ســایر مــوارد مشــکالت‬ ‫متعــدد برمــی خــورد ‪.‬‬ ‫ضعــف اگاهــی بخشــی و تولیــد‬ ‫محتــوی و مشــاوره مناســب و موثــر‬ ‫از ســوی متولیــان امــر بــه متقاضیــان و‬ ‫فقــدان اگاهــی اربــاب رجــوع از موانــع‬ ‫پیــش رو و زمانبــر بــودن و هزینــه‬ ‫زابــودن اکثــر فرایندهــا و قوانیــن و‬ ‫مقــررات بــه ناچــار انتخــاب مســیر‬ ‫دیگــری ولــو غیــر قانونــی را بــه ذهــن‬ ‫اربــاب رجــوع متبــادر مــی کنــد ‪.‬‬ ‫ســوال دیگــری کــه مطــرح اســت جبران‬ ‫ضــررو زیــان متقاضیــان بــا کیســت ؟‬ ‫اگــر بــرای ارایــه یــک خدمت اســتانداردی‬ ‫تعریــف شــده اســت مســولیت جبــران‬ ‫تعلــل و انحــراف از اســتاندارد کیســت‬ ‫و اینکــه دلیــل پیچیــدن نســخه واحــد‬ ‫بــرای کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک‬ ‫چیســت ؟‬ ‫دلیــل بــروز چنیــن ســواالت و ابهامــات‬ ‫و رفتارهــای غیــر قانونــی چیســت ؟ایــا‬ ‫قوانیــن و مقــررات بایــد تغییــر ‪ ،‬اصــاح‬ ‫یــا تعدیــل گرددیــا اینکه فرایندها کوتاه‬ ‫و ســاده شــود ‪ ،‬پنجره واحد کســب و کار‬ ‫فعــال گــردد ‪،‬موانــع شناســایی ‪،‬طبقــه‬ ‫بنــدی و متولــی رفــع ان مشــخص شــود‬ ‫‪ ،‬بــا خاطیــان چگونــه برخــورد شــود و‬ ‫اینکــه اصــوال بــا چــه معیــاری میــزان‬ ‫تحقــق شــعار ســال ســنجیده شــود ؟‬ ‫تجارب نشان داده مثل وضع قوانین‬ ‫بهبــود فضــای کســب وکار ‪ ،‬قانــون رونق‬ ‫تولیــد ‪ ،‬جهــش تولیــد ‪ ،‬تســهیالت رفــع‬ ‫موانــع تولیــد و ســایر اقدامــات انجــام‬ ‫شــده در ســنوات گذشــته اکنــون مــارا‬ ‫بــر ســر میــز دایمــی موانــع کســب و کار‬ ‫گذاشــته که پایه های ان فو ق العاده‬ ‫مســتحکم اســت کــه هرگونــه تغییــر یــا‬ ‫جابجایــی و اصــاح و رفــع ان نیــاز بــه‬ ‫عــزم جــدی‪ ،‬همــت واال ‪ ،‬همدلــی و‬ ‫هماهنگی و همراهی دارد که مســتلزم‬ ‫ان اســت کــه مــوارد ذیــل در یک پروســه‬ ‫زمانبنــدی شــده تــا پایــان ســال محقــق‬ ‫گــردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعییــن دبیرخانــه ‪ ،‬ســاختار وجــدول‬ ‫زمانــی بررســی موانــع و پیشــنهادات و‬ ‫پذیــرش مســولیت رفــع موانــع تولیــد در‬ ‫بــازه زمانــی مشــخص‬ ‫‪ -2‬پاســخگویی توفیقــات و عقــب‬ ‫ماندگــی هــا توســط مدیــران ارشــد‬ ‫ا ســتا ن‬ ‫‪ -3‬شناســایی موانــع و مشــکالت و‬ ‫راهکارهــا بتفکیــک دســتگاهی ‪،‬اســتانی‬ ‫و ملــی ‪،‬بــه مدیریــت اســتاندار محتــرم‬ ‫‪ -4‬شناســایی قوانیــن و مقــررات زایــد ‪،‬‬ ‫دســت وپاگیــر ‪ ،‬مــوازی ‪ ،‬مانــع ‪ ،‬و قابــل‬ ‫اصــاح بتفکیــک در ســطح دســتگاهی ‪،‬‬ ‫ملــی و اســتانی‬ ‫‪ -5‬شناســایی و رفــع فرایندهــا و رویــه‬ ‫هــای غلــط و غیــر ضــرور موجــود و‬ ‫ســاده ســازی و کوتــاه کــردن انهــا‬ ‫بطریــق ممکــن‬ ‫‪ -6‬فعــال کــردن پنجــره واحــد کســب‬ ‫وکار اســتان تــا ســطح شهرســتان‬ ‫مشــروط بــه تعییــن حــد اختیــارات‬ ‫‪ -7‬تعییــن شــاخصه هــای ارزیابــی‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫عملکــرد‬ ‫‪،‬مدیــران عالــی اســتان مدیــران و‬ ‫کارشناســان دســتگاههای اجرایــی‬ ‫‪،‬بانکهــا ودســتگاههای نظارتیمتناســب‬ ‫بــا موضــوع شــعار ســال‬ ‫‪ -8‬تعییــن حــد اســتاندارد قبولــی‬ ‫اقدامــات و عملکــرد موضــوع بنــد ‪7‬‬ ‫بــه ترتیــب کیفــی ‪ :‬ضعیــف ‪ -‬خــوب –‬ ‫متوســط‪ -‬عالــی‬ ‫‪ -9‬تعییــن میــزان تشــویقات و تنبیهات‬ ‫موضــوع بنــد ‪8‬‬ ‫‪ -10‬مشــارکت دادن بخــش خصوصــی‬ ‫در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری‬ ‫‪ -11‬دخالــت دادن نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در فراینــد اجــرای‬ ‫اقدامــات‬ ‫‪ -12‬شــفافیت و ارایــه گــزارش عملکــرد‬ ‫بــه مــردم موضــوع بنــد ‪8‬و‪9‬‬ ‫‪ -13‬مشــارکت دســتگاههای قضایــی و‬ ‫ثبــت و اســناد و ســایر مراجــع مرتبــط در‬ ‫زمینــه رفــع تملیــک واحدهــای تولیــدی‬ ‫در بانــک هــای عامــل‬ ‫‪ -14‬خــارج کــردن نقــش کلیشــه ای‬ ‫دبیــری شــورای هاهنگــی بانکهــای عامل‬ ‫در تصمیــم گیــری هــا‬ ‫‪ -15‬اقدامــات جــدی در تعییــن تکلیــف‬ ‫واحدهای تولیدی تملیکی و مشــکلدار‬ ‫توســط بانــک هــای عامــل در کمیتــه ای‬ ‫وِیــژه بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای‬ ‫قضایــی و نظارتــی‬ ‫‪ -16‬تعییــن الویــت هــای اقتصــادی‬ ‫و توســعه ای و اشــتغالزای اســتان و‬ ‫هدفمنــد کــردن تخصیــص تســهیالت‬ ‫بــه طرحهــای تولیــدی‬ ‫‪ -17‬تعییــن الویــت بندی رفع مشــکل‬ ‫واحدهــای موجــود توســط خبــرگان‬ ‫اســتان‬ ‫‪ -18‬بررســی و بهــره گیــری از نتایــج‬ ‫تجــارب و مطالعــات و گزارشــات و‬ ‫اقدامــات انجــام شــده ســه ســاله‬ ‫اخیــر در اســتان پیرامــون رفــع موانــع‬ ‫و مشــکالت واحدهــای تولیــدی و ارایــه‬ ‫پیشــنهادات کارامــد بــه جهــت بهــره‬ ‫وری در زمــان و اقــدام و عمــل‬ ‫‪ -19‬اقدامــات موثــر در جهــت‬ ‫کارامدترشــدن واحــد تکریــم اربــاب‬ ‫رجــوع و پاســخگویی بــه شــکایات در‬ ‫دســتگاههای اجرایــی‬ ‫‪ -20‬اجرایــی شــدن ســامانه اطلــس‬ ‫ســرمایه گــذاری اســتان از طریــق‬ ‫لینــک بــا ســامانه پنجــره واحــد کســب‬ ‫و کاردر اســتان‬ ‫حمل و نقل بر پایه شبکه های ماهواره و اینترنت‬ ‫هفتـه ای کــه گذشــت اتفاقــات زیــادی در جهــان فنــاوری روی داد و شــرکت های‬ ‫بــزرگ و کوچــک بــا معرفــی محصــوالت جدیــد طرفــداران خــود را غافلگیــر کردنــد‪.‬‬ ‫تغییــرات در جهــان فنــاوری به ســرعت در حــال وقــوع اســت و هــر لحظــه خبــری‬ ‫تــازه از محصــوالت پیشــرفته و اتفاقــات مختلــف منتشــر می شــود‪ .‬از ابتــدای‬ ‫هفتــه تاکنــون خبرهــا و گزارش هــای گوناگونــی در حــوزه فنــاوری بــه اطــاع‬ ‫خواننــدگان رســیده اســت کــه در ادامــه بــه تعــدادی از ان هــا اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫اتصال سرویس های اینترنت ماهواره ای به شبکه‬ ‫حمل ونقل‬ ‫پــروژه اینترنــت ماهــواره ای اســتارلینک هــم اکنــون در مرحله ازمایشــی قرار دارد‬ ‫و بــرای ارزیابــی کیفیــت ان خدمــات محــدودی بــه کاربــران در نقــاط مشــخصی‬ ‫از جهــان عرضــه می شــود‪ .‬ایــان ماســک مدیرعامــل شــرکت اســپیس ایکس در‬ ‫توئیتــی اعــام کــرد بــه زودی اینترنــت ماهــواره ای بــه شــبکه حمل ونقــل وصــل‬ ‫خواهــد شــد و وســایل نقلیــه هوشــمند می تواننــد از خدمــات ایــن نســل از‬ ‫اینترنــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــان ماســک ســرویس های اینترنــت ماهــواره ای را تنهــا منحصــر بــه خودروهای‬ ‫تســا ندانســته و مدعــی اســت از ایــن خدمــات می تــوان‬ ‫در هواپیماهــا‪ ،‬کامیون هــا و کشــتی ها اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن صحبت هــای مدیرعامــل اســپیس ایکس نشــان دهنــده تغییــری بــزرگ‬ ‫در سیاســت های ایــن شــرکت اســت زیــرا قوانیــن اعــام شــده در مــورد پــروژه‬ ‫اســتارلینک اجــازه نمـی داد کــه کاربــران ســخت افزار الزم بــرای ارتبــاط بــا ماهــواره‬ ‫را جابه جــا کننــد ولــی بــه نظــر می رســد در اینــده ای نزدیــک راننــدگان کامیــون‬ ‫و خلبانــان هواپیمــا حتــی در دورافتاده تریــن نقــاط نیــز بــه اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫دسترســی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫برتری دفاعی با «واقعیت مجازی» و «واقعیت افزوده»‬ ‫ت همــواره در حــال پیشــرفت اســت‪ .‬در‬ ‫چشــم انداز جنــگ‪ ،‬یــک صنعــ ِ‬ ‫گذشــته های دور مــردم در جنــگ از شمشــیر و ســاح های فلــزی دیگــر‬ ‫بــرای مبــارزه اســتفاده می کردنــد‪ .‬امــا امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت های‬ ‫صورت گرفتــه مفهــوم جنگ هــای بیولوژیــک و تجــاری شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫حتــی اگــر جنگ هــای بــدون خون ریــزی یــک احتمــال باشــد‪ ،‬جنــگ در زمیــن‬ ‫هنــوز هــم هیاهــوی خــود دارد‪ .‬بــا کمــک فنــاوری‪ ،‬میدان هــای نبــرد فیزیکــی‬ ‫پیچیده تــر می شــوند‪ .‬به طــور ویــژه «واقعیــت مجــازی» (‪ )VR‬و «واقعیــت‬ ‫افــزوده» (‪ )AR‬انقــاب بزرگــی در نحــوه وقــوع جنــگ رقــم می زننــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن و حیاتــی تریــن دارایــی هــر ســازمان‪،‬‬ ‫نیــروی انســانی ان ســازمان اســت‪ .‬کیفیــت و‬ ‫توانمنــدی نیــروی انســانی‪ ،‬مهمتریــن عامــل بقــاء‬ ‫و حیــات ســازمان اســت‪ .‬نیــروی انســانی توانمنــد‪،‬‬ ‫ســازمان توانمنــد را بــه وجــود مــی اوردتوجــه بــه‬ ‫نیــروی انســانی در ســازمانها طــی ســالهای اخیــر‬ ‫بخش عظیمی از زمان و ســرمایه ســازمانهای پیشــرو‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬اکنــون مدیــران‬ ‫هوشــمند مــی داننــد کــه هــر قــدر در زمینــه توســعه‬ ‫و ارتقــای نیــروی انســانی ســرمایه گــذاری کننــد‪،‬‬ ‫موفقیــت‪ ،‬کارایــی و برتــری رقابتــی ســازمان خــود را‬ ‫تضمیــن کــرده انــد‪ .‬ادعــا شــده اســت کــه موثرتریــن‬ ‫راه به دســت اوردن مزیت رقابتی در شــرایط فعلی‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــرات و تحــوالت شــگرف‪ ،‬کارامدتــر‬ ‫و توانمنــد کــردن منابــع انســانی سازمانهاســت‪.‬‬ ‫دوره ی نــگاه از بــاال بــه پاییــن و فعالیت هــای رباتــی‬ ‫کارمنــدان در شــرکت ها گذشــته اســت‪.‬‬ ‫نیــروی انســانی در دهه هــای اخیــر به عنــوان یکــی‬ ‫از منابــع ارزشــمند ســازمان شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫بــا توانمندســازی منابــع انســانی می تــوان مزیتــی‬ ‫دائمــی بــرای ســازمان ایجــاد کــرد‪ .‬وقتــی کارمنــدان‬ ‫احســاس توانمنــدی کنند‪ ،‬اعتمادبه نفــس‪ ‬و‪ ‬ان‬ ‫گیزه ‪ ‬بیش تــری دارنــد تــا انــرژی و تــوان خــود را‬ ‫بــرای موفقیــت ســازمان خــرج کنندمدیریــت منابــع‬ ‫انســانی یــک اصطــاح چتــری معاصــر اســت کــه‬ ‫بــرای توصیــف مدیریــت و توســعه کارمنــدان در‬ ‫یــک ســازمان اســتفاده مــی شــود‪ .‬مدیریت منابــع‬ ‫انســانی یــا اســتعدادی نیــز نامیــده مــی شــود (اگرچــه‬ ‫ایــن اصطالحــات کمــی قدیمــی هســتند) ‪ ،‬مدیریــت‬ ‫منابــع انســانی شــامل نظــارت بــر همــه مــوارد مربــوط‬ ‫به مدیریت ســرمایه انســانی ســازمان است‪.‬بنابراین‬ ‫مدیریــت منابــع انســانی در زمینــه هــای عمــده ای‬ ‫از جمله‪:‬جــذب نیــرو وجبــران و مزایــا ‪،‬امــوزش و‬ ‫یادگیــری ‪،‬روابــط کار و کارمنــد ‪،‬توســعه ســازمان‬ ‫بــا توجــه بــه بســیاری از زمینــه هــای مدیریــت منابــع‬ ‫انســانی ‪ ،‬داشــتن حرفــه ای در یــک یــا چنــد زمینــه‬ ‫بــرای متخصصــان در ایــن زمینــه معمــول اســت‪ .‬‬ ‫نگاهــی دقیــق بــه مدیریــت منابــع انســانی‬ ‫مدیریــت منابــع انســانی شــامل توســعه و مدیریــت‬ ‫برنامــه هایــی اســت کــه بــرای افزایــش کارایــی یــک‬ ‫ســازمان یــا تجــارت طراحــی شــده اند‪ .‬ایــن شــامل‬ ‫کل طیــف ایجــاد ‪ ،‬مدیریــت و پــرورش روابــط کارفرما‬ ‫و کارمنــد اســت‪.‬‬ ‫برای اکثر ســازمان ها ‪ ،‬اژانس ها و مشــاغل ‪ ،‬اداره‬ ‫منابــع انســانی مســئول ایــن مــوارد اســت‪:‬مدیریت‬ ‫اســتخدام ‪ ،‬انتخــاب و ارتقــا شغل‪،‬توســعه و نظــارت‬ ‫بــر مزایــا و برنامــه هــای ســامتی کارکنــان ‪،‬توســعه‬ ‫‪ ،‬ترویــج و اجــرای سیاســت هــای پرســنلی ‪،‬ارتقــا‬ ‫پیشــرفت شــغلی و امــوزش شــغلی کارکنــان ‪،‬ارائــه‬ ‫برنامــه هــای جهــت گیری برای اســتخدام های جدید‬ ‫ارائــه راهنمایــی در مــورد اقدامــات انضباطــی‬ ‫‪،‬خدمــت بــه عنــوان یــک تمــاس اصلــی بــرای‬ ‫صدمــات یــا حــوادث محــل کار‪ ،‬مدیریــت‬ ‫منابــع انســانی در مــورد مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫رســیدگی بــه نگرانــی هــای کارمنــدان‬ ‫فعلی‪ : ‬برخــاف مدیــران شــرکت هایــی کــه بــر کار‬ ‫روزمــره کارمنــدان نظــارت رســیدگی بــه نگرانــی هــای‬ ‫کارمنــدان فعلی‪ : ‬برخــاف مدیــران شــرکت هایــی‬ ‫کــه بــر کار روزمــره کارمنــدان نظــارت مــی کننــد ‪،‬‬ ‫بخــش هــای منابع انســانی بــا نگرانی هــای کارمندان‬ ‫ماننــد مزایــا ‪ ،‬حقــوق ‪ ،‬ســرمایه گــذاری کارمنــدان ‪،‬‬ ‫برنامــه هــای بازنشســتگی و امــوزش ســر و کار دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ‬کار انهــا همچنیــن ممکــن اســت حــل‬ ‫اختالفــات بیــن کارمنــدان یــا بیــن کارمنــدان و‬ ‫مدیــران انهــا باشــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫قامتی ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫زن روستایی‬ ‫گلستان‬ ‫سال هفتم‬ ‫رییــس گــروه امــور بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت کــه بــا هــدف شناســایی ناهنجاری های‬ ‫قامتــی زنــان روســتایی‪ ،‬پیشــگیری از بــروز مشــکالت ناشــی از ان و درمــان ناهنجاری هــا از طریــق ورزش‪،‬‬ ‫طــرح ســنجش اصــاح ســاختار قامتــی ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬زن ســاکن ‪ ۱۰۱‬روســتای اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫کیانــوش دیلمــی اظهــار داشــت ‪ :‬اجــرای ایــن طــرح از ســال ‪ ۹۶‬در گلســتان اغــاز شــده و به دلیل نیــاز بانوان‬ ‫روســتایی بــه رفع این مشــکالت‪ ،‬کماکان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪292‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مرگ درختان کهنسال مناطق‬ ‫مرزی در سکوت قانون‬ ‫سرکوب غائله مرغ و‬ ‫فروشگاه پوشاک بارداری!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه دنبــال ادرس فروشــگاه‬ ‫البســه بــارداری و ازمایشــگاه تشــخیص طبــی‬ ‫جهــت اثبــات بارداری مجری ســابق و شــادروان‬ ‫صــدا و ســیما بودنــد‪ ،‬خــدا را صــد هــزار بــار‬ ‫شــکر بــا تدبیــر‪ ،‬دوراندیشــی دولــت‪ ،‬رضایــت‬ ‫دالالن و مافیــای مــرغ در کنــار عذرخواهــی‬ ‫وزیــر کشــاورزی از مــردم باالخــره غائلــه مــرغ‬ ‫خوابیــد و صفــوف بــه هم فشــرده مرغ برچیده‬ ‫شــد! البتــه ایــن داســتان مــرغ از گذشــته هــم‬ ‫دردســاز بــود تــا جایــی کــه فردوســی خدابیامــرز‬ ‫هــم از مــرغ هــای هورمونــی شــاکی بــود و در‬ ‫یــک ضیافــت شــام وقتــی فهمیــد مرغــی کــه‬ ‫بــرای طبــخ شــام اســتفاده شــده‪ ،‬ارگانیــک‬ ‫نیســت‪ ،‬فرمــود‪ :‬اگــر خانگــی مــرغ باشــد‬ ‫رواســت‪ /‬کزیــن ارزوهــا دلــم را هواســت!‬ ‫علــی ای حــال بــه منظــور پیشــگیری از مــوارد‬ ‫مشــابه یــا ایجــاد ســازو کار منظــم جهــت‬ ‫برخــورد قاطــع بــا پدیــده داللیســم و مافیــا چنــد‬ ‫پیشــنهاد ســبز و مارینــاد شــده ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الف) جلوگیری از تداخل صفوف‬ ‫بــا عنایــت بــه اینکــه بیمــاری کرونــا هنــوز از‬ ‫مملکــت رخــت بــر نچیــده اســت و رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی ( بــه جــز در ســفر‪،‬‬ ‫متــرو‪ ،‬اتوبــوس‪ ،‬قطــار‪ ،‬کالس هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫مطــب پزشــکان‪ ،‬پــارک هــا‪ ،‬بانــک هــا‪،‬‬ ‫بازارهــای سرپوشــیده و نپوشــیده‪ ،‬پاســاژها و‬ ‫‪ )...‬از ضروریــات اســت‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫دولــت بــا برنامــه ریــزی و زمــان بنــدی مناســب‬ ‫در افزایــش قیمــت هــا‪ ،‬مانــع از تشــکیل‬ ‫چندیــن صــف بــرای کاالهــای مختلــف بــه‬ ‫صــورت همزمــان شــود! یعنــی طــوری نباشــد‬ ‫کــه مــردم از صــف مــرغ راهــی صــف روغــن‬ ‫شــوند و از انجــا راهــی صــف تخــم مــرغ و ‪...‬‬ ‫بارتــاب گســترده قطــع درختــان کهنســال از گونــه هــای «عرعر» و «بید» به همراه تصاویــر خودروهای‬ ‫مخصــوص حمــل چــوب در جــاده هــای منتهــی بــه شهرســتان مــرزی رازو جــرگالن درخراســان شــمالی‬ ‫از ســوی کنشــگران شــبکه هــای اجتماعــی در پــی دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫بررســی هــای میدانــی حاکــی از بــه دنبــال داشــتن واکنــش منفــی عــده بســیاری از دوســتدارن محیــط‬ ‫زیســت در شــبکه هــای اجتماعــی بــر پایــه اینترنــت نســبت بــه بریــدن درختــان کهنســال ان هــم در‬ ‫منطقــه مــرزی راز و جــرگالن واقــع در خراســان شــمالی کــه نزدیــک بــه دو دهــه کــم ابــی را ســپری مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬منجــر بــه ورود جــدی بخشــدار جــرگالن و شــهردار یــک ســعود و حتــی مدیــران جهادکشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتانی و شهرســتانی را بــرای برخــورد بــا متخلفــان احتمالــی در پــی داشــت ‪.‬‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه موجــب شــده تــا هیــچ یــک از ایــن دســتگاهها نتواننــد اقــدام قانونــی را نســبت بــه‬ ‫قطــع کننــدگان درختــان بــه جــز درحــد یــک تعهــد خشــک و خالــی بــرای پایــان دادن بــه ایــن اقــدام کــه‬ ‫فاقــد ضمانــت اجرایــی قانونــی و وجــود خــاء قانونــی بــرای برخــورد بــا هــر گونــه قطــع درختان کهنســال‬ ‫و حتــی جــوان در اراضــی شــخصی و ملــک خصوصــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بی تفاوت بودن قانون نسبت به قتل عام درختان در اراضی شخصی‬ ‫شــهردار یکــه ســعود بخــش مــرزی جــرگالن در اســتان خراســان شــمالی خــاء قانونــی را دلیــل اصلــی‬ ‫در ایــن ارتبــاط بــا تاییــد قطــع درختــان کهنســال از گونــه هــای «عرعــر» و «بیــد» خــاء قانونــی را دلیــل‬ ‫شهرستانها‬ ‫استقبالی سرد از بیمه‪ ،‬توسط کشاورزان‬ ‫براســاس امــار رســمی صرفــا در ســال ‪ ۹۹‬بالیــای طبیعــی‬ ‫( ســیل‪ ،‬ســرمازدگی‪ ،‬خشکســالی و تگــرگ ) حــدود ‪۱۸‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی خســارت وارد کــرد ‪،‬ولــی بررســی هــا نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه میانگیــن بیمــه ســپاری محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در ایــن اســتان بــا وجــود ایــن کــه بیمــه ســپاری برخــی از‬ ‫محصــوالت راهبــردی ( انگــور) بــه صــورت رایــگان انجــام‬ ‫مــی شــود زیــر ‪ ۲۰‬درصــد اســت و همچنــان افــزون بــر‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد کشــاورزان اقبالــی نســبت بــه بیمــه ســپاری‬ ‫نشــان نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کشــاورزان بجنــوردی تاخیــر در پرداخــت‬ ‫غرامــت و بازدیــد دیرهنــگام کارشناســان از اراضــی‬ ‫خســارت دیــده را مهمتریــن مشــکالت و بــی انگیزگــی‬ ‫کشــاورزان بــرای بیمــه ســپاری محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬بــا‬ ‫وجــود ایــن کــه کارهــای کارشناســی بــه شــرکت هــای‬ ‫کارگــزاری بیمــه محصــوالت کشــاورزی در اســتان هــا‬ ‫واگــذار شــد‪ ،‬ولــی همچنــان کارشناســان بــا تاخیــر‬ ‫بــرای بررســی میــزان خســارت هــا بــه مــزارع کشــاورزی‬ ‫مراجعــه مــی کننــد بــه گونــه ای کــه گاهــا اثــر خســارت‬ ‫هایــی مثــل تگــرگ و ســرما زدگــی از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫ب) داشتن نگاه تعاملی به‬ ‫پدیده مافیا و داللیسم و مافیا‬ ‫حقیقــت امــر دوســتان مافیــا و عزیزانــی کــه‬ ‫در امــور داللیســم دســتی بــر اتــش دارنــد‪،‬‬ ‫مثــل مــا معمولــی هــا بــه همــان اب باریکــه‬ ‫کارمنــدی و کارگــری قانــع نیســتند و تــا حــق‬ ‫و حقــوق شــان را بــه طــور کامــل از اقتصــاد‬ ‫مملکــت نگیرنــد ‪ ،‬اروم نمــی گیگیــرن! یعنــی‬ ‫اگــر در بــازار مــرغ چیــزی عادیشــان نشــود‪،‬‬ ‫بــازار تخــم مــرغ را اشــفته مــی کننــد؛ اگــر انجــا‬ ‫ابــی گــرم نشــد‪ ،‬جــای دیگــر را خرابــی مــی‬ ‫کننــد! فلــذا توصیــه مــی شــود در ایــن بیــن‬ ‫دســتکم شــان مــردم حفــظ شــود و همــان اول‬ ‫کار قیمــت هــا را افزایــش دهنــد و خــاص! نــه‬ ‫اینکــه مــردم دو مــاه در صــف بایســتند و بعــد‬ ‫هــم قیمــت هــا افزایــش پیــدا کننــد و از مــردم‬ ‫عذرخواهــی کننــد! اینطــوری بهتــر نیســت؟!‬ ‫اصلــی بســته بــودن دســت مســووالن شهرســتانی در راســتای برخــورد بــا متعرضــان بــه فضــای ســبز‬ ‫عمومــی عنــوان داشــت و گفــت‪ :‬خــاء قانونــی موجــود موجب شــده تا مســووالن شــهری و حتی جهاد‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی نتواننــد بــه صــورت جــدی بــا اینگونــه افــراد کــه اقــدام بــه بریــدن درختــان‬ ‫کهنســال در راضــی شــخصی و ملــک خصوصــی خــود اقــدام مــی کننــد‪ ،‬داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جابــر خالــدی در ایــن ارتبــاط افــزود ‪ :‬اقــدام اخیــر موجــب تــازه شــدن زخــم کهنــه چندیــن ســاله در‬ ‫منطقــه شــد تــا جایــی کــه مقابــل چشــم مــا عــده ای بــا منافــع شــخصی درختــان کهنســال و قدیمــی‬ ‫را قطــع و تحویــل چــوب بــری هــا مــی دهنــد ‪ ،‬ایــن درحالــی اســت کــه مــا قــادر بــه هیــچ نــوع اقــدام‬ ‫قانونــی بــرای برخــورد بــا ایــن عوامــل نیســتیم و ایــن در حالیســت کــه فضــای ســبز منطقــه در حــال‬ ‫نابــودی اســت‪.‬‬ ‫وی عــدم پــاک کوبــی درختــان را عاملــی دیگــر از وجــود موانــع قانونــی بــرای برخــورد بــا قطــع درختــان‬ ‫کهنســال اعالم کرد و اظهارداشــت ‪ :‬متاســفانه در این میان قانون بازدارنده ای برای ممنوعیت قطع‬ ‫درختــان« عرعــر» و«بیــد» کــه دارای ســابقه ای طوالنــی در منطقــه هســتند‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا ذکــر اینکــه در حــال حاضــر درخــت « عرعــر » در شــرف نابــودی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۳‬هــزار نــوع نهــال عرعــر و بیــد در شــهر یکــه ســعود غــرس شــد تــا شــاید موجــب شــود‬ ‫مشــکل نابــودی ایــن گونــه را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫نبود منع قانونی فروش درختان‬ ‫بخشــدار جــرگالن شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن در ادامــه گفــت‪ :‬اخیــرا برخــی از اهالــی اقــدام بــه‬ ‫فــروش درختــان کهنســال باغــات خــود مــی کننــد کــه بــه لحــاظ قانونــی هیــچ محدودیتــی بــرای ایــن‬ ‫امــر وجــود نــدارد زیــرا کــه ایــن درختــان جــزو محــدوده و عرصــه منابــع طبیعــی محســوب نمــی شــود‬ ‫پــوالد نجاهــی در پایــان افــزود‪ :‬گاهــا ً ایــن درختــان بــا قیمتــی ناچیــز بــه عــده ای ســودجود فرصــت‬ ‫طلــب بــرای ارســال بــه اســتان گلســتان فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫استان خراسان شمالی افزون بر ‪ ۲‬میلیون هکتار عرصه طبیعی و جنگلی دارد‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۴۰‬میلیارد ریالی رهبر معظم‬ ‫انقالب به شهرداری بجنورد‬ ‫سرپرســت ســازمان حمــل بــار و مســافر شــهرداری‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬از محــل دفتــر رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی حــدود ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای خریــد‬ ‫اتوبــوس بــه شــهرداری ایــن شــهر اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شــافعی افــزود ‪ :‬اتوبــوس جدیــد از‬ ‫محــل اعتبــار دفتــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫در ماههــای اینــده خریــداری و بــه نــاوگان‬ ‫اتوبوســرانی مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــرای‬ ‫جابجایــی شــهروندان اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اکنــون اکنــون ‪ ۶۰‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس کار جابجایــی مســافران داخــل شــهری‬ ‫را در بجنــورد انجــام مــی دهنــد کــه دو ســوم از‬ ‫ایــن اتوبــوس هــای شــهری بــاالی ‪ ۱۰‬ســال عمــر‬ ‫فرســوده و نیــاز بــه مرمــت و بازســازی دارنــد‪.‬‬ ‫شــافعی اظهارداشــت ‪ :‬بــرای بازســازی و مرمــت‬ ‫اتوبــوس هــای فرســوده شــهری حــدود ‪ ۸۹‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت ارزان قیمــت از ســوی‬ ‫وزارت کشــور بــرای شــهرداری بجنــورد اختصــاص‬ ‫یافــت کــه بــا ایــن اعتبــار ‪ ۴۰‬دســتگاه اتوبــوس‬ ‫فرســوده شــهری مرمــت و بازســازی مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫سرپرست تیم اختراعات ایران خبر از کسب موفقیت و در بدست اوردن دو مدال‬ ‫نواوری در مسابقات جهانی افریقا توسط مبینا قزی‪ ،‬دانشجوی اسفراینی داد‪.‬‬ ‫امیرعبــاس کوشــکی روز پنجشــنبه در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬مبینــا قــزی کــه بــا‬ ‫پــروژه «بیمارســتان هوشــمند» در مســابقات جهانــی نــواوری افریقــا شــرکت کــرده بــود‬ ‫بــر اســاس نتایجــی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده‪ ،‬موفــق بــه دریافــت مــدال برنــز شــد‪.‬‬ ‫کوشــکی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر مــدال فــوق مــدال نقــره ایــن رقابــت هــا بــا پــروژه‬ ‫«ربــات هوشــمند پیشــگیری در مقابــل کرونــا» نیــز بــه ایــن دانشــجوی اســفراینی‬ ‫تعلــق گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بخــش نــواوری هــای کرونــا نیــز تیــم اختراعــات ایــران توانســت در‬ ‫مســابقات جهانــی نــواوری هــای برتــر تســا و رقابــت هــای ‪ ARCA‬کرواســی مــدال نقــره‬ ‫ایــن مســابقات جهانــی را بــه خــود اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خانــم قــزی‪ ،‬دانشــجوی علــوم پزشــکی کاشــان مــی باشــد کــه بــا ارائــه پــروژه‬ ‫نــواوری دســتگاه هوشــمند پیشــگیری و کمــک بــه اســتفاده دارو هــای مصرفــی بیمــاران‬ ‫کرونایــی در مســابقات تســا توانســت مــدال نقــره را از ان خــود کنــد‪.‬‬ ‫گفته شــده که این دانشــجوی نخبه اســفراینی پیشــتر نیز به عنوان تنها شــرکت کننده‬ ‫ایرانی در رقابت های جهانی پژوهش کشــور رومانی‪ ،‬پذیرفته شــده بود‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه در ایــن ســری از مســابقات جهانــی در کنــار خانــم قــزی سرپرســت‬ ‫تیــم اختراعــات ایــران نیــز خــود بــه عنــوان مختــرع اســفراینی در مســابقات جهانــی‬ ‫نــواوری و اختراعــات ترکیــه کــه بــزرگ تریــن مســابقات جهانــی دنیــا اســت شــرکت کــرد‬ ‫و موفــق بــه کســب مــدال نقــره ایــن ســری از مســابقات شــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه محمــدی کوشــکی بــا پــروژه «دســتگاه هــای پیشــگیری در‬ ‫مقابــل کرونــا» در ایــن مســابقات شــرکت کــرده بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت تیــم اختراعــات ایــران گفــت‪ :‬ایــن رقابــت هــا در ســال هــای ‪ ۲۰۲۰‬تــا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫برگــزار شــده و نتایــج ان بتازگــی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین بــا حــدود ‪ ۲۰‬هــزار جمعیــت‬ ‫دانــش امــوزی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــول راه هــای روســتایی‬ ‫اســتان از ابتــدای ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون بیــش از ‪۲.۵‬‬ ‫برابــر افزایــش یافتــه اســت و اکنــون ‪ ۸۳‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن مناطــق از راه مناســب برخــوردار‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار داشــت‪ :‬راه هــای روســتایی‬ ‫اســتان از هزار و ‪ ۸۵۷‬کیلومتر در ســال ‪ ۹۲‬اکنون‬ ‫بــه چهــار هــزار و ‪ ۶۵۲‬کیلومتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بــازه زمانــی هشــت ســال گذشــته‪،‬‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه راهســازی مبــذول شــده اســت‬ ‫بــه طــوری کــه طــول راه هــای اســتان‪ ،‬بــدون‬ ‫احتســاب راه هــای روســتایی‪ ،‬در ســال ‪ ،۹۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۳‬کیلومتــر بــود امــا اکنــون ایــن رقــم بــه حــدود‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۱‬کیلومتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬طــول بزرگــراه هــای‬ ‫اســتان هــم در ایــن مــدت از ‪ ۱۲۷‬کیلومتــر بــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۹۹‬کیلومتــر افزایــش یافتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫مدال نقره مسابقات جهانی نواوری ازان دانشجوی اسفراینی شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش ‪ ۲.۵‬برابری راه های‬ ‫روستایی خراسان شمالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی کاللــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند ‪ ،‬مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه ودرخصــوص رای اصالحــی بــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬پــاک ‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ -1 9‬رای شــماره ‪ 139960312012002861‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000222‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‪/‬‬ ‫خانــم‪  ‬ســوناه پرمــاه‪   ‬فرزنــد علــی‪  ‬بشــماره شناســنامه‪  2020029200  ‬و شــماره ملــی ‪   2020029200‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنای احداثی بــه مســاحت‪   103.47  ‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در‪  ‬قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع‪  ‬الواســطه ازمالــک رســمی اقــای عطاخــان عطایــی‪.‬‬ ‫‪-2‬رای شــماره ‪ 139960312012002948‬پرونده کالســه ‪  1398114412012000123‬تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم حســن عالمی فرزند یوســف‪  ‬بشــماره شناســنامه ‪  2696‬و شــماره ملی ‪  4869036991‬صادره از مینودشــت‬ ‫دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 424.18‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه ازمالــک‬ ‫رســمی اقــای عطاخــان عطایی‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960312012002860‬پرونده کالسه ‪ 1399114412012000106‬تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم علیرضا نبویان فرزند عباسعلی‪  ‬بشماره شناسنامه ‪  759‬و شماره ملی ‪ 4869664011‬صادره از گالیکش دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 296.40‬مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪ -199‬اصلی واقع در قریه کوسه بخش ‪ 9‬ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی عطاخان عطایی‬ ‫‪-4‬رای شــماره ‪ 139960312012002962‬پرونده کالســه ‪ 1399114412012000130‬تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم ابوذر میرزائی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه ‪ 1326‬و شــماره ملی ‪ 4869730243‬صادره از کالله دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت ‪ 170.63‬مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪ -199‬اصلی واقع در قریه کوسه بخش ‪ 9‬ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی عطاخان عطایی‬ ‫پالک ‪-201‬اصلی واقع در قریه ایدرویش‪  ‬بخش ‪9‬‬ ‫‪-5‬رای شــماره ‪ 139960312012002952‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000212‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم فریــدون قــره قــوزی‪  ‬فرزنــد خاندوقــدی بشــماره شناســنامه ‪  83‬و شــماره ملــی ‪  4869650819‬صــادره از‬ ‫کاللــه‪  ‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪  7500‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪-201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک از مالــک رســمی‬ ‫ســهمی مشــاعی خــود متقاضــی‬ ‫‪-6‬رای شماره ‪ 1399603120120002963‬پرونده کالسه ‪ 1398114412012000214‬تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم عبدالباقی پهلوان زاده فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ‪ 4880042463‬و شماره ملی‪ 4880042463‬‬ ‫صــادره از مینودشــت دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‪  ‬مســاحت ‪  152‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪-201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک‬ ‫مــع الواســطه از مالــک رســمی رجــب چرابین‬ ‫‪-7‬رای شــماره ‪ 139960312012002953‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000001‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم حاجــی محمــد بیرامــی فرزنــد انامحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 97‬و بشــماره ملــی ‪  4869226863‬صــادره از‬ ‫کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 123.97‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 87‬فرعــی از ‪-201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک‬ ‫بالواســطه از مالــک رســمی مشــاعی ابراهیــم مــرادی مقــدم و ســهمی مشــاعی خــود متقاضــی‬ صفحه 4 ‫برزمینــی مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان از پرهــام مقصودلــو اســتاد بــزرگ‬ ‫گلســتانی شــطرنج ایــران کــه چنــدی قبــل در مســابقات قهرمانــی کشــور عــاوه بــر‬ ‫ایســتادن بــر ســکوی نخســت‪ ،‬جــواز حضــور در مســابقات جــام جهانــی روســیه را‬ ‫کســب کــرده بــود تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫تقدیر از قهرمان‬ ‫شطرنج کشور‬ ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪292‬‬ ‫خبر‬ ‫پروژه حفاظت هوشمند از‬ ‫پارک ملی گلستان اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان گفــت کــه طــرح حفاظــت هوشــمند از‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــا گذرانــدن مرحلــه رفــع اشــکاالت جزیــی امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای بهــره بــرداری از ایــن طــرح بیــش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای موردنیــاز ســخت افــزاری و تامیــن‬ ‫و نصــب تجهیزاتــی ماننــد دوربیــن نظارتــی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون چهــار دوربیــن نظارتــی در پــارک ملــی گلســتان نصــب و‬ ‫بــه شــبکه مخابــرات متصــل شــده کــه هــر کــدام از ایــن دوربیــن هــا امــکان رصــد‬ ‫منطقــه را تــا شــعاع پنــج کیلومتــری دارنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان قدیمی تریــن پــارک ملــی کشــور هــر ســاله بــا افزایــش‬ ‫دمــا و کاهــش رطوبــت هــوا‪ ،‬درگیــر اتش ســوزی می شــود کــه بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫حریــق و کنتــرل و مهــار ان در ایــن ذخیــره گاه طبیعــی بــا روش الکترونیکــی دی مــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬تفاهــم نامــه ســه جانبـه ای میــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و اســتانداری گلســتان امضــا شــد‪.‬‬ ‫کاهــش رطوبــت و افزایــش دمــا در تابســتان و رســیدن فصــل پاییــز از عوامــل‬ ‫مهــم خشــک شــدن علفزارهــا‪ ،‬بــرگ درختــان و درختچه هــای پــارک ملــی گلســتان‬ ‫و تســهیل گر وقــوع حریــق در ایــن ذخیــرگاه زیســت کــره اســت کــه ایــن عوامــل در‬ ‫کنــار روشــن کــردن اتــش بــدون رعایــت اصــول ایمنــی توســط مســافران هــر ســاله‬ ‫موجــب اتــش ســوزی و وارد شــدن خســارت بــه ده هــا هکتــار عرصــه ایــن طبیعــت‬ ‫خــدادادی می شــود‪.‬‬ ‫بیشــترین اتــش ســوزی رخ داده در ایــن پــارک بــه وســعت هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار‬ ‫مربــوط بــه ســال ‪ ۱۳۸۹‬اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان همچنیــن در خصــوص پوشــش‬ ‫اینترنــت تلفــن همــراه در مناطــق روســتایی اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان از پوشــش اینترنــت تلفــن همــراه برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رفــع مشــکل اینترنــت ضعیــف در ‪ ۷۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان‪،‬‬ ‫جــزو برنامــه اصلــی ایــن اداره کل در ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پوشــش اینترنــت در مناطــق روســتایی گلســتان در ســال ‪ ۹۹‬نســبت‬ ‫بــه ســال ماقبــل‪ ،‬پنــچ درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۹۳۴‬روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت در ‪ ۱۴‬شهرســتان دارد کــه ‪۴۷‬‬ ‫درصــد ان را روســتاییان تشــکیل داده و از طریــق کشــاورزی امــرار معــاش مــی کننــد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫خراســان شــمالی بــا داشــتن ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫کشــاورزی و باغــی همــه ســاله بــا حــوادث مختلــف‬ ‫طبیعی بویژه ســرمازدگی مواجه اســت که این وضعیت‬ ‫موجــب افزایــش ایجــاد واحدهــای گلخان ـه ای بــه میــزان‬ ‫هفــت برابــر از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهرســتان اســفراین در ســطح اســتان قطب‬ ‫تولیــد کشــت گلخانــه ای اســت کــه ظرفیــت افزایــش تــا‬ ‫ســطح ‪ ۸۰‬هکتــار گلخانــه را نیــز دارد‪.‬‬ ‫خشکســالی‪،‬کاهش بارندگی و در پی ان خشــک شــدن‬ ‫چشمه ها و کاهش منابع ابی و از دیگر سو سرمازدگی‬ ‫زمســتانه و یا دیررس بهاره در خراســان شــمالی‪ ،‬اســتان‬ ‫را بــا چالش هــای مختلــف مواجــه ســاخته اســت بــه‬ ‫طــوری کــه بــه گفتــه رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی درامــد پارســال کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫بــر اثــر خســارت های مختلــف بــه ویــژه ســرمای بهــاره‬ ‫بــه یــک پنجــم ســال ‪ ۹۸‬کاهــش یافــت و در ایــن میــان‬ ‫کارشناســان حــوزه کشــاورزی توســعه گلخانــه هــا را‬ ‫مرهمــی بــرای تنــش هــای ابــی و ســرمایی و همچنیــن‬ ‫تولیــد پایــدار و افزایــش درامــد خانــوار مــی داننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد ‪:‬اعضــای جدیــد هیــات مدیــره و بازرســان خانــه‬ ‫مطبوعــات و رســانه هــای اســتان گلســتان انتخــاب‬ ‫و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬عادلــه کشــمیری در خصــوص برگــزاری‬ ‫انتخابــات هیــات مدیــره بازرســان خانــه مطبوعــات‬ ‫رســانه هــای اســتان گفت‪:‬ایــن انتخابــات بــه صــورت‬ ‫مجــازی و بــا حضــور و مشــارکت حداکثــری اعضــای‬ ‫خانــه مطبوعــات در روز چهارشــنبه اول اردیبشــهت‬ ‫مــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی از مشــارکت حداکثــری اعضــای‬ ‫خانــه مطبوعــات افــزود‪ :‬بــا مشــارکت ‪۱۶۸‬نفــر‬ ‫از اعضــا از مجمــوع ‪ ۱۸۹‬عضــو خانــه مطبوعــات‬ ‫گلســتان اعضــای جدیــد هیــات مدیــره و بازرســان و‬ ‫نیــز اعضــای علــی البــدل انتخــاب و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اسامی منتخبان این دوره از‬ ‫انتخابات به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫افزایش هفت برابری کشت های‬ ‫گلخانه ای‬ ‫اعضای جدیدخانه مطبوعات گلستان‬ ‫انتخابشدند‬ ‫روشن شدن خانه ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬گلستانی‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های توزیــع بــرق و بهبــود خدمــات‬ ‫رســانی‪ ،‬از اولویت هــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‬ ‫در هشــت ســال اخیــر بــود کــه در نتیجــه ان بــا اختصــاص‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار اقدامــات قابــل توجهــی از‬ ‫جملــه افزایــش ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار بــه تعــداد مشــترکان‬ ‫بــرق اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫گســترش طول و وســعت ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۳۸‬کیلومتر مربعی‬ ‫گلســتان در کنــار ســایه محرومیــت در برخــی مناطــق بــه‬ ‫خصــوص شــرق گلســتان‪ ،‬موجــب شــده بــود بخشــی از‬ ‫روستانشــینان اســتان بــرای تامیــن روشــنایی خانــه هــای‬ ‫خــود بــه زحمــت فــراوان افتــاده و بــا ابتدایــی تریــن وســایل‪،‬‬ ‫نــور مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علی اکبــر نصیــری مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان تــا قبــل از شــروع فعالیــت‬ ‫دولــت یازدهــم ‪ ۴۸۵‬هــزار و ‪ ۷۱‬مشــترک خانگــی بــرق‬ ‫در اســتان وجــود داشــت کــه ایــن عــدد در حــال حاضــر‬ ‫بــا رشــد ‪ ۲۹‬درصــدی بــه ‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۷۷۱‬مشــترک‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــه خدمــات انجــام شــده هنــوز‬ ‫تقاضاهایــی بــرای دریافــت انشــعاب جدیــد بــرق در‬ ‫مناطــق شــهری گلســتان بویــژه ســاکنان غــرب و شــرق‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس وجــود دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫پاک سازی سواحل خزر در بندرترکمن‬ ‫از زباله‬ ‫تعــدادی از فعــاالن تشــکل های محیــط زیســتی بندرترکمن‬ ‫بــه همــراه امــام جمعــه و برخــی مســووالن ایــن شهرســتان‬ ‫بــه مناســبت دوم اردیبهشــت روز زمیــن پــاک و بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی‪ ،‬بخشــی از ســواحل خــزر را‬ ‫پاک ســازی و زباله هــای ان را جمــع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام فرهنگــی بــه منظــور حفــظ محیــط زیســت‬ ‫و جمــع اوری االینده هــا انجــام شــد و ‪ ۵۰‬شــرکت کننــده‬ ‫ان‪ ،‬مقــدار ‪ ۱۵۰‬کیلوگــرم انــواع زبالــه ماننــد بطــری اب و‬ ‫نوشــابه‪ ،‬فیلتــر ســیگار‪ ،‬کاغــذ بســتنی‪ ،‬الســتیک و نظایــر‬ ‫ان را جمــع کردنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بندرترکمــن در حاشــیه ایــن مراســم بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا گفــت کــه برگــزاری چنیــن برنامه هایــی بــه حفــظ محیــط‬ ‫زیســت و گســترش فرهنــگ انجــام اقدامــات جمعــی بــرای‬ ‫پاکیــزه نگهداشــتن اماکــن عمومــی کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدصالــح منصــوری بــا موثــر دانســتن‬ ‫حمایــت از ســمن های مردمــی حــوزه محیــط زیســت‬ ‫بــرای داشــتن ســاحلی پــاک‪ ،‬افــزود‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫جوامــع محلــی حاشــیه خــزر نیــز در حفــظ محیــط زیســت‬ ‫و پاکیــزه نگهداشــتن ســواحل ایــن دریــا مثمرثمــر خواهــد‬ ‫بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وارد عمل شد‬ ‫معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خبــر داد‪ :‬وزیــر فرهنــگ در‬ ‫صــدد تهیــه اصالحیــه ای بــرای ائین نامــه حــذف اگهــی مناقصــات و مزایده هــا در‬ ‫روزنامه هاســت‪.‬‬ ‫محمــد خــدادی در توییتــی نوشــت‪ :‬بعــد از اعــام نظــر هیــات تطبیــق مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دربــاره موضــوع انتشــار فراخــوان معامــات دولتــی در روزنامه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار‪ ،‬وزیــر فرهنــگ ضمــن رایزنــی بــا معــاون حقوقــی رئیس جمهــور‪ ،‬در‬ ‫صــدد تهیــه اصالحیــه بــرای رفــع نگرانــی مطبوعــات در ایــن خصــوص اســت‪.‬‬ ‫بهمــن مــاه ســال گذشــته انتشــار خبــر لغــو الــزام دولتی هــا بــه انتشــار اگهــی در‬ ‫روزنامه هــا در میــان اهالــی مطبوعــات و مســووالن فرهنگــی واکنش هــای متنوعــی‬ ‫را برانگیخــت و نماینــده مدیــران مســئول در هیــات نظــارت بــر مطبوعــات لغــو ان را‬ ‫خواســتار شــد‪.‬‬ ‫هیــات وزیــران بهمــن مــاه ســال‬ ‫گذشــته ائیــن نامــه نحــوه فعالیــت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در ســامانه‬ ‫تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)‬ ‫را تصویــب و ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن مفــاد ان‬ ‫مصوبــه می تــوان بــه بهــره گیــری‬ ‫از امضــای الکترونیکــی‪ ،‬انجــام‬ ‫معامــات و انتشــار فراخوان هــا‬ ‫بــر بســتر ســتاد و بالطبــع حــذف کاغــذ و رویه هــای ســنتی و مــوازی و همچنیــن‬ ‫حــذف اگهــی روزنامــه بــرای مزایده هــا و مناقصه هــا اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫علمــدار‪ ،‬هــادی نماینــده مدیــر مســئول در هیــات‬ ‫مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫حســینی‪ ،‬ســیدمحمدمهدی نماینــده مدیر مســئول‬ ‫در هیــات مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫اذری مهــر‪ ،‬محمــد نماینــده مدیــر مســئول در‬ ‫هیــات مدیــره علــی البــدل‬ ‫محمدیــاری‪ ،‬حمیدرضــا نماینــده خبرنــگار در هیــات‬ ‫مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫کاظمــی‪ ،‬مســعود نماینــده خبرنــگار در هیــات‬ ‫مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫عمــوزاد خلیلــی‪ ،‬عبدالجــواد نماینــده خبرنــگار در‬ ‫هیــات مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫احمــدی‪ ،‬زهــرا ‪.‬نماینــده خبرنــگار در هیــات مدیــره‬ ‫علــی البــدل‬ ‫حســین زاده‪ ،‬نرگــس ‪ .‬نماینــده خبرنــگار در هیــات‬ ‫مدیــره علــی البــدل‬ ‫قهرمــان‪ ،‬الهــه ‪ .‬نماینــده نمایندگــی روزنامــه‬ ‫سراســری در هیــات مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫دائمــی‪ ،‬شــبیر ‪ .‬نماینــده نمایندگــی روزنامــه‬ ‫سراســری در هیــات مدیــره علــی البــدل‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬علــی اصغــر ‪ .‬نماینــده نمایندگــی‬ ‫خبرگــزاری در هیــات مدیــره عضــو اصلــی‬ ‫عــرب احمــدی‪ ،‬وحیــد ‪ .‬نماینــده نمایندگــی‬ ‫خبرگــزاری در هیــات مدیــره علــی البــدل‬ ‫الونــد‪ ،‬حمیــد ‪ .‬نماینــده بــازرس در هیــات مدیــره‬ ‫عضــو اصلــی‬ ‫کریمــی‪ ،‬صیــدا بــازرس در هیــات مدیــره‬ ‫عضــو اصلــی‬ ‫حســینی للدوینــی‪ ،‬فیــروزه ‪ .‬نماینــده بــازرس در‬ ‫هیــات مدیــره علــی البــدل‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اعضــای خانــه مطبوعــات‬ ‫گلســتان صبــح روز چهارشــنبه بــا مشــارکت حــدود‬ ‫‪ ۷۱‬درصــدی خــود اساســنامه خانــه مطبوعــات و‬ ‫رســانه هــای اســتان گلســتان را تاییــد کردنــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫‪-8‬رای شــماره ‪ 139960312012002950‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000021‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم محمــد صفــا ارازی فرزنــد محمــد نظیــر بشــماره شناســنامه ‪ 6‬و شــماره ملــی ‪ 4869822644‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 277‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 22‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در قریــه قوجمــز بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی قربــان ادی زاده‬ ‫‪-9‬رای شــماره ‪ 139960312012002951‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000229‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم جهــان گل شــیری فرزنــد انــه محمــد‪  ‬بشــماره شناســنامه ‪  34‬و شــماره ملــی ‪  4869966956‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 102.40‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 32‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در قریــه قوجمــز بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی خداقلــی حقانــی پــاک ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه‪ ‬‬ ‫بخــش ‪9‬‬ ‫‪-10‬رای شــماره ‪ 139960312012002938‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000040‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم محمــود مــرادی فرزنــد جــان محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 263‬و شــماره ملــی ‪  5319687931‬صــادره از گنبــد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 246.35‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 272‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی ریــاض الــه ســنائی‬ ‫‪-11‬رای شــماره ‪ 139960312012002937‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000081‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم حســن دســت رســی فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 4664‬و شــماره ملــی ‪  4869056666‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪  154.9‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 348‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بــا واســطه از مالــک رســمی داود عبــاس زاده‬ ‫‪-12‬رای شــماره ‪ 139960312012002960‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000160‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم بکــی محمــد فرهمنــد فرزنــد نورمحمــد بشــماره شناســنامه ‪  680‬و‪  ‬بشــماره ملــی ‪  4869412985‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪  486.86‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪  660‬فرعــی از‪-213  ‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی عبدالحســین صبــوری فــر‬ ‫‪-13‬رای شــماره ‪ 139960312012002954‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000062‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم جــواد قهرمانــی تبــار فرزنــد نعمــت الــه بشــماره شناســنامه ‪ 4869093820‬و بشــماره ملــی ‪ 4869093820‬صــادره از کاللــه دائــر برصــدور ســند‬ ‫مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 337.9‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 6424‬فرعــی از ‪ 26‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بــا واســطه از مالــک رســمی محمــد عبــاس زاده و ســهمی‬ ‫مشــاعی خــود متقاضــی‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله‬ ‫م‪ -‬الف‪   * 8016 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه‪ 1400/01/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/02/04‬‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬اقــای مرتضــی عطائــی فرزنــد اق قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 39‬و شناســه ملــی ‪ 2031881736‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن قطعــه ‪ 111‬تفکیکــی واقــع در قریــه ســاخ تــاج محمــد‬ ‫(سالق امانلر) به مساحت ‪ 587.29‬مترمربع به شماره ورقه مالکیت ‪ 539905‬سری الف‪ 16 /‬سال ‪ 88‬به پالک‪-829/9‬اصلی بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی گنبدکاووس ذیل ثبت شماره ‪ 16534‬صفحه ‪ 88‬دفتر ‪ 114‬به نام اقای مرتضی عطائی فرزند اق قلی ثبت و صادر گردیده‬ ‫اســت‪ ،‬و به موجب دســتور شــماره ‪ 940738‬مورخ ‪ 1394/08/03‬صادره از جانشــین دادســتان در امور اجرای احکام دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان گنبدکاووس و نیز به موجب دســتور شــماره ‪ 1399003001774922‬مورخ ‪ 1399/03/12‬صادره از شــعبه اول اجرای‬ ‫احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس در بازداشــت می باشــد‪ ،‬به علت اســباب کشــی مفقود گردیده‪ ،‬تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت را از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشاراگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ‪( 10‬ده) روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره تقدیم نماید درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد‪.‬م‪-‬الف‪8037 :‬‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 5 ‫بیماران مجازی‬ ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫جایگزیــن کــردن انســان بــا شبی ه‪‎‬ســازها موجــب تســریع و افزایــش ایمنــی در ازمایشــات بالینــی می شــود‪.‬‬ ‫داده هــای بــه دســت امــده از تصاویــر اندام هــای پیچیــده انســانی‪ ،‬در یــک مــدل ریاضی مرتبــط با مکانیزم ها‬ ‫(کــه عملکــرد ان انــدام را کنتــرل می کنــد) وارد می شــود‪ .‬ســپس از طریــق الگوریتم هــای رایانـه ‪ ،‬معــادالت‬ ‫حــل شــده و یــک انــدام (ارگان) مجــازی تولیــد می شــود کــه ماننــد نمونــه واقعــی ان کار می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اندام هــای مجــازی یــا سیســتم های مجــازی بــدن‪ ،‬می تواننــد در ارزیابــی اولیــه داروهــا و روش هــای درمانــی‪،‬‬ ‫جایگزیــن انســان های واقعــی شــوند و فراینــدی ســریع تر‪ ،‬ایمــن تــر و کــم هزینه تــر را منجــر شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪292‬‬ ‫زبان بدن‬ ‫سالمت و فضای مجازی‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫بیماری ‪ SMA‬چیست ؟‬ ‫بیمــاری اس ام ای (‪SMA: spinal muscular‬‬ ‫‪ )atrophy‬یــک بیمــاری عصبــی عضالنــی می باشــد کــه‬ ‫ان را بــا نام هــای بیمــاری اتروفــی عضالنــی نخاعــی‬ ‫و وردینــگ هافمــن نیــز می شناســند‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫یــک بیمــاری ژنتیکــی بــوده پیشــرونده می باشــد کــه‬ ‫بــا گذشــت زمــان شــدت بیمــاری افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫تغییراتــی در ســاختار ژنتیکــی ژن ‪ SMN1‬در‬ ‫نهایــت منجــر بــه چهــار نــوع مختلــف ایــن بیماری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــروع ایــن بیمــاری ممکــن اســت در دوران جنینــی‬ ‫و یــا بزرگســالی رخ دهــد کــه در هــر صــورت بــه دلیــل‬ ‫پیشــرونده بــودن بــا گذشــت زمــان شــدت تاثیــر بیماری‬ ‫بــر روی افــراد بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬ســیر ایــن بیمــاری‬ ‫می توانــد بــه صــورت تدریجــی و یــا ســریع رخ دهــد کــه‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــدت ســریع ایــن بیمــاری حتمــا‬ ‫بایــد شــخص بیمــاری تحــت نظــر بــوده و از خدمــات‬ ‫کاردرمانــی و فعالیت هایــی کــه باعــث می شــود شــدت‬ ‫بیمــاری را کاهــش دهــد اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫علت بیماری ‪ SMA‬چیست؟‬ ‫( بیمــاری اس ام ای نــوع ســه ‪: ) 2 SMA Type‬‬ ‫ایــن نــوع بــا نــام بیمــاری گاگلبــرگ –ولنــدر نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬بعــد از‪ 12‬ماهگــی ظاهــر می شــودو بیمــاران در‬ ‫راه رفتــن محدودیــت دارنــد‪.‬‬ ‫ضعف ماهیچه ای پیشــرونده اهســته‪ ،‬باعث می شــود‬ ‫بســیاری از افــراد مبتــا در اوایــل بلــوغ از صندلــی چرخــدار‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بقــای بلندمــدت می توانــد تحــت تاثیــر‬ ‫عواملــی هماننــد عفونــت هــای مکــرر تنفســی و بــروز‬ ‫اســکولیوز‪ ،‬قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بیمــاری اس ام ای نــوع چهــار(‪:)4 SMA type‬‬ ‫عمدتــا در ســنین بزرگســالی رخ می دهــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگر معموال از ســنین ‪ 35‬ســالگی به باال عالئم بیماری‬ ‫اس ام ای بــروز می کنــد‪ .‬البتــه در برخــی از مــوارد هــم‬ ‫دیــده شــده اســت کــه از ســنین ‪ 18‬تــا ‪ 30‬ســالگی نیــز‬ ‫شــروع بیمــاری اس ام ای تیــپ چهــارم رخ داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع بیمــاری ‪ SMA‬از انــواع دیگــر گروه هــای‬ ‫بیمــاری کمتــر یافــت شــده و عضــات ایــن بیمــاران کــه‬ ‫مســئول بلــع و تنفــس هســتند کمتــر درگیــر بــوده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل مشــکالت بلــع و تنفــس در انها کمتــر دیده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫نحوه تشخیص بیماری اس ام ای‬ ‫تشــخیص بالینــی بیماری ‪ sma‬ســخت بــوده و معموال‬ ‫ایــن بیمــاری همانطــور کــه در توضیحــات هــر یــک از‬ ‫انــواع ان ارائــه شــد دارای عالئــم گوناگونــی اســت‪ .‬اگــر‬ ‫کودکــی بــا ایــن مشــخصات را می شناســید ســعی کنیــد‬ ‫بــا والدیــن وی صحبــت کنیــد تــا ســریعا بــه یــک پزشــک‬ ‫متخصــص مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه بیمــاری دارای ضعــف در عضــات‬ ‫اســت اگــر در معاینــه صــورت گرفتــه رفلکس هــای‬ ‫تاندون هــای عمقــی شــخص وجود نداشــته باشــند باید‬ ‫بــه وقــوع ایــن بیمــاری شــک کرد که در این صــورت الزم‬ ‫اســت تــا انزیم هــای عضــات چــک و بررســی شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای تشــخیص ‪ sma‬الزم اســت ابتــدا نــوار‬ ‫عصــب و عضلــه بــرای بیمــار تهیــه شــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل اینکــه ایــن بیمــاری عصبی‪-‬عضالنــی‬ ‫می باشــد تهیــه نــوار عصــب و عضلــه می توانــد نمــای‬ ‫خاصــی از ایــن بیمــاری را نشــان داده و بــه عنــوان‬ ‫کــم هزینه تریــن راه بــرای تشــخیص بیمــاری مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬بــرای تشــخیص قطعــی بیمــاری‬ ‫‪ sma‬ازمایــش ژنتیــک الزم اســت تــا در ان بــه‬ ‫بررســی ژن هــای ‪ sma‬بیمــار پرداختــه شــود‪ .‬انجــام‬ ‫ازمایــش نیــز بــا گرفتــن خــون بیمــار صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل موروثــی بــودن بیمــاری الزم اســت کلیــه‬ ‫اعضــای خانــواده درجــه اول و دوم در هنــگام ازدواج و‬ ‫بــارداری نیــز مــورد بررســی قــرار گیرنــد تــا نقــص ژنــی در‬ ‫خانــواده مــورد بررســی قــرار گرفتــه و امــکان تشــخیص‬ ‫بیمــاری در نــوزادی کــه در نســل بعــد متولــد می شــود‬ ‫میســر شــده و بیمــاری بــه نســل بعــدی منتقــل نشــود‪.‬‬ ‫درمان بیماری اس ام ای‬ ‫در حــال حاضــر تنهــا راه درمــان جدیــد بیمــاری ‪sma‬‬ ‫داروی ناسینرســن بــا نــام تجــاری اســپینرازا می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن دارو بــه صــورت امپولــی در کانــال نخاعــی بیمــار‬ ‫تزریــق شــده و رونــد تزریــق داروی اســپینرازا نیــز بــه شــکل‬ ‫زیــر می باشــد‪.‬‬ ‫‪.1‬تزریــق ‪ ۴‬بــار از ایــن دارو بــا فاصلــه زمانــی دو هفتــه از‬ ‫هــم‪ ،‬یعنــی تزریــق اولیــه داروی اســپینرازا در طــی دو مــاه‬ ‫بــا فاصلــه زمانــی ‪ ۱۴‬روز از هــم صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫‪.2‬پــس از اتمــام دوره دوماهــه تزریــق دارو بــا فواصــل‬ ‫زمانــی ‪ ۴‬ماهــه از هــم ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫کــه در نهایــت طــی رونــد تزریــق داروی اســپینرازا بیمــار‬ ‫بایــد تحــت کاردرمانــی قــرار گیــرد تــا رونــد تولیــد ژن ‪smn2‬‬ ‫بــه انــدازه کافــی افزایــش یابــد‪ .‬ایــن دارو در حــال حاضــر‬ ‫فقــط در کشــورهایی نظیــر امریــکا‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬ترکیــه و…‬ ‫عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫تا حاال شــده ادم های موفقی را تحســین‬ ‫کنیــد کــه بــه نظــر مــی رســد« همــه چیــز‬ ‫دارنــد»؟ شــما انهــا را مــی بینیــد کــه بــا‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس در جلســه هــای کاری‬ ‫صحبــت مــی کننــد و یــا بــا خیــال راحــت در‬ ‫مهمانــی هــا گــپ مــی زننــد‪ .‬انهــا کســانی‬ ‫هســتند که بهترین شــغل ها‪ ،‬مهربانترین‬ ‫همســران‪ ،‬وفادارتریــن دوســتان‪ ،‬کالن‬ ‫تریــن حســاب هــای بانکــی و یا شــیک ترین‬ ‫خانــه هــا را دارنــد‪.‬‬ ‫بعضــی هــا در برخــورد بــا ایــن ادم هــای‬ ‫موفــق فکــر مــی کننــد انهــا ایــن خانــه هــای‬ ‫زیبــا را بــه ارث بــرده انــد؛ برخــی دیگــر مــی‬ ‫گوینــد انهــا خــوش شــانس بودنــد و یــا‬ ‫ازدواج بــا همسرانشــان موجــب شــده تــا بــه‬ ‫ایــن مرحلــه ازموفقیــت دســت یابنــد‪.‬‬ ‫ولــی یــک لحظــه صبــر کنیــد! بســیاری از‬ ‫ان هــا از شــما باهــوش تــر یــا باســوادتر‬ ‫نیســتند‪ ،‬حتــی خوشــگل تــر هــم نیســتند!‬ ‫تمــام مــواردی کــه در بــاال نــام بردیــم‪،‬‬ ‫حاصــل یــک چیــز اســت‪ :‬مهــارت ایــن‬ ‫ادم هــای موفــق در برخــورد بــا همنوعــان‬ ‫انســانی خــود اســت‪ .‬ادمهایــی کــه بــه نظــر‬ ‫مــی رســد همــه چــی دارنــد‪ ،‬در طــول ســال‬ ‫هــا قلــب هــا و ذهــن هــای صدهــا انســان‬ ‫دیگــر را تســخیر کــرده انــد و بــا کمــک انهــا‬ ‫بــوده کــه توانســته انــد بــه بــاالی نردبــان‬ ‫کاری یــا اجتماعــی کــه انتخــاب کــرده انــد‪،‬‬ ‫برســند‪ .‬ادم هــای حیرانــی کــه پــای نردبــان‬ ‫ایســتاده انــد‪ ،‬اغلــب بــه بــاال نــگاه مــی کننــد‬ ‫و غــر مــی زننــد کــه ادم هــای موفــق بــاالی‬ ‫نردبــان ادم هــای افــاده ای هســتند‪ .‬وقتــی‬ ‫مــردان یــا زنــان بــزرگ بــاالی نردبان‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫دوســتی یــا کارشــان را از انهــا دریــغ مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬افــراد پاییــن نردبــان انهــا را اهــل زد‬ ‫و بنــد مــی خواننــد و یــا انهــا را متهــم مــی‬ ‫کننــد بــه اینکــه قدیمــی هســتند‪ .‬بعضی ها‬ ‫اه و نالــه مــی کننــد و دلشــان مــی خواهد از‬ ‫حــرص سرشــان را بــه ســنگ بکوبنــد‪.‬‬ ‫دار و دســته غرغــروی پاییــن نردبــان هرگــز‬ ‫نمی فهمند علت طرد شدنشــان خودشــان‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا هرگــز نمــی فهمنــد بــه خاطــر‬ ‫ناشــیگری خودشــان در برقــراری ارتبــاط‬ ‫اســت کــه عشــق‪ ،‬دوســتی یــا معاملــه ای را‬ ‫از دســت مــی دهنــد‪ .‬گاهــی به نظــر دیگران‬ ‫چنیــن مــی رســد کــه ادم هایــی کــه همــه‬ ‫مــردم ان هــا را دوســت دارنــد یــک کیســه‬ ‫جــادوی اقتصــادی دارنــد کــه باعــث مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه قــول معــروف‪ ،‬دســت بــه هرچــی‬ ‫مــی زننــد طــا شــود!‬ ‫تــوی کیســه جــادوی انهــا کلــی چیــز پیــدا‬ ‫مــی شــود‪ :‬مــوادی کــه دوســتی هــا را‬ ‫محکــم مــی کنــد‪ ،‬بــر اذهــان پیــروز مــی‬ ‫شــود و جادویــی کــه باعــث مــی شــود انهــا‪،‬‬ ‫ادم هــا را عاشــق خودشــان کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫خصوصیتــی دارنــد کــه باعــث مــی شــود‬ ‫رئیــس استخدامشــان کننــد و بعــد بــه ان‬ ‫هــا ترفیــع دهنــد‪ ،‬ویژگــی هایــی دارنــد کــه‬ ‫باعــث مــی شــود مــوکل هــا بارهــا و بارهــا به‬ ‫سراغشــان برونــد و امتیــازی دارنــد که باعث‬ ‫مــی شــود مشــتری هــا از انهــا نــه بجــای‬ ‫رقبایشــان خریــد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کیســه جادویــی همــان «زبــان بــدن»‬ ‫اســت‪ .‬در صحنــه زندگــی واقعــی هــر‬ ‫حرکــت فیزیکــی کــه انجــام مــی دهیــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــور پنهایــی بــه هرکســی کــه دور و برتــان‬ ‫اســت داســتان زندگیتــان را مــی گویــد‪ .‬ادم‬ ‫هــا حرکــت هایــی را انجــام مــی دهنــد کــه‬ ‫خودشــان هــم متوجــه ان هــا نمــی شــوند‪،‬‬ ‫ولــی قــدرت فــوق العــاده ای بــرای جــذب‬ ‫یــا دفــع دیگــران دارنــد‪ .‬هــر لبخنــدی‪ ،‬هــر‬ ‫اخمــی‪ ،‬هــر هجایــی کــه بــه زبــان مــی اورید‬ ‫و یــا هــر کلمــه ای کــه بــه اختیــار خویــش از‬ ‫دهــان بیــرون مــی ایــد‪ ،‬می تواند دیگــران را‬ ‫بــه ســمت شــما جــذب کنــد و یــا باعث شــود‬ ‫انهــا از شــما فــرار کننــد‪ .‬مطابــق تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬چهــره انســان مــی توانــد‬ ‫بیــش از ‪ 20000‬حالــت مختلــف ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن خــوش بیــان تریــن قســمت بــدن‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر بیــان هــا‪ ،‬ترکیبــات چهــره ای‬ ‫یعنــی مخلوطــی از دو یــا چنــد حالــت اصلی‬ ‫اســت‪ 93 .‬درصــد ارتبــاط میــان فــردی را‬ ‫زبــان بــدن یــا تــن گفتــار تشــکیل مــی دهــد‬ ‫در حالــی کــه تنهــا ‪ 7‬درصــد ارتبــاط میــان‬ ‫فــردی شــامل گفتــار اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر پژوهشــگران موافقنــد‬ ‫کــه واژه هــا عمدتــا ً بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫هســتند در حالــی کــه زبــان بدن بــرای ارائه‬ ‫نگــرش هــای شــخصی اســت و در برخــی‬ ‫مــوارد نیــز از ان بــه عنــوان جانشــین پیــام‬ ‫هــای شــفاهی اســتفاده مــی شــود‪ .‬بــه‬ ‫دیگــر عبــارت زبــان بــدن مــا بازتــاب بیرونی‬ ‫وضعیــت عاطفــی ماســت‪ .‬هــر ژســت یــا‬ ‫حرکــت مــی توانــد کلیــد ارزشــمندی بــرای‬ ‫درک عواطــف شــخص در ان لحظــه‬ ‫باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬مــردی کــه نگــران‬ ‫اضافــه وزن خــودش اســت ممکــن اســت‬ ‫غبغبــش را بکشــد یــا کســی کــه احســاس‬ ‫تــرس یــا تدافعــی‬ ‫بــودن مــی کنــد‬ ‫ممکــن اســت دســت‬ ‫بــه ســینه بنشــیند یــا‬ ‫پایــش را روی پایــش‬ ‫بینــدازد یا هــر دو کار‬ ‫را انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫حــال اگــر شــما‬ ‫تمایــل داریــد کــه‬ ‫خودتــان را قدرتمنــد‪،‬‬ ‫توانــا و امــاده بــرای‬ ‫هــر چیــزی نشــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬بهتــر اســتاز‬ ‫ایــن اســتراتژی هــای بــدن اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫الــف) چشــمها امــاده و عالمــت دهنــده‪:‬‬ ‫معمــوال ً جشــمهای شــما بــه تمرکزتــان‬ ‫خیانــت مــی کنــد‪ .‬زمانــی کــه داریــد پرزهــای‬ ‫شــلوارتان را بــر مــی داریــد و یــا بــه در‬ ‫خروجــی نــگاه مــی کنیــد‪ ،‬نشــان مــی دهیــد‬ ‫کــه توجــه و عالقــه شــما جــای دیگــر و چیــز‬ ‫دیگــری اســت‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد تمرکــز و‬ ‫توجــه خــود را بــه حداکثــر برســانید کارهایــی‬ ‫را کــه در زیــر اشــاره مــی کنــم انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر نیــاز داریــد ایــن کارهــا را بصــورت‬ ‫مصنوعــی انجــام دهیــد انهــا را انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬زیــرا حتــی نــوع مصنوعــی ایــن‬ ‫حــرکات مــی توانــد بــرای شــما نتیجــه بخش‬ ‫باشــد‪ .‬بــا چشــمانتان شــروع کنیــد‪ ،‬کامــا ً‬ ‫واضــح و مســتقیم بــا چشــمان مخاطــب‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد و موافقــت خــود را بــا‬ ‫تــکان دادن ســر نشــان دهیــد‪ .‬وقتــی داریــد‬ ‫بــه دقــت گــوش مــی دهیــد ابروهایتــان را‬ ‫بــاال ببریــد‪ .‬در ایــن حالــت شــما نشــان مــی‬ ‫دهیــد کــه عالقــه منــد هســتید و بــا تمــام‬ ‫وجــود توجــه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ب) دســتانتان را کنتــرل کنیــد‪ :‬حواســتان‬ ‫بــه دســت هایتــان باشــد و تمــام حــرکات‬ ‫انهــا را رصــد کنیــد‪ .‬اگــر انهــا در پشــت شــما‬ ‫قــرار بگیرنــد دور از دســترس بــه نظــر مــی‬ ‫رســید‪ .‬وقتــی کــه دســت بــه ســینه هســتید‬ ‫نشــان دهنــده ایــن اســت کــه مــورد تهدیــد‬ ‫هســتید‪ .‬بــرای اینکــه شــبیه یــک رهبــر بــه‬ ‫نظــر برســید دســتان خــود را راحــت و باز نگه‬ ‫داریــد‪ ،‬اگــر انگشــتانتان را روبرویتان در هم‬ ‫قــاب کنیــد متمرکــز‪ ،‬راحــت و عالقــه منــد‬ ‫بــه نظــر مــی رســید‪.‬‬ ‫ج) بلنــد و مقــرور‪ :‬شــانه هایتــان کجــا‬ ‫هســتند؟ اگــر انهــا خمیــده و حالــت ‪C‬‬ ‫شــکل دارنــد شــما ناراحــت و ســرخورده بــه‬ ‫نظــر خواهیــد رســید و ایــن باعــث مــی شــود‬ ‫کــه دیگــران نســبت بــه شــما احســاس‬ ‫خوبــی نداشــته باشــند‪ .‬بــرای اینکــه اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس خــود را بــه دیگــران نشــان دهیــد‬ ‫شــانه هایتــان را بــاال نگــه داریــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد شــکمتان بیــرون نباشــد و بــه صــاف‬ ‫راه رفتــن عــادت کنیــد‪ .‬حــاالت قــدرت را‬ ‫بــا خــود تمریــن کنیــد‪ .‬هماننــد قهرمانهــای‬ ‫فیلمهــا‪ ،‬قبــل از صحبــت کــردن و یــا وارد‬ ‫جلســه شــدن مــی توانیــد دســتانتان را بــه‬ ‫کمرتــان بزنیــد و پاهایتــان را بصــورت ‪ A‬بــاز‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن حالــت بــدن‪ ،‬بــرای شــما اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بــه همــراه مــی اورد‪ .‬امــا فراموش‬ ‫نکنیــد کــه ایــن حالــت در هنــگام صحبــت‬ ‫کــردن نتیجــه ای عکــس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫د) اینــه – اینــه‪ :‬طــرف مقابــل شــما چــه‬ ‫حرکاتــی انجــام مــی دهــد؟ حــاالت او را در‬ ‫خودتــان شــبیه ســازی کنیــد تــا تنــش را در‬ ‫طــرف مقابــل از بیــن ببریــد و بتوانیــد بــا او‬ ‫ارتبــاط بهتــری برقــرار کنیــد‪ .‬اگــر او نشســته‬ ‫اســت در همان ارتفاعی که نشســته اســت‬ ‫بنشــینید‪ .‬اگــر ایســتاده ایــد‪ ،‬روبــروی هــم‬ ‫بیایســتید و یــا اگــر در هنــگام قــدم زدن‬ ‫هســتید بــا یــک حالــت قــدم بزنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫برقــراری مناســبات و ارتباطــات‪ ،‬شــبیه‬ ‫ســازی حــرکات طــرف مقابــل مــی توانــد‬ ‫کمــک بســیار زیــاد بکنــد‪.‬‬ ‫س) لبخنــد را فرامــوش نکنیــد‪ :‬لبخنــد‬ ‫فضــای اطــراف شــما را تلطیــف مــی کنــد‬ ‫و نشــانه این اســت که شــما کاری را که‬ ‫داریــد انجــام می دهید را کاری مناســب‬ ‫مــی دانیــد‪ .‬لبخنــد ممکــن اســت فقــط‬ ‫بــه شــما ایــن اعتمــاد بــه نفــس را بدهــد‬ ‫کــه مشــتری را بهتــر جــذب کنیــد و یــا‬ ‫یــک موقعیــت شــغلی را راحــت تــر‬ ‫تصاحــب کنیــد ولــی ان را هیــچ وقــت‬ ‫دســت کــم نگیریــد‪.‬‬ ‫اهمیت غربالگیری در دوران بارداری‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫بــرای تمــام بانــوان به خصــوص مادران یکی از حســاس‬ ‫تریــن دوران‪ ،‬دوران بــارداری مــی باشــد کــه بــه طــور‬ ‫طبیعی اکثر مادران نگران سالمت جنین خود هستند‪.‬‬ ‫وضعیــت ســامت جنیــن یکــی از دغدغــه هــای‬ ‫اصلــی هــر پــدر و مــادری اســت‪ .‬خانــم هــای بــاردار‬ ‫بــه دنبــال راهــی هســتند کــه از ســامت جنیــن خــود‬ ‫مطلــع و مطمئــن باشــند‪ .‬شــاید بــرای بســیاری از شــما‬ ‫ایــن ســوال پیــش ایــد کــه ایــا روشــی وجــود دارد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬ازمایــش غربالگــری یکــی از روش هایــی اســت‬ ‫کــه بــه کمــک ان مــادران بــاردار‪ ،‬هــم از وضعیــت از‬ ‫نظــر ســامتی و هــم از ابتــای جنیــن خــود بــه بیمــاری‬ ‫هــای مــادرزادی و نواقــص احتمالــی مطلع خواهند شــد‪.‬‬ ‫مشاوران شما در ازمایشگاه نیلو با ارائه این توضیحات‬ ‫در نظــر دارنــد ازمایــش غربالگــری و همینطــور مراحــل‬ ‫ان را بــه شــما معرفــی کننــد‪ .‬پــس بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ازمایش غربالگری چیست؟‬ ‫بــرای مشــخص شــدن وجــود بیمــاری مــادرزادی و یــا‬ ‫احتمــال ان در جنیــن‪ ،‬بایــد ازمایــش غربالگــری انجــام‬ ‫شــود‪ .‬بیشــتر ازمایــش هــای غربالگــری غیــر تهاجمــی یــا‬ ‫‪ Noninvasive‬هســتند‪ ،‬یعنــی بــرای انجــام ان نیــازی‬ ‫بــه شــکافتن بــدن نبــوده و بــه راحتــی از طریــق ابزارهــای‬ ‫پیشــرفته امکان مشــاهده درون بدن میســر می باشــد‪.‬‬ ‫بعــد از مثبــت اعــام شــدن نتایــج غربالگــری‪ ،‬بــرای‬ ‫رســیدن بــه پاســخ قطعــی دربــاره مشــکل جنیــن بایــد‬ ‫ازمایــش هــای تشــخیصی انجــام شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫ازمایــش هــای رایــج غربالگــری ســاده هســتند‪ ،‬بــرای‬ ‫مثــال ازمایــش تحمــل گلوکــز بــرای تشــخیص دیابــت‬ ‫بــارداری بــوده امــا برخــی دیگــر از انــواع ازمایــش‬ ‫غربالگــری بــرای مــوارد خــاص تجویــز مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم که ازمایش‬ ‫های غربالگری معموال در هر یک از مراحل از سه ماهه‬ ‫اول و یا سه ماهه دوم بارداری انجام میگیرد‪ .‬در برخی‬ ‫مواقــع نیــز ازمایــش غربالگــری به صورت ترکیبی اســت‪.‬‬ ‫چــه کســانی بایــد ازمایــش غربالگــری بدهنــد؟‬ ‫ممکــن اســت بعضــی از اعضــای خانــواده ســابقه‬ ‫نقایــص و یــا ســندرومی نداشــته باشــند امــا بــا‬ ‫ایــن وجــود بــرای جنیــن مشــکالتی بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن توصیــه مــی شــود همــه خانــم هــا در‬ ‫هــر ســنی تســت هــای غربالگــری را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مراحل ازمایش غربالگری‬ ‫مراحــل انجــام ازمایــش غربالگــری شــامل هــر یــک از‬ ‫مــوارد زیــر مــی باشــد کــه در ادامــه بــه معرفــی هــر کــدام‬ ‫پرداختــه ایــم‪:‬‬ ‫· غربالگری سه ماهه اول دوران بارداری‬ ‫· غربالگری سه ماهه دوم دوران بارداری‬ ‫· غربالگری ترکیبی دوران بارداری‬ صفحه 6 ‫میکروســوزن هایی بــا ضخامتــی بــه نازکــی مــوی انســان و پهنــای کاغــذ ( ‪ 1‬الــی ‪ 100‬میکــرون )کــه‬ ‫تزریــق و ازمایشــات بــدون درد را بــرای انســان بــه ارمغــان می اورنــد‪ .‬میکروســوزن ها بــا جلوگیــری‬ ‫از تمــاس بــا انتهــای عصــب اصلــی بــدن‪ ،‬مانــع ایجــاد درد بــرای فــرد می شــوند‪ .‬ایــن میکروســوزن ها‬ ‫می تواننــد بــه ســرنگ ها و پچ هــای ازمایــش وصــل شــوند و حتــی در کرم هــا نیــز مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن میکروســوزن ها‪ ،‬ازمایشــات خــون در خانــه نیــز قابــل انجــام اســت و بــرای مشــخص شــدن‬ ‫نتایــج‪ ،‬می تــوان هــم در خانــه نیــز بــه نتیجــه دســت یافــت‪.‬‬ ‫میکرو سوزن ها‬ ‫شنبه ‪ 4‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 291‬متاســفانه کســی از‬ ‫خــود نمــی پرســید کــه چــرا بایــد مســتاجری‬ ‫کــه مبلغــی بــرای خریــد ســرقفلی پرداخــت‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬در موقــع تخلیــه ‪ ،‬مالــک‬ ‫نگــون بخــت بایــد صدهــا برابــر اجــاره ای را‬ ‫کــه از او اخــذ کــرده برگردانــد ‪ ،‬درحالیکــه‬ ‫اجــاره مغــازه در فــرض خالــی بــودن همان‬ ‫باشــد کــه هــم اکنــون اســت‪.‬‬ ‫خــاء قانونــی و زایــل شــدن احــکام و‬ ‫مبانــی اولیــه ایجــاد حــق کســب و پیشــه ‪،‬‬ ‫موجب شــد که کارشناســان این حق را در‬ ‫ردیــف ســرقفلی و گاه بــه انــدازه ســرقفلی‬ ‫و یــا خــود ســرقفلی منظــور و لحــاظ نماینــد‬ ‫‪ .‬درحالیکــه در ســرقفلی مســتاجر پولــی را‬ ‫کــه بــه همیــن منظــور پرداختــه بــه نــرخ‬ ‫عرفــی روز وصــول میکنــد‪.‬‬ ‫لیکــن در حــق کســب و پیشــه مســتاجر‬ ‫‪ ،‬پولــی پرداخــت نکــرده و صرفــا مســتحق‬ ‫دریافــت ارزش افــزوده ای اســت کــه‬ ‫منشــاء ان فعالیــت کســبی بــوده باشــد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که فروضات و شــرایط‬ ‫ـباب تاســیس حــق‬ ‫و مبانــی انچــه را کــه اسـ ِ‬ ‫کســب و پیشــه بــوده ‪ ،‬بــه تدریــج از بیــن‬ ‫رفتــه و قانــون گــذار ‪ ،‬رســما در ســال ‪1376‬‬ ‫حق کســب و پیشــه را ســاقط و ســرقفلی‬ ‫را جایگزیــن ان نمــود‪.‬‬ ‫لــذا از ســال ‪ 1376‬بــه بعــد مســتاجری که‬ ‫پولــی بابــت مالکیــت انتفــاع نامحــدود کــه‬ ‫همــان ســرقفلی اســت ‪ ،‬پرداخــت نکــرده ‪،‬‬ ‫نمیتوانــد مطالبــه حــق دیگــری نماید ‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن وصف ‪ ،‬هنوز تعــداد محدودی‬ ‫از مســتاجرین کــه کمتــر از ‪ %5‬هســتند‪،‬‬ ‫مســتحق دریافت حق کســب و پیشــه می‬ ‫باشــند‪ .‬انهــا مســتاجرینی هســتند کــه بــا‬ ‫ابتــکار ‪ ،‬خالقیــت و خوشــنامی خــود و بــا‬ ‫ارائــه خدمــات مطلــوب‪ ،‬اعــم از بهداشــتی‬ ‫و اســتاندارد بــودن از اقبــال عمومــی‬ ‫برخوردارنــد‪.‬‬ ‫و بــه همیــن ســبب عمــا مغــازه را بــه‬ ‫محــل درامــد اســتثنایی و خــاص تیدیــل‬ ‫کــرده انــد و مشــتریاین انهــا ســاعتها در‬ ‫صــف انتظــار قــرار میگیرنــد ‪.‬‬ ‫لــذا دیگــر نمیتــوان اجــاره چنیــن مغــازه‬ ‫ای را ماننــد مغــازه همجــوار و هــم محلــه‬ ‫ای کــه کســب و کار و در امــد عــادی دارنــد‬ ‫مقایســه نمــود‪.‬‬ ‫و حــاال قانــون ‪ 1376‬بــا جایگزیــن کــردن‬ ‫ســرقفلی بــه جــای حــق کســب و پیشــه ‪،‬‬ ‫حــق ایــن دســته خــاص را اگــر مســتاجر‬ ‫عــادی و فاقــد ســرقفلی بــوده باشــند ضایــع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن در مقابــل ان ‪ ،‬بیحقــی ‪%95‬‬ ‫مســتاجرین را تثبــت و بیعدالتــی را از‬ ‫بیــن بــرده اســت‪ .‬معمــوال ایــن ‪ %5‬نیــز بــه‬ ‫واســطه اینکــه قانــون ‪ 1376‬حــق کســب و‬ ‫پیشــه را زایل و ســرقفلی را جایگزین کرده‬ ‫‪ ،‬خــود را بــا قانــون جدیــد تطبیــق داده و‬ ‫پولــی را پیشــاپیش تحــت عنوان ســرقفلی‬ ‫در وجــه مالــک پرداخــت میکننــد تــا در‬ ‫معــرض تخلیــه و تضییــع حقــوق کســبی‬ ‫خــود قــرار نگیرنــد ‪.‬‬ ‫در چنیــن وضعیتــی اگــر مالــک ‪ ،‬ایــن‬ ‫ساخت سامانه تصویربرداری مبتنی‬ ‫بر اشعه ایکس‬ ‫یــک محقــق ایرانــی موفــق بــه ســاخت‬ ‫ســامانه نرم افــزاری بــرای دســتگاه های‬ ‫مبتنــی بــر اشــعه ایکــس شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه دســتگاه های تصویربــرداری پزشــکی‬ ‫جایــگاه مهمــی در تمامــی زمینه هــای‬ ‫تشــخیصی و درمانــی دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیل‬ ‫ســاخت تجهیــزات و ابزارهــای متناســب بــا‬ ‫نیازهــای روز امــری حیاتــی در ایــن حــوزه‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬از ســوی دیگــر ســاخت‬ ‫دســتگاه های پیچیــده ای ماننــد دســتگاه های‬ ‫تصویربــرداری کاری دشــوار‪ ،‬پرهزینــه و‬ ‫زمان بــر اســت‪ ،‬بنابرایــن مهندســان توصیــه‬ ‫می کننــد کــه پیــش از ســاخت یــک دســتگاه‬ ‫پیچیــده مطالعاتــی متناســب بــا نیازهــای‬ ‫ارائه شــده در خصــوص سیســتم مــورد نظــر‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی شبیه ســازی سیســتم‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬ایــن امــر نه تنهــا باعــث‬ ‫صرفه جویــی در زمــان و هزینــه می شــود‬ ‫بلکــه امــکان ارزیابــی در ابعــاد واقعــی را برای‬ ‫محققــان بــه ارمغــان مـی اورد‪ .‬درصورتــی کــه‬ ‫دســتگاه از مرحلــه اعتبارســنجی و بررســی‬ ‫صحــت نتایــج بــا موفقیــت عبــور کــرد‪،‬‬ ‫می تــوان اقــدام بــه ســاخت را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫ســاخت ســامانه نرم افــزاری بــرای‬ ‫تصویربــرداری مبتنــی بــر اشــعه ایکــس‬ ‫بــه گفتــه شیخ االســامی؛ بــرای‬ ‫شبیه ســازی و پیاده ســازی دســتگاه های‬ ‫تصویربــرداری کدهای شبیه ســاز مختلفی‬ ‫طراحی و تولید انواع پنل های‬ ‫مشبک در پردیس فناوری‬ ‫محققــان پردیــس فنــاوری و صنعتــی‬ ‫دانشــگاه یــزد بــا هــدف ارتقــای فضاهــای‬ ‫زندگــی از طریــق طراحــی و تولیــد عناصــر و‬ ‫جزئیــات معمــاری و بــا اســتفاده از نیازهــا‬ ‫و تکنولوژی هــای روز دنیــا‪ ،‬اقــدام بــه تولیــد‬ ‫انــواع پنل های مشــبک‪ ،‬اکسســوری‪ ،‬مبلمان‬ ‫شــهری و قطعــات بتنــی کردنــد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم‬ ‫وجــود دارد کــه هــر یــک کارایــی خاصــی‬ ‫دارد‪ .‬یکــی از کدهــای شبیه ســازی پرکاربرد‬ ‫امــروزی ابــزار ‪ Geant۴‬اســت کــه نوعــی‬ ‫برنامــه منبــع بــاز بــه شــمار م ـی رود‪ .‬ایــن‬ ‫ابــزار مجهــز بــه کتابخانه هــای فیزیکــی‬ ‫منطبــق بــا نســخه های جدیــد اســت‪،‬‬ ‫تیمــی بــزرگ از متخصصــان کارامــد از ان‬ ‫پشــتیبانی می کننــد و نســخه به روزرســانی‬ ‫شــده ان دو بــار در ســال ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ابــزاری قدرتمنــد و کارامــد بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال کار بــا ایــن ابــزار دشــوار اســت‬ ‫چراکــه کاربــر بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار‬ ‫بایــد مســلط بــه زبــان برنامه نویســی ســی‬ ‫پــاس پــاس باشــد‪ .‬بســته شبیه ســاز گیــت‬ ‫یکــی دیگــر از ابزارهــای شبیه ســاز اســت‬ ‫کــه بــا هــدف شبیه ســازی سیســتم های‬ ‫کامپیوتــری توموگرافــی مانند پت و اســپکت‬ ‫در اختیــار کاربــران قــرار گرفــت و بــا اســتقبال‬ ‫زیــادی نیــز مواجــه شــد‪ .‬بزرگ تریــن مزیــت‬ ‫گیــت ایــن اســت کــه بــرای اســتفاده از ان‬ ‫تســلط بــه زبــان برنامه نویســی ســی پــاس‬ ‫پــاس نیــاز نیســت‪ .‬کاربــر در ایــن نرم افــزار‬ ‫می توانــد بــا اســتفاده از خــط فرمان هــا‬ ‫شبیه ســازی کنــد‪ .‬گیــت ابــزار مبتنــی بــر‬ ‫‪ Geant۴‬اســت امــا بــه لطــف خــط فرمان هــا‬ ‫کار بــا ان بــرای کاربــران اســان تر اســت‪.‬‬ ‫نحــوه کار نرم افــزار دســتگاه های‬ ‫تصویربــرداری مبتنــی بــر اشــعه ایکــس‬ ‫بــه نقــل ازدانشــگاه یــزد‪ ،‬ســیدجعفر امیریــان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صفــه بــا اشــاره بــه ســابقه‬ ‫تاســیس ایــن شــرکت از ســال ‪ ۱۳۹۱‬و حضــور‬ ‫ان در پردیــس فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد‪،‬‬ ‫هــدف از تشــکیل ایــن گــروه را ارتقــای کیفیــت‬ ‫فضاهــای زندگــی از طریــق طراحــی و تولیــد‬ ‫عناصــر وجزییــات معمــاری بــا اســتفاده از نیازها‬ ‫و تکنولوژی هــای روز دنیــا عنــوان کــرد وگفــت‪:‬‬ ‫بــه همیــن منظــور شــرکت صفــه بــه مطالعــه و‬ ‫بررســی مــواد و مصالــح مختلــف و نقــاط ضعــف‬ ‫و قــوت هریــک از ان هــا پرداختــه کــه در نهایــت‬ ‫بتــن مســلح بــه الیــاف شیشــه (‪ )GFRC‬را بــه‬ ‫عنــوان مــواد اولیــه انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫امیریــان‪ ،‬پایــداری بــاال‪ ،‬خصوصیــات‬ ‫مســتاجر محبــوب را از ملــک خــود خــارج‬ ‫نمــوده و خــود و یــا ثالــث را وارد کنــد‪،‬‬ ‫چندیــن برابــر انچــه کــه اجــاره ســابق بــوده‬ ‫‪ ،‬منتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بطــور کل اگــر اجــاره فعلــی مغازه‪a‬ریــال‬ ‫باشــد و پــس از تخلیــه نیــز همــان ‪ a‬ریــال‬ ‫باقــی بمانــد ‪ ،‬مالــک از تخلیــه چــه ارزش‬ ‫افــزوده ای بــرده اســت کــه انــرا به مســتاجر‬ ‫برگردانــد‪ .‬لیکــن اگــر اجــاره پــس از تخلیــه‬ ‫‪ ،‬مبلغــی بــه مراتــب باالتــر از ‪ a‬ریــال‬ ‫باشــد‪ ،‬بایــد مالــک حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر مشــمول ‪ 1356‬را متناســب بــا‬ ‫ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمی‬ ‫بیشــتر تشــریح کنــم‪.‬‬ ‫بطــور خالصــه عــرض میکنــم کــه ایــن حــق‬ ‫نیــز ماننــد هــر بــاور و اعتقــاد عرفــی حاکــم‬ ‫بــر جامعــه کــه ســرانجام بــا اصالحاتــی بــه‬ ‫قانــون تبدیــل میشــوند‪ ،‬در ســنه ‪ 1330‬تــا‬ ‫‪ 1339‬کــه یــک بــاور و اعتقــاد رایــج بیــن‬ ‫مالــک و مســتاجر بــوده ســرانجام در ســال‬ ‫‪ 1339‬و ســپس در ســال ‪ 1356‬بــه قانــون‬ ‫تبدیــل شــد و پــس از ان حــق ســرقفلی‬ ‫کــه بــاور جدیــدی در ســنه‪ 50‬تــا ‪ 70‬بــود در‬ ‫ســال ‪ 1376‬بــه قانــون تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫لیکــن انچــه کــه موجــب بــه وجــود امــدن‬ ‫حــق کســب و پیشــه شــده بــود ‪ ،‬بــه تدریــج‬ ‫از بیــن رفتــه و کــم رنــگ گردیــد‪....‬‬ ‫ادامه در شماره ‪293‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫شیخ االســامی می گویــد؛ هــدف اصلــی‬ ‫در ایــن پــروژه ایجــاد بســتر نرم افــزاری بــرای‬ ‫شبیه ســازی دســتگاه های مبتنــی بــر اشــعه‬ ‫ی اســکن‬ ‫ایکــس ماننــد ماموگرافــی‪ ،‬ســی‪.‬ت ‬ ‫و رادیولــوژی اســت‪ .‬در ســامانه جامــع‬ ‫تصویربــرداری مبتنــی بــر اشــعه ایکــس نیــز‬ ‫مبتنــی بــر ‪ Geant۴‬اســت امــا بــرای کار بــا‬ ‫ان نیــازی بــه تســلط بــه زبــان برنامه نویســی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬ســعی شــده فضــای نرم افــزار‬ ‫کاربرپســند باشــد تــا تمــام کاربــران بتوانند به‬ ‫راحتــی از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن محقــق ایرانــی پــس پیاده ســازی‬ ‫سیســتم‪ ،‬شــروع بــه طراحــی و توســعه‬ ‫ســامان ه تصویربــرداری مبتنــی بــر اشــعه‬ ‫ایکــس بــرای کاربــران سیســتم عامــل‬ ‫لینوکــس کــرد‪ .‬تنهــا کافــی اســت کاربــر‬ ‫ادرس ای پــی مــورد نظــر خــود را تایــپ‬ ‫کنــد تــا بــه ســامانه متصــل‬ ‫شــود‪ .‬در مرحلــه بعــدی‬ ‫دســتگاه مــورد نظــر را انتخــاب‬ ‫کــرده و اطالعاتــی دربــاره‬ ‫دســتگاه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫ســپس بــدون نیــاز بــه نصــب‬ ‫‪( Geant۴‬بــرای کامپیوترهایــی‬ ‫کــه سیســتم عامــل لینوکــس‬ ‫دارنــد) وارد محیــط ان شــده‬ ‫تــا مثال هایــی از شبیه ســازی‬ ‫و پیاده ســازی دســتگاه هایی‬ ‫چــون ماموگرافــی‪ ،‬رادیولــوژی‬ ‫ی اســکن را مشــاهده‬ ‫و ســی‪.‬ت ‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن ســامانه کدهــای‬ ‫ی پــاس پــاس بــا‬ ‫ســ ‬ ‫ط فرمان هــا‬ ‫مجموعــه ای از خــ ‬ ‫جایگزیــن شــده اند تــا کار بــا ان‬ ‫بــرای کاربــران اســان تر شــود‪.‬‬ ‫قصه پر غصه پلیس سایبری‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از انهــدام یــک بانــد‬ ‫کالهبــرداری کــه بــا وعــده برنــده شــدن در قرعــه‬ ‫کشــی در فضــای مجــازی اقدامــات مجرمانــه‬ ‫انجــام می دادنــد‪ ،‬خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه افــرادی بــا ترفنــد برنــده شــدن در قرعــه‬ ‫کشــی اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات فنــی و بررســی اظهــارات شــاکیان‬ ‫پرونــده‪ ،‬مشــخص شــد متهمــان بــا ارســال پیامک ‬ ‫و تمــاس هــای کــذب تحــت عنــوان « برنــده شــدن‬ ‫در انــواع قرعــه کشــی» اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫نمــوده‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن افــراد بــرای رد گــم کــردن و‬ ‫پنهــان مانــدن هویــت شــان مبالــغ کالهبــرداری‬ ‫شــده را بــه حســاب های مختلــف واریــز و اقــدام‬ ‫بــه خریــد کاال و جواهــرات مــی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫کاراگاهان سایبری با هماهنگی الزم و اقدامات‬ ‫فنــی و پلیســی دو نفــر از اعضــای ایــن بانــد کــه‬ ‫یــک خانــم و یــک اقــا بودنــد را شناســایی و در‬ ‫یــک عملیــات ســایبری دســتگیر کردنــد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬ایــن افــراد ابتــدا اقدامــات مجرمانــه خــود را‬ ‫انــکار کردنــد امــا پــس از مواجــه بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫و مســتندات پرونــده لــب بــه اعتــراف گشــودند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬شــهروندان بــه هیــچ عنــوان به‬ ‫ایــن گونــه پیامک هــا یا تماس هــا اعتنایی نکنند‪،‬‬ ‫چــرا کــه قطعــا ً اینگونــه تماس هــا و پیامک هــای‬ ‫دریافتــی راهــی بــرای بــه دام انداختــن و خالــی‬ ‫کــردن حســاب های بانکــی از طــرف کالهبــردارن‬ ‫اســت؛ متاســفانه در مــواردی بــه فــرد مــال باختــه‬ ‫اعــام مــی شــود برنــده قرعــه کشــی شــده‪ ،‬وی‬ ‫را بــا بهانــه هــای مختلــف پــای دســتگاه ‪ATM‬‬ ‫کشــانده و اهــداف خــود را عملــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫تاکنــون هیــچ بســته نرم افــزاری بــرای‬ ‫تصویربــرداری مبتنــی بر دســتگاه های اشــعه‬ ‫ایکــس در جهــان وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫ســامانه جامع تصویربرداری مبتنی بر اشــعه‬ ‫ایکــس مبتنــی بــر ‪ Geant۴‬ســاخته شــده که‬ ‫قدرتمندتریــن ابــزار شبیه ســازی اســت بــا‬ ‫ایــن حــال ایــن ســامانه بــدون نیــاز بــه نصــب‬ ‫‪ Geant۴‬روی کامپیوتــر کار می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســامانه می توانــد بــه عنــوان ابــزار اموزشــی‬ ‫نیــز مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد‪ .‬دانشــجویان‬ ‫رشــته های مرتبــط بــا پزشــکی و مهندســی‬ ‫می تواننــد مطالــب و اموزه هــای کتب درســی‬ ‫را بــه شــکلی ملموس تــر در ایــن نرم افــزار‬ ‫یــاد بگیرنــد‪ .‬توســعه ایــن ســامانه حــدود یــک‬ ‫ســال طــول کشــیده و می تــوان قابلیت هــای‬ ‫بیشــتری بــه ان اضافــه کــرد‪ /.‬انــا‬ ‫برای نخستین بار در جهان‬ ‫مکانیکــی ویــژه‪ ،‬شــکل پذیری‪ ،‬کیفیــت‬ ‫ســطحی و بصــری خــوب‪ ،‬قیمــت مناســب‬ ‫دردســترس بــودن مــواد تشــکیل دهنــده‬ ‫شــامل ســیمان و ســنگدانه و امــکان تولیــد‬ ‫انبــوه را از مزایــای بتــن ‪ GFRC‬برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر تجربــه‬ ‫چندیــن ســاله و بهــره وری از دانــش و تــوان فنــی‬ ‫نیروهــای جــوان خــود و با اســتفاده از روش های‬ ‫نویــن روز دنیــا پــس از کســب مجــوز فنــاوری‬ ‫از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری توانســته‬ ‫اقــدام بــه تولیــد محصوالتــی ازجملــه انــواع‬ ‫پنل هــای مشــبک قابــل اســتفاده در نماهــای‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬فضاهــای داخلــی‪ ،‬جداره هــا و‬ ‫فضاهــای شــهری و نورپــردازی‪ ،‬مبلمــان شــهری‬ ‫شــامل انــواع نیمکــت‪ ،‬چراغ هــای چمنــی‪،‬‬ ‫گلــدان‪ ،‬زبالــه دان و گریتینــک درخــت و انــواع‬ ‫اکسســوری شــامل قلمــدان‪ ،‬جــای کاغــذ‬ ‫یادداشــت‪ ،‬گلــدان و شــمعدان کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صفــه فعالیــت و توانایــی‬ ‫ایــن شــرکت را محــدود بــه مــوارد ذکــر شــده‬ ‫ندانســت و اذعــان داشــت‪ :‬امــکان طراحــی و‬ ‫تولیــد انــواع پنل هــا و قطعــات بتنــی مطابــق بــا‬ ‫خواســت کارفرمــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تالشــیم بــا طراحــی‬ ‫خــاص و منحصــر بــه فــرد‪ ،‬متناســب بــا هویــت‬ ‫و الگوهــای فرهنگــی و اصیــل ایرانی اســامی در‬ ‫کنــار خالقیــت و حفــظ اصــول زیبایــی شناســی‪،‬‬ ‫زیبایــی و ارامــش را توامــان بــا کارایــی و عملکــرد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪292‬‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫ماموریت های ناجا باید‬ ‫هوشمندانه و با ظرافت باشد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اســتفاده از دانــش روز و موضوعــات علمــی‪،‬‬ ‫الزمــه پلیــس مقتــدر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫ماموریــت هــای پلیســی بایــد هوشــمندانه‪ ،‬بــا‬ ‫ظرافــت و بــر اســاس دانــش روز انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری زاده» در‬ ‫دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی ضمــن‬ ‫گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ناجــا در خیلــی از موضوعــات و چالــش‬ ‫هــای اجتماعــی جامعــه وجــود دارد و بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه وظیفــه برقــراری نظــم و امنیــت را بــر‬ ‫عهــده دارد الزم اســت تــا تمــام اقدامــات خــود‬ ‫را علمــی و بــر اســاس پژوهــش و دانــش روز‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نیــروی انتظامــی‬ ‫بــا تمــام تــوان در خیلــی از موضوعــات‬ ‫اجتماعــی و انتظامــی بــا دانشــگاه در تعامــل‬ ‫و همــکاری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا امــروز نیازمنــد‬ ‫اســتفاده از پتانســیل و ظرفیــت دانشــگاه‬ ‫هــا در اجــرای ماموریــت هــای خــود هســتیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫نیــروی انتظامــی امــروز بــا گذشــته بســیار تفــاوت‬ ‫دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروز در ســطوح مختلــف‬ ‫پلیــس‪ ،‬تحصیــات و دانــش بســیار مطلوبــی‬ ‫وجــود دارد و ســازمان نیــز بــه ایــن مهــم بــه‬ ‫درســتی توجــه ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اســتفاده از دانــش روز و موضوعــات علمــی‪،‬‬ ‫الزمــه پلیــس مقتــدر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫ماموریــت هــای پلیســی بایــد هوشــمندانه‪ ،‬بــا‬ ‫ظرافــت و بــر اســاس دانــش روز انجــام شــود‪.‬‬ ‫دکتر«محســن مــرادی» رئیــس دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی نیــز در ایــن دیــدار بــا تبریــک مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان و تقدیــر از تــاش هــای شــبانه‬ ‫روزی پلیــس در ارتقــاء نظــم و امنیــت در‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز نقــش نیــروی‬ ‫انتظامــی در جامعــه یــک نقــش بــی بدیل اســت‪.‬‬ ‫وی بااشــاره بــه اینکــه همــکاری بیــن دانشــگاه و‬ ‫نیــروی انتظامــی یــک ارتباط بســیار پایدار اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ارتبــاط پلیــس در همــکاری بــا دانشــگاه‬ ‫در رابطــه بــا موضوعــات علمــی و اموزشــی بــه‬ ‫عنوان یک الگو در بین ســایر دســتگاه ها اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫همــواره زمینــه تــداوم و ارتقــاء ایــن همــکاری‬ ‫هــا فراهــم اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫هــای اســتان بــا تمــام تــوان در رابطــه بــا نقــش‬ ‫افرینــی اجتماعــی‪ ،‬ایــن امادگــی را دارد تــا در‬ ‫راســتای ارتقــاء ایــن همــکاری هــا گام بردارنــد‪.‬‬ ‫بــه چهــره فضاهــای امــروز بازگردانیــم‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مزارع زیبای کلزا خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببینیم ‪...‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ‪ 24 - 1400‬اوریل ‪ 11 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 292‬صفحه‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سید مهدی جلیلی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫چاپ کتاب برندینگ شخصی‬ ‫هنرمندان (عکاسان‪ ،‬طراحان‪،‬موسیقی‬ ‫دانان و مولفان)‬ ‫حامد جنتی و دکتر فقیهی پوره‬ ‫«حامدجنتی»یکــی از مولفــان‬ ‫کتــاب «برندینــگ شــخصی‬ ‫هنرمندان»‪،‬عنــوان کــرد؛‬ ‫در طــی ســالهای متمــادی تعریــف هــای زیــادی از برندینــگ شــخصی ارائــه‬ ‫شــده اســت کــه هرکــدام از زاویــه نگاهــی خــاص ایــن موضــوع را مــورد بررســی‬ ‫قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع برندینــگ شــخصی‪،‬توصیفی از فراینــدی اســت کــه افــراد و شــغل انهــا‬ ‫بــه عنــوان برنــد عرضــه می شــوند‪ .‬می تــوان گفــت برنــد شــخصی‪،‬ایجاد یــک‬ ‫تصویر‪،‬احســاس و تجربــه یکپارچــه از خــود در ذهــن مصــرف کننــده اســت‪.‬‬ ‫برندینــگ انالیــن ایجــاد همیــن تعریــف در بســتر فضای مجازی بوســیله شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی و دیگــر ابــزار ان اســت‪ .‬دربســیاری از مواقــع حضــور انالیــن‬ ‫هــر فــرد بــر فرصــت هــای شــغلی و حتــی زندگــی خانوادگــی تــان اثــر می گــذارد‬ ‫و باعــث شــکل گیــری اولیــن برداشــت و قضــاوت در مــورد شــما می شــود‪.‬‬ ‫قوانیــن طالیــی برندینــگ شــامل ‪ ۱۰‬ایتــم اســت کــه بــه عنــوان مثــال می تــوان از‬ ‫تمرکــز داشــتن‪،‬اصیل بودن‪،‬منســجم بودن‪،‬ایجــاد یک داســتان‪،‬زندگی کردن با‬ ‫برنــد و‪...‬اشــاره کــرد کــه در کتــاب بصــورت مفصــل درمــورد انهــا بحــث می شــود‪.‬‬ ‫خورش ساک‬ ‫در ســراغاز کتاب به مفاهیمی چون برندینگ شــخصی و انالین و‬ ‫نیــز قوانیــن طالیــی برندینــگ شــخصی پرداخته ایــد‪ ،‬لطفــا ًکمــی دربــاره ایــن‬ ‫مفاهیم بفرمایید‪.‬‬ ‫اب چشــمه الل در عمــق جنــگل در فضایــی‬ ‫مســطح از زیــر کــوه بیــرون می ایــد‪.‬‬ ‫اب ایــن چشــمه در زمســتان گــرم و در‬ ‫تابســتان بســیار ســرد و زالل اســت‪.‬‬ ‫دلیــل نام گــذاری چشــمه بــه الل ایــن اســت کــه‬ ‫اب ایــن چشــمه در ســکوت کامــل از درون کــوه‬ ‫بیــرون امــده و بــدون صــدا از وســط جنــگل پس‬ ‫از طــی مســیری کوتــاه بــه رودخانــه دوغ کــه از‬ ‫پــارک ملــی گلســتان ســرازیر می شــود پیوســته‬ ‫و پـس ازان بــه ســد گلســتان می ریــزد‪.‬‬ ‫البتــه بااینکــه ایــن چشــمه در محــدوده‬ ‫جغرافیایــی روســتای بــش اویلــی قــرار دارد امــا‬ ‫بــه دلیــل حرکــت مســیر چشــمه از اب ایــن‬ ‫چشــمه روســتاهای دیگــر اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در همــان سرچشــمه‪ ،‬در گودالــی عمیــق اب‬ ‫چشــمه جمــع می شــود و برخــی در هــوای گــرم‬ ‫در اســتانهای شــمالی کشــور کــه تنــوع غذایــی بســیار اســت ‪.‬در اســتان‬ ‫مازنــدران و گلســتان بخصــوص شــهر گــرگان ایــن خــورش یکــی از اصلــی تریــن‬ ‫و ســنتی تریــن غذاهــای محلــی مــی باشــد ‪ .‬ایــن خــورش در مراســم هــای‬ ‫مهــم جشــن عروســی و یــا عــزا هــم ســرو مــی شــود و اکثــرا انــرا دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫خــورش ســاک را بــا انــواع پلــو مثــل زرشــک پلــو و مــرغ پلــو ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫مواد الزم برای خورش ساک‬ ‫گوشت ‪ ۴۰۰‬گرم‬ ‫نخود ‪ ۲۵۰‬گرم‬ ‫پیاز متوسط ‪ ۱‬عدد‬ ‫اسفناج ‪ ۷۰۰‬گرم‬ ‫اب نارنج ‪ ۲/۱‬پیمانه‬ ‫روغن به میزان الزم‬ ‫زردچوبه ‪ ۱‬قاشق چایخوری‬ ‫ارد ‪ ۴‬قاشق چایخوری‬ ‫سیر ‪ ۴‬حبه ‪ ،‬نمک و فلفل به میزان الزم ‪ ،‬اب ‪ ۶‬پیمانه‬ ‫طــرز تهیــه خــورش ســاک‪ :‬اولیــن مرحلــه برای تهیه خورشــت ســاک این اســت‬ ‫که نخودها را از شــب قبل بخیســانید‪ .‬بهتر اســت در این مدت چندین دفعه‬ ‫اب نخــود را عــوض کنیــد تــا نفــخ ان کامــا از بیــن برود‪.‬حــاال نخودهــا را بــا اب‬ ‫روی حــرارت بگذاریــد تــا بجوشــند‪ .‬همیــن کــه نخودهــا کمــی نــرم شــوند‪ ،‬کافــی‬ ‫اســت‪ .‬ان هــا را از روی حــرارت برداریــد‪ .‬و بعــد پوستشــان را (بــه کمــک روش‬ ‫هــای گفتــه شــده در قســمت نــکات) بگیریــد‪.‬در ایــن مرحلــه از تهیــه خــورش‬ ‫ســاک نوبت به اماده کردن گوشــت می رســد‪ .‬یک قابلمه بردارید و ان را روی‬ ‫حرارت متوسط قرار دهید‪ .‬مقداری روغن در قابلمه بریزید و صبر کنید تا داغ‬ ‫شــود‪ .‬ســپس پیازهــای نگینــی خــرد شــده را در قابلمــه بریزیــد تا طالیی شــوند‪.‬‬ ‫گوشــت خورشــتی را بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و بــا هــم تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫کمــی زردچوبــه‪ ،‬فلفــل و در صــورت تمایــل دارچیــن بریزیــد و خــوب‬ ‫بهــم بزنیــد‪ .‬حــاال نخودهــا را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و روی ان هــا ‪ ۵‬یــا‬ ‫‪ ۶‬پیمانــه اب بریزیــد‪ .‬حــرارت اجــاق را روی درجــه زیــاد تنظیــم کــرده و‬ ‫صبــر کنیــد تــا بــه جــوش بیاید‪.‬وقتــی اب خــورش ســاک بــه جــوش امــد‪،‬‬ ‫حــرارت را کــم کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا گوشــت ارام ارام بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از گذشــت حــدودا دو ســاعت و نیــم‪ ،‬وقتــی گوشــت خورشــت پختــه‬ ‫شــد‪ ،‬اســفناج هایــی را کــه قبــا خــرد کــرده ایــد‪ ،‬بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬ارد را‬ ‫بــا نصــف پیمانــه اب ســرد مخلــوط کــرده و در قابلمــه بریزیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫لعــاب و غلظــت خــورش را بیشــتر مــی کند‪.‬حــاال نمــک را بــه خــورش اضافــه‬ ‫کنیــد و صبــر کنیــد تــا ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬دقیقــه دیگــر بــه طــور کامــل بپــزد‪.‬در یــک‬ ‫ماهیتابــه دیگــر‪ ،‬مقــداری روغــن بریزیــد و ســیر خــرد شــده را بــا زردچوبــه تفــت‬ ‫دهیــد‪ .‬در صــورت تمایــل میتوانیــد نعنــا هــم تفــت داده و نعنــا داغ امــاده‬ ‫کنید‪.‬حــاال بــه خــورش ســاک مقــداری اب نارنــج اضافــه کنیــد‪ .‬طعــم غــذا را‬ ‫بچشــید و میــزان نمــک و ترشــی ان را مطابــق بــا ذائقــه خودتــان تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه میتوانیــد ســیر داغ و نعنــا داغ را داخــل خــورش بریزیــد یــا فقــط‬ ‫هنــگام ســرو روی ان قــرار داده و تزییــن کنیــد‪.‬‬ ‫نقش ابریشم بافی در تاریخ گلستان‬ ‫یکــی از مهمتریــن مباحــث و شــاید اولیــن پلــه کارافرینــی در هــر حرفــه‪،‬‬ ‫مبحــث برندســازی مــی باشــد‪.‬این مهــم بخاطــر ماهیــت هنر غالبــا بصورت‬ ‫برندینــگ شــخصی مطــرح می شــود‪.‬زیرا اثــر هنری تراوشــات ذهنــی و ذاتی‬ ‫یــک هنرمنــد اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیکهــای یــک هنــر ‪ ،‬صــورت عینــی‬ ‫بخــود می گیــرد‪.‬‬ ‫در نظــر اغلــب مردم‪،‬اثــر هنــری از خالــق ان جــدا نیســت و در بســیاری‬ ‫از موارد‪،‬مــردم بخاطــر شــناختی کــه از شــخص هنرمنــد دارنــد اثــار هنــری‬ ‫او را دنبــال می کنند‪.‬بنابرایــن ایجــاد یــک برنــد شــخصی بــرای هنرمنــدان‬ ‫حرفــه ای و حتــی اماتــور امــری حیاتــی اســت‪.‬کتاب برندینــگ شــخصی‬ ‫هنرمنــدان بــا ایــده ‪ ،‬راهبــری و ســاختار بنــدی اســتاد عزیــزم جنــاب دکتــر‬ ‫فقیهــی پــور و بــا همــکاری بنــده بــرای ارائــه مســیری صحیح و مطمئــن برای‬ ‫برنــد شــدن هنرمندان‪،‬بطــور خــاص طراحان‪،‬عکاســان موســیقی دانــان و‬ ‫مولفان‪،‬بااســتفاده از دانــش روز مطــرح در محافــل علمــی بیــن المللــی‬ ‫تالیــف و در انتشــارات دارالفنــون در فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن کتــاب می توانــد در‬ ‫بســیاری از مــوارد بــرای هنرمنــدان رشــته هــای دیگــر نیــز کاربــردی باشــد‪.‬‬ ‫پــس از رســیدن بــه محــدوده روســتای بــش‬ ‫اویلــی کــه بیشــتر مــردم ایــن روســتا از اقــوام‬ ‫ترکمــن هســتند بایــد ابتــدا از روســتای بــش‬ ‫اویلــی قدیــم کــه خالــی از ســکنه اســت ( پــس‬ ‫از ســیل ســال ‪ 80‬و ‪ 81‬گالیکش طرح کوچ این‬ ‫روســتا اجــرا شــد و تنهــا تعــدادی دامــدار در ایــن‬ ‫روســتا باقی مانده انــد‪ ،‬روســتای بــش اویلــی‬ ‫جدیــد در فاصلــه یــک کیلومتــری روســتای‬ ‫قدیــم برپاشــده اســت ) از جــاده ای خاکــی عبــور‬ ‫کــرده و بــا پشــت ســر گذاشــتن یــک کیلومتــر بــه‬ ‫ایــن چشــمه ارامش بخــش برســید‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫به تازگــی و بــه همــت انتشــارات دارالفنــون کتــاب «برندینــگ‬ ‫شــخصی هنرمنــدان» از شــما روانـه ی بــازار نشــر شــده اســت‪ ،‬لطفــا ً کمــی‬ ‫دربــاره اهــداف‪ ،‬انگیزه هــای تالیــف و رونــد انتشــار ایــن اثــر بفرماییــد‪.‬‬ ‫چشــمه الل یکــی از اماکــن تفریحــی و‬ ‫دیدنــی گالیکــش اســت کــه در روســتای‬ ‫بــش اویلــی از توابــع بخــش لــوه ایــن‬ ‫شهرســتان در مســاحتی حــدود ‪ 30‬هکتــار‪،‬‬ ‫مجموعــه ای بســیار زیبــا و دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن چشــمه در فاصلــه ‪ 27‬کیلومتــری شــرق‬ ‫شــهر گالیکــش و در حاشــیه جــاده بین المللــی‬ ‫گالیکــش‪ ،‬مشــهد واقع شــده‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫«برندشــخصی» هــر هنرمنــد؛‬ ‫ترکیبــی از کار‪ ،‬نگــرش هنــری‪،‬‬ ‫ســوابق و فهــم صحیــح از‬ ‫اهــداف حرفــه ای اش اســت‬ ‫«حامــد جنتــی» از مولفــان کتــاب «برندینــگ شــخصی هنرمنــدان»‪ ،‬درباره‬ ‫هــدف تالیــف کتــاب‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف از تالیــف ایــن کتــاب ارتقــاء ســطح‬ ‫دانــش و توانمنــدی هنرمندانــی اســت کــه بــه هنــر خــود به عنــوان شــغل‬ ‫نــگاه می کننــد و می خواهنــد اثــار هنــری خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫«حامــد جنتــی» هنرمنــد گلســتانی و یکــی از مولفــان کتــاب «برندینــگ‬ ‫شــخصی هنرمنــدان»‪ ،‬بــاور دارد‪ :‬در واقــع برندینــگ شــخصی؛ توصیفــی از‬ ‫فراینــدی اســت کــه افــراد و شــغل ان هــا به عنــوان برنــد عرضــه می شــوند و‬ ‫هماننــد برنــد شــرکتی تعریــف می شــود‪ ،‬بــا ایــن تفــاوت کــه شــرکت‪ ،‬شــما‬ ‫هســتید و محصــول‪ ،‬کار شماســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪« ،‬جــواد فقیهــی پــور» دکتــری منابــع‬ ‫انســانی از دانشــگاه تهــران‪ ،‬مشــاور و مــدرس در حــوزه رفتارشناســی‪،‬‬ ‫رفتــار ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی و مولــف بیــش از ‪ ۷۰‬جلــد کتــاب‬ ‫در حــوزه رفتــار ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی و «حامــد جنتــی»‬ ‫دانشــجوی دکترای مدیریت کسـب وکار دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران‪،‬‬ ‫مدیــر و مــدرس اکادمــی اواز پــارت‪ ،‬مدیرعامــل موسســه فرهنگــی هنــری‬ ‫نــوای ســرزمین پــارت و مولــف کتابــی چــون «انچــه یــک خواننــده پــاپ بایــد‬ ‫بدانــد» به تازگــی و بــا همــکاری «انتشــارات دارالفنــون» کتــاب «برندینــگ‬ ‫شــخصی هنرمنــدان» را تالیــف و روان ـه ی بــازار نشــر کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه بهانـه ی انتشــار کتــاب بــا «حامــد جنتــی» هنرمنــد گلســتانی و یکــی از‬ ‫مولفــان کتــاب دربــاره اهــداف و انگیزه هــای تالیــف اثــر‪ ،‬مبانــی برندینــگ و‬ ‫اســتراتژی های برنــد شــخصی هنرمنــدان و برندینــگ شــخصی عکاســان‪،‬‬ ‫طراحــان‪ ،‬موســیقیدانان و مولفــان بــه گفت وگــو نشســتیم کــه در ادامــه‬ ‫ازنظــر مخاطبــان می گــذرد‪.‬‬ ‫چشمه الل‬ ‫تابســتان در ان شــنا می کننــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان بزرگ تریــن ایــراد چشــمه الل را‬ ‫راه دسترســی دانســت که با بهبود ان می تواند‬ ‫گردشــگران زیــادی را در منطقــه جــذب کــرد‪.‬‬ ‫بایــد بــه مســئولینی کــه به کــرات بــر صنعــت‬ ‫گردشــگری شهرســتان تاکیددارنــد گفــت‪:‬‬ ‫چشــمه الل عرصــه ای بــرای نمایــش عملــی‬ ‫گفته هایتــان اســت‪.‬‬ ‫تصاویــر زیــر بــارش بــرف و بــاران گرفتــه‬ ‫شــده و شــاید کیفیــت الزم را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫تصاویر از چشمه و مسیر دسترسی به ان است‪.‬‬ ‫گلســتان بنــا بــر شــواهد‬ ‫تاریخــی پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم بــرای نخســتین‬ ‫بــار در چیــن باســتان اتفــاق‬ ‫افتــاد‪ .‬امــا به هرحــال پــس‬ ‫از حــدود ســه هــزار ســال‬ ‫پنهــان کاری‪ ،‬دیگــر جوامــع از شــیوه پــرورش و تهیــه ابریشــم اطــاع یافتنــد‬ ‫و به تدریــج در جوامــع مختلــف خصوصــا ً ژاپــن و ایــران گســترش یافــت و‬ ‫یافته هــای حفــاری مارلیــک و چراغعلــی تپــه گویــای رشــد صنعــت ریســندگی و‬ ‫بافندگــی مــردم روستانشــین ایــران در دوره ماقبــل تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫در محــدوده فعلــی اســتان گلســتان (گــرگان ســابق) ابریش ـم بافی و تولیــد ان‬ ‫دارای ســابقه ای دیرینــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی‪ ،‬در دوره حملــه‬ ‫مغــوالن و عهــد صفویــه‪ ،‬گــرگان یکــی از مناطــق مهــم تولید ابریشــم ایــران بوده‬ ‫اســت‪ .‬پارچه هــای بافتــه شــده در منطقــه گــرگان و دشــت بــه ســبک پارچه هــای‬ ‫ابریشــمی چینــی اســت‪.‬‬ ‫صنعــت ابریش ـم بافی شــامل تولیــد پارچه هــای ابریشــمی الــوان بــا طرح هــای‬ ‫ســاده‪ ،‬راه راه و چهارخانــه کــه توســط دســتگاه بافــت دســتی بــا عــرض تقریبــی‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۳۰‬ســانتیمتر و به طول چله ‪ ۱۰۰‬متر و یا بیشــتر تولید می شــود غالبا ً در‬ ‫مناطــق رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمن صحــرا بافتــه می شــود کــه در طــرح و نقش‬ ‫تولیــدات ایــن دو منطقــه تفاوت هــای محسوســی مشــاهده می شــود کــه ریشــه‬ ‫ق دارد و بــه شــکل البســه ســنتی زنــان و مــردان و‬ ‫در فرهنــگ و ســنت ایــن مناطـ ‬ ‫کــودکان‪ ،‬چادرشــب‪ ،‬دســتمال‪ ،‬شــال‪ ،‬روســری و غیــره کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پــرورش توتســتان‪ ،‬کــرم ابریشــم و پیلــه‪ ،‬ابریشم کشــی‪،‬‬ ‫صمغ گیــری و ســفیدگری‪ ،‬رنگــرزی و فراینــد بافــت پارچــه ابریشــم دســتی‬ ‫در اســتان ســابقه طوالنــی دارد و نســل بــه نســل از گذشــتگان بــه مخاطبــان‬ ‫امــروز رســیده‪ ،‬موانعــی بــر ســر راه تولیــدات دســتبافت اســتان قــرار گرفتــه‬ ‫کــه موجــب کاهــش میــزان تولیــد ایــن هنــر اصیــل و بومــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در اوایل خرداد هر سال با وجود توتستان ها و پرورش کرم ابریشم در منطقه‬ ‫کاللــه و مراوه تپــه‪ ،‬بومیــان منطقــه پایگاه هایــی ایجاد می کننــد و تولیدکنندگان‬ ‫در ایــن محــل‪ ،‬پیله هــای کــرم ابریشــم را بــه واســطه ها‪ ،‬دالالن و خریــداران‬ ‫غیربومی از اســتان های خراســان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن و ســمنان عرضه می کنند و‬ ‫این مســئله خود اســیبی جدی به نســاجی اصیل و ابریشـم بافی اســتان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن موضــوع‪ ،‬نداشــتن کارگاه هــای فــراوری تولیــد‬ ‫پیلــه بــه نــخ ابریشــم به صــورت ماشــینی در اســتان اســت‪ .‬بــا ابریشم کشــی‬ ‫دســتی‪ ،‬احتمــال تخریــب پیله هــا وجــود دارد‪ .‬بــا ایجــاد کارگاه هایــی بــا ایــن‬ ‫کارکــرد و به صــورت ماشــینی‪ ،‬می توانــد بســتر تولیــد و تامیــن ابریشــم را بــا‬ ‫قیمــت مناســب تر در اســتان فراهــم اورد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!