روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 291 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 291

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 291

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 291

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه ‪ -‬فروردین‬ ‫‪1400/01 /30‬‬ ‫‪ /19‬اوریل‪2021/‬‬ ‫‪ /6‬رمضان‪1442/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند؛‬ ‫درخشان تر از گذشته بدرخشید‬ ‫شماره ‪291‬‬ ‫قیمت ‪20000‬ریال‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت‬ ‫دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( موالنا)‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫اختراعی که در صرفه جویی اب انقالب به پا کرد‬ ‫پست گلستان پیشران توسعه خدمات‬ ‫کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫‪3‬‬ ‫شهربازی ارزوی دیرین ه مردم‬ ‫گرگان بود‬ ‫‪6‬‬ ‫خودشناسی‬ ‫روستای زیبای پاقلعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تا احیای برجام چه کار اقتصادی انجام دهیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر هتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫روزنامه شدیم‬ ‫در جهــان کنونــی‪ ،‬توســعه ی همه جانبــه و پایــدار‬ ‫شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه بــه یــک‬ ‫نیــاز مبــرم تبدیــل شــده اســت‪ .‬مدیریــت این گونــه‬ ‫شــهرها در تکاپــو هســتند تــا شــهر خــود را در مســیر‬ ‫توســعه ی همه جانبــه قــرار گیرنــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫این کــه بیش تریــن رشــد جمعیــت شــهری اینــده‬ ‫جهــان در کشــورهای در حــال توســعه خواهــد بــود‪،‬‬ ‫دغدغــه بیشــتری بــرای دســتیابی بــه توســعه ی‬ ‫پایــدار شــهری در ایــن کشــورها وجــود دارد‪.‬‬ ‫خرداد ‪ 94‬موفق شــدیم مجوز هفته نامه بازار کســب و کار گلســتان را از هیئت‬ ‫نظــارت بــر مطبوعــات کشــور دریافــت کنیم و از همــان روز اول مبنا را بر صداقت‬ ‫گفتــار و عمــل قــرار دادیــم و انچــه را کــه کســب می کردیــم در جهــت ارتقــا و‬ ‫انتقــال اخبــار و وقایــع بــه شــهروندان هزینــه کردیــم‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه به عنــوان تنهــا رســانه ‪ 12‬صفح ـه ای گلســتان‪ ،‬موفــق بــه حضــور‬ ‫در دو نمایشــگاه بین المللــی مطبوعــات در تهــران شــدیم کــه موجــب شــد در‬ ‫ایــن دو رویــداد بــزرگ مطبوعاتــی تجربه هــای بســیاری را از دوســتان و همــکاران‬ ‫رســانه ای کــه از سراســر کشــور و ســایر کشــورهای دیگــر حضــور داشــتند کســب‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین فرصتی شــد که دوســتان بســیاری در عرصه مطبوعات و رســانه‬ ‫در اقصــی نقــاط ایــران عزیــز بــرای تبــادل اطالعــات و ارتباطــات بیابیــم‪.‬‬ ‫بی گمان معضالت موجود شــهرها ســبب گرایش‬ ‫مدیــران بــه برخــورداری از شــهرهای پیشــرفته شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــهرهای بــزرگ بــا رشــد بــاالی جمعیــت و‬ ‫گســترش بی شــمار کالبــدی روبــرو هســنتد‪ .‬ایــن‬ ‫رونــد موجــب سرگشــتگی شــهروندان و حتــی برخــی‬ ‫مدیــران شــده اســت‪.‬‬ ‫بدین جهت‪ ،‬یکی از مباحث مهم پیرامون مســائل‬ ‫شــهرهای مختلــف از جملــه شــهر گــرگان‪ ،‬مفهــوم‬ ‫توســعه پایــدار شــهری اســت کــه بایــد مبتنــی بــر‬ ‫نیازهــای واقعــی و تصمیم گیری هــای عقالیــی‪،‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات مختلــف فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و زیســت محیطــی باشــد‪.‬‬ ‫تصمیماتــی کــه در شــهرداری و شــورای شــهر‬ ‫‪21644‬‬ ‫درباره قوانین فضای مجازی‬ ‫بیشتر بدانیم‬ ‫‪5‬‬ ‫سخن مدیر مسئول‬ ‫گرگان‪ ،‬شهر اینده‬ ‫بــا توســعه ی روزانــه شــهری شــدن زندگــی بشــر‬ ‫مفاهیــم مربــوط بــه توســعه ی پایــدار بــه ایــن‬ ‫حیطــه وارد شــد و توســعه ی پایــدار شــهر محصــول‬ ‫نگاه هــای جدیــد بــه عدالــت اجتماعــی‪ ،‬فضایــی و‬ ‫محیطــی نســبت بــه شــهر اســت‪ .‬شــهرها در دهــه‬ ‫‪ 2020‬جمعیتــی باالتــر از ‪ 75‬درصــد کل جهــان را‬ ‫در خــود جــای خواهنــد داد کــه تقریبــا ‪ 2‬درصــد از‬ ‫فضــای شــهری را در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪32‬قلم‪ 9 ،‬تفکر‬ ‫گرفتــه می شــود چــه در زمینــه ی انتخاب هــا‬ ‫و چــه مصوبــات‪ ،‬قطعــا ً در اینــده ی گــرگان‬ ‫موثــر بــوده و حداقــل تــا یــک دهــه‪ ،‬زندگــی و‬ ‫اینــده ی شــهر را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بنا به گفته ی بســیاری از کارشناســان‪ ،‬شــهر گرگان‬ ‫شــهر اینده اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه طــی یــک دهــه اخیــر رونــد و فراینــد‬ ‫توســعه همــه جانبــه گــرگان بــه طــور جــدی اغــاز‬ ‫شــده و طــی دو ســه اخیــر شــتاب بیشــتری گرفتــه‬ ‫اســت امــا چــون رونــد در گذشــته بســیار کنــد بــوده‬ ‫مجمــوع تالش هایــی کــه در زمــان مدیریــت فعالــی‬ ‫شــهرداری گــرگان انجــام شــده بــه چشــم نمی ایــد‪.‬‬ ‫گــرگان در حــال بــه دســت اوردن و مهیــا نمــودن‬ ‫شــاخص های توســعه ی همه جانبــه و پایــدار اســت‪.‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر در شــهر گــرگان پروژه هایــی‬ ‫‪3092‬‬ ‫ماننــد ابشــار صخــره ای‪ ،‬ابنمــای ماتریســی‪ ،‬ســایت‬ ‫بالــن ســواری انجــام شــده و پروژه هــای بــزرگ دیگــر‬ ‫ماننــد شــهر بــازی و بــازار ســنتی هفــت مــوزه‪ ،‬پیــاده‬ ‫راه ی خیابــان امــام خمینــی‪ ،‬خیابــان غــذاب گــذر‬ ‫پاســرو و‪...‬کــه بــه اذعــان برخــی از کارشناســان‪،‬‬ ‫بازخورد هــای مناســبی نیــز در بیــن شــهروندان‬ ‫گرگانــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ان شــاءالله بــا روی کار امــدن شــورای ششــم ایــن‬ ‫رونــد شــتاب چشــمگیرتری بــه خــود خواهــد گرفــت‬ ‫و جنبه هــای دیگــری از ظرفیت هــا و پتانســیل های‬ ‫شــهر گــرگان کــه مهمتریــن ان‪ ،‬حصنعــت‬ ‫گردشــگری پویــا و فعــال خواهــد شــد‪ .‬از این جهت‪،‬‬ ‫گــرگان شــهر اینــده اســت کــه بــر بســتر گردشــگری‬ ‫رشــد و تعالــی پیــدا کــرده اســت‪ .‬فقــط کافــی اســت‬ ‫مــردم در انتخابــات پیــش رو‪ ،‬بــا چشــمانی بیــدار بــه‬ ‫کاندیداهــای اصلــح رای دهنــد‪.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫دوســتانی کــه طــی هفــت ســال فعالیــت مســتمر مطبوعاتــی در‬ ‫ســخت ترین شــرایط تنهایمــان نگذاشــته و بــا مشــاوره و راهنمایی هــای‬ ‫خود موانع و تاریکی های ســد راه را برایمان روشــن ســاختند تا جایی که‬ ‫توانســتیم مســتقل و بدون هیچ گونه وابســتگی سیاســی‪ ،‬شــش ســال را‬ ‫بــا موفقیــت و بــدون وقفــه بــا وجــود تمــام مشــکالت ســپری کنیــم‪.‬‬ ‫اکنــون در اســتانه ورود بــه ســال هفتــم انتشــار و بعــد از ســال ها‬ ‫پیگیــری مســتمر موفــق بــه جلــب اعتمــاد هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات‬ ‫شــدیم و ایــن جلــب اعتمــاد موجــب صــدور مجــوز روزنامــه گردیــد‪.‬‬ ‫حــال خوشــحالیم کــه بعــد از ســال ها تــاش‪ ،‬به عنــوان دومیــن روزنامــه‬ ‫اســتان فعالیــت خــود را زیــر ســایه خداونــد رحمــان و جلــب اعتمــاد شــما‬ ‫خواننــدگان عزیــز کــه ســرمایه ایــن اب و خــاک هســتید‪ ،‬اغــاز کنیــم و‬ ‫بیــش از پیــش بکوشــیم صــدای شــما را بــه مســئولین اســتانی و کشــوری‬ ‫به عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی برســانیم‪.‬‬ ‫حــال در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی کــه پاندمــی کرونــا بــر دشــواری‬ ‫ان افــزوده و بخشــی از رســانه ها همچــون ســایر مشــاغل نتوانســتند‬ ‫در مقابــل ایــن غــول بی شــاخ و دم کــه برایــش پیــر و جــوان و کــودک‪،‬‬ ‫ســرمایه دار و فقیــر تفــاوت نــدارد‪ ،‬دوام بیاورنــد و مجبــور بــه تســلیم‬ ‫شــدند‪ ،‬شــجاعانه پــا بــه میــدان نبــرد گذاشــتیم‪.‬‬ ‫در روزگاری کــه در کنــار ایــن ویــروس منحــوس‪ ،‬رســانه‪ ،‬ابــزار اصلــی‬ ‫تبلیغــات و دروغ پراکنــی و تهمت زنــی و در یــک کالم جنــگ بــر علیــه‬ ‫نظــام و تــاش در مایــوس نمــودن شــما شــهروندان نســبت بــه نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی و القــای ناکارامــدی و از کار انداختــن‬ ‫رســانه های مســتقل و ازاد کــه صــدای ملــت و نظــام اســامی اســت‪،‬‬ ‫بی انکــه بداننــد‪ ،‬رســانه های ایــران اســامی در هــر شــرایط و زمانــی‬ ‫دســت از فعالیــت خــود بــر نخواهنــد داشــت و همچــون دژی مســتحکم‬ ‫در مقابــل تهدیــدات و تخریب هــای انهــا می ایســتند‪.‬‬ ‫اکنــون اغــازی نــو را بــا حمایــت شــما شــهروندان و زیــر ســایه پــرودگار‬ ‫منــان تجربــه خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم به عنــوان گــوش و چشــم و زبان‬ ‫شــما‪ ،‬تریبونــی بــرای انعــکاس مشــکالت و نارســائی های اســتان در‬ ‫حوزه های مختلف به مســئولین در جهت برطرف نمودن ان باشــیم‪.‬‬ ‫امیــد کــه بتوانیــم در ایــن مســیر و در راه رســیدن بــه گلســتانی‬ ‫توســعه یافته و همچنــان ســبز‪ ،‬نقــش خــود را به درســتی ایفــا کنیــم‪.‬‬ ‫خرسندیم که از این پس ما را روزانه می خوانید‪.‬‬ صفحه 1 ‫مدیریت هزینه‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫هیچ کســی دوســت نــدارد ایــن را بلنــد بگویــد امــا بیشــتر مــردم راه هــای زیــادی بــرای کاهــش یــا حــذف‬ ‫هزینــه هــا دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن کار راحــت نخواهــد بــود و شــما ممکــن اســت احســاس کمبــود کنیــد‪ ،‬امــا اگــر بــه فکــر دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف مالــی خــود هســتید ایــن کار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫به همه هزینه هایتان فکر کنید و ببینید کدامیک غیرضروری هستند‪ .‬انها را حذف کنید‪.‬‬ ‫شماره ‪291‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قاچاق افتی در جان اقتصاد ایران‬ ‫قاچــاق‪ ،‬افتــی کــه بــه جــان اقتصــاد ایــران‪،‬‬ ‫افتــاده و حــاال دیگــر هیــزم تحریــم‪ ،‬ان را‬ ‫شــعله ورتر هــم می کنــد‪.‬‬ ‫بعضــی منابــع حجــم قاچــاق کشــور را ‪25‬‬ ‫میلیــارد دالر بــراورد می کننــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه امارهــای رســمی ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬عــدد ‪ 12‬میلیــارد دالر را‬ ‫به عنــوان حجــم واقعــی قاچــاق پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫استان گلستان ظرفیت های‬ ‫بسیار خوب فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫جغرافیایی برای تولید دارد و اگر‬ ‫امسال مدیران در این استان‬ ‫منویات رهبری را سر لوحه کار‬ ‫خود قرار دهند شاهد تحول‬ ‫و رونق تولید در این استان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در این میان ســوخت یکی از اســتراتژیک ترین‬ ‫کاالهایــی اســت کــه اقتصاددانــان قاچــاق‬ ‫ان را مصــداق بــارز هــدر رفــت ســرمای ه ملــی‬ ‫می داننــد و اختــاف قیمــت ایــن کاال بــا نــرخ‬ ‫ان در کشــورهای همجــوار را اصلی تریــن‬ ‫انگیــزه بــراورد می کننــد؛‬ ‫پوشــاک‪ ،‬ســیگار و لــوازم خانگــی در ادامــه‬ ‫از مهم تریــن کاالهایــی هســتند کــه نــام انهــا‬ ‫بــه قاچــاق گــره خــورده و بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫سال هاســت کــه مدیــران مختلــف بــا‬ ‫سیاسـت های منحصــر بــه فــرد خــود می اینــد‬ ‫و می رونــد امــا قاچــاق کاال – عمومــا‪ -‬نه تنهــا‬ ‫کــم نمی شــود بلکــه افزایــش هــم پیــدا‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫قاچــاق پوشــاک و لــوازم تولیــدی عــاوه بــر‬ ‫اینکــه ارز را در خــارج مرزهــای ســرزمین خــود‬ ‫خــرج کــرده ایــم همچنیــن موجــب بســته شــدن‬ ‫تولیــدی هــای کشــور خــود نیزمــی شــویم ‪.‬‬ ‫متاســفانه سالهاســت کارخانــه هــای تولیــدی‬ ‫کشــورمان بــه دلیــل قاچــاق بــی حــد و مــرز کاال‬ ‫و اقــام مختلــف مــورد فشــار قــرار دارنــد ایــن‬ ‫فشــار بــه حــدی اســت کــه درب کارخانــه هــا و‬ ‫بســیاری از مراکــز تولیــدی بســته مــی شــوند‪.‬‬ ‫تــا وقتــی ظرفیــت هــای داخلــی کشــور بــه‬ ‫خوبــی نمایــش داده نشــود و همچنیــن‬ ‫مســئولین راهــکاری درســت بــرای ممنوعیــت‬ ‫قاچــاق پیــدا نکننــد راه پیشــرفت اقتصــاد بــاز‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تــا وقتــی مســئولین از تولیــد داخلــی‬ ‫حمایــت نکننــد و الگــوی خوبــی بــرای مــردم‬ ‫ارائــه ندهنــد تــا مــردم از کاالی ســاخت بــا‬ ‫کیفیــت ایرانــی اســتقبال نکننــد رونــد انجــام‬ ‫قاچــاق روبــه رشــدتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا حمایــت از کاالی بــا کیفیت ایرانی و ســاخت‬ ‫ایــران جلــوی قاچــاق کاال و ارز را بگیریــم و بــه‬ ‫اقتصــاد کشــور خــود کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫همت مدیران و همکاری بانک ها رمز تحقق شعار سال‬ ‫بــه گــزارش هنگامــه خانــدوزی‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬در دهــه‬ ‫هــای گذشــته و بــا نــام گــذاری شــعار‬ ‫ســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و مشــهود بــودن توجــه بــه مباحــث‬ ‫اقتصــادی بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد‬ ‫کــه مشــکالت کشــور را بــه خوبی می‬ ‫تــوان مدیریــت کــرد اگــر همــت الزم‬ ‫از ســوی مدیــران و همــکاری بانــک‬ ‫هــا بــرای ارائــه تســهیالت مناســب در‬ ‫ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬دولــت‪ ،‬قــوه‬ ‫قضاییــه و مراکــز دانشــگاهی هســتند‬ ‫کــه بایــد دســت در دســت هــم داده‬ ‫تــا بــا برطــرف کــردن موانــع حقوقــی و‬ ‫قانونــی‪ ،‬اســتفاده از ابزارهــای حمایت‬ ‫مالــی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن‬ ‫راهگشــای تولیــد باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی‬ ‫حق شــناس در نخســتین جلســه‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید‬ ‫در ســال جــاری بــا بیــان اهمیــت‬ ‫تولیــد اظهــار کــرد‪ :‬هــدف مــا تحقــق‬ ‫شــعار ســال و افزایــش تولیــد بــا‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی هاســت‬ ‫و در ایــن راه تــاش همــه مــردم و‬ ‫مســووالن نیــاز اســت‪.‬‬ ‫«تولید؛پشــتیبانی ها‪،‬مانع زدای‬ ‫ی هــا» ســال ‪ 1400‬توســط مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه ایــن نــام انتخــاب‬ ‫شــده اســت و نشــان از ایــن امــر مــی‬ ‫دهــد کــه در دهــه هــای گذشــته‬ ‫رهبــر انقــاب در نامگــذاری ســال‬ ‫هــا بــه بحــث هــای فرهنگــی توجــه‬ ‫داشــتند‪ ،‬امــا در چنــد ســال اخیــر‬ ‫و علــی الخصــوص در دهــه ‪،۹۰‬‬ ‫رهبــری تاکیــد ویــژه ای بــه بحــث‬ ‫های اقتصادی و مســئله تولید دارد‪.‬‬ ‫بــرای داشــتن یــک تولیــد ملــی همــه‬ ‫بایــد کمــر همت را ببندد و مشــکالت‬ ‫در ایــن مســیر ارزیابــی و بــه درســتی‬ ‫مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه گلســتان یکــی از‬ ‫اســتان های برتــر کشــور در زمینــه‬ ‫تولیــد اســت کــه بایــد بــا ارتقــا‬ ‫پشــتیبانی ها و زدودن موانع حمایت‬ ‫از تولیدکننــدگان بیــش از پیــش‬ ‫عملــی کنیــم‪.‬‬ ‫تولیــد ملــی بــدون فراهــم کــردن زیــر‬ ‫ســاخت هایــش محقــق نخواهد شــد‪.‬‬ ‫حمایت و پشــتیبانی از تولید کنندگان‬ ‫و نظــارت بــر کار انــان یکــی از همیــن‬ ‫زیرســاخت هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حمایــت از‬ ‫تولیدکننــده در واقــع حمایــت از‬ ‫مصرف کننــده و ارائــه محصــول‬ ‫باکیفیــت و قیمــت مناســب بــه‬ ‫انــان اســت‪.‬‬ ‫مخاطــب شــعاری کــه بــرای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برگزیدنــد‪ ،‬احــاد مــردم علــی‬ ‫الخصــوص تولیدکننــدگان بخــش‬ ‫هــای خصوصــی و تعاونــی‪ ،‬مجلــس‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬عملکــرد‬ ‫سیســتم بانکــی اســتان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مناســب بــود و امســال بایــد‬ ‫بــا اســتفاده از تــوان تمــام بانک هــا‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان گفــت‪ :‬یکــی از ارزوهــای‬ ‫دیرینــه مــردم گــرگان داشــتن یــک شــهربازی خــاص بــود‪.‬‬ ‫چرخ هــای تولیــد بــا ســرعت بــه‬ ‫حرکــت دراینــد‪.‬‬ ‫حق شــناس خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫از محــل اعتبــارات ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مبلــغ یک هــزار و ‪ ۱۷۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫بــه واحد هــای تولیــدی گلســتان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــم اکنــون اســتان‬ ‫گلســتان در پرداخــت تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد پــس از اســتان های‬ ‫البــرز‪ ،‬ســمنان ‪ ،‬زنجــان و قزویــن در‬ ‫جایــگاه پنجــم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ظرفیــت هــای بســیار‬ ‫خــوب فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬جغرافیایی‬ ‫بــرای تولیــد دارد و اگــر امســال مدیــران‬ ‫در ایــن اســتان منویــات رهبــری را ســر‬ ‫لوحــه کار خــود قــرار دهنــد شــاهد‬ ‫تحــول و رونــق تولیــد در ایــن اســتان‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در بیانــات خود‬ ‫مــی فرماینــد» البتّــه شــعار جهــش‬ ‫تولیــد بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک‬ ‫شــعار بــه تمــام معنــا انقالبــی اســت‪،‬‬ ‫شــعار مهمّــی اســت‪.‬‬ ‫جهش تولید اگر بدرســتی در کشــور‬ ‫اتّفــاق بیفتــد ‪-‬کــه ان شــاءالله اتّفــاق‬ ‫خواهــد افتــاد‪ -‬هــم تاثیــرات عمیــق‬ ‫اقتصــادی در کشــور میگــذارد ‪-‬در‬ ‫مــورد ارزش پــول و بقیّــه ی مســائل‬ ‫عمــده ی اقتصــادی تاثیــر میگــذارد‪ -‬و‬ ‫هــم عــاوه ی بــر انهــا موجــب اعتمــاد‬ ‫بــه نفْــس ملّــی میشــود‪ ،‬موجــب‬ ‫رضایتمنــدی عمومــی مــردم میشــود‪،‬‬ ‫تضمین کننده ی امنیّت مل ّی میشــود؛‬ ‫یعنــی اگــر تولیــد جهش یافتــه در‬ ‫کشــور ان شــاءالله اتّفــاق بیفتــد کــه‬ ‫امیدواریــم اتّفــاق بیفتد‪ ،‬ایــن عوارض‬ ‫مهــم و ایــن منافــع بــزرگ بــر ان‬ ‫متحقّــق مــی شــود‪».‬‬ ‫«امســال ‪-‬ســال ‪ -۱۴۰۰‬یــک زمینـ هِی‬ ‫خوبــی بــرای شــکوفایی جهــش تولید‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن بایســتی‬ ‫حدّاکثــر اســتفاده را کــرد‪ .‬بایــد ایــن‬ ‫حرکــت بــا جدّیّــت دنبــال بشــود و‬ ‫بــه طــور عمــده حمایتهــای قانونــی‬ ‫و دولتــی و حکومتــی از همه ســو‬ ‫نســبت بــه جهــش تولیــد انجــام‬ ‫بگیــرد‪ .‬چــه ایــن دولــت تــا وقتــی‬ ‫کــه بــر ســر کار اســت‪ ،‬چــه دولــت‬ ‫اینده از اوّل اســتقرار بایســتی همّت‬ ‫خــودش را بــر ایــن قــرار بدهــد کــه‬ ‫موانــع را برطــرف کنــد و حمایتهــای‬ ‫الزم را انجــام بدهــد و ان شــاءالله‬ ‫جهــش تولیــد بــه معنــای واقعــی‬ ‫کلمــه در امســال انجــام بگیــرد‪.‬‬ ‫لــذا مــن شــعار امســال را ایــن‬ ‫جــور تنظیــم کــردم‪« :‬تولیــد؛‬ ‫مانع زدایی هــا»؛‬ ‫پشــتیبانی ها‪،‬‬ ‫یعنــی شــعار ایــن اســت‪ :‬تولیــد؛‬ ‫پشــتیبا نی ها ‪ ،‬ما نع زد ا یی ها ‪.‬‬ ‫مــا بایســتی تولیــد را محــور کار قــرار‬ ‫بدهیــم و حمایتهــای الزم را انجــام‬ ‫بدهیــم و مانعهــا را از ســر راه تولیــد‬ ‫برداریــم‪ .‬امیدواریــم ان شــاءالله بــه‬ ‫لطــف الهــی ایــن شــعار تحقّــق الزم‬ ‫را پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫شهربازی ارزوی دیرین ه مردم گرگان بود‬ ‫دکتــر ابراهیــم جرجانــی بــا حضــور در دفتــر بــازار کســب و کار اظهار داشــت‪ :‬شــورای‬ ‫پنجــم یــک اتفــاق جهــادی را رقــم زد کــه ان انتخــاب یــک زمیــن ‪ ۱۵‬هکتــاری بــرای‬ ‫احــداث شــهربازی بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه مدتهاســت کــه مطالبــه مــردم گــرگان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫این پروژه ارتفاع مناســبی از زمین دارد و از نظر فضا شــرایط خاصی دارد‪ .‬افزایش‬ ‫فضاهــای تفریحــی در شــهرها و روســتاها مــی توانــد باعــث نشــاط اجتماعــی و‬ ‫کاهــش اســترس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬خشــم و اســیب هــای اجتماعــی شــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬معمــوال ًادامــه دادن پروژه هــای بــزرگ ســخت اســت و اصــوال ًوســط کار‬ ‫نیمــه کاره رهــا مــی شــوند امــا یکــی از کارهــای خوبــی کــه شــهرداری انجــام داده ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن پــروژه را بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــاء ســپاه ســپرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬یــک چــرخ و فلــک مرتفــع هتل‬ ‫رســتوران و شــهربازی سرپوشــیده از دیگــر بخش هــای ایــن پــروژه هســتند شــهرداری‬ ‫بــا انجــام ایــن پــروژه می توانــد یــک پــروژه بســیار عظیمــی در ســطح ایــران ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫جرجانــی در خصــوص بــاز کــردن گــره هــای ترافیکــی شــهر اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بحــث ترافیکــی همــکاران مــا در شــهرداری و شــورای اســامی شــهر ســعی کــرده‬ ‫انــد بــا احــداث زیرگــذر و روگــذر گره هــای ترافیکــی را بــاز کننــد‪.‬‬ ‫وی از یــک توافــق دو طرفــه بیــن دو دســتگاه شــهرداری و ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫ســخن گفــت و افــزود‪ :‬بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه بــا جهــاد کشــاورزی مقــرر‬ ‫شــده شــهرداری ســاختمانی را بــرای انــان احــداث کنــد و در ازای ان بهــره بــرداری‬ ‫از زمیــن چهارهکتــاری در اختیــار شــورای اســامی و شــهرداری گــرگان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ایــن فضــا مــی توانــد یــک محیــط عالــی بــرای اســتفاده‬ ‫شــهروندان باشــد تصریــح کــرد‪ :‬ایــن فضــا در محــدوده ای قــرار گرفتــه کــه بــار اعظــم‬ ‫شــهروندی را بــه عهــده دارد ‪ .‬امیدواریــم کــه انجــا یــک پــارک بــا برنامــه ریــزی‬ ‫مشــخص و علــم روز ســاخته شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان گفــت‪ :‬مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم که گــرگان را‬ ‫بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل کنیــم و بایــد کارهایــی کــه در حــوزه هــای مختلــف بــه‬ ‫گردشــگری کمــک مــی کنــد انجــام بدهیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬تلفیــق گردشــگری و امــور اقتصــادی موضــوع بســیار مهمــی‬ ‫اســت کــه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر گــرگان ان را ســر لوحــه کار خــود قــرار‬ ‫داده انــد و چــه اتفــاق خوبــی کــه بــا توســعه گردشــگری و ارتقــاء نشــاط اجتماعــی‪،‬‬ ‫ســرانه اشــتغال و درامــد شــهروندان نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مزاحمــت هــای خیابانــی از جملــه ناهنجاریهایــی اســت کــه طیــف گســترده ای از اثرهــای ســوء را بــه افــراد‬ ‫تحمیــل مــی نمایــد‪ .‬ســامت روانــی جامعــه بخصــوص در ان طیفــی کــه دچــار مشــکالت ناشــی از ایــن‬ ‫مزاحمــت هــا هســتند بــه مخاطــره مــی افتــد‪ .‬اثــاری همچــون اســیب هــای شــخصیتی ‪ ،‬خشــم‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و دلهــره‪ ،‬افــت تحصیلــی ‪ ،‬تزلزلــی بنیــاد خانــواده و از دســت رفتــن حــس اعتمــاد و‪ ...‬خــود مزیــد بــر علــت‬ ‫بســیاری از مشــکالت روانــی در ســطح جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫اثرات سوء‬ ‫مزاحمت های‬ ‫خیابانی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪291‬‬ ‫دکتر فائزه صالحی‬ ‫باباربیع‪:‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس یــک ویژگــی ذاتــی و ثابت نیســت‪.‬‬ ‫ایــن توانایــی اســت کــه مــی توانــد بــه مــرور زمــان بــه‬ ‫دســت ایــد و بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫محلول مغذی گل مریم‪ ،‬محلولی کام ً‬ ‫ال‬ ‫گیاهی بوده که باعث ایجاد شغل‬ ‫برای کسانی که گیاهان دارویی تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬می شود؛ این محلول به‬ ‫شکل محلول مغذی گیاهی در شرایط‬ ‫هیدروفونیک قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برای محیط زیست هیچ مشکلی ندارد‬ ‫و در موضوع پساب های صنعتی‪،‬‬ ‫سالمتی و حتی سرطان برای انسان‬ ‫مانند کود شیمیایی نیست که چنین‬ ‫مشکالتی داشته باشد‪.‬‬ ‫خودباوری و اعتماد بنفس‬ ‫اختراعی که در صرفه جویی اب انقالب به پا کرد‬ ‫حســین عقابــی؛گل مریــم یکــی از‬ ‫گل هایــی اســت کــه نیــاز بــه اب و‬ ‫تغذیــه زیــاد دارد و اکنــون بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکل کم ابــی و افزایــش قیمــت مــواد‬ ‫مغــذی‪ ،‬تولیدکننــدگان بــرای تولیــد ایــن‬ ‫گیــاه بــا مشــکل مواجــه هســتند‪ .‬راهــکار‬ ‫تولیدکننــدگان بــرای کاهــش مصــرف اب‬ ‫کشت گل مریم در سیستم هیدروپونیک‬ ‫بــوده کــه در ایــن روش بــرای تغذیــه گیــاه‬ ‫از عصــاره برخــی گیاهــان به عنــوان مــواد‬ ‫مغــذی اســتفاده می شــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل مــاده مغــذی اســتفاده شــده در ایــن‬ ‫روش بســیار بــرای گیــاه مهــم اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مهــرداد باباربیــع‬ ‫فارغ التحصیــل دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫منابــع طبیعــی گــرگان در رشــته دکتــری‬ ‫تخصصــی گیاهــان زینتــی کــه در کارنامــه‬ ‫خــود چهــار اختــراع در حــوزه باغبانــی و‬ ‫گیاهانــی زینتــی‪ ،‬تالیــف پنــج کتــاب در حوزه‬ ‫گیاهــان زینتــی و دارویــی‪ ،‬ارائــه حــدود ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬مقالــه مختلــف در مجــات بین المللــی‬ ‫و ملــی و داوری دو مجلــه ‪ ISI‬دارد و اکنــون‬ ‫مدیــر تولیــد شــهرک گلخانـه ای فرهیختــگان‬ ‫در دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گــرگان‬ ‫اســت‪ ،‬محلــول مغــذی گل مریــم تولیــد‬ ‫کــرده کــه تولیدکننــدگان گل و افــرادی کــه‬ ‫عالقه منــد بــه تولیــد ایــن گل در منــزل یــا‬ ‫محیــط کار هســتند‪ ،‬می تواننــد از ان در‬ ‫بســته بندی های کوچک تــر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن مناســبت و بــرای معرفــی‬ ‫بهتــر ایــن اختــراع در حــوزه کشــاورزی‬ ‫بــا باباربیــع کــه عنوان هــای مختلفــی‬ ‫ازجملــه جــوان برتــر اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫پژوهشــگر برتــر‪ ،‬دانشــجوی نمونــه در دو‬ ‫مقطــع ارشــد و دکتــری و کارافریــن برتــر‬ ‫را کســب کــرده و در حــوزه فرهنگــی در‬ ‫بخــش نهــاد نمایندگــی رهبــری ســه ســال‬ ‫فعالیــت داشــته و مســئولیت دبیرخانــه‬ ‫قــران و عتــرت در دانشــگاه منابــع طبیعــی‬ ‫و مســئولیت هیئــت بســیج در چهــار ســال‬ ‫مقطــع لیســانس در پاکدشــت تهــران را بر‬ ‫عهــده داشــته‪ ،‬گفت وگــو کــرده اســت کــه‬ ‫مشــروح ان را در ادامــه می خوانیــم‪.‬‬ ‫کل دنیــا تولیــد ان مشــکل اســت؛ بنابرایــن‬ ‫صرفه جویــی اب در تولیــد ایــن گل و گیــاه‪،‬‬ ‫جرقــه اولیــه تولید محلول مغذی گل مریم‬ ‫در شــرایط هیدروپونیــک یــا همــان کشــت‬ ‫بــدون خــاک بــود کــه اب کمتــری نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ابتــدا توضیــح کاملــی از محصــول (تولیــد‬ ‫محلــول مغــذی گل مریــم) ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫در کشــت هیدروپونیــک گیاهــان زینتــی‪،‬‬ ‫ســبزی و صیفــی ایــن مشــکل وجــود دارد‬ ‫کــه از مــواد شــیمیایی زیــادی اســتفاده‬ ‫می شــود و بــرای محیط زیســت و انســان ها‬ ‫مشکالت ســاز بــوده و پســاب های مــواد‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬قیمت هــا و خــروج ارز نیــز از‬ ‫دیگر مشــکالت کشــت هیدروپونیک اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت و محدودیت ابی‬ ‫و نیــاز بــاالی ابــی مریــم و موضــوع کشــت‬ ‫نویــن گل مریــم در ایــن شــرایط بــه ایــن فکــر‬ ‫افتــادم کــه محلولــی را بســازم تــا بتوانــد ایــن‬ ‫ویژگی هــا را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫باباربیــع‪ :‬محلــول مغــذی گل مریــم‪،‬‬ ‫محلولــی کامــا ً گیاهــی بــوده کــه باعــث‬ ‫ایجــاد شــغل بــرای کســانی کــه گیاهــان‬ ‫دارویــی تولیــد می کننــد‪ ،‬می شــود؛ ایــن‬ ‫محلــول بــه شــکل محلــول مغــذی گیاهــی‬ ‫در شــرایط هیدروفونیــک قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای محیط زیســت هیچ مشــکلی نــدارد و‬ ‫در موضوع پســاب های صنعتی‪ ،‬سالمتی‬ ‫و حتــی ســرطان بــرای انســان ماننــد کــود‬ ‫شــیمیایی نیســت کــه چنیــن مشــکالتی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قیمــت محلــول پایین تــر از محلــول‬ ‫شــیمیایی اســت و ارز کمتــری از کشــور‬ ‫خــارج می شــود‪ .‬ســاالنه ســرمایه خیلــی‬ ‫زیــادی بابــت محلول هایــی کــه بایــد روزانــه‬ ‫در سیســتم کشــت بــدون خــاک بــرای‬ ‫محصــوالت گل‪ ،‬گیــاه و صیفی جــات‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬هزینــه می کنیــم‪ .‬حتــی‬ ‫می تــوان از تفالــه ان نیــز بهره بــرداری کــرد و‬ ‫ارزش افــزوده دارد‪ .‬چرخــه کاملــی از تولید در‬ ‫ایــن محصــول اتفــاق می افتــد و بــرای خیلــی‬ ‫از افــراد شــغل ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫جرقــه اولیــه اختــراع و محصــول مــورد‬ ‫نظــر چــه زمانــی بــه ذهن شــما رســید و چه‬ ‫چیــزی باعــث ســاخت ان شــد؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬گل مریــم در ایــران و دنیــا خیلــی‬ ‫پرطرفــدار اســت؛ امــا یکــی از ویژگی هــای‬ ‫ایــن گیــاه ایــن بــوده کــه اب زیــادی نیــاز‬ ‫دارد و بــا توجــه بــه محدودیت هــای ابــی در‬ ‫اهــداف شــما از ســاخت ایــن محلــول چــه‬ ‫بود؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬هــدف ایــن بــود کــه محلولــی را‬ ‫تولیــد کنــم کــه ارزان قیمــت بــوده و بــرای‬ ‫محیط زیســت و انســان ها مشــکلی نداشته‬ ‫باشــد و اینکــه باعــث کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫بــرای دیگــران شــود؛ زیــرا چرخــه تولیــد ایــن‬ ‫محصــول بــه چنــد شــکل می توانــد خیلــی از‬ ‫افــراد را درگیــر شــغل ها و َمناصــب کنــد‪.‬‬ ‫ایــا نمونــه خارجــی ایــن محصــول و‬ ‫اختــراع وجــود دارد؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬اکنــون نمونــه خارجــی وجــود نــدارد‬ ‫و کســی در دنیــا روی ان کار نکــرده‪ ،‬محلــول‬ ‫کامــا ً گیاهــی اســت کــه اســتفاده شــده و‬ ‫جواب هــای خوبــی از ان گرفته ایــم‪.‬‬ ‫هزینــه ســاخت از نمونــه اولیــه تــا‬ ‫محصــول چقــدر بــوده اســت؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬هزینــه ســاخت و قیمــت‬ ‫تمــام شــده محصــول یــک لیتــری‬ ‫می شــود ‪ ۱۰‬هــزار تومــان؛ امــا زمانــی‬ ‫کــه می خواهیــم هزینــه ســاخت در‬ ‫تیــراژ بــاال را محاســبه کنیــم در ایــن‬ ‫صــورت بایــد حداقــل ‪ ۴۰۰‬تــا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه کــرد؛ امــا هزینه‬ ‫ســاخت از نمونــه اولیــه تــا محصــول بــا‬ ‫توجــه بــه محلولــی کــه بایــد می ســاختم‬ ‫و چیزهــای مختلــف کــه حــدود ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬محلــول چــک کــردم‪ ،‬در طــول یــک‬ ‫ســال و بــا کمتریــن هزینه هــا حداقــل‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫در راه ســاخت ایــن محصــول ایــا کمــک‬ ‫یــا کمک هایــی از نهــاد‪ ،‬ارگان یــا دانشــگاه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬اســتارت اولیــه ایــن محصــول‬ ‫به عنــوان طــرح پژوهشــی در دانشــگاه بــود‪.‬‬ ‫ابتــدا کشــت هیدروپونیــک را انجــام دادم و‬ ‫موضــوع ســاخت محلــول در دانشــگاه منابــع‬ ‫طبیعــی گــرگان اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫اختــراع و محصــول مــورد نظــر اکنــون در‬ ‫چــه مرحل ـه ای اســت ایــا بــه تولیــد انبــوه‬ ‫رســیده یــا خواهــد رســید؟ بــرای تولیــد ان‬ ‫از طــرف نهــاد یــا ارگان خاصــی اســتقبال‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫باباربیــع‪ :‬محلــول مغذی گل مریم اکنون‬ ‫در مرحلــه تولیــد نمونــه اســت و در مرحله‬ ‫تولیــد انبــوه نیســت‪ ،‬مشــکلی بــرای تولیــد‬ ‫انبــوه نداریــم‪ .‬یکــی دو شــرکت صنعتــی‬ ‫صحبــت کرده انــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫اعتماد کافی نداشــتیم‪ ،‬نتوانســتیم تا این‬ ‫لحظــه تولیــد کنــم‪ ،‬هــر چنــد می دانیــم‬ ‫بخشــی از ان بــه دلیــل کـم کاری خودمــان‬ ‫بــوده و شــاید اگــر مقــداری ممارســت و‬ ‫تمریــن می کردیــم اکنــون ایــن محصــول‬ ‫در بــازار وجــود داشــت‪.‬‬ ‫خبرگزاری انا‬ ‫چگونگی تبدیل پشت بام به منبع ای برای کسب درامد‬ ‫ایــا تــا بــه حــال باغچــه هــای روی پشــت بــام را دیــده ایــد؟ در سراســر دنیــا‪ ،‬پشــت بــام‬ ‫بعضــی خانــه هــا بــه محیــط هــای سرســبز زنــده تبدیــل شــده انــد‪ .‬بــه غیــر از زیبایــی‪،‬‬ ‫باغچــه هــای موجــود در پشــت بــام هــا فوایــد بســیار دیگــری نیــز دارنــد‪ ،‬از جملــه پــرورش‬ ‫محصــوالت محلــی‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد از ســبزیجات خانگــی بــرای شــام یــا گل هــای تــازه چیــده شــده بــرای‬ ‫گلــدان هــای خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬باغچــه هــای پشــت بــام هــم چنیــن کربــن دی اکســید‬ ‫هوا را جذب کرده و در عوض اکســیژن را برای تنفس ازاد می کند‪ .‬ســاختمان شــهرداری‬ ‫شــیکاگو یکــی از معــروف تریــن ســاختمان هاســت کــه در پشــت بــام خــود باغچــه دارد‪.‬‬ ‫امــا ایــا ایــن باغچــه هــا مــی تواننــد در روزهــای گــرم تابســتانی خانــه ی شــما را خنــک‬ ‫کننــد و پــول قبــض شــما را کاهــش دهنــد؟ بــا انجــام ایــن ازمایــش متوجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫پیش زمینه‪:‬‬ ‫ایــن باغچــه هــا کــه پشــت بــام ســبز یــا زنــده نیــز نامیــده مــی شــوند‪ ،‬فوایــد بســیاری از‬ ‫جملــه تامیــن فضــای بیشــتر بــرای کشــاورزی‪ ،‬زیباســازی فضــای ســاختمان و افزایــش‬ ‫کیفیــت هــوا دارنــد‪ .‬طــی فراینــد فتوســنتز‪ ،‬گیاهان کربــن دی اکســید را از هوا جذب می‬ ‫کننــد و اکســیژن الزم بــرای تنفــس مــا را ازاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫در روزهــای گــرم تابســتان‪ ،‬ایــن بــاغ هــا ســاختمان را خنــک تــر نگــه مــی دارنــد‪،‬‬ ‫مخصوصــا ًنســبت بــه ســاختمان هــای بــزرگ کــه معمــوال ًســطح‬ ‫پشــت بامشــان قیرگونــی شــده اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه پشــت بــام هــای معمولــی بــرای مــدت طوالنــی در معــرض تابــش مســتقیم‬ ‫افتــاب هســتند دمایشــان نســبت بــه دمــای هــوا بیشــتر مــی شــود‪ .‬ایــن حــرارت باعــث‬ ‫مــی شــود محیــط هــای شــهری گــرم تــر از محیــط هــای روســتایی و حومــه ی شــهر باشــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما در شــهرهای بــزرگ زندگــی مــی کنیــد یــا در طــول مــاه هــای گــرم ســال بــه‬ ‫مراکــز خریــد بــا تعــداد زیــادی ســاختمان هــای بتونــی رفتــه باشــید‪ ،‬حتمــا ًبــه تفــاوت دمــا‬ ‫توجــه کــرده ایــد‪ .‬در محیطــی بــا تعــداد زیــادی ســاختمان ماننــد شــهرها حــرارت ناشــی‬ ‫از پشــت بــام هــا دمــای هــوای محــل را ‪ 2‬تــا ‪ 4‬درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫پدیــده جزایــر گرمایــی شــهری نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد و وسایل مورد نیاز‪:‬‬ ‫ دو جعبــه ی کفــش یــا کارتــن شــیر‪ .‬کارتــن هــا بایــد یــک شــکل‪ ،‬یــک رنــگ و یــک انــدازه‬‫باشــند‪ -.‬چمــن‪ ،‬قابــل خریــد از گلخانــه هــا و ابــزار باغبانــی فروشــی هــا‪ .‬بــرای جایگزیــن‬ ‫مــی تــوان از مقــدار کمــی خــاک نــم دار‪ ،‬علــف هــای هــرز کنــده شــده و نــوار چســب‬ ‫اســتفاده کــرد‪ -.‬چاقــو (بــرای اســتفاده از چاقــو از بزرگتــر هــا کمــک بگیریــد‪).‬‬ ‫ محلی بیرون از خانه و در معرض افتاب در یک روز گرم‪ -‬دماسنج‬‫اماده سازی را ادامه در شماره اینده دنبال کنید‪.‬‬ ‫‪ -‬ساعت یا تایمر‪...‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس اجتماعــی مــی توانــد بــا تمریــن‬ ‫در محیــط هــای اجتماعــی ایجــاد شــود‪ .‬افــراد مــی‬ ‫تواننــد ســاختار و جریــان هــر مکالمــه ای را قبــل از‬ ‫شــروع بــه کار مشــاهده کننــد و مــی تواننــد ســواالت‬ ‫یــا موضوعاتــی را پیــش از موعــد امــاده کننــد‪.‬‬ ‫خــارج از یــک زمینــه اجتماعــی ‪،‬ارزیابــی واقــع بینانه‬ ‫توانایــی هــای افــراد ‪ ،‬افــراد را قــادر مــی ســازد تــا بیــن‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بســیار کــم و بیــش از حــد ســالم‬ ‫تعــادل برقــرار کننــد‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس کــم مــی تواند‬ ‫از خطــر و اســتفاده از فرصــت هــا – در مدرســه ‪،‬‬ ‫محــل کار یــا زندگــی اجتماعــی – جلوگیــری کنــد ‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بیــش از حــد مــی توانــد بــه عنــوان‬ ‫لــوس شــدن ‪ ،‬خودبــزرگ بینــی یــا خودشــیفتگی از‬ ‫بیــن بــرود ‪ .‬بیــش از حــد ارزیابــی کــردن توانایی های‬ ‫فــرد ممکــن اســت منجــر بــه مشــکالتی از جملــه‬ ‫عــدم اتمــام بــه موقــع پــروژه هــا شــود‪.‬‬ ‫فــرق بیــن خودشــیفتگی و اعتمــاد بنفــس در‬ ‫ایــن اســت کــه ‪ ،‬خودشــیفتگی مــی توانــد بــه دلیــل‬ ‫ناامنــی هــا و مکانیســم هــای دفاعــی باشــد ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه اعتمــاد بــه نفــس ناشــی از خوداگاهــی و‬ ‫توانایــی تحمــل و تامــل در ناامنــی هــای فــرد اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس احســاس شــخصی بــودن از‬ ‫توانایــی و صالحیــت را القــا مــی کنــد ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫خودشــیفتگی احســاس برتــری نســبت به دیگــران را‬ ‫در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یکــی از مطالعــات اخیــر ‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫از نظــر خودشــیفتگی باالتــر هســتند بیشــتر افــرادی‬ ‫را کــه از نظــر خودشــیفتگی پاییــن تــر هســتند را‬ ‫دوســت دارنــد و ایــن ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل‬ ‫باشــد کــه مــردم بیــش از حــد بــه خودشــیفتگان‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان از موفقیــت هــای شــخصی و شــغلی‬ ‫احســاس اطمینــان کــرد‪ .‬ادامــه دادن بــه اهــداف‬ ‫تعییــن شــده و رســیدن بــه انهــا مــی توانــد ایــن بــاور‬ ‫را داشــته باشــد کــه فــرد شایســته و توانمنــد اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بــه معنــای دانســتن ایــن اســت‬ ‫کــه مــی توانیــد نتیجــه عاطفــی هــر انچــه را کــه بــا‬ ‫ان روبــرو خواهیــد شــد ‪ ،‬کنتــرل کنیــد‪ .‬بــا تاییــد‬ ‫هــر احساســی ‪ ،‬از جملــه احساســات دشــوار ‪ ،‬بــه‬ ‫جــای اجتنــاب از انهــا ‪ ،‬شــروع کنیــد بــرای خــود‬ ‫صحبــت کنیــد ‪ ،‬محــدود کــردن انتقاد از خود و ســایر‬ ‫اســتراتژی هــا مــی توانــد بــه تقویــت قــدرت و اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس عاطفــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس همــه جانبــه نیســت‪ :‬شــما مــی‬ ‫توانیــد در بعضــی از مواقــع اعتمــاد به نفس باال و در‬ ‫بعضــی دیگــر اعتمــاد بــه نفــس کــم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در هــر دامنــه جدیــدی کــه انتخــاب مــی کنیــد ‪،‬‬ ‫مهــارت هــای خود را تقویت کنید‪.‬قطعــا در مراودات‬ ‫اجتماعــی خــود بــا افــراد خودشــیفته برخــورد داشــته‬ ‫ایــد مثــا هنگامــی کــه شــما احوالپرســی قدرتمنــد بــا‬ ‫احتــرام و از تــه دل بــه انهــا میکنیــد پاســخی کوتــاه و‬ ‫ســرد از انهــا خواهیــد شــنید‪.‬‬ ‫خودشــیفتگان بــه هیــچ چیــز احتــرام نمــی‬ ‫گذارنــد‪ .‬در نهایــت انهــا همــه و همــه چیــز را‬ ‫تحقیــر مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تقدیر مدیر مخابرات‬ ‫منطقهگلستان‬ ‫از رتبه های برتر‬ ‫در ارزیابی مناطق‬ ‫مخابراتی‬ ‫سال هفتم‬ ‫علــی اصغــر زرگــز رئیــس اداره روابــط عمومــی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزیابــی هــای انجــام‬ ‫شــده توســط شــرکت مخابــرات ایــران انجــام مــی شــود افــزود‪ :‬بــا برگــزاری جلســه ای‬ ‫از محمدرضــا اخــوت مدیــر دفتــر مدیــر ‪ ،‬ســیدیعقوب مفیــدی مدیــر منابــع انســانی ‪،‬‬ ‫منصــور ضابــط رئیــس اداره بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات و مرتضــی حشــکوهی‬ ‫رئیــس اداره تــدارکات و خدمــات مخابــرات منطقــه گلســتان تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪291‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز کوچ بهاره عشایر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کــوچ بهــاره عشــایر خراســان شــمالی از مناطــق قشــاقی شهرســتان مراوه تپــه بــه ییالقــات‬ ‫و چراگاه هــای کوهســتانی ایــن اســتان از اواخــر هفتــه گذشــته بــا تاخیــر حــدود ‪ ۲۰‬روزه اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس مدیرکل امور عشــایری خراســان شــمالی روز شــنبه در گفت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا علــت تاخیــر کــوچ عشــایر از اســتان گلســتان بــه ایــن خطــه را ســرمای بهــاره و بارش‬ ‫بــرف اواخــر اســفندماه در مناطق ییالقی خراســان شــمالی عنــوان کرد‪.‬‬ ‫تا احیای برجام چه کار‬ ‫اقتصادی انجام دهیم؟‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور بــا بیــان اینکــه حــدود پنــج هــزار خانوار عشــایری اســتان کــوچ رو هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه عشــایر توصیــه شــده اســت کــه کــوچ را بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا بــا خــودرو انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد دولــت ایــن روزهــای اخــر وعــده یــک‬ ‫ســورپرایز اقتصــادی تپــل را داده و از همیــن االن‬ ‫تــن و جــان مــان بــه لــرزه افتــاده اســت ولــی ایــن‬ ‫دلیل نمی شــود که دســت روی دســت بگذاریم و‬ ‫بــی خیــال فعالیت های اقتصادی شــویم! باالخره‬ ‫مــا هــم بایــد از نمــد فتــح الفتــوح برجــام کالهــی‬ ‫بــرای خودمــان ببافیــم یــا نــه؟! درســت اســت‬ ‫کــه ظریــف گفتــه در ایــن ‪ ۸‬ســال‪ ،‬در سیاســت‬ ‫خارجــی «صفــر درصــد» نقــش داشــته ولی نشــان‬ ‫درجــه یــک لیاقــت و مدیریــت و ‪ 100‬تا ســکه گرفته‬ ‫اســت کــه همیــن باعــث دلگرمــی اســت! فلــذا اگــر‬ ‫االن ســایت هــای اقتصــادی را مالحظــه بفرمائیــد‬ ‫همگــی در حــال توصیــه بــه خریــد و فــروش پســا‬ ‫برجامــی هســتند! قبــل از احیــای برجــام چــه‬ ‫ســهامی بخریــم؟! بعــد از برجــام چگونــه روزی‬ ‫یــک میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــیم؟!‬ ‫قبــل از برجــام کجــا ملــک و زمیــن بخریــم؟!‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمهیــدات الزم بــرای کــوچ ایمــن عشــایر انجام شــده اســت گفت‪ :‬بــرای تامین‬ ‫ایمنــی کــوچ عشــایر‪ ،‬هماهنگــی هــای الزم بــا نیــروی انتظامــی و پلیــس راه انجــام شــده اســت و‬ ‫نیروهــای ایــن اداره کل نیــز در مســیر کوچ مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اداره عشــایر خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کــوچ عشــایر خراســان شــمالی بــه روش‬ ‫ســنتی ‪ ۴۵‬روز بــه طــول مــی انجامــد‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ 50‬راس گوسفند در‬ ‫خراسان شمالی توسط حمله گرگ‬ ‫بخشــدار جــرگالن شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حملــه گــرگ بــه گلــه گوســفندان‬ ‫در روســتای «اشــرف االســام» ایــن بخــش باعــث تلــف‬ ‫شــدن ‪ ۵۰‬راس دام شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار بخشــدار جرگالن شهرســتان‬ ‫مــرزی رازوجــرگالن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حملــه گــرگ‬ ‫بــه گلــه گوســفندان در روســتای «اشــرف االســام» ایــن‬ ‫بخــش باعــث تلــف شــدن ‪ ۵۰‬راس دام شــد‪.‬‬ ‫پــوالد نجاهــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اطــاع اهالــی‬ ‫مبنــی بــر حملــه گــرگ بــه گلــه گوســفندان در روســتای‬ ‫اشــرف االســام بخــش جــرگالن‪ ،‬تیمــی از مامــوران در‬ ‫محــل حادثــه حاضــر بعمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫بخشــدار اضافــه کــرد‪ :‬براســاس بررســی هــای انجــام‬ ‫شــده ‪ 20‬راس از گوســفندان توســط گــرگ تلــف شــدند و‬ ‫‪ 30‬راس گوســفندان از تپــه پــرت شــدند‪..‬‬ ‫امــا از انجایــی کــه از حقــوق کارمنــدی مــا علــی‬ ‫االصــول مبلغــی بــرای ســرمایه گــذاری هــای‬ ‫کالن باقــی نمــی مانــد فلــذا گاهــی اوقــات‬ ‫شــیطان مــا را گــول مــی زنــد و فریــب ایــن‬ ‫اگهــی هــای صــد تــا یــه غــاز را مــی خوریــم‪ .‬فــی‬ ‫المثــل پارســال یــک اگهــی بــا عنــوان «کســب‬ ‫درامــد دالری» توجــه مــا را بــه خــود جلــب کــرد‬ ‫کــه در تصویــر یــک اقــای خوشــتیپ درب یــک‬ ‫خــودروی بنــز را بــاز کــرده بــود و دالر هــا تــا روی‬ ‫زمیــن پخــش شــده بودنــد و زیــرش نوشــته‬ ‫بــود بهتریــن شــیوه کســب درامــد دالری !‬ ‫نجاهــی بــا بیــان اینکــه طبــق نظــر کارشناســان ارزش دام های‬ ‫تلــف شــده بــه بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد ریــال مــی رســد یــاداور شــد‬ ‫چندیــن راس گوســفند نیــز دچــار شکســتگی پــا شــدند ‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن خطــه مشــغول بــه دامپروری هســتند حدود‬ ‫‪ ۲۳۵‬هــزار راس دام ســبک و ســنگین در شهرســتان‬ ‫رازوجــرگالن وجــود دارد‪.‬‬ ‫خالصــه چهــل هــزار تومــان را واریــز کردیــم و فایــل را‬ ‫خریدیــم‪ ( .‬یــک نفــر هــم نبــود بگــه مومــن اگــه ایــن‬ ‫بابــا بلــده دالر دربیــاره و ماشــین بنــز ســوار میشــه‬ ‫‪ ،‬بــه ایــن چهــل هــزار تومــن هــا چــه نیــازی داره؟!)‬ ‫هــم اکنــون عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‪ ،‬کــه شــامل ســه درصــد‬ ‫جمعیت اســتان می شــود‪ ،‬در قالب ‪ ۲‬ایل زعفرانلو و شــادلو و ‪۳۸‬طایفه با شــیوه های ســنتی‬ ‫کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان کوچــروی مــی کنند‪.‬‬ ‫زبان اصلی عشایر خراسان شمالی کردی کرمانجی است‪.‬‬ ‫طوایــف مســتقر در خراســان شــمالی شــامل باچوانلــو‪ ،‬قهرمانلــو‪ ،‬ملوانلــو‪ ،‬میالنلــو‪ ،‬توپکانلــو‪،‬‬ ‫ایرانلــو‪ ،‬جیرســتان‪ ،‬ســیفکانلو‪ ،‬بریمانلــو‪ ،‬پهلوانلــو‪ ،‬جیرســتان انی صــر‪ ،‬ســارخانی‪ ،‬قلیانلــو‪،‬‬ ‫کاوانلــو‪ ،‬کیکانلــو‪ ،‬بیچرانلــو‪ ،‬نامانلــو‪ ،‬امیرانلــو‪ ،‬هشــت مرخی‪ ،‬ایزانلــو‪ ،‬روطانلــو‪ ،‬تبریانــی‪،‬‬ ‫جافکانلــو هســتند‪.‬‬ ‫جودوکار خراسان شمالی سمهیه‬ ‫المپیک توکیو را کسب کرد‬ ‫سرپرســت هیــات جــودو خراســان شــمالی گفــت‪ :‬محمد‬ ‫محمــدی بریمانلــو‪ ،‬جــودوکار اســتان و کاپیتــان تیــم ملــی‬ ‫ایــن رشــته ورزشــی توانســت از طریــق ســهمیه قــاره ای‬ ‫جــواز حضــور در المپیــک ‪ ۲۰۲۱‬توکیــو را کســب کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمدنیــا اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس قوانیــن‬ ‫فدراســیون جهانــی جــودو‪ ،‬نفــرات نخســت تــا بیســت و‬ ‫دوم رده بنــدی‪ ،‬بــه صــورت مســتقیم جــواز حضــور در‬ ‫المپیــک را کســب مــی کننــد و در ایــن میــان برتریــن‬ ‫جــودوکار هــر قــاره نیــز از طریــق ســهمیه قــاره ای جــواز‬ ‫حضــور در المپیــک را کســب می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری رقابت هــای جــودو قهرمانــی‬ ‫اســیا بــا حضــور ‪ ۱۹۵‬جــودوکار از ‪ ۳۰‬کشــور بــه میزبانــی‬ ‫بیشــکک قرقیزســتان در هفتــه گذشــته خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تیــم ملــی ایــران بــا پنج جودوکار در این دوره از مســابقات‬ ‫شــرکت کــرده بــود کــه تنهــا محمــد محمــدی بریمانلــو بــا‬ ‫کســب ‪ ۱۲۶‬امتیــاز موفــق بــه کســب یــک عنــوان پنجمــی‬ ‫شــد و ســایر نفــرات ایــران از دور مســابقات حــذف شــدند‪.‬‬ ‫ورزشــکاران در رده های مختلف جودو اســتان فعالیت‬ ‫دارنــد کــه حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر انها در رده نوجوانان هســتند‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۵۰۰‬شغل برای زندانیان خراسان‬ ‫شمالی در اولویت استان است‬ ‫محمــد علــی شــجاعی در جلســه بررســی تفاهــم‬ ‫نامه هــای خراســان شــمالی بــا ســازمان زندان هــای کشــور‬ ‫که در ســالن جلســات اســتانداری برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجــرای طرح هایــی بــا هــدف ایجــاد شــغل پایــدار بــا تاکیــد‬ ‫بــر حرفــه امــوزی در دســتور کار باشــد تــا دغدغــه اشــتغال‬ ‫و درامــد زندانیــان و خانواده هــای انــان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ایجــاد اشــتغال و حرفــه‬ ‫امــوزی بــرای مجموعــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــری زندانیــان و یکــی‬ ‫از اعضــای خانواده هــای انــان را گام نخســت دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬در بحــث حرفــه امــوزی بایــد جغرافیــای سیاســی‬ ‫ســکونت زندانیــان مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش داریــم بــا اجــرای طرح هــای اشــتغال زا‬ ‫پایــدار وضعیــت زندانیــان تغییــر کنــد و تبدیــل بــه فــردی‬ ‫دارای کرامــت در جامعــه شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در بخــش پایانــی‬ ‫ســخنان خــود گفــت‪ :‬بایــد بررســی کنیــم در کــدام‬ ‫پروژه هــای عمرانــی شــرکت ها و ادارات دولتــی‬ ‫اســتان می توانیــم بــا هماهنگــی ســازمان امــور‬ ‫زندانیــان اســتان‪ ،‬زندانیــان و فرزنــدان پســر انــان‬ ‫را بــه کار بگیریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۱۶‬نفــر بی ســواد و کــم ســواد در اجــرای طــرح ارتقــای باســوادی و براســاس تفاهم نامــه امضا شــده بین ســازمان‬ ‫نهضت ســواداموزی و اســتانداری جذب شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ملیحــه یغمایــی روز چهارشــنبه بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۷۶‬درصــد از تعــداد بی ســواد و کــم ســواد جــذب شــده در ایــن طــرح را بانــوان و مابقــی را اقایــان‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیــش تریــن گــروه ســنی جــذب شــده ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۹‬ســال دارد گفــت‪ :‬همچنیــن از افــراد جــذب شــده بــی ســواد و کــم ســواد ‪ ۳۴.۵۴‬درصــد در مناطــق شــهری و ‪ ۶۵.۴۶‬درصــد دیگــر نیــز‬ ‫در مناطق روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــرای اجــرای ایــن تفاهم نامــه را کــه دی مــاه ســال ‪ ۹۸‬منعقــد شــد‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال دانســت و گفــت‪۱۵۸ :‬میلیــارد ریــال ایــن میــزان اعتبــار را وزارت کشــور و‬ ‫‪ ۴۲‬میلیــارد ریــال دیگــر از منابــع محلــی اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫یغمایــی گفــت‪ :‬پــس از انعقــاد تفاهــم نامــه وارد اقدامــات اجرایــی شــدیم و نخســتین اقــدام صــورت گرفتــه ایــن بــود کــه کار را ســطح بنــدی کردیــم و برنامــه عملیاتــی مــدون و منســجم طراحــی شــد و‬ ‫ســپس بــه تاییــد کارگــروه مربوطه رســید‪.‬‬ ‫خالصــه دوســتانی کــه در ســر ســودای یــک شــبه‬ ‫پولــدار شــدن ان هــم بــه دالر را بعــد از احیــای برجام‬ ‫دارنــد‪ ،‬از ایــن فایــل هــا خریــداری نکننــد‪ .‬بــا مــن‬ ‫تمــاس بگیرنــد تــا فایــل را برایشــان رایــگان بفرســتم!‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از ان‪ ،‬انجــام اقدامــات الزم بــرای اخــذ اعتبــار الزم جهــت اجــرای طــرح صــورت گرفــت کــه در ایــن راســتا ‪ ۱۴۵‬میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــدی و مابقــی در قالــب کتــاب هایــی کــه مــورد‬ ‫نیــاز اســتان بــود‪ ،‬تفاهــم نامــه مبادلــه و برنامــه زمــان بنــدی نیــز بــرای ان در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عشــایر این اســتان با تولید ‪ ۲۵‬درصد گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصد گوشــت قرمز عشــایر کشــور‬ ‫را تولیــد مــی کننــد و ســرانه دام انــان بیــش از میانگیــن کشــوری اســت و بــه طور میانگیــن هر خانوار‬ ‫عشــایر این اســتان ‪ ۱۸۰‬راس دام ســبک دارد که این ســرانه در کشــور ‪ ۱۳۰‬راس اســت‪.‬‬ ‫جذب حدود‪۱۶‬هزار بی سوادخراسان شمالی‬ ‫فایــل حــاوی کلیاتــی دربــاره نحــوه کســب درامــد از‬ ‫طریق نوشــتن برای مجالت خارجی‪ ،‬برنامه نویســی‬ ‫برای شــرکت های خارجی‪ ،‬صادرات صنایع دســتی‪،‬‬ ‫معرفــی جاذبــه هــای کشــور و دعــوت توریســت بــه‬ ‫کشــور و ‪ ...‬بــود‪ .‬دســت اخــر هــم تبلیــغ موسســه‬ ‫خودشــان بــرای اجــاره کامپیوتــر در کشــورهای‬ ‫خارجــی و نحــوه افتتــاح حســاب بانکــی بــود!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مسیرهای کوچ عشایر این استان شامل سه ایلراه اصلی شمالی‪ ،‬جنوبی و میانی است‪.‬‬ ‫ی ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد دامــی در اختیــار دارنــد و ‪ ۹۰‬درصــد درامد انان وابســته‬ ‫عشــایر خراســان شــمال ‬ ‫بــه دام اســت و مابقــی از از محــل تولیــد صنایــع دســتی‪ ،‬جمــع اوری گیاهــان دارویــی و زراعــت و‬ ‫باغــداری تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫یعنــی هشــت ســال ملــت را بــا وعــده هــای‬ ‫برجامــی و پســابرجامی عــاف خودشــان کردنــد‬ ‫کــم نبــود‪ ،‬بــاز دوبــاره جنــازه برجــام را پهــن‬ ‫کــرده انــد و دارنــد برایــش الالیــی مــی خواننــد!‬ ‫‪2‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در فصــل بهــار عشــایر خراســان شــمالی دام هــای خــود را از مناطــق‬ ‫قشــاقی اســتان گلســتان بــه ســمت مناطــق ییالقــی دامنــه کــوه هــای شــاه جهــان‪ ،‬گلیــل و‬ ‫ســرانی شــیروان‪ ،‬ارتفاعــات فــاروج‪ ،‬ســالوک و االداغ اســفراین و بجنــورد کــوچ مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی زریــن گل خراســان شــمالی شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 2951‬و شناســه ملــی ‪ 10860396054‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ ‪1399/10/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای ناصــر بهــادری بــه شــماره ملــی ‪ 5919957001‬اقــای جــواد علــی پــور بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0670480258‬اقــای اکبــر بهــادری بــه شــماره ملــی ‪ 5919533900‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1113954‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ســامت روان روزنــه امیــد زندگــی نــو موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪ 255‬و شناســه ملــی ‪ 10400016655‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪1396/05/29‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬فریبــا رحمانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682460311‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای قاســم رحمانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0670420662‬بــه ســمت مدیرعامــل و‬ ‫عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای مهــدی دانــا بــه شــماره ملــی ‪ 5919388587‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند ‪- .‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور موسســه از قبیــل‬ ‫چک‪،‬ســفته‪،‬بروات قراردادهــا و عقوداســامی و اوراق عــادی بــا امضــای اقــای قاســم رحمانــی ( مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ) و خانــم فریبــا رحمانــی ( رئیــس هیئــت مدیــره ) همــراه بــا‬ ‫مهــر موسســه معتبــر میباشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1113953‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تهیــه و توزیــع درب و پنجــره ســازان اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 47‬و شناســه ملــی ‪ 10860288060‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/11/20‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی ســال ‪ 1397‬شــرکت شــامل ســود و زیــان‪ ،‬عملکــرد و تقســیم ســود و ترازنامــه مالــی منتهــی بــه ‪ 1397/12/30‬تصویــب‬ ‫شــد‪ - .‬محمــد علــی رضــازاده حصــار بشــماره ملــی ‪ 0638698391‬و ابراهیــم جعفــر نــژاد بشــماره ملــی ‪ 0638630096‬بــرای مـدّت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1113952‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تهیــه و توزیــع درب و پنجــره ســازان اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 47‬و شناســه ملــی ‪ 10860288060‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪1398/11/20‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت بــه ادرس اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان اســفراین ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر اســفراین‪ ،‬محلــه مطهــری ‪ ،‬کوچــه شــهید علیــزاده [شــهید مطهــری‬ ‫‪ ، ]23‬خیابــان شــهید مطهــری ‪ ،‬پــاک ‪ ، 331‬طبقــه همکــف کــد پســتی ‪ 9661655373 :‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1113951‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ســفر ســیر اریــا اســفراین شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 240‬و شناســه ملــی ‪ 10860296024‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1397/07/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬نــام شــرکت بــه « تنــدر افــاق پیمــای ســپهر ائیــن « تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1113949‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ریشــه پــی شــالوده جمــع شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5158‬و شناســه ملــی‪ :14005890283‬بــه اســتناد صــورت جلســه هئیــت مدیــره مــورزخ ‪ 1399/11/25‬در خصوصــو افزایــش‬ ‫ســرمایه بــه هیئــت مدیــره و بــا رعایــت تشــریفات مقــرر اساســنامه و الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال منقســم بــه ‪ 100‬ســهم ‪ 10000‬ریالــی بــه نــام بــه مبلــغ ‪ 100000000‬ریــال منقســم‬ ‫بــه ‪ 100‬ســهم ‪ 1000000‬ریالــی بــا نــام از محــل اورده نقــدی کــه طــی گواهــی بانکــی بــه شــماره ‪ 112474/99/6‬مــورخ ‪ 1399/11/24‬بانــک رفــاه کارگــران شــعبه مرکــزی بجنــورد (کــد شــعبه ‪ ) 271‬پرداخــت گردیــده و از طریــق‬ ‫افزایــش ارزش اســمی ســهام افزایــش یافــت ‪ .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال بــه مبلــغ‪ 100000000‬ریــال از محــل اورده نقــدی و از طریــق افزایــش ارزش اســمی ســهام افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اســاس‬ ‫نامه شرکت به شرح مذکور اصالح می گردد‪1 113950 .‬‬ صفحه 4 ‫ســردار ســرتیپ دوم «ســعید مطهــری زاده» بــا حکــم فرمانــده نیــروی انتظامــی بــه‬ ‫عنــوان فرمانــده جدیــد انتظامــی خراســان شــمالی منصــوب شــد‪.‬‬ ‫سردار‬ ‫«سعید مطهری زاده»‬ ‫فرمانده جدید انتظامی‬ ‫خراسان شمالی شد‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ‪1400‬‬ ‫مدیر کل پست استان گلستان‬ ‫پست گلستان پیشران توسعه‬ ‫خدمات کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن روابــط عمومــی اداره کل پســت اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬مهــرداد جاللــی مدیــرکل پســت اســتان گلســتان طــی مصاحبــه ای بــه‬ ‫شــرح زیــر‪ ،‬بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای پســت اســتان گلســتان پرداخــت‪.‬‬ ‫پســت اســتان گلســتان در چنــد ســال اخیــر بــا ایجــاد فضــای مناســب بــرای‬ ‫فعالیــت کســب و کار تجــارت الکترونیــک در توســعه ایــن مــدل خدمــات پیشــگام‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫پســت اســتان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــا ایجــاد کمیتــه تجــارت الکترونیــک در اســتان‬ ‫بــا محوریــت اســتانداری گلســتان بــا حضــور ادارات کل و ســازمانهای مرتبــط‬ ‫در اســتان توانســته اســت‪ ،‬بــا امــوزش‪ ،‬توانمندســازی‪ ،‬بکارگیــری بخــش هــای‬ ‫خصوصــی و فرهنــگ ســازی‪ ،‬موقعیــت اســتان را بــا ایجــاد ترافیــک مرســوالت‬ ‫پســتی‪ ،‬رشــد شــاخص هــای پســتی را بــاال بــرده و بــا فراهــم کــردن خدمــات بــا‬ ‫کیفیــت و پشــتیبانی لجســتیکی و رفــع موانــع‪ ،‬تعــداد فعــاالن در ایــن حــوزه را‬ ‫بیشــتر کنــد‪.‬‬ ‫جاللــی در جهــت کار هــای در دســت اقــدام گفــت؛ توســعه وب ســرویس هــای‬ ‫خدمــات پســتی بــه منظــور ســرعت بخشــی در کار از جملــه کارهــای موفــق جهــت‬ ‫کاهــش هزینــه هــای مرتبــط در خدمــات پســتی‪ ،‬همچنیــن فراگیــری خدمــت‬ ‫صاپســت( صنــدوق الکترونیکــی پســت) بــرای کلیــه اســتفاده کننــدگان ســرویس‬ ‫هــای ارســال و مراســات کــه منجــر بــه افزایــش کیفیــت خدمــت مــی گــردد در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان گلســتان بیــان داشــت؛ بــا افزایــش ســهم فروشــگاههای‬ ‫اینترنتــی و ارســال و توزیــع مناســب و بــه موقــع مرســوالت ایــن فروشــگاه هــا‪،‬‬ ‫اســتان گلســتان در ســال ‪ ۹۹‬جــزء اســتانهای برتــر کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مهــرداد جاللــی گفــت؛ اســتان گلســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫رشــد شــاخص ســرویس هــای پســتی برنامــه ریــزی نمــوده اســت کــه ایــن کار بــا‬ ‫هــدف گــذاری صحیــح در برنامــه هــای کاری‪ ،‬امــوزش صحیــح ‪ ،‬نظــارت بــر امــور‬ ‫‪ ،‬رضایــت مشــتریان‪ ،‬تعامــل بــا بخــش هــای مختلــف اســتانی کــه منجــر بــه رشــد‬ ‫توســعه پســت اســتان گلســتان در مجموعــه شــرکت ملــی پســت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا بکارگیــری صحیــح امکانــات‪ ،‬اســتفاده از فرصــت هــا‪ ،‬هدفمنــد و توانمندســازی‬ ‫ظرفیــت هــای موجــود شــبکه پســتی و بهــره منــدی از نیروهــای زحمــت کــش و‬ ‫خســتگی ناپذیــر‪ ،‬ایجــاد خدمــات نویــن و فرهنــگ ســازی مــی تــوان هزینــه هــای‬ ‫اجتماعــی را کاهــش داده و ســطح خدمــات مناســب و بــا کیفیــت را بــه ســطوح‬ ‫مختلــف جامعــه گســترش داد‬ ‫شهرستانها‬ ‫کرونا موجب رونق ارسال‬ ‫مرسوالت پستی شد‬ ‫سرپرســت اداره پســت گنبــد کاووس از افزایــش‬ ‫‪ ۳.۷‬برابــری ارســال مرســوالت پســتی ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی رجبلــو گفــت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۸‬در مجمــوع ‪ ۷۱۷‬هــزار و ‪۱۵۷‬‬ ‫فقــره انــواع مرســوالت پســتی ( ســاالنه ‪ ۱۰۲‬هــزار‬ ‫مرســوله) از طریــق اداره پســت گنبــدکاووس بــه‬ ‫ســایر مناطــق ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون ‪۳۸۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۵‬فقــره مرســوله پســتی از ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ســایر مناطــق اســتان و کشــور‬ ‫ارســال شــد کــه در مقایســه بــا میانگیــن ســال قبــل‬ ‫ان ‪ ۳.۷‬برابــر بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬مجمــوع‬ ‫مرســوالت پســتی ارســالی مــردم گنبــدکاووس در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬و از طریــق اداره پســت را ‪ ۳۸۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۶۵‬فقــره اســت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت باتوجه به رونق تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫‪ ۲۹۱‬هــزار و ‪ ۲۲۶‬فقــره ایــن بســته هــا متعلــق بــه‬ ‫بســته های ارســالی توســط فروشــگاه ها و شــاغالن‬ ‫فضــای مجــازی ایــن شهرســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بیماری لکه سفید کنترل شد‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان از‬ ‫تکثیــر ‪ ۵۰‬میلیــون قطعــه بچــه میگــو بــرای تامیــن بخشــی‬ ‫از نیــاز مراکــز پــرورش ایــن ابــزی در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد ســقلی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال مــزارع میگــوی گمیشــان بــرای فصــل پــرورش بــه‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیــون قطعــه بچــه میگــو احتیــاج دارنــد کــه‬ ‫مابقــی نیــاز مراکــز پــرورش گلســتان از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫تامیــن و در اختیــار پــرورش دهنــدگان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظرفیــت تولیــد و پــرورش بچــه میگــو در‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۵۰‬میلیــون قطعــه اســت امــا بــروز بیمــاری‬ ‫ویروســی لکــه ســفید طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بخشــی از ظرفیــت‬ ‫کارگاه تکثیــر بچــه میگــوی گمیشــان را غیرفعــال کــرد‪.‬‬ ‫معــاون ابــزی پــروری ادراه کل شــیالت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وزن بچــه میگــو تولیــدی بــرای ذخیــره ســازی و پــرورش‬ ‫در مــزارع‪ ۲۰۰ ،‬میلــی گــرم اســت کــه بعــد از یــک طــی‬ ‫دوره پــرورش ‪ ۱۲۰‬روزه بــا وزن ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۱۷‬گــرم در میانــه‬ ‫شــهریورماه برداشــت و روانــه بــازار مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ذخیــره ســازی بچــه میگــو در مــزارع پــرورش‬ ‫گلســتان اواخــر اردیبهشــت اغــاز و تــا میانــه تیرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ســایت پرورشــی گمیشــان واقــع در‬ ‫شــمال غــرب گلســتان تنهــا مجتمــع تولیــد میگــو در شــمال‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫برنامه فینال لیگ برتر بسکتبال مردان‬ ‫حــدود ‪ 500‬روز از اخریــن باخــت تیــم بســکتبال شــهرداری‬ ‫گــرگان مــی گــذرد‪.‬‬ ‫تیمــی کــه بعــد از ‪ 25‬اذرمــاه ســال ‪ 1398‬در تمامــی‬ ‫مســابقات بــا صالبــت و اقتــدار تمــام تیم ها را شکســت داده‬ ‫و روح جنگندگی را روز به روز بیشتر در خود دیده است‪.‬چه‬ ‫بازیکنان فصل گذشــته و چه بازیکنان این فصل با عشــق و‬ ‫تعصب مثل یک ســرباز برای یک شــهر تاریخی بازی کردند‪.‬‬ ‫اکنــون تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان بــا حضــور در فینــال‬ ‫لیگ برتر بســکتبال کشــور یک شــنبه شــب ‪ 29‬فروردین ماه‬ ‫بــه مصــاف تیــم مهــرام تهــران مــی رود‪.‬‬ ‫مســابقات فینــال لیــگ برتــر بســکتبال مــردان بــه صــورت ‪3‬‬ ‫بــرد از ‪ 5‬بــازی و رقابــت مرحلــه رده بنــدی بــه صــورت تک بازی‬ ‫برگــزار مــی شــود کــه شــب گذشــته تیــم شــیمیدر قــم بــا عبور‬ ‫از ســد تیــم پاالیــش نفــت ابــادان در مرحلــه رده بندی موفق‬ ‫به کســب رتبه ســوم شــد‪.‬‬ ‫ســایر بــازی هــای دو تیــم شــهرداری گــرگان و مهــرام‬ ‫تهــران در روزهــای ســه شــنبه ‪ 31‬فروردیــن مــاه‪ ،‬پنــج‬ ‫شنبه‪2‬اردیبهشــت‪ 4 ،‬اردیبهشــت و بــازی نهایــی در ‪6‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه تیمــی در هــر ســه بــازی‬ ‫ابتدایــی بــه پیــروزی دســت یابــد‪ ،‬ســایر رقابــت هــا برگــزار‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تایید صدور ‪ 788‬ایمنی اسانسور در گلستان‬ ‫در سال گذشته ‪ 788‬تاییدیه ایمنی و کیفیت برای اسانسورهای گلستان صادر شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مدیــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬در ســال ‪ 788 ،1399‬اسانســور مــورد بازرســی قــرار گرفــت و پــس از اعــام نواقــص و رفــع تمامــی‬ ‫انهــا موفــق بــه اخــذ تاییدیــه ایمنــی شــدند‪.‬‬ ‫رضــا دهدشــتی زاده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه‪ :‬از بیــن اسانســورهای بازرســی شــده در ســال گذشــته‪ 585 ،‬مــورد‪ ،‬اسانســورهای جدیدالنصــب بودنــد کــه بازرســی از انهــا‪،‬‬ ‫بازرســی اولیــه محســوب مــی شــد؛ افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه اعتبــار تاییدیــه هــای صــادره بــرای اسانســور یــک ســاله اســت‪ ،‬نیــاز اســت تــا مدیــران و مالــکان ســاختمان‬ ‫هــا پــس از اتمــام اعتبــار تاییدیــه اسانســورهای خــود‪ ،‬بــرای بازرســی ادواری و دریافــت تاییدیــه ادواری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان افــزود‪ :‬خوشــبختانه در ســال گذشــته تعــداد ‪ 203‬اسانســور کــه پیــش از ســال ‪ 99‬تاییدیــه اولیــه دریافــت کــرده بودنــد‪ ،‬مــورد بازرســی‬ ‫ادواری قــرار گرفتــه و تاییدیــه ادواری بــرای انهــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫دهدشــتی زاده در پایــان یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده کننــدگان از اسانســورها مــی تواننــد بــا ارســال کــد ‪ 10‬رقمــی نصــب شــده در داخــل کابیــن اسانســور کــه بــا عنــوان شناســه‬ ‫ملــی اسانســور شــناخته مــی شــود‪ ،‬بــه ســامانه پیامکــی ‪ ،10001517‬از وضعیــت تاییدیــه ان اسانســور مطلــع شــوند و در صــورت مشــاهده اسانســور بــدون تاییدیــه‪ ،‬موضــوع‬ ‫را از طریــق ســامانه پیامکــی ‪ 30001517‬یــا تلفــن ‪ 1517‬بــه اســتاندارد گلســتان گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪291‬‬ ‫‪32‬قلم‪ 9 ،‬تفکر‬ ‫رئیــس اداره مطبوعــات گلســتان گفــت‪ :‬انتخابــات‬ ‫هیئــت مدیــره خانــه مطبوعــات گلســتان بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی و همزمــان بــا دو اســتان مرکــزی و گیــان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســن دیلــم در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬تاییــد صالحیــت ‪ 32‬نامــزد بــرای حضــور در‬ ‫ایــن رویــداد انجــام شــد کــه در مجمــوع ‪ 9‬نفــر بــه این‬ ‫کرســی دســت خواهنــد یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن جمــع ‪ 32‬نفــره ‪ 6‬نفــر بــرای‬ ‫نمایندگــی روزنامــه هــای سراســری‪ 7 ،‬نفــر بــرای‬ ‫نمایندگــی مدیــران مســئول‪ 9 ،‬نفــر بــرای نمایندگــی‬ ‫خبرنــگاران‪ 2 ،‬نفــر بــرای نمایندگــی خبرگــزاری و ‪ 8‬نفر‬ ‫نیــز بــرای نمایندگــی بازرســان ایــن نهــاد صنفــی ثبــت‬ ‫نــام کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مطبوعــات گلســتان در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی افــراد تاییــد شــده در خانــه مطبوعات که‬ ‫دارای گــذرواژه ورود بــه ســامانه هســتند مــی تواننــد‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۱‬الــی ‪ ۱۳‬روز چهارشــنبه اول اردیبهشــت‬ ‫مــاه در ایــن انتخابــات شــرکت کــرده و بــه نامزدهــای‬ ‫انتخابــی خــود رای دهنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت افــرادی کــه از قبــل عضویــت انــان در‬ ‫ســامانه تاییــد شــده و نــام انــان در لیســت اعضــای خانــه‬ ‫مطبوعات و رســانه های اســتان گلســتان وجود دارد‪ ،‬نیاز‬ ‫بــه ثبــت نــام مجــدد ندارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سرقت مرگبار از پیرمرد گرگانی‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پائیــز ســال ‪ 98‬بدنبــال اعــام مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک مــورد اتــش ســوزی‬ ‫منــزل در یکــی از محلــه هــای گــرگان‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫عوامــل پلیــس اگاهــی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از ورود بــه منــزل و بررســی‬ ‫از ان متوجــه حضــور جســد مــردی حــدودا ‪70‬‬ ‫ســاله بــا دســت و پــای بســته شــدند کــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان یــک ســاعت از فــوت وی گذشــته بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان بــا بیــان اینکــه طــی‬ ‫بررســی هــا مشــخص شــد مقتــول همســر و فرزنــدی‬ ‫نداشــته و در ان منــزل بــه تنهایــی زندگــی مــی کــرده‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تحقیقــات پلیــس بــرای دســتگیری قاتــل اغــاز‬ ‫شــد امــا هیــچ ســرنخی در ایــن پرونــده وجــود نداشــت‬ ‫کــه ایــن موضــوع کار را پیچیــده و دشــوار کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬دو ســال‬ ‫پــس از وقــوع ایــن حادثــه تلــخ و در اواســط فروردیــن‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی حین گشــت زنی‬ ‫هدفمنــد در نقــاط جــرم خیــز‪ ،‬ســارقی را حیــن ســرقت‬ ‫دســتگیر و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی بــرای‬ ‫تحقیقــات بیشــتر وی را بــه مقــر پلیــس منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در تحقیقات اولیه مشــخص شــد‬ ‫متهــم اکثــر ســرقت هایــش را در حوالــی همــان منطقه‬ ‫ای کــه دو ســال قبــل جســد پیرمــرد کشــف شــده انجــام‬ ‫داده کــه ایــن موضــوع شــک مامــوران را برانگیخــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫متهــم در اعترافاتــش اعــام کــرد «مقتــول را از قبــل‬ ‫مــی شــناختم و اطــاع داشــتم کــه وی بــا یــک گاری‬ ‫دســتی بــرای امرارمعــاش در یکــی از میادیــن گــرگان‬ ‫برنــج مــی فروختــه کــه یــک شــب وی را تعقیــب و بــه‬ ‫انگیــزه ســرقت برنــج وارد منزلــش شــدم کــه پیرمــرد‬ ‫بــه محــض دیدنــم قصــد ایجــاد ســر و صــدا داشــت‬ ‫لــذا بــرای ســاکت کردنــش او را بــه قتــل رســاندم»‪.‬‬ ‫ســرهنگ مروتــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬قاتــل‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی پنبــه مســعود شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 394‬و شناســه ملــی ‪ 10860308114‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1397/07/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره به قرار ذیــل انتخاب گردیدنــد‪ :‬اقایان عبدالله فاطمی بــه کد ملی‪ 4579419553‬ومحســن‬ ‫فاطمــی بــه کــد ملــی‪0064520331‬و مســعود فاطمــی بــه کــد ملی‪0058289161‬بســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای مهــدی فاطمــی بــه کــد ملــی ‪ 0055125328‬بســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیــد‪ - .‬خانــم فاطمــه براتــی بــه کــد ملــی‪ 5249178790‬بســمت بــازرس اصلــی واقــای مرادقلــی‬ ‫فضلــی بــه کدملــی‪ 2030048437‬بســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت تــا پایــان ســال ‪ 1397/12/29‬انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مانــه و ســملقان (‪)1113948‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت دانــش پژوهــان محیــط شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5200‬و شناســه ملــی ‪ 10102879181‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1396/11/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای حســین پارســا بــا شــماره ملــی ‪ 5219662058‬بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره و خانــم زکیــه پارســا بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 5219875426‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و اقــای میــاد مســعودی فــر بــا شــماره ملــی ‪ 2122626402‬بــه ســمت عضــو اصلــی هیــات مدیــره انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬کلیــه قــرارداد هــا و اســناد رســمی و تعهــداور بانکــی از قبیــل چک ‪ ,‬ســفته ‪ ,‬بــرات و اوراق بهــادار با امضای منفرد اقای حســین پارســا (مدیرعامل و رئیس‬ ‫هیــات مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضــای منفــرد اقــای حســین پارســا (مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1113947‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی زرین گل خراســان شــمالی شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت ‪ 2951‬و شناســه ملی ‪ 10860396054‬به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/10/05‬تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ‪ - :‬ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید‪ :‬اقای ناصر بهادری به شــماره ملی ‪5919957001‬‬ ‫بــه ســمت مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره اقــای جــواد علــی پــور بــه شــماره ملــی ‪ 0670480258‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره اقــای اکبــر بهــادری بــه شــماره ملــی ‪ 5919533900‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ‪ -‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی و‬ ‫همچنیــن اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء اقــای ناصــر بهــادری یــا اقــای جــواد علــی پــور همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1113946‬‬ ‫نظرباینکــه اقــای ســید ســجاد طالبــی ســنگدهی برابــر وکالــت نامــه ‪ 1399/12/27-97937‬دفترخانــه ‪ 15‬چابهــار از طــرف مالــک ثبتــی اقــای ســید خلیــل طالبــی ســنگدهی فرزنــد جرئیــل شناســنامه ‪ 1002‬و شــماره ملــی ‪ 5789746187‬صــادره دودانگــه بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 21‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و‬ ‫مدعــی مــی باشــند‪ .‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 2‬فرعــی از ‪ 127‬اصلــی بخــش ‪ 2‬گــرگان بنــام اقــای ســید خلیــل طالبــی ســنگدهی ذیــل ثبــت ‪ 2185‬دفتــر ‪ 12‬صفحــه ‪386‬ثبــت و ســند مالکیــت دفترجــه ای بشــماره چاپــی ‪ 603923‬صــادر و تســلیم شــده ســپس برابر ســند رهنــی ‪1375/12/14-6552‬‬ ‫دفتــر خانــه ‪ 88‬گــرگان در رهــن بانــک مســکن شــعبه مرکــزی گــرگان قــرار گرفتــه اســت بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت ‪ .‬لــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪– 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد‪ .‬تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشــار ‪/1400/01/30‬م‪.‬الــف‪6677:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪/‬ازطرف رضا باقری‬ ‫اگهــی تحدیــد اختصاصــی‪ :‬بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن و تکملیــف تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا گردیــده اســت دارای پــاک ‪ 693‬از ‪ 261‬اصلــی بخــش ‪ 2‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی الملنــگ بــه مســاحت ‪ 104‬متــر مربع ملکی اقای مجتبی یوســفی روشــن‬ ‫فرزنــد حســین ســاعت ‪ 10:30‬صبــح روز چهارشــنبه ‪ 1400/02/29‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان انجیــراب ‪ 16‬فرعــی دوم ســمت راســت داخــل کوچــه درب ســوم بــا کــد پســتی ‪ 4919987203‬بعمــل خواهــد ‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی حــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط‬ ‫تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت‬ ‫یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهد نمود‪.‬م‪.‬الــف‪ 6671:‬تاریــخ انتشــار‪1400/01/30:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪/‬ازطرف رضا باقری‬ ‫خانــم قرجــه گل شــیخ فرزنــد مــراد اقــا بــه شــماره ملــی ‪ 2239925523‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی بــه مســاحت ‪ 81.84‬مترمربــع بــه شــماره چاپــی ســند مالکیــت ‪ 748249‬ســری ج ‪ 94‬بــه پــاک‬ ‫ثبتــی ‪-1105/39631‬اصلــی ناحیــه یــک بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــدکاووس تحــت شــماره دفتــر الکترونیــک ‪ 139620312004002547‬بنــام قرجــه گل شــیخ فرزنــد مــراد اقــا ثبــت و صــادر گردیــده‪ ،‬و برابــر ســند رهنــی شــماره ‪ 1389/03/16-16815‬دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 104‬گنبــدکاووس در‬ ‫قبــال مبلــغ ‪ 40.939.209‬ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه قابوســیه گنبــدکاووس مــی باشــد‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ ،‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪( 10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8116 :‬‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 5 ‫تعطیل تمامی اماکن‬ ‫و فعالیت های‬ ‫ورزشی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دبیــر کمیتــه نظــارت بــر ســامت اماکــن ورزشــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه منظــور‬ ‫یــاری مدافعــان ســامت و جلوگیــری از رونــد شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تمامــی اماکــن و‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی در شــهرهای بــا رنــگ بنــدی قرمــز و نارنجــی خراســان شــمالی‬ ‫تعطیــل شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪291‬‬ ‫خود شناسی ‪...‬‬ ‫سالمت و فضای مجازی‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫بیماری ‪ SMA‬چیست ؟‬ ‫بیمــاری اس ام ای (‪SMA: spinal muscular‬‬ ‫‪ )atrophy‬یــک بیمــاری عصبــی عضالنــی می باشــد‬ ‫کــه ان را بــا نام هــای بیمــاری اتروفــی عضالنــی‬ ‫نخاعــی و وردینــگ هافمــن نیــز می شناســند‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری یــک بیمــاری ژنتیکــی بوده پیشــرونده‬ ‫می باشــد کــه بــا گذشــت زمــان شــدت بیمــاری‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬تغییراتــی در ســاختار ژنتیکــی‬ ‫ژن ‪ SMN1‬در نهایــت منجــر بــه چهــار نــوع مختلــف‬ ‫ایــن بیمــاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــروع ایــن بیمــاری ممکــن اســت در دوران‬ ‫جنینــی و یــا بزرگســالی رخ دهــد کــه در هــر صــورت‬ ‫بــه دلیــل پیشــرونده بــودن بــا گذشــت زمــان شــدت‬ ‫تاثیــر بیمــاری بــر روی افــراد بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیر ایــن بیمــاری می توانــد بــه صــورت تدریجــی‬ ‫و یــا ســریع رخ دهــد کــه بــرای جلوگیــری از شــدت‬ ‫ســریع ایــن بیمــاری حتمــا بایــد شــخص بیمــاری‬ ‫تحــت نظــر بــوده و از خدمــات کاردرمانــی و‬ ‫فعالیت هایــی کــه باعــث می شــود شــدت بیمــاری‬ ‫را کاهــش دهــد اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عالئــم بیمــاری ام اس ای چگونــه ظاهر میشــوند‪:.‬‬ ‫•عالئــم ضعــف عضالنــی‪ ،‬سســتی و شــل بــودن‬ ‫عضــات در ســنین کودکــی یــا بزرگســالی‬ ‫•مشکالت تنفسی و تجمع ترشحات در گلو و ریه‬ ‫•مشکل در بلع و خوردن غذا‬ ‫•زمین خوردن مکرر‬ ‫•گرفتگی عروق قلب و ریه و احساس خفگی‬ ‫•فرورفتگی قفسه سینه‬ ‫علت بیماری ‪ SMA‬چیست؟‬ ‫بیمــاری اس ام ای به دلیــل نقــص و جهــش در‬ ‫ژن ‪ SMN1‬ایجــاد می شــود کــه مســئول ســاخت‬ ‫پروتئینــی بــه نــام ‪ SMN‬اســت‪.‬‬ ‫میــزان انــدک ایــن پروتئیــن در ســلول ها موجــب‬ ‫از دســت رفتــن عملکــرد طبیعــی در ســلول های‬ ‫عصبــی شــاخ قدامــی نخــاع شــده و اتروفــی‬ ‫عضــات را در پــی دارد‪.‬‬ ‫بــروز ایــن بیمــاری در دختــران و پســران یکســان‬ ‫بــوده و بــه صــورت نهفتــه بــه ارث می رســد و‬ ‫از انجایــی کــه بــه صــورت ژنتیکــی رخ می دهــد‬ ‫و در خانواده هایــی کــه نســبت فامیلــی دارنــد‬ ‫بیشــتر اتفــاق می افتد‪.‬بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی‬ ‫ازدواج هــای فامیلــی و نبــود غربالگــری مناســب‬ ‫احتمــاال امــار ابتــا در ایــران بیــش از متوســط‬ ‫جهانــی باشــد‪ .‬بنابرایــن احتمــاال حداقــل حــدود ‪ 3‬تــا‬ ‫‪ 6‬هــزار مبتــا بــه ایــن بیمــاری در ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫(بیماری اس ام ای نوع یک‪: )1 SMA type‬‬ ‫بیمــاری وردینــگ‪ -‬هافمــن (‪)Weding -Hoffman‬‬ ‫ایــن نــوع ‪ SMA‬در هنــگام تولــد و یــا در شــش ماهــه‬ ‫اول پــس از تولــد وجــود دارد و در ان هپیوتونــی‬ ‫شــدید و فقــدان حــرکات خودبخــودی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات کاهــش قــدرت و فراوانــی حــرکات‬ ‫جنیــن در داخــل رحــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان دارای توانایــی ذهنــی طبیعــی بــوده‬ ‫و در اثــر ضعــف ماهیچــه ای شــدید کــه بــر روی‬ ‫عملکردهــای تنفســی و بلــع اثــر می گــذارد‪ ،‬در‬ ‫دو ســال اول زندگــی و اغلــب قبــل از ‪12‬مــاه فــوت‬ ‫می کنــد‪ .‬تشــخیص بــا روش ژنتیکــی جایگزیــن‬ ‫تشــخیص بــه وســیله الکترومیوگرافــی شــده و هیــچ‬ ‫درمــان موثــری بــرای ایــن بیمــاری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫(بیماری اس ام ای نوع دو ‪: )2 SMA Type‬‬ ‫ایــن نــوع خفیــف تــر از نــوع ‪ 1‬بــوده و ســن شــروع‬ ‫بیمــاری بیــن ‪ 6‬تــا ‪ 12‬ماهگــی اســت‪ ،‬گرچــه ضعــف‬ ‫ماهیچــه ای و هپیوتونــی جــزء مشــخصه های‬ ‫اصلــی بیمــاری هســتند‪ .‬ایــن کــودکان می تواننــد‬ ‫بــدون کمــک گرفتــن بشــینند‪ ،‬ولــی هرگــز نمی توانــد‬ ‫بــه طــور مســتقل حرکــت کننــد‪ .‬ســرعت پیشــرفت‬ ‫بیمــاری اهســته بــوده و اکثــر کــودکان مبتــا فقــط‬ ‫تــا اوایــل دوران بلــوغ زنــده می ماننــد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب در شماره روز بعد‪...‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫همــه مــا بــه دلیــل شــناخت محــدود از‬ ‫شــخصیت خودمــان‪ ،‬معمــوال ً در انتخــاب‬ ‫رشــته ی تحصیلــی‪ ،‬شــغل‪ ،‬مهــارت هــای‬ ‫کاربــردی و در اکثــر مــواردی کــه دربــاره ی‬ ‫موضوعــی مهــم در ارتبــاط بــا اینــده بنــا بــه‬ ‫انتخــاب و تصمیــم گیــری باشــد‪ ،‬دچــار مشــکل‬ ‫مــی شــویم‪ .‬خودشناســی از جملــه مفاهیمــی‬ ‫اســت کــه بــرای تمامــی انســان هــا در مراحــل‬ ‫مختلــف رشــدی مطــرح مــی شــود‪ .‬اغلــب‬ ‫افــراد گمــان مــی کننــد بــه صــورت کامــل خــود‬ ‫را مــی شناســند امــا زمانــی کــه از ان هــا دربــاره‬ ‫اهــداف‪ ،‬ارزش هــای زندگــی شــان و دیگــر‬ ‫مســائل پرســیده مــی شــود‪ ،‬بــه خــود نیــز نمــی‬ ‫تواننــد پاســخی مناســب دهنــد‪.‬‬ ‫خودشناســی یعنــی تــاش انســان بــرای‬ ‫یافتــن بهتریــن مســیر زندگــی کــه عوامــل‬ ‫ارثــی و محیطــی در ان تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫همــه افــراد بــه دنبــال رســیدن بــه ســعادت‬ ‫و کمــال هســتند‪ ،‬امــا خودشناســی بــه‬ ‫افــراد کمــک مــی کنــد تــا جســت و جــو را‬ ‫به شــکلی ســنجیده و اگاهانه دنبال کنند‪.‬‬ ‫شــناخت خــود یعنــی شــناختن قــدرت هــا و‬ ‫ضعــف هــا‪ ،‬عالئــق و تــرس هــا‪ ،‬خواســته‬ ‫هــا و ارزوهــا کــه در نهایــت بــه شــناخت‬ ‫هــدف در زندگــی منجــر مــی شــود‪ .‬از‬ ‫طرفــی خودشناســی بــه مــا کمــک مــی کنــد‬ ‫تمــام الگوهــای فکــری مخــرب و عــادت هــای‬ ‫ناســالم خــود را بشناســیم و انهــا را اصــاح‬ ‫کنیم‪ .‬ما با خودشناســی می توانیم ســامت‬ ‫زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود را ارتقــا‬ ‫بدهیــم‪ .‬زمانــی کــه متوجــه شــویم رفتارهــا‬ ‫و عواطــف مــا تــا چــه حــدی بــه باورهــای مــا‬ ‫وابســته اســت‪ ،‬خودشناســی اهمیــت مــی‬ ‫یابــد‪ .‬انســان خودشــناس‪ ،‬فــردی اگاه اســت‬ ‫کــه خــود را از بنــد تعصبــات و تحمیــل هــای‬ ‫محیطــی ازاد مــی کنــد و مســیری اگاهانــه‬ ‫را بــرای زندگــی خــود انتخــاب مــی کنــد‪ .‬بــی‬ ‫شــک چنیــن انســانی در ســطح اجتمــاع نیــز با‬ ‫روشــن بینــی و شــناخت صحیــح از رفتارهــای‬ ‫خویــش بــه انتخــاب هایــی خردمندانــه و‬ ‫دوراندیشــانه دســت مــی زنــد‪.‬‬ ‫خودشناســی بــه شــما بــرای حرکــت بــه‬ ‫ســوی تحقــق ارزوهایتــان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع هــر چــه بیشــتر خــود را بشناســید‬ ‫تصویــر روشــن تــری از ارزوهــای خــود‬ ‫خواهیــد داشــت و بــا اگاهــی بیشــتری در‬ ‫ایــن مســیر حرکــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫تمرین های خودشناسی برای‬ ‫رسیدن به موفقیت‪:‬‬ ‫‪ )1‬نــه گفتــن بــه خــود را تمرین کنیــد‪ :‬برای‬ ‫اینکــه بتوانیــد بــه موفقیــت هــای بــزرگ و‬ ‫دســتاوردهای پایــدار برســید الزم اســت‬ ‫کــه بــه برخــی از لــذت هــا و خوشــی هــای‬ ‫زودگــذر نــه بگوییــد‪ .‬نــه گفتــن بــه خــود یک‬ ‫مهــارت اســت و ماننــد بســیار از مهــارت‬ ‫هــای دیگــر بــا تمریــن کــردن تقویــت مــی‬ ‫شــود‪ .‬هرچــه بیشــتر در برابــر امــور کوچــک‬ ‫بــه خــود نــه بگوییــد‪ ،‬قــوی تــر شــده و در‬ ‫مقابــل وسوســه هــای بــزرگ مقاومــت‬ ‫بیشــتری نشــان می دهید‪ .‬تماشــای فیلم‪،‬‬ ‫رســانه هــای اجتماعــی و فعالیــت هــای‬ ‫مجــازی از کارهــای بســیار لــذت بخشــی‬ ‫اســت کــه روزانــه وقــت بســیار زیــادی از‬ ‫افــراد مــی گیــرد و اجــازه نمــی دهنــد کــه‬ ‫افــراد بــه کارهــای دیگــر خــود بپردازند‪ .‬البته‬ ‫اســتفاده از ایــن امکانــات اشــتباه نیســت‬ ‫امــا الزم اســت کــه زمــان پرداختــن بــه انهــا‬ ‫را کمــی محــدود کنیــد تــا وقــت بیشــتری‬ ‫بــرای کارهــای مهــم خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ )2‬از واکنــش هــای ناخــوداگاه بپرهیزیــد‪:‬‬ ‫تقویــت خودشناســی باعــث مــی شــود کــه‬ ‫افــراد در موقعیــت هــای مختلــف واکنــش‬ ‫هــای عاقالنــه ای از خــود نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه خودشناســی نرســیده انــد‬ ‫در شــرایط بحرانــی واکنــش هــای عجوالنــه‬ ‫ای مــی دهنــد کــه منجــر بــه بدتــر شــدن‬ ‫شــرایط مــی شــود‪ .‬در شــرایط اســترس‬ ‫زا کــه خشــمگین هســتید یــا احســاس‬ ‫ســرخوردگی مــی کنیــد‪ ،‬یــک نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید تــا ارام شــوید‪ .‬در ایــن صــورت مــی‬ ‫توانیــد شــرایط را ارزیابــی کنیــد و مناســب‬ ‫تریــن برخــورد را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ )3‬عیــب و نقــص هــای خــود را بشناســید‪:‬‬ ‫همــه ی انســان هــا عیــب هایــی دارنــد و هیــچ‬ ‫کــس کامــل نیســت‪ .‬اینکــه افــراد عیــب هــای‬ ‫خــود را بداننــد ولــی مســئولیت انهــا را قبــول‬ ‫نکننــد هیــچ فایــده ای نخواهــد داشــت‪ .‬اکثــر‬ ‫مــردم بــه دیگــران انتقــاد مــی کننــد امــا از عیــب‬ ‫هــای خــود چشــم پوشــی مــی کننــد‪ .‬مهــارت‬ ‫خودشناســی کمــک مــی کنــد کــه افــراد عیــب‬ ‫هــای خــود را بپذیرنــد‪ .‬بــا پذیــرش عیــب هــا می‬ ‫توانیــد در جهــت بهبــود ان هــا تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )4‬توجــه بــه حــرف هــای خــود‪ :‬افــکاری که‬ ‫بــه ذهــن انســان وارد مــی شــود همــواره‬ ‫مثبــت نیســت‪ .‬بســیاری از ایــن افــکار‬ ‫منفــی هســتند و بــه راحتــی مــی تواننــد‬ ‫زمینــه افســردگی و اســترس را در انســان‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬واکنــش‬ ‫هایــی کــه نســبت بــه‬ ‫پیــروزی‪ ،‬شکســت و‬ ‫سایر اتفاقات زندگی‬ ‫تــان مــی دهیــد بــر‬ ‫ذهــن شــما تاثیــر‬ ‫مــی گذارنــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد کــه نســبت بــه‬ ‫خــود مهربــان تــر‬ ‫باشــید‪ .‬اشــتباهات‬ ‫را ببخشــید و بــرای‬ ‫پیــروز ی هــا‪ ،‬بــه‬ ‫خــود جایــزه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ )5‬درک زبــان بــدن بــرای رســیدن بــه‬ ‫خودشناســی‪ :‬زبــان بــدن بر افــکار و حال روحی‬ ‫شــما تاثیــر زیــادی مــی گــذارد‪ .‬بــرای درگ بهتــر‬ ‫حــرکات بدنــی مــی توانیــد از خــود فیلــم بگیرید‬ ‫و خــود را تماشــا کنیــد‪ .‬افــرادی کــه خمیــده راه‬ ‫مــی رونــد و اهســته و نامفهــوم صحبــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬ســطح کورتیــزول در بدنشــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد واعتمــاد بــه نفــس انهــا کاهــش مــی‬ ‫یابــد‪ .‬در مقابــل کســانی کــه بــا صــدای بلنــد‬ ‫حــرف می‪-‬زننــد و راســت مــی ایســتند اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بیشــتری دارنــد‪ .‬ایــن رفتارهــا باعــث‬ ‫افزایــش ترشــح هورمــون تستســترون در بــدن‬ ‫شــده و بهبــود کارایــی فــرد کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ )6‬بــه عقایــد متفــاوت توجــه کنیــد‪ :‬بــه‬ ‫عقایــد و نظــرات دیگــران گــوش دهیــد‬ ‫و در مــورد انهــا فکــر کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫شــما کمــک مــی کنــد کــه باورهــای خــود را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬البتــه منظــور این نیســت که‬ ‫باورهــای شــما اشــتباه و باورهــای دیگــران‬ ‫درســت و منطقــی اســت‪ .‬تبــادل نظــر و‬ ‫فکــر کــردن بــه عقایــد دیگــران ذهــن شــما‬ ‫را بــاز مــی کنــد‪ .‬بــه ایــن صــورت مــی توانیــد‬ ‫تصمیــم بگیریــد کــه کــدام بــاور درســت و‬ ‫کــدام بــاور غلــط اســت‪.‬‬ ‫‪ )7‬پیشــنهادها و انتقادهــای ســازنده‪:‬‬ ‫هــر کســی ممکــن اســت باورهــای اشــتباه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــرای برطــرف کــردن ایــن‬ ‫اشــتباهات بهتــر اســت کــه دیــدگاه تــک‬ ‫بعــدی خــود را کنــار بگذاریــد و از نظــرات‬ ‫اطرافیــان اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه بهتر اســت‬ ‫کــه بــرای ایــن کار بــه ســراغ افــراد صاحــب‬ ‫نظــر برویــد‪ .‬مربیــان و اســاتید کســانی‬ ‫هســتند که شــما را درک کرده و می توانید‬ ‫در ایــن زمینــه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ )8‬مراقبــه و مدیتیشــن را فرامــوش‬ ‫نکنیــد‪ :‬مدیتیشــن یــک تمریــن بســیار مهــم‬ ‫و تاثیرگــذار بــرای رســیدن بــه خودشناســی‬ ‫اســت‪ .‬هنــگام مدیتیشــن بــر شــیوه تنفــس‬ ‫خــود متمرکــز مــی شــوید و بــه ایــن صــورت‬ ‫افــکار منفــی از شــما دور مــی شــود‪ .‬بــرای‬ ‫افــراد مبتــدی‪ ،‬یــک جلســه ده دقیقــه ای‬ ‫کافــی اســت‪ .‬در یــک مکان ســاکت بنشــینید‪.‬‬ ‫از بینی نفس بکشــید و از دهان خارج کنید‪.‬‬ ‫تعــداد نفــس هــای خــود را بشــمارید و بر روی‬ ‫ان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )9‬نــوع شــخصیت خــود را بشناســید‪ :‬اگــر‬ ‫نــوع شــخصیت خــود را بشناســید‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــه راحتــی نقــاط قــوت خــود را بهبود‬ ‫ببخشــید و نقــاط ضعــف خــود را مدیریــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا درک نقــاط قــوت و اســتعدادهای‬ ‫خــود مــی توانیــد بــه موفقیــت هــای‬ ‫بیشــتری دســت یابیــد‪ .‬نقــاط قــوت همــان‬ ‫مهــارت هــا و دانــش هســتند کــه در طــول‬ ‫زندگــی انهــا را کســب مــی کنیــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه اســتعدادها ذاتــی هســتند و در نهــاد‬ ‫شــما قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪)10‬واژگان عاطفــی بیشــتری یــاد بگیریــد‪:‬‬ ‫احساســات فقــط بــه دو حالــت خوشــحالی‬ ‫و ناراحتــی محــدود نمی شــوند‪ .‬احساســات‬ ‫مــی تواننــد واکنــش های جســمی و رفتاری‬ ‫قدرتمنــدی ایجــاد کننــد کــه پیچیــده تــر‬ ‫از ایــن دو جالــت هســتند‪ .‬بیــان کــردن‬ ‫احساســات در قالــب کلمــات‪ ،‬اثــر درمانــی‬ ‫بــر مغــز دارد‪ .‬اگــر قــادر بــه بیان احساســات‬ ‫خــود نباشــید‪ ،‬بــه راحتــی ممکــن اســت‬ ‫دچــار اســترس شــوید‪ .‬برخــی از منابــع و‬ ‫ســایت هــا هســتند کــه فهرســت خوبــی‬ ‫از واژگان احساســی و عاطفــی را ارائــه مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ســعی کنیــد هــر روز یــک واژه ی‬ ‫جدیــد بیاموزیــد‪.‬‬ ‫کرونا پاندمی که خسته نشده است‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫کرونا نه با گریه و زاری و التماس کنترل می شــود و نه‬ ‫بــا خبــر و پســت و اســتوری گذاشــتن در فضــای مجــازی‬ ‫و یــا یادداشــت و گالیــه‪ ...‬تناقــض رفتــاری و عملکــردی‬ ‫نمی توانــد ویــروس بــه ایــن پیچیدگــی را کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫زمین گیــر کــردن بیمــاری بــا ایــن گســتردگی و شــیوع باال‬ ‫و ویروســی کــه هــزار چهــره دارد و هــر روز یکــی را رو مــی‬ ‫کنــد بــه ایــن ســادگی هــا هم نیســت‪.‬‬ ‫کرونــا ایــن مهمــان ناخوانــده‪ ،‬نگــرش عــادی بــه‬ ‫پدیده هــا را بــه چالــش کشــیده‪ ،‬بســیاری از واژه هــا‬ ‫وشــیوه های مرســوم و رایج و گاه کنش های اجتماعی‬ ‫و الگوهای رفتاری شــهروندان را به شــدت دچار خدشــه‬ ‫و تغییــرات اشــکار کــرده و در حقیقــت مــی تــوان گفــت‬ ‫دگرگــون ســاخته اســت‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬زمانــی کــه رئیــس ســتاد کرونــا کشــور ســفر‬ ‫نــوروزی را بالمانــع عنــوان کــرد بــر گســترش ایــن بیمــاری‬ ‫دامــن زد ‪.‬‬ ‫از ســوی میگوینــد در خانــه بمانیــد و ســفر نکنیــد از ســویی‬ ‫دیگــر مرزهــای هوایــی ورود و خــروج مســافران را بــاز مــی‬ ‫گذارنــد‪.‬‬ ‫مــی گوینــد در خانــه بمانیــد امــا تــردد خودروهــا را در‬ ‫مســیرهای بیــن اســتانی را ازاد مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫نتیجــه مــی شــود کشــوری کــه در وضعیــت کنتــرل قــرار‬ ‫داشــت را بــه رنــگ قرمــز دربیاوردنــد کــه ایــن رنــگ قرمــز‬ ‫چیــزی بــه ســیاهی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫بــی احتیاطــی و عــادی انــگاری کــه در درجه اول توســط‬ ‫مســئولین و در درجــه دوم توســط مــردم بــوده اســت‬ ‫جــز از پــا دراوردن کادر درمــان نتیجــه ای دیگــری‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مــی گوینــد در خانــه بمانیــد امــا وقتــی مســئولین فکــری‬ ‫بــرای معیشــت مــردم نمــی کننــد مــردم بــرای تامیــن‬ ‫معیشــت خــود در ایــن شــرایط بــد اقتصــادی بــرای امــرار‬ ‫معــاش خــود بــه خیابــان مــی اینــد و تــاش مــی کننــد‬ ‫تــا اقتصــاد خانــواده در کنــار خطــر مــرگ و از دســتدادن‬ ‫جانشــان فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫تناقضــی کــه در ســخنان مســئولین دیــده میشــود‬ ‫موجــب گشــترش بــی حــد و مــرز ایــن ویــروس شــده‬ ‫مســئولین حــرف از بســته کمــک معیشــتی مــی زننــد‬ ‫ایــن در حالــی اســت ایــن بســته هــای کمــک معیشــتی‬ ‫ماننــد مســکنی کــه درد را لحظــه ای ســاکت مــی کنــد‬ ‫عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫زمانی میتوان گفت در خانه بمانید که اســترس ناشــی‬ ‫از معیشــت در مــردم وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬اســترس‬ ‫ناشــی از اعتبــاری کــه ســالها بــرای بدســت اوردن ان‬ ‫تــاش کــرده انــد را نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ســخت اســت خانــه مانــدن امــا بــا بیــرون‬ ‫رفتــن و برگــزاری دورهمــی هــای خانوادگــی و گذرانــدن‬ ‫حــال خــوب در کنــار عزیزانمــان انهــا را در خطــری بســیار‬ ‫بــزرگ قــرار میدهیــم کــه تبعــات جبــران ناپذیــر را در‬ ‫پیــش رو دارد‪.‬‬ ‫کرونا پاندمی که خســته نشــده اســت و روزانه چنیدن‬ ‫هــزار تــن از هــم وطنانمــان را درگیــر کرده و شــماری جان‬ ‫خود را از دســت میدهد‪.‬‬ ‫بیمــاری کــه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی فاصلــه‬ ‫اجتماعــی و زدن ماســک و در خانــه مانــدن مــی تــوان از‬ ‫اســیبش در امــان مانــد‪.‬‬ ‫پــس بــا در خانــه مانــدن و رعایــت دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی مراقــب خــود و اعضــای خانــواده مــان باشــیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫هشدارهای‬ ‫انتظامی‬ ‫از نگهــداری عکــس و ضبــط فیلــم بــه صــورت خصوصــی و خانوادگــی در حافظــه تلفــن‬ ‫همــراه خــود خــودداری نمائیــد زیــرا امــکان دارد از ســوی افــراد ناشــناس مــورد ســوء‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ‪1400‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها ‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪291‬‬ ‫پلیس و فضای مجازی‬ ‫قسمت ‪ 15‬از مبحث اول‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫درباره قوانین فضای مجازی‬ ‫بیشتر بدانیم؛‬ ‫به قلم رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه در دهــه ‪1330‬تــا‬ ‫‪1340‬؛ مغازه توسط مالکینی که خودشان‬ ‫قصــد کســب و کار و اداره محــل کســب را‬ ‫احــداث میگردیــد و کمتــر بــه قصــد اجــاره‬ ‫دادن ســاخته میشــد‪.‬‬ ‫ـب فــن و حرفــه‬ ‫ـ‬ ‫صاح‬ ‫ـتاجر‬ ‫زیــرا یافتــن مسـ‬ ‫ِ‬ ‫ـب ســرمایه کار‪ ،‬ولــی فاقــد مغــازه‬ ‫و صاحـ ِ‬ ‫کار دشــواری بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا از یکســو کســب و کار ان زمــان‬ ‫مســتلزم برخــورداری از حرفــه و فــن‬ ‫مشــاغل محــدودی ماننــد اهنگــری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مسگری‪،‬عطاری‪،‬نانوایی‪،‬کفاشــی‪ ،‬بقالــی‪،‬‬ ‫رفــو گــری‪ ،‬و ‪ .....‬بــوده کــه بــه دلیــل فقــدان‬ ‫اموزشــگاههای امــوزش مشــاغل فنــی حرفــه‬ ‫ای و دانشــگاههای متعــدد امــروزی جــز از‬ ‫شــاگردی در مغــازه حاصــل نمــی شــد‪.‬‬ ‫حــاال تصــور انــرا کنیــد کــه کســی؛ هــم‬ ‫اهــل فــن و حرفــه بــرای کســب و کار باشــد‬ ‫و هــم ســرمایه بــرای راه انــدازی خریــد ابــزار‬ ‫و لــوازم و ســایر کاالهــای مصرفــی و راه‬ ‫انــدازی مغــازه ای داشــته باشــد‪ .‬امــا مغــازه‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن امــر امــروزه بدیهــی اســت و‬ ‫غالــب افــراد کــه از حرفــه و فن کســب و کار‬ ‫و ســرمایه کار برخورداند از توانایی خرید و‬ ‫ساخت مغازه ناتوانند ؛ ولی در ان روزگار‬ ‫چنیــن امــری بســیار اســتثناء بوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا ســاخت مغــازه تابــع تشــریفات‬ ‫خــاص نبــوده و هزینــه ان بــه مراتــب‬ ‫کمتــراز ســرمایه ای بــوده که مســتاجر برای‬ ‫راه انــدازی شــغل در اختیــار داشــته ‪.‬‬ ‫به همین دلیل یافتن مستاجر مطلوب‬ ‫خــودش امتیــازی بــود‪ .‬ایــن امــر مبین این‬ ‫واقعیــت اســت کــه اعیانــی مغــازه جدیــد‬ ‫االحــداث در ان روزگار‪ ،‬ارزشــی نداشــته و‬ ‫مغــازه پــس از اجــاره دادن؛ ارزش و قیمت‬ ‫پیــدا میکــرد و تجــاری بــودن مغــازه فعلیت‬ ‫مــی یافت‪.‬‬ ‫بخصــوص زمانــی کــه مســتاجر در محلــه خــود‬ ‫بــه مســلمانی‪ ،‬ارزان فروشــی‪ ،‬درســتکاری‬ ‫معــروف میگردیــد‪ ،‬مغــازه بــه علــت کســب و‬ ‫کار بــاال ارزش بیشــتری مــی یافــت‪.‬‬ ‫بعبارتــی مغــازه در ان زمــان‪ ،‬نــه بــا درب‬ ‫و دیــوار ان و یــا بــا پــاک و پایانــکار و ســند‬ ‫رســمی ان‪ ،‬بلکــه بــا کار و شــخصیت‬ ‫مســتاجر شناســایی میگردید و ارج و قرب‬ ‫و قیمــت مــی یافــت‪.‬‬ ‫حــاال تصــور کنیــد کــه مالکــی مغــازه تــازه‬ ‫ســاخته شــده خــود را کــه هیــچ نشــان‬ ‫خاصــی از موجودیــت تجــاری نداشــته و‬ ‫کســی انــرا نمــی شــناخته و داوطلبــی هــم‬ ‫بــرای اجــاره کــردن نداشــته‪ ،‬موفــق میشــود‬ ‫همــان مغــازه را بــه ده تومــان اجــاره دهــد‪.‬‬ ‫پس از ان این مغازه با فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر نــام و نشــان پیــدا میکــرد و بــه نام‬ ‫مستاجر شناسایی میگردید‪.‬‬ ‫اگــر مالــک بخواهــد ایــن مســتاجر را ظــرف‬ ‫ســال‪ ،‬از مغــازه اخــراج و خــود را داخــل‬ ‫نمایــد و بــر مســند مدیریــت کســب و کار‬ ‫پــر ســود و پــر درامــدی کــه مســتاجر نگــون‬ ‫بخــت ایجــاد کــرده‪ ،‬بنشــیند‪ ،‬نــدای وجــدان‬ ‫نــدا بــر مــی دارد کــه ای مالــک! مســتاجر را‬ ‫باور کردن خودباوری در نوجوانان‬ ‫چگونه اعتمادبه نفس فرزندانمان رابسازیم‬ ‫خودبــاوری از تجــارب زندگــی‪ ،‬به ویــژه‬ ‫در ســنین پاییــن‪ ،‬سرچشــمه می گیــرد‪.‬‬ ‫تجــارب حســاس‪ ،‬تعیین کننــده ی‬ ‫ایــن‬ ‫ِ‬ ‫احســاس خودارزشــی فــرد در درازمــدت‬ ‫بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه خودبــاوری دارنــد‪ ،‬از انچــه‬ ‫هســتند‪ ،‬راضــی و خشــنودند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫بــرای اینکــه حــس و حــال بهتری پیــدا کنند‪،‬‬ ‫روی اوردن بــه رفتارهــای‬ ‫هیــچ نیــازی بــه ‬ ‫پرخطــر ندارنــد‪ .‬چنیــن افــرادی بــرای اینکــه‬ ‫حــس خوبــی دربــاره ی خودشــان پیــدا کنند‪،‬‬ ‫بــه عوامــل خارجــی ماننــد پُســت ومقام‬ ‫یــا درامــد بــاال وابســته نیســتند‪ .‬افــراد‬ ‫دارای خودبــاوری؛ بــه خودشــان‪ ،‬دیگــران‬ ‫و محیــط اطرافشــان احتــرام می گذارنــد‪.‬‬ ‫انعطاف پذیــری ازجملــه خصوصیــات‬ ‫بــارز ایــن افــراد اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫به اســانی قادرنــد خودشــان را از ناامیدی هــا‬ ‫و شکســت ها بیــرون بکشــند‪.‬‬ ‫خودباوری چگونه ایجاد می شود؟‬ ‫خودبــاوری از کودکــی‪ ،‬توســط والدیــن‬ ‫و اطرافیــان شــکل می­گیــرد و ایجــاد مــی‬ ‫شــود‪ .‬مثــاً« اگــر کودکــی در محیــط پــر از‬ ‫تــرس بــزرگ شــود یــاد می­گیــرد کــه بترســد»‬ ‫و یــا «اگــر در محیــط پــر از تشــویق بــزرگ‬ ‫شــود می­امــوزد کــه اعتمــاد کنــد» خودبــاوری‬ ‫کــودکان از نــوع‪ ،‬نگــرش و رفتــاری کــه‬ ‫دیگــران نســبت بــه او دارنــد‪ ،‬می تواند شــکل‬ ‫بگیــرد‪ .‬رفتارهایــی چــون طــرد‪ ،‬عــدم محبت‪،‬‬ ‫عــدم توجــه‪ ،‬غفلــت‪ ،‬جــدی نگرفتــن‪،‬‬ ‫توجــه بــه نــکات منفــی‪ ،‬گــوش نــدادن‪،‬‬ ‫عــدم احتــرام‪ ،‬تحقیــر‪ ،‬تمســخر‪ ،‬ســرزنش‪،‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬مقایســه‪ ،‬انتظــار بیــش از حــد و بــد‬ ‫رفتــاری ســبب کاهــش خودبــاوری در کــودک‬ ‫مــی شــود‪ .‬از طــرف دیگــر رفتارهایــی چــون‬ ‫پذیــرش‪ ،‬احتــرام‪ ،‬محبــت‪ ،‬توجــه‪ ،‬جــدی‬ ‫گرفتن‪ ،‬احســاس تعلق‪ ،‬تشــویق‪ ،‬حمایت‪،‬‬ ‫تحســین‪ ،‬احســاس ایمنــی و انتظــارات‬ ‫مناســب موجــب افزایــش خودبــاوری در‬ ‫کــودک مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد خودبــاوری در فرزندانمــان‬ ‫بهتــر اســت بــه انهــا بیاموزیــم کــه‪:‬‬ ‫در انتخابات کالب‬ ‫هاوس نمی تواند‬ ‫تاثیرگذار باشد‬ ‫یــک پژوهشــگر حــوزه رســانه در ارتبــاط بــا‬ ‫این کــه برخــی می گوینــد کالب هــاوس در‬ ‫انتخابــات پیــش رو نقــش تعیین کننــده ای‬ ‫را ایفــا خواهــد کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬انتخابــات یــک‬ ‫پدیــده پیچیــده چندوجهــی اســت و نمی تــوان‬ ‫بهره منــدی از یــک شــبکه اجتماعــی را به عنــوان‬ ‫یــک عامــل مهــم در موفقیــت و یــا عــدم‬ ‫موفقیــت یــک کاندیــدا در ایــن فضــا برشــمرد‪.‬‬ ‫روح اللــه مهرجــو در گفت وگــو بــا خبرگــزاری‬ ‫انــا در ارتبــاط بــا شــبکه اجتماعــی «کالب‬ ‫هــاوس» (‪ )Club House‬و قابلیت هــای‬ ‫ایــن رســانه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن شــبکه اجتماعــی‬ ‫رســانه ای مبتنــی بــر صــوت اســت کــه بــه افراد‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد تــا به صــورت زنــده بــا‬ ‫هــم بــه گفت وگــو بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کالب هــاوس به عنــوان یــک‬ ‫رســانه صوتــی در فضــای مجــازی تاکنــون‬ ‫توانســته مخاطبــان زیــادی جــذب کنــد ولــی‬ ‫همچنــان مســیر طوالنــی تــا رســیدن بــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــا ســابقه ای همچــون‬ ‫فیســبوک‪ ،‬یوتیــوب‪ ،‬اینســتاگرام و ‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه رســانه در ادامــه بــه‬ ‫پلــه نردبــان خــود مکــن! و انچــه او کاشــته‬ ‫یکجــا درو مکــن! بنابرایــن ناگفته پیدااســت‬ ‫کــه درچنیــن وضعیتــی‪ ،‬چهــره عدالــت‬ ‫مخــدوش میگردیــد و لــزوم رفــع بیعدالتــی‬ ‫متصــور بــود ‪.‬‬ ‫از قضــا افــکار عمومــی و بــاور عرفــی‪،‬‬ ‫قانونگــذار را ناگزیــر نمــود‪ .‬تــا در وضــع‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ 1339‬بــه ایــن بــی‬ ‫ِ‬ ‫عدالتــی پایــان دهــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه قانونگــذار بــرای مســتاجران‪،‬‬ ‫حقــی قائــل شــد کــه از ان بــه نــام حــق‬ ‫کســب و پیشــه و یــا حــق تجــارت نــام بــرد‪.‬‬ ‫بــه موجــب ایــن حــق‪ ،‬مالکیــن ملــزم‬ ‫شــدند کــه بــه هنــگام تخلیــه‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫ای را کــه مســتاجر در ملــک انهــا ایجــاد‬ ‫کــرده بــه او برگرداننــد‪.‬‬ ‫ایــن حــق‪ ،‬حتــی بعــد از نســخ ایــن قانــون‪،‬‬ ‫توســط قانــون ســال ‪ 1356‬بــه رســمیت‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫امــا چــون مبانــی ایــن حــق؛ کــم کــم رو‬ ‫بــه زوال بــود و دیگــر مثــل ان زمــان‪ ،‬مغــازه‬ ‫ت مالــک باقــی نمیمانــد‬ ‫خالــی‪ ،‬در دســ ِ‬ ‫و صاحبــان حرفــه و فــن ِ کســب و کار نیــز‬ ‫افزایــش یافتــه بودنــد و احــداث مغــازه نیــز‬ ‫بــه اســانی و ارزانــی گذشــته نبــود؛ بــه همیــن‬ ‫دلیــل اجــاره مغــازه تــازه ســاخت تــا حــدودی‬ ‫ماننــد اجــاره مغــازه پــس از تخلیــه بــود‪.‬‬ ‫لــذا از ایــن پــس محاســبه ارزش افــزوده‬ ‫مســتاجر در ملــک مالــک‪ ،‬یعنــی همــان‬ ‫حــق کســب و پیشــه؛ مطابــق مفــاد مــاده‬ ‫‪ 11‬قانــون ســال ‪ 1339‬محــل اشــکال بــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1356‬ضمــن نســخ قانــون ســال ‪1339‬‬ ‫در مــاده ‪ 18‬مقــرر نمــود کــه وزارتیــن‬ ‫دادگســتری و مســکن و شهرســازی‪ ،‬ظــرف‬ ‫ششــماه از تاریــخ تصویــب‪ ،‬بــرای نحــوه‬ ‫محاســبه حــق کســب و پیشــه ؛ اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی وضــع نمــوده و بــه تصویــب هیــات‬ ‫دولــت برســانند‪.‬‬ ‫لیکــن ایــن امــر مهــم‪ ،‬تاکنــون مغفــول‬ ‫مانــده و کارشناســان نیــز از یکســو بــه دلیل‬ ‫خــاء قانونــی و از ســوی دیگــر‪ ،‬بــه دلیــل از‬ ‫بیــن رفتــن تدریجــی مبانــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ ،‬بــرای محاســبه ایــن حــق؛ دچــار‬ ‫اشــکال اساســی و ســر در گــم شــدند‪.‬‬ ‫و از ایــن اشــکال‪ ،‬تاکنــون هــزاران‬ ‫مســتاجر بطــور مــن غیرحــق ‪ ،‬از مالکیــن‬ ‫نگــون بخــت مبالــغ گــزاف دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫و بــه ایــن ســبب بیعدالتــی زیــادی بــه‬ ‫مالکینــی روا شــد کــه در ســنه قبــل از ســال‬ ‫‪ 1376‬مغــازه خــود را اجــاره داده بودنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه کســی از خــود نمــی پرســید کــه‬ ‫چــرا بایــد مســتاجری کــه مبلغــی بــرای‬ ‫خریــد ســرقفلی پرداخــت نکــرده اســت‪ ،‬در‬ ‫موقــع تخلیــه ‪ ،‬مالــک نگــون بخــت بایــد‬ ‫صدهــا برابــر اجــاره ای را کــه از او اخــذ‬ ‫کــرده برگردانــد ‪ ،‬درحالیکــه اجاره مغــازه در‬ ‫فــرض خالــی بــودن همــان باشــد کــه هــم‬ ‫اکنــون اســت‪.‬‬ ‫ادامه در شماره ‪292‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫‪ )۱‬هیــچ انســانی شــبیه دیگــری نیســت‪:‬‬ ‫هیــچ کــدام از انســان هــا در طــول تاریــخ‬ ‫شــبیه هــم نبــوده و نخواهنــد بــود و بــه انهــا‬ ‫یــاد بدهیــم بــه خــود بگویند«هیــچ کــس‬ ‫شــبیه مــن نیســت‪ ،‬مــن ان چــه را کــه‬ ‫هســتم دوســت دارم و احســاس خوبــی‬ ‫نســبت بــه خــودم دارم‪».‬‬ ‫ان را قبــول کننــد و در جهــت اصــاح ان‬ ‫براینــد‪ .‬چنیــن شــخصی خــود را بــاور دارد و‬ ‫ایــن دلیــل موفقیــت او اســت‪.‬‬ ‫‪ )۲‬محدودیــت هــا و توانمنــدی هــای خــود را‬ ‫بپذیرنــد‪ :‬نقــاط ضعــف خــود را بــدون نگرانــی‬ ‫و ناراحتــی بپذیرنــد و از ان هــا احســاس گنــاه‬ ‫و شرمســاری نکننــد‪ .‬چــون هیــچ فــردی نمــی‬ ‫توانــد انســانی کامــل و بــه همــه چیــز دانــا و بــه‬ ‫همــه کاری توانــا باشــد و بــا اگاهــی و پذیــرش‬ ‫نقــاط مثبــت و ضعــف خــود احســاس رضایــت‬ ‫و خشــنودی مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬یــک تصویــر قــوی ا زخودشــان بســازند‪:‬‬ ‫ـردن خودشــان بــه اینکــه‬ ‫صــر ِ‬ ‫ف متقاعــد کـ ِ‬ ‫می­تواننــد کاری را انجــام بدهنــد بــرای‬ ‫رســیدن بــه خودبــاوری کافــی نیســت‪.‬‬ ‫خودبــاوری ِ حقیقــی زمانــی بــه دســت مــی­‬ ‫ایــد کــه بــه تدریــج بتواننــد بــه درجــه هایــی‬ ‫برســند کــه خودشــان را در حــال ارامــش‬ ‫اجتماعــی ببیننــد؛ در حالــی کــه کاری را کــه‬ ‫می­خواهنــد شــروع کــرده انــد‪ ،‬کتابــی کــه‬ ‫را می­خواســتند نوشــته انــد و یــا هــر چیــز‬ ‫دیگــری را کــه الزم بــوده بــاور داشــته باشــند‬ ‫انجــام داده انــد و همــان ادمــی شــده انــد‬ ‫کــه مــی خواســتند‪.‬‬ ‫‪ )۴‬خودشــان را جــدی بگیرنــد‪ :‬بــرای ایــن‬ ‫کار بایــد بــه انهــا کمــک کنیــم کــه رونــد‬ ‫افــکار و احساساتشــان را تغییــر دهنــد‪ .‬بــه‬ ‫انهــا کمــک کنیــم کــه واقــع بیــن باشــند و‬ ‫مســئولیت رفتارهــای خــود را بپذیرنــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال اگــر در جایــی مرتکــب اشــتباه شــدند‬ ‫برخــی از ویژگی هــای کالب هــاوس پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن رســانه از چنــد منظــر حائــز‬ ‫اهمیــت اســت؛ یکــی از ایــن مــوارد تعاملــی‬ ‫بــودن ایــن رســانه اســت و همــه افرادی کــه در‬ ‫اتــاق گفت وگــوی ان حضــور دارنــد می تواننــد‬ ‫در ارتبــاط بــا یــک موضــوع بــه بیــان نظــرات و‬ ‫دیدگاه هایشــان بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در کالب هــاوس بــرای حضــور‬ ‫مخاطبــان محدودیــت وجــود دارد به طوری کــه‬ ‫ظرفیتــی حــدود ‪ ۸‬هــزار نفری بــرای ان تعیین‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنیــن گفت وگوهــا در ایــن‬ ‫شــبکه اجتماعــی قابلیــت ارشــیوی نــدارد و‬ ‫بایــد به صــورت زنــده و همزمــان باشــد کــه این‬ ‫موضــوع به نظــر می رســد بــا نزدیــک شــدن بــه‬ ‫‪ )۵‬افــکار منفــی را دور بریزنــد‪ :‬وقتــی دچــار‬ ‫تردیــد مــی شــوند یــک لحظــه بایســتند‬ ‫و گــوش کننــد‪ .‬بــه ان صــدای کوچــک‬ ‫منفــی در درونشــان توجــه کننــد و ببیننــد‬ ‫ایــن صــدا واقعــا صــدای کیســت؟ صــدای‬ ‫ماســت (والدینشــان)؟ صــدای بچــه هــای‬ ‫زورگــوی مدرســه؟ مجموعــه ای از صداهــای‬ ‫متنــوع زیــاد‪ ،‬مربــوط بــه زمانهــا و اشــخاص‬ ‫مختلــف؟ یــک چیــز مســلم اســت‪ :‬ایــن‬ ‫صــدای خودانتقادگــر درونــی در اصــل‬ ‫صــدای خودشــان نیســت‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫خــودش را طــوری جــا زده باشــد کــه فکــر‬ ‫کننــد هســت‪ ،‬ولــی ایــن صــدا واقعــا مربــوط‬ ‫بــه انهــا نیســت‪ .‬بــه خودشــان بگوینــد‪:‬‬ ‫«ایــن صــدای مــن نیســت!» بعــد ان را بــه‬ ‫چالــش بکشــند و بــه تدریــج ســعی کننــد‬ ‫کامــا ان را نادیــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ )۶‬اشتباهاتشــان را بپذیرنــد‪ :‬فــردی کــه‬ ‫تواناییهــای خــود را بــاور نداشــته باشــد بــه‬ ‫دســتاوردهایی کــه ارزویــش را دارد نمــی‬ ‫رســد‪ .‬چنیــن شــخصی واقــع بیــن نیســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل مســئولیت خطاهــای‬ ‫خــود را نمــی پذیــرد چــون فکــر مــی کنــد‬ ‫اگــر اشــتباهات را گــردن بگیــرد باعــث بــروز‬ ‫نوعــی درد و رنــج ذهنــی و روانــی در خــود‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل ایــن گــروه‬ ‫از افــراد ترجیــح مــی دهنــد بــرای فــرار از‬ ‫واقعیــت‪ ،‬دیگــران و شــرایط بیرونــی را تنهــا‬ ‫دلیــل اشتباهاتشــان معرفــی و بــا ایــن کار‬ ‫خــود را از فشــار روانــی خــاص کننــد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬مرکز ارامش پلیس گلستان‬ ‫انتخابــات از جذابیــت ان بکاهــد‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس دانشــگاه تصریــح کــرد‪ :‬البتــه‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داد کــه‬ ‫انتخابات یک پدیده پیچیده چندوجهی اســت‬ ‫و نمی تــوان بهره منــدی از یــک شــبکه اجتماعی‬ ‫را به عنــوان یــک عامــل مهــم در موفقیــت و یــا‬ ‫عــدم موفقیــت یــک کاندیــدای خــاص در ایــن‬ ‫فضــا برشــمرد‪ .‬ارایــش سیاســی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی و بســیاری از عوامــل‬ ‫دیگــر از موضوعاتــی اســت کــه ایــن رویــداد‬ ‫مهــم را تحــت تاثیــر قــرار داده و تــا لحظــه اخــر‬ ‫ان را غیرقابــل پیش بینــی می کنــد‪.‬‬ ‫مهرجــو در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی مبنــی‬ ‫بــر این کــه ظهــور و بــروز شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا؛ رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان از کاربــران خواســت ضمــن مطالعــه‬ ‫قانــون جرائــم رایانــه ای بــا بایدهــا و نبایدهــای‬ ‫فضــای مجــازی اشــنا باشــند‪:‬‬ ‫فصــل پنجــم قانــون جرائــم رایانــه ای ـ هتــک‬ ‫حیثیــت و نشــر اکاذیــب‬ ‫مــاده‪16‬ـ هرکــس بــه وســیله ســامانه‬ ‫هــای رایانــه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬فیلــم یــا صــوت یــا‬ ‫تصویــر دیگــری را تغییــر دهــد یــا تحریــف کنــد‬ ‫و ان را منتشــر یــا بــا علــم بــه تغییــر یــا تحریــف‬ ‫منتشــر کنــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه عرفــا ً موجــب‬ ‫هتــک حیثیــت او شــود‪ ،‬بــه حبــس از نــود و‬ ‫یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج‬ ‫میلیــون (‪ )5.000.000‬ریــال تــا چهــل میلیــون‬ ‫(‪ )40.000.000‬ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تبصــره ـ چنانچــه تغییــر یــا تحریــف بــه صــورت‬ ‫مســتهجن باشــد‪ ،‬مرتکــب بــه حداکثــر هــر دو‬ ‫مجــازات مقــرر محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــاده‪17‬ـ هــر کــس بــه وســیله ســامانه‬ ‫هــای رایانــه ای یــا مخابراتــی صــوت یــا تصویــر‬ ‫یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگــی یــا اســرار‬ ‫دیگــری را بــدون رضایــت او جــز در مــوارد‬ ‫قانونــی منتشــر کنــد یــا دســترس دیگــران قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا عرفــا ً‬ ‫موجــب هتــک حیثیــت او شــود‪ ،‬بــه حبــس از‬ ‫نــود و یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی‬ ‫از پنــج میلیــون (‪ )5.000.000‬ریــال تــا چهــل‬ ‫میلیــون (‪ )40.000.000‬ریــال یــا هــر دو مجــازات‬ ‫محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ماده‪18‬ـ هر کس به قصد اضرار به غیر‬ ‫یــا تشــویش اذهــان عمومــی یــا مقامــات رســمی‬ ‫بــه وســیله ســامانه رایانــه ای یــا مخابراتــی‬ ‫اکاذیبــی را منتشــر نمایــد یــا در دســترس‬ ‫دیگــران قــرار دهــد یــا بــا همــان مقاصــد اعمالــی‬ ‫را بــر خــاف حقیقــت‪ ،‬راســا ً یــا بــه عنــوان نقــل‬ ‫قــول‪ ،‬بــه شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــه‬ ‫طــور صریــح یــا تلویحــی نســبت دهــد‪ ،‬اعــم از‬ ‫اینکــه از طریــق یــاد شــده بــه نحــوی از انحــاء‬ ‫ضــرر مــادی یــا معنــوی بــه دیگــری وارد شــود‬ ‫یــا نشــود‪ ،‬افــزون بــر اعــاده حیثیــت (در صــورت‬ ‫امــکان)‪ ،‬بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا دو ســال‬ ‫یــا جــزای نقــدی از پنــج میلیــون (‪)5.000.000‬‬ ‫ریــال تــا چهــل میلیــون (‪ )40.000.000‬ریــال یــا‬ ‫هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رایگان در دنیا براســاس چه ســازوکاری اســت‬ ‫و اساســا ً ایــن رســانه ها چگونــه درامدزایــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ســوالی اســت کــه‬ ‫بســیاری از افــراد دارنــد‪ ،‬واقعــا ً چــرا هــر روز‬ ‫ارزش ایــن شــرکت ها افزایــش می یابــد؟‬ ‫یــا چــرا ایــن شــرکت ها کارکنــان بســیاری‬ ‫اســتخدام می کننــد‪ .‬یکــی از مشــتریان ثابــت‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی‬ ‫هســتند‪ .‬بــه طــوری کــه محتواهــای منتشــر‬ ‫شــده و رد و بــدل شــده را تحلیــل می کننــد‬ ‫و نتایــج ان بــرای تولیــد کاال و ارائــه خدمــات‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی بــرای موفقیــت در امــور خــود بــه‬ ‫نتایــج ان بســیار بهــا می دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس خوب ببنیم ‪...‬‬ ‫طبیعت زیبای روستای پاقلعه از توابع شهرستان رامیان‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 18 - 1400‬اوریل ‪ 6 - 2021‬رمضان ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 291‬صفحه‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس نرگس حسین زاده‪ ،‬هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬سحر کیانی پور‪ ،‬مریم جعفری الوستانی‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫تلفن ‪017- 32149068 :‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بسته فرهنگی‬ ‫اطالعیه فرماندهی انتظامی گلستان‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضان‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان ضمــن تشــریح انتظــارات‬ ‫پلیــس از شــهروندان بــرای حفــظ شــئونات دینــی‪،‬‬ ‫فــرا رســیدن مــاه ضیافــت الهــی را تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫«شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــران هــدی للنــاس و‬ ‫بینــات مــن الهــدی و الفرقــان»‬ ‫بــار دیگــر مــاه مبــارک رمضــان؛ مــاه میهمانــی خــدا فــرا رســیده‬ ‫و مــردم خداجــو و مومــن امــاده مــی شــوند تــا ادب حضــور‬ ‫در ضیافــت پــروردگار را ســرمایه خوشــبختی دنیــا و اخــرت‬ ‫خــود ســازند‪.‬‬ ‫بــی تردیــد امســال نیــز هماننــد ســال هــای گذشــته‪ ،‬مــردم‬ ‫مومــن و پارســای اســتان بــا فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫خــود را امــاده مــی کننــد تــا بــا شــعور و شــعف وصــف ناپذیــر‬ ‫در مهمانــی خــدا شــرکت کــرده و از ایــن فرصــت بــی نظیــر‬ ‫کمــال اســتفاده و فیــض معنــوی را ببرنــد‪.‬‬ ‫متصدیــان واحدهــای صنفــی‪ ،‬رســتوران هــای بیــن راهــی‪،‬‬ ‫پایانــه هــا و‪ ...‬نیــز بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیربــط‪ ،‬ضمــن‬ ‫رعایــت شــئون اســامی و در صــورت موافقــت ســتاد مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا مــی تواننــد بــه مســافران ارائــه خدمــات کننــد‪ .‬ســایر‬ ‫رســتوران هــا و مراکــز پذیرایــی از اذان صبــح تــا هنــگام افطــار‬ ‫حــق پذیرایــی از مشــتریان را ندارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس نســبت بــه ارتقــاء امنیــت معابــر‪ ،‬بوســتان هــا و‬ ‫تســهیل در رفــت و امــد وســایل نقلیــه‪ ،‬بــه ویــژه در زمــان‬ ‫افطــار توجــه کــرده و اقدامــات الزم را در ایــن زمینــه بــه عمــل‬ ‫خواهــد اورد تــا شــهروندان مومــن بتواننــد هــر چــه بهتــر از‬ ‫بــرکات ایــن مــاه بــزرگ بهــره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان ضمــن ارزوی‬ ‫ســامتی بــرای تمامــی هموطنــان و مســلمانان جهــان و قطــع‬ ‫زنجیــره انتقــال و کنتــرل بیمــاری کرونــا‪ ،‬ازهمــکاری مــردم‬ ‫شــریف اســتان قدردانــی و بــر رعایــت شــئون اســامی (پرهیــز‬ ‫از بــی حجابــی و پوشــش نامتعــارف) و اصــول بهداشــت فــردی‬ ‫و اجتماعــی در کلیــه اماکــن عمومــی و واحدهــای صنفــی‬ ‫تاکیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫پاقلعــه در میــان جنگل هــای هیرکانــی قــرار گرفتــه و‬ ‫پوشــش گیاهــی ان کم نظیــر و منحصر به فــرد اســت‪.‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل هــای‬ ‫انبوهــی از درختــان ســوزنی بــرگ و ذخیــره گاه جنگلــی‪،‬‬ ‫یکــی از زیباتریــن جاذبه هــای طبیعــی منطقــه ی‬ ‫هیرکانــی را دارد‪.‬‬ ‫دو جنــگل زیبــا و بکــر پشــمکی و ســرگل بــه روســتای‬ ‫پاقلعــه منظــره ای زیبــا و رویایــی بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد ســاعت ها در ایــن منطقــه ی حفاظت شــده‬ ‫لو هوایــی تــازه کنیــد‪.‬‬ ‫از قطــع درختــان قــدم بزنیــد و حا ‬ ‫امــا یکــی از شــگفت انگیز ترین جلوه هــای طبیعــی‬ ‫معرفی غدای اصیل قوم ترکمن در گلستان‬ ‫براســاس احــکام نورانــی اســام‪ ،‬مســافران و بیمــاران از روزه‬ ‫داری معــاف مــی باشــند‪ ،‬لیکــن الزم اســت تمــام کســانی‬ ‫کــه دارای عــذر شــرعی هســتند‪ ،‬از خــوردن‪ ،‬اشــامیدن و‬ ‫اســتعمال دخانیــات در مــاء عــام خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مصالــح بــه کار رفتــه در ســاخت بناهــای قدیمــی‬ ‫خشــت و گل و چــوب اســت‪ .‬از طرفــی بناهــای جدیــد‬ ‫از مصالــح متفاوت تــری چــون ســیمان‪ ،‬اجــر‪ ،‬گــچ‪،‬‬ ‫تیراهــن‪ ،‬ورق گالوانیــزه ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫روســتا‪ ،‬تشــکیل جنگلــی از ابر هاســت‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫ایــن روســتا هم جــوار بــا دو منطق ـه ی کــم فشــار و پــر‬ ‫فشــار اســت‪ ،‬جابــه جایــی بــاد و تشــکیل ابــر در اثــر ایــن‬ ‫همجواری هــا از جملــه پدیــده هــای منطقــه اســت‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد انبوهــی از ابر هــا از اســمان بــه زمیــن‬ ‫امــده و می توانیــد روی اقیانوســی از ابــر قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر جنگل هــای شــگفت انگیز و جنــگل ابــر در‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬طبیعــت ابــی فوق العــاده ای نیــز در‬ ‫اطــراف ایــن روســتا وجــود دارد‪.‬‬ ‫از مهم تریــن ان هــا می تــوان بــه چشــمه هــای پــر از‬ ‫اب ســرگل‪ ،‬چشــمه پشــمکی و انجیر چشــمه اشــاره‬ ‫کــرد کــه صفــای بی بدیلــی بــه طبیعــت اطــراف ایــن‬ ‫روســتا داده انــد‪.‬‬ ‫در اطــراف روســتای پاقلعــه‪ ،‬چاه هایــی موســوم بــه‬ ‫ن بــا قدمتــی از‬ ‫چکدرمــه‪ ،‬یــک از غذاهــای ســنتی اقــوام ترکمــ ‬ ‫هــزاران ســال قبــل اســت کــه معمــوال در ایــام محــرم به عنــوان‬ ‫نــذری در بنــدر ترکمــن اســتان گلســتان طبــخ می شــود؛ البتــه‬ ‫چکدرمــه‪ ،‬یکــی از غذاهــای ثابــت بســیاری از مراســم رســمی و‬ ‫عروســی ها نیــز اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برنج‪ ۶ :‬پیمانه‬ ‫اب‪ ۵ :‬پیمانه‬ ‫گوشت گوسفندی‪ ۷۰۰ :‬گرم‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۵۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز‪ :‬یک عدد متوسط‬ ‫رب گوجه فرنگی‪ ۳ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و ادویه پلویی‪ :‬به مقدار دلخواه‬ ‫روغن‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫طــرز تهیــه‪ :‬ابتــدا گوشــت را بــه تکه هــای بــزرگ خــرد کنیــد‪.‬‬ ‫تکه هــای گوشــت بــرای پلــو محلــی چکدرمــه بایــد از تکه هــای‬ ‫گوشــت خورشــتی درش ـت تر باشــند‪ .‬گوشــت را بشــورید و اجــازه‬ ‫دهیــد خشــک شــود‪ .‬پیــاز را خــرد کنیــد و بــا مقــداری روغــن تفــت‬ ‫دهیــد‪ .‬مقــداری زردچوبــه بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫تکه هــای گوشــت را بــه پیازهــای در حــال تفــت اضافــه کنیــد و‬ ‫اجــازه دهیــد روی شــعله مالیــم گاز ســرخ شــوند‪ .‬نمــک‪ ،‬فلفــل و‬ ‫ادویــه پلویــی را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب هــم بزنیــد‪ .‬حــاال‬ ‫گوجه هــای رنــده شــده را بــه گوشــت در حــال ســرخ شــدن اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬اجــازه دهیــد روی شــعله مالیــم گاز اب گوجه هــا کشــیده‬ ‫شــود و بــه خــورد گوشــت بــرود‪ .‬در ایــن مرحلــه ‪ ۳‬قاشــق رب‬ ‫گوجه فرنگــی را اضافــه کنیــد و صبرکنیــد تــا رب ســرخ شــود و مــزه‬ ‫خامــی ان گرفتــه شــود‪ .‬برخــاف اســتامبولی پلــو کــه برنــج را بــه‬ ‫گوشــت ســرخ شــده اضافــه می کننــد و بــا هــم دم می کننــد بــرای‬ ‫درســت کــردن چکدرمــه گوشــت بایــد ابتــدا جداگانــه پختــه شــود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬پیمانــه اب بــه گوشــت ســرخ شــده اضافــه کنیــد و روی شــعله‬ ‫مالیــم گاز بگذاریــد تــا بــه ارامــی پختــه شــود‪ .‬بعــد از پخــت‬ ‫گوشــت (مــدت زمــان پختــن گوشــت بســتگی بــه گوشــت شــما‬ ‫دارد‪ ،‬ممکــن اســت ‪ ۲‬تــا ســه ســاعت طــول بکشــد) برنج هــای‬ ‫شســته شــده را بــه گوشــت اضافــه کنیــد‪ .‬اب برنــج را انــدازه کنیــد‪.‬‬ ‫مثــل ســایر پلوهایــی کــه بــه صــورت کتــه درســت می کنیــد بایــد‬ ‫دو بنــد انگشــت اب روی برنــج باشــد‪.‬‬ ‫پلو چکدرمه باید روی شعله مالیم گاز دم بکشد‪.‬‬ ‫چاروقدوزی خراسان شمالی‬ ‫مــاه مبــارک امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫شــرایط متفاوتــی نســبت بــه ســال هــای گذشــته دارد‪ .‬عمــل‬ ‫بــه توصیــه هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی از‬ ‫ضروریــات امــروز جامعــه اســت لــذا پلیــس عــاوه بــر انجــام‬ ‫وظایــف ذاتــی خــود در ایــن راه نیــز همــراه مــردم متدیــن و‬ ‫روزه دار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پاقلعــه پیــش از هر چیــز‪ ،‬یــک روســتای‬ ‫تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫خانه هــای روســتایی در پاقلعــه ‪ ،‬در یــک یــا دو طبقــه‬ ‫ســاخته شــده و بــا ســقف شــیروانی و دیوارهــای‬ ‫گل انــدود دیــده می شــود‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫بدیهــی اســت پلیــس در اجــرای وظایــف قانونــی خــود‪ ،‬بــا‬ ‫معــدود افــرادی کــه در تفرجــگاه هــا‪ ،‬معابــر‪ ،‬اماکــن عمومــی‬ ‫و اصنــاف تظاهــر بــه روزه خــواری کننــد‪ ،‬برابــر قانــون بشــدت‬ ‫برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع شهرســتان رامیــان اســت‬ ‫و در شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد‪.‬دارای اقلیــم‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان ضمــن تبریــک فــرا‬ ‫رســیدن ایــن مــاه بــزرگ بــر اســاس وظایــف مکتبــی و قانونــی‪،‬‬ ‫از شــهروندان عزیــز انتظــار دارد‪ ،‬در جهــت تقویــت خویشــتن‬ ‫داری و گســترش ارزش هــای اخالقــی و رعایــت حرمــت ایــن‬ ‫مــاه عزیــز از هرگونــه تظاهــر بــه روزه خــواری و ســرو غــذای‬ ‫ســرد یــا گــرم در پارک هــا‪ ،‬تفرجگاه هــا‪ ،‬معابــر عمومــی و …‬ ‫اکیــدا ً خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫روستای زیبای پاقلعه‬ ‫گنــدم ســوخته وجــود دارد کــه در گذشــته‪ ،‬مکانی برای‬ ‫ذخیــره ی اذوقــه ی مــردم قلعــه بــه شــمار می رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬از دیگــر جاذبه هــای اطــراف روســتا‪ ،‬می تــوان‬ ‫بــه منطقـه ی تفریحــی جامه شــوران‪ ،‬ذخیــره گاه ســرو‬ ‫زربیــن‪ ،‬ســایت پــروازی پاراگالیــدر و اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه ایــن روســتا مــی توانیــد از طریــق‬ ‫شــهرهای گــرگان و رامیــان کــه جادهــای مناســب‬ ‫و اســفالته دارنــد بــه روســتا برویــد‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتــری گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫خالصــه ان کــه ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلک‪ ،‬همه‬ ‫در ایــن روســتا دســت در کار شــده اند تــا ســفری بــه‬ ‫یاد ماندنــی را برایتــان رقــم بزننــد‪ .‬پــس بی معطلــی بــه‬ ‫ســوی پاقلعه بشــتابید…!‬ ‫در میــان پــا پــوش هــا و پــای افزارهــای ســنتی ایــران زمیــن بــه نــام هــای‬ ‫محلــی زیبایــی برمــی خوریــم کــه مختــص هــر منطقــه اســت‪ .‬چــاروق از‬ ‫جمله صنایع دســتی ســنتی شهرســتان قوچان در اســتان خراســان شمالی‬ ‫اســت‪ .‬چــاروق کفشــی اســت چرمــی کــه بیشــتر پــای پــوش روســتائیان و‬ ‫دهقانان بوده اســت و با بندها و تســمه های بلندی که دارد به دور ســاق‬ ‫پــا پیچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ابــزار کار ســاخت چــاروق هماننــد ابــزار کفاشــان اســت کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫درفــش‪ ،‬ســوزن هــای مخصــوص‪ ،‬تیــغ‪ ،‬چاقــو‪ ،‬قلــم هــای حکاکــی‪ ،‬گــزن‪،‬‬ ‫تســمه کــش‪ ،‬پاشــنه کــش و قالــب هــای چوبــی‪ .‬مــواد اولی ـه ی ان نیــز از‬ ‫چــرم دباغــی شــده ی گاو‪ ،‬نــخ ابریشــم‪ ،‬نــخ گالبتــون و نــخ پنبــه ای تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬روش تولیــد چــاروق شــامل ســاخت پاپــوش‪ ،‬رودوزی هــای‬ ‫چــاروق‪ ،‬تزیینــات‪ ،‬نصــب ســگک و نقــش انــدازی اســت‪ .‬دهانـه ی چــاروق‬ ‫را بــا نــخ دوال بــه صــورت دنــدان موشــی و سرتاســر چــاروق را بــه صــورت‬ ‫بخیــه بــا نــخ هــای رنگــی بــر روی قطعـه ی چــرم مشــکی مــی دوزنــد و پشــت‬ ‫چــاروق کــوک هــای مــوازی بــا نــخ ســفید پنبــه ای مــی زننــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در‬ ‫پشــت چــاروق بــا دو نــخ رنگــی صورتــی و طالیــی گل شــش پــر مــی دوزنــد‪.‬‬ ‫تزینــات نــوک چــاروق یــک دســته نــخ هــای رنگــی گــره خــورده اســت کــه‬ ‫بــه ان منگولــه مــی گوینــد‪ .‬در مرحلـه ی اخــر هنرمنــد بــا اســتفاده از چــرم‬ ‫ف ایــن‬ ‫ســگک مــی ســازد و در دو طــرف چــاروق نصــب مــی کنــد‪ .‬غالبــا ً ک ـ ِ‬ ‫کفــش ســنتی از چــرم گاومیــش یــا چــرم ســاغری ســاخته مــی شــود و علت‬ ‫ایــن امــر اســتحکام و مانــدگاری بــاالی ان اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت چــاروق زیبــای اســتان خراســان شــمالی بــا ســایر اســتانهای ایــران در‬ ‫اســتفاده از چــرم بــه صــورت یــک تکــه اســت‪ .‬در ایــن پاپــوش ســنتی تفاوتــی‬ ‫بــرای پــای چــپ و راســت و همچنیــن کفــش زنانــه و مردانــه وجــود نــدارد و‬ ‫تفــاوت ان تنهــا در انــدازه ی کفــش اســت‪ .‬نــام برخــی طــرح هــای دوختــه شــده‬ ‫بــر روی چــاروق عبارتنــد از‪ :‬ســه گل‪ ،‬چهــارگل‪ ،‬بوتــه دار یــا بادامــی‪ .‬چــاروق این‬ ‫منطقــه در فهرســت اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫چــاروق بــا ویژگی هــا و ظاهــر خاصــش از گذشــته های دور در مناطــق شــمال‬ ‫شــرقی ایــران ازجملــه بجنــورد متــداول بــوده اســت و بــا توجــه به وجود ســاکنین‬ ‫کــرد و تــرک می تــوان ایــن پای افــزار ســنتی را متعلــق بــه ایــن منطقــه دانســت‬ ‫‪ .‬قرمزرنگــی شــاد وزنــده کــه در بارورهــا و اعتقــادات خــاص مــردم ایــن منطقــه‬ ‫جایگاهــی عظیــم دارد ازایــن رو در اکثــر مصنوعــات ایــن منطقــه بخصــوص‬ ‫چــاروق از ایــن رنــگ اســتفاده می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!