ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 112 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 112

صفحه بعد

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 112

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 112

‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫سالهفدهم‪-‬شماره‪(112‬اردیبهشت‪)94‬‬ ‫ماهنامهتشخیصازمایشگاهی‪/‬پژوهشی‪-‬خبری‬ ‫شماره ثبت‪8965/9 :‬‬ ‫‪aafrah@gmail.com / 09111311114‬‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬دکترارش دریاکار‬ ‫مدیراجرایی(دفترتهران) ‪ :‬مهندس محمود اصالنی‬ ‫‪m_aslani3407@yahoo.com‬‬ ‫تلفن‪ /09127333407 :‬فکس‪021 - 89776769 :‬‬ ‫نخستیننشریهازمایشگاهیکشور‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬دکتر عباس افراه‬ ‫مشاوران علمی‪:‬‬ ‫دکتر سید حســین‬ ‫فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی‬ ‫بالینی ایران‬ ‫نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫دکتر عبدالفتاح صراف‬ ‫دکتر ارش دریاکار متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر عباس نداف فهمیده متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی بالینی‬ ‫ایران‬ ‫دکتر علیرضا مهرورز‬ ‫دکتر علیرضا ترنگ‬ ‫پروین مختار نرس‬ ‫متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫متخصص ژنتیک پزشکی‬ ‫چاپ‪ :‬سبزارنگ ‪88809212‬‬ ‫سپهبد قرنی‪ ،‬ک ش محمدی‪ ،‬پ ‪4‬‬ ‫چاپ اثار و اگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید اورندگان نیست‪.‬‬ ‫نشریه تشخیص ازمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشته های نویسندگان معذور است‪.‬‬ ‫هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با اگاهی نویسنده ان انجام می شود‪.‬‬ ‫تنها اثاری که به صورت تایپ شــده روی ‪ CD‬و یا با ‪ email‬به نشریه رسیده باشد برای‬ ‫چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫از نویســندگان محترم خواهشمند اســت عکس های الزم را به صورت اسکن شده همراه با‬ ‫مطلب ارسال کنند‪.‬‬ ‫طرح روی جلد‪:‬‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی اریافارمد‬ ‫تولیدوواردات دستگاه های پزشکی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی و فراورده های تشخیصی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬بلوارنلسون ماندال‬ ‫(افریقای شمالی)‪،‬خیابان سایه‪،‬‬ ‫پالک ‪ ،52‬طبقه ‪،3‬‬ ‫تلفن‪22022002 :‬‬ ‫فاکس‪22039247 :‬‬ ‫سخن مدیر مسوول‪ :‬ایین نامه ی تازه‬ ‫در شماره دی ماه پارسال این ماهنامه ‪،‬در باره ناروا بودن "پشتیبانى مالى از کنگره ها و‬ ‫همایش ها‪ ،‬از سوى پزشکان و پیراپزشکان” نوشتیم و انرا سهم خوارى دانستیم‬ ‫‪4‬‬ ‫رویدادها و گزارش ها‬ ‫دکتر حســن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی درباره «عملکرد یکساله طرح تحول نظام سالمت»‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از سال های گذشته همواره اجرای طرح تحول سالمت مطرح بوده است‬ ‫اما این دولت با تفضل الهی توفیق گام نهادن در این مسیر خطیر را پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ازمایشگاه مرجع سالمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫جدیدتریــن نتایــج بررســی کیــت هــا و دســتگاه هــای ازمایشــگاهی توســط‬ ‫ازمایشــگاه مرجــع ســامت اعــام شــد‪ .‬ایــن لیســت شــامل نتایــج بررســی‬ ‫کیت ها و دستگاه های ازمایشگاهی مربوط به اردیبهشت ‪ 94‬است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین نمایشگاه ایران مدلب همزمان با سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی برگزارشد‬ ‫هشــتمین کنگره بین المللی و ســیزدهمین کنگره کشــوری ارتقــاء کیفیت خدمات‬ ‫ازمایشــگاهی تشخیص پزشــکی ایران دوم تا پنجم اردیبهشت در مرکز همایش رازی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران برگزارشد‬ ‫با توجه به نیاز روز افزون برنامه های پیشرفت کشور به دسترسی و استفاده از تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی از یک سو و از سوی دیگر‪ ،‬وجود ظرفیت های بسیار باال در زمینه طراحی و‬ ‫ساخت و یا ارتقاء انواع تجهیزات ازمایشگاهی موجود توسط سازمان ها‪ ،‬شرکت ها و موسسات‬ ‫تولید کننده این تجهیزات در کشور‪،‬توجه ویژه ای از سوی ریاست جمهوری‪......‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سندرم ویلسون (‪)Wilson Syndrome‬‬ ‫مس یک عنصر اساســی برای زنده ماندن به شمار می رود وبه عنوان یون اصلی در تنفس‬ ‫سلولی و به عنوان انتی اکسیدان و متابولیسم اهن و‪...‬نقش دارد اما تجمع ان در کبد وسایر‬ ‫ارگان ها باعث اسیب رساندن به این ارگان وایجاد بیماری می شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جشن روزازمایشگاهیان برگزارشد‬ ‫ســی ام فروردین همواره یاداور دانشــمند بزرگ حکیم جرجانی است‪ .‬این روز را بدان‬ ‫جهت که با ایام والدت این حکیم فرزانه متقارن است روز ازمایشگاهیان نام نهادند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دارو رسانی با "باکتری ها"‪ ،‬روش نوینی درگسترش دانش دارو‬ ‫در این بررســی‪ ،‬بهره گیری از باکتری ها بر ای ترابری نانــو ذرات و دارو ها به بخش های‬ ‫گونه گون بدن‪ ،‬بررسی شده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور‬ ‫باســیل های گــرم مثبت تشــکیل دهنده اســپور در دوجنس کالســتریدیوم و‬ ‫باسیلوس قرار می گیرند‪ .‬با سیلوس باکتری های هوازی یا بی هوازی اختیاری و‬ ‫کالستریدیوم ها باکتری های عموما بی هوازی اجباری هستند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بیومس ( ‪)BIOMASS‬‬ ‫‪33‬‬ ‫زیســت توده یا بیومس یک گنجینه ی باز یافت انرژی اســت که از مواد زیستی‬ ‫بدســت می اید‪ .‬مواد زیســتی در برگیرنده ی جانداران زنده یا پسماند های انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫استفاده از ایمونوانفورماتیک در تشخیص و درمان الرژی ها‬ ‫واکنش های الرژی مانند رنیت‪ ،‬اسم و اگزما بیشتر با الرژن هایی از جنس‬ ‫گلیکوپروتیین ها پدید می اید‪ .‬در الرژی یا افزایش حساسیت نوع یک‬ ‫مولکول های‪ ،IgE‬ماستسل های بافتی و بازوفیل های خون محیطی نقش محوری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫روایی و ناروایی‬ ‫‪38‬‬ ‫بخشی از ســخنان اقای حســن صادقی‪ ،‬در اجتماع کارگرانی روز ‪11‬‬ ‫اردیبهشت ‪،‬به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان فلسطین‪........:‬‬ ‫گزارش یک نمونه بیماری پوستی‬ ‫‪41‬‬ ‫اقایی ‪ 44‬ساله با سابقه ‪ 6‬هفته از اسیب های خارش دار پوسته دهنده اریتماتو‪،‬‬ ‫بــا ته رنــگ نارنجــی در ســر وصــورت‪ ،‬تنــه و انــدام مراجعــه نمود‪.‬‬ ‫دکتر عباس افراه‬ ‫بورد تخصصی ازمایشگاه بالینی‬ ‫ایین نامه ی تازه‬ ‫در شــماره دی ماه پارســال این ماهنامــه ‪،‬در باره ناروا بودن "پشــتیبانى مالــى از کنگره ها و‬ ‫همایش ها‪ ،‬از ســوى پزشــکان و پیراپزشکان” نوشتیم و انرا سهم خوارى دانستیم ‪ .‬چندی پس ازان‬ ‫ایین نامه ای از سوی نظام پزشکی پخش شد که درستی سخن ما را نشان می دهد‪ .‬جای سپاسگزاری‬ ‫اســت که سرانجام پس از ســال ها چنین ایین نامه ای نگاشته شد‪ .‬یکی از چالش های صنفی که به‬ ‫ناروایی ها می شــود اجرایی نشــدن ایین نامه و دستورهای صنفی اســت‪ .‬فراموش نمی کنم‪ ،‬یک‬ ‫بــار بــه یکی از همکاران در یک نشــریه گفتم‪ ،‬مگر تکرار هر ماهه اگهی ها مجاز اســت‪ ،‬و پروانه‬ ‫دارید؟ پاســخش این بود پروانه ها دســت خودمان اســت‪ .‬اری او نیاز به پروانه نداشت زیرا ریش‬ ‫و قیچی دســت خودش بــود‪ .‬بی گمان هیچ ناروایی هایی در تبلیغات‪ ،‬بی داشــتن پشــتوانه انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬اگرهمکاران خوب بنگرند‪ ،‬بیشتر پزشکان و پیراپزشکانی که در سهم خواری دستی دارند‪ ،‬به‬ ‫گونه ای دارای پشــتوانه ای هســتند‪ .‬این پدیده تازه نیســت و پیشــینه ی ان بر می گردد به اغاز‬ ‫گسترش شهر نشینی بشر‪ .‬روی هم رفته پیکار با ناروایی ها‪ ،‬خویشکاری سازمان نظام پزشکی است‪.‬‬ ‫افســوس‪ ،‬تا هنگامی که فرنشینان سازمان های نظام پزشــکی خود نیز در همه جا همه کاره هستند‪،‬‬ ‫نمی توان چندان به درست شدن کار خوشبین بود‪ .‬چاقو دسته خودش را نمی برد‪ .‬کسانی که پی گیر‬ ‫ناهنجاری های پزشکی هستند‪ ،‬باید بی طرف باشند‪ .‬پدیده ای که می توان گفت چندان کهنه نیست‬ ‫و پس از پایان جنگ تحمیلی نمود بیشتری پیدا کرد‪ ،‬پیدایش کسانی در صنف های پزشکی که نقش‬ ‫پدر خوانده دارند‪ .‬پدر خوانده های پیش از انقالب‪ ،‬بیشــتر پشتوانه ی دولتی داشتند‪ .‬پس از انقالب‬ ‫پدر خوانده ها‪ ،‬دارای پایگاه های گونه گون هســتند‪ .‬این پدیده‪ ،‬دارای پیچیدگی ویژه ای اســت که‬ ‫برای اگاهی از ان باید تاریخچه دانشگاه ها و وزارت خانه ها را بررسی کرد‪ .‬روی هم رفته‪ ،‬گسترش‬ ‫بی رویه ی دانشــگاه های پزشکی‪ ،‬پیدایش ســازمان های موازی گونه گون‪ ،‬و نبود هماهنگی یگانه‬ ‫در مدیریت پزشــکی ایران‪ ،‬و دیژیتالیزه و سامانه ای شدن پزشکی‪ ،‬انگیزه های زمینه ساز این پدیده‬ ‫است‪ .‬گرچه در میان پیشکسوتان و مسووالن‪ ،‬کارساز و دلسوز هستند‪ ،‬ولی برخی مایه ی باند بازی و‬ ‫دســته بندی می شوند‪ .‬ســال ها فرمان سازمان ها را گرقته و رها نمی کنند‪ .‬برخی که خود در بخش‬ ‫دولتی پســتی هم ندارند ولی انجا را حیات خلوت خود کرده اند‪ .‬اندام های جوان ســازمان ها‪ ،‬به‬ ‫ناگزیر باید پیرو انان باشــند تا بتوانند‪ ،‬در سازمانی برگزیده شوند‪ .‬این کسان‪ ،‬نه تنها برای ایین نامه ها‬ ‫ارزشینمیگذارند‪ ،‬خود فرنود بیشترین ناروایی ها هستند‪ .‬بدین روی تا هنگامی که انجمن ها و نهادهای‬ ‫خصوصی پزشــکی‪ ،‬استقالل راستین خود را پیدا نکنند‪ ،‬نمی توانند‪ ،‬با ناروایی ها پیکار کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت که در این میان‪ ،‬بازهم در بخش درمان نســبت به برخی بخش ها که در ســایه هستند و هیچ‬ ‫مدعی ندارند‪ ،‬ناروایی کمتر اســت‪ .‬برای نمونه ایا تا کنون شده کسی کار کرد سازمان های بهزیستی‬ ‫را زیر ذره بین قرار دهد؟‬ ‫ ‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫مهندس محموداصالنی‬ ‫رییس جمهوری در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫طرح تحول نظام سالمت کاری بزرگ و مهم است‬ ‫به کلیه‬ ‫حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتــر حســن روحانی در‬ ‫جلسه هیات دولت با اشاره‬ ‫به گزارش وزارت بهداشت‪ ،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫دربــاره «عملکرد یکســاله‬ ‫طرح تحول نظام ســامت»‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬از سال های‬ ‫گذشته همواره اجرای طرح‬ ‫تحول ســامت مطرح بوده‬ ‫است اما این دولت با تفضل‬ ‫الهی توفیق گا م نهادن در این‬ ‫مسیر خطیر را پیدا کرد‪.‬‬ ‫س جمهوری اجرای‬ ‫ریی ‬ ‫این طرح در چنین گستره ای‬ ‫را موجب شگفتی برخی از‬ ‫روسای کشورها عنوان کرد‬ ‫و بر اســتمرار ان تا دستیابی‬ ‫اهداف طرح تاکید نمود‪.‬‬ ‫دکتــر روحانی همچنین‬ ‫ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریزی را به تامین منابع‬ ‫مورد نیاز طرح و پرداخت به‬ ‫موقع مطالبات بیمه ها موظف‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫گزارش وزارت بهداشت‪ ،‬‬ ‫درمــان و اموزش پزشــکی‬ ‫دربــاره «عملکرد یکســاله‬ ‫طرح تحول نظام ســامت»‬ ‫توسط دکتر هاشمی به هیات‬ ‫وزیران ارایه شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش از‬ ‫ابتدای اجــرای طرح تحول‬ ‫نظام سالمت تاکنون‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫متقاضــی دریافــت دفترچه‬ ‫بیمه پایه سالمت بوده اند که‬ ‫از این تعداد بیش از هشــت‬ ‫میلیون نفر مشمول دریافت‬ ‫مزایای ان شده اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬میــزان پرداختی بیماران‬ ‫بســتری در بیمارستان های‬ ‫تحــت پوشــش وزارت‬ ‫بهداشــت از ‪ ۳۷‬درصد در‬ ‫بهار سال ‪ ۱۳۹۲‬به سه درصد‬ ‫در مناطق روســتایی و شش‬ ‫درصــد در مناطق شــهری‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین اقــام دارویی‬ ‫در دســترس بیمارستان ها از‬ ‫‪ ۳۲۰‬قلــم دارو به ‪ ۷۵۰‬قلم‬ ‫افزایش یافته که رشــد ‪۱۳۴‬‬ ‫درصــدی را در پی داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۳۳‬میلیون ویزیت‬ ‫اســتاندارد در سراسر کشور‬ ‫و ایجــاد ‪ ۵۸۵‬کلینیک ویژه‬ ‫بیمارســتانی و دانشگاهی و‬ ‫‪ ۱۷‬پایــگاه اورژانس هوایی‬ ‫از ابتدای اجرای طرح تحول‬ ‫نظام ســامت تاکنــون‪ ،‬از‬ ‫جمله موارد اشــاره شده در‬ ‫این گزارش است‪.‬‬ ‫بازســازی یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار متر مربع از فضای‬ ‫بیمارســتان ها کــه موجب‬ ‫رضایتمنــدی ‪ ۸۶‬درصدی‬ ‫بیمــاران از محیــط درمانی‬ ‫مراکز درمانی دانشگاه ها شده‬ ‫اســت‪ ،‬رشــد ‪ ۴۴‬درصدی‬ ‫در تامیــن ملزومات مصرفی‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫هتلینگ در بیمارســتان های‬ ‫دولتی‪ ،‬ترویج زایمان طبیعی‬ ‫با تعداد ‪ ۴۷۰‬هــزار زایمان‬ ‫طبیعــی در ســال ‪ ۱۳۹۳‬و‬ ‫افزایش رشد ان در مقایسه با‬ ‫زایمان به روش سزارین نیز‬ ‫از جمله دســتاوردهای این‬ ‫طرح بوده است‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی ماالریا ؛‬ ‫کاهش موارد بومی ماالریا از ‪ 11‬هزار به ‪ 246‬مورد‬ ‫در ‪ 5‬سال گذشته‬ ‫دکتر ســید حسن هاشــمی در این‬ ‫پیام اورده است ‪ :‬براساس گزارش های‬ ‫دریافتی از دانشــگاه های علوم پزشکی‬ ‫کشــور‪ ،‬تعداد موارد بومی ماالریا در ‪5‬‬ ‫ســال گذشــته از ‪ 11‬هزار نفر به ‪246‬‬ ‫مورد در پایان ســال ‪ 1393‬رســیده که‬ ‫موفقیت بزرگی برای کشــور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت در این پیام اظهار‬ ‫امیدواری کرده اســت که‬ ‫بزودی شاهد روزی باشیم‬ ‫کــه مــوردی از ماالریای‬ ‫بومی در کشــور گزارش‬ ‫نشــده و گواهــی حذف‬ ‫ماالریــا توســط مراجع‬ ‫رســمی بین المللی به نام‬ ‫جمهوری اســامی ایران‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫با امضای معاونان دو وزارتخانه انجام شد؛‬ ‫تفاهم وزارت بهداشت و علوم برای اجرای برنامه های‬ ‫پیشگیری از ایدز‬ ‫در راســتای ارتقــای‬ ‫ســامت دانشــگاهیان و به‬ ‫منظور افزایش سواد سالمت‬ ‫دانشجویان‪ ،‬اساتید و کارکنان‬ ‫دانشگاه ها و موسسات عالی‬ ‫وابســته بــه وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در زمینه‬ ‫پیشگیری و کنترل اچ ای وی‪/‬‬ ‫ایدز تفاهم نامه دو جانبه ای‬ ‫مابیــن معــاون بهداشــت‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫امــوزش پزشــکی و معاون‬ ‫وزیر و رئیس ســازمان امور‬ ‫دانشــجویان وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فنــاوری منعقد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ ‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫موضوع ایــن تفاهم نامه‬ ‫برگزاری کارگاه های تربیت‬ ‫مربی ســامت (‪ )TOT‬از‬ ‫کادر مراکز مشاوره دانشجویی‬ ‫دانشگاه های وزارت علوم و‬ ‫دانشــجویان همسان منتخب‬ ‫و برگزاری جلسات اموزش‬ ‫دانشجویی در کلیه دانشگاه ها‬ ‫و موسســات اموزش عالی‬ ‫وابســته بــه وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش اهداف‬ ‫اختصاصــی ایــن برنامــه‬ ‫تربیــت مربی پیشــگیری از‬ ‫اچ ای وی‪/‬ایدز بین کارکنان‪،‬‬ ‫اساتید و دانشجویان‪ ،‬مدیریت‬ ‫بهینــه اجــرای پروژه هــای‬ ‫امــوزش ســامت در زمینه‬ ‫پیشگیری از اچ ای وی‪/‬ایدز‪،‬‬ ‫ایجاد هماهنگی در خصوص‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی در‬ ‫دانشــگاه های سراسر کشور‪،‬‬ ‫ایجــاد نظــام گزارش گیری‬ ‫اموزشی فعال و هماهنگ در‬ ‫دانشــگاه های سراسر کشور‪،‬‬ ‫طراحی و اجــرای کمپین و‬ ‫بســیج اجتماعــی در زمینه‬ ‫پیشــگیری و کنترل بیماری‬ ‫ایدز‪ ،‬بهره گیری از پتانســیل‬ ‫عظیم دانشگاهیان و استفاده‬ ‫از ســرمایه های اجتماعی در‬ ‫حوزه ســامت و پیشگیری‪،‬‬ ‫کنتــرل و درمــان ایدز و در‬ ‫نهایت کاهش انگ و تبعیض‬ ‫در رابطــه بــا مبتالیــان به‬ ‫اچ ای وی‪/‬ایدز است‪.‬‬ ‫همچنیــن در این برنامه‬ ‫به منظور تربیت مربی تعداد‬ ‫‪ 6‬کارگاه منطقــه ای‪ 2‬روزه‬ ‫در کشــور برگــزار خواهد‬ ‫شد و هر دانشــجوی مربی‬ ‫همسان موظف است حداقل‬ ‫‪ 5‬کالس چهــل نفری برای‬ ‫دانشجویان برگزار کند‪.‬‬ ‫تولید یک ماده استراتژیک‬ ‫بهداشتی از باکتری های‬ ‫اسیب رسان‬ ‫محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید‬ ‫پودری ضد ســرطان برای اســتفاده در صنایع مختلف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مهدی میر احمدی عضو هیات مدیره این شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان گفت‪ :‬در این شــرکت بــر روی تولید‬ ‫محصوالت زیست فناورانه‪ ،‬گیاهان دارویی و داروهای‬ ‫گیاهی فعالیت می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون توانســته ایم پودری با خاصیت‬ ‫ضد ســرطانی تولید کنیم که نام ان «بیو ســورفاکتانت‬ ‫رامنولیپید (رامنو پارس)» است‪ .‬این ماده از باکتری های‬ ‫موجود در محیط های طبیعی از جمله بیمارســتان ها‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این یک باکتری مهاجم به سیستم‬ ‫تنفسی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این باکتری های اسیب رسان‪،‬‬ ‫قابل تجزیه هستند و پس از تجزیه به دو ماده کامال طبیعی و‬ ‫بی خطر یعنی رامنوز و اسید چرب تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫سومین کنگره سراسری‬ ‫باکتری شناسی پزشکی ایران در‬ ‫تهران برگزار می شود‬ ‫ســومین کنگره سراســری باکتری شناسی پزشــکی ایران با‬ ‫همکاری دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور و به همت انجمن‬ ‫علمی باکتری شناســی پزشــکی ایران از ‪ 20‬لغایت ‪ 22‬ابان ‪ 94‬در‬ ‫سالن دکتر غرضی بیمارستان میالد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالعزیز رســتگار الری عضو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی ایران و رئیــس کنگره‪ ،‬اظهار داشــت برنامه های‬ ‫علمی کنگره مشــتمل بر ارائه ی خالصه مقاالت علمی و پژوهشی‬ ‫به صورت ســخنرانی و یا پوســتر‪ ،‬ســخنرانی اســاتید مدعو در‬ ‫زمینههای علمی مرتبط‪ ،‬کارگاه ها و ارائه ی تازه های تکنیکی است‪.‬‬ ‫ســومین کنگره سراسری باکتری شناســی پزشکی ایران برای‬ ‫متخصصان رشته های داخلی‪ ،‬اطفال‪ ،‬داروسازی‪ ،‬پزشکان عمومی‬ ‫و رشــته های علــوم پایه (باکتری شناســی‪ ،‬علوم ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫میکروب شناسی) و سایر رشته های مرتبط امتیاز بازاموزی دارد‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سایت‬ ‫کنگره به ادرس ‪ WWW.ISMB.IR‬مراجعه و یا با شــماره دبیرخانه‬ ‫کنگره ‪ 88249775‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫تفسیر رایگان جواب ازمایش های‬ ‫پزشکی از طریق این سامانه‬ ‫ابرسالمت سامانه ای هوشــمند است که به کمک تیم‬ ‫ ‬ ‫خالق و جــوان دانشــگاه در‬ ‫حوزه ســامت و پزشــکی‬ ‫تــاش می کند تا بســتری‬ ‫مفیــد و نواورانــه در جهت‬ ‫ارتقــای ســامت جامعه با‬ ‫کمتریــن هزینه ارائه نماید‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی ابر ســامت‬ ‫محلــی قابل اعتمــاد برای‬ ‫مردم جهــت خودمراقبتی‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی‪ ،‬دریافــت‬ ‫مشــاوره‪ ،‬ســنجش ســامت‪ ،‬جمــع اوری و هدایــت‬ ‫اطالعــات پزشــکی به صــورت انالین اســت‪ .‬بــا توجه به‬ ‫این که ازمایش ها‪ ،‬ابزاری تشــخیصی برای پزشــکان به شــمار‬ ‫می ایند‪ ،‬تفســیر انها از اهمیت زیادی برخوردار اســت‪ .‬انجام و‬ ‫تفســیر به موقع این ازمایش ها در بســیاری از موارد می تواند به‬ ‫رفع نگرانی و دلواپســی ها از یک طرف و تشــخیص زودهنگام‬ ‫و پیشــگیری از پیشرفت برخی از بیماری ها از سوی دیگر کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫متاســفانه زندگی پرمشغله‪ ،‬ترافیک‪ ،‬فشــارهای کاری و ‪...‬‬ ‫سبب شده است در بسیاری از موارد افراد نتوانند جهت معاینات‬ ‫پزشکی و یا تفسیر ازمایشات انجام شده در زمان معین به پزشک‬ ‫خــود مراجعه کنند و یا ممکن اســت در مواردی دسترســی به‬ ‫پزشک مورد نظر به دالیل مختلف امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫در همین خصوص تیم ابر ســامت در نظر دارد در حرکتی‬ ‫متفاوت به صــورت رایگان ازمایش های پزشــکی هموطنان را‬ ‫تفســیرکند‪ .‬کافی اســت جواب ازمایش های خود را برای این‬ ‫ســامانه ارسال کنید تا در کمتر از ‪ 24‬ساعت تفسیر ازمایش خود‬ ‫را از پزشکان و متخصصین این سامانه دریافت کنید‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬متقاضیان می توانند برای ارسال ازمایش های‬ ‫خود به سامانه ‪ abresalamat.ir‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫همچنین کاربران با مراجعه به این ســامانه می توانند بصورت‬ ‫انالین تســت بینایی گرفته و وضعیت بینایی خــود را ارزیابی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ازمایشگاه مرجع سالمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های ازمایشگاهی‬ ‫مهندس محمود اصالنی‪ -‬افسانه غفاری‬ ‫اولین نمایشگاه ایران مدلب همزمان با سیزدهمین کنگره‬ ‫ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی برگزارشد‬ ‫هشتمین کنگره بین المللی و‬ ‫سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت‬ ‫خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران‬ ‫دوم تا پنجم اردیبهشت در مرکز همایش‬ ‫رازی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ ‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫رییس کل ســازمان نظام پزشــکی‬ ‫کشور در مراسم افتتاحیه هشتمین کنگره‬ ‫بین المللی و ســیزدهمین کنگره کشوری‬ ‫ارتقــا کیفیــت خدمات ازمایشــگاهی‬ ‫تشخیص پزشــکی ایران گفت‪« :‬اقتصاد‬ ‫ازمایشــگاه ها با بحران مواجه اســت و‬ ‫تعرفه های ازمایشــگاهی شیب ناعادالنه‬ ‫غیرمنطقی داشــته که در صدد هســتیم‬ ‫در بسته تعرف ه ســال ‪ ۹۴‬تعرفه خدمات‬ ‫پاراکلنیک پزشکی هسته ای رادیولوژی و‬ ‫ازمایشگاه ها را وارد کتاب ارزشگذاری‬ ‫نسبی خدمات ســامت کنیم‪ .‬هم اکنون‬ ‫ ازمایشــگاهی پرچــم داران ارتقا کیفیت‬ ‫خدمات در نظام سالمت هستند‪ ،‬لذابحث‬ ‫کیفیت و افزایش ان در حوزه بهداشــت‬ ‫و درمان از مســائل مهم و اســتراتژیک‬ ‫است که پیچیده و چند وجهی است‪.‬وی‬ ‫با بیان این که کیفیت برای ازمایشــگاه‬ ‫یک هویت و موجودیت تلقی می شــود‬ ‫و اصالت یک ازمایشــگاه به کیفیت ان‬ ‫بــاز می گردد‪.‬گفت‪«:‬زمانی که از کیفیت‬ ‫خدمات نام برده می شود تمام فرایندهای‬ ‫برون داد که در جواب ازمایش مشــاهده‬ ‫می شود از زمان گرفتن نمونه و انالیز ان‬ ‫در ازمایشــگاه مورد توجه و دقت نظر‬ ‫همکاران ازمایشگاهی قرار گرفته است‪».‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشــاره به این که عالوه بر اموزش و‬ ‫تجمیع نیروی انســانی نیازمند توسعه و‬ ‫تعالی تکنیک های ازمایشــگاهی هستیم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬دو مقوله مدیریت زمان و حفظ‬ ‫کیفیت و اصالت همــواره باید به عنوان‬ ‫یــک اصل در ارایه خدمــات درمانی به‬ ‫عموم مردم مورد توجه قرار گیرد‪».‬زالی‬ ‫درادامه گفت‪« :‬امروزه نقش ازمایشگاه ها‬ ‫در نظام ســامت بیش از گذشته نیازمند‬ ‫توجه اســت‪ ،‬و بالغ بر ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫تشــخیص ها در حوزه پزشــکی بدون‬ ‫استناد به پاســخ ازمایشگاه ممکن نبوده‬ ‫و مولفه راهبردی در رسیدن به تشخیص‬ ‫قطعی و برنامه های درمانی است‪.‬از سوی‬ ‫دیگــر تغییراتی که در نظام ســامت به‬ ‫طور مســتمر اتفاق می افتــد برای اینده‬ ‫ازمایشــگاه ها سرنوشت متفاوتی را رغم‬ ‫می زند چرا که با ســالمند تر شدن جامعه‬ ‫و پیچیده شــدن انواع بیماری ها تحول‬ ‫عظیمی در نحوه کار ازمایشگاه ها ایجاد‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫دراداره اقتصادی ازمایشگاه ها با‬ ‫چالش جدی مواجهیم‬ ‫زالــی یــاد اور شــد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضراقتصاد ازمایشــگاه ها بــا بحران‬ ‫مواجه اســت و تعرفه های ازمایشگاهی‬ ‫شــیب ناعادالنــه غیرمنطقــی دارد لذا‬ ‫در صدد هســتیم در بســته تعرفه سال‬ ‫‪ ۹۴‬تعرفه خدمات پاراکلنیک پزشــکی‬ ‫هســته ای رادیولوژی و ازمایشکاه ها را‬ ‫وارد کتاب ارزشــگذاری نسبی خدمات‬ ‫ســامت کنیم وامیدواریم که تعرفه سال‬ ‫‪ 94‬با رشــد مناسبی تعیین شده و غفلت‬ ‫سال های گذشته را برطرف کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬درصد ایرانی ها به دیابت نهفته‬ ‫مبتال هستند‪...‬‬ ‫محمد رضــا بختیــاری دبیر علمی‬ ‫هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین‬ ‫کنگره کشــوری ارتقاء کیفیت خدمات‬ ‫ازمایشگاهی تشــخیص پزشکی ایران‪،‬‬ ‫گفــت‪ ۱۰ :‬تــا ‪ ۱۲‬جمعیت کشــورمان‬ ‫مبتال به دیابت نهفته هســتند‪ .‬لذا بررسی‬ ‫بیمــاری دیابــت از جملــه محورهای‬ ‫مهــم کنگره امســال انتخاب شــده که‬ ‫به دلیل شــیوع بــاال از اهمیــت باالیی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬امارهــا نیزنشــان‬ ‫می دهد کــه ‪ ۹‬درصد جمعیــت ایران‬ ‫به دیابت اشــکار و ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد به‬ ‫دیابت نهفته مبتال هســتند‪ .‬ازمایشگاه ها‬ ‫در کشــف بیماران مبتال به دیابت برای‬ ‫نخســتین بار نقش مهمی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫دیابت از جمله بیماری هایی اســت که‬ ‫می تواند عــوارض متعــددی را روی‬ ‫ارگان های مختلف بــدن ایجاد کند که‬ ‫یکی از این ارگان های مهم‪ ،‬کلیه ها هستند‬ ‫و این عارضه با عنــوان «کلیه نفروپاتی‬ ‫دیابتی» مطرح می شــود‪ .‬تشخیص اولیه‬ ‫این مشــکل با ازمایشگاه تشخیص طبی‬ ‫است‪ ،‬انجمن نفرولوژی امریکا دو تست‬ ‫را به عنوان بهترین تست عنوان کرده که‬ ‫اندازه گیری کراتینه خون که دراین تست‬ ‫توجه به سن بیمار بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مراقب جواب ازمایشتان باشید!‬ ‫محمد تقی خانی دبیر علمی هشتمین‬ ‫کنگــره بین المللی و ســیزدهمین کنگره‬ ‫کشــوری درباره یکــی از معضالتی که‬ ‫مردم و بیماران در رابطه با تشخیص های‬ ‫ازمایشــگاهی گالیه های بسیاری دارند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬متاسفانه این مشکل واقعیت‬ ‫دارد و نمی توانیم این اشــکال را نادیده‬ ‫بگیریم‪ ،‬به هر حال دستگاه ها و تجهیزات‬ ‫ازمایشگاه ها باید به روز شود و نیروهای‬ ‫فعــال در این حوزه نیز کارامدی الزم را‬ ‫داشته باشــند‪.‬البته طبیعی است که نتایج‬ ‫ازمایشــگاه ها با یکدیگر متفاوت نباشد‬ ‫ولی ما نیز ســعی می کنیم با اشــراف بر‬ ‫این مشکل این مساله را برطرف کنیم‪ ،‬اما‬ ‫نباید این تفاوت بسیار فاحش باشد‪ .‬در‬ ‫هر صورت خطای ازمایشگاه ها از طرف‬ ‫نظام پزشکی رســیدگی می شود و جرائم‬ ‫این خطا نیز از لغو پروانه‪ ،‬پرداخت دیه و‬ ‫جریمه تعریف شده است ولی باید بدانیم‬ ‫که یک میزان خظای تعریف شده همیشه‬ ‫پذیرفته شده اســت ولی اگر ازمایشگاه‬ ‫باعــث زیان بیمار شــود به این مســاله‬ ‫رسیدگی خواهد شــد‪ .‬ولی باید بدانیم‬ ‫که خطا در ازمایشــگاه ها همانند حرف‬ ‫پزشکی وجود دارد ولی این خطا بسیار‬ ‫کم تر اســت ولی پرونده های پزشــکی‬ ‫قانونــی در این باره برای رســیدگی به‬ ‫تخلفات ازمایشگاه ها صورت می پذیرد‬ ‫اما تشخیص خطای ازمایشگاه ها توسط‬ ‫عــوام امکان پذیر نیســت و حتما باید‬ ‫کارشناســان امر این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫عمل می پوشــاند‪ .‬تشــکیل ایــن کمیته‬ ‫با چهــار هدف عمده شــکل گرفت و‬ ‫یکــی از این گروه ها نیز خود پزشــکان‬ ‫هســتند که می توانند تشــخیص خطای‬ ‫ازمایشگاه ها را متوجه شوند‪.‬‬ ‫*******‬ ‫ازمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه ودیابت‪،‬ازمایشگاه و‬ ‫عفونت های بیمارســتانی‪ ،‬ازمایشگاه و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬حال و اینده‪،‬‬ ‫اســیب شناسی نظام و محتوای اموزشی‬ ‫رشــته هــای مرتبــط بــا ازمایشــگاه‬ ‫ارجــاع‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تشــخیص‬ ‫نمونه های ازمایشــگاهی‪ :‬فرصت ها و‬ ‫چالش ها و ایمونولوژی سرطان و تومور‪،‬‬ ‫بدخیمی های برخاسته از دستگاه ایمنی‪،‬‬ ‫پژوهش هــای علــوم ازمایشــگاهی‪:‬‬ ‫ایمونولــوژی و ســرولوژی بالینــی‪،‬‬ ‫پژوهش هــای علــوم ازمایشــگاهی‪:‬‬ ‫بیوشــیمی بالینــی‪ ،‬پژوهــش هــای‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی‪ :‬دیابــت‪،‬‬ ‫پژوهش هــای علــوم ازمایشــگاهی‪:‬‬ ‫میکروب شناســی بالینی‪،‬پژوهش های‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی‪ :‬هماتولــوژی‪،‬‬ ‫چالــش هــای ازمایــش هــای‬ ‫عملکردتیروئید‪،‬چالــش هــای پژوهش‬ ‫در ازمایشــگاه‪ ،‬حقــوق و اخــاق‪:‬‬ ‫مســوولیت هــای مدنــی و کیفــری‪،‬‬ ‫روش هــای نویــن در تشــخیص‬ ‫بیماری های متابولیــک ارثی‪ ،‬غربالگری‬ ‫ناهنجــاری هــای جنیــن در مــادران‬ ‫بــاردار‪ :‬دابل‪ ،‬تریپــل‪ ،‬کوادروپل مارکر‬ ‫و ســونوگرافی‪ ،‬مدیریت فنــاوری در‬ ‫ازمایشــگاه تشخیص پزشــکی ونقش‬ ‫منابع انسانی در اعتبار بخشی و مدیریت‬ ‫ازمایشــگاه ازمحورهای هشتمین کنگره‬ ‫بین المللی و ســیزدهمین کنگره کشوری‬ ‫ارتقــا کیفیــت خدمات ازمایشــگاهی‬ ‫تشخیص پزشکی ایران بود‪.‬‬ ‫هدف نهایی ان ارائــه خدمات بهینه در‬ ‫******‬ ‫از ویژگی های مهم کنگره امســال‪ ،‬جهت ارتقــاء کیفیت ازمایشــگاه های‬ ‫تشــکیل کمیته ‪ IVD‬بودکــه همزمان با کشــور بود‪ .‬اولین هدف‪ ،‬ارتقاء کیفیت‬ ‫برگزاری کنگره ارتقــاء‪ ،‬انجمن دکترای و پایــش کیفیــت در تجهیــزات و‬ ‫علوم ازمایشــگاهی به ایــن اتفاق جامه کیت هابــود و این کمیته بررســی کرد‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کدام یک از شــرکت ها این کیفیت‬ ‫را دارنــد و دومیــن هــدف کاهش‬ ‫قیمــت هــا بــود‪ ،‬بــه عبارتــی‬ ‫ایجــاد یــک فضــای رقابتــی‬ ‫ســالم کــه بتــوان قیمــت را برای‬ ‫ازمایشــگاه هــا کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســومین هــدف امــکان ارزیابــی‬ ‫صحیــح و علمــی تجهیــزات و‬ ‫تکنولوژی های موجود و روز دنیابود‪.‬‬ ‫از ویژگی های دیگــر کنگره امکان‬ ‫ترجمــه همزمان همه ی نشســت های‬ ‫کنگره به دو زبان انگلیســی و فارسی‬ ‫بود که شــرکت کننــدگان خارجی هم‬ ‫بتواننداستفاده کنند‪ .‬همچنین در کنگره‬ ‫امسال برنامه جامعی برای سوپروایزرها‬ ‫که مدیران داخلی و میانی ازمایشگاه ها‬ ‫هستند برگزار شد‪.‬‬ ‫میهمان های خارجی از کشــورهای‬ ‫کانادا‪ ،‬المان‪ ،‬هلند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬انگلســتان‪،‬‬ ‫امریــکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬لبنــان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬بلژیک و اردن بودند‪.‬‬ ‫ایران مدلب‪ ،‬نمایشگاهی مستقل‬ ‫امســال هم زمان با برگزاری کنگره‬ ‫ارتقا کیفیــت ازمایشــگاهی عالوه بر‬ ‫نمایشــگاه جانبی که هر سال هم زمان‬ ‫با کنگره در ســالن همایش های رازی‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اولین بار نمایشگاهی با‬ ‫عنوان ایران مد لب در ســایت ورزش‬ ‫برج میــاد برگزار شــد کــه انجمن‬ ‫تامیــن کننــدگان تجهیــزات و مواد‬ ‫ازمایشــگاهی حامی و برگــزار کننده‬ ‫اصلــی ایــن رویداد بــود‪ .‬در حقیقت‬ ‫بیشــتر اعضای انجمن تامین کنندگان‬ ‫در نمایشــگاه غرفــه دار بودند‪ .‬برای‬ ‫اگاهــی از انگیزه و اهــداف برگزاری‬ ‫این نمایشــگاه گپ و گفتی را با دکتر‬ ‫سلمان زاده رییس انجمن تامین کنندگان‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی و همچنین‬ ‫رییس برگزاری نمایشــگاه ایران مدلب‬ ‫داشتیم که در ادامه می خوانید ‪:‬‬ ‫رئیــس انجمــن تامیــن کنندگان‬ ‫تجهیزات ازمایشــگاهی در پاســخ به‬ ‫اهــداف و انگیــزه های نمایشــگاهی‬ ‫مجزا از نمایشــگاه جانبی کنگره ارتقا‬ ‫خاطرنشان کرد ‪:‬‬ ‫همان طورکــه می دانیــد یکــی‬ ‫از اهــداف شــرکت ها نشــان دادن‬ ‫محصوالت و دستاوردها به مشتریان و‬ ‫بازدید کننده ها است که زمینه کاری ما‬ ‫مواد و دستگاه های ازمایشگاهی است‬ ‫که هر سال سعی می کنیم در رویدادهای‬ ‫ازمایشــگاهی شــرکت کنیم و ارتباط‬ ‫خودرا با ازمایشــگاهیان حفظ کنیم‪ .‬ما‬ ‫در طول ســال نمایشــگاه های مختلفی‬ ‫را داریــم که یا نمایشــگاه کشــوری‬ ‫اســت همانند ایران هلث و دسته دوم‬ ‫نمایشگاه های جنبی کنگره هاست که در‬ ‫ان ها شــرکت ها حضور یافته کاالهای‬ ‫خــود را در معرض نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫درعین حال می توانند به طور مســتقیم‬ ‫بــا مصرف کننــدگان محصــوالت و‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی در ارتباط باشند‬ ‫ودســتاوردهای جدید خود را به ان ها‬ ‫معرفی کنند‪ .‬شرکت ها همواره در کنار‬ ‫کنگره ها بوده اند کــه یکی از کنگره ها‪،‬‬ ‫کنگره ارتقای کیفیت اســت که سال ها‬ ‫در حال برگزاری اســت و شــرکت ها‬ ‫همیشــه حضور پیدا کردند‪ .‬امسال هم‬ ‫قصد شرکت در این نمایشگاه را داشتیم‬ ‫امــا به دلیل اختالف نظری که در بحث‬ ‫قیمت هــا بود شــرکت ها عضو انجمن‬ ‫مایــل بودند قیمت ها پایین تــر بیاید با‬ ‫توجه به این که به نتیجه ای نرســیدند‬ ‫تصمیم گرفتیم تا در ســالن برج میالد‬ ‫که نزدیک به ساالنه همایش های رازی‬ ‫اســت به طور مستقل شرکت کنیم‪ .‬این‬ ‫رویداد‪ ،‬فرصت خوبی بود که با دوستان‬ ‫ازمایشــگاهی ارتباط برقرار کنیم و در‬ ‫حقیقــت ما این نمایشــگاه را با هزینه‬ ‫بســیار کمتــری برگزار کردیــم تا در‬ ‫عوض قیمت کاالی خود را با تخفیف‬ ‫ویژه در اختیار مشــتری قرار دهیم و تا‬ ‫ایــن لحظه تمامی شــرکت های حاضر‬ ‫در نمایشــگاه ابراز رضایت داشتند‪ .‬از‬ ‫تمامی ازمایشــگاه ها کمال قدردانی را‬ ‫داریم که از این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫البته می تــوان گفت که بیش از‬ ‫‪ %90‬از بازدیدکنندگان مشتریان‬ ‫ثابت ما هستند‪ .‬ما از هر شرایط‬ ‫و فرصتــی اســتفاده می کنیــم‬ ‫تا در نمایشــگاه حضــور یابیم‬ ‫ولی ســعی می کنیم در شرایطی‬ ‫قرارگیریــم که هزینه های ما باال‬ ‫نرود‪ .‬زمانی که هزینه های ما باال‬ ‫می رود مجبوریــم محصوالت خود را‬ ‫با قیمت باالتری بفروشــیم بخصوص‬ ‫در امســال کــه بــا اقتصــاد مقاومتی‬ ‫روبرو هســتیم و بحث بر این است که‬ ‫محصوالت را با قیمت منطقی بفروشیم‪.‬‬ ‫ما وظیفه داریــم این قیمت ها را کنترل‬ ‫کنیم ضمن این کــه فضایی را که قرار‬ ‫بود کنگره ارتقــای کیفیت در اختیارما‬ ‫قرار دهد فضای مناسبی نبود درحالی که‬ ‫ما در اینجا فضای مناســب تری را مهیا‬ ‫کردیم‪ .‬در مجموع ما این نمایشــگاه را‬ ‫رویداد مثبتی می بینیم چرا که هدف ما‬ ‫ارتباط بهتر و بیشــتر با مصرف کنندگان‬ ‫اســت و می خواهیم کاالی خود را در‬ ‫اختیار ان ها قرار دهیم‪ .‬ما نسبت به این‬ ‫رویداد خوش بین هستیم و برگزاری ان‬ ‫را مثبــت ارزیابی می کنیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫در پاسخ به این سوال که در سال اینده‬ ‫هم انجمــن برنامه ای دراین خصوص‬ ‫دارد گفــت‪ :‬چنانچه اعضــای انجمن‬ ‫تمایل داشــته باشند ســال اینده هم به‬ ‫برگزاری نمایشــگاه اقدام خواهیم کرد‬ ‫ولی ما دوست داریم تا با دوستان خود‬ ‫در انجمن های تخصصی تعامل سازنده‬ ‫داشته باشــیم همان طور که با برخی از‬ ‫ان هــا تعامل خوبی داریــم که انجمن‬ ‫متخصصین علوم ازمایشــگاهی است‬ ‫و در مهرماه کنگــره فناوری های نوین‬ ‫ازمایشــگاهی را برگزار می کنیم‪ .‬سعی‬ ‫ما بر این اســت تعامالت خــود را با‬ ‫انجمن ها بیشتر کنیم‪ ،‬در عین حال منافع‬ ‫مشــتریان و مصرف کنندگان نیز مورد‬ ‫توجه ماست‪ .‬وی در پایان از مطبوعات‬ ‫تخصصی از جمله ماهنامه تشــخیص‬ ‫ازمایشگاهی که همیشه نقش ارزنده ای‬ ‫را در اطالع رســانی ویژه و شفافیت و‬ ‫روشنگری در زمینه اخبار‪ ،‬محصوالت‬ ‫و دیگر موارد را داشته قدردانی کرد ‪.‬‬ ‫مهندس نیلوفر حسن _ مهندس بیتا بهروان‬ ‫‪Hassan.niloufar.bme@gmail.com‬‬ ‫سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ساخت ایران برگزارشد‬ ‫با توجه به نیاز روز افزون برنامه های‬ ‫پیشرفت کشور به دسترسی و استفاده از‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایشگاهی از یک سو‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬وجود ظرفیت های بسیار‬ ‫باال در زمینه طراحی و ساخت و یا ارتقاء‬ ‫انواع تجهیزات ازمایشگاهی موجود توسط‬ ‫سازمان ها‪ ،‬شرکت ها و موسسات‬ ‫تولید کننده این تجهیزات در کشور‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه ای از سوی ریاست جمهوری‬ ‫دکتر روحانی به عمل امده‪ ،‬به طوری که‬ ‫معاونت علمی و فناوری را بر ان بدارد تا‬ ‫تمهیداتی جدی در این رابطه اندیشیده‬ ‫شود و عمال با برگزاری دو دوره نمایشگاه‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران‬ ‫در اردیبهشت سال های ‪ 92‬و ‪ 93‬با هدف‬ ‫شناسایی سازندگان تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی داخل کشور و ایجاد ارتباط‬ ‫موثر با مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی‬ ‫با هدف پاسخ گویی به نیاز ها و تقاضاهای‬ ‫انان از این مراکز‪ ،‬در این مسیر عمال‬ ‫اقدام شود‪ .‬براساس نتایج به دست امده‬ ‫از اقدامات و برنامه های فوق و نیز اهمیت‬ ‫این بخش از فعالیت در اقتصاد ملی که نیاز‬ ‫به پی گیری و تداوم در ان هر روز بیش از‬ ‫پیش ضرورت می یابد‪ ،‬سومین نمایشگاه‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران‬ ‫از ‪ 4‬تا ‪ 7‬اردیبهشت سال جاری در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد که‬ ‫با استقبال گسترده ای مواجه شد‪ .‬به طوری‬ ‫که با حضور ‪ 300‬شرکت سازنده و عرضه‬ ‫‪ 7500‬محصول‪ ،‬رشدی ‪ 60‬درصدی را به‬ ‫نمایش گذاشت ‪.‬‬ ‫اهداف نمایشگاه‬ ‫نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد‬ ‫ازمایشــگاهی ســاخت ایران‪ ،‬نمودی‬ ‫از تبــادل دانش‪ ،‬بینــش‪ ،‬فناوری‪ ،‬کاال‪،‬‬ ‫خدمــت و اینــده نگری اســت که با‬ ‫هدف کاهش وابستگی ازمایشگاه های‬ ‫داخلی به تجهیــزات و مواد وارداتی و‬ ‫همچنیــن اســتفاده از توانمندی های‬ ‫تولید داخلی و حمایت از فعالیت های‬ ‫دانش بنیان به صورت ســاالنه برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این نمایشگاه با هدف معرفی‬ ‫توانمنــدی های کشــور در این زمینه‪،‬‬ ‫فراهم ســازی بشــری برای‬ ‫تبادل فن اوری و هم افزایی‬ ‫ســازندگان با یکدیگر‪ ،‬بازار‬ ‫سازی ‪ ،‬حمایت از ایجاد زیر‬ ‫ساخت های توسعه فناوری‬ ‫در دانشــگاه هــا و مراکــز‬ ‫پژوهشی کشــور و همچنین‬ ‫جذب حمایــت های دولتی‬ ‫به ســمت تولیــدات داخلی‬ ‫و شــرکت های دانش بنیان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ابتــدای بازدیــد از‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬گفتگویی کوتاه با‬ ‫دکتر اسدی فرد دبیر اجرایی‬ ‫این نمایشــگاه داشتیم‪ .‬وی‬ ‫دررابطــه بــا ویژگــی های‬ ‫نمایشــگاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی ساخت ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫از ان جــا که تجهیزات ازمایشــگاهی‬ ‫بیشــتر تحت تاثیر تحریم قــرار دارد‪،‬‬ ‫دانشــگاه هــا در تامیــن تجهیــزات‬ ‫دچار مشــکل می شــدند‪ .‬بنابراین ما‬ ‫این فرصــت خوب را مهیــا کردیم تا‬ ‫شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها از‬ ‫پتانســیال های خوبی کــه در زمینه ی‬ ‫ســاخت این تجهیزات دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند‪ .‬چه بسا قبل از برگزاری نمایشگاه‪،‬‬ ‫تعداد زیادی از شرکت های تولیدکننده‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬از حمایت هــای معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬در قالب وام و تســهیالت و ‪...‬‬ ‫اســتفاده کرده بودند ولی همیشه برای‬ ‫فروش به دانشگاه ها مشکل داشتند چون‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬حتی درشرایط کنونی تحریم‬ ‫متاســفانه خرید خود را از داخل انجام‬ ‫نمــی دهند‪ .‬امــا در حقیقــت باید به‬ ‫این باور برســند کــه تجهیزات داخلی‬ ‫جواب گوی نیازشان می تواند باشد‪ .‬به‬ ‫همین منظور ما مدل این نمایشــگاه را‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪15‬‬ ‫این گونه طراحــی کردیم که فقط یک‬ ‫نمایشــگاه نباشــد‪ ،‬بلکه محل خرید و‬ ‫فروش باشد و دانشــگاه ها می توانند‬ ‫تجهیزات مورد نیازشان را با یارانه ای که‬ ‫معاونت علمی در اختیارشان می گذارد‪،‬‬ ‫تامین کنند‪ .‬چون به هر حال دولت مبلغی‬ ‫را برای خرید تجهیزات به دانشــگاه ها‬ ‫می دهد ولــی این مبالغ بــرای خرید‬ ‫خارجی صرف می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص تعداد شــرکت ها‬ ‫ومیــزان فروش افــزود‪ " :‬در دوره ای‬ ‫اول (سال ‪ ) 92‬حدود ‪ 120‬شرکت ودر‬ ‫دوره ی دوم (‪ )93‬تقریبا ‪ 200‬شرکت و‬ ‫امسال هم ‪ 300‬شرکت در این نمایشگاه‬ ‫شــرکت کردند که در مجموع سال اول‬ ‫‪ 1400‬محصول ‪ -‬ســال گذشته ‪3700‬‬ ‫محصول و امسال ‪ 7200‬دستگاه و ماده‬ ‫ازمایشگاهی را شرکت ها وارد کردند‪.‬‬ ‫از نظر میزان فروش هم سال اول ‪38.5‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬ســال گذشته ‪ 92‬میلیارد‬ ‫تومان که تقریبــا می توان گفت حدود‬ ‫‪ 2/5‬برابر شد و امیدواریم فروش امسال‬ ‫بیشتر شود‪ .‬از تغییرات امسال نسبت به‬ ‫سال گذشــته می توان به تفاوت سطح‬ ‫حمایتی اشــاره کرد به این شکل که در‬ ‫سال گذشــته همه ی تجهیزات اعم از‬ ‫تجهیزات ‪ Hitech‬یا ‪،Mediumtech‬‬ ‫دارای یک سطح حمایت بودند که ‪40‬‬ ‫درصد بود‪ .‬اما امسال تجهیزات را به ‪4‬‬ ‫دسته تقســیم کردیم به این صورت که‬ ‫سطح اول ‪ %50‬حمایت‪ ،‬سطح دوم ‪35‬‬ ‫‪ %‬و سطح ســوم ‪ %20‬و سطح چهارم‬ ‫‪ % 10‬حمایــت می گیرنــد‪ .‬حمایت‬ ‫بیشتر به ســمت تجهیزات پیشرفته تر‬ ‫که همان تجهیزات ســطح اول هستند‬ ‫سوق داده شــده است‪ .‬ایشان در رابطه‬ ‫با خرید هم افزود ‪ :‬خوشبختانه همه ی‬ ‫دانشــگاه های وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و موسســات تحقیقاتــی‬ ‫وابســته به وزارت خانــه های جهاد و‬ ‫ســایر وزارت خانه ها و حتی اموزش‬ ‫و پرورش هم از این نمایشــگاه خرید‬ ‫ ‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫کــرده اند‪ .‬ما برای بخــش خصوصی‪،‬‬ ‫بحــث لیزینــگ را در نظــر گرفتیم به‬ ‫طوری که که لیزینــگ ‪ 80‬درصدی به‬ ‫‪ 70‬درصــد خرید انــان تعلق می گیرد‬ ‫و در حقیقــت ایــن گونه مــی توانند‬ ‫دستگاه های مورد نیاز ازمایشگاه کنترل‬ ‫کیفــی یا تحقیقاتی را در غالب حمایت‬ ‫لیزینگ‪ ،‬از نمایشگاه بخرند‪ .‬امیدواریم‬ ‫که امســال اعداد و ارقام رشــد بهتری‬ ‫نشان دهند ‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ " :‬زیر بنای این‬ ‫نمایشــگاه که شامل دو سالن ‪ 40‬و ‪44‬‬ ‫(خلیج فارس) است در مجموع حدود‬ ‫‪ 7000‬متر است و ‪ 310‬غرفه داشتیم که‬ ‫‪ 302‬شرکت به نمایشــگاه امدند و در‬ ‫این نمایشگاه شرکت کردند‪".‬‬ ‫وی در رابطــه بــا برنامــه هــای‬ ‫ســال های اینــده و راه کارهایی که به‬ ‫کیفیت نمایشــگاه مــی انجامد گفت‪:‬‬ ‫" شــروع ایــن کار در ســال ‪ ،92‬بــا‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی بــوده چون‬ ‫تیــم اجرایی ایــن نمایشــگاه که یک‬ ‫مجموعه ی وابســته به مجموعه ستاد‬ ‫توســعه فناوری نانو است‪ ،‬در حوزه ی‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی شناخت خوبی‬ ‫داشــتند‪ .‬نکته ی خیلی مهم این است‬ ‫که تجهیزات حتما باید ســاخت ایران‬ ‫باشــد‪ .‬شــناخت این که این تجهیزات‬ ‫واقعا ســاخت ایران است نیازمند یک‬ ‫دانش بسیار عمیق اســت‪ .‬برنامه ی ما‬ ‫برای ســال های اینده اضافه کردن ‪ 2‬یا‬ ‫‪ 3‬حوزه ی دیگر به این نمایشگاهاست‪.‬‬ ‫امسال در نمایشگاه‪ ،‬تجهیزات تحقیقاتی‬ ‫پزشکی هم موجودند مانند ‪:‬شرکت پرتو‬ ‫نگار پرشــیا که در طبقه ی اول ســالن‬ ‫خلیج فارس است که دستگاه های گاما‬ ‫اسکن و اسپکت حیوانی ساخته است‪.‬‬ ‫همچنین تجهیزات مرتبط با مهندســی‬ ‫پزشــکی و تجهیــزات پزشــکی کــه‬ ‫جنبــه ی تحقیقاتی راداراســت‪ .‬ولی‬ ‫ان هایــی که جنبــه ی بالینــی دارند‬ ‫کــه ازمایشــگاه های تشــخیص طبی‬ ‫یا بیمارســتان ها اســتفاده مــی کنند‪،‬‬ ‫این ها هنوز در اســکوپ نمایشــگاه‬ ‫نیســت و قصد داریم ‪ 2‬یــا ‪ 3‬حوزه از‬ ‫جمله تجهیزات پزشکی ساخت ایران‪،‬‬ ‫اتوماسیون و تجهیزات تست محصوالت‬ ‫هم نمایشگاه را توسعه دهیم که بتوانیم‬ ‫راه را بــرای صــادرات بــاز کنیــم و‬ ‫دانشــگاه ها ی کشور های همسایه هم‬ ‫بتوانند از نمایشگاه خرید کنند‪ .‬البته در افق‬ ‫بلند مدت قصد داریم که این نمایشگاه‬ ‫بین المللی شود و شرکت های خارجی‬ ‫هم دراین نمایشــگاه حضــور به عمل‬ ‫اورند ولــی در حال حاضر باید فضای‬ ‫رشد برای شرکت های داخلی باشد که‬ ‫بتوانند امادگی برای رقابت پیدا کنند‪.‬‬ ‫************‬ ‫شرکتی که در زمینه ی ‪LSPR‬‬ ‫در ایران فعال است‬ ‫در غرفه ی شرکت نانو مبنا ایرانیان‬ ‫بــا خانم دکتر قدس الهــی مدیر عامل‬ ‫این شــرکت به گفتگو نشســتیم‪ .‬وی‬ ‫در مورد سابقه ی شــرکت وحوزه ی‬ ‫فعالیت خود اظهار کرد ‪" :‬بنده ‪ 12‬سال‬ ‫اســت که در زمینه ی ‪ LSPR‬فعالیت‬ ‫می کنم که یکی از فناوری های مرتبط‬ ‫با نانو تکنولوژی است‪ .‬دستگاهی که ما‬ ‫ســاختیم دستگاه طیف سنجی ‪LSPR‬‬ ‫اســت که طراحی اش از ابتــدا تا انتها‬ ‫بومی اســت و مشابه خارجی فقط یک‬ ‫شرکت امریکایی است که ان را در مد‬ ‫دیگر طراحی کرده است ‪".‬‬ ‫تا بــه حــال بیشــتر روی حوزه‬ ‫ی پزشــکی متمرکــز بودیــم یعنــی‬ ‫بیشترروی تشخیص سرطان پروستات‪،‬‬ ‫تشــخیص های ژنتیکی وتوالی ‪DNA‬‬ ‫‪ ،‬تشــخیص واکنش های بیومولکولی‪،‬‬ ‫داروسازی و ‪ ...‬کار کرده ام‪.‬‬ ‫اولین حضور تولید کننده ی‬ ‫تجهیزات پاتولوژی درنمایشگاه‬ ‫محســن خادم الخمسه مدیر عامل‬ ‫شرکت پویان طب خادم واقع در مشهد‬ ‫تولیــد کننده ی تجهیزات ازمایشــگاه طور تخصصی در زمینه ی سیستم های‬ ‫پاتولــوژی در گفتگو با خبــر نگاران کنترل تجهیزات ساخت دارو و واکسن‬ ‫ماهنامــه تشــخیص ازمایشــگاهی در فعالیت دارد ‪.‬‬ ‫خصوص حوزه ی کاریشان توضیح داد ‪:‬‬ ‫تولید در زمینه مهندسی پزشکی و‬ ‫ما ســت کامل تجهیــزات پاتولوژی را‬ ‫تولید می کنیم‪ .‬این دســتگاه ها جهت‬ ‫مهندسی بیوتکنولوژی‬ ‫مدیر اجرایی شــرکت یاســین در‬ ‫ازمایش های اســیب شناسی در تمام‬ ‫بیمارســتان هــا و ازمایشــگاه هــای رابطه با فعالیت شرکت عنوان کرد ‪:‬‬ ‫" مــا ســه شــرکت هســتیم که‬ ‫تشــخیص طبی مــورد اســتفاده قرار‬ ‫زیر مجموعه ی مرکز پژوهشی مهندسی‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 81‬به بعد تجاری سازی فناوری نوین و زیســتی دانشگاه تهران‬ ‫کردیم و ســاخت بقیه ست ازمایشگاه هستیم و یک شرکت تازه تاسیس بوده‬ ‫پاتولــوژی را انجام دادیــم‪ .‬همچنین که دانش بنیان می شــود‪ .‬این ســومین‬ ‫دســتگاه تیشو پروسســور را ساختیم دوره است که در این نمایشگاه شرکت‬ ‫و بــرای ان تغییرات و نــواوری ایجاد می کنیم و دو مدل محصول داریم یکی‬ ‫از محصوالت ما میلی بیوراکتور اســت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫که در مهندســی پزشــکی و مهندسی‬ ‫تولید کننده ی لوله های‬ ‫بیوتکنولــوژی و میکروبیولــوژی و‬ ‫ونوجکت سدیمان‬ ‫ســعید رضوی کارشــناس فروش دیگری نانولیپوزوم ساز که در مهندسی‬ ‫شرکت مهندســی پزشکی نوین گستر‪ ،‬دارو و دارو رسانی کاربرد دارد‪ .‬دستگاه‬ ‫تولید کننده ی تجهیزات ازمایشــگاهی نانولیپوزوم ســاز سطح اول است و ‪50‬‬ ‫درصــد تخفیف به ان تعلــق گرفته و‬ ‫در خصوص تولیداتشان عنوان کرد‪:‬‬ ‫" تجهیزات ازمایشگاهی که تولید دســتگاه میلی بیوراکتور هم سطح دوم‬ ‫می کنیــم از جمله لوله های ونوجکت است که ‪ 35‬درصد تخفیف دارد "‪.‬‬ ‫شرکت فن ازما گستر‪،‬‬ ‫ســدیمان در حال حاضر در کشــور‪،‬‬ ‫تولیدشــان در اختیار ما اســت و بسته‬ ‫تولید کننده دستگاه اون‬ ‫به اقلیم های متفاوت کشــور و ارتفاع‬ ‫مدیر عامل شــرکت فن ازما گستر‬ ‫از سطح دریا ‪ ،‬ونوجکت های مختلف اظهار داشــت ‪ ":‬شــرکت ما بنیانگذار‬ ‫داریم‪ .‬ما کشــور را بر اساس ارتفاع از اولین دستگاه اون در ایران است که ‪25‬‬ ‫سطح دریا به ‪ 3‬دســته تقسیم کردیم و سال اســت فعالیت می کنیم و به مرور‬ ‫ونوجکت های مختلفــی را داخل این زمان در حال حاضر ‪ 2‬ســال است که‬ ‫لوله ها زدیم که بتواند برای هر استان و دستگاه را همانند دستگاه المانی تولید‬ ‫شهرستانی متناسب باشد‪.‬‬ ‫کردیم و تنها شرکتی هستیم که گارانتی‬ ‫تعویض می دهیم‪ .‬محصول ما ‪ 2‬ســال‬ ‫سیستم های کنترل تجهیزات ساخت گارانتی کامل و ‪ 10‬سال خدمات دارند‪.‬‬ ‫از نظر دقت دما فوق العاده عالی اســت‬ ‫دارو و واکسن‬ ‫در غرفــه ی شــرکت ادمان تک با و از نظــر هم دمایی در ‪ 27‬نقطه ی این‬ ‫رضا کیاپاشا مدیر عامل این شرکت که دســتگاه‪ ،‬هم دمایی یکنواخت اســت‪.‬‬ ‫برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت دستگاه ما از لحاظ کیفیت مشابه دستگاه‬ ‫می کردند به گفتگو نشســتیم‪ .‬وی در خارجی است و هر کس که دستگاه ما‬ ‫رابطه فعالیت های شرکتشــان توضیح را خریداری کرده است راضی بودند‪.‬‬ ‫داد ‪ :‬شــرکت ما ‪ 7‬ســال اســت که به‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪17‬‬ ‫شاهین اسعدی‪ -‬سعیده حبیبی‬ ‫( دانشجویان ژنتیک مولکولی ‪)Phd‬‬ ‫سندرم ویلسون‬ ‫‪Wilson Syndrome‬‬ ‫مس یک عنصر اساسی برای زنده‬ ‫ماندن به شمار می رود وبه عنوان یون‬ ‫اصلی در تنفس سلولی و به عنوان‬ ‫انتی اکسیدان و متابولیسم اهن و‪...‬‬ ‫نقش دارد اما تجمع ان در کبد وسایر‬ ‫ارگان ها باعث اسیب رساندن به این‬ ‫ارگان وایجاد بیماری می شود‪.‬بیماری‬ ‫ویلسون یکی از این بیماری ها‬ ‫است‪ .‬ویلسون که یک اختالل ارثی‬ ‫اتوزومی مغلوب در متابولیسم مس‬ ‫است که ژن معیوب ان)‪)ATB7B‬‬ ‫روی بازوی بلند کروموزوم‬ ‫شماره ‪ 13‬قرار دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بیمــاری فــرد‬ ‫دچــار اختــات عصبی‪،‬ســیروز‬ ‫کبدی‪،‬هپاتیت‪،‬هیپرتانسیون پورت‪،‬‬ ‫انزیم های کبدی و ســنگ کیسه‬ ‫صفراشــده و حلقــه ای قهوه ای‬ ‫ ‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫رنگ در اطراف چشم فرد(حلقه کایزر فالشر)ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این عالیم بالینی و ســایکونورولوژیک در قبل ‪ 10‬سالگی در‬ ‫فرد ظاهر شده و رسوب مس از بدو تولد اغاز می شود‪.‬‬ ‫این بیماری توسط پزشک بریتانیایی که متخصص مغز واعصاب بود‬ ‫در ســال ‪ 1912‬معرفی شد که به احترام ســاموئل الکساندر ویلسون نام‬ ‫این سندرم را ویلسون گذاشتند‪ .‬درســال‪1883‬متخصص مغز واعصاب‬ ‫المانی به نام کارول وستفال نام این بیماری را مالتیپل اسکلروز نامید‪ .‬در‬ ‫سال‪ 1886‬نرولوژیست هایی به نام های ویلیام کوورس وادلف استرامپل‬ ‫به ســیروز کبدی این ســندرم اشاره کردند‪.‬در ســال ‪ 1949‬جان ناتائیل‬ ‫کامینگــر به تجمــع مس در کبد و مغز و وقوع همولیــز در این بیماری‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫فرایند ژنتیک مولکولی ویلسون‬ ‫ژن پروتئین بیماری ویلســون)‪ ATB7B‬است که نام ان برگرفته از‬ ‫متابولیســم‪ ATPase،Cu++‬وپلی پپتید بتااست که کد ژن برای ‪P-Type‬‬ ‫‪ ATPase‬مس را به صفرا وبرای ترکیب با سروپالسمین منتقل می کند‪.‬‬ ‫افزایش تجمع مس که ناشــی از نقص لیزوزوم های کبدی در دفع مس‬ ‫از طریق صفرا اســت‪ ،‬که نتیجه ان تجمع مس در حد توکسیک در کبد‪،‬‬ ‫مغز‪،‬کلیه وچشــم است‪ .‬مقدار مس موجود در کبد در افراد سالم وبیمار‪،‬‬ ‫بســته به میزان مس موجود در مواد غذایی‪ ،‬فرایند های زیستی و عوامل‬ ‫ژنتیکــی افراد‪ ،‬متفاوت اســت‪ .‬این میزان مس در کبد افراد ســالم ‪>50‬‬ ‫میکروگرم و در افراد بیمار ‪ <250‬میکروگرم است که مقدار ان می تواند‬ ‫به‪ 3000‬میکروگرم نیز برســد‪ .‬مس از طریق دســتگاه گوارش وارد بدن‬ ‫انســان می شــود‪ .‬پروتئین انتقال دهنده مس در روده کوچک ‪CMT1‬‬ ‫است‪.‬سلول های کبدی حامل پروتئین ‪ ،CMT1‬متالوسیتوتنین‪ATOX1،‬‬ ‫متصل به‪ CMT1‬اســت که بــا افزایش و کاهش غلظــت مس در این‬ ‫حامالن موجب حساسیت ‪ ATP7A‬و ‪ ATP7B‬می شوند‪.‬‬ ‫‪ATP7A‬عملکرد مشــابه بــا‪ ATP7B‬را دارد ولی بیان ژن‬ ‫ان ها متفاوت اســت‪ ATP7B،‬در مغــز‪ ،‬ریه‪،‬کلیه‪ ،‬قلب‪،‬‬ ‫غدد پستانی‪،‬جفت و بیشتر در کبد بیان می شود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ %95‬مس موجود در خون با سرولوپالســمین‬ ‫همراه اســت و‪ %5‬دیگر به صورت مــس ازاد وجود دارد‪.‬‬ ‫سروپالســمین پروتئینی از نــوع الفــا دو گلوبین ویک‬ ‫گیلکوپروتئین اســت که‪ %7.5‬ان کربوهیدرات بوده و وزن‬ ‫مولکولــی ان حدود ‪ 001510‬دالتون اســت‪ .‬هر مولکول‬ ‫سروپالسمین شامل ‪ 8‬اتم مس است‪.‬سروپالسمین یکی از‬ ‫پروتئین های مهم پالسما است که وظیفه انتقال مس را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬این انزیم فروکســیداز در متابولیسم اهن نقش‬ ‫داشته وکمبود ان بیماری ویلسون را به همراه دارد‪ .‬اندازه‬ ‫سروتوپالسمین در ‪ %95‬نمونه ها کم است ولی به دلیل فاز‬ ‫پروتئین حاد در التهاب ‪،‬این سطح در افراد نرمال می نماید‪.‬‬ ‫سرولوپالســمین کم با بیماری منکیز واسرولوپالسمینمییا‬ ‫دارای پیوند اســت‪ ،‬ولی با بیماری ویلســون به ندرت در‬ ‫ارتباط است‪.‬‬ ‫پبیوسنتز ‪ -APO‬سروپالسمین در بیماران ویلسون میزان ان را نرمال‬ ‫نشــان داده ولی این بیماران با کاهش اندازه ی ‪ -HOLO‬سروپالسمین‬ ‫همراهند‪ .‬مجموع میزان سروپالســمین هــا(‪HOLO‬و‪ )APO‬در افراد‪،‬‬ ‫با توجه به تغذیه دوران بارداری‪ ،‬التهاب حاد و عفونت متفاوت اســت‪.‬‬ ‫‪ ATP7B‬نقش دوگانه در بدن ایفا میکند‪ :‬یکی ارائه مس برای پیوســتن‬ ‫به‪-APO‬سروپالسمین در شــبکه گلژی و دیگری انتقال مس اضافی از‬ ‫ســلول به کانال صفراوی جهت دفع مس از صفراســت‪ .‬همان طور که‬ ‫اشاره شــد‪ ،‬کارکرد ‪ ATP7B‬و ‪ A‬مشابه است‪ .‬با این تفاوت که حرکت‬ ‫‪ ATP7A‬از شبکه گلژی‬ ‫به غشای پالسمایی است‬ ‫که بــه دنبــال تحریک‬ ‫توسط افزایش وکاهش‬ ‫غلظت مس است‪ .‬وقتی‬ ‫غلظت مس در ســلول‬ ‫کاهش یابــد ‪ATP7A‬‬ ‫باعث رهاســازی مس‬ ‫در گــردش خــون‬ ‫می شود و ‪ ATP7B‬مس‬ ‫را در وریــد پورت ازاد‬ ‫می کنــد که در هر حال‬ ‫هــر دو عمــل انها در‬ ‫ویلسون معیوب به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫بیماری کبد‬ ‫بیمــاری کبد به صورت خســتگی‬ ‫ویا پریشــانی در فرد نمایان می شــود‪،‬‬ ‫و گرایش بــدن به خونریزی را افزایش‬ ‫داده (بــه علــت انســفالیت کبدی )و‬ ‫باعث فشــار خون پورتال می شــود‪.‬‬ ‫واریس مری ‪،‬عروق خونی در مری که‬ ‫بزرگی طحال(اسپیلنومگالی) وانباشتگی‬ ‫مایع در حفره شکمی(اســیت) موجب‬ ‫می شــود‪ ،‬باعث افزایش فشار در ورید‬ ‫پروتال به صورت نشاندار است‪.‬در یک‬ ‫تست عالمت بیماری کبدی حاد‪ :‬مانند‬ ‫اســپایدر ناوی‪،spider naevi‬عروق‬ ‫خونی متســع کوچک معموال در قفسه‬ ‫ســینه ممکن اســت مشــاهده شــود‪.‬‬ ‫هپاتیت فعال حاد موجب سیروز کبدی‬ ‫می شود‪ ،‬که بیشتر در طول زمان عالمت دار‬ ‫می شــود‪ .‬افراد مبتال به ســروز کبدی‬ ‫با خطــر تومور بدخیم هپاتو ســلوالر‬ ‫کارســینوما مواجه اند‪ ،‬که این خطر در‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ارتباط با بیماری ویلســون کم اســت‬ ‫وتنها ‪ %5‬دچار شــدگان ‪،‬زمانی که مردم‬ ‫نارســایی حاد کبدی دارنــد این تومور‬ ‫تشخیص داده می شود‪.‬‬ ‫بیماری چشم‬ ‫حلقه کایزر فلیشــر که یک عالمت‬ ‫شــاخص است‪ ،‬و ممکن است در قرنیه‬ ‫چشم دیده شــود‪ ،‬به علت رسوب مس‬ ‫در غشای دسمت(‪ )descemet‬است‬ ‫که در همه بیماران ویلســونی مشاهده‬ ‫نمی شــود‪ .‬همچنیــن این بیمــاری با‬ ‫کاتاراکت سان فالور در ارتباط است که‬ ‫پیگمــان های قهوای و ســبز در جلو و‬ ‫عقب لنز چشم ایجاد کرده وکاهش دید‬ ‫را موجب می شود‪.‬‬ ‫بیماری کلیوی‬ ‫اســیدوز توبــوالر کلیــوی یــک‬ ‫ناهنجاری اســت که با از دســت دادن‪،‬‬ ‫بــی کربنــات توســط لولــه توبــول‬ ‫پروکزیمال منجر به نفروکلســینوزیس‬ ‫(تجمع کلســیم در کلیه هــا)‪ ،‬تضعیف‬ ‫اســتخوان ها (به علت از دســت دادن‬ ‫کلســیم و فســفات)‪،‬گاهی اوقــات‬ ‫امینواســیدوریا (از دســت دادن اسید‬ ‫امینه های ضروری مورد نیاز برای سنتز‬ ‫پروتئین) می شود‪.‬‬ ‫بیماری عصبی‬ ‫مــس در گانگلی های بازال به ویژه‬ ‫در بخــش هــای گلوپــوس پالیدوس‬ ‫وپوتامــن که بخــش هــای مهمی در‬ ‫انتقال پیام عصبی اند‪ ،‬رســوب کرده و‬ ‫موجــب ناهننجاری مغــزی به صورت‬ ‫دیستونی‪،‬پارکینسون‪،‬اختالل در نوشتن و‬ ‫تکلم(دیسارتری)‪،‬ابریزش دهان‪،‬اختالل‬ ‫روانی وکاهش حافظه می شود‪.‬‬ ‫بیماری خونی‬ ‫مس ازاد شــده با ایجــاد رادیکال‬ ‫ازاد اکســیژن ‪ ،‬غشــای گلبول قرمز را‬ ‫سوراخ کرده باعث نارسایی انزیم های‬ ‫گلیکولیتیک مانند هگزوکیناز می شــود‪.‬‬ ‫فعالیت انزیم های انتی اکســیدان مانند‬ ‫گلوکز‪6‬فســفات دهیدروژناز‪،‬گلوتــان‬ ‫ ‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫ردوکتاز‪،‬کاتاالز‪،‬ســوپر اکسیداز دســموتاز متوقف‬ ‫می شود‪ .‬توقف این مجموعه سبب اسیب اکسیداتیو‬ ‫گلبول قرمز و رســوب احتمالی اجسام هاینز در ان‬ ‫شــده و تغییر شکل گلبول قرمز را سبب شده که در‬ ‫نهایت لیز گلبول قرمز اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫راه های تشخیص‬ ‫اندازه گیری ایمونولوژیکال میزان سرولوپالسمین‬ ‫سرم که توسط فعالیت انزیم اکسیداز انجام می شود‬ ‫اولین مارکر بیوشیمیایی برای تشخیص این بیماری‬ ‫است‪.‬یکی دیگر بررسی ادرار فرد بیمار با کوپر‪-‬فری‬ ‫متری است که مقدار باالی مس‪100 mg‬در ‪24‬ساعت‬ ‫نشان دهنده بیماری ویلسون است‪ .‬مس باال در ادرار ‪ ،‬تنها‬ ‫از ان بیماری ویلسون نیست‪ ،‬بلکه در هپاتیت خود ایمنی و کولستاسیس نیز روی‬ ‫می دهد‪.‬تست پنیسیالمین در کودکان یکی دیگر از روش های تشخیص‬ ‫اســت که ‪500 mg‬دوز پنیسیالمین به کودک داده می شود و ‪ 24‬ساعت‬ ‫بعــد ادرار کودک مورد ازمایش قرار می گیرد که اگر مقدار مس بیشــتر‬ ‫از‪ mg1600‬باشــد مطمئنا نشان دهنده ویلســون است‪ .‬این تست برای‬ ‫بزرگساالن در دسترس نیســت‪ .‬نمونه برداری از کبد‬ ‫که توسط برداشــتن مقدار کمی از بافت کبد صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬اســت‪ .‬این ارزیابی برای بررســی سیروز و‬ ‫استیتوسیس است و شــیمی بافتی و معرف مس برای‬ ‫اندازه گیری ســختی ذخیره مس استفاده می شود که‬ ‫مقدار‪ 250 mg‬مس در بافت کبد نشــانگر ویلســون‬ ‫اســت‪ .‬البته روش های شــیمی بافتی روشی متناقص‬ ‫وغیر قابل اعتماد برای تشــخیص این بیماری اســت‬ ‫وباید به همراه تست های دیگر باشد تا اطمینان از این‬ ‫بیماری حاصل شود‪.‬‬ ‫راه های درمان‬ ‫اولیــن راه بــرای درمان ایــن بیماری پیشــنهاد‬ ‫تغذیه مناســب اســت‪ ،‬که مقدار اندک مس در مواد‬ ‫خوراکی باشــد یا اصال وجود نداشــته باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫بیمار بایــد از مصرف مــوادی ماننــد جگر‪ ،‬صدف‬ ‫دریایی‪،‬قارچ‪،‬اجیل‪،‬شــکالت و میوه های خشک شده‬ ‫پرهیز کند‪ .‬دارو درمانی برای ویلسون در دسترس است‪.‬‬ ‫بعضــی داروها مس بدن را کاهش داده و بعضی دیگر‬ ‫از جذب مس در بدن جلوگیری می کنند‪.‬پنیســیالمین‬ ‫نخســتین دارویی است که به مس متصل شده و باعث‬ ‫دفــع ان از طریق ادرار می شــود‪ .‬در بعضی افراد این‬ ‫دارو عوارض جانبی مانند ســل جلدی‪ ،‬درد مفاصل‪،‬‬ ‫جوش پوستی ویا میاستینا وعالئم نورولوژیکی ایجاد‬ ‫می کند وبه جای این دارو در گام بعد برای این چنین‬ ‫بیمارانی تراینیتن هیدروکلراید تجویز می شــود‪ ،‬ولی‬ ‫تاثیر پنیسالمین گســترده تر است‪ .‬تتراتایوموالبیدیت‬ ‫(‪ )tetrathiomolybdate‬اثــرات ســودمندی از‬ ‫خود نشــان داده است‪ .‬روی اســتات ممکن است از‬ ‫پایداری ســطح مس در بدن حمایت کند‪.‬روی‪،‬محرک‬ ‫متالوتایوثین(‪)metallothionein‬که یک پروتئین در‬ ‫سلول های روده است می شود تا به مس متصل شده و‬ ‫از جــذب وانتقال ان در کبد جلوگیری کند‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از راه های درمان دایمرکاپرول(‪)dimercaprol‬است‬ ‫که به صورت تزریق عضالنی است که در هفته صورت‬ ‫می گرید واثرات ناخوشایند مثل درد را به همراه دارد‪.‬‬ ‫درمان بیماران ویلســون باید در سراسر زندگیشان‬ ‫ادامــه یابــد‪ .‬اگر این بیمــاری درمان نشــود به مرگ‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مقالهعلمی‬ :‫منابع‬ [1] McIntyre N, Clink HM, Levi AJ, Cumings JN, Sherlock S (February 1967). “Hemolytic anemia in Wilson’s disease”. N. Engl. J. Med. 276 (8): 44–439. [2] Denny-Brown D, Porter H (December 1951). “The effect of BAL (2,3-dimercaptopropanol) on hepatolenticular degeneration (Wilson’s disease)”. N. Engl. J. Med. 245 (24): 25–917. [3] Vilensky JA, Robertson WM, Gilman S (September 2002). “Denny-Brown, Wilson’s disease, and BAL (British antilewisite [2,3-dimercaptopropanol])”. Neurology 59 (6): 6–914. [4] Harper PL, Walshe JM (December 1986). “Reversible pancytopenia secondary to treatment with tetrathiomolybdate”. Br. J. Haematol. 64 (4): 3–851. [5] Grubenbecher S, Stüve O, Hefter H, Korth C (2006). “Prion protein gene codon 129 modulates clinical course of neurological Wilson disease”. Neuroreport 17 (5): 52–549. [6] Bull PC, Thomas GR, Rommens JM, Forbes JR, Cox DW (1993). “The Wilson disease gene is a putative copper transporting P-type ATPase similar to the Menkes gene”. Nat. Genet. 5 (4): 37–327. [7] Tanzi RE, Petrukhin K, Chernov I et al. (1993). “The Wilson disease gene is a copper transporting ATPase with homology to the Menkes disease gene”. Nat. Genet. 5 (4): 50–344. [8] Müller T, van de Sluis B, Zhernakova A et al. (2003). “The canine copper toxicosis gene MURR1 does not cause non-Wilsonian hepatic copper toxicosis”. J. Hepatol. 38 (2): 8–164. [9] Cumings JN (March 1951). “The effects of B.A.L. in hepatolenticular degeneration”. Brain 74 (1): 22–10. [10] Pagonabarraga, J; Goetz, C (2012). Biller, J, ed. Practical neurology (4th ed. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Heath. p. 282. 94 ‫اردیبهشت‬ 112 ‫شماره‬ 22 22  ‫جشن روز ازمایشگاهیان برگزارشد‬ ‫سی ام فروردین همواره یاداور دانشمند‬ ‫بزرگ حکیم جرجانی است‪ .‬این روز را‬ ‫بدان جهت که با ایام والدت این حکیم‬ ‫فرزانه متقارن است روز ازمایشگاهیان‬ ‫نام نهادند‪ .‬دانشمندی که با گذشت‬ ‫قرن های متمادی به پاس داشتن‬ ‫اثرات ارزشمندی در حوزه ازمایشگاه و‬ ‫پزشکی از وی به نیکی یاد کرده و این‬ ‫روز را جشن می گیرند‪.‬‬ ‫جرجانی از معدود دانشمندانی است‬ ‫که اثرات ارزشمندش به زبان پارسی‬ ‫از وی به یادگار مانده است‪ .‬امسال‬ ‫نیز همانند سال های گذشته به همت‬ ‫انجمن های سه گانه ازمایشگاه با‬ ‫حضور مسئوالن ان ها جشنی در‬ ‫عصرروز یکشنبه ‪ 30‬فروردین ‪94‬‬ ‫در کتابخانه ملی برگزار شد‪ .‬اساتید‪،‬‬ ‫محققان‪ ،‬مسئوالن و دانشجویان در‬ ‫این همایش شرکت داشتند‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضــا زالــی رئیــس کل‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی ایران در مراســم‬ ‫روز ازمایشــگاهیان در کتابخانــه ملــی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشــخص کردن ایــن روز در تقویم‬ ‫تنها بــرای ایجاد نمادی بــرای توجه نظام‬ ‫اجتماعی کشــور به ازمایشــگاهیان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در خصوص ثبت روز رسمی‬ ‫ازمایشــگاه‪ ،‬نامه ای را به ریاست جمهور‬ ‫دادیم و امیداست با پیگیری مستمر دوستان‪،‬‬ ‫این روز در تقویم رســمی مندرج شــود‪.‬‬ ‫زالی با بیان اینکه امروز بدون عبور از داالن‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬تشخیص و طرح ریزی درمان‬ ‫غیرممکن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه جامعه‬ ‫ازمایشگاهی کشور سرشار از تلخکامی ها‪،‬‬ ‫مرارت ها و ســختی ها بودند‪ ،‬اما در انجام‬ ‫رســالت خود فروگذاری نکردند‪ .‬امروز‬ ‫روزی اســت که باید قدرشناس خدمات‬ ‫انها باشــیم که با وجود همه ســختی ها و‬ ‫مشــکالت مختلف‪ ،‬بر این کــه ما امروز‬ ‫یک جامعــه پرافتخار در نظام ســامت‬ ‫کشــور باشیم‪ ،‬پافشــاری کردند‪ .‬بنابراین‬ ‫امروز جایگاه ازمایشگاهیان در کشور یک‬ ‫جایگاه استراتژیک در عرصه سالمت است‪.‬‬ ‫رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکی ایران‬ ‫هم چنین با اشــاره به مشــکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در بررســی اجرای طرح هدفمند‬ ‫کــردن یارانه ها‪ ،‬ازمایشــگاه رتبه دوم را از‬ ‫نظر میزان اسیب پذیری و خسران اقتصادی‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫زالی ضمن بیان این این که مجموعه های‬ ‫ازمایشگاهی صورت خود را با سیلی سرخ‬ ‫نگه داشــته اند‪ ،‬گفت‪ :‬امــروز اگر نخواهیم‬ ‫از لفظ ورشکســتگی برای اداره اقتصادی‬ ‫ازمایشــگاه ها اســتفاده کنیم‪ ،‬امــا بحران‬ ‫اقتصادی در این اداره ها مستولی است‪.‬‬ ‫وی بــه هزینه هــای متعــدد در‬ ‫ازمایشگاه های کشور اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش بســیار زیادی از مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫تامین کیت های مصرفی با اصالت و توزیع‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی است‪ .‬گرانی فزاینده‬ ‫و روزافــزون و بعضی از ســودجویی ها‪،‬‬ ‫موسسات ازمایشــگاهی را در تامین اقالم‬ ‫مورد نیاز دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫زالی با اشاره به فرایندهای تعیین تعرفه‬ ‫اقالم ازمایشــگاهی در ســال های گذشته‬ ‫و بیان این که شــکاف عمیق تعیین تعرفه‪،‬‬ ‫موسســات ازمایشــگاهی را دچار مشکل‬ ‫کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال های اخیر رشد‬ ‫تعرفه هــای ازمایشــگاهی کم بــوده و به‬ ‫جایی رسیده که در یک سال گذشته تعرفه‬ ‫ازمایشگاهی تغییر نکرده و رشد تعرفه صفر‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی بــه تعطیلی ازمایشــگاه ها به دلیل‬ ‫مشــکالت اقتصادی اشاره و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر درباره ازمایشگاه هایی که‬ ‫دچار مشــکالت اقتصــادی بودند با پدیده‬ ‫بســیار نگران کننده ای روبــه رو بودیم‪ .‬به‬ ‫گونــه ای که ما در یک زمانی شــاهد پیک‬ ‫تعطیلی ازمایشــگاه ها بودیم‪ .‬اگرچه امروز‬ ‫فراینــد پرشــتاب تعطیلی ازمایشــگاه ها‬ ‫مقداری کمرنگ تر شــده‪ ،‬اما سایه سنگین‬ ‫مشکالت اقتصادی کماکان باقی است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬فراینــد‬ ‫شالوده ریزی نوین را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫اقدامات ســال ‪ ۹۳‬اگرچه کافی نیست‪ ،‬اما‬ ‫ان ها را قدمی رو به جلو تلقی می کنیم‪.‬‬ ‫زالــی در خصــوص ســختی کار‬ ‫ازمایشــگاهیان گفت‪ :‬شاید هیچ قشری در‬ ‫جامعه به اندازه ازمایشــگاهیان در معرض‬ ‫خطرات شغلی نباشد‪ .‬فرسایش های شغلی‬ ‫در عرصه های مختلف نظام سالمت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا مــا در خدمات ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫ریسک های شــغلی متعددی داریم‪ .‬بنابراین‬ ‫امیدواریم تالش هــای افراد‬ ‫در بحث ســختی کار به ثمر‬ ‫بنشیند‪.‬‬ ‫وی راه خروج از غفلت‬ ‫تاریخــی در زمینــه کارهای‬ ‫ازمایشــگاهی را انســجام و‬ ‫پشــتوانه وحدت دانســته و‬ ‫گفت‪ :‬در کنار همه سختی ها‪،‬‬ ‫مرارت ها و کم لطفی هایی که‬ ‫به ازمایشگاهیان شده است‪،‬‬ ‫چیزی که انها را مکدر می کند‬ ‫باال بودن تعرفه ها نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫توجــه ویژه به طور خاص به‬ ‫ازمایشــگاه در نظام سالمت‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪23‬‬ ‫غزال حاتمی فرد (‪)G_hatami_f@ut.ac.ir‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی شیمی‪ /‬بیوتکنولوژی‪ ،‬دانشگاه تهران‬ ‫دارو رسانی با "باکتری ها"‬ ‫روش نوینی درگسترش دانش دارو رسانی‬ ‫در این بررسی‪ ،‬بهره گیری از باکتری ها بر ای ترابری نانو ذرات و دارو ها به‬ ‫بخش های گونه گون بدن‪ ،‬بررسی شده است‪ .‬در پژوهش های انجام شده‪ ،‬از‬ ‫باکتری های متفاوتی برای ازمایش این کار استفاده شده‪ ،‬که برجسته ترین ان ها‬ ‫روی ‪ E.coli‬و ‪ Listeria Monocytogenes‬بوده است‪ .‬روی همرفته در سه روش‬ ‫بررسی شده‪ ،‬ذرات مورد نظر (نانو ذرات ) با روش های مختلف روی این‬ ‫باکتری ها سوار شده اند‪ .‬ارزشمندی ویژه بودن به کارگیری از ‪ E.coli‬برای‬ ‫رساندن داروهای شیمی درمانی به سلول های سرطانی‪ ،‬می تواند در اینده ای‬ ‫نزدیک مایه ی دگرگونی بزرگی در شاخه ی دارورسانی شود‪.‬‬ ‫پیش گفتار‬ ‫تا کنون‪ ،‬بدســت اوردن یک سیستم بســیار ویژه برای دارورسانی‬ ‫به بدن ‪ ،‬در دانش پزشــکی از نگرانی های بزرگ این شــاخه به شــمار‬ ‫می اید‪ .‬یک سیســتم دارورسانی کنترل شده و ویژه ‪ ،‬پزشکان را توانمند‬ ‫می ســازد که بتوانند دارو را با دوزی شناخته شــده و دقیق ‪ ،‬به دور از‬ ‫هرگونه افزایشــی که به دیگر بافتهای بدن اســیب برساند‪ ،‬و به گونه ای‬ ‫کاراتر به جایگاه ویژه و دلخواه در بدن بفرستند ‪ .‬در این باره هم بازدهی‬ ‫درمــان افزایش پیدا می کند و هم بیمار کمتر در برابر اثرهای جانبی دارو‬ ‫قرار می گیرد ‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬ایده ی استفاده از باکتریها برای این کار‬ ‫مطرح شد ‪ .‬باکتری ها میکروارگینسم هایی هستند که در حالت عادی به‬ ‫گونه ی بی شــمار در بدن انسان وجود دارند‪ ،‬و بسیاری از انها نیز برای‬ ‫بدن ســودمند بشمار می ایند‪ ،‬برای نمونه ‪ :‬پروبیوتیک ها در روده که به‬ ‫هضم مواد غذایی کمک می کنند‪ ،‬همچنین هر کدام از این باکتری ها در‬ ‫بدن انســان دارای زیســت بوم ویژه خود می باشند ( با اینکه می توانند‬ ‫در تمام نقاط بدن حضور داشــته باشند ‪ ،‬حضور انها در برخی نقاط ویژه‬ ‫بدن بیشتر است ) پس به محض ورود به بدن به سمت زیست بوم خود‬ ‫می روند ‪ ،‬پس از این ویژگی ها می توان برای رســاندن دارو به مناطق‬ ‫دلخواه در بدن اســتفاده کرد‪ .‬به طوری که دیگــر بافتهای بدن کمترین‬ ‫صدمه را ببینند ‪.‬‬ ‫ ‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫دارورسانی چیست ؟‬ ‫بــه تمام روش هایی که بتوان از راه‬ ‫انها ذرات دارویی را به بدن رســاند‪ ،‬به‬ ‫طوری کــه ایــن ذرات بتوانند در بدن‬ ‫فعال شوند‪ ،‬دارورسانی گفته می شود ‪.‬‬ ‫در همین راستا دارو باید به مقدار کافی‬ ‫( دوز معین ) و به طور کنترل شــده ای‬ ‫به بدن برســد تا بتوان درمان موثری را‬ ‫برای بیمار پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫روش هــای زیادی بــرای این کار‬ ‫وجود دارنــد‪ .‬از این میان متداول ترین‬ ‫انها می توان به قرص ها و کپســول ها‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬همچنین داروهای تزریقی‬ ‫نیز نقش مهمی در دارورســانی دارند ‪.‬‬ ‫با این حال در تمــام این راه ها داروها‬ ‫ممکن اســت در کنار پیــش بردن راه‬ ‫درمان مناســب‪ ،‬عوارضی نیز داشــته‬ ‫باشــند که در برخی موارد این عوارض‬ ‫باعث بروز اســیب های جدی به بدن‬ ‫می شوند‪ ،‬مانند داروهای شیمی درمانی‬ ‫که اسیب های زیادی به بافت های سالم‬ ‫بدن می رسانند‪ .‬به همین علت در علم‬ ‫دارورسانی مدرن استفاده از باکتری ها‬ ‫به عنوان حمل کننده های ذرات داروئی‬ ‫به بدن پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫استفاده از باکتری به عنوان بردار‬ ‫حامل دارو‬ ‫حال این ســوال پیش مــی اید که‬ ‫چــرا از باکتــری کــه عامــل خیلی از‬ ‫بیماری هاست و باعث ترس و وحشت‬ ‫افراد می شود به عنوان بردار حامل دارو‬ ‫استفاده کنیم ؟ ایا استفاده از قرص ها و‬ ‫کپسول ها ایمن تر و مقرون به صرفه تر‬ ‫نیست ؟‬ ‫کپســول ها از زمان تولیــد انها در‬ ‫ســال ‪ 1834‬تا کنون در حال اســتفاده‬ ‫هســتند‪ .‬سیســتم انها طوری است که‬ ‫ذرات دارویــی در داخــل یک محیط‬ ‫‪ Functionally important‬ماننــد‬ ‫روغن با مقادیر ترکیبی مشــخص قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬که دارای دوز مشــخص نیز‬ ‫می باشــند ‪ .‬این مواد داروئی در داخل‬ ‫یک پوشش با پوســته ی پایدار هستند‬ ‫که این پوشش ( که معموال از پلیمرهای‬ ‫ویژه ی ســاخته می شود ) در بدن حل‬ ‫شده و داروی داخل ان ازاد می شود ‪ .‬به‬ ‫طوری که گفته شد روش دیگر استفاده‬ ‫از قرص ها است‪ ،‬که همچنان موثرترین‬ ‫روش در دارورسانی نمی باشند ‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در بدن ما نقاطی وجود دارند که‬ ‫سیستم خونرسانی بدن به ان ها دسترسی‬ ‫ندارد تا بتواند دارویی را که وارد خون شــده را به ان نقاط برساند ‪،‬البته‬ ‫داروهای تزریقی هم شــامل این محدودیت ها هست‪ .‬همچنین برخی از‬ ‫دارو ها بعد از وارد شدن به بدن می توانند دچار تغییراتی در ساختارشان‬ ‫شــوند که به کلی ویژه یت انهــا را تغییر دهد ‪ .‬در بدن ما به طور عادی‬ ‫میلیون ها باکتری(‪ )Non Pathogenic‬در حال زیستن هستند و وجود‬ ‫برخــی گونه های ان ها در بدن نقش مهمی ایفــا می کنند‪ .‬هر کدام از‬ ‫این باکتری ها در بدن ما زیســت بوم مخصوص به خود دارند‪ .‬در واقع‬ ‫برتری که بردارهای حامل دارو (‪ )Bacterial Drug Vectors‬نسبت‬ ‫بــه قرص ها در بدن دارند در طبیعت و ماهیت خود باکتری اســت که‬ ‫هر کدام در زیست بوم خود دارند ‪ .‬برای مثال باکتری ‪Escheriachia‬‬ ‫‪ coli‬بعد از اینکه وارد بدن می شــوند ( از راه دهان (‪ )) Oral‬در پایین‬ ‫روده جمع می شــوند ‪ .‬این باکتریها طی میلیونها ســال نمو داشــته اند‬ ‫و تریلیون ها بار رونوشــت برداری شــده اند تا بتوانند در محیط روده‬ ‫زنــده بمانند ‪ ،‬مواد مغذی جمــع کنند و در مقابل سیســتم ایمنی بدن‬ ‫(‪ )Host Defences‬دوام بیاورند‪ .‬اگر احتیاج باشــد دارویی مستقیما‬ ‫به روده رســانده شود انتخاب ‪ E.coli‬می تواند انتخاب به جایی باشد ‪،‬‬ ‫یعنی "دارورســانی ویژه محل" (‪)Site Specific Drug Delivery‬‬ ‫‪ .‬یکی از فواید بارز دارورســانی ویژه محل ‪ ،‬کمتر شــدن اثرات جانبی‬ ‫دارو ها در بدن توسط داروهای وارد شده است برای مثال استروئیدهای‬ ‫کاتابولیــک (‪ )Catabolic Steroids‬که می توانند برای یک عضو از‬ ‫بدن مفید واقع شــوند‪ ،‬و باید از راه دهان (‪ )Orally‬وارد بدن شــوند‪،‬‬ ‫می توانند باعث بروز عوارض جانبی زیادی مانند افزایش فشــار خون‪،‬‬ ‫افزایش وزن ‪ ،‬کاهش حجم توده های عضالنی‪ ،‬حســاس تر شدن بدن‬ ‫نســبت به عفونت ها ‪ ،‬در استفاده ی طوالنی مدت از انها شوند ‪.‬عالوه‬ ‫بر این عوارض جانبی هنگامــی بروز می کنند که محل ورود انها خون‬ ‫باشــد و خون نیز در تمام بدن پخش شده و استروئید ها را به تمام نقاط‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪25‬‬ ‫بــدن – حتی به جاهایــی که نباید بروند – می رســاند ‪ ،‬پس اگر بتوان‬ ‫استروئیدها را مستقیما به محل مورد نیاز ان وارد کرد ‪ ،‬نه تنها این‪ ،‬بلکه‬ ‫در کل مقــدار دوزی که ســلول ها احتیاج دارند کمتر از انی اســت که‬ ‫توســط قرص یا تزریق وارد بدن می شوند ‪ ،‬پس در صورت استفاده از‬ ‫باکتری برای رســاندن انها می توان از دوز کمتری استفاده کرد و اثرات‬ ‫جانبــی دارو را به حداقل و یا حتی به صفر رســاند‪ .‬یــک مثال دیگر ‪،‬‬ ‫اســتفاده از انتی بیوتیک هایی است که برای درمان عفونت های مختلف‬ ‫در بدن اســتفاده می شوند ‪ ،‬اســتفاده از دوزهای باالی انتی بیوتیک ها‬ ‫باعــث از بین رفتن ‪ ، Gut flora‬قبل از حل شــدن ان در جریان خون‬ ‫می شــود‪ E.coli vector .‬ها نه تنها قادر هســتند دارو را با دوز کمتر‬ ‫(دوز مورد نیاز ) حمل کنند‪ ،‬بلکه دارو را به محل مورد نظر در روده می‬ ‫رســانند که در نتیجه ی ان صدمه کمتری به باکتری همزیست ان یعنی‬ ‫‪ Gut flora‬وارد می شود‪ .‬پس قابلیت رسیدن باکتری به محل مورد نظر‬ ‫برای دارورسانی ویژگی است که از انرا از دیگر روش ها متمایز می کند‪،‬‬ ‫در نتیجه اســیب کمتری به دیگر بافت های بدن وارد می کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل پروســه درمان موثر تر خواهد بود ‪ .‬البته فقط ‪ E.coli‬نیســت که‬ ‫می توان از ان استفاده کرد‪ ،‬باکتری های دیگر با زیست بوم های مختلف‬ ‫در بدن وجود دارند که می توان برای دارورسانی از انها استفاده کرد برای‬ ‫مثال ‪ Haemophilus influenza‬که در قســمت باالی اندام تنفسی‬ ‫قرار دارنــد (‪ .)Upper respiratory‬باکتری دیگری که جالب توجه‬ ‫اســت ‪ Staphylococus aureus‬اســت که به عنوان کلون کننده ی‬ ‫غشاهای مخاطی شناخته شده‪ .‬هر دو این باکتری ها مشخصه های زیستی‬ ‫مختلفی دارند که می توان از انها برای رســاندن دارو به مناطق مختلف‬ ‫بدن استفاده کرد ‪ .‬اما در کل از هر باکتری غیر بیماریزایی که دارای افینیته‬ ‫باال برای رسیدن به محل مورد نظر است می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ ‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫خطرات دارورسانی با باکتری‬ ‫با این که دارورسانی توسط باکتری‬ ‫ایده ای نو و جذاب اســت‪ ،‬با این حال‬ ‫فکــر حضور یک باکتــری خطرناک و‬ ‫زنده در بدن ممکن است برای بسیاری‬ ‫از افراد ترســناک باشــد ‪ .‬همچنین اگر‬ ‫سیســتمی که توســط ان دارو به بدن‬ ‫می رسد طوری طراحی شود که ذرات‬ ‫دارویی در داخل باکتــری قرار گیرند‪،‬‬ ‫در این صورت هنگام پاره شــدن غشا‬ ‫فسفولیپیدی تمام محتوای داخل سلول‬ ‫نیز بــه همــراه ذرات دارو وارد محیط‬ ‫سلول شــوند که می توانند شامل مواد‬ ‫شیمیایی باشند که خود انها می توانند به‬ ‫عنوان محرک عمل کرده و باعث شوند‬ ‫بدن نســبت به انها حساســیت نشان‬ ‫دهد ‪ .‬البته دنگرای هــای دیگر وجود‬ ‫‪ endotoxin‬هــای موجود در غشــا‬ ‫فســفولیپیدی اســت‪ ،‬که مــی توانند‬ ‫باعث بروز مشکل شــوند ‪ .‬بخصوص‬ ‫‪ endotoxin‬هــای موجود در غشــا‬ ‫باکتــری های گرم منفی که عامل اصلی‬ ‫بیماریزا بودن این باکتری ها هستند‪ ،‬که‬ ‫باعث بروز شــوک عفونی می شــوند‪،‬‬ ‫پس مشــکل ‪ endotoxin‬ها باید قبل‬ ‫از هرگونه ازمایش ‪ Invivo‬حل شوند‪.‬‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫البته چون مولکــول های ‪endotoxin‬‬ ‫در ‪ DNA‬تولید می شــوند این کار نیز‬ ‫فراتر از دسترسی دانشــمندان نخواهد‬ ‫بود ‪ .‬در این بین همچنین ممکن اســت‬ ‫عوارضــی نیز از فعــل و انفعاالت بین‬ ‫سیستم ایمنی و باکتری نیز حاصل شوند‬ ‫زیــرا در این کار ما بدن را با تجمعی از‬ ‫باکتریهای مهاجم اغشــته خواهیم کرد‬ ‫حال اینکه سیســتم ایمنی بدن‬ ‫بــه این عوامــل محرک‬ ‫چگونــه پاســخ دهــد‬ ‫مجهول اســت‪ .‬همچنین‬ ‫اســتفاده از راهکارهایی‬ ‫که باعث شود باکتری در‬ ‫بدن توسط سیستم ایمنی‬ ‫قابل شناسایی نباشد نیز‪،‬‬ ‫راهکار امنی نیست ‪.‬‬ ‫‪ ‬استفاده از ‪ E.coli‬و روش ‪Backpacking Bacteria‬‬ ‫در ایــن روش دو نــوع ذره ی مختلــف – نانــو ذرات طال و نانو‬ ‫سیم های طال – به دو روش مختلف روی باکتری سوار می شوند ‪.‬‬ ‫از دو نوع انتی بادی اســتفاده می شود‪ ،‬انتی بادی ‪ 1‬روی نانو ذرات‬ ‫طال قرار می گیرند ‪ .‬انتی بادی ‪ 2‬روی باکتری ها قرار می گیرد ‪ ،‬ســپس‬ ‫در حین تماس نانو ذرات و باکتری دو انتی بادی به هم متصل شده و به‬ ‫این ترتیب ذرات روی باکتری سوار می شوند ‪.‬‬ ‫مطالعه موردی‬ ‫در ایــن گــزارش‬ ‫ســه مورد دارورســانی‬ ‫بررســی شــده کــه در‬ ‫هر ســه از روش سوار‬ ‫کردن داروها روی سطح‬ ‫باکتری استفاده می شود‬ ‫به طــوری که ذرات ‪40‬‬ ‫تــا ‪ 200‬نانومتــری به‬ ‫روش های مختلف با استفاده‬ ‫از فعــل و انفعــاالت بین انتــی بادیها‬ ‫روی باکتری سوار می شوند و هنگامی‬ ‫که وارد ســلول می شــوند ازاد شده و‬ ‫انتی بادی موجــود در روی باکتری نیز‬ ‫( کــه انتی بادی مخصــوص به از بین‬ ‫بردن باکتری حامل است ) باعث از بین‬ ‫رفتن باکتری می شــود ‪ ،‬پس باکتری در‬ ‫مدت زمان کوتاهی در داخل سلول باقی‬ ‫می ماند و سپس از بین می رود‪.‬‬ ‫در روش دوم از فعل و انفعاالت بین بیوتین و نوتراویدین اســتفاده‬ ‫می شود ‪ .‬پیوند بین این دو پیوندی بسیار قوی است که در شرایط سخت‬ ‫و به صورت برگشت پذیری شکسته می شوند ‪ .‬از این نوع پیوند ها در‬ ‫موارد زیادی برای اتصال ذرات مختلف استفاده می شود‪.‬‬ ‫پس نانو سیم های طال در اینجا در معرض نوتراویدین قرار می گیرند‬ ‫و باکتری نیز بایوتینیله می شــود ســپس با قرار گرفتن باکتری بایوتینیله‬ ‫شــده و ذراتی که روی انها نوتراویدین قــرار دارد ‪ ،‬این دو ( بیوتین و‬ ‫نوتراویدین ) با یک پیوند قوی به یکدیگر متصل می شــوند و به واسطه‬ ‫انها نانو سیم های طال روی باکتری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ ‬جذب سطحی دارو بر روی ‪EColi‬‬ ‫در این روش از دو انتی بادی اســتفاده شده اما اتصال نانو ذرات به‬ ‫باکتری توسط یک انتی بادی برقرار می شود ‪.‬‬ ‫در ابتدا سوبســترایی از جنس ‪ Si‬تهیه شــده و روی ان صفحه های‬ ‫مربعی ‪ Au‬قرار گرفته ‪ .‬در ابتدا انتی بادی ‪ 1‬وارد محیط می شود و روی‬ ‫سطح طال قرار می گیرند ‪ .‬نانو ذرات به طور جداگانه توسط انتی بادی ‪2‬‬ ‫پوشــانده شده اند و وارد محیط شده روی انتی بادی ‪ 1‬قرار می گیرند و‬ ‫انتی بادی ‪ 1‬و ‪ 2‬به هم متصل می شوند ‪ .‬سپس باکتریها وارد محیط شده‬ ‫و توسط انتی بادی ‪ 2‬به نانو ذرات متصل می شوند و به این ترتیب نانو‬ ‫ذرات روی سطح باکتری سوار می شوند ‪.‬‬ ‫‪ ‬ریز ساختارهای حمل دارو ‪Listeria Monocytogenes‬‬ ‫در این روش نیز ذرات ( نانو ذرات ) به جای حمل شــدن در داخل‬ ‫پوســته ی باکتری ‪ ،‬بر روی ان حمل می شوند‪ .‬سیستم در این روش نیز‬ ‫مشابه است ولی با کمی تفاوت‪ .‬در این روش از پیوند بین استرپتاویدین‬ ‫(‪ )Streptavidin‬و بیوتین اســتفاده شده ‪ ،‬که پیوند بین این دو پیوندی‬ ‫بســیار قوی است که فقط در شــرایط ویژه ی شکسته می شود‪ ،‬معموال‬ ‫از ایــن پیوند بیشــتر در چســباندن ذرات مختلف به یکدیگر اســتفاده‬ ‫می شــود ‪ .‬در ابتــدا باکتریها (‪ )L.monicytogenes‬بایوتینیله شــده‬ ‫و ســطح انها با بایوتین پوشــانده می شــود ‪ .‬از طرف دیگر نانو ذرات‬ ‫ ‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫در مقیــاس ‪ 40‬تــا ‪ 200‬نانومتــری با‬ ‫اســترپتاویدین پوشــانده می شــوند ‪.‬‬ ‫انتی بادی( انتی لیســتریا) روی ذرات‬ ‫اســترپتاویدین قرار گرفته و زمانی که‬ ‫باکتریها در معرض ذرات قرار می گیرند‬ ‫ذرات با پیوند محکمی به روی باکتری‬ ‫سوار می شوند ‪.‬‬ ‫بعــد از فرســتاده شــدن ذرات‬ ‫بــه نزدیــک ســلول هــا ‪ ،‬ســلول‬ ‫توســط فراینــد فاگوسیتوســیس‬ ‫( بیگانــه خــواری –‬ ‫‪ )Phagocytosis‬باکتــری‬ ‫هــا را وارد ســیتوزول‬ ‫کرده و نانو ذرات روی‬ ‫باکتری ازاد می شوند و‬ ‫انتی لیستریا نیز باعث از‬ ‫بین رفتن خود لیســتریا‬ ‫مــی شــود‪ .‬در این بین‬ ‫بحث ســمیت لیســتریا‬ ‫پیــش می ایــد ‪ ،‬که در‬ ‫ازمایش ها دیده شــده‬ ‫که زمانی که این باکتری‬ ‫در ســلول تولید ســم‬ ‫می کنــد بســیار کوتاه‬ ‫و قابل اغماز اســت به‬ ‫طوری که بالفاصله بعد‬ ‫از ازاد شــدن ذرات و انتــی‬ ‫بادی‪ ،‬لیســتریا نیز از بین می‬ ‫رود‪.‬‬ ‫‪ E.coli‬و درمان سرطان‬ ‫با توجه به مطالب گفته شده دیدیم‬ ‫کــه می توان ذرات دارو را در ابعاد نانو‬ ‫روی باکتری هایی مانند ‪ E.coli‬سوار‬ ‫کرد‪ .‬حال این سوال پیش می اید که ایا‬ ‫می توان از این روش برای دارورسانی‬ ‫در درمان های سختی مانند تومورهای‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫سرطانی استفاده کرد یا نه؟‬ ‫جواب مثبت اســت‪ ،‬ســلول های‬ ‫ســرطانی توده های ســلولی هستند که‬ ‫می توانند در هر نقطــه ای از بدن قرار‬ ‫گیرنــد ‪ ،‬این توده ها مصرف اکســیژن‬ ‫باالیــی دارن و در هر نقطــه از بدن که‬ ‫قرار بگیرند اکسیژن اطراف ان منطقه را‬ ‫مصرف کرده و اطراف انجا دارای کمبود‬ ‫اکسیژن می شود‪.‬‬ ‫با این تفاسیر می توان گفت که اوال‬ ‫چون باکتری ها بــه خصوص ‪E.coli‬‬ ‫قابلیت دسترســی به تمــام نقاط بدن و‬ ‫با ســرعت باال را دارند و دوما ‪E.coli‬‬ ‫یک باکتری ‪Facultative anerobic‬‬ ‫است به سرعت می تواند نقاطی را که در‬ ‫انجا کمبود اکسیژن هست را حس کند‬ ‫‪ ،‬پس می توانــد دارویی را که روی ان‬ ‫سوار شده مســتقیما به محل تومورهای‬ ‫سرطانی برساند‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫ایــده ی اســتفاده از باکتریها برای‬ ‫حمــل ذرات دارویــی بــه داخل بدن‬ ‫ایده ایســت نوین ‪ ،‬جالــب و در عین‬ ‫حال تا حــدودی خطرنــاک ‪ .‬باکتری‬ ‫ها دارای خواص جالبی اســت که می‬ ‫تــوان از انها بــه عنوان فوایــد باکتری‬ ‫نــام بــرد و اســتفاده ی بهینــه نمــود ‪ .‬ایــن میکروارگانیســم هــا‬ ‫می توانند با سرعت باال در بدن حرکت کنند (به علت دارا بودن فالگال)‬ ‫و ذرات ســوار شده بر روی ان ها را به نقاط مورد نظر در بدن برسانند‬ ‫یعنی نقاطی که سیستم خونرسانی بدن نیز به انها دسترسی ندارد پس از‬ ‫این نظر نیز می توانند به عنوان وســیله ای مناســب برای دارورسانی در‬ ‫نظر گرفته شوند ‪ .‬عالوه بر این خواص کلی ‪ ،‬ایده ی سوار کردن ذرات‬ ‫دارو بر روی سطح باکتری ها ( نه در داخل پوسته ی انها ) می تواند به‬ ‫مقــدار زیادی ویژه یت تهاجمی باکتری را کمتر کرده به طوری که انتی‬ ‫بادی مخصوص به همان باکتری نیز همراه ذرات وارد ســلول می شوند‬ ‫در واقع زمانی که باکتری می تواند در سلول تولید سم کند ‪ ،‬بسیار کوتاه‬ ‫اســت‪ .‬اســتفاده از گونه ی ‪ ، E.coli‬برای ردیابی مستقیم سلول های‬ ‫ســرطانی نیز از ایده هایی است که با توجه به خواص این باکتری کامال‬ ‫عملی و شــدنی است اما با این حال نیاز به مطالعه ی بیشتر دارد ‪ .‬اما در‬ ‫کل این فرایند که باکتری ها را چگونه و به چه وسیله ای وارد بدن کنیم‬ ‫تا زمان رســیدن ان به محل مورد نظر کمتر شــود و همچنین چگونگی‬ ‫استفاده از ‪ E.coli‬در رساندن داروهای مخصوص شیمی درمانی ( درمان‬ ‫سلول های سرطانی ) همچنان احتیاج به مطالعه بیشتر دارد ‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫‪[1].Cho, Jeong-Hyun, and David H. Gracias. “Self-‬‬ ‫”‪assembly of lithographically patterned nanoparticles.‬‬ ‫‪Nano letters 4052-4049 :)2009( 9.12.‬‬ ‫‐‪[2].Fernandes, Rohan, et al. “Enabling Cargo‬‬ ‫‪Carrying Bacteria via Surface Attachment and‬‬ ‫‪Triggered Release.” Small 592-588 :)2011( 7.5..‬‬ ‫‪[3].Akin, Demir, et al. “Bacteria-mediated delivery‬‬ ‫‪of nanoparticles and cargo into cells.” Nature‬‬ ‫‪nanotechnology 449-441 :)2007( 2.7.‬‬ ‫‪[4].Lathrop, Amanda A., et al. “Characterization‬‬ ‫>‪and application of a< i> Listeria monocytogenes</i‬‬ ‫‪reactive monoclonal antibody C11E9 in a resonant‬‬ ‫‪mirror biosensor.” Journal of immunological methods‬‬ ‫‪128-119 :)2003( 281.1.‬‬ ‫‪[5].Vassaux, Georges, et al. “Bacterial gene therapy‬‬ ‫‪strategies.” The Journal of pathology :)2006( 208.2‬‬ ‫‪298-290.‬‬ ‫ادامه منابع را ازوبسایت دنبال کنید‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪29‬‬ ‫عباس خانجانی ‪ -‬سعیده احدپور‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫‪ -1‬کارشناس بیوشیمی‪-2 ،‬کارشناس ژنتیک‬ ‫باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور‬ ‫باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور‬ ‫در دوجنس کالستریدیوم و باسیلوس قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬با سیلوس باکتری های هوازی‬ ‫یا بی هوازی اختیاری و کالستریدیوم ها‬ ‫باکتری های عموما بی هوازی اجباری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دوپاتوژن اصلی در جنس باسیلوس‬ ‫عبارتند از ‪:‬باسیلوس انتراسیس‬ ‫(‪ ،)Bscillus anthracis‬عامل‬ ‫انتراکس(سیاه زخم ) بوده و با سیلوس‬ ‫سرئوس(‪)B.cereus‬که یکی از عوامل‬ ‫یا محیط های ازمایشــگاهی دیگر شــکل در هم بافته خنثی (‪Rough‬‬ ‫‪)texture‬با ظاهر شیشه تراش دار و یک لبه دندانه دار دارند‪ .‬کلنی های‬ ‫پیر‪ ،‬لبه ظاهری موج دار را نشــان می دهد که اصطالح ًا به ان سرمدوزا‬ ‫می گویند‪ .‬وتی که باسیلوس انتراسیس در حضور غلظت های باالیی از‬ ‫کشــت می شود‪ ،‬کلنی ها در اثر تشکیل کپسول ‪ ،‬موکوئیدی‬ ‫می شوند‪ .‬کپسول پلی پپتیدی بوده (پلی گلوتامیک اسید) وتشکیل ان در‬ ‫حضور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســلول های وژتاتیو(رویشی)باسیلوس انتراســیس د رنمونه های‬ ‫بالینی به صورت ســلول های اسپور دار با زنجیره های بلند متصل شده‬ ‫بهم شــباهت دارد ‪ .‬ســلول های رویشــی براحتی با رنگ های متداول‬ ‫ازمایشگاهی رنگ می شود‪.‬‬ ‫باسیلوس انتراسیس‬ ‫انتی ژن ها و یا فاکتورهای ویروالنس‬ ‫ایجاد کننده مسمومیت غذایی است‪.‬‬ ‫خصوصیات عمومی‬ ‫باســیل انتراکــس یــک باکتــری‬ ‫بی هوازی اختیاری‪ ،‬غیر متحرک اســت‬ ‫که ‪ 3‬تا ‪ 5‬میکرون دازا و ‪1‬تا‪ 1/5‬میکرون‬ ‫قطــر ان اســت‪ .‬اســپور ان در مراکز‬ ‫سلول(اندوســپور) قرار گرفتــه و تنها‬ ‫وقتی که ســلول ها در خــارج از بافت‬ ‫حیوان میزبان کشــت می شــوند تولید‬ ‫می شــود‪ .‬کلنی ها بر روی اگار خو دار‬ ‫ ‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫بیماری زا بودن ‪ ،‬باســیلوس انتراســیس د ررابطه با تولید کپسول و‬ ‫یک اگزوتوکسین پروتئین است‪ .‬مواد پلی پپتیدی کپسول‪،‬میکروارگانیسم‬ ‫قادر می سازد که ار فاگوسیتوز فرار کرده‪ ،‬هر چند مواد کپسولی موجب‬ ‫تشــکیل انتی بادی های حفاظتی نمی شوند‪ .‬اگزوتوکسین پروتئینی که‬ ‫شــاخص های ژنیتیکی ان بر روی ی پالســمید منفرد حمل می شود‪.‬‬ ‫کمپکسی از ‪ 3‬فاکتور پروتئینی است‪:‬‬ ‫‪-1‬فاکتورادم()‪)Edema factor (EF‬‬ ‫‪ -2‬انتی زن حفاظتی()‪)Protective antigen(PA‬‬ ‫‪ -3‬فاکتور کشنده ()‪)Lethal factor(LF‬‬ ‫بــه طور مجزا‪ ،‬توکســین ها غیر ســمی بوده اما بــه ورت ترکیب‬ ‫دو تایی دو پاســخ توکســیک مزا ایجاد می کنند پوســت و مرگ ومیر‪.‬‬ ‫فاکتــور ادم به صــورت یک به صورت فرم غیر فعال از ادیال ســیکالز‬ ‫(‪ )Adenylate cyclase‬افت می شود که عمل ان تبدیل ادنوزینت ی‬ ‫فســفات (‪ )ATP‬به سیکلیک ادنوزین منو فسفات می باشد (‪.)cAMP‬‬ ‫ظاهرا ً انتی ژن حفاظتی (‪ )PA‬به غشــاء سلولی سلول های میزبان متصل‬ ‫شــده و ســپس با فاکتور دام با ملکول کالمودولیــن(‪)Calmodulim‬‬ ‫اندرکنــش داده و بــه یک ادنیل ســیکالز فعال تبدیل می شــود‪ .‬تولید‬ ‫ســیکلیک ‪ AMP‬حلقوی ترشح بسشــار زیاد از سلول های پستانداران‬ ‫می شود‪(.‬ادم)‬ ‫بیماریزائی و اپیدمیولوژی‬ ‫انتراکس اساســا یــک بیماری حیوانات نشــخوار کننده گوســفند‬ ‫اســب و گاوها می باشد که توســط انان ها از این حیوانات قابل کسب‬ ‫اســت‪ .‬اســپورها که در خاک و در گیاهــان وجود دارند یــا از طریق‬ ‫تنفــس ویــا طریق خوردن وارد بدن شــده و قرت ورود بــه بافت زیر‬ ‫جلدی(‪)Subcutaneous tissue‬را به واســطه خراش در پوســت یا‬ ‫مخاط (‪)Mucosa‬به دســت می اورند‪ .‬بعد از این که اسپورها دریافت‬ ‫ویش می یابند‪ ،‬سلول های رویشی اگزوتوکسینی را تولید می کنند که به‬ ‫همراه کپســول فاگوسیتوز را مهار می کنند اگر باسیل ها به جریان خون‬ ‫یا لنف خودشــان را برسانند‪ ،‬ممکن است سپتی سمی کشنده ایجاد شود‪.‬‬ ‫پاتوفیزیولوژی توکســین و عفونت به طور کامل مشــخص نشده است‪.‬‬ ‫بعضی محققان معتقدند که سایت اولیه عمل توکسین مویرگ ها است که‬ ‫نفوذپذیری انها به وســیله توکسین دچار تغییراتی شه و به فقدان شدید‬ ‫مایع عروقی منجر می شــود بعضی دیگر معتقدند که سیســتم اعصاب‬ ‫مرکزی(‪)Centeral nervous system‬سایت اولیه عمل توکسین بوده‬ ‫و مرگ ناشی از نقش تنفسی است‪.‬‬ ‫در انســان ها بیماری یک خطر شغلی یا حرفه ای برای افراد دارد که‬ ‫با پرورش گاو وگوســفند سر وکار داشــته و یا جایی که پوست و پشم‬ ‫حیوانات جمع اوری می شــود و یا درازمایشــگاه های میکروبیولوژی‪،‬‬ ‫استنشــاق اســپورهای انتراکس می توانــد به بیماری یا شــرایط منجر‬ ‫شــود که به ان بیماری پشــم ریســمان "‪"Wool sorters disease‬‬ ‫می گویند‪ .‬استنشــاق اســپورها و ساکن شــدن انها در مجرای تنفسی‪،‬‬ ‫موجب خونریزی موضعی (‪)Local hemorrhaging‬و ادم می شود‪.‬‬ ‫ســپتی ســمی نیز گاهی خ می دهد که منجر به مننژیتمی شود‪ .‬بیشترین‬ ‫فرم متداول بیماری انتراکس‪ ،‬ساه زخم جلدی (‪)Cutaeous anthrax‬‬ ‫نامیده می شود‪ .‬میکروارگانیسم توانایی ورود به بدن رت توسط تماس با‬ ‫یک قسمت خراش یافته پوست پیدا می کند‪.‬‬ ‫حشرات وپشــه ها به عنوان وکتورها در انتقال از حیوانات به انسان‬ ‫ها عمل کرده و این مســئله در جوامف‬ ‫افریقا شــیوع فراوان اتراکس را توجیه‬ ‫مــی نمایــد‪ .‬وکتورهــا از حیوانــات‬ ‫باکتریمیک (حاوی باکتری) تغذیه کرده‬ ‫و سپس با نیش زدن انسان ها سیاه زخم‬ ‫جلدی را ایجاد می نمایند‪.‬‬ ‫لزیــون های کام ً‬ ‫ال توســعه یافته به‬ ‫صورت یک ناحیه نکرور شــده ســیاه‬ ‫ظاهر شــده و به وســیله یک حاشیه از‬ ‫دام احاطه می شــوند‪.‬در موارد شدید‪،‬‬ ‫غدد لمفاوی ممکن اســت بزرگ شده‪،‬‬ ‫ووقتــی که خــون مورد تهاجــم قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این حالت بیماری ممکن اســت‬ ‫کشــنده باشــند‪ .‬فرم دیگر بیماری که‬ ‫انتراکس یا ســیاه زخم معــده – روده‬ ‫ای (‪)Gastrointestinal‬نامیــده می‬ ‫شــود ‪ .‬بیشــتر در کشــورهای توسعه‬ ‫نیافته به ویژه ان کشورهایی که در انها‬ ‫گوشــت های الوده شــده بــه فروش‬ ‫می رسد‪ ،‬دیده می شود‪ .‬توکسین‪ ،‬تولید‬ ‫شــده در مجرای روده ایجــاد زخم ها‬ ‫نکرتیک در ایلئوم یا روده کور(سکوم)‬ ‫می نماید‪.‬مرگ و میر و میزان کشندگی‬ ‫برای این شرایط بسیار باال است‪.‬‬ ‫متابولیسم‬ ‫باسیلوس انتراســیس به راحتی بر‬ ‫روی محیط های غذایــی متداول قابل‬ ‫کشت است‪ .‬اگر چه رشد ان در شرایط‬ ‫هــوازی بهتر اســت‪ ،‬اما ایــن باکتری‬ ‫تحت شــرایط بی هوازی نیــز قابلیت‬ ‫تکثیر ورشــد را دارد‪ .‬شــرایط هوازی‬ ‫برای اسپوروالســیون و نه ژرمیناسیون‬ ‫الزم اســت‪ .‬نیازمنــدی هــای غذائی‬ ‫شــامل ویتامین و اسید امینه های معین‬ ‫می شــود‪ .‬اوراســیل ‪ ،‬ادنیــت گوانین‬ ‫ومنگنــز رشــد بعضی از ســویه ها را‬ ‫متحرک می کنند‪ .‬گلوکز‪ ،‬ســوکروز و‬ ‫مالتوز ونه مانیتول در بیشــتر کشت ها‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تخمیر نمی شــوند‪ .‬اسپورهای انتراکس‬ ‫نســبت به حرارت ومــواد ضد عفونی‬ ‫کننده شیمیایی نسبت ًا مقاومند‪ .‬انها توسط‬ ‫درجه حرارت جوش به مدت ‪10‬دقیقه‬ ‫و حرارت خشک‪140‬درجه سانتیگراد به‬ ‫مدت ‪3‬ساعت از بین می روند اسپورها‬ ‫ممکن اســت برای ماه ها در پوســت‬ ‫وچرم گاو و گوســفند و سال ودر زمین‬ ‫خشک زنده باقی بمانند‪.‬‬ ‫مصونیت‬ ‫بهبود عفونت باســیلوس انتراسیس‬ ‫ایمنی برای انســان وحیوانــات بهمراه‬ ‫دارد‪ .‬انتــی بادی هــای حفاظت کننده‬ ‫در نتیجــه پاســخ میزبان بــه کمپلکس‬ ‫اگزوتوکســین تولید می شوند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تنها واکســن دهنــده کافی برای‬ ‫انسان یک توکســوئید تهیه شده ز یک‬ ‫فراکسیون اگزوتوکسین است‪.‬‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫باســیلوس انتراســیس را می توان‬ ‫ ‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫از خــاک‪ ،‬زخم های‬ ‫پوســتی‪ ،‬دســتگاه‬ ‫تنفسی‪ ،‬یا خون کشت‬ ‫داد‪ .‬پیدایــش دیگــر‬ ‫باسیل های تولید کننده‬ ‫اسپور از بعضی از این‬ ‫مــکان هــا گاهگاهی‬ ‫تعیین هویت را مشکل‬ ‫مــی ســازد‪ .‬تســت‬ ‫حرکــت یکتکنیــک‬ ‫قابــل اطمینــان برای‬ ‫جداسازی وغربالگی‬ ‫باســیلوس هــای‬ ‫ایزوله شده باسیلوس‬ ‫انتراســیس می باشد ‪.‬‬ ‫هر باسیلوس جدا شده‬ ‫دارای حرکت به عنوان یک گونه ای غیر از باســیلوس های انتراســیس‬ ‫فرض می شــود‪ .‬بعضی از روش های توصیه شــده برای تعیین هویت‬ ‫باسیلوس انتراسیس شامل مراحل زیر است‪.‬‬ ‫‪ ‬کشت نمونه بر روی اگار خوندار (خون گوسفند) یا یک انتخابی‬ ‫وقتی که با نمونه های بسیار الوده مواجه می شویم‪.‬‬ ‫‪ ‬باکتری های جداشــده از کشت بر روی اگار خوندار را در یک‬ ‫محیط محتوی سرم و بی کربنات در حضور پنج در صد دی اکسید کربی‬ ‫می توان کشت داد‪ .‬تعیین وجود کپسول باید صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعیین وجود توکسین توسط کاربرد انتی توکسین‪ ،‬واکنش مثبت‬ ‫با سیلوس انتراسیس را تایید می نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬تعیین حساسیت به پنی سیلین‪ .‬باسیلوس انتراسیس به پنی سیلین‬ ‫حساس بوده در حالی که باسیل های دیگر له ان مقاومند‪.‬‬ ‫‪ ‬تعیین حساســیت به گامافاژ‪ .‬باســیلوس انتراســیس به گام فاژ‬ ‫حســاس بوده در حالی که تمم دیگر گونه های با ســیلوس (به غیر از‬ ‫باســیلوس موکوئیدس) به طور تغییر ناپذیر و ثابتی به گامافاژ حســاس‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشگیری و درمان‬ ‫پنی ســیلین داروی انتخابی بوده اما استرپتومایســین‪ ،‬تتراســیکلین‬ ‫واریترومایســین نیز عوامل موثر بر علیه باسیلس انتراسیس است‪ .‬درمان‬ ‫قبل از پیدایش باکتریمی بســیار مهم است زیرا انتی بیوتیک ها بر علیه‬ ‫توکســین موثرنیست‪ .‬ســیاه زخم خصوصا در نواحی در حال توسعه از‬ ‫جهان اندمیک است‪ .‬شــیوع اپی زوتیک(‪)Epizootic‬هنوز در امریکا‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫وقتی که شــرایط اب وهوایی از قبیل باران های سنگین ایجاد می شود‪،‬‬ ‫رایج اســت‪ .‬برنامه کنترل بسیار موثر شامل واکسیناسیون گاوها‪،‬سوزاندن‬ ‫یــا دفن با اهک خام حیوانات الوده وعفونی شــده وحرکت و جابجایی‬ ‫محدود شــده چهارپایان اهلی‪ ،‬است‪ .‬ســیاه زخم جلدی به طور معدود‬ ‫در امریکا مشاهده می شــود‪ .‬بعضی از موارد بیماری در نتیجه تماس با‬ ‫موی زبر یا با چرم(پوســت خام) حیوانات رخ می دهند‪ .‬کنترل بیماری‬ ‫در انســان خصوصا افراد در ارتباط با شــغل مربوط به دام ها که مستعد‬ ‫است با ایمونیز اسیون توسط توکســوئید صورت می گیرد‪ .‬حیوانات را‬ ‫می توان با واکسن زنده ایمونیزه کرد‪.‬‬ ‫باسیلوس سرئوس و با سیل های دیگر‬ ‫کلنی های با ســیلوس سرئوس بعد از یک شبانه روز کشت بر روی‬ ‫محیط های اگار خوندار با خون گوسفند یا اگار خوندار با فنیل اتیل الکل‬ ‫غالبا (و نه همیشه)توسط یک هاله بزرگی از همولیز بتا احاطه می شوند‪.‬‬ ‫اندازه کلنی های باسیلوس سرئوس بسته به شرایط رشد فرق می کند اما‬ ‫معموال ‪ 8-3‬میلی متر قطر داشــته بزرگ نامنظم با یک ظاهر شیشه مانند‬ ‫برفکی خاکســتری متمایل به سبز و لبه های مواج می باشند خصوصیات‬ ‫بیوشیمیایی باسیلوس ســرئوس عبارتند از‪ :‬حرکت مثبت لستیناز مثبت‪،‬‬ ‫هیدرولیز ژالتین مثبت‪ ،‬تولید اســید از گلوکز‪ ،‬مالتوز‪ ،‬سالســین مثبت‪.‬‬ ‫از باســیلوس موکوئیدس(‪)B.mycoides‬غیــر متحرک بــوده و تولید‬ ‫کلنی های ریزوئید مانند پراکنده می کند که توســط این خصوصیات از‬ ‫باسیلوس سرئوس متمایز می شود‪.‬‬ ‫باســیلوس سرئوس‪2‬انتروتوکسین‬ ‫تولید می کند که مسئول دو پدیده بالینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -1‬یــک گاســترو انتریــت تپیک‬ ‫(عفونــت معــده – روده ای) کــه با‬ ‫اســهال ودرد شــکمی همراه اســت‬ ‫و ‪ – 2‬در بعضــی دیگــر با اســتفراغ‬ ‫(نوع اســتفراغ اور) بدون اسهال واقع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گاســتروانتریت‪8‬تا‪ 16‬ســاعت‬ ‫پــس از خوردن غذای الوده شــده رخ‬ ‫می دهد در حالی که نوع اســتفراغاور‬ ‫‪1‬تا‪ 5‬ســاعت و بعد از خــوردن غذای‬ ‫الوده رخ می دهد(خصوصیات ظروف‬ ‫برنج)هــر دوحالت خود بخود شــده‬ ‫(‪ )Self limiting‬نیــازی بــه درمان‬ ‫اختصاصی ندارند‪.‬‬ ‫باسیلوس سوئوس همچنین به عنوان‬ ‫یک علت اصلی بیمــاری های متعاقب‬ ‫تروما ناشی از شی ء داخل شده به چشم‬ ‫بدون عمل جراحی به حساب می اید‪.‬‬ ‫ارگانیسم عدسی چشم را الوده کرده و‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫مــی توانــد عامــل اســیب رتینــال‬ ‫(‪)Retinal damage‬‬ ‫همراه بــا فقــدان بینایی‬ ‫شود‪ .‬درمان عفونت شامل‬ ‫کلیندا مایســین به عالوه‬ ‫یــک امینوگلیکوالنــس‬ ‫( ‪، )B . c i r c u l a n s‬‬ ‫باســیلوس ماســرانس‬ ‫( ‪)B . m a c e r a n s‬‬ ‫برویــس‬ ‫باســیلوس‬ ‫( ‪ )B . b r e v i s‬و‬ ‫باســیلوس کواگوالنــس‬ ‫( ‪)B . c o a g u l a n s‬‬ ‫بعضی اوقات بــا بعضی‬ ‫از عفونــت هــا مرتبــط‬ ‫اســت ‪ .‬به علــت راحتی‬ ‫کشــت ومقاوم به راحتی‬ ‫بودن اســپورها از بتعضی از باسیلوس‬ ‫بــه طور معمــول در ازمایشــگاه برای‬ ‫روش های تجربی و ازمایشــی استفاده‬ ‫مــی شــود‪ .‬باســیلوس ســوبتلیس‬ ‫(‪ )B.subtilis‬به عنوان یک ارگانیســم‬ ‫ازمایشــی برای انــدازه گیــری موثر‬ ‫بودن استریلیزاســیون با کســیداز اتیلن‬ ‫اســتفاده می شود‪ .‬اسپورهای با سیلوس‬ ‫اســتئاروترموفیلوس بــه علت مقاومت‬ ‫غیر عادی انها نســبت به حــرارت به‬ ‫عنوان تستس برای کار امد بودن اتوکالو‬ ‫بــه کار می رونــد و نهایت ًااســپورهای‬ ‫باســیلوس پومیلوس جهت تســت کار‬ ‫امد بودن استریلیزاســیون با اشعه به کار‬ ‫برده می شــوند جدول (‪)27-1‬ویژگی‬ ‫های افتراقی باســیلوس انتراسیس را از‬ ‫باسیلوس سرئوس نشان داده است‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫)‪[1]. Ryan KJ, Ray CG (editors‬‬ ‫‪(2004). Sherris Medical Microbiology‬‬ ‫‪(4th ed.). McGraw Hill.‬‬ ‫‪[2]. Bruggemann H, Gottschalk G‬‬ ‫‪(editors). (2009). Clostridia: Molecular‬‬ ‫ ‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫جدول ‪ )1‬خصوصیات افتراقی باسیلوس انتراسیس از باسیلوس سرئوس و دیگر گونه های باسیلوس‬ ‫*براساس ارزیابی راسمبیرهای به دســت امده از بیماران یا از کلنی های جدا شده و رشد‬ ‫یافته در محیط مناسب برای تولید کپسول‬ ‫** ‪ PEA‬توســط اضافــه کــردن ‪ 0/3‬درصد فنیل الــکل به محیــط اکار عصاره قلب‬ ‫(‪)Heart infusion agar‬‬ ‫‪Biology in the Post-genomic Era. Caister Academic Press.‬‬ ‫‪[3].CollinsDictionary.com. Collins English Dictionary - Complete‬‬ ‫‪& Unabridged 11th Edition. Retrieved October 01, 2012‬‬ ‫‪[4]. Dover, N.; Barash, J. R, J.R.; Hill, K.K.; Xie, G.; Arnon, S.S.‬‬ ‫‪(January 2014). “Molecular characterization of a novel botulinum‬‬ ‫‪neurotoxin type H gene”. Journal of Infectious Diseases 209 (2): 202–192.‬‬ ‫‪[5]. Mengesha et al. (2009). “Clostridia in Anti-tumor Therapy”.‬‬ ‫‪Clostridia: Molecular Biology in the Post-genomic Era. Caister‬‬ ‫‪Academic Press.‬‬ ‫‪[6]. Chou, Chia-Hung; Chang-Lung Han, Jui-Jen Chang, Jiunn‬‬‫‪Jyi Lay (October 2011). “Co-culture of Clostridium beijerinckii L9,‬‬ ‫‪Clostridium butyricum M1 and Bacillus thermoamylovorans B5‬‬ ‫‪for converting yeast waste into hydrogen”. International Journal of‬‬ ‫‪Hydrogen Energy 36 (21): 13983–13972.‬‬ ‫‪[7]. Tanzi MG, Gabay MP (2002). “Association between honey‬‬ ‫‪consumption and infant botulism”. Pharmacotherapy 22 (11): –1479‬‬ ‫‪83.‬‬ ‫مهدی سعادتمند‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫( دانشجوی میکروبیولوژی )‬ ‫بیومس‬ ‫‪BIOMASS‬‬ ‫زیســت تــوده یــا بیومــس یک‬ ‫گنجینه ی باز یافت انرژی اســت که از‬ ‫مواد زیستی بدست می اید‪ .‬مواد زیستی‬ ‫در برگیرنده ی جانداران زنده یا پسماند‬ ‫های انها اســت‪ .‬نمونه این مواد چوب‬ ‫زباله و الکل هستند‪ .‬زیست توده بیشتر‬ ‫از پســماند های گیاهی است‪ ،‬که برای‬ ‫تولید الکتریســیته یا گرما بکار می رود‪.‬‬ ‫برای ننمومه پســماند درختان جنگلی و‬ ‫مواد هرس شده از گیاهان و خرده های‬ ‫چوب ‪،‬می توانند به عنوان زیست توده‬ ‫به کار گرفته شوند‪ .‬زیست توده به مواد‬ ‫گیاهی یا حیوانی کــه برای تولید الیاف‬ ‫و مواد شیمیایی بکار می روند نیز گفنه‬ ‫می شــود‪ .‬امروزه مشــخص شده است‬ ‫که سوخت های زیستی بدست امده از‬ ‫پســماندهای جنگل ها و فراورده های کشاورزی جهان برابر ساالنه ‪70‬‬ ‫میلیارد تن نفت خام انرژی اســت‪ .‬این میزان ‪ 10‬برابر مصرف ســاالنه‬ ‫انرژی در جهان اســت‪ .‬همچنین می توان از این سوختها بیشتر در تولید‬ ‫گرما بهره برد زیرا می توانند باعث صرفه جویی اقتصادی چشــمگیری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫چرخه زیست توده در طبیعت‬ ‫بخشــی از تابش خورشــید که به اتمســفر زمین می رسد با فرایند‬ ‫فتوســنتز در گیاهان جذب و ذخیره می شــود‪ .‬ماکزیمم راندمان تبدیل‬ ‫انرژی خورشــید در این فرایند بین ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد اســت‪ .‬گیاهان بعنوان‬ ‫منابع ذخیره کربن هســتند و دی اکسید کربن را از هوا جذب کرده و به‬ ‫گونه ی کربن ذخیره می نمایند‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫نامیرایی سوخت های فسیلی‪ ،‬تنوع بخشی به منابع انرژی‪ ،‬گسترش‬ ‫پایدار ایجاد امنیت انرژی وهمچنین مشــکالت زیست محیطی ناشی از‬ ‫مصارف انرژی فسیلی از یک سو‪ ،‬و تجدید پذیر بودن منابع انرژی های‬ ‫نو نظیر خورشــید و باد و زیست توده ‪،‬توجه جدی جهانیان به توسعه و‬ ‫گســترش استفاده از انرژی های بازیافت شونده را افزایش داده است‪ .‬از‬ ‫نقطه نظر تاریخی‬ ‫استفاده از انرژی‬ ‫زیســت توده به‬ ‫ابتدایــی تریــن‬ ‫دوره های تاریخ باز‬ ‫می گردد‪ .‬از زمانی‬ ‫که اتش شــناخته‬ ‫شــد‪ ،‬انسان های‬ ‫نخســتین همواره‬ ‫چــوب و بــرگ‬ ‫خشک درختان را‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪35‬‬ ‫به عنوان ســوخت اســتفاده می کردند و این چرخه تا این سده نیز ادامه‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ساختار شیمیایی‬ ‫بیومس بــر پایه‬ ‫کربــن اســت و از‬ ‫امیزش مولکول های‬ ‫الی شامل هیدروژن‪،‬‬ ‫اکســیژن و بیشــتر‬ ‫نیتــروژن و اندکی از‬ ‫دیگــر اتمهــا (مانند‬ ‫فلــزات قلیایــی و‬ ‫فلزات قلیایی خاکی و‬ ‫فلزات سنگین) است‪.‬‬ ‫چشــمه های بیومس‬ ‫شــامل ترکیبــات‬ ‫الــی با زنجیــره بلند‬ ‫اســت که در فرایند‬ ‫هضم به مولکول های‬ ‫ســاده تــر دگرگــون مــی شــود‪ .‬دســتاورد ایــن فرایند‪:‬گازی اســت‬ ‫افروختنــی (قابل اشــتعال) به نام بیــوگاز‪ .‬به ان گاز مــرداب نیز گفته‬ ‫می شود‪ .‬این گاز شامل دو بخش عمده متان و دی اکسید کربن‪ ،‬به همراه‬ ‫انــدازه ی کمی از گازهای دیگر می باشــد‪ .‬این امیزه ی گازی با ارزش‬ ‫حرارتی ‪ 2/2-5/1‬مگاژول به ازای هر متر مکعب است‪.‬‬ ‫راه های تامین منابع انرژی بیومس‬ ‫یکی از راه های فراهم کردن انرژی زیســت توده‪ :‬کاشت درختان یا‬ ‫درختچه های مناسب با دوره رشد کوتاه و سریع در زمین های نامرغوب‬ ‫و نیمه بایر اســت‪ .‬گرچه ســوزاندن این منابع‪ ،‬گاز دی اکســید کربن را‬ ‫در جو می پراکند‪ ،‬اما چون دوره رشــد و کاشــت انها پیوســته است به‬ ‫همان اندازه دی اکســید کربن از جو زمین جذب می کنند و با استفاده از‬ ‫انرژی های خورشــیدی از راه فتوسنتز اکســیژن می سازند‪ .‬بدین سان‬ ‫یــک چرخه کربن خنثی در طبیعت بوجود مــی اید‪ .‬همچنین چوب ها‬ ‫یا بعضی از زباله ها می توانند ســوزانده شــوند تا بخار اب تولید شود‬ ‫و از ان برای تولید الکتریســیته استفاده شود‪ .‬یکی دیگر از منابع بیومس‬ ‫زباله های جامد شــهری هســتند‪ .‬زباله هایی که از محصوالت گیاهی یا‬ ‫جانوری بدست میایند بیومس هستند‪.‬‬ ‫تقسیم بندی انواع منابع بیومس‬ ‫پســماندهای جامــد شــامل مــواد زائــدی کــه از مراکــز‬ ‫تجــاری و اداری و خانگــی و برخــی صنایــع حاصــل‬ ‫ ‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫می شود‪ .‬این مواد یک منبع مناسب برای‬ ‫تولید انرژی است‪ .‬مواد رادیو اکتیو و مواد‬ ‫شــیمیایی زاید و همچنین پسماندهای‬ ‫مــواد بیولوژیکــی و دور‬ ‫ریــزه هــای افروختنــی‬ ‫(قابــل اشــتعال) نیــز‬ ‫بیومس به شــمار می ایند‪.‬‬ ‫فاضالب های شــهری و‬ ‫پســماندهای الــی و دور‬ ‫ریزه هــای کشــاورزی‬ ‫و فضــوالت حیوانــی‬ ‫از بیومــس ها به شــمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫کاربردهای انرژی‬ ‫بیومس‬ ‫از بیومــس بــرای‬ ‫ســاخت حرارت جریان‬ ‫الکتریســیته و ســوخت اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬یکی از عمــده ترین موارد‬ ‫کاربرد بیومــس میکروبی اســتفاده از‬ ‫انها به عنوان خــوراک و افزودنی های‬ ‫خوراکی اســت‪ .‬ارزش بــازار جهانی‬ ‫مزه دهنده های غذایی در ســال ‪2000‬‬ ‫نزدیک به ‪ 1/1‬میلیارد دالر بوده اســت‪.‬‬ ‫اهمیت اقتصادی بیومس میکروبی تا به‬ ‫اندازه ای اســت که پژوهشگران کشور‬ ‫کوبا با اســتفاده از ضایعات نیشــکر و‬ ‫تکنولوژی تخمیر اقدام به تهیه و تولید‬ ‫پروتئیــن های تک یاختــه نموده اند تا‬ ‫کشورشــان را از واردات خوراک دام و‬ ‫سویا بی نیاز نمایند‪ .‬صنایع تخمیری که‬ ‫طیف وســیعی از حوزه های وابسته با‬ ‫میکروارگانیســم هــا و بیوتکنولوژی‬ ‫را در بــر می گیرنــد‪ ،‬از قدیمی ترین‬ ‫شاخه های فناوری زیستی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫الکل ها انتی بیوتیک ها اســیدهای الی‬ ‫انزیــم ها و بســیاری از ترکیبات مورد‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫اســتفاده در صنایع غذایی و دارویی از‬ ‫محصوالت با ارزش تولید شــده در این‬ ‫ انزیم هایی‬.‫صنعت را تشکیل می دهند‬ -‫ لیپازها‬-‫ امیالزهــا‬-‫نظیــر پروتئازها‬ ‫ســلوالزها و غیــره که مصرف بســیار‬ ‫زیادی در صنایع مختلف دارند از جمله‬ ‫مهم ترین تولیدات بیوتکنولوژی صنعتی‬ .‫بشمار می روند‬ ‫ درصد از انرژی‬3 ‫امروزه بیومس ها‬ .‫مورد استفاده در امریکا را تامین می کند‬ ‫مردم امریکا ســعی می کنند که استفاده‬ ‫از ســوخت های بیومس را افزایش داده‬ ‫و استفاده از سوخت های فسیلی را کم‬ ‫ استفاده از ســوخت های بیومس‬.‫کنند‬ .‫ضایعات را کاهش می دهد‬ ‫منابع‬ [1] T.A. Volk, L.P. Abrahamson, E.H. White, E. Neuhauser, E. Gray, C. Demeter, C. Lindsey, J. Jarnefeld, D.J. Aneshansley, R. Pellerin and S. Edick (October 19–15, 2000). [2] Field, C. B.; Behrenfeld, M. J.; Randerson, J. T.; Falkowski, P. (1998). “Primary Production of the Biosphere: Integrating Terrestrial and Oceanic Components”. Science Information Administration (EIA). Retrieved 6 April 2013. [5] Kunkes, E. L.; Simonetti, D. A.; West, R. M.; Serrano-Ruiz, J. C.; Gartner, C. A.; Dumesic, J. A. (2008). “Catalytic Conversion of Biomass to Monofunctional Hydrocarbons and Targeted Liquid-Fuel Classes”. Science 322 (5900): 421–417. [6] Kobayashi, Hirokazu; Yabushita, Mizuho; Komanoya, Tasuku; Hara, Kenji; Fujita, Ichiro; Fukuoka, Atsushi (2013). “High-Yielding One-Pot Synthesis of Glucose from Cellulose Using Simple Activated Carbons and Trace Hydrochloric Acid”. ACS Catalysis 3 (4): 587–581. 37 94 ‫اردیبهشت‬ 112 ‫شماره‬ 281 (5374): 240–237. [3]. Naik, S.N.; Goud, Vaibhav V.; Rout, Prasant K.; Dalai, Ajay K. (2010). “Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (2): 597–578. [4] capacity of about 6.7 gigawatts in 2000 to about 10.4 gigawatts by 2020. U.S. Energy ‫دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی‬ ‫مقالهعلمی‬ ‫(دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)‬ ‫استفاده از ایمونوانفورماتیک در‬ ‫تشخیص و درمان الرژی ها‬ ‫سازوکار بروز الرژی‬ ‫واکنش های الرژی مانند رنیت‪ ،‬اسم و اگزما بیشتر با الرژن هایی از‬ ‫جنس گلیکوپروتیین ها پدید می اید‪ .‬در الرژی یا افزایش حساسیت نوع‬ ‫یک مولکول های‪ ،IgE‬ماستسل های بافتی و بازوفیل های خون محیطی‬ ‫نقش محوری دارند (شکل ‪.)1‬‬ ‫در بروز الرژی مولکول های ‪ ،IgE‬ماستسل ها و بازوفیل ها نقش‬ ‫محوری ایفاء می کنند‪ .‬انتی بادی های ‪ IgE‬میل اتصالی باالیی به‬ ‫پذیرنده شان در سطح ماستسل ها و بازوفیل ها دارند‪ .‬اتصال متقاطع‬ ‫الرژن به ‪ IgE‬سطح سلولی سبب تخلیه واسطه های الرژی زا از‬ ‫گرانول های ماستسل ها و بازوفیل ها و ایجاد عالیم بیماری الرژی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روش های تشخیص بالینی الرژی‬ ‫برای تشخیص الرژی ها از عصاره الرژن و یا پپتید نوترکیب استفاده‬ ‫می شود‪ .‬برای این کار پزشکان فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی‬ ‫بالینی اندازه ی مشخصی از عصاره و یا محلول نوترکیب پپتیدی عامل‬ ‫و یا عوامل الرژیزا را بر روی پوست بیمار قرار می دهند و با لنست به‬ ‫سطح اپیدرم پوست (ازمون پریک) وارد می نمایند و یا با سوزن های‬ ‫بسیار کوچک به درم (ازمون درون درمی) تزریق می کنند‪ .‬ایجاد قرمزی‬ ‫و گرمی در عرض ‪ 15‬تا ‪ 60‬دقیقه در برابر نمونه کنترل مثبت (هیستامین)‬ ‫و کنترل منفی (سرم فیزیولوژی) حساسیت به ان الرژن را اثبات می کند‪.‬‬ ‫روش های تشخیص ازمایشگاهی الرژی‬ ‫افزون بر روش های تشخیصی بالینی‪ ،‬متخصصان ایمنی شناسی پزشکی‬ ‫در ازمایشگاه ایمنیشناسی بالینی و سرولوژی وجود انتی بادی های ‪IgE‬‬ ‫تام و اختصاصی الرژن و همچنین کالس این انتی بادی های اختصاصی‬ ‫ضد الرژن را در سرم افراد مبتال به الرژی ارزیابی می نمایند‪ .‬گفتنی است‬ ‫برای ساخت کیت تشخیصی ازمایشگاهی نیز از پپتیدهای نوترکیب و یا‬ ‫عصاره الرژن بهره گیری می شود‪.‬‬ ‫سازوکار ایمنیدرمانی الرژی‬ ‫عصاره و یا پپتیدهای نوترکیب الرژن در درمان الرژی نیز به کار می روند‪.‬‬ ‫ ‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫شکل ‪ .1‬نقش ماستسل و ‪ IgE‬در بروز الرژی‬ ‫بدین منظور پزشکان فوق تخصص‬ ‫الرژی و ایمونولوژی بالینی در عرض‬ ‫چندین ماه و یا چند سال مقدار معینی از‬ ‫الرژن را با یک شیب غلظت افزایشی به‬ ‫زیر پوست (ایمنی درمانی زیر جلدی)‬ ‫بیمار تزریق می کند و یا به صورت زیر‬ ‫زبانی (ایمنی درمانی زیر زبانی) به بیمار‬ ‫تجویز می کنند‪ .‬هدف از ایمنی درمانی‪،‬‬ ‫حساسیت زدایی از افراد مبتال به‬ ‫الرژی نسبت به الرژن است‪ .‬این‬ ‫درمان سبب می شود بتدریج به جای‬ ‫انتی بادی های ‪ IgE‬که با اتصال به‬ ‫ماستسل ها و بازوفیل ها سبب بروز‬ ‫الرژی می شود‪ ،‬کالس جدیدی از‬ ‫انتی بادی اختصاصی ضد الرژن یعنی‬ ‫‪ IgG4‬تولید شود‪ .‬انتی بادی های‬ ‫‪ IgG4‬به الرژن پیوند می شوند و‬ ‫الرژن را خنثی می نمایند‪ .‬در نهایت‬ ‫با حذف الرژن از سطح پالسمای فرد‬ ‫گرفتار الرژی بیماری فروکش می نماید‬ ‫(شکل ‪.)2‬‬ ‫بهداشت جهانی و سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی‬ ‫پروتیین هایی را که حداقل دارای ‪ 6‬بنیان الرژی زا باشند الرژن در نظر‬ ‫می گیرند‪ .‬با استفاده از ایمونوانفورماتیک می توان بنیان هایی به‬ ‫این اندازه کوچک و اپیتوپ های الرژی زا را از بین انبوهی از‬ ‫پروتیین ها شناسایی نمود‪( .‬شکل ‪.)3‬‬ ‫شکل ‪ .2‬ایمنی درمانی الرژی‬ ‫با تزریق زیر پوســتی و یا تجویز زیر‬ ‫زبانی عصاره الرژن و یا پپتید نوترکیب‬ ‫الــرژن در عــرض چندیــن مــاه و یا‬ ‫چند ســال مقدار ‪ IgE‬ســرمی کاهش‬ ‫مــی یابــد و بجــای ان‪ IgG4‬تولید‬ ‫می شــود‪ IgG4 .‬با خنثی نمودن الرژن‬ ‫سبب بهبود بیماری می شود‪.‬‬ ‫شناسایی پپتیدهای الرژیزا با دانش‬ ‫ایمونوانفورماتیک‬ ‫شناسایی‬ ‫همرفته‬ ‫روی‬ ‫پپتیدهای الرژیزا برای تشخیص‬ ‫الرژی چه به گونه ی بالینی‬ ‫"ازمون های پوستی پریک و تزریق‬ ‫درون درمی" و یا ازمایشگاهی‬ ‫های‬ ‫ایمونوگلوبین‬ ‫"ارزیابی‬ ‫سرمی" و همچنین در ایمنیدرمانی‬ ‫(حساسیت زدایی) بیماران دچار‬ ‫به الرژی دارای اهمیت فراوانی‬ ‫است‪ .‬اگرچه از عصاره الرژن ها‬ ‫می توان برای تشخیص و ایمنی‬ ‫درمانی افراد گرفتار به الرژی استفاده‬ ‫نمود‪ ،‬اما تهیه عصاره از انواع گوناگون‬ ‫مواد الرژیزا و همچنین جداسازی‬ ‫ناخالصی های موجود در ان و‬ ‫احتمال ایجاد حساسیت در افراد‬ ‫و همچنین باالبردن حساسیت و‬ ‫کاستن ویژگی روش های تشخیصی‬ ‫از محدودیت های استفاده از‬ ‫عصاره مواد الرژیزا است‪ .‬سازمان‬ ‫شکل ‪ .3‬ساختار پپتید هیره درماتوفاگوئید فارمینه‬ ‫ساختار سه بعدی یکی از پپتیدهای هیره (مایت) درماتوفاگوئید فارینه‬ ‫گونه ‪( Der f 7‬عامل الرژیزای گرد و غبار خانه) که از بانک داده پروتیین‬ ‫به دست امده را مشاهده می کنید این روش با هزینه بسیار کمتر و همچنین‬ ‫دقت و سرعت بسیار باالتر شناسایی پپتیدهای الرژیزا را امکان پذیر‬ ‫می سازد‪ .‬ایمونوانفورماتیک از داده های موجود در بانکژنی (‪،)NCBI‬‬ ‫بانک پروتیین (‪ )PDB‬و پایگاه های داده شناسایی کننده اپیتوپ‬ ‫(مانند ؛ ‪ )IEDB‬و پایگاه های داده ویژه معرفی الرژن ها (مانند؛ �‪All‬‬ ‫‪ ،)ermates‬اپی توپ های الرژیزا را شناسایی می نماید‪ .‬گفتنی است‬ ‫در پایگاه های داده عمومی (مانند؛ ‪ )Expasy‬می توان اطالعات جامعی‬ ‫ازساختار‪ ،‬توالی‪ ،‬قطبیت‪ ،‬محل برش انزیمی و شکل سه بعدی این‬ ‫اپی توپ های الرژی زا کسب نمود‪ .‬در نهایت پپتیدهای نوترکیب‬ ‫شناسایی و طراحی شده با روش ایمونوانفورماتیک در ازمایشگاه های‬ ‫زیست شناسی مولکولی با استفاده از روش های همسانه سازی ژنی تولید‬ ‫می شود و جهت اهداف تشخیصی و ایمنی درمانی بکار می روند‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫‪-1‬مفضل جهرمی‪ ،‬میرزاعلی؛ میرنژاد‪ ،‬رضا؛ نجفی‪ ،‬علی؛ فصیحی رامندی‪ ،‬مهدی‪.‬‬ ‫کاربرد ایمونوانفورماتیک در پزشکی‪ .‬انتشارات امید‪ ،‬چاپ اول‪1394 ،‬؛ صفحه ‪-135‬‬ ‫‪.136‬‬ ‫‪[2] RajatK D. Tomar N. Immunoinformatics. 2nded: Springer; 2014.‬‬ ‫‪[3] Pawankar S, Canonica G W, Holgate S T, Lockey R F, Blaiss M S. White Book on‬‬ ‫‪Allergy. World Allergy Organization (WAO), 2013.‬‬ ‫‪[4] Mail D, Brostoff J, RothDB, Roitt I. Immunology. 8th ed: Elsevire; 2013.‬‬ ‫‪[5] Owen JA., Punt J, Stranford S, Kuby A. immunology. 7th ed: W. H. Freeman; 2013.‬‬ ‫‪[6] Kliegman RM, Stanton B, Schor NF, Behrman R. E. Nelson Textbook of Pediatrics.‬‬ ‫‪19thed: elsevire; 2011.‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪39‬‬ ‫دکتر عباس افراه‬ ‫بورد تخصصی ازمایشگاه بالینی‬ ‫کارگران پشتیبان سازمان تامین اجتماعی هستند‬ ‫بخشی از سخنان اقای حسن‬ ‫صادقی‪ ،‬در اجتماع کارگرانی روز‬ ‫‪ 11‬اردیبهشــت‪ ،‬به مناسبت روز‬ ‫جهانی کارگر در میدان فلسطین‪:‬‬ ‫منابع درمانی و بیمه ای ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی قابــل ادغام‬ ‫نیست‪ ،‬کارگران اجازه نمی دهند‬ ‫به خــرج ان ها گروه های جامعه‬ ‫خصوصــا طبقات پــر درامد از‬ ‫ایــن منابع اســتفاده کنند‪.‬معاون‬ ‫شهرستان های خانه کارگر افزود‪:‬‬ ‫از ایــن منظر کارگران پشــتیبان‬ ‫سازمان تامین اجتماعی هستند و‬ ‫در مقابل از سازمان انتظار دارند‬ ‫تا در جهت ارتقا خدمات کیفیت‬ ‫خدمات بیمــه ای و درمانی این‬ ‫ســازمان تالش کنند‪.‬به باوراقای‬ ‫صادقــی بی توجهی بــه اجرای‬ ‫ماده ‪ ۹۶‬قانــون تامین اجتماعی‬ ‫در خصوص افرایش مســتمری‬ ‫کارگران بازنشسته‪ ،‬اجرای قوانین‬ ‫همســان ســازی و بازنشستگی‬ ‫صنایــع و بــه مشــکل خوردن‬ ‫اجرای بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫از جملــه مســائلی هســتند که‬ ‫کارگران در مواجه با ان ها انتطار‬ ‫حمایت مسئوالن این سازمان را‬ ‫دارند‪ .‬وی همچنین با اشــاره به‬ ‫تالش هایی که از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت بــرای تصاحب منابع‬ ‫درمانی ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫در حال شکل گیری است افزود‪:‬‬ ‫کارگــران بــا راهپیمایی خود به‬ ‫وزیر بهداشــت هشدار می دهند‬ ‫که چشــم طمع به اموال سازمان‬ ‫نداشته باشد‪....‬‬ ‫ایین نامه تبلیغ و اگهی‬ ‫ضوابط تبلیغات ازمایشگاه های تشخیص طبی‬ ‫سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫معاونت نظارت و برنامه ریزی‬ ‫کار گروه تخصصی علوم ازمایشگاهی‬ ‫کمیته حقوق و اخالق حرفه ای ازمایشگاه های تشخیص طبی بالینی و تشریحی‬ ‫‪ ‬‬ ‫مقدمــه ‪ :‬نظربــه اینکه انتظار می رودازمایشــگاهها صرفا بر اســاس کیفیت عملکرد و رضایــت بیمار مورد‬ ‫ارجاع قرار گیرند‪ ،‬لذا هر نوع تبلیغی که بر اســاس روش های غیر متعارف‪ ،‬گمراه کننده‪ ،‬غیر واقع‪ ،‬غیر ســالم و‬ ‫غیر مجاز ســعی در جلب مشــتری نمایند‪ ،‬متخلف محسوب می گردد‪ .‬ضمنا به منظور ساماندهی امر تبلیغات و بر‬ ‫اساس دستور العمل نظارت و بررسی ارتباطات و تبلیغات سازمان نظام پزشکی‪ ،‬ضوابط و موارد ذیل از سوی‬ ‫کمیته حقوق و اخالق حرفه ای ازمایشگاه تدوین و مصوب گردیده است‪.‬‬ ‫ ‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪ - 1‬موارد تبلیغات مجاز ازمایشگاه ها‬ ‫♦‪ ‬چاپ کاتالوگ و بروشور کام َ‬ ‫ال علمی‬ ‫♦‪ ‬دفترچه های راهنمای نحوه نمونه گیری و اماده سازی بیماران‬ ‫♦‪ ‬دفترچه راهنمای اشنای با ازمایشات‬ ‫♦‪ ‬کارت شناسائی با نوع تخصص مسئول فنی‪ ،‬موسس‪ ،‬ادرس و تلفن‬ ‫♦‪ ‬تقویم و سر رسید فاقد هر گونه تبلیغات غیر مجاز‬ ‫♦‪ ‬حضور مسئول فنی ازمایشگاه در برنامه های رادیویی ‪ ،‬تلویزیونی بدون‬ ‫ذکر نام و ادرس ازمایشگاه‬ ‫♦ راه اندازی سایت اینترنتی با مجوز قبلی از کمیته اخالق‬ ‫♦ چاپ و توزیع پوستر های علمی در محدوده داخل ازمایشگاه‬ ‫♦‪ ‬تابلوی درب ورودی ازمایشگاه با ابعاد مجاز‬ ‫‪ - 2‬موارد تبلیغات غیر مجاز ازمایشگاه ها‬ ‫♦ استفاده از بیلبورد جهت تبلیغات‬ ‫♦ استفاده از تالبوی تبلیغاتی عمومی‬ ‫♦ استفاده از هر نوع جراید و مطبوعات جهت تبلیغ‬ ‫♦ اســتفاده از غرفه و یا تبلیغ در کنگره ها ‪ ،‬همایش ها و حاشــیه انها و‬ ‫موارد مشابه‬ ‫♦ کاربرد یا بهره گیری از هرگونه پورسانت ‪ ،‬هدیه ‪ ،‬تعیین درصد یا جایزه‬ ‫♦ تامیــن تمــام یا بخشــی از هزینــه های مطب هــا ‪ ،‬کلینیــک ها ‪،‬‬ ‫درمانگاه ها و مراکز مشابه‬ ‫♦تامین تمام یا بخشــی از هزینه های مسافرت های داخلی و یا خارجی‬ ‫پزشکان‬ ‫♦ سهیم کردن پزشکان در در امد ماهیانه ازمایشگاه‬ ‫♦ پرداخت کمیسیون به اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫♦‪ ‬انجام تبلیغات مقایسه ای و بهره گیری از کلماتی نطیر بهترین ‪ ،‬برترین‬ ‫و ‪....‬‬ ‫♦‪ ‬تبلیغات مغایر با تعرفه های مصوب قانونی‬ ‫♦ سایر مصادیق سهم خواری که به تصویب کمیته خواهد رسید ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬با عنایت به بروز شیوه های جدید در تبلیغات در حوزه ازمایشگاه‬ ‫به خصوص از لحاظ محتوایی ‪ ،‬کلیه مواردی که مصادیق تخلف ان مورد‬ ‫شبه و یا دستور العمل پیش بینی نشده است در کمیته اخالق مورد بررسی‬ ‫و اعالم نظر کارشناسی قرار خواهد گرفت ‪.‬‬ ‫‪ 4‬نحوه رسیدگی به تخلفات‪: ‬‬ ‫کلیه متخلفین ابتدا جهت ادای توضیحات الزم و دفاع از خود ‪،‬به جلســه‬ ‫کمیته اخالق احضار می گردند ‪ .‬رای کمیته پس از اســتماع دفاعیات به شرح‬ ‫زیر صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫♦ پذیرش دفاعیات و رفع اتهام‬ ‫♦ اخذ تعهد جهت عدم تکرار تخلف‬ ‫♦ ارجاع پرونده به هیات های انتظامی سازمان و مراجع ذیربط‬ ‫اردیبهشت ‪94‬‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫‪41‬‬ May 2015 Volume 17 laboratory Diagnosis/ISSN:1561-6363 Issue No. 112 Editor in Chief: Dr. Abbas Afrah aafrah@gmail.com Managing editor: Scientific Consultants: Editorial; .................................................................................................. 4 Lab News ................................................................................................. 5 3 Mahmood Aslani content 3 Executive Manager: 3 Dr. Arash Daryakar MD New list of Acceptable Kits & Equipment; Dr. Seyed Hossein Fatemi, By Health Reference Lab Administration of MOH ................................. 9 3 Head of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) 8th International & 13 National Congress on Quality Improvement in Dr. Abdolfattah Sarrafnejad, Clinical lab With 1st Iran MEDLAB Exhibition Was Held........................ 10 Dr. Mohammad-Javad Gharavi, 3 3rd Iranian-made Laboratory Equipment Exhibition Held..................... 13 3 Wilson Syndrome................................................................................... 16 3 Laboratorians Day Celebration Held................................................... 21 3 Drug Delivery With Bacteria................................................................ 22 3 Spore-forming , Gram-Positive Bacilli ................................................ 28 3 BIOMASS............................................................................................... 33 3 Using of Immunoinformatic in Diagnosing and Treating Allergies.... 36 3 Validity & Non-Validity ........................................................................ 38 3 A Sample of Skin Disease....................................................................... 41 Professor of Tehran Medical Sciences Secretary of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) Dr. Alireza Mehrvarz, Anatomo-Clinical Pathologist Dr. Alireza Tarang, Medical Genetics (PhD.) Parvin Mokhtar, Nurse Website: www.Tashkhis.com Email: Tashkhis@gmail.com ‫گزارش یک نمونه بیماری پوستی‬ ‫اقایی ‪ 44‬ساله با سابقه ‪ 6‬هفته از اسیب های خارش دار پوسته دهنده اریتماتو‪،‬‬ ‫با ته رنگ نارنجی در سر وصورت‪ ،‬تنه و اندام مراجعه نمود‪.‬‬ ‫اسیب ها برروی پوست جلوو پشتی تنه‪ ،‬بازوها‪،‬ساعد‪ ،‬ران‪ ،‬ساق پاها و همچنین‬ ‫روی اکستانسور وفلکسور اندام نیز دیده می شد‪ .‬بخش هایی از پوست سالم‬ ‫میان الیه های اریتماتوس به همراه پاپول های فولیکولی قرمز رنگ جلب توجه‬ ‫می کردند(شکل ‪ 1‬تا ‪ .)3‬کف دست های بیماراندکی هیپرکراتوتیک با ته رنگ‬ ‫زرد بود‪ .‬با توجه به یافته ‪v‬های بالینی‪ :‬تشخیص های ‪Pityriasis ، Psoriasis‬‬ ‫‪ rubrapilaris‬و ‪ Pityriasis rosea‬برای بیمار پیشنهاد شد‪ .‬بیمار سابقه بیماری‬ ‫خاص یا عفونت همسانی را ذکر نمی کرد‪ .‬در بررسی میکروسکوپی ‪ ،‬اسیب های‬ ‫(به جای ضایعات) پوست تناوب هیپرکراتوز وارتوکراتوز به صورت عمودی و‬ ‫افقی با نواحی اکانتوز با رت ریج های پهن و متصل شونده‪ ،‬نواحی هیپرگرانولوز‪،‬‬ ‫اسپونژیوز با اگزوسیتوز اندک لنفوسیت ها‪ ،‬اکستروازیشن مختصر گلبول های‬ ‫قرمز و انفیلترای مالیم دور عروقی در درم سطحی را نشان داد(شکل ‪ 4‬تا ‪.)8‬‬ ‫یافته های میکروسکوپی همراه معاینه بالینی تشخیص بیماری “‪Pityriasis rubra‬‬ ‫‪ ”pilaris‬را قطعی نمود‪.‬‬ ‫بحث‬ ‫این بیماری از لحاظ بالینی به پنج دسته تقسیم می شود‪:‬‬ ‫‪ ‬دســته ‪ :1‬گوه ی کالسیک بزرگساالن ‪:‬که نزدیک به ‪ %50‬بیماران را در‬ ‫بر می گیرد‪ .‬درا غاز یک پچ اریتماتوس در نیمه باالی بدن پدیدار شــده (بیشتر در‬ ‫پوست سر و صورت)‪ ،‬و به سرعت پخش شده به صورت نواحی بزرگ هیپرکراتوز‬ ‫فولیکولــر‪ ،‬بــا هاله قرمــزدور فولیکولی که گاهــی همراه با خارش یا ســوزش‪،‬‬ ‫اشکاروســپس تکه های اریتماتوس به هم پیوسته و بسیاری از بیماران اریترودرمی‬ ‫پراکنده(منتشر) را تجربه می کنند‪ .‬بطور مشخصی جزایری از پوست با عدم درگیری‬ ‫دیده می شــود‪.‬پاپول های فولیکولر در سطوح پشتی انگشتان و سطوح اکستانسور‬ ‫مچ‪ ،‬بازو و ران پا نیز تشــخیصی است‪.‬پوسته ریزی پودری و ظریف در صورت و‬ ‫پوست سر و پوسته ریزی ضخیم تر در نواحی پایین تر بدن اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اریتم ته رنگ نارنجی داشته که به ویژه بیشتر در نواحی کف دست و پا همراه‬ ‫نواحی هیپرکراتوز دیده می شود‪.‬الوپسی منتشر نیز ممکن است ایجاد شود‪.‬ضایعات‬ ‫دهانی چندان شــایع نبوده‪ ،‬وبه شکل هیپرکراتوزمنتشر و اریتم ماکولر با رشته های‬ ‫سفید شبیه به لیکن پالن دیده می شود‪.‬پیش اگهی این دسته از بیماران خوب است‬ ‫و تا ‪ %80‬انها در مدت ‪ 3‬سال خوب می شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬دســته ‪ :2‬نــوع اتیپیکال بزگســاالن ‪ ،‬در ‪ %5‬بیمــاران روی می دهد و‬ ‫نمودهای بالینی‪ ،‬مورفولوژیک و زمان درگیری ان‪ ،‬اتیپیک اســت (گاهی تا ‪ 20‬سال‬ ‫هم به درازا می انجامد)‪ .‬پوسته ریزی بیشتر حالت ایکتیوزی داشته و نواحی با تغییر‬ ‫اگزمایی نیز دیده می شود‪ .‬پیش اگهی این گروه ضعیف است زیرا تنها ‪ %20‬انها در‬ ‫عرض ‪ 3‬سال بهبود می یابد‪.‬‬ ‫‪ ‬دسته ‪ :3‬پیتیریازیس کالسیک نوجوانان‪ ،‬شبیه به انواع کالسیک بزرگساالن‬ ‫است ولی زمان درگیری ان متفاوت است و بیشتر در بچه های کمتر از ‪ 2‬سال رخ‬ ‫می دهد ونزدیک به ‪ %10‬بیماران را در بر می گیرد‪.‬ضایعات در این گروه بیشــتراز‬ ‫نواحی پایین تر بدن اغاز می شود‪.‬پیش اگهی این گروه خوب است وبیشتر بیماران‬ ‫دریکسال بهبود می یابند‪.‬البته برگشت بیماری تا ‪ %17‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪ ‬دسته ‪ :4‬پیتیریازیس روبراپیالریس با مرزبندی مشخص‪ ،‬نزدیک به ‪%25‬‬ ‫بیماران را در بر می گیرد‪ .‬در کودکان نزذیک به ســن بلوغ روی می دهد‪.‬ضایعات‬ ‫دارای نواحــی با حدود مشــخص از هیپرکراتوز فولیکوالرو قرمــزی در زانوها و‬ ‫ارنج ها به همراه تعدادی پچ پوسته دار قرمز درسایر قسمت های بدن و هیپرکراتوز‬ ‫کف دست و پا است‪.‬‬ ‫دکتر ارش دریا کار‪-‬بورد تخصصی‬ ‫اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫یافته های میکروسوپی‬ ‫در ضایعات تیپیک و رشــد کرده‪ ،‬فولیکوالر پالگ و اکانتوز یک دست اپیدرم‬ ‫بــه همراه رت ریج های پهن‪ ،‬هیپرکراتوز و پاراکراتوز اطراف فولیکولی اســت‪ .‬در‬ ‫درم التهاب مختصر تا متوســبه همراه اتروفی غدد سباســه را شاهد هستیم‪ .‬اگرچه‬ ‫تظاهرات میکروسکوپی غیر اختصاصی است ولی بیوپسی از ضایعات غیر فولیکولی‬ ‫تغییر یافتن اورتوکراتوز به پاراکراتوز در ســمت افقی و عمودی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نواحی واضح هیپرگرانولوز‪ ،‬صفحات ســوپراپاپیلری و اپیدرمال ریج های ضخیم‪،‬‬ ‫درمال پاپی های نازک و التهاب لنفوســیتی دور عروقی در درم ســطحی به چشم‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫وجود اســپونژیوز نوتروفیلی بیشتر به نفع پســوریازیس بوده و وجود ان در‬ ‫بیمــاری پیتیریازیس روبرا پیالریــس به علت سوپراینفکشــن باکتریای یا قارچی‬ ‫اســت‪ .‬تشخیص ضایعات اولیه دشــوار زیرا پاراکراتوز خیلی واضح نبوده و بیشتر‬ ‫هیپرکراتوز الیه ای به چشم می خورد‪.‬هیپرگرانولوزوجود داشته و رت ریج ها پهن‬ ‫و کمی بلند اســت‪.‬صفحات ســوپراپاپیلری ممکن ضخیم تر شوند و در ضایعات‬ ‫اریترودرمیک الیه کراتینی پوست ممکن است نازک شود یا از بین برود وحتی الیه‬ ‫گرانولر کاهش یابد‪.‬ضایعات کف دست و پا هیپرکراتوز‪ ،‬فوکال پاراکراتوز و اکانتوز‬ ‫مختصری نشان می دهند‪.‬‬ ‫تشخیص افتراقی‬ ‫این بیماری از دید بالینی و میکروسکوپیک با پسوریازیس اشتباه می شود‪.‬مواردی‬ ‫که به نفع پیتیریازیس روبراپیالریس هســتند شــامل پالگ های فولیکولی به همراه‬ ‫پاراکراتوز اپیدرم کنار خود‪ ،‬پاراکراتوز فوکال‪ ،‬رت ریج های پهن و صفحات ضخیم‬ ‫شده سوپراپاپیلری‪ ،‬الیه گرانولر ضخیم و عدم وجود عروق مویرگی پیچ خورده در درم‬ ‫سطحی است‪.‬در پسوریازیس اکانتوز بیشتر بوده و بسیار منظم تر است‪ .‬همچنین رت‬ ‫ریج ها نازک و بیشتر به هم پیوســته است و صفحات سوپراپاپیلری نازک هستند‪.‬‬ ‫پاراکراتوز خیلی شــدیدتر بــوده و تجمــع نوتروفیلی واضح روی الیه شــاخی‬ ‫پوشــاننده دارنــد که به همراه دژنراســیون اســپونژیوزی اپیدرم ســطحی زیرین‬ ‫است (‪.)1‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪v1.Calonje E, Brenn T, Lazar A, Mckee P.(2012) Mckee’s Pathology‬‬ ‫‪of the Skin. 4th ed, 212-214‬‬ ‫شکل ‪1‬‬ ‫‪‬شکل ‪2‬‬ ‫شکل ‪3‬‬ ‫‪‬شکل ‪4‬‬ ‫شکل ‪5‬‬ ‫‪‬شکل‪6‬‬ ‫شکل‪7‬‬ ‫‪‬شکل ‪8‬‬

آخرین شماره های ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

شماره : 187
تاریخ : 1400/05/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

شماره : 186
تاریخ : 1400/04/31
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

شماره : 185
تاریخ : 1400/03/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

شماره : 184
تاریخ : 1400/02/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

شماره : 183
تاریخ : 1400/01/20
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 181

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 181

شماره : 181
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!