روزنامه خوب شماره 431 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 431

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 431

روزنامه خوب شماره 431

‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫احتم‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪ 40‬صوی‬ ‫ب‬ ‫«‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫کارگ درصدی حق زایش‬ ‫ران» تا ‪ 5‬وق‬ ‫‪1‬‬ ‫اسفند‬ ‫رحمانی فضلی وزیر کشور‪:‬‬ ‫فضای سرد و ساکت‬ ‫انتخاباتبایدفعال ترشود‬ ‫سهشنبه‪ 7‬بهمن ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 431‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 12‬جمادی االول‪ 26 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫خانه مجلل شهرداران تهران به چه کسی فروخته شد؟‬ ‫شهــــردارتهـــران‬ ‫زیــر قولش زد!‬ ‫عوارض ساخت و ساز‬ ‫در تهران‬ ‫چقدرافزایشمییابد؟‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫صنعتخودروسازی‬ ‫باید از مونتاژکاری خارج شود‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫دولت از قیمت گذاری بلیت اتوبوس خارج شد‬ ‫تعییننرخبهصورترقابتی‬ ‫رئیس اتاق تهران اعالم کرد‬ ‫خروج‪ 90‬میلیارددالرسرمایه‬ ‫از کشور طی‪4‬سال‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫کمیسیونتلفیقشرایطپرداختیارانه‬ ‫به‪ 78‬میلیونایرانی رامشخصکرد‬ ‫نمایشگاهمجازیکتابتهرانتمدیدشد‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫رییسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫ن عمومی محل طرح‬ ‫تریبو ‬ ‫و حل مسائل اختالفی نیست‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫فروش بیش از‪ 25‬میلیارد تومانی‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب در‪ ۵‬روز‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫یک فوق تخصص عفونی تاکید کرد؛‬ ‫جامعهپرستاری‬ ‫دلخورازتبعیض هایازاردهنده‬ ‫جهانگیریتاکیدکرد؛‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫روش های فروش خودرو‬ ‫در چارچوب منطقی انجام شود‬ ‫نه به صورت قرعه کشی‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫عالئممسمومیتدرهوایالوده‬ ‫راباکرونااشتباهنگیرید‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫افتتاحضلعشمالیساختمانپالسکو‬ ‫در دهه فجر‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫مرضیهوحیددستجردی‪:‬‬ ‫نواقصغربالگریقابلاصالحاست‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیتارایهخدماتبانکی‬ ‫به افراد دارای چک برگشتی‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫رئیسکمیتهمحرومیت زداییمجلسعنوانکرد؛‬ ‫بودجه‪ 16‬هزارمیلیاردیمجلس‬ ‫برایکمکبهمحرومیت زدایی‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬صنعت خودروسازی باید از مونتاژکاری خارج شود‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خواستار فاصله گرفتن صنعت خودروسازی از واردات قطعات منفصله و مونتاژکاری محصول شد‪ .‬محمد اسالمی در مراسم نوسازی و تحویل ‪ ۴۵۰‬دستگاه‬ ‫ســواری کرایه بین شهری گفت‪ :‬در حال حاضر شاهد جابه جایی ‪ ۱۰‬میلیون تن کاال در کشور هستیم که رشد ‪ ۷‬درصدی داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودروسازی باید دوره‬ ‫گذار را به ســرعت طی کند و بگذارد این صنعت به مرحله مهندسی محصول وارد شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت‪ :‬باید ایمنی‪ ،‬قوام و دوام کاال در صنایع خودروسازی‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬وی خواستار ورود صنعت خودروسازی به حوزه خلق محصول شد و گفت‪ :‬باید از مونتاژکاری خودرو و واردات قطعات منفصله و مونتاژ انها فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬باید خودروسازان ما با تولید محصول با کیفیت ایرانی‪ ،‬باعث افتخار شهروندان شده و مردم لذت رانندگی ایمن را با این نوع خودروها بچشند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫رئیس اتاق تهران اعالم کرد‬ ‫خروج‪ ۹۰‬میلیارد دالر سرمایه از کشور طی‪ ۸‬سال‬ ‫گزارش‬ ‫دولت از قیمت گذاری بلیت اتوبوس خارج شد‬ ‫تعیین نرخ به صورت رقابتی‬ ‫شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت‪ ،‬مصوب کرد‬ ‫از این پس قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری از نرخ گذاری‬ ‫دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت‬ ‫راه باشد‪ .‬شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت‪،‬‬ ‫مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری‬ ‫از نرخ گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با‬ ‫نظارت وزارت راه باشد‪ .‬در نشست ‪ ۲۱۵‬شورایعالی هماهنگی‬ ‫ترابری کشور با حضور محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و مشارکت اعضا و مدعوین به صورت غیرحضوری (از طریق‬ ‫ویدئو کنفرانس) برگزار شــد‪ .‬اسالمی در این نشست‪ ،‬ضمن‬ ‫تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تاکید بر ضرورت‬ ‫کارامد سازی نظام حمل ونقل لجستیک کشور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم تریــن هدف دشــمن در اعمال تحریم هــا و رفتارهای‬ ‫غیرانســانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت‬ ‫جمهوری اســامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام‬ ‫اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه‬ ‫قابلیت لجســتیک و حمل ونقل کشــور را در دو بخش کاال‬ ‫و مســافر افزایــش داده و از این طریق عالوه بــر مقابله با‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ســهم موثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬مهم ترین وظیفه‬ ‫شــورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای ان است که‬ ‫بدون داشتن حمل ونقل کارامد‪ ،‬موثر و با قیمت های مناسب‬ ‫و رقابتی نمی تواند نقش خود را ایفا نماید‪ .‬به گفته وی هدف‬ ‫از متعادل سازی قیمت ها نیز جلوگیری از اضمحالل ظرفیت‪،‬‬ ‫کیفی تر شــدن قابلیت ها‪ ،‬ارائه خدمات مطلوب تر و افزایش‬ ‫بهره وری اســت‪ .‬الزم به ذکر است که در این نشست پس از‬ ‫بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد‪:‬‬ ‫دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل ونقل عمومی‬ ‫مسافر جاده ای توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫(ارســالی طی نامه شماره ‪ ۸۳۳۸۸/۷۱‬مورخ ‪ )۲۶/۰۶/۹۹‬که‬ ‫در نشســت مورخ ‪ ۲۲/۰۷/۹۹‬کمیسیون فرعی شورا ارائه و‬ ‫اصالح شده بود‪ ،‬مطرح و خالصه ای از فرایند انجام کار‪ ،‬بدین‬ ‫شرح بیان شد‪:‬‬ ‫بــا عنایت به مکاتبــات وزیر راه و شهرســازی بــه معاون‬ ‫اول رئیس جمهــور (نامــه شــماره ‪ ۴۶۴۶۵/۱۰۰/۰۲‬مورخ‬ ‫‪ )۲۸/۰۴/۹۹‬و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکننــدگان (نامــه شــماره ‪ ۳۷۰/۹۹/۳۱۶۰۷‬مورخ‬ ‫‪ ۱۹/۰۵/۹۹‬بــه وزارت صمــت)‪ ،‬مبنی بر حاکمیت مکانیزم‬ ‫عرضه و تقاضا در این زمینــه و حداقل بروز تخلف به دلیل‬ ‫وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل الزم توسط‬ ‫نهادهای دولتی با هدف کمک به توســعه ناوگان حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬نرخ گذاری حمل ونقل جاده ای برون شــهری مسافر‬ ‫از فهرســت کاالها و خدمات مشــمول قیمت گذاری حذف‬ ‫می گردد و تعیین نرخ بلیت حمل ونقل عمومی مسافر جاده ای‬ ‫بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬مشــروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در‬ ‫شــورایعالی هماهنگی ترابری کشــور تصویب شود‪ .‬پس از‬ ‫بحث و تبادل نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم‬ ‫بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده تر و روان تر‪ ،‬مقرر شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اعضا نظرات خود را به صــورت مکتوب ظرف مدت یک‬ ‫هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به نظرات‬ ‫اعضا‪ ،‬نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی‬ ‫ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعالم نماید‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد گفت‪ :‬طی سال ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪۹۰‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه از کشور خارجی شده است‪ .‬مسعود خوانساری عصر دیروز در نشست هیات نمایندگان که با‬ ‫حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ ،‬به شاخص تورم اشاره کرد که در طول بیش‬ ‫از چهار دهه گذشته‪ ،‬به جز چهار سال‪ ،‬همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به همراه هشت کشور دیگر‪ ،‬در‬ ‫میان ‪ ۹‬کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است‪ .‬نایب رئیس اتاق ایران رشد فزاینده نقدینگی در کشور طی ‪۱۰‬‬ ‫سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و گفت‪ :‬در حالی نقدینگی در سال ‪ ۱۳۹۰‬رقمی معادل با ‪ ۳۵۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود که این میزان در ‪ ۹‬ماهه امسال به ‪ ۳,۱۳۰‬هزار میلیارد تومان رسیده و مانند بهمن خانمان براندازی‪،‬‬ ‫اقتصاد کشور را تهدید می کند‪ .‬خوانساری در ادامه‪ ،‬وضعیت درامد ملی سرانه به قیمت های ثابت سال ‪ ۱۳۹۰‬را‬ ‫نیز بحرانی عنوان کرد به طوری که این شاخص به طور میانگین رشد ساالنه منفی ‪ ۵‬درصد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اساس امارهای مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬در حالی درامد ملی سرانه طی سال ‪ ۱۳۸۳‬رقمی‬ ‫معادل ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تومان بود که این میزان امروز به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۴۰‬هزار تومان رســیده و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬طی دهه اخیر‪ ۳۵ ،‬درصد مردم کشور یا نزدیک به چهار دهک از جامعه به زیر خط فقر هدایت شده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران ‪ ۱۲‬درصد کوچک شد‬ ‫رئیس اتاق تهران در ادامه‪ ،‬روند تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ‪ ۱۳۹۰‬را یاداوری کرد که تا سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬این روند صعودی بود و طی دهه ‪ ،۹۰‬در دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایین تر تنزل کرده‬ ‫در حالی که اگر روند رشد بلندمدت سال ‪ ۱۳۸۳‬تا ‪ ۱۳۹۰‬ادامه می یافت‪ ،‬تولید ناخالص داخلی ایران در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬باید به حدود ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه مسیر رشد سال های ‪ ۸۳‬تا ‪ ،۹۶‬باید حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می بود‪ .‬خوانساری گفت‪ :‬اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود ‪ ۱۲‬درصد کوچک شده است‪.‬‬ ‫بیان اماری از وضعیت رشــد اقتصادی کشــور‪ ،‬موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به ان اشاره کرد‪ .‬به‬ ‫گفته خوانساری‪ ،‬در حالی طی سال ‪ ۱۳۹۱‬اقتصاد کشور شاهد رشد منفی ‪ ۷.۷‬درصد بود که طی سال های‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نیز رشد منفی اقتصادی کماکان تداوم پیدا کرد و به ترتیب به منفی ‪ ۵.۴‬و منفی ‪ ۶.۵‬درصد رسید‪.‬‬ ‫نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز‬ ‫خوانســاری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور اشاره کرد که طی سال های ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۹‬و بنا بر‬ ‫امارهای بانک مرکزی و محاسبات کارشناسی‪ ،‬رشد منفی را تجربه کرده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اثر منفی صادرات‬ ‫کاالها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ‪ ۹۷‬تا تابستان ‪ ۹۹‬قابل توجه است‪ .‬نایب رئیس اتاق ایران سپس‬ ‫به کسری بودجه دولت طی دست کم شش سال اخیر اشاره کرد و افزود‪ :‬بررسی ها نشان می دهد که طی ‪۹‬‬ ‫ماهه امسال‪ ۸۳ ،‬درصد واگذاری اوراق دارایی ها معادل ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت شده‬ ‫و مابقی ان به بنگاه ها رسیده است و این در حالی است که این اتفاق‪ ،‬به بار بدهی دولت طی سال اینده اضافه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی سپس به سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که از سال ‪ ۱۳۸۳‬در مسیر‬ ‫نزولی قرار گرفته به طوری که طی این ســال تا ‪ ،۱۳۹۸‬افت ‪ ۹‬واحد درصدی سهم سرمایه گذاری در تولید‬ ‫ناخالص داخلی در کشور اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫خروج ‪ ۹۰‬میلیارد دالر سرمایه از کشور طی ‪ ۸‬سال‬ ‫خوانساری همچنین روند نزولی سرمایه گذاری واقعی در کشور طی سال های ‪ ۱۳۸۳‬تا ‪ ۱۳۹۸‬را مورد گوشزد‬ ‫قرار داد که به گفته وی‪ ،‬طی ســال ‪ ۱۳۹۸‬برابر ‪ ۹۸‬هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری در کشــور به ثبت‬ ‫رسیده که طی ‪ ۱۵‬سال اخیر‪ ،‬کمترین رقم بوده است‪ .‬وی همچنین به میانگین رشد منفی ‪ ۶‬درصدی ساالنه‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۸‬اشاره کرد‪ .‬روند رشد موجودی سرمایه‪ ،‬از دیگر‬ ‫شاخص هایی بود که رئیس اتاق تهران در ادامه به ان اشاره کرد و به گفته وی‪ ،‬طی سال ‪ ،۱۳۹۸‬استهالک‬ ‫از انباشت سرمایه گذاری سبقت گرفت و برای اولین بار در اقتصاد کشور‪ ،‬رشد موجودی سرمایه‪ ،‬منفی شد‪.‬‬ ‫به گفته خوانساری‪ ،‬کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته و بر اساس امارها‪ ،‬طی‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬پایین ترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورد‪ .‬وی سپس‬ ‫به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد و یاداور شد که طی سال ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪ ۹۰‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه از کشور خارجی شده است‪.‬‬ ‫راهکارها برای برون رفت از وضعیت نامساعد فعلی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از بیان این امارها‪ ،‬در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشور به این نکته اشاره‬ ‫کرد که اقتصاد ایران کوچک شده‪ ،‬فقر افزایش یافته‪ ،‬به تضعیف سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری و تجارت که محرک اصلی رشد اقتصادی در کشور است به پایین ترین میزان خود رسیده‪،‬‬ ‫خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده است‪ .‬خوانساری‪ ،‬نبود ثبات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دو نرخی بودن ارز‪ ،‬تورم و رکود اقتصادی‪ ،‬همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد‬ ‫و اینده مبهم‪ ،‬عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی‪ ،‬محیط نامساعد کسب وکار و نیز غیرواقعی‬ ‫بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز‪ ،‬نرخ بهره و بهای حامل های انرژی را جدی ترین چالش های فعلی در‬ ‫اقتصاد کشور عنوان کرد‪ .‬نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬در حدود ‪ ۸۶‬میلیارد دالر به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران‬ ‫بیشــترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می پردازد‪ .‬اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور‬ ‫مانند سرانجام ذخایر ابی خواهد شد‪ .‬وی سپس‪ ،‬به بیان برخی از الزامات اصالح مسیر پیش رو در اقتصاد کشور‬ ‫اشاره کرد و در این رابطه‪ ،‬پذیرش و باور واقعیت های اقتصادی از سوی تمامی ارکان تصمیم گیر اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشــور را ضروری دانست‪ .‬خوانساری افزود‪ :‬گفت وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم‬ ‫باید به اجرا دراید در حالی که یکی از الزامات کنونی‪ ،‬عزم سیاسی برای تغییر و اصالح امور است‪ .‬برای گزیر‬ ‫از افق غبارالود پیش رو که نگرانی همه ماست‪ ،‬باید اقدامات شجاعانه ای انجام دهیم‪ .‬خوانساری در این رابطه‬ ‫همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز‪ ،‬نرخ سود بانکی و بهای حامل های انرژی تاکید کرد و عالوه بر هدف گذاری‬ ‫برای دستیابی به تورم تک رقمی‪ ،‬تقویت تعامل با اقتصاد جهانی را ضروری دانست‪ .‬رفع موانع محیط کسب وکار‬ ‫برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز‪ ،‬پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل‬ ‫و کمک به شکل گیری فعالیت های اقتصادی مبتنی بر فناوری های نوین‪ ،‬از دیگر راهکارهایی بود که رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و در حضور رئیس مجلس شورای اسالمی برای برون رفت‬ ‫از شرایط نامساعد اقتصادی کشور‪ ،‬مطرح کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته محرومیت زدایی مجلس عنوان کرد؛‬ ‫بودجه‪ ۱۶‬هزارمیلیاردیمجلسبرایکمکبهمحرومیت زدایی‬ ‫رئیس کمیته محرومیت زدایی کمیســیون تلفیق مجلس گفت‪:‬‬ ‫قریب به ‪ ۱۶‬هــزار میلیارد تومان جهت محرومیت زدایی فارغ از‬ ‫یارانه ها و کمک معیشت‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫احمد راستینه در وبینار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما معموالً در نظام جامع تامین‪ ،‬به علت تمرکز بر برنامه های‬ ‫کوتاه از حرکت بر مسیر افق چشم انداز غفلت کرده و دچار انحراف‬ ‫در برنامه هستیم و این امر باعث می شود به اهداف برنامه نرسیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما باید مطالبات صندوق بیمه ای را که نقش اصلی‬ ‫در برنامه ریزی راهبــردی و هدایت برنامه ها دارد در اولویت قرار‬ ‫دهیم‪ .‬راستینه گفت‪ :‬در این خصوص‪ ،‬مسئله اول این است که با‬ ‫توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شده به مطالبات صندوق‬ ‫تامین اجتماعی به طورجدی توجه شــود و عــدد قابل توجهی‬ ‫برای جبران حمایــت از برنامه های تامین اجتماعی و مخصوصاً‬ ‫متناسب ســازی حقوق بازنشستگان دیده شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس در خصوص رفع فقر و محرومیت زدایی نیز افزود‪:‬‬ ‫زمانی برنامه های محرومیت زدایی زمانی می تواند اثربخش باشد‬ ‫که نگرش مثبت ایجاد شــود و این امر نیز وظیفه قانون گذاران‬ ‫است که در زمان سیاست گذاری این نگاه مثبت را ایجاد کنند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در چنین شرایطی مراکز نیکوکاری و عام المنفعه ظرفیت‬ ‫بزرگی برای عبور از محرومیت ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫راستینه تصریح کرد‪ :‬مهم ترین مسئولیت در نظام فراگیر این است‬ ‫که جامعه مخاطبین را به درستی بشناسیم و راهکار درست ارائه‬ ‫دهیم‪ .‬وی نقطه اغازین عبور از محرومیت را هدف گذاری دقیق و‬ ‫شناخت صحیح مخاطبان ارزیابی کرد و افزود‪ :‬اساساً به مخاطب‬ ‫برای ارتقای توانمندی ها و مهارت ها کمتر توجه شــده و بیشتر‬ ‫نقش حمایتی تامین اجتماعی موردتوجه بوده است درحالی که‬ ‫نقش حمایتی دستگاه ها و نهادها محدود است‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت‪ :‬امــروز باید بخش‬ ‫قابل توجهــی از جامعــه هدف را با یک هدایت درســت و ایجاد‬ ‫راهبری ها و با تکیه بر ظرفیت های بومی و محلی از حوزه حمایتی‬ ‫به ســمت توانمندســازی‪ ،‬هدایت کرده و تغییر جهت مناسبی‬ ‫بدهیم و درواقع باید جامعه مخاطب را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انچه حائز اهمیت بوده و از ان غفلت شده این است‬ ‫که ارتقای توانمندی ها و مهارت ها و تناسب حوزه با ظرفیت های‬ ‫بومی و محلی کمتر موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬در کمیته امداد‬ ‫راهبردهای اشــتغال تعریف شــده اما باید کاری کرد که بتوانیم‬ ‫تامین اجتماعی را به عنوان چتری فراگیر در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫راســتینه با اشاره به برخی برنامه های در دست اجرا گفت‪ :‬قریب‬ ‫به ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان جهت محرومیت زدایی فارغ از یارانه ها‬ ‫و کمک هزینه معیشتی دیده شده و همچنین شاخص های توسعه‬ ‫به عنوان هدف قرار گرفت‪ .‬این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخش زیرساختی اولویت گذاری خواهد شد تا بتوانیم‬ ‫با روش های بهتری به شــناخت جامعه مخاطــب بپردازیم‪ .‬این‬ ‫درحالی که است که قریب به ‪ ۱۰‬میلیون نفر‪ ،‬زیرخط فقر مطلق‬ ‫وجــود دارد و به همین منظور در تبصــره ‪ ۱۴‬برای عبور از فقر‬ ‫مطلق‪ ،‬عدد قابل توجهی پیش بینی شــده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در کمیسیون تلفیق عالوه بر محرومیت زدایی در بحث مبارزه با‬ ‫فقر مطلق هم تصمیمات خوبی گرفته شد که ان شااهلل در فرصت‬ ‫مقتضی ابعاد و جزئیات انها برای مردم تشریح می شود‪.‬‬ ‫جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید تاکید کرد‬ ‫روش های فروش خودرو در چارچوب منطقی انجام شود نه به صورت قرعه کشی‬ ‫جهانگیری در جلســه کارگروه رفع موانــع جهش تولید که صبح‬ ‫(دوشنبه) برگزار شد‪ ،‬گفت که روش های فروش خودرو در چارچوب‬ ‫منطقی و با رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده انجام شود نه‬ ‫به صورت قرعه کشی‪ .‬جهانگیری در این جلسه که با موضوع بسته‬ ‫سیاستی جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مصادیق جهش تولید که در ســخنان رهبر معظم انقالب به طور‬ ‫خاص به ان اشــاره شد‪ ،‬موضوع جهش تولید در صنعت خودرو بود‪،‬‬ ‫صنعتی که نقش پیشران در راه اندازی صدها بنگاه اقتصادی و صنعتی‬ ‫را در کشور دارد‪ .‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به اشتغال صدها‬ ‫هزار نفر در حوزه های طراحی‪ ،‬قطعه سازی و خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر اساس گزارشات حدود ‪ ۹۰۰‬هزار نفر در صنعت خودرو‬ ‫و رشته های وابسته اشتغال دارند و باید تالش کنیم تا با جهش تولید‬ ‫در این بخش‪ ،‬موجب امیدواری و ایجاد اینده ای روشن برای صدها‬ ‫واحد تولیدی شویم که سهم مهمی در اشتغال و تولید کشور دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی اشکاالت در قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی‬ ‫و موضوعاتی نظیر زیان دهی دو خودرو ساز بزرگ کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کنار این مسائل‪ ،‬حرکت صنعت خودرو کشور رو به رشد است و اگر با‬ ‫دیده انصاف نگریسته شود‪ ،‬تولید کنندگان خودرو توانسته اند بخش‬ ‫زیادی از نیاز داخلی کشور را در شرایط دشوار تحریم براورده کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری با تجلیل از قطعه سازان کشور که تعدادی از انها توانسته‬ ‫اند تولیداتی متنوع و منطبق با استانداردهای روز دنیا تولید کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید برنامه ریزی ما در جهتی باشد که شرکت های قطعه ساز‬ ‫که عموماً در سالهای اخیر و با مدیریت افراد تحصیلکرده شکل گرفته‬ ‫بیش از پیش تقویت شوند و به شبکه های جهانی متصل شوند که‬ ‫بطور روشن یکی از زمینه های مهم صادراتی کشور است‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهور همچنین بر برنامه ریزی برای مســدود کردن رانت‬ ‫های ناشــی از فروش خودرو به صورت قرعه کشی‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد با تدوین راهکارهای مناســب مطالبات تولید کننده و مصرف‬ ‫کننده خودرو براورده شــود که خودرو با قیمت مناسب در اختیار‬ ‫مصرف کننــده واقعی قرار گیرد و تولید کننده دچار زیان هنگفت‬ ‫نشود و دســت رانت جویان کوتاه شود‪ .‬در این جلسه که عالوه بر‬ ‫نمایندگان قوای مقننه و قضاییه‪ ،‬وزرای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫اقتصاد و دارایی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬مدیران عامل شرکت های‬ ‫ایران خودرو و ســایپا نیز حضور داشتند‪ ،‬صالحی نیا رییس هیات‬ ‫عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران گزارشی از فروش‬ ‫ساالنه میزان تولید خودرو در سال ‪ ،۱۳۹۹‬تعداد شاغالن مستقیم‬ ‫و غیرمســتقیم این صنعت و چالش هــا و راهکارهای مطرح برای‬ ‫جهــش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارایه کرد‪ .‬همچنین پس از‬ ‫بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی نظیر قیمت گذاری دستوری‪،‬‬ ‫رشد نهاده های تولید‪ ،‬کمبود نقدینگی و کاهش وابستگی و افزایش‬ ‫صادرات مقرر شد با تشکیل کارگروهی تا پایان بهمن ماه سال جاری‬ ‫بسته کامل راهکارهای جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارائه‬ ‫شــود که در ان عالوه بر تامین نظر خودرو سازان‪ ،‬شورای رقابت و‬ ‫نهادهای موثر‪ ،‬منافع مصرف کنندگان نیز در نظر گرفته شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫فرمانده کل ارتش با بیان اینکه منطقه پدافندی جنوب شــرق یکی از نقاط راهبردی و حساس پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند است‪ ،‬بر رصد تمامی تحرکات دشمن با دقت‬ ‫و حساســیت بیش از پیش تاکید کرد‪ .‬امیر سرلشکر سید عبد الرحیم موســوی فرمانده کل ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی شهید اسماعیلیان بندر لنگه ضمن بازدید از‬ ‫بخش های مختلف این گروه پدافندی و جزایر ســه گانه‪ ،‬امادگی رزمی و توان عملیاتی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد‪ .‬وی با بیان اینکه منطقه پدافندی جنوب شــرق یکی از‬ ‫نقاط راهبردی و حســاس پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند اســت‪ ،‬بر رصد تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش تاکید کرد‪ .‬در این بازدید امیر سرتیپ دوم‬ ‫زینالی فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شــرق (شهدای خلیج فارس) و امیر دریادار دوم اریا شفقت رودســری ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان‪ ،‬فرمانده کل ارتش را‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫رییس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫ن عمومی محل طرح و حل مسائل اختالفی نیست‬ ‫تریبو ‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است بلکه این «جلسات خصوصی‬ ‫مسئوالن» است که محل طرح و رفع مسائل اختالفی است‪ .‬سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که‬ ‫دوشنبه (‪ ۶‬بهمن) برگزار شد‪ ،‬ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران‪ ،‬همسران و‬ ‫خانواده معزز شهدا‪ ،‬گفت‪ :‬امروز شهدا چراغ راه هدایت همه انسان ها هستند و پیام ان ها برای ما پیام عبودیت و بندگی‪،‬‬ ‫اخالص و مقاومت در راه حق است‪ .‬رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر اساس دین و‬ ‫اموزه های دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست و افزود‪ :‬از خداوند متعال می خواهیم که جامعه ما در توجه‬ ‫به اهداف و مقاصد عالی شهیدان‪ ،‬توفیق بیش از پیش پیدا کند‪ .‬رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه‬ ‫کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دست اندرکاران برای برگزاری این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به کتاب و کتابخوانی‪ ،‬حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش سطح اخالق‪ ،‬معنویت‬ ‫و کاهش اسیب های اخالقی و اجتماعی‪ ،‬بسیار نقش افرین بوده و می تواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد‪:‬‬ ‫کتاب یک وسیله هدایت برای انسان ها در جهت انسان سازی‪ ،‬جامعه سازی و تمدن سازی است‪ .‬به هر میزان که اگاهی‬ ‫اجتماعی باال برود اسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق خود اطالع‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پایمال کردن حقوق مردم کاهش می یابد‪ .‬رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬توجه‬ ‫به حق‪ ،‬حق خواهی و عدالتخواهی از جمله اثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش ان ها در جامعه‬ ‫با کاهش اسیب های اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود‪ .‬رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و گفت‪ :‬تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی‬ ‫است بلکه انچه محل طرح و رفع مسائل اختالفی است «جلسات» هستند‪ .‬رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات‬ ‫در همه سطوح در کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تریبون ها باید محل امیدافرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و اهنگ‬ ‫واحد در کشور باشد‪ .‬تریبون ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و مردم‬ ‫حرکت کرده است‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬متاسفانه می بینیم که گاهی جلسات به محل خوش وبش و تریبون ها به محل طرح‬ ‫مسائل اختالفی تبدیل می شوند در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد‪ .‬رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که‬ ‫اهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسالمی و خنثی سازی و رفع همه تحریم هاست‪ ،‬افزود‪ :‬همه کسانی‬ ‫که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید‬ ‫پیام انسجام و برای دشمنان نیز یک اهنگ واحد داشته باشیم‪ .‬رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل‬ ‫اختالف‪ ،‬از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و گفت‪ :‬نیروهای شوراهای‬ ‫حل اختالف در سراسر کشور تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده اند و عدد پرونده ها‬ ‫و صلح و سازش ها‪ ،‬گواهی بر تالش ها‪ ،‬زحمات و اخالص این عزیزان است‪ .‬رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت‬ ‫تشکیل کارگروه هایی از سوی مرکز شوراهای حل اختالف‪ ،‬ستاد قوه قضاییه و همچنین استان ها برای تبدیل وضعیت‬ ‫پرونده های شوراهای حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت نیروهای فعال در این شوراها‪ ،‬گفت‪ :‬باید برنامه ریزی ها به‬ ‫شکلی انجام شود که پرونده های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده های مربوط به شوراهای حل اختالف‬ ‫با محوریت سازش و حل اختالف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است‪ ،‬در این شوراها مطرح شوند‪.‬‬ ‫رئیسی تغییر وضعیت نیروهای انسانی فعال در شوراهای حل اختالف را نیازمند انجام بررسی ها و کارهای مقدماتی الزم‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬تغییر وضعیت نیروهای انسانی شوراهای حل اختالف باید به نحوی انجام شود که حتی یک روز‬ ‫وقفه هم در کار این شوراها ایجاد نشود چرا که وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای ان شد‪ ،‬باید همه مقدمات‬ ‫کار برای اجرای قانون انجام شده باشد‪.‬‬ ‫خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم داعش بار دیگر خود را سازماندهی کند‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ایــران در کنار متحدین خود اجازه‬ ‫نمی دهد بار دیگر داعش در عراق و کشورهای دیگر خود را سازماندهی کند‪.‬‬ ‫«سعید خطیب زاده» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تحوالت‬ ‫سیاست خارجی طی یک هفته گذشته گفت‪ :‬امروز ساعت ‪ ۱۰‬و نیم صبح‬ ‫رئیس مجلس با رئیس کنگره خلق چین تلفنی رایزنی خواهند کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این امروز نخستین روز سفر محمد جواد ظریف به منطقه است‪ .‬ایشان دیشب‬ ‫وارد باکو شدند و در ادامه به دیگر کشورهای منطقه سفر خواهند کرد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به رایزنی وزیر امور خارجه با همتای ایرلندی در روزهای اخیر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شاید مهمترین تصمیم در این گفت وگو‪ ،‬اظهار تمایل طرف ایرلندی‬ ‫برای بازگشایی سفارتشان در ایران بود‪ .‬همچنین وزیر امور خارجه با همتای‬ ‫ترکیه ای تلفنی درباره همکاری های دوجانبه صحبت کردند‪ .‬همان روز هم‬ ‫ایران برخی از مقامات سابق دولت امریکا را در لیست تحریمی قرار داد‪.‬‬ ‫اتفاق جدیدی درباره برجام شاهد نبودیم‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره لغو تحریم ها از سوی امریکا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هیچ اتفاق جدیدی در مورد برجام شاهد نبودیم‪ .‬موضع مان را هم قبال‬ ‫مطرح کردیم و ان‪ ،‬این است که باید شاهد رفع تحریم ها و اجرای موثر توافق‬ ‫از سوی امریکا و دیگر طرف ها باشیم‪ .‬تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد‪ ،‬هیچ‬ ‫اتفاقی از سوی ایران رقم نمی خورد‪ .‬خطیب زاده اظهار کرد‪ :‬طبیعی است‬ ‫ایران همانطور که گفته اگر طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشد و شرایط‬ ‫به قبل از خروج از برجام بازگردد‪ ،‬اقدامات کاهشی ایران هم برگشت پذیر‬ ‫ت زیاده شنیده ام اکنون نوبت عمل است‪.‬‬ ‫است‪ .‬ما صحب ‬ ‫درباره کشتی ایران در اندونزی منتظر اطالعات بیشتر هستیم‬ ‫وی درباره توقیف کشــتی ایران در اندونزی خاطرنشان کرد‪ :‬در خصوص‬ ‫کشتی ایرانی که در اب های اندونزی توقیف شده است‪ ،‬منتظر اطالعات‬ ‫بیشتری هستیم‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اطالعات ضد و‬ ‫نقیض درباره این کشتی دریافت کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬از طرف اندونزی خواسته ایم‬ ‫اطالعات بیشتری به ما بدهد‪ .‬همیشه مسائل فنی مطرح بوده است‪ .‬وزارت‬ ‫راه و ســفارت ایران پیگیر این موضوع هستند‪ .‬این دیپلمات ارشد درباره‬ ‫اظهارات روزهای اخیر وزیر امور خارجه عربستان مبنی بر اینکه ایران به پیام‬ ‫صلح ما را جواب نداده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬موضع ما درباره همسایگان یکسان‬ ‫است‪ .‬وقتی رییس جمهوری طرح صلح هرمز را به همه کشورهای منطقه‬ ‫ارسال کرد و از طریق کویت به عربستان هم ارسال شد‪ ،‬گفته شد ما به دنبال‬ ‫سازوکار منطقه ای‪ ،‬بومی و یک چارچوب همکاری هستیم‪.‬‬ ‫عربستانازچرخهباطلخشونتفاصلهبگیرد‪،‬اغوشمابازاست‬ ‫خطیب زاده با بیان اینکه سیاست منطقه ای ایران عوض نشده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فکر می کنیم سازوکار پیشنهادی ما پیشنهاد خوبی است و چارچوب‬ ‫خوبی برای همکاری است‪ .‬اگر عربستان از چرخه باطل خشونت و همکاری‬ ‫با کشورهای فرامنطقه ای فاصله بگیرد و این مسئله در گفتار و رفتار ریاض‬ ‫مشاهده شود‪ ،‬اغوش ما باز است و گام های موثرتری را برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمی توانیم شاهد این باشیم که بمباران روزانه در یمن ادامه‬ ‫دارد اما صحبت از صلح در یمن شود یا انکه در روزهای اخر ترامپ یکی از‬ ‫گروه های یمنی را در لیست خودخوانده تروریسم امریکا قرار دهند اما در‬ ‫عین حال‪ ،‬صحبت شود که ریاض اماده حل و فصل مسائل منطقه ای است‪.‬‬ ‫یک شجاعت در طرف سعودی و تغییر گفتمان نیاز است‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم داعش دوباره خود را سازماندهی کند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اتفاق تروریستی روزهای اخیر در عراق‬ ‫یاداور شد‪ :‬ما با مردم عراق پیوستگی های عمیق و تاریخی و چندالیه داریم‪.‬‬ ‫درد و رنج مردم عراق‪ ،‬درد و رنج ماست‪ .‬اتفاق تروریستی روزهای اخیر در‬ ‫عراق ما را هم متاثر کرد‪ .‬این اتفاق نشان دهنده روی کریه تروریسم است که‬ ‫برخی فکر می کنند می توانند از ان بهره برداری کنند‪ .‬خطیب زاده با تاکید بر‬ ‫اینکه تروریسم ریشه در افراطی گری های فکری و سازمانی دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫البته دست برخی عناصر در این اقدامات دیده شده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫طرف سومی است که با اشفته کردن وضعیت منطقه از اب گل الود ماهی‬ ‫گرفته و به قول ظریف به دنبال این است با خون امریکایی ها به نیات خود‬ ‫برسند‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪ :‬ایران در کنار متحدین‬ ‫خــود اجازه نمی دهد بار دیگر داعش در عراق و کشــورهای دیگر خود را‬ ‫سازماندهیکند‪.‬‬ ‫اروپایی هابهجایفرافکنیبهاجرایموثرتعهداتشانبرگردند‬ ‫وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اظهارات یکی مقام ارشد المانی مبنی بر‬ ‫اینکه ایران مسئول عدم موفقیت اینستکس است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی طرف های‬ ‫ما در برجام تصور می کنند می شود تاریخ را با صحبت های خود پاک کرده‬ ‫یا حافظه تاریخی ایران تعهدات ان را فراموش می کند‪ .‬اینکه برای فرار از‬ ‫تعهدات شان این صحبت ها را مطرح کنند‪ ،‬ساده انگارانه است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپا بعد از‬ ‫خروج امریکا از برجام تعهداتی داد که هیچ کدام را نتوانست انجام دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اینستکس درست شد برای انکه تحریم های یکجانبه‪ ،‬فراسرزمینی‬ ‫و غیرقانونی ایاالت متحده را بی اثر کند‪ .‬اینستکس درست نشد که در ذیل‬ ‫تحریم ها مراودات در بعضی از حوزه ها به شکل محدود انجام شود‪ .‬اینستکس‬ ‫درســت نشد تا خودشان هم منابع مالی شان را تامین نکنند‪ .‬اینستکس‬ ‫درست نشد که به جای استفاده از ان به کانال مالی سوئیس روی بیاورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینستکس درست نشد که طرف های مقابل برای فرار از مسئولیت‬ ‫پشت این لیست پنهان بشــوند‪ .‬اگر قرار به عدم اجرای تعهدات باشد‪ ،‬ما‬ ‫می توانیم لیست بلندی را مطرح کنیم‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان‬ ‫اینکه تاریخ و حافظه تاریخی به دقت همه اینها را ثبت کرده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انها به جای فرافکنی به اجرای موثر تعهدات شان بازگردند‪ .‬امروز که‬ ‫چند روز از مراسم تحلیف رئیس جمهور امریکا می گذرد‪ ،‬هنوز هیچ اقدامی‬ ‫از طرف اروپایی ندیدیم‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره تیم‬ ‫سیاست خارجی بایدن و تاثیر این مسئله بر احیای برجام خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این یک موضوع داخلی است و من در این باره موضع گیری نمی کنم‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرایی شدن توافقات میان ایران و عراق ابراز‬ ‫داشت‪ :‬با عراق در سطوح مختلف روابط بسیار نزدیکی داریم‪ .‬البته موانعی‬ ‫هم وجود دارد که باید با رایزنی ها حل شود‪ .‬برخی از موضوعات بعد از توافق‬ ‫رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق هنوز اجرایی نشده اند‪ .‬فکر می کنیم‬ ‫ی نزدیکی با دوستان عراقی داریم‬ ‫مسیر به درستی طی نشده است اما رایزن ‬ ‫که امیدواریم به مفاهمه نزدیک شــود‪ .‬این دیپلمات ارشد درباره اخرین‬ ‫وضعیت پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی در عراق گفت‪ :‬این سوال‬ ‫باید از سخنگوی قوه قضاییه هم پرسیده شود‪ .‬سفری هم در این رابطه انجام‬ ‫خواهد شد اما در این باره‪ ،‬سطوح مختلفی از پرونده ترور سردار سلیمانی‬ ‫پیگیری می شــود‪ .‬یک بعد داخلی دارد که در حال انجام است و به زودی‬ ‫به صدور حکم منجر می شــود‪ ،‬بخشی از این مسئله همکاری دوجانبه را‬ ‫می طلبد و بخشی هم مربوط به دولت عراق است‪ .‬در هیچ مالقاتی نبوده که‬ ‫این موضوع جزو مباحث اصلی رایزنی ها نباشد‪ .‬خطیب زاده با اشاره به سفر‬ ‫محمد جواد ظریف به باکو گفت‪ :‬جمهوری اذربایجان یکی از همسایگان‬ ‫پراهمیت برای ماست‪ .‬این سفر قرار بود چند هفته قبل انجام شود که به‬ ‫دلیل بررسی بودجه در دولت به تعویق افتاد‪ .‬تفاهمات جدی و مهمی در‬ ‫خصوص مسائل مرزی‪ ،‬همکاری سیاسی‪ ،‬تجاری و اقتصادی انجام شده‬ ‫است‪ .‬به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬این سفر هم درخصوص مسائل‬ ‫دوجانبه است و هم برای ان است که این مرحله گذار برای صلح را داشته‬ ‫باشیم‪ .‬منطقه نیازمند مراودات دوجانبه و چند جانبه است فکر می کنیم این‬ ‫سفر ماندگاری است که نتایج مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫برای پرداخت بدهی به سازمان ملل باید مسیر امنی طراحی شود‬ ‫وی درباره پرداخت بدهی ایران به ســازمان ملل عنوان کرد‪ :‬بدهی ما به‬ ‫سازمان ملل متحد برخالف انچه گفته شده‪ ،‬به خاطر امادگی ما نبوده است‬ ‫بلکه منابع تخصیص داده شــده و کانال هم در نظر گرفته شده اما مانعی‬ ‫برای برداشت وجود داشت که امریکا ایجاد کرده بود‪ .‬هر وقت سازمان ملل‬ ‫بردارد‪ ،‬می تواند ان در اختیار بگیرد‪ .‬ما در حال رایزنی با دبیرخانه سازمان‬ ‫ملل هســتیم که مسیر امنی طراحی شود که سازمان ملل این پول را در‬ ‫اختیار بگیرد‪.‬رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اینکه دولت امریکا از مسیر قبلی بازگردد‪ ،‬به خودشان ربط دارد‬ ‫ما اقدامات انها را رصد می کنیم‪ .‬به یکی یا دو اقدام پراکنده نگاه نمی کنیم‬ ‫ما اقدام موثر و جدی تعهداتشان را در نظر می گیریم که در چند سال اخیر‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫نشستبعدیکمیسیونمشترکاوایلاسفندماهبرگزارمی شود‬ ‫خطیب زادهدربارهجلسهبعدیکمیسیونمشترکبرجامگفت‪:‬فکرمی کنم‬ ‫اوایل اسفند ماه جلسه بعدی کمیسیون مشترک برگزار شود‪ .‬اینکه امریکا تا‬ ‫ان زمان چه جایگاهی داشته باشد‪ ،‬به خودشان ربط دارد اما امریکا نمی تواند‬ ‫هر کاری دلش خواست‪ ،‬انجام دهد و فردا به شرایط سابق بازگردد‪.‬وی درباره‬ ‫احتمال خروج بارزســان اژانس از ایران بر اثر قانون مجلس اظهار داشت‪:‬‬ ‫تکلیف مجلس درباره قانون راهبردی مشخص است‪ .‬اگر طرف های ما در‬ ‫برجام به تعهدات شان عمل نکنند‪ ،‬ایران باید به نظارت های فراپادمانی یا‬ ‫پروتکل الحاقی پایان دهد که به صورت داوطلبانه انجام می شود‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه‪ ،‬کم و کیف این‬ ‫مسئله در قانون مشخص شده اما همکاری ایران با اژانس متوقف نمی شود‬ ‫و به معنای اخراج بازرسان اژانس به طور کلی نیست بلکه به معنای توقف‬ ‫نظارت هایفراپادمانیاست‪.‬‬ ‫کلمه به کلمه قانون مجلس را اجرا می کنیم‬ ‫خطیب زاده تصریح کرد‪ :‬این اخرین شانس اروپایی ها است که به تعهداتشان‬ ‫بازگشته و برجام را حفظ کنند‪ .‬امریکایی ها هم باید بدانند ما کلمه به کلمه‬ ‫قانون مجلس را اجرا می کنیم‪ .‬ما طراحی های خود را منوط به طرف مقابل‬ ‫نمی کنیم‪ .‬هر وقت طرف مقابل گام های خود را اصالح کند‪ ،‬ما نیز اقدامات‬ ‫خود را از جمله غنی سازی ‪ ۲۰‬درصد را اصالح می کنیم‪ .‬اجرای تعهدات‬ ‫هم یعنی ایران بتواند به راحتی نفت خود را فروخته و پولش بازگردد‪.‬وی‬ ‫درباره ارتباط توقیف کشتی ایران از سوی اندونزی با توقیف کشتی کره ای‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬همیشه می شود حدس زد به ما مسائل فنی را گفته اند‬ ‫قبال نیز این مسائل را با کشورهای شرقی اسیا داشتیم که حل هم شده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اخرین وضعیت بدهی ایران از‬ ‫کره جنوبی هم ابراز داشت‪ :‬هیچ اتفاقی درباره بدهی ایران رخ نداده و منتظر‬ ‫راه حل هایی هستیم که طرف کره ای در سفر به ایران اعالم کرد‪ .‬انتظار داریم‬ ‫این راه حل ها عملیاتی شود‪ .‬متاسفانه با سرعت مدنظر ما کار جلو نمی رود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سرلشکر موسوی‪ :‬تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش رصد شود‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪3‬‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫مصمم به برداشتن گام های جدی‬ ‫برایمحرومیت زداییهستیم‬ ‫رییس مجلس شورای اســامی ‪ ،‬محرومیت زدایی‪ ،‬توجه به‬ ‫معیشت‪ ،‬سالمت‪ ،‬اشتغالو تولید را رویکردهای مجلس یازدهم‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬مجلس به خصوص در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫برنامه هفتم توسعه‪ ،‬مجلس مصمم به برداشتن گام های جدی‬ ‫در این زمینه است‪« .‬محمدباقر قالیباف» در برنامه تلویزیونی‬ ‫حماسه ماندگار به مناسبت واقعه ششم بهمن ماه سال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫افزود‪ :‬واقعه ‪ ۱۳۶۰‬امل نمادی از مقاومت مردم و حضور ان ها‬ ‫در همه صحنه هاست‪ ،‬همان چیزی که امروز کمتر به ان توجه‬ ‫شده است‪ .‬وقتی از واقعه ششم بهمن امل یاد می کنیم نشان‬ ‫می دهد باورهای انقالب ما برخواسته از مکتب اهل بیت و قران‬ ‫است و اینکه مردم چگونه از انقالب دفاع کردند‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬شهر هزار سنگر امل دارای چهره های‬ ‫بزرگ روحانیت همچون حضرت ایت اهلل حســن زاده املی‪،‬‬ ‫ایت اهلل جوادی املی‪ ،‬ایت اهلل میرزاهاشــم املی است که در‬ ‫دوران جنگ در کنار رزمندگان لشگر ‪ ۲۵‬کربال بودند‪ ،‬از این رو‬ ‫یاد همه شهدای این استان و ‪ ۴۰‬شهید و یک شهیده طاهره‬ ‫واقعه ششم بهمن ســال ‪ ۱۳۶۰‬امل را گرامی می داریم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه تاریخ نشــان داده مردم مازندران و جوانان ان ها‬ ‫در هــر مقطعی در صحنه حضور پیدا کردند‪ ،‬گفت‪ :‬جوانان و‬ ‫مردم عزیزما باید بدانند از جای جای غرب کشور‪ ،‬کوه های سربه‬ ‫فلک کشیده کردستان تا دهانه فاو در منتهی الیه جنوب کشور‬ ‫نمادی از رشــادت های مردم مازندران در طول دفاع مقدس‬ ‫است‪ .‬شــهید ابوعمار‪ ،‬طوسی‪ ،‬نوبخت‪ ،‬حاج نصیر‪ ،‬نیارکی از‬ ‫شهدای این خطه هســتند‪ .‬که بر روح مطهر ان ها درود می‬ ‫فرستیم‪ .‬همچنین علمایی چون شهید هاشمی نژاد که از اهالی‬ ‫خطه مازندران بودند و در خراسان حضور داشتند و به دست‬ ‫منافقین شهید شدند‪ .‬قالیباف ادامه داد‪ :‬این رشادت ها از دوران‬ ‫دفاع مقدس تا امروز و شــهادت مدافعان حرم ادامه داشته و‬ ‫شهدای مدافع حرم نیز نماد مقاومت و شهامت مردم عزیز این‬ ‫استان هســتند‪ .‬رییس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که ما به مردم اعتماد کردیــم و به ان ها فرصت دادیم تا در‬ ‫صحنه های مختلف حضور پیدا کنند مثل دوران دفاع مقدس‪،‬‬ ‫مردم در صحنه حاضر شدند و ایفای نقش کردند اما هرجا که از‬ ‫طرف مسووالن غفلت شد و اجازه حضور به مردم داده نشد‪ ،‬ما‬ ‫اسیب دیدیم‪ .‬وی با بیان اینکه انقالب ما عجین شده با نیروهای‬ ‫مردمی و جوان است‪ ،‬گفت‪ :‬سردار شعبانی همین جانباز عزیزی‬ ‫که به دلیل ابتال به ویروس منحوس کرونا جان به جان افرین‬ ‫تسلیم کرد در واقعه ششم بهمن سال‪ ۱۳۶۰‬فرمانده سپاه امل‬ ‫بود‪ ،‬در ان زمان شهید شعبانی جوانی بیست و اندی ساله بود‬ ‫که در مقابل دشمن ایستاد و این افتخار را افرید‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جوانان کشور پیشتاز و پیش‬ ‫اهنگ همه حرکات بودند و امروز در زمینه های مختلف به ویژه‬ ‫در حوزه مشکالت اقتصادی نیازمند ان هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید از ظرفیت مردم و جوانان خالق‪ ،‬متعهد و با علم و دانش‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬این فرصت کشور را از سختی نجات می دهد اما‬ ‫یکی از مشکالت این است که اقتصاد کشور دولتی یا شبه دولتی‬ ‫اســت که باید با استفاده از تجربه گذشته‪ ،‬فرصت ها را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬قالیباف با بیان اینکه یکی ازسیاست های قطعی مجلس‬ ‫یازدهم ایجــاد فرصت برای مردم در موقعیت ها و عرصه های‬ ‫مختلف است تا به مشکالت انها پایان داده شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس‬ ‫برای همه استان های کشور از جمله استان مازندران رویکرد‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬توجه به معیشت‪ ،‬سالمت‪ ،‬اشتغال و تولید‬ ‫را اتخاذ کرده است‪ .‬به خصوص در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬و برنامه‬ ‫هفتم توسعه‪ ،‬مجلس مصمم به برداشتن گام های جدی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بعضی از فرصت های استان مازندران به‬ ‫تهدید تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از چالش های مردم این‬ ‫استان در حوزه اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اب های سطحی‪ ،‬زباله و اسیب‬ ‫جنگل ها اســت که باید به ان ها پرداخت‪ .‬مردم مازندران به‬ ‫مهمان نوازی شهره هستند و بخش عمده ای از مردم کشور‬ ‫برای گردشــگری به این استان سفر می کنند که باید از این‬ ‫فرصت استفاده کرد‪ .‬رییس قوه مقننه تاکید کرد‪ :‬این مشکالت‬ ‫با برنامه ریزی دقیق و فرصت سازی برای مردم و جوانان قابل‬ ‫حل است‪ .‬مجلس در برنامه ریزی های خود این رفع تبعیض ها‬ ‫را از بین می برد‪ ،‬روح حاکم بر تحول بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلس‬ ‫نیز رفع تبعیض است و اولویت را به مناطق محروم داده ایم تا‬ ‫محرومیت ها زیر سایه فضای سبز مازندران دیده نشود‪ .‬قالیباف‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نماینده های استان در مجلس به همه موضوعات‬ ‫توجــه دارند و در بودجه ســال‪ ۱۴۰۰‬تالش می کنیم با رفع‬ ‫تبعیض مشکالت روستاهای دوردست‪ ،‬حاشیه نشینی‪ ،‬مسائل‬ ‫بخش تولید‪ ،‬معیشت و سالمت مردم را مرتفع کنیم و در برنامه‬ ‫هفتم توسعه نیز فرصت هایی را فراهم کنیم تا از ظرفیت های‬ ‫توسعه ای این استان استفاده شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛ عرضه روزانه بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر در سامانه نیما‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫اخبار‬ ‫عیدی امسال کارگران بین ‪3.8‬‬ ‫تا ‪ ۵.7‬میلیون تومان است‬ ‫بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫اصالح شد تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر‬ ‫یک از کارگران خود به نســبت یک سال کار معادل ‪ ۶۰‬روز‬ ‫اخرین مزد‪ ،‬به عنوان عیدی و پاداش بپردازند‪ .‬برای محاسبه‬ ‫حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ‪ ۶۰‬روز‬ ‫ضرب کنیم‪ .‬با توجه به اینکه دستمزد روزانه ‪ ۶۳‬هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫تومان است‪ ،‬حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و‬ ‫‪ ۸۲۰‬هزار تومان است‪ .‬در ماده واحده قانون کار امده است که‬ ‫مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از‪ ۹۰‬روز حداقل مزد روزانه‬ ‫تجاوز کند‪ .‬بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت‬ ‫می کنند هم پنج میلیون و ‪ ۷۳۱‬هزار تومان اســت‪ .‬در میان‬ ‫جامعهکارگریبرخیافرادعیدیکاملدریافتنمی کنند‪.‬برای‬ ‫افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس ‪۶۰‬‬ ‫روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می شود‪ .‬به این شکل که‬ ‫حداقل مزد ماهیانه در عدد ‪ ۲‬ضرب و بر تعداد روزهای کاری‬ ‫تقسیم می شود‪( .‬حداقل مزد ضربدر ‪ ۲‬تقسیم بر ‪ ۱۲‬و ضربدر‬ ‫تعــداد ماه کارکرد) برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده‬ ‫باشد ‪ ۳۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و با دو ماه کار ‪ ۶۳۷‬هزار تومان‬ ‫دریافت می کند‪ .‬چنانچه فردی نیمی از ســال را در کارگاهی‬ ‫مشغول به کار باشــد یک میلیون و ‪ ۹۱۱‬هزار تومان عیدی‬ ‫می گیرد‪ .‬در قانون‪ ،‬زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان‬ ‫مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه ها‪ ،‬کارفرمایان در‬ ‫‪ ۲‬ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می کنند و‬ ‫معموال سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است‪.‬‬ ‫کمیسیون تلفیق شرایط پرداخت‬ ‫یارانه به ‪ 78‬میلیون ایرانی‬ ‫را مشخص کرد‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫چگونگی پرداخت یارانه نقــدی به ‪ ۷۸‬میلیون ایرانی قید‬ ‫شــده در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را توضیح داد‪« .‬رحیم زارع»‬ ‫روز دوشنبه در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نشست خبری به خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫در کمیسیون‪ ،‬تبصره ‪ ۱۴‬که مربوط به یارانه های نقدی سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است تعیین تکلیف شد که بر اساس ان‪ ۳۵ ،‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت کشور که اقشار زیر متوسط جامعه هستند‪،‬‬ ‫هر ماه مبلغ ‪ ۱۸۳‬هــزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد‬ ‫و ‪ ۲۳‬میلیون نفر نیز هر ماه مبلــغ ‪ ۱۳۶‬هزار تومان و ‪۲۰‬‬ ‫میلیون نفر نیز هر ماه مبلغ ‪ ۹۱‬هزار تومان از یارانه برخوردار‬ ‫خواهند شد‪ .‬سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود‪ :‬از بین این‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون نفر نیز‪ ۱۰ ،‬میلیون نفر تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد خمینی(ره) و ســازمان بهزیستی کشور هستند که‬ ‫عالوه بر ‪ ۱۸۳‬هزار تومان‪ ۱۹ ،‬هزار میلیارد تومان در اختیار‬ ‫این دو نهاد برای مستمری در نظر گرفته شده است که این‬ ‫مبلغ عالوه بر یارانه خواهد بــود‪ .‬زارع در ادامه توضیح داد‪:‬‬ ‫به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بر اساس‬ ‫مصوبه کمیسیون تلفیق اجازه داده شد حدود ‪ ۲‬میلیون نفر‬ ‫که تمکن مالی ندارند‪ ،‬تحت پوشش قرار دهد‪.‬‬ ‫کاهش‪140‬هزارتومانیقیمتسکه‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید (دوشنبه) با کاهش‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تومانی نسبت به دیروز (یکشنبه‪ ،‬پنجم بهمن) ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۶۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۴۵‬دقیقه‬ ‫امروز (‪ ۶‬بهمن ماه) ارزش سکه تمام بهار ازادی طرح جدید به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۶۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫قدیم نیز ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬همچنین‬ ‫نیم سکه بهار ازادی پنج میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه‬ ‫سه میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی هم در برابر ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال‬ ‫نیز نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و ‪ ۶۳‬هزار تومان‬ ‫و هر مثقال طال به چهار میلیون ‪ ۶۰۵‬هزار تومان رسید‪ .‬انس‬ ‫جهانی طال نیز امروز یک هزار و ‪ ۸۵۶‬دالر و ‪ ۲۳‬سنت فروخته‬ ‫شد‪ .‬از سه شنبه هفته گذشته (‪ ۳۰‬دی ماه) تاکنون قیمت سکه‬ ‫با باقی ماندن در کانــال ‪ ۱۰‬میلیون تومانی‪ ،‬هر روز با افزایش‬ ‫یا کاهش مواجه شده است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد هفته های‬ ‫گذشته قیمت سکه و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت‬ ‫و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طال موثر بود‪ .‬همچنین افزایش‬ ‫قیمت انس جهانی طال باعث شده تا قیمت سکه در بازار ایران با‬ ‫وجود ثبات نرخ دالر با رشدی نسبی همراه شود‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که کارشناسان افت بیشتر انس جهانی طال در هفته های‬ ‫اینده را پیش بینی کرده اند‪ .‬کاهش ریسک های بین المللی پس‬ ‫از پذیرش شکست دونالد ترامپ و معرفی جو بایدن به عنوان‬ ‫رییس جمهوری قانونی اینده امریکا نیز بر این روند تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬عالوه براین انتظار می رود با اغاز توزیع واکسن کرونا و‬ ‫بهبود شرایط اقتصادی در ماه های اینده‪ ،‬میزان استقبال از طال‬ ‫به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی از عرضه ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری در ســامانه نیما خبر داد‪ .‬عبدالناصر همتی با بیان اینکه عرضه ارز در ســامانه نیما روزانه به طور متوسط به بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون دالر رســیده است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در جلسه ســتاد اقتصادی دولت‪ ،‬وزیر نفت گزارش خوبی از روند صادرات نفت و نیز فراورده های نفتی ارائه کرد که در نوع خود‪ ،‬یک‬ ‫رکورد تلقی می شــود‪ .‬رئیس شورای پول و اعتبار افزود‪ :‬قب ً‬ ‫ال نیز گفته بودم با روند صادرات نفتی و غیرنفتی شاهد تعادل بیشتر بازار ارز و تقویت قدرت بازار ساز خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬سامانه یکپارچه معامالت ارزی (نیما) در خصوص معامالت ارزی بین صادر کنندگان و واردکنندگان و بازار متشکل معامالت ارزی در خصوص‬ ‫معامالت اسکناس بسیار روان است‪ .‬همتی اعالم کرد‪ :‬در هفته اخیر به طور متوسط روزانه بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر در سامانه نیما عرضه شده است؛ هر چند وارد کنندگان شاید‬ ‫در انتظار کاهش بیشتری در نرخ ارز‪ ،‬با احتیاط خرید می کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتی‬ ‫سخنگوی اجرای قانون چک از ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫نگاه قانونگذار بر انجام اقدامات پیشگیرانه متمرکز شده است‪ .‬امنه نادعلی زاده‪ ،‬سخنگوی اجرای قانون چک‬ ‫گفت‪ :‬این قانون ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سخت گیرانه ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در قانون جدید‪ ،‬به افراد دارای چک برگشــتی‪ ،‬خدمات بانکی ارائه نمی شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫افتتاح حساب جدید بانکی برای انها انجام نمی شود‪ ،‬کارت بانکی جدید به انها اعطا نمی شود‪ ،‬ضمانت نامه‬ ‫ارزی و ریالی برای انها صادر نمی شود و حتی تسهیالت بانکی نیز به این افراد اعطا نمی شود و در اقدامی‬ ‫ســختگیرانه‪ ،‬اگر شخصی دارای چک برگشتی باشــد به میزان کسری مبلغ چک ان فرد‪ ،‬وجوهی که در‬ ‫بانک های دیگر دارد مسدود می شود و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود‪ ،‬حساب ها در انسداد باقی‬ ‫می ماند‪ .‬به گفته نادعلی زاده‪ ،‬در حال حاضر و براساس دستورالعمل هایی که بانک مرکزی صادر کرده است‪،‬‬ ‫در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد‪ ،‬دارنده ان چک می تواند از بانک تقاضا‬ ‫کند که وجه چک را از سایر حساب های انفرادی ان فرد در همان بانک‪ ،‬پرداخت کند‪ .‬اما اگر بازهم وجه‬ ‫چک تکمیل نشد‪ ،‬دارنده چک می تواند از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت‬ ‫کند که این گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده از ان در مراجع قضائی حقوق خود را‬ ‫پیگیری کند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در قانون جدید چک‪ ،‬برای صادرکننده چک این وظیفه تعیین شده است‬ ‫که اطالعات مربوط به «تاریخ»‪« ،‬مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را که بر روی فیزیک چک درج می کند‬ ‫در سامانه «صیاد» نیز ثبت کند‪ .‬به گفته نادعلی زاده‪ ،‬چک های قدیمی به روال سابق پذیرش و پردازش‬ ‫می شوند‪ ،‬اما قرار است از سال ‪ ۱۴۰۰‬چک های جدیدی روانه بازار شود که این چک ها ویژگی های متمایزی‬ ‫نسبت به چک های قبلی دارند‪ .‬رنگ چک های جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با این مفهوم در‬ ‫زیر این چک ها ثبت شده است که کارسازی این چک حتماً باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود‪.‬‬ ‫یعنی اگر ثبت چک های جدید در سامانه صیاد انجام نشود‪ ،‬فاقد اعتبار هستند‪ .‬لذا اگر ثبت چک های جدید‬ ‫در سامانه انجام نشود‪ ،‬پرداخت وجه ان اتفاق نمی افتد‪ .‬اما چک های قبلی می توانند بدون ثبت در سامانه‬ ‫صیاد کما فی السابق در بانک پردازش شود و وجه ان در بانک پرداخت می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫جدید چک‪ ،‬صادرکننده چک باید ان را در ســامانه صیاد ثبت کند و بعد ان را تحویل گیرنده چک دهد‪.‬‬ ‫گیرنده نیز باید با مراجعه به ســامانه صیاد‪ ،‬استعالم الزم را به عمل اورد و از این موضوع که چک برای او‬ ‫ثبت شده است‪ ،‬اطمینان حاصل کند و اگر مواردی که بر روی فیزیک چک درج شده‪ ،‬با انچه در سامانه‬ ‫ثبت شده‪ ،‬تطابق داشته باشد‪ ،‬مراتب تایید خود را اعالم کند و در صورت عدم تایید‪ ،‬مراتب را اعالم کند و‬ ‫برگه چک را تحویل صادرکننده بدهد تا اصالحات انجام شود‪ .‬پس از اینکه گیرنده مراتب تایید چک را در‬ ‫سامانه صیاد انجام داد‪ ،‬می تواند به بانک برود و ان را نقد کند یا ان را به شخص دیگری منتقل کند‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول در بانک مرکزی گفت‪ :‬طبق قانون جدید چک‪ ،‬برای انتقال چک به شخص دیگر‪ ،‬گیرنده چک‬ ‫با مراجعه به سامانه صیاد‪ ،‬هویت گیرنده جدید یا همان شخص ثالث را در سامانه صیاد ثبت می کند و چک‬ ‫را تحویل شخص ثالث می دهد‪ .‬شخص ثالث نیز با مراجعه به سامانه صیاد باید‪ ،‬استعالم الزم را درباره چک‬ ‫به عمل اورد و می تواند چک را تایید کند و در نهایت ان را نقد یا منتقل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۲۰‬دی ماه برنامک های موبایلی بانکی به منظور ثبت چک های فعلی در اختیار مردم قرار گرفته‬ ‫است و هموطنان می توانند چک های فعلی خود را از طریق این برنامه ها ثبت کنند و این امر هیچ مسئولیتی‬ ‫را متوجه انها نمی کند‪ .‬به این معنا که از این اطالعات استفاده نمی شود و در پردازش چک نیز به این موارد‬ ‫فع ً‬ ‫ال استناد نمی شود‪ .‬در واقع به دنبال ان هستیم که حین انجام عملیات مرتبط با چک‪ ،‬هموطنان‪ ،‬امادگی‬ ‫الزم را کسب کنند و مهارت الزم برای ثبت چک را به دست اورند و با این سامانه اشنا شوند‪.‬‬ ‫احتمالتصویب«افزایش‪ ۴۰‬درصدیحقوقکارگران»تا‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫حقوق کارگران در سال ‪ 1400‬بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و‬ ‫جبران هزینه های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش‬ ‫که در سال های قبل همواره شاهد تاخیر در تعیین میزان افزایش‬ ‫حقوق کارگران بودیم‪ ،‬ایا برای ســالجاری اقداماتی در راســتای‬ ‫تعیین به موقع افزایش حقوق کارگران شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫رایزنی هــا و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشــته ایم‪ ،‬قول‬ ‫داده اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ‪ ،140‬تا پیش‬ ‫از ‪ 15‬اسفند امسال مشخص شود‪.‬‬ ‫بابایی کارنامــی ادامه داد‪ :‬طبق وعده ای که از معاونان ذی ربط در‬ ‫وزارت رفاه گرفته ایم‪ ،‬قرار اســت جلسات شورای عالی حقوق و‬ ‫دســتمزد‪ ،‬با حضور نمایندگانی از مجلــس و نیز نمایندگانی از‬ ‫تشــکل های کارگری و کارفرمایی تشــکیل و در نهایت تا پیش‬ ‫از ‪ 15‬اســفند‪ ،‬رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال اینده‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫رئیس فراکســیون کارگری مجلس شــورای اسالمی با اشاره به‬ ‫پیشــنهاد نمایندگان مجلس برای افزایــش ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫میزان حقوق کارگران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬امیدواریم وضعیت‬ ‫افزایش حقوق کارگران در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬تا پیش از ‪ ۱۵‬اســفند‬ ‫امسال مشخص شود‪.‬‬ ‫ی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای با‬ ‫علی بابای ‬ ‫اشــاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال ‪1400‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هنوز نمی توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و‬ ‫دستمزد کارگران در سال اینده ارائه دهیم اما نکته ای که وجود‬ ‫دارد این اســت که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش‬ ‫‪ 35‬تا ‪ 40‬درصدی میزان حقوق کارگران در ســال ‪ 1400‬مطرح‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبق قانون کار‪ ،‬شــورای عالی حقوق و دســتمزد‬ ‫مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده‬ ‫دارد که امســال از این شورا درخواســت کرده ایم تا رقم افزایش‬ ‫وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش‬ ‫حقوق کارگران در سال اینده اظهار کرد‪ :‬معتقدم پیشنهاد افزایش‬ ‫‪ 35‬تــا ‪ 40‬درصدی برای افزایش حقوق کارگران‪ ،‬با توجه میزان‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬رقمی نزدیک به واقعیت های اقتصادی است و تا حدی‬ ‫هزینه های کارگران را جبران می کند اما باید شرایط تولیدکننده‬ ‫را نیز در نظر گرفت‪.‬‬ ‫رئیس فراکســیون کارگــری مجلس اضافه کــرد‪ :‬اگر دولت در‬ ‫تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی االمکان‬ ‫دخالت های حداقلی و نظارتی داشــته باشد‪ ،‬می توان به تعیین‬ ‫افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع بینانه امیدوار بود‪.‬‬ ‫بابایی کارنامی خاطرنشان کرد‪ :‬تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و‬ ‫کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه سازی ها و دخالت های‬ ‫دولت می توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش‬ ‫حقوق کارگران به نتیجه برسند‪ ،‬بنابراین انتظار داریم امسال شاهد‬ ‫دخالت های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد؛‬ ‫مذاکرهبانوبختبرایمتناسب سازیحقوقبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی خواســتار رفع‬ ‫سریع کاستی ها و بی مهری های اجرای طرح متناسب سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شد‪.‬‬ ‫علــی اصغر بیات گفت‪ :‬هدف از اجرای هر طرح و اقدامی در حوزه‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران باید باال بردن توان معیشتی‬ ‫متناسب با نرخ تورم باشد‪ .‬متاسفانه این هدف در اجرای متناسب‬ ‫ســازی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی‬ ‫محقق نشد‪ .‬این جمعیت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفری تفاوت های‬ ‫اساسی با بازنشستگان سایر صندوق ها دارند که یکی از مهمترین‬ ‫انها وجود بیش از ‪ ۶۵‬درصد حداقل بگیر است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬تفاوت های فاحشــی در نتایج اجرای طرح‬ ‫متناسب ســازی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین‬ ‫اجتماعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری‬ ‫وجود دارد که عادالنه نیست‪ .‬دالیل بسیار زیادی هم در این زمینه‬ ‫وجود دارد که همه از ان مطلع هستند و بارها هم گفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس کانــون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی با اشــاره به‬ ‫پیگیری ها و مذاکرات متعددی که توسط کانون عالی در این زمینه‬ ‫انجام شــد گفت‪ :‬ما به طور جدی این موضــوع را دنبال کرده ایم‬ ‫و در جلســاتی که با مسئوالن دولت و نمایندگان مجلس داشتیم‬ ‫پیشــرفت های خوبی داشته ایم‪ .‬بیات با اشاره به مصوبه کمیسیون‬ ‫تلفیق در خصوص بند و تبصره ‪ ۲‬الیحه بودجه گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫اعالم حســینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو کمیسیون تلفیق بودجه‬ ‫مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬اعتبار پیش بینی شده در بند (و) تبصره‬ ‫(‪ )۲‬الیحــه بودجه از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافت و قرار اســت ‪ ۹۰‬هــزار میلیارد تومان از ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان از منابع مذکور که از طریق واگذاری ســهام‬ ‫شــرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات این‬ ‫ســازمان (رد دیون) واگذار می شــود‪ ،‬صرف تداوم و اجرای مرحله‬ ‫دوم متناسب ســازی حقوق و مستمری کارگران بازنشسته تامین‬ ‫اجتماعی شود و ما امیدواریم این مصوبه با رای مثبت نمایندگان‬ ‫در صحن علنی مجلس تصویب شود‪ .‬معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه نیز خبر داد و افزود‪ :‬در جلسه روز گذشته‬ ‫قرار شد با تشکیل کمیته ای شامل مسئوالن سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫کانون عالی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اتخاذ تمهیدات‬ ‫مربوط به نحوه تخصیص این اعتبار تصمیم گیری شــود و انشااهلل‬ ‫در مرحله دوم متناســب ســازی حقوق بازنشستگان و مستمری‬ ‫بگیران تامین اجتماعی به میزان مد نظر و معادل همســان سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان صندوق کشــوری نزدیک شود‪ .‬رئیس کانون‬ ‫عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به موضوع‬ ‫متناسب ســازی حقوق بازنشستگان مشاغل ســخت و زیان اور‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬همچنین روز گذشته جلسه ای نیز با ساالری‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد و با توجه به مذاکراتی‬ ‫که داشتیم و مساعدت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬قرار شد‬ ‫کار گروهی با هدف بازنگری در فرمول ها و رضایتمندی این گروه از‬ ‫بازنشستگان در اینده ای نزدیک تشکیل شود‪.‬‬ ‫هزینه دارو و درمان اعتیاد با بیمه سالمت چقدر تمام می شود؟‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران پوشش بیمه ای خدمات بیمه درمانی معتادین‬ ‫مواد مخدر را تشریح کرد و گفت‪ :‬تعرفه های مصوب‬ ‫درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ‪ ۹۹‬مالک پرداخت‬ ‫هزینه های درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران خواهد بود‪ .‬دکتر حنــان حاجی محمودی به‬ ‫پوشــش بیمه ای خدمات بیمه درمانی معتادین مواد‬ ‫مخدر اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس دستورالعمل اجرایی‬ ‫ارائه خدمات بیمه درمانی معتادین مواد مخدر از سوی‬ ‫شورای عالی بیمه سالمت و تعرفه های خدمات سرپایی‬ ‫درمــان اعتیاد به مواد مخــدر و روانگردان در بخش‬ ‫دولتی و خصوصی براســاس تصویب هیئت وزیران‪،‬‬ ‫سهم پرداختی ســازمان های بیمه گر پایه معادل ‪۷۰‬‬ ‫درصد تعرفه مصوب بخش دولتی است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به‬ ‫معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت ساالنه توسط‬ ‫دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور بازنگری و‬ ‫ابالغ می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین براساس این مصوبه‬ ‫سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص‬ ‫معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد معادل ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تعرفه مصوب بخش دولتی است‪ .‬مدیرکل دفتر خدمات‬ ‫تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هزینه‬ ‫دارو نیز طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس‬ ‫فاکتورخریدومتناسببا قوانینپوششبیمه ایازبیمه‬ ‫و بیمار دریافت می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تعرفه های‬ ‫مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ‪ ۹۹‬مالک‬ ‫پرداخت هزینه های درمان اعتیاد از ســوی سازمان‬ ‫بیمه سالمت ایران خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدمات‬ ‫ارائه شده در مراکز اجتماع درمان مدار و مراکز اقامتی‬ ‫بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد مشمول‬ ‫تعهد بیمه پایه نیســت‪ .‬حاجی محمودی بیان کرد‪:‬‬ ‫مراکز درمان خدمات درمان اعتیاد شامل مراکز طرف‬ ‫قرارداد ارائه خدمات درمان اعتیاد‪ ،‬مراکز سرپایی و واحد‬ ‫درمان وابستگی به مواد با داروهای اگونیست دولتی‪،‬‬ ‫غیردولتی و خصوصی درمان اعتیاد در بخش دولتی‬ ‫و مراکز کاهش اسیب دارای واحد درمان وابستگی به‬ ‫مواد با داروهای اگونیســت که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫وزارت یا سازمان بهزیستی کشور باشند‪ ،‬هستند‪ .‬وی‬ ‫در خاتمه اظهار کرد‪ :‬تعداد ‪ ۱۳۸‬مرکز دولتی و ‪۱۹۸‬‬ ‫مرکز خصوصــی و عمومی غیردولتی طرف قرارداد با‬ ‫سازمان بیمه سالمت هستند؛ به طوری که جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۶‬هزارو ‪ ۵۲۴‬نفر تحت پوشــش این سازمان‬ ‫بوده و تاکنون بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال برای این گروه‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی با اشــاره به ضرورت حمایت از کسب وکارهای کوچک گفت‪ :‬حمایت از این کسب وکارها به معنی تقسیم عدالت در کشور‬ ‫است‪ .‬علی اصغر مونسان در نشست تشریح برنامه های نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی (اصفهان ‪ )۱۴۰۰‬در کاخ موزه نیاوران‪ ،‬با اشاره به نیاز کشور به ایجاد شغل‬ ‫گفت‪ :‬شاید این گله به نظام برنامه ریزی کشور وجود داشته باشد که تمرکز اصلی کشور بر کسب و کارهای بزرگ است و توجه جدی به کسب و کارهای کوچک نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دوره هایی به کســب و کارهای کوچک توجه شد اما ایراد و انحراف هایی وجود داشت و انها نتوانستند موفق شوند گفت‪ :‬نباید به دلیل ان تجربه‪ ،‬دیگر‬ ‫بر کســب و کارهای کوچک تمرکز نکرد‪ .‬مونسان با اشــاره به نیاز هر کشوری به کسب و کارهای کوچک و پروژه های بزرگ اقتصادی گفت‪ :‬درامد ناشی از کسب و کارهای‬ ‫کوچک وارد سفره مردم می شود‪ .‬و حمایت از کسب و کارهای کوچک تقسیم عدالت در کشور است‪.‬‬ ‫واکنش معاون شهردار تهران به بازنمایی کار کودکان‬ ‫در سریال «ملکه گدایان»‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با اشاره به بازنمایی نادرست پدیده کار کودکان در سریال‬ ‫نمایــش خانگی «ملکه گدایان» گفت‪ :‬روایت مجرمانه و مافیایی از کار کودک‪ ،‬به برخی از مدیران کمک‬ ‫می کنــد که به روش های قهری خود برای پاک کردن صورت مســئله و حــذف پدیده از منظر عمومی‬ ‫مشروعیت دهند‪.‬‬ ‫به گزارش شــامگاه یکشــنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران‪،‬‬ ‫محمدرضا جوادی یگانه درباره شبهات اخیر در خصوص پرداخت سریال «ملکه گدایان» به موضوع کودکان‬ ‫ن سریال نمایش خانگی اعتراض بسیاری از‬ ‫کار اظهارداشت‪ :‬بازنمایی نادرســت پدیده کار کودکان در ای ‬ ‫صاحب نظران و فعاالن مدنی حوزه کودک را در پی داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این سریال‪ ،‬کودکان کار در خیابان های تهران بخشی از یک گروه مافیایی تصویر شده اند که‬ ‫برای گدایی و فعالیت های مجرمانه اموزش می بینند و سازماندهی می شوند‪.‬‬ ‫ی یگانه افزود‪ :‬به شهادت بسیاری از فعاالن حوزه کودک که مستقیما با این کودکان در ارتباطند‪ ،‬این‬ ‫جواد ‬ ‫تصویر با واقعیت تفاوت بسیار دارد‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران ادامه داد‪ :‬اغلب این کودکان نان اور خانواده هایی هستند که به هر دلیل امکان تامین‬ ‫معیشت شان را ندارند و ناگزیر از کار برای بقای خود و خانواده شان هستند؛ کودکانی که اغلب در مناطق‬ ‫فقیرنشــین اطراف تهران ساکن بوده و ب ه واسطه شرایط نامناسب خانواده و برخی ممنوعیت های قانونی‬ ‫از بسیاری فرصت های زندگی محرومند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ممکن است در برخی موارد شکلی از سازماندهی‬ ‫کودکان بی سرپرست برای کار در خیابان هم وجود داشته باشد اما نسبت دادن این بخش کوچک به کل‬ ‫کودکان کار در خیابان‪ ،‬برساخت غلط یک پدیده اجتماعی و انکار ریشه اصلی مشکل‪ ،‬یعنی فقر است‪.‬‬ ‫جوادی یگانه اظهارداشت‪ :‬انچه مایه نگرانی است نه نااگاهی تولیدکنندگان این سریال از واقعیت پدیده کار‬ ‫کودک بلکه این واقعیت است که این شیوه از برساخت مسئله کار کودک در میان نهادهای دولتی و عمومی‬ ‫نیز مبلغانی دارد؛ انهایی که البته نه از سر نااگاهی بلکه هدفمند این روایت مخدوش از کار کودک را ترویج‬ ‫می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬روایت مجرمانه و مافیایی از کار کودک که اخیرا ً به اشــکال مختلف منتشر می شود‪،‬‬ ‫برای برخی مدیران کارکرد دارد؛ زیرا به انان کمک می کند به جای پرداختن به چالش دشوار رفع فقر و‬ ‫نابرابری های اجتماعی با جرم انگاری فقر‪ ،‬از خود سلب مسئولیت کنند و به روش های قهری خود برای پاک‬ ‫کردن صورت مسئله و حذف پدیده از منظر عمومی مشروعیت دهند‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران افزود‪ :‬نکته اینجاست مبلغان این روایت مخدوش از کار‬ ‫کودک‪ ،‬همواره برای مقابله با این شــبکه مافیایی مورد ادعا به جای برخورد با گردانندگان این شبکه‪ ،‬با‬ ‫گسیل کردن خودروهای خود در خیابان ها به دنبال دستگیری کودکان هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ســوال اینجاست که اگر تا این حد از وجود شبکه مافیایی اطمینان دارند‪ ،‬چگونه است که‬ ‫تاکنون با دستگیری «ملکه ها» قضیه را فیصله نداده اند‪.‬‬ ‫جوادی یگانه افزود‪ :‬ب ه سادگی می توان با تحت نظر گرفتن امد و شد این کودکان به سرشاخه های باندهای‬ ‫مورد ادعا دست پیدا کرد‪ ،‬واقعیت این است که انان بطور قطع این گزینه را هم ازموده اند و ب ه نادرستی ان‬ ‫پی برده اند اما منافع شان در پافشاری بر این برساخت نادرست از کودکان کار است‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با مطرح کردن کار کودک به عنوان یک مسئله اجتماعی و‬ ‫پیچیده اظهارداشت‪ :‬کار کودک مانند دیگر مسائل اجتماعی امری پیچیده است که شناخت علل شکل گیری‬ ‫و مقابله با ان نیازمند مداقه علمی و سیاستگذاری علمی و مبتنی بر واقعیت و نه روایت های جعلی است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬سیاســتگذاری در جهت کاهش کار کــودک در ایران در گام اول مســتلزم تغییر قوانین و‬ ‫ایین نامه های مرتبط با کار کودک اســت؛ قوانینی که عموما نقطه اغاز مواجهه با مســئله را دستگیری‬ ‫کودکان قرار می دهند‪ .‬جوادی یگانه افزود‪ :‬پس از چندین سال ازمودن این روش غلط باید بپذیریم کودک‬ ‫کار مجرم نیســت و بــرای کمک به او در وهله اول باید در یک فرایند مــددکاری و نه قهری‪ ،‬خانواده او‬ ‫شناســایی و تحت پوشش خدمات اجتماعی و مهارت اموزی برای اشتغال قرار گیرد؛ ضمناً در این فرایند‬ ‫باید به کودکان مهاجر ب ه طور ویژه توجه شود و به صرف تابعیت خارجی نباید کودکان در معرض خطر‬ ‫اخراج از کشور قرار گیرند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬هر شکل از اقدام انضباطی و قهری نیز باید معطوف به باندهای‬ ‫قاچاق انسان یا افرادی باشد که از کودکان سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران گفت‪ :‬سیاست این معاونت و ب ه ویژه سازمان رفاه‪ ،‬خدمات‬ ‫و مشــارکت های اجتماعی در دو ســال اخیر‪ ،‬برخورد با کودک کار و «جمع اوری» انان نیست بلکه باید‬ ‫بــا به کارگیرنده کودک برخورد کــرد؛ به همین دلیل در هیچ یک از طرح هایی کــه هدف ان برخورد و‬ ‫«جمع اوری» کودکان کار به شــیوه قهری بوده مشارکت نداشت ه و خودروهای گشت سازمان خدمات را‬ ‫در اختیار نگذاشــته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در بخشنامه شــهردار تهران درباره «منع به کارگیری کودک از سوی‬ ‫پیمانکاران شــهرداری تهران» هم این نگاه وجود داشــت که «هر گونه برخورد با کودکان کار و زباله گرد‬ ‫ممنوع بوده و منع کار کودکان صرفا از طریق برخورد با پیمانکاران متخلف و ســایر عوامل به کارگیرنده‬ ‫کودکان در حوزه خدمات شهری از جمله جمع اوری پسماند صورت خواهد گرفت‪».‬‬ ‫جوادی یگانه تاکید کرد‪ :‬معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ب ه عنوان متولی حوزه حمایت از‬ ‫کودک کار در مجموعه شهرداری در این سال ها تالش کرده فعالیت های خود را با چنین رویکردی سامان‬ ‫دهد و از همه سازمان ها و نهادهای دولتی و نیز هنرمندان و اصحاب رسانه دعوت می کند تا با ارزیابی میزان‬ ‫موفقیت سیاست های موســوم به «جمع اوری» کودکان کار‪ ،‬در این مسیر جدید همراه مدیریت شهری‬ ‫شوند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پخش سریال درام و اجتماعی «ملکه گدایان» به کارگردانی «حسین سهیلی زاده»‬ ‫از دی ماه امسال در شبکه نمایش خانگی اغاز شده است‪ ،‬در خالصه داستان این سریال امده است‪ :‬امرو ِز‬ ‫تو‪ ،‬می تونه فردای من باشه‪ ...‬هیچکس از سرنوشت خبر نداره‪ ...‬حتی شما‪....‬‬ ‫«حجت نظری » عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران در دویست و شصت و‬ ‫پنجمین جلسه این شورا از تصویر ارائه شده از کودکان کار در سریال «ملکه گدایان» انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید مشــخص شود میزان و نحوه همکاری شــهرداری تهران در این پروژه چگونه بوده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬محتوای این سریال و انچه که طی دو قسمت به نمایش درامده از ان نشان داده‪ ،‬نه تنها بر خالف‬ ‫سیاست ها و رویکردهای شهرداری تهران است؛ بلکه با مافیایی و بزهکار نشان دادن کودکان کار‪ ،‬نفرت و‬ ‫خشم را علیه این کودکان تشدید می کند‪.‬‬ ‫حراج تابلویی از «ادوارد مانه» پس از‪ ۱۴۰‬سال‬ ‫تابلوی کمتر دیده شــده «ادوارد مانه» نقاش مشهور فرانسوی از‬ ‫یک ســگ‪ ،‬پس از ‪ ۱۴۰‬ســال برای اولین بار به حراج گذاشته‬ ‫می شود‪ .‬تابلویی که ادوارد مانه از پیشگامان مکتب امپرسیونیسم‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۷۹‬از یک سگ خانگی کشیده بود‪ ،‬ماه اینده برای‬ ‫اولین بار در پاریس به حراج گذاشــته می شود‪ .‬مانه این تابلوی‬ ‫کوچک را به عنــوان هدیه برای مارگاریت التویی دختر صاحب‬ ‫یک مهمانخانه در پاریس کشید که پیش تر پرتره خودش را هم‬ ‫کشیده بود‪ .‬در ‪ ۱۴۰‬سال گذشته خانواده التویی پیشنهادات برای‬ ‫فــروش این تابلو را رد کردند و ان را در بین خود نگه داشــتند‪.‬‬ ‫به گفته فدریک شانوا (‪ )Frédérick Chanoit‬کارشناس هنر‪،‬‬ ‫ایــن تابلوی ‪ ۳۲‬و نیم در ‪ ۲۴‬و نیم ســانتی متری ظرف تنها ‪۲۰‬‬ ‫دقیقه کشیده شده و نمونه بارزی از مهارت فنی مانه است‪ .‬شانوا‬ ‫می گوید‪ :‬این تابلو یکی از شــاهکارهای مانه نیست اما تعبیری‬ ‫شگفت انگیز از مهارت اوست؛ یک سمفونی فوق العاده از پرداخت ها‬ ‫کــه از نبوغ خالص وی حکایت دارد‪ .‬این تابلو با اثار کالســیک‬ ‫مانه تفاوت دارد اما مهارت فنی وی به عنوان یک نقاش را نشان‬ ‫می دهــد‪ .‬این حقیقت که مانه در مدت زمانی کوتاه‪ ،‬تنها با چند‬ ‫ضربه قلمو و کمترین ابزار ممکن قادر به خلق تصویر این ســگ‬ ‫اخبار‬ ‫جشنوارهبین المللیصنایع دستی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫معــاون صنایع دســتی در وزارت میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی با اشــاره بــه برگزاری‬ ‫جشــنواره بین المللی صنایع دســتی در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گفت‪ :‬با برگزاری این جشــنواره‪ ،‬اثار فاخر ایرانی بهتر‬ ‫دیده می شــود‪ .‬پویا محمودیان روز دوشنبه در نشست‬ ‫تشریح برنامه های نخستین جشنواره بین المللی صنایع‬ ‫دســتی در کاخ موزه نیاوران به تشــریح برنامه های‬ ‫اولیــن جشــنواره بین المللــی صنایع دســتی ایران‬ ‫(اصفهان ‪ ،)۱۴۰۰‬نشــان دســت خالق پرداخت‪ .‬وی‬ ‫از شناسنامه دار شدن اثار فاخر صنایع دستی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هدف هویت بخشی‪ ،‬اصالت بخشی و ایجاد یک‬ ‫تصویر درســت و عمیق از صنایع دســتی ایران است و‬ ‫ایــن موضوع به عنوان یکی از حلقه های مهم در حوزه‬ ‫تجاری سازی صنایع دستی به حساب می اید‪ .‬جشنواره‬ ‫بین المللی صنایع دستی ایران در راستای اهداف کالن‬ ‫معاونت صنایع دســتی و با تاکید وزیر میراث فرهنگی‬ ‫و با هدف گفتمان ســازی و ایجاد حوزه مناسب برای‬ ‫انتقال تجارب هنرمندان و تعالی بخشــیدن به ارزش‬ ‫و شان باالی صنایع دســتی ایران برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫هدف دیگر برگــزاری این جشــنواره را ایجاد زمینه‬ ‫مناســب برای تعامل بین هنرمندان کشــور و ســایر‬ ‫هنرمندان جهان و نمایان ساختن ظرفیت های هنری‬ ‫ایرانی و اسالمی اعالم کرد و با توجه به قدرت ایران در‬ ‫حوزه جهانی صنایع دستی در جهان و داشتن بیش از‬ ‫‪ ۲۹۵‬رشــته فعال در صنایع دستی و صدر نشینی در‬ ‫شهر و روســتاهای جهانی گفت‪ :‬بی رقیب بودن ایران‬ ‫در بســیاری رشته های صنایع دستی برگزاری چنین‬ ‫جشــنواره ای را امکان پذیر کرده است‪ .‬محمودیان با‬ ‫اشاره به اعطای نشان دست خالق که در این جشنواره‬ ‫به برگزیدگان اعطا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬جشنواره بین المللی‬ ‫صنایع دستی می تواند مانند سایر جشنواره های مهم‬ ‫در حوزه موسیقی و فیلم برگزار شود‪ .‬وی درباره دیگر‬ ‫مولفــه های این جشــنواره گفت‪ :‬این جشــنواره می‬ ‫تواند‪ ،‬اعتبار صنایع دســتی ایران که نقش منحصر به‬ ‫فردی که دارد در ســطح جهان نمایان کند‪ .‬اطمینان‬ ‫داریم جایزه دســت خالق می تواند الگویی برای همه‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی باشد‪ .‬محمودیان با توجه به‬ ‫نقش بی نظیر صنایع دســتی در دیپلماسی فرهنگی‬ ‫افزود‪ :‬توجه بــه نقش افرینی صنایع دســتی به رفع‬ ‫تحریم ها‪ ،‬می تواند قدرت صنایع دستی ایران را به رخ‬ ‫جهانیان بکشــد‪ .‬نخستین جشنواره بین المللی صنایع‬ ‫دستی در اردیبهشت سال ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫فروش بیش از ‪ 25‬میلیارد‬ ‫تومانی نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب در ‪ ۵‬روز‬ ‫نمایشگاهمجازی‪،‬متعلقبهتولیدکنندگانواقعیکتاباست‬ ‫یک ناشــر با بیان این که در نمایشــگاه فیزیکی کتاب‪ ،‬برخی‬ ‫فروشنده ها‪ ،‬بیشتر پخش کننده هســتند تا تولیدکننده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایشــگاه مجازی‪ ،‬متعلق به تولیدکنندگان واقعی کتاب است‪.‬‬ ‫ابراهیم رنجبر رفیع‪ ،‬مدیرمســئول انتشارات اندیشه رفیع اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نخستین دوره نمایشــگاه مجازی کتاب تهران‪ ،‬نواقص‬ ‫کوچکــی وجود دارد کــه مطمئنا در ادامه رفع خواهند شــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگر اینکه هم فروشــنده و هم خریــدار کتاب‪ ،‬هنوز با‬ ‫این سیســتم فروش چندان عادت نکرده اند که در صورت تداوم‬ ‫این گونه نمایشــگاه ها‪ ،‬شــیوه عرضه و خرید کتاب اینترنتی در‬ ‫کشور جا می افتد‪.‬‬ ‫البته نخســتین گام در هر رویدادی‪ ،‬عرصه ازمون و خطا برای‬ ‫پیمودن بهتر ادامه مســیر اســت‪ .‬درباره نحــوه برگزاری این‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد‬ ‫کوچک بوده که سرشــار از پویایی اســت و چشمانی زنده دارد‪،‬‬ ‫خارق العاده است‪ .‬به گفته این کارشناس هنری‪ ،‬تابلوی مذکور‬ ‫در فهرســت اثار مانه قرار داشت و درباره ان مطالبی نیز نوشته‬ ‫شــده بود اما تا پیش از این کسی ان را از نزدیک ندیده بود‪ .‬این‬ ‫تابلوی رنگ روغن که به افتخار ســگ مارگارت که سوژه ان بود‪،‬‬ ‫مینه (‪ )Minnay‬نام دارد‪ ،‬یکی از ‪ ۸‬تابلویی است که مانه از سال‬ ‫‪ ۱۸۷۵‬تا ‪ ۱۸۸۳‬از ســگ ها کشید‪ .‬این تابلو ‪ ۲۶‬فوریه (‪ ۸‬اسفند‬ ‫‪ )۹۹‬با قیمت تخمینی دستکم ‪ ۲۸۰‬هزار یورو در پاریس به حراج‬ ‫گذاشته می شــود‪ .‬ادوار مانه از نقاشان بنام سبک امپرسیونیسم‬ ‫سال ‪ ۱۸۳۲‬میالدی در فرانسه متولد شد‪ .‬وی از اولین هنرمندان‬ ‫قرن نوزدهم میالدی بود که به مضامین زندگی مدرن پرداخت و‬ ‫به عنوان یکی از محوری ترین هنرمندان موثر در گذار از رئالیسم‬ ‫به امپرسیونیســم شناخته می شود‪ .‬شــاهکارهای ابتدایی مانه‪،‬‬ ‫ناهار در چمنــزار و المپیا‪ ،‬بحث برانگیز بودند و همواره به عنوان‬ ‫خط مشــی برای نقاشان جوان امپرسیونیسم‪ ،‬مورد استفاده قرار‬ ‫می گرفتند‪ .‬امروزه این اثار را به عنوان پایه و اســاس تکامل هنر‬ ‫مدرن می شناسند‪ .‬این نقاش برجسته در سال ‪ ۱۸۸۳‬میالدی‪ ،‬در‬ ‫حالی که تنها ‪ ۵۱‬سال داشت به علت بیماری از دنیا رفت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه گزینه های دیگری هم وجــود دارد‪ ،‬مثال می توان دو‬ ‫بار در ســال ان را برگزار کرد‪ ،‬یا نمایشگاه به صورت دسته بندی‬ ‫موضوعــی برگزار شــود‪ ،‬یا زمان نمایشــگاه را تمدید کرد تا از‬ ‫ترافیک ایجاد شده در سایت کاسته شود‪ .‬البته این ترافیک باال‬ ‫نشان دهنده استقبال مردم از کتاب و نمایشگاه کتاب است‪ ،‬ولی‬ ‫برای برگزاری هرچه بهتر نمایشــگاه و رونق گرفتن چرخه نشر‪،‬‬ ‫باید امکانات و زیرســاخت ها ارتقاء و نواقص و ضعف ها برطرف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیر انتشــارات اندیشــه رفیع‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با استفاده از‬ ‫تجربیات برگــزاری اولین دوره و انجام کارشناســی همچنین‬ ‫نظرخواهــی از اهالی نشــر‪ ،‬دوره های بعدی نمایشــگاه پربارتر‬ ‫برگزار شــود‪ .‬رنجبر درباره برخی مزیت های نمایشگاه مجازی‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مونسان‪ :‬حمایت از کسب وکارهای کوچک به معنی تقسیم عدالت در کشور است‬ ‫افزود‪ :‬در نمایشــگاه فیزیکی‪ ،‬بعضی فروشنده های کتاب‪ ،‬بیشتر‬ ‫پخش کننده هستند‪ .‬نمایشگاه مجازی این امکان را فراهم کرده‬ ‫که واســطه ها حذف شــوند و تولیدکنندگان واقعی کتاب‪ ،‬اثار‬ ‫خود را راحت تر و مستقیم عرضه کنند‪.‬‬ ‫در واقع این نمایشگاه عرصه جوالن تولیدکنندگان واقعی کتاب‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشاره به عرضه ‪ ۶۶۶‬عنوان از کتاب های انتشارات‬ ‫اندیشــه رفیع در نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬معموال هر ســال بین ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬عنوان کتاب جدید‬ ‫چاپ می کنیم که در ســال ‪ ۹۹‬نیز همین تعداد چاپ نخســت‬ ‫داشــتیم‪ .‬مشــکالت مربوط به گرانی کاغذ موجب شد نتوانیم‬ ‫برخــی کتاب ها را بموقع چاپ کنیم و اعالم وصول بگیریم و در‬ ‫نتیجه امکان عرضه این کتاب ها در نمایشگاه میسر نشد‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز‬ ‫تا ســاعت ‪ ۲۴‬چهارشنبه (‪ ۸‬بهمن ماه) تمدید شد‪ .‬بر‬ ‫اساس اعالم روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران‪،‬‬ ‫در پنجمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران‬ ‫‪ ۴۸۲‬هزار و ‪ ۸۹۹‬نســخه کتاب به مبلغ ‪ ۲۵۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۴۳‬میلیــون و ‪ ۴۹۹‬هــزار و ‪ ۸۸‬ریال در سراســر‬ ‫کشور به فروش رسید‪ .‬تاکنون ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۹۷۳‬سفارش‬ ‫در این نمایشــگاه ثبت شده است که از این تعداد ‪۶۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۴‬ســفارش در انتظار ارســال و ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪۹۹۹‬سفارش ارسال شده اســت‪ .‬از مجموع کل بسته‬ ‫های ارسال شــده‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۵۵۷‬بسته از سوی ناشر‬ ‫و ‪۱۶۳‬هزار و ‪ ۷۲۶‬بســته از سوی پست کتاب ارسال‬ ‫شده اســت‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دنبال‬ ‫راهی برای حمایت از ناشران و بازار کتاب کشور بود تا‬ ‫با استفاده از تجربیات حضور در نمایشگاه های مجازی‬ ‫برگزار شده توسط دیگر کشورها نظیر نمایشگاه بزرگ‬ ‫کتــاب فرانکفورت که مجازی برگزار شــد‪ ،‬تصمیم بر‬ ‫برگزاری نمایشــگاه کتاب مجازی گرفته شد‪ .‬محسن‬ ‫جــوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به ریاست‬ ‫ایوب دهقانکار مســئول برگزاری نمایشــگاه مجازی‬ ‫کتاب معرفی کرد‪ .‬در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬ناشر حضور دارند و بالغ بر ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار عنوان کتاب برای عرضه در ســایت نمایشــگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران ارائه شــد‪ .‬همچنین ‪ ۱۸۰‬ناشــر‬ ‫خارجــی با ‪ ۲۰‬هزار عنوان کتاب و ‪ ۱۴۲‬نهاد فرهنگی‬ ‫و اژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪ .‬هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی شرکت‬ ‫پست جمهوری اســامی برای همه مخاطبان رایگان‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫رژیم غذایی پرقند موجب تغییر میکروبیوم های روده می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫گزارش‬ ‫تغذیه سالم برای جلوگیری‬ ‫از ابتال به سرطان‬ ‫تحقیقات نشان می دهد که یک رژیم غذایی سرشار از قند می تواند میکروبیوم روده را تغییر داده و مقدار باکتری های مفید را کاهش دهد‪ .‬در مطالعه قبلی‪ ،‬محققان ارتباط مثبتی بین الگوی غذایی «قند‬ ‫باال و نوشابه» و خطر ابتالء به کولیت روده پیدا کردند‪ .‬در این مطالعه با حضور‪ ۳۶۶,۳۵۱‬شرکت کننده از چندین کشور اروپایی مشخص شد که مصرف زیاد سبزیجات‪ ،‬حتی در میان مصرف کنندگان زیاد مواد‬ ‫قند و نوشابه‪ ،‬خطر کولیت روده را تعدیل می کند‪ .‬قند از قبل به دلیل اثرات پیش التهابی بر بدن و ارتباط ان با تعدادی از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی‪ ،‬چاقی‪ ،‬سرطان و دیابت نوع ‪ ۲‬به خوبی‬ ‫شناخته شده است‪ .‬مطالعه اخیر محققان نشان داد موش هایی که به مدت یک هفته‪ ۱۰‬درصد محلول قند مصرف کردند (کمتر از‪ ۱۵‬درصد موجود در اکثر نوشیدنی های غیرالکلی)‪ ،‬به طور قابل توجهی ترکیب‬ ‫میکروبیوم های روده شان به شیوه ای نامطلوب تغییر کرد؛ دو نوع باکتری تجزیه کننده مخاط‪ ،‬بیشتر شده و منجر به فرسودگی الیه مخاطی محافظ روده شدند‪ ،‬درحالیکه تعدادی از باکتری های خوب‪ ،‬مانند‬ ‫الکتوباسیلوس‪،‬کاهشیافتندکهزمینهبیماریکولیترودهفراهممی شود‪.‬‬ ‫انجام ناصحیح مراحل «تست غربالگری»‬ ‫چطور می تواند منجر به سقط جنین های سالم شود؟!‬ ‫بروز مشکالت ژنتیکی در جنین محدود به گروه خاصی از زنان باردار می شود؟‬ ‫ناهنجاری جنینی مختص به یک گروه خاص مث ً‬ ‫ال سنین باالی ‪ 35‬سال نیست بلکه تقریباً ‪ 76‬درصد مشکالت‬ ‫در سنین زیر ‪ 35‬سال اتفاق می افتد البته این امر به این دلیل است که تعداد افراد باردار در سنین زیر ‪ 35‬سال‬ ‫بیشتر از افراد باالی ‪ 35‬سال است به همین دلیل شیوع در این رده سنی نیز باالتر هست‪.‬‬ ‫غربالگری ژنتیکی را برای همه افراد باردار توصیه می کنید یا اجبار به انجام ان است؟‬ ‫غربالگری به طور کلی یک مسئله اجباری نیست و اختیاری است؛ روند غربالگری به همه زنان باردار توضیح داده‬ ‫می شود و در صورت تمایل ان ها‪ ،‬انجام و موارد پرخطر پیدا می شوند از این رو‪ ،‬روش های غربالگری باید ساده و‬ ‫ارزان و در دسترس همه باشند اما مشروط به این که بر اساس راهنماهای بالینی علمی صورت پذیرند؛ توصیه به‬ ‫انجام دادن غربالگری ژنتیکی یک توصیه است اما انجام دادن یا ندادن این ازمایش ها‪ ،‬به اختیار خود خانواده هاست‪.‬‬ ‫مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی دزفول با بیان نکاتی برای جلوگیری از سرطان‬ ‫گفت‪ :‬تغذیه ســالم نقش بســزایی در جلوگیری از این‬ ‫بیماری دارد‪ .‬میترا جودکیان با تاکید بر لزوم خودداری از‬ ‫مصرف گوشت های فراوری شده و محدود کردن گوشت‬ ‫قرمز برای جلوگیری از ســرطان افزود‪ :‬مردم از غذاهای‬ ‫گیاهی بیشتر استفاده کنند‪ .‬وی توجه به بشقاب غذایی‬ ‫را نخســتین گام برای اصالح عادت های غذایی دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬بهتر اســت ســه چهارم یا بیشتر بشقاب را‬ ‫سبزیجات‪ ،‬میوه ها‪ ،‬غالت کامل‪ ،‬حبوبات و یک چهارم ان‬ ‫با غذاهای حیوانی پر شود‪ .‬جودکیان اظهارداشت‪ :‬مصرف‬ ‫بیشتر میوه ها و سبزی های متنوع به دلیل محتوای انتی‬ ‫اکسیدان و فیبر می تواند از سرطان دهان‪ ،‬ریه‪ ،‬گلو‪ ،‬مری‪،‬‬ ‫معده‪ ،‬روده و پروســتات جلوگیری کند به همین دلیل‬ ‫صندوق جهانی تحقیقات سرطان‪ ،‬مصرف روزانه حداقل‬ ‫سه واحد میوه و سبزیجات را توصیه می کند‪ .‬مدیر گروه‬ ‫بهبود تغذیه معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫دزفول به ارتباط بین سرطان روده و گوشت های فراوری‬ ‫شده اشــاره و بیان کرد‪ :‬بهتر اســت از خوردن غذاهای‬ ‫فراوری شده مانند همبرگر‪ ،‬کالباس‪ ،‬کنسرو و سوسیس ها‬ ‫که با روش دودی کردن‪ ،‬پختن‪ ،‬در نمک خواباندن و مواد‬ ‫نگهدارنده شیمیایی تهیه می شوند‪ ،‬اجتناب کرد‪.‬‬ ‫تغذیه نادرست عامل ‪ ۳۵‬درصد سرطان ها‬ ‫جودکیان گفت‪ :‬باید با اصالح عادت های غذایی (مصرف‬ ‫کمتر گوشــت های پرچرب‪ ،‬افزایش مصرف سبزیجات‪،‬‬ ‫میوه ها و غالت کامل)‪ ،‬افزایش فعالیت بدنی‪ ،‬حفظ وزن‬ ‫مناسب از بروز یک سوم سرطان ها پیشگیری کرد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر ضرورت فعالیت روزانه بدنی به مدت ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫افزود‪ :‬فعالیت بدنی منظم روزانه برای محافظت بدن در‬ ‫برابر ســرطان اهمیت زیادی دارد به طور کلی‪ ،‬هرگونه‬ ‫فعالیت بدنی حتی به مقدار کم مفید اســت زیرا فعالیت‬ ‫بدنــی موجب کاهش میزان هورمون هــای موثر در بروز‬ ‫سرطان پستان و رحم شده و با افزایش سرعت عبور غذا‬ ‫از دســتگاه گوارش بروز سرطان روده را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی دزفول توصیه کرد شــهروندان عادت های کم‬ ‫تحرکی مانند تماشــای تلویزیــون را محدود کنند‪ .‬وی‬ ‫به نقش پروبیوتیک ها در ســرطان نیز اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده و مفیدی هستند‬ ‫که درصورت مصرف توسط انسان‪ ،‬با اثر بر فلورمیکروبی‬ ‫روده‪ ،‬موجــب بــروز اثرات مفیدی بر ســامتی میزبان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫پروبیوتیک‪ ،‬عامل ضدسرطان‬ ‫این کارشناس تغذیه گفت‪ :‬نتایج حاصل از تحقیقات نشان‬ ‫می دهد مصرف پروبیوتیک ها ممکن است برای افرادی که‬ ‫دارای سیستم ایمنی با عملکرد ضعیف هستند مفید باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬این مطلب که برخــی از پروبیوتیک ها از‬ ‫طریق القای اپوپتوز فعالیت ضدسرطان دارند باعث شده‬ ‫بتــوان انها را به عنوان عاملی برای درمان در نظر گرفت‬ ‫که بسیار ایمن اســت و هیچ اثر جانبی در میزبان برجا‬ ‫نمی گــذارد‪ .‬مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی دزفول گفــت‪ :‬دوغ های کفیر‪،‬‬ ‫ماســت ها و پنیرهای پروبیوتیک‪ ،‬شکالت تلخ و سرکه‬ ‫ســیب از جملــه پروبیوتیک ها هســتند ‪ .‬وی بــه ارائه‬ ‫راهکارهــای دیگر تغذیه ای برای پیشــگیری از ابتال به‬ ‫سرطان اشاره کرد و افزود‪ :‬باید مصرف نمک را محدود کرد‬ ‫زیرا مصرف بیش از حد ان می تواند موجب سرطان معده‬ ‫شود‪ .‬جودکیان با اشــاره به اهمیت خودداری از مصرف‬ ‫غذاهای شور اظهارداشت‪ :‬غذاهای فراوری شده بیش از‬ ‫‪ ۸۳‬درصد نمک رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه برخی غذاها مانند غالت صبحانــه‪ ،‬نان‪ ،‬غذاهای‬ ‫اماده‪ ،‬پیتزا‪ ،‬گوشــت های فراوری شده مانند (همبرگر و‬ ‫سوسیس)‪ ،‬ســوپ های اماده‪ ،‬سیب زمینی سرخ شده و‬ ‫ســس ها با وجود اینکه طعم شوری ندارند حاوی نمک‬ ‫باالیی هســتند‪ .‬طبق اعالم مدیــرکل دفتر بیماری های‬ ‫غیر واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬امار‬ ‫ابتال به سرطان در ایران پایین تر از متوسط جهانی است‪،‬‬ ‫اما ســرطان دومین عامل مرگ و میر در کشور محسوب‬ ‫می شود و ساالنه نزدیک به ‪ ۵۱‬هزار مرگ ناشی از سرطان‬ ‫در کشور داریم‪.‬‬ ‫به دلیل باال بودن هزینه های انجام تست های تکمیلی و نبود پوشش بیمه ای مناسب‪ ،‬مادران باردار‬ ‫به سوی سقط غیرقانونی سوق داده می شوند؛ درست است؟‬ ‫به دلیل اینکه غربالگری به همه مادران باردار توصیه می شــود‪ ،‬بســیاری از انان در غربالگری سندروم داون با‬ ‫مشــکالتی مواجه و دچار نگرانی می شوند و وقتی در گروه پرخطر از لحاظ ابتالی جنین به این سندروم قرار‬ ‫می گیرند ممکن است به سوی سقط جنین سوق داده شوند‪ .‬یک توییت از سوی دکتر خزعلی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقالب فرهنگی اخیرا ً جنجال زیادی به پا کرد‪.‬‬ ‫وی در این توییت نوشته بود‪« :‬عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت‪ .‬باالخره با تالش برخی‬ ‫نمایندگان انقالبی مجلس‪ ،‬اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی‬ ‫(که باعث قتل جنین می شــود) برداشته شد‪ ،‬حاال دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن‬ ‫جنین نیست‪ ».‬این توییت با واکنش های بسیاری از فعاالن رسانه ای روبه رو شد و پاسخ مقامات مسئول وزارت‬ ‫بهداشت را به همراه داشت‪ .‬دکتر کیانوش جهانپور‪ ،‬رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‬ ‫در واکنش به انتقادهای ایجادشده نوشت‪ :‬غربالگری بیماری های ژنتیکی جنین هیچ گاه اجباری نبوده است و‬ ‫دستورالعمل وزارت بهداشت در این رابطه با مشارکت اگاهانه و داوطلبانه والدین‪ ،‬عملی شده و البته نقش موثری‬ ‫در کاهش موارد تولد بیماری های ژنتیکی از جمله سندروم داون و‪ ...‬داشته و خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬ساالنه‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ 200‬هزار تولد در کشور براورد می شود‪ ،‬اگر در همه بارداری ها غربالگری انجام شود ‪ 5‬درصد‬ ‫یعنی ‪ 60‬هزار نفر با خطر باال تعیین خواهند شد که برای ازمایش های بیشتر معرفی می شوند‪ .‬تست غربالگری‬ ‫اولیه شامل دو نوع تست بیوشیمی است که به ان دابل مارکر گفته می شود؛ با استفاده از نتایج این تست ها خطر‬ ‫سندروم داون در نوزاد محاسبه می شود‪ .‬خطر ‪( 1‬یک) روی ‪ 250‬و باالتر‪ ،‬پرخطر قلمداد داده شده و نیاز به بررسی‬ ‫بیشتر خواهند داشت‪.‬‏به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬از مجموع ‪ 60‬هزار نفری‬ ‫که ساالنه با ریسک باال ارزیابی می شوند حدود ‪ 10‬درصد (‪ 6‬هزار نفر) به دلیل ریسک باال‪ ،‬مستقیماً برای انجام‬ ‫امنیوسنتز معرفی می شوند‪ 90.‬درصد دیگر (‪ 54‬هزار نفر) برای انجام تست غیرتهاجمی‪ NIPT‬معرفی می شوند‪.‬‬ ‫‏بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬کمتر از یک درصد کسانی که این تست را انجام می دهند مثبت می شوند که‬ ‫برای تایید تشخیص باید امنیوسنتز و کاریوتایپ شوند یعنی ‪ 540‬نفر هم از این طریق برای امنیوسنتز معرفی‬ ‫می شوند بنابراین درمجموع ساالنه‪ 6540‬نفر الزم است امنیوسنتز انجام دهند‪ .‬جهانپور درباره مشکل امنیوسنتز‬ ‫اذعان کرد‪« :‬مشکل امنیوسنتز این است که با درصد اندکی احتمال سقط القایی وجود دارد‪ ،‬این درصد به ادعای‬ ‫متخصصین یک در ‪ 1000‬است‪ .‬اگر حتی دو برابر این نسبت هم باشد به این معنی است که ساالنه احتماالً ‪13‬‬ ‫مورد سقط ناخواسته در نتیجه انجام امنیوسنتز رخ می دهد و‏تقریباً ‪ 10‬مورد سقط جنین سالم اتفاق می افتد‪».‬‬ ‫مشکلی که در غربالگری زنان باردار وجود دارد‪ ،‬این است که به دلیل عدم حمایت بیمه از خانواده ها و سنگین بودن‬ ‫هزینه ازمایش های تکمیلی غربالگری‪ ،‬برخی از خانواده ها به سوی سقط غیرقانونی سوق داده می شوند‪ ،‬همچنین‬ ‫بسیاری از این خانواده ها به دلیل ترس از هزینه یا نگرانی از تولد فرزند معلول‪ ،‬از فرزنداوری پرهیز می کنند‪ .‬درواقع‬ ‫به دلیل ان که غربالگری تنها به مادران پرخطر محدود نمی شود و در همه افراد باردار توصیه می شود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مادران باردار در غربالگری سندروم داون با مشکالتی مواجه و دچار نگرانی می شوند و وقتی در مسیر غربالگری‬ ‫به مادر باردار و خانواده او گفته می شود «جنین شما ممکن است به سندروم داون مبتال باشد‪ ،».‬بعضی از مادران‬ ‫مضطرب می شوند و هنگامی که برای انجام تست های تکمیلی غربالگری مراجعه می کنند‪ ،‬با هزینه باالی این‬ ‫تست ها مواجه می شوند و در برخی موارد‪ ،‬از به دنیا اوردن فرزند خود منصرف می شوند و دست به سقط های‬ ‫غیرقانونی می زنند‪ .‬در همین راستا به سراغ دکتر شهرزاد هاشمی‪ ،‬فوق تخصص پریناتولوژی و عضو تیم تخصصی‬ ‫مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا رفتیم تا گفت وگویی درباره این مسئله داشته باشیم‪:‬‬ ‫چند درصد مادران باردار ممکن است فرزند مبتال به سندروم داون به دنیا بیاورند؟‬ ‫غربالگری صرفاً محدود به سندروم داون نمی شود؛ اگر بخواهیم به طور کلی درباره ناهنجاری ها صحبت کنیم باید‬ ‫بگوییم طبق امار بهزیستی تقریباً در سال ‪ 30‬تا ‪ 50‬هزار فرزند معلول به دنیا می اید که تقریباً ‪ 50‬درصد این‬ ‫موارد‪ ،‬ژنتیکی است‪ .‬در زمان حاضر‪ ،‬ما با غربالگری قادر به تشخیص حدود ‪ 8000‬مورد از این ناهنجاری هستیم؛‬ ‫غربالگری در اختیار همه زنان باردار قرار می گیرد که هدف ان‪ ،‬تشخیص اختالالت ژنتیکی قبل از تولد نوزاد است‬ ‫حتی برخی از این اختالالت قبل از به وجود امدن نطفه نیز قابل بررسی و ارزیابی هستند‪.‬‬ ‫روند غربالگری به این صورت است که در ابتدا با ازمایش و سونوگرافی های اولیه که تحت پوشش بیمه است‬ ‫قابلیت تشخیص جنین سالم وجود دارد؛ در موارد خاص که پرخطر شناخته می شوند‪ ،‬در برخی موارد بیمه ان‬ ‫را پوشش می دهد و در برخی موارد مانند تست ‪ NIPT‬که جدیدتر و غیرتهاجمی تر است بیمه ان را پوشش‬ ‫نمی دهد؛ ما به عنوان پزشک موظفیم که مادر را از وجود روش ها مطلع کنیم و تست های تکمیلی غیرتهاجمی‬ ‫باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا خانواده ها دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫ایا همه افرادنیازمند اینتست هایتکمیلی هستند؟‬ ‫خیر‪ .‬روند غربالگری باید گام به گام اجرا شود؛ در ابتدا ازمایش غربالگری مرحله اول که شامل یک سونوگرافی و‬ ‫ازمایش سرولوژیک (خون) است‪ ،‬از افراد گرفته می شود در این مرحله افرادی که کم خطر شناخته می شوند از‬ ‫روند غربالگری خارج می شوند زیرا خطری جنین ان ها را تهدید نمی کند؛ در مواردی که پرخطر محسوب می شوند‬ ‫به سمت ازمایش های تکمیلی سوق داده می شوند‪ .‬قسمت اعظم زنان باردار در بخش کم خطر قرار می گیرند‪ .‬اگر‬ ‫در جایی دیده می شود که برخی از زنان باردار‪ ،‬خارج از چارچوب و دستورالعمل ها به سمت تست های تکمیلی‬ ‫پرهزینه سوق داده می شوند باید نظارت بیشتر شود تا تعداد کمی نیاز به تست تکمیلی پیدا کنند‪.‬‬ ‫ممکن است در تست ها‪ ،‬جنین هایی که سالم هستند‪ ،‬به صورت کاذب و اشتباه‪ ،‬پرخطر شناخته‬ ‫شوند؟‬ ‫بله! غربالگری به معنای بیماریابی و نه تشخیص بیماری است یعنی با غربالگری نمی توان یک بیماری را به طور‬ ‫قطعی تشخیص داد بلکه با غربالگری‪ ،‬افراد پرخطر را شناسایی می کنیم و میان افراد پرخطر‪ ،‬تست تشخیصی‬ ‫انجام و بیماری شناسایی می شود؛ بنابراین ممکن است در مراحل اولیه غربالگری‪ ،‬بسیاری از افراد‪ ،‬پرخطر شناخته‬ ‫شوند اما پس از انجام تست های تشخیصی و تکمیلی مشخص شود که سالم هستند و مشکلی ندارند‪.‬‬ ‫‪:‬تست هایتشخیصیتکمیلیتحتپوششبیمهقراردارند؟‬ ‫تستتشخیصیقطعیکهبه صورتارزیابیکاریوتایپبه روشامنیوسنتزیا‪ CVS‬صورتمی گیردتحتپوشش‬ ‫دقیق محسوب می شود تحت پوشش بیمه ها نیست‪.‬‬ ‫بیمه قرار دارد اما ‪ NIPT‬که یک غربالگری ‬ ‫ایا امنیوسنتز خطری برای مادر و جنین دارد؟‬ ‫اگر این ازمایش های تکمیلی به دست افراد متخصص و باتجربه انجام شود خطر زیادی به همراه ندارد و عارضه ان‬ ‫یک در ‪ 500‬است؛ ‪ NIPT‬یک روش کم تهاجمی است اما در امنیوسنتز از مایع دور جنین نمونه گیری می شود‪.‬‬ ‫در نهایت فکر می کنید راهکار افزایش تولد فرزندان سالم و اجرای غربالگری صحیح چیست؟‬ ‫من فکر می کنم کنترل هزینه های غربالگری صحیح‪ ،‬از هزینه تولد فرزندان معلول و دارای نقص ژنتیکی در‬ ‫جامعه کمتر است بنابراین وظیفه اخالقی و شرعی پزشکان است که پس از انجام ازمایش های غربالگری‪،‬‬ ‫خانواده هــا را از خطرات احتمالی موجود‪ ،‬اگاه کنند اما این توصیه نباید منجر به ترس در خانواده ها و در‬ ‫نتیجه سقط جنین شود بلکه باید تست های تکمیلی که در گروه های پرخطر و درصد کمی از زنان باردار نیاز‬ ‫به انجام ان است‪ ،‬بیشتر و ارزان تر در دسترس این افراد قرار بگیرد‪ .‬باید توجه داشت پروتکل هایی که برای‬ ‫غربالگری وجود دارد باید گام به گام و درست اجرا شود؛ دلیلی ندارد که وقتی مرحله اول غربالگری انجام‬ ‫نشده است برای فرد باردار ‪ NIPT‬تجویز شود‪.‬‬ ‫یعنی این اتفاق می افتد و برای برخی از زنان باردار‪ ،‬خارج از پروتکل درخواست انجام تست های‬ ‫تکمیلیدادهمی شود؟‬ ‫بله! در مواردی ممکن است این اتفاق بیفتد؛ ممکن است وحشتی در خانواده ها وجود داشته باشد که نکند فرزند‬ ‫معلول داشته باشند اما همه این موارد باید با مشاوره صحیح‪ ،‬حل شود؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که تمام‬ ‫غربالگری هامنجربهسقطجنیننمی شوندیعنیدرفرایندانجامغربالگری‪،‬ممکناستبابیماری هاییدرجنین‬ ‫مواجه شویم که قابل درمان در داخل رحم هستند مث ً‬ ‫ال برخی مشکالت قلبی‪ ،‬اریتمی ها‪ ،‬انسداد خروجی ادراری‬ ‫که باعث از بین رفتن کلیه های جنین می شود‪ ،‬در داخل رحم قابل درمان هستند‪ .‬دسته ای دیگر از ناهنجاری ها‬ ‫نیز هستند که با شناسایی بموقع و انجام تمهیداتی می توان به حفظ حیات نوزاد کمک کرد مث ً‬ ‫ال در جنین های‬ ‫مبتال به فتق دیافراگماتیک که از قبل شناسایی می شوند شرایط به هنگام تولد به نحوی مهیا می شود که بتوان با‬ ‫لوله گذاری بموقع‪ ،‬زندگی این نوزادان را نجات داد؛ ختم بارداری در ناهنجاری هایی رخ می دهد که منجر به ناتوانی‬ ‫شدید فرد می شوند و منجر به عسر و حرج می شوند یعنی سیستم پزشکی تصمیم نمی گیرد که بارداری ختم‬ ‫شود یا نه؛ سیستم پزشکی فقط تشخیص می دهد که بر اساس این تشخیص‪ ،‬برخی از زنان باردار که نیازمند‬ ‫سقط جنین شناخته می شوند و بر اساس قوانین موجود که پشتوانه فقهی دارند‪ ،‬مجوز ختم بارداری در موارد‬ ‫بسیار ناتوان کننده جنین داده می شود‪.‬‬ ‫یک فوق تخصص عفونی تاکید کرد؛‬ ‫عالئم مسمومیت در هوای الوده را با کرونا اشتباه نگیرید‬ ‫یک فوق تخصص عفونی‪ ،‬گفت‪ :‬برای تشــخیص مســمومیت‬ ‫ناشی از الوگی هوا یا ابتال به کرونا باید به پزشک مراجعه کرد‪،‬‬ ‫زیرا عوارض کرونا با الودگی هوا تقریبا یکسان است‪.‬‬ ‫علیرضــا فاطمی با اشــاره بــه اینکه الودگی هوا بــرای افراد‬ ‫معمولی تغییرات انی و لحظــه ای ایجاد نمی کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عالمت هایی همانند ســوزش چشم‪ ،‬ســردرد و حالت تهوع از‬ ‫جمله عالئم شایع الودگی هوا در افراد معمولی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الودگی هوا می تواند الرژی و بیماری های زمینه ای‬ ‫در مبتالیان به بیماری های ریوی را تشدید کند‪.‬‬ ‫فاطمی با اشــاره بــه اینکه افرادی کــه بیماری های زمینه ای‬ ‫الرژیک دارند ممکن است ابریزش بینی شدید تری در الودگی‬ ‫هوا در مقایســه با سایرین تجربه کنند خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫است تداخل بیماری های زمینه ای همانند الرژی با الودگی هوا‬ ‫در این افراد عوارضی مشابه با کرونا داشته باشد‪.‬‬ ‫این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه ســینوزیت هم می تواند‬ ‫ترشحات پشت حلق را در الودگی هوا افزایش دهد توضیح داد‪:‬‬ ‫این نشانه ها و عالئم نباید با کرونا اشتباه گرفته شود چرا که در‬ ‫افرادی که ریه های تحریک پذیر با الرژن ها دارند‪ ،‬ممکن است‬ ‫عالئمی همانند ســرفه‪ ،‬تنگی نفس که از شایع ترین نشانه های‬ ‫ابتالء به کووید ‪ ۱۹‬است‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه اب ریزش بینی‪ ،‬سوزش گلو‪ ،‬ترشحات پشت حلق و یا‬ ‫سرفه های تک تک می تواند از دیگر عالمت الودگی هوا باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معموالً ســردردهای مقطعی و ســوزش چشم از عالئم‬ ‫شایع کرونا نیست‪.‬‬ ‫فاطمی با بیان اینکه برای تشــخیص بین مسمومیت ناشی از‬ ‫الودگی هوا یا ابتالء به کرونا باید به پزشک مراجعه کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬عوارض کرونا با الودگی هوا تقریباً یکسان و خطرناک است‬ ‫با این تفاوت که کرونا اختالالتی همانند از دســت دادن حس‬ ‫بویایی و چشایی را معموالً به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی ســرگیجه‪ ،‬عدم توجه و فراموشــی لحظــه ای را از دیگر‬ ‫عالمت های الودگی هوا ذکر کــرد و گفت‪ :‬عالئم و اختالالتی‬ ‫که در مغز و اعصاب به واســطه ابتالء به کرونا ایجاد می شــود‬ ‫طوالنی مدت است و شاید ماه ها زمان بر باشد ولی در الودگی‬ ‫هوا بعد پاک شدن هوا سردرد‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬تهوع و استفراغ از‬ ‫بین می رود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه افزود‪ :‬خلطی که به علت الودگی‬ ‫هوا از گلو خارج می شــود‪ ،‬سیاه رنگ است‪ ،‬در حالی که خلط‬ ‫بیمار مبتال به کرونا معموالً روشن است و چنانچه عفونی شده‬ ‫باشد‪ ،‬رنگ سبز متمایل به زرد دارد و سرفه های ناشی الودگی‬ ‫هوا و کرونا تقریباً شبیه به هم هستند‪.‬‬ ‫فاطمی نســبت به قرارگیری طوالنــی در معرض الودگی هوا‬ ‫خصوصــاً در افراد در معــرض خطر هشــدار داد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫چنانچه مدت الودگی هوا طوالنی و پایدار باشــد‪ ،‬ممکن است‬ ‫عوارضی همانند سکته های مغزی را نیز در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از نشانه های کرونا را درد عضالت و قفسه سینه‬ ‫ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬عالمت های خستگی‪ ،‬کوفتگی و سرگیجه‬ ‫که نشــانه های مشــخص الودگی هواســت را با کرونا اشتباه‬ ‫نگیرید ضمن اینکه سر دردهای ناشی از الودگی هوا با مصرف‬ ‫مسکن ها بهبود می یابد‪ ،‬ولی سردردهای کرونا ممکن است به‬ ‫هر مسکنی جواب ندهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫شــاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ‪ 114‬قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه الوده است‪ .‬همچنین شاخص کیفیت هوا طی ‪ 24‬ساعت گذشته‬ ‫به طور میانگین بر روی عدد ‪ 76‬قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود‪ .‬تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ‪ 15‬روز هوای پاک‪ 190 ،‬روز هوای قابل قبول‪ 91 ،‬روز‬ ‫هوای ناســالم برای گروه های حساس جامعه و ‪ 15‬روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است‪ .‬این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل‪ ،‬پایتخت ‪ 25‬روز هوای پاک‪210 ،‬‬ ‫روز هوای قابل قبول‪ 87 ،‬روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ‪ 5‬روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است‪ .‬همچنین بیشترین دما برای روز جاری در تهران ‪ 6‬درجه و‬ ‫کمترین دما منفی ‪ 1‬درجه سانتی گراد پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫خانهمجللشهردارانتهرانبهچهکسیفروختهشد؟‬ ‫شهردار تهران زیر قولش زد!‬ ‫خانه مجلل شهرداران به یک شرکت فروخته شد‪ .‬حناچی وعده داده بود که این خانه را به کسی می فروشد که بلدوزر‬ ‫زیر ان نیندازد اما رئیس سازمان امالک شهرداری تهران گفت مالک می توانند در این ملک ‪ 5‬طبقه ساخت و ساز کند‪.‬‬ ‫‪ 11‬اذر سال گذشته پیروز حناچی سومین شهردار اصالح طلبان در دوره پنجم مدیریت شهری دستور فروش عمارت‬ ‫اقدسیه معروف به خانه شهرداران را در منطقه یک شهرداری تهران صادر کرد و تاکید کرد که این ملک باید نقدی‬ ‫فروخته شود و پول ان صرف هزینه های عمرانی شود‪.‬‬ ‫خانه شهرداران که در منطقه اعیان نشین تهران قرار دارد‪ ،‬محل سکونت چندین شهردار از جمله مرتضی الویری که در‬ ‫حال حاضر هم عضو پنجم شورای شهر است‪ ،‬بود‪ .‬در دوره فعلی شهرداری تصمیم گرفته شد که این ملک بی سر و صدا‬ ‫به فروش رسیده و اسباب واثاثیه ان که شامل فرش های گرانبها و تابلوهای خوشنویسی بود‪ ،‬به گفته برخی از مدیران به‬ ‫محلی در بوستان گفت وگو منتقل شد که البته با وجود پیگیری ها نتوانستیم از این محل دیدن کنیم‪.‬‬ ‫از هزینه‪ 400‬میلیونی برای بازسازی تا انتقال اسباب و اثاثیه‬ ‫نجفی اولین شهردار اصالح طلبان وقتی که روی کار امد دستور داد که ‪ 400‬میلیون تومان برای بازسازی این عمارت‬ ‫هزینه کنند‪ .‬فروش امارت اقدسیه اعضای شورای شهر را هم شوکه کرد‪ .‬ائینه کاری های خاص این بنا و همچنین تاریخ‬ ‫معاصری که داشت‪ ،‬باعث شد که برخی بگویند این ملک دارای ارزش است‪ .‬هر چند که مدیران شهری این موضوع را‬ ‫منکر شدند و تاکید کردند که این ملک بنای خاصی نیست‪.‬‬ ‫حناچی‪ :‬خانه را به هر کسی نمی فروشیم به کسی می دهیم که بلدوزر زیر ان نیندازد‬ ‫اما پیروز حناچی شــهردار تهران وعده داد که این خانه را به هر کسی نمی فروشیم و به کسی می دهیم که شرایط‬ ‫فعلی اش را حفظ و بلدوزر زیر ان نیندازد‪ .‬اما برخی کارشناسان واکنش های به صحبت های حناچی نشان دادند‪.‬‬ ‫اگر شهرداری ملک را به کسی بدهد که به شکل فعلی ان را حفظ کند‬ ‫باید پایین تر از قیمت منطقه بدهد‬ ‫پژمان پشم چی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دوره قالیباف تاکید کرد که این ملک در پهنه ای قرار‬ ‫دارد که مالک ان می تواند پنج طبقه ساخت و ساز کند و قطعا خریدار به دنبال حداکثر ارزش افزوده است‪ .‬اگر شهرداری‬ ‫بخواهد ملک را به کسی بدهد که به شکل فعلی ان را حفظ کند‪ ،‬باید پایین تر از قیمت منطقه بدهد که قطعاً به ضرر‬ ‫شهرداری است و اگر قرار باشد به قیمت روز بدهد و فرد هم ساخت و سازی نکند‪ ،‬این برخالف مقتضای ذات عقد است‬ ‫و باطل است‪ .‬کش و قوس ها ادامه داد‪ .‬کرونا فروش عمارت اقدسیه را به تاخیر انداخت‪ ،‬اما خبر رسید که باالخره عمارت‬ ‫اقدسیه معروف به خانه شهرداران به فروش رسیده است‪ ،‬اما کسی از جزئیات ان خبری ندارد‪ .‬حجت نظری عضو شورای‬ ‫شهر تهران بعد از فروش ملک اقدسیه اعالم کرد که نه خریدار ملک معلوم است و نه قیمت ان‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عدم‬ ‫شفافیت در نحوه کسب درامد گاهی گریبانگیر می شود‪ .‬چند ماه پیش شورا الیحه ای را تصویب کرد که طی ان امکان‬ ‫فروش چند ملک از امالک شهرداری را به وجود اورد‪ .‬اوالً درامد ان باید به حساب خزانه واریز شود که معلوم نیست این‬ ‫کار انجام شده یا خیر‪ .‬مشخصاً یک ملک به خانه شهرداران تهران معروف است فروخته شده‪ ،‬ولی نه خریدار ان معلوم‬ ‫است و نه قیمت دقیقی که ملک فروخته شده‪ .‬واکنش ها ادامه داشت و اظهارنظر در خصوص ملک اقدسیه تمامی‬ ‫نداشت‪ .‬محمدزاده رئیس اداره امالک و مستغالت شهرداری تهران امروز به خبرنگار فارس گفت‪ :‬به خانه شهرداران به‬ ‫مزایده گذاشته شده است‪ .‬مزایده هم تشریفات خاص خود را دارد‪ .‬اگر تا هفته پیش برنده بر روی سامانه قرار نگرفته‬ ‫بود‪ ،‬به این دلیل بود که بعد از مزایده باید قرارداد تنظیم و پس از طی مراحل اداری‪ ،‬اسم فرد روی سامانه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کسی که ملک را خریده فرد خاصی نیست و یک شرکت است‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که خانه شهرداران به چه کسی فروخته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬کسی که ملک را خریده فرد‬ ‫خاصی نبوده است یک شرکت بوده‪ ،‬ما موضوع پنهانی هم نداریم‪ .‬این ملک حدود ‪ 840‬متر بوده و هر متر ان ‪180‬‬ ‫میلیون تومان به فروش رســیده و در مجموع حدود ‪ 153‬میلیارد تومان پول دریافت کرده ایم‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که این پول در کجا هزینه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پول به خزانه شهرداری واریز می شود و صرف پروژه های عمرانی‬ ‫می شود‪ .‬این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که عده ای در خصوص رقم فروخته ملک انتقاداتی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اخرین معامله ای که در منطقه انجام شده و در سامانه ثبت شده بود‪ ،‬به قیمت هر مترمکعب ‪ 150‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫این ملک هم در یک کوچه قرار داشت و خریدار فقط می تواند در ان پنج طبقه بسازد‪ .‬ما ملک را به قیمت هر متر‬ ‫مربع ‪ 180‬میلیون تومان فروخته ایم‪.‬‬ ‫درجریاننیستم‪/‬ملکراباباالترینقیمتفروختیم‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که شهردار تهران اعالم کرده بود که خانه را به فرد خاصی می فروشیم و اجازه نمی دهیم‬ ‫بلدوزر زیر ان بیندازند‪ ،‬گفت‪ :‬من در جریان موضوع نیستم‪ ،‬اما ملک را به مزایده گذاشته و با باالترین قیمت فروخته ایم‬ ‫و خریدار می تواند پنج طبقه مسکونی در ان بسازد‪.‬‬ ‫وضعیت خانه شهرداران از حدود‪ 17‬سال پیش تاکنون‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬عمارت اقدسیه در سال ‪ 1379‬به شهرداری تهران واگذار شده و مدتها محل اقامت شهرداران بود‪.‬‬ ‫از زمانی که احمدی نژاد شهردار تهران شد‪ ،‬وضعیت تغییر و این عمارت در اختیار سازمان فرهنگی ‪ -‬هنری شهرداری‬ ‫قرار گرفت و بعد از ان در زمان قالیباف به اداره کل روابط عمومی واگذار شد‪ .‬اصل بر این است که بناهای فاخر نگهداری‬ ‫شود‪ ،‬اما اعضای شورای شهر معتقدند که نیازمند بودجه مالی هسند و برای فروش این ملک هم چراغ سبز نشان دادند‪.‬‬ ‫باالخره بعد از کش و قوس های فراوان این ملک فروخته شد‪ ،‬ملکی که وعده داده بودند به فرد خاصی بفروشند تا ان را‬ ‫تخریب نکنند‪ .‬اما حاال شهرداری نظرش تغییر کرده و می گوید مالک می تواند این ملک را تخریب و پنج طبقه ساخت‬ ‫و ساز کند‪ .‬البته در سال گذشته اعضا انتقاداتی داشتند که شهرداری اطالعاتی در خصوص عمارت نمی دهد و حجت‬ ‫نظری تاکید کرد که سامانه استعالمات طرح تفصیلی عمارت اقدسیه برای اعضای شورای شهر محدود است‪.‬‬ ‫نامه نمایندگان هم جلوی فروش خانه شهرداران را نگرفت‬ ‫البته برای جلوگیری از فروش خانه شهرداران‪ ،‬نمایندگان مجلس هم سال گذشته به میدان امدند و طی نامه ای به وزیر‬ ‫کشور و میراث فرهنگی خواستار جلوگیری از فروش این امارت شدند‪ ،‬اما شهرداری توجهی نکرد زیر قولش زد و این‬ ‫ملک را فروخت و در حال حاضر هم تاکید دارد مالک می تواند براساس طرح تفصیلی در این ملک ساخت و ساز کند‪.‬‬ ‫جامعه پرستاری دلخور از تبعیض های ازار دهنده‬ ‫جامعه پرســتاری کشور که همواره در خط مقدم مراقبت از بیماران قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در این یک ســال کرونایی نیز بر تالش خود افزوده است‪ ،‬اما با عدم‬ ‫تحقق وعده هایی که می شنوند‪ ،‬بی انگیزه شده اند‪ .‬روزهای کرونایی برای‬ ‫کادر درمان درگیر بیماران کووید ‪ ،۱۹‬به سختی می گذرد و در این بین‪،‬‬ ‫وعده هایی که شنوند اما نمی بینند که عملی شود‪ ،‬بیشتر از کرونا انها را‬ ‫ازار می دهد‪ .‬شاید اگر همین وعده ها نبود‪ ،‬حاال پرستاران برای خدمت به‬ ‫بیماران با انگیزه بیشتری تالش می کردند چون هیچ توقعی برای انها ایجاد‬ ‫نشده بود‪ .‬اما‪ ،‬وقتی می بینند و می شنوند که در راستای حمایت از حرفه‬ ‫سخت و پرمشقت پرستاری‪ ،‬قانونی در سال ‪ ۱۳۸۶‬به تصویب نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی رسیده و از ان روز تا امروز هنوز اجرایی نشده است‪،‬‬ ‫انگیزه ها رنگ می بازد‪ .‬در روزهای گذشته شاهد تجمع اعتراضی پرستاران‬ ‫بیمارستان میالد بودیم که از وعده هایی داده شده اما محقق نشده‪ ،‬گالیه‬ ‫داشتند‪ .‬مشابه این قبیل اعتراض های پرستاری را در سایر مراکز درمانی در‬ ‫مقاطع مختلف شاهد بوده ایم‪ .‬انچه در این بین مهم است‪ ،‬شعارهایی است‬ ‫که پرستاران را خسته کرده است‪.‬‬ ‫سختی هایایامکرونا‬ ‫با شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬به یکباره موج عظیمی از بیماران مبتال‬ ‫در بیمارستان های کشور بستری شدند‪ .‬عدم اشنایی با راه های مقابله با‬ ‫این ویروس‪ ،‬ســختی کار پرستاران را دوچندان نمود و باعث شد تا تعداد‬ ‫زیادی از نیروهای پرستاری در هنگام مراقبت از بیماران کرونا‪ ،‬درگیر این‬ ‫ویروس شــوند و به دنبال ان شاهد جان باختن تعدادی از پرستاران نیز‬ ‫بوده ایم‪ .‬وضعیت نیروهای پرستاری کشور در شرایط عادی نیز دچار کمبود‬ ‫است و همواره در این سال ها عنوان شده است که حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫پرستار نیاز داریم تا بتوانیم به شرایط استاندارد پرستاری در مقیاس های‬ ‫بین المللی برسیم‪ .‬این در حالی است که با شیوع کرونا‪ ،‬کمبود پرستار به‬ ‫شدت نمایان شد‪ .‬زیرا‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬هزار پرستار درگیر این ویروس شدند و‬ ‫در نتیجه ان‪ ،‬تعدادی از انها نتوانستند به خدمت مشغول شوند و الجرم‬ ‫به جرگه بیماران پیوستند‪ .‬همین مسئله باعث شد تا فشار کاری پرستاران‬ ‫دیگر‪ ،‬دو چندان شود‪.‬‬ ‫گالیهازتبعیض ها‬ ‫شاید مهم ترین علت کم رنگ شدن انگیزه پرستاران‪ ،‬نگاه های تبعیض امیز‬ ‫در نظام سالمت کشور است‪ .‬جامعه پرستاری معتقد است که همواره مورد‬ ‫تبعیض قرار گرفته و هر انچه را مستحق بوده اند‪ ،‬دریافت نکرده اند‪ .‬در این‬ ‫بین‪ ،‬اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در طول این سال ها‪،‬‬ ‫کم رنگ شــدن انگیزه ها را تشدید کرده است و در مقابل‪ ،‬شاهد اجرایی‬ ‫شدن مصوبات و ائین نامه هایی در راستای حمایت از حقوق جامعه پزشکی‬ ‫هستند‪ .‬همین موضوع‪ ،‬انگیزه های خدمت پرستاران را کم رنگ ساخته‬ ‫است‪.‬جامعهپرستاریبراینعقیدهاستکهسازمانصنفیپزشکانهمواره‬ ‫توانسته از جامعه پزشکی دفاع کند و در مقابل‪ ،‬سازمان صنفی پرستاران به‬ ‫دلیل نگاه های دولتی که در بدنه ان حاکم است‪ ،‬ان طور که باید نمی تواند‬ ‫از حقوق پرستاران دفاع کند و الجرم باید منتظر تصمیم گیری های وزارت‬ ‫بهداشت بمانند و چنانچه خبر خوشحال کننده ای از سوی مسئوالن وزارت‬ ‫بهداشت اعالم شد‪ ،‬ان وقت این سازمان صنفی پرستاران است که ان را‬ ‫در بوق و کرنا می کند تا خود را به پرستاران بچسباند‪ .‬در تجمع اعتراضی‬ ‫پرستاران بیمارستان میالد تهران که برای دومین بار در روزهای گذشته‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬حاضران با بیان اینکه حق کرونا به ما پرداخت نشــده است؛‬ ‫خواستاراجرای قوانینپرستاریشدند‪.‬اینپرستارانمعتقدندکهکارانهانها‬ ‫مدت ها است ثابت مانده و افزایش دستمزد پرستاران شامل حال انها نشده‬ ‫است‪ .‬در عین حال‪ ،‬حقوقی که پرستاران بیمارستان های دیگر دارند مانند‬ ‫حق کرونا‪ ،‬به رغم مطالبه گری بسیار‪ ،‬به انها پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫پیدا و پنهان کارانه پرستاران‬ ‫در سال‪ ۹۳‬متوسط دریافتی کارانه یک پرستار حدود یک میلیون تومان بود‬ ‫ولی االن ‪ ۲۰۰‬هزار تومان است‪ ،‬یعنی بعد از ‪ ۶‬سال نه تنها افزایشی نداشته‬ ‫که به یک پنجم رسیده است‪ .‬به طور مثال کارانه ‪ ۱۰‬ماه در سال ‪ ۹۳‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان می شد اما االن دو میلیون تومان را برای ‪ ۱۰‬ماه کارانه‬ ‫داده اند و با این روش معوقات کارانه را پرداخت کرده اند‪ .‬این روش حمایتی‬ ‫از پرستاران‪ ،‬نه تنها نمی تواند انگیزه های نیروهای پرستاری را افزایش دهد‪،‬‬ ‫بلکه به نظام سالمت نیز اسیب خواهد زد‪ .‬زیرا‪ ،‬نیروهای پرستاری در خط‬ ‫مقدم مراقبت از مردم و بیماران قرار دارند و این در حالی اســت که نوک‬ ‫پیکان تبعیض ها متوجه همین پرستاران است‪ .‬حاال که یک سال از دوران‬ ‫سخت کرونا را پشت سر گذاشته ایم‪ ،‬می توان به ارزش های حرفه پرستاری‬ ‫پی برد و قدردان خدمات پرستاران بود‪ .‬پرستارانی که با کمترین تجهیزات‬ ‫در روزهای نخست شیوع بیماری‪ ،‬برای حفاظت از جان بیماران‪ ،‬دست از‬ ‫جان خود شستند و حاال انتظار دارند بیشتر به انها توجه شود‪.‬‬ ‫اغازبرگزاریتمام الکترونیکمناقصاتشهرداریباامضایدیجیتال‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا‪ ،‬از برگزاری تمام الکترونیک مناقصات در شهرداری تهران خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تمام مراحل انجام معامالت و برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و‬ ‫با ابزار امضای دیجیتال انجام می شود‪ .‬محمد فرجود‪ ،‬با اشاره به ویژگی های جدید در‬ ‫سامانه معامالت شهرداری تهران‪ ،‬افزود‪ :‬با عملیاتی شدن فاز جدید این سامانه تمامی‬ ‫مراحل از انتشار اگهی تا دریافت و بارگذاری اسناد و مدارک الزم جهت شرکت در‬ ‫مناقصاتومزایده هاوهمچنینبرگزاریکمیسیون هایمعامالتیونیزصورت جلسه ها‬ ‫تماماً به صورت الکترونیک انجام خواهد شد‪ .‬وی درباره مزایای تمام الکترونیکی شدن‬ ‫فرایند مناقصات شهرداری تهران افزود‪ :‬الکترونیکی شدن و اعالن عمومی معامالت‬ ‫شهرداری‪ ،‬برای تمامی متقاضیان‪ ،‬فرصت هایی برابر ایجاد می کند و موجب حذف‬ ‫گردش کار دستی می شود‪ .‬با اجرایی شدن امضای دیجیتال در شهرداری تهران‪ ،‬ضمن‬ ‫حفظ کامل محرمانگی‪ ،‬ایجاد شفافیت و امکان نظارت حداکثری بر فرایندها را در پی‬ ‫دارد‪ .‬فرجود با اشاره به لزوم شفافیت و دسترسی اسان به اطالعات برای پیمانکاران‬ ‫اعالم کرد در حال حاضر کلیه اگهی ها و اســناد مربوط به مناقصات و مزایده های‬ ‫شهرداری تهران در سامانه تاالر معامالت منتشر شده و متقاضیان شرکت در معامالت‬ ‫می توانند نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد از این درگاه اقدام کنند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اجرای ازمایشی برگزاری الکترونیکی کمیسیون معامالت در سازمان فاوا افزود‪ :‬در‬ ‫فرایندتمام الکترونیککمیسیونمعامالت‪،‬پیمانکارانمتقاضیشرکتدرمناقصه ها‬ ‫باید یک بار گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضا و مهر سازمانی خود را با مراجعه‬ ‫به سامانه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام‪ ،‬ثبت نام و سپس جهت دریافت‬ ‫به دفاتر پیشــخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کنند و پس از ان‬ ‫می تواننداسنادمناقصهرابه صورتالکترونیکیامضاومهرنمایندودرسامانهمعامالت‬ ‫شهرداری بارگذاری کنند‪ .‬فرجود‪ ،‬یک ویژگی مهم این سامانه را رمزگذاری و امضای‬ ‫پاکت قیمت دانست‪ .‬در این فرایند‪ ،‬پاکت قیمت‪ ،‬با یک رمز ویژه توسط پیمانکاران‬ ‫رمزنگاری می شــود و صرفاً با توکن خاصی که در اختیار کمیسیون های معامالت‬ ‫شــهرداری قرار دارد‪ ،‬قابلیت گشایش می یابد و اطالعات قیمت های پیشنهادی در‬ ‫سامانهواردشدهوکمیسیونبراساسمحاسباتسیستمیهمچونمحاسباتقیمت‬ ‫عادله و ظرفیت ازاد پیمانکار‪ ،‬اقدام به تعیین برنده می کند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫الودگی به هوای تهران بازگشت‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫خالء قانونی تامین بیمه خسارات‬ ‫ناشی از حمله حیات وحش‬ ‫مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست گفت‪:‬‬ ‫در برابر اسیب حیات وحش به محصوالت کشاورزی خالء قانونی‬ ‫وجود دارد و الزم اســت که از طریق اصالح ضوابط و قوانین این‬ ‫مشکل برطرف شود‪ .‬شهاب الدین منتظمی درباره اخرین وضعیت‬ ‫پلنگ هرمزگانی که به دلیل گیر افتادن در تله در نهایت پایش‬ ‫قطع شــد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه این حیــوان نیاز به جراحی‬ ‫تخصصی داشــت بعد از انتقال به تهران‪ ۴۸ ،‬ســاعت در مرکز‬ ‫تیمار حیات وحش پارک پردیســان نگهداری شد و برای اینکه‬ ‫وضعیت سالمتی اش بررسی شود تصمیم بر این شد به یکی از‬ ‫مراکز دامپزشکی معتمد سازمان سپرده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از انجــام عمل جراحی این حیوان‪ ،‬باراجین به عنوان مرکزی که‬ ‫زیرساخت های الزم را برای حمایت و تیمار اعالم امادگی کرد و‬ ‫متعهد شد برای نگهداری از این حیوان شرایط مورد نیاز را فراهم‬ ‫کند و با موافقت سازمان محیط زیست به این مرکز منتقل شد‪.‬‬ ‫منتظمی با اشــاره به اینکه این پلنگ هرمزگانی د ر حال حاضر‬ ‫در مرکــز باراجین دوران نقاهت می گذارند درباره تصمیم نهایی‬ ‫ســازمان برای این حیوان توضیح داد‪ :‬این حیوان قرار اســت در‬ ‫باراجین بماند چون باید در یک مرکز تیمار باقی بماند تا شرایط‬ ‫حفاظت و ظرفیت باروری برایش فراهم باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬فع ً‬ ‫ال هیچ‬ ‫برنامه ای جز ایجاد رفاه و نگهداری برای این حیوان نداریم‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست درباره‬ ‫ایجاد اورژانس حیات وحش در کشور نیز اظهار داشت‪ :‬در سالهای‬ ‫گذشته دوره های امداد و نجات برگزار شده بود اما این ظرفیت ها‬ ‫باید به روز شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫دانش حیات وحش را در کشور نهادینه کنیم و اولویت اول ما به‬ ‫روز رسانی دانش دامپزشکان کشور است‪ .‬منتظمی گفت‪ :‬در قدم‬ ‫نخســت الزم است دامپزشکانی که به حوزه حیات وحش عالقه‬ ‫مند هستند‪ ،‬با ظرفیت سازی انچنان که شایسته کشور است این‬ ‫دانش را بیاموزند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬ما باید در زمینه فرهنگ سازی‬ ‫به جایی برسیم که چنین مشکالتی پیش نیاید که گونه ای این‬ ‫چنین در تله گیر بیفتد‪ .‬مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‬ ‫وحش سازمان محیط زیست در خصوص تامین بیمه خسارات‬ ‫ناشــی از حمله حیات وحش به مزارع و باغات نیز گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر محصوالت کشاورزی بیمه می شود اما در برابر اسیب حیات‬ ‫وحش خالئی وجود دارد و الزم است که از طریق اصالح ضوابط‬ ‫و قوانین این مشکل برطرف شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر این خال قانونی‬ ‫بر طرف شود شاهد کاهش شدید چنین اسیب هایی خواهیم بود‬ ‫و اگر دامدار اسیبی به محصوالتش وارد شود می تواند از تعارض‬ ‫ایجاد شده چشم پوشی کند‪.‬‬ ‫افتتاح ضلع شمالی ساختمان‬ ‫پالسکو در دهه فجر‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانــداری تهران از افتتاح ضلع‬ ‫شمالی ساختمان پالسکو در ‪ ۱۵‬بهمن ماه ایام دهه فجر خبر داد‪.‬‬ ‫غالمحسین ارام در این باره‪ ،‬گفت چهار سال پس از اتش سوزی و‬ ‫فرو ریختن ساختمان پالسکو و شهادت جمعی از اتش نشانان جان‬ ‫برکف‪ ،‬با ورود استانداری تهران ‪ ،‬فرمانداری تهران و با اهتمام بنیاد‬ ‫مستضعفان و اقدامات شهرداری تهران امروز شاهد اتمام عملیات‬ ‫مقاوم ســازی و ایمن سازی ضلع شمالی پالسکو هستیم و از ‪۱۵‬‬ ‫بهمن ماه ضلع شــمالی ساختمان پالسکو مورد افتتاح و به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫عوارض ساخت و ساز در تهران‬ ‫چقدر افزایش می یابد؟‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اخذ عوارض‬ ‫اصلی ترین منبع درامدی شهرداری جهت اداره شهر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش نرخ عوارض مختلف از جمله صدور پروانه های ساختمانی‬ ‫تابع تورم اســت‪ .‬زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر‬ ‫تهران ‪ ،‬درباره میزان افزایش عوارض صدور پروانه ساخت و ساز‬ ‫در تهران اظهار داشــت‪ :‬موضوع عوارض باید در صحن شورای‬ ‫شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد که یک فوریت بررسی نرخ ‪7‬‬ ‫نوع عوارض از جمله عوارض ورود به طرح ترافیک و پروانه های‬ ‫ســاختمانی نیز از جمله مباحثی است که اعضای شورای شهر‬ ‫بررسی های الزم در مورد تغییر ان انجام می دهند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه پس از بررسی تغییر عوارض مختلف از جمله عوارض‬ ‫طرح ترافیک و ساخت و ساز و تصویب در شورا‪ ،‬درامد حاصل‬ ‫از ان در بودجه شهرداری لحاظ می شود گفت‪ :‬اصلی ترین منبع‬ ‫درامد شهرداری برای اداره شهر اخذ عوارض است که این هفته‬ ‫با فوریت بررســی عوارض مدنظر قرار گرفته است‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه شــورای شهر تهران گفت‪ :‬بر اساس الیحه بودجه ای که‬ ‫پیروز حناچی شــهردار پایتخت روز گذشته به شورا ارائه کرد‬ ‫میزان بودجه شهرداری بیش از ‪ 47‬هزار میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شده بود که این بودجه به کمیسیون های مختلف جهت‬ ‫بررســی ارجاع شده و در تالشیم تا ‪ 17‬بهمن نظرات تجمیع و‬ ‫در کمیســیون تلفیق نتیجه نهایی اعالم شود‪ .‬نژادبهرام با بیان‬ ‫اینکه همچنین عوارض بر اســاس ماده ‪ 64‬قانون مالیاتی همه‬ ‫ساله تعیین و دریافت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که شهر متوقف‬ ‫نمی ماند و قیمت ها متاثر از شرایط اقتصادی و تورم است میزان‬ ‫عــوارض نیز تغییر می کند که روند تغییر بر اســاس جریانات‬ ‫اقتصادی حرکت خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪431‬‬ ‫مرضیه وحید دستجردی‪:‬‬ ‫نواقصغربالگریقابلاصالحاست‬ ‫شاعرانه‬ ‫کنون که بر کف گل جام باده صاف است‬ ‫به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است‬ ‫بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر‬ ‫چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است‬ ‫فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد‬ ‫که می حرام ولی به ز مال اوقاف است‬ ‫به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش‬ ‫که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است‬ ‫ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر‬ ‫که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است‬ ‫حدیث مدعیان و خیال همکاران‬ ‫همان حکایت زردوز و بوریاباف است‬ ‫خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ‬ ‫نگاه دار که قالب شهر صراف است‬ ‫خبر‬ ‫اهالی موسیقی برای مبتالیان‬ ‫به کرونا کنسرت می دهند‬ ‫دومین فستیوال موسیقی ققنوس برای ادای احترام به‬ ‫کادر درمان کشــور که در خط مقدم مبارزه با ویروس‬ ‫کرونا تالش می کنند‪ ،‬بهمن ماه امســال برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬در حالی که مجوز اجراهای صحنه ای در تهران پس‬ ‫از مدت ها صادر شــده است‪ ،‬دومین فستیوال موسیقی‬ ‫ققنوس برای ادای احترام به کادر درمان کشــور که در‬ ‫خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا تالش می کنند‪ ،‬بهمن‬ ‫ماه امسال برگزار خواهد شد‪ .‬محمدحسین توتونچیان‬ ‫(مدیرعامل شــرکت فرهنگی هنری ققنــوس) درباره‬ ‫جزییات این رویداد توضیح داد‪ :‬از انجایی که شــرایط‬ ‫تهــران درباره میــزان ابتال به ویــروس کرونا تا حدی‬ ‫تغییر کــرده و اجازه برگزاری اجــرای صحنه ای به ما‬ ‫داده شده است‪ ،‬قصد دارم از این فرصت برای برگزاری‬ ‫دومین فســتیوال موسیقی ققنوس استفاده کنم با این‬ ‫تفاوت که مخاطب فســتیوال ما قشر خاصی از جامعه‬ ‫خواهد بود‪ ».‬وی ادامه داد‪ :‬مخاطب فستیوال ما امسال‬ ‫پزشــکان‪ ،‬پرستاران و کادر درمان خواهند بود که االن‬ ‫دیگر حدود یک سال است‪ ،‬زندگی خود را وقف درمان‬ ‫بیمــاران مبتال بــه کووید ‪ ۱۹‬کرده اند‪ .‬در این راســتا‬ ‫جلســاتی با مدیرکل دفتر موسیقی و ‪ ۳‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کشور داشته ام تا لیســت بیمارستان هایی که‬ ‫درگیر کووید ‪ ۱۹‬بوده اند را در اختیار شــرکت ققنوس‬ ‫قــرار دهند‪ .‬توتونچیــان همچنین توضیــح داد‪ :‬روند‬ ‫شناســایی جامعه هدف ما به این گونه خواهد بود که‬ ‫بیمارستان های درگیر کرونا فهرستی از همکاران خود‬ ‫را به ما ارائه خواهند داد و ما خودمان را موظف کرده ایم‬ ‫که به پرسنل درمانی (نه فقط پزشکان و پرستاران‪ ،‬بلکه‬ ‫همه عزیزانی که در این امر‪ ،‬ســهیم بوده اند) به همراه‬ ‫یک نفر میهمان بلیــت اختصاص دهیم و به امید خدا‬ ‫در این فســتیوال به مدت ‪ ٧‬شب میزبان کادر محترم‬ ‫درمان باشــیم که در این مدت زحمات بســیار زیادی‬ ‫برای کشور کشــیده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت ققنوس در‬ ‫بخش دیگــری از صحبت هایش گفت‪ :‬درباره ســالن‬ ‫میزبان فستیوال‪ ،‬رایزنی های با سالن اسپیناس پاالس‬ ‫کرده ام که خوشبختانه با استقبال مدیران این مجموعه‬ ‫مواجه شده است‪ .‬نخستین فستیوال موسیقی ققنوس‬ ‫شهریور ماه ســال ‪ ۹۷‬به میزبانی سالن «تهران رویال‬ ‫هال» اسپیناس پاالس با حضور اساتید شهرام ناظری و‬ ‫گروه کامکارها‪ ،‬ساالر عقیلی و چند گروه موسیقی پاپ‬ ‫و تلفیقی برگزار شد‪.‬‬ ‫وزیر اسبق بهداشت با اعالم این مسئله که نواقص غربالگری زنان باردار دارای ایراداتی است که باید اصالح‬ ‫شوند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬ارسال ژنوم به خارج از کشور برای این موضوع چندسالی است که متوقف شده است‪.‬‬ ‫موضوع غربالگری زنان باردار به منظور شناسایی مشکالت احتمالی جنین در روزهای اخیر مورد بحث در‬ ‫محافل غیرعلمی قرار گرفته و برخی اظهار نظرها در این زمینه در شــبکه های اجتماعی دست به دست‬ ‫می شــود فارغ از اینکه صحت و ســقم ان مورد راســتی ازمایی قرار گرفته باشد‪ .‬به همین منظور برای‬ ‫اطالع از جزئیات نحوه انجام ازمایشات غربالگری‪ ،‬کشف امارهای دقیق مربوط به سقط های ناشی از ان‪،‬‬ ‫هزینه ازمایشات و برخی دیگر از ابهامات مطرح شده به سراغ دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق‬ ‫بهداشــت‪ ،‬مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان و متخصص زنان و زایمان رفتیم تا از‬ ‫حقایق شائبه های مطرح شده در این زمینه اطالع کسب کنیم‪ .‬وحید دستجردی ‪ ،‬با توضیح در خصوص‬ ‫حاشــیه های اخیر ایجاد شده پیرامون موضوع غربالگری بارداری زنان گفت‪ :‬در سال ‪ ۸۴‬چندین استفتاء‬ ‫از مقام معظم رهبری در خصوص ناهنجاریهای شدید جنینی گرفته شد‪ .‬یکی از استفتائات این است که‬ ‫«ایا می توان با تشخیص قطعی بیماری در جنین هایی که دچار عیوب ژنتیک بوده و یا مادر انها در طول‬ ‫دوران بارداری به برخی بیماری های عفونی شدید مبتال شده اند‪ ،‬قبل از دمیده شدن روح یعنی قبل ‪ ۴‬ماه‬ ‫و ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬جنین را سقط کرد؟»‪ .‬پاسخ مقام معظم رهبری نیز این است که «اگر نگهداری طفل معلول‪،‬‬ ‫عقب مانده و ناقص الخلقه برای والدین دارای زحمت و مشقت بیش از حد متعارف باشد‪ ،‬به مقداری که در‬ ‫عســر و حرج وارد می شود‪ ،‬اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در ان مانع ندارد‪ .‬این متخصص زنان‬ ‫و زایمان افزود‪ :‬چندین استفتاء دیگر نیز از حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای با این موضوع گرفته شده‬ ‫و به دنبال این استفتائات در سال ‪ ۸۴‬یک ماده واحده مبنی بر اینکه بیماری های ژنتیکی و خونی شدید‬ ‫جنین که موجب ایجاد عسر و حرج می شود‪ ،‬قبل از ولوج روح و با تشخیص سه پزشک اجازه سقط خواهند‬ ‫داشت‪ ،‬در مجلس تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس علم پزشکی‬ ‫در همه جای دنیا و در ایران ‪ ۲‬الی ‪ ۲.۵‬درصد از جنین ها مبتال به ناهنجاری های بزرگ و ‪ ۸‬درصد دچار‬ ‫ناهنجاری های کوچک هستند‪ .‬این قانون نیز درباره ناهنجاری های بزرگ است نه کوچک‪.‬‬ ‫امار سقط های درمانی سال گذشته ‪ ۶۴‬صدم درصد کل تولدها بوده است‬ ‫مشــاور رئیس ســازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان تصریح کرد‪ :‬در ســال گذشته حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫درخواست سقط درمانی به علت ناهنجاریهای شدید جنینی و مشکالت و مخاطرات جدی مادری به سازمان‬ ‫پزشکی قانونی داده شد که از این میان سازمان پزشکی قانونی به ‪ ۹‬هزار مورد اجازه سقط درمانی داد‪ .‬از این‬ ‫تعداد نیز ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۶۰‬مورد به دلیل ناهنجاری های جنینی شدید ساختاری مانند عدم انانسفالی و‪ ...‬و‪ .‬و‬ ‫مابقی به دلیل مشکالت و ناهنجاری های ژنتیکی مانند تریزومی ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۸‬و ‪ ،۲۱‬سندروم ادواردزو ‪SLOS‬‬ ‫دارای مجوز ســقط درمانی صادر شــد‪ .‬حدود ‪ ۶۰۰‬مورد نیز به دلیل مشکل و مخاطره جدی مادری برای‬ ‫نجات جان مادر اجازه سقط گرفتند‪ .‬این رقم در مقابل تولد یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نوزاد در سال ‪ ،۹۸‬برابر‬ ‫با ‪ ۶۴‬صدم درصد است که این ‪ ۶۴‬صدم درصد سقط درمانی نمی تواند موجب کاهش جمعیت باشد‪ .‬وی‬ ‫با توضیح در خصوص نحوه ازمایش های غربالگری توضیح داد‪ :‬به طور کلی یک ازمایش غربالگری خون در‬ ‫هفته دوازدهم بارداری انجام می شود که این ازمایش حدود ‪ ۹۴‬درصد سالمت جنین را نشان می دهد‪ ،‬بعالوه‬ ‫باید خاطر نشان ساخت که بیش از ‪ ۹۰‬درصد مادران باردار به صورت داوطلبانه قصد غربالگری را دارند‪.‬‬ ‫حمایت بیمه پایه از ازمایشات اولیه غربالگری‬ ‫وزیر اسبق بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه انجام این ازمایش های غربالگری هزینه باالیی نداشته‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬میزان هزینه ازمایش دابل تســت در هفته دوازدهم به طور ازاد کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار تومان اســت که‬ ‫همین ازمایش نیز تحت پوشش بیمه پایه قرار دارد‪ .‬دستجردی ادامه داد‪ :‬به هیچ وجه در غربالگری اجبار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در کتاب های علم پزشکی نیز این امر تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق متخصصان‬ ‫زنان و زایمان نیز غربالگری را تنها به عنوان یک امکان علمی برای اطالع از سالمت جنین به مادر پیشنهاد‬ ‫می دهند و در صورت عدم تمایل مادر غربالگری انجام نمی شــود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هیچکس نمی گوید که‬ ‫غربالگری بدون ایراد است بلکه قطعاً مانند دیگر موضوعات نواقصی دارد که باید به جای حذف کلی ان‪،‬‬ ‫اصالحات الزم در مورد ان انجام شود‪.‬‬ ‫ارسال ژنوم به خارج از کشور کذب محض است‬ ‫وی با اشــاره به موضوع ارســال ژنوم مردم به خارج از کشور تصریح کرد‪ :‬در صورت نتیجه مشکوک و یا‬ ‫پر خطر غربالگری‪ ،‬مادر تحت ازمایش خون تشخیصی به نام «دی ان ای بدون سلول» قرار می گیرد که‬ ‫این ازمایش در ایران انجام می شود و این موضوع که ژنوم مردم ایران برای این ازمایش به خارج از کشور‬ ‫ارسال می شود‪ ،‬کذب است و بر اساس اطالعات دقیق‪ ،‬این ازمایش در داخل کشور و توسط ازمایشگاه های‬ ‫داخلی انجام می شود‪ .‬وزیر اسبق بهداشت و درمان خاطرنشان کرد‪ ۹۴ :‬درصد از کسانی که ازمایشات اولیه‬ ‫غربالگری را داده اند و سالم اعالم می شوند‪ ،‬به ازمایشات تکمیلی نیازی ندارند و ازمایش خون دی ان ای‬ ‫بدون سلول برای حدود ‪ ۵‬درصد افرادی که جواب ازمایش اول انها مشکوک یا پر خطر گزارش شده‪ ،‬انجام‬ ‫می شــود‪ .‬هزینه ازمایش دی ان ای بدون سلول بین ‪ ۳‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون تومان بوده که هنوز تحت پوشش‬ ‫بیمه های پایه قرار نگرفته است‪ .‬البته وزارت بهداشت در تالش است بتواند این ازمایشات را تحت پوشش‬ ‫بیمه پایه قرار دهد‪ .‬دســتجردی در پاسخ به این سوال که ایا پزشکان برای انجام سقط جنین های دارای‬ ‫مشکل‪ ،‬مادران را اجبار می کنند یا خیر گفت‪ :‬هیچ اجباری وجود ندارد و برای انجام ازمایشات غربالگری‬ ‫نیز پزشکان تنها به مادران پیشنهاد می دهند‪ .‬در صورت وجود هر گونه مشکل در ازمایش غربالگری نیز‬ ‫هیچ اجبار و تشویقی برای سقط انجام نمی شود و تمامی این موارد با تصمیم مستقیم والدین انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مراحل سقط قانونی جنین اظهار داشت‪ :‬مواردی که طبق ازمایش غربالگری و اعالم نظر‬ ‫پزشک به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند‪ ،‬حتماً بایستی تائید کاریوتایپ ناهنجاری ژنتیکی که توسط‬ ‫امینیوسنتز صورت می گیرد را ارائه دهند و یکی از موارد مورد نظر سازمان پزشکی قانونی سن جنین قبل‬ ‫از ولوج روح اســت که باید کمتر از ‪ ۱۸‬هفته و ‪ ۶‬روز باشــد و حتی اگر یک روز بیشتر از این تاریخ باشد‪،‬‬ ‫با وجود هر نوع ناهنجاری و مشکل باز هم اجازه سقط داده نمی شود‪ .‬این متخصص زنان و زایمان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۱۲‬هزار مورد به دلیل انجام ازمایشات غربالگری و وجود ناهنجاری کوچک یا بزرگ‬ ‫در جنین تقاضای ســقط داشتند که از این تعداد تنها ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۶۰‬مورد اجازه سقط را دریافت کردند‪.‬‬ ‫در این میان اگر کسی هم با علم به این مساله قصد نگهداری فرزند خود را داشته باشد هیچ گونه مشکلی‬ ‫وجود ندارد و از سوی پزشکان مورد حمایت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عدم تاثیر سقط های درمانی در کاهش جمعیت‬ ‫مشــاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با بیان اینکه موارد سقط درمانی جزو مصادیق‬ ‫ضد جمعیتی نیســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در گذشته در صورت مشخص شدن وجود مشکل برای جنین و عدم‬ ‫مجوز قانونی برای انجام سقط درمانی‪ ،‬شاهد سقط های غیرقانونی بودیم که بسیار خطرناک است و برای‬ ‫مادر تبعات فراوانی داشــت‪ ،‬اما در حال حاضر در صورت مشــخص شدن نقص جدی این کار به صورت‬ ‫قانونی و علمی و با کمترین خطر برای مادر انجام می شــود‪ .‬دســتجردی خاطرنشان کرد‪ :‬این در حالی‬ ‫اســت که برخی می گویند که مادران بالفاصله پس از وجود یک مشکل در ازمایش غربالگری اول‪ ،‬اقدام‬ ‫به ســقط می کنند اما اص ً‬ ‫ال روند سقط درمانی و اجازه پزشکی قانونی برای سقط بدین شکل نیست‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این ارقامی که گفته می شود ‪ ۲۰‬هزار نفر سقط درمانی می کنند‪ ،‬حقیقت ندارد‪ .‬اگر دولت‬ ‫و مجلس به دنبال کمک هستند باید به جای بزرگ کردن موضوع‪ ،‬ازمایش «دی ان ای بدون سلول» را‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار دهند‪ .‬این موضوع نیازی به تاییدیه مجلس هم ندارد و تنها بسته به توافق وزارت‬ ‫بهداشت و سازمان های بیمه گر است‪ .‬مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با توضیح‬ ‫درباره شــائبه های ایجاد شده در خصوص مضرات غربالگری برای مادران و ایجاد فشارهای روانی در زنان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬قطعاً انجام تست های غربالگری و اطمینان یافتن مادر از سالمت جنین ایجاد اضطراب نمی کند‬ ‫بلکه ممنوعیت انجام این ازمایشات و عدم اطمینان مادر از سالمت جنین عامل ایجاد اضطراب و استرس‬ ‫برای مادران باردار است‪ .‬این متخصص زنان و زایمان با توضیح درباره ‪ ۱۶‬درصد خطای کاذب ازمایشات‬ ‫غربالگری عنوان کرد‪ :‬تمامی ازمایشات در رده های مختلف و در همه جای جهان دارای مقداری خطا است‬ ‫و این ازمایش نیز مستثنی نیست‪ .‬اما باید این ازمایشات در ازمایشگاه های مرجع و تخصصی کشور انجام‬ ‫شــود‪ .‬ازمایشــگاه های مرجع رنج حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد مثبت کاذب دارند که برابر با نرم جهانی است‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این سوال که تمامی شهرها و شهرستان های کشور مجهز به این ازمایشگاه ها نیستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬راه حل این موضوع بســیار ساده است ما باید به جای ممنوع کردن انجام این ازمایشات‪ ،‬نسبت به‬ ‫اســتاندارد سازی ازمایشگاه ها اقدام کنیم و وزارت بهداشت در جهت توسعه ازمایشگاه های استاندارد در‬ ‫نقاط مختلف کشور اقدام کند‪ .‬این متخصص زنان و زایمان ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشت می تواند با برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی کوتاه مدت برای تمامی ازمایشگاه های کشور و استاندارد سازی تجهیزات مورد نیاز انها‬ ‫و ابالغ پروتکل های انجام ازمایشات الزم به این ازمایشگاه ها‪ ،‬ازمایشگاه های مرجع استاندارد برای این امر‬ ‫مهم را ایجاد و به ازمایشگاه هایی که استانداردهای الزم برای ازمایشات غربالگری سالمت جنین را ندارند‪،‬‬ ‫تا قبل از تکمیل شدن اجازه فعالیت ندهد‪.‬‬ ‫ماجرای مصوبه اخیر مجلس درباره «حذف غربالگری»‬ ‫وی با اشــاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف غربالگری از شــبکه بهداشت عنوان کرد‪ :‬براساس متن‬ ‫ماده ‪ ۴۰‬طرح تعالی جمعیت‪ ،‬غربالگری باید از شبکه بهداشت حذف شود‪ .‬یک سوم از زنان کشور تحت‬ ‫پوشــش شبکه بهداشت هستند و دو ســوم باقی مانده نیز خارج از شبکه بهداشت قرار دارند‪ .‬از سال ‪۹۵‬‬ ‫انجام غربالگری در شــبکه بهداشت گنجانده شده و حال با حذف این امر از این شبکه شاهد عدم امکان‬ ‫انجام ازمایش های غربالگری برای زنان تحت پوشش شبکه بهداشت به ویژه در روستاها و مناطق حاشیه ای‬ ‫هستیم‪ .‬مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان تصریح کرد‪ :‬در ادامه این ماده امده است؛‬ ‫هر گونه تشویق‪ ،‬اجبار و اکراه برای غربالگری از سوی پزشکان ممنوع است و اگر در مسیر غربالگری به هر‬ ‫دلیل سقط انجام شود پزشک مربوطه مسئول است‪ .‬این موارد باعث می شود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد از سقط های‬ ‫بی دلیل و خود به خودی در کشــور‪ ،‬برگردن پزشــکان بیفتد‪ .‬وی با بیان اینکه در کشور بیش از ‪۴۵۰۰‬‬ ‫متخصص زنان و زایمان داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی که هر خانم باردار از رویه تشخیصی و درمانی پزشک‬ ‫خود رضایت نداشته باشد یا حس کند که ان پزشک قصد اجبار به غربالگری دارد‪ ،‬با توجه به تعدد پزشکان‬ ‫زنان در کشور‪ ،‬امکان انتخاب پزشک دیگری برای وی وجود دارد‪.‬‬ ‫امکان اصالح نواقص غربالگری به جای حذف ان‬ ‫مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با بیان اینکه ابراز مسائل غیر علمی غربالگری تنها‬ ‫به این موضوع اســیب می زند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمامی اشکاالت و اعتراضات موجود به غربالگری قابل اصالح‬ ‫است و با چند ائین نامه و دستورالعمل مسائل قابل حل بوده و در حال حاضر دستورالعمل های مربوط به‬ ‫انجام غربالگری در حال اصالح است‪ .‬هم اکنون نیز دست اندرکاران غربالگری در وزارت بهداشت اقدام به‬ ‫بازبینی مجدد دستورالعمل ان کرده و از سال گذشته نیز اصالحیه غربالگری در کشور در حال اجرا است‪.‬‬ ‫دستجردی تصریح کرد‪ :‬انجام غربالگری از سال ‪ ۹۵‬وارد شبکه بهداشت شده و ممکن است اجرای ان دارای‬ ‫نواقصی باشد با این حال باید نسبت به اصالح این نواقص اقدام کنیم نه اینکه به طور کلی ان را حذف یا‬ ‫متخصصین را از انجام ان بترسانیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی وزیر کشور‪:‬‬ ‫فضای سرد و ساکت انتخابات باید فعال تر شود‬ ‫وزیر کشــور با ابراز نگرانی از فضای سرد و ساکت انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫اقتضا می کند احزاب و گروه های سیاسی فعال تر شوند تا انتخابات باشکوهی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه پس از نشست با‬ ‫استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬چهار مساله امنیت‪،‬‬ ‫انتخابات‪ ،‬معیشت و سالمت مردم در دستور کار این نشست قرار داشت‪.‬‬ ‫وزیر کشور ادامه داد‪ :‬به رغم فشارها و شرایط سخت اقتصادی و مشکالت‬ ‫ناشــی از تحریم و مشکالت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا که در حوزه‬ ‫مشاغل و کسب و کار نقصانی بزرگ ایجاد کرده بود‪ ،‬امنیت کشور قابل‬ ‫قبول بود و نظارت ها‪ ،‬کنترل ها و مدیریت به موقع و مناسب انجام می شد و‬ ‫مسووالنهمبهموقعپاسخگوینیازهایمردمبودند‪.‬رحمانیفضلیتصریح‬ ‫کرد‪ :‬تاکید شد نظارت دقیق تر و فعال تر در مرزهای غربی اعمال و از تمام‬ ‫امکانات برای تقویت مرزهای شرقی کشور استفاده شود‪ .‬همچنین کنترل‬ ‫و چگونگی هزینه هایی که دولت در این منطقه داده است‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫رییس شورای امنیت کشور افزود‪ :‬بحث امنیت انتخابات در نشست مطرح‬ ‫شد و اطلس امنیت انتخابات درحال تهیه شدن است و این اطلس هر ماه‬ ‫تغییرمی کندوتاکنونمشکلخاصیدراینحوزهنداشتیم‪.‬رحمانیفضلی‬ ‫انتخابات را مهمترین مساله سیاسی کشور توصیف و اظهارکرد‪:‬هنوز فضای‬ ‫سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و‬ ‫بازتاب و انعکاس خاصی را نشان نداده است‪ .‬وقتی این دوره از انتخابات را‬ ‫با ‪ ۴‬سال گذشته مقایسه می کنیم برای ما کمی نگران کننده است‪ .‬وزیر‬ ‫کشور با بیان اینکه در دور قبلی انتخابات افرادی که اعالم امادگی کرده‬ ‫بودند دو برابر امار و ارقامی است که االن داریم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این فضای‬ ‫سرد و ساکت در حوزه اجتماعی و سیاسی اقتضا می کند که فعالیت و کار‬ ‫بیشتری از منظر گروه های سیاسی و احزاب انجام شود تا بتوانیم مقدمات‬ ‫ان را فراهم کنیم و به استقبال یک انتخابات باشکوه برویم‪ .‬رحمانی فضلی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای داشتن یک دولت با اقتدار‪ ،‬کارامدتر و با پشتوانه حمایت‬ ‫بیشتر از مردم الزم است انتخاباتی باشکوه داشته باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اموزش‬ ‫از منظر وزارت کشــور یکی از مقدمات انتخابات است که اموزش به طور‬ ‫مستمر در حال انجام است‪ .‬هیات های اجرایی در سراسر کشور فعالیت‬ ‫و حدود یک و نیم میلیون نفر در سراسر کشور به ستاد انتخابات کمک‬ ‫می کنند که بعضی از انها بیرون از مجموعه وزارت کشور هستند‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی با بیان اینکه چاپ تعرفه ها شــروع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم در‬ ‫حوزه سیاسی بتوانیم انتخابات را موثرتر و بهتر پیش ببریم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 459

روزنامه خوب 459

شماره : 459
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه خوب 458

روزنامه خوب 458

شماره : 458
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه خوب 457

روزنامه خوب 457

شماره : 457
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!