روزنامه خوب شماره 430 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 430

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 430

روزنامه خوب شماره 430

‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 430‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 11‬جمادی االول‪ 25 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫ک میلیون و‪ 800‬هزار تومان می شود‬ ‫حقوق سربازان حداقل ی ‬ ‫انگیـزهخدمـت!‬ ‫ماجرای بلوکه شدن‬ ‫مطالبات شهرداری توسط‬ ‫وزیر اقتصاد‬ ‫رایمثبتکمیسیون‬ ‫تلفیق به دو برابر شدن‬ ‫یارانه ها در سال اینده‬ ‫ارز‪ 4200‬تومانی‪ ،‬عامل قاچاق‬ ‫‪ 60‬درصدی دارو از کشور‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫معاون فنی گمرک ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫توضیحاتحناچی‬ ‫درباره بودجه افشای فساد در الیحه‬ ‫شهرداری و‪ 2‬شهردار بازداشتی تهران‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫ورودخودروهایلوکسوامریکایی‬ ‫مناطقبهشهر هایاطرافتبعات‬ ‫اجتماعیدارد‬ ‫دکترروحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت‪:‬‬ ‫مردمنسبتبهافقروشنایندهاقتصاد‬ ‫کشوراطمینانداشتهباشند‬ ‫تراکنش هابررسیشد!‬ ‫جزئیاتنمایشفیلمهایفجردرسینماهایمردمی‬ ‫در روند بررسی الیحه بودجه ‪ 1400‬شهرداری مطرح شد؛‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫نامهرئیسانجمنژنتیکپزشکیایران‬ ‫بهمجلسبهدلیلحذفغربالگری‬ ‫در دوران بارداری‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫‪ 30‬درصد ظرفیت سالن ها‬ ‫دراختیارتماشاگران‬ ‫نظری‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫زمستان تمام شد؛ بگذاریم‬ ‫مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند!‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫نحوهشناساییافراددرطرحکمکمعیشتیکرونا‬ ‫بودجه سال‪1400‬‬ ‫رویاییبستهشدهاست‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫جهانگیریمعاوناولرئیسجمهور‪:‬‬ ‫مشتریانفاقدکدشهابباچهمحدودیت هاییمواجهمی شوند؟‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫با فروش اموال شهر به دنبال کسب درامد‬ ‫برایشهردارینباشیم‬ ‫ورود اولین بخش واکسن کرونا‬ ‫به کشور طی روزهای اتی‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫گام به گام در مسیر شفاف سازی!‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫معاون فنی گمرک ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورودخودروهایلوکس‬ ‫وامریکاییمناطقبهشهر های‬ ‫اطرافتبعاتاجتماعیدارد‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان می شود‬ ‫حقوق سربازان حداقل ی ‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫اخبار‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی‪ ،‬عامل قاچاق‬ ‫‪ 60‬درصدی دارو از کشور‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در بخش‬ ‫دارو بایــد گفت بیــش از ‪ ۶۰‬درصد داروی کــه با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد کشور می شده‪ ،‬قاچاق می شود‪ .‬جواد نیک بین‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس‪ ،‬درباره حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی دارو و نهاده های دامی گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با هدف‬ ‫کاهش قیمت کاالهای اساسی به نهاده های دامی‪ ،‬دارو و برخی‬ ‫کاالهای مصرفی مردم پرداخت می شد‪ .‬علی رغم تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساســی‪ ،‬متاسفانه شاهد تورم‬ ‫‪ ۷۰‬الی ‪ ۹۰‬درصدی در کاالهای مشمول این ارز بوده ایم‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در بخش دارو باید گفت بیش از ‪ ۶۰‬درصد داروی‬ ‫که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کشور می شده‪ ،‬قاچاق می شود‪.‬‬ ‫تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی‪ ،‬داللی ها‪ ،‬رانت خواری ها و‬ ‫ویژه خواری ها‪ ،‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس در ادامه گفت‪ :‬صحبت های مطرح می شــود‪،‬‬ ‫مبنــی بر اینکه نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را افزایش دهیم که ان‬ ‫هم پذیرفتنی نیســت و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تصمیم کمیســیون تلفیق درخصوص‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پسندیده است‪ .‬امیدواریم دولت هم‬ ‫در این زمینه همراهی کند‪ .‬نیک بین در پایان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫سال اینده دیگر شاهد ارز دونرخی نخواهیم بود‪ .‬مابه التفاوت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با نیما باید مســتقیم و به صورت نقدی به‬ ‫مردم پرداخت شــود‪ .‬دربخش دارو هم باید ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ان حذف شود و منابع مالی حاصل از ان از طریق بیمه های‬ ‫خدمات درمانی به مردم پرداخت شود‪.‬‬ ‫پیش فروش ‪ 7‬محصول‬ ‫ایران خودرو برای تحویل ابان ‬ ‫تا دی ‪1400‬‬ ‫اخرین پیش فروش حداکثر یک ساله ایران خودرو مربوط به‬ ‫خودرو تارا‪ ،‬محصول جدید این شــرکت در دومدل دستی و‬ ‫گ بوده اســت که حدودا دو هفته پیش‬ ‫اتوماتیک با تنوع رن ‬ ‫(‪ ۲۰‬دی ماه) اجرا شــد‪ .‬در این طرح در مجموع ‪ ۳۵۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۳‬نفر ثبت نام کرد ه بودند که از این تعداد ‪ ۳۲۳‬هزار و ‪۷۲۰‬‬ ‫نفر واجد شــرایط بوده و از میان ان ها ‪ ۱۰‬هزار نفر به عنوان‬ ‫برنده مشخص شدند‪ .‬اکنون در جدیدترین برنامه فروش این‬ ‫شرکت در قالب پیش فروش حداکثر یک ساله‪ ،‬هفت محصول‬ ‫دناپالس‪ ،‬راناپالس‪ ،‬سور ن پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ،۲‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫با ســقف شیشــه ای‪ ،‬پژو پارس بنزینی و پژو پارس با موتور‬ ‫‪ TU۵‬با موعد تحویل ابان تا دی ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬و با ارزشی‬ ‫مطابق قیمت خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد به اجرا‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬مهلت ثبت نام برای شرکت در این مرحله از‬ ‫پیش فروش ایران خودرو‪ ،‬از امروز (یکشنبه) به مدت سه روز (تا‬ ‫روز سه شنبه ‪ ٧‬بهمن ماه) اجرا می شود‪ .‬مشتریان نهایی حداکثر‬ ‫ســه روز پس از مهلت ثبت نام و احراز هویت ان ها‪ ،‬در حضور‬ ‫نهادهای نظارتی و با روش قرعه کشی انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫تراکنش های بدون کد یا شناسه‬ ‫ملی پذیرش نمی شوند‬ ‫بانک مرکزی در راستای شفافیت هویت صاحبان تراکنش های‬ ‫بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر‪ ،‬نسبت به راه اندازی «سامانه‬ ‫نهاب» با همکاری سازمان هایی از جمله «ثبت احوال کشور»‪،‬‬ ‫«ثبت شرکت ها»‪« ،‬وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط‬ ‫اقدام کرده است که بدین منظور‪ ،‬از امروز تمام تراکنش های‬ ‫فاقد «کد شهاب» در «ســاتنا» برگشت می خورند‪ .‬گفتنی‬ ‫است که «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی»‬ ‫و «شناســه ملی» برای اشــخاص حقوقی است و این اقدام‬ ‫بانک مرکزی بالفاصله در سایر سامانه های بین بانکی و پس‬ ‫از ان در سامانه های درون بانکی اجرا می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬افراد‬ ‫حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک‬ ‫اظهار نکرده باشــند‪ ،‬نمی توانند از خدمات بانکی بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬همچنین‪ ،‬این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطالعات‬ ‫هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است‪،‬‬ ‫تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را که‬ ‫فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند‪ .‬در این بین‪ ،‬الزم‬ ‫است بدانید که ساتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش‬ ‫و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری‬ ‫را به صورت انفرادی و انی انجام می دهد‪.‬‬ ‫در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع‬ ‫حســاب (جاری‪ ،‬پس انداز و کوتاه مدت) هستند‪ ،‬می توانند‬ ‫نســبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ‪ ۱۵‬میلیون تومان)‬ ‫به حســاب خود و یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می دهد‬ ‫تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی‬ ‫بانک حواله هایی با مبالغ بیش از ‪ ۱۵‬میلیون تومان را به هر‬ ‫حسابی در هر بانکی انتقال دهند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ‪ 1400‬از مصوبه این کمیسیون در قالب کمیته تبصره ‪ 14‬برای تعیین حقوق سربازان خبر داد و گفت‪ :‬با این مصوبه‪ ،‬حقوق سربازان در سال‬ ‫اینده یک میلیون و ‪ 800‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬در قالب کمیته تبصره ‪۱۴‬‬ ‫گفت‪ :‬با مصوبه امروز حاضران در این جلسه‪ ،‬حقوق سربازان در سال اینده ‪ ۷۵‬درصد حقوق پایور تعیین شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حقوق پایور‪ ،‬کمترین حقوق پایه در نیروهای مسلح‬ ‫اســت‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای اســامی اظهار داشت‪ :‬براساس این مصوبه حداقل حقوق سربازان در سال اینده یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان خواهد بود که در‬ ‫موارد مختلف‪ ،‬مزایای سربازان از جمله حق مناطق مرزی‪ ،‬حق منطقه بد اب و هوا و‪ ...‬به ان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورود خودروهای لوکس و امریکایی مناطق به شهر های اطراف تبعات اجتماعی دارد‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۷‬و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق ازاد هم شد‪،‬‬ ‫اما براساس تفاهم نامه ابان ماه ‪ ۱۳۹۸‬بین شورایعالی مناطق ازاد و پلیس راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق ازاد‬ ‫در صورت موافقت سازمان های متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره گذاری بالمانع اعالم شده است‪ .‬با این‬ ‫وجود مناطق در اقدام برای جابجایی خودرو فی مابین خود با موانعی از سوی گمرک ایران مواجه شده و در این رابطه‬ ‫مکاتباتی با این سازمان و البته سایر مراجع داشته اند‪.‬‬ ‫مکاتبات پی در پی برای حل مشکل ترانزیت خودروهای امریکایی‬ ‫در شهریور ماه امسال از سوی معاونت اقتصادی شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی مکاتبه ای با معاونت فنی‬ ‫گمرک ایران انجام و تاکید می شود که مستند به تفاهم نامه بین این دبیرخانه و پلیس راهور ناجا‪ ،‬برخی مناطق از‬ ‫جمله کیش و ارس خواهان جابجایی خودرو هستند که با موانعی مواجه شده اند‪ ،‬از این رو از گمرک خواسته می شود‬ ‫تا ترتیبی برای حل موانع اتخاذ کند‪ ،‬اما گمرک اعالم می کند که ترانزیت خودرو با رعایت موارد اعالمی در شیوه نامه‬ ‫ترانزیت خودرو بین مناطق ازاد‪-‬تنطیمی از سوی گمرک‪-‬بالمانع است که در یکی از بندهای ان بر ممنوعیت ترانزیت‬ ‫خودروهای لوکس و امریکایی تاکید شده ابود‪ .‬به دنبال ان معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در مکاتبه ای با معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع ترانزیت خودروهای امریکایی را مطرح و اعالم می کند که «با وجود‬ ‫نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ممنوعیت خودروهای تولید امریکا‪ ،‬دارای برند شرکت های امریکایی و ساخته‬ ‫شده برای مصرف در امریکا و خریداری شده از دالالن و توزیع کنندگان تبعه ان کشور‪ ،‬معاون فنی و امور گمرکی‬ ‫گمرک ایران با استناد به این نامه‪ ،‬انتقال خودرو با چنین مشخصاتی بین مناطق ازاد کشور را امکان پذیر نمی داند‪.‬‬ ‫«نامه نگاری ها به اینجا ختم نمی شود و در اواخر اذرماه مرتضی بانک ‪ -‬دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی ‪ -‬نیز در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید براینکه گمرک ایران یک نهاد مجری و‬ ‫نه سیاستگذار است اعالم می کند که «این سازمان با صدور بخشنامه ای ترانزیت خودرو فی مابین مناطق را مشمول‬ ‫محدودیت هایی کرده است‪ « ،‬در این مکاتبه بر رفع موانع ترانزیت خودروهای امریکایی تاکید می شوددر حالی در‬ ‫این مدت گمرک توضیحی راجع به شرایط تعیین شده برای ترانزیت خودروهای لوکس و امریکایی بین مناطق ازاد‬ ‫ارائه نکرده بود که با مهرداد جمال ارونقی‪-‬معاون فنی گمرک ایران‪ -‬ماجرای مکاتبات صورت گرفته و همچنین دالیل‬ ‫مخالفت گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و به ویژه امریکایی مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جزئیات وسعت مناطق ازاد و اهمیت شعاع تردد در ترانزیت‬ ‫معاون فنی گمرک ایران در ادامه درباره دلیل مخالفت گمرک ایران برای ترانزیت خودروهای لوکس و امریکایی به‬ ‫تشریع ابعاد و ادله این سازمان در این رابطه پرداخت و وضعیت مناطق و محدوده تردد خودرو در انها را توضیح داد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم ارونقی‪ ،‬موقعیت فعلی این مناطق و محدوده تردد خودروهای دارای پالک این مناطق انها از این قرار‬ ‫است که منطقه ازاد کیش با مساحت ‪ ۹۱‬کیلومتر مربع و تردد در محدوده جزیرۀ کیش‪ ،‬منطقه ازاد قشم با مساحت‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر مربع و تردد در محدودۀ جزیرۀ قشم‪ ،‬منطقه ازاد چابهار با مساحت ‪ ۱۴۰‬کیلومتر مربع و تردد در محدودۀ‬ ‫منطقۀ ازاد چابهار و خارج از شهر‪ ،‬منطقه ازاد ارس با وسعت ‪ ۵۱‬هزار هکتار و تردد در محدودۀ منطقه و از جمله شهر‬ ‫تبریز‪ ،‬منطقه ازاد انزلی با وسعت ‪ ۸۶۰۹‬هکتار و تردد در محدودۀ منطقه تا شعاع ‪ ۵۰‬کیلومتری از جمله شهرستان‬ ‫بندرانزلی و شهر رشت‪ ،‬منطقه ازاد اروند با وسعت ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتارو تردد وفق مصوبۀ شورای تامین استان در‬ ‫محدودۀ استان خوزستان و ماکو با وسعت ‪ ۵۰۰‬هزار هکتار و تردد در محدودۀ منطقه و تا شعاع ‪ ۳۰‬کیلومتری از جمله‬ ‫شهرستان های ماکو و بازرگان منعی ندارد‪.‬‬ ‫وجود خودروهای امریکایی بین ‪ ۵۰۰۰‬خودرو کیش و قشم و ‪ ۵۰‬هزار خودروی اروند‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد خودروهای سواری با پالک منطقه در مناطق ازاد کیش و قشم بیش از ‪ ۵۰۰۰‬دستگاه تخمین زده‬ ‫می شود که در میان این خودروها‪ ،‬خودروهای لوکس و امریکایی نیز دیده می شود‪ .‬تعداد خودروهای سواری موجود در‬ ‫منطقۀ ازاد اروند به بیش از ‪ ۵۰‬هزار دستگاه خودروی سواری می رسد که در میان این خودروها نیز خودروهای لوکس‬ ‫و امریکایی موجود است‪.‬‬ ‫تردد خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی خارج از منطقه ممنوع است‬ ‫معاون فنی گمرک ایران در همین رابطه مستندانی ارائه کرد و با اشاره به مصوبه اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۳‬هیات وزیران‬ ‫گفت‪ :‬براین اساس تردد خودروهای با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی و با پالک مناطق ازاد تجاری و صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است‪ ،‬که این مصوبه در سال های بعدی نیز تنفیذ شده است‪.‬‬ ‫تاکیدبرممنوعیت هایخودروهایامریکاییبهمناطقبهاستناداظهاراترهبری‬ ‫ارونقی بخشــنامه تیرماه ‪ ۱۳۹۵‬مشــاور وقت رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی و ویژۀ‬ ‫اقتصادی(ترکان) را یاداور شد و افزود‪ :‬در این بخشنامه به مدیران عامل سازمان های مناطق ازاد تصریح شده است‪:‬‬ ‫با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ‪ ۱۳۹۵.۲.۸‬کارگران با ایشان و تاکید معظم له بر جلوگیری از‬ ‫واردات خودروهای امریکایی که فرمودند‪« :‬خود امریکایی ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها‪ ،‬رغبتی‬ ‫به خرید ان ها ندارند؛ حاال در این شرایط ما بیاییم و از فالن کارخانه رو به ورشکستگی امریکا خودرو وارد کنیم!؟‬ ‫مدیران و مسئوالن محترم در مقابل فشارهای پنهانی که در این زمینه ها وارد می شود بایستند و جدا نگذارند این قبیل‬ ‫مسائل انجام شود‪ « .‬در اجرای اوامر مقام معظم رهبری از ورود خودروهای سواری ساخت کشور مزبور به محدودۀ‬ ‫مناطق ازاد خودداری کنند‪ .‬وی همچنین نامه شهریورماه سال گذشته رئیس امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی‬ ‫دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ترخیص خودروهای مستقر در منطقۀ ازاد اروند را‬ ‫مورد توجه قرار داد و گفت که طی ان اعالم شده است که «چنانچه خودروهای دپو شده دارای هریک از سه ویژگی‬ ‫تولید کشور امریکا و ساخته شده در ان کشور‪ ،‬دارای برند شرکت های امریکایی‪ ،‬برای مصرف در کشور امریکا ساخته‬ ‫شده و مستقیم از دالالن و توزیع کنندگان تبعۀ کشور امریکا خریداری شده باشد شامل ممنوعیت ورود به کشور بوده‬ ‫و در صورتی که هیچ یک از این ویژگی ها‪ ،‬در خودرو و معاملۀ مستقیم ان نباشد‪ ،‬می تواند وارد کشور شده و ترخیص‬ ‫انها بالمانع است‪« .‬‬ ‫ورود خودروهای لوکس و امریکایی مناطق به شهر های اطراف تبعات اجتماعی دارد‬ ‫معاون فنی گمرک ایران با اشاره به مستندات مطرح شده گفت که در مجموع و علیرغم اینکه این مکاتبات و مصوبات‬ ‫مربوط به ممنوعیت واردات خودروهای امریکایی به کشور است ولی با توجه به اینکه درخواست­های ترانزیت خودروهای‬ ‫لوکس و نیز امریکایی اغلب از مناطق ازاد قشم و کیش که فاقد شعاع تردد هستند و منطقه ازاد اروند که بیشترین‬ ‫حجم خودروهای پالک منطقه را در بین مناطق ازاد دارد به مقصد مناطق ازاد انزلی و ارس که دارای شعاع تردد ‪ ۵۰‬و‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری در سرزمین اصلی با پوشش شهرهای پرجمعیت مانند رشت و تبریز هستند است‪ ،‬لذا با توجه به بیانات‬ ‫مقام معظم رهبری درخصوص عدم ورود کاالهای امریکایی به کشور‪ ،‬همچنین تبعات اجتماعی حاصل از تردد این‬ ‫قبیل خودروها در شرایط کنونی در شهرهای پرجمعیت یادشده‪ ،‬این سازمان با وحدت مالک از مستندات عنوان شده‬ ‫بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و امریکایی بین مناطق ازاد اعتقاد و تاکید دارد‪ .‬وی این را هم گفت که کلیه‬ ‫مسایل مطرح شده جهت بررسی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و نظر ان مرجع الزم االجرا برای کلیه‬ ‫دستگاه هایمرتبطخواهدبود‪.‬‬ ‫ماجرای بلوکه شدن مطالبات شهرداری توسط وزیر اقتصاد‬ ‫عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری پایتخت از منابع عمومی‬ ‫کشور بی بهره بوده است گفت‪ :‬مطالبات شهرداری توسط وزیر اقتصاد بلوکه‬ ‫شــده است‪ .‬سیدحسن رسولی عضو شورای شــهر تهران در صحن امروز‬ ‫شورای شــهر پس از ارائه الیحه بودجه ‪ 1400‬شــهرداری تهران توسط‬ ‫حناچی اظهار داشت‪ :‬تحقق ‪ 73‬درصد بودجه شهرداری تهران در شرایطی‬ ‫اتفاق افتاده است که شهرداری به صورت مطلق از منابع عمومی کشور در‬ ‫اداره شهر بی بهره بود‪ .‬وی افزود‪ :‬شهرداری نه تنها از دولت کمکی دریافت‬ ‫نکرده بلکه حتی مطالبات توسط نوبخت وزیر اقتصاد و رئیس خزانه بلوکه‬ ‫شده است در چنین شرایط این عملکرد که نشان دهنده همکاری شورا و‬ ‫شهرداری است قابل تقدیر بوده است‪ .‬این عضو شورای شهر تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫طی سال گذشته دو بسته محرک اقتصادی برای شرایط سخت کرونایی‬ ‫تصویب شــد و طی این مدت به شدت درامدها کاهش و هزینه ها افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬رسولی تصریح کرد‪ :‬تا امروز ‪ 40‬هزار میلیارد تومان بودجه سال‬ ‫‪ 99‬که ‪10‬هزار میلیارد تومان ان متعلق به شــرکت ها و ‪ 30‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هم برای خود شهرداری اختصاص یافته تقریباً ‪ 73‬درصد ان محقق‬ ‫شــده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با قولی که شهرداری تهران داده با‬ ‫فعال کردن تحقق بودجه غیرنقد تا پایان اسفند میزان تحقق بودجه را به ‪90‬‬ ‫درصد برسانیم‪ .‬این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد‪ :‬حتی یک یورو‬ ‫ارز برخالف وظیفه تامین ‪ 50‬درصدی هزینه های ارزی توسط دولت به مترو‬ ‫داده نشده است و حق مسلم شهرداری تهران از محل ‪ 60‬درصد درامدهای‬ ‫ناشی از وصول جرائم راهنمایی و رانندگی نیز به حساب شهرداری واریز نشد‪.‬‬ ‫تصویب الیحه یک فوریتی واگذاری و فروش‪ 10‬ملک شهرداری‬ ‫اعضای شورای شهر تهران با تصویب الیحه یک فوریت الیحه واگذاری‬ ‫و فروش ‪ 10‬ملک شــهرداری موافقت کردند‪ .‬در جلســه امروز شورای‬ ‫شــهر درباره واگذاری و فروش ‪ 10‬فقره از امالک شهرداری تهران بحث‬ ‫و گفت وگو شــد که این موضوع به صورت دو فوریتی به شورا ارائه شده‬ ‫بود و سرانجام به صورت یک فوریتی بررسی شد‪ .‬پیروز حناچی با اشاره‬ ‫به موضوع یک فوریت واگذاری و فروش ‪ 10‬ملک شــهرداری گفت‪ :‬از‬ ‫مشکالت ما با تامین اجتماعی بدهی های معوقه شهرداری تهران بوده که‬ ‫مربوط به دوره قبلی شهرداری است‪ .‬وی گفت‪ :‬در خصوص بدهی های‬ ‫بانکی نیز عمدتا بدهی ها مربوط به بانک شهر است و نمی گذاریم بدهی ها‬ ‫به بانک از میزانی پایین تر بیاید چرا که می خواهیم از تسهیالت بیشتری‬ ‫بهره مند شــویم‪ .‬شهردار تهران گفت‪ :‬سال اینده هم مانند سال جاری‬ ‫مشکل اوراق مشارکت را داریم و بخشی از تحقق بودجه به صورت غیرنقد‬ ‫خواهد بود و امیدواریم مشکالت پیش رو برطرف شود‪ .‬حجت نظری عضو‬ ‫شورای شهر تهران نیز در صحن امروز شورا گفت‪ :‬نمی شود ما دارایی های‬ ‫شهر را بفروشیم و بعد بگوییم در حال کسب درامد هستیم درباره فروش‬ ‫دارایی شهر شفافیت وجود ندارد و پیش بینی دوستان این است تا پایان‬ ‫سال با فروش امالک درامد حاصل شود‪ .‬سرانجام یک فوریت واگذاری و‬ ‫فروش ‪ 10‬ملک شهرداری با رای اکثر شورای شهری ها به تصویب رسید‪.‬‬ ‫دالیل افت های اخیر قیمت بیت کوین‬ ‫طی روزهای گذشــته بیت کوین دوباره تالش کرد تا مقاومت ‪35‬‬ ‫هزار دالر را بشــکند اما باز هم شاهد سقوط قیمت این ارز مجازی‬ ‫در بازار جهانی بودیم‪ .‬ســقوط قیمت بیت کوین باعث شد که طی‬ ‫روزهای گذشته دوباره ده ها میلیارد دالر از ارزش بازار ارزهای مجازی‬ ‫جهان کم شود‪ .‬بیت کوین هم اکنون از نظر ارزش بازار بزرگ ترین ارز‬ ‫مجازی در جهان به شمار رفته و طی روزهای گذشته افت و خیزهای‬ ‫سنگینی را در حوزه قیمت تجربه کرده است‪ .‬بیت کوین سال ‪2021‬‬ ‫را خیلی قوی اغاز کرد و هر روز و هر ساعت شاهد شکستن رکورد‬ ‫قیمتی ان بودیم اما طی روزهای گذشته قیمت بیت کوین علیرغم‬ ‫انکه چند روز به حدود ‪ 42‬هــزار دالر افزایش یافته بود به زیر ‪30‬‬ ‫هزار دالر سقوط کرد‪ .‬البته در معامالت امروز بیت کوین کمی رشد‬ ‫قیمت را تجربه کرد و به ‪ 31‬هزار و ‪ 900‬دالر رســید‪ .‬کریستی ای‪،‬‬ ‫کارشناس بازار ارزهای مجازی بر این باور است که سقوط های اخیر‬ ‫و ناگهانی قیمت بیت کوین دالیل مختلفی دارد‪ .‬وی معتقد اســت‪،‬‬ ‫یکی از دالیل بازارهای دیگر هستند که در حال دورخیز برای رشد‬ ‫هســتند‪ .‬نخستین دلیل این اســت که ما با مقاومت ‪ 35‬هزار دالر‬ ‫روبه رو هستیم که طی روزهای گذشته برای بار سوم بیت کوین در‬ ‫شکستن ان و رسیدن به ثبات درباره این قیمت ناکام بوده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس بر این باور است که بخش قابل توجهی از صف های فروش‬ ‫تشکیل شده در بازار بیت کوین ناشی از اقدام کارگزاران کوتاه مدت‬ ‫احتماال برای شناسایی سود بوده است که به شکل گرفتن یک روند‬ ‫دومینووار در بازار منجر شد‪ .‬ای البته معتقد است که ممکن است‬ ‫ســرمایه گذاران بزرگ همچنان به این ســقوط قیمت ها به عنوان‬ ‫فرصتی برای ورود به بازار نگاه کرده و البته شــاهد ان هستیم که‬ ‫روز به روز سرمایه گذاران بزرگ تری از وال استریت برای حفظ ارزش‬ ‫دارایی های خود در برابر تورم و سیاست های انبساطی دولت امریکا‬ ‫به بیت کوین پناه می برند‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬برای واکسیناسیون گروه های پر خطر برنامه هایی داشتیم و رهبر معظم انقالب منعی برای واکسیناسیون با واکسن خارجی مورد‬ ‫تایید قبل از تولید واکســن داخلی نداشــتند‪ .‬سعید نمکی روز یکشنبه در حاشــیه بازدید از پلیس راهور ناجا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از ابعاد سخت کار مدیریت‬ ‫ترددها اســت‪ ،‬افزود‪ :‬برای واکسیناسیون گروه های پر خطر برنامه هایی داریم که طبق ان پیش خواهیم رفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی منعی برای واکسیناسیون‬ ‫با واکســن خارجی مورد تایید قبل از تولید واکسن داخلی نداشتند‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬پیشنهادات در خصوص محدودیت ها برای ایام نوروز به ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد‬ ‫رفت و در خصوص ان تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫زمستان تمام شد؛ بگذاریم مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند!‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬من روزها و هفته های خوشی برای اینده کشور پیش بینی می کنم‪ .‬زمستان تمام‬ ‫شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقداماتشان چوب الی چرخ‬ ‫بگذارند‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی گفت‪ :‬در شرایطی که دولت در معرض بمباران اخبار منفی از خارج از کشور به منظور زیر‬ ‫سوال بردن اینده و دستاوردهای نظام است و در داخل نیز گاهی به دلیل بدسلیقه گی پمپاژ اخبار منفی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬دستاوردهای این نمایشگاه نشان می دهد که ایران به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می کند‪ .‬معاون‬ ‫اول رییس جمهور با ابراز تاسف از اینکه در شرایط کرونا و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی امکان دعوت‬ ‫از مردم برای بازدید از چنین نمایشگاه هایی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه فرزندان ایران هم در بخش نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫هم در بخش پاالیش و پتروشیمی کارهای بزرگی کردند و کارهای بزرگی در دست اجرا دارند که ارزنده و قابل‬ ‫ستایش است‪ .‬وی افزود‪ :‬برای هر ایرانی شاید این سوال مطرح بود که ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای‬ ‫بزرگترین ذخایر نفت و گاز است ایا می تواند خود از این استعدادها و ظرفیت ها استفاده کند؟ این نمایشگاه نشان‬ ‫می دهد که ما در حوزه دانش‪ ،‬داخلی سازی و توانمند سازی مجموعه ها برای تولید محصوالتی که قابلیت عرضه‬ ‫به داخل و خارج از کشور را داشته باشد‪ ،‬گام های بلندی برداشته ایم‪ .‬جهانگیری با اشاره به تصمیم وزارت نفت‬ ‫برای استفاده از توان دانشگاه های کشور به منظور حضور در این عرصه مهم‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی در جلسه ای که بنده نیز‬ ‫حضور داشتم چنین تصمیمی اتخاذ شد فکر می کردیم که این کار اقدامی پر ریسک است و حتی ممکن است‬ ‫دانشگاه های کشور برای تولید محصوالت نیازمند سالها زمان باشند‪ ،‬اما امروز و در بازدید از بخش ها و سالن هایی‬ ‫که مرتبط با شرکت های دانش بنیان بود دیدیم که چگونه اعضای هیات علمی و دانشجویان مرتبط با این حوزه‬ ‫برای توسعه و خودکفایی به طور همه جانبه درگیر کار شده اند و عالوه بر تولید دانش و مهندسی محصوالت در‬ ‫حوزه بازیافت نیز در سریع ترین زمان پروژه های واگذار شده را انجام دادند‪ .‬معاون اول رییس جمهور ادامه داد‪:‬‬ ‫انحصار تولید برخی از محصوالت که در این نمایشگاه به نمایش درامد در اختیار معدود کشورها و شرکت های‬ ‫خارجی است اما شرکت های ایرانی موفق شدند در زمینه ساخت تجهیزات نظیر ساخت توربین ها و کمپرسورها‬ ‫توانمندی باالیی را ارائه کنند که جزو افتخارات است‪ .‬تولیداتی که مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساخت کمپرسورهای خاص برای ایجاد خط راهبردی انتقال نفت به بندر جاسک‪ ،‬گفت‪ :‬این خط‬ ‫انتقال از اصلی ترین‪ ،‬راهبردی ترین و اساسی ترین طرح های کشور است‪ .‬طرحی که پس از تصمیم گیری برای‬ ‫صادرات نفت از بندر دیگری به جز خارک در خارج از خلیج فارس اجرا شد‪ .‬حتی فوالد مورد نیاز برای لوله های‬ ‫این طرح که بتواند گاز ترش را جابجا کند از سوی شرکت های داخلی و مطابق استانداردهای بین المللی که وزارت‬ ‫نفت بسیار بر ان پافشاری می کرد‪ ،‬تولید شد‪ .‬این در حالی است که در گذشته حتی ورق های معمولی مورد نیاز‬ ‫برای تولید لوله های مرتبط با صنعت نفت و گاز از خارج وارد می شد‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬هیچکس تصور نمی کرد‬ ‫کشور می تواند در سخت ترین و شدیدترین شرایط تحریم های امریکا در این سه سال اخیر بتواند پروژه های‬ ‫این چنینی را اجرا کند‪ .‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به افتتاح پروژه و طرح بزرگ پاالیشگاه بید بلند از سوی‬ ‫رییس جمهور‪ ،‬گفت‪ :‬این پاالیشگاه نمادی از طرح هایی است که در زمان تحریم امریکا راه اندازی شد و به نتیجه‬ ‫رسید‪ .‬وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به معنای واقعی کارامدی و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و‬ ‫شعار ما می توانیم را نه در حد حرف بلکه به طور واقعی اجرا کردند‪ .‬البته کسانی هستند که مدعی شعار ما می‬ ‫توانیم هستند اما کوچکترین کاری از این جنس در پرونده های کاری انان وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کارامدی یعنی‬ ‫تولید محصولی که در انحصار خارجی ها بود و بدون کوچکترین اتهام نسبت به زد و بند و فساد به مرحله تولید‬ ‫رسیده است‪ .‬در حالی که برخی در پرونده کارها و تشکیالتشان ده ها مورد فساد دیده می شود‪ .‬جهانگیری گفت‪:‬‬ ‫کارهایی بزرگ و در سطح بین المللی اتفاق افتاده که به معنای واقعی تحریم ها را بی اثر کرده است‪ .‬ما نگذاشتیم‬ ‫بزرگترین پروژه های کشور در دوران تحریم نه تنها تعطیل شود بلکه به سرعت جلو رفته و اجرایی شود‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهور ادامه داد‪ :‬فرزندان ملت ایران در وزارت نفت کار مهم دیگری نیز در حوزه تحریم انجام داده اند که‬ ‫ان صادرات نفت بود‪ .‬صادرات برای پاسخگویی به نیازهای کشور‪ ،‬متاسفانه در سه سال دوران تحریم کنونی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر از درامدهای ارزی کشور به خاطر تحریم ها کاهش یافت اما همکاران وزارت نفت با روش‬ ‫های جدید و شجاعانه نگذاشتند جریان فروش نفت قطع شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من روزها و هفته های خوشی برای‬ ‫اینده کشور پیش بینی می کنم‪ .‬زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی‬ ‫کردند با زبان و اقداماتشان چوب الی چرخ بگذارند‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬روزهای بهاری خوبی در پیش رو خواهیم‬ ‫داشت حتی در همین ماه های اخیر و دوره ریاست جمهوری ترامپ رکوردهایی در صادرات نفت و میعانات نفتی‬ ‫به دست امد که قابل توجه است ‪.‬در دورانی که کسی که ارزو می کرد فروش نفت ایران به صفر برسد‪ ،‬ما در دیماه‬ ‫امسال به بزرگترین رکورد در صادرات نفت رسیدیم‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدوار هستم با اقدامات و هماهنگی هایی که در‬ ‫داخل کشور پیش می اید مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند و امیدواریم کسانی که بیخود برای خود تصوراتی‬ ‫دارند‪ ،‬روزهای خوش مردم را تلخ نکنند و بگذارند مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫مردم نسبت به افق روشن اینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند‬ ‫رئیــس جمهور گفت‪ :‬من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشــور و مردم با‬ ‫اطمینان‪ ،‬ارامش و امید به افق روشــن اقتصاد کشور به فعالیت های خود با‬ ‫قدرت ادامه می دهند‪ .‬حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه‬ ‫در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬با تاکید بر این نکته که همه باید‬ ‫تالش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در‬ ‫جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم ها بهره ببرند‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬برهم زدن ارامش اقتصادی کشــور است و امروز تالش می کنند‬ ‫پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند‪ .‬روحانی‬ ‫افزود‪ :‬من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی‪ ،‬به این نوع‬ ‫اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی کنند و با اطمینان‪ ،‬ارامش و امید به افق‬ ‫روشن اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی‬ ‫و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می کند ارامش الزم در این بازارها‬ ‫برقرار باشد‪ .‬روحانی تاکید کرد‪ :‬دشمنان عصبانی تالش می کنند روند مثبت را‬ ‫متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی‪ ،‬عمدتا‬ ‫بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شرطی نمایند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ‪ ،‬نگاه طرف های‬ ‫تجاری ایران تغییر یافته و مناســبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله‬ ‫جدیدی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر‬ ‫ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال می کند مدیریت و به‬ ‫تعادل برسد‪ .‬در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و‬ ‫تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در منابع و مصارف الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬داده است‪،‬گزارشی ارائه کرد‪ .‬براساس گزارش ارائه شده در جلسه‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درامدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور‬ ‫و معیشت مردم‪ ،‬بررسی شد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی وزیر کشور‪:‬‬ ‫بی توجهی به اثار اجتماعی کرونا تبعات روانی و اجتماعی دارد‬ ‫رحمانی فضلی گفت‪ :‬بی توجهی به اثار اجتماعی کرونا می تواند تبعات‬ ‫روانی و اجتماعی داشته باشد‪ .‬رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه‬ ‫یکصد و سی و ششمین نشست شــورای اجتماعی کشور در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬در نشست امروز دو دستورکار بررسی شد؛ دستورکار‬ ‫اول‪ ،‬ارزیابی فعالیتهای محقق شده در حاشیه شهرها بود که یکی از‬ ‫اولویت های پنجگانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری است‪ .‬در‬ ‫این زمینه گزارش بسیار خوبی ارائه شد که نشان دهنده روند مثبت کار‬ ‫است‪ .‬وی در همین راستا افزود‪ :‬مقرر شد که با ارایش جدیدی که در‬ ‫سازماندهی کار داده می شود‪ ،‬بتوانیم فعالیتهای جدید و مهمی را در‬ ‫حاشیه شهرها انجام دهیم که جمع بندی ان را در جلسات بعد خواهیم‬ ‫داشت و می توانیم به صورت تفصیلی به همگان ارائه کنیم‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی دستورکار دوم یکصد وسی وششمین نشست شورای اجتماعی‬ ‫کشور را بررسی اثار اجتماعی بیماری کرونا اعالم کرد و گفت‪ :‬بیماری‬ ‫کرونا اثار اجتماعی مثبت‪ ،‬منفی‪ ،‬کوتاه مدت و میان مدتی خواهد داشت‬ ‫که بی توجهی به این اثار می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد‬ ‫و تاثیرات بسیار مهم و گاهی منفی در زندگی مردم داشته باشد‪ .‬وی در‬ ‫همین راستا اشاره کرد‪ :‬برای بررسی این موضوع مهم‪ ،‬جلسات مختلفی‬ ‫در این زمینه داشته ایم؛ از جمله با اساتید دانشگاههای مختلف کشور و‬ ‫کارشناسانی که در این موضوعات بحثهای نظری کرده و کامال مسئله را‬ ‫پیگیری کرده بودند‪ ،‬نشستی داشتیم‪ .‬در نشست امروز نیز دستگاههای‬ ‫اجرایی دریافتها‪ ،‬تجربه ها و مواجهه خود با مسائل اجتماعی این موضوع‬ ‫را گزارش دادند که گزارشها کام ً‬ ‫ال میدانی‪ ،‬عملیاتی و واقع بینانه بود‪.‬‬ ‫وزیر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد‪ ،‬سایر‬ ‫دســتگاههای اجرایی نیز گزارشهای خود در این موضوع را در جلسه‬ ‫دیگری ارائه دهند‪ ،‬همچنین سایر اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند‬ ‫تا این موارد در قالب کارگروه ها بررسی دقیق تر شود و جمع بندی نهایی‬ ‫را با رویکرد یافتن راه و روشهایی برای بازدارندگی اثار منفی اجتماعی‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬تقویت جنبه های مثبت بیماری کرونا و همچنین درمان‬ ‫برخی از اســیبهای اجتماعی داشته باشیم‪ .‬جانشین رئیس شورای‬ ‫اجتماعی کشــور در همین راستا تصریح کرد‪ :‬در نشست امروز مقرر‬ ‫شد تصمیم گیری ها در سه سطح انجام شود و راهکارها و پیشنهادات‬ ‫متناسب با ان ارائه شود‪ .‬سطح اول شورای اجتماعی کشور است که‬ ‫برابر قانون مجاز هستیم و می توانیم در این سطح تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫سطح دوم‪ ،‬ستاد ملی مبارزه با کرونا است که در انجا در سطح متناسب‬ ‫تصمیم گیری شود و سطح سوم‪ ،‬شورای عالی انقالب فرهنگی است که‬ ‫به فرایندهای بلند مدت تر اختصاص خواهد یافت‪ .‬رحمانی فضلی افزود‪:‬‬ ‫باید در سه سطح تصمیم گیری یاد شده‪ ،‬درخصوص ابعاد اجتماعی این‬ ‫موضوع‪ ،‬مصوباتی داشته باشیم تا بتوانیم در دراز مدت و میان مدت در‬ ‫این راستا کار کنیم‪ .‬وزیر کشور همچنین تاکید کرد‪ :‬توجه به اسیبهای‬ ‫اجتماعی ناشــی از کرونا امر مهمی است که همه ابعاد زندگی مردم‪،‬‬ ‫جامعه‪ ،‬روابط‪ ،‬مناسبات و کارکردها در شرایط مختلف را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است که بی توجهی به ان می تواند در درازمدت مشکالتی را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬رحمانی فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با برگزاری نشستها‪،‬‬ ‫فعالیت کارگروه ها و همکاری دانشگاه ها بتوانیم در حوزه بازدارندگی و‬ ‫درمان اسیب های اجتماعی تالش بیشتری کنیم‪.‬‬ ‫ایت الهرئیسی‪:‬همکاریقوایمجریهومقننهبرایاجرایسندتحولقضاییالزماست‬ ‫رئیس قوه قضائیه در دومین جلســه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی گفت‪:‬‬ ‫اجرای بخش عمده ای از سند تحول قضایی‪ ،‬نیازمند اصالح قوانین و مقررات است و الزم‬ ‫استباهمکاریقوایمقننهومجریه‪،‬زیرساخت هایقانونیفراهمشودتابرمبنایقوانین‬ ‫اصالح شده‪ ،‬سند قابلیت اجرایی پیدا کند‪ .‬دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول‬ ‫قضایی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد‪ .‬ایت اهلل رئیسی در جریان این جلسه با اشاره‬ ‫به ابالغ عمومی سند تحول قضایی گفت‪ :‬هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند‬ ‫شکل گرفته است و همه بخش های قوه قضائیه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران‪،‬‬ ‫اجرای سند را پیگیری کنند‪ .‬رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬برای ایجاد تحول قضایی و کسب‬ ‫رضایت عمومی و اجرای عدالت‪ ،‬هوشمندسازی فرایند ها در دستور کار قرار گرفته است؛‬ ‫لذا پشتیبانی الزم برای ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری و نواوری باید از سوی قوای‬ ‫مقننه و مجریه فراهم شود‪ .‬ایت اهلل رئیسی گفت‪ :‬اجرای بخش عمده ای از سند تحول‬ ‫قضایی‪ ،‬نیازمند اصالح قوانین و مقررات اســت و الزم است با همکاری قوای مقننه و‬ ‫مجریه‪ ،‬زیرساخت های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصالح شده‪ ،‬سند قابلیت‬ ‫اجرایی پیدا کند‪ .‬رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمان بندی‬ ‫ذکر شده در سند تحول قضایی گفت‪ :‬برای اجرای راهکار ها در موعد زمانی مقرر‪ ،‬باید‬ ‫بسیج امکانات در قوه قضاییه‪ ،‬مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت های حقوقی و مالی الزم‬ ‫انجام شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬به منظور رصد دقیق اجرای راهکار ها و برنامه های‬ ‫عملیاتی‪،‬درساختارستادی قوه قضاییه‪،‬مرکزپیگیریاجرای سند تحول قضایی تشکیل‬ ‫شده است و همه بخش های قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هستند‪ .‬ایت اهلل‬ ‫رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرایند اجرای سند‬ ‫تحول قضایی گفت‪ :‬در اینده نشست های تخصصی با موضوع محور های اولویت دار سند‬ ‫تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات ان ها برای اجرای سند‬ ‫تحول قضایی استفاده خواهیم کرد‪ .‬ایت اهلل رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول‬ ‫قضایی گفت‪ :‬این سند برنامه چند سال اتی قوه قضاییه است و همه دستورالعمل ها و‬ ‫مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی‬ ‫بایدجلساتمنظمیبابخش هایقوهقضاییهبرایهماهنگیامورتشکیلدهد‪.‬درجلسه‬ ‫دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی‪ ،‬گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و‬ ‫معاونت مالی‪ ،‬پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح‬ ‫شد و رئیس قوه قضاییه‪ ،‬دستورات الزم را برای پیگیری سریعتر راهکار ها صادر نمود‪ .‬در‬ ‫این جلسه‪ ،‬معاون اول قوه قضاییه‪ ،‬رئیس دیوان عالی کشور‪ ،‬رئیس حوزه ریاست‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی و امور مجلس‪ ،‬معاون مالی‪ ،‬پشتیبانی و امور عمرانی‪ ،‬معاون راهبردی‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی‪ ،‬رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات و دکتر‬ ‫جمشیدی‪ ،‬نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬رهبر انقالب منعی در استفاده از واکسن خارجی نداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫مسئوالن‪ ،‬واکسن های وارداتی‬ ‫را قبل از توصیه به مردم‪ ،‬روی‬ ‫خود تست کنند‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اگر بنا اســت واکسن کرونا به کشــور وارد شود ابتدا‬ ‫مسئوالن خودشان ان را استفاده کنند و اگر عوارضی نداشت‬ ‫به مردم توصیه کنند‪ .‬حســینعلی شــهریاری درخصوص‬ ‫راه کارهای جلوگیری از موج جدید کرونا که رئیس جمهور‬ ‫و کارشناسان چندین بار در مورد ان تذکر داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫پروتکل هایی که وزارت بهداشت و درمان توصیه کرده است را‬ ‫رعایت کنیم وارد موج جدید نمی شویم اما متاسفانه برخی از‬ ‫هموطنان ما این مسائل را رعایت نمی کنند و امروز این نگرانی‬ ‫وجود دارد که ما با موج ســنگینی از شیوع رو به رو باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر این که رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬شست وشوی‬ ‫دســت ها و ماسک زدن نقش به ســزایی در پیش گیری از‬ ‫شیوع موج جدید دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشکل جدی دیگری‬ ‫که ما با ان مواجه هســتیم سفرهای غیر ضروری است که‬ ‫متاسفانه این روزها در حال انجام دادند و باید از انها جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬امروز مشاهده می کنید تا یک الی دو‬ ‫روز تعطیل می شود مردم یا به شمال می روند یا جنوب‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته که چند روزی تعطیل بود‪ ،‬شاهد هجوم مردم‬ ‫به برخی از مناطق و تشکیل صف های طوالنی بودیم که این‬ ‫امر خود موجب بروز مشکالت شده و بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫شهریاری با اشاره به اینکه در صورت ورود موج جدید مرگ‬ ‫و میر هموطنان بر اثر ابتال به بیماری کرونا افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز مرگ و میرهای ما دو رقمی شده است‬ ‫اما این بدان معنی نیست که هموطنان فکر کنند مشکل‬ ‫تمام شده است‪ .‬رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در امریکا و‬ ‫اروپا بیان کرد‪ :‬امارها می گوید در امریکا و اروپا روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هزار نفر جان خود را از دست می دهند و این امر نشان‬ ‫می دهد مسئله جدی بوده و کشوری می تواند موفق باشد‬ ‫که مردم دستور العمل ها را رعایت کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫مردم پروتکل ها را رعایت نکنند هر چقدر هم مسئوالن وزارت‬ ‫و بهداشت توصیه کنند بازهم ما با مشکالت بسیاری رو به‬ ‫رو خواهیم شد‪ .‬شهریاری با بیان این که دولت باید رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی را به طور جدی پیگیری کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت ها باید جدی باشــد که متاسفانه نیست‪،‬‬ ‫امروز مشاهده می کنید وضعیت مازندران قرمز است اما به این‬ ‫مسئله کم توجهی می شود و از سفر به این استان جلوگیری‬ ‫به عمل نمی اید‪ .‬نماینده مردم زاهدان در مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه تاوان جدی نگرفتن پروتکل های بهداشتی از سوی‬ ‫یک عده را که دیگر هموطنان ما نباید بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در‬ ‫بعضی از کشورها مشاهده می کنیم افرادی که پروتکل های‬ ‫بهداشتی را رعایت نمی کنند چگونه با جریمه های سنگین رو‬ ‫به رو می شوند اما متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع‬ ‫توجه چندانی نمی شود‪ .‬رئیس کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬حال ممکن است یک عده‬ ‫بگویند رعایت پروتکل ها برای ما مهم نیست و ترس جانمان‬ ‫را نداریم ؛ اما باید به این فکر کنند که ممکن است جان یک‬ ‫عده دیگر را به خطر بیاندازند و باعث افزایش مرگ و میر در‬ ‫کشور شــوند‪ .‬به این دلیل دولت مکلف است با افرادی که‬ ‫رعایت نمی کنند برخورد جدی کنند‪ .‬وی بر لزوم برخورد‬ ‫جدی با افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬زمانی که مــرگ و میر ما روزانه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر بود برخورد جدی از سوی دولت با متخلفان صورت‬ ‫نگرفت و امروز هم اگر همین رویه باشد فکر می کنم باید در‬ ‫بهمن و اسفند نگران فصل جدیدی از شیوع باشیم‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم اســت اقدامات الزم صورت گیرد تا دوباره تعداد زیادی‬ ‫از هموطنان خودمان را از دست ندهیم‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی درخصوص پیگیری‬ ‫واکسن کرونا در این کمیسیون گفت‪ :‬موضوع واکسن را چه‬ ‫در بُعد واردات و چه در بُعد تولید در داخل در کمیســیون‬ ‫پیگیری می کنیم‪ .‬دولت گفته است از بعضی از کشورهای‬ ‫واکسن وارد می کند اما باید مراقب باشد چرا که امارها در‬ ‫دنیا نشان می دهد که بعضی از واکسن ها عوارض های جدی‬ ‫در پی دارند‪ .‬من حتی شنیده ام واکسن ساخت هندوستان‬ ‫هم عوارض دارد و یا واکســن فایزر متاســفانه مرگ و میر‬ ‫زیاد داشته است‪ .‬بنابراین باید بدانیم چه نوع واکسنی وارد‬ ‫می کنیم‪ .‬شهریاری گفت‪ :‬اگر قرار است واکسنی از خارج وارد‬ ‫کنیم تا مردم استفاده کنند قطعا باید واکسن مطمئنی باشد‬ ‫و مسئوالن اول خودشان ان را بزنند و بعد اگر عارضه نداشت‬ ‫به مردم توصیه کنند که از این واکسن استفاده کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم زاهدان در مجلس در پایان گفت‪ :‬امروز فشار بر روی ما‬ ‫برای واردات واکسن زیاد است و با ایجاد جو روانی می خواهند‬ ‫به کشور ما برخی از واکسن ها را تحمیل کنند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که همه واکســن ها عوارض خودشان را دارند مث ً‬ ‫ال فایزر به‬ ‫هر کشوری که واکســن داده است تعهد گرفته اگر اتفاقی‬ ‫افتاد حق ندارند شکایت کنند و دیه بخواهند به همین دلیل‬ ‫واکســنی که وارد می کنند باید کارایی الزم و اثر بخشی‬ ‫داشته باشد تا جان هموطنان ما به خطر نیفتد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫رفع مشکل پرداخت هزینه اسناد پزشکی بیمه شدگان طی یک ماه اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت؛‬ ‫‪ ۴۵‬درصد نسخه ها در داروخانه‬ ‫ها الکترونیکی صادر می شود‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت‪ ،‬از صدور‪۴۵‬‬ ‫درصد نسخه ها به صورت تمام الکترونیکی یا نیمه الکترونیکی‬ ‫در داروخانــه ها خبر داد‪ .‬مهدی رضایــی در خصوص حذف‬ ‫دفترچه های بیمه گفت‪ :‬حذف دفترچه بیمه جزئی از یک برنامه‬ ‫کلی به نام سالمت الکترونیک است‪ ،‬که نتیجه نهایی ان تشکیل‬ ‫پرونده الکترونیک برای همه بیماران است و یک مرحله از این‬ ‫پروژه به اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک‬ ‫مربوط می شــود‪ .‬معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه‬ ‫ســامت‪ ،‬با اشاره به اینکه طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی‬ ‫الکترونیک منجر به حذف دفتر چه خواهد شد افزود‪ :‬بدون تردید‬ ‫این برنامه از مصوبات مجلس در قالب برنامه ششم توسعه است و‬ ‫همچنین مورد تاکید دولت است لذا تا کنون پیشرفت های قابل‬ ‫قبولی در اجرای این پروژه صورت گرفته و در ابتدا در بخش های‬ ‫خصوصی در تمامی استان ها این طرح اجرایی شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪:‬البتهبخشدولتیبهدلیل شیوعویروسکروناکمیبا تاخیر‬ ‫به اجرای این طرح ورود پیدا کرد‪ ،‬اما‪ ۱۰‬دانشگاه قرار است در این‬ ‫ماه در اجرای این طرح اقدامات الزم را انجام دهند‪ .‬معاون بیمه‬ ‫و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت‪ ،‬با اشاره به اینکه حدود‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد درمانگاه ها در بخش دولتی امکان دسترسی به‬ ‫خدمات نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک را دارند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امیدواریم با تاکیدات رئیس محترم جمهور بخش دولتی‬ ‫نسبت به ورود به پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی‬ ‫مبادرت کند‪ .‬رضایی با بیان اینکه ‪ ۱۶‬هزار مطب طرف قرارداد‬ ‫با سازمان بیمه سالمت هستند تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر و در‬ ‫مرحله استقرار حدود ‪ ۹۰‬درصد از مطب ها در بخش خصوصی‬ ‫امکان یا دسترسی به نسخه پیچی و یا نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫را دارند‪ ،‬اما در عمل انچه که در داروخانه ها اتفاق می افتد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصد نسخه به صورت الکترونیکی یا نیمه الکترونیکی صادر‬ ‫می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬سیستم اطالعات پایگاه برخط بیمه شدگان‬ ‫کشور میان بیمه سالمت و بیمه تامین اجتماعی وجود داشته و‬ ‫در صورت ایجاد هرگونه مشکل موردی برای بیمه شدگان موارد‬ ‫به طور جدی بررسی می شود‪.‬‬ ‫نحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا‬ ‫تراکنش ها بررسی شد!‬ ‫سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت‪ :‬برای شناسایی‬ ‫افراد در طرح حمایت معیشــتی کرونا‪ ،‬در کنار بررسی درامد‪،‬‬ ‫منزل مسکونی‪ ،‬خودرو‪ ،‬ســفر خارجی و شغل ثابت‪ ،‬مجموع‬ ‫تراکنش های بانکی خانوار نیز ارزیابی شد‪ .‬حسین میرزایی درباره‬ ‫شیوه دهک بندی افراد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دهک بندی دو روش دارد‪.‬‬ ‫در یک روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت‬ ‫مرتب شده و در نهایت تقسیم بر ‪ ۱۰‬می شود بنابراین در کشور‬ ‫مــا که ‪ ۸۶‬میلیون جمعیت دارد هــر دهک ‪ ۸‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر است‪ .‬سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا ادامه داد‪:‬‬ ‫روش دوم این اســت که برای هر دهک کف و سقف درامدی‬ ‫در نظر گرفته می شود و به این نحو افراد دسته بندی می شوند؛‬ ‫به عنوان نمونه افــرادی که کمتر از یک میلیون تومان درامد‬ ‫دارند دهک اول محسوب می شوند و بقیه افراد نیز بر اساس کف‬ ‫و ســقف درامدی که مشخص می شود دسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی خانوار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار بسیار‬ ‫ســاده ای بود در این تقسیم بندی در ابتدا افرادی که در طرح‬ ‫معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند در ادامه افرادی که‬ ‫شغل ثابت داشتند نیز بر اساس اطالعات شرکت های بیمه ای‪،‬‬ ‫کارکنان دولت و بازنشسته ها کنار گذاشته شدند در نهایت برای‬ ‫اینکهایناطالعاتخطانداشتهباشدمجموعتراکنش هایبانکی‬ ‫خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت‪ ۳۴‬میلیون نفر شناسایی‬ ‫شدند‪ .‬وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند اما‬ ‫تراکنش های بانکی بزرگی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یک خانواده ‪ ۳‬نفره نه‬ ‫درامد ثابتی داشت‪ ،‬نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته‬ ‫بود اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ‪ ۲۶‬میلیون تومان بوده‬ ‫است‪ .‬واریزی همین فرد در سال ‪ ۳۰۵ ،۹۸‬میلیون تومان و در‬ ‫سال ‪ ۷۰۵ ،۹۷‬میلیون تومان بوده است بنابراین برای اینکه این‬ ‫افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش ها نیز بررسی شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫طرح کمک معیشــتی کرونا گفت‪ :‬سامانه رفاه ایرانیان سامانه‬ ‫بسیار دقیقی است بطوری که باورکردن این دقت برای مردم و‬ ‫حتی برخی مسئولین مشکل است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یونیسف در‬ ‫گزارشی اعالم کرد در ایران ‪ ۸۰۰‬هزار کودک بازمانده از تحصیل‬ ‫وجود دارد‪ .‬مرکز امار نیز در گزارشی ‪ ۵۰۰‬هزار کودک بازمانده‬ ‫از تحصیل را تایید کرد‪ .‬اما با کمک این سامانه به تفکیک استان‬ ‫به ‪ ۱۳۲‬هزار کودکی که تحصیل نمی کنند رســیدیم در گام‬ ‫بعدی به همه انها پیامک زدیم و ان را صحت سنجی کردیم در‬ ‫نهایت متوجه شدیم عده ای از انها ترک تحصیل کرده اند‪ ،‬عده ای‬ ‫مهاجرت کرده اند و عده ای نیز از دنیا رفته اند و در نهایت به حدود‬ ‫‪ ۴۰‬هزار کودک جامانده از تحصیل رسیدیم که با امار یونیسف‬ ‫و حتی مرکز امار تفاوت باالیی دارد‪ .‬میرزایی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫سامانه رفاه ایرانیان می تواند برای صحت سنجی کمک خیرین‪،‬‬ ‫جمع اوری اطالعات زنان سرپرست خانوار و ‪ ...‬استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکلدرمانمستقیمسازمانتامیناجتماعیگفت‪:‬تاخیردرپرداختهزینه هایاسنادپزشکیبیمه شدگانتامیناجتماعیفقطدرتهرانرخدادهوطییکماهایندهبرطرفخواهدشد‪.‬شهرامغفاریدرخصوص‬ ‫تاخیر در پرداخت هزینه های اسناد پزشکی بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در بسیاری از استان ها این هزینه ها تا دی ماه پرداخت شده و تاخیر در پرداخت هزینه های درمان کمتر از دو میلیون تومان فقط در استان‬ ‫تهران رخ داده که از این بابت عذرخواهی کرده و قول می دهیم ظرف یک ماه اینده حل شود‪ .‬وی در پاسخ به سوال که ایا قرار است در کمتر از دو ماه هزینه های اسناد پزشکی رسیدگی شود و به دست مردم برسد؟ گفت‪:‬‬ ‫در دبیرخانه شورای عالی بیمه اقدام خوبی انجام شده که منجر به همکاری سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد‪ ،‬بیماران وقتی به بیمارستان می روند‪ ،‬اسناد پزشکی شان از طریق‬ ‫بیمارستان و سامانه «سپاس» وزارت بهداشت در اختیار بیمه ها مانند تامین اجتماعی و همچنین بیمه های تکمیلی قرار می گیرد و نیازی به این نیست که بیمه شده کپی اسناد را از این اداره به اداره دیگر ببرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد‪ :‬در صورت اجرایی شدن این طرح‪ ،‬رسیدگی به اسناد در سامانه اتفاق می افتد و فقط در صورت لزوم و نواقص اسناد پزشکی‪ ،‬به بیمه شده مراجعه می کنیم‪.‬‬ ‫مشتریانفاقدکدشهابباچهمحدودیت هاییمواجهمی شوند؟‬ ‫گام به گام در مسیر شفاف سازی!‬ ‫یک مقام مســئول در بانک مرکزی گفت‪ :‬اگر یک مشــتری فاقد کدشناسه است‪ ،‬فعال از دریافت خدمات‬ ‫ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می تواند از سایر روش ها مثل چک و تبادالت مالی بر بستر سامانه پایا استفاده‬ ‫کند‪ .‬داوود محمدبیگی‪ ،‬مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به برگشت تراکنش های فاقد‬ ‫کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ‪ ۵‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬ساماندهی تراکنش های بانکی از جمله‬ ‫موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی ان بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که‬ ‫ارســال کننده و دریافت کننده وجه در تراکنش های بانکی باید مشــخص باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫چنانچه تراکنش های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال کننده ان‪ ،‬دارای شناسه اعم کد ملی‬ ‫برای اشخاص حقیقی‪ ،‬شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬تراکنش های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد‪.‬‬ ‫چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است‪ ،‬فع ً‬ ‫ال از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می تواند از‬ ‫سایر روش ها از جمله چک و یا تبادالت مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کندبه گفته این مقام مسئول در‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها از پذیرش تراکنش های فاقد شناسه های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک‬ ‫مرکزی تمامی بانک ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این‪ ،‬شناسه منحصر‬ ‫به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می کند که فرد دریافت کننده و‬ ‫ارسال کننده وجه‪ ،‬حقیقی و یا حقوقی است‪.‬‬ ‫محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشــترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متاسفانه دارای شناسه ملی نبوده اند؛ به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال‬ ‫اخیر‪ ،‬با پیگیری های انجام شده از سوی بانک ها‪ ،‬بخش عمده ای از مسائل مبتالبه این گروه هم حل شده‬ ‫است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ‪ ۵‬بهمن ماه‪ ،‬در تمامی تراکنش ها این کنترل صورت گیرد‬ ‫و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند‪ ،‬امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشــان کرد‪ :‬موضوع مذکور از طریق بانک ها به مشتریان‬ ‫اطالع داده شده و هم اکنون مهلتی برای انها مقرر شده تا اطالعات مرتبط با شناسه خود را به بانک ها ارائه‬ ‫دهند؛ اما باید توجه داشــت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است‪ ،‬فع ً‬ ‫ال از دریافت خدمات ساتنا‬ ‫محروم خواهد شد؛ ولی می تواند از سایر روش ها از جمله چک و یا تبادالت مالی بر بستر سامانه پایا استفاده‬ ‫کند؛ اگرچه سایر کانال ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می شود و محدودیت بر روی این‬ ‫ل ها را‬ ‫روش های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش کرد تا به یکباره همه کانا ‪‎‬‬ ‫مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫سایر کانال ها نیز برای مشــتریان فاقد شناسه به زودی بسته می شود و محدودیت بر روی این روش های‬ ‫ل ها را مسدود نکند‬ ‫تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش کرد تا به یکباره همه کانا ‪‎‬‬ ‫تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت کنندمحمدبیگی گفت‪ :‬برای چک یا استفاده از خدمات‬ ‫پایا‪ ،‬الزام به داشــتن شناسه فع ً‬ ‫ال وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع‪ ،‬ان دو روش نیز با محدودیت‬ ‫مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شــرکتها‪ ،‬کار را‬ ‫هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و‬ ‫طبیعتاً مشتریان می توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرایندی برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تراکنش ها و حساب های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش ها‬ ‫متعلق به افراد ســودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب های فاقد شناسه‪ ،‬ممکن است مورد سوءاستفاده قرار‬ ‫گیرنــد و به همین دلیــل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت‪ ،‬از افرادی که در‬ ‫فعالیت های اقتصادی به صورت شفاف عمل می کنند و تراکنش های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش‬ ‫می برند‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫تراکنش ها و حساب های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا‬ ‫مسیر تراکنش های غیرشفاف را مسدود کندوی اظهار داشت‪ :‬بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر‬ ‫تراکنش های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده‬ ‫کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش های سوداگرایانه استفاده نمایند‪ ،‬سد کند؛ به همین دلیل‪،‬‬ ‫قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این‬ ‫کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است‪.‬‬ ‫محمدبیگی گفت‪ :‬البته قواعد باالدستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛‬ ‫اما بخشی از تاخیر این بانک در اجرای قانون‪ ،‬به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند‬ ‫که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل‪ ،‬در مدت دو سال گذشته‪ ،‬بانک مرکزی در تعامل با بانک ها‬ ‫کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز‬ ‫یکشنبه ‪ ۵‬بهمن اغاز کرده و به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫خبرخوشبرایهمسانسازیحقوقبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش اعتبار‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی خبر داد و‬ ‫گفت‪ ۹۰ :‬هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم همســان‬ ‫سازی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫علی اصغر بیات اظهار داشــت‪ :‬از روزهای ابتدایی تقدیم کلیات‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬به مجلس شــورای اسالمی پیگیری ها و مذاکرات‬ ‫فشرده و متعددی را با مسئوالن عالی دولت و مجلس انجام دادیم‬ ‫تا ابهامات و کم لطفی هایی که به بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫تامین اجتماعی شــده بود را برطرف کنیم‪ .‬جلساتی را با اعضای‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه‪ ،‬کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‬ ‫و کمیســیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم‪ .‬در دیدار با رئیس‬ ‫مجلس‪ ،‬اقای نادران‪ ،‬حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان دغدغه ها‬ ‫و نگرانی های خودمان را منتقل کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تمامی این نشســت ها بر رعایت حقوق و مطالبات‬ ‫قانونی و همچنین ضرورت توجه به مشــکالت بازنشســتگان و‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی بویژه در حوزه مسائل اخیر از‬ ‫جمله متناسب سازی و مشکالت بازنشستگان سخت و زیان اور‬ ‫تاکید شد‪ .‬به لطف خدا‪ ،‬اولین گام که تعیین سهم مشخص اعتبار‬ ‫سازمان تامین اجتماعی برای اجرا و تداوم متناسب سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران بود‪ ،‬انجام شد و اعتبار تخصیص‬ ‫یافتــه در بند و تبصره ‪ ۲‬الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫بیات در ادامه افزود‪ :‬بنا بر مصوبه کمیســیون تلفیق مقرر شد تا‬ ‫‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان از مبلــغ ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان که از‬ ‫محل واگذاری سهام‪ ،‬اموال و دارایی های دولت به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی پرداخت می شــود‪ ،‬برای اجرای مرحله دوم متناســب‬ ‫سازی هزینه شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه باید فاصله بســیار زیاد تورم با حقوق‬ ‫بازنشســتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر طرف شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با توجه به شرایط ســخت و طاقت فرسای اقتصادی‪ ،‬پیگیری و‬ ‫نظارت جدی در اجرای قوانین مصوب را داشــته باشند چرا که‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از شرایط موجود‬ ‫ناراضی و گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد‬ ‫نسخه نویسیالکترونیکدرتهرانتاپایانسال‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت اســتان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی ما این‬ ‫است که قســمت عمده ای از کار نسخه نویسی و نسخه پیچی‬ ‫الکترونیکی تا پایان سال ‪ ،۱۳۹۹‬انجام شود‪.‬‬ ‫دکتر محمد حســینی‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای الزام به اجرای تکالیف‬ ‫مقــرر در بند(ج) تبصره ‪ ۱۷‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬مبتنی‬ ‫بر جایگزینــی ابزارهای الکترونیکی به جــای دفترچه و ارتقاء‬ ‫سطح خدمات و گسترش دولت الکترونیک و با عنایت به برنامه‬ ‫عملیاتی اداره کل با عنوان «اســتقرار نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫در ‪۸۰‬درصد پزشــکان طرف قرارداد» و «استقرار نسخه پیچی‬ ‫الکترونیک در ‪۱۰۰‬درصد مراکز طرف قرارداد» این اداره کل به‬ ‫طور مستمر در اجرای طرح اهتمام الزم را دارد ‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در قانون برنامه ششــم توســعه صراحتاً به‬ ‫بحث نســخه نویســی الکترونیک و پرونده الکترونیک سالمت‬ ‫بیماران اشــاره شده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این موضوعات تکالیف‬ ‫قانونی هستند که باید انجام دهیم‪ .‬انصافاً در این زمینه اقدامات‬ ‫خوبی هم با توجه به محدودیت هایی که در کشور وجود داشته‪،‬‬ ‫در ســال های اخیر در وزارت بهداشت‪ ،‬ســازمان های بیمه گر و‬ ‫سازمان نظام پزشکی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل اســتان با بیان اینکه با این اقدام بیماران اولین ســود‬ ‫را می برند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی تمام اطالعات بیماران وجود داشــته‬ ‫باشد‪ ،‬پزشکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به‬ ‫چه صورت بوده است‪.‬‬ ‫دومین ذینفع این اقدام پزشــکان هســتند؛ زیرا در کوتاه ترین‬ ‫زمان و با دیدی باز می توانند تصمیم بگیرند و بیماران را کنترل‬ ‫کند‪ .‬در عین حال با اســتفاده از فناوری های اطالعات در حوزه‬ ‫درمانی‪ ،‬بیمه ها و دولت نیز منتفع شــده و می توانند تصمیمات‬ ‫بهتری اتخاذ کنند تا منابعشــان را در حوزه هایی که بیشتر نیاز‬ ‫است‪ ،‬متمرکز کنند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی بیمه ســامت اســتان تهران‪ ،‬وی در‬ ‫پایــان‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان دی ماه پروژه نســخه الکترونیکی در ‪۸۵‬‬ ‫درصــد مطب های پزشــکان طرف قرارداد با ایــن اداره کل و‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد داروخانه ها ‪ ،‬ازمایشگاه ها و موسسات تصویربرداری‬ ‫طرف قرارداد در ســطح استان استقرار یافته و طی ماه های اتی‬ ‫در بیمارســتان ها نیز پیاده سازی خواهد شد‪ .‬تا کنون قریب به‬ ‫ششــصد هزار نسخه الکترونیکی در اســتان تهران ارائه و ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رای مثبت کمیسیون تلفیق به دو برابر شدن یارانه ها در سال اینده‬ ‫به گفته ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه‬ ‫‪ ،1400‬اعضای کمیســیون تلفیــق به دو برابر‬ ‫شــدن یارانه های مشــموالن در ســال اینده‬ ‫موافقت کردند‪ .‬رحیم زارع سخنگوی کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه سال ‪ 1400‬کل کشور در نشست‬ ‫خبری امروز خود با بیان جزئیات نشست اخیر‬ ‫کمیســیون خود اظهار داشت‪ :‬در نشست اخیر‬ ‫کمیسیون برای ســال اینده برای تمام کسانی‬ ‫که یارانه دریافت می کنند و یا مشمول دریافت‬ ‫یارانه هســتند تصمیم گیری شــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در مجموع مبلغ ‪ 91‬هــزار میلیارد تومان برای‬ ‫یارانه بگیران مشمول تخصیص یافت و این یعنی‬ ‫در ســال اینده به ازای هر فرد که سال گذشته‬ ‫‪ 45‬هزار تومــان دریافت می کرد‪ ،‬یارانه دو برابر‬ ‫یعنی به ازای هر نفر ‪ 90‬هزار تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫زارع ادامــه داد‪ :‬همچنین مبلغ ‪ 20‬هزار تومان‬ ‫بــرای ‪ 35‬میلیون نفر طبقه متوســط جامعه‪،‬‬ ‫‪ 10‬هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری‬ ‫مددجویان‪ ،‬کمیته امداد و بهزیستی اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ صفحه 4 ‫رئیس رسانه ملی گفت‪ :‬تاکید کرده ایم که مسئولیت اظهارنظر در برنامه های زنده برعهده کارشناس مدعو است‪ .‬علی عسکری (رئیس رسانه ملی) که در نشست هفتگی با معاون و مدیران‬ ‫شبکه های سیما سخن می گفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه های مختلف سیما در دهه فجر امسال باید کامال متفاوت و به گونه ای باشد تا مردم جشن پیروزی انقالب خود را در خانه هایشان با تمام وجود‬ ‫حس کنند‪ .‬رئیس سازمان صداوسیما دهه فجر انقالب اسالمی را اوج نمایش همدلی ملت ایران دانست و تصریح کرد‪ :‬رسانه ملی باید در همه برنامه ها همدلی و وحدت را در اولویت کاری‬ ‫خود قرار دهد و همچون همیشه در مسیر تقویت ان گام بردارد و دهه فجر بهترین فرصت برای نمایش این همدلی است‪ .‬علی عسکری در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات نسنجیده و‬ ‫دور از شان میهمان یکی از برنامه های زنده شبکه چهار اشاره و تاکید کرد‪ :‬این اظهارات باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شبکه چهار سیما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و اینجانب با ابراز‬ ‫تاسف‪ ،‬از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری به نوبه خود عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫فرش دومین منبع درامد ایرانیان در سال های گذشته بود؛‬ ‫خطرفراموشیطرح ها ونقوشسنتیایرانی‬ ‫نقوش ایرانی به دالیل مختلف مانند فقدان ثبت انها‪ ،‬کوتاهی در اموزش و انتقال داشته ها به نسل های بعد و کم کاری‬ ‫رسانه ها در حال فراموشی اند؛ در این شرایط تیمی متشکل از استادان و بزرگان این حوزه همراه با پژوهشگران برای‬ ‫حفظ و ثبت نقوش برجای مانده وارد عمل شوند تا این اثار حفظ و به نسل بعد منتقل شود‪ .‬ایران کشوری گسترده از‬ ‫نظر مساحت جغرافیایی‪ ،‬متنوع از نظر اقلیم و اب وهوا و همچنین دارای تنوع فرهنگی زیاد است‪ .‬وسعت و تنوع میراث‬ ‫فرهنگی در نقاط مختلف این کشور باعث دشواری شناسایی و ثبت بسیاری از انها شده‪ ،‬به همین دلیل ممکن است‬ ‫بسیاری از میراث به جامانده شناسایی نشوند و چه بسا به فراموشی سپرده شوند‪ .‬با توجه به این نگرانی ها پویا محمودیان‬ ‫معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬از ایجاد بانکی با محتوای نقوش صنایع دستی فراموش شده با هدف‬ ‫کاربردی و تجاری کردن انها خبر داده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ایران ‪ ۲۹۵‬رشته صنایع دستی دارد که برخی از انها فراموش‬ ‫شده و به احیا و باز طراحی نیاز دارند‪ .‬براین اساس از حدود یک سا ل پیش با کلید خوردن مکاتبات با استان ها برای‬ ‫احیای صنایع دستی فراموش شده‪ ۵۵ ،‬رشته صنایع دستی به طور کامل احیا و در مجموع در دولت تدبیر و امید ‪۹۹‬‬ ‫رشته باز طراحی و احیا شده است‪ .‬تالش می کنیم با ایجاد این بانک و همچنین کمک به تجاری سازی و در ادامه تولید‬ ‫انبوه انها به احیا این اثار کمک کنیم‪ ،‬زیرا این این اثار داشته ها و گنجینه های ارزشمند کشور محسوب می شوند‪.‬نقوش‬ ‫ایرانی از سرمایه های با ارزش فرهنگی محسوب می شوند‪ .‬داشته ای ارزشمند و منحصر به فرد که از ارزش معنوی و مادی‬ ‫باالیی برخوردار است‪ .‬علی کوهپایه هنرمند شاخص هنرهای تجسمی و نگارگری ایرانی و عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫طراحان فرش تهران با تاکید بر اینکه خیلی از اثار فرهنگی ایران به بوته فراموشی سپرده شده اند گفت‪ :‬در این حوزه‬ ‫می توان به طرح های اسلیمی اشاره کرد؛ در قالی های قدیمی از این طرح ها که سمبل ایران هستند استفاده می شد‪ ،‬در‬ ‫حالی که امروز کمتر شاهد یک قالی با طرح های اسلیمی هستیم‪ .‬او درباره چرایی استفاده نکردن از طرح های اسلیمی‬ ‫در قالی توضی ح داد‪ :‬متاسفانه فعالیت در حوزه قالی‪ ،‬دست یک عده پول پرست افتاد ه که اطالعات فرهنگی کمی دارند‪.‬‬ ‫بیشتر توجیه اقتصادی برای انها مهم است‪ ،‬تا جایی که فرم فرشی که ‪ ۸۰‬سال پیش بافته می شد‪ ،‬تغییر کرده و بیشتر‬ ‫بر اساس سالیق بازار طراحی می شود‪ .‬به گفته این استاد نقوش ایرانی‪ ۶۰ ،‬سال پیش در تبریز کارگاه های قالیبافی‬ ‫روی طرح های خاص فعالیت می کردند‪ .‬به شکلی که طرح قالی‪ ،‬شناسنامه کارگاه بود‪ .‬به تازگی در بافت فرش تبریز از‬ ‫طرح هایی استفاده می شود که اصالت طرح های سنتی ایران را ندارد‪ .‬ایران طرح های شاه عباسی و خاص خود را دارد که‬ ‫هر کدام سمبل و نماد خاصی هستند اما اکنون فقط به تزئین و زیبایی توجه می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اصفهان و کاشان در‬ ‫حوزه طراحی قالی در این سال ها اقدامات سازنده ای انجام داده اند‪.‬‬ ‫اثار گذشتگان از نظر سنتی بیشتر کاربردی بود‬ ‫اهمیت طرح ها و نقش های ایرانی فقط در زیبایی و کنار هم قرار گرفتن انها نیست‪ ،‬بلکه فلسفه و فکری در پشت هر طرح‬ ‫قرار دارد‪ .‬کوهپایه در این زمینه گفت‪ :‬با اینکه طرح های فرش از اهمیت باالیی برخوردارند‪ ،‬اما نقوش ایرانی فقط در فرش ها‬ ‫استفاده نشد ه است‪ .‬وی افزود‪ :‬در کاشی کاری کافی است به کاشی های مسجد کبود توجه کنید یا مسجد جامع یزد یا‬ ‫مسجد شیخ لطف اهلل که کارهای بی نظیری هستند؛ ان هم در حالی که فعالیت امروز در حوزه کاشی کاری اقداماتی سطحی‬ ‫و فقط در ظاهر است‪ .‬این اقدامات نیازمند گروه های قوی و حرفه ای متشکل از پژوهشگر‪ ،‬عکاس و ‪ ...‬بوده تا بتواند این اثار‬ ‫را شناسایی و زمینه ادامه انها را فراهم کند‪ .‬کوهپایه با تاکید بر اینکه در گذشته اثار از نظر سنتی بیشتر کاربردی بود و نه‬ ‫تزئینی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش از این می دیدیم روی کاسه چوبی بسیار کار می شود و افراد از استفاده ان بسیار لذت می بردند‪ ،‬یا‬ ‫قاشق زیبایی برای اب دوغ خوری تهیه شده بود‪ ،‬این در حالی است که امروز از این لوازم فقط برای تزئین استفاده می شود‪.‬‬ ‫اساتید فوت گوزه گری را اموزش ندادند‬ ‫با سفر به شهرهای ایران‪ ،‬مراجعه به موزه ها می توان متوجه پیشینه تاریخی نقوش ایرانی شد‪ .‬اما چه چیزی سبب شده‬ ‫برخی از این نقوش در خطر فراموشی قرار گیرند؟ کوهپایه گفت ‪ :‬یکی از دالیل این است که در گذشته به نوشتن و‬ ‫ضبط کردن عادت نداشتیم‪ .‬نوشتن و خواندن در فرهنگ ما سخت بوده؛ مورخینی نداشتیم که کتاب های نوشته شده‬ ‫توسط انها در دسترس مردم و پژوهشگران قرار گیرد‪ .‬شاید بهترین کتاب در این حوزه‪ ،‬تاریخ بیهقی است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫اساتید بسیاری بودند که هیچ گاه حرفه را به صورت کامل به شاگردان خود اموزش نمی دادند زیرا می ترسیدند برای خود‬ ‫رقیب بسازند‪ .‬در حالی که بهترین استاد کسی است که شاگردش از خودش بهتر باشد‪ .‬بسیاری از استادان‪ ،‬فوت های‬ ‫کوزه گری را برای خود نگه داشتند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اهمیت و ارزش طرح های ایرانی کم رنگ شده و از طرفی فرهنگ ایرانی‬ ‫تحت تاثیر هنر غرب قرار گرفته و اسیب دیده است‪ .‬این استاد هنرهای تجسمی ادامه داد‪ :‬در دوره ای‪ ،‬فرهنگ خود را‬ ‫فراموش کرده و غرب زده شدیم به صورتی که هرچه از ان طرف می امد خوشایند و هرچیزی که خودمان داشتیم بد‬ ‫بود‪ .‬ویل دورانت می گوید‪« :‬اگر دولت ها را به مثابه رقابت و اشتراک بدانیم چه بهتر است که هر دولتی فرهنگ‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫لباس ها و اقتصاد خودش را داشته باشد‪ ».‬اگر می توانستیم این دیدگاه را عملی کنیم امروز به وضعیت کنونی دچار‬ ‫نمی شدیم‪ .‬کوهپایه یکی از دالیل فراموشی نقوش ایرانی را نااگاهی و سودجویی تولیدکنندگان و عافیت طلبانی دانست‬ ‫که نمی دانند پول خود را چطور خرج کنند و به افرادی دادند که کار بلد نبودند‪.‬‬ ‫فرش دومین منبع درامد ایرانیان بود‬ ‫نقش اطالع رسانی و اگاه سازی‪ ،‬برای حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی بسیار مهم است‪ .‬افرادی که از ارزش اشیاء و‬ ‫اهمیت فرهنگ باخبر باشند‪ ،‬به خوبی از ان حفاظت خواهند کرد‪ .‬کوهپایه با بیان اینکه زیرساخت های برای حفاظت از‬ ‫نقوش ایرانی مهیا نبود‪ ،‬گفت‪ :‬اطالع رسانی چیزی است که زیرساخت ها را زمینه سازی می کند‪ .‬در بازار‪ ،‬این هنر وارداتی‬ ‫غرب است که خود را ناشیانه و با نقص های زیاد نشان می دهد‪ .‬در دوره بعد هم که به طرح های مدرن و اروپایی روی‬ ‫اوردند در حالی که بیشتر این طرح ها تقلید بود و اینها به اطالع رسانی باز می گردد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید این را یاداور شوم‬ ‫که طراحی سنتی ما چیزی است که می توان به ان افتخار کرد‪ .‬بعد از نفت‪ ،‬بزرگترین منبع درامد این جامعه از فرش‬ ‫بود‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬درصد جامعه می توانند از ان ارتزاق کنند‪ .‬از کسی که پشم را می ریسد‪ ،‬رنگ می کند تا فردی که فرش‬ ‫را می بافد‪ .‬هنوزم فرش ایرانی زبان زد همگان است‪ ،‬همه صنایع دستی در فرش جمع شده است‪ .‬این استاد نقوش ایرانی‬ ‫با یاداوری وضعیت کاشی کاری و خاتم کاری‪ ،‬اقدامات این روزهای بازار را اسف بار خواند زیرا از رنگ یا کاغذ برای تهیه‬ ‫این میراث به جای مانده استفاده می شود‪ ،‬ان هم در حالی که پیش از این از ابتدایی ترین مواد مورد نیاز برای این هنر‬ ‫تا نهایت تولید اثر توسط استادان ایرانی انجام می شد‪.‬‬ ‫نگرانی ها از بی اطالعی و نااشنایی مردم‬ ‫حفاظت از میراث فرهنگی از وظایف هر نسل است تا ان را همانگونه که به ارث برده است بتواند به نسل های اینده منتقل‬ ‫کند‪ .‬کوهپایه با بیان اینکه بازگرداندن بخشی از میراث فرهنگی غیرممکن است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ضروری است جوانانی‬ ‫که اشتیاق به کار دارند با اطالع رسانی دقیق بتوانند در این حوزه کار کنند‪ .‬البته باید با بزرگان این حوزه وارد همکاری‬ ‫شوند و روی این مسائل بررسی انجام شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ ،‬مسوالن باید اقداماتی انجام دهند تا مردم به میراث فرهنگی‬ ‫عالقه مند شوند‪ .‬بیشتر مردم با این مسائل اشنایی نداشته و در نتیجه دغدغه این کار را ندارند؛ ان هم در حالی که پیش‬ ‫از این در تبریز‪ ،‬هنرستان نقاشی داشتیم و استادان بزرگی در ان‪ ،‬تجربه های خود را به نسل های بعد منتقل می کردند‪.‬‬ ‫باید اساتید درباره این مسائل به بررسی و گفت وگو بپردازند تا بتوان به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬مورد اختالف درباره مدارس و اسناد ملکی انها بررسی می شود‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت‪ :‬کارگروه مشترکی تشکیل‬ ‫شده و ‪ ۱۳۰‬مورد اختالفی که درباره مدارس و اسناد ملکی انها وجود‬ ‫دارد را بررســی خواهد کرد و اطمینان دارم نتیجه مثبتی خواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران در حاشیه برنامه گفتگوی هفته که صبح امروز با حضور وزیر‬ ‫اموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی اموزش و پرورش برگزار‬ ‫شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران رسانه ملی گفت‪ :‬فصل مشترک جدی بین دو‬ ‫دستگاه بنیاد شهید و اموزش و پرورش وجود دارد که فصل مشترک‬ ‫تعلیم و تربیت است‪ .‬اموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت است و‬ ‫ما متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستیم‪ .‬اگر بخواهیم به ان‬ ‫اقتدار معنوی که رهبر معظم انقالب بر ان تاکید کردند بپردازیم با‬ ‫بهره گیری از این دو بال یعنی جهت دادن به تعلیم و تربیت در بستر‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت می رسیم‪ .‬وی افزود‪ :‬جلسه امروز مفید و پربار‬ ‫بود و کارگروه مشترکی نیز بین ما و اموزش و پرورش تشکیل شد تا‬ ‫جلسات مشترکی داشته باشند‪ .‬اوحدی تاکید کرد‪ :‬ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت برکات زیادی را به همراه دارد و در بیانیه گام دوم نیز برای‬ ‫دست یافتن به تمدن نوین اسالمی با سه کلیدواژه خودسازی‪ ،‬جامعه‬ ‫پردازی و دست یافتن به تمدن اسالمی در هر فرد روبرو هستیم که در‬ ‫فصل اول توسعه علم و پژوهش مورد تاکید مقام معظم رهبری است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امروز مکتب سلیمانی را به عنوان عصاره تمام فضائل‬ ‫ارزشــی‪ ،‬اخالقی و شخصیت پردازی شخصیت تراز انقالب اسالمی‬ ‫داریم که در ان شهید سلیمانی سند زنده و تاثیرگذار این جریان است‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد‪ :‬امروز مسئولیت تدوین‬ ‫ســند ملی ایثار و شهادت از جانب شورای عالی انقالب فرهنگی به‬ ‫عهده بنیاد شهید گذاشته شده است که در مجموع این سند و دو سند‬ ‫دیگری که در باال اشاره کردم‪ ،‬جمع بندی و برایند خوبی که از جلسه‬ ‫امروز گرفتیم ما را امیدوار می کند بتوانیم در نیل به ان اهداف در بستر‬ ‫تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم و با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به‬ ‫ان اقتدار معنوی برسیم که رمز عبور از هر بحرانی است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫در خصوص پیشنهادی که در جلسه امروز مطرح شد مبنی بر اینکه‬ ‫مدارس شاهد به مدارس غیردولتی تبدیل شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫فقط یک پیشــنهاد بود‪ .‬ما در حال حاضر ‪ ۱۳۵۰‬مدرسه شاهد در‬ ‫سراسر کشور داریم که استقبال خوبی از سمت خانواده های شهدا به‬ ‫ان می شود‪ .‬یک بحثی که مطرح شد و وزیر اموزش و پرورش بر ان‬ ‫تاکید داشتند الگو شدن مدارس شاهد است‪ .‬امروز بسیاری از کسانی‬ ‫که دغدغه تربیت فرزندانشان را دارند‪ ،‬دوست دارند در مدارس شاهد‬ ‫ثبت نام کنند چرا که گمانشان این است که انجا به شکلی تعمیم و‬ ‫تضمین فضائل اخالقی را می دهد‪ .‬امروز نگاهمان این اســت که با‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬هزار شهیدی که تقدیم انقالب شده است و در حوزه های‬ ‫مختلف بوده‪ ،‬گنجینه گران بهایی در اختیار داریم که در راستای تقویت‬ ‫مدارس شاهد و الگو شدن این مدارس چه در حوزه علمی و اخالقی‬ ‫گام برداریم‪ .‬وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص چالش هایی‬ ‫که پیرامون ساختمان های متعلق به بنیاد شهید که در اختیار اموزش‬ ‫و پرورش است و سالهای قبل ایجاد شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ما نگاه مان‬ ‫نسبت به تعلیم و تربیت کالن باشد‪ ،‬اهداف اموزش و پرورش و بنیاد‬ ‫شهید یکی است و حتماً مسائل کوچک اینچنینی قابل حل است‪.‬‬ ‫کارگروه مشترکی ‪ ۱۳۰‬مورد اختالفی که در برخی از مدارس و اسناد‬ ‫ملکی انها وجود دارد را بررسی خواهد کرد و اطمینان دارم با رویکردی‬ ‫که امروز در پیش گرفتیم نتیجه مثبتی خواهیم گرفت‪ .‬حتماً رویکرد‬ ‫ما این است که اجازه قلع و قمع در حوزه تعلیم و تربیت را نمی دهیم‪.‬‬ ‫قانون محدودیت هایی را برای هر دو مجموعه ایجاد کرده و ضوابطی را‬ ‫مشخص کرده است که رویکرد ما حل مشکالت براساس قانون است‪.‬‬ ‫واکنش وزارت بهداشت به خب ِر تهیه امپول خاص برای درمان میناوند‬ ‫«جذب مخاطب» است‬ ‫طرح چنین موضوعی در فضای مجازی صرفا با هدف‬ ‫ِ‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به خب ِر تهیه‬ ‫امپول خاص برای درمان میناوند گفت‪ :‬طرح چنین‬ ‫موضوعی در فضای مجــازی صرفا با هدف «جذبِ‬ ‫مخاطب» است‪ ،‬چرا که درما ن تمام بیماران کرونایی‬ ‫در کشــور یکسان اســت‪« .‬سیما ســادات الری»‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به خبر تهیه‬ ‫امپول خــاص برای درمان مهرداد میناوند که مبتال‬ ‫به کرونا اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیماری کووید ‪ ۱۹‬داروی‬ ‫اختصاصی ندارد و همه درمان ها برای هر فرد بیمار‬ ‫در کشور یکسان و بر اساس شیوه نامه ها و راهنمای‬ ‫درمانی کووید ‪ ۱۹‬اســت که معاونت درمان وزارت‬ ‫بهداشــت ابالغ می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیماران مبتال‬ ‫به ویروس کرونا بر همین اســاس مورد مراقبت های‬ ‫درمانی قرار می گیرند و به نظر می رسد برخی مباحث‬ ‫مطرح شده در فضای مجازی در زمینه دارو یا امپول‬ ‫که به صورت کلی گفته می شود‪ ،‬برای مقاصد رسانه ای‬ ‫است‪ .‬الری افزود‪ :‬در تمام این مدت شیوع کرونا که‬ ‫نزدیک به یک سال شده‪ ،‬هر نوع درمان یا دارویی که‬ ‫در جهان در مورد کووید ‪ ۱۹‬مطرح شــده در اختیار‬ ‫همه بیماران قرار گرفته و حتی برخی از این داروها‬ ‫در کشور تولید شده است‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬بنابراین مباحثی از این دســت که در فضای‬ ‫مجازی مطرح می شود‪ ،‬به نظر می رسد که با نیت های‬ ‫شــخصی یا جذب مخاطب منتشر می شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان افزود‪ :‬برای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬سالمت احاد مردم ایران اولویت اصلی است‬ ‫و هرگونه درمان یا دارویی که مورد نیاز بیماران باشد‪،‬‬ ‫تهیه شده و در اختیار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫علی عسگری رئیس رسانه ملی از رئیس جمهور عذرخواهی کرد‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫جزئیات نمایش فیلم های فجر در سینماهای مردمی‬ ‫‪ 30‬درصد ظرفیت سالن ها‬ ‫در اختیار تماشاگران‬ ‫محمدرضا فرجی با بیان اینکه اخرین سانس نمایش فیلم در‬ ‫جشنواره امسال قبل از ساعت ‪ 20‬خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال به‬ ‫دلیل بیماری کرونا در بخش سینماهای مردمی هیچ بلیتی در‬ ‫اختیار گیشه سینماها قرار نمی گیرد‪ .‬محمدرضا فرجی مدیرکل‬ ‫دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم معاونت ارزشیابی و نظارت‬ ‫سازمان سینمایی درباره نحوه نمایش فیلم های جشنواره سی‬ ‫و نهم فیلم فجر در ســینماهای مردمی گفت ‪ :‬امسال با توجه‬ ‫به شرایط کشور و بیماری کرونا تالش می کنیم در سالن های‬ ‫سینما محیطی امن برای مخاطبان جشنواره فیلم فجر فراهم‬ ‫اوریم ‪ .‬به همین دلیل سالن های بزرگ ‪ ،‬با کیفیت و مجهز را به‬ ‫نمایش فیلم های جشنواره اختصاص خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ظرفیت سالن ها در اختیار تماشاگران‬ ‫وی درباره ظرفیت سالن در هر سانس نمایش فیلم گفت ‪ :‬به‬ ‫منظور رعایت پروتکل های بهداشتی تنها ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫ســالن نمایش در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و بقیه سالن‬ ‫خالی خواهد بود تا مخاطبان با رعایت موازین بهداشتی در سالن‬ ‫جای بگیرند و در ارامش و بدون نگرانی فیلم ها را به تماشــا‬ ‫بنشینند‬ ‫‪.‬‬ ‫ضدعفونی سالن سینما پس از هر نمایش‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم معاونت ارزشیابی‬ ‫و نظارت سازمان سینمایی درباره ضدعفونی کردن سالن های‬ ‫نمایش گفت ‪ :‬به منظور رعایت موازین بهداشتی سانس های‬ ‫نمایش را به گونه ای در نظر می گیریم که بعد از هر ســانس‪،‬‬ ‫سالن سینما ضدعفونی شده و اماده برای پذیرایی تماشاگران‬ ‫برای سانس بعد باشند‪.‬‬ ‫افزایش تعداد سالن های نمایش مردمی‬ ‫وی درباره تعدادسالن های سینمای مردمی با توجه به کاهش‬ ‫ظرفیت ســالن ها گفت ‪ :‬به دلیل کاهش ظرفیت سالن های‬ ‫نمایش به دلیل بیماری کرونا‪ ،‬تعداد سالن های نمایش را افزایش‬ ‫می دهیم تا بتوانیم جوابگوی مخاطبان عالقمند به دیدن اثار‬ ‫جشنواره در مناطق مختلف باشیم‪.‬‬ ‫بلیت فروشی در گیشه سینما انجام نمی شود‬ ‫محمدرضا فرجی درباره فروش بلیت فیلم های جشنواره فجر‬ ‫گفت‪ :‬بلیت فروشی فیلم های جشنواره از طریق سامانه سمفا‬ ‫صورت می پذیرد و امسال به دلیل بیماری کرونا هیچ بلیتی در‬ ‫اختیار گیشه سینماها قرار نمی گیرد ‪ .‬همه عالقمندان خرید‬ ‫بلیت را از طریق سامانه سمفا انجام دهند ‪.‬‬ ‫اخرین سانس نمایش فیلم قبل از ساعت‪۲۰‬‬ ‫وی درپاســخ به این ســوال که اخرین سانس نمایش با توجه‬ ‫به شرایط منع رفت و امد چه ساعتی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا‬ ‫اخرین سانس نمایش فیلم ها در سالن های سینما به گونه ای‬ ‫خواهد بود که تماشاگران بتوانند خود را به خانه ها برسانند و‬ ‫قبل از ســاعت ‪ ۲۰‬پایان نمایش فیلم ها را در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫وی در خاتمه تاکید کرد‪ :‬تالش می کنیم با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی مخاطب را در سالن های سینما پذیرا باشیم و لحظات‬ ‫خوبی را برای عالقمندان فراهم اوریم‪.‬‬ ‫عذرخواهیسیدجوادهاشمیازحواشیفیلمتبلیغاتی‪:‬‬ ‫درباره تبلیغ تحقیق نکرده بودم!‬ ‫سید جواد هاشمی درباره فیلم تبلیغاتی که از او منتشر شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه بابت این تبلیغ تحقیقی نکرده بودم با‬ ‫عجله و به توصیه دوســتانم متنــی را گفتم که با اعتقادات‬ ‫و رفتار خــود من هم مغایرت داشــت‪ ،‬بابت این اشــتباه‬ ‫عذرخواهی می کنم‪.‬این روزها انتشــار ویدئویی تبلیغاتی با‬ ‫حضور سیدجواد هاشــمی که در ان مردم را به خرید خانه‬ ‫در دوبی تشــویق می کرد‪ ،‬برای این بازیگر حاشــیه های‬ ‫بســیاری به وجود اورد تا جایی که او نســبت به حضور در‬ ‫این تبلیغ واکنش نشــان داده و عذرخواهی کرد‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬هاشــمی با انتشار ویدئویی در صفحه مجازی خود‬ ‫گفت‪ :‬من بابــت عذرخواهی از ملتی که خیلی چیز ها برای‬ ‫ان ها مهم است امده ام‪ ،‬متاسفانه بابت این تبلیغ تحقیقی‬ ‫نکرده بودم با عجله و به توصیه دوستانم متنی را گفتم که با‬ ‫اعتقادات و رفتار خود من هم مغایرت داشت‪ ،‬بابت این اشتباه‬ ‫عذرخواهی می کنم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گمان نمی کردم حاشیه‬ ‫داشته باشد چرا که ‪ ۱۵۰‬سلبریتی دیگر این تبلیغ را انجام‬ ‫داده بودند و به من نشان داده بودند‪ ،‬اما من یادم رفته بود که‬ ‫ســید جواد هاشمی فیلم های ارزشی بازی کرده و نباید این‬ ‫تبلیغ را انجام می داد من دوباره بابت این تبلیغ عذرخواهی‬ ‫می کنم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چند نکته اضافه کنم اینکه انســان‬ ‫ممکن الخطات ومن هم خطا کردم دوم اینکه من تا به امروز‬ ‫بابــت هیچ کار تبلیغاتی یک ریال هم پول نگرفتم اگر بیان‬ ‫کنم که پول این تبلیغات قرار بود کجا برود باز حاشیه ایجاد‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬اینکه عذرخواهی کردم بابت خطای که کردم‬ ‫شــاید خیلی از جیب مردم را زدند پــول مردم را بردند‪ ،‬اما‬ ‫مسئولیت پذیرفتن هزاران اشتباه را ندارند‪ ،‬خواستم ان ها هم‬ ‫یاد بگیرند که بابت اشتباه خودعذرخواهی کنند اشتباه خود‬ ‫را قبول کنیم نمره ما کم میشود‪ ،‬اما شهامت و عذرخواهی‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫رژیم غذایی پرفیبر به کاهش ریسک افسردگی زنان کمک می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫اخبار‬ ‫غذاهای پرکالری که به کاهش‬ ‫وزن کمک می کنند!‬ ‫غذاهای پرچرب و پرکالری لزوما باعث افزایش وزن شما نمی‬ ‫شوند؛ در عوض مصرف انها حتی ممکن است منجر به کاهش‬ ‫وزن شود‪ .‬این جمله را که برای کاهش وزن باید همیشه سراغ‬ ‫غذاهای کــم کالری بروید را فراموش کنیــد چون به عقیده‬ ‫متخصصان تغذیه‪ ،‬برای نگه داشتن وزن در محدوده سالم‪ ،‬شما‬ ‫باید سراغ ‪ ۶‬منبع غذایی پرکالری نیز بروید‪:‬‬ ‫اجیل و دانه ها‪ :‬انواع اجیل سرشــار از چربی های مفید‪ ،‬فیبر‪،‬‬ ‫ویتامین ای‪ ،‬منیزیم‪ ،‬روی‪ ،‬فوالت و پتاسیم هستند‪ .‬البته باید‬ ‫به این نکته توجه داشته باشید که در مصرف مغزهای خوراکی‬ ‫نباید زیاده روی کنید‪ .‬بادام و پســته بیشترین میزان کالری را‬ ‫ارائه می کنند‪ .‬مصرف حدود ‪ ۲۳‬عدد بادام یا ‪ ۴۹‬عدد پســته‬ ‫معادل دریافت ‪ ۱۶۰‬کالری اســت‪ .‬با تقسیم بندی مناسب و‬ ‫رعایت اعتدال در مصرف می توانید اهداف کاهش وزن خود را‬ ‫با کمک مغزهای خوراکی محقق سازید و به حفظ سالمت کلی‬ ‫بدن کمک کنید‪.‬‬ ‫روغن زیتون‪ :‬یک بخش اصلی از رژیم غذایی مدیترانه ای است‬ ‫و مصرف ان به طور مســتقیم با کاهش خطر ابتال به بیماری‬ ‫های قلبی و برخی سرطان ها ارتباط دارد‪ .‬روغن زیتون خاصیت‬ ‫ضد التهابی دارد و مصرف ان برای حفظ سالمت استخوان ها‬ ‫نیز مفید است‪ .‬یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫کالری دارد‪ ،‬از این رو‪ ،‬بهتر است از ان به عنوان چاشنی ساالد و‬ ‫برای پخت و پز سبزیجات استفاده شود‪ .‬استفاده از روغن زیتون‬ ‫به همراه حمص به عنوان یک میان وعده ســالم که به خوبی‬ ‫احساس سیری را در انسان ایجاد می کند نیز برای کاهش وزن‬ ‫بسیار توصیه شده است‪.‬‬ ‫سیب زمینی‪ :‬شاید به دلیل وجود کربوهیدرات‪ ،‬سیب زمینی‬ ‫شــهرت چندانی در بین مواد غذایی نداشته باشد اما فراموش‬ ‫نکنید که این ماده غذایی سرشار از اهن‪ ،‬پتاسیم و فیبر است‪.‬‬ ‫یک سیب زمینی متوسط همراه با پوســت ‪ ۱۶۱‬کالری دارد‪.‬‬ ‫سیب زمینی را به همراه کره‪ ،‬خامه ترش یا بیکن مصرف نکنید‪.‬‬ ‫نوع پخته شدن ان همراه با کمی نمک و روغن زیتون‪ ،‬یکی از‬ ‫سالم ترین وعده های غذایی است‪.‬‬ ‫کره بــادام زمینی‪ :‬کره بادام زمینی در هر قاشــق غذا خوری‬ ‫تقریبا ‪ ۹۴‬کالری دارد‪ ۴ .‬گرم پروتئین‪ ۸ ،‬گرم چربی‪ ،‬و ‪ ۳‬گرم‬ ‫کربوهیدرات‪ .‬کره بــادام زمینی را میتوانید به راحتی با غذاها‬ ‫مخلوط کنید‪ .‬این کره را میتوانید در انواع مختلف تهیه کنید‬ ‫مثال نوعی که در تکه های بادام زمینی هم هســت و یا نوعی‬ ‫که کامل مخلوط شده است‪ .‬کره بادام زمینی که طبیعی باشد‬ ‫نشانه اش این است‪ :‬وقتی در قوطی ان را باز میکنید روغن باید‬ ‫باالیش جمع شده باشــد و برای استفاده مجبورید ابتدا ان را‬ ‫هم بزنید‪ .‬همچنین کره بادام زمینی طبیعی را باید در یخچال‬ ‫نگهداریکنید‪.‬‬ ‫تخم مرغ‪ :‬یک تخم مرغ معمولی دارای ‪ ۷۰‬کالری است و گرم‬ ‫چربــی‪ ۶ ،‬گرم پروتئین و مقداری کربوهیدرات دارد‪ .‬پروتئین‬ ‫موجود در تخم مرغ برای ساخت عضله به بدن کمک می کند‪،‬‬ ‫چربی موجود در تخم مرغ منبع قابل توجهی از انرژی را برای‬ ‫بدن محیا می کند و همچنین میزان تستوسترون را افزایش می‬ ‫دهد‪ .‬تخم مرغ حاوی سطوح باالیی از اسیدهای چرب امگا ‪۳‬‬ ‫است که به انعطاف مفاصل و سالمت سلولهای بدن کمک می‬ ‫کند‪ .‬یک عنصر به نام کولین نیز هست که در زرده تخم مرغ پیدا‬ ‫می شود‪ .‬کولین باعث کاهش ساخت چربی در قلب می شود‬ ‫و به بازسازی سلول ها کمک می کند‪ .‬همچنین مشخص شده‬ ‫روی خلق و خو هم تاثیر دارد‪.‬‬ ‫پیش بینی زوال عقل در مبتالیان‬ ‫به پارکینسون با معاینه چشم‬ ‫بر اساس یک مطالعه جدید‪ ،‬ازمایشات ساده بینایی می تواند‬ ‫پیش بینی کند که در طول مدت ‪ ۱۸‬ماه بعد کدام افراد مبتال‬ ‫به پارکینسون دچار نقص شناختی و زوال عقل احتمالی می‬ ‫شوند‪ .‬محققان همچنین دریافتند که ارتباطات ساختاری و‬ ‫عملکردی مناطق مغزی در افراد مبتال به پارکینسون‪ ،‬به ویژه‬ ‫در افراد دارای مشکالت بینایی‪ ،‬در کل مغز تفکیک می شوند‪.‬‬ ‫شواهد این مطالعه حاکی از ان است که تغییرات بینایی قبل‬ ‫از زوال شناختی در بسیاری از افراد مبتال به پارکینسون رخ‬ ‫می دهد‪ .‬نتایج مطالعات نشان می دهند که چگونه ضایعات‬ ‫و تغییر در ســیم کشی مغز زمینه ساز اختالل شناختی در‬ ‫بسیاری از افراد مبتال به پارکینسون است‪ .‬دکتر «انجلیکی‬ ‫زارکالی»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کاالج لندن‪ ،‬در این‬ ‫باره می گوید‪« :‬ما دریافتیم افرادی که به بیماری پارکینسون‬ ‫مبتال بوده و دارای مشکالت بینایی هستند‪ ،‬بیشتر دچار زوال‬ ‫عقل می شوند و به نظر می رسد که ناشی از تغییرات اساسی‬ ‫در سیم کشی مغز انها باشد‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪« :‬تست‬ ‫های بینایی ممکن است فرصتی برای پیش بینی زوال عقل‬ ‫در مبتالیان به پارکینسون پیش از اغاز ان باشد و به ما کمک‬ ‫کند تا قبل از اینکه خیلی دیر شود راه هایی برای جلوگیری‬ ‫از زوال شناختی بیابیم‪ ».‬محققان ‪ ۷۷‬فرد مبتال به بیماری‬ ‫پارکینسون را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند ازمایشات‬ ‫ساده بینایی پیش بینی می کند چه کسانی بعد از یک سال و‬ ‫نیم به زوال عقل مبتال می شوند‪.‬‬ ‫یک تحقیق جدید حاکی از ان است که رژیم غذایی حاوی میوه ها‪ ،‬سبزیجات و غالت کامل غنی از فیبر می تواند باعث افزایش سالمت روانی در زنان شود‪ .‬مصرف غذاهای دارای فیبر بیشتر می تواند خطر‬ ‫ابتالء به بیماری مزمن را کاهش داده و احساس سیری بیشتری را در فرد ایجاد کند‪ .‬طبق اعالم سازمان غذا و داروی امریکا (‪ )FDA‬این نوع تغذیه می تواند به فرد در داشتن وزن سالم کمک کند‪ .‬تحقیقات‬ ‫جدید نشان می دهد افسردگی در زنانی که رژیم غذایی با فیبر باالتر دارند کمتر از زنانی است که فیبر کمتری مصرف می کنند‪« .‬جانگ ها کیم»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه چانگ انگ سئول در کره‬ ‫جنوبی‪،‬دراینبارهمی گوید‪«:‬مطالعاتقبلینشاندادهاندکهمصرففیبردررژیمغذایی‪،‬غناوتنوعمیکروبیومهایرودهراتعدیلمی کندواینتغییرممکناستباتاثیربرانتقالعصبیباعثتقویتسالمت‬ ‫مغز شود‪ ».‬به گفته محققان‪ ،‬افزایش میزان مصرف فیبر با خوردن میوه ها‪ ،‬سبزیجات و غالت بیشتر مفید است‪ .‬مشخص شده است که خطر بیماری های قلبی عروقی‪ ،‬دیابت و سرطان سینه را کاهش می دهد‬ ‫و برای سالمت دستگاه گوارش مفید است‪ .‬فیبر غذایی نوعی کربوهیدرات است که از مولکول های قند به هم پیوسته تشکیل شده است‪ .‬ترکیب ان هضم ان را نسبت به سایر کربوهیدرات ها دشوار می کند‪.‬‬ ‫حدود‪ ۴۰‬درصد سرطان ها با اصالح سبک زندگی قابل پیشگیری است‬ ‫مدیرگروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد سرطان ها با‬ ‫اصالح سبک زندگی و داشتن تغذیه سالم قابل پیشگیری است‪ .‬راضیه سادات میرمعینی روز یکشنبه به مناسبت هفته‬ ‫ملی مبارزه با سرطان پرهیز از مصرف دخانیات شامل سیگار‪ ،‬پیپ و قلیان‪ ،‬داشتن فعالیت بدنی منظم حداقل نیم‬ ‫ساعت در پنج روز از هفته و کنترل وزن و پرهیز از اضافه وزن و چاقی را از راهکارهای موثر در پیشگیری از ابتال به‬ ‫سرطان دانست‪ .‬وی همچنین بر ضرورت داشتن تغذیه سالم‪ ،‬محافظت از پوست در برابر افتاب‪ ،‬رعایت اصول ایمنی‬ ‫حین مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار و محافظت در برابر عفونت ها برای جلوگیری از ابتال به سرطان تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرگروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت‪ :‬سرطان به گروه بزرگی از‬ ‫بیماریها اطالق می شود که در ان رشد غیرطبیعی و خارج از کنترل سلول ها وجود دارد و هر عضوی از بدن می تواند‬ ‫به سرطان مبتال شود‪ .‬میرمعینی با بیان اینکه بروز سرطان در حال افزایش است اضافه کرد‪ :‬مهمترین علل افزایش ابتال‬ ‫به سرطان افزایش سن‪ ،‬مصرف سیگار‪ ،‬رواج زندگی کم تحرک‪ ،‬چاقی و داشتن تغذیه ناصحیح است‪ .‬وی یاداوری کرد‪:‬‬ ‫طبق اخرین بررسی صورت گرفته در سال ‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۱۱‬مورد جدید ابتال به سرطان در استان همدان ثبت‬ ‫شد که ‪ ۵۶‬درصد موارد در مردان و ‪ ۴۴‬درصد در زنان بوده است‪ .‬مدیرگروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت‪ :‬شایعترین سرطان ها در استان همدان در هر دو جنس مرد و زن به ترتیب سرطان‬ ‫پســتان‪ ،‬پوست‪ ،‬معده‪ ،‬روده بزرگ و پروستات است‪ .‬میرمعینی اضافه کرد‪ :‬البته شایعترین سرطانها در مردان ابتدا‬ ‫سرطان معده سپس پوست‪ ،‬پروستات‪ ،‬روده بزرگ و مثانه بوده و در بانوان به ترتیب سرطان پستان‪ ،‬روده بزرگ‪ ،‬پوست‪،‬‬ ‫تیروئید و معده است‪ .‬وی با بیان اینکه میزان متوفیان ناشی از سرطان رو به کاهش است اظهار داشت‪ :‬متوسط عمر‬ ‫افراد مبتالی به سرطان نسبت به‪ ۳۰‬سال گذشته‪ ۲‬برابر افزایش یافته است با این توضیح که فرد مبتال به سرطان روده‬ ‫بزرگ چنانچه در سه دهه گذشته ‪ ۲۰‬سال عمر می کرد هم اینک این رقم به ‪ ۴۰‬سال افزایش داشته است‪ .‬مدیرگروه‬ ‫بیماری هایغیرواگیرمعاونتبهداشتیدانشگاهعلوم پزشکیهمدانمهمتریندلیلافزایشطولعمربیمارانسرطانی‬ ‫را عالوه بر پیشرفت روش های درمانی و درمان های موثر‪ ،‬افزایش اگاهی مردم‪ ،‬ارتقای روش های تشخیص زودهنگام‬ ‫و انجام غربالگری عنوان کرد‪ .‬میرمعینی گفت‪ :‬در صورت ابتالی به سرطان در بستگان درجه یک‪ ،‬تغییر در خال های‬ ‫پوستی‪ ،‬زخم های بدون بهبودی در ‪ ۲‬هفته‪ ،‬توده در هرجای بدن‪ ،‬سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی‪ ،‬اختالل بلع یا سوء‬ ‫هاضمه طوالنی‪ ،‬استفراغ یا سرفه خونی‪ ،‬اسهال طوالنی یا بروز یبوست جدید‪ ،‬خونریزی غیر طبیعی ادرار‪ ،‬مدفوع‪ ،‬واژن‬ ‫و نوک پستان و بی اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل‪ ،‬باید افراد را به فکر بررسی های بیشتر بیاندازد‪.‬‬ ‫چرا سالمندان باید در اولویت واکسیناسیون کووید‪ ۱۹‬باشند؟‬ ‫نتیجه یک مطالعه بین المللی نشــان می دهد مناسب ترین شیوه‬ ‫توزیع واکسن کووید ‪ ۱۹‬این است که افراد سالمند در اولویت قرار‬ ‫گیرند تا میزان مرگ و میر ناشی از این همه گیری کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری ساینس دیلی‪ ،‬در این تحقیقات‬ ‫اطالعات جمعیتی کشــورهای مختلف به همراه اطالعات به روز‬ ‫شده مربوط به شهروندانی که به بیماری کووید ‪ ۱۹‬مبتال شده اند‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به ســرعت انتشــار ویروس‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫ســرعت توزیع واکسن و میزان اثرگذاری واکسن برای توسعه یک‬ ‫مدل کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این مدل سازی پنج سناریوی متفاوت را که در هر یک از ان ها‬ ‫گروه های مختلفی از شــهروندان در اولویت واکسیناســیون قرار‬ ‫داشتند‪ ،‬شبیه سازی شد‪.‬‬ ‫گروه های مورد اســتفاده در این ســناریوها شامل گروه کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬گروه بزرگســاالن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۹‬ساله و گروه بزرگساالن ‪۶۰‬‬ ‫ســال به باال بودند و اخرین سناریو شامل تزریق واکسن بر اساس‬ ‫تقاضای هر شخص با هر سن و سال تا زمان اتمام منابع واکسن بود‪.‬‬ ‫به گفته محققان در اغلب کشورهای مورد مطالعه‪ ،‬قرار دادن افراد‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬ســال در اولویت‪ ،‬موجب حفظ جان تعداد بیشــتری از‬ ‫شهروندان شــد‪ .‬بر اســاس این تحقیقات‪ ،‬ســن مهم ترین ابزار‬ ‫پیش بینی میزان اســیب پذیری در برابر کووید ‪ ۱۹‬است و افزایش‬ ‫سن موجب افزایش احتمال مرگ در اثر این بیماری می شود‪.‬‬ ‫با توجه به این امار و مدلســازی رایانه ای از مرگ و میر ناشــی از‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬سالمندان در تمام نقاط باید در اولویت واکسیناسیون‬ ‫قرار گیرند‪ .‬با توجه به محدودیت واکسن‪ ،‬تصمیم گیری صحیح در‬ ‫مورد اولویت دریافت کنندگان بســیار حائز اهمیت است و انتظار‬ ‫می رود که پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر بهداشتی‪ ،‬سالمندان‪ ،‬معلمان‬ ‫و کادر اموزشی‪ ،‬افســران پلیس‪ ،‬اتش نشانان‪ ،‬کارمندان صنعت‬ ‫حمــل و نقل و افرادی که در فروشــگاه های دارویی و مواد غذایی‬ ‫کار می کنند در اولویت باشــند‪ .‬ویروس کرونا موســوم به «کووید‬ ‫‪ »۱۹‬اواســط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۲۴‬اذر ‪ )۱۳۹۸‬در شهر‬ ‫ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد‪ .‬ابتدا از این بیماری به عنوان‬ ‫ذات الریه نام برده شــد اما کمیســیون ملی بهداشت چین در ‪۳۰‬‬ ‫دســامبر ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۹‬دی ماه ‪ )۹۸‬به صورت رسمی‬ ‫شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد‪.‬‬ ‫تدروس ادهانوم مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۲۱‬اسفندماه ‪ ۹۸‬در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه همه گیر‬ ‫(‪ )pandemic‬به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد‬ ‫اســتفاده قرار گیرد اما ارزیابی های این ســازمان ویروس کرونا را‬ ‫«همه گیر جهانی» شناسایی و اعالم می کند‪.‬‬ ‫شــرکت فایزر امریکا روز ‪ ۱۹‬ابان مــاه ‪ ۱۳۹۹‬اعالم کرد که این‬ ‫شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ‪ ۹۰‬درصد در‬ ‫پیشگیری از ابتال به کرونا موثر عمل کرده است‪.‬‬ ‫انگلیس اولین کشوری است که واکسن کووید ‪ ۱۹‬فایزر را تایید و‬ ‫شروع به واکسیناسیون کرد‪.‬‬ ‫چطورخشکی«چشم»رارفعکنیم؟‬ ‫متخصص چشم پزشکی گفت‪ :‬توصیه ما این است که افراد هر ‪20‬‬ ‫دقیقه یکبار در حین مطالعه یا کار با لوازم الکترونیکی به ‪ 20‬متری‬ ‫خود‪ 20 ،‬ثانیه نگاه کنند که به قانون ‪ 2020‬معروف است‪.‬‬ ‫اذین اشناگر‪ ،‬متخصص چشم پزشکی درباره «ایجاد خشکی چشم‬ ‫در فصول سرد سال»‪ ،‬گفت‪ :‬این بیماری بیشتر مختص افراد مسن‬ ‫است؛مگر افراد جوانی که دارای بیماری های زمینه ای مثل لوپوس‬ ‫و روماتیسم هستند‪ .‬در حالت عادی افراد جوان نباید خشکی چشم‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در هیچ منبعی محدودیت زمان کار با لوازم‬ ‫الکترونیکی ذکر نشده است‪ .‬مهم این است که به مقدار کافی پلک‬ ‫بزنیم؛ چون زمانی که پلک می زنیم اشک ترشح می شود‪.‬‬ ‫این متخصص چشم پزشکی افزود‪ :‬در مواقعی که کارها ما را از پلک‬ ‫زدن دور کند‪ ،‬در تمامی فصول باعث خشــکی چشم خواهد شد‪.‬‬ ‫توصیه ما بر این اســت که هر ‪ 20‬دقیقه یکبار در حین مطالعه یا‬ ‫کار با لوازم الکترونیکی به ‪ 20‬متری خود‪ 20 ،‬ثانیه نگاه کنند که به‬ ‫قانون ‪ 2020‬معروف است و همین طور مرتب پلک بزنیم‪.‬‬ ‫اشناگر ابراز داشت‪:‬البته این امر ربطی به خشکی چشم ندارد و به‬ ‫مطالعه به ویژه با گوشی مربوط است؛ ضمن اینکه نور گوشی باید‬ ‫متناسب با نور محیط باشد تا از خشکی چشم جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪:‬همه افراد به اشک مصنوعی نیاز ندارند‪ .‬اگر بهداشت‬ ‫پلک به خوبی رعایت و پوســته ها و چربــی الی مژه ها به صورت‬ ‫روزانه با شــامپوی بچه شسته شــود‪ ،‬این چربی وارد اشک شده و‬ ‫اشــک چشم دارای چربی نرمال خواهد بود و از خشکی چشم هم‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫این متخصص چشم پزشکی یاداور شد‪ :‬در این حالت دیگر نیازی‬ ‫به استفاده از اشک چشم مصنوعی نیست‪.‬‬ ‫عالئم افزایش ناگهانی ضربان قلب‬ ‫عالئم تاکی کاردی و افزایش ضربان قلب می توانند به واســطه شــرایط‬ ‫پزشکی مختلفی شکل بگیرند‪ .‬تشخیص دقیق دلیل بروز این شرایط و‬ ‫درمان مناسب اهمیت دارد‪ .‬ضربان سریع قلب به نام تاکی کاردی شناخته‬ ‫می شود و به طور معمول بی خطر است‪ .‬با این وجود‪ ،‬اگر افزایش ضربان‬ ‫قلب عود کننده یا پایدار باشد یا اگر با عالئم دیگر همراهی شود باید برای‬ ‫بررسی شرایط به پزشک مراجعه کرد‪.‬‬ ‫عالئمافزایشناگهانیضربانقلب‬ ‫زمانی که قلب بیش از حد سریع می تپد‪ ،‬قادر به پمپاژ موثر خون به دیگر‬ ‫اندام های بدن نیســت‪ .‬این ممکن اســت بافت ها و اندام ها را با کمبود‬ ‫اکسیژن مواجه ساخته و موجب بروز عالئم و نشانه های زیر شود‪:‬‬ ‫ســبکی سر‪،‬تنگی نفس‪ ،‬افزایش سرعت نبض‪ ،‬سینه درد‪ ،‬تپش قلب‪،‬‬ ‫غش یا سنکوپ‪.‬‬ ‫در برخی افراد‪ ،‬تاکی کاردی ممکن است موجب هیچ عالئم یا نشانه ای نشود‬ ‫و این شرایط طی یک معاینه بدنی یا یک الکتروکاردیوگرام شناسایی شود‪.‬‬ ‫عالئم افزایش ضربان قلب می توانند به واسطه شرایط پزشکی مختلفی‬ ‫شکل بگیرند‪ .‬تشخیص دقیق دلیل بروز این شرایط و درمان مناسب اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬در صورت تجربه عالئم تاکی کاردی باید به پزشک مراجعه کنید‪ .‬در‬ ‫صورت تجربه غش‪ ،‬دشواری در تنفس‪ ،‬و سینه دردی که برای چند دقیقه‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬دریافت کمک پزشکی فوری اهمیت دارد‪.‬‬ ‫عوارض‬ ‫شدت عوارض افزایش ناگهانی ضربان قلب به عوامل مختلفی از جمله نوع‬ ‫تاکی کاردی‪ ،‬مدت زمان و سرعت تاکی کاردی و وجود دیگر مشکالت قلبی‬ ‫بستگی دارد‪ .‬از جمله عوارض تاکی کاردی می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ لخته های خون که ممکن است به حمله قلبی یا سکته مغزی منجر شود‬‫ نارسایی قلبی که به واسطه ناتواتی قلب برای پمپاژ خون به میزان کافی‬‫تعریف می شــود‪ ،‬غش یا بیهوشی های مکرر‪ ،‬مرگ ناگهانی که به طور‬ ‫معمول با فیبریالسیون بطنی یا تاکی کاردی بطنی مرتبط است‪.‬‬ ‫دالیلاحتمالی‬ ‫تاکی کاردی به طور معمول با هر چیزی که در تکانه های الکتریکی کنترل‬ ‫کننده ســرعت پمپاژ قلب اختالل ایجاد می کننــد‪ ،‬رخ می دهد‪ .‬موارد‬ ‫مختلفی وجود دارند که می توانند در سیستم الکتریکی قلب اختالل ایجاد‬ ‫کنند که از ان جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫اســیب به بافت های قلب به دلیل بیماری قلبــی‪ ،‬کم خونی‪ ،‬بیماری‬ ‫مادرزای یا ناهنجاری قلب‪ ،‬مسیرهای الکتریکی که عادی نیستند و از بدو‬ ‫تولد در قلب وجود دارند (شرایط مادرزادی مانند سندرم ‪ QT‬طوالنی)‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬فشــار خون باال یا پایین‪ ،‬استرس ناگهانی‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬ترس‪،‬‬ ‫ســیگار کشیدن‪ ،‬نوشیدن الکل‪ ،‬تب‪ ،‬مصرف بیش از حد نوشیدنی های‬ ‫حاوی کافئین‪ ،‬عوارض جانبی داروها‪ ،‬مصرف مواد مخدر‪ ،‬پرکاری تیروئید‪،‬‬ ‫بی تعادلی الکترولیت (زیرا مواد معدنی برای هدایت درســت تکانه های‬ ‫الکترونیکی ضروری هستند)‪ .‬در برخی موارد‪ ،‬دلیل افزایش ناگهانی ضربان‬ ‫قلب به طور دقیق مشخص نمی شود‪.‬‬ ‫عواملخطرساز‬ ‫خطر ابتال به تاکی کاردی به واسطه هر شرایطی که قلب را زیر فشار قرار‬ ‫داده یا موجب اسیب دیدن بافت ان شود‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬درمان پزشکی‬ ‫یا تغییرات سبک زندگی ممکن است خطر افزایش ناگهانی ضربان قلب به‬ ‫واسطه عوامل زیر را کاهش دهد‪:‬‬ ‫فشــار خون باال‪ ،‬بیماری قلبی‪ ،‬اپنه خواب‪ ،‬سیگار کشیدن‪ ،‬کم کاری یا‬ ‫پرکاری تیروئیــد‪ ،‬دیابت‪ ،‬مصرف بیش از حد کافئین‪ ،‬مصرف الکل‪ ،‬کم‬ ‫خونی‪ ،‬اضطراب و استرس روانی‪ ،‬مصرف مواد مخدر‪،‬ز دیگر عوامل خطر‬ ‫که ممکن است خطر ابتال به تاکی کاردی را افزایش دهند می توان به موارد‬ ‫زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫سن باال‪ :‬افراد مســن به واسطه فرسایش قلب مرتبط با افزایش سن در‬ ‫معرض خطر بیشتری برای ابتال به تاکی کاردی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫خانواده‪ :‬ســابقه خانوادگی ابتال به اختالالت ریتم قلب و به طور خاص‪،‬‬ ‫تاکی کاردی می تواند خطر ابتال به این شرایط را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ازمایشهایپزشکی‬ ‫پزشک ممکن است ازمایش هایی را برای یافتن دلیل تاکی کاردی انجام‬ ‫دهد‪ .‬الکتروکاردیوگرام سیگنال های الکتریکی تولید شده توسط قلب را‬ ‫ثبت می کند‪ .‬این ازمایش غیر تهاجمی اســت و ممکن است در مطب‬ ‫پزشک انجام شود یا فرد به همراه دستگاهی قابل حمل به خانه فرستاده‬ ‫شود تا امکان انجام ازمایش در خانه را داشته باشد‪ .‬اکوکاردیوگرام یکی دیگر‬ ‫از ازمایش های تشخیصی است‪ .‬ازمایش شیب جدول و الکتروفیزیولوژیک‬ ‫از دیگر مواردی هستند که ممکن است مد نظر قرار بگیرند‪.‬‬ صفحه 6 ‫معاون حمل و نقل ترافیک شــهردارى تهران از تمدید مهلت دریافت معاینه فنى رایگان ویژه تاکسی هاى پایتخت تا پایان دهه فجر خبر داد‪ .‬سید مناف هاشمى درباره ارائه‬ ‫تسهیالت به تاکسیرانان اظهارداشت‪ :‬پیش از این به مناسبت روز ملی هوای پاک و به مدت یک هفته معاینه فنى تاکسى هاى پایتخت رایگان اعالم شد و اکنون مهلت دریافت‬ ‫معاینه فنى رایگان ( ویژه تاکسى هاى شهر) تا پایان دهه مبارک فجر تمدید شد‪ .‬وى با بیان اینکه معاینه فنی تاکسی ها در ایام سال نیز با تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی انجام می شود‬ ‫گفت‪ :‬بی شک حفظ و حراست از محیط زیست و کنترل الودگى هوا وظیفه عمومى است به همین منظور و با توجه به اینکه ‪ ٨٠‬هزار تاکسى شهر تهران روزانه بیش از سه میلیون‬ ‫سفر درون شهرى را پوشش می دهند‪ ،‬نظارت و معاینه مداوم تاکسى ها ضرورتى اجتناب ناپذیر است ‪ .‬معاون شهردار تهران ترویج فرهنگ استفاده از خودروهای سالم با هدف‬ ‫کاهش انتشار االینده ها و الودگی هوا‪ ،‬صیانت از محیط زیست‪ ،‬بهینه سازی انرژی و در نهایت حفظ سالمت شهروندان را مهمترین هدف این اقدام برشمرد‪.‬‬ ‫توضیحات حناچی درباره بودجه افشای فساد‬ ‫در الیحه شهرداری و‪ ۲‬شهردار بازداشتی تهران‬ ‫شــهردار تهران توضیحاتی را در خصوص پیش بینی بودجه افشای فساد در الیحه بودجه سال اینده و ‪۲‬‬ ‫شهردار بازداشــتی تهران ارائه کرد‪ .‬پیروز حناچی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه الیحه‬ ‫بودجه سال اینده به شورا در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬امروز نخستین بودجه قرن را به شورا ارائه دادیم‪ ،‬بودجه‬ ‫اصلی و ردیف های ان حدود ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۳۳۳‬میلیارد تومان است‪ .‬امسال نخستین سالی است که تبصره های‬ ‫بودجه را داخل بودجه اوردیم که در التزام بخشی به بودجه و شفافیت ان بسیار موثر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال های قبل نیز این رقم وجود داشت اما به شکل تبصره ارائه می شد اما امسال این روند‬ ‫یعنی معادل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۵۴‬میلیارد محاسبه و در بودجه اورده شده است‪ .‬شهردار تهران با اشاره به تدوین‬ ‫دو سطحی بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬اگر این بودجه در شورای شهر به تصویب برسد رقمی معادل ‪۲۲۷۴‬‬ ‫میلیارد برای ‪ ۳۲‬پروژه اولویت دار اختصاص پیدا می کند‪ .‬رویکرد تدوین بودجه اجتماعی است و ارتقاء برای‬ ‫توسعه پروژه های محله ای‪ ،‬توجه به شرایط کرونایی و توجه به بخش های اسیب پذیر از ویژگی های این‬ ‫بودجه است‪ .‬تالش شده به موضوع دستفروشان و کسانی که معیشت انان به صورت روزانه تامین می شود‬ ‫توجه ویژه ای داشته باشیم‪ ،‬هر چند که وظیفه شهرداری نبوده اما با یک نگاه اجتماعی ان را مورد توجه قرار‬ ‫دادیم و تالش کردیم تسهیالتی برای انها فراهم شود‪ .‬شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی‬ ‫های شهرداری تهران گفت‪ :‬رقم بدهی های شهرداری ثابت نیست‪ ،‬بلکه دینامیک است‪ .‬چرا که بخشی را‬ ‫می پردازیم و بخش دیگر جایگزین می شود‪ .‬بخش عمده ای از بدهی های ما بدهی های بانکی است که‬ ‫وقتی از مهلت ان می گذرد‪ ،‬میزان بهره پرداختی بســیار باال می رود و به نفع شــهرداری است که ان را‬ ‫همیشه پایین نگه دارد تا بتواند از تسهیالت جدید نیز استفاده کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نمی توانیم برای بدهی‬ ‫ها رقم دقیقی اعالم کنیم‪ ،‬فقط به یکی از بانک ها بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد بدهی داشتیم‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫این تراز را نگهداریم و بدهی بیشتر تولید نکنیم‪ .‬در خصوص پیمانکاران نیز همین طور است‪ .‬چرا که دائما‬ ‫در حال پرداخت هســتیم و رقم ثابتی نداریم اما بدهی پیمانکاران خرد تقریبا همگی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در سال گذشته اعتراضات زیادی داشتیم که با برات کارت و روش های دیگر بدهی های پیمانکاران خرد‬ ‫را پرداخت کردیم و عمدتا پیمانکاران درشت باقیمانده اند که بدهی انها را نیز در دستور کار برای پرداخت‬ ‫داریم‪ .‬حناچی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بودجه مترو که با اوراق مشارکت افزایش پیدا کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت این است که با این وضعیت بار ما بار نمی شود‪ .‬موضوع حاکمیتی مانند حمل و نقل عمومی با‬ ‫این ارقام مشکلش حل نمی شود‪ .‬مشکل این است که می خواهیم پروژه های باقیمانده را تکمیل کنیم‪ ،‬اما‬ ‫نمی شود‪ .‬با این وضعیت کار بزرگی انجام داده و این موضوع را به دولت نیز اعالم کرده ایم‪ .‬به اعتقاد ما حمل‬ ‫و نقل در پایتخت موضوع حاکمیتی است و دولت نمی تواند خودش را از این موضوع کنار بکشد و همانطور‬ ‫که برای طرح های عمرانی کشور اعتبار گذاشته می شود برای مترو تهران نیز باید بودجه اختصاص پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی در خصوص بودجه افشای فساد در الیحه بودجه سال اینده نیز گفت‪ :‬این قانون سوت زنی است که‬ ‫اگر شورا به تصویب برساند بخشی از ان به کسانی که فساد را افشا می کنند اختصاص پیدا می کند‪ .‬حناچی‬ ‫در خصوص تحقق پذیری بودجه سال اینده نیز گفت‪ :‬ما معموال دو ماه اخر وضعیت بهتری نسبت به طول‬ ‫سال داریم‪ .‬به دالیل مختلف از جمله اینکه معموال هر سال عوارض تغییر می کند و افراد به این دلیل که به‬ ‫سال بعد نخورند در همان سال عوارض خود را پرداخت می کنند‪ .‬تا کنون ‪ ۷۰‬درصد بودجه محقق شده و‬ ‫اینکه بودجه محقق شود دور از ذهن نیست‪ .‬حناچی در خصوص شهرداران بازداشت شده دو منطقه تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬منتظر هستیم دستگاه قضایی نظر خود را اعالم کند‪ .‬وی در خصوص دستگیری این دو شهردار‬ ‫گفت‪ :‬شهرداران در اختیار دستگاه قضایی هستند و شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی موضوع‬ ‫است‪ .‬موارد در حد اتهام است و هر چه دستگاه حقوقی و قضایی تصمیم بگیرد تابع ان هستیم‪.‬‬ ‫نامهرئیسانجمنژنتیکپزشکیایران‬ ‫به مجلس به دلیل حذف غربالگری در دوران بارداری‬ ‫ســید محمد اکرمی‪ ،‬رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران به دلیل‬ ‫حذف غربالگری در دوران بارداری به مجلس نامه نوشت‪.‬‬ ‫حذف تســت غربالگری از ازمایشــات بارداری سبب شد تا رئیس‬ ‫انجمن ژنتیک‪-‬پزشکی ایران به مجلس شورای اسالمی نامه نوشته‬ ‫و در این نامه با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی انجمن علمی‬ ‫ژنتیک پزشــکی ایران افزایش میزان باروری و نرخ رشد جمعیت‬ ‫سالم به عنوان یک وظیفه تخصصی اجتماعی است تا این جمعیت‬ ‫بتواند منشــاء کار و تولید باشد‪ ،‬گفته شد‪ :‬متاسفانه در نوشتارها و‬ ‫ســایر محتواهای پخش شده در رسانههای مجازی به غلط چنین‬ ‫القاء شده که غربالگری به عنوان یک عامل مهم در کاهش جمعیت‬ ‫عمل میکند و این تفکر بعضاً باعث انحراف افکار عمومی شده است‪.‬‬ ‫این انجمن در ادامه نامه خود به منظور شفاف سازی این مسئله به‬ ‫چند نکته اشاره کرد‪:‬‬ ‫تست های غربالگری قبل تولد از جمله تست های ارزان قیمت‪ ،‬در‬ ‫دسترس و بی خطر هستند که با انجام انها صرفاً احتمال خطر وجود‬ ‫جنین با بیماری ژنتیکی محاسبه شده و این احتمال تنها به والدین‬ ‫گزارش می شود‪ .‬این تستها به هیچ عنوان تشخیصی نیستند و تنها‬ ‫جنیــن با احتمال باالی بیمار بودن را به والدین و نظام ســامت‬ ‫گوشزد میکنند‪.‬‬ ‫بعد از به دســت امدن این احتماالت در تستهای غربالگری بدون‬ ‫هیچ اجباری‪ ،‬در یک بســتر مناســب پس از ارائه مشاوره دقیق‬ ‫ژنتیکی توسط متخصص ژنتیک پزشکی‪ ،‬والدین تصمیم به انجام‬ ‫تکنیکهای تشخیصی از جمله امنیوسنتز و یا نمونه گیری از پرزهای‬ ‫کوریونی می کنند که تست های تشخیصی کامال دقیقی هستند که‬ ‫با نمونه گیری مستقیم از جنین جواب دقیقی از نظر ارایش ژنتیکی‬ ‫جنین به متخصصین و والدین ارائــه میدهند‪ .‬این جوابها پس از‬ ‫تایید ســه متخصص از جمله متخصص ژنتیک پزشکی و پس از‬ ‫تایید رسمی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان نماینده‬ ‫قوه قضاییه بر اساس قانون مصوب سال ‪ ۱۳۸۴‬به والدین و سیستم‬ ‫درمانی اجازه سقط جنین را میدهند‪ .‬حتی در این مرحله نیز هیچ‬ ‫گونه اجباری به والدین برای سقط تحمیل نمی شود‪.‬‬ ‫اشــارهای به امارهای دقیق به دســت امده از کشور خودمان در‬ ‫ســالهای اخیــر خالی از لطف نیســت‪ .‬در یکــی از مراکز معتبر‬ ‫دانشــگاهی کشــور در جمعیت بالغ بر ‪ 80000‬نفر در یک سال‬ ‫که جهــت غربالگری مراجعه نمودهاند تعداد حدود ‪ 4200‬نفر (‪5‬‬ ‫درصد) با ریسک باال براورد شدهاند که بعد از انجام روش تشخیصی‬ ‫کاریوتایپ نشــان داده شــد که ‪ 70‬جنین مبتال به سندروم داون‬ ‫قطعی (‪0/087‬درصد) بودند‪.‬‬ ‫با توجه به این امر اذعان داریم که روشــهای تشــخیصی قبل از‬ ‫تولد میتواند سبب توسعه جمعیت سالم شود‪ .‬استفاده گسترده از‬ ‫روشهای غربالگری و روش نوین غربالگری بسیار دقیق ‪( NIPT‬در‬ ‫صورت حمایت سازمانهای بیمه گر) و سپس روشهای تشخیصی‬ ‫مانند ‪ QF-PCR، FISH‬و کاریوتایپ میتواند از بوجود امدن‬ ‫تعداد زیادی نوزاد مبتال به سندرمهای شایع و تحمیل هزینه های‬ ‫سرســام اور عاطفی‪ ،‬روانــی و مالی به خانوادههــا و هزینه های‬ ‫بودجهای به نظام سالمت و سازمانهای حمایتی همانند بهزیستی و‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) جلوگیری کند‪.‬‬ ‫در مورد ســقط درمانی برابر استفتای رهبر معظم انقالب در سال‬ ‫‪ 1381‬و تصویــب قانون ماده واحده در ســال ‪ 1384‬در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و تایید ‪ ۱۲‬نفر فقها و حقوق دانان محترم شورای‬ ‫نگهبان و ارائه راهکارهای ان اجازه ســقط درمانی براساس همان‬ ‫روشهای تشخیص قبل تولد که ذکر شد اجازه سقط درمانی داده‬ ‫شــده که این امر سبب شده تا از سقط های غیرقانونی جلوگیری‬ ‫شــود‪ .‬در پایان حسب وظیفه تخصصی‪ ،‬علمی و اجتماعی انجمن‬ ‫علمی ژنتیک پزشــکی کشــور به همه عزیزان و دست اندرکاران‬ ‫هشدار میدهد با توجه به افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در‬ ‫سنین باال که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرمهای کروموزومی‬ ‫در مادران باردار بوده و در سراســر دنیا گریبانگیر سیستم سالمت‬ ‫شده‪ ،‬حذف برنامههای غربالگری سالمت جنین از برنامه سالمت‬ ‫جامعه نتیجهای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده‬ ‫با بیماریهای ژنتیکی نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جامعه‬ ‫نخواهد کرد بلکه از ســامت جســمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی جامعه خواهد کاست‪.‬‬ ‫در روند بررسی الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری مطرح شد؛‬ ‫با فروش اموال شهر به دنبال کسب درامد برای شهرداری نباشیم‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر‬ ‫بررســی شد و برخی اعضا به عدم مشخص بودن محل کسب درامدهای‬ ‫جدید شهرداری انتقاد داشــتند‪ .‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری در‬ ‫جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬محسن هاشمی رئیس‬ ‫شورای شهر تهران در پاســخ به توضیحات پیروز حناچی شهردار تهران‬ ‫درباره این الیحه گفت‪ :‬اقای شهردار گفتند که به دلیل اینکه بخش نامه ای‬ ‫برای شفاف سازی امده است‪ ،‬اعداد مربوط به تبصره ها در بودجه می اید و‬ ‫باید اعالم شود که چه مقدار از این اعداد مربوط به تبصره ها است‪ .‬ابن رقم‬ ‫پارســال ‪ ۳۲‬هزار میلیارد بوده که امسال ‪ ۱۸‬هزار میلیارد افزایش یافته و‬ ‫باید دید این افزایش چقدر واقعی است‪ .‬در ادامه افشین حبیب زاده عضو‬ ‫شــورای شــهر گفت‪ :‬ما همکاران زیادی را در شهرداری داریم که توسط‬ ‫شرکت های پیمانکاری به ما متصل می شوند اما جنس کار انها با جنس کار‬ ‫پرسنل شهرداری تفاوتی ندارد‪ .‬این افراد به صورت تمام وقت کار می کنند‬ ‫و درخواست دارم که این افراد در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬بتوانند در قرارداد مستقیم‬ ‫با شهرداری قرار گیرند‪ .‬حسن رسولی نیز گفت‪ :‬اقای شهردار بودجه را با‬ ‫‪ ۵‬روز تاخیر تقدیم شورا کردند و بر اساس قانون این بودجه باید اول بهمن‬ ‫ماه تقدیم می شد‪ .‬از مجموعه مدیریت شهری پایتخت تشکر می کنم که‬ ‫طی یک ســال گذشته با دو بسته اقتصادی ارائه شده برای مدیریت شهر‬ ‫تالش کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬در بودجه سال ‪ ۹۹‬تا االن ‪ ۱۰‬هزار میلیارد مربوط‬ ‫به سازمان ها و شرکت ها و ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان مربوط به شهرداری بوده‬ ‫و تا االن حدود ‪ ۷۳‬درصد بودجه ‪ ۹۹‬تخصیص یافته است‪ .‬امیدواریم با قول‬ ‫داده شده بودجه تا پایان سال تا ‪ ۹۰‬درصد بودجه اختصاص یابد‪ .‬خزانه دار‬ ‫شورای شهر تصریح کرد‪ :‬تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت‬ ‫به ناوگان شــهری اضافه نشده است و حتی حق مسلم شهرداری از محل‬ ‫‪ ۶۰‬درصد درامدهای ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری داده‬ ‫نشده است‪ .‬ما نه تنها از رئیس جمهور هیچ کمکی دریافت نکردیم‪ ،‬حتی‬ ‫مطالبات ما از اقای نوبخت نیز بلوکه شــده اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم که برای بودجه ‪ ۱۴۰۰‬رقم واقع بینانه و قابل تحققی را داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر گفت‪ :‬اقای حناچی درباره‬ ‫اینکه چطور قرار است این بودجه را محقق کنند صحبتی نکردند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر دستورالعملی که برای دست فروشان است‪ ،‬اگر اجرا شود منجر به‬ ‫نابودی این افراد می شود و به نظرم صحبت های اقای شهردار حرف هایی‬ ‫تکراری است که هیچ تناسبی با عملکرد شهرداری ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نمی شود ما دارایی های شهر را بفروشیم و بعد بگوییم در حال کسب درامد‬ ‫هستیم‪ .‬متاسفانه درباره فروش دارایی شهر شفافیت وجود ندارد متاسفانه‬ ‫امسال پیش بینی شــهرداری برای درامدهای غیر نقد ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود که ‪ ۶۵‬درصد این درامد محقق شده و پیش بینی دوستان این‬ ‫است که تا پایان ســال با فروش امالک درامدها حاصل شود که درست‬ ‫نیست‪ .‬نظری تاکید کرد‪ :‬متاسفانه شهرداری در این موارد یا پاسخ نمی دهد‬ ‫یا پاسخ درست نمی دهد‪ .‬در ادامه نیز محمود میرلوحی عضو شورای شهر‬ ‫گفت‪ :‬بودجه امســال که انبساطی هم دیده شده‪ ،‬پیشرفت خوبی کرده و‬ ‫براورد ما این است که باقی مانده این مبلغ که تحقق نیافته‪ ،‬تحقق یابد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما باید تالش کنیم از صرفه جویی های محل منابع پروژه ای محالت‬ ‫تحولی را در حوزه شــهری ایجاد کنیم‪ .‬در ادامه نیز محمد فراهانی عضو‬ ‫کمیته بودجه و نظارت مالی شــورای شهر گفت‪ :‬توجه به کسری بودجه‬ ‫موضوع مهمی اســت که باید در بودجه به ان توجه شــود‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام است و پروژه هایی مانند پایانه شرق‪ ،‬پروژه صبا‪،‬‬ ‫مژده و غیره نیمه تمام مانــده و با توجه به زمان بندی این پروژه ها‪ ،‬باید‬ ‫این پروژه ها در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دیده شود‪ .‬محمد ساالری رئیس کمیسیون‬ ‫عمران شورای شهر یز گفت‪ :‬با توجه به تورم کشور عم ً‬ ‫ال بودجه ما انبساطی‬ ‫نبوده و انقباضی است‪ .‬رویکرد ما این است که این افزایش بودجه منجر به‬ ‫شــهر فروشی نشود‪ .‬جای تشکر دارد که شهرداری با وجود اینکه از شهر‬ ‫فروشی جلوگیری شده است اما پروژه های مورد نیاز را اجرا کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از شهرداری می خواهم که بودجه را برای برنامه اولویت محور شورا‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل و پروژه های کالن بگذارد و ما باید همواره رویکرد ممانعت از شــهر‬ ‫فروشی را داشته باشیم‪ .‬در ادامه نیز الهام فخاری عضو شورای شهر گفت‪:‬‬ ‫چطور می توانیم بگوییم بودجه اجتماعی تر شــده این در حالی است که‬ ‫برخی سرفصل های اجتماعی حذف شده است‪ .‬و نکته دیگر اینکه چه راهی‬ ‫به راه های درامدی شــهرداری اضافه شده است‪ .‬باید گفت هیچ تغییری‬ ‫ایجاد نشده است‪ .‬علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز گفت‪ :‬ای کاش در‬ ‫توضیح اقای شهردار کمی تحمیلی تر صحبت می شد و مشخص می شد که‬ ‫ردیف های درامدی نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫معاینه فنی رایگان تاکسی های پایتخت تا پایان دهه فجر‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫توضیحات هاشمی درباره‬ ‫ماجرای استیضاح شهردار تهران‬ ‫رئیس شورای شهر تهران درباره استیضاح شهردار گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده و وقتی‬ ‫ان ها چیزی اعالم نکرده اند به معنای حل شــدن موضوع‬ ‫است‪ .‬محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای اسالمی‬ ‫شــهر تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلسه هم اندیشی‬ ‫امروز از ساعت ‪ ۷.۳۰‬اغاز شد و طرح جامع پسماند نیز مسیر‬ ‫خود را طی کرده و به زودی به شورا می اید‪ .‬جلسه امروز نیز‬ ‫به بررســی الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬طی شد و بر اساس مصوبه‬ ‫شــورای کشور قرار شــده همه تبصره ها شفاف باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بودجه امسال حدود ‪ ۲۰‬الی ‪ ۲۵‬درصد افزایش داشته و‬ ‫بودجه ما انقباضی باز است‪ .‬امیدواریم هفته اول اسفند بودجه‬ ‫را به فرمانداری ارســال و تا قبل از ‪ ۱۵‬اسفند ان را در شورا‬ ‫تصویب کنیم‪ .‬وی درباره تحقــق پذیر بودن بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اصوالً مترو و حمل و نقل عمومی دوگانه است و‬ ‫باید ‪ ۵۰‬درصد ان را دولت پرداخت کند‪ .‬حمل و نقل عمومی‬ ‫کلیه شهرها را نگران کرده است و مشکل ما عدم هماهنگی‬ ‫ارگان ها و عدم اجرای مصوبات است‪ .‬این دیدگاه باید تغییر‬ ‫کند در غیر این صورت این مشــکل همیشــه ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬رئیس شورای شهر عنوان کرد‪ :‬ما سعی می کنیم که‬ ‫ســاختار بودجه را چندان به هم نریزیم اما تغییر حدودا ً ‪۲۵‬‬ ‫درصدی طبیعی است‪ .‬نگاه ما هنوز به مجلس و دولت است‬ ‫و از مجلس درخواست کردم که الیحه را به شکلی بنویسند‬ ‫که دولت امکان تخلف نداشته باشد‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬رقم‬ ‫بودجه با توجه به تورم افزایشــی نداشته و اگر تالش کنیم‬ ‫با امکانات و امالک شــهرداری امکان تحقق ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره استیضاح شهردار گفت‪ :‬این موضوع به کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه ارجاع داده شــده و وقتی ان ها چیزی اعالم‬ ‫نکرده اند به معنای نبود مشکل و حل شدن موضوع است‪.‬‬ ‫نظری‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬رویایی بسته‬ ‫شده است‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پایتخت رویایی بســته شــده و این بودجه محقق نخواهد‬ ‫شد و تقاضا دارم اعضا یا بودجه را رد کنند یا اینکه بودجه‬ ‫ریزی عملیاتی مشــخص کنند‪ .‬حجت نظری عضو شورای‬ ‫شهر تهران در تذکر پیش از دستور با تاکید بر اینکه بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال جاری قابل بررسی است‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫خیلی منطقی اســت که قبل از تصویب بودجه ســال بعد‬ ‫ببینم چقدر از بودجه ســال جاری محقق شده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬به نظر می رسد تاکنون تحقق درامد بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬نســبت به پیش بینی اولیه کمتر بوده و باید در‬ ‫تصویب بودجه‪ ،‬چراغ راه ما باشــد‪ .‬نظــری با بیان اینکه‬ ‫بررسی انحرافات بودجه را حائز اهمیت است‪ ،‬گفت‪ :‬عملکرد‬ ‫بودجه ناشفاف است و بودجه ای که تخصیص یافته در محل‬ ‫بودجه هزینه نمی شود و این انحراف بودجه به شورا گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نحوه کسب درامد در بعضی‬ ‫موارد شــفافیت وجود ندارد و چند ماه پیش شورا لیستی‬ ‫از اموال شــهرداری را منتشر کرد که امکان فروخته شدن‬ ‫دارد اما تنها یک ملک که متعلق به خانه شــهرداری بوده‬ ‫که خریدار و مبلغ ان مشــخص نیست فروخته شده است‪.‬‬ ‫نظری گفت‪ :‬بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬رویایی بسته شده و این‬ ‫بودجه محقق نخواهد شــد و تقاضا دارم اعضا یا بودجه را‬ ‫رد کنند یا اینکه بودجه ریزی عملیاتی مشخص کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سرفصل بودجه ورزش همگانی از بودجه حذف شده‬ ‫و در پیش بینی بودجه مصوبات شورا و برنامه های اولویت‬ ‫محور مشخص نشده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ان پیک نامور که رسید از دیار دوست‬ ‫اورد حرز جان ز خط مشکبار دوست‬ ‫خوش می دهد نشان جالل و جمال یار‬ ‫خوش می کند حکایت عز و وقار دوست‬ ‫دل دادمش به مژده و خجلت همی برم‬ ‫زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست‬ ‫شکر خدا که از مدد بخت کارساز‬ ‫بر حسب ارزوست همه کار و بار دوست‬ ‫سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار‬ ‫در گردشند بر حسب اختیار دوست‬ ‫گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند‬ ‫ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست‬ ‫کحل الجواهری به من ار ای نسیم صبح‬ ‫زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست‬ ‫ماییم و استانه عشق و سر نیاز‬ ‫تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست‬ ‫دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک‬ ‫منت خدای را که نیم شرمسار دوست‬ ‫خبر‬ ‫برنامه شهرداری برای کودکان‬ ‫در شرایط کرونا‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫با اشاره به برگزاری دومین جشنواره نقاشی کودکان تهران گفت‪:‬‬ ‫نقاشی های ارسالی که شامل دغدغه های کودکان است‪ ،‬می تواند‬ ‫بهرفعمخاطراتیکهشهردوستدارکودکراتهدیدمی کند‪،‬منجر‬ ‫شود‪ .‬حسن خلیل ابادی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای شهر تهران درباره برنامه مدیریت شهری برای کودکان در‬ ‫شرایط کرونا اظهارداشت‪ :‬در شرایط فعلی و با وجود بیماری کرونا‬ ‫که اغلب کودکان بیشترین زمان خود را در خانه سپری می کنند‪،‬‬ ‫برگزاری مسابقه دومین دوره مسابقه نقاشی کودکان تهران تحت‬ ‫عنوان شهری که من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببینم‬ ‫جهت ارتباط دادن کودک با محیط بیرون از خانه اقدامی جدید‬ ‫و مثبت است‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت فراهم سازی سرگرمی برای‬ ‫کودکان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با ایجاد چنین شرایطی می توان از رویکرد‬ ‫و نگاه انان به شهر و خدمات شهری مطلع شد و نگاه کودکان‬ ‫به مسائل شهری و سرگرمی نقاشی کشیدن می تواند مدیریت‬ ‫شهری را از دغدغه های بچه ها در سنین مختلف اگاه کند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا خاطرنشان کرد‪ :‬این ایده که‬ ‫توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مطرح شده است‪،‬‬ ‫می تواند هم برای شــهرداری و هم برای کودکان دستاوردهای‬ ‫نوینی را به دنبال داشته باشد که به بهبود شرایط کرونایی و بهبود‬ ‫زندگی کودکان کمک می کند‪ .‬خلیل ابادی افزود‪ :‬همچنین این‬ ‫نقاشی ها را می توان با ارسال به کارشناسان خبره ای که دستی در‬ ‫تحلیل نقاشی ها دارند‪ ،‬تفسیر کرد تا دستاوردهای خوبی را برای‬ ‫مطالعات و بررسی هایی دقیق تری در حوزه کودک به دست اورد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکهایننقاشی هامی تواندبیانگردنیایکودکانباشد‪،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نوع نقاشی کودکان هشدارهایی را از شرایط جامعه‪ ،‬مشکالت‬ ‫داخــل خانواده ها و نگرانی های انان را به ما منتقل می کند که‬ ‫ما در مدیریت شــهری باید با مورد توجه قراردادن این موارد در‬ ‫شهر دوستدار کودک‪ ،‬موارد مخاطره انگیز را رفع کنیم تا شهری‬ ‫ارام را برای کودکان رقم زنیم و احساس تعلق خاطر را در انان‬ ‫افزایشدهیم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪430‬‬ ‫وزیر بهداشت اعالم کرد‬ ‫وروداولینبخشواکسنکرونابهکشورطیروزهایاتی‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬در روزهای اینده اولین پارت های واکسن وارداتی کرونا را از منابع مطمئن وارد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در بازدید از ستاد پلیس راهور ناجا و تکریم و تجلیل از خدمات ‪ -‬پلیس راهور‪-‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫به جرات بتوان گفت که ناجا و عزیزان ما در نیروی انتظامی به گستره کشور جمهوری اسالمی ایران و حتی‬ ‫بیرون از مرزها‪ ،‬در جایگاه های مختلف خدمت می کنند تا بی صدا و صبورانه و بعضا مظلومانه نقش شان پیدا‬ ‫نیست‪ .‬اکنون که ما صحبت می کنیم‪ ،‬مرزبانان غیور جمهوری اسالمی ایران در ‪ ۱۷۰۰‬کیلومتر مرز شمال غرب‬ ‫و همچنین در جنوب شرق کشور در قسمت هایی که زندگی هراسناک می شود‪ ،‬خدمت می کنند‪ .‬در شهرها‪،‬‬ ‫روستاها و اقصی نقاط کشور مایه دلگرمی و امنیت خاطر مردم شریف این سرزمین بوده اند‪ .‬همچنین پلیس‬ ‫راهور که در جاده های پرپیچ و خم و زمستان ها و تابستان های این کشور‪ ،‬حضور دارند‪ .‬کمتر کسی است که به‬ ‫خاطر نیاورد که وقتی کوهی می ریزد‪ ،‬یخ بندانی می شود‪ ،‬جاده ای بند می اید و ‪ ...‬اولین ضرب اهنگ امیدبخش‬ ‫چراغ چشمک زن پلیس جاده های این کشور است و شاید این عزیزان از عزیزان ما در اورژانس و هالل احمر‬ ‫زودتر برای کمک به مردم می رسند‪.‬‬ ‫همراهی پلیس در بحران کرونا‬ ‫وی با بیان اینکه همه خودمان را مدیون این عزیزان می دانیم و به عنوان یک شهروند همواره دست بوس این‬ ‫عزیزان هستم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از کارهای بسیار بزرگ در مبارزه بی امان با ویروس نفس گیر کرونا به عنوان یک‬ ‫حماسه ملی‪ ،‬همکاری پلیس در تمام عرصه ها با مجموعه ما در وزارت بهداشت بود‪ .‬پلیس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با پلیس همه دنیا متفاوت است‪ .‬زیرا این پلیس به فرموده امام و رهبری معظم ‪ ،‬این پلیس متفاوت از‬ ‫پلیس جهان است و حق ندارد‪ ،‬کشیده ای به گوش زندانی محکوم به اعدام هم بزند‪ .‬این پلیس پیرو امیرالمومنین‬ ‫است‪ .‬پلیس با همه گرفتاری هایی که داشت‪ ،‬از اولین دقایق مبارزه با کرونا در کنار ما بود‪ .‬هیچوقت فراموش‬ ‫نمی کنم روز سیزده به در گرچه مردم فهیم کشور خودشان از برگزاری مراسم خودداری کردند‪ ،‬اما سردار اشتری‬ ‫از سحرگاه خودشان در خیابان ها بودند‪ .‬من که نگران شرایط و شعله ور شدم ویروس بودم و همه چیز را رصد‬ ‫می کردم‪ ،‬افتخار کردم که چنین فرمانده ناجای همراهی داریم که مایه دلگرمی است و در اینجا با همه وجود‬ ‫از همه دوستان تشکر می کنم‪ .‬وی با بیان اینکه مطمئن باشید که تاریخ این سرزمین ثبت خواهد کرد که‬ ‫انچه حماسه خلق شد‪ ،‬بی بدیل و بی نظیر بود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید هر ‪ ۱۵۰‬سال یکبار جهان دچار چنین مصیبتی‬ ‫شود‪ ،‬اما همدلی‪ ،‬وفاق و همراهی مردم این سرزمین در کنار هم ثابت کرد که این سرزمین می تواند به راحتی‬ ‫کارهای بزرگ را مدیریت کند‪ .‬این مردم همان مردمی هستند که هشت سال دفاع مقدس را به گونه ای اداره‬ ‫کردند که حتی میلی متری از خاک این سرزمین بر سر میز مذاکره ای بعد از جنگ پس گرفته نشد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم نمره دهیم و رتبه بندی کنیم که چرا امروز کشورهایی که نشسته بودند تا در اوج تحریم ما را در‬ ‫باتالق کرونا گرفتار ببینند و حاضرند دارو را از بچه دردمند یک مملکت دریغ کرده و سمعک را از پیرمرد و‬ ‫پیرزن یکی کشور دریغ کنند و شعار ازادی هم سر می دهند؛ این ها نشسته بودند تا رسانه هایشان به ذلت این‬ ‫سرزمین بخندند و میزگرد بگذارند‪ ،‬اما خوشبختانه دیدید که در اوج تحریم و تنگدستی این ملت در کنار هم‬ ‫حماسه افرید‪ .‬وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬چند روز قبل که متاسفانه مرگهای روزانه انگلیس ‪ ۱۸۲۰‬نفر بود‪ ،‬ما مرگ‬ ‫‪ ۷۰‬نفری داشتیم‪ .‬البته ‪ ۷۰‬نفر هم زیاد است‪ .‬البته ‪ ۱۸۲۰‬مرگ هم برای انگلیس مایه تاسف است‪ .‬ما بارها اعالم‬ ‫کردیم که برای مرگ و بیماری هیچ شهروندی در هیچ کجای دنیا احساس خوشحالی نمی کنیم‪ ،‬بلکه غصه‬ ‫می خوریم‪ .‬حتی اگر مدیران و سردمداران ان کشور برای مرگ ما نقشه کشیده باشند و حتی اگر خبیث ترین‬ ‫افراد ان کشورها‪ ،‬عزیزترین افراد ما را مانند سردار سلیمانی ترور کنند‪ ،‬اما چه شد که ما یک بیستم کشوری که‬ ‫یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست و خودش را اولین کشور جهان قلمداد می کنیم‪ ،‬مرگ و میر داشتیم‪ .‬چه‬ ‫شد که با یک بسیج همدلی ملی از مرگ ‪ ۵۰۰‬تایی به زیر ‪ ۷۰‬رسیدیم و ان ها نمی توانند مهار کنند؟‪.‬‬ ‫روزنگارهای اتفاقات کرونا در کشور را نوشته ام‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬به جرات می توان گفت که اولین عامل این توفیق رعایت‪ ،‬حمایت و هدایت های مقام معظم‬ ‫رهبری است‪ .‬در دنیا ندارید که رهبر سیاسی‪ ،‬اعتقادی و دینی یک کشور اینقدر مراعات کند‪ .‬من روزنگارهای‬ ‫اتفاقات این کشور را در این ایام نوشتم تا در اینده مکتوب کنم‪ .‬اخرین مراسمی که رهبری در حسینیه برگزار‬ ‫کردند تک و تنها نشستند و در عزای جده سادات گریستند تا با این اقدام دو پیام عمده دهند؛ به درون بفرمایند‬ ‫که امروز عزاداری جده سادات هم روش و الگویش این است و اگر کسی غیر از این عمل کرد‪ ،‬خارج از الگوست‬ ‫و دوم خواستند به بیرون بگویند که ما تشیعی مبتنی بر منطق‪ ،‬علم و خرد داریم و بی خردی جزئی از تشیع‬ ‫ما نیست‪ .‬امروز روزی است که می خواهیم کرونا را مدیریت کنیم و برای این کار زندگی شیعه و عزاداری اش‬ ‫هم بر این مبناست‪ .‬حمایت هایی که از جامعه پزشکی و پرستاری کردند و حتی از خطاهای ما هم به نیکی یاد‬ ‫کردند‪ .‬هدایت مردم و جامعه در رعایت پروتکل ها‪ .‬این اولین رکنی بود که باید از ان استفاده مطلوب را ببریم‪.‬‬ ‫نمکی افزود‪ :‬دوم تدابیر‪ ،‬حمایت ها و هدایت های ستاد ملی کرونا بود‪ .‬همکاری ها و وفاقی که در انجا شکل گرفت‬ ‫که همه کمک کردند‪ .‬اقای رییس جمهور هفته ای دو روز برای اداره ان مجموعه وقت مبسوط می گذارند‪.‬‬ ‫همچنین ستاد فرماندهی که با تدبیر رهبری تشکیل شد و وزیر کشور هدایت ان را در اجرای مصوبات ستاد‬ ‫به دست گرفته است‪ .‬شاید بتوان گفت یکی از قوی ترین ارکان این توفیق مشارکت‪ ،‬همدلی و وفاق ملی بود‬ ‫که شکل گرفت‪ .‬مردم این سرزمین اثبات کردند که در این زمینه بزرگترین یار این حرکت بزرگ ملی هستند‪.‬‬ ‫کسبه ضرر کردند‪ ،‬اما مغازه ای باز نکردند‪ .‬درصد قابل توجهی حمایت‪ ،‬همدلی و همراهی کردند‪ .‬ناجا در تمام‬ ‫زمینه ها در کنا ر ما بود‪ ،‬از اولین روزها در نظارت بر پروتکل ها‪ .‬در روزهای ســختی که موج سنگین ویروس‬ ‫رسیده بود و گروهی از مردم از ویروس وحشت داشتند و گروهی هم به دلیل عدم شناخت ویروس به سمت‬ ‫بمب الوده به ویروس می رفتند‪ .‬بر این اساس ما از عزیزان پلیس استمداد طلبیدیم تا بتوانیم مردم را از منابع‬ ‫الوده دور کنیم که این اولین گامی بود که ناجا با همکاری به کمک ما امدند‪ .‬وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬در فضای‬ ‫مجازی ما جزو مظلوم ترین کشورهای جهان بودیم که هم در زمینه مبارزه با ویروس باید می جنگیدیم و هم با‬ ‫امواج تبلیغاتی مسمومی که علیه همکاران مان در همه جا بسیج می شد که عزیزان در مدیریت فضای مجازی‬ ‫کمک کردند‪ .‬در بحث پلیس راهور بسیار کار سختی است که هم با مردم مقابله نکنند‪ ،‬در شرایطی که مردم‬ ‫از طوالنی شدن بیماری خسته اند‪ ،‬از شرایط اقتصادی رنجورند و فشارهای روانی متعددی را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫این پلیس می خواست با ادب و مهربانی با مردمی که پروتکل را می شکنند‪ ،‬برخورد کند و انها را برگرداند که‬ ‫کار بسیار سختی است که مدیون این همدلی و مهربانی هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه حضور امروزم برای تشکر‪،‬‬ ‫قدردانی و دست بوسی یکایک شما بود‪ ،‬گفت‪ :‬از اینکه در کنار هم توانستیم یک حماسه جدیدی را در دنیا خلق‬ ‫کرده و ثابت کنیم که ایران همواره در تمام عرصه ها سرافراز خواهد ماند و ثابت می کند که با دست های بسته‬ ‫در اقیانوس بالیی که بعضا برایش ایجاد می کنند‪ ،‬شناگر قابلی است‪.‬‬ ‫از عادی انگاری ها نگرانم‬ ‫وزیر بهداشــت افزود‪ :‬البته این ســرباز کوچک نگرانی هایی هم دارد؛ ما امروز یکی از مطلوب ترین نقاط مهار‬ ‫بیماری را در دست داریم‪ .‬ما شهدای زیادی دادیم‪ ،‬عزیزانی را داریم که در گوشه خانواده ها افتادند و جانبازان‬ ‫این عرصه نبرد هستند؛ ریه هایی که پر از بیماری است و سکته های قلبی و مغزی فلج شده و در گوشه ای افتاده‬ ‫که بازماندگان نزاع بی وقفه با ویروس هستند‪ .‬دستاوردی که در مجموعه نظام ایجاد شد‪ ،‬دستاورد بزرگی است‬ ‫و نگرانم که با عادی انگاری این دستاورد را دوباره به یک طوفان سهمگین بدل کنیم که ممکن است در اداره‬ ‫ان به سختی عمل کنیم‪ .‬اگر این موج جدید خدایی نکرده ما را گرفتار کند‪ ،‬عذابی که ایجاد می کند‪ ،‬به مراتب‬ ‫سنگین تر از امواج قبلی است‪.‬‬ ‫ویروس پیچیده است‪ ،‬باید هوشمندانه عمل کرد‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬این ویروس بسیار پیچیده است و هر لحظه ممکن است شکل خاصی را از خودش‬ ‫بروز دهد که با شکل قبلی و نوع عالمت های قبلی کامال متفاوت باشد و به همین دلیل باید بسیار هوشمندانه‬ ‫عمل کنیم‪ .‬در بازی شطرنج با این ویروس منحوس نمی توان لحظه ای غفلت کرد‪ .‬ما نگران موج سفرهای اینده‬ ‫هستیم‪ .‬یکی از دغدغه ها در استان هرمزگان‪ ،‬سفرهای سنگین به جزایر جنوب کشور بود‪ .‬وقتی یروس جهش‬ ‫یافته به چرخش دراید‪ ،‬بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫قدرت سرایت و بیماری زایی ویروس جهش یافته انگلیسی‬ ‫وی با اشاره به جهش ویروس کرونا در انگلیس‪ ،‬گفت‪ :‬امروز اثبات شد که انگلیسی ها دروغ گفتند که ویروس‬ ‫جهش یافته فقط ‪ 70‬درصد قدرت سرایتش باال رفته است‪ .‬بلکه چند شب قبل بعد از مدت ها اعالم کردند که‬ ‫این ویروس هم بیماری زایی اش باالتر است و هم مرگ زایی ان‪ .‬این جهش فقط مختص اروپا نیست‪ ،‬بلکه در‬ ‫هر اقلیمی می تواند اتفاق بیفتد‪ .‬حتی اگر تمام راه ها را بر ویروس اروپایی و انگلیسی ببنیدیم که کار صعبی است؛‬ ‫چراکه ویروس نه به پاسپورت نیاز دارد و نه به ویزا‪ .‬همانطور که ویروس ووهان را در قطب جنوب یافتید‪ ،‬ویروس‬ ‫انگلیس هم می تواند در دنیا بچرخد‪.‬‬ ‫در سختگیری بر مسافرتها پافشاری می کنیم‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬ما به شدت و به صورت شبانه روزی همه مرزهایمان را کنترل می کنیم‪ ،‬اما به این معنا‬ ‫نیست که توان بستن راه ویروس را داریم‪ .‬از طرفی ما به پهنه چندین کشور اروپایی پهنه اقلیم و تنوع ژنتیک‬ ‫و قوم و رفتارهای اجتماعی داریم‪ .‬در درون این سرزمین که مرتبا داریم داروی ضدویروس مصرف می کنیم‪،‬‬ ‫جهش در ویروس در درون مرزها پدیده غیرمنتظره ای نیست‪ .‬انچه که می تواند ما را گرفتار طوفان کند‪ ،‬چرخش‬ ‫ویروس است مثال از کردستان به بندرعباس‪ ،‬از بندرعباس به خراسان شمالی و‪ ...‬است‪ .‬ما خیلی نگران این‬ ‫چرخش هستیم‪ .‬بر این اساس باید به شدت بحث مسافرت ها را جدی بگیریم و در این راستا بر سخت گیری های‬ ‫جدید پافشاری می کنیم و عزیزانمان در پلیس راهور بیشتر اذیت خواهند شد که از انها تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫مجبوریمبراجرایپروتکلهاسختگیریکنیم‬ ‫نمکی تاکید کرد‪ :‬ما مجبوریم بر اجرای پروتکل ها سخت گیری کنیم و نمی توانیم مسائل جمهوری اسالمی و‬ ‫سالمت مردم را با چیزی عوض کنیم‪ .‬ما یک ساختار کارشناسی هستیم‪ ،‬از ما توقع مصلحت اندیشی نداشته‬ ‫باشــید‪ .‬امروز ابروی جمهوری اسالمی در گرو موفقیت در مدیریت کروناست‪ .‬توفیق در مدیریت کرونا برای‬ ‫وزارت بهداشت نیســت‪ ،‬بلکه برای جمهوری اسالمی ایران است و هرکس ابرو و اعتالی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را در جهان بخواهد‪ ،‬باید با این بیماری درافتد و با هر پروتکل شکنی درافتد‪ .‬امار مرگ ما به ‪ 500‬رسید‪،‬‬ ‫دیدید که این شبکه های بیرونی چه میزگردهایی راه انداختند و چه ادم های کم خرد و بی سوادی را اوردند‬ ‫که تحلیل کنند که جمهوری اسالمی ایران در مدیریت بیمار ناتوان است‪ .‬اما زمانیکه امار خودشان به ‪2000‬‬ ‫می رسد‪ ،‬یک میزگرد ندارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬من به عنوان سرباز معتقد به این نظام نمی توانم بنشینم و ببینم‬ ‫که اندکی پروتکل شکن می خواهند اینده این توفیق را زیر سوال برند‪ .‬به همین دلیل ما و عزیزانمان در ناجا‬ ‫محکم ایستادیم تا با هر پروتکل شکنی درافتیم‪ .‬زیرا مصلحتی را باالتر از مصلحت توفیق در کرونا نمی بینیم‬ ‫و هیچ دســتاوردی را برای ابروی نظام باالتر از این نمی بینیم که دنیا بفهمد در اوج تحریم مالی داریم کرونا‬ ‫مدیریتمی کنیم‪.‬‬ ‫اجازه جابجایی پول واکسن را نمی دهند‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬در امریکا اقای بایدن امده جای این خبیث و دیوانه قبلی و دارند تاوان بی خردی او را‬ ‫می پردازند‪ .‬اکنون ‪ 2000‬میلیارد دالر پول جدید برای مدیریت بیماری می گذارند و ما با جیب خالی و با خزانه‬ ‫تهی داریم کرونا مدیریت می کنیم‪ .‬پول واکسن مان را می خواهیم جابجا کنیم‪ ،‬اجازه نمی دهند‪ .‬این مدیریت برای‬ ‫جمهوری اسالمی افتخار است و ما در کنار پلیس قدرتمند نخواهیم گذاشت کسی این دستاورد عظیم ملی را‬ ‫خودخواهانه و خودسرانه مخدوش کند‪ .‬تردید ندارم روزهای خوش تری را در کشوری خواهیم داشت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫موسسه های بیرونی ‪ 1200‬مرگ را در روز برای ایران تخمین می زدند‪ ،‬اما اکنون حیرت کردند که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به رقمی نازل دست یافت‪ ،‬براورد کردند که سرزمینی که چنین زیرساخت قوی دارد‪ ،‬در بهار اینده‬ ‫بیش از شش مرگ در روز نخواهد داشت‪ .‬این حرف بزرگی است که موسسات بیرونی به این جمع بندی برسند‪.‬‬ ‫انها می گویند ایران دستش به واکسن نمی رسد‪ ،‬اما همانطور که مژده دادم در حال تدارک واکسن هستیم‪.‬‬ ‫ورود اولین بخش واکسن کرونا به کشور؛ طی روزهای اتی‬ ‫نمکی با اشاره به وضعیت ورود واکسن کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬درباره واکسن این مژده را بدهم که ما واکسن‬ ‫را برای تزریق‪ ،‬قبل از رسیدن واکسن تولید خودمان تدارک دیدیم و منابع ان را تامین کردیم‪ .‬اقای رییس‬ ‫جمهور هم هر روز پیگیر هستند و انشاااله در روزهای اینده اولین پارت های واکسن وارداتی را از منابع مطمئن‬ ‫وارد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گروه های اسیب پذیر در اولویت واکسیناسیون کرونا‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس واکسیناسیون را برای گروه های اسیب پذیر اغاز می کنیم‪ .‬در عین حال فرزندان اصیل‬ ‫و دانشمند این سرزمین هم خوشبختانه در ساخت واکسن ملی مان با تالش شبانه روزی پیش می روند و در‬ ‫اینده نزدیک یکی از مراکز مهم ساخت واکسن بیماری کووید‪ ۱۹-‬در جهان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬انشااهلل با لطف خدا‪ ،‬با هدایت و حمایت های بزرگان نظام و همدلی شیرینی که شکل گرفت‬ ‫و به حرمت خون شهدا به زودی یکی از افتخارات بزرگ را که حذف کامل این بیماری از دامن کشورمان است‬ ‫را رقم خواهیم زد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر سعید نمکی همچنین در حاشیه بازدید از ستاد پلیس راهور ناجا در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬امروز برای عرض تشکر و سپاسگزاری خدمت عزیزان پلیس راهور رسیدیم‪ ،‬گرچه بنده‬ ‫پیش از این خدمت فرمانده محترم ناجا برای سپاس از همراهی انها در مدیریت بیماری کرونا رسیده بودم‪.‬‬ ‫این عزیزان چه در نظارت بر پروتکل ها و چه در کنترل ترددها کنار ما بودند‪ .‬یکی از ابعاد سخت کار مدیریت‬ ‫ترددهایی است که می تواند اثراتی بر شیوع بیماری داشته باشد و این عزیزان از نخستین روزها در کنار ما بودند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره واکسنهای وارداتی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای واکسیناسیون کشور بویژه گروه پرخطر‬ ‫از قبل برنامه هایی داشتیم و مقام معظم رهبری هم هرگز بر اینکه ما واکسیناسیون را با واکسن وارداتی قبل‬ ‫از رسیدن تولید داخل انجام دهیم بیانی نکردند تنها درمورد واکسن برخی کشورها توصیه هایی فرمودند که‬ ‫قطعا مدنظر خواهد بود‪ .‬ما پیگیر واردات واکسن از مبادی مختلف و مطمئن هستیم و واکسن در حال ورود به‬ ‫کشور است و کار واکسیناسیون را بر اساس طبقه بندی گروه های پرخطر اغاز خواهیم کرد‪ .‬نمکی درباره واکسن‬ ‫کرونای تولید مشترک با کشور کوبا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما واکسن کوبایی نداریم ما واکسنی داریم به نام واکسن انستیتو‬ ‫پاستور که با انتقال دانش فنی از کشور کوبا است که قبال چنین تجربه ای ‪ ۲۰‬سال قبل در ارتباط با واکسن‬ ‫هپاتیت ‪ B‬داشتیم و امروز هم با واکسن کرونا و انتقال دانش فنی خواهیم داشت‪ .‬وی درخصوص احتمال تشدید‬ ‫محدودیت های کرونایی برای نوروز ‪ ،۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬این موضوع فعال بحث زودرسی است ما پیشنهاداتی به‬ ‫قرارگاه مقابله با کرونا می بریم و وزیر کشور و کمیته مخصوص این کار به جمع بندی می رسند و اجرایی شدن‬ ‫ان بررسی می شود‪ ،‬ما هنوز تصمیم جدید قابل اعالمی در این زمینه نگرفتیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه خوب 453

روزنامه خوب 453

شماره : 453
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه خوب 452

روزنامه خوب 452

شماره : 452
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه خوب 451

روزنامه خوب 451

شماره : 451
تاریخ : 1399/12/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!