روزنامه خوب شماره 429 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 429

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 429

روزنامه خوب شماره 429

‫تشکلبخشخصوصی‬ ‫خواستار حذف‪ ۶‬ارز‬ ‫ترجیحیشدند‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 429‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 10‬جمادی االول‪ 24 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫سا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪0‬‬ ‫واحد مسکو ‪ 1‬هزار‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫حرومانروسی برای‬ ‫تایی‬ ‫قالیبافرئیسمجلس‪:‬‬ ‫ما به التفاوت ارز‬ ‫باید به جیب مردم برود‬ ‫امکاندریافتسهامعدالتمتوفیان‬ ‫از سوی وراث فراهم شد‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫کمک‪ 730‬میلیاردتومانی‬ ‫بنیادمستضعفانبهکمیتهامداد‬ ‫درباره اصالح ائین نامه اجاره داری حرفه ای انبوه سازان‬ ‫اجاره هاکاهشخواهدیافت؟‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫شرایطکشوربههیچوجه‬ ‫بهوضعیتبی ثباتقبلبازنمی گردد‬ ‫لغوممنوعیتسفرمسلمانانبهامریکا؛‬ ‫اعتماد سازییانمایشتبلیغاتی؟‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫ضرغامی‪:‬‬ ‫شورایعالیفضایمجازیتصمیمی‬ ‫برایفیلتراینستاگرامنداشتهاست‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫ورود‪ 2‬تا‪ 3‬واکسن ایرانی کرونا‬ ‫بهکارازماییبالینیتااخربهمن‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫وزیرمیراثفرهنگی‪:‬‬ ‫کرونا به گردشگری کشور بیش از‪14‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانخسارتواردکرد‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫«اخطاروپلمب»پلیسامنیت‬ ‫برای‪ 22‬واحدصنفیمتخلف‬ ‫در پایتخت‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫رئیسسازمانبازرسیکلکشور‪:‬‬ ‫دریافت پول با عنوان خدمات دارویی‬ ‫درداروخانه هاوجاهتقانونیندارد‬ ‫اغاز ششمین دوره ممیزی امالک تهران‬ ‫احراز هویت انالین‬ ‫ممیزان با اسکن ‪ QR‬کد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫حجم اقتصاد زیر زمینی کشور ‪ ۴‬برابر اقتصاد شفاف است؛‬ ‫مالیاتمی تواندجایگزین‬ ‫قرعه کشی در فروش خودرو شود!‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫بزرگ ترینمرکزنواوریصنعتقطعه سازیخودروکشورگشایشیافت‬ ‫بستریبرایتحولخودرو‬ ‫باقطعاتایران ساخت‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫برگزارینمایشگاه هایعمومیممنوعشد‬ ‫‪2‬‬ ‫طبق اطالعیه اتاق اصناف ایران و براســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های عمومی عرضه و نمایشگاه همراه با فروش ممنوع شد‪ .‬با پیگیری های اتاق اصناف‬ ‫ایران و مصوبات ستاد ملی کرونا‪ ،‬مطابق مفاد صریح طرح جامع هوشمند محدودیت ها که قبال طی نامه ‪۱۰۶۴۰/۲۴/۷‬مورخ ‪ ۸.۲۸./۹۹‬اعالم شده است‪ .‬برگزاری هرگونه نمایشگاه‬ ‫در ســه وضعیت قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد به دلیل پیشگیری از انتشار ویروس کووید‪ ۱۹-‬و لزوم حفظ سالمت احاد جامعه ممنوع است‪ .‬در این رابطه به استناد نامه شماره ‪۱۴۵۵۰۴‬‬ ‫مورخ ‪ ۹۹.۹.۱۸‬رئیس محترم کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صرفا برگزاری نمایشگاه های تخصصی با رعایت کامل پروتکل‪ ‎‬های بهداشتی در‬ ‫وضعیت نارنجی و زرد و با اخذ مجوزهای الزم از مبادی ذیربط بدون مراجعه و پذیرش افراد بازدیدکننده عمومی مجاز است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫اخبار‬ ‫کمک ‪ 730‬میلیارد تومانی بنیاد‬ ‫مستضعفان به کمیته امداد‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت‪ :‬کمیته امداد تاکنون‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا و بخش های دیگر ‪ ۷۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان به مددجویان کمیته امداد کمک کرده اســت‪ .‬مرتضی‬ ‫بختیاری در مراسم امضای تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای‬ ‫ســاخت ‪ ۱۰‬هزار واحد مسکونی برای محرومان که صبح امروز‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬تعامالت خوبی با بنیاد مستضعفان صورت‬ ‫گرفته به طوری که در ساخت مسکن برای محرومان روستایی‬ ‫و شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر امروز تفاهم نامه ای با این نهاد منعقد‬ ‫می شود‪ .‬وی به کمک هایی که بنیاد مستضعفان برای جلوگیری‬ ‫از شــیوع کرونا به کمیته امداد انجام داده‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫خصوص جلوگیری از شیوع کرونا ‪ ۷۳۰‬میلیارد تومان به ما کمک‬ ‫کرده است و همچنین در حوزه رهن و اجاره مسکن مددجویان‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به کمیته امداد اهدا شده است‪ .‬بختیاری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار واحد مســکونی با کیفیت و مقاوم طبق تفاهم نامه ای‬ ‫امروز برای مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد با همکاری‬ ‫بنیاد مستضعفان احداث می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه ساخت‬ ‫مسکن در روستاها از مهاجرت به شهرها جلوگیری می کند گفت‪:‬‬ ‫همکاریمابابنیادمستضعفانبهجلوگیریازمهاجرتروستاییان‬ ‫نیز کمک خواهد کرد‪ .‬بختیاری همچنین تاکید کرد‪ :‬در طول دو‬ ‫سال گذشته بنیاد مستضعفان به زلزله زدگان کرمانشاه و سیل‬ ‫زدگان نیز کمک های قابل قبولی انجام داده است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 10‬هزار واحد مسکونی‬ ‫برای محرومان روستایی‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان گفت‪ :‬بر اساس تفاهمنامه مشترک با‬ ‫کمیته امداد‪۱۰ ،‬هزار واحد مسکونی برای محرومان در روستاها‬ ‫و شهرهای زیر ‪۲۵‬هزار نفر طی دو سال احداث می شود‪ .‬پرویز‬ ‫فتاح در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت مسکن برای محرومان‬ ‫که در کمیته امداد برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬این تفاهمنامه به منظور‬ ‫ساخت ‪ ۱۰‬هزار واحد مســکونی برای محرومان در روستاها و‬ ‫شهرهای زیر‪ ۲۵‬هزار نفر منعقد می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توانمندی‬ ‫محرومان در دو بُعد می تواند موفق جلوه کند که ان نیز اشتغال‬ ‫و مسکن است که توانمندی را عینیت می بخشد‪ .‬کمیته امداد‬ ‫ســابقه درخشــانی در این زمینه دارد و اقداماتــی که در این‬ ‫حوزه انجام شده‪ ،‬نشان دهنده تقویت در توانمندی محرومان و‬ ‫مددجویان تحت پوشش این نهاد است‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫افزود‪ :‬بنیاد مستضعفان نیز با اشنایی و سابقه ارتباط با محرومان‬ ‫ســعی کرده این بُعد از توانمندی را تقویت کند‪ .‬فتاح با اشاره‬ ‫به اینکه در وام اشــتغال‪ ،‬کمیته امداد سابقه خوبی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرداخت وام در این نهاد هم به طور مستقیم از طریق امداد و هم‬ ‫نهادهای حمایتی انجام می شود و امیدواریم دولت و مجلس نیز‬ ‫این موضوع را تقویت کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬در مسکن معلوالن برای‬ ‫افرادی که دو معلول یا بیشتر دارند‪ ،‬تفاهمنامه ای با بهزیستی و‬ ‫بنیاد مسکن منعقد شده به طوری که ‪ ۱۴‬هزار واحد مسکونی‬ ‫احداث خواهد شــد‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬هزار واحد تحویل داده شده و‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬واحد نیز در حال ســاخت است همچنین ‪ ۱۰۰۰‬واحد‬ ‫نیز سال اینده احداث می شود که امیدواریم عملیات ساخت هر‬ ‫چه سریع تر به اتمام برسد تا تمامی خانواده های دارای دومعلول‬ ‫و باالتر صاحب خانه شوند‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای مســکن محرومان (رهن و اجاره)‪ ،‬مددجویان بهزیستی و‬ ‫امداد در مجموع ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان تاکنون کمک کرده ایم که‬ ‫اقدامی موثر اما موقتی بود‪ .‬وی در خصوص ساخت ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫مشترک با کمیته امداد نیز گفت‪ :‬این واحدها به مدت دو سال‬ ‫احداث می شوند که زمانبندی در اتمام پروژه‪ ،‬دقت‪ ،‬سرعت‪ ،‬مقاوم‬ ‫بودن واحدها‪ ،‬ضد زلزله و تجهیزات باکیفیت از موارد حائز اهمیت‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین به ازای هر واحد ‪ ۵۰‬میلیون تومان کمک‬ ‫بالعوض می شود و در مجموع ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای دو سال‬ ‫هزینه خواهد شد که بخشــی از این تعهد را می توان از طریق‬ ‫تامین سیمان انجام داد‪.‬‬ ‫تمدید طرح تست رایگان کرونا در‬ ‫ایستگاه های منتخب مترو تهران‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی‬ ‫تهران و حومه اعالم کرد‪ :‬طرح تست رایگان کرونا در ایستگاه‬ ‫شوش و ارائه خدمات در ایستگاه علی اباد متروی تهران تمدید‬ ‫شــد‪ .‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری‬ ‫متروب تهران و حومه اعالم کرد‪ :‬به دلیل استقبال مسافران از‬ ‫برنامه تست رایگان کرونا در ایستگاه شوش متروی تهران این‬ ‫خدمات در این ایســتگاه تمدید کرد‪ .‬همچنین شرایط انجام‬ ‫تست در ایستگاه علی اباد نیز مهیا شد و مسافران مترویت هران‬ ‫می توانند با مراجعه به پایگاه تست کرونا در ‪ ۲‬ایستگاه منتخب‬ ‫مترو علی اباد و شوش نسبت به انجام تست رایگان کرونا اقدام‬ ‫کنند‪ .‬این طرح به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت‬ ‫بهره برداری متروی تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران و شرکت شهر سالم‪ ،‬با حضور کارشناسان حوزه سالمت‬ ‫در ایستگاه شوش تا روز پنج شنبه ‪ ۹‬بهمن و ایستگاه علی اباد تا‬ ‫روز شنبه ‪ ۱۱‬بهمن انجام می گیرد‪.‬‬ ‫قالیباف رئیس مجلس‪:‬‬ ‫ما به التفاوت ارز باید به جیب مردم برود‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬ما به التفاوت ارز بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان اســت که باید به جیب مردم‬ ‫رفته و مشکالت انها را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می دهد‪ .‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ایین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مابه التفاوت ارز‬ ‫بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکالت ان را حل کند و مجلس‬ ‫حتماً این کار را انجام می دهد‪ .‬وی افزود ‪ :‬ما در مجلس توجه به سالمت‪ ،‬معیشت‪ ،‬محرومیت زدایی و تولید‬ ‫و اشــتغال را در دستور کار قرار داده ایم‪ .‬رئیس مجلس تصریح کرد‪ :‬ارزهای زیادی برای تولید و اشتغال از‬ ‫صندوق ارزی و صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری و به درخواست دولت تخصیص پیدا کرده‬ ‫است و ریال های زیادی برای اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده است‪ ،‬اما ایجاد اشتغال روش می خواهد‬ ‫که بایستی در ابتدا روش های ان را از غل و زنجیر خارج کنیم‪ .‬قالیباف اظهار داشت‪ :‬اشتغال ان نیست که‬ ‫بگوییم ما پول دادیم و باید ایجاد شغل ایجاد شود؛ شورایعالی کار و منابع تخصیص پیدا کرده و به عده ای‬ ‫پول بدهیم تا شغل ایجاد کنند؛ نمی توانیم منتظر بمانیم که هر مقدار بودجه ای که دادیم با محاسبات و‬ ‫فرمول بگوییم این مقدار شــغل در کشــور ایجاد شد و در نهایت گزارش بدهیم که بین ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک‬ ‫میلیون شــغل ایجاد کردیم‪ .‬رئیس مجلس تاکید کرد اگر در هر خانه ای را بزنیم و سوال کنیم که از این‬ ‫خانه ایا کسی سر کار رفته است؟ انها پاسخ می دهند که خیر‪ .‬وی افزود‪ :‬ما وقتی می گوییم ‪ 3‬میلیون بیکار‬ ‫داریم و یک میلیون ان مشــغول به کار شــده اند حداقل بایستی ‪ 30‬درصد انها دارای شغل باشند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس اظهار داشــت‪ :‬مشکل کشور درامد نیست بلکه هزینه است‪ ،‬اختصاص ‪ 100‬میلیارد دالر اثری در‬ ‫تولید و اشتغال ندارد‪ ،‬این جایی است که باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫قالیباف گفت‪ :‬اختالف دیدگاه در مسائل سیاسی با دولت وجود دارد اما در جلسات مخلتف گفته ایم که ما‬ ‫در مجلس برای حل مشکالت اقتصادی تمام قد در خدمت دولت برای افتخارافرینی کشور قدم برخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬بنابراین بحث های سیاسی در این تصمیمات اثری ندارد و نمونه هایی بوده که به دولت کمک شده‬ ‫اســت‪ .‬امروز هم می گوییم برای حل مشــکالت مردم به دولت کمک خواهیم کرد‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی قانون را تصویب می کند و اجرا کردن ان نیز با دولت است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بوده که مصوبات دولت به هیات تطبیق مجلس ابالغ و پس از ان اجرایی می شود ضمن اینکه‬ ‫نظارت و ارزیابی هم با مجلس شورای اسالمی است لذا برای خدمت به مردم با همه وجود گام برخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مرکز پژوهش ها باید در جایگاه یک کارفرمای پیشرو باشد و از کارگزار پیرو عبور کند‬ ‫تا این چرخه غلط مدیریت و نظام بروکراسی که مردم را تحت فشار قرار می دهد‪ ،‬حل شود‪ ،‬این رسالت‬ ‫برعهده مرکز پژوهش ها است‪ .‬بخش های اقتصادی می دانند که با مرکز پژوهش ها جلسات مداومی داشته ام‬ ‫و این قضیه از روز نخست ورودم به قوه مقننه شکل گرفته است‪ .‬رئیس نهاد قانونگذاری گفت‪ :‬برای برنامه‬ ‫هفتم توسعه باید با این نگاه وارد کار شویم تا گام های جدی برداشته شود و همانطور که حضرت اقا فرمودند‬ ‫رفع و خنثی ســازی تحریم صورت گیرد و این موضوع باعث می شــود که دشمنان و در راس انها امریکا‬ ‫زیاده خواهی نکنند و حق ملت ما که برداشتن تحریم ها بوده‪ ،‬محقق شود‪ .‬وی گفت‪ :‬ما امروز نظام اشفته ای‬ ‫در نظام بروکراسی داریم و انقدر متورم شدیم که قریب به ‪ ۹۰‬درصد درامد کشور فقط صرف هزینه های‬ ‫جاری می شود این در حالی است که بروکراسی مانند غل و زنجیر دست و پای ما را در کشور گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬گفته می شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا‬ ‫به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و ان قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز‬ ‫تعیین کنیم‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬ما در مجلس شورای اسالمی محکم ایستاده ایم تا سیاست های ارزی را اعمال‬ ‫کنیم و نگذاریم هر دولتی که می اید از سیاست های ارزی خارج شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در الیحه پیشنهادی‬ ‫دولت برای بودجه سال اینده ‪ ۴۶‬درصد هزینه ها و ‪ ۱۰‬درصد درامدها افزایش یافته و به معنای ان است‬ ‫که دولت برای هزینه های خود دست در جیب مردم می کند‪ .‬رئیس مجلس با بیان اینکه کشور امروز درگیر‬ ‫چالشی جدی است که ان را در حکمرانی کشور می بینیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گفته می شود اشکال کار در این است‬ ‫که جای علم بر پیشانی سیاست خالی است به اعتقاد بنده اشکال فراتر است چرا که کشور براساس سیستم‬ ‫بروکراسی یکصدساله که به همه ما ارث رسیده است‪ ،‬اداره می شود‪ .‬این سیستم نه در اختیار سیاستمداران‬ ‫است و نه در اختیار حوزه علم‪ .‬هر مدیری در بخش و قوایی بخواهد تصمیمی را اجرا کند یا هیچ وقت اجرا‬ ‫نمی شود یا ناقص اجرا می شود‪.‬‬ ‫قالیباف اظهار داشت‪ :‬خروجی گزارش های عملکرد برنامه توسعه سوم تا ششم نشان می دهد که سوءمدیریت‬ ‫در بخش های مختلف کشور وجود دارد و اگر به صورت پانسیونی برخی مجموعه ها موفق عمل کرده اند به‬ ‫دلیل مدیریت درست مدیر ان مرکز بوده است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬مرکز پژوهش ها‬ ‫باید به این سوال پاسخ دهد که رسالت ان چیست؟ چرا که اشکاالت ما از جایی شروع شد که هر مجموعه‬ ‫ای از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و کارها روی زمین مانده است و به یک مجموعه بی خاصیتی تبدیل‬ ‫شده که در کار دیگران دخالت کرده و ایجاد مزاحمت می کند‪ .‬در واقع باعث ایجاد نظام اشفته در این نظام‬ ‫بروکراسی می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مجلس باید در راس امور‪ ،‬سیاستگذار و ریل گذار باشد تا بتواند هم‬ ‫برنامه بدهد و هم نظارت کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید مشخص شود که مرکز پژوهش ها چه رسالتی دارد چرا که مرکز‬ ‫تنها متعلق به مجلس نیست و گنجینه ای برای تحول در چالش و اشکال اساسی کشور است‪.‬‬ ‫قالیباف با بیان اینکه دو رویکرد برای مرکز پژوهش ها قابل تصور است‪ ،‬گفت‪ :‬یک رویکرد می تواند کارگزار‬ ‫پیرو باشد یعنی انچه که تاکنون صورت گرفته و رویکرد دیگر می تواند کارفرمای پیش رو باشد که به نظر‬ ‫بنده باید رویکرد دوم برای مرکز پژوهش های مجلس اتخاذ شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نمی توانیم بگوییم برای‬ ‫کشــور ‪ 10‬اولویت داریم و در ســطح مجلس و مرکز پژوهش ها‪ ،‬در خالل مسیر ریل گذاری‪ ،‬متمرکز به‬ ‫موضوعاتی باشیم که صرفا گره های خرد و ریز را منفعالنه دنبال و حل کنیم‪ ،‬این مسیر باید اصالح شود و‬ ‫انباشت گره ها از تصمیم ها را باز کنیم‪ ،‬چرا که انواع موانع بر سر راه مردم از جمله در حوزه های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و محیط زیست وجود دارد و باید غل و زنجیر را از خود باز کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬یکی از موضوعاتی که می تواند دور بسته ضعف و سوءمدیریت‬ ‫در کشور را بشکند ان هم به دست افراد جوان‪ ،‬انقالبی‪ ،‬متعهد‪ ،‬خالق‪ ،‬وقت گذار‪ ،‬حاضر در میدان‪ ،‬اگاه به‬ ‫مسائل روز‪ ،‬کارکشته‪ ،‬با تجربه‪ ،‬با نشاط و با گفت وگوی الزم در همه سطوح مدیریتی نظام اداری و اجرایی‪،‬‬ ‫همین الیحه بودجه است‪ .‬قالیباف با تاکید بر اینکه امروز در بودجه انضباط نداریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مجلس نرخ ارز‬ ‫را تعیین نکرده است ما نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم‪ ،‬نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین‬ ‫کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬ما در مجلس ایستاده ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که‬ ‫هر دولتی روی کار امد نتواند از این سیاست خارج شود‪ ،‬این تهمت ناروا است که می گویند مجلس نرخ‬ ‫ارز تعیین کرده اســت بلکه ما می گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ ازاد که حجم بسیار زیادی است به‬ ‫حدی که بیشتر از بودجه جاری است‪ ،‬کجا خرج می شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مسئله اصلی ما در مجلس است حتی گفته می شود مجلس سقف درامد نفتی را بسته است در حالی‬ ‫که این چنین نیست هرچقدر می خواهند این سقف را باال ببرند ولی باید واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم‪،‬‬ ‫در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ‪ 1.5‬میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر تحقق پیدا‬ ‫کند مهم اســت که بدانیم این درامد نفتی کجا خرج می شود ایا منجر می شود به این که دولت چاق و‬ ‫هزینه ها باالتر رود‪.‬‬ ‫قالیباف با اشاره به برخی جزئیات الیحه بودجه ‪ ،1400‬گفت‪ :‬در بودجه ای که دولت ارائه کرده است هزینه‬ ‫ها به نسبت سال گذشته ‪ 46‬درصد افزایش یافته‪ ،‬در مقابل میزان افزایش درامد ‪ 10‬درصد بوده است که‬ ‫این یعنی ‪ 36‬درصد گپ ایجاد شده است در واقع قرار است در جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد‬ ‫داریم سیاست های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را باالتر می برد‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی‬ ‫گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند‪ ،‬وام بگیرند دیگر باید ارزوی مســکن‬ ‫را فراموش کنند‪ ،‬در واقع مجلس می خواهد جلوی تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد‪ .‬قالیباف اظهار‬ ‫داشت‪ :‬می گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم‪ ،‬لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده ایم‬ ‫و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ‪ 4200‬تومانی که قرار بود قیمت ها ارزان شود‪ ،‬تا‬ ‫اینکه کاالهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند‪ ،‬اما مشاهده کرده ایم که نرخ ارز همچنان باال می رود و‬ ‫قیمت ها هم افزایش می یابد و این به گونه ای است که با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسی همچون تخم مرغ و‬ ‫کاالهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می کنند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬اگر به اعداد و ارقام‬ ‫نگاهی بیاندازیم چند ده میلیارد دالر رفته اســت و می خواهم بگویم تا مهرماه ســال ‪ 1400‬به طور دقیق‬ ‫با همین شــرایط ســخت ارزی ‪ 4.2‬میلیارد دالر به نهاده های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با‬ ‫احتساب سالن اجاره ای مرغداری‪ ،‬دارو‪ ،‬واکسن‪ ،‬و همه این مسائل‪ ،‬کیلویی حدود ‪ 10‬هزار تومان یعنی باید‬ ‫یک و نیم دالر باشد‪ ،‬اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ‪ 25‬هزار تومان به مردم می دهید‪ ،‬این سوال وجود‬ ‫دارد که مابه التفاوت این ارز کجا رفته است؟ وی تاکید کرد‪ :‬ما حتماً باید در بودجه سال اینده تفکیک کنیم‬ ‫و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد‪ .‬بنابراین مجلس شورای اسالمی تعیین می کند یارانه را‬ ‫ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه ان را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را مشورت‬ ‫گرفته ایم و البته مشخص هم هست‪.‬‬ ‫رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت‪ :‬حرفمان این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق‬ ‫اقتصادی را به گونه ای ببینند که دیگر ‪ 45‬هزار تومان را طلب نکنند و این ارزوی ما است ولی این وعده‬ ‫دولت تحقق پیدا نکرده‪ ،‬ما در مجلس پای این ایستاده ایم‪ .‬حاال که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ‬ ‫گرانتر شده است‪ .‬مابه التفاوت ارز مال مردم است‪ .‬بنابراین اجازه نمی دهیم که دولت ان را خرج شرکت های‬ ‫دولتی کند و تا ‪ 60‬میلیارد در این زمینه به این شرکت ها کمک شود و البته خدماتی را که تولید می کنند‬ ‫نیز گرانتر برای دولت تمام شود لذا ما جلوی این را می گیریم پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و کارمند‬ ‫هرچقدر کار کنند‪ ،‬وام بگیرند دیگر باید ارزوی مسکن را فراموش کنند‪ ،‬در واقع مجلس می خواهد جلوی‬ ‫تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد‪.‬‬ ‫امکان دریافت سهام عدالت متوفیان از سوی وراث فراهم شد‬ ‫مشاور اجرایی سهام عدالت گفت‪ ۲ :‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دارنده سهام‬ ‫عدالت فوت شده اند که وراث این افراد می توانند برای تعیین تکلیف‬ ‫اقدام کنند‪ .‬محمدرضا پوررضایی با بیان اینکه امکان انتقال ســهام‬ ‫عدالــت افراد متوفی به وراث وجود دارد ادامــه داد‪ :‬وارث این افراد‬ ‫می تواننــد پس از انجام انحصار وراثت به صورت حضوری با مراجعه‬ ‫به ســازمان های مربوط اقدام کنند‪ .‬وی افــزود‪ :‬پس از انجام دادن‬ ‫انحصار وراثت‪ ،‬یکی از وراث با مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکــزی‪ ،‬اطالعات مربوط به انحصار وراثــت را بارگذاری می کند و‬ ‫شرکت سپرده گذاری اقدامات الزم برای انتقال سهام عدالت به وراث‬ ‫را انجام می دهد‪ .‬پور رضایــی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه فرایند‬ ‫اماده کردن مدارک برای انحصار وراثت زمان بَر اســت الکترونیکی‬ ‫شدن باعث کاهش زمان و ســهولت در فرایند انتقال سهام عدالت‬ ‫می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با هماهنگی های صورت گرفته بین شرکت‬ ‫ســپرده گذاری مرکزی‪ ،‬سازمان ثبت احوال و قوه قضائی‪ ،‬به زودی‬ ‫امکان الکترونیکی شدن انتقال سهام عدالت فراهم می شود‪ .‬مشاور‬ ‫اجرایی سهام عدالت درباره شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۳۱‬شرکت ســرمایه گذاری استانی‪ ،‬مراحل پذیرش و بازگشایی‬ ‫نماد ‪ ۲۵‬شــرکت در بورس انجام شده اســت و در مرحله برگزاری‬ ‫مجامع و اصالح اساســنامه هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مراحل پذیرش ‪۶‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری استانی در حال بررسی است و تا پایان سال‬ ‫وارد بورس می شوند‪.‬‬ ‫محدودیت هایچکبرگشتیدرقانونجدیدچک‬ ‫سخنگوی اجرای قانون چک‪ ،‬محدودیت های چک برگشتی‬ ‫در قانون جدید را اعالم کرد و گفت‪ :‬محرومیتها شامل عدم‬ ‫افتتاح حســاب بانکــی جدید یا صــدور کارت جدید‪ ،‬عدم‬ ‫گشایش اعتبارات اسنادی‪ ،‬عدم اعطای تسهیالت است‪.‬‬ ‫امنــه نادعلی زاده‪ ،‬ســخنگوی اجرای قانــون چک گفت‪:‬‬ ‫در قانــون جدیــد چــک محرومیت هــای شــدیدی برای‬ ‫صادرکنندگان چک های برگشــتی در نظر گرفته شده است‬ ‫که این محرومیت ها شــامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید‬ ‫یا صدور کارت جدید‪ ،‬عدم گشــایش اعتبارات اسنادی‪ ،‬عدم‬ ‫اعطای تسهیالت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقدام ســختگیرانه دیگــر قانون جدید چک برای‬ ‫صادرکننده چک برگشــتی‪ ،‬این اســت که به میزان کسری‬ ‫مبلغ چک برگشتی‪ ،‬در نظر دارد حساب های فرد صادرکننده‬ ‫چک را مســدود کند و تا زمان تعیین تکلیف حســاب ها در‬ ‫انســداد باقی می ماند و پس از ان نســبت به رفع انســداد‬ ‫حساب ها اقدام می شــود‪ .‬به گفته نادعلی زاده‪ ،‬این قانون با‬ ‫نگاه سیســتمی‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد‬ ‫به اجرا می گذارد‪ .‬ســامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد‬ ‫به افراد فاقد صالحیت دســته چک ندهد‪ .‬این موارد شامل‬ ‫افرادی همچون صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر نشده‬ ‫و یا افراد دارای محکومیت قضائی می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمی از افتتاح تریبون تصویری جهادگران برای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬این تریبون با هدف رعایت فاصله اجتماعی و به حداقل رساندن جلسات عمومی انتخاباتی‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬وهاب عزیزی از رویکرد جدید این تشکل برای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و افزود‪ :‬با توجه به خطر گسترش ویروس کرونا‪ ،‬برگزاری جلسات عمومی برای تشریح و توضیح مواضع انتخاباتی‬ ‫به صالح کشور نیست‪ .‬برای همین رویکرد حزب این است جلسات عمومی برگزار نشود‪ .‬دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر با توجه به اهمیت و ضرورت حضور اگاهانه مردم در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر را نادیده بگیریم‪ .‬مسائل زیادی در حوزه مدیریت اجرایی کشور و امور شهری وجود دارد که الزم است مردم درجریان امور کشور‪ ،‬اتفاقات روز و برنامه های‬ ‫اینده نامزدها و جریان های سیاسی قرار بگیرند‪ .‬بنابراین باید به فکر روش های جایگزین برای تبیین و اعالم برنامه ها و مواضع باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬بنابراین با مشورت تیم رسانه ای تصمیم گرفتیم تریبون تصویری‬ ‫جهادگران را راه اندازی کنیم و رجال سیاسی‪ ،‬شخصیت های مذهبی‪ ،‬نخبگان و صاحب نظران از طریق این تریبون درخصوص انتخابات و مسائل مرتبط با ان بحث و تبادل و نظر کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از ورود ویروس جدید مبادی ورودی به دقت کنترل شود‬ ‫واکسیناسیونبهمنماهدرکشوراغازمی شود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت‪ :‬موج جدید‬ ‫بیماری کرونا در کشور‪ ،‬به معنای تعطیلی بخشی از کسب و کارها‪ ،‬ایجاد مشکالت جدید در جامعه و اخالل در انجام‬ ‫خدمات رسانی به مردم است و باید با تشدید نظارت ها و تالشی همگانی‪ ،‬بکوشیم کشور با موج جدید این بیماری مواجه‬ ‫نشود‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امار دو رقمی فوت عزیزانمان‪ ،‬امار کمی نیست و باید روندی کاهشی این امار تداوم‬ ‫یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در شماری از استان ها روند کاهشی امار بیماران و فوتی ها متوقف و در برخی موارد نیز شاهد افزایش بیماران‬ ‫و بویژه ابتال جوانان و نوجوانان هستیم که این باعث نگرانی است و همه باید به دقت دستورالعمل های بهداشتی را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه حدود یک سال از ویروس کرونا به کشور سپری شده است و در این مدت با سختی و‬ ‫مشکالت فراوانی مواجه بودیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همچنان باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کرده و مراقبت های خود‬ ‫را ادامه دهیم این ویروس و بیماری واگیر و عالم گیر جان بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 100‬هزار نفر را گرفته است و معلوم نیست‬ ‫که روند مرگ و میرها تا چه زمانی ادامه پیدا کند‪ ،‬لذا باید همچنان مراقبت کنیم‪ .‬دکتر روحانی دستاوردهای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا در کشورمان را برای ملت و دولت ایران‪ ،‬غرورافرین دانست و اظهار داشت‪ :‬در یکسال گذشته کادر درمان‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه ها در کنار هم در مسیر مقابله با ویروس کرونا قرار گرفتند و با اقدامات انجام‬ ‫شده در یکی دو هفته اخیر‪ ،‬امار فوتی ها در کشورمان کاهش یافته است‪ .‬لذا از همه انهایی که دست اندرکار این کار‬ ‫سنگین و بزرگ بودند‪ ،‬تشکر و قدردانی می کنم‪ .‬رئیس جمهور خاطر نشان کرد‪ :‬اگر چه نسبت به گذشته شاهد شرایط‬ ‫بهتری هستیم‪ ،‬اما باید مراقبت شود تا روند کاهش بیماری و کاهش مرگ و میر همچنان ادامه پیدا کند‪ .‬دکتر روحانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نباید بخاطر کاهشی شدن مرگ و میرها‪ ،‬مسیر عادی سازی در رفتارهای خانوادگی و اجتماعی انجام شود‬ ‫چرا که همچنان این نگرانی وجود دارد که مجددا ًشاهد روند صعودی این بیماری باشیم و چنانچه مراقبت نکنیم ممکن‬ ‫است با ویروس جهش یافته مواجه شویم‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬حداقل باید در پنج الی شش ماه اینده با دقت مراعات‬ ‫پروتکل های بهداشتی را ادامه دهیم تا روند واکسیناسیون انجام شود‪ .‬دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صرفاً بیان تذکر و مطلب در رسانه ها کفایت نمی کند و بایستی بخش نظارتی را هم تشدید کرد و در این راستا از‬ ‫طریق اپلیکیشن ها می توان نظارت ها را در خصوص رفت و امدها و ترددها تشدید کرد‪ .‬همچنان که قرارگاه هم می تواند‬ ‫با اپلیکیشن های موجود سفرهای بین شهری مبتالیان به بیماری را کنترل کند و این کار ضروری و الزم است‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور خاطر نشان کرد‪ :‬از مجموع گزارش امروز چنین احساس می شود که ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف نشده‬ ‫است بلکه برعکس بیماری زایی‪ ،‬سرایت و خطر ان بیشتر هم شده است و چنانچه که کوچکترین غفلت و اهمالی برای‬ ‫چند روز انجام شود‪ ،‬شاهد موج دیگری خواهیم بود‪ .‬دکتر روحانی تاکید کرد‪ :‬برای اینکه ویروس جدید از اروپا و افریقا به‬ ‫کشور وارد نشود‪ ،‬الزم است فرودگاه ها و همه مبادی ورودی کشور به دقت کنترل شود تا ویروس جدید وارد کشور نشود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬همچنان باید با قاطعیت از تجمع ها و تردد های غیرضرور جلوگیری شود و هیچ چیز نباید ما را از‬ ‫این کار باز دارد چرا که یک وظیفه قانونی‪ ،‬ملی و شرعی است‪ .‬دکتر روحانی با بیان اینکه در زمینه واکسن های داخلی‬ ‫و خارجی اقدامات خوبی انجام شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در زمینه واکسن داخلی‪ ،‬اوایل سال اینده سه واکسن برکت‪،‬‬ ‫رازی و پاستور را خواهیم داشت و در خصوص واکسن خارجی تا پایان امسال غیر از سهمیه واکسن کواکس‪ ،‬در تالش‬ ‫هستیم از جاهای دیگر هم تهیه کنیم و تمام تالش ها بر این است که در ماه جاری واکسیناسیون در کشور انجام شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه تالش ما اغاز واکسیناسیون از ماه جاری است‪ ،‬گفت‪ :‬فرودگاه ها و همه مبادی ورودی‬ ‫کشور باید برای جلوگیری از ویروس جدید به دقت کنترل شوند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در پنجاه‬ ‫و دومین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت دوران سختی بر مردم گذشت‪ .‬ماه های پیش رو هم باید با همین سختی مراعات کنیم تا این بیماری واگیر‬ ‫عالم گیر که تاکنون جان بیش از دو میلیون ‪ ۱۰۰‬هزار نفر را گرفته و هنوز هم ادامه دارد‪ ،‬کنترل شود‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بابت دستاوردی که امروز شاهد ان هستیم و در یکی دو هفته اخیر امار فوتی های ما دو رقمی شد‪ ،‬از‬ ‫مردم بزرگ و کادر درمان تشکر می کنیم‪ .‬در این زمینه بسیج و سازمان های مردم نهاد همه در کنار هم امدند و این کار‬ ‫بزرگ را به وجود اوردند که این کارنامه غرورافرینی برای ملت و دولت ایران است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬درحالی که کشورهای‬ ‫قدرتمندتر از حیث صنعتی و امکانات پزشکی‪ ،‬گرفتاری و مشکالت شان بسیار زیاد است و نتوانستند به طور کامل این‬ ‫بیماری را مهار کنند‪ ،‬در کشور ما این کار عظیم انجام شده است که از همه دست اندرکاران این اقدام بزرگ و سنگین‬ ‫از رسانه ها گرفته تا نیروهای هماهنگ کننده تا کادر درمان قدردانی می کنیم‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید ادامه با بیان‬ ‫اینکه روند کاهشی معنی ان نیست که شرایط مطلوب است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما روزی ‪ ۸۰ ،۷۰‬تا ‪ ۹۰‬نفر فوتی داریم که این‬ ‫عدد زیاد است‪ .‬زمانی که امار یک تا ‪ ۲‬نفر باشد‪ ،‬ان زمان می توانیم بگوییم که به نقطه مطلوب رسیدیم‪ ،‬اما االن این‬ ‫نقطه‪ ،‬نقطه مطلوب ما نیست‪ .‬روحانی گفت‪ :‬نسبت به گذشته شرایط ما بهتر است اما روند کاهشی باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫امروز در گزارشی که دکتر رییسی از استان ها می دادند در بسیاری از استان ها روند کاهشی بود ولی در برخی استان ها‬ ‫روند کاهشی ان متوقف شده بود و در بعضی جاها شروع به افزایش تعداد بیمار شده بود که این می تواند برای ما نگران‬ ‫کننده باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نباید به خاطر کاهشی شدن مسیر اهمال‪ ،‬عادی نگری‪ ،‬عادی سازی در رفتارها و رفتارهای‬ ‫خانوادگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد که می تواند برای ما خطرناک باشد و همچنان این نگرانی وجود دارد‪ .‬روحانی‬ ‫ادامه داد ‪ :‬ویروس جدید جهش یافته به نام ویروس انگلیسی یا اخیرا در افریقای جنوبی مشاهده شده بسیار نگران کننده‬ ‫است‪ .‬این ویروس ابتدا از چین و ووهان به کشورهای دیگر رسید‪ .‬بنابراین رسیدن ان از افریقا یا اروپا‪ ،‬مشکل تر از چین‬ ‫نیست بنابراین اگر مراقبت و مواظبت نکنیم این ویروس جهش یافته ما را نیز مبتال می کند‪ .‬رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫امروز امار نگران کننده ای از ابتالی جوانان و نوجوانان در برخی استان ها داده شد که این هم نگرانی جدیدی است چرا‬ ‫که قبال ابتالها مربوط به افراد مسن بود و امروز مواردی از ابتالی افراد در سن پایین مشاهده می شود که این می تواند‬ ‫در اینده برای ما مشکل افرین باشد‪.‬‬ ‫باید تا زمان رسیدن واکسن کامال مراقبت کنیم‬ ‫روحانی یاداور شد‪ :‬ما باید حداقل در ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬ماه اینده با همین دقت رعایت پروتکل های بهداشتی را تا زمان رسیدن‬ ‫واکسن ادامه دهیم‪ .‬البته ان زمان هم با تزریق واکسن در مرحله اول و دوم‪ ،‬اینکه چقدر این واکسن موثر باشد‪ ،‬تا‬ ‫واکسن های ایرانی برسد زمان می برد بنابراین ما زمانی حداقل ‪ ۶‬ماهه پیش رو داریم و باید کامال مراقبت کنیم تا ببینیم‬ ‫در ان زمان شرایط ما چگونه می شود که امیدواریم شرایط مطلوب پیش بیاید‪ .‬رییس جمهوری یاداور شد‪ :‬شروع موج‬ ‫جدید به معنای تعطیلی بخشی از کسب و کارها‪ ،‬ایجاد مشکالت روحی و اخالل در ارائه خدمات نسبت به مردم است‬ ‫بنابراین باید با همه توان تالش کنیم تا وارد موج جدید نشویم و اگر وارد موج جدید شویم مهار کردن ان برای ما سخت‬ ‫می شود‪ .‬وی تشدید نظارت ها را راه جلوگیری از بروز موج جدید عنوان کرد و گفت‪ :‬باید از لحاظ فرهنگی به مردم تاکید‬ ‫شود و تبلیغات ادامه پیدا کند‪ .‬البته تنها تبلیغات بیان مطلب در صدا و سیما‪ ،‬روزنامه ها و در سایر رسانه ها کافی نیست‬ ‫باید نظارت را هم تشدید کنیم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬تشدید نظارت ها با نرم افزارهای دیجیتالی بسیار خوب است و از طریق‬ ‫اپلیکیشن ها راحت تر می توان نظارت را اعمال کرد‪ .‬در واقع از طریق این اپلیکیشن ها بود که جلوی برخی مسافرت ها‬ ‫گرفته شد‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید اظهار کرد‪ :‬اگر قرارگاه بتواند کاری کند که سفرهای بین شهری را به این اپلیکیشن‬ ‫مرتبط کنیم و مانع از سفر با خودروی شخصی افراد با تست مثبت و مبتال شود‪ ،‬خیلی خوب است که در قرارگاه گفتند‬ ‫این کار پیچیدگی هایی دارد و به قرارگاه گفتم این موضوع را دنبال کنند تا یک فرد مبتال با ماشین شخصی به شهر و‬ ‫روستای دیگر نرود و مردم ان شهر و روستا را مبتال نکند‪.‬‬ ‫ویروسموتاسیونیافتهخطرناک تراست‬ ‫رییس دولت دوازدهم با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه امروز در خصوص ویروس جهش یافته گفت‪ :‬ویروس کرونا‬ ‫نه تنها در سطح جهان تضعیف نشده بلکه بیماری زایی و سرایت ان بیشتر شده است؛ حتی دکتر نمکی گفت ویروس‬ ‫موتاسیون یافته خطرناک تر و مرگ و میر ان بیشتر است‪ .‬وی با مهم خواندن این شرایط اضافه کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬شاید‬ ‫با شرایط خطرناک تری در اینده مواجه شویم و درصورت کوچکترین غفلت و اهمال‪ ،‬تعداد افراد بیمار سرپایی‪ ،‬بستری و‬ ‫به تبع ان مرگ و میر خدای ناکرده افزایش می یابد و دچار مشکل می شویم‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪ :‬برای وارد نشدن‬ ‫ویروس جدید از وزارت راه و ســایر مسئوالن می خواهم در فرودگاه ها و همه مبادی ورودی از بندرها تا ریل مراقبت‬ ‫کنیم و از افراد جدیدی که از خارج کشور مخصوصا اروپا و اخیرا از افریقا وارد می شوند‪ ،‬تست بگیریم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنان باید با قاطعیت جلوی تجمع و ترددهای غیرضرور را بگیریم و هیچ چیز نباید ما را از این حرکت باز دارد؛ رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی وظیفه ملی‪ ،‬قانونی و شرعی همه ما است‪.‬‬ ‫واکسیناسیون بهمن ماه در کشور اغاز می شود‬ ‫روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقداماتی که در زمینه تامین واکسن داخلی و خارجی انجام شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه واکسن داخلی می توانیم بگوییم سال اینده سه واکسن پیش رو داریم و تا اخر بهار بخشی از انها به دست‬ ‫ما می رسد‪ .‬سه واکسن برکت‪ ،‬رازی و پاستور‪ ،‬واکسن های داخلی است که امیدواریم برخی از این ها در فصل بهار و برخی در‬ ‫فصل تابستان به دست ما برسد‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تا اخر امسال غیر از کواکس‪ ،‬برای دریافت واکسن‬ ‫از جاهای دیگر هم تالش می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خبر داده شده در ماه بهمن واکسیناسیون در کشور اغاز می شود و این‬ ‫کار بسیار اهمیت دارد‪ .‬در عین حال واکسن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد یک ضرورت است‪ .‬روحانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم با همکاری هم‪ ،‬یاری یکدیگر و مراعات دستورالعمل ها به خوبی از این مراحل بگذریم و با موج چهارم مواجه نشویم‪.‬‬ ‫عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫عالقه ای به تماس مستقیم با امریکا نداریم‬ ‫مذاکرات جدید نخواهیم داشت‬ ‫معاون سیاســی وزیر امور خارجه گفت‪ :‬هیچ عالقه ای به تماس‬ ‫مستقیم با امریکا نداریم و فکر می کنیم که برجام قالب صحیحی‬ ‫است و گفتگوها باید در قالب ان انجام شود‪ .‬سید عباس عراقچی‬ ‫معاون وزیر امور خارجه کشــورمان مصاحبه روزنامه ایتالیایی‬ ‫الرپوبلیکا درباره خواســت ایران از دولت جدید امریکا گفت‪:‬‬ ‫درخواســت ایران واقع گرایانه است و عبارتست از اینکه امریکا‬ ‫تحریم هارابرداردوبهتوافقهسته ایبازگردد‪.‬منالترناتیودیگری‬ ‫نمی بینم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما با حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن‬ ‫نیت به برجام عمل کردیم‪ .‬دیگر نوبت دولت جدید امریکاست که‬ ‫اشتباهات دولت پیشین را جبران کند‪ .‬برای بازگشت به توافق‬ ‫هســته ای‪ ،‬باید تمام تحریم ها را لغو کنند‪ .‬ما اماده انجام تمام‬ ‫تعهداتذیلبرجامهستیمبهشرطیکهامریکایی هاهمبهتعهدات‬ ‫خود عمل کنند و تحریم ها را بردارند‪ .‬مشروح این گفتگو به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫جناب اقای عراقچی‪ ،‬انتقــال قدرت از دولت ترامپ به دولت‬ ‫بایدنراچگونهمی بینید؟ارزیابیشماازحملهطرفدارانترامپ‬ ‫به کنگره چه بود؟‬ ‫ما موضــع خاصی در برابر این انتقال قدرت بیــن دو دولت نداریم‪ .‬فقط‬ ‫منتظریمببینیمرئیسجمهورجدیدامریکاچگونهمی خواهدمواضعاشتباه‬ ‫ترامپ را تصحیح کند‪ .‬انچه در جریان حمله به کنگره دیدیم باعث طرح‬ ‫این سوال می شود که ایا واقعاً همین امریکاست که می خواهد به دنیا یاد‬ ‫بدهد «حاکمیت قانون» و دموکراسی چیست؟ انچه در واشنگتن اتفاق افتاد‬ ‫چهره واقعی دموکراسی امریکایی را به ما نشان می دهد‪ .‬اکنون روشن شده‬ ‫است که انها هیچ حقی ندارند که به هیچکس در دنیا بگویند که مشکالت‬ ‫سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند‪.‬‬ ‫مذاکرات جدید برجام گنجانده شود‪ .‬پاسخ شما چیست؟‬ ‫درخواست ایران واقع گرایانه است و عبارتست از اینکه امریکا تحریم ها را‬ ‫بردارد و به توافق هســته ای بازگردد‪ .‬من الترناتیو دیگری نمی بینم‪ .‬ما با‬ ‫حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن نیت به برجام عمل کردیم‪ .‬دیگر نوبت‬ ‫دولت جدید امریکاست که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند‪ .‬برای‬ ‫بازگشت به توافق هسته ای‪ ،‬باید تمام تحریم ها را لغو کنند‪ .‬ما اماده انجام‬ ‫تمام تعهدات ذیل برجام هستیم به شرطی که امریکایی ها هم به تعهدات‬ ‫خود عمل کنند و تحریم ها را بردارند‪.‬‬ ‫ایتالیا همواره مناســبات خوبی با ایران داشته است‪ .‬چگونه‬ ‫می توان این مناسبات را تقویت کرد؟‬ ‫بایدن به زودی باید تصمیم بگیرد با برجام چه بکند‪ .‬تقاضاهای‬ ‫شما کدام است؟‬ ‫ایا تماس های محرمانه ای با دولت جدید امریکا داشته اید؟‬ ‫خیر‪ .‬هیچ تماســی نداشته ایم و هیچ قصدی هم برای ان نداریم‪ .‬طبیعتاً‬ ‫منتظریم که کامال در پست های خود قرار بگیرند و متعاقبا دست به کار‬ ‫بشوند‪ .‬فع ً‬ ‫ال هیچ عالقه ای به هیچ تماس مستقیم نداریم و فکر می کنیم که‬ ‫برجام قالب صحیحی است و گفتگوها باید در قالب ان انجام شود‪.‬‬ ‫بسیاری‪،‬مانندوزیرانامورخارجهفرانسهوالمان‪،‬فکرمی کنند‬ ‫کهموضوعاتجدیدمانندموشک هایقدرتمندایراننیزبایددر‬ ‫هیچ برجام پالس‪ ،‬هیچ توافق جدید‪ ،‬هیچ مذاکرات جدید در مورد برجام‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ .‬موشک های ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن برای ایران‬ ‫هســتند و در مورد این مسئله هیچ مذاکره ای وجود ندارد‪ .‬در مورد دیگر‬ ‫موضوعات‪ ،‬همه چیز بســتگی به این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد‬ ‫شد‪ .‬در مورد امنیت خلیج (فارس) این موضوعی است که می تواند بدون‬ ‫مداخالتخارجی‪،‬موضوعگفتگوبینکشورهایمنطقهباشد‪.‬امنیتمنطقه‬ ‫می تواند به صورت جمعی مورد بحث قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایران و ایتالیا همواره روابط خوبی داشته اند و بین انها احترام متقابل وجود‬ ‫داشته است‪ .‬ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری اول ایران بوده است‪ .‬اگر‬ ‫تحریم هابرداشتهشود‪،‬مناسباتاقتصادیفیمابینمی تواندازسرگرفتهشود‪.‬‬ ‫اگر تحریم ها برداشته نشود‪ ،‬دو کشور می توانند در هر صورت مکانیسم هایی‬ ‫را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند‪ .‬در ارتباط با همکاری های سیاسی به‬ ‫عنوان مثال به حضور ایتالیا در بحث یمن اشاره می کنم که حضور کشور‬ ‫شما در ان (در قالب گروه ‪ )E4‬به دلیل اصرار ایران بوده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫تریبون تصویری جبهه جهادگران برای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬افتتاح شد‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫لغو ممنوعیت سفر مسلمانان‬ ‫به امریکا؛ اعتماد سازی‬ ‫یا نمایش تبلیغاتی؟‬ ‫بایدن زمانــی می تواند مدعی رویکــرد تعاملی با جهان‬ ‫اسالم باشد که به سیاست های اپارتایدی همچون تحریم‪،‬‬ ‫حمایت از تروریسم‪ ،‬حمایت از رژیم صهیونیستی‪ ،‬همراهی‬ ‫با جنایات سعودی در یمن‪ ،‬جنایات امریکا در سوریه‪ ،‬عراق‬ ‫و افغانستان و‪ ...‬پایان دهد‪.‬‬ ‫بایدن رئیس جمهور امریکا چنانچه پیشتر اعالم شده بود‬ ‫در روز نخست ریاست جمهوری خود دستور اجرایی دونالد‬ ‫ترامپ در محدودیت ورود اتباع کشــورهای مسلمان به‬ ‫امریکا را لغو کرد‪.‬‬ ‫این اقدام گرچه با ادعای رویکرد مثبت به جهان اسالم و‬ ‫نمایش رویکرد متفاوت بایدن یا همان اغاز دوران «تغییر»‬ ‫صورت گرفته اما یک سوال اساسی همچنان مطرح است‬ ‫و ان اینکه ایا این اقــدام بایدن حاکی از رویکرد تعاملی‬ ‫با کشــورهای اسالمی اســت و یا یک نمایش تبلیغاتی‬ ‫زودهنگام برای مقابله با بحران مشروعیتی است که به ان‬ ‫گرفتار امده است؟‬ ‫نگاهی به تحوالت کشــورهای اسالمی به ویژه در منطقه‬ ‫غرب اســیا نشــان می دهد که کشــورهای اسالمی با‬ ‫مجموعه ای از چالش ها مواجه هســتند که عمدتا نتیجه‬ ‫سیاست های خصمانه امریکایی ها در مقاطع مختلف است‪:‬‬ ‫ـ اختالفات قومی و مذهبی میان کشورهای اسالمی که به‬ ‫نزاع های مستقیم و غیر مستقیم میان این کشورها منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ـ حضور نیروهای خارجی در منطقه نظیر اشغال ‪ 20‬ساله‬ ‫افغانســتان و ‪ 18‬ســاله عراق در کنار ده ها پایگاه نظامی‬ ‫خارجی که منطقه را فرا گرفته و ناامنی و بی ثباتی را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ـ فعالیت گروه های تروریســتی همچون القاعده و داعش‬ ‫و ده ها گروه دیگر که به اذعان خود امریکایی ها ساخته و‬ ‫پرداخته غرب به ویژه امریکا هستند‪.‬‬ ‫ـ تبعیض علیه کشــورهای اسالمی با اجرای تحریم های‬ ‫اقتصادی و علمی و حتی اقدام نظامی که نمود عینی ان را‬ ‫می توان در سیاست های غرب علیه دستاوردهای صلح امیز‬ ‫هسته ای ایران مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ـ ایجاد و حمایت از رژیم صهیونیســتی به عنوان دشمن‬ ‫اول جهان اســام که در کنار اشــغال فلسطین و کشتار‬ ‫و اواره سازی فلســطینیان به بحران سازی و تجاوز علیه‬ ‫کشورهای منطقه می پردازد‪.‬‬ ‫ـ جنایات مه ره های دست نشانده غرب در منطقه از دیگر‬ ‫بحران های جهان اســام است که جنایات سعودی علیه‬ ‫ملت یمن‪ ،‬تروریســت ها و حامیانشان در سوریه و عراق‪،‬‬ ‫کشتار مسلمانان کشمیر و میانمار‪ ،‬بازداشت شیخ زکزاکی‬ ‫در نیجریه و‪ ...‬تنها بخشی از این وضعیت بحرانی تحمیلی‬ ‫به جهان اسالم است‪.‬‬ ‫با این تفاسیر؛ اقدام بایدن مبنی بر لغو ممنوعیت سفر اتباع‬ ‫کشورهای اسالمی به امریکا را نمی توان گامی صادقانه در‬ ‫جهت اعتمادسازی با کشورهای اسالمی دانست‪ ،‬چه‪ ،‬پیش‬ ‫از ان باید اقدامات عملی برای رفع دغدغه ها و بحران های‬ ‫تحمیلی علیه جهان اسالم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫نکته مهم اینکه؛ این بحران ها نه صرفا از سوی ترامپ که از‬ ‫سوی ساختار حاکم بر امریکا در طول چند دهه از جمله‬ ‫دوران اوباما ـ بایدن به جهان اســام تحمیل شده است و‬ ‫بایدن نمی تواند ان را تنها به دوران ترامپ نســبت داده و‬ ‫خود را از ان مبرا نشان دهد‪.‬‬ ‫بایدن زمانــی می تواند مدعی رویکــرد تعاملی با جهان‬ ‫اسالم باشد که به سیاست های اپارتایدی همچون تحریم‬ ‫اقتصادی و علمی علیه کشــورهای اســامی‪ ،‬حمایت از‬ ‫تروریسم‪ ،‬حمایت از رژیم صهیونیستی‪ ،‬همراهی با جنایات‬ ‫سعودی در یمن‪ ،‬جنایات مستقیم و غیر مستقیم امریکا در‬ ‫سوریه و عراق‪ ،‬حضور نظامی در افغانستان و عراق‪ ،‬اختالف‬ ‫افکنی میان کشورهای اســامی و‪ ...‬پایان داده و بر عدم‬ ‫تکرار این رفتارها ضمانت عملی دهد‪.‬‬ ‫اما سیاست های او در دوران اوباما و ترکیب تیم اجرایی و‬ ‫مواضعش چنانچه در حمایت از ترور فرماندهان مقاومت‪،‬‬ ‫تحری م علیه ایران و جبهه مقاومت و اســتمرار اشــغال‬ ‫افغانستان و عراق و مداخله نظامی امریکا در غرب اسیا و‬ ‫اصرار بر حمایت از رژیم صهیونیستی روشن است‪ ،‬حاکی از‬ ‫ان است که اقدام به لغو ممنوعیت سفر مسلمانان به امریکا‬ ‫بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشــت‪ :‬از (‪ ۵‬بهمن) تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشــت می خورند‪ ،‬لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را‬ ‫اظهار نکرده اند نمی توانند از این خدمت بهره مند شــوند‪ .‬بانک مرکزی همچنین توضیح داده اســت‪ ،‬اگر تراکنش هموطنان برگشت خورد‪ ،‬می توانند مشکل را از طریق بانک‬ ‫مبدا پیگیری و بانک موظف به همکاری است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫اخبار‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده از‬ ‫دفترچه های بیمه با الکترونیکی‬ ‫کردن خدمات‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫سازمانبیمهسالمتدراجرایپروژهنسخه نویسیالکترونیک‬ ‫در کنار سازمان های بیمه گر است‪ .‬علی بابایی کارنامی با بیان‬ ‫اینکه راهی به جز الکترونیکی کردن خدمات در تمامی حوزه‬ ‫ها از جمله حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد گفت‪ :‬سازمان‬ ‫های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سالمت تاکنون اقدامات‬ ‫پسندیدهومناسبیرادرخصوصالکترونیکیکردنخدماتو‬ ‫نسخه نویسیالکترونیکیانجامدادهاست‪.‬نمایندهمردمساری‬ ‫و میاندرود در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬یکی از شاخص‬ ‫های مهم در ارزیابی عملکرد سازمان های بیمه گر‪ ،‬توجه به‬ ‫مقولهالکترونیکیکردنخدماتاستکهتاکنونسازمانبیمه‬ ‫سالمت در این حوزه موثر عمل کرده است‪ ،‬بدون شک کاهش‬ ‫هزینه ها یکی از مسائل مهم و ضروری در تمام دستگاه ها و‬ ‫نهادها است که درحوزه بهداشت و درمان‪ ،‬الکترونیکی کردن‬ ‫خدمات و نسخه نویسی الکترونیکی در کاهش هزینه ها نقش‬ ‫مهمی دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از سوء استفاده از‬ ‫دفترچه های بیمه با نسخه نویسی الکترونیکی امکان پذیر‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬در راس پروژه نسخه نویسی الکترونیک‪،‬‬ ‫پرونده الکترونیک قرار دارد که طبق مصوبات مجلس شورای‬ ‫اسالمی در ادوار گذشــته بر عهده وزارت بهداشت و درمان‬ ‫است؛ لذا سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان بیمه سالمت با‬ ‫اجرای نسخه نویسی الکترونیک به وزارت بهداشت در اجرای‬ ‫دقیق پرونده الکترونیک کمک می کند ‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس اظهار داشت‪ :‬سازمان ها و نهادهای مرتبط‬ ‫در این زمینه نیز باید به سازمانهای بیمه گر در اجرای کامل‬ ‫پروژه های الکترونیکی حوزه بهداشت و درمان کمک کنند‪،‬‬ ‫البته مجلس شورای اسالمی نیز در این زمینه از هیچ همکاری‬ ‫و تعامل ای دریغ نخواهد کرد‪ .‬بابایی با اشاره به اینکه بانک‬ ‫اطالعات الکترونیک را باید هرچه سریعتر تکمیل کرد گفت‪:‬‬ ‫سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سالمت از بازوهای‬ ‫حیاتی وزارت بهداشــت در اجرای پــروژه های الکترونیک‬ ‫هستند‪ ،‬لذا انتظار می رود از تمام ظرفیت ها در جهت اجرای‬ ‫دقیق پروژه نسخه نویسی الکترونیک با هدف ارائه خدمات با‬ ‫کیفیتاستفادهشود‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران کشور‪:‬‬ ‫فرزندان جامعه ایثارگری‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران کشور اشتغال فرزندان‬ ‫جامعه ایثارگری را از دغدغه ها برشــمرد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫فرزندان شــهیدان و ایثارگران باالی ‪ ۷۰‬درصد جذب و‬ ‫اســتخدام می شوند‪ .‬سعید اوحدی صبح شنبه در دیدار‬ ‫با نماینده ولی فقیه در اســتان مازنــدران با بیان اینکه‬ ‫تالش کردیم در راســتای مدیریت جهادی تالش کردیم‬ ‫هر هفته در یک استان حضور پیدا کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫شــرایط کرونا امکان جمع کردن جامعه ایثارگری وجود‬ ‫ندارد اما نشســت با مدیران ســبب می شود تا خدماتی‬ ‫کــه حق جامعه ایثارگری اســت را ادا کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه عقب ماندگی های جــدی در زمینه حقوق قانونی‬ ‫جامعه ایثارگری وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز پیگیر مشــکل‬ ‫مســکن جامعه ایثارگری هستیم و باید این مسئله حل‬ ‫شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سفرهای اســتانی تالش داریم‬ ‫که عقب ماندگی هــا را جبران کنیم و بزرگترین معضل‬ ‫موجود در بنیاد شــهید‪ ،‬موضوع اشتغال فرزندان جامعه‬ ‫ایثارگری اســت‪ .‬اوحدی یاداور شد‪ :‬تاکنون با همکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایی و ابالغ مصوبه ای از ســوی رئیس‬ ‫جمهور به سازمان برنامه بودجه‪ ،‬باید همه فرزندان جامعه‬ ‫ایثارگری و جانبازان باالی ‪ ۷۰‬درصد باید استخدام شوند‬ ‫و این طرح باید تا پایان ســال جاری انجام شود‪ .‬رئیس‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگری خواستار مشخص شدن تاریخ‬ ‫ازمون اختصاصی استخدام فرزندان جامعه ایثارگری شد‬ ‫تا دغدغه خانواده های شــهیدان و ایثارگران حل شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجلس یازدهم نیز مصوبه خوبی در زمینه اشتغال‬ ‫فرزندان جامعه ایثارگری داشــته است‪ .‬اوحدی با عنوان‬ ‫اینکه طی ‪ ۲۷‬ســفر استانی به استان های مختلف کشور‬ ‫بیش از ‪ ۶۱‬هزار مترمربع زمین برای ســاخت مســکن‬ ‫ایثارگران تهیه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان نسبت به ‪۱۲‬‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۸۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حجم اقتصاد زیر زمینی کشور‪ ۴‬برابر اقتصادشفاف است؛‬ ‫مالیات می تواند جایگزین قرعه کشی در فروش خودرو شود!‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حجم اقتصاد زیر زمینی کشور ‪ ۴‬برابر اقتصاد شفاف است‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات‬ ‫علی الحساب بودجه را شفاف و با حذف اقتصاد زیر زمینی‪ ،‬بودجه دولت را تامین می کند‪ .‬محمد رضا یزدی‬ ‫زاده درباره نظام مالیاتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬یک سیستم مالیاتی کارا وظایفی دارد که می توان ان را در پنج دسته‬ ‫کلی قرار داد‪ .‬اولین وظیفه مالیات‪ ،‬تامین درامد دولت و دومین وظیفه هدایت سرمایه ها به بخش های مولد‬ ‫اقتصادی است به عبارتی دیگر مالیات ابزار تخصیص مجدد منابع بر اساس اهداف اقتصادی کشور را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وظیفه سوم مالیات جلوگیری از بورس بازی های بخشی در اقتصاد است یعنی گاهی در‬ ‫یک بخشی از اقتصاد به دلیل تقاضای بورس بازی دچار تورم می شویم و سیاست پولی نیز در این زمینه کارایی‬ ‫الزم را برای برخورد با تورم بخشی ندارد در این شرایط باید از سیاست های مالی استفاده کرد‪ .‬وظیفه چهارم‬ ‫مالیات‪ ،‬جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی و کاهش ان همچنین افزایش هزینه های تجمل گرایی با هدف‬ ‫توسعه عدالت اجتماعی و پنجمین وظیفه ای که بر عهده نظام مالیاتی کشور است ایجاد شفافیت اقتصادی با‬ ‫کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و جلوگیری از فساد مالی است‪ .‬عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با اشاره‬ ‫به وضعیت کنونی سیستم مالیاتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه تامین درامد دولت با نگاهی به بودجه ساالنه متوجه‬ ‫می شویم که بودجه عمومی حدود ‪ ۲۰‬درصد ناخالص داخلی شفاف ما است‪ .‬بنابراین اگر بخواهیم کل بودجه‬ ‫عمومی دولت را به وسیله مالیات و از اقتصاد شفاف تامین کنیم نیاز به این داریم که از ناخالص داخلی مان ‪۲۰‬‬ ‫درصد مالیات بگیریم که در مقایسه با سایر کشورها نسبتی متوسط و رو به پایین است‪ .‬وی با بیان اینکه نسبت‬ ‫مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ‪ ۶‬درصد است‪ ،‬افزود‪ :‬این درصد پایین ناشی از ناکارامدی‬ ‫نظام مالیاتی است؛ طبق مطالعات صورت گرفته با همین قوانین حداکثر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی‬ ‫‪ ۷.۵‬درصد خواهد شد این موضوع لزوم تغییر در سیستم مالیاتی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مالیات بر خانه های خالی؛ گام اول در هدایت نقدینگی به بازارهای مولد‬ ‫این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به وضعیت نظام مالیاتی کشــور در دومین رسالت خود یعنی هدایت‬ ‫سرمایه ها به سمت بخش مولد‪ ،‬گفت‪ :‬شاید اولین اقدام در این زمینه را می توان مالیات از خانه های خالی‬ ‫دانست که البته هنوز به اجرا در نیامده است‪ .‬اگر این قانون اجرا شود از این پتانسیل بی نهایتی که همیشه‬ ‫غافل بودیم یک نمونه کوچکی را اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫با مالیات می توان دست دالالن را از بازار خودرو قطع کرد‬ ‫وی با بیان اینکه مالیات ابزاری فوق العاده کارامد برای جلوگیری از بورس بازی در اقتصاد است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در بازار خودرو همواره مشکل توزیع وجود دارد و با دو تقاضای دالالن و مصرف کنندگان مواجه هستیم؛‬ ‫تنها کاری که توانســتیم انجام دهیم قرعه کشی اســت که به عقیده من ابروی کشور را با ان برده ایم در‬ ‫صورتی که مالیات ابزار جدا کردن این دو از یکدیگر است‪ .‬یزدی زاده ادامه داد‪ :‬اگر قاعده ای گذاشته شود که‬ ‫وقتی فردی خودرویی را می خرد اگر در سال اول ان را بفروشد ‪ ۹۰‬درصد عایدی به عنوان مالیات دریافت‬ ‫شود در سال دوم ‪ ۷۰‬درصد در سال سوم ‪ ۵۰‬درصد و در سال چهارم از این مالیات معاف شود با این اقدام‬ ‫امکان بورس بازی به طور کامل از بین می رود و خودرو بدست مصرف کننده نهایی می رسد‪.‬‬ ‫مالیات بر خودرو و مسکن لوکس با اینکه در بودجه امد اجرا نشد‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم مالیات‪ ،‬کاهش شکاف طبقاتی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه علی رغم‬ ‫اینکه کشور ما ‪ ۵۰‬سال سرطان تورم دارد که به واسطه ان فقیر‪ ،‬فقیر تر و غنی‪ ،‬غنی تر می شود و بازدهی‬ ‫ثروت ده برابر بازدهی اقتصاد است اما علیرغم تمام تالش ها مالیات خودرو و خانه های لوکس که در بودجه‬ ‫امسال امد و اقدام کوچکی بود نیز اجرا نشد‪.‬‬ ‫با شفاف شدن اقتصاد زیر زمینی کل بودجه دولت تامین می شود‬ ‫یزدی زاده درباره نقش مالیات در ایجاد شفافیت اقتصادی گفت‪ :‬اهمیت این موضوع در اقتصادهایی مانند‬ ‫کشــور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی دارد بسیار زیاد است‪ .‬در کشور ما اقتصاد زیرزمینی حداقل ‪ ۴‬برابر‬ ‫اقتصاد شــفاف اســت و بعضی براوردها این عدد را تا ‪ ۸‬برابر نیز نشان می دهد؛ امارهای فرار مالیاتی داده‬ ‫می شود این امار نوک کوه یخ فرار مالیاتی است چراکه تنها اقتصاد شفاف را در نظر می گیرد اگر اقتصاد زیر‬ ‫زمینی را شفاف کنیم بودجه کل دولت از مالیات تامین می شود‪.‬‬ ‫سهم مالیات حقوق بگیرها بیش از ‪ ۲‬برابر سهم مشاغل است‬ ‫وی درباره راهکارهای فعلی کارا شدن نظام مالیاتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات حقوق بگیر ها در هفت ماهه سال‬ ‫جاری ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان بوده است که حمایت از انها بعضاً واجب است اما در همین زمان تنها ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از مشاغل مالیات گرفته شده است یعنی تمام فعالیت هایی که توسط افراد حقیقی در کشور‬ ‫صورت گرفته مانند طال فروشــی‪ ،‬خواروبارفروشی‪ ،‬نانوایی و ‪ ...‬که جمعاً سه میلیون واحد صنفی هستند‬ ‫تنها ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان مالیات داده اند و سهم مالیات حقوق ‪ ۲.۲‬برابر مشاغل است و این موضوع عادالنه‬ ‫نیست‪ .‬این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد‪ :‬یک معضل در مالیات ستانی این است که در وصول مالیات‬ ‫مشاغل به دلیل بروکراسی اداری به طور متوسط ‪ ۲.۳‬سال وقفه داریم یعنی اگر تورم را در نظر بگیریم ارزش‬ ‫واقعی این ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان تنها هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مالیات علی الحساب اقتصاد زیر زمینی را از بین می برد‬ ‫عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پایان درباره راه حل اصالح نظام مالیاتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اولین‬ ‫اقدام در زمینه اصالح نظام مالیاتی این است که باید ماده ‪ ۱۶۳‬قانون مالیات های مستقیم و دریافت علی‬ ‫حساب اجرا شود به گونه ای که از هر معامله کشور یک درصد به عنوان مالیات علی الحساب وصول شود‬ ‫وقتی چک های حامل را حذف کردیم ان وقت تمام موارد اطالعات از طریق بانک انجام می شــود و از این‬ ‫طریق می توان به تمام معادالت نظارت کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای این کار می توان سقفی مانند یک میلیارد‬ ‫تومان قرار داد که افراد بتوانند تا این ســقف ورودی به حساب داشته باشند اما اگر رقم ورودی به حساب‬ ‫مازاد بر این رقم بود مشخص است که فرد کار اقتصادی می کند و یک درصد از ان باید به عنوان مالیات‬ ‫علی الحساب وارد پرونده مالیاتی شود اگر فرد پرونده مالیاتی نداشته باشد نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی‬ ‫شناخته می شود‪ .‬یزدی زاده افزود‪ :‬اگر فردی دلیل موجهی برای تبادل خود داشته باشد به عنوان نمونه خانه‬ ‫خریده باشد ان را به سازمان امور مالیاتی اعالم می کند و مانند همه جای دنیا پول را پس می گیرد و اگر‬ ‫سازمان پول را دیر برگرداند سودش را نیز باید به ان برگرداند این کار اقتصاد زیرزمینی را نیز کاهش داده‬ ‫و وقفه مالیاتی را کم می کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سیاست مالیات علی الحساب حرکت به سمت عادالنه‬ ‫شدن پرداخت مالیات است که در کنار ان قطعاً باید به مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت به صورت‬ ‫جدی دنبال شود تا اهداف مالیاتی تحقق یابد و تامین بودجه از طریق مالیات امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫تشکلبخشخصوصیخواستارحذف‪ ۶‬ارز ترجیحیشدند‬ ‫کانــون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایــران‪ ،‬انجمن صنایع‬ ‫فراورده هــای لبنی ایران‪ ،‬کانــون انجمن های صنفی کارفرمایی‬ ‫گاوداران ایران‪ ،‬اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ایران‪ ،‬انجمن‬ ‫صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیــان و انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫تولیدکنندگان شیرخشــک صنعتی در نامه ای به رئیس جمهور‬ ‫خواستار حذف ارز ترجیحی از کل زنجیره صنعت از بودجه سال‬ ‫اینده‪ ،‬تخصیص منابع به دهک های پایین جامعه‪ ،‬متعادل سازی‬ ‫نظام تعرفه ای صادرات و واردات فراورده های بســته بندی شده‬ ‫لبنی در راستای توسعه صادرات و حذف قیمت گذاری دستوری‬ ‫از کاالهای مشمول این امر‪ ،‬شدند‪.‬‬ ‫در متن این نامه امده اســت‪ :‬ریاست محترم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫همانگونه که مســتحضرید قیمت مواد اولیه و فراورده های لبنی‬ ‫در طول یکسال اخیر با وجود حمایت های دولت با تخصیص ارز‬ ‫مرجع و کنترل مراجع ذیربط به طور مســتمر در حال افزایش‬ ‫بوده است‪ .‬علیرغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص‬ ‫ارز مرجع ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای خوراک مردم‪ ،‬ســهولت دسترسی‬ ‫مردم شــریف ایران در تامین مایحتاج و ضروریات ان در شرایط‬ ‫تحریم هــای ظالمانه و یکجانبه ایاالت متحده و بحران اقتصادی‬ ‫ناشی از شیوع کرونا بوده است‪ ،‬اما این هدف منتج به نتایج مورد‬ ‫انتظار نشده و عالوه بر ان منجر به بروز عدم شفافیت‪ ،‬تعارضات‬ ‫و نابســامانی هایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینه های‬ ‫تولید و قیمت عرضه محصوالت به زبان ذینفعان شده و ساز و کار‬ ‫عرضه و تقاضا را مغشــوش نموده است‪ .‬تشکل های امضا کننده‬ ‫این نامه که همه در حلقه های مختلف زنجیره تولید شیر خام و‬ ‫محصوالت لبنی قرار دارند با توجه به تجارب پیشــین‪ ،‬اگاهی از‬ ‫روندهای اینده بازار و شرایط اقتصادی اتی کشور خواستار اتخاذ‬ ‫سیاست های زیر توسط دولت خدمتگزار هستند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال‬ ‫اینده‬ ‫‪ .۲‬تخصیص منابع ازاد شده از مابه التفاوت ارز مرجع و ارز ازاد به‬ ‫حمایت کاالیی از سه دهک محروم جامعه‪.‬‬ ‫‪ .۳‬متعادل ســازی نظام تعرفه ای واردات و صادرات فراورده های‬ ‫بسته بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار‬ ‫و خروج ‪ ۱۰‬قلم گروه یک کاالیی مشمول قیمت گذاری دستوری‪.‬‬ ‫نظر به کاهش مصرف در طی ماه های اخیر و افزایش شدت رقابت‬ ‫درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در‬ ‫حذف قیمت گذاری دستوری و انتقال حمایت ها به اقشار اسیب‬ ‫پذیر‪ ،‬این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاســت‪،‬‬ ‫بازار پس از شــوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولید‬ ‫کننــدگان و عرضه کنندگان در نهایــت به تامین منافع مصرف‬ ‫کننــدگان بیانجامد‪ .‬در عین حال امید مــی رود با توجه به روند‬ ‫تغییــرات نرخ ارز و پیش بینی کاهش رونــد تورم صنعت؛ بروز‬ ‫شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد‪.‬‬ ‫بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد‪ ،‬این‬ ‫امادگی را دارند که در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود و کمک به دولت برای تامین نیاز محرومان و دهک های کم‬ ‫برخوردار‪ ،‬به تامین کاالی ارزان برای عرضه به این دهک ها‪ ،‬نهایت‬ ‫همکاری را با نظام سیاست گذاری کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی کشــور در شرایط سخت تحریم ها در کنار نظام‬ ‫سیاستگذاری کشور پا به رکاب تامین کاالهای ضروری مورد نیاز‬ ‫مردم شریف ایران بود و این اگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات‬ ‫اتخاذ شده در سه سال گذشته برامده از حساسیت دولت محترم‬ ‫برای حراســت از معیشت مردم بوده اســت اما در شرایطی که‬ ‫مقاومت کشور در مقابله با تحریم ها در حال ثمر دادن است‪ ،‬این‬ ‫انتظار سیاستگذاری کشــور وجود دارد که تصمیمات برامده از‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬در شرایط جدید پیش رو اصالح شود‪.‬‬ ‫توفیق هر چه بیشتر شما و کلیه مسئوالن کشور را در خدمت به‬ ‫مردم و حمایت از تولید ملی خواستاریم‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرایط کشور به هیچ وجه به وضعیت بی ثبات قبل باز نمی گردد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی تاکید کرد که در حوزه‬ ‫سیاســت گذاری پولی و تامین مالی کســری بودجه‪ ،‬شــرایط‬ ‫امروز کشــورمان به هیچ وجه به وضعیــت قبلی باز نمی گردد‬ ‫و مجموع شــرایط نیز همین را نشان می دهد‪ .‬عبدالناصر همتی‬ ‫در یادداشــت جدیدی در فضای مجازی نوشــت‪« :‬ســه شنبه‬ ‫شب گذشــته‪ ،‬به دعوت شــبکه افق‪ ،‬در برنامه عیار‪ ،‬ابعادی از‬ ‫تالش های مجموعه حاکمیت و بویــژه بانک مرکزی در خنثی‬ ‫ســازی تحریم های امریکا و اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری‬ ‫از فروپاشی اقتصادی را تشــریح کردم‪ .‬بحث اصلی این بود که‬ ‫در صورت نبود سیاســت گذاری های مقاومتی و اقدامات بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬بــرای کنترل تراکنش های ریالی و پایه پولی و صیانت‬ ‫از ذخایــر ارزی و تامین مالی واردات کاالهای اساســی و دارو‪،‬‬ ‫افزایش پایه پولی و نقدینگی و ارزان فروشــی ارز می توانســت‬ ‫کشور را در موقعیتی قرار بدهد که مطابق پیش بینی بسیاری از‬ ‫تحلیل گران با تورم افسارگسیخته و نرخ ارز غیر معقول باالیی‬ ‫روبرو شــود‪ .‬به دلیل سیاســت ها و برنامه های انجام شده و در‬ ‫حال انجام و ابزارهای طراحی شده و در حال استفاده‪ ،‬بویژه در‬ ‫حوزه سیاست گذاری پولی و تامین مالی کسری بودجه‪ ،‬شرایط‬ ‫امروز کشــورمان به هیچ وجه به وضعیت قبلی باز نمی گردد و‬ ‫مجموع شــرایط نیز همین را نشان می دهد‪ .‬بانک مرکزی و در‬ ‫کل مجموعه نظام بدرستی از بحران تحریم ها به عنوان فرصتی‬ ‫برای بســیاری از سیاســت ها اســتفاده کرد و این اصالحات را‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬تجربیات گران ســنگ خنثی ســازی تحریم و‬ ‫اصــاح روندها‪ ،‬چــه در بانک مرکــزی و وزارت نفت و چه در‬ ‫بین مجموعه فعالین اقتصادی بخش خصوصی‪ ،‬بســتر و شرایط‬ ‫متفاوتی را برای تجارت خارجی و نیز رشــد تولید ملی‪ ،‬حتی با‬ ‫تداوم ان تحریم ها فراهم ساخته اســت‪ .‬روند فزاینده صادرات‬ ‫نفت و فراورده و صــادرات غیرنفتی در ماه های اخیر موید این‬ ‫نکته است‪ .‬هرچند‪ ،‬شک ندارم تحریم های امریکا نیز نمی تواند‬ ‫روند قبل را طی کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت‪ :‬این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است‪ .‬عزت اهلل ضرغامی در حساب شخصی خود در‬ ‫توئیتر نوشــت‪ :‬خوب یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می کنند‪ .‬اگر نتوانستیم سرویس مشابه راه اندازی کنیم‪ ،‬با کاهش پهنای باند‪ ،‬مردم را ناراضی نکنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بزرگترین بازار خرید و فروش مجازی ایران در اینســتاگرام است گفت‪ :‬بگذارید مردم زندگی کنند‪ .‬عضو شورای عالی فضای مجازی در الیو اینستاگرام نیز گفت‪ :‬رهبر انقالب در‬ ‫جلسه ای فرمودند که هیچ چیز به اندازه فضای مجازی در تاریخ بشریت اهمیت نداشته است‪ .‬وی با بیان اینکه مخالف اینستاگرام هستم‪ ،‬افزود‪ :‬اینستاگرام االن وجود دارد و هیچ‬ ‫تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام در شورای عالی فضای مجازی صورت نگرفته است‪ .‬ضرغامی با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام‪ ،‬گفت‪ :‬فیلترینگ نباید دو قطبی‬ ‫شود‪ .‬باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی روند‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫کرونابهگردشگریکشوربیشاز‪ ۱۴‬هزارمیلیاردتومانخسارتواردکرد‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری گفت‪ :‬بر اساس بررسی های انجام شده از ابتدای شیوع‬ ‫وزیر میرا ‬ ‫ویروس کرونا تا مهرماه امسال بیش از ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری کشور خسارت وارد شده‬ ‫است‪ .‬علی اصغر مونسان در یزد‪ ،‬افرود‪ :‬یکی از بخش هایی که از شیوع کرونا اسیب بسیاری را متحل شده‪،‬‬ ‫حوزه گردشگری است و دولت برای جبران خسارات ناشی از این ویروس تا کنون ‪ ۲‬بسته حمایتی برای‬ ‫بخش های اســیب دیده در نظر گرفت که در مرحله اول بسته حمایتی حوزه گردشگری امهال مالیاتی‬ ‫حق بیمه کارفرمایی بود که به شرط حفظ اشتغال و با لحاظ کد بیمه به واحدها اختصاص پیدا می کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت ‪ :‬دولت در مجموع ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان بسته حمایتی برای بخش های مختلف اسیب‬ ‫دیده از کرونا تخصیص داده که ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ان به وزارت بهداشت و مابقی بین بخش های دیگر توزیع‬ ‫شد‪ .‬مونسان تصریح کرد‪ :‬در بسته دوم تسهیالت با نرخ چهار درصد برای حمایت از مشاغل اسیب دیده‬ ‫در نظر گرفته شد که در این مرحله داشتن کد بیمه ای از سوی کارفرمایان مانند مرحله اول لحاظ نشده تا‬ ‫واحدهای گردشگری برای دریافت کمک های جبرانی مشکالت کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بودجه سال اینده نیز هفت هزار میلیارد تومان برای حمایت از مشاغل اسیب دیده از‬ ‫کرونا در بخش گردشگری در نظر گرفته شده‪ ،‬افزود‪ :‬کرونا به شدت به بخش گردشگری زیان وارد کرده‬ ‫است و این حمایت ها دردی را دوا نمی کند و فقط یک مسکن است‪.‬‬ ‫مونســان ادامه داد‪ :‬انچه مهم است باید بخش گردشگری رونق بگیرد تا شاهد تداوم کسب و کار در این‬ ‫بخش باشیم و امیدواریم با تهیه واکسن بار دیگر بستر برای رونق صنعت گردشگری در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه یزد جزو مثبت طالیی گردشگری کشور در‬ ‫کنار استان های فارس و اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬به همین علت‪ ،‬یزد نیاز به توسعه زیرساخت های گردشگردی‬ ‫دارد که در این زمینه اقداماتی در دستور کار قار گرفته است‪.‬‬ ‫مونسان افزود‪ :‬اکنون در استان یزد ‪ ۱۸۰‬طرح گردشگری با سرمایه گذاری پنج هزار میلیارد تومان در حال‬ ‫انجام که با بهره برداری از این طرح ها هفت هزار و ‪ ۸۰۰‬تخت اقامتی به مجموع تخت های استان اضافه‬ ‫می شود‪ .‬افتتاح طرح های گردشگردی‪ ،‬نشست با تشکل های گردشگردی استان و سفر به شهرستان های‬ ‫اردکان و مهریز از برنامه های سفر ‪ ۲‬روزه وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری به یزد است‪.‬‬ ‫استان یزد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬هکتار بافت تاریخی و یکهزار و ‪ ۷۲۰‬اثر ثبت ملی دارد‪.‬‬ ‫شهر یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان دارای بافت تاریخی ارزشمندی‬ ‫اســت‪ .‬یزد با عناوینی همچون شهر بادگیرها‪ ،‬شهر کار و کاریز و کاهگل‪ ،‬دارالعباده‪ ،‬دارالعلم و دارالعمل‪،‬‬ ‫حسینیه ایران‪ ،‬شهر دوچرخه ها‪ ،‬شیرینی‪ ،‬شهر قنات‪ ،‬قنوت و قناعت و شهر اتش و افتاب شناخته می شود‪.‬‬ ‫حداد عادل‪:‬‬ ‫نمایشگاهخوشنویسیدرمشهدبیانگرهمزبانیهنرمنداناست‬ ‫رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت‪ :‬نمایشگاه خوشنویسی‬ ‫کشورهای جاده ابریشم در مشهد بیانگر وحدت و همزبانی هنرمندان‬ ‫این کشورهاست‪ .‬غالمعلی حداد عادل روز جمعه در حاشیه بازدید‬ ‫از این نمایشــگاه افزود‪ :‬نمایش اثار خوشنویسان ایرانی‪ ،‬خراسانی‪،‬‬ ‫مشهدی و کشورهای مسیر جاده ابریشم در کنار هم نشان دهنده‬ ‫پیوند فرهنگی‪ ،‬فهم هنری مشترک و درک هنری از خوشنویسی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به رغم اینکه خوشنویسان به ملیت های مختلف‬ ‫تعلق دارند اما گویی همه در هنر با یک زبان سخن می گویند‪ .‬اولین‬ ‫نمایشگاه و جشنواره بین المللی خوشنویسی کشورهای مسیر جاده‬ ‫ابریشم با عنوان «رقص قلم» با حضور هنرمندان ‪ ۳۰‬کشور جهان از‬ ‫اول بهمن ماه در موزه بزرگ خراسان در مشهد گشایش یافت‪ .‬بیش‬ ‫از هزار اثر از ‪ ۲۰۰‬هنرمند این کشــورها به دبیرخانه این جشنواره‬ ‫رسیده که از میان انها ‪ ۶۵۵‬اثر در مدت یک هفته نمایش داده می‬ ‫شــود‪ .‬همچنین گزیده اثار این رویداد شامل ‪ ۶۴‬اثر از هنرمندان‬ ‫خوشنویس ایران و تعدادی از اثار خوشنویسان خارجی از پنجم بهمن‬ ‫در فرهنگستان هنر تهران به نمایش گذاشته می شود‪ .‬غالمعلی حداد‬ ‫عادل روز جمعه عالوه بر بازدید از نمایشــگاه رقص قلم‪ ،‬از کارخانه‬ ‫نواوری مشــهد نیز بازدید کرد‪ .‬کارخانه نواوری مشهد ‪ ١٨‬دی ماه‬ ‫امسال طی ارتباط ویدئوکنفرانسی با رییس جمهوری بهره برداری‬ ‫شد‪ .‬ایجاد کارخانه نواوری طی تفاهمنامه ای که در سال ‪ ۱۳۹۷‬میان‬ ‫شهرداری مشهد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد‬ ‫گردید‪ ،‬پایه گذاری شد و شهرداری مشهد برای اولین بار به صورت‬ ‫مستقیم به احداث‪ ،‬تجهیز و مهیا کردن حضور استارتاپ ها در این‬ ‫فضا پرداخت‪ .‬در فضای کارخانه نواوری مشهد ‪ ۲۳‬غرفه برای استقرار‬ ‫شرکت ها و ‪ ۵۸۰‬مترمربع مساحت فضای کار اشتراکی برای استقرار‬ ‫استارتاپها وجود دارد و امکانات پشتیبانی و رفاهی همچون کافی شاپ‪،‬‬ ‫ســالن غذاخوری‪ ،‬سالن همایش و کالس های اموزشی متناسب با‬ ‫کاربران در این کارخانه طراحی و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫مهران احمدی‪:‬‬ ‫سینمانادیده امگرفت‬ ‫مهران احمدی اعتقاد دارد که در سینما به هیچ وجه نقش یکسان‬ ‫بازی نکرده و هر بار ســعی کرده نقشــی متفاوت بازی کند‪ ،‬اما‬ ‫متاســفانه نادیده گرفته شده اســت‪ .‬مهران احمدی چند وقتی‬ ‫است که با پخش دوباره سریال پایتخت و اوای باران دوباره دیده‬ ‫می شود و البته با بازی در ابلق نرگس ابیار به جشنواره فیلم فجر‬ ‫امده اســت‪ .‬او با نقش بهبود سریال «پایتخت» بیشتر سرزبان ها‬ ‫اســت و با شخصیت شــکیب «اوای باران» این شب ها سریال او‬ ‫دیده می شود‪ .‬به سراغ احمدی رفتیم اگرچه خیلی اهل مصاحبه‬ ‫نیست؛ او ابتدا درباره نقش بهبود تاکید کرد‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫ســریال «پایتخت» را خیلی دوست دارم و کسانی در این سریال‬ ‫حضــور دارند که به نظرم در نوع خودشــان بهترین اند‪ .‬به همین‬ ‫خاطر خیلی خوشحال شدم که نقش «بهبود» را به من پیشنهاد‬ ‫دادنــد و من این نقش را بازی کردم‪ .‬به نظرم بهبود در روند قصه‬ ‫پایتخت‪ ،‬تاثیرگذار بود‪ ،‬حتی زمانی که همه فکر می کردند بهبود‬ ‫ُمرده است و اسیر داعش می شــوند‪ ،‬بهتاش از عکس بهبود جدا‬ ‫نمی شود و این نشان دهنده اهمیت خانواده و پدر است‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اصوالً دوست دارم نقش هایی را بازی کنم که تاثیرگذار باشد‬ ‫و بهبود به نظرم این تاثیرگذاری را در روند داســتان داشــت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل وقتی در «پایتخت‪ »6‬هم پیشنهاد بازگشت بهبود را‬ ‫دریافت کردم و فیلمنامه را خواندم‪ ،‬متوجه شــدم این شخصیت‬ ‫هنوز تاثیرگذار است و به همین خاطر به سریال پایتخت برگشتم‪.‬‬ ‫احمدی ادامه داد‪ :‬همواره ســعی دارم هر نقشی که بازی می کنم‪،‬‬ ‫کام ً‬ ‫ال متفاوت باشــد وگرنه اگر قرار باشــد مهران احمدی مدام‬ ‫خودش را جلوی دوربین تکرار کند‪ ،‬یا فقط به جای دیگران حرف‬ ‫بزند‪ ،‬اسمش بازیگر نیست‪ .‬خیلی ساده است که ادم در هر نقشی‬ ‫مثل خودش بخندد‪ ،‬گریه کند‪ ،‬حرف بزند‪ ،‬عاشــق شــود و‪ ...‬اما‬ ‫من بازیگر حق ندارم مث ً‬ ‫ال در نقش شــکیب به جای خودم باشم‪،‬‬ ‫یا نقش کلیشــه ای و تکراری ارائه کنم که مــردم بارها و بارها و‬ ‫بارها در ســینما و تلویزیون ان هــا را از من دیده اند‪ .‬بازیگر نقش‬ ‫شــکیب از ویژگی هایی که او را به بازی در ســریال «اوای باران»‬ ‫ترغیب کرده نیز سخن گفت‪ :‬یکی از این دالیل‪ ،‬وجود خود اقای‬ ‫سهیلی زاده کارگردان این سریال است که به نظرم یکی از بهترین‬ ‫مراتب ثبت ملی‪ 10‬میراث فرهنگی ناملموس‬ ‫به استاندار گلستان ابالغ شد‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در‪ ۲‬نامه جداگانه با ابالغ مراتب ثبت ملی‪ ۱۰‬اثر میراث فرهنگی ناملموس‬ ‫به استاندار گلستان‪ ،‬بر هر گونه اقدام برای حفظ و احیای این میراث تاکید کرد‪ .‬علی اصغر مونسان در نامه ای خطاب هادی‬ ‫حق شناس استاندار گلستان نوشت‪ :‬در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬و مواد ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬از قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس‬ ‫ت وزیران و با رعایت مقررات‬ ‫مصوب سال ‪ ۱۳۸۴‬و مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ایین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ‪ ۶/۱۱/۱۳۸۷‬هیئ ‬ ‫ایین نامه اجرایی مذکور‪ ،‬میراث فرهنگی ناملموس با عنوان فن و مهارت قزاق دوزی به شماره ‪ ،۱۸۴۷‬مهارت ساخت و‬ ‫قصه گویی عروسک محلی شاهکوه به شماره ‪ ،۱۸۴۸‬شیوه استحصال سیا شکر از نیشکر شهرستان بندرگز به شماره‬ ‫‪ ۱۸۴۹‬و مهارت دوخت پوشاک سنتی قوم قزلباش به شماره ‪ ۱۸۵۰‬در تاریخ چهارم تیر ماه ‪ ۱۳۹۸‬در فهرست ملی‬ ‫میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است‪ .‬هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود‪ ،‬مورد تاکید است‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی در نامه مشابه دیگری به استاندار گلستان مراتب ثبت میراث فرهنگی ناملموس ساخت عروسک‬ ‫محلی روستای قلعه قافه و کارکردهای فرهنگی ان به شماره ‪ ،۲۰۷۹‬دانش بومی ساخت خانه های چوبی گمیشان به‬ ‫شماره‪ ،۲۰۸۰‬مراسم الشدرمه در عروسی ترکمن به شماره‪ ،۲۰۸۱‬دانش و مهارت بومی اجرای شیرسر در استان گلستان‬ ‫به شماره ‪ ۲۰۸۲‬در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس‪ ،‬استاد سیدمحسن سادات مزنگی؛ گنجینه زنده بشری در‬ ‫حصیربافی به شماره ‪ ۴۰‬و استاد عفت مرادی‪ ،‬گنجینه زنده بشری در ابریشم بافی ترکمن به شماره ‪ ۴۱‬در فهرست ملی‬ ‫حامالن (نادره کاران) میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به ثبت رسیده است‪ ،‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫کارگردانان ما به شــمار می رود‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬کاراکترهای جذاب‪،‬‬ ‫فیلمنامه محکم و ‪ ....‬نیز باعث شــدند من به این ســریال جذب‬ ‫بشوم و شخصیت شکیب را بســازم‪ .‬ترجیح مهران احمدی برای‬ ‫بازیگری‪ ،‬تلویزیون اســت؛ او در این باره تصریح کرد‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که من در سینما به هیچ وجه نقش یکسان بازی نکردم و هر‬ ‫بار که مقابل دوربین ســینما ایستادم‪ ،‬سعی کردم نقشی متفاوت‬ ‫بازی کنم‪ .‬اما متاسفانه نادیده گرفته شدم‪ .‬در نقطه مقابل‪ ،‬اگر در‬ ‫تلویزیون بازی کنم‪ ،‬بسیاری از مردم مرا می شناسند و می توانم در‬ ‫ذهن عموم انان باقی بمانم‪.‬‬ ‫«شیشلیک» پس از اعمال اصالحات‬ ‫باردیگر به شورای پروانه نمایش رفت‬ ‫فیلم سینمایی «شیشلیک» به کارگردانی محمدحسین مهدویان‪ ،‬پس از اعمال اصالحیه های اعالم شده‪ ،‬برای سومین‬ ‫بار به شورای پروانه نمایش ارشاد تحویل شد‪ .‬فیلم سینمایی «شیشلیک» تازه ترین ساخته سینمایی محمدحسین‬ ‫مهدویان و اولین تجربه این فیلمساز در حوزه سینمای کمدی‪ ،‬پس از اعمال اصالحات اعالم شده از سوی شورای پروانه‬ ‫نمایش‪ ،‬برای سومین بار تحویل این شورا شد تا پس از اخذ پروانه نمایش‪ ،‬در جدول اکران داوران جشنواره سی ونهم‬ ‫فیلم فجر قرار بگیرد‪ .‬اصالحیه های این فیلم سینمایی بیشتر ناظر به برخی دیالوگ ها بوده و یکی از سکانس های پایانی‬ ‫فیلم هم با نظر شورای پروانه نمایش نیاز به اصالح داشته است‪ .‬این اصالحیه ها اعمال شده و نسخه جدید فیلم امروز‬ ‫تحویلشورایصدورپروانهنمایشمی شود‪.‬محمدمهدیطباطبایی نژاددبیرجشنوارهسی ونهمفیلمفجردربارهاخرین‬ ‫وضعیت این فیلم در کنار فیلم «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمت اهلل گفته بود‪ :‬دو فیلم «قاتل و وحشی» و‬ ‫«شیشلیک» نکاتی داشته اند که مراحل صدور پروانه نمایش انها هم در حال انجام است‪ .‬ممکن است اصالحیه هایی‬ ‫به ان ها وارد شود‪ .‬نظر نهایی تا یکشنبه اعالم می شود‪ .‬باید دید ایا با اعمال اصالحات‪ ،‬مشکل این فیلم سینمایی برای‬ ‫حضور در جشنواره سی ونهم برطرف خواهد شد یا به دلیل عدم صدور پروانه نمایش‪ ،‬حضور پی درپی محمدحسین‬ ‫مهدویان در جشنواره های فیلم فجر از سال ‪ ۹۴‬تا کنون‪ ،‬در استانه متفاوت ترین دوره جشنواره فجر‪ ،‬متوقف خواهد‬ ‫شد‪ .‬در صورت صدور پروانه نمایش‪ ،‬این فیلم فردا یکشنبه در جدول اکران داوران فجر قرار می گیرد‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«شیشلیک» را محمدحسین مهدویان براساس فیلمنامه ای از امیرمهدی ژوله کارگردانی کرده و بازیگران اصلی ان رضا‬ ‫عطاران و پژمان جمشیدی از چهره های شاخصی سینمای کمدی ایران در سال های اخیر هستند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ضرغامی‪ :‬شورای عالی فضای مجازی تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام نداشته است‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫چه با اقتباس ادبی و چه با استفاده از کاراکترهای‬ ‫انیمیشنیوکارتونی؛‬ ‫حوزه اسباب بازی بدون‬ ‫جریان سازی شکست می خورد‬ ‫کارشناس حوزه اسباب بازی می گوید‪ ،‬حوزه اسباب بازی‬ ‫بدون جریان ســازی با شکســت مواجه می شود‪ ،‬چه با‬ ‫اقتباس ادبی و چه با اســتفاده از کاراکترهای انیمیشنی‬ ‫و کارتونــی‪ .‬زمانی که مبحث وســیع و مهمی به عنوان‬ ‫«کاراکتر» در صنایع فرهنگی همچون اسباب بازی‪ ،‬بازی‬ ‫رایانه ای‪ ،‬نوشت افزار و‪ ...‬مطرح می شود در درجه اول باید‬ ‫تعریف درســت و درخوری برای کاراکتر داشت تا بدانیم‬ ‫چه چیزی از مفهوم و مضمون فرهنگ را می خواهیم به‬ ‫کــودکان انتقال دهیم و در درجه بعدی کودکان چگونه‬ ‫می توانند جذب «کاراکتر» شــوند‪ .‬قطعــاً این موضوع‬ ‫شــاخصه ها و مولفه های خاص و شایسته این مبحث را‬ ‫می طلبد که باید در پروسه جدی مطرح شوند و قابل اجرا‬ ‫باشــند‪ .‬اما در کنار این موضوع مهم اصلی ترین موضوع‬ ‫تجاری سازی در این حوزه است که بسیاری از منتقدان و‬ ‫کارشناسان در این حوزه معتقدند که مبحث تجاری سازی‬ ‫در صنایع فرهنگی گم شده و به نوعی در البالی پالن های‬ ‫فرهنگی هیچ گونه توجهی به به ان نشان داده نمی شود‬ ‫و این لطمه به فرهنگ اســت‪ .‬ما در اتمسفر امروزی که‬ ‫کودکان و نوجوانان با تکنولوژی و فناوری پر ســرعت و‬ ‫به روز ســروکار دارند باید بدانیم که چگونه داستان ها و‬ ‫قصه های شخصیت های همچون رستم و سهراب را برای‬ ‫انــان بازگو کنیم تا به نوعی ارتباط متعادلی میان ان ها‬ ‫برقرار شــود‪ .‬زمانی که منتقــدان از ضعف در این حوزه‬ ‫ســخن می گویند دقیقاً همین برقراری تعادل است که‬ ‫هنوز برقرار نشده است‪ .‬در مبحث تجاری سازی منتقدان‬ ‫از مرچندایزینگ زیاد یاد می کنند و می گویند که بیشتر‬ ‫تولیدکننده ها و سرمایه گذاران فرهنگی از این امر غافل اند‬ ‫و شاید همین غفلت باعث شده که در حوزه خلق کاراکتر‬ ‫و شخصیت های بومی ضعیف باشــیم‪ .‬اما در کنار تمام‬ ‫این موضوعات و اتفاقات مجید قادری طراح و کارشناس‬ ‫اسباب بازی بر روی مسئله مهمی چون «جریان سازی»‬ ‫دســت می گذارد و معتقد اســت اگر در حــوزه صنایع‬ ‫فرهنگی به خصوص صنعت اســباب بازی‪ ،‬از کاراکترهای‬ ‫ادبی استفاده کنیم یا شخصیت های انیمیشنی و سینما را‬ ‫در محصوالت به کار ببریم اما جریان سازی نداشته باشیم‪،‬‬ ‫به هیچ گونه موفقیتی دســت پیدا نخواهیم کرد‪ .‬مجید‬ ‫قادری ناظر و طراح پروژه های عروســک های دارا و سارا‬ ‫از ضعف در کاراکتر اسباب بازی گفت و اظهار کرد‪ :‬بستر‬ ‫خلق شخصیت ها و کاراکترها انسانی و تخیلی‪ ،‬ادبیات و‬ ‫قصه است که همراه با خیال پردازی در قالب انیمیشن و‬ ‫سینما ظهور و بروز می کند اگر این شخصیت ها در ادبیات‬ ‫کودک و نوجوان بالفعل شود قطعاً می تواند مخاطب را هم‬ ‫در حوزه صنایع فرهنگی جذب کند‪ .‬او با اشاره به این که‬ ‫ورود کاراکتر در حوزه اسباب بازی ضعیف است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما در بســتر اقتباس ادبیاتی در حوزه اسباب بازی‬ ‫بســیار ضعیف هســتیم و ورود تاثیرگذار و جریان ساز‬ ‫نداشــتیم‪ .‬این طراح و کارشناس اســباب بازی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه در حوزه برنامه های کارتونی و انیمیشــن‬ ‫نمونه ای همچون «مدرسه موش ها» و دیگر کاراکترها و‬ ‫شخصیت ها وجود داشت که در دوره ای عروسک هایش‬ ‫مخاطــب را جذب کرد و پُر فروش شــد امــا این اتفاق‬ ‫فقط در دورانی بود که این ســریال در صداوسیما پخش‬ ‫می شد عروسک هایش مورد استقبال قرار گرفت یا موج‬ ‫سینمایی فیلمش در رسانه های جمعی فعال بود‪ ،‬طرفدار‬ ‫داشــت‪ ،‬وقتی فیلم از خاطره ها رفت عروسک هایش هم‬ ‫از خاطره هــا رفت‪ .‬این امر نشــان می دهد هر میزان در‬ ‫زمینه فیلم و انیمیشــن فعال باشیم و اثار تولید کنیم‬ ‫اما نتوانیم جریان سازی کنیم باز هم نمی توانیم در حوزه‬ ‫صنایع فرهنگی به خصوص اســباب بازی موفق باشــیم‪.‬‬ ‫قادری درباره حوزه عروسک سازی و خلق عروسک گفت‪:‬‬ ‫ما حتی در طراحی عروســک هم بسیار عقب هستیم و‬ ‫بیشــتر عروسک ها بیشــتر در حوزه دوخت و دوز است‬ ‫یعنی طراحی متفاوت و خلق اثر شــگرف در این حوزه‬ ‫نداشتیم‪ .‬حتی در جشــنواره های مربوطه هم محصول‬ ‫خارق العــاده ای ندیدم اما بایــد خوش بین بود‪ ،‬امیدوارم‬ ‫در این زمینه با کمک کارشناسان و متخصصان گام های‬ ‫موثری برداریم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫ارتباط مصرف غذاهای سرخ شده با افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫اخبار‬ ‫پشت میز نشین ها‪ ،‬این ‪ 8‬ماده‬ ‫غذایی را حتما بخورید!‬ ‫بهگفتهمتخصصانطبفیزیکی‪،‬نشستنبیشازحدمهمترین‬ ‫عامل ابتال به بیماری های مزمنی از قبیل دیابت‪ ،‬بیماری های‬ ‫قلبی‪ ،‬ســکته مغزی‪ ،‬سندرم متابولیک و ‪ ...‬است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫اصطالح «سیگاری های جدید» به کسانی اطالق می شود روزانه‬ ‫بیش از حد استاندارد می نشینند و این یعنی خطر بی تحرکی‬ ‫برابر اســت با خطر استعمال دخانیات‪ .‬گفتنی است نشستن‬ ‫طوالنی مدت فرایند التهاب را نیــز در بدن افزایش می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این که انجام فعالیت های بدنی به موقع برای کسانی که‬ ‫مجبورند تمام طول روز را در حالت نشسته کار کنند‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪ ،‬مصرف برخی از اقالم غذایی می تواند برخی از مخاطرات‬ ‫بهداشتی ناشی از این روند از جمله التهاب را کم کند‪:‬‬ ‫بذر کتان‪ :‬یک منبع غنی ضد التهاب حاوی اسیدهای چرب‬ ‫امگا ‪ ۳‬شناخته شده است‪ .‬مصرف منظم این نوع امگا ‪ ۳‬منجر به‬ ‫افزایش توانایی بدن در سوخت و ساز چربی ها می شود‪.‬‬ ‫مصرف انواع توت ها‪ :‬خوردن این میوه ها منجر به کاهش‬ ‫فرایندهای التهابی در بدن می شود‪ .‬توت ها حاوی فالونوئیدهای‬ ‫قدرتمندی به نام انتوسیانین هستند که منجر به خاموش کردن‬ ‫ژن های التهابی می شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬توت ها حاوی ویتامین‬ ‫ث و رســوراترول هستند که نشــان داده شده هر دو منجر به‬ ‫کاهش تاثیرات رادیکال های ازاد در بدن می شوند‪.‬‬ ‫اجیل‪ :‬انواع اجیل سرشــار از اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬گیاهی‬ ‫شناخته شده با نام‪ALA‬هســتند که منجر به کاهش فرایند‬ ‫التهاب در بدن می شوند‪ .‬بادام در میان اجیل ها‪،‬غنی از ویتامین‬ ‫‪E‬است؛ انتی اکسیدانی که منجر به حفاظت از سلول ها در برابر‬ ‫استرس اکسیداتیو (محصول جانبی التهاب) می شود‪.‬‬ ‫اناناس‪ :‬ماده قدرتمند التهابی به نام بروملین دارد‪ .‬بهترین مزیت‬ ‫اناناس این است که عوارض جانبی داروهای ضد التهاب را ندارد‪.‬‬ ‫روغن زیتون‪ :‬این نوع روغن مانند ایبوپروفن به مبارزه با التهاب‬ ‫می رود‪ .‬مصرف روغن زیتون همچنین می تواند خطر ابتال به‬ ‫بیماری های قلبی را با کاهش وزن موثر کم کند‪ .‬روغن زیتون‬ ‫یکی از بهترین چربی ها برای کنترل وزن است‪.‬‬ ‫زردچوبه‪ :‬کورکومین موجود در زردچوبه یک ترکیب فعال با‬ ‫خواص انتی اکسیدانی و ضد التهابی است‪.‬‬ ‫سیر‪ :‬الیسین موجود در سیر منجر به سوخت و ساز موثر قند‬ ‫خون‪ ،‬کنترل سطح چربی و کاهش سطح التهاب می شود‪.‬‬ ‫چای سبز‪ :‬محتوای پلی فنل موجود در چای سبز اکسیر ضد‬ ‫التهابی قوی نسبت به انواع دیگر چای است‪ .‬چای سبز خاصیت‬ ‫کاهش وزن نیز دارد و مصرف منظم ان در کســانی که بیشتر‬ ‫ساعات روز بی تحرک هستند‪ ،‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫چطور در طول روز دچار کمبود‬ ‫انرژی نشویم؟‬ ‫اگرچه استرس‪ ،‬مصرف برخی داروها‪ ،‬اختالالت خواب یا برخی‬ ‫بیماریها باعث می شــوند شما در طول روز احساس خستگی‬ ‫مداوم داشته باشید‪ ،‬اما در بیشتر موارد این خستگی مربوط به‬ ‫تغذی ه نامناسب و عادات غلط غذایی است‪ .‬خوشبختانه استفاده از‬ ‫مواد غذایی طبیعی انرژی زا این روند را می تواند معکوس کند‪.‬‬ ‫ی کنید که این احساس خستگی دائمی‪،‬‬ ‫با این حال اگر تصور م ‬ ‫مزمن و بیش از حد است به پزشک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫مخلوط اب و لیمو‪ :‬این نوشیدنی برای سلول ها به منظور تولید‬ ‫انرژی الزم است‪ .‬در واقع نوشیدن اب یکی از بهترین راه ها برای‬ ‫داشتن روزی پرانرژی است‪ .‬نتایج یک تحقیق در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫نشان می دهد زنانی که دچار اندکی کم ابی بوده اند بیشتر از‬ ‫سایرین احساس خستگی مفرط می کرد ه اند‪.‬‬ ‫ش های جدید نشان داده است که کمبود‬ ‫ویتامین سی‪ :‬پژوه ‬ ‫ویتامین سی باعث خستگی می شود‪ .‬این ویتامین برای سالمت‬ ‫غدد فوق کلیوی الزم است‪ .‬این غدد از احساس خستگی ناشی‬ ‫ی کنند‪ .‬ویتامین سی همچنین از ابتال‬ ‫از استرس پیشگیری م ‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫ت ها پیشگیری کرده و باعث جذب بهتر اهن م ‬ ‫به عفون ‬ ‫خشکبار‪ :‬بادام‪ ،‬فندق و بادام زمینی سرشار از منیزیم هستند‪،‬‬ ‫عنصری که نقش کلیدی در تبدیل قند به انرژی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ی دارد‬ ‫انها سرشار از فیبر هستند‪ .‬فیبر قندخون را متعادل نگاه م ‬ ‫و باعث می شود دیرتر احساس گرسنگی کنید‪.‬‬ ‫شــکالت تلخ‪ :‬خوردن شــکالت تلخ پس از ناهار می تواند‬ ‫جایگزین یک دســر خوب باشد‪ .‬شکالت حاوی ماده ای به نام‬ ‫تئوبرومین است که نقشی مشابه کافئین در قهوه داشته و به‬ ‫بهبود وضعیت انرژی در شما کمک می کند‪.‬‬ ‫نان سبوس دار‪ :‬کربوهیدرات ‪ ۶۰‬درصد انرژی مورد نیاز بدن‬ ‫شــما را تامین می کند‪ .‬غالت سبوس دار حاوی کربوهیدرات‬ ‫های پیچیده و سرشار از ویتامین و مواد معدنی هستند‪ .‬خوردن‬ ‫غالت سبوس دار از افزایش ناگهانی قند خون در شما جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هل سبز‪ :‬مصرف هل موجب افزایش انرژی شما شده و گردش‬ ‫ی بخشد‪.‬‬ ‫خون را بهبود م ‬ ‫مارچوبه‪ :‬این سبزی خوشرنگ حاوی ویتامین ب است و مقادیر‬ ‫زیادی فیبر است که منجر به متعادل نگاه داشتن قندخون می‬ ‫ شود‪ .‬ویتامین ب کربوهیدرات های دریافتی بدن را تبدیل به‬ ‫انرژی می کند‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این خطر با مصرف هر ‪ ۱۱۴‬گرم از این نوع غذاها در هفته افزایش می یابد‪ .‬به گفته محققان‪ ،‬واضح است که رژیم غذایی غربی سالمت قلبی‪-‬عروقی را بهبود نمی بخشد اما‬ ‫دقیق ًا مشخص نیست که غذای سرخ شده چه سهمی در افزایش خطر بیماری های جدی قلبی و سکته مغزی دارد‪ .‬برای روشن کردن این موضوع‪ ،‬انها پایگاه داده های تحقیقاتی مربوط به ‪ ۱۹‬مطالعه شامل‬ ‫‪ ۵۶۲,۴۴۵‬شرکت کننده را بررسی کردند‪ .‬بررسی ها نشان داد که در مقایسه با کمترین گروه مصرف هفتگی غذای سرخ شده‪ ،‬بیشترین میزان مصرف این نوع غذاها با افزایش‪ ۲۸‬درصدی خطر بروز مشکالت‬ ‫جدی قلبی عروقی‪ ۲۲ ،‬درصد افزایش خطر بیماری قلبی عروق کرونر و ‪ ۳۷‬درصد افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط بود‪ .‬هنوز کام ً‬ ‫ال مشخص نیست که چگونه غذاهای سرخ شده دقیق ًا می توانند بر ایجاد‬ ‫بیماری های قلبی عروقی تاثیر بگذارند‪ .‬محققان معتقدند غذاهای سرخ شده به دلیل محتوای چربی شان‪ ،‬مصرف انرژی را افزایش می دهند و از روغن های گیاهی هیدروژنه که اغلب برای پخت انها استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬اسیدهای چرب ترانس مضر تولید می شود‪.‬‬ ‫مصرف غذاهای سالم روی سالمت روان تاثیر میگذارد؟‬ ‫جعبه های دارویی ممکن اســت هنگام ابتال به برخی بیماری های روانی از جمله اضطراب یا‬ ‫افسردگی به کمک شما بیایند‪ ،‬اما نقش تغذیه در برطرف کردن این وضعیت های روان پزشکی‬ ‫را نمی توان نادیده گرفت‪ .‬مطالعات اخیر حاکی از انند انچه که شما می خورید‪ ،‬به طور شگفت‬ ‫انگیزی با سالمت روان تان در ارتباط است‪ .‬به عنوان مثال محققان بریتانیایی ثابت کرده اند‬ ‫افرادی که غذاهای ناسالم بیشتری می خورند‪ ،‬دارای سطوح باالی اضطراب هستند‪ .‬به طور کلی‬ ‫مصرف غذاهای فراوری شده‪ ،‬دانه های تصفیه شده و محصوالت شیرین‪ ،‬شما را در معرض ابتال‬ ‫به افسردگی نیز قرار می دهند‪ .‬با این حال ارزش هفت ماده غذایی در بهبود وضعیت سالمت‬ ‫روان ثابت شده است‪:‬‬ ‫اسیدهای چرب امگا ‪ :۳‬این نوع چربی ها در فرایند ساخت سلول های جدید مغز و اتصاالت سیناپس ها‬ ‫بسیار موثرند‪ .‬اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬همچنین نقش مهمی در کاهش التهاب مغز دارند و مصرف منظم انها‬ ‫خطر ابتال به اختالالت اضطرابی را تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش می دهد‪ .‬ماهی های چرب از جمله ماهی قزل اال‬ ‫سرشار از این نوع اسیدها هستند‪ .‬منابع غیر حیوانی مانند گردو و اووکادو نیز حاوی این چربی ها هستند‪.‬‬ ‫امینو اسیدها‪ :‬پروتئین های غذایی هستند که به طور پیچیده در تولید انتقال دهنده های عصبی نقش‬ ‫دارند و اجازه می دهند که سلول های مغز به درستی با هم ارتباط برقرار کنند‪ .‬امینو اسیدهای ضروری‬ ‫برای بدن شــما در گوشت‪ ،‬لبنیات و تخم مرغ به وفور یافت می شود‪ .‬کینوا و سویا نیز حاوی پروتئین و‬ ‫امینو اسیدهای ضروری هستند‪.‬‬ ‫ویتامین های گروه ب‪ :‬این نوع ویتامین ها از جمله ویتامین ب‪ ،۶‬تیامین‪ ،‬ریبوفالوین‪ ،‬فوالت‪ ،‬ویتامین‬ ‫ب ‪ ،۱۲‬به بدن برای تبدیل مواد غذایی به انرژی کمک می کنند و به شدت با عملکرد مغز ارتباط دارند‪.‬‬ ‫این نکته ثابت شــده که کمبود ویتامین ب ‪ ۱‬با افرایش خطر ابتال به افسردگی در افراد مسن در ارتباط‬ ‫اســت‪ .‬ســطح پایین فوالت یا همان ویتامین ب ‪ ۹‬نیز در افراد افسرده بسیار پایین تر از سایر افراد است‪.‬‬ ‫منابع عالی ویتامین ب شامل دانه های کامل‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬گوشت‪ ،‬لبنیات‪ ،‬حبوبات‪ ،‬سبزیجات تیره‬ ‫رنگ و اجیل است‪.‬‬ ‫کربوهیدرات‪ :‬کربوهیدرات ها منجر به تولید سروتونین می شوند‪ .‬سروتونین هورمون مرتبط با احساس‬ ‫شادی است‪ .‬این یعنی رژیم های غذایی کم کربوهیدرات مانند رژیم غذایی کتوژنیک می توانند سطح خلق‬ ‫و خوی و انرژی را کاهش دهند‪ .‬شما باید در انتخاب کربوهیدرات ها دقت کنید‪ .‬میوه ها‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬دانه‬ ‫های کامل وحبوبات سرشار از کربوهیدارت هستند‪ .‬قندهای تصفیه شده‪ ،‬غذاهای فراوری شده و ‪ ...‬اگرچه‬ ‫کربوهیدرات دارند اما منجر به تغییرات خلقی و افزایش اضطراب و افسردگی در شما می شوند‪.‬‬ ‫پروبیوتیک ها‪ :‬ارتباط بین سالمت روده و عملکرد مغز یک ارتباط قوی است‪ .‬در واقع عدم سالمت روده‬ ‫ها و دستگاه گوارش منجر به اختالالت خواب‪ ،‬افسردگی و اضطراب می شود‪ .‬با این حال غذاهای حاوی‬ ‫پروبیوتیک به سالمت دستگاه گوارش کمک می کند‪ .‬ماست یونانی‪ ،‬کفیر‪ ،‬ترشی کلم سرشار از پروبیوتیک‬ ‫ها هستند‪.‬‬ ‫ویتامین دی‪ :‬مطاعات ثابت کرده که سطح پایین ویتامین دی با خطر ابتال به اضطراب همراه است‪ .‬نور‬ ‫خورشید بهترین منبع ویتامین دی محسوب می شود‪ .‬با این حال منابع غذایی مانند ماهی های چرب‪،‬‬ ‫زرده تخم مرغ‪ ،‬شیر از این ویتامین بی بهره نیستند‪.‬‬ ‫اهن‪ :‬وجود اهن در رساندن اکسیژن به سلول های بدن موثر است‪ .‬کمبود این ماده معدنی منجر به کمو‬ ‫خونی شده و عالئمی از جمله خستگی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬بی تفاوتی‪ ،‬و تحریک پذیری را به همراه دارد‪ .‬تقریبا ‪۱۰‬‬ ‫میلیون نفر در ایاالت متحده دچار کم خونی فقر اهن هستند‪ .‬بهتر است بدانید ثروتمندترین منابع اهن‬ ‫عبارتند از‪ :‬گوشت قرمز‪ ،‬لوبیا‪ ،‬غالت غنی شده با اهن‪ ،‬زرده تخم مرغ‪ ،‬بادام زمینی‪.‬‬ ‫سه گام کلیدی در حذف چربی های دور کمر!‬ ‫کاهش چریی های دور کمر از بســیاری از شرایط پزشکی‬ ‫از جمله چاقی‪ ،‬بیماری های قلبی‪ ،‬ســندرم متابولیک و‬ ‫‪ ...‬جلوگیری می کند‪ .‬این نکته ثابت شــده که با یک رژیم‬ ‫غذایی مناســب‪ ،‬رعایت برنامه های کاهش وزن و ترتیب‬ ‫دادن برنامه ورزشی استراتژیک‪ ،‬می توان تا حدود زیادی‬ ‫چربی های دور کمر را کاهش داد‪ .‬خبر خوب این است که هر‬ ‫کسی با هر شکل اندامی قادر است مقادیری از چربی های‬ ‫اضافه دور کمر را کم کند‪:‬‬ ‫تغییرات رژیم غذایی‪ :‬کاهش چربی های دور کمر نیاز به کاهش‬ ‫مصرف کالری روزانه دارد‪ .‬ضمن این که برخی انتخاب های غذایی‬ ‫هوشــمند می تواند به طور خاص برای کاهش ســایز کمر کمک‬ ‫کننده باشــد‪ .‬برای مثال مطالعات نشان داده اند افرادی که غالت‬ ‫کامل را عالوه بر ‪ ۵‬وعده میوه و ســبزیجات‪ ،‬سه وعده لبنیات کم‬ ‫چرب‪ ،‬دو وعده گوشــت بدون چربی اعــم از ماهی ومرغ‪ ،‬به رژیم‬ ‫غذایی شان اضافه می کنند‪ ،‬بیشتر شاهد کاهش چربی شکم و کمر‬ ‫نسبت به کسانی هستند که از غالت تصفیه شده استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نکات تغذیه ای دیگر عبارتند از‪:‬‬ ‫مصرف چربی های مناسب‪ :‬بنا به تحقیقات‪ ،‬یک رژیم غذایی با‬ ‫چربی های ساده اشباع نشده مانند اووکادو‪ ،‬اجیل‪ ،‬دانه ها‪ ،‬سویا و‬ ‫شکالت‪ ،‬از انباشته شدن چربی در ناحیه کمر جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫اجتناب از چربی های ترانس‪ :‬از خوردن چربی های ترانس که اغلب‬ ‫در مواد تهیه شده از روغن های هیدروژنه مانند مارگارین‪ ،‬کلوچه و‬ ‫بیسکوییت یافت می شود‪ ،‬اجتناب کنید‪ .‬این مواد به افزایش چربی‬ ‫های دور کمر و شکم کمک می کند‪.‬‬ ‫مصرف فیبر کافی‪ :‬در رژیم غذایی خود از مواد فیبردار اســتفاده‬ ‫کنید‪ .‬فیبرهای قابل حل مانند سیب‪ ،‬جو دوسر و گیالس‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایش سرعت سوختن چربی های دور کمر می شوند‪.‬‬ ‫فراموش نکردن وعده صبحانه‪ :‬مصرف صبحانه به طور متعادل‬ ‫یکی از بهترین کارهایی است که شما می توانید در برنامه کاهش‬ ‫وزن خود بگنجانید‪ .‬چون باعث سوزاندن کالری بیشتر در طول روز‬ ‫می شود و شــما را برای مدت طوالنی سیر نگه می دارد‪ .‬ترکیبی‬ ‫از غالت سبوس دار و نان کامل‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬میوه و شیر برای وعده‬ ‫صبحانه ضروری است‪.‬‬ ‫نوشــیدن اب قبل از صبحانه‪ :‬این کار یک مانــع برای بروز‬ ‫گرسنگی غیر قابل تحمل در طول روز است و شما را هیدراته نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫خوردن وعده های غذایی کوچکتر‪ :‬وعده های غذایی کوچک‬ ‫تــر و با فواصل زمانی کم به جای انتخاب وعده های غذایی بزرگ‪،‬‬ ‫یکــی از رازهای کاهش وزن و کاهش دور کمر اســت‪ .‬وعده های‬ ‫غذایی مکرر و کوچک باعث افزایش تحریک سوخت و ساز بدن‪ ،‬و‬ ‫احساس سیری طوالنی مدت می شود‪.‬‬ ‫اجتناب از گوشت های فراوری شــده‪ :‬بــرای کاهش وزن از‬ ‫مصرف گوشــتهای فراوری شــده که با نمک فراوان لود شده اند‪،‬‬ ‫پرهیز کنید‪ .‬هنگام خرید محصوالت لبنی نیز به برچسب «بدون‬ ‫چربی» روی انها دقت کنید‪.‬‬ ‫بهره گیری از تمرینات ورزشی مناسب‬ ‫تمرینات هوازی و بدنسازی‪ :‬تمرینات ایروبیک یا استقامتی را‬ ‫امتحان کنید‪ .‬این ورزش ها به شما کمک می کند طی دو ساعت‬ ‫اول بعد از تمرین‪ ۵۰ ،‬تا ‪ ۱۵۰‬کالری بسوزانید‪.‬‬ ‫پ های مخصوص‬ ‫تمرین کردن با توپ‪ :‬تمرین کــردن روی تو ‬ ‫حفظ ثبات و تعادل حین تمرین‪ ،‬شــما را وادار می کند که همه‬ ‫عضالت شــکم و کمرتان را به کار بیندازید‪ .‬پالنک یکی از بهترین‬ ‫ت هایی اســت که می توانید با ایــن توپ ها انجام دهید‪ :‬در‬ ‫حرک ‬ ‫حالت پالنک قرار بگیرید؛ کف دست ها را روی زمین دقیقا پایین‬ ‫ تر از شــان ه ها قرار دهید‪ ،‬پشتتان کامال صاف باشد‪ ،‬شکم را سفت‬ ‫کنید‪ ،‬بدن کامال در موازات زمین قرار گیرد‪ ،‬پاها به صورتی کشیده‬ ‫شــوند که مچ به پایین ان روی توپ قرار گیرد‪ ۳۰ .‬تا ‪ ۶۰‬ثانیه به‬ ‫این حالت باقی بمانید‪ .‬شکم را کامال سفت کرده و بعد رها کنید‪.‬‬ ‫لذت بردن از فعالیت بدنی‬ ‫ورزش کــردن را به تدریج اغاز کرده و ادامه دهید‪ .‬پیشــنهاد می‬ ‫شود بجای انتخاب یک برنامه شدید ورزشی‪ ،‬تعدادی از تمرینات‬ ‫را انتخاب کرده و به دفعات کم در طی روز انجام دهید و به تدریج‬ ‫افزایش دهید‪ .‬در یک دفترچه یادداشــت تمریناتی که انجام می‬ ‫دهید و روند پیشــرفت خود را ثبت کنید‪ .‬به این ترتیب هرگز از‬ ‫انجام این تمرینات احســاس خســتگی نخواهید کرد و به تدریج‬ ‫نتیجه مطلوب را در کمر و اندام خود خواهید دید!‬ ‫شــرایط مناسب و راحت را هنگام انجام تمرینات برای خود فراهم‬ ‫اورید‪ .‬پوشــیدن لباس مناسب‪ ،‬همراه داشتن بطری اب و یا حتی‬ ‫گوش دادن به یک موسیقی مناســب می توانند کمک کنند که‬ ‫تمرینات را با انگیزه و هیجان بیشتری انجام دهید‪.‬‬ ‫یوگا را در برنامه ورزشی خود بگنجانید‪ .‬یوگا در کاهش چربی های‬ ‫دور شکم و تقویت عضالت ان تمرین مناسبی است و خصوصا اگر‬ ‫به صورت دسته جمعی انجام گیرد هیجان و لذت بیشتری به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تنفس هنگام ورزش را فراموش نکنید‪ .‬بیشــتر افراد حین ورزش‬ ‫کردن‪ ،‬برای داشــتن تمرکز در انجام صحیــح تمرینات خصوصا‬ ‫تمریناتی که عضالت داخلی را درگیر می کنند‪ ،‬نفس کشیدن را‬ ‫فراموش می کنند و این منجر به ســفتی بدن و خستگی زودرس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مصرفسیگارباپوستشماچهمی کند؟‬ ‫سیگار کشیدن عالوه بر این که قلب را ضعیف می کند‪ ،‬بر روی ریه ها‬ ‫و استخوان تاثیر می گذارد‪ ،‬احتمال باروری و سکته مغزی را افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬عارضه مهم دیگری هم دارد و ان تغییراتی ناخوشــایند در‬ ‫پوست و مو است‪ .‬برخی تاثیرات منفی سیگار بر روی پوست‪ ،‬دهان‪،‬‬ ‫چشم ها و دندان از این قرارند‪:‬‬ ‫ناهمواری پوست‪ :‬سیگار کشــیدن روی رگ های خونی اثر می‬ ‫گذارد‪ ،‬رگ هایی که اکسیژن و مواد مغذی را به کل بدن می رسانند‪.‬‬ ‫موقعی که پوست از نظر این مواد مغذی محروم می شود‪ ،‬حتی در‬ ‫ســنین پایین تغییراتی در ان ایجاد می گردد‪ .‬افراد سیگاری اغلب‬ ‫رنگ پریده هستند‪.‬‬ ‫افتادگی و چین و چروک پوســت‪ :‬دود تنباکو حاوی بیش از ‪۴‬‬ ‫هزار ماده شــیمیایی سرطان زا است‪ .‬این مواد همچنین به کالژن و‬ ‫االستین دو جزء اصلی پوست اسیب می رسانند‪ .‬حتی قرار گرفتن‬ ‫در معرض دود ســیگار و سیگاری های دست دوم نیز می توانند این‬ ‫ضایعات پوستی را تجربه کنند؛ یعنی افتادگی و چین و چروک های‬ ‫عمیقپوست‪.‬‬ ‫چین و چروک در اطراف لب‪ :‬اسیب به االستین روی پوست اطراف‬ ‫دهــان نیز تاثیر می گذارد و منجر به پیری زودرس با ایجاد خطوط‬ ‫عمیق در اطراف پوست لب می شود‪.‬‬ ‫لکه ها روی ناخن و انگشتان‪ :‬توتون و تنباکو منجر به بروز لکه‬ ‫هایی روی ناخن ها و پوست دست می شود‪ .‬این اتفاق می تواند ناشی‬ ‫از سیگار کشــیدن مزمن باشد‪ .‬خوشبختانه بعد از ترک سیگار این‬ ‫تغییرات محو می شود‪.‬‬ ‫ریزش مو‪ :‬سیگار می تواند منجر به فرایند ریزش مو شود و این روند‬ ‫با باالتر رفتن سن وخیم تر می گردد‪ .‬برخی تحقیقات نشان می دهد‬ ‫که طاسی در مردان سیگاری شایع تر است‪.‬‬ ‫پسوریازیس‪ :‬افراد سیگاری در معرض این بیماری پوستی ناخوشایند‬ ‫و ناراحت کننده هستند‪ .‬پسوریازیس اغلب منجر به ضخامت و پوست‬ ‫فلس دار در ارنج‪ ،‬سر‪ ،‬دست‪ ،‬یا پا می شود‪.‬‬ ‫چین و چروک چشم‪ :‬این چین و چروک ها اگرچه با افزایش سن‬ ‫ایجاد می شود اما در سیگاری ها بسیار عمیق تر است‪.‬‬ ‫بهبود ظاهر بعد از ترک‪ :‬بعد از این که شما سیگار را ترک می کنید‪،‬‬ ‫جریان خون بهبود می یابد در نتیجه پوست شروع به دریافت اکسیژن‬ ‫بیشتر می کند‪ .‬دندان ها نیز ممکن است سفید تر شوند ضمن این که‬ ‫لکه های انگشتان و ناخن ها نیز با ترک سیگار کم رنگ تر می شود‪.‬‬ ‫هر زمان که سیگار را ترک کردید‪ ،‬برای مقاومت در برابر نشانه های‬ ‫پیری پوست می توانید از کرم های موضعی و حاوی انتی اکسیدان‬ ‫برای بهبود ظاهر پوست استفاده کنید‪ .‬استفاده از کرم های ضد افتاب‬ ‫هنگام خروج از منزل برای شما بسیار ضروری است‪ .‬برخی پزشکان نیز‬ ‫توصیه می کنند برای از بین بردن نشانه های پوستی ناشی از سیگار‪ ،‬از‬ ‫روش های درمانی لیزر و الیه برداری پوست بهره ببرند‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیسکمیتهعلمیمقابلهباکروناگفت‪:‬پیشبینیمیشودکهتا‪ ۳‬هفتهاینده‪ ۲،‬یا‪ ۳‬شرکتیکهدرزمینهتولیدواکسنکرونافعالیتمیکردند‪،‬کارازماییبالینیخودرااغازکنند‪.‬دکترمصطفیقانعی‬ ‫در خصوص مجوز شروع تست بالینی گفت‪ :‬تاکنون واکسن ایرانی کرونای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و انستیتو پاستور ایران مجوزهای بالینی را دریافت کردند که کار خود را نیز شروع کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتظار می رود‪ ۲‬واکسن دیگر هم طی این ماه مجوز کارازمایی بالینی شان را اخذ کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا سه هفته اینده‪ ۲‬یا‪ ۳‬شرکت دیگر به مسیر کارازمایی بالینی اضافه می شوند بنابراین‬ ‫اینها مجوز بالینی شان را دریافت خواهند کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واکسن کرونای دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و وزارت دفاع از جمله واکسن هایی هستند که پیشرفت خوبی داشتند و پرونده هایشان اماده‬ ‫است تا بعد از بررسی های وزارت بهداشت وارد کارازمایی بالینی شوند‪ .‬رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان سال‪ ۴‬شرکت فعال در حوزه ترایال انسانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص شرکت دانش بنیانی که در زمینه تولید واکسن کرونا مبتنی بر‪ mRNA‬فعالیت می کند گفت‪ :‬این شرکت احتماالً تا پایان سال مجوز کارازمایی بالینی را دریافت کند‪.‬‬ ‫درباره اصالح ائین نامه اجاره داری حرفه ای انبوه سازان‬ ‫اجاره ها کاهش خواهد یافت؟‬ ‫وزارت راه و شهرسازی اخیرا پیشنهاد اصالح ایین نامه قانون ساماندهی مسکن در بخش اجاره داری را به دولت تقدیم‬ ‫کرده که در صورت تصویب‪ ،‬اراضی دولتی‪ ۹۹ ،‬ساله به سازنده و به نفع مستاجر‪ ،‬واگذار می شود‪ .‬بازار اجاره مسکن در‬ ‫ماه های اخیر از یک سو به دلیل کمبود واحدهای قابل عرضه و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن ارزش خالص دریافتی‬ ‫اجاره بها نسبت به ارزش ملک (‪ )P/E‬که سبب می شود تا خالی نگه داشتن ملک نسبت به اجاره دادن ان‪ ،‬به صرفه‬ ‫تر شود‪ ،‬با افزایش شدید اجاره بها مواجه شود‪ .‬در گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی که به بررسی شاخص‬ ‫حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران پرداخته‪ ،‬امده است‪ :‬تفاوت ارزش حاصل از فرایند اجاره دادن ملک با افزایش‬ ‫قیمت مسکن که در اقتصاد به ان نسبت ‪ P‬به ‪ E‬گفته می شود‪ ،‬به نوعی حباب سنج بازار مسکن نیز هست؛ بر اساس‬ ‫اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬نسبت مذکور (‪ )P/E‬در سال گذشته به سمت ‪ ۲۳‬و در ‪ ۸‬ماهه‬ ‫ابتدایی امسال به ‪ ۳۰‬و در ابان ماه به رقم ‪( ۳۷‬بیش از دو برابر میانگین بلند مدت) تمایل داشته است؛ میانگین بلند‬ ‫مدت شاخص مذکور در شهر تهران معادل ‪ ۱۸‬است‪ .‬اختالف این شاخص با میانگین بلندمدت موید حباب و حضور‬ ‫سفته بازان در این بازار می باشد‪ .‬به عبارت دیگر بازار اجاره مسکن با یک دور باطل مواجه است از یک سو با کمبود‬ ‫واحد مسکونی مواجه است که منجر به افزایش اجاره بها شده و از سوی دیگر حتی در صورت افزایش تولید‪ ،‬مالکان از‬ ‫عرضه واحد به این بازار خودداری می کنند‪.‬‬ ‫تورم بخش اجاره؛ ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫از همین رو‪ ،‬همواره بازار اجاره مسکن با تورم روبرو بوده است؛ اگرچه تورم بازار اجاره تابعی از تورم بازار خرید و فروش‬ ‫است‪ ،‬اما بر اساس اعالم مرکز امار ایران‪ ،‬تورم بخش اجاره مسکن در پاییز امسال نسبت به تابستان‪ ،‬در کلیه مناطق‬ ‫شهری‪ ۲۶ ،‬و در استان تهران ‪ ۳۳‬درصد بوده است‪ .‬این در حالی است که در پاییز امسال رشد قیمت مسکن در بازار‬ ‫خرید و فروش متوقف شد‪ .‬یعنی علیرغم توقف رشد قیمت مسکن‪ ،‬رشد اجاره بها همچنان ادامه دارد‪ .‬بنابراین برای رفع‬ ‫مشکل تورم بازار رهن و اجاره مسکن‪ ،‬صرف افزایش تولید نمی تواند به کاهش اجاره بها منجر شود و سیاست گذاران‬ ‫می بایست از سایر روش ها در کنار تشویق به تولید مسکن بهره ببرند که در این میان‪ ،‬ابزارهای مالیاتی خصوصاً دو پایه‬ ‫مالیاتی «مالیات بر عایدی» و «مالیات بر خانه های خالی» تا حدود زیادی می توانند به ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن‬ ‫کمک کنند‪ .‬محمود محمودزاده‪ ،‬معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید در تابستان امسال صرف‬ ‫مطرح و تصویب شدن اصالح قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس‪ ،‬سبب شد تا حجم عرضه فایل های اجاره‬ ‫مسکن در تابستان امسال در پایتخت‪ ۳۰ ،‬درصد رشد کند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬تشویق به راه اندازی شرکت های اجاره داری‬ ‫حرفه ای که در دنیا نیز تجربه موفقی بوده‪ ،‬یکی دیگر از راه کارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است‪.‬‬ ‫مصوبات ستاد ملی کرونا در بازار اجاره مسکن ‪/‬‏‬موفق یا شکست خورده؟‬ ‫از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره مسکن‪ ،‬اخذ مصوبه ای از ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعیین‬ ‫سقف اجاره بها در تهران تا ‪ ۲۵‬درصد رقم مذکور در قرارداد سال قبل و همچنین عدم امکان جابه جا کردن مستاجر از‬ ‫سوی موجر و تخلیه واحد اجاره داده شده در سال جاری بود‪ .‬اقدامی که به گفته محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و‬ ‫محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه در کاهش جابجایی ها در تابستان امسال و کنترل رشد‬ ‫اجاره بها توانست موفق عمل کند‪ .‬هر چند که امار منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز امار ایران‪ ،‬افزایش اجاره بها‬ ‫در تابستان امسال در تهران را ارقامی بسیار بیشتر از ‪ ۲۵‬درصد اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫بازار اجاره مسکن سنتی است ‪/‬‏‬به سمت اجاره داری حرفه ای برویم‬ ‫با توجه به کارکردهای ناقص بازار سنتی اجاره مسکن در کشور و اسیب هایی که در این ساختار سنتی به مستاجران‬ ‫وارد می شــود‪ ،‬ضرورت دارد در کنار حرفه ای کردن این ساختار سنتی‪ ،‬حمایت از عرضه مسکن اجاره ای از طریق‬ ‫افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره با هدف خود تنظیمی بازار نیز به نحوی انجام شود که تامین کننده منافع تمام‬ ‫ارکان بازار اجاره بویژه مستاجران باشد‪ .‬بر اساس ماده ‪ ۲‬قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‪ ،‬به دولت‬ ‫اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی‪ ،‬نسبت به واگذاری زمین‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور‪:‬‬ ‫دستور فوری بهزیستی برای کمک به افراد بی سرپناه در فصل سرما‬ ‫ت این سازمان‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی‪ ،‬نسبت به استفاده از ظرفی ‬ ‫و دیگر دستگاه ها خصوصاً در نقاط سردسیر برای کمک به افراد بی‬ ‫ســرپناه که در معرض اسیب و سرمازدگی هستند‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬در‬ ‫این بخشنامه تاکید شده است‪ :‬ادارات کل بهزیستی ضمن امادگی‬ ‫کامل برای پیشگیری از اسیب های احتمالی از ظرفیت های سازمان‬ ‫و دستگاه های مســوول در سطح استان بهره گیری الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫متن این بخشــنامه که خطاب به مدیران کل بهزیستی استان ها‬ ‫صادر شده بدین شرح است‪ :‬با توجه به برودت ناگهانی و افت شدید‬ ‫دمــای هوا و نظر به تاکید مقام عالــی وزارت مبنی بر لزوم اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم جهت اماده باش مراکز بهزیســتی و ساماندهی اقشار‬ ‫استانداری با تاکید بر فوریت موضوع و تسریع در امر اسکان و تامین‬ ‫غذا برای اقشار فوق الذکر در گرمخانه ها و شلترهای استان با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی بهزیستی استان‪.‬‬ ‫‪ -۳‬متناســب با گروه های هدف هر حوزه (توانبخشی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫پیشگیری) هماهنگی های الزم با مراکز تابعه اعم از مراکز دولتی و‬ ‫غیردولتی‪ ،‬انجمن ها و موسسات خیریه و‪ ...‬جهت پذیرش فوری و‬ ‫ارائه خدمات به گروه های هدف با قید فوریت صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬رعایت نکات ایمنی در تمامی مراکز نگهداری سازمان و کنترل‬ ‫وسایل گرمایشی مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تمامی اقدامات انجام شــده با رعایت اصــل رازداری حرفه ای‬ ‫مستندسازی گردد‪.‬‬ ‫«اخطار و پلمب» پلیس امنیت برای‪ ۲۲‬واحدصنفی متخلف در پایتخت‬ ‫رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت‬ ‫از صدور اخطار کتبــی و پلمب برای‪ ۲۲‬واحد‬ ‫صنفی متخلف در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس نظارت بر‬ ‫اماکن عمومی پایتخــت از اجرای طرح فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی و بازدید از ‪ 437‬واحد صنفی‬ ‫در سطح شهر تهران خبر داد‪ .‬سرهنگ مرادی‬ ‫در تشــریح این خبر اظهار داشت‪ :‬روز گذشته‬ ‫ماموران نظــارت بر اماکن عمومــی پایتخت‬ ‫در راســتای ارتقاء امنیت اجتماعی و سالمت‬ ‫عمومی مــردم و جلوگیری از شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا در یک طرح مشــترک بــا پایگاه های‬ ‫ده گانه این پلیس از واحدهای صنفی در سطح‬ ‫شــهر تهران بازدید کردنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫طــرح ماموران از ‪437‬واحــد صنفی بازدید به‬ ‫عمل اورده و به ‪18‬متصدی متخلف واحدهای‬ ‫صنفــی اخطار کتبی داده شــد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫نظارت بر اماکن عمومی پایتخت تصریح کرد‪:‬با‬ ‫هماهنگی قضائی ‪4‬واحدصنفی که بدون توجه‬ ‫به پروتکل های بهداشــتی سالمت شهروندان‬ ‫را به خطر انداخته بودند ‪ ،‬پلمب شــدند‪ .‬وی با‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای اقدام کند‪ .‬پیش از این نیز معاونت‬ ‫مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته است ائین نامه مربوط به اجاره داری حرفه ای را به تصویب هیئت‬ ‫وزیران برســاند‪ .‬اما به نظر می رســد در پی ناکارامد بودن این ائین نامه‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی پیش نویس ائین‬ ‫نامه جدیدی را با عنوان «حمایت از اجاره داری حرفه ای» تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری‪ ،‬به‬ ‫کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت که ریاست ان با وزیر راه و شهرسازی است‪ ،‬ارسال کرده است‪.‬‬ ‫ائین نامه پیشنهادی معاونت مسکن وزارت راه چه می گوید؟‬ ‫بر اساس انچه یک کارشناس اقتصاد مسکن می گوید‪ ،‬در ائین نامه پیشنهادی‪ ،‬در حال حاضر اجاره داری یک کسب و‬ ‫کار سنتی است و هر کس برای حفظ ارزش دارایی های خود‪ ،‬یک واحد مسکونی خریداری کرده و ان را اجاره می دهد‬ ‫با این قصد تا دارایی خود را در برابر تورم حفظ کند؛ همچنین تعداد افرادی که چند ده واحد مسکونی داشته باشند‬ ‫و شغل خود را اجاره داری حرفه ای عنوان کنند‪ ،‬یا در ایران کم است یا وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اجاره داری در حال‬ ‫حاضر در ایران شغل نیست ولی در بسیاری از کشورها شرکت هایی هستند که در شغل اجاره داری حرفه ای مشغولند‬ ‫به این معنا که چندین واحد مسکونی دارند و با اجاره دادن انها و نیز خدمات جانبی این صنعت و همچنین خرید‬ ‫و فروش امالک اجاره ای‪ ،‬در شغل اجاره داری حرفه ای فعالند‪ .‬کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تفاوت فعاالن‬ ‫صنعت اجاره مسکن در ایران و دیگر کشورها‪ ،‬نبود تورم مسکن در کشورهای توسعه یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه نسبت‪ P/E‬در ایران پایین است‪ ،‬درامد عملیاتی از این حوزه بسیار پایین است و نمی تواند مشوقی برای سرمایه‬ ‫گذاری حرفه ای باشد‪.‬‬ ‫زمین دولتی برای اجاره داران حرفه ای‪ ۹۹ ،‬ساله می شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ائین نامه پیشنهادی‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با ارائه مشوق هایی‪ ،‬این نسبت را به صرفه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نزدیک تر کند؛ در ائین نامه فعلی ماده ‪ ۲‬قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن‪ ،‬امده که دولت اراضی‬ ‫در اختیار خود را به بخش خصوصی برای حضور در صنعت اجاره داری حرفه ای مسکن به صورت فروش اقساطی ارائه‬ ‫می دهد اما در ائین نامه پیشنهادی جدید‪ ،‬قرار است زمین های دولتی به صورت‪ ۹۹‬ساله به متقاضیان سرمایه گذاری‬ ‫واگذار شود‪ .‬این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد‪ :‬بنابراین هزینه زمین تقریباً به صفر متمایل شده و برای سرمایه‬ ‫گذار صرفاً هزینه ساخت باقی می ماند در این صورت‪( P/E ،‬درامد اجاره به سرمایه گذاری) کام ً‬ ‫ال مثبت خواهد بود‪.‬‬ ‫تسهیالت و مشوق های ورود به اجاره داری حرفه ای‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در قبال این امتیاز‪ ،‬دولت محدودیت زمانی فروش این واحدها را برای سرمایه گذار اعمال می کند‬ ‫همچنین سقف افزایش ساالنه اجاره بها نیز ممکن است از سوی نهاد ناظر (دولت) برای مالک یا سرمایه گذار تعیین‬ ‫شود‪ .‬از سوی دیگر برخی تسهیالت و امتیازات دیگر مانند وام ساخت ارزان قیمت‪ ،‬مالیات بر درامد و مشوق های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬عوارض صدور پروانه ساختمانی و دیگر امتیازاتی از این دست نیز برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد‪ :‬در کنار شغل اجاره داری حرفه ای‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬کسب و کارها و مشاغل دیگری‬ ‫همچون خدمات حقوقی موجر و مستاجر‪ ،‬خدمات مالی و بانکی دریافت اجاره بها‪ ،‬خدمات تعمیرات و تاسیسات‪،‬‬ ‫واحدهای نظارت بر شرکت های اجاره داری حرفه ای و‪ ...‬راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫انبوهساز‪:‬بدونمشوق هایمختلف‬ ‫امکان سرمایه گذاری برای انبوه ساز در اجاره داری حرفه ای نیست‬ ‫ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درباره استقبال انبوه سازان از طرح اجاره داری حرفه ای اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حوزه سرمایه گذاری در هر کسب و کاری‪ ،‬باید محاسبات‪ ،‬داشتن صرفه اقتصادی را تایید کند؛ اگر سیاست‬ ‫گذاری به گونه ای باشد که انگیزه در سرمایه گذار ایجاد کند‪ ،‬انبوه سازان هم از ورود به اجاره داری حرفه ای استقبال‬ ‫می کنند؛ در غیر این صورت با شــرایط فعلی‪ ،‬تمایلی به حضور در اجاره داری حرفه ای نخواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬به دلیل نقص قوانین‪ ،‬اگر فردی واحدی را به مستاجر‪ ،‬اجاره می داد‪ ،‬امکان تغییر ان را نداشت که‬ ‫با اصالح قوانین‪ ،‬این مشکل مرتفع شد؛ اما با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم امکان تغییر مستاجر‪ ،‬این‬ ‫شرایط مجددا ً سخت شده است‪ .‬این انبوه ساز می گوید‪ :‬یکی دیگر از مشکالت اجاره داری حرفه ای‪ ،‬خارج شدن ملک‬ ‫مورد اجاره از بازار خرید و فروش مســکن به دلیل فرسوده شدن ان است که سرمایه گذار را از ورود به اجاره داری‬ ‫حرفه ای دور می کند؛ مگر اینکه برخی مشوق ها از قبیل تسهیالت ارزان قیمت‪ ،‬مشوق های مالیاتی‪ ،‬امکان تخلیه اسان‬ ‫ملک از سوی موجر و‪ ....‬راه اندازی شود تا به سرمایه گذار کمک کند‪ .‬وی ارائه زمین رایگان دولتی به سرمایه گذار یا‬ ‫با اقساط طوالنی مدت را مهمترین مشوق برای راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای از سوی سرمایه گذاران‬ ‫دانست‪ .‬به گفته رهبر‪ ،‬ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت را راهکار دیگری برای صرفه داشتن اقتصادی اجاره‬ ‫داری حرفه ای برای سرمایه گذار از یک سو و کاهش اجاره بها برای مستاجر از سوی دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‪ :‬قانون سال‪ ۷۷‬تاکنون بهره برداری نشده است‬ ‫مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن درباره ایده دولت در خصوص اجاره داری حرفه ای اظهار داشت‪ :‬سالهاست‬ ‫که خال اجاره داری حرفه ای در کشور ما احساس می شود؛ راه اندازی این گونه شرکت ها می تواند به رفع این مشکل‬ ‫کمک کند‪ .‬وی افزود‪ :‬راه اندازی اجاره داری حرفه ای‪ ،‬مانعی برای افزایش تولید مسکن نیست و می توانند در کنار‬ ‫یکدیگر پیگیری شــوند‪ .‬در قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و همچنین قانون تشویق احداث و عرضه‬ ‫واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ‪ ۱۳۷۷‬مجلس شورای اسالمی نیز بر این موضوع تاکید داشته اند‪ .‬عضو هیئت‬ ‫علمی دانشگاه یاداور شد‪ :‬تهیه ائین نامه اجرایی و ترتیب عمل کردن این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است و‬ ‫باید برای استقبال بخش خصوصی‪ ،‬مشوق هایی در نظر گرفت که در قانون‪ ،‬هم مشوق های مالیاتی‪ ،‬هم عوارض صدور‬ ‫پروانه ساختمانی ذکر شده است‪.‬‬ ‫اسیب پذیر جامعه بویژه افراد بی خانمان و در راستای وظایف ذاتی‬ ‫سازمان در حمایت از گروه های هدف‪ ،‬مقتضی است دستور فرمائید‬ ‫در اسرع وقت نسبت به انجام موارد ذیل و ارائه گزارش نتایج‪ ،‬اقدام‬ ‫موکد صورت پذیرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تشکیل کارگروه ویژه جهت اقدام الزم و اماده سازی کلیه مراکز‬ ‫تحت نظارت سازمان جهت پذیرش فوری و اولیه و ارائه خدمات به‬ ‫گروه های هدف با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل های‬ ‫مرتبط با کرونا‪ ،‬پیش بینی قرنطینه (به تفکیک گروه های هدف) در‬ ‫حوزه های مرتبط (توانبخشی‪ ،‬اجتماعی و پیشگیری)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬انجام تعامالت الزم برون سازمانی با دستگاه های استانی مرتبط‬ ‫با امر ســاماندهی افراد بی سرپناه و بی خانمان بویژه شهرداری و‬ ‫جامعه‬ ‫ورود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬واکسن ایرانی کرونا به کارازمایی بالینی تا اخر بهمن‬ ‫بیان اینکه در این طرح به ‪143‬نفر از کســانی‬ ‫که بدون ماســک در این واحــد های صنفی‬ ‫حضور داشته تذکر لســانی استفاده از ماسک‬ ‫ارائه شــد از شــهروندان درخواست کرد تا در‬ ‫صورت مشــاهده واحدهای صنفی متخلف که‬ ‫پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند از‬ ‫طریق سامانه ‪ 110‬با پلیس درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫دریافت پول با عنوان خدمات‬ ‫دارویی در داروخانه هاوجاهت‬ ‫قانونی ندارد‬ ‫رئیس سازمان بازرسی گفت‪ :‬دیوان عدالت اداری بحث تعرفه‬ ‫حق فنی داروخانه هــا را ابطال کرده ولی برخی داروخانه ها‬ ‫ن خدمــات دارویی از بیماران دریافت‬ ‫مبالغی را تحت عنوا ‬ ‫می کنند که وجاهت قانونی ندارد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حســن درویشــیان در این دیدار با تشــکر از تالش های‬ ‫دست اندرکاران حوزه سالمت گفت‪ :‬امروز خط مقدم مبارزه با‬ ‫کرونا وزارت بهداشت است که باید از تالش های صورت گرفته‬ ‫در این حوزه تشکر کرد‪ .‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور با‬ ‫اشاره به همکاری سازمان بازرسی با بخش درمان و سالمت‬ ‫کشــور در مبارزه با کرونا گفت‪ :‬یکــی از اولویت های مهم‬ ‫سازمان بازرسی در کل کشور از ابتدای اسفند سال گذشته‬ ‫بحث پیگیری اقدامات موثر در راستای مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫بود‪ .‬در ستاد سازمان کمیته ای بدین منظور تشکیل و در تمام‬ ‫استان ها همکاران بازرسی مرتباً در جلسات مربوط به حمایت‬ ‫از بخش سالمت حضور پیداکرده و با پیگیری های میدانی‬ ‫و عملیاتی تالش کردند تا مشکالت این حوزه مرتفع شود‬ ‫به طوری که همکاران ما در برخی استان ها شخصاً پیگیری‬ ‫کردند تا دستگاه اکسیژن ساز و تجهیزات پزشکی موردنیاز‬ ‫برای بیماران کرونایی تامین شود‪ .‬وی با اشاره به اهمیت جان‬ ‫و سالمت مردم گفت‪ :‬همه دستگاه ها و مسئوالن باید برای‬ ‫رفع نیازهای بخش بهداشت و درمان در راستای نجات جان‬ ‫مردم و ســامت جامعه تالش کنند‪ .‬از طرف دیگر دشمن‬ ‫به شدت فعالیت های شما را به خصوص در حوزه تولید واکسن‬ ‫کرونا زیر نظر دارد و چه بسا بخواهند اختالل ایجاد کنند و‬ ‫باید مراقبت نمود‪ .‬حجت االسالم والمســلمین درویشیان‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگرچه مبارزه با کرونا اولویت نخســت‬ ‫وزارت بهداشــت است‪ ،‬اما سایر تکالیف نیز باید موردتوجه‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشت‬ ‫به سرانجام رسید‪ ،‬بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصالح‬ ‫ان صورت گرفته و ابالغ شــده و ضروری است در اجرا توجه‬ ‫الزم صورت گیرد‪ .‬چون جامعه هدف گســترده ای مشمول‬ ‫این طرح اســت و هزینه های دندانپزشــکی هم خیلی باال‬ ‫است و بسیاری به خاطر ان مراجعه نمی کنند و مشکالت‬ ‫دیگری ایجاد می شود‪ ،‬نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه‬ ‫دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ به جامعه است‪ .‬عضو‬ ‫شــورای عالی قوه قضاییه از وزیر بهداشــت خواست بحث‬ ‫یکپارچگی ســامانه ها در وزارت بهداشت از جمله سامانه ی‬ ‫‪ TTAC‬و هماهنگی انها با سایر سامانه های جامع از جمله‪:‬‬ ‫سامانه تجارت‪ ،‬بانک مرکزی و گمرکات تسریع شود‪ .‬تا مانع‬ ‫قاچاق دارو و کاالهای سالمت محور و ویژه خواری بالوجه در‬ ‫تخصیص ارز به برخی شرکت ها شود و از طرف دیگر زمینه‬ ‫اجرای کامل پرونده الکترونیک سالمت و نسخه الکترونیک و‬ ‫نظارت بر مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی فراهم شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین درویشیان با تشکر از همراهی وزیر‬ ‫و وزارت بهداشت باسیاست های کلی جمعیت گفت‪ :‬مقام‬ ‫معظم رهبری و همچنین رئیس محترم قوه قضاییه بر اجرای‬ ‫سیاست های کلی جمعیت تاکید بسیار دارند‪ .‬البته وزارت‬ ‫بهداشت خدمات و اصالحیه های خوبی در راستای اجرای‬ ‫این سیاست ها انجام داده ولی هنوز نیاز به کار بیشتر دارد‪.‬‬ ‫برخیدستورالعمل هامانندغربالگریمادراندنبالشدهاست‬ ‫و برخی دیگر از حوزه ها مانند پوشش بیمه ای بیماران نابارور‬ ‫هنوز به طور کامل اجرایی نشده اســت‪ .‬همچنین باید روی‬ ‫اجرای این دستورالعمل ها نظارت شود‪ .‬وی با اشاره به گزارشی‬ ‫دربارهتحقیقاتانجام شدهدربخش هایوزارتبهداشتگفت‪:‬‬ ‫در حوزه بهداشت و درمان نیاز به کار تحقیقی کاربردی وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد که اگر‬ ‫هزینه ایصرفتحقیقاتمی شود‪،‬منافعانبهجامعهبازگردد‬ ‫و فقط به درج مقاله در ژورنال های علمی بسنده نشود‪ .‬در این‬ ‫دیدارحجت االسالموالمسلمینعرب انصاری معاون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی و دکتر ضرغام صادقی بازرس کل امور بهداشت‬ ‫و درمان سازمان حضور داشتند‪ .‬در ادامه این نشست دکتر‬ ‫نمکی وزیر بهداشت در خصوص برخی موضوعات توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد و قرار شد گزارش های تکمیلی برای سازمان بازرسی‬ ‫ارسال شود‪ .‬وزیر بهداشت درباره سامانه ‪ TTAC‬که مربوط‬ ‫به رهگیری دارو و کاالهای سالمت محور است‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مشکالت پیش روی راه اندازی این سامانه‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫به زودی این سامانه تکمیل شود‪ .‬وی تصمیم شورای رقابت‬ ‫درباره توقف ائین نامه تاســیس و اداره داروخانه ها را خالف‬ ‫سیاســت های کلی سالمت دانست و گفت‪ :‬این تصمیم در‬ ‫نهایت منجر به این می شود که افراد در مرغوب ترین نقطه‬ ‫شهر داروخانه تاسیس کنند و مردم حاشیه شهر از دسترسی‬ ‫عادالنه به مراکز پزشکی بازبمانند‪ .‬البته وزارت بهداشت پای‬ ‫حفظ منافع مردم ایستاده و از دیوان عدالت خواستار اعمال‬ ‫ماده ‪ ۹۱‬شده است‪ .‬در این نشست‪ ،‬معاونین توسعه مدیریت‬ ‫و منابع‪ ،‬درمان و حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشــت و‬ ‫سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و‬ ‫بازرسی کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫نیزحضورداشتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪429‬‬ ‫بزرگ ترین مرکز نواوری صنعت قطعه سازی خودرو کشور گشایش یافت‬ ‫بستری برای تحول خودرو با قطعات ایران ساخت‬ ‫شاعرانه‬ ‫قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود‬ ‫ور نه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود‬ ‫من دیوانه چو زلف تو رها می کردم‬ ‫هیچ الیق ترم از حلقه زنجیر نبود‬ ‫یا رب این اینه حسن چه جوهر دارد‬ ‫که در او اه مرا قوت تاثیر نبود‬ ‫سر ز حسرت به در میکده ها برکردم‬ ‫چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود‬ ‫نازنین تر ز قدت در چمن ناز نرست‬ ‫خوش تر از نقش تو در عالم تصویر نبود‬ ‫تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم‬ ‫حاصلم دوش به جز ناله شبگیر نبود‬ ‫ان کشیدم ز تو ای اتش هجران که چو شمع‬ ‫جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود‬ ‫ایتی بود عذاب انده حافظ بی تو‬ ‫که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود‬ ‫اخبار‬ ‫دولت نباید «قانون تامین‬ ‫کاالهای اساسی» را به سلیقه‬ ‫خود اجرا کند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫قانون مجلس درباره الزام دولت به تامین کاالهای اساسی روشن‬ ‫است و دولت نباید این قانون را به میل و سلیقه خود اجرایی کند‪.‬‬ ‫علی اکبرکریمیعضوکمیسیون صنایعو معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره نحوه اجرای قانون الزام دولت به تامین کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬گفت‪ :‬قانون مجلس شورای اسالمی در این باره کام ً‬ ‫ال‬ ‫روشن و مشخص است و دولت باید ان را به درستی اجرا کند‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬هدف مجلس از تصویب قانون تامین کاالهای‬ ‫اساسی ان بود که اعتباراتی به مردم برای تهیه کاالهای اساسی‬ ‫داده شود و تعداد مشموالن این قانون هم مشخص است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اراک در مجلس تصریح کرد‪ :‬دهک های مشمول این قانون‬ ‫در دو بخش‪ ۲۰‬میلیونی و‪ ۴۰‬میلیونی مدنظر هستند و مجلس‬ ‫منابع مالی این قانون را هم به خوبی مشخص کرده است‪ .‬کریمی‬ ‫افزود‪ :‬عدم اجرای دقیق و کامل قانون تخلف است و اینکه دولت‬ ‫قانون الزام به تامین کاالهای اساسی را تغییر دهد یا به میل و‬ ‫ســلیقه خود اجرایی کند‪ ،‬به هیچ وجه قابل قبول نیست‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تغییر و اصالح قوانین صرفاً در مجلس شورای اسالمی‬ ‫امکان پذیر است و دولت نمی تواند قوانین مجلس را هر گونه که‬ ‫می خواهد‪،‬تغییردهد‪.‬‬ ‫«کیلومتریبرایازادی»؛‬ ‫پویش مهدی مهدوی کیا دومین‬ ‫زندانی نیازمند را هم ازاد کرد‬ ‫کارزار مهدی مهدوی کیا با عنوان «کیلومتری برای ازادی» در‬ ‫مرحله دوم موجبات ازادی یک مرد عائله مند لرستانی را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق فوتبال ایران و لژیونر با‬ ‫اخالق بوندس لیگای المان با هدف مشارکت در ازادی زندانیان‬ ‫جرایم غیرعمد در همکاری جدید خود با ستاد مردم نهاد دیه‪،‬‬ ‫مسبب رهایی مرد ‪ 63‬ســاله ای شد که از سال ‪ 96‬تا کنون با‬ ‫وجود پنج سر عائله به دلیل ناتوانی در تامین الباقی بدهی ‪50‬‬ ‫میلیون تومانی خود در زندان بروجرد بسر می برد‪ .‬در ایستگاه‬ ‫نخستپویشخداپسندانه«کیلومتریبرایازادی»کهازابتدای‬ ‫سال نوی میالدی با پیگیری مهدوی کیا اغاز به کار کرده و در ان‬ ‫عموم مردم را برای کمک به زندانیان نیازمند فراخوانده نیز نان اور‬ ‫خانه ای با چهار ماه تحمل حبس از زندانی در استان البرز ازاد شد‬ ‫و به اغوش خانواده بازگشت‪ .‬هموطنانی که تمایل به مشارکت‬ ‫در این طرح انساندوستانه دارند‪ ،‬می توانند به صفحه اجتماعی‬ ‫این ورزشکار مراجعه و یا از طریق وارد ساختن هشتگ انگلیسی‬ ‫‪ milesforfreedom#‬در جریان جزئیات برنامه قرار گیرند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن مرکز نواوری صنعت قطعه ســازی خودرو با حضوری ســتاری و حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬در محدود جاده تهران‪-‬کرج راه اندازی شــد تــا چرخ های این صنعت با‬ ‫فناوری بومی‪ ،‬نواوری های دانشــگاهی و قطعات ایران ساخت‪ ،‬شتابان تر از گذشته حرکت کند‪ .‬سورنا‬ ‫ســتاری در مراسم افتتاح این مرکز از تمام شرکت های دانش بنیان و فناور برای رفع نیازهای صنعت‬ ‫خودرو و ورود نواوری به این عرصه دعوت کرد و گفت ‪ :‬همچون گذشــته از فعاالن زیست بوم نواوری‬ ‫خودرو حمایت می کنیم‪ .‬مرکز نواوری صنعت قطعه سازی خودرو در زیرساختی به مساحت ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمربع زیربنا با ‪۳‬میلیون یورو سرمایه گذاری در مسیر رفع نیازهای فناورانه صنعت خودرو گام‬ ‫برداشــته است‪ .‬بالغ بر ‪ ۲۵۰‬نفر از متخصصان به صورت تمام وقت و ‪ ۳۰‬دانشجو در مقاطع گوناگون‬ ‫تحصیلی از دانشــگاه های برتر کشــور در این مرکز نواوری روی بیش از ‪ ۱۲۰‬پروژه فناورانه صنعت‬ ‫خودرو فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫استقبال از شرکت های دانش بنیان‪ ،‬خالق و استارتاپ ها‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراســم با بیــان این که نواوری و توانمندی طراحی‪،‬‬ ‫مهم ترین مولفه برای تبدیل خودروسازی کشور به یک صنعت پویا است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مرز باریک میان‬ ‫کارخانه داری و صاحب صنعت بودن‪ ،‬توانمندی طراحی‪ ،‬ماشین ســازی‪ ،‬بهینه ســازی و توسعه است‪.‬‬ ‫ســورنا ستاری افزود‪ :‬این توانمندی صرفا با گشــودن درها به روی نواوری و استقبال از شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬خالق و اســتارتاپ ها به دست می اید‪ .‬ستاری‪ ،‬با اشاره به تاثیرگذاری حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خالق در حوزه خودروسازی گفت‪ :‬برای تبدیل شدن خودروسازی کشور به یک صنعت‬ ‫پویــا و رو به جلو‪ ،‬باید نــواوری دانش بنیان ها به این حوزه راه یابد‪ .‬خوشــبختانه این اتفاق مهم در‬ ‫ایــن صنعت در حال تحقق اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون توانایی تولید بخش قابــل توجهی از قطعات و‬ ‫نرم افزارهــای خودرویی در شــرکت های دانش بنیان داخلی وجود دارد و صنایــع باید بازار بزرگ و‬ ‫بالقــوه خود را در اختیار این شــرکت ها قرار دهند تا ضمن برخــورداری از یک صنعت پویا‪ ،‬اقتصاد‬ ‫نواور و طراح‪ ،‬جایگزین اقتصاد واردات چی شــود‪ .‬معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‪ ،‬از حمایت‬ ‫زیرســاختی برای ایجاد پلی میان نواوری شرکت های دانش بنیان و خالق با صنایع خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از تمام شرکت های دانش بنیان و فناور برای رفع نیازهای صنعت خودرو و ورود نواوری به این عرصه‬ ‫دعوت و همچون گذشــته از فعاالن زیســت بوم نواوری خودرو حمایت می کنیم‪ .‬ستاری با تاکید بر‬ ‫این کــه ایران با برخورداری از تاریخ طوالنی و فرهنگی غنی باید صاحب صنعت بومی باشــد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬فرهنگ تکیه به مونتاژ و واردات صرف‪ ،‬چالش های بسیاری را برای صنایع به وجود اورده است‪،‬‬ ‫اما امید اســت با ایجاد مراکز نواوری و هموار شــدن راه ورود خالقیت‪ ،‬صاحب صنعت بومی خود و‬ ‫صادرات ان شویم‪.‬‬ ‫بستری برای تحول خودرو با قطعات ایران ساخت‬ ‫این مجموعه بزرگ ترین مجموعه فعال این صنعت اســت و با تبدیل شــدن به شرکتی دانش بنیان‪،‬‬ ‫زمینــه را برای حمایت از ایده های نواورانه‪ ،‬بی نیــازی صنعت خودرو از واردات و تولید خودروهای‬ ‫پیشرفته همگام با فناوری های روز دنیا فراهم کرده است‪ .‬بخش قابل توجهی از بخش های الکترونیکی‬ ‫خودرو توسط گروه های فناور مستقر در این مجموعه تولید می شود‪ .‬تاکنون بیش از سه مدل کنترل‬ ‫مرکــزی خودرو‪ ،‬واحد مرکز کنترل کیســه هوا‪ ،‬ده ها مدل از قطعــات الکترونیکی خودرو و قطعات‬ ‫کنترل بدنه خودرو در این مرکز طراحی و تولید شده است‪ .‬همچنین سیستم رادار و تشخیص مسیر‬ ‫خــودرو از بخش های تحقیقاتی و فناورانه اینده این مرکز نواوری اســت‪ .‬این مرکز نواوری تا کنون‬ ‫‪ ۱۵‬پروژه فناورانه را با دانشگاه های کشور به سرانجام رسانده و بیش از ‪ ۳۰۰‬قطعه ایران ساخت شده‬ ‫است‪ .‬این مرکز در حال حاضر فناوری ساخت این قطعات را بومی سازی کرده است‪ .‬این مرکز نواوری‬ ‫صنعت قطعه سازی خودرو توسط شرکت دانش بنیان کروز راه اندازی شده است‪ ۱۲ .‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫در مجموعه تولیدی کروز اشتغال دارند که ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از انها بانوان هستند و قطعات گوناگون‬ ‫خودرو از جمله حسگرها‪ ،‬نشانگرها‪ ،‬دسته سبم‪ ،‬سوییچ تعلق و ترمز‪ ،‬قطعات تزیینی و قوای محرکه‬ ‫را ایران ســاخت کرده اند‪ .‬در حوزه یونیت های کنترل تولیدی کروز قطعاتی مانند سنسورهای تهویه‪،‬‬ ‫فرمان و ترمز‪ ،‬سیستم های کنترل مرکزی و ایمنی خودرو بومی سازی شده اند‪.‬‬ ‫در مرکز تحقیقات شــرکت کروز‪ ،‬پیشرفته ترین دستگاه های اندازه گیری و سیستم های طراحی تولید‬ ‫شده است و ‪ ۲۳۰‬نفر از دانشگاهیان کشور در حال تحقیق و پژوهش هستند که حاصل کار و فعالیت‬ ‫ان ها طراحی قطعات پیشــرفته مورد نیاز صنایع کشــور اســت‪ .‬عالوه بر فعالیت های انجام شده در‬ ‫این مجموعه‪ ،‬در حال حاضر بالغ بر ‪ ۵۰‬پروژه با دانشــگاه های بزرگ کشــور از جمله تهران‪ ،‬شریف و‬ ‫امیرکبیر در حال انجام است‪ .‬خط تولید قطعات الکترونیکی این شرکت برای قطعات سطحی هشت‬ ‫خــط اتوماتیک با ظرفیت ‪ ۲۵‬میلیون قطعه برای بیش از ‪ ۳۴۰‬قطعه ظرفیت دارد‪ .‬این شــرکت در‬ ‫تولید انواع سنسورها‪ ،‬نمایشــگرها و قطعات امنیتی و قطعات الکترونیکی و در حوزه کنترل مرکزی‬ ‫خودرو فعالیت می کند‪.‬‬ ‫انجام یک میلیون سفر در شبانه روز توسط تاکسی های اینترنتی‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت‪ 90 :‬درصد تاکســی اینترنتی‬ ‫تحت پوشــش تپســی و اســنپ قرار دارند و حدود بیش از ‪1‬‬ ‫میلیون سفر را در شبانه روز انجام می دهند‪.‬‬ ‫محمدباقر مجتبایی‪ ،‬دبیرکل اتاق اصناف در برنامه سعادت اباد‬ ‫رادیو تهران با اشاره به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی به‬ ‫ویژه در دوره شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬درباره معضالت و مشکالت‬ ‫مشتریان در راستای اســتفاده از خدمات این تاکسی ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالیت تاکســی های اینترنتی تحت نظر اتــاق اصناف ایران و‬ ‫اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 40 :‬شــرکت تاکسی اینترنتی تحت نظر دو مجموعه‬ ‫مذکور فعالیت می کنند که ‪ 90‬درصد ان را دو شــرکت تپسی‬ ‫و اســنپ پوشش می دهند و حدود بیش از ‪ 1‬میلیون سفر را در‬ ‫شبانه روز انجام می دهند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان داشــت‪ :‬این شرکت ها سیستم‬ ‫رضایتمندی مشــتری دارند‪ .‬بیشــتر از ‪ 90‬درصد مشتریان به‬ ‫خدمات این شــرکت ها نمره بین ‪ 7‬تا ‪ 10‬داده اند‪ .‬اگر این نمره‬ ‫زیر ‪ 7‬باشد‪ ،‬نارضایتی مشتری تلقی می شود‪.‬‬ ‫مجتبایی درباره نظارت بر تاکســی های اینترنتی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬کنترل اولیــه بر روی خدمات این تاکســی ها توســط‬ ‫مشتری صورت می گیرد و ســپس بازرسان اتحادیه بر شکایت‬ ‫مشــتریان نظارت دارند‪ .‬در شکایت های ارســالی به اتحادیه از‬ ‫مجموعه کسب و کارهای اینترنتی‪ ،‬کمتر از ‪ 2‬درصد مربوط به‬ ‫تاکسی های اینترنتی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شــاکیان دو دسته هســتند؛ برخی از طریق‬ ‫نظرسنجی رضایتمندی مشــتریان و تماس تلفنی با شرکت به‬ ‫خدمات ارائه شــده اعتراض کرده و برخی به اتحادیه شــکایت‬ ‫می کننــد؛ انچه که مربوط به شــرکت اســت این اســت که‬ ‫رضایتمندی مردم کمتر از ‪ 95‬درصد نیست‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران متذکر شد‪ :‬وجه غالب مردم به اداب‬ ‫گفت وگوی راننده‪ ،‬وضعیت خودرو‪ ،‬کرایه و ســرویس مسافری‬ ‫دقت می کنند اما دقت انها بیشــتر به کرایه این خدمات است‬ ‫و دلیل اســتفاده بیشــتر مردم از این خدمــات کرایه به صرفه‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫مجتبایی درباره نرخ تاکســی های اینترنتی‪،‬گفت‪ :‬تورم و شیوع‬ ‫کرونا بر حساســیت مردم به کرایه ها افــزوده و این قابل درک‬ ‫اســت‪ .‬عمده رانندگان اینترنتی پاره وقــت کار می کنند و باید‬ ‫هزینه ای که می گذارند به صرفه باشد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬وقتی مســافری درخواست خدمات می دهد‬ ‫تعــداد زیادی راننده حضور دارند کــه می توانند خدمات دهند‬ ‫ولی در برخی شرایط با توجه به ترافیک شدید رانندگان از ارائه‬ ‫سرویس خودداری می کنند و این امر حتی در مورد تاکسی های‬ ‫شهری هم مصداق دارد‪.‬‬ ‫مجتبایــی دبیرکل اتاق اصناف تصریح کــرد‪ :‬در قانون‪ ،‬عرف و‬ ‫اجحاف وجود دارد‪ .‬مشــتری ازادی اختیار دارد تا از تاکســی‬ ‫اینترنتی یا از تاکســی های شهری اســتفاده کند‪ .‬گزینه عجله‬ ‫دارم در تاکســی های اینترنتی اجحافی در حق مشــتری ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫مجتبایی افزود‪ :‬مشتری می تواند با توجه به مبلغ باالتر سرویس‬ ‫این خدمات را بپذیرد یا نپذیرد‪ .‬اگر تاکســی مبلغی را بپذیرد و‬ ‫ســپس در ترافیک از مشتری بخواهد مبلغ بیشتری را پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬ان وقت اســت که اجحاف در حق مشتری صورت گرفته‬ ‫است و اتحادیه حتما به ان رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬مــردم می توانند برای طرح شــکایات خود از‬ ‫تاکسی های اینترنتی با شماره ‪ 124‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫اغاز ششمین دوره ممیزی امالک تهران‬ ‫احراز هویت انالین ممیزان با اسکن‪ QR‬کد‬ ‫مدیر و مجری طرح ششمین دوره ممیزی امالک شهر تهران با‬ ‫اشاره به انجام ششمین دوره ممیزی امالک تهران‪ ،‬گفت‪ :‬روی‬ ‫لباس ممیزی‪ ،‬کارت شناســایی دارای کــد کیو ار (‪ )QR‬هم‬ ‫پیش بینی شــده و شهروندان و مودیان می توانند هویت ممیز‬ ‫را با اسکن کردن احراز کنند‪ .‬یداهلل کاظمی در مراسم افتتاحیه‬ ‫ششمین دوره ممیزی امالک شهر تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با گسترش‬ ‫شهر تهران از نظر وسعت‪ ،‬جمعیت و تغییر کاربردها و کاربری ها‬ ‫توزیع خدمات شــهری به امری تخصصی و پیچیده تبدیل شده‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این امر نیازمنــد برنامه ریزی های فنی و‬ ‫اصولی است و در این راستا مهم ترین ابزار مورد نیاز در اختیار‬ ‫داشــتن اطالعات جامع شهری و دسترسی به امار به روز است‪.‬‬ ‫کاظمی تصریح کرد‪ :‬به روزرســانی اطالعات امالک تهران باعث‬ ‫حرف و مشــاغل‪ ،‬شناسایی اراضی بایر و‬ ‫کامل شــدن اطالعات َ‬ ‫متروکه‪ ،‬اطالعات سرانه های خدماتی محالت و نواحی و اصالح‬ ‫جانمایی و پارسل های امالک شهر تهران و همچنین واحدهای‬ ‫غیر مســکونی دارای تخلف می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دوره پنجم‬ ‫ممیزی امالک سال ‪ 1387‬اغاز شد‪ 700 ،‬دستگاه تبلت‪500 ،‬‬ ‫دســتگاه رایانه و ‪ 500‬دســتگاه متر لیزری تهیه شد تا ممیزی‬ ‫امالک شهر تهران انجام شــود؛ اگر قرار بود در دوره ششم هم‬ ‫دوباره این میزان بودجه هزینه شــود‪ ،‬توجیه اقتصادی نداشت‬ ‫ضمن اینکه امکان جذب نیروی جدید هم در شــهرداری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مدیر و مجری طرح ششــمین دوره ممیزی امالک شهر‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬بنابراین مقرر شــد دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫شهر زیر نظر موسســه فناوران شهر‪ ،‬به عنوان بخش خصوصی‬ ‫کار میدانــی را انجام دهد‪ .‬وی در ادامــه گفت‪:‬اجرای ممیزی‬ ‫امالک در ‪ 11‬منطقه در فاز نخست با حضور شهرداران مناطق‬ ‫انجام می شــود؛ در هر منطقه چندین راسته تعریف شده و فرم‬ ‫ها به بلوک‪ ،‬ملک و اپارتمان و غیرمســکونی تقسیم شده است‪.‬‬ ‫واحدهای غیرمسکونی از ‪ 712‬هزار واحد‪ 64 ،‬درصد در مناطق‬ ‫هدف اســت و حدود ‪ 65‬درصد امالک شــهر تهران در مناطق‬ ‫هدف هســتند‪ .‬کاظمی با اشــاره به اینکه شــهر تهران به پنج‬ ‫قسمت تقسیم شده و هر قسمت در یکسال ممیزی و کل طرح‬ ‫در یک دوره پنج ســاله تمام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله چهارم‬ ‫ممیــزی امالک‪ 2 ،‬میلیون واحد ملــک و در مرحله پنجم‪ ،‬این‬ ‫تعداد به ســه میلیون واحد افزایش پیدا کرده که پیش بینی ما‬ ‫در این مرحله این است که واحدهای ملکی به ‪ 4‬میلیون و ‪700‬‬ ‫هزار واحد برســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممیزی انالین است و عالوه بر‬ ‫این در امالکی که ممکن است دسترسی به اینترنت کمتر باشد‬ ‫سیســتم افالین پیش بینی شــده که اطالعات بارگذاری شود‪.‬‬ ‫این در شرایطی اســت که ممیزی امالک در دوره های گذشته‬ ‫افالین بوده اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فرایند ممیزی در ســامانه‬ ‫کنترل پروژه شهرداری تهران تعریف شده و قابل رصد و ارزیابی‬ ‫اســت‪ ،‬در دوره قبل برای همه ممیزان لباس واحد تعریف شده‬ ‫بود اما؛ در این دوره عالوه بر لباس یک شــکل لوگوی ششمین‬ ‫دوره ممیزی هم تعریف شــده و همچنین روی لباس ممیزی‪،‬‬ ‫کارت شناسایی دارای کد کیو ار (‪ )QR‬هم پیش بینی شده و‬ ‫شــهروندان و مودیان می توانند هویت ممیز را با اسکن کردن‬ ‫احراز کنند‪ .‬مدیر و مجری طرح ششــمین دوره ممیزی امالک‬ ‫شــهر اظهار کرد‪ :‬در قسمت ستاد اجرایی الیه های نظارتی که‬ ‫تیم ویژه ‪ 16‬نفره است‪ ،‬دیده شده و مواردی که مدیر پهنه تیم‬ ‫ممیزی احتمال اشکال در انها را می بینند‪ ،‬دوباره راستی ازمایی‬ ‫می شــود‪ .‬در کنار این تیم‪ ،‬تیم بازبینی ممیزی مجدد در ستاد‬ ‫عالی پیش بینی شــده است که عموما از کارکنان اموزش دیده‬ ‫سازمان بازرسی و حراست هستند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه خوب 453

روزنامه خوب 453

شماره : 453
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه خوب 452

روزنامه خوب 452

شماره : 452
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه خوب 451

روزنامه خوب 451

شماره : 451
تاریخ : 1399/12/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!