روزنامه خوب شماره 395 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 395

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 395

روزنامه خوب شماره 395

‫‪3‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫دشمن از نرسیدن‬ ‫به هدف خود در توقف اقتصاد‬ ‫ایران عصبانی است‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 395‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 16‬ربیع الثانی‪ 2 |1442‬دسامبر‪2020‬‬ ‫تعطیلیهایکرونایی‬ ‫ادامهمییابد؟‬ ‫سیرنزولیپذیرشبیمارستانیبیمارانکرونادرتهران‬ ‫توز یع واکسن‬ ‫کرونای ایرانی‬ ‫از خرداد ‪1400‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫بنگاه هایامالکنباید‬ ‫مرجعگزارشقیمتمسکنباشند‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫علیرضا ماهیار‪ ،‬معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫احتمالاعطایکارتاعتباری‬ ‫سهام عدالت تا پایان اذرماه‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫مولدسازیدارایی ها؛‬ ‫درامدیپایداربرایکاهشکسریبودجه‬ ‫ماجرایوام‪ 50‬میلیونی‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫تولیدی ها چشم انتظار تدبیر دولت هستند‬ ‫صنعت پوشاک در مضیقه کرونا‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫کاهش‪ 9.8‬درصدینسبتتعدادچک های‬ ‫برگشتیبهمبادلهایدرمهرماه‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫تذکربهشهردارتهراننسبتبهتخریباثارتاریخیتهران؛‬ ‫شهردارنسبتبهتخریبهویتفرهنگی‬ ‫تهرانحساسنیست‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫ایا اچ ای وی مثبت ها به کرونا‬ ‫مبتالمی شوند؟‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ردیابی تلفن همراه کرونا مثبتها‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫ایجاداختاللدر«بلوغجنسی»‬ ‫بهدلیلتغذیهنامناسب!‬ ‫به رغم ابالغ شورای شهر به شهرداری‬ ‫چراتابلویخیاباناستادشجریان‬ ‫نصب نمی شود؟‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫واکنشهاشمیبهشائبهتراکمفروشیبه‬ ‫تامیناجتماعیبرایحلمشکلاوراق‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ‪:‬‬ ‫کفخیابان هایایرانپولریخته؛‬ ‫گرفتارکارگزارانبی سواد‪،‬بی برنامه‪،‬‬ ‫بی عرضهوبعض ًامفسدهستیم‬ ‫صفحه‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬بنگاه های امالک نباید مرجع گزارش قیمت مسکن باشند‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫گزارش‬ ‫مصوبه پرداخت حقوق‬ ‫پزشکان عمومی در بالتکلیفی‬ ‫رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت‪ :‬در دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی شاهد هستیم که شرکت های طرف قرارداد دانشگاه ها‬ ‫نسبت به تامین نیروی پزشکی با حداقل حق الزحمه به شیوه ای‬ ‫زننده و فاجعه بار اقدام می کنند و دانشگاه ها هم از کنار این قضیه‬ ‫به راحتی عبور می کنند‪ .‬عباس کامیابی رئیس انجمن پزشکان‬ ‫عمومی ایــران درخصوص موضوع « ضــرورت اجرای مصوبه‬ ‫پرداخت حقوق پزشکان عمومی» اظهار داشت‪ :‬مشکل پایه ای در‬ ‫این خصوص نبود جایگاه صنفی و حرفه ای در خور برای پزشکان‬ ‫عمومی اســت‪ .‬اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع‬ ‫البته با اصالح برنامه های پیاده شــده در کشور راه اساسی برای‬ ‫اصالح نظام سالمت کشور و به تبع ان بهبود وضعیت حرفه ای‬ ‫همکاران پزشک عمومی اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما در وضعیت‬ ‫موجود و در غیاب برنامه جامع پزشک خانواده‪ ،‬شاهد هستیم که‬ ‫روز به روز صالحیت پزشکان عمومی محدودتر و میزان دریافتی‬ ‫انان متناسب با تورم و هزینه ها افزایش نمی یابد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوص‪۴۶‬درصد کمتر‬ ‫از قیمت تمام شده است به عبارتی فعالیت در بخش خصوصی‬ ‫اضرار به خود است و به خاطر همین است که مطب های همکاران‬ ‫رو به تعطیلی است و ضمنا شرایط پرداخت ها و امنیت شغلی در‬ ‫موسسات خصوصی و دولتی هم رضایت بخش نیست‪ .‬بایستی‬ ‫نگاه سازمان های بیمه گر نسبت به مقوله تعرفه پزشکان عمومی‬ ‫به خصوص افزایش سهم پزشکان عمومی از هزینه های سالمت‬ ‫و نیز سهم سازمان های بیمه گر تغییری بنیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫کامیابی افزود‪ :‬پزشکان عمومی در طرح تحول نظام سالمت که‬ ‫از دوره وزارت قبل شــروع و ادامه دارد بر خالف سایر پزشکان و‬ ‫پرستاران منفعت خاصی نداشتند و بارها این موضوع به وزارت‬ ‫بهداشت تذکر داده شد و به رغم وعده ها تغییر چندانی ایجاد‬ ‫نشد‪ .‬ضمن اینکه با حضور متخصصین طب اورژانس عرصه بر‬ ‫پزشکان عمومی شــاغل در اورژانس ها تنگ تر شد‪ .‬توجه ویژه‬ ‫به پزشــکان شاغل در اورژانس های کشور به لحاظ پرداخت ها‬ ‫و جایگاه شغلی و همچنین پرداخت سختی کار و اجرای قانون‬ ‫بهره وری که متاسفانه همچنان معطل مانده است مستلزم توجه‬ ‫ویژه وزارت بهداشــت اســت‪ .‬رئیس انجمن پزشکان عمومی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای پزشکان شاغل در موسسات و درمانگاه های‬ ‫خصوصی نیز وضعیت چندان مناســب نیست و این به لحاظ‬ ‫نبود حق الزحمه قانونی و قابل نظارت از ســوی مراجع مربوطه‬ ‫هست‪ .‬اگر چه شورای عالی نظام پزشکی طی دو مرحله نسبت به‬ ‫تصویب حق الزحمه پزشکان اقدام کرده است که اخرین ان ما به‬ ‫ازای هر ساعت ‪ ۳‬و نیم برابر نرخ ویزیت بخش خصوصی به اضافه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از کارانه است اما به ندرت این مصوبه اجرا شده است و‬ ‫متولیان بخش خصوصی نیز از این مصوبه تمکین نکرده و سازمان‬ ‫نظام پزشــکی در تثبیت این مصوبه از طریق مجاری قانونی و‬ ‫سپس برخورد انتظامی با متخلفین اقدام موثری انجام نداده است‪.‬‬ ‫حتی شاهد قراردادهایی هستیم که ضوابط قانونی از جمله بیمه‬ ‫همکاران در انها رعایت نمی شود‪ .‬در حال حاضر بدترین وضعیت‬ ‫را در دانشگاه های علوم پزشکی شاهد هستیم که شرکت های‬ ‫طرف قرارداد دانشگاه ها نسبت به تامین نیروی پزشکی با حداقل‬ ‫حق الزحمه به شیوه ای زننده و فاجعه بار اقدام می کنند و دانشگاه‬ ‫ها هم از کنار این قضیه به راحتی عبور می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در دوران همه گیر کرونا شاهد بودیم که همکاران پزشک عمومی‬ ‫با جانفشانی و مسوولیت پذیری بسیار باالیی خال های موجود‬ ‫را پر کرده و در بخش ســرپایی و اورژانس ها و حتی بخشهای‬ ‫بستری بی مهابا خدمت کردند و بیشترین شهدای سالمت را‬ ‫نیز داشتیم‪ .‬اما جالب بود که شهدای بخش خصوصی به عنوان‬ ‫شهید خدمت شناخته نشدند‪ .‬پرداخت های حق الزحمه کرونا نیز‬ ‫در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی شرم اور بود هر چند که‬ ‫خدمت پزشــکان عمومی بر اساس وظیفه و سوگند پزشکی و‬ ‫نوع دوستی بود اما کم لطفی و بی توجهی مسوولین نسبت به‬ ‫این همکاران خدوم بی اعتمادی و شکاف بین پزشکان عمومی‬ ‫و مسوولین را روز به روز بیشتر می کند‪ .‬رئیس انجمن پزشکان‬ ‫عمومی توضیح داد‪ :‬انجمن پزشکان عمومی ایران نقش اصلی و‬ ‫محوری برای تعیین حق الزحمه بخش خصوصی و تصویب ان‬ ‫در شورای عالی نظام پزشکی داشته است اما ضمانت اجرایی این‬ ‫مصوبه نیازمند اقداماتی حقوقی از سوی سازمان نظام پزشکی‬ ‫است و انجمن بارها امادگی خود را برای همکاری در این زمینه‬ ‫اعالم کرده است و می کند‪ .‬در مورد اعمال مزایای مربوط به قانون‬ ‫بهره وری نیز مصوبه ای از دیوان عدالت اداری داشتیم که شمول‬ ‫مزایای ان بایستی پزشکان عمومی را نیز در برگیرد و با گذشت‬ ‫زمان زیادی هنوز در معاونت درمان وزارت بهداشت معطل مانده‬ ‫است‪ .‬در مورد سختی کار پزشکان اورژانس نیز اقداماتی انجام‬ ‫شده است که منتظر نتیجه بخشی ان در معاونت توسعه وزارت‬ ‫بهداشتهستیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان “انتشار قیمت مسکن غیرواقعی جامعه را ملتهب می کند”‪ ،‬گفت ‪ :‬وزارت راه در حال برنامه ریزی برای انتشار قیمت واقعی مسکن در کشور است‪ .‬محمد اسالمی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که دلیل عدم انتشار تحوالت بازار مسکن و قیمت ها در این بخش توسط وزارت راه و شهرسازی چیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار مربوط به قیمت مسکن را بانک مرکزی اعالم می کند‪ ،‬سیستم دفتر‬ ‫اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی امار را دریافت و انرا منتشر می کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به این دفتر اعالم کردیم که وزارت راه و شهرسازی مسئول مسکن است و بایستی کد رهگیری را‬ ‫فعال کنیم که این کار را انجام داده ایم وقایع اتفاقیه را مالک قرار دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬یعنی معامالت انجام شده در بازار مسکن را مالک ‪-‬انتشار گزارش‪ -‬نه بر اساس مفروضات از یک نمونه اماری محدود‪ .‬وقتی‬ ‫نمونه اماری و جامعه اماری محدود است نمی توانیم بگوییم که این تحلیل درست است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬باید ببینیم در هر منطقه ای چند معامله صورت گرفته و اینها را با کد رهگیری معتبر‬ ‫بشماریم نه مراجعه به بنگاه های امالک و پرسیدن این سئوال که مسکن متری چند است! اسالمی یاداور شد‪ :‬این قیمت ها هیجانی است و جامعه را ملتهب می کند‪ ،‬ان چیزی که واقع شده مالک کار باشد‪.‬‬ ‫تولیدی هاچشم انتظارتدبیردولتهستند‬ ‫صنعت پوشاک در مضیقه کرونا‬ ‫تولیدی های پوشــاک کشور به دلیل تعطیلی گاه و بیگاه و فقدان حمایت دولت در دوران شیوع کرونا‪،‬‬ ‫یا مجبور به تعدیل نیرو شده اند و یا اینکه به طور کلی کارگاه را تعطیل کرده اند‪ .‬پس از شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬بخش های مختلف اقتصاد کشور با چالش های عمده ای مواجه شد؛ این مساله در کنار عدم برنامه‬ ‫ریزی دقیق دولت برای حمایت از فعاالن اقتصادی به ویژه بخش تولید موجب شد‪ ،‬بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی مجبور به کاهش ظرفیت تولید و اخراج کارگران خود شــوند‪ .‬صنعت پوشــاک یکی از صنایعی‬ ‫است که ضربه زیادی را از شیوع کرونا و بی تدبیری دولت خورد؛ تعطیالت و قرنطینه سال گذشته که در‬ ‫نزدیکی ایام نوروز بود موجب شد که صنعت پوشاک طالیی ترین ایام سال را برای فروش از دست بدهد و‬ ‫بخش عمده پوشاک تولید شده برای ایام نوروز‪ ،‬روی دست تولیدکننده و فروشنده بماند و ضرر هنگفتی‬ ‫به این بخش وارد شود؛ در ادامه نیز عدم حمایت کافی دولت چالش های این صنعت را دو چندان کرد‪.‬‬ ‫با نزدیک شــدن به ایام ســرد و البته پایانی امسال نیز‪ ،‬دوباره دولت بدون برنامه ریزی اقدام به تعطیلی‬ ‫بخش های مختلف کرد که موجب شــد صنعت پوشــاک ضربه دوم را بخورد‪ .‬انطور که فعاالن صنعت‬ ‫پوشــاک میگویند اینکه دولت با پرداخت وام هایی با نرخ سود ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬درصد در پی کمک به کارگاه ها‬ ‫بود‪ ،‬به هیچ وجه نتوانست مثمرثمر باشد حال این بار که مشخص نیست قرار است دولت چه کمکی به‬ ‫کارگاه ها کند‪ .‬تولیدکنندگان پوشاک به ویژه تولیدی های کوچک نقش موثری در اشتغال کشور دارند‪،‬‬ ‫اما حال به قدری دچار مضیقه شده اند که مجبور به تعدیل نیروهای خود هستند چراکه این دست وام ها‬ ‫نمی تواند حتی به پرداخت حقوق کارگر کمکی کند چه برســد که توقع داشته باشیم توان تولیدکننده‬ ‫برای حفظ ظرفیت تولید‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬از سویی دیگر نیز‪ ،‬مواد اولیه پوشاک به قدری گران و کمیاب شده‬ ‫که تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت محصول نهایی خود شــده اند؛ ان هم در شرایطی که قدرت‬ ‫خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫قیمت تمام شده محصول ‪ ۲‬برابر پارسال شده است‬ ‫در این رابطه امین شهسواری تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه مواد اولیه تولید پوشاک چند برابر شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اوایل ســال کش قیطونی را کیلویی ‪ ۶۵‬هزار تومان می خریدیم اما در حال حاضر همین‬ ‫محصول را ‪ ۲۵۰‬هزار تومان می خریم و نکته جالب اینکه به دلیل افزایش تولید ماســک‪ ،‬کش قیطون‬ ‫حتی با این قیمت هم کمیاب شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین پارچه از اول سال تاکنون ‪ ۵۰‬درصد رشد‬ ‫قیمت داشته است‪ .‬پارچه دورس را دو ماه پیش کیلویی ‪ ۱۳۵‬هزار تومان خریدیم که هم اکنون قیمت‬ ‫این محصول به ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت دکمه و زیپ که هر هفته افزایش می یابد؛ به عنوان‬ ‫مثال زیپ را هزار تومان می خریدیم که االن به ‪ ۸‬هزار تومان رسیده است‪ .‬در واقع با توجه به اینکه واردات‬ ‫انجام نمی شود و تمهیداتی برای جهش تولید در این بخش صورت نگرفته‪ ،‬مواد اولیه پوشاک کم شده و‬ ‫قیمت ها باال رفته است‪ .‬این تولیدکننده پوشاک گفت‪ :‬به طور کلی قیمت تمام شده یک محصول نسبت‬ ‫به پارسال تقریباً ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مساعدتی به بخش پوشاک نشد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سویی دیگر بعد از شیوع کرونا و بسته شدن مرزها‪ ،‬کسانی که از ترکیه چه در قالب قاچاق‬ ‫و چه در قالب های دیگر جنس می اوردند‪ ،‬به سمت تولید کردن امدند؛ کار تولیدی ها بیشتر شد تا این‬ ‫اواخر که اوضاع کرونا تشدید شد و شاهد تعطیلی گاه به گاه پاساژها بودیم که موجب شد کار تولیدی ها‬ ‫افت کند‪ .‬وضعیت اقتصادی و تعطیلی کارگاه ها در صنعت پوشاک به حدی رسیده که وقتی ما اگهی برای‬ ‫کار می دهیم‪ ،‬خیاط های حرفه ای با ســابقه از سراسر کشور برای گرفتن کار به ما زنگ می زنند و حتی‬ ‫ال از اصفهان ک ً‬ ‫می گویند حاضریم برای کار کردن مث ً‬ ‫ال به کرج نقل مکان کنیم‪ .‬این تولیدکننده پوشاک‬ ‫گفــت‪ :‬حقوق کارگر را از فــروش روزانه می دهیم و وقتی بدون تدبیر اقدام به تعطیلی صنوف می کنند‪،‬‬ ‫کارفرما از کجا پول تهیه کند که حقوق کارگر را بدهد؟ ما به هیچ وجه نمی خواهیم که کارگران خود را‬ ‫اخراج کنیم‪ .‬بسته شدن مراکز فروش و یا حتی کم کردن ساعت کار‪ ،‬ضربه بزرگی به تولیدی ها میزند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به تمام کشور محصول ارسال می کنیم از این رو به وضوح کاهش فروش را به ویژه در مراکز‬ ‫استان ها شاهد هستیم؛ فروش در مراکز استان ها‪ ،‬مثل اهواز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬تهران و ‪ ...‬بسیار کاهش یافته اما از‬ ‫ان طرف در شهرهای کوچک مثل بهشهر‪ ،‬شاهین شوهر‪ ،‬رامسر و‪ ...‬فروش خوب است و ان هم به این‬ ‫دلیل است که قیمت کاالها در مراکز استان ها بسیار باالتر است و مردم تمایلی به خرید پوشاک ندارند‪.‬‬ ‫همین امر زمینه ورشکستگی واحدهای تولیدی و فروشندگان را فراهم می کند‪ .‬این تولیدکننده پوشاک‬ ‫با بیان اینکه صنعت پوشاک در بدترین شرایط ممکن قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت پوشاک جزو مشاغل اسیب‬ ‫دیده از کروناست اما با این حال مساعدتی به این بخش نشده است و حتی برای مالیات نیز قرار نیست‬ ‫کمکی شود‪.‬‬ ‫ریزش کارگر و کاهش سوددهی در بخش پوشاک‬ ‫مهدی رهبری‪ ،‬نایب رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه تولیدکننده‬ ‫پوشاک بیشترین ضرر را کرده است‪ ،‬گفته بود‪ :‬نرخ مواد اولیه پوشاک نسبت به دو سال پیش چهار برابر‬ ‫افزایش یافته است همچنین نرخ ماشین االت تولید پوشاک نیز به دلیل نرخ ارز رشد چهار برابری داشته‬ ‫اســت‪ .‬این دو موضوع توان تولیدکنندگان پوشاک را تضعیف کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬توان تولیدکننده‬ ‫پوشــاک برای تهیه ماشین االت‪ ،‬به روزاوری‪ ،‬تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه و ضروری به یک چهارم‬ ‫رسیده است‪ .‬سرمایه در گردش تولیدکنندگان مکفی نیست که بتوانند با ظرفیت دو سال پیش کار کنند‪.‬‬ ‫رهبری گفت‪ :‬در نتیجه شــاهد ریزش کارگر‪ ،‬ریزش تولید و کاهش ســوددهی در حوزه تولید پوشاک‬ ‫هستیم‪ .‬این فعال صنایع پوشاک گفت‪ :‬طی چهل سال گذشته وزارت صمت عزمی برای خودکفا کردن‬ ‫تولید پوشاک نداشته است‪ .‬وزارتخانه حتی برای تولید سوزن‪ ،‬نخ و ملزوماتی همچون زیپ و دکمه هیچ‬ ‫اقدامی نکرده است‪ .‬در واقع ابتدایی ترین نیاز صنعت پوشاک هم وارداتی بوده و در کشور تولید نمی شود‪.‬‬ ‫مولدسازی دارایی ها؛ درامدی پایدار برای کاهش کسری بودجه‬ ‫دولت ‪ ۷‬میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که در صورت مولد کردن‬ ‫یک درصد از ان می تواند درامد قابل توجهی را تامین کند اما در سال‬ ‫‪ ۹۹‬تنها حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومــان از دارایی های دولت به فروش‬ ‫رفت‪ .‬ارزش اموالی و دارایی های دولت به گفته رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬حدود ‪ ۷‬میلیون میلیارد تومان‪ ،‬براورد می شود مولدسازی‬ ‫دارایی ها از جمله اقداماتی است که توانایی افزایش درامدهای دولت‬ ‫به صورت پایدار و بدون رشــد نقدینگی را دارد اما تاکنون در بودجه‬ ‫سالیانه کشور توجه ویژه ای به ان نشده است‪ .‬البته به صورت صوری و‬ ‫بر روی کاغذ عناوینی مطرح می شود اما هنوز دولت به صورت عملیاتی‬ ‫تن به اجرای ان نداده اســت‪ .‬یکی از دالیل مهم ان وابستگی شدید‬ ‫سازمان ها به اموالشان است‪ .‬به طور معمول سازمان ها اموال خود را جزو‬ ‫دارایی های الینفک شان می دانند و به این سادگی ها حاضر نیستند که‬ ‫ان را از دست بدهند‪ .‬حجم باالی دارایی های دولت خود گواهی بر این‬ ‫مدعاست که در شرایط کسری بودجه‪ ،‬توجه به ان در کنار اصالحات‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬می تواند با ســاخت درامدی پایدار‪ ،‬نقش موثری برای‬ ‫جایگزینی فروش نفت باشد‪ .‬کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت‬ ‫توجه به مولدســازی دارایی ها می توان در ســال اول ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این محل درامد پایدار برای دولت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫درامد حداقل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی مولدسازی‬ ‫دارایی ها در سال اول‬ ‫محمد حســین معماریان‪ ،‬کارشــناس اقتصادی معتقد اســت‪ ،‬در‬ ‫پژوهش هایی که در سال گذشته انجام شده مولد سازی دارایی های‬ ‫دولت در ســال اول در مجموع ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیون تومان درامد‬ ‫برای دولت خواهد داشت که اگر تمام این موارد را امسال دو برابر در‬ ‫نظر بگیریم حداقل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان درامد خواهد داشت‪.‬‬ ‫حتی یک مولدسازی دارایی انجام نشده است‬ ‫البته مولدسازی اقدامی است که نتیجه ان در بلند مدت رفته رفته‬ ‫بیشتر می شود و نباید انتظار بی جایی از ان داشت بلکه باید نتیجه‬ ‫اصلی ان را با صبوری در سال های بعدی متوجه شد‪ .‬علی سعدوندی‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی درباره مولد سازی دارایی ها‪ ،‬می گوید‪ :‬تا به حال‬ ‫حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر‬ ‫قانونی و اداری ان فراهم نیست! چگونه در این حال می توان ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ .‬ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می شود که تنها‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬کارمند مولد سازی دارایی ها دارد!‬ ‫نوبخت‪ :‬بخشی از بودجه ‪ ۹۹‬با مولدسازی دارایی ها دولت‬ ‫تامینشد!‬ ‫مولدســازی دارایی های دولت در سالیان اخیر به زبان مسئولین‬ ‫امده و در قانون بودجه نیز لحاظ شــده است اما کیفیت قانون و‬ ‫اجرای ان با اما و اگرهایی مواجه بوده اســت‪ .‬محمد باقر نوبخت‬ ‫در زمان بستن بودجه سال ‪ ،۹۹‬اذعان کرد‪ :‬بخشی از درامدهایی‬ ‫که جایگزین نفت می شود مرتبط با مولدسازی دارایی های دولت‬ ‫است که در این زمینه هم می توانیم انچه از نفت کاهش می یابد‬ ‫و معطوف به طرح های عمرانی می شــود‪ ،‬برای هزینه های جاری‬ ‫بتوانیم از این منابع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مولد سازی دارایی ها به معنای بهره برداری از دارایی های‬ ‫دولت است نه فروش ان‬ ‫مولد سازی دارایی ها به معنای فروش دارایی های دولت نیست بلکه‬ ‫به معنای بهره برداری از دارایی های دولت است در مولد سازی ممکن‬ ‫است بخشی از دارایی دولت برای تقویت بخش دیگر به فروش برسد‬ ‫اما اصل بر اســتفاده پایدار از دارایی های دولت است‪ .‬برای این کار‬ ‫پروژه های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی تعریف شده است‬ ‫اما همت الزم برای اجرای ان دیده نمی شود‪ .‬به عنوان نمونه یکی از‬ ‫اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد مولد سازی زمین های‬ ‫دولت به ایــن صورت که زمین بازی برد ‪ -‬بردی بین مردم‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و دولت ایجاد می شود و بخش خصوصی با ساخت و ساز‬ ‫در زمین های دولتی با مدل درامدی خاصی زمین های بالاستفاده‬ ‫ســازمان ها را مولد کند‪ .‬این در حالی اســت که دولت به بدترین و‬ ‫راحت ترین شــکل ان‪ ،‬یعنی فروش دارایی ها این کار را انجام داد‪.‬‬ ‫مهدی موحدی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است‪ ،‬فروش‬ ‫اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه ‪ ۹۸‬به میزان حدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی شــد که بخش عمده ان محقق نشد؛ با‬ ‫این حال دولت برای سال ‪ ۹۹‬در این بخش درامد ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی پیش بینی کرد که تنها ‪ ۱.۷‬درصد از محل فروش اموال در ‪۷‬‬ ‫ماهه ابتدایی امسال محقق شد؛ در واقع عم ً‬ ‫ال دارایی ها را می فروشیم‬ ‫زیرا قابلیت مولدسازی را نداریم‪ .‬همانگونه که اشاره شد‪ ،‬مولدسازی‬ ‫دارایی های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی ها نیســت‪.‬‬ ‫کشور سوئد از سال ‪ ۱۹۹۸‬به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا‬ ‫را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت‪ ،‬فروش اموال‬ ‫و دارایی ها و امالک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد‪ .‬اما در دوره‬ ‫دوم دولت راستگرای سوئد مولدسازی و ارزش افرینی از دارایی ها و‬ ‫امالک‪ ،‬جای فروش انها را گرفت‪ .‬با این حال درامد دولت در دوره‬ ‫دوم سه برابر دهه ‪ ۹۰‬میالدی دولت سوئد بود‪ .‬مولد سازی لزوماً به‬ ‫معنی فروش دارایی ها نیست‪.‬‬ ‫تنها ‪ ۱.۷‬درصد با فروش اموال‬ ‫در ‪ ۷‬ماهه ابتدایی سال ‪ ۹۹‬محقق شد‬ ‫در بودجه ‪ ،۹۹‬مبلــغ ‪ ۴۹,۵۴۶‬میلیارد تومان برای منبع «فروش‬ ‫دارایی های منقول و غیر منقول» پیش بینی شــده بود در حالی‬ ‫که بررســی گزارش منابع و مصارف ‪ ۷‬ماهه دولت در ســال ‪۹۹‬‬ ‫نشــان می دهد که تنها ‪ ۴۷۷‬میلیارد تومــان از محل فروش این‬ ‫دارایی ها تامین شــده است به عبارتی تنها ‪ ۱.۷‬درصد منابع دیده‬ ‫شده از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت در سال ‪،۹۹‬‬ ‫کســب شده است‪ .‬برای بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نیز پیش بینی می شود بار‬ ‫دیگر مولدسازی دارایی ها دیده شود‪ ،‬محمد باقر نوبخت اخیرا ً در‬ ‫جلسه ســتاد بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دو پیشنهاد را برای مدیریت دخل و‬ ‫خرج دولت در سال اینده ارائه کرد که در ستاد اقتصادی دولت نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪ .‬نخست افزایش درامدها از محل درامدهای‬ ‫مالیاتی و مولد ســازی دارایی ها و دوم مدیریت هزینه ها از طریق‬ ‫بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد‪.‬‬ ‫ازمون سخت دولت و مجلس برای بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مولدســازی دارایی ها از اقداماتی اســت که نیــاز به هماهنگی‬ ‫دستگاه های پرشمار دولتی دارد و به جهت درگیری ذینفعان زیاد‬ ‫در ان‪ ،‬کاری بســیار سخت به نظر می رسد اما دولت برای تامین‬ ‫بودجه غیر تورم زا چاره ای جز حرکت به سمت درامدهای پایدار‬ ‫ندارد‪ .‬امســال را به جهت کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬شاید بتوان به‬ ‫عنوان فرصتی طالیی برای اعمال اصالحات ســاختاری در بودجه‬ ‫نام برد اگر این فرصت از دســت برود مشــخص نیست ایا روزی‬ ‫می توان دوباره به این اصالحات جراحی گونه تن داد یا خیر بنابراین‬ ‫امید است دولت و مجلس با همدلی و همفکری این فرصت طالیی‬ ‫را غنیمت شــمارند و مانند ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ،۹۹‬بودجه سالیانه را با‬ ‫درامدهای موهومی و یا غیر پایدار‪ ،‬در ظاهر تراز نکنند که در اجرا‬ ‫با کســری های سنگین مواجه شوند و این کسری بودجه در قالب‬ ‫تورم های شدید بر سفره معیشت مردم سایه اندازد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬دانش هسته ای ترورشدنی نیست و مردم هم نه تنها تحت تاثیر اقدام دشمن قرار نگرفتند‪ ،‬بلکه هوشمندتر و متحدتر نسبت به منافع ملی و در برابر دشمنان ملت شده اند‪ .‬علی ربیعی‬ ‫سخنگوی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران‪ ،‬با تسلیت شهادت شهید محسن فخری زاده گفت‪ :‬دانش هسته ای ترورشدنی نیست و مردم هم نه تنها تحت تاثیر اقدام دشمن قرار نگرفتند‪ ،‬بلکه‬ ‫هوشمندتر و متحدتر نسبت به منافع ملی و در برابر دشمنان ملت شده اند‪ .‬وی‪ ،‬ترو شهید فخری زاده را اقدامی کامال حساب شده برای دست یابی به چند هدف دانست و گفت‪ :‬یک هدف ان ها بهم زدن‬ ‫ارامش روانی و ناامید کردن مردم از دست یابی به پیروزی در به عقب راندن فشار حداکثری بود‪ .‬سخنگوی دولت بیان داشت‪ :‬بر خالف انچه در رسانه های خارجی مطرح شده؛ در این مورد خاص‪ ،‬سازمان های‬ ‫جاسوسی و تروریستی زیر پوشش ما قرار داشتند‪ ،‬محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود‪ ،‬با کمی دقت و رعایت پروتکل های حفاظتی می توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬برهم زدن‬ ‫امنیت منطقه و مسدود کردن روزنه های صلح و ارامش و بهم خوردن فضای امنیت جهانی با توجه به تغییرات پیش رو که فرصتی برای احقاق حقوق ملت ایران فراهم می اورد‪ ،‬از دیگر اهداف این ترور بود‪.‬‬ ‫الزامات جدید مجلس برای توسعه فعالیت هسته ای ایران‬ ‫قالیباف‪ :‬مجلس به دشمن پیغام داد که بازی یک طرفه پایان یافته است‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نخستین واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده‪ ،‬روز یکشنبه هفته جاری با‬ ‫دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت موافقت کردند؛ در نشست سه شنبه (‪11‬‬ ‫اذر ماه) هم کلیات و بخشی از جزئیات این طرح با ‪ 251‬رای به تصویب نمایندگان رسید؛ قرار است بعد از ظهر‬ ‫دیروز با ادامه بررسی جزئیات‪ ،‬تصویب این طرح به اتمام برسد‪ .‬در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای‬ ‫لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با ماده ‪ 1‬ان موافقت کردند‪ .‬در جریان بررسی این ماده؛ حسینعلی حاجی‬ ‫دلیگانی پیشنهاد افزودن عبارت «جهت مسائل صلح امیز» پس از عبارت «تصویب این قانون» را مطرح کرد که‬ ‫نمایندگان این پیشنهاد را با ‪ 144‬رای موافق‪ ،‬به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫غنی سازی‪ 20‬درصد اورانیوم و افزایش ساالنه‪ 500‬کیلوگرم ظرفیت تولید‬ ‫براساس ماده ‪ 1‬اصالح شده طرح مذکور؛ در راستای تامین شروط ‪ 9‬گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق‬ ‫هسته ای ‪ ،‬سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بالفاصله پس از تصویب این قانون‪ ،‬جهت مسائل صلح امیز نسبت‬ ‫به تولید اورانیوم با غنای ‪20‬درصد اقدام و ساالنه به میزان حداقل ‪ 120‬کیلوگرم ان را در داخل کشور ذخیره کند‬ ‫و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح امیز به اورانیوم با غنای باالی ‪ 20‬درصد را به‬ ‫طور کامل و بدون تاخیر تامین کند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 2‬این طرح مصوب شد‪ :‬در اجرای بند ‪ 3‬قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران مصوب‬ ‫‪ 1394‬و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی‪ ،‬سازمان انرژی اتمی ایران‪ ،‬مکلف است بالفاصله‬ ‫پس از تصویب این قانون‪ ،‬ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از‬ ‫مصارف صلح امیز کشور را‪ ،‬به میزان ماهانه حداقل ‪ 500‬کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد‬ ‫غنی شده در کشور اقدام نماید‪ .‬بر مبنای ماده ‪ 3‬مقرر شد برای تحقق هدف مندرج در ماده ‪ ،۲‬سازمان انرژی اتمی‬ ‫موظف است ظرف مدت ‪ ۳‬ماه عملیات نصب‪ ،‬تزریق گاز‪ ،‬غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب‪،‬‬ ‫با حداقل‪ ۱۰۰۰‬عدد ماشین‪ ۲m-IR‬در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز اغاز کند‪ .‬همچنین‬ ‫سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی‪ ،‬هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های‬ ‫‪ ۶-IR‬را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ‪ ۱۶۴‬ماشین از‬ ‫این نوع اغاز نموده و ان را تا انتهای سال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۱۰۰۰‬ماشین توسعه بدهد‪ .‬همچنین در تبصره این ماده ذکر‬ ‫شده است‪ :‬سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های ذکرشده‪،‬‬ ‫استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید‪ .‬در ماده‪ 4‬این طرح سازمان انرژی اتمی مکلف شد نسبت‬ ‫به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ‪ 5‬ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند‪.‬‬ ‫ماده ‪ 5‬مصوب این طرح سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کرد‪ ،‬در راستای بند ‪ 4‬قانون اقدام متناسب و متقابل‬ ‫دولت جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ‪ 40‬مگاواتی‬ ‫اب ســنگین اراک‪ ،‬نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) اب سنگین ‪ 40‬مگاواتی جدید با هدف تولید‬ ‫همسان های پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را‬ ‫ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند‪ .‬بر اساس ماده ‪ 6‬مصوب‪ ،‬دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته ای‬ ‫در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فراورده های‬ ‫نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش‪ ،‬یک ماه پس از تصویب این قانون‪ ،‬اجرای داوطلبانه‬ ‫سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند‪.‬‬ ‫دو هدف طرح اقدام راهبردی؛ توسعه صنعت هسته ای و هزینه مند شدن تحریم برای دشمن‬ ‫در ابتدای بررسی کلیات این طرح در مجلس‪ ،‬ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس شورای اسالمی توضیح داد‪ :‬طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران چند هدف‬ ‫را دنبال می کند که هدف اول باز شدن قفل هایی است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده و احیای این برنامه‬ ‫پیگیری هدف های شهدایی مانند شهید فخری زاده‪ ،‬شهید شهریاری و سایر شهدای هسته ای کشور است که برای‬ ‫پیشرفت و توسعه کشورمان جانشان را فدا کردند‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد که بعد از تصویب این طرح صنعت‬ ‫هسته ای کشور تقویت شده و توسعه پیدا کند و روند ان سرعت داشته باشد‪ .‬سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس‬ ‫درباره هدف دوم این طرح خاطرنشان کرد‪ :‬مقابله با تحریم هایی که از سوی کشورهای غربی به جمهوری اسالمی‬ ‫اعمال می شود دیگر هدف این طرح است که باید این اقدام انان را هزینه مند کنیم؛ تحریم علیه ملت ایران رفتاری‬ ‫بی هزینه ای نخواهد بود ضمن اینکه تغییر محاسبات دشمنان هدف طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است و‬ ‫بایستی به نحوی پیش برویم که نه فقط اعمال تحریم را برای انها هزینه مند کنیم بلکه تخریب امنیت مردم و کشتن‬ ‫شهدای دانشمندمان و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع رفتار بی هزینه ای نخواهد بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دشمنان فکر‬ ‫نکنند که اگر دست به اقدام تروریستی بزنند بدون پاسخ خواهند بود بخشی از پاسخ مجازات قطعی انها در خارج‬ ‫از این مجلس و در دستگاه های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد که البته این مطالبه مجلس است اما وظیفه‬ ‫مجلس ان است که راه این شهدا برای احیای برنامه هسته ای و مسیر پیشرفت و توسعه کشور تقویت شود‪ .‬عمویی‬ ‫گفت‪ :‬برای این هدف ها طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران طراحی شده است و‬ ‫تالش می کنیم رفتار و محاسبه غلط دشمنان را که هزینه هایی برای تامین زندگی مردم با اعمال تحریم ها تحمیل‬ ‫کرده اند بدون پاسخ بماند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬محاسبات غلط دشمن باید تغییر کند و مجلس می داند که با تمرکز بر‬ ‫ت برای بازرسی هایی که مبنایی ندارد و توازن در توافقات قبلی از بین رفته است و‬ ‫برنامه هسته ای و ایجاد محدودی ‬ ‫سوال در مورد مبنای این بازرسی ها وجود دارد که بایستی به این توازن و بی توازنی و عدم توازن پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫بعد از توضیحات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪ ،‬موافقان و مخالفان این طرح به بیان‬ ‫دیدگاه های خود پرداختند؛ مخالفان هم با ماهیت طرح مخالفتی نداشتند و فقط معتقد بودند که پیش از این نیز‬ ‫مصوباتی برای کاهش تعهدات برجامی وجود داشته که دولت در اجرای انها کوتاهی کرده و باید به جای طرح جدید‪،‬‬ ‫دولت ملزم به اجرای انها شود‪.‬‬ ‫توقفسانتریفیوژهاوتعطیلیکارخانه هامحصوالتبرجاماست‬ ‫کیوان مرادیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی هم در موافقت با این طرح با بیان اینکه نزدیک‬ ‫هشت سال است که کشور متوقف به بحث برجام و همچنین پروتکل الحاقی و تعهدات فراتر از سازمان است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قرار بود با برجام مشکالت اقتصادی ما را حل و اشتغال ایجاد شود‪ ،‬چرخ های سانتریفیوژها بچرخد و همزمان‬ ‫کارخانه ها هم بچرخند‪ ،‬وضع کارخانه ها را که همه شاهدیم سانتریفیوژها هم نچرخید و متوقف شد و حتی بخشی‬ ‫از انها نابود شد‪ ،‬اینها محصوالت برجام است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قرار بود در برجام مناسبات بانکی ما برقرار شود و پول‬ ‫نفت برگردد و همچنین امنیت شهروندان ما و به ویژه دانشمندانمان تامین شود؛ این ها از ابتدایی ترین انتظارات‬ ‫برجام بود‪ .‬مرادیان ادامه داد‪ :‬قرار بود اقتصاد ما شکوفا شود و در برجام حتی (به گفته رئیس جمهور) مشکل اب‬ ‫ما حل شود؛ البته ما که بعید می دانیم و می دانستیم که بشود‪ .‬به ما گفتند هر گونه انتقاد هم عامل اصلی به ثمر‬ ‫نرسیدن برجام است؛ به ما گفتند روزانه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر ضرر به واسطه تغییر در تصویب برجام خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬بگویید این ضررها چه شد؟ قرار بود این پول ها برگردد‪ ،‬چه شد؟ این نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬قرار بود ما در صادرات نفت مشکلی نداشته باشیم و تحریم های کشور به لحاظ تجارت برداشته شود تا‬ ‫تجار و بازرگانان ما بتوانند سهمی در بازارهای بین المللی ایفا کنند‪ .‬چه انتظار داشتیم و االن چه اتفاقی افتاده که‬ ‫اکنون در کشور فشار و تحریم حداکثری است؟ مرادیان بیان کرد‪ :‬گفتند سایه جنگ را از کشور قطع می کنند‪ .‬ایا‬ ‫در غیر برجام دشمن جرات ترور سردار سلیمانی ها و شهید فخری زاده ها را خواهد داشت؟ ایا جرات چنین کارهایی‬ ‫داشت؟ ایا به غیر پالس های غلطی و اشتباهی که مسئوالن ما به دشمن می دهند‪ ،‬چنین شهامتی می توانست به‬ ‫دشمن بدهد؟ وی اضافه کرد‪ :‬کشورهایی مانند پاکستان ترجیح می دهند و اعالم می کنند اگر ما نان خشک بخوریم‬ ‫از پیشرفت در حوزه هسته ای دست نمی کشیم و امروز به مرحله ای رسیده که امروز در مقابل دنیا قد علم می کند‬ ‫و کسی جرات زورگویی به ان ندارد اما در کشور ما که دانشمندان و اندیشمندان و چهره های شاخص بسیار داریم‬ ‫متاسفانه می بینیم که بی تدبیری برخی مسئوالن وادادگی غربزدگی و نگاه به خارج‪ ،‬کشور را با این همه چالش‬ ‫مواجه می کند‪ .‬مرادیان خاطرنشان کرد‪ :‬کسانی که روی ما فشار وارد می کنند را ببینید؛ مانند فرانسه‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫برق شان با صنعت هسته ای است‪ .‬همین ها بیشترین استفاده را دارند‪ .‬وی در خاتمه گفت‪ :‬ما با هر گونه دسترسی به‬ ‫مراکز علمی تحقیقاتی و مصاحبه با دانشمندانمان مخالف هستیم‪ .‬مهم ترین گام در طرح امروز است و در گام های‬ ‫بعدی باید این را تکمیل کنیم که موارد به سرعت انجام شود؛ ما اخرین فرصت ها را می دهیم و دولت موظف است‬ ‫زیر ساخت ها را ظرف این دو ماه فراهم کند و سازمان انرژی اتمی نیز مکلف خواهد شد‪.‬‬ ‫کدام عقلی قبول می کند که دشمن از مراکز مان جاسوسی داشته باشد‬ ‫محمد سبزی نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها‬ ‫و در موافقت با این طرح اظهار داشت‪ :‬امروز ما باید نشان دهیم که مجلس در راس امور است و باید نشان دهیم‬ ‫که نمایندگان انقالبی مدرس وار عمل می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح هم موافق شرع و قران و هم موافق مطالبات‬ ‫مردم و هم موافق عقل است؛ قران می فرماید اگر احساس می کنید که خیانت می کنند و اگر ترس از خیانت بود‬ ‫معاهده را به سمت انها پرتاب کنید؛ لذا باید مقابله به مثل شود‪ .‬سبزی بیان کرد‪ :‬من نمی دانم چرا امروز بعضی ها‬ ‫نوای مذاکره سر می دهند چرا اینقدر غرب زدگی؟ چقدر باید تجربه کنیم؟ مردم ما امروز مطالبه دارند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هیچگاه دشمنان راضی نخواهند شد؛ به کدام وعده خود عمل کردند؟ مگر نگفتید تحریم ها همه برداشته می‬ ‫شوند؟ اگر برداشته شد ما به همه تعهداتمان عمل کردیم‪ ،‬انها به چند تعهد خود عمل کردند؟ کدام عقلی قبول‬ ‫می کند که از همه مراکز مان بازرسی کنند و جاسوسی داشته باشند و دانشمندان هسته ای ما را به شهادت برسانند؟‬ ‫مگر این ها کم ثروت و ذخیره ای برای کشور هستند؟ اما ما باز هم به انها فرصت می دهیم که اگر بایدن امد امیدی‬ ‫هست‪ .‬نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬به حال برخی اقایانی که در مجلس یک نفرش هم‬ ‫زیاد است تاسف می خوریم‪ .‬چرا باید این حرف ها زده شود؟ لذا امروز با رای به این طرح ما باید همدل رهبر باشیم و‬ ‫دل داغدیدده مردم را شاد کنیم و مرحمی بر دل خدشه دار شده مردم باشیم و داغی بر دل اسرائیل بگذاریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬درست است که این طرح در جزئیات پیشنهاداتی باشد ما اصال نباید فرصت به دشمن بدهیم‪ .‬دشمن دشمن‬ ‫است چه ترامپ و چه بایدن‪.‬سبزی خاطرنشان کرد‪ :‬ما اگر می خواهیم والیت متداری خود را نشان دهیم باید این‬ ‫طرح به تصویب برسانیم‪.‬امروز نمایندگان مردم انقالبی و والیتمدار نشان می دهند که سرباز والیت هستند و خادم‬ ‫مردمند و با منافع مردم بازی نمی کنند و تودهنی به دهن استکبار جهانی خواهیم زد‪.‬‬ ‫کمالوندی‪:‬اجرایپروتکلالحاقیمشکلیدرروندغنی سازیایجادنمی کند‬ ‫بهروز کمالوندی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو با تحریم ها مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط سخت این گونه به نظر می رسد انچه که از همه سخت تر است حفظ و تقویت انسجام ملی‬ ‫است و ما امروز در شرایطی هستیم که دشمن از همه امکانات خود از جمله فشار اقتصادی‪ ،‬ترور و سیاست های‬ ‫شیطانی علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده می کند‪ .‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشت‪ :‬الزم است تا برای‬ ‫حفظ این انسجام‪ ،‬امید را در دل مردم تقویت کرد‪ .‬تزریق ناامیدی در جهت منافع کشور نیست و مایوس کردن‬ ‫مردم باعث می شود تا در زمین دشمن بازی کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از نقاط قوت کشور که می تواند مایه مباهات‪،‬‬ ‫افتخار و اقتدار باشد‪ ،‬صنعت هسته ای امروز شاداب و فعال کار خود را ادامه می دهد‪ .‬متاسفانه برخی افراد چه اگاهانه‬ ‫و چه نااگاهانه پیشرفت صنعت هسته ای را زیر سوال می برند و می گویند این صنعت نابود شده است‪ .‬کمالوندی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهترین دلیل نادرستی این ادعا همین طرح امروز است‪ .‬افتاب امد دلیل افتاب‪ .‬شما توقع دارید در یک‬ ‫مدت کوتاهی اقداماتی مثل نصب هزار سانتریفیوژ‪ IR6‬سازمان انرژی هسته ای انجام دهد‪ .‬بسیاری از انتظارات شما‬ ‫کارخانه اورانیوم فلزی و فعال کردن بسیاری از بخش ها دلیلی بر این است که انرژی هسته ای شاداب به کار خود‬ ‫ادامه می دهد‪ .‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشت‪ :‬احیای قلب راکتور اراک در دو ماه قابل انجام است‪ .‬قلب‬ ‫راکتوری که می گفتند در ان سیمان ریخته شده‪ ،‬قابل احیاست‪ .‬راکتوری که کامپوننت اصلی نداشت‪ ،‬مثل ماشین‬ ‫سوخت گذار‪ ،‬اتاق فرمان‪ ،‬پمپ های اصلی‪ ،‬پمپ های خنک کننده‪ ،‬مدار دوم و‪ ....‬وی افزود‪ :‬ما امروز این امکان را داریم‬ ‫که هم سانتریفیوژهای قدیم و هم سانتریفیوژهای جدید را نصب کنیم‪ .‬در حال حاضر ما ‪ 3800‬کیلو مواد داریم‪،‬‬ ‫که قبال این مقدار ‪ 11‬تن بوده که البته فاصله چندانی بین ‪ 4‬تن و ‪ 11‬تن نیست‪ .‬کمالوندی خاطرنشان کرد‪ :‬بعد از‬ ‫‪ 10‬سال ما حدود ‪ 2‬الی ‪ 3‬سال قبل کارخانه تبدیل را داشتیم که یو اچ اف تولید کرد‪ ،‬در حالی که این کارخانه ‪10‬‬ ‫سال بود که خوابیده بود‪ .‬در حوزه غنی سازی ما تیل هایی را که از انها استفاده نمی شد به کار بردیم و این کار‪ ،‬کار‬ ‫جدیدی بود که بتوانیم در حدود ‪ 30‬تن کیک زرد و مواد جدید داشته باشیم‪ .‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حوزه برق هسته ای در حال حاضر نیروگاه اول ما کامال توسط پرسنل ایرانی اداره می شود و دو نیروگاه‬ ‫جدید در حال ساخت است‪ .‬در پزشکی رادیوداروها در حال صادر شدن است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به این که من باید‬ ‫در این مقطع نظر دولت را در مورد این طرح اعالم کنم باید بگویم اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند‬ ‫برنامه غنی سازی ایجاد نمی کند‪ ،‬اما عدم اجرای ان باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته ای ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫مجلس به دنبال بازگشت هویت خود است‬ ‫حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه و در جریان بررسی طرح‬ ‫اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در اخطار قانون اساسی اظهار داشت‪ :‬من اخطار اصل ‪،3‬‬ ‫‪ 58‬و ‪ 67‬قانون اساسی دارم‪ ،‬این در حالی است که در اصل ‪ 3‬بحث طرد کامل استعمار را بیان کرده است‪ ،‬همچنین‬ ‫در اصل ‪ 58‬هم در مورد اعمال قوه مقننه است که فقط و فقط توسط مجلس صورت می گیرد‪ .‬ضمن این که اصل‬ ‫‪ 67‬هم به قسم نامه نمایندگان مجلس اشاره کرده است که مقام معظم رهبری در ابتدای مجلس یازدهم بر روی این‬ ‫قسم نامه تاکید کردند که ما قسم خورده ایم حریم اسالم باشیم و نگاهبان دستاوردهای جمهوری اسالمی باشیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس اصول برشمرده ایا برخی از مفاد قراردادهای ثابت برای ما مشکل ایجاد نکرده است‪ .‬ایا این موضوع‬ ‫مغایر اصل بند ‪ 3‬قانون اساسی نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬ما مشاهده کردیم که عده ای بیرون از مجلس بدون انکه مجلس‬ ‫مصوب کند قرارداد ای تی اف را امضا کردند ضمن این که پالرمو را هم در ابتدا وعده داده و سپس به مجلس ارودند‪.‬‬ ‫همچنین قراردادهای نفتی را هم چنین اقدامی کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز مجلس به میدان امده و دیگر نمی خواهد در‬ ‫حاشیه باشد و عده ای بروند و ده ها الزام ‪ FATF‬را اجرا کنند و بعد از انکه مجلس متوجه شود دو الزام ان را به مجلس‬ ‫بیاورند‪ .‬سلیمی گفت‪ :‬امروز مجلس به دنبال بازگشت به هویت خود است‪ ،‬ضمن این که شان و اقتدار مجلس در این‬ ‫است که دیگران در پشت درهای بسته برای مجلس تصمیم نگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬اینستکس و اس پی وی به مجلس‬ ‫اورده نشد و ملت را دو سال اسیر اینستکس کردند‪ ،‬این در حالی است که مجلس در این قضیه هیچ کجا نبود‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬مجلس به دشمن پیغام داد که بازی یک طرفه پایان یافته است‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و‬ ‫صیانت از منافع ملت ایران اظهار داشت ‪ :‬با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسالمی داد‬ ‫که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است‪ .‬بعد از اظهارات قالیباف‪ ،‬نمایندگان مجلس شعار اهلل اکبر‪ ،‬مرگ بر اسرائیل‪،‬‬ ‫مرگ بر امریکا‪ ،‬خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست‪ ،‬حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست‪،‬‬ ‫ای رهبر ازاده اماده ایم اماده از مصوبه خود که در راستای منافع ملی ایرانیان و همچنین لغو تحریم ها و کاهش‬ ‫مشکالت معیشتی مردم است دفاع کردند‪ .‬طرح اقدام راهبری برای لغو تحریم ها ‪ 9‬ماده دارد که دولت مکلف است‬ ‫برای لغو تحریم ها غنی سازی ‪ 20‬درصدی را عملیاتی کرده و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژ های‬ ‫نسل ‪ 6‬و ‪ 8‬و همچنین ساخت راکتور اب سنگین شبیه راکتور سابق اراک‪ ،‬ساخت کارخانه اورانیوم فلزی را در‬ ‫دستور کارش قرار دهد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬دانش هسته ای ترورشدنی نیست‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر روحانی‬ ‫در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫دشمن از نرسیدن‬ ‫به هدف خود در توقف اقتصاد‬ ‫ایران عصبانی است‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬تحریم های دشمن اگرچه بدون اسیب‬ ‫و اخالل در اقتصاد کشــور و زندگی و معیشت مردم نبوده‬ ‫اما دشمن به هدف اصلی ترسیم شده برای تحری م و جنگ‬ ‫اقتصادی که فروپاشــی اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با‬ ‫قدرت می توانیم اذعان کنیم که اثار تحریم ها خنثی شــده‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه‬ ‫شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر‬ ‫اینکه این موفقیت بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت‬ ‫ایران و سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده بدست امد‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫از جمله اهداف مهم دشــمن در این جنگ اقتصادی بر هم‬ ‫زدن ارامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده اما دولت با همه‬ ‫سختی ها‪،‬تمامیتالشخودرابهکارگرفتهتامانعناامنیروانی‬ ‫و جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود‪ .‬رییس‬ ‫جمهور گفت‪ :‬انها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست‬ ‫ضد ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن‬ ‫اقتصاد ایران برســند امروز از ارامش و روند بهبود در اقتصاد‬ ‫ایران عصبانی اند و می خواهند در این چند هفته امواج منفی به‬ ‫اقتصادبفرستند‪.‬دکترروحانیتاکیدکرد‪:‬مردماطمیناندارند‬ ‫که مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریم کنندگان ناچارند از‬ ‫راه خود برگردند به همین جهت پیش بینی ها نسبت به اینده‬ ‫مثبت شده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬رییس جمهور ایجاد نگرانی نسبت به اینده‬ ‫کشور و برهم زدن ارامش روانی مردم دقیقا بازی در میدان‬ ‫دشمن خواند و تصریح کرد‪ :‬اگر چه این سختی ها و مشقات‬ ‫در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر می کرد اما‬ ‫نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه‬ ‫می بایست مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که ارامش‬ ‫فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬دراین جلســه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون‬ ‫بودجه مطرح شد و رییس جمهور با اشاره به محورهای اصلی‬ ‫بودجه سال اینده کشور گفت‪ :‬الیحه بودجه سال ‪ ،1400‬راه‬ ‫را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها‬ ‫باز می کند‪ .‬دکتر روحانی اظهارداشت‪ :‬حفظ و تقویت روند‬ ‫توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف مبنای‬ ‫اصلی تدوین بودجه در سال اینده بوده و با تالش های صورت‬ ‫گرفته در سال جاری و ریل گذاری های انجام شده می توانیم‬ ‫افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن تر و رو‬ ‫به بهبود ترسیم کنیم‪ .‬دکتر روحانی افزود‪ :‬امیدواریم با برطرف‬ ‫شدن برخی تنگناها‪ ،‬مسیر توسعه کشور در سال اینده اهنگ‬ ‫پرشتاب تری به خود گیرد‪ .‬دکتر روحانی متکی نبودن به نفت‬ ‫در بودجه جاری سال اینده را از دیگر متغیرهای مثبت این‬ ‫بودجه برشمرد و گفت‪ :‬دولت با محاسبات دقیق و با توجه به‬ ‫تجارب بدســت امده در فرایند مقابله با تحریم های سخت‬ ‫اقتصادی تحمیل شده به کشور‪ ،‬برنامه ریزی های الزم را انجام‬ ‫داده که این امر دستاورد بزرگی است‪.‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫با روزنامه‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫سکه واردکانال ‪ ۱۲‬میلیونی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫اخبار‬ ‫ماجرای وام ‪ 50‬میلیونی‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن‬ ‫اعالم جزییات ثبت نام و پرداخت وام قرض الحســنه به‬ ‫بازنشســتگان تامین اجتماعی‪ ،‬گفــت‪ :‬پرداخت وام ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد‪.‬‬ ‫علی دهدشــتی در مورد پرداخت وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی برای‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این وام از سوی‬ ‫کانون بازنشستگان تهران مطرح شده است‪ .‬خود این افراد با بانک‬ ‫مذاکره کرده اند و ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این وام ویژه ان دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی است‬ ‫که‪ ۴‬یا‪ ۵‬میلیون تومان حقوق بازنشستگی می گیرند و می توانند‬ ‫وام های ‪ ۵۰‬میلیونی با ســود ‪ ۱۸‬درصد از بانک بگیرند‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬تسهیالتی که‬ ‫از سوی تامین اجتماعی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫وام های قرض الحسنه به مبلغ ‪ ۵‬میلیون تومان است که مرحله‬ ‫اول ان پرداخت شده و ثبت نام مرحله دوم نیز از طریق سامانه‪،‬‬ ‫اغاز شده اســت‪ .‬دهدشتی تاکید کرد‪ :‬به هر استانی از طریق‬ ‫سامانه‪ ،‬یوزر پسورد داده ایم تا بازنشستگان ان استان را بر اساس‬ ‫سهمیه ای که به انها تعلق می گیرد ثبت نام کنند و پرداخت وام‬ ‫به انها نیز انجام شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اعتبار تسهیالت مرحله اول‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بود کــه ‪ ۶۰‬هزار نفر وام را دریافت‬ ‫کردند و اعتبار این مرحله نیز ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان اســت و در‬ ‫مجموع تا اخر سال ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‬ ‫است که پیش بینی می کنیم به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه پرداخت شود‪ .‬دهدشتی در خصوص مدت زمان‬ ‫پرداختوامبهبازنشستگانتامیناجتماعینیزاظهارداشت‪:‬بعد‬ ‫از ثبت نام در سامانه وام سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬بالفاصله افراد‬ ‫به بانک معرفی می شوند و نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 9.8‬درصدی نسبت تعداد‬ ‫چک های برگشتی به مبادله ای‬ ‫در مهرماه‬ ‫گزارش بانک مرکزی از امار چک های مبادله ای در مهرماه ‪99‬‬ ‫نشان می دهد نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در‬ ‫این ماه نسبت به شهریورماه‪ 9.8‬درصد کاهش یافته است‪ .‬شیوع‬ ‫کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه ‪ 98‬ســبب شــد تا بسیاری از‬ ‫واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند‪ ،‬موضوعی که در‬ ‫تسویه تعهدات مالی ان ها به خصوص وصول چک های صادر‬ ‫شده توسط انها نیز تاثیرگذار بود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬دولت برخی‬ ‫از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت‬ ‫تعلیق دراورد تا در صورت برگشــت چک در روزهای کرونایی‪،‬‬ ‫فعالین اقتصادی دچار مشکالت زیادی نشوند‪ .‬بر همین اساس و‬ ‫همانطور که انتظار می رفت‪ ،‬گزارش بانک مرکزی از امار چک‬ ‫های مبادله ای در مهر ماه ‪ 99‬مشابه ماه های قبل‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک‬ ‫سال روند کاهشی بوده است‪ .‬مطابق گزارش بانک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫مهر ماه ‪ 1399‬در کل کشــور بالغ بر ‪ 8.9‬میلیون فقره چک به‬ ‫ارزشی حدود‪ 2170‬هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به‬ ‫مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب‪ 5.8‬درصـد کاهش‬ ‫و ‪ 6.9‬درصد افزایش نشــان می دهد‪ .‬در مهر ماه ‪ ،1399‬در کل‬ ‫کشور بیش از ‪ 8.1‬میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ‪1956‬‬ ‫هـــزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر‬ ‫تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ 4.8‬درصـد کاهش و ‪ 7.1‬درصـد افزایش‬ ‫نشان می دهـد‪ .‬از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه‬ ‫مذکور به ترتیب ‪ 91.7‬درصد و ‪ 90.1‬درصد وصول گردیده است‪.‬‬ ‫درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫به ترتیب معادل ‪ 90.8‬درصد و ‪ 89.9‬درصد و در مهر ماه ‪1398‬‬ ‫بـه ترتیـب برابـــر ‪ 91.6‬درصـد و ‪ 87.8‬درصـد بوده است‪ .‬در‬ ‫مهر ماه ‪ ،1399‬در کل کشور بالغ بر ‪ 734‬هزار فقـره چـک بـه‬ ‫ارزشـی حـدود ‪ 214‬هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است‬ ‫که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ‪ 15‬درصد کاهش و از نظر مبلغ‬ ‫‪ 4.5‬درصد افزایش نشان می دهـد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬از کل‬ ‫تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مـذکور (مهر ‪ )99‬بـه‬ ‫ترتیـب ‪ 8.3‬درصد و ‪ 9.9‬درصد برگشت داده شده است‪ .‬تعداد‬ ‫و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله‬ ‫شده در شهریور ماه امسال به ترتیب معادل ‪ 9.2‬درصد و ‪10.1‬‬ ‫درصد و در مهر ماه ‪ 98‬به ترتیب برابـــر ‪ 8.4‬درصـــد و ‪12.2‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تعداد چک های برگشت داده‬ ‫شده نسبت به چک های مبادله شده در مهر ماه ‪ 99‬در مقایسه با‬ ‫شهریور ماه امسال ‪ 9.8‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با افزایش‪ ۸۵۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته‪ ۱۲،‬میلیون تومان معامله شد‪ .‬سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تومان رسید‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز با افزایش‪ ۴۰۰‬هزار تومانی به قیمت‪ ۱۱‬میلیون تومان معامله شد‪ .‬همچنین قیمت نیم سکه بهار ازادی با‪ ۴۰۰‬هزار تومان افزایش برابر با‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه هم با افزایش‪ ۵۰‬هزار تومانی به قیمت چهارمیلیون تومان و سکه یک گرمی نیز در برابر دو میلیون و‪ ۳۵۰‬هزار تومان مبادله شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز هر گرم طالی‪ ۱۸‬عیار‬ ‫به یک میلیون و یکصد هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ‪ ۷۷۰‬هزار تومان فروخته شد‪ .‬انس جهانی طال نیز امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت یک هزار و ‪ ۷۹۶‬دالر و ‪ ۸۹‬سنت‬ ‫معامله شد‪ .‬طی دو هفته گذشته قیمت سکه و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طال نیز تاثیر گذاشت‪ .‬بررسی روند معامالت ارزی در روزهای اخیر نشان‬ ‫می دهد که کاهش ریسک های برون زا‪ ،‬حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز‪ ،‬باعث افت قیمت ها در بازار ارز و همچنین بازار طال شده بود‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان را در دستورکار قرار دهد‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور گفت‪ :‬بانک مرکزی باید برنامه ای دقیق بــرای حمایت از صادرکنندگان‬ ‫بازارهای هدف داشته باشــد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در‬ ‫جذب بازارهای هدف فراهم شود‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه رفع‬ ‫موانع جهش تولید که به ریاســت وی برگزار شد‪ ،‬از توســعه صادرات به عنوان موتور محرک بخش‬ ‫تولیــد یاد کرد و گفت‪ :‬توســعه صادرات از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید اســت چراکه وقتی‬ ‫بازار صادراتی برای یک محصول وجود داشــته باشد‪ ،‬انگیزه سرمایه گذاری و تولید برای ان محصول‬ ‫ایجاد می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حــال حاضر برخی محصوالت تولیدی کشــور از بازار محدودی برای‬ ‫عرضه برخوردار هســتند که اگر بســترهای الزم برای صادرات این محصوالت و اتصال به بازارهای‬ ‫بزرگتر فراهم شــود‪ ،‬شاهد رقابت و به تبع ان افزایش تولید‪ ،‬بهبود قیمت و ارتقاء کیفیت این دست‬ ‫محصــوالت خواهیم بود‪ .‬معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توســعه صادرات می تواند جهشــی‬ ‫مثبت در تولید رشــته های صنعتی و کشــاورزی ایجاد کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬البته الزم است با تدوین‬ ‫قوانین و مقررات روشــن و شفاف در حوزه صادرات‪ ،‬این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با‬ ‫تصمیمات لحظه ای و اعمال محدودیت های ناگهانی‪ ،‬خللی در برنامه ریزی های تولیدی و صادراتی انها‬ ‫ایجاد نمی شــود‪ .‬جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از ســوی بانک مرکزی و دیگر‬ ‫دستگاه های مرتبط‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مرکزی باید برنامه ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان‬ ‫بازارهای هدف داشته باشــد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در‬ ‫جذب بازارهای هدف فراهم شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه رویکرد جدی دولت حمایت از توسعه صادرات‬ ‫محصوالت کشــاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬باید سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیقی برای صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی توسط دستگاه های ذیربط تدوین تا ضمن تامین بازار داخلی‪ ،‬سازوکار مشخصی برای نحوه‬ ‫تولید و صادرات محصوالت کشــاورزی فراهم شود‪ .‬معاون اول رئیس جمهور خواستار شناسایی و رفع‬ ‫مسائل و تنگناهای اصلی صادرات محصوالت کشاورزی شد و گفت‪ :‬باید برنامه ای جدی و دقیق برای‬ ‫حمایت از صادرات محصوالت کشــاورزی و نیز تکمیل زیرساخت های صادرات این محصوالت داشته‬ ‫باشــیم به گونه ای که اثار مثبت ان در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد‪ .‬در این جلسه که وزرای جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان عضو کارگروه از مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه‬ ‫نیز حضور داشــتند‪ ،‬برخی احکام و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای جهش تولید مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد دســتگاه های ذیربط دستورالعمل و برنامه ای دقیق برای توسعه‬ ‫صادرات محصوالت کشــاورزی‪ ،‬نحــوه حمایت بانک مرکزی از صادرکننــدگان و راهکارهای تحقق‬ ‫جهش تولید در بخش کشاورزی تدوین و در جلسات اتی کارگروه مطرح کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران مطرح کرد؛‬ ‫تشریح جزئیات خدمات فیزیوتراپی به بیمه شدگان نیروهای مسلح‬ ‫رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران‪ ،‬به تشریح جزئیات تفاهم نامه‬ ‫انجمن فیزیوتراپی ایران با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای‬ ‫مسلح پرداخت‪.‬‬ ‫احمد موذن زاده‪ ،‬با اشــاره به امضای تفاهم نامه فی مابین انجمن‬ ‫علمی فیزیوتراپی ایران و ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه زمینه های همکاری از طراحی‬ ‫تا اجرای برنامه های مشترک علمی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬پژوهشی تا برگزاری‬ ‫کنگره ها و ســمینارها حتی هدایت پایان نامه های دانشــجویی و‬ ‫فعالیت های تحقیقاتی در راســتای نیازهایی که در عرصه بالینی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به تشخیص سازمان و انجمن انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راســتا‪ ،‬تبادالت علمی و پژوهشی و امکانات‬ ‫دانشی و مهارت های مورد نظر در انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و‬ ‫سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح‪ ،‬به اشتراک گذاشته‬ ‫می شــود‪ .‬موذن زاده ادامه داد‪ :‬ما سعی می کنیم اطالعات علمی و‬ ‫فنی را با هم تبادل کنیم‪ ،‬در این مورد بحث طراحی کاربرگ های‬ ‫مربوط به خدمات فیزیوتراپی و تعریف بسته خدمات پایه و تکمیلی‬ ‫رشته فیزیوتراپی و توانبخشــی در چارچوب مقررات و همچنین‬ ‫ایجاد تسهیل در ارائه مطلوب خدمات فیزیوتراپی به بیمه شدگان‬ ‫نیروهای مسلح در این تفاهم نامه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین منظور چک لیست های نظارتی سازمان بیمه‬ ‫خدمات درمانی نیروهای مسلح با همکاری انجمن علمی فیزیوتراپی‬ ‫ایران‪ ،‬وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی‪ ،‬به روز می شود و یک‬ ‫چک لیســت نظارتی با لحاظ نمودن ضرایب علمی و دقیق برای‬ ‫اولین بار جهت نظارت بر مراکز فیزیوتراپی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت‪ :‬همچنین بحث خود‬ ‫اظهاری بیماران مطرح است که ما کمک می کنیم تا به نحو مناسب‬ ‫در رابطه با کیفیت و نحوه اثربخشی و رضایت مندی بیمه شدگان‬ ‫از خدمات فیزیوتراپی‪ ،‬مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫موذن زاده افزود‪ :‬یکی دیگر از موارد این تفاهم نامه‪ ،‬درمان در منزل‬ ‫اســت که با ارائه و تهیه بسته خدمات فیزیوتراپی به بیمه شدگان‬ ‫نیروهای مسلح این خدمات ارزشمند در منزل ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬تصویب ضوابط و نحوه ارائه خدمات توانبخشــی‬ ‫معلولین‪ ،‬جانبازان و مددجویان در قالب توانبخشی مبتنی بر جامعه‬ ‫یکی دیگر از مفاد این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫موذن زاده گفت‪ :‬تعیین ضرایب ریالی برای ارائه خدمات فیزیوتراپی‬ ‫در مراکز طرف قرارداد و میزان فرانشــیز بیمه شدگان‪ ،‬به منظور‬ ‫کاهش هزینه های پرداختی از جیب بیماران‪ ،‬بخش دیگری از مفاد‬ ‫این تفاهم نامه می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف ما ارائه تمامی خدمات که شــامل ثبت نســخه و‬ ‫تشــکیل پرونده و درمان های تخصصی می باشد و کام ً‬ ‫ال به صورت‬ ‫اتوماسیون بوده به نحوی که هیچ نیازی به مراجعه حضوری بیمه‬ ‫شدگان به دفاتر سازمان در سطح کشور نباشد و نقطه اخر همکاری‬ ‫مشترک ادارات استانی این سازمان با شعب استانی انجمن در جهت‬ ‫ارزشیابی و نظارت مراکز فیزیوتراپی است‪.‬‬ ‫موذن زاده گفت‪ :‬تالش می کنیم ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیمه‬ ‫شدگان این سازمان با رعایت تمامی نکات علمی و فنی و حرفه ای‬ ‫و باالترین استانداردهای رضایتمندی باشد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار داشت‪ :‬سعی می کنیم‬ ‫ارائه خدمات به بیمه شدگان نیروهای مسلح که مشمول بیمه پایه‬ ‫و تکمیلی می باشند‪ ،‬با پایین ترین پرداخت هزینه از جیب بیمار و‬ ‫پوشش کامل تر بیمه ای همراه با رعایت استانداردها و پروتکل های‬ ‫درمانی ارائه شود‪.‬‬ ‫علیرضا ماهیار‪ ،‬معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫احتمال اعطای کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان اذرماه‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬براساس مذاکرات انجام شده قرار‬ ‫اســت تا مسایل حقوقی اعطای کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان هفته به بانک ها ارسال و تا پایان‬ ‫اذرماه مراحل پایانی این اقدام نهایی شود‪.‬‬ ‫طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین طرح های دولت در هفت سال گذشته است که ازادسازی ان پس‬ ‫از ســال ها وقفه و تالش برای رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشت ماه سال جاری با دستور‬ ‫رهبر معظم انقالب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد‪.‬‬ ‫همزمان با ازادســازی سهام عدالت‪ ،‬کارشناسان اعالم کردند که در صورت انجام نشدن پیگیری های‬ ‫الزم از سوی مسووالن حاضر در دولت و سازمان خصوصی سازی‪ ،‬ازادسازی این طرح ملی در هاله ای‬ ‫از ابهام قرار می گرفت و ممکن بود تا سال ها نتوانیم شاهد انجام چنین اقدام بزرگی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫انتخاب روش مدیریت سهام عدالت‬ ‫در مرحله نخســت ازادســازی‪ ،‬یک ماه به مردم برای انتخاب نوع روش مدیریت فرصت داده شــد تا‬ ‫اعالم کنند به دنبال مدیریت مســتقیم بر سهام خود هستند یا تصمیم دارند سهام خود را به صورت‬ ‫غیرمستقیم و از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت کنند‪.‬‬ ‫اعطای کارت اعتباری‬ ‫بعد از فراهم شدن امکان فروش سهام عدالت‪ ،‬افراد زیادی به صورت عجوالنه اقدام به فروش سهام خود‬ ‫کردند که در این زمینه شورای عالی بورس برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مشموالن سهام عدالت‬ ‫در راستای فروش سهام خود تصمیم به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت که این موضوع مورد‬ ‫موافقت دولت و بانک مرکزی قرار گرفت‪ .‬از همان ابتدا وعده زمان های متفاوتی برای اعطای این کارت‬ ‫اعتباری داده شد و در اوایل ابان ماه «علیرضا ماهیار»‪ ،‬معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی درباره اقدامات انجام شده برای فراهم شدن امکان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬مشکل فعلی برای این اقدام‪ ،‬طراحی برخی از سازوکارها است که به محض انجام و‬ ‫به پایان رساندن انها مراحل اجرایی اعطای کارت اعتباری را در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اســت در صورت رفع مشــکالت موجود‪ ،‬کارت اعتباری تا پایان ابان ماه در اختیار‬ ‫سهامداران سهام عدالت قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان اذرماه‬ ‫حال با گذشت ابان ماه و دهه نخست اذرماه‪ ،‬همچنان خبری از اعطای کارت اعتباری نیست و زمان‬ ‫دقیق ان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این زمینه «علیرضا ماهیار»‪ ،‬معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی ا به اخرین‬ ‫اقدامات انجام شده برای نهایی شدن زمان اعطای کارت اعتباری اشاره کرد و گفت‪ :‬مسایل مربوط به‬ ‫بحث فنی و اقدامات مربوط به قرارداد حقوقی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به محض تکمیل اقدامات مربوطه‪ ،‬بحث حقوقی ان به بانک ها اعالم می شود و بانک ها‬ ‫فعالیت های مربوط به ارائه این کارت ها را در دستور کار قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫ماهیار اظهار داشــت‪ :‬براساس مذاکرات انجام شــده‪ ،‬قرار است تا مسایل حقوقی ان تا پایان هفته به‬ ‫بانک ها ارسال شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت انجام برخی از هماهنگی ها‪ ،‬تا پایان اذرماه مراحل‬ ‫پایانی اعطای کارت اعتباری نهایی می شود و اقدامات الزم برای اعطای این کارت ها به سهامداران در‬ ‫دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫خوانندهپاپمی گویداوضاعچندانخوبنیستوهنرمندانبرایکارکردنانگیزه ایندارند‪.‬شهرامشکوهیخوانندهموسیقیپاپدربارهفعالیتاینروزهایخودبهخبرنگارهنرانالینگفت‪:‬فع ً‬ ‫الکار‬ ‫خاصی نمی کنم‪ .‬اوضاع چندان خوب نیست و ادم برای کار کردن انگیزه ای ندارد‪ .‬قرار است با تیم قبلی خودم در یکی‪ ،‬دو ماه اینده چند کار جدید تولید کنیم ولی انتشار ان ها بستگی به شرایط دارد‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این سوال که چقدر در دوران کرونا متضرر شدید‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بچه های موسیقی همه متضرر شدند‪ .‬همه جا حرف از همه شغل ها هست ولی انگار موسیقی از بقیه شغل ها بی اهمیت تر است‪ .‬این‬ ‫خواننده در پایان در خصوص برگزاری کنسرت انالین عنوان کرد‪ :‬اوایل صحبتش شد که کنسرت انالین برگزار کنم ولی به نظر من تجربه هایی که بچه ها داشتند‪ ،‬موفق نبود‪ .‬انگار فرهنگ این کار هنوز‬ ‫در ایران جا نیفتاده است‪ .‬فکر می کنم افرادی که به کنسرت می ایند به ان جو و شلوغی سالن کنسرت بیشتر عالقه دارند‪.‬‬ ‫تذکر به شهردار تهران نسبت به تخریب اثار تاریخی تهران؛‬ ‫شهردارنسبتبهتخریبهویتفرهنگیتهرانحساسنیست‬ ‫عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬اثاری که به خاطرات فرهنگی ما را شکل می دهند در معرض تخریب هستند و شهردار‬ ‫که خودش معمار است همچنان نسبت به این اتفاقات با جدیت و شدت برخورد نمی کند‪ .‬حجت نظری عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه دویست و پنجاه و دوم شورای شهر در خصوص‬ ‫تخریب خانه زند نوابی به شهردار تذکر داد و گفت‪ :‬این خانه یکی از اثار تاریخی شهر تهران در ضلع شمال شرقی میدان‬ ‫فلسطین که مربوط به دوره اول پهلوی است و به واسطه معماری خاصش مورد توجه است‪ .‬وی با ابراز تاسف از اینکه با وجود‬ ‫اینکه در زمان انجام تشریفات اداری ثبت‪ ،‬مالک نارضایتی خود را در خصوص ثبت ملی این ملک اعالم نکرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما ‪ ۴‬سال پس از ثبت مالک به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند و دیوان رای به خروج را صادر می کند‪ ،‬با این استدالل‬ ‫که حفظ اثار ملی تنها بناهایی قابلیت ثبت دارد که تا پایان دوره زندیه ساخته شده اند گفت‪ :‬دیوان عدالت اداری معموالً در‬ ‫این گونه موارد به قانون «حفظ اثار ملی» مصوب ابان ‪ ۱۳۰۹‬استناد می کند که شئون ملی را تنها الیق بناهایی می داند که‬ ‫تا اختتام دوره زندیه احداث شده باشند‪ ،‬حال انکه قانون «ثبت اثار ملی» و تبصره ان که در ابان ‪ ۱۳۵۲‬تصویب شده است‪،‬‬ ‫شان ملی را تنها به قدمت بنا تنزل نمی دهد‪ .‬متاسفانه عمدتاً در ارا قضات محترم دیوان‪ ،‬اثر چندانی از توجه به قانون اخیر‬ ‫دیده نمی شود و تنها به قانون سال ‪ ۱۳۰۹‬که به اثار دوره زندیه محدود است بسنده می کنند‪ .‬حتی در صورت استناد به‬ ‫قانون سال‪ ،۱۳۵۲‬بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند‪ ،‬خود قاضی با توجه به اظهارات شاکی‬ ‫و مشتکی عنه و بدون تخصص میراثی‪ ،‬رای صادر می کند که عمدتاً نفع عمومی و هویت ملی در ان دیده نمی شود و بیشتر‬ ‫اراء به نفع مالکین بناهای تاریخی است‪ .‬نظری با اشاره به اینکه متاسفانه یه این بنای کجی از زمان ریاست رحیم مشایی‬ ‫گذاشته شده و اولین بنای اینگونه ارزیابی شده از سوی دیوان عدالت هم همین ملک زند نوابی است اظهار داشت‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬بنا از فهرست اثار ملی خارج شده است‪ .‬این عضو شورای شهر با بیان اینکه مالکان چند سال است که تالششان‬ ‫را بر گرفتن جواز ساخت گذاشته اند ادامه داد‪ :‬اما شهرداری در ان زمان به واسطه اینکه بنا در حریم مسجد امام صادق (ع)‬ ‫است از صدور ساخت بلند مرتبه خودداری کرده و مالک از ساخت منصرف می شود اما در دوره فعلی از سال ‪ ۹۸‬اقدام می‬ ‫کند و شهرداری بعد از استعالم اداره کل میراث این جواز را صادر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مالک این بنا هفته گذشته اقدام به تخریب کرده و بعد از ورود فعاالن میراث و خبرنگاران از ادامه تخریب منصرف‬ ‫شد‪ .‬نظری از شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران خواست با ورود جدی از تخریب یکی از اثار هویتی تهران‬ ‫اقدام جدی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تک تک اثاری که به خاطرات فرهنگی ما را شکل می دهند در معرض تخریب اند و متاسفانه‬ ‫شهرداری که خودش معمار است و داعیه دار فرهنگی و معماری و بافت فرهنگی را دارد‪ ،‬نسبت به این اتفاقات با جدیت و‬ ‫شدت برخورد نمی کند‪.‬‬ ‫عدم تطابق برنامه درسی با زیست بوم دانش اموزان عشایر‬ ‫با روی کار امدن اموزش های مجازی دانش اموزان روســتایی و عشایر‬ ‫بیش از همیشه با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند اما انچه که درباره‬ ‫اش کمتر سخن گفته می شود راه حل فائق امدن بر این مشکالت است‪.‬‬ ‫این روزها هیچکدام از ما از اسیب ها و تبعات ناشی از گسترش ویروس‬ ‫کرونا در امان نمانده و نیستیم؛ کاهش رفت و امد ها‪ ،‬رکود کسب و کارها‪،‬‬ ‫کاهش فعالیت های اجتماعی و گسترش اسیب های اجتماعی ناشی از‬ ‫شیوع این بیماری بر جان همه نشسته است اما در این میان می توان گفت‬ ‫تنها قشر اسیب پذیر کودکان و دانش اموزان بودند که به دست فراموشی‬ ‫سپرده شدند‪ ،‬کودکانی که حاال خانه نشین شده اند و راهی جز استفاده از‬ ‫ابزار الکترونیک برایشان باقی نمانده است؛ البته گفتنی است دانش اموزان‬ ‫با مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم می کنند چراکه باید ادامه تحصیل‬ ‫دهند ان هم با ســامانه ای که هنوز نقص های زیادی دارد‪ .‬قصه نواقص‬ ‫سامانه شاد و مشکالتی که برای والدین ودانش اموزان به سبب معرفی ان‬ ‫به وجود امده است ان جایی غم انگیز می شود که می بینیم بچه هایی‬ ‫در ایران هستند که برای بهره مندی از این سامانه باید به دوردست ها یا‬ ‫باالترین نقطه روستا بروند تا بتوانند از پوشش دهی اینترنت استفاده کنند‬ ‫این تازه روی شیرین ماجراست روی تلخ ان بچه هایی هستند که از ابزار‬ ‫الکترونیــک و گاهاً حتی برق بی بهره اند و یا باید قید درس و تحصیل‬ ‫را بزنند یا به کالس های حضوری روســتاها پناه ببرند تا از تحصیل جا‬ ‫نمانند‪ .‬برای بیان مشکالت دانش اموزان روستایی و عشایر کافی است‬ ‫به میان انها بروید تا ببینید که با چه مشــقت هایی به دنبال اروزهای‬ ‫خود هستند؛ مدارس چادری یا کانکس ها سقف ارزوهایشان شده است‬ ‫تا بتوانند از کمترین حق خود یعنی تحصیل بهره مند باشند‪ .‬سیدعلی‬ ‫مســلمی معلم با سابقه شهرستان کالله روستای قره یسر در خصوص‬ ‫مشکالت بر سر راه تحصیل دانش اموزان روستایی و عشایر در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬دانش اموزان روستایی و عشایر به دلیل سبک زندگی‬ ‫خاص خود و همچنین مشکالت جغرافیایی مربوط به محل زندگی شان‬ ‫با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛ باید گفت تا قبل از شیوع‬ ‫کرونا دانش اموزان این مناطق با مشکالتی مانند نبود معلم توانمند‪ ،‬عدم‬ ‫وجود مدارس و کالس های استاندارد روبه رو بودند و بچه های روستایی‬ ‫علی رغم بهره مندی از استعدادهای فراوان به دلی نبود معلم توانمند از‬ ‫تحصیل باز می مانند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در چندسال گذشته که من مشغول‬ ‫خدمت در این مناطق بوده ام معلمانی را می دیدم که به دلیل مسافت‬ ‫های طوالنی مدارس با محل اقامتشان و عدم اشنایی با زیست بوم دانش‬ ‫اموزان روستایی و عشایر تدریس را رها کردند که این مسئله مشکالت را‬ ‫تشدید می کرد همچنین افزایش جمعیت در این مناطق سبب شده تا‬ ‫ما شاهد تشکیل کالس های چندپایه باشیم که مستلزم حضور یک معلم‬ ‫توانمند است‪ .‬مسلمی با اشاره به افزایش مشکالت دانش اموزان روستایی‬ ‫و عشایر پس از شــیوع کرونا افزود‪ :‬بعد از شیوع کرونا مشکالت دانش‬ ‫اموزان بیشتر شده است به شکلی که ما شاهد افزایش ترک تحصیل ها‬ ‫بین دانش اموزان هستیم‪ ،‬متاسفانه اموزش و پرورش در حالی از سامانه‬ ‫مجازی شاد رونمایی می کند که زیرساخت های مناسب برای اموزش‬ ‫مجازی اعم از تلفن هوشمند‪ ،‬تلویزیون و حتی برق در مناطق روستایی و‬ ‫عشایر وجود ندارد‪.‬‬ ‫این معلم باسابقه عنوان کرد‪ :‬بچه های این مناطق از نظر استعدادی هیچ‬ ‫تفاوتی با دانش اموزان شــهری ندارند و بعضاً در زمینه های گوناگون از‬ ‫سایر دانش اموزان با استعدادتر هستند چراکه دانش اموزان روستایی و‬ ‫عشایر به دلیل محیط زندگی که دارند از تجارب زیستی و هوش باالیی‬ ‫برخوردارند؛ برای مثال دانش اموزان این مناطق از هوش ریاضی و فنی‬ ‫باالییبرخوردارندکه می تواند زمینه مناسبیبرای شکوفایی استعدادهای‬ ‫انان باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مسئله مهم موجود در این مناطق عدم تمرکز‬ ‫نظام برنامه درسی و کتاب های درسی با توجه به زیست بوم و محیط این‬ ‫دانش اموزان است به شکلی که متاسفانه باید بگوییم کتاب های درسی‬ ‫پاسخگوی نیازهای بچه های این مناطق نیست و از این نظر نسبت به‬ ‫کشف استعداد دانش اموزان در نقطه ضعف قرار داریم که در اینجا حضور‬ ‫مشاوران بسیار قوی به شدت احساس می شود‪ .‬مسلمی در اخر با بیان‬ ‫عوامل متعدد ترک تحصیل در دانش اموزان روســتایی و عشایر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬عوامل متعددی اعم از مشکالت اقتصادی‪ ،‬نبود انگیزه تحصیل در‬ ‫خانواده ها و دانش اموزان‪ ،‬اشتغال به کار به جای تحصیل در میان دانش‬ ‫اموزان و ازدواج های زودهنگام سبب ترک تحصیل دانش اموزان روستایی‬ ‫و عشایر شده است اما پیشنهاد من برای فائق امدن بر این مشکالت حل‬ ‫مشکالت اقتصادی است که به کمک ارگان ها و سازمان های دیگر انجام‬ ‫می شود همچنین ایجاد بستر مناسب برای تحصیل‪ ،‬تجهیز و بازسازی‬ ‫مدارس از طرف اموزش و پرورش و خیران می تواند به ریشه کن شدن‬ ‫این مشکالت کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫علی رهبری‪:‬‬ ‫همه حق ندارند از کرونا شاکی باشند‬ ‫علی رهبری با تقسیم بندی اهالی موسیقی به گروه های مختلف به لحاظ‬ ‫کسب درامد‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬گروه پُردرامدها که با امدن کرونا‪ ،‬صرفا درامدشان‬ ‫پایین امده است‪ ،‬حق گله و شکایت از این وضعیت را ندارند؛ چراکه این‬ ‫روزها کرونا بسیاری از صنوف را کامال ورشکست کرده است‪.‬‬ ‫این اهنگساز و رهبر ارکستر باسابقه درباره شرایطی که هنرمندان موسیقی‬ ‫با شــیوع کرونا درگیر ان هســتند‪ ،‬می گوید‪ :‬موسیقیدان ها چند دسته‬ ‫هستند و باید انها را به دسته های مختلف تقسیم کرد؛ گروه اول مختص به‬ ‫موسیقیدان هایی است که پیش از کرونا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتند‬ ‫که انها نباید در این شرایط شاکی باشند‪ .‬اصال در چنین شرایطی نباید از‬ ‫وضع زندگی افراد معروف و پردرامد صحبت کرد و به عقیده من اگر هم‬ ‫حرفیمی زنند‪،‬پرروییمی کنند‪.‬درزمانیکهمیلیون هاادمدردنیاضررهای‬ ‫بزرگ می کنند‪ ،‬کسی که درامدش پایین امده است‪ ،‬نباید غر بزند‪ .‬علی‬ ‫رهبری ادامه می دهد‪ :‬گروه دوم افرادی هستند که شغل های دولتی دارند؛‬ ‫مثال در ارکستر می نوازند یا در مدرسه موسیقی تدریس می کنند که مدیران‬ ‫انها درامدی برایشان در نظر گرفته و به انها رسیدگی خواهند کرد‪ .‬بنیادها و‬ ‫موسسه هایی مانند بنیاد رودکی که همیشه درامدهای بسیار باالیی داشته‬ ‫اند‪ ،‬اکنون باید از موسیقیدان ها حمایت کنند و اگر هم بگویند پول نداریم‪،‬‬ ‫پس واقعا کار خود را درست انجام نداده‪ ،‬صرفه جویی نکرده و یا به فکر روز‬ ‫مبادا نبوده اند‪ .‬دومین نهادی که باید در این شرایط از موسیقیدان ها حمایت‬ ‫کند‪ ،‬خانه موسیقی است که باید دست از شعار دادن بردارد و اکنون که‬ ‫برخی از موسیقیدان ها بیکار هستند و از هیچ راهی نمی توانند درامد داشته‬ ‫باشند‪ ،‬از انها حمایت کند‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬البته به طور کلی وضعیت‬ ‫زندگی موسیقیدان ها در هر شرایطی نسبت به خیلی از قشرهای جامعه‬ ‫بهتر است؛ برای مثال کسی که یک مغازه‪ ،‬ارایشگاه یا رستوران دارد‪ ،‬در‬ ‫چنین شرایطی ورشکست و یا وضع زندگی او با بدهکاری های زیاد به طور‬ ‫کلی خراب می شود‪ .‬از همه این حرف ها گذشته‪ ،‬موسیقیدان ها امکاناتی‬ ‫دارند که افراد دیگر ندارند و باید از این امکانات استفاده کنند؛ به عنوان نمونه‬ ‫ان دسته از موسیقیدان هایی که وضع مالی بدی ندارند‪ ،‬باید از این فرصت‬ ‫استفاده کنند و سطح خود را باال ببرند‪ .‬انهایی که امکان تدریس دارند‪ ،‬به‬ ‫صورت انالین این کار را انجام دهند‪ .‬اینجا در اتریش‪ ،‬همه معلم ها به صورت‬ ‫انالین درس می دهند و مشــکلی هم ندارند‪ .‬به طور کلی در این شرایط‬ ‫چاره ای جز این نداریم و مهمترین شانسی که موسیقیدان ها دارند‪ ،‬این است‬ ‫که حداقل در این دوران وقت تمرین بیشتری دارند‪ .‬رهبری درباره فعالیت‬ ‫های خود از ابتدای شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬می گوید‪ :‬خود من به هیچ وجه‬ ‫نمی توانم از شرایط حاضر گله کنم؛ چون ‪ ۴۵‬سال است که به طور مرتب‬ ‫هر روز و هر هفته کار کرده ام‪ .‬از هشــت ماه پیش که حدود ‪ ۱۰‬کنسرتم‬ ‫لغو شده‪ ،‬مجبور شده ام در خانه به کارهایی رسیدگی کنم که در این مدت‬ ‫فرصت انجام انها را نداشته ام‪ .‬مثال سونت های شکسپیر را که ‪ ۱۵۴‬ترانه‬ ‫بودند‪ ،‬با همکاری دوستان ایرانی به مرحله خیلی خوبی رسانده ایم که اکنون‬ ‫در کانادا روی ان کار می کنند‪ .‬این هنرمند که به تازگی مشغول نوشتن‬ ‫اپرای «غم نامه پارسی» است‪ ،‬درباره ان توضیح می دهد‪ :‬در سه چهار هفته‬ ‫گذشته شبانه روز مشغول نوشتن غم نامه پارسی هستم‪ .‬اثری شاعرانه و‬ ‫تخیلی در سبک نمایش نامه تراژدی است که توسط ایسخولوس (اشیل)‬ ‫در سال ‪ ۴۷۲‬قبل از میالد نوشته شده است‪ .‬این نمایشنامه نخستین اثر‬ ‫مهم ایسخولوس و کهن ترین نمایشنامه تاریخ بشر است که تا امروز باقی ‬ ‫ماند ه است‪ .‬قسمتی از این اثر را برای صدای اقای رضا فکری نوشته ام‪.‬‬ ‫او درباره علت انتخاب این نمایشنامه توضیح می دهد‪ :‬درست است که در‬ ‫این اثر ایران در جنگ با یونان شکســت خورده ولی داستان تاریخ را که‬ ‫نمی شود تغییر داد‪ .‬به هر حال اتفاقی است که رخ داده و من به عنوان یک‬ ‫اهنگساز سعی می کنم ان را روی کاغذ بیاورم‪ .‬اثر «تراژدی ایرانیان» یا «غم‬ ‫نامه پارسی» یکی از مشهورترین نمایشنامه های جهان است‪ .‬این اهنگساز‬ ‫درباره علت عالقه خود به این اثر بیان می کند‪ :‬شیفتگی من نسبت به «غم‬ ‫نامه پارسی» به این دلیل است که نویسنده از ایرانیان بدگویی نمی کند؛ با‬ ‫وجود اینکه خشایار شاه پسر داریوش از روی بی تجربگی و سادگی و غرور‪،‬‬ ‫بی علت به یونان حمله کرده است که همان حمله نا به جا و نادرست باعث‬ ‫شد بعدها اسکندر به علت تنفری که داشت‪ ،‬تخت جمشید را به اتش بکشد‪.‬‬ ‫از طرفی چون در این داستان بارها درباره بد بودن جنگ صحبت می شود‪،‬‬ ‫برایم جالب بود‪ .‬با وجود اینکه نویسنده یونانی است ولی پرسوناژهایی که‬ ‫در داستان وجود دارند اکثرا ایرانی هستند‪ .‬رهبری همچنین درباره انتخاب‬ ‫خواننده ها توضیح می دهد‪ :‬اقای رضا فکری صدای بسیار خوبی دارد و من‬ ‫بسیار دوستشان دارم‪ ،‬همچنین تجربه خوبی از ایشان در «چنین گفت‬ ‫زرتشــت» دارم‪ .‬به همین علت نقش خشایار شاه را که خواننده با صدای‬ ‫تنور باال اجرا می کند را به او سپردم‪ .‬البته دوست دارم نقش های دیگر که‬ ‫در گونه های صدایی متزوسوپرانو‪ ،‬باس‪ ،‬تنور دراماتیک هستند را در صورت‬ ‫امکان با برگزاری ازمون با خواننده های ایرانی اجرا کنیم‪ .‬ولی اگر نشــود‬ ‫مجبور هستیم از خواننده های خارج از ایران استفاده کنیم‪ .‬او در پایان درباره‬ ‫زبان اپرا «غم نامه پارسی» گفت‪ :‬این نمایشنامه حدود ‪ ۱۵۰‬سال پیش به‬ ‫زبان انگلیسی ترجمه شده که از این نسخه خیلی خوشم امد و اثرم را هم‬ ‫به زبان انگلیسی نوشتم؛ چون قصد داشتم در دنیا قابل درک و اجرا باشد‪.‬‬ ‫این اثر اخرین قطعه مجموعه مادرم ایران در شماره ‪ ۱۲‬است که حدود ‪۷۰‬‬ ‫دقیقه طول می کشد‪ .‬قطعه ‪« ۱۱‬چنین گفت زرتشت» در مدت زمان ‪۶۰‬‬ ‫دقیقه و اولین قطعه «نوحه خوان» داستان روز عاشورا است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫شهرام شکوهی‪ :‬کنسرت انالین تجربه موفقی نبود‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫به رغم ابالغ شورای شهر به شهرداری‬ ‫چرا تابلوی خیابان استاد شجریان‬ ‫نصب نمی شود؟‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفت‪ :‬از شهردار محترم تهران انتظار‬ ‫داریم نامگذاری خیابان استاد شجریان هر چه زودتر اجرایی شود‬ ‫زیرا تا جایی که پیگیری کردیم این نامگذاری از ســوی شورای‬ ‫شــهر به شهرداری تهران ابالغ شــده است‪ .‬حمیدرضا نوربخش‬ ‫درباره موضوع نامگذاری خیابانی در تهران به نام استاد اواز ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از فوت استاد مطالبه جدی در جامعه شکل گرفت که‬ ‫هر یک از نهادها به سهم خودشان وظیفه دارند نام ایشان را پاس‬ ‫بدارند‪ .‬به عنوان یک اسطوره‪ ،‬نماد بزرگ فرهنگی هنری کشور و‬ ‫یک شخصیت ممتار و منحصر بفرد باید تالش کنیم که نام ایشان‬ ‫به انحای مختلف پاس داشــته شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫ارزشــمندی که شورای شهر سال گذشــته انجام داد و سال ‪۹۹‬‬ ‫هم مجددا بر ان تاکید شــد و مورد تصویب و اعالم قرار گرفت‪،‬‬ ‫نامگذاری یک خیابان به نام اســتاد شجریان بود‪ .‬گرچه توقع این‬ ‫بود که خیابان مهمتری برای این کار درنظر گرفته شود ولی به هر‬ ‫حال با امکاناتی که داشتند خیابانی را برای این کار در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه موســیقی گفت‪ :‬تا جایی که پیگیری کردیم ‪۱۹‬‬ ‫مهرماه توسط ریاست شورای شهر تهران نامگذاری خیابان استاد‬ ‫شــجریان برای اجرایی شدن به شهرداری تهران ابالغ شده است‪.‬‬ ‫تاکنون منتظر بودیم که تابلوی خیابان قرار داده شود ولی متاسفانه‬ ‫تا امروز اجرایی نشــده است و این برای ما جای سوال دارد‪ .‬انتظار‬ ‫داریم اقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران که اهتمام خاصی‬ ‫به مسائل فرهنگی و هنری دارند این مساله را هر چه زودتر اجرایی‬ ‫کنند‪ .‬ما منتظر هستیم که نامگذاری صورت بگیرد و این مطالبه را‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪ .‬نوربخش همچنین درباره نامگذاری «روز‬ ‫ملی موسیقی» گفت‪ :‬همانطور که روز تشییع پیکر استاد شجریان‬ ‫هم اعالم شد‪ ،‬ثبت روز اول مهرماه سالروز تولد استاد شجریان به‬ ‫عنوان «روز ملی موسیقی» مورد تاکید ما است که در تقویم رسمی‬ ‫کشور ثبت شود‪ .‬مکاتبات این مساله را هم انجام دادیم و پیگیری ها‬ ‫هم صورت خواهد گرفت و امیدواریم که اقای دکتر صالحی‪ ،‬وزیر‬ ‫محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی هم اهتمام ویژه ای به این مساله‬ ‫داشته باشند که این اتفاق هر چه زودتر صورت بگیرد‪.‬‬ ‫شانس طالیی ساالر عقیلی‬ ‫به بهانه اغاز ‪ ۴۳‬سالگی ساالر عقیلی ‪ ،‬از فرازهای مهم زندگی این‬ ‫خواننده خواهیم گفت‪ .‬سال ها از رفتن ساالر عقیلی به روی صحنه‬ ‫می گذرد؛ او از هشت سالگی مشغول یادگیری سازهای مختلف بود و‬ ‫در نوجوانی‪ ،‬در هنرستان سوره رشته موسیقی را انتخاب کرد‪ .‬وقتی‬ ‫می خواست در دانشگاه درس بخواند‪ ،‬به دلیل تعریف نشدن رشته‬ ‫موسیقی در دانشگاه‪ ،‬تئاتر خواند‪ .‬تقدیر او چنین رقم خورده بود‬ ‫که به روی صحنه برود‪ ،‬بخواند و به خواننده ای تبدیل شود که حال‬ ‫در میانه راه‪ ،‬اغلب مردم او را می شناسند و با اثارش خاطره دارند‪.‬‬ ‫اهنــگ «ایران جــوان» یا همان «وطنم» را اغلب شــنیده ایم‪.‬‬ ‫ساالر عقیلی را نیز بیشــتر با این اهنگ و دیگر اثار حماسی اش‬ ‫می شناسیم؛ اما شاید قصه شکل گرفتن این اهنگ را ندانیم‪ .‬این‬ ‫قطعه‪ ،‬موسیقی ای بدون کالم از دوره قاجار است؛ توسط موسیو‬ ‫لومر فرانســوی‪ ،‬موسیقی دان نظامی اعزامی به ایران ساخته شد‪.‬‬ ‫بعدها بیژن ترقی‪ ،‬شــعری را بر اجرای جدید این قطعه سرود که‬ ‫ساالر عقیلی ان را در تاالر وحدت به روی صحنه برد‪ .‬شهرام ناظری‬ ‫که ابتدا قرار بود این قطعه را اجرا کند‪ ،‬درباره این اهنگ گفته است‪:‬‬ ‫«قرار بود که تقریباً حدود ‪ ۱۴‬سرود به جامانده از دوره قاجار تا به‬ ‫امروز را‪ ،‬مجددا ً اجرا کنیم‪ .‬از طرفی قرار شد در نخستین مرحله‬ ‫چند تا سرود که یکی از ان ها ایران جوان بود‪ ،‬در کنسرتی حدود‬ ‫یک سال بعد ارائه شود‪ .‬در این فاصله من به سفر رفتم‪ ،‬منتها نزدیک‬ ‫بهکنسرت‪،‬متاسفانهبهدلیلمسئله ایکهبرایمپیشامد‪،‬نتوانستم‬ ‫به کشور مراجعت کنم‪ .‬در نتیجه پیمان سلطانی تماس گرفت و‬ ‫گفت اگر از نظر شما اشکالی ندارد‪ ،‬این یک شب کنسرت توسط‬ ‫خواننده دیگری اجرا شود تا شما برگردی و برنامه اصلی اجرا شود‬ ‫و من پذیرفتم و درنهایت اقای ساالر عقیلی کار را اجرا کرد و همان‬ ‫یک شب‪ ،‬کار در کشور پخش شد‪ .‬اتفاقاً یکی از شانس های زندگی‬ ‫هنری اقای عقیلی همین موضوع بود؛ چون ایشان قب ً‬ ‫ال اثار زیادی‬ ‫را اجرا کرده بــود‪ ،‬ولی هیچ کدام به اصطالح نگرفته بود؛ اما یک‬ ‫دفعه‪ ،‬این اثر‪ ،‬او را مطرح کرد و البته این خواست خدا بود؛ چراکه‬ ‫گاهی وقت ها شانس و زندگی برای یک هنرمند با یک اتفاق رقم‬ ‫می خورد‪ ».‬ساالر عقیلی ابان ماه سال ‪ ۹۵‬با خبر «حنجره ساالر‬ ‫عقیلی بیمه شد» در رسانه ها خبرساز شد‪ .‬جریان از این قرار بود‬ ‫که بیمه ایران در هشتادویکمین سالروز تاسیس خود‪ ،‬حنجره ساالر‬ ‫عقیلی را بیمه کرد و به این ترتیب او به اولین خواننده کشور تبدیل‬ ‫شد که بیمه نامه حنجره دارد‪ .‬مبلغ اولیه این بیمه نامه‪ ۵۰۰،‬میلیون‬ ‫بود‪ .‬خوب است بدانید این خواننده که ‪ ۹‬سال در اواز‪ ،‬شاگرد صدیق‬ ‫تعریف بوده است‪ ،‬ارزو داشته ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال زودتر به دنیا می امد تا‬ ‫بتواند استادان بزرگ اواز ایرانی‪ ،‬مانند استاد غالمحسین بنان و تاج‬ ‫اصفهانی را از نزدیک ببیند و از حضورشان بهره ببرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫ویروس کرونا می تواند سلول های مغزی را هم الوده کند‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫اخبار‬ ‫ارتباط مصرف میوه های خشک‬ ‫با رژیم غذایی و سالمت بهتر‬ ‫محققان به این نتیجه رسیده اند که تشویق مردم به خوردن‬ ‫میوه خشک بیشتر‪ ،‬بدون شکر اضافه شده‪ ،‬می تواند روشی‬ ‫موثر بــرای افزایش مصرف مواد مغذی حیاتی در بدن انها‬ ‫باشــد‪ .‬بررسی های اخیر نشان می دهد مصرف کم میوه در‬ ‫دنیا‪ ،‬عامل اصلی بروز بیماری ها و ناتوانایی های مرتبط با رژیم‬ ‫غذایی اســت‪ .‬میوه منبع خوبی از مواد مغذی مانند فیبر و‬ ‫پتاسیم است که بسیاری از افراد در رژیم غذایی خود ندارند‪.‬‬ ‫همچنین میوه حاوی مواد مغذی فعال زیســتی است که‬ ‫فواید سالمتی دیگری نظیر پلی فنول ها و کاروتنوئیدها را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬تحقیقات نشان می دهد که خوردن میوه با‬ ‫کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی‪ ،‬سرطان و دیابت نوع‬ ‫‪ ۲‬مرتبط است‪ .‬عوامل مختلفی ممکن است در مصرف کم‬ ‫میوه تازه توسط افراد نقش داشته باشد از جمله محدود بودن‬ ‫دسترسی‪ ،‬هزینه زیاد و فسادپذیری باال‪ .‬مصرف بیشتر میوه‬ ‫خشک می تواند یک راه حل خوب در این زمینه باشد‪ .‬میوه‬ ‫خشــک از نظر قیمت‪ ،‬در دسترس بودن و سهولت ذخیره‬ ‫سازی و حمل و نقل مزایای زیادی نسبت به میوه تازه دارد‪.‬‬ ‫همچنین می تواند جایگزین میان وعده های ناسالم سرشار از‬ ‫قند‪ ،‬نمک و چربی اشباع شود‪ .‬با این حال‪ ،‬نگرانی هایی در‬ ‫مورد مصرف بیش از حد که منجر به دریافت کالری بسیار‬ ‫زیاد می شود وجود دارد زیرا میوه خشک‪ ،‬نوع پرکالری میوه‬ ‫اســت‪ .‬انها دریافتند که افراد در روزهایی که میوه خشک‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬مواد مغذی اصلی بیشتری نظیر فیبر غذایی‬ ‫و پتاسیم دریافت می کنند‪ .‬اگرچه کالری مصرفی شان هم‬ ‫بیشتراست‪.‬محققاندانشگاهایالتیپنسیلوانیادرنظرسنجی‬ ‫از ‪ ۲۵,۵۹۰‬نفــر دریافتند افرادی کــه مقادیر زیادی میوه‬ ‫خشک مصرف می کردند دارای رژیم غذایی بهتر‪ ،‬شاخص‬ ‫توده بدنی کمتر‪ ،‬اندازه دور کمر کوچک تر‪ ،‬و فشــار خون‬ ‫سیستولیک پایین تر بودند‪ .‬محققان در مقایسه روزهایی که‬ ‫یک شرکت کننده میوه خشک مصرف کرده بود با روزهایی‬ ‫کــه ان را مصرف نکرده بود‪ ،‬دریافتند که میانگین مصرف‬ ‫کربوهیدرات ها‪ ،‬فیبر غذایی‪ ،‬پتاسیم و چربی اشباع نشده در‬ ‫روزهایی که میوه خشک مصرف کرده بودند بیشتر است‪.‬‬ ‫ترکیب گیاهی میوه ها دارای‬ ‫خواص ضدویروسی است‬ ‫نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد «رسوراترول» به‬ ‫دســت امده از گیاهان و میوه ها دارای خواص ضدویروسی‬ ‫در مقابله با کروناویروس است‪ .‬مطالعه ازمایشگاهی محققان‬ ‫دانشــگاه علوم و تکنولوژی شــنژن چین نشــان می دهد‬ ‫فیتوشــیمیایی حاصل از گیاهان موسوم به رسوراترول قادر‬ ‫به پیشگیری موثر از کروناویروس است‪ .‬رسوراترول یک نوع‬ ‫فنول طبیعی اســت که توسط برخی گیاهان در واکنش به‬ ‫اســیب و جراحت یا زمانیکه گیاه تحت حمله پاتوژن هایی‬ ‫نظیر باکتری ها یا قارچ ها اســت‪ ،‬تولید می شود‪ .‬منابع این‬ ‫فیتوشــیمیایی گیاهی در مواد خوراکی شامل پوست انگور‪،‬‬ ‫بلوبری‪ ،‬الو و بــادام زمینی یافت می شــود‪ .‬معموالً هم به‬ ‫صــورت مکمل غذایی وجود دارد‪ .‬یافته های ازمایشــگاهی‬ ‫نشان داده است که رسوراترول دارای تاثیر و کارامدی باالیی‬ ‫در جلوگیری از تکثیر کروناویروس است‪ .‬در مطالعات قبلی‬ ‫اثبات شده است که این ماده دارای خواص ضدویروسی علیه‬ ‫طیف وسیعی از پاتوژن ها است‪ .‬همچنین مشخص شده بود‬ ‫که این ترکیب از تکثیر برخی ویروس ها نظیر ویروس دنگو‪،‬‬ ‫زیکا‪ ،‬انفلوانزا و مِرس جلوگیری می کند؛ ســندروم تنفسی‬ ‫خاورمیانه موسوم به مِرس ناشی از نوعی بتاکروناویروس است‬ ‫که شباهت زیادی به کروناویروس جدید دارد‪ .‬یافته های این‬ ‫مطالعه نشــان داد که استفاده از رسوراترول قبل از ابتالء به‬ ‫عفونــت قادر به ممانعت از تکثیر ویروس فقط تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬درحالیکه استفاده از این ترکیب بعد از درمان تا ‪۹۸‬‬ ‫درصد باعث کاهش تکثیر ویروســی می شــود‪ .‬محققان در‬ ‫تالش برای انجام این ازمایش ها بر روی انسان هستند‪.‬‬ ‫برایاولینبارتحقیقاتیرویتاثیرویروسکرونابرسلولهایمغزیصورتپذیرفتهکهنشانمی دهداینویروسمی تواندسلولهایمغزیراهمالودهکند‪.‬بهتازگیتحقیقاتیدرمجله““ �‪Nature Neurosci‬‬ ‫‪ ”ence‬منتشر شده که نشان می دهد وقتی ویروس کرونا از راه بینی وارد بدن می شود امکان انتقال ان از طریق مخاط به مغز هم وجود دارد و بعد از ورود به مغز سلولهای مغزی را الوده می کند‪ .‬دانشمندان‬ ‫دانشگاه “چریته”(‪ )Charité‬المان برای اولین بار این تحقیق را انجام داده اند و اثبات کرده اند ویروس کرونا نه تنها باعث ایجاد مشکالت ریوی و تنفسی می شود‪ ،‬بلکه مشکالت عصبی ناشی از ورود ویروس‬ ‫به مغز را ایجاد می کند‪ .‬این نتایج از کالبد شکافی‪ 33‬بیمار فوت کرده بر اثر کرونا به دست امده و بعد از نمونه برداری از مخاط بینی و سلولهای مغزی مشخص شد پروتئین ویروس در سلولهای مغزی بیماران‬ ‫هم یافت شده است‪ ،‬در واقع بخشی از عالئم بیماری مانند از دست دادن حس بویایی یا چشایی‪ ،‬سردرد‪ ،‬خستگی‪ ،‬سرگیجه و حالت تهوع نتیجه الودگی مغزی با ویروس است‪ .‬یکی از راه های رسیدن ویروس‬ ‫به مغز استفاده از اعصاب مربوط به بویایی ذکر شده است‪ ،‬اما هنوز اطالعات دقیقی از نحوه انتقال ویروس به مغز وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایا اچ ای وی مثبت ها به کرونا مبتال می شوند؟‬ ‫کارشــناس ایدز مرکز بهداشت گلســتان با بیان اینکه تاکنون در استان هیچ موردی از ابتالی مبتالیان‬ ‫ویروس ‪ HIV‬به کرونا نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬درمان هایی که برای بیماران مبتال به ‪ HIV‬انجام می گیرد موجب‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن انها می شود و همین امر باعث شده که این افراد کمتر در معرض عفونت های‬ ‫فرصت طلب از جمله ویروس کرونا قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ل کنترل است که عامل ان ویروسی با نام نقص‬ ‫فاطمه مجنونی اظهار کرد‪ HIV :‬یک بیماری عفونی قاب ‬ ‫ایمنی انســانی است‪ .‬این ویروس عالقه خاصی به ســلول های سیستم ایمنی بدن دارد و به گلبول های‬ ‫ســفید بدن اســیب می زند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در جهان ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در دنیا مبتال به‬ ‫‪ HIV‬داریم که فقط ‪ ۷۰‬درصد انها از بیماری خود اگاه هســتند‪ .‬از این میان ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر از مبتالیان را خانم ها و یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر را کودکان تشــکیل می دهند‪ .‬در ایران تخمین‬ ‫زده شده که ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬بیمار مبتال به ‪ HIV‬در کشور داشته باشیم اما کل موارد شناسایی شده تا‬ ‫به امروز ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۸۷۶‬نفر اســت‪ .‬از این میان ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۰۶‬بیمار زنده داریم و ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫تحت درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫کارشــناس ایدز مرکز بهداشت گلستان با بیان اینکه در کشور ‪ ۸۲‬درصد موارد شناسایی شده ‪ HIV‬را‬ ‫مردان تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی روند اماری مبتالیان به این بیماری در ایران طی چند ساله اخیر‬ ‫نشــان می دهد که تعداد مبتالیان زن نسبت به مرد در حال افزایش است‪ .‬در شش ماهه اول امسال‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد موارد شناسایی شده جدید را زنان تشکیل دادند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در گلستان ‪ ۲۵۴‬بیمار مبتال به ‪ HIV‬داریم که ‪ ۸۰‬درصد انها برای دریافت خدمات‬ ‫به مراکز ارائه خدمت به این بیماران مراجعه کردند و ‪ ۶۸‬درصد تحت درمان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مجنونی در ادامه با اشــاره به اینکه الگوی انتقال ‪ HIV‬از طریق روابط جنســی محافظت نشــده در‬ ‫حال افزایش اســت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این مورد‪ ،‬استفاده مشترک از ســرنگ و وسایل تزریق الوده‪ ،‬خون‬ ‫و فراورده های خونی‪ ،‬انتقال از مادر به کودک و اســتفاده از وســایل غیر استریل در انجام تاتو‪ ،‬خالکوبی‬ ‫و حجامت از دیگر راه های انتقال این ویروس اســت‪ .‬عفونت ‪ HIV‬نمی تواند از طریق اشک‪ ،‬بزاق‪ ،‬ادرار‪،‬‬ ‫مدفوع و استفراغ فرد مبتال به دیگران منتقل شود مگر اینکه این ترشحات اغشته به خون فرد مبتال باشد‪.‬‬ ‫کارشناس ایدز مرکز بهداشت گلستان بیان کرد‪ :‬خوشبختانه درمان های جدید عالوه بر افزایش طول عمر‬ ‫بیماران و کیفیت زندگی انها شــده است‪ ،‬باعث کاهش تولید ویروس در بدن انها و کاهش دفع ویروس‬ ‫در مایعاتی مانند خون و مایعات جنسی می شود‪ .‬افراد مبتال به شرط اینکه تحت مشاوره و مراقبت باشند‬ ‫می توانند ازدواج کنند و بچه دار شوند‪ .‬مجنونی با تاکید بر اینکه شناسایی افراد مبتال به ‪ HIV‬در جامعه‬ ‫اهمیت خیلی زیادی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با تشخیص زودهنگام مبتالیان می توانیم انها را سریع تر به خدمات‬ ‫درمان متصل کنیم و با این کار هم درمان بهتری را به انها ارائه می کنیم و هم از انتقال بیماری به سایر‬ ‫افــراد جامعه جلوگیری کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬از زمان الودگی فرد بــه ویروس ‪ HIV‬تا ابتال به بیماری ایدز‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال طول می کشد‪ .‬فرد الوده به ویروس ‪ HIV‬اگر زود شناسایی شود‪ ،‬احتمال ابتالی‬ ‫او به بیماری ایدز خیلی کم است‪ .‬کارشناس ایدز مرکز بهداشت گلستان با بیان اینکه تنها راه تشخیص‬ ‫‪ HIV‬انجام ازمایش اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مراکز مشــاوره بیماری های رفتاری در تمامی شهرستان های‬ ‫استان فعالیت دارند و خدماتی از جمله مشاوره‪ ،‬اموزش‪ ،‬ازمایش و خدمات مراقبتی و درمانی در انها ارائه‬ ‫می شود‪ .‬تمامی خدمات در این مراکز کام ً‬ ‫ال محرمانه و به صورت رایگان است‪.‬‬ ‫مجنونی با بیان اینکه تاکنون در استان گلستان هیچ موردی از ابتالی مبتالیان ‪ HIV‬به ویروس کرونا‬ ‫نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬درمان بیماران ‪ HIV‬موجب تقویت سیستم ایمنی بدن انها می شود‪ .‬تنها مبتالیان ‪HIV‬‬ ‫که شناسایی نشده اند‪ ،‬در معرض خطر هستند‪.‬‬ ‫ایجاداختاللدر«بلوغجنسی»بهدلیلتغذیهنامناسب!‬ ‫سرپرستانستیتوتحقیقاتتغذیه ایوصنایعغذاییکشورضمنتشریح‬ ‫نکات تغذیه ای کلیدی در دوران بلوغ هشدار داد‪ :‬مصرف ناکافی مواد مغذی‬ ‫مورد نیاز در این دوران می تواند منجر به تاخیر در روند «بلوغ جنسی»‬ ‫شود‪ .‬دکتر جالل الدین میرزای رزاز درباره تغذیه در دوران نوجوانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دوران نوجوانی به طور معمول در دختران و پســران متفاوت است‬ ‫و دومین دوره جهش رشــد بعد از سال اول تولد در طول زندگی است‪،‬‬ ‫به نحوی که حدود ‪ 25‬درصد از رشــد قدی بزرگساالن در طول دوران‬ ‫نوجوانی به دست می اید‪ .‬وی افزود‪ :‬پدیده جهش رشد در دوران نوجوانی‪،‬‬ ‫نیاز فرد به انرژی و مواد غذایی را افزایش می دهد‪ .‬نیازهای تغذیه ای طی‬ ‫دوران جوانی و نوجوانی بیشتر از سایر دوران های زندگی است‪ .‬چرا که‬ ‫کمبود غذایی و مصرف ناکافی مواد مغذی موردنیاز در این دوران می تواند‬ ‫منجر به تاخیر روند و بلوغ جنسی شود؛ همچنین‪ ،‬تغذیه مناسب در این‬ ‫دوران می تواند از بیماری های مزمن غیر واگیردار دوران بزرگسالی از جمله‬ ‫بیماری های قلبی عروقی و پوکی استخوان پیشگیری کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫انواع گروه های غذایی از جمله گروه نان و غالت‪ ،‬گوشــت های سفید و‬ ‫قرمز‪ ،‬تخم مرغ و حبوبات‪ ،‬لبنیات کم چرب‪ ،‬میوه و سبزی های تازه به‬ ‫مقدار کافی و متنوع در برنامه غذایی روزانه نوجوانان گنجانده شود‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تغذیه ایران بیان داشت‪ :‬عدم کفایت پروتئین رژیم غذایی در این‬ ‫دوران می تواند باعث کاهش رشد قدی‪ ،‬تاخیر بلوغ جنسی و کاهش توده‬ ‫عضالنی بدن شود‪ .‬رزاز گفت‪ :‬همچنین بهتر است در رژیم غذایی برای‬ ‫تامین چربی‪ ،‬بیشتر از چربی های غیر اشباع بخصوص منابع امگا ‪ 3‬در‬ ‫رژیم غذایی نوجوان استفاده شود و از محصوالت غذایی حاوی چربی های‬ ‫اشباع و ترانس استفاده نشود‪ .‬وی با بیان اینکه به دلیل رشد سریع نوجوان‬ ‫در سنین بلوغ نیاز به انواع ویتامین های مختلف نیز تا حدودی بیشتر‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این افزایش نیاز از طریق یک رژیم غذایی مناسب‬ ‫و متعادل تامین می شود و مصرف مکمل های مولتی ویتامین در شرایط‬ ‫عادی ضرورت ندارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از تخم مرغ‪ ،‬گوشت ها‪،‬‬ ‫لبنیات کم چرب‪ ،‬مغزدانه ها و غذاهای دریایی‪ ،‬به میزان متعادل به حفظ‬ ‫ســامتی و تامین ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز نوجوانان کمک‬ ‫می کند‪ .‬سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‬ ‫در ادامــه تصریح کرد‪ :‬در دوران نوجوانی نیاز به مواد معدنی و امالحی‬ ‫همچون کلسیم‪ ،‬فسفر‪ ،‬اهن‪ ،‬روی و‪ ...‬بیش از سال های قبل می شود؛‬ ‫نکته قابل توجه ان که بین ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد از حداکثر توده استخوانی که‬ ‫فرد در میانسالی خواهد داشت‪ ،‬در دوران بلوغ تشکیل می شود بنابراین‬ ‫دریافت مقادیر کافی از کلسیم و فسفر برای تشکیل توده استخوانی سالم‬ ‫و مستحکم ضروری است و شیر و لبنیات بهترین منابع غذایی هر دو‬ ‫عنصر کلسیم و فسفر محسوب می شود‪ .‬رزاز افزود‪ :‬در این دوره به دلیل‬ ‫افزایش حجم خون و توده عضالنی و همچنین تغییرات فیزیولوژیک نیاز‬ ‫به ماده مغذی اهن افزایش می یابد‪ ،‬کمبود روی نیز می تواند باعث تاخیر‬ ‫رشد‪ ،‬اختالل تکامل ادراکی و تاخیر بلوغ جنسی شود‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تغذیه ایران بیان کرد‪ :‬در بسیاری از نوجوانان کیفیت و کمیت نامناسب‬ ‫مواد غذایی عامل اصلی ایجاد مشکالت تغذیه ای است؛ برخی نوجوانان‬ ‫برای داشتن ظاهری متناســب تر(الغر شدن یا افزایش وزن) شروع به‬ ‫گرفتن رژیم هایی غذایی نامناسب و غلط می کنند و با این کار موجب‬ ‫اسیب به خود و زمینه ســاز بیماری های مختلف در دوران بزرگسالی‬ ‫می شوند‪ .‬رزاز ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر نوجوانان در انتخاب هایشان بیشتر‬ ‫تحت تاثیر همساالن خود هستند‪ .‬این افراد ممکن است بیش از اندازه از‬ ‫یک نوع غذای ناسالم مانند نوشابه ها‪ ،‬فست فودها یا غذاهای فراوری شده‬ ‫مصرف کنند؛ نوجوانانی که تمایل بیشتری به مصرف فست فودها به‬ ‫جای غذاهای خانگی دارند و به جای میان وعده های سالم مانند میوه‪ ،‬از‬ ‫میان وعده هایی با انرژی زیاد که دارای چربی و قندهای ساده هستند و‬ ‫تنقالت بدون ارزش غذایی( چیپس و پفک و‪ )..‬استفاده می کنند‪ ،‬موجب‬ ‫به خاطر انداختن ســامت خود می شوند و مستعد ابتال به اضافه وزن‬ ‫و چاقی و مشــکالت مرتبط با ان هستند‪ .‬وی با اشاره به اینکه برخی‬ ‫مشکالت دوران نوجوانی نظیر اکنه و جوش نیز‪ ،‬با مصرف مواد غذایی‬ ‫دارای قندهای ساده( نظیر انواع نوشابه ها و شیرینی ها) مرتبط است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای پیشــگیری از این مشکل می توان از خوردن غذاهای‬ ‫سرخ شده‪ ،‬پرچرب و پر ادویه‪ ،‬قند و شیرینی و‪ ...‬پرهیز و از سبزی های‬ ‫تازه‪ ،‬میوه و شیر در رژیم غذایی استفاده کرد‪.‬‬ ‫نوجوانان‪ ،‬روزانه حداقل نیم تا یک ساعت ورزش کنند‬ ‫سرپرست انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان‬ ‫اینکه برای کنترل چاقی در نوجوانان باید عالوه بر گرفتن رژیم غذایی‬ ‫مناسب نوجوان‪ ،‬عادت های غذایی غلط را اصالح کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انجام‬ ‫فعالیت های ورزشی منظم نیز یکی از راه ها برای رسیدن به وزن ایده ال‬ ‫است‪ .‬نوجوانان‪ ،‬روزانه حداقل نیم تا یک ساعت ورزش کنند‪ .‬اگر نوجوان‬ ‫نیاز به کاهش وزن داشته باشد‪ ،‬رژیم غذایی او باید به گونه ای تنظیم شود‬ ‫که رشد و بلوغ او را به تاخیر نیندازد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫کمتر از‪ 40‬درصد مبتالیان به ایدز را شناسایی کرده ایم‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه یکی از ضعف های ما در‬ ‫کنترل ایدز‪ ،‬شناسایی افراد مبتال است‪ .‬علیرضا رئیسی‪ ،‬درنشست روز جهانی‬ ‫ایدز که به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬پاندمی کرونا سبب شد برخی‬ ‫کشورها از برخی ماموریت های اصلی غافل شوند که این موضوع نگران کننده‬ ‫اســت‪ .‬چرا که اگر این برنامه ها تحت تاثیر قرار گیرد یکی از خسارت های‬ ‫جبران ناپذیر به کل دنیا وارد می شود‪ .‬مهم است همه سیاست مداران در دنیا‬ ‫به این موضوع بپردازند‪ .‬ما از ابتدای سال جاری اولین سیاستمان در مقابل‬ ‫پاندمی کرونا حفظ برنامه های جاری حوزه ‪ PHC‬است‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اقدامات مهم ما این است که توسط همه اداراتمان در سطح بهداشت‪ ،‬همه‬ ‫مدیران را موظف کردیم اقدامات را بازنگری کنند و ببینند در هر حوزه ایا‬ ‫اقدام عقب افتاده ای داریم یا خیر‪ .‬کار ارزشمندی بود و در تمام حوزه ها شامل‬ ‫بیماری واگیر‪ ،‬غیر واگیر‪ ،‬واکسیناسیون و‪ ...‬این اقدام انجام شد‪ .‬ما بیش از‬ ‫حــدود یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار خدمت عقب افتاده با ضرب العجل فوری‬ ‫را ارائه دادیم که تجربه خوبی در بحث پاندمی اســت‪ .‬در همه حوزه ها باید‬ ‫برنامه ای در ارتباط با وضعیت اجرای اهداف و تحقق انها دنبال شود تا مبادا‬ ‫در پاندمی کرونا از چیزی غافل شویم‪ .‬برای مهار بیماری های ویروسی‪ ،‬قابل‬ ‫انتقال و واگیردار فقط عزم و اراده یک کشــور کافی نیست و همه کشورها‬ ‫باید دست به دست هم دهند‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬در پاندمی کرونا بسیار نگران‬ ‫همسایه های شرقی هســتیم‪ ،‬البته نه برای کرونا بلکه برای کنترل سایر‬ ‫بیماری ها‪ .‬پاندمی باعث شده کشورها خدمات روتین خود را فراموش کنند‬ ‫و مث ً‬ ‫ال واکسیناسیون شان دچار اشکال شده است که همین امر مسئولیت‬ ‫ما را بسیار سنگین می کند‪ .‬معاون وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬پاندمی کرونا به‬ ‫ما نشان داد یک راه بیشتر نداریم‪ ،‬ان هم اینکه باید همبستگی جهانی و‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی وجود داشته باشد و این موضوعی است که اگر‬ ‫راهبرد اصلی نباشد‪ ،‬دچار مشکل می شویم‪ .‬در کنترل بیماری های ویروسی‬ ‫و واگیردار است که لغت «دهکده جهانی» معنا می گیرد‪ .‬نمی توان کشوری را‬ ‫ایمن تصور کرد ولی سایر کشورها از اجرای برنامه غافل شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫رغمتحریم هایظالمانهماسعیکردیمدرچندینجبههبجنگیم‪.‬تجربه های‬ ‫سطح دنیا در کنترل کرونا به ایجاد محدودیت ها باز می گردد؛ در حالی که‬ ‫این موضوع فشار اقتصادی را افزایش می دهد‪ .‬در کنار تمام مشکالت کشور‪،‬‬ ‫امریکا ناجوانمردانه به ما فشــار می اورد‪ .‬حتی در بحث تامین کیت های‬ ‫تشخیصی‪ HIV‬امسال دچار مشکل شدیم‪ .‬در بحث حمایت از ازمایشگاه ها‬ ‫دچار مشکل شدیم‪ ،‬به رغم اینکه یک شبکه گسترده اموزش دیده داریم‪،‬‬ ‫ولی ابزار در دستمان به راحتی فراهم نبود‪ .‬ما هم به رغم برنامه های قوی که‬ ‫برای کنترل ایدز داریم ولی به خاطر تحریم ها مشکالتی داریم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه بیماریابی ایدز کمتر از حد انتظارمان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اهداف ‪-۹۰‬‬ ‫‪ ۹۰-۹۰‬باید محقق می شد اما در بحث بیماریابی ‪ ۹۰‬درصدی مشکل داریم‬ ‫که ناشی از عدم برنامه ریزی نیست بلکه ناشی از تحریم ها است‪ .‬در سطح دنیا‬ ‫تعداد بیماران و کاهش مرگ و میر مبتالیان به ایدز را داریم‪ .‬رئیسی درباره‬ ‫امار ابتالء به اچ ای وی در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬ما ‪ ۶۰۴۳۱‬تخمین مبتالی زنده‬ ‫داریم که از این تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۰۶‬نفر شناسایی شده و در حال زندگی‬ ‫هستند‪ .‬تاکنون در کل ‪ ۴۱۸۷۶‬نفر بیمار ثبت شدند و در کل ‪ ۱۹۴۶۹‬مرگ‬ ‫به واسطه این بیماری ثبت کرده ایم‪ .‬کمتر از ‪ ۴۰‬درصد بیماران را شناسایی‬ ‫کردیم و ضعف ما در شناسایی ‪ ۹۰‬درصد مبتالیان مشهود می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬برای ادامه تعطیلی های کرونایی در شهرهای قرمز‪ ،‬شنبه تصمیم گیری می شود‪ .‬علیرضا رئیسی با بیان اینکه محدودیت سراسری از یکم اذر ماه شروع شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به سیاست های وزارت بهداشت و رعایت مردمی میزان پروتکل ها به باالی ‪ ۹۰‬درصد رسید‪ .‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در یکم اذر ‪ ۱۶۰‬شهر در وضع قرمز (هشدار سه) قرار‬ ‫داشتندواکنون‪ ۳۸‬شهرقرمزهستند‪.‬ویادامهداد‪:‬متاسفانهدر‪ ۲۳‬شهرستانبارعایتنکردنصحیحپروتکل هایبهداشتیشاهدصعودابتالءبهویروسکروناهستیم‪.‬سخنگویستادملیمقابلهباکرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه محدودیت ها تا صبح شنبه اینده قابل اجرا است مگر اینکه تصمیمات جدید زودتر اطالع رسانی شود‪ .‬رئیسی با بیان اینکه سیر نزولی ورود به بیمارستان ها را شاهد هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چنانچه‬ ‫پروتکل های بهداشتی رعایت نشود ممکن است به وضع قبل بازگردیم‪ .‬رئیسی با ذکر ‪ ۳۸‬شهر کشور‪ ،‬افزود‪ :‬این تعداد شهرها از روز چهارشنبه وضع هشدار از قرمز به نارنجی تبدیل می شود و فقط گروه‬ ‫شغلی‪ ۳‬و‪ ۴‬محدودیت دارند‪ .‬وی گفت‪ :‬تا زمان تصمیم گیری صبح شنبه هفته بعد محدودیت های کرونایی در تهران ادامه خواهد داشت و تا زمانی که اطالع رسانی جدیدی صورت پذیرد‪ ،‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ردیابی تلفن همراه کرونا مثبتها‬ ‫نقضقرنطینهازسوی‪ ۷۳‬درصدمبتالیان‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬با اشاره به ردیابی هوشمند موارد کرونا در طرح بسیج‬ ‫محله محور گفت‪ :‬در شروع هفته گذشته بر اساس ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا مثبت بودند نشان‬ ‫داد کــه تنها ‪ ۲۰‬درصد این افراد قرنطینه را رعایت می کنند و ‪ ۷۳‬درصد نقض قرنطینه می کنند‪ .‬این به‬ ‫منزله یک بمب ساعتی در تهران قلمداد می شود که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در جلسه فرمانداران استان تهران ویژه اجرای طرح شهید سلیمانی که با حضور استاندار‬ ‫تهران و به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد ضمن تقدیر از استاندار تهران و مسئولین محلی‪ ،‬سپاه‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬شبکه های بهداشت و درمان و هماهنگی میان همه دستگاه های مربوطه که دستاوردهای مهمی‬ ‫در مقابله با بیماری کرونا را رقم زده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز فرصت تاریخی تکرار ناپذیری برای استان تهران‬ ‫فراهم شده تا نگاه ویژه ای به ارتقای زیرساخت های بهداشتی در این استان داشته باشیم‪ .‬بی تردید باید‬ ‫برون داد اجرایی این طرح نیز تامین زیرساخت ها را مورد توجه قرار دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بارها استاندار تهران‬ ‫در خصوص زیرســاخت های بهداشتی استان تهران و مشکالتی که در این حوزه مواجه هستیم صحبت‬ ‫کرده اند‪ .‬این موضوع حال که در استانه تصویب بودجه هستیم الزم است بیش از گذشته مورد توجه قرار‬ ‫گیرد و فرمانداران نیز نگاه سالمت محور بازمهندسی در زیرساخت های شبکه بهداشت شهرستان های‬ ‫استان تهران داشته باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با نگاه سالمت محور امروز فرصت استثنایی برای شهرستان های‬ ‫استان تهران فراهم شده است تا با نگاهی عمیق تر نسبت به تامین زیرساخت ها اقدام شود‪ .‬این موضوع در‬ ‫جلسه ای با حضور وزیر کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت تا اصول کلی مشترک متناسب با شرایط هر یک‬ ‫از شهرستان ها تحقق پذیر شود‪ .‬بی تردید باید نتیجه کار در طرح شهید سلیمانی مورد توجه فرمانداران‬ ‫قرار گیرد و با توجه به شرایط محلی و بافت بومی تحقق پذیری طرح در دستور کار قرار گیرد‪ .‬باید در این‬ ‫مسیر الگوهای موفق به اشتراک گذاشته شود‪ .‬فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران در بخش‬ ‫دیگری از صحبت های خود با اشــاره به اینکه در این طرح هدف بیماریابی بیشتر و سریعتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کنترل و قطع زنجیره انتقال در مکان های عمومی به عنوان هدف اصلی باید مورد توجه قرار گیرد و همه‬ ‫محورهای عملیاتی باید معطوف به این موضوع باشد‪ .‬در این طرح و در مرحله اول باید هدفمند عمل کنیم‬ ‫تا هم نیروی انتظامی دچار فرسایش نشود و هم از نظر مالی و اعتباری با مشکل منابع مواجه نشویم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه بیماریابی زودهنگام قطعا نیاز به ردیابی داریم‪ .‬مطالعات ما در تهران نشان می دهد هر فردی‬ ‫که به بیماری الوده باشد می تواند هفت نفر را که اغلب افراد نزدیک به فرد در منزل و یا محل کار هستند‬ ‫الوده کند‪ .‬یعنی هفت تا ‪ ۱۰‬نفر از اطرافیان فردی که کرونا مثبت است باید در طرح ردیابی شوند‪ .‬موضوع‬ ‫دوم استفاده از تست های سریع است که در هفته اینده توزیع بیشتری از این تست ها را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این تست ها در بخش دولتی توزیع می شوند و در بخش خصوصی توزیع نخواهند شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫مسئله قرنطینه سازی را نیز به جد دنبال کنیم‪ .‬افرادی که تست انها مثبت شده باید به قرنطینه بروند و‬ ‫در این مســیر دو بخش وجود دارد؛ نخست افرادی که به لحاظ شرایط اقتصادی و دالیل دیگر در منزل‬ ‫امکان قرنطینه ندارند‪ .‬لذا نقطه اسیب پذیر ما همین جاست که باید فضاهای مراقبتی را در نظر بگیریم‪ .‬لذا‬ ‫از فرمانداران درخواست می کنم به موضوع فضاهای مراقبتی توجه ویژه داشته باشند و لیست انها را به ما‬ ‫اعالم کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اقای کولیوند مسئولیت پشتیبانی این فضاها را بر عهده دارد‪ .‬قطعا اگر افراد کرونا‬ ‫مثبت در فضای جامعه رها شوند‪ ،‬این طرح با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد‪ .‬به این ترتیب ردیابی‪،‬‬ ‫بیماریابی سریع و قرنطینه سازی در این طرح باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در شروع هفته گذشته‬ ‫بر اساس ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا مثبت بودند نشان داد که تنها ‪ ۲۰‬درصد این افراد قرنطینه‬ ‫را رعایت می کنند و ‪ ۷۳‬درصد نقض قرنطینه می کنند‪ .‬این به منزله یک بمب ســاعتی در تهران قلمداد‬ ‫می شود که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬زالی تاکید کرد‪ :‬در مورد اعتبارات مالی به وزارتخانه های بهداشت و‬ ‫کشور اعالم کردیم که طرح در این حوزه با ابهاماتی مواجه است‪ .‬به نظر می رسد عدد اعتبارات مالی مناسب‬ ‫نیست‪ .‬البته قرار است با رئیس جمهور در مورد اعتبارات صحبت شود‪ .‬قطعا در این طرح هدف رفتن به‬ ‫درب منازل تک تک شهروندان نیست و ردیابی هوشمند مورد تاکید است‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران عنوان کرد‬ ‫کوتاهیشهرداریدرارسالالیحهکنترلاالیندگیپایانه هایاتوبوسرانی‬ ‫یک عضو شــورای شــهر تهران گفت‪ :‬مطابق بند ‪ ۱۱‬ماده پنجاه‬ ‫و پنج برنامه ‪ ۵‬ســال ســوم‪ ،‬شــهرداری تهران موظف شد تا در‬ ‫راستای کاهش و کنترل انتشــار االینده های محیطی هوا ناشی‬ ‫از ایســتگاه های اتوبوسرانی درون شهری و پایانه های اتوبوسرانی‬ ‫برون شهری مستقر در محدوده شهر تهران‪ ،‬الیحه ضوابط کنترل‬ ‫االیندگی پایانه های اتوبوســرانی و ترمینال ها را طی ‪ ۶‬ماهه اول‬ ‫برنامه جهت تصویب به شورا ارائه نماید‪ .‬شهربانو امانی در دویست‬ ‫و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران با اشاره‬ ‫به موضوع الودگی هوا و نقش ان در تشدید عالئم کرونا ویروس‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس مقاالت علمی منتشر شده‪ ،‬مواجهه طوالنی مدت‬ ‫بــا االینده های هوا در فضای باز باعث ایجــاد التهاب ُمزمِن ریه‬ ‫می شــود که ممکن است باعث افزایش شدت عالئم ناشی از ابتال‬ ‫به ویروس کرونا شود‪ .‬وی مدعی شد‪ :‬نتایج ارتباط الودگی هوا با‬ ‫کرونا نشان داده است که افزایش یک میکروگرم بر متر مکعب در‬ ‫ذرات ‪ ۲.۵ pm‬با افزایش ‪ ۷‬درصدی مرگ ناشــی از کرونا همراه‬ ‫خواهد بود‪ .‬در مقاالت مشابه‪ ،‬این مقدار‪ ،‬به ‪ ۸‬و ‪ ۹‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬امانی همچنین ادامه داد‪ :‬مطالعه ای دیگر نیز که‬ ‫به کمک دانشــگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫انجام شــده است‪ ،‬نشان می دهد در مناطقی که الودگی از لحاظ‬ ‫ذرات معلق بیشتر بوده است‪ ،‬تعداد مرگ و بستری ناشی از کووید‬ ‫‪ ۱۹‬نیز بیشتر مشاهده شده است‪ .‬هر چند این نتایج تاکنون توسط‬ ‫سازمان بهداشت جهانی تایید نشده است‪ ،‬اما نباید نسبت به این‬ ‫موضــوع بی تفاوت بود‪ ،‬به همین دلیل باید به تمامی مشــکالت‬ ‫ناشــی از الودگی هوا‪ ،‬تشــدید بیماری کرونا نیز اضافه کرد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همانطور که شــهردار تهران در نامه ای به رهبر معظم‬ ‫انقالب تاکید کردند‪ ،‬کمک به توسعه حمل ونقل عمومی یکی از‬ ‫اقدامات ضروری در این شــرایط اســت‪ .‬مجددا از دولت محترم‬ ‫انتظــار داریم به این موضوع مهم که با جان تمامی شــهروندان‬ ‫تهرانی ســر و کار دارد‪ ،‬توجه ویژه ای داشــته باشــد و نسبت به‬ ‫انجام وظایف خود در این خصوص اقدام نماید‪ .‬این عضو شــورای‬ ‫اسالمی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پایانه های اتوبوسرانی با وجود اینکه نقش بسزایی در عملکرد‬ ‫جریــان ترافیک دارند‪ ،‬اما عدم مدیریت و بهره برداری نادرســت‬ ‫از ان موجــب ایجاد یک منبع الودگی جدیــد و به خطرافتادن‬ ‫جان رانندگان‪ ،‬مسافران‪ ،‬کارکنان پایانه ها و در نهایت کاربری های‬ ‫اطراف پایانه ها و شهروندان می شود‪ .‬امانی افزود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫یکــی از مکان های مهم جهت ســنجش الودگی هوا محســوب‬ ‫می شوند و بخشی از سهم االینده ذرات معلق مربوط به پایانه های‬ ‫اتوبوسرانی است و شــهرداری می تواند با اتخاذ تدابیری‪ ،‬موجب‬ ‫کاهش این االینده شــود‪ .‬امانی تاکید کرد‪ :‬مطابق بند ‪ ۱۱‬ماده‬ ‫پنجاه و پنج برنامه ‪ ۵‬ســال سوم‪ ،‬شهرداری تهران موظف شد تا‬ ‫در راستای کاهش و کنترل انتشار االینده های محیطی هوا ناشی‬ ‫از ایســتگاه های اتوبوسرانی درون شهری و پایانه های اتوبوسرانی‬ ‫برون شهری مستقر در محدوده شهر تهران‪ ،‬الیحه ضوابط کنترل‬ ‫االیندگی پایانه های اتوبوســرانی و ترمینال ها را طی ‪ ۶‬ماهه اول‬ ‫برنامه جهت تصویب به شورا ارائه نماید‪ .‬متاسفانه با گذشت حدود‬ ‫دو ســال‪ ،‬تاکنون این الیحه به شورا ارسال نشده است‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد نسبت به تســریع در ارسال الیحه ضوابط کنترل االیندگی‬ ‫پایانه های اتوبوسرانی و ترمینال ها اقدام شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ادامه تعطیلی های کرونایی شنبه مشخص می شود‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫واکنش هاشمی به شائبه تراکم‬ ‫فروشی به تامین اجتماعی برای‬ ‫حل مشکل اوراق‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با رد شائبه تراکم فروشی شهرداری به‬ ‫تامیناجتماعیبرایحلمشکلاوراقمشارکتگفت‪:‬شهرداری‬ ‫و تامین اجتماعی در حال تهاتر هستند نه تراکم فروشی‪ .‬محسن‬ ‫هاشمی ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬امروز جلسه شورای شهر به صورت‬ ‫ترکیبی حضوری‪-‬مجازی با حضور ‪ 19‬عضو برگزار شد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در یکی از تذکرات عضو شورای شهر درباره تصویب‬ ‫قانون شوراهای شهر در مجلس و کاهش اختیارات تذکر داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون به شورا اجازه می دهد که عوارض مربوطه را تصویب‬ ‫کند اما گویا شورای نگهبان به این قانون مجلس اعتراض کرده و‬ ‫شورای شهر را برای تصویب عوارض دخیل ندانسته است و برای‬ ‫همین این قانون را به مجلس برگشت می دهد و مجلس نیز به‬ ‫نظر می رسد بدون بررسی و فهمیده شدن موضوع نظر شورای‬ ‫نگهبان را تایید می کند و ما حاال باید این موضوع را پیگیری‬ ‫کنیم تا حقوق شوراها زنده شود‪ .‬رئیس شورای شهر تهران در‬ ‫مورد سرانجام اوراق مشارکت سال ‪ 98‬مترو در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی وثایق شهرداری تهران را‬ ‫تایید نمی کند و در این بین بیمارستان میالد پایان کار ندارد و‬ ‫بحث فروش تراکم هم مطرح است گفت‪ :‬به نظرم چنین نیست‬ ‫اما برخی بیمارستان های تامین اجتماعی پایان کار ندارند و چون‬ ‫پایان کار ندارند‪ ،‬عوارض ساختمانی را نیز پرداخت نکردند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه از سوی دیگر شهرداری به تامین اجتماعی بدهی دارد و در‬ ‫حال تهاتر هستند نه تراکم فروشی‪ .‬وی افزود‪ :‬مثال بیمارستان‬ ‫میالد که ساخت و ساز عظیمی هم دارد‪ ،‬پایان کار ندارد و می‬ ‫تواند تخلفاتی هم داشته باشد و سعی دارند پروانه ها را تهاتر کنند‬ ‫و هیچ تراکم فروشی نیست‪ .‬هاشمی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫پول اوراق مشارکت زنده می شود یا نه؟ گفت‪ :‬در حال حل بحث‬ ‫بدهی تامین اجتماعی هستیم تا وقتی که امالک شهرداری برای‬ ‫استعالم به تامین اجتماعی ارسال شود و بگوید که بدهی نداریم‬ ‫و اوراق حل شود‪ .‬وی به شوخی گفت‪ :‬مسئله اوراق مشارکت در‬ ‫حال حل شدن است اگر مطبوعات بگذارند‪ .‬محسن هاشمی در‬ ‫پایان جلسه شورای شهر نیز تکلیفی برای اعضای شورا مشخص‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همه کمیسیون ها موظف هستند لیست مصوبات‬ ‫اجرا نشده شورا توسط شهرداری را برای جلسه هم اندیشی روز‬ ‫یکشنبه احصا کنند تا ان را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫حناچی به دلیل بی توجهی‬ ‫به مصوبات شورا در حوزه نظارت‬ ‫مالی تذکر گرفت‬ ‫استاندار تهران خبر داد‪:‬‬ ‫سیرنزولیپذیرشبیمارستانیبیمارانکرونادرتهران‬ ‫اســتاندار تهران از ســیر نزولــی پذیرش بیمــاران کرونایی در‬ ‫بیمارســتان های تهران خبر داد‪ .‬انوشــیروان محســنی بندپی‬ ‫در جلسه فرمانداران اســتان تهران و فرمانده عملیات مدیریت‬ ‫بیماری کرونا در تهران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‬ ‫ضمن قدردانی از فعالیت فرمانداران‪ ،‬روسای شبکه های بهداشت‬ ‫و درمان‪ ،‬سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬شهرداری و همه دستگاه هایی‬ ‫که در مقابله با بیماری کرونا و پیشــگیری و مدیریت ان تالش‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی سالمت‬ ‫تعهد سیاسی همه ارکان حاکمیت است‪ .‬در تامین سالمت همه‬ ‫ارکان حاکمیــت اعم از خصوصی و دولتی باید پای کار باشــند‬ ‫که حفظ و ارتقای سالمت محقق شود‪.‬وی افزود‪ :‬در مورد کرونا‬ ‫نیز باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد‪ ۲۵ .‬دســتگاه در کنار‬ ‫فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا شرایطی را فراهم کرده‬ ‫اند که اســتان تهران مشکل عدیده ای در پذیرش بیمار نداشته‬ ‫باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کرونا یک تهدید است و مشکالت بسیاری‬ ‫از جمله مشــکالت اقتصادی‪ ،‬برهم زدن ارامــش و ‪ ...‬را ایجاد‬ ‫کرده اما برای اســتان تهران می تواند شــرایطی را فراهم کند‬ ‫که به عنوان یک فرصت نگاهی به زیرســاخت های بهداشــتی‬ ‫اســتان داشته باشــیم و عقب ماندگی تاریخی در نظام سالمت‬ ‫در تهــران را مورد توجه قرار دهیم‪ .‬اســتاندار تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫در کشــور به ازای هر ‪ ۱۱۰۰‬نفر یک خانه بهداشت وجود دارد‬ ‫در حالیکه در تهران به ازای هر ‪ ۳۳۰۰‬نفر یک خانه بهداشــت‬ ‫وجود دارد‪ .‬عالوه بر این در کشــور به ازای هر ‪ ۱۰‬هزار نفر یک‬ ‫مرکز بهداشــتی درمانی شهری وجود دارد در حالیکه در تهران‬ ‫بــه ازای هر ‪ ۵۲‬هزار نفر یک مرکز وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بی‬ ‫تردید می توانیم ســامتی را در پایه ترین و اساسی ترین نقطه‬ ‫که مرکز بهداشت و درمان روستایی است چک کنیم‪ .‬لذا باید در‬ ‫جهت توسعه و تقویت این مراکز گام برداریم‪ .‬استاندار تهران در‬ ‫بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه طرح بسیج‬ ‫محله محور باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها عملیاتی شود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬باید همه ظرفیت ها را در اجرای این طرح بکار بگیریم و‬ ‫نگاهی اساسی به زیرساخت ها داشته باشیم‪ .‬کرونا مسئله امروز‬ ‫ما نیست و ممکن است خدایی نکرده سال دیگر بیماری دیگری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬باید تالش و اقدام ویژه ای کنیم تا در جهت تامین‬ ‫زیرســاخت ها در استان تهران تحول اساســی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در جلســه امروز فرمانداران گزارشات خوبی ارائه‬ ‫کردند‪ .‬طرح بررسی و ارزیابی شده و در جهت تامین اهداف ان‬ ‫بایــد حرکت کنیم‪ .‬هدف اصلی طرح بهره گیری از ظرفیت ها و‬ ‫مشارکت ها در شناسایی افراد بیمار و قرنطینه انها است‪ .‬لذا باید‬ ‫در کنار ان توسعه خدمات سرپایی و مراکز بستری را مورد توجه‬ ‫قرار دهیم‪ .‬بندپی تاکید کرد‪ :‬ســیر نزولی پذیرش بیمارستانی‬ ‫را شاهد هســتیم‪ .‬این موضوع باید تداوم پیدا کند‪ .‬مهم نیست‬ ‫کــه همه جا را تعطیل کنیم و تعداد بیمــاران پایین بیاید‪ .‬باید‬ ‫فعالیت ادامه داشته باشد و با افزایش اگاهی و شناسایی بیماران‬ ‫بتوانیم مدیریت این بیماری را محقق کنیم‪ .‬از این پس جلسات‬ ‫با فرمانداران به صورت هفتگی و به تناوب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو شــورای شهر تهران نسبت به بی توجهی حناچی به اجرای‬ ‫تکالیف قانونی توسط شــهرداری تهران تذکر داد و گفت‪:‬مدیران‬ ‫شهرداری باید به روند بی توجهی نسبت به مصوبات شورا به ویژه‬ ‫در حوزه نظارت مالی پایان دهند‪ .‬مجید فراهانی عضو شورای شهر‬ ‫تهران در صحن امروز شورای شهر درباره رویه و بی توجهی و حق‬ ‫نظارت مالی شــورا و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شهرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬در این زمینه به حناچی تذکر می دهم و خواستار پایان‬ ‫دادن به روند بی توجهی نسبت به مصوبات شورا در حوزه نظارت‬ ‫مالی هســتم‪ .‬وی گفت‪ :‬جابه جایی و انتقال افراد پس از سه ماه‬ ‫گذشت زمان از مصوبه شورا مبنی بر تایید بکارگیری فرد در واحد‬ ‫مربوط به عنوان قائم مقام ذی حساب از تعلل های شهرداری تهران‬ ‫محسوبمی شودوبهنوعیبی توجهیبهمصوبه های شورااست‪.‬این‬ ‫عضوشورایشهرتهرانخاطرنشانکرد‪:‬همچنینافرادیبهصورت‬ ‫همزمان در بیش از یک واحد به عنوان قائم مقام ذی حســاب یا‬ ‫سرپرستقائم مقامذی حسابازسویشهرداریمحسوبمی شوند‬ ‫که این امر مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک‬ ‫شغل محسوب می شود‪ .‬فراهانی گفت ‪ :‬همچنین افرادی که بیش از‬ ‫این دارای سابقه قائم مقام ذی حساب مورد تایید شورای شهر تهران‬ ‫نبوده اند پیش از تصویب و تایید شورا در واحدهای اجرایی به عنوان‬ ‫قائم مقام ذی حساب به کار گرفته می شوند و سپس برای اخذ تایید‬ ‫به شورا معرفی شده اند که این رویه مغایر با قانون است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه‬ ‫مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه‬ ‫زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب‬ ‫این چنین با همه درساخته ای یعنی چه‬ ‫شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای‬ ‫قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه‬ ‫نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی‬ ‫بازم از پای درانداخته ای یعنی چه‬ ‫سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان‬ ‫و از میان تیغ به ما اخته ای یعنی چه‬ ‫هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول‬ ‫عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه‬ ‫حافظا در دل تنگت چو فرود امد یار‬ ‫خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه‬ ‫خبر‬ ‫قیمت ماسک سه الیه پزشکی‬ ‫‪ 1000‬تومان مصوب شد‬ ‫بنابر تصمیم ستاد لجستیک مقابله با کرونا‪ ،‬قیمت ماسک‬ ‫سه الیه پزشکی اســتاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو‬ ‫به ‪ ۱۰۰۰‬تومان کاهش یافت‪ .‬جلسه ستاد لجستیک مقابله‬ ‫با کرونا با حضور رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کننــدگان و معاونین بازرگانی داخلی‪ ،‬امور صنایع‬ ‫و نمایندگان ســازمان غذا و دارو‪ ،‬وزارت کشــور و ســایر‬ ‫دستگاههای مسئول و نظارتی‪ ،‬نمایندگان واحدهای تولیدی‬ ‫در محل ســازمان حمایت برگزار شد‪ .‬در این جلسه ضمن‬ ‫تشــریح و ارائه گزارشــی از روند موفقیت امیز تولید انبوه‬ ‫انواع ماسک های بهداشتی سه الیه استاندارد و به تبع ان‬ ‫دپوی قابل توجه ماسک در کشور مواردی بشرح ذیل طرح‬ ‫و تصمیمات الزم اتخاذ شد‪ .‬با توجه به برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده در راستای افزایش تولید محصوالت مرتبط با مقابله با‬ ‫ویروس کرونا مقرر شد جهت رفاه عموم مردم ایران و الزام‬ ‫استفاده از ماسک در کشــور و با توجه به شرایط قرمز در‬ ‫برخی استان ها‪ ،‬سازمان غذا و دارو با فوریت نسبت به اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم برای توزیع ماسک های موجود در محل انبارهای‬ ‫واحدهای تولیدی و شرکت های پخش در مراکز درمانی و‬ ‫داروخانه های سراسر کشور اقدام نماید‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫افزایش حجم تولیدات داخلی و ذخیره سازی های مناسب‬ ‫انجام شده در زمینه تولید انواع ماسک و در راستای حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان در شرایط حساس کنونی‪ ،‬حداکثر قیمت‬ ‫مصرف کننده انواع ماسک سه الیه پزشکی استاندارد مورد‬ ‫تایید سازمان غذا و دارو به هزار تومان کاهش یافت و تمام‬ ‫مراکز عرضه از جمله داروخانه ها‪ ،‬فروشگاههای زنجیرهای‬ ‫و اینترنتی و ‪ ...‬مکلف به رعایت حداکثر نرخ مصوب تعیین‬ ‫شده میباشند‪ .‬حداکثر نرخ فروش از سوی واحدهای تولیدی‬ ‫به مراکز درمانی و شرکتهای پخش نیز ‪ 8000‬ریال تعیین‬ ‫شــد که البته فروش به قیمت های پایینتر در این شرایط‬ ‫حساس قابل تشــکر و تقدیر اســت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تمام‬ ‫واحدهای ذیربط از جمله تولیدکنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫نهایی مکلف به رعایت قیمت های مصوب تعیین شــده‬ ‫می باشــند و در صورت عدم رعایت قیمت های مذکور از‬ ‫سوی هر یک از عرضه کنندگان نهایی‪ ،‬اقدامات قانونی الزم‬ ‫با واحدهای متخلف و سود جود صورت خواهد پذیرفت و‬ ‫بویژه سهمیه پارچه تولیدکنندگان خاطی نیز قطع می شود‪.‬‬ ‫شاسان ذکر است که قیمت فروش مصرف کننده ماسک در‬ ‫طول سال جاری در دو مرحله از ‪ 1500‬به ‪ 1300‬و از ‪1300‬‬ ‫به ‪ 1000‬تومان توسط دبیرخانه کمیته لجستیک مقابله با‬ ‫کرونا کاهش داده شده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪395‬‬ ‫سیروس تاالری‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ‪:‬‬ ‫کف خیابان های ایران پول ریخته؛‬ ‫گرفتار کارگزاران بی سواد‪ ،‬بی برنامه‪ ،‬بی عرضه و بعض ًا مفسد هستیم‬ ‫عضوهیئتمدیرهانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفتگفت‪:‬ظرفیتهایایرانانقدرزیاداست‬ ‫که می توانیم بگوییم کف خیابان های این مملکت پول ریخته؛ انچه ما مشکل داریم نبود ظرفیت یا‬ ‫نبود پول نیست‪ ،‬بلکه بی سوادی‪ ،‬بی برنامگی‪ ،‬بی عرضگی و فساد است‪ 28 .‬ابان سال ‪ 98‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار با ‪ 2500‬نفر از تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن‬ ‫اقتصادی با اشــاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسالمی و ضرورت امید‬ ‫نبستن به خارج از کشور‪ ،‬تاکید کرده اند‪ :‬تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ عالج کار این‬ ‫است‪ .‬کار و راهبرد اساسی «مصون سازی اقتصاد از اسیب تحریمها از طریق تقویت و رونق تولید‬ ‫داخلی»استوبندهپشتاینقضیهایستاده اموازمسیرپیشرفتحقیقیکشورکام ً‬ ‫الدفاعمیکنم‪.‬‬ ‫رهبرانقالبدراینجلسهتولیدکنندگانرافرماندهان‪،‬پیشروان‪،‬خط شکنانوصفوفمقدمعرصه‬ ‫حیاتی «تولید داخلی‪ ،‬رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند و خاطرنشان کردند‪ :‬این‬ ‫میدان خطیر‪ ،‬میدان یک جنگ واقعی است‪ .‬خبرگزاری تسنیم‪ ،‬به مناسبت سالگرد این جلسه مهم‬ ‫و اســتراتژیک که حاوی نکات بسیار مهم در راستای حمایت از رونق تولید در کشور بوده است‪،‬‬ ‫تالش کرده تا با برخی از سخنرانان ان جلسه در محضر رهبر انقالب گفتگو کند و درباره انچه طی‬ ‫یک سال گذشته بر صنعت خودشان و کل تولید گذشته است‪ ،‬گفتگو کند‪ ،‬بر همین اساس سراغ‬ ‫سیروستاالری‪،‬عضوهیئتمدیرهانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفتوتولیدکنندهتجهیزات‬ ‫این صنعت رفته ایم‪ .‬مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫سیروس تاالری‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به جلسه ‪ 28‬ابان ماه سال‬ ‫‪ 98‬در محضر مقام معظم رهبری اظهار داشت‪ :‬گزارشی که در ان جلسه ارائه کردم بر روی سه محور بود؛ محور‬ ‫اول سیر تکاملی خطوط داخلی ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی کشور طی سه‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬یعنی دهه ‪ ،70‬دهه ‪ 80‬و دهه ‪ 90‬بود‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه در این سه دهه چالش های اساسی ما چه‬ ‫بود و چگونه توانستیم از این چالش ها عبور کنیم‪.‬‬ ‫دستور مقام معظم رهبری برای پیگیری گزارش سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫تاالری محور دوم گزارش را پرداختن به دستاوردهای ساخت تجهیزات صنعت نفت در سه دهه گذشته اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش دوم بیان این مسئله بود که در این سه دهه‪ ،‬علی رغم تمام مشکالتی که پیش روی ما بود‬ ‫چه دستاوردهایی داشتیم و بخش سوم نیز بیان راهکارهایی بود که خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادم و عنوان‬ ‫کردم برای رسیدن به یک توسعه پایدار برگشت ناپذیر‪ ،‬چه اقداماتی باید انجام دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مقام معظم‬ ‫رهبری در همان جلسه خطاب به من بیان فرمودند که شما گزارشتان را تحویل مسئوالن دفتر دهید و من هم‬ ‫به نمایندگی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران‪ ،‬پس از پایان این جلسه‪ ،‬گزارش را تقدیم مقامات‬ ‫دفتر رهبری کردم و ایشان هم دستور اکید به ستاد دفتر بررسی های بیت رهبری فرمودند تا در انجا مسائل‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫تعریف ‪ 45‬میلیارد دالر پروژه در دو حوزه باالدستی و پایین دستی صنعت نفت‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد‪ :‬جناب اقای اقامحمدی به عنوان مسئول‬ ‫این ستاد‪ ،‬یک تا دو هفته بعد از جلسه با مقام معظم رهبری دو کارگروه تشکیل داد که مباحث باالدستی و پایین‬ ‫دستی را در بربگیرند؛ جلسات منظم هفتگی تشکیل شد‪ ،‬پروژه های بسیار خوبی تعریف شد؛ در حوزه باالدستی‬ ‫حدود ‪ 25‬میلیارد دالر و در حوزه پایین دستی نیز ‪ 20‬میلیارد دالر پروژه تعریف شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه های‬ ‫تعریف شده‪ ،‬تمامی بخش ها از مهندسی گرفته تا ساخت و خدمات و تولید تجهیزات و ‪ ...‬را دربرمی گیرد و فعال‬ ‫می کند‪ .‬تاالری با بیان اینکه «روند برگزاری این جلسات به طور منظم و جدی ادامه داشت تا اینکه بحث شیوع‬ ‫کرونا بسیار جدی شد»‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که این کارگروه ها هر کدام بیش از ‪ 20‬تا ‪ 30‬نفر عضو داشت‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلسات ان در شرایط کرونایی تحت تاثیر قرار گرفت و با وجود انکه جلسات این کارگروه ها بسیار خوب پیش‬ ‫رفته بود‪ ،‬شیوع کرونا در ادامه مسیر برگزاری این جلسات اختالل ایجاد کرد‪.‬‬ ‫دولت درک درستی از وضعیت تولیدکنندگان ندارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعد از شیوع گسترده کرونا‪ ،‬شاهد این بودیم که امریکا به صورت ناجوانمردانه‪ ،‬هر روز شرایط تحریم‬ ‫را سخت تر و تنگ تر کرد و فعالیت ها ناشی از تحریم ها و کرونا‪ ،‬کمی از تک و تا افتاد‪ .‬عضو هیئت مدیره انجمن‬ ‫سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تشریح وضعیت فعلی ساخت داخل اظهار داشت‪ :‬صنعتگری و تولید دو سه‬ ‫ویژگی منحصر به فرد دارد که اگر کسی صنعتگر و تولیدکننده نشود‪ ،‬شاید نتواند از مشکالت و چالش های‬ ‫صنعتگری و تولید درک درستی پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬چالش اصلی ما با دستگاه کارگزاری مملکت که دولت است‪،‬‬ ‫چالش اساسی ما با نظام مالی مملکت که بانک ها هستند‪ ،‬چالش اساسی ما با وزارت اقتصاد و دارایی‪ ،‬چالش‬ ‫اساسی ما با وزارت صمت و هر نهادی که در فعالیت ما اثرگذار است‪ ،‬این است که اینها صنعتگر نیستند‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت تولیدکننده نبودند و لذا درک درستی از وضعیت تولیدکنندگان ندارند‪.‬‬ ‫* انقالب صنعتی در ایران یک فرهنگ ساخته که دولت دارای این فرهنگ نیست‬ ‫تاالری تصریح کرد‪ :‬شبی که خدمت مقام معظم رهبری بودیم در گزارش خود عرض کردم که سه دهه فعالیت‬ ‫ما یک انقالب صنعتی در کشور ایجاد کرده و این انقالب صنعتی‪ ،‬طی این سه دهه برای ما یک فرهنگ ساخته‪،‬‬ ‫فرهنگی که دولت هیچ درکی از ان ندارد؛ یعنی نقطه اساسی چالش ما این است که ما تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫دارای یک فرهنگ هستیم که دولت دارای این فرهنگ نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این فرهنگ سه مولفه دارد‪ ،‬اول‬ ‫اینکه متولی اش را چنان در خودش غرق و متاثر می کند و تمام افکارش را اسیر می کند که یک تولیدکننده‪،‬‬ ‫فقط و فقط به تولید فکر می کند‪ .‬تاالری با بیان اینکه «یک تولیدکننده واقعی به تنها چیزی که فکر نمی کند‪،‬‬ ‫سوداگری است»‪ ،‬گفت‪ :‬تمام وجود یک تولیدکننده زمانی احساس رضایت می کند که تریلی پر از بار تولید شده‪،‬‬ ‫از در کارخانه تولیدکننده به سمت مقصد حرکت کند‪.‬‬ ‫در هیچ فسادی پای یک تولیدکننده واقعی بخش خصوصی در میان نبوده‬ ‫وی افزود‪ :‬مولفه دوم این است که تولیدکننده انچنان به کیفیت محصوالت و خدماتش وابسته می شود که وقتی‬ ‫می بیند مصرف کننده ای با رضایت و بدون مشکل از کاالی تولیدی وی استفاده می کند‪ ،‬احساس رضایت‬ ‫کامل خواهد داشت‪ .‬این تولیدکننده باسابقه تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد‪ :‬سومین مولفه این است که یک‬ ‫تولیدکننده حقیقی‪ ،‬یک انسان وارسته بدون غل و غش است؛ این همه فسادی که در نهادهای دولتی است‪ ،‬این‬ ‫همه فسادی که در نظام بانکی ما رخ می دهد‪ ،‬این همه فسادی که اقازاده ها در کشور انجام می دهند‪ ،‬ایا در‬ ‫درون انها یک تولیدکننده بخش خصوصی پیدا شده؟‬ ‫دولت با فرهنگ تولید بیگانه است اما تولید متوقف نمی شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دستگاه کارگزاری کشور ما در تمام ابعاد با این فرهنگ تولید بیگانه است اما تولید در هیچ لحظه‬ ‫ای در کشور متوقف نمی شود‪ .‬تاالری اذعان داشت‪ :‬وقتی امسال را بخواهیم با سال گذشته مقایسه کنیم‪ ،‬قطعا‬ ‫تولید یک گام به جلو رفته؛ وقتی تولید در مسیر افتاد‪ ،‬مسیر رو به پیشرفت را طی می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعا و یقینا‬ ‫عمق ساخت تجهیزات صنعت نفت‪ ،‬امسال به مراتب بهتر و باکیفیت تر از سال گذشته است؛ اما فضای کسب‬ ‫و کار کشور به شدت متاثر از تحریم قرار گرفته و متاسفانه اکنون ظرفیت های خالی فراوانی در تولید تجهیزات‬ ‫صنعت نفت داریم‪.‬‬ ‫تولیدکنندگانتجهیزاتصنعتنفتدرمضیقهجدی‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه «ظرفیت ها خالی مانده چرا که پروژه ها‬ ‫فعال نیست»‪ ،‬گفت‪ :‬خرید تجهیزات به شدت کاهش پیدا کرده‪ ،‬در پروژه هایی که دیگر کارد به استخوان رسیده‬ ‫و نیاز شدید وجود دارد تنها خرید صورت می گیرد و در مجموع از نظر فضای کسب و کار همه تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت در مضیقه جدی هستیم‪ .‬تاالری در پاسخ به اینکه «راهکار چیست؟»‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬راهکار‬ ‫این است که ما دولتی داشته باشیم که این دولت بفهمد چه کار می کند؛ شما ببینید از روزی که ترامپ کشور‬ ‫ما را تحریم کرد و درامدهای ما را کاهش داد‪ ،‬چقدر دزدی و فساد در کشور ما اتفاق افتاده؟ در کشوری که نمی‬ ‫توان میزان نقدینگی موجود در ان را با اعداد ریاضی به سهولت بیان کرد‪.‬‬ ‫کف خیابان های ایران پول ریخته اما مشکل بی سوادگی‪ ،‬بی عرضگی و فساد داریم‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت های ایران انقدر زیاد است که می توانیم بگوییم کف خیابان های این مملکت پول ریخته؛ انچه‬ ‫ما مشکل داریم نبود ظرفیت یا نبود پول نیست‪ ،‬بلکه بی سوادی‪ ،‬بی برنامگی‪ ،‬بی عرضگی و فساد است‪ .‬عضو‬ ‫هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد‪ :‬اینکه چند میلیارد دالر ثروت کشور توسط‬ ‫باندهای مافیایی حیف و میل می شود ربطی به تحریم ندارد‪ ،‬از فساد است؛چقدر ریال ها از صندوق دولت بیرون‬ ‫رفته؟ چقدر صادرات انجام شده و پول ان توسط شرکت های خصولتی وابسته به باندهای مافیایی به کشور‬ ‫بازنگشته؟ این کشور دچار کمبود نقدینگی نیست‪ ،‬بلکه دچار سوء مدیریت است‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد مشکالت کشور ناشی از سوء مدیریت و فساد در کشور است‬ ‫وی ادامه داد‪ 80 :‬درصد وضعیتی که ما اکنون با ان روبه رو هستیم ناشی از این است که یک دولت بی خاصیت‪،‬‬ ‫بی انگیزه و بی سواد داریم؛ ‪ 20‬درصد شرایط نیز از ان ناشی می شود که وقتی کشور تحریم می شود‪ ،‬به هر‬ ‫صورت تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؛ اما تحریم نهایتا‪ 20‬تا‪ 30‬درصد مشکالت کشور را به خود اختصاص دهد‪،‬‬ ‫قریب به ‪ 70‬درصد مشکالت کشور ناشی از سوء مدیریت و فساد در کشور است که اگر این سوءمدیریت ها نبود‪،‬‬ ‫وضعیت تولید داخل و در مجموع اقتصاد کشور‪ ،‬اینگونه نبود‪.‬‬ ‫توزیع واکسن کرونای ایرانی از خرداد‪1400‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت‪ :‬انتظار می رود با استفاده از متد جدید‬ ‫شرکت فایزر در تولید واکسن کرونا بتوان واکسن های موثری را هم در ارتباط‬ ‫با بیماری های هپاتیت ‪ C‬و ایدز تهیه کرد‪ .‬مینو محرز به مناسبت اول دسامبر‬ ‫روز جهانی ایدز در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران اظهار امیدواری کرد تا همه‬ ‫دوش به دوش هم در کنار کرونا سعی کنند‪ HIV‬را هم کنترل کنند‪ .‬عضو علمی‬ ‫ستاد مقابله با کرونا با اشاره به ساخت واکسن کرونای شهید فخری زاده که در فاز‬ ‫انسانی قرار دارد اظهار داشت‪ :‬بهترین راه پیشگیری استفاده از واکسن های موجود‬ ‫است‪ .‬واکسن شرکت فایزر بلژیک بر اساس متدولوژی جدید ساخته شده و انتظار‬ ‫می رود با استفاده از این متد بتوان واکسن های موثری را هم در ارتباط با بیماری‬ ‫های هپاتیت ‪ C‬و ایدز تهیه کرد‪ .‬به هر ترتیب برای کرونا هر واکسنی که ساخته‬ ‫شود باید سریعا استفاده شود تا با استفاده از امکانات موجود بتوان این بیماری را‬ ‫کنترل کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬واکسن دو شرکت در ایران پس از عبور از تست فاز حیوانی‬ ‫در حال ورود به مرحله تست انسانی است که در صورت موثر بودن پس از دریافت‬ ‫مجوز‪ ،‬برای خردادماه ‪ 1400‬تولید خواهد شد‪ .‬محرز درباره شایع ترین راه ابتال‬ ‫به ایدز گفت‪ :‬شایع ترین راه ابتال به ایدز در جهان تماس جنسی است ولی در‬ ‫ایران ‪ ،‬ما با ابتالی برخی از هموطنانمان هموفیلی که فراورده خونی گرفته بودند‬ ‫متوجه این بیماری شدیم و پس از ان اپیدمی در معتادان تزریقی اغاز شد که‬ ‫با پیاده سازی بهترین برنامه کاهش اسیب که به عنوان الگو در تمام جهان مد‬ ‫نظر قرار گرفت توانستیم انتقال این بیماری در معتادان را هم کنترل کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر شایع ترین راه ابتال به ایدز در ایران هم تماس جنسی است‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات ایدز ایران درباره سیر بیماری ایدز گفت‪ :‬با متدهای قبلی پس از‬ ‫ورود ویروس به بدن‪ ،‬سه ماه طول می کشید تا وجود ویروس در بدن تشخیص‬ ‫داده شود که به ان “دوره پنجره “ می گفتند ولی در حال حاضر با استفاده از‬ ‫تست های سریع انتی ژن و انتی بادی ورود ویروس به بدن پس از دو هفته قابل‬ ‫تشخیص است‪ .‬ولی دوره پنجره را هم دارد‪ .‬وی درباره عالئم ورود ویروس به بدن‬ ‫گفت‪ :‬برخی افراد عالئم غیر اختصاصی مثل لکه های ناشی از سرخک یا عالئمی‬ ‫شبیه انفلو انزا دارند که به طور خودی خود این بهبود می یابد و پس از ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬سال هیچ تظاهری نخواهد داشت‪ .‬در این چند سال بیمار خودش نمی داند‬ ‫که به ایدز مبتال شده ولی قابلیت انتقال به دیگر افراد را دارد‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که کسانیکه رفتار پرخطر دارند باید سریعا به مراکز ازمایشگاهی مراجعه کنند تا‬ ‫وجود ویروس در بدن انها تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گیرند‪.‬ما نمی‬ ‫خواهیم که ‪ HIV‬تبدیل به ایدز و مراحل پیشرفته شود‪ .‬هرچه درمان زودتر‬ ‫اغاز شود بیمار مرگ طبیعی خواد داشت‪ .‬محرز با تاکید بر اینکه بیماران با درمان‬ ‫های کنونی عمر طبیعی و زندگی نرمال دارند خاطرنشان کرد‪ :‬شخص بیمار‬ ‫می تواند ازدواج کند اگرچه حتما باید به شریک خود اعالم کند که بیمار است‪.‬‬ ‫بسیاری بیماران را داشته ایم که ‪ HIV‬مثبت هستند ولی به راحتی ازدواج کرده‬ ‫و با امکانات فعلی می توانند بچه دار شوند‪ .‬وی با تاکید بر کنترل زنان الوده به‬ ‫ویروس ‪ HIV‬اظهار داشت‪ :‬یکی از راه های جلوگیری از انتقال ویروس مادر به‬ ‫جنین‪ ،‬کنترل زنان باردار و استفاده از داروهای موجود است‪ .‬اگر زنی مثبت باشد‬ ‫تحت درمان قرار می گیرد‪ .‬چون در هنگام زایمان و شیردهی این بیماری به نوزاد‬ ‫منتقل می شــود؛ مادر در هنگام زایمان کنترل می شود و از او درخواست می‬ ‫گردد تا به نوزادش شیر ندهد‪ .‬دولت هم هزینه شیرخشک نوزادان بیماران ایدزی‬ ‫را تامین می کند‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با تاکید بر اینکه ایدز بیماری‬ ‫قابل کنترلی است گفت‪ :‬این بیماری از راه تماس های عادی زندگی منتقل نمی‬ ‫شود و به راحتی می توان در کنار کسی که ایدز دارد کار کرد‪ .‬حتی استفاده از‬ ‫وسایل مشترک مثل وسایل غذاخوری‪ ،‬حمام و توالت‪ ،‬منجر به انتقال این بیماری‬ ‫نمی شود و تنها راه های انتقال بیماری ایدز رابطه جنسی با فرد الوده‪ ،‬انتقال‬ ‫بیماری از مادر به نوزاد در صورت درمان نشدن و استفاده از سرنگ الوده به ویژه‬ ‫بین معتادان است‪ .‬نکته مهم این است که خون وفراورده های خونی همه کنترل‬ ‫می شوند و خطری ندارند‪ .‬محرز درباره داروی ایدز گفت‪ :‬دانشمندانی در امریکا و‬ ‫پزشک ایرانی در هلند بر روی منو کرونو انتی بادی ها و درمان قاطع ‪ HIV‬کار‬ ‫می کنند که باعث می شود وجود ویروس در بدن کامال منفی شود‪ .‬نتایج اولیه‬ ‫ان هم بسیار مطلوب بوده است‪ .‬وی درباره تعداد مبتالیان ایرانی به بیماری ایدز‬ ‫هم اظهار داشت‪ :‬امار بیماران در جهان به گزارش شده و تخمینی تقسیم می‬ ‫شود‪ 37 .‬هزار نفر به این بیماری مبتال هستند و از بیماری خود اگاهند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ 200‬مرکز مشاوره بیماری های رفتاری داریم که تست رایگان دارند و افراد در‬ ‫صورت بیمار بودن تحت درمان رایگان قرار می گیرند‪ .‬اصل رازداری در این مراکز‬ ‫کامال رعایت می شود‪ .‬محرز با اشاره به سیل سال گذشته در استان لرستان گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ 2000‬بیمار تحت کنترل ‪ HIV‬که باید حتما از دارو استفاده می کردند‬ ‫به ما مراجعه نکرده بودند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
روزنامه خوب 425

روزنامه خوب 425

شماره : 425
تاریخ : 1399/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!