روزنامه خوب شماره 393 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 393

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 393

روزنامه خوب شماره 393

‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران؛‬ ‫ماسک را فقط از داروخانه ها‬ ‫تهیهکنید‬ ‫دوشنبه‪ 10‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 393‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 14‬ربیع الثانی‪ 30 |1442‬نوامبر‪2020‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سر پرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫درمان های کمکی طب سنتی‬ ‫برای بیماران کرونایی‬ ‫‪7‬‬ ‫تبعیض!‬ ‫سر پرست سازمان رفاه شهرداری تهران؛‬ ‫وضعیت کرونا در گرمخانه های‬ ‫تهران همچنان سفید است‬ ‫چراپزشکانبخشخصوصیشهیدمدافعسالمتمحسوب نمی شوند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫وز یر بهداشت‪:‬‬ ‫طوالنی شدن کرونا‬ ‫جامعه‪ ،‬کودکان و نوجوانان‬ ‫را بیمارگونه خواهد کرد‬ ‫درخواستفرودگاهمهرابادازمسافران‬ ‫پیشازعزیمت با‪ 199‬تماسبگیرید‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫ساماندهیبازارخودرو‬ ‫با فروش خودرو در بورسکاال‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ممنوعیتثبتسفارش‬ ‫برایواردکنندگانیکهتعهدارزی شان‬ ‫راایفانکنند‬ ‫نفوذ‪ ،‬از بلوار ابسرد‬ ‫تا میدان سیاست!‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری‪:‬‬ ‫ازادسازیقیمتبلیتهواپیما‬ ‫واقعی نبود‪ ،‬قیمت ها باید‬ ‫رقابتیشود‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران‪:‬‬ ‫شرایطنسخهنویسیالکترونیکدرمطبها‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫نرخسود بینبانکی‬ ‫کاهشی شد‬ ‫چرا کتاب کمک درسی و اموزشی‪،‬‬ ‫گراناست؟‬ ‫قیمتبلیطمتروافزایشپیدانمی کند‬ ‫انتقام ترور شهید‬ ‫ زمین و زمان‬ ‫ِ‬ ‫فخری زاده را ایران تعیین می کند‬ ‫مصوبهنرخعوارضازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمالابطالنشد‬ ‫جوالن محصوالت قاچاق‪ 2‬برند‬ ‫کره ای در بازار‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫‪ 1000‬میلیارد تومان از صندوق توسعه‬ ‫ملی به صندوق تثبیت بورس واریز شد‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫ربیعیسخنگویدولت‪:‬‬ ‫با رای دیوان عدالت اداری؛‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫صفحه‪8-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت دالر وارد کانال ‪ ۲۳‬هزار تومانی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت دالر امریکا در بازارعمده فروشی اسکناس یعنی بازار متشکل ارزی‪ ،‬امروز یکشنبه نهم اذرماه به ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۷۹۸‬تومان و نرخ ان در خرد ‪‎‬ه فروشی‪ ،‬به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۳۶‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬در جریان معامالت امروز یکشنبه ‪ ۹‬اذرماه در بازار متشکل ارزی‪ ،‬قیمت هر اسکناس دالر به ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۷۹۸‬تومان رسید؛ ضمن اینکه به موازات‪ ،‬هر اسکناس دالر در خرده‬ ‫فروشــی ها یا همان سامانه سنا‪ ،‬نرخ ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۳۶‬تومانی را به ثبت رسانده است‪ .‬همچنین هر اسکناس یورو در بازار متشکل ارزی ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۳۲‬تومان و در سنا نیز ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۷۱۷‬تومان نرخگذاری شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫اخبار‬ ‫درخواست فرودگاه مهراباداز مسافران‬ ‫پیش از عزیمت‬ ‫با ‪ 199‬تماس بگیرید‬ ‫فرودگاه مهراباد در اطالعیه ای از مسافران خواست تا‬ ‫به دلیل بدی اب و هوا در برخی شهرهای مقصد‪ ،‬پیش‬ ‫از عزیمــت به فرودگاه‪ ،‬از قطعی بودن انجام پرواز خود‬ ‫با شماره تماس ‪ ۱۹۹‬اطمینان یابند‪ .‬اداره کل فرودگاه‬ ‫بین المللــی مهراباد در اطالعیه پروازی از مســافران‬ ‫خواست تا پیش از عزیمت به فرودگاه‪ ،‬از انجام پروازها‬ ‫اطمینان یابند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫با توجه به بارش شــدید پاییزی در پایتخت‪ ،‬پروازهای‬ ‫مهراباد به شرط مساعد بودن شرایط جوی فرودگاه های‬ ‫مقصد به موقع و در زمان برنامه ریزی شده از قبل انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬خواهشمندیم در زمان مقرر در فرودگاه برای‬ ‫انجام عملیات اعزام وپذیرش حضور داشــته باشید‪ .‬در‬ ‫عین حال با توجه به شــرایط جــوی حاکم بر بعضی از‬ ‫مناطق کشور و احتمال تغییر ساعت یا تاخیر در برخی‬ ‫پروازها به دلیل شــرایط نامناســب جوی‪ ،‬از مسافران‬ ‫هوایی درخواست می شود تا پیش از عزیمت به فرودگاه‬ ‫حتماً با اطالعات پرواز به شــماره ‪ ۱۹۹‬یا ‪۰۲۱۶۱۰۲۱‬‬ ‫یــا ‪ ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۱۹‬ویا شــماره ‪ ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۲۴‬در‬ ‫تهران تماس بگیرند و از وضعیت پروازها اطالع حاصل‬ ‫فرمایند‪ .‬همچنین این فرودگاه در اطالعیه های جداگانه‬ ‫ای از ابطــال برخی پروازها خبر داد کــه از جمله انها‬ ‫پرواز شماره ‪ ۴۵۵۰‬شــرکت ماهان به مقصد خارک با‬ ‫زمان برنامه ای ‪ ،۰۶:۴۵‬پرواز ‪ ۸۴۰‬هواپیمایی اســمان‬ ‫به مقصــد ایالم و پرواز ‪ ۲۶۱۰‬تهران‪-‬دزفول هواپیمایی‬ ‫کارون است که همه این پروازها به دلیل نامساعد بودن‬ ‫هوای مقصد لغو شدند‪.‬‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش برای‬ ‫واردکنندگانی که تعهدارزی شان‬ ‫را ایفا نکنند‬ ‫ســتاد تنظیم بازار مصوب کرد که از ثبت ســفارش و‬ ‫تخصیص ارز به واردکنندگانی که تعهدات ارزی صادراتی‬ ‫خود را ایفا نکرده ا ند‪ ،‬جلوگیری به عمل اید‪ .‬بر اساس‬ ‫تصمیم ستاد تنظیم بازار از ثبت سفارش و تخصیص ارز‬ ‫به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی انها منقضی‬ ‫شــده و کمتر از ‪ ۱۰‬درصد تعهــدات ارزی خود را ایفا‬ ‫کرده اند به صورت سیســتمی ممانعت خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫این اساس ساز و کار دایر نمودن مجدد ارایه خدمات نیز‬ ‫سیستمی خواهد بود‪ .‬همچنین تمام وارد کنندگانی که‬ ‫تا پایان ســال ‪ ۹۸‬تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای‬ ‫واردات کاال و یــا خرید ارز انجام نــداده اند‪ ،‬ارز جدید‬ ‫اختصاص نمی یابد‪.‬‬ ‫با قرنطینه سراسری کرونا؛‬ ‫فعالیت اقتصادی فرانسه با موج‬ ‫دوم کرونا ‪ 10‬درصد سقوط کرد‬ ‫وزیر مالی فرانسه گفت فعالیت های اقتصادی این کشور با‬ ‫قرنطینه سراسری یک ماهه برای مقابله با موج دوم کرونا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اب رفته است‪ .‬برونو لو ماریه‪ ،‬وزیر مالی فرانسه‬ ‫در مصاحبه با خبرگزاری اینتر فرانسه گفت فعالیت های‬ ‫اقتصادی این کشور با قرنطینه سراسری یک ماهه برای‬ ‫مقابله با موج دوم کرونا ‪ ۱۰‬درصد اب رفته است‪ .‬لو ماریه‬ ‫گفت‪ :‬ما این بار اســیب های اقتصادی را محدود کردیم‬ ‫و فعالیت های اقتصادی ‪ ۱۰‬درصد سقوط کرد‪ ،‬در حالی‬ ‫کــه در قرنطینه اول که در بهار وضع شــد فعالیت های‬ ‫اقتصادی ‪ ۳۰‬درصد ســقوط کرده بود‪ .‬وزیر مالی فرانسه‬ ‫همچنین تایید کرد که پیش بینی شده است برای سال‬ ‫اینده اقتصاد این کشــور رشدی ‪ ۶‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گفت در ایــن پیش بینی تاثیرات قرنطینه دوم هم در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬لو ماریه گفت‪ :‬دولت برنامه کمک‬ ‫اقتصادی به شرکت ها را تغییر داده است و حاال شرکت ها‬ ‫می تواننــد یا یک کمک ‪ ۱۰‬هزار یورویی دریافت کنند و‬ ‫یا ‪ ۲۰‬درصد درامد خود در دوره زمانی مشــابه در سال‬ ‫گذشته را دریافت کنند‪ .‬او گفت‪ :‬این برنامه کمک مالی‬ ‫برای دولت ‪ ۱.۶‬میلیارد یورو در هر ماه خرج بر می دارد‪.‬‬ ‫ساماندهی بازار خودرو با فروش خودرو در بورسکاال‬ ‫شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار ازاد و کارخانه‪ ،‬سبب هجوم گسترده مردم و دالالن حرفه ای به سمت‬ ‫خرید خودرو از کارخانه شد ه است‪ .‬مدت زیادی است که دالالن حرفه ای با اجاره کد ملی‪ ،‬محدودیت های‬ ‫ایجاد شده برای خرید خودرو را دور می زنند‪ .‬با توجه به حضور پر تعداد دالالن در صف خرید خودرو‪ ،‬امکان‬ ‫خرید خودرو از کارخانه‪ ،‬توسط مصرف کننده واقعی‪ ،‬بسیار محدود شده به طوری که در قرعه کشی اذر‬ ‫ماه شرکت ایران خودرو‪ ،‬احتمال برنده شدن به کمتر از یک درصد رسید‪ .‬واسطه گران با خرید خودرو از‬ ‫کارخانه و فروش ان در بازار ازاد‪ ،‬سود فراوانی نصیب خود می کنند‪ ،‬در چنین شرایطی مصرف کننده واقعی‬ ‫مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار ازاد است و اختالف قیمت بین بازار ازاد و قیمت مصوب نصیب دالالن‬ ‫می شود‪ .‬مجموع این مبلغ بالغ بر ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬از همین رو به منظور حفظ حقوق مردم‪،‬‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح «تحول بازار و صنعت خودرو ســبک» ارائه کرده اند‬ ‫که به موجب ان پیشنهاد شده است تا خودرو در بورس کاال عرضه شود و اختالف قیمت کشف شده در‬ ‫بورس کاال و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ شود‪ .‬مالیات اخذ شده صرف توسعه حمل و نقل عمومی‬ ‫و افزایش تولید خودرو می شود تا منافع ان نصیب عموم مردم شود‪.‬‬ ‫استفاده از منابع مالیاتی برای افزایش تولید خودرو‬ ‫زیان انباشته ایران خودرو و سایپا در پایان سال ‪ ۹۸‬مجموعاً به ‪ ۴۵‬هزار میلیارد تومان و بدهی خودروسازان‬ ‫به قطعه سازان نیز به بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬میزان تولید خودرو در سال ‪ ۹۸‬نسبت‬ ‫به ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش داشــته و از ‪ ۱.۶‬میلیون دستگاه به ‪ ۸۳۰‬هزار دستگاه رسیده است‪ .‬با این‬ ‫حســاب گلوگاه تولید خودرو در حال حاضر کمبود نقدینگی است‪ .‬با استفاده از منابع حاصل از اختالف‬ ‫قیمت فروش خودرو در بورس کاال و قیمت مصوب شورای رقابت می توان تسهیالتی به خودروسازان اعطا‬ ‫کرد تا امکان افزایش تولید فراهم گردد‪ .‬افزایش تولید خودرو عالوه بر کاهش قیمت‪ ،‬ایجاد اشتغال و افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت را درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫استفاده از منابع درامدی برای توسعه حمل و نقل عمومی‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۷۰‬درصد از اتوبوس های شهری کشور فرسوده هستند‪ .‬وسایل نقلیه فرسوده حدود‬ ‫‪ ۳۰‬برابر خودروهای نو‪ ،‬االیندگی دارند و دو برابر نیز سوخت مصرف می کنند‪ .‬اتوبوس نو بیش از ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان قیمت دارد که خارج از توان مالی رانندگان برای خرید ان است‪ ،‬از طرفی نیز دولت با کسری بودجه‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومانی روبه رو اســت و امکان تامین مالی دولتی برای جایگزینی این اتوبوس ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬حدود ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان برای جایگزینی این اتوبوس ها نیاز است با استفاده از منابع حاصل از‬ ‫اختالف قیمت فروش خودرو در بورس کاال و قیمت کارخانه‪ ،‬این اتوبوس ها را در کمتر از یک سال می توان‬ ‫جایگزین نمود تا همه مردم از منافع ان بهرمند شوند و الودگی هوا و مصرف سوخت نیز کاهش یابد‪ .‬با‬ ‫جایگزینی این اتوبوس ها و کاهش مصرف سوخت‪ ،‬درامد ارزی دولت از محل صادرات سوخت صرفه جویی‬ ‫شده‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب‬ ‫اختــاف قیمت جذاب بین بازار ازاد و قیمت کارخانه‪ ،‬انگیزه اصلی دالالن برای خرید خودرو از کارخانه‬ ‫اســت‪ .‬با عرضه خودرو در بورس کاال بدون ســقف قیمت‪ ،‬رانت خودرو از بین می رود‪ ،‬در نتیجه انگیزه‬ ‫ســوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می یابد و مصرف کننده واقعی می تواند به‬ ‫صورت مستقیم اقدام به خرید کند‪ .‬با این روش‪ ،‬دالالن نیز از چرخه توزیع خودرو حذف می شوند‪.‬‬ ‫کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت سازی‬ ‫در حال حاضر رکود در بازار خودرو حاکم اســت و میزان معامــات در بازار در برخی مواقع به حد صفر‬ ‫می رســد‪ .‬در این بازار تعداد فروشــنده و خریدار اندک است‪ .‬بنابراین فرصت برای برخی از دالالن فراهم‬ ‫شده تا با اعالم قیمت های کاذب اقدام به قیمت سازی در بازار نمایند‪ .‬با عرضه خودرو در بورس کاال قیمت‬ ‫خودرو در فضای شفاف بورس کشف می گردد و امکان قیمت سازی از بین می رود‪.‬‬ ‫بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص‬ ‫فرایند فروش خودرو در حال حاضر در کنترل کامل خودروسازان است و این امکان وجود دارد که برخی از‬ ‫افراد دخیل در فرایند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص کرده و از این محل منافعی‬ ‫را نصیب خود کنند‪ .‬منافع این افراد اقتضا می کند تولید خودرو کم باشد تا اختالف قیمت بازار و کارخانه‬ ‫در سطح باال حفظ گردد‪ ،‬در نتیجه این افراد انگیزه باالیی برای سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید خودرو‬ ‫خواهند داشت‪ .‬با عرضه خودرو صفر در بورس کاال امکان دریافت پالک برای خودروهای صفر که از سایر‬ ‫طرق فروخته شــده اند از بین می رود‪ ،‬در نتیجه این افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند‬ ‫داشت و انگیزه سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید نیز از بین می رود‪.‬‬ ‫حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان ها و نهادها‬ ‫خودروســازان با عقد قراردادهایی اقدام به فروش خودرو به ســازمان های مختلف می نمایند‪ .‬با توجه به‬ ‫اختالف موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار‪ ،‬عقد این قراردادها امتیاز ویژه ای را نصیب این سازمان ها‬ ‫و نهادها می کند‪ .‬اعطای این امتیازها نمی تواند بدون چشــم داشت باشد‪ .‬با عرضه خودرو در بورس کاال‪،‬‬ ‫امکان اعطای امتیاز ویژه به برخی از سازمان ها و نهادها از بین می رود که نتیجه ان جلوگیری از اعمال نفوذ‬ ‫خودروسازان در این نهادها و سازمان ها است‪.‬‬ ‫کنترل میزان پیش فروش در نتیجه کاهش تاخیر در تحویل‬ ‫در چند ســال گذشته خودروسازان اقدام به پیش فروش گســترده و بدون ضابطه خودرو نموده اند‪ .‬عدم‬ ‫توانایی در عمل به تعهدات‪ ،‬ســبب تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شــده است که نارضایتی‬ ‫خریداران را درپی داشته است‪ .‬با فروش خودرو در بورس کاال‪ ،‬به دلیل شفاف بودن فروش و پیش فروش‪،‬‬ ‫امــکان پیش فروش بی ضابطه و خارج از ظرفیت از بین می رود که نتیجه ان تحویل به موقع خودروهای‬ ‫پیش فروش شده است‪.‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس در خدمت منافع عمومی‬ ‫از این امار و تحوالت به وجود امده می توان نتیجه گرفت که اکثر تقاضای حال حاضر خودروی صفر در‬ ‫کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده اصلی بسیار پایین است‪.‬‬ ‫از جمله راه های اصلی کنترل بازار خودرو در چنین شرایطی عرضه خودرو در بورس کاال است‪ .‬با این روش‪،‬‬ ‫دالالن و واســطه گران از چرخه معامالت خودرو حذف شــده و اختالف قیمت در بازار ازاد را در خدمت‬ ‫جمعی‬ ‫افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت ان قرار می دهد‪ .‬در چنین روندی قیمت خودرو توسط تصمیم‬ ‫ِ‬ ‫مردم تعیین شده و در نهایت منافع عمومی مردم تامین می شود‪.‬‬ ‫معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری‪:‬‬ ‫ازادسازی قیمت بلیت هواپیما واقعی نبود‪ ،‬قیمت ها باید رقابتی شود‬ ‫در حالی ‪ ۵‬ســال از ازادســازی قیمت بلیت هواپیما با دســتور‬ ‫عباس اخوندی وزیر مســتعفی می گــذرد که معاون هوانوردی‬ ‫سازمان هواپیمایی گفت‪ :‬ازادسازی قیمت واقعی نبود‪.‬‬ ‫ابوالقاســم جاللی اظهار کرد‪ :‬ازادســازی قیمت بلیت هواپیما‬ ‫واقعی نبوده و ما به دنبال ان هســتیم ازادســازی واقعی انجام‬ ‫شود‪ .‬با انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص قیمت بلیت‬ ‫هواپیما مذاکراتی داشتیم و اعالم کردیم که در زمان حاضر روی‬ ‫سازمان هواپیمایی این فشار است که قیمت ها را تعیین کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کار در اختیار ســازمان هواپیمایی نیســت و هر‬ ‫ایرالیــن ناوگان خاص خــودش را دارد‪ .‬هزینه تمام شــده هر‬ ‫صندلی پروازی شرکت هواپیمایی که ‪ MD‬دارد با ایرالینی که‬ ‫‪ ATR‬یا ایرباس دارد‪ ،‬خیلی متقاوت است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬در کنار اینها‪ ،‬دیدیم که از حدود ‪ 4‬ماه قیمت‬ ‫ارز افزایش قیمت وحشتناکی داشت و حداقل دو برابر شد‪.‬‬ ‫معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در‬ ‫ادامه با اشاره به این که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫باید در پروازهای داخلی حداکثر از ‪ 60‬درصد صندلی ها استفاده‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع هزینه تمام شده هر صندلی پروازی برای‬ ‫ایرالین ها بیش از ‪ 10‬درصد اعالم شده‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫جاللی به مثالی در این باره اشاره کرد و افزود‪ :‬هواپیماهای ام دی‬ ‫ارزان ترین هواپیماها در کشور هستند و عمر انها باالی ‪ 25‬سال‬ ‫است‪ .‬هر ساعت پرواز این هواپیما ‪ 350‬تا ‪ 400‬هزار تومان برای‬ ‫هر صندلی اســت‪ .‬این بدون در نظر گرفتن بک اپ‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مربوط به اب و هوا و بازگشت هواپیما به فرودگاه بوده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬باید به دنبال ازادســازی واقعی بلیت هواپیما‬ ‫باشــیم تا هر کدام از ایرالین ها‪ ،‬قیمت خاص خودش را داشته‬ ‫باشد مانند تمام شرکت های هواپیمایی در دنیا‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬شــرکت ها با بر اســاس سیاست هایی که دارند‬ ‫بتوانند با قیمت ها به اصطالح بازی کنند‪ .‬سازمان هواپیمایی به‬ ‫دنبال این برنامه است تا شاهد رقابت واقعی در بخش حمل ونقل‬ ‫هوایی مسافری باشیم‪.‬‬ ‫‪ 1000‬میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس واریز شد‬ ‫رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت‪ :‬روز پنج شنبه‬ ‫(‪ ۶‬اذر ماه) مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی به‬ ‫صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است‪« .‬محمد ابراهیم اقابابایی»‬ ‫اعالم کرد‪ :‬قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع سپرده گذاری‬ ‫صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود‬ ‫با برخی از مشکل ها و ابهام ها از طرف صندوق توسعه ملی همراه بود‬ ‫که منجر به تاخیر در زمان اجرای ان شد‪ .‬وی با بیان اینکه صندوق‬ ‫توسعه ملی قرار شد تا در چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار‬ ‫سرمایه اختصاص دهد‪ ،‬گفت‪ :‬منابع اختصاص داده شده به صندوق‬ ‫تثبیت بازار ســرمایه به نوعی تسهیالت است که بازپرداخت ان به‬ ‫صورت ســاالنه و با نرخ بهره ‪ ۱۲‬درصد است‪ .‬اقابابایی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان‬ ‫نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود ‪ ۱۲‬درصد و به مدت پنج‬ ‫ساله سپرده گذاری کرده اســت که زمان تعیین شده قابل تمدید‬ ‫خواهد بود‪ .‬رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه گفت‪:‬‬ ‫این اتفاق می تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و در شرایط ضروری‪،‬‬ ‫برای افزایش نقدشوندگی و بازارگردانی سهام استفاده شود‪ ،‬همچنین‬ ‫صندوق تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در پایان‬ ‫سررسید و ســود حاصل از ان را دارد‪ .‬رییس هیئت عامل صندوق‬ ‫تثبیت بازار سرمایه خاطرنشــان کرد‪ :‬صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫درخواست رقم بیشــتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در‬ ‫صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شــد‪ .‬وی‬ ‫به تاثیر انتقال این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این منابع روز پنج شنبه ‪ ۶‬اذرماه به صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫واریز شد و هنوز نقشی در رشد بازار سرمایه نداشته است‪ .‬اقابابایی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ســازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس مقرر کرد‬ ‫مبلغ یک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را به صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫تخصیص دهد‪ ،‬این موضوع که در هفته های قبل محقق شد‪ ،‬منجر به‬ ‫فعالیت صندوق در بازار و کمک به بازگشت روند صعودی به بازار شد‪.‬‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫در اختیار دارد که درصدی از کارمزد معامالت و درامد ســازمان به‬ ‫منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق می شود‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫برای استفاده از این صندوق ها این است که در شرایط عادی و طبیعی‬ ‫بازار نمی توان از منابع این صندوق استفاده کرد‪ ،‬بلکه استفاده از ان‬ ‫بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیش بینی نشده ای رخ می دهد‬ ‫که به شــدت بر روند کوتاه مدت بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام‬ ‫با کاهش شــدید مواجه شود‪ ،‬با توجه به وضع پیش امده منابع این‬ ‫صندوق در این موقعیت بنا بر صالحیت مدیریت‪ ،‬وارد سمت تقاضا‬ ‫در بازار می شود و از طریق جمع اوری صف های فروش‪ ،‬قیمت ها را به‬ ‫ثبات می رسانند‪ .‬سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع‬ ‫که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می دهد و نیازمند نقدینگی می شود از‬ ‫منابع موجود در این صندوق استفاده می کند و از این طریق‪ ،‬معامالت‬ ‫بازار را به ثبات می رســاند‪ .‬نقدینگی موجود در این صندوق ممکن‬ ‫است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود‬ ‫و در اخر‪ ،‬ســازمان بورس به واسطه این صندوق ها معامالت بازار را‬ ‫کنترل خواهد کرد‪ ،‬این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند‬ ‫ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن ان سهم از قیمت حبابی است‬ ‫در غیر این صورت نمی توان از سهم مورد نظر حمایت کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییس مجلس شورای اسالمی گفت که ان شــاء اهلل تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بتواند جلوی یاوه گویی ها و اقدامات تروریستی دشمنان را بگیرد‪ .‬محمد باقر‬ ‫قالیباف در جلســه علنی صبح (یکشــنبه) و بعد از تصویب طرح دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اظهار کرد‪ :‬ان شاءاهلل این طرح در دستور هفته جاری مجلس‬ ‫شورای اسالمی قرار می گیرد و بتواند بعد امکانات صنعت هسته ای را تقویت کرده و جلوی یاوه گویی ها و اقدامات تروریستی دشمنان را بگیرد‪ .‬پیش از این یک فوریت طرح اقدام‬ ‫راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب شــده بود که با توجه به ترور شــهید فخری زاده نمایندگان درخواست بررسی این طرح به صورت دو فوریت را مطرح کردند تا پاسخی به این‬ ‫اقدام تروریستی بدهند‪.‬‬ ‫نفوذ‪ ،‬از بلوارابسرد تا میدان سیاست!‬ ‫به نظر می رسد جریان نفوذ‪ ،‬عالوه بر میدان اطالعاتی‪ ،‬عملیاتی و امنیتی که کارویژه ان ترور و ادم کشی است‪ ،‬عقبه هایی‬ ‫نیز در میدان سیاست دارد که می توانند با تحریک سیاسیون ساده دل و دچار ضعف تحلیل‪ ،‬نقشه ترور انجام شده در ‪۷‬‬ ‫اذرماه را تکمیل کنند‪ .‬ترور شهید فخری زاده‪ ،‬از چهره های دانشمند که نقش جدی در ارتقای توان نظامی و استراتژیک‬ ‫کشور داشته به طور قطع ثلمه بزرگی است که به سادگی قابل جبران نیست و از این رو عالقه مندان به سربلندی ایران‬ ‫را دچار شــوک کرد و در غم فرو برد‪ .‬اقدام جنایتکارانه در این ترور به دلیل جایگاه ویژه شهید فخری زاده‪ ،‬از جهات‬ ‫مختلف قابل تامل است و زمینه ها و اهداف ان نیاز به تحلیل و واکاوی دقیق دارد و تنها در این صورت می توان واکنش‬ ‫درست و حساب شده به ان داشت‪ .‬گرچه دیروز بسیاری از مردم ایران برای نخستین بار تصویر محسن فخری زاده را‬ ‫دیده و نامش را شنیدند‪ ،‬اما این چهره علمی برای دست اندرکاران برنامه های دفاعی کشور و نیز سرویس های اطالعاتی‬ ‫دشمن‪ ،‬فردی کامال شناخته شده بود‪ ،‬به گونه ای که از دهه ‪ ،۸۰‬نامش در گزارش های اشکار رسانه های خارجی برده‬ ‫می شد‪ .‬سران رژیم صهیونیستی نیز در باالترین رده‪ ،‬او را متهم کرده بودند و به همین دلیل برنامه ترور او دور از ذهن‬ ‫نبود‪ ،‬چنانکه به گفته فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی که خود یک بار از ترور جان به در برد‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬نیز یک بار برای ترور فخری زاده اقدام و با هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شده بود‪ .‬با توجه به این سوابق و قرار‬ ‫داشتن در فهرست ترور رژیم صهیونیستی‪ ،‬ظاهرا سردار فخری زاده از رده باالی حفاظتی برخوردار بوده و همین موضوع‬ ‫باعث شد ترور روز گذشته بسیاری را متعجب کند‪ .‬انها که عمیق تر چنین رویدادهایی را تحلیل می کنند‪ ،‬بر خالف‬ ‫پرداختن به برخی موارد ظاهری و میدانی ترور در بلوار ابسرد و حاشیه زدن درباره توان محافظان این شهید‪ ،‬نفوذهای‬ ‫رده باال را الزمه چنین اقداماتی ارزیابی کردند و یکی از تحلیلگران استراتژیک کشور‪ ،‬به صراحت از تشکیالت اطالعاتی‬ ‫و عملیاتی رژیم صهیونیستی در داخل ایران نام برد و خواستار انهدام ان شد‪ .‬روشن است این جریان نفوذ که تا کنون‬ ‫کشور ضربات زیادی از ان خورده‪ ،‬با چهره ای غلط انداز و متفاوت از برنامه ها و نقشه های شوم خود ظاهر می شود و روش‬ ‫نفوذ هم جز این نیست‪ .‬اما به نظر می رسد این جریان نفوذ‪ ،‬عالوه بر میدان اطالعاتی‪ ،‬عملیاتی و امنیتی که کارویژه ان‬ ‫ترور و ادم کشی است و دیروز(جمعه) در بلوار منتهی به میدان خلیج فارس شهر ابسرد دماوند بروز یافت‪ ،‬عقبه هایی نیز‬ ‫در میدان سیاست دارد که می توانند با تحریک سیاسیون احساساتی‪ ،‬ساده دل و دچار ضعف تحلیل‪ ،‬نقشه ترور انجام‬ ‫شده در ‪ ۷‬اذرماه را تکمیل کنند‪ .‬در هدایت این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چندان تردیدی نیست و در این زمینه‬ ‫به روایت رسانه هایی چون نیویورک تایمز که اذعان کرده فخری زاده مدت ها هدف نخست موساد بوده و به نقل از سه‬ ‫مقام اطالعاتی‪ ،‬اسرائیل را پشت حمله به او دانسته‪ ،‬نیازی نیست‪ .‬اما اهداف این ترور‪ ،‬بررسی دقیق تری می طلبد‪ .‬روشن‬ ‫است که یکی از اهداف این ترور‪ ،‬ضربه به برنامه های دفاعی و موشکی ایران بوده که ظاهرا دکتر فخری زاده در انها نقش‬ ‫جدی داشته است‪ .‬با این حال تجربه نشان می دهد با وجود اسیب جدی اقداماتی از این دست‪ ،‬دانشمندان بخش های‬ ‫راهبردی چون صنعت نظامی و دفاعی کشور‪ ،‬شاگردان و جانشینان قابلی تربیت کرده اند و به نظر می رسد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب در پیام تسلیتشان بر «پیگیری تالش علمی و فنی شهید در هم ه بخش هایی که بدان ها اشتغال داشت»‪،‬‬ ‫با تکیه بر همین جانشینان انجام شده است‪ .‬ترور یک قتل ساده نیست و طبعا اهداف پیچیده سیاسی در پشت ان‬ ‫است‪ .‬در شناخت اهداف یک ترور‪ ،‬عالوه بر شخصیت فرد هدف قرار گرفته‪ ،‬زمان اجرای عملیات و اثار ان نیز می تواند‬ ‫کمک کننده باشد؛ به ویژه درباره شهید فخری زاده که بیش از ‪ ۱۰‬سال در صدر فهرست ترور سازمان جاسوسی رژیم‬ ‫صهیونیستی بوده و اکنون در این زمان‪ ،‬نقشه ترورش عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کمال خرازی‪:‬‬ ‫بدون شک ایران پاسخ‬ ‫حساب شده و قاطعی‬ ‫به جنایت کاران می دهد‬ ‫استفاده دشمن از اهالی احساساتی سیاست و رسانه‬ ‫این اقدام در زمانی رخ داده که قطعی شدن شکست ترامپ در امریکا و بروز نشانه هایی از بازگشت ایاالت متحده به‬ ‫برجام و مسیری عاقالنه تر در قبال ایران‪ ،‬بیش از همه صهیونیست ها را دچار نگرانی کرده است‪ .‬همان گونه که «مئیر‬ ‫جاودانفر» تحلیلگر صهیونیستی متولد ایران اذعان کرده‪ ،‬وقتی دولت اوباما در برجام با ایران به توافق رسید در اسرائیل‬ ‫نگرانی های زیادی وجود داشت‪ .‬در چنین شرایطی هدف احتمالی انها می تواند تحریک برای بستن راه هرگونه تعامل‬ ‫ایران در مسیر پایان یافتن تحریم ها باشد و البته رسیدن به این هدف با بهره گیری از اهالی احساساتی سیاست و رسانه‪،‬‬ ‫یا کسانی که تعصب های شدید جناحی باعث ضعفشان در تحلیل می شود‪ ،‬شدنی است‪ .‬انها این احتمال را می دهند که‬ ‫ترور دکتر فخری زاده پیامدهای گسترده ای برای دولت اینده بایدن داشته باشد و عملی شدن برنامه او را برای احیای‬ ‫برجام و بازگشت به محدودیت های مندرج در این توافق‪ ،‬پیچیده تر کند‪ .‬شاید از همین رو عوامل این ترور تصمیم‬ ‫گرفتند پیش از رفتن ترامپ از کاخ سفید‪ ،‬دانشمند هسته ای و صنعت دفاعی کشور را ترور کنند‪ .‬در این شرایط به نظر‪،‬‬ ‫صهیونیست ها چشم انتظار عکس العملی ناسنجیده از تهران هستند که ورود امریکا به برجام را منتفی کند‪ .‬اما انچه‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت بعد از انتشار خبر ترور شهید فخری زاده دیده و شنیده ایم‪ ،‬این گمانه را تقویت می کند‪ .‬ازجمله برخی که‬ ‫مدعی اند شهید فخری زاده را «در سایه ارسال پالس های ضعف‪ ،‬ترور کرده اند» و یکی از دالیل ترور را نشان دادن ضعف و‬ ‫نیاز به مذاکره می دانند و توجه ندارند ترورهای چهار تن از شهدای هسته ای در زمانی رخ داد که مذاکره ای در میان نبود‪.‬‬ ‫انتقام خون «فخری زاده» باید در حد شان ان شهید بزرگوار باشد‬ ‫و به شــهادت رسیدن شهید فخری زاده تصریح کرد‪ :‬دست اندر کاران‬ ‫و مســئوالن نظام قطعاً باید بر اساس خواسته مردم تصمیمی در این‬ ‫زمینــه بگیرند و در عمــل به فرمایش رهبری‪ ،‬به جــد پیگیری این‬ ‫جنایــت و مجــازات قطعی عامالن و امران ان را در دســتو کار خود‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫اخبار‬ ‫سردار کوثری‪:‬‬ ‫یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «مقابله به‬ ‫مثل کردن و گرفتن حق شهید فخری زاده از عامالن جنایت ترور باعث‬ ‫شــادی روح ان شهید عزیز می شود»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید همه ی عامالن‬ ‫این جنایت اعم از عوامل داخلی و همچنین صهیونیســم بین الملل و‬ ‫امریکای جنایتکار به عنوان طراحان عملیات ترور و عامالن اصلی این‬ ‫اقدام زشت مجازات شوند؛ انها باید بدانند که ما نسبت به این مسائل‬ ‫بی تفاوت نیستیم‪ .‬سردار اسماعیل کوثری با اشاره به ابعاد شخصیتی‬ ‫شهید محســن فخری زاده رییس ســازمان پژوهش و نواوری وزارت‬ ‫دفاع که روز جمعه طی یک عملیات تروریســتی به شــهادت رسید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهید فخری زاده انسانی خود ساخته با سطح علمی باال و‬ ‫انســانی متفکر بود و همین امر نیز باعث شد که دشمنان جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل نتوانستند‬ ‫این انســان بزرگ را تحمل کنند‪ .‬وی با اشــاره به طرح مطالباتی از‬ ‫سوی اقشــار مختلف جامعه در خصوص انتقام گرفتم از عامالن ترور‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پاسخی به یاوه گویی های دشمنان است‬ ‫قــرار دهند و انهــا را به حد نهایی تنبیه کنند‪ .‬این نماینده پیشــین‬ ‫مجلــس با تاکید بر اینکه انتقام خون شــهید فخری زاده باید در حد‬ ‫شــان ان شهید بزرگوار باشد‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬باید همه ی عامالن‬ ‫این جنایت اعم از عوامل داخلی و همچنین صهیونیســم بین الملل و‬ ‫امریکای جنایتکار به عنوان طراحان عملیات ترور و عامالن اصلی این‬ ‫اقدام زشت مجازات شوند؛ انها باید بدانند که ما نسبت به این مسائل‬ ‫بی تفاوت نیســتیم‪ .‬سردار کوثری با بیان اینکه «مقابله به مثل کردن‬ ‫و گرفتن حق شــهید فخری زاده از عامالن جنایت ترور باعث شــادی‬ ‫روح ان شــهید عزیز می شود»‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گرچه شهید فخری زاده‬ ‫به درجه اعالی شــهادت رســید اما ما بازماندگان باید طوری تصمیم‬ ‫بگیریم و عملیات انتقام را به نحوی طراحی کنیم که در زمان و مکانی‬ ‫خاص به گونه ای عمل شــود که رضایت مردم جلب شود؛ خواسته ی‬ ‫مردم و رهبری همین اســت و انشاهلل مســئوالن در نشست هایی که‬ ‫دارند هرچه سریعتر تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس شــورای راهبردی روابط‬ ‫خارجی در پیامــی در پی ترور‬ ‫شــهید فخری زاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران پاســخ حســاب شده و‬ ‫قاطعی را بــه جنایتکارانی که‬ ‫شهید فخری زاده را از ملت ایران‬ ‫گرفتند‪ ،‬خواهد داد‪ .‬متن پیام‬ ‫ســید کمال خرازی به شرح زیر است‪ :‬شهادت دانشمند ژرف‬ ‫اندیش و افتاده‪ ،‬معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫جناب اقای دکتر محســن فخری زاده را که سردار میدان علم‬ ‫و فناوری بود به جامعه علمی و دانشــگاهی و نیروهای مسلح‬ ‫کشور تسلیت می گویم و امیدوارم روح پر فتوح ان رادمرد که‬ ‫لحظه ای از پیگیری اهداف علمی خود در جهت تامین امنیت‬ ‫کشــور و دفاع از میهن عزیزمان غفلت نورزید با شهدای عزیز‬ ‫ایران زمین بویژه سردار میدان جنگ و دیپلماسی سپهبد شهید‬ ‫قاسم سلیمانی محشور گردد از خداوند بزرگ صبر جمیل برای‬ ‫خانواده محترم ایشــان‪ ،‬دوستان هم رزمش و ملت عزیز ایران‬ ‫خواســتارم‪ .‬بدون شک‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران پاسخ حساب‬ ‫شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید فخری زاده را از ملت‬ ‫ایران گرفتند خواهد داد‪ .‬الیس الصبح بقریب‪.‬‬ ‫فرماندهان سپاه هیچگونه صفحه‬ ‫و کانال رسمی در شبکه های‬ ‫اجتماعی ندارند‬ ‫روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای انتساب هرگونه کانال و‬ ‫صفحه در فضای مجازی به فرماندهان عالی سپاه را رد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهان ان هیچگونه‬ ‫کانال و صفحه رســمی در شبکه های اجتماعی ندارند‪ .‬در پی‬ ‫انتشــار برخی اخبار و اظهار نظرها در شبکه های اجتماعی و‬ ‫صفحاتی منتســب به فرماندهان عالی سپاه‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫کل ســپاه در اطالعیه ای با رد انتساب این صفحه ها به سپاه و‬ ‫فرماندهان ان تصریح کرد‪ :‬همانگونه که در گذشته نیز اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهان عالی ان‬ ‫هیچگونه کانال و صفحه رسمی در شبکه های اجتماعی ندارند‬ ‫و صفحات منتسب به این نهاد و فرماندهان ان اعم از فرمانده‬ ‫کل ســپاه‪ ،‬در شــبکه های اجتماعی جعلی است‪ .‬دراطالعیه‬ ‫روابط عمومی سپاه همچنین تاکید شده است‪ :‬هرگونه اطالع‬ ‫رسانی رسمی اخبار و گزارش ها در خصوص ماموریت‪ ،‬عملکرد‬ ‫و مواضع این نهــاد و اظهار نظرهای فرماندهان عالی ان تنها‬ ‫از طریق ســایت سپاه نیوز به نشانی ‪www.sepahnews.‬‬ ‫‪ com‬صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫انتقام ترور شهید فخری زاده را ایران تعیین می کند‬ ‫ زمین و زمان‬ ‫ِ‬ ‫علی ربیعی ســخنگوی دولت در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که ترور سردار شهید قاسم‬ ‫سلیمانی و شهید محسن فخری زاده گواه اشکار ضعف و زبونی دشمنانی است که عرصه را باخته اند‬ ‫و به مدد ادمکشان و ترور می خواهند به تصور خودشان مسیر اقتدار وتوسعه ایران را فقط کند کنند‪.‬‬ ‫«ایران پس از انقالب بارها قربانی تروریسم کور و هوشمندی بوده که یا با هدف ایجاد رعب و القای‬ ‫ناامنی‪ ،‬توده مردم و چه برای حذف «اینده نظام»‪ ،‬مسئوالن ارشد را هدف گرفته بود اما این ترورها‬ ‫در سال های اخیر عالوه بر اهداف فوق‪ ،‬محدود کردن توسعه و پیشرفت علمی‪ ،‬قدرت دفاعی و اقتدار‬ ‫ژئوپلتیکی را نیز هدف گرفته است‪ .‬ترور شهید محسن فخری زاده‪ ،‬دانشمند برجسته هسته ای و‬ ‫دفاعی پس از ترور شهدای هسته ای در ده سال اخیر و چند ماه پس از ترور شهید قاسم سلیمانی از‬ ‫اهدافی گسترده تر برخوردار است که با موجودیت و بالندگی ایران مرتبط شده است‪ .‬این ترور نشان‬ ‫داد که کامال حساب شده و با برنامه ریزی قبلی برای دستیابی به چند هدف طراحی و اجرا شد‪:‬‬ ‫‪ :1‬به هم زدن ارامش روانی جامعه‪ ،‬ناامید کردن مردم از دستیابی به پیروزی و به عقب راندن‬ ‫فشار حداکثری؛‬ ‫‪ :2‬ایجاد ســردرگمی در اســتراتژی ایران و واداشتن به بازی در زمینی که دشمن طراحی کرده و‬ ‫ی در پی را در ان دنبال می کند؛‬ ‫سناریوهای پ ‬ ‫‪ :3‬بر هم زدن امنیت منطقه و پیشبرد اهداف ایران هراسی و گرفتن امتیاز از صاحبان منابع نفتی در‬ ‫خاورمیانه و توسعه طلبی بی سروصدا با شکستن مقاومت در منطقه؛‬ ‫‪ :4‬به هم خوردن فضای امنیت جهانی با توجه به تغییرات احتمالی اتی در سیاست های بین المللی در‬ ‫صورتی که جهان پساترامپیسم به دنبال نظمی جدید و احتمال جهانی کم تنش تر باشد که بازندگان‬ ‫اصلی این مساله رژیم صهیونیستی و یا برخی حاکمان منطقه ای بودند که با هدف به ثمر ننشستن‬ ‫حقانیت و ایجاد فرصتی برای احقاق حقوق ملت ایران دست به کار شدند‪ .‬این ترور منطقه ای ناامن و‬ ‫جهانی اشوب زده را دنبال می کند‪ .‬فضای بین الملل بعد از ترامپیسم به نوعی به نفع اینده جمهوری‬ ‫اسالمی است و این ترور ایجاد منطقه ای بهم ریخته‪ ،‬تشدید کینه توزی ها و برهم زدن ارامش جهانی‬ ‫پساترامپی را دنبال می کند‪ .‬اینکه دشمن با ددمنشانه ترین نحوه و ابزار دست به ترور می زند و در‬ ‫کمین سرداران ما چه در بغداد و چه در دماوند نشسته تا انتقام خود را از شکست در عرصه فشار‬ ‫حداکثری و ایجاد نارضایتی اجتماعی بگیرد‪ ،‬نشان می دهد ایران در رسیدن به اهداف صلح امیز خود‬ ‫در مسیر موفقی قرار گرفته است‪ .‬چون دشمن نه در عرصه مذاکره توان هماوردی با ما برای دستیابی‬ ‫به اهداف خود را دارد ‪ -‬ترامپ پیشتر اعتراف کرده بود ایران هیچ مذاکره ای را نباخته است ‪ -‬و نه توان‬ ‫جنگیدن با ما را‪ .‬پس با تروریسم دولتی به میدان می اید‪ .‬ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید‬ ‫محسن فخری زاده‪ ،‬که قربانی تروریسم دولتی شدند‪ ،‬خود گواه اشکار ضعف و زبونی دشمنانی است‬ ‫که عرصه را باخته اند و به مدد ادمکشان و انفجار و ترور می خواهند به تصور خودشان مسیر اقتدار و‬ ‫توسعه ایران را فقط کند کنند‪ .‬تاریخ انقالب در ‪ 40‬سال اخیر اما نشان داده که نتیجه کامال معکوسی‬ ‫نصیب انان می شود‪ .‬این ترورها نه تنها به انشقاق اجتماعی نمی انجامد که یکی از عوامل انسجام‬ ‫جامعه و وحدت حول محکومیت تروریست ها و پاسداشت شهید می شود‪ .‬با این حساب تروریست ها‬ ‫در پی چه هستند؟ انگاره های جامعه شناسی تروریسم هدف از این نوع ترورها را «ایجاد تغییر» یا‬ ‫«تحت تاثیر قرار دادن جدی جامعه» می داند‪ .‬یعنی با هدف قرار دادن چهره های کلیدی ‪ -‬از شهید‬ ‫بهشتی و رجایی گرفته تا سردار سلیمانی و فخری زاده ‪ -‬درصدد این هستند که به خیال خام خود‬ ‫روند توسعه و رشد و نمادهای اقتدار را تغییر داده و مسیر را اهسته تر کنند و بیشتر از ان به هدف‬ ‫غایی خود یعنی تاثیر بر روان جامعه برسند‪ .‬این فقط ترور یک دانشمند نیست زیرا تروریسم دولتی‬ ‫به خوبی می داند که پیشرفت های ایران دیگر متکی به فرد نیست‪ .‬شهید فخری زاده و نمونه های ان‬ ‫بنیانگذار مسیرهای افزایش توان دفاعی و پیشرفت علمی ما بودند‪ .‬خدمت واقعی فخری زاده‪ ،‬بازتولید‬ ‫ده ها دانشمند جوانی است که حتی با انگیزه و نیرویی بیش از او برای پیشرفت علمی ایران مصمم اند‪.‬‬ ‫انها هم می دانند با ترور یک دانشمند یا سردار بزرگ‪ ،‬سیاست های علمی و دفاعی ایران تغییر نخواهد‬ ‫کرد اما از تاثیرات اجتماعی ان می توانند سود برند‪ .‬اینجاست که قربانی ترور باید با هوشمندی از‬ ‫«ترورهای بعدی» جلوگیری کند‪ .‬ترور اول می تواند به ترورهای دیگری از جمله ترور روان جامعه‬ ‫و سیاستگذاری صحیح و موثر در پیشبرد اهداف ملی بیانجامد‪ .‬ترور بعدی همان فضای مشوش‬ ‫اجتماعی و بهره برداری های سیاسی و تغییر جهت مسیر درست اجتماعی‪-‬سیاسی است که با هجمه‬ ‫تبلغاتی‪-‬روانی می خواهند ان را خلق کنند‪ .‬اگر گروه های سیاسی و نهادها اجازه ندهند این فاز به‬ ‫مرحله اجرا و توفیق برسد‪ ،‬یعنی توانسته اند امواج ترور اول را خنثی و ان را در جهتی غیر از خواست‬ ‫امران ترور هدایت کنند اما مادامی که امواج ترور اول تبدیل به ترور روانی شد‪ ،‬جامعه به چنددستگی‬ ‫رسید‪ ،‬عده ای در فضای ایجاد شده در داخل و خارج سعی در تغییر مسیر درست و اصولی جامعه‬ ‫کنند‪ ،‬دقیقا هر دو فاز ترور به خواست و هدف اصلی خود نائل می شود‪ .‬به تجربه دریافته ام در پی‬ ‫این ترورها عملیات روانی عظیمی شکل می گیرد‪ .‬ابزارهای رسانه ای و اظهارات مرموزانه چه به اسم‬ ‫کارشناسی و چه در قالب نظرات سیاستمداران از جمله در دولت تروریستی‪ ،‬اشکال عملیات روانی‬ ‫پس ار ترور را تشکیل خواهند داد‪ .‬در این میان اوال نباید نهادهای اطالعاتی و امنیتی تضعیف شود‬ ‫ضمن انکه این نهادها با هوشمندی باید به ظرفیت های مقابله با اشکال مختلف عملیات ایران سیتزی‬ ‫مجهز شوند‪ .‬بدون تردید این توانایی در سازمان های اطالعاتی ما وجود دارد‪ .‬ثانیا نباید در دام ربط‬ ‫دادن موضوع ترور به مذاکرات انجام شده در دولت مستقر یا برجام‪ ،‬افتاد‪ .‬پدیده زشت ترور دانشمندان‬ ‫ایرانی‪ ،‬حتی در دورانی که مذاکرات ایران در دولت قبلی به بن بست رسیده بود نیز وجود داشت‪ .‬اینکه‬ ‫شهید فخری زاده‪ ،‬قربانی گفت وگو با مدیرکل اژانس معرفی شود و یا برجام را عامل این ترور بدانند‪،‬‬ ‫نشان از عدم توجه به عمق و ابعاد این ترور دارد و یا عده ای در این شرایط سعی دارند کالهی از این‬ ‫نمد برای خود ببافند‪ .‬نظام جمهوری اسالمی چنانکه در موارد پیشین نشان داد‪ ،‬تاریخ و جغرافیای‬ ‫پاسخ و واکنش را به خوبی محاسبه می کند و انگاه پاسخ می دهد‪ .‬چنانکه در ترورهای قبلی نشان‬ ‫دادیم ایران کشوری نیست که با ترور بخواهند مسیر تعالی و تعامل ان را تغییر دهند‪ .‬با این نگاه من‬ ‫معتقدم هدف از ترور شهید فخری زاده‪ ،‬همه احاد جامعه و اینده ایران است‪ .‬انها خواستند با حذف‬ ‫ناجوانمردانه یکی از مفاخر علمی و دفاعی کشور‪ ،‬مسیر ایران را تغییر دهند‪ .‬این راه اما با هوشمندی‬ ‫مردم و مسئوالن و هوشیاری نهادهای تصمیم گیر محقق نخواهد شد‪ .‬البته این ترور یقیناً بی پاسخ‬ ‫نخواهد ماند اما نه در ان زمانی که انها می خواهند و نه به شیوه و در جایی که انتظارش را می کشند‪.‬‬ ‫زمین و زمان بازی را ایران تعیین می کند‪».‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫یارانه معیشتی اذرماه امروز واریز می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها ‪ ،‬یارانه معیشتی اذرماه فردا شب به حساب مشموالن واریز خواهد شد‪ .‬طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها سیزدهمین مرحله یارانه‬ ‫معیشــتی ساعت ‪ 24:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/09/10‬به حساب سرپرستان خانوار واریز می شــود‪ .‬همانند دوره های قبل‪ ،‬خانواده های یک نفره ‪ 55‬هزار تومان‪ ،‬خانواده‬ ‫های دو نفره ‪ 103‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های ســه نفره ‪ 138‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های چهار نفره ‪ 172‬هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ‪ 205‬هزار تومان یارانه معیشتی‬ ‫دریافت خواهند نمود‪.‬‬ ‫نرخ سود بین بانکی کاهشی شد‬ ‫اخبار‬ ‫تعداد معامالت مسکن در تهران نصف شد‬ ‫کاهش سرعت رشد قیمت مسکن‬ ‫در ابان ماه‪ ،‬متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع‬ ‫واحد مسکونی در شهر تهران ‪ 271.9‬میلیون ریال بود که‬ ‫نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل‬ ‫‪ 1.8‬و ‪ 118.2‬درصد افزایش نشــان می دهد‪ .‬براســاس‬ ‫«گزارش تحوالت بازار معامالت مســکن شهر تهران در‬ ‫ابان ماه ســال ‪ »1399‬که امروز توســط بانک مرکزی‬ ‫منتشر شــد‪ ،‬تعداد معامالت اپارتمانهای مسکونی شهر‬ ‫تهران در ابان ماه سال ‪ ،1399‬به ‪ 4.5‬هزار واحد مسکونی‬ ‫رسید که نسبت به ماه قبل ‪ 48.4‬درصد کاهش و نسبت‬ ‫به ماه مشابه سال قبل ‪ 9.9‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ماه مورد گزارش‪ ،‬متوســط قیمت خرید و فروش یک‬ ‫متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ‪ 271.9‬میلیون ریال‬ ‫بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫معادل ‪ 1.8‬و ‪ 118.2‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ابان ماه چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود‬ ‫هدف انجام شد که به دنبال ان نرخ سود در این بازار از ‪ ۸‬تا ‪ ۲۹‬ابا ن در مسیری نزولی از ‪ ۲۳.۲‬به ‪ ۲۱.۶‬و در ششم‬ ‫اذرماه به ‪ ۲۰.۷‬درصد رسیده است‪ .‬روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬نرخ سود موزون بازار بین بانکی در ابتدای‬ ‫سکه ‪ 150‬هزارتومان کاهش یافت‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمــام بهــار ازادی طرح جدید‬ ‫(یکشنبه نهم اذرماه) با افت ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی نسبت به‬ ‫روز گذشته با ســقوط به کانال ‪ ۱۰‬میلیون تومانی پس‬ ‫از ماه ها‪ ۱۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان معامله شــد‪ .‬در‬ ‫ساعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬دقیقه دیروز‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫جدید با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم‬ ‫نیز با کاهش ‪ ۳۰۰‬هــزار تومانی به قیمت ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان معامله شــد‪ .‬همچنین قیمت نیم سکه‬ ‫بهار ازادی با ‪ ۱۰۰‬هزار تومان کاهش برابر با پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع ســکه هم با کاهش یکصد هزار‬ ‫تومانی به قیمت ســه میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان و سکه‬ ‫یک گرمــی نیز در برابر دو میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان‬ ‫مبادله شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیــار به یک میلیون و ‪ ۲۷‬هــزار تومان و هر مثقال‬ ‫طــا به بهای چهار میلیــون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان فروخته‬ ‫شــد‪ .‬انس جهانی طال نیز امروز با کاهش نسبت به روز‬ ‫پنجشنبه گذشــته به قیمت یک هزار و ‪ ۷۸۷‬دالر و ‪۸۵‬‬ ‫سنت معامله شد‪.‬‬ ‫نقل و انتقال چک فقط با ثبت‬ ‫اطالعات در سامانه صیاد‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬محمد احمدی‬ ‫اذر سخنگوی بانک تجارت در گفت و گویی به موضوع‬ ‫نقل و انتقال چک بر اســاس قانون جدید چک اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪:‬به منظــور افزایش ســطح امنیت چک‬ ‫و حفــظ و ارتقاء جایــگاه ان در نظام های پرداخت و‬ ‫کســب و کارها‪ ،‬در قانون جدیــد چک تمهیدات ویژه‬ ‫ای در نظر گرفته شــده است‪ .‬از این پس صادر کننده‬ ‫چک ملزم اســت پس از صدور چــک اطالعات چک‬ ‫صادر شده را همراه با اطالعات دریافت کننده چک در‬ ‫سامانه صیاد ثبت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬دریافت کننده چک‬ ‫نیز در صورتی که بخواهد چک را به شــخص دیگری‬ ‫منتقل کنــد باید اطالعات را در این ســامانه به ثبت‬ ‫برســاند‪ .‬با این اقدام عمال ظهر نویسی چک که پیش‬ ‫از این به صورت دستی انجام می شد حذف و هر گونه‬ ‫نقل و انتقال از طریق ســامانه صیاد انجام می شــود‬ ‫کــه جزئیات نحوه انجام فراینــد ان در اینده نزدیک‬ ‫به اطالع مشــتریان محترم خواهد رسید‪ .‬رییس اداره‬ ‫روابط عمومی بانک تجارت از راه اندازی سیستم چک‬ ‫الکترونیک توســط بانک مرکزی در اینده نزدیک خبر‬ ‫داد و یاد اور شد‪ :‬با توجه به کاربرد بسیار زیاد چک در‬ ‫مبادالت روزمره در صورت راه اندازی چک الکترونیک‪،‬‬ ‫چک های کاغذی فعلــی همچنان در چرخه مبادالت‬ ‫باقــی خواهند ماند‪ .‬احمدی اذر در خاتمه گفت‪ :‬چک‬ ‫الکترونیک به ســادگی توســط بانک ها صادر می شود‪.‬‬ ‫مشــتریان بانک ها می توانند از طریق کارتابلی که در‬ ‫اختیــار انها قرار می گیرد‪ ،‬اقدام به صدور چک کنند‪.‬‬ ‫گیرنــده چک نیز از طریق کارتابل خود می تواند ان را‬ ‫مشاهده و از بانک وصول مبلغ چک را درخواست کند‬ ‫و یــا اینکه در صورت لزوم‪ ،‬چــک الکترونیک دریافت‬ ‫شده را به دیگری انتقال دهد‪.‬‬ ‫ابان ماه سال جاری معادل ‪ 23.2‬درصد بود؛ با توجه به باال بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده و‬ ‫همچنین فراتر رفتن ان نسبت به نرخ سود سقف داالن (‪ 22‬درصد)‪ ،‬در ابان ماه سال جاری ‪ 4‬نوبت عملیات بازار باز‬ ‫هفتگی با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد‪ .‬عملیات اول‬ ‫به صورت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی ان ‪ 111.5‬هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که‬ ‫البته ‪ 107.5‬هزار میلیارد ریال از ان به یک بانک اختصاص داشت و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام‬ ‫شد‪ .‬سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم معامالت در انها به ترتیب ‪ 26.7 ،9.8‬و ‪35.5‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده است‪ .‬ذکر این نکته ضروری است که کل معامالت مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق‬ ‫بازخرید در حدود ‪ 72‬هزار میلیارد ریال با سررسید ‪ 14‬روزه بوده که مانده ان در پایان ابان ماه ‪ 62.2‬هزار میلیارد ریال‬ ‫است‪ .‬در ابان ماه سال جاری در ‪ 8‬روز‪ ،‬چهار بانک برای دریافت اعتبار قاعده مند در نرخ سقف داالن (‪ 22‬درصد) به‬ ‫بانک مرکزی مراجعه کردند که مبالغ درخواستی در همان روز در قالب توافق بازخرید به بانک های متقاضی اعطا شد‪.‬‬ ‫اعتبارگیری قاعده مند بانک های مورد اشاره در ابان ماه سال جاری در حدود ‪ 94.2‬هزار میلیارد ریال بوده است که مانده‬ ‫ان در پایان ماه یاد شده بالغ بر‪ 11.9‬هزار میلیارد ریال است‪ .‬به این ترتیب کل مانده تزریق ذخایر بانک مرکزی ‪-‬با توافق‬ ‫بازخرید‪ -‬در بازار بین بانکی در پایان ابان ماه سال جاری ‪ 74.1‬هزار میلیارد ریال بوده است‪ .‬همانگونه که در نمودار زیر‬ ‫مشخص است‪ ،‬به دنبال عملیات انجام شده در بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار از ‪ 8‬تا ‪ 29‬ابان ماه در مسیری نزولی‬ ‫از ‪ 23.2‬درصد به ‪ 21.6‬درصد کاهش یافته و در ششم اذرماه به ‪ 20.7‬درصد رسیده است‪ .‬ذکر این نکته ضروری است‬ ‫که عملیات بازار باز در هفته های اتی به گونه ای تداوم خواهد داشت که نرخ سود بازار به نرخ سود سیاستی نزدیک تر و‬ ‫نوسانات نرخ بازار محدودتر شود‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران‪:‬‬ ‫شرایط نسخه نویسی الکترونیک در مطب ها‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشــکی ایران‪ ،‬در ارتباط با روند اجرایی‬ ‫شدن پرونده الکترونیک سالمت و نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬نکاتی‬ ‫را متذکر شد‪.‬‬ ‫محمد رضا ظفرقندی با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک‬ ‫سالمت و نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راستا سازمان‬ ‫نظام پزشکی وظایفی را عهده دار شده است که از ان جمله می توان‬ ‫به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که اجرای نسخه نویسی الکترونیک منجر‬ ‫به کاهش هزینه های سالمت می شود‪ ،‬افزود‪ :‬جامعه پزشکی معتقد‬ ‫است که این طرح می بایست به صورت تدریجی اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی ایران‪ ،‬بر ضــرورت اموزش و‬ ‫فراهم ساختن مشــوق های الزم برای اجرایی شدن نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک تاکید کرد و گفت‪ :‬انچه مســلم است‪ ،‬اینکه نمی توان‬ ‫با بحث های الزام اور برای اجرایی شــدن چنین طرح های مهمی‬ ‫جواب نمی دهد‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که با مشوق های معنادار می توان جامعه‬ ‫پزشکی را به سمت اســتفاده از نسخه نویسی الکترونیک ترغیب‬ ‫نمود‪ ،‬افزود‪ :‬چاره ای جز رفتن به ســمت اجرای نســخه نویسی‬ ‫الکترونیک نداریم‪ ،‬اما باید بتوانیم موانع سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫الزم برای اجرای ان را به صورت تدریجی و گام به گام برداریم‪.‬‬ ‫مسئول برخورد با قاچاق ‪ ۶‬میلیارد دالری لوازم خانگی کیست؟‬ ‫جوالن محصوالت قاچاق ‪ 2‬برند کره ای در بازار‬ ‫دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه برای نهادهای‬ ‫نظارتی به وضوح روشــن است که برندهای کره ای قاچاق هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس امار گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر در سال است‪ .‬محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم‬ ‫صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحری م‪‎‬ها‬ ‫علیه ایران‪ ،‬دو برند معروف کره ای در سال ‪ 97‬از ارسال قطعات و‬ ‫مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫باعث شــد که عمال مونتــاژ و واردات این دو برند کره ای در داخل‬ ‫کشــور غیرممکن شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬از همان ابتدای خروج این دو‬ ‫برند کره ای از ایران‪ ،‬قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصوالت خود‬ ‫به ایــران روی اوردند چراکه به عقیده انها رفع تحریم ها در اینده‬ ‫نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین عالقه نداشتند بازار بزرگ‬ ‫مصرفی جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند‪ .‬شهیدی‬ ‫با بیان اینکه اگر در بازار امین حضور‪ ،‬شریعتی و جمهوری و سایر‬ ‫مراکــز پخش لوازم خانگی گذری کنید‪ ،‬خواهید دید که برندهای‬ ‫خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال فروش هستند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه‬ ‫ن و فاقد نظارتی‬ ‫بر ان‪ ،‬فضای مجازی و کانال های تلگرامی بستر اسا ‬ ‫را در اختیار قاچاقیان برای فروش اجناس خود قرار داده است‪.‬‬ ‫فروش قاچاق دو برند کره ای‪ ،‬گردش مالی ‪ 6‬میلیارد دالری‬ ‫قاچاق لوازم خانگی‬ ‫دبیر انجمن لــوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه وضعیت‬ ‫قاچاق لوازم خانگی در ‪ 2‬سال اخیر بسیار تشدید شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شناسایی این قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و‬ ‫رصد تراکنشهای مالی و بانکی انان میسر است اما متاسفانه عزمی‬ ‫برای انجام این کار وجود ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه کشورهای توسعه‬ ‫یافته برای مقابله با قاچاق‪ ،‬اقدام به رهگیری تراکنش های بانکی‬ ‫و جریان تامین مالی انان می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر تبادالت مالی‬ ‫انبوه کارتخوان های بی هویت متعلق به قاچاقچیان و جریان خرید‬ ‫و فروش دالر در بازار ازاد کنترل شود‪ ،‬قطعا دستاوردهای خوبی‬ ‫در مبارزه با قاچاق کســب خواهیم کرد‪ .‬شــهیدی با بیان اینکه‬ ‫تخمین زده می شــود که گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی‬ ‫در حدود ‪ 6‬میلیارد دالر در سال باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سیاست گذاری‬ ‫غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین‬ ‫شکل ممکن در حال اسیب رساندن به تولید داخلی است‪ .‬هیدی‬ ‫با بیان اینکه طرح شناســه کاال از ســمت تولیدکنندگان لوازم‬ ‫صوتی و تصویری به طور کامل اجرایی شده است و اگر کم کاری‬ ‫هم در این زمینه باشــد از ســمت توزیع کنندگان و فروشندگان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی اگر از طرح شناسه کاال هم چشم پوشی کنیم‬ ‫اما می دانیم که برای نهادهای نظارتی به وضوح روشــن است که‬ ‫هر کاالیی با برند کشور کره جنوبی قاچاق است‪ ،‬پس علت عدم‬ ‫برخورد و ضبط این برندها چیست؟‬ ‫ورود لوازم خانگی در ازای دالر حاصل از قاچاق بنزین و دارو‬ ‫دبیر انجمن لوازم صوتــی و تصویری ایران گفت‪ :‬قاچاقیان از یک‬ ‫سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه ای داخلی همانند دارو و بنزین‬ ‫به خارج از کشور‪ ،‬ارز ارزان و انبوهی را به جیب می زنند و در ازای‬ ‫ان لوازم خانگــی وارد می کنند و از ســوی دیگر هیچ گونه حقوق‬ ‫گمرکی هم نمی پردازند؛ بنابراین تمام این عوامل موجب شده است‬ ‫کــه قیمت ارز قاچاقچی ارزانتر و به تبع ان اجناس قاچاق در بازار‬ ‫با قیمت کمتری به فروش رسانده شــود‪ .‬وی در پایان با اشاره به‬ ‫اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای دریافت ارز بابت مواد اولیه‬ ‫خــود مجبوراند ماه ها در صف تخصیص ارز قرار بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی اســت که قاچاقیان به دالیل گفته شــده قادر هستند تا‬ ‫لوازم خانگی با قیمت تمام شده ارزان را در بازار توزیع کنند و کمر‬ ‫تولیدکننده داخلی را خم کنند‪.‬‬ ‫مجوز ترخیص‪ 4000‬ردیف تعرفه کاالیی بدون نیاز به دریافت کد رهگیری بانک مرکزی‬ ‫بعد از ابالغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت‪۴۰۰۰ ،‬‬ ‫ردیف تعرفه بدون نیاز به دریافت کد رهگیری‬ ‫بانک مرکــزی امکان ترخیــص از گمرکات را‬ ‫دارنــد‪ .‬واحدهای تولیدی مــی توانند بیش از‬ ‫‪ 4000‬ردیف تعرفه (شــامل مــواد اولیه مورد‬ ‫نیــاز) را بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ‪90‬‬ ‫کاالی خود را ترخیص کنند واردات به صورت‬ ‫بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی اســت‪ .‬بر این‬ ‫اساس شرکتهای تولیدی می توانند کاالی خود‬ ‫را که تا ‪ 10‬ابان ماه وارد بنادر شده و قبض انبار‬ ‫دریافت کرده باشــند‪ ،‬ترخیص نمایند‪ .‬چندی‬ ‫قبل مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص‬ ‫درصد کاالی خود را ترخیص نمایند‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگر امکان واردات در مقابل صادرات به عنوان‬ ‫روش دوم ترخیص کاالهای واســطه ای و مواد‬ ‫اولیه تولید فراهم گردیده اســت‪ .‬کوهســتانی‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اصفهان معتقد است‬ ‫ســومین روشــی که صاحبان کاال می توانند‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫کاالهای اساسی و واســطه ای به دستگاههای‬ ‫اجرایی ابالغ شــد‪ .‬بر همین اساس در روزهای‬ ‫اخیر دســتورالعمل اجرایی ایــن مصوبه نیز به‬ ‫گمــرکات اجرایی ابالغ گردیده اســت‪ .‬با ابالغ‬ ‫این بخشنامه عمال ترخیص کاالهای رسوبی در‬ ‫گمرکات با سرعت باالیی اغاز شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫رئیس جمهور قانون نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل اموزشی و تربیتی وزارت اموزش و پرورش را برای اجرا به این وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد‪ .‬حجت االسالم حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهور قانون نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل اموزشی و تربیتی وزارت اموزش و پرورش را برای اجرا به این وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این‬ ‫قانون به وزارت اموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی با‪ ۶‬تبصره ابالغ شده است که بر اساس ان وزارت اموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاست های کلی تحول در نظام اموزش و پرورش‬ ‫(ابالغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی های مندرج در سند تحول بنیادین اموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب‬ ‫شورای عالی اموزش و پرورش‪ ،‬صرف ًا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تامین کند و هر گونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی‪:‬‬ ‫دانش اموز باید بداند که چطور از خود و دیگران مراقبت کند‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از مهم ترین عرصه هایی که افراد باید برای ان اماده شوند‬ ‫حوزه ســامت و بهداشت اســت‪،‬گفت‪ :‬دانش اموزان باید یاد بگیرند چگونه از خود و دیگران مراقبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محســن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش در دیدار با نمکی وزیر بهداشــت ضمن قدردانی از‬ ‫تالش ها‪ ،‬فداکاری و سختکوشی های مجموعه بزرگ وزارت بهداشت در مدیریت این وضعیت پیچیده‬ ‫و ســخت کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزو می کنم هرچه زودتر بتوانیم شــرایط کنونی را به سامان برسانیم و‬ ‫بــر این ویروس عجیب غلبه کنیم‪ .‬وی با بیان اینکــه جامعه ما همچون دیگر جوامع اهدافی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اموزش‪ ،‬رفاه و ســامت از شاخص های مهم توسعه انســانی هستند که بدون تردید اموزش‬ ‫نقطه اغاز است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬بدون تردید جامعه همانگونه عمل می کند که یاد گرفته است‪.‬‬ ‫اصوال کارامدی همه نهادهای ما به کارامدی نظام یادگیری متصل است‪ ،‬هرچه نظام یادگیری بهتر‪،‬‬ ‫درست تر و سنجیده تر عمل کند‪ ،‬امید است که کارایی نهادهای ما افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی افزود‪ :‬اگر کاســتی هایی در کشــور داریم نتیجه نظام یادگیری است‪ ،‬بخشی از این‬ ‫کاســتی ها در این اســت که ما چقدر توفیق پیدا کردیم ترکیب ارگانیک را بین مجموعه هایی که در‬ ‫حقیقت یک هدف مهم را تعقیب می کنند‪ ،‬حاصل کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ما در اموزش و پرورش افراد‬ ‫را در بهترین دوره زندگی انها در اختیار داریم یعنی دوره ای که در اختیار ما هستند از نظر مجموعه‬ ‫یافته های علمی موثرترین و پایدارترین دوره یادگیری اســت‪ .‬وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬ارتباط‬ ‫ما با دانش اموزان‪ ،‬ارتباطی منظم‪ ،‬همه روزه‪ ،‬طوالنی و چهره به چهره است که قابلیت ارزیابی دارد‪.‬‬ ‫همه اینها نشــان می دهند که باید در سطح اموزش اتفاقی بیفتد که افراد را برای حضور فعال‪ ،‬موثر‬ ‫و بی دغدغه در جامعه اماده کنیم‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی اعالم کرد‪ :‬بدون شــک یکی از مهــم ترین عرصه هایی که افراد باید برای ان اماده‬ ‫شوند حوزه سالمت و بهداشت است‪ .‬باید یاد بگیرند چگونه از خود و دیگران مراقبت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره شیوع کرونا اعتقاد داشتم که در کنار مراقبت و تقوای پرهیز افراد باید مراقبت از‬ ‫خود را یاد بگیرند‪.‬در همکاری ارگانیک دو دستگاه مهم است که ما از این حیث افراد را تجهیز کنیم؛‬ ‫یعنی کسی که دیپلم می گیرد از نظر سالمت و مجموعه اموزه های بهداشتی هویتی داشته باشد‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین یکی از ساحت هایی که برای اموزش و پرورش‬ ‫پیش بینی شده است همین ساحت زیستی و قدمی است که تاکید دارند متوازن باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یعنی‬ ‫اگر وجهی بر وجهی دیگر غلبه کند ممکن اســت مشــکلی ایجاد کند‪ .‬همان قدر که اموزش اصول‬ ‫اعتقادی اخالق‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬سیاســت و اجتماع برای ما اهمیت دارد‪ ،‬ســامت افراد هم برای ما اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته کلیدی این است که جامعه هدف ما کسانی هستند که اگر رفتاری را یاد بگیرند‬ ‫می توانند بر پیرامون خود هم تاثیر بگذارند‪ .‬باید بتوانیم شکلی از همکاری را تعریف کنیم که از همان‬ ‫پایه اول ابتدایی؛ یعنی در هر دوره تحصیلی هدف گذاری روشنی در این زمینه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫حاجــی میرزایی با بیــان اینکه برای دوره های تحصیلی اهدافی را ترســیم کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تغذیه‬ ‫موضوع مهمی اســت که باید در دستور کار قرار دهیم‪ .‬کارهای مشــترک متعدد زیادی را همچون‬ ‫بهداشــت دندان و دهان مبارزه با چاقی بر اساس اســتاندارهایی که شما تعریف کردید‪ ،‬با هم انجام‬ ‫دادیم که می تواند توسعه پیدا کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمان شیوع کرونا اموزش های متعددی را برای‬ ‫معلمان‪ ،‬دانش اموزان و مدیران داشته ایم‪ ۱۱۰ .‬هزار مدرسه در کشور وجود دارد و یک میلیون معلم‬ ‫و مدیــر نیز تحت این انضباط قرار می گیرند‪ .‬وزیر اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬در اســتانه تولید‬ ‫بســته های یادگیری هستیم‪ .‬براساس ســند تحول باید محتوای یادگیری ما از کتاب محور به سمت‬ ‫بسته های یادگیری و از دانش محوری به سمت تربیت در ‪ ۶‬ساحت انتقال پیدا کند‪.‬‬ ‫چرا کتاب کمک درسی و اموزشی‪ ،‬گران است؟‬ ‫این روزها که بســیاری از افراد معتقدند در خانه ماندن گزینه‬ ‫درست به دلیل شیوع باالی کروناست‪ ،‬پس کتاب هم می تواند‬ ‫همراهی خوب برای این در خانه ماندن باشــد‪ .‬اما در این میان‬ ‫هم عــده ای از قیمت باالی کتاب گالیه دارند و کمتر ان را در‬ ‫ســبد خرید خود اولویت می دانند‪ .‬از ســوی دیگر هم برخی از‬ ‫ناشــران و متولیان امر «قیمت گذاری کتاب» را بی ضابطه و در‬ ‫گذشــته قانونمند تر بیان می کنند و از نبود نظارت گالیه دارند‪.‬‬ ‫اینکه قیمت یک کتاب چگونه تعیین می شود و ایا وزارت ارشاد‬ ‫و یا نهادهــا و اتحادیه های صنفی بران نظارت دارند‪ ،‬موضوعی‬ ‫است که ابتدا به ان پرداختیم‪.‬‬ ‫اصولی برای قیمت گذاری کتاب در میان حرفه ای ها‬ ‫تعدادی از فعاالن صنف نشر معتقدند‪ :‬برای تعیین قیمت کتاب‬ ‫در بین ناشــران حرفه ای‪ ،‬اصولی وجود دارد‪ .‬این اصول مبتنی‬ ‫بر این اســت که مجموع هزینه های مربــوط به تولید کتاب را‬ ‫در رقــم دو و نیم ضرب می کنند؛ البته اســتثنائاتی هم وجود‬ ‫دارد که مجموع هزینه های تولید کتاب را در ســه و نیم ضرب‬ ‫می کنند اما در بیشــتر موارد ضرب هزینه ها در رقم یاد شــده‬ ‫متعارف اســت‪ .‬به طور مثال اگر مجموع هزینه های مربوط به‬ ‫تولید کتاب ‪ ۱۰‬ریال باشــد‪ ،‬با قــرار دادن این مبلغ در فرمول‬ ‫نامبرده (ضرب ‪ ۱۰‬در دو و نیم) قیمت واقعی پشت جلد کتاب‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬ریال می شــود که حدود ‪ ۱۰‬درصد این رقم به حق التالیف‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ان به تخفیف برای کتابفروشــی ها و‬ ‫مراکــز پخش‪ ۱۰ ،‬درصد دیگر ان به عنوان هزینه های ســربار‬ ‫و سود ناشــر (در چاپ نخست کتاب) و ‪ ۴۰‬درصد دیگر ان به‬ ‫هزینه هــای تولید کتاب اعم از تایپ‪ ،‬صحافی‪ ،‬لیتوگرافی‪ ،‬فیلم‬ ‫و زینک اختصاص دارد‪.‬‬ ‫تفاوت بهای یک کتاب از یک انتشارات‬ ‫تا انتشاراتی دیگر غیرمنطقی است‬ ‫عبدالعظیــم فریدون‪ ،‬مدیر انتشــارات محــراب قلم می گوید‪:‬‬ ‫اکنون از میان هزینه های تولیــد کتاب‪ ،‬تهیه کاغذ با توجه به‬ ‫حجم کتاب‪ ،‬رنگ‪ ،‬صحافی و نوع چاپ‪ ،‬حدود ‪۵۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫هزینه ها را به خود اختصاص داده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرچه قیمت‬ ‫کاغــذ و چاپ و صحافی افزایش یابد‪ ،‬قیمت کتاب ـ براســاس‬ ‫فرمول نامبرده در باال ـ دو و نیم برابر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫فریدون در خصــوص تاثیر افزایش بهای کاغذ در بهای کتاب‬ ‫چاپ نخســت نســبت به چاپ های بعدی کتــاب گفت‪ :‬تاثیر‬ ‫افزایش بهــای کاغذ و چاپ و صحافــی در قیمت کتاب چاپ‬ ‫نخست نســبت به چاپ های بعدی کتاب یکسان است؛ به این‬ ‫معنا که با افزایش بهای کاغذ‪ ،‬بهای کتاب نیز به نســبت ـ چه‬ ‫در چاپ نخست و چه در چاپ های بعدی ـ افزایش می یابد اما‬ ‫در چاپ های بعدی در بخشــی از هزینه ها مانند فیلم و زینک‬ ‫صرفه جویی می شــود‪ .‬اما اگر بهای یک کتــاب (با ویژگی های‬ ‫واحد)از یک انتشــاراتی تا انتشاراتی دیگر تفاوت بسیار زیادی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫در این صورت می تورن گفت که ناشــر بی انصافی کرده است و‬ ‫برای تعدیل قیمت بایــد تجدید نظر کند‪ .‬وی درباره چگونگی‬ ‫نظارت هم توضیح داد‪ :‬البته نظارت وقتی منطق دارد که چیزی‬ ‫را به کســی یا نهاد و ســازمانی داده باشــیم و بخواهیم بر ان‬ ‫بخش از داده هانظارت کنیم‪ .‬از طرفی وقتی عرضه باال باشــد‬ ‫و تقاضا پایین‪ ،‬نظارت معنا ندارد‪ .‬چرا که در این شــرایط خو ِد‬ ‫مخاطب تعیین می کند از میان دو کتاب که از فیزیکی یکسان‬ ‫اما با بهای متفاوت عرضه شــده است کدام کتاب را بخرد‪ .‬ولی‬ ‫وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد باشد‪ ،‬ممکن است قیمت کتاب ها‬ ‫به صورت نامتعارف بــاال رود؛ که نظارت به صورت موقت معنا‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان ســخنانش گفت‪ :‬اکنون قیمت کتاب نســبت به‬ ‫دیگر کاالها افزایش چشــمگیری در میان اکثر ناشــران ندارد‬ ‫واســتقبال نکردن مردم از کتاب دالیل دیگری دارد که نیازبه‬ ‫اسیب شناسی جدی دارد‪.‬‬ ‫برخی قیمت کتاب را بیش از ‪ ۴‬برابر تعیین کرده و بعد‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تخفیف می دهند!‬ ‫محمود اموزگار‪ ،‬مدیر انتشــارات «کتاب امه» هم درباره نحوه‬ ‫قیمت گذاری می گوید‪ :‬در ســال های ابتدایی یعنی ســال ‪۳۳‬‬ ‫فعاالن عرصه نشر برای قیمت گذاری کتاب روشی داشتند و ان‬ ‫این بود که هزینه تمام شــده را ضرب در ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬می کردند که‬ ‫البته این روش هنوز هم مرسوم است‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به اینکه اکنون بیشتر هزینه تمام شده در ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۲‬و نیم ضرب می شــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در علم اقتصاد به این رقم‬ ‫«هزینه مبادله» می گویند‪ ،‬هزینه مبادله کتاب چند برابر تولید‬ ‫است‪ ،‬این تفاوت اشکاری اســت که این کاال با کاالهای دیگر‬ ‫دارد‪ .‬علت چیســت؟ دلیل این است که ممکن است کتابی در‬ ‫انبار بماند و فروش نرود‪ ،‬در واقع هزینه اش هم بر نمی گردد‪ .‬اما‬ ‫کتابی که فروش می رود این خال را پوشــش می دهد‪ .‬این روش‬ ‫مبنای علمی ندارد و موسســات انتشــاراتی ها ناگذیر از اعمال‬ ‫قمت تمام شده ان هستند‪.‬‬ ‫مدیر نشــر امه عنوان کرد‪ :‬اگر فرد مالک دفتر یا انباری باشد‬ ‫هزینه های این امالک خود را در تولید کتاب حســاب نمی کند‬ ‫در حالی که در حسابداری صنعتی اینها هم محاسبه می شوند‪.‬‬ ‫در نتیجه اگر کتاب برای تولید انتخاب می شــود‪ ،‬باید از فروش‬ ‫ان اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫در واقع اطمینان از بازگشــت سرمایه ایجاد کند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به اینکه نظارتی انجام می شــود یا نــه گفت‪ :‬نظارت ابتدایی از‬ ‫سوی تولید کننده کتاب است‪ ،‬چرا که اگر قیمت نا متعارف یا‬ ‫زیاد تعیین کند قطعا کتاب فروش نخواهد رفت‪.‬نکته اینجاست‬ ‫که قبل از کرونا و تحریم ها هزینه تمام شده ضربدر ‪ ۳‬و ‪۳‬ونیم‬ ‫می شد اما اکنون ضربدر ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬و نیم می شود تا قیمت کتاب زیاد‬ ‫نشود‪ .‬اموزگار اضافه کرد‪ :‬اغلب مخاطبان کتاب قشر متوسط و‬ ‫حقوق بگیر جامعه هستند که در زندگی امروز و روزمزه مسائل‬ ‫خود را دارند و چنانچه قیمت کتاب زیاد و نامتعارف باشد کسی‬ ‫خریدار نخواهد بود‪ .‬اما گاهی در برخی ســایت ها می بینیم که‬ ‫تخفیف هایی مثال ‪ ۷۰‬درصد در نظر گرفته شده اما انها قیمت‬ ‫کتــاب را ‪ ۴‬برابر تعیین می کنند و با قیمت ‪ ۷۰‬درصد در واقع‬ ‫در صدد فروش کتابشان هستند‪.‬‬ ‫روند نزولی کتاب کمک درسی‬ ‫منوط به عرضه کاغذ دولتی است‬ ‫بــه این دلیل که ســوژه گزارش با تاکید بــر کتاب های کمک‬ ‫درســی و اموزشی بود به ســراغ «امین اصفی» مدیر مسئول‬ ‫انجمن فرهنگی ناشران اموزشی رفتیم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه چرا قیمت کتاب های کمک درســی و‬ ‫اموزشــی گران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬کتاب اصال گران نیست و قیمت‬ ‫نرمالی دارد‪ ،‬اما چون حجم کتاب های کمک درســی باالســت‬ ‫باعث شده قیمت هم متناســب با حجم افزایش یابد‪ ،‬بنابراین‬ ‫عدد غیر متعارف نیست اما چون اکثر کتاب ها صفحات زیادی‬ ‫دارند قیمت هم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در واقــع کتاب های اموزشــی رحلی و ‪ A4‬اســت‪ .‬و به لحاظ‬ ‫ســایز بزرگ هستند و این مســئله تاثیر بر قیمت دارد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه برخی ناشــران هم کتاب را دو رنگ یا ‪ ۴‬رنگ چاپ‬ ‫می کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬این امر هم موجب افزایش قیمت می شــود‪.‬‬ ‫اصفی به مســئله چالشــی این روزهای ناشران اموزشی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬وزارت ارشــاد کاغذ سهمیه ای به ناشران اموزشی‬ ‫نمی دهد‪ .‬اســتدالل انها این اســت که ناشران اموزشی درامد‬ ‫خوبــی دارند‪ .‬اما باید بدانند ما کتاب را برای قشــر دانش اموز‬ ‫منتشــر می کنیم‪ .‬اگر کاغذ به ما بدهند قطعا قیمت کتاب های‬ ‫کمک درســی کمتر خواهد شــد‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬از ابتدا کاغذ‬ ‫سهمیه ای به ناشــران کمک درسی ندادند‪ .‬اصل قیمت گذاری‬ ‫کتــاب هم بر مبنای کاغذ اســت و اکنــون ‪ ۹۹‬درصد کاغذها‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫وی در پایان اضافه کرد‪ :‬مســاله دوم اینکه ارشــاد از ناشران‬ ‫عمومی کتاب می خرد‪ ،‬اما ما ناشــران اموزشی از خرید کتاب‬ ‫مستثنی هستیم‪ .‬در حالی که ارشاد می تواند کتاب های کمک‬ ‫درســی خریده و به کتابخانه ها بدهد تا دانش اموزان استفاده‬ ‫کنند‪ .‬امــا این اتفاق هم نمی افتد! وی ادامــه داد‪ :‬به نظر ما و‬ ‫کلیه صاحب نظران در شــرایط کنونی و بــا توجه به تعطیلی‬ ‫مدارس و اموزش کشــور مهمترین قســمتی را که باید ارشاد‬ ‫ان را حمایت بند کتب اموزشــی اســت در واقع با دادن کاغذ‬ ‫سهمیه قیمت کتاب های اموزشی کاهش می یابد تا کتاب های‬ ‫اموزشی با قیمت پایین تولید و به دست مصرف کننده برسد و‬ ‫مصرف کننده بتواند کتاب های اموزشــی را که جزو ملزومات و‬ ‫نیازهای واجب این روز خانواده ها اســت استفاده کند و به تهیه‬ ‫کند‪ .‬در پایان دو مســئله مــورد تاکید دربره کتاب های کمک‬ ‫درســی بود اول نداشــتن کاغذ دولتی و دوم عدم خرید ارشاد‬ ‫از این دســته ناشــران‪ .‬اما در کنار همه این مــوارد این روزها‬ ‫خانواده هایی که دانش اموز دارند هزینه باالیی برای کتاب های‬ ‫کمک درســی پرداخت می کنند و این امر در شرایط اقتصادی‬ ‫کنونی نارضایتی هایی را موجب شده است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫روحانی قانون نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل اموزشی را ابالغ کرد‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫معرفی سریال ‪:Barbarians‬‬ ‫داستان «بربرها»‬ ‫مینی سریال جدید ســرویس استریم نتفلیکس با روایت جذاب‬ ‫یک واقعه تاریخی دقیقا به همان سریالی تبدیل می شود که برای‬ ‫تماشای تاریخ به ان نیاز دارید‪ .‬سریال «بربرها» یکی از جدیدترین‬ ‫ســریال های سرویس استریم نتفلیکس است که برخالف بیشتر‬ ‫ساخته های این مجموعه صرفا یک عنوان تاریخی لقب می گیرد‪.‬‬ ‫همانطور که از نام سریال هم مشخص است‪ ،‬تمرکز داستان سریال‬ ‫«بربرها» روی این قوم تاریخی قرار گرفته و روایت های متعددی از‬ ‫تاریخچــه این قوم خونخوار ارائه می دهد‪ .‬با این حال تمرکز اصلی‬ ‫سریال‪ ،‬روی نبرد توتبورگ قرار دارد‪ .‬برای معرفی سریال «بربرها»‬ ‫همراه باشید‪ .‬مورخان نبرد جنگل توتبورگ را با نام فاجعه واریان هم‬ ‫به یاد می اورند‪ .‬نبردی که در ســال نهم میالدی اغاز شد و قبایل‬ ‫ژرمنی به رهبری ارمینیوس چروسی در جریان ان سه لشگر رومی‬ ‫و نیروهای پشتیبانی ان به رهبری پوبلیوس کوینتیلیوس واروس‬ ‫را شکست دادند‪ .‬در دورانی که امپراطوری روم یک قدرت بی مثال‬ ‫به نظر می رسید‪ ،‬این شکست تاریخی یک اتفاق معمولی نبود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل و با وجود لشگرکشی های بی پایان و یورش های متعدد‬ ‫ارتش روم در سال های بعد‪ ،‬این قدرت بی بدیل هرگز برای تسخیر‬ ‫سرزمین هایی که در ان ها توسط نیروهای ژرمنی شکست خوردند‪،‬‬ ‫تالش نکردند‪ .‬رومی ها در شرایطی تسلیم ژرمن ها شدند که مورخان‬ ‫باور دارد امپراطــوری روم در ان زمان قدرتمندترین ارتش دنیا را‬ ‫داشت و با قلمرویی به وسعت ‪ ۵‬میلیون کیلومتر مربع را فرمانروایی‬ ‫می کرد‪ .‬داستان سریال «بربرها» در دوران نبرد جنگل توتبورگ‬ ‫روایت می شــود‪ .‬بنابراین با یک ســریال تاریخی‪-‬حماسی روبرو‬ ‫هستید که البته دلیلی برای محدودکردن خودش به وقایع تاریخی‬ ‫ندارد و گریزهای جالبی به درام های عاشقانه هم می زند‪ .‬فرارفتن‬ ‫سریال های تاریخی از محدودیت های ژانر جماسی‪-‬تاریخی اتفاقی‬ ‫است که در چند سال اخیر بیشتر از قبل دیده شده و شاید دلیل‬ ‫اصلی ان سرگرم کردن هرچه بیشتر تماشاگر باشد‪ .‬این قاعده در‬ ‫سریال «بربرها» هم وجود دارد‪ .‬با این حال این سریال در رسیدن به‬ ‫جذابیتی که برخی از رقبای مشابهش دارند‪ ،‬ناتوان به نظر می رسد‪.‬‬ ‫شاید ضعف های سریال «بربرها» را باید در تعداد کم اپیزودهای ان‬ ‫جستجو کرد‪ .‬این مینی سریال تنها‪ ۶‬اپیزود دارد و تماشای ان زمان‬ ‫زیادی هم نمی خواهد‪ .‬از ان جایی که سریال روایت های محدودی را‬ ‫برای به تصویرکشیدن انتخاب کرده‪ ،‬محدودتر بودن سریال نسبت‬ ‫به رقبایی مانند «وایکینگ ها» قابل قبول به نظر می رسد‪ .‬سریال‬ ‫تماشاگرش را با قوم های پراکنده ای ملت بربرها اشنا می کند‪ .‬ان ها‬ ‫به صورت قبیله ای زندگی می کنند اما نیاز دارند به یک اتحاد کامل‬ ‫دست پیدا کنند‪ .‬چراکه به نظر می رسد شرایط به سرعت در حال‬ ‫تغییر اســت و احتماال وضعیت حالت خطرناکی پیدا می کند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل رهبر این قبایل‪ ،‬گروهی را از میان بربرها انتخاب می کند‬ ‫تا برای مذاکره با امپراطوری روم وارد عمل شــوند‪ .‬اما در شرایطی‬ ‫که بربرها امیدوار هســتند شرایط تغییر کند‪ ،‬نبرد بزرگی شکل‬ ‫می گیرد که هیچکس انتظارش را ندارد‪ .‬سریال «بربرها» با شروع‬ ‫جنگ تاریخی میان نیروهای رومی و ژرمنی به اوج خود می رسد‪.‬‬ ‫البته سریال در روایت این درگیری تاریخی خیلی هم قدرتمند ظاهر‬ ‫نمی شودوازظرفیت هایحماسی‪-‬اکشناینجنگفراموش نشدنی‬ ‫به خوبی اســتفاده نمی کند‪ .‬به همین دلیــل عامل اصلی تنش ‬ ‫میان شخصیت های سریال حول محور شخصیت ارمینیوس قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬او که سال ها پیش توسط پدرش به رومی ها بخشیده شده‬ ‫حاال در برابر خانواده اش قرار می گیرد‪ .‬این همان اتفاقی اســت که‬ ‫سریال را وارد سطح جدیدی می کند‪ .‬اگرچه این سریال که در المان‬ ‫ساخته شده در رسیدن به نقطه اوج ناکام است و گاهی ناامیدکننده‬ ‫ظاهر می شود اما در نهایت قابل قبول به نظر می رسد‪ .‬با وجود ان‬ ‫که «بربرها» تالش می کند یک سریال تاریخی باشد‪ ،‬گاهی به یک‬ ‫اکشن حماسی تبدیل می شود و گاهی به سوی تبدیل شدن به یک‬ ‫درام عاشقانه احساسی تمایل پیدا می کند‪ .‬به همین دلیل «بربرها»‬ ‫یک سریال کامال تاریخی نیست‪ .‬با وجود همه تالش هایی که سریال‬ ‫برای تبدیل شدن به یک عنوان حماسی به کار می گیرد‪ ،‬در نهایت‬ ‫با یک درام تاریخی مواجه می شوید‪ .‬شاید این تغییر ژانر سریال که‬ ‫چندان هم مورد انتظار تماشاگر نیست‪ ،‬ناشی از ضعف در قصه پردازی‬ ‫و خلق موقعیت در چارچوب یک داستان مستند تاریخی باشد‪ .‬البته‬ ‫که روایت های ســریال چندان هم سیاه و سفید نیست و گاهی به‬ ‫خاکستری می زند و صحنه های جذابی برای تماشاگرش تدارک دیده‬ ‫اما در نهایت ایده اصلی سریال «بربرها» در پایان تراژدیک ان خالصه‬ ‫می شود‪.‬بههمیندلیلهمهتالش هایسریالبرایخیره کننده بودن‬ ‫یداند‬ ‫تا اپیزود پایانی و دقایق اخر پنهان می مانند‪ .‬تماشاگری که م ‬ ‫ســریال «بربرها» در نهایت نمایی از نبرد جنگل توتبورگ را به او‬ ‫نمایش می دهــد‪ ،‬از لحن و روایتی که ســریال دارد اندکی ناامید‬ ‫می شود‪ .‬چراکه سریال اساسا مسیر خوبی را دنبال نمی کند و در این‬ ‫مسیر افت و خیزهای بسیاری را پشت سر می گذارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تداشتن سریال «بربرها» به یک تصمیم کامال سلیقه ای تبدیل‬ ‫دوس ‬ ‫می شــود‪ .‬این مینی سریال که توسط سرویس استریم نتفلیکس‬ ‫منتشر شده‪ ،‬نمی تواند انتظارات یک تاری خدان حرفه ای را براورده کند‬ ‫اما برای تماشاگری که دوست دارد اطالعات بیشتری درباره بربرها‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هیجان انگیز به نظر می رسد‪ .‬با این حال نباید فراموش‬ ‫کنید که سریال «بربرها» صحنه های اکشن متعدد و خیره کننده ای‬ ‫هم برای تماشــاگرش در نظر نگرفته است‪ .‬به همین دلیل نباید‬ ‫انتظارات بسیار باالیی از ان داشته باشید‪ .‬با این حال «بربرها» سریالی‬ ‫نیست که برای مدتی طوالنی در ذهن تماشاگر باقی بماند‪ .‬حتی برای‬ ‫هواداران جدی سریال های تاریخی که داستان های حماسی را با دقت‬ ‫دنبال می کنند‪« ،‬بربرها» چیزی بیشتر از یک سریال یک بار مصرف‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین اگر انتظارات باالیی از یک سریال تاریخی حماسی‬ ‫دارید شاید «بربرها» گزینه مناسبی نباشد اما تماشای ان برای یک‬ ‫بار هم تجربه جذابی به نظر می رسد که قطعا خالی از لطف نیست‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫خشکی بینی از عالئم اولیه عفونت کووید‪ ۱۹‬است‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫اخبار‬ ‫داروی کاهش خونریزی‬ ‫در بهبود کووید‪ 19‬موثر است‬ ‫مطالعه اخیر نشــان می دهد داروی کاهش خونریزی در‬ ‫زمان جراحی موســوم به ‪ aprotinin‬می تواند مانع از‬ ‫ورود کروناویروس به ســلول های میزبان شود‪ .‬محققان‬ ‫دانشگاه گوته المان معتقدند داروی ‪ aprotinin‬می تواند‬ ‫از بیماری کووید ‪ ۱۹‬پیشگیری کند‪ .‬اگرچه ممکن است با‬ ‫استفاده از یک واکسن موثر زندگی تا حد زیادی به حالت‬ ‫عادی برگردد‪ ،‬اما ریشه کن کردن کووید ‪ ۱۹‬بعید به نظر‬ ‫می رســد‪ .‬احتماالً انسان ها مجبور هستند با این ویروس‬ ‫زندگی کنند و ممکن است در نهایت فصلی شود‪ .‬مطالعه‬ ‫جدید محققان نشــان می دهد که داروی ضد خونریزی‬ ‫‪( aprotinin‬ترازیلــول) می توانــد از ورود کروناویروس‬ ‫به ســلول های میزبان جلوگیری کند‪ .‬به گفته محققان‪،‬‬ ‫اپروتینین می تواند از پیشرفت کووید ‪ ۱۹‬به یک بیماری‬ ‫شــدید و سیســتمیک جلوگیری نماید‪ .‬اپروتینین یک‬ ‫مهارکننده فیبرینولیز است‪ ،‬فرایندی که منجر به تجزیه‬ ‫لخته های خون می شــود‪ .‬پزشکان گاهی اوقات در حین‬ ‫جراحی از این دارو اســتفاده می کنند تا خطر خونریزی‬ ‫و در نتیجه نیاز بــه تزریق خون کاهش یابد‪ .‬اپروتینین‬ ‫همچنین یک مهارکننده پروتئاز است که در مورد بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬نقش پیشگیرانه دارد‪ .‬این بدان دلیل است که‬ ‫تجزیه پروتئین کروناویــروس که پروتئاز انجام می دهد‪،‬‬ ‫یک مرحله اساسی در چرخه زندگی ویروسی است و به‬ ‫ویروس اجازه دسترسی به سلول های بدن را می دهد‪ .‬این‬ ‫تجزیه باید صورت بگیرد تا ویروس بتواند به گیرنده های‬ ‫خود در سطح ســلول های بدن ما متصل شود‪ .‬محققان‬ ‫اپروتینین را هم قبل و هم بعد از الوده شدن سلول ها به‬ ‫ویروس‪ ،‬به انها اضافه کردند‪ .‬نتایج نشان داد که اپروتینین‬ ‫در هر دو حالت‪ ،‬به طور موثری از ورود ویروس به سلول ها‬ ‫و در نتیجــه از تکثیر انها جلوگیری کرد‪ .‬نتایج نشــان‬ ‫می دهد که اپروتینین در ممانعت از تکثیر ویروس بسیار‬ ‫موثر است و پزشکان می توانند از ان برای بیماران کرونایی‬ ‫استفاده نمایند‪.‬‬ ‫زیباسازیدندان هایتان‬ ‫را به تعویق بیندازید!‬ ‫متخصص جراحــی دهان‪ ،‬فک و صورت با بیان این که‬ ‫مردم فقط باید بــرای موارد اورژانســی و ضروری به‬ ‫دندانپزشکی مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کارهای غیرضروری‬ ‫پزشــکی نباید در دوران کرونا انجام شوند؛ جرمگیری‬ ‫دندان هــا و تغییر رنــگ دندان بهتر اســت به تعویق‬ ‫انداخته شوند‪.‬‬ ‫دکتــر بیژن اخوان اذری با بیان این که مردم فقط باید‬ ‫برای موارد اورژانسی و ضروری به دندانپزشکی مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موارد غیراورژانسی شامل زیبایی های‬ ‫دندان اســت مث ً‬ ‫ال روکش کردن دندانی که درد‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫ابســه یا عفونت ندارد یا مواردی کــه با هدف زیبایی‬ ‫دندان انجام می شوند و جنبه درمانی ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مواردی که بیمار درد شدید دارد یا دچار‬ ‫ابسه و عفونت در دهان و دندان شده باشد باید درمان‬ ‫را انجام داد اما در صورتی که دندانی تیره شده باشد و‬ ‫عفونتی نداشته باشد‪ ،‬مراجعه به دندانپزشکی می تواند‬ ‫به تعویق انداخته شود‪.‬‬ ‫این متخصــص جراحی دهان‪ ،‬فک و صــورت با بیان‬ ‫این کــه انتقال کرونا در مراکز دندانپزشــکی مشــابه‬ ‫ســایر مطب هاست‪ ،‬گفت‪ :‬کارهای غیرضروری پزشکی‬ ‫نباید در دوران کرونا انجام شوند؛ جرمگیری دندان ها‪،‬‬ ‫تغییر رنگ دندان و مســائلی از این دســت بهتر است‬ ‫به تعویق انداخته شوند و مردم از مراجعه غیرضروری‬ ‫برای زیباسازی دندان ها و هر عمل زیبایی دیگری فع ً‬ ‫ال‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫محققان در مطالعه ای جدید دریافتند خشکی بینی می تواند از عالئم اولیه بیماری کووید‪ ۱۹‬باشد‪ .‬یکی از مسیرهای ورودی کروناویروس از راه بینی است‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬محققان دانشگاه بارسلونا اسپانیا‪،‬‬ ‫گروهی متشکل از‪ ۳۵‬بیمار مبتال به کووید‪ ۱۹‬و تعداد مشابهی در قالب گروه کنترل را از لحاظ وجود انواع عالئم مرتبط با بینی نظیر خشکی بینی و ابریزش بینی بررسی کردند‪ .‬یافته ها نشان داد بیش از‪۶۸‬‬ ‫درصد بیماران حداقل یک عالمت مرتبط با بینی را گزارش دادند‪ .‬همچنین محققان مشاهده کردند بروز خشکی بیش از حد بینی در افراد مبتال به کووید‪ ۱۹‬در مقایسه با گروه کنترل به مراتب بیشتر بود‪ .‬نتایج‬ ‫نشان داد ‪ ۵۲‬درصد بیماران (و تنها ‪ ۳‬درصد گروه کنترل) دارای ابریزش شدید بینی بودند‪ .‬همچنین این عالئم همراه با گرفتگی بینی بود که معموالً تا ‪ ۱۲‬روز ادامه داشت‪ .‬محققان معتقدند وجود این عالئم‬ ‫مرتبط با بینی و وقوع زودهنگام انها می تواند تشخیص زودهنگام کووید‪ ۱۹‬را تسهیل نماید‪ .‬همچنین مشخص شده است که تغییر در حس بویایی یا چشایی در‪ ۸۰‬درصد موارد بیماران کرونایی وجود دارد‪.‬‬ ‫این عالمت ناشی از ورود ویروس به سلول های گیرنده‪ ACE۲‬در حفره بینی است‪ .‬این گیرنده محلی است که در انجا‪ ،‬پروتئین ویروس وارد سلول میزبان می شود و تکثیر ویروسی در انجا اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫امار سقط جنین کشور نزدیک به‪۳‬برابر مرگ ومیر کرونا!‬ ‫یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت ســقط جنین اســت؛ امار سقط جنین در کشور نزدیک به سه برابر‬ ‫مرگ ومیر کروناســت! در یک کشور اسالمی که اعتقاد دارد کشتن یک فرد بی گناه در پیشگاه الهی جرم‬ ‫است‪ ،‬سقط جنین به راحتی توسط برخی از پزشکان و والدین انجام می شود!‬ ‫جمعیت یکی از مباحث بسیار بسیار مهم برای جامعه اسالمی است که اگر دولت و نهادهای حاکمیتی در‬ ‫این رابطه تصمیم درستی اتخاذ نکنند بیشتر از گذشته متضرر خواهیم شد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل کاهش جمعیت‪« ،‬سقط جنین» است؛ طبق امار در کشورمان هر روز بیش از ‪ 1000‬جنین‬ ‫توسط والدین کشته می شوند که تنها حدود ‪ 10‬مورد ان قانونی است!‬ ‫بر این اساس‪ ،‬امار روزانه سقط جنین در کشور ما نزدیک به سه برابر مرگ ومیر ناشی از کرونا است! در یک‬ ‫کشور اسالمی‪ ،‬در کشوری که اعتقاد دارد کشتن یک فرد بی گناه در پیشگاه الهی جرم است‪ ،‬سقط جنین‬ ‫به راحتی توسط برخی از پزشکان تجویز می شود یا توسط خود والدین انجام می شود!‬ ‫متاسفانه برخی پزشکان‪ ،‬سن باالی ‪ 35‬سال را سن خطرناک برای بارداری تعیین می کنند و این باور غلط‬ ‫به راحتی به موضوع کاهش جمعیت دامن می زند؛ موضوع دیگری که در کشور ما به شدت به ان پرداخته‬ ‫می شود‪ ،‬موضوع غربالگری مادران است؛ جالب است غربالگری در بسیاری از کشورهای غربی که خودشان‬ ‫ان را به راه انداخته اند‪ ،‬انجام نمی شود و مادران زیر ‪ 35‬سال از این کار منع می شوند!‬ ‫علی رغم تمام تبلیغاتی که دولت در سال ‪ 92‬برای حمایت از خانواده و مادر انجام داد‪ ،‬شاهدیم مادران ما‬ ‫امنیت شغلی ندارند! در حالی که در بسیاری از کشورها مرخصی کامل زایمان دارند‪ ،‬مادران کارمند شاغل‬ ‫ما در صورت باردار شدن این موضوع را پنهان می کنند! حتی در مرخصی اضطراب از دست دادن شغلشان‬ ‫را دارند و در نتیجه شیردهی کاملی برای کودک صورت نمی گیرد!‬ ‫یکی دیگر از حمایت های اجتماعی موضوع ازدواج است‪ ،‬امروز جوانان بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه‪،‬‬ ‫شغل و مسکن ندارند؛ حمایت اجتماعی و قانون تسهیل ازدواج کجاست؟! قرار بود که در سه سال ابتدای‬ ‫ازدواج‪ ،‬به زوجها مســکن تعلق گیرد! موضوع دیگر بیمه ناباروری و بیمه مادران خانه دار اســت؛ در همه‬ ‫کشــورها این بیمه ها به زوجها تعلق پیدا کرده است اما در کشور ما سالهاست که دولت تنها وعده بیمه‬ ‫مادران خانه دار را مطرح کرده است!‬ ‫سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫درمانهایکمکیطبسنتیبرایبیمارانکرونایی‬ ‫سرپرســت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪ ،‬در ارتباط با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های طب ایرانی در نظام ســامت کشــور‪،‬‬ ‫توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫نفیسه حسینی یکتا‪ ،‬روز یکشنبه در نشست خبری که به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬در ارتباط با جایگاه طب ایرانی در نظام‬ ‫سالمت کشور‪ ،‬به سواالت خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی در ابتدا‪ ،‬توضیحاتی پیرامون طب ایرانی ارائه داد و نســبت به‬ ‫برخی موضع گیــری ها در برخورد با طب ایرانی‪ ،‬نکاتی را متذکر‬ ‫شد‪ .‬حسینی یکتا با عنوان این مطلب که از ابتدای شیوع کرونا در‬ ‫کشور بر استفاده از ظرفیت های ممکن و موجود در نظام سالمت‬ ‫تاکید شد‪ ،‬گفت‪ :‬تشــکیل کمیته علمی با حضور نخبگان و افراد‬ ‫صاحب تجربه در طب سنتی‪ ،‬از همان ابتدا در دستور کار دفتر طب‬ ‫ایرانی و مکمل وزارت بهداشت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از تدویــن محتواهای علمی در این کمیتــه خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫استفاده از تجربیات بین المللی‪ ،‬یکی دیگر از برنامه های دفتر طب‬ ‫ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در دوران کرونا بوده است‪ .‬به طوری‬ ‫که با برگزاری وبینارهای مختلف در زمینه طب سنتی‪ ،‬توانسته ایم‬ ‫از این تجربیات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حسینی یکتا ادامه داد‪ :‬کمک به تاب اوری کادر درمان و همچنین‬ ‫کمک درمانی طب ایرانی ویژه پزشکان را منتشر کرده ایم‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪ ،‬از هدفمند‬ ‫کردن کارازمایی های بالینی در حوزه طب سنتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در همین زمینه تاکنون ‪ ۸۵‬مورد کارازمایی بالینی طب ســنتی و‬ ‫گیاهان دارویی در سامانه ‪ IRCT‬ثبت شده که ‪ ۱۹‬مورد کارازمایی‬ ‫بالینی در فاز نهایی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف طب ســنتی در مســیر پیش رو‪ ،‬کمک به نظام‬ ‫سالمت اســت‪ .‬از همین رو‪ ،‬اولین مرکز ارائه خدمات طب سنتی‬ ‫ویژه بیماران کرونا با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪،‬‬ ‫راه اندازی و مورد اقبال مردم نیز قرار گرفته اســت‪ .‬به طوری که‬ ‫تلفیقی از همکاران طب سنتی و متخصصین عفونی در کنار هم‪ ،‬به‬ ‫تاثیربلندمدت«تنهایی»‬ ‫در دوره جوانی بر سالمت روان افراد‬ ‫طبق گــزارش جدیــد محققــان‪ ،‬تنهایی با‬ ‫مشکالت ســامت روان از جمله افسردگی و‬ ‫اضطراب مرتبط اســت‪ .‬محققان دانشگاه بث‬ ‫بریتانیــا در این تحقیق‪ ۶۰ ،‬مطالعه مربوط به‬ ‫تنهایی و ســامت روان برای افراد رده سنی ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬سال را بررســی کردند و دریافتند بین‬ ‫تنهایی و افزایش خطر بروز مشکالت سالمت‬ ‫روان در کودکان و جوانان ارتباط وجود دارد‪.‬‬ ‫«ماریا لودس»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬در صورت ادامه تعطیالت مدارس و‬ ‫محیط های بازی‪ ،‬احتمال تنهایی بسیاری از کودکان ادامه می باید‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬بررســی ها نشــان داد تنهایی هم با افسردگی و هم با اضطراب در ارتباط‬ ‫است‪ .‬با توجه به پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬برخی شواهد نشان می دهد این مدت زمان تنهایی به شدت با‬ ‫مشکالت بعدی بهداشت روان مرتبط است‪».‬‬ ‫مطالعات نشان می دهد کودکان و جوانان تنها‪ ،‬ممکن است در اینده سه برابر بیشتر دچار افسردگی‬ ‫شوند و تاثیر تنهایی بر نتایج بهداشت روان مانند عالئم افسردگی ممکن است سال ها ادامه داشته‬ ‫باشــد‪ .‬همچنین شواهدی نشان می دهد که مدت زمان تنهایی بیش از شدت تنهایی‪ ،‬در افزایش‬ ‫خطر افسردگی در اینده در جوانان تاثیر دارد‪.‬‬ ‫محققان تاکید دارند که هر زمان که امکان پذیر شد الزم است که کودکان و نوجوانان به فعالیت های‬ ‫نظیر بازی باهمدیگر‪ ،‬حتی در فضاهای باز‪ ،‬برگردند‪.‬‬ ‫بیماران خدمات می دهند‪ .‬حسینی یکتا گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم‬ ‫با راه اندازی این مراکز در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور‪،‬‬ ‫شــاهد ارائه درمان های مناسب به بیماران کرونایی باشیم تا بازار‬ ‫سودجویی و مدعیان دروغین در این حوزه‪ ،‬برچیده شود‪.‬‬ ‫«فشار خون باال» چه عددی است؟‬ ‫متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه در تمام‬ ‫سنین فشار پایش در منزل باید از ‪ 130‬بر روی‬ ‫‪ 90‬پایین تر باشــد‪،‬گفت‪ :‬در تمام سنین اگر‬ ‫عدد فشار ســنج بیش از ‪ 140‬روی ‪ 90‬باشد‪،‬‬ ‫بیماری فشار خون محسوب می شود‪.‬‬ ‫هاشم سزاوار‪ ،‬متخصص قلب و عروق در پاسخ‬ ‫به این پرسش که «فشــار خون طبیعی افراد‬ ‫در ســنین مختلف چه عددی است؟»‪،‬گفت‪:‬‬ ‫محدوده طبیعی فشــار خون به طور کلی در افراد بالغ ‪ ۱۲۰‬بر روی ‪ ۸۰‬میلی متر جیوه (‪۱۲‬روی‬ ‫ی که فشار خون باال دارند‪ ،‬این مقدار ‪۱۳۰‬‬ ‫‪ )۸‬و بر اساس مبنای پایش در منزل؛ به ویژه برای کسان ‬ ‫بر روی ‪ ۸۰‬میلی متر جیوه است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در تمام سنین فشار پایش در منزل باید از ‪ 130‬بر روی ‪ 90‬پایین تر باشد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در تمام سنین اگر عدد فشار سنج بیش از ‪ 140‬روی ‪ 90‬باشد‪ ،‬بیماری فشار خون‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫این متخصص قلب و عروق تاکید کرد‪ :‬عدد فشارسنج هایی که در منازل وجود دارد باید کمتر از‬ ‫‪ ۱۳۰‬بر روی ‪ ۸۰‬باشــد‪ .‬در حال حاضر این فشــار سنج ها که به صورت خودکار عمل می کنند بر‬ ‫فشارسنج های دستی ارجحیت دارند و وجود انها در مطب ها الزامی است‪.‬‬ ‫سزاوار به بیمارانی که طپش قلب دارند‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬این بیماران باید به پزشک مراجعه کنند‪ .‬طپش‬ ‫قلب می تواند موضوعی بسیار جدی و خطرناک و یا موضوعی ساده باشد و بر اساس شرح حال بیمار‪،‬‬ ‫مشخص می شود که ایا شخص مشکل دارد یا ندارد‪،‬اما معموال طپش قلب خیلی جدی نیست‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران؛‬ ‫ماسک را فقط از داروخانه ها تهیه کنید‬ ‫نایب رئیس انجمن داروســازان ایران‪ ،‬از مردم خواست ماسک‬ ‫مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند‪.‬‬ ‫ســید علی فاطمی گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه‬ ‫دسترسی به ماســک وجود ندارد و داروخانه ها نیز ماسک را با‬ ‫قیمت مصوب ‪ ۱,۳۰۰‬تومان در اختیار مردم قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان ایــن مطلب که تا چند ماه قبل مشــکل کمبود‬ ‫ماســک وجود داشــت و این مشــکل در حال حاضر رفع شده‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوعی که در حال حاضر باید به ان توجه‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اطمینان از استاندارد بودن ماسک هایی است که‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تولید ماسک های‬ ‫زیرپله ای‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره ای که با کمبود ماســک مواجه بودیم‪،‬‬ ‫توجــه زیادی به کیفیت ماســک ها نمی شــد‪ .‬اما‪ ،‬در شــرایط‬ ‫کنونی که مشــکل کمیت مطرح نیست‪ ،‬بهتر است که اداره کل‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬بیشــتر بر روی کیفیت ماسک های تولیدی‬ ‫نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت که ماســک های مورد نیاز خــود را از‬ ‫داروخانه ها تهیه کنند‪.‬‬ ‫فاطمی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت های تولید ماسک‬ ‫نیز تالش می کنند محصوالت خود را با تخفیف بیشــتر عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی رقابت ایجاد می شود‪ ،‬باید به کیفیت محصول‬ ‫توجه بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫اعضای شورای شهر تهران امروز با تغییر نام خیابانی در محدوده میدان نوبنیاد به شهید فخری زاده موافقت کردند‪ ،‬این خیابان در کنار وزارت دفاع که محل کار این شهید بزرگوار بود‪ ،‬واقع شده است‪.‬‬ ‫در جلسه صبح امروز شورای اسالمی شهر تهران پیشنهاد نام گذاری معبری به نام شهید فخری زاده با قید دو فوریت در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و محمد جواد حق شناس رئیس کمیته‬ ‫نام گذاری شورای شهر در توضیح این طرح دو فوریتی ضمن محکوم کردن این جنایت‪ ،‬با اشاره به اینکه در راستای تکریم شهیدان بزرگوار یکی از اصول شورای شهر پنجم نام گذاری معابر به نام این‬ ‫افتخارافرینان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬امارها نشان می دهد بیش از ‪ ۴۰‬درصد نام گذاری ها به شهدای انقالب‪ ،‬دفاع مقدس‪ ،‬مدافع حرم‪ ،‬ترور و غیره اختصاص دارد‪ .‬وی با اشاره به تکراری بودن نام صنایع در‬ ‫میان خیابان های تهران پیشنهاد داد نام خیابان صنایع در منطقه یک تهران به نام این شهید واال مقام تغییر یابد‪ .‬این طرح دو فوریتی با امضای ‪ ۱۵‬نفر از اعضایی که در صحن حضور داشتند‪ ،‬تقدیم‬ ‫هیات رئیسه شد‪ .‬حق شناس در توضیح این پیشنهاد گفت‪ :‬خیابان صنایع واقع در منطقه یک که در کنار وزارت دفاع که محل کار این شهید بزرگوار بوده است به نام شهید فخری زاده تغییر نام دهد‪.‬‬ ‫تبعیض!‬ ‫چرا پزشکان بخش خصوصی شهید مدافع سالمت محسوب نمی شوند؟‬ ‫مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت‪ :‬بر اساس ایین نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت‪،‬‬ ‫شهید محسوب شدن کادر سالمت‪ ،‬فقط شامل حال افرادی می شود که در یکی از بیمارستان های دانشگاهی‬ ‫و تابع دانشگاه علوم پزشکی در حال خدمت باشند‪ .‬دکتر حسین کرمانپور درباره ایین نامه تعیین مصادیق‬ ‫شهدای مدافع سالمت اظهار کرد‪ :‬در ابتدا ایین نامه ای برای شهید خدمت محسوب شدن کادر درمان نوشته‬ ‫شد و به نظر می رسید دوستانی که این ایین نامه را تصویب کردند قدری تعجیل داشتند؛ این ایین نامه به‬ ‫گونه ای نوشته شده است که بر اساس ان شهید محسوب شدن کادر سالمت‪ ،‬فقط شامل حال افرادی می شود‬ ‫که در یکی از بیمارستان های دانشگاهی و تابع دانشگاه علوم پزشکی در حال خدمت باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از‬ ‫ان که امار شهدای مدافع سالمت مشخص شد‪ ،‬متوجه شدیم حدود ‪ 60‬درصد کادر بهداشتی و درمانی کشور‬ ‫که به شهادت رسیده بودند‪ ،‬پزشک بوده اند که در بین این پزشکان‪ 61 ،‬درصد ان ها پزشک عمومی هستند‬ ‫که اغلب این پزشکان عمومی در مطب به ارائه خدمت می پرداختند‪ .‬کرمانپور ادامه داد‪ :‬فعالیت پزشکان در‬ ‫مطب ها باعث می شــود که بیماران کرونایی در ابتدا به پزشکان عمومی و خانواده مراجعه کنند و به سمت‬ ‫بیمارستان ها سوق داده نشوند که این امر به مدیریت بهتر کرونا و جلوگیری از افزایش تراکم در بیمارستان ها‬ ‫کمک می کند و به اجرای نظام ارجاع کمک می کند؛ یعنی در وهله اول بیمار به بخش خصوصی یا مطب‬ ‫پزشــک مراجعه می کند‪ ،‬در صورتی که بیمار نیاز به بررسی یا مراقبت بیشتر بیمار داشته باشد توسط ان‬ ‫پزشک عمومی به پزشک متخصص و یا بیمارستان ارجاع داده می شود‪ .‬در واقع در ایین نامه ای که برای تعیین‬ ‫مصادیق شهدای مدافع سالمت نوشته شده است به نظام ارجاع توجهی نشده و بخش خصوصی مد نظر قرار‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که در شهر تهران حدود ‪ 40‬درصد بار کرونا بر دوش بخش‬ ‫دولتی است؛ ظاهرا ً همکاران در حال بازنگری ایین نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت هستند اما این‬ ‫وضعیت کرونا در گرمخانه های تهران همچنان سفید است‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نیروهای گشت فوریت های اجتماعی کرونا گرفته اند‬ ‫حســینی ادامه داد‪ :‬از هفته گذشته ‪ ۵۰‬درصد نیروهای گشت مشکوک‬ ‫به کرونا شناخته شدند و در ازمایش های تکمیلی این تعداد به ‪ ۸‬نفر که‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کل ظرفیت گشت فوریت ها را تشکیل می دهند‪ ،‬کاهش یافت‬ ‫اما این تعداد هم باعث شد برای کمبود از نیروهای ستادی کمک بگیریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ ۲۷‬واحد گشت به صورت عملیاتی در سطح شهر‬ ‫تهران کار انجام می دهند گفت‪ :‬در «طرح زمســتان گرم» که از ‪ ۲۲‬شب‬ ‫تا ‪ ۵‬بامداد در ســطح مناطق تهران در حال اجراســت افرادی را که نیاز‬ ‫به کمک دارد شناسایی شــده و همزمان ‪ ۷‬واحد نظارت بر فعالیت این‬ ‫طرح نظارت می کنند‪ .‬سرپرست ســازمان رفاه خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی شهرداری تهران‪ ،‬با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت نیروهای این‬ ‫طرح تثبیت شده اســت ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت تا ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی از ایجاد تدابیر الزم برای گرمخانه های ســیار در میدان‬ ‫ازادی‪ ،‬تجریش‪ ،‬خالزیل با توجه به دوری شــان از گرمخانه ها خبر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬توزیع غذای گرم تا روزی ‪ ۳۰۰‬پرس در خالزیل و دره فرحزاد‬ ‫هم انجام شده و مربوط به افرادی است که با توجه به سو مصرف تمایلی به‬ ‫حضور در گرمخانه ها ندارند‪.‬‬ ‫از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ‪ ۳۹۰‬هزار نفر شب خدمت در‬ ‫گرمخانه های تهران ارائه شده است‬ ‫حسینی با اشــاره به اینکه از زمان شروع شیوع کرونا تاکنون ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫نفر شــب خدمت در گرمخانه های تهران ارائه شده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اوج‬ ‫این خدمات تا فرودین بوده و متوسط ‪ ۱۴۱۰‬نفر به طور میانگین هر روز‬ ‫پذیرش داشــته ایم‪ » .‬که در علم گردشگری مرسوم است به این عنوان‬ ‫واحد شــمارش خدمتی است که در گرمخانه ها می شود و به این معنی‬ ‫است که هر بار مراجعه افراد ثبت می شود‪ ،‬وبر طبق این واحد حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر گرفت اند که از یک شب یا چند شب خدمت را شامل می شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬تالش مان بر این است که شرایط را به شکلی محیا کنیم‪،‬‬ ‫تا در میان بی خانمان های تهران‪ ،‬کسی بی سرپناه و یا بی غدا نباشد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه برنامه امسال این مجموعه بر توسعه همراسراها در مجاورت‬ ‫بیمارستان ها است‪ ،‬گفت‪ :‬معموالً افرادی که همراه بیمار به تهران می امدند‪،‬‬ ‫محلی برای اقامت نداشتند و در چادر در کنار بیمارستان اقدامت می کردند‬ ‫و تالشمان این است که ظرفیت این همراه سراها را باال ببریم‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫قیمتبلیطمتروافزایشپیدانمی کند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬پیشنهاد ایشان این بود که سهم‬ ‫مردم در بلیط مترو توســط دولت و شهرداری پرداخت شود و این امر به‬ ‫معنای افزایش قیمت بلیط مترو نبوده و نیست‪ .‬محسن هاشمی در حاشیه‬ ‫جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬امروز با شهردار تهران‪،‬‬ ‫معاونین وی و اعضای شورای شهر جلسه هم اندیشی داشتیم و طرح های‬ ‫اولویت دار را شرح دادند و قرار شد این جلسات درباره طرح ها و پروژه ها‬ ‫ادامه یابد و نظرات با هم برای مراحل پایانی سال اخر شورا ادامه یابد‪ .‬جلسه‬ ‫صحن علنی هم برقرار شد و ‪ ۱۳‬نفر از اعضا حضور داشتند و ‪ ۵‬نفر نیز به‬ ‫صورت مجازی شرکت کردند‪ ۴ .‬دستور انجام شد و یک دستور دو فوریتی‬ ‫برای نام گذاری یک خیابان به نام شهید فخری زاده داده شد که با رای همه‬ ‫اعضا این دو فوریت و نام گذاری ان انجام شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به ســوالی درباره خارج شدن یک الیحه از دستورکار شورا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اقای نظری مبدع این الیحه بودند و درخواست حضور داشتند‬ ‫که خودشان هم در جلسه بررسی الیحه حضور داشته باشند چراکه ایشان‬ ‫مشکوک به کرونا هستند به همین دلیل درخواست تعویق ان را داشتند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر در پاسخ به این سوال که ‪ ۲۰۰‬میلیارد از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫اوراقمشاکتمالینقدشداماشهرداریمعتقداستکهبانکعاملهمچنان‬ ‫سخت گیری می کند و برای ‪ ۵۰‬درصد سهم دولت هم شهرداری را مجبور‬ ‫به تضمین کرده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این امر صحت ندارد‪ .‬در اوراق مشارکت‬ ‫شهرداری ها ‪ ۵۰‬درصد از اوراق مشارکت توسط دولت تضمین بازپرداخت‬ ‫می شود و ‪ ۵۰‬درصد توسط شهرداری و به نظر می رسد که بانک مرکزی‬ ‫و سیستم بانکی یک بند اضافی برای شهرداری ها اضافه کردند که ضمن‬ ‫تضمین دولت و انجام بازپرداخت انکه تاکنون نیز انجام شده‪ ،‬شهرداری ها‬ ‫نیز باید تضمین کنند‪ .‬هاشمی با بیان اینکه این امر یک بروکراسی بیش از‬ ‫اندازه است که باید تسهیل شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مگر اعتبار دولت تا این حد‬ ‫کم شده که از شهرداری ها هم تضمین میخواهند‪ .‬بنده این موضوع را به‬ ‫اخبار‬ ‫شهرداری و سازمان محیط زیست‬ ‫برای رفع بوی نامطبوع تهران‬ ‫اقدام کنند‬ ‫بازنگری ها زمان بر است و نمی دانیم علت کندی این بازنگری چیست‪ .‬ما در سازمان نظام پزشکی پیگیر رفع‬ ‫این مشکل هستیم زیرا بسیاری از خانواده های مدافعان سالمتی که به شهادت می رسند عالوه بر مشکالت‬ ‫روحی و روانی ناشی از فقدان عزیزشان‪ ،‬با مشکالت اقتصادی نیز روبرو می شوند‪.‬‬ ‫وارد شد گرمخانه شوند عالئم کرونایش بررسی می شود‪ .‬در این فرایند مورد‬ ‫ابتالیی را نداشته ایم‪ .‬حسینی با اشاره به اینکه تمامی پروتکل های ما از‬ ‫حیث بهداشت و رعایت اصول مراقبتی رعایت می شود و بعد از اعالم رسمی‬ ‫ورود کرونا به ایران در اسفندماه در تعامل با وزارت بهداشت دستورالعمل ها‬ ‫و پروتکل ها را تدوین کردیم و براســاس ان پروتکل با همان شدت ادامه‬ ‫می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬ضد عفونی تا ‪ ۳‬نوبت و توزیع ماســک‪ ،‬تا جاییکه امکان‬ ‫دارد رعایت فاصله اجتماعی رعایت می شود و خوشبختانه اموزش های داده‬ ‫شــده به مددجویان موثر بوده و تا حــدود زیادی از این افراد عالئم کرونا‬ ‫را می شناســند‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور کلی‪ ،‬فعالیت در این حوزه با توجه به‬ ‫شرایط خاص گرمخانه ها‪ ،‬سامان سراها و گشت ها جزو پر ریسک ترین و پر‬ ‫خطر ترین کارها محسوب می شود و تا به حال یک سوم کارکنان ستادی‬ ‫و عملیاتی این سازمان درگیر کرونا شده اند و از میان نیروهای گشت ها‬ ‫و مراکز گرمخانه ها نیز تعداد ابتالء زیادی داشته اند‪ .‬حسینی یاداور شد‪:‬‬ ‫شورای شهر در بودجه سال ‪ ۹۹‬حمایت بودجه ای مناسبی از گرمخانه های‬ ‫تهران صورت داده است‪ ،‬سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی شهرداری تهران‪ ،‬با بیان اینکه عدم پذیرش مددجو در طول شبانه‬ ‫روز توجیهی ندارد‪ ،‬به موارد این چنین در سال های پیش اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این موارد گزارش شده بود اما خط قرمز ما عدم پذیرش مددجویان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این سازمان در انجام گشت های فوریت های اجتماعی‬ ‫با چالش جدی مواجه شــده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از اسفند سال گذشته تا‬ ‫امروز با شیوع کرونا بسیاری از کارکنان این سازمان مبتال به کرونا شدند و‬ ‫خوشبختانهبهبودیافتهاند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو هیت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه شهرداری تهران؛‬ ‫سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا موردی از ابتال در گرمخانه ها نداشــته ایم و‬ ‫وضعیت در گرمخانه ها همچنان ســفید است‪ .‬مالک حسینی‪ ،‬به تشریح‬ ‫وضعیت گرمخانه های تهران پرداخت و افزود‪ :‬ســال گذشته گرمخانه های‬ ‫تهران به ‪ ۱۶‬گرمخانه رســید که از این تعداد‪ ۲ ،‬گرمخانه برای زنان و ‪۱۴‬‬ ‫گرمخانه برای مردان بود‪ ۸ ،‬گرمخانه مورد اشاره فصلی و ‪ ۸‬گرمخانه دائمی‬ ‫یدادند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫بودند که فعالیتشان را از ابانماه تا پایان سال ادامه م ‬ ‫اینکه با موافقت شهردار از اواسط ابان سال ‪ ۹۸‬تمامی گرمخانه های تهران‬ ‫تبدیل به گرمخانه دائمی شده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا پیش از این تنها گرمخانه‬ ‫خاوران که ‪ ۳۰‬درصد از مددجویان را پوشــش می دهد در فصل ســرما و‬ ‫روزاهایی که دمای هوا زیر ‪ ۴‬درجه بود و یا رورهایی که بارندگی یا برف شدید‬ ‫داشتیم شبانه روزی می شد‪ .‬حسینی ادامه داد‪ :‬گرمخانه های تهران تا پیش از‬ ‫این از ‪ ۴‬بعدازظهر تا ‪ ۷‬صبح فعال بودند اما باعث ایجاد نارضایتی های محلی‬ ‫شده بودند چون مردم در ابتدای روز با افراد اسیب دیده مواجه می شدند و از‬ ‫طرفی ساعت پذیرش انها در‪ ۴‬بعدازظهر باعث تجمع چند ساعته شان شده‬ ‫بود‪ .‬از سوی دیگر خروج ‪ ۷‬صبح برای کسانی که شرایط جسمی مناسبی‬ ‫نداشتند‪ ،‬بسیار ســخت بود وی ادامه اداد‪ :‬به دلیل این شرایط محدودیت‬ ‫ساعت پذیرش را برداشتیم اما برای خروج‪ ،‬ممنوعیت ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۶‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬حسینی با بیان اینکه ‪ ۲۲‬مرکز نگه داری ویژه یا همان سامان سرا در‬ ‫حال حاضر فعال است ابراز داشت‪ :‬در مجموع در این ‪ ۲۲‬مرکز‪ ۲۴۰۰ ،‬تخت‬ ‫تعبیه شــده و با توجه به اینکه در برخی از روزهای سال مراجعات بیشتر‬ ‫داریم و ممکن از حد معمول باالتر باشــد به شکل کف خواب هم خدمت‬ ‫ارائه می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی افراد وقتی به گرمخانه ای مراجعه می کنند‬ ‫اصرار دارند در همان گرمخانه اسکان داده شوند‪ ،‬گفت‪ :‬تا جاییکه امکان داشته‬ ‫باشد براساس سیستم امایشی که داریم امکان جا به جایی را فراهم می کنیم‬ ‫اما مواردی که اصرار دارند بخصوص مصرف کننده های مواد مخدر را در همان‬ ‫گرمخانه مورد اصرار پذیرش می کنیم‪.‬‬ ‫وضعیتکرونادرگرمخانه هایتهرانهمچنانسفیداست‬ ‫سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری درباره‬ ‫بحث های بهداشتی و وضعیت ابتالی به کرونادر گرمخانه های تهران نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬خوشبختانه وضعیت سفید است و موارد مشکوک داریم اما‬ ‫مورد ابتالء گزارش شده تا امروز نداشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی می گوئیم ما مورد‬ ‫ابتالء در گرمخانه نداشته ایم‪ ،‬ناقل بودن دور از ذهن نیست ولی هر شخصی‬ ‫جامعه‬ ‫با موافقت شورای شهر تهران انجام می شود؛ تغییر نام خیابانی در محدوده میدان نوبنیاد به شهید فخری زاده‬ ‫اقای شریعتمداری و اقای همتی هم اعالم کردم چراکه این موضوع صحیح‬ ‫نیست و زیر سوال بردن دولت جمهوری اسالمی است‪ .‬وقتی ماده ‪ ۶۲‬می‬ ‫اید بانک ها نباید هیچ تضمینی از شهرداری دریافت کنند و این کار ظلم‬ ‫و خطا است و شهرداری باید از این مضوع در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬شکایت‬ ‫کند تا این بخش نامه باطل شود‪ .‬وی درباره افزایش قیمت مترو و اتوبوس‬ ‫گفت‪ :‬معاونت حمل و نقل شهرداری با توجه به افزایش قیمت ها و کاهش‬ ‫تعداد مسافران این موضوع را بیان کردند و با این شرایط خود به خود قیمت‬ ‫بلیط ها مترو افزایش یافته و اقای مناف هاشمی این موضوع را به درستی‬ ‫بیان کردند‪ .‬ما در حال حاضر در فصل بودجه هستیم و باید یارانه دولت در‬ ‫بودجه برای سیستم حمل و نقل عمومی دیده شود‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر قیمت مترو ‪ ۱۵‬هزار تومان است که براساس تصویب پیشین‬ ‫یک سوم از این هزینه را مردم‪ ،‬یک سوم را دولت و یک سوم را شهرداری‬ ‫می داد‪ .‬بر این اســاس باید ‪ ۵‬هزار تومان را دولت و ‪ ۵‬تومان را شهرداری‬ ‫بدهد اما باید برای‪ ۵‬هزار تومان مردم تمصمیم گیری شود‪ .‬پیشنهاد ایشان‬ ‫این بود که سهم مردم هم توسط دولت و شهرداری پرداخت شود و این امر‬ ‫به معنای افزایش قیمت بلیط مترو نبود‪.‬‬ ‫عضو هیت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬الزم است با‬ ‫هدفگذاری و زمان بندی مشخص موضوع انتشار بوی نامطبوع در‬ ‫تهران به صورت جدی از طرف سازمان محیط زیست‪ ،‬شهرداری‬ ‫و استانداری پیگیری شود‪ .‬ارش حسینی میالنی در جلسه صبح‬ ‫امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت‪ :‬ابتدا باید‬ ‫عرض تسلیت خود را برای شهادت دکتر فخری زاده اعالم کنم‪.‬‬ ‫تذکر بنده در مورد بوی نامطبوع در تهران اســت که در حال‬ ‫تبدیل شدن به یک امر تکراری است‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای‬ ‫شهر با تاکید بر اینکه الزم است یک برخورد جدی و مسئوالنه با‬ ‫این موضوع انجام شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انتشار بوی نامطبوع در تهران‬ ‫ناشی از یک معضل محیط زیستی است که می توان ان را به یک‬ ‫اژدهای چند سر تشبیه کرد که هر سال سر جدیدی به ان اضافه‬ ‫می شود‪ .‬از فاضالب و مازوت سوزی گرفته تا عوامل دیگر نیز در‬ ‫این اتفاق دخیل هســتند اما هنوز قوانین شهر موفق به هدف‬ ‫گرفتن قلب اژدها نشده اند‪ .‬میالنی تصریح کرد‪ :‬با توجه به وظایف‬ ‫ذاتی دستگاه ها در این زمینه‪ ،‬الزم است با هدف گذاری و زمان‬ ‫بندی مشخص موضوع به صورت جدی از طرف سازمان محیط‬ ‫زیست و استانداری پیگیری شود‪ .‬و در این خصوص به شهردار‬ ‫تهران تذکر می دهم که یکی از معاونت های شهرداری برای این‬ ‫امر مشــخص شود و نتایج اقدامات به صورت شفاف در اختیار‬ ‫افکار عمومی قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان مدیریت پسماند نیز‬ ‫ایستگاه های پایش کیفیت هوا و بو را ایجاد و گزارشات رسمی‬ ‫را جهت بهبود فرایند پردازش منتشر کند‪ .‬عضو هیئت رئیسه‬ ‫شورای شهر تصریح کرد‪ :‬یکی از عوامل موثر نیز ورود فاضالب به‬ ‫کانال های سطحی در شهر است که در این خصوص به شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان تهران تذکر می دهم در اسرع وقت برای رفع‬ ‫مشکل اتصال ‪ ۴۰۰‬نقطه به شبکه فاضالب اقدام کند‪.‬‬ ‫«رزرو» یا «مصرف خون» در‬ ‫سزارین های الکچری تخلف است‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران دستور بازدید سرزده مدیران‬ ‫کل اســتان ها از بیمارستان ها را صادر کرد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫رزرو یا مصرف خون در سزارین های غیراورژانسی‪ ،‬مطابق ایین‬ ‫نامه فعالیت بانک خون بیمارســتانی با مرکز درمانی برخورد‬ ‫خواهد شــد‪ .‬پیمان عشقی مدیرعامل سازمان انتقال خون‪ ،‬با‬ ‫ارسال نامه ای به مدیران کل ادارات انتقال خون سراسر کشور‪،‬‬ ‫با استناد به ماده ‪ ۱۲‬اساسنامه سازمان انتقال خون ایران‪ ،‬ضمن‬ ‫یاداوری ضرورت بازدیدهای دوره ای منظم از بیمارستان های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬بازدید ویژه و ســرزده و تصادفی مدیران کل را‬ ‫از بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های خصوصی در تاریخ ‪۹‬‬ ‫اذر ماه را خواستار شد‪ .‬در ماده ‪ ۱۲‬اساسسنامه سازمان انتقال‬ ‫خون ایران امده اســت ‪ :‬در صورت عدم رعایت مفاد ایین نامه‬ ‫بانک خون بیمارستانی از طرف موسسات درمانی و بهداشتی‬ ‫سازمان انتقال خون‪ ،‬باید بالفاصله از ادامه فعالیت واحد متخلف‬ ‫مربوطه جلوگیری شده و مراتب را به مراجع ذیصالح قانونی اعالم‬ ‫کنند‪ .‬در این گزارش تاکید شــده است‪ :‬این بازدیدها با هدف‬ ‫جلوگیری از هرگونه رزرو و یا مصرف خون در اعمال ســزارین‬ ‫الکتیو (غیراورژانسی) صورت می گیرد و چنانچه مرکز درمانی‬ ‫درخواســتی از این دسته را به ثبت رســانده باشد‪ ،‬گزارش به‬ ‫معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان ارسال و مجازات‬ ‫مصوب که جلوگیری از ادامه فعالیت بانک خون بیمارستان است‬ ‫اعمال می شود‪ .‬پیش ازاین معاون درمان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی کشــور نیز در نامه ای به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی سراسر کشور با اشاره به تجربه نگران کننده در تاریخ های‬ ‫رند سال های قبل‪ ،‬دســتورالعملی را ابالغ کرده و هشدارهای‬ ‫جدی را به متخلفان داده اســت‪ .‬در نامه مورد اشاره امده است‬ ‫که چندین تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال جاری رصد شد‬ ‫که متاسفانه نتایج ان حاکی از افزایش معنادار امار سزارین های‬ ‫غیر ضرور توسط بعضی از پزشکان و بیمارستان هاست و توجه‬ ‫به در پیش بودن تاریخ ‪ ،99/۰۹/09‬بررسی و شناسایی میزان‬ ‫همراهی و عملکرد پزشکان و بیمارستان ها در کنترل این اقدام‬ ‫غیرموجه در دستور کار جدی وزارت متبوع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ف هستند‪ ،‬عملکرد افزایش اماری‬ ‫بر این اساس دانشگاه ها موظ ‬ ‫سزارین های بیمارستان ها و پزشکان در تاریخ‪ ۰۹/۰۹/۹۹‬را مورد‬ ‫بررسی دقیق قرار دهند و به مسئول فنی بیمارستان های دارای‬ ‫امار نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ کنند و پزشکان متخصص زنان‬ ‫و زایمان با امار افزایشی را به هیات انتظامی استان معرفی کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫طوالنی شدن کرونا‬ ‫جامعه‪ ،‬کودکان و نوجوانان را بیمارگونه خواهد کرد‬ ‫گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند‬ ‫گفتا در این معامله کمتر زیان کنند‬ ‫گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه‬ ‫گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند‬ ‫گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین‬ ‫گفتا به کوی عشق هم این و هم ان کنند‬ ‫گفتم هوای میکده غم می برد ز دل‬ ‫گفتا خوش ان کسان که دلی شادمان کنند‬ ‫گفتم شراب و خرقه نه ایین مذهب است‬ ‫گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند‬ ‫گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود‬ ‫گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند‬ ‫گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود‬ ‫گفت ان زمان که مشتری و مه قران کنند‬ ‫گفتم دعای دولت او ورد حافظ است‬ ‫گفت این دعا مالیک هفت اسمان کنند‬ ‫خبر‬ ‫شبکه های تلویزیونی ‪ HD‬شدند‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪393‬‬ ‫گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند‬ ‫گفتم خراج مصر طلب می کند لبت‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بهداشت روان بهم ریخته دانش اموز که در یک اپارتمان کوچک و بدون رفت و‬ ‫امدهای خانوادگی رشد می کند‪ ،‬باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬طوالنی شدن پاندمی کرونا جامعه بویژه کودکان‬ ‫و نوجوانان را بیمارگونه خواهد کرد‪.‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت در دیدار وزیر اموزش و پرورش اظهار داشت‪ :‬مدرسه به عنوان برش بسیار مهم جامعه‬ ‫که در انجا دانش اموزان می توانند عالوه بر تاثیرپذیری از شعارها و اموزش های عرصه سالمت و به خصوص‬ ‫پیشگیری‪ ،‬بر سایر افراد جامعه به ویژه پدران و مادران‪ ،‬تاثیرگذاری ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک روزی ما به عنوان فرزندان جامعه پدرساالر‪ ،‬تحت تاثیر اموزه های پدران و مادران خودمان بودیم اما‬ ‫امروز نوع رستوران‪ ،‬غذا‪ ،‬تفریح‪ ،‬مقصد سفر و خیلی از ابعاد دیگر خانواده را بچه ها تعیین می کنند؛ این الگو پذیری‬ ‫قوی خانواده ها از بچه ها را نشان می دهد و اگر در مدرسه و برشی که ما انها را در اختیار داریم‪ ،‬متاثر از اموزش های‬ ‫ما باشند‪ ،‬می توانند در کل جامعه اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد‪ :‬امروز گرچه گرفتار کووید‪ 19‬و پاندمی جدیدی هستیم اما انچه مرگ های‬ ‫خاموش را در کشور رقم می زند و علیرغم مرگ و میر باالی کووید‪ 19‬که اتفاقا نگران ان هستیم‪ ،‬بیماری های‬ ‫غیرواگیر اســت‪ .‬در سالهای گذشــته از حدود ‪ 380‬هزار مورد مرگ و میر در کشور‪ 313 ،‬هزار مورد به دلیل‬ ‫بیماری های غیرواگیر و حدود ‪ 97‬هزار مورد مربوط به پرفشاری خون است‪.‬‬ ‫نمکی تصریح کرد‪ :‬بیماری های غیرواگیری مانند دیابت‪ ،‬پرفشاری خون‪ ،‬سکته های قلبی و مغزی و سرطانها‪،‬‬ ‫هر روز جان افراد زیادی را می گیرد و تعداد قابل توجهی را نیز به ورطه ناتوانی و نارسانی می برد و اگر قرار باشد‬ ‫اتفاقی برای پیشگیری و کنترل این بیماری ها در کشور رخ دهد‪ ،‬باید الگوی زندگی تغییر پیدا کند‪ .‬وی یاداور‬ ‫میسر نخواهد بود مگر اینکه بتوانیم از کودکی‪ ،‬ان را در بچه ها نهادینه کنیم‪ .‬کما اینکه به‬ ‫شد‪ :‬تغییر الگوی زندگی ّ‬ ‫شدت معتقدم که تغییر رفتار و الگوپذیری مثبت در بچه ها می تواند در سایر ابعاد جامعه مانند پیشگیری از جرم و‬ ‫جنابت‪ ،‬اسیب های اجتماعی و دغدغه ای خاطر ما در جامعه‪ ،‬نظم پذیری‪ ،‬احترام به حقوق شهروندی‪ ،‬عدم تجاوز‬ ‫به حریم دیگران و رعایت قوانین رانندگی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬در سوئیس مطالعه ای در مورد تاثیرگذاری رفتار رانندگان در حوادث و سوانح انجام شده بود‬ ‫و مشخص شده بود که تصادفات و حوادث جاده ای‪ ،‬بیش از انکه به جاده و خودرو مرتبط باشد به رفتار رانندگان‬ ‫مربوط است‪ .‬امروز بچه ها در کنار پدر و مادر می توانند توصیه به بستن کمربندی ایمنی‪ ،‬سرعت مجاز و رفتارهای‬ ‫نابهنجار اجتماعی کنند‪ .‬نمکی تصریح کرد‪ :‬اگر قرار باشد بین وزارتخانه های موثر بر شاخص های سالمت‪،‬‬ ‫یکی را به عنوان اولویت اول انتخاب کنیم‪ ،‬غیر از وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬اولویت دیگری را نمی شناسم‪ .‬بنابراین‬ ‫تقاضای بنده از وزیر اموزش و پرورش و همکاران وی و همچنین همکاران خودم در وزارت بهداشت این است‬ ‫که در قالب برنامه های مشترکی که قبال هم در مواردی مانند بهداشت مدارس‪ ،‬واکسیناسیون‪ ،‬بهداشت دهان و‬ ‫دندان‪ ،‬داشتیم‪ ،‬این همکاری ها را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اهداف ما در سال جاری‪ ،‬اجرای مدارس عاری از پوسیدگی دندان بود و طرح ازمایشی ان را‬ ‫در نمین اردبیل اجرا کردیم و به خیلی از نقاط کشور توسعه دادیم اما متاسفانه در باتالق کرونا گرفتار شدیم و‬ ‫مدارس بسته شد و این طرح که قرار بود اقدامات پیشگیرانه و حل مشکالت پوسیدگی و مشکالت دهان و دندان‬ ‫برای یک میلیون و ‪ 200‬هزار دانش اموز انجام شود‪ ،‬به تعویق افتاد‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به انجام طرح مشترک‬ ‫اموزش شیوه تغذیه و ورزش منظم برای کاهش ریسک چاقی توسط وزارتخانه های بهداشت و اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بحث بهداشت روان برای ما و دانش اموزان بسیار مهم و حائز اهمیت است‪ .‬این دانش اموزان هستند که در‬ ‫اینده پزشک‪ ،‬مهندس و مدیر اینده کشور می شوند و اگر الگوهای رفتاری و روانی انها در کودکی مرمت شود و‬ ‫اسیب نبیند‪ ،‬قطعا در اینده یک سرمایه انسانی سالم از نظر روحی و روانی خواهیم داشت‪ .‬نمکی اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانش اموزان و معلمان به تبع جامعه‪ ،‬متاثر از کرونا شده اند‪ .‬االن دانش اموز با دوستانش یک محیط جمعی را‬ ‫تجربه نمی کند و می خواهد در اغوش پدربزرگ یا مادربزرگ باشد اما این مهر و محبت را از او می گیریم و به او‬ ‫می اموزیم که مهربانی‪ ،‬عشق ورزی و مهرورزی به گنجینه های عشق و مهر یعنی پدربزرگها و مادربزرگها حرام‬ ‫میسر نباشد و در ذهن او‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تفسیر شرایط کووید‪ 19‬شاید برای بچه ها و دانش اموزان ّ‬ ‫نهادینه می شود که نباید در اغوش انها برود و ما نسل را با یک نامهربانی روبرو می کنیم که عارضه خیلی خطرناکی‬ ‫است؛ چون می گویند اگر می خواهید جامعه ای را نابود کنید‪ ،‬اول بروید و عشق و محبت را در ان نابود کنید‪ .‬پس‬ ‫بهداشت روان بهم ریخته دانش اموز که در یک اپارتمان کوچک و بدون رفت و امدهای خانوادگی رشد می کند‪،‬‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد و طوالنی شدن پاندمی کووید‪ 19‬جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را بیمارگونه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬یکی از کارهایی که باید با همکاری دو وزارتخانه انجام دهیم‪ ،‬توجه به سالمت‬ ‫روان و تلطیف فضای روحی دانش اموزان است‪ .‬فضای مجازی‪ ،‬فضای مهرورزی نیست و قبل از کرونا می دیدیم‬ ‫که در خانه یا رستوران‪ ،‬حواس همه افراد به تلفن های همراه بود و تلفن که روزی برای پیوند به وجود امد‪ ،‬امروز‬ ‫به عامل گسست تبدیل شده است‪.‬‬ ‫نمکی یاداور شد‪ :‬نمی توانیم از طریق فضای مجازی در دانش اموز که باید مهرورزی و بازی کودکانه را تجربه‬ ‫کند‪ ،‬کاستی ها را جبران کنیم و همه باید برای این فکر کنیم که چگونه می توان این شرایط را تلطیف کرد‪ .‬در‬ ‫مورد معلمان نیز باید به این نکته توجه داشت که معلم زنده به کالس است‪ .‬بنده بیش از ‪ 30‬سال است که معلم‬ ‫دانشگاه هستم و زمان حیاتم زمانی بود که سر کالس‪ ،‬تدریس می کردم و به فضای روحی معلمان نیز باید توجه‬ ‫کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید از ظرفیت بی بدیل دانش اموزان و معلمان برای اموزش و فرهنگسازی جهت‬ ‫مقابله و پیشگیری از کووید‪ 19‬به بهترین نحو استفاده کنیم‪ .‬وجود چندین میلیون دانش اموز و بیش از یک‬ ‫میلیون معلم خیلی ظرفیت باالیی برای انتقال پیام و اطالع رسانی به خانواده ها است که باید برای ان برنامه ریزی‬ ‫و به سرعت اجرا کنیم‪ .‬پیشنهاد بنده استفاده از ادغام این ظرفیت در برنامه «هرخانه یک پایگاه سالمت» است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت یاداور شد‪ :‬یکی دیگر از ظرفیت های وزارت اموزش و پرورش در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫فضاهای فیزیکی این وزارتخانه مانند مدارس‪ ،‬خوابگاه ها و مهمانسراها است که می تواند برای قرنطینه بیمارانی‬ ‫که از نظر فضای فیزیکی خانه یا وضعیت اقتصادی‪ ،‬شرایط مناسبی ندارند‪ ،‬مورد استفاده قرار گیرد و خوشبختانه‬ ‫وزیر اموزش و پرورش نیز بارها گفته که حاضریم ظرفیت های این وزارتخانه را در اختیار وزارت بهداشــت و‬ ‫مقابله با کرونا قرار دهیم‪ .‬دکتر نمکی ادامه داد‪ :‬اگر تجربه موفقی بین وزارت بهداشت و اموزش و پرورش برای‬ ‫مدیریت کووید‪ 19‬وجود داشته باشد‪ ،‬ظرفیت سازی برای بحران های اینده کشور خواهد بود‪ .‬همیشه می گویم‬ ‫که کووید‪ 19‬مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرد اما محاسنی مانند همدلی‪ ،‬وفاق ملی و تجربه همگرایی و همدلی‬ ‫در مقابل طوفان ها و بحران های اینده داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گرچه تدوین دروس و کتاب هایی با موضوع بهداشت و سالمت برای دانش اموزان در کالس یازدهم‬ ‫و دوزادهم مفید است اما باید این اموزش ها از پایه اول ابتدایی به دانش اموزان و ان هم توسط معلمان عاشق ارائه‬ ‫شود‪.‬باید برای معلمان در دوره تربیت معلم هم بسته های اموزشی مناسبی در مورد سالمت جامعه‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫بیماری ها و تغییر الگوی زندگی تهیه و تدوین شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت تاکید کرد‪ :‬باید به دانش اموزان بیاموزیم که چگونه زندگی کنند‪ .‬تا از چگونه زندگی کردن‬ ‫حرف می زنیم‪ ،‬عده ای فکر می کنند منظور ما چاقی و ورزش منظم است اما یک دانش اموز پسر یا دختر باید‬ ‫شیوه زندگی با همنوع خود و خانواده را بیاموزد و صرفا تشکیل خانواده به معنی زندگی کردن نیست و شیوه‬ ‫درست زندگی کردن هم منحصر به تغذیه و ورزش نیست بلکه شیوه های مختلفی را شامل می شود که باید از‬ ‫ظرفیت های همدیگر و همچنین جامعه شناسان و روان شناسان در این راستا و همچنین ارتقای سالمت روان‬ ‫جامعهایندهاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫وی پیشنهاد داد‪ :‬برای همکاری بلند مدت و اجرای برنامه های مشترک غیر از کووید‪ 19‬کمیته ای مشترک از‬ ‫سوی دو وزارتخانه تشکیل و برنامه های مشترک را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫با رای دیوان عدالت اداری؛‬ ‫مصوبهنرخعوارضازادراهتهران‪-‬شمالابطالنشد‬ ‫رییس صداوسیما صبح یکشنبه ـ ‪ 9‬اذر ماه ـ پس از بازدید از‬ ‫استودیو و اتاق فرمان شبکه های یک و سه سیما‪ ،‬راهی نودال‬ ‫جدید شد تا در ایینی رسمی‪ HD ،‬شدن شبکه های تلویزیونی‬ ‫صداوســیما را اعالم و اجرایی کند‪ .‬عبدالعلی علی عســکری‬ ‫با حضور در پخش شــبکه های یک و ســه سیما و سپس در‬ ‫ارتباط های تصویری جداگانه با مدیرانشبکهوپخششبکه های‬ ‫نسیم (سیما)‪ ،‬نمایش (ســیما)‪ ،‬العالم (معاونت برون مرزی)‪،‬‬ ‫خبر (معاونت سیاسی)‪ ،‬کودک (سیما)‪ ،‬افق (سیما)‪ ،‬ایران کاال‬ ‫(معاونت مالی و سرمایه انسانی)‪ ،‬ورزش (سیما)‪ ،‬مستند (سیما)‪،‬‬ ‫تماشا (سیما) و ای فیلم (برون مرزی) ضمن شنیدن گزارش‬ ‫وضعیت تبدیل سامانه های این شبکه ها به پخش ‪ ،HD‬دستور‬ ‫اغاز پخش با اســتانداردهای جدید را صــادر کرد‪ .‬در تماس‬ ‫تصویریعلیعسکری‪،‬سامانه‪ HD‬درواحدهایسیگنال رسانی‬ ‫زمینی‪ ،‬ماهواره ای و فرستنده جماران هم به صورت رسمی اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬در این مراسم‪ ،‬رضا علیدادی‪ ،‬معاون توسعه و فناوری‬ ‫رسانه ملی‪ ،‬حمید شاه ابادی‪ ،‬معاون سیما‪ ،‬برنا فیروزی‪ ،‬مشاور‬ ‫اجرایی و رئیس حوزه ریاست رسانه ملی‪ ،‬محمدحسین رنجبران‪،‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی صداوســیما و جمعی از مدیران ارشد‬ ‫رسانه‪ ،‬دکتر علی عسکری را همراهی کردند‪ .‬علی عسکری پیش‬ ‫از این مراسم‪ ،‬در یک برنام ه زنده تلویزیونی‪ ،‬پخش برنامه های‬ ‫سیما با کیفیت ‪ HD‬را اقدامی در جهت حرکت صداوسیما در‬ ‫مرز دانش روز توصیف کرد‪ .‬با اغاز به پخش شبکه ها با کیفیت‬ ‫‪ ،HD‬مخاطبان صداوســیما به دو صــورت امکان دریافت با‬ ‫کیفیت این تصاویر را دارند‪ .‬اگر تلویزیون شما قابلیت دریافت‬ ‫‪ HD‬دارد‪ ،‬کافی است یک بار دیگر شبکه ها را روی گیرنده های‬ ‫خود جستجو کنید؛ اما اگر گیرنده شما قابلیت دریافت ‪ HD‬را‬ ‫نداشتهباشد‪،‬می توانیدگیرنده هاییراکهازاینکیفیتپشتیبانی‬ ‫می کنند‪ ،‬از شرکت های مجاز تهیه کنید‪.‬‬ ‫موضوع ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض ازاد راه تهران‪-‬شمال قطعه‬ ‫چهارم در دیوان عدالت اداری بررسی شد‬ ‫موضوع ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض ازاد راه تهران ‪ -‬شــمال‬ ‫قطعه چهارم در دیوان عدالت اداری بررســی شــد‪ .‬در این پرونده‬ ‫شاکی دادخواســتی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با موضوع‬ ‫زیر را داشــت‪ :‬در راستای اجرای ماده ‪ ۳۴‬ائین نامه اجرایی قانون‬ ‫احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشــارکت‬ ‫بانک ها و ســایر منابع مالی و پولی کشــور و تبصره ذیل ان و با‬ ‫استناد نامه شــماره ‪ ۷۸۷۰۸‬مورخ ‪/۱۷‬‏‪/۰۶‬‏‪ ‬۱۳۹۴‬معاون اجرایی‬ ‫وقت رییس جمهور محترم مبنی بر «تنفیذ تعیین نرخ عوارض ازاد‬ ‫راه های مشارکتی به وزیر محترم راه و شهرسازی» و نظر به تصویب‬ ‫مقام عالی وزارت در خصوص نرخ های پیشنهادی‪ ،‬بدینوسیله نرخ‬ ‫عوارض وســایط نقلیه عبــوری در ان ازاد راه جهت اجرا از تاریخ‬ ‫‪/۰۱‬‏‪/۰۶‬‏‪ ۱‬ ۳۹۸‬ابالغ می گردد‪.‬شــایان ذکر اســت پرداخت کارمزد‬ ‫سامانه الکترونیک اخذ عوارض (‪ )ETC‬از زمان راه اندازی و بهره‬ ‫برداری کامل ســامانه مذکور الزم االجرا می باشــد که مبلغ ان از‬ ‫نرخ های مصوب جدول فوق الذکر کسر و به حساب شرکت سرمایه‬ ‫گذار در استقرار سامانه مورد اشاره منظور گردد‪.‬‬ ‫دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت‬ ‫شــاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجماالً توضیح داده است که‬ ‫دریافــت عوارض برای ازاد راه مرزن اباد ‪ -‬چالوس به مســاحت ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر برای ســواری ‪ ۸‬و ســایر خودروها ‪ ۱۵‬و مینی بوس ‪ ۱۳‬و‬ ‫اتوبوس ‪ ۱۹‬هزار تومان به دلیل باال بودن نرخ عوارض مغایر با ماده ‪۸۶‬‬ ‫منشور حقوقی شهروندی مصوب ‪ ۹۵‬و بند ‪ ۹‬اصل ‪ ۳‬و اصل ‪ ۴۰‬قانون‬ ‫اساسی است درخواست ابطال ان را کرده است‪ .‬مدیر کل دفتر حقوقی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به شکایت به موجب جوابیه ثبت شده‬ ‫به شماره ‪ ۳-۶۳۱-۹۹‬مورخ ‪/۰۴‬‏‪/۰۵‬‏‪ ‬۹۹‬اجماالً پاسخ داده است‪:‬‬ ‫ادعــای مغایرت مصوبه با بند ‪ ۹‬اصل ‪ ۳‬و اصل ‪ ۴۰‬قانون اساســی‬ ‫بالوجه است احکام مقرر در بند ‪ ۹‬مزبور در خصوص رفع تبعیض‬ ‫نــاروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه اســت که در ما نحن فیه‬ ‫ضوابط مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه تبعیضی قائل نشــده است‪.‬‬ ‫در اصل ‪ ۴۰‬قانون اساســی قاعده الضرر متبلور اســت که در ان‬ ‫حرمت شرعی عدم جبران خسارت تاکید شده است و در موضوع‬ ‫مصوبه مورد شکایت اساساً خسارتی ایجاد نگردیده است تا مشمول‬ ‫قاعده مزبور باشــد و مراتب از مصداق ضرر خروج موضوعی دارم‬ ‫در رابطه با مغایرت با ماده ‪ ۸۶‬منشــور حقوقی شــهروندی صرف‬ ‫نظر از اینکه قاعده مزبور نه قانون اســت و نه حکم شــرعی ماده‬ ‫مورد اســتناد مفید ادعای ایشان نیســت چه اینکه ماده مزبور به‬ ‫حق شــهروندان به بهره مندی از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و‬ ‫خدمات امدادی اشاره می نماید و مطابق ماده ‪ ۱‬مصوبه ‪ /۴۵۱۷‬ت‬ ‫‪ ۱۵۳۳۳‬ه مورخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۵‬‏‪ ‬۷۵‬هیات وزیران‪ ،‬وزارت راه و ترابری سابق‬ ‫با مشارکت شرکت احداث و نگهداری ازاد راه تهران شمال وابسته‬ ‫به بنیاد مستضعفان نسبت به احداث و بهره برداری از ازاد راه مزبور‬ ‫اقدام نماید‪ .‬ضمناً پروژه موصوف به استناد قانون احداث پروژه های‬ ‫عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع‬ ‫مالی و پولی کشور با سرمایه گذاری ‪ %۵۰‬بخش خصوصی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬انجام و با بهره برداری از قطعه ‪ ۴‬ازاد راه مذکور حد فاصل‬ ‫مرزن اباد تا چالوس در ســال ‪ ۱۳۹۴‬اخذ عوارض بر اســاس مفاد‬ ‫مندرج در قانون صدراالشــاره و قرار داد منعقده فی ما بین مقرر‬ ‫و اغاز گردیده اســت‪ .‬هر ساله پس از بررسی گزارش هزینه درامد‬ ‫پروژه طول دوره بهره برداری باقی مانده نرخ ســود سرمایه گذاری‬ ‫در ازاد راه و میزان صرفه جویی در سوخت‪ ،‬میزان صرفه جویی در‬ ‫زمان سفر و در نهایت میزان مانده سرمایه گذاری مستهلک نشده‬ ‫در صورت های مالی شرکت های ازاد راهی نرخ عوارض وفق تبصره‬ ‫‪ ۲‬ماده واحده قانون احداث و همچنین ماده ‪ ۳۴‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان تعییــن و با تصویب مقام عالی وزارت به شــرکت های ازاد راه‬ ‫ابــاغ می گردد‪ .‬لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و‬ ‫درخواست رد شکایت مطروحه مورد استدعاست‪.‬‬ ‫رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و محیط زیست‬ ‫در خصوص شــکایت مطروحه به طرفیت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض ازاد راه مرزن اباد ‪ -‬چالوس‬ ‫به شماره ‪ ۷۷۲۵۱/۸۲۰‬مورخ ‪/۲۷‬‏‪/۰۵‬‏‪ ۹‬ ۸‬موضوع در جلسه مورخ‬ ‫‪/۱۱‬‏‪/۰۸‬‏‪ ‬۹۹‬مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء‬ ‫به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست‬ ‫اوالً هیچ گونه مغایرتی با بند ‪ ۹‬اصل ‪ ۳‬و ‪ ۴۰‬قانون اساســی و ماده‬ ‫‪ ۸۶‬منشور حقوق شهروندی مصوب ســال ‪ ۹۵‬ندارد ثانیاً مطابق‬ ‫تبصــره ‪ ۲‬ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و‬ ‫ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور‬ ‫و همچنیــن ماده ‪ ۳۴‬ایین نامه اجرایی ان تصویب نرخ عوارض از‬ ‫اختیارات وزیر راه و ترابری می باشــد بنابراین مصوبه مغایر قانون‬ ‫و خارج از اختیار نبوده و مســتندا ً به بنــد (ب) از ماده ‪ ۸۴‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت‬ ‫صادر و اعالم می گردد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه خوب 453

روزنامه خوب 453

شماره : 453
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه خوب 452

روزنامه خوب 452

شماره : 452
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه خوب 451

روزنامه خوب 451

شماره : 451
تاریخ : 1399/12/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!