روزنامه خوب شماره 392 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 392

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 392

روزنامه خوب شماره 392

‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫پاسخ ترور شهید فخری زاده‬ ‫را به موقع می دهیم‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫پیگیریومجازاتقطعی‬ ‫عامالن و امران ترور شهید فخری زاده‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫یکشنبه‪ 9‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 392‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 13‬ربیع الثانی‪ 29 |1442‬نوامبر‪2020‬‬ ‫‪99/9/9‬‬ ‫خیانتالکچری‬ ‫ترافیک زایمان و عقد ازدواج‬ ‫‪2‬‬ ‫عملکرد دولت از معیشت‬ ‫کارگران قابل دفاع نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫طرح بانک مرکزی برای مبارزه‬ ‫با قمار و شرط بندی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیش بینی ر ییس دانشگاه علوم پزشکی ایران؛‬ ‫ایران اواخر‬ ‫زمستان امسال به نمونه ای‬ ‫از واکسن کرونا می رسد‬ ‫‪8‬‬ ‫کسب رتبه اول جهان در‬ ‫کمپین ا گاهی رسانی سرطان‬ ‫توسط محک‬ ‫سرنوشت بالتکلیف حکم تبصره‪ 17‬بودجه پس از‪ 9‬ماه‬ ‫هرایرانیساالنه‬ ‫چقدریارانهحمایتیمی گیرد؟‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫توزیعمرغ‪ 18500‬تومانی‬ ‫در فروشگاه های زنجیره ای و تره بار‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫اصلبرگزاریامتحانات‬ ‫به صورت حضوری است‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫حبابقیمتمسکن‬ ‫در حال تخلیه است!‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫وضعیت کرونا در کشور‬ ‫با گذشت یک هفته از اعمال‬ ‫محدودیت هایسختگیرانه‬ ‫جانعه‪7-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫با معرفی «سپیده ارمان» در نخستین نقش سینمایی اش‪:‬‬ ‫پایانفیلمبرداری«اهو»‬ ‫اولینساخته«هوشنگگلمکانی»‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫کسیبراگهی هایتلویزیوننظارتمی کند؟‬ ‫مرتضی گودرزی دیباج هنرمند عرصه هنرهای تجسمی کشور‪:‬‬ ‫باوجود همه سختی ها‬ ‫ناامید نیستیم‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫کمک ‪ 250‬هزار فرانکی صلیب سرخ‬ ‫به هالل احمر برای بیماران کرونایی‬ ‫فرهنگ و هنر‪8-‬‬ ‫شبکهخریدوفروش‬ ‫برای ورود‪ ،‬پول می خواهد!‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد؛‬ ‫پالسمایبهبودیافتگانکرونا‬ ‫در چه شرایطی اهدا می شود‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫فاطمهمعتمداریارئیس‬ ‫هیات داوران جشنواره تراوک شد‬ ‫فرهنگ وهنر‪8-‬‬ ‫امکان تردد پرسنل شرکت های‬ ‫تجهیزاتپزشکیبدونمحدودیت‬ ‫فراهم شد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت سکه ‪ ۸‬اذر ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬امروز شنبه ‪ ۸‬اذرماه ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬امروز شنبه‬ ‫‪ ۸‬اذرماه ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم سکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ربع سکه ‪ ۴‬میلیون تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان است‪ .‬قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ‪ ۱۷۸۷‬دالر و ‪ ۸۵‬سنت و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز ‪ ۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۵۹۶‬تومان است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرنوشتبالتکلیفحکمتبصره‪ ۱۷‬بودجهپساز‪ ۹‬ماه‬ ‫هر ایرانی ساالنه‬ ‫چقدر یارانه حمایتی می گیرد؟‬ ‫درحالی که در تبصــره ‪ ۱۷‬قانون بودجه بر ثبت تمامی‬ ‫کمک‪‎‬ها و حمایتهای دســتگاههای مختلف در ســامانه‬ ‫مشخص بر اســاس کد ملی فرد دریافت کننده حمایت‪،‬‬ ‫تاکید شده بود‪ ،‬بعد از گذشت ‪ ۹‬ماه از سال هنوز تکلیف‬ ‫اجرای این حکم قانونی مشــخص نشــده اســت‪ .‬تکثر‬ ‫پرداخت یارانه های مختلف و نامشخص بودن برخورداری‬ ‫خانوار از یارانه دولتی یک عارضه و چالش جدی در نظام‬ ‫حمایتی کشور اســت‪ .‬مجموع کمکهای نقدی نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی‪ ،‬یارانه نقدی‪ ،‬یارانه معیشتی‪ ،‬کمکهای‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی و جدیدا ً یارانه کاالهای اساسی‬ ‫یک نوع تکثر در این نظام ایجاد کرده که باید در قوانین‬ ‫باالدســتی به هر صورت این پرداختها هماهنگ شود‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر یکی از بندها و تکالیف مهم قانون بودجه‬ ‫سال جاری موضوع یکپارچه سازی کمکها و حمایتهای‬ ‫دستگاههای مختلف اعم از دولتی‪ ،‬غیر دولتی و بنیادها با‬ ‫ورود اطالعات در یک سامانه مشخص بر حسب کد ملی‬ ‫افراد کمک گیرنده بوده اســت‪ .‬در واقع بر اساس قانون‬ ‫بودجه ‪ 99‬برای یکپارچه کردن اطالعات اشــخاصی که‬ ‫مورد حمایت دستگاه ها هستند‪ ،‬یک حکم خاص لحاظ‬ ‫شده بود اما فع ً‬ ‫ال خبری از اجرای ان نیست‪.‬‬ ‫پراکندگی کمک ها و عدم یکپارچگی سیاستهای حمایتی‬ ‫معضل اول نقطه زنی در رفع فقر و شناسایی اقشار محروم‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هم اکنون دســتگاه های مختلف از جمله‬ ‫دولــت‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬بهزیســتی در قالــب ‪ 5‬پرداخت‬ ‫انتقالی در بودجه کمکهایی را در قالب یارانه معیشــتی‬ ‫و‪ ...‬به اقشــار محروم ارائه میکنند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫دستگاههای عمومی غیر دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام‪ ،‬بنیاد مستضعفان و‪ ...‬نیز در این زمینه حضور فعال‬ ‫دارند‪ .‬عالوه بر این موارد بخش خصوصی و مجموعه های‬ ‫مردم نهاد و خیریه ها نیز به صورت پراکنده در این حوزه‬ ‫فعال هســتند‪ .‬در همین خصوص خاندوزی نائب رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫نباید سیاستهای کوتاه مدت حمایتی به شکلی اجرا شود‬ ‫که در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف‪،‬‬ ‫در سطح ایران داشته باشد‪ .‬هم اکنون ‪ 4‬تا ‪ 5‬نوع پرداخت‬ ‫حمایتی و‪ ...‬در بودجه گنجانده شده است‪ .‬تکثر یارانه های‬ ‫مختلف و نامشــخص بودن برخورداری خانــوار از یارانه‬ ‫دولتی یک مشــکل جدی است‪ .‬مجموع کمکهای نقدی‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬یارانه نقدی‪ ،‬یارانه معیشتی‪،‬‬ ‫کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیدا ً یارانه کاالهای‬ ‫اساسی یک نوع تکثر و تشتط ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بند ح تبصره ‪ :17‬دســتگاههای حمایت کننده از اقشار‬ ‫اســیب پذیر مکلف به ثبت حمایتها در ســامانه وزارت‬ ‫رفاه شدند در بند ح تبصره ‪ 17‬قانون بودجه امده است‪،‬‬ ‫کلیه دستگاههای موضوع ماده (‪ )29‬قانون برنامه ششم‬ ‫توســعه از جمله نهادهای عمومــی غیردولتی و بنیادها‬ ‫که به هر شکل از اقشــار اسیب پذیر حمایت می کنند‪،‬‬ ‫مکلفنــد تمامی حمایت ها و کمکهای خود را به تفکیک‬ ‫شــماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت‪ ،‬در سامانه‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند‪ .‬به منظور‬ ‫ساماندهی و کارامدسازی سیاستهای حمایتی‪ ،‬اطالعات‬ ‫سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پس از ثبت اطالعات‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مکلف اســت امکان اســتعالم استحقاق ســنجی افراد‬ ‫دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ان بخش از هزینه های موسســات خیریه خصوصی‬ ‫که به اشــخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در‬ ‫سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه پرداخت شــده را به تفکیک‬ ‫شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان‬ ‫ثبت اطالعات حمایت های انجام شده و همچنین استعالم‬ ‫استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد‬ ‫نیز فراهم نماید‪.‬‬ ‫چالش حمایتهای ســازماندهی نشده؛ از توزیع تکراری و‬ ‫غیر هدفمند تا عدم تکافوی منابع برای سایر خانوارها‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬پیگیری ها نشان می دهد در حال حاضر‬ ‫ســامانه مورد بحث راه اندازی نشده است تا دستگاهها و‬ ‫نهادهــای عمومی مورد بحث در این قانون اقدام به ثبت‬ ‫اطالعات در راســتای یکپارچه سازی حمایتها کنند‪ .‬در‬ ‫واقع این عدم یکپارچگی حمایتها باعث شــده در برخی‬ ‫موارد خانوارهایی به صورت مشترک از کمکهای سازمانها‬ ‫و حتــی خیریه ها و مجموعه های مــردم نهاد به صورت‬ ‫تکراری بهره مند شوند اما تعداد قابل توجهی از خانوارهای‬ ‫محروم به دلیل محدودیت منابع و تشتط حمایتها از این‬ ‫موضوع محروم بمانند‪.‬‬ ‫عملکرد دولت از معیشت کارگران قابل دفاع نیست‬ ‫رئیس کانون شــوراهای اســامی کار‪ ،‬گفت‪ :‬عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران طی دو سال‬ ‫گذشته قابل دفاع نیست‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬در نشســت خبری روز شــنبه که در کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی برگزار شد‪ ،‬در‬ ‫خصوص تعیین دســتمزد ‪ ۹۹‬کارگران و بازنشستگان‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه طرف دولتی اصرار بر افزایش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی مزد داشت و معتقد بود تورم باید مهار شود و در حالی که ما با ان مخالف بودیم‪ ،‬بدون موافقت‬ ‫کارگران‪ ،‬دستمزد به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در سال جاری نیز چندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در‬ ‫مزد ‪ ۹۹‬بودیم‪ ،‬اما متاســفانه این اتفاق رخ نداد و در حالی که بر اساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه‬ ‫شورای عالی کار برگزار شود‪ ،‬از ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات شورای عالی کار برگزار شده که‬ ‫دو جلسه مربوط به دستمزد سال ‪ ۹۹‬بود‪.‬‬ ‫خدایی در خصوص تعیین ســبد هزینه های کارگران نیز افزود‪ :‬فرمولی برای استخراج هزینه های سبد‬ ‫زندگی مشــخص شده که البته قیمت های ان‪ ،‬نرخ میادین میوه و تره بار است و واقعی نیستند و با این‬ ‫حســاب هزینه های معیشت سال ‪ ۴ ،۹۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان بود‪ ،‬با این حال در شورای عالی کار‬ ‫مزد تعیین شده برای خانوار با بُعد ‪ ۳‬نفره به دو میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان نیز نرسید‪.‬‬ ‫رئیس کانون شــوراهای اسالمی کار اســتان تهران در خصوص سبد هزینه های ‪ ۱۴۰۰‬بازنشستگان نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با همان ارقام و محاسبات سال گذشته برای سال ‪ ۱۴۰۰‬کارگران سبد هزینه های خانوار که‬ ‫ما ان را تعیین کرده ایم‪ ،‬به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴۸۲‬هزار تومان می رسد که البته باید مورد توافق با کارفرمایان‬ ‫و دولت نیز قرار گیرد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه بارها اعالم کرده ایم که اموزش از سبد هزینه های معیشت‬ ‫خانوار حذف شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر نیز متاسفانه اقالم خوراکی و اشامیدنی از سبد معیشت‬ ‫حذف شده که این موضوع زنگ هشداری برای مسئوالن است‪.‬‬ ‫خدایی با اشــاره به اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشــت کارگران طی دو سال گذشته قابل دفاع‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت افزایش دستمزد قابل پیش بینی نیست اما می توان گفت که دستمزد واقعی چقدر‬ ‫باید باشد و فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و مالک تعیین حقوق کارگران‬ ‫در سال اینده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حدود ‪ ۱۵‬میلیون نفر به طور مســتقیم متاثر از دســتمزدهای تعیین شده زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ ۳.۵ :‬میلیون بازنشسته و ‪ ۱۱.۵‬میلیون بیمه شده کارگری در تامین اجتماعی داریم که با‬ ‫احتساب خانواده هایشان حدود ‪ ۵۰‬میلیون نفر می شوند‪.‬‬ ‫خدایی افزود‪ :‬قانون ما مترقی ترین قانون است اما اجرای ان دست غیرمترقی ترین انسان های دنیا افتاده‬ ‫اســت‪ .‬نایب رئیس کانون عالی شــوراهای کار با اشــاره به اینکه خط فقر ‪ ۱۰‬میلیون تومان اعالم شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬چرا از حقوق ‪ ۳‬میلیون تومانی کارگران مالیات کم می کنند اما از پزشــکان و طالفروشان‬ ‫و‪ ...‬نمی توانند مالیات بگیرند‪ ،‬کجای دنیا این گونه است که از افرادی که زیر خط فقر هستند نیز مالیات‬ ‫می گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال جاری ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت‬ ‫شد در حالی که بخشی از این پرداختی‪ ،‬واگذاری شرکت هایی مانند هپکو اراک بوده که قابلیت فروش‬ ‫و تبدیل به پول را ندارند‪ .‬دولت شــرکت هایی را به تامین اجتماعی بابت تعهدات خود واگذار کرده که‬ ‫مورددار هستند‬ ‫خدایی گفت‪ :‬متناسب ســازی حق اولیه بازنشستگان بود که امسال اجرایی شد و افتخاری برای دولت‬ ‫محسوب نمی شود و به هیچ عنوان جای تقدیر و تشکر از هیچکسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تامین اجتماعی از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان حق بیمه از بیمه‬ ‫شدگان خود دریافت کرده‪ ،‬در حالی که افزایش حق مسکن و حق بُن بازنشستگان را پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫تعدیل قیمت ها در بازار مسکن با تداوم کاهش نرخ ارز‬ ‫حباب قیمت مسکن در حال تخلیه است!‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ریزش‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬گفت‪ :‬بخش مسکن در صورت پایداری نرخ ارز به ثبات‬ ‫و قیمت منطقی خواهد رســید‪ .‬قیمت خانه در کالنشهر تهران در‬ ‫ابان امسال با رشد کمتر از ‪ ٢‬درصد به میانگین قیمتی ‪ ٢٧‬میلیون‬ ‫‪ ١٠٠‬هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه امسال نسبت‬ ‫به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها‬ ‫در دومین ماه پاییز می رســیم‪ .‬تورم ماهانه متوسط قیمت مسکن‬ ‫در مهرماه امســال نسبت به شــهریورماه معادل ‪ ۱۰‬درصد بود که‬ ‫بنابر اعالم بانک مرکزی در ابان ماه به ‪ ۱.۸‬درصد رســیده اســت‪.‬‬ ‫کارشناسان این امر را نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در‬ ‫شهر تهران می دانند که یکی از مهترین دالیل ان کاهش نرخ ارز در‬ ‫چند هفته اخیر است‪ .‬یک تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی‬ ‫گویای ان اســت که بازار مسکن اماده ثبات قیمت شده است و در‬ ‫صورتی که کاهش قیمت ها در ســایر بازارهای موازی ادامه داشته‬ ‫باشد می توانیم حتی به ادامه شکست حباب قیمت مسکن در اذرماه‬ ‫امیدوار باشیم‪ .‬محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت‬ ‫راه و شهریاری گفت‪ :‬در صورت ماندگاری نرخ ارز روی رقم های فعلی‬ ‫رفتار هیجانی بازار تمام شــده و قیمت مسکن با نرخ های منطقی‬ ‫به مرحله ثبات می رســد و ماهیانه با رشــد قیمت مواجه نیستیم‪.‬‬ ‫تحوالت سیاسی اخیر کمک کرده است تا بازارهای موازی از جمله‬ ‫بازار ارز و طال با ریزش قیمت ها همراه شــوند‪ .‬محمد اسالمی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی دو سال پیش اعالم کرد که برای اولین بار در ایران‬ ‫قیمت مسکن از الگلوی قدیمی خود تبعیت نمی کند و مدت ها است‬ ‫قیمت ســرپناه مردم با قیمت ارز گره خورده است و مالکان ارزش‬ ‫ملک خود را مطابق نرخ روز دالر به فروش می رسانند‪ .‬محمد اسالمی‬ ‫پیشــتر گفته بود اگر قیمت ارز کاهش یابد قیمت خانه هم ارزان‬ ‫می شــود با این حال اثار این اتفاق معموال در بازار مسکن به دلیل‬ ‫چسبندگی قیمت ها خیلی ســریع خود را نشان نمی دهد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه مشاوران امالک تهران امار خرید و فروش ملک در ابان ماه‬ ‫را اعالم کرد که از افت ‪ ۴۸‬و ‪ ۳۱‬درصدی معامالت ملک به ترتیب‬ ‫در شهر تهران و کل کشــور حکایت داشت‪ .‬این بیشترین کاهش‬ ‫ماهیانه تعداد معامالت در سال ‪٩٩‬محسوب می شود که البته خبر‬ ‫خوش کاهش حدود ‪ ۱۰‬درصدی قیمت های پیشنهادی را در خود‬ ‫داشت‪ .‬مصطفی قلی خسروی گفته بود که دیگر از نرخ های کاذب‬ ‫خبری نیست و قیمت ها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کرده است‪،‬‬ ‫فروشــندگان در بازار بیشتر از خریداران هستند و در صورت تداوم‬ ‫کاهش نرخ ارز و ثبات ان ســه ماه اخر امســال با شکست حباب‬ ‫قیمت مسکن همراه خواهد بود‪ .‬یک کارشناس امالک در منطقه ‪٥‬‬ ‫تهران گفت‪ :‬مقدار زیادی از حباب قیمت ها در این منطقه شکسته‬ ‫است اما فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی نمی گذرند بلکه‬ ‫در تالش هســتند چند ماه نسبت به تغییر قیمت اقدام نکنند و یا‬ ‫ملک خود را فعال به فروش نرسانند‪ .‬وی گفت‪ :‬تغییر رفتار در مالکان‬ ‫به تحوالت سیاســی و قیمت ارز بستگی دارد اما اکنون خریدار در‬ ‫بازار نسبت به فروشنده کمتر است و همین موضوع می تواند به عامل‬ ‫سوم برای شکست قیمت ها تبدیل شود‪ .‬این واسطه ملکی می گوید‪:‬‬ ‫بازار مسکن در تابستان امســال رونق بیشتری داشت اما تقاضای‬ ‫موثر نبود(خریداران متقاضیان واقعی مســکن) نبودند و خریداران‬ ‫با تقاضای سوداگرانه معامالت انجام می دادند‪ ،‬اما اکنون امیدواری‬ ‫به کاهش قیمت ها ســفته بازی مسکن را کاهش داده و متقاضیان‬ ‫واقعی به بنگاهها مراجعه می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دفاتر مشاور امالک‬ ‫این هفته هم تعطیل هســتند و هیچ معامله ای انجام نخواهد شد‬ ‫و بــه همین دلیل انتظار کاهش تعداد معامــات در اذرماه وجود‬ ‫دارد و همین موضوع می تواند منجر به رکود نســبی در معامالت‬ ‫و احتماال کاهش و ثبات قیمت ها شــود‪ .‬در فروردین ماه امسال که‬ ‫بازار مسکن به دلیل محدودیت های کرونایی سه هفته تعطیل شد‪،‬‬ ‫حجم معامالت ملک به ‪ ۱۲۰۰‬فقره افت کرد که البته نسبت به ماه‬ ‫قبل یعنی اســفند سال ‪ ٩٨‬رقم چشمگیری نبود با این حال باعث‬ ‫شد قیمت ملک در دو ماه ابتدایی امسال جهش چشمگیری نداشته‬ ‫باشــد‪ .‬اکنون گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت مسکن در ابان‬ ‫امسال حکایت از ان دارد که تعداد معامالت اپارتمان های مسکونی‬ ‫شهر تهران در ابان ماه سال ‪ ۹۹‬به چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد رسید که‬ ‫نســبت به ماه قبل ‪ ۴۸.۴‬درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۹.۹‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬ابان ماه‪ ،‬متوسط قیمت خرید‬ ‫و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ‪ ۲۷۱.۹‬میلیون ریال بود که‬ ‫نســبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب معادل ‪ ۱.۸‬و‬ ‫‪ ۱۱۸.۲‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫توزیع مرغ‪ 18500‬تومانی در فروشگاه های زنجیره ای و تره بار‬ ‫مدیرکل شــرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع ‪ ۶۵۰‬تن‬ ‫مــرغ گرم از امروز به قیمت ‪ ۱۸۵۰۰‬تومــان در میادین میوه و تره‬ ‫بار و فروشگاه های زنجیره ای خبرداد‪ .‬رضا سالمی مدیر کل شرکت‬ ‫پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع ‪ 650‬تن مرغ گرم از شنبه‬ ‫(‪ 8‬اذر) به قیمت ‪ 18500‬تومان خبرداد‪ .‬وی افزود‪ 350 :‬تن از این‬ ‫میزان در میادین تره بار و ‪ 300‬تن دیگر در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫استان تهران توزیع می شــود‪ .‬این توزیع تا زمانی که قیمت مرغ به‬ ‫نرخ مصوب برســد ادامه خواهد داشــت‪ .‬سالمی گفت‪ :‬قرار است از‬ ‫امروز شنبه مرغ گرم عالوه بر میادین میوه و تره بار در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای نیز توزیع شــود‪ .‬وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری‬ ‫توزیع مرغ گــرم و منجمد را اغاز کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز شــنبه ‪،50‬‬ ‫یکشــنبه ‪ ، 160‬دوشنبه ‪ ، 260‬ســه شنبه ‪ ، 290‬چهارشنبه ‪350‬‬ ‫و پنجشــنبه نیز ‪ 500‬تن مرغ گرم با قیمت ‪ 18‬هزارو ‪ 500‬تومان‬ ‫و در کنــار ان روزی ‪ 300‬تن مرغ منجمد با قیمت ‪15‬هزار تومان‬ ‫برای مصرف کننده در میادین توزیع کردیم و این توزیع تا زمانی که‬ ‫قیمت مرغ به نرخ مصوب برســد ادامه خواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫توزیع مرغ گرم فعال در استان تهران انجام می شود‪ ،‬ولی مرغ منجمد‬ ‫در همه استان ها در حال توزیع است‪ .‬مدیر کل شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام استان تهران اضافه کرد‪ :‬تا به امروز مرغ گرم فقط در میادین میوه‬ ‫و تره بار توزیع می شــد‪ ،‬اما از شنبه (‪ 8‬اذر) عالوه بر میادین میوه و‬ ‫تره بار‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای نیز وارد چرخه توزیع مرغ می شوند‬ ‫و در فاز بعدی نیز فروشگاه های منتخب اضافه خواهند شد‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این ســوال که چرا با وجود هشدار های داده شده مبنی بر‬ ‫کاهــش جوجه ریزی و احتمال کاهش عرضه مرغ به بازار و افزایش‬ ‫قیمت ان‪ ،‬شرکت پشتیبانی امور دام زودتر اقدام به توزیع مرغ گرم در‬ ‫بازار نکرد؟ گفت‪ :‬این شرکت براساس وظیفه ای که دارد بایستی مرغ‬ ‫ذخیره و در مواقع الزم اقدام به توزیع مرغ در بازار کند که این اقدام‬ ‫صورت گرفت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای هفته‬ ‫به دلیل کاهش عرضه مرغ‪ ،‬توزیع را اغاز کرد و با وجود اینکه مصرف‬ ‫مرغ میادین روزانه ‪ 60‬تا ‪ 70‬تن بود‪ ،‬توزیع ‪ 10‬برابری را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫سالمی با اشاره به اینکه بایستی به ریشه این گران ها توجه کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهمن ماه ســال گذشته در تامین ارز نهاده های دامی وقفه ای ایجاد‬ ‫شــد و تا اردیبهشت امسال به دلیل کاهش تخصیص ارز نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬واردات کمتری صورت گرفت‪ .‬در حقیقت بانک مرکزی به دلیل‬ ‫محدودیت های منابــع ارزی و تحریم ها ارز کمتری تخصیص داد و‬ ‫بعد از ان نیز دیگر جوجه ریزی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی‬ ‫نداشــت‪ ،‬زیرا مطمئن نبودند که نهاده به موقع در اختیارشان قرار‬ ‫بگیرد و به همین دلیل جوجه ریزی کاهش یافت‪ .‬با کاهش جوجه‬ ‫ریزی جوجه یکروزه روی دست تولیدکننده باقی ماند و ان ها مجبور‬ ‫شــدند جوجه های ‪ 2700‬تومانی خود را با قیمت های بسیار کمتر‬ ‫بفروشند و بنابراین از شهریور ماه بخشی از تخم مرغ های نطفه دار‬ ‫را داخل دســتگاه هچر و ســتر نبردند تا جوجه ای تولید نشود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه وزارت جهادکشاورزی به این موضوع ورود‬ ‫کرد و گشایش ارزی نهاده نیز حاصل شد و نهاده دامی به میزان کافی‬ ‫وارد کشور شده اســت‪.‬بانک مرکزی نیز ارز های خوبی برای واردات‬ ‫تخصیص داد و این نهاده ها در حال ترخیص از گمرک هستند‪.‬مدیر‬ ‫کل پشتیبانی امور دام استان تهران با بیان اینکه ‪ 500‬هزار تن سویا‬ ‫توسط شرکت پشــتیبانی امور دام خریداری شده که قرار است در‬ ‫چندین مرحله در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در فاز اول‬ ‫‪ 150‬هزارتن ســویا در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی قرار داده‬ ‫شده است تا تولیدکنندگان براساس تولیدات خود خریدهایشان را‬ ‫انجام دهند و مابقی نیز در مراحل بعد در بازارگاه عرضه می شود‪ .‬وی‬ ‫در پایان با تاکید براینکه مرغ گرم به اندازه کافی وجود دارد و مردم‬ ‫هیجانی خرید نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کنندگان خریدشان را در این دو‬ ‫هفته مدیریت کنند و به اندازه نیاز مرغ خریداری کنند‪ .‬شنبه (‪ 8‬اذر)‬ ‫نیز ‪650‬تن مرغ گرم توزیع می شــود که ‪ 350‬تن در میادین میوه و‬ ‫تره بار و ‪ 300‬تن در فروشگاه های زنجیره ای خواهد بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ذوالنوریسخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهشهیدفخری زادهازاستوانه هایعلمیودانشگاه هایکشوربود‪،‬گفت‪:‬پسازشهادتشهیدتهرانی مقدم‪،‬شهید‬ ‫فخری زاده اهتمام جدی و بیشتری در بحث موشکی کشور داشت و در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور تالش های فراوانی داشت‪ .‬وی با بیان اینکه این شهید خواب صهیونیستها را اشفته کرده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫بهنوعنگاهرژیمصهیونیستیوکدهاوسرنخ هاییکهدرگذشتهازرژیمصهیونیستیبرایتهدیدشهیدفخریزادهداریم‪،‬دربدوامررژیم صهیونیستیراعاملاینترورمی دانیم‪.‬نمایندهقمدرمجلسبابیاناینکه‬ ‫اگرچه شهید فخری زاده در کنار هم رزمانش ارام گرفت ولی ارامش او شروع ناارامی و اضطراب و دلهره در بین سران رژیم صهیونیستی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قطع ًا جواب جمهوری اسالمی ایران به ترور شهید فخری زاده‬ ‫سخت و پشیمان کننده خواهد بود‪ .‬رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه با رفتن شهید فخری زاده این باب و مسیر بسته نخواهد شد و عزم جوانانی که راه او را ادامه خواهند‬ ‫داد جزم خواهد شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امیدواریم مسئوالن سیاسی کشور که کاسبکارانه موضوع مذاکرات را دنبال می کنند بیدار شوند و بدانند ان چیزی که دشمن نگرانی بیشتر از ان دارد تامین منافع ملی ماست‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫پاسخ ترور شهید فخری زاده را به موقع می دهیم‬ ‫رییس جمهوری در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده گفت‪ :‬همه اتاق های فکر و دشمنان ایران بدانند‬ ‫ملت ایران و مسووالن شجاع تر و غیورتر از ان هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند و مسئولین‬ ‫مربوطه به موقع و مناسب‪ ،‬پاسخ این جنایت را خواهند داد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز‬ ‫شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬مردم کشور ما و مردم جهان در جریان یک‬ ‫اقدام تروریستی بودند که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و دانشمند ایرانی که ماه های اخیر وقت خود را‬ ‫صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیت ها در این زمینه اختصاص داده بود و برای خودکفایی کشور در دارو و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬بخش پژوهشــی در وزارت دفاع که ایشان مسئول ان بود‪ ،‬کار زیادی را انجام دادند و این بخش‬ ‫توانست بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا این بخش تولید کرده و در اختیار ما قرار دهد‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬این ترور وحشیانه نشان می دهد که دشمنان ما در هفته های پراضطرابی هستند‪ ،‬هفته هایی‬ ‫که احساس می کنند دوران فشار انها کم می شود و شرایط جهانی تغییر می کند و برای انها این چند هفته‬ ‫مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند‬ ‫و هم توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها به وجود اورده بودند‪ ،‬به مشکالت و‬ ‫مسائل دیگر معطوف شود‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران به خوبی بدانند ملت ایران و‬ ‫مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از ان هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند‪ .‬به موقع و مناسب‪،‬‬ ‫مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد‪ .‬روحانی افزود‪ :‬ملت ایران هوشمندتر و حکیم تر از انند که‬ ‫در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند‪ .‬انها در فکر ایجاد یک اشوب و بلوا هستند‪ .‬بدانند ما دست انها را از پیش‬ ‫خواندیم و انها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید افزود‪:‬‬ ‫هم رژیم صهیونیستی و هم انها که ضد ایران هستند‪ ،‬بدانند مسیر توسعه کشور و مسیر تحقیقات کشور با‬ ‫سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست رفتن شهید فخری زاده‪ ،‬فخری زاده های فراوان کمر همت خواهند بست‬ ‫و در این صحنه وجود او که االن در جمع ما نیست جبران خواهند کرد‪ .‬رییس جمهوری در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش ضمن قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای محدودیت های کرونایی در هفته اخیر گفت‪ :‬البته‬ ‫ما به خوبی می دانیم که محدودیت راهکار اصلی نیست‪ ،‬محدودیت یک عالمت و یک هشدار بزرگ است و‬ ‫پشت سر ان باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا ما به هدف برسیم‪ .‬روحانی افزود‪ :‬تقریبا از اوایل ابان یعنی از‬ ‫یک ماه پیش‪ ،‬این محدودیت ها ابتدا در ‪ ۴۳‬شهرستان سپس در ‪ ۴۶‬شهرستان اغاز شد که الحمداهلل نتایج این‬ ‫محدودیت ها در امار امروز نمایان بود که بسیار تاثیرگذار و موثر بوده است‪ .‬همچنین از اول اذر در ‪ ۱۵۰‬شهری‬ ‫که در انها اعمال محدودیت شدید صورت گرفت در ان شهرها هم ما عالئم مثبت را بعد از یک هفته مشاهده‬ ‫می کنیم و امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد تحوالت مثبت بیشتری باشیم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬عالقه ما این‬ ‫است که با همکاری مردم مخصوصاً در این هفته شهرهای قرمز به شرایط نارنجی یا شرایط زرد برگردند که‬ ‫تا هم مردم بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و هم ما بتوانیم این بیماری را به خوبی کنترل کنیم‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری با بیان اینکه همه مردم ما می دانند راه حل اصلی برای مبارزه با این بیماری‪ ،‬تغییر رفتار اجتماعی‬ ‫مردم است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مردم عزیز ما باید سبک زندگی شان را تغییر دهند‪ ،‬فاصله اجتماعی را مراعات کنند‪،‬‬ ‫در تجمعات شرکت نکنند و ترددها را به حداقل ضروری برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به نقطه مطلوب‬ ‫در مقابله با این بیماری برسیم‪ .‬روحانی با تاکید بر لزوم ارائه اموزش های الزم به مردم گفت‪ :‬هنوز اموزش ما به‬ ‫طور دقیق و ملموس برای همه مردم توضیح داده نشده است که بتوانند به راحتی این عالئم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مردم ما باید در شرایطی که در ان قرار داریم اصل را بر این بگذارند که سرماخوردگی را‬ ‫هم به حساب کرونا بگذارند و مراقبت ها و مواظبت ها را شروع کنند‪ ،‬به پزشک مربوطه مراجعه کنند‪ ،‬خودشان‬ ‫را قرنطینه کنند‪ .‬مخصوصا در هفته های اخیر متخصصین ما نکاتی را مورد توجه قرار دادند و تاکید کردند که‬ ‫فضای بسته یکی از عوامل مهم شیوع این بیماری است‪ .‬رییس جمهوری‪ ،‬مسئله دوم را کادر درمان و امادگی‬ ‫و تجهیزات کادر درمانی عنوان کرد و گفت‪ :‬وزارت بهداشت و درمان هم همه تالش خود را خواهد انجام داد‬ ‫تا تسهیالت بیشتری برای کادر درمان فراهم کند‪ .‬کادر درمان که به طور طبیعی بعد از ‪ ۹‬ماه خسته شده‬ ‫اند برای اینکه بتوانند به خوبی مراقبت های الزم را انجام دهند‪ ،‬باید تجهیزات در اختیار داشته باشند‪ .‬روحانی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با اشاره به شرایط فصل سرد زمستان و حضور مردم در جمع های خانوادگی در فاصله های غیر‬ ‫اســتاندارد گفت‪ :‬به همین دلیل ما در شرایط قرمز برای شهرهای قرمز‪ ،‬اجتماع و جلسات باالی ‪ ۱۵‬نفر را‬ ‫ممنوع کردیم و حتی خودمان در ستاد ملی کرونا بخشی در این سالن و بخشی در سالن دیگر هستند برای‬ ‫اینکه ما بتوانیم پروتکل ها را به خوبی اجرا و پیاده کنیم‪ .‬رییس دولت دوازدهم با اشاره به اماده بودن ‪۱۴۸‬‬ ‫هزار تخت بیمارستانی در کشور گفت‪ :‬ما تا االن ‪ ۱۴۸‬هزار تخت نداشتیم‪ .‬در دولت یازدهم همه تخت ها چه‬ ‫دولتی و چه غیر دولتی با هم ‪ ۹۰‬هزار تخت بود که ‪ ۴۰‬هزار تخت چندان قابل استفاده نبود و بازسازی شده‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز به نقطه مطلوب رسیده ایم و ای سی یوهای مجهز داریم و اعالم شد در این‬ ‫دوره ‪ ۹ ،۸‬ماهه کرونا‪ ،‬حدود دو هزار و ‪ ۱۸۷‬تخت ای سی یو اضافه شده است و این رقم بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه تجهیزات درمانی و کادر درمان همه به صحنه امده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما ‪ ۴‬هزار تختی ای سی‬ ‫یو داشتیم و کودک و روزهای ناچار بودیم ان را به ‪ ۵‬هزار تخت برسانیم اما امروز تخت به اندازه کافی داریم‬ ‫و کار گسترده ای نسبت به این تجهیزات انجام گرفته است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در عین حال شیوه کار را مسئله مهمی در مقابله با کرونا دانست و گفت‪ :‬این تعطیالت یک‬ ‫هفته ‪ ۲‬هفته‪ ،‬کمتر یا بیشتر‪ ،‬نارنجی یا قرمز تمام می شود اما همه کارهای اصلی باید باقی بماند و این گونه‬ ‫نباشد وقتی ‪ ۱۵‬روز تمام شد بگویم حاال به زندگی عادی خود برگردیم‪ .‬زندگی تا پایان سال عادی نیست‬ ‫ممکن است ماه های نخست سال اینده هم عادی نباشد تا واکسن و درمان قطعی برسد و تا شرایط مطمئن‬ ‫هنوز خیلی فاصله داریم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مهم این است که بتوانیم ازمایش ها را توسعه و گسترش دهیم‪ .‬تعداد‬ ‫ازمایش ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار بود که اکنون به صد هزار رسیده و در ماه های بعد به ‪ 120‬هزار خواهد رسید و باید‬ ‫به یک نقطه ای باید برسیم تا کام ً‬ ‫ال مطمئن شویم‪ ،‬مردم را کنترل می کنیم‪ .‬روحانی در عین حال ازمایش را‬ ‫قدم اول دانست و گفت‪ :‬غربالگری درست از طریق این ازمایش انجام می شود پس از ان مرحله ردیابی است‬ ‫افرادی که با فرد مبتال در تماس بودند را ردیابی می کنیم و با خود مبتال که باید دوران قرنطینه را سپری کند‬ ‫هم در ارتباط خواهیم بود که کجاست و چه می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امروز از طریق فضای مجازی و سامانه های‬ ‫ایجاد شد ه به خوبی می توانیم بسیار از این افراد را کنترل کنیم‪ .‬البته خواهش ما این است خود این مردم برای‬ ‫حفظ سالمتی خود و خانواد ه و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛ در عین حال حاکمیت هم با همه توان در‬ ‫این زمینه کمک خواهد کرد‪ .‬رییس جمهوری با اشاره به وضعیت ترددها در شبکه حمل و نقل اظهارداشت‪:‬‬ ‫وضعیت در شبکه حمل و نقل تا هفته های قبل شرایط مطلوبی نداشت و افراد مبتال سوار وسایل نقلیه عمومی‬ ‫ می شدند‪ .‬امروز با استفاده از کارت شناسایی و سامانه فعال در عرض چند ثانیه می توانیم فرد مبتال را کنترل‬ ‫کرده و او را برگردانیم‪ .‬همانطور که اعالم شده بود افراد بسیاری سوار قطار و هواپیما شده بودند و بعد مشخص‬ ‫شد کرونای انان مثبت است و برگشت داده شدند‪ .‬رییس دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم مراقبت از مرزها‬ ‫گفت‪ :‬همه باید در عبور از مرزها مراقبت کنند‪ .‬نمی دانیم در مرزهایمان با دیگر کشــورها چه خبر است و‬ ‫وضعیت ویروس کرونا در ان طرف مرزهای ما به چه صورت است بنابراین باید مرزها را کنترل کنیم و مطمئن‬ ‫باشیم افرادی که ورود و خروج دارند مشکلی ندارند و اگر مبتال هستند‪ ،‬باید قرنطینه شوند‪ .‬روحانی با اشاره‬ ‫به تالشها و اقدامات دولت برای تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا گفت‪ :‬در این زمینه سفارش‬ ‫الزم به کشورهای خارجی داده شده و در داخل هم برای ساخت ان تالش می کنند‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬اخیرا دکتر‬ ‫نمکی موردی با فوریت نوشته بود‪ ،‬به بانک مرکزی دستور دادم از هر کجا الزم است این پول پرداخت شود‪.‬‬ ‫این مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت است که به موقع واکسن مورد تایید در کشوری اماده شد بتوانیم در حد‬ ‫دوز مورد نیاز ‪ ۳۰‬میلیون‪ ،‬یا ‪ ۴۰‬میلیون‪ ،‬به کشور برسانیم‪ .‬البته در داخل همه تالش خود را ادامه می دهیم‬ ‫و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری برخورد قاطع با متخلفان را از اصولی عنوان کرد که تا پایان این بیماری باید ادامه یابد و گفت‪:‬‬ ‫این ربطی به ‪ ۱۵‬روز ندارد و طبق مصوبات چه جریمه ای چه غیرجریمه ای‪ ،‬باید برخورد شود‪ .‬امروز مصوبه ای‬ ‫برای ارائه خدمت به افرادی تصویب شد که کارت به همراه ندارند و شماره شناسه ملی انها مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هفته های اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی انتظامی‪ ،‬بسیج‪ ،‬سایر ضابطین‪ ،‬اتحادیه‪،‬‬ ‫انانی که حق نظارت دارند و تعزیرات همه با جدیت فعال شدند و این فعالیت باید تا پایان کار ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه دولت از طریق ارقام بالعوض و تسهیالت نسبت به گروه های اسیب پذیر‬ ‫در حد توان خود کمک کرده و کمک خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به گروه های اسیب پذیر از حیث بهداشتی هم‬ ‫کمک و به افراد سن باال و یا با بیماری های زمینه ای یاری خواهد کرد‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬طبق مطالعات انجام‬ ‫شده دلیل موفقیت در کشورهای با شرایط کرونا‪ ،‬انضباط خوب مردم برای اجرای پروتکل ها‪ ،‬پایش گسترده ‬ ‫و تست ها و اعمال محدودیت و برخورد بسیار شدید با افراد متخلف است‪ .‬راه هم همین است البته انان در‬ ‫سالیان گذشته تجربیاتی از بیماری هایی مانند سارس داشتند که در مقابله با ویروس کرونا هم موثر بوده است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه راهی جز اجرای پروتکل ها و باالبردن مراقبت ها وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی دوران‬ ‫دو هفته ای با عنوان قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد تمام می شــود‪ ،‬باز هم استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫الزامیست‪ .‬الکترونیکی کردن خدمات دولت در حد امکان هم ضروری است‪ .‬به گفته رییس دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫نظارت شدید بر اجرای پروتکل ها در ان شرایط هم ادامه دارد و باید بین مسئولین مختلف تقسیم کار شود‪.‬‬ ‫روحانی در پایان با تاکید مجدد بر رعایت اصول اصول مد نظر وزارت بهداشت‪ ،‬قرارگاه و ستاد مقابله با کرونا‬ ‫و قدردانی از همراهی و همکاری مردم گفت‪ :‬امروز هم که امار را اعالم کردند همه امارها باالی ‪ ۹۰‬درصد و‬ ‫حتی برخی موارد ‪ %۱۰۰‬بوده است و در جاهایی که رعایت خیلی کم بود امار ‪ ۸۰‬و چند درصد اعالم شده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط باید با مراقبت بیشتر شاهد نتایج خوب برای سالمت مردم باشیم‪.‬‬ ‫نامه محسن رضایی به روحانی در پی ترور محسن فخری زاده‬ ‫منابعاصلیونفوذی هایسازمان هایجاسوسیراشناسایینمایند‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬با جلوگیری از اقدامات‬ ‫تروریســتی‪ ،‬اجازه ندهید امنیت ملی کشــور کــه به بهای خون‬ ‫هزاران شهید عزیز به دست امده‪ ،‬خدشه دار شود‪ .‬محسن رضایی‬ ‫دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نامه ای به حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬خواســتار همت مضاعف بــرای جلوگیری از تکرار‬ ‫اقدامات تروریستی در کشور شد‪ .‬متن نامه به این شرح است‪ :‬جناب‬ ‫اقای دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران؛ با سالم‬ ‫و ارزوی توفیق هرچند شهادت دانشمند هسته ای ما بیانگر اخرین‬ ‫دســت و پا زدن های مثلث پلید ترامپ‪ ،‬نتانیاهو و بن ســلمان با‬ ‫کارگردانی پمپئو در ایجاد تنش و جنگ در منطقه است و جمهوری‬ ‫اســامی ایران با صبر انقالبی‪ ،‬انتقام سخت خود را دنبال کرده‪ ،‬از‬ ‫افتادن در دام پلیدترین عناصر کنونی جهان خودداری نموده و به‬ ‫مســیر اصولی خود در راه قوی شــدن ادامه خواهد داد‪ ،‬ولی ملت‬ ‫ایران از جنابعالی به عنوان رئیس شــورای عالی امنیت ملی انتظار‬ ‫دارد که با جلوگیری از اینگونه اقدامات تروریســتی‪ ،‬اجازه ندهید‬ ‫امنیت ملی کشــور که به بهای خون هزاران شهید عزیز به دست‬ ‫امده‪ ،‬خدشه دار شود‪ .‬شهادت دانشمند فرهیخته و استاد برجسته‬ ‫دانشگاه در رشته فیزیک هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده‪،‬‬ ‫پــس از انفجار نطنز و ترور کارمند دولت در تهران‪ ،‬چندمین اقدام‬ ‫تروریستی دشمنان ملت ایران طی ماه های گذشته است که با قصد‬ ‫توقف پیشرفت های علمی و فناورانه ایران اسالمی و با ارزوی ایجاد‬ ‫ترس در دل دانشمندان ما صورت گرفته و نشانگر اتحاد تروریسم‬ ‫دولتی شامل سازمان های سیا‪ ،‬موساد و عربستان است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫نشان می دهد که ســازمان های اطالعاتی و امنیتی ما باید جدی‬ ‫تر از گذشــته در مقابل انها بایســتند‪ .‬با عنایت به موارد مذکور‪،‬‬ ‫مناسب اســت‪ :‬اوالً وزارت خارجه در قبال اقدامات تروریستی این‬ ‫مثلث تروریسم دولتی به مجامع بین المللی شکایت نموده‪ ،‬متذکر‬ ‫گردد که تکرار کوچک ترین حرکت تروریســتی دیگر‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از دسترســی ناظران بین المللی به فعالیت های هسته ای را در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ثانیاً سازمان های اطالعاتی کشور موکدا ً موظف شوند‬ ‫که منابع اصلی و نفوذی های ســازمان های جاسوسی را شناسایی‬ ‫نمایند و شیوه های شکل گیری تیم های ترور و سرپل های همکاری‬ ‫انها با یکدیگر را کشف و خنثی کنند‪ .‬پر واضح است که ادامه چنین‬ ‫اقدامات تروریســتی نشانگر ضعف ســازمان های اطالعاتی کشور‬ ‫خواهد بود که باید با همتی مضاعف به ان پایان داده شود‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت کمک گرفتن از مردم و استفاده از فناوری های پیشرفته در‬ ‫خنثی سازی اینگونه حرکات تروریستی‪ ،‬امری اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫ما می گوییم انتقام کی و کجا‬ ‫همچنینسردارحسیندهقان‪،‬درتوئیتینوشت‪:‬مطالبهعمومیانتقام‬ ‫مطالبه مشروع و درستی است‪ .‬اما ما به گونه ای رفتار می کنیم که این‬ ‫اقدام بی پاسخ نماند‪ .‬ما هوشمندانه عمل می کنیم و ما مشخص می‬ ‫کنیم این جنایات بزرگ را کی و کجا پاسخ خواهیم داد! صهیونیست‬ ‫ها در دوره انتقالی ترامپ در حال طراحی تاکتیکی هستند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت مجلس درباره ترور شهید”فخری زاده”‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به ترور شهید فخری زاده‬ ‫تاکیدکردند‬ ‫پیگیری و مجازات قطعی عامالن‬ ‫و امران ترور شهید فخری زاده‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫رهبر انقالب با اشــاره به ترور شهید فخری زاده تاکید کردند‪:‬‬ ‫دو موضوع مهم را همه دســت اندرکاران باید به ِج ّد در دستور‬ ‫کار قرار دهند‪ ،‬نخســت پیگیری این جنایت و مجازات قطعی‬ ‫عامالن و امران ان‪ ،‬و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در‬ ‫همه ی بخشهایی که وی بدان ها اشتغال داشت‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پی ترور دانشمند هسته ای‬ ‫شهید‪ ،‬محسن فخری زاده پیامی صادر کردند‪ .‬متن پیام به این‬ ‫شرح است‪ :‬دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور‬ ‫جناب اقای محســن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و‬ ‫شقاوت پیشه به شهادت رسید‪ .‬این عنصر علمی کم نظیر جان‬ ‫عزیز و گرانبها را به خاطر تالشهای علمی بزرگ و ماندگار خود‪،‬‬ ‫در راه خدا مبذول داشــت و مقام واالی شهادت‪ ،‬پاداش الهی‬ ‫اوست‪ .‬دو موضوع مهم را همه ی دست اندرکاران باید به ِج ّد در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪ ،‬نخست پیگیری این جنایت و مجازات‬ ‫قطعی عامالن و امران ان‪ ،‬و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی‬ ‫شهید در همه ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت‪ .‬اینجانب‬ ‫به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کشــور و به همکاران و‬ ‫شاگردان او در بخشهای گوناگون‪ ،‬شهادت او را تبریک و فقدان‬ ‫او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسالت میکنم‪.‬‬ ‫رحمانیفضلیوزیرکشور‪:‬‬ ‫ایران پاسخ کوبنده ای به‬ ‫تروریست های قاتل می دهد‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬نظام جمهوری اســامی ایران که تاکنون‬ ‫مقتدرانه از هیچ قطره خون شــهدای خود نگذشــته است‪ ،‬به‬ ‫درستی و متناسب با اقتضائات‪ ،‬پاسخ کوبنده ای به تروریست های‬ ‫قاتل می دهد و راه شهیدان را با اقتدار و صالبت تا اعتالی جایگاه‬ ‫شایسته هموطنان خواهد پیمود‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر‬ ‫کشور و رئیس شورای امنیت کشور در پیام تسلیت به مناسبت‬ ‫شهادت محسن فخری زاده دانشمند کشورمان نوشت‪ :‬شهید‬ ‫فخری زاده و سایر شهدای بزرگوار دانش هسته ای و دیگر علوم‬ ‫پیشرفته همانند سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی گواهان‬ ‫صادقی بر پیشــرفت و قدرت علمی و اقتدار و صالبت دفاعی‬ ‫انقالب اسالمی هستند و از همین جهت مورد سوء قصد استکبار‬ ‫جهانی قرار گرفته اند‪ .‬متن پیام وزیر کشور بدین شرح است‪ :‬عروج‬ ‫عاشقانه شــهید فخری زاده که در حادثه تروریستی به دست‬ ‫عوامل منحوس صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسید بار دیگر‬ ‫حقانیت انقالب اسالمی در پیروزی مقابل نظام اهریمنی سلطه‬ ‫را اثبات نمود‪ .‬دشمنان تروریســت مردم ایران به خیال خام و‬ ‫ارتجاعی خود انواع تهدیدات و تهاجمات خصمانه را‪ ،‬از تحریم های‬ ‫گسترده ظالمانه تا تالش برای ایجاد اشوب وناارامی در کشور و‬ ‫ترور عزیزترین و مخلص ترین خادمان ملت به راه انداختند‪ ،‬اما‬ ‫با مقاومت حداکثری و جانانه مردم هوشیار و عزت جوی ایران‬ ‫اسالمی روبرو شدند و در تسلیم کردن مردم ایران ناکام ماندند‪.‬‬ ‫نظام تروریست دولتی و بین المللی با شکست مفتضحانه خود در‬ ‫فشار حداکثری بر مقاومت مردم ایران با هدف قرار دادن قهرمانان‬ ‫دفــاع ملی و دانش بومی قصد دارد انتقام ناکامی های خود را از‬ ‫پیشرفت های تکنولوژیکی و دفاعی و علمی ایرانیان که احیاگر‬ ‫تمدن بزرگ اسالمی ایرانی شده اند بگیرد‪ .‬شهید فخری زاده و‬ ‫سایرشهدایبزرگواردانشهسته ایودیگرعلومپیشرفتههمانند‬ ‫سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی گواهان صادقی بر پیشرفت‬ ‫و قدرت علمی و اقتدار و صالبت دفاعی انقالب اسالمی هستند و‬ ‫از همین جهت مورد سوء قصد استکبار جهانی قرار گرفته اند‪ ،‬اما‬ ‫غافل از انکه شجره طیبه انقالب اسالمی مملو از ثمرات درخشانی‬ ‫در عرصه های مختلف افتخار افرینی است که رویش های فزاینده‬ ‫ان خواب را از چشمان دشــمنان مردم ایران می رباید چرا که‬ ‫خداوند متعال چنین وعده داده اســت که» َو َل تَ ِه ُنوا َو َل ت َْح َزن ُوا‬ ‫ِین»‪ .‬اینجانب‪ ،‬شهادت این فرزند‬ ‫َواَنْت ُُم الْ ْعلَ ْو َن ا ِ ْن ُک ْنت ُْم ُم ْو ِمن َ‬ ‫فرزانه ایران اســامی را به فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری‬ ‫حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای(مدظله العالی)‪ ،‬خانواده معزز و‬ ‫همرزمان ان شهید‪ ،‬همکاران و دانشجویان ان شهید و همچنین‬ ‫عموم هم میهنان عزیزم‪ ،‬تبریک و تســلیت عرض می کنم و‬ ‫اطمینان می دهم که نظام جمهوری اسالمی ایران که تاکنون‬ ‫مقتدرانه از هیچ قطره خون شــهدای خود نگذشــته است‪ ،‬به‬ ‫درستی و متناسب با اقتضائات‪ ،‬پاسخ کوبنده ای به تروریست های‬ ‫قاتل می دهد و راه شهیدان را با اقتدار و صالبت تا اعتالی جایگاه‬ ‫شایستههموطنانخواهدپیمود‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ادارات امور مالیاتی در مناطق قرمز یک هفته تعطیل شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫بر اساس ابالغیه رئیس سازمان امور مالیاتی‪ ،‬ادارات کل این سازمان در مناطق با وضعیت قرمز کرونایی یک هفته تعطیل شدند‪ .‬امید علی پارسا در بخشنامه ای به واحدهای‬ ‫ســتادی و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعالم کرد‪ ،‬بر اساس مصوبات ستاد کرونا ادارات امور مالیاتی که در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند تا پایان هفته‬ ‫جاری تعطیل خواهند بود‪ .‬همچنین اداراتی که وضعیت کرونا در انها زرد یا نارنجی مباشد تابع دستورات و تصمیمات ستاد کرونایی استانی میباشند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫در مقابل تورم کمر خم کرده اند‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران‪ ،‬وضعیت‬ ‫معیشتی بازنشستگان در شرایط حال حاضر را بسیار وخیم‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫علی دهقان کیا‪ ،‬روز شنبه در نشست خبری‪ ،‬گفت‪ :‬در اخر‬ ‫سال ‪ ۹۸‬سبد هزینه خانوار ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۶‬هزار تومان‬ ‫بود و امروز به ‪ ۱۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در ابتدای ســال ‪ ۹۹‬برای بازنشستگان‬ ‫کشوری و لشکری افزایش حقوق و متناسب سازی انجام‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار داشتیم دولت بدهی خودش به تامین‬ ‫اجتماعی را بپردازد تا سازمان تامین اجتماعی هم بتواند‬ ‫از ان محل‪ ،‬متناسب سازی را یک مرتبه دیگر انجام دهد‪.‬‬ ‫دهقــان کیا ادامه داد‪ :‬باید به همان میزان افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان کشوری و لشکری‪ ،‬حقوق بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی هم افزایش می یافت‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ‪ ۶۰‬درصد بازنشستگان ما حداقلی بگیر‬ ‫و ‪ ۱۴‬درصد زیرحداقلی بگیر هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬سبد هزینه‬ ‫خانوار در ‪ ۹‬ماهه اول ســال با توجه به افزایش دو برابری‬ ‫تورم در تمامی اجناس باید دو برابر افزایش یابد و توقع ما‬ ‫این است که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد‬ ‫زودتر تشکیل شود‪ .‬دولت قانون گریزی کرده و ما ده ‪ ۴۱‬را‬ ‫مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم اجرایی‬ ‫نمی کند در حالی که در پایان ســال گذشته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫حقوق شــاغلین خود را افزایش داد و برای بازنشستگان‬ ‫لشکری و کشوری نیز دو بار متناسب سازی شد‪.‬‬ ‫دهقان کیا افزود‪ :‬ظاهرا ً بدنه وزارتخانه امادگی تشــکیل‬ ‫جلسات شورای عالی کار را ندارد در حالی که پارسال در‬ ‫همین زمان‪ ،‬کمیته های شورای عالی کار فعال شده بودند‬ ‫و انتظار ما این است که دولت بدهی خود را پرداخت کند‬ ‫تا بتوانیم متناسب سازی را به معنای واقعی انجام دهیم‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بدهی دولت تا پایان ســال ‪ ۳۰۰ ،۹۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است و در پی تصویب ‪ ۲۶‬قانون تحمیلی به‬ ‫تامین اجتماعی ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر بر سفره تامین‬ ‫اجتماعی اضافه شدند به طوری که ‪ ۷‬درصد حق بیمه را‬ ‫خود و مابقی را باید دولت پرداخت می کرد که ان را انجام‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی‬ ‫ماهانه ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بدهی قطعی شده تامین اجتماعی از سال ‪ ۸۳‬تا ‪،۹۵‬‬ ‫‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومان بود که دولت از این رقم‬ ‫‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۵۹۵‬میلیارد تومان کم کرد و دلیلش این بود‬ ‫که بدهی تامین اجتماعی با بهره مرکب محاسبه شده در‬ ‫حالی که نباید اینگونه باشد‪.‬‬ ‫دهقان کیا گفت‪ :‬اگر دولت بدهی خود را به موقع پرداخت‬ ‫می کرد ما می توانستیم در جایی دیگر سرمایه گذاری کنیم‬ ‫و در حال حاضر صاحب بیش از یک تریلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بودیم در حالی که امروز از ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بدهی ما‪ ۸۸۰ ،‬هزار میلیارد تومان کم شده است‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران‬ ‫افزود‪ :‬براساس قانون بدهی دولت به تامین اجتماعی باید‬ ‫به روز رسانی شود در حالی که دولت این موضوع را اجرایی‬ ‫نمی کند و به ان پای بند نیست‪ .‬و براساس بند «ن» تبصره‬ ‫‪ ۵‬الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬محاسبه بدهی تامین اجتماعی با‬ ‫بهره ساده در نظر گرفته شده که ما به شدت با ان مخالفیم‬ ‫و اگر ایــن اتفاق رخ دهد با عکس العمل جامعه کارگری‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از شــورای عالی کار انتظار داریم با توجه به‬ ‫افزایش دوبرابری نرخ تورم‪ ،‬ســبد هزینه خانوار را تنظیم‬ ‫و مبلغ واقعی حقوق را در نظر بگیرد چرا که بســیاری از‬ ‫بازنشستگان در وضعیت خوبی به سر نمی برند‪.‬‬ ‫دهقان کیا به وضعیت نامناســب بیمه تکمیلی درمان و‬ ‫خروج ‪ ۷۹‬قلم دارو از شــمول بیمه اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هزینه درمان از سال گذشته تاکنون دو تا سه برابر افزایش‬ ‫یافته در حالی که ‪ ۷۹‬قلم از داروهای ما را از شمول بیمه‬ ‫خارج کردند و ما عم ً‬ ‫ال درمان مان را از دست داده ایم‪ .‬در‬ ‫خصوص ثبت نام وام ضروری بازنشستگان اقدامات خوبی‬ ‫انجام شــده به طوری که طی ماه گذشــته ‪ ۷‬هزار نفر از‬ ‫بازنشســتگان برای دریافت وام اقدام کردند و همچنین‬ ‫کمک تامین اجتماعی برای پرداخت سرانه بیمه تکمیلی‬ ‫سه هزار تومان بود که امسال در قرارداد جدید به ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫طرح بانک مرکزی برای مبارزه با قمار و شرط بندی‬ ‫شفافیت در تراکنش ها راه مبارزه با پولشویی‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اجرایی شدن طرح این بانک در «حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی» خبر داد و گفت ‪ :‬برای‬ ‫انجام هر تراکنش‪ ،‬باید «مبدا»‪« ،‬مقصد» و «بابت» ان مشخص باشد‪ .‬هرچیزی که خالف این امر است‪ ،‬طبیعتاً تراکنش مشکوک‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مهران محرمیان‪ ،‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی‪ ،‬از ‪ 105‬پروژه ای می گوید که سه هدف راهبردی‬ ‫را شامل «ایجاد شفافیت»‪« ،‬رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب وکار دنبال می کنند‪ .‬به گفته او این سه هدف براساس‬ ‫وظایف تنظیم گری بانک مرکزی تدوین شده است‪.‬روابط عمومی بانک مرکزی درباره این ‪ 105‬پروژه با معاون فناوری های نوین‬ ‫بانک مرکزی گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید؛ مهران محرمیان با اشاره به ‪ 105‬پروژه ای که از سوی معاونت‬ ‫فناوری های نوین در دست اقدام است‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد این پروژه ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند‪ .‬تقریباً‬ ‫بهره بردار نیمی از این پروژه ها معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه هایی است که بهره بردار‬ ‫انها سایر بخش های بانک مرکزی هستند‪ .‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژه ها گفت‪:‬‬ ‫در معاونت فناوری های نوین‪ ،‬سه اداره شامل «نظام های پرداخت»‪« ،‬مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری‬ ‫اطالعات» در این پروژه ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه ها ابتدا به ادارات «نظام های پرداخت»‪« ،‬مهندسی نرم افزار» و پس از‬ ‫ان به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطالعات» مرتبط است‪ .‬وی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری های نوین‬ ‫بانک مرکزی عنوان کرد‪ :‬در این نظام‪ ،‬هر پروژه دارای چهار رکن اســت‪ .‬رکن اول «بهره بردار» است که خود معاونت یا سایر‬ ‫معاونت های مربوطه را در برمی گیرد‪ ،‬رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت های بیرونی‪ ،‬زیرمجموعه یا معاونت فناوری‬ ‫است‪ .‬رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب وکار پروژه اشناست و با فناوری مرتبط نیز اشنایی الزم را دارد‪.‬‬ ‫بنابراین می تواند رابط بین معاونت «بهره بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت ها را تضیمن می کند؛‬ ‫این شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوری های نوین است‪ .‬در نهایت نیز چهارمین رکن در داخل معاونت فناروی های‬ ‫نوین «دفتر مدیریت پروژه(گروه مدیریت پروژه)» است که وظیفه این گروه تکمیل اطالعات پروژه ها و پیگیری مستندات از افراد‬ ‫مختلف است‪ .‬محرمیان درباره اولویت بندی پنج گانه عملیاتی سازی‪ 105‬پروژ ه «معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی» گفت‪:‬‬ ‫در این تقسیم بندی پروژه های با اولویت «چهار» و «پنج» جزء اولویت های پایین تر هستند‪ .‬طبیعتاً پروژه های با اولویت یک‪ ،‬شامل‬ ‫مواردی است که باید در اسرع وقت به بهره برداری برسند و در صورتی که کمبود منابعی به وجود بیاید‪ ،‬منابع به سمت پروژه های‬ ‫با اولویت یک سوق داده می شود‪ .‬البته تحت شرایطی ممکن است در داخل بانک براساس اولویت های مدنظر سایر ادارات‪ ،‬پروژه‬ ‫در ســطح «اولویت یک» تلقی شود یا اینکه براساس قوانین و مقررات محدودیت زمانی برای ان در نظر گرفته شود‪ .‬معاون‬ ‫فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به برنامه ریزی راهبردی در نظرگرفته شده برای طرح ها و پروژه ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سه هدف‬ ‫راهبردی برای پروژه ها در نظر گرفت ه شده است که شامل «ایجاد شفافیت»‪« ،‬رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب وکار است‪.‬‬ ‫این سه هدف براساس وظایف تنظیم گری بانک مرکزی تدوین شده است‪ .‬در مجموع‪ ،‬پروژه هایی که در حوزه عمدتاً شفافیت‬ ‫است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولویت باالتری برخوردارند‪ .‬محرمیان با اشاره به پروژه های حوزه «مبارزه با پولشویی»‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این زمینه پروژه های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی توان به انها پرداخت‪ .‬اما یک قاعده‬ ‫کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش‪ ،‬باید «مبدا»‪« ،‬مقصد» و «بابت» ان مشخص باشد‪ .‬هرچیزی که خالف این امر است‪،‬‬ ‫طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می شود‪ .‬خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و به تدریج قابلیت های‬ ‫ان در حال تکمیل و بهبود است‪ .‬مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح هایی که در سال‪ 1398‬به بهره برداری رسیده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این باره می توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با ان و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و‬ ‫صنعت بانکداری اجرایی شده است‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬همچنین از دیگر پروژه ها می توان «اعمال سقف بر تراکنش های حوزه پرداخت و‬ ‫غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه ای به خصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می شد‪ .‬همچنین از دیگر موارد‪ ،‬پروژه های‬ ‫مرتبط با اصالح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در اینده نزدیک در خروجی ها شاهد‬ ‫نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود‪ .‬محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه های این حوزه عنوان کرد‪« :‬کیف الکترونیک‬ ‫پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬در رابطه با «قانون جدید چک»‪« ،‬سامانه پیچک» به زودی‬ ‫اجرایی و نهایی می شود و مطابق ان هر قطعه چکی که در کشور صادر می شود‪ ،‬باید در این سامانه ثبت شود‪ .‬با عملیاتی شدن و‬ ‫پیاده سازی این سامانه‪ ،‬از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ می دهد‪ ،‬جلوگیری به عمل می اید‪ .‬وی در توضیح طرح های‬ ‫«حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی» توضیح داد ‪ :‬پروژه های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در‬ ‫دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می شود‪ .‬تمام مواردی که پیشتر و در باال به انها اشاره شد‪ ،‬امسال عملیاتی شده یا در‬ ‫سال جاری عملیاتی می شوند‪ .‬محرمیان با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به واسطه این سامان ه تخصیص ارز که از فرایندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادالت ارزی کشور به است‪،‬‬ ‫بدون دخالت نیروی انسانی و کام ً‬ ‫ال خودکار انجام می شود‪ .‬به بیان بهتر‪ ،‬الگوریتم های این سامانه به گونه ای برنامه ریزی شده اند‬ ‫که براساس اولویت بندی های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنت‪ ،‬معدن و تجارت» تعیین شده است‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫محرمیان «انباره داده اعتبارسنجی» را یکی از مهم ترین پروژه های بانک مرکزی دانست و گفت‪ :‬در این زمینه شرکت ها و به طور‬ ‫ویژه یک شرکت بیش از همه فعال بوده اند‪ ،‬اما انها نمی توانستند داده های مورد نظر خود را به دست اورند‪ .‬براین اساس با ایجاد‬ ‫انباره داده در بانک مرکزی به شرکت های اعتبارسنجی خدمات دهی می شود‪ .‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی «سامانه‬ ‫نهاب» را یکی از اولویت های اصلی عنوان کرد و تاکید کرد‪ :‬در این سامانه هویت مبدا و مقصد هر تراکنش مشخص می شود‪.‬‬ ‫براین اساس در سامانه یاد شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کدی اختصاص داده می شود‪ .‬در حال حاضر برای بیش از‬ ‫‪ 99‬درصد اشخاص حقیقی این کد صادر شده است و درخصوص اشخاص حقوقی نیز برای تکمیل اطالعات سامانه در حال‬ ‫رایزنی با دستگاه هایی هستیم که باید به اشخاص حقوقی این کد را ارائه کنند‪ .‬به گفته مهران محرمیان هاب شاپرک نیز دیگر‬ ‫ی است که به انتظام بخشی شرکت ها و فعالیت های حوزه انتقال کارت به کارت می پردازد و ان را ساماندهی می کند‪ .‬این‬ ‫پروژه ا ‬ ‫پروژه دربرگیرنده پرداخت سازان و برنامک های حوزه پرداخت است‪ .‬وی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده‬ ‫(‪« )11‬قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصریح کرد‪ :‬مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و ماموریت هایی برای بانک‬ ‫مرکزی در نظر گرفته شده است‪ .‬براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد‬ ‫و پرونده مالیاتی باشد‪ .‬مقام مسئول درباره ساماندهی دستگاه های پذیرندگی گفت‪ :‬هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬دارای شناسه یکتاست و اطالعات ان در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد‪ .‬اما مساله این است که اطالعات شبکه‬ ‫بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست‪ .‬اما ضروری است‪ ،‬اطالعات‬ ‫این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از ان متوجه می شویم چه تعداد کسانی مودی‬ ‫مالیاتینیستند‪.‬چراکهبراساسقانون‪،‬تمامکسانیکهدارایدستگاهکارت خوانهستند‪،‬مودیمالیاتیمحسوبمی شوند‪.‬معاون‬ ‫فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص برخی شبهات وارده مبنی بر بی هویت بودن برخی از پذیرنده ها گفت‪ :‬این امر صحیح‬ ‫نیست‪ .‬بلکه همانطور که اشاره شد‪ ،‬تعداد زیادی از پذیرنده ها مودی مالیاتی نیستند و براساس زمان بندی که با همکاری سازمان‬ ‫امور مالیاتی در حال برنامه ریزی ان هستیم‪ ،‬این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد‪.‬‬ ‫محرمیان با بیان اینکه فعالیت های بسیاری از سوی این معاونت در دست اقدام است توضیح داد‪ :‬نمونه این مهم همین‪ 105‬پروژه‬ ‫در دست اقدام و مورد بحث ماست‪ .‬در کنار ان تعداد بسیار زیادی سامانه نیز در حال حاضر عملیاتی شده و در حال اجراست‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مقصود از اطالع رسانی این موارد‪ ،‬تبیین وسعت و حجم کار است‪ .‬در حال حاضر «معاونت فناوری های نوین بانک‬ ‫مرکزی»‪ ،‬شرکت هایزیرمجموعه‪ ،‬شبکهبانکی‪ ،‬شرکت هایحوزهپرداختودرنهایتپیمانکاران انهادراجراییکردنپروژه های‬ ‫متعدد نقش دارند‪ .‬وی درخصوص مجموعه کسانی که در حوزه فناوری های نوین صنعت بانکی فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫براوردها‪ ،‬این مجموعه در سال حدودا ً ‪30‬میلیون نفر ساعت فعالیت انجام می دهند‪ .‬این تعداد شامل کسانی است که توسعه‬ ‫سامانه ها یا قابلیت های جدید‪ ،‬پشتیبانی فعالیت های قبلی و پایش فعالیت های این حوزه را برعهده دارند‪ .‬پس این موارد حاکی از‬ ‫حجم باالی کار در حوزه فناوری است‪ .‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به سختی های پیش روی فعالیت این‬ ‫افراد تحت فشار تحریم ها و شیوع ویروس کرونا تصریح کرد‪ :‬افراد و جوانان این حوزه زحمات بسیاری را متقبل می شوند‪ .‬در همین‬ ‫دوره کرونا که همه سازمان ها از سرعت فعالیت شان کاسته اند‪ ،‬فعاالن حوزه فناوری در میدان هستند و به حجم کاری فعاالن‬ ‫حوزه فناوری های نوین به دلیل پروژه های جدید و رشد تراکنش های الکترونیکی‪ ،‬افزوده شده است‪ .‬نتیجه ان را نیز شاهدیم‬ ‫که در کشور طی این مدت‪ ،‬پول کاغذی تقریباً حذف شد و بسیاری از کارها به سمت وسوی غیرحضوری پیش رفت‪ .‬تمام این‬ ‫اتفاقات ماحصل بیش از بیست سال تالش این مجموعه است‪ .‬در پایان تاکید کرد‪ :‬هدف از طرح این نکات‪ ،‬تشکر از فعاالن حوزه‬ ‫یدانیم که فشار و حجم کار باالست و قدردان تالش های انان هستیم‪.‬‬ ‫فناوری اطالعات بود‪ .‬ما در بانک مرکزی م ‬ ‫بیت کوین پس از صعود هفت هفته ای ریزش کرد‬ ‫سقوط طال به کانال ‪ 1700‬دالری‬ ‫محمدتقی پور|‬ ‫روز گذشــته درحالی که تا میانه روز طال توانسته بود قیمت خود را در باالی‬ ‫مرز ‪ ۱۸۰۰‬دالری حفظ کند‪ ،‬ناگهان قیمت فلز زرد با افت ‪ ۱ /۶‬درصدی به‬ ‫حوالی قیمت ‪ ۱۷۸۰‬دالری نزول کرد‪ .‬فقدان عوامل حمایتی طال و استحکام‬ ‫چشم انداز مثبت برای واکســن و همچنین تمایل بیشتر سرمایه گذاران به‬ ‫ریسک پذیری سبب شده است تا طال در سه هفته گذشته بیش از ‪ ۹‬درصد‬ ‫از ارزش خود را از دست بدهد‪ .‬در حالی که بیت کوین در روزهای گذشته در‬ ‫حال فتح قله های قیمتی سه ساله خود بود و با سرعت باالیی در حال نزدیک‬ ‫شدن به باالترین قیمت خود بود‪ ،‬در سه روز گذشته با اصالح قیمتی شدیدی‬ ‫مواجه شده است‪ .‬بیت کوین در هفته ای که گذشت توانست با رالی پر شتاب‬ ‫خود وارد کانال ‪ ۱۹‬هزار دالری شــود و تا قیمت ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۳۵۰‬دالری نیز‬ ‫پیشروی کند‪ .‬اما پس از ان بیت کوین در حدود ‪ ۱۳‬درصد از ارزش خود را از‬ ‫دست داد تا مجددا به کانال ‪ ۱۶‬هزار دالری بازگردد‪ .‬اما با این وجود بسیاری‬ ‫از تحلیل گران این سقوط شدید قیمتی را مایه نگرانی نمی دانند؛ در درجه اول‬ ‫بیت کوین از زمان تولدش یعنی سال ‪ ۲۰۰۹‬دارایی بسیار پرنوسانی به شمار‬ ‫می رود و از سوی دیگر بسیاری این اصالح قیمتی را طبیعی می دانند و ان را‬ ‫زمینه ساز رالی جدید بیت کوین قلمداد می کنند‪ .‬با وجود افت شدید بیت کوین‬ ‫در سه روز اخیر‪ ،‬پرطرفدارترین رمز ارز جهان‪ ،‬با فاصله زیادی نسبت به بازارهای‬ ‫سهام و کاالیی بیشترین بازدهی را از ابتدای سال ‪ ۲۰۲۰‬داشته است‪ .‬اما این‬ ‫سقوط شدید ارزش پرطرفدارترین رمزارز جهان‪ ،‬باعث نگرانی زیادی نشده‬ ‫است؛ بیت کوین از زمان اغاز به کار خود در سال ‪ ۲۰۰۹‬ذاتا دارایی با نوسانات‬ ‫قیمتی باال و بی ثبات به شــمار می رود‪ .‬تحلیلگران روز گذشته اعالم کردند‬ ‫که نگرانی زیادی بابت بازگشت پرسرعت ارزش بیت کوین از کانال ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫دالری ندارند و این اتفاق را یک اصالح طبیعی قیمتی قلمداد می کنند‪ .‬زمانی‬ ‫که یک دارایی در بازارها از قله قبلی خود بیش از ‪ ۱۰‬درصد سقوط را تجربه‬ ‫می کند معموال این کنش به معنای اصالح قیمتی در نظر گرفته می شود‪ .‬از نظر‬ ‫تحلیلگران نمودارهای تکنیکال مدت ها است خبر از اصالح قیمتی بیت کوین‬ ‫می دادند و در حقیقت این ریزش قابل پیش بینی بود‪ .‬بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫پس از دریافت ســودهای قابل توجه از بیت کوین با فروش این رمز ارز دست‬ ‫به حفظ بخشــی از این ســود زده اند‪ .‬با مروری بر بازدهی بازارهای مختلف‬ ‫از جمله بازارهای کاالیی‪ ،‬ســهام و رمز ارزها به وضوح بیت کوین را می توان‬ ‫برنده بازارها در سال ‪ ۲۰۲۰‬معرفی کرد‪ .‬از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون‬ ‫مهم ترین رمز ارز جهان بیش از ‪ ۱۴۰‬درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده‬ ‫است در حالی که بازدهی شاخص های وال استریت به هیچ وجه قابل مقایسه‬ ‫با این رمز ارز نبوده است‪ .‬به عنوان نمونه شاخص داوجونز از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون ‪ ۵‬درصد و شاخص ‪ ۵۰۰ S&P‬توانسته تا ‪ ۱۲‬درصد افزایش در ارزش‬ ‫ساخص را به ثبت برساند‪ .‬بهترین وضعیت در میان شاخص های امریکایی‪،‬‬ ‫متعلق به شاخص نزدک بوده است که تا اینجای سال جاری ‪ ۳۵‬درصد بازدهی‬ ‫داشته است که باز هم قابل مقایسه با بیت کوین نیست‪ .‬طال نیز که در بخش‬ ‫عمده سال جاری به عنوان برنده بازارها شناخته می شد‪ ،‬در هفته های اخیر با‬ ‫انتشار خبر مربوط به واکسن بسیاری از سودهای خود را باز پس گرفت تا در‬ ‫نهایت بازدهی این دارایی نیز به ‪ ۱۸‬درصد برسد‪ .‬با این وجود هنوز گروهی از‬ ‫تحلیلگران بر این باورند که احتمال ادامه روند صعوی ارزش بیت کوین بسیار‬ ‫باال است و اصالح قیمتی اخیر با حجم باالیی که به ثبت رساند‪ ،‬در حقیقت‬ ‫مسیر را برای رالی بعدی قیمت بیت کوین مهیا کرده است‪ .‬فضای کلی اقتصاد‬ ‫جهانی و بازارها اتمســفری کامال صعودی را برای ارزش بیت کوین رقم زده‬ ‫است‪ .‬از سویی بسیاری از بانک های مرکزی در سطح جهان در حال تحقیق و‬ ‫توسعه روی کار با ارزهای دیجیتالی هستند و از سوی دیگر برخی از مهم ترین‬ ‫زیرســاخت های پرداخت پول در حال به رسمیت شناختن رمزارزها به ویژه‬ ‫بیت کوین در سامانه های خود هستند‪ .‬این اتفاقات در حقیقت سیگنال های‬ ‫پیش نگری اســت که از نفوذ باالی رمزارزها در جهان پس از کرونا حکایت‬ ‫دارد‪ .‬با نفوذ بیشــتر بیت کوین در بازارهای مختلف و تبادالت مالی‪ ،‬تقاضای‬ ‫بیت کوین با سرعت بسیار زیادی افزایش خواهد یافت و از همین رو می توان‬ ‫سقف های قیمتی بسیار باالتری را برای این رمز ارز متصور بود‪ .‬با این وجود‬ ‫هنوز هم رمز ارزها با انتقاداتی مواجه است‪ .‬انتقاداتی مانند استفاده از رمز ارزها‬ ‫در اعمال مجرمانه و پول شویی و همچنین بی ثبات بودن ارزش ان و ریسک‬ ‫باال‪ .‬در حالی طال روز گذشته تا میانه روز نوسان باالیی نداشت‪ ،‬اما در ادامه با‬ ‫سقوطی نزدیک به ‪ ۱ /۶‬درصد باالخره به زیر مرز ‪ ۱۸۰۰‬دالری نزول کرد تا‬ ‫وارد کانال ‪ ۱۷۰۰‬دالری شود‪.‬از سه هفته پیش و با انتشار اخبار امیدوارکننده‬ ‫درباره واکسن کرونا‪ ،‬طال روزگار خوشی را سپری نمی کند و این فلز ارزشمند‬ ‫در ســه هفته اخیر بیش از ‪ ۹‬درصد از ارزش خود را از دســت داده است‪ .‬در‬ ‫حقیقت عوامل متضاد در بازار طال مجددا به مصاف هم رفته اند؛ از سویی اکنون‬ ‫اخبار امیدوارکننده درباره واکســن فضای کلی بازارها را تشکیل داده و فشار‬ ‫زیادی بر قیمت طال وارد اورده است و از سوی دیگر ابهاماتی که درباره میزان‬ ‫تاثیرگذاری واکسن ها و نحوه تولید و توزیع انها به وجود می اید تا حدودی از‬ ‫قیمت اونس طال حمایت می کنند و مانع از ریزش شدید قیمت طال می شود‪.‬‬ ‫کایل رودا‪ ،‬تحلیلگر بازارها در ‪ IG‬کمپانی بریتانیایی و فعال در حوزه بازارهای‬ ‫مالی درباره مصاف این نیروهای متضاد گفت‪ :‬به نظر نمی رسد ابهامات اخیر‬ ‫درباره واکسن ها بتواند انتظارات درباره دسترسی سریع تر از انتظار به واکسن را‬ ‫تغییر دهد‪ .‬در حقیقت با توجه به اخبار مربوط به واکسن سرمایه گذاران طال در‬ ‫حال باز کردن حساب روی ریکاوری قدرتمند اقتصادی در سال‪ ۲۰۲۱‬هستند‬ ‫و به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در حال نقد کردن دارایی های طالی‬ ‫خود هستند‪ .‬طال در مقطع کنونی در بازه قیمتی ‪ ۱۸۵۰‬تا ‪ ۱۷۵۰‬دالر گیر‬ ‫افتاده است‪ ،‬اما هنوز تحلیلگران روند بلندمدت صعودی برای این فلز ارزشمند‬ ‫را محتمل می دانند‪ .‬مهم ترین عامل صعودی طال در بلندمدت افزایش تعداد‬ ‫بیماران کرونایی در مقطع کنونی و احتمال باالی وضع سیاست های انبساطی‬ ‫جدید توسط بانک های مرکزی مختلف است‪ .‬درصورتی که چنین سناریویی‬ ‫محقق شــود‪ ،‬طال که از گذشته در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول نقش‬ ‫مقصدی امن را برای سرمایه ها ایفا می کرده است مجددا با افزایش تقاضا مواجه‬ ‫خواهد شد‪ .‬جفری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارشد بازارها در ‪ OANDA‬درباره وضعیت‬ ‫بلندمدت طال گفت با توجه به اینکه به احتمال زیاد فدرال رزرو همچنان میزان‬ ‫نرخ بهره هدف خود را در سال پیش رو در محدوده صفر درصد باقی نگه خواهد‬ ‫داشت و متعاقبا ارزش دالر نیز کمتر خواهد شد‪ ،‬طال فرصت رسیدن به قله های‬ ‫جدید قیمتی در سال ‪ ۲۰۲۱‬را دارد‪ .‬نرخ بهره پایین با کم کردن هزینه فرصت‬ ‫نگهداری طال‪ ،‬باعث افزایش تقاضا و قیمت ان می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫سریال «بیگانه ای با من است» با هنرمندی زنده یاد «پرویز پورحسینی» از شنبه‪ ۱۵‬اذرماه‪ ،‬روی انتن شبکه دو سیما می رود‪ .‬سریال بیگانه ای با من است با هنرمندی زنده یاد پرویز پورحسینی از شنبه‬ ‫‪ ۱۵‬اذرماه پس از سریال از سرنوشت از شبکه دو سیما پخش می شود‪ .‬سریال بیگانه ای با من است به تهیه کنندگی بهروز مفید و کارگردانی احمد امینی و ارش معیریان در گروه فیلم و سریال شبکه دو‬ ‫سیما تهیه و تولید شده است‪ .‬داستان این سریال روایتی از جابجایی یک خدمتکار با عروس خانواده است که ماجرا در سال های ابتدایی دهه هفتاد می گذرد و فروغ فروهیده نویسندگی این سریال را‬ ‫برعهدهداشتهاست‪.‬زندهیادپرویزپورحسینی‪،‬شبنمقلیخانی‪،‬پژمانبازغی‪،‬پوراندختمهیمن‪،‬مهرانرجبی‪،‬میالدمیرزایی‪،‬نگارعابدی‪،‬ایوباقاخانی‪،‬امیریلارجمند‪،‬مهدیفقیه‪،‬سوگلطهماسبی‪،‬‬ ‫دنیامدنی‪،‬شیواابراهیمی‪،‬نسرینبابایی‪،‬لیلیفرهادپور‪،‬فرهادشهریزی‪،‬فریباترکاشوند‪،‬مهردادضیاییو‪...‬بازیگراناینسریالراتشکیلمیدهند‪.‬گفتنیاستپرویزپورحسینیبازیگرمطرحسینما‪،‬‬ ‫تئاتر و تلویزیون ایران بامداد روز جمعه ‪ ۷‬اذر بر اثر ابتال به کرونا و در سن ‪ ۷۹‬سالگی چشم از جهان فروبست‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫اصل برگزاری امتحانات به صورت حضوری است‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬اصل برای ما برگزاری امتحانات به صورت حضوری است چرا که از وقتی که ارتباط ما‬ ‫با دانش اموز مجازی شده باید میزان فراگیری او از درس و ارزیابی ما دقیق تر باشد‪ .‬محسن حاجی میرزایی وزیر‬ ‫اموزش و پرورش در برنامه صبحگاهی «یه روز تازه» شبکه سیما گفت‪ :‬اموزش و پرورش در طول این ماه ها هر‬ ‫چیزی که در طول ده ها سال گذشته فرا گرفته بود را باید به گونه ای دیگر پیش می گرفت‪ .‬در حال حاضر همه‬ ‫نقش ها در این فرایند تغییر کرده است؛ از روش اموزش و ارزشیابی و ارتباط گرفتن دانشش اموز و معلم تا روش‬ ‫نظارت مدیران بر انجام ماموریت های مدرسه‪ .‬به یک تعبیری می شود گفت روشی که ما در پیش گرفته ایم روش‬ ‫اموزش ئر بحران است چرا که حال هیچ کس طبیعی نیست در این روزها‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما همه تالشمان را می‬ ‫کنیم تا شرایط محیط کار را برای همکارانمان مهیا کنیم و همچنین کمک کنیم دانش اموزان دچار افت تحصیلی‬ ‫یا ترک تحصیل نشوند‪ .‬وی در ادامه درباره شبکه شاد و ایرادات ان نیز بیان کرد‪ :‬وقتی امکان حضور در کالس‬ ‫درس تعطیل شد باید راهی پیدا می کردیم که جوابگوی نیاز ‪ ۱۵‬میلیون دانش اموز و یک میلیون معلم باشد و در‬ ‫ان شرایط گزینه شاد یک راه حلی برای پاسخ به یک مشکل بسیار مهم و جدی بود‪ ،‬اما طول عمر ان ‪ ۷‬ماه است‪.‬‬ ‫بخش مهمی از تمام اپلیکیشن های کشور ما خارجی است و انها که داخلی هستند شاید نیاز ‪ ۵۰‬مدرسه را بتوانند‬ ‫حل کنند‪ .‬یکی از اپراتورهای داخلی این زیرساخت را به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری فراهم کرد تا ما شاد را‬ ‫برقرار کنیم‪ .‬همچنین بهترین متخصصین ایران در این صنعت تبحر دارند و درگیر کار بر روی شاد هستند‪ .‬وزیر‬ ‫اموزش پرورش ادامه داد‪ :‬مشکلی که اکنون شبکه شاد دارد بخشی مربوط به زیرساخت فنی و بخش دیگر مربوط به‬ ‫کاستی های نرم افزاری است‪ .‬هر دو بخش تشخیص داده شده و مشکالت در حال ترمیم است‪ .‬نویدی که مسئولین‬ ‫فنی‪ ،‬مجموعه اموزش و پرورش‪ ،‬همراه اول و وزارت ارتباطات به ما دادند این است که ظرف یکی دو هفته اینده این‬ ‫مشکل نیز حل خواهد شد‪ .‬ما روزانه ‪ ۶۰۰‬هزار ارتباط زنده در شبکه شاد داریم‪ .‬ما ساعت هایی در روز ترافیک کلی‬ ‫برای برگزاری کالس ها داشتیم و توان پاسخگویی در ان ساعت ها کم و سرعت اپلود و دانلود کاهش پیدا می کرده‬ ‫است لذا دانش اموزان ابتدایی و متوسطه را در ساعت های مختلف توزیع کردیم تا بتوانیم بار ترافیک را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه استفاده از شبکه شاد برای افراد نابینا در همین هفته فراهم می شودف بیان کرد‪ :‬اکنون در شاد این‬ ‫امکان فراهم است که با یک گوشی دو یا سه فرزند بتوانند از شبکه شاد استفاده کنند اما درباره اینکه عده ای اکنون‬ ‫ابزار هوشمند ندارند امکان تامین ان از ناحیه ما نیست زیرا نیازمند واردات و تامین ارز است اما این کار نیز به همت‬ ‫خیرین در حال انجام و در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬پیش بینی هایی برای این کار انجام شده است‪ .‬حاجی میرزایی در ادامه‬ ‫درباره برگزاری امتحانات گفت‪ :‬اصل ما برگزاری امتحانات به صورت حضوری است چرا که از وقتی که ارتباط ما با‬ ‫دانش اموز مجازی شده باید میزان فراگیری او از درس و ارزیابی ما دقیق تر باشد‪ .‬پس امتحان حضوری است مگر‬ ‫اینکه در زمان امتحانات با وضعیت هایی مواجه شویم که متخصصان بهداشت اجازه این موضوع را ندهند‪ .‬به محض‬ ‫خارج شدن از این تعطیلی توصیه به اموزش حضوری داریم‪ .‬وزیر اموزش و پرورش درباره الیحه رتبه بندی گفت‪:‬‬ ‫این الیحه به دولت تقدیم شده و اعتباری نیز در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬برای ان پیش بینی شده است انشاهلل سال اینده این‬ ‫الیحه اجرا می شود‪ .‬رتبه بندی که قب ً‬ ‫ال اجرا شده بود از ظرفیت فصل ‪ ۱۰‬قانون خدمات استفاده شده بود وقتی این‬ ‫فصل به تمام کارکنان تعمیم داده شد در الیحه جدید این موضوع پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫فاطمه معتمداریا رئیس هیات داوران جشنواره تراوک شد‬ ‫فاطمه معتمد اریا‪ ،‬رئیس هیات داوران بخش فیلم جشنواره فرهنگی‬ ‫هنری تراوک با موضوع «خانه و خانواده‪ ،‬مهاجرت و سفر» شد‪ .‬فاطمه‬ ‫معتمد اریا‪ ،‬رئیس هیات داوران بخش فیلم جشــنواره فرهنگی هنری‬ ‫تراوک شــد‪ .‬علی مصفا و فرنوش صمــدی دیگراعضای هیات داوری‬ ‫این جشنواره هســتند‪ .‬پیش تر در بخش عکس؛ محمود کالری‪ ،‬نادر‬ ‫داوودی‪ ،‬در بخش داســتان کوتاه؛ سروش صحت و در بخش انیمیشن‬ ‫و کاریکاتــور بهرام عظیمی به عنوان داوران این بخش های جشــنواره‬ ‫تراوک انتخاب شده بودند‪ .‬به نفر اول رشته فیلم‪ ،‬تندیس پرنده طالیی‬ ‫و ‪ ۱۲‬میلیون تومان وجه نقد و به نفر اول ســایر رشــته ها نیز تندیس‬ ‫پرنده طالیی و ‪ ۷‬میلیون تومان وجه نقد اهدا خواهد شد‪ .‬به نفرات دوم‬ ‫و سوم نیز جوایزی نفیس اهدا می شود‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت شــرکت در این جشــنواره می توانند‪ ،‬اثار خود را‬ ‫با موضــوع خانه و خانواده‪ ،‬مهاجرت و ســفر در قالب فیلم (حرفه ای‪،‬‬ ‫موبایلی‪ ،‬کوتاه‪ ،‬مستند‪ ،‬داستانی‪ ،‬انیمیشن)‪ ،‬داستان های صد کلمه ای و‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬به دبیرخانه این جشنواره تا اول بهمن سال جاری (‪)۱۳۹۹‬‬ ‫ارسال کنند‪ .‬نخستین جشنواره فرهنگی‪ ،‬هنری تراوک (جایزه پرنده‬ ‫طالیی) با هدف نکوداشت پروفســور ایرج اعتصام‪ ،‬پدر معماری نوین‬ ‫ایران برگزار می شــود‪ .‬این جشنواره در بخش های عکس‪ ،‬انیمیشن‪،‬‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬داستان کوتاه و فیلم به برگزیدگان خود جوایزی با موضوع‬ ‫خانه و خانواده‪ ،‬مهاجرت و ســفر اهدا می کند‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫جهت کســب اطالعات بیشــتر به ادرس سایت جشــنواره به نشانی‬ ‫‪ www.travok.com.tr‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مرتضیگودرزیدیباجهنرمندعرصههنرهایتجسمیکشور‪:‬‬ ‫حمایت هایدولتومسئولینازهنرمندانخنده داراست‬ ‫مرتضی گودرزی دیباج؛ هنرمند عرصه هنرهای تجسمی کشور معتقد‬ ‫اســت که وضعیت حمایت های دولت و مسئولین عرصه فرهنگ و هنر‬ ‫از هنرمندان این عرصه خنده دار است‪ .‬اسفندماه سال گذشته بود که سر‬ ‫و کله ویروس شــوم و مزاحم کووید ‪ 19‬یا به اصطالح متعارف کرونا‪ ،‬در‬ ‫کشور پیدا شد؛ ویروس منحوس و بدسگالی که از همان روزهای اغازین‬ ‫پیدایی اش تاکنون تاثیرات منفی و مخرب خود را بر زندگی احاد مردم‬ ‫به ویژه هنرمندان گذاشته و متاسفانه این سوءتاثیرات تاکنون نیز ادامه‬ ‫یافته است‪ .‬تعطیلی سالن های سینما‪ ،‬تماشاخانه های تئاتر‪ ،‬کنسرت های‬ ‫موسیقی‪ ،‬گالری ها و نگارخانه های فعال در عرصه هنرهای تجسمی و‪ ...‬از‬ ‫جمله اتفاقاتی بود که لَختی پس از گسترش بی محابای دامنه شیوع کرونا‬ ‫در کشور به وقوع پیوست و بدین ترتیب‪ ،‬چرخ اقتصاد هنر نیز به تدریج ساز‬ ‫رکود و ایستایی کوک کرد‪ .‬در شرایط کم رونقی و توقف فعالیت های هنری‬ ‫در کشور‪ ،‬نخستین عنصری که در معرض اسیب و مخاطره قرار گرفت‪،‬‬ ‫معیشت هنرمندان بود؛ به ویژه ان دسته از هنرمندانی که تنها راه ارتزاقشان‬ ‫از هنر و فعالیت های هنری می گذشت‪ ،‬بیش از سایرین در معرض لطمه‬ ‫و فشار قرار گرفتند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬همه نگاه ها به دولت‪ ،‬مسئولین و‬ ‫دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر کشور خیره شده بود تا شاید تمهید‬ ‫و راهکار مناســبی برای جبران و برون رفت از شرایط بغرنج اقتصادی و‬ ‫معیشتی کنونی بیندیشــند و وضعیت بغرنج هنرمندان اسیب دیده را‬ ‫چاره ای ســازند؛ اما مسئولین به سیاق سابقشان تنها به دادن وعده های‬ ‫ی که قریب به یک سال از شیوع و‬ ‫میان تهی بسنده کردند و حاال در حال ‬ ‫فراگیری ویروس کرونا در کشور می گذرد‪ ،‬به نظر می رسد که چرخ اقتصاد‬ ‫هنر به کلی از حرکت ایستاده و معیشت هنرمندان با چالش هایی جدی‬ ‫و مهلک روبه رو شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬کماکان گام مثبت و محسوسی‬ ‫از سوی دولت‪ ،‬مسئولین و دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر برداشته‬ ‫نشده است و مشخص نیســت رخوت مسئولین امر در این زمینه تا به‬ ‫کی ادامه خواهد داشت‪ .‬برای بررسی وضعیت هنرهای تجسمی در عصر‬ ‫فراگیری کرونا و شرایط کنونی هنرمندان شاغل در این عرصه‪ ،‬به سراغ‬ ‫مرتضی گودرزی دیباج؛ مدرس‪ ،‬پژوهشگر و هنرمند نقاش رفتیم و با او‬ ‫درباره این مساله و ابعاد متکثر ان به گفت وگو نشستیم‪ .‬گودرزی دیباج‬ ‫فارغ التحصیل مقطع لیسانس رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای‬ ‫دانشگاه تهران است‪ .‬وی همچنین دارای مدرک فوق لیسانس نقاشــی‬ ‫از دانشــگاه ازاد اســامی و فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته فلسفه‬ ‫هنر از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است‪ .‬اثار گودرزی دیباج تاکنون در‬ ‫جشنواره ها و رویدادهای هنری مختلفی از جمله‪ :‬دوساالن ه نقاشی معاصر‬ ‫باوجود همه سختی ها ناامید نیستیم‬ ‫ایران‪ ،‬دوساالنه بین المللی نقاشی جهان اسالم و‪ ...‬به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی را نیز در‬ ‫ایران و سایر کشورهای جهان بـرگزار کرده و مسئولیت های مختلفی را‬ ‫نیز برعهده داشته است که از جمله انها می توان به‪ :‬ریاست مرکز هنرهای‬ ‫تجسمی حوزه هنری‪ ،‬ریاست پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی‪ ،‬ریاست‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های ایران و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬دیباج سابقه تالیف اثار‬ ‫و مکتوبات متعددی را نیز در زمینه نقاشــی و تاریخ هنر در کارنامه هنری‬ ‫خود دارد که از جمله انها می توان به کتب‪ :‬تاریخ نقاشی ایران‪ ،‬هنر انقالب‪،‬‬ ‫روش تجزیه و تحلیل اثار نقاشی‪ ،‬تاریخ تطبیقی هنر و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این هنرمند و نقاش مجرب عرصه هنرهای تجسمی با اشاره به وضعیت‬ ‫هنرمندان این عرصــه در دوران فراگیری کرونا گفت‪ :‬فراگیری کرونا در‬ ‫کشور شرایط خاصی را برای عموم مردم به ویژه هنرمندان رقم زده است؛‬ ‫من نیز در گوشــه اتلی ه مشغول انجام کارهایم هستم‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از‬ ‫چالش های مهمی که به واسطه حاکمیت کرونا بر فضای عمومی کشور‬ ‫برای هنرمندان به وجود امده‪ ،‬منتفی یا محدود شدن امکان ظهور و بروز‬ ‫و تجلی اثارشان به سیاق گذشته است‪ .‬اکنون ارتباط و تعامل هنرمندان‬ ‫عرصه هنرهای تجسمی با یکدیگر‪ ،‬با گالری داران و همچنین با مخاطبان‬ ‫اثارشان کاهش یافته و تداوم این روند‪ ،‬شرایط پیچیده ای را به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬این هنرمند عرصه هنرهای تجسمی بیان کرد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫اگر خدایی نخواســته هنرمندی به ویروس کرونا مبتال شود‪ ،‬با وضعیت‬ ‫ســختی روبه رو خواهد بود؛ هزینه های باالی درمان و ارقام ناچیزی که‬ ‫بیمه ها در این گونه مواقع پرداخت می کنند‪ ،‬شرایط را به مراتب دشوارتر‬ ‫خواهد ســاخت؛ از این رو احتیاط و نگرانی بسیاری در میان کسر قابل‬ ‫توجهی از هنرمندان کشور وجود دارد که مبادا به این ویروس شوم الوده‬ ‫شوند‪ .‬امیدواریم سایه منحوس این بحران به زودی از کشور رخت بندد‪.‬‬ ‫گودرزی دیباج یاداور شد‪ :‬در شرایط فعلی هنرمندانی مثل ما که گوشه‬ ‫یا خلوتی برای خود دارند‪ ،‬به نوشتن‪ ،‬خواندن‪ ،‬نقاشی کرد ن و انجام سایر‬ ‫کارهایشا ن مشغول اند؛ با این حال‪ ،‬قطع پیوند و ارتباط هنرمند با بدنه مردم‬ ‫و جامعه هنری که به واسطه کرونا رقم خورده اتفاق دردناکی است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر هنر در پاسخ به این پرسش که ایا دولت و مدیران عرصه‬ ‫فرهنگ و هنر از زمان فراگیری کرونا تاکنون به وظایف و تعهداتشان در‬ ‫قبال هنرمندان عمل کرده اند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬چه انتظارات غریبی از دولت‬ ‫و مدیران عرصه فرهنگ و هنر دارید! انها کی به تعهداتشان عمل کرده اند‬ ‫که حاال بخواهند عمل کنند؟! اکنون تنها چشم امید ما به مجلس است‬ ‫که گامی موثر و سازنده در راستای بهبود شرایط کنونی بردارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت بد اقتصادی‪ ،‬کیفیت معیشت و گرفتاری هایی که هنرمندان‬ ‫کشــورمان با انها دست به گریبان اند‪ ،‬باعث شده است که شرایط فعلی‬ ‫عرصه فرهنگ و هنر شــرایطی به غایت سخت و غم انگیز باشد؛ شکی‬ ‫نیست که در شرایط کنونی همه احاد جامعه زیر فشارند اما باید بگویم‬ ‫که جامعه هنری نسبت به دیگر اقشار ما جامعه شکننده و اسیب پذیرتری‬ ‫است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬جامعه ساکت و خاموش تری هم است؛ چراکه بسیاری‬ ‫از هنرمندان ما در مواجهه با تالطمات و دشواری های زندگی حفظ ابرو‬ ‫کرده و به ســادگی دم بر نمی اورند‪ .‬این مدرس دانشگاه ضمن انتقاد از‬ ‫وضعیت حمایت های صورت گرفته از هنرمندان توسط دولت و مسئولین‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر گفت‪ :‬حمایت هایی که در پاره ای از مواقع از ســوی‬ ‫دولت و مسئولین عرصه فرهنگ و هنر صورت می گیرد خنده دار و اص ً‬ ‫ال‬ ‫در شان کشور و هنرمندان این مرز و بوم نیست و این بی مهری ها خاطر‬ ‫بســیاری از هنرمندان ما را مکدر ساخته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫شرایط کشور به گونه ای است که اقتضا می کند هنرمندان در صحنه حضور‬ ‫داشته باشند و با اثارشان نسبت به مسائل مختلفی که در کشور حادث‬ ‫می شود واکنش نشان دهند اما انها عم ً‬ ‫ال در صحنه حضور ندارند؛ گرچه‬ ‫نمی توان به هنرمندان خرده گرفت که چرا در صحنه حاضر نیستید؛ چراکه‬ ‫انها هم با مسائل و مشکالت خاص خودشان مواجه اند‪.‬‬ ‫گــودرزی دیبــاج در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬باوجــود همه مصائب و‬ ‫دشواری هایی که اکنون بر کالبد فرهنگ و هنر کشور عارض شده است‪ ،‬ما‬ ‫ناامید نیستیم؛ چراکه هنوز می توانیم حرف بزنیم‪ ،‬بنویسیم‪ ،‬نقاشی کنیم و‬ ‫به جوانان تازه وارد به حوزه هنر و نقاشی انگیزه و انرژی دهیم‪ .‬جامعه هنری‬ ‫ما نسبت به چهل‪ ،‬پنجاه سال گذشته بسیار گسترده و هوشمندتر شده‬ ‫است و جوانان زیادی در حال تحصیل‪ ،‬تجربه ورزی و خلق اثرند؛ امیدوارم‬ ‫که این جوانان بتوانند شرایط کنونی فرهنگ و هنر کشور را بهبود بخشند‬ ‫و نویدبخش اینده روشن تری برای این مرز و بوم باشند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سریال دیده نشده زنده یاد پورحسینی ‪ ۱۵‬اذرماه روی انتن می رود‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫با معرفی «سپیده ارمان»‬ ‫در نخستین نقش سینمایی اش‪:‬‬ ‫پایان فیلمبرداری «اهو» اولین‬ ‫ساخته «هوشنگ گلمکانی»‬ ‫فیلمبرداریفیلمسینمایی«اهو»اولینفیلمهوشنگگلمکانی‬ ‫به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی در شمال کشور به پایان رسید‪.‬‬ ‫فیلمبرداری «اهو» با رعایت پروتکل های بهداشتی چهل روز‬ ‫طول کشید‪ .‬فیلمنامه «اهو» با نگاهی به داستان «پروانه ها در‬ ‫برف می رقصند» (نازنین جودت) توســط گلمکانی و سپیده‬ ‫ارمان نوشته شده و مدیر فیلمبرداری اش علیرضا زرین دست‬ ‫بوده اســت‪« .‬اهو» حکایت انزوای خودخواسته دختری جوان‬ ‫است و بازیگرانش رضا کیانیان‪ ،‬علی مصفا‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬سهیال‬ ‫رضوی‪ ،‬رضا یزدانی با معرفی سپیده ارمان در نخستین نقش‬ ‫سینمایی اشهستند‪.‬هوشنگگلمکانیسردبیرماهنامه«فیلم»‬ ‫پس از ‪ ۴۸‬سال فعالیت مطبوعاتی و نقد فیلم‪ ،‬نخستین فیلم‬ ‫بلند سینمایی اش را می سازد‪ .‬سایر عوامل تولید فیلم عبارتند‬ ‫از‪ :‬جانشــین تهیه کننده‪ :‬سعید مروت پور‪ ،‬مشــاور کارگردان‪:‬‬ ‫سامان سالور‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان‪ :‬عادل‬ ‫معصومیان‪ ،‬فیلمبردار‪ :‬رضا نوروزی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬مجید بابایی‪،‬‬ ‫جانشــین تولید‪ :‬ارش نجفی‪ ،‬مجری طرح‪ :‬قصیده گلمکانی‪.‬‬ ‫تدوینگر‪ :‬عماد خدابخش‪ ،‬طراح چهره پردازی‪ :‬محسن دارسنج‪،‬‬ ‫طراح صحنه‪ :‬ســعید اهنگرانی‪ ،‬صدابردار‪ :‬بابک اخوان‪ ،‬طراح‬ ‫لباس‪ :‬ثنا نوروزبیگی‪ ،‬عکاس‪ :‬حبیب مجیدی‪ .‬مشاور رسانه‪ :‬امید‬ ‫سهرابی‪ .‬با پایان فیلمبرداری‪ ،‬مراحل فنی فیلم سینمایی «اهو»‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫کسیبراگهی هایتلویزیوننظارتمی کند؟‬ ‫شبکه خرید و فروش‬ ‫برای ورود‪ ،‬پول می خواهد!‬ ‫این روزها در میان انتقادات به اگهی های بازرگانی تلویزیون‪ ،‬سهم‬ ‫هجمه های بیشتر متوجه یک تبلیغ جدید است‪ .‬صاحبان کاال و‬ ‫خدمات برای اقناع مخاطبان تلویزیون و نیز برای پیشبرد اهداف‬ ‫خود‪ ،‬یعنی افزایش فروش محصوالت تولیدی و توسعه بازار از‬ ‫هـر ابـزار و روشی استفاده می کنند که ایـن موضـوع خواسـته‬ ‫یـا ناخواسته اثراتی را بـر جامعه مـی گـذارد‪ .‬شاید در نگاه اول‬ ‫و با توجه به واژه فایده گرایی‪ ،‬چنین تصور شود که در تبلیغات‬ ‫بازرگـانی صرفاً باید به فایده ای که عاید صاحب اگهی می شود‪،‬‬ ‫تمرکز کرد و دیگر نیازی بـه بحـث و جدل در این باب نیست؛‬ ‫چرا که هدف در تبلیغات بازرگانی دستیابی بـه فایـده اسـت و‬ ‫فایده گرایی هم صرفاً به سود بنگاه تبلیغ کننده تکیه می کند؛‬ ‫بنابراین این دیدگاه‪ ،‬هر روشی را که در راستای رسیدن به این‬ ‫هدف باشد‪ ،‬تجویز می کند‪.‬‬ ‫اصول تبلیغات‪ ،‬ازرده نکــردن مخاطب ان محصول‬ ‫یکــی از ِ‬ ‫تبلیغی اســت اما انقدر صاحبان اگهی ها از فقدان نظارت بر‬ ‫اگهی های تبلیغاتی‪ ،‬سوء استفاده می کنند که مخاطب در این‬ ‫شرایط اقتصادی و معیشتی‪ ،‬از اینکه نمی تواند ان کاال و محصول‬ ‫را برای خانواده اش تامین کند‪ ،‬ا ِه حسرت بکشد‪ .‬واقعاً چه کسی‬ ‫می توانـد نتـایج سـوء فرهنگی حاصل از یک اگهی سودجویانه‬ ‫کـه هـدف ان تنهـا افـزایش فـروش محصـوالت بازرگانی است‬ ‫را براورد کند؟ ایا رسانه ملّی می داند که اعتبار رسانه ای خود را‬ ‫به پای این نوع شــعارها ریخته و متضرر اول این نوع تبلیغات‬ ‫خود اوست؟‬ ‫این بنای غلط را عده ای تاج ِر صرف در تلویزیون گذاشته اند؛ وقتی‬ ‫تجملوترویجنامناسباشرافی گریبهمدلتبلیغیدرتلویزیون‬ ‫تبدیل می شود‪ ،‬ان وقت‪ ،‬سبک زندگی ایرانی اسالمی به خطر‬ ‫می افتد‪ .‬حتماً تبلیغ گسترده شبکه خرید و فروش را با اجرای‬ ‫سیامک انصاری بارها و بارها از صداوسیما دیده اید‪ .‬واقعیت این‬ ‫اســت که این پلتفرم چیز تازه ای نیست و شبکه فروش کاال و‬ ‫خدمات است که بر پایه مدل کسب و کار»‪»Marcet Place‬‬ ‫یا به عبارتی «بازارگاه» طراحی شده و امروز ده ها نمونه از این‬ ‫کسب و کار در کشور فعالیت می کنند که مصادیق بارزی دارد‪.‬‬ ‫جالب ترین قسمت ماجرا اینجا است که شما بعد از ورود به این‬ ‫پلتفرم و ورود اطالعات اولیه کســب و کارتان از شما خواسته‬ ‫می شــود ‪150‬هزارتومان بابت راســتی ازمایی کسب وکار به‬ ‫حسابِ این شبکه واریز کنید‪ .‬اقدامی عجیب که در هیچ یک از‬ ‫پلتفرم های مشابه‪ ،‬سابقه ندارد‪ .‬ضمن اینکه گفته می شود برای‬ ‫هریک از فروش هایی که در این شبکه اتفاق می افتد‪ ،‬بسته به‬ ‫نوع خدمت باید بین ‪ 1‬تا ‪ 6‬درصد پورسانت به این شبکه خرید‬ ‫و فروش داده شود‪.‬‬ ‫این اقدام قدری تامل برانگیز است و این پرسش به وجود می اید‬ ‫ایا کسی بر اگهی های بازرگانی تلویزیون نظارت دارد؟‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫درد «قفسه سینه نشانه» چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫اخبار‬ ‫نشست اضطراری در مورد‬ ‫نخستیندریافت کنندگانواکسن‬ ‫کرونا در امریکا‬ ‫مسئوالن سالمت در ایاالت متحده امریکا از برگزاری نشست‬ ‫اضطراری خبر دادند تا در رابطه با افرادی که در گروه نخســت‬ ‫دریافت کنندگان واکسن تایید نشده کرونا قرار دارند‪ ،‬بحث شود‪.‬‬ ‫مقامات بهداشــتی امریکا هفته اینده جلسه اضطراری برگزار‬ ‫خواهند کرد تا این موضوع را بررسی کنند که واکسن کروناویروس‬ ‫که هنوز تایید قطعی نشــده‪ ،‬ابتدا به متخصصان مراقبت های‬ ‫بهداشتی و افرادی که در مراکز مراقبت های طوالنی مدت حضور‬ ‫دارند‪ ،‬تزریق شود‪ .‬در این نشست این موضوع مطرح می شود که‬ ‫سازمان غذا و داروی امریکا ممکن است به مرحله تایید توزیع‬ ‫واکسن کروناویروس دست کم به افرادی که بیشتر اسیب پذیر‬ ‫هستند‪،‬نزدیکباشد‪.‬شرکت هایهواپیماییامریکاامادگیدارند‬ ‫تا پس از تایید واکســن کرونای شرکت داروسازی فایزر‪ ،‬فرایند‬ ‫توزیع ان را اغاز کنند‪ .‬به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬سخنگوی‬ ‫مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریها در امریکا گفت‪ :‬در این‬ ‫نشست اضطراری این موضوع مورد بحث خواهد بود که سازمان‬ ‫غذا و داروی این کشــور به تزریق واکسن کرونا به متخصصان‬ ‫سالمت و افرادی که در مراکز مراقبت های طوالنی مدت حضور‬ ‫ِ‬ ‫نخست دریافت کننده‪ ،‬مجوز دهد‪.‬‬ ‫دارند به عنوان دو گروه‬ ‫اضطراب روند بیماری الزایمر‬ ‫را سرعت می بخشد‬ ‫بر اساس یک مطالعه جدید‪ ،‬اضطراب با افزایش سرعت پیشرفت‬ ‫اختالل شناختی خفیف و تبدیل شدن به بیماری الزایمر مرتبط‬ ‫است‪ .‬بیماری الزایمر یک بحران جدی سالمت در جهان است‪.‬‬ ‫شمار مرگ های ناشی از این بیماری از سال ‪ ۲۰۰۰‬تاکنون بیش‬ ‫از دو برابر شده و در حال حاضر پنچمین علت اصلی مرگ در‬ ‫بین افراد باال ‪ ۶۵‬ســال است‪ .‬بسیاری از افراد مبتال به بیماری‬ ‫الزایمر ابتدا از اختالل شناختی خفیف رنج می برند و روند کاهش‬ ‫توانایی های شناختی مانند حافظه و مهارت های فکری سریع تر‬ ‫از ان است که به طور معمول با پیری همراه است‪ .‬اضطراب در‬ ‫بیماران با اختالل شناختی خفیف همواره مشاهده شده است‪،‬‬ ‫اگرچه نقش ان در پیشــرفت بیماری به خوبی شناخته نشده‬ ‫است‪«.‬ماریاویتوریاسامپیناتو»‪،‬سرپرستتیمتحقیقازدانشگاه‬ ‫کارولینای جنوبی‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬ما می دانیم که کاهش‬ ‫حجم برخی نقاط مغز فاکتور پیش بینی کننده روند پپیشرفت‬ ‫بیماری الزایمر است‪ ».‬این مطالعه شامل ‪ ۳۳۹‬بیمار با میانگین‬ ‫سنی ‪ ۷۲‬سال بود‪ .‬هر یک از این افراد در ابتدا مبتال به اختالل‬ ‫شناختی خفیف بودند‪ ۷۲.‬نفرشان دچار الزایمر شدند درحالیکه‬ ‫در ‪ ۲۶۷‬نفر باقیمانده‪ ،‬شــرایط ثابت باقی مانده بود‪ .‬محققان‬ ‫مشاهده کردند بیماران مبتال به اختالل شناختی خفیف با عالئم‬ ‫اضطراب‪ ،‬سریع تر از افراد فاقد اضطراب به بیماری الزایمر مبتال‬ ‫می شوند‪.‬محققانمعتقدندارتباطبینعالئماضطرابوپیشرفت‬ ‫سریع تر ان به بیماری الزایمر فرصتی برای بهبود غربالگری و‬ ‫مدیریت بیماران دارای نقص شناختی خفیف زودهنگام است‪.‬‬ ‫افتادن دندان‪ ،‬عجیب ترین‬ ‫عالمت ابتال به کرونا‬ ‫دانشــمندان عالئم نادر دیگری را نیز که نشان دهنده ابتال به‬ ‫ویروس کروناست را کشف کرده اند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬متخصصان‬ ‫امریکایــی اعالم کرده اند که یکی از این نشــانه های عجیب‬ ‫«افتادن دندان» است‪ .‬اوایل ماه میالدی جاری‪ ،‬یک زن ‪ ۴۳‬ساله‬ ‫در نیویورک پس از ابتال به کرونا شاهد افتادن دندان هایش بود‪.‬‬ ‫دیوید اوکانو‪ ،‬استاد دانشگاه یوتا اظهار کرد‪ :‬ما شاهد یک عالئم‬ ‫بســیار نادر و عجیب در یک بیمار کرونایی بوده ایم‪ .‬این بیمار‬ ‫کرونایی ماه گذشته به این ویروس الوده شده است و عالئمی‬ ‫مانند مِه مغزی‪ ،‬مشکالت عصبی و درد عضالنی را از خود بروز‬ ‫داده است‪ .‬تحقیقات دانشمندان نشان می دهد از انجایی که هیچ‬ ‫نشانه ای از بیماری دیگر که منجر به افتادن دندان این زن شود‬ ‫وجود نداشت‪ ،‬شواهد نشان داد نه تنها ویروس کرونا باعث افتادن‬ ‫دندان این زن شــده است بلکه باعث اسیب پذیری لثه و نیز‬ ‫سیاه شدن و ساییده شدن دندان این بیمار شده است‪ .‬محققان‬ ‫می گویند افرادی که تنها به کرونا مبتال می شوند خطر از دست‬ ‫دادن دندان در ان ها زیاد اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬افرادی که دارای‬ ‫بیماری های لثه و دندان هســتند در صورتی که به کووید ‪۱۹‬‬ ‫مبتال شــوند ممکن است شرایط بسیار بدتری پیدا کنند و به‬ ‫مشکالت شدید دهان دچار شوند‪ .‬براساس اعالم مرکز کنترل‬ ‫و پیشگیری بیماری های امریکا در سال ‪ ۴۷ ،۲۰۱۲‬درصد افراد‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬سال دارای بیماری های زمینه ای شامل التهاب لثه یا‬ ‫اســتخوانی که اطراف دندان ها را پوشانده است‪ ،‬بوده اند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬خطر مشکالت بیماری های دهان و دندان در این افراد پس‬ ‫از ابتال به کووید ‪ ۱۹‬زیاد است‪ .‬تحقیقات دیگر نیز ارتباط میان‬ ‫خطر مرگ بار ابتال به ویروس کرونا و بیماری لثه را مشــخص‬ ‫کرده اســت‪ .‬بیماری لثه خود با بیماری قلبی و بیماری مزمن‬ ‫ریوی ارتباط مســتقیمی دارد‪ .‬خود این دو بیماری نیز به طور‬ ‫مستقیم می توانند خطر مرگ بیماران به کووید ‪ ۱۹‬را به شدت‬ ‫افزایشدهند‪.‬‬ ‫متخصص قلب و عروق گفت‪ :‬درد قفسه سینه از عالئم مهم سکته های قلبی است و در قسمت میانی قفسه سینه رخ داده و شدید است؛ ضمن اینکه معموال سکته قلبی در حین استراحت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫هاشمسزاوار‪،‬متخصصقلبوعروقدرگفت وگوباخبرنگارسالمتخبرگزاریفارسدرباره«گرفتگیعروقکرونروتصلبشرایین»‪،‬اظهارداشت‪:‬وقتیبحث ارترواسکلروزیسوگرفتگیعروققلبیمطرح‬ ‫می شود با دو پدیده سکته ها و انژین های قلبی روبرو هستیم‪ .‬وی با اشاره به عالئم سکته قلبی و گرفتگی رگ قلب‪ ،‬گفت‪ :‬از عالئم مهم این مشکل درد سینه است؛ این درد در قسمت میانی قفسه سینه رخ داده‬ ‫و شدید است‪ .‬معموال سکته قلبی در حین استراحت اتفاق می افتد‪ .‬این متخصص قلب و عروق افزود‪ :‬در این شرایط شخص درد شدیدی در بین قفسه سینه با انتشار به دستها و فک احساس می کند که همراه با‬ ‫تعریق است و گهگاه با تهوع و استفراغ هم همراه خواهد بود‪ .‬در این شرایط مداخله اورژانس بسیار جدی است و حتما افراد باید با‪ 115‬تماس بگیرند و یا به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند‪ .‬سزاوار بیان‬ ‫داشت‪:‬دردهای قسمت میانی قفسه سینه که شدید هستند‪ ،‬در حین استراحت اتفاق می افتند و بیش از‪ 20‬دقیقه طول می کشند‪ ،‬نشانه سکته قلبی هستند و این عالئم همان دفعه اول هم بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ترافیک زایمان الکچری در‪ ۹‬اذر ساعت‪ ۹‬صبح‬ ‫نوزاد سالم یا فخرفروشی؟!‬ ‫چند ســالی هست که زایمان های مناسبتی و تقویمی‪ ،‬به یکی از چالش های نظام سالمت کشور تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اصرار به الکچری بودن در همه بخش های زندگی بعضی ها نفوذ کرده است‪ ،‬به طوری که عده ای دوست‬ ‫دارند این خاص بودن حتی در اعداد تاریخ تولد انها خودنمایی کند‪.‬‬ ‫زهره داودی مقدم متخصص زنان و زایمان و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ســینا‪ ،‬چنین‬ ‫رفتارهایی را ناشی از جهل این قبیل افراد دانست و گفت‪ :‬فرض بگیریم فرزند ما در چنین تاریخی متولد‬ ‫شد‪ ،‬چه اتفاقی برای ان بچه یا والدین او رخ می دهد که دیگران از ان محرومند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیر بار رفتن پزشک برای چنین تصمیماتی‪ ،‬خیانت به مردم و جامعه پزشکی است‪.‬‬ ‫داودی مقدم با انتقاد و گالیه از پزشکانی که چنین رفتارهایی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬من از همکاران خودم می خواهم‬ ‫که زیر بار این قبیل تصمیمات والدین نروند‪.‬‬ ‫عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ســینا‪ ،‬از تصمیمات مدیریتی در بیمارستان هایی که چنین‬ ‫زایمان هایی را انجام می دهند‪ ،‬به شدت گالیه و انتقاد کرد و افزود‪ :‬چند روز قبل بود که شنیدم در یکی از‬ ‫بیمارستان ها برای تاریخ ‪ ۵۰ ،۹۹.۹.۹‬مورد نوبت زایمان داده شده است و قطعاً تا االن نیز تعداد ان بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬داودی مقدم ادامه داد‪ :‬وقتی در یک بیمارستان فقط ‪ ۵۰‬نوبت زایمان برای چنین روزی داده‬ ‫شده است‪ ،‬می توان حدس زد که چه تعداد سزارین غیر ضروری در این تاریخ قرار است انجام شود‪.‬‬ ‫این جراح و متخصص زنان و زایمان‪ ،‬گفت‪ :‬البته بعضی از سزارین ها دست پزشک نیست و الجرم به دلیل‬ ‫شرایط مادر‪ ،‬در تاریخ زایمان تغییر ایجاد می شود‪ .‬اما‪ ،‬اینکه خودمان بخواهیم یک تاریخ از پیش تعیین‬ ‫شده را برای زایمان انتخاب کنیم‪ ،‬جای سوال است‪.‬‬ ‫داودی مقدم افزود‪ :‬متاسفانه ان بیمارستان هایی که چنین برنامه ریزی انجام می دهند‪ ،‬متوجه نیستند چه‬ ‫خطراتی را متوجه ســامت مادر و فرزند می کنند‪ .‬زیرا‪ ،‬وقتی تعداد زایمان ها در یک روز زیاد شود‪ ،‬قطعاً‬ ‫کیفیت خدمات دهی به بیماران دچار می شود‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که ســود بیمارستان ها برای این قبیل زایمان ها به مراتب خیلی بیشتر از پزشک‬ ‫مربوطه است که چنین زایمان هایی را انجام می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬سهم پزشک از یک عمل سزارین در بیمارستان‬ ‫خصوصی که به طوری میانگین بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان تمام می شود‪ ،‬حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بیمارســتان ها بیشتر از پزشکان‪ ،‬اصرار به چنین کارهایی دارند‪ .‬مخصوصاً در این ایام که درامد‬ ‫بیمارستان ها کاهش یافته و به دنبال کسب درامد هستند‪.‬‬ ‫عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا‪ ،‬به عوارض و اسیب های زایمان های دستکاری شده اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬زایمان قبل از ‪ ۳۷‬هفته کامل‪ ،‬زایمان زودرس حساب می شود و ما برای رشد جنین‪ ،‬دو هفته‬ ‫را در نظر گرفته ایم که به ‪ ۳۹‬هفتگی برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مهم ترین عارضه های زایمان زودرس‪ ،‬عوارض ریوی است که باعث می شود نوزاد در ‪NICU‬‬ ‫بستری شود و همین بستری شدن ها نیز عارضه دارد‪.‬‬ ‫داودی مقدم با گالیه از رفتارهای خانواده هایی که دنبال این قبیل خودنمایی ها هستند‪ ،‬گفت‪ ۹۹ :‬درصد‬ ‫موارد زایمان های تقویمی و مناسبتی متوجه طبقه مرفه است که می خواهد فخر بفروشد‪.‬‬ ‫در همین حال شــنیده شده که برخی والدین برای تولد فرزندشان در ساعت ‪ ۹‬صبح نهم اذر ‪ ،۹۹‬حاضر‬ ‫شده اند ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد صبح یکشنبه ‪ ،۹۹.۹.۹‬امار زایمان از نوع سزارین و البته دستکاری شده‪ ،‬به شدت افزایش‬ ‫یابد که باید منتظر اقدام وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در مواجهه با چنین رفتارهایی بود‪.‬‬ ‫سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد؛‬ ‫پالسمای بهبود یافتگان کرونا در چه شرایطی اهدا می شود‬ ‫از اغاز اردیبهشــت ماه سازمان انتقال خون جمع اوری پالسمای‬ ‫بهبود یافتگان کووید ‪ ۱۹‬را در قالب پویش شــکرانه سالمت اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کسانی که مبتال به این بیماری شده باشند پس از گذشت ‪ ۲۸‬روز‬ ‫از بهبودی و رفع عالئم بیماری می توانند برای اهدای پالســمای‬ ‫خون اقدام کنند‪.‬‬ ‫شرایط عمومی اهدای این پالسما مانند اهدای خون است و شخص‬ ‫اهدا کننده باید کارت ملی همراه داشته و محدوده سنی وی ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬سال باشد‪ .‬کلیه مراحل و شرایط ثبت نام و پذیرش اهدا کننده‬ ‫دقیقاً مانند اهدای خون کامل است‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی اهدای پالسمای کووید ‪ ۱۹‬عبارت است از‪ :‬ارائه‬ ‫مستندات مربوط به ابتالی بیماری از جمله نتیجه ازمایش ‪PCR‬‬ ‫‪ ،‬نتیجه ازمایش های سرولوژیک‪ ،‬مستندات بستری در بیمارستان‬ ‫و یا عکس سی تی اسکن ریه که توسط اهدا کننده ارائه می شود‪.‬‬ ‫حین اهدا ابتدا پزشــک مسئول در محیطی محرمانه در ارتباط با‬ ‫سابقه تندرستی اهداکننده سوال می پرسد‪ .‬طبق ضوابط سازمان‬ ‫انتقال خون مصرف داروهای ضد فشــار خون مشروط بر کنترل‬ ‫شدن فشــار خون و عدم وجود عوارض این بیماری مانند عوارض‬ ‫قلبی‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ضمناً بیماران مبتال به دیابت در صورتی که قند خونشــان کنترل‬ ‫شده باشد طی یک ماه اخیر تغییر دوز دارو نداشته باشند و عوارض‬ ‫دیابت به وجود نیامده باشد می توانند پالسمای خود را اهدا کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است مصرف اسپرین سبب منع اهدای پالسما نمی شود و‬ ‫کسی که حین بستری انتی بیوتیک مصرف می کرده نیز می تواند‬ ‫پالســمای کووید خود را اهدا کند‪ .‬طبق اســتانداردهای سازمان‬ ‫انتقال خون ایران میزان هموگلوبیــن قابل قبول در اقایان ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۷.۵‬و میزان قابل قبول هموگلوبین در خانمها حداقل ‪ ۱۲.۵‬است‪.‬‬ ‫طبق دستورالعمل ها تمامی اهداکنندگان در ابتدا و انتهای فرایند‬ ‫توسط پزشک از نظر ضربان قلب‪ ،‬فشار خون‪ ،‬تعداد تنفس و دمای‬ ‫بدن کنترل می شوند‪ .‬برای دریافت پالسما ابتدا محل رگ در بازوی‬ ‫اهداکننده ضدعفونی می شود و نمونه خون اهدا کننده برای انجام‬ ‫ازمایشات الزم جمع اوری می شود و بر روی ان تمام ازمایش های‬ ‫غربالگری که بــر روی اهدا کنندگان خون کامل صورت می گیرد‬ ‫از قبیل ازمایش هپاتیت ‪ B ، C‬و ایدز و بیماری ســیفلیس انجام‬ ‫می شود‪ .‬پس از ضد عفونی ســطح پوست‪ ،‬سوزن متصل به ست‬ ‫ارتباط رژیم غذایی گیاهی‬ ‫با افزایش خطر شکستگی استخوان‬ ‫نتایج یک مطالعه نشان داده است که افراد گیاهخوار‬ ‫بیشتر از افرادی که گوشت را در رژیم غذایی خود قرار‬ ‫می دهند در معرض خطر شکستگی استخوان هستند‪.‬‬ ‫محققان دریافتــه اند که افراد گیاهخــوار که میزان‬ ‫کلسیم و پروتئین کمتری مصرف می کنند‪ ،‬در مقایسه‬ ‫با افرادی که گوشــت می خورند‪ ،‬به طور متوسط ‪۴۳‬‬ ‫درصد بیشتر در معرض شکستگی استخوان قرار دارند‪.‬‬ ‫طبق این مطالعه‪ ،‬در میان شرکت کنندگان دارای رژیم‬ ‫ً‬ ‫غذایی گیاهخواری‪ ،‬در هر ‪ ۱۰‬هزار نفر در هر ‪ ۱۰‬سال تقریبا ‪ ۲۰‬مورد شکستگی وجود داشت‪ .‬به طور‬ ‫خاص‪ ،‬گیاهخواران با ریسک باالتر شکستگی های لگن و پاها و همچنین سایر شکستگی های اصلی محل‬ ‫مانند استخوان ترقوه‪ ،‬دنده ها و مهره ها روبرو می شوند‪« .‬تامی تانگ»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه‬ ‫اکسفورد‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬بزرگ ترین تفاوت در مورد شکستگی استخوان است بطوریکه این خطر‬ ‫در افراد گیاهخوار ‪ ۲.۳‬برابر بیشــتر از افراد گوشتخوار است‪ ».‬با این حال‪ ،‬محققان دریافتند که شاخص‬ ‫توده بدنی (‪ ،)BMI‬کلسیم در رژیم غذایی و پروتئین غذایی تا حدی خطر شکستگی در این گروه ها را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬داده های مربوط به حدود ‪ ۵۵‬هزار نفر در بریتانیا بررسی شد‪ .‬این افراد به‬ ‫طور میانگین حدود ‪ ۱۷‬سال تحت نظر بودند‪ .‬در مطالعات ابتدایی رابطه بین مصرف کلسیم و پروتئین با‬ ‫سالمت استخوان ها مشخص شده بود‪ .‬همچنین شاخص توده بدنی پایین هم با ریسک بیشتر شکستگی‬ ‫لگن مرتبط اســت‪.‬طبق تحقیقات‪ ،‬افرادی که رژیم های گیاهی را دنبال می کنند‪ ،‬نسبت به افرادی که‬ ‫گوشت می خورند‪ ،‬پروتئین غذایی کمتری دریافت می کنند و همچنین ‪ BMI‬کمتری دارند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در افراد گیاهخوار میزان مصرف کلسیم به مراتب کمتر است‪.‬‬ ‫یک بار مصرف وارد رگ اهدا کننده می شــود و از این طریق خون‬ ‫وارد ست می شود و پس از جدا سازی پالسما از طریق همان رگ‪،‬‬ ‫خون و سایر اجزای ان غیر از پالسمای حاوی انتی بادی‪ ،‬به بدن‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫حجم پالسمای جمع اوری شده ‪ ۵۰۰‬سی سی است و با توجه به‬ ‫این که بیشتر ان اب است در عرض ‪ ۴۸‬ساعت در بدن جایگزین‬ ‫می شود‪ .‬طبق دستورالعمل های استاندارد هر اهداکننده می تواند‬ ‫بعد از یک ماه و تا زمانی که میزان انتی بادی در بدنش مناســب‬ ‫است و اگر ســابقه اهدای خون کامل داشته باشد پس از ‪ ۸‬هفته‬ ‫برای اهدای مجدد اقدام کند‪.‬‬ ‫متخصصان انتقال خون توصیه می کنند برای اینکه هنگام اهدای‬ ‫خون وضعیت مناسبی داشته باشید شــب قبل از اهدا استحمام‬ ‫کنید و مقدار زیــادی مایعات بدون الکل مصرف کنید‪ .‬همچنین‬ ‫از ‪ ۲۴‬ســاعت قبل از اهدای پالسما از مصرف تخم مرغ و غذاهای‬ ‫چرب بپرهیزید‪.‬‬ ‫به شما توصیه خواهد شد که حتماً ‪ ۱۵‬دقیقه در محل خونگیری‬ ‫اســتراحت کنید و نوشیدنی و مواد خوراکی که در اختیارتان قرار‬ ‫می گیرد مصرف کنید و بعد از پایان اهدای پالســما برای جبران‬ ‫مایعات بدن ‪ ۸‬لیوان نوشــیدنی بنوشــید و البته بهتر اســت این‬ ‫نوشیدنی چای‪ ،‬قهوه یا نوشابه های تحریک کننده نباشد‪.‬‬ ‫یک ساعت قبل از اهدای پالسما از استعمال دخانیات پرهیز کنید و‬ ‫تا ‪ ۴‬ساعت بار سنگین حمل نکنید و تا ‪ ۲۴‬ساعت فعالیت های غیر‬ ‫معمول و استرس زا انجام ندهید و روز خود را به ارامی بگذرانید‪.‬‬ ‫جراحی کاهش وزن در نوجوانی‬ ‫موجب تضعیف استخوان ها می شود‬ ‫بر اساس مطالعه جدید‪ ،‬عمل جراحی کاهش وزن متداول در نوجوانان چاق موسوم به «گاسترکتومی اسلیو»‪،‬‬ ‫اثرات مضری بر استخوان ها دارد‪« .‬میریام بردال»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد بوستون‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪« :‬چاقی دوره کودکی مشکلی است که در طول ‪ ۱۰‬سال گذشته افزایش یافته است‪ .‬گاسترکتومی‬ ‫اسلیو متداول ترین شیوه جراحی کاهش وزن در کودکان و بزرگساالن است‪ ».‬در گاسترکتومی اسلیو‪ ،‬تقریباً‪۷۵‬‬ ‫درصد معده برداشته می شود تا مصرف غذا محدود شده و کاهش وزن ایجاد شود‪ .‬نتیجه ان این است که معده‬ ‫به شکل لوله درمی اید که چون شبیه استین است به ان اسلیو گفته می شود‪ .‬بردال در ادامه می افزاید‪« :‬در‬ ‫افراد بزرگسال‪ ،‬جراحی کاهش وزن می تواند تاثیرات بلندمدتی بر استخوان ها داشته باشدکه منجر به افزایش‬ ‫ریسک شکستگی بیشتر استخوان ها می شود‪ ».‬در این مطالعه‪ ۵۲ ،‬نوجوان دارای چاقی متوسط تا شدید مورد‬ ‫بررسی قرار گرفتند که ‪ ۲۶‬نفرشان تحت جراحی گاسترکتومی اسلیو قرار گرفته بودند و ‪ ۲۶‬نفر بقیه‪ ،‬در گروه‬ ‫کنترل بودند‪ .‬قبل و ‪ ۱۲‬ماه بعد از گاسترکتومی اسلیو (یا گروه بدون جراحی)‪ ،‬بیماران تحت سی تی اسکن‬ ‫ستون فقرات کمر قرار گرفتند تا تراکم معدنی استخوان شان اندازه گیری شود‪ .‬مطالعات اخیر نشان داده است‬ ‫که چربی مغز استخوان به تغییرات در تغذیه واکنش می دهد و ممکن است به عنوان یک نشانگر زیستی برای‬ ‫کیفیت استخوان عمل کند‪ .‬بنابراین بیماران برای تعیین کمیت چربی مغز استخوان ستون فقرات کمر تحت‬ ‫طیف سنجی‪ MR‬قرار گرفتند‪ .‬یک سال پس از جراحی‪ ،‬نوجوانانی که تحت عمل جراحی گاسترکتومی اسلیو‬ ‫قرار گرفتند ‪ ۳۴‬کیلوگرم وزن کم کردند‪ ،‬در حالی که در گروه کنترل تغییر قابل توجهی در وزن مشاهده نشد‪.‬‬ ‫در مقایسه با گروه کنترل‪ ،‬بیماران گاسترکتومی اسلیو افزایش قابل توجهی در چربی مغز استخوان و کاهش‬ ‫تراکم استخوان در ستون فقرات کمر داشتند‪ .‬دکتر بردال در این باره می گوید‪« :‬نوجوانانی که تحت عمل جراحی‬ ‫گاسترکتومی اسلیو قرار گرفتند‪ ،‬علیرغم کاهش چشمگیر چربی بدن‪ ،‬دچار از دست دادن استخوان و افزایش‬ ‫چربی مغز استخوان شدند‪ .‬در حالی که جراحی کاهش وزن برای کاهش وزن و بهبود اختالالت متابولیکی‬ ‫موفقیت امیز است‪ ،‬اما تاثیرات منفی بر استخوان دارد‪».‬‬ صفحه 6 ‫مدیر روابط عمومی انجمن صنفیمتخصصینتجهیزات پزشکی کشور گفت‪ :‬امکانتردد پرسنلشرکت هایتجهیزات پزشکیبدونمحدودیتمکانیو زمانیفراهمشد‪ .‬امیرمحمدفراهانی‪،‬با اشاره‬ ‫به مشکل تردد پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی جهت تامین تجهیزات پزشکی و ارائه خدمت به بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر کشور در ساعت های محدودیت تردد شهری و بین شهری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اعالم محدودیت های تردد بین شهری در کشور تمامی شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی با مشکل رفت و امد رو به رو بودند که طبق هماهنگی به عمل امده با وزارت کشور و‬ ‫همکاری بسیار خوب سردار ذوالفقاری معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور با این انجمن‪ ،‬کلیه شرکت ها مجاز به صدور تردد در کشور شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬تمامی شرکت های تجهیزات پزشکی تا پایان‬ ‫روز یکشنبه مورخ ‪ ۹‬اذر ماه فرصت دارند به سایت انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی مراجعه کرده و نسبت به ارسال مشخصات پرسنل خود که نیاز به تردد بین شهری دارند اقدام کنند تا‬ ‫انجمن مکاتبات الزم را با وزارت کشور‪ ،‬استانداری و فرمانداری انجام دهد‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫وضعیتکرونادرکشور‬ ‫باگذشتیکهفتهازاعمالمحدودیت هایسختگیرانه‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت کرونا در کشور بعد از گذشتن یک هفته از اعمال محدودیت ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی این مدت درون دادهای سیستم مقابله با کرونا کاهش خوبی داشته اند‪ .‬دکتر ایرج حریرچی درباره وضعیت فعلی‬ ‫کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در یک هفته اخیر که پروتکل ها و محدودیت ها از سوی مردم رعایت شده است‪ ،‬شاهد هستیم‬ ‫که درون دادهای سیستم مقابله با کرونا کاهش خوبی داشته اند‪ .‬به عنوان مثال کاهش قابل توجه رفت و امدها چه در‬ ‫سطح درون شهری‪ ،‬چه در سطح برون شهری و چه در ساعات مختلف شبانه روز را شاهد هستیم‪ .‬همچنین حضور و‬ ‫تماس اجتماعی مردم که منجر به نقض فاصله گذاری اجتماعی می شود نیز به میزان قابل توجه و چشمگیری کاهش‬ ‫یافته است و رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬به شکل قابل توجهی افزایش یافته است‪ .‬حریرچی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به تجربه ای که در ‪ ۸۹‬شهرستان در زمینه اعمال محدودیت ها داشتیم و به ترتیب با تصویب ستاد ملی‬ ‫کرونا‪ ،‬در‪ ۴۳‬و‪ ۴۶‬شهرستان‪ ،‬تعطیلی های مشابهی با شدت کمتر را در اوایل و اواسط ابان ماه تجربه کردیم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫اکثر این شهرها از وضعیت قرمز بیرون رفته و به وضعیت نارنجی و زرد بدل شدند‪ .‬حریرچی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫امیدواریم شهرهایی که اکنون قرمز بوده و از هفته قبل مشمول محدودیت ها شده اند‪ ،‬این وضعیت را تجربه کنند‪.‬‬ ‫حریرچی درباره هزینه های مستقیم و غیرمستقیم کرونا نیز گفت‪ :‬کرونا به جز بیماری‪ ،‬بستری و مرگ و میر‪ ،‬هزینه هم‬ ‫دارد که شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم است‪ .‬وی افزود‪ :‬در بیمارستان های دولتی حداقل ‪ ۹۰‬درصد هزینه‬ ‫ها را پوشش داده و حتی اگر فردی تحت پوشش بیمه نباشد‪ ،‬او را روی تخت بیمه می کنیم و ‪ ۹۰‬درصد هزینه هایش‬ ‫را پوشش می دهیم‪ ،‬مراکز سرپایی به حدود ‪ ۵۰۰۰‬مرکز در حال گسترش هستند و در تمام این مراکز سرپایی‪ ،‬تست‬ ‫و دارو برای مراجعین رایگان خواهد بود‪ .‬هرچند که با کمک بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‪ ،‬وسایل پیشگیری نظیر‬ ‫ماسک و ‪ ...‬ارائه دادیم و این اقدام به سمت ارزانی پیش رفته اند‪ ،‬اما با این حال هنوز هزینه هایی در این زمینه وجود دارد‬ ‫که برای مردم گران تمام می شود‪ .‬به عنوان مثال هزینه های مستقیم بیمارانی که مستقیما به بخش خصوصی مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر کسی وسع مالی مراجعه به بخش خصوصی را ندارد‪ ،‬به بیمارستان دولتی مراجعه کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در بیمارستان دولتی هیچ بیماری را پس نفرستاده و برنمیگردانیم‪ .‬در حوزه سرپایی هم افرادی که وسع مالی‬ ‫ندارند که متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی تعداد این افراد زیاد است‪ ،‬حتما به مراکز دولتی برای درمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی درباره هزینه های غیرمستقیم کرونا نیز گفت‪ :‬به عنوان مثال در زمینه وسایل حفاظتی‪ ،‬ماسک و‪ ...‬هزینه هایی برای‬ ‫مردم وجود دارد‪ .‬از طرفی اکنون با تورم زیادی که ایجاد شده‪ ،‬با اضافه شدن هزینه های مردم‪ ،‬محدود شدن سبد هزینه‬ ‫خانوار و انتقال عمده هزینه خانوار به مواد خوراکی و مسکن‪ ،‬هزینه های دیگر تحت فشار قرار گرفته و در ان ها رکود‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬قربانی اول این موضوع هم معموال حوزه بهداشت و درمان است‪ .‬به طوری که مردم مجبور می شوند از‬ ‫هزینه های بهداشت و درمان خود بکاهند‪ .‬وی گفت‪ :‬البته ما در طرح شهید سلیمانی بحث تمرکز بر اقشار اسیب پذیر‬ ‫را اغاز کرده ایم که بسیج‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬گروه های جهادی و سمن ها در این زمینه پیش قدم شدند‪ .‬در عین حال از‬ ‫مردم هم می خواهم که کمک بیشتری به یکدیگر کنند‪.‬‬ ‫رئیسی مطرح کرد؛‬ ‫‪ 1748‬نفر مثبت کرونایی از پای پرواز برگشتند‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬به ارائه تازه ترین وضعیت بیماری و‬ ‫همچنین اعمال محدودیت ها و پروتکل ها در کشور پرداخت‪.‬‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬در ارتباط زنده با شبکه خبر‪ ،‬به جزئیات جلسه صبح‬ ‫شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬در این جلسه گزارشی‬ ‫از روند درمان بیماران کرونایی و اقدامات ‪ ۹‬ماه گذشــته‪ ،‬ارائه و تحلیل‬ ‫شد‪ .‬وی با اشاره به روند مطلوب مراقبت از بیماران در بیمارستان ها طی‬ ‫ماه های گذشته که با بیماری کرونا مواجه بوده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از اعمال‬ ‫تعطیلی های دو هفته ای‪ ،‬مردم در رعایت پروتکل ها و محدودیت ها‬ ‫بسیار خوب عمل کردند و باعث شدند وضعیت شهرها تغییر کند‪ .‬رئیسی‬ ‫با اعالم اینکه از ‪ ۱۶۰‬شــهر و شهرستان قرمز وضعیت ‪ ۱۴۵‬شهر رو به‬ ‫کاهش است‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص ‪ ۸۹‬شهر قبلی‪ ،‬به جز دو شهر همه از‬ ‫حالت قرمز خارج شــده و نارنجی یا زرد شده اند‪ .‬سخنگوی ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬در ارتباط با وضعیت مرگ و میرهای کرونایی در کشور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وضعیت امار فوتی ها دو تا سه هفته دیگر نمایان خواهد شد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه ورودی به بیمارســتان ها کم شده است‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫امار فوتی ها نیز کم شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نکته ای که نباید دوباره فریب‬ ‫بخوریم این است که فکر نکنیم دیگر کار خاصی نکنیم‪ .‬باید همچنان‪،‬‬ ‫ماسک بزنیم و فاصله گذاری را جدی بگیریم‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬مردم باید از‬ ‫حضور در مراسم ها به ویژه در فضاهای بسته خودداری کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫سرد شدن هوا و کاهش تهویه‪ ،‬این وضعیت می تواند برای شیوع بیماری‬ ‫بســیار موثر باشد‪ .‬وی با اعالم اینکه میزان تست ها تا پایان این ماه به‬ ‫روزی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار مورد خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به سامانه رصد‬ ‫ازمایش ها‪ ،‬در ‪ ۴‬روز اخیر از حضور ‪ ۱۷۴۸‬نفر مثبت کرونایی که قصد‬ ‫سفر هوایی داشتند‪ ،‬جلوگیری شد‪ .‬رئیسی بر الزام همراه داشتن کارت‬ ‫ملی برای گرفتن خدمت تاکید کرد و گفت‪ :‬با کارت ملی‪ ،‬اگر ازمایش فرد‬ ‫مثبت باشد‪ ،‬قابل چک کردن است‪ .‬وی با اعالم اینکه ادارات دولتی همه‬ ‫تعطیل هستند مگر اینکه الزامی به حضور بعضی از نیروها باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سامانه و برنامه ای داریم که بر همین اساس‪ ،‬دوشنبه همین هفته مجددا ً‬ ‫وضعیت شیوع بیماری در شهرهای قرمز رصد خواهد شد و اگر همچنان‬ ‫قرمز باشند محدودیت ها ادامه خواهد داشت و اگر تبدیل به نارنجی یا زرد‬ ‫شده باشند‪ ،‬مطمئناً نحوه محدودیت ها تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسامیهتل هایبیمارانکروناییاعالمشد‬ ‫رئیس جامعه هتل داران کشــور با اعالم اســامی‬ ‫هتل هــای اماده پذیرش بیمــاران کرونایی در هر‬ ‫استان به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در هر اســتان یک واحد‪ ،‬کیش و قشم نیز‬ ‫هتل هایی را در اختیار بیماران کرونایی قرار می دهند‪.‬‬ ‫جمشــید حمزه زاده گفت‪ :‬فهرست هتل هایی که‬ ‫داوطلب نقاهتگاه شــدن برای بیماران کرونایی در‬ ‫اختیار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬کارشناسان وزارت بهداشت‬ ‫ارزیابی های کافی از این هتل ها انجام می دهند و در‬ ‫صورت داشتن استانداردهای الزم فاز نهایی این طرح‬ ‫اجرا می شود و هتل ها در اختیار بیماران کرونایی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬حمزه زاده ادامه داد‪ :‬در مرحله نخســت‬ ‫در مجموع ‪ ۳۳‬هتل در این طرح شرکت می کنند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت برای این تعداد هتل اعالم نیاز کرده‬ ‫بود که حاال در اختیارشان قرار می گیرد‪ .‬کارشناسان‬ ‫وزارت بهداشت تهویه اتاق ها‪ ،‬مساحت و دیگر شرایط‬ ‫مورد نظرشــان را ارزیابی می کننــد و در صورت‬ ‫موافقت با ان هتل‪ ،‬دانشگاه علو پزشکی استان اقدام‬ ‫به عقد قرارداد می کند‪ .‬پس از عقد قرارداد بین دو‬ ‫طرف امکان اعالم نام هتل ها میسر می شود؛ زیرا‬ ‫ممکن است هتل داوطلب از نظر کارشناس وزارت‬ ‫بهداشت اســتانداردهای الزم را نداشته باشد اما به‬ ‫دلیل منتشر شدن اسمش برای برای بیمار کرونایی‬ ‫دیگر فرد سالم نیز راغب به حضور در ان هتل نشوند‪.‬‬ ‫وی بیان این که بیشتر این ‪ ۳۳‬هتل برای نقاهتگاه‬ ‫بیمار کرونایی به بخش خصوصی تعلق دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مرحله بعدی بر اساس نیاز وزارت بهداشت این‬ ‫تعداد افزوده می شود و تعداد بیشتری از هتل ها به‬ ‫بیمــاران کرونایی اختصاص پیدا می کند‪ .‬به گفته‬ ‫حمــزه زاده مدت زمان انعقاد قرار ‪ ۳‬ماه اســت و‬ ‫هتلی که در این طرح قرار می گیرد مختص بیماران‬ ‫کرونایی می شود و گردشگران امکان اقامت در این‬ ‫هتل ها را نخواخند داشــت‪ .‬در روزهای گذشته در‬ ‫راستای درخواست وزیر بهداشت مبنی بر نقاهتگاه‬ ‫شدن تعدادی از هتل های کشور برای بیماران کرونا و‬ ‫کادرپزشکیکشور‪،‬وزیرمیراث فرهنگی‪،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی از امادگی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی برای اجاره هتل های درجه یک‪ ،‬دو‬ ‫و سه ب ه عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی و استقرار‬ ‫کادر پزشکی خبر داد‪ .‬علی اصغر مونسان‪ ،‬بر رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی ابالغی و پیگیری جدی در‬ ‫پایش و بازرسی از اماکن گردشگری و اقامتی برای‬ ‫اجرای این دستورالعمل ها تاکید کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به درخواست سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی در خصوص اجاره هتل های درجه‬ ‫یک‪ ،‬دو و سه و اماکن اقامتی در استان ها به عنوان‬ ‫نقاهتگاه بیماران کرونایی و استقرار کادر پزشکی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این موضوع قبال در جلسه هیئت دولت‬ ‫و ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده بود‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشت برای اجاره و پرداخت اجاره بهای این اماکن‬ ‫امادگی دارد‪.‬‬ ‫پیش بینی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران؛‬ ‫ایران اواخر زمستان امسال به نمونه ای از واکسن کرونا می رسد‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫تا اواخر زمستان امسال به نمونه قابل قبولی از واکسن کرونا برسیم‪،‬‬ ‫به عبارتی به احتمال فراوان تا این زمان واکسن ایرانی کرونا ساخته‬ ‫می شود‪ .‬دکتر جلیل کوهپایه زاده با اشاره به اینکه مرحله انسانی ‪۲‬‬ ‫واکسن کرونا به زودی با همکاری این دانشگاه اغاز می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مرحله انســانی این محصول معموال یکی دو مــاه زمان خواهد برد‬ ‫تا ارزیابی کامل از واکســن به عمل اید‪ .‬پس بسیار امیدواریم اواخر‬ ‫زمســتان واکسن ایرانی کرونا تولید شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از این‬ ‫مرحله باید تولید انبوه ان اغاز شــود که به نظر می رســد در شش‬ ‫ماهه دوم ســال بعد ( ‪ ) ۱۴۰۰‬واکسن ایرانی کرونا به بازار وارد شود‪.‬‬ ‫کوهپایه زاده با اشاره به اینکه ساخت واکسن دارای مراحل مختلفی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مرحله حیوانی و ازمایشگاهی توسط شرکت تولید کننده‬ ‫انجام می شــود و مرحله انسانی باید با همکاری دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی انجام شود که ما امادگی انجام این مرحله را نیز داریم‪ .‬وی‬ ‫بیان داشت‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان ‪ ۲‬کارازمایی بالینی‬ ‫مرحله انسانی واکسن کرونا خواهد بود که قرارداد یکی منعقد شده و‬ ‫دیگری در مراحل پایانی انعقاد قرارداد است‪ .‬کوهپایه زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫کد اخالق مرحله انســانی یک واکسن صادر شده و بالفاصله پس از‬ ‫دادن نمونه از سوی شرکت تولیدکننده‪ ،‬کار تزریق روی انسان اغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬موافقت اولیه برای همکاری این مجموعه‬ ‫با دومین واکسن انجام شده و به نظر می رسد در اینده نزدیک این‬ ‫محصول هم به داوطلبان تزریق شود‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ایران افزود‪ :‬در حال حاضر افراد بســیاری داوطلب این کار شدند که‬ ‫باید کاندیدهای مناسب انتخاب شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای انجام مرحله‬ ‫انسانی هر یک از واکسن ها باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار داوطلب در نظر گرفته‬ ‫شود که ما امادگی داریم این حد از افراد را برای انجام این طرح جمع‬ ‫اوری کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تعدادی از شرکت های خارجی از جمله‬ ‫امریکایی موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و در حال انجام تست‬ ‫های نهایی هستند که پس از کسب مجوزهای الزم از مبادی ذیربط‪،‬‬ ‫امکان حضور در بازار را پیدا می کنند‪ .‬شــرکت های ایرانی هم پا به‬ ‫این عرصه گذاشــتند و در تالش اند تا به پشت سرگذاشتن مراحل‬ ‫مختلف این محصول فناورانه را تولید و در دسترس مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در این خصوص‬ ‫می گوید‪ :‬واکسن داخلی خوب پیش می رود و به رغم نظر عده ای‬ ‫که به تولید داخل باور ندارند‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و دانشمندان‬ ‫داخلی در ‪ ۱۲‬شــرکت مشغول تولید این واکسن هستند و حداقل‬ ‫چهار شرکت جلوتر از بقیه هستند و سازمان بهداشت جهانی مراحل‬ ‫انها را قبول کرده اســت‪ .‬وی بیان می دارد‪ :‬یکی از این شرکت ها‬ ‫اجازه ازمایش انسانی واکسن کرونا را در ایران دریافت کرده و هفته‬ ‫اینده کار روی انســان را شروع می کند‪ ،‬فاز حیوانی این واکسن با‬ ‫موفقیت تمام شده و امیدوایم در چندماه اینده مژده ساخت واکسن‬ ‫را به استحضار ملت شریف ایران برسانیم‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫امکان تردد پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی بدون محدودیت فراهم شد‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‪:‬‬ ‫اتوبوس های جدید به ناوگان‬ ‫افزوده می شود‬ ‫مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‪ ،‬از زمان ورود‬ ‫اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت‬ ‫خبر داد‪ .‬محمود ترفع‪ ،‬به تشــریح وضعیت اتوبوسرانی‬ ‫تهران پرداخت و با اشاره به قرارداد خرید ‪ ۲۵۰‬دستگاه‬ ‫اتوبــوس و مینی بوس جدید با یک خودروســاز داخلی‬ ‫و رونمایــی از ورود ‪ ۱۰۰‬دســتگاه از این مینی بوس ها‬ ‫و اتوبوس هــا در هفته های گذشــته‪ ،‬دربــاره اینکه این‬ ‫اتوبوس ها و مینی بوس ها در حــال حاضر در کدامیک‬ ‫از خطوط در حال خدمت رســانی هستند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫طی ایــن مدت در حــال نصب دســتگاه های جی پی‬ ‫اس‪ ،‬کارتخوان‪ ،‬اســتیکرهای خط و قیمت بر روی این‬ ‫اتوبوس ها و مینی بــوس های بوده ایم‪ ،‬ضمن اینکه این‬ ‫دستگاه ها باید شماره گذاری می شدند‪.‬‬ ‫اتوبوس ها و مینی بوس های جدید این هفته‬ ‫به ناوگان افزوده می شوند‬ ‫وی از ورود اتوبوس هــا و مینی بوس هــای جدیــد طی‬ ‫ایــن هفته به ناوگان خبــر داد و گفت‪ :‬در خطوطی که‬ ‫ناوگان بسیار فرسوده بود‪ ،‬این دستگاه های جدید افزوده‬ ‫می شوند‪ .‬مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‪ ،‬در‬ ‫خصوص نحوه به کارگیری مینــی بوس های خریداری‬ ‫شده نیز توضیح داد‪ :‬در ‪ ۷‬خطی که تقاضای سفر پایینی‬ ‫داشتند و یا معبر مناســبی برای حرکت اتوبوس وجود‬ ‫نداشــت مثل خط جماران و درکه این مینی بوس ها به‬ ‫کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫سهم یک سومی اتوبوسرانی از اوراق مشارکت‬ ‫سال ‪۹۸‬‬ ‫وی در خصوص سهم اتوبوسرانی از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد اوراق‬ ‫مشارکت نیز گفت‪ :‬طبق توافقات صورت گرفته باید ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد از این پول به شــرکت واحد اختصاص یابد‪ ،‬این‬ ‫پول به تدریج ازاد می شود و ما در نظر داریم که این پول‬ ‫را در ردیف خرید ناوگان حمل و نقل عمومی قرار دهیم‪.‬‬ ‫قیمت تمام شده هر اتوبوس چیزی حدود ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه در قرارداد قبلی خرید اتوبوس‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫شده هر دســتگاه اتوبوس تک کابین بیش از ‪ ٣‬میلیارد‬ ‫تومان برای ما تمام شد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به کاهش نرخ ارز‬ ‫طی این مدت امیــدوارم بتوانیم اتوبوس های جدید را با‬ ‫همین قیمت یا کمی پایین تر بخریم‪.‬‬ ‫کاهش مسافران اتوبوس به کمتر از یک سوم‬ ‫وی‪ ،‬تحریم های ظالمانه‪ ،‬افزایش نــرخ ارز و تورم داخلی‬ ‫را برای حمل و نقل عمومی بســیار ســنگین دانســت و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شیوع کرونا مزید بر این موارد بوده چرا که‬ ‫توصیه های بهداشــتی بر استفاده حداقلی از حمل و نقل‬ ‫عمومی تاکید داشــتند و این مساله‪ ،‬باعث کاهش مسافر‬ ‫اتوبوس از یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر به ‪ ۳۰۰‬هزار نفر شد‪.‬‬ ‫اتوبوسرانی دیگر درامدزا نیست‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه تهران‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این شرایط این سازمان نه تنها درامدزا نیست بلکه‬ ‫حتی توان پرداخت حقوق ناظران خطوط را هم ندارد‪.‬‬ ‫پایان تعهد ‪ ۱۰‬ساله اتوبوس های بخش خصوصی‬ ‫در تهران‬ ‫ترفع با اشــاره به پایان تعهد ‪ ۱۰‬ساله اتوبوس های بخش‬ ‫خصوصی برای خدمت رسانی در سطح شهر تهران‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اتوبوس های بخش خصوصی که از سال ‪ ٨۵‬با ‪۸۲.۵‬‬ ‫درصد یارانه به بخش خصوصی واگذار شد‪ ،‬در شرایط حاضر‬ ‫دیگر دخل و خرجشان یکی نیست‪ ،‬و مالکین این اتوبوس ها‬ ‫درخواست ازاد شدن خودروهایشان را به ما می دهند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬طبق مصوبه سال ‪ ۸۵‬این شرکت ها برای خرید‬ ‫اتوبوس هایشــان ‪ ۱۷.۵‬درصد اورده داشتند و در ازای ‪۱۰‬‬ ‫سال کار در خطوط اتوبوسرانی می توانند برای خارج شدن‬ ‫از خطوط اقدام کنند و در این مدت هم با درخواست ما به‬ ‫فعالیت خود ادامه داده اند‪ ،‬ولی با توجه به تورم بی ســابقه‬ ‫دیگر توان راضی نگه داشتن انها را هم نداریم‪ .‬ترفع با بیان‬ ‫اینکه متوسط عمر ناوگان در بخش خصوصی ‪ ۱۳.۵‬سال‬ ‫براورد شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه های نگه داری اتوبوس ها‬ ‫انچنان ســنگین شــده اســت که اتوبوس داران ترجیح‬ ‫می دهند‪ ،‬اتوبوس شان را به مراکز اسقاط بفروشند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به روند خروج اتوبوس های بخش خصوصی از‬ ‫دایره خدمت رســانی در تهران‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬با مشکل‬ ‫جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪392‬‬ ‫کسب رتبه اول جهان‬ ‫اگاهی رسانی سرطان توسط محک‬ ‫ ‬ ‫در کمپین‬ ‫شاعرانه‬ ‫دل از من برد و روی از من نهان کرد‬ ‫خدا را با که این بازی توان کرد‬ ‫شب تنهاییم در قصد جان بود‬ ‫خیالش لطف های بی کران کرد‬ ‫چرا چون الله خونین دل نباشم‬ ‫که با ما نرگس او سرگران کرد‬ ‫که را گویم که با این درد جان سوز‬ ‫طبیبم قصد جان ناتوان کرد‬ ‫بدان سان سوخت چون شمعم که بر من‬ ‫صراحی گریه و بربط فغان کرد‬ ‫صبا گر چاره داری وقت وقت است‬ ‫که درد اشتیاقم قصد جان کرد‬ ‫میان مهربانان کی توان گفت‬ ‫که یار ما چنین گفت و چنان کرد‬ ‫عدو با جان حافظ ان نکردی‬ ‫که تیر چشم ان ابروکمان کرد‬ ‫خبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت مقابله با عوارض زایمان‬ ‫های تقویمی و زودرس‬ ‫مشاور وزیر بهداشــت در امور مامایی‪ ،‬با اشاره به ضرورت‬ ‫مقابله با عوارض زایمان های تقویمی و زودرس‪ ،‬گفت‪ :‬تولد‬ ‫پیش از موعد و نارسی نوزاد هزینه های زیادی را به سیستم‬ ‫سالمت کشور وارد می کند‪ .‬شهال خسروی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫متاســفانه بحث پر التهاب زایمان زودهنگام در «روزهای‬ ‫رند» که با اصرار والدین اتفاق می افتد و به نظر می رســد‬ ‫اتفاق منحصر به فردی در کشــور است‪ ،‬افزود‪ :‬جلوگیری‬ ‫از زایمان های طبیعی و عالقه والدین بر تولد فرزندشــان‬ ‫در تاریخــی خاص برخالف تصور عامــه‪ ،‬امری کام ً‬ ‫ال غیر‬ ‫روشــنفکرانه اســت‪ .‬لذا نیاز به اصالح این باور و فعالیت‬ ‫فرهنگــی در خصوص تولد ایمــن و جلوگیری از عوارض‬ ‫مادری و نوزادی یکی از شــاخص های مهم بهداشتی در‬ ‫هر کشــور است که در اهداف توسعه هزاره نیز بدان اشاره‬ ‫شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تولد پیش از موعد و نارسی نوزاد‬ ‫هزینه های زیادی را به سیســتم سالمت و درمان و نسل‬ ‫اینده کشور وارد می کند و باعث ایجاد عوارض جسمانی و‬ ‫به خطر افتادن سالمت مادر و نوزاد بویژه در بحران کرونا‬ ‫می شود و بیشترین ضربه را به نوزاد وارد می کند چرا که‬ ‫بیشترین رشــد و تکامل مغزی در سه ماهه اخر بارداری‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬مشــاور وزیر در امور مامایی یاداور شد‪:‬‬ ‫محروم کردن نوزادان از زندگی کامل رحمی و به خصوص‬ ‫عبور از کانال زایمان‪ ،‬بالیی اســت که افراد نااگاه با تعیین‬ ‫زمان تولد نــوزادان زودتَر از موعد و بدون درد زایمان می‬ ‫اورند و این تراژدی دردناک تاریخ تولد الکچری‪ ،‬می تواند‬ ‫خســتگی کادر درمان در دوران کرونا را مضاعف کند و بار‬ ‫بزرگی باشــد که نتوان ان را جبران کرد‪ .‬خسروی ضمن‬ ‫پیشــنهاد نامگذاری ‪ ۹‬اذر به عنوان روز فرزنداوری ایمن‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سیاست های اتخاذی وزارت بهداشت و همکاری‬ ‫بین بخشی با ارگان های دیگر از جمله ثبت احوال و اگاهی‬ ‫بخشــی مادران جامعه می تواند نقش پیشگیری بهتر از‬ ‫درمان را به خوبی نمایان سازد‪.‬‬ ‫موسسه خیریه محک به عنوان یکی از ‪ 1100‬سازمان عضو انجمن کنترل جهانی سرطان از ‪ 170‬کشور جهان‪،‬‬ ‫رتبه اول را برای کمپین اگاهی رسانی بیماری سرطان کسب کرد‪.‬‬ ‫موسسه خیریه محک به عنوان یکی از ‪ 1100‬سازمان عضو انجمن کنترل جهانی سرطان (‪ )UICC‬از ‪170‬‬ ‫کشور جهان‪ ،‬رتبه اول را برای کمپین اگاهی رسانی بیماری سرطان کسب کرد‪.‬‬ ‫این موسسه به عنوان عضو رسمی انجمن ‪ UICC‬از سال ‪ ،2016‬هر ساله از ‪ 15‬تا ‪ 26‬بهمن ماه ( روز جهانی‬ ‫سرطان تا روز جهانی سرطان کودک) در راستای تحقق هدف سوم سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد مبنی‬ ‫بر تالش برای ســامتی و رفاه‪ ،‬به کمپین جهانی روز سرطان می پیوندد و با مشارکت اعضای خانواده بزرگ‬ ‫محک‪ ،‬اقداماتی را برای اگاهی رسانی نسبت به بیماری سرطان‪ ،‬راه های تشخیص زودهنگام و کنترل ان و معرفی‬ ‫دغدغه های افراد مبتال به این بیماری به جامعه‪ ،‬طراحی و اجرا می کند‪.‬‬ ‫از میان‪ 1100‬سازمان عضو انجمن‪ ،UICC‬محک به عنوان یک سازمان ایرانی و چهار سازمان دیگر از کشورهای‬ ‫سنگاپور‪ ،‬کنیا‪ ،‬نیجریه و قبرس به عنوان فینالیست های این جایزه انتخاب شدند و برای دریافت مقام اول بررسی‬ ‫شدند‪ .‬بررسی های انجمن کنترل جهانی سرطان نشان داد اقدامات موسسه خیریه محک از ایران در سال گذشته‬ ‫در میان موسساتی از ‪ 170‬کشور جهان‪ ،‬بیشترین میزان موفقیت را در اطالع رسانی درباره بیماری سرطان و‬ ‫ایجاد مشارکت میان سطوح و گروه های مختلف جامعه‪ ،‬در سطح کشور‪ ،‬منطقه و جهان به همراه داشته است و‬ ‫شایسته کسب رتبه اول است‪ .‬اراسب احمدیان‪ ،‬مدیرعامل محک در خصوص ماموریت سازمان های مردم نهاد در‬ ‫زمینه اگاهی رسانی به جامعه گفت‪:‬اگاهی رسانی درخصوص پیشگیری‪ ،‬تشخیص زودهنگام‪ ،‬مولفه های الزم در‬ ‫درمان و حمایت و دغدغه های بیماران‪ ،‬از وظایف سازمان های مردم نهاد و خیریه های متولی در زمینه بیماری های‬ ‫مختلف است تا با اتکا به ظرفیت های جامعه مدنی‪ ،‬دغدغه ها و مشکالت مرتبط با بیماری ها به شکل ریشه ای‬ ‫ن کم دردتر‪،‬‬ ‫رفع گردد‪ .‬موسســه خیریه محک نیز با هدف دستیابی به تشخیص زودهنگام سرطان که درما ‬ ‫کم هزینه تر و موثرتر را برای بیماران محقق می کند همواره در جهت اگاهی رسانی به همه اقشار جامعه درخصوص‬ ‫سرطان کودک تالش می کند و این موضوع دلیل اصلی پیوستن محک به کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان‬ ‫(‪ )UICC‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملمحکفینالیستجایزهبهترینمدیرعاملسال‪UICC2020‬‬ ‫اراسب احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک که خود نیز در جمع سه مدیرعامل برتر موسسات خیریه فعال‬ ‫در حوزه سرطان در بخش جوایز بهترین مدیرعامل از سوی انجمن کنترل جهانی سرطان (‪ )UICC‬در نشست‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬این انجمن انتخاب شد‪ ،‬گفت‪:‬دلیل اصلی جهانی شدن صدای خانواده بزرگ محک و کسب رتبه اول در‬ ‫جهان به واسطه کمپین اطالع رسانی سرطان سال ‪ 1398‬این بوده است که تمامی گروه ها‪ ،‬و ظرفیت های جامعه‬ ‫با یک هدف و با اعتماد متقابل در بهمن ماه گذشته زیر چتر محک جمع شدند تا قدمی برای نجات جان انسان ها‬ ‫بردارند؛ پیوستن بیش از ‪ 150‬نفر از هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران و اهالی ادب و فرهنگ و نیز حضور بنگاه های تجاری‪،‬‬ ‫نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬مدارس‪ ،‬داوطلبان‪ ،‬نیکوکاران و کارکنان محک به این کمپین‪،‬‬ ‫طیفی از جایگاه ها‪ ،‬ظرفیت ها و تخصص های مختلف برای رساندن پیام این کمپین ایجاد کرد که این امر از چشم‬ ‫نهادهای بین المللی دور نمانده و باعث شد تا صدای محک جهانی شود و عنوان سازمان برتر جهان در زمینه‬ ‫اگاهی رسانی بیماری سرطان به این موسسه ایرانی تعلق گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همانطور که بهمن ماه سال گذشته با‬ ‫پیوستن برج ازادی به این کمپین عنوان کردیم که»نماد شهر تهران‪ ،‬پایتخت ایران‪ ،‬در حمایت از کودکان محک‬ ‫نارنجی شد»‪ ،‬اکنون نیز باید اعالم کنیم که بی شک موفقیت این کمپین متعلق به همه ایرانیان نیکوکاری است‬ ‫که نزدیک به ‪ 30‬سال با اعتماد و تداوم در مشارکت خود ارزوهای بزرگ بانیان محک را با همت های بلندشان‬ ‫برای نجات جان کودکان مبتال به سرطان محقق ساختند‪ .‬به امید انکه بهمن ماه امسال نه تنها در کمپین هفته‬ ‫جهانی سرطان بار دیگر صدای ایرانیان را جهانی کنیم‪ ،‬بلکه ثابت کنیم همه اعضای خانواده محک به خوبی‬ ‫می دانند که حمایت از بیماران مبتال به سرطان در هیچ شرایطی‪ ،‬حتی روزهای سخت بحران همه گیر و جهانی‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬نمی تواند متوقف شود‪ ».‬اعالم کسب این رتبه توسط انجمن جهانی کنترل سرطان در یک نشست‬ ‫انالین با حضور اعضای این انجمن از سراسر جهان انجام شد و در پی ان دکتر انیل دکوروز‪ ،‬رئیس انجمن کنترل‬ ‫جهانی سرطان (‪ ،)UICC‬پس از مشخص شدن برنده این جایزه پیام قابل توجهی برای خانواده بزرگ محک و‬ ‫کشور ایران داشت و گفت‪:‬این موضوع که یک سازمان مردم نهاد ان هم در کشوری با شرایط تحریم‪ ،‬در دو بخش‬ ‫از جوایز انجمن (کمپین اطالع رسانی سرطان – برترین مدیرعامل) کاندید شده‪ ،‬بسیار قابل توجه و ارزشمند‬ ‫است و باعث تعجب است که این موسسه توانسته در این شرایط سخت با این کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫محک این پیام را متعلق به تمام ایرانیانی می داند که طی سی سال فعالیت این موسسه‪ ،‬با اعتماد و تداوم حمایت‬ ‫خود از کودکان مبتال به سرطان کاری کردند تا همگی باور کنیم سرطان پایان زندگی نیست‪.‬‬ ‫اعالمجزئیاتتوزیعواکسنکرونادرسطحجهان‬ ‫رئیس گروه علم و فناوری زیستی و پزشکی جایزه مصطفی(ص)‬ ‫از نحوه توزیع واکســن کرونا در جهان و ویژگیهای واکسن تولید‬ ‫شده توسط برگزیده این جایزه گفت‪.‬‬ ‫رســول دیناروند‪ ،‬رئیس گروه علم و فناوری زیســتی و پزشکی‬ ‫جایزه مصطفی(ص) با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره‬ ‫به دالیل شــکل گیری جایزه مصطفی در کشور اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از روش های رســیدن به مرجعیت علمی در جهان اسالم معرفی‬ ‫دانشمندان این عرصه به عنوان الگو است که جایزه مصطفی این‬ ‫اهداف الگوسازی در این زمینه را برعهده گرفته است؛ حوزه هایی‬ ‫که جایزه مصطفی در انها متمرکز شده شامل حوزه مختلف علم‬ ‫و فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬علم و فناوری زیســتی و پزشکی‪،‬‬ ‫علم و فناوری نانو و تمام زمینه های علم و فناوری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از سه دوره برگزاری این جایزه علمی که دور اخر‬ ‫برگزاری بیشتر متمرکز بر حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی‬ ‫بود و در این دوره‪ ،‬دکتر اوگور شــاهین که دانشــمند مسلمان‬ ‫متولد ترکیه و استاد دانشــگاه ماینز المان است برگزیده جایزه‬ ‫مصطفی(ص) شد‪.‬‬ ‫رئیس گروه علم و فناوری زیســتی و پزشــکی جایزه مصطفی‬ ‫درباره فعالیت های اوگور شــاهین گفت‪ :‬وی از بنیانگذاران روش‬ ‫جدیدی در حوزه زیســت فناوری است و بر روی روشهای مبتنی‬ ‫بر ‪ mRNA‬فعالیت می کنــد‪ .‬در این روش فعالیت ها مبتنی بر‬ ‫دستورات ژنتیکی اســت و متمرکز بر پروتئین های سلولی؛ این‬ ‫دانشمند و همسرش از بنیان گذاران این روش در جهان هستند‬ ‫و برای کار در این حوزه جایزه مصطفی به انها اعطا شد‪ .‬حاال هم‬ ‫می بینیم که واکسن کرونا با همین روش در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واکســن کرونای تولید شــده توسط این دانشمند‬ ‫احتمــاال تا هفته اینده تاییدیه مصــرف دریافت می کند چرا که‬ ‫تمام مراحل تست حیوانی و کارازمایی بالینی را پشت سر گذاشته‬ ‫اســت‪ .‬با تایید این واکسن و ‪ 9‬واکســن دیگر در جهان ظرفیت‬ ‫تولید واکسن کرونا تا ســال اینده افزایش پیدا کرده و حدود‪60‬‬ ‫درصد جمعیت جهان امکان دسترسی به این واکسن ها را خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬دیناروند در مورد مختصات واکســن تولید شده توسط‬ ‫اوگور شــاهین توضیح داد‪ :‬قبل از هر چیز باید گفت که بهترین‬ ‫روش برای مقابله با بیماریهای ویروســی همه گیر تولید واکسن‬ ‫است؛ بعد از مشخص شدن ژنوم ویروس کرونا فعالیتها برای تولید‬ ‫واکســن در جهان اغاز شد اما از بین این روش ها تنها دو شرکت‬ ‫اقدام به ساخت واکسن با اســتفاده از ‪ mRNA‬کردند؛ یکی از‬ ‫این شــرکتها مدرنای امریکایی بود و دیگری شرکت متعلق به‬ ‫اوگور شاهین و همسرش به نام بایوان تک و با همین روش از یک‬ ‫میلیارد یورو سرمای ه جذب کرد‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه دسترســی ایران به واکسن های تولید شده برای‬ ‫کرونا گفت‪ :‬در طول تاریخ کمتر واکسنی با این سرعت در جهان‬ ‫تولید شــده است و تا ســال اینده بیش از یک میلیارد دز اماده‬ ‫عرضه خواهد بود اما نحوه توزیع این واکســن ها بر اساس برنامه‬ ‫کوواکــس خواهد بــود‪ .‬در واقع حدود ‪ 180‬کشــور عضو برنامه‬ ‫کوواکس سازمان جهانی بهداشت هستند که برای تولید واکسن‬ ‫ِ‬ ‫تامین ســرمایه کرده اند‪ ،‬در این برنامه سازمان جهانی بهداشت و‬ ‫یونســکو با کشورهایی که تاییدیه توزیع واکسن دریافت میکنند‬ ‫رایزنی کرده و تا سال ‪ 2021‬دو میلیون دز واکسن تهیه می کنند‪.‬‬ ‫واکسن های تهیه شــده در برنامه کوواکس بین کشورهای عضو‬ ‫توزیع می شود البته در این بین برخی کشورها مانند ترکیه قرار‬ ‫داد مستقیم با شرکتهای سازنده امضا کرده اند‪.‬‬ ‫کمک‪ 250‬هزارفرانکیصلیبسرخبههاللاحمربرایبیمارانکرونایی‬ ‫نمایندگی کمیتــه بین المللی صلیب ســرخ در ایران و جمعیت‬ ‫هالل احمر ایران مشــترکا اعالم کردند که دومین مرحله کمک‬ ‫مالی اهدایی به مبلغ ‪ 250‬هزار فرانک سوئیس به بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ 19-‬تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران و جمعیت هالل‬ ‫احمر ایران مشــترکا اعالم کردند کــه دومین مرحله کمک مالی‬ ‫اهدایی به مبلغ ‪ 250‬هزار فرانک سوئیس به تهیه و تامین تجهیزات‬ ‫اکسیژن درمانی برای بیماران مبتال به کووید‪ 19-‬تخصیص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ 250‬هزار فرانک اهدایی کمیته بین المللی صلیب ســرخ به‬ ‫یکــی از برنامه های در حال اجرای جمعیت هالل احمر ایران برای‬ ‫تهیه تجهیزات خانگی اکسیژن برای بیماران مبتال به کووید‪19-‬‬ ‫در طی مراحل بیماری تخصیص خواهد یافت تا امکان ادامه درمان‬ ‫در منزل برای این بیماران فراهم شود‪.‬‬ ‫این کار به طور نســبی از فشار بر بیمارستان ها و کارکنان بخش‬ ‫درمان که با موج مداوم و سنگین بستری بیماران مبتال به کووید‪19-‬‬ ‫مواجه اند‪ ،‬می کاهد‪ .‬همچنین این حمایت‪ ،‬با ترخیص تخت های‬ ‫بیمارستانی مراکز ارجاع بیماران کووید‪ ،19-‬امکان بستری بیماران‬ ‫جدید با شرایط وخیم را فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گفته باربارا ریتزولی‪ ،‬رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب‬ ‫ســرخ در تهران‪ ،‬کارکنان و داوطلبان جمعیت هالل احمر ایران از‬ ‫اغاز شیوع این بیماری در فوریه سال گذشته در خط مقدم مبارزه‬ ‫با کووید‪ 19-‬بوده اند‪.‬‬ ‫این کمک از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ حرکتی کوچک‬ ‫و متواضعانه برای تقدیر و حمایت از جمعیت هالل احمر ایران است‬ ‫و ما امیدواریم بتواند در تالش های بشردوســتانه ای جمعیت در‬ ‫کمک به بیماران مفید باشد‪.‬‬ ‫در اوریل ‪ 2020‬نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ مبلغ ‪ 500‬هزار‬ ‫فرانک ســوئیس را برای تامین تجهیزات حفاظت شــخصی برای‬ ‫بیماران خاص و همچنین اقالم غذایی برای اقشــار اسیب پذیر به‬ ‫جمعیت هالل احمر ایران اهدا کرده بود‪.‬‬ ‫منصوره باقری سرپرست امور بین الملل و بخش حقوق بین المللی‬ ‫بشردوستانه جمعیت هالل احمر‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته بین المللی صلیب‬ ‫سرخ شریک کاری ارزشمند جمعیت هالل احمر در ایران است و‬ ‫ما شراکت قوی و گسترده ایی در زمینه های مختلف با این سازمان‬ ‫شــکل داده ایم‪ .‬ما از حمایت انها از مبارزه با بیماری کووید‪19-‬در‬ ‫ایران تقدیر می کنیم و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫طی دو ماه گذشته‪ ،‬کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هالل‬ ‫احمر ایران به عنوان شــرکای نهضت بین المللی صلیب ســرخ و‬ ‫هالل احمر‪ ،‬و به منظور واکنش به شــیوع همه گیری کووید‪،19-‬‬ ‫در زمینــه توزیع تجهیزات محافظت شــخصی‪ ،‬مواد ضد عفونی‬ ‫کننده دست و بروشورهای اموزشی درباره بیماری کووید‪ 19-‬برای‬ ‫مهاجران افغانستانی در مرز دوغارون و استان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫و همین طور برای مرزنشــینان در ‪ 5‬استان غربی کشور‪ ،‬همکاری‬ ‫های خود را گسترش داد ه اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
روزنامه خوب 425

روزنامه خوب 425

شماره : 425
تاریخ : 1399/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!