روزنامه خوب شماره 391 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 391

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 391

روزنامه خوب شماره 391

‫شنبه‪ 8‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 391‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 12‬ربیع الثانی‪ 28 |1442‬نوامبر‪2020‬‬ ‫محسنفخریزاده‪،‬رئیسسازمانپژوهش‬ ‫و نواوری وزارت دفاع و از دانشمندان هسته ای‬ ‫کشور ترور و به درجه رفیع شهادت نائل امد‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫همه باید به فکراینده‬ ‫کشور و رفاه ملت باشند‬ ‫نامه وزیر کار به رهبر انقالب؛‬ ‫برنامهایجادنظاممتمرکز تامیناجتماعی‬ ‫فور ًا تقدیم رئیس جمهوری می شود‬ ‫ایران‬ ‫بزرگترینقربانی‬ ‫تروریسم‬ ‫گزارشی از کسب و کارهایی که پشت کرکره های پایین انجام می شود‬ ‫وقتینمی شود‬ ‫چک هارادوهفتهعقبانداخت!‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫قرعهکشیفروشمشارکت‬ ‫درتولیدمحصوالتایرانخودرو‬ ‫امروزبرگزارمی شود‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫عراقچیجزییاتتبادلزندانیان‬ ‫ایرانیواسترالیاییراتشریحکرد‬ ‫یاغی مستطیل سبز در دنیای فیلم و کتاب‬ ‫جهان خالی از قهرمان‬ ‫«پرویز پورحسینی» بازیگر مطرح سینما‪،‬‬ ‫تئاتر و تلویزیون درگذشت‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫چه افراد و شرکت های خودروساز‬ ‫مجازبهوارداتهستند؟‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫‪ 3‬شرطدریافت«بستهجدیدمعیشتی‬ ‫و وام یک میلیونی کرونایی» چیست؟‬ ‫انسولین اوردیم ولی نه برای مردم!‬ ‫مالیاتبرخانه هایخالی‬ ‫درایستگاهاخر؛اتصالتمامکدملی ها‬ ‫بهکدپستی‬ ‫خبرخوشسخنگویکمیسیون‬ ‫اجتماعیمجلسدرباره‬ ‫بیمهبیکاریکرونا‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫طرح هوشمند محدودیت ها تا ریشه کنی کرونا ادامه دارد‬ ‫الزامی بودن همراه داشتن کارت‬ ‫شناسایی در حمل نقل بین شهری‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫تداوم تخصیص ارز ‪ 4200‬به دارو منجر به کاهش کمبود‬ ‫در بازار می شود یا افزایش؟‬ ‫فرهنگ وهنر‪8-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫بنیاد مستضعفان اجاره اذر را از مستاجران دریافت نمی کند‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫رییس بنیاد مستضعفان از دریافت نشدن اجاره اذرماه امسال مستاجران خود خبر داد که برای چهارمین نوبت این تصمیم از سوی نهاد مزبور اتخاذ شد‪« .‬پرویز فتاح» در حساب‬ ‫کاربری خود در توئیتر نوشت ‪:‬بدلیل محدودیت های کرونایی که سبب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده و مشکالتی برای کسبه به وجود اورده‪ ،‬اجاره اذرماه امالک تجاری خود در‬ ‫سراسر کشور را به دریافت نخواهد کرد‪ .‬با شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور دولت تصمیم گرفت که از یکم اذرماه به مدت دو هفته تعطیلی سراسری را اجرایی کند‪ .‬قابل ذکر‬ ‫است با توجه به تعطیل الزامی برخی کسب و کارها در شهرها‪ ،‬دولت حمایت های مالیاتی را نیز برای مشاغل در نظر گرفت که به موجب ان مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی و‬ ‫احکام اجرای قانون مالیاتی به مدت یک ماه و نیم تمدید شــد‪ .‬همچنین بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرط پرداخت‬ ‫اصل مالیات و عوارض تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید می شود‪ .‬عالوه بر این همه عملیات اجرایی وصول مالیات تا ‪ ۱۰‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬برای اشخاص حقیقی متوقف می شود‪.‬‬ ‫گزارشیازکسبوکارهاییکهپشتکرکره هایپایینانجاممی شود‬ ‫نامه وزیر کار به رهبر انقالب؛‬ ‫برنامه ایجاد نظام متمرکز‬ ‫تامین اجتماعی فور ًا تقدیم‬ ‫رئیس جمهوری می شود‬ ‫برنامه عمل به فرمایش رهبری در خصوص « ایجاد‬ ‫نظام متمرکز تامین اجتماعی برای احاد مردم « با بهره‬ ‫گیری از دانش کارشناسان ‪ ،‬با جدیت پیگیری‪ ،‬تدوین‬ ‫و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد‬ ‫‪ .‬محمد شریغتمداری وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫طینامهایبهمقاممعظمرهبرینوشت‪:‬برنامهعملبه‬ ‫فرمایشحضرتعالیدرخصوص«ایجادنظاممتمرکز‬ ‫تامین اجتماعی بــرای احاد مردم « با بهره گیری از‬ ‫دانشکارشناسان‪،‬متخصصینوشرکایاجتماعیوبا‬ ‫استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی ‪ ،‬با جدیت پیگیری ‪ ،‬تدوین و‬ ‫به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد‬ ‫‪ .‬متن کامل نامه محمد شریعتمداری‪،‬وزیر تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی به محضر حضرت ایت اهلل العظمی‬ ‫خامنه ای (مد ظله العالی)‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫محضر مبارک حضرت ایــت اهلل العظمی خامنه ای‬ ‫(مدظلهالعالی)‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫ســام علیکم؛ پیرو اوامر حکمیانه حضرت عالی در دیدار‬ ‫با اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬در خصوص‬ ‫«ضرورت حمایت از قشــرهای ضعیف « و با توجه به اینکه‬ ‫یکــی از مهمترین ماموریت های وزارت تعــاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســت ‪ ،‬به حضرت مستطاب عالی اطمینان می‬ ‫دهم که همراه با همکارانم با تالشی مضاعف نسبت به تحقق‬ ‫دستورات اخیر اهتمام کامل به عمل خواهد امد‪ .‬برنامه عمل‬ ‫به فرمایش حضرت عالی در خصوص « ایجاد نظام متمرکز‬ ‫تامین اجتماعی برای احــاد مردم « با بهره گیری از دانش‬ ‫کارشناسان ‪ ،‬متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده‬ ‫از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬با جدیت پیگیــری‪ ،‬تدوین و به فوریت تقدیم‬ ‫رئیس محترم جمهوری خواهد شــد ‪ .‬در خصوص «ایجاد‬ ‫اتصال پایگاه های مختلف اطالعاتی به‬ ‫پایگاه ملی ایرانیان با‬ ‫ِ‬ ‫یکدیگر» نیز ضمن تشکر از توجه ارزشمند شما به اهمیت‬ ‫این پایگاه مهم ‪ ،‬اطمینان می دهد استقرار کامل ‪ ،‬تثبیت و‬ ‫تکامل ان با اهتمام دو چندان پیگیری می شود ‪ .‬خوشبختانه‬ ‫اقدامات بســیار موثری برای ایجاد و تقویت این پایگاه در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در ســال های اخیر انجام‬ ‫شده است که با تکیه به توصیه حکمیانه و حمایت حضرت‬ ‫عالی در این مورد و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی این‬ ‫پایگاه در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت‪ .‬همچنین‪ ،‬به‬ ‫استحضار می رساند حسب تاکید پیشین ان رهبر فرزانه در‬ ‫خصوص تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که از کرونا بیکار‬ ‫شده و بعضا بیم ه بیکاری هم ندارند‪ ،‬الیحه مربوط به پرداخت‬ ‫حقوق بیکاری صاحبان کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا‬ ‫تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است ‪ .‬ضمن‬ ‫ارزوی طول عمر با عزت‪ ،‬سالمتی ان رهبر حکیم را از درگاه‬ ‫حضرت حق مسئلت دارم‪.‬‬ ‫قرعه کشی فروش مشارکت‬ ‫در تولید محصوالت ایران خودرو‬ ‫امروز برگزار می شود‬ ‫مراسم قرعه کشی طرح فروش مشارکت در تولید محصوالت‬ ‫ایران خودرو فردا شــنبه هشــتم اذرماه با حضور نمایندگان‬ ‫نهادهای نظارتی در محل ســالن کنفرانس معاونت بازاربی و‬ ‫فروش برگزار می شود‪ .‬اخبار شرکت ها‪ -‬مراسم قرعه کشی طرح‬ ‫فروش مشارکت در تولید محصوالت ایران خودرو امروز شنبه‬ ‫هشــتم اذرماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در محل‬ ‫ســالن کنفرانس معاونت بازاربی و فروش برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫طرح فروش مشارکت در تولید‪ ،‬پنج محصول دناپالس ‪ ،‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دستی‪ ،‬پارس تی‪.‬یو‪ ،5.‬راناپالس و سورن پالس با موعد تحویل‬ ‫فروردین تا اذر ‪ ۱۴۰۱‬عرضه شده است‪ .‬سود مشارکت درنظر‬ ‫گرفته شده براســاس نوع محصول از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬درصد متفاوت‬ ‫خواهد بود‪ .‬مشــتریان نهایی این طرح برای ثبت نام ‪ ،‬با انجام‬ ‫فرایند قرعه کشی انتخاب و معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫وقتی نمی شود چک ها را دو هفته عقب انداخت!‬ ‫حدود یک هفته از تعطیلی مشاغل غیرضروری می گذرد‪ ،‬یک هفته ای که برای این اصناف به‬ ‫اندازه یک سال گذشته و این روزها بعضی از انها چراغ خاموش و پشت کرکره های پایین کار‬ ‫می کنند‪ .‬بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬تهران و ‪ ۱۵۰‬کالنشهر دیگر که در وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی قرار گرفته اند‪ ،‬به مدت دو هفته تعطیل شدند‪ ،‬این تعطیلی شامل تمام صنوف به‬ ‫جز بخش های خدماتی و مواد غذایی مورد نیاز می شود‪ ،‬در این میان کارمندان نیز دور کار شده‬ ‫اند تا شــاید به گونه ای از شیوع بیماری کرونا که در جای جای کشور ریشه دوانده‪ ،‬جلوگیری‬ ‫شود اما سوال اینجاست که ایا این دو هفته تعطیلی به کاهش کرونا در کشور کمک می کند یا‬ ‫مانند ُمسکن اثر خواهد کرد؟ یا این دو هفته اعالم تنفسی برای کادر درمان و گروه هایی است‬ ‫که در خط مقدم کرونا در حال جدال با این بیماری هستند؟ در این میان نقش کسبه و بازار در‬ ‫کنترل و یا شیوع این ویروس بسیار پررنگ است البته انها نیز مشکالت خود را دارند‪ ،‬بر این‬ ‫اساس برای تهیه گزارشی دراین باره به یکی از بازارهای تهران رفته ایم تا درباره حال و هوای‬ ‫این روزها و فروشندگانی که پشت کرکره های پایین و چراغ خاموش کار می کنند‪ ،‬باخبر شویم‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی از تعطیلی مهم تر است‬ ‫در راســته اصلی بازار در ظاهر پرنده پر نمی زند اما چند قدمی که جلوتر می رویم‪ ،‬می توان فروشــندگان‬ ‫انگشــت شماری را دید که پشــت کرکره های پایین یا درهای بسته مشغول فعالیت هستند‪ .‬مشتری در‬ ‫خیابان نیست اما خیلی از انها به امید فروش انالین چند ساعتی از خانه بیرون می زنند تا محصوالت مورد‬ ‫نیاز مشتریانشان را ارسال کنند‪ ،‬شاید گواه این حقیقت‪ ،‬باربری ها‪ ،‬پست و مراکز پیک موتوری ها باشند‪،‬‬ ‫مراکزی که این روزها خوب کار می کنند و به گفته بازاریان نانشان در روغن است‪ .‬این فروشندگان اما از‬ ‫سر دلخوشی و دور زدن قوانین‪ ،‬چراغ خاموش فعالیت نمی کنند‪ ،‬انها پی جریمه یا پلمپ شدن فروشگاه‬ ‫شان را به تن مالیده و برای دراوردن یک لقمه نان و پاس کردن جریمه و بدهی و اجاره مغازه هایشان راهی‬ ‫بازار شده اند‪ .‬حمید یکی از فروشندگان جوانی است که دفتر فروش و انبارشان داخل یکی از پاساژهای‬ ‫بازار است و محصوالت را به دست مشتریانش می رساند‪ ،‬مرد جوان دل خوشی از کرونا ندارد و می گوید‪:‬‬ ‫بدون شک این دو هفته تعطیلی بی جهت نبوده اما در این شرایط اقتصادی همه ما تحت فشار هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬ما ســایت فروش محصوالت داریم و اجناس سفارشــی را باید از بازار تهیه و به دست‬ ‫مشتریان برسانیم اما مشتریان فروشگاه های اینترنتی برایشان مهم نیست بازار باز است یا بسته‪ ،‬انها ثبت‬ ‫سفارش می کنند و منتظر هستند که جنسشان را در زمانی مناسب تحویل بگیرند اما اگر بخواهم به حجم‬ ‫درخواست ها بی توجه باشم‪ ،‬مشتریانم را در همین دو هفته از دست می دهم و این مسئله جبران ناپذیر‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که نگهبان های پاساژهای واقع در بازار اجازه ورود فروشندگان را به داخل پاساژها‬ ‫نمی دهند‪ ،‬به همین دلیل برخی از فروشندگان در خیابان و تلفنی مشغول جفت و جور کردن سفارش ها‬ ‫هستند‪ .‬اما برخی از فروشندگان فروشگاه هایی که در راسته اصلی هستند پشت کرکره های پایین و داخل‬ ‫مغازه نشسته و محصوالت خود را به دست مشتریانشان می رسانند‪ .‬حمید می گوید‪ :‬واقعا این وضعیت برای‬ ‫من که به چند نفر دیگر هم نان می رسانم اصال جالب نیست‪ ،‬چون بدون شک با این تعطیلی مجبورم از‬ ‫حقوق اخر ماه انها به مقدار زیادی کم کنم تا به من هم فشــار نیاید‪ ،‬این درحالی است که در هفته های‬ ‫اخیر یکی از همکارانم مبتال به کرونا و مجبور شد چند هفته ای در خانه بماند‪ ،‬سعی کردیم مراعات کنیم‬ ‫تا دیگران مبتال نشوند اما این بیماری به هر حال اجتناب ناپذیر است‪ .‬در این روزها فقط متضرر شده ام و با‬ ‫خانه نشستن اوضاع بدتر هم می شود‪ .‬حمید با تعطیلی مشاغل در ساعت ‪ ۶‬عصر مخالف است‪« .‬قصدم این‬ ‫نیست تصمیمات را زیر سوال ببرم چون می دانم کادر درمان در شرایط خوبی نیستند و برای همگی شان‬ ‫ارزوی سالمتی و تندرستی می کنم اما تعطیلی در ساعت ‪ ۶‬عصر به نظر دردسرساز است‪ .‬از این جهت که‬ ‫در جایی مثل بازار که اغلب همه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند‪ ،‬به یکباره همه خیابان ها‬ ‫در این ساعت شلوغ و پرتردد می شود چون همه تا دقیقه ‪ ۹۰‬کار می کنند و در این ساعت هم اتوبوس ها‬ ‫و مترو ناگهان با حجمی از مسافرینی که در نزدیکی هم قرار گرفته اند روبرو و هم خیابان ها پرترافیک و‬ ‫شلوغ می شوند‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬من خودم همیشه از اتوبوس استفاده می کنم‪ ،‬از زمان اجرای این طرح‬ ‫اتوبوس ها بی نهایت شلوغ شده اند و مجبورم هزینه بیشتری کنم و با تاکسی به خانه برگردم‪ .‬به اعتقاد‬ ‫حمید فرهنگ سازی از تعطیلی ارجح تر است‪ ،‬وی معتقد است‪ :‬اگر مردم توجیه شوند که در هر فضایی از‬ ‫ماسک استفاده کنند و ماسک در اختیار همه قرار بگیرد‪ ،‬فاصله اجتماعی شان را رعایت کنند‪ ،‬به مهمانی‬ ‫و مسافرت نروند بدون شک مبتالیان به کرونا و میزان مرگ و میرهای ناشی از ان کم می شود اما متاسفانه‬ ‫اگر بخواهیم از سیاست های درست و اشتباه ستاد ملی مبارزه با کرونا فاکتور بگیریم‪ ،‬مردم خودشان هم‬ ‫رعایت نمی کنند‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬من بارها بین همکارانم دیده ام که بدون ماسک در بازار می چرخند و‬ ‫به نظرشان ماسک نزدن نشانه قدرتمند یا شجاع بودنشان است اما این رفتارها جای تاسف دارد و در نهایت‬ ‫منجر به ابتالی همان شخص یا خانواده اش به بیماری می شود‪ .‬حمید معتقد است فرهنگ سازی و شعور‬ ‫جمعی برای ریشه کن کردن این بیماری اهمیتش از تعطیلی های گاه و بی گاه مهم تر است‪.‬‬ ‫بانک ها باز هستند و چک ها برگشت می خورند‬ ‫مهدی از دیگر کســبه بازار است‪ ،‬به خاطر این گفت و گو کرکره مغازه اش را باال می دهد و برای دقایقی‬ ‫از مغازه خارج می شود اما در این فاصله کرکره را پایین می دهد تا برایش دردسر نشود‪ .‬وی درباره این دو‬ ‫هفته تعطیلی و نگرانی هایش می گوید‪ :‬االن بانک ها باز هســتند و مردم حساب و کتاب دارند‪ .‬برای مثال‬ ‫عده ای چک دســت مردم دارند که باید پاس شود و نمی شــود چک ها را دو هفته عقب انداخت چراکه‬ ‫بعضی از چک ها دســت به دســت چرخیده و باید هر طور که شده پاس شود‪ .‬از طرفی اگر این اتفاق در‬ ‫موعد خود نیفتد اعتبار فرد در بازار از بین می رود‪ .‬مهدی معتقد است خیلی از مغازه های سطح شهر مانند‬ ‫سوپرمارکت ها‪ ،‬امالکی ها‪ ،‬تعمیرکاران موبایل و یکسری فروشگاه های محلی باز هستند و روال عادی زندگی‬ ‫جریان دارد‪« .‬این وســط فشار فقط به صنوفی می اید که در فضایی مانند بازار و به صورت متمرکز کنار‬ ‫هم مشــغول کارند و کنترل فقط بر روی این صنوف است‪ .‬مثل بازار بزرگ تهران‪ ،‬بازارشوش یا بازارهای‬ ‫دیگر»‪ .‬مرد جوان معتقد است اگر قرار به قرنطینه بود باید زیرساخت های این کار نیز تامین و همه صنوف‬ ‫در سراسر شهر و در محالت بسته می شدند‪« .‬اینجا یکسری مغازه از خودشان است اما اغلب اجاره کرده‬ ‫اند و اجاره ها سنگین است‪ .‬دو هفته از ماه تعطیل شده و کسبه چطور می توانند با این فشاری که متحمل‬ ‫شده اند از پس اجاره های سنگین برایند یا حقوق کارگران و کارمندانشان را بپردازند‪ .‬به نظر می رسد این‬ ‫طرح تاثیری نداشــته چون در محالت شهر شاهد تجمع و تردد مردم هستیم و تعطیلی فقط در بازارها‬ ‫برقرار شده است»‪.‬‬ ‫زیرزمینی کار می کنیم‬ ‫در گوشه دیگر از بازار و داخل گاراژی که به ظاهر در ان بسته اما با فشار کوچکی باز می شود‪ ،‬مرد میانسالی‬ ‫به در انبار تکیه داده است‪ ،‬پُک سنگینی به سیگارش می زند و به نقطه ای خیره شده‪ .‬به نظر می رسد در‬ ‫فکر عمیقی فرو رفته اســت‪ .‬می گوید‪ :‬دل و دماغ هیچ کاری نداریم‪ .‬انگار دنیا روی سر مردم اوار شده‪ .‬از‬ ‫یک طرف فشار اقتصادی و از یک طرف کرونا‪ .‬باالخره هر برنامه ای اجرا شود عده ای موافق و عده ای هم‬ ‫مخالف هستند‪ .‬در ادامه علی اقا یکی دیگر از کسبه به گفت و گو ملحق می شود می گوید‪ :‬خواهشا صدای‬ ‫ما را به مســئولین برســانید‪ .‬ما این دو هفته تعطیلی و کرونا را قبول داریم اما باید تدبیری برای وضعیت‬ ‫چک های بازاریان در نظر گرفته شود‪ .‬بانک ها باز هستند و چکی که خرج کرده ایم پشت باجه می رود و‬ ‫برگشت می خورد‪ .‬به همین دلیل مجبور هستیم در این دو هفته زیرزمینی کار کنیم‪ .‬عده ای کرکره پایین‬ ‫کار می کنند و عده ای دیگر درحالی که داخل مغازه هایشان نشسته‪ ،‬درها را بسته اند‪« .‬مشتریانی داریم که‬ ‫اینترنتی جنس به مشتری می فروشند یا مشتری شهرستان دارند‪ .‬تلفنی از قبل با هم هماهنگ می کنیم‬ ‫و در چند ساعتی که داخل بازار زیرزمینی کار می کنیم جنس را از ما می خرند و به پست تحویل می دهند‬ ‫تا دست مشتری شان برسد‪ .‬اما این شیوه درست نیست و خودمان هم قبول داریم»‪ .‬علی اقا معتقد است‬ ‫«این وضعیت نه تنها به ضرر مشتری است بلکه عامل تورم هم هست‪ .‬اگر قرار باشد ‪ ۱۵‬روز به این شیوه‬ ‫بگذرد‪ ،‬همگی مان عقب می افتیم و کار همه به هم می ریزد»‪.‬‬ ‫علی اقا به اظهاریه ای که از تعزیرات برای دو نفر از همکارانش که انها نیز چراغ خاموش مشغول فعالیت‬ ‫در این یک هفته بودند اشاره می کند و می گوید‪ :‬گویا در مغازه شان باز بوده‪ ،‬تعزیرات پالکشان را برداشته‬ ‫و حاال خدا می داند قرار اســت چقدر برایشان جریمه ببرند‪ .‬به گفته این کسبه بازار‪ ،‬زمانی قیمت مثال ‪۵‬‬ ‫کارتن جنس ‪ ۵‬میلیون تومان بود و امروز با تورم همان تعداد جنس ‪ ۱۵‬میلیون تومان شده است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل مبلغ چک ها سنگین شده و اگر برگشت بخورد اعتبار و ابروی کسبه در بازار از بین می رود‪« .‬شاید‬ ‫خیلی ها اصطالح بازار و اعتبارش را شــنیده باشند‪ .‬اگر اعتبارتان در بازار از بین برود دیگر کسی به شما‬ ‫جنس نمی دهد و دستتان در پوست گردو می ماند»‪.‬‬ ‫عده ای از مردم خودخواه هستند‬ ‫امیرحسین یکی دیگر از فروشــندگانی که جلوی مغازه و داخل ماشینش نشسته‪ ،‬گویا انتظار مشتریان‬ ‫تلفنی خود را می کشد‪ .‬به گفته خودش روزی دو سه ساعت می اید و کارهایش را انجام می دهد و می رود‪.‬‬ ‫«نمی توانم در خانه بنشینم‪ .‬زندگی خرج دارد»‪ .‬امیرحسین ماسک ابی رنگ روی صورتش را سر جایش‬ ‫محکم می کند و ادامه می دهد‪ :‬بازار به خیلی ها نان می رســاند‪ .‬از دستفروش و چرخی ها گرفته تا کسبه‪.‬‬ ‫اگر از مغازه داران بگذریم‪ ،‬از چرخی ها نمی توان گذشت چراکه انها روزمزد هستند و از این راه پول درمی‬ ‫اورند اگر یک روز کارشان تعطیل شود فشار زیادی را باید متحمل شوند حاال چه برسد به دوهفته»‪ .‬مرد‬ ‫جــوان اعتقادی به این تعطیلی ها ندارد و راه حل را چیــز دیگری می داند‪« .‬اگر خود مردم رعایت کنند‪،‬‬ ‫ماسک بزنند‪ ،‬مسافرت نروند و مهمانی هایشان را به تعویق بیندازند بدون شک از شدت کرونا در کشور کم‬ ‫می شــود‪ .‬شما ببینید با همین تعطیلی چند نفر راهی مسافرت شدند هر کسی هم بهانه خودش را دارد‬ ‫نمی شود که عده ای رعایت کنند‪ ،‬از خوشی و تفریح خود بگذرند و فشار تعطیلی کار و بارشان را تحمل‬ ‫کنند تا گروهی به خوش گذرانی بروند»‪ .‬امیرحسین اضافه می کند‪ :‬به نظر من عده ای از مردم خودخواه‬ ‫هســتند و به هیچ کس و هیچ چیز جز خوشــی خود فکر نمی کنند‪ .‬با این طرز فکر هیچ وقت کرونا در‬ ‫کشور کاهش نمی یابد‪ ،‬برای ریشه کن کردن این بیماری همه باید دست به دست هم دهیم و برای مدتی‬ ‫طوالنی از ماسک استفاده کرده و از یکسری تجمعات و تفریحات بگذریم‪ .‬اما ترافیک جاده چالوس و هراز و‬ ‫سایر جاده های کشور چیز دیگری را نشان می دهند و اگر همین افراد به خانه هایشان برگردند دوباره شاهد‬ ‫موج جدید این بیماری خواهیم بود‪ .‬بیشتر بازاریان با تصمیم تعطیلی مشاغل غیرضروری مخالف صد در‬ ‫صد نیستند اما اعتقاد مشترک انها بر این است که مردم هم باید رعایت کنند و در خانه قرنطینه بمانند‪،‬‬ ‫با تعطیلی موقتی و خوشگذارنی های عده ای از مردم و حضورشان در تجمعات و مسافرت و مهمانی درد‬ ‫این بیماری دوا نمی شود‪.‬‬ ‫اغلب خودروهای مانده در گمرک مشمول قانون قاچاق هستند‬ ‫‪ 1040‬سواری وارداتی منتظر حکم قضایی‬ ‫ناظر گمرکات استان بوشهر با تشریح وضعیت ‪ 1040‬دستگاه خودروی سواری‬ ‫مانده در گمرک گفت ‪ :‬منتظر حکم قضایی برای تعیین تکلیف هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 1000‬کانتینر کاال و ‪ 9000‬هزار تن کاالی غیرکانتینری متروکه شد‪ .‬بهروز قره‬ ‫بیگی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که‬ ‫چه تعداد خودرو سواری در گمرکات استان بوشهر مانده و امکان ترخیص انها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬بر اساس مصوبات سال ‪ ۹۸‬دولت همه خودروهایی که‬ ‫با ثبت سفارش معتبر قابلیت ترخیص داشت تشریفات انها انجام شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۰۰‬دستگاه خودرو به دلیل مشکل ثبت سفارش نتوانستند ترخیص‬ ‫شــوند و به همین دلیل متروکه شده و به سازمان جمع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیکی ابالغ شده است‪ .‬ناظر گمرکات استان بوشهر گفت‪ :‬همچنین بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۴۰‬دستگاه خودرو سواری با توجه به مشکالت ثبت سفارش‪ ،‬پرونده قضایی‬ ‫دارند که تحت رسیدگی بوده و هنوز حکم قطعی انها صادر نشده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و اخیرا ً نیز رئیس دادگستری و بازرسی و‬ ‫استان بازدیدی داشتند‪.‬‬ ‫خودروهای مانده در گمرک مشمول قانون قاچاق هستند‬ ‫وی با بیان اینکه این خودروها بیشتر مربوط به دو شرکت هیوندای کره و تویوتا‬ ‫ژاپن و همچنین یک دســتگاه بی ام دبیلو است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬خودروهایی که به‬ ‫مرجع قضایی معرفی شده مشمول قانون قاچاق هستند و در صورتی که حکم تبرئه‬ ‫بگیرند بر اساس مصوبه گذشته دولت نیاز به مصوبه جدید نداشته و قابل ترخیص‬ ‫هستند‪ .‬قره بیگی ادامه داد ‪ :‬عالوه بر این خودروها‪ ۴۰ ،‬دستگاه خودرو سواری باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی وجود دارد که متروکه شده و به سازمان اموال تملیکی ابالغ شد‪.‬‬ ‫معرفی‪ 1000‬کانتینر و‪ 9‬هزار تن کاالی انباری به سازمان اموال تملیکی‬ ‫مدیرکل گمرک بوشــهر در مورد حجم کاالهای متروکه در گمرک بوشهر‬ ‫عنوان کرد‪ 1000 :‬کانتینر کاال و ‪ 9000‬تن کاالی انباری متروکه شــده که‬ ‫اظهارنامه های ان برای سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ارسال شد‪.‬‬ ‫البته با اســاس مصوبه اخیر دولت در رابطه با کاهش کاالهای رسوبی‪ ،‬تا روز‬ ‫چهارشنبه گذشته ‪ ۴‬هزار تن کاالی کانتینری و غیره که مربوط به مواد اولیه‬ ‫تولید بوده و منع خروج نداشت از گمرکات استان تخصیص شدند‪ .‬قره بیگی در‬ ‫پاسخ به این سوال که امکان ترخیص کاالهای متروکه شده وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬طبق ماده ‪ ۳۳‬قانون امور گمرکی کاالی متروکه تا زمانی که به فروش نرفته‬ ‫و مشکل مقرراتی نداشته باشد‪ ،‬می تواند با اظهار صاحب کاال ترخیص شود‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام گمرکی‪ ،‬مشکل اغلب کاالهای متروکه و رسوبی‪ ،‬ثبت سفارش‪،‬‬ ‫منشــاء ارز‪ ،‬عدم توانایی پرداخت تعهدات‪ ،‬رد مجوزها بوده و بخشی از انها نیز‬ ‫کاالهای ممنوعه هستند‪ .‬وی با اشاره به اینکه کاالهای مانده در محوطه های‬ ‫بندری با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی محســوب می شود باید توسط‬ ‫اداره بندر متروکه اعالم شود ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گمرک براساس اعالم بندر‪ ،‬کاالها را‬ ‫ارزیابی و به سازمان اموال تملیکی معرفی می کند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت برنج های مانده در گمرک بوشهر‬ ‫ناظر گمرکات استان بوشهر در مورد کاالهای اساسی موجود گفت‪ ۲۴ :‬هزار تن‬ ‫برنج داشتیم که حدود سه هزار تن ان مربوط به بخش خصوصی و مابقی برای‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی است که از این میزان ‪ ۱۱‬هزار تن ترخیص شده و ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫تن دیگر در شرف انجام تشریفات گمرکی قرار دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫ابالغ مصوبه تعطیلی ادارات استان تهران به دستگاه های اجرایی‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬تصمیمات سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی ادارات از شفافیت و صراحت کافی برخوردار است و این مصوبه ‪ 8‬اذرماه به تمامی دستگاه‬ ‫های اجرایی اســتان تهران برای اجرا ابالغ می شود‪ .‬انوشیروان محســنی بندپی استاندار تهران گفت‪ :‬تصمیمات سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی ادارات از‬ ‫شفافیت و صراحت کافی برخوردار است‪ .‬وی افزود‪ :‬این مصوبه روز شنبه مورخ ‪ 8‬اذرماه به تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران برای اجرا ابالغ می شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫دستور فوری روحانی به وزرا برای عملیاتی کردن‪ ۳‬اقدام مهم اقتصادی‪:‬‬ ‫همه باید به فکراینده کشور و رفاه ملت باشند‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران با مقاومت ‪ 3‬ساله در برابر جنگ اقتصادی یک قدرت زورگو نشان‬ ‫داد که اقتصادی بزرگ و مقاوم است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬دشمن در این جنگ سه ساله اقتصادی با همه توان روبروی‬ ‫ملت ایران قرار گرفت اما شکست مفتضحانه خورد و سرنگون شد و چند هفته دیگر نیز به زباله دان تاریخ ریخته‬ ‫می شود‪ .‬حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه هفته گذشته در مراسم بهره برداری از‬ ‫‪ 3‬طرح ملی وزارت نفت در استان های چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خوزستان و بوشهر گفت‪ :‬هیچ کشوری در منطقه‬ ‫دارای چنین قدرتی نیست که بتواند در جنگ ‪ 3‬ساله اقتصادی بایستد و پیروز شود و این نشان دهنده عظمت و‬ ‫قدرت و تاب اوری ملت ایران است که در سایه خوداتکایی مردم‪ ،‬درون زایی و موقعیت ویژه ژئوپلتیک ایران حاصل‬ ‫شده است‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬هیچ فرد و قدرتی در دنیا نمی تواند ایران را با داشتن جایگاه جغرافیایی‬ ‫عظیمی که دارد‪ ،‬نه برای منطقه و نه برای جهان حذف کند‪ .‬خیلی ها امدند ایران را از بین ببرند و نتوانستند‬ ‫حاال اینها اخری هایشان هستند که مدعی بودند و شکست خوردند‪ .‬دکتر روحانی با تاکید بر اینکه «ایران اباد و‬ ‫پیشرفته تنها برای مردم ایران نیست بلکه برای منطقه و جهان هم هست»‪ ،‬گفت‪ :‬ایران بخاطر قابلیت های بسیار‬ ‫بزرگی که دارد می تواند نیازمندی های منطقه و حتی جهان را در برخی از موارد ارزان تر و راحت تر تامین کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح ‪ 3‬طرح مهم ملی در حوزه وزارت نفت در سه استان کشور‪،‬‬ ‫به ارزش ‪ 30‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬گفت‪ :‬افتتاح های امروز بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و‬ ‫در سایه خوداتکایی و درون زایی این موفقیت ها به دست امده و مردم ایران مسیر درست خود را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به شعار جهش تولید و الزامات تحقق این شعار‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫در بخش های مختلف از جمله صنعت‪ ،‬دارای جهش و شتاب مناسب باشیم‪ ،‬نیازمند ارکان ان هستیم‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور سرمایه اعم از داخلی و خارجی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬تکنولوژی داخلی و خارجی و همچنین بازار داخلی و بین المللی‬ ‫را از ارکان مهم و اصلی دستیابی به جهش تولید در حوزه های مختلف از جمله صنعت عنوان کرد‪ .‬دکتر روحانی‬ ‫افزود‪ :‬سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند در کنار هم به تحوالت بسیار بزرگی در بخش صنعت و سایر امور‬ ‫منجر شود‪ .‬مواد اولیه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که خوشبختانه مواد اولیه در صنعت نفت و پتروشیمی و‬ ‫بسیاری از زیرساخت های بزرگ کشور را در اختیار داریم‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه اگر تکنولوژی نباشد‪ ،‬صنعت‬ ‫و تولید محصوالت با هزینه باالیی همراه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه در تکنولوژی داخلی پیشرفت های خوبی‬ ‫توسط شرکت های دانش بنیان داشته ایم و در زمینه تکنولوژی خارجینیز دشمنان مابویژه امریکایی هانتوانستند‬ ‫مانع از ورود تکنولوژی خارجی ما شوند‪ .‬دکتر روحانی در تشریح اهمیت بازار اعم از بازار داخلی و بین المللی در‬ ‫تحقق جهش تولید‪ ،‬گفت ‪ :‬برای فروش محصوالت و تولیدات خود نباید نگاه مان فقط به بازار داخلی باشد‪.‬باید‬ ‫بازارهای متنوع جهان با میلیاردها جمعیت را ببینیم و اینجاست که تعامل سازنده اهمیت می یابد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫با تاکید بر اینکه تعامل سازنده با جهان در کنار قدرت ملی مفید است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بحمداهلل ‪ 4‬اصل مهم تحقق‬ ‫جهش تولید امروز در کشور ما وجود دارد و ملت ما در مسیر درستی قرار گرفته است‪ .‬دکتر روحانی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه نمی توان از افکار عمومی ملت فاصله گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه همه حرکت های ساختاری ما در‬ ‫کشور بر مبنای مردم ساالری و رای و انتخاب مردم است و مردم ساالری بسیار مهم است‪ .‬برای اینکه افکار را در‬ ‫مسیر درست قرار می دهد‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه این افکار درست است که می تواند جوانان و اقشار مختلف‬ ‫مردم را جذب کند‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ 57‬به سمت مردم ساالری حرکت کردیم و امام راحل بنیانگذار انقالب بعد از‬ ‫گذشت ‪ 47‬روز از پیروزی انقالب مسیر مردم ساالری را با صندوق رای معرفی کرد و امروز بحمداهلل جامعه ما‬ ‫در یک حرکت بسیار خوب و امیدوارانه نسبت به اینده حرکت می کند‪ .‬دکتر روحانی همچنین با تاکید بر اینکه‬ ‫همه باید به فکر اینده کشور و رفاه ملت باشند‪ ،‬گفت‪ :‬بداخالقی و بددهنی را رها کنیم که هیچ خاصیتی ندارد‪.‬‬ ‫البته بددهنی ها و بداخالقی ها در اراده ما خللی ایجاد نمی کند و افتخار ما ادب‪ ،‬مکارم اخالق و احترام به یکدیگر‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬نمی گوییم کسی انتقاد نکند و انتقاد را مفید می دانیم‪ ،‬اما انتقاد غیراز بددهنی‪ ،‬فحاشی‬ ‫و بی تربیتی است‪ .‬ملت ما فحاشی را برنمی تابد و همه ما باید برای خدمت به مردم و سرافرازی ایران تالش کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه افتتاح طرح های مهم امروز به جهان نشان داد که ملت و جوانان ما و متخصصان و‬ ‫مهندسان ما همه پای کار هستند‪ ،‬افزود‪ :‬پنج شنبه های افتتاح‪ ،‬گواه تاریخ و شهادت ایستادگی ملت ایران است‬ ‫و شهادت می دهد در تاریخ که ملت ما در برابر توطئه های دشمنان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد و مسیر‬ ‫پیشرفت خود را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد‪ .‬رئیس جمهور در طی این مراسم نیز پس از توضیحات وزیر‬ ‫نفت درباره پروژه های این وزارتخانه در مسیر تحقق شعار جهش تولید به رهنمودهای مقام معظم انقالب در دیدار‬ ‫اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی اشاره و تاکید کرد که در این ارتباط دستورات الزم را به وزرای مربوطه‬ ‫داده است‪ .‬دکتر روحانی گفت‪ :‬مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند که در راستای جهش تولید در ‪3‬‬ ‫حوزه خودروسازی‪ ،‬صنعت نفت و نهاده های دامی باید اقدامات فوری و ضروری انجام شود که در این راستا وزرای‬ ‫«صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‪« ،‬نفت» و «جهاد کشاورزی» موظف شدند‪ ،‬طرح خود را در اسرع وقت برای تصویب‬ ‫به شورای عالی اقتصاد تهیه و ارایه کنند‪.‬‬ ‫عراقچیجزییاتتبادلزندانیانایرانیواسترالیاییراتشریحکرد‬ ‫معاون سیاسی وزیر خارجه با تشریح جزییات تبادل زندانیان ایرانی‬ ‫و استرالیایی‪ ،‬گفت‪ :‬افتخار داشتم که از سه هموطن عزیز ازاد شده‬ ‫اســتقبال کنم و پس از ورود انها و ابراز اطمینان از سالمتیشان‪،‬‬ ‫دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده شد‪ .‬سید عباس عراقچی که‬ ‫در مراسم تبادل سه زندانی ایرانی در تایلند و یک تبعه استرالیایی‪-‬‬ ‫انگلیسی در هفته گذشــته حضور داشت‪ ،‬در خصوص این تبادل‬ ‫یاداور شد‪ :‬روز چهارشنبه (‪ ۵‬اذر ‪ )۱۳۹۹‬در نتیجه یک کار فشرده‬ ‫دیپلماتیک با دو کشــور تایلند و استرالیا که بیش از یک سال به‬ ‫طول انجامید‪ ،‬سه زندانی ایرانی در تایلند با یک زندانی استرالیایی‬ ‫در تهران تبادل شــدند‪ .‬وی افزود‪ :‬این تبادل در نوع خود منحصر‬ ‫به فرد است چرا که سه کشــور در این تبادل دخیل بودند و یک‬ ‫تعامل سه جانبه صورت گرفت‪ .‬سه ایرانی در برابر تنها یک خارجی‬ ‫ازاد شــدند‪ .‬تبادل در فرودگاه تهران صورت گرفت‪ .‬یعنی اول سه‬ ‫ایرانی ازاد و به تهران وارد شــدند‪ ،‬بعدا زندانی استرالیایی از کشور‬ ‫خارج شد‪ .‬تبادل با یک هواپیمای اختصاصی استرالیایی انجام شد‬ ‫کــه ابتدا زندانیان ایرانی را به تهــران منتقل کرد‪ .‬این دیپلمات‬ ‫ارشد کشورمان خاطرنشان کرد‪ :‬اینجانب در لحظه انجام تبادل برای‬ ‫اخرین هماهنگی ها و نیز ایجاد اطمینان از به ثمر رسیدن یک سال‬ ‫تالش همکارانم و صدها ساعت رایزنی سیاسی‪ ،‬در فرودگاه حضور‬ ‫پیدا کردم و افتخار داشــتم که از سه هموطن عزیز خود استقبال‬ ‫کنم‪ .‬پس از ورود این سه نفر و ابراز اطمینان از سالمتی انها دستور‬ ‫عزیمت زندانی استرالیایی داده شد‪ .‬گفتنی است که تبادل زندانی‬ ‫یک امر مرسوم و پذیرفته شده در عرف بین المللی است و به هیچ‬ ‫وجه ناقض استقالل قوه قضائیه نیست‪ .‬در همه کشورها بعد از ان‬ ‫که مسیر قضایی به پایان رسیده و فرد به زندان محکوم شد‪ ،‬امکان‬ ‫تبادل او بر اساس منافع ملی ایجاد می شود‪ .‬در کشور ما این امر با‬ ‫تصویب شورای عالی امنیت ملی میسر می شود‪ .‬کشورهای دیگر‬ ‫هم روال خود را دارند‪ .‬در طول تقریبا یک ســال گذشته‪ ،‬وزارت‬ ‫‪ 99‬درصد اراء نمایندگان می تواند علنی شود‬ ‫شفافیت ترمز فساد است‬ ‫نماینده کاشمر در مجلس با بیان اینکه شفافیت ترمز فساد است و عدم شفافیت پدال گاز فساد‪ ،‬گفت‪ :‬حداکثر‬ ‫یک درصد از رای گیری های مجلس به علت مســائل امنیتی باید محرمانه باشد‪ .‬جواد نیک بین نماینده مردم‬ ‫کاشمر در مجلس شورای اسالمی درباره طرح شفافیت اراء نمایندگان اظهار داشت‪ :‬یکی از اهرم هایی که سبب‬ ‫می شود نمایندگان در مجلس و بحث ها و طرح ها و لوایح فعال تر شوند بحث شفافیت اراء نمایندگان است‪ .‬وی در‬ ‫خصوص اخرین جلسه صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه (‪ 5‬اذر ماه ‪ )99‬اشاره و تاکید کرد‪ :‬در جلسه روز‬ ‫چهارشنبه در برخی از پیشنهاد ات و طرح ها علی رغم این که بیش از ‪ 214‬نماینده حضور داشتند اما ‪ 91‬نماینده‬ ‫در رای گیری مشارکت نمی کردند و فقط ‪ 117‬نماینده مشارکت داشتند‪ .‬نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬طرح شفافیت اراء نمایندگان سبب می شود که نمایندگان به جای راه رفتن در مجلس‬ ‫امور خارجه حداقل پنج مورد تبادل زندانیان را با کشورهای امریکا‬ ‫(دو نوبت)‪ ،‬فرانسه‪ ،‬تایلند و استرالیا (دو نوبت) انجام داده و طی ان‬ ‫هشــت نفر از هموطنان (شامل اساتید دانشگاه و فعالین مقابله با‬ ‫تحریم ها) در مقابل ‪ ۶‬زندانی خارجی در ایران ازاد شده اند‪.‬‬ ‫پای سیستم ها بنشینند و در رای گیری ها مشارکت کنند و موکالن نیز ببینند نمایندگان در بحث ها‪ ،‬پیشنهاد ات‪،‬‬ ‫طرح ها و لوایح چگونه رای می دهند و برای دور بعد تصمیم گیری کنند‪ .‬نیک بین بر این باور است که اجرای طرح‬ ‫شفافیت اراء نمایندگان سبب می شود که مجلس منظم تر شود و دیگر شاهد برخی تجمعات دو الی چند ده نفره‬ ‫در گوشه کنار پارلمان نباشیم و تمرکز بر روی مسائلی نیز هسته ای تر می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طرح شفافیت اراء‬ ‫نمایندگان علی رغم تمرکز هرچه بیشتر نمایندگان بر روی مباحث مطروحه در صحن سبب می شود دقت و مطالعه‬ ‫نمایندگان نیز افزایش یابد‪ .‬نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪ :‬ما زمانی می توانیم دولت را‬ ‫به شفافیت بکشانیم که خودمان نیز به لحاظ اراء در یک اتاق شیشه ای زندگی کنیم‪ .‬البته بنده قائل به این هستم‬ ‫که برخی از اراء ممکن است جنبه امنیتی و ملی داشته باشد و ممکن است که صالح نباشد عمومی عیان شود‪ ،‬اما‬ ‫فقط یک درصد از اراء دارای این جنبه هستند و ‪ 99‬درصد اراء نمایندگان می تواند علنی شود‪ .‬نیک بین با بیان این‬ ‫که شفافیت ترمز فساد است و عدم شفافیت پدال گاز فساد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مجلسی می تواند دولت را شفاف کند‬ ‫که خودش هم شفاف شود و امیدواریم که این طرح در مجلس رای بیاورد و البته ‪ 80‬درصد نمایندگان با همین‬ ‫شعار به مجلس امدند اما فکر می کنم بین ‪ 55‬تا ‪ 60‬درصد از نمایندگان به این طرح رای بدهند‪.‬‬ ‫چه افراد و شرکت های خودروساز مجاز به واردات هستند؟‬ ‫سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شرایط چهارگانه‬ ‫واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫حجت اهلل فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شــورای اسالمی با اشــاره به طرح ســاماندهی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کلیات طرح مذکور که مهمترین محور ان عرضه خودرو‬ ‫در بورس است در جلســات اخیر کمیسیون صنایع به تصویب‬ ‫رسید‪ .‬وی با بیان اینکه متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین‬ ‫تبدیــل کردن خودرو به یک کاالی مصرفــی مهمترین اهداف‬ ‫طرح ســاماندهی صنعت خودرو است‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی خودروهای‬ ‫مشمول طرح مذکور باید در بورس کاال عرضه شوند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که خودروهای مشــمول در بورس عرضه نشــوند‪ ،‬جرم انگاری‬ ‫می شــود و خریدار مشمول تبصره (‪ )1‬ماده ‪ 18‬قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز می شــود‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫با بیان اینکه در طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوعی واردات‬ ‫خودرو نیز مجاز دانسته شــده است‪ ،‬در تشریح شرایط واردات‬ ‫ان گفت‪ :‬طبق این طرح افراد و خودروسازانی می توانند خودرو‬ ‫وارد کننــد که خودرو صادر کردند‪ ،‬معادل ان می توانند خودرو‬ ‫وارد کنند‪ .‬همچنین قطعه ســازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند‬ ‫می توانند معــادل ان خودرو به کشــور وارد کنند‪ .‬فیروزی در‬ ‫همین راســتا‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬افراد حقیقــی غیردولتی که نفت را‬ ‫خریداری و ان را صادر و به فروش برســانند می توانند از محل‬ ‫ارز ان‪ ،‬خودرو به کشــور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز‬ ‫در بیرون از کشــور دارند که تعهدی نســبت به بازپرداخت ان‬ ‫به دولت ندارنــد‪ ،‬می توانند از محل ان خودرو به کشــور وارد‬ ‫کنند‪ .‬نماینده مردم فســا در مجلس در تشــریح بخش دیگری‬ ‫از طرح ســاماندهی صنعت خودرو‪ ،‬بیان داشت‪ :‬بر اساس طرح‬ ‫مذکــور خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف‬ ‫ســوخت های دوگانه نیز از عرضه در بورس معاف هستند و در‬ ‫واقع با این اقدام خودروســازها تشــویق می شوند که به سمت‬ ‫تولید خودروهایی با این شــرایط بروند کــه در این طرح برای‬ ‫تشــویق ان ها تســهیالت ارزان قیمتی بــرای بخش تحقیق و‬ ‫توسعه در اختیار ان ها برای داخلی ســازی و کیفی سازی‪ ،‬قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫محسن فخری زاده از دانشمندان‬ ‫هسته ای و موشکی کشور در‬ ‫منطقه ابسرد دماوند ترور شد‬ ‫یکی از دانشــمندان رده باالی حوزه هسته ای و موشکی‬ ‫کشور در منطقه ابسرد دماوند ترور شد‪ .‬عصر دیروز جمعه‬ ‫یکی از دانشــمندان رده باالی حوزه هسته ای و موشکی‬ ‫کشور در منطقه ابسرد دماوند ترور شد‪ .‬متاسفانه تالش ها‬ ‫برای احیای این شخص به نتیجه نرسیده و این دانشمند‬ ‫به شهادت رسیده است‪ .‬محسن فخری زاده از دانشمندان‬ ‫موثر و رده باالی حوزه تحقیقات علمی در کشــور بوده‬ ‫است‪ .‬او تنها دانشــمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه‬ ‫از او نام برده بود و رسانه های اسرائیلی اعالم کرده بودند‬ ‫که نقشــه ترور وی در یک بار سال های گذشته شکست‬ ‫خورده بود‪ .‬رسانه های اسرائیلی ادعا کرده بودند که نام این‬ ‫دانشمند از طریق لیست های سازمان ملل به دست موساد‬ ‫رسیده اســت‪ .‬همچنین این رسانه ها عکسی از بنیامین‬ ‫نتانیاهــو در حال ارائه توضیحاتی روی تصویر و اطالعات‬ ‫«شهید محسن فخری زاده» منتشر کردند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫دولت هرچه سریعتر‬ ‫«قانون حمایت معیشتی از مردم»‬ ‫را اجرا کند‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬انتظار می رود دولت هرچه سریعتر‪،‬‬ ‫«قانون حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات‬ ‫موجود را پاســخ دهد‪ .‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت‪ :‬با تاکید‬ ‫مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف‬ ‫و انتظار مردم از مســئوالن برای کاهش فشار مشکالت‬ ‫معیشــتی‪ ،‬اکنون انتظار می رود دولت هرچه ســریع تر‪،‬‬ ‫«قانون حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات‬ ‫موجود را پاســخ دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق این قانون باید تا‬ ‫پایان سال به ‪ ۶۰‬میلیون نفر از هموطنان عزیز ما‪ ،‬یارانه ی‬ ‫کاالهای اساســی پرداخت شــود‪ .‬درخصوص حمایت از‬ ‫مردم‪ ،‬خصوصاً قشرهای ضعیف‪ ،‬مجلس تصمیم دارد در‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬به این حمایت ها ادامه دهد‪.‬‬ ‫خبرخوش سخنگوی کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس درباره‬ ‫بیمه بیکاری کرونا‬ ‫نماینده ســاری در مجلس از تدوین الیحه ای در دولت‬ ‫برای حمایت از افرادی که در دوران کرونا شــغل خود را‬ ‫از دست داده اند‪ ،‬خبر داد‪ .‬علی بابایی کارنامی سخنگوی‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در چند وقت اخیر و با شیوع ویروس کرونا حدود ‪1200‬‬ ‫تا ‪ 1500‬نفر شغل های خود را از دست داده اند که تحت‬ ‫پوشش ســازمان تامن اجتماعی نبوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مشــکالتی که در تامین اجتماعی وجود دارد این است‬ ‫که وقتی فردی بیمه پرداخت نمی کند و شغل خود را بر‬ ‫حوادث طبیعی از دست می دهد نمی تواند بیمه بیکاری‬ ‫دریافــت کند‪ .‬وی با بیان اینکه اخیرا ً با رئیس ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی درباره این موضوع جلســه ای را برگزار‬ ‫کردیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوادثی همانند کرونا و حوادث غیر‬ ‫مترقبه اگر بخواهیم از افرادی که شــغل های خود را از‬ ‫دســت دادند و بیمه پرداخت نکرده اند حمایت شــود‪،‬‬ ‫قانونی وجود ندارد‪ .‬نماینده ساری در مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫اخیرا ً رهبر انقالب نیز در دیداری که با اعضای ستاد مقابله‬ ‫با کرونا داشتند‪ ،‬دستور دادند تا رئیس جمهور درباره این‬ ‫موضوع فکری داشــته باشند و اگر الزم شد دولت سریعاً‬ ‫الیحــه الیحه ای را به مجلس ارائــه کند تا صندوقی در‬ ‫این زمینه تشکیل شود‪ .‬سخنگوی کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس عنوان کرد‪ :‬در جلسه ای که با اقای ساالری رئیس‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی داشتیم وی اعالم کرد که این‬ ‫سازمان الیحه ای را جمع بندی کرده و به دولت فرستاده‬ ‫است تا موضوع افرادی که بیمه پرداخت نکرده اند و تحت‬ ‫پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و شغل خود را از‬ ‫دست داده ا ند به صورت قانونی حل و فصل شود که در‬ ‫روزهای اینده این الیحه به مجلس ارائه خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫مالیات بر خانه های خالی در ایستگاه اخر؛ اتصال تمام کدملی ها به کدپستی‬ ‫‪4‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی خبر داد‪ ، .‬سید احسان خاندوزی‪ ،‬نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در‬ ‫توئیتی نوشــت‪ “ :‬امروز ایرادات شورای نگهبان بر قانون مالیات بر خانه های خالی رفع شد‪ .‬مهمتر از کاهش احتکار مسکن‪ ،‬ان است که طبق این قانون “کدملی تمام خانوارها‬ ‫به کدپستی محل اقامتشان” پیوند می خورد‪ .‬پس از ان تازه می توان سیاستهای کنترل تقاضا اتخاذ کرد‪ .‬حکمرانی بدون سامان ه اطالعاتی ناممکن است‪”.‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش دوهزار تومانی قیمت‬ ‫دالر در هفته کم نوسان بازار‬ ‫معامالت بازار ارز ایران در ماه اذر هم نزولی پی گرفته شد‬ ‫و در اولین هفته از این ماه‪ ،‬قیمت دالر و یورو در بازار ازاد‬ ‫نزدیک به دو هــزار تومان کاهش یافت‪ .‬بازار ارز در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬روزهای ارامی و کم نوسانی را سپری کرد‪ .‬قیمت‬ ‫ارز در بازار داخلی ایران از ابتدای ابان ماه به صورت پیوسته‬ ‫روند نزولی به خود گرفته اســت‪ .‬روندی که به استثنای‬ ‫شوک چند روزه ناشی از شکست دونالد ترامپ در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا‪ ،‬همواره با سرعتی اهسته حرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تداوم کاهش قیمت ها در بازار ارز‬ ‫در هفته ای که گذشت هم تحلیل معامالت انجام شده در‬ ‫بازار‪ ،‬نوید بخش تداوم روند نزولی قیمت ها در ماه اذر بود‪.‬‬ ‫در این هفته داد و ستد دالر در بازار ازاد از کانال ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫تومان اغاز شد‪ ،‬اما در کانال ‪ ۲۴‬هزار تومان پایان گرفت و‬ ‫همچنین خرید و فروش یورو هم از میانه کانال ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان به کف کانال ‪ ۲۹‬هزار تومان رسید‪ .‬معامالت ارز روز‬ ‫شــنبه با ثبت نرخ دالر ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان اغاز شــد‪.‬‬ ‫نرخی که مطابق انتظار دالالن معامالت شنبه ای در هفته‬ ‫پیش از ان بود‪ ،‬اما این نرخ به سرعت روند ریزشی به خود‬ ‫گرفت و در پایان روز به قیمت ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان رسید‪،‬‬ ‫نرخی که صرافی های بانکی از ابتدای روز برای فروش دالر‬ ‫تعیین کرده بودند‪ .‬این روند نزولی تا میانه روز معامالتی‬ ‫یکشنبه ادامه پیدا کرد و قمیت دالر در بازار غیررسمی به‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان هم رسید‪ ،‬اما در ساعات پایانی کار‬ ‫رسمی صرافی ها و در ادامه ان در معامالت شبانه‪ ،‬که پس‬ ‫از توقفی چند روزه در هفته پیش مجددا فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده اند‪ ،‬تالش ها برای افزایش قیمت ارز اغاز شد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس در روز دوشنبه که به گواهی شاهدان عینی‬ ‫کم معامله ترین روز معامالتی هفته گذشته بود‪ ،‬قیمت دالر‬ ‫تا سقف ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان نیز افزایش یافت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بازارساز نیز قیمت دالر در صرافی های بانکی که در‬ ‫روز یکشنبه به ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان کاهش یافته بود را به‬ ‫‪ ۲۵‬هزار ‪ ۵۵۰‬تومان افزایش داد‪ .‬ولی در نهایت این تالش‬ ‫دالالن بازار ارز نیز توفیق چندانی کســب نکرد و بازار ارز‬ ‫روز سه شنبه کار خود را با اختالف قیمتی معنادار در مرز‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان اغاز کرد‪.‬‬ ‫با این وجود بازار ارز در هفته ای که گذشت‪ ،‬برای تجربه‬ ‫قیمت گذاری دالر در کانال ‪ ۲۴‬هزار تومانی تا چهارشنبه‬ ‫صبر کــرد و از میانه این روز معامالتی صرافی های بانکی‬ ‫بــا کاهش قیمت فروش دالر خود بــه قیمت ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۰‬تومان‪ ،‬تالش جدی خود برای شکست مقاومت بازار‬ ‫مقابــل کاهش قیمت از کانال ‪ ۲۵‬هزار تومان را اغاز کرد‬ ‫که موفق بود‪ .‬بر این اساس بازار غیر رسمی ارز در هفته ای‬ ‫که گذشــت کار خود را در حالی به پایان رساند که دالر‬ ‫در محدوده قیمتی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬تومان قیمت گذاری‬ ‫شد‪.‬بهای خرید و فروش یورو هم در بازار ازاد هفته گذشته‬ ‫از قیمت ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان در روز شنبه اغاز در پایان‬ ‫هفته در مرز قیمت ‪ ۲۹‬هزار تومان متوقف شد‪.‬‬ ‫انتظار کاهش قیمت دالر به کانال ‪ ۲۳‬هزار تومانی‬ ‫کاهــش قیمت یک هزار و ‪ ۹۰۰‬تومانی دالر و یک هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومانی یورو در بازار هفته گذشــته‪ ،‬البته به معنای‬ ‫فروکش کردن میل بازار برای کاهش قیمت ها نیســت‪.‬‬ ‫عالوه بــر اینکــه وزن قیمت گــذاری دالر در معامالت‬ ‫شــنبه ای فعاالن بازار ارز در محــدوده ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قرار گرفته است‪ ،‬نحوه فعالیت بازارساز هم‬ ‫نشــان دهنده تالش فعاالن عمده بازار برای ادامه کاهش‬ ‫قیمت ارز تا خالی شدن حباب موجود در بهای ان است‪.‬‬ ‫بازارساز در هفته ای که گذشت همواره قیمت خرید دالر‬ ‫در صرافی های بانکی را نســبت به قیمت فروش ان‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تا یک هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان کمتر از قیمت فروش دالر‬ ‫نگاه داشت‪ .‬این اختالف قیمتی برای یورو نیز ‪ ۱۰۰۰‬تا یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بود‪ .‬به اعتقاد کارشناسان بازار‪ ،‬وجود این‬ ‫اختالف معنادار نشان دهنده این است که بازارساز همچنان‬ ‫در انتظار کاهش بیش از این قیمت ها است‪ .‬بر اساس ارقام‬ ‫ثبت شده بر تابلوهای صرافی های بانکی در هفته گذشته‬ ‫می توان این برداشــت را داشت که خرید و فروش دالر در‬ ‫کانــال ‪ ۲۳‬هزار تومان و همچنین خرید و فروش یورو در‬ ‫کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان‪ ،‬ارقامی هستند که بازارساز برای دالر‬ ‫و یورو طی چند روز اتی پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫سبقت نیما از بازار ازاد‬ ‫در هفته ای که گذشت‪ ،‬قیمت گذاری حواله دالر در سامانه‬ ‫نیما نســبت به بازار ازاد باالتر بود که اتفاقی کم سابقه ای‬ ‫در بازار ارز اســت‪ .‬بر این اساس طبق ارقام میانگین اعالم‬ ‫شده از سوی بانک مرکزی در هفته گذشته‪ ،‬به استثنای‬ ‫روز شنبه در تمامی دیگر ایام هفته قیمت میانگین حواله‬ ‫دالر در ســامانه نیما‪ ،‬گرانتر از رقم خرید و فروش دالر در‬ ‫سامانه نیما ثبت شده است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬این پدیده‬ ‫بیانگر این است که میزان عرضه ارز در بازار بیش از تقاضا‬ ‫است‪ ،‬که این موضوع خود یکی از دالیل انتظار تداوم روند‬ ‫کاهشی قیمت ها در هفته اتی است‪.‬‬ ‫گام هایی برای بازگرداندن بورس به مدار رشد‬ ‫از«لغوممنوعیتسرمایه گذاریبانک ها»‬ ‫تا «ممنوعیت نوسانگیری» روزانه در بورس‬ ‫رویا ذوالفقاری|‬ ‫ریزش شاخص بورس که از مردادماه اغاز شد‪ ،‬باعث اتخاذ تصمیماتی با هدف کاهش هیجان فروش سهام و‬ ‫ساماندهی بازار شد که تاثیر مثبت برخی از این اقدامات را می توان در بهبود روند معامالت بورس و بازگشت‬ ‫بازار سرمایه به مدار رشد مشاهده کرد‪ .‬بورس از سال گذشته مسیر خود را از دیگر بازارهای موازی در کشور‬ ‫جدا کرده و رشد قابل توجهی را تجربه کرد‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬و در نخستین ماه های امسال نیز گوی سبقت را به‬ ‫لحاظ بازدهی از سایر بازارهای سرمایه گذاری ربود و توانست روزهای غافلگیرکننده ای را برای سهامداران از‬ ‫خود به یادگار بگذارد‪ .‬شاخص بورس در مرداد ماه با ورود به کانال دو میلیون واحد به رکورد تاریخی دست‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬اما یکباره از نیمه مرداد ماه روند معامالت بورس تغییر کرد و در فاز اصالحی شدید قرار گرفت‪ .‬تداوم‬ ‫اصالح و روند نزولی شاخص بورس چنان ترسی را در بازار حاکم کرد که سازمان بورس برای ارام کردن جو‬ ‫ملتهب بازار و کاهش رفتارهای عجوالنه سهامداران اقدام هایی را در دستور کار قرار داد تا شاید بتواند از این‬ ‫طریق مانع از هیجان و اصالح شتابان قیمت ها در بازار شود‪.‬‬ ‫افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درامد ثابت‬ ‫سازمان بورس در ابتدا و در ادامه روند نزولی بازار جهت بهبود وضعیت معامالت بورس اقدام به افزایش سقف‬ ‫ســرمایه گذاری در سهام صندوق های با درامد ثابت کرد‪ .‬در ابتدای سال ‪ ۹۹‬و در فروردین ماه سال جاری‪،‬‬ ‫این حد نصاب ‪ ۱۰‬درصد تعیین شد‪ ،‬اما در مرداد ماه سال جاری نیز طبق اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها به ‪ ۵‬درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه در جلسه ای‬ ‫که هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از بازار ســرمایه برگزار کرد‪ ،‬افزایش سقف‬ ‫سرمایه گذاری در سهام صندوق های بادرامد ثابت را به ‪ ۱۵‬درصد افزایش داد‪ .‬در ابتدای ابان ماه هیات مدیره‬ ‫ســازمان بورس در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه ای را نهایی کرد که براساس ان سقف مجاز‬ ‫خرید صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت از ‪ ۱۵‬به ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬همچنین طبق این مصوبه‬ ‫درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاریِ با ‪ ۵۰‬درصد افزایش از ‪ ۲۰‬به ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫دو نیمه شدن معامالت بورس‬ ‫بورس تهران در ماه های نخســت سال سیستم داد و ستدها به دلیل قرار گرفتن در مدار صعودی‪ ،‬افزایش‬ ‫تعداد معامله گران و افزایش چشمگیر ارزش معامالت با مشکالتی همراه شد که به دنبال ان شاهد کند شدن‬ ‫سیستم کارگزاری ها‪ ،‬قطعی هسته معامالت سهام و تاخیر در ثبت سفارش خرید و فروش بازار بودیم که این‬ ‫موضوع اعتراض و نگرانی بسیاری از سهامداران را با خود به همراه داشت‪ .‬چنین وضعیتی در بازار و اعتراض‬ ‫سهامداران به روند معامالت باعث شد تا زمانبندی جلسه معامالتی بورس تهران به منظور بهبود کارکرد سامانه‬ ‫معامالتی و روند معامالت این بازار از ‪ ۲۷‬مرداد ماه به صورت موقت تغییر کند‪ .‬طبق اطالعی ه منتشر شده برای‬ ‫تغییر زمان معامالت از سوی شرکت بورس تهران اعالم شد‪ :‬در جلسه معامالتی اول زمان پیش گشایش از‬ ‫ساعت هشت و ‪ ۳۰‬دقیقه تا هشت و ‪ ۴۵‬دقیقه و زمان انجام معامالت از ساعت هشت و ‪ ۴۵‬دقیقه تا ‪ ۱۱‬و ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه است که در این جلسه معامالتی کلیه صنایع‪ ،‬به غیر از صنعت فلزات اساسی‪ ،‬صنعت شرکت های چند‬ ‫رشته ای صنعتی و صنعت فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار‬ ‫معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله بود‪ .‬در جلسه معامالتی دوم‪ ،‬زمان پیش گشایش از ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪۱۲‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬دقیقه و زمان انجام معامالت از ساعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۵‬دقیقه تا ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۵‬دقیقه بود که در این جلسه صنایع‬ ‫بزرگ بورســی مانند فلزات اساسی‪ ،‬شرکت های چند رشته ای صنعتی و فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت‬ ‫هسته ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی معامله میشدند‪ .‬از چند روز بعد‬ ‫و با بهبود وضعیت سیستم های معامالتی زمان معامالت بازار به روال قبل بازگشت و براساس مصوبه ای اعالم‬ ‫شد‪ :‬کلیه معامالت در بازار سهام در یک جلسه معامالتی انجام خواهد شد و بر این اساس‪ ۸:۳۰ ،‬تا ‪ ۹‬زمان‬ ‫پیش گشایش و از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲:۳۰‬زمان معامالت نماد شرکت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫وعده حمایت حقوقی ها از بازار‬ ‫در زمان ریزش شاخص بورس‪ ،‬حمایت حقوقی ها از بورس تنها امید باقی مانده برای سهامدارانی بود که هر‬ ‫روز از ترس صف های طوالنی فروش سهام و کاهش سرمایه خود دست به تصمیم گیری های هیجانی در بازار‬ ‫می زدند که با اعالم رئیس سازمان بورس از جلسه با حقوقی ها تا حدودی این امید را ایجاد کرد که اتفاق بهتری‬ ‫را در بازار از سوی حقوقی ها شاهد خواهیم بود‪ .‬حقوقی ها از همان ابتدا رفتارهای ضد و نقیضی را از خود نشان‬ ‫دادند‪ ،‬در برخی روزها خرید سهام و جمع اوری صف های فروش توسط تعدادی از حقوقی ها کامال محسوس‬ ‫بود و در بعضی روزها انها تنها نظاره گر صف های فروش بودند‪ ،‬اما این اقدام از سوی حقوقی ها به صورت نیمه‬ ‫کاره رها شد و برخالف تالش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار‪ ،‬نتوانست چندان تاثیر مثبتی را در‬ ‫بازار با خود به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫بازاگردانی توسط شرکت های سبدگردان‬ ‫یکی از راهکارهای بهبود بازار‪ ،‬بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان برای کاهش نوسان بورس بود که‬ ‫این موضوع بارها مورد پیشــنهاد فعاالن بازار قرار گرفت‪ ،‬در نهایت ‪ ۱۳‬شهریور ماه طی جلسه ای با حضور‬ ‫رئیس سازمان بورس و نهادهای حقوقی تصمیم های مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ و مقرر شد‬ ‫فرایند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی اغاز شود‪ .‬با پیگیری های این سازمان‬ ‫چندین شرکت به دلیل برخورداری از شرکت های بازارگردان مسیر اصلی خود را پیدا کردند و توانستند زمینه‬ ‫بهبود وضعیت معامالت در بازار را فراهم کنند‪ ،‬همچنان پیگیری بازارگردانی شرکت ها‪ ،‬جزو اصلی ترین اولویت‬ ‫فعالیت سازمان بورس است که با پیگیری و اجرای ان می توان نسبت به اینده بازار امیدوار بود‪.‬‬ ‫تامین مالی از صندوق توسعه ملی‬ ‫بعد از اصالح و افت مکرر شاخص بورس وعده انتقال نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار‬ ‫سرمایه داده شد که این موضوع زمینه ایجاد خوش بینی و افزایش امید برای بازگشت دوباره روند صعودی‬ ‫به بازار را فراهم کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس بعد از تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس اعالم کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی‬ ‫مکلف اســت یک درصد از منابع ســاالنه خود را (از سال ‪ ۱۳۹۴‬به بعد) به ازای هر سال‪ ،‬نزد بانک عامل در‬ ‫صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ‪ ۲۰‬ساله) سپرده گذاری کند‪ .‬بعد از اعالم این خبر‪ ،‬در‬ ‫روز ‪ ۱۵‬مهر ماه بود که یک عضو شورای عالی بورس اعالم کرد ‪ :‬با تایید بانک مرکزی تا چند روز اینده یک‬ ‫درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال خواهد یافت‪ .‬این در حالیست که همچنان‬ ‫اجرای این اقدام در هاله ای از ابهام قرار دارد و تاکنون تاریخ دقیقی برای نهایی شدن ان اعالم نشده است اما‬ ‫اکثر کارشناسان معتقدند که با ورود نقدینگی به صندوق تثیت بازار سرمایه می توان روزهای پررونقی را برای‬ ‫بازار متصور شد‪.‬‬ ‫لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس‬ ‫در جلسه شهریور ماه شورای عالی بورس‪ ،‬ایین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق‬ ‫سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ‪ ۱۶‬و‬ ‫‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‪ ،‬استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری‬ ‫در بازار سرمایه خواهند بود‪ .‬در ابتدا این مصوبه با برخی از حاشیه ها همراه شد و شایعه عدم قابلیت اجرای‬ ‫مصوبه شــورای عالی بورس و مغایرت این مصوبه با قانون رفع موانع تولید و خروج بانک ها از بنگاه داری را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬به دنبال حاشیه های ایجاد شده اکثر کارشناسان بازار سرمایه به دفاع از این تصمیم اتخاذ شده‬ ‫پرداختند و اعالم کردند‪ :‬بانک ها با توجه به حجم نقدینگی و قدرتی که در اختیار دارند می توانند بازیگران‬ ‫خوبی در بازار سرمایه باشند‪.‬‬ ‫حمایت از بازار با اوراق اختیار فروش تبعی‬ ‫در کنار اقدام های گســترده و ابزارهای مختلفی که از سوی مسووالن بازارسرمایه برای کاهش التهاب در‬ ‫معامالت بازار به کار گرفته شد‪ ،‬اوراق اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهایی بود که برای توسع ه بازار سرمایه‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت که به گفته مدیرعامل بورس تهران‪ ،‬بازار اختیار فروش تبعی از کم هزینه ترین و‬ ‫سریع ترین فرایندهای انتشار در مقایسه با سایر روش های تامین مالی به شمار میرود و بورس تهران در نظر‬ ‫دارد با همکاری ناشران و سهامداران عمده شرکت های پذیرفته شده در بورس و با استفاده از مکانیزم اوراق‬ ‫اختیار فروش تبعی‪ ،‬حداقل بازده تضمین شده ای را برای سرمایه گذاران فراهم کند‪.‬‬ ‫پیشنهاد فعاالن بازار سرمایه برای تغییر دامنه نوسان بورس‬ ‫به دنبال روند اصالحی شاخص بورس بارها کارشناسان درخواست افزایش دامنه نوسان بورس را مطرح کرده‬ ‫بودند و این اقدام را الزمه ایجاد تعادل در معامالت بورس میدانستند‪ .‬فعاالن بازار معتقد بودند‪ ،‬چاره ای نیست‬ ‫جز اینکه دامنه نوسان به تدریج در برخی از سهام به ‪ ۱۰‬درصد و در شرایطی هم تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کند تا از این طریق تحلیل جایگزین صف در خرید و فروش بورس شود که در ادامه ان شایعاتی در زمینه‬ ‫اجرای این قانون مطرح شد‪ .‬به دنبال چنین شایعاتی در چند روز گذشته‪ ،‬محسن خدابخش مدیر نظارت‬ ‫بر بورس های سازمان بورس اعالم کرد‪ :‬توسط سازمان بورس‪ ،‬شرکت بورس و نیز فرابورس پیشنهادی برای‬ ‫افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است‪.‬‬ ‫نوسانگیری روزانه ممنوع شد‬ ‫با توجه به نوسان گیری برخی از فعاالن بازار و التهاب های ایجاد شده در معامالت‪ ،‬شرکت بورس تهران در‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد که از پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی‪ ،‬زمان سپرده شدن سهام از ‪ ۰+t‬به ‪ ۱+t‬تغییر میکند‬ ‫و فروش ســهام خریداری شــده در همان روز امکانپذیر نخواهد بود‪ .‬بعد از گذشت حدود یک و ماه نیم از‬ ‫ممنوعیت فروش سهام خریداری شده در همان روز از اواسط ابان ماه بورس اوراق بهادار طی اطالعیه ای از لغو‬ ‫این ممنوعیت خبر داد و اعالم شد که معامالت روزانه به روند سابق بر می گردد‪.‬‬ ‫کاهش زمان پیش گشایش معامالت بورس‬ ‫سیاری از کارشناسان مهمترین عامل در ریزش شاخص بورس را خروج نقدینگی اعالم کردند که به دلیل‬ ‫بی اعتمادی به بازار سرعت بیشتری را به خود گرفته بود‪ ،‬بخشی از این بی اعتمادی ناشی از رفتاری بود که‬ ‫از سوی حقوقی ها در زمان پیش گشایش رخ داده بود و گاهی با اقدام های خود باعث تغییر جهت بازار شده‬ ‫بودند‪ .‬به دنبال چنین اتفاقی‪ ،‬شرکت بورس تهران و فرابورس ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کردند‪ :‬از ‪۲۴‬‬ ‫ابان ماه زمان سفارش گیری پیش گشایش در همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به مدت ‪ ۱۵‬دقیقه از‬ ‫ساعت ‪ ۸:۴۵‬تا ‪ ۹:۰۰‬خواهد بود که به گفته فعاالن بازار این اقدام تا حدودی توانست مانع از رفتارهای هیجانی‬ ‫سهامداران حقیقی یا حقوقی شود‪.‬‬ ‫روند صعودی شاخص بورس با شیبی مالیم‬ ‫با وجود چنین اقدام هایی که برای بهبود وضعیت معامالت بورس انجام شد‪ ،‬بازار تا چند روز گذشته به شدت‬ ‫تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار داشته و با هیجان بسیار زیادی همراه بود‪ ،‬اما سایه التهاب‬ ‫های ایجاد شده در بازار با پایان یافتن این انتخابات و پیروزی بایدن کاهش پیدا کرد و معامالت بازار سهام در‬ ‫کنار تالش و تصمیم گیری های سازمان بورس به مدار صعودی بازگشت‪ .‬با توجه به وجود تعادل در معامالت‬ ‫بازار سهام و کاهش هیجان سهامداران در تصمیم گیری ها‪ ،‬اکثر کارشناسان معتقدند که سهامداران نباید با قرار‬ ‫گرفتن شاخص بورس در مدار صعودی در انتظار رشدهای غافلگیرکننده بازار همانند ماه های ابتدایی امسال‬ ‫باشند؛ بلکه بازار با شیبی مالیم تر از ابتدای سال‪ ،‬ادامه هنده روند صعودی خواهد بود و می تواند بازدهی معقولی‬ ‫را نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری در اختیار سهامداران قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 3‬شرط دریافت «بسته جدید معیشتی و وام یک میلیونی کرونایی» چیست؟‬ ‫سه شــرط برای دریافت بسته جدید معیشتی و وام یک میلیونی‬ ‫اســیب دیده گان کرونایی در این مرحله از سوی دولت اعالم شد‪.‬‬ ‫در حالی قرار اســت طی هفته های اتی‪ ،‬حمایت جبرانی معیشت‬ ‫خانوارها در محدودیت های شــدید کرونایی در مرحله جدید اغاز‬ ‫شــود که وزارت رفاه ســه شــرط برای دریافت این تسهیالت به‬ ‫خانواده ها اعالم کرده اســت‪ .‬نخست اینکه این بسته به افرادی که‬ ‫درامد ثابت نداشــته باشند‪ ،‬پرداخت می شود؛ دوم اینکه این افراد‬ ‫باید متقاضی وام یک میلیون تومانی کرونایی در مرحله اول باشند‬ ‫و سوم اینکه دریافت کننده بسته معیشتی فعلی باشند‪ .‬همچنین‬ ‫کمــک بالعوض (ماهانه مبلغ یک میلیون ریــال به ازاء هر یک از‬ ‫اعضای خانوار) از اذر ماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه‪ ،‬به‬ ‫سرپرســت خانوار پرداخت می شود عالوه بر اینکه وام یک میلیون‬ ‫تومانی به صورت تســهیالت قرض الحســنه یک میلیون تومانی‬ ‫با نــرخ کارمزد ‪ 4‬درصد از محل باقی مانده منابع بســته جبرانی‬ ‫مصوب جلسه دوازدهم مورخ ‪ 99/01/09‬ستاد ملی مدیریت کرونا‪،‬‬ ‫با اقساط ‪ 30‬ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار پرداخت‬ ‫خواهد شــد‪.‬بنابر اعالم وزارت رفاه ثبت نام از متقاضیان از با ارسال‬ ‫کد ملی سرپرستان خانوار از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام وی‬ ‫به سرشــماره ‪ 6369‬از روز سه شنبه ‪ 4‬اذر اغاز شده روز سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اذر به پایان خواهد رسید همچنین پس از پایان مهلت ارسال‬ ‫پیامک توســط سرپرست خانوارها‪ ،‬یک هفته از ‪ 12‬اذر تا ‪ 19‬اذر‪،‬‬ ‫داده های اطالعاتی پایش خواهد شــد و در نهایت در هفته سوم از‬ ‫‪ 20‬اذر تا ‪ 27‬اذر به پیامک های دریافتی مشــمول با سرشــماره‬ ‫‪ v.refah‬پاسخ داده می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای‪ ،‬امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهر تا اسفند سال‪ ۹۹‬کسب و کارهای حوزه گردشگری را اعالم کرد‪ .‬بر اساس بخشنامه که «مصطفی ساالری»‬ ‫ابالغ کرد‪ ،‬همه کارگاه هایی که فعالیت انها منطبق با جدول فعالیت های اقتصادی حوزه گردشگری است‪ ،‬می توانند از تسهیالت پیش بینی شده در مصوبات مزبور (امهال ‪ ۲۰‬درصد حق بیمه سهم‬ ‫کارفرمایی تا پایان سال‪ )۹۹‬بهره مند شوند‪ .‬همچنین کارفرمایان کارگاه های یادشده که با ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت حداقل‪ ۱۰‬درصد حق بیمه متعلقه اقدام می کنند‪ ،‬باید‬ ‫حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال‪ ۱۴۰۰‬نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر تا اسفند سال‪( ۹۹‬پرداخت یکجای ان در اردیبهشت ماه سال‪ ۱۴۰۰‬و یا ترتیب پرداخت ان‬ ‫حداکثر در‪ ۶‬قسط) اقدام کنند‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در صورت پرداخت یکجای بدهی مربوطه و یا ترتیب پرداخت ان به شرح فوق‪ ،‬بدهی مزبور از شمول جرایم تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه معاف می شود‪.‬‬ ‫یاغی مستطیل سبز در دنیای فیلم و کتاب‬ ‫جهان خالی از قهرمان‬ ‫پیام تسلیت چهره های فرهنگی‬ ‫و هنری برای درگذشت‬ ‫پرویزپورحسینی‬ ‫کتاب های روانشناسی ان را ترجمه کرد و جهانگیر کوثری بر ان یک مقدمه ای نوشته است‪ .‬در کتاب «درک این‬ ‫شکوه» که نشر گلدشت درباره مسی منتشر کرده این جمله وجود دارد که «مارادونا گاهی مارادونا بود ولی مسی‬ ‫هر روز مارادونا است‪ ».‬هرچند من با این جمله موافق نیستم اما می خواهم بگویم در هر کتاب فوتبالی یک ارجاع‬ ‫به مارادونا هست‪ .‬داود امیریان که داستان های جنگ را در قالب ادبیات طنز می نویسد یک کتاب به نام «مارادونا‬ ‫در سنگر دشمن» دارد‪.‬‬ ‫کاراکتر جذاب دن دیه گو برای نویسنده ها و فیلمسازان‬ ‫در داستان نویسی افرادی که در یک داستان وجود دارد دو نوع هستند کاراکترها و تیپ ها؛ تیپ ها افرادی هستند که‬ ‫یک قرارداد بین االذهانی درباره انها وجود دارد‪ .‬مثال وقتی می گوییم پزشک به ذهن همه ما فردی با روپوش سفید‬ ‫و گوشی پزشکی و احتماال عینک به ذهنمان متبادر می شود‪ .‬این تیپ است‪ .‬ولی یک سری افرادی در داستان ها‬ ‫کاراکتر هستند و با نمونه های مشابه خود تفاوت دارند‪ .‬مثال شاهنامه فردوسی چندین پهلوان دارد ولی یک پهلوان‬ ‫با بقیه متفاوت است‪ .‬نامش رستم است‪ .‬جثه اش‪ ،‬اسبش‪ ،‬زره اش‪ ،‬نحوه به دنیا امدنش‪ ،‬نحوه مردنش و انتقامش از‬ ‫قاتل خودش متفاوت است‪ ،‬این یک کاراکتر است‪ .‬کاراکترها انهایی هستند که ما وقتی داستان را می خوانیم به یاد‬ ‫ما می مانند‪ .‬به خاطر شخصیتی که با همه شخصیت های دیگر متفاوت است‪ .‬مارادونا یکی از افرادی بود که فردیت‬ ‫پررنگی داشت و خیلی با بقیه متفاوت بود‪ .‬ما وقتی می گوییم بازیکن فوتبال انبوهی از بازیکن ها در این تعریف‬ ‫می گنجد ولی مارادونا نه‪ .‬من خودم هیچ وقت طرفدار مارادونا نبودم‪ .‬طرفدار برزیل بودم و دن دیه گو برای اردوگاه‬ ‫رقیب بود ولی هیچ وقت نمی توانستم این فردیت پررنگ و اینکه او با همه فرق دارد را انکار کنم‪ .‬از این نمونه ها در‬ ‫فوتبال ایران و جهان خیلی خیلی کم داریم و بنابراین وقتی بازیکن ها از معمولی بودن خارج می شوند در قالب یک‬ ‫بازیکن معمولی فوتبال خارج می شوند و به یک چهره افسانه ای تبدیل می شوند در ذهن می مانند‪.‬‬ ‫جهان خالی از قهرمان‬ ‫متاسفانه نسل قهرمان هایی که یک تنه همه بار را روی شانه می انداختند دارد به پایان می رسد‪ .‬اخرین باری که من‬ ‫یادم است که یک نفر به تنهایی یک تیم را به دوش کشید و تا فینال جام جهانی اورد‪ ،‬الیور کان در جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬بود که در قدم اخر هم کم اورد‪ .‬انگار در عصر تیم و کار گروهی قرار داریم و فکر می کنم با این تغییری‬ ‫که دارد اتفاق می افتد ما دلمان برای قهرمان ها تنگ می شود‪ .‬حتی در دنیای سینما هم مثال وسترنی که االن‬ ‫می سازند «رنگو» است که یک مارمولک قهرمانش است‪ .‬از جان وین و هنری فوندا و گری کوپر به رنگو رسیدیم‪.‬‬ ‫در سینما سراغ تعریف کردن قصه ادم های معمولی که با دیگران فرقی ندارند رفتند‪ ،‬چیزی که در ادبیات به ان‬ ‫رئالیسم کثیف گفته می شود و ریموند هارور استادش بود‪ .‬تعریف کردن یک چیز خیلی معمولی هنر بزرگی‬ ‫است اما می خواهم بگویم دوره ای از قصه گویی چه در دنیای واقعی و چه در دنیای قصه ها سر رسیده و ما وارد‬ ‫یک عصر دیگری شدیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و ترویج صنایع دستی کشور‪:‬‬ ‫بهبودمعیشتهنرمندانوصنعتگراناولویتما است‬ ‫مدیرکل اموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی گفت‪ :‬ارتقای وضعیت و بهبود معیشت هنرمندان‬ ‫و صنعتگران همواره اولویت اصلی همه ما در معاونت صنایع دستی‬ ‫و هنرهای ســنتی اســت‪ .‬ویدا توحدی درباره اولویت برنامه های‬ ‫دفتر اموزش و ترویج صنایع دستی‪ ،‬گفت‪ :‬از بدو ورود به این دفتر‬ ‫بدنبال یک تغییر سازنده و ساختارگرایانه در حوزه اموزش بودم‪،‬‬ ‫اما با توجه به شــیوع کرونا و شرایط و محدودیت کنونی در این‬ ‫دوران ســخت و زیرساختی بودن برنامه های اموزش ‪ ،‬فعالیت ها‬ ‫این بخش از سایر بخش های حوزه صنایع دستی محدودتر شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل اموزش و ترویج صنایع دستی کشور‪ ،‬طراحی و‬ ‫تدوین دستورالعمل و شــیوه نامه های اموزش غیرحضوری را از‬ ‫مهمترین برنامه های حــوزه تحت مدیریت خود در دوران کرونا‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬برنامه های اموزش زیرســاختی است‪ ،‬شیوع‬ ‫کرونا و محدودیت های ابالغی شــرایط ســختی را برای صنایع‬ ‫دستی کشــور ایجاد کرد‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت حفظ سالمت‬ ‫فراگیران اموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی در سراسر کشور‬ ‫و ضــرورت کنترل شــیوع و قطع زنجیره انتقــال این بیماری ‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای به حداقل رساندن اسیب های ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و تعطیلی اموزش حضوری صنایع دستی در بعضی‬ ‫از مناطق کشور‪ ،‬راهنمای اموزش غیرحضوری و نیمه حضوری‬ ‫در حین اموزش به هنرجویان در مراکز اموزشی تهیه و تدوین و‬ ‫به معاونت های صنایع دستی استان ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ی جدید اموزش صنایع دستی‬ ‫شیوه نامه ها ‬ ‫بزودی ابالغ می شود‬ ‫مدیرکل اموزش و ترویج صنایع دســتی کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با وجود مشــکالت فراوان در اجرای دوره های پیش بینی شــده‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یاد‬ ‫زندگی دیه گو مارادونا در سال های گذشته دستمایه ساخت مستندهای زیادی شده و در کتاب های‬ ‫مربوطبهفوتبالهمهمیشهحضوریپررنگداشتهاست‪.‬دیه گوارماندومارادونا‪،‬فوقستارهفوتبال‬ ‫ارژانتین‪،‬عالوهبرتوانایی هایشدرزمینفوتبالکهازاویکابرستارهساختهبود‪،‬بهخاطرماجراهایی‬ ‫که در زندگی شخصی اش می افرید هم همیشه در معرض توجه رسانه ها قرار داشت‪ .‬ماجراهایی که‬ ‫از او یک شخصیت پرحاشیه ساختند و درام زندگی او را انقدر جنجالی کردند که در دنیای فیلم و‬ ‫مستندوکتابهمهمیشهازشخصیت هایجذابوموردتوجهفیلمسازانونویسندگانبودهاست‪.‬‬ ‫برهمیناساسدرگفت وگوییبااحسانرضاییداستان نویس‪،‬منتقدادبیومجریکارشناسبرنامه‬ ‫«کتاب باز» به معرفی و بررسی چند مستند و کتابی که درباره این کاراکتر ساخته و نوشته شده اند‬ ‫پرداختیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫وقتیمارادوناسوژهمستندمی شود‬ ‫از زندگی مارادونا مستندهای زیادی ساخته شده است‪ .‬فکر می کنم در همین ‪۲۰‬سال اخیر در قرن‪ ۲۱‬شش‬ ‫مستند درباره مارادونا ساخته شده که دو مستند از میان انها خیلی برجسته تر بودند و بیشتر دیده شدند‪ .‬یکی‬ ‫مستند «مارادونا به روایت کاستاریکا» ساخته امیر کاستاریکا در سال ‪ ۲۰۰۸‬بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫انقدر که از امیر کاستاریکا نقل قولی هست که می گوید‪« :‬من در زندگی چندبار متولد شدم‪ ،‬یکی از انها موقع‬ ‫ساختن این فیلم بود‪ ».‬یعنی موفقیتی که این فیلم داشت برایش این قدر جذاب بود‪ .‬سکانس پایانی این مستند‬ ‫که دو فرد گیتار به دست کنار خیابان قطعه ای درباره مارادونا می خوانند و انگار این سکانس به یک کلیپی تبدیل‬ ‫می شود که زندگی مارادونا در ان مرور می شود‪ ،‬خیلی فوق العاده است‪ .‬اگر بخواهیم تنها یک کلیپ از مارادونا‬ ‫ببینیم همین سکانس پایانی مستند امیر کاستاریکا است‪ .‬در کل ذهنیت کاستاریکا فکر می کنم خیلی به مارادونا‬ ‫نزدیک بود و مارادونا هم فیلم های او را دوست داشت‪ .‬بخش زیادی از مستند «مارادونا به روایت کاستاریکا» درباره‬ ‫بازی یک چهارم نهایی جام جهانی‪ ۱۹۸۶‬است و دیدگاهی ضدانگلیسی دارد‪ .‬در این مستند بسیار با نفرت درباره‬ ‫انگلیسی ها صحبت می شود و به همین دلیل گفته می شد این فیلم به این زودی در انگلیس اجازه اکران نمی گیرد‬ ‫ولی جالب اینجا بود که مهمترین مستند پس از ان را یک انگلیسی ساخت‪ .‬اصف کاپادیا مستندساز معروف‬ ‫بریتانیایی در سال ‪ ۲۰۱۹‬مستند «دیه گو مارادونا» را ساخت و این مستند یکی از بهترین مستندها درباره یک‬ ‫شخصیت است‪ .‬کاپادیا برای این مستند تحقیق زیادی کرده بود و حدود ‪۵۰۰‬ساعت راش داشت و عالوه بر ان‬ ‫برای تهیه این مستند با خود مارادونا ‪۹‬ساعت مصاحبه کرده بود‪ .‬گفته می شد مارادونا یکی از مستند پرتره های‬ ‫کاپادیا درباره یک قهرمان را دوست داشت و برای همین حاضر می شود جلوی دوربین او قرار بگیرد‪ .‬اما دست‬ ‫اصف کاپادیا برای ساخت این مستند انقدر پر بوده که از این ‪۹‬ساعت مصاحبه تنها چند دقیقه در کل فیلم اورده‬ ‫شده است‪ .‬زاویه دید کاپادیا برای این مستند به بخشی از زندگی مارادونا‪ ،‬اعتیادش و رابطه اش با شهر ناپل منحصر‬ ‫می شود‪ .‬این مستند یک جمله معروف دارد که می گوید‪« :‬مارادونا در همه چیز افراط می کرد‪ ،‬و هر کاری را تا‬ ‫تهش می رفت‪ .‬در اعتیاد هم افراط داشت و ناپل هم مارادونا را بلعید‪ ».‬در حقیقت این جمله برایند این مستند‬ ‫است و در نهایت به این نکته اشاره می کند که مارادونا وقتی به ناپل رفت وارد فرهنگی شد که این اخالق او را‬ ‫زیاده روی در هر کاری‪ -‬ستایش می کرد و مارادونا انجا به یک خدا تبدیل شد و همین افراط نابودش کرد‪ .‬کاپادیا‬‫در این مستند عوارض شهرت را خیلی خوب نشان می دهد‪.‬‬ ‫دست خدا در قاب سینما‬ ‫در سینمای ایران فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توکلی درباره این کاراکتر ساخته شده و به همین‬ ‫موضوع تا انتهای هر چیز رفتن می پردازد‪ .‬به این نکته که واقعیت و رویا برای مارادونا مرز نداشت‪ .‬همه چیز را تا‬ ‫تهش تجربه می کرد‪ .‬و خالصه داستان فیلم هم به همین موضوع اشاره می کرد‪ :‬تو می دونی من از چیه مارادونا‬ ‫خوشم میاد؟ از اینکه تو زندگیش هیچوقت واقعیت و رویا براش مرز نداشت‪ ،‬وقتی بازی می کرد با همه وجودش‬ ‫بازی می کرد‪ ،‬پرواز می کرد‪ ،‬بازی نمی کرد‪ ،‬وقتی معتاد شد یه کوه کوکائین می ریخت جلوش د بکش همه چیز و‬ ‫تا تهش می رفت‪ ،‬خودشو لوس نمی کرد همه اش برای این بود که واقعیت و رویا براش مرز نداشت‪ ،‬اگه هم داشت‬ ‫اون نمی تونست مرزشونو تشخیص بده‪.‬‬ ‫مارادونا در دنیای نشر فارسی‬ ‫در هر کتابی که درباره فوتبال باشد یک فصل درباره مارادونا هست‪ .‬کتاب «فوتبال علیه دشمن» سایمون کوپر که‬ ‫با ترجمه عادل فردوسی پور در بازار کتاب هست‪ ،‬فصل شانزدهم ان «ارژانتین قهرمان» درباره فوتبال در ارژانتین‬ ‫است و طبیعتا به مارادونا هم پرداخته و با یک سرودی که در ورزشگاه می خواندند شروع می شود‪ :‬برزیلی ها چقدر‬ ‫بدبختند مارادونا ارژانتینی است‪ .‬کتاب «روزی روزگاری فوتبال» اقای حمیدرضا صدر در فصل دوازدهم به مارادونا‬ ‫پرداخته و در «پیراهن های همیشه» هم یک فصل درباره مارادونا دارد‪ .‬یک زندگینامه از مارادونا به فارسی ترجمه‬ ‫شده «من‪ ،‬دیه گو» در سال ‪ ۹۳‬نشر پوینده ان را چاپ کرد و اقای مهدی قراچه داغی یک مترجم معروف در حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‪ :‬امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری‬ ‫در دوران کرونا‪ ،‬ســعی کردیم از روش های مختلف برای اموزش‬ ‫انالین و مجازی و رســانه ملی بهره برداری کنیم تا برای جامعه‬ ‫هدف خود پوشــش اموزشی گســترده ای داشــته باشیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬همزمــان با ارائه اموزش از طریق رســانه های مختلف‪،‬با‬ ‫توجه به لزوم توســعه اموزش های ترویجی و به منظور اشنایی‬ ‫بیشــتر گروه های مختلف مخاطب (از کودکان تا سالمندان) با‬ ‫صنایع دستی و توســعه توانایی های مهارتی انها اقدام به تدوین‬ ‫ی اموزشی صنایع دســتی کردیم که اماده ابالغ به‬ ‫شــیوه نامه ها ‬ ‫استان های کشور است‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۹‬نشان بین المللی جغرافیای صنایع دستی‬ ‫در دولت تدبیر و امید‬ ‫توحدی به اعطای نشــان جغرافیای به ‪ ۹‬عنوان از صنایع دستی‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۹۵‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬با هدف حفظ حقوق‬ ‫مالکیت معنوی در مجامع ملی و بین المللی ‪ ۹‬نشان بین المللی‬ ‫جغرافیای صنایع دستی در دولت یازدهم ثبت شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش و ترویج صنایع دستی کشور با بیان اینکه مراسم اعطای‬ ‫نشان جغرافیایی صنایع دستی با حضور شرکت ها و انجمن های‬ ‫غیردولتی برتر این صنعت ســال ‪ ۹۵‬برگزار شــد اظهار داشت‪:‬‬ ‫این ‪ ۹‬نشان به گلیم ســنه‪ ،‬جاجیم خلخال‪ ،‬گلیم نمین‪ ،‬ورنی‬ ‫مغان‪ ،‬ابگینه تهران‪ ،‬نازک کاری ســنندج‪ ،‬گلیم هرســین‪ ،‬زیلو‬ ‫میبد‪ ،‬گلیم ارداق اعطا شــد و همچنین از منبت اباده فارس به‬ ‫عنوان دارنده نشان ملی و بین المللی تجلیل شد‪.‬‬ ‫ایران در صدر جدول سازمان جهانی مالکیت فکری‬ ‫(‪ )WIPO‬است‬ ‫وی ثبت رشــته های صنایع دســتی به صورت عــام و ثبت اثار‬ ‫دارای نــواوری و خالقیت به صورت خــاص را یکی از ابزارهای‬ ‫حمایتی در راستای حفظ حقوق هنرمندان و صنعتگران دانست‬ ‫و گفت‪ :‬با ثبت ‪ ۶۲‬رشــته بومی و منطقه ای به صورت ملی و ‪۹‬‬ ‫رشته به صورت بین المللی‪ ،‬اکنون ایران در صدر جدول سازمان‬ ‫جهانی مالکیت فکــری (‪ )WIPO‬قرار گرفته اســت‪ .‬توحدی‬ ‫گفت‪ :‬که با پیگیری های اداره کل اموزش و ترویج صنایع دستی‪،‬‬ ‫دستورالعمل بهره برداری از نشانه جغرافیایی تدوین و در مهرماه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬توســط بخش حقوقی ارزیابی و تایید شد‪ .‬مدیر کل‬ ‫اموزش و ترویج صنایع دستی افزود‪ :‬با برگزاری جلسه انالین به‬ ‫منظور اعطای گواهینامه نشــانه جغرافیایی و ابالغ دستورالعمل‬ ‫بهره برداری از نشانه های جغرافیایی به تشکل ها با نظارت کامل‬ ‫ادارات کل استانی زیرساخت و بستر حفظ حقوق معنوی و فکری‬ ‫فعاالن در مناطق جغرافیایی ثبت شده‪ ،‬فراهم شود‪ .‬توحدی بیان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین در بخش ثبت اثــار خالقانه و نواور‪ ،‬با همکاری‬ ‫دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد ‪ ۱۹۵‬پرونده‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اســاس شــاخص های خالقیت‪،‬‬ ‫طراحی و رعایت اصول طراحی صنعتی کارشناســی و برای درج‬ ‫در روزنامه رسمی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برخی از مدیران و چهره های فرهنگی و هنری کشور‪ ،‬درگذشت‬ ‫«پرویز پورحسینی» بازیگر مطرح سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون ایران‬ ‫را تسلیت گفتند‪ .‬پرویز پورحسینی بازیگر مطرح سینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون ایران که از ‪ ۲۲‬ابان ماه به سبب درگیر شدن با ویروس‬ ‫کرونا در بیمارســتان فیروزگر بستری شده و تحت مراقبت ویژه‬ ‫قرار داشــت در سن ‪ ۷۹‬سالگی چشــم از جهان فروبست‪ .‬پرویز‬ ‫پورحسینی متولد ســال ‪ ۱۳۲۰‬است و در کارنامه کاری اش بازی‬ ‫در بیش از ‪ ۱۰۰‬فیلم‪ ،‬تئاتر و سریال در همکاری با کارگردان های‬ ‫سرشناسی همچون علی حاتمی‪ ،‬بهرام بیضایی‪ ،‬حمید سمندریان‪،‬‬ ‫مسعود کیمیایی‪ ،‬احمدرضا درویش‪ ،‬داود میرباقری و کمال تبریزی‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫پورحسینی از ماندگاران صحنه هنر ایران است‬ ‫سید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در پیامی برای درگذشت بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون‬ ‫نوشته است‪ :‬امید داشتیم که پرویز پورحسینی به سالمت از بستر‬ ‫بیماری بیاید‪ ،‬اما افسوس که بازیگر و هنرمند ارزشمند کشورمان را‬ ‫از دست دادیم‪ ،‬و اندوه بزرگ دیگری جامعه فرهنگ و هنر و ایران را‬ ‫به سوگ نشاند‪ .‬پورحسینی چند دهه به استمرار در عرصه هنر نقش‬ ‫ایفا کرد و به حرکت و بالندگی تئاتر و سینما و هنر ایران کمک کرد‪.‬‬ ‫پورحسینی از ماندگاران صحنه هنر ایران است و نام و یاد و هنرش‬ ‫در یاد و جان مردم ماندگار است‪ .‬درگذشت این هنرمند گرانقدر را‬ ‫به خانواده گرامی و هنرمندان و هنردوستان تسلیت می گویم و برای‬ ‫زنده یاد پورحسینی علو درجات را از درگاه خداوند خواستارم‪.‬‬ ‫کرونا باز هم کام همه ما را تلخ کرد‬ ‫علی عسکری رئیس رئیس ســازمان صداوسیما با صدور پیامی‬ ‫درگذشت پرویز پورحسینی‪ ،‬بازیگر نام اشنا‪ ،‬خالق و پیشکسوت را‬ ‫تسلیت گفت‪ .‬متن پیام به شرح زیر است‪ :‬کرونا بازهم کام همه‬ ‫ما را تلخ کرد و عزیزی دیگر را از ما گرفت‪ .‬پرویز پورحســینی از‬ ‫هنرمندان خالق‪ ،‬پیشکسوت و بااخالق بود که نقش افرینی او در‬ ‫اثارنمایشیمختلف‪،‬به ویژهسریال هایتلویزیونیموردعالقهمردم‪،‬‬ ‫نام و تصویرش را برای همیشه ماندگار کرده است‪ .‬حضرت زکریای‬ ‫سریال مریم مقدس (ع)‪ ،‬میثم تمار سریال مختارنامه با ان صحنه‬ ‫ماندگارش در مســجد کوفه و بابا اسماعیل سریال بچه مهندس‪،‬‬ ‫هیچ گاه از یاد مخاطبان این سرزمین نخواهد رفت‪.‬‬ ‫مرد بزرگی که هیچ از انسانیت کم نداشت‬ ‫قادر اشــنا مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی درگذشت پرویز‬ ‫پورحسینی بازیگر پیشکسوت تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون را تسلیت‬ ‫گفت‪ .‬پیام اشنا به این شرح است‪ :‬بیش از سه ماه از رونمایی کتاب‬ ‫«ماندگاران صحنه‪»۲‬؛ زندگی نامه پرویز پورحسینی و همزمانی ان‬ ‫با تولد ‪ ۷۹‬سالگی این بزرگمرد دنیای صحنه و تصویر نمی گذرد و‬ ‫چه اندوه بار اســت که به همین فاصله کوتاه از زادروزش‪ ،‬سوگوار‬ ‫درگذشتش شده ایم‪ .‬مرد بزرگی که هیچ از انسانیت‪ ،‬اخالق‪ ،‬ادب و‬ ‫هر ان چه شایسته نشاندن نام «استاد» پیش از نام نامدارش بود کم‬ ‫نداشت‪ ،‬بر صحنه و در دنیای تصویر خوش می درخشید و کارنامه‬ ‫کاری اش مزیّن به همکاری با نام بزرگان هنر این مرزوبوم بود‪.‬‬ ‫پیامتسلیتمدیریتوکارکنانمجموعهتئاترشهر‪:‬‬ ‫پورحسینی بهانه ای برای روشنای چراغ تئاتر ایران بود‬ ‫مدیریت و کارکنان مجموعه تئاتر شــهر با انتشار پیامی ضایعه‬ ‫درگذشت استاد پرویز پورحسینی بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون‬ ‫کشورمان را تسلیت گفتند‪ .‬به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر‬ ‫شهر‪ ،‬مدیریت و کارکنان مجموعه تئاتر شهر جمعه هفتم اذر ماه با‬ ‫انتشارمتنیضایعهدرگذشتاستادپرویزپورحسینیبازیگرتوانمند‬ ‫و محبوب تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون کشورمان را تسلیت گفتند‪ .‬در‬ ‫متن منتشر شده از سوی مدیریت و کارکنان تئاتر شهر امده است‪:‬‬ ‫به نام خداوند مهربانی که بازگشت همه به سوی اوست‪ .‬صبح روز‬ ‫جمعه هفتم اذر ماه‪ ،‬وقتی اسمان خدا از ابرهای پاییز با طعم باران‬ ‫پوشانده شده بود؛ ناگاه خبر رسید که یکی از جاودانه های تئاتر این‬ ‫ایستادگی‬ ‫سرزمین‪،‬استادپرویزپورحسینیعزیزمانبعدازهفتهها‬ ‫ِ‬ ‫نحس کرونا‪ ،‬به دیدار افریدگارش شتافت‪.‬‬ ‫مردانه در برابر‬ ‫ویروس ِ‬ ‫ِ‬ ‫حقیقتا او بهانه ای بود برای روشنای چراغ تئاتر این سرزمین‪ .‬بی‬ ‫گمان «بازیِ در صحنه» با هنر مثال زدنی‪ ،‬کالم و فهم خردمندانه‬ ‫مرحوم پورحسینی و بسیاری از هم نسالنش‪ ،‬تاثیری شگرف در‬ ‫پویایی هنر نمایش ایران عزیزمان داشــت و دارد‪ .‬زبان توصیف‪،‬‬ ‫از پس فراق یکی از دردانه های تئاتر ایران ‪ ،‬کار دشــواری است‪،‬‬ ‫اما اهالی تئاتر شــهر و همه هنرمندان شریف و یگانه اش در این‬ ‫سال ها می دانستند و می دانند که پرویز پورحسینی‪ ،‬استاد پرویز‬ ‫پورحسینی عزیزمان یکی از ستاره های درخشان عرصه ای است که‬ ‫چراغ راهش بزرگانی چون او بودند و هستند‪ .‬بدون هیچ تردیدی بر‬ ‫این باوریم اگر جسم او امروز و در این روزهای تلخ به دیدار معبودش‬ ‫افرینش‬ ‫شتافته‪ ،‬اما هنر ماندگارش روی خاک مقدس صحنه های‬ ‫ِ‬ ‫نمایش‪ ،‬تا ابد بر تارک فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهند‬ ‫ماند‪ .‬مدیریت و کارکنان مجموعه تئاتر شهر با نهایت تاثر و تاسف‬ ‫ضایعه درگذشت استاد پرویز پورحسینی را به خانواده ان مرحوم‬ ‫ایران عزیز تسلیت گفته و ارزومند سالمتی برای‬ ‫و جامعه هنری ِ‬ ‫یکایک مردم و هنرمندان شریف کشورمان است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫بررسی ‪ ۱۹‬طرح طب سنتی با احتمال اثربخشی در کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایا استرس در دوران بارداری‬ ‫می تواند باعث اوتیسم شود؟‬ ‫شــاید بخواهید قبل از اینکه این مطلب را بخوانید چند نفس‬ ‫عمیق بکشید‪ .‬به نظر می رسد تقریبا هر روز محققان انگشت‬ ‫علت بیماری ها را روی موارد تازه ای می گذارند‪ .‬حاال نوبت به این‬ ‫رسیده است که استرس دوران بارداری را بررسی کنند که ایا‬ ‫علت اوتیسم برخی از کودکان‪ ،‬استرس دوران بارداری مادرشان‬ ‫است یا خیر؟ این موضوع در واقع به عنوان یک علت احتمالی‬ ‫اختالل طیف اوتیسم (‪ )ASD‬به استرس دوران بارداری زنان‬ ‫اشــاره می کنند‪« .‬ایرنا زندگی» در ادامه این گزارش شــما را‬ ‫همراهی می کند‪ .۱ .‬ما در حال حاضر می دانیم اســترس زنان‬ ‫باردار به مشکالت ناخوشایندی مانند زایمان زودرس و وزن کم‬ ‫جنینمنجرمی شود‪.‬این مشکالتتنهادرکودکیخالصهنشده‬ ‫و در بزرگ سالی ممکن است به صورت اختالل در سالمت روانی‬ ‫کودکان و نوجوانان‪ ،‬خود را نشــان دهد‪ .‬یک مطالعه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬در مجله پزشــکی نیوانگلند به ما می گوید که استرس‬ ‫در زنان باردار می تواند منجر به اوتیسم در جنین شود‪.‬پزشکی‬ ‫به نام دیوید بورسدورف‪ ،‬می گوید‪« :‬برخی از مادران که سطوح‬ ‫قابل توجهی از استرس را تجربه می کنند‪ ،‬در فرزندشان اوتیسم‬ ‫بــه وجود نمی اید؛ اما در برخی دیگر از مادران‪ ،‬اســترس های‬ ‫دوران بارداری مبدل به اوتیســم در کودکان می گردد‪ ».‬دیوید‬ ‫بورسدورف‪ ،‬توضیح داد‪« :‬تصور می شد اوتیسم تا حد زیادی یک‬ ‫اختالل ژنتیکی است‪ ،‬اما تحقیقات پیشین نشان داده است که‬ ‫تاثیرات زیست محیطی مانند استرس می تواند نقش مهمی در‬ ‫توسعه این وضعیت داشته باشد‪ .۲ ».‬برای جمع اوری اطالعات‪،‬‬ ‫محققان از مادران کودکان مبتال به اوتیسم در مورد استرس های‬ ‫احتمالی که ممکن است در دوران بارداری تجربه کرده باشند‪،‬‬ ‫مانند از دست دادن شغل یا طالق پرسیدند‪ .‬سپس خون مادران‬ ‫برای تنوع یک ژن حساس به استرس که سروتونین را تنظیم‬ ‫می کند‪ ،‬ازمایش شد‪ .‬هنگامی که تنوعی از ژن وجود دارد‪ ،‬مقدار‬ ‫ســروتونین تغییر می کند و باعث افزایش واکنش به استرس‬ ‫می شود‪ .‬مادران کودکان اوتیسم اغلب از استرس پایان دوم و اغاز‬ ‫سه ماهه سو م دوران بارداری گزارش دادند‪ .‬بورسدورف می گوید‪:‬‬ ‫«برای درک مکانیسم های چگونگی کار این تعامل ژن و استرس‬ ‫به تحقیقات بیشتری نیاز است‪ .‬اما امیدوارم که این مطالعات‬ ‫روزی به جلوگیری از برخی موارد اوتیسم کمک می کند‪».‬‬ ‫کدام افراد باید ‪ 14‬روز‬ ‫در «قرنطینه خانگی» بمانند؟‬ ‫رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران گفت‪:‬هر فردی‬ ‫که با یک بیمار کرونایی در تماس باشــد‪ ،‬باید برای مدت ‪14‬‬ ‫روز خود را قرنطینه کرده و در خانه بماند و از حضور در محیط‬ ‫بیرون از خانه و محیط های شــلوغ خودداری کند‪ .‬احســان‬ ‫مصطفوی رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید‬ ‫انستیتو پاستور ایران درباره اینکه «کدام افراد باید در قرنطینه‬ ‫‪ 14‬روزه خانگی بمانند؟»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬موضوعی که در کنترل‬ ‫اپیدمی کرونا بسیار مهم است‪ ،‬داشتن برنامه مشخص برای‬ ‫افرادی است که با افراد بیمار در تماس نزدیک بوده اند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این افراد ممکن است با فرد بیماری که عضوی از خانواده‬ ‫انها اســت در تماس نزدیک بوده یا ممکن است این تماس‬ ‫پرخطر با همکار بیمار و در محیط بیرون از منزل باشد‪ .‬رئیس‬ ‫بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران با طرح این پرسش که‬ ‫در چنین مواردی باید چه کار کنیم؟‪،‬گفت‪ :‬براساس ان چیزی‬ ‫که توصیه سازمان جهانی بهداشت است و در شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی که در کشــور تصویب و ابالغ شده است هم وجود‬ ‫دارد؛ هر فردی که با یک بیمار کرونایی در تماس باشــد‪ ،‬باید‬ ‫برای مــدت ‪ 14‬روز خود را قرنطینه کرده و در خانه بماند و‬ ‫از حضــور در محیط بیــرون از خانه و به خصوص در محیط‬ ‫های شلوغ خودداری کند‪ .‬مصطفوی اضافه کرد‪ :‬این ‪ 14‬روز‬ ‫از اخرین تماســی که با فرد بیمار داشته شروع می شود و در‬ ‫مورد تماس با افراد خانواده بیمار از وقتی شروع می شود که از‬ ‫بیماری بهبودی پیدا کرده باشد‪ .‬در این ‪ 14‬روز فرد اگر عالمت‬ ‫دار شد‪ ،‬باید با مراقبین سالمت تماس گرفته یا به مراکز جامع‬ ‫سالمتمراجعهکند‪.‬رئیسبخشاپیدمیولوژیانستیتوپاستور‬ ‫ایران ابراز داشت‪ :‬در عین حال بر اساس انچه تعریف شده است‪،‬‬ ‫مراقبین سالمت باید به صورت فعال هر سه روز یکبار با افرادی‬ ‫که با بیماران شناســایی شده تماس نزدیک و پرخطر داشته‬ ‫تماس گرفته و وضعیت سالمتی انها را کنترل کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مخصوصا اگر این فردی که در معرض تماس قرار گرفته است‪،‬‬ ‫فرد مسن‪ ،‬دارای بیماری زمینه ای یا خانم باردار باشد‪ ،‬توصیه‬ ‫شده است در صورت امکان از این فرد ازمایش کرونا هم گرفته‬ ‫شود‪ .‬مصطفوی تاکید کرد‪ :‬این مراقبت ها الزم است تا ما بتوانیم‬ ‫گسترش سریع بیماری را با محدود سازی افراد بیمار و افرادی‬ ‫که با فرد بیمار در تماس بوده اند تا حدود زیادی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫رئیسبخشاپیدمیولوژیانستیتوپاستورایرانخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫بعضی از کشورهای اروپایی دوره پیشنهادی قرنطینه را از ‪14‬‬ ‫روز به ‪ 7‬تــا ‪ 10‬روز کاهش داده اند و اخیرا هم مرکز کنترل‬ ‫بیماری های امریکا اعالم کرده است که در حال تجدید نظر در‬ ‫توصیه خود مبنی بر قرنطینه ‪ 14‬روزه است تا مدت زمان ان‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۸۵‬طرح مصوب حوزه طب ایرانی‪ ،‬گیاهی و مکمل در کووید‪ ،۱۹‬تعداد ‪ ۱۹‬طرح به اتمام رسیده و تحت بررسی نتایج برای احتمال اثربخشی و کمک به بیماران کرونایی است‪ .‬با‬ ‫حضور سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪ ،‬نتیجه پژوهش های بالینی فراورده های سنتی در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا‪ ،‬بررسی شد‪ .‬در نشست کمیته علمی ستاد‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬نتایج دو طرح پایان یافته حوزه طب ایرانی روی کرونا از مجموع ‪ 6‬طرح ارسال شده توسط دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بررسی شد و با توجه به نتایج مطلوب این‬ ‫طرح ها در کمک به تسریع بهبود بیماران و کاهش زمان بستری انها‪ ،‬مقرر شد در کمیته تخصصی پژوهشی مورد بررسی دقیق تر برای ورود احتمالی به چرخه درمان قرار گیرند‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬از مجموع ‪ 85‬طرح مصوب حوزه طب ایرانی‪ ،‬گیاهی و مکمل در کووید‪ ،19‬تعداد ‪ 19‬طرح به اتمام رسیده و تحت بررسی انالیز نتایج برای احتمال اثربخشی و کمک به بیماران‬ ‫کرونایی بوده و مابقی طرح ها در دست اجرا هستند‪.‬‬ ‫«من و کرونا»؛‬ ‫چطور سیستم ایمنی خودمان را افزایش دهیم؟‬ ‫ریحانه صبورنژاد|‬ ‫در تحقیقات علمی‪ ،‬حوزه ای اســت که با مطالعه مبنای بیوشــیمیایی ارتباط بین ذهن و بدن به ویژه‬ ‫رابطه بین دستگاه عصبی و دستگاه ایمنی می پردازد‪ .‬طبق تحقیقات متعدد ان ها‪ ،‬فشار روانی موجب‬ ‫کاهش سیســتم ایمنی بخصوص کاهش لنفوسیت گلبول های سفید خون می شود و فرد را بیشتر در‬ ‫معرض بیماری های ویروســی قرار می دهد‪ .‬این روزها می تــوان ترس از ابتال به بیماری کرونا را یک‬ ‫فشار روانی تلقی کنیم که می توان با افزایش سرمایه روانشناختی به مدیریت ان بپردازیم‪.‬‬ ‫در تحقیقات علمی‪ ،‬حوزه ای اســت که با مطالعه مبنای بیوشــیمیایی ارتباط بین ذهن و بدن به ویژه‬ ‫رابطه بین دستگاه عصبی و دستگاه ایمنی می پردازد‪ .‬طبق تحقیقات متعدد ان ها‪ ،‬فشار روانی موجب‬ ‫کاهش سیســتم ایمنی بخصوص کاهش لنفوسیت گلبول های سفید خون می شود و فرد را بیشتر در‬ ‫معرض بیماری های ویروســی قرار می دهد‪ .‬این روزها می تــوان ترس از ابتال به بیماری کرونا را یک‬ ‫فشــار روانی تلقی کنیم که می توان با افزایش سرمایه روانشناختی به مدیریت ان بپردازیم‪ .‬سرمایه‬ ‫روانشناختی یکی از مباحث مهم روانشناسی مثبت گرا ‪ Postive Psycology‬است که شامل افکار‬ ‫و اعمالی هســتند که اکتسابی و قابل پرورش هستند‪ .‬سرمایه روانشناختی شامل ‪ ۴‬مولفه ادراکی ــ‬ ‫شناختی یعنی امید‪ ،‬خوش بینی‪ ،‬تاب اوری و خودکارامدی است‪.‬‬ ‫امید‪ :‬امید یکی از ویژگی های زندگی اســت که فرد را به جســتجوی فردایی بهتر وامی دارد‪ .‬امید به‬ ‫زندگی یکی از شــاخص های بسیار مهم سالمتی و رفاه در انســان به شمار می رود‪ .‬امید‪ ،‬رسیدن به‬ ‫حالتی اســت که به فرد اجازه می دهد به شــرایط جدید و ایا اشــفته پاسخ مناسب دهد ‪Synder‬‬ ‫اشنایدر سه ویژگی مهم برای افراد امیدوار مطرح می کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فرد امیدوار اهداف خود را تعیین می کنند‬ ‫‪ -۲‬راهکارهایی برای رسیدن به ان اهداف خلق می کنند‬ ‫‪ -۳‬انگیزه الزم را برای اجرای این راهکار ایجاد می کنند و در طول مسیر انگیزه خود را حفظ می کنند‪.‬‬ ‫ در واقــع می توان گفت مولفه امیــد در مورد بیماری‪ ،‬ترس را با منطــق می امیزد و ان را تعدیل‬‫می نماید‪ .‬فرد را به انجام دستورات و توصیه های پزشکان هدایت می کند تا به جهت ارتقای سالمتی‬ ‫خود اقدامات الزم را انجام دهد‪ .‬در واقع فرد امیدوار منفعل نیست و برای سالمتی خود و خانواده اش‬ ‫تالش می کند‪.‬‬ ‫خوش بینــی معادل واژۀ انگلیســی ‪ Optimism‬بــه معنای حالت مطلوب‪ ،‬حد مطلوب می باشــد‬ ‫خوش بینی در لغت به معنای امیدوار بودن و اطمینان داشتن به اینده یا نتیجه موفقیت امیز هر چیز‬ ‫تعریف شده است‪ .‬ســیلیگمن روانشناس مثبت قرن حاضر خوش بینی را به یک صنعت پایدار ارثی‪،‬‬ ‫بلکه متغیری اموختنی و اکتســابی می داند و پس از تحقیقــات فراوان نظریه خوش بینی خود را در‬ ‫کتاب مفید کودک خوش بینی این گونه معرفی می کند‪« :‬افراد خوش بین و بدبین از نظر سبک تبیین‬ ‫و نوع نگاه به رویدادهای زندگی با یگدیگر متفاوت هستند یعنی فردی که رویدادها را به عنوان عوامل‬ ‫درونی‪ ،‬همیشگی و فراگیر نسبت می دهد‪.‬‬ ‫به خود‪ ،‬دیگران و زندگی و اینده خوش بین اســت‪ .‬زیرا خود و تمام توانمندی هایش را با تمام وجود‬ ‫باور دارد‪ .‬و این توانمندی را ویژگی ثابت و پایدار به شــمار می اورد‪ .‬اما فردی که رویدادهای زندگی‬ ‫را به عوامل بیرونی‪ ،‬موقت و حاضر نسبت می دهد‪.‬‬ ‫بــه خود‪ ،‬دیگران‪ ،‬پدیده ها‪ ،‬رویدادهای زندگی‪ ،‬نگاهی بدبینانه دارد‪ .‬زیرا عوامل بیرونی از قلمرو توان‬ ‫چنین فردی بیرون اســت و او فکر می کند نمی تواند اوضاع را کنترل کند‪ .‬بنابراین دچار درماندگی و‬ ‫افسردگی می شود‪.‬‬ ‫پژوهش هــای تجربی نشــان می دهند‪،‬خوش بینی انطباق با بیماری هایی همچون انواع ســرطان ها و‬ ‫ارتریت روماتوئید و‪ ...‬را اسان تر می کند‪ .‬افراد خوش بین برای مقابله با رویدادهای تنش زا و مسئله ساز‬ ‫زندگــی به جای به کارگیــری راهبردهای متمرکز بر هیجان و اجتنابی‪ ،‬از راهبردهای مســئله مدار‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به طور مثال فرد خوش بین در ‪( Coping‬مقابله) با بیماری کرونا به جای فکرهای منفی و درماندگی‬ ‫با تمرکز بر توانمندی هایش و شــرایط موجود از راهکارهای مناســب پیشــگیری از ابتال به بیماری‬ ‫استفاده می کند‪ .‬جایگزین مطالعه اخبار منفی به مطالعه کتاب های مفیدی همچون کودک خوش بین‬ ‫ســیلیگمن می پردازد‪ .‬از همنشــینی با افرادی که با بدبینی به دنیا نگاه می کنند پرهیز می کند و با‬ ‫تکیه بر توانمندی هایش اهداف خود را مشــخص کرده و زندگی خود را با شرایط موجود برنامه ریزی‬ ‫می کند و بهترین شرایط را فراهم می کند‪.‬‬ ‫تاب اوری‪ :‬تاب اوری یک فرایند پویاست که به موجب ان افراد هنگام روبه رو شدن با سختی رفتارهای‬ ‫سازگارانه مثبتی از خود نشان می دهند‪ .‬تاب اوری توانایی یا قدرت بازگشت به حالت یا موقعیت بعد از‬ ‫خمیده شدن‪ ،‬فشرده شدن یا کشیده شدن است‪ .‬تاب اوری به معنای انعطاف پذیری‪ ،‬توانایی تسلط یا‬ ‫برگشت به حالت عادی پس از مواجهه با استرس و چالش شدید است‪ .‬در واقع تاب اوری ظرفیت خود‬ ‫برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در وضعیت فشارزای مثبت یا منفی است‪.‬‬ ‫چگونگی روش تعبیر و تفســیر و مدیریت افکار به فرد کمک می کند تا با عزت نفس و اعتمادبه نفس‬ ‫با فکر و نگاهی مثبت به موقعیت ها بنگرد‪ ،‬تا اضطراب خود را کنترل کند‪.‬‬ ‫تاب اوری در واقع چگونگی چیره شــدن بر اســترس و گرفتاری است‪ .‬به طور مثال در سبک زندگی‬ ‫روزهای قرنطینه خانگی افراد تاب اور به دنبال تغییر ســبک زندگی خود هســتند و با اســتفاده از‬ ‫راهکارهای مفید مثل ورزش کردن‪ ،‬وقت گذاری بیشــتر با خانواده‪ ،‬بازی با کودکان و انجام کارهای‬ ‫هنری مثل نقاشــی‪ ،‬خیاطی‪ .‬بر منابع اضطرابی خود غلبه می کنند و این تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫می نمایند‪.‬‬ ‫«خودکارامدی»‪ :‬خودکارامدی باوری است که فرد در مورد توانایی هایش دارد و بر اساس این باور‬ ‫میزان موفقیت های خود را تخمین می زند و برای رســیدن به اهداف خود برنامه ریزی و سازماندهی‬ ‫می کند‪ .‬از نظر بندورا وقتی که افراد خود را بدون صالحیت الزم در مقابله با رویدادهای باالقوه خطرزا‬ ‫و تهدیدکننــده می بینند دچار هراس می شــوند‪ .‬خودکارامدی پایین به ایــن دلیل که موجب عدم‬ ‫مدیریت افکار منفی در خود می شود فرد را دچار اضطراب می کند‪ .‬جهت افزایش خودکارامدی خود‬ ‫می توان به مدیریت افکار خود بپردازید و افکار منفی خود را به چالش بکشــید‪ .‬همچنین می توانید‬ ‫لیستی از صفات اکتسابی و غیراکتسابی خود تهیه کنید‪ .‬سپس به ان لیست توانمندی ها و تجربه های‬ ‫مثبت خود را اضافه کنید‪.‬‬ ‫می توانید به عنوان یک بازی خانوادگی از همۀ اعضای خانواده بخواهید که مجموعه ای از توانمندی های‬ ‫خود را یادداشــت کنند‪ .‬پس این لیســت را در جمع خانواده با صدای بلنــد بخوانند‪ .‬هر کس برای‬ ‫ســایر اعضای خانواده تعریف کند که چگونه از توانمندی های خود اســتفاده می کندو و مهمتر از ان‬ ‫ســعی کنید در فضای خانواده با انجام داد کارهای تازه توانمندی های خود و سایر اعضای خانواده را‬ ‫افزایش دهید‪ .‬هرچه توانمندی افراد باالتر رود خودکارامدی ان ها افزایش می یابد‪ .‬در پایان لیستی از‬ ‫توانمندی ها را برای شما ذکر می نمایم تا در فضای خانواده به تقویت ان ها بپردازید‪.‬‬ ‫‪ -‬خالقیت‪ ،‬اصالت‪ ،‬عالقه به یادگیری‪ ،‬شاکر بودن‪ ،‬همدلی‪ ،‬مهربانی‪ ،‬صداقت و‪...‬‬ ‫مخالفتبا«فعالیتعطاری ها»درشرایطشیوعکرونا«خیانت»است‬ ‫یک پزشک و متخصص طب سنتی با بیان اینکه وزارت بهداشت‬ ‫با هر حرکتی که می تواند دانش مردم را در طب ســنتی باال ببرد‬ ‫مخالفت کــرده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز فعالیت عطاری ها از ســوی برخی‬ ‫اعضای ســتاد ملی کرونا مورد حمله قرار گرفتــه که این اقدام‬ ‫«خیانت» اســت‪ .‬دکتر مهدی فهیمی با بیان این که کشــاورزی‬ ‫ما باید به ســمت کشت و پرورش گیاه دارویی تغییر مسیر دهد‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬عطاری ها خط مقدم عرضــه محصوالت گیاهی به‬ ‫مردم هســتند و اگر با وجود و فعالیت عطاری ها مخالفت شــود‬ ‫و عملکرد عطاری ها دچار مشــکل شــود‪ ،‬تمام کشاورزانی که از‬ ‫طریق کشــت و پرورش گیاهان دارویی سالمت جامعه را حفظ‬ ‫کرده و ارتقا می دهند‪ ،‬دچار مشــکل خواهند شد‪ .‬وی در واکنش‬ ‫به اظهارات عجیب «مینو محرز» در مخالفت با فعالیت عطاری ها‬ ‫در این روزهای شــیوع کرونا تصریح کرد‪ :‬مــا به نظرات بزرگان‬ ‫علمی کشــور احترام قائلیم به شرطی که این افراد هم بر اساس‬ ‫تخصص خودشان اظهارنظر کنند؛ برخی اعضای ستاد ملی کرونا‬ ‫به مخالفت با عطاری ها می پردازند که این کارشــان اشتباه است‬ ‫و نباید وقتی تخصصی در گیاهان دارویی و حوزهر طب ســنتی‬ ‫ندارند در ان اظهارنظر کنند؛ اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در‬ ‫حیطه تخصص خودشــان نیز در کنترل بیماری کرونا در کشور‬ ‫موفق نبوده اند‪ .‬دکتر فهیمی افــزود‪ :‬البته تخلفات عطاری ها در‬ ‫برخی از مــوارد نیز جای بحث دارد؛ خــا برنامه ریزی و نبودن‬ ‫مدیریت صحیح در وزارت بهداشت سبب شده که فعالیت تعداد‬ ‫معــدودی از عطارها به خطا برود؛ در همه اصناف نیز این خطاها‬ ‫رخ می دهــد اما دلیل ندارد که وقتی چند نفــر از عطارها خطا‬ ‫کرده اند با فعالیت کل عطاری های کشور مخالفت شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باید به عطارها اموزش داده شــود؛ بارها این درخواست از وزارت‬ ‫بهداشت شده که برای ساماندهی و اموزش عطاری ها وارد عمل‬ ‫شــود و حتی از سوی برخی اموزشگاه های طب سنتی در بخش‬ ‫خصوصی نیز این امادگی اعالم شده که اگر وزارت بهداشت قصد‬ ‫اموزش بــه عطاری ها را ندارد‪ ،‬بخش خصوصــی به امر اموزش‬ ‫ان ها بپردازد اما به این پیشنهاد توجهی نشده و وزارت بهداشت‬ ‫هم در این زمینه مانع تراشــی کرده است و هم خودش تاکنون‬ ‫برنامه ریزی خاصی برای ســاماندهی عطاری ها انجام نداده است‪.‬‬ ‫دکتر فهیمی ادامه داد‪ :‬ســالیان سال است که با اموزش و صدور‬ ‫مجوز اموزشی و ســاماندهی عطاری ها از سوی وزارت بهداشت‬ ‫مخالفت شــده و نتیجه اش این شده که عطاری ها امروز از سوی‬ ‫برخی اعضای ســتاد ملی کرونا مــورد حمله قرار بگیرند که این‬ ‫اقدام «خیانت» است‪ .‬این متخصص طب سنتی متذکر شد‪ :‬اگر‬ ‫وزارت بهداشت را به عنوان متصدی حفظ سالمت مردم بدانیم‪،‬‬ ‫بنده به عملکرد این وزارتخانه در زمینه اموزش سالمت به مردم‬ ‫نمره خوبی نمی دهم زیرا در کشــور ما در حوزه مزاج شناسی که‬ ‫مربوط به طب ایرانی است و می تواند باعث ارتقای سالمت شود‪،‬‬ ‫کار خاصی انجام نشــده است‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬در حوزه تامین‬ ‫بهداشت روانی مردم و دانش اموزان‪ ،‬اموزش سالمت به مدارس و‬ ‫در حوزه تامین غذای سالم و نظارت بر کیفیت غذاها نیز عملکرد‬ ‫خوبی نداشــته ایم و متاســفانه وزارت بهداشت در حوزه اموزش‬ ‫به مردم برای اصالح ســبک زندگی ‪ ،‬اص ً‬ ‫ال نقشی برای خود قائل‬ ‫نیست! از طرفی استقبال مردم از طب سنتی و گیاهان دارویی باال‬ ‫بوده و وزارت بهداشت نه تنها برای ارتقای سالمت جامعه تالشی‬ ‫نکرده بلکه با هر حرکتی که می تواند دانش مردم را در حوزه طب‬ ‫سنتی باال ببرد مخالفت کرده است‪.‬‬ ‫«داروهای گیاهی کرونا» اسم ًا مجوز گرفته اند اما رسم ًا در پروتکل درمانی جایی ندارند!‬ ‫متاسفانه ان اندازه که مردم داروهایی مانند «رمدسیویر» که به گفته‬ ‫مسئوالن بر روی بیماران کرونایی بی تاثیر است را می شناسند‪ ،‬هیچ‬ ‫شــناختی از وجود داروی های گیاهی درمان کرونا که به انها مجوز‬ ‫تولید داشته شده ندارند! اواســط ابان ماه بود که مسئوالن وزارت‬ ‫بهداشت از صدور مجوز تولید برای ‪ 4‬داروی گیاهی موثر در درمان‬ ‫عوارض کرونا خبر دادند؛ قطعــاً تحقق این امر ممکن نبود مگر با‬ ‫حمایت و پیگیریهای جناب اقای دکتر نمکی‪ ،‬وزیر محترم بهداشت‬ ‫از طب غنی ایرانی اما چنین داروهایی با وجود اخذ مجوز رســمی‬ ‫تولید‪ ،‬تا به امروز چقدر وارد پروتکلهای درمانی بیماران کرونایی شده‬ ‫است؟! متاســفانه ان اندازه که مردم داروهایی مانند «رمدسیویر»‬ ‫که به گفته مســئوالن بر روی بیماران کرونایی بی تاثیر اســت را‬ ‫می شناسند‪ ،‬هیچ شناختی از وجود داروی های گیاهی درمان کرونا‬ ‫که به انها مجوز تولید داشــته شده ندارند! البته شنیده ها حاکی از‬ ‫ان اســت که یکــی از این داروها به نــام ‪ phr160‬به بازار امده و‬ ‫گفته می شــود که در برخی داروخانه ها عرضه شده اما همین دارو‬ ‫نیز نه تنها به راحتی در دســترس مردم نیست بلکه هیچ تالشی از‬ ‫سوی نظام سالمت کشور برای معرفی چنین داروهای گیاهی صورت‬ ‫نگرفته اســت و متاسفانه تا به امروز در پروتکلهای درمانی بیماران‬ ‫کرونایــی نیز قرار نگرفته اند‪ .‬جالب اینکه حتی مدیر روابط عمومی‬ ‫وزارت بهداشت در مواجهه با سواالت متعدد خبرنگاران برای اعالم‬ ‫اســامی داروهای گیاهی که مجوز گرفته اند‪ ،‬حتی حاضر نمی شود‬ ‫اسامی این داروها را اعالم کند! موضوع دیگر ان که این داروها فقط‬ ‫‪ 4‬طرح از ‪ 85‬طرح تحقیقاتی در زمینه طب سنتی بودند که همه‬ ‫ان ها میتوانستند پروسه ی گرفتن مجوز را بگذرانند‪ .‬اگر نجات جان‬ ‫بیماران کرونایی برای نظام ســامت کشور مهم است‪ ،‬عقل حکم‬ ‫می کند که از هر راه و پیشنهادی که احتمال نجات جان بیماران از‬ ‫طریق ان می رود باید جدی گرفته شود‪ .‬البته اعطای مجوز به تنهایی‬ ‫مشــکلی را حل نمی کند و مطالبه جامعه علمی و همینطور عموم‬ ‫مردم این اســت که این داروهای گیاهی نیز در پروتکلهای درمانی‬ ‫بیماران کرونایی قرار بگیرند و در دسترس مردم باشند‪.‬‬ صفحه 6 ‫معاونت عملیات ناجا اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۶‬روز گذشته با اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا ‪ ۲۱۹‬هزار و ‪ ۷۹۲‬راننده خاطی پیامک دریافت کردند‪ .‬معاونت عملیات ناجا‪ ،‬عملکرد نیروی انتظامی‬ ‫را همزمان با اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا از اول تا ششم اذر ماه تشریح کرد‪ .‬طبق اعالم معاونت عملیات ناجا ‪ ۶۹۵‬هزار و ‪ ۱۲۹‬راننده تذکر زبانی و تعداد ‪ ۲۷۹‬هزار و ‪ ۱۲‬خودرو نیز‬ ‫بازگردانده شدند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در شش روزه نخست اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا‪ ،‬تعداد ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۹۵۶‬خودرو در طرح محدودیت شبانه جریمه شده اند که تعداد ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۱‬مورد مربوط به تردد خودروها در مناطق قرمز‪ ۱۸‬هزار و‪ ۴۱۳‬مورد مربوط به تردد خودروها در مناطق نارنجی است‪ .‬معاونت عملیات ناجا درباره اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف نیز اعالم کرد‪۳۴۶:‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۵۰‬مورد بازدید از اصناف انجام شد که‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۴۱‬واحد صنفی پلمب و ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۷۰۱‬صنف تذکر دریافت کردند‪ .‬در این مدت‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪ ۸۹۲‬نیرو پلیس در هزار و ‪ ۹۴۸‬نقطه برای اجرای طرح‬ ‫کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا استقرار یافته اند و‪ ۶۶‬میلیون و‪ ۵۲۲‬هزار و‪ ۶۹۴‬تردد خودرو ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش‪ ۳۳‬درصدی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫طرح هوشمند محدودیت ها تا ریشه کنی کرونا ادامه دارد‬ ‫الزامی بودن همراه داشتن کارت شناسایی در حمل نقل بین شهری‬ ‫دبیر کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬طرح هوشمند محدودیت ها که از اول اذرماه به مدت‬ ‫دوهفته ادامه دارد را پویا توصیف کرد و گفت‪ :‬این طرح تا ریشه کن شدن بیماری کرونا ادامه دارد‪ .‬حسین قاسمی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا غیر از طرح اجرای هوشمند محدودیت های دو هفته ای طرح های دیگری هم به موازات ان‬ ‫اجرا می شود؟ گفت‪ :‬برنامه ای با‪ ۷‬محور در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا طراحی شده که در واقع طرح محدودیت ها‪،‬‬ ‫محور ششم ان است‪ .‬دبیر کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد‪ :‬همچنین مدت اجرای‬ ‫این طرح دو هفته ای نبوده و به صورت پویا تا ریشه کن شدن بیماری ادامه خواهد داشت‪ .‬طرح محله محور هم توسط‬ ‫بسیج مردمی در کنار این طرح در حال اجرا است‪ .‬قاسمی سپس با اشاره به میزان موفقیت اجرای این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫طرحی در رابطه با کنترل بیماری کرونا دست کم نیازمند ‪ ۲‬هفته زمان برای ارزیابی است اما براوردهای اولیه حکایت از‬ ‫همراهی و همکاری همه بخش ها در اجرای این طرح دارد‪ .‬عضو کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬درباره نحوه تردد افرادی که محل سکونتشان یک شهر و محل اشتغالشان شهری دیگر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استفاده‬ ‫از خودروهای شخصی برای این افراد امکان پذیر نیست و تنها در موارد ضروری اقدام خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫کنترل بیماری الزم است به محدودیت ها پایبند باشیم هرچند این کار دشواری است اما ریشه کردن کردن این بیماری‬ ‫چاره ای جز همراهی و همکاری همه افراد و نهادها ندارد‪.‬‬ ‫الزامی بودن همراه داشتن کارت شناسایی در حمل نقل بین شهری‬ ‫قاسمی درباره موفقیت اجرای بخشهای دیگر این طرح چون قرنطینه‪ ،‬محله محوری و همراه داشتن کارت شناسایی‬ ‫معتبر‪ ،‬گفت‪ :‬قرنطینه و سایر موارد ذکر شده در طرح دیده شده است اما ممکن است برای کنترل بیماری مواردی که‬ ‫الزم باشد در اینده پیش بینی‪ ،‬اعالم و اجرا شود‪ .‬در حوزه حمل نقل بین شهری هم اکنون همراه داشتن کارت ملی و‬ ‫یا کارت معتبر مثل گواهینامه الزامی است‪.‬‬ ‫دالیل توجیهی و ویژگی های طرح هوشمند محدودیت های دو هفته ای‬ ‫قاسمی‪ ،‬ایجاد ساز و کار هوشمند برای اعمال محدودیت ها با توجه به مزمن شدن بیماری‪ ،‬ایجاد مداخالت محدودیت‬ ‫زای مستمر به دلیل تغییر رفتار و روند بیماری‪ ،‬تعیین تکلیف فعالیت رسته های اداری‪ ،‬خدماتی و تجاری‪ ،‬اموزشی و‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬حمل و نقل متناسب با روند بیماری در شهرها و مشخص بودن نوع و مدت زمان محدودیت و‬ ‫جرایم به صورت یکپارچه و پیوسته را از جمله دالیل توجیهی و ویژگی های این طرح برشمرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فارغ شدن‬ ‫ستاد ملی و کمیته های ذیربط از اتخاذ تصمیمات اقتضایی و مقطعی‪ ،‬فراهم کردن فرصت اینده نگری برای ستاد ملی‬ ‫با توجه به رویکرد هوشمند طرح‪ ،‬رویکرد برنامه محور طرح با تعیین زمان بندی برای براورده کردن انتظارات جامعه و‬ ‫یکصدایی در شرایط و موقعیت های مختلف روند بیماری در شهرها به منظور پاسخگویی به افکار عمومی از دیگر ویژگی‬ ‫های طرح هوشمند اعمال محدودیت های دو هفته ای است‪ .‬قاسمی‪ ،‬تمرکز زدایی و تفویض اختیارات الزم به ستادهای‬ ‫استانی جهت تصمیم گیری در شرایط مختلف‪ ،‬شاخص سازی از روند بیماری با تعیین معیارهای مشخص و فراهم‬ ‫کردن سازوکار ارزیابی استانی‪ ،‬حذف بوروکراسی و رفت و برگشت های اداری جهت هماهنگی با مرکز‪ ،‬مدیریت زمان‬ ‫به عنوان مولفه مهم در بحرانهای همه گیر (اپیدمیک) و صرفه جویی در هزینه های اضافی‪ ،‬نهادینه سازی تصمیمات‬ ‫میان جامعه با هدف اصالح سبک زندگی در شرایط کرونایی‪ ،‬ایجاد درک مشترک میان دست اندرکاران (اعم از تصمیم‬ ‫گیران‪ ،‬مجریان‪ ،‬مردم و رسانه ها) در چگونگی هم زیستی با ویروس کرونا و رعایت قاعده های مرتبط‪ ،‬امکان طراحی و‬ ‫اجرای برنامه های اثرگذار برای همراه کردن مردم‪ ،‬هدایت و اقناع افکار عمومی‪ ،‬و اجرایی شدن تصمیمات در صحنه اقدام‬ ‫و عمل با هدف تاثیرگذاری را از دیگر دالیل توجیهی این طرح عنوان کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امیدوارم با اجرای کامل این‬ ‫طرح به قطع زنجیره ای انتقال و جلوگیری از افزایش بیماران‪ ،‬جلوگیری از افزایش مرگ و میر و به حداقل رساندن ان‬ ‫و در نهایت مدیریت و کنترل بیماری و خارج شدن از این اپیدمی برسیم‪.‬‬ ‫به افراد با تست مثبت‪ ،‬بلیت سفر فروخته نمی شود‬ ‫قاسمی در پاسخ به این پرسش که ایا برای تردد افراد مبتال به کرونا مجازاتی در نظر گرفته شده و برای سیستم های‬ ‫حمل و نقلی که این افراد را جابجا کنند چه تدبیر و تنبیهی اندیشیده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای انها نیز جریمه های سنگین‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬ضمن اینکه در حال حاضر راه اهن و هواپیمایی متصل به سامانه های وزارت بهداشت شده و‬ ‫چنانچه افراد تست مثبت قصد تردد داشته باشند به انها بلیت فروخته نمی شود‪.‬وی با بیان اینکه دستورالعملی در رابطه‬ ‫با بحث مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت سمن ها‪ ،‬خیرین مساجد تهیه شده و مراحل نهایی ویرایش را طی‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این دستورالعمل به زودی پس از تصویب و اطالع رسانی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫تردد از ساعت ‪ ۹‬شب تا ‪ ۴‬صبح با دوربین ها و نیروهای گشتی کنترل می شود‬ ‫قاسمی درباره نحوه برخورد با کسبه های خاطی و کنترل منع تردد از ساعت‪ ۹‬شب تا‪ ۴‬صبح‪ ،‬گفت‪ :‬کسبه ها در صورت‬ ‫عدم رعایت محدودیت های اعمال شده به منظور حفاظت از جان هموطنان برابر ضمانت اجرایی پیش بینی شده جریمه‬ ‫و پلمب می شوند‪ .‬تردد از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۴‬نیز توسط دوربین ها و نیروهای گشتی کنترل و جریمه ها صادر می شود‪ .‬اجرای‬ ‫طرح دو هفته ای هوشمند محدودیت ها از اول اذرماه در سراسر کشور اغاز شده است‪ .‬براساس این طرح شهرها به سه‬ ‫منطقه قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد تقسیم بندی شده اند که تردد از شهری به شهر دیگر امکان پذیر نیست‪ .‬همچنین براساس‬ ‫این طرح تردد از ساعت ‪ ۹‬شب تا ‪ ۴‬صبح ممنوع است‪.‬‬ ‫مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران‪:‬‬ ‫تعطیلی پارک های تهران تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫مدیران شهری در خصوص تعطیلی بیش از ‪ ۲۰۰۰‬پارک تهران می گویند‬ ‫تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستند و اگر ستاد تصمیم به تعطیلی‬ ‫بگیرد حتما اجرا خواهند کرد‪ .‬با توجه به شیوع گسترده کرونا و افزایش امار‬ ‫مبتالیان و باال رفتن تعداد فوتی ها قرار شد که دو هفته بسیاری از مشاغل‬ ‫تعطیل و منع تردد رفت و امد در برخی ساعات اعمال شود‪ .‬قبل از اجرای‬ ‫طرح‪ ،‬تعدادی از شهر در وضعیت قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد بودند و قرار شد با‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬دیگر غیربومی ها وارد شــهر دیگر نشده و بومی ها هم از‬ ‫شهر خارج نشوند و اگر افراد غیربومی وارد شهر دیگری شوند‪ ،‬در صورت‬ ‫مشاهده در هر بیست و چهار ساعت جریمه می شوند‪ .‬اجرای تعطیلی تهران‬ ‫از اول اذر کلید خورد و قرار شــد که استفاده از ماسک در تمامی اماکن‬ ‫عمومی الزامی و با متخلفان برخورد شــود و تا عادی شدن وضعیت‪ ،‬این‬ ‫محدودیت ها ادامه پیدا کند‪ .‬چند روزی از اجرای طرح می گذرد‪ .‬شنیده‬ ‫شده که قرار است پارک های تهران هم تعطیل شوند‪ ،‬چرا که تعداد زیادی‬ ‫از شهروندان در این اماکن حضور پیدا کرده و تجمع می کنند‪ ،‬اما مسئولین‬ ‫شهری این موضوع را رد کرده و علی اصغر عطایی مدیرکل شهرداری تهران‬ ‫در این باره گفت‪ :‬تا این لحظه موضوعی مبنی بر تعطیلی پارک ها به ما اعالم‬ ‫نشده است‪ ،‬البته بنده تاکید می کنم که ما تابع سیاست های ستاد مقابله‬ ‫با کرونا هستیم و اگر اعالم کنند تعطیل می کنیم و چه بسا در مقطعی از‬ ‫زمان براساس اعالم ستاد‪ ،‬پارک ها تعطیل و دوباره با مجوز ستاد پارک ها‬ ‫بازگشایی شد‪ .‬اما در حال حاضر به ما اعالم نکرده اند که پارک ها باید تعطیل‬ ‫شوند‪ .‬مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر این موضوع که‬ ‫شهروندان باید پروتکل های بهداشتی را در پا رک ها هم رعایت کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعال در خصوص تعطیلی ‪ 2800‬پارک به ما موضوعی ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫اگر ستاد اعالم کند پارک ها را تعطیل می کنیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته شهروندان خودشان فاصله گذاری اجتماعی را در پارک ها‬ ‫باید رعایت کنندو تقریبا پروتکل ها اجرا می شود‪ .‬همین جا دوباره تاکید‬ ‫می کنم اگر ســتاد اعالم کند پارک ها را تعطیل می کنیم‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫حدود یک هفته از اجرای طرح محدودیت های کرونایی و تعطیلی پایتخت‬ ‫می گذرد‪ ،‬برخــی از مدیران معتقدند که مردم و اصناف در این چند روز‬ ‫همکاری الزم را داشته اند و طرح به خوبی اجرا شده است‪.‬‬ ‫سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در این باره می گوید‪ :‬انصافاً مردم و‬ ‫اصنــاف طرح را خوب اجرا کرده و اصناف بیش از ‪ 95‬درصد در این طرح‬ ‫همکاریداشته اند‪.‬‬ ‫هیچ کس به غیر از پلیس نمی تواند خودرویی را جریمه کند‬ ‫وی در خصوص اعمال قانون برای رانندگان متخلف گفت‪ :‬هیچ کس به غیر‬ ‫از پلیس نمی تواند خودرویی را جریمه کند و تمام جریمه ها از سوی پلیس‬ ‫انجام می شود‪ ،‬بنابراین امار پلیس درست است‪.‬‬ ‫افراد برای مجوز تردد باید به فرمانداری مراجعه کنند‬ ‫وی در خصــوص صدور مجوز تردد گفــت‪ :‬افراد برای مجوز تردد باید به‬ ‫فرمانداری مراجعه کنند‪ ،‬اما اگر فردی مجوز گرفت و به اشتباه جریمه شد‪،‬‬ ‫می تواند به مراکز دهگانه اجرائیات پلیس راهور مراجعه و جریمه اش پاک‬ ‫شود‪ .‬به گفته رحیمی‪ ،‬با منع تردد خودروها از ساعت ‪ 21‬تا ‪ 4‬صبح کاهش‬ ‫بار ترافیکی را داشته ایم‪.‬‬ ‫شهروندان تخلفات را گزارش دهند‬ ‫وی همچنین از مردم خواست اگر تخلفی دیدند‪ ،‬با شماره ‪ 190‬مربوط به‬ ‫وزارت بهداشت و یا با تماس با پلیس ‪ 110‬موارد تخلف را اعالم کنند‪ .‬اغاز‬ ‫محدودیت ها باعث کاهش شیوع کرونا می شود‪ .‬علیرضا زالی رئیس ستاد‬ ‫مقابله با کرونای شهر تهران می گوید‪ :‬هر چقدر از اغاز اعمال محدودیت ها‬ ‫می گذرد شرایط بهتر می شود‪ .‬با کمک و تالش نیروی انتظامی نظارت های‬ ‫مناسب و پیوسته بر محدودیت ها اعمال می شود‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬در این راستا‬ ‫‪ 90‬تیم عالوه بر ‪ 150‬تیم قبلی با محوریت نیروی انتظامی در تهران نسبت‬ ‫بــه این محدودیت ها نظارت می کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هرگونه تغییری در‬ ‫مرگ و میرها بر اثر مداخالت مدنی و اجتماعی بین یک ماه تا ‪ 40‬روز در مورد‬ ‫بستری حدود سه هفته و در مراجعات سرپایی ‪ 10‬تا ‪ 14‬روز زمان می برد‪.‬‬ ‫بسیاری از مشاغل با وجود همه سختی ها نیروهای خود‬ ‫را تعدیل نکرده اند‬ ‫وی درخصوص گالیه برخی مشاغل گفت‪ :‬بسیاری از انها شکایت دارند‬ ‫که بسته های حمایتی با تاخیر قابل توجهی دراختیار انها قرار می گیرد‪،‬‬ ‫همچنین صاحبان زیان دیده بر اثر کرونا با بروکراسی های متعدد مواجه‬ ‫هستند‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬بسیار از مشاغل با وجود همه سختی ها نیروهای‬ ‫خود را تعدیل نکرده اند‪ .‬این افراد که به خاطر انساندوستی باعث بیکاری‬ ‫پرسنل خود نشدند باید مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫تهران در وضعیت قرمز‬ ‫بر اساس این گزارش ‪،‬با توجه به محدودیت های کرونایی بر اساس اعالم‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت استانهای تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫خراســان جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬لرستان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬گیالن‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراســان رضوی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫خراسان شــمالی‪ ،‬همدان‪ ،‬یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و‬ ‫استانهای هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت‬ ‫نارنجی و زرد قرار دارند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬محدودیت های اعمال شده‬ ‫باعث کاهش ترددها و همچنین پایین امدن امار ابتال شده است‪ .‬همچنین‬ ‫مسئولین اعالم کرده اند که این محدودیت ها امکان دارد بیش از دوهفته‬ ‫باشد و تا زمانی که شرایط قدری بهتر شود‪ ،‬محدودیت ها ادامه دارد‪ .‬یکی‬ ‫از مکان های پرتردد‪ ،‬پارک ها هســتند که تا این لحظه تعطیل نشدند اما‬ ‫مدیران شهرداری تهران اعالم کردند در صورت دستور ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا انها این کار را انجام می دهند و همچنین مدیران تاکید دارند که‬ ‫مردم خودشان باید رعایت کنند‪ .‬البته برخی از اعضای شورا تاکید دارند که‬ ‫تعطیلی پارک ها نه به صالح است و نه ضرورت دارد و باید براساس شواهد‬ ‫و مستندات تصمیم گیری کرد و در حال حاضر بیشتر شیوع ویروس کرونا‬ ‫در مهمانی های خانوادگی‪ ،‬تجمعات و مراجعه به مراکز درمانی اســت تا‬ ‫پارک ها و سیستم حمل و نقل عمومی‪ .‬در صورتی که شهروندان رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬با تعطیلی دوهفته ای و منع هرگونه تردد قطعا از این دوره سخت‬ ‫عبور خواهیم کرد و امار ابتال و تعداد فوتی ها در پایتخت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حاجی‪‎‬میرزایی وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫سند ‪ 2030‬هیچ راهی در نظام تعلیم و تربیت ندارد‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه ســند ‪ 2030‬هیچ راهی در نظام‬ ‫تعلیم و تربیت ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬همه دِین و تعهد ما به سند تحول بنیادین‬ ‫است‪ .‬محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش در خصوص گالیه‬ ‫برخی مخاطبان این خبرگزاری از نفوذ سند ‪ 2030‬در بعضی مدارس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مبتنی بر تجربیات داخلی خودمان سند داریم و برگرفته‬ ‫از ‪ 40‬ســال تجربه نظام تعلیم و تربیت کشور با حضور اندیشمندان‬ ‫تعلیم و تربیت‪ ،‬تدوین شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در کشورمان‬ ‫ســند تحول بنیادین را داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ســند تحول بنیادین اموزش و‬ ‫پرورش مبتنی بر نیازها و متکی بر فرهنگ ما است همچنین ملهم از‬ ‫تجربیات ‪ 40‬ساله است‪ .‬حاجی میرزایی با بیان اینکه سند ‪ 2030‬هیچ‬ ‫راهی در نظام تعلیم و تربیت ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬همه دِین و تعهد ما به سند‬ ‫تحول بنیادین اســت که برایند دانش داخلی‪ ،‬تجربیات بین المللی‪،‬‬ ‫و دانــش علمای دینی در زمینه تعلیم و تربیت اســت‪ .‬وزیر اموزش‬ ‫و پرورش تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس ســند تحول بنیادین اموزش و‬ ‫پرورش موضوع کار ما است و در این زمینه قدم بر می داریم‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫ارسال بیش ‪ ۲۱۹‬هزار پیامک برای رانندگان خاطی در طرح مقابله با کرونا‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫ستاد تنظیم بازار تصویب کرد‪:‬‬ ‫توزیع گسترده مرغ منجمد‬ ‫در سراسر کشور با قیمت مصوب‬ ‫ستاد تنظیم بازار‪ ،‬در چارچوب تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر‬ ‫ساخت‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام ( وزارت جهاد کشاورزی)‬ ‫با همکاری اتاق اصناف ایران‪ ،‬نسبت به توزیع گسترده مرغ‬ ‫منجمد در سراســر کشور با قیمت مصوب اقدام کند‪ .‬این‬ ‫ستاد مقرر ســاخت تا در استان هایی که برای توزیع مرغ‬ ‫منجمد شــرایط خاصی دارند‪ ،‬استانداران در کارگروه های‬ ‫استانی در زمینه قیمت عرضه مرغ منجمد تصمیم گیری‬ ‫کنند و تعدیل قیمت مربوطه هم به شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام اعالم شــود‪ .‬همچنین ستاد مزبور اختیار برنامه ریزی‬ ‫توزیع اســتانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی (برای‬ ‫مصارف خانوار) را به دبیرخانه کارگروه های استانی تنظیم‬ ‫بازار واگذار کرد‪ .‬کارگروه های استانی تنظیم بازار با لحاظ‬ ‫شرایط استانی‪ ،‬سهمیه ها را اعالم و اقدام های الزم را انجام‬ ‫خواهند داد‪ .‬این تصمیم با توجه به افزایش شــدید قیمت‬ ‫مرغ زنده و به تبع ان مرغ گرم در استان های مختلف کشور‬ ‫و در ارتباط با حمایت از اقشــار اسیب پذیر جامعه اتخاذ‬ ‫شد‪ .‬ســتاد تنظیم بازار همچنین در چارچوب مدیریت‬ ‫موثر جوجه ریزی (ماهیانــه ‪ ۱۲۰‬میلیون قطعه) و تامین‬ ‫مکفی گوشت مرغ ایام پایانی سال‪ ،‬مقرر ساخت معاونت‬ ‫امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام های الزم‬ ‫را انجام دهد‪ .‬همچنین میزان نهاده های مورد نیاز برای دو‬ ‫دوره جوجه ریزی بررسی های الزم انجام و گزارش مربوطه‬ ‫به جلسه اتی کارگروه تنظیم بازار ارائه شود‪ .‬روزهای اخیر‬ ‫در بازار سراســر کشور قیمت هرکیلو گرم مرغ به بیش از‬ ‫‪ ۳۵‬هزارتومان رسیده‪ ،‬درحالی که ایران سال های گذشته با‬ ‫تولید ساالنه بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ نه تنها بازار‬ ‫داخلی خود را پوشش داد‪ ،‬بلکه بخشی از مازاد تولید هم به‬ ‫کشورهای همسایه صادر شد‪ .‬براین اساس روزهای گذشته‬ ‫مقام های مسوول از افزایش عرضه روزانه مرغ منجمد در‬ ‫سراســر کشور به بیش از یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن برای تعدیل‬ ‫قیمت ها خبر دادند‪ .‬عالوه براین روز گذشته معاون توسعه‬ ‫صنایع تبدیلی و کسب وکارهای کشــاورزی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام کشور از چند‬ ‫روز گذشته روزانه نزدیک به ‪ ۳۰۰‬تن مرغ گرم را با قیمت‬ ‫کیلویــی ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در بازار عرضه می کند که‬ ‫پایین تر از قیمت مصوب است‪.‬‬ ‫بهزیستی می گوید ‪ 93‬درصد‬ ‫مهدکودک ها خارج از اختیار‬ ‫انهاست!‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه‬ ‫اداره مهدهای کودک باید به اموزش و پرورش واگذار شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهزیستی می گوید‪ ۷‬درصد مهدهای کودک در اختیار‬ ‫اوست و ‪ ۹۳‬درصد خارج از اختیار انهاست! احمد حسین‬ ‫فالحی؛ سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫درباره واگذاری مهدهای کودک به اموزش و پرورش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مهدکودکها ابعاد مختلفی دارند و تربیت کودک جزو‬ ‫وظایف اموزش و پرورش است‪ .‬وی افزود‪ :‬وضعیت مهدهای‬ ‫کودک باید قطعی شود و یک وحدت از مدیریت را شاهد‬ ‫باشیم از زمان تولد تا ورود به دبستان‪ ،‬دوره های مهم تربیت‬ ‫و شــکلگیری شــخصیت کودک اســت و در حال حاضر‬ ‫مهدکودک ها وضعیت قابل قبولی ندارند‪ ،‬بخشی از انها تحت‬ ‫پوشش بهزیستی و بخشی نیز تحت پوشش سازمان های‬ ‫دیگر هســتند‪ .‬سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در جلسه ای که در کمیسیون‬ ‫امــوزش و تحقیقات مجلس با حضور مســئوالن اموزش‬ ‫و پرورش و بهزیستی برگزار شــد در رابطه با این موضوع‬ ‫صحبت شد‪ ،‬بهزیستی می گوید ‪ 7‬درصد مهدهای کودک‬ ‫در اختیار اوست و ‪ 93‬درصد خارج از اختیار انهاست که در‬ ‫حیطه اموزش و پرورش‪ ،‬واحدهای شخصی و ادارات سازمانی‬ ‫است هم اکنون بیشتر بخش ها برای خود مهدکودک ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬حســین فالحی ادامه داد‪ :‬متولی اصلی مهدهای‬ ‫کودک‪ ،‬اموزش و پرورش اســت؛ مهدکودک صرفاً مراکز‬ ‫خدماتی نیست بلکه مراکز اموزشی و پرورشی هستند‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این موضوع مجددا ً در کمیسیون اموزش بررسی‬ ‫خواهد شد تا مدیریت مهدهای کودک در اختیار اموزش و‬ ‫پرورش قرار گیرد و باید ببینیم این وزارتخانه چه تدابیری در‬ ‫این باره اتخاذ کرده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫شنبه ‪ 8‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪391‬‬ ‫کرونا‪ ،‬دردی که جدا جدا درمان نمی شود‬ ‫شاعرانه‬ ‫شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد‬ ‫زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد‬ ‫گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن‬ ‫که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد‬ ‫ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ‬ ‫از این فسانه هزاران هزار دارد یاد‬ ‫قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش‬ ‫ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد‬ ‫که اگه است که کاووس و کی کجا رفتند‬ ‫که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد‬ ‫ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم‬ ‫که الله می دمد از خون دیده فرهاد‬ ‫مگر که الله بدانست بی وفایی دهر‬ ‫که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد‬ ‫بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم‬ ‫مگر رسیم به گنجی در این خراب اباد‬ ‫نمی دهند اجازت مرا به سیر سفر‬ ‫نسیم باد مصال و اب رکن اباد‬ ‫قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ‬ ‫که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد‬ ‫خبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫اغاز تبلیغات روی تاکسی‬ ‫برنامه جدید شهرداری‬ ‫برای حمایت از تاکسیرانان‬ ‫امیرپروسنان|‬ ‫ویروس کرونا هر روز جان های زیادی را در جهان می گیرد و همه کشورها در تالش برای ساخت دارو یا واکسن موثر‬ ‫برای بیماری کووید ‪ ۱۹‬هستند‪ ،‬اما انچه که بیشتر از هر چیزی در مسیر مقابله با این ویروس اهمیت دارد‪ ،‬همبستگی‬ ‫است‪ .‬ویروس کرونا را باید دردناک ترین داستان قرن نام گذاشت‪ .‬داستانی که ابعاد پیدا و پنهان زیادی دارد و سراسر‬ ‫جهان را اسیر خود کرده است‪ .‬انچه کووید ‪ ۱۹‬را از ویروس های هم خانواده خود جدا می کند‪ ،‬قدرت سرایت پذیری ان‬ ‫است‪ .‬ویروسی که تقریبا همه فعالیت های اقتصادی و مناسبات سیاسی و اجتماعی را تغییر داده و جمع های خانوادگی‬ ‫را هر روز محدودتر می کند زیرا این ویروس از جمع خوشش می اید و همه توان خود را به کار می گیرد که انسان را از‬ ‫پا بیندازد‪ .‬کشورهای مختلف در همه ماه های گذشته‪ ،‬روش های گوناگونی را برای مقابله با این ویروس به کار بسته اند‬ ‫و برخی تا حدی موفق بوده و برخی کج دار و مریز ادامه داده اند تا بلکه روند دسترسی به واکسن موثر سرعت پیدا کند‪.‬‬ ‫کشورهایی که برخی منابع مالی مناسبی در اختیار داشتند و برخی با منابع مالی محدود و مشکالت اقتصادی فراوان‪،‬‬ ‫به جنگ ویروس کرونا رفته اند‪ .‬کره جنوبی یکی از کشورهایی است که در مسیر مقابله با کرونا به نسبت موفق تر عمل‬ ‫کرده و راز موفقیت این کشور‪ ،‬چیزی جز همبستگی و انجام فعالیت های هماهنگ و موثر نبوده است‪ .‬اقداماتی مانند‬ ‫تست های گسترده‪ ،‬رهگیری موارد مثبت کرونا و افراد در تماس با مبتالیان‪ ،‬فاصله گذاری فیزیکی و استمرار ان و‬ ‫قرنطینه کردن از جمله مهم ترین اقداماتی بوده که این کشور برای کنترل کووید ‪ ۱۹‬انجام داده است‪.‬‬ ‫تستگستردهوقرنطینهمبتالیان‬ ‫قباد مرادی دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقاله ای در زمینه تجربه کره جنوبی برای مقابله با‬ ‫کووید‪ ۱۹‬نوشته است‪ :‬برای جست وجوی علت های موفقیت اولیه کنترل اپیدمی در کره جنوبی می توان به سه مداخله‬ ‫مهم در پاسخ به اپیدمی اشاره کرد‪ .‬تشخیص به موقع موارد و خوشه ها‪ ،‬مهار اپیدمی در اولین موردها و خوشه ها و درمان‬ ‫به هنگام بیماران‪ ،‬مواردی بوده که نقش اساسی در کنترل این بیماری داشته است‪ .‬ان چه توانسته کره جنوبی را تا حد‬ ‫زیادی در مدیریت کرونا موفق کند‪ ،‬مجموعه عوامل است‪ .‬بر اساس تجربه همه ماه های اخیر در بسیاری از کشورها‪ ،‬فقط‬ ‫انجام تست های گسترده نمی تواند راهکار موثری باشد؛ هرچند این اقدام الزم است‪ ،‬اما کافی نیست‪ .‬شناسایی به موقع‬ ‫مبتالیان با تست های گسترده حاصل می شود‪ ،‬اما نکته مهم این است که افراد شناسایی شده باید بالفاصله قرنطینه‬ ‫شده و ارتباط انها محدود و قطع شود‪ .‬همچنین باید افراد در تماس نزدیک با این بیماران به سرعت شناسایی شوند و‬ ‫گام به گام این مسیر به عقب برگردد تا شناسایی تمام افراد در تماس با فرد مبتال انجام شود‪ .‬اقدامی که دو پیش نیاز‬ ‫اساسی دارد؛ اول ارزان و در دسترس بودن تست کرونا و دوم اجبار به قرنطینه کردن مبتالیان و قطع تماس با جامعه‪.‬‬ ‫مرادی در مقاله خود درباره کره جنوبی ادامه می دهد‪ :‬تست های فراوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار‬ ‫بخش های دولتی موجب افزایش ظرفیت و دسترسی امکان یافتن سریع موارد بیماری را میسر کرده است‪ .‬وجود مراکز‬ ‫انجام تست فراوان در این کشور باعث افزایش تعداد تست های روزانه شده است‪ .‬کره جنوبی موارد مثبت را خیلی زود‬ ‫تشخیص داده‪ ،‬انها را قرنطینه کرده و سعی کرده که در زمان قرنطینه از انها حمایت کند‪ .‬همچنین همه موارد تماس‬ ‫با افراد مثبت را با روش های دیجیتالی با جدیت و قاطعیت ردگیری و پیگیری کرده است‪ .‬برای پیگیری موارد قرنطینه‬ ‫و تماس از بسیاری از دیتابیس ها مانند تلفن‪ ،‬کارت بانکی و موارد دیگر استفاده کرده است‪.‬‬ ‫حمایتکاملجامعهبابرنامه هایمقابلهباکرونا‬ ‫دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این مقاله نوشته است‪ :‬نقطه قوت جدی این موفقیت در این‬ ‫نکته نهفته است که از همان ابتدا‪ ،‬تصمیم گیری در این کشور با همکاری دولت و جامعه علمی انجام می شد و حمایت‬ ‫کامل جامعه را نیز به همراه داشته است‪ .‬همین چند مورد نشان می دهد که فقط یک اقدام نمی تواند برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا موثر واقع شود‪ .‬اگر تست های گسترده انجام می شود‪ ،‬باید قرنطینه هم اجرا شود‪ .‬اگر تست گسترده و‬ ‫قرنطینه انجام می شود‪ ،‬باید هماهنگی و همکاری دولت و جامعه علمی وجود داشته باشد‪ .‬اگر همه این ها انجام شود‪،‬‬ ‫اساسی ترین رکن‪ ،‬حمایت کامل جامعه از برنامه های مقابله با کرونا و همراهی و همکاری است‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫بدانیم کره جنوبی یکی از اولین کشورهایی بود که شیوع کووید ‪ ۱۹‬را تجربه کرد و اولین مورد بیماری از ووهان چین‬ ‫در ‪ ۲۰‬ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬وارد این کشور شد‪.‬‬ ‫ساختنکیتتشخیصیکرونا‬ ‫بر اساس ان چه مرادی در مقاله خود نوشته‪ ،‬یک هفته پس از تشخیص اولین مورد کووید ‪ ،۱۹‬وزارت بهداشت کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬شرکت های خصوصی را به سمت تولید تست تشخیصی کرونا ترغیب کرد‪ .‬در عرض دو هفته بعد از شناسایی‬ ‫اولین مورد‪ ،‬ظرفیت تولید روزانه کیت در این کشور به هزاران کیت ازمایشی در روز رسید‪ .‬این تعداد در ماه مارس به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار کیت در روز رسید‪ .‬تا ‪ ۲۴‬اپریل‪ ۱۱۸ ،‬موسسه و مرکز برای انجام ازمایش های تشخیصی وجود داشتند و در‬ ‫مجموع این موسسه ها توان انجام روزانه ‪ ۱۵‬هزار و حداکثر ‪ ۲۰‬هزار تست را داشتند‪.‬‬ ‫حرکتبهسمتغربالگری‬ ‫مرادی در این مقاله نوشــته است‪ :‬پس از گسترش ظرفیت انجام ازمایش کرونا‪ ،‬تمرکز به غربالگری منتقل شد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬برای جلوگیری از ورود افراد الوده به بیمارستان ها‪ ،‬کلینیک های غربالگری کووید ‪ ۱۹‬خارج از ورودی های‬ ‫بیمارستان ها راه اندازی شد‪ .‬از افرادی که غربالگری می شدند و مورد ازمایش قرار می گرفتند و معیار بستری نداشتند‪،‬‬ ‫خواسته می شد که به خانه بروند و خود را قرنطینه کنند و منتظر نتیجه باشند‪ .‬در طول موج افزایشی اولیه در کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬مقامات بهداشتی این کشور‪ ۶۰۰ ،‬مرکز غربالگری را با استفاده از رویکردهای نواورانه برای افزایش ظرفیت‬ ‫تست و غربالگری ایجاد کردند‪ .‬همچنین شرایطی ایجاد شد که کارکنان مراقبت های بهداشتی بدون تماس مستقیم با‬ ‫افراد‪ ،‬افراد را ارزیابی و ازمایش کنند‪ .‬بر این اساس می توان گفت که عالوه بر تست های گسترده و قرنطینه کردن افراد‬ ‫مبتال‪ ،‬غربالگری هم یکی دیگر از ویژگی هایی بوده که توانسته کره جنوبی را در زمینه مقابله با ویروس کرونا موفق کند‪.‬‬ ‫توجه جدی به جداسازی و قرنطینه‬ ‫جداسازی و قرنطینه در کره جنوبی بسیار جدی گرفته شد‪ .‬این اقدام به دو دلیل عمده اتفاق افتاد؛ اول مراقبت از بیماران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬برای جلوگیری از انتقال ویروس به خانه ها و دوم رفع مشکل اشغال تخت های بیمارستانی و کمبود تخت و‬ ‫همچنین کاهش انتقال ویروس در بیمارستان ها‪ .‬مرادی در مقاله خود در این زمینه نوشته است‪ :‬کارکنان سیستم های‬ ‫بهداشتی و درمانی به طور منظم وضعیت بیمارانی که اندیکاسیون و معیار بستری ندارند را پایش می کردند‪ .‬در اولین‬ ‫موردها و خوشه ها که در یکی از شهرهای کره جنوبی شناسایی شده بود‪ ۱۵ ،‬مرکز درمانی جامعه محور و موسسه‬ ‫خصوصی محور در شرکت های بزرگ ایجاد شد‪ .‬در این مراکز در فاصله بین ‪ ۳‬تا ‪ ۲۶‬مارس‪ ،‬تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۳‬بیمار‬ ‫مبتال به کرونا پذیرش شده بودند‪ .‬متخصصان و کارکنان بهداشتی این مراکز را تحت نظر داشتند و بیماران نیز عالئم‬ ‫خود را به طور منظم از طریق نرم افزار در تلفن همراه گزارش می کردند‪ .‬فقط ‪ ۸۱‬نفر از این تعداد نیاز به بستری در‬ ‫بیمارستان پیدا کردند‪ .‬دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این مقاله نوشته است‪ :‬کارکنان مراکز‬ ‫بهداشت عمومی محلی از نزدیک افرادی که خود قرنطینه شده اند را زیر نظر گرفته اند‪ .‬این افراد معموال یا با یک مورد‬ ‫تایید شده در تماس بوده اند‪ ،‬یا در سطح بین المللی مسافرت داشته اند یا احتمال الوده بودن انها وجود دارد‪ .‬یک کارمند‬ ‫بهداشت عمومی دو بار در روز با انها تماس می گیرد و وضعیت انها را کنترل می کند و غذا و لوازم بهداشتی را در صورتی‬ ‫که از سوی خانواده یا دوستان امکان تهیه وجود نداشته باشد‪ ،‬برای این افراد فراهم و تحویل می دهد‪.‬‬ ‫هرگز جدا جدا درمان نمی شود‬ ‫هرچند الگوی کره جنوبی برای شرایطی مناسب است که اپیدمی تا این حد گسترش پیدا نکرده‪ ،‬اما استفاده از این‬ ‫الگو در شرایط حاضر نیز می تواند با کارکردهای هماهنگ دستگاه های مختلف اجرایی شود‪ .‬تمرکز بر یک یا چند‬ ‫مورد به صورت مجزا نمی تواند اپیدمی کووید ‪ ۱۹‬را مدیریت کند‪ .‬ان هم در شرایطی که روزانه بیش از ‪ ۴۵۰‬نفر در‬ ‫کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست می دهند‪ .‬محدودیت های کرونایی هرچند باید بسیار زودتر از‬ ‫این اجرایی می شد‪ ،‬اما در شرایط حاضر نیز می تواند بار ابتال و بستری را تا حد زیادی کاهش بدهد؛ البته به این شرط‬ ‫که محدودیت ها و دورکاری ها در فاصله زمانی که نمودارها سیر نزولی پیدا کردند‪ ،‬سست نشوند‪ .‬اتفاقی که در ماه های‬ ‫گذشته رخ داد و پس از اعمال برخی محدودیت ها و دورکاری کارکنان‪ ،‬سیر نزولی بیماری در کشور تا حدی حاصل‬ ‫شد و بالفاصله با رفع محدودیت ها و برگشتن کارکنان به محل های کار خود‪ ،‬نمودار کرونا مسیر صعود را در پیش‬ ‫گرفت و ستاد ملی مقابله با کرونا را مجبور به اعمال محدودیت های شدیدتر از اول اذر کرد‪ .‬در مجموع می توان گفت‬ ‫که رویکرد جدید مبنی بر افزایش تست های روزانه با استفاده از تست های تشخیص سریع کرونا‪ ،‬جلوگیری از تردد و‬ ‫سفر افراد با تست مثبت کرونا‪ ،‬به حداقل رساندن کارکنان اداره ها‪ ،‬ممنوع شدن تردد از ساعت‪ ۲۱‬برای کاهش برگزاری‬ ‫دورهمی های خانوادگی‪ ،‬ممنوع شدن سفر از استان های قرمز کرونایی و بسیاری از اقدامات اخیر‪ ،‬در راستای مبارزه با‬ ‫این بیماری موثر خواهد بود‪ .‬البته این موثر بودن‪ ،‬نیازمند همکاری و همراهی جامعه و مدیران جزء است‪ .‬ویروس کرونا‬ ‫ثابت کرده که اختالف و دعواهای سیاسی را بر نمی تابد‪ .‬در واقع چیزی جز همبستگی و همکاری نمی تواند یک جامعه‬ ‫را در برابر یک درد مشترک با عنوان کووید ‪ ۱۹‬موفق کند‪ .‬دردی که هرگز جدا جدا درمان نخواهد شد و باید با رعایت‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬برای به زانو در اوردن این ویروس و به حداقل رساندن تعداد بیماران‪ ،‬دست به دست هم داد‪.‬‬ ‫تداوم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬به دارو منجر به کاهش کمبود در بازار می شود یا افزایش؟‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر‬ ‫تهران از انجام تبلیغات بر روی تاکســی های پایتخت‬ ‫با هدف ارتقای درامد رانندگان تاکسی طی هفته های‬ ‫اینده خبر داد‪ .‬محمد روشــنی‪ ،‬سرپرســت ســازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهر تهران درباره‬ ‫انجــام تبلیغات بــر روی تاکســی های پایتخت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این اقدام قرار است به زودی با هماهنگی پلیس‬ ‫راهور و وزارت کشــور انجام شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫مجوز انجام تبلیغات بر روی تاکسی های پایتخت پیش‬ ‫از این در شورای عالی ترافیک تصویب شده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در شــرایط کرونا رانندگان تاکسی دچار خسارت های‬ ‫زیادی به دلیل کاهش امار مســافر شــده اند بر همین‬ ‫اســاس به زودی با هــدف ارتقای درامــد رانندگان‬ ‫تبلیغات بر روی تاکســی ها در پایتخت انجام می شود‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شــهر تهران ادامه داد‪ :‬بخش اعظــم درامد حاصل از‬ ‫تبلیغات بر روی تاکســی ها به تاکسیران تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬روشــنی با بیان این که ‪ ۸۰‬هزار تاکسی فعال‬ ‫در شــهر تهران وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫ارتقاء معیشــت و رفاه تاکســیرانان هستیم و برهمین‬ ‫اســاس به زودی وامی توسط شــهرداری به انها تعلق‬ ‫خواهد گرفت که بازپرداخــت ان به صورت بلندمدت‬ ‫اســت و جزئیات ان به زودی اعالم می شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫طی تفاهمی با بانــک مهر اقتصاد و صندوق کارافرین‬ ‫برنامه هایی نیز برای نوســازی تاکسی های فرسوده در‬ ‫پایتخت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫انسولین اوردیم ولی نه برای مردم!‬ ‫در حالی برخی افراد با اشــاره به کاهــش تخصیص ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی به داروها درباره کمبود دارو در اینده هشدار می دهند که‬ ‫کارشناســان با توجه به امار واردات برخی از اقالم دارویی‪ ،‬دلیل‬ ‫اصلی کمبود داروها در بازار را رانت ناشــی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می دانند که منجر به قاچاق معکوس کاال شده است‪ .‬اخیرا محمود‬ ‫نجفی عرب عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران گفت‪:‬‬ ‫«به ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات دارو در سال‬ ‫جاری نیاز داریم‪ .‬این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫فقط یک میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫با این شرایط نگرانی جدی وجود دارد که در این اوضاع کرونایی‬ ‫با کمبود دارو و تجهیزات مواجه شــویم»‪ .‬نجفی عرب در حالی‬ ‫از تــرس از کمبود دارویی در ماه هــای اینده به دلیل تخصیص‬ ‫نیافتن ارز سخن گفته است که کارشناسان تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را عامل ایجاد کمبــود دارویی می دانند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره این‬ ‫موضوع گفــت‪« :‬تخصیص ارز دولتی به داروها باعث ایجاد رانت‬ ‫و قاچاق معکوس می شــود‪ ،‬در برخی از موارد نیز دیده می شود‬ ‫که ارزی که بابت دارو گرفته می شــود بیش از این که به واردات‬ ‫دارو منجر شــود به موارد دیگری مانند مکمل ها اختصاص یافته‬ ‫اســت‪ .‬حمایت از تامین اقالم اساسی مانند دارو نباید به گونه ای‬ ‫باشــد که در ان رانت و یا اختالل در قیمت گذاری های نســبی‬ ‫پدید بیاید؛ اختالل در قیمت گذاری نســبی و تفاوت قیمت دارو‬ ‫در داخل و خارج از کشور‪ ،‬می تواند منشا اتفاقات ناگواری مانند‬ ‫قاچاق معکوس دارو شود»‪.‬‬ ‫انسولین اوردیم ولی نه برای مردم!‬ ‫به عنــوان مثال‪ ،‬می توان به وضعیت انســولین که در هفته های‬ ‫گذشــته با کمبود در بازار روبرو شــده بود‪ ،‬اشــاره کرد‪ .‬هادی‬ ‫اســماعیلی کارشناس اقتصاد سالمت وضعیت واردات انسولین و‬ ‫توزیع ان را اینگونه تشــریح کرده اســت‪« :‬طبق امار ما‪ ،‬امسال‬ ‫در شــش ماهه اول حدودا ً ‪ ۸۲‬میلیون دالر انســولین از گمرک‬ ‫ترخیص شده است درحالی که سال گذشته ‪ ۷۳‬میلیون دالر وارد‬ ‫شده بود؛ یعنی امسال یک افزایش ‪ ۱۳‬درصدی را هم در زمینه ی‬ ‫ترخیص گمرک داشــتیم‪ .‬از طرفی دیگر در ســال گذشته ‪۸۷‬‬ ‫میلیون دالر انسولین از طریق بیمه ای به فروش رفته است‪ .‬یعنی‬ ‫نه تنها تمام انسولینی که وارد شده است از طریق مجرای بیمه ای‬ ‫به فروش رسیده است بلکه حتی ما یک مقدار از انسولین هم در‬ ‫انبارها داشــته ایم که در بازار عرضــه کرده ایم و از طریق مجرای‬ ‫بیمه ای به فروش رفته اســت‪ .‬اما وقتی امار امسال نشان می دهد‬ ‫که از ‪ ۸۲‬میلیون دالر انســولین وارداتی فقط ‪ ۳۹‬میلیون دالر از‬ ‫ان از طریق فروش بیمه ای در داروخانه ها به فروش رفته اســت؛‬ ‫که این به نظرم نشــان دهنده این است که انسولین از زنجیره ی‬ ‫تامین و توزیع خودش نشت کرده است»‪.‬‬ ‫حمایت بهینه از بیمار با جایگزینی بیمه بجای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫با توجه به همین وضعیت‪ ،‬کارشناســان جایگزینی هر چه بیشتر‬ ‫حمایــت ریالی بجای دالری را راهکار تامین نیاز دارویی کشــور‬ ‫می دانند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس گفت‪« :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو و پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ان به بیمه های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش‬ ‫بیمه ای صددرصد به نفع کشــور است‪ .‬روش فعلی اختصاص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به دارو توزیع قانونی رانت و فســاد اســت‪ .‬با روش‬ ‫فعلی به شدت مخالف هستیم‪ .‬باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم‬ ‫و از مصرف کننده های واقعی دارو به وســیله دفترچه های خدمات‬ ‫درمانــی حمایت کنیم‪ .‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو به نفع مردم‬ ‫و کشور است‪ .‬امیدواریم هرچه سریع تر این اتفاق عملیاتی شود»‪.‬‬ ‫همچنین عبداللهی اصل مدیرکل اســبق دارو ســازمان غذا و دارو‬ ‫با اشــاره به تجربه خود در مورد حمایت ریالی بجای دالری گفت‪:‬‬ ‫«دقیقاً این تجربه تکراری اســت‪ .‬ان زمان وزارت بهداشت و رفاه با‬ ‫همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی‬ ‫هزینه های دارو با ابزارهای خود‪ ،‬مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی‬ ‫ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز از ان مسیر توزیع شد‪ .‬بیمه ها می توانند‬ ‫به ســادگی برای حمایت از مردم با تغییر درصد پوشش هزینه های‬ ‫دارویی مابه التفاوت نرخ ارز را جبران کنند؛ و زنجیره تامین را از این‬ ‫مفسده نجات دهند‪ ».‬در واقع اظهارات فوق نشان می دهد که برای‬ ‫حل معضل کمبود دارو در زمان تحریم ابتدا باید راهکارهایی بدون‬ ‫فساد و رانت را برای حمایت از مصرف کننده اتخاذ کرد‪ .‬پس از انتخاب‬ ‫راهکار درست می توان با نظارت بر روند اجرای ان به اهداف مطلوب‬ ‫رســید اما در بخش دارو تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی رانت بزرگی را‬ ‫ایجاد کرده است که نمی توان از ان برای حمایت از بیماران بهره برد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 431

روزنامه خوب 431

شماره : 431
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!