روزنامه خوب شماره 390 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 390

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 390

روزنامه خوب شماره 390

‫چهارشنبه‪ 5‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 390‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 9‬ربیع الثانی‪ 25 |1442‬نوامبر‪2020‬‬ ‫جزییاتبستهمالیاتی‬ ‫حمایت از مشاغل‬ ‫اسیب دیده از کرونا‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با روسای سه قوه‬ ‫واعضایشورایعالیهماهنگیاقتصادی‪:‬‬ ‫رفعتحریم هابامذاکره‬ ‫بهنتیج هنمی رسد‬ ‫پرداخت وام ضروری‬ ‫بازنشستگان کشوری‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ابالغ کرد؛‬ ‫بخشنامهبازنشستگیهمسرانوفرزندان‬ ‫شهدابااستفادهازسنواتارفاقی‬ ‫«پدرامپاک ایین»‬ ‫نمایندهمدیرانمسئول‬ ‫در هیات نظارت‬ ‫بر مطبوعات شد‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫مدیرکلتعزیراتحکومتیتهران‪:‬‬ ‫با اعالم نتایج مرحله دو ِم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت‬ ‫بر مطبوعات‪ ،‬پدرام پاک ایین با کسب بیش از ‪ ۷۵‬درصد ارا‪ ،‬نماینده منتخب رسانه ها شد‪.‬‬ ‫مرحله دو ِم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫سه شنبه ـ چهارم اذر ماه ـ به صورت الکترونیکی و با حضور ‪ ۶۹‬نامزد تایید صالحیت شده‪،‬‬ ‫برگزار شد که در نهایت با مشارکت ‪ ۱۸۶۸‬تن از مدیران مسئول رسانه ها به کار خود پایان‬ ‫داد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬پدرام پاک ایین‪ ،‬از روزنامه اسکناس با کسب ‪ ۱۴۱۳‬رای‪ ،‬عنوان نماینده‬ ‫منتخب رســانه ها برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات را به خود اختصاص داد‪ .‬او‬ ‫جایگزین حسین انتظامی می شود که هشت دوره نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات بود و امسال از شرکت در انتخابات این دوره انصراف داد‪ .‬پاک ایین سابقه‬ ‫مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬مدیرعاملی‬ ‫خبرگزاری میزان‪ ،‬مدیر عاملی خبرگزاری کتاب‪ ،‬مدیرمسوولی هفته نامه «کتاب هفته»‪،‬‬ ‫دستیاری معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیریت گروه‬ ‫فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ را در کارنامه دارد‪ .‬‬ ‫قیمتمرغباالتر‬ ‫از‪ 20‬هزار و‪ 400‬تومان تخلف است‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اعالمکاندیداتوریسرداردهقان‬ ‫برایانتخابات‪1400‬‬ ‫رئیسجمهورازنمایندهتهران‬ ‫درمجلسشکایتکرد‬ ‫دبیرکلسازمانجهانیبهداشت‪:‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫جبرانکسریبودجهتامین‬ ‫حمل و نقل عمومی از جیب مردم‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دردسترسیبهواکسنکرونا‬ ‫حقفقیرترینمردمجهانپایمالنشود‬ ‫هاشمی‪ :‬مردم باید ‪ ۵‬هزار تومان پول بلیط بدهند‬ ‫کامبوزیا پرتوی درگذشت‬ ‫شایعه«اهدایعضوکرونایی ها»‬ ‫ِ‬ ‫لیست انتظار‬ ‫وکودکانیکهدر‬ ‫جانمی دهند‬ ‫فرهنگ وهنر‪8-‬‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫مهمترین اهداف بودجه‪1400‬‬ ‫کاستن از رابطه بودجه جاری‬ ‫با نفت است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ت از خوانندگان‬ ‫پشت پرده دعو ‬ ‫تازه کاربهتلویزیون‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫واردات پیچیده و انحصاری داروها؛ راهکاری برای مدیریت ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ابالغ کرد؛‬ ‫بخشنامهبازنشستگیهمسران‬ ‫وفرزندان شهدا با استفاده از‬ ‫سنوات ارفاقی‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع بخشــنامه بازنشستگی‬ ‫همسران و فرزندان شــهدا با استفاده از سنوات ارفاقی را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬براساستصویب نامههیئتمحترموزیرانموضوعایین نامه‬ ‫اجرایی ماده (‪ )۱۷‬قانون برنامه ششم توسعه کشور‪ ،‬در ارتباط با‬ ‫بازنشستگی همسران و فرزندان شهدا در دستگاه های موضوع‬ ‫ماده (‪ )۲‬قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران با استفاده از‬ ‫ســنوات ارفاقی‪ ،‬بخشنامه مرتبط با این تصویب نامه ابالغ شد‪.‬‬ ‫بندهای این بخشنامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬همســران و فرزندان شهداء شاغل در دستگاه های موضوع‬ ‫ماده (‪ )۲‬قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران و مشترک‬ ‫یکی از صندوق های بیمه گر مشمول این ایین نامه می باشند‪،‬‬ ‫مرجع تشخیص ایثارگری بنیاد شهید و امور ایثارگران است‪۲ .‬‬ ‫ مشمولین در صورت دارا بودن حداقل (‪ )۲۲‬سال سابقه خدمت‬‫قابل قبول و بدون شرط سنی‪ ،‬می توانند درخواست بازنشستگی‬ ‫خود را با استفاده از سنوات ارفاقی حداکثر به مدت هشت سال‬ ‫ارائه نمایند‪ .‬درهرصورت‪ ،‬مجموع سنوات خدمت فرد با احتساب‬ ‫سنوات ارفاقی باید حداقل ‪ ۳۰‬سال باشد‪ -۳ .‬افراد واجد شرایط‬ ‫جهت اســتفاده از مزایای مقرر در این ایین نامه‪ ،‬می بایســت‬ ‫درخواست کتبی خود را به اداره اموزش وپرورش محل خدمت‬ ‫خود ارائه نمایند‪ .‬ادارات تابعه مکلف هستند با هماهنگی اداره‬ ‫کل اموزش وپرورش استان‪ ،‬ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول‬ ‫درخواست‪ ،‬نسبت به بررسی احراز شرایط و ارسال ان به صندوق‬ ‫بیمه گر اقدام نمایند‪ -۴ .‬هزینه های ســنوات ارفاقی که شامل‬ ‫حتی بیمه و حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات مذکور می باشد‪،‬‬ ‫از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط به دســتگاه به صورت‬ ‫کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز و مدارک به همراه‬ ‫رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق‬ ‫مذکور ارسال گردد‪ .‬اداره کل اموزش وپرورشی استان ها موظفند‬ ‫نسبت به جمع اوری امار واجدین شرایط متقاضی و هزینه های‬ ‫سنوات ارفاقی حســب اعالم صندوق بیمه گر اقدام و در اسرع‬ ‫وقت به منظور تامین منابع مالی موردنیاز با دفتر برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫مدیریت منابع وزارت متبوع ارسال نمایند‪ - ۵ .‬حق بیمه سنوات‬ ‫ارفاقی عبارت است از (اخرین حقوق و مزایای مشمول کسور‬ ‫بازنشســتگی)‪ ،‬ضرب در (مدت سنوات ارفاقی به ماه) ضرب در‬ ‫(نرخ حق بیمه مقرر در صندوق مربوط)‪ -۶ .‬مبنای محاسبه و‬ ‫پرداختمستمریبازنشستگانمشمولیناینایین نامه‪،‬میانگین‬ ‫دو ماه اخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمول است‪.‬‬ ‫مدیرکلتعزیراتحکومتیتهران‪:‬‬ ‫قیمت مرغ باالتر از ‪ 20‬هزار و‬ ‫‪ 400‬تومان تخلف است‬ ‫کاهش عرضه مرغ گرم و افزایش قیمت ان را باید در احساس‬ ‫ناامنی مرغداران و بی نظمی در تامین نهاده های دامی جستجو‬ ‫کرد‪ .‬نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تولید‬ ‫و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گذاری کاالهای اساسی گروه اول مانند‬ ‫لبنیات‪ ،‬گوشت و مرغ در سازمان حمایت کارشناسی شده و بر‬ ‫اساس مولفه های تمام شده نظارت می شود‪ .‬سید داود موسوی‬ ‫در بحث روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر گفت‪ :‬از مبدا‬ ‫تامین‪ ،‬قیمت مرغ زنده حدود ‪ ۱۴‬هزار تومان مصوب شد و با‬ ‫احتســاب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت‬ ‫قیمت مرغ باید ‪ ۲۰‬هزار ‪ ۴۰۰‬تومان باشــد‪ .‬او قیمت مرغ را‬ ‫متناســب با روند تولید دانســت و گفت‪ :‬اکنون مرغ زنده در‬ ‫مرغداری ‪ ۲۵‬هزار تومان فروخته می شــود و با همین تناسب‬ ‫طبیعی است قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ‪ ۳۵‬هزار تومان‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه‬ ‫تولید جوجه یکروزه ابزار تولید مرغ گرم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫ناگهانی قیمت جوجه یکروزه در هفته دوم مهرماه امســال از‬ ‫‪ ۲‬هزار ‪ ۹۰۰‬تومان به زیر ‪ ۹۰۰‬تومان رسید‪ ،‬همین امر باعث‬ ‫کاهش تولید جوجه یکروزه شد‪« .‬محمدرضا طالیی» گفت‪:‬‬ ‫توزیع نهاده ها بر عهده ماست‪ ،‬اما در بحث کنجاله‪ ،‬نهایت ‪۵۵‬‬ ‫درصد از نیاز مرغداران تامین شده و یک میلیون تن کمتر وارد‬ ‫کشور شده اســت‪ .‬او علت گرانی امروز قیمت مرغ را ناشی از‬ ‫کمبود جوجه یکروزه و کاهش تولید ان در مهر گذشته اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قرار شــد دولت خســارات وارده را جبران کند‪.‬‬ ‫نتیجه ی خلل یک هفته ای که در تولید جوجه یکروزه افتاد؛‬ ‫گرانی امروز مرغ را سبب شده است‪ .‬مشاور اتحادیه سراسری‬ ‫مرغداران گوشتی کشور هم دالیل مختلفی را در گرانی گوشت‬ ‫مرغ امروز (دوشــنبه) در بازار و کاهش عرضه مرغ اعالم کرد‪.‬‬ ‫«محمدعلی کمالی سروستانی» افزود‪ :‬تامین نشدن به موقع و‬ ‫منظم نهاده ها باعث کاهش ثبات و امنیت تولید شده است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬کاهش وزن مرغ بعلت کاهش نگهداری نهاده ها در انبار‬ ‫از ‪ ۵۰‬روز به ‪ ۴۰‬روز‪ ،‬کاهش کیفیت ســویا و نهاده های مرغ‬ ‫به علت رسوب نهاده های وارداتی در گمرک همچنین کاهش‬ ‫تولید جوجــه از ‪ ۱۱۰‬میلیون به ‪ ۸۷‬میلیون جوجه از جمله‬ ‫عواملی است که کاهش تولید مرغ را باعث شده است‪.‬‬ ‫نماینده مجلس گفت‪ :‬مدل فعلی تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات دارو قطعا اشــتباه است‪ .‬مدل فعلی زمینه ساز ایجاد مافیای دارو شده است و درحال حاضر هم نمی توان‬ ‫این مافیا را حذف کرد‪ .‬این مافیا واردات دارو خیلی پیچیده وانحصاری کرده اند‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو هیات رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی درباره حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو‪ ،‬گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو باید مستقیم به مصرف کننده های دارو از طریق حمایت های بیمه ای پرداخت شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدل فعلی تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به واردات دارو قطعا اشــتباه اســت‪ .‬مدل فعلی زمینه ساز ایجاد مافیای دارو شده است و درحال حاضر هم نمی توان این مافیا را حذف کرد‪ .‬این مافیا واردات دارو خیلی‬ ‫پیچیده وانحصاری کرده اند‪ .‬حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد‪ :‬بهترین راهکار برای مدیریت بازار دارو حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ان و پرداخت منابع مالی حاصل از ان به صورت‬ ‫ریالی به بیمه های خدمات درمانی است‪ .‬در این صورت یارانه دارو به مصرف کننده واقعی در یک سازوکار شفاف اصابت خواهد کرد‪.‬‬ ‫علیربیعیسخنگویدولت‪:‬‬ ‫مهمترین اهداف بودجه ‪ ۱۴۰۰‬کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت است‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت‪ :‬جلسات هیات دولت صبح و عصر درباره تنظیم‬ ‫و نهایی کردن بودجه برگزار می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این دولت نه تنها از حدود ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر درامد ارزی سالهای‬ ‫گذشته خبری نبود بلکه از سال ‪ ۱۳۹۷‬با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم های امریکا و کاهش درامدهای ارزی در این‬ ‫دولت و حتی انتقال پول اندک صادرات نیز بسیار محدود و با مشکل انجام می شود‪ .‬ربیعی خاطر نشان کرد‪ :‬دولت به نحوی‬ ‫بودجه ریزی کرد که در سال های ‪ ۹۸ ،۹۷‬و ‪ ۹۹‬دچار عدم تعادل نشدیم و فشاری به بانک مرکزی نیاورده شد‪ .‬وی بیان‬ ‫داشت‪ :‬تاکنون ما ‪ ۱۲‬تبصره همراه با اهداف بودجه را به تصویب رساندیم‪ .‬از جمله مهمترین اهداف بودجه ‪ ۱۴۰۰‬کاستن‬ ‫از بودجه جاری به نفت‪ ،‬درون زا شدن درامدهای اداره کشور‪ ،‬تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد‪ ،‬توجه خاص به مقابله با‬ ‫فقر مطلق‪ ،‬دنبال کردن حمایتهای معیشتی‪ ،‬گسترش اشغال های خرد‪ ،‬کوچک و متوسط‪ ،‬دنبال کردن طرح تامین مسکن‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬مولد کردن دارایی های دولت و توجه به بهره وری‪ ،‬توجه به محیط زیست‪ ،‬گسترش صادرات غیرنفتی‪ ،‬توجه‬ ‫به فناوری های نو و شرکتهای دانش بنیان‪ ،‬و نیز توسعه برنامه ای جهت حفظ سالمت مردم‪ ،‬ایجاد عدالت های منطقه ای‬ ‫واتمام پروژه های نیمه تمام است‪ .‬سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬مهمترین اهداف بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬کاستن از بودجه جاری و‬ ‫هزینه های دولت و کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در بررسی الیحه بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬اختصاص‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال از منابع شرکت دولتی تابعه وزارت نفت برای اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها‬ ‫و افزایش ســهم سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور از محل عوارض ماده (‪ )۶۵‬قانون الحاق برخی مواد به‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‪ )۲‬از ‪ ۲۰‬درصد به ‪ ۴۰‬درصد و اختصاص کل حدود ‪ ۵۰‬درصد برای برای‬ ‫تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کالس درس مدارس در نظر گرفته شده است‪ .‬ربیعی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬استمرار جریان فروش سهام و دارایی های دولتی مطابق روشهای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم‬ ‫(‪ )۴۴‬قانون اساسی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (‪ )ETF‬و تعیین سقف تسهیالت تامین‬ ‫مالی خارجی (فاینانس) معادل ‪ ۳۰‬میلیارد دالر که یک میلیارد دالر ان صرفا برای تجهیز ازمایشگاهها و کارگاههای‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬دانشگاههای علوم پزشکی‪ ،‬موسسات اموزش عالی و پژوهشی و فناوری‪ ،‬مراکز اموزش فنی و حرفه ای دولتی‬ ‫و سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کشاورزی است‪ .‬وی گفت‪ :‬امکان استفاده سرمایه گذاران بخشهای خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و نهادهای عمومی غیردولتی از تسهیالت بانکی برای طرحهای توسعه ای باالدستی نفت و پیشگیری از خانم فروشی گاز‪،‬‬ ‫صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی‪ ،‬برای توسعه حمل و نقل درون و برون شهری‪ ،‬امکان انتشار اوراق مالی اسالمی برای‬ ‫شهرداری ها برای طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری و استمرار جریان عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست‬ ‫پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی‪ ،‬مهار (کنترل) تورم در بودجه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ربیعی تصریح کرد‪ :‬اجازه برای تامین اعتبار عملیات طرح های بازافرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی و‬ ‫همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی و مکلف شدن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی برای تامین زمین رایگان مورد نیاز برای احداث مدرسه‪ ،‬پاسگاه و مراکز بهداشتی در طرح های مسکن مورد‬ ‫تصویب و در اختیار قراردادن ان به دستگاه های دولتی ذی ربط از دیگر موارد بودجه ریزی خواهد بود‪.‬‬ ‫تا چند روز اینده قیمت مرغ به قیمت مصوب خواهد رسید‬ ‫ت مرغ گفت‪ :‬در کنار مباحث بودجه مساله علت گرانی بی منطق مرغ هم در‬ ‫ربیعی در مورد وضعیت بی سامان قیم ‬ ‫جلسه مطرح شد‪ .‬تا چند روز اینده قیمت مرغ بنابر گزارش وزیر جهاد کشاورزی این قیمت با برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫به قیمت مصوب خواهد رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه ویژه هیات دولت برای بودجه ریزی عنوان شد که برای تنظیم بازار‬ ‫عمده فروشی ها وزارت جهاد کشاورزی ورود پیدا کرده است و در روز یکشنبه ‪ ۳۲۰‬تن مرغ (‪ ۱۶۰‬تن مرغ گرم به قیمت‬ ‫‪ ۱۸۵۰۰‬تومــان و ‪ ۱۶۰‬تن مرغ منجمد به قیمت ‪ ۱۵۰۰۰‬هزار تومان) وارد بازار کرده اســت تا قیمت را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬توزیع در میادین میوه و تره بار انجام می شود که مستقیما به دست مردم برسد و اضافه بارها به‬ ‫فروشگاههای زنجیره ای و ‪ ...‬داده می شود‪ .‬قیمت در میدان بهمن به عنوان شاخص روز یکشنبه ‪ ۳۴‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬دیروز دوشنبه‪ ،‬حداقل ‪ ۶۵۰‬تن مرغ (‪ ۳۰۰‬تن مرغ گرم به قیمت ‪ ۱۸۵۰۰‬و ‪ ۳۵۰‬تن مرغ منجمد با‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۰۰۰‬تومان) وارد بازار شده است‪ .‬قیمت در میدان بهمن ساعت ‪ ۱۳‬روز دوشنبه‪ ،‬به ‪ ۲۸۰۰۰‬رسید‪ .‬ربیعی گفت‪:‬‬ ‫در سطح خرده فروش ها هنوز بعضی از فروشگاهها مرغ روزهای گذشته را دارند و مقاومت می کنند‪ .‬از امروز این توزیع‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت ها پایین خواهد امد‪ .‬قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار‪ ۲۰۴۰۰ ،‬تومان است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعزیرات ورود جدی پیدا کرده و با تشدید بیشتری وارد خواهد شد‪ .‬توزیع هم از جنوب شهر‪ ،‬میادین خزانه‪ ،‬نواب‪،‬‬ ‫پیروزی و ‪ ...‬شروع شده است‪.‬‬ ‫با کاهش تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی شاهد گرانی های ناخواسته و تحمیلی شده ایم‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬این روزها با کاهش تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی متاسفانه شاهد گرانی های ناخواسته و تحمیلی شده‬ ‫ایم‪ .‬این نگرانی مشترک دولت با مردم است‪ .‬تک تک این کاالها تحت نظر بوده و وزارت خانه های ذیربط موظف به برنامه‬ ‫ریزی برای تامین بازار و کنترل قیمت شده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در این هفته تصمیمات مهمی در مرحله جدیدی‬ ‫از شیوع بیماری کرونا گرفته شد‪ .‬اثربخشی این طرح منوط به همکاری همه جانبه و مداوم همه مردم است‪ .‬ما به این امر‬ ‫واقف بودیم که این تصمیم مشکالتی برای زندگی و معشیت بخشی از مشاغل ایجاد خواهد کرد ولی در این دو گانه بنابر‬ ‫سیاست همیشگی اولویت دار بودن و محور بودن سالمت این تصمیم اتخاد شد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬برای کاستن از‬ ‫فشار بر اسیب دیدگان معیشتی ناشی از کرونا حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت به گروه هدف‬ ‫صورت خواهد گرفت‪ .‬برای یک خانوار‪ ۴‬نفره ماهیانه‪ ۴۰۰‬هزار تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬برای افرادی‬ ‫که داوطلب دریافت پیشاپیش بخشی از این حمایت معیشتی هستند وام یک میلیون تومانی بدون هیج بهره ای پرداخت‬ ‫خواهد شد و مابه التفاوت نرخ بهره را دولت با تخصیص ‪ ۱۴۰۰‬میلیا رد تومان جبران خواهد کرد‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬من به‬ ‫نمایندگی از دولت از همه مردمی که با رعایت پروتکل ها دولت و کادر سالمت را حمایت کردند‪ ،‬سپاسگزاری می کنم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اظهار داشت‪ :‬شواهد و امارهای روزهای اول و دوم نشان می دهد که در تهران حدود ‪ ۲۸۰‬هزار مسافر در مترو و‬ ‫اتوبوس ها کاهش داشته ایم‪ .‬به رغم این مراعات بیشتر بین مردم باید لحاظ شود‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬همچنین در کل‬ ‫کشور در روز اول این طرح متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه نسبت به مشابه هفته قبل ‪ ۳۸.۳‬درصد کاهش داشته است‬ ‫و استفاده از خوردهای شخصی نیز ‪ ۳۲‬درصد کاهش را نشان می دهد‪ .‬وی با تشکر از نیروی انتظامی و پرسنل زحمت‬ ‫کش ان در اجرای این طرح عنوان کرد‪ :‬مطمئنا در اجرای این طرح برای مردم هم مشکالتی پیش خواهد امد‪ .‬هر طرحی‬ ‫با هر پیش بینی نیازمند اصالح‪ ،‬ترمیم و تکمیل است‪ .‬همکاران ما در قرارگاه عملیاتی به طور مداوم شیوه اجرا و نواقص را‬ ‫بررسی و اصالح خواهند نمود‪ .‬ربیعی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل ها و تست و قرنطینه مبتالیان مهمترین راهکار مبارزه‬ ‫با کروناست‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق وعده ای که داده شده بود تست روزانه کرونا از ‪ ۴۰‬هزار به ‪ ۶۰‬هزار رسیده و در هفته اینده نیز‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬هزار خواهیم رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬از افراد مبتال می خواهیم که وظیفه اجتماعی خود را مبنی بر قرنطینه انجام بدهند‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد ‪ ۲۰‬درصد این افراد پروتکل ها را رعایت نکرده و در قرنطینه نماندند‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬اعمال‬ ‫محدودیتهای هوشمند با استفاده از دولت الکترونیکی هم اغاز شده است‪ .‬اتصال همه خطوط هوایی و ریلی و همچنین‬ ‫اتوبوسهای بین شهری و تاکسی های اینترنتی به دولت الکترونیکی به اتمام رسیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه این خطوط‬ ‫حمل و نقل عمومی‪ ،‬در زمان حمل مسافر وظیفه دارند مسافرین خود را از وزارت بهداشت استعالم کند و اگر فرد مبتال‬ ‫به کرونا باشد‪ ،‬از جابجایی وی به خاطر حفظ سالمت دیگران جلوگیری می شود‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬در ظرف چند روز گذشته‬ ‫نزدیک‪ ۱۶۰۰‬مورد ممنوعیت سفر اعمال شده که امار قابل توجهی است‪ .‬تالش وزارت ارتباطات و سایر وزارتخانه ها بر این‬ ‫است تا با توسعه این سیستم امنیت بهداشتی در سیستم حمل و نقل عمومی حاکم شود و این اقدام مهمی است‪ .‬جا دارد‬ ‫از وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و شرکتهای اینترنتی و به ویژه وزارت ارتباطات برای این اقدام مهم تشکر کنم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هفته بسیج خاطرنشان کرد‪ :‬واژه بسیج پر از مفهوم و پر از رمز و رازهای تاریخ معاصر ماست‪ .‬بسیج‪ ،‬یاداور‬ ‫ملتی است که با اتکا به خدا و دستان خالی با از خودگذشتگی‪ ،‬و در کنار هم بودن در مقابل همه قدرتهای جهان ایستادند‪.‬‬ ‫بسیج نیاز جامعه ما در همه دوران است‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬بسیج نیاز جامعه ما در همه دوران است‪ .‬بسیج را با همه این مفاهیم نه برای یک دوره تاریخی و‬ ‫نه برای موزه ای شدن خاطرات بلکه برای همه تاریخ سرزمین ایران زمینمان نیازمندیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما امروز به بسیج باالتر‬ ‫از سازمان و نهاد بلکه به عنوان یک ساختار عظیم اجتماعی و یک فرهنگ نهادینه عمومی برای عبور از شرایط سخت و‬ ‫ساختن اینده ای برای نسل های بعدی نیازمندیم‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬ما نیازمند بسیجی همگانی هستیم‪ .‬جامعه زخم خورده از‬ ‫تحریم را با وحدت‪ ،‬همدلی‪ ،‬فداکاری‪ ،‬دگرخواهی و ندیدن نفع شخصی در عبور از این شرایط تاریخی التیام بخشیم‪ .‬به‬ ‫عنوان سخنگوی دولت این هفته را به همه بسیجیان سالهای جنگ‪ ،‬بسیجیان امروز و دیروز تبریک می گویم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولت معتقد است بسیج در تمام عرصه ها در کنار دولت برای حل مشکالت و موضوعاتی که نیازمند مشارکت عظیم‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬قرار بگیرد‪ .‬فقرزدایی‪ ،‬حمایت های اجتماعی و در این روزها مبارزه با کرونا فرصت های این تعامل است‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری اش با خبرنگاران گفت‪ :‬همچنین فارغ از نتیجه‬ ‫انتخابات امریکا‪ ،‬انچه مردم را خوشحال کرده است شکست سیاست فشار حداکثری و طراح و حامیان این سیاست است‪.‬‬ ‫صدای خرد شدن دیوار تحریم و سیاست فشار حداکثری شنیده شده است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز تحریم های غیرقانونی علیه ملت ما در شکننده ترین و ناکارامدترین وضعیت خود در سه سال اخیر‬ ‫قرار گرفته است و مردم و بازارها به روشنی ای پیام را دریافت کرده اند‪ .‬صدای خرد شدن دیوار تحریم و سیاست فشار‬ ‫حداکثری در سراسر دنیا هم به خوبی شنیده شده است‪.‬‬ ‫علتفروریختندیوارتحریم هاجابه جاییدولت هادرامریکانیست‬ ‫ربیعی علت فروریختن دیوار تحریم را نه جابه جایی دولت ها در امریکا‪ ،‬بلکه مقاومت و ایستادگی مردم در برابر قلدری و‬ ‫نیز منطق ضعیف‪ ،‬غیرانسانی و زورگویانه تحریم ها برای جامعه بین المللی خواند و گفت‪ :‬ما عمیقاً باور داریم که حتی اگر‬ ‫ترامپ پیروز انتخابات امریکا می شد‪ ،‬سیاست تحریم نتیجه ای از جز شکست نداشت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه امروز دولت مانند‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬با توان و با تمام تجارت و توان خود پیگیر تضمین منافع مردم خواهد بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬الزم است در اینجا‬ ‫توضیح بدهم که تالش دولت در ماه ها و سال های گذشته‪ ،‬چهار مرحله داشت؛ اول‪ ،‬دور زدن تحریم ها برای تقویت خط‬ ‫مقدم مبارزه با کرونا و حمایت از اقتصاد ملی‪ ،‬دوم‪ ،‬بی اعتبار کردن فلسفه وجودی فشار حداکثری از راه اعتبار بخشیدن به‬ ‫تاب اوری ملی و تاثیرناپذیر کردن اراده دولت در تامین معیشت و تضمین سالمت مردم‪ .‬سوم‪ ،‬تضعیف رژیم تحریم های‬ ‫یکجانبه با کمک دیپلماسی چندجانبه‪ .‬چهارم‪ ،‬برگشت ناپذیر کردن یا حداقل پرهزینه کردن اعمال تحریم ها در اینده‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در توضیح گفت‪ :‬ما دو مرحله را پشت سر گذاشته ایم و در استانه مرحله سوم یعنی تالش برای تضعیف‬ ‫تحریم ها با کمک دیپلماسی چندجانبه قرار داریم‪ .‬این مرحله حساسی در تاریخ ایران است که مستلزم هم صدایی‪ ،‬هم‬ ‫سویی و انسجام ملی و حمایت از وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار سیاست خارجی است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی در‬ ‫خصوص ایا نشانه ای از عالقمندی شرکت های خارجی به بازگشت به بازار ایران پس از انتخاب بایدن می بینید؟ اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایران برای سرمایه گذاری دارای ظرفیت های مهمی برای شرکت های خارجی است‪ .‬بازار ‪ ۶۰۰‬میلیون همسایگان‪ ۶۷ ،‬نوع‬ ‫ماده معدنی که این نوع تنوع در دنیا بی نظیر است‪ ،‬دومین کشور به لحاظ همسایگان‪ ،‬موقعیت خاص اجتماعی دارای نیروی‬ ‫انسانی متخصص و منابع انرژی ارزان‪ ،‬بی شک این زمینه های جذابی هست برای سرمایه گذاری شرکت ها خارجی در ایران‪.‬‬ ‫اخیرا تماس ها جهت گشایش دفاتر و حضور شرکتهای خارجی در ایران افزایش یافته است‬ ‫سخنگویدولتتصریحکرد‪:‬قطعاباکاهشفشارحداکثریورفعتحریم هایظالمانهوعدمحضورترامپحضورشرکتهای‬ ‫خارجی و تمایل به سرمایه گذاری در ایران بیشتر خواهد شد‪ .‬اخیرا تماس ها جهت گشایش دفاتر و حضور شرکتهای‬ ‫خارجی در ایران افزایش یافته است‪ .‬برخی بازگشایی دفاتر را بررسی می کنند‪ ،‬که البته برخی از شرکتهای قبال حضور‬ ‫داشتند هیچگاه شرکت ها را کامال تعطیل نکردند قطعا این شرکتها با توجه به حضورشان امکان بیشتری برای فعالیت پیدا‬ ‫خواهند کرد‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص بسته حمایتی جدید دولت گفت‪ :‬با توجه به شدت گرفتن‬ ‫کرونا و اتخاذ تصمیم تعطیلی فراگیر دولت بسته های حمایتی خود از اقشار کم درامد جامعه و صاحبان مشاغل را تدوین و‬ ‫اجرا می کند‪ .‬خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که دارای منبع درامدی ثابت ماهانه نباشند تا سقف حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون نفر کمک بالعوض به ازای هر عضو خانواده مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان از اذرماه تا پایان سال برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود واریز این مبالغ از پایان اذرماه اغاز شود‪ .‬همچنین ‪ ۱۱‬میلیون خانوار از تسهیالت وام یک‬ ‫میلیون تومانی بهرمند می شوند‪ .‬دولت تالش می کند با انجام کار کارشناسی از هفته اینده پرداخت وام را نیز اغاز کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد‪:‬‬ ‫جزییات بسته مالیاتی حمایت از مشاغل اسیب دیده از کرونا‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی از تهیه بسته حمایتی مشاغل اسیب دیده از کرونا‬ ‫همچون تمدید مهلت پرداخت‪ ،‬بخشودگی جرایم و تمدید مهلت تسلیم‬ ‫اظهارنامه خبر داد‪« .‬امید علی پارسا» اظهار داشت‪ :‬به سبب اوج گیری مجدد‬ ‫شیوعبیماریکووید‪ ۱۹‬واعمالمحدودیت هایشدیدوتعطیلالزامیبرخی‬ ‫کسب و کارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز (بنا به اعالم وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی)‪ ،‬مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های‬ ‫اسیب دیده از کرونا (بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای‬ ‫اقتصادی کرونا) که در شهرهای مذکور قرار می گیرند‪ ،‬از حمایت های دولت‬ ‫بهره مند می شوند‪ .‬وی درباره مفاد این بسته حمایتی اظهارداشت‪ :‬براساس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افــزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که اخرین مهلت ان از‬ ‫تاریخ یکم اذرماه تا یکم بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬باشــد و نیز احکام اجرای قانون‬ ‫مالیات های مستقیم و ارزش افزوده برای مدت مذکور‪ ،‬به مدت یک و نیم‬ ‫ماه تمدید می شود‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬همچنین با اشاره به‬ ‫تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم‬ ‫وچهارم سال‪ ۱۳۹۹‬و سررسید پرداخت مالیات ان برای همه مودیان مالیاتی‬ ‫براساس این مصوبه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی‬ ‫مالیات و عوارض قانون موســوم به تجمیع عوارض به شرط پرداخت اصل‬ ‫مالیات و عوارض تا پایان ســال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید می شود‪ .‬پارسا تصریح کرد‪:‬‬ ‫صدور یا تجدید پروانه کســب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان داشت‪ :‬همه عملیات اجرایی وصول مالیات تا ‪ ۱۰‬بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۹‬برای اشخاص حقیقی متوقف می شود‪ .‬رئیس کل سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور درباره دیگر مصوبات این بسته حمایتی عنوان داشت‪ :‬اخرین‬ ‫مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مالیاتهای مستقیم‬ ‫که در بازه زمانی یکم اذرماه تا یکم بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬باشد نیز با توجه به این‬ ‫مصوبه‪ ،‬تا تاریخ ‪ ۱۵‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬تمدید می شود‪ .‬با توجه به اوج گیری‬ ‫دوباره شیوه کرونا‪ ،‬بخش عمده مشاغل به مدت دو هفته در شهرهای دارای‬ ‫وضعیت قرمز تعطیل می شوند‪ .‬براورد می شود که حدود دو میلیون واحد‬ ‫صنفیمشمولتعطیلیاجباریشوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی کاندیداتوری خود برای انتخابات‪ ۱۴۰۰‬را اعالم کرد‪ .‬سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی در گفت وگویی با اعالم کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬خودم را یک عنصر کامال ملی و انقالبی و فردی می دانم که انچه تا به امروز برایم مهم بوده‪ ،‬در اختیار گذاشتن ظرفیت فکری‪ ،‬اجرایی و ذهنی خودم برای پیشبرد اهداف و منافع نظام و انقالب‬ ‫بوده است‪ .‬وی توانمند کردن جامعه‪ ،‬تقویت زیرساخت های قدرت و باال بردن شان و منزلت کشور ملت و کشورم در صحنه جهانی را از جمله موضوعاتی اعالم کرد که تا به امروز به دنبال ان بوده است‪ .‬مشاور فرمانده‬ ‫کل قوا در صنایع دفاعی خاطر نشان کرد‪ :‬من به گرایشات سیاسی به این معنا که بگویم از جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه و اصالح طلب یا اصولگرا هستم‪ ،‬حتما وابستگی ندارم‪ ،‬بلکه به اصل اصیل و اصالت‬ ‫انقالب معتقدم چون برخواسته از ناب خواسته ی مردم است؛ به این باور دارم و سعی میکنم این تفکر را نمایندگی کنم و فکر میکنم که قادرم یک فضا اجماع‪ ،‬تفاهم و گفت وگو در سطح ملی و یک فضای گفت وگوی‬ ‫از موضع قدرت و عزت با خارج فراهم کنم و از ان طرف هم بستر حضور همه کسانی که در موضع و عزم و اراده خدمت به جامعه و کشور هستند را فراهم کنم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با روسای سه قوه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی‪:‬‬ ‫رفع تحریم ها با مذاکره به نتیج ه نمی رسد‬ ‫رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن انها ممکن است در ابتدای کار‪ ،‬مشکالتی‬ ‫داشته باشد اما خوش عاقبت است‪.‬اگر با تالش و با سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها‬ ‫غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند‪ ،‬به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی صبح (سه شنبه) در دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با‬ ‫اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬جهش‬ ‫تولید و حمایت از قشــرهای ضعیف خاطرنشان کردند‪ :‬باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن‪ ،‬تاثیر‬ ‫اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود‪.‬‬ ‫ایشــان اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند‪ :‬اینکه در سال های اخیر شعار هر سال‪ ،‬موضوعی‬ ‫اقتصادی انتخاب شده‪ ،‬به همین دلیل است‪ .‬ضمن انکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه های‬ ‫اخیر نیز کرونا‪ ،‬مشکالت را بیشتر کرده است‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬هدف از برگزاری این جلسه‪،‬‬ ‫بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تاثیر ان در زندگی مردم مشخص شود که البته‬ ‫الزمه اجرای این راهکارهای عملی و تاثیرگذاری انها‪ ،‬همت جدی و تالش پیگیر روســای قوا و مسئوالن‬ ‫مرتبط با سه قوه در تشکیالت و سازمان های انها است‪ .‬رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها‪ ،‬دو نکته‬ ‫مهم را بیان کردند و افزودند‪ :‬کارشناسان برای مشکالت اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین‬ ‫مشکل‪ ،‬نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت‪ ،‬شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم‪.‬‬ ‫ایشان نکته دوم را به موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و شرکای اروپایی بر ضد‬ ‫ملت ایران اختصاص دادند و افزودند‪ :‬این جنایت سال ها است که بر ضد ملت ایران انجام می شود اما در سه‬ ‫سال اخیر شدت یافته است‪.‬‬ ‫مسیر خنثی سازی و غلبه بر تحریم خوش عاقبت است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه برای عالج تحریم ها دو مسیر «خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر‬ ‫انها» و «رفع تحریم» وجود دارد‪ ،‬افزودند‪ :‬البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره‬ ‫کردیم اما به نتیجه ای نرســید‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن انها‬ ‫گفتند‪ :‬این مسیر ممکن است در ابتدای کار‪ ،‬سختی ها و مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت است‪ .‬اگر‬ ‫با تالش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریمها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر‬ ‫شدن تحریم ها را ببیند‪ ،‬به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت‪.‬بنابراین ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی‬ ‫برای بی اثر کردن تحریم ها داریم‪ ،‬به شــرط انکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکالت برویم‪ .‬ایشان با‬ ‫اشاره به بعضی از راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل «کسری بودجه»‪،‬‬ ‫«افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی»‪« ،‬جهش تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف» ابراز‬ ‫امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها‪ ،‬اثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید اید‪.‬‬ ‫شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه با وجود برخی کارها‪ ،‬شــعار سال در حد انتظار تحقق نیافته‪،‬‬ ‫کارشناسان بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید‬ ‫افزودند‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫پیشنهاد کرده اند از جمله‪« :‬افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه سازان داخلی»‪« ،‬افزایش تولیدات‬ ‫صنعــت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه های روغنی»‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تاکید کردند و افزودند‪ :‬اقتصاد‬ ‫خانواده ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکالت‬ ‫افزوده و دشواری های جدی معیشتی برای گروه های زیادی از مردم به وجود اورده است که باید در این زمینه‬ ‫اقدامی جدی انجام داد‪ .‬ایشان «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای احاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی‬ ‫اتصال پایگاه های مختلف اطالعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش‬ ‫ایرانیان با‬ ‫ِ‬ ‫مشکالت مردم برشمردند‪.‬‬ ‫بنا را باید بر عدم گشایش خارجی بگذاریم‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬کســانی که برخی چشم امید به انها دارند با ما دشمنی می کنند‪ ،‬ضمن انکه شرایط داخلی انها‬ ‫به هیچ وجه روشــن نیست و گرفتاری های اخیر‪ ،‬امکان صحبت و موضع گیری در مسائل بین المللی را به‬ ‫انها نمی دهد و نمی توان روی حرف انها حساب و برنامه ریزی کرد‪ .‬ایشان به یاوه گویی های اخیر سه کشور‬ ‫اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند‪ :‬وضع امریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً در حال موضع گیری‬ ‫بر ضد ایران هستند‪ .‬انها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند‪ ،‬به‬ ‫ما می گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب اتمی هستند‬ ‫و المان نیز در این مسیر قرار دارد‪ ،‬به ما می گویند موشک نداشته باشید‪ .‬به شما چه ربطی دارد‪ ،‬شما اول‬ ‫خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید‪.‬‬ ‫اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد دولت دوازدهم پایان خوشی خواهد داشت‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش انها بود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که میتواند به نفع مردم باشد‪ ،‬انجام‬ ‫شود‪ ،‬یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت‪ .‬پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی رئیس جمهوری‬ ‫به برگزاری ‪ ۵۰‬جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شــورا اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این جلسات ‪ ۲۲۶‬طرح در بخش های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال‪ ،‬اصالح امور بانکی و بودجه‪،‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬نظام پرداخت‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کاالهای اساسی مصوب شد‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع خبر داد‪:‬‬ ‫ناوشکنتمامایرانیدنادرایندهنزدیکرونماییمی شود‬ ‫وزیــر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشــکن تمام ایرانی دنا در اینده‬ ‫نزدیک به نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت‪ :‬این ناوشــکن به‬ ‫لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد‪ ،‬متفاوت از ناوشکن های هم‬ ‫نســل خود است‪ .‬امیر سرتیپ حاتمی در مراسم بزرگداشت هفته‬ ‫بســیج که به صورت ویدئو کنفرانــس و ارتباط تصویری با حدود‬ ‫‪ ۸۰‬مرکز وزارت دفاع در سراســر کشور برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما پیرو‬ ‫فرماندهی هســتیم که در مناسبت های مختلف از جمله عزاداری‬ ‫سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع)‪ ،‬ضمن بکارگیری‬ ‫تمامی اصول بهداشتی و رعایت پروتکل ها‪ ،‬برنامه های خود را بصورت‬ ‫دقیق پیش می بردند‪ .‬وی با درود به ارواح طیبه شــهدا‪ ،‬امام شهدا‬ ‫و بسیجیان شهیدی که در سنگرهای مختلف جمهوری اسالمی از‬ ‫دفاع مقدس تا امداد رسانی و خدمات رسانی به احاد جامعه نقش‬ ‫افرینی کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تشــکیل بسیج مستضعفین یک ابتکار بی‬ ‫بدیل از جانب امام راحل عظیم الشــان بود که مبتنی بر اندیشــه‬ ‫انقالب و اسالم شــکل گرفت‪ .‬وزیر دفاع ادامه داد‪ :‬امام (ره) زمانی‬ ‫دستور بسیج مستضعفین را صادر کرد که ماجرای النه جاسوسی در‬ ‫سیزدهم ابان ماه سال ‪ ۱۳۵۸‬رخ داد و پس از ان بود که امام عظیم‬ ‫الشان در پنجم اذر سال ‪ ۱۳۵۸‬با دستور تشکیل بسیج مستضعفین‬ ‫یک قدرت نمایی بزرگ را در مقابل امریکایی ها طراحی کردند و با‬ ‫دستور تشکیل بسیج عم ً‬ ‫ال تهدیدات امریکایی ها را به فرصت تبدیل‬ ‫کرد به گونه ای که شیطان بزرگ امریکا با این تصمیم تاریخی به‬ ‫قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران پی برد‪ .‬امیر حاتمی با بیان نقش‬ ‫افرینی های گسترده بسیج در تمامی اوردگاه های جمهوری اسالمی‬ ‫با اشــاره به تعریف فرمانده معظم کل قوا از بسیج و بسیجی گفت‪:‬‬ ‫بســیج صرفاً عضویت در سازمانی با این عنوان نیست؛ و هر یک از‬ ‫احاد جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و ایمان راسخ اقدامی را‬ ‫در راســتای ارزشهای اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی هستند‬ ‫و به معنای واقعی کلمه بســیج یعنی امادگی و حضور در سنگری‬ ‫که اســام و قران به ان نیاز دارد‪ .‬وی با بیان اینکه پس از گذشت‬ ‫‪ ۴‬دهه از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬شجره طیبه بسیج‬ ‫به درخت تنومندی تبدیل شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در عرصه های‬ ‫مختلف مجاهدت‪ ،‬ایثار‪ ،‬از خود گذشتگی‪ ،‬امداد رسانی به محرومان‪،‬‬ ‫کمک به حوزه درمان و مقابله با ویروس کرونا شاهد اقدامات بسیج‬ ‫هستیم و ثمره این تفکر و اندیشه مقدس روز به روز پربارتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه دفاع با سخت ترین و خصمانه‬ ‫ترین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی مواجه بودیم گفت‪ :‬در همین‬ ‫دوران‪ ،‬موثرترین و کارامدترین تجهیزات دفاعی را طراحی‪ ،‬تولید‬ ‫و تحویل نیروهای مســلح دادیم و این دستاوردها یاداور فرمایش‬ ‫نورانی امام راحل اســت که می فرماید اگر تفکر بسیجی در کشور‬ ‫طنین انداز شود دشمن نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست‬ ‫یابد‪ .‬وی با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یک‬ ‫وزارتخانه انقالبی با تفکرات و اندیشه های ناب بسیجی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ســازمان با تمام توان به پیشرفت و تعالی خود ادامه می دهد و‬ ‫بی شک این پیشرفتهای خیره کننده در چند دهه اخیر مرهون این‬ ‫تفکر و نگرش انقالبی است و با همین جهت گیری در اینده نزدیک‬ ‫ناوشکن تمام ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد‬ ‫متفاوت از ناوشکنهای هم نسل خود است؛ تحویل نیروی دریایی‬ ‫ارتش خواهیم داد‪ .‬در این مراســم بــا اهدای لوح تقدیر از خانواده‬ ‫شهدای مدافع سالمت قدردانی شد‪.‬‬ ‫سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد باید اصالح شود‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬سیاست‬ ‫مالیاتی وزارت اقتصاد کامال غلط است و باید این سیاست اصالح شود‪.‬‬ ‫جعفر قادری با بیان اینکه سیاست های مالیاتی باید اصالح شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از نگاه هایی که وجود دارد این است که ما باید مالیات بر عملکرد یا‬ ‫سود را از ‪ ۲۵‬درصد به ‪ ۲۰‬درصد یا حتی کمتر از این عدد کاهش دهیم‬ ‫و این پیشــنهاد راهکار بسیار خوبی است و الزم است محقق شود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مقابل‪ ،‬می توان مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات بر‬ ‫مصرف است را اضافه کرد و در حال حاضر کشورهایی در دنیا وجود دارند‬ ‫که نرخ مالیات بر ارزش افزوده انان بسیار بیشتر از کشور ما است‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته این‬ ‫مسئله به این مفهوم نیست که ما عملکرد وزارت اقتصاد را تایید می کنیم‪،‬‬ ‫چــرا که ان چیزی که وزارت اقتصاد دریافت می کند‪ ،‬مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده نیست و متاسفانه انان به جای ‪ ۹‬درصد‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬درصد مالیات‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬قادری اظهارداشت‪ :‬ویژگی مالیات بر ارزش افزوده این‬ ‫است که این نوع مالیات‪ ،‬مالیات مضاعف نیست اما عملکرد وزارت اقتصاد‬ ‫به گونه ای است که مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیات مضاعف‬ ‫و چندباره تعریف می کند که این کام ً‬ ‫ال غلط اســت و باید این نگاه در‬ ‫وزارت اقتصاد درباره مالیات اصالح شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وزارت اقتصاد‬ ‫برای انکه مشکالت خودش را حل کند‪ ،‬در هر مرحله بر کل قیمت کاال‬ ‫مالیات می گیرد و بعضاًگفته می شود که اگر مودی در مرحله قبلی مالیات‬ ‫پرداخت کرده می تواند اسناد ان را ارائه کند تا مالیات پرداخت شده به‬ ‫وی بازگردانده شود اما حتی اگر مودی اسناد الزم در این زمینه را ارائه‬ ‫کند‪ ،‬متاسفانه این مالیات به وی بازگردانده نمی شود‪ .‬نماینده مردم شیراز‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬باید به سمت و سویی حرکت‬ ‫کنیم که در دریافت ها و پرداخت ها شفافیت کامل وجود داشته باشد و‬ ‫همچنین ما باید فضای امنی را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم‪ .‬قادری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیستم مالیاتی ما باید به روز باشد نه اینکه مامور مالیاتی‬ ‫هر زمان که خواست‪ ،‬تمام پرونده های گذشته را روی کار بیاورد و باید‬ ‫اصالحاتی در وضعیت مالیاتی و فرایند اخذ ان به وجود اید‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫اعالم کاندیداتوری سردار دهقان برای انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس جمهور از نماینده تهران‬ ‫در مجلس شکایت کرد‬ ‫نماینده تهــران در مجلس اعالم کرد که رئیس جمهور از وی‬ ‫شــکایت کرده است‪ .‬سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه‬ ‫مجلس شورای اسالمی در توئیتی اعالم کرد که حجت االسالم‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهور از وی شکایت کرده است‪ .‬دهنوی‬ ‫در این باره نوشت‪« :‬در مراسم تحلیف «از این که دهان مخالفان‬ ‫و منتقدان را» ببندد به خدا پناه برد اما امروز از من شکایت کرد‪.‬‬ ‫بی صبرانه مشتاق حضور در دادگاه هستم تا اثبات کنم صنعت‬ ‫هسته ای و صنعت فضایی به دست این دولت به تعطیلی کشانده‬ ‫شده است‪ .‬از پیشرفت ایران کوتاه نمی ایم‪».‬‬ ‫در پیش نشست اجالس‬ ‫«مساله فلسطین و تطبیع» مطرح شد‪:‬‬ ‫بن سلمان به دنبال قبح زدایی‬ ‫روابط با رژیم صهیونیستی است‬ ‫پیش نشســت نخســتین اجالســیه مجمــع جهانی‬ ‫مستضعفین با موضوع مساله فلسطین و تطبیع با حضور‬ ‫کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه و فعاالن جبهه‬ ‫مقاومت برگزار شــد‪ .‬فواد ایزدی در این نشست با اشاره‬ ‫به وجود ارتباط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی از‬ ‫ســال ها پیش‪ ،‬گفت‪ :‬امارات و بحرین به امریکا وابسته‬ ‫هستند و اکنون امریکا به انها دستور داده است تا روابط‬ ‫خود را علنی کنند و انها هم چاره ای جز این نداشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کشورهای عربی متوجه هستند که امریکا‬ ‫رو به افول است بنابراین دنبال ارباب دیگری برای خود‬ ‫هســتند در حالیکه وقتی امریکا رو به افول باشد‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیستی هم رو به افول می رود و تحلیل انها برای‬ ‫انتخاب ارباب جدید اشتباه است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اکنون‬ ‫به همه ثابت شده است که مقاومت جواب می دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه سیدمحمد حسینی رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی‬ ‫با بیان اینکه عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم‬ ‫صهیونیستی نگرانی را در جهان اسالم ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فلسطین مسئله اول جهان اسالم است‪ .‬توافق‬ ‫عادی ســازی و صلح اص ً‬ ‫ال قابل قبول نیست زیرا جنگ‬ ‫و درگیــری بین امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی‬ ‫نبوده و انها نزاع و نبردی نداشــته اند که حاال بخواهند‬ ‫با اســرائیل صلح کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اســت که امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی روابط‬ ‫غیرعلنی داشــته اند و حاال نقاب از چهره انان برداشته‬ ‫شده است ‪ .‬حسینی با بیان اینکه ترامپ تالش کرده که‬ ‫در سیاست خارجی خود را موفق نشان دهد‪ ،‬اما هیچ گاه‬ ‫اینگونه نبوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ترامپ رسماً اعالم کرد‬ ‫که ارتفاعات جوالن به رژیم صهیونیســتی تعلق دارد و‬ ‫حتی سفارت امریکا را به قدس شریف برد و فکر می کرد‬ ‫می تواند نظر صهیونیســت ها را جلب کند‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا تصور می کرد با عادی سازی روابط اعراب با رژیم‬ ‫صهیونیســتی و ایجاد جبهه واحد علیه ایران می تواند‬ ‫دستاوردی برای خود ایجاد کند‪ .‬رئیس دانشگاه مذاهب‬ ‫اســامی افزود‪ :‬اعراب‪ ،‬عزت و اعتبار یک کشور اسالمی‬ ‫را به عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی فروختند‪.‬‬ ‫بن سلمان دنبال قبح زدایی روابط با رژیم صهیونیستی با‬ ‫فرستادن نوچه های خود برای برقراری روابط با اسرائیل‬ ‫اســت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬افکارعمومی جهان اســام‪،‬‬ ‫برقراری روابط با اســرائیل و عادی ســازی روابط با این‬ ‫رژیم را نمی پذیرد و اگر در مسئله سوریه اختالفی بین‬ ‫مسلمانان وجود داشــت‪ ،‬اما در قضیه فلسطین و عدم‬ ‫به رسمیت شــناختن رژیم صهیونیستی یک دل و یک‬ ‫صدا هستند‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬زهره الهیان نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی و نماینده جامعه زنان در مجمع‬ ‫مستضعفین در ادامه با اشاره به نقض حقوق بشر توسط‬ ‫رژیم صهیونیســتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنین جلساتی باید با‬ ‫محوریت اشکارســازی نقض حقوق بشــر توسط رژیم‬ ‫صهیونیستی برگزار شود‪ .‬الزم است تا جنایات این رژیم‬ ‫بازخوانی شود‪ .‬محاصره غذا و دارو فلسطین یکی از موارد‬ ‫نقض حقوق بشر اســت که باید بدان پرداخت‪ .‬سازمان‬ ‫های غیردولتی در مجامع جهانی باید اقامه دعوا کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قبح زدایی از ســازش کشورهای عربی‬ ‫با رژیم صهیونیستی را نمی توان اقدام کوچکی ارزیابی‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬صهیونیسم خطر بزرگی برای صلح و امنیت‬ ‫منطقه و جهان است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫معاون صندوق کشوری خبر داد؛ پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون توســعه و مدیریت منابع صندوق بازنشستگی کشــوری‪ ،‬از پرداخت وام ضروری نوبت هشتم بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط این صندوق تا عصر سه شنبه‬ ‫خبر داد‪ .‬فتح اهلل شــعبانی گفت‪ :‬تا عصر سه شنبه وام ضروری ‪ ۱۰‬میلیون تومانی نوبت هشتم از مرحله دوم‪ ،‬برای بیش از ‪ ۲۴‬هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری‬ ‫به حساب این افراد واریز می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بازپرداخت این وام با کارمزد ساالنه چهار درصد‪ ۳۶ ،‬ماه است که از حقوق دریافت کنندگان وام کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازگشت ‪ 62‬درصد‬ ‫از متقاضیان دریافت مقرری بیمه‬ ‫بیکاری به کار‬ ‫نتایج پژوهش نظرســنجی اخیر موسسه عالی پژوهش‬ ‫تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری نشــان می دهد‪،‬‬ ‫‪ 62‬درصــد از متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری به‬ ‫کار بازگشته اند‪ .‬موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ی و افکارسنجی در‬ ‫در ادامه انجام پژوهش های نظرسنج ‬ ‫حوزه رفاه و تامین اجتماعی در سال جاری درباره مسائل‬ ‫مهم حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی‪ ،‬دونظرسنجی‬ ‫مختلف را درباره موضوع بیمه بیکاری در شــرایط شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشور به پایان برد‪.‬‬ ‫این نظرسنجی ها با هدف کلی به دست اوردن تصویری‬ ‫دقیق تــر از وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری در‬ ‫شرایط شیوع ویروس کرونا و میزان رضایت انان از خدمات‬ ‫ارائه شده در حوزه بیمه بیکاری و فرایندهای مرتبط با ان‬ ‫در دو فاز جداگانه‪ ،‬در شهریور و مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬در سطح‬ ‫تمامی استان های کشور صورت گرفت‪ .‬جامعه اماری این‬ ‫نظرسنجی بیش از ‪ 700‬هزار نفر از بیکار شدگان متقاضی‬ ‫دریافت مقرری بیمه بیکاری بود که در ســامانه در نظر‬ ‫گرفته شده از سوی وزارت و سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫بازه زمانی ابتدای اسفند ‪ ۱۳۸۸‬تا پایان اردیبهشت ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ثبــت نام کرده بوده اند‪ .‬این پژوهش در دو فاز جداگانه با‬ ‫همکاری مرکز فناوری اطالعات ارتباطات و تحول اداری‪،‬‬ ‫معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط‬ ‫کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی پژوهش فاز اول که در شهریور ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪ ،‬به‬ ‫دست اوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی بیکار‬ ‫شدگان و میزان رضایت انان از خدمات ارائه شده در این‬ ‫حــوزه بود‪ .‬این فاز با حجم نمونــه ‪ ۱۱۱۳‬نفر در تمامی‬ ‫استان های کشور انجام شد‪.‬‬ ‫متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز‪ ،‬خود شامل دو دسته‬ ‫اصلــی بودند‪ :‬اول‪ ،‬کســانی که همچنــان از زمان ثبت‬ ‫درخواست بیمه بیکاری‪ ،‬بیکار مانده اند و دوم‪ ،‬کسانی که‬ ‫پس از ثبت این درخواســت‪ ،‬مجددا مشغول به کار شده‬ ‫اند‪ .‬فــاز دوم این پژوهش پژوهش به فاصله ده روز از فاز‬ ‫اول‪ ،‬با حجم نمونۀ ‪ ۱۰۵۶‬نفر و مجددا در ســطح تمامی‬ ‫استان های کشور و در مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪.‬‬ ‫هدف اصلی از انجام فاز دوم‪ ،‬یافتن پاسخ دقیق به سوال‬ ‫«میزان بازگشــت به کار بیکارشدگان» (متقاضیان بیمه‬ ‫بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا) بود‪.‬‬ ‫نتایج این نظرســنجی ها نشــان می دهد تنها حدود ‪27‬‬ ‫درصد از بیکارشدگان قرارداد شغلی دائم داشته و قرارداد‬ ‫باقی بیکارشدگان از نوع قرارداد موقت بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫حــدود ‪ 42‬درصــد از بیکارشــدگان دارای تحصیالت‬ ‫دانشــگاهی بوده اند‪ .‬حدود ‪ 68‬درصد از بیکارشدگان ِ در‬ ‫این دوره زمانی‪ ،‬سرپرســت خانوار بوده اند ( الزم به ذکر‬ ‫اســت در موج اول این نظرسنجی این میزان ‪ 63‬درصد‬ ‫ارزیابی شده بود‪).‬‬ ‫مطابق نتایج این پژوهش‪ 62 ،‬درصد از متقاضیان دریافت‬ ‫مقرری بیمۀ بیکاری‪ ،‬در طول ماه های گذشــته مجددا‬ ‫مشغول به کار شدند و ‪ 38‬درصد متقاضیان نیز همچنان‬ ‫بیکار هستند‪ .‬نتایج این پژوهش نشان داد که حدود ‪75‬‬ ‫درصد از متقاضیان بیمه بیکاری از سهولت فرایند ثبت نام‬ ‫در سامانه مشخص شده‪ ،‬رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 93‬درصد از بیکارشدگان ابراز داشته اند‬ ‫که در ایام بیکاری مجبور شده اند هزینه های زندگی خود‬ ‫و خانواده شــان را کاهش دهند‪ .‬بیش از ‪ 76‬درصد انان‬ ‫مجبور به کاهش هزینه های مواد خوراکی خانواده شان در‬ ‫این دوره زمانی شده اند‪.‬‬ ‫مطابق نتایج این پژوهش‪ ،‬مصرف گوشت قرمز حدود ‪72‬‬ ‫درصد از خانواده های افراد بیکارشــده‪ ،‬به صورتی کاهش‬ ‫جدی پیدا کرده اســت و حدود ‪ 15‬درصد از خانواده های‬ ‫بیکارشدگان‪ ،‬حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید‬ ‫گوشــت قرمز به صورت ماهانه را نداشته اند‪ .‬حدود ‪76‬‬ ‫درصد از خانواده ها‪ ،‬دچار کاهشــی محسوس در مصرف‬ ‫مــرغ‪ ،‬حدود ‪ 71‬درصــد از خانواده ها کاهش در مصرف‬ ‫برنج‪ 61 ،‬درصد خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات‬ ‫و حدود ‪ 42‬درصد خانواده های بیکارشدگان‪ ،‬کاهش در‬ ‫مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬حدود ‪ 70‬درصد از خانواده ها‪ ،‬کاهش در مصرف‬ ‫ماهانه ی میوه را نیز گــزارش کرده اند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی جزئیات‬ ‫دیگر این پژوهش متعاقبا منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫هاشمی‪ :‬مردم باید‪ ۵‬هزار تومان پول بلیط بدهند‬ ‫جبرانکسریبودجهتامینحملونقلعمومیازجیبمردم‬ ‫معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت‪ :‬قیمت تمام شده بلیط ‪ ۱۵‬هزار تومان است و باید در‬ ‫حد ‪ ۵‬هزار تومان انرا مردم بدهند‪.‬‬ ‫سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار‬ ‫کرد‪ ۵ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه اتوبوس‪ ۱۵۰۷ ،‬واگن مترو و نزدیک به ‪ ۸۰‬هزار تاکسی در تهران تردد می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سن ناوگان حمل و نقل عمومی گفت‪ :‬در حوزه واگن چهارصد دستگاه نیازمند به روز رسانی‬ ‫هستند و قطعات ان ها باید فعال شود در حوزه اتوبوسرانی هم حدود ‪ ۶۰‬درصد اتوبوس ها فرسوده هستند‬ ‫و با حدود ‪ ۴۰‬درصد از ان ها می توان تا ‪ ۴‬الی ‪ ۵‬سال دیگر کارکرد‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه شرایط خوبی در حوزه حمل و نقل عمومی در طول ‪ ۱۰‬سال گذشته نداشته ایم گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تاکسی فرسوده هستند و اگر شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی را با وضعیت کنونی کرونا مقایسه‬ ‫کنید می بینید که درامد اتوبوس‪ ،‬مترو و تاکسیرانی کاهش یافته است و نتوانسته اند خود را به روز کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬در حال حاضر ‪ ۲۵۰‬کیلومتر مترو داریم که باید به بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر برسد‪ ،‬اما طی ‪ ۲۵‬سال‬ ‫گذشته منابعی که دولت باید اختصاص می داد و قیمت بلیط تمام شده ای که مردم باید پرداخت می کردند‬ ‫هیچ کدام به سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫دولت طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ریالی را برای حمل و نقل عمومی در نظر نگرفته است‬ ‫هاشمی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ما ‪ ۲۵۰‬کیلومتر خط مترو کم داریم که هر کیلومتر نیازمند هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه است و به طور کلی ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان برای راه اندازی باقیمانده خط مترو احتیاج داریم‪،‬‬ ‫اما کجا دولت طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ریالی را برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته است؟‬ ‫معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه طی ‪ ۱۰‬سال اینده در حوزه اتوبوسرانی به ‪۱۰‬‬ ‫هزار اتوبوس احتیاج داریم گفت‪ :‬مبلغ تهیه اتوبوس ها ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان اســت و اگر این مبلغ را با‬ ‫مبلغ راه اندازی خط مترو یکی کنیم و انرا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نیازمند ساالنه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پول هســتیم‪ .‬وی با اشاره به راهکار این موضوع اظهار کرد‪ :‬طی هشت ماه گذشته سعی‬ ‫کردیم دولت را به وظیفه خودش روشن کنیم؛ در همه جای دنیا دولت‪ ،‬شهرداری و مردم پای کار می ایند‬ ‫و دولت کار زیرساختی را انجام می دهد و مردم پول بلیط را می پردازند‪.‬‬ ‫مبلغ تمام شده یک بلیت ‪ ۱۵‬هزار تومان است‬ ‫هاشمی تصریح کرد‪ :‬مبلغ تمام شده یک بلیت برای ما ‪ ۱۵‬هزار تومان است‪ ،‬اما از مسافر هزار تومان گرفته‬ ‫می شود یا باید قیمت واقعی بلیط را از مردم بگیریم که فرمانداری ها با این موضوع مخالفت می کند یا باید‬ ‫دولت این پول را جبران کند که البته دولت هم ان را جبران می کند‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت‪ :‬ما برای بودجه کل کشور پیشنهادی را داده ایم و گفتیم‬ ‫که اگر قرار است ظرف ‪ ۱۰‬سال اینده برنامه حمل و نقل تهران را درست کنیم به ساالنه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پول احتیاج داریم و دولت باید در قانون بودجه سنواتی سهم خود را قائل شود‪ ،‬نمی گوییم که تمام‬ ‫پول قیمت واقعی بلیط را مردم بدهند‪ ،‬اما باالخره باید در حد ‪ ۵‬هزار تومان را مردم بدهند‪ ,‬در حال حاضر‬ ‫شهروندی در منطقه ‪ ۱‬سوار تاکسی های اینترنتی می شود و به منطقه ‪ ۲۲‬می رود و ‪ ۵۰‬هزار تومان پول‬ ‫می دهد‪ ،‬اما با مترو فقط هزار و خرده ای تومان پول می پردازد همکاری نکردن دولت با شهرداری و عدم‬ ‫پرداخت سهم مردم مشکالتی را ایجاد کرده است‪ ،‬اما می توان در یک برنامه ‪ ۱۰‬سال انرا به روز کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫اختصاص بیمه بیکاری به یک میلیون و‪ 50‬هزار نفر از زمان شیوع کرونا‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬از اغاز شیوع کرونا تاکنون‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰‬هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کرده و از خرداد ماه‬ ‫نیز برای ‪ ۸۲‬هزار نفر بیمه بیکاری برقرار شده است‪.‬‬ ‫مصطفی ســاالری روز دوشــنبه در نشســتی خبری از راه اندازی‬ ‫صندوق شخصی پیمانکاران براساس طرح ‪ ۳۰۷۰‬خبر داد و با بیان‬ ‫اینکه این طرح بیش از ‪ ۷۰‬درصد از مراجعات حضوری به شــعب‬ ‫وکارگزاری های ســازمان تامین اجتماعی را کاهش می دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ارائه خدمات غیرحضوری یکی از مطالبات اصلی و درازمدت‬ ‫شرکای اجتماعی سازمان و مردم بوده که سبب حذف ‪ ۷۰‬میلیون از‬ ‫‪ ۹۶‬مراجعه ساالنه مردم خواهد شد‪ .‬وی همچنین با اشاره به صدور‬ ‫مفاصاحســاب پیمانکاران به عنوان یکی از مطالبات اساسی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ابالغ مفاصاحساب به واگذارنده کار و همچنین پیمانکار نیز از‬ ‫خدمات اصلی ســازمان است که براساس ان مفاصا حساب کاغذی‬ ‫حذف والکترونیکی خواهد شد‪ .‬ساالری ادامه داد‪ :‬این مهم همچنین‬ ‫بــه پیمانکار و واگذارنــده کار همزمان ابالغ و بــرای پیمانکاران و‬ ‫واگذارندگان یک صندوق شــخصی به منظور ارائه مفاصا به ســایر‬ ‫دستگاه ها راه اندازی می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براساس این سامانه همه‬ ‫فرایندهای دریافت مبانی محاسبه حقوق بیمه و خدمات کارفرمایان‬ ‫غیرحضوری خواهد شد‪ .‬مدیرعامل تامین اجتماعی افزود‪ :‬این طرح‬ ‫که ســبب افزایش تعامل با دستگاه ها و بهبود فرایند خدمات رسانی‬ ‫نیز خواهد شد‪ ،‬عالوه بر حذف مراجعات حضوری‪ ،‬خدمات اجتماعی‬ ‫را هم افزایش می دهد‪ .‬ساالری با اشاره به استعالم وضعیت مستمری‬ ‫به عنوان یکی دیگر از خدمات غیرحضوری یاداور شــد‪ :‬اســتعالم‬ ‫وضعیت مستمری‪ ،‬بیمه شــدگان و ارتباط بیمه ای بیمه شدگان هم‬ ‫براســاس این طرح غیرحضوری خواهد شــد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تکمیل‬ ‫ســوابق بیمه شدگان پاره وقت نیز از طریق ســامانه اینترنتی انعقاد‬ ‫قرارداد می شــود‪ .‬اکنون یــک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر بیمه شــده‬ ‫با سوابق کســری از ماه مواجه هســتند که از این تعداد‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر (احتماال) متقاضی خواهند بود‪ .‬ســاالری با اشاره به نام نویسی‬ ‫اشــخاص تبعی ادامه داد‪ :‬برابر با دو میلیون استفاده از این خدمت‬ ‫به صورت ســاالنه حذف وغیرحضوری خواهد شد واین سرویس با‬ ‫همکاری ثبت احوال از همپوشانی ها نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خدمــات غیرحضوری‪ ،‬حضوری انجام نمی پذیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بی شک ارائه خدمات غیرحضوری‪ ،‬سبب ارتقا کیفیت وتسهیل‬ ‫دسترسی خواهد شد‪ .‬ساالری با تاکید بر رفع نواقص احتمالی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اموزش جامعه و تداوم روند خدمــات غیرحضوری باید ادامه‬ ‫یابد‪ .‬در بخش درمان و فن اوری اطالعات هم طرح نسخه الکترونیک‬ ‫اجرا و در مسیر پیشرفت است‪ .‬وی با اشاره به همکاری سازمان ثبت‬ ‫احوال در این زمینه گفت‪ :‬اجراء هریک از این طرح ها وبرنامه ها (ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری) با همکاری این سازمان محقق شد و برخی از‬ ‫وظایف و تعهدات بدون ثبت درخواست انجام نمی پذیرفت‪ .‬ساالری‬ ‫همچنین یاداور شد‪ :‬براســاس تعامل با دستگاه ها مراجعه مردم به‬ ‫دیگر مراکز ارائه خدمات نیز تسهیل می شود وبه منظور حفظ امنیت‬ ‫اطالعــات ‪۴۵‬میلیون نفر از جامعه هم همه ظرفیت ها به کار گرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با رئیس برخی دستگاه ها (که با سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در تعامل هستند) نیز برای تبادل اطالعات مکاتبه‬ ‫می شــود که به منظور عدم مراجعات حضوری شهروندان‪ ،‬جامعه را‬ ‫اغنا وتوجیه کنند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬ما ممنوعیت خدمات‬ ‫حضــوری برای کارکنان این ســازمان (و نه مــردم) اعمال خواهد‬ ‫شــد‪ .‬تطبیق اطالعات به منظور ارائه خدمات هم از طریق شماره‬ ‫حساب و گاه تلفن همراه انجام می شود‪ .‬ساالری تاکید کرد‪ :‬امکانات‬ ‫اســتفاده از نسخه نویســی الکترونیکی نیز از پایان مهرسال جاری‬ ‫فراهــم و به منظور انجام ان برخی مشــوق ها نیز برای پزشــکان‬ ‫درنظر گرفته شــده اســت‪ .‬وی در رابطه با بیمه بیکاری هم یاداور‬ ‫شــد‪ :‬برای برخی اشخاص که مشــمول بیمه بیکاری نمی شوند و‬ ‫همچنین مشاغل غیررسمی طرحی تدوین شده که امروز در جلسه‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا بررســی خواهد شد‪ .‬به گفته ساالری‪ ،‬از‬ ‫اغاز شــیوع کرونا تاکنون یک میلیون و ‪ ۵۰‬هزار نفر بیمه بیکاری‬ ‫دریافــت کرده و از خرداد ماه نیز بــرای ‪ ۸۲‬هزار نفر بیمه بیکاری‬ ‫برقرار شــده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬طــرح ‪ ۱۹ ،۳۰۷۰‬ابان ماه با‬ ‫هدف کاهش مراجعات حضوری به شــعب وکارگزاری های سازمان‬ ‫تامین اجتماعی رونمایی شــد‪ .‬این طرح به گفته مصطفی ساالری‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬با ارائه ‪ ۳۰‬خدمت الکترونیک‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون مراجعه (از مجموع ‪ ۹۶‬میلیون مراجع تامین اجتماعی)‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬اســتعالم وضعیت دریافت مســتمری‪ ،‬استعالم‬ ‫ارتباط بیمه ای بیمه شدگان‪ ،‬درخواســت تکمیل سوابق کسری از‬ ‫ماه‪ ،‬ابالغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار و ثبت نام غیرحضوری‬ ‫افراد تبعی (توسط بیمه شده اصلی) امروز (دوشنبه) در ادامه ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری این سازمان رونمایی شد‪.‬‬ ‫کاهش مصرف مواد غذایی در خانواد ه های بیکارشدگان کرونایی‬ ‫موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‪ ،‬در پژوهشی درباره مسائل‬ ‫مهم حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی‪ ،‬دو نظرسنجی مختلف را‬ ‫درباره موضوع بیمه بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫به پایان برد‪.‬‬ ‫این نظرسنجی ها با هدف کلی به دست اوردن تصویری دقیق تر از‬ ‫وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری در شرایط شیوع ویروس‬ ‫کرونا و میــزان رضایت انان از خدمات ارائه شــده در حوزه بیمه‬ ‫بیکاری و فرایندهای مرتبط با ان در دو فاز جداگانه‪ ،‬در شــهریور‬ ‫و مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬در ســطح تمامی استان های کشور صورت گرفت‪.‬‬ ‫جامعه اماری این نظرســنجی بیش از هفتصد هــزار نفر از بیکار‬ ‫شــدگان متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری بود که در سامانه‬ ‫در نظر گرفته شــده از سوی وزارت و سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫بازه زمانی ابتدای اسفند ‪ ۱۳۸۸‬تا پایان اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬ثبت نام‬ ‫کرده بوده اند‪.‬‬ ‫ایــن پژوهش در دو فاز جداگانه با همکاری مرکز فناوری اطالعات‬ ‫ارتباطات و تحول اداری‪ ،‬معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫معاونت روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛‬ ‫هدف اصلی پژوهش فاز اول که در شــهریور ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪ ،‬به‬ ‫دست اوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی بیکار شدگان و‬ ‫میزان رضایت انان از خدمات ارائه شده در این حوزه بود‪ .‬این فاز با‬ ‫حجم نمونه ‪ ۱۱۱۳‬نفر در تمامی استان های کشور انجام شد‪.‬‬ ‫متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز‪ ،‬خود شامل دو دسته اصلی بودند‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬کســانی که همچنان از زمان ثبت درخواست بیمه بیکاری‪،‬‬ ‫بیکار مانده اند و دوم‪ ،‬کسانی که پس از ثبت این درخواست‪ ،‬مجددا‬ ‫مشــغول به کار شده اند‪ .‬فاز دوم این پژوهش پژوهش به فاصله ده‬ ‫روز از فاز اول‪ ،‬با حجم نمونۀ ‪ ۱۰۵۶‬نفر و مجددا ً در ســطح تمامی‬ ‫استان های کشور و در مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪.‬‬ ‫هدف اصلی از انجام فاز دوم‪ ،‬یافتن پاســخ دقیق به سوال «میزان‬ ‫بازگشــت به کار بیکارشدگان» (متقاضیان بیمه بیکاری در دوران‬ ‫شیوع ویروس کرونا) بود‪.‬‬ ‫نتایج این نظرســنجی ها که توسط موسسه عالی پژوهش سازمان‬ ‫تامین اجتماعی انجام شــده است نشــان می دهد تنها حدود ‪۲۷‬‬ ‫درصد از بیکارشــدگان قرارداد شــغلی دائم داشته و قرارداد باقی‬ ‫بیکارشــدگان از نوع قرارداد موقت بوده است‪ .‬همچنین حدود ‪۴۲‬‬ ‫درصد از بیکارشــدگان دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۶۸‬درصد از بیکارشــدگان ِ در این دوره زمانی‪ ،‬سرپرســت خانوار‬ ‫بوده اند (الزم بذکر است در موج اول این نظرسنجی این میزان ‪۶۳‬‬ ‫درصد ارزیابی شده بود‪).‬‬ ‫مطابق نتایج این پژوهش‪ ۶۲ ،‬درصد از متقاضیان دریافت مقرری‬ ‫بیمۀ بیکاری‪ ،‬در طول ماه های گذشته مجددا ً مشغول به کار شدند‬ ‫و ‪ ۳۸‬درصد متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند‪.‬‬ ‫نتایج این پژوهش نشــان داد که حــدود ‪ ۷۵‬درصد از متقاضیان‬ ‫بیمه بیکاری از ســهولت فرایند ثبت نام در سامانه مشخص شده‪،‬‬ ‫رضایت داشته اند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۹۳‬درصد از بیکارشدگان ابراز‬ ‫داشته اند که در ایام بیکاری مجبور شده اند هزینه های زندگی خود‬ ‫و خانواده شــان را کاهش دهند‪ .‬بیش از ‪ ۷۶‬درصد انان مجبور به‬ ‫کاهش هزینه های مواد خوراکی خانواده شــان در این دوره زمانی‬ ‫شده اند‪ .‬مطابق نتایج این پژوهش‪ ،‬مصرف گوشت قرمز حدود ‪۷۲‬‬ ‫درصد از خانواده های افراد بیکارشده‪ ،‬به صورتی کاهش جدی پیدا‬ ‫کرده اســت و حدود ‪ ۱۵‬درصد از خانواده های بیکارشدگان‪ ،‬حتی‬ ‫پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه‬ ‫را نداشته اند‪ .‬حدود ‪ ۷۶‬درصد از خانواده ها‪ ،‬دچار کاهشی محسوس‬ ‫در مصرف مرغ‪ ،‬حــدود ‪ ۷۱‬درصد از خانواده ها کاهش در مصرف‬ ‫برنج‪ ۶۱ ،‬درصد خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود‬ ‫‪ ۴۲‬درصد خانواده های بیکارشدگان‪ ،‬کاهش در مصرف تخم مرغ را‬ ‫در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده اند‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫خانواده ها‪ ،‬کاهش در مصرف ماهانه ی میوه را نیز گزارش کرده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫کامبوزیا پرتوی کارگردان باسابقه سینمای ایران و خالق اثار ماندگاری چون «گلنار»‪« ،‬گربه اوازخوان» و «کافه ترانزیت» صبح امروز دارفانی را وداع گفت‪ .‬کامبوزیا پرتوی کارگردان و فیلم نامه نویس‬ ‫باسابقهسینمایایران‪،‬صبحامروزبراثرعوارضابتالءبهکروناحینپیگیریمراحلدرمان‪،‬درتهراندرگذشت‪.‬علیرضاتابشمدیرعاملبنیادسینماییفارابیدرگذشتکامبوزیاپرتویکارگردانسینمای‬ ‫ایران را تایید کرد و گفت‪ :‬این هنرمند امروز صبح سه شنبه‪ ۴‬اذر ماه در بیمارستان دی درگذشت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مدتی پیش این هنرمند برای انجام عمل جراحی قلب در این بیمارستان بستری شده بود‬ ‫کهمتاسفانهبهدلیلمشکالتریهازدنیارفت‪.‬نگارشفیلمنامهفیلمسینمایی«محمد(ص)»بهکارگردانیمجیدمجیدیازواپسینیادگارهایکامبوزیاپرتویدرسینمایایرانبود‪.‬ویتابهامروزساخت‬ ‫فیلم هایی چون «افسانه دو خواهر»‪« ،‬گربه اوازه خوان»‪« ،‬گلنار»‪« ،‬کافه ترانزیت»‪« ،‬کامیون» و ‪ ...‬را برعهده داشته است‪ .‬زنده یاد پرتوی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای فیلم های «من ترانه ‪۱۵‬‬ ‫سال دارم»‪« ،‬کافه ترانزیت»‪« ،‬فراری» و «کامیون» از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود‪ .‬درگذشت این هنرمند را به خانواده پرتوی و جامعه هنری تسلیت می گو ییم‪.‬‬ ‫ت از خوانندگان تازه کار به تلویزیون‬ ‫پشت پرده دعو ‬ ‫تلویزیون برای دعوت از مهمانان و هنرمندان چگونه است و این افراد برای حضور در برنامه های تلویزیونی‬ ‫باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ این پرسش ها را از سیدعبدالجواد موسوی منتقد حوزه موسیقی‪،‬‬ ‫نویسندهوشاعرپرسیدیم‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر دعوت از خوانندگان تازه کار و جوان در برنامه های مختلف تلویزیونی رو به افزایش‬ ‫است‪ .‬در حالی که از نگاه متخصصان این بخش‪ ،‬بیشتر انها فاقد توانایی های هنری اولیه هستند و توسط‬ ‫تلویزیون معروف و مشهور می شوند‪ .‬تلویزیون در سال های اخیر نتوانسته در جذب مخاطب موفق عمل‬ ‫کند و حتی بخشی از مخاطبانش را از دست داده و بر این اساس به راه های مختلفی برای جذب مخاطب‬ ‫متوصل شده است‪ .‬از جمله انها می توان به دعوت از هنرمندان‪ ،‬خوانندگان و افراد مشهور اشاره کرد که‬ ‫بیشتر از گذشته دامنه ان افزایش یافته است‪ .‬این عمل به خودی خود اتفاق بدی نیست و می تواند وجه‬ ‫سرگرمی و نشاط تلویزیون را برای بخشی از مخاطبان تقویت کند اما برخی مواقع این رسانه با دعوت از‬ ‫بعضیخوانندگان‪،‬نهتنهابهبُعدهنریوسرگرمی اشاضافهنکردهبلکهسببانتقادمخاطبانازانبرنامه‬ ‫ی خود قرار دارد‪ ،‬همیشه عمل‬ ‫ت هنر ‬ ‫نیز شده است‪ .‬تشویق و انگیزه دادن به جوانی که در ابتدای فعالی ‬ ‫پسندیده ای بوده اما وقتی دعوت از این هنرمندان نه به دلیل درخشش هنری بلکه به دلیل شهرت در‬ ‫فضایمجازی‪،‬پرطرفداربودنیکیازاثارشاندرمیانجوانانوتعدادفالوورهایشاندراینستاگرامباشد‪،‬‬ ‫اتفاق مخرب و ناخوشایندی است که پیامدهای جبران ناپذیری بر ذائقه فرهنگی و هنری مردم می گذارد‪.‬‬ ‫نوروز امسال بود که در ویژه برنام ه یکی از شبکه های تلویزیون‪ ،‬مخاطبان شاهد حضور خواننده جوان‬ ‫نااشنایی در این برنامه بودند که چند سالی است وارد موسیقی پاپ شده و با یکی از تک اهنگ هایش در‬ ‫میان برخی از جوانان به شهرت رسید‪ .‬حضور و اجرا در این برنامه واکنش های منفی بسیاری را در فضای‬ ‫مجازی برانگیخت و البته به شهرت بیشتر او کمک کرد‪ .‬حاال با مهاجرت این خواننده و ایجاد حواشی‬ ‫بسیاری در فضای مجازی‪ ،‬عملکرد تلویزیون بیش از پیش در این زمینه زیرسوال رفته است‪ .‬اما سازوکار‬ ‫موسوی درباره سازوکار تلویزیون در برابر دعوت از خوانندگان جوان برای حضور در برنامه های گوناگون گفت‪ :‬از همان ابتدا‬ ‫سازوکار تلویزیون درباره این زمینه اشتباه بود‪ .‬البته پیش از این شایعه می شد که به طور مثال فالن خواننده این مقدار‬ ‫پول داده تا به تلویزیون بیاید و بخواند‪ .‬البته این اتفاق برای زمانی است که تلویزیون احترام خاصی برای مخاطبانش داشت‬ ‫و مردم هم تا حدودی ان را دنبال می کردند و موسیقی هایش را گوش می دادند‪ .‬شایعه دیگری که مطرح می شد این بود‬ ‫که می گفتند فالن خواننده پول داده تا ترانه اش در تلویزیون پخش شود و چون این اتفاق افتاده‪ ،‬خواننده مشهوری شده‬ ‫و کنسرت هایش بسیار پرفروش شده اند‪ .‬در واقع این اتفاقات و ارتباطات مرسوم شده بود‪ .‬در حال حاضر اتفاق دیگری‬ ‫افتاده و اصال مشخص نیست مرکز تصمیم گیری برای انتخاب خواننده در تلویزیون چه کسی است؟ تهیه کننده یک‬ ‫برنامه چه تخصصی از موسیقی دارد که تعیین می کند چه کسی خواننده ان سریال یا برنامه باشد یا اینکه تیتراژ بخواند؟‬ ‫این منتقد و نویسنده‪ ،‬مدعی وجود پشت پرده هایی در تلویزیون شد و گفت‪ :‬افرادی هستند که وقتی قرار است ترانه ای‬ ‫برای تیتراژ سریالی ساخته شود‪ ،‬تصمیم می گیرند از میان برخی اسامی مورد قبول خود‪ ،‬خواننده انتخاب شود‪ .‬فارغ از‬ ‫هرگونه جنب ه و ویژگی های تخصصی یک اثر هنری که شاید هر فرد عادی ان را متوجه نشود‪ ،‬اما صدای بد و خوب را‬ ‫دیگر هر کسی می فهمد یا مثال شعر بد و خوب را می شود تشخیص داد‪« .‬کار به جایی رسیده و اثاری از تلویزیون پخش‬ ‫می شود که اشعارشان نه وزن دارند و نه قافیه‪ .‬براساس این مشاهدات‪ ،‬می توان گفت شورایی که به اسم شورای شعر و‬ ‫موسیقی تشکیل شده‪ ،‬چندان کاره ای نبوده و نقشی ندارد‪ ».‬وی با تاکید بر اینکه خوانندگان دعوت شده به تلویزیون‬ ‫باید ویژگی های حداقلی یک هنرمند را داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی خواننده ای در تلویزیون یک کشور ظاهر می شود‬ ‫حداقل باید صدایی داشته و یا صورت شعری که می خواند به لحاظ ظاهری درست باشد‪ .‬حاال می گوییم شعرها تا حدی‬ ‫ضعیف و متنزل تر شده اند اما وزن ان که باید درست یا قافیه اش سرجایش باشد‪« .‬وقتی می گوییم موسیقی‪ ،‬منظور‬ ‫این نیست که هر چیزی را می توانیم موسیقی بدانیم‪ .‬حداقل موسیقی این است که گوش را اذیت نکند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫هیچیک از این ویژگی های اولیه در تلویزیون رعایت نمی شود و این انتخاب و دعوت ها‪ ،‬خارج از این حوزه اتفاق می افتد‪».‬‬ ‫در یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی نیز بارها شاهد حضور و اجرای خوانندگان تازه کار بودیم‪ .‬اتفاقی که البته با انتقاد برخی‬ ‫از رسانه ها هم همراه بود‪ .‬اما برای رفع این مشکل باید چه اقداماتی انجام شود؟‬ ‫موسوی در این باره گفت ‪ :‬در ابتدا باید این بی نظمی ها از بین برود‪ .‬گفته می شود مجری‪ ،‬تهیه کننده یا هر عوامل دیگری‬ ‫بنا به قدرتش خواننده تعیین می کنند‪ .‬این دعوت ها اصال قاعده مشخصی ندارد‪ .‬یعنی ربطی به میزان فرهنگ و هنر و‬ ‫‪ ...‬ندارد‪ .‬به اندازه ای در این زمینه اوضاع خراب شد که مهمترین مقام رسمی نظام هم به تیتراژهای تلویزیون اعتراض‬ ‫کرده است‪ .‬بعد از این اعتراض فکر می کردیم تلویزیون در این زمینه دقت و توجه بیشتری کند‪ ،‬اما این اتفاق نیفتاد و‬ ‫وضعیت بدتر شد‪ .‬از نگاه موسوی در این زمینه بزرگترین مشکل این است‪ :‬کسانی که در حوزه موسیقی اطالعات ندارند‪،‬‬ ‫تصمیم گیرندههستند‪«.‬هرکسیتوانمالیدارد‪،‬تهیه کنندهنیست‪.‬ایندرحالیاستکهحتیتلویزیونپولیدرجیب‬ ‫خود ندارد و پولش را از جیب مردم و بیت المال دریافت می کند‪ .‬حال اگر در سینما بود می گفتیم فالن شخص پول دارد‬ ‫و دوست دارد فیلم بسازد‪ .‬البته این هم تفکر درستی نیست‪ .‬با این حال در تلویزیون اینگونه نیست‪ .‬پول از بیت المال‬ ‫می اید‪ .‬در واقع‪ ،‬بزرگترین مشکل در این حوزه ها‪ ،‬حضور افراد غیرمتخصص و فاقد مهارت است‪».‬‬ ‫نگاهیبهفهرستپول سازترینکارگردانانسینما‬ ‫کارگردانعضواصلیتیمساختفیلماستکهفیلم نامهرابهیکاثرسینمایییاتلویزیونیتبدیل‬ ‫می کند و کنترل تمامی جنبه های تولید یک فیلم‪ ،‬به ویژه جنبه های فنی‪ ،‬را برعهده دارد‪ .‬این‬ ‫روزها افراد با جنسیت‪ ،‬قومیت‪ ،‬نژاد و ملیت های گوناگون در صنعت فیلمسازی مشغول به کارند‬ ‫و تصاویر ذهنی خود را از فیلمنامه برای مخاطب جلوی دوربین می برند‪ .‬یک شاخص خوب برای‬ ‫تعیین اســتعداد و مهارت هر کدام از این فیلمسازان‪ ،‬میزان استقبال از فیلم ها در گیشه است‪.‬‬ ‫تجربه کیفیت و گیرایی فیلمی از یک کارگردان معموال مخاطبان را به مشتریان دائم اثار وی تبدیل‬ ‫می کند‪.‬در ادامه فهرستی از‪ ۱۰‬کارگردان پول ساز تاریخ سینما را مشاهده می کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱۰‬جان فاو ُرو‪ ۴ ،‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫فاورو را می شنوند یاد نقش هپی موگان‪ ،‬دوست صمیمی و محافظ تونی استارک‪،‬‬ ‫بیشتر مردم وقتی نام جان ُ‬ ‫در فیلم مرد اهنی می افتند اما کمتر کسی هست که نداند مردی که نقش هپی موگان را در سری فیلم های‬ ‫فاورو در تبدیل دنیای سینمایی مارول‬ ‫مرد اهنی بازی می کرد‪ ،‬کارگردانی این مجموعه را نیز برعهده داشت‪ُ .‬‬ ‫به یک مجموعه محبوب و گیشه پسند نقشی مهم و اساسی داشت‪ .‬وی پس از مرد اهنی ‪ ،۱‬قسمت دوم این‬ ‫فیلم را نیز کارگردانی کرد و در سال ‪ ۲۰۱۶‬الیواکشن کتاب جنگل و شیرشاه را ساخت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تیم برتون‪ ۴ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫تیم برتون فیلمســاز ‪ ۶۲‬ساله امریکایی ست که بیشتر به اثار فانتزی گوتیک خود چون سایه های سیاه‬ ‫(‪ )۲۰۱۲‬و ادوارد دست قیچی (‪ )۱۹۹۰‬شناخته می شود اما موفقیت خود در گیشه را بیشتر مدیون فیلم هایی‬ ‫است که با اقتباس از رمان ها و کتابهای مصور ساخت‪ .‬از جمله این فیلم ها می توان به فیلم بتمن با بازی مایکل‬ ‫کیتون و سینمایی بازگشت بتمن اشاره کرد‪ .‬فیلم الیس در سرزمین عجایب (‪ )۲۰۱۰‬ساخته وی نیز بیش‬ ‫از ‪ ۱‬میلیارد دالر در گیشه های جهانی فروش کرد و موفقیت ان به طور غیرمستقیم به ساخت نسخه های‬ ‫بازسازی شده و الیواکشن از انیمیشن های کالسیک منجر شد که کمپانی دیزنی همچنان از انها سود می برد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬جی‪ .‬جی‪ .‬ابرامز‪ ۴ ،‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫جی‪ .‬جی‪ .‬ابرامز در طول دوران فعالیت خود بیشــتر در نقش نویسنده ظاهر شده تا کارگردان و بیشتر از‬ ‫هر فرد دیگری در این فهرست‪ ،‬در تلویزیون فعال بوده است‪ .‬فعالیت وی در تلویزیون‪ ،‬ساخت سریال های‬ ‫پرطرفدار گمشده (‪ )Lost‬و فرینج (‪ )Fringe‬را شامل می شود اما تنها به این دو کار محدود نیست‪ .‬پس از‬ ‫بازسازی پیشتازان فضا در سال‪ ۲۰۰۹‬که نقدهای مثبتی را به همراه داشت‪ ،‬ابرامز کار کارگردانی و نویسندگی‬ ‫سینمایی جنگ ستارگان‪ :‬نیرو برمی خیزد را برعهده گرفت‪ .‬این فیلم یکی از انگشت شمار فیلم ها در تاریخ‬ ‫سینماست‪ .‬فیلم جنگ ستارگان‪ :‬خیزش اسکای واکر که به کارگردانی و نویسندگی ابرامز ساخته شد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کریستوفر نوالن‪ ۴،‬میلیارد و‪ ۷۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫بهعنوانسلطانمسلمفیلم هایمحبوبتابستانی‪،‬هیچوقتنشدهکهفیلم هاینوالندرسینماهازیرصدها‬ ‫میلیون دالر فروش کنند‪ .‬البته کار اخر او یعنی انگاشته (‪ )Tenet‬از این قاعده مستثنی ست زیرا در وسط‬ ‫یک همه گیری جهانی اکران شد‪ .‬سه گانه بتمن نوالن برای همیشه به عنوان مثالی از یک فیلم ابرقهرمانی‬ ‫موفق در سینما به یادگار می ماند‪ .‬این کارگردان ‪ ۵۰‬ساله‪ ،‬در کنار کارهای میلیارد دالری‪ ،‬ساخت فیلم های‬ ‫کالسیک جاودانی چون یادگاری (‪ )Memento‬و تلقین (‪ )Inception‬را نیز در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دیوید ییتس‪ ۶،‬میلیارد دالر فروش‬ ‫نام دیوید ییتس خارج از سری فیلم های هری پاتر و مجموعه جانوران شگفت انگیز زیاد به گوش نخورده‬ ‫اما همین تعداد فیلم های معدودی که ساخته در گیشه فروش فوق العاده ای داشتند؛ فیلم هایی که جزئی‬ ‫از مجموعه های سینمایی محبوب و پرطرفدار باشند به طور خودکار خوب فروش می کنند‪ .‬این فیلمساز‬ ‫انگلیسی در سال ‪ ۲۰۰۷‬برای کارگردانی پنجمین فیلم هری پاتر‪ ،‬هری پاتر و محفل ققنوس‪ ،‬انتخاب شد و‬ ‫چهار قسمت از این مجموعه را ساخت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬جیمز کامرون‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫به عنوان کارگردانی که دو فیلم با بیشترین اثرگذاری فرهنگی در تاریخ را ساخته (بیگانگان و ترمیناتور)‪،‬‬ ‫میراث کامرون به اندازه کافی ســتودنی بود اما وی به کار خــود ادامه داد و فیلم های تایتانیک و اواتار را‬ ‫نیز کارگردانی کرد‪ ،‬دو فیلمی که انقدر در گیشــه رکورد شکســتند که نمی توان همه را در این مطلب‬ ‫گنجاند‪ .‬تایتانیک اولین فیلمی بود که بیش از یک میلیارد دالر در گیشه فروش کرد و برای ‪ ۱۲‬سال تمام‬ ‫پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما باقی ماند‪ .‬این فیلم با امدن اواتار که ساخته دیگری از جیمز کامرون بود‪،‬‬ ‫صدرنشینی در فهرست پرفروش ترین های گیشه را از دست داد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مایکل بی‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫منتقدان سینما هیچوقت طرفدار کارهای مایکل ب ِی نبودند و باالترین امتیاز وی در وبسایت راتن توماتوز‪۶۶‬‬ ‫درصد است که به بیش از ‪ ۲۰‬سال پیش مربوط می شود‪ .‬این کارگردان ‪ ۵۵‬ساله امریکایی در اینده نزدیک‬ ‫قرار نیست جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را ببرد و حتی قرار نیست به فهرست نامزدهای این‬ ‫جایزه راه یابد‪ .‬با این حال فیلم های بی در گیشه همواره با اقبال مخاطبان روبه رو می شود‪ .‬برجسته ترین فیلم‬ ‫در کارنامه حرفه ای وی مجموعه تبدیل شوندگان (‪ )Transformers‬است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیتر جکسون‪ ۶،‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کتاب ارباب حلقه ها نوشته جی‪ .‬ار‪ .‬ار‪ .‬تالکین یکی از پرفروش ترین و تاثیرگذارترین کتاب های تاریخ است‬ ‫که تعریف کارکرد ادبیات انگلیسی را برای همیشه تغییر داد‪ .‬اقتباس سینمایی ارباب حلقه ها به کارگردانی‬ ‫پیتر جکسون نیز همین تاثیر را در بُعد سینمایی داشت و این کتاب را به حماسی ترین شکل ممکن به طیف‬ ‫وسیعی از مخاطبان معرفی کرد‪ .‬سه فیلم ارباب حلقه ها در کنار پیش درامد سه قسمتی هابیت‪ ،‬در مجموع‪۶‬‬ ‫میلیارد دالر در جهان فروش کرده و یکی از پولسازترین مجموعه های سینمایی تاریخ هستند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برادران روسو‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫با رکوردی نزدیک به ‪ ۲۳‬میلیارد دالر فروش در جهان برای ‪ ۲۳‬فیلم‪ ،‬دنیای سینمایی مارول پول سازترین‬ ‫مجموعه سینمایی جهان است و سری فیلم های جنگ ستارگان با نصف فروش فیلم های دنیای مارول‪ ،‬در‬ ‫رتبه دوم این فهرست جای دارد‪ .‬انتونی و جوزف روسو که به نام برادران روسو شهرت دارند‪ ،‬کارگردانی دو‬ ‫فیلم اخر از سری فیلم های کاپیتان امریکا یعنی انتقام جویان‪ :‬جنگ ابدیت و پایان بازی را در کارنامه خود‬ ‫دارند؛ پایان بازی پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما است‪.‬‬ ‫‪.۱‬استیون اسپیلبرگ‪ ۱۰،‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون دالر فروش‬ ‫به عنوان یکی از بانفوذترین و تاثیرگذارترین کارگردانان سینمای معاصر‪ ،‬استیون اسپیلبرگ را می توان در‬ ‫رتبه اول بسیاری از فهرست های معتبر سینمایی دید‪ .‬با ساخت بیش از ‪ ۳۰‬فیلم در حدود نزدیک به ‪ ۶‬دهه‪،‬‬ ‫اسپیلبرگ یکی از پرکارترین کارگردانان فهرست حاضر است و از میان ‪ ۹‬نام دیگر‪ ،‬بیشترین تعداد جوایز‬ ‫اسکار را در کارنامه خود دارد‪ .‬با وجود پول سازترین کارگردان تاریخ سینما بودن‪ ،‬تنها یکی از ده ها فیلم این‬ ‫کارگردان‪ ۷۳‬ساله بیش از یک میلیارد فروش کرده است (البته ان هم بعد از اکران مجدد)‪ .‬اما وی این کمبود‬ ‫را با تعداد باالی فیلم های محبوبی که روی پرده برده‪ ،‬جبران کرده است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫کامبوزیا پرتوی درگذشت‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫قبادیدانا‪،‬رییسسازمانبهزیستیکشورمطرحکرد‪:‬‬ ‫هدایتتحصیلیدرست‬ ‫برای دانش اموزان استثنایی‬ ‫در اولویت است‬ ‫رییس سازمان بهزیستی کشــور گفت‪ :‬باید با توجه به نوع‬ ‫معلولیت افراد دارای معلولیت به این دانش اموزان مشــاوره‬ ‫داده شود تا در شغلی که بیشترین موفقیت و کارایی را دارند‬ ‫ادامه تحصیل دهند‪ .‬وحید قبادی دانا در مراسم امضای تفاهم‬ ‫نامه همکاری فی مابین ســازمان بهزیستی کشور و سازمان‬ ‫اموزش و پرورش استثنائی که به صورت مجازی برگزار شد‬ ‫گفت‪ :‬در واقع ما بزرگترین اقلیت جمعیتی دنیا را به رسمیت‬ ‫می شناسیم و تالش می کنیم تا حقوق انها را در‏جوامع به‬ ‫رسمیت بشناسیم و شرایط الزم را به دور از هر گونه تبعیض‬ ‫برای رشد عزیزان فراهم‏کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هدفمان این است‬ ‫فرد دارای معلولیت دارای زندگی مستقل در بستر جامعه و‬ ‫درون خانواده باشد به سمت یک مشارکت موثر در جامعه و‬ ‫منزل پیش برود‪.‬‬ ‫قبادی دانا گفت‪ :‬گسترش مراکز شبانه روزی برای افراد دارای‬ ‫ب نمی شود بلکه‬ ‫معلولیت دیگر فضیلتی برای جوامع محسو ‬‬ ‫حضورشــان در‏درون جامعه و فعالیت های اجتماعی شان‬ ‫فضیلت است‪ ‬.‬م‬ا اهتمام ویژ‬ه د‬ر این مور ‬د و موضوع دسترس‬ ‫پذیری و‏مناسب سازی و مبلمان شهری و‪‬..‬و را در تسور کار‬ ‫داریم که در ستاد پیگیری و مناسب سازی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫س سازما ‬ن بهزیستی کشو‬ر ادام ‬ه داد‪ :‬یکی از زمینه های‬ ‫ریی ‬‬ ‫توانمند ساز افراد دارای معلولیت توجه به تحصیل ‪ ۱۵۸‬هزار‬ ‫دانش اموزان معلول در کشــور است که تحت حمایت های‬ ‫تخصصی‪ ،‬فنی و مالی هستند‪ .‬بخشی از حمایت ها ما از این‬ ‫افراد حمایت های مادی و معیشتی می تواند باشد‪ .‬حدود ‪۷۸‬‬ ‫هزار نفر از این عزیزان کمک هزینه‏تحصیلی می گیرند؛ هر‬ ‫چند محدود‪ .‬اما مهمتر از ان توانمند سازی انها در اجتماع‬ ‫است که با فعالیت های توانبخشی و حرفه اموزی و کارگاه های‬ ‫تولیدی و حمایتی برای انها که بیش از ‪ ۱۶۰۰‬مجموعه‏مرکز‬ ‫غیردولتی روزانه در سطح کشور برای این عزیزا ‬ن فعال است‪‬،‬‬ ‫ش می بریم‪ ‬.‬وی ادامه داد‪ :‬یک فرد دارای‬ ‫داری ‬م این کا‬ر ر‬ا پی ‬‬ ‫معلولیت هزینه های زیادی بر خانوار تحمیل می کند و باعث‬ ‫می شود حتی اگر خانواده به لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته‬ ‫باشــد به خط فقر و زیر خط فقر نزدیک شود‪ .‬بنابراین باید‬ ‫تالش کنیم تا این افراد را توانمند کنیم‪ .‬این افراد مظلوم ترین‬ ‫بندگان خدا هستند و خدمت به انها توفیق می خواهد‪ .‬قبادی‬ ‫دانا اظهار کرد‪ :‬ایزوله کردن افراد دارای معلولیت به هیچ وجه‬ ‫مد نظر نیست و هدف اصلی ما اجتماعی کردن این افراد است‪.‬‬ ‫بخشی از دانش اموزان دارای معلولیت که شرایط خاص دارند و‬ ‫امکان حضور انها در مدارس عادی نیست در مدارس استثنایی‬ ‫ساماندهی شده اند و بخش اعظمی از این دانش اموزان دارای‬ ‫معلولیت در مدارس عادی هســتند‪ .‬امیــدوارم با اموزش و‬ ‫توانمندسازی برای خانواده ها و دانش اموزان به روزی برسیم‬ ‫که این دانش اموزان نیز در مدارس عادی باشند‪ .‬در دانشگاه‬ ‫ازاد نیز یک دانشگاه ویژه ای به نام واحد فرشتگان برای افراد‬ ‫دارای معلولیت ایجاد شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هدف ما‬ ‫این است که افراد دارای معلولیت در کنار سایر افراد از امکانات‬ ‫بهره مند باشند و تمام مدارس پذیرای این افراد باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید در سرفصل های اموزشی دانش اموزان در مدارس نحوه‬ ‫مواجهه با افراد دارای معلولیت اموزش داده شود و این نحوه‬ ‫تعاملبهکلجامعهتعمیمدادهشود‪.‬همچنینشرایطفیزیکی‬ ‫در مدارس طوری طراحی شــود تا امکان حضور این افراد در‬ ‫مدارس عادی نیز امکان پذیر شود‪ .‬رییس سازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ :‬افراد دارای معلولیت در این‪ ۴۰‬ساله موفق شده اند‬ ‫رتبه هایعلمیبسیارخوبیدستپیداکنندورشدچشمگیری‬ ‫داشــته اند و اگر امروز شاهد هستیم مطالبه اصلی این افراد‬ ‫اشتغال در دستگاهی است که نیاز به توان علمی دارند به دلیل‬ ‫همینرشدچشمگیرافراددارای معلولیتدرزمینه هایعلمی‬ ‫است‪ .‬قبادی دانا ادامه داد‪ :‬یکی از مهمترین موضوعات موضوع‬ ‫هدایت تحصیلی برای این افراد است و باید به ان توجه شود و‬ ‫سازمان مدارس استثنایی با توجه به نوع معلولیت افراد دارای‬ ‫معلولیت باید در این زمینه به این دانش اموزان مشاوره دهد تا‬ ‫در شغلی که بیشترین موفقیت و کارایی را دارند تحصیل کنند‪.‬‬ ‫همچنین تشکیل کارگاه های حرفه اموزی و حمایتی می تواند‬ ‫در اماده ســازی شغلی این افراد موثر باشد و باید تالش شود‬ ‫تا این افراد برای اســتقالل در زندگی اماده شوند‪ .‬قبادی دانا‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با تالش های اقای حسینی مناسب سازی‬ ‫سامانه شاد برای دانش اموزان دچار اختالل نابینایی و ناشنوایی‬ ‫قرار است انجام شود و امیدواریم زودتر عملیاتی شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫الودگی هوا با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫اخبار‬ ‫کارگران شیفت شب در معرض‬ ‫ریسک باالی ابتال به اسم‬ ‫تحقیقات جدید نشان می دهد که کارگران شیفتی‪ ،‬به ویژه‬ ‫کسانی که در شیفت شب به طور دائمی کار می کنند‪ ،‬ممکن‬ ‫است در معرض خطر بیماری اسم مالیم تا شدید باشند‪ .‬از هر‬ ‫‪ ۵‬نفر معموالً یک نفر در کشورهای پیشرفته به طور شیفت‬ ‫شب دائمی یا گردشی کار می کنند‪ .‬کار شیفتی موجب عدم‬ ‫هماهنگی ساعت درونی بدن با چرخه شب و روز می شود‪ .‬این‬ ‫عدم انطباق با افزایش خطر ابتالء به انواع اختالالت متابولیکی‪،‬‬ ‫بیماری های قلبی عروقی و سرطان همراه است‪ .‬عالئم اسم‬ ‫مانند خس خس سینه و سوت تنفسی‪ ،‬با توجه به زمان روز‬ ‫یا شب‪ ،‬بطور قابل توجهی متفاوت است و محققان درصدد ان‬ ‫برامدند تا دریابند که ایا کار شیفتی هم با افزایش خطر اسم‬ ‫یا شدت ان مرتبط است‪ .‬در این مطالعه‪ ۲۸۶,۸۲۵ ،‬شرکت‬ ‫کننده بریتانیایی در رده ســنی ‪ ۳۷‬تا ‪ ۷۲‬ســال از ‪ ۲۰۰۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬تحت نظر بودند‪ .‬اکثر شرکت کنندگان (‪ ۸۳‬درصد)‬ ‫کارگر در ساعات اداری منظم بودند درحالیکه ‪ ۱۷‬درصد دارای‬ ‫کار شــیفتی بودند؛ حدود نیمی از کارگران شیفتی هم (‪۵۱‬‬ ‫درصد) فقط شــب کار بودند‪ .‬حدود ‪ ۵‬درصد (‪ ۱۴,۲۳۸‬نفر)‬ ‫از تمام شرکت کنندگان مطالعه‪ ،‬مبتال به بیماری اسم بودند‪.‬‬ ‫محققان مشــاهده کردند احتمال وجود بیماری اسم مالیم‬ ‫تا شــدید در افراد شیفت دائمی شب ‪ ۳۶‬درصد بیشتر بود‪.‬‬ ‫همچنین عملکرد ضعیف تر ریه در کارگران شیفت شب حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بیشتر بود‪ .‬طبق گزارش محققان ‪ ۳۳۹‬میلیون نفر‬ ‫در جهان مبتال به اسم هستند‪ .‬از اینرو انها بر اعمال اقدامات‬ ‫بهداشتی در مورد این گروه از کارگران تاکید دارند‪.‬‬ ‫خوب خوابیدن به کاهش ریسک‬ ‫نارسایی قلبی کمک می کند‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬عادات خوب خوابیدن با ریســک کمتر‬ ‫نارسایی قلبی مرتبط است‪ .‬بزرگساالنی که سالم ترین الگوی‬ ‫خواب را دارند یعنی سحرخیز هستند‪ ۷ ،‬تا ‪ ۸‬ساعت در روز‬ ‫می خوابند و بی خوابی مداوم ندارند‪ ،‬خروپف نمی کنند یا در‬ ‫طول روز خواب الودگی بیش ازحد ندارند‪ ،‬در مقایسه با افراد‬ ‫با الگوی خواب نادرست ‪ ۴۲‬درصد کمتر در معرض خطر ابتال‬ ‫به نارسایی قلبی هستند‪ .‬نارسایی قلبی بر بیش از‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫نفر تاثیر داشته و شواهد موجود نشان می دهد که مشکالت‬ ‫خواب ممکن است در بروز نارسایی قلبی نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫این مطالعه شامل بررسی داده های قلبی مربوط به‪۴۰۸,۸۰۲‬‬ ‫شرکت کننده بریتانیایی در رده سنی ‪ ۳۷‬تا ‪ ۷۳‬سال بود‪ .‬این‬ ‫افراد به طورمیانگین ‪ ۱۰‬سال تحت نظر بودند‪ .‬رفتار خواب‬ ‫شرکت کنندگان از طریق پرسشنامه های انالین جع اوری‬ ‫شد‪« .‬لو کی»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نیواورلئان‪،‬‬ ‫در این باره می گوید‪« :‬یافته های ما بر اهمیت بهبود الگوی‬ ‫کلی خواب در جهت پیشگیری از نارسایی قلبی تاکید دارد‪».‬‬ ‫محققان به طورمجزا دریافتند خطر نارسایی قلبی در افراد‬ ‫ســحرخیز ‪ ۸‬درصد‪ ،‬در افرادی که روزانه ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ساعت می‬ ‫خوابند ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬در افرادی که دچار بیخوابی مداوم نیستند‬ ‫‪ ۱۷‬درصد و در افرادی که خواب الودگی روزانه نداشتند ‪۳۴‬‬ ‫درصد کمتر بود‪.‬‬ ‫داروی الزایمر به مقابله‬ ‫با مقاومت انتی بیوتیکها‬ ‫کمک می کند‬ ‫محققان مشــاهده کردند درمان ازمایشی بیماری الزایمر‬ ‫در درمــان برخی از مقاوم ترین باکتری های مقاوم به انتی‬ ‫بیوتیک موثر است‪ .‬محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا پی‬ ‫بردند که داروی موسوم به ‪ PBT۲‬در ایجاد اختالل و نابودی‬ ‫گروهی از باکتریهای معروف به «باکتریهای گرم منفی» که‬ ‫باعث عفونت هایی مانند ذات الریه‪ ،‬عفونت های جریان خون‬ ‫و مننژیت می شــوند‪ ،‬موثر است‪« .‬مارک واکر»‪ ،‬سرپرست‬ ‫تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬داروی انتقال فلز ممکن‬ ‫است اخرین خط دفاعی علیه سوپرباگ های سخت درمان در‬ ‫جهان باشند‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪« :‬ظهور سوپرباگ های‬ ‫مقاوم به انتی بیوتیک یک تهدید جدی برای سالمت انسان‬ ‫است که افراد را در معرض عفونت های حاد و جدی قرار می‬ ‫دهد‪ ».‬وی معتقد است‪« :‬با استفاده از این درمان ازمایشی‬ ‫الزایمــر در جهت اختالل در فلزهای درون این باکتری ها‪،‬‬ ‫ما موجب اختالل در مکانیسم مقاومت انتی بیوتیکی هم‬ ‫می شویم‪ ».‬یافته های این مطالعه نشان داد که بکارگیری‬ ‫داروی الزایمر همراه با انتی بیوتیک «پلی مکسین» در مقابله‬ ‫با باکتری های مقاوم به انتی بیوتیک مانند ‪Klebsiella‬‬ ‫‪pneumoniae ، Acinetobacter baumannii ،‬‬ ‫‪ Pseudomonas aeruginosa‬و ‪Escherichia coli‬‬ ‫موفقیت امیز بوده است‪ .‬طبق گزارش محققان‪ ،‬اگر راه حل‬ ‫های جدیدی برای مقاومت انتی بیوتیکی ایجاد نشود‪ ،‬براورد‬ ‫می شــود تا سال ‪ ۲۰۵۰‬این نوع باکتری های ساالنه عامل‬ ‫مرگ بیش از ‪ ۱۰‬میلیون نفر باشند‪.‬‬ ‫محققان دریافتند زنان سالمند ساکن در مناطق با الودگی باال دارای الگوهای چروک شدگی مغزی شایع در بیماری الزایمر هستند‪ .‬محققان دانشگاه کالیفرنیا در این مطالعه به بررسی الودگی ذرات ریز‬ ‫پرداختند و دریافتند استنشاق میزان باال الودگی هوا با چروکیدگی در مناطق مغزی اسیب پذیر در برابر بیماری الزایمر مرتبط است‪ .‬الودگی ناشی از ذرات ریز شامل ذرات میکروسکوپی مواد شیمیایی‪،‬‬ ‫دود و غبار و سایر االینده های معلق در هوا است‪ .‬این ذرات بزرگ تر از‪ ۲.۵‬میکرومتر نبوده و‪ ۳۰‬بار کوچک تر از قطر موی انسان هستند‪« .‬دیانا یونان»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬کوچک‬ ‫شدن حجم مغز فاکتور پرخطر اصلی زوال عقل و بیماری الزایمر است اما اینکه ایا الودگی هوا موجب تغییر ساختار مغز می شود همچنان مورد تحقیق و بررسی است‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪« :‬مطالعه ما‬ ‫نشان داد که زنان ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬ساله که در معرض سطح باالتری از الودگی هوا قرار دارند‪ ،‬با خطر باالتر تغییرات مغزی مرتبط با بیماری الزایمر در طول ‪ ۵‬سال روبرو بودند‪ .‬تحقیقات ما نشان می دهد این مواد‬ ‫سمی ممکن است ساختار مغز یا ارتباطات در شبکه سلول عصبی مغز را که در روند پیشرفت بیماری نقش دارند‪ ،‬مختل نماید‪».‬‬ ‫با این میوه ها و سبزی ها‪ ،‬سیستم ایمنی تان‬ ‫‪  ‬را در برابر کرونا تقویت کنید‬ ‫کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬به جای مصرف مکمل های گران‪ ،‬با سبزی و میوه‬ ‫های فصل پاییز و زمستان‪ ،‬سیستم ایمنی خود را در برابر کرونا تقویت کنید‪.‬‬ ‫ســپیده دولتی گفت‪ :‬با توجه به شیوع کرونا و ترس مردم برای پیشگیری از ابتال به کرونا‪ ،‬خیلی از افراد‬ ‫بدون داشتن اگاهی های الزم اقدام به خرید و مصرف انواع مکمل های مولتی ویتامین از داروخانه می کنند‪.‬‬ ‫مکمل هایی که نه تنها برای خیلی از افراد ســودی نخواهد داشــت بلکه موجب بروز مشکالت عدیده ای‬ ‫همچون مسمومیت با ویتامین های ‪ ، A، ،E‬اهن و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید توجه داشت که مکمل ها باید توسط کارشناسان‪ ،‬متخصصین تغذیه و پزشکان با توجه‬ ‫به شرایط فرد تجویز شود‪ ،‬افزود‪ :‬نوزادان‪ ،‬زنان باردار و شیرده‪ ،‬سالمندان و برخی افراد به دلیل بیماری های‬ ‫زمینه ای باید با نظر کارشناس تغذیه یا پزشک مکمل مصرف کنند اما‪ ،‬بقیه افراد سالم باید نیاز بدنشان به‬ ‫مواد معدنی و ویتامین ها را از مواد غذایی روزانه تامین کنند که البته ویتامین ‪ D‬به دلیل محدودیت منابع‬ ‫غذایی یک مستثنی است و افراد بزرگسال باید ماهانه یک دوز ‪ 50‬هزار واحدی ویتامین ‪ D‬مصرف کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم جامعه باید بدانند که به جای پرداخت هزینه های زیاد برای خرید مکمل های‬ ‫مختلف ویتامین و مواد معدنی برای تقویت سیستم ایمنی از میوه ها و سبزیجات این فصول سرد‪ ،‬که ارزش‬ ‫غذایی باالیی دارند و سرشار از ویتامین و مواد معدنی و فیبر فراوان هستند‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬یکی از این مواد‬ ‫مغذی کدو حلوایی است‪ .‬کدو حلوایی یا به اصطالح کدو تنبل یکی از بهترین هدیه های فصل پاییز برای‬ ‫ما انسان ها است‪ .‬کدو حلوایی که از سبزیجات نشاسته ای است سرشار از مواد مغذی برای حفظ سالمتی‬ ‫اســت‪ .‬این کدوی خوشرنگ منبع خوبی از فیبر‪ ،‬ویتامین ‪ A، C‬و برخی از ویتامین های گروه ‪ B‬است؛‬ ‫در حالی که کالری کمی دارد‪ .‬کدو حلوایی یک منبع عالی بتاکاروتن اســت که در بدن به ویتامین ‪A‬‬ ‫تبدیل می شود که نقش بسزایی در تقویت سیستم ایمنی و تقویت عملکرد ریه دارد که در نهایت نقش‬ ‫مهمی در حفاظت بدن در پیشــگیری از کرونا دارد‪ .‬این ویتامین در مواد غذایی دیگری همچون هویج‪،‬‬ ‫مرکبات تیره‪ ،‬گوجه فرنگی و ســبزیجات برگ سبز و خرمالو نیز وجود دارد‪ .‬این کارشناس تغذیه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬محتوای انتی اکسیدانی زیاد این کدو خطر ابتال به بیماری های مزمن را کاهش می دهد‪ .‬رادیکال های‬ ‫ازاد‪ ،‬مولکول های تولید شــده توسط فرایند متابولیسم بدن هستند‪ .‬اگر رادیکال های ازاد بیش از حد در‬ ‫بدن تولید شوند‪ ،‬حالتی به نام استرس اکسیداتیو ایجاد می کنند که می تواند زمینه ساز بیماری های مزمن‪،‬‬ ‫از جمله بیماری های قلبی و ســرطان باشد‪ .‬دشــمن این رادیکال های ازاد انتی اکسیدان ها هستند که‬ ‫تمامی میوه ها‪ ،‬سبزی ها و صیفی ها دارای انتی اکسیدان هستند؛ البته هر چه این مواد غذایی پررنگتر و‬ ‫نارنجی تر باشد‪ ،‬انتی اکسیدان ان بیشتر است‪ .‬دولتی ادامه داد ‪:‬شلغم یکی دیگر از سبزیجات این فصل‬ ‫است که از مصرف ان نباید غافل شویم‪ .‬شلغم و برگ های ان منبع بسیار خوبی از ویتامین ‪ C‬هستند که‬ ‫با افزایش بیش از حد سطح این ویتامین در بدن‪ ،‬سلول ها از اسیب رادیکال های ازاد محافظت می شوند‬ ‫و سیستم ایمنی نیز تقویت می شود‪ .‬این ماده مغذی همچنین جذب اهن را بهبود می بخشد و به تنظیم‬ ‫کلســترول خون کمک می کند‪ .‬کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این شلغم سرشار از ویتامین های مختلف است‪ .‬یکی از این ویتامین ها‪ ،‬ویتامین ‪ K‬است که به عنوان یک‬ ‫عامل لخته کننده نقش اساسی دارد‪ ،‬به این معنی که از خونریزی بیش از حد جلوگیری می کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این برگ های شلغم حاوی مقادیر زیادی فوالت هستند‪ ،‬که به تولید سلول های قرمز خون کمک می کند‪.‬‬ ‫وجود انتی اکسیدان در شلغم در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتال به کرونا بسیار مفید است‪ .‬همچنین‬ ‫پتاسیم موجود در ان با گشاد شدن عروق به کاهش فشار خون کمک می کند‪ .‬شما می توانید شلغم را به‬ ‫صورت خام یا به صورت بخار پز که با اب بسیار کمی بخار پز شده باشد اماده و میل کنید‪ .‬وی در خاتمه‬ ‫توصیه کرد‪ :‬تمامی افراد سالم به خصوص افراد مبتال به کرونا حتما هر روز از سبزیجات این فصل مثل کدو‬ ‫حلوایی‪ ،‬شلغم‪ ،‬لبو‪ ،‬هویج و انواع کلم مصرف کنند‪.‬‬ ‫هشدارنسبتبهعوارضتاخیردرمانبیماری هایکلیویدردورانکرونا‬ ‫یــک متخصص ارولوژی بــا تاکید بر ضرورت پیگیــری و درمان‬ ‫بیماری هــای کلیوی و مجــاری ادرار حتــی در دوران پاندمی ها‬ ‫گفت‪ :‬مبتالیان به نارسایی های کلیوی‪ ،‬بیماری های مجاری ادرار‪،‬‬ ‫فشــارخون مزمن و دیابت باید ضمن رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی به صورت دوره ای تحت نظر پزشک باشند؛ چرا که ممکن‬ ‫است به تعویق انداختن درمان ها فرد را با عوارض جبران ناپذیری‬ ‫مواجه کند‪ ، .‬دکتر فرزاد عالمه با اشــاره بــه اهمیت درمان های‬ ‫اورژانســی بیماری های مجاری ادرار اظهار کرد‪ :‬انســداد شدید و‬ ‫خونریزی در مجاری ادرار نیازمند مداخالت جدی و درمان به موقع‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه افزایش ناگهانی کراتین خون را‬ ‫یکی دیگر از نشانه های ابتال به بیماری های مجاری ادرار ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ابتال به بیماری های کلیوی می تواند یکی از دالیل افزایش‬ ‫کراتین خون باشد‪.‬‬ ‫ضرورت رفع انسداد در مسیر مجاری ادرار‬ ‫عالمه با بیان اینکه انسداد مجاری ادرار کارکرد کلیه ها را کاهش می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سنگ های سیستم ادراری یکی از دالیل ایجاد تورم و مسدود‬ ‫شدن حالب کلیه هاست‪ .‬بنابراین نارسایی در عملکرد کلیه کراتین خون‬ ‫را باال برده و در ادامه عملکرد کلیه ها نیز دچار اختالل خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ضرورت رفع انسداد در مسیر مجاری ادرار را یاداور شد و افزود‪ :‬درد در‬ ‫ناحیه پهلوها‪ ،‬تهوع و استفراغ از جمله عالئم کلیه های سنگ ساز است‬ ‫و باید به محض مشاهده این عالئم با پزشک مشورت شود‪ .‬عضو هیئت‬ ‫علمی دانشگاه با بیان این که دفع سنگ از کلیه ها معموال با درد همراه‬ ‫است تاکید کرد‪ :‬ممکن است این سنگ در مدت زمان طوالنی ایجاد‬ ‫شده باشد و به مرور زمان عالمت های ان تشدید شود‪.‬‬ ‫نحوهدرمانسنگ هایکلیوی‬ ‫وی درباره نحوه درمان ســنگ های کلیوی توضیــح داد‪ :‬روش های‬ ‫غیرتهاجمی و یا تهاجم بسیار کم برای درمان سنگ های کلیوی وجود‬ ‫دارد به این شکل که با برش های خیلی کم می توان سنگ های خیلی‬ ‫بزرگ را از بدن خارج کنیم‪ ،‬درمان هایی اندوســکوپی نیز در برخی‬ ‫موارد پاسخ مناسبی برای درمان است‪ ،‬در این روش بدون هیچ برشی‬ ‫ســنگ از بدن خارج می شود‪ .‬این متخصص اورولوژی ضرورت انجام‬ ‫سونوگرافی های دوره ای را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬یکی از مزایای‬ ‫سونوگرافی های دوره ای این است که اگر چنانچه کلیه ای سنگ ساز و‬ ‫یا سنگی در حال بزرگ شدن باشد به موقع تشخیص و درمان خواهد‬ ‫شــد‪ .‬عالمه با بیان اینکه بیماری های مربوط به کلیه های سنگ ساز‬ ‫قابل پیشگیری است‪ ،‬گفت‪ :‬مسایل ژنتیکی نیز در این بیماری دخیل‬ ‫هستند و می توان با مصرف دارو و رژیم های غذایی خاص این بیماری ها‬ ‫را کنترل و یا از بزرگ شدن سنگ کلیه پیشگیری کرد‪ .‬به گفته این‬ ‫متخصص اورولوژی در برخی موارد ممکن است پشت مجاری ادراری‬ ‫انسداد ایجاد شود که خود این عامل می تواند منجر به بروز عفونت شده‬ ‫و در ادامه عالئمی همانند تب‪ ،‬لرز و بی حالی را در پی داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫درباره درمان های مداخله ای برای رفع انسداد در مجاری ادرار‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫بیماری طیف گسترده ای دارد و باید به طور کلی برای درمان‪ ،‬مرحله‬ ‫پیشرفت بیماری‪ ،‬شرایط بیمار و عالئم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ضرورت بررسی دوره ای وضعیت کلیه ‬ ‫در مبتالیان دیابت و فشار خون‬ ‫متخصص ارولوژی دانشگاه بررسی دوره ای وضعیت کلیه ها را خصوصا‬ ‫در مبتالیان به دیابت و فشــار خون مزمن را ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫نارسایی کلیه در بسیاری از موارد بی عالمت و یا کم عالمت است‪ ،‬این‬ ‫بیماری در مواردی عالئم اصلی خود را در دراز مدت نمایان می کند‪.‬‬ ‫عالیمنارساییکلیه ها‬ ‫وی عالئمی همانند سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬تهوع‪ ،‬استفراغ و خارش بدن را از‬ ‫دیگر علل نارسایی کلیه ها دانست و تاکید کرد‪ :‬کم شدن حجم ادرار و‬ ‫ورم پا نیز می تواند از عالئم هشدار دهنده ابتال به بیماری باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است افراد به محض مشاهده این نشانه ها به پزشک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عالمه در بخش دیگری با بیان این که ممکن است برخی بیماران به‬ ‫دلیل ایجاد پروستات دچار مشکالتی و یا اختالالتی در ناحیه مجاری‬ ‫ادراری شوند نیز توضیح داد‪ :‬عالئمی همانند سخت امدن‪ ،‬قطع و وصل‬ ‫شــدن ادرار می تواند نشانه ای از بروز بیماری باشد‪ ،‬این عالئم نیازمند‬ ‫پیگیری و درمان است؛ چرا که مزمن شدن بیماری و افزایش انسداد در‬ ‫مجاری ادرار به کلیه ها فشار وارد کرده و می تواند فرد را دچار نارسایی‬ ‫کلیوی کند‪ .‬عالمه ادامه داد‪ :‬هر عالمت‪ ،‬مشکل‪ ،‬تغییر حالت در دفع‪،‬‬ ‫قطع و وصل شدن و سوزش ادرار باید هرچه سریع تر بررسی و درمان‬ ‫شــود؛ چرا که نادیده گرفتن و تعویق این نشــانه ها می تواند عوارض‬ ‫جبران ناپذیری داشته باشد‪ .‬این عضو هیئت علمی دانشگاه به مبتالیان‬ ‫دیابتیک نیز توصیه کرد‪ :‬افرادی که دچار بیماری دیابت هســتند از‬ ‫چکاپ های دوره ای غافل نشوند؛ چرا که هر گونه عالئمی خصوصا در‬ ‫خون و یا ادرار و یا درد در ناحیه پهلو به ویژه در افرادی که سابقه سنگ‬ ‫کلیه دارند می تواند نگران کننده باشد‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه در‬ ‫ادامه سن ابتال به بیماری پروستات را در اقایان باالی ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬سال‬ ‫عنوان کرد و خاطرنشــان کرد‪ :‬این عارضه ممکن است حتی در سن‬ ‫بلوغ و یا زیر ‪ ۲۰‬سال نیز ایجاد شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شهیدبهشتی‪ ،‬عالمه درباره روش های درمانی پروستات‬ ‫نیز گفت‪ :‬با توجه به شرایط‪ ،‬اندازه و وضعیت بیمار این که اعمال جراحی‬ ‫باز‪ ،‬اندوسکوپی‪ ،‬تراشیدن بخشی از پروستات و یا دارو درمانی انجام شود‬ ‫متفاوت است‪ .‬متخصص ارولوژی بیمارستان شهدای تجریش در پایان‬ ‫با اشاره به این که عوارض بیماری کرونا در مبتالیان به نارسایی های‬ ‫کلیوی به دلیل حساسیت به بیماری های ویروسی و باکتریال و سایر‬ ‫بیماری ها بیش از سایرین است‪ ،‬رعایت جدی توصیه های بهداشتی‪،‬‬ ‫ماسک زدن و فاصله اجتماعی را از سوی این افراد مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫تولید کلی ه مینیاتوری به اندازه دانه برنج‬ ‫محققان با اســتفاده از فناوری چاپ زیستی سه بعدی توانستند‬ ‫یک نمونه مینیاتوری از کلیه های انســان را در ازمایشگاه تولید‬ ‫کننــد‪ .‬این کلیه ها در اندازه های مختلــف از ابعاد یک دانه برنج‬ ‫گرفته تا ابعاد ناخن انسان تولید می شوند‪.‬‬ ‫به گــزارش روز سه شــنبه از پایگاه خبری ســاینس دیلی‪ ،‬این‬ ‫تحقیقات توســط محققان انستیتوی تحقیقات کودکان مرداک‬ ‫واقع در استرالیا انجام شده که با استفاده از فناوری چاپ زیستی‬ ‫سه بعدی توانستند سلول های بنیادی را به شکل بافت کلیه تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این محققان از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی تالش خود را برای مدل سازی‬ ‫کلیه های انســان اغاز کردند؛ اما اکنون با استفاده از فناوری روز‬ ‫توانســتند یک فرایند ســریع و قابل اعتماد را طراحی کنند که‬ ‫امکان شبیه سازی کلیه در مقیاس بزرگ را در اختیار می گذارد‪.‬‬ ‫در واقــع با اســتفاده از این فناوری می توان حــدود ‪ ۲۰۰‬کلیه‬ ‫مینیاتوری را تنها در طول ‪ ۱۰‬دقیقه و بدون هرگونه کاهشی در‬ ‫کیفیت‪ ،‬تولید کرد‪.‬‬ ‫این کلیه ها در اندازه های مختلــف از ابعاد یک دانه برنج گرفته‬ ‫تا ابعاد ناخن انســان تولید می شوند و ساختار ان ها کامال مشابه‬ ‫ســاختار کلیه انسان اســت و تمام اجزای تشکیل دهنده ان از‬ ‫لوله های نازک درون کلیه گرفته تا رگ های خونی شــکل دهنده‬ ‫ساختار تصفیه خون موسوم به نفرون را دارد‪.‬‬ ‫محققان امیدوارند با استفاده از این کلیه های مینیاتوری بتوانند‬ ‫کارکرد داروهای مختلف را ازمایش کرده و عملکرد ان ها را تحت‬ ‫نظارت گیرند و روش های جدیــدی را برای درمان بیماری های‬ ‫کلیه شناسایی کنند‪.‬‬ ‫کلیه اندامی لوبیا شکل و تقریبا به اندازه مشت بسته انسان است‬ ‫و درســت زیر قفسه سینه قرار دارد‪ .‬عملکرد کلیه به زبان ساده‪،‬‬ ‫دفع زباله های بدن است‪ .‬این عضو روزانه حدود ‪ ۲۰۰‬لیتر خون‬ ‫تصفیه می کند و از ان حدود ‪ ۲‬لیتر اب اضافی و مواد زائد غربال‬ ‫می کند که از طریق مجاری ادارای دفع می شود‪.‬‬ ‫تنظیم فشــار خون‪ ،‬تعادل الکترولیتی و تولید سلول های قرمز‬ ‫خون به عهده کلیه هاست‪ .‬چنانچه کلیه ها یک روز وظایف خود‬ ‫را به درستی انجام ندهند‪ ،‬عملکرد اکثر ارگان های بدن‪ ،‬به ویژه‬ ‫قلب مختل می شود‪.‬‬ ‫شایع ترین عالیم نارســایی کلیه تهوع و استفراغ‪ ،‬کاهش میزان‬ ‫ادرار‪ ،‬تورم‪ ،‬به خصوص در ناحیه مچ پا و دور چشم‪ ،‬طعم نامطبوع‬ ‫در دهان و احساس بویی شبیه به ادرار در بازدم‪ ،‬خستگی مزمن‪،‬‬ ‫کاهش حافظه‪ ،‬ایجاد ضایعات پوســتی‪ ،‬مشــاهده کف در ادرار‪،‬‬ ‫مشاهده خون در ادرار‪ ،‬تنگی نفس و کاهش اشتها است‪.‬‬ صفحه 6 ‫ســخنگوی سازمان اتش نشانی تهران از توزیع سومین مرحله کمک های مومنانه اتش نشانان خیر به اقشــار ضعیف و کم درامد خبر داد‪ .‬جالل ملکی سخنگوی سازمان‬ ‫اتش نشانی شهرداری تهران درباره موضوع کمک های مومنانه اتش نشانان به اقشار ضعیف جامعه اظهار داشت ‪ :‬تا کنون طی ‪ ۲‬مرحله کمک های مومنانه اتش نشانان پایتخت‬ ‫جمع اوری شــده و در اختیار اقشار ضعیف و کم درامد قرار گرفته اســت‪ .‬وی افزود ‪ :‬سومین مرحله توزیع کمک های مومنانه اتش نشانان از فردا با همکاری بسیج سازمان‬ ‫اتش نشــانی اغاز می شود که این کمک ها به دلیل شــرایط اقتصادی نامناسب بسیاری از خانواده ها به دلیل کرونا و در راســتای صحبت های رهبر انقالب مبنی بر اهمیت‬ ‫کمک های مومنانه انجام می گیرد‪ .‬ســخنگوی سازمان اتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشــان کرد‪ :‬کمک های مومنانه اتش نشانان شامل ارزاق و موادغذایی است که در‬ ‫بخش های مختلف تهران میان اقشار کم درامد توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫سالمت اجتماعی در گرو سالمت روان افراد جامعه‬ ‫ســامت اجتماعی با سالمت روان افراد جامعه پیوندی ناگسســتنی دارد و بدون سالمت روان هیچ‬ ‫وجه فردی نمی تواند تعامل خوبی با دیگران داشــته باشــد و یا کمک به همنوعان کند و در مواقعی‬ ‫از دیگران کمک بگیرد‪ .‬اســترس و مشــکالت روحی و روانی از جمله موارد ازار دهنده سالمت روان‬ ‫جامعه به شــمار می رود که متاسفانه با توجه به توسعه کشورها رو به افزایش است و به نوعی در این‬ ‫برهه می توان از اختالالت عاطفی‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬ناسازگاری های فردی و اجتماعی و این اواخر شیوع‬ ‫کرونا و پیامدهای روانی ان که روزبه روز درحال گسترش است ‪ ،‬از جمله موارد تهدید کننده سالمت‬ ‫روان جامعه نام برد‪.‬‬ ‫براســاس تحقیقاتی که اخیرا ً در ایران انجام شــده‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۵‬درصد مردم دچار اختالالت عصبی و‬ ‫روانی هستند و نیاز به مشاوره و درمان های فوری روانشناسی دارند‪ .‬بر همین اساس ب ه نظر می رسد‬ ‫موضوع ســامت روان از اهمیت بسزایی برخوردار باشــد زیرا سالمت روان اثر مستقیمی بر سالمت‬ ‫جســم دارد‪ ،‬به طوری که جســم و روح مانند تار و پود یک پارچه به هم تنیده شده اند و اگر یکی از‬ ‫این دو اســیب ببیند‪ ،‬دیگری نیز اسیب خواهد دید‪ .‬روانشناس بالینی روز سه شنبه در گفت وگو با‬ ‫ایرنا با بیان اینکه سالمت اجتماعی ابعاد مختلفی از جمله روانی‪ ،‬جسمی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی را در بر‬ ‫می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اهمیت سالمت اجتماعی و جامعه سالمت در بحث روانشناسی سالمت همواره مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد و چالش های مرتبط با ان بررسی می شود‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمدی برای نمونه گفت‪ :‬بیکاری‪ ،‬طالق و اعتیاد از جمله موارد تهدید کننده ســامت‬ ‫روانی افراد جامعه هســتند و سبب کندی سرعت رشــد اجتماعی می شوند و در عین حال به خاطر‬ ‫تاثیرگذاری در ابعاد اقتصادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬جسمی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی سالمت روان‬ ‫جامعــه نیز اثر می گــذارد‪ .‬این متخصص رواندرمانگر تحلیلی با بیــان اینکه ورود ویروس کویید ‪۱۹‬‬ ‫همچنان که ســامت جســمی افراد جامعه را با خطر مواجه ساخته‪ ،‬وضعیت روانی را نیز دستخوش‬ ‫تاثیر قرار داده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای داشتن یک جامعه سالم باید در برابر چنین پدیده های برنامه ریزی‬ ‫و اهداف تحقق جامعه سالم را تبیین کرد‪.‬‬ ‫محمدی ارتقاء سطح اجتماعی را خواسته عموم مردم و الزمه زندگی دانست و اظهار داشت‪ :‬زمانی که‬ ‫خشونت و فقر به عنوان اسیب وارد جامعه شد به دنبال ان افسردگی و اضطراب سالمت اجتماعی و‬ ‫ســامت روان را به چالش کشیده می شود‪ ،‬از این رو برای حفظ تعادل در جامعه نیاز است که سطح‬ ‫سواد افراد جامعه با ارائه اموزش های اجتماعی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬همچنین در برنامه های ســامت اجتماعی با هدف دســتیابی به ســامت روان‪،‬‬ ‫پیشگیری و مراقبت از ابتال به انواع اختالالت روانی یا اسیب های اجتماعی‪ ،‬جمله اقدامات پوششی‬ ‫به شمار می رود که برای کمک به بهبودی کیفیت و حل تعارضات زندگی‪ ،‬باید تمامی افراد جامعه را‬ ‫در نظر گرفت و از طرفی از خدمات مشاوره و روش های درمانی متخصصین روانشناس و روانپزشک‬ ‫در این مسیر بهره برد‪.‬‬ ‫واریز مازاد هزینه حج ‪ 98‬به حساب زائران از فردا انجام می شود‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫قطعی شــدن هزینه های حج ‪ ،۹۸‬مــازاد هزینه حج زائرین روز‬ ‫چهارشنبه پنجم اذر ‪ ۹۹‬به حساب انان واریز می شود‪.‬‬ ‫محمد ازاد اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه همه ساله هزینه سفر‬ ‫زائرین براساس نرخ تمام شــده و مصوبه کمیته نرخ گذاری از‬ ‫متقاضیان تشــرف به حج تمتع دریافت می شود‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫به حســاب زائرین واریز می شود‪ ،‬حال که حسابرسی حج تمتع‬ ‫‪ ۹۸‬به پایان رســیده‪ ،‬بنا به دســتور رئیس سازمان حج و تایید‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مقرر شــد به تناســب‬ ‫گروه قیمتی کاروان ها مازاد دریافتی به حســاب زائرانی که در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬به سرزمین وحی مشرف شــده بودند واریز شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬روز چهارشنبه پنجم اذر ‪ ۹۹‬به میزان حداقل ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان به حســاب زائرین در بانک ملی واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ســازمان حج افزود‪ :‬با توجه به فرمایشــات مقام معظم‬ ‫رهبری در جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر کمک به‬ ‫خانواده هــا و افــرادی که مبتال به بیماری کرونا شــده اند و در‬ ‫این رابطه از خیرین و مردم خواســتند که وارد میدان شــوند‬ ‫و بــه کمک این افراد بیایند چــرا که از بهترین کارها و بهترین‬ ‫وســایل نزدیک شدن به خداســت‪ .‬ازاد گفت‪ :‬از این رو سازمان‬ ‫حج نیز وظیفه خود می داند که ضمن عمل به فرمایشات معظم‬ ‫له با هماهنگی ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشــت با‬ ‫مشــارکت خیرین و خانواده بزرگ حج و زیارت اعم از پرسنل و‬ ‫کارگزاران نســبت به پخت و توزیع غذا بین خانواده ها و افرادی‬ ‫که مبتال به بیماری کرونا هستند در چارچوب ستادهای محالت‬ ‫مدیریت کرونا و اقدامات درمانی بهداشتی و اورژانسی اقدام کند‬ ‫که بر این اســاس روزانه غذای مناسب با حال بیماران کرونایی‬ ‫مطابق دستورالعمل غذایی پزشکان متخصص پخت و در منازل‬ ‫بیماران توسط کارگزاران خدوم حج و زیارت توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگزاران زیارتی مشمول تسهیالتی‬ ‫در دوران کرونا می شوند‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به تعطیلی کامل ســفرهای زیارتی و به تبع ان رکود‬ ‫فعالیت دفاتر خدمات زیارتی در دوران شیوع ویروس کرونا و با‬ ‫نگاه حمایتی از کارگزاران زیارتی بنا به دســتور ریاست سازمان‬ ‫حــج و زیارت و تایید نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و‬ ‫زیارت ضمن برخورداری از مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص‬ ‫بهره مندی دفاتر زیارتی از تســهیالت مشــاغل اسیب دیده از‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬مقرر شد عالوه بر انها دفاتر زیارتی تا زمان‬ ‫عبور از بحران همه گیری ویروس کرونا مشــمول تسهیالتی از‬ ‫جمله کاهش متراژ مکان دفاتــر زیارتی و همچنین تجمیع دو‬ ‫دفتر زیارتی در یک محل شوند که کارگزاران زیارتی می توانند‬ ‫با ارائه تقاضا حج و زیارت اســتان خود‪ ،‬از این امکان ایجاد شده‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر با بر طرف شدن مرحله‬ ‫شیوع ویروس کرونا شــاهد راه افتادن امکان بهره مندی مردم‬ ‫جهــت توفیق زیارت ائمه طاهرین علیهم الســام و هم چنین‬ ‫رونــق فعالیت کارگزاران باشــیم و بتوان از تــوان انان نهایت‬ ‫استفاده را کرد‪.‬‬ ‫ترکش ترددهای شبانه برای داروخانه ها‬ ‫تعطیلی به خاطر ترس از جریمه‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران‪ ،‬نسبت به مشکالت منع‬ ‫تردد شــبانه برای کسانی که در داروخانه ها خدمت ارائه می دهند‪،‬‬ ‫گالیه کرد‪.‬‬ ‫بهمن صبور‪،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه بعد از گذشت سه روز از اجرای‬ ‫تعطیلی دو هفته ای در تهران‪ ،‬متوجه شدیم که هیچ برنامه ای برای‬ ‫تردد شبانه پرسنل داروخانه ها تعریف نشده است‪ .‬یعنی کسانی که‬ ‫در داروخانه ها خدمت می کنند‪ ،‬مشمول جریمه منع تردد می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وجــود ‪ ۳۰۰۰‬داروخانه در اســتان تهران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاســفانه هیچ کاری برای تردد پرسنل این داروخانه ها نکرده اند‪.‬‬ ‫بعضی از این داروخانه ها هر کدام ‪ ۲۰‬نفر پرسنل دارند که مشکالتی‬ ‫برای تردد شبانه انها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صبور ادامه داد‪ :‬وقتی قرار است طرح و برنامه ای به این مهمی اجرا‬ ‫شود‪ ،‬حتماً می بایست قبل از اجرا‪ ،‬مقدمات ان دیده شود‪ .‬اما‪ ،‬بعد‬ ‫از گذشت سه روز از اجرای طرح تعطیلی دو هفته ای‪ ،‬روز گذشته‬ ‫سامانه ای را برای ثبت نام اعضای سازمان نظام پزشکی راه اندازی‬ ‫کرده اند که از امشب فعال می شود‪ .‬در حالی که معلوم نیست برای‬ ‫سه شب گذشته تکلیف جریمه خودروها چه خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروســازان استان تهران‪ ،‬افزود‪ :‬اما اینکه هنوز‬ ‫برای پرسنل داروخانه ها تدبیری اندیشیده نشده است‪ ،‬مشکلی است‬ ‫که باعث گردیده برخی داروخانه ها قبل از ساعت ‪ ۲۰‬تعطیل کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصوالً این مشــکل بــرای همه داروخانه هــا و به ویژه‬ ‫داروخانه های شــبانه روزی که در جوار کلینیک ها و درمانگاه قرار‬ ‫دارند و می بایست باز باشند‪.‬‬ ‫صبور با اشــاره به ساعت ممنوعیت تردد از ساعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬صبح‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬داروخانه ای که در حومه تهران اســت‪ ،‬اما منزل داروساز یا‬ ‫پرسنل در مرکز شهر است‪ ،‬قطعاً با جریمه مواجه می شوند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این وضعیت‬ ‫باعث شده تا مشکالتی برای حضور پرسنل داروخانه ها ایجاد شود‬ ‫و همین مسئله در روند خدمات رسانی به مردم و بیماران‪ ،‬اختالل‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ایران؛ یکی از مدعیان اصلی ساخت واکسن کرونا در منطقه‬ ‫دبیر کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا از ثبت واکسن های‬ ‫ایرانی کرونا در ســازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفت‪ :‬ایران و‬ ‫مصر ‪ ۲‬مدعی اصلی ساخت واکسن کرونا در منطقه بوده و در حال‬ ‫فعالیت برای تولید ان هستند‪ .‬دکتر مصطفی قانعی اظهار داشت‪:‬‬ ‫چند نوع واکســن کرونا در ایران در حال ساخت است که برخی از‬ ‫انها مرحله حیوانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند و برخی‬ ‫های دیگر در حال اتمام این مرحله هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬انچه که‬ ‫مسلم است ما تا پایان سال جاری فاز یک انسانی یک یا دو واکسن‬ ‫را اغاز می کنیم‪ .‬دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا یاداور‬ ‫شــد‪ :‬محققان ایرانی به دانش فنی واکسن کرونا که چند روش در‬ ‫دنیا مطرح اســت‪ ،‬دست پیدا کردند و با تمام توان در تالش برای‬ ‫دستیابی به ان هستند‪ .‬قانعی در پاسخ به این سوال که چه زمانی‬ ‫واکسن کرونا در اختیار مردم قرار می گیرد؟ گفت‪ :‬به احتمال زیاد‬ ‫واکسن ایرانی تا اوایل تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬به بازار عرضه می شود‬ ‫و در دســترس مردم قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی ها با شنیدن‬ ‫اغاز فاز یک مرحل انسانی‪ ،‬برداشت می کنند که واکسن وارد بازار‬ ‫شــد که این بارور غلط است و واکسن در حال طی کردن مراحل‬ ‫تولید خود است و باید چند مرحله فاز انسانی را با موفقیت طی تا‬ ‫وارد بازار شود‪.‬دبیر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براورد می شود که جمعیت گروه های پرخطر ایران به بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلیون نفر می رســد و این افراد حداقل ‪ ۲‬دوز واکسن نیاز دارند‪،‬‬ ‫پس در مرحله اول باید حدود ‪ ۲۵‬میلیون دوز واکسن اماده شود‪.‬‬ ‫قانعی بــا یاداوری این که چاره ای جز اتکا به تولید داخل نداریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امید وجود دارد که واکســن های مورد نیاز گروه های‬ ‫پرخطر توســط واکسن ســازان داخل تامین شود‪ .‬با توجه به نیاز‬ ‫شــدید این واکسن در دنیا و ســاخت محدود ان توسط برخی از‬ ‫شــرکت های خارجی‪ ،‬چاره ای جز ساخت واکسن کرونا در ایران‬ ‫نداریم‪ .‬محققان ایرانی همپای سایر پژوهشگران دنیا در تالش برای‬ ‫ســاخت واکسن کرونا هستند که به دســتاوردهای خوبی در این‬ ‫زمینه دست یافته اند‪ .‬سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی روز گذشته اعالم کرد که چهار شرکت ایرانی برای تولید‬ ‫واکسن کرونا فعالیت می کنند و امیدواریم از روز چهارشنبه مجوز‬ ‫ازمایش انسانی این واکسن صادر شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫توزیع کمک های مومنانه اتش نشانان تهرانی به اقشار ضعیف و کم درامد‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫دبیرکلسازمانجهانیبهداشت‪:‬‬ ‫در دسترسی به واکسن کرونا‬ ‫حق فقیرترین مردم جهان‬ ‫پایمال نشود‬ ‫دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫در رقابت دریافت واکســن کروناویروس حق فقیرترین‬ ‫مردم جهان پایمال شود‪« .‬تدروس ادهانوم» دبیر کل‬ ‫سازمان جهانی بهداشت هشدار داد‪ :‬فقیرترین و اسیب‬ ‫پذیرترین مردم جهان نباید در همهمه دریافت واکسن‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬اســیب ببینند و نادیده گرفته شوند‪ .‬دکتر‬ ‫تدروس ادهانوم گفت‪ :‬واکسن تولید شده کروناویروس‬ ‫باید به صــورت عادالنه توزیع شــود و برای کمک به‬ ‫تامین بودجه یک طرح مشــترک به مبلغ ‪ ۴.۳‬میلیارد‬ ‫دالر نیاز بود‪ .‬در حال حاضر چهار واکسن کروناویروس‬ ‫نتایــج خوبــی را از ازمایشــات مرحله اخــر گزارش‬ ‫کرده اند‪ .‬جدیدترین واکســن کروناویروس تولید شده‬ ‫در جلوگیــری از بروز عالئم بیمــاری کووید‪ ۱۹-‬که‬ ‫اثربخشی باالیی داشــته و توسط دانشگاه اکسفورد و‬ ‫شرکت داروســازی ‪ AstraZeneca‬ساخته شده در‬ ‫مقایسه با دو واکسن تولید شــده دیگر بسیار ارزان تر‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش شــبکه خبری بی بی سی‪ ،‬واکسن‬ ‫تولید شــده توسط محققان دانشــگاه اکسفورد که به‬ ‫گفتــه انها می تواند حتی تا ‪ ۹۰‬درصد هم اثربخشــی‬ ‫داشته باشد نسبت به دو واکسن مادرنا (‪)Moderna‬‬ ‫و فایــزر‪ -‬بیون تــک (‪ )Pfizer-BioNTech‬امکان‬ ‫ذخیــره و حمل و نقل اســان تــری دارد و با قیمت‬ ‫ارزان تر به کشورهای در حال توسعه ارائه می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح پرداخت اجاره بهای‬ ‫مستاجران اقشار ضعیف‬ ‫شــهردار منطقه ‪ 13‬تهران از اجرای طرح مستاجران‬ ‫به مناسبت هفته بسیج خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس این‬ ‫طرح‪ ،‬اجاره بهای مســتاجرانی که در شرایط اقتصادی‬ ‫ناشــی از کرونا قادر به پرداخت اجاره نیســتند‪ ،‬انجام‬ ‫می شــود‪ .‬مرتضی رحمان زاده‪ ،‬شــهردار منطقه ‪13‬‬ ‫تهران درباره برنامه های شهرداری منطقه به مناسبت‬ ‫هفته بســیج برای اقشــار ضعیف جامعه اظهارداشت‪:‬‬ ‫هفته بسیج‪ ،‬بزرگداشت جانفشانی هایی است که برای‬ ‫ســربلندی این ســرزمین صورت گرفته بنابراین ویژه‬ ‫برنامه های گرامیداشــت هفته بسیج در سال جاری با‬ ‫شعار محوری «بسیج‪ ،‬پیشــرو خدمت و امید افرین»‬ ‫از روز جمعه گذشته و بر اساس پروتکل های بهداشتی‬ ‫در دســتور کار قرار گرفته اســت‪ .‬وی از اجرای طرح‬ ‫مســتاجران با همــکاری دبیران شــواریاری محالت‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬این طرح به منظور یاری رســاندن‬ ‫به مستاجرانی اســت که در شرایط اقتصادی ناشی از‬ ‫کرونــا قادر به پرداخت به اجاره بها نیســتند‪ .‬رحمان‬ ‫زاده به اجرای طرح همســایه اشاره کرد و افزود‪ :‬پیرو‬ ‫دستورالعمل اجرایی ســازمان بسیج شهرداری تهران‪،‬‬ ‫طرح بازسازی و تعمیر منازل خانواده شهدا و جانبازان‬ ‫به همت حوزه بسیج شــهرداری منطقه نیز اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این طرح کــه با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫گروه های جهادی در منزل خانواده های شهید به اجرا‬ ‫در می اید ‪ ،‬فعالیت های عمرانی متعددی از قبیل لوله‬ ‫کشــی و تعمیرات کف اشــپزخانه‪ ،‬گچکاری دیوارها‪،‬‬ ‫تعمیر ســرویس های بهداشــتی و‪ ...‬انجام می شــود‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه‪ ۱۳‬با بیان اینکه همزمان با اغاز هفته‬ ‫بسیج مســتضعفین‪ ،‬فضاسازی محیطی در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬فضاسازی محیطی و اکران‬ ‫بنرهای هفته بســیج در ساختمان های تحت پوشش‬ ‫شهرداری منطقه انجام شد‪ .‬به گفته وی اجرای پویش‬ ‫هر بســیجی یک خدمت‪ ،‬برگزاری مســابقات مجازی‬ ‫بــا محوریت مکتب حاج قاســم ســلیمانی و گام دوم‬ ‫انقالب‪ ،‬دیدار مجازی با خانواده معظم شــهدا و تقدیر‬ ‫از بسیجیان نمونه از جمله اقدامات حوزه بسیج منطقه‬ ‫‪ ۱۳‬است‪ .‬رحمان زاده گفت‪ :‬ضد عفونی مراکز پر تردد‬ ‫و ســاختمان منطقه بــا همکاری بســیجیان و توزیع‬ ‫بســته های بهداشتی به خانواده های شهدا با همکاری‬ ‫ایثارگــران را بخش دیگر اقدامات شــهرداری منطقه‬ ‫‪ ۱۳‬است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪390‬‬ ‫شایعه«اهدایعضوکرونایی ها»‬ ‫ِ‬ ‫لیست انتظار‪ ،‬جان می دهند‬ ‫و کودکانی که در‬ ‫شاعرانه‬ ‫من و انکار شراب این چه حکایت باشد‬ ‫غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد‬ ‫تا به غایت ره میخانه نمی دانستم‬ ‫ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد‬ ‫زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز‬ ‫تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد‬ ‫زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است‬ ‫عشق کاریست که موقوف هدایت باشد‬ ‫من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ‬ ‫این زمان سر به ره ارم چه حکایت باشد‬ ‫بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند‬ ‫پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد‬ ‫دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت‬ ‫حافظ ار مست بود جای شکایت باشد‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬میلیون و‪800‬هزار‬ ‫کارتخوان؛همچنانبی هویت‬ ‫بانک مرکزی تا اخر ابان ماه موظف به احراز هویت ‪ ۳.۸‬میلیون‬ ‫کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان ها مسیری برای فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫پولشــویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است‪.‬‬ ‫ابان ماه سالگذشته قانونی به نام «پایانه های فروشگاهی و سامانه‬ ‫مودیان» تصویب شد که مطابق ان بانک مرکزی موظف شد‬ ‫ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی‪ ،‬نسبت به‬ ‫ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت‬ ‫الکترونیکی مبادرت کند‪ .‬بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای‬ ‫ابان ماه امســال موظف بوده است تا دســتگاه های کارتخوان‬ ‫(‪ )POS‬و درگاه های پرداختی که فاقد اطالعات هویتی و پرونده‬ ‫مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام‬ ‫موثری در این مورد انجام نداده است‪.‬‬ ‫رد پای ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار کارتخوان بی هویت‬ ‫در نوسانات بازارها‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬عبدالرضا ارسطو‪ ،‬کارشناس مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس با بیان اینکه بر اساس امار بانک مرکزی‪ ۳ ،‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و ُکد اقتصادی در کشور‬ ‫موجوداست‪،‬گفت‪:‬متاسفانهتاکنوناطالع رسانیعمومیمناسبی‬ ‫در جهت اگاهی بخشی به فعاالن اقتصادی برای تشکیل پرونده‬ ‫مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان سازی بین دستگاه های کارتخوان‬ ‫با ُکد یکتا اقتصادی اشــخاص‪ ،‬انجام نشده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوزها می تواند منجر‬ ‫به فرار مالیاتی‪ ،‬پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از‬ ‫جمله نرخ ارز و سکه شود‪ ،‬افزود‪ :‬علت این قضیه ان است که از‬ ‫یک سو کارتخوان های فاقد هویت به راحتی می توانند وسیله ای‬ ‫برای دالالن و ســفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی‬ ‫دیگر قاعدتاً پول های انبوهی که مصروف داللی و اخاللگری در‬ ‫بازار می شود از کانال تراکنش های بانکی جا به جا و واریز می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار کارت خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک‬ ‫مرکزیپاسخگوباشد‬ ‫بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان‬ ‫اتباع خارجی مورد بهره برداری قرار گرفته اند؛ ارســطو می گوید‬ ‫کمیسیوناقتصادیمجلسضمنبرگزاریچندینجلسهمشترک‬ ‫با معاونین بانک مرکزی‪ ،‬موظف به تهیه گزارش نظارتی در این‬ ‫باره شــده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم کاری‬ ‫مسئوالن بانک مرکزی موظف است تخلف ان ها را به قوه قضائیه‬ ‫گزارشدهد‪.‬کارشناسمرکزپژوهش هایمجلسخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫مسلماً اجرای این قانون با مقاومت هایی از سوی برخی اقشار جامعه‬ ‫مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به‬ ‫بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی‪،‬‬ ‫این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئوالن بانک‬ ‫مرکزیتاکنونپیشرفتمحسوسینداشتهاست‪.‬‬ ‫دو ماه و نیم انتظار‪ ،‬دو ماه و نیم مراقبت ویژه و چشم به راه قلبی که هیچ وقت نیامد؛ قلبی که ارزویش بر دل دو کودکی‬ ‫ماند که ماه ها در لیست انتظار بودند برای پیوند قلب‪ ...‬این روزها کرونا نه فقط بالی جان مبتالیان به کووید‪ 19-‬شده‬ ‫است‪ ،‬بلکه با پا قدم منحوسش سدی ست برای نفس کشیدن‪ ،‬خندیدن‪ ،‬بازی های کودکانه و ارزوهای بزرگ کودکانی‬ ‫که چشم به راه قلب هستند برای زندگی‪ ...‬و در این میان اما عده ای که بی هیچ تخصصی و بدون اطالع از قونین‬ ‫سخت ایران در حوزه اهدای عضو‪ ،‬درباره اهدای عضو و پیوند شایعه پراکنی کرده و با تشویش ذهن جامعه قطعا در این‬ ‫مرگ های معصومانه مقصرند‪ ...‬دکتر مهدوی ‪ -‬فوق تخصص قلب کودکان و مسئول بخش پیوند قلب اطفال بیمارستان‬ ‫قلب شهید رجایی که سال هاست پدرانه بر بالین کودکان پیوندی می ایستد و همه تالشش را برای نجات این کودکان‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬از حال و روز این روزهای پیوند کودکان برایمان می گوید‪.‬‬ ‫کودکان در لیست انتظار پیوند‬ ‫کرونا و مرگ خاموش‬ ‫ِ‬ ‫دکتر مهدوی اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر یکی از مشکالتی که در حوزه اهدای عضو و پیوند با ان مواجهیم‪ ،‬کروناست؛‬ ‫چرا که به دلیل عدم رعایت مردم‪ ،‬عدم سیاست گذاری درست و عدم کنترل کرونا‪ ،‬بسیاری از بیماران را در لیست انتظار‬ ‫از دست می دهیم‪ .‬لود باالی کرونا باعث شده که تمامی مراکزی که به عنوان مراکز اهدای قلب هستند‪ ،‬به کرونا الوده‬ ‫شوند و امکان پیوند با هزار گرفتاری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫شایعه پراکنی درباره اهدای عضو زحمات انجمن اهدای عضو را به باد می دهد‬ ‫وی افزود‪ :‬مساله دیگری که اخیرا مشکل ساز شده است‪ ،‬اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و غیر کارشناسانه ای است که‬ ‫حتی گاهی می بینیم برخی مسئوالن مطرح می کنند یا یکسری برنامه های تلویزیونی بدون انجام کارشناسی درباره‬ ‫اهدای عضو ساخته می شوند‪ .‬این ها باعث می شود که تمام زحمات انجمن اهدای عضو و تمام افرادی که در این زمینه‬ ‫دخلی هستند‪ ،‬از بین رود‪ .‬در عین حال دکتر کتایون نجفی زاده‪ -‬مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به‬ ‫برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره اهدای عضو‪ ،‬گفت‪ :‬پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی‪ ،‬پدیده ای است که بستگی‬ ‫بسیار بسیار زیادی به باور‪ ،‬اعتماد و اعتقاد مردم دارد‪ .‬باید توجه کرد که مرگ مغزی که یک درصد مرگ ها را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪ ،‬فرایندی است که طی ان قلب یک فرد فوت شده‪ ،‬برای چند روز به واسطه دستگاه ها و داروها‪ ،‬قبل‬ ‫از اینکه سموم مغز سلول های دیگر بدنش را از کار بیندازد‪ ،‬تپش دارد و در این چند روز اعضای بدن فرد مرگ مغزی‬ ‫فاسدنمی شوند‪.‬‬ ‫چقدر می توان فرد مرگ مغزی را نگه داشت؟‬ ‫وی با بیان اینکه روزهایی که می توان یک فرد دچار مرگ مغزی را نگه داشت‪ ،‬حداکثر دو هفته است ‪،‬افزود‪ :‬هر لحظه از‬ ‫این روزها مهم است‪ .‬هر دقیقه ای که از لحظه بروز مرگ مغزی می گذرد‪ ،‬سلول ها کیفیت خودشان را از دست می دهند‪.‬‬ ‫به طوری که اگر در روز اول هشت عضو یک فرد مرگ مغزی قابل اهدا است‪ ،‬در روز چهارم ممکن است دو عضو او قابل‬ ‫اهدا باشد‪ .‬بر همین اساس خانواده باید زود تصمیم گیری کنند تا بتوان این اعضا را به موقع از بدن پر از سم خارج کرد‬ ‫که هم نجات بخش زندگی بیماران نیازمند پیوند شده و هم باقیات و صالحاتی برای خانواده و عزیز از دست رفته شان‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین سرعت تصیم گیری بسیار مهم است‪ .‬نجفی زاده تاکید کرد‪ :‬اهدای عضو پدیده ای است که اگر شخص با‬ ‫ان اشنا نباشد‪ ،‬می خواهد در ان لحظه حادثه که شرایط خانواده از نظر روحی بسیار بد است‪ ،‬تازه متوجه شود که اهدای‬ ‫عضو چه هست و چطور ممکن است که یک فرد فوت شده تپش قلب داشته باشد‪ ،‬چطور ممکن است که عزیزش‬ ‫روی تخت ای سی یو خوابیده است و مانیتور باالی سرش نشان دهد که قلبش تپش دارد‪ ،‬اما در واقع فوت شده باشد؟‬ ‫دستگاه هم به فرد دچار مرگ مغزی نفس می دهد و همه فکر می کنند که خود فرد نفس می کشد‪ .‬در حالی که این‬ ‫دستگاه است که به او نفس می دهد‪ .‬حال سوالی که برای خانواده ایجاد می شود‪ ،‬این است که مگر ممکن است که قلب‬ ‫کسی بزند‪ ،‬اما بگویند از بین رفته است؟‪ .‬بنابراین اهدای عضو ارتباط بسیار زیادی از میزان درک جامعه از پدیده مرگ‬ ‫مغزی قبل از بروز حادثه دارد و نیاز است که فرهنگسازی بسیار زیادی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫اهدای عضو‪ ،‬وابسته به اعتماد مردم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از طرفی حتما نیاز است که در حوزه اهدای عضو اعتماد زیادی از سوی مردم نسبت به سیستم بهداشت و‬ ‫درمان وجود داشته باشد‪ .‬زیرا اگر خانواده به سیستم بهداشت و درمان اعتماد نداشته باشند‪ ،‬وقتی قلب یک نفر می تپد‪،‬‬ ‫اما پزشکان اعالم می کنند که این فرد دچار مرگ مغزی شده است‪ ،‬خانواده نمی تواند این موضوع را بپذیرد و فکر می کند‬ ‫که این موضوع دروغ است‪ .‬البته در سایر موارد پزشکی هم اعتماد کامل میان بیمار و پزشک بسیار مهم است‪ ،‬حال‬ ‫در مورد مرگ مغزی و اهدای عضو اهمیت این موضوع دوچندان است‪ .‬فکر کنید عزیز خانواده تا دیروز کنارش بوده‪،‬‬ ‫اما حاال به یکباره اعالم می شود که فرد دچار مرگ مغزی شده و می توانید قلب و سایر اعضایش را اهدا کنید‪ .‬در اینجا‬ ‫اعتماد مردم به سیستم بهداشت و درمان باید بسیار باال باشد‪.‬‬ ‫قوانین سخت ایران در زمینه تایید مرگ مغزی‬ ‫نجفی زاده با بیان اینکه سیستم اهدای عضو ایران نسبت به سایر کشورها بسیار سفت و سخت تر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫طوری که اگر تایید مرگ مغزی در کشورهای غربی از سوی یک متخصص و حداکثر دو متخصص انجام می شود‪ ،‬اما‬ ‫در ایران توسط چهار متخصص انجام می شود‪ .‬یک نفر متخصص مغز و اعصاب‪ ،‬یک نفر متخصص جراحی مغز و اعصاب‬ ‫یک نفر متخصص داخلی و یک نفر متخصص بیهوشی‪ .‬بعد از اینکه این چهار نفر مرگ مغزی را تایید کردند‪ ،‬یک‬ ‫متخصص پزشک قانونی هم باید کار این چهار نفر را تایید کرده و چک کند که هیچ کار غیرقانونی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫در برخی کشورهای غربی خود پزشک بیمار می تواند مرگ مغزی را تایید کند‪ ،‬اما در ایران پزشک خود بیمار اجازه این‬ ‫ت و دانش شان در مورد تشخیص مرگ مغزی از سوی وزارت بهداشت تایید‬ ‫کار را ندارد‪ ،‬بلکه باید تیمی که صالحی ‬ ‫شده و حکم شان از سوی وزیر بهداشت ابالغ شده است‪ ،‬این موضوع را تایید کنند‪ .‬در هر دستگاه اجرایی و اداری احکام‬ ‫هر فرد از سوی رده باالتر خود صادر و ابالغ می شود‪ ،‬اما اهدای عضو در کشور انقدر حائز اهمیت است که حکم پزشکان‬ ‫تاییدکننده مرگ مغزی را شخص وزیر بهداشت صادر می کند‪ .‬بنابراین تایید مرگ مغزی که مهمترین بخش اهدای‬ ‫عضو است و اطمینان از این است که فرد دیگر برنمی گردد‪ ،‬در ایران بسیار سفت و سخت است‪.‬‬ ‫ایا می توان اعضای افراد مرگ مغزی را خرید و فروش کرد؟‬ ‫وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر خرید و فروش اعضای افراد مرگ مغزی‪ ،‬گفت‪ :‬چنین اقدامی به هیچ عنوان‬ ‫ممکن نیست‪ .‬زیرا برخالف بسیاری از موارد اهدای کلیه از افراد زنده‪ ،‬در اهدای عضو از افراد مرگ مغزی خانواده مرگ‬ ‫مغزی و گیرندگان اعضا از یکدیگر خبر نداشته و بر اساس قانون پیوند اعضای جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬هزینه اهدا و پیوند‬ ‫عضو از سوی وزارت بهداشت به مراکز درمانی پرداخت می شود‪ .‬هیچ پولی هم بابت اهدای عضو به خانواده اهداکننده‬ ‫پرداخت نمی شود و از گیرنده هم هیچ پولی بابت عضو دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫امکان قاچاق اعضای پیوندی وجود ندارد‬ ‫نجفی زاده ادامه داد‪ :‬بیمار مرگ مغزی در ای سی یو بستری است‪ .‬بنابراین نمی توان او را به یک زیرزمین برد و اهدای‬ ‫عضو کرد‪ .‬عالئم حیاتی بیمار مرگ مغزی بسیار ناپایدار است و به مراقبت شدید ای سی یو احتیاج دارد‪ .‬زیرا به طور‬ ‫ناگهانی حادثه ای مانند خونریزی مغزی یا ضرب ه به سر اتفاق افتاده که منجر به ورم مغز شده است‪ .‬بالفاصله این شخص‬ ‫به بیمارستان رسانده می شود‪ .‬حال ایا ممکن است او را به جای دیگری ببرند؟‪ .‬خیر‪ ،‬امکان ندارد‪ .‬فرد مرگ مغزی‬ ‫توسط اورژانس به ای سی یو بیمارستان منتقل می شود‪ ،‬زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار داشته و باالترین مراقبت ها از‬ ‫او انجام می شود که بسیار دشوارتر از مراقبت از سایر بیماران ای سی یو است‪ .‬برای مرگ مغزی یک پرستار اختصاصی‬ ‫نیاز است‪ .‬بنابراین اهدای عضو نمی تواند در زیرزمین یا به صورت قاچاقی انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬حال وقتی که مورد مرگ‬ ‫مغزی در ای سی یو بستری می شود‪ ،‬وارد امار وزارت بهداشت شده و سیستم بهداشتی کامال از وجود این فرد اگاه است‪.‬‬ ‫بنابراین قاچاق اعضا نمی تواند انجام شود‪ .‬سپس در صورت تایید مرگ مغزی و انجام مراحل قانونی و پزشکی و رضایت‬ ‫خانواده فرد مرگ مغزی‪ ،‬اعضای او برداشته شده و طبق تخصیص عضو وزارت بهداشت و برخی از دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی بزرگ‪ ،‬طبق لیست انتظار پیوند اعضای مختلف‪ ،‬تعیین می شود که این اعضا به چه کسانی برسد‪ .‬باید توجه‬ ‫کرد که قوانین تخصیص عضو کشور هم بسیار سفت و سخت هستند‪ .‬به طوری که از چندین فیلتر می گذرد تا یک‬ ‫نفر بر اساس اورژانسی بودن شرایطش‪ ،‬گروه خون و سایز بدنش‪ ،‬تطابق بافتی و مدت انتظارش در لیست پیوند‪ ،‬برای‬ ‫دریافت عضو تعیین شود‪.‬‬ ‫پیوند؛قلهعلمپزشکی‬ ‫نجفی زاده با بیان اینکه اهدای عضو و پیوند در قله علم پزشکی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این فرایند‪ ،‬حتی فرد گیرنده‬ ‫عضو هم خبر ندارد و به محض یافتن عضو مرکز تخصیص عضو با مرکز پیوند تماس گرفته و ان مرکز نیز با بیمار خود‬ ‫تماس می گیرد تا برای پیوند عضو اماده شود‪ .‬فرایند بسیار سریع است‪ .‬گیرنده به مرکز درمانی می رود و ازمایشات‬ ‫الزم را انجام می دهد‪ .‬در همان روز جراح تیم پیوند می رود و عضو مرگ مغزی را برداشت می کند و با سریع ترین وسیله‬ ‫ممکن به مرکز پیوند می رساند‪ .‬در مرکز پیوند هم جراح دیگری عضو گیرنده را دراورده و بیمار را به دستگاه وصل کرده‬ ‫تا گردش خونش برقرار شود و به محض رسیدن‪ ،‬عضو کاشته می شود‪ .‬مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید‬ ‫بر اینکه اهدای عضو کامال با فرهنگ و باور مردم عجین است‪ ،‬گفت‪ :‬یک جامعه باید از قبل با پدیده اهدای عضو اشنا‬ ‫باشد تا بتواند در ان لحظه اهدای عضو را بپذیرد‪.‬‬ ‫اظهارات غیرکارشناسی و اعتمادی که از بین می رود‬ ‫نجفی زاده در ادامه صحبت هایش با انتقاد و اشاره به اظهار نظر اشتباه و غیر کارشناسی فردی در تبریز مبنی بر برداشت‬ ‫اعضای بیماران کرونایی برای اهدای عضو‪ ،‬گفت‪ :‬این فرد انقدر اطالعات و سواد ندارد که تحقیق کند و متوجه شود‬ ‫که در حال حاضر معضل پیوند عضو در دنیا و کشور ما‪ ،‬کاهش این عمل است‪ .‬زیرا اگر حتی نسبت به وجود کرونا در‬ ‫گیرنده یا اهداکننده شک کنند‪ ،‬دیگر نمی توانند پیوند را انجام دهند‪ .‬زیرا ایمنی بدن گیرنده عضو بسیار پایین است و‬ ‫حتی اگر یک ویروس کرونا در بدن گیرنده وارد شده باشد‪ ،‬او را از بین می برد‪ .‬کدام عقل سلیمی می گوید که اعضای‬ ‫بیمار کرونایی را برای بیمار نیازمند پیوند بردارند‪ .‬این اظهارات فقط حرف یک فرد بیمار است‪ .‬زیرا به عاقبت کار خودش‬ ‫فکر نمی کند‪ .‬فکر نمی کند که این حرف چه تبعاتی دارد و فکر نمی کند که اگر اعتماد جامعه به اهدای عضو از بین برود‪،‬‬ ‫چه اتفاقی می افتد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فرد دیگری اعالم می کند که در ایران تیم های درمانی دارند بر روی بیماران ازمایش‬ ‫انجام می دهند‪ .‬این فرد از تحقیق صحبت می کند‪ ،‬اما مطمئنا چیزی از تحقیق و مطالعه نمی داند‪ .‬در کشورهای غربی‬ ‫مطالعات متعددی با بیش از ‪ 6000‬بیمار مبتال به کرونا در حال انجام است و از انجایی که این ویروس ناشناخته است‪،‬‬ ‫داروهای مختلف را برای بیماران امتحان می کنند تا تاثیر هر یک را ببیننند‪ ،‬اما سرچ کنید که چند مقاله در این زمینه‬ ‫در ایران وجود دارد؟!‪ .‬این ها حرف های بی مبنایی است که یک فرد بی اطالع این حرف را می گوید و منجر به کاهش‬ ‫اعتماد مردم به کادر درمانی می شود‪.‬‬ ‫علت باال بودن مرگ کرونایی ها در ایران‬ ‫گ بیماران‬ ‫گ بیماران مبتال به کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از علل باال بودن مر ‬ ‫نجفی زاده با اشاره به علت باال بودن مر ‬ ‫مبتال به کرونا در ایران‪ ،‬این است که مردم دیر به بیمارستان مراجعه می کنند‪ .‬دست ان فردی که این اظهارات را مطرح‬ ‫کرده‪ ،‬درد نکند‪ .‬زیرا با این صحبتی که انجام داد‪ ،‬مردم دیرتر مراجعه می کنند و نتیجه این می شود که جوان ‪ 32‬ساله‬ ‫زمانی به بیمارستان مراجعه می کند که یک هفته در خانه تنگی نفس داشته‪ ،‬اما او را به بیمارستان نیاوردند‪ .‬مسلم‬ ‫است که این فرد از بین می رود و با باالترین درمان ها و تالش تیم درمانی زنده نمی ماند‪ .‬ما یک عده ادم در همه جای‬ ‫دنیا داریم و در کشور ما هم هستند که دوست دارند که شایعه سازی کنند‪ ،‬اذهان مردم را بهم بریزند و ادم ها را نسبت‬ ‫به یکدیگر بی اعتماد کنند‪ .‬اگر اعتماد مردم به کادر درمان کاهش یابد‪ ،‬نتیجه ان صدمه به خود مردم است‪ .‬این افراد‬ ‫چیزی از خدا و وجدان نمی دانند و به راحتی چنین اظهاراتی را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫مردم در برابر اظهارات هر کسی مطالبه گر باشند‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬در عین حال مردم هم باید یاد بگیرند که در مقابل چنین حرف هایی مانند اینکه می گویند اعضای‬ ‫بیمار کرونایی را برای اهدای عضو بدون اجازه خانواده اش برداشتند‪ ،‬مدرک بخواهند‪ .‬چرا مردم در مقابل این صحبت ها‬ ‫مدرک مطالبه نمی کنند؟‪ .‬بعد از چنین ادعای بی پایه و اساسی در تبریز و متاسفانه همچنین بعد از صحبتی که یکی از‬ ‫نمایندگان مطرح کردند مبنی بر اینکه اعضای افراد را به خارج از کشور بفروشیم تا ارز به دست اوریم‪ ،‬امار درخواست‬ ‫کارت اهدای عضو ما به شدت سقوط کرد‪ .‬به طوری که از ‪ 200‬و ‪ 300‬درخواست کارت در روز به ‪ 20‬کارت در روز‬ ‫رسید‪ .‬البته امارها همیشه بعد از مدتی مجددا باال می رود‪ .‬زیرا موضوع اهدای عضو انقدر مقدس است و مردم کشورمان‬ ‫انقدر فهیم هستند که متوجه می شوند چه کسی درست می گوید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اقایی که در تبریز چنین ادعایی‬ ‫می کنید (که البته دستگیر شدند)‪ ،‬ما نمی توانیم از افراد کرونایی اهدای عضو انجام دهیم‪ .‬تمام مراکز پیوند با مشکالت‬ ‫بسیار زیادی باید ثابت کنند که ایا فرد مرگ مغزی مبتال به ویروس هست یا نه و همچنین گیرنده را چک می کنند‬ ‫که نکند بی احتیاطی کرده و به کرونا مبتال شده باشد‪ .‬زمانیکه کامال مطمئن شوند‪ ،‬هر دو منفی هستد با رعایت کامل‬ ‫استریلیتیپیوند را انجام می دهند‪ .‬بنابراین امارپیوند عضو به شدت پایین امده و این شایعه سازی هایی که اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫باعث می شود که امار پایین تر هم بیاید‪ .‬باید پرسید چه کسی پاسخگوی بیمارانی است که در لیست انتظار پیوند از بین‬ ‫می روند؟‪ .‬افرادی که چنین اظهار نظرهایی انجام می دهند‪ ،‬بیایند و جواب خانواده هایی را بدهند که به دلیل نبود عضو‪،‬‬ ‫فرزندانشان را از دست می دهند‪.‬‬ ‫ردپای اشتباهات فاحش در حوزه پیوند در فیلم های سینمایی‬ ‫وزارتارشادتجدیدنظرکند‬ ‫نجفی زاده در ادامه صحبت هایش درباره فیلم هایی که در حوزه پیوند و اهدای عضو ساخته می شوند‪ ،‬اما اشکاالت اساسی‬ ‫داشته و موارد اشتباهی را درباره پیوند و اهدای عضو مطرح می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته با کمال تاسف وزارت ارشاد‬ ‫اجازه داد فیلم هایی در حوزه پیوند ساخته شوند که اصال صحت ندارد‪ .‬متاسفانه برخی فیلمسازان اصال تحقیق نمی کنند‬ ‫و فقط می خواهند یک فیلم هیجان انگیز بسازند و به عاقبت کارشان فکر نمی کنند‪ .‬به عنوان مثال در فیلمی نشان‬ ‫می داد که تخصیص عضو از طریق دالل انجام می شود‪ .‬در حالی که چنین چیزی امکان ندارد و وقتیکه با تهیه کننده‬ ‫فیلم صحبت می کردیم می گفت مگر شما اطالعیه های روی دیوارهای شهر را ندیدید‪ ،‬اما اینقدر تحقیق نکرده بود که‬ ‫متوجه شود این اطالعیه ها در زمینه پیوند کلیه از فرد زنده است‪ ،‬نه از طریق بیمار مرگ مغزی‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چند‬ ‫سال قبل تفاهم نامه ای را با وزارت ارشاد امضا کردیم که قرار شد‪ ،‬به جد از ساخت فیلم هایی که در حوزه پیوند هستند‪،‬‬ ‫اما از سوی انجمن اهدای عضو از نظر علمی تایید نمی شوند‪ ،‬جلوگیری کند‪ .‬حتی ویدیو نمایش خانگی یکی از فیلم ها‬ ‫ساخته و در کشور پخش شد‪ ،‬اما وزارت ارشاد به محض اینکه ما تایید نکردیم و تهیه کننده حاضر به تغییر اشتباه فیلم‬ ‫نشد‪ ،‬همه را از سطح کشور جمع کرد‪ .‬دو فیلم سینمایی ساخته شده را هم که تایید نکرده بودیم‪ ،‬با کمترین تغییر با‬ ‫هماهنگی کارگردان انها توصیه به اصالح کردیم و فیلم را اصالح کردند‪ .‬در سال چندین فیلم نامه توسط فیلم سازان به‬ ‫انجمن ارجاع می شود که ما در کمترین زمان انها را از نظر علمی بازنگری کرده و اشکاالت احتمالی و پیشنهادات خود‬ ‫برای اصالح این اشکاالت را به نویسنده منتقل می کنیم‪ .‬همچنین ما سعی می کنیم اگر فیلمی که قب ً‬ ‫ال ساخته شده به‬ ‫انجمن ارجاع شود با کمترین تغییر حتی با تغییر مختصر صدا‪ ،‬اشکاالت علمی انها را تصحیح کنیم ‪ .‬این درحالیست‬ ‫که در سال گذشته بدون هیچ مالحظه ای اجازه اکران فیلم هایی داده شد که اشتباهات بسیار بزرگی داشتند و اعتراض‬ ‫وزارت بهداشت و انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز به جایی نرسید‪ .‬این جای تاسف دارد و امیدواریم وزارت ارشاد درباره‬ ‫این موضوع مهم ملی مانند گذشته با جدیت برخورد کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
روزنامه خوب 425

روزنامه خوب 425

شماره : 425
تاریخ : 1399/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!