روزنامه خوب شماره 274 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 274

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 274

روزنامه خوب شماره 274

‫قالیبافمنتخبتهراندرمجلسیازدهم‪:‬‬ ‫ظریف وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫نیازمند الگوی جدیدی‬ ‫برای حکمرانی در کشور‬ ‫هستیم‬ ‫برای خدمت به مردم و کشور‬ ‫راست و چپ بودن‬ ‫مهم نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 31‬اردیبهشت‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 274‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 26‬رمضان‪ 20 |1441‬می ‪2020‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 100‬جایگاه تک سکوی‬ ‫سوخت در تهران‬ ‫احداث می شود‬ ‫قیمت هایجدیدشورایرقابتبرایخودروهایداخلی‬ ‫پراید‪ 37‬میلیون و ‪! 400‬‬ ‫میزان زکات فطریه از سوی‬ ‫‪ 4‬مراجعتقلیداعالمشد‬ ‫ساعت کار جدید بانک ها از اول خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫دورکاریبانک هالغو شد‬ ‫رونقتیزرهایتبلیغاتیبا‬ ‫‪5‬‬ ‫حضور سلبریتی هایسینما‬ ‫گروه سنی باالی ‪ 65‬سال ایران‬ ‫طی سه دهه اخیر نزدیک به دو برابر شده است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ایران پیر میشود‬ ‫‪88301986‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واکسیناسیونکودکان‬ ‫خود را در دوران کرونا‬ ‫فراموشنکنید‬ ‫«دپوی‪ ۳۰۰۰۰‬خودرو» توسط خودروسازان «احتکار» نیست؟!‬ ‫دالل های ثبت نام خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫را معرفی کنید‪،‬‬ ‫خودرو هدیه بگیرید!‬ ‫اقتصاد‬ ‫نتایج مثبت ازمایش واکسن کرونا بورس وال استریت را سبز کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫نتایج اولیه مثبت از ازمایش یک واکسن برای کرونا و همچنین احتمال اجرای سیاست های محرک اقتصادی بیشتر در امریکا باعث شد تا بورس این کشور در معامالت شب گذشته روند مثبتی را‬ ‫در پیش گیرد‪.‬در معامالت شب گذشته شاخص ‪ S&P500‬به باالترین میزان در ‪ 10‬هفته گذشته رسید‪ .‬دلیل رشد بورس امریکا نتایج مثبت ازمایشات اولیه واکسن کرونا و همچنین احتمال اجرای‬ ‫سیاست های محرک اقتصادی بیشتر بوده است‪ .‬پس از انکه شرکت داروسازی مدرنا اعالم کرد که در ازمایشات اولیه واکسن کرونا به نتایج خوبی رسیده است‪ ،‬ارزش سهام این شرکت‪ 19.96‬درصد‬ ‫باال رفت‪ .‬شاخص ‪ S&P500‬نسبت به ماه مارس و زمانی که به کمترین میزان در چند سال گذشته رسیده بود اکنون ‪ 32‬درصد رشد کرده اما در ماه می نوسان چندانی نداشت چرا که سهامداران از‬ ‫یکطرفامیدواربودندکهاوضاعاقتصادامریکابهبودیابدوازطرفدیگرنگرانشکلگیریموجدومشیوعکرونامنتظربهبوددرسایهکاهشمحدودیت هایاجتماعیوفعالیت هایاقتصادیبودند‪.‬‬ ‫کن پلکاری‪ ،‬کارشناس بازار ارشد موسسه اسلیت استون‪ ،‬در فلوریدای امریکا می گوید‪ :‬نتایج مثبت فاز نخست ازمایش واکسن کرونا توسط مدرنا به طور قطع به شکل گیری روند رشد منجر می شود‪.‬‬ ‫قیمت های جدید شورای رقابت برای خودروهای داخلی‬ ‫پراید ‪ 37‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان!‬ ‫خبر‬ ‫چقدر از سهمیه بنزین در‬ ‫کارت های بانکی شارژ می شود؟‬ ‫دریافت ســوخت از طریق ســهمیه اختصاص داده شده‬ ‫در کارت بانکی ماهانه ‪ ۳‬میلیون تراکنش اســت؛ این در‬ ‫حالی است که مجموع تراکنش ها برای دریافت بنزین در‬ ‫جایگاه های سوخت هر ماه به بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون مورد‬ ‫می رسد و که نشان می دهد ســهم کارت های بانکی در‬ ‫اختصاص سهمیه بنزین تنها ‪ ۴‬درصد است‪ .‬سال گذشته‬ ‫که موضوع احیای کارت های سوخت مطرح شد ‪ ،‬ابتدا قرار‬ ‫بود تا به جای اختصاص کارت ســوخت جدید به افرادی‬ ‫که کارت سوخت خود را گم کرده و یا به هر دلیلی به ان‬ ‫دسترسی ندارند‪ ،‬کارت های بانکی به عنوان کارت سوخت‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬به این صورت که سهمیه بنزین‬ ‫در کارت بانکی شــارژ شود و با مراجعه به پمپ بنزین ها‬ ‫و اســتفاده از دســتگاه های کارتخوان‪ ،‬سهمیه بنزین از‬ ‫کارت کسر شود‪ .‬به مرور اما مشخص شد زیرساخت های‬ ‫الزم برای اینکار فراهم نیســت و از همین رو کارت های‬ ‫سوخت جدید صادر شد تا میزبان سهمیه سوخت باشند‪.‬‬ ‫با این حال اســتفاده از کارت های بانکی به عنوان کارت‬ ‫ســوخت در حجمی محدود مورد استفاده قرار گرفته تا‬ ‫انجــا که در حال حاضر روزانه تا ‪ ۲‬میلیون لیتر بنزین از‬ ‫این طریق راهی باک خودروها می شــود‪ .‬امارها اما نشان‬ ‫می دهد که در مجموع ‪ ،‬تراکنش برای دریافت سوخت از‬ ‫طریق سهمیه اختصاص داده شده در کارت بانکی ماهانه‬ ‫‪ ۳‬میلیون تراکنش است و این در حالی است که مجموع‬ ‫تراکنش ها برای دریافت بنزین در جایگاه های سوخت هر‬ ‫ماه به بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون مورد می رســد که حکایت از‬ ‫این دارد که تنها ‪ ۴‬درصد از تراکنش های سوخت گیری با‬ ‫سهمیه اختصاص داده شده در کارت بانکی انجام می شود‪.‬‬ ‫این ســهمیه البته به همه افراد تعلــق نمی گیرد و تنها‬ ‫افرادی که شاهد تعدیل در سهمیه بنزین خود هستند از‬ ‫این طریق اعتبار مورد نظر را دریافت می کنند‪ .‬این افراد‬ ‫شامل دارندگان خودروهای فعال در اژانس های مسافری‪،‬‬ ‫دارندگان خودروهای تاکسی های اینترنتی‪ ،‬تعدیل سهمیه‬ ‫جانبازان ‪ ،‬امبوالنس های ارامستان ها و تاکسی های بین‬ ‫شــهری که بر اساس پیمایش ســهمیه بنزین دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫طبق جدیدترین دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شد‪ ،‬قیمت جدید محصوالت‬ ‫ایران خودرو و سایپا مشخص و جهت اجرا به این بنگاه های تولیدی ابالغ شد‪ .‬به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت‪،‬‬ ‫محصوالت ایران خودرو به طور متوسط ‪ 10‬درصد و محصوالت سایپا به طور متوسط ‪ 23‬درصد افزایش قیمت دارند‪.‬‬ ‫ت محصوالت ایران خودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایران خودرو در بهمن ‪97‬‬ ‫دلیل اینکه قیم ‬ ‫قیمت محصوالت خود را افزایش داده بود‪.‬‬ ‫طی روزهای گذشته بر سر اعالم قیمت جدید خودروها بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بار کشمکش ایجاد شده بود‬ ‫و اعالم قیمت ها با وجود وعده قبلی رئیس شورای رقابت‪ ،‬با تاخیر همراه شده بود‪ .‬طبق مصوبات قبلی‪ ،‬قرار شد شورای‬ ‫رقابت بر اساس دستورالعملی قیمت های جدید خودروها را استخراج کرده و به ستاد تنظیم بازار برای تصویب نهایی ارائه‬ ‫کند‪ .‬در این شرایط معاون وزیر صنعت نیز اخیرا اعالم کرد که قیمت های جدید باید توسط شورای رقابت اعالم شود‪ .‬بر‬ ‫این اساس به نظر می رسد قیمت های جدید پس از اعلمال نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و اعالم شود‪.‬‬ ‫بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت‪ ،‬قیمت هر دستگاه سایپا ‪ 131‬معادل ‪ 37‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان و هر‬ ‫دستگاه پژو ‪ 405‬بنزینی ‪ 54‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫قیمت تعیین شده برای محصوالت ایران خودرو و سایپا توسط شورای رقابت به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شورای رقابت در خصوص بررسی موضوع دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ضمن تاکید بر مصوبه ‪۴۱۴‬‬ ‫شورا مورخ ‪ 12‬اسفند ‪ 98‬با توجه به مباحث انجام شده و مستندات واصله طی جلسه شماره ‪ ۴۲۰‬شورا مورخ ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬موارد زیر را تصویب کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با توجه به شرایط موجود بازار به ویژه تحریم های ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه های مربوط به تامین‬ ‫قطعات و تجهیزات از خارج از کشور عالوه بر نرخ ارز و سایر هزینه های متعارف‪ ،‬هزینه های معامالتی را تحمیل مینماید‬ ‫که برای سال ‪ ۱۳۹۹‬به میزان ‪ ۵‬درصد در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وری‬ ‫و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی‪ ،‬محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می دهد که قیمت های پایان اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به قیمت های اعالم شده در بهمن ماه ‪ ۱۳۹۷‬طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان که به شورای رقابت اعالم شده و به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است‪ .‬برای شرکت ایران‬ ‫خودرو بطور میانگین ‪ ۱۰‬درصد و برای شرکت سایپا ‪ ۲۳‬درصد افزایش خواهد داشت‪(.‬مشروط بر انکه میانگین وزنی‬ ‫افزایش با احتساب تیراژ از درصد های مذکور تجاوز ننماید‪).‬‬ ‫شروط طرف عرضه‪:‬‬ ‫ به منظور دسترسی عادالنه و بدون تبعیض به بازار‪ ،‬فروش خودرو بصورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز‬‫نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت‪.‬‬ ‫‪ -‬تمام فروش های مستقیم به مصرف کننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمین شده صورت گیرد و از هر گونه فروش و‬ ‫عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگی ها) خودداری شود‪.‬‬ ‫ خودروسازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تامین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی و یا فروش رفته خود را برای‬‫حداقل سه سال از تاریخ فروش‪ ،‬تضمین نمایند (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد‪-.‬گارانتی ‪ -‬وارانتی)‪.‬‬ ‫ خودروسازان موظف می باشند گزارش عملکرد فروش ‪ ،‬پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده و کارشناسی‬‫خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند‪.‬‬ ‫شروط طرف تقاضا‪:‬‬ ‫ با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز می باشد‪ .‬در غیر اینصورت قرارداد‬‫از سوی خودرو ساز بصورت یک طرفه‪ ،‬لغو می شود‪.‬‬ ‫ مشتریانی که در ‪ ۳۶‬ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت های «خودرو ساز تحت تنظیم» کرده اند‪ ،‬مجاز به ثبت‬‫نام نیستند‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬قرارداد بصورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی نیز برگشت داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی می باشد‪.‬‬‫‪ .۳‬در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا انهایی که از شمول‬ ‫دستورالعمل خارج کرده است‪ ،‬در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت کلی واردات خودرو‪ ،‬بازار این خودروها نیز از‬ ‫شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است‪ .‬و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن‬ ‫قیمت های سال‪ ۱۳۹۶‬که بازار انها در شرایط متعادل قرار داشته است‪ ،‬اعمال دستورالعمل مصوب خود را تایید می کند‬ ‫و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول محاسبات الزم‬ ‫را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعالم نماید‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬به دلیل ضرورت تسریع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکیب هزینه و نرخ تورم بانک مرکزی در مورد‬ ‫هریک از این خودروها‪ ،‬تا زمان انجام محاسبات به تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ تورم خودروهایی که توسط‬ ‫بانک مرکزی محاسبه و اعالم شده است‪ ،‬مبنای نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا برای این خودروها قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اختالف قیمت های جدید با نرخ هایی که قبال اعالم شده بود‬ ‫البته قیمت های اعالم شده از سوی شورای رقابت در مورد ‪ 4‬خودرو که قب ً‬ ‫ال رضا شیوا‪ ،‬رئیس شورای رقابت نرخ انها‬ ‫را اعالم کرده بود‪ ،‬متفاوت است‪ .‬شیوا پیشتر در مورد قیمت های تقریبی برخی خودروها گفته بود ‪ :‬قیمت سایپا ‪111‬‬ ‫معادل ‪ 42‬میلیون و‪ 100‬هزار تومن و ساینا ‪ 59‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان تعیین شده است‪ .‬وی همچنین گفته بود‪ :‬‬ ‫قیمت تیبای صندوق دار‪ 52‬میلیون و تیبای هاچ بک‪ 59‬میلیون تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫محدودیت های خرید خودرو از کارخانه‬ ‫همچنین به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬محدودیت هایی برای ثبت نام‬ ‫متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس‪ ،‬متقاضیان خرید و ثبت نام خودروهای پیش فروش نباید دارای‬ ‫الک های جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعالم می شود‪ .‬همچنین سند خودروهای جدید به مدت یک‬ ‫پ ‬ ‫سال در رهن باقی می ماند و این امر مخصوصا در فروش های فوق العاده رعایت می شود‪ .‬در عین حال‪ ،‬برای متقاضیان‬ ‫خرید خودروهای پیش فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که‬ ‫خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز برای سرویس های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده‬ ‫نشود‪ ،‬حتما گارانتی خودرو باطل می شود‪.‬‬ ‫فروش خودروهای داخلی از طریق قرعه کشی به مشتریان‬ ‫به گفته مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬از این پس فروش فوق العاده‪ ،‬پیش فروش و‬ ‫مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس‪ 60 ،‬درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات‬ ‫جاری و معوق اختصاص می یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از روش های فروش خودرو قرعه کشی است‪ ،‬بر این اساس که سایت‬ ‫فروش خودرو در زمان اعالم پیش فروش به مدت یک هفته باز می شود و تمامی متقاضیان که شرایط ثبت نام راساس‬ ‫دستورالعمل سازمان حمایت را دارند‪ ،‬قادر به ثبت نام و واریز وجه خواهند بود‪ .‬بعد از تکمیل فرایند ثبت نام‪ ،‬قرعه کشی‬ ‫انجام خواهد شد و کسانی که اسم انها در قرعه اعالم می شود‪ ،‬پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬به گفته صادقی نیارکی‪ ،‬کسانی که نام انها در قرعه کشی نبوده است‪ ،‬می توانند تقاضای وجه کنند و طی مدت‬ ‫مشخص و تعیین شده‪ ،‬وجه ثبت نامی به حساب انها بازگردانده می شود‪ ،‬ضمن اینکه متقاضی می تواند پول خود را برای‬ ‫خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬فرمان به خودروسازی در جهت جهش تولید‬ ‫محورهای مصوب قرارگاه جهش تولید‪ ،‬از سوی وزارت صنعت‪،‬معدن و‬ ‫تجارت به دو خودروساز بزرگ کشور ابالغ شد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫اجرای بیشــتر بندهای ان‪ ،‬منوط به لغو تحریم ها و البته بهبود اوضاع‬ ‫مالی خودروســازان است‪ .‬چنین ابالغیه هایی به خودروسازان مسبوق‬ ‫به سابقه است و مسووالن صنعتی دولت های گذشته نیز فرمان هایی‬ ‫در راستای بهبود وضعیت خودروسازی کشور صادر می کردند‪ .‬تمامی‬ ‫فرمان ها در تمامی دولت ها یک وجه مشترک دارد و ان کلی گویی بدون‬ ‫در نظر گرفتن شــرایط سیاسی و اقتصادی کشور است‪ .‬در جایی که‬ ‫تحریم هابیشترفعالیت هایاقتصادیکشوررامختلکردهسیاست گذار‪،‬‬ ‫خودروسازان را موظف به داشتن شریک خارجی ان هم به طور دستچین‬ ‫می کند و در جایی دیگر با توجه به شرایط نامناسب نقدینگی در این‬ ‫شرکت ها به واسطه تحریم (که منجر به افت تیراژ شده) خودروسازان‬ ‫را بــه بهره وری باال و کاهش مصرف ســوخت ملزم می کند‪ .‬اما طبق‬ ‫نامــه ای که معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب‬ ‫به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نوشته‪ ،‬قرارگاه جهش تولید‪۱۰ ،‬‬ ‫محور کلی را برای دو خودروســاز بزرگ کشور در نظر گرفته است‪ .‬بر‬ ‫اساس نامه مهدی صادقی نیارکی به فرشاد مقیمی و میرجواد سلیمانی‪،‬‬ ‫این ‪ ۱۰‬محور به این قرار اســت اول اینکه برنامه ایجاد قوای محرکه و‬ ‫پلت فرم مشترک با جدیت بیشتری ادامه یابد‪ .‬در بند دیگر تاکید شده‬ ‫که موضوع واگذاری اموال‪ ،‬امالک‪ ،‬دارایی های مازاد و همچنین سهام‬ ‫شرکت های زیرمجموعه خودروسازان (با توجه به تجدید ارزیابی انها)‪،‬‬ ‫با جدیت و طی یک زمان بندی دقیق اجرا شــده و گزارش کار به طور‬ ‫متناوب در اختیار کمیته خودرو قرار گیرد‪ .‬در بند ســوم نیز امده که‬ ‫فضای رسانه ای و مجازی با هماهنگی مرکز اطالع رسانی وزارت صمت‪،‬‬ ‫توســط خودروسازان رصد و با هدف اقناع افکار عمومی‪ ،‬تدابیر الزم و‬ ‫اطالع رسانی مناسب صورت گیرد‪ .‬در بند دیگر این مصوبه تاکید شده‬ ‫که برای بهره گیری از ایده ها‪ ،‬خالقیت ها و راهکارهای کارشناسی‪ ،‬جذب‬ ‫نخبگان از دانشگاه های برتر در دستور کار خودروسازان قرار گیرد‪ .‬اما بند‬ ‫مهم این قرارگاه به مشارکت های خارجی برمی گردد‪ .‬در این بند امده‬ ‫که خودروســازان مذاکره با شرکت های خودروساز (طرف های تجاری‬ ‫جدید) را برای سرمایه گذاری مشترک‪ ،‬در قالب طراحی مشترک‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت با استاندارد روز دنیا‪ ،‬تعمیق عمق ساخت داخل و تنوع بخشی‬ ‫با پرهیز از تکرار تعامل با شــرکت های بدعهد در ادوار اخیر‪ ،‬در دستور‬ ‫کار قرار دهند‪ .‬در بند ششم تاکید شده که برنامه زمان بندی طراحی‬ ‫و تولید موتورهای کم مصــرف در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت‬ ‫مشخص و عملیاتی از سوی خودروســازان به سازمان گسترش ارائه‬ ‫شود‪ .‬کاهش تعهدات جاری و ایفای تعهدات معوق به صورت مستمر و‬ ‫همچنین تعمیق ساخت داخل قطعات با بهره گیری از توان قطعه سازان‬ ‫و شرکت های دانش بنیان در بند هفتم و هشتم قرار دارند‪ .‬در بند نهم‬ ‫نیز عنوان شده که با توجه به پرداخت تسهیالت مصوب شورای پول‬ ‫و اعتبار به خودروســازان و سایر منابع مالی در اختیار‪ ،‬پرداخت بدهی‬ ‫قطعه ســازان در چارچوبی شفاف و عادالنه انجام شود‪ .‬اخرین بند نیز‬ ‫به برنامه ریزی برای افزایش مستمر کیفیت تولیدات‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت و بهبود بهره وری اختصاص یافته است‪ .‬مرور بندهای این ‪۱۰‬‬ ‫فرمان به وضوح نشان می دهد اجرای بیشتر انها در فضایی ارام از جهت‬ ‫سیاست خارجی و ارتباط با جهان خودرو و همچنین دارا بودن شرایط‬ ‫مالی مناسب‪ ،‬امکان پذیر است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در بند پنجم بر همکاری‬ ‫مشترک با خودروسازان خارجی تاکید شده‪ ،‬ان هم نه شرکای سابق‬ ‫مانند پژو و رنو که در جریان تحریم عهدشــکنی کرده و رفتند‪ ،‬بلکه‬ ‫با شــرکای جدید‪ .‬در واقع حرف قرارگاه جهش تولید و وزارت صمت‬ ‫این است که ایران خودرو و سایپا سراغ مشارکت با شرکت های جدید‬ ‫خارجی بروند و عهدشکن های قبلی به ویژه رنو و پژو جایی در برنامه های‬ ‫انها نداشته باشند‪ .‬هرچند رفتار خودروسازان خارجی در دوران تحریم‬ ‫مورد نقد بوده و بهتر اســت در مذاکرات احتمالی اینده نسبت به انها‬ ‫حساسیت هایی در نظر گرفته شــود‪ ،‬با این حال اساسا خودروسازی‬ ‫کشور گزینه های زیادی برای همکاری مشــترک روی میز ندارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر صنعت خودروی ایران با تحریم هایی سنگین مواجه است‬ ‫و کمتر شرکت خارجی ریسک همکاری با ان را می پذیرد‪ ،‬بنابراین اصل‬ ‫موضوع (همکاری مشترک با خارجی ها) زیر سوال است‪ .‬خودروسازان‬ ‫خارجی اگر قرار بود ریسک تحریم را بپذیرند‪ ،‬که اصال از ایران نمی رفتند‪،‬‬ ‫بنابراین تا وقتی تحریم ها لغو نشوند‪ ،‬بعید است همکاری مستمر‪ ،‬جدی‬ ‫و اینده داری بین خودروسازی کشور و خارجی ها شکل گیرد‪ .‬این هم‬ ‫که شرکای قبلی به دلیل عهدشکنی نباید جایی در همکاری مشترک با‬ ‫خودروسازی ایران داشته باشند‪ ،‬به نظر چندان عملی نیست‪ ،‬چرا که در‬ ‫برجام نیز تنها انها حاضر به همکاری با صنعت خودروی کشور شدند‪.‬‬ ‫در مجموع به نظر می رســد اجرای بند پنجم ‪۱۰‬فرمان خودروسازی‪،‬‬ ‫حداقل در مقطع زمانی فعلی چندان امکان پذیر نیست و باید منتظر‬ ‫لغو تحریم ها ماند‪ .‬ممکن است قرارگاه جهش تولید روی شرکت های‬ ‫چینی برای همکاری مشترک در دوران تحریم حساب باز کرده باشد‪،‬‬ ‫حال انکه انها نیز بر موج تحریم ها ســوار شدند و نشان دادند چندان‬ ‫قابل اعتماد نیستند‪ .‬در نهایت اینکه به نظر می رسد پرهیز از مذاکره و‬ ‫مشارکت با خودروسازان خارجی بدعهد مانند پژو و رنو‪ ،‬بیشتر به شعار‬ ‫می ماند و در دورانی که تحریم ها لغو شوند‪ ،‬احتماال انها باز هم نخستین‬ ‫و شاید تنها گزینه های همکاری باشند‪ ،‬مگر اینکه بزرگان خودروسازی‬ ‫نیز به فکر حضور در خودروسازی کشور بیفتند‪ .‬اما بند اخر ‪ ۱۰‬فرمان‬ ‫خودروسازی نیز چندان بی ارتباط با تحریم نیست‪ .‬اینکه خودروسازان‬ ‫ضمن بهبود بهره وری‪ ،‬باید کیفیت محصوالت خود را باال ببرند و مصرف‬ ‫ســوخت را کاهش دهند‪ ،‬در شرایط ایزوله (قرنطینه و دوری از جهان‬ ‫خودروسازی) چندان امکان اجرا به صورت مطلوب ندارد‪ .‬خودروسازی و‬ ‫قطعه سازیایرانبامعضالتیمانندنبودتکنولوژیوماشین االتقدیمی‬ ‫و موتورهای پرمصرف دست به گریبان هستند که حل انها نیاز به ارتباط‬ ‫با خارجی ها دارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬حتی اگر خود خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫ایرانی توان نسبی دستیابی به اهداف کیفی و مصرف سوخت را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬نیازمند نقدینگی زیادی هستند‪ ،‬حال انکه همواره از بی پولی‬ ‫می گویند‪ .‬برای خودروســازان و قطعه سازانی که به گفته خودشان با‬ ‫مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند و گاهی در تامین هزینه های‬ ‫روزمره دچار مشکل هستند سرمایه گذاری در بخش بهبود کیفیت و‬ ‫کاهش مصرف سوخت‪ ،‬احتماال جزو اولویت هایشان نیست‪ .‬انها همین‬ ‫حاال با انتقاد از قیمت گذاری دستوری صحبت از زیان های چند ده هزار‬ ‫میلیارد تومانی به میان می اورند و مشخص نیست چگونه می خواهند‬ ‫روی بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت به عنوان مواردی سرمایه بر‪،‬‬ ‫کارکنند‪.‬‬ ‫مشکل کمبود نقدینگی اما می تواند مانع اجرای برخی دیگر از بندهای‬ ‫‪ ۱۰‬فرمان خودروســازی باشــد‪ ،‬از جمله طراحی و تدوین موتورهای‬ ‫کم مصــرف‪ .‬بدون تردید بهره گیری از این موتورها می تواند به کاهش‬ ‫مصرف سوخت کمک بزرگی کند و کشور را از واردات سوخت مصون‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال بدون سرمایه گذاری کالن‪ ،‬شرایط برای توسعه چنین‬ ‫موتورهایی فراهم نخواهد شد‪ .‬البته گویا اقداماتی در راستای طراحی‬ ‫موتورهای کم مصرف انجام و حتی نمونه های اولیه انها نیز ساخته شده‬ ‫است‪ ،‬که طبعا برای تولید انبوه و توسعه نیازمند تزریق نقدینگی است‪.‬‬ ‫اما در بند دیگری از ‪ ۱۰‬فرمان خودروسازی‪ ،‬صحبت از ضرورت پرداخت‬ ‫شفاف و عادالنه مطالبات قطعه سازان به میان امده است‪ .‬سال هاست‬ ‫مطالبات معوق قطعه ســازی جزو چالش های صنعت خودرو به شمار‬ ‫می رود و گاهی تولید و کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬حاال در‬ ‫شرایطی بر پرداخت این مطالبات تاکید شده که خودروسازان می گویند‬ ‫به دلیل قیمت گذاری دستوری‪ ،‬زیان می دهند و از نقدینگی الزم برای‬ ‫رتق و فتق امور به ویژه تزریق مالی به صنعت قطعه برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو برگشته و همان‬ ‫سیاست های قبلی را به اجرا در می اورد‪ ،‬سیاست هایی که خودروسازان‬ ‫می گویند نتیجه انها‪ ،‬زیاندهی‪ ،‬کمبود نقدینگی و تداوم معوق ماندن‬ ‫مطالبات قطعه سازان است‪ .‬این موضوع طبعا می تواند اثر منفی روی‬ ‫برخی دیگر از بندهای فرمان ‪۱۰‬گانه برای خودروسازی بگذارد‪ ،‬به ویژه‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬کاهش تعهدات عقب افتاده و البته بهبود کیفی‪ .‬هرچه‬ ‫هســت‪ ،‬باید منتظر ماند و دید واکنش خودروسازان به این ‪ ۱۰‬فرمان‬ ‫چیست و تا چه اندازه قادر به اجرای بندهایش هستند‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۳۰‬هنرمند حوزه تجسمی برای پاسداشت مجاهدات مردم مظلوم فلسطین‪ ،‬جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با روز قدس‪ ،‬در حرم مطهر رضوی هنرافرینی می کنند‪ .‬با اعال م این که قرار است بیش از‪ ۳۰‬هنرمند حوزه‬ ‫تجسمی برای پاسداشت مجاهدات مردم مظلوم فلسطین‪ ،‬جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با روز قدس‪ ،‬در حرم مطهر رضوی هنرافرینی کنند‪ ،‬هدف از برگزاری این رویداد را پاسداشت سال ها مبارزه و جهاد مظلوم مردم‬ ‫فلسطین عنوان کرد تا هنرمندان به صورت نمادین در دفاع از مردم فلسطین اثاری را خلق کنند‪ .‬محمدعلی رجبی‪ ،‬سید مسعود شجاعی طباطبایی‪ ،‬مسعود نجابتی‪ ،‬علی وزیریان‪ ،‬خشایار قاضی زاده‪ ،‬سیدحمید شریفی‬ ‫ال هاشم‪ ،‬عبدالحمید قدیریان‪ ،‬حسن روح االمین‪ ،‬سید عبداهلل حاجی سیدحسن‪ ،‬عباس برزگر گنجی‪ ،‬مازیار بیژنی‪ ،‬مهدی فرخی‪ ،‬منصوره امیری‪ ،‬عباس گودرزی‪ ،‬حسین عصمتی‪ ،‬رضا بدرالسماء‪ ،‬زینب رجبی‪ ،‬مهدی‬ ‫حاجی محمدی‪ ،‬محمدصابر شیخ رضایی‪ ،‬ثاراهلل فرخ‪ ،‬زهرا اسدیان‪ ،‬علی محمد شیخی‪ ،‬حسین یوزباشی‪ ،‬حشمت اهلل نوروزی گودرزی‪ ،‬محمد روح االمینی‪ ،‬محمد حبیبی‪ ،‬محمدعلی نادری‪ ،‬محمد اسدی جوزانی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫قلی پور‪ ،‬نوید سیمبر‪ ،‬ناصر تقی زاده‪ ،‬عبدالمجید شاهواروقی فراهانی‪ ،‬سید مهدی حسینی الهاشمی و‪ ...‬هنرمندانی هستند که در ایین «بر استان قدس» به خلق اثار هنری در رشته های تجسمی می پردازند‪ .‬این ایین به‬ ‫همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و سپهر سوره هنر روز جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با روز قدس در صحن قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ ۳۰‬هنرمند در روز قدس اثر خلق می کنند‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫گروه سنی باالی ‪ 65‬سال ایران طی سه دهه اخیر نزدیک به دو برابر شده است؛‬ ‫ایران منابع الزم برای «جمعیت چندصد میلیونی» را دارد‬ ‫دبیرکلحزبجامعهاسالمیحامیانکشاورزیایرانبابیاناینکهجمعیت‬ ‫‪ ۸۰‬میلیونی زیبنده سرزمین ایران با این وسعت و منابع سرشار نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران منابع الزم را برای جمعیت چندصد میلیونی دارد؛ کسانی‬ ‫که غیر از این فکر می کنند یا خائن هستند یا جاهل‪ .‬روز ‪ 30‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬روز ملی جمعیت است؛ دکتر روازاده؛ دبیرکل جامعه اسالمی حامیان‬ ‫کشاورزی ایران و پژوهشگر طب ایرانی ــ اسالمی با انتقاد از سیاست های‬ ‫بازدارنده افزایش جمعیت اظهار کرد‪ :‬پیش از انقالب اســامی با انجام‬ ‫اقداماتی که حکومت شاهنشاهی و با تجویز نسخه های غربی برای کنترل‬ ‫جمعیت صورت می داد‪ ،‬رشد جمعت کاهشی بود؛ به توفیق الهی‪ ،‬انقالب‬ ‫اسالمی دست بیگانگان و خائنین را در ساختار سیاسی کشور قطع کرد و‬ ‫پس از انقالب اسالمی در دهه ‪ ،60‬رشد جمعیت افزایش یافت به نحوی‬ ‫که ما شاهد رشد بیش از ‪ 4‬درصدی در دهه اول انقالب بودیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه بار دیگر و پس از جنگ تحمیلی‪ ،‬سیاستگذاران سیاست های‬ ‫کاهش و کنترل جمعیت اعمال کردند و یکی از خسران های اصلی ایران‬ ‫از دهه ‪ 70‬به این سو رقم خورد؛ نرخ رشد جمعیت که ‪ 4‬درصد بود در‬ ‫سرشماری ‪ 1375‬به ‪ 1.96‬درصد رسید و این روند تا به امروز ادامه داشته‬ ‫است؛ در حال حاضر نرخ رشد جمعیت بر اساس امار سال ‪1.24 ،1395‬‬ ‫درصد است! خانواده پرجمعیت که یکی از خصایص اصلی خانواده های‬ ‫ایرانی از قدیم االیام بود به خانواده های دو نفره و نهایتاً چهار نفره تبدیل‬ ‫شده است چرا که به بهانه افزایش حضور زنان در جامعه‪ ،‬مادر شدن انها‬ ‫را قربانی کردیم؛ ســن ازدواج افزایش یافت‪ ،‬سن زنان برای مادر شدن‬ ‫باال و باالتر رفت و شــعار «فرزند کمتر‪ ،‬زندگی بهتر»‪ ،‬تبلیغ اول نظام‬ ‫اســامی شد؛ به بهانه توسعه پایدار و سازندگی‪ ،‬ایران را به سوی پیری‬ ‫و پیرساالری کشاندیم‪ ،‬سیاست اشتباهی که مقامات ارشد به ان اذعان‬ ‫دارند و در سال های اخیر رهبر معظم انقالب سعی در اصالح ان دارند و‬ ‫سیاست های کلی جمعیت را برای افزایش ان در سال ‪ 93‬ابالغ کردند‪.‬‬ ‫دکتر روازاد با بیان اینکه مسئوالن ان چنان که باید و شاید در امر افزایش‬ ‫جمعیت همت و اراده به خرج نمی دهند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬براساس امارهایی که‬ ‫به تازگی اعالم شــده‪ ،‬نرخ باروری از سال ‪ 96‬به سال ‪ 97‬به میزان ‪127‬‬ ‫هزار تولید کمتر بوده که این امار از ســال ‪ 97‬به سال ‪ 98‬به ‪ 150‬هزار‬ ‫تولد کمتر رسیده است‪ ،‬چرا این تحوالت روی داده است؟ چرا مسئوالن‬ ‫پس از ابالغ سیاست های کلی جمعیت‪ ،‬به دنبال اصالح رویه ها و تسهیل‬ ‫ازدواج‪ ،‬تشــویق زوجین به فرزنداوری تا ‪ 4‬فرزند و بیشتر برای هر زوج‪،‬‬ ‫زیرساخت های حمایتی از خانواده ها و ‪ ...‬نیستند؛ هنوز جامعه ایران جوان‬ ‫است اما این روند در دو تا سه دهه اینده به طوری فاجعه بار خواهد بود که‬ ‫ایران جزء رده کشورهای پیر جهان قلمداد خواهد شد؛ ایا دولت قرار است‬ ‫دولت پیرمردها باشد؟ در ان سالها ما به جای دبستان ها باید فقط خانه‬ ‫سالمندان افتتاح کنیم! این پژوهشگر طب ایرانی ــ اسالمی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫افزایش سن جمعیت کشور‪ ،‬بیماری ها‪ ،‬سرطان ها و امراض مختلف بالی‬ ‫جان کشور خواهد بود؛ هزینه نگهداری‪ ،‬درمان و حمایت از سالمندان به‬ ‫مراتب بیشتر از ان چیزی است که ما برای افزایش جمعیت در حال حاضر‬ ‫باید هزینه کنیم؛ کشورهای مختلف جهان از جمله غربی ها‪ ،‬چرا مهاجران‬ ‫و نخبگان جوان کشورهایی چون ایران را به راحتی می پذیرند؟! انها در‬ ‫برنامه ریزی های خود با توجه به کاهش جمعیت سعی دارند گروه های‬ ‫جمعیتی در سن کار را به کشورشان بیاورند؛ در کشوری مانند فرانسه‬ ‫‪ 5‬درصد تولید ناخالص داخلی به فرزنداوری اختصاص یافته است! ژاپن‬ ‫کشوری است که وزارت فرزنداوری دارد؛ چین و هند با جمعیت باالی‬ ‫یک میلیارد نفر به قدرت های اصلی و ابرقدرت های اینده اقتصادی و علمی‬ ‫تبدیل شده اند‪ .‬سیاست کلی جهان به سمت افزایش جمعیت رفته اما در‬ ‫ایران‪ ،‬مدیریت ها‪ ،‬فشل و اجرای سیاست ها به دست کسانی افتاده که در‬ ‫حالت خوشبینانه همت و اراده ای برای اجرای سیاست های کلی مدنظر‬ ‫رهبر انقالب ندارند یا انکه همچنان به سیاست فرزند کمتر‪ ،‬زندگی بهتر‬ ‫اعتقاد دارند؛ متاسفانه شنیده شده که در برخی از مراکز تصمیم گیری‬ ‫برای جمعیت‪ ،‬نیروهایی نفوذ کرده اند که خواهان کاهش جمعیت در ایران‬ ‫هستند و یکی از انها نیز که استاد دانشگاهی در استرالیا بود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫دکتر روازاده تاکید کرد‪ :‬در برخی از اظهارنظری مقامات به ویژه مقامات‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬وزارت کشاورزی و دستگاه های دولتی از کاهش‬ ‫منابع اب و غذایی در سال های اینده سخن می گویند؛ افرادی نیز ان را‬ ‫بهانه کرده و اعالم می کنند که ایران با جمعیت باال‪ ،‬توان مدیریت منابع‬ ‫خود را نخواهد داشت و به کشور صرفا واردکننده تبدیل می شود! بنده‬ ‫به عنوان کســی که سال ها در حوزه کشاورزی و دامداری فعالیت دارم‪،‬‬ ‫اعالم می کنم که ایران منابع الزم را برای جمعیت چندصد میلیونی دارد؛‬ ‫کسانی که غیر از این فکر می کنند یا خائن هستند یا جاهل؛ به برکت‬ ‫بارش های فراوان در دو سال اخیر که همچنان به فضل الهی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬با اصالح روش های کاشت در کشاورزی‪ ،‬ما به راحتی می توانیم‬ ‫تولیدات کشاورزی و به تبع ان دامی را به میزان چند برابر افزایش دهیم؛‬ ‫نیاکان ما‪ ،‬مهندسان واقعی کشاورزی و بهره وری مناسب از زمین و اب‬ ‫بودند‪ .‬دبیرکل حزب جامعه اسالمی حامیان کشاورزی ایران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جمعیت ‪ 80‬میلیونی زیبنده سرزمین ایران با این وسعت و منابع‬ ‫سرشار نیســت؛ چرا زمانی برای فرزند کمتر ان همه در صدا و سیما‪،‬‬ ‫روی محصوالت و ‪ ...‬تبلیغ می شد اما امروز برای افزایش جمعیت چنین‬ ‫تبلیغاتی نیست؟! ما نسبت به اجرای سیاستی مانند غربالگری در زمان‬ ‫حاملگی که منجر به قتل صدها هزار جنین می شــود‪ ،‬اعتراض داریم؛‬ ‫چرا جلوی ان گرفته نمی شود؟ بسیج عمومی و فرهنگ سازی با قدرت و‬ ‫اراده اهنین برای افزایش جمعیت نیاز است؛ ایرانیان‪ ،‬باید به سنت اصلی‬ ‫خود یعنی خانواده پرجمعیت بازگردند و در غیر اینصورت‪ ،‬هم مردم و هم‬ ‫حکومت متضرر خواهند شد و به کشوری اسیب پذیر و ضعیف در اینده‬ ‫تبدیلخواهیمشد‪.‬‬ ‫ظریف وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫برای خدمت به مردم و کشور راست و چپ بودن مهم نیست‬ ‫وزیر امــور خارجه با بیان اینکه اینکه همه بدانند برای خدمت به‬ ‫این مردم و کشور راست و چپ بودن مهم نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قرار‬ ‫نیســت برای خدمت به مردم این سو و ان سو باشیم بلکه دل در‬ ‫گرو مردم داشــتن و عاشق این خاک و سرزمین بودن مهم است‪.‬‬ ‫«محمدجواد ظریف» در مراسم نکوداشت زنده یاد مرحوم حسین‬ ‫کاظم پور اردبیلی گفت‪ :‬از ابتدای ورودم به دستگاه دیپلماسی در‬ ‫نیویورک که دانشــجوی دکتری بودم‪ ،‬به محضر حسین کاظم پور‬ ‫اردبیلی رسیدم‪ .‬زمانی که ایشان به عنوان معاون وزیر امور خارجه‬ ‫به همراه اقای والیتی به نیویورک امده بود‪ .‬وی حسین کاظم پور‬ ‫اردبیلی را نمونه بارز مردانگی و سختکوشی برشمرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫او معاون وزیر امور خارجه بود تا نیمه شــب می نشســت و متن‬ ‫ســخنرانی وزیر را می نوشــت‪ .‬او با ان که معــاون وزیر بود با من‬ ‫در ســطح خود رفتار می کرد‪ .‬کاظم پور مردی‪ ،‬شجاع‪ ،‬بی تکلف و‬ ‫بــا معنویت بود‪ .‬این دیپلمات عالی رتبه با بیان خاطراتی از خود و‬ ‫حســین کاظم پور اردبیلی تصریح کرد‪ :‬بعد از ان سعادت ویژه ای‬ ‫برای من فراهم شــد که بعد از سال ‪ ،۶۷‬وقتی تحصیالتم به اتمام‬ ‫رسید و به کشــور بازگشــتم‪ ،‬در وزارت امور خارجه در اتاق قرار‬ ‫گرفتیم‪ .‬دو میز روبه روی هم بود که من و حسین کاظم پور اردبیلی‬ ‫به مدت یکســال انجا بودیم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬او به مدت یکسال‬ ‫مشاور وزیر امور خارجه بود و من هم مشاور بودم؛ اما میان ما زمین‬ ‫تا اسمان تفاوت وجود داشت‪ ،‬او مشاور بود و من هم مشاور‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ای کاش همه همانند حسین شجاع و بی تکلف بودند و‬ ‫برای ســربلندی این اب و خاک از همه چیز مایه بگذاریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در اغاز دوران وزارتم پیشنهاد نمایندگی دائم ایران در سازمان‬ ‫ملل را به او مطرح کردم‪ .‬او پذیرفت اما فردای ان روز امد و گفت‬ ‫که همســرم به من گفته است طاقت از دست دادن تو را نداریم و‬ ‫بیش از این نمی خواهم اذیت شــوی‪ .‬وزیر امور خارجه اضافه کرد‪:‬‬ ‫او سختی بسیار کشیده بود و به او ناروا کرده بودند‪ .‬کسانی که به‬ ‫حســین نارواها کرده بودند‪ ،‬در مقابل خدا توبه کنند و از همســر‬ ‫حسین عذرخواهی کرده و حاللیت بطلبند‪ .‬ظریف حسین کاظم پور‬ ‫اردبیلی را الگویی برای خود برشــمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬حسین‬ ‫برای من الگو بود‪ ،‬همانطور که حسین شیخ االسالم برای من یک‬ ‫الگو بود‪ .‬ما دو حسین را از دست دادیم؛ دو دیدگاه متضاد یکدیگر‬ ‫بودند ولی هر دو حســین برای سربلندی این ملت‪ ،‬کشور و اب و‬ ‫خاک تالش می کردند و عاشق هم بودند‪ .‬وی با اشاره به درگذشت‬ ‫ن شیخ االســام ابراز داشت‪ :‬وقتی حسین شیخ االسالم فوت‬ ‫حسی ‬ ‫کرد‪ ،‬دیدیم که حســین کاظم پور چه متنی را در وصف حســین‬ ‫شیخ االســام نوشت‪ .‬امروز به پاس این دو بزرگوار دو سالن وزارت‬ ‫امور خارجه به نام این دو نامگذاری خواهیم کرد‪ .‬رییس دســتگاه‬ ‫دیپلماسی با تاکید بر اینکه همه بدانند برای خدمت به این مردم و‬ ‫کشور راست و چپ بودن مهم نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قرار نیست برای‬ ‫خدمت به مردم این ســو و ان سو باشــیم بلکه دل در گرو مردم‬ ‫داشتن و عاشق این خاک و سرزمین بودن مهم است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۳‬شهر پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد‬ ‫ثبت‪ ۴۲‬میلیون تخلف رانندگی در سال گذشته‬ ‫رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در ‪ ۷۰۳‬شهر در سطح کشور‪ ،‬پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ســال گذشته ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫تخلف رانندگی به ثبت رسید‪ .‬سردار سید کمال هادیانفر در نشست‬ ‫خبری با بیان اینکه در سال گذشته ‪ 42‬میلیون تخلف رانندگی در‬ ‫سامانه «سپهر» پلیس ثبت شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس اعالم سازمان‬ ‫پزشــکی قانونی‪ 31 ،‬درصد افرادی که در شهرها تصادف می کند در‬ ‫محل حادثه‪ 6 ،‬درصد در حین انتقال و ‪ 62‬درصد در بیمارســتانها‬ ‫فوت می کنند‪ .‬رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در ‪ 703‬شهر پلیس‬ ‫راهنمایــی و رانندگی وجود ندارد‪ ،‬گفــت‪ 59 :‬درصد جان باختگان‬ ‫سوانح رانندگی برون شــهری در محل حادثه‪ 6 ،‬درصد حین انتقال‬ ‫و ‪ 34‬درصد در بیمارســتانها جان خود را از دســت می دهند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ‪ 64‬درصد تصادفات در حریم ‪ 30‬کیلومتری شــهرها به‬ ‫وقوع می پیوندند‪ ،‬گفت‪ :‬از دولت‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬مدیران ایران خودرو‬ ‫و سایپا تشکر می کنیم‪ ،‬اکنون از سه مدل پراید‪ ،‬دو مدل خارج شده‬ ‫و خودروی پژو ‪ 405‬نیز از رده خارج خواهد شد و امیدواریم با خارج‬ ‫شدن این خودروها‪ ،‬شاهد کاهش جان باختگان سوانح رانندگی باشیم‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی از اضافه شدن ‪ 8‬هزار دست افزار موبایلی به تجهیزات‬ ‫پلیس راهور در اینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬بحث کروکی‬ ‫سازشــی نیز به زودی اجرا می شــود و دیگر نیاز به کروکی کاغذی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬هادیانفر بیان کرد‪ 4 :‬هزار و ‪ 150‬دستگاه گشت پلیس‬ ‫راهور در سراسر کشور به سیستم ردیاب لحظه ای مجهز شدند‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه در سال گذشته طرح تقسیط‬ ‫جرائم رانندگی اجرا شــد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح از ابتدای اردیبهشت ‪99‬‬ ‫متوقف شد؛ افراد استفاده کننده از این طرح متعهد شدند بدون هیچ‬ ‫پیش پرداختی تا سقف یک سال جریمه ها را پرداخت کنند‪ ،‬اکنون‬ ‫نزدیک ‪ 23‬درصد جریمه ها را پرداخت کردند اما برخی به تعهد خود‬ ‫عمل نکردند که خودروهایی که از یک سال زمان انها گذشته‪ ،‬توقیف‬ ‫خواهند شد و باید برای ترخیص تمام جریمه را پرداخت کنند‪ .‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬به بیمه ها ابالغ شــده تا سقف ‪ 11‬میلیون تومان بدون‬ ‫کروکی پلیس‪ ،‬خسارت بپردازند‪ .‬این مقام انتظامی با بیان اینکه تمام‬ ‫دســتگاه ها تاکید کردند که اکنون وقت سفر نیست و بیماری ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬به هموطنان توصیه کرد در ایام تعطیلی عید سعیدفطر از سفر‬ ‫پرهیز کنند و متذکر شد‪ :‬در هر صورت پلیس راهور امادگی دارد که‬ ‫در صورت سفر‪ ،‬مدیریت الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫قالیباف منتخب تهران در مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫نیازمند الگوی جدیدی‬ ‫برای حکمرانی در کشور هستیم‬ ‫منتخــب تهران در مجلس یازدهم با انتقــاد از تمرکز گرایی در‬ ‫ساختارهای اجرایی کشــور گفت‪ :‬امروز ساختار حکمرانی ما در‬ ‫کشور انقدر در تصمیم گیری متمرکز شده است که برای مدیریت‬ ‫امور یک بخشداری یا دهداری هم از تهران تعیین تکلیف می کنیم‪.‬‬ ‫محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و نایب‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز‬ ‫گذشته در جلسه دوم فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بخشی از ناکارامدی هایی که امروز شاهد‬ ‫هستیم که نارضایتی هایی را هم به دنبال داشته به بحث مدیریتی‬ ‫در کشــور باز می گردد‪ .‬وی گفت‪ :‬بپذیریم که بخش عمده ای از‬ ‫این موضوع هم به ساختار کشور و نوع حکمرانی ما باز می گردد‪.‬‬ ‫امروز ساختار حکمرانی ما در کشور انقدر در تصمیم گیری متمرکز‬ ‫شده است که برای مدیریت امور یک بخشــداری یا دهداری‪ ،‬از‬ ‫تهران تعیین تکلیف می کنیم‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬با نوع تفسیری که‬ ‫از قانون اساسی در حوزه های اجرایی شده‪ ،‬همه قدرت متمرکز‬ ‫در یک نقطه و یک مجموعه در دولت شــده است که البته بحث‬ ‫من مربوط به این دولت و ان دولت نیســت‪ ،‬بلکه در روند بعد از‬ ‫انقالب چنین چیزی بوده است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد‪ :‬بخش عمده نارسایی‬ ‫ما در حکمرانی‪ ،‬ریشــه در موضوع توزیع قدرت است‪ .‬بحث های‬ ‫مختلفی داریم در خصوص شورایاری ها‪ ،‬نظارت‪ ،‬بودجه و انتخابات‬ ‫ان‪ ،‬نداشــتن درامد های پایدار و موارد دیگر که هریک در جای‬ ‫خود باید بررسی شود ولی این نوع توزیع قدرت و تمرکزی که در‬ ‫ساختار وجود دارد هم باید تغییر کند‪ .‬وی با بیان اینکه جایی در‬ ‫دنیا دیگر چنین روشی برای حکمرانی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬این روش‬ ‫حتی با انقالب و ارمان های امام راحل هم سازگاری ندارد‪ .‬قالیباف‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در قانون اساسی هفت اصل مرتبط با شورای شهر است‬ ‫که اصل های هفتم‪ ،‬یکصد و یکم تا یکصد و هفتم هستند‪ .‬اینکه‬ ‫دیوان محاسبات به شهرداری ها ورود می کند کار خوبی است‪ ،‬ولی‬ ‫کاری خالف قانون است چرا که دیوان محاسبات به بودجه های‬ ‫دولتی می تواند رسیدگی کند نه به نهادهای غیردولتی‪ .‬منتخب‬ ‫مردم تهران در مجلس یازدهم گفت‪ :‬ما معتقدیم مجلس شورای‬ ‫اسالمی دســتگاه نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‬ ‫ها است‪ ،‬معتقدیم دیوان محاسباتِ امورات شهرداری الزم داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما ناگزیریم سیستم متمرکز خود را به یک سیستم‬ ‫نیمه متمرکز تبدیل کنیم و هیچ کجا برای این مهم مناسبت تر‬ ‫از شوراها‪ ،‬شهرداری ها و ده یاری ها نیست‪ .‬در حقیقت ما نیازمند‬ ‫الگوی جدیدی برای حکمرانی در کشور هستیم‪ .‬قالیباف تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اصالح امورات شوراها و مطالبه از شورای نگهبان برای اینکه‬ ‫هفت اصل مرتبط با شــوراها را اینقدر زیر نبینند‪ ،‬مثل اصل ‪44‬‬ ‫اقتصاد که تفسیر جدیدی از ان ارائه کردند‪ ،‬اینها الزمه تحول در‬ ‫نظام اداری اجرایی کشور است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیان کرد‪ :‬اینکه همه کارهای‬ ‫خدماتی یک شهر را از نماینده مجلس شورای اسالمی ان حوزه‬ ‫انتخابیه مطالبه می کنند کار درستی نیست و این در صورتی است‬ ‫که این قبیل امور باید به شورایاری ها‪ ،‬بخشداری ها و ده یاری ها‬ ‫واگذار شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بنده معتقدم ساختار تحول نظام اداری‬ ‫اجرایی ما باید دو بُرش بخورد؛ یکی برش موضوعی در کارها است‬ ‫که باید مبنای ان این باشد که هرکاری که جنسش تصدی گری‬ ‫اســت فارغ از کم حجم یا پُر حجم‪ ،‬باید به شوراهای شهر واگذار‬ ‫شود و هر کاری که جنسش حاکمیتی است ولو انکه کار کوچیکی‬ ‫باشد باید در اختیار حوزه مرکزی باشد‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬به طور مثال‬ ‫قضاوت یا کشف جرم جنسش کاری حکومتی است که باید در‬ ‫اختیار حوزه مرکزی قرار داشته باشد‪ ،‬اما پیشگیری از ُجرم ضرورتی‬ ‫ندارد که متمرکز در مرکز باشد‪ .‬منتخب مردم تهران در مجلس‬ ‫یازدهم تصریح کرد‪ :‬صدور پاسپورت کاری خدماتی است که لزومی‬ ‫ندارد حتما در مرکز ارائه شود و از این قبیل امور که می توان انها‬ ‫را غیرمتمرکز اداره کرد‪ ،‬بسیار است‪ .‬قالیباف گفت‪ :‬با غیرمتمرکز‬ ‫کردن ساختار اداره کشور میتوان تحولی در نظام اداری و اجرایی‬ ‫کشور بوجود اوریم و بار سنگینی را از دوش دولت برداریم تا بتواند‬ ‫به کار اصلی خود رسیدگی کند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد‪ :‬ما هنوز در اقتصاد‬ ‫دچار مشکل هستیم‪ ،‬شما ببینید از سال ‪ 90‬تا ‪ 98‬شاهدیم که‬ ‫کیک اقتصاد ما ‪33‬درصد کوچکتر شده است‪ .‬دولت باید مشکالت‬ ‫کالن کشور در حوزه اقتصادی را حل کند باید مشکل نقدینگی‬ ‫را حل کند ولی انقدر درگیر امورات ریز یک دهداری یا شــهر و‬ ‫روستا شده است که نمیتواند‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫حتما باید مجلس شورای اسالمی پا جلو بگذارد و یک مقدار تمرکز‬ ‫گرایی را برداریم و اجازه بدهیم که مردم در کارهای جاری و روزانه‬ ‫خودشان در شهرها کارها را پیش ببرند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ساعت کار جدید بانک ها از اول خرداد‪ /‬دورکاری بانک ها لغو شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫اخبار‬ ‫سکه بورسی از سکه افتاد‬ ‫با ممنوعیت معامالت اوراق گواهی سکه برای اشخاص حقوقی‪،‬‬ ‫هم اکنون صف فروش ســکه های یک روزه تشــکیل شده و‬ ‫جذابیت این سکه ها ظاهرا ً از بین رفته است‪ .‬طبق اعالم بورس‬ ‫کاال‪ ،‬از امروز معامالت اوراق گواهی سکه برای اشخاص حقوقی‬ ‫ممنوع شده اســت؛ بنابراین طبق مصوبه جدید هیات مدیره‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬کلیه اشخاص حقوقی به استثنای بازارگردان ها‬ ‫و صندوق های طال و همچنین کدهای ســبد تا اطالع ثانوی‬ ‫مجاز به خرید اوراق گواهی ســپرده کاالیی سکه طالی بورس‬ ‫کاال نیستند‪ .‬پیش از این نیز ناظر بورس در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرده بود ‪ :‬نمادهای معامالتی گواهی سپرده کاالیی سکه طال‬ ‫به دلیل وجود قیمت های نامتعارف در تابلوی معامالت تا اطالع‬ ‫ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ممنوعیت معامالت اوراق گواهی سکه برای حقوقی ها‪ ،‬اثر خود‬ ‫را در بورس گذاشته و مصداق ان هم تشکیل صف های فروش‬ ‫برای سکه های یک روزه است؛ فعاالن بازار می گویند دیگر سکه‬ ‫های بورسی جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارند‪ .‬برخی فعاالن‬ ‫بازار طال معتقد بودند یکی از دالیل نوسان شدید قیمت سکه‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬پیشتازی سکه های بورسی است؛ اختالف‬ ‫قیمت ‪ 600‬تا‪ 700‬هزار تومانی سکه های بورسی نسبت به بازار‬ ‫موجب شــده تا بود عده ای با فروش سکه به بورس‪ ،‬کسب و‬ ‫کاری تازه راه بیاندازند‪ .‬محمد کشتی ارای نایب رئیس اتحادیه‬ ‫طال درباره وضعیت بازار طال و سکه بعد از توقف معامالت سکه‬ ‫در بورس کاال‪ ،‬گفت‪ :‬از دیروز که معامالت سکه متوقف شد‪ ،‬در‬ ‫بازار سکه شاهد کاهش حباب سکه به ‪ 200‬هزار تومان بودیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه بعد از توقف معامالت سکه در بورس‪ ،‬عرضه‬ ‫و تقاضا متعادل شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همین امر سبب شد تا تقاضای‬ ‫کاذب در بازار سکه از بین رفت‪.‬‬ ‫دلیل افزایش امروز قیمت سکه گرانی ارز و طال است‬ ‫محمد کشتی ارای درباره وضعیت بازار طال و سکه بعد از توقف‬ ‫معامالت سکه در بورس کاال‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از دیروز که معامالت‬ ‫سکه متوقف شد‪ ،‬در بازار سکه شاهد کاهش حباب سکه به‪200‬‬ ‫هزار تومان بودیم‪ .‬وی با تاکید براینکه بعد از توقف معامالت سکه‬ ‫در بورس‪ ،‬عرضه و تقاضا متعادل شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همین امر‬ ‫سبب شد تا تقاضای کاذب در بازار سکه از بین رفت‪ .‬وی ضمن‬ ‫اشــاره به کاهش حباب سکه از دیروز‪ ،‬گفت‪ :‬داد و ستدها االن‬ ‫دیگر عادی است و تقاضای کاذبی در بازار نداریم‪ .‬البته قیمت ها‬ ‫در بازار طال و سکه طی روز جاری افزایش داشته ولی این افزایش‬ ‫قیمت ناشی از افزایش قیمت جهانی و قیمت ارز بوده است‪.‬‬ ‫مجوز شورای اقتصاد برای‬ ‫استفاده از وام بانک جهانی‬ ‫جهت تامین تجهیزات بهداشتی‬ ‫شــورای اقتصاد مجوزی برای استفاده وام بانک جهانی جهت‬ ‫تامین تجهیزات بهداشتی را صادر کرد‪ .‬در متن مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد که روز گذشــته ابالغ شد‪ ،‬امده است‪ :‬اعضای شورای‬ ‫اقتصاد عضو هیات وزیران در جلســه مورخ ‪1399 / 02 /24‬‬ ‫در خواســت شــماره ‪ 101 /225‬مورخ ‪ 1399 / 1 /29‬وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران‬ ‫از وام بانک جهانی جهت تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا را به استناد ماده (‪ )20‬قانون برنامه پنج‬ ‫ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تبصره (‪ )3‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ 1399‬کل کشور مورد بررسی و به شرح ذیل مورد‬ ‫تصویب قرار داد‪ :‬سقف اســتفاده از تسهیالت مالی خارجی‬ ‫(فاینانس) حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود‬ ‫و هفت هزار ( ‪ ) 55 ، 297 ،000‬یورو که شــامل چهل و پنج‬ ‫میلیون و هفتصد هزار ( ‪ )45 ، 700 ،000‬یورو به عنوان اصل‬ ‫تسهیالت و مبلغ نه میلیون و پانصد و نود و هفت هزار ( ‪،000‬‬ ‫‪ )9 ، 597‬یورو هزینه های تبعی (سود‪ ،‬کارمزد و سایر هزینه ها‬ ‫از محل مجوز بند «الف» تبصره (‪ )4‬قانون بودجه سال ‪1393‬‬ ‫کل کشور تعیین می گردد‪.‬‬ ‫ت ارز از سایت و تابلوی‬ ‫حذف قیم ‬ ‫صرافی ها دردسرساز شد‬ ‫در پی افزایش نوسانات در بازار ارز و جوالن دالل ها در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬کانون صرافان در اطالعیه ای از صراف ها خواست نرخ‬ ‫ارز را در تارنمای خود قرار دهند‪ .‬طی روزهای اخیر و همزمان‬ ‫با افزایش نوسانات در بازار ارز‪ ،‬برخی دالل ها از طریق شبکه‬ ‫مجازی و ثبت نرخ های بعضاً باالتر از بازار‪ ،‬ســعی در افزایش‬ ‫تنــش ها در بازار دارند‪ .‬این درحالی اســت که صرافی های‬ ‫معتبر در این ایام از اعالم نرخ خودداری می کنند‪ ،‬در مواردی‬ ‫مشاهده شده که قیمت ارز از تابلوی صرافی ها نیز برداشته‬ ‫می شــود‪ .‬در همین ارتباط هم کانــون صرافان در اطالعیه‬ ‫ای خطاب به صرافان کشور اعالم کرد ‪ :‬صرافی ها در صورتی‬ ‫مجاز به خرید و فروش ارز می باشند که قب ً‬ ‫ال نسبت به اعالم‬ ‫همزمــان نرخ خرید و فروش در محل اســتقرار صرافی و یا‬ ‫تارنمای صرافی اقدام کنند‪ .‬همچنین در این اطالعیه تاکید‬ ‫شده تا صرافی ها نسبت به بارگذاری نرخ تمامی ارزهای قابل‬ ‫معامله در سایت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫طبق اعالم دبیر شورای هماهنگی بانک ها از اول خرداد ماه دورکاری و شیفت بندی کارمندان بانک های دولتی و نیمه دولتی لغو می شود و کارمندان باید براساس ساعت کار جدید در بانک ها‬ ‫حضورداشتهباشند‪.‬علیرضاقیطاسیدبیرشورایهماهنگیبانک هادرنامهایخطاببهمدیرانعاملبانک هااعالمکرد‪:‬احترام ًاپیرونامهشماره‪/103‬هـــبمورخ‪ 99/1/20‬ایندبیرخانهدرمورد‬ ‫نحوه فعالیت شعب بانک ها با حضور دو سوم پرسنل به صورت شیفت بندی‪ ،‬چرخشی و دورکاری به استحضار می رساند موضوع در جلسه اصلی مورخ‪ 99/2/21‬شورای هماهنگی بانک ها مطرح و‬ ‫مقرر گردید از تاریخ‪ 99/3/1‬کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک ها در محل خدمت حاضر گردند و فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر‪ 8‬سال و همکارانی که بیماری زمینه ای دارند‪ ،‬روزانه‪2‬‬ ‫ساعتتقلیلیابد‪.‬ضمن ًاچناچهدرهراستانباتوجهبهشرایطروز‪،‬ستادملیمقابلهباکروناتصمیمیدرخصوصساعتکاریبانکهااتخاذنماید‪،‬تصمیمستادمذکورباهماهنگیاستاندارمحترم‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬ساعت کار کارکنان بانک ها از اول خردادماه ‪ 99‬در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 7‬الی ‪ 14‬و روزهای پنج شنبه ‪ 7‬الی ‪ 13‬است‪.‬‬ ‫رفتارشناسیخانه اولی هاییکهبورساولیشدند‬ ‫تبادل تقاضا بین بورس و مسکن‬ ‫نشانه های بازگشت اولیه دو گروه از طیف تقاضا به بازار مسکن بعد از فعالیت چندماهه انها در بازار سهام‬ ‫ردیابی شد‪ .‬دسته ای از خانه اولی ها که سال گذشته و به خصوص اواخر پارسال و اوایل امسال ‪ -‬با مشاهده‬ ‫صعود ممتد بازدهی سهام ‪ -‬برای «تقویت بودجه خرید مسکن»‪ ،‬وارد بورس شده بودند‪ ،‬در حال حاضر به‬ ‫فکر خروج از بورس و ورود به بازار مسکن هستند‪ .‬تقاضای مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای بزرگ‬ ‫از اهرم سود بازار سرمایه برای جبران نسبی قدرت خرید بر اثر جهش قیمت ها‪ ،‬استفاده می کند‪ .‬عده ای‬ ‫از خانه اولی های بالقوه که از ســال گذشته با مشاهده روند صعودی شاخص بورس‪ ،‬روانه بازار سهام شده‬ ‫بودند تا نقدینگی محدود خود را برای خرید مسکن تقویت کنند‪ ،‬در روزهای اخیر شرایط بازگشت به بازار‬ ‫مســکن را بررســی کرده اند‪ .‬این موضوع احتمال تبادل تقاضا بین دو بازار سهام و مسکن را تقویت کرده‬ ‫اســت‪ .‬بورس کشور هم در نیمه دوم سال گذشته به میزان محسوس و هم در ابتدای سال ‪ ۹۹‬به میزان‬ ‫قابل توجه شــاهد ورود خانه اولی های بالقوه به بازار سهام بوده است‪ .‬رشد پی در پی شاخص بورس کشور‬ ‫طی یک سال اخیر سبب شد تعداد بورس اولی ها در ماه های اخیر به حد چشمگیری افزایش پیدا کند و‬ ‫در این بین تعدادی از سرمایه گذاران بورسی جدید‪ ،‬خانه اولی هایی بوده اند که نقدینگی انها کفاف خرید‬ ‫مسکن در بازار مسکن ماه های گذشته را نداده است‪ .‬اما طی روزهای گذشته نشانه هایی از تصمیم برخی‬ ‫خانه اولی ها و دیگر سرمایه گذاران مهاجر از بازار مسکن به بورس برای بازگشت به بازار مسکن مشاهده شده‬ ‫است‪ .‬هرچند رفت و برگشت شاخص بورس امری کامال طبیعی و منطبق بر روال طبیعی معامالت در بازار‬ ‫ســرمایه است‪ ،‬اما در روزهای اخیر درباره اینده بورس دو نگاه متفاوت مطرح شده است‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫عبور شاخص از مرز روانی یک میلیون واحد و بازگشت ان به زیر این سطح نشان می دهد بعید است این‬ ‫مرز روانی بار دیگر در کوتاه مدت درنوردیده شود‪ .‬با این حال یک گروه دیگر معتقدند رشد شاخص استمرار‬ ‫خواهد داشت و مواردی که به شکل افت مشاهده می شود‪ ،‬روند طبیعی اصالح است‪ ،‬اما ارتباطی با احتمال‬ ‫ریزش بورس در اینده ندارد‪.‬‬ ‫به هر حال وجود دو تحلیل متفاوت درباره اینده بازار سرمایه‪ ،‬یک گروه از سرمایه گذاران نوپا در این بازار‬ ‫را به تحقیق برای تصمیم جدید واداشــته است‪ .‬مهاجرانی که از بازار مسکن روانه بورس شدند‪ ،‬در زمره‬ ‫همین گروه هســتند که طی روزهای اخیر درباره کم و کیف بازگشــت به بازار مسکن در حال تحقیق و‬ ‫بررسی هستند‪ .‬به هر حال پیش بینی می شود در دوره پساهیجان رونق بورس‪ ،‬احتمال خروج سرمایه ها‬ ‫به ســمت بازارهای موازی همچون ارز‪ ،‬طال و مسکن تقویت شود و این پیش بینی کسانی را که پیش تر‬ ‫قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن را داشته اند اما به هر دلیل موقتا سرمایه خود را روانه بورس کرده اند‪ ،‬به‬ ‫بازگشت و معامله ملک وسوسه کرده است‪.‬‬ ‫همان طور که در هیجان بازار بورس‪ ،‬ردپای خانه اولی ها به شــکل محســوس مشاهده شد‪ ،‬اکنون نیز در‬ ‫زمانی که برخی معتقدند شــروع دوره پساجهش است‪ ،‬نشانه های اولیه بازگشت سرمایه گذاران ملکی به‬ ‫بورس مشــهود شده اســت‪ .‬یک گروه از این مهاجران خانه اولی هایی بودند که نقدینگی انها برای خرید‬ ‫ملک کفاف نمی داد و وارد بازار ســرمایه شدند تا کسری خود را از طریق این سرمایه گذاری تامین کنند‪.‬‬ ‫گروه دیگر نیز برخی از سرمایه گذاران باسابقه بازار مسکن بوده اند که به هر حال رونق بورس انها را به این‬ ‫مهاجرت وسوسه کرده بود و اکنون نیز خود را اماده خروج از بازار سرمایه کرده اند‪ .‬البته تحقیقات میدانی‬ ‫ما از واســطه های ملکی نشــان می دهد تبادل تقاضا بین بورس و مسکن هنوز رخ نداده و صرفا برخی از‬ ‫سرمایه گذاران فعلی بورس‪ ،‬به پرس و جو در بازار مسکن برای اطالع از سطح قیمت ها پرداخته اند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫خریدی در بازار ملک انجام نداده اند‪.‬بورس کشور در هفته های اخیر پررونق ترین روزهای تاریخی خود را‬ ‫سپری کرد و داده های مربوط به شاخص بورس نشان می دهد‪ ،‬سرمایه گذاران بازار سهام که ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۹‬وارد این بازار شده اند‪ ،‬تا زمان بسته شدن معامالت روز یکشنبه بورس بازدهی ‪ ۹۹‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده اند و ارزش سرمایه انها نزدیک دو برابر شده است‪ ،‬کمااینکه شاخص بورس دو روز پیش در ایستگاه‬ ‫‪ ۹۶۸‬هزار واحد توقف کرد‪.‬‬ ‫البته مهاجرت ســرمایه های خرد از بازار مســکن به بازار سهام در تمام شــهرهای کشور رواج داشت اما‬ ‫تحقیقات میدانی نشان می دهد این موضوع در شهرهای دیگر به جز تهران‪ ،‬به مراتب بیشتر بوده است و به‬ ‫همان نسبت بازگشت از بازار سرمایه به بازار مسکن نیز در سایر شهرها می تواند بیشتر از تهران باشد‪ .‬علت‬ ‫این تمایل موقت به بورس از سوی متقاضیان مسکن سایر شهرها به تفاوت قابل توجه قیمت مسکن در‬ ‫پایتخت و دیگر شهرها باز می گردد‪ .‬در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در اغلب شهرهای بزرگ استان ها‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون تومان اســت و در شهرهای کوچک تر این قیمت کمتر از این میزان است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫برای خرید یک واحد اپارتمان ‪ ۱۰۰‬مترمربعی بودجه ای حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان برای متقاضیان‬ ‫مســکن شهرستان های دیگر کافی است‪ .‬اگرچه همین قیمت ها نیز نسبت به سال قبل از ان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ ،‬اما مقایسه همین قیمت های افزایش یافته با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که‬ ‫در معامالت فروردین امسال ‪ ۱ /۵‬میلیارد تومان بوده‪ ،‬قابل توجه است‪ .‬بنابراین خانه اولی های تهران حساب‬ ‫ویژه ای روی بهره برداری از رونق بورس و جبران کسری نقدینگی خود نکرده اند چراکه فاصله قیمت مسکن‬ ‫در تهران با بودجه اغلب خانه اولی ها که زیر ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬بسیار زیاد بوده و این در حالی است‬ ‫که این فاصله در شهرهای دیگر به مراتب کمتر بوده است‪ .‬بنابراین خانه اولی ها به ویژه در خارج از تهران‬ ‫یکی از گروه های بورس اولی طی ماه های اخیر و به ویژه ماه ابتدایی امسال بوده اند‪.‬‬ ‫شــاخص بازار سهام در فاصله ابتدا تا انتهای سال ‪ ۹۸‬رشــد ‪ ۱۸۱ /۲‬درصدی را پشت سر گذاشت و این‬ ‫یعنی اگر کسی در ابتدای پارسال در این بازار سرمایه گذاری کرده باشد‪ ،‬در پایان سال ‪ ۹۸‬با رشد نزدیک‬ ‫سه برابری سرمایه خود روبه رو شده است که بازدهی فوق العاده و قابل توجهی است‪ .‬اگر همین فرد سرمایه‬ ‫خود را تا دو روز پیش در بازار سهام حفظ کرده باشد‪ ،‬از بازدهی دو ماه اخیر نیز برخوردار شده که با توجه‬ ‫به شاخص ‪ ۹۶۸‬هزار واحدی دو روز پیش در مقایسه با شاخص ‪ ۱۸۵‬هزار واحدی ابتدای سال ‪ ،۹۸‬بازدهی‬ ‫پنج برابری را تجربه کرده است‪ .‬طبعا برخی از خانه اولی های بالقوه و سرمایه گذاران ملکی که سال گذشته‬ ‫وارد بازار سهام شده اند‪ ،‬با تجربه سودهای کالن در این بازار‪ ،‬اکنون نسبت به دیگر سرمایه گذاران بورس‪،‬‬ ‫برای خروج و بازگشت به بازار مسکن مصمم تر هستند‪.‬تحقیقات میدانی از بازار ملک نشان می دهد برخی از‬ ‫سرمایه گذاران بورسی در یک سال اخیر نیز موجرانی بوده اند که ودیعه دریافتی خود را روانه بورس کرده اند‪.‬‬ ‫حداقل ودیعه دریافتی از مســتاجران تهرانی عموما ‪ ۵۰‬میلیون تومان و میانگین ودیعه نیز ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان است که رقم قابل توجهی برای سرمایه گذاری در بازاری که با ارقام ناچیز نیز می توان به ان‬ ‫ورود کرد‪ ،‬به شمار می اید‪ .‬اما با این وصف اینده بازار معامالت ملکی را می توان در یک سناریوی احتمالی‬ ‫پیش بینی کرد‪ .‬پیش از هر چیز پیش بینی می شود تحرک معامالت مسکن از محل بازگشت بورس اولی ها‬ ‫به بازار ملک افزایش یابد‪ .‬سال گذشته حجم معامالت مسکن در ‪ ۳۰‬استان به جز تهران با افت ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫مواجه شد و در نیمه دوم سال میزان افت معامالت استان ها حتی از میانگین کل سال نیز بیشتر بود‪ .‬در‬ ‫تهران نیز طی یک سال ‪ ۹۸‬حجم معامالت مسکن نسبت به سال قبل از ان ‪ ۳۰‬درصد افت کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب عمق رکود هم در تهران و هم در سایر استان ها در سال گذشته بیشتر شد‪ .‬اما با توجه به پیش بینی‬ ‫بازگشت خانه اولی های بالقوه از بازار سهام به بازار مسکن‪ ،‬پیش بینی می شود در ماه های اتی شاهد تحرک‬ ‫نسبی در این بازار باشیم‪.‬سال گذشته بیش از ‪ ۸۲۰‬هزار بورس اولی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه‬ ‫شدند و این در حالی است که تنها در فروردین امسال یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بورس اولی جدید روانه این‬ ‫بازار شده اند‪ .‬هرچند تمام این افراد از جنس متقاضیان و سرمایه گذاران مسکن نیستند‪ ،‬اما قطعا بخشی‬ ‫از خارج شــدگان از بازار مسکن نیز در جمع پرشمار بورس اولی ها حضور دارند که بازگشت انها می تواند‬ ‫به افزایش نسبی معامالت ملکی منجر شود‪ .‬تنها در میان دریافت کنندگان کد بورسی در فروردین‪۲۶۳ ،‬‬ ‫هزار تهرانی وجود دارد که بخشی از این بورس اولی های تهران‪ ،‬خریداران ملکی اتی خواهند بود‪ .‬اگر حتی‬ ‫یک درصد از این تعداد نیز در یکی‪ ،‬دو ماه اینده وارد بازار مسکن شوند‪ ،‬معامالت مسکن به لحاظ تعداد‬ ‫تغییر محسوسی نسبت به شــرایط رکودی فعلی خواهد داشت‪.‬در تهران دو گروه از متقاضیان ملک‪ ،‬دو‬ ‫بخش مختلف از بازار معامالت را دستخوش تغییر خواهند کرد‪ .‬خانه اولی های بورس اولی با توجه به سطح‬ ‫قدرت خرید خود روانه مناطق میانی و رو به پایین خواهند شد‪ .‬کف قیمت هر مترمربع اپارتمان در این‬ ‫مناطق ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان است اما با این حال عمده فایل های موجود نزد بنگاه ها در حال حاضر‬ ‫در سطح قیمتی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان قرار دارد‪ .‬البته این به معنای نایاب بودن اپارتمان با قیمت‬ ‫پایین تر نیست اما تعداد فایل های با قیمت مناسب تر از این میانگین‪ ،‬بسیار کم است‪ .‬در هر صورت مقصد‬ ‫خانه اولی ها این بخش از بازار معامالت ملک خواهد بود‪ .‬در مقابل سرمایه گذاران با سابقه بازار مسکن که‬ ‫بخشی از سرمایه خود را روانه بازار سهام کرده بودند و این روزها در صدد بازگشت هستند‪ ،‬مناطق مصرفی‬ ‫نیمه شمالی تهران را برای خرید ملک انتخاب می کنند‪ .‬کف قیمت اپارتمان در عمده مناطق متوسط یک‬ ‫میلیارد تومان است که با بودجه سرمایه گذاران ملکی تناسب بیشتری دارد‪ .‬به این ترتیب این دو احتمال‬ ‫در مورد شکل بازگشت سرمایه به بازار مسکن در دوره پساهیجان بورس قوت گرفته است‪ .‬در عین حال‬ ‫یک گزینه احتمالی نیز از ســوی برخی مطرح می شود و ان «شدت گرفتن سفته بازی در بازار مسکن با‬ ‫خروج بخشی از سرمایه ها از بورس» است‪ .‬اما وقوع این احتمال بسیار بعید به نظر می رسد چراکه از یکسو‬ ‫انتظارات غالب در بازار مســکن از رشد غیرجهشی قیمت ملک پشتیبانی می کند و کسی انتظار جهش‬ ‫در کوتاه مدت را ندارد‪ .‬طبعا در بازاری که تغییرات قیمتی کامال تدریجی باشــد‪ ،‬جایی برای ســفته بازان‬ ‫نیست چراکه انها در صدد کسب سود از خرید و فروش های مکرر در کوتاه مدت هستند‪ .‬از طرفی در بازار‬ ‫رکودی فعلی سختی فروش برای سفته بازان نسبت به پارسال دوچندان شده است‪ .‬بنابراین احتمال تشدید‬ ‫سفته بازی در بازار ملک طی ماه های اینده بسیار بعید است و یک گروه از سفته بازان نیز که اکنون در بازار‬ ‫معامالت حضور دارند‪ ،‬عمدتا ســفته بازان نوپا هستند که بر اساس تحلیل های خود به بازار ورود کرده اند‪.‬‬ ‫یک احتمال دیگر درباره ایام پســاهیجان بورسی‪ ،‬افزایش عرضه اپارتمان های اجاری است‪ .‬طبیعی است‬ ‫خریداران جدید ملک چه از نوع سرمایه ای و چه خانه اولی ها‪ ،‬با گزینه اجاره موقت اپارتمان خود به عنوان‬ ‫بهترین گزینه روبه رو هســتند‪ .‬در عین حال اگر روند رشد شاخص بورس ادامه پیدا کند‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫عرضــه اپارتمان های رهن کامل در بازار اجاره نیز خواهیم بود تا موجران مبالغ ودیعه را در بازار ســهام‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫میزان زکات فطریه از سوی مراجع تقلید اعالم شد‬ ‫از ســوی دفاتر حضرات ایات مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی‪،‬‬ ‫لطف اهلل صافی گلپایگانی‪ ،‬جعفر ســبحانی و ســید محمدعلی‬ ‫علوی گرگانی‪ ،‬میزان زکات فطره امســال مشخص شد‪ .‬بر اساس‬ ‫نظــر این مرجع تقلید‪ ،‬زکات فطره امســال بر مبنای قوت غالب‬ ‫گنــدم‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار ریال و بــر مبنای قوت غالب برنج‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ریال اعالم شــده اســت‪ .‬مومنین در انتخاب هر یک از‬ ‫این موارد مخیر هستند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که بر اســاس مســاله ‪ ۱۶۹۲‬رساله توضیح‬ ‫المســائل ایت اهلل مکارم شیرازی‪ ،‬زکات فطره بر تمام کسانی که‬ ‫قبل از غروب شــب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشــند واجب‬ ‫است‪ ،‬یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند‪ ،‬هر‬ ‫نفر به اندازه یک صاع (تقریباً ســه کیلو) ازانچه غذای نوع مردم‬ ‫ذرت و مانند‬ ‫ان محل است‪ ،‬اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ّ‬ ‫این ها به مســتحق بدهد و اگر پول یکی از این ها را بدهد کافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ضمن بنابر فتوای ایشــان اگر کســی فقط در افطار شب عید‬ ‫فطر میهمان دیگری باشد فطریه او به عهده خودش است‪.‬‬ ‫دفتــر ایت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانــی از مراجع تقلید نیز در‬ ‫اطالعیه ای‪ ،‬میــزان زکات فطره و کفــاره روزه را اعالم کرد‪ .‬در‬ ‫این اطالعیه امده اســت که با ارزوی قبولــی طاعات و عبادات‬ ‫روزه داران گرامــی‪ ،‬نظر مرجع عالی قــدر ایت اهلل العظمی صافی‬ ‫گلپایگانی‪ ،‬پیرامون میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح ذیل‬ ‫می باشــد‪ :‬مومنان مبلغ معادل یک صــاع (‪ ۳‬کیلوگرم) گندم یا‬ ‫برنــج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند‪ .‬اطالعیه‬ ‫ادامه یافته اســت‪ :‬کفاره روزه غیرعمــدی‪ ،‬برای هر روز‪ ،‬یک مد‬ ‫(حدود ‪ ۷۵۰‬گرم) طعام مثل گندم اســت و کفاره عمدی‪ ،‬برای‬ ‫هر روز افطار عمدی‪ ،‬اطعام ‪ ۶۰‬مسکین؛ هرکدام یک مد (حدود‬ ‫‪ ۷۵۰‬گرم) طعام‪ ،‬مثل گندم پرداخت شود‪.‬‬ ‫در اطالعیــه دفتر ایت اهلل جعفر ســبحانی از مراجع تقلید امده‬ ‫اســت‪ :‬زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم‪ ،‬مبلغ ‪100‬‬ ‫هــزار ریال و بر مبنای قوت غالب برنج‪ ،‬مبلغ ‪ 300‬هزار ریال می‬ ‫باشد‪ .‬براساس اعالم دفتر ایت اهلل سید محمدعلی علوی گرگانی‬ ‫از مراجع تقلید‪ ،‬زکات فطره امســال بر مبنای قوت غالب (برای‬ ‫هر نفر سه کیلوگرم) که گندم مبلغ ‪ 100‬هزار ریال و برنج مبلغ‬ ‫تقریبی ‪ 500‬هزار ریال است‪ .‬مومنین در انتخاب هر یک از ان ها‬ ‫مخیر هستند‪.‬‬ ‫فیلم هایکوتاه«دیگری»ساختهسامانحسین پورواکوزندکریمیو«تشدید»اثرشیرینصبور‪،‬جوایزیراازجشنوارهبینافرهنگیونیزدریافتکردند‪.‬جشنوارهبینافرهنگیونیز‪،VeniceIntercultural‬‬ ‫جایزه بهترین فیلم کوتاه بدون دیالوگ را به فیلم کوتاه دیگری به کارگردانی سامان حسین پور و اکو زند کریمی و جایزه مستند با موضوع زن را به فیلم کوتاه تشدید ساخته شیرین صبور اهدا کرد‪ .‬جشنواره‬ ‫بینافرهنگیونیز‪،Venice Intercultural‬براینپایهکههرکشوریفرهنگ‪،‬هویتوجهان بینیخاصخودراداردوایناختالفگنجینه ایباارزشدرتجربیاتزیستینوعبشربهحسابمی اید‪،‬اولیندوره‬ ‫خود را در ونیز برگزار کرد‪ .‬این جشنواره اثاری دارای جنبه های فرهنگی محلی و ملی را برای دستیابی به مفهوم بین فرهنگی و غنی سازی متقابل ارزش ها‪ ،‬اداب و رسوم و سنت ها‪ ،‬فراتر از همزیستی ساده‪،‬‬ ‫ازسراسرجهانمی پذیرد‪.‬فیلم هاییباموضوعاتیازقبیلروابطبینزنانومردان‪،‬تحصیالت‪،‬نوجوانی‪،‬پیری‪،‬بیماری‪،‬همبستگی‪،‬خشونت‪،‬دوستی‪،‬رابطهباطبیعتیاسایرموضوعاتگستردهماننداینهاکه‬ ‫قطعا جنبه های مهمی از تعلق فرهنگی فیلمساز را در بر دارند‪ ،‬مورد توجه برگزارکنندگان این جشنواره است و بران است تا با ایجاد بستری پرتحرک و پویا‪ ،‬افق های تازه ای را بازکرده و به راه خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ ۲‬جایزه برای ایرانی ها از جشنواره بینافرهنگی ونیز‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫رونق تیزرهای تبلیغاتی با حضور سلبریتی های سینما‬ ‫این روزها نیز تبلیغ کاالهای مختلف توسط ستاره های سینما و تلویزیون ایران بیش از همیشه اوج گرفته و تلویزیون که در سال های طوالنی تبلیغ هایی با تصاویر بازیگران را پخش‬ ‫نمی کرد‪ ،‬دیگر هیچ ممانعتی برای این مسئله قائل نیست‪ .‬در ادامه سعی کردیم به تاریخچه این موضوع در ایران بپردازیم‪ .‬تبلیغ کاالهای مختلف توسط سلبریتی ها محدود به ایران‬ ‫نبوده و همه ما تبلیغات برندهای خارجی را با حضور ستاره های دنیای سینما و ورزش به خاطر داریم‪ .‬مثال تبلیغ «روغن موتور کاسترول» با حضور دیوید بکهام‪ ،‬یا تبلیغ «نایک» با‬ ‫حضور کریس رونالدو‪ ،‬یا تبلیغات «پپسی» و «ادیداس» با حضور لیونل مسی و حتی تبلیغ «ژیلت» با حضور راجر فدرر تنیسور مشهور جهان‪ .‬این روزها نیز تبلیغ کاالهای مختلف‬ ‫توســط ستاره های سینما و تلویزیون ایران بیش از همیشه اوج گرفته و تلویزیون که در سال های طوالنی تبلیغ هایی با تصاویر بازیگران را پخش نمی کرد‪ ،‬دیگر هیچ ممانعتی برای‬ ‫این مسئله قائل نیست‪ .‬اما مسئله ای که کشور ما را در زمینه حضور چهره های هنری و ورزشی در تبلیغات متفاوت از کشورهای دیگر می کند‪ ،‬عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص‬ ‫در زمینه حضور چهره های هنری و ورزشــی است‪ .‬البته به هر ترتیب مسئوالن زیربط هربار که در مقام پاسخگویی در این موضوع قرار می گیرند‪ ،‬با رد شبهه های مطرح شده‪ ،‬اعالم‬ ‫می کنند که همه چیز شــفاف است و هیچ مسئله ای در این زمینه وجود ندارد‪ .‬به بهانه گسترده شــدن تبلیغ کاالهای مختلف توسط سلبریتی هایی همچون نوید محمدزاده‪ ،‬اتیال‬ ‫پسیانی‪ ،‬شقایق دهقان و افراد دیگر سعی کردیم به مرور فراز و فرود این موضوع در سال های گذشته بپردازیم‪.‬‬ ‫اگهی های تلویزیونی تنها با بهره بــردن از صدای برخی از بازیگران پخش‬ ‫می شدامالغواینممنوعیت‪،‬تبلیغاتکاالهایمختلفباحضورسلبریتی های‬ ‫ایرانی را وارد فاز تازه ای کرد‪ .‬در دســتورالعمل جدید که با امضای مدیرکل‬ ‫بازرگانی صداوسیما به شرکت های تبلیغاتی ارسال شده‪ ،‬امده بود‪« :‬به منظور‬ ‫ارتقای ظرفیت و بهبود سطح کیفی اگهی های بازرگانی‪ ،‬به اطالع می رساند‬ ‫استفاده از تصاویر هنرمندان و بازیگران سریال ها و انیمیشن های ایرانی در‬ ‫تولید کاالها و محصوالت داخلی حسب نظر اداره کل بازرگانی بالمانع است‪».‬‬ ‫رونقتبلیغاتتلویزیونیباحضورسوپراستارهایسینمایی‬ ‫بنابراین مجددا حضور ســلبریتی ها در تبلیغات رونق گرفت و اکنون حتی‬ ‫شاهد هنرنمایی بازیگران مختلفی در اگهی های تلویزیونی هستیم‪ .‬سروش‬ ‫جمشیدی که زمانی با کاراکتر «قیمت» در مجموعه «دورهمی» به شهرت‬ ‫رسید‪ ،‬چند ماهی است که هر شب در شبکه های مختلف تلویزیون پشت‬ ‫تریبونی قرار گرفته و در قامت استنداپ کمدی به تبلیغ یک محصول غذایی‬ ‫می پردازد‪ .‬امیرحسین ارمان هم بازیگر دیگری بوده که به تازگی در سریال‬ ‫مانکن به شهرت بیش از گذشته رسید‪ .‬او این روزها مشغول تبلیغ برای یک‬ ‫تبلیغاتسلبریتی هاوخط شکنیکریمباقری‬ ‫در دو دهه گذشته‪ ،‬تبلیغات کاالهای مختلف توسط سلبریتی های ایرانی در‬ ‫حال پیمودن مسیری بود تا تبدیل به روندی معمول شود‪ .‬در دهه ‪ ۷۰‬پای‬ ‫چهره ها با خط شکنی از طرف فوتبالیست ها به تبلیغات تجاری باز شد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال سال‪ ۷۶‬کریم باقری با تولیدکننده یک محصول بهداشتی قرارداد‬ ‫بست که البته این اتفاق با مخالفت های بسیاری مواجه شد‪ .‬ولی همین موضوع‬ ‫زمینه را برای ورود بازیگران به تبلیغات تجاری را هم فراهم اورد‪ .‬جالب انکه‬ ‫ناگهان این کار به دالیلی نامعلوم به طور کل برای سلبریتی ها ممنوع اعالم‬ ‫شد و تا چند سال خبری از تبلیغاتی به این شکل نبود‪.‬‬ ‫بیلبوردهایشهریبارنگتبلیغاتبرندهایمختلفتوسط‬ ‫سلبریتی ها‬ ‫نمی توان به طور دقیق گفت‪ ،‬اما شواهد باقی مانده این طور می گوید که در‬ ‫دورانممنوعیتتبلیغدراگهی هایتلویزیونی‪،‬جمشیدمشایخیاولینکسی‬ ‫بود که سال ‪ ۸۲‬چهره اش برای تبلیغ برند یک کولر گازی‪ ،‬روی بیلبوردهای‬ ‫تبلیغاتی شهرها رفت‪ .‬اتفاقی که نقدهای وسعیی به دنبال داشت اما این اقدام‬ ‫او راه را برای سلبریتی های دیگر هموار کرد‪ .‬محمدرضا گلزار یکی از پرکارترین‬ ‫بازیگرها در زمینه تبلیغات بوده که همچنان نیز مورد توجه برندهای مختلفی‬ ‫است‪ .‬او سال ها برای چند کمپانی ایرانی تبلیغ کرد و همچنین سفیر برندهای‬ ‫خارجی در ایران نیز بوده است‪« .‬گام باتلر» که شرکتی دارویی است‪ ،‬تقریبا‬ ‫بیشترین همکاری تبلیغاتی را با او انجام داده است‪ .‬البته گلزار در تبلیغات‬ ‫برند «ایکات»‪« ،‬هایپ» و «سان استار» نیز حضوری فعال داشته است‪ .‬بهرام‬ ‫رادان نیز به واسطه معروفیتی که بیشتر به واسطه چهره اش داشت‪ ،‬توانست‬ ‫حضوری فعال را روی بیلبورهای شهری تجربه کند‪ .‬تابلوهای تبلیغاتی برند‬ ‫«نوین چرم» یکی از پرســر و صداترین تبلیغاتی است که در این سال ها با‬ ‫چهره بهرام رادان و بهنوش طباطبایی روی بیلبوردهای شهری رفته است‪.‬‬ ‫البته رادان یکی از مدل های عکس در ژورنال این تولیدی نیز بوده و در چند‬ ‫تیزر نوین چرم نیز بازی کرده است‪ .‬درست در روزهایی که حضور بازیگرها‬ ‫در تبلیغ های شــهر جدی شده بود و برندهای مختلف برای جلب رضایت‬ ‫چهره هایشناختهشدهازهمسبقتمی گرفتند‪،‬مهرانمدیریباچایعرفان‬ ‫روی بیلبوردهای شهری رفت‪ .‬اتفاقی که در دوران خود سروصدای زیادی به‬ ‫همراه داشت و برخی اعالم کردند که مدیری برای این کار‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫دستمزد دریافت کرده که در ان زمان مبلغی به مراتب بیشتر از دستمزد او‬ ‫برای تولید سریال های تلویزیونی بود‪ .‬البته مدیری در سال های اخیر با جلب‬ ‫نظراسپانسریبهنام«اولمارکت»نیزحضوری فعالدرزمینه تبلیغاتداشته‬ ‫است‪.‬حمیدگودرزی‪،‬رضایزدانی‪،‬پوریاپورسرخ‪،‬امیرعلیدانایی‪،‬رضاکیانیان‪،‬‬ ‫بهاره رهنما‪ ،‬ایرج نوذری‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬مهناز افشار‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی و‬ ‫امینزندگانینیزازجملهچهره هاییبودندکهدرزمانممنوعیتپخشتبلیغ‬ ‫باحضوربازیگرانازتلویزیونبهتبلیغکاالهاییپرداختندکهرویبیلبوردهای‬ ‫شهری تبلیغ می شد و همچنان مورد تقاضای صاحبان برندهای مختلف بود‪.‬‬ ‫اما به ناگاه فعالیت چهره ها در تبلیغات بازرگانی به هر شکل ممنوع شد و این‬ ‫مدل از تبلیغات فرودی چند ساله را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ظهورماهواره‪،‬ازادیتبلیغاتتوسطسلبریتی ها‬ ‫ممنوعیت ها تاجایی پیش رفت که موجبات نزدیکی چهره های سرشناس‬ ‫ایرانی به تبلیغات شبکه های ماهواره ای را فراهم اورد‪ .‬به عنوان مثال حسین‬ ‫رضازاده (قهرمان وزنه برداری جهان) و ناصر حجازی (دروازبان سابق تیم ملی‬ ‫ایران) با تبلیغ یک شرکت امالک در شبکه های ماهواره ای تمام توجهات را‬ ‫معطوف خــود کردند‪ .‬این موضوع تاجایی پیش رفت که در اولین روزهای‬ ‫سال ‪ ،۸۷‬سازمان تربیت بدنی در بیانیه ای حضور قهرمانان ملی را در تبلیغات‬ ‫شــبکه های ماهواره ممنوع کرد؛ اما این ممنوعیت مورد پذیرش رضازاده و‬ ‫حجازی قرار نگرفت و انها به کار خود مشغول بودند و قصد داشتند در سری‬ ‫جدید تبلیغات دو بنگاه خرید و فروش امالک نیز شرکت کنند‪( .‬بر اساس‬ ‫اخباری که در ان زمان منتشر شده‪ ،‬دستمزد رضازاده برای این تبلیغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان و دستمزد حجازی ‪ ۴۰‬میلیون تومان بوده است‪ ).‬شاید بتوان‬ ‫گفت همین مسئله که نزدیکی بیشتر سلبریتی ها به شبکه های ماهواره ای را‬ ‫به همراه داشت‪ ،‬سبب شد تا باالخره دستور لغو این ممنوعیت صادر شود‪ .‬با‬ ‫توجه به دستورالعمل وزارت ارشاد که از اواخر دهه ‪ ۸۰‬تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬شرکت‬ ‫هنرمندان به ویژه بازیگران را در تبلیغات بازرگانی غیر قانونی اعالم کرده بود‪،‬‬ ‫برند پوشاک بوده و گاه هرشب با تست کت و شلوارهای این برند خودنمایی‬ ‫می کند‪.‬پژمانجمشیدیکهحاالچهرهمحبوبسینماوتلویزیونلقبگرفته‬ ‫است‪ ،‬عالوه بر حضور فعال در سینما و تلویزیون‪ ،‬به تبلیغ یک برند فرش نیز‬ ‫مشغول است که اتفاقا از تلویزیون نیز پخش می شود‪ .‬امین حیایی که روزگاری‬ ‫یکی از سوپراستارهای سینمای ایران به شمار می امد نیز این روزها به رغم‬ ‫حضور فعال به عنوان یکی از داوران برنامه «عصر جدید» و بازی در فیلم های‬ ‫مختلف‪ ،‬به تبلیغ یک برند سس می پردازد‪.‬نوید محمدزاده سوپراستار این‬ ‫روزهای سینمای ایران بوده که در تصمیمی جالب توجه‪ ،‬این روزها به تبلیغ‬ ‫یک برند اب میوه پرداخته است‪ .‬اتیال پسیانی‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬نیما فالح و‬ ‫سحر ولدبیگی از دیگر چهره هایی هستند که این روزها عالوه بر فعالیت های‬ ‫دیگرشان‪ ،‬ما انها را در تبلیغ کاالهای مختلف می بینیم‪ .‬جدا از اینکه این اتفاق‬ ‫ممکن است سرمایه اجتماعی بازیگران را با مسئله ای جدی مواجه کند‪ ،‬به هر‬ ‫ترتیب در نقاط مختلف جهان مرسوم بوده و ستاره های مختلف در دنیا با این‬ ‫کار منبع درامد تازه ای را برای خود فراهم کرده اند‪ .‬در هالیوود میزان تولید و‬ ‫فروش پروژه های مختلف و دستمزد بازیگران به صورت کامال شفاف مشخص‬ ‫بوده و افراد باتوجه به امنیت شغلی که اتحادیه های مختلف برای انها فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬موظف به پرداخت مالیات های سنگینی هستند که به طور واضح در‬ ‫اختیار رسانه ها است‪ .‬اما در ایران همچنان از اتحادیه هایی این چنین خبری‬ ‫نیست و حتی برای فعاالن حوزه هنر شغل به معنای درست تعریف نشده‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل فرایند تعیین دستمزدها مشخص نبوده و به تبع میزان‬ ‫مالیات افراد نیز مشخص نیست‪ .‬گسترش این مدل از فعالیت سلبریتی ها‬ ‫و گسترش ان به حوزه تبلیغات موجب عدم شفافیت بیشتر در این زمینه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایوبی‪ ،‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران‪:‬‬ ‫جهان پس از کرونا استقبال‬ ‫بیشتری از فکر و فرهنگ می کند‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران گفت‪ :‬جهان پس از کرونا‬ ‫استقبال بیشتری از فکر و اندیشــه می کند و بزرگان ادب و هنر‬ ‫ایران اسالمی‪ ،‬شخصیت هایی برای امروز هستند‪ .‬حجت اهلل ایوبی‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪ 99‬در پخش زنده اینستاگرامی مجله خاتون شرق‬ ‫(نیشابور) اظهار داشت‪ :‬برای ما ایرنیان جای افتخار است که هزاره‬ ‫خیام را داریم؛ هزار ســال پیش شخصیتی ارزشمند و بزرگ که‬ ‫خیلی ها او را همه چیزدان می دانند زندگی می کرد‪ .‬او در فلســفه‬ ‫و فقه و ادب و جبر و هندســه و کالم و فقه ســرامد روزگار خود‬ ‫بود و جهان این شخصیت را می شناســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جهان با‬ ‫شخصیت های بزرگ ما اشناست؛ شمس و سعدی و موالنا بلند اوازه‬ ‫هستند و تصویر ایران را زیبا کرده اند اما خیام جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران عنوان کرد‪ :‬در روسیه بیش از‬ ‫‪ 140‬ترجمه از رباعیات خیام وجود دارد که این مهم باعث مباهات‬ ‫است؛ همسر رییس جمهوری این کشور خیام شناس است و مردم‬ ‫روسیه خیام می خوانند‪ .‬مجریان رادیو و تلویزیون کشورهای اروپایی‬ ‫از عمر خیام جمله ها نقل می کنند و رباعیات خیام به همه زبان های‬ ‫مختلفدنیا‪،‬ترجمهشدهاست‪.‬ایوبیتصریحکرد‪:‬بهجوانانمی گویم‬ ‫بدانند که گرامیداشت بزرگان بدان معنا نیست که ما صرفا از تاریخ‬ ‫و گذشــته حرف می زنیم؛ این بزرگان شخصیت هایی برای امروز‬ ‫هستند و رباعیات خیام یک تابلوی نقاشی زیباست و اشعار زیبای‬ ‫این شاعر پراوازه‪ ،‬گویی استاد فرشچیان و محجوب را صدا می زنند‬ ‫که انها تصویر کنند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬کالم خیام تابلوی نقاشی است‪.‬‬ ‫ما گذشته ها را مرور نمی کنیم و خیام‪ ،‬مثنوی و موالنا و شمس‪ ،‬راه‬ ‫حل امروز بشریت هستند‪ .‬امین معلوف نویسنده فرانسوی لبنانی‬ ‫تبار‪ ،‬کتاب سمرقند را نوشته و خیام را در اواخر قرن پنجم روزگار‬ ‫ترسیم می کند‪ .‬این اثر روایت فردی است که از امریکا می اید و در‬ ‫طلب گنج در ایران است و این گنج چیزی جز شعر و ادب پارسی‬ ‫نیست‪ .‬او به رباعیات خیام می رسد و در قرن پنجم و ششم با اثار‬ ‫خیام وارد کشتی تایتانیک می شود و این گنجینه در تایتانیک غرق‬ ‫می شود‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران عنوان کرد‪ :‬امسال‬ ‫برای نیشابور سال مهمی است؛ هر دو سال یکبار ما شخصیت هایی‬ ‫را در مجمع عمومی یونســکو معرفی می کنیــم و پرونده عطار با‬ ‫حمایت چند کشور تصویب شد و سال ‪ 2020‬و ‪ 2021‬سل تجلیل‬ ‫از عطار نیشابوری نامگذاری شد‪ .‬ایوبی گفت‪ :‬نمایشنامه هایی درباره‬ ‫عطارنیشابوری در دنیا نوشته شده و افرادی همچون ژان کلود کریر‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس و بازیگر فرانســوی این نمایشنامه را اجرا کرده و‬ ‫تصاویر زیبا از سیمرغ را ارائه می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه باید منتظر‬ ‫برنامه های باشکوه و زیبا در سال نامگذاری عطار نیشابوری از سوی‬ ‫یونسکو باشیم اظهار داشت‪ :‬برای هزاره خیام تالش می کنیم و برنامه‬ ‫عطار را در دستور کار داریم که از سوی کمیسیون ملی یونسکو و با‬ ‫حمایت یونسکو اجرا می شود؛ مانند برنامه هایی که برای شیخ اشراق‬ ‫انجام شد‪ .‬برنامه هایی در این زمینه تدوین شده که به دلیل شیوع‬ ‫کرونا متوقف شد؛ البته کرونا فرصتی برای بازنگری در شیوه زندگی و‬ ‫رجوع به ادبیات و گذشتگان ما بود‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫با بیان اینکه با مردم و مدیران شهر نیشابور برنامه های این بخش‬ ‫را پیش می بریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خیام‪ ،‬جواهری برای ایران اســت و او‬ ‫مردی عالم بود و تواضع داشت‪ ،‬مردی که همه چیز می دانست در‬ ‫دوران خودش در ‪ 72‬سالگی می گفت که معلومم شدم که معلوم‬ ‫نشد‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬ظرفیت های کمیسیون ملی یونسکو و‬ ‫یونسکو در خدمت گنجینه های کشور قرار می گیرد‪ .‬جوانان بدانند‬ ‫که صاحب گنج و سرمایه ایم‪ .‬سال گذشته شارل هانری دو فوشه‬ ‫کور مقاالت شمس تبریزی را که از سوی استاد موحد جمع اوری‬ ‫شده بود در قالب کتابی با عنوان در جست وجوی جواهر به فرانسوی‬ ‫ترجمه کرد‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تصریح کرد‪ :‬نگاه مردم‬ ‫به شهرهایی همچون خوی که میعادگاه شمس و موالناست و به‬ ‫شهر نیشابور به عنوان محمل عطار نیشابوری معطوف است‪ .‬عطار‬ ‫مراد همه بزرگان است مالقات شمس و موالنا و مالقات شمس با‬ ‫عطار در دوران نوجوانی اثرگذار بوده و این جای افتخار بوده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنم شهرهایی که میعادگاه عاشقان شعر و ادبیات و‬ ‫عرفان هستند با هم کار کنند و در این اجالس ها اهالی فکر و فرهنگ‬ ‫با چشم احترام به ایران نگاه می کنند‪ .‬ایوبی تاکید کرد‪ :‬در یونسکو‬ ‫قطعنامه ایداریمکهبراساسانهردوسال یکبار شخصیت هاییکه‬ ‫‪ 50‬امین و‪ 100‬امین سالگردشان است‪ ،‬مورد توجه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫کشورهای همسایه درخواست کرده بودند یونسکو این رقم را از ‪50‬‬ ‫به ‪ 25‬سال تقلیل دهد و این در حالی است که سال گذشته و در‬ ‫بزرگداشتتاسیسدانشگاهجندیشاپور‪،‬شاهد‪ 1750‬امینسالگرد‬ ‫تاسیس این مرکز علمی ایرانی بودیم‪ .‬وی گفت‪ :‬جهان غرب نگاهش‬ ‫به ایران است‪ .‬خوراسان محل تولد خورشید و نور است و خیام در‬ ‫همه عمرش تعداد دفعات اندکی از نیشابور خارج شده و انتظار داریم‬ ‫خراسان محل صدور فکر و اندیشه باشد و جهان پسا کرونا‪ ،‬استقبال‬ ‫بیشتری از فرهنگ و فکر و اندیشه خواهند کرد‪ .‬فرصت ها می گذرد‬ ‫و اکنون که شرایط فراهم است باید کارهای فاخر و ارزشمندی برای‬ ‫کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫احتمال انتقال «کرونا» از طریق پوست اسیب دیده‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫اخبار‬ ‫اثرات مخرب حمله ویروس کرونا‬ ‫بهچشم‬ ‫متخصص چشم ( افتالمولوژی) گفت‪ :‬ویروس کرونا می تواند‬ ‫باعث درد‪ ،‬قرمزی‪ ،‬ضعیف شدن چشم شود‪.‬‬ ‫محمد ناصر هاشمیان در پاسخ به نگرانی مطرح شده مردم در‬ ‫سامانه ‪ ۴۰۳۰‬ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) و وزارت بهداشت‬ ‫مبنی بر تاثیر ویروس کرونا روی چشم ‪،‬گفت‪ :‬تاثیر این ویروس‬ ‫روی چشم بیشتر به صورت التهابات سطح بیرونی چشم است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه جذب ویروس از طریق مخاط چشــم به‬ ‫ملتحمه بدن خطرناک است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬این ویروس همانطور‬ ‫که از مخاط بینی و دهان وارد بدن می شود‪ ،‬می تواند از طریق‬ ‫چشــم هم به بدن منتقل می شــود‪ .‬این متخصص چشم در‬ ‫پاسخ به نکاتی که باید برای جلوگیری از انتقال ویروس انجام‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬عینک و یا شیلدهای محافظتی صورت می تواند در‬ ‫جلوگیری از ویروس کووید ‪ ۱۹‬موثر باشــد‪ .‬هاشمیان در ادامه‬ ‫با بیان اینکه ویروس کرونا می تواند باعث درد‪ ،‬قرمزی‪ ،‬ضعیف‬ ‫شدن چشم شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زمانی که چشم به ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬الوده شــده باشد‪ ،‬چشم دچار ابریزش‪ ،‬قرمزی و التهابات‬ ‫می شــود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه قرمزی‪ ،‬ابریزش و درد چشــم‬ ‫نشان دهنده عالئم کرونا نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬بیماری کووید ‪ ۱۹‬را در‬ ‫صورت تطبیق با دیگر عالیم بدنی بیمار می توان به صورت دقیق‬ ‫مشخص کرد‪ .‬با تســت های ‪ PSR‬و ‪ RTPSR‬ویروس کرونا‬ ‫تشخیص داده می شود‪ .‬متخصص چشم ادامه داد‪ :‬عینک های‬ ‫پزشــکی و عینک هایی که مردم برای شنا استفاده می کنند‬ ‫می تواند از ورود ویروس به چشــم جلوگیری کند‪ .‬هاشمیان با‬ ‫بیان اینکه مردم نباید در اجتماعات بیشــتر از ‪ ۱۰‬نفر شرکت‬ ‫کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر هم در اجتماعات بیشتر از ‪ ۱۰‬نفر حضور‬ ‫داشتند باید از ماسک و دیگر وسایل محافظتی مانند دستکش‪،‬‬ ‫عینک و شیلد استفاده کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بدون تردید تهیه‬ ‫همه این وسایل برای همه افراد جامعه مقدر نیست به همین‬ ‫دلیل می تواند با جلوگیری از حضور در اجتماعات و رعایت فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی مانع انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر شد‪.‬‬ ‫این متخصص چشم با اشاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی‬ ‫بر اینکه چشم هم در اثر مواجه با ویروس دچار اختالالت چشمی‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع که این ویروس چه اثری روی چشم‬ ‫و یا قرنیه چشــم دارد هنوز ثابت نشده و فقط سفیدی سطح‬ ‫چشم را در بر می گیرد‪ .‬هاشمیان یاداور شد‪ :‬چشم ها تا هفته ها‬ ‫می توانند منبع اصلی ویروس کرونا به دیگران باشند‪.‬‬ ‫متخصص پوست ومو گفت‪ :‬اگر پوست و مخاط که دارای گیرنده های ویروس هستند اسیب ببینند ویروس از این طریق به بدن منتقل خواهد شد‪ .‬پروین منصوری متخصص پوست ومو در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره انتقال ویروس کرونا از طریق زخم اظهار داشت‪ :‬گزارش های منتشر شده نشان می دهد این ویروس از طریق پوست سالم عبور نمی کند اما اگر پوست و مخاط که دارای گیرنده های ویروس هستند اسیب‬ ‫ببینند ویروس از این طریق به بدن منتقل خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از بیماران که ضایعات پوستی دارند ممکن است با قطع کردن داروهایشان احتمال ابتال و انتقال ویروس کرونا را افزایش دهند‪.‬‬ ‫متخصصپوستوموخاطرنشانکرد‪:‬تظاهراتپوستیکرونامتفاوتاست‪،‬برخیعالئمبهصورتکهیرهایموضعیوضایعاتپوستیشبیهبهمخملکوضایعاتیمانندسرمازدگیوخونمردگیگزارششده‬ ‫است که برخی از اینها با مطالعات ویروس شناسی ثابت شده عفونت ویروسی هستند‪ ،‬اما باید گفت این عالئم در تعداد کمی از افراد ممکن است بروز کند‪ .‬وی با بیان اینکه ارایشگاه محیط بسته است و ممکن‬ ‫است جمعیت زیادی در این مکان حضور پیدا کنند توصیه کرد‪ :‬تا جایی که ممکن است در زمان شلوغ به ارایشگاه مراجعه نشود در زمان مراجعه نیز استفاده از ماسک و دستکش را در دستور کار داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مادران کرونایی به نوزادان شان شیر بدهند؟‬ ‫مدیرکل اداره ســامت نوزادان وزارت بهداشت درباره نحوه مراقبت‬ ‫از نوزادانی که مادران شان به کووید‪ ۱۹-‬مبتال شده اند‪ ،‬توضیح داد‪.‬‬ ‫درباره احتمال ابتالی نوزادان به کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬تا به حال ابتالی عمودی‬ ‫به کرونا در نوزادان اثبات نشــده است‪ .‬به این معنا که مادر مبتال به‬ ‫کووید‪ 19-‬باشــد و در محتویات جفت و مایعی که دور نوزاد است و‬ ‫در داخل کیسه اب مادر ویروس یافت نشده است و در عین حال در‬ ‫داخل شیر مادر هم ویروس کرونا یافت نشده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابراین طبق اطالعاتی که تا امروز از رفتار ویروس کرونا‬ ‫در کشــور و دنیا داریم‪ ،‬هنوز ابتــا از مادر به جنین در زمینه کرونا‬ ‫در زمان حاملگی یا از طریق شیر اثبات نشده است‪ .‬البته باید توجه‬ ‫کرد که مادری که به کووید‪ 19-‬مبتال شده است‪ ،‬اگر مسائل ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشتی و حفاظت شخصی را رعایت نکند‪ ،‬اگر بعد از تولد نوزاد‪ ،‬از‬ ‫نوزادش مراقبت کند‪ ،‬ممکن است از طریق ترشحات تنفسی و یا از‬ ‫طریق تماس دست الوده‪ ،‬نوزادش را به کرونا مبتال کند‪ .‬بنابراین کرونا‬ ‫از طریق جفت و یا شــیر مادر منتقل نمی شود‪ ،‬اما مادر الوده از راه‬ ‫ترشحات تنفسی و بدون رعایت نکات ایمنی ممکن است‪ ،‬نوزادش را‬ ‫به کووید‪ 19-‬الوده کند‪.‬‬ ‫حبیب اللهــی ادامه داد‪ :‬بنابراین مادر می تواند بعد از تولد به نوزادش‬ ‫شیر دهد‪ ،‬اما باید دســتورالعمل های بهداشتی را رعایت کند‪ .‬برای‬ ‫مادرانی که مشکوک به کرونا بوده و یا مبتال به این بیماری هستند‪،‬‬ ‫به شرطی که حال مادر انقدر خوب باشد که بتواند از نوزادش مراقبت‬ ‫کند‪ ،‬توصیه می کنیم در زمانی که می خواهد نوزاد را بغل کرده و یا‬ ‫به او شیر دهد‪ ،‬از وسایل حفاظت شخصی استفاده کند؛ به طوری که‬ ‫حتما دست هایش را بشوید‪ ،‬از ماسک استفاده کند و دستکش دست‬ ‫کند و سپس به نوزادش شیر دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره مادران بســتری هم اگر شرایط مادر اجازه می دهد‪،‬‬ ‫توصیه شــده که فرد ســالمی با رعایت مسائل ایمنی مانند شستن‬ ‫دست‪ ،‬استفاده از ماسک و دستکش در یک ظرف کامال شسته شده‬ ‫و تمیز‪ ،‬شیر مادر را بدوشد و از شیر دوشیده مادر به نوزاد بدهد‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد که اهمیت شــیر مادر برای تغذیه نوزاد در دوران بیماری‬ ‫کرونا هم اهمیت اثبات شــده ای اســت و همه نهادهای بین المللی‬ ‫مانند ســازمان جهانی بهداشت و یونیســف تاکید دارند که نوزادان‬ ‫و شــیرخواران تا حد امکان از شــیر مادر محروم نشوند‪ .‬مگر درباره‬ ‫مادرانی که بستری می شوند و بسیار بدحال هستند و امکان دوشیدن‬ ‫شیر انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫حبیب اللهی تاکید کرد‪ :‬مادرانی که در خانه قرنطینه می شــوند‪ ،‬به‬ ‫شرط رعایت مسائل ایمنی‪ ،‬حتی نوزاد می تواند در کنار نوزاد باشد‪ ،‬‬ ‫اما فاصله ایمنی را رعایت کند و اگر هم مادر برای اوقاتی از نوزاد جدا‬ ‫می شود و فرد سالمی از نوزاد حفاظت می کند و مادر امکان شیردهی‬ ‫از پستان را ندارد ‪ ،‬شیر مادر دوشیده شود‪ .‬بنابراین ارجح برای ما این‬ ‫است که نوزاد در اغوش مادر و با رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی و‬ ‫از پســتان مادر شیر بخورد‪ ،‬اما اگر این شرایط فراهم نشد‪ ،‬نوزادان از‬ ‫شیر دوشیده شده مادر استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی درباره مادرانی که در بیمارســتان بستری هستند نیز گفت‪ :‬در‬ ‫مادران بستری شیردهی به نوزاد به حال عمومی مادر بستگی دارد‪.‬‬ ‫اگر مادر در بخش قرنطینه می شود ‪ ،‬توصیه می شود که نوزاد در اتاقی‬ ‫که مادر اســت ‪ ،‬در فاصله حداقل دو متــری قرار بگیرد و در صورت‬ ‫امکان بین مادر و نوزاد پرده قرار بگیرد که ترشحات تنفسی نوزاد را‬ ‫الوده نکند و یا در اتاق جداگانه ای باشد‪.‬‬ ‫حبیب اللهی تاکید کرد‪ :‬کرونا نباید باعث شــود که بدون جهت مادر‬ ‫و نوزاد را از یکدیگر جدا کنیم و یا به دالیل واهی بگوییم که نوزادان‬ ‫نباید شیر مادر بخورند‪ .‬اتفاقا گفته می شود که شیر مادر مبتال به کرونا‬ ‫که در حال بهبود و درمان اســت‪ ،‬می تواند اثر محافظتی برای نوزاد‬ ‫داشــته باشد‪ .‬بنابراین به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که تغذیه نوزاد‬ ‫به ســمت شیر مصنوعی و یا شیر خشک رود و به دالیل واهی نباید‬ ‫شیرخوار را از شیر مادر محروم کرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون کودکان خود را‬ ‫در دوران کرونا فراموش نکنید‬ ‫ویروس کرونا چه بالیی بر سر‬ ‫انگشتان پا می اورد؟‬ ‫انگشت کووید‪ ،‬نشانه عجیب پوستی عفونت با ویروس کرونا می‬ ‫باشد که به تازگی در بیماران مشاهده شده است‪.‬‬ ‫انواع گوناگون دانه های پوستی یک عالمت شایع در بسیار از‬ ‫بیماری های ویروسی هستند‪ ،‬ولی یک عالمت پوستی در میانه‬ ‫شیوع ویروس کرونا عامل بیماری کووید‪ ۱۹ -‬جلب توجه کرده‬ ‫است که «انگشت کووید» نام گرفته است‪ :‬تورم انگشتان پا که‬ ‫با قرمزی‪ ،‬دردناکی و گاهی خارش پوست همراه است و شبیه‬ ‫به ســرما زدگی (‪ )Frostbite‬پوست که در دست ها و پاهای‬ ‫افرادی است که مدت طوالنی در هوای سرد در بیرون از منزل‬ ‫هستند‪ .‬متخصصان پوست در یک پژوهش‪ ۸۸‬بیمار کووید‪۱۹-‬‬ ‫را در بیمارستان در ایتالیا بررسی کردند و متوجه شدند از هر پنج‬ ‫نفر یک نفر عالیم پوستی دارد که اغلب بصورت دانه های پوستی‬ ‫روی تنه بود‪ .‬پزشکان اسپانیایی در یک بررسی دیگر رشته ای از‬ ‫‪ ۳۷۵‬مریض با عفونت ثابت شده کرونا را گزارش کردند که انواعی‬ ‫از شکایات پوستی را داشتند از کهیر گرفته تا ضایعات پوستی‬ ‫شبیه ابله مرغان و تورم انگشتان پا‪ .‬عکس های انگشتان قرمز پا‬ ‫و انواع دانه های پوستی از اشخاص مبتال به کووید‪ ۱۹ -‬در رسانه‬ ‫های اجتماعی در حال گردش است و گروه های گپ اینترنتی‬ ‫پزشکان امکان تشخیص سریع این نشانه های پوستی به وسیله‬ ‫متخصصان پوست را فراهم کرده است‪ .‬این عالیم پوستی برای‬ ‫برخی از بیماران نخســتین یا حتی تنها عالمتی است که از‬ ‫بیماری بروز می کند‪ .‬در بیماران دیگر این عوارض پوستی روی‬ ‫انگشتان پا امکان دارد هم زمان یا حتی چند هفته بعد از دچار‬ ‫شدن به عالیم شایع تر و وخیم تر کووید‪ ۱۹ -‬رخ می دهد‪ .‬این‬ ‫عالیم پوستی در کودکان هم بروز می کند و متخصصان کودکان‬ ‫نیز یک رجیستری برای گرداوری تصاویر انگشتان پای کودکان‬ ‫مبتال به کرونا ایجاد کرده اند‪ .‬هنوز دقیقا مشخص نیست که این‬ ‫ضایعات پوستی صرفا نتیجه واکنش التهابی هستند یا ویروس با‬ ‫تکثیر در پوشش درونی عروق پوست ان ها را ایجاد می کند یا‬ ‫لخته های خونی میکروسکوپی عامل ایجاد ان ها هستند‪.‬‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬در دوران همه گیری کرونا واکسیناسیون‬ ‫کودکان خود را فراموش نکنید‪ .‬دکتر محمد مهدی گویا گفت‪ :‬تاریخ نظام سالمت کشور ما و بقیه کشورهای‬ ‫دنیا به ما نشان داده از زمانی که برنامه واکسیناسیون کودکان شکل منسجم و همگانی و سراسری در کشور‬ ‫به خود گرفته‪ ،‬مرگ و میر کودکان کشــور به وضوح کاهش پیدا کرده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬ســال است در کشور ما موردی از بیماری فلج اطفال با ویروس وحشی مشاهده نشده است‪ .‬بیش از‬ ‫سه سال است که انتقال محلی بیماری سرخک در کشور رخ نداده است‪ .‬اینها در شرایطی است که ما در‬ ‫همسایگی کشورهایی قرار داریم که بعضی از انها به شدت درگیر این بیماری ها هستند و حجم باالی رفت‬ ‫و امدهای مردم این کشور با کشور ما یکی از مهمترین عواملی می باشد که ممکن است در ورود و گسترش‬ ‫بیماری های پیشگیری با واکسن در کشورمان تاثیرگذار باشد به همین دلیل طوری برنامه ریزی شده که‬ ‫نیروهای بهداشتی سراسر کشور و شبکه بهداشت و درمان کشور با حساسیت ویژه ای موضوع واکسیناسیون‬ ‫کودکان را دنبال می کنند و مراقب هستند که مبادا کودکی واکسن های مورد نیاز خود را دریافت نکند و‬ ‫خدای ناکرده شاهد بازگشت این بیماریها در کشور شویم‪ .‬رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت‬ ‫بهداشت با بیان این که همه گیری کرونا توجه بسیار زیادی را در سطح کشور به خود جلب کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه تالش ها صورت گرفته که مبادا برنامه پاسخ به کرونا تاثیر منفی بر روی سایر برنامه های بسیار با اهمیت‬ ‫بهداشتی کشور داشته باشد که شاید مهمترین انها موضوع واکسیناسیون کودکان باشد‪ .‬گویا در ادامه گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه اطالعات ما نشان می دهد در برخی از مناطق کشور برنامه واکسیناسیون بعضی از کودکان به دلیل‬ ‫کاهش مراجعهخانوادههابا تاخیر مواجه شدهاست‪.‬هرچندنظاممراقبتهایبهداشتیاولیهکشورهمه تالش‬ ‫خود را به کار گرفته تا چنین تاخیری رخ ندهد و واکسیناسیون کودکان به موقع انجام شود ولی باز هم الزم‬ ‫است مردم عزیز کشور و به خصوص والدین کودکان به این موضوع توجه جدی نمایند و اجازه ندهند و‬ ‫واکسیناسیون کودکانشان به تاخیر بیفتد‪ .‬بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬وی با اشاره به این که‬ ‫واکسیناسیون کودکان جزو برنامه های جاری کلیه مراکز بهداشتی کشور و خانه های بهداشت است و طوری‬ ‫برنامه ریزی شده است که به هیچ عنوان این برنامه با وقفه روبرو نشود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود چنانچه به‬ ‫دلیل مالحظات مربوط به همه گیری کرونا خانواده های محترم برای واکسیناسیون فرزندان خود مراجعه‬ ‫نکرده اند هرچه سریعتر به این مهم اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهار کــرد‪ :‬این موضوع درباره کــودکان بزرگ تر و‬ ‫شیرخواران چند ماهه هم صادق است؛ یعنی اگر مادر نوزادی مبتال‬ ‫به کووید‪ 19-‬شــد‪ ،‬همه این شرایط برای انها هم صدق می کند‪ .‬در‬ ‫صورتی که مادر خیلی بدحال باشد‪ ،‬در بخش مراقبت های ویژه بستری‬ ‫می شود‪ .‬در ان زمان توصیه می شود که اگر امکان شیر دوشی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اقدام را انجام دهند‪ .‬در عین حال در برخی بیمارستان ها و‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشکی کشور‪ ،‬بانک شیر مادر داریم و مادرهایی‬ ‫که شیرشــان را به بیمارستان اهدا می کنند و بیمارستان ان را برای‬ ‫نوزادانی که از شیر مادر محروم هستند‪ ،‬استفاده می کنند‪ .‬اگر مادری‬ ‫می تواند شــیر را بدوشد توصیه می کنیم شیر دوشیده شده استفاده‬ ‫کند‪ .‬در غیر این صورت توصیه می کنیم که از بانک شــیر استفاده‬ ‫شود‪ .‬زیرا شیر انســانی است ‪ ،‬مادران تست شدند‪ ،‬الودگی های شیر‬ ‫از بین رفته و پاســتوریزه است‪ .‬با شرایط کامال استریل و پاستوریزه‬ ‫شده از ان استفاده کنند و در شرایط نادر که این ها در دسترس نبود‪،‬‬ ‫می توانند از شــیر خشک یا مصنوعی استفاده کنند‪ ،‬اما به طور کلی‬ ‫نباید نوزادان را از شیر مادر محروم کرد؛ چراکه نوزادان را در معرض‬ ‫خطر قرار می دهد‪ .‬حبیب اللهی گفت‪ :‬بانک شیر بیمارستانی در برخی‬ ‫بیمارستان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫بیماران تیروئیدی به خاطر ترس از کرونا‬ ‫داروی خود را تغییر ندهند‬ ‫فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم با بیان اینکه داروی بیماران تیروئیدی به خاطر ترس‬ ‫از کرونا تغییری پیدا نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬داروی این بیماران نباید قطع‪ ،‬کم و زیاد شود بلکه باید دارو را به همان‬ ‫میزان که پزشک برای انها تجویز کرده‪ ،‬مصرف کنند‪ .‬دکتر سید عادل جاهد در خصوص ارتباط بیمارهای‬ ‫تیروئیدی با کووید ‪ ۱۹‬در پاسخ به نگرانی مطرح شده مردم در سامانه ‪ ۴۰۳۰‬ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬گفت‪:‬اگرتیروئیدتحتکنترلباشد‪،‬کروناوتیروئیدرابطهمهمی نمی توانندبایکدیگرداشته‬ ‫باشند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر تیروئید کم کار و پرکار تحت کنترل نباشد می تواند روی همه بیماری ها اثرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کسانی که به ویروس کووید‪ ۱۹‬مبتال می شوند اگر تیروئید انها کنترل نشود شرایط برای‬ ‫انها به نسبت دیگر بیماران بدتر خواهد بود‪ .‬اما اگر بیماری کنترل و فرد داروهای خود را به موقع مصرف‬ ‫کند جای نگرانی وجود ندارد‪ .‬فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم با تاکید بر اینکه داروی‬ ‫بیماران تیروئیدی به خاطر ترس از کرونا تغییری پیدا نمی کند‪ ،‬افزود‪ :‬داروی این بیماران نباید قطع‪ ،‬کم و‬ ‫زیاد شود بلکه باید دارو را به همان میزان که پزشک برای انها تجویز کرده‪ ،‬مصرف کنند‪ .‬جاهد در پاسخ به‬ ‫این سوال که بیماران تیروئیدی چه نکاتی را باید رعایت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد باید به موقع داروهای خود را‬ ‫مصرف کنند‪ .‬همچنین بدن این افراد نباید کم اب باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فردی که بیماری تیروئید دارد اگر‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬هم مبتال شود حتی در صورت شدید بودن بیماری و تهوع و استفراغ نباید استفاده از داروی‬ ‫تیروئید را متوقف کند‪ .‬این بیماران باید تحت نظر پزشک معالج خود نسبت به کنترل بیماری اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم با اشاره به اینکه بیماران تیروئیدی به طور معمول باید‬ ‫صبح ناشتا داروی خود را مصرف کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعدادی از بیماران نیز اخر شب داروی تیروئید را مصرف‬ ‫می کنند البته همه این موارد بستگی به تشخیص پزشک معالج دارد‪ .‬جاهد با بیان اینکه سواالت زیادی در‬ ‫خصوص مصرف داروی تیروئید و گرفتن ویروس کرونا مطرح شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داروی تیروئید هیچ‬ ‫ارتباطی به وجود ویروس کرونا ندارد چراکه غده تیروئید یک هورمون است و باید به صورت صحیح درمان‬ ‫شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اگر ابتال به کرونا سبب شود که مصرف دارو برای بیماران تیروئیدی سخت شود این‬ ‫افراد باید با مشورت با پزشک خود نسبت به مصرف دارو اقدام کنند‪.‬‬ ‫محققان از ابداع یک سیستم هوش مصنوعی خبر داده اند که می تواند پیش بینی کند کدامیک از بیماران کرونایی بیش از سایرین با خطر حمله قلبی مواجه هستند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫می گویند سیستم هوش مصنوعی جدید ابداع شده برای بیماران کرونایی ‪ ۲۴‬ساعت زودتر احتمال وقوع حمله قلبی در این افراد را اطالع می دهد‪ .‬سیستم یادشده که در امریکا‬ ‫ابداع شده از الگوریتم های جدید هوش مصنوعی بهره می گیرد و برای پیش بینی سکته قلبی‪ ،‬ناهنجاری ضربان قلب‪ ،‬حمالت قلبی و غیره قابل استفاده است‪ .‬طراحی این سیستم‬ ‫با بهره گیری از یک بودجه ‪ ۱۹۵‬هزار دالری صورت گرفته است‪ .‬با توجه به اثرات منفی ابتال به بیماری کرونا بر روی سیستم قلبی و عروقی بدن‪ ،‬شناسایی سریع خطراتی که این‬ ‫افراد را تهدید می کند‪ ،‬ضرورتی انکارناپذیر دارد‪ .‬طراحی این سیستم با جمع اوری اطالعات بیش از ‪ ۳۰۰‬بیمار کرونایی صورت گرفته است که داده های مربوط به انها در دانشگاه‬ ‫جان هاپکینز ثبت شده است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هوش مصنوعی خطر ابتالی کرونایی ها به بیماری های قلبی را پیش بینی می کند‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫ایا «دپوی‪ ۳۰۰۰۰‬خودرو» توسط خودروسازان مصداق روشن «احتکار» نیست؟!‬ ‫دالل های ثبت نام خودرو را معرفی کنید‪ ،‬خودرو هدیه بگیرید!‬ ‫قائم مقام فروش شرکت سایپا گفت‪ :‬ما هم شنیده ایم که برخی افراد مدعی هستند با دریافت پول‪ ،‬در سایت ثبت نام انجام‬ ‫می دهند اما تاکنون مصداقی دریافت نکرده ایم؛ اعالم کرده ایم اگر مصداقی می شناسید‪ ،‬معرفی کنید و یک خودرو هدیه‬ ‫بگیرید‪ .‬با تشدید دوباره التهاب در بازار خودرو‪ ،‬تصمیمات جدیدی برای کنترل و کاهش قیمت خودرو گرفته شد؛ یکی‬ ‫از این تصمیمات‪ ،‬احتکار دانستن خودروهای بی پالک است که در انبارها و پارکینگ ها نگهداری می شوند‪ .‬سید یاسر‬ ‫رایگانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا ً در همین رابطه اعالم کرد‪ :‬با اعالم شفاف و صریح وزارت صمت‪،‬‬ ‫دست ما نیز برای برخوردهایی که مدنظر داشتیم باز شد؛ در دو روز گذشته با انجام گشت های مشترک‪ ،‬در انبارهایی‬ ‫که در شهر تهران وجود داشت حدود ‪ 800‬خودروی بدون پالک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه‬ ‫مهراباد شناسایی کردیم و تا تعیین تکلیف انها‪ ،‬با همکاری دادستانی‪ ،‬یکی از انبارها را پلمب کردیم‪ .‬باقی انبارها نیز در‬ ‫دست رسیدگی است‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت‪ :‬طبق اعالم وزارت صمت ‪ ،‬وجود خودروی بدون پالک‬ ‫از نگاه ما احتکار است و خودرویی که ‪ 5‬تا ‪ 6‬ماه از فروش ان توسط خودروساز می گذرد‪ ،‬به این معنی است که مالک‬ ‫خودرو احتیاجی به ان ندارد بنابراین مالک حدود‪ 15‬درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت‬ ‫قانونی که ستاد تنظیم بازار توسط شورای رقابت اعالم می کند ‪ ،‬خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران‬ ‫ما بفروشد‪ .‬رایگانی در پاسخ به این که تکلیف افرادی که خودروی بدون پالک دارند چیست‪ ،‬گفت‪ :‬از نگاه ما خودرویی‬ ‫که چند ماه از وجودش در پارکینگ می گذرد ‪ ،‬بالاســتفاده اســت؛ در غیر این صورت هموطنان باید به سرعت برای‬ ‫پالک گــذاری اقدام و مالکانی که چند خودرو دارند هرچه زودتر انها را در بازار عرضه کنند تا شــامل برخوردهای‬ ‫سختگیرانه ای که در روزهای اخیر اغاز شده و انتظار مردم است نشوند‪ .‬به موازات سازمان تعزیرات‪ ،‬دستگاه های دیگر‬ ‫مانند نیروی انتظامی و وزارت صنعت نیز در روزهای اخیر از کشف خودروهای احتکار شده در پارکینگ ها و انبارهای‬ ‫مختلف خبر دادند اما برخی مخاطبان در تماس های متعدد اعالم کردند ایا فقط نگهداری خودرو در پارکینگ و انبار‬ ‫توسط مردم‪ ،‬مصداق احتکار است و ایا نگهداری انبوهی از خودروها توسط خودروسازان نباید احتکار تلقی شود؟! تصاویر‬ ‫نشان می دهد انبارهای خودروسازها همچنان مملو از خودرو است؛ قطعاً اولین پاسخ خودروسازان به این انتقاد‪ ،‬کمبود‬ ‫برخی قطعات است اما چرا نهادهای ناظر مانند تعزیرات‪ ،‬سازمان حمایت و سازمان بازرسی کل کشور به صورت مداوم‬ ‫بر انبارها و پارکینگ های خودروسازان نظارت نمی کنند؟ شهریور سال گذشته نیز پس از التهابات موجود در بازار خودرو‪،‬‬ ‫علی القاصی دادستان تهران به صورت سرزده از یکی از انبارهای شرکت خودروسازی سایپا‪ ،‬در پاسخ به ادعای مسئوالن‬ ‫این شرکت که دلیل دپوی چند ماهه خودروها زیر افتاب را کمبود قطعه اعالم کرده بودند‪ ،‬گفته بود اگر کمبود قطعه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پس اساسا چرا خودرو تولید می شود که ماه ها زیر افتاب بماند؟! ادعای عدم عرضه خودرو به دلیل کمبود یا‬ ‫نبود قطعه‪ ،‬از سوی افکار عمومی چندان قابل قبول و باورپذیر نیست؛ اظهارت روز گذشته یکی از مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه‪ ،‬مهر تایید صریحی بر این موضوع است! حمید جعفرپور؛ سرپرست دفتر خودرو‬ ‫و نیرو محرکه وزارت صمت در گفت وگویی اعالم کرده‪« :‬با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو که کمی از قیمت سال‬ ‫‪ 97‬بیشتر شده اما فاصله زیادی با قیمت های صوری و کاذب بازار دارد‪ ،‬به مردم توصیه می کنم فعال اقدام به خرید‬ ‫خودرو نکنند تا با تعیین تکلیف ماجرای قیمت خودرو توسط همکاران ما در شورای رقابت‪ ،‬قیمتهای اعالمی در اختیار‬ ‫خودروسازها قرار گرفته و تکلیف ‪ 30‬هزار خودرویی که منتظر قیمت نهایی هستند مشخص شود!» بنابر اظهارات‬ ‫سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت عالوه بر مردم‪ ،‬ظاهرا ً خودروسازها هم چشم انتظار تعیین تکلیف‬ ‫قیمت های خودرو ها و اعمال افزایش قیمت های مصوب و عرضه این خودروهای دپو شده با اعمال افزایش قیمت به بازار‬ ‫هستند!! اغاز پیش فروش خودروها و تزریق ‪ 30‬هزار خودرو به بازار به زمان عرضه این اعداد و ارقام بستگی دارد‪ .‬این‬ ‫اظهارات صریح سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت‪ ،‬تقریبا گویای این واقعیت تلخ است که الاقل بخشی‬ ‫گ و انبارهای خودروسازان‪ ،‬نیازی به قطعه ندارند و صرفاً در انتظار تعیین قیمت های‬ ‫از خودروهای موجود در پارکین ‬ ‫جدید بوده اند به عبارت روشن تر‪ ،‬عم ً‬ ‫ال حداقل ‪ 30‬هزار خودرو در اوج التهاب و عطش بازار کشور‪ ،‬توسط خودروسازان‬ ‫دپو شده بود تا با اعمال افزایش قیمت‪ ،‬به بازار عرضه شوند!!موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد و سخنگوی‬ ‫تعزیرات نیز به ان اشاره کرد‪ ،‬موضوع فروش فوری ‪ 20‬درصد از تولید خودرو توسط خودروسازان است؛ به گفته رایگانی‬ ‫«طبق مصوبه سال ‪ 97‬ستاد تنظیم بازار‪ ،‬خودروسازان باید ‪ 20‬درصد تولیدات خود را به صورت فروش فوری نقدی‬ ‫عرضه کنند؛ االن خودروسازها شفاف بگویند‪ ،‬در ماه های اخیر چه میزان از این مصوبه را اجرا کردند؟ چقدر خودرو تولید‬ ‫کردند و به این شکل تحویل دادند؟ چیزی که ما و مردم می دانیم این است که خودروسازها فروش نقدی نداشتند‪».‬‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین دوشنبه شب در گفت وگوی خبری ساعت ‪ 18:30‬شبکه خبر درباره نوسانات‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬با بیان اینکه بخش زیادی از مشکالت حوزه خودرو ناشی از نقص قوانین است اعالم کرد‪ :‬ما نیاز داریم‬ ‫قانون دست نهادهای ناظر و رسیدگی کننده را باز بگذارد‪ .‬در همین بازرسی های اخیر خودروهایی را کشف کردیم که‬ ‫تولید سال ‪ 97‬بوده اما هنوز پالک گذاری نشده اند‪ .‬قطعا این افراد در صدد برهم زدن بازار خودرو و مدیریت منفی این‬ ‫حوزه هستند‪ .‬وی درباره اینکه ایا امار دقیقی از میزان خودروهای احتکار شده دارید گفت‪ :‬امار دقیقی نداریم؛ مستندات‬ ‫ما فقط خروجی بازرسی ها از انبارها و پارکینگ هاست‪ .‬همانطور که گفتم در روزهای اخیر و حتی امروز خودروهای تولید‬ ‫سال ‪ 97‬و تابستان ‪ 98‬را کشف کردیم که هنوز پالک گذاری نشده اند و ‪ 90‬درصد انها مربوط به تولیدات ایران خودرو‬ ‫و سایپا بودند که در انبارهای رسمی و غیررسمی نگهداری می شدند‪ .‬رایگانی ادامه داد‪ :‬طبق گفته مسئول یکی از همین‬ ‫پارکینگ ها‪ ،‬این انبارها متعلق به نمایندگی های فروش خودروسازهاست که البته این ادعا باید با دعوت از نمایندگان‬ ‫خودروسازان در شعب مربوطه تعزیرات بررسی شود‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اظهارات حمید جعفرپور؛‬ ‫سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت مبنی بر وجود ‪ 30‬هزار خودرو در انبارهای خودروسازان گفت‪ :‬وقتی‬ ‫این تعداد خودرو وجود دارد قطعا می تواند نیاز فعلی بازار را برطرف کند‪ .‬وی با بیان اینکه ان شاء اهلل که این اقدام مشمول‬ ‫و مصداق «احتکار خودرو» نباشد گفت‪ :‬این‪ 30‬هزار خودرو باید قطره چکانی وارد بازار می شد نه اینکه خودروساز منتظر‬ ‫تعیین یا تحمیل قیمت جدید باشد؛ اگر این خودروها وارد بازار شده بود‪ ،‬شاهد این قیمت سازی ها نبودیم‪ .‬برخالف ادعای‬ ‫جعفرپور‪ ،‬که مدعی شد‪ 30‬هزار خودروی موجود در انبارهای خودروسازان‪ ،‬در انتظار تعیین قیمت های جدید هستند‪،‬‬ ‫باقری ؛ قائم مقام فروش شرکت سایپا همان طور که تصور می شد در این گفت وگو اظهار کرد‪ :‬ادعای عدم اهتمام به تحویل‬ ‫خودرو را تکذیب می کنیم‪ .‬ما در ماه های اخیر‪ 60‬درصد بیشتر خودرو فاکتور کرده ایم‪ .‬بخش قابل توجهی از این موضوع‬ ‫به عدم تکمیل قطعات خودرو مربوط می شود‪ .‬در تولید خودرو موضوعی هست تحت عنوان خودروی ناقص؛ وقتی یک‬ ‫خودرو که‪ 3500‬قطعا نیاز دارد اما معطل‪ 4‬قطعه است‪ ،‬ما ان را تولید و نگهداری می کنیم تا قطعات ناقص تامین شود‪.‬‬ ‫در ایام بحران کرونا نیز به خاطر مشکالتی که در چین به وجود امد تامین قطعات به خوبی انجام نشد و به محض اینکه‬ ‫قطعات تامین شود‪ ،‬خودروها را تحویل می دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش دیگری از خودروهایی که در پارکینگ ها نگهداری‬ ‫می شوند نیز به موضوع مجوز یورو‪ 5‬مربوط است که به همین دلیل فاکتور نشده اند‪ .‬اما در کل این موضوع شناور است‪،‬‬ ‫یعنی هر روز تعدادی خودرو تکمیل قطعات و تحویل می شود و خودروی ناقص دیگری جایگزین ان می شود‪ .‬به طور‬ ‫کلی کمتر از ‪ 20‬هزار خودروی ناقص در انبارها و پارکینگ ها وجود دارد‪ .‬رایگانی در پاسخ به این اظهارات باقری گفت‪:‬‬ ‫ما منکر تالش خودروسازها نیستیم اما بحث بر سر اجرای قانون فروش فوری و نقدی است؛ اقای باقری بگوید که در‬ ‫ماه های اخیر چه تعداد خودرو به صورت فروش فوری نقدی تحویل شده است؟ ‪ 60‬درصد افزایش تحویل هم قطعا‬ ‫مربوط به فروش تعهدی بوده است‪ .‬باقری هم در پاسخ گفت‪ :‬تا بهمن سال گذشته فروش فوری داشتیم اما بعد از ان‬ ‫به دلیل فضای سنگینی که درباره ثبت نام ها ایجاد شد‪ ،‬تصمیم گرفتیم سازوکار جدیدی ایجاد کنیم‪ .‬رایگانی نیز در پایان‬ ‫گفت‪ :‬در تمام دنیا خودروسازها به مردم التماس می کنند اما حاال که در کشور ما اینگونه نیست‪ ،‬کاش حداقل با اصالح‬ ‫روند دسترسی مردم‪ ،‬انها با عزت نفس خودرو را دریافت کنند‪ .‬این ابهامات موجود‪ ،‬وظیفه دستگاه های ناظر دولتی و‬ ‫قضائی از جمله سازمان حمایت‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات را برای نظارت مداوم بر‬ ‫انبارها و پارکینگ های خودروسازان و تعیین دقیق علت نگهداری این خودروها را سنگین تر می کند؛ چرا که مردم‬ ‫همچنان این سوال را مطرح می کنند که ایا نگهداری خودرو فقط برای انها مصداق احتکار است یا در صورت احراز‬ ‫احتکار خودرو توسط خودروسازان با انها نیز برخورد می شود؟ وقتی رئیس قوه قضائیه از نهادهای ناظر می خواهد که‬ ‫قاطعانه به اینگونه از مسائل ورود کنند‪ ،‬قطعا بخشی از این ورود قاطعانه باید منجر به بررسی نقش خودروسازان در التهاب‬ ‫بازار‪ ،‬فرایندهای معیوب‪ ،‬روزنه های ایجاد فساد و رانت خواهد بود نه صرفا ورودی مقطعی که مانند سنوات قبل در کوتاه‬ ‫مدت منجر به تثبیت وضعیت یا نهایتا کاهش نسبی قیمت ها شود اما در درازمدت همچنان دالالن و سودجویان به‬ ‫یکه تازی خود برای سوءاستفاده از نیاز مردم ادامه دهند‪.‬‬ ‫امتحانات پایان ترم دانشگاه ازاد‬ ‫حضوری و در واحد محل سکونت دانشجویان برگزار می شود‬ ‫رضا همدانچــی مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫درباره چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم و ترم تابســتانی این‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس تصمیم هیات رئیسه دانشــگاه ازاد به‬ ‫منظور جلوگیری از ترددهای غیرضروری و رفاه حال داشــجویان‬ ‫بــرای برگزاری امتحانات پایــان ترم جاری و با توجه به مســائل‬ ‫بهداشتی که امکان بازگشــایی خوابگاه ها وجود ندارد‪ ،‬دانشجویان‬ ‫این دانشگا ه می توانند برای شرکت در امتحانات پایان ترم در واحد‬ ‫دانشگاهی محل زندگی خود یا نزدیک ترین واحد دانشگاهی محل‬ ‫زندگی حضور پیدا کنند و در ان واحدها امتحان پایان ترم بدهند‬ ‫و نیازی به مراجعه به واحد دانشگاهی مبدا خود ندارند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دانشــجویان دانشگاه ازاد اســامی باید قبل از شروع امتحانات به‬ ‫واحدهای دانشگاهی مورد نظر مراجعه کرده و با ارائه پرینت انتخاب‬ ‫واحد و زمان بندی امتحانات‪ ،‬درخواســت خود مبنی بر حضور در‬ ‫جلســات امتحانی در واحد مذکور را ارائــه کنند‪ .‬مدیرکل روابط‬ ‫عمومی دانشگاه ازاد اســامی اضافه کرد‪ :‬سوال های امتحانی این‬ ‫دانشجویان همان ســواالت واحد دانشگاهی مبدا خواهد بود که با‬ ‫ارســال به واحد دانشــگاهی مورد نظر در اختیار دانشجویان قرار‬ ‫می گیرد و دســتورالعمل این موضوع طی هفته اینده به واحدهای‬ ‫دانشگاه ازاد اســامی از سوی سازمان مرکزی ابالغ می شود‪ .‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬کالس های اموزشی و جبرانی دانشگاه ازاد اسالمی تا‬ ‫‪ ۱۷‬خرداد ماه به صورت مجازی برقرار اســت‪ .‬از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫ماه فرجه ای برای اماده شــدن امتحانات وجود دارد‪ .‬ترتیبی اتخاذ‬ ‫شــده تا از ابتدای هفته جاری اساتید در همه مقاطع تحصیلی در‬ ‫واحدهای دانشگاهی خودشــان حضور داشته باشند و پاسخگوی‬ ‫سواالت و اشکاالت دانشجویان دانشگاه ازاد باشند‪ .‬همدانچی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امتحانات پایان ترم دانشــگاه ازاد از ‪ ۲۴‬خرداد اغاز می شود و‬ ‫طی ‪ ۳‬هفته تا ‪ ۱۳‬تیرماه ادامه دارد‪ .‬وی به چگونگی برگزاری ترم‬ ‫تابســتان اشاره کرد و گفت‪ :‬ترم تابســتان دانشگاه ازاد اسالمی به‬ ‫صــورت مجازی خواهد بود و ثبت نام از ‪ ۱۳‬تیرماه بالفاصله پس از‬ ‫پایان امتحانات پایان ترم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫مشاوره ژنتیک رایگان برای ‪ ۳۳‬هزار خانوار دارای دو معلول و بیشتر‬ ‫رئیسسازمانبهزیستیکشورهمزمانبافرارسیدن‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت روز ملی جمعیت با ابراز نگرانی از‬ ‫روند نرخ کمتر موالید نســبت به ســال گذشته‬ ‫پیشــنهاد داد تا برای خانواده هایی که دارای سه‬ ‫فرزند یا بیشتر هستند‪ ،‬مانند بسیاری از کشورها‪،‬‬ ‫مشوق هایی ایجاد شود‪ .‬وحید قبادی دانا روز سه‬ ‫شــنبه در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬در شرایطی به‬ ‫سر می بریم که طبق امار اعالم شده سال ‪ ۹۸‬نرخ‬ ‫جمعیت به زیر یک درصد کاهش یافته درصورتیکه‬ ‫می دانیم در جوامع امروز نیروی انسانی و جمعیت‬ ‫هر کشور یکی از مولفه های قدرت ان کشور است‬ ‫و می تواند پتانسیلی برای ایجاد قدرت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی در سطح هر جامعه ای باشد‪ .‬قبادی دانا‬ ‫افزود‪ :‬همچنین اقدامات دیگری در سایر فعالیت ها‬ ‫در نظر داریم به عنوان مثال مشاوره ژنتیک می تواند‬ ‫کمک کند به اینکه خانواده هایی که از ترس اینکه‬ ‫نکند فرزندشان دارای معلولیت باشد از فرزنداوری‬ ‫پرهیز می کنند‪ ،‬به دلیل اینکه در خانواده یا فامیل‬ ‫دور‪ ،‬ســابقه فرزند دارای معلولیت داشته باشند‪،‬‬ ‫مشــاوره های ژنتیک انجام می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امسال مشاوره ژنتیک برای خانواده هایی که دارای‬ ‫معلولیت هستند‪ ،‬خانواده های دارای دو معلول و‬ ‫بیشتر به طور کامل انجام می شود‪ ۳۳ .‬هزار خانوار‬ ‫دارای دو معلول و بیشتر هستند که مشاوره ژنتیک‬ ‫رایگان و ازمایش هــای الزم برای خانوارهای انان‬ ‫به طور کامل انجام می شــود تا اگــر خانواده ای‬ ‫به طور مثال فرزنــدی دارد که در اثر فلج مغزی‬ ‫دچار معلولیت اســت و علت ان به دلیل حوادث‬ ‫حین زایمان است و زمینه ژنتیکی ندارد‪ ،‬خطری‬ ‫متوجه انها نخواهد بود‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ :‬بنابراین می توان این خانواده ها را اگاه‬ ‫ســازی کرد که بتوانند به فرزنداوری ادامه دهند‪.‬‬ ‫بنابراین از همه دستگاه ها‪ ،‬ارکان ها‪ ،‬سیاستگذاران‪،‬‬ ‫فعاالن اجتماعی می خواهیم و خواهش می کنیم‬ ‫برای اینکــه با خطر کاهش جمعیــت در اینده‬ ‫نزدیک و پیرشــدن بیش از پیش جمعیت مواجه‬ ‫نباشیم‪ ،‬تالش کنیم با تغییر نگرش نسل جوان به‬ ‫موضوع فرزنداوری و تشویق انها به تشکیل خانواده‬ ‫و ازدواج و فرزنداوری‪ ،‬مانع مواجهه کشور با خطر‬ ‫کاهش جمعیت شویم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 100‬جایگاه تک سکوی سوخت‬ ‫در تهران احداث می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی ایــران تعداد‬ ‫جایگاه های عرضه بنزین و سی ان جی در کشور را ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬باب‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬یکصد جایگاه تک ســکوی سی ان جی و سوخت‬ ‫مایع به جایگاه های سوخت تهران اضافه می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران تعداد جایگاه های عرضه بنزین‬ ‫و ســی ان جی در کشــور را ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬باب اعــام کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکصد جایگاه تک سکوی سی ان جی و سوخت مایع به جایگاه های‬ ‫ســوخت تهران اضافه می شود‪ .‬ویس کرمی درباره نیاز کشور به ویژه‬ ‫کالن شهرها به جایگاه ســوخت سی ان جی افزود‪ :‬پراکندگی ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬جایگا ه ســی ان جی و بنزین با توجه به میزان مصرف در هر‬ ‫شهر و استانی متفاوت است‪ .‬وی درباره کافی بودن جایگاه های عرضه‬ ‫سی ان جی برای افزایش توزیع این سوخت پاک در کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫در کالن شهرهایی مانند تهران نیاز به افزایش تعداد جایگاه ها داریم‪ ،‬اما‬ ‫شهرستان های اطراف تهران از این نظر تکمیل هستند و نیاز بیشتری‬ ‫ندارند‪ .‬ویس کرمی تصریح کرد‪ :‬کار مطالعاتی و برنامه ریزی در حال‬ ‫انجام است تا شهرها و کالن شهرهایی که نیاز به جایگاه سوخت دارند‪،‬‬ ‫شناسایی شوند و نسبت به احداث جایگاه اقدام کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برای‬ ‫نمونه کالن شهری مانند تهران ‪ ۲۰۰‬جایگاه سوخت سی ان جی دارد و‬ ‫باز هم نیاز به افزایش است که پیش بینی شده اضافه کنیم‪ .‬ویس کرمی‬ ‫درباره موانع یا ضرورت ها برای افزایش تعداد جایگاه های سوخت بیان‬ ‫کرد‪ :‬زمین مورد نیاز برای احداث جایگاه های سوخت باید به طور حتم‬ ‫در حوزه شهری باشد و شهرداری ان را اختصاص دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬تایید‬ ‫دستگاه های ذی ربط مثل محیط زیست نیاز است و باید بررسی های‬ ‫زیست محیطی روی ا ن زمین ها انجام شود‪ .‬ویس کرمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جایگاه موردنظر باید به طور حتم استانداردهای فنی و ایمنی به ویژه‬ ‫زیست محیطی را داشته باشد‪ .‬وی درخصوص میزان صرفه جویی در‬ ‫مصرف بنزین با طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها توضیح داد‪:‬‬ ‫اگر تبدیل ناوگان یک میلیون و ‪ ۴۶۰‬هزار خودرو عمومی محقق شود‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۱۲‬میلیون مترمکعب به مصرف سی ان جی اضافه و در حقیقت‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته می شود‪.‬‬ ‫ضدعفونی کننده ارگانیک زیالن؛‬ ‫سمیتی سه برابر کم تر از نمک طعام!‬ ‫ما سبز و سفید و قرمز را بهانه نمودیم تا با نمادی از اراده و‬ ‫زیبایی‪ ،‬سپاسگزار پروردگار خویش باشیم و در سایه پرچم‬ ‫پرافتخار میهن عزیزمان ایران دســت در دست هم‪ ،‬برای‬ ‫ابادانیبیشترکشورمانبکوشیم‪.‬هولدینگدانش بنیانزیالن‬ ‫با تجربه نزدیک به سه دهه فعالیت در گروه های پوشش های‬ ‫صنعتی‪ ،‬محصوالت بهداشتی و ضدعفونی ارگانیک و غذای‬ ‫حیوانات خانگی به عنوان طراح و تولیدکننده در حوزه های‬ ‫مذکور توســط جمعی از متخصصین مرتبط تاسیس و‬ ‫تاکنون محصوالت متعددی را طراحی و تولید نموده است‪.‬‬ ‫با شیوع کرونا در کشور‪ ،‬زیالن عمده امکانات و توان خود را‬ ‫برای پیشگیری و مقابله با انتقال این ویروس به کار گرفت و‬ ‫حاصل این تالش تولید محلول ضدعفونی ارگانیک با درصد‬ ‫سمیتی ‪ ۳‬برابر کمتر از نمک طعام شد‪ .‬ضدعفونی کننده ها‬ ‫به دو دسته تقسیم می گردند‪ .‬ضدعفونی کننده های الکلی‬ ‫که حاوی حداقل حدود ‪ ۶۵‬درصد الکل هستند که هنگام‬ ‫استفاده بر روی پوست‪ ،‬به بدن اسیب های حادی می رسانند‪.‬‬ ‫اتیل الکل با اختالالت ایمنی و حساسیت باال در بدن که‬ ‫می تواند اســم و درماتیت مزمن ایجاد کند‪ ،‬مرتبط است‪.‬‬ ‫بسیاری از مواد ضدعفونی کننده دست موجود در بازار شامل‬ ‫الکل می باشــد‪ .‬این ماده برای بدن سمی است‪ .‬تعدادی از‬ ‫مزایای محصوالت زیالن با برند جی تی او بدین ترتیب است‪:‬‬ ‫ترکیبات ایمن و عاری از هر گونه عوارض‬ ‫ضدعفونی سریع و صرفه جویی در زمان‬ ‫جلوگیری از عفونت های اشکار و پنهان‬ ‫دیگر مزایای جی تی او‪ :‬‬ ‫وسیع الطیف (علیه تمام عوامل بیماری زا مانند ویروس ها‪،‬‬ ‫باکتری ها‪،‬قارچ ها‪،‬جلبک هاوغیره)‬ ‫پایداری بسیار خوب و ماندگاری طوالنی مدت‬ ‫فاقد اثر خورندگی فلزات و با اث ر پایداری در محیط‬ ‫قابلیت استفاده در اب های سخت‬ ‫قابلیت استفاده در حضور مواد الی و زاید‬ ‫سازگاری بسیار خوب با شوینده های کاتیونیک و غیریونی‬ ‫با سمیتی ‪ ۳‬برابر کمتر از نمک طعام‬ ‫قابلیت استفاده در کارخانجات صنایع مواد غذایی‬ ‫قابلیتتجزیهدرطبیعت‬ ‫با بویی مطبوع و راحتی استفاده برای مصرف کننده‬ ‫تاثیرگذار حتی در دماهای پایین‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ما را ز خیال تو چه پروای شراب است‬ ‫خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است‬ ‫گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست‬ ‫هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است‬ ‫افسوس که شد دلبر و در دیده گریان‬ ‫تحریر خیال خط او نقش بر اب است‬ ‫بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود‬ ‫زین سیل دمادم که در این منزل خواب است‬ ‫معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن‬ ‫اغیار همی بیند از ان بسته نقاب است‬ ‫گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید‬ ‫در اتش شوق از غم دل غرق گالب است‬ ‫سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم‬ ‫دست از سر ابی که جهان جمله سراب است‬ ‫در کنج دماغم مطلب جای نصیحت‬ ‫کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است‬ ‫حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز‬ ‫بس طور عجب الزم ایام شباب است‬ ‫خبر‬ ‫موفقیت ازمایش واکسن کرونا‬ ‫روی یک گروه ‪ 15‬نفری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪274‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سی ام اردییهشت ماه «روز ملی جمعیت»؛‬ ‫جمعیت کشور به سرعت به سمت پیری است‬ ‫اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مولفه های ساختار جمعیتی کشور را در حال تغییر دانست و‬ ‫گفت‪ :‬چند سالی است که روند پیر شدن جمعیت ایران اغاز شده و با سرعت به این سمت در حرکت است‬ ‫و در واقع در حال از دست دادن جوانی جمعیت هستیم‪.‬‬ ‫به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت مصادف با روز‬ ‫ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی‬ ‫کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫دکتر محمد اســماعیل اکبری به مناســبت روز ملی جمعیت در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬با کاهش ‪ ۱۷۰‬هزار تولد نوزاد در کشور نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از بک‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی با یاداوری این که نرخ رشد بسیار پایین است‪ ،‬افزود‪ :‬ما از سطح جانشینی جمعیت پایین تر هستیم و‬ ‫با ادامه این روند قادر به حفظ جمعیت جوان کشور نیستیم‪.‬‬ ‫مشــاور عالی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی ادامه داد‪ :‬در یک سال گذشته به سختی برخی‬ ‫دســتورالعمل های ضد جمعیتی در وزارت بهداشت را تغییر دادیم تا شاهد افزایش نرخ رشد جمعیت در‬ ‫کشور باشیم‪ .‬اکبری نسل جوان را موتور محرک‪ ،‬پیشرفت و توسعه کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬کشور به دلیل‬ ‫حضور نسل جوان در عرصه های مختلف از جمله علمی‪ ،‬با توانمندی بسیار به پیش می رود و بنابراین بر‬ ‫مشکالت فائق می شویم‪.‬‬ ‫مولفه های ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است‬ ‫رییس انجمن اموزش پزشکی ایران با یاداوری این که مولفه های ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هم ساختار جمعیتی بهم خورده و هم جمعیت ایران در حال کم شدن است‪.‬‬ ‫اکبری افزود‪ :‬در کشور سه گروه جمعیتی وجود داردکه شامل گروه جمعیتی کمتر از ‪ ۱۵‬سال (جمعیت‬ ‫پایه)‪ ،‬گروه جمعیتی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۵‬سال (جمعیت مولد) و گروه جمعیتی باالتر از ‪ ۶۵‬سال (سالمندان) است که‬ ‫این نسبت ها نباید تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین گفت‪ :‬نسبت سالمند باید کمتر از ‪ ۱۰‬درصد جامعه‬ ‫باشد و گروه مولد هم باید حدود ‪ ۷۰‬درصد جمعیت را تشکیل دهد تا بتواند چرخ اقتصاد را بچرخاند‪ .‬گروه‬ ‫پایه هم باید حدود ‪ ۲۰‬درصد باشد تا همیشه بنیان و ساختار جمعیتی کشور حفظ شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نسبت سالمندی در کشور افزایش یافته به این معنی که طی سال گذشته ‪ ۱۷۰‬هزار نوزاد‬ ‫کمتری به دنیا امده است‪.‬‬ ‫شاخص ها برای فرزنداوری باید تغییر کند‬ ‫وی با یاداوری اینکه شــاخص ها برای فرزنداوری باید تغییر کند‪ ،‬گفت‪ :‬جمعیت مبنای توسعه اقتصادی‬ ‫اســت و به همین دلیل مهم‪ ،‬کســانی که بچه بیشــتری به دنیا می اورند باید حمایت شوند و بسیاری‬ ‫از کشــورها این کار را انجام می دهند به طور مثال فرانســوی ها پنج درصد تولید ناخالص خود را برای‬ ‫فرزنداوری هزینه می کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان این که ما باید در این زمینه مطالبه گری کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دستگاه های حکومتی و حاکمیتی در مورد جمعیت که مهم ترین مساله کشور است باید اقدامات‬ ‫جدی تری انجام دهند و خانواده هایی که فرزند بیشتر می اورند را مورد حمایت جدی قرار دهند‪.‬‬ ‫اکبری‪ ،‬مشکل اصلی کاهش فرزنداوری را سبک نادرست زندگی اعالم کرد و گفت‪ :‬سبک زندگی ما باید‬ ‫تغییر پیدا کند تا جوانان به سمت ازدواج و فرزنداوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫گزارش اقدامات ضدکرونایی ایران در سازمان جهانی بهداشت‬ ‫وزیر بهداشت اقدامات انجام شده در کشور جهت مقابله با کرونا را‬ ‫در نشست ویدئوکنفرانسی مجمع سازمان جهانی بهداشت ارایه کرد‬ ‫و گفت‪ :‬گزارشی که در نشست سازمان جهانی بهداشت ارایه دادیم‬ ‫سرشار از موفقیت بود و این موفقیت را به ملت ایران و همه دست‬ ‫اندرکارانی که در این راستا کمک کردند تبریک می گویم‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی در ارایه گزارشــی از نشست ویدئو کنفرانسی‬ ‫سازمان جهانی بهداشت با اعضای این سازمان و همچنین گزارش‬ ‫ارایه شده از سوی ایران در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬پس از چند دهه‪ ،‬این‬ ‫اولین باری اســت که به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬سازمان جهانی‬ ‫بهداشت به جای نشست اعضای این سازمان در سطح وزرا و روسای‬ ‫جمهور در ژنو‪ ،‬نشست خود را به شکل ویدئو کنفرانس برگزار کرد‬ ‫و ما نیز در این نشست مشارکت داشتیم و مواردی را بیان کردیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت ادامه داد‪ :‬در بیانیه ایران که در این نشســت ارایه‬ ‫شد‪ ،‬حمایت خود را از سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمانی‬ ‫که می تواند در شــرایط کنونی به عنوان حلقه وصل کشورها برای‬ ‫مبــارزه با کووید‪ ۱۹-‬نقش افرینی کند را اعالم کردیم و تضعیفی‬ ‫که متاســفانه از ســوی امریکایی ها در این سازمان اتفاق افتاده را‬ ‫محکوم کردیم‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره به گزارش مربوط به مدیریت کرونا در ایران که در‬ ‫نشست مذکور ارایه شد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت‪ ،‬کنترل و مهار این بیماری‬ ‫در کشور و در شرایط سخت تحریم ها را به عنوان دستاوردی بزرگ‬ ‫در ســطح بین الملل بیان کردیم و این موضوع شامل دو فاز است؛‬ ‫فاز اول که امادگی کامل کشــور در دفــاع از هجمه اولیه بیماری‬ ‫در بیمارستان ها با همراهی کادر پزشکی و پرستاری و با همکاری‬ ‫مردم و مشــارکت هایی که در این زمینــه اتفاق افتاد و در فاز دوم‬ ‫نیز با استفاده از زیرساخت های سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه‬ ‫کشور و فعالیت بهورزان‪ ،‬کادر بهداشتی کشور‪ ،‬مراقبین سالمت و‬ ‫همزمان با روز ملی اهدای عضو مطرح شد‪:‬‬ ‫شــرکت مدرنا اعالم کرد‪ :‬نخســتین ازمایشات بالینی‬ ‫واکسن کرونا که با کمک گروه کوچکی از داوطلبان انجام‬ ‫شد‪ ،‬دارای نتایج مثبتی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری ساینس دیلی‪ ،‬این‬ ‫شــرکت که در ماساچوســت امریکا قرار دارد‪ ،‬در حال‬ ‫توسعه واکسن جدیدی موسوم به ‪ ۱۲۷۳-mRNA‬برای‬ ‫ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫به گفته محققان این شــرکت‪ ،‬واکسن توانسته است در‬ ‫بدن داوطلبان یک واکنش ایمنی ایجاد کند که مشــابه‬ ‫واکنش ایمنی افراد بهبودیافته از کووید ‪ ۱۹‬اســت‪ .‬این‬ ‫نتایج نشان می دهد واکســن ‪ ۱۲۷۳-mRNA‬توانایی‬ ‫جلوگیری از بروز بیماری کووید ‪ ۱۹‬را دارد‪.‬‬ ‫در این مرحله‪ ،‬گروه های ‪ ۱۵‬نفری از داوطلبان ‪ ۱۸‬تا ‪۵۵‬‬ ‫ساله‪ ،‬سه دوز مختلف از واکسن را دریافت کردند‪.‬‬ ‫به گفته متخصصــان مرحله دوم ازمایشــات بالینی با‬ ‫همکاری ‪ ۶۰۰‬نفر انجام می شود و سازمان غذا و داروی‬ ‫امریکا مجوز انجام این مرحله را نیز صادر کرده است‪.‬‬ ‫متخصصان مدرنا یاداور شــدند‪ :‬این واکسن به طور کلی‬ ‫بی خطر و برای بیماران قابل تحمل است‪ .‬تنها عوارض این‬ ‫واکسن شامل سرخی و کمی درد در محل تزریق است‪.‬‬ ‫در ازمایشاتی که پیش از این روی موش ها انجام شد‪ ،‬این‬ ‫واکسن مانع تولید مثل ویروس در ریه موش ها شده است‪.‬‬ ‫دولت امریکا حدود نیم میلیارد دالر برای توسعه و تولید‬ ‫‪ ۴‬واکسن شرکت مدرنا سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫این واکســن با همــکاری انســتیتوی ملــی الرژی و‬ ‫بیماری های مســری توسعه یافته و ازمایشات بالینی ان‬ ‫با کمک انستیتوی ملی سالمت امریکا انجام شده است‪.‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫تاثیر «کرونا» بر روند اهدای عضو‬ ‫مسوول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی شهید بهشــتی با بیان اینکه تنها یک چهارم‬ ‫اعضای دارای قابلیت پیوند در کل کشور اهدا می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روزانه تقریبا ‪ ۱۲‬نفر به علت نرسیدن عضو پیوندی‬ ‫در لیست انتظار پیوند فوت می کنند؛ در صورتی که اگر‬ ‫به ظرفیت واقعی کشــور در زمینــه اهدای عضو یعنی‬ ‫شــاخص ‪ ۴۰ pmp‬برســیم این میزان مرگ و میر به‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬مورد در روز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫دکتر فرحناز صادق بیگی به مناســبت ‪ ۳۱‬اردیبهشت‬ ‫مــاه ‪ -‬روز ملی اهدای عضو با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫در داخل کشور ‪ ۲۵‬هزار نفر در لیست انتظار پیوند عضو‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر این افراد از بیماران دیالیزی نیازمند‬ ‫پیوند کلیه هستند و در رتبه های بعدی به ترتیب بیماران‬ ‫نیازمند پیوند کبد‪ ،‬قلب‪ ،‬ریه‪ ،‬پانکراس و روده قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســاالنه بین ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬هزار مورد مرگ‬ ‫مغزی در داخل کشــور رخ می دهد که شایع ترین علت‬ ‫ان تصادفات جاده ای است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد مرگ‬ ‫مغزی تقریبا ‪ ۵۰‬درصد از نظر علمی قابلیت اهدای عضو‬ ‫دارنــد‪ ،‬به عبارتی بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار مورد مرگ مغزی در‬ ‫ســال؛ در حالیکه متاسفانه تنها ‪ ۲۵‬درصد این ظرفیت‬ ‫یعنی چیزی حدود یک چهارم به اهدا می رسد‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا در پیوند اعضا و توصی ه به پیوندی ها‬ ‫صادق بیگی با بیان اینکه از ابتدای اعالم رسمی شیوع‬ ‫کرونا توسط وزارت بهداشت محدودیت ها درباره اهدای‬ ‫عضو و پیوند اعضا به خصوص در مراکز پذیرش کننده‬ ‫بیماران کرونایی اعمال شــد‪ ،‬گفت‪ :‬از اوایل اســفند در‬ ‫مرکز اهدای عضو مســیح دانشــوری امر اهدای عضو‬ ‫متوقف و مساله پیوند نیز تنها به موارد اورژانس محدود‬ ‫شد‪ .‬اگر چه اپیدمی کرونا در کاهش امار پیوند تاثیرگذار‬ ‫بود‪ ،‬با این حال طی چند روز گذشته خوشبختانه مجددا‬ ‫با کنترل اپیدمی امر اهدا و پیوند عضو با کنترل دقیق و‬ ‫اعمال محدودیت ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر تنها پیوندهای ضروری و‬ ‫در سنین پایین تر انجام می شود و همچنین تمام موارد‬ ‫اهدا کننده باید زیر ‪ ۵۰‬ســال بوده و تست های کرونا و‬ ‫سی تی اسکن ریه را گذرانده باشند‪.‬‬ ‫ایــن عضو هیات علمی دانشــگاه خطاب بــه بیماران‬ ‫پیوندی توصیه کرد‪ :‬از انجا که بیماران پیوندی داروهای‬ ‫سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند همواره در معرض‬ ‫عفونت ها قرار دارند‪ ،‬بنابراین باید همیشه مراقبت کنند و‬ ‫به خصوص همزمان با شیوع و همه گیری کرونا بیش از‬ ‫پیش اصول بهداشتی و توصیه های الزم برای پیشگیری‬ ‫از عفونت هــا را رعایــت کنند‪ .‬به مکان های شــلوغ و‬ ‫تجمعات نروند و موارد در فضاهای بیرون از خانه ماسک‬ ‫و دستکش استفاده کنند‪.‬‬ ‫صادق بیگی با تاکید بر اهمیت و ضرورت ترویج فرهنگ‬ ‫اهدای عضو در جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعا فرهنگ سازی‬ ‫از طریق ابزارهای فرهنگی مثل رســانه‪ ،‬صدا و سیما و‬ ‫همچنین ســایت اهدای عضو مرکز فراهم اوری اعضای‬ ‫پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری ‪ ehda.ir‬و استفاده‬ ‫از روش ثبت نام برای کارت اهدای عضو در جهت ترویج‬ ‫این فرهنگ به شدت تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫سایر دستگاه هایی که به ما کمک کردند‪ ،‬به عنوان فاز حمله ما به‬ ‫ویروس و غربالگری این بیماری را و به عنوان یک دســتاوردی که‬ ‫توانستیم در مرحله اول ‪ ۷۸‬میلیون نفر و در مرحله دوم ‪ ۲۲‬نفر را‬ ‫غربالگری کنیم‪ ،‬بیان کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین عدالت در خدمت رسانی به مبتالیان کرونا در‬ ‫ایران را به اطالع جهانیان رساندیم؛ به طوری که پیر و جوان و غنی‬ ‫و فقیر و اتباع سایر کشورها را به شکل رایگان درمان کردیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬همچنین از سازمان جهانی بهداشت خواستیم‬ ‫که در تحریم های اعمال شده علیه کشور ما و کشورهای دیگر که‬ ‫ممکن است تهیه واکسن و دارو را مشکل کند‪ ،‬مداخله کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید از ماماها و پرستارها و کلیه پرسنل بهداشتی درمانی‬ ‫و بقیه تیمــی که در معالجه بیماران کوویــد‪ ۱۹‬تالش می کنند‪،‬‬ ‫حمایت کنیم و باید از انها حفاظت کنیم و حمایت های معنوی نیز‬ ‫از این عزیزان باید صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت در پایان گفت‪ :‬گزارشی که ما در نشست سازمان‬ ‫جهانی بهداشت ارایه دادیم سرشار از موفقیت بود و این موفقیت را‬ ‫به ملت ایران و همه دست اندرکارانی که در این راستا کمک کردند‬ ‫چه در داخل وزارت بهداشــت و چه خارج از وزارت بهداشت و به‬ ‫خصوص عزیزان رسانه ها تبریک می گویم‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن با نوشیدن اب‬ ‫با افزایش شمار موارد ابتال به کرونا در سراسر جهان‪ ،‬تقویت سیستم ایمنی و مراقبت از خود‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬رعایت بهداشت و حتی االمکان در خانه ماندن‬ ‫مطمئن ترین را ه برای محافظت از خود در برابر ابتال به این ویروس کشنده است‪ .‬عالوه بر رعایت‬ ‫بهداشت و حفظ فاصله اجتماعی‪ ،‬بهترین کاری که می توان برای تقویت سیستم ایمنی انجام‬ ‫داد مصرف غذاهای سالم و مغذی است تا اگر به هر دلیلی با ویروس در تماس بودید‪ ،‬بدن تان‬ ‫قادر به مقابله با ان باشد‪ .‬غذاها و نوشیدنی های مختلفی ممکن است به تقویت ایمنی و مبارزه‬ ‫با باکتری ها و ویروس های بیماری زا کمک کند‪ .‬در کمال تعجب‪ ،‬نوشیدن اب نیز می تواند به‬ ‫تقویت ایمنی بدن کمک زیادی کند‪ .‬در ادامه در مطلبی به نقل از «تایمز او ایندیا» اهمیت‬ ‫اب برای تقویت سیستم ایمنی بدن اورده شده است‪:‬‬ ‫اهمیت و ضرورت اب‪ :‬اب از عناصر اصلی و ضروری برای حفظ حیات است که مواد مغذی‬ ‫و مواد معدنی را به قسمت های مختلف بدن منتقل کرده و سموم و مواد دفعی را خارج می کند‪.‬‬ ‫جدا از این ها‪ ،‬اب به تنظیم دمای بدن نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫اب و ایمنی‪ :‬به طور کلی هنگامی که فردی مریض می شود یا تب می کند‪ ،‬توصیه می شود‬ ‫بــدن خود را هیدراته نگه دارد‪ ،‬زیرا اب به بدن کمک می کند تا به طور طبیعی ســموم و‬ ‫باکتری های ایجادکننده بیماری را از بین ببرد‪ .‬اب هم چنین به انتقال اکسیژن به سلول های‬ ‫مختلف بدن کمک می کند که به نوبه خود عملکرد صحیح بدن را بهبود می بخشد‪ .‬توصیه‬ ‫می شود افراد روزانه دست کم دو لیتر اب بنوشند تا سالم و سرحال بمانند‪ .‬در زمان بیماری‬ ‫باید سعی کنید میزان مصرف اب خود را افزایش دهید‪ .‬اب اشامیدنی ساده بهترین گزینه‬ ‫است اما اگر نوشیدن هشت لیوان اب را در روز برای شما دشوار است‪ ،‬می توانید ترکیب اب‬ ‫و لیموی تازه یا نعنا را نیز امتحان کنید‪ .‬این ترکیب ها نیز به همان اندازه اب اشامیدنی برای‬ ‫سالمتیمفیدهستند‪.‬‬ ‫اب و لیمو‪ :‬مقدار زیاد ویتامین سی‪ ،‬فوالت و پتاسیم موجود در لیمو نیز می تواند در کنار اب‬ ‫به تقویت ایمنی بدن کمک کند‪ .‬شروع روز با ترکیب یک لیوان اب گرم و اب لیمو می تواند‬ ‫فواید زیادی برای سالمتی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اب و نعنا‪ :‬نعنا گیاهی با ارزش است که در داروهای ایورودا (طب سنتی هند) نقش مهمی‬ ‫دارد‪ .‬خواص ضد التهابی و انتی اکسیدان نعنا به جلوگیری از فعالیت رادیکال های ازاد کمک‬ ‫می کند‪ .‬این امر می تواند به سم زدایی بدن کمک کند و حتی برای پوست نیز مفید است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 276

روزنامه خوب 276

شماره : 276
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه خوب 275

روزنامه خوب 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه خوب 273

روزنامه خوب 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/02/30
روزنامه خوب 272

روزنامه خوب 272

شماره : 272
تاریخ : 1399/02/29
روزنامه خوب 271

روزنامه خوب 271

شماره : 271
تاریخ : 1399/02/28
روزنامه خوب 270

روزنامه خوب 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/02/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!