روزنامه خوب شماره 271 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 271

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 271

روزنامه خوب شماره 271

‫حسنروحانی‪،‬رییسجمهوری‪:‬‬ ‫محمدجوادحق شناس‪:‬‬ ‫مجلسبدوناستقالل‬ ‫در راس امور نخواهد بود‬ ‫نماز عید فطر در سراسر‬ ‫کشور برگزار می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬اردیبهشت‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 271‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 23‬رمضان‪ 17 |1441‬می ‪2020‬‬ ‫‪ ۳‬میلیون واحد مسکونی کم داریم‬ ‫درباره عرص ه چندوجهی و گسترده فضای مجازی‬ ‫ایا سلبریتی ها‬ ‫‪3‬‬ ‫جای نخبگان را گرفته اند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫ترفند جدید برخی کارفرمایان‬ ‫برای اخذ وام کرونا از دولت؛‬ ‫پیشبینیافزایش‬ ‫‪6‬‬ ‫شدت کرونا در پاییز و زمستان‬ ‫‪ 2‬کارگرانی که برایشان بیمه‬ ‫رد شده اما حقوق نگرفتند!‬ ‫مبلغ وام کرونا و زمان پرداخت ان اعالم شد‬ ‫عضوهیئتعلمی پژوهشگاهملیمهندسیژنتیک؛‬ ‫‪ 6‬احتمال درمان کرونا ویروس‬ ‫از طر یق سلول های بنیادی‬ ‫امار ماهیانه ترافیک فرودگاه ها منتشر شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش‪ ٨٠‬درصدی‬ ‫جابجاییمسافر‬ ‫در فرودگاه های کشور‬ ‫افزایش قیمت مسکن‬ ‫نتیجه عدم تولید است‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسی بازار تلفن همراه و افزایش قیمت روزانه و ساعتی؛‬ ‫همیشه پای مافیا درمیان است!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫شرط دریافت‬ ‫وام کرونا چیست؟‬ ‫رئیسمرکزتحقیقاتبیماری هایعفونیگرمسیری‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تفکیک انفلوانزاو کرونا؛‬ ‫نگرانیاصلی‬ ‫برای فصلزمستان‬ ‫اقتصاد‬ ‫دستور روحانی به سرپرست وزارت صمت‪ :‬فضای داللی و واسطه گری خودرو را حذف کنید‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫خبر‬ ‫ترفند جدید برخی کارفرمایان برای اخذ وام کرونا از دولت؛‬ ‫کارگرانی که برایشان‬ ‫بیمه رد شده اما حقوق نگرفتند!‬ ‫رئیــس مجمع کارگران اســتان تهران خبــر داد‪ ،‬برخی‬ ‫کارفرمایان برای بهره مندی از تســهیالت حمایتی کرونا‪،‬‬ ‫کارگران خود را اخراج نکرده و حق بیمه انها را هم پرداخت‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما به کارگرانشــان حقوق نداده اند‪ .‬پس از شیوع‬ ‫ویروس کرونا بخشی از تولید و اشتغال کشور که بیشتر در‬ ‫حوزه خدمات فعالیت داشتند دچار مشکل شدند و بخشی‬ ‫دیگر نیز از سوی دولت به االجبار برای کنترل این بیماری‬ ‫تعطیل و این باعث از بین رفتن بخش زیادی شغل در حوزه‬ ‫های مختلف تولیدی و خدمات شــد‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس در گزارشی به بررســی ابعاد اقتصاد کالن شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشور پرداخته است‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه‬ ‫شده که دو سال سخت ‪ 1397‬و ‪ 1398‬را پشت سر گذاشته‬ ‫است‪ .‬هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران‬ ‫سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد‬ ‫و دســتیابی به سطح رفاه سال ‪ 1390‬و پیش از ان دشوار‬ ‫باشد؛ ازطرف دیگر‪ ،‬باال بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی‬ ‫‪ 1397‬و ‪ 1398‬و همچنیــن پیش بینی تــورم باالی ‪25‬‬ ‫درصد برای سال ‪ 1399‬نیز موجب شده است تا بنگاه های‬ ‫بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند‪ .‬با این‬ ‫حال پیش بینی می شد که بدون کرونا‪ ،‬اقتصاد ایران در سال‬ ‫‪ 1399‬رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند‪.‬اما‬ ‫از انجایی که مشخص نیست کرونا تا چه زمانی در کشور‬ ‫باقی باشــد و ادامه روند مسیر اقتصاد کشور به چه صورت‬ ‫است‪ .‬تحت نظر سناریوهای مختلف مشخص می شود به‬ ‫احتمال زیاد تعداد قابل توجهی از شاغالن بیکار میشوند‪.‬‬ ‫نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد‬ ‫تحت سناریوهای مختلف بین ‪ 7.5‬تا ‪11‬درصد از ستانده‬ ‫اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫همچنین بین ‪ 2‬میلیــون و ‪ 870‬هزار تا ‪ 6‬میلیون و ‪431‬‬ ‫هزار نفر از شاغالن فعلی‪ ،‬متاثر از شیوع ویروس شغل خود را‬ ‫از دست خواهند داد‪ .‬بخش قابل توجهی از افرادی که بیکار‬ ‫می شوند جز مشاغل غیر رسمی هستند و با توجه به اینکه‬ ‫از حمایت های دولت بی بهره هستند احتمال فقیرتر شدن‬ ‫انها بیشتر از سایر مشاغل است‪ .‬اما نکته مهم اینجاست که‬ ‫شرایط اقتصادی به گونه ای برای فعاالن اقتصاد دشوار شده‬ ‫است که مشکالت تنها برای کارگران غیر رسمی نیست و به‬ ‫کارگران رسمی هم سرایت کرده است‪.‬‬ ‫کارفرمایان حق بیمه را واریز می کنند‬ ‫اما حقوق نمی دهند‬ ‫محمدرضا تاجیک‪ ،‬رئیس مجمع کارگران استان تهران با‬ ‫اشاره به روند رو به رشــد کارگران اسیب دیده از کرونا و‬ ‫گرایش کارگران بیکار شده به مشاغل دستفروشی و کاذب‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر شاهد هستیم بخش زیادی از کارگرانی‬ ‫که در بحث کرونا بیکار شــدند‪ ،‬به ســمت دستفروشی‬ ‫محصوالت کرونا مانند ماسک‪ ،‬شیلد‪،‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫رفته اند‪ .‬این موضوع نشــان می دهد‪ ،‬وضعیت معیشتی‬ ‫کارگران به گونه ای اســت که حتی نمی توانند یک روز‬ ‫بیکار باشند‪ ،‬بســیاری از کارگران برای پرداخت اجاره بها‬ ‫و تامین نان شــب به گرفتاری افتاده اند‪ .‬تاجیک با تاکید‬ ‫بر اینکه متاســفانه شاهد این هستیم که بیمه بیکاری به‬ ‫تعداد قابل توجهی از کارگرانی که قرارداد موقت یا شفاهی‬ ‫داشتند پرداخت نمی شــود گفت‪ :‬کارگرانی که مشمول‬ ‫بیمه بیکاری نشدند به سمت دستفروشی و کارهایی مانند‬ ‫نظافت و مسافرکشــی رفته اند‪ .‬اما ان دسته از کارگرانی‬ ‫هم که قــرارداد کار دارند‪ ،‬با توجه به اینکه وضعیت بنگاه‬ ‫های تولیدی بســیار خراب است‪ ,‬یا حقوق دریافت نکرده‬ ‫اند یا کارفرما به انها اعالم کرده اســت‪ ،‬برای اینکه سابقه‬ ‫بیمه شما بی نظم نشود‪ ،‬حق بیمه را پرداخت می کنم اما‬ ‫حقوق را نمی توانیم بدهیم‪.‬حداقل ‪30‬درصد کارگران در‬ ‫کارگاه هایی که با کرونااسیب دیدند اینگونه بوده اند‪ .‬این‬ ‫موضوع مشکل جدید کارگران است‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫تحلیل می کنند کارفرمایان برای اینکه بتوانند از تسهیالت‬ ‫حمایتی بهره مند شوند‪ ،‬کارگر را اخراج نمی کنند و لیست‬ ‫بیمه را پرداخت می کنند اما خبری از دستمزد نیست‪ .‬این‬ ‫بار هم خالء قانونی به ضرر کارگران تمام می شــود و این‬ ‫کارگران هستند که بیشتر از قبل فقیر و فقیر تر می شوند‬ ‫و برخی از کارفرمایانی که سوء استفاده کرده اند هم حتی‬ ‫بعد از دریافت تســهیالت نیز حقوق و مزایای قبلی را هم‬ ‫پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور به سرپرست وزارت صمت گفت‪ :‬باید خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به مصرف کننده برسد که این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش افرینی کاذب واسطه ها‬ ‫و دالالن در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود‪ .‬حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در گفت وگو با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارداشت‪ :‬کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد ارامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان‪ ،‬مطالبات منطقی مردم‪ ،‬صاحبان‬ ‫کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید‪ .‬روحانی همچنین دستور داد با انتخاب نیروهای دلسوز‪ ،‬متخصص‪ ،‬با تجربه و جوان‪ ،‬تالش خود را بر‬ ‫مدیریت بازار و تامین کاالهای اساسی‪ ،‬ساماندهی قیمت خودرو‪ ،‬جهش تولید‪ ،‬کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کند‪ .‬وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در‬ ‫مدیریت بازار برای تامین کاالهای ضروری مردم افزود‪ :‬رصد دائمی بازار در جهت تامین کاالهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعا نقش اساسی در مدیریت قیمت ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫بررسی بازار تلفن همراه و افزایش قیمت روزانه و ساعتی؛‬ ‫همیشه پای مافیا درمیان است!‬ ‫ریحانه یاسینی|‬ ‫با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن همراه‪ ،‬بازارها شــلوغ و مردم در حال خرید هستند‪ .‬بررسی های‬ ‫میدانی نیز نشان می دهد که حداقل قیمت برای خرید یک گوشی اندرویدی با حداقل امکانات‪ ۲.۵ ،‬میلیون‬ ‫تومان است‪ .‬ساعت نزدیک به پنج عصر است و خیابان جمهوری‪ ،‬شلوغ و پر ازدحام است؛ شبیه به روزهایی‬ ‫که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود‪ .‬در میان جمعیت‪ ،‬بعضی ها ماسک زده اند یا دستکش به دست دارند‪.‬‬ ‫در مقابل پاساژهای فروش موبایل‪ ،‬مانند همیشه دالل ها در جمع های تنگ مشغول کارند و مشتری های‬ ‫ی ضدعفونی کننده ای تعبیه شده که قطرات ریز اب و الکل‬ ‫خودشان را دارند‪ .‬مقابل در بازار چارسو‪ ،‬ورود ‬ ‫را روی سر و بدن مراجعان به بازار می ریزد‪ .‬بعد از عبور از این ورودی‪ ،‬داخل بازار به جز فروشنده هایی که‬ ‫با شیلد صورت و ماسک یک شکل در بعضی از فروشگاه ها ایستاده اند‪ ،‬خبری از بیماری کووید‪ ۱۹-‬نیست‪.‬‬ ‫جمعیت زیادی داخل فروشگاه های بزرگ مشغول وارسی گوشی های اخرین مدل هستند و تالش می کنند‬ ‫تا پیش از ساعت ‪ ۶‬عصر و تعطیلی بازار‪ ،‬خریدشان را انجام دهند‪ .‬بیشتر ان ها نه برای تماشا و بازارگردی‪،‬‬ ‫که برای خرید به بازار امده اند و صندوق های فروشــگاه ها نیز شــلوغ است‪ .‬پسری جوان از پشت محافظ‬ ‫صورت و ماسک‪ ،‬سعی می کند با صدای رسا صحبت کند و می گوید‪« :‬می بینید چقدر شلوغ است؟ واقعا‬ ‫می ترســم‪ .‬ولی باید سر کار بیایم‪ .‬همه هم خرید می کنند‪ ،‬می ترسند که گران تر شود‪ .‬حق هم دارند‪ ،‬هر‬ ‫هفته روی قیمت هر گوشی ‪ ۵۰۰-۴۰۰‬تومان می رود‪».‬‬ ‫گرانی با وجود رشد ‪ ۹۰‬درصدی واردات‬ ‫گشــتی در بازار موبایل تهران‪ ،‬نشــان می دهد که در کمترین حالت‪ ،‬قیمت یک گوشی با سیستم عامل‬ ‫اندروید‪ ،‬به دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان می رسد‪ .‬قیمت یک گوشی میان رده نیز‪ ،‬از حدود چهار میلیون‬ ‫تومان شروع می شود‪ .‬قیمت گوشی های ایفون نیز از ‪ ۱۲‬میلیون تومان به باالست‪ .‬حتی مدل های قدیمی‬ ‫و دست دوم ایفون با سه سال کارکرد‪ ۳.۵ ،‬میلیون تومان قیمت دارند‪ .‬در یکی از فروشگاه های پشتیبانی‬ ‫اپل‪ ،‬زنی با کالفگی مشغول جواب دادن به تلفن ها و رسیدگی به کار مشتریان است‪ .‬بیشتر تلفن های او‪،‬‬ ‫برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی ها دارد‪ .‬این زن می گوید‪:‬‬ ‫«خرید ایفون نسبت به قبل از گرانی ها کمتر شده‪ .‬ولی باز هم کم نیست‪ .‬بازار خدمات و تعمیرات هم که‬ ‫خیلی شلوغ است‪ .‬این روزها هم انگار اصال بحران بیماری وجود ندارد‪ ،‬مشتری های حضوری مان هم زیاد‬ ‫هستند‪ ».‬شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی های ایفون تنها ‪ ۵‬درصد از کل واردات رسمی‬ ‫موبایل در ایران را تشکیل می دهد‪ .‬سال گذشته‪ ۱۵ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ۱۴ ،‬میلیون ان روشن شده است‪ ۵۶ .‬درصد گوشی های وارداتی سهم سامسونگ‪ ۱۷ ،‬درصد‬ ‫نوکیا و ‪ ۹‬درصد هواوی بوده است‪ .‬گوشی های شیائومی تنها ‪ ۷‬درصد و اپل نیز فقط ‪ ۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در بهمن ماه ‪ ،۹۸‬بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬این گوشی ها‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلیون دستگاه بوده اند‪ .‬می توان گفت که تنها در ماه بهمن‪ ،‬هر روز حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر گوشی همراه خریده‬ ‫و روشــن کرده اند‪ .‬بر اســاس امار انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬واردات‬ ‫گوشــی موبایل طبق رویه تجاری ‪ ۹۰‬درصد رشــد داشته است‪ .‬این امار‪ ،‬نشان می دهد که میزان عرضه‬ ‫افزایش نیز داشته است اما گرانی‪ ،‬همچنان در این بازار می تازد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت روزانه و ساعتی‬ ‫در مقابل فروشــگاه بزرگی در بازار موبایل ایران‪ ،‬نگهبانی روی یک صندلی نشســته و روی دســت های‬ ‫هرکسی که وارد می شود‪ ،‬محلول ضدعفونی کننده می پاشد‪ .‬روی هر میز به تفکیک برند‪ ،‬چند مدل گوشی‬ ‫چیده شده و خانواده ها مشغول وارسی ان ها هستند‪ .‬زنی که پسری دبستانی را به همراه دارد‪ ،‬از یکی از‬ ‫فروشنده ها می پرسد‪« :‬برای اینکه کار بچه راه بیفتد و بتواند به درس و مدرسه اش برسد‪ ،‬زیاد هم هزینه‬ ‫نکنم‪ ،‬ارزان ترین گوشی ای که می توانم بخرم‪ ،‬کدام است؟» فروشنده به او یک مدل گوشی سامسونگ با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۶‬گیگابایتی و قیمت ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی نشان می دهد و می گوید‪« :‬اگر واقعا قصد خرید دارید‪،‬‬ ‫همین االن بخرید‪ .‬دالر مدام باال می رود و هفته اینده قیمت همین گوشی هم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬می شود‪».‬‬ ‫جست وجو در سایت های خرید انالین نیز همین را نشان می دهد‪ .‬در یکی از فروشگاه های بزرگ انالین‪،‬‬ ‫گوشــی های یک تا سه میلیون تومانی‪ ،‬تنها ‪ ۱۳‬مدل موجود است که سه مدل ان سامسونگ‪ ،‬یک مدل‬ ‫شیائوم هی و بقیه برندهای متفرقه است‪ .‬یکی از مدل های میان رده سامسونگ که قیمت ان یک ماه پیش‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون تومان بود‪ ۲۰ ،‬اردیبهشت در حدود ‪ ۴‬میلیون تومان به فروش می رسید و این هفته نیز از ‪۴.۱‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬عبور کرده است‪ .‬زن جوانی که در فروشگاهی مشغول کار با یکی از گوشی های میان رده‬ ‫اســت‪ ،‬می گوید‪« :‬در این اوضاع‪ ،‬گوشی ام سوخت‪ .‬مدل باالیی داشت و حاال باید کل حقوق سه ماهم را‬ ‫روی هم بدهم‪ ،‬تا بتوانم یک گوشی میان رده بخرم‪ ».‬او ادامه می دهد‪« :‬جالب است که قیمت ها مثل طال‬ ‫و سکه روزانه هم تغییر می کند‪ .‬یک مدل گوشی را پسند کردم که ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬تومان بود‪ ۵ .‬ساعت‬ ‫بعد‪ ،‬قیمتش را دوباره روی ســایت چک کردم و ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان شــده بود! هیچ کس هم‬ ‫نمی داند که چه خبر است‪».‬‬ ‫پای مافیا در میان است؟‬ ‫از پشــت محافظ صورت و ماسک هم‪ ،‬چیزی به جز چشم ها از صورت فروشنده ای در بازار چارسو معلوم‬ ‫نیســت‪ .‬اما صدای او نشان از جوانی ‪ ۱۸-۱۷‬ساله دارد‪ .‬پسر فروشنده می گوید‪« :‬من حتی ‪ ۱۸‬سالم هم‬ ‫نشــده‪ .‬عضو تیم والیبال بودم‪ ،‬برای همین قدم زود بلند شده‪ .‬متولد ‪ ۸۲‬هستم‪ .‬پارسال یک سال کامل‬ ‫اینجا کار کردم‪ ،‬ان گوشی را می بینی که تا می شود؟ کل پولم را دادم و ان را خریدم ‪ ۳۲‬میلیون تومان‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬مردم خیلی برای خرید می ایند‪ .‬خیلی هم می ترسم که مریض شوم‪ .‬ولی چاره ای نیست‪،‬‬ ‫نباید کارم را از دســت بدهم‪ ».‬این فروشنده جوان‪ ،‬علت گرانی این روزهای بازار را از ظن خودش چنین‬ ‫توضیح می دهد‪« :‬البد موبایل هم مثل همه چیزهای دیگر‪ .‬االن نیاز مردم بیشتر شده‪ ،‬بچه مدرسه ای ها‬ ‫هم همه گوشی می خواهند‪ ،‬یک عده سوءاستفاده می کنند‪ .‬بازار موبایل هم از ان بازارهای کثیف است‪».‬‬ ‫هفته گذشــته‪ ،‬روزنامه ســازندگی خبر داده بود که سردسته مافیای بازار موبایل‪ ،‬هر هفته دو هواپیمای‬ ‫پانزده تنی انتونف را در فرودگاه پیام به زمین می نشــاند که بار ان‪ ،‬موبایل است‪ .‬برخی خبرگزاری ها نیز‬ ‫گزارش هایی منتشــر کرده بودند که نشان می داد سردسته مافیای بازار موبایل‪ ،‬فردی معروف به «عباس‬ ‫کوتول» است که بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است‪ .‬روزنامه سازندگی نوشت‪« :‬او یک قدرت غیرقابل‬ ‫انکار در بازار موبایل ایران اســت‪ .‬قیمت ها از پاســاژ عالالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین‬ ‫یَشوند‪ .‬حتی از رسمی ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد‪ .‬عباس کوتول‬ ‫م ‬ ‫برای اولین بار در سال ‪ ۶۸‬به جرم حمل نوار دستگیر شد‪ .‬او در شهر ری دستفروشی می کرد‪ .‬همانجا وارد‬ ‫باند قاچاق شد و به سرعت رئیس بزرگ ترین باند واردات موبایل شد تا کنون پنج بار دادگاهی شده‪ .‬اخرین‬ ‫حکمش تبعید به طبس است‪ .‬اما ناگهان سال قبل ازاد شد و در تهران زندگی می کند‪».‬‬ ‫اخرین وضعیت جاماندگان «یارانه معیشتی»‬ ‫در حالی که قرار بود پیش از واریز یارانه معیشتی‬ ‫در خرداد مــاه‪ ،‬تکیلف جامانــدگان از یارانه در‬ ‫ماه های گذشــته تعییــن تکلیف شــود‪ ،‬هنوز‬ ‫سازوکاری از سوی ستاد شناسایی مشموالن یارانه‬ ‫معیشتی اعالم نشده است و جاماندگان همچنان‬ ‫بالتکلیف هســتند‪ .‬مرحله اول یارانه معیشتی در‬ ‫روزهای دوشــنبه ‪ 27‬ابان‪ ،‬پنجشنبه ‪ 30‬ابان و‬ ‫شنبه دوم اذر ‪ 98‬توسط سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و بر اساس لیست ارائه شــده از سوی وزارت رفاه‬ ‫پرداخت شــد در ادامه نیز دومین مرحله یارانه‬ ‫معیشــتی در ‪ 10‬دی ماه سال گذشته واریز شد‬ ‫و مرحله ســوم یارانه معیشتی نیز در ‪ 10‬بهمن‬ ‫ماه ‪ 98‬واریز شــد‪ .‬همچنین مرحله پایانی یارانه‬ ‫معیشتی در سال ‪ 98‬در دهم اسفند ماه به حساب‬ ‫سرپرستان مشــمول یارانه معیشتی واریز شد و‬ ‫در واقع پرونده پرداختی یارانه معیشــتی در سال‬ ‫گذشــته به پایان رسید‪ .‬در حالی واریز یارانه های‬ ‫معیشتی از اذر ماه ســال گذشته در دستور کار‬ ‫دولت قرار گرفت که در فراینــد واریز یارانه های‬ ‫معیشــتی بارها از ســوی جاماندگان از دریافت‬ ‫یارانه اعتراضاتی شــکل گرفت و در نهایت وزارت‬ ‫رفاه و ســتاد شناسایی مشموالن یارانه معیشتی‬ ‫را مجاب کردند تا با راه اندازی سامانه ای شرایطی‬ ‫را فراهم کننــد تا افراد جامانده در این ســامانه‬ ‫ثبت نام و در صورت تایید از سوی این ستاد یارانه‬ ‫معیشــتی خود را دریافت کنند‪ .‬در ماه های دی‪،‬‬ ‫بهمن و اسفند سال گذشته نیز تعداد یارانه بگیران‬ ‫معیشتی افزوده شــد و هر ماه تعداد جدیدی از‬ ‫سوی ستاد شناســایی مشموالن یارانه معیشتی‬ ‫به لیست اضافه شــدند و تعداد گیرندگان یارانه‬ ‫معیشتی به ‪ 19‬میلیون و ‪ 100‬هزار خانوار رسیده‬ ‫است که شــامل ‪ 60‬میلیون نفر است‪ .‬همچنین‬ ‫حســین میرزایی؛ ســخنگوی ســتاد شناسایی‬ ‫مشــموالن یارانه معیشتی در تاریخ ‪ 13‬فروردین‬ ‫‪ 99‬طی مصاحبه ای دربــاره اخرین ارزیابی های‬ ‫انجام شــده برای افزایش تعــداد گیرندگان یارانه‬ ‫معیشــتی در ســال ‪ 99‬گفت‪ :‬تا قبــل از خرداد‬ ‫امسال مجددا ً سامانه ثبت نام یارانه معیشتی برای‬ ‫متقاضیان فعال خواهد شد و جامانده ها می توانند‬ ‫با مراجعه به ســایت ‪www.hemayat.mcls.‬‬ ‫‪ gov.ir‬حمایت معیشتی درخواست خود را ثبت‬ ‫کنند‪ .‬در حالی که قرار است مرحله بعدی از یارانه‬ ‫معیشــتی بنا بر روال ماه های قبل در دهم خرداد‬ ‫به حســاب سرپرستان خانوار واریز شود که هنوز‬ ‫سایت اشاره شده برای خانواده های جامانده از یارانه‬ ‫معیشتی فعال نشده است و در این زمینه مشخص‬ ‫نیست که وزارت رفاه چه تدبیری برای جاماندگان‬ ‫از یارانه معیشتی دارد!‬ ‫‪ ۳‬میلیون واحد مسکونی کم داریم‬ ‫افزایش قیمت مسکن نتیجه عدم تولید است‬ ‫نماینده اردبیل در مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی‬ ‫از بی برنامگی دولت در ســاخت مسکن است‪ ،‬گفت‪ :‬برای جبران‬ ‫کمبود ‪ ۳‬میلیون واحد مسکونی برای عرضه راه سختی را در پیش‬ ‫داریم‪ .‬صدیف بدری ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اســامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ‪ ،‬با‬ ‫انتقاد از افزایش قیمت مســکن در چنــد ماه اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد‬ ‫منفعالنه دولت با افزایش قیمت مســکن و خودرو و ایجاد التهاب‬ ‫کاذب در این بازارها نشان از بی برنامه گی در این حوزه ها را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش قیمت لجام‬ ‫گسیخته مسکن نقش دارد‪ ،‬افزود‪:‬اولین دلیل برای افزایش قیمت‬ ‫مســکن عدم تعادل در عرضه و تقاضا اســت که دلیل این امر هم‬ ‫بازمی گردد به رکود در ساخت و ساز و کمبود تولید‪ ،‬البته افزایش‬ ‫قیمت زمین و مصالح ساختمانی نیز در این موضوع دخیل بوده اند‪.‬‬ ‫نماینده اردبیل در مجلس با بیان اینکه بی برنامگی و انفعال دولت‬ ‫در برنامه ریزی برای ســاخت مسکن کشور را با عقب ماندگی سه‬ ‫میلیون واحد در مسکن مواجه کرده است‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پیش از این نمایندگان و اعضای‬ ‫کمیسیون عمران مجلس تذکرات الزم را به‬ ‫شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی‬ ‫داده بودند که مراقب تلنبار شــدن تقاضاها در بازار‬ ‫مسکن باشند که هیچ توجهی به این تذکرات‬ ‫نشد‪ .‬سخنگوی کمیسیون عمران مجلس‬ ‫با تاکید براینکه امروز خانه دار شدن برای‬ ‫اقشــار متوســط و روبه پایین جامعه برای‬ ‫خانه دار شــدن تبدیل به رویا شــده است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به طور قطع جبران کسری ‪3‬‬ ‫میلیون کسری واحد مسکونی‪ ،‬بسیار دشوار‬ ‫و افزایش قیمت مسکن نتیجه طبیعی روند‬ ‫موجود در کشور است؛ تقاضایی که هر روز‬ ‫تشدید و عرضه ای که روز به روز تضعیف‬ ‫می شود‪ .‬بدری با بیان اینکه سیاست های همچون وام مسکن برای‬ ‫خانه دار کردن افراد دیگر کارایی خود را از دست داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دولــت باید فکری درباره توازن در عرضه و تقاضای بازار مســکن‬ ‫داشــته باشد تا شاهد افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت‬ ‫مسکن در فضای داللی نباشیم‪.‬‬ ‫اعتبار کتابفروشــی های عضو در طرح «بهارانه کتاب‪ »۹۹‬در سراسر کشــور ‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬طرح «بهارانه کتاب‪ »۹۹‬از بیستم اردیبهشت ماه با یارانه ‪ ۲‬میلیارد تومانی اغاز به‬ ‫کار کرده اســت و خریداران کتاب تا ‪۳۰‬اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به کتابفروشــی های عضو این طرح تا سقف ‪۱۵۰‬هزار تومان با یارانه ‪۲۰‬درصد کتاب خریداری کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫گزارش های ارائه شده از سوی موسسه خانه کتاب به عنوان مجری طرح از میزان استقبال مخاطبان و مطالبات کتابفروشان و همچنین نظر به دغدغه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص‬ ‫سیاســت های حمایت از کتاب فروشان و چرخه نشر با همراهی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعتبار کتابفروشی های عضو در طرح «بهارانه کتاب‪ »۹۹‬در سراسر کشور‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬با باقی ماندن چهار روز از اجرای طرح «بهارانه کتاب‪۱۸۷ ،»۹۹‬هزار ‪ ۱۲۱‬نســخه کتاب به مبلغ ‪۷۰‬میلیارد و ‪۹۰۵‬میلیون و یک هزار و ‪ ۵۶۹‬ریال در ‪۶۶۲‬‬ ‫کتابفروشی به فروش رفته است‪.‬‬ ‫درباره عرص ه چندوجهی و گسترده فضای مجازی‬ ‫ایاسلبریتی هاجای نخبگان را گرفته اند؟‬ ‫این روزها در هنگامه وقوع بســیاری از رخدادها و بحران های اجتماعی‪-‬سیاسی گفته‬ ‫می شــود نخبگان رغبتی به حضور در این عرص ه ندارند و در نبود انان‪ ،‬ســلبریتی ها و‬ ‫نیروهای ناکارامد در رســانه و فضای مجازی جلوه گری می کنند و انگار جای انان را پر‬ ‫کرده اند‪ .‬اما ایا واقعا سلبریتی ها جای نخبگان را گرفته اند؟ اساسا این «جا»یی که گرفته‬ ‫شــده‪ ،‬کجاست؟ اصطالح نخبه که معادل انگلیسی ان ‪ Elite‬است‪ ،‬از کلمه ‪ Eligere‬به‬ ‫معنای انتخاب یا انتخاب کردن مشــتق شده است‪ .‬این مفهوم در ابتدا برای بیان کیفیت‬ ‫کاالهایی به کار برده می شد که دارای مرغوبیت و برتری خاصی نسبت به سایر کاالهای‬ ‫مشــابه بوده اند‪ .‬در قرون هجدهم و نوزدهم میالدی‪ ،‬نخبه به گروه هایی از افراد جامعه‬ ‫که جایگاه یا مقام و منزلت سیاسی‪ ،‬اجتماعی یا روحانی ویژه ای داشتند‪ ،‬یعنی کشیشان‬ ‫واالمقام‪ ،‬ماموران عالی رتبه دیوانی‪ ،‬اشــراف زادگان و فرماندهان نظامی اطالق می شد‪.‬‬ ‫اما در ســیر تطور این واژ ه به مفهومی مبدل شد که از نظر معناشناسی تحوالت معنایی‬ ‫وســیعی پیدا کرده است‪ .‬هم اکنون نخبه‪ ،‬بیشتر به کسانی گفته می شود که در رشته یا‬ ‫ایــن روزها این موضوع در نزد افکارعمومی مطرح اســت که‬ ‫«سلبریتی ها جای نخبگان را گرفته اند» البته ممکن است صرف ًا‬ ‫یک کلیشه یا گزاره برساخت شده باشد که ناشی از رخدادهای‬ ‫فضای مجازی است تا یک واقعیت باشد‪ .‬شما چقدر به این گزاره‬ ‫معتقدهستید؟‬ ‫در فضای رایج تحلیلــی‪ ،‬اغراق هایی صورت می گیرد که بر ایده انحطاط و‬ ‫زوال جامعه ایران مبتنی اســت‪ .‬این ایده را که «وای! نخبگان کنار رفته اند‪،‬‬ ‫وای! ســلبریتی ها جای انها را گرفته اند» به نظرم اول باید مورد شک قرار‬ ‫بدهیم‪ .‬باید دید منظور از این نخبگان و این سلبریتی ها چیست؟! چون امروز‬ ‫بامجموعهبزرگیازسلبریتی‪-‬نخبگانروبه روهستیم‪.‬فضایمجازیعرصه ای‬ ‫چندوجهی و گسترده است و نیروهای مختلفی برای تسخیر این فضا با هم‬ ‫در رقابت هستند‪ .‬ابتدا باید با این ایده‪ ،‬چالشی داشته باشیم‪ .‬مسئله از دست‬ ‫رفتن جامعه‪ ،‬ســال ها و بیش از یک سده است روی فضای ذهنی ما سایه‬ ‫انداخته است؛ گزاره «وای همه چیز از دست رفت» ظاهرا ً هنوز هم به شدت‬ ‫کار می کنــد و می توان هر چیزی را با ان توضیح داد‪ .‬به جای توضیح دادن‬ ‫وضعیت‪ ،‬فریاد از دست رفتن همه چیز‪ ،‬لزوماً چیزی به تحلیل نمی افزاید بلکه‬ ‫همه چیز را مبهم تر هم می کند‪ .‬به نظر می رسد چنین ایده ای حداقل در این‬ ‫مورد خاص محل شک باشد‪.‬‬ ‫قرار نیست رابطه مردم با نخبگان یک رابطه از باال به پایین باشد‬ ‫درخصوص به چالش کشیدن نخبگی‪ ،‬چه تعریفی باید از این مفهوم داشت‬ ‫و اساســاً چرا باید در راس قرار بگیرد؟ و اساساً این «جا»یی که گرفته شده‬ ‫کجاست؟ وقتی از جامعه حرف می زنیم باید توجه کنیم که جامعه خصلتی‬ ‫چندوجهی دارد‪ .‬قرار نیست رابطه مردم با نخبگان یک رابطه از باال به پایین‬ ‫باشد و هر وقت این رابطه باال‪-‬پایین به هم خورد‪ ،‬فریاد وامصیبتا همه چیز‬ ‫از دســت رفت‪ ،‬سر بدهیم‪ .‬در سطحی بنیادین همه ما هم سطح هستیم و‬ ‫برابر و در فضای اجتماعی‪ ،‬گروهی به واسطه داشته های فکری خود تبدیل‬ ‫به پیش قراوالن و پیشروهای یک جامعه می شوند که نخبگان نام دارند‪ .‬حاال‬ ‫زمانی هست که نخبگان می توانند چنین نقشی را ایفا کنند و زمانی هست که‬ ‫در ایفای این نقش شکست می خورند‪ .‬شکست خوردن در چنین نقشی لزوماً‬ ‫شدن جامعه نیست‪ .‬چه بسا گفتمان های رایج نخبگانی دچار‬ ‫به معنای ویران ِ‬ ‫بدکارکردی و بی خاصیتی شده اند و نمی توانند نیروهای جامعه را بازنمایی‬ ‫گفتمان نخبگان اشاره کرد و همه چیز را به‬ ‫کنند‪ .‬در اینجا باید به بحران در‬ ‫ِ‬ ‫از دست رفتن همه چیز حواله نداد‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬واژه نخبه را هم می شود به‬ ‫صاحب یا صاحبان نفوذ تغییر دهیم که به واسطه مجموعه ای از دسترسی ها و‬ ‫مکانیسم های دانش و قدرت‪ ،‬صاحب نفوذ بیشتر هستند‪ .‬مسئله این است که‬ ‫مکانیسم هاینفوذدربسترحیاتاجتماعیچگونهعملمی کنندواینالگوی‬ ‫عمل چه نسبتی با زندگی روزمره برقرار می کند؟ در بسیاری از اوقات خود‬ ‫این مکانیزم ها به نوعی علیه زندگی عمل می کنند‪ .‬این طور نیست که هرچه‬ ‫علمی بود و عالمانه و از جایگاه نخبگان امد‪ ،‬رهایی بخش باشد‪ .‬خیلی وقت ها‬ ‫خود این گزاره های عالمانه به چیزی علیه زندگی اجتماعی بدل می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین اینکه رفتارهای عمومی مردم جای گشــت کند و از نقطه الف که‬ ‫پیروی از نخبگان است به نقطه جایگزین کردن الگوی جدیدی حرکت کند‪،‬‬ ‫شدنگفتمان هایرسمینخبگانباشد‪.‬اگرنخبگی‬ ‫می تواندمحصولبحرانی ِ‬ ‫به معنای داشتن جایگاه برتر در مکانیزم های دانش و قدرت باشد‪ ،‬خود این‬ ‫نیــروی نخبگی گاهی علیه زندگی اجتماعی عمل می کند‪ .‬نمونه بارز این‬ ‫زمینه خاصی دارای تخصص یا مهارت بوده و در ان زمینه فعالیت داشته باشند‪ .‬چهره یا‬ ‫سلبریتی (‪ )Celebrity‬هم به شخصی گفته می شود که معموالً در زمینه های هنر‪ ،‬علم‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬رسانه‪ ،‬مدل‪ ،‬سیاست‪ ،‬جنگ‪ ،‬ادبیات‪ ،‬مذهب و نظایر ان در یک جامعه یا فرهنگ‬ ‫عامه معروف و سرشناس است‪ .‬چنین شخصی به راحتی از طریق مردم به ویژه قشر جوان‬ ‫قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته می شود‪ .‬در این دوره متاخر‪ ،‬چهره ها اغلب از‬ ‫طریق رسانه های جمعی به ویژه‪ ،‬سینما‪ ،‬نشریات و شبکه های اجتماعی به سرشناسی شان‬ ‫افزوده می شود‪ .‬انچه اکنون در جامعه برساخت شده‪ ،‬این است که شباهت نسبی جایگاه‬ ‫اجتماعی این دو قشــر و بعض ًا جابه جا شدن انها در هنگامه های مختلف‪ ،‬پرسش هایی را‬ ‫مطرح می کند‪ ،‬تا جایی که گفته می شــود نخبگان منزوی شده و سلبریتی ها جلوه گری‬ ‫می کنند‪ .‬ارش حیدری‪ ،‬پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی‬ ‫دانشــگاه علم و فرهنگ به واکاوی و تحلیل این موضوع می پردازد و در این گفت وگو‪،‬‬ ‫درستی این گزاره را تبیین می کند‪.‬‬ ‫مسئله در سیاست دیده می شود و حتی می توان در الیه هایی از دانش ان را‬ ‫دید‪ .‬بخش بزرگی از دانشی که امروز در قالب راهنمایی زندگی است و خود را‬ ‫با عنوان روانشناسی به خورد ما می دهد‪ ،‬طیفی از رفتارهای نخبگانی است که‬ ‫دانشی را تولید و در جامعه توزیع می کنند‪ .‬به این تعبیر باید ابتدا همه چیز را‬ ‫وارد صف کنیم و استعاره های باال و پایین و عمق و سطح را در نظر گیریم تا‬ ‫بتوانیم درست بودن این ادعا را از اساس بررسی کنیم‪.‬‬ ‫روشن نکردن پیش فرض ها یعنی افتادن در دام کلیشه و اه و ناله‬ ‫با پیش فرض های شما کام ً‬ ‫ال موافقم و چیزی که ظاهرا ً وجود دارد‬ ‫این است که این باال و پایین ها در جامعه برساخته شده است‪.‬‬ ‫طبقه حاشیه نشین اساســ ًا کاری با این موضوع ندارد‪ ،‬اما قشر‬ ‫متوسط و بخش میانی جامعه خواه ناخواه درگیر این وضعیت شده‬ ‫است‪ .‬نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫اگر از این پیش فرض هایی که با انها تعیین تکلیف کردیم و مسئله را برای‬ ‫ما روشن تر کردند‪ ،‬بگذریم‪ ،‬می توانیم نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم‪.‬‬ ‫این نکته را هم بگویم که فکر نمی کنم بتوانیم به راحتی درباره مفاهیم حرف‬ ‫بزنیم بدون اینکه پیش فرض ها را روشن کنیم‪ .‬روشن نکردن پیش فرض ها‬ ‫یعنی افتادن در دام کلیشه و اه و ناله سردادن که همه چیز از دست رفت‪،‬‬ ‫بعد صحبت های بی خاصیتــی ایراد کنیم‪ ،‬فکر کنیم که داریم کاری انجام‬ ‫می دهیــم در حالی که خودمان هم در همان جامعه نمایش در حال ادغام‬ ‫شدن هستیم و به جای ایفای نقش عال ِمی که پدیده را توضیح می دهد‪ ،‬نقش‬ ‫یک هدایتگر زندگی یا راهنمای اگاهی همه چیزدان را بازی کنیم‪ .‬اگر با همین‬ ‫پیش فرض ها جلو برویم‪ ،‬با سطحی چندوجهی روبه رو می شویم که در سطوح‬ ‫مختلفی پراکنده شده و ما را با نیروهای متکثری روبه رو می کند و این نیروها‬ ‫در الیه های متفاوتی خود را بازیابی خواهند کرد؛ اینکه نیروها از طریق چه‬ ‫تریبون هایی‪ ،‬با چه تصویرهایی و چه گفتارهایی خود را مورد بازشناسی قرار‬ ‫می دهند‪،‬مسئلۀاساسیاست‪.‬‬ ‫شناخته شدن و بازشناسی شدن اوج گرفته است‬ ‫اتفاق مهمی که بعد از برامدن فضای مجازی و انفجار رسانه ای به شکل کنونی‬ ‫افتاده است این است که میل به شناخته شدن و بازشناسی شدن اوج گرفته‬ ‫است‪ .‬شاید بارها و بارها دیده باشید که در گروه های مختلف یا در کامنت ها‬ ‫گفته می شود «چرا از فالن قشر حرف نمی زنید؟!» تمایل به بازشناسی شدن‬ ‫و تمایل به شــنیدن صدای خود از دهان انکه صاحب نفوذ اســت‪ ،‬فارغ از‬ ‫بحران هایی که پدید می اورد و مکانیسم های عمل اجتماعی و نقد اجتماعی‬ ‫را علیل می کند‪ ،‬این تمایل را ایجاد می کند که سایر گروه ها بخواهند صدا و‬ ‫تصویر خود را از جانب گروه های صاحب نفوذ بشــنوند و ببینند‪ .‬به عبارتی‬ ‫دیگر‪ ،‬نیروهای سطوح مختلف این تمایل را دارند که از جانب انچه نیروهای‬ ‫صاحب نفوذ رسمی و جریان اصلی شناخته می شود‪ ،‬صدای خود را بشنوند یا‬ ‫تصویر خود را انجا ببینند‪.‬‬ ‫ترسیمهندسهفضایمجازی‬ ‫اینجاست که فضای شبکه تبدیل به نبردی چندوجهی برای مصادره کردن‬ ‫این صداها خواهد شــد‪ .‬بســته به اینکه فرد در کجای این معادله ایستاده ‬ ‫اســت‪ ،‬جایگاه نفوذ خود را تعیین می کند و بسته به اینکه خود را نماینده‬ ‫کدام صدا تعریف می کند و توهم نمایندگی کدام صدا را دارد‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫از فالوئرها را جذب می کند‪ .‬گاهی یک نقش‪ ،‬طیف بزرگی از طردشــدگان‪،‬‬ ‫فرودســتان‪ ،‬خشــمگین ها و عصبانی ها از وضع موجود را جذب می کند و‬ ‫گاهی در جریان های رایج فشن‪ ،‬اضطراب زیبایی‪ ،‬توهم زیبا بودن‪ ،‬گاهی در‬ ‫قلمرو رقابت‪ ،‬موفقیت و‪ ...‬چنین جایگاهی خلق می شود‪ .‬فرد و تخیل بین‬ ‫این لحظات مختلف شکاف می خورد‪ .‬به این ترتیب می توان هندسه فضای‬ ‫مجازی را ترسیم کرد و منطق بازنمایی را فهم کرد‪ .‬اگر بخواهیم تفکرات قالبی‬ ‫را خردتر کنیم و از جایی اغاز کنیم که همه چیز برابر است‪ ،‬ایا در این وضعیت‬ ‫برابر کلیشه های موجود در جامعه وجود دارد و جامعه در چنین وضعیتی باز به‬ ‫سمت نخبگان خود حرکت خواهد کرد؟‬ ‫به جای سنگر گرفتن در علم االخالق باید موضوع را تحلیل کرد‬ ‫اگر از شخصیت شناسی دست بشــوییم و به این نپردازیم که فالن خواننده‬ ‫زیرزمینی که توانسته توجه عده زیادی را جلب کند‪ ،‬جنون دارد یا مریض است‬ ‫و‪ ...‬انگاه‪ ،‬بحث بر سر موقعیت سوژگی مهم می شود‪ .‬اینکه یک موقعیت خود‬ ‫خیالی طیف ها‬ ‫را نماینده چه اصواتی جا زده است و چگونه تبدیل به نماینده‬ ‫ِ‬ ‫و گروه هایی شــده است‪ .‬چه میلی را ارضا می کند و در چه موقعیتی ایستاده‬ ‫است؟ اینها سواالتی اساسی اند‪ .‬به جای سنگر گرفتن در علم االخالق باید این‬ ‫صحنه را تحلیل کرد وگرنه باید و نباید کردن یا مویه و البه کردن و نســخه‬ ‫فرهنگ سازی و اگاهی بخشی پیچیدن را که هر کسی بلد است و بهانه های‬ ‫خوبی برای نیندیشیدن هم محسوب می شوند‪ .‬طیفی از اصواتی که نتوانسته اند‬ ‫در فضاهای دیگر صدای خود را به صورت اکو شده در جریان و فضای اصلی و‬ ‫رسمی بشنوند‪ ،‬در درون چنین نقش هایی صدای خود را می شنوند‪ .‬این نقش ها‬ ‫بخشی از هندسه سلبریتیسم در فضای شبکه را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫در فقدان هنری که بتواند برای مثال هنر فرودستان باشد و ارتباطی با الیه ها‬ ‫و سطوحی از خشم و طرد و کنار گذاشته شدگی برقرار کند‪ ،‬بالشک چنین‬ ‫نیروهایی (خیلی اوقات به صورت ارتجاعی) می توانند این اصوات را از ان خود‬ ‫کنند‪.‬درقلمروسیاستنیزچنیناست‪.‬دربستریکهفاقدنیرویرهایی بخشی‬ ‫است که بتواند سرکوب شدگان و طردشدگان را به نفع تغییری مثبت در زندگی‬ ‫اجتماعی‪-‬سیاسیبسیجکند‪،‬نیروهایراست گرابرسریرمی نشینند‪.‬‬ ‫در فضایی که سیاســت غالب نتواند پاسخ روشنی به بحران های اقتصادی‪،‬‬ ‫تبعیض‪ ،‬مهاجرت و نیروی کار داشته باشد نیروهای راست گرا با فریاد زدن‬ ‫چنین موضوعاتی‪ ،‬طیف بزرگی از افراد درگیر با این موضوعات را به صورت‬ ‫توده ای بسیج می کنند‪ .‬بسیار ساده انگارانه است اگر ماجرا را در سطح فقدان‬ ‫اگاهی‪ ،‬فقدان فرهنگ و این تحلیل های فقدانی درک کنیم‪ .‬بحث بر سر این‬ ‫است که در صحنه نبرد نیروها‪ ،‬چگونه کسی که او را سلبریتی می نامیم در‬ ‫جایی می ایستد که خود را نماینده صدای بخشی از حیات اجتماعی تصویر‬ ‫می کند‪ .‬اکنون بحث بر سر این نیست که این خوب است یا بد؟ بحث بر سر‬ ‫این است که این چه پدیده ای است؟‬ ‫اینجاست که هندسه ای داریم و باید بتوانیم این هندسه را توضیح بدهیم‪.‬‬ ‫وقتی حیات فرودستان در میدان های رسمی یا چیزی است برای تماشا کردن‬ ‫یا یک ماجراجویی است یا چیزی اساساً نادیدنی‪ ،‬عجیب نیست که هر صدایی‬ ‫که بتواند اندکی این منطق را فریاد بزند‪ ،‬دیده شود‪ .‬دقت کنید مقصودم از‬ ‫فرودست لزوماً فرودست اقتصادی یا فقیر به معنای رایج نیست‪ ،‬فرودستی‬ ‫در الیه های قومیتی‪ ،‬سنی‪ ،‬جنسیتی و‪ ...‬نیز باید مورد توجه قرار گیرند‪ .‬به‬ ‫زندگی روزمره‬ ‫سینمای رایج نگاه کنیم‪ ،‬به فضای رسمی مواجهه با فرهنگ و‬ ‫ِ‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬به منطق مدرســه و دانشگاه و نهادهای اموزشی نگاه کنیم‪ ،‬به‬ ‫پزشکی‪ ،‬به حقوق و‪ ...‬بسیاری از این منطق ها‪ ،‬ماهیتی فرودست ساز دارند و‬ ‫عجیب نیست که انبوهی صدای سرکوب شده تولید کنند‪.‬‬ ‫نقدِ ابتذال بدون در نظرگرفتن بسترهای شکل بندی ان‬ ‫بی خاصیت است‬ ‫صداهای سرکوب شــده خیلی اوقات به قالب ارتجاعی در نقشی بازسازی‬ ‫ِ‬ ‫نسبتگفتمان های‬ ‫می شوندوفضاییجوکرگونهرامی سازند‪.‬مسئلهرابایددر‬ ‫رسمی و غالباً‬ ‫زندگی اجتماعی مورد تحلیل قرار داد‪ .‬نق ِد ابتذال اگر بسترهای‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫شکل بندی ابتذال را در نظر نگیرد‪ ،‬عمال فهمی ناصحانه و بی خاصیت است‪.‬‬ ‫تحلیل شرایط امکان یک پدیده می تواند به تحلیل اثرات ان پدیده گره بخورد‬ ‫تا بتواند چیزی را بر ما روشن کند‪.‬‬ ‫تعجبی ندارد که برنامه دورهمی سمبل نقد باشد‬ ‫اینصحنه ایاستکهماباانروبه روهستیم‪.‬بنابراینوقتیماجرارابهدوگانگی‬ ‫نخبه و توده می بریم‪ ،‬گویی درون نخبه اصالتی را پیش فرض گرفته ایم و درون‬ ‫توده فقدان اگاهی دیده ایم‪ .‬به نظر من اینجاست که انگشت اتهام ما به سمت‬ ‫سازوکار تولید انچه هنر و فرهنگ در فضای غالب و رسمی می نامیم‪ ،‬باید‬ ‫گرفته شود‪ .‬منطق رایج مواجهه با زندگی اجتماعی در کثرت هایش منطقی‬ ‫فرودست ساز دارد و سلبریتی کسی است که به شکل خیالی‪ ،‬شکافی را پر‬ ‫می کند که در نسبت سیاست‪-‬اقتصاد و اجتماع ممکن شده است‪ .‬در چنین‬ ‫فضایی تعجبی ندارد که برنامه دورهمی سمبل نقد باشد‪ .‬در فضایی که نقد‬ ‫راستینی که نیروها و منشاهایی که زیست اجتماعی ما را مورد تهاجم قرار‬ ‫داده اند‪ ،‬جایی در فضای رسمی (رسانه‪ ،‬اکادمی‪ ،‬مدرسه‪ ،‬میدان هنر و‪ )...‬ندارد‪،‬‬ ‫چندان عجیب نیست که نسخه هایی که به اشکال مختلف از این صدا حرف‬ ‫می زنند‪ ،‬ولو کام ً‬ ‫ال محافظه کارانه مورد توجه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی یارانه کتابفروشی های عضو «بهارانه کتاب»‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حا ِل خوب‬ ‫بهاى رشدت را می پردازى؟‬ ‫ارین تفضلى زاده|‬ ‫همه انسان هاى کره خاکى در‬ ‫هر شرایطى از داشتن شرایط‬ ‫ایده ال مالى و جسمى و ‪...‬‬ ‫لذت می برند و خوشحال اند‬ ‫امــا چند درصــد حاضر به‬ ‫تالش بى وقفه و شبانه روزى‬ ‫براى رسیدن به ایده ال هاى‬ ‫ذهنى اشان هستند؟!‬ ‫رشد هر سازىان‪ ،‬برند و فردى مستلزم داشتن برنامه اى‬ ‫هدفمند و مکتوب و پایبندى به این برنامه است‬ ‫باید براى ترقى و ترفیــع در مراحل زندگى گاهى بهاى‬ ‫سنگینى پرداخت کنیم‬ ‫گاهى الزم است تفریحات و گاهى از خوابمان هم بزنیم تا‬ ‫بهترین نتیجه را کسب کنیم‬ ‫باید هر لحظه در حال امــوزش دیدن بود و عادات بد و‬ ‫عیب جویانه را از خود کنار گذاشت‬ ‫اولین قدم در رشد شخصى هر فرد پذیرفتن مسئولیت‬ ‫صفر تا صد تمام وقایع زندگى اش است‬ ‫تمام افرادى که مسئولیت زندگى خود را می پذیرند‬ ‫در صدد رسیدن به رویاهایشان بهاى زیادى می پردازند‬ ‫اغلب انســان هاى موفق دنیا ساعت خواب شبانه کمتر ار‬ ‫بقیه و تالش بیشتر را سر لوحه خود قرار داده اند‬ ‫این دســته افردا براى موفق شــدن هیچوقت به دنبال‬ ‫راه میان بر نبوده اند و همیشــه نتایج مبتنى بر تالش و‬ ‫پرداخت بهاى رشدشان را نظاره گر بودند‬ ‫بهاى رشد هر فرد متناسب با اهدافش متمایز است‬ ‫اما همه با هم در یک موضوع مشترک اند‬ ‫باید بهاى رشد و موفقیت را پرداخت‬ ‫هیچ موفقیتى اتفاقى نیست‬ ‫حــال دالتون اروم و امضاى خدا پــاى تمام ارزوهاى به‬ ‫صالحتون‬ ‫خبر‬ ‫سیدبشیرحسینی‪:‬‬ ‫سواد رسانه ای نباید یک مساله‬ ‫فرعی و فانتزی قلمداد شود‬ ‫رییس شورای سیاستگذاری المپیاد سواد رسانه ای در سمینار‬ ‫دانشگاهی با عنوان «سواد رسانه ای‪ ،‬مهارت تکنیکی‪ ،‬فهم انتقادی‬ ‫و ارتباطی» که توســط معاونت پژوهشــی دانشکده فرهنگ و‬ ‫ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) به صورت مجازی برگزار شد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تفکر انتقادی تنها یکی از رویکردهای سواد رسانه ای‬ ‫قلمدادمیشودواینحوزهشاملرویکردهایبسیارزیادومتنوعی‬ ‫است‪ .‬دکتر سیدبشیر حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و‬ ‫سیما تاکید کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل رویکرد انتقادی کانادایی ها در‬ ‫برابر هژمونی فرهنگ امریکایی‪ ،‬که این جهت گیری انتقادی به‬ ‫یک رویکرد جنجالی در حوزه هویت ملی تبدیل شد و بسیاری از‬ ‫کتاب های ترجمه شده در ایران نیز کتاب های کانادایی است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که تصور شد رویکرد انتقادی مهمترین یا تنها‬ ‫رویکرد مهم سواد رسانه ای است‪ .‬مدیر گروه مدیریت رسانه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬برخی رســانه را ذیل فضای مجازی دانسته یا سواد فضای‬ ‫مجازی را مطرح می کنند‪ ،‬در حالی که مفهوم رسانه شامل همه‬ ‫موارد از جمله فضای مجازی است‪ ،‬لذا اصطالح سواد رسانه ای یک‬ ‫اصطالح و مفهوم جامع است که در همه مجامع عملی جهان مورد‬ ‫تایید است‪ .‬حسینی تاکید کرد‪ :‬بعضی نیز واژه های دیگری را به‬ ‫دلیل برخی منافع به جای سواد رسانه ای مطرح می کنند که نه‬ ‫درست است و نه علمی و نه قابل فهم‪ .‬اینگونه برخورد کردن به‬ ‫معنای ایجاد ابهام بیشتر در رابطه با این حوزه مهم علمی است‪.‬‬ ‫عضو شورای تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم با ابزار‬ ‫تاسف از اینکه سواد رســانه ای در کشور ما یک مساله فرعی و‬ ‫فانتزی بوده و هنوز به یکی از مسائل مهم و اصلی تبدیل نشده‬ ‫اســت‪ ،‬خواستار توجه به این مهم شد‪ .‬وی در ادامه این سمینار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از استادان در دوره دکتری به من گفت که شما‬ ‫یک دانشجوی با استعداد که اینده درخشانی دارید نباید به دنبال‬ ‫سواد رسانه ای بروید که نه دنیا و نه اخرت دارد‪ .‬حسینی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما نیازمند برخورد ارگانیک و جامع با سواد رسانه ای هستیم و‬ ‫باید براساس نیازها و فرهنگ خودمان در این زمینه اقدام کنیم و‬ ‫وام گیری از رویکردهای دیگران بدون توجه به فرهنگ و اعتقادات‬ ‫خودمان اشتباهی بزرگ است‪ .‬وی در پایان از اماده شدن کتاب‬ ‫«مکاتب سواد رسانه ای» برای انتشار که محصول چندین سال‬ ‫کار در این حوزه بوده و به شکل جامع تهیه شده است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫دیدار رمضانی دانشجویان با مقام معظم رهبری به صورت مجازی امروز برگزار می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا‪ ،‬دیدار امسال دانشجویان با رهبر انقالب به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس امروز یکشنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خوب به نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها‪ ،‬طبق سنوات گذشته دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر فرزانه انقالب‬ ‫برگزار می شود‪ .‬با توجه به شــیوع بیماری منحوس کرونا دیدار امسال دانشجویان با رهبر انقالب به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس یکشنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۹۹‬برگزار‬ ‫می شود و دانشجویان به طرح و ایراد سخنرانی می پردازند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫حسن روحانی ر‬ ‫نماز عید فطر در سراسر‬ ‫محمدجواد حق شناس‪:‬‬ ‫مجلس بدون استقالل‬ ‫در راس امور نخواهد بود‬ ‫یک عضو شــورای مرکزی حزب اعتمــاد ملی با بیان‬ ‫اینکه هدف از نقد باید اصالح امور باشد‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس‬ ‫دهم مشــکالتی داشــته و نقدهایی به ان وارد است‪،‬‬ ‫اما در مجموع من عملکرد مجلس را شایســته سراسر‬ ‫نقد نمی دانم‪ .‬محمدجواد حق شــناس درباره ارزیابی از‬ ‫عملکرد مجلس دهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قضاوت کردن درباره‬ ‫کارنامــه مجلس دهــم باید مبتنی بر انصــاف و بیان‬ ‫دقیق و درســت مسائل‪ ،‬مشــکالت و علل ناکارامدی‬ ‫یا موفقیت های ان باشــد‪ .‬نباید یک ســویه به ارزیابی‬ ‫از عملکــرد مجلس دهم بپردازیم و باید شــرایطی که‬ ‫مجلس در ان تشــکیل شــد و فعالیت کرد را هم در‬ ‫نظــر بگیریم‪ .‬وی با بیان اینکه هدف از نقد باید اصالح‬ ‫امور باشد‪ ،‬معتقد است‪ :‬مجلس دهم مشکالتی داشته‬ ‫و نقدهایی به ان وارد است‪ ،‬اما در مجموع من عملکرد‬ ‫مجلس را شایسته سراسر نقد نمی دانم‪.‬‬ ‫برای بررســی عملکرد مجلس دهــم باید به چگونگی‬ ‫شکل گیری ان توجه داشته باشیم‪ .‬مجلس دهم نتیجه‬ ‫تعامل انتخاب مردم و نهــادی بود که برای نظارت بر‬ ‫قانون اساســی تشــکیل شــده اما کارکردش فراتر از‬ ‫اختیاراتش شده است‪ .‬این فعال سیاسی معتقد است‪:‬‬ ‫مجلس دهم در اغاز شــکل گیری با یک مشکل جدی‬ ‫مواجه شد و نتوانســت از همه استعدادها و توانمندی‬ ‫ملت بهره ببرد‪ .‬معتقدم شورای نگهبان باید نقش خود‬ ‫در عملکرد مجلس را بپذیرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 94‬حداقــل ‪ 150‬اصــاح طلب شــاخص‬ ‫ردصالحیت شــدند که اگر انها در مجلس بودند‪ ،‬االن‬ ‫مجلس به کم کاری متهم نمی شــد و عملکردش ارتقا‬ ‫می یافت‪ .‬وقتی می خواهیم دربــاره نمایندگان اصالح‬ ‫طلب مجلــس دهم قضاوت کنیم نبایــد یادمان برود‬ ‫کــه به جای تیــم اصلی‪ ،‬تیم چهارم وارد بازی شــده‬ ‫است‪ .‬حق شناس همچنین با بیان اینکه اصالح طلبان‬ ‫مجلس دهم راهبرد دقیقی برای چهار ســال مجلس‬ ‫دهم نداشــته و نتوانســتند از همان تــوان خود بهره‬ ‫ببرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصالح طلبان و میانه روها به جای‬ ‫انکه برای انتخاب رئیس‪ ،‬هیات رئیسه مجلس و هیات‬ ‫رئیســه کمیسیون ها دست به دســت هم دهند‪ ،‬یک‬ ‫رقابت غیرمتعارف ایجاد کردند و همین رقابت‪ ،‬موجب‬ ‫تضعیف انها شد‪ .‬اگر هر دو جریان کنار هم می ماندند‬ ‫و مثال توافق می شد که عارف و الریجانی هر کدام برای‬ ‫دو سال ریاست مجلس را بدست اورند یا درباره هیات‬ ‫رییسه و کمیســیون ها توافق می شد‪ ،‬فضای کمتری‬ ‫در اختیــار جریان افراطی قــرار می گرفت‪ .‬در مجموع‬ ‫اصالح طلبان و میانه روها در پیگیری راهبرد همکاری‬ ‫جویانه کوتاهی کردند‪ .‬این عضو شورای مرکزی حزب‬ ‫اعتماد ملی با اعتقاد به بی توجهی به جایگاه مجلس در‬ ‫این دوره از سوی برخی نهادهای تصمیم گیر در تایید‬ ‫نهایی مصوبات‪ ،‬و ان چه شــکل گیری برخی بدعت ها‬ ‫خواند ابراز عقیده کرد‪ :‬خود ریاســت و هیات رئیســه‬ ‫مجلــس هم از جایگاه مجلس مراقبــت نکرد‪ .‬افزایش‬ ‫قیمــت بنزین‪ ،‬مصوبه ای بود کــه کمر مجلس دهم را‬ ‫شکست‪ .‬این تصمیم باید در قالب بررسی الیحه بودجه‬ ‫در مجلس تصمیم گیری می شد‪.‬‬ ‫مجلسی که نتواند مستقل عمل کند نمی تواند در راس‬ ‫امور باشــد‪ .‬حق شناس در پایان هم با بیان این اعتقاد‬ ‫که برخی نماینــدگان مجلس هم به جــای پیگیری‬ ‫منافع ملی به دنبال منافع شــخصی‪ ،‬حزبی و گروهی‬ ‫رفتند‪ ،‬مدعی شد‪ :‬خبر بدی است که مثال یک نماینده‬ ‫مجلس‪ ،‬برای مشــاوره یــک وزارتخانه حقوق دریافت‬ ‫کند زیرا این یک نوع فساد و حق السکوت است‪ .‬هیات‬ ‫رئیســه مجلس نباید اجازه می داد نمایندگان وارد این‬ ‫مســائل شــوند و باید با ان وزارتخانه برخورد می کرد‪.‬‬ ‫برخی نمایندگان هم دنبال بدســت اوردن جایگاهی‬ ‫در دســتگاه های اجرایی برای بعد از دوران نمایندگی‬ ‫بودند‪ .‬برخی نمایندگان به دالیل مســائل مالی توسط‬ ‫شورای نگهبان ردصالحیت شــدند‪ .‬باید به اتهام این‬ ‫نمایندگان رســیدگی می شد و اگر اتهامات انها اثبات‬ ‫شده است‪ ،‬باید اعتبارنامه انها توسط خود نمایندگان‬ ‫مجلس بررســی می شــد‪ .‬این نمایندگان باید معرفی‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫روز قدس در تهران به شکل‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه تمام مساجد می توانند با مراعات اصول بهداشتی نماز عید‬ ‫فطر را برگزار کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرهای با وضعیت سفید‪ ،‬با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫اجتماع روز قدس برگزار شده اما در شهر تهران راهپیمایی خودرویی به شکل نمادین‬ ‫با مسئولیت ســپاه برگزار می شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز شنبه‬ ‫در نشست ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ایام شهادت امام علی (ع) و شب های‬ ‫قدر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم با بهره بردن از بهترین شــب قدر شب بیست و سوم رمضان‬ ‫بتوانیم در این روزهای سخت نسبت به سالمت جامعه و حیات مردم انجام وظیفه کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬پیشاپیش از مردم عزیز که در شب نوزدهم‪ ،‬بیست و یکم و‬ ‫امشب که پیش رو داریم قدردانی می کنم چون درهای شب های احیا‪ ،‬دستورالعمل ها‬ ‫را کامال رعایت کردند و بســیار منظم و حساب شده و با اصول در مراسم حاضر شدند‬ ‫و قران به ســر گرفتند‪ .‬و از همه برگزارکنندگان این مراسم وعاظ‪ ،‬مداحان‪ ،‬مسیوالن‬ ‫مساجد و حسینیه ها و بسیج مســاجد کمال تشکر را داشته باشیم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬در‬ ‫واقع در شــرایطی هستیم که نه باید بگذاریم اضطراب در جامعه ایجاد شود و نسبت به‬ ‫اینده ناامیدی و تردید ایجاد شود و همه نه باید بگذاریم شرایطی پیش بیاید که مردم‬ ‫احساس کنند از شرایط خطر این ویروس به طور کامل عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫دوران ویروس کرونا تمام نشده ولی شرایط ما از دیروز بهتر است‬ ‫روحانــی در ادامه به تالش برخی برای ایجاد یاس‪ ،‬اضطراب و دلهره جامعه اشــاره کرد بطوریکه‬ ‫مردم احســاس می کنند گرفتار شرایط بســیار ســخت بدون راه حل در زندگی شده اند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این شــرایط در مردم اثار روانی و تبعات در تصمیم گیری اقتصادی در اینده دارد‪ .‬مسئوالن‬ ‫اجتماعی و هم مســئوالن اقتصادی و سیاســی برای مردم روشن توضیح دهند که دوران سختی‬ ‫نگذشــته و دوران ویروس تمام نشده و همچنان با یک ویروس خطرناکی روبرو هستیم اما با این‬ ‫حال شــرایط ما از دیروز بهتر شــده اســت‪ .‬رییس جمهوری با تاکید براینکه شرایط ما نسبت به‬ ‫اوایل بهتر شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اوایل اسفند گذشته را نگاه کنید ببینید چه اضطراب و به هم‬ ‫ریختگی بود و کســی نمی دانست چگونه باید عمل و مقابله کند و راه حل چیست و اینکه پنهان‬ ‫بودن این ویروس چقدر است یکی می گفت ‪ ۵‬روز و دیگری می گفت ‪ ۱۵‬روز‪ .‬نمی دانستیم عالئم‬ ‫ویروس چیست یکی می گفت سرفه و دیگری می گفت تب باال‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این مدت مهارت‬ ‫مردم و کادر درمانی ما به مراتب باال رفته اســت و به خوبی پرســتاران و پزشکان این ویروس را‬ ‫می شناســند و عالئم این بیماری را می دانند‪ .‬روزهای اول نمی دانســتند سردرد‪ ،‬درد عضالت‪ ،‬از‬ ‫دست رفتن چشایی و بویایی هم می تواند عالئم ابتال به ویروس کرونا باشد و فقط به سرفه و تب‬ ‫و تنگی نفس اکتفا شده بود‪.‬‬ ‫مردم ضمن احتیاط به اینده اطمینان داشته باشند‬ ‫روحانی با بیان اینکه بعدها معلوم شــد‪ ،‬اثار و عالئم این ویروس متفاوت اســت و با شکل ها و اثار‬ ‫مختلف ظهور و بروز می کند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تجهیزات ما هم بیشتر شده است‪ .‬روز اول اگر درباره‬ ‫ماســک صحبت می شد‪ ،‬نمی دانســتیم ماسک ان ‪ ۹۵‬ما کافی اســت یا خیر و می توانیم این نوع‬ ‫ماســک ها را تولید کنیم یا نه و اگر تولید می کنیم مورد تائید بخش پزشکی ماست؟ ِونتیالتور ما‬ ‫کافی اســت و می توانیم بسازیم یا خیر؟ رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬ما از این مسائل عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫البته شرایط فردای ما بدتر از امروز ما در زمینه مقابله با این ویروس نیست‪ .‬مگر انکه بگویند این شد‪ ،‬بالفاصله باید به خود فرد مبتال به خانواده و محل کار وی باید ابالغ کنیم؛ این اتفاق نیافتاده‬ ‫ویروس در چند ماه دیگر جهش پیدا می کند‪ .‬روحانی با بیان اینکه شــرایط ما بهتر شــده و مردم است‪ .‬رییس جمهوری افزود‪ :‬روز گذشته سه چهار مورد را به طور تصادفی بررسی کردم و مشخص‬ ‫ضمن احتیاط باید به اینده اطمینان داشــته باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر در اینده این ویروس جهش شــد این اطالع رسانی انجام نشده اســت؛ فرد مبتال ازمایش شده و جواب ازمایش او مثبت شده‬ ‫داشته باشد و موجی در اواخر تابستان و پاییز داشته باشیم‪ ،‬بازهم وضع ما بهتر از امروز ماست و اســت اما به خود او نیز اطالع نداده اند و بیمار خود پی گیری کرده است اما جواب قطعی نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬در موارد زیادی به خانواده مبتال به کرونا و محل کار وی گزارش نشده‬ ‫از موج اصلی عبور کرده ایم‪ .‬بدن بعضی ها مقاومت بیشتری یافته است و خیلی‬ ‫اســت‪ .‬این اطالع رسانی مصوبه ستاد بوده و انجام ان ضروری است‪ .‬روحانی با‬ ‫شــرایط ما نسبت به روز اول متفاوت اســت‪ .‬امروز ‪ ۱۵‬اسفند و اول فروردین‬ ‫حسن روحانی‪:‬‬ ‫اشاره به برخی ناهماهنگی ها و اختالف نظرها در اطالع رسانی بیماران کرونایی‬ ‫نیست‪ .‬امروز در اخر اردیبهشت هستیم و شرایط بهتر شده است‪.‬‬ ‫دانشگاه ها به غیر از‬ ‫گفت‪ :‬به طور مثال فرد مبتال عضو ســازمانی اســت‪ ،‬اما در سازمان و دستگاه‬ ‫شــده‬ ‫تمام‬ ‫رییــس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه فکر نکنیم همه چیز‬ ‫دانشگاه های پزشکی که‬ ‫دیگری مامور اســت‪ ،‬ازمایش انجام داده اند و اعالم کرده اند که به کرونا مبتال‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در اجتماع قرار گرفتن و پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫نکردن موجب شــیوع ویروس می شــود چرا که ‪ ۵‬نفر می تواند موجب ابتالی شرایط دیگری دارند و االن‬ ‫اســت و باید ‪ ۱۴‬روز قرنطینه باشد‪ ،‬اما در بهداری سازمان خود ازمایش خون‬ ‫هم فعال هستند‪ ،‬از ‪۱۷‬‬ ‫داده اســت و پاسخ کرونای او منفی شــده است و او گفته اند که می توانی در‬ ‫‪ ۵۰‬و ایــن ‪ ۵۰‬نفر ‪ ۵۰۰‬نفر دیگر را مبتال کنند و ان وقت با مشــکل روبه رو‬ ‫می شویم‪ .‬روحانی با بیان اینکه باید حالت وسطی برای مردم ترسیم شود‪ ،‬ابراز خرداد فعالیت خود را اغاز‬ ‫محل کار خود حاضر شوی‪.‬‬ ‫دستورالعمل های پزشکان یکسان سازی و ابالغ شود‬ ‫داشت‪ :‬اضطراب و دلهره درست نکنیم‪ ،‬بی تفاوتی هم ایجاد نکنیم‪ .‬صداوسیما می کنند؛ هم برای کارگاه ها‪،‬‬ ‫روحانی با اشــاره به ناهماهنگی در شــیوه و معیار ازمایش کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫و پزشــکان ما برای مردم این مساله را توضیح دهند‪ .‬در کشور ما مساله جان‬ ‫ازمایشگاه ها و مواردی‬ ‫معیار را ســی تی اسکن و دیگری معیار را ازمایش خون و بزاق و یا پی سی ار‬ ‫و دیــن‪ ،‬نان و جان نداریــم‪ .‬دین‪ ،‬جان و نان ما در کنار همدیگر اســت‪ .‬هم‬ ‫که الزم است و هم برای‬ ‫و دیگری ازمایش سرولوژی را معیار می داند و دیگری ان را باطل می داند این‬ ‫شــب های قدر را داشتیم و هم جاهای سفید را داشتیم که نماز جمعه در انها‬ ‫امتحانات‪.‬‬ ‫ناهماهنگی نه در خیابان بلکه در میان پزشــکان دیده می شود‪ .‬فرد به پزشک‬ ‫برقرار شده است‪ .‬وی با بیان اینکه روز اول که با این ویروس مواجهه شدیم با‬ ‫مراجعــه می کند و به او می گویند روش های دیگر را کنار بگذار ریه ات ســالم‬ ‫یک خطر دیگری روبه رو شدیم و این خطر را از رسانه های بیگانه حس و لمس‬ ‫روحانی همچنین در مورد‬ ‫اســت مبتال نیســتی‪ .‬رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬ما باید دستور العمل های‬ ‫کردم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دیدم انها می خواهند با این بیماری کشــور را تعطیل کرده‬ ‫فعالیت های ورزشی اظهار‬ ‫روشــن و قاطع را به همه به تمام پرشــکان ابالغ کنیم‪ .‬همان طور که سازمان‬ ‫و بهم بریزند‪ .‬در کشــور همانطور که سالمت یک موضوع ضروری است‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گاز و برق هم یک خدمت ضروری اســت‪ .‬بسیاری از مسائل به عنوان خدمت کرد‪ :‬فعالیت های ورزشی در جهانی بهداشت (‪ )WHO‬دستورالعمل هایی را صادر می کند وزارت بهداشت و‬ ‫درمان که این همه تالش می کند و دستورالعمل های مختلف برای تمام مشاغل‬ ‫ضروری مطرح اســت‪ .‬برخی از کاالها هم به عنوان کاالهای ضروری هستند‪.‬‬ ‫چارچوب پروتکل ها اغاز‬ ‫به شــکل جزیی صادر می کند در مرحله اول برای کادر پزشکی و بیمارستان ها‬ ‫رییس جمهــوری با بیان اینکه مــا در قدم اول بر کاالهــا و خدمات ضروری‬ ‫می شود البته فعالیت هایی‬ ‫باید ابالغ کند و دســتورالعمل ها و عالئم و ویژگی های این بیماری را یکســان‬ ‫متمرکز شــدیم و محکم ایستادیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه جا بر فعالیت خود محکم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تماشاچی‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫ســازی کنیم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬اموزش مردم در زمینه کرونا کافی نیســت و باید‬ ‫ایستاده و بدون تعطیلی یک روز به کار خود ادامه دادند‪ .‬در برخی از کشورها با‬ ‫اجتماع مردم و تماشاچی‬ ‫افزایــش یابد و خود متخصصان باید در این زمینه اقدام کنند و از طرفی افراد‬ ‫این مساله با مشکل روبه رو شدند‪ .‬گفتیم کارخانه ها و کارگاه های تولید ماسک‬ ‫بر ســرکار بروند و بدون تعطیلی روبه رو شدند‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬فعالیت های نخواهد داشت‪ .‬چارچوب و‬ ‫مبتال باید قرنطینه شــوند که یک اصل اســت که اگر این افراد در جامعه برای‬ ‫خود می چرخند‪ ،‬اقدامات ما بی فایده می شود و از بین می رود‪.‬‬ ‫کم ریســک ‪ ۲۳‬فروردین و سپس در اول اردیبهشت بازگشایی شدند و سپس پروتکل را وزرات بهداشت‬ ‫بیماریابی را بطور وسیع باید ادامه دهیم‬ ‫مشاغل دیگر بازگشایی شدند‪ .‬انجاهایی که مردم مراعات کردند‪ ،‬مسائل خوب‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫روحانی اظهار داشــت‪ :‬بیماریابی را باید به طور وسیع و علمی باشد‪ ،‬مبتالیان‬ ‫پیش رفته اســت‪ .‬در مورد اموزش باید کار حســاب شــده تر باشد تا بتوانیم‬ ‫را پیدا کنیم جداســازی کنیم‪ ،‬در منزل خودشــان یا بیمارستان و نقاهتگاه ها‬ ‫جبران کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی بهداشــت فردی برای ما‬ ‫اصل اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هر کســی خودش باید این مساله را دنبال کرده و ادامه دهد‪ .‬فاصله گذاری که در نظر گرفته شــد قرنطینه کنیم‪ .‬تا بتوانیم ســریع تر و حساب شده تر از این دوران به خوبی‬ ‫اجتماعی به شکل هوشمند باید داشته باشیم‪ .‬ممکن است این مساله و این شکل‪ ،‬ماه ها ادامه یابد‪ .‬عبور کنیم‪ .‬رییس جمهوری گفت‪ :‬اعتماد عمومی قبل از بیمارستان و پزشک و دارو و درمان برای‬ ‫یک مدتی عادات گذشته را باید فراموش کنیم‪ .‬اینکه به هم می رسیدیم‪ ،‬به همدیگر دست داده و پیروزی بر کرونا اصل اول است‪ ،‬کار به دست مردم انجام می شود؛ انها وقتی درست عمل می کنند‬ ‫که به دولت و وزارت بهداشت و پزشک و سخنگو و مسئوالن اعتماد داشته باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همدیگر را در هم اغوش گرفته و خانه مادر و مادربزرگ می گرفتیم‪ ،‬فراموش کنیم‪.‬‬ ‫اگر اعتماد مردم متزلزل و این گونه تلقی شود که «حاال مسئوالن یک حرف زده اند‪ ،‬این طور که‬ ‫فرد مبتال به کرونا باید فورا از جامعه جدا شود‬ ‫روحانی با تاکید بر این که فرد مبتال به کرونا باید فورا از جامعه شود‪ ،‬گفت‪ :‬این مصوبه ستاد ابال می گویند نیســت»‪ ،‬اعتماد مردم به دولت نظام‪ ،‬متخصصان‪ ،‬مســئوالن و مراجع مرتبط یک اصل‬ ‫شــده است؛ اما بررسی کردم در چند روز گذشته اما ظاهرا اجرا نشده است؛ مقرر شده بود که هر است و برای ان به شفافیت داریم‪ .‬هرچه شفاف تر و صادقانه تر و دقیق تر با مردم صحبت کنیم‪.‬‬ ‫فرد مبتالیی که شناســایی می شود به طور مثال از طریق کیت ازمایشگاهی مثبت تشخیص داده اعتماد انها بیشتر می شود و همکاری عمومی با دستگاه ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫یکنمایندهمجلسپیشنهادکردکهبرایحمایتازاقشاراسیب پذیردرشرایطبحرانکرونا‪،‬یارانهنقدیکم درامدهاافزایشیابد‪.‬عبداهللرضیانعضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی‬ ‫پیشنهاد جدیدی برای حمایت از اقشار اسیب پذیر در شرایط بحران کرونا مطرح کرد و گفت‪ :‬امروز در شرایطی قرار داریم که همه مشاغل و صنوف از ناحیه شیوع بیماری کرونا دچار مشکالتی شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شرایط بحران کرونا اقشار اسیب پذیر و کم درامد بیش از سایر مشاغل و دهک های جامعه اسیب دیده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬معتقدم کمک ها و حمایت های دولت از کم درامدها در شرایط‬ ‫بحرانکروناکافینیستوایناقداماتبایدتامدت هاپسازمهارکروناهمادامهداشتهباشد‪.‬عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلستصریحکرد‪:‬بسیاریازمشاغلبهصورتروزانهدرامدکسبمی کنند؛‬ ‫یعنی اگر کار انها تعطیل باشد درامدی نخواهند داشت‪ ،‬از طرف دیگر اقشار اسیب پذیر و یارانه بگیر در شرایط فعلی باید بیشتر حمایت شوند‪ .‬رضیان همچنین پیشنهاد کرد که در شرایط بحران کرونا‬ ‫میزان یارانه نقدی اقشار اسیب پذیر و کم درامد بیش از‪ 45‬هزار و‪ 500‬تومان افزایش یابد تا حمایت نسبتا خوبی از این اقشار صورت گیرد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫ر کشور برگزار می شود‬ ‫ل نمادین و خودرویی است‬ ‫کارهای بســیار بزرگی در این مدت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه انجام دادند‪ .‬شــاید همین شرکت های دانش بنیان و‬ ‫همین محققین ما یک تا ‪ ۲‬ماه دیگر به درمان رسیدند ما نباید ناامید باشیم بلکه باید تالش کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬شاید به واکسن رسیدیم البته واکسن یک دوره طوالنی دارد و چیزی‬ ‫نیســت که بگوییم یک هفته دیگر به واکسن می رســیم‪ .‬ما حتما باید دنبال واکسن برویم و همه‬ ‫کار کنیم یک دوران طوالنی دارد و بعید است به وصال امسال ما برسد به هر حال خود به خود به‬ ‫اخر ســال یا سال اینده و شاید هم زودتر به دست ما برسد‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬بحث این است که‬ ‫باید خودمان را اماده کنیم برای یک مدت زمانی که در این مدت‪ ،‬شرکت های دانش بنیان ما برای‬ ‫دارو و واکسن باید همه توان خود را برای نیازمندی هایی که ما داریم بکار ببندند‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬نکته اخر مساله تولید و صادرات ما است ما نیاز به ارز و ریال داریم ما نیاز به کاال و خدمات‬ ‫داریم ما نشستیم و اینها را بحث کردیم همه اینها امکانپذیر است به شرط اینکه همه ما به میدان‬ ‫بیاییم‪ .‬روحانی افزود‪ :‬اگر چشم ما به بشکه نفت است بله ما امسال مشکل پیدا می کنیم‪ .‬اگر چشم‬ ‫ما به دســت صادرکنندگان صالح وطن دوست ملت دوست است‪ ،‬مشکل نداریم‪ .‬اگر صادرکنندگان‬ ‫ما با همه توان بیایند اجناس را صادر کنند و دالر ان را برگردانند‪ ،‬من با اطمینان می گویم که ما‬ ‫مشکل نخواهیم داشت‪ .‬رییس جمهوری بیان داشت‪ :‬بنابر این ما باید همدیگر را یاری کنیم‪ ،‬ارز و‬ ‫ریال و تولید الزم و این جهش تولیدی که امسال رهبر معظم انقالب گفته اند به جد عملیاتی کنیم‬ ‫و همه برای عملیاتی کردن تولید و صادرات به صحنه بیاییم‪.‬‬ ‫سن بیشتر فوت شدگان بر اثر کرونا حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬سال به باال است‬ ‫روحانی درخصوص تصمیماتی که در جلســه امروز گرفته شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اوال در ابتدای جلسه‬ ‫امروز گزارشی خوبی داده شد که بسیار خوشحال کننده بود و ان اینکه در بسیاری از کشور تلفات‬ ‫افراد ســالمند خیلی باالســت بخصوص انهایی که در خانه سالمندان هستند که البته در خارج از‬ ‫کشــور بیشتر در خانه سالمندان زندگی می کنند و در جامعه ما اینچنین نیست‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫یاداور شــد‪ :‬تعداد متوفیان انها باالســت اینکه در برخی کشــورها ‪ ۳۰‬درصد یا ‪ ۵۰‬درصد از اینها‬ ‫هستند خیلی تاثراور است‪ .‬البته در کشور ما اکثریت افرادی که فوت کردند سن انها باال و حدود‬ ‫‪ ۶۰‬سال یا ‪ ۷۰‬سال به باال هستند‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬اما در کشور ما افراد مسن در خانه سالمندان‬ ‫معمــوال زندگی نمی کنند‪ .‬یک درصد انها در خانه ســالمندان زندگی و مابقی در خانه فرزندان و‬ ‫اقوام خودشــان زندگی می کنند که به انها رســیدگی بهتری می شود‪ .‬رییس جمهوری به فرهنگ‬ ‫دینی و فرهنگ ایرانی ما اشاره کرد و گفت‪ :‬الحمداهلل در انهایی که در بخش های سالمندان زندگی‬ ‫می کنند عده وفات انها به دلیل بیماری کرونا خیلی کم و حدود ‪ ۱.۵‬درصد بوده اســت‪ .‬حتی کل‬ ‫افرادی که در ماه فروردین فوت کرده اند از حدود ‪ ۵۱‬هزار نفر که ما االن در خانه سالمندان داریم‬ ‫ســال گذشته کل فوتی ها ‪ ۳۱۲‬نفر بوده است‪ .‬امسال هم کل فوتی ها ‪ ۳۸۲‬نفر بوده است‪ .‬روحانی‬ ‫افزود‪ :‬بنابر این خیلی رقم باال نرفته با این ســال گذشته عددی که در خانه سالمندان بوده اند ‪۴۱‬‬ ‫هزار نفر بوده و امسال ‪ ۵۱‬هزار بوده است اما فوتی ها انچنان باال نرفته است‪ .‬که این مساله به دلیل‬ ‫اخالق و فرهنگ ما اســت و این خبر بسیار خوشی بود که در جلسه داده شد که عزیزان ما که در‬ ‫ســنین مختلف باال در خانه سالمندان زندگی می کند مراقبت خوبی از انها هم در مراکز و هم در‬ ‫خانه ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫روز قدس در تهران به شکل نمادین و خودرویی است‬ ‫رییس جمهور از برگزاری روز قدس در تهران به شــکل خودرویی خبر داد و تاکید کرد‪ :‬قرار است‬ ‫نقدهای مردم در زمینه کرونا را باید بشنویم‬ ‫مســئولیت این مراسم را سپاه برعهده بگیرد و از یک مبدا تا انتهایی از طریق خودرو حضور داشته‬ ‫روحانی خاطر نشــان کرد‪ :‬برای اختالف نظر و دعوا وقت بسیار است‪ ،‬اما اکنون تمام دستگاه ها و‬ ‫باشیم که یک حرکت تبلیغاتی است‪ .‬روحانی در بخش پایانی صحبت های خود در مورد تصمیمات‬ ‫ارگان ها اگر اختالف نظر و دعوایی هم دارند کنار بگذارند در دعوا که تخصص زیادی الزم نیســت‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا در مورد برگزاری روز قدس گفت‪ :‬در ‪ ۲۱۸‬شهرســتانی که در مناطق‬ ‫االن زمان اختالف نیست بلکه زمان اتحاد است و همه باید در کنار هم دست به دست هم بدهیم‬ ‫ســفید قرار دارند‪ ،‬می توان نمازجمعه برگزار کرد‪ ،‬در انها نیز می توان روز قدس را با مراعات همه‬ ‫و ایــن همکار و هماهنگی ارگان ها به مردم اعتماد می دهد‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫چارچوب ها و پروتکل های بهداشــتی برگزار کرد‪ .‬البته مراسم روز قدس‪ ،‬نه به‬ ‫گفت‪ :‬اگر چندگانگی و تفســیرهای گوناگون در مسئوالن‪ ،‬و دستگاه ها وجود‬ ‫عنوان راهپیمایی بلکه به شــکل اجتماع در مکان نمازجمعه در مناطق سفید‬ ‫اعتماد عمومی قبل از‬ ‫داشته باشد اعتماد مردم سلب می شود‪ .‬البته در زمینه کرونا باید صدای مردم‪،‬‬ ‫برگزار می شود‪ .‬وی در مورد برگزاری روز قدس در تهران هم اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بیمارستان و پزشک و دارو و‬ ‫نقدها و نظرهای ان ها را نیز به خوبی بشنویم‪.‬‬ ‫مورد شــهر تهران دســتورالعمل دیگری مدنظر داریم چون شرایط قرمز است‬ ‫کرونا‬ ‫بر‬ ‫پیروزی‬ ‫برای‬ ‫درمان‬ ‫مردم را برای زندگی با کرونا اماده کنیم‬ ‫و نمازجمعه هم نداریم‪ .‬اما تهران پایتخت اســت و نمی شود کاری نکرد‪ .‬قرار‬ ‫روحانی گفت‪ :‬مردم را باید بــرای حداقل چندماه زندگی با کرونا اماده کنیم؛‬ ‫اصل اول است‪ ،‬انها وقتی‬ ‫است مسئولیت را سپاه برعهده بگیرد و از یک مبدا تا انتهایی از طریق خودرو‬ ‫وقتی مناطق ســفید و زرد و قرمز را اعالم می کنیم نباید این گونه تلقی شود درست عمل می کنند که به‬ ‫حضور داشــته باشیم که یک حرکت تبلیغاتی است‪ .‬رییس جمهور اضافه کرد‪:‬‬ ‫که اگر سفید اســت پس همه جا و همیشه سفید است‪ ،‬این گونه نیست بلکه‬ ‫دولت و وزارت بهداشت و‬ ‫در خودرو هم ســرود خوانده می شــود و هم می توان پرچم در دســت داشته‬ ‫ممکن اســت در یــک لحظه تغییر کند‪ ،‬و دوباره مناطــق تغییر رنگ دهند و‬ ‫پزشک و سخنگو و مسئوالن باشیم‪ .‬در واقع یک مراســم نمادینی از طریق خودروها انجام می شود و سپاه‬ ‫زرد و حتی قرمز شــوند که به عملکرد خود ما بستگی دارد و باید به خوبی در‬ ‫مسئولیت ان را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫اعتماد داشته باشند‪.‬‬ ‫جامعه همکاری کنیم‪ .‬رییس جمهوری افزود‪ :‬دوره کرونا تمام نشــده اســت و‬ ‫نماز عید فطر هفته بعد برگزار می شود‬ ‫باید در این زمینه هوشــیارانه و حساب شــده عمل کنیم‪ .‬کشورهایی که از ما وی تصریح کرد‪ :‬اگر اعتماد‬ ‫روحانــی در مورد برگزاری نماز عید فطر هم تصریــح کرد‪ :‬در مورد روز عید‬ ‫مردم متزلزل و این گونه‬ ‫پول دارتر هســتند تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی بیشتر دارند در مقابله‬ ‫فطر که هفته بعد خواهد بود‪ ،‬بنا شــد در سراسر کشــور نماز عید فطر باشد‬ ‫با بیماری کرونا‪ ،‬مانده و گرفتار شده اند زیرا همکاری مردم کم است و اختالف‬ ‫تلقی شود که «حاال مسئوالن اما در مکان هایی که اجتماع بزرگ مثل مصلی ها برگزار می شود‪ ،‬برای رعایت‬ ‫بین مسئوالن وجود دارد که باعث شده اعتماد مردم نسبت مسئوالن بهداست‬ ‫یک حرف زده اند‪ ،‬این‬ ‫مسائل بهداشتی انجام نشود اما مساجد‪ ،‬محالت و حسینیه ها نماز را با رعایت‬ ‫کاهش یابد و مدیریت از دســت انها در برود هر چند پول و تجهیزات فراوان‬ ‫طور که می گویند نیست»‪،‬‬ ‫پروتکل ها بخوانند‪ .‬می توان این نماز را هم در خانه ها به شکل جمعی یا فردی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬روحانی بیان کرد‪ :‬مردم باید بدانند که با کرونا به هر شــیوه ای‪ ،‬اعتماد مردم به دولت نظام‪،‬‬ ‫خواند‪ .‬رییس جمهوری درباره بازگشایی اماکن مذهبی و متبرکه از جمله حرم‬ ‫ســخت تر و راحت تر‪ ،‬زندگی کنند تــا یک مدت زمانی که یا ویروس خود به‬ ‫رضوی (ع)‪ ،‬حرم حضرت معصومه (س)‪ ،‬شاه چراغ (ع)‪ ،‬شاه عبدالعظیم حسنی‬ ‫متخصصان‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫خود از بین برود که البته بعید اســت و یا یک درمان قطعی برای ان پیدا شود‬ ‫مراجع مرتبط یک اصل است (ع) و دیگر اماکن متبرکه خاطرنشــان کرد‪ :‬قرار شد بعد از ماه رمضان اماکن‬ ‫که هنوز پیدا نشــده اســت و یا باید یک واکسن مطمئن کشف شود که هنوز‬ ‫و برای ان به شفافیت داریم‪ .‬متبرکه و مذهبی در چارچوب دستورالعمل ها که وزارت بهداشت به انها داده‪،‬‬ ‫درســت نشده است و پس از ان هم باید بررسی کنیم چه کسی ان را درست‬ ‫حرم ها و صحن هایشان باز شــود اما رواق ها بسته است‪ .‬وی افزود‪ :‬سه ساعت‬ ‫هرچه شفاف تر و صادقانه تر‬ ‫می کند و چه زمانی به ما می رسد‪.‬‬ ‫صبح و ســه ســاعت عصر صحن ها باز می شــود‪ ،‬توقف ها زیاد نداشته باشند‪،‬‬ ‫برای مقابله با تبعات کرونا به دولت کمک شود‬ ‫و دقیق تر با مردم صحبت‬ ‫توقف ها کوتاه باشد و زیارت انجام شود‪ .‬رستوران ها هم در چارچوب پروتکل ها‬ ‫که‬ ‫ کنم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اشاره‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬چند مســاله دیگر هم است که به ان‬ ‫کنیم‪ .‬اعتماد انها بیشتر‬ ‫بعد ماه رمضان باز می شــوند‪ .‬کنکور دانشــگاه در قالب پروتکلی که برای اجرا‬ ‫دچار‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مــردم باید در ان به ما کمک کنند‪ .‬ما باید بــرای افرادی‬ ‫می شود و همکاری عمومی با ابالغ می شود‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫فشار زندگی هســتند و شرایط زندگی شان خوب نیســت بسته های حمایتی‬ ‫دانشگاه ها از ‪ ۱۷‬خرداد فعالیت خود را اغاز می کنند‬ ‫دستگاه ها افزایش می یابد‬ ‫درســت کنیم‪ .‬چاره ای نداریم جمعیتی هســتند که از کار بیکار شده اند شغل‬ ‫اغاز فعالیت های ورزشی بدون تماشاگر‬ ‫نداریم شــغل برخی از انها تازه بعد از ســه ماه می خواهد باز شــود‪ .‬برخی از‬ ‫روحانی در مورد بازگشــایی دانشــگاه ها هم ابراز کرد‪ :‬دانشگاه ها به غیر از دانشگاه های پزشکی که‬ ‫شــغل ها هنوز تا یک ماه دیگر هم باز نمی شــود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬اینها شغل خودش را از دست داده‬ ‫شرایط دیگری دارند و االن هم فعال هستند‪ ،‬از ‪ ۱۷‬خرداد فعالیت خود را اغاز می کنند؛ هم برای‬ ‫اند انها چک دارند‪ ،‬ابرو دارند‪ ،‬مستاجرند‪ ،‬باید اجاره بپردازند‪ .‬همه گرفتارند همه باید کمک کنیم‪،‬‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬ازمایشــگاه ها و مواردی که الزم اســت و هم برای امتحانــات‪ .‬وی در مورد فعالیت های‬ ‫دولت به تنهایی قادر نیســت البته دولت در حد توان خودش کمک می کند باز هم باید کمک کند‪.‬‬ ‫ورزشــی هم بیان کرد‪ :‬فعالیت های ورزشی در چارچوب پروتکل ها اغاز می شود البته فعالیت هایی‬ ‫رییس جمهوری بیان کرد‪ :‬مردم هم بحمداهلل کمک می کنند اینکه امروز ما در شــب ماه رمضان‬ ‫که بدون تماشــاچی است و اجتماع مردم و تماشاچی نخواهد داشت‪ .‬چارچوب و پروتکل را وزرات‬ ‫می بینیم که خیرین‪ ،‬بسیج‪ ،‬ســپاه‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬بنیاد مستضعفان امداد کمک می کند و همه در‬ ‫بهداشــت اعالم خواهد کرد‪ .‬رییس جمهوری در مورد هتل ها هم یاداور شد‪ :‬هتل ها بسته نیستند‪.‬‬ ‫صحن هســتند و کمک می کنند این کار بســیار بزرگ و ارزشمندی اســت باید دست همدیگر را‬ ‫قسمت رستوران هتل ها بسته بود که بعد از ماه رمضان همانطور که رستوران ها باز می شود‪ ،‬هتل ها‬ ‫بگیریم‪ .‬االن شــرایط ما ســخت اســت‪ .‬دولت هم باید این کار را انجام بدهد‪ .‬روحانی عنوان کرد‪:‬‬ ‫هم فعال تر می شوند‪.‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیان در این مقطع بار بسیار سنگینی را بر دوش دارند‪ .‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫سیاست‬ ‫پیشنهاد یک نماینده مجلس برای افزایش یارانه نقدی اقشار اسیب پذیر‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫چرا اعضای شورای نگهبان نسبت‬ ‫به اصالحیه قانون انتخابات‬ ‫موضع گیری کردند؟‬ ‫عضو حقوقدان شــورای نگهبان در مطلبی در اینستاگرام به‬ ‫این سوال پاسخ داده که چرا اعضای شورای نگهبان نسبت به‬ ‫اصالحیه قانون انتخابات موضع گیری کردند؟ یادداشت هادی‬ ‫طحان نظیف در اینستاگرام به شرح زیر است‪« :‬ابتدا باید میان‬ ‫نظر رسمی شــورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل‬ ‫شویم‪ .‬اعضای شــورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور‬ ‫نظری داشته باشند‪ ،‬اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬در تصمیم گیری جمعی نظری خالف ان اعالم شود؛‬ ‫لذا نظر اعضای شورا‪ ،‬لزوما نظر شورا نیست‪ .‬در قانون هم منعی‬ ‫نشده که اعضای شورای نگهبان از اعالم نظر خود راجع به مسائل‬ ‫روز کشــور و حتی مصوبات مجلس شورای اسالمی منع شده‬ ‫باشند‪ .‬ضمن اینکه باالخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این‬ ‫کشور است و مثل همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر‬ ‫قانونی برخوردار است‪ .‬در عین حال ما در شورای نگهبان فقهای‬ ‫بزرگ و حقوقدان های معتبر و شناخته شده ای داریم که نسبت‬ ‫به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند‪ ،‬نه از باب‬ ‫عضو شورای نگهبان بودن‪ ،‬بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی‬ ‫بودن شان و این نظرات به بهبود حکمرانی می تواند کمک کند‪.‬‬ ‫اگر مثال قیمت پراید‪ ۹۰‬میلیون تومان شود‪ ،‬دالر‪ ۱۷‬هزار تومان‬ ‫شــود یا بنزین یکشبه سه برابر شود‪ ،‬چون اینها جزو مصوبات‬ ‫مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی شود‪ ،‬اعضای شورا‬ ‫هم نباید سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند؟! قانون انتخابات‬ ‫موضوعی است که به طور کامل با شورای نگهبان مرتبط است و‬ ‫حتی اعضای شورا بیشتر از نمایندگان محترم‪ ،‬درگیر مشکالت‬ ‫قانون و اجرای ان هستند؛ همیشه در مورد ان مطالبه بوده اند؛‬ ‫برای ان هزینه داده اند و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق‬ ‫مردم و داوطلبان بوده اند؛ ایا نسبت به قانونی که مصائب نظام‬ ‫انتخاباتی را چند برابر می کند و مشکالتی را برای مردم‪ ،‬داوطلبان‬ ‫و دستگاه های اجرایی و نظارتی ایجاد می کند باید ساکت باشیم؟‬ ‫نباید اشــکاالتی را که می بینیم به نمایندگان محترم گوشزد‬ ‫نماییم؟ به نظر من این یعنی تعامل مثبت میان شورای نگهبان و‬ ‫مجلس و البته سایر دستگاه ها در موارد دیگر‪.‬‬ ‫حجت االسالم تقوی منتخب مردم تهران‪:‬‬ ‫یارگیریسیاسیباانگیز هقومی‬ ‫در شان مجلس یازدهم نیست‬ ‫حجت االسالم سیدرضا تقوی منتخب مردم تهران در مجلس‬ ‫یازدهم در واکنش به تشکیل فراکسیون های قومی و قبیله ای‬ ‫اذری زبان ها‪ ،‬زاگرس نشینان‪ ،‬البرز نشینان پیش از تشکیل‬ ‫مجلس یازدهم برای تاثیرگذاری در انتخابات هیئت رئیســه‬ ‫گفت‪ :‬تشکیل این فراکسیون به وحدت و یکپارچگی مجلس‬ ‫خدشــه وارد می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کسی که به نمایندگی‬ ‫مجلس انتخاب می شود نماینده کل ملت ایران است و نباید‬ ‫برای او شــرق و غرب ایران تفاوتی داشته باشد‪ .‬تشکیل این‬ ‫فراکسیون ها اثار و تبعات منفی دارد‪ .‬منتخب مردم تهران در‬ ‫مجلس یازدهم اظهار داشت‪ :‬متاسفانه برای یارگیری سیاسی‬ ‫در استانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس عده ای با انگیزه های‬ ‫قومی و قبیله ای در مکان هایی مانند هتل اسپیناس که محلی‬ ‫برای برگزاری مراسمات اشرافی است جلساتی را برگزار کردند‪.‬‬ ‫تقوی گفت‪ :‬حضور نمایندگانی که به هر قیمتی بخواهند به‬ ‫پست و موقعیت دست یابند در شان مجلس یازدهم که مجلسی‬ ‫انقالبی‪ ،‬والیی و اصول گراســت نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬این افراد با‬ ‫انگیزه های قومی و قبیله ای برای یارگیری سیاسی دور هم جمع‬ ‫می شوند تا راهکارهای دستیابی به پست های مدیریتی مجلس‬ ‫را طراحی کنند البته در ادامه روند مجلس در طرح ها و لوایح این‬ ‫انگیزه های قومی قبیله ای تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬منتخب مردم‬ ‫تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد‪ :‬این انگیزه های قومی و‬ ‫قبیله ای در بررسی لوایح بودجه نیز تاثیرگذار است‪ ،‬کسی که‬ ‫بخواهد از این طریق‪ ،‬ریاســت کمیسیون برنامه و بودجه را به‬ ‫دســت اورد در ادامه این دوستی ها و رفاقت بازی ها و قومیت‬ ‫گرایی ها امکانات کشور را به سمت مناطق خود و دوستانش‬ ‫سوق خواهد داد‪ .‬تقوی اضافه کرد‪ :‬در گذشته نیز شاهد چنین‬ ‫اتفاقاتی بودیم که بعضی مناطق محروم ماندند و برخی مناطق‬ ‫از برکت رفیق بازی ها رشــد کردند‪ .‬در واقع رئیس کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجــه از خجالت افرادی که به وی رای دادند با این‬ ‫ترفند درمی اید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این اقدامات اسالمی‪ ،‬انسانی‬ ‫و عادالنه نیست مجلس یازدهم باید در بررسی طرح ها و لوایح‬ ‫عدالت محور باشد و نقاط محروم را بیشتر مدنظر داشته باشد‬ ‫فرقی نمی کند این مناطق در محدوده زاگرس نشینان باشد یا‬ ‫البرز نشینان‪ .‬منتخب مردم تهران گفت‪ :‬با این ساز و کار مناطق‬ ‫محروم همچنان در محرومیت باقی خواهند ماند و نمی توانند‬ ‫امکانات مورد نیاز را جذب کنند‪ ،‬نمایندگان مجلس باید نگاهی‬ ‫به وسعت نقشه ایران داشته باشند و برای انها شمال و جنوب‬ ‫و شرق و غرب تفاوتی نکند‪ .‬مجلس شورای اسالمی باید خرده‬ ‫فرهنگ را زیر یک سقف جمع کند‪ ،‬یکی از برکات مجلس این‬ ‫است که نمایندگان همه شهرستان ها کنار هم می نشینند تا‬ ‫برای توسعه کل کشور تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫تشدید کووید ‪ ۱۹‬در افراد سیگاری‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫بازبینی نتایج بدست امده در چندین مطالعه حاکی از ان است که بیماری کووید‪ ۱۹‬در افراد سیگاری شدیدتر است‪ .‬در این بررسی تاکید شده است که بیماری کووید‪ ۱۹‬در مصرف کنندگان سیگار نسبت‬ ‫به افراد غیرسیگاری با شدت بیشتری بروز پیدا می کند‪ .‬گروهی از متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا به ارزیابی نتایج‪ ۱۹‬مطالعه با موضوع شدت بیماری کووید‪ ۱۹‬و نقش استعمال سیگار بر ان در‬ ‫بین‪ ۱۱‬هزار و‪ ۶۰۰‬بیمار در ایاالت متحده‪ ،‬چین و کره جنوبی پرداختند‪ .‬بیشتر بیماران مورد بررسی در بیمارستان بستری شده اما در دو مطالعه بیماران سرپایی نیز حضور داشته اند‪ .‬تنها بیش از شش درصد‬ ‫از شرکت کنندگان‪ ،‬سابقه استعمال سیگار داشته اند‪ .‬درحالیکه عالئم بیماری کووید‪ ۱۹‬در‪ ۱۸‬درصد تمامی بیماران شدید بوده‪ ،‬این رقم در میان افراد سیگاری یا با سابقه استعمال سیگار‪ ۲۹.۸‬درصد گزارش‬ ‫شدودرافرادغیرسیگاری‪ ۱۷.۶‬درصدبودهاست‪.‬متخصصانامریکاییاظهارداشتند‪:‬استعمالسیگارباخطرفزایندهپیشرفتبیماریکووید‪ ۱۹‬مرتبطاست‪.‬همچنینزمانیکهعالئمبیماریپیشرفتکند‬ ‫افراد سیگاری یا با سابقه استعمال سیگار با عالئم شدیدتر این بیماری و خطر فزاینده مرگ ناشی از ان مواجه هستند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری؛‬ ‫اخبار‬ ‫کرونا از راه زخم هم‬ ‫منتقلمی شود؟‬ ‫محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران می گویند تاکنون هیچ موردی‬ ‫مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق زخم گزارش نشده است‬ ‫و شواهدی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬با توجه به این که ویروس‬ ‫کرونای جدید یک عامل بیماری زای تنفسی است می توان با‬ ‫رعایت نکات بهداشتی‪ ،‬رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی‬ ‫منظم دست ها از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد‪ .‬محققان‬ ‫موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران در مطلبی به این پرسش پاسخ داده اند‬ ‫که ایا ویروس کرونای جدید از راه زخم وارد بدن می شود؟‬ ‫در این مطلب امده است‪ :‬پوست‪ ،‬یکی از سدهای دفاعی موثر‬ ‫در برابر عوامل عفونی از جمله ویروس ها است اما زمانی که‬ ‫پوست در اثر عوامل همچون زخم‪ ،‬خراش و سوختگی انسجام‬ ‫خود را از دســت بدهد‪ ،‬راه ورود میکروارگانیسم ها به درون‬ ‫بدن باز می شــود‪ .‬عالوه بر این نیاز است ویروس ها به مقدار‬ ‫کافی در محل وجود داشــته باشند و سلول های موجود در‬ ‫ان ناحیه‪ ،‬گیرنده ویروس را داشــته باشند تا ویروس بتواند‬ ‫وارد ان ها شده و رشد و تکثیر پیدا کند‪ .‬محققان می گویند‪:‬‬ ‫طبق اطالعات موجــود‪ ،‬گیرنده ویروس کرونا در ســطح‬ ‫سلول های ریه‪ ،‬سرخرگ‪ ،‬قلب‪ ،‬کلیه و روده کوچک وجود‬ ‫دارد و شواهدی از وجود این گیرنده بر سطح سلول های بافت‬ ‫پوششی پوست و سلول های خونی وجود ندارد‪ .‬با توجه به‬ ‫بررسی گزارش های ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت‬ ‫در مــورد روش های انتقال و ورود این ویروس به بدن‪ ،‬هیچ‬ ‫اطالعات و مدرکی مبنی بر احتمال ورود این ویروس از طریق‬ ‫زخم به بدن وجود نــدارد‪ .‬از ان جایی که ویروس کرونای‬ ‫جدید یک عامل بیماری زای تنفسی است می توان با رعایت‬ ‫نکات بهداشتی‪ ،‬رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی منظم‬ ‫دست ها از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫ایا دهان شویه ها می توانند از‬ ‫سرایت کرونا جلوگیری کنند؟‬ ‫گروهی از دانشمندان خواستار تحقیق درباره نقش احتمالی‬ ‫دهان شویه ها در کاهش انتشار ویروس کرونا شده اند‪.‬‬ ‫دانشــمندان در دانشگاه کاردیف در ویلز بریتانیا می گویند‬ ‫ویروس جدید کرونا با یک غشای چربی پوشیده شده است‬ ‫و بررسی های قبلی نشان داده اند برخی از ترکیباتی که در‬ ‫دهانشــویه ها به کار می روند‪ ،‬از جمله الکل اتانول‪ ،‬بتادین‬ ‫(پوویدون ایوداین) و ســتیل پریدینیوم می توانند این غشا‬ ‫را در عوامل بیماری زای مشــابه از بین ببرند‪ .‬به گفته این‬ ‫دانشمندان ممکن است غرغره کردن این دهانشویه ها بتواند‬ ‫ویروس های کرونا در گلو را غیر فعال کند و به جلوگیری از‬ ‫انتشار ویروس از طریق سرفه و عطسه یاری برساند‪ .‬والری‬ ‫اودانل‪ ،‬استاد دانشگاه کاردیف و نویسنده اصلی مقاله ای در‬ ‫این باره می گوید ‪« :‬بررسی های ازمایشگاهی و بررسی های‬ ‫محدود بالینی نشان داده اند که برخی از دهان شویه ها حاوی‬ ‫مقدار کافی از ترکیباتی هستند که می توانند غشاهای چربی‬ ‫ویروس های مشابه را هدف قرار دهند‪ ».‬اودانل و همکارانش‬ ‫در مقاله شان که در ژورنال پزشکی ‪ Function‬منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬به بررسی های اشاره می کنند که نشان داده اند ویروس‬ ‫کرونا در غدد بزاقی و گلو تکثیر می کند‪ .‬از طرف دیگر به گفته‬ ‫انها ویروس کرونا به شدت به ترکیباتی که غشای زیستی‬ ‫متشــکل از چربی ان را نابود می کنند‪ ،‬حساس است‪ .‬این‬ ‫دانشمندان پیشنهاد می کنند که دهان شویه های معمول و‬ ‫نیز دهان شویه هایی که به طور خاص برای مقابله با عفونت‬ ‫طراحی شده اند‪ -‬در ازمایشگاه و بعد در کارازمایی های بالینی‬ ‫از لحاظ تاثیرشان بر ویروس جدید کرونا ارزیابی شوند‪ .‬این‬ ‫دانشمندان می گویند تا پیش از انجام این ازمایش ها نمی توان‬ ‫به طور قطعی درباره تاثیرگذار بودن استفاده از دهان شویه ها‬ ‫برای پیشگیری از سرایت ویروس کرونا سخن گفت‪ .‬به گفته‬ ‫انها‪ ،‬همچنین الزم است بررسی هایی از لحاظ بی خطر بودن‬ ‫استفاده از این دهانشویه ها به این منظور و مدت الزم استفاده‬ ‫از انها برای تاثیربخشی انجام گیرد‪.‬‬ ‫احتمال درمان کرونا ویروس از طریق سلول های بنیادی‬ ‫یک متخصص ژنتیک مولکولی با اشــاره به درمان کرونا ویروس از طریق ســلول های بنیادی گفت‪ :‬اگر‬ ‫سیستم ایمنی یک فرد قوی باشد می تواند از ضربه و اسیب جدی به تمام نقاط بدن جلوگیری کند‪.‬‬ ‫دکتر مسعود هوشمند‪ ،‬متخصص ژنتیک مولکولی در پاسخ به نگرانی مطرح شده مردم در سامانه ‪۴۰۳۰‬‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و وزارت بهداشت درباره واکنش کرونا ویروس روی بدن انسان ها گفت‪ :‬کرونا‬ ‫ویروس همانند دیگر ویروس ها‪ ،‬افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند را مورد تهاجم قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشترین فعالیت کووید‪ ۱۹-‬بر روی ریه مشاهده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬کروناویروس ظرفیت‬ ‫اکسیژن گیری و عملکرد ریه را تحت تاثیر قرار داده و میزان فعالیت ریه برای اکسیژن رسانی را کم می کند‪.‬‬ ‫ی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به درمان کرونا با سلول های‬ ‫عضو هیئت علم ‬ ‫بنیادی‪ ،‬گفت‪ :‬سلول های بنیادی در واقع سیستم ایمنی بدن را ارتقا می دهد و باعث بهبود وضعیت بدنی‬ ‫فرد می شود‪ ،‬در واقع اگر سیستم ایمنی قوی باشد می تواند از وارد شدن اسیب به بدن فرد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هوشمند ادامه داد‪ :‬در حال حاضر حتی بیماران دوشنی (دیستروفی ماهیچه ای دوشن است که از عوارض‬ ‫اصلی این بیماری تحلیل و نابودی ماهیچه های ارادی که در کنترل بدن نقش حیاتی دارند‪ ،‬است) و دیگر‬ ‫بیماران هم از سلول های بنیادی نفع می برند چراکه سلول بنیادی ایمنی بدن را باال می برد و برای مقابله‬ ‫با ویروس بسیار مفید است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که امکان درمان کرونا از طریق سلول های بنیادی امکان پذیر است یا خیر‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬درمان همه بیماری ها از جمله کووید‪ ۱۹-‬در همه جای دنیا بستگی به پیشرفت بیماری و اینکه‬ ‫چگونه جلوی ان را بگیریم‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫این متخصص ژنتیک مولکولی با بیان اینکه افراد دارای بیماری زمینه ای باید تا حد امکان از بیمار شدن‬ ‫خود جلوگیری کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امکان اینکه همه به کرونا مبتال شویم وجود دارد‪ ،‬اما شاید ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫ما متوجه اینکه به این بیماری مبتال شده باشیم‪ ،‬نشویم و با یک تب و لرز ساده به فعالیت های روزمره خود‬ ‫ادامه دهیم و به صورت یک فرد ناقل دیگران را بیمار کنیم‪.‬‬ ‫هوشمند در ادامه با بیان اینکه از ‪ ۲۰‬درصد باقی مانده بیماران باید ‪ ۱۵‬درصد انها قرنطینه شوند‪ ،‬افزود‪۵ :‬‬ ‫درصد از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬حتما باید به بیمارستان منتقل شوند و از این رقم هم ‪ ۲‬و نیم درصد‬ ‫فوت می کنند‪ ،‬چراکه این ویروس افراد مسن یا دارای بیماری زمینه ای را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افرادی که بیماری های زمینه ای مانند سرطان‪ ،‬بیماری های قلبی و عروقی و ‪ ...‬دارند باید‬ ‫بسیار مراقب باشند که به کووید ‪ ۱۹‬مبتال نشوند چراکه به دلیل ناشناخته بودن این ویروس‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫مطمئن باشیم که به چه میزان سلول استم سل تراپی می تواند به انها کمک کند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اضافه کرد‪ :‬به دلیل اینکه شناختی از‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬نداریم باید برای درمان بیماران با ازمون و خطا به جلو برویم‪.‬‬ ‫هوشــمند یاداور شد‪ :‬اصوال سلول درمانی به دلیل اینکه سطح ایمنی بدن افراد را باال می برد می تواند برای‬ ‫بیماران کمک کننده باشد هرچند هنوز هم نمی توان از این موضوع به طور‪ ۱۰۰‬درصدی اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫پیش بینی افزایش شدت کرونا در پاییز و زمستان‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت با بیان اینکه بر اســاس پیش بین ‬ ‫ی‬ ‫سازمان بهداشت جهانی احتماال اوضاع کرونا در پاییز و زمستان‬ ‫بدتر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬پــس اگر با معیارهای علمی‪ ،‬امروز لیگ ‬ ‫فوتبال برگزار نمی شــود‪ ،‬با این پیش بینی باید بگوییم که پاییز‬ ‫و زمستان هم برگزار نمی شود و در این صورت‪ ،‬لیگ های بعدی‬ ‫نیز در موعد مقرر خود برگزار نمی شوند‪.‬‬ ‫دکتر ایــرج حریرچی با تاکیــد بر اینکه اولویــت اصلی وزارت‬ ‫بهداشت در بحران کرونا‪ ،‬سالمت مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬در ثانی باید‬ ‫اثــرات بیماری زایی و مرگ ومیر ناشــی از ویروس را به حداقل‬ ‫برســانیم‪ .‬البته قطعــا اقتصاد مردم نیز برای ما مهم اســت و بر‬ ‫اساس ان تصمیم گیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۲۸۲‬هزار مرکز ورزشــی وجود دارد که‬ ‫تعداد قابل توجهی معیشــت خود را بــا کار در ان می گذرانند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما این مســائل را درک می کنیم‪ ،‬اما مجبور هستیم‬ ‫کاری کنیم که اوال چرخ ویروس نچرخد‪ ،‬ثانیا چرخ اقتصاد مردم‬ ‫در حرکت باشــد‪ .‬ولی اگر در یک مرکز بدنســازی اتفاقی بیفتد‬ ‫که مراجعین و کارکنان دچار الودگی شــوند و ما مجبور شــویم‬ ‫تعطیلی هــا را به مدت طوالنی تر اعمال کنیم‪ ،‬به قول ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانی اولین تبعات بازگشــایی های زودرس بر خود‬ ‫اقتصاد خواهد بود و نه بر ســامتی؛ بنابراین ما احتیاط های الزم‬ ‫را مدنظر قرار می هیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در بســیاری از مراکز ورزشــی بدنســازی‬ ‫اســتانداردهای الزم را نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که‬ ‫این مراکز تراکم جمعیتی باالیی نیز دارند که برای بیماری کرونا‬ ‫مناسب نیست‪ .‬کنار هم بودن وسایل متعدد ورزشی‪ ،‬رختکن های‬ ‫کوچــک‪ ،‬دوش کوچک‪ ،‬عدم دسترســی به تهویه مناســب و‪...‬‬ ‫می تواند ســبب انتقال ویــروس کرونا بویژه هنــگام ورزش های‬ ‫هوازی باشد‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬هم معیشت کســانی که در باشگاه های ورزشی‬ ‫کار می کنند و هم انجام لیگ های ورزشــی مد نظر ما است و بر‬ ‫اســاس ان تصمیمات اتخاذ می شود‪ .‬کســانی که در کمیته های‬ ‫مختلف ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری می کنند از دانشمندان‬ ‫هســتند و با معیارهای علمی به مســائل نگاه می کنیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دولت نیز بســته های معیشتی برای صنوف مختلف در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت در عین حال اظهار کرد‪ :‬پیش بینی های‬ ‫ما قطعی نیســت‪ ،‬ولی پیش بینی ســازمان بهداشت جهانی این‬ ‫اســت که اوضاع کرونا در پاییز بدتر از خرداد و تابســتان خواهد‬ ‫بــود‪ .‬این مطرح ترین پیش بینی با شــانس ‪ ۵۰‬الی ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫است که البته ممکن هم هست به وقوع نپیوندد‪.‬‬ ‫وی که در یــک برنامه تلوزیونی صحبت می کــرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر با‬ ‫معیارهــای علمی امــروز می گوییم فوتبال برقرار نیســت‪ ،‬باید‬ ‫بگوییم در پاییز و زمســتان هم برقــرار نخواهد بود‪ .‬اینکه اکنون‬ ‫لیگ برگزار نمی شود به معنای ان نیست که لیگ بعدی در موعد‬ ‫خود برقرار می شود‪.‬‬ ‫دردهای شکمی و گوارشی از عالئم جدید مبتالیان به ویروس کرونا‬ ‫یک پزشک عمومی با اشاره به ظهور عالئم جدیدی از ویروس کرونا گفت‪ :‬با چرخشی که ویروس پیدا کرد با‬ ‫عالئمی همچون مشکالت گوارشی و دردهای شکمی و دل پیچه بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫سیدرحیم سیدپور با بیان اینکه از ویروس کرونا اطالعات زیادی در دست نیست چراکه ویروسی با ساختمان‬ ‫ژنتیکی جدید بوده و در کل دنیا هم مطالعات زیادی روی ان انجام نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از زمانی که این‬ ‫ویروس شیوع پیدا کرد به حالت های مختلفی چرخیده و عالئم مختلفی را از خود بروز داده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ویروس ها براساس سازمان ژنتیک خود و با توجه به اینکه تمایل به کدام بخش از بدن داشته‬ ‫باشند و گیرنده های ان ها در کدام بخش از بدن راحت تر خود را مستقر کنند‪ ،‬عالئم بالینی نشان می دهند‪.‬‬ ‫این پزشک عمومی با اشاره به اینکه ویروس کووید ‪ ۱۹‬در بدو تهاجم خود بیشتر با تظاهرات بالینی عالئم‬ ‫تنفسی خود را نشان داد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بیمار در کنار تب و لرز دچار سرفه های خشک و تنگی نفس بود‪،‬‬ ‫کم کم عالئم دیگری که انچنان شناخته شده نبود همانند سردرد‪ ،‬کوفتگی و دردهای عضالنی از ویروس‬ ‫کرونا بروز کرد و به سمت عالئم انفلونزا رفت‪.‬‬ ‫سیدپور از دست حس بویایی را از دیگر عالئم جدید مبتالیان به ویروس کرونا برشمرد و ادامه داد‪ :‬برخی از‬ ‫افرادی که مراجعه می کردند در اظهارات خود می گفتند که بویی را حس نمی کنند‪.‬‬ ‫وی تظاهرات بالینی گوارشی را از عالئم جدید بیماران دانست و گفت‪ :‬این بیماران سرفه نمی کنند بلکه بیشتر‬ ‫با تب‪ ،‬لرز‪ ،‬دردهای شکمی و شکم پیچ و مدفوع شل مراجعه می کنند که ابتال به ویروس کرونا پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫این پزشک عمومی با اشاره به اینکه منتظر هستیم ببینیم این ویروس در اینده با چه تظاهرات بالینی خود‬ ‫را نشــان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر این ویروس با توجه به چرخش های مختلفی که داشته است و از‬ ‫میزبان های مختلف وارد بدن بیماران جدید می شود و تغییر پیدا می کند‪.‬‬ ‫سیدپور ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیشتر بیمارانی که مراجعه می کنند در قالب تظاهرات شکمی‪ ،‬درد شکمی‬ ‫و تهوع‪ ،‬کوفتگی و تب و لرز هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه اشکال بالینی این ویروس می تواند خطرناک باشد‪ ،‬گفت‪ :‬بسته به اینکه ایا بیمار بستر‬ ‫بیماری زمینه ای خاصی دارد یا خیر‪ ،‬شدت این بیماری بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫این پزشک عمومی خاطرنشان کرد‪ :‬در بیماری های تنفسی به دلیلی اینکه فرصت کمتری برای مقابله با‬ ‫ویروس وجود دارد ممکن است خطر مرگ و میر بیشتر بوده اما در سایر تظاهرات بالینی بیمار‪ ،‬شاید فرصت‬ ‫بیشتری برای مقابله با ویروس وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫سیدپور تاکید کرد‪ :‬برای این ویروس نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا درمانی وجود ندارد و درمان هایی که‬ ‫انجام می شود بیشتر درمان حمایتی از بیمار هست تا بدن فرصت غلبه بر این ویروس را پیدا کند‪ ،‬در گذشته‬ ‫با توجه به تظاهرات بالینی تنفسی که وجود داشت فرصت زیادی دست نمی داد که بدن بتواند به نوعی با‬ ‫ساخت انتی بادی هایی برای تقویت سیستم ایمنی مقابله کند و راه ویروس را سد کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر وارد گوارش شده و عمال مقداری بدن فرصت بیشتری پیدا می کند که بتواند‬ ‫سیستم های ایمنی خود را تقویت کند و برای مقابله با ویروس خود را اماده شود‪ ،‬در کنار ان ابزارهای حمایتی‬ ‫مانند داروها می تواند کمک کند تا بیمار را به مدت طوالنی تری نگاه داشت تا بدن بر ویروس غلبه کند و‬ ‫دوره خود را سپری کند‪ .‬این پزشک عمومی افزود‪ :‬در اوایل ورود بیماری کووید ‪ ۱۹‬بیشتر بیماران به خاطر‬ ‫درگیری تنفسی و قلبی فوت می کردند‪ ،‬در حال حاضر با توجه به تغییر ژنی که پیدا کرده است حمله ویروس‬ ‫به سمت قلب کمتر شده است‪ .‬سیدپور گفت‪ :‬اما این بدان معنا نیست که ویروس از بین رفته است‪ ،‬بلکه در‬ ‫حال چرخش است و در جامعه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی رعایت موازین بهداشتی را از دیگر علل کاهش شدت بیماری دانست و یاداور شد‪ :‬در گذشته به علت‬ ‫عدم اگاهی مردم این ویروس شیوع بیشتری داشت اما در حال حاضر نشست های جمعی کمتر شده است‬ ‫و مراقبت هایی که از خود می کنند با رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش شیوع کمتری‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت‪ :‬بر اساس اخرین اطالعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل‪ ۱۰.۶‬درصد کاهش تردد داشته ایم‪ .‬سرهنگ نادر رحمانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس اخرین اطالعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل‪ ۱۰.۶‬درصد کاهش تردد داشته ایم‪ .‬همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین‪ ۱۲.۹‬درصد بوده است‪ ،‬اوج تردد بین ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬الی ‪ ۲۰‬و کمترین تردد بین ساعت ‪ ۴‬الی ‪ ۵‬انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬محورهای ازادراه کرج‪-‬تهران با تردد ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۳۹۱‬وسیله نقلیه‪ ،‬ازادراه کرج‪ -‬قزوین با تردد ‪ ۱۰۳‬هزار و ‪ ۱۲۸‬وسیله نقلیه‬ ‫و ازادراه قزوین‪-‬کرج با تردد ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۴۸۵‬وسیله نقلیه محورهای دارای بیشترین تردد طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته بوده اند‪ .‬رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت‪ :‬همچنین شاهد تردد‬ ‫روان در محورهای چالوس‪ ،‬هراز و فیروزکوه و ازادراه تهران شمال و ازادراه رشت قزوین هستیم‪ .‬ضمن ًا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخالت جوی هستند‪ .‬سرهنگ رحمانی در پایان یاداور شد‪ :‬در‬ ‫ازادراه قزوین‪ -‬کرج و کرج‪ -‬تهران در محدوده کردان و حد فاصل محمدشهر تا پایانه شهید کالنتری ترافیک سنگین گزارش شده است‪.‬‬ ‫مبلغ وام کرونا و زمان پرداخت ان اعالم شد‬ ‫شرط دریافت وام کرونا چیست؟‬ ‫براســاس اعالم وزارت کار در راستای پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا مبلغ ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده و پرداخت تسهیالت به بنگاه ها از اوایل خرداد ماه اغاز می شود‪ .‬پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا از جمله سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال‬ ‫بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ‪۱۳‬رسته شغلی که اسامی انها به تازگی از سوی کارگروه اقتصادی‬ ‫مقابله با کرونا به روزرسانی شده و بیشترین اسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب‬ ‫کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند‪ ،‬می توانند با ثبت نام در سامانه کارا ‪ kara.mcls.gov.ir‬از تسهیالت حمایتی‬ ‫کرونا بهره مند شوند‪.‬‬ ‫فارغ از این ‪ ۱۳‬رسته شغلی‪ ،‬وزارت کار یک میلیون کارگاه دارای شماره و ثبت شده‪ ،‬با ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار کارگر‬ ‫و نیروی انسانی اسیب دیده از کرونا را شناسایی و با ارسال پیامک‪ ،‬مشمول مصوبه دریافت تسهیالت کرونایی اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬گروه شغلی که می توانند وام کرونا بگیرند‬ ‫مراکز تولید و توزیع صنایع دست‬ ‫مراکز تولید و فروش پوشاک‪ ،‬کیف و کف‬ ‫اژانسهای خدمات مسافرتی‪ ،‬گردشگری و زیارتی‬ ‫مراکز باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی‬ ‫مراکز و موسسات فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬رسانه ای و اموزشی‬ ‫مراکز توزیع اجیل و خشکبار‪ ،‬بستنی و ابمیوه و قنادی ها‬ ‫رانندگان مسافر برون شهری جاده ای‪ ،‬هوایی‪ ،‬ریلی و دریایی‬ ‫اموزشگاههایرانندگی‪،‬گرمابهها‪،‬ارایشگاههاوسالنهایزیبایی‬ ‫مراکز تولید و فروش غذاهای اماده اعم از رســتورانها و بوفه ها‪ ،‬طباخی ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬قهوه خانه ها و اغذیه‬ ‫فروشی ها‬ ‫مراکز مربوط به گردشگری‪ ،‬هتل ها‪ ،‬هتل اپارتمانها‪ ،‬مهمانپذیرها‪ ،‬مسافرخانه ها‪ ،‬زائرسراها‪ ،‬موزه ها و مراکز اقامتی و‬ ‫گردشگری و بوم گردی‬ ‫موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی و ازمایشگاهی‬ ‫وپارکلینیکیفعالند‬ ‫عیسی منصوری ‪ -‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر کار ‪ -‬مبنای اصلی پرداخت تسهیالت کرونا را وجود شاغل‬ ‫بیمه شده در بنگاه دانسته و می گوید‪ :‬نیروی کار در این بنگاه ها نباید اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری به صندوق‬ ‫بیمه بیکاری معرفی شده باشد‪ ،‬اگر نیروی کار تعدیل شده و برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد مشمول‬ ‫دریافت تسهیالت نخواهد شد‪ .‬وی با اشاره به ‪ ۱۳‬گروه شغلی مشمول دریافت تسهیالت می گوید‪ :‬کارفرمایانی که به‬ ‫انها پیامک ارسال شده در صورت تمایل می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند ولی کارفرمایانی که مشمول این رسته‬ ‫ها بوده و برای انها پیامک ارسال نشده است‪ ،‬در مراحل بعدی باید منتظر ارسال پیامک از سوی وزارت کار باشند‪ .‬معاون‬ ‫اشتغال وزیر کار می گوید‪ :‬انطور که پیش بینی کرده ایم پرداخت تسهیالت به این دسته واحدها از ابتدای خرداد اغاز‬ ‫می شود که مبلغ ان برای بنگاه هایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند‪ ،‬به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان وام و برای بنگاه هایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند به ازای هر نفر شاغل بیمه‬ ‫شده ‪ ۱۶‬میلیون تومان است‪ .‬به گفته منصوری‪ ،‬برای بنگاه های با نیروی شاغل کمتر از ‪ ۵۰‬نفر‪ ۷۰ ،‬درصد از تسهیالت‬ ‫جهت پرداخت دستمزد و ‪ ۳۰‬درصد به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اما در بنگاه های بزرگتر‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫تسهیالت به پرداخت دستمزد و ‪ ۵۰‬درصد به عنوان سرمایه در گردش اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫شرط دریافت وام کرونا چیست؟‬ ‫بنگاه هایی مشمول دریافت تسهیالت قرار می گیرند که از سال گذشته تاکنون فعال بوده‪ ،‬نیروهای کار خود را تعدیل‬ ‫نکرده و کارگران انها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند‪ .‬بنگاه هایی که کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی داشته‬ ‫باشند می توانند این تسهیالت را دریافت کنند‪ .‬این بنگاه ها پس از تایید اطالعات و استمرار اشتغال انها از سوی تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توسط ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیالت حمایتی انتخاب و معرفی می شوند ولی اگر ارتباط بیمه ای‬ ‫با تامین اجتماعی نداشته باشند‪ ،‬مشمول دریافت تسهیالت حمایتی نمی شوند‪.‬‬ ‫مبلغ وام کرونا چقدر است؟‬ ‫در کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۶‬میلیون تومان وام به ازای هر نیروی‬ ‫انسانی اختصاص می یابد و در واحدهای کسب و کاری که فعال بوده‪ ،‬تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا اسیب دیده‬ ‫اند‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۲‬میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫نرخ سود تسهیالت و مدت بازپرداخت‬ ‫نرخ سود تسهیالت ‪ ۱۲‬درصد بوده و مراحل پرداخت ان به کارفرمایان از ابتدای خرداد ماه و به تدریج صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫دوره بازپرداخت تسهیالت پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال جاری و به مدت دو سال است و وثایقی که برای‬ ‫دریافت تسهیالت توسط بانکها دریافت می شود‪ ،‬متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود‪.‬‬ ‫سقف وام کرونا چقدر است و چند ضامن می خواهد؟‬ ‫تسهیالت حمایتی کرونا از‪ ۱۲‬میلیون تومان تا‪ ۲۰۰‬میلیون تومان است که برای دریافت تسهیالت تا سقف‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬ارائه سفته توسط متقاضی کافی است اما تسهیالت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۴۸‬میلیون تومانی سفته متقاضی و یک ضامن می‬ ‫خواهد‪.‬برای تسهیالت ‪ ۴۸‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی عالوه بر سفته فرد متقاضی دو ضامن و برای تسهیالت ‪ ۱۲۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی عالوه بر سفته سه ضامن نیاز است‪ .‬برای دریافت تسهیالت بیش از‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هم‪ ،‬ارائه تضمین‬ ‫از سوی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تشخیص بانک الزامی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬عنوان شغل و فعالیت اقتصادی در سامانه کارا به نشانی ‪ kara.mcls.gov.ir‬بارگذاری شده و همه صاحبان این‬ ‫مشاغل و زیرمجموعه های ان می توانند کد ملی خود را وارد و مراحل ثبت نام برای دریافت تسهیالت را دنبال کنند‪.‬‬ ‫اگر پیامک به متقاضیان نرسیده باشد به منزله مشمول نبودن انها نیست و می توانند تقاضای خود را در سامانه کارا به‬ ‫ثبت برسانند‪ .‬ثبت نام در سامانه «کارا» از روز چهارشنبه‪ ۲۴‬اردیبهشت ماه اغاز شده و اطالعات دریافتی از دستگاههای‬ ‫اجرایی تا هفته اینده تکمیل می شود‪ .‬برابر اعالم وزارت کار‪ ۵۰ ،‬هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی برای‬ ‫حمایت از بنگاه های اسیب دیده از کرونا اختصاص یافته و تاکنون بیش از ‪ ۱۸‬هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام کرده‬ ‫اند‪ .‬با توجه به انکه محدودیتی در ثبت نام وجود ندارد امار ثبت نام کنندگان طی روزهای اینده قطعا بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫بی نظمی در امور اقتصادی به معیشت مردم لطمه می زند‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬کوچک ترین بی نظمی در حوزه های اقتصاد‪ ،‬سیاست‪،‬‬ ‫فرهنگ و زندگی اجتماعی و فردی موجب لطمه به زندگی مردم می شود‪ .‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید لیله القدر را که از یک عمر بهتر و برتر و جایگاه ان ظرف نزول قران کریم‬ ‫است‪ ،‬بشناسیم و حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه است؛ یعنی امشب وجود‬ ‫مقدس پیامبر (ص) با قران برای هدایت انسان امده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در روایات‬ ‫امده است که برای درک شب قدر باید نسبت به مقام صدیقه طاهره (س) اشنایی‬ ‫و معرفت پیدا کرد و باید دانست فاطمه (س) کیست‪ .‬رئیس قوه قضائیه ادامه داد‪:‬‬ ‫یک شــب و یک روز با والیت فاطمی زندگی کردن‪ ،‬برتر از یک عمر و صدسال‬ ‫در حکومت اموی و عباسی زندگی کردن است‪ .‬ایت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حقیقت شب قدر ان است که بدانیم باید در تمام زوایای زندگی انسان‪ ،‬خدا حاکم‬ ‫باشد و با والیت الهی زندگی کرد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬صاحب شب قدر وجود مبارک‬ ‫حضرت حجت (عج) است و کسانی که امشب در زیر سایه قران قرار می گیرند‪،‬‬ ‫بدانند که هر انچه که هست باید از دست حضرت حجت به دست ما برسد‪.‬‬ ‫هر جا ستم و ستمگری است باید نسبت به ان نفرت داشته باشیم‬ ‫رئیس قوه قضائیه به تبیین سفارش امام علی(ع) پیرامون حمایت از مظلوم در‬ ‫برابر ظالم پرداخت و خاطرنشان کرد‪ :‬بعضی می گویند چرا از فلسطین و لبنان و‬ ‫محرومان و مظلومان عالم طرفداری می کنید؟ باید گفت که این اصل راهبردی‬ ‫امیرالمومنین علی (ع) برای همه ماست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر جا ستم و ستمگری‬ ‫است‪ ،‬باید نسبت به ان نفرت داشته باشیم و هر جا مظلومی مورد ستم قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬باید حمایت داشته باشیم‪ .‬ایت اهلل رئیسی تاکید کرد‪ :‬اصل حمایتی نظام‬ ‫جمهوری اسالمی از مظلومان از اول پیروزی انقالب توسط امام عظیم الشان و ادامه‬ ‫راه در پرچمی که امروز به دست مقام معظم رهبری است‪ ،‬مورد تاکید قرار گرفت و‬ ‫از جمله تاکیدات ملت ما‪ ،‬نفرت از ظالمان و حمایت از مظلومان و محرومان است‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود‪ :‬نسبت به ظلم باید حساس بود و نباید‬ ‫ان را پذیرفت‪ .‬کســی که ظلم پذیری کند‪ ،‬او هم محکوم است و این کار امری‬ ‫مذموم و ناپسند به شمار می رود‪.‬‬ ‫تنظیم امور مورد توجه همگان باش‬ ‫توصیه امیرالمومنین علی (ع) به نظم در امور‪ ،‬موضوع دیگری بود که مورد تاکید‬ ‫رئیس دستگاه قضا قرار گرفت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بی نظمی از هیچکس پذیرفته‬ ‫نیســت و باید تنظیم امور مورد توجه همگان باشد‪ .‬ایت اهلل رئیسی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نظامات و مقررات اجتماعی موجب منظم شدن سازمان ها و ادارات و زندگی‬ ‫مردم می شود و کوچک ترین بی نظمی در حوزه های اقتصاد‪ ،‬سیاست‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫زندگی اجتماعی و فردی موجب لطمه به زندگی و معیشت مردم و انحراف افکار‬ ‫و اندیشه ها می شود‪ .‬رئیس قوه قضائیه با اشاره به وصیت ان امام بزرگوار پیرامون‬ ‫اصالح ذات البین‪ ،‬گفت‪ :‬اگر زمینه اختالفی در هر شهر و دیاری پیش امد‪ ،‬باید‬ ‫همگان برای اصالح ذات البین اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬به فرموده پیامبر اکرم (ص)‪،‬‬ ‫اصالح ذات البین از مقدار قابل توجهی نماز و روزه مستحبی بهتر است و خداوند‬ ‫اجر و پاداش زیادی را برای ان لحاظ می کند؛ لذا مردم بدانند در دعاوی خانوادگی‬ ‫و ملکی و مالی باید سیره امام علی (ع) که حل مسائل و معضالت اجتماعی است‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬ایت اهلل رئیسی تصریح کرد‪ :‬بخصوص در شرایط کرونایی‬ ‫باید رعایت حال افرادی که نتوانسته اند درامد کسب کنند‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫نباید اجازه داد دعاوی به دادگستری و سازمان های اداری کشیده شود‪ .‬توجه امام‬ ‫علی (ع) به یتیم نوازی و توجه به یتیمان نکته دیگر وصیتنامه امام علی در واپسین‬ ‫ساعات عمر پربرکتشان بود که رئیس قوه قضائیه به ان اشاره کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماه‬ ‫رمضان‪ ،‬ماه توجه به دیگران برای خدا و دگرخواهی در پرتو خداخواهی است‪ .‬ایت‬ ‫اهلل رئیسی توجه به نماز به عنوان عمود دین و رکنی از ارکان مهم زندگی ایمانی‬ ‫انسان‪ ،‬زیارت خانه خدا‪ ،‬جهاد با مال و نفس و زبان را به عنوان وصایای دیگر امام‬ ‫علی (ع) مورد تاکید قرار داد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کسانی که امروز در کسوت پزشکی و‬ ‫پرستاری بیماران را مداوا می کنند و جهادگرانی که در این مسیر به پزشکان کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬مانند مدافعانی که از حرم و وطن دفاع کردند‪ ،‬از سالمت جامعه دفاع‬ ‫می نمایند و باید همواره مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند‪.‬‬ ‫امار ماهیانه ترافیک فرودگاه ها منتشر شد؛‬ ‫کاهش ‪ ٨٠‬درصدی جابجایی مسافر در فرودگاه های کشور‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و امور اقتصاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران از جابجایی حدود ‪ ٧٥٣‬هزار مســافر در فرودگاه های تحت مالکیت‬ ‫شــرکت فرودگاه ها خبر داد و گفت‪ :‬نسبت به فروردین سال گذشته ‪٨٠‬‬ ‫درصد کاهش جابجایی داشــتیم‪« .‬حمیدرضا سیدی» اعالم کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی اســت که فروردین ‪ ،۹۸‬حدود ســه میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار مسافر در‬ ‫فرودگاه های تحت مالکیت شرکت جابه جا شده بود‪ .‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظارت و امور اقتصادی شرکت با تاکید بر اینکه کاهش جابجایی مسافر و‬ ‫انجام پروازها نتیجه شیوع بیماری کرونا بوده است‪ ،‬همچنین از کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی در نشست و برخاست و کاهش ‪ ۷۹‬درصدی ارسال و پذیرش بار‬ ‫در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬فرودگاه های تحت‬ ‫مالکیت این شرکت در فروردین‪ ،۹۹‬با انجام‪ ۹۲۴۹‬فروند نشست و برخاست‬ ‫توانسته اند حدود‪ ۷۵۳‬هزار مسافر را به همراه حدود‪ ۹‬میلیون کیلوگرم بار و‬ ‫مرسوالت پستی جابه جا کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در فروردین ‪ ،۹۹‬فرودگاه مهراباد‬ ‫با ‪ ۳۵۷۳‬فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با‬ ‫جابه جایی بیش از ‪ ۳۰۲‬هزار مســافر پرترافیک ترین فرودگاه بوده است و‬ ‫فرودگاه مشهد با ‪ ۸۵۷‬فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مسافر‪ ،‬دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه اهواز با‬ ‫‪ ۷۹۵‬فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود ‪ ۶۹‬هزار مسافر در‬ ‫جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد‪ .‬سیدی در خصوص ارسال و پذیرش‬ ‫باردرفرودگاه هایکشورگفت‪:‬فرودگاهایامامخمینی(ره)‪،‬مهرابادومشهد‬ ‫به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در جابجایی بار داشته اند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ســهم پروازهای داخلی از کل پروازهای فروردین ‪ ،۹۹‬نشست و برخاست‬ ‫‪ ۸۸۵۵‬فروند هواپیماست که طی ان حدود ‪ ۷۲۹‬هزار مسافر جابجا شده‬ ‫اند‪ ،‬افزود‪ :‬فرودگاه مهراباد در این بخش در رتبه نخســت قرار دارد و پس‬ ‫از ان فرودگاه مشهد با ‪ ۸۴۸‬فروند نشست و برخاست حدود ‪ ۹۰‬هزار نفر‬ ‫اعزام و پذیرش مسافر در جایگاه دوم و فرودگاه اهواز با ‪ ۷۹۵‬فروند نشست‬ ‫و برخاست‪ ،‬اعزام و پذیرش حدود ‪ ۶۹‬هزار مسافر در جایگاه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین سهم پروازهای خارجی فروردین ‪ ،۹۹‬در فرودگاه های‬ ‫بین المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها نیز‪ ،‬نشست و برخاست ‪۳۹۴‬‬ ‫فروند هواپیما است که طی ان حدود حدود ‪ ۲۴‬هزار مسافر اعزام و پذیرش‬ ‫و حدود سه میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده است‪ .‬به گفته سیدی‪،‬‬ ‫در این بخش فرودگاه های امام خمینی (ره)‪ ،‬شیراز و الرستان در رتبه های‬ ‫اول تا سوم قرار گرفتند‪ .‬وی افزود‪ :‬پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت‬ ‫مالکیت شرکت در فروردین‪ ۹۹‬نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست‬ ‫و برخاســت ‪ ۹۳‬درصد‪ ،‬در اعزام و پذیرش مســافر ‪ ۹۷‬درصد و در ارسال‬ ‫و پذیرش بار و پســت ‪ ۸۴‬درصد کاهش داشته است‪ .‬به گفته سیدی‪ ،‬در‬ ‫فروردین ماه ‪ ۹۹‬حداقل ‪ ۸۰‬درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب‬ ‫در ‪ ۹‬فرودگاه مهراباد‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬امام‬ ‫خمینی (ره) و عسلویه انجام شده است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫کاهش‪۱۰.۶‬درصدی تردد در محورهای برون شهری‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫سردار مهری تشریح کرد‪:‬‬ ‫تشریح نحوه اعطا سنوات‬ ‫تحصیلی به دانشجویان مشمول‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی نحوه اعطا‬ ‫ســنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ســردار تقی مهری اظهار کرد‪ :‬با توجه به شیوع بیماری‬ ‫کرونا در ســطح کشــور و مواجهه برخی از دانشجویان‬ ‫بــا ابهام در نحــوه ادامه تحصیل خــود و نگرانی های به‬ ‫وجود امــده‪ ،‬برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در طول‬ ‫تحصیل‪ ،‬علیرغم سنوات و مهلت اولیه تحصیلی در نظر‬ ‫گرفته شــده‪ ،‬در شرایط خاص دو ترم سنوات ارفاقی نیز‬ ‫تعریف شــده که اختیار تصمیم گیری در این خصوص‬ ‫به کمیســیون موارد خاص دانشگاه ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کلیه مشموالن متقاضی در صورت عدم اتمام‬ ‫تحصیل در ســنوات اولیه می توانند درخواســت سنوات‬ ‫ارفاقی خــود را در ابتدای هر ترم به کمیســیون موارد‬ ‫خاص دانشــگاه ارائه کنند و در صورت موافقت دانشگاه‪،‬‬ ‫می بایســت به همراه تاییدیه دانشــگاه به یکی از دفاتر‬ ‫خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ‪ )۱۰+‬محل تحصیل‬ ‫مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی‬ ‫از ســوی وظیفه عمومی محل تحصیل‪ ،‬مجوز الزم صادر‬ ‫شود‪ .‬رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی بیان‬ ‫کرد‪ :‬حداکثر ســنوات اولیه تحصیلی برای مشموالن در‬ ‫مقاطع مختلف از جمله کاردانی ‪ ۵/۲‬ســال‪ ،‬کارشناسی‬ ‫پیوسته ‪ ۵‬سال‪ ،‬کارشناسی ناپیوسته ‪ ۳‬سال‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ارشد ناپیوسته ‪ ۳‬سال‪ ،‬کارشناسی ارشد پیوسته ‪ ۶‬سال‪،‬‬ ‫دکتری پزشکی پیوسته ‪ ۸‬سال و دکتری تخصصی ‪ ۶‬سال‬ ‫می باشــد که دو ترم سنوات ارفاقی در صورت نیاز به این‬ ‫سنوات اضافه می شود‪ .‬این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متقاضیــان در صــورت نیاز به اطالعات بیشــتر‬ ‫می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی‬ ‫‪ ، www.vazifeh.police.ir‬ســامانه تلفــن گویا به‬ ‫شماره ‪ ۰۹۶۴۸۰‬و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش‬ ‫به نشانی ‪ @khabarsarbazi‬از اخرین اخبار مربوطه‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ 10‬میلیون ریالی خرید‬ ‫سهام به بازنشستگان کشوری‬ ‫مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری‪ ،‬از ایجاد‬ ‫امکان ســرمایه گذاری بازنشســتگان عالقه مند این‬ ‫صندوق در صندوق واســطه گری مالی یکم (‪)ETF‬‬ ‫با اســتفاده از تســهیالت ‪ ۱۰‬میلیون ریالی خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر افتخاری‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق بازنشســتگی کشــوری‬ ‫با هدف فراهم کردن امکان بهره مندی بازنشســتگان‬ ‫گرامــی و عالقه مند از ظرفیت هــای موجود در بازار‬ ‫ســرمایه در نظر دارد تا تســهیالت قرض الحسنه به‬ ‫مبلغ ‪ ۱۰‬میلیون ریال را برای خرید سهام ‪ ETF‬مالی‬ ‫یکــم در اختیار این عزیزان قرار دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازنشســتگان صندوق بازنشستگی کشوری در صورت‬ ‫تمایل به ســرمایه گذاری در صندوق ‪ ETF‬مالی یکم‬ ‫می توانند با ثبت نام از طریق سامانه موجود در سایت‬ ‫صندوق به نشــانی ‪ ،cspf.ir‬از این تســهیالت‪ ،‬بهره‬ ‫مند شــوند‪ .‬افتخاری یاداور شد‪ :‬بازنشستگان کشوری‬ ‫متقاضی اســتفاده از این تســهیالت می توانند تا ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۹۹‬با مراجعه به سایت صندوق و با درج‬ ‫مشخصات خود شامل شــماره دفترکل‪ ،‬شماره ملی و‬ ‫شماره حساب صادرات تقاضای خود را ثبت کنند‪ .‬وی‬ ‫بــا بیان اینکه تســهیالتِ ‪ ۱۰‬میلیون ریالی به صورت‬ ‫قرض الحسنه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت استفاده از این‬ ‫تســهیالت‪ ،‬مبلغ ان بــه صورت اقســاط ‪ ۱۲‬ماهه از‬ ‫محل حقوق بازنشســتگان متقاضی کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫در اجرای جزء (‪ )۲‬بند (الف) تبصره (‪ )۲‬قانون بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور و مصوبات هیات وزیران در‬ ‫این زمینه‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی‬ ‫از دولت جمهوری اســامی ایران قصد دارد باقی مانده‬ ‫ســهام خود در «بانک های ملت‪ ،‬تجــارت و صادرات‬ ‫ایران و شــرکت های بیمه های البرز و اتکایی امین» را‬ ‫واگذار کند که این امر از طریق پذیره نویسی واحدهای‬ ‫ســرمایه گذاری صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫(‪« )ETF‬واسطه گری مالی یکم» انجام می شود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج‬ ‫سزد اگر همه دلبران دهندت باج‬ ‫دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش‬ ‫به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج‬ ‫بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز‬ ‫سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج‬ ‫دهان شهد تو داده رواج اب خضر‬ ‫لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج‬ ‫از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت‬ ‫که از تو درد دل ای جان نمی رسد به عالج‬ ‫چرا همی شکنی جان من ز سنگ دلی‬ ‫دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج‬ ‫لب تو خضر و دهان تو اب حیوان است‬ ‫قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج‬ ‫فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی‬ ‫کمینه ذره خاک در تو بودی کاج‬ ‫خبر‬ ‫«کورتون درمانی» را به دلیل‬ ‫ترس از تضعیف سیستم ایمنی‬ ‫قطع نکنید‬ ‫سامان توانا متخصص ریه گفت‪ :‬مصرف ویتامین ها به غیر‬ ‫از مــواردی خاص‪ ،‬تاثیری در جلوگیــری از ابتالی افراد به‬ ‫کروناویروس ندارد و مردم باید نکات بهداشــتی و ایمنی را‬ ‫رعایت کرده و از دستورالعمل های بهداشتی پیروی کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به یکی از سواالت پرتکرار این روزها در رابطه‬ ‫با کارهایی که برای پیشــگیری یا کاهــش احتمال ابتال به‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬باید انجام دهیــم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در درجه‬ ‫اول رعایــت فاصله گذاری اجتماعی یعنی حفظ فاصله یک و‬ ‫نیم تا دو متر اســت که اهمیت زیادی دارد و متاسفانه شاید‬ ‫ی بی توجه شده اند‪.‬‬ ‫مردم این روزها نسبت به این مساله کم ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مســاله دوم رعایت بهداشــت یعنی شستن‬ ‫مرتب دست هاســت البته نه به صورت افراطی؛ عدم تماس‬ ‫ط بدن اهمیت زیادی دارد و باعث جلوگیری از‬ ‫دست با مخا ‬ ‫انتقال بیماری می شود چون انتقال این بیماری خیلی سریع‬ ‫صورت می گیرد و میزان ســرایت خیلی باالســت و هر نفر‬ ‫می تواند بین ‪ 2.2‬تا ‪ 3.3‬نفر را الوده کند‪.‬‬ ‫توانا تاکید کرد‪ :‬اســتفاده از ماسک در زمان های ضروری‬ ‫بسیار مهم اســت؛ چراکه می تواند از انتقال قطرات مخاطی‬ ‫حاوی ویروس به دیگران در زمان عطسه و سرفه جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬این متخصص ریه به افزایش مصرف بی رویه ویتامین ها‬ ‫در بین مردم اشــاره کرد و گفت‪ :‬متاسفانه این روزها شاهد‬ ‫اســتفاده بی رویه انواع و اقســام ویتامین هــا در بین مردم‬ ‫هســتیم‪ ،‬مصرف ویتامین ها در واقع جایی در پیشگیری از‬ ‫ایــن بیماری به جز مواردی که فرد دچار کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫اســت‪ ،‬ندارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کسانی که دچار کمبود‬ ‫ویتامین ‪ D‬هســتند سیستم ایمنی ضعیف تری دارند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬رعایت کردن سطح نرمال ویتامین ‪ D‬در بدن الزم است‪.‬‬ ‫یعنی ویتامین باید در حدی مصرف شود که کمبود کاهش‬ ‫یافته و ســطح ویتامین در بدن به حد نرمال برسد‪ ،‬مصرف‬ ‫ویتامین های دیگر معنایــی ندارد‪ .‬توانا راجع به مصرف دارو‬ ‫در بیمارانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گفته می شــد مصــرف داروهایی مثــل کاپتوپریل در‬ ‫شخصی که مبتال به پرفشاری خون است‪ ،‬ریسک بیماری را‬ ‫باال می برد‪ ،‬ولی واقعیت این است که چنین مساله ای وجود‬ ‫ندارد و بیمار باید داروهای خود را مصرف کند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ی باید اسپری های‬ ‫بر اینکه بیماران دارای مشکالت مزمن ریو ‬ ‫استنشاقی و داروهایی شان را مصرف کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در مواردی‬ ‫شــبیه به اپیدمی کرونا‪ ،‬دیده شــده بیمار به خاطر ترس از‬ ‫وجود کورتون در داروها که می تواند سیستم ایمنی را ضعیف‬ ‫کند‪ ،‬میزان مصرف دارو را کاهش می دهد؛ در حالی که وقتی‬ ‫این کاهش اعمال می شود بیمار تحت حمالت بیماری ناچارا ً‬ ‫مصرف دوزهای باالتر و حتــی داروهای خوراکی کورتون را‬ ‫اغاز می کند که این خود ریسک بیماری را باالتر می برد‪.‬‬ ‫توانــا در پایان تصریح کرد‪ :‬بنابراین داروها باید طبق روال‬ ‫ســابق مصرف و اگر قرار اســت تغییری در دوز داروها داده‬ ‫شود‪ ،‬حتماً باید با پزشک مشاوره صورت بگیرد‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 28‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪271‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری‪:‬‬ ‫تفکیک انفلوانزا و کرونا؛ نگرانی اصلی برای فصل زمستان‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری گفت‪ :‬با شروع زمستان انفلوانزای فصلی هم شیوع‬ ‫پیدا می کند و تفکیک بیماران کووید‪ ۱۹‬از انفلوانزا برای پزشکان و بیماران سخت تر و یک مساله جدی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ی کرونا و جهش ویروس در اروپا و امریکا و نگرانی ها‬ ‫دکتر داود یادگاری درباره فاز دوم و ســوم اپیدمــ ‬ ‫درباره جهش ان در ایران‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ابتال به کرونا در برخی از شهرها روندی رو به کاهش دارد‬ ‫و پیش بینی می کنیم بخش عمده ای از جامعه ایمنی نسبی پیدا کرد ه باشند و با رعایت مسائل بهداشتی‬ ‫این روند ادامه یابد‪ .‬از طرفی هوا هم رو به گرم شدن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن است روندی رو به کاهش داشته باشیم‪ ،‬ولی هنوز نمی توان پیش بینی کرد که با باز‬ ‫شدن دوباره برخی مراکز از جمله مراکز مذهبی‪ ،‬مدارس و دانشگاه ها ایا با پیک بیماری در اینده روبرو‬ ‫خواهیم شــد یا نه‪ .‬برای همین بازگشایی ها باید با احتیاط انجام شود‪ .‬ممکن است افزایش مجدد موارد‬ ‫بیماری را شاهد باشیم و از این جهت باید به این موضوع توجه کرد‪.‬‬ ‫یادگاری با بیان اینکه ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه گیری بیماری مانند اوایل‬ ‫شــیوع ان نیســت‪ ،‬اما حتما در اینده پیک های مختصری خواهیم داشــت و تا زمان ساخت واکسن‬ ‫که معموال چند ســالی زمان می برد با این بیماری مواجه هســتیم‪ .‬باید برنامه ریزی صحیحی برای‬ ‫مقابله با این بیماری داشــته باشــیم و نباید گمان کنیم این بیماری تمام شده؛ چراکه با فرا رسیدن‬ ‫فصل زمســتان احتمال افزایش بیماری نه به شدت مراحل اول‪ ،‬اما وجود دارد‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫بیماری های عفونی گرمســیری ادامه داد‪ :‬البته در زمستان مشــکل دیگری که ایجاد می شود شیوع‬ ‫بیماری های فصلی مانند انفلوانزا است که تفکیک بیماران کووید از انفلوانزا را برای پزشکان و بیماران‬ ‫سخت تر می کند و این موضوع در اینده یک مساله جدی خواهد بود و کشور باید برای واکسیناسیون‬ ‫مردم در برابر انفلوانزا برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این ســوال که لغو بسیاری از محدودیت ها در کشــور چه گروه هایی را نگران می کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طبیعتا نگرانی افراد ســالمند بیشتر از افراد جوان خواهد بود‪ ،‬افراد مسن و در معرض خطر‬ ‫باید بیشتر از دیگران پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪ .‬تمرکز ما بر این است که افراد مسن اموزش‬ ‫بیشتری بگیرند‪.‬‬ ‫ط عمومی ســامانه ‪ ،۴۰۳۰‬یادگاری افزود‪ :‬درصورتیکه افراد خانواده به کووید‪ ۱۹-‬مبتال‬ ‫بتابر اعالم رواب ‬ ‫شدند باید از افراد مسن و گروه هایی که ریسک ابتال دارند فاصله بگیرند و نکات بهداشتی و ایمنی را به‬ ‫خوبی رعایت کنند؛ چون مرگ و میر در بین افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای بیشتر است و این‬ ‫موضوع اهمیت توجه به این مسائل را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫روسیه از نتایج مثبت یک دارو در درمان بیماران کرونایی خبر داد‬ ‫رئیس اژانس فدرال پزشــکی و بیولوژیکی روسیه اعالم کرد که‬ ‫داروی مفلوخین در درمان بیمــاران کرونایی نتایج خوبی داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر مطبوعاتی اژانس فدرال پزشــکی و بیولوژیکی‬ ‫روسیه‪ ،‬ورونیکا اسکوارتسووا روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫گفــت‪ :‬ازمایش بالینی داروی مفلوخین نشــان می دهد که این‬ ‫دارو برای مداوای بیماران کرونایی با وضع سالمتی میانی نتایج‬ ‫خوبی داده است‪.‬‬ ‫مقــام روس افزود‪ :‬تحقیقات بالینی در مــورد داروی مفلوخین‬ ‫ادامه دارد و این دارو در مقایســه با داروهای دیگر برای مداوای‬ ‫بیمارانی که در وضع نه چندان بدی قرار دارند‪ ،‬امتیازاتی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دســت کم حال ‪ ۷۰‬درصد بیماران مبتال به کرونا‬ ‫پس از اســتفاده از این دارو بهتر می شود‪ .‬نکته جالب این است‬ ‫که در پایان هفته نخست اســتفاده از داروی مفلوخین‪ ،‬در ‪۶۰‬‬ ‫درصد بیماران ویروس کووید‪ ۱۹-‬از بین می رود‪.‬‬ ‫اسکوارتسووا در همین حال خاطرنشان کرد که داروی مفلوخین‬ ‫در ‪ ۲۶‬درصد بیماران عوارض جانبی داشــته است اما به اسانی‬ ‫می توان این عوارض را تحمل کرد که از ان جمله اخالل در کار‬ ‫قلب و به هم خوردن ساعات خواب است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت رئیس پژوهشگاه فیزیولوژی و ایمنولوژی اکادمی‬ ‫علوم روســیه به تازگی از اغاز بکارگیری شــیوه ای جدید برای‬ ‫درمان بیماران کرونایی خبر داده است‪.‬‬ ‫روزنامه روسی ایزوستیا به نقل از والری چرنیشف عضو اکادمی‬ ‫علوم روسیه و رئیس پژوهشگاه فیزیولوژی و ایمنولوژی اکادمی‬ ‫علوم روســیه نوشت‪ :‬شیوه جدید شامل تنفس ترکیبی از هلیم‬ ‫و اکسیژن داغ می شود‪.‬‬ ‫به گفته دانشــمند روس‪ ،‬در زمان حاضر از این شیوه به همراه‬ ‫شیوه تهویه شــش ها در بیمارستان های سن پترزبورگ و کومی‬ ‫برای درمان بیماران کرونایی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اناستازیا راکووا معاون شــهردار مسکو هم پیشتر گفته بود که‬ ‫بیماران کرونایی با اســتفاده از پالســما معالجه می شوند و این‬ ‫شــیوه ثمربخش اســت و حال بیمارانی که با این شــیوه مداوا‬ ‫شده اند رو به بهبودی گذاشته است‪.‬‬ ‫میخاییل موراشــکو وزیر بهداشت روسیه به تازگی به والدیمیر‬ ‫پوتین رئیس جمهوری روســیه گزارش داد که واکســن کرونا‬ ‫اماده شده و ازمایش ان اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که واکسن کرونا در‬ ‫اغاز ماه سپتامبر برای واکسیناسیون مردم اماده شود‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین اطالعات ستاد مقابله با کرونا در روسیه‪ ،‬شمار‬ ‫افرادی که در این کشــور کرونا گرفته اند ‪ ۲۶۲‬هزار و ‪ ۸۴۳‬نفر‬ ‫اســت و ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۲۲۶‬نفر بهبــود یافته و دو هزار و ‪ ۴۱۸‬تن‬ ‫نیز فوت کرده اند‪.‬‬ ‫افزایشاحتمالانتشاروانتقالکروناویروسباکولرگازی‬ ‫عضو ستاد کنترل اپیدمی کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به مطالب منتشر شده در ارتباط با استفاده‬ ‫از کولر گازی در زمان شیوع کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر چه افزایش معنی دار موارد بروز بیماری ارتباطی با‬ ‫استفاده از کولر گازی ندارد ولی کولر گازی باعث افزایش احتمال انتشار و یا انتقال بیماری می شود‪.‬‬ ‫دکتر حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انتشار یادداشتی خطاب‬ ‫به هموطنان خوزستانی و سایر مناطق گرم کشور که درگیر موج جدید کووید ‪ ۱۹‬هستند‪ ،‬با اشاره به‬ ‫انتشار اخباری مبنی بر افزایش موارد بروز بیماری کووید ‪ 19‬به دلیل استفاده از کولر گازی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر چه افزایش معنی دار موارد بروز بیماری ارتباطی با استفاده از کولر گازی ندارد ولی کولر گازی باعث‬ ‫افزایش احتمال انتشار و یا انتقال بیماری می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه چاره برای مقابله با این مشکل در ادامه این یادداشت اورده است‪ :‬اگر شما در مناطق‬ ‫گرمسیر مانند خوزستان زندگی کرده باشید حتما قبول می کنید زندگی بدون کولر (گازی) در انجا‬ ‫تقریبا غیرممکن است‪ .‬اولین گزارش احتمال انتقال بیماری از طریق کولر گازی از چین بود که می گفت‬ ‫مردی شــصت و چند ساله بدون مواجهه موثر با افراد الوده و بخاطر در معرض باد کولر قرار گرفتن ‪،‬‬ ‫مبتال به این بیماری شده است‪.‬‬ ‫تحقیقات انجام شــده در مناطق گرمسیر امریکا مانند اریزونا نشان داد که احتمال انتقال بیماری از‬ ‫طریق خود کولر گازی تقریبا صفر اســت و نمونه های متعدد گرفته شده از بدنه و فیلتر کولرها همه‬ ‫منفی بودند‪ .‬ولی کولر (گازی) بخاطر افزایش سرعت جریان هوا در محیط بسته می تواند احتمال انتقال‬ ‫ترشحات فرد مبتال که با عطسه و سرفه در فضا پخش می شود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫لذا الزم است‪:‬‬ ‫* درجه حرارت محیط کمتر از ‪ ۲۴‬درجه سانتیگراد نشود‪.‬‬ ‫* بهتر است پنجره یا درب اتاق کمی باز باشد تا هوا جریان داشته باشد‪.‬‬ ‫* از تراکم افراد در فضایی که فرد مبتال یا محتمل در ان حضور دارد اجتناب شود‪.‬‬ ‫* رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست ها و کنترل سرفه و عطسه و مانند ان شدیدتر و جدی تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫* فرد الوده یا محتمل یا دارای سرفه و عطسه تمام وقت ماسک مناسب استفاده کند‪.‬‬ ‫* افراد پرخطر مانند سالمندان و افراد دارای بیماریهای در فضاهایی که عالئم دارند یا مظنون هستند‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫* در صورت لزوم به حضور افراد غیرساکن در این اتاق ها حداقل زمان ممکن حضور یابند و بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه در این فضاها نمانند‪.‬‬ ‫* اگر فرد الوده در منزل حضور دارد و امکان اقامت او در یک اتاق جداگانه وجود ندارد‪ ،‬سایر افراد حاضر‬ ‫در ان فضا هم ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫* در اماکن عمومی فاصله گذاری با جدیت بیشــتری رعایــت و از تجمع و تراکم افراد در یک محل‬ ‫بخصوص مدت طوالنی اجتناب شود‪.‬‬ ‫* بخصوص در ساعات خنک تر شبانه روز‪ ،‬اگر امکان وجود داشته باشد حتی المقدور از روشن کردن‬ ‫کولر پرهیز شود‪.‬‬ ‫* با فاصله زمانی مناسب کولر برای مدتی خاموش شود و تهویه مناسب برای اتاق فراهم گردد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 276

روزنامه خوب 276

شماره : 276
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه خوب 275

روزنامه خوب 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه خوب 274

روزنامه خوب 274

شماره : 274
تاریخ : 1399/02/31
روزنامه خوب 273

روزنامه خوب 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/02/30
روزنامه خوب 272

روزنامه خوب 272

شماره : 272
تاریخ : 1399/02/29
روزنامه خوب 270

روزنامه خوب 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/02/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!