روزنامه خوب شماره 270 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 270

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 270

روزنامه خوب شماره 270

‫هشدارهای پلیس به تاز ه واردهای بازار بورس‬ ‫رئیسسازمانسینمایی‪:‬‬ ‫همهسرمایه ‬ ‫ تان‬ ‫را در بازار بورس نگذارید!‬ ‫‪4‬‬ ‫با اخبار نادرست‬ ‫به دنبال دوقطبی سازی اند‬ ‫شنبه ‪ 27‬اردیبهشت‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 270‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 22‬رمضان‪ 16 |1441‬می ‪2020‬‬ ‫چرا موشک می سازیم‬ ‫اما در تولید خودروی‬ ‫باکیفیت ناتوانیم؟‬ ‫جزئیات کامل از نحوه و شرایط‬ ‫ثبت نام پیش فروش و فروش فوق العاده‬ ‫خودرو در سال ‪99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟‬ ‫‪ 2‬صفر تا صد انچه که مشمولین‬ ‫سهام عدالت باید بداند‬ ‫دو نامه و پشت پرده دالیل برکناری رحمانی ‬ ‫‪ 3‬وز یری که هماهنگ نبود!‬ ‫تاک شوهای تکراری و افت سریال ها و برنامه های سیما‬ ‫‪ 5‬چراتلویز یونهمیشهسلبی‬ ‫برخورد می کندنهاثباتی؟‬ ‫رییس سازمان بهزیستی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 7‬تسهیالت ‪ 12‬تا ‪ 16‬میلیونی‬ ‫برای پرسنل مهدهای کودک‬ ‫ ‬ ‫پنجم‬ ‫چرا شورای شهر‬ ‫‪ 7‬از سوی نهادها و سازمان های‬ ‫مختلف جدی گرفته نمی شود؟‬ ‫بورس بازان مشتری دالر می شوند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ریسکسرمایه گذاری ‬ ‫در بازار ارز!‬ ‫اقتصاد‬ ‫امضای قرارداد جدید در وزارت صمت ممنوع شد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫اخبار‬ ‫بهترین گزینه های سرمایه گذاری‬ ‫در بورس کدام است؟‬ ‫یک کارشــناس بازار ســرمایه به بهتریــن گزینه های‬ ‫ســرمایه گذاری در بورس اشــاره کــرد و گفت‪ :‬گروه‬ ‫ســرمایه گذاری ها‪ ،‬فراورده های نفتی‪ ،‬فلزات اساســی‬ ‫و کانی های معدنی می توانند نســبت به ســایر صنایع‬ ‫نقدینگی بیشتری را به سمت خود جذب کنند‪« .‬علی‬ ‫صادقین» به اصالح شــاخص بورس اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫چند فاکتــور در اصالح معامالت اخیر بورس تاثیرگذار‬ ‫بــود‪ ،‬در ابتدا با توجه به اینکه کانال یک میلیون واحد‪،‬‬ ‫عددی رویایی برای شاخص بورس تلقی می شد بنابراین‬ ‫بــا ورود به این کانال بازار در انتظار اصالح اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ثبات مشــخصی برای شــاخص یک میلیون‬ ‫واحد وجود نداشــت و انتظار هم می رفت شــاخص با‬ ‫ورود بــه این کانال چنــد روزی را درجا بزند‪ .‬صادقین‬ ‫با بیان اینکه حداقل ‪ ٦٠‬درصد از ســهم های موجود در‬ ‫بــازار باالتر از ارزش ذاتی خود قیمت داشــتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازار در انتظار اصالح برای اینگونه ســهم ها بود و افت‬ ‫قیمت انها از قبل پیش بینی شده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند بازار به گونه ای است‬ ‫که احتمال ادامه اصالح در شــاخص بورس وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نباید در انتظار ریزش شاخص بورس مانند سال‬ ‫‪ ٩٢‬بود‪ ،‬فاکتورهایی مانند نرخ دالر و نرخ رشــد تورم‬ ‫کــه تعیین کننــده عوامل بنیادی بازار هســتند و در‬ ‫شــرایط فعلی ریزش قیمت دالر پیش بینی نمی شود‪ .‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بازگشایی سهم هایی مانند سایپا از جمله‬ ‫عومل تاثیرگذار بر اصالح چند روز اخیر شاخص بورس‬ ‫بود که باعث شــد جریان نقدینگی را به ســمت خود‬ ‫جذب کنند‪ .‬صادقین اظهار داشــت‪ :‬تا حدودی انتظار‬ ‫تورمی بــرای بازارهایی مانند ارز‪ ،‬مســکن و طال زیاد‬ ‫شــده و با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران در کشور‬ ‫ریســک گریز هســتند به همین دلیل به سمت ذخیره‬ ‫سود در بازار ســهام رفتند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در معامالت دو روز گذشــته بورس‬ ‫شــاهد سهامداران حقیقی مضطرب و نگرانی بودیم که‬ ‫از ترس ریزش شــاخص بورس با اندک اصالحی که در‬ ‫بازار ایجاد شــد به سمت فروش ســهام خود رفتند و‬ ‫باعث افزایش شتاب در اصالح شاخص بورس شدند‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ارزیابی معامالت بورس نشان دهنده این‬ ‫اســت که روند کنونی معامالت معقول است و در میان‬ ‫مــدت جایگزین بهتری از بورس برای ســرمایه گذاری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬صادقین معتقد است‪ ،‬به طور حتم بازار ارز‬ ‫مورد کنترل قرار می گیرد و به نظر می رسد از روزهای‬ ‫اینده دوباره شــاهد براینــد ورود نقدینگی به بورس‬ ‫باشیم‪ .‬این کارشــناس بازار سرمایه پیش بینی کرد که‬ ‫جای نگرانی برای روند میان مدت و بلندمدت معامالت‬ ‫بورس وجود ندارد اما قطعا شاهد اصالح موقتی در بازار‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی گفت‪ :‬دولت و تمامی ارکان نظام مانند‬ ‫بانک مرکزی و قوه قضاییه ارزیابی خود از روند معامالت‬ ‫بــورس را مثبت اعالم کردند و ســرمایه گذاری در این‬ ‫بازار را منطقی می دانند‪ .‬صادقین با تاکید بر ادامه روند‬ ‫صعودی شاخص بورس افزود‪ :‬سهم هایی که به نسبت از‬ ‫رشد بازار جا ماندند و افزایش سرمایه دارند شاهد ورود‬ ‫نقدینگی بیشتری نسبت به سایر سهم ها خواهند بود‪.‬‬ ‫اصالحیه وزارت اقتصاد‬ ‫در مورد فراخوان واحدهای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی اصالحیه ای برای اطالعیه‬ ‫شــماره (‪ )۴‬در مــورد فراخــوان واگــذاری واحدهای‬ ‫سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (‪)ETF‬‬ ‫(واسطه گری مالی یکم) منتشر کرد که نام سه بانک را به‬ ‫فهرست پیشین افزوده است‪ .‬بانک های اقتصادنوین‪ ،‬پست‬ ‫بانک ایران و توسعه تعاون به فهرست بانک های منتخب‬ ‫کشور برای پذیره نویسی افزوده شده است‪ .‬براساس این‬ ‫اطالعیه ‪ ۶‬روز دیگر ( ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ )۹۹‬پذیره نویسی‬ ‫واگذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری‬ ‫قابل معامله (‪( )ETF‬واسطه گری مالی یکم) پایان خواهد‬ ‫یافت‪ .‬پیش از این عباس معمارنــژاد معاون امور بانکی‪،‬‬ ‫بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد‪ ،‬ویژگی های‬ ‫این صندوق را کاهش ریســک خریــداران ‪ ،‬قیمت قابل‬ ‫رقابت (قیمت فروش واحد های صندوق حدود ‪ ٥٠‬درصد‬ ‫قیمت فعلی تابلوی بازار بورس)‪ ،‬امکان خرید واحد های‬ ‫این صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت ســنی و‬ ‫همچنین فرهنگ ســازی و افزایش ضریب نفوذ بورس‬ ‫در جامعه بیان کرد‪ .‬فهرست کامل بانک های منتخب و‬ ‫درگاه های غیر حضوری و حضوری انها بر مبنای اطالعیه‬ ‫شماره (‪ )۴‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬در درگاه های‬ ‫این وزارتخانه به نشــانی ذیل‏‪Mefa.ir‬‏‪Etf.mefa.ir‬‬ ‫‏‪ Shada.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن تا اطالع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو‪ ،‬لغو یا صدور ابالغ جدید‪ ،‬امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعالم نمایند‪ .‬حسین مدرس خیابانی‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ابالغی‪ ،‬هرگونه امضای قرارداد جدید‪ ،‬تفاهمنامه‪ ،‬لغو یا صدور ابالغ جدید و نیز جابجایی نیرو را در این وزارتخانه تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد‪ .‬محمد‬ ‫حسنصبوریدیلمیمدیرکلدفتروزارتیوزارتخانهصنعت‪،‬درنامه ایخطاببهمعاونانوزیر‪،‬مدیرانکلستادی‪،‬روسایسازمان ها‪،‬موسسهها‪،‬صندوق هاوشرکت هایوابستهوروسایسازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان ها این ابالغیه را صادر کرد‪ .‬وی افزوده است‪ :‬بنابر اعالم سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوع های در دست بررسی‪ ،‬اقدام و ارزیابی‬ ‫دقیق تر مسائل مربوط به کارکنان بخش های مختلف ستادی و اجرایی‪ ،‬تا اطالع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو‪ ،‬لغو یا صدور ابالغ جدید‪ ،‬امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعالم نمایند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری دوشنبه‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه‪ ،‬در حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منصوب کرد‪.‬‬ ‫چرا موشک می سازیم اما در تولید خودرو باکیفیت ناتوانیم؟‬ ‫این بحث که چرا کشــورمان با اینکه در صنایع دفاعی موفق عمل کرده و برای نمونه موشــک های‬ ‫پیشــرفته ای دارد‪ ،‬اما در عین حال ســاخت خودروی داخلی به روز تا کنون محقق نشده‪ ،‬سابقه ای‬ ‫طوالنی دارد‪ .‬اخیرا ً نیز با اشــاره رهبر انقالب اســامی‪ ،‬این پرســش و مطالبه دوباره داغ شــد که‪:‬‬ ‫چرا موشک می ســازیم اما در تولید‬ ‫خــودرو باکیفیــت ناتوانیم؟ صنعت‬ ‫خودرو در ایران سابقه ای بیش از ‪۵۰‬‬ ‫ســال دارد و فعالیت خــود را تقریباً‬ ‫همزمان با سایر کشورها از جمله کره ‬ ‫جنوبی اغاز کرده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫مختلــف بــا مقایســه خروجی این‬ ‫صنعت در ایران و کره از فرصت های‬ ‫از دست رفته خودروسازی در ایران‬ ‫می گویند‪ .‬برخی مردم نیز با اشــاره‬ ‫بــه صنایع دفاعی کشــور می گویند‬ ‫ساخت موشــک ســخت تر است یا‬ ‫خودرو؟ چرا ایران موشک می سازد‪،‬‬ ‫اما در ســاخت خودرو‪ ،‬پیشــرفت کافی نداشته اســت؟ چرا طراحی های خودرو در ایران به نتیجه‬ ‫نمی رســد‪ ،‬اما موشک های ایرانی در امور دفاعی مورد استفاده قرار می گیرند؟ ضمن در نظر داشتن‬ ‫تفاوت هــای این دو صنعت‪ ،‬باید گفت صنعت خودرو در کشــور حال و روز خوبی ندارد‪ .‬ان طور که‬ ‫امیرحســین کاکایی کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشــگاه علم وصنعت می گوید‪ ،‬این صنعت‪،‬‬ ‫نمادی از تجاری سازی و تولید انبوه فناوری است که شبکه گسترده ای از طراحی و تامین مواد اولیه‬ ‫تا تولید و توزیع را در برمی گیرد که در ایران با اختالالت مختلفی مواجه اســت‪.‬‬ ‫کاکایی در این رابطه گفت‪ :‬طراحی خودرو امری چند الیه است و خودروساز‪ ،‬تنها یکی از بخش های‬ ‫این فرایند اســت‪ .‬دو بحث اساســی که در صنعت خودروی کشور نادیده گرفته شده‪ ،‬قطعه سازی و‬ ‫اجرای ازمون هایی اســت که نقش اساســی در طراحی خودرو و تبدیل ان به یک محصول تجاری‬ ‫با قابلیت تولید انبوه را دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اکوسیســتم نواوری در ایران دچار خطاهای مختلفی است‪.‬‬ ‫در واقع برای اینکه بتوانیم در زمینه ســاخت خودروی داخلی به جایگاه قابل قبولی برسیم‪ ،‬نیاز به‬ ‫مکانیسم های دولتی حمایت کننده و شرکت های دانش بنیان میانی داریم تا در این فرایند‪ ،‬مشارکت‬ ‫موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫بر خالف موشک‪ ،‬خودرو کاالی تجاری انبوه است‬ ‫این اســتاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه توان موشکی و ساخت خودرو در کشور گفت‪:‬‬ ‫موشــک با خودرو قابل مقایسه نیست‪ .‬در واقع در ســاخت موشک‪ ،‬نه قیمت مسئله مهمی است‪ ،‬نه‬ ‫کیفیت ان توســط مصرف کننده عادی رصد می شود‪ .‬موشــک به تولید انبوه نمی رسد‪ ،‬اما خودرو‪،‬‬ ‫یک کاالی تجاری دارای تولید انبوه اســت که نیاز بــه قیمت گذاری صحیح و کیفیت مطلوب دارد‪.‬‬ ‫وقتــی از خودروی داخلی صحبت می کنیم‪ ،‬از کاالیی می گوییم که با یک قیمت رقابتی به دســت‬ ‫مصرف کنندگانی در سراســر جغرافیای کشور‪ ،‬از اردبیل با ان دمای پایین در زمستان تا بندرعباس‬ ‫با ان دمای باال در تابستان برسد و در هر دو اقلیم‪ ،‬کیفیت خود را حفظ کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این دو‬ ‫صنعت از ســایر ابعاد نیز با یکدیگر قابل مقایسه نیستند‪ .‬در زمینه ساخت موشک‪ ،‬تمام اختیارهای‬ ‫الزم از طراحی تا تولید و حتی تامین ســوخت به یک مجموعه داده شــده‪ ،‬اما در خودرو این گونه‬ ‫نیست‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ما در ساخت خودرو استانداردهای یورو ‪ ۵‬را در نظر داریم‪ ،‬اما توزیع سوخت‬ ‫یورو ‪ ۵‬همچنان با مسائلی روبه روست‪.‬‬ ‫خودروسازی یک شبکه گسترده فناوری است‬ ‫کاکایی خودروسازی را یک شبکه گسترده فناوری می داند که باید به لحاظ اقتصادی نیز توجیه پذیر‬ ‫باشــد‪ .‬وی در این رابطه توضیح داد‪ :‬در اینجا موضوع پیشــرفت های تکنولوژی و مواد اولیه‪ ،‬اهمیت‬ ‫پیــدا می کند‪ .‬به عنوان مثال در موتورهای با اســتاندارد یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬توصیه می شــود از روغن موتور‬ ‫ســنتتیک اســتفاده شود که قیمت بیشــتری نســبت به روغن موتور معمولی دارد‪ .‬یعنی پیشرفت‬ ‫تکنولوژی رخ داده‪ ،‬اما قیمت اســتفاده از خودرو برای مصرف کننده افزایش یافته اســت‪ .‬در بحث‬ ‫مواد اولیه نیز با وجود یارانه های دریافتی توســط تولیدکننده این مواد‪ ،‬قیمت انها نســبت به سطح‬ ‫جهانی باالتر است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به تعامل جهانی نیاز دارد‬ ‫وی درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو در کشور‪ ،‬ضمن تاکید بر تعامل جهانی گفت‪ :‬ما در بخش هایی‬ ‫از صنعت خودرو‪ ،‬به پیشــرفت هایی رســیده ایم‪ ،‬اما در بســیاری از زمینه ها چندان قوی نیستیم که‬ ‫طبیعی اســت‪ .‬در واقع انتظار نمی‪‎‬رود از صفر تا صد یا از طراحی تا تولید انبوه در داخل انجام شود‪.‬‬ ‫اگر چنین انتظاری داشــته باشیم‪ ،‬قیمت بســیار باال خواهد بود‪ .‬خودروسازهای بزرگی که در سطح‬ ‫جهانی فعالیت می کنند نیز نیمی از قطعات خود را از کشورهای دیگر تامین می کنند‪ .‬مسئله صنعت‬ ‫خودروی کشور این است که اجازه تعامل جهانی نداریم‪ .‬این مسئله از حدود دو سال پیش و با خروج‬ ‫امریکا از تعهدات بین المللی خود تشدید شد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو نمادی از فناوری تجاری سازی شده است‬ ‫کاکایــی با تاکید بر اینکه طراحی خودرو در کوتاه مدت به تولید انبوه منجر نمی شــود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫صنعت خودرو نمادی از فناوری تجاری ســازی شده است که نیاز به سرمایه گذاری میان و بلندمدت‬ ‫دارد و هزینه های یک طراحی ســاده‪ ،‬ســاخت نمونه اولیه و انجام ازمون ها قابل توجه است‪ .‬ما این‬ ‫ســرمایه گذاری را انجام ندادیم و حتی ‪ ۲۸‬خودروساز خصوصی کشــور نیز بیشتر در زمینه مونتاژ‬ ‫فعالیت می کننــد‪ .‬در غیر این صورت در دوران تحریم‪ ،‬صنعت خودرو تا این میزان تحت تاثیر قرار‬ ‫نمی گرفت‪ .‬در ایران‪ ،‬خودروســازی خصوصی تعطیل شــده و دو خودروساز دولتی نیز شرکت های‬ ‫زیان دهی هســتند‪ .‬این کارشــناس صنعت خودرو دربــاره لزوم تعامل تمامــی بخش های صنعت‬ ‫خودروی کشــور با یکدیگر گفت‪ :‬در ایران این ظرفیت وجود دارد که به تولید انبوه و تجاری سازی‬ ‫فناوری خودرو دســت پیدا کنیم‪ ،‬اما مسیر طوالنی در پیش داریم تا چرخه طراحی به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫این موضوع فقط در دســت خودروساز یا در دســت دانشگاه نیست‪ .‬در واقع نباید تصور کنیم تولید‬ ‫در صنعت خودرو به وســیله یک شــرکت انجام می شــود‪ ،‬بلکه یک کار اجتماعی اســت و باالترین‬ ‫مکانیســم تولید انبوه در مقایسه با ســایر صنایع را به لحاظ تعداد قطعات و عوامل دخیل در خود‬ ‫دارد و نیازمند همکاری تولیدکنندگان مواد اولیه‪ ،‬قطعه ساز و خودروساز است و تمام بخش های این‬ ‫خوشه صنعتی باید با یکدیگر در تعامل باشند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حمایت نظام اقتصادی و حقوقی کشور‬ ‫و نیــز حمایت هــای نظام مالی اهمیت ویژه ای در این زمینــه دارد‪.‬وی افزود‪ :‬دولت های مختلف در‬ ‫دوران بحــران از صنعت خودرو حمایت می کنند که به عنوان مثال می توانیم از حمایت دولت امریکا‬ ‫از کرایسلر یاد کنیم‪ .‬به طور کلی نیز تحقیقات حوزه خودرو در کارخانه های المانی بنز‪ ،‬بی ام دبلیو و‬ ‫فولکس توسط دولت المان مورد حمایت است‪.‬‬ ‫امروزقیمت جدید خودروهای داخلی به خودروسازان ابالغ می شود‬ ‫جزئیات کامل از نحوه و شرایط ثبت نام‬ ‫پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو در سال ‪99‬‬ ‫عدم ابالغ لیســت جدید قیمت مصوب خودروهــا که قرار بود‬ ‫هفته گذشــته اعالم شود باعث شــد تا خرید و فروش خودرو‬ ‫متوقف شــود و همه برای خرید منتظر لیست جدید قیمت ها‬ ‫باشــند‪ .‬انطور که شنیده شد‪ ،‬این لیست احتماالً امروز شنبه به‬ ‫شــرکت های خودروساز ابالغ می شود‪ .‬بعد از تعلل بسیا ِر ستاد‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬هفته گذشته مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای‬ ‫داخلی صادر شــد که براســاس ان محصوالت ایــران خودرو‬ ‫به طور متوســط ‪ 10‬درصد و ســایپا ‪ 23‬درصد افزایش قیمت‬ ‫پیــدا می کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت متعارف خودرو در کف بازار‬ ‫نیز همان قیمــت تحویل خودرو درب کارخانه به اضافه حداکثر‬ ‫‪ 10‬درصد تعیین شــد‪ .‬البته در این جلســه شــرایط جدیدی‬ ‫هم برای فروش خودرو به تصویب رســید که در نهایت مصرف‬ ‫کننده واقعی بتواند امکان خرید خودرو را داشــته باشد‪ .‬مطابق‬ ‫این روش های فروش «ثبت نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط‬ ‫خودرو بدون محدودیت زمانی و ‪ 24‬ساعته است که در صورت‬ ‫تکمیــل ظرفیت در روش پیش فروش متقاضی امکان خرید در‬ ‫قالب طرح مشــارکت در تولید را خواهد داشــت‪ .‬برای ثبت نام‬ ‫‪ 50‬درصد قیمت روز مصوب خودرو اخذ می شود و پیش فروش‬ ‫تا ‪ 12‬ماهه در ســقف ‪ 60‬درصد ظرفیت تولید بدون احتساب‬ ‫سود مشــارکت خواهد بود‪ .‬همچنین مشارکت در تولید ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 24‬ماهه در ســقف ‪ 50‬درصد ظرفیت تولید با احتســاب سود‬ ‫مشــارکت حداقل ‪ 6‬درصد و مشارکت در تولید ‪ 24‬تا ‪ 36‬ماهه‬ ‫در ســقف ‪ 15‬درصد ظرفیت تولید با احتســاب سود مشارکت‬ ‫حداکثر ‪ 12‬درصد خواهد بــود‪ .‬متقاضیان امکان انتخاب روش‬ ‫خرید به صورت پیش فروش یا مشارکت تولید را در مرحله ثبت‬ ‫نام دارا می باشــند و خودروســازان مکلف به فروش خودرو به‬ ‫ترتیب اولویت پیش فروش‪ ،‬مشارکت در تولید یکساله و دوساله‬ ‫در خودروهای قابل عرضه می باشــند‪ .‬همچنین ظرفیت تولید‬ ‫قابل فــروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توســط‬ ‫کمیته خودرو محاســبه شود و ســود انصراف ‪ 3 ،‬درصد کمتر‬ ‫از سود مشارکت مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است»‪.‬‬ ‫نگهداری خودروی صفر‬ ‫در پارکینگ ها حکم احتکار دارد‬ ‫عــاوه بر این رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و‬ ‫تولیدکننــدگان هم اعالم کرد « از این پس نگهداری خودرو در‬ ‫سوله و انبار ها و پارکینگ ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری‬ ‫خواهــد بود به گونه ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار‬ ‫یا پارکینگ نگهداری نماید‪ ،‬چنانچه در ســامانه انبارداری ثبت‬ ‫نام نکرده باشــد‪ ،‬مشــمول احتکار و عدم عرضه خواهد‬ ‫بــود‪ .‬مــردم می توانند در صورت مشــاهده‬ ‫هر گونــه خودروی صفــر در انبار ها و‬ ‫پارکینگ ها با تماس با شماره ‪124‬‬ ‫و مراکــز مربوطــه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موضوع را در میان‬ ‫بگذارند»‪ .‬تشدید نظارت ها و اعالم‬ ‫مجوز افزایش قیمت ها اثرات خود‬ ‫را در همان ســاعات نخست بر بازار‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی گذاشــت‬ ‫به نحــوی که روند کاهشــی قیمت‬ ‫ها با گذشــت چند روز همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در حال حاضر قیمت‬ ‫خودروهای داخلی و مونتاژی ‪20‬‬ ‫تا ‪ 100‬میلیــون تومان کاهش‬ ‫داشــته که همین امر محتکران‬ ‫خــودرو را با نگرانی زیادی روبه رو کرده بــه طوری که انها را‬ ‫مجبور به فروش محصوالت با قیمت پایین تر کرده اســت اما از‬ ‫ان طرف خبری از مشــتری در بازار نیســت‪ .‬عدم ابالغ لیست‬ ‫جدید قیمت انواع خودرو که قرار بود هفته گذشــته اعالم شود‬ ‫باعث شــده تا خرید و فروش خودرو متوقف شــود و همه برای‬ ‫خرید منتظر لیســت جدید قیمت ها باشــند‪ .‬انطور که شنیده‬ ‫شــد این لیست در طول هفته گذشــته تکمیل شده و احتماالً‬ ‫فردا شــنبه به شرکت های خودروساز ابالغ خواهد شد‪ .‬با اعالم‬ ‫لیست جدید‪ ،‬روند کاهشی قیمت ها به حدی خواهد رسید که‬ ‫فقط سود فروشنده ‪ 10‬درصد بیشتر از قیمت کارخانه باشد در‬ ‫غیر این صورت فروشنده متخلف و با ان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬سهام شرکت های خودروسازی به مردم واگذار شود‬ ‫منتخب مردم تهران در مجلس پیشنهاد داد تا سهام شرکت های خودروسازی به مردم واگذار شود‪ .‬محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس در شبکه مجازی توئیتر پیشنهاد داد تا‬ ‫سهام شرکت های خودروسازی به مردم واگذار شود‪ .‬وی در بخشی از توئیت خود نوشت‪ :‬هر چه زودتر پیشنهاد واگذاری این سهام به مردم اجرایی شود و اعتبار ان صرف بازپرداخت وام های‬ ‫خودروسازان از بانک ها شود تا قیمت خودرو کاهش یابد و دود تصمیمات به چشم مردم نرود‪.‬‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫دو نامه و پشت پرده دالیل برکناری رحمانی‬ ‫وزیری که هماهنگ نبود!‬ ‫اخبار‬ ‫دیرهنگام بود‪ .‬بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برامده از ادغام چهار وزارتخانه مهم‬ ‫است و تالش بی وقفه وزیر در البی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخالف منافع ملی وسیاست های‬ ‫دولت ازجمله دالیل این برکناری اســت‪« ».‬حسام الدین اشنا» مشاور رییس جمهوری مشکل را ساختار‬ ‫و نه وزیران دانســت و نوشت‪« :‬صنعت و معدن و تجارت هیچ یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد‪ .‬وزارت ‬ ‫صمت پس از سال ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد‪ .‬مشکل از وزیران محترم نبوده است‪ ،‬مشکل از‬ ‫اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت افرینی در بخش غیردولتی است‪ .‬تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض های‬ ‫ساختاری و تعارض منافع است‪».‬‬ ‫در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید به قیمت بی سابقه ‪ ۹۰‬میلیون در بازار رسید‬ ‫«فریدون رضوی» مدیر موسســه دیدبان توسعه در ارزیابی دلیل برکناری رحمانی به نکات جالبی اشاره‬ ‫کرده و گفته اســت‪« :‬رحمانی از فردای تصدی پســت وزارت‪ ،‬رویه ای متفاوت در پیش گرفت طوری که‬ ‫گفته می شود البی های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ‪ ۱۸‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود‪ .‬نوسانات شدید قیمتی به ویژه در یک ماه اخیر از جمله در‬ ‫بازارهایی همچون خودرو‪ ،‬نشــان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را براورد کند‪».‬‬ ‫«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در توییتی نوشت‪« :‬پس از اینکه تالش ‪۴‬ساله‬ ‫ما در تهیه و قرائت گزارش بخشــی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت های زیاد به ثمر‬ ‫نشست‪ ،‬خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان‪ ،‬برکنار شده است‪ .‬قطعا این برکناری عالج کامل دردهای‬ ‫چندین ســاله و اجحاف های خودروسازان در حق مردم نیســت اما ان را به فال نیک می گیریم‪« ».‬سید‬ ‫برکنــاری هر یک از وزرای کابینه به ویژه وقتی کارامد برای مردم و هماهنگ با دولت نباشــند‪ ،‬گرچه از ابوالفضل موســوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫اختیارات قانونی رییس جمهوری اســت اما گاهی این برکناری به مذاق برکنار شده و حامیان وی چندان سوی رییس جمهور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که‬ ‫خوش نمی اید و این اقدام معمول را با حاشیه سازی‪ ،‬غیرمعمول جلوه می دهند‪ .‬رییس جمهوری روز دوشنبه قطعا وضع به وجود امده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده اســت‪ ».‬اقدام‬ ‫‪ ۲۲‬اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» رییس جمهوری گرچه در شــبکه های اجتماعی و از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نمایندگان‬ ‫را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد‪ .‬ساعاتی بعد رحمانی در نامه ای ادعاهایی علیه رییس دفتر منتخب مجلس و جریان های اصولگرا چندان روی خوش به ان نشان ندادند‪ .‬توییت های اغلب کنایه امیز‬ ‫رییس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد‪ .‬رییس دفتر رییس جمهوری ان ها دلیل اقدام رییس قوه مجریه را نه اقدام خودســرانه وزیر معزول و تالش برای رد الیحه دولت بلکه‬ ‫هم در نامه دیگری به شبهات پیش امده پاسخ داد‪ .‬دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همین جا ختم تمرد از دستور رییس جمهوری دانستند‪.‬‬ ‫کارنامه رحمانی در وزارت صمت‬ ‫نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از ان به اظهارنظر در رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی پرداختند‪ .‬‬ ‫رضا رحمانی پنجم ابان ماه ‪ ۹۷‬با ‪ ۲۰۳‬رای موافق مجلس دهم به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کار‬ ‫دو نامه و پشت پرده دالیل برکناری رحمانی‬ ‫برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات ان برای رییس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان خود را اغاز کرد‪ .‬در ‪ ۱۹‬ماه فعالیت او اما انتظاراتی که دولت و جامعه داشتند براورده نشد‪ .‬با مرور بخشی از‬ ‫اسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رییس جمهوری دالیلی وجود دارد که رسانه های مختلف طی کارنامه رحمانی مشخص میشود که اجرای برنامه مصوب ستادهای مختلف دولت در حوزه اقتصادی چندان‬ ‫دو روز گذشته درباره ان گمانه زنی های مختلفی را مطرح کردند‪ .‬از دیدار وزیر معزول با رییس قوه قضائیه تا قابل قبول و توجه نبوده است‪ .‬همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش‬ ‫البی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رییس جمهوری‪ .‬مهم ترین دلیل این رویداد را شاید بتوان از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی‬ ‫در نامه منتشــر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رییس جمهوری به ان ردیابی کرد‪ .‬ساعاتی پس از افزایش قیمت ها را بگیرد‪ .‬این دســتور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج‬ ‫حکم برکناری رحمانی و اعالم سرپرست جدید‪ ،‬وی در نامه ای به رییس جمهوری مدعی شد‪« :‬اقای واعظی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و فروش خودرو ‪ ۵‬درصد پایین تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی‬ ‫با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار اجرایی نشد و جوالن دالالن بازار خودرو را اشفته تر کرد‪ .‬این یک نمونه مشخص اخیر است اما در بررسی‬ ‫خواهید شد و الزم است در این فرصت با البی‪ ،‬نمایندگان خصوصا نمایندگان اذری زبان را قانع و برای این کارنامه رحمانی از ابان ‪ ۹۷‬تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬موارد دیگری مانند بی توجهی به زیرمجموعه های نیرومحرکه‪ ،‬‬ ‫رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته‪ ،‬نوسان شدید قیمت کاالها و برخی انتصاب های شائبه‬ ‫طرح رای بگیرید‪ .‬بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم‪».‬‬ ‫برانگیز را هم به دالیل این برکناری افزود‪.‬‬ ‫خبرها از تالش های رحمانی برای جلوگیری از تصویب تفکیک صمت‬ ‫افزایش قیمت کاالها در ماه های اخیر مردم را نگران کرده است‬ ‫در مجلس حکایت دارند‬ ‫در پاسخ به این ادعا روایت تازه ای از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتشر شد‪« :‬به هیچ وجه از اقای «محمدعلی دیده روشن»‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر درباره عملکرد رحمانی در دوره‬ ‫رحمانی خواسته نشده از الیحه دولت حمایت کنند‪ ،‬بلکه تاکید شده از فعالیت ها و رایزنی های فشرده سه نفر وزارت به چند نقص مشــخص اشاره کرده و معتقد اســت در این دوره ایران میتوانست با توجه به برخی‬ ‫از نزدیکان شان‪ -‬که در صورت لزوم نام انها اعالم خواهد شد ‪ -‬در مجلس و رسانه ها علیه الیحه دولت‪ ،‬ممانعت اختالفات کشورها در زمینه صادرات به بازارهای همسایه عملکرد بهتری داشته باشد‪ .‬دیده روشن که نایب‬ ‫بعمل اورند؛ همچنین از طرف رییس جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز است‪ ،‬عملکرد وزیر سابق صمت در صادرات فرش‬ ‫این تخلف برخورد خواهد شد‪ ».‬در بخش دیگری از نامه دفتر رییس جمهوری باردیگر بر تالش های وزیر سابق را هم نادرســت و ضعیف ارزیابی کرد‪ .‬با همه این توصیفات شــاید بتوان مهم ترین علت این اقدام رییس‬ ‫صمت برای تصویب نشدن الیحه دولت اشاره شده و امده است‪« :‬دالیل تصمیم رییس جمهوری به تغییر در جمهوری را در انتظاراتی دانســت که حجت االسالم حسن روحانی از سرپرست جدید وزارت صمت اعالم‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نه فقط منحصر به تالش وزیر سابق برای رد الیحه دولت در مجلس‪ ،‬که مربوط کرده و به نظر می رسد در دوره رحمانی چندان عملی نشده است‪ .‬رییس جمهوری در حکم خود به مدرس‬ ‫به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی‪ ،‬فعاالن اقتصادی‪ ،‬صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از ان خیابانی به طور مشخص «مدیریت بازار و تامین کاالهای اساسی»‪« ،‬ساماندهی قیمت خودرو»‪« ،‬رفع موانع‬ ‫اگاهند‪ ».‬نمایندگان روز یکشنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت به الیحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل تولید و تعمیق ساخت داخل»‪« ،‬کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و در نهایت «بهبود فضای کسب وکار»‬ ‫«وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند‪ .‬از پاسخ دفتر رییس جمهوری این طور برمی اید که را به عنوان انتظارات خود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان کرده است‪ .‬براورده نشدن انتظارات رییس‬ ‫رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تالش هایی هم یا از سوی خود وی جمهوری به عنوان عامل اصلی عزل رحمانی در جوابیه دفتر وی به ادعاهای او نیز مشــهود بوده و در این‬ ‫یا برخی از نزدیکانش برای رد الیحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او منجر شده است‪ .‬نامه امده اســت‪« :‬این تصمیم اگرچه به دلیل براورده نشدن انتظارات رییس جمهوری اتخاذ شده اما نافی‬ ‫تالش های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی ماه های گذشته در مقابله با تحریم ها و‬ ‫واکنش ها به برکناری وزیر صمت‬ ‫خبر برکناری وزیر صمت از همان ابتدا با گمانه زنی ها درباره دالیل ان منتشر شد‪ ،‬نامه رحمانی به رییس همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تالش هاست‪ ».‬اگر بپذیریم بر اساس شواهد موجود وزیر‬ ‫جمهور و پاسخ دفتر رییس جمهوری به ان بر گمانه زنی ها و واکنش ها افزود‪« .‬احمد امیرابادی فراهانی» یا اطرافیانش در جهت رد الیحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها‪ ،‬به البی گری روی اورده و مانع تصویب‬ ‫نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب الیحه الیحه تفکیک وزارتخانه صمت شدند‪ ،‬با توجه به کارنامه نه چندان درخشان رحمانی می توان تصمیم رییس‬ ‫تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد‪« .‬علی جنتی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬هم در توییتی مهم جمهوری را در عزل او معقول ارزیابی کرد‪ .‬زیرا دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی‬ ‫درباره دلیل اقدام رییس جمهور نوشت‪« :‬اقدام رییس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه منفعت طلبی شخصی نمی تواند در این مسیر قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شب قدر نویددهنده استمرار همکاری خوب مردم است‬ ‫حسن روحانی با اشاره به همکاری خوب و صمیمانه مردم‬ ‫در رعایت تمام دســتورالعمل های بهداشتی و مراقبتی‬ ‫گفت‪ :‬رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در شب قدر‬ ‫تحسین برانگیز و نویددهنده استمرار این همکاری خوب‬ ‫در اینده است‪ .‬حجت االسالم حسن روحانی در جلسه‬ ‫کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬همراهی‬ ‫مردم در رعایت اصول دســتورالعمل های بهداشتی در‬ ‫شب قدر گذشته را تحسین برانگیز و نویددهنده استمرار‬ ‫این همکاری خوب در اینده دانســت‪ .‬وی با استناد به‬ ‫گزارش وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا‪ ،‬از همکاری خوب و صمیمانه مردم‬ ‫در رعایت تمام دســتورالعمل های بهداشتی و مراقبتی‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬گروه های ناظر از جمله مسووالن‬ ‫مســاجد و بســیج برای راهنمایی مردم و اجرای این‬ ‫دستورالعمل ها کمک های شایانی کردند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬بارها تاکید کرده ام که انسجام و وحدت مسووالن‬ ‫در سطوح مختلف و در سراسر کشور و همراهی خوب‬ ‫مردم‪ ،‬از مهمترین عوامل اصلی موفقیت در مدیریت و‬ ‫کنترل ویروس مرگبار کرونا بوده است و باید ان را پاس‬ ‫داشــت و قدردان بود‪ .‬روحانی با اشاره به اختالف نظر‬ ‫موجود بین مسووالن برخی کشورهای توسعه یافته که‬ ‫همواره در مدیریت به عنوان الگو و معیار توسعه یافتگی‬ ‫شناخته می شــدند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شاهدیم در برخی از‬ ‫کشورها مسووالن دچار ســردرگمی شده و فضای دو‬ ‫قطبی در این کشــورها پدید امده است‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬این اختالف و دودستگی از جمله در بازگشایی و‬ ‫بازفعالیت مشاغل و کسب و کارها سبب شده که مدیریت‬ ‫ویروس کرونا را با مشکل مواجه نماید‪ .‬روحانی با قدردانی‬ ‫از انسجام و وحدت موجود در کشور تاکید کرد‪ :‬همگان‬ ‫با رعایت وحدت و انسجام بیشتر برای عبور از این شرایط‬ ‫سخت موظف و مکلف هستیم‪ .‬رئیس جمهور با اشاره‬ ‫به نامشخص بودن زمان برای پایان کرونا و پیش بینی و‬ ‫اظهارنظر متخصصان جهان مبنی بر اموزش و امادگی‬ ‫مردم برای زندگی با این ویروس گفت‪ :‬باید از تمامی راه ها‬ ‫و امکانات برای اموزش دایمی و در دســترس قرار دادن‬ ‫اطالعات دقیق در این زمینه به مردم استفاده شود که‬ ‫یکی از این راه ها پایگاه اطالع رســانی وزارت بهداشت و‬ ‫رسانه ها است‪ .‬روحانی افزود‪ :‬باید زمینه دریافت اطالعات‬ ‫از عالیم بروز این بیماری و حاالت گوناگون مبتالیان و‬ ‫چگونگی مقابله با این ویروس در مراحل مختلف فراهم و‬ ‫اگاهی های الزم به مردم داده شود‪ .‬رئیس جمهور با اشاره‬ ‫به اهمیت و ضرورت زنده نگه داشتن روز جهانی قدس‬ ‫به بررسی های انجام شوده توسط مسووالن کمیته های‬ ‫امنیتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت‪ :‬در عین حال که‬ ‫ت رژیم اشغالگر قدس و حمایت از‬ ‫این روز در محکومی ‬ ‫فلسطین مظلوم اهمیت دارد‪ ،‬رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشــتی و مراقبتی نیز ضروری اســت که البته این‬ ‫موضوع نیز به وضعیت شــهرهای مختلف و نسبت به‬ ‫میزان کنترل بیماری کرونا بستگی دارد‪ .‬روحانی وظیفه‬ ‫رسانه ها و دستگاه های تبلیغی را در این زمینه بیشتر و‬ ‫سنگین تر خواند و تصریح کرد‪ :‬باید نسبت به سال های‬ ‫گذشته با استفاده از شیوه های متنوع و تاثیرگذارتر در‬ ‫مسیر محکومیت رژیم اشغالگر صهیونیستی و حمایت‬ ‫از مردم مظلوم فلســطین گام برداشت‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫همچنین به بررسی چگونگی و شرایط برگزاری نماز عید‬ ‫سعید فطر در کمیته های امنیتی و اجتماعی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت بسیار زیاد این مراسم باشکوه‬ ‫معنوی‪ ،‬مشورت و رایزنی هایی با مسووالن مربوطه انجام‬ ‫شده و پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه در جلسه روز‬ ‫شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا بحث و بررسی خواهد شد‬ ‫تا بتوانیم در شــهرهای سفید و زرد و با حفظ شرایط و‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی نماز عید برگزار شود‪ .‬روحانی‬ ‫همچنین به بازفعالیت و بازگشایی بقاع متبرکه اشاره کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬این موضوع در کمیته امنیتی و اجتماعی‬ ‫در هفته های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور اضافه کرد‪ :‬مشــورت هایی با متولیان حرم های‬ ‫مطهر انجام گرفته و انان شــرایط و مراحلی را به همراه‬ ‫دستورالعمل های خاص‪ ،‬تدوین و تاریخ ان را نیز مشخص‬ ‫کرده اند که پس از تصویب در جلسه اینده ستاد مقابله با‬ ‫کرونا اعالم خواهد شد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬انچه اهمیت دارد‬ ‫این است که بازگشایی ها باید با رعایت فاصله گذاری های‬ ‫هوشمند اجتماعی صورت گیرد و چنانچه از این موضوع‬ ‫غفلت شود قطعا موجب بازگشت و شیوع دوباره بیماری‬ ‫می شود و ناگزیر از اجرای مجدد محدودیت ها خواهیم‬ ‫شد‪ .‬بنابراین به طور پیوسته و مداوم باید به مردم یاداور‬ ‫شد که شــرایط اصلی رسیدن به مرحله سفید رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی است‪ .‬رئیس جمهور ابراز امیدواری‬ ‫کرد با افزایش تعداد شهرهای سفید و نزدیک شدن به‬ ‫مرحله مهار ویروس‪ ،‬بتوان سایر مشاغل و مراکز پررفت و‬ ‫امد نظیر ورزشگاه ها و مراکز فرهنگی را نیز بازگشایی کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫رفع موانع تولید و اشتغال را با‬ ‫همکاری مجلس دنبال می کنیم‬ ‫ســخنگوی دولت گفت‪ :‬رفع موانــع قانونی و حقوقی‬ ‫تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب وکار را با همکاری‬ ‫مجلس شــورای اسالمی و به صورت صمیمانه و جدی‬ ‫دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫«علی ربیعی» در گفت وگویی دربــاره نحوه همکاری‬ ‫دولــت و مجلس شــورای اســامی گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتــی که بایــد به صورت صمیمانــه و جدی با‬ ‫مجلس شورای اسالمی همکاری مشترک داشته باشیم‬ ‫رفع موانــع قانونی و حقوقی تولیــد و افزایش امنیت‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت همکاری مشترک‬ ‫و تعامل دولت و مجلس در بهبود فضای کار در ســال‬ ‫«جهش تولید» و در شــرایط تحریم افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫تــداوم تحریم ها و عبور جهش وار از فشــار اقتصادی‬ ‫ناشی از کرونا‪ ،‬برای بودجه سالیانه و همچنین قوانین‬ ‫خــاص ‪ ،‬نیاز داریم که برخــی تصمیمات را به صورت‬ ‫مشترک با مجلس بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همــان طور که برای ایجــاد تغییرات‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۹‬و پوشــش کسری بودجه نیازمند‬ ‫همکاری با مجلس دهم بودیــم‪ ،‬برای این گونه کارها‬ ‫نیازمند همراهی مجلس اینده نیز هســتیم تا بتوانیم‬ ‫با یــک بودجه متعــادل‪ ،‬تملک دارایی هــای دولت و‬ ‫طرح های عمرانی را نیز پی گیری کنیم‪.‬‬ ‫دســتیار ارتباطــات اجتماعی رییــس جمهوری به‬ ‫اقدامات هماهنگ همه ارکان کشور در مقابله با کرونا‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه ریزی برای افزایش اشتغال‬ ‫و جهش تولید یکی از کارهایی مهمی اســت که دولت‬ ‫باید به گونه ای انجام دهد که کشور در پسا کرونا و دراز‬ ‫مدت در این حوزه اسیب زیادی نخورد‪.‬‬ ‫با البی ها و فشارها دستور کار‬ ‫صحن علنی مجلس تغییر می کند‬ ‫محمد اســماعیل سعیدی گفت‪ :‬متاســفانه در تعیین‬ ‫دســتورکار صحن علنــی مجلس که توســط هیات‬ ‫رئیسه مشخص می شــود منافع اکثریت مردم مد نظر‬ ‫قــرار نمی گیرد و در مواردی همچون گزارش ســانحه‬ ‫قطار تبریز ـ مشــهد شــاهد البی گری در دستورکار‬ ‫بودیم‪ .‬محمد اسماعیل ســعیدی نماینده مردم تبریز‬ ‫در مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬متاسفانه در تعیین‬ ‫دستورکار صحن علنی مجلس که توسط هیات رئیسه‬ ‫انجام می شــود منافــع اکثریت جامعه مــد نظر قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما شــاهد البی گری ها در تنظیم دستورکار‬ ‫صحن هســتیم کــه نمونه ان را می تــوان در موضوع‬ ‫گزارش ســانحه قطار تبریز ـ مشــهد مشــاهده کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬البته این مشکالت ناشی از وجود نقص در ایین‬ ‫نامه داخلی مجلس هم هست که عده ای با جمع کردن‬ ‫تعدادی امضا می توانند دســتور کار صحــن را تغییر‬ ‫دهند و باید ایین نامه در این باره اصالح شود‪ .‬سعیدی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از طرح هایــی که روی ان کار‬ ‫زیادی انجام شــده و به خیر و صالح اکثریت جامعه و‬ ‫نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هســت‪ ،‬طرح‬ ‫جمعیت و تعالی خانواده اســت کــه با وجود همه این‬ ‫تاکیــدات پس از گذشــت دو دوره مجلس باز هم در‬ ‫دستورکار صحن قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون‬ ‫فرهنگــی در مجلس نهم تدویــن‪ ،‬تصویب و به صحن‬ ‫ارســال شد اما در دســتورکار صحن قرار نگرفت و در‬ ‫مجلس دهم هم این روال طی شــد و با وجود اهمیت‬ ‫باالی ان باز هم در صحن نوبت به بررســی این طرح‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬درست اســت که اصالح قانون انتخابات الزم‬ ‫اســت اما االن زمان ان نیست که اولویت های دیگری‬ ‫برای رســیدگی وجود دارد و باید بــه عنوان مثال در‬ ‫حــوزه تولید با توجه به نام گذاری ســال جدید به نام‬ ‫جهش تولید اصالح قوانین و مقررات انجام شود‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کاهش سود بانکی به کمتر از ‪ ۱۵‬درصد در دستور کار نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدارهای پلیس به تاز ه واردهای بازار بورس‬ ‫همه سرمایه تان‬ ‫را در بازار بورس نگذارید!‬ ‫رییــس پلیس امنیــت اقتصادی ناجا هشــدارها و‬ ‫توصیه هایــی را به افراد تازه وارد در بازار بورس ارائه‬ ‫کرد‪ .‬سردار محمدرضا مقیمی درباره فعالیت پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی برای تامین امنیت سرمایه گذاری در‬ ‫این بازار اظهار کرد‪ :‬همانطور که مستحضرید پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی با ماموریت پیش بینی‪ ،‬پیشــگیری‪،‬‬ ‫کنترل و شناســایی و مقابله با جرائم اقتصادی کار‬ ‫خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در همین راســتا نیز هر فعالیت اقتصادی که اغاز‬ ‫شــود با هدف اینکه ان فعالیت پیامد ناخوشایندی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬اقدام به اسیب شناسی ان خواهیم‬ ‫کرد و اگر چنانچه مشکالتی وجود داشته باشد‪ ،‬ان‬ ‫را به سازمان های مرتبط گزارش می دهیم‪.‬‬ ‫مقیمــی با بیــان اینکه ورود نقدینگــی به بورس‬ ‫اتفاق خوبی است که همه ان را قبول داریم‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫مســاله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است‬ ‫که تعدادی از ســهامدارانی که کد بورسی برایشان‬ ‫صادر و وارد این بازار شــده اند اطالعات چندانی از‬ ‫بازار بورس ندارند و تنها برای کسب سود پا در این‬ ‫بازار گذاشــته اند‪ .‬به همین دلیل هم الزم است که ‬ ‫متولیان بورس و بازار سهام به این افراد کمک کرده‬ ‫و انان را نسبت به چالش های پیش رو اگاه کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به ورود‬ ‫تعداد قابل توجهی از شــهروندان بــه بازار بورس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه حجم زیادی از مردم در حال‬ ‫ورود به بورس هســتند باید به انان کمک شود‪ .‬در‬ ‫بین این افراد‪ ،‬افراد غیر حرفه ای در سراســر کشور‬ ‫به ســرمایه گذاری در بورس گرایــش پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫این قشــر باید توجه داشــته باشــند که نباید همه‬ ‫سرمایه شــان را در بازار بورس بگذارند‪ .‬بازار بورس‬ ‫زود بازده نیســت و به همین دلیل انان نباید دنبال‬ ‫سود سریع باشند‪.‬‬ ‫مقیمی از افــراد تازه وارد به بازار بورس خواســت‬ ‫که حتما با شــرکت های مجاز و کارشناســان خبره‬ ‫مشورت و همکاری کنند و برای اطمینان از فعالیت‬ ‫این شرکت ها نیز از سازمان بورس اطالعات مربوط‬ ‫به انان را اخذ کنند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکــه راهکارهایی هم بــرای تامین‬ ‫امنیت بازار بورس و سرمایه گذاران ارائه شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه بعضا افراد ناباب‬ ‫با شگرد ارائه مشاوره یا دسترسی به کد بورسی و ‪...‬‬ ‫برای افراد تازه وارد مشکالتی را به وجود می اورند‪،‬‬ ‫الزم اســت شــهروندان از اعتماد به چنین افرادی‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین نسبت‬ ‫به خریــد و فروش ســهام در فضای مجــازی نیز‬ ‫هشــدار داد و گفت‪ :‬گســترش فعالیت مجرمان در‬ ‫فضای مجازی می تواند موجب سوء استفاده از مردم‬ ‫عادی شــود‪ .‬خواهش ما از مردم این است که حتما‬ ‫از کارشناسان خبره و رسمی استفاده کرده و حتما‬ ‫با شــناخت وارد شــوند‪ .‬صرفا به یک اگهی یا پیام‬ ‫در فضای مجــازی یا پیامک اعتماد نکنند تا خدای‬ ‫نکرده افراد ســودجو و فرصت طلب با فروش اوراق‬ ‫جعلی از انان سوء استفاده نکنند‪.‬‬ ‫مقیمــی در مــورد اینکه ایا پلیس بــا تخلفات در‬ ‫بــازار بورس نیز برخوردی داشــته یا خیر گفت‪ :‬ما‬ ‫در مرحله پیش بینی و پیشــگیری هستیم و اگرچه‬ ‫در گذشــته موضوعــات مرتبط با بــورس بوده اما‬ ‫این اقدامات مرتبط به وقایع اخیر نبوده اســت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ما در حــال پیش بینی و انجام اقدامات‬ ‫پیشگیرانه هستیم و امیدوارم با اقدامات انجام شده‬ ‫از سوی تمامی دستگاه ها از این مرحله به سالمت و‬ ‫با امنیت اقتصادی کامل عبور کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در شورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای کاهش سود سپرده های بانکی به کمتر از‪ ۱۵‬درصد وجود ندارد‪« .‬عباس معمارنژاد» درباره شایعات مربوط به برنامه کاهش سود بانکی‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به کاهش سود به‪ ۱۵‬درصد است‪ .‬معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫هیچ پیشنهادی برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر ‪ ۱۵‬درصد مطرح نشده است‪ .‬در روزهای اخیر شایعه شده که گام دوم کاهش سود بانکی بزودی برداشته می شود که بر اساس ان‪ ،‬سقف سود بانکی از‬ ‫‪ ۱۵‬درصد به‪ ۱۰‬درصد کاهش می یابد‪ .‬در این میان‪ ،‬کاهش سود در بازار بین بانکی (معامالت بانک ها با یکدیگر) به حدود‪ ۱۲‬درصد گمانه زنی ها را درباره احتمال کاهش بیشتر سود سپرده های بانکی افزایش‬ ‫داده بود‪ .‬مصوبه سال ‪ ۹۵‬شورای و اعتبار مبنی بر کاهش سقف سود بانکی به ‪ ۱۵‬درصد توسط بانک ها از اواخر فروردین امسال اجرایی شد؛ اما به تازگی شایعه کاهش بیشتر سود بانکی مطرح شده است‪.‬‬ ‫بانک ها در اواخر فروردین ‪ ۹۹‬توافق کردند مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ‪ ۱۵‬درصد (برای سپرده های بلندمدت) در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟‬ ‫صفرتاصدانچهکه مشمولینسهامعدالتبایدبداند‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬روز از ازادســازی سهام عدالت گذشته اســت و مشموالن فرصت دارند تا هشتم خردادماه در‬ ‫مورد نحوه مدیریت خود‪ ،‬تصمیم بگیرند‪ .‬بر این اساس در این گزارش سعی شده است به سواالت سهام‬ ‫داران درمورد ازادسازی سهام عدالت پاسخ داده شود‪ .‬نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابالغیه‬ ‫«ازادســازی» سهام عدالت را صادر کردند‪ .‬در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشموالن سهام عدالت‬ ‫فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند‪ ،‬با مراجعه به سامانه‬ ‫سهام عدالت به نشانی ‪ ،SAMANESE.IR‬مدیریت مستقیم را انتخاب کنند‪ .‬بر این اساس مهم ترین‬ ‫سوال سهام دارن این است که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟‬ ‫معرفی روش مستقیم‬ ‫مشــموالن باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب ازاد سازی به روش مستقیم‪ ،‬مالکیت و مدیریت‬ ‫سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت‪ ،‬تخصیص و انتقال خواهد یافت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب‬ ‫ارزش مقطع واگذاری‪ ،‬تعدادی از سهام ‪ ۳۶‬شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت‪ .‬عالوه بر ان این دسته از‬ ‫مشمولین سهام عدالت‪ ،‬به ازای سهام شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت‪ ،‬سهام شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد‪ .‬در این حالت مسئولیت حفظ‪ ،‬نگهداری و مدیریت سهام‬ ‫اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته‪ ،‬قابلیت نقل و انتقال‬ ‫ســهام مزبور به غیر و فروش ان بر اســاس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای‬ ‫عالی بورس صورت خواهد گرفت‪ .‬همچنین مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای‬ ‫سهام تخصیص یافته از جمله سود و ‪ ...‬بهره مند خواهند شد‪ .‬سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ‬ ‫انتخاب روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) به نشانی ‪ sejam.ir‬از تعداد‬ ‫سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند‪ .‬بهره مندی از خدمات قابل ارائه‬ ‫از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در اینده منوط به مراجعه به سامانه سجام‪ ،‬ثبت‬ ‫نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است‪ .‬همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب‬ ‫کرده اند‪ ،‬سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می شود‪ .‬این افراد از بابت‬ ‫سهام شرکتهای غیربورسی‪ ،‬سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود‪.‬‬ ‫معرفی روش غیرمستقیم‬ ‫درصورت انتخاب ازاد ســازی به روش غیر مستقیم‪ ،‬مالکیت و مدیریت سهام عدالت‪ ،‬از طریق شرکتهای‬ ‫سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در ان را نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به ســهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه‬ ‫گذاری اســتانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد‪ .‬با این تفویض اختیار‪ ،‬سهام شرکتهای سرمایه پذیر‬ ‫سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد‪ .‬افرادی‬ ‫که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند‪ ،‬سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود‪ .‬قرار است‬ ‫شــرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع‬ ‫شــود‪ .‬بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬درمورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت های استانی دارایی سهامدار‬ ‫را حفظ و افزایش دهند‪ ،‬باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد‬ ‫در صورت انتخاب هر روش‪ ،‬امکان اصالح ان وجود دارد؟‬ ‫برای افرادی که از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب‬ ‫کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند‪ .‬در غیر این صورت امکان ویرایش‬ ‫وجود ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین‬ ‫کند‪ ،‬مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است‪.‬‬ ‫در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟‬ ‫سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری سهام توسط مشمولین در‬ ‫بازار معامالتی بورس و فرابورس میســر اســت‪ .‬کل ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ‪ ۱۷‬اردیبهشت‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ۴.۹۱۱.۹۷۴‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟‬ ‫افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند‪ ،‬سود عایدی از سهام ‪ ۳۶‬شرکت بورسی تخصیص یافته وسود‬ ‫سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ‪ ۱۳‬شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند‪ ،‬صرفا سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی‬ ‫را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫چرا نمی توان وارد سامانه شد؟‬ ‫در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد‬ ‫سامانه شوند‪ .‬اما امکان ورود به سامانه برای افرادی که مقیم خارج از ایران هستند میسر نیست‪ .‬همچنین‬ ‫افرادی که از طریق موبایل شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه ان ها نباید‬ ‫به فیلتر شکن متصل باشد‪.‬‬ ‫مشوالن سهام عدالت و کدبورسی‬ ‫مشموالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند‪ .‬بعد‬ ‫از اتمام مهلت اعالم شــده برای انتخاب روش ازاد ســازی‪ ،‬در صورت نیاز به اقدام خاص‪ ،‬از سوی مراجع‬ ‫ذیربط به ســهام داران اطالع داده خواهد شد‪ .‬بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد‬ ‫بورسی نیست‪ .‬بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر‬ ‫می شود و جزییات ان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب کند‬ ‫هر یک از مشمولین باید شخصا به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت‬ ‫مراجعه کرده و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند‪ .‬البته سرپرست مشمولینی که به سن‬ ‫قانونی نرســیده اند‪ ،‬باید این اقدام را برای ان ها انجام دهند‪ .‬در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضاء‬ ‫خانوار‪ ،‬سرپرســت خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را‬ ‫انتخاب کند‪ .‬یعنی صرفا انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود‪ ،‬شامل سایر اعضای خانواده نیست‪.‬‬ ‫نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است‬ ‫برابر اطالعیه های مکرر نقل و انتقال سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی ‬ ‫و این موضوع به اطالع دفاتر اسناد رسمی رسیده است‪ .‬سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معامالتی‬ ‫بازار سرمایه در ماه های اتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت‪.‬‬ ‫چرا ارزش سهام برخی‪ ،‬علی رغم مبلغ درج شده در برگه‪ ،‬کمتر از یک میلیون تومان است؟‬ ‫در ابتدای اغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان‬ ‫و به هر خانوار ‪ ۵‬نفره یا بیشــتر تا ســقف ‪ ۵‬میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن ان از‬ ‫سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک شود‪ .‬اما میزان سود عایدی در طول‬ ‫‪ ۱۰‬سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک‬ ‫از ســهامداران متناسب با میزان اقســاط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سودده سال‬ ‫شرکتهای سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام‬ ‫عدالت درج و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۲۰‬هزار ریال داشته اند‪.‬‬ ‫ممکن اســت ارزش ســهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به انها رسیده ‬ ‫بیشــتر از یک میلیون تومان باید‪ .‬یا افرادی که قبل از سال ‪ ۱۳۹۵‬سود سهام عدالت دریافت کرده اند به‬ ‫میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی انها کاسته شده است و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید‬ ‫نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ‪ ۵۰‬درصد تخفیف در‬ ‫بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام انها حداکثر معادل ‪ ۱۰‬میلیون ریال بوده است‪ .‬مشموالن باید‬ ‫توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد‪.‬‬ ‫تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟‬ ‫وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ‪ ،۱۳۹۷‬جهت تسهیم و انتقال سهام‬ ‫و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند‪ .‬اما در‬ ‫حال حاضر به دلیل اجرای فرایند ازاد ســازی سهام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای‬ ‫اینده مجددا از سرگرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫نقاط مثبت و منفی فروش ‪ ۲۳۰‬هزار میلیارد تومان اوراق دولتی‬ ‫با وجود نــکات مثبتی که برای فــروش اوراق‬ ‫برشــمرده می شــود‪ ،‬این روش به معنای ایجاد‬ ‫بدهی در بلندمدت اســت که روش فعلی بانک‬ ‫مرکزی نیز اســتقراض از بانک ها برای پوشش‬ ‫کســری بودجه در مدتی ‪ ۳‬ساله است‪ .‬بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬از همان ابتدا بــا توجه به کاهش‬ ‫شــدید درامدهای نفتی با کسری باالیی همراه‬ ‫بود‪ .‬طبق گفته کارشناســان این کسری بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬هزار میلیاردتومان براورد می شــود‪ .‬اما‬ ‫با شــیوع کرونا و هزین ه بــاالی این بیماری بر‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬پیش بینی ها از کسری بودجه نیز‬ ‫افزایــش یافت‪ .‬بانک مرکــزی در اطالعیه ای از‬ ‫حراج بزرگ دولتی خبر داد‪ .‬این درحالی اســت‬ ‫که طبق بودجه سال ‪ ۹۹‬سقف انتشار اوراق در‬ ‫این ســال ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان تعیین شده‬ ‫بود‪ .‬قرار است بانک مرکزی در این حراج بزرگ‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار میلیاردتومان اوراق را منتشر کند که‬ ‫مجموع اوراق منتشــر شده در سال ‪ ۹۹‬به ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار میلیاردتومان خواهد رســید‪ .‬فروش این‬ ‫مقدار اوراق در بازار بین بانکی به این معناســت‬ ‫که شــبکه بانکی به لحاظ جــاری‪ ،‬مازاد منابع‬ ‫دارد‪ ،‬یا حداقل کسری منابع به شکل محسوس‬ ‫راهکارهای جایگزین فروش اوراق‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بانک مرکزی در این سیاست قصد‬ ‫دارد تــا مازاد منابع بانکی را در قالب اوراق برای‬ ‫پوشش کســری بودجه دولت استفاده کند‪ .‬اما‬ ‫برای کاهش کسری و به عبارتی پوشش کسری‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬راه های بسیاری پیشنهاد شده‬ ‫که برخــی از ان ها در بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬مدیریت هزینه و ایجاد درامدهای‬ ‫جدید و کاهش تبعات راه های درامدی جدید ‪۳‬‬ ‫اصلی بود که باید در تامین کسری بودجه در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اســامی در اخرین گزارش خود به دسته بندی‬ ‫تمامی راهکارهای موجود بــرای کاهش اثرات‬ ‫کســری بودجه بر ذی نفعان ان پرداخته است‪.‬‬ ‫در این گزارش با لحاظ شــاخص هایی ارزیابی و‬ ‫تصمیم گیری سیاســت گذار را در قبال اقدامات‬ ‫ممکن برای پوشــش کســری بودجه در عمل‬ ‫را‪ ،‬فهرســت می کنــد‪ .‬در این گــزارش راهکار‬ ‫انتشــار اوراق بدهی ویژگی های جالب توجهی‬ ‫برای سیاســت گذاران دارد‪ .‬فشار کم اجتماعی‪،‬‬ ‫هزینه خیلی کم سیاســی ذی نفعان قدرتمند‪،‬‬ ‫قابل توجه بودن منابع ایجاد شــده خیلی زیاد‪،‬‬ ‫فاصله خیلی کم تصمیم تــا اجرا و ایجاد منبع‬ ‫و اثــر کم منفی بر رشــد از نتایج مهم گزارش‬ ‫ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از نتایج روش‬ ‫فروش اوراق برای تامین کسری بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫است‪ .‬با وجود نکات مثبتی که برای فروش اوراق‬ ‫برشــمرده می شــود‪ ،‬این روش به معنای ایجاد‬ ‫بدهی در بلند مدت اســت که روش فعلی بانک‬ ‫مرکزی نیز اســتقراض از بانک ها برای پوشش‬ ‫کســری بودجه در مدتی ‪ ۳‬ســاله است‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی در ارزیابی‬ ‫خود از روش ایجاد بدهی در بلندمدت‪ ،‬ریسک‬ ‫ان را زیاد یا خیلی زیــاد براورد می کند که در‬ ‫صورت ادامه در میان مدت ریســک باالیی برای‬ ‫افزایش استقراض دولت به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫در همین گــزارش روش ایجاد بدهی بلندمدت‬ ‫در دســته چهارم پیشنهادها به سیاست گذاران‬ ‫قرار گرفته کــه پیش بینی درامدی ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی شده است‪ .‬باید به این نکته‬ ‫نیز دقت کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص‪،‬‬ ‫ایران در دامنه پایداری تعهدات به ســرمی برد و‬ ‫قابلیت ایجاد بدهی را دارد‪ .‬اما شــاخص بدهی‬ ‫به نیاز تامین مالی دولت وضع مناســبی ندارد‪.‬‬ ‫در کوتاه مدت هر چه میزان انتشــار اوراق مالی‬ ‫بیشتر شود‪ ،‬فشــار روی نرخ اوراق باالتر خواهد‬ ‫رفت که منجر به افزایش هزینه های استقراض‬ ‫و کاهش درامد دولت از این محل خواهد شد و‬ ‫یا فشار روی بانک مرکزی برای خرید این اوراق‬ ‫از محل پایه پولی افزایــش خواهد یافت‪ .‬ادامه‬ ‫روش تامیــن اوراق در میان مدت موجب پولی‬ ‫شدن کســری بودجه و رشد پایه پولی از محل‬ ‫بدهی دولت خواهد شد که با افزایش نرخ سود‬ ‫در بازارهای مالی زنجیره ای از اثار رکودی را به‬ ‫دنبال خواهد داشــت‪ .‬با این حال دولت و بانک‬ ‫مرکزی برای تامین کسری بودجه سال ‪ ۹۹‬الزم‬ ‫اســت تا ان را به قطعات و بخش های کوچک تر‬ ‫تقسیم کند این روش به دولت کمک می کند تا‬ ‫بتوانند از روش های متنوعی برای پوشش کسری‬ ‫بودجه استفاده کنند‪ .‬به همین خاطر می تواند از‬ ‫با فعالسازی روش های متنوعی از جمله مدیریت‬ ‫و کاهش هزینه‪ ،‬شفاف ســازی تراکنش ها برای‬ ‫افزایــش درامد مالیاتی‪ ،‬وضــع پایه های جدید‬ ‫مالیاتی‪ ،‬حــذف پایه های غیر ضــرور مالیاتی‬ ‫و کاهــش فــرار مالیاتی و همچنین اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت صــادرات غیر نفتی و مولدســازی‬ ‫دارایی ها‪ ،‬سهم انتشار اوراق دولتی را کاهش داد‪.‬‬ ‫ن پیشکسوت دستور داد‪ .‬در پی درخواست‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به درخواست هنرمندان پیشکسوت و پیشنهاد معاون امور هنری نسبت به ارتقای ساختاری موسسه هنرمندا ‬ ‫هنرمندان عضوی موسس ه هنرمندان پیشکسوت‪ ،‬معاون امور هنری در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انتقال موسسه هنرمندان پیشکسوت از زیر مجموعه معاونت هنری به زیرمجموع ه وزیر را‬ ‫پیشنهاد داد که سیدعباس صالحی با این پیشنهاد موافقت کرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به نامه معاون امور هنری ضمن تشکر از ارائه این پیشنهاد دستور داد‪« :‬شایسته است با قید فوریت‬ ‫ضمن طرح موضوع در هیات امنای موسسه و اقدام به اصالح اساسنامه‪ ،‬برای تصویب ان در شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام الزم صورت گیرد‪ ».‬پیش از این سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در‬ ‫نامه ایبهوزیرفرهنگوارشاداسالمیباتوجهبهفراگیربودنعرصه هاورشته هایموضوعفعالیتموسسههنرمندانپیشکسوتنسبتبهحوزه هایزیرمجموعهمعاونتامورهنریوخواستههنرمندان‬ ‫مبنی بر ارتقای ساختاری موسسه پیشنهاد فوق را مطرح کرده بود‪ .‬همچنین تعدادی از هنرمندان پیشکسوت در نشست هم اندیشی که چندی پیش برگزار شد این درخواست را مطرح کرده بودند‪.‬‬ ‫تاک شوهای تکراری و افت کیفیت سریال ها و برنامه های سیما‬ ‫چرا تلویزیون همیشه سلبی برخورد می کند نه اثباتی؟‬ ‫رضا درستکار منتقد سینما و تلویزیون معتقد است‪ ،‬سیما در ماه مبارک رمضان امسال تاک شوهای (برنامه های‬ ‫گفت وگومحور) تکراری و سریال هایی را روانه انتن کرد که نسبت به تولیدات قبلی‪ ،‬بویژه مجموعه های نوروز از‬ ‫کیفیت پایین تری برخوردار بودند‪ .‬ماه مبارک رمضان همواره فرصتی برای تلویزیون برای بهتر دیده شدن و اقبال‬ ‫مخاطبان در ساعات پس از افطار است و اتفاقا بخشی از بهترین و محبوب ترین سریال های تلویزیونی (به ویژه در‬ ‫دهۀ ‪ )۸۰‬در همین ایام پخش شده است‪ .‬امسال و بر سیاق تمام سال های گذشته تلویزیون مجموعه ها و ویژه‬ ‫برنامه های متعددی مختص ماه رمضان را از شبکه های مختلف پخش می کند که البته نقاط ضعف و قوت خود را‬ ‫دارند‪ .‬مجموعه هایی که شاید در متفاوت ترین رمضان به دلیل فقدان مراسم و ایین های مرسوم در این برهه زمانی‪،‬‬ ‫نقش سنگین و برجسته ای دارند‪ .‬برخی منتقدان عقیده دارند به رغم مسائلی که در کشور پیش امده و رسالت‬ ‫سنگینی که این روزها تلویزیون برعهده دارد‪ ،‬این نهاد نتوانسته انچنان که باید موفق ظاهر شود‪ .‬این منتقدان در‬ ‫این انتقاد از عملکرد تلویزیون بر پایین بودن کیفیت محتوای تولیدی‪ ،‬تغایر ارزش ها و تغییر نکردن رویکردهای‬ ‫ناموفقگذشتهتاکیدمی کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تبلیغاتیکهنسبتیباجامعهندارند‬ ‫رضا درستکار منتقد سینما و تلویزیون در نقد مجموعه های مناسبتی در ماه رمضان تصریح کرد‪ :‬به عنوان کسی‬ ‫که تلویزیون را نگاه و درحد بضاعت نقد می کنم باید بگویم در عید شاهد بودیم تلویزیون یکی دو برنامه و سریال‬ ‫خوب داشت و باقی جالب نبود‪ .‬در ایام ماه مبارک رمضان وضع مقداری بدتر شد؛ یعنی از زمانی که ماه مبارک‬ ‫شروع شد‪ ،‬سریال های جدید شروع شد و این سریال های جدید نسبت به قبلی ها (پایتخت و نون‪ .‬خ) از درجه‬ ‫پایین تری به لحاظ کیفی و زیبایی شناختی برخوردار بودند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه های تلویزیونی در ماه مبارک‬ ‫رمضان به چند بخش تقسیم می شوند که عمدتاً بخش های جالبی نیستند که توانایی جذب مخاطب را داشته‬ ‫باشند‪ .‬بخش مهمی از برنامه ها معطوف به پخش انواع سخنرانی است‪ .‬بعضی از این سخنرانان‪ ،‬سخنران نیستند‬ ‫بلکه تلویزیون فرصتی را برای انان ایجاد کرده است‪ .‬در حالیکه بخش مهمی از روحانیونی که دهه اول انقالب‬ ‫از طریق تلویزیون و سخنرانی هایشان شناخته شدند‪ ،‬واقعاً حرفی برای گفتن داشتند‪ .‬این کیفیت اجرا البته‬ ‫مهم است؛ زیرا باالخره برنامه برای تلویزیون است و سخنور در این رسانه باید قابل باشد‪ ،‬موضوع باید قابل باشد‪.‬‬ ‫درنتیجه این دست برنامه ها با نداشتن موضوع‪ ،‬سخنور قابل و فقدان عناصر زیبایی شناختی روبرو هستند‪ .‬این افراد‬ ‫به لحاظ کیفیت کار‪ ،‬در سطح تلویزیون نیستند‪ .‬تلویزیون رسانه ای فراگیر است‪ ،‬به همین دلیل باید در انتخاب‬ ‫سخنرانان‪ ،‬پوشش‪ ،‬دکور و انچه انتقال می دهند موفق باشد‪ .‬درستکار بیان کرد‪ :‬بخش دیگر از برنامه های تلویزیون‬ ‫معطوف به تبلیغات است و حجم تبلیغات زیاد شده است؛ و دلیل ان این است که تلویزیون باید بتواند گذران کند‬ ‫و این گذران را می خواهد با تبلیغات به دست اورد اما شرکت های تبلیغاتی که کاالهای مصرفی را تبلیغ می کنند‬ ‫نسبتی با جامعه ایران ندارند و برای ان طبقه باالدستی و متوسط رو به باال تبلیغ می کنند که اص ً‬ ‫ال بیننده این‬ ‫تلویزیون نیستند‪ .‬الجرم وقتی تبلیغات تلویزیون خودمان را می بینم‪ ،‬احساس می کنم در انتالیا و دوبی نشسته ام‪.‬‬ ‫این تبلیغات نه تنها نسبتی با جامعۀ ما ندارند و صرفاً مشوق مصرف هستند بلکه ازنظر مفهومی چیزی را انتقال‬ ‫می دهند که با باقی مفاهیمی که منتقل می شود‪ ،‬تغایر دارد‪.‬‬ ‫برنامه هاییکهنواوریندارند‬ ‫این منتقد تلویزیون در تشریح عدم نواوری در تولید و پخش برنامه های تلویزیونی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برنامه های ویژه تری‬ ‫مانند اتفاق با اجرای رضا رشیدپور یا سایر تاک شوها (برنامه گفتگو محور‪ ،‬به انگلیسی‪ talk show‬برنامه رادیویی‬ ‫یا تلویزیونی که در ان یک یا چند مجری یک یا چند مهمان پیرامون موضوع خاصی به گپ وگفت می پردازند)‬ ‫که امروز در تلویزیون بسیار زیاد شده است‪ ،‬اساسا نواوری ندارند و دائماً تکرار می شوند‪ .‬تاک شوها (که در همه‬ ‫جای دنیا از ان اســتفاده مطلوب می شود و ادم های ویژه و خاص به تلویزیون اورده می شوند که حرفی برای‬ ‫گفتن و تجربه ای برای انتقال دارند و می توانند برنامه جذاب بیافرینند) در تلویزیون ایران به بدترین شکل ممکن‬ ‫با فخرفروشی بی اندازه مجریان‪ ،‬برنامه ای بیات و کهنه را به بیننده ارائه می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬تلویزیون خودش به‬ ‫خودش لقب ملی می دهد و این را بسیار پرطمطراق مطرح می کند اما انصافاً با این تولیدات (برنامه های ضعیف‪،‬‬ ‫تبلیغات مغایر با ارزش ها و ایرادات عمده ای که این اواخر داشتند) ملی نیستند؛ خود من که اصرار دارم تلویزیونمان‬ ‫را ببینم‪ ،‬وقتی کانال ها را عوض می کنم و چیزی درخور پیدا نمی کنم‪ ،‬خسته می شوم‪ .‬چیزی که در این تلویزیون‬ ‫می بینیم این است که قدرت انتقال و ملی شدن و قدرت پیوند و یکپارچه کردن جامعه را از دست داده است‪.‬‬ ‫قرار است در ماه مبارک‪ ،‬پاالیش روحی و روانی پیدا کنیم‪ ،‬جامعه تلطیف شود و خشونت ها کاهش یابد‪ .‬امروز در‬ ‫جامعه چند چیز باهم اتفاق افتاده است‪ .‬از طرفی شروع سال بدی را داشتیم و از طرفی دیگر نگرانی و ناراحتی و‬ ‫جان باختن عزیزان مملکت بود‪ .‬بعد از همه این اتفاقات ماه مبارک شروع شد درحالی که همچنان با کرونا درگیر‬ ‫هستیم و حاال تلویزیون فرصتی به این ذی قیمتی را در اختیار دارد که احاد مردم را مشغول سازد؛ انتظار نداریم‬ ‫در این شرایط لزوما چیزی منحصربه فرد را ارائه بدهد بلکه همین که پای گریز به بیننده ندهد کافی است‪.‬درستکار‬ ‫یاداور شد‪ :‬دوستان ما متوجه نیستند فضای مجازی و ماهواره و اشکال متعدد ارتباط گرفتن با رسانه‪ ،‬به مخاطب‬ ‫قدرت انتخاب داده است و زمان کوتاهی برای اثبات خود به این مخاطب است که اگر از ان استفاده نکنید‪ ،‬تمام‬ ‫می شود‪.‬بی پولی‪ ،‬بی اعتمادی و ملی نبودن عمده ترین مشکالتی است که تلویزیون این روزها به ان مبتالست‪.‬‬ ‫البته سال های پیش هم این موارد و انتقادات‪ ،‬گفته شده است اما مدیران با لجاجت به رفتار خود ادامه داده اند و این‬ ‫شیوه استمرار یافته درنتیجه هرروز این مشکالت در حوزه های سانسور و بی محتوا کردن مفاهیم ادامه یافته است‪.‬‬ ‫این منتقد در توصیف روند برنامه های مناسبتی ماه رمضان از ابتدا تا امروز‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه های رمضان در‬ ‫این سال ها چرخش خوبی داشته است‪ .‬در دهه اول انقالب‪ ،‬ماه رمضان بسته و غمگین بود که خوشبختانه هرچه‬ ‫جلوتر امدیم به سمت شادی رفته و رویکرد عوض شده است‪ .‬می توان این روند را بهبود بخشید چنان که در سایر‬ ‫کشورها و ممالک اسالمی ماه رمضان را گرامی می دارند و حالت جشن دارد‪.‬‬ ‫نه هرکه سر بتراشد قلندری داند‬ ‫درستکار در نقد برنامه های ویژه ماه رمضان تصریح کرد‪ :‬در پیامی که به مخاطب می دهیم می گوییم این ماه‬ ‫ماهی مبارک و پربرکت است که در ان بیش از همیشه به شما توجه می شود و مورد لطف و عنایت خداوند قرار‬ ‫می گیرید و ای بسا در شب های قدر گناهان بخشیده می شوند؛ اما در برنامه ها رویه فرق دارد‪ .‬این همه لطف را‬ ‫نمی بینیم و در برنامه ها روندی متفاوت را شاهد هستیم‪ .‬مثال در ویژه برنامه های رمضان در تلویزیون مجریانی‬ ‫درجه چندم را می اورند که با به تصویر کشیدن غم ادم هایی که رسانه را نمی شناسند‪ ،‬سعی در جلب مخاطب‬ ‫دارند‪ .‬در واقع در اینجا برخوردی کاالوار با ادم ها می شود که ان ها را مصرف می کنند و غم این ها را مطرح می کنند‬ ‫و برنامه تمام می شود‪ .‬وی در واکنش به شباهت برنامه ویژه افطار شبکه یک سیما دعوت با برنامه ماه عسل که‬ ‫ن دست برنامه ها کپی است‪ .‬ما چند چهره‬ ‫سال های گذشته از شبکه سه سیما پخش می شد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه ای ‬ ‫داریم (تاییدشان نمی کنم) که نسبت به سایر مجریان مشهورتر هستند؛ کسانی چون احسان علیخانی‪ ،‬رضا‬ ‫رشیدپور‪ ،‬فرزاد حسنی و مهران مدیری که مردم این ها را دوست دارند و پای تماشای برنامه های انان می نشینند‬ ‫اما محدود هستند و تالش دیگران برای شبیه این ها شدن فایده ندارد و مصداق ان است که نه هرکه سر بتراشد‬ ‫قلندری داند‪ .‬مجریان مذکور متفاوت هستند و هرکس نمی تواند شبیه شان باشد زیرا توانایی هایی داشته اند که‬ ‫سال ها در این ساختار پیچیده و گاهی خطرناک در مدیریت تلویزیون ایران کار کنند (و برخی همچنان کار‬ ‫می کنند) و این نشان از خالقیت و توانایی ان را دارند‪ .‬در نتیجه دلیلی ندارد دیگران به جای نوع اوری و کار جدید‬ ‫به دنبال تکرار کارهای قبلی ایشان باشند‪ .‬این منتقد با اشاره به سایر ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه زندگی پس از زندگی (شبکه چهار سیما) را دوست نداشتم؛ زیرا چیدمان ان مناسب نیست‪ ،‬ضمن این که‬ ‫برنامه‪ ،‬برنامه ای بسیار بازی گونه است که اجرای مجری اش خوب نیست‪ .‬چرا همیشه سلبی برخورد می کنیم و‬ ‫نه اثباتی؟ تلویزیون ایران در تمام مناسباتش سلبی است؛ در برنامه های نقد‪ ،‬در تاک شوها و در همه چیز سلبی‬ ‫است و چیزی را اثبات نمی کند‪ .‬حتی وقتی می خواهد اثبات کند‪ ،‬دست به دامان خرافه می شود؛ چنانچه مصادیق‬ ‫ان را در مداح خرافه پرداز‪ ،‬تاک شوی خرافه پرداز و‪ ...‬دیده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬سریال های تلویزیون انتظاری که من‬ ‫به عنوان یک بیننده حرفه ای دارم را براورده نکرد‪ .‬شبکه سه سیما که هیچ اما شبکه یک را که دنبال می کنم‪.‬‬ ‫سریال زیرخاکی چیزهایی دارد که می توان ان را دنبال کرد‪ .‬از نقاط قوت ان طراحی صحنه خوبی است که دارد‬ ‫و جلیل سامان در سریال قبلی اش هم همین ویژگی را داشت‪ .‬سروشکل کار چه در فیلم برداری و فضاسازی و چه‬ ‫در طراحی صحنه و لباس و گریم ها موفق است و توانسته فضاهای ان دوره را طراحی کند‪ .‬ثمره سریال کیفیت‬ ‫بازی بازیگران است که باید اجازه داد سریال تمام شود و درباره انان به نقد نشست‪.‬‬ ‫کتابخانه های عمومی از ‪ 29‬اردیبهشت ماه بازگشایی می شوند‬ ‫کتابخانه هــای عمومی کشــور بعد از حدود ‪۳‬‬ ‫مــاه تعطیلی اضطراری با موافقت ســتاد ملی‬ ‫مبــارزه با کرونــا به صورت پلکانــی و مرحله‬ ‫بــه مرحله بازگشــایی می شــوند‪ .‬بر اســاس‬ ‫بخشنامه ای که در جلســه روز چهارشنبه ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشــت دبیرکل و مســئوالن نهاد مصوب‬ ‫شــد‪ ،‬کتابخانه های عمومی سراسر کشور بعد‬ ‫از حدود ‪ ۳‬مــاه تعطیل اضطــراری با رعایت‬ ‫ضوابط و دســتورالعمل های بهداشتی اغاز به‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫در مرحله نخست به ادارات کل استانی تکلیف‬ ‫شده است به تناسب تعداد کتابداران و کارکنان‬ ‫کتابخانه ها‪ ،‬اقالم بهداشتی شامل شیلد محافظ‬ ‫صورت‪ ،‬ماسک صورت‪ ،‬دستکش یک بارمصرف‬ ‫و مایع ضدعفونی کننده دســت‪ ،‬تهیه کنند و‬ ‫تمهیدات الزم را برای جداسازی فضاهای کاری‬ ‫کتابداران با مراجعه کننده ها و اعضاء با استفاده‬ ‫از حائل های پالســتیکی و شــفاف پیش بینی‬ ‫کنند‪ .‬در این مرحله که از ‪ ۲۹‬اردیبهشــت ماه‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬کتابخانه ها در یک نوبت کاری از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۲‬ظهر بدون حضور اعضاء و‬ ‫بــا هدف انجام امور کتابخانه ای و ارائه خدمات‬ ‫بازگشایی می شــوند و کتابداران به صورت یک‬ ‫روز در میــان در کتابخانــه حضــور خواهند‬ ‫یافت‪ .‬کتابــداران خانم که در ماه اخر بارداری‬ ‫هستند‪ ،‬کتابداران دارای معلولیت خاص‪ ،‬نابینا‪،‬‬ ‫کم بینــا و معلول جســمی و حرکتی از حضور‬ ‫در کتابخانه معاف هســتند‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به دســتورالعمل الزامات کلی در امور اداری و‬ ‫خدمات عمومی وزارت بهداشــت افراد دارای‬ ‫ســابقه بیماری های قلبی عروقی‪ ،‬فشارخون‪،‬‬ ‫دیابت‪ ،‬بیماری های تنفسی زمینه ای و بیماران‬ ‫با نقص ایمنی‪ ،‬شیمی درمانی و پیوند اعضاء با‬ ‫ارائه مستندات معتبر پزشکی از حضور در محل‬ ‫کار در فاز نخســت معاف خواهند بود‪ .‬در فاز‬ ‫نخست بازگشایی کتابخانه ها با توجه به حضور‬ ‫نداشتن اعضا و مراجعان و به منظور بهره گیری‬ ‫مناسب از زمان‪ ،‬کتابداران اقدام به اصالح ثبت‬ ‫و ســاماندهی و ورود اطالعات منابع در سامانه‬ ‫مدیریت کتابخانه ها‪ ،‬تکمیل پروفایل کتابخانه‬ ‫در سامانه مدیریت کتابخانه ها‪ ،‬شاداب سازی و‬ ‫ســامان دهی فضای داخلی کتابخانه‪ ،‬تعویض‬ ‫بارکدها و برچسب های مخدوش‪ ،‬منظم کردن‬ ‫رده هــای کتــب موجود در قفســه ها‪ ،‬اصالح‬ ‫داده ها از جمله رده های نادرســت‪ ،‬فاقد بخش‬ ‫و‪ ...‬و همچنیــن اماده ســازی فضــا و محیط‬ ‫کتابخانه برای حضور و خدمات رسانی به اعضاء‬ ‫مطابق با دســتورالعمل ارســالی خواهند کرد‪.‬‬ ‫معرفی کتابخانه و خدمات ان و ایجاد صفحات‬ ‫کتابخانــه در فضــای مجازی‪ ،‬اجــرای طرح‬ ‫رف خوانی در کتابخانه هــای عمومی مطابق با‬ ‫زمان بندی ابالغی‪ ،‬معرفی کتاب های جشنواره‬ ‫رضوی در فضای مجازی و‪ ...‬به منظور ترویج و‬ ‫تشویق کاربران و اعضاء به شرکت در جشنواره‬ ‫کتاب خوانی رضوی و ادامه فعالیت های فرهنگی‬ ‫و ترویجــی در فضای مجازی بــا بهره گیری از‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬فضا و منابــع کتابخانه ای از جمله‬ ‫اقدامات پیش بینی شده برای حضور کتابداران‬ ‫در فاز نخست بازگشایی کتابخانه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط اضطراری به وجود امده در‬ ‫استان خوزســتان و با نظر ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬کتابخانه های عمومی این استان تا اطالع‬ ‫ثانوی همچنان تعطیل و از اجرای بخشــنامه‬ ‫ابالغی معاف هستند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫موسسه «هنرمندان پیشکسوت» از زیرمجموعه معاونت هنری خارج شد‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیسسازمانسینمایی‪:‬‬ ‫با یک اخبار نادرست به دنبال‬ ‫دوقطبی سازی اند‬ ‫رئیس ســازمان ســینمایی در واکنش به بیانیه خانه‬ ‫ســینما در توئیتی نوشــت‪ :‬با خبری نادرست به دنبال‬ ‫ایجاد نگرانی صنفی و دوقطبی سازی اند‪ .‬پس از انتشار‬ ‫نامه خانه ســینما خطاب به رئیس سازمان سینمایی‬ ‫درباره جلسه شواری صنفی نمایش حسین انتظامی در‬ ‫صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نسبت به این‬ ‫نامه واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وی در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت‪ :‬شورای‬ ‫صنفی نمایش قرار نیســت در جایی غیر خانه سینما‬ ‫تشــکیل شــود‪ .‬با یک خبر نادرســت به دنبال ایجاد‬ ‫نگرانی صنفی و دوقطبی سازی اند‪ .‬دولت متوجه اعتبار‬ ‫نهادهای مدنی هست‪ .‬من هم که خاستگاه صنفی دارم‪،‬‬ ‫جدی ترم چراکه قدر‬ ‫در پاسداری از این سیاست دولت ّ‬ ‫ی مدنی را می دانم‪.‬‬ ‫و قدرت نهادها ‬ ‫پس از برگزاری نخستین جلسه شواری صنفی نمایش‬ ‫و معرفی شورای جدید و سرگروه های سینمایی خانه‬ ‫ســینما به این انتخاب ها با انتشار یادداشتی واکنش‬ ‫نشــان داد و در ادامــه در نامه ای خطــاب به رییس‬ ‫سازمان ســینمایی با بیان اینکه «شــیوه غیر مرسوم‬ ‫و حتــی غیرطبیعی معرفی شــورای صنفی جدید به‬ ‫هیــچ وجه مورد تائید خانه ســینما‪ ،‬تهیه کنندگان و‬ ‫کارگردانان نیســت» خواســتار توقف فوری این روند‬ ‫شــد و هشدار داد که در غیر اینصورت دور جدیدی از‬ ‫کشمکش ها اغاز می شود‪.‬‬ ‫در بخشــی از نامه خانه سینما امده است‪ :‬در شرایطی‬ ‫که همه توان سینمای ایران می بایست در مسیر عبور‬ ‫از بحــران اجتماعی ‪ -‬اقتصادی ناشــی از دوران کرونا‬ ‫تجمیع شــود‪ ،‬وقایــع رخ داده پیرامــون دوره جدید‬ ‫شــورای صنفی نمایش به انباشــت افزون تر معضالت‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫مجموعــه پیامدها در دوران تغییرات پی در پی‪ ،‬فن­‬ ‫اوری های نوین‪ ،‬کیفیت بازار‪ ،‬سیســتم های اموزشی‪،‬‬ ‫فرصت های در اختیــار همگان‪ ،‬تغییــر کارکرد ابزار‪،‬‬ ‫ســرمایه و محل عرضه‪ ،‬همه مــا را وادار می کند‪ ،‬در‬ ‫معنای فعالیتی خود تجدید نظر کنیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی تشدید تقابل با‬ ‫نهاد صنفی را جایگزین تعامل سازنده برای فردای بهتر‬ ‫سینمای جمهوری اسالمی ایران کرده است؟‬ ‫در بخش دیگری از نامه خانه سینما امده است‪ :‬مشی‬ ‫صواب ان اســت دولت و سازمان ســینمایی اگر توان‬ ‫رفــع کل مضایق را ندارند‪ ،‬زخمی بر این پیکره گرفتار‬ ‫وارد نســازند‪ .‬روشن است که شــورای صنفی نمایش‬ ‫در ســال جاری و پس از بازگشــایی نیازمند حداکثر‬ ‫عقالنیت‪ ،‬تدبیر و تمشــیت امور اســت و این میســر‬ ‫نمی شــود مگر انکه هم از جهت سازوکار اجرایی‪ ،‬این‬ ‫شورا واقعاً منتخب اصناف و اصناف نیز مقید به معرفی‬ ‫نمایندگانی باشــند که برای معضالت پساکرونا طرح و‬ ‫برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫در بخش پایانی نامه خانه سینما امده است‪ :‬شیوه غیر‬ ‫مرسوم و حتی غیر طبیعی معرفی شورای صنفی جدید‬ ‫به هیچ وجه مورد تائید خانه ســینما‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫و کارگردانان نمی باشــد‪ .‬لــذا از جنابعالی تقاضا داریم‬ ‫عاجــ ً‬ ‫ا این روند متوقف گردد و نمایندگان مرســوم و‬ ‫ذی مدخل با نظارت عالیه خانه ســینما معرفی شوند‪.‬‬ ‫در غیر اینصورت هشــدار جدی‪ ،‬روشن و صریح خانه‬ ‫ســینما این اســت که بیم ان می رود در شرایطی که‬ ‫حداکثر ارامش در این روزها و ماههای اتی نیاز مبرم‬ ‫جامعه سینمایی اســت دور جدیدی از کشمکش های‬ ‫بی حاصل شروع شــود که متضرر اصلی ان سینمای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫بدیهی است خانه ســینما بنابر وظیفه ذاتی و قانونی‬ ‫خود ملــزم بــه صیانت از اصنــاف ذینفــع (انجمن‬ ‫ســینماداران‪ ،‬انجمن صنفی پخش کنندگان‪ ،‬شورای‬ ‫عالــی تهیه کننــدگان و انجمن صنفــی کارگردانان)‬ ‫خواهد بود‪ .‬و از هر اقدامی در تثبیت ارامش و دفاع از‬ ‫اصناف عضو خود دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫کووید ‪ 19‬کدام اندام بدن را درگیر می کند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫اخبار‬ ‫کدام گروه های خونی‬ ‫بیشتر به کرونا مبتال می شوند؟‬ ‫یــک فوق تخصص خون و انکولوژی با تاکید بر اینکه یا‬ ‫تفاوتی میان احتمال ابتال به کرونا در گروه های خونی‬ ‫وجود ندارد یا این اختالف بسیار کم است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها‬ ‫برخی مطالعات نشان داده است گروه خونی ‪ ،A‬اندکی‬ ‫بیشــتر در بیمارانی که به کرونا مبتال شدند نسبت به‬ ‫جمعیت عادی بیمار شده‪ ،‬دیده می شود‪ .‬دکتر قدیانی‬ ‫با بیان اینکه داشتن کم خونی به معنای مستعد بودن‬ ‫در ابتــا به بیماری کووید‪ ۱۹‬نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬احتمال‬ ‫ابتال بــه بیماری کرونا در افــرادی که دچار کم خونی‬ ‫هستند مانند سایر افراد است اما‪ ،‬در صورتی که برخی‬ ‫از افــراد کم خون بــه کرونا مبتال شــوند‪ ،‬پیش اگهی‬ ‫بدتری خواهند داشت‪ .‬به عنوان نمونه کم خونی داسی‬ ‫شــکل یکی از این موارد است که سبب می شود الزم‬ ‫باشــد افراد مبتال به ان مراقبت های بیشتری از خود‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬وی افزود‪ :‬این در حالی است که اگر‬ ‫انواع کم خونی های دیگر را دارید‪ ،‬می توانید با مشورت‬ ‫پزشــک خــود مانند ســایرین پرهیز کــرده و نکات‬ ‫بهداشــتی را رعایت کنید‪ .‬این فــوق تخصص خون و‬ ‫انکولوژی‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا نوع گروه خونی‬ ‫با احتمال ابتــا به کرونا ارتباطی دارد یا خیر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی مطالعات نشــان داده است گروه خونی ‪A‬‬ ‫مختصری بیشــتر در بیمارانی که به کرونا مبتال شدند‬ ‫نسبت به جمعیت عادی دیده می شود‪ ،‬اما این افزایش‬ ‫مختصر است و حتی در برخی مطالعات هم نشان داده‬ ‫نشده است‪ .‬به طور کلی می توان گفت یا تفاوتی میان‬ ‫گروه های خونی وجود نــدارد یا اختالف به حدی کم‬ ‫اســت که اصال اهمیتی ندارد‪ .‬بنابر اعالم کانال خبری‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرســش که ایا مبتالیان به کرونا می توانند خون‬ ‫اهدا کنند یا خیر‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬بیمارانی که در حال‬ ‫حاضر مبتال به کرونا هستند نباید خون اهدا کنند‪ ،‬این‬ ‫افراد پس از بهبودی کامل بهتر اســت اقدام به اهدای‬ ‫پالســمای خون خود کنند‪ .‬افرادی که هیچ عالمتی از‬ ‫کرونا ندارند نیز بهتر اســت خــون اهدا کنند؛ چرا که‬ ‫بیمارانی هستند که به فراورده های خونی نیاز دارند و‬ ‫ممکن اســت کمبود فراورده های خونی منجر به فوت‬ ‫انها شود‪ .‬بنابراین توصیه می کنم همه افراد جامعه که‬ ‫سالم اند و عالئم کرونا را ندارند‪ ،‬خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫نکاتی برای جلوگیری از افزایش‬ ‫وزن در کودکان‬ ‫معضــل چاقی در کودکان نگران کننده اســت و کاهش‬ ‫میــزان فعالیت های بدنی می تواند این خطر را تشــدید‬ ‫کنــد‪ .‬با همه گیری بیماری کووید ‪ 19‬و تعطیل شــدن‬ ‫مدارس‪ ،‬کودکان بیشــترین زمان خود را در خانه سپری‬ ‫می کنند همچنین امکان تردد به حداقل میزان رســیده‬ ‫که ممکن است شرایط برای ورزش کردن و فعالیت بدنی‬ ‫میسر نباشد‪ .‬در این شــرایط الزم است والدین به دنبال‬ ‫راهکارهایی باشــند تا از افزایش وزن کودک جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬ســایت ‪ timesnownews‬به برخی از این نکات‬ ‫ســاده اشــاره کرده که با کمک ان ها می توان سالمت‬ ‫کودکان را حفظ و از افزایش وزن انان جلوگیری کرد‬ ‫ مصرف میزان کافی از انواع میوه ها و سبزیجات‬‫ اماده کردن میان وعده های سالم و خودداری از مصرف‬‫تنقالت شیرین و شور‬ ‫ محــدود کردن مصــرف مواد غذایی فراوری شــده و‬‫نوشیدنی های حاوی مواد قندی‬ ‫ گنجاندن حرکات ورزشی و یوگا در برنام ه روزانه کود‬‫ تعیین ساعت مشخص برای صرف وعده های غذایی‬‫‪ -‬تعیین برنامه خواب مشخص‪.‬‬ ‫محققان در بررسی های خود دریافتند که بیماری کووید ‪ 19‬می تواند روده ها‪ ،‬کلیه ها و دیگر اعضای بدن را درگیر کند‪ .‬محققان در بررسی های خود مشاهده کردند کروناویروس‬ ‫جدید می تواند اعضای مختلف بدن از جمله ریه ها‪ ،‬گلو‪ ،‬قلب‪ ،‬کبد‪ ،‬مغز‪ ،‬کلیه ها و روده ها را الوده کند‪ .‬محققان در دو مطالعه مجزا دریافتند کروناویروس جدید می تواند از ریه ها‬ ‫نیز فراتر رفته و اندام های مختلف بدن را درگیر کند‪ .‬این یافته ها می تواند نشــان دهنده این موضوع باشد که چرا بیماری کووید ‪ 19‬با عالئم مختلفی همراه است‪ .‬کووید ‪ 19‬در‬ ‫گروه بیماری های تنفسی قرار می گیرد و از طریق ترشحات تنفسی منتقل می شود اما گاهی اوقات این بیماری با اسهال و دیگر عالئم گوارشی همراه است‪ .‬همچنین محققان به‬ ‫وجود این ویروس در نمونه مدفوع بیماران پی برده و هشدار داده اند که امکان انتقال این ویروس از طریق مدفوعی‪ -‬دهانی وجود دارد‪.‬‬ ‫مادران باردا ِر کرونایی برای زایمان به کدام بیمارستان ها بروند؛‬ ‫ِ‬ ‫ایا کووید‪ ۱۹-‬از مادر باردار به نوزاد منتقل می شود؟‬ ‫در این روزهای کرونایی‪ ،‬شاید مادران بارداری که زمان زایمان شان نزدیک است‪ ،‬بیشترین دغدغه و ترس را‬ ‫از کووید‪ ۱۹-‬داشته باشند‪ ،‬بیم از جان فرزندانی که بعد از ‪ ۹‬ماه قرار است در زمان همه گیری ویروسی که‬ ‫تمام دنیا را گرفتار کرده‪ ،‬پا به جهان بگذارند‪ ،‬ترسی که در مادران بارداری که خودشان هم به کووید‪۱۹-‬‬ ‫مبتال شده اند‪ ،‬به مراتب بیشتر است ‪ ...‬یکی از ابهاماتی که ممکن است این روزها فکر بسیاری از مادران‬ ‫باردار را به خود مشغول کرده‪ ،‬نحوه زایمان و بستریشان در بیمارستان باشد‪ .‬موضوعی که وزارت بهداشتی‬ ‫ها هم از ابتدای بروز کرونا در کشور به ان فکر کردند و برایش پروتکل نوشتند‪.‬‬ ‫نحوه پذیرش مادران باردار کرونایی در بیمارستان ها‬ ‫بر همین اســاس دکتر رضا گلپیرا‪-‬رئیس مرکز مدیریت بیمارســتانی و تعالی خدمــات بالینی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درباره نحوه پذیرش مادران بارداری که مبتال به کووید‪ ۱۹-‬شده اند‪ ،‬در بیمارستان ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمام بیمارستاهای دانشگاهی این افراد را پذیرش می کنند‪ .‬به عنوان مثال در تهران بیمارستان های محب‬ ‫یاس‪ ،‬امام خمینی (ره)‪ ،‬حضرت رسول‪ ،‬بیمارستان کمالی کرج و‪ ...‬حتما مادران باردار مبتال به کووید‪۱۹-‬‬ ‫را پذیرش می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمارستان های ما بخش های مجهزی دارند و حتما مادران باردار را پذیرش می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به طور کلی در سراسر کشور‪ ،‬بیمارستان های دانشگاهی ما به همه بیماران سرویس کامل ارائه می دهند‪.‬‬ ‫هیچ بیمارســتان دانشگاهی نیست که سرویس و خدمات الزم را به مادران باردار ارائه ندهند‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫مادر باردار‪ ،‬به یک بیماری زمینه ای هم مبتال باشــد که در این صورت بیمار را به بیمارســتان تخصصی‬ ‫مربوطه ارجاع می دهند‪ .‬به عنوان مثال اگر مادر بارداری باشد که بیماری قلبی‪-‬عروقی داشته باشد و در‬ ‫حال حاضر هم به کووید‪ ۱۹-‬مبتال شده است‪ ،‬او را به بیمارستان امام خمینی (ره) یا بیمارستان تخصصی‬ ‫دیگری اعزام می کنند‪.‬‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬از مادر باردار به نوزاد منتقل می شود؟‬ ‫گلپیرا با بیان اینکه اینطور نیست که در زمان تولد‪ ،‬بیماری کووید‪ ۱۹-‬از مادر مبتال به نوزاد منتقل شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در عین حال در بیمارســتان ها نیز مراقبت هایی برای مادر باردار و نوزاد بر اســاس پروتکل ها انجام‬ ‫می شود و مشکلی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫بیمارستان های دولتی موظفند مادران باردار کرونایی را بستری کنند‬ ‫در همین زمینه دکتر فرح بابایی‪ -‬رئیس اداره مامایی معاونت درمان وزارت بهداشــت با بیان اینکه تمام‬ ‫بیمارستان های دولتی در کشور بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹-‬را می پذیرند‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس هم تمام‬ ‫بیمارستان های دولتی ما در سراسر کشور‪ ،‬مادران باردار مبتال به کووید‪ ۱۹-‬را بستری می کنند‪ .‬از ابتدای‬ ‫بروز کرونا در کشور تاکنون تمام بیمارستان های دولتی موظف بودند که بیماران کرونایی از جمله مادران‬ ‫باردار مبتال به کرونا را پذیرش و بستری کنند و این اقدام را هم انجام دادند و خدمات دهی کرده اند‪.‬‬ ‫چرا بیمارستان های خصوصی مادران باردار کرونایی را نمی پذیرند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬البته ممکن است بیمارستان های خصوصی مادران باردار مبتال به کووید‪ ۱۹-‬را نپذیرند‪ .‬ان هم‬ ‫شــاید به این دلیل باشــد که امکانات مورد نیاز را نداشته باشند و اگر بیمار نیازمند خدمات ویژه ای شد‪،‬‬ ‫نتوانند این خدمات و امکانات را به مادران ارائه کنند‪ ،‬اما بیمارســتان های دولتی به صورت تمام وقت در‬ ‫خدمت مردم بوده و ارائه خدمت کرده اند‪.‬‬ ‫مدت بستری مادران باردار کرونایی در بیمارستان‬ ‫بابایی با بیان اینکه مدت بستری در مادران باردار مبتال به کووید‪ ،۱۹-‬متفاوت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت برای همه بیمارستان ها ارسال شده است‪ .‬در مادران باردار مبتال به کرونا نیز میزان بستری‬ ‫بسته به وضعیت بیمار‪ ،‬شدت بیماری و وضعیت بیماری های زمینه ای که ممکن است داشته باشد‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬برخی مادران باردار ممکن است‪ ،‬دو ماه بستری بوده و بعد بهبود یافته و ترخیص شده و برخی هم‬ ‫یک هفته بستری بوده و بهبود یافته و ترخیص شده است‪ .‬بنابراین به شدت بیماری بستگی دارد‪.‬‬ ‫جزییات نحوه مراقبت از مادران باردار کرونایی در بیمارستان ها‬ ‫گفتنی اســت که در نام ه دکتر علیرضا رییسی‪-‬معاون بهداشــت وزارت بهداشت در تاریخ ‪ ۲۱‬اسفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خطاب به روســای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر الزام حضور متخصص زنان بر بالین‬ ‫مادران باردار مشکوک یا مبتال به کووید‪ ۱۹-‬که در بیمارستان ها بستری شده اند‪ ،‬تاکید شده بود‪.‬‬ ‫رییسی در این نامه شرایط مراقبت از مادران باردار مشکوک یا مبتال به کرونا را اعالم کرده است که جزییات‬ ‫ان در ادامه می اید‪:‬‬ ‫« ‪ -‬عــاوه بر برنامه حضور متخصصین زنان مقیم یا انکال اول‪ ،‬برنامه انکال دوم زنان و زایمان در اختیار‬ ‫بلوک زایمان و همه بخش های مرتبط و ستاد هدایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬برنامــه ویزیت روزانه متخصصین زنان برای مراکز ارجاعی که در انها مادران باردار مبتال یا مشــکوک‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹ -‬بستری می شوند‪ ،‬مشخص و اعالم شود و ویزیت روزانه صبحگاهی مطابق این برنامه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ مطابق دستورالعمل های ابالغ شده سالمت مادران در مورد مدیریت درمان مادران بستری باردار تا ‪۴۲‬‬‫روز پس از زایمان‪ ،‬ویزیت اولیه این گروه از مراجعین در کلیه مراکز توسط کشیک متخصص زنان حداکثر‬ ‫تا ‪ ۳۰‬دقیقه پس از بستری انجام شود و مشاهدات و دستورات در پرونده توسط ایشان ثبت شود‪.‬‬ ‫ در بیمارستان های اموزشی ویزیت اولیه باید حداکثر تا ‪ ۳۰‬دقیقه پس از بستری توسط دستیاران زنان‬‫ســال ســه و چهار انجام پذیرد و متعاقبا بر اساس شرایط بیمار‪ ،‬اتندینگ کشیک یا انکال بر بالین بیمار‬ ‫حاضر شوند‪ .‬در صورت عدم حضور اتندینگ کلیه اقدامات و نظرات ایشان به عنوان دستورات تلفنی توسط‬ ‫دستیاران سال باال با درج تاریخ و ساعت در پرونده بیمار ثبت شود‪.‬‬ ‫ برنامه ریزی جهت نحوه مدیریت روند بستری یا ختم بارداری و روش ان برای مادران فوق باید با حضور‬‫متخصص زنان با طرح در کمیته بیمارستانی چند رشته ای ذکر شده در اطالعیه ‪ ۰۳‬انجام شود‬ ‫ ‪ -‬بستری مادر مشکوک یا مبتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬در بخش اتاق زایمان باید به اطالع متخصص اطفال‬ ‫‪ /‬فوق نوزادان رسانده شود‪.‬‬ ‫ حضور متخصص زنان در بیمارســتان های غیر اموزشی و حداقل دستیار زنان و زایمان سه یا چهار در‬‫بیمارستان اموزشی بعد از ورود بیمار به فاز فعال زایمان و هنگام زایمان طبیعی مادران مشکوک یا مبتال‬ ‫به بیماری کووید‪ ۱۹-‬الزامی است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬به هنگام زایمان (زایمان طبیعی یا سزارین) متخصص اطفال ‪ /‬فوق نوزادان باید حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫ در موارد زایمان طبیعی یا هر مداخله جراحی برای این گروه از مادران‪ ،‬با عنایت به فاصله فیزیکی خیلی‬‫کم بین مادر باردار و تیم درمانی‪ ،‬پوشش محافظتی ارائه دهندگان خدمت باید کامل و مشابه تیم در معرض‬ ‫ترشحات راه هوایی باشد‪.‬‬ ‫ در زمان ترخیص این گروه از مادران (باردار یا پس از زایمان)‪ ،‬ارائه اموزش های مراقبت در منزل به ایشان‬‫و خانواده الزامی است‪».‬‬ ‫ورزشکاران در ماه رمضان چه برنامه تغذیه ای در پیش بگیرند؟‬ ‫یک کارشناس تربیت بدنی می گوید‪ :‬هنگام افطار از مصرف زولبیا‬ ‫و بامیه به مقدار زیاد پرهیز کنید‪ ،‬چون انســولین خون را باال برده‬ ‫و قند به سرعت جذب سلول ها می شود در نتیجه احساس ضعف یا‬ ‫گرســنگی شدید به افراد دست می دهد‪ .‬مجتبی کرمی عنوان کرد‪:‬‬ ‫تغذیه ورزشــکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات دغدغه برانگیز‬ ‫اســت‪ ،‬به طوری که باید پوشــش تغذیه ای مناسبی در این ایام به‬ ‫خصوص در زمان تمرینات داشــته باشند‪ ،‬در غیر این صورت ذخائر‬ ‫گلیکوژن بدنشان با مشکل مواجه خواهد شد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬نیازهای‬ ‫ورزشی که برای اکثر ورزشکاران وجود دارد‪ ،‬بیشتر در مواد قندی و‬ ‫کربوهیدرات ها است که مقدار ذخیره ان ها در بدن محدود است و به‬ ‫دلیل اینکه مغز انسان تنها مواد قندی مصرف می کند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ورزشــکار با کمبود مواد قندی در بدن مواجه شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫ورزشی ادامه داد‪ :‬به همین دلیل امکان دارد کمبود قند در بدن باعث‬ ‫بروز مشکالتی از قبیل افت فشار خون شود که ورزشکاران روزه دار‬ ‫می توانند با مصرف مــواد خوراکی انرژی زای قندی و کربوهیدرات ‬ ‫مانند ماکارونی‪ ،‬ســیب زمینی در هنگام سحر مانع مشکالت ناشی‬ ‫از کمبود مواد قندی شوند‪.‬کرمی اظهار کرد‪ :‬همچنین مصرف مواد‬ ‫غذایی دیر هضم باعث می شــود فرد دیرتر احساس گرسنگی کند‪،‬‬ ‫حبوبات و غالت مثل جو‪ ،‬گندم‪ ،‬جو دوسر‪ ،‬لوبیا‪ ،‬عدس‪ ،‬ارد سبوس‬ ‫دار‪ ،‬برنج با پوست و مواد غذایی حاوی پروتئین از جمله غذاهای دیر‬ ‫عضو ســتاد ملی مقابلــه با کرونا گفــت‪ :‬بیماری‬ ‫کاوازاکی جدید نیســت و ربطی بــه کرونا ندارد‪.‬‬ ‫مسعود مردانی فزود‪ :‬کاوازاکی یک بیماری است که‬ ‫تقریبا در کودکان زیر‪۵‬ســال رخ می دهد و یکی از‬ ‫دالیل بیماری های قلبی بوده و رگ ها و شــریان‬ ‫های قلب را درگیر می کند که با کرونا اشتباه گرفته‬ ‫شده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬این بیماری از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته وجود داشته و مردم نگران نباشند؛ کاوازاکی‬ ‫ربطــی به کرونا ندارد و فقط عالیم ان ها مانند تب‬ ‫هضم به هستند و میوه های متنوع و انواع مغزهای کم نمک از جمله‬ ‫پســته‪ ،‬بادام‪ ،‬فندق و گردو مواد مناسبی برای جبران کمبود انرژی‬ ‫ورزشکاران روزه دار در فاصله بین صرف افطار تا خواب هستند‪.‬‬ ‫تغذیه ورزشکاران در زمان افطار‬ ‫کرمی خاطرنشان کرد‪ :‬مواد غذایی زمان افطار بهتر است سبک باشد‬ ‫تا به معده فشاری وارد نشود و همچنین پرکالری و سریع هضم باشد‪،‬‬ ‫چرا که الزم است قند به سرعت جذب شود و انرژی تولید کند‪ .‬مواد‬ ‫غذایی مانند شیر‪ ،‬خرما‪ ،‬عسل‪ ،‬کشمش‪ ،‬توت خشک‪ ،‬انجیرخشک‬ ‫که باعث می شوند‪ ،‬کمبود قند بدن را جبران کنند‪ .‬همچنین انرژی‬ ‫ی به ورزشکار وارد نمی شود‪.‬‬ ‫فرد برای ورزش حفظ می شود و اسیب ‬ ‫اب میوه هایی مثل پرتقال‪ ،‬لیمو و هویج نیز توصیه می شــود‪ ،‬زیرا‬ ‫باعث تامین اب مورد نیاز بدن می شود‪ .‬این مربی تربیت بدنی یاداور‬ ‫شد‪ :‬هنگام افطار از مصرف زولبیا و بامیه به مقدار زیاد پرهیز کنید‪،‬‬ ‫چون در صورت مصرف زیاد ان ها‪ ،‬انســولین خون باال میرود و قند‬ ‫به سرعت جذب سلول ها می شود در نتیجه انسولین باال مانده و قند‬ ‫خون همچنان پایین است و یک احساس ضعف یا گرسنگی شدید‬ ‫به افراد دست می دهد‪ .‬چون کاهش قند خون در شرایط روزه داری‬ ‫به ویژه در نیمه دوم روز‪ ،‬بروز می کند‪ .‬رعایت موارد فوق از ســوی‬ ‫ورزشکاران حرفه ای و عادی ضروری است‬ ‫فعالیت ورزشی سنگین برای روزه داران نوجوان‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متخصصان تغذیه به نوجوانانی که پرتحرک هستند‬ ‫توصیه می کنند برای پیشــگیری از ضعف قوای جســمانی در ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬از انجام حرکات ورزشــی ســنگین اجتناب کنند‪.‬‬ ‫فعالیــت زیاد نوجوانان روزه دار در ماه رمضان‪ ،‬منجر به صرف انرژی‬ ‫بیشــتر و افزایش تعریق در طی ســاعات روز می شود که می تواند‬ ‫زمینه ساز سوء تغذیه خفیف یا شدید شود‪.‬مجتبی کرمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بهترین ورزش در طول ماه رمضان شنا و پیاده روی پس از صرف‬ ‫افطار است که از گرفتگی عضالت و بروز مشکالتی چون یبوست نیز‬ ‫پیشگیری می کند‪.‬‬ ‫بیماری کاوازاکی ربطی به کرونا ندارد‬ ‫و گلو درد شبیه هم است‪ ،‬اما اگر در ابتدا و مراحل‬ ‫اولیه تشخیص داده شوند‪ ،‬پزشکان می توانند ان را‬ ‫درمان کنند و کودکان بدون هیچ مشــکلی بهبود‬ ‫یابند‪ .‬مردانی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در برخی شبکه‬ ‫های اجتماعی شــایعه ای در مــورد رابطه کرونا و‬ ‫کاوازاکی شکل گرفته و نگرانی های بسیاری را در‬ ‫مردم ایجاد کرده‪ ،‬از این رو از مردم می خواهیم که‬ ‫به این شایعات توجه نکنند و فقط از منابع رسمی‬ ‫اخبــار موثق را دریافت کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بیماری‬ ‫کاوازاکــی‪ ،‬علت اصلی بیماری قلبی اکتســابی در‬ ‫ت متحده اســت و عوارض جدی ان می تواند‬ ‫ایاال ‬ ‫شــامل گشاد شــدن عروق کرونری شود و درمان‬ ‫اســتاندارد این بیماری اســپیرین بوده و می تواند‬ ‫جلوی ایجاد اختــاالت عروق کرونری را به میزان‬ ‫قابــل توجهی بگیرد‪ .‬علیرضا رئیســی معاون وزیر‬ ‫بهداشت نیز پیشتر درباره شایعات مربوط به شیوع‬ ‫نوعی عفونت مشابه کرونا در کودکان با عنوان کرونا‬ ‫کاوازاکی در اروپا و امریکا طی چند روز اخیر گفت‪:‬‬ ‫کرونا و کاوازاکی از هم جدا هستند و هیچ ربطی به‬ ‫هم ندارند‪ .‬وی افــزود‪ :‬از انجا که در بیماری کرونا‬ ‫معموال الیه پوششی داخلی عروق درگیر می شوند‬ ‫و می تواند عالئمی شــبیه کاوازاکی نشان دهد‪ ،‬دو‬ ‫بیماری را با هم اشتباه گرفته اند و کاوازاکی بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬ســال است که شناخته شده و بیشتر افراد زیر‬ ‫پنج ســال را درگیر می کند و درگیری ما در کرونا‬ ‫برای زیر پنج سال بسیار نادر است‪ .‬بنابراین این دو‬ ‫بیماری از هم جدا هستند‪.‬‬ ‫سردار سیدکمال هادیانفر افزود‪ :‬ساعت کاری این مراکز در تهران تا ساعت ‪ ۱۷‬و در استان ها با تشخیص رییس پلیس راهور استان تا زمان کاهش مراجعین به حالت عادی ادامه می یابد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به کاهش نسبی مراجعان به مراکز تعویض پالک‪ ،‬اجرای طرح فاصله گذاری و مدیریت در ورود خودروها به پارکینگ ها با هدف جلوگیری از تجمع در سالن های مراکز تعویض پالک با رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد‪ .‬پیش از این سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت‪ :‬مراکز تعویض پالک بدون مشکل و با رعایت طرح فاصله گذاری هوشمند‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مراکز تعویض پالک با تعطیلی‪ ۴۰‬روزه همراه بود اما با بازگشایی این مراکز فقط‪ ۳‬درصد افزایش مراجعان را شاهد هستیم‪ .‬وی درخصوص نحوه فعالیت مراکز شماره گذاری‬ ‫و تعویض پالک اظهار داشت‪ :‬برای جلوگیری از ازدحام مراجعان‪ ،‬خودروها به صورت زوج و فرد‪ ،‬یعنی خودروهای با پالک زوج در روزهای زوج و خودروهای با پالک فرد در روزهای فرد می توانند برای‬ ‫انجامتعویضپالکمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫چراشورایشهرپنجم‬ ‫از سوی نهادها و سازمان های مختلف جدی گرفته نمی شود؟‬ ‫نادیده گرفته شدن نظر شورای شهرتهران در طرح توسعه مجلس ریشه در عملکرد این شورا دارد که‬ ‫با بی توجهی به دغدغه شهروندان وقت خود را صرفاً محدود به بازی های رسانه ای کرده بود‪ .‬در اخرین‬ ‫جلســه شورای اسالمی شهر تهران بخشــی از زمان این نهاد به موضوع تصویب طرح توسعه مجلس‬ ‫و حواشــی ان اختصاص داده شــد که این طرح در روز قبل از ان(دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت)‬ ‫در شــورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسیده بود‪ .‬در جلسه شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معماری کشــور دو عضو شورای شهر تهران (محســن هاشمی رئیس شورا و محمد ساالری رئیس‬ ‫کمیســیون شهرسازی و معماری شورای شهر) به عنوان اعضای ناظر حضور داشتند که مصوبات این‬ ‫جلســه مورد انتقاد هر دو قرار گرفت‪ .‬ساالری در ارتباط با مصوبات این جلسه می گوید‪ :‬در محدوده‬ ‫طرح توســعه مجلس مشخص نشده که خانه های ساخته شده در چه جانمایی قرار دارند و همچنین‬ ‫مشــخص نیست خانه هایی هم که ساخته نشده اند کجا باید ســاخته شوند‪ .‬در این خصوص قابلیت‬ ‫راســتی ازمایی برای شهرداری تهران‪ ،‬نسبت به وزارتخانه وجود نداشته و امکان دسترسی به ان نیز‬ ‫نیست‪.‬وی در ارتباط با عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری به ویژه در حوزه سیما و منظر شهری‬ ‫در این طرح نیز معتقد بود‪ :‬در تمامی دنیا ساختمان های عمومی و حاکمیتی‪ ،‬نمادهای فاخر معماری‬ ‫کشــورها محسوب می شــوند در حالی که ســاختمان جدید مجلس به هیچ عنوان اصول مربوط به‬ ‫معماری ایرانی اسالمی را که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است را رعایت نکرده است‪.‬‬ ‫عدم دسترسی مردم به محدوده طرح توسعه مجلس‪ ،‬عدم شفافیت در پرداخت عوارض ساختمان های‬ ‫طرح و محدوده ساخت و ساز در اطراف ساختمان مرکزی مجلس هم از دیگر موارد اعتراضی از سوی‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بود‪ .‬محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی‬ ‫شــهر تهران نیز که از عدم حضور شهردار تهران در جلســه شورای عالی شهرسازی و معماری گالیه‬ ‫داشــت و این عدم حضور حناچی را رضایت وی مبنی بر تجاوز به حقوق عمومی در این طرح تلقی‬ ‫و به شــهردار پایتخت تذکر داده بود نیز مواردی را در بی توجهی شــورای عالی شهرسازی و معماری‬ ‫به نظر شــورای شهر عنوان کرد‪ .‬بلند مرتبه ســازی‪ ،‬عدم تطابق نمای ساختمان های ساخته شده در‬ ‫طرح با معماری مجلس‪ ،‬تغییر کاربری ســاختمان های طرح توسعه از مسکونی به اداری‪ ،‬بسته شدن‬ ‫دو طــرف این طرح که خیابانی با نام مردم در ان واقع اســت و تــاش برای مصوب و قانونی کردن‬ ‫ان که البته به تصویب هم رســید از جمله موارد انتقادی هاشــمی بود‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران با بیان این که در ارتباط با این طرح نه مشــورتی با شهرداری شده و نه شورای شهر تهران در‬ ‫جریان این اتفاقات بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر می اید این کار اصولی نیســت و بیشــتر روند کار رابطه ای‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬به نظر می رسد با وجودی که نظرات شورای اسالمی شهر تهران در این خصوص‬ ‫قابل پذیرش اســت ولی ایراد نادیده گرفته شــدن مدیریت شهری در این زمینه متوجه خود شورای‬ ‫شــهر است والغیر‪ .‬اعضای شورای شهری که در دوره پنجم در سال ‪ ۹۶‬با اعتماد تهرانی ها بر کرسی‬ ‫نظارت بر شــهرداری پایتخت تکیه زده و بهشت نشین شدند چنان عملکرد ضعیفی در حدود این ‪۳‬‬ ‫ســال از خود به نمایش گذاشته اند که شورای اسالمی شهر تهران به موضوعی که به مجلس و دولت‬ ‫(وزارت راه و شهرســازی) مربوط اســت که هیچ بلکه در خود مجموعه شهرداری هم چندان به انها‬ ‫اهمیت نمی دهند‪ .‬نمونه این بی توجهی شــهرداری به شــورایی ها را می توان در جلسه روز یک شنبه‬ ‫(بیســت و یکم اردیبهشت ماه) جستجو کرد که در ان حجت نظری به دلیل بی توجهی معاون و خود‬ ‫شــهردار به موضوع دسترسی اعضای شورای شهر به سامانه جامع منابع انسانی اشاره کرد که پس از‬ ‫حدود یک ماه از این تذکر به تذکری مجدد منجر شــد و حتی قالب تهدید اســتیضاح شهردار هم به‬ ‫خود گرفت‪ .‬از اعضای شورای شهری که به جز چند عضو محدود ان از جمله احمد مسجدجامعی که‬ ‫هر از چندگاهی با طرح های تهران گردی به میان مردم می رود باقی هیچ تعاملی با شهروندان نداشته‬ ‫و ارتباط خود با مردم را یک ســویه و از طریق انتشــار مصاحبه ها و اظهاراتشــان در جلسات شورای‬ ‫شهر محدود کرده اند چه توقعی می توان داشت که از سوی مسئوالن اجرایی شهرداری و حتی مردم‬ ‫جدی گرفته شوند‪ .‬بهتر است تا اعضای پارلمان شهری تا پیش از اتمام دوره خدمتشان به جای بهانه‬ ‫گرفتن نســبت به عملکرد پیشــینیان و بازی های رسانه ای کمی به موضوعات اساسی مبتالبه مردم‬ ‫اشنایی پیدا کرده و دین خود را به شهر و شهروندان ادا کنند تا از این طریق در میان مسئوالن سایر‬ ‫دستگاه ها و نهادها هم جدی گرفته شوند‪.‬‬ ‫رییس سازمان بهزیستی اعالم کرد‪:‬‬ ‫تسهیالت ‪ 12‬تا ‪ 16‬میلیونی برای پرسنل مهدهای کودک‬ ‫تنفس‪۳‬ماهه اقساط بانکی مهدها‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قرار گرفتن مهدهای‬ ‫کودک در زمره مشــاغل اســیب دیده از کرونــا گفت‪ :‬بر این‬ ‫اســاس این مراکز می توانند تقاضای دریافت تســهیالت ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون تومانی را برای هر یک از پرســنلی که اشتغال انها‬ ‫را حفظ کردند به مراجــع ذی صالح بدهند‪ .‬وحید قبادی دانا‬ ‫در جمع خبرنگاران در ارتباط با حمایت از مهدهای کودک غیر‬ ‫دولتی تحت نظارت ســازمان بهزیســتی کشور گفت‪ :‬مهدهای‬ ‫کــودک برای قطع زنجیــره انتقال کرونا از اســفندماه تعطیل‬ ‫هستند و براســاس رایزنی های انجام شــده با مجموعه وزارت‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارگروه بررســی مشــاغل اسیب‬ ‫دیده از کرونا‪ ،‬بنا شد تا مهدهای کودک غیردولتی هم به عنوان‬ ‫کســب و کارهای واجد شرایط تشخیص داده شوند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه مهدهای کودک هم شامل مراکز و مجتمع های فرهنگی‬ ‫و اموزشــی قرار گرفتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اســاس این مراکز‬ ‫می توانند تقاضای دریافت تســهیالت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬میلیون تومانی‬ ‫را برای هر یک از پرســنلی که اشــتغال انها را حفظ کردند به‬ ‫مراجع ذی صالح بدهند‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره‬ ‫به اینکه براساس اعالم معاونت اقتصادی رئیس جمهور این افراد‬ ‫از امتیاز تنفس ســه ماهه پرداخت اقساط بانکی هم بهره مند‬ ‫می شــوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این متقاضیان می توانند درخواست شان‬ ‫را به سازمان بهزیستی ارائه کنند و در صورت تایید این سازمان‪،‬‬ ‫موارد به بانک مرکزی اعالم می شــوند‪ .‬قبادی دانا در خصوص‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد‬ ‫کاهش قیمت بازار‬ ‫با روند افزایشی تیراژ تولید‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪ :‬با برنامه ریزی های انجام شــده از ابتدای ســال و تولید‬ ‫روزانه بیش از دوهزار دســتگاه از محصوالت ایران خودرو‪ ،‬قیمت های بازار در چند روز اخیر کاهش‬ ‫چشمگیری یافته و با ادامه تولید و عرضه‪ ،‬این روند همچنان تداوم خواهد یافت‪ .‬فرشاد مقیمی ضمن‬ ‫تسلیت ایام سوگواری شهادت امام علی (ع) و شب های قدر با بیان این که در سال جهش تولید تمام‬ ‫اقدامات الزم برای تحقق این موضوع انجام شده است‪ ،‬از تولید ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۹۳۱‬دستگاه خودرو تا روز‬ ‫‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه خبر داد و گفت‪ :‬عزم مجموعه ایران خودرو در مسیر برنامه ریزی برای تحقق هدف‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه خودرو در سال جاری قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا روز ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه افزایش‬ ‫‪ ۶‬درصدی در تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم‪ .‬مقیمی از اجرای بسته ویژه‬ ‫عرضه خودرو به بازار مطابق با اهداف و سیاست های وزارت صمت خبر داد و گفت‪ :‬با اجرای این بسته‪،‬‬ ‫عالوه بر این که امکان فعالیت ســودجویان به حداقل خواهد رسید‪ ،‬مشتریان نیز با اطمینان خاطر‬ ‫از قیمــت اقدام به خرید خودرو خواهند کرد‪ .‬وی از اجرای فروش فوق العاده محصوالت در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد و تصریح کرد‪ :‬تمام ساز و کارهای الزم برای اجرای ان فراهم می شود‪.‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو اضافه کرد‪ :‬با دریافت مجوز شماره گذاری محصوالت و تحویل ‪ ۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو اماده تحویل در روزهای اینده‪ ،‬روند عرضه با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و همین امر‬ ‫کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ایران خودرو مصمم‬ ‫است تا همراه با سیاست های وزارت صمت و دستگاه ها و نهادهای ذیربط‪ ،‬تمامی تالش خود را برای‬ ‫مدیریت بازار و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به کار بندد‪.‬‬ ‫پرسنل مهدهای کودکی که نتوانستند شغلشان را حفظ کنند‪،‬‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬این افــراد می توانند از مزایــای قانون بیمه‬ ‫بیکاری به دلیل کرونا با لحاظ شــرایط الزم پس از ثبت نام در‬ ‫ســامانه مربوطه بهره مند شوند‪ .‬با مذاکراتی که توسط سازمان‬ ‫بهزیســتی با معاونــت روابط کار وزارت تعــاون صورت گرفته‬ ‫این امر برایشــان تسهیل خواهد شــد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫اینکــه در پویش همدلی مومنانه بیش از ‪ ۱۳۰۰‬مالک مهدهای‬ ‫اســتیجاری غیردولتی اجاره بهای خود را مورد بخشودگی قرار‬ ‫دادند‪ ،‬نیز گفت‪ :‬همچنین ســازمان بهزیستی اجاره بهای تمام‬ ‫امالکی که در موضوع ماده ‪ ۲۸‬قانون بخشــی از مقررارت مالی‬ ‫دولت به صورت اســتیجاری در اختیار مهدهای کودک یا سایر‬ ‫مجموعه های تحت پوشــش ماده ‪ ۲۸‬قرار داده بود را برای ماه‬ ‫های اســفند‪ ،‬فروردین و اردیبهشت مورد بخشودگی کامل قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬با توجه به این شرایط تمام تالش ما بر این بوده که‬ ‫مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی کمترین ضرر را‬ ‫از تعطیلی اجباری کرونا داشته باشند‪.‬‬ ‫افتتاح‪ 11‬ایستگاه جدید مترو در سال جاری‬ ‫مدیرعامل متروی تهران اعالم کرد در صورت تحقق منابع مالی در ســال جاری‪ ،‬شــاهد افتتاح ‪۱۱‬‬ ‫ایســتگاه جدید مترو خواهیم بود‪ .‬علی امام در خصوص برنامه های سال ‪ ۹۹‬شرکت متروی تهران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هنور ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان از بهای اوراق مشارکت فروخته شده نزد بانک اینده محفوظ است‬ ‫و با وجود تاخیر چندین ماهه هنوز این پول به شــرکت مترو پرداخت نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫روزهایی که شهرداری تهران با مشکالت مالی روبرو است‪ ،‬تزریق بهای فروش اوراق مشارکت می تواند‬ ‫گره های زیادی از توســعه مترو در تهران بردارد‪ .‬امام با اشــاره به مشــکالت مالی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬عالوه بر بودجه مصوب برای مترو‪ ،‬درصدد هســتیم ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکتی‬ ‫را که شورای شهر در سال گذشته برای مترو تصویب کرد‪ ،‬فعال کنیم که اگر این مهم محقق شود‪،‬‬ ‫می توانیم توســعه و تجهیز مترو را سرعت ببخشیم‪ .‬مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه با وجود‬ ‫مشــکالت مالی فراوان در صدد ان هستیم تا پایان سالجاری‪ ۷ ،‬کیلومتر از خط شش با ‪ ۶‬ایستگاه‬ ‫حدفاصل ستاری تا تربیت مدرس را به بهره برداری برسانیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو نیازمند‬ ‫نصب تجهیزات هستیم و همچنین براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در قسمت جنوبی خط‬ ‫شش نیز ایستگاه امیرکبیر و ورودی دوم ایستگاه بعثت افتتاح خواهد شد‪ .‬امام گفت‪ :‬همچنین در‬ ‫خط هفت مترو شــاهد افتتاح ایستگاه های محالتی‪ ،‬بوستان گفت وگو‪ ،‬برج میالد و میدان قیام در‬ ‫سالجاری خواهیم بود‪ .‬وی با بیان اینکه در خط سه مترو ساخت و احداث ایستگاه اقدیسه همچنان‬ ‫باقی مانده که در ســالجاری باید فکری برای ان کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ســاخت پایانه اکباتان و فاز دوم پایانه‬ ‫کالهدوز نیز در لیست برنامه های امسال شرکت مترو قرار دارد‪ .‬مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬مترو ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت‬ ‫از بانک اینده اخذ شود و همچنین بتوانیم نسبت به فروش ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو‬ ‫در سالجاری اقدام کنیم‪ ،‬قطعا شاهد شتاب توسعه مترو خواهیم بود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫محدودیت ارائه خدمات تعویض پالک براساس زوج و فرد از امروز شنبه لغو می شود‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫نحوه ثبت نام در مدارس‬ ‫«سمپاد»؛ از تغییر رشته و انتقال‬ ‫مدرسه تا دریافت کتب‬ ‫دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش اموزان برای سال تحصیلی‬ ‫‪ ۹۹‬ابتدای هفته و با در نظر گرفتن شــرایط خاص مواجهه با‬ ‫ویروس کرونا به ادارات کل اموزش و پرورش استان ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫در این دستورالعمل بر رعایت اصل تکریم‪ ،‬کرامت انسانی و حفظ‬ ‫احترام خانواده ها‪ ،‬انتخاب افرادی دارای حسن خلق‪ ،‬صبور و اگاه‬ ‫به قوانین و مقررات در ســتادهای ثبت نام‪ ،‬دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬اجرای پروتکل های بهداشتی‬ ‫و تمهید مقدمات الزم به منظور پیشــگیری از ازدحام تاکید‬ ‫شده است‪ .‬در این دستورالعمل عالوه بر مقررات عمومی ثبت‬ ‫نام؛ مقررات ویژه ثبت نام در مدارس استعدادهای درخشان نیز‬ ‫گنجانده شده است که در ادامه خواهد امد‪:‬‬ ‫ـ ثبت نام پذیرفته شدگان پایه هفتم از طریق سنجش و پذیرش‬ ‫ورودی دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان براساس‬ ‫بند (د‪ )۱-‬ضوابط و شــرایط پذیرش ثبت نام در دستورالعمل‬ ‫سنجش و پذیرش این مدارس مورخ ‪۱۲‬بهمن ‪ ۹۸‬مجاز است‪.‬‬ ‫ـ ثبت نام پذیرفته شدگان ازمون ورودی دبیرستان های دوره‬ ‫دوم استعدادهای درخشــان در پایه دهم‪ ،‬براساس بند (د‪)۱-‬‬ ‫دســتورالعمل ازمون ورودی این مدارس مورخ ‪۱۲‬بهمن‪۹۸‬‬ ‫صورتمی پذیرد‪.‬‬ ‫ـ همچنین دانش اموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان‬ ‫ســال تحصیلی ‪ ۹۸-۹۹‬از شــرکت در ازمون پایه دهم سال‬ ‫تحصیلی‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬معافهستند‪.‬‬ ‫ـ ثبت نام دانش اموزان متقاضی انتقال در دبیرستان های دوره اول و‬ ‫دوره دوم استعدادهای درخشان‪ ،‬بارعایت کف نمره مدرسه مدرسه‬ ‫مقصد و به شرط وجود ظرفیت‪ ،‬مطابق نقل وانتقال این مدارس‬ ‫و از طریق سامانه نقل و انتقال دانش اموزان مدارس استعدادهای‬ ‫درخشان با موافقت استان های مبدا و مقصد انجام شود‪.‬‬ ‫نحوهتغییررشتهوانتقالمدرسه‬ ‫انتقال دانش اموزان پایه هفتم و دهم این مدارس در ســال اول‬ ‫پذیرش در ازمون ورودی‪ ،‬در بین مدارس استعدادهای درخشان‬ ‫درون یک شهرستان به استناد بند بخش(و) دستورالعمل مورخ‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۹۸‬اکیدا ً ممنوع است‪ .‬ثبت نام دانش اموزان پایه دهم‬ ‫پذیرفته شده در ازمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در‬ ‫رشــته ای غیر از رشته پذیرفته شده در سنجش ورودی‪ ،‬ممنوع‬ ‫اســت‪ .‬تصمیم گیری درخصوص امکان یا عــدم امکان انتقال‬ ‫به هریک از مدارس اســتعدادهای درخشان‪ ،‬در اختیار اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان خواهد بود‪ .‬ثبت نام دانش اموزان پایه‬ ‫یازدهم مدارس اســتعدادهای درخشــان متقاضی تغییر رشته‬ ‫تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط تغییر رشته و به شرط وجود‬ ‫ظرفیت و صرفاً در صورت دارا بودن کف امتیاز قبولی در رشــته‬ ‫موردنظــر در ازمون ورودی پایه دهم بالمانع اســت‪ .‬میزان حق‬ ‫الثبت مدارس استعدادهای درخشان‪ ،‬براساس مصوبه هیئت امنای‬ ‫سمپاد که معادل ‪ ۵۰‬درصد مبلغ بخشنامه مربوط به ثبت نام در‬ ‫مدارس غیردولتی هر شهر است‪ ،‬توسط اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫استان تعیین و به مدارس استعدادهای درخشان ابالغ می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام گروهی کتب تکمیلی از سوی مدارس‬ ‫در هنگام ثبت نام دانش اموزان‪ ،‬مدیران این مدارس با عنایت به‬ ‫مفاد ایین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی (دوره اول متوسطه)‬ ‫مصوبشانزدهمینجلسهکمیسیونمعینشورایعالیاموزش‬ ‫وپرورش ‪ ۴‬مهر ‪ ۹۷‬وجود کتب تکمیلی ویژه این مدارس را از‬ ‫دانش اموزان دریافت و نســبت به ثبت سفارش کتب فوق از‬ ‫طریق سامانه فروش و توزیع مواد اموزشی سازمان پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزشی به صورت گروهی اقدام کنند؛ وجوه دریافتی‬ ‫باید به حساب مدرسه واریز شود‪.‬مرکز ملی پرورش استعدادهای‬ ‫درخشان در بهمن ماه سال‪ ، ۹۸‬دستورالعمل سنجش و پذیرش‬ ‫دانش اموزان در مدارس استعدادهای درخشان شامل ضوابط و‬ ‫شرایط اختصاصی ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان های دوره‬ ‫های اول و دوم را به همراه مواد امتحانی‪ ،‬تعداد و ضریب سواالت‬ ‫ازمون پایه دهم ابالغ کرده بود که از طریق کلیک بر روی عنوان‬ ‫این خبر «اعالم جزئیات ازمون ورودی مدارس ســمپاد» قابل‬ ‫دسترسی است‪ .‬البته با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬تعطیلی مدارس‬ ‫و ممنوعیت تجمعات‪ ،‬تا کنون تاریــخ برگزاری ازمون ورودی‬ ‫پایه هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان مشخص نشده‬ ‫است‪.‬مهاجرانی‪ ،‬رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان‬ ‫و دانش پژوهان جوان پیــش از این اعالم کرده بود که ازمون‬ ‫ورودی پایه هفتم و دهم مدارس اســتعدادهای درخشــان به‬ ‫تعویق افتاد ه است و اگر ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز بدهد در‬ ‫خردادماه ازمون برگزار خواهد شد‪ .‬فرصت ثبت نام در این ازمون‬ ‫نیز برای چندین بار تمدید شد و ‪ ۱۷‬اردیبهشت به اتمام رسید‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ای غایب از نظر به خدا می سپارمت‬ ‫جانم بسوختی و به دل دوست دارمت‬ ‫تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک‬ ‫باور مکن که دست ز دامن بدارمت‬ ‫محراب ابرویت بنما تا سحرگهی‬ ‫دست دعا برارم و در گردن ارمت‬ ‫گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی‬ ‫صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت‬ ‫خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب‬ ‫بیمار بازپرس که در انتظارمت‬ ‫صد جوی اب بسته ام از دیده بر کنار‬ ‫بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت‬ ‫خونم بریخت وز غم عشقم خالص داد‬ ‫منت پذیر غمزه خنجر گذارمت‬ ‫می گریم و مرادم از این سیل اشکبار‬ ‫تخم محبت است که در دل بکارمت‬ ‫بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل‬ ‫در پای دم به دم گهر از دیده بارمت‬ ‫حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست‬ ‫خبر‬ ‫صاحبان مسکن مهر وام ‪ ۴۰‬میلیونی تعمیر می گیرند‬ ‫افزایش وام ساخت مسکن‬ ‫انبو ‪‎‬ه سازی در تهران‬ ‫به ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫مدیر امور اعتبارات بانک مسکن گفت‪ :‬مشتریان خوش حساب‬ ‫مسکنمهرمی توانند‪ ۴۰‬میلیونتومانتسهیالتبرایتعمیرات‬ ‫و نوسازی دریافت کنند‪ .‬محمد حسن علمداری درباره افزایش‬ ‫تسهیالت به انبوه سازان گفت‪ :‬با توجه به شعار امسال مبنی بر‬ ‫جهش تولید‪ ،‬بانک مسکن تسهیالت ساخت مسکن را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬انبوه سازان حرفه ای که از فناوری های نوین استفاده‬ ‫می کنند در شــهر تهران ‪ 250‬میلیون تومان‪ ،‬شهر های باالی‬ ‫‪ 200‬هزار نفر جمعیت ‪ 220‬میلیون تومان و سایر شهر ها ‪170‬‬ ‫میلیون تومان و سایر انبوه سازان در شهر تهران ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬شهر های باالی ‪ 200‬هزار نفر ‪ 180‬میلیون تومان و سایر‬ ‫شهر ها ‪ 140‬میلیون تومان تسهیالت با نرخ ‪ 18‬درصد دریافت‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این تسهیالت به شعب بانک مسکن ابالغ‬ ‫شده است و انبوه سازان می توانند برای دریافت اقدام کنند‪ .‬مدیر‬ ‫امور اعتبارات بانک مسکن با بیان اینکه این تسهیالت تا سقف‬ ‫‪ 120‬میلیون تومان قابل انتقال به خریدار اســت گفت‪ :‬انبوه‬ ‫ســازانی که تسهیالت دریافت می کنند در زمان ساخت برای‬ ‫پرداخت اقساط تنفس دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی از مسکن های‬ ‫مهر که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد مشتریان خوش حساب‬ ‫بانک مســکن می توانند با خرید اوراق‪ ،‬تسهیالت ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومانی با سود ‪ 18‬درصد دریافت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تسهیالت در‬ ‫بافت فرسوده در شهر تهران ‪ 250‬میلون تومان و سایر شهر ها‬ ‫‪ 220‬میلیون تومان شده است‪ ،‬اما نرخ این تسهیالت در تهران‬ ‫تا سقف‪ 50‬میلیون تومان و در شهرستان ها تا سقف‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان ‪ 9‬درصد و مابقی با کارمزد ‪ 18‬درصد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫علمداری بیان کرد‪ :‬افرادی که به صورت انفرادی در بافت فرسوده‬ ‫اقدام به ساخت می کنند می توانند تا سقف ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت دریافت کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬پرونده های تشکیل شده‬ ‫مشمول این افزایش تسهیالت می شوند و افرادی که تسهیالت‬ ‫دریافتکردندنیزمی توانندبامتممتسهیالتافزایشتسهیالت‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬علمداری با بیــان اینکه فعال برنامه ای برای‬ ‫افزایش تسهیالت صندوق پس انداز یکم نداریم گفت‪ :‬تفاهم‬ ‫نامه ای با وزارت راه و شهرسازی امضا شد مبنی بر اینکه افرادی‬ ‫که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند در اولویت دریافت‬ ‫تسهیالت با نرخ ‪ 8‬درصد در سایر بافت ها و ‪ 6‬درصد در بافت‬ ‫فرسوده قرار گیرند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به ‪ 2‬میلیون و ‪ 300‬هزار واحد‬ ‫تسهیالت در مسکن مهر پرداخت شــده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بانک مسکن سامانه ای اینترنتی درخواست تسهیالت راه اندازی‬ ‫کرده است و متقاضیان می توانند با ثبت درخواست و بارگذاری‬ ‫مدارک خود کار های تسهیالت را اینترنتی بدون مراجعه به بانک‬ ‫انجام دهند و امیدوارم سایر دستگاه ها در رابطه با امضا دیجیتال‬ ‫با بانک مسکن همکاری کند تا این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه‪ 27‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪270‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫بورس بازان مشتری دالر می شوند؟‬ ‫ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز!‬ ‫همزمان با افزایش نرخ دالر در روزهای اخیر‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی درباره‬ ‫ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز هشدار داد‪ .‬کارشناسان معتقدند با وجود‬ ‫کاهش قدرت خرید ریال که از سال ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شده و همچنین تغییر‬ ‫سیاست های ارزی بانک مرکزی‪ ،‬این افزایش قیمت ها کوتاه مدت است و‬ ‫دیگر شاهد جهش های بزرگ ارزی در نرخ ارز نخواهیم بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫وضعیت بازار سهام به گونه ای است که ممکن است سرمایه گذاران بورس‪ ،‬در‬ ‫اینده بازار ارز را به عنوان مقصد بعدی انتخاب کنند‪ .‬افزایش قیمت دالر در‬ ‫روزهای اخیر موجب شد رئیس کل بانک مرکزی نسبت به سرمایه گذاری‬ ‫در ارز هشدار دهد‪ .‬دالر که هفته جاری را با نرخ ‪ ۱۵۷۰۰‬تومان اغاز کرد از‬ ‫روز یکشنبه وارد کانال ‪ ۱۶‬هزار تومانی شد و در ساعت ‪ ۱۶‬روز چهارشنبه‬ ‫به‪ ۱۶۸۶۰‬تومان رسید‪ .‬عبدالناصر همتی سه شنبه در پستی اینستاگرامی‬ ‫با اشاره به تعطیلی بسیاری از صرافی ها و مراکز جابه جایی ارز به دلیل‬ ‫پیشگری از کرونا‪ ،‬از تامین ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر ارز از طریق بانک مرکزی و‬ ‫صادرکننــدگان غیرنفتی در این مدت خبر داد‪ .‬وی پیش بینی ها درباره‬ ‫تورم و شرایط اتی ارزی کشور را دور از پیش بینی بر مبنای واقعیت ها و‬ ‫اطالعات در دسترس عنوان کرد و درباره عرضه ارز به روال گذشته نوشت‪:‬‬ ‫«بــا احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیرنفتی و نفتی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به‬ ‫روال گذشته حکایت می کند‪ .‬در کنار همه این موارد‪ ،‬موضوع دسترسی‬ ‫به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است‪».‬‬ ‫وی هچنین درباره ریسک سرمایه گذاری در ارز اظهار داشت‪« :‬مردم عزیز‬ ‫ایــن حق را دارند که منابع و دارایی خود را در بخش های مختلف نظیر‬ ‫بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬امالک‪ ،‬ارز و طال سرمایه گذاری کنند‪ ،‬ولی این وظیفه را دارم‬ ‫که ریسک سرمایه گذاری در ارز را مجددا ً گوشزد نمایم‪ ».‬یک کارشناس‬ ‫مســائل ارزی نیز معتقد است بانک مرکزی رویه ارزی خود را نسبت به‬ ‫گذشته تغییر داده و بنابراین در روند بلندمدت بازار ارز‪ ،‬شاهد جهش های‬ ‫بزرگ مشابه ســال ‪ ۱۳۹۷‬نخواهیم بود‪ .‬با این حال‪ ،‬نگاه سرمایه گذاران‬ ‫بورس به بازار ارز را می توان در تغییرات این بازار‪ ،‬موثر دانست‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تقویت تقاضا و تضعیف عرضه در بازار ارز‬ ‫میثم رادپور‪ ،‬کارشــناس مســائل ارزی درباره دالیل افزایش نرخ ارز در‬ ‫روزهای اخیر گفت‪ :‬در رابطه با تغییرات نرخ ارز‪ ،‬الزم اســت اثر کرونا بر‬ ‫عرضه و تقاضا را در نظر بگیریم‪ .‬کرونا موجب شــده هزینه های دولت از‬ ‫درامدها پیشی بگیرد و کســری بودجه دولت افزایش یابد‪ .‬در نتیجه با‬ ‫تحریک نقدینگی‪ ،‬تقاضای مازادی از این بابت وارد بازار شده و تغییراتی‬ ‫در قیمت دالر را به همراه داشته است‪ .‬افزایش تورم انتظاری نیز به همین‬ ‫دلیل است و در یک طرف‪ ،‬شاهد تقویت تقاضای ارز هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬کرونا موجب شده درامدهای ارزی کشور‪ ،‬بیشتر از قبل‪ ،‬تحت‬ ‫فشار قرار گیرد‪ .‬اگر چه فروش نفت ما پیش از این نیز به شدت کاهش پیدا‬ ‫کرده بود‪ ،‬اما کرونا باعث شد قیمت حامل های انرژی‪ ،‬نفت و مشتقات نفتی‬ ‫و همچینین کانی های فلزی کاهش جدی پیدا کند و درامد ارزی کشور‬ ‫تحت تاثیر قرار گیرد و عرضه ارز تضعیف شود‪.‬‬ ‫چرا انتظار جهش بزرگ ارزی را نداریم؟‬ ‫رادپور مجموعه این عوامل را موجب ایجاد فشار کوتاه مدت بر بازار و افزایش‬ ‫نرخ ارز دانســت و گفت‪ :‬انتظار نمی رود در روند بلندمدت قیمت دالر‪،‬‬ ‫جابه جایی عمده ای اتفاق بیفتد و علت ان‪ ،‬جهشی است که در سال‪۱۳۹۷‬‬ ‫اتفاق افتاد و قدرت خرید را به شــدت کاهش داد‪ .‬در حال حاضر قدرت‬ ‫خرید ریال نسبت به اواخر سال ‪ ۱۳۹۶‬که می توان ان را اغاز جهش ارزی‬ ‫دانست‪ ،‬کاهش قابل توجهی داشته است‪ .‬در حال حاضر پول های ما کمتر‬ ‫می توانند کاال و خدمات و همچنین‪ ،‬دالر خریداری کنند‪.‬‬ ‫تغییر رویه ارزی بانک مرکزی‬ ‫این کارشناس مسائل ارزی در رابطه با تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر‬ ‫بازار ارز گفت‪ :‬به نظر می رسد بانک مرکزی رویه خود برای حضور در بازار ارز‬ ‫را تغییر داده است‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬نظام ارزی ایران‪ ،‬نظام مشخصی نبود و‬ ‫بهترین نامی که می توانستیم برای ان انتخاب کنیم «تثبیت‪-‬جهش» بود‪،‬‬ ‫یعنی تمام تالش ها برای تثبیت نرخ ارز انجام می شد و پس از ان با جهش‬ ‫مواجه می شدیم‪ .‬در حال حاضر به نظر می رسد بانک مرکزی به این نتیجه‬ ‫رسیده که با منابع ارزی تحلیل رفته و کاهش کنترل در بازار ارز‪ ،‬باید اجازه‬ ‫دهد فشارها در طول مسیر ازاد شود و تالش برای تثبیت نرخ ارز‪ ،‬باعث‬ ‫جهش های جدی می شود‪ .‬به نظر می رسد در دورانی قرار داریم که بانک‬ ‫مرکزی این موضوع را پذیرفته و شاهد جهش های بزرگ نخواهیم بود‪.‬‬ ‫بورس بازانمشتریدالرمی شوند؟‬ ‫وی در رابطــه بــا تاثیر اقبال عمومی نســبت به بازار ســهام و گرایش به‬ ‫ســرمایه گذاری در بورس بر بــازار ارز گفت‪ :‬این موضــوع می تواند به طور‬ ‫غیرمستقیم بر بازار ارز تاثیرگذار باشد‪ .‬استقبال از بورس و بازار سهام‪ ،‬مقدمتاً‬ ‫خبر خوبی است‪ .‬با این حال‪ ،‬نمی توان به راحتی این موضوع را تحلیل کرد‪.‬‬ ‫شاخص به طور نگران کننده ای افزایش پیدا کرده و شاهد هجوم نقدینگی و‬ ‫ورود افراد بسیار زیادی هستیم که با بورس و سرمایه گذاری در ان اشنایی‬ ‫ندارند‪ .‬در واقع این صعود شــارپی و سریع بورس‪ ،‬در اثر تغییر ساختار بازار‬ ‫نبوده اســت‪ .‬وقتی از ورود افراد جدید به بورس خوشــحال می شویم‪ ،‬باید‬ ‫همزمان این نگرانی را داشــته باشیم که اگر بورس ریزش داشته باشد‪ ،‬این‬ ‫افراد برای همیشــه از بازار سهام خارج می شوند‪ .‬رادپور ادامه داد‪ :‬حباب در‬ ‫همه بازارها مسئله افرین است و هم اکنون در بازار سهام‪ ،‬قیمت ها بسیار باالتر‬ ‫از ارزش ذاتی خود هستند‪ .‬البته‪ ،‬انتظار نداریم بازار همواره پیرامون قیمت های‬ ‫ذاتی باشــد‪ ،‬اما وقتی معامالت در فاصله بسیار زیادی نسبت به ارزش ذاتی‬ ‫سهم ها انجام می شود‪ ،‬مسئله نگران کننده می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬پولی که امروز‬ ‫در بورس سرمایه گذاری می شود‪ ،‬همان وجوهی است که پیش از این به طور‬ ‫پراکنده در حساب های بانکی قرار داشت و به قصد سود‪ ،‬به بازار سهام امده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬اهداف سرمایه گذاری با ورود نقدینگی به بورس‪ ،‬همگرا‬ ‫شده است‪ .‬اگر افراد در این بازار ناکام شوند ممکن است بازار دیگری را هدف‬ ‫قرار دهند و این بازار می تواند بازار ارز باشد‪ .‬این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد‬ ‫و ممکن است بازار ارز به قصد جبران زیان توسط سرمایه گذاران بورسی مد‬ ‫نظر باشد که به دنبال از بین رفتن حباب بورس‪ ،‬مورد هدف قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫چرا کشاورزی ایران جای نفت را نمی‪‎‬گیرد؟‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ‪ 44‬قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای‬ ‫مجلس شورای اسالمی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید‪ ،‬ظرفیتها‪ ،‬اسیب شناسی و ارائه‬ ‫راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیت شناسی جهش تولید در بخش های‬ ‫اقتصادی اشاره شده است‪ .‬در این گزارش به بررسی ظرفیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای‬ ‫تحقق جهش تولید می پردازیم‪ :‬تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصوالت کشاورزی‪ ،‬نیازمند اصالح‬ ‫زیرساختهای تولید‪ ،‬بهبود سطح فناوری‪ ،‬حرفه اموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصوالت اساسی‬ ‫از طریق استقرار زنجیره های ارزش فراگیر است‪ .‬بخش کشاورزی نیز متاثر از سایر بخشهای اقتصادی‪،‬‬ ‫در دهه های گذشــته و به ویژه پس از انقالب اسالمی‪ ،‬به دالیل مختلف سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫و غیره به بهانه حفظ شرایط و پیشگیری از بروز چالش برای امنیت غذایی‪ ،‬دچار نوعی سوء مدیریت و‬ ‫عدم شفافیت در فعالیت ها شد‪ .‬در حالی که در صورت وجود استراتژی مشخص توسعه کشاورزی‪ ،‬این‬ ‫شرایط می توانست به بهترین فرصت برای تقویت نظام های تولیدی و رفع ضعف های ساختاری ناشی از‬ ‫اقتصاد نفتی کشور تبدیل شود‪ .‬ظرفیت های زیادی در بخش کشاورزی مغفول مانده است که جا دارد به‬ ‫طور اساسی به انها پرداخته شود‪ .‬زیربخشهای خدمات کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬انبارداری و‬ ‫گردشگری کشاورزی از جمله پتانسیل های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از انها‬ ‫به عمل نیامده است و در بازنگری ساختار بخش باید به طور جدی مد نظر قرار گیرند‪ .‬برخی از نشانه ها و‬ ‫تبعات تداوم شرایط موجود را می توان در ناموفق بودن اجرای سیاستهای امایش سرزمین و بالتبع فشار‬ ‫بیش از حد و نابودی منابع طبیعی؛ بهره وری و کیفیت پایین و در عوض ضایعات باال در بخش تولید؛‬ ‫ایجاد وابستگی بخش کشاورزی به نهاده های تولید اکثر کاالهای اساسی؛ تداوم سیاست دو نرخی بودن‬ ‫ارز و در نتیجه واردات بی ضابطه؛ نبود تمایل به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و‬ ‫ارتباط ضعیف بین تولید و تحقیق و توسعه مشاهده کرد‪ .‬به دلیل ماهیت درونزای بخش کشاورزی‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود این بخش در شــرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه های مقاومت اقتصادی کشور باشد‪ .‬وجود‬ ‫نیروهای انسانی تحصیل کرده یکی از مزیت های اشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و شناسایی‬ ‫نیروهای درونزا‪ ،‬نخبگان و متخصصین‪ ،‬فراخوان ایده های کارامد‪ ،‬فراهم کردن شرایط برای استفاده از‬ ‫نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحبنظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقاالت و نتایج مطالعات‬ ‫علمی به محصوالت تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد‪ .‬برخی از‬ ‫نتایج ملموس به کارگیری روشهای علمی و به روز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را می توان‬ ‫در گسترش تولیدات گلخانه ای؛ شیوه های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک؛ گسترش دوقلوزایی در‬ ‫دامها و توسعه پرورش دامهای دومنظوره و ‪ ...‬مشاهده کرد‪ .‬تشکیالت اجرایی بخش کشاورزی دارای یک‬ ‫ساختار منسجم و ریشه دار است که با گذشت زمان و در نتیجه بروز شرایط پرنوسان و تجربه مخاطرات‬ ‫فراوان‪ ،‬دارای اندوخته ای ارزشمند از تجربیات است که باید به نحوی بالنده در راستای قوی سازی بخش‬ ‫به کار رود‪ .‬به عالوه در بُعد تقنینی‪ ،‬وجود قوانین متعدد و مترقی از جمله قانون افزایش بهره وری بخش‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تاکید بر امنیت غذایی در اسناد و قوانین باالدستی‪ ،‬به عنوان پشتوانه‬ ‫های جهش تولید در این بخش مطرح هستند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫به طور خالصه مهمترین ظرفیتهای نرم افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رامی توان به شرح زیر‬ ‫برشمرد‪:‬‬ ‫نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص در سطح کشور به همراه تعداد قابل توجه شاغلین موجود؛‬ ‫وجود دستاوردهای وسیع پژوهشی در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری سازی‬ ‫انها در کوتاه مدت؛‬ ‫وجود ساختار و تشکیالت اجرایی با سابقه و ریشه دار با تجربیات ارزشمند از تالش جهادگرانه در بسیج‬ ‫عمومیظرفیتها‬ ‫جایگاه ویژه امنیت غذایی در سیاستهای کلی نظام و قوانین توسعه‬ ‫قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ‪ -‬مصوب ‪1389/04/23‬؛‬ ‫سایر قوانین تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی‪.‬‬ ‫کشور ایران از نظر تولید برخی از محصوالت کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است‪ .‬به طوری‬ ‫که ضرورت برنامه ریزی کشت و ارائه راهنمای عملی مناسب تولید محصوالت کشاورزی با توجه به مزیت‬ ‫های نسبی و اقتصادی انها در مناطق گوناگون کشور کامال محسوس است؛ به عنوان نمونه‪ ،‬وجود تنوع‬ ‫اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت باال و دارای‬ ‫اعتبار جهانی شده است‪ ،‬که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی بخش‬ ‫کشاورزی مطرح شود‪.‬‬ ‫از لحاظ صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نیز زیرساختهای مناسبی در کشور وجود دارد‪ .‬این صنایع در‬ ‫زمینه های مختلفی از قبیل تولید نهاده ها (مانند سم‪ ،‬کود‪ ،‬خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان‪ ،‬واکسن‪ ،‬سرم و‬ ‫مکمل های تغذیه ای)‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬امکانات انبارداری و ذخیره سازی و کارخانجات تولید‬ ‫ماشــین االت‪ ،‬ادوات و تجهیزات کشاورزی فعال هستند‪ .‬بر اساس اخرین امار اعالم شده توسط وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی‪ ،‬موجودی ماشین االت مهم کشاورزی از جمله تراکتور‪ ،‬کمباین غالت و تیلر در سال‬ ‫‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1396‬به ترتیب ‪ 1.6 ، 2.7‬و ‪ 2.9‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 276

روزنامه خوب 276

شماره : 276
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه خوب 275

روزنامه خوب 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه خوب 274

روزنامه خوب 274

شماره : 274
تاریخ : 1399/02/31
روزنامه خوب 273

روزنامه خوب 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/02/30
روزنامه خوب 272

روزنامه خوب 272

شماره : 272
تاریخ : 1399/02/29
روزنامه خوب 271

روزنامه خوب 271

شماره : 271
تاریخ : 1399/02/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!