روزنامه خوب شماره 238 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 238

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 238

روزنامه خوب شماره 238

‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح‬ ‫منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‪:‬‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫نیازمند عملکرد یکپارچه‬ ‫در برابر کرونا هستیم‬ ‫‪7‬‬ ‫ما نسبت به‬ ‫عمر و زندگی سالم و توام‬ ‫با شادی مردم متعهدیم!‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 238‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 1‬رجب ‪ 26 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫فروکش جو روانی بازار خودرو‬ ‫‪ 2‬قیمت خودرو ‪ 2‬تا ‪ 90‬میلیون‬ ‫تومان کاهش یافت‬ ‫ در ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی‬ ‫با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ 4‬ضرورت دولتی شدن بانک های‬ ‫خصوصی زیان ده‬ ‫انتقاد«علیبحرینی»‬ ‫هنرمند نقاش از اقتصاد هنر در شهرستان ها؛‬ ‫‪ 5‬باندبازی معضل بزرگ هنرهای‬ ‫تجسمی است‬ ‫واکنشقائم مقاموزیرصمت‬ ‫نسبت به نگرانی مردم ازتامین کاالهای مورد نیاز‬ ‫نگران نباشید‬ ‫انبارها پر است!‬ ‫‪5‬‬ ‫شرایط «لغو سفر»‬ ‫اعالم شد‬ ‫عدمدریافتخسارت‬ ‫‪ 7‬بابتتغییر تار یخمراسمات‬ ‫در تاالرهای پذیرایی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چگونه از خود و کودکان مان‬ ‫‪8‬‬ ‫در مقابل کرونا‬ ‫محافظت کنیم؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫کرونا ‪ ۱۳۹‬میلیارد دالر به ثروتمندان جهان ضرر زد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫خبر‬ ‫باورهای نادرست‬ ‫درباره «کرونا» چه بر سر‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای اورد‬ ‫راضیه علیپور|‬ ‫وضعیت فروشــگاه های زنجیــره ای پایتخت مانند فیلمی‬ ‫سینمایی است که ان را روی تند زده باشند؛ می ایند و طبقه ها‬ ‫را خالی می کنند و می روند بدون اینکه چشم انداز روشنی از‬ ‫موقعیت داشته باشــند‪« .‬پس این ژل های ضد عفونی کی‬ ‫می رسه؟» نبودن محصوالت بهداشتی همچون ژل و اسپری‬ ‫ضدعفونی کننده‪،‬صدایفروشندگانفروشگاه هایزنجیره ای‬ ‫را هم بلند کرده است؛ اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود‪...‬‬ ‫وسط هفته است و خیابان های شهر همان وضعیتی را سپری‬ ‫می کنند که یک هفته پیش در چنیــن روزی؛ چراغ های‬ ‫راهنمایــی و رانندگی با همان ترتیب ســبز و زرد و قرمز‬ ‫می شوند و گل فروش های سر چهار راه هنوز هم برای فروش‬ ‫نرگس هایشان با مشت به شیشه ماشین ها می کوبند‪ .‬انچه‬ ‫نخستین سه شنبه اسفند امســال را با هفته پیش از خود‬ ‫متفاوت کرده نه خیابان ها و خانه هایش که فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ایاستکهپیشترسه شنبه شانرادرخوشبینانه ترین‬ ‫حالت با اندک جمعیتی سپری می کردند و اما این سه شنبه‬ ‫برایشان رنگ دیگری داشت‪ .‬فروشگاه های زنجیره ای محله ای‬ ‫مانند جانبو و افق کوروش شاید به خیالشان هم نمی رسید‬ ‫روزی این چنین برای خرید مقابل صندوق هایشــان صف‬ ‫کشیده شود و مشتریان دائم در انجا رفت و امد داشته باشند‪.‬‬ ‫طبقه های فروشگاه های بزرگ تر مانند هایپر استار و مگامال‬ ‫هم وضعیت چندان متفاوتی ندارند و متصدیانش مدام در‬ ‫حال خم و راست شدن برای جایگزینی محصوالت در قفسه ها‬ ‫هستند‪« .‬مردم هول کردن‪ ،‬انگار قحطی اومده» این را هم‬ ‫یکی از همان متصدیان با حالت غر گونه زیر لب می گوید و رد‬ ‫می شود‪.‬مسوولصندوقمشتریانهمکهکالفگیوخستگی‬ ‫از حالت چشمان و حرکات دستانش نمایان است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«از صبح همین وضعیته‪ ،‬یک لحظه هم صف ها خالی نشده»‪.‬‬ ‫وضعیتفروشگاه هایپایتختمانندفیلمیسینماییاستکه‬ ‫ان را روی تند زده باشند‪ ،‬میایند و طبقه ها را خالی می کنند‬ ‫و می روند‪ .‬چرخ های دســتی گنجایش خریدهای بیش از‬ ‫اندازه هــای انها را ندارد و روغن های مایع و دســتمال های‬ ‫کاغذی که در بســته های ‪۱۰‬تایی کنار هم فشرده شده اند‪،‬‬ ‫انگار چشم دراورده اند تا ببینند ایا زامبی ها به فروشگاه حمل ه‬ ‫کرده اند یا همان مردم همیشگی‪ .‬البته لباس ها و کفش ها و‬ ‫اسباب بازی ها و ظروف بعد از ظهر سه شنبه شان را با همان‬ ‫کرختی سابق طی می کنند و از اینکه مردم با انها کاری ندارند‬ ‫سوز به دل همان روغن ها و رب های فلک زده می گذارند؛ چرا‬ ‫که چرخ های خرید مردم اگر بخواهند هم دیگر جایی برای‬ ‫وسایل غیر ضروری ندارد و تا خرخره ان را پنیر و گوشت و‬ ‫تن ماهی پر کرده است‪ .‬اما ماجرا از چه قرار است؟ چه شده‬ ‫کــه افت به دل و جان مــردم زده و انها را اینگونه بی خبر‬ ‫از خود به فروشگاه های زنجیره ای کشــانده است؟ در این‬ ‫هفته گویی سرمنشا تمام سواالت به «کرونا» می رسد‪ .‬چرا‬ ‫ماسک کمیاب شده؟ چون کرونا امده است‪ .‬چرا ژل بهداشتی‬ ‫نیســت؟ چون کرونا امده است‪ .‬چرا مردم با یکدیگر دست‬ ‫نمی دهند؟ چون کرونا امده است و هزاران چرای دیگر که‬ ‫اتفاقا بعضی هایشان ارتباط نزدیکی هم با واقعیت ندارند‪ .‬حاال‬ ‫این بار چرای روز سه شنبه به فروشگاه های زنجیره ای رسیده؛‬ ‫چرا مردم همیشه در صحنه گوی سبقت را در خرید کاالهای‬ ‫اساسی از هم می ربایند و مازاد نیازشان خرید می کنند؟ البد‬ ‫چون کرونا امده‪ .‬اغلب نام «کرونا» و «قرنطینه» گویی که از‬ ‫یک خانواده باشــند درکنار هم به ذهن می ایند و حاال هم‬ ‫مردم احتمال قحطی پایتخت در روزهای اتی را داده اند‪ .‬تو‬ ‫خود حدیث مفصــل بخوان از این مجمل که چرا وضعیت‬ ‫قفسه های فروشگاه ها به این روز درامده است‪« .‬میگن قراره‬ ‫قحطی بیاد»‪ ۴« ،‬تا بیشــتر از اون بردار الزم میشه»‪ ۵« ،‬تا‬ ‫رب کفاف قرنطینه رو میده» و این ها شده دغدغه مردمی که‬ ‫اگر هم کرونا انها را از پا درنیاورد‪ ،‬حتما اضطراب و استرس‬ ‫این وظیفه خطیر را به عهده می گیرد؛ همان اضطرابی که‬ ‫دشمن سالمت ایمنی بدن شناخته شده است‪ .‬البته در تاریخ‬ ‫‪ ۴۰‬ساله نخستین بار نیست که مردم از ترس به فروشگاه ها‬ ‫هجوم می برند و مســابقه «هرکی بیشتر بخره» با یکدیگر‬ ‫برگزار می کنند‪ ،‬اما ناجوانمردی ماجرا انجاست که هیچگاه‬ ‫مدال «زرنگی» بر گردن انها اویخته نمی شود و حداقل یک‬ ‫بار برای رضای خدا هم که شده دیگران از گشنگی نمی میرند‬ ‫تا انها زنده بمانند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬ثروتمند برتر دنیا روی هم ‪ ۱۳۹‬میلیارد دالر در روز دوشــنبه به خاطر مشــکالت بازار در بحبوحه تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از دست دادند‪ 500 .‬ثروتمند‬ ‫برتر دنیا روی هم ‪ 139‬میلیارد دالر در روز دوشنبه به خاطر مشکالت بازار در بحبوحه تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از دست دادند‪ .‬این بزرگترین کاهش ثروت برای‬ ‫این گروه از اکتبر ‪ 2016‬تا به امروز اســت‪ .‬شاخص میلیاردرهای بلومبرگ از سال‪ 2016‬ثروت این افراد را ردیابی می کند‪ .‬میانگین صنعتی داو جونز و اس پی ‪ 500‬هر کدام بیش از‬ ‫‪ 3‬درصد در روز دوشــنبه سقوط کردند که بیشترین سقوط انها طی دو سال گذشته بود‪.‬برنالد ارنالت‪ ،‬رئیس شرکت تولید کاالهای لوکس ‪ LVMH‬و جف بزوز‪ ،‬موسس شرکت‬ ‫امازون‪ ،‬هرکدام بیش از ‪ 4.8‬میلیارد دالر از دست دادند‪ .‬چین‪ ،‬محل اغاز شیوع ویروس کرونا‪ 40،‬درصد بازار جهان را برای کاالهای لوکس تشکیل می دهد‪ .‬شرکت ‪ LVMH‬که‬ ‫مقر ان در پاریس است‪ ،‬سال گذشته سهام خود را در اسیا به جز ژاپن تا ‪ 30‬درصد افزایش داد‪ .‬این شرکت در ‪ 2002‬تنها ‪ 15‬درصد در اسیا سهام داشت‪.‬‬ ‫قائم مقاموزیرصمت‪:‬‬ ‫‪۲‬برابر تقاضای مردم تا عید کاال انبار کردیم‬ ‫قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه ذخیره کاالها بیش از دو برابر نیاز کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از حد تصور مردم ذخیره سازی‬ ‫صورت گرفته است؛ اما مردم باید نگران باشند که این کاالها تاریخ مصرف دارند‪ ،‬پس تقاضای خرید خود را به مرور وارد‬ ‫بازار کنند‪ .‬حسین مدرس خیابانی در نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگرچه وزارت بهداشت اجازه نداد که همایش سراسری نظارت و بازرسی ایام پایانی سال‪ ،‬ایام نوروز و ماه مبارک‬ ‫رمضان را امروز مطابق با برنامه برگزار کنیم‪ ،‬مشابه ان را به صورت ویدئوکنفرانس اجرایی کرده ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مجموعه‬ ‫تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی در زمان های مختلف امسال از جمله شوک های تورمی‪ ،‬افزایش قیمت بنزین و شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬امتحان خود را به خوبی پس داده اند؛ اما بازار شب عید تکمیل کننده این اقدامات بوده و تالش ما این است‬ ‫که مایحتاج مردم برای این ایام به راحتی در اختیار انها قرار گیرد‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬برنامه های‬ ‫تنظیم بازار از دی ماه اغاز شده و در همان سه بخش تامین‪ ،‬توزیع و کنترل و نظارت نیز برنامه ریزی های مختلفی انجام‬ ‫شده است‪ ،‬به لحاظ تولید کاالهای مورد نیاز شب عید و تامین و تدارک کاالها‪ ،‬در وضعیت مناسب و خوبی قرار داریم‪ .‬وی‬ ‫مشکالت دپو و رسوب بیش از حد کاالهای اساسی در بنادر جنوبی و شمالی‬ ‫با بیان اینکه در زمان حاضر‪ ،‬یکی از مسائل و‬ ‫ْ‬ ‫کشور است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به طور مشخص در دفتر معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز جلسه ای در رابطه با رسوب‬ ‫کاال برگزار خواهد شد‪ .‬البته یکی دیگر از موضوعات روزهای اخیر رفتارهای هیجانی مردم برای خرید است که تدارک‬ ‫خوبی برای این افزایش تقاضا و همچنین تقاضای ایام پایانی سال پیش بینی شده است‪ .‬مدرس خیابانی ابراز کرد‪ :‬مردم‬ ‫بعد از دریافت عیدی و پاداش ساالنه‪ ،‬اقدام به خرید می کنند و همچنین تا نیمه های فروردین به میزان دوبرابر نیاز مردم‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬بنابراین مردم نیز بدانند که در فروشگاههای زنجیره ای می توانند به حد نیاز خود و به وفور کاال را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مجموعه کاالهایی که برای برگزاری نمایشگاههای بهاره تدارک دیده شده بود به مرور در بازار توزیع‬ ‫می شود‪ ،‬این یک فضای هیجانی است که در هیچ ویروسی که در دنیا شیوع یافته‪ ،‬وجهه سیاسی غالب نبوده است‪ .‬اما‬ ‫یکی از مقامات امریکایی از محل شیوع ویروس کرونا اعالم می کند که به دنبال توقف اقتصاد چین است‪ ،‬این نشان می دهد‬ ‫که بخشی از نگرانی مردم برای مقابله با این ویروس و کنترل و مدیریتی که باید در این حوزه صورت گیرد‪ ،‬کام ً‬ ‫ال طبیعی‬ ‫است‪ ،‬ولی فشار رسانه های بیرونی و فضای مجازی‪ ،‬به این تالطم و نگرانی دامن می زند‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره به وارد‬ ‫شدن تقاضای مضاعف مردم برای خرید کاالهای اساسی به بازار به دلیل نگرانی از ویروس کرونا گفت‪ :‬بخشی از این نگرانی‬ ‫باعث هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید‪ ،‬بخشی از سرمایه و نقدینگی را حبس می کند و ممکن است برخی کاالها‬ ‫قابل نگهداری نباشد زیرا بخشی از مایحتاج عمومی مردم‪ ،‬مواد غذایی و فاسدشدنی است و باید بدانند تاریخ مصرف ان‬ ‫می گذرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با همه این شرایط ما به اصناف‪ ،‬فروشگاههای زنجیره ای‪ ،‬میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی‬ ‫ابالغ کرده ایم که بدون محدودیت کاال توزیع کنند‪ .‬همچنین وزیر صنعت نیز دستور داده و از سوی حوزه قائم مقام وزیر‬ ‫صمت نیز به شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام ابالغ شده است که کاال را بدون محدودیت و به میزان‬ ‫تقاضای بازار‪ ،‬عرضه کنند‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت گفت‪ :‬اتفاقی که در چند روز اخیر در مورد ویروس کرونا رخ داده‪ ،‬طبیعی‬ ‫بوده و حاکی از نگرانی مردم است که امیدواریم دستگاههای ذی ربط شیوع ان را کنترل کنند‪ ،‬اما نگرانی مضاعفی نیز در‬ ‫این رابطه از سوی فضای مجازی به جامعه تزریق می شود که بخشی از ان جنبه سیاسی دارد‪ .‬اما مردم بدانند که کاالهای‬ ‫اساسی به اندازه کافی ذخیره سازی شده و تدارک خوبی برای نمایشگاههای بهاره دیده شده بود که به دلیل تجمعات ناشی‬ ‫از ان‪ ،‬وزارت بهداشت اجرای ان را ملغی اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین اساس کاالهای تدارک دیده شده برای توزیع در‬ ‫این نمایشگاهها‪ ،‬در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای تزریق خواهد شد؛ این در حالی است که همواره در ایام‬ ‫اسفندماه‪ ،‬بیشتر از عرضه های معمول‪ ،‬کاال تزریق می کردیم‪ ،‬اما فراوانی کاال بیش از دو برابر نیاز کشور است و هرچقدر‬ ‫تقاضا افزایش یابد‪ ،‬کاال برای پاسخگویی وجود دارد ولی مردم نباید نقدینگی خود را محبوس کنند و کاال را به میزان‬ ‫فزاینده ای که نیاز به ان ندارند‪ ،‬خرید کنند‪ .‬مدرس خیابانی پیش بینی کرد که رفتار هیجانی حداکثر تا دو هفته اینده‬ ‫همراه بازار باشد و گفت‪ :‬سازمان میادین میوه و تره بار‪ ،‬فروشگاههای زنجیره ای و همه مجموعه اصناف امادگی دارند که‬ ‫مثل سالهای قبل‪ ،‬پاسخگو باشند و بخش عمده ای از این کاالها ذخیره سازی مطلوبی دارند و بیش از دو برابر نیاز کشور‬ ‫هستند؛ پس این کاالها بدون محدودیت به استانها و شبکه های توزیع مطمئن‪ ،‬ارایه خواهد شد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬انچه‬ ‫رییس کارگروه دســتمزد شورای عالی کار گفت‪ :‬سبد‬ ‫معیشــت کارگران چهار میلیــون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪« .‬فرامرز توفیقی»‬ ‫افزود‪ :‬جلسه کمیته دستمزد نخستین بار بود که برای‬ ‫تعیین سبد معیشت کارگران طوالنی مدت مورد بررسی‬ ‫گرفــت و در ان تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی‬ ‫حاضر شــدند‪ .‬وی افزود‪ :‬دو طرف خواسته های خود را‬ ‫بیان کردند و نکته مهم این است که فارغ از هر موقعیت‬ ‫کاری مهم کرامت و شان انسانی است و باید توجه کنیم‬ ‫که به چه قیمتی می خواهیم این کرامت را حراج کنیم‪.‬‬ ‫رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از برخی‬ ‫نمایندگانکارفرماییگفت‪:‬برخیازایننمایندگانبدون‬ ‫توجه به کرامت انسانی اعالم کردند که باید حداقل های‬ ‫معیشــت برای کارگران در نظر گرفت و نیازی نیست‬ ‫امروز ما را گرد هم اورده است‪ ،‬از جنس حلقه سوم یعنی کنترل و تشدید نظارت است‪ ،‬پس باید درست به روی مراکز‬ ‫نگهداری کاال متمرکز شد و به تخلفات احتکار و امتناع از عرضه به سرعت رسیدگی شود‪ .‬البته ما موجودی کاال را در سامانه‬ ‫انبارها تحت کنترل داریم‪ ،‬همچنین‪ ،‬لیست کاالهایی که ارز ‪4200‬تومانی گرفته اند‪ ،‬به سازمان های نظارتی دادستانی و‬ ‫وزارت اطالعات و مراجع ذی ربط ارایه شده است‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬همه کاالها تحت رصد و کنترل سازمان حمایت‬ ‫است و به نظر می رسد که بازرسان اتاق اصناف ایران و تهران نیز بازار را کنترل کنند و در عین حال‪ ،‬سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی نیز همچون گذشته که همکاری بسیار خوبی را شکل داده بود‪ ،‬همکاری خود را ادامه خواهد داد‪ .‬وی افزود‪ :‬همه‬ ‫تالشهای باید منجر به این باشد که بازار ارامی را به مردم تحویل دهیم‪ ،‬این در حالی است که در بخش کاالرسانی شبکه‬ ‫عظیمی همچون شبکه اصناف داریم که فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار نیز به کمک انها خواهند امد‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از این نگرانی و رفتار غیرطبیعی که در خرید داریم‪ ،‬عمدتاً از جنس نگرانی های ناشی از اطالع رسانی فضای‬ ‫مجازی است‪ ،‬اما جای نگرانی نیست؛ به هر حال در قرارگاهی که شیوع ویروس کرونا را کنترل می کند‪ ،‬دولت مسلط‬ ‫است‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬مجموعه دولت نیز وزارت بهداشت را کمک می کند که بیماری را کنترل کند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫مجموعه ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت نیز همراهی کامل دارد و طرح های ویژه نظارتی ما نیز از اول اسفندماه کلید‬ ‫خورده است که به هر حال مانور و گشت های نظارتی را هم با قدرت پیش خواهیم برد‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ اتفاق جدیدی در‬ ‫بازار رخ نداده ولی به بهانه کرونا بخشی از کاالهای خاص خریداری می شود‪ ،‬این در حالی است که در مورد لیموترش و‬ ‫سیر‪ ،‬اگرچه به گفته معاون وزیر بهداشت خیلی تاثیری در پیشگیری از این بیماری ندارد‪ ،‬اما ب هر حال کاالها به اندازه‬ ‫کافی تدارک دیده شده است‪ .‬بخشی از این افزایش خرید‪ ،‬به رونق و اشتغال مجموعه های صنفی کمک می کند؛ پس ما‬ ‫نگران نیستیم و بیش از حد تصور مردم‪ ،‬ذخیره سازی صورت گرفته است؛ اما مردم باید نگران باشند که این کاالها تاریخ‬ ‫مصرف دارند‪ ،‬پس تقاضای خرید خود را به مرور وارد بازار سازند‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد تا کنترل ویژه روی بازار صورت گیرد؛ این درحالی است که امروز مردم‬ ‫انتظار دارند که به موقع بازار کنترل و به شکایات انها به موقع رسیدگی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اتاق اصناف تهران و ایران‪ ،‬و حتی‬ ‫اتاق بازرگانی نیز به میدان بیایند و عالوه بر توزیع مطمئن کاالهای مورد نیاز مردم‪ ،‬هوای هموطنان را داشته باشند و‬ ‫اعالم کنند که کاسبان و مغازه داران هوای مردم را دارند و دولت نیز همه انچه را که در توان دارد به میدان خواهد اورد‪.‬‬ ‫سبدمعیشتکارگرانتعیینشد‬ ‫که قیمت غیر از میوه های سیب و پرتقال مبنی باشد‬ ‫و این اقالم کافی است و بسیاری موارد اینچنینی را بیان‬ ‫می کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬همانطور که ســبد معیشت سه‬ ‫میلیون و‪ ۷۵۰‬هزار تومان تصویب نشد بطور مسلم سبد‬ ‫چهار میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان نیز مصوب نمی شود‪ ،‬اما‬ ‫باید شان و کرامت انسان ها را رعایت کنیم‪ .‬توفیقی گفت‪:‬‬ ‫براساس سبد معیشت کارگران‪ ،‬نمایندگان کارفرمایان‬ ‫تاکید داشــتند که باید ســبد حداقلی‪ ،‬تعیین شود و‬ ‫مولفه ها و اقالم خوراکی حداقلی موجود در بازار تعیین‬ ‫شوند و این موجب اختالف نماینده کارگران و کارفرمایان‬ ‫بود که باید میانگین مــواد را در نظر گرفت‪ .‬وی اضافه‬ ‫ل امارهای مواد‬ ‫کرد‪ :‬کارفرمایان اعتقاد داشتند که با حداق ‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬سبد معیشت کارگران را می توان پر کرد‬ ‫و این نقطه اختالف بود‪ .‬رییس کارگروه دستمزد شورای‬ ‫عالی کار خاطرنشان ساخت‪ :‬اختالف یک میلیون و‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومانی تعیین سبد معیشت کارگران در مقایسه با‬ ‫سال گذشته (سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تومان بود) مبنای ورود به تعیین دســتمزد‬ ‫کارگران در جلسه شورای عالی کار است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تعیین سبد معیشت کفاف خانوار کوچک ‪ ۳.۳‬نفر در‬ ‫شــهرهای کوچک است و مناسب خانوارهای کارگری‬ ‫در کالنشــهرها نیست‪ .‬توفیقی گفت‪ :‬تعیین این سبد‬ ‫معیشــت گام به جلو نیست و با توجه به شرایط تورم‪،‬‬ ‫تعیین سبد معیشت چهار میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان‬ ‫توانست ه قدرت خرید کارگران در سال ‪ ۹۷‬را تامین کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬اسفندماه سال گذشته پس از تشکیل چندین‬ ‫جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و‬ ‫کارفرمایی‪ ،‬سرانجام دستمزد ســال ‪ ۹۸‬کارگران برای‬ ‫«حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به‬ ‫بازار کار قرار دارند) با افزایش ‪ ۳۶.۵‬درصدی‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۱۶‬هزار و ‪ ۸۸۲‬تومان تعیین کرد‪ .‬همچنین دستمزد‬ ‫کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان‬ ‫«سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند‪ ،‬به میزان ‪۱۳‬‬ ‫درصد نســبت به حقوق پایه ‪ ۹۷‬به اضافه ‪ ۲۶۱‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۸‬تومان‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬دستمزد سال اینده کارگران‬ ‫در روزهای پایانی اسفند در قالب چانه زنی نمایندگان‬ ‫کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت نهایی می شود‪.‬‬ ‫فروکش جو روانی بازار خودرو‬ ‫قیمت خودرو ‪ 2‬تا ‪ 90‬میلیون تومان کاهش یافت‬ ‫بررسی میدانی از بازار خودروی پایتخت حاکی است جو روانی عجیبی که در‬ ‫پی باال رفتن نرخ دالر در روزهای گذشته با افزایش قیمت ها ایجاد شده بود‪ ،‬از‬ ‫بعدازظهر دیروز فروکش کرده و قیمت ها روند نزولی گرفته اند‪ .‬در گروه سایپا‬ ‫هر دستگاه پراید ‪ ۱۱۱‬به ‪ ۶۴.۵‬میلیون تومان‪ ،‬پراید ‪ ۱۳۱‬به ‪ ۶۱.۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پراید‪ ۱۵۱‬به‪ ۶۷‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا صندو قدار‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‬ ‫‪ ۲‬جاچ بک‪ ۷۶‬میلیون تومان (قیمت دیروز‪ ۷۸‬میلیون تومان)‪ ،‬ساینا دنده ای‬ ‫ساده‪ ۷۶‬میلیون تومان‪ ،‬ساینا فول‪ ۸۱‬میلیون تومان‪ ،‬وانت نیسان بنزینی‪۹۷‬‬ ‫میلیون تومان (قیمت دیروز ‪ ۱۰۴‬میلیون تومان) و نوع دوگانه سوز ان ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیون تومان (قیمت دیروز ‪ ۱۱۵‬میلیون تومان) قیمت خوردند‪ .‬در گروه‬ ‫ایران خودرو نیز هر دستگاه سمند ال ایکس‪ ۱۰۴‬میلیون تومان (قیمت دیروز‬ ‫‪ ۱۱۳‬میلیون تومان)‪ ،‬دنا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان)‪،‬‬ ‫ پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ‪ ۹۶‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۱۰۴‬میلیون تومان)‪ ،‬پژو‬ ‫پارس ‪ ۱۲۳‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۱۳۲‬میلیون تومان)‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬ساده‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۱۰۸‬میلیون تومان) و پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬فول ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیون تومان (دیروز ‪ ۱۱۳‬میلیون تومان) قیمت گذاری شدند‪ .‬با این حال‬ ‫کارشناسان بازار می گویند مراجعات مردمی برای خرید و فروش در حداقل‬ ‫خود است و قیمت ها روی کاغذ است‪ .‬کارشناسان معتقدند افراد «نابلد» که‬ ‫احساس می کنند با گران شدن دالر قیمت خودرو نیز افزایش می یابد‪ ،‬به‬ ‫طمع رشــد قیمت ها به خرید اقدام می کنند و هیچ وقت یک نمایشگا هدار‬ ‫برای خودرویی مثل سانتافه یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نمی پردازد‪.‬‬ ‫«سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگا هداران خودروی پایتخت می گوید‪:‬‬ ‫هر کاالیی یک قیمت منطقی و یک قیمت کاذب دارد‪ ،‬خرید خودرو در این‬ ‫زمان موجب افزایش ســوء استفاده سودجویان می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت دالر اثر روانی خود را بر بازار خودرو گذاشــته و به طور مثال شــاهد‬ ‫بودیم در روزهای گذشته قیمت تیبا هاچ بک به بیش از ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬موتمنی خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی قیمت ارز افزایش می یابد‪ ،‬انهایی‬ ‫که خودرو در اختیار دارند نمی فروشند و وقتی عده ای به صورت هماهنگ‬ ‫در فضای مجازی قیمت باالیی برای خودروها اعالم می کنند‪ ،‬نظارتی بر انها‬ ‫نیست و از طرفی عرضه و تقاضا هم با هم همخوانی ندارد‪ ،‬شاهد این اوضاع‬ ‫هستیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اخبار منفی بیش از اخبار مثبت بر مردم تاثیرگذار‬ ‫است؛ به طور مثال دیروز خبری درخصوص افزایش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز قطعه سازان منتشر شد که اثر منفی بر بازار و افزایش قیمت ها‬ ‫بر جای گذاشــت‪ .‬این مقام صنفی ادام ه داد‪ :‬تفاوت باالیی که بین قیمت‬ ‫کارخانه ای و قیمت بازاری خودروها ایجاد شده (به عنوان نمونه بیش از ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان در خودروی دنا)‪ ،‬افــرادی که پول مازاد دارند را تحریک به‬ ‫ثبت نام برای خرید خودرو می کند‪ .‬در گروه مونتاژی ها هر دســتگاه هایما‬ ‫اس‪ ۷‬به ‪ ۳۹۰‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۴۱۵‬میلیون تومان)‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬به ‪۴۶۸‬‬ ‫میلیــون تومان (دیروز ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان) و جک اس ‪ ۵‬به ‪ ۳۷۵‬میلیون‬ ‫تومان (دیروز ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان) قیمت خوردند‪ .‬هر دســتگاه مزدا‪ ۳‬به‬ ‫‪ ۵۲۵‬میلیون تومان (دیروز ‪ ۵۴۵‬میلیون تومان)‪ ،‬رنو تلیسمان ‪ ۸۲۰‬میلیون‬ ‫تومان (دیروز ‪ ۸۵۰‬میلیون تومان)‪ ،‬رنو کولئوس یک میلیارد و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان (دیروز یک میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان) و سانتافه یک میلیارد و ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان (دیروز یک میلیارد و‪ ۱۰۰‬میلیون تومان) قیمت گذاری شدند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اگر سقف قیمتی برای خودروها داشته باشیم‪ ،‬بازار سیاه‬ ‫کنونی را شاهد نخواهیم بود و بازار باید کنترل شود‪ .‬به گفته انان‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫شده هر خودو مشخص است و باید با در نظر گرفتن سودی مشخص‪ ،‬قیمت‬ ‫بازاری ان را تعیین کرد‪ .‬یک نمایشــگا هدار خودرو در مرکز پایتخت گفت‪ :‬‬ ‫همین خودروهایی که به تازگی مجوز خروج از گمرکات را گرفته‪ ،‬شاید تا‬ ‫پنج برابر قیمت شان خرید و فروش شوند‪ ،‬زیرا هیچ نظارتی بر قیمت ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وی معتقد است اگر نظارت بر بازار وجود داشته و کنترل شود‪ ،‬سوء‬ ‫استفاده کنندگان از این بازار خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫علی ربیعی در جلسه مشترک با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که برای تامین اقالم مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد‪ :‬مطمئن هستیم به همت وزارت صنعت و تکنولوژی که داریم توان‬ ‫پاسخگوی به نیاز جامعه ایران و فراتر از جامعه ایران را داریم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬من در بحث اجتماعی این موضوع را می گویم که تاریخ بعدا در مورد ما قضاوت می کند‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬از پزشکان و خدمه‬ ‫بیمارستان ها تشکر می کنم‪ ،‬تاریخ حتما ان ها را قضاوت می کند‪ .‬از متخصصین هم تشکر می کنم که تالش می کنند تحت پرتکل این مشکل را حل کنند‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬مهم ترین داروی‬ ‫ضد کرونا اعتماد داشتن است؛ اعتماد به هم‪ ،‬نظام پزشکی و نظام تولید مهم ترین موضوع است‪ .‬حتی ادم ها با کنش های شخصی‪ ،‬رفتارهای اقتصادی و خریدهاشون به این چرخه کمک می کنند‪.‬‬ ‫در بخشی از این نشست‪ ،‬ربیعی گفت‪ :‬ظرفیت اضافه و تولید اضافه در بخش صنعت داریم‪ .‬ارز دولتی برای بخش شما در سال اینده در نظر گرفته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با همه محدودیت هایی که‬ ‫داریم کشورمان را اداره می کنیم‪ .‬بخش دارو و تجهیزات پزشکی از جمله جاهایی بود که ارز ارزان قیمت به ان اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‪:‬‬ ‫ما نسبت به عمر و زندگی سالم و توام با شادی مردم متعهدیم!!‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه مهم منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬در‬ ‫دوره تحریم ساخته شد و به مهندسان ‪ ،‬کارگران و مدیران ایرانی افتخار می‬ ‫کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم ایران به دشمن التماس نخواهند کرد و تسلیم نمی‬ ‫شوند و تحریم نتوانست بر اراده مهندسان‪ ،‬کارگران و مدیران ایرانی برای‬ ‫تکمیل پروژه مهم ازاد راه شمال تاثیر بگذارد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر حسن روحانی روز سه شنبه با حضور در محل احداث منطقه یک‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شــمال‪ ،‬در جمع مهندسان و دست اندرکاران اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران اجرای این طرح عظیم گفت‪:‬‬ ‫همه درامدهای کسب شده از قطعه یک این بزرگراه‪ ،‬صرف ساخت قطعه‬ ‫دوم خواهد شــد و قرار شده تا پایان دولت دوازدهم یک مسیر از قطعه‬ ‫دوم این بزرگراه افتتاح شود‪ .‬منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال به طول ‪32‬‬ ‫کیلومتر و ارزش مالی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬طی مراسمی به طور رسمی‬ ‫و با دستور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬پیش از سخنان‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و مهندس‬ ‫پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان گزارشی از روند مطالعات و احداث‬ ‫منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال و برنامه ریزی های انجام شده در راستای‬ ‫تکمیل دیگر قطعه های این ازادراه تا شمال کشور ارائه کردند‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم دکتر روحانی از مدیران‪ ،‬مهندسان و تالشگران‬ ‫فعال در زمینه احداث ازادراه تهران‪-‬شــمال با اهدای لوح تقدیر‪ ،‬تجلیل‬ ‫کرد‪ .‬مبارک باشد ماه پربرکت رجب که ما در موقع هالل این ماه و اغاز این‬ ‫ال َم ِه َو ا َ ْلِ ْس َ‬ ‫لس َ‬ ‫ال ِم»‬ ‫ماه این دعا را می خوانیم» اَ ِه ّلَ ُه َعلَ ْی َنا ب ِالْ ْم ِن َو ا َ ْلِی َم ِ‬ ‫ان َو ا َ َّ‬ ‫اوالً چقدر زیباست که ایمان را در کنار امنیت می گذارد و چقدر زیباست‪،‬‬ ‫اســام را در کنار سالمت می گذارد‪ .‬اسالم دین سالمت است سالم روح‬ ‫و جسم انسان‪ .‬هدف اسالم همان سالمت است و اگر ما اسالم را مراعات‬ ‫کنیم جســم‪ ،‬روح‪ ،‬زندگی مادی و معنوی توام با رضای حق خواهد بود‬ ‫و با کمال خودمان و ایمان هم با امنیت است‪ .‬ادم مومن هر کجا هست‬ ‫کنارش امنیت و امن است و هر کجا ایمان نیست‪ ،‬امنیت هم زیر سوال قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬شما از یک ادم مسلمان‪ ،‬متدین‪ ،‬خوش زبان و مودب هیچ وقت‬ ‫نمی ترسید‪ .‬برای اینکه شری به شما نمی رسد و از او همیشه خیر به شما‬ ‫می رسد‪ .‬اما ادم از فردی که ایمان کامل ندارد‪ ،‬همیشه باید بترسد‪ .‬از حذر‬ ‫و سفرش در حضور و غیاب با او یا با زبان نیش می زند یا با غیبت‪ ،‬تهمت‬ ‫و بدگمانی‪ .‬با کسی که مومن نیست هیچ وقت امنیت نیست‪ .‬پس ایمان ما‬ ‫مایه امنیت ماست که بزرگترین نعمت الهی است و اسالم ما مایه سالمت‬ ‫جسم و جان ماست‪ .‬ماه رجب ماه بسیار مبارکی است ما ترجیح داشتیم‬ ‫این افتتاح را دیــروز بگذاریم یا امروز‪ .‬دیروز روز مهندس بود که ویژگی‬ ‫خاص خود را داشــت و احترام به همه مهندسین‪ ،‬کارگران و تالشگران‬ ‫در این پروژه بسیار مهم ضروری است و در ضمن دیروز هواشناسی به ما‬ ‫می گفت باران نیست و امروز باران است‪ .‬دیدیم هم باران رحمت خداوند‬ ‫اســت و هم ماه رجب ماه رحمت و موالی ما امیر المومنین(ع) است و‬ ‫هم روز میالد با سعادت امام باقر(ع) است‪ .‬همه این رحمت ها را کنار هم‬ ‫دیدیم‪ .‬باران رحمت الهی‪ ،‬رحمت ماه رجب و میالد با سعادت امام باقر(ع)‬ ‫و همه میالدهایی که در این ماه مقدس و مبارک رجب و بعد ماه شعبان‬ ‫خواهیم داشت ‪ .‬این ‪ 2‬ماه ما را به رمضان می رساند‪« .‬اللهم بلغ من رجب‬ ‫و شعبان الی رمضان»‪ ،‬رجب و شعبان برای این است که خودمان را اماده‬ ‫کنیم برای ماه رمضان؛ ماه پاکی و عبادت ‪ .‬امروز برای ملت بزرگ ایران‬ ‫روز بسیار خوشحا ل کننده ای است‪ .‬عم ً‬ ‫ال این پروژه را در دوران تحریم‬ ‫ساختیم و افتخار می کنیم به اینکه تحریم نتوانست بر اراده مهندسین‪،‬‬ ‫کارگران و مدیران ما و همه بخش های مختلف وزارت راه‪ ،‬بنیاد مستضعفان‬ ‫و همه انهایی که دست اندرکار بودند‪ ،‬برای تکمیل این پروژه بسیار مهم‬ ‫تاثیر بگذارد‪ .‬البته تحریم ممکن است در زمان بندی با یک تاخیرهایی ما‬ ‫را به طور طبیعی مواجه کند‪ ،‬اما هیچ وقت پروژه های مهم متوقف نشد‪.‬‬ ‫ببینید وقتی دولت ما شروع شد که ما در تحریم بودیم‪ ،‬در تحریم شدید‬ ‫بودیم تحریمی که از سال ‪ 91 ،90‬شروع شده بود‪ 92 ،‬که امدیم در شدت‬ ‫تحریمبودیم‪.‬‬ ‫از همان روزهای اولیه ریاســت جمهوری‪ ،‬اقــای فروزنده را که ان زمان‬ ‫مسئول بنیاد مستضعفان بود‪ ،‬صدا زدم و به او گفتم که نقشه همین ازاد‬ ‫راه شمال را بیاورد‪ .‬ایشان نقشه را اورد و بحث کردیم که کجا هستیم و‬ ‫چرا اینقدر عقب هستیم و باید چه کنیم؟ همانطور که اقای مهندس فتاح‬ ‫اعــام کردند ان روز ‪ 17‬درصد از این پروژه انجام گرفته بود و باید برای‬ ‫‪ 83‬درصد این پروژه تصمیم می گرفتیم لذا از همان روز گفتم که دولت با‬ ‫تمام کوشش دنبال این طرح خواهد بود‪ .‬از سال ‪ 75‬با این پروژه سر و کار‬ ‫داشتم‪ .‬خدا رحمت کند ایت اهلل هاشمی رفسنجانی را که برای این پروژه‬ ‫تصمیم گرفت‪ .‬ابتدا طرح دیگری مطرح بود بعد جناب اقای رفیق دوست‬ ‫طرحی به اقای هاشمی دادند و ایشان مرا صدا زد و مفصل با من صحبت‬ ‫کرد‪ .‬این طرح به بنیاد واگذار شد و زحماتی را از همان روزهای اولیه اقای‬ ‫مهندس فروزنده و بعد اقای سعیدی کیا با همه وجود برای تکمیل طرح به‬ ‫صحنه امد‪ .‬اقای مهندس فتاح هم که هر کجا بوده با همه توان و قدرت در‬ ‫کار خودش فعال است و ما در کارهای قبلی هم ایشان را دیدیم‪ .‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی هم البته در زمان اقای دکتر اخوندی برای این پروژه‪ ،‬ایشان‬ ‫خیلی زحمت کشید‪ .‬چند بار هم با هم قرار گذاشتیم از این پروژه بازدید‬ ‫کنیم که نشد و جای ایشان امروز که این پروژه افتتاح شده خالی است‪.‬‬ ‫اقای مهندس اسالمی هم از روز اول عنصر بسیار پرکار و خستگی ناپذیر‬ ‫و جزو وزرایی اســت که واقعاً خستگی ناپذیر است‪ .‬هر ساعتی هم زنگ‬ ‫می زنیم ایشان سر کار است و فعال است و تا حاال موفق نشدیم ایشان را‬ ‫در خواب پیدا کنیم‪ .‬هر ساعتی زنگ زدیم بیدار بوده است‪ .‬تشکر می کنم از‬ ‫همه انهایی که بار مسئولیت را بر دوش گرفتند این کار خیلی ارزشمندی‬ ‫است‪ .‬شما همه بیان کردید و درست هم بیان کردید که با افتتاح این پروژه‬ ‫چقدر در ســوخت و در راه صرفه جویی می شود‪ .‬همه ما توجه داریم که‬ ‫عمر مردم و ساعات زندگی مردم چقدر مهم است‪ .‬اینکه این جاده جدید‪،‬‬ ‫یک ساعت و نیم زمان را کوتاه می کند‪ ،‬نمی شود برای ان ارزش گذاشت‪.‬‬ ‫در این جاده‪ ،‬به طور متوســط مث ً‬ ‫ال در ‪ 24‬ساعت‪ 16 ، 18 ،‬هزار ماشین‬ ‫عبور می کند و در هر ماشین ‪ 3 ،2‬نفر است اگر اینرا بر ‪ 1.5‬ساعت ضرب‬ ‫و تقسیم کنیم‪ ،‬ببینید چقدر در عمر و زندگی مردم تاثیر گذار است‪ .‬همه‬ ‫شما تجربه دارید وقتی ادم یک مسافرت ‪ 2‬الی ‪ 3‬روزه می رود‪ ،‬زمانی که بر‬ ‫می گردد اگر در یک راه بندان بزرگ گرفتار شود‪ ،‬لذت ان سفر از بین می‬ ‫رود‪ .‬یک وقتی در این تعطیالت از چالوس به تهران می امدم‪ 15 ،‬ساعت‬ ‫در راه بودیم‪ ،‬شاید شما زمان بیشتر از این را هم تجربه کرده باشید‪ .‬همه‬ ‫راه بسته بود و ماشین ها میلیمتری حرکت می کردند‪ .‬ما نسبت به مردم‪،‬‬ ‫عمر و لذت و شادی مردم متعهدیم‪ .‬خداوند انسان ها را افریده برای اینکه‬ ‫یک زندگی خوب‪ ،‬ســالم و شادمانه داشته باشد‪ .‬همه اش نباید در غم و‬ ‫غصه باشیم‪ .‬دشمنان ما همیشه می خواهند برای ما فشار‪ ،‬مشکالت باشد‪.‬‬ ‫بعضی از حوادث است که در اختیار ما نیست و پیش می اید مانند سال‬ ‫‪ 98‬سال سیل بوده است که از اغاز سال با سیل شروع کردیم‪ .‬وقوع زلزله را‬ ‫کاری نمی شود کرد‪ .‬باید کاری کنیم که اثار سوء این حوادث را در زندگی‬ ‫مردم کم کنیم‪ .‬اصل اش را نمی شود به طور کامل جلوگیری کرد‪ .‬حوادث‬ ‫مختلف در زندگی مردم است‪ ،‬امسال هم غم و مشکالت زیادی داشتیم‪،‬‬ ‫از شهادت سردار بسیار عزیز ما‪ ،‬سردار سلیمانی گرفته تا حادثه مردم عزیز‬ ‫کرمان تا مردم عزیزی که در هواپیما جان به جان افرین سپردند برای‬ ‫همه ما بسیار مایه تاسف بود و سال سختی بود‪.‬‬ ‫مردم ما در همه جا با شهامت به میدان امدند‪ .‬یعنی در برابر تحریم خم‬ ‫نشــدند‪ ،‬التماس نکردند‪ .‬ما به دشمنان التماس نخواهیم کرد‪ .‬ملت ما‬ ‫التماس نخواهد کرد‪ .‬ملت ما تسلیم هم نخواهد کرد و سختی را تحمل‬ ‫می کند تا دشمن را پشیمان کند‪ .‬در برابر حوادث طبیعی غیرمترقبه ای هم‬ ‫که پیش می اید باز هم مردم ما ازمایش خوبی دادند و همه به هم کمک‬ ‫کردند‪ .‬اص ً‬ ‫ال خداوند اســاس زندگی را این قرار می دهد‪« .‬ل َِی ْب ُل َو ُک ْم اَیُّ ُک ْم‬ ‫اَ ْح َس ُن َع َم ًل « همه زندگی این است‪ .‬خداوند می گوید ما زمین را افریدیم‬ ‫همه ایت ها را افریدیم‪ ،‬انتهای ان برای چیست؟ برای اینکه معلوم شود که‬ ‫در این مسابقه چه کسی بهتر عمل می کند‪ ،‬همه اش این است‪ .‬هیچ چیز‬ ‫دیگر نیست‪ .‬شادی و غم مهم نیست‪ .‬مهم این است که در شادی و غم‬ ‫چگونه عکس العمل نشان دهیم و چطوری کمک می کنیم‪ .‬حادثه ای پیش‬ ‫می اید از یک کشوری یک مصیبتی پیش امده و ویروسی امده و االن هم‬ ‫حدود ‪ 40‬کشور دنیا را مبتال کرده و همه جا را مبتال می کند‪ ،‬این جوری‬ ‫است که به همه کشورها می رود‪ .‬یعنی یک مسافر بی دعوت و نامیمون‬ ‫برای خودش ســفر می کند و هر جایی می رود‪ .‬باید از این مشکل عبور‬ ‫کنیم‪ .‬نباید از مشکالت بهراسیم و خدای ناکرده نباید کسی از این حوادث‬ ‫سوء استفاده کند و برای روزی که مردم در سختی هستند‪ ،‬جیب بدوزد‪.‬‬ ‫ان جیب هایی که برای غم و سختی مردم دوخته می شود ‪،‬بسیار خطرناک‬ ‫است و برای زندگی دنیا و اخرت شان جز خسارت هیچ چیز ندارد‪ .‬ادم برای‬ ‫مردمی که برای خرید قرص و مواد شوینده و ضدعفونی کننده و حتی‬ ‫ماسک گرفتارند‪ ،‬انجا بیاید‪ ،‬سوء استفاده کند این درست نیست‪ .‬خداوند‬ ‫این همه راه برای روزی حالل گذاشته است‪ .‬چرا دنبال طلب درامد حرام‬ ‫می گردیم‪ .‬در این شرایط تحریم این افتتاح خیلی دلپذیر و ارزشمند است‪.‬‬ ‫امیدواریم قرار ما این باشد که از صبح پنج شنبه مردم بتوانند به راحتی از‬ ‫این جاده رفت و امد کنند‪ .‬البته اقای اسالمی عوارضی در نظر گرفته بود‬ ‫و ما مقداری تخفیف دادیم تا رفت و امد مردم با شادی شروع شود‪ .‬در روز‬ ‫غیرتعطیل کمتر و در روز تعطیل هم قیمت مناسب و همچنین تصمیم‬ ‫گرفتیم که از این قطعه یک‪ ،‬دولت و بنیاد هر درامدی که دارند‪ ،‬ان شاء اهلل‬ ‫انرا برای قطعه دوم صرف می کنیم‪ .‬البته این درامد کافی نیست و قطعه‬ ‫دوم به پول زیادی نیاز دارد لذا مردم بدانند هر مقداری هم در اینجا داده‬ ‫می شود‪ ،‬برای قطعه دوم صرف خواهد شد و البته دولت هم کمک می کند‪.‬‬ ‫ان شاء اهلل قرار ما با اقای مهندس اسالمی و اقای مهندس فتاح این است‬ ‫که تا پایان دولت دوازدهم ‪ ،‬قطعه دوم یک مســیرش افتتاح شود و یک‬ ‫مسیر هم از همان جاده قدیم استفاده شود تا قسمت بعد هم تکمیل شود‬ ‫‪ .‬همه توان مان را بکار می گیریم و به اقای دکتر نوبخت هم دستور می دهم‬ ‫همه امکاناتی که الزم است در اختیار بگذارد‪ ،‬ان شاء اهلل مردم یک زندگی‬ ‫راحت تری را داشته باشند‪ .‬اوالً خود این جاده دوستان می خواستند ما یک‬ ‫قسمت کوتاهی را برویم تا اخر رفتیم‪ ،‬خیلی جالب توجه و افتخارافرین‬ ‫است‪ .‬اوالً جاده ای زیبا و قشنگ است و جاده ای است که یا پل است یا‬ ‫تونل‪ .‬یعنی در تمام مســیر این جاده شما از پل عبور می کنید می روید‬ ‫داخل تونل یا از تونل خارج می شوید می روید روی پل‪ ،‬معلوم است در این‬ ‫‪ 32‬کیلومتر چه کار عظیم و بزرگی انجام شده است‪ .‬یعنی ‪ 18‬تونل که‬ ‫یکی از ان تونل ها نزدیک ‪ 5‬کیلومتر طول دارد‪ .‬اگر اشتباه نکنم ‪ 4850‬به‬ ‫طور مثال‪ .‬یکی از تونل هایش حدود ‪ 5‬کیلومتر است و این همه پل های‬ ‫زیبا‪ ،‬مسیر بسیار قشنگ و جالب و فرصتی که اینجا ایجاد می شود‪ .‬من‬ ‫به استانداران تهران و البرز هم تبریک می گویم‪ .‬تبریک برای مردم این‬ ‫دو استان است‪ .‬چون مردم تهران می امدند نزدیک کرج کیلومترها معطل‬ ‫می شدند تا به کرج برسند و از کرج به جاده چالوس رسیدن هم باز یک‬ ‫داستانی داشــت‪ .‬وارد جاده چالوس می شدیم معلوم بود ان جاده با ان‬ ‫شرایطی که داشت شما تا گچسر برسید واقعاً مسیر خسته کننده می شد‪.‬‬ ‫امروز روز مبارکی هم برای مردم تهران است که راحت تر می توانند از این‬ ‫مسیر عبور کنند و هم روز بسیار مبارکی برای مردم البرز و مخصوصاً کرج‬ ‫است بخاطر اینکه یک ترافیک سنگینی‪ ،‬الودگی سنگینی که بود‪.‬‬ ‫تشکر می کنم هم از اقای بندپی استاندار عزیز تهران و هم از اقای شهبازی‬ ‫استاندار محترم البرز‪ ،‬اینها هم تالش و کوشش خودشان را بکار گرفتند‬ ‫و برای این استان ها هم بسیار مبارک است و برای مردم همه کشور ما و‬ ‫برای استان شمالی برای مازندران‪ ،‬چالوس هم سر مرز است‪ .‬برای گیالن‬ ‫و استان های شمالی مبارک است‪ .‬کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است‪.‬‬ ‫رقم را گفتند که ارزش روز ان چقدر اســت‪ .‬ارزش اصلی اش هم حساب‬ ‫کنیم‪ ،‬بیش از ‪ 4‬هزار میلیارد تومان خرج شده است‪ 4200 .‬خرج شده‬ ‫اســت‪ .‬ارزش االن هم گفتند حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان ارزش فعلی‬ ‫ان اســت‪ .‬خرج زیاد و وقت زیادی برده است در طول این زمان و امروز‬ ‫الحمداهلل اماده شــده است‪ .‬این به نفع سالمت مردم است‪ .‬اینکه انرژی‬ ‫کمتری مصرف می شود‪ .‬همین که رقم را اعالم کردند در سال بیش از ‪80‬‬ ‫میلیون لیتر مصرف بنزین کمتر می شود‪ ،‬این بسیار مهم است‪ ،‬وقت مردم‬ ‫و مساله الودگی و سالمت مردم از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬این جاده‪،‬‬ ‫جاده ای است که مردم با ان سالم تر به مقصد می رسند‪ ،‬سالمت مردم برای‬ ‫ما مهم است همه اینها برای ما به عنوان یک روز خوب در تاریخ ایران و‬ ‫برای مهندسین‪ ،‬پیمانکارها‪ ،‬کارگران و مدیران عزیز به عنوان یک روز بسیار‬ ‫ارزشمند ثبت می شود‪ .‬در یک جهاد همه جانبه ملت ایران برای سازندگی‬ ‫جاده و راه اهن‪ ،‬هواپیما‪ ،‬کشتی و بندر که همه برای اقای اسالمی است‬ ‫این مسئولیت سخت و سنگین زیربنای اصلی برای توسعه کشور است‪.‬‬ ‫الحمداهلل در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بنادر‪ ،‬کار بسیار عظیمی‬ ‫انجام گرفته است‪ .‬در زمینه راه اهن کار بی نظیری انجام گرفته است‪ .‬در‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم ‪ 5‬استان همدان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬اذربایجان های‬ ‫شــرقی و غربی و گیالن به راه اهن سراسری وصل شده اند که این کار‬ ‫بسیار عظیم و بزرگی است ‪.‬‬ ‫ان شاء اهلل امیدواریم بخش بزرگ راه اهن چابهار به زاهدان که بسیار برای‬ ‫ما اهمیت دارد هم با تزریقی که اخیرا ً از لحاظ مالی انجام گرفته امیدوارم‬ ‫حرکت خوبی انجام بگیرد و همچنین راه اهن رشت به استارا که برای ما‬ ‫بسیار اهمیت دارد و همین امروز هم با اقای اسالمی صحبت می کردیم‬ ‫ان شاء اهلل بودجه ان را هم به عنوان طرح های بسیار مهم تامین می کنیم‪.‬‬ ‫همه اینها را خداوند برای شــما مبارک قرار دهد‪ ،‬اصل‪ ،‬رضای خداوند و‬ ‫رضای مردم است‪ .‬این دو رضایت مهم است‪ .‬اول رضای خداوند بعد رضای‬ ‫مردم‪ .‬بقیه چیزها در گذر است‪ .‬بقیه مسایل‪ ،‬مسایل مهمی نیست از ان‬ ‫عبور می کنیم و ان شاء اهلل با همکاری همه ملت با وزارت سالمت (وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی) از این کرونا و این ویروس هم عبور‬ ‫می کنیم‪ .‬درمورد ویروس سخت انفلوانزای تایپ ‪ B‬که امسال در امریکا‬ ‫‪ 16‬هزار نفر تلفات داد‪ ،‬در ایران صد و خرده ای تلفات داد و ما از ان سختی‬ ‫عبور کردیم و این ویروس کرونا سخت تر از ان نیست‪ ،‬البته از نظر تماس‬ ‫و ســرعت انتقال ویژگی هایی دارد و شرایط اش فرق می کند ولی نباید‬ ‫وحشتی در میان مردم ایجاد شود‪ .‬همه باید به دستورالعمل های وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬عمل کنند همدیگر را یاری و کمک کنیم سالمت و شفا از جانب‬ ‫خداوند است و خدا به همه شفا خواهد داد‪ .‬ما و پزشک ها وسیله هستیم‪ .‬از‬ ‫همین جا از همه پزشکان و پرستاران و همه انهایی که تالش بسیار زیادی‬ ‫در این روزها و هفته ها انجام دادند تشکر می کنم‪ .‬ان شاء اهلل اجر انها پیش‬ ‫خداوند باشد و ما هم بتوانیم روزهای بسیار خوب و شادتری برای پایان‬ ‫ســال و ان شاء اهلل سال ‪ 99‬داشته باشیم‪ .‬خداوند سال پربرکت و خیری‬ ‫پیشاپیش برای همه ما قرار دهد‪ .‬ان شاء اهلل‬ ‫سیاست‬ ‫ربیعی‪ :‬مهم ترین داروی ضد کرونا‪ ،‬اعتماد است‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫مجلس باید «در راس امور‬ ‫بودن» خود را بازخوانی کند‬ ‫اتحادیه جامعه اسالمی دانشــجویان طی بیانیه ای تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬از منتخبان ملت انتظار داریم در خواب غفلت نمانند‬ ‫و از اکنون به فکر اصالح ســاز و کارهای غلط باشــند‪ .‬متن‬ ‫بیانیه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫مقام معظم رهبری‪ :‬خدای متعال را بر نعمت مردم ســاالری‬ ‫و انتخابات و حضور مردم‪ ،‬سپاسگزاری می کنیم‪ ،‬این نعمت‬ ‫بزرگی اســت‪ .‬بحمداهلل مردم ما هم شــکرگزار این نعمت‬ ‫هستند‪ ،‬چون می بینید که شرکت می کنند‪ .‬دوم اسفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ملت غیور ایران علی رغم تمام مشــکالت معیشــتی‬ ‫و تبلیغات گســترده دشــمنان این مرز و بوم در انتخابات‬ ‫شــرکت کردند و به نامزدهای مورد نظرشــان با ســایق‬ ‫سیاســی مختلف رای دادند‪ .‬در وهلــه ی اول به منتخبین‬ ‫«لیست وحدت» در حوزه انتخابیه تهران بابت فراهم شدن‬ ‫فرصت خدمت تبریک می گوییــم و از خداوند متعال برای‬ ‫ان هــا ارزوی توفیقات روز افزون را خواســتاریم‪ .‬حال که‬ ‫شــما به عنوان منتخبان مردم در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫تحت عنوان «لیســت وحدت» این سرمایه عظیم اجتماعی‬ ‫را بر دوش خود می کشــید؛ باید ضمــن محافظت از ان‪ ،‬با‬ ‫اقدامات انقالبی قدم های مثبتی برای بهبود وضعیت عدالت‪،‬‬ ‫معیشــت و چرخه تولید کشــور در حیطه وظایف خود که‬ ‫قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است بردارید‪.‬‬ ‫اتحادیه جامعه اســامی دانشجویان در زمان های مختلف و‬ ‫کرات انتقادهایی به ســاز و کارها برای رسیدن به وحدت‬ ‫به ّ‬ ‫نیروهای انقالبی داشــت اما ضمن همــه این انتقادها‪ ،‬با در‬ ‫نظر گرفتن شرایط کشور و اهمیت حضور نیروهای اصلح و‬ ‫انقالبی در بدنه مجلس شــورای اسالمی از وحدت نیروهای‬ ‫انقالبــی حمایت کردیم‪ .‬در همین راســتا از منتخبان ملت‬ ‫انتظار داریم در خواب غفلت نمانند و از اکنون به فکر اصالح‬ ‫ســاز و کارهای غلط باشند تا ان شاءاهلل افراد متخصص‪ ،‬کار‬ ‫امد و انقالبی برای بهبود وضعیت کشور اقدامی موثر انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬مجلس باید «در راس امور بودن» خود را باز خوانی‬ ‫کند و برای مشــکالت اساسی که در کشــور وجود دارد و‬ ‫مردم بــه امید بهبود انها به این لیســت اعتمــاد کرده اند‬ ‫چاره اندیشــی کند‪ .‬ما نیز به عنــوان فرزندان این ملت در‬ ‫دانشگاه های کشور پیگیر مشکالت مختلف مردم و مطالبات‬ ‫انقالبی خود از شــما خواهیم بود تا بتوانیم قدم های مثبتی‬ ‫را برای سربلندی هر چه بیشــتر ایران اسالمی برداریم‪ .‬در‬ ‫این راســتا اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان به عنوان‬ ‫بزرگترین اتحادیه دانشــجویی ایران اسالمی‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را بــرای کمک به مجلس یازدهــم اعالم می داریم و از هیچ‬ ‫تالشــی برای رســیدن به این امر مهم و سرافرازی هر چه‬ ‫بیشــتر کشــورمان و بهبود وضعیت اقتصادی مردم دریغ‬ ‫نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مردم به منتقدان دولت رای‬ ‫دادند تا شرایط موجود تغییر کند‬ ‫عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت‪ :‬پیام انتخاب‬ ‫منتقدان دولت از سوی ملت ان بود که مردم به دنبال تغییر‬ ‫شــرایط موجود هســتند‪ .‬جبار کوچکی نــژاد علت کاهش‬ ‫مشــارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کاهش حضور مردم در این دوره از‬ ‫انتخابات دالیل متعددی دارد که یکی از دالیل اصلی اش‪ ،‬ان‬ ‫است که مردم از اینکه دولت و مجلس توجه اساسی به بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی انان ندارند‪ ،‬گله مند هستند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اقشار اسیب پذیر بیش از دیگر اقشار جامعه به علت گرانی های‬ ‫افسارگســیخته از عملکرد مسئوالن گله دارند و ناراحتند که‬ ‫چرا مسئوالن به ویژه دولتمردان وضعیت اقتصادی را کنترل‬ ‫نمی کنند‪ .‬عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر تبلیغات رسانه های بیگانه‬ ‫درباره شــیوع ویروس کرونا باعث شــد که برخی از مردم از‬ ‫ترس این بیماری‪ ،‬از حضور پای صندوق های رای پشــیمان‬ ‫شــوند‪ .‬کوچکی نژاد با اشــاره به انتخاب نیروهای انقالبی و‬ ‫منتقدان جدی دولت در یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس‬ ‫شورای اســامی‪ ،‬افزود‪ :‬پیام انتخاب این افراد از سوی ملت‬ ‫ان بود که مردم به دنبال تغییر شــرایط موجود هستند و به‬ ‫نمایندگانی که وابســته به دولت هستند و ماموریت خود را‬ ‫پیگیری مطالبات دولت می دانند‪ ،‬اقبالی نشان نمی دهند‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬توقع مــردم از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم‬ ‫ان است که کام ً‬ ‫ال مســتقل از دولت عمل کنند و هر لحظه‬ ‫پاسخگوی ملت باشند که اگر این گونه نباشند‪ ،‬قطعاً به همان‬ ‫مشکالتی که اکثر نمایندگان مجلس دهم دچار شدند‪ ،‬گرفتار‬ ‫و باعث نارضایتی مردم می شوند‪.‬‬ ‫جناب اقای نوید وفا؛‬ ‫انتصاب شایســته جنابعالــی را به‬ ‫عضویت هیات مدیره بازرســی اداره‬ ‫مالیات شــرق تهــران تبریک عرض‬ ‫مینماییم و توفیقات روزافزونتان را از‬ ‫خداوند متعال مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت«روزنامهخوب»‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ابالغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫بانکمرکزیدستورالعمل اجراییقانونتسهیلتسویهبدهیبدهکارانشبکهبانکی را ابالغ کرد‪ .‬روابط عمومیبانکمرکزی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پیروبخشنامهشماره‪359070‬‏‏‪ 98.‬مورخ‪17‬‏‏‪10.‬‏‏‪ 1398.‬موضوع ابالغ‬ ‫«قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده‪ ،‬مشتمل بر تشخیص تسهیالت تولیدی از‬ ‫غیرتولیدی توسط این بانک‪« ،‬دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ‪28‬‏‏‪11.‬‏‏‪ 1398.‬هیات عامل بانک مرکزی‪ ،‬به شبکه بانکی ابالغ شد‪ .‬براساس‬ ‫ماده (‪ )2‬دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیالت اعطایی ریالی که قرارداد مالک محاسبه ان در سامانه سمات صرف ًا در بخش های اقتصادی کشاورزی‪ ،‬شکار و جنگلداری؛ شیالت؛ استخراج‬ ‫معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تامین برق‪،‬اب و گاز با هدف ایجاد‪ ،‬توسعه‪ ،‬تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد‪ ،‬مشمول مفاد این دستورالعمل است‪ .‬در پایان تاکید می شود‪ ،‬اخذ و ثبت‬ ‫درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود‪.‬‬ ‫ در ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید مطرح شد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید شوینده ها ‪ ۳‬شیفته شد‬ ‫مردم خرید مازاد بر نیاز‬ ‫انجام ندهند‬ ‫رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکنندگان از مردم خواســت تا در این شــرایط که‬ ‫شیوع ویروس کرونا نیاز به اقالم بهداشتی و شوینده را‬ ‫بیشتر کرده است خرید مازاد بر نیاز انجام ندهند اما به‬ ‫اندازه کافی کاال در کشــور داریم و تولید شوینده ها نیز‬ ‫سه شیف می شود‪.‬‬ ‫عبــاس تابش در اغاز فراینــد اجرایی طرح نظارت و‬ ‫بازرســی ویژه نوروز و ماه مبــارک رمضان با محوریت‬ ‫ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫گفتگو با خبرنگاران بیان کرد‪ :‬این طرح برای اولین بار و‬ ‫در یک مدل جدید در کشور عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫حضور ‪ 50‬خودروی متحدالشکل برای نظارت بر‬ ‫سطح بازار و ‪ 50‬گشت ویژه در تهران‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکنندگان برای اولین بار این طرح را با ‪ 50‬خودروی‬ ‫متحدالشــکل در سطح بازار و ‪ 50‬گشت ویژه در سطح‬ ‫شهر تهران این کار را شروع می کند و همزمان این طرح‬ ‫در کل کشور نیز اجرا می شود‪.‬‬ ‫همکاری ناوگان سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫با ‪ 14‬خودرو در این طرح‬ ‫معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت مصرف‬ ‫کننــدگان و تولیدکنندگان ادامه داد‪ :‬ناوگان ســازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی نیز با ‪ 14‬خودرو در این طرح حضور‬ ‫دارد و دادستانی‪ ،‬اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان نیز در این طرح حضور دارند‪.‬‬ ‫اهتمام جدی برای ایجاد ارامش در بازار‬ ‫تابــش با تاکید بــر اهتمام برای اجــرای این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شــرایط که بحث ویــروس کرونا مطرح‬ ‫است‪،‬اهتمام الزم برای حضور جدی در بازار برای ایجاد‬ ‫ارامش وجود دارد‪.‬‬ ‫رصد مداوم تمام کاالهای مشمول اعالم وصول‬ ‫در سامانه انبارها‬ ‫وی با اعالم اینکه اکیپ های این طرح بصورت شــبانه‬ ‫روزی در بازار حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬تمام انبارها به صورت‬ ‫مداوم رصد می شوند و تمام کاالهایی که مشمول اعالم‬ ‫وصول در ســامانه انبارها هستند توسط همین گشتها‬ ‫از مبــدا ورودی تا اخرین حلقه زنجیره(مصرف کننده)‬ ‫رصد می شــود که امیدواریم مردم نیز همکاری الزم را‬ ‫با این طرح داشــته باشند‪ .‬برای تامین و نظارت بر بازار‬ ‫داروخانه هــا و مواد ضد عفونی کننــده در صورت نیاز‬ ‫با ســازمان غذا و دارو همکاری می کنیــم معاون وزیر‬ ‫صمت و رییس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در خصوص رصد کاالهای بهداشتی مورد‬ ‫نیاز مردم برای جلوگیری از ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت‬ ‫و تامین داروخانه ها‪ ،‬مــواد ضد عفونی کننده مرتبط با‬ ‫ســازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی) است که حسب دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به سازمان غذا و دارو اعالم کردیم محوریت این‬ ‫موضوعات را در دست بگیرند و ما نیز با تمام توان برای‬ ‫تامیــن و نظارت بر بازار با این ســازمان در صورت نیاز‬ ‫همکاری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بر اســاس دســتور وزیــر صمت‪ ،‬تولید شــوینده ها‬ ‫بــرای دسترســی مردم به مواد بهداشــتی ‪ 3‬شــیفته‬ ‫شــده اســت تابش ادامه داد‪ :‬اما در خصوص شوینده ها‬ ‫و مواد بهداشــتی که ما مســتقیما در حــوزه اصناف و‬ ‫تولیدکنندگان مســئولیت داریم بر اساس دستور وزیر‬ ‫صمت تولید شــبانه روزی و سه شیفته شده است‪ .‬وی‬ ‫در خصوص ماســک مورد نیاز مردم در این شرایط که‬ ‫بیماری کرونا شــیوع پیدا کرده است‪ ،‬نیز گفت‪ :‬ماسک‬ ‫و اقالم بهداشــتی مشــمول اعالم موجودی در سانامه‬ ‫جامع انبارها اســت و از سازمان غذا و دارو خواستیم که‬ ‫کاالهای مورد نیازشــان را نیز مشمول ثبت در سامانه‬ ‫جامع انبارها بکنیم‪.‬‬ ‫ضرورت همکاری مردم برای نظارت بر بازار از‬ ‫طریق سامانه ‪124‬‬ ‫معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد‪ :‬قطعا حضور سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های‬ ‫صمت استانی در این روزها در بازار ملموس خواهد بود‬ ‫و مردم نیز از طریق سامانه ‪ 124‬با ما در زمینه نظارت و‬ ‫کنترل بیشتر بر بازار همکاری کنند‪.‬‬ ‫کاالی شوینده به اندازه کافی داریم‪ /‬مردم‬ ‫خرید مازاد بر نیاز انجام ندهند‬ ‫تابش همچنین از مردم خواست تا در این شرایط که‬ ‫شیوع ویروس کرونا نیاز به اقالم بهداشتی و شوینده را‬ ‫بیشتر کرده است‪ ،‬خرید مازاد بر نیاز انجام ندهند‪ ،‬چرا‬ ‫که به اندازه کافی کاال در کشور داریم و ذخایر کاالهای‬ ‫اساسی کشور زیاد است و تولید برای شوینده ها نیز سه‬ ‫شیفته انجام می شود‪.‬‬ ‫ضرورت دولتی شدن بانک های خصوصی زیان ده‬ ‫نشست اثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کالن در ششمین همایش ساالنه اقتصاد‬ ‫مقاومتــی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید و با حضور نصیری اقدم دبیر کمیســیون اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد‪ ،‬امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دادجوی‬ ‫توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد‪ .‬در این نشست ابتدا نجفی پژوهشگر اقتصادی مقاله ای با عنوان «بازخوانی‬ ‫تحوالت قانونی موثر بر خصوصی ســازی نظام بانکی» ارائه کرد‪ .‬وی در این مقاله ضمن بررســی تحوالت‬ ‫قانونی شکل گیری بانک خصوصی در اقتصاد ایران در طول دهه های اخیر‪ ،‬قانون برنامه سوم و سیاست های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را ریشه های اصلی توسعه بانکداری خصوصی عنوان کرد‪ .‬در ادامه مهدی قاسمی‬ ‫علی ابادی مقاله ای با موضوع «تبارشناسی بانک های خصوصی در اقتصاد ایران» را ارائه کرد و در ان از ذی‬ ‫نفعان و مالکان بانک های خصوصی پیش و پس از انقالب اسالمی سخن گفت‪.‬‬ ‫نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک های خصوصی‬ ‫در ادامه نشســت محمد علی دهقان دهنوی‪ ،‬معاون اقتصادی وزیــر اقتصاد با بیان اینکه وظیفه بانک ها‬ ‫هدایت منابع به سمت فعالیت های با بازدهی باالتر است‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط طرفداران بانکداری خصوصی‬ ‫معتقدند اگر مالکیت بانک ها خصوصی باشد‪ ،‬پاسخ بهتری به نیاز تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می دهند‪.‬‬ ‫دلیل دیگری که در زمینه خصوصی سازی بانک ها مطرح می شود‪ ،‬این است که بانک های دولتی تبدیل به‬ ‫ابزارهای سیاسی (نه سیاستی) جناح های مختلف شده اند؛ و چنین روندی عملکرد ان ها را تحت الشعاع قرار‬ ‫داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مخالفان خصوصی سازی عرصه بانکداری نیز دو دلیل را مطرح می کنند‪ .‬اول اینکه این‬ ‫بانک ها انگیزه ای برای مشارکت در توسعه اقتصادی در کل کشور ندارند و به دنبال منافع خود هستند و‬ ‫دوم اینکه رفتار بانک ها و موسسات مالی در مورد چرخه های تجاری در دوره های رونق و رکود‪ ،‬به تشدید‬ ‫این اثار منجر می شــود و این برخالف منافع ملی است‪ .‬درحالیکه بانک دولتی در دوران رکود تسهیالت‬ ‫بیشتری می دهد تا جاهای مشکل دار را با تزریق پول راه بیاندازد و در واقع رفتار ضد چرخه ای دارد‪ .‬دهقان‬ ‫دهنــوی با تاکید بر اینکه نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک های خصوصی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سال هاست برخی می گویند نظارت بانک مرکزی ضعیف است پس ما بانک خصوصی نداشته‬ ‫باشیم؛ اما من معتقدم این پاک کردن صورت مساله است؛ بلکه باید در این زمینه ابزارهای نظارتی بانک‬ ‫مرکزی اصالح شود تا عملکرد بانک های خصوصی بهینه شود‪.‬‬ ‫بانک های خصوصی از نظر کارایی و مشارکت در توسعه نمره قبولی نمی گیرند‬ ‫در ادامه نشست دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی با تاکید بر اینکه عملکرد بانک های خصوصی در حوزه های‬ ‫تامین مالی بخش واقعی‪ ،‬عدالت محوری و به طور کلی کارایی نمره قبولی نمی گیرد‪ .‬البته این ناکارامدی‬ ‫تنها به مدیران و سهامداران بانک های خصوصی مربوط نیست‪ .‬قانون گذار‪ ،‬مشتریان و شرکت ها نیز در این‬ ‫ناکارامدی سهیم اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اتفاقی که در بانک های خصوصی افتاد این بود که برای تراز کردن ترازنامه از‬ ‫امهال استفاده می کردند و می کنند؛ که مشکالت عدیده ای را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است؛ اما‬ ‫در عین حال بانک ها توانسته اند با این روش ترازنامه خود را به شکل ظاهری اصالح نمایند‪ .‬باید تدابیری‬ ‫اتخاذ شود که بانک ها از تسهیالت دهی به نفع بنگاه های خود خودداری کنند و تسهیالت جدیدشان را به‬ ‫بخش های حقیقی اقتصاد که توان بازپرداخت اقساط را دارند سوق دهند‪ .‬دادجوی توکلی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اینکه تصور شود بانک ها صرفا نهادهایی به عنوان واسطه پول هستند بسیار نادرست است و موجب‬ ‫شده قوانین غلطی برای نظارت بر عملکرد ان ها در کشور تصویب شود‪ .‬درحالیکه بانک ها نهاد واسطه مالی‬ ‫نیستند و قطعا خالق پول اند و باید بر این اساس قوانین را تصویب و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی خلق پول در اقتصاد‬ ‫در ادامه نشست‪ ،‬محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ابهامات روند شکل‬ ‫گیری بانکداری خصوصی در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بانکداری خصوصی یعنی خصوصی ســازی حکمرانی پول در‬ ‫اقتصاد و ابتدا باید به این سئوال پاسخ بدهیم ایا این امکان وجود دارد که خلق پول در اقتصاد در اختیار‬ ‫یک نهاد خصوصی قرار بگیرد که در نهایت به حکمرانی پولی منجر شود؟ وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید‬ ‫دالیل ناکارامدی بانکداری دولتی مشخص شود و بدون ان نمی توان حکم به توسعه بانکداری خصوصی‬ ‫داد‪ ،‬افزود‪ :‬بنده معتقدم تصمیم گیری در مورد توســعه بانکداری خصوصی در کشــورها به شرایط زمانی‬ ‫و ســطح توسعه یافتگی ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمان ها در دستور کار‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬تجربه کشــورهای توسعه یافته نشان می دهد شروع توسعه کشورها با دولتی کردن بانک ها‬ ‫اتفاق افتاده است‪ .‬دهه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬کشور کره دقیقا به همین شکل بود‪ .‬امینی رعیا با تاکید بر اینکه نظارت‬ ‫بر عملکرد بانک ها الزمه حرکت به ســمت توســعه بانکداری خصوصی است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی بانک مرکزی‬ ‫نمی تواند تســلط درستی بر بانک ها داشته باشد‪ ،‬ایا بانکداری خصوصی خوب است؟ باید بپذیریم بانک‬ ‫واسطه وجوه نیست و نهادی است که از قدرت خلق پول و توزیع ان در اقتصاد برخوردار است و باید در‬ ‫قابل ان پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫عملکرد بد مدیران دولتی دلیل قابل قبولی برای خصوصی سازی بانک ها نیست‬ ‫در ادامه نشست نصیری اقدم‪ ،‬دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با بیان اینکه در دنیا مسئله مالکیت و مدیریت‬ ‫تفکیک شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در دنیای امروز مالکیت و مدیریت سال هاست که در اقتصاد از یکدیگر متمایز شده‬ ‫است و در شرکت های خصوصی و دولتی مالکان و مدیران هرکدام اهداف خود را دارند‪ .‬بنابراین اینکه مدیران‬ ‫دولتی در بانک ها انگیزه ای برای عملکرد مطلوب ندارند‪ ،‬نمی تواند یک دلیل منطقی برای خصوصی سازی‬ ‫مالکیت بانک های دولتی باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته مهم دیگر اینکه مساله صرفا خصوصی و دولتی بودن شرکت‬ ‫و بانک نیست بلکه مهم این است که این ها در چه چهارچوب ها و ضوابطی کار می کنند و اگر چهارچوب‬ ‫درستی نداشته باشند‪ ،‬بانک های خصوصی و دولتی هردو محکوم به شکست هستند‪ .‬در این زمینه به نظر‬ ‫من رقابت به مراتب مهم تر از مالکیت اســت اما باید توجه داشت که رقابت در چه ساختی رخ می دهد و‬ ‫منجر به نتیجه می شود‪ ،‬چراکه در طول سال های اخیر به بهانه ایجاد رقابت خصوصی سازی کرده ایم و در‬ ‫شرایط بازار کنونی کسانی می توانند برنده شوند که بازیگر بدی باشند و این مسئله بانک ها را به سمت رقابت‬ ‫بر سر نرخ بهره سوق داده است‪.‬‬ ‫دولتی شدن بانک های خصوصی زیان ده یکی از گزینه های حاکمیت است‬ ‫علی نصیری اقدم ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی که زیان انباشت بسیاری از بانک های خصوصی از سرمایه ان ها‬ ‫پیشی گرفته است (بانک های مشمول ماده ‪ 141‬قانون تجارت)‪ ،‬یکی از گزینه ها این است که این بانک ها‬ ‫به سرعت دولتی شوند تا سپرده مردم در این بانک ها پرداخت شود و از افزایش زیان ان ها جلوگیری شود؛‬ ‫چراکه هرچه وضعیت به همین شکل کنونی ادامه پیدا کند‪ ،‬وضعیت بدتر می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بهبود نظارت‬ ‫بانک مرکزی الزمه تقویت عملکرد بانک های دولتی و خصوصی است‪ .‬اما یک مسئله مهمتر این است که‬ ‫بپذیریم رقابت بین بانک ها لزوما خوب نیست و باید ساختار نظارتی دقیقی در این زمینه تدارک دیده شود‪.‬‬ ‫همراهیکسبوکارهایاینترنتیبرایمبارزهبا«کرونا»‬ ‫با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬خرید اینترنتی دیگر «انتخاب» نیست؛ شکل «اجبار» به‬ ‫خودش گرفته است؛ اجباری برای تامین مایحتاج اولیه زندگی‪ .‬کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی به راه هایی برای مشارکت در عزم ملی مبارزه با کرونا فکر کرد ه و قدم هایی‬ ‫در این خصوص برداشته اند‪ .‬مبارزه با «کرونا» و شکست این ویروس وارداتی‪ ،‬خط‬ ‫مقدم جغرافیایی است که ما اکنون در ان زندگی می کنیم؛ عده زیادی از ایرانیان‪،‬‬ ‫هر کدام به اندازه وسع و توان خودشان یک جایی کنار بقیه ایستاده اند تا سهمی‬ ‫در این مبارزه داشــته باشند‪ .‬البته عد ه قلیلی هم هستند از شرایط پیش امده‬ ‫نهایت سو استفاده را کرده اند و می کنند‪ .‬حتی اگر سو استفاده شان به قیمت جان‬ ‫ادم های دیگر تمام شود‪ .‬در ا ن سوی ماجرا اما کسانی هستند که برای عبور از این‬ ‫بحران‪ ،‬فکر کرده اند و برای عملی کردن ایده شان قدم هایی برداشته اند‪ .‬نمونه اش‬ ‫کسب و کارهای اینترنتی که امروز بخش عمده ای از مراجعات مردم به فروشگاه ها‬ ‫که قبل از امدن «کرونا» در دنیای واقعی صورت می گرفت به سمت ان ها سرازیر‬ ‫شده است‪ .‬کسب و کارهای اینترنتی عزم خود را جزم کرده اند تا در این بین عالوه‬ ‫بر کار اصلی شان که پایداری سرویس و ارائه خدمت است‪ ،‬قدم های دیگری هم در‬ ‫راستای مسوولیت انسانی و اجتماعی خود بردارند‪ .‬از تامین کاال و حذف اگهی های‬ ‫نامتعارف گرفته تا این که تمام امکانات لجستیک‪ ،‬سخت افزاری و نرم افزاری خود‬ ‫را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهند تا شرایط ارسال کاالهای مورد نیاز به هر‬ ‫نقطه ای از کشور فراهم شود‪ .‬مدیر روابط عمومی دیجی کاال اعالم کرد در پیامی‬ ‫به «محمدجواد اذری جهرمی» وزیر ارتباطات اعالم کرده اند که تمام امکانات خود‬ ‫را برای خدمت رسانی به مردم ایران در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهند داد‪ .‬در‬ ‫نیمه اول امسال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬روستای کشور از دیجی کاال خرید کرده اند‪ .‬امار‬ ‫نشان می دهد این پلتفرم برای ارائه خدمت و ارسال کاال حتی به دورترین نقاط‬ ‫ایران نیز دسترسی دارد‪ .‬همین مساله باعث شد ان ها تصمیم بگیرند زیرساختی‬ ‫که در سال ها فراهم کرده اند را در اختیار وزارت بهداشت و نهادهای دیگری که‬ ‫درگیر مبارزه با کرونا هســتند‪ ،‬قرار بدهند‪« .‬امیر حسن موسوی» اضافه کرد‪:‬‬ ‫در پیامی که برای این دو مســوول نوشتیم‪ ،‬اعالم کرده ایم که با تمام ظرفیت و‬ ‫امکانات خود در کنار نظام سالمت هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود تمام‬ ‫توان لجستیکی و تکنولوژیکی خودمان را در اختیار ان ها قرار می دهیم‪ .‬ضمن‬ ‫این که کمیسیون دیجی کاال برای فروش اقالم مورد نیاز برای مقابله با کرونا صفر‬ ‫خواهد بود‪ .‬یعنی اگر ما ماسکی را یک هزار تومان خریداری کنیم به همان قیمت‬ ‫به فروش خواهیم رساند‪ .‬وی افزود‪ :‬دیجی کاال بزرگ ترین مرکز پردازش و توزیع‬ ‫کاال را در تمام استان ها دارد و با پلتفرم تکنولوژیکی اش می تواند گارانتی کند که‬ ‫کاالها به طور عادالنه به دست افراد برسد‪ .‬در مواقع بحرانی معموال زمان توزیع‬ ‫ســو استفاده هایی صورت می گیرد و عده ای کاالی کمیاب را از طریق مختلف‬ ‫به دست می اورند و ان را با قیمت باالتری می فروشند‪ .‬به این ترتیب بازار سیاه‬ ‫شکل می گیرد‪.‬اما از طریق زیرساختی که سالهاست در مجموعه دیجی کاال مهیا‬ ‫شده‪ ،‬می توان کاالهای مورد نیاز را به تعداد مشخص‪ ،‬به فرد مشخص‪ ،‬با کدملی‬ ‫و ادرس مشخص ارسال کرد‪ .‬البته دیجی کاال یک پیشنهاد دیگری هم برای‬ ‫سازمان های درگیر با کرونا دارد‪ ،‬این که محتوای مورد نیاز ان ها را توسط تیمی که‬ ‫دارد تولید کند و ان را در شبکه های اجتماعی خود با بیش از دو میلیون کاربر به‬ ‫اشتراک بگذارد‪ .‬پلتفرمی که روزی چهار میلیون بازدید دارد‪ .‬موسوی با اعالم این‬ ‫که ارائه یک سرویس پایدار برای خرید اینترنتی در این شرایط بسیار مهم است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموعه ما چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر فعالیت می کنند و جنس‬ ‫کارمان طوری نیست که بتوانیم با دورکاری سایت را باال نگه داریم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اغلب همکاران ما سرکار هستند تا سایت باال بماند و خدمت رسانی به مردم انجام‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به این که در چند روز گذشته ‪۱۰۰‬هزار ماسک به فروش رسیده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۳۶‬ساعت اول پس از اعالم خبر ابتال به کرونا‪ ۷۵ ،‬هزار ماسک به‬ ‫فروش رسید و عمال تمام ظرفیت موجود در انبار خودمان و ‪۳۰‬هزار فروشنده ای‬ ‫که با ما کار می کنند به اتمام رسید‪ .‬در کنار مدیریت این میزان تقاضا‪ ،‬پایین نگه‬ ‫داشتن قیمت هم وظیفه ما بود‪ .‬زمانی که تقاضا باال می رود به طور سیستماتیک‬ ‫قیمتهمافزایشپیدامی کند‪.‬مامی توانستیمبرایفروشنده هامحدودیتقیمت‬ ‫بگذاریم اما این کار باعث می شــد ان ها کاالی شان را برای فروش در سایت قرار‬ ‫ندهند‪ .‬شرایط سختی بود که تا حدود زیادی توانستیم ان را کنترل کنیم‪ ۷۵.‬هزار‬ ‫ماسکی که روز اول به فروش رفت با قیمت متعارف بود‪ ،‬فقط چند مورد داشتیم‬ ‫که با قیمت باال به فروش رسید که با اعالم مشتری کاال برگردانده و با فروشنده‬ ‫برخورد شد‪ .‬وی در خصوص تامین ماسک توسط دیجی کاال و فروش ان گفت‪:‬‬ ‫بخش زیادی از موجودی مان تمام شــده و هنوز نتوانستیم ماسک تهیه کنیم‪.‬‬ ‫اخرین دسترسی ما به ماسک به دوز قبل برمی گردد که همکاران مان در بخش‬ ‫تامین کاال یک پک پنج هزار تایی ماسک را تهیه کردند و در سایت قرار دادند‪ .‬این‬ ‫تعداد هم در عرض ‪ ۱۰‬دقیقه تمام شد‪ .‬فروشندگان مارکت پلیس (‪Market‬‬ ‫‪ Place‬بستری است که در ان تمامی خرده فروشان و شرکت های توزیع کننده‬ ‫کاال‪،‬می توانندبدونواسطهمحصوالتشانرابهفروشبرسانند)نیزهمینوضعیت‬ ‫را دارند و به محض تامین محصول و قرار دادن در ســایت‪ ،‬به سرعت به فروش‬ ‫می رود‪ .‬با توجه به این که این پلتفرم ‪ ۳۰‬مرکز پردازش و توزیع در تهران و تمام‬ ‫مراکزاستان ها دارد‪ ،‬امکان ارسال سفارش به تمام نقاط ایران از طریق ان فراهم‬ ‫و تعداد مرسوله های ان حتی از پست جمهوری اسالمی ایران نیز بیشتر است‪،‬‬ ‫می تواند قدم بزرگی برای توزیع کاالهای ضروری به افراد با شفافیت کامل باشد‪.‬‬ ‫نه به بازار سیاه با حذف اگهی های فروش ماسک‬ ‫ماسک‪ ،‬ژل های ضدعفونی‪ ،‬داروهای تقلبی‪ ،‬روغن های عجیب برای محافظت در‬ ‫مقابــل ویروس و هر چیزی که می تواند به کرونــا ربط پیدا کند‪ ،‬این روزها به‬ ‫بازار داغ سودجویانی تبدیل شده که پول برای شان کل ماجراست‪ .‬محل فروش‬ ‫این دست اقالم هم سایت های اینترنتی هستند‪ .‬اقدامی که برخی از سایت های‬ ‫فروش اینترنتی در مقابل این دست از سودجویی ها انجام داده اند حذف اگهی های‬ ‫تبلیغاتی اســت روابط عمومی سایت دیوار به شرایطی که به حذف اگهی های‬ ‫فروش ماسک از روی این سایت منجر شد گفت‪ :‬پس از اعالم مرگ دو نفر بر اثر‬ ‫ابتال به کرونا ثبت اگهی های مربوط به ماسک و اقالم دیگر روی پلتفرم «دیوار»‬ ‫شدت گرفت‪ .‬همان شب با مدیران سایت جلسه ای تشکیل دادیم و به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که برای حفظ ســامت مردم چند کار مهم را انجام بدهیم‪« .‬مهدی‬ ‫امیرپور» در ادامه گفت‪ :‬یکی از اتفاقاتی که در این خصوص رخ داد این بود که‬ ‫برخی از این پلتفرم برای ایجاد بازار سیاه در حوزه ماسک و ژل استفاده می کرد و‬ ‫مورد دیگر فروش روغن و داروی تقلبی برای بهبود کرونا بود‪ .‬در خصوص فروش‬ ‫ماسک اول سعی کردیم قیمت را کنترل و اگهی های نامتعارف را حذف کنیم‪.‬‬ ‫اما پس از ان مسال ه دیگری ذهن ما را درگیر کرد این ماسک یک کاالی پزشکی‬ ‫است و باید تاییدییه و مجوز وزارت بهداشت داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ان جایی‬ ‫که ما نمی توانستیم صحت این مساله را چک کنیم‪ ،‬تصمیم جمعی بر این بود‬ ‫که دیگر اگهی های مربوط به ماسک را منتشر نکنیم‪ .‬نمی توانیم چک کنیم به‬ ‫نتیجه رسیدیم که ماسک را کال حذف کنیم‪ ،‬چون اگر تولیدکننده‪ ،‬ماسک غیر‬ ‫استاندارد از طریق پلتفرم ما به فروش می رساند قطعا جان مردم به خطر می افتاد‬ ‫و ما شرمنده می شدیم‪ .‬او با بیان این که ممکن است حذف اگهی ها در دیوار کمی‬ ‫مساله کسب و کار ما را با چالش رو به رو کند اما مسوولیت اجتماعی شان مهم تر‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دیوار در حوزه مسوولیت اجتماعی خود چند برنامه دارد که در‬ ‫روزهای اینده درباره ان اطالع رسانی می کنیم‪ .‬وظیفه ما حفاظت از سالمت روانی‬ ‫و جسمانی کاربران مان بوده که سعی کردیم ان را رعایت کنیم‪ .‬خساراتی هم که به‬ ‫کسب و کارها وارد می شود انقدر حائز اهمیت نیست‪.‬‬ ‫مسیریابیکرونا‬ ‫در کنار کسب و کارهای حوزه فروش‪ ،‬مسیریاب های ایرانی «نشان» و «بلد» نیز‬ ‫لیست و اطالعات مراکز درمانی ارائه کننده خدمات مربوط به ویروس کرونا را روی‬ ‫نقشه خود لحاظ کرده است‪ .‬به گفته روابط عمومی مسیریاب «بلد» لیست مراکز از‬ ‫سازمان نظام پزشکی به این اپلیکیشن داده شده و هر زمان که اپدیتی انجام شود‪،‬‬ ‫حتما روی نسخه نیز اعمال خواهد شد‪ .‬این مسیریاب اطالعات مراکز درمانی که‬ ‫خدمات مربوط به ویروس کرونا را روی نقشه نمایش می دهد‪ .‬اطالعاتی که شامل‬ ‫بیمارستان های ریفرال‪ ،‬مراکز تست و داروخانه ها می شود و همراه با جزییات شماره‬ ‫تماس‪ ،‬ساعت کاری روی نقشه قابل مشاهده است‪ .‬این مسیریاب در این زمینه‬ ‫اطالعات‪ ۲۰۱‬بیمارستان و مراکز درمانی را نشان می دهد‪ .‬دسترسی به این امکانات‬ ‫عالوه بر اپلیکیشن بلد از طریق نسخه وب این مسیریاب هم امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ایوب دهقانکار دبیر شورای سیاستگذاری و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت‪ :‬با عنایت به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ایجاد فضایی ارام و دلنشین‪،‬‬ ‫محیطی فرهنگی برای دوستداران و عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی و از سوی دیگر تقویت چرخه اقتصادی نشر کشور است‪ ،‬با لحاظ شرایط فعلی جامعه‪ ،‬شورای سیاستگذاری تاریخ‪ 26‬فروردین‪1399‬‬ ‫را برای اجرای بهینه نمایشگاه کتاب مناسب ندانست و بر اساس مصوبه شورا زمان برپایی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد‪ .‬سخنگوی سی و سومین نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران افزود‪ :‬با در نظر گرفتن مختصات نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬جمعیت میلیونی بازدیدکنندگان و عالقه مندان‪ ،‬حضور ناشران و مهمانان خارجی و توجه به این اصل که هدف وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برپایی این نمایشگاه در فضایی به دور از هرگونه نگرانی و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و رونق کتابخوانی در جامعه است‪ ،‬برگزاری ان در ابتدای سال جدید برای دستیابی به اهداف از‬ ‫پیش تعیین شده مناسب نیست‪ .‬وی در خصوص اعالم تاریخ دقیق زمان برپایی نمایشگاه نیز گفت‪ :‬شورای سیاستگذاری در جلسات اتی در این باره تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫انتقاد «علی بحرینی» هنرمند نقاش از اقتصاد هنر در شهرستان ها؛‬ ‫ باندبازی معضل بزرگ هنرهای تجسمی است‬ ‫رصد می کنیم‪ ،‬متوجه می شویم که پشتوانه برگزاری انها گروه خاصی‬ ‫هستند؛ یا مجموعه داران در پس این اتفاقات قرار دارند و یا گالری داران‬ ‫انها را راهبری می کنند؛ افراد خاصی وجود دارند که این جریان را مدیریت‬ ‫می کنند و کسی هم نمی تواند وارد حلقه انها شود؛ مگر اینکه مراوده ای با‬ ‫یکی از این افراد داشته باشد‪.‬‬ ‫از نظر شــما راهکار مقتضی جهت خروج از وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫بهبود شرایط خلق و عرضه مناسب و منصفانه اثار هنری به‬ ‫ویژه با تمرکز بر بستری چون جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫چیست؟‬ ‫«علی بحرینی» هنرمند مجرب و شناخته شده رشته نقاشی‬ ‫است‪ .‬وی بازنشسته سازمان تبلیغات اسالمی و متولد ‪ 1349‬در‬ ‫شــهر برازجان است‪ .‬وی فعالیت هنری حرفه ای خود در رشته ‬ ‫نقاشی را از سال ‪ 1368‬به صورت جدی اغاز کرده و اکنون یکی‬ ‫از هنرمندان شناخته شده دو رشته نقاشی و خطاطی به پرورش‬ ‫شاگردان وهنرجویان جوان مشغول است‪ .‬وی تاکنون بیش از ‪18‬‬ ‫نمایشگاهانفرادیدراستانبوشهروافزونبر‪ 11‬نمایشگاهانفرادی‬ ‫نیز در سراسر کشور برپا کرده است و در نمایشگاه های گروهی‬ ‫متعدد نقاشــی نیز حضور داشته است‪ .‬از جمله نمایشگاه های‬ ‫برگزار شده توسط این هنرمند می توان به‪« :‬مهر و ماه»‪« ،‬فصل‬ ‫سرخ» و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬به بهانه پایان دوازدهمین جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر به سراغ این هنرمند برجسته کشور رفتیم و نظرات‬ ‫او را درباره اهم سیاست ها‪ ،‬کم و کیف و کلیت جشنواره دوازدهم‬ ‫جویا شدیم‪ .‬بحرینی بر این باور است که شکوفایی اقتصاد هنر که‬ ‫یکی از شعارهای اصلی جشنواره تجسمی فجر در طول سالیان‬ ‫اخیر بوده‪ ،‬اساســ ًا در شهرستان ها و استان های دیگری غیر از‬ ‫تهران دنبال نشده و نمی شود و عم ً‬ ‫ال باید گفت که اقتصاد هنر‬ ‫در شهرستان ها تعطیل است‪ .‬او معتقد است تنها اتفاقی که گاهاً‬ ‫این راستا رخ می دهد‪ ،‬اندک کورسوهایی است که صرف ًا در تهران‬ ‫مشاهده می شود اما در حال حاضر این کورسوهای اندک نیز اسیر‬ ‫باندبازی و گروه بازی شده و شرایط به گونه ای است که عنان کار از‬ ‫دست نهادهای عمومی و دولتی متولی امر هنر خارج شده است‪.‬‬ ‫در ادامه مشروح گفتگو با این هنرمند شناخته شده رشته نقاشی‬ ‫و خوشنویسی را از نظر می گذرانید‪:‬‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال با وجود‬ ‫موانع‪ ،‬چالش ها و حواشی متعددی که فرارویش قرار داشت‪،‬‬ ‫به ایستگاه پایانی رسید؛ تحلیل شما از برگزاری جشنواره‬ ‫دوازدهمچیست؟‬ ‫در ابتدا باید بگویم که تحریم دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫به بهانه سقوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬ازجمله مصادیق بارز یک سیاسی کاری‬ ‫هماهنگ بود؛ خطاهای انسانی در همه جای دنیا رخ می دهند؛ درست‬ ‫اســت که ما عزیزانمان را در این سانحه دلخراش از دست دادیم اما به‬ ‫یقین این اتفاق یک پیشــامد سهوی و ناخواسته بود و تحریم جشنواره‬ ‫توسط جمعی از دبیران و داوران جشنواره دوازدهم که به بهانه بروز چنین‬ ‫حادثه ای صورت گرفت‪ ،‬پیامد بسیار بدی برای نظام در انظار کشورهای‬ ‫دیگر داشت و در مجموع من سیاست تحریم را رفتار صحیح و پسندیده ای‬ ‫یدانم‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫اگر از تحریم جشنواره‪ ،‬چالش ها و خسارات متعددی که به‬ ‫واسطه این سیاست نسنجیده فراروی جشنواره دوازدهم فجر‬ ‫قرار گرفت بگذریم‪ ،‬باید گفت یکی از شعارهای کلیدی که‬ ‫طی سالیان اخیر از سوی مدیران و دست اندرکاران برگزاری‬ ‫جشنواره هنرهای تجســمی فجر مورد تاکید و تکرار قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬معرفی این جشنواره به عنوان بستری برای شکوفایی‬ ‫ظرفیت های اقتصاد هنر است؛ فکر می کنید این سیاست در‬ ‫عمل چقدر موفق بوده است و ایا می توان گفت که مدیران و‬ ‫سیاستگذارانجشنوارهتجسمیفجرتوانسته اندظرفیت های‬ ‫بالقوه هنرهای تجسمی را با موفقیت از مرحله ایده به منصه‬ ‫فعلیتدراورند؟‬ ‫درباره شکوفایی اقتصاد هنر که یکی از شعارهای اصلی جشنواره تجسمی‬ ‫طی سالیان اخیر و امسال بود‪ ،‬باید بگویم که در شهرستان ها و استان های‬ ‫دیگری غیر از تهران‪ ،‬چنین سیاستی دنبال نشده و نمی شود و عم ً‬ ‫ال باید‬ ‫گفت که اقتصاد هنر در شهرســتان ها تعطیل است؛ در این راستا تنها‬ ‫اتفاقی که رخ می دهد‪ ،‬اندک کورســوهایی است که در تهران مشاهده‬ ‫می شود اما متاسفانه این کورسوهای اندک نیز اسیر باندبازی و گروه بازی‬ ‫شده و شرایط به گونه ای رقم خورده است که عنان کار از دست نهادهای‬ ‫عمومی و دولتی متولی هنر نیز خارج شده است ؛ این معضل بسیار بزرگی‬ ‫اســت که گریبان هنرهای تجسمی در کشور ما را گرفته است و اکنون‬ ‫بسیاری از اســاتیدی که می توانند مبدع و ایده پرداز باشند‪ ،‬به حاشیه‬ ‫رفته اند؛ در این فضا بسیاری از بده بستان ها صوری است و از دایره اتفاقات‬ ‫طبیعی هنری خارج است؛ به نظرم در کشور ما که هنر جایگاه واقعی خود‬ ‫را به دست نیاورده است‪ ،‬دولت باید فضای موجود را به نحوی مدیریت‬ ‫کند که هنرمندان سراســر کشور به ویژه انهایی که حرفی برای گفتن‬ ‫دارند‪ ،‬ذینفع باشــند تا بتوان اقتصاد هنر را به سمت و سویی جهت داد‬ ‫که معیشت هنرمندان تامین شود و سود حاصل از رونق بازار اقتصاد هنر‬ ‫نصیب انها شود؛ مادامی که اثار هنرمندان فروخته نشود ‪ ،‬انها نمی توانند‬ ‫اثر تازه ای را تولید کنند و تداوم چنین وضعیتی به انزوای هنر و هنرمند‬ ‫منجر خواهد شد‪ .‬وقتی بســیاری از اتفاقات حوزه هنرهای تجسمی را‬ ‫اگر ما تصمیم گرفتیم به صورت ســاالنه جشــنواره هنرهای تجسمی‬ ‫فجر را برگزار کنیم‪ ،‬باید کمیته هایی در سراســر استان ها داشته باشیم‬ ‫ن را شناسایی و اولویت بندی کنند و‬ ‫تا اثار برگزیده هنرمندان هر اســتا ‬ ‫در ادامه این اثار منتخب را برای نمایش در نمایشــگاهی که در تهران‬ ‫برگزار می شود ارسال کنند ؛ از این رو الزم است که در جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر غرفه هایی از سراسر کشور تدارک دیده شود و در ان اثار‬ ‫منتخب هنرمندان هر استان به نمایش دراید ؛ از طرف دیگر باید منطق‬ ‫قیمت گذاری ها نیز منصفانه و یکسان باشد و همه هنرمندان از فرصتی‬ ‫برابر برای فروش اثارشان بهره مند شوند؛ تحقق چنین وضعیتی افزون‬ ‫بر اینکه به شناسایی طیف وسیعی از هنرمندان مستعد در مقیاس همه‬ ‫استان های کشور کمک می کند‪ ،‬شرایط اقتصادی هنرمندان را نیز بهبود‬ ‫می بخشد؛ بنابراین لزوم تشکیل کمیته شناسایی اثار در سراسر استان ها‬ ‫که با هیات داوران جشنواره هنرهای تجسمی نیز هماهنگ و در ارتباط‬ ‫است‪ ،‬امری ضروری است؛ در پرتو اجرای چنین سیاستی می توان امیدوار‬ ‫بود که هنرمندان سراسر کشور به ویژه هنرمندان شهرستانی بیش از پیش‬ ‫دیده و مورد توجه قرار گیرند‪ .‬سیاست دیگری که می تواند در این راستا‬ ‫مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران عرصه هنرهای تجسمی کشور قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های مشترک به منظور نمایش اثار هنرمندان‬ ‫برگزیده کشور در کشورهای هدف همسایه است؛ این اتفاق عالوه براینکه‬ ‫زمینه پیوند و گفتگوی هنرهای مختلف در مقیاس بین المللی را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬امکان راهیابی اثار هنرمندان به بازارهای جهانی را نیز رقم می زند؛‬ ‫بنابراین به نظر می رسد که می توان کارهای خوبی را در این راستا انجام داد‬ ‫اما متاسفانه ما اکنون در یک حلقه باطل دور خودمان می چرخیم؛ در حال‬ ‫حاضر کشور ما در وضعیتی است که ما به لحاظ فرهنگی صدمات بسیاری‬ ‫را متحمل می شویم اما در عین حال کمترین توجه و اهتمام را به حوزه‬ ‫فرهنگ معطوف می کنیم؛ کمترین اعتبار و برنامه ریزی را به بهبود حوزه‬ ‫فرهنگ اختصاص می دهیم؛ این یک معضل جدی است که شوخی بردار‬ ‫هم نیست‪ .‬در شرایط کنونی دشمن به صورت هدف مند در تالش است‬ ‫تا مردم ما را ناامید کند؛ بی شک در چنین شرایطی اگر پای هنر به میدان‬ ‫باز شــود‪ ،‬می تواند کارکردی مفید و تاثیرگذار داشته باشد و نقشه های‬ ‫دشمنان و بدخواهان کشور را خنثی کند‪.‬‬ ‫وضعیتکنونیرشتهنقاشیدرسپهرهنرهایتجسمیکشور‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید؟ از منظر شما به عنوان یک نقاش‪،‬‬ ‫در حال حاضر مهم ترین اســیب ها و عارضه های موجود بر‬ ‫رشتهنقاشیچیست؟‬ ‫اساساً هنرهای تجسمی در کشور ما در مقایسه با سایر هنرها از غفلتی‬ ‫تاریخی رنج می برد؛ اکنون هنرهای ایرانی‪-‬اسالمی بسیار مورد غفلت است‬ ‫و اگر بخواهیم مسئله را از حیث تکنیکی تحلیل کنیم‪ ،‬می بینیم که بیشتر‬ ‫دانشجویان رشته نقاشــی در کشور ما مقلد اثار و تکنیک های انتزاعی‬ ‫هنرمندان غربی هســتند؛ اثر انتزاعی می تواند صرفاً شامل رنگ امیزی‬ ‫باشد یا به لحاظ محتوا اثری بی مفهوم باشد که تنها بازتاب دهنده احساس‬ ‫لحظه ای هنرمند است‪ .‬مسئله دیگری که باید به ان اشاره کنم این است‬ ‫که ما در هنر امروزمان از تولید محتوا فاصله گرفته ایم؛ حال انکه وقتی اثار‬ ‫خلق شده در بستر هنرهای تجسمی کشورهای دیگر را رصد می کنیم‪،‬‬ ‫مشــاهده می کنیم که هنرمندان این کشورها در تمامی رشته فعالیت‬ ‫مستمر و پرنگ دارند و به واســطه محتوای اثارشان مخاطبان خود را‬ ‫پرورش می دهند؛ نه اینکــه او را پس بزنند‪ .‬ما هم اکنون در ایران دیگر‬ ‫مخاطب اثار رئال نداریم؛ اگر شما تصمیم بگیرید در تهران یک نمایشگاه‬ ‫رئال برگزار کنید‪ ،‬بیشــتر گالری داران زیر بار اجرای چنین نمایشگاهی‬ ‫نمی روند و به شــما می گویند کارتان باید انتزاعی یا ابستره باشد! تداوم‬ ‫ چنین وضعیتی اینده مطلوبی را در حوزه هنرهای تجسمی پیش روی‬ ‫ما قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫با توجه به مختصات وضعیت کنونی‪ ،‬مهمترین بایسته ها و‬ ‫الزامات حاکم بر عملکرد دانشــگاه ها و نهادهای اموزشی و‬ ‫تعلیمدهنده در عرصه هنرهای تجســمی کشور را چگونه‬ ‫ارزیابیمی کنید؟‬ ‫به اعتقاد من دانشگاه های هنری ما باید به این باور برسند که همه هنرها‬ ‫و تمامی سبک ها قابل احترام هستند؛ بنابراین باید برای رشد و پرورششان‬ ‫برنامه ریزی کرد ؛ چنین برنامه ریزی و تمهیدی تاکنون صورت نگرفته و‬ ‫مدت هاست که با ان دست به گریبانیم؛ در حال حاضر به جز هنرمندانی‬ ‫که خودشان از سر ذوق و تعهد‪ ،‬بی هیچ پشتوانه ای اثار ارزشمند خلق‬ ‫می کنند‪ ،‬در دانشــگاه ها و ســایر بخش های مرتبط به عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی شاهد تحقق چنین اتفاقی نیستیم؛ همین امر باعث شده است‬ ‫که هنر امروز ما از جامعه فاصله بگیرد و شکاف قابل توجهی میان هنر‬ ‫و جامعه وجود داشــته باشد؛ در حال حاضر شما مشاهده می کنید که‬ ‫مخاطبان هنر در جامعه ما مشتمل بر قشر خاصی از جامعه هستند و‬ ‫هنرهای تجسمی نتوانسته است در میان احاد جامعه عمومیت و مقبولیت‬ ‫پیدا کند؛ چنین روندی معیوب بوده و ضروری است که تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫مسئولیت سالن سینماهای کشور‬ ‫با کیست؟‬ ‫تصمیم گیری میان بدنه سازمان سینمایی و صنوف نشان‬ ‫می دهــد که علی رغم وجود نظام نامــه‪ ،‬ائین نامه و دیگر‬ ‫اسناد باالدستی‪ ،‬حتی تصمیم گیری درباره امور حیاتی با‬ ‫مشکل مواجه است‪ .‬با انتشار اخبار باالرفتن شیوع ویروس‬ ‫کرونا احتمــال وجود این ویــروس در فضاهای عمومی‬ ‫بیشتر شد و بعد از ان نهادهای گوناگون تصمیم به بستن‬ ‫مکان های مرتبط با خود کردند‪ .‬وزارت فرهنگی و ارشاد‬ ‫نیز در این بین تصمیم به تعطیلی کنسرت ها و سینماهای‬ ‫کشور کرد‪ .‬اما بعد از ان اخبار ضد ونقیضی درباره تعطیلی‬ ‫و یا باز بودن ســینماها شــد‪ .‬چیزی که نشــان می داد‬ ‫سیاست یک بام و دو هوایی میان بدنه سازمان سینمایی‬ ‫و صنوف وجود دارد و البته این تنها برای این مساله اخیر‬ ‫نیست که میان این دو بخش دولتی و صنفی هنر سینما‬ ‫اختالف وجود دارد بلکه در زمینه های دیگری مانند بیمه‬ ‫هنرمندان‪ ،‬اکران فیلم ها و‪ ...‬نیز همواره اختالفاتی وجود‬ ‫داشته اســت که عمدتاً با حضور دست های غیب و نهان‬ ‫برخی از چهره های کهنه که سال ها است در ان سازمان ‬ ‫حضور دارند به نفع قشــری از دوستانشان رفع می شود‪.‬‬ ‫انچه که معاونت نظارت و ارزشــیابی در گفت وگویی به‬ ‫ان اشــاره کرده است این است که اطالعیه وزارت ارشاد‬ ‫جنبه «پیش دســتانه » داشته است‪ ،‬اما ترجیح می دهیم‬ ‫تصمیم گیری درباره تعطیلی سینماها از مسیر صنفی اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬به همین دلیل هم در شورای صنفی اکران در این‬ ‫زمینــه تصمیم نهایی را خواهند گرفت‪ .‬در بخش دیگری‬ ‫از این اخبار نظر شــورای صنفی نمایش مبنی بر همین‬ ‫رویکرد در فضای مجازی منتشر شد که تصمیم تعطیلی‬ ‫ســینما با ما است اما بعد از ان رئیس این شورا گفت که‬ ‫تعطیلی سینما ها در حوزه اختیار شورای صنفی نیست!‬ ‫با پیگیری ها تماس دیگری با ســازمان سینمایی‪ ،‬بعد از‬ ‫انکه متوجه شــد سایت سینما تیکت هنوز امکان خرید‬ ‫بلیط های سینما را فراهم کرده است‪ ،‬پیگیر این ماجرا شد‬ ‫که در نتیجه مدیران این سازمان اعالم کردند که جلسه ای‬ ‫در حال تشکیل اســت تا تکلیف این ماجرا روشن شود‪.‬‬ ‫یکی از مدیران معاونت ســینمایی نیز به این نکته مهم‬ ‫اشاره کرد که دعوایی میان مدیران و صنف وجود دارد که‬ ‫کدام یک از دوطرف مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد؟‬ ‫بعد از این معاونت نظارت و ارزشــیابی که گویا در همان‬ ‫جلسه بود در پاسخ سوال اعالم قطعی تعطیلی سینماها‬ ‫را تا پایان هفته داد‪ .‬در پایان نیز سخنگوی شورای صنفی‬ ‫نمایش نیز در خبر دیگری اعالم کرد که سینماها حتماً‬ ‫بسته است و سینماتیکت نیز از ادامه فعالیت خود تا پایان‬ ‫هفته جلوگیری خواهد کرد‪ .‬باز شدن سینماهای کشور‬ ‫نیز با اجازه مراجع ذی صالح خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط «لغو سفر» اعالم شد‬ ‫معاون گردشگری به دنبال ســرایت ویروس کرونا با اعالم‬ ‫«شرایط خاص» برای سفر‪ ،‬مســتند به قانون اعالم کرد‪:‬‬ ‫کنسلی سفر مشمول جریمه نمی شود و وجوه دریافت شده‬ ‫باید کامل به مردم برگردانده شود‪ .‬هفت روز از تایید خبر‬ ‫سرایت ویروس کرونا به ایران می گذرد‪ ،‬درحالی که مرزهای‬ ‫زمینی و هوایی ایران با کشــورهای همسایه تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته و پرواز بسیاری از ایرالین ها به تصمیم امارات‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان‪ ،‬گرجستان و ارمنستان تعلیق‬ ‫شــده است‪ ،‬مسافران زیادی سرگردان شده اند و سفرهای‬ ‫داخلی در استانه نوروز نیز بالتکلیف مانده است‪ ،‬معاونت‬ ‫گردشگری سرانجام (ششــم اسفندماه) بخشنامه ای را به‬ ‫ادارات کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫استان ها ابالغ و ســاز و کار لغو احتمالی سفرها را تعیین‬ ‫ث فرهنگی‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬همچنین علی اصغر مونسان ـ وزیر میرا ‬ ‫گردشــگری و صنای ع دستی ـ در نامه ای به معاون میراث ‬ ‫فرهنگی و معاون گردشگری کشور دستور داد‪ :‬از پذیرش‬ ‫بازدیدهای گروهی در موزه ها و مراکز گردشگری دولتی و‬ ‫خصوصی خودداری شود‪ .‬سکوت وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی در وضع موجــود که وزیر‬ ‫بهداشت و برخی نمایندگان را بر ان داشت تا به جای متولی‬ ‫سفر از مردم بخواهند فعال مسافرت نکنند‪ ،‬محل سوال بود‪.‬‬ ‫اینک ولی تیموری معاون گردشــگری این وزارتخانه ـ در‬ ‫بخش نامه ای با اعالم «شرایط خاص» به اداره های میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در استان ها ابالغ کرد‪:‬‬ ‫رعایت حقوق مردم و حفظ امنیت و ارامش روانی جامعه‬ ‫بویژه گردشگران‪ ،‬همواره در زمره اولویت های اصلی صنعت‬ ‫گردشگری بوده و خوشبختانه فعاالن این صنعت و مدیران‬ ‫تاسیسات گردشگری با رعایت اخالق حرفه ای ‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مسافران و گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می دهند‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری همچنین خواسته است‪ :‬اطالع رسانی‬ ‫این موضوع به نحو شایسته به کلیه تاسیسات گردشگری‬ ‫و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تحت پوشش در ان‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫استان در دستور کار ادارات کل میرا ‬ ‫و صنای ع دستی قرار گیرد‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫استفاده از قلیان در قهوه خانه ها تا اطالع ثانوی ممنوع شد‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫خبر‬ ‫این ‪ 8‬باور غلط درباره کرونا‬ ‫را کنار بگذارید تا تبدیل‬ ‫به فوبیا نشود‬ ‫همراه با گسترش ویروس کرونا‪ ،‬شایعات مختلفی در مورد ان‬ ‫منتشر شده است‪ .‬اگاهی از برخی باورهای غلط ما را در مقابله با‬ ‫این بیماری یاری می کند‪.‬‬ ‫کروناخطرناک ترینویروساست‬ ‫این موضوع درست نیســت‪ .‬ویروس های بسیار زیادی در دنیا‬ ‫وجود دارند که بسیار خطرناک تر از کرونا هستند‪ .‬برای مثال نرخ‬ ‫متوسط مرگ و میر ویروس ابوال حدود ‪ ۵۰‬درصد است در حالی‬ ‫که اطالعات فعلی نشان می دهد حدود‪ ۱۸‬تا‪ ۲۰‬درصد مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا در شرایط وخیمی قرار می گیرند و حدود سه‬ ‫درصد از انها فوت می شوند‪.‬‬ ‫ماسک زدن ما را از ابتال به کرونا محافظت می کند‬ ‫در حال حاضر دو نوع ماســک وجود دارد‪ :‬یک ماســک ساده‬ ‫جراحی که عموم مردم می زنند‪ .‬از این ماسک می توانید برای‬ ‫حضور در محیط های عمومی استفاده کنید البته با رعایت اصول‬ ‫بهداشتی‪ .‬نوع دیگر ان به نام ماسک ‪ N۹۵‬که معموال کارمندان‬ ‫بیمارستان استفاده می کنند‪ .‬این ماسک که می تواند ذرات معلق‬ ‫در هوا را تا ‪ ۹۵‬درصد فیلتر کند‪ ،‬باید بعد از نصب روی صورت‬ ‫تست شود تا از پوشــانندگی کامل ان اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫استفاده از این ماسک اگر درست روی صورت قرار بگیرد‪ ،‬بسیار‬ ‫دشوار است و نفس کشیدن برای فرد را مشکل می کند‪ .‬استفاده‬ ‫از ماســک البته در کنار رعایت تمام نکات بهداشتی می تواند‬ ‫درصد ابتالی شما به ویروس را بسیار پایین بیاورد‪.‬‬ ‫مبتالیانبهکرونا‪،‬دوبارهمریضنمی شوند‬ ‫این یک تصور اشتباه است‪ .‬تارنمای ویبو چین در گزارش جدید‬ ‫خود اعالم کرد که افرادی که در شهر ووهان کانون شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬درمان شده بودند بار دیگر به این ویروس مبتال شده اند‪.‬‬ ‫به گفته این رسانه‪ ،‬دانشمندان متوجه شده اند برخی از بیمارانی‬ ‫که پس از درمان از بیمارستان مرخص شده اند‪ ،‬بار دیگر به کرونا‬ ‫مبتال شده و ناقل ویروس بوده اند‪ .‬بنابراین ‪ ،‬بیماران بهبودیافته از‬ ‫کرونا‪ ،‬همچنان باید مراقب سالمت خود و دیگران باشند‪.‬‬ ‫ممکن است از طریق بسته پستی‪ ،‬کرونا منتقل شود‬ ‫این اتفاق بسیار بعید است‪ .‬با احتساب زمانی که برای ارسال یک‬ ‫بسته از مبدا تا مقصد نیاز است امکان انتقال بسیار پایین می اید‪.‬‬ ‫چرا که ویروس نمی تواند برای مدت طوالنی خارج از بدن انسان‬ ‫دوام بیاورد‪ .‬بنابراین با فرض اینکه بسته الوده به ویروس باشد‪،‬‬ ‫احتمال دوام ان بسیار کم است اما قطعیتی در مورد ان نیست‪.‬‬ ‫کرونا همان ویروس سارس است‬ ‫ویروس کرونا هم خانواده ویروس ســارس است و یک بیماری‬ ‫جدا به نام کرونا محســوب می شود‪ .‬در حال حاضر سه مدل از‬ ‫ویروس کرونا در دنیا وجود دارد که به عنوان عفونت های شدید‬ ‫شناخته می شوند‪ .‬ویروس سارس یکی از انهاست‪ .‬ویروس مرس؛‬ ‫سندروم عفونی خاورمیانه نیز نوع دیگر ان محسوب می شود و‬ ‫حاال ویروس جدید کرونا با نام کووید ‪ ۱۹‬که به تازگی شناخته‬ ‫شده است‪ .‬ویروس سارس با نرخ متوسط ‪ ۱۰‬درصد مرگ و میر‪،‬‬ ‫شدیدترین نوع از این خانواده به شمار می رود‪ .‬ویروس کووید ‪۱۹‬‬ ‫از نظر قدرت شیوع‪ ،‬مانند انفوالنزا است و موارد ابتال به ان زیاد‬ ‫است چرا که به سرعت منتشر می شود‪ .‬تعداد باالی مرگ و میر‬ ‫در این مدت اخیر به معنای مرگبار بودن این ویروس نیست چرا‬ ‫که احتمال دارد افراد بسیار زیادی به این ویروس مبتال شوند و‬ ‫بهبودیابند‪.‬‬ ‫حیوان خانگی ویروس را به ما منتقل می کنند‬ ‫اگرچه اطالعات فعلی محققان از این ویروس کامل نیست اما‬ ‫در حال حاضر هنوز موردی از انتقال ویروس توســط حیوانات‬ ‫خانگیبهصاحبانشانگزارشنشدهاست‪.‬احتمالاینکهصاحبان‬ ‫حیوانات خانگی ویروس را به انها منتقل کنید‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا عامدانه تولید و منتشر شده است‬ ‫اساسا سه نوع ویروس کرونا در دنیا وجود دارد که ویروس جدید‬ ‫کرونا نیز نمونه دیگری از این خانواده است‪ .‬بیماری های عفونی در‬ ‫طبیعت وجود دارند و می توانند با کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای‬ ‫از عوامل تولید شوند‪ .‬این عوامل می تواند گرمایش زمین‪ ،‬تحوالت‬ ‫اکولوژیک و کشــاورزی یا رفتارهای انسانی باشد‪ .‬بنابراین این‬ ‫ویروس نمی تواند ساخته دست انسان باشد چرا که علم ما هنوز از‬ ‫طبیعت و توانایی ساخت چنین ویروسی عقب تر است‪.‬‬ ‫انتی بیوتیک ها می توانند ما را در مقابل ویروس‬ ‫محافظتکنند‬ ‫این یک اشتباه رایج است‪ .‬ویروس ها و باکتری ها دو نوع متفاوت‬ ‫میکروب هستند‪ .‬ما از انتی بیوتیک برای از بین بردن باکتری‬ ‫استفاده می کنیم و برای نابودی ویروس ها از داروهای ضد ویروس‬ ‫مانند داروی تامی فلو برای انفوالنزای فصلی‪ .‬بنابراین استفاده از‬ ‫انتی بیوتیک برای این مقابله با این ویروس جوابگو نیست‪.‬‬ ‫رئیس پلیس تهران بزرگ از ممنوعیت استفاده از قلیان در اماکنی مانند قهوه خانه ها‪ ،‬سفره خانه ها و رستورانها تا اطالع ثانوی خبر داد‪ .‬سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در تشریح دستاوردهای‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در چند وقت اخیر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام مراکز عمده انتظامی مانند اداره گذرنامه‪ ،‬ستاد ترخیص‪ ،‬کالنتری ها و بازداشتگاه ها به صورت روزانه ضدعفونی‬ ‫می شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهداری نیروی انتظامی از یک هفته قبل اماده باش است و تمام امکانات الزم نیز در اختیار پلیس قرار گرفته است‪ .‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین از بازداشت ‪ 3‬نفر خبر داد‬ ‫که اخبار دروغین را درباره ویروس کرونا در فضای مجازی منتشر می کردند و به دنبال ایجاد تشویق در اذهان عمومی بودند‪ .‬رحیمی درباره ممنوعیت استفاده از قلیان در قهوه خانه ها و سایر اماکن مانند‬ ‫رستورانها و کافی شاپ ها اشاره و تصریح کرد‪ :‬با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت استفاده از قلیان خطر ابتال به ویروس کرونا را به شدت افزایش می دهد به همین دلیل هرگونه استفاده از قلیان تا اطالع‬ ‫ثانوی ممنوع است و در صورت تخطی با اماکن مربوطه برخورد صورت می گیرد و این موضوع توسط پلیس اماکن به اتحادیه های مربوطه ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بیمارهستیمیافکرمی کنیمبیماریم؟‬ ‫ هر سرماخوردگی ای کرونا نیست!‬ ‫کرونا‪ ،‬بیماری فصلی قدیمی که ویروس جدید ان امسال طغیان کرده‪ ،‬باعث اضطراب زیادی در بین مردم‬ ‫شده است‪ ،‬ولی واقعا این ویروس چقدر خطرناک است؟ مشاهدات میدانی خالف ان چیزی می گوید که در‬ ‫شبکه های اجتماعی بیان می شود‪ .‬کرونا‪ ،‬مرگ سیاه نیست‪ .‬وحشت عمومی از بیماری کرونا شاید چندان‬ ‫منطبق بر واقعیت نباشد‪ .‬تصویری که از کرونا در ذهن مردم است‪ ،‬تصویر مرگبار اجل با داس بزرگی است‬ ‫که دسته دسته مردم را درو می کند و بر زمین می ریزد‪ .‬در حالی که کرونا اینطور نیست‪ .‬گذری میدانی‬ ‫بر بیمارستان هایی که در تهران‪ ،‬معاینه بیماران مشکوک به کرونا را انجام می دهند‪ ،‬نشان می دهد بسیاری‬ ‫از اشخاصی که با ترس از مبتال شدن به کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند در حقیقت دارای بیماری‬ ‫ســاده ای از جنس سرما خوردگی هستند‪ .‬بیماری ای که با اندکی استراحت و استفاده از داروهای ساده‬ ‫کامال درمان شدنی است و همه ما تقریبا هر سال با ان دست و پنجه نرم می کنیم‪.‬‬ ‫اورژانس شلوغ از ترس‬ ‫در خروجی اورژانس یکی از بیمارستانهای اطراف میدان ولی عصر در مرکز تهران‪ ،‬برخی شهروندان دیده‬ ‫می شوند که پس از معاینه از این مرکز درمانی خارج می شوند‪ .‬در سالن انتظار این مرکز‪ ،‬صدای سرفه از‬ ‫همه جا به گوش می رسد‪ .‬بسیاری ماسک بر چهره دارند و تعدادی هم به سختی نفس می کشند‪ .‬پزشکان‬ ‫اورژانس در اتاق خود نشســته اند و بیماران را ویزیت می کنند‪ .‬انطور که پروتکل درمانی می گوید برای‬ ‫تشخیص کرونا‪ ،‬روش مشخصی وجود دارد و این تصور که در ابتدای مراجعه به مراکز درمانی و اعالم اینکه‪:‬‬ ‫«من کرونا دارم» بالفاصله از فرد تست کرونا گرفته و او را به قرنطینه می فرستند‪ ،‬کامال اشتباه است‪ .‬روش‬ ‫تشخیص کرونا‪ ،‬چرخه علمی و مشخص شده ای است که در ابتدا با پرسیدن حال بیمار شروع می شود‪.‬‬ ‫انطور که تابلوی نصب شــده در اورژانس نشــان می دهد کرونا شباهتهای زیادی و البته تفاوتهایی هم با‬ ‫بیماری سرماخوردگی و انفلوانزا دارد‪ .‬مهمترین تفاوت کرونا با سرما خوردگی این است که در بیماری کرونا‬ ‫عالیمی مانند گلودرد‪ ،‬عطسه و ابریزش بینی وجود ندارد‪ .‬به بیان دیگر اگر در ابتدای معاینه‪ ،‬پزشک متوجه‬ ‫شود که فرد بیمار دارای گلودرد‪ ،‬عطسه و ابریزش بینی است‪ ،‬تا حدود زیادی (ببیش از ‪ ۷۰‬درصد) او را وارد‬ ‫مراحل بعدی چرخه تشخیص کرونا نمی کند‪ .‬ولی واقعیت اینجاست که شباهتهای کرونا و سرماخوردگی‬ ‫بسیار زیاد است و همین نکته باعث شده تا بسیاری از افرادی که به اورژانس این مرکز مراجعه کرده اند‪،‬‬ ‫به اشتباه بیفتند‪ .‬کرونا و سرماخوردگی هر دو دارای سرعت شروع تدریجی هستند‪ ،‬هر دو تب خفیف می‬ ‫دهند و لرز اندک اســت‪ .‬در کرونا و سرماخوردگی تابلوهای مشترک بیماری از جمله سرفه خشک‪ ،‬نبود‬ ‫درد عضالنی‪ ،‬احساس گرفتن بینی‪ ،‬نداشتن درد شکم‪ ،‬نداشتن اسهال و تهوع وجود دارد‪ .‬در حالی که بین‬ ‫این دو بیماری و بیماری سومی به نام انفلوانزا‪ ،‬باز هم شباهتها و تفاوت های زیادی است‪ .‬به طور مثال در‬ ‫انفلوانزا‪ ،‬قفسه سینه (شش ها و گلو) به شدت درگیر بیماری می شود ولی در انفلوانزا‪ ،‬کار عادی دستگاه‬ ‫گوارش هم دچار اختالل شده و دل پیچه‪ ،‬اسهال و تهوع هم بروز می کند که در کرونا وجود ندارد‪.‬‬ ‫بر اســاس همین عالیم ظاهری‪ ،‬پزشــکان به راحتی قادر به تشخیص موارد مشکوک به کرونا‪ ،‬انفلوانزا و‬ ‫سرماخوردگی از یکدیگر هستند‪ .‬نکته اینجاست که در صورت وجود عالیم کرونا و مشکوک بودن به این‬ ‫بیماری‪ ،‬بالفاصله روش تشخیص کرونا‪ ،‬وارد سطح بعدی می شود‪ :‬عالیم بالینی بیمار از جمله فشار خون‪،‬‬ ‫ضربان قلب‪ ،‬حرارت بدن و میزان اکسیژن خون کنترل می شود‪ .‬در تمام این عالیم‪ ،‬باز هم امکان تشخیص‬ ‫افتراقی (فرق گذاشــتن بین بیماران) وجود دارد‪ .‬در صورتی که باز هم عالیم بین ســرماخوردگی و کرونا‬ ‫یکسان بود‪ ،‬پزشک وارد مرحله بعدی تشخیص یعنی اقدامات ازمایشگاهی می شود‪ .‬ازمایشهای مربوط به‬ ‫کرونا به صورت اورژانسی انجام می شود و پشت در ازمایشگاه‪ ،‬برخی مراجعان در انتظار هستند تا نتیجه‬ ‫ازمایش انها داده شود‪ .‬ازمایش خون برای شناخت سطح سلولهای ایمنی بدن (گلوبولهای سفید) مهمترین‬ ‫اقدام تشــخیصی در این مرحله است و چنانچه سطح سلولهای سفید خونی بسیار بیشتر از میزان عادی‬ ‫باشد‪ ،‬دلیلی برای حمله ویروسی به بدن است‪ .‬در این مرحله‪ ،‬بیمار به واحد عکس برداری پزشکی اورژانس‬ ‫هدایت می شود‪ .‬در واحد عکسبرداری پزشکی از قفسه سینه عکس رادیولوژی می گیرند تا میزان اسیبهای‬ ‫احتمالی وارد به ریه بررسی شود‪ .‬در این مرحله تقریبا می توان گفت کرونا بروز کرده و فرد با عالیم زیادی‬ ‫از جمله تنگی نفس و احساس سنگینی و گرفتگی در ریه ها مواجه می شود‪ .‬اصلی ترین دلیل مرگ و میر‬ ‫بیماران کرونایی به خاطر حمله ویروس به بافت ریه و شش هاست که باعث عفونت فراوان این بخش شده و‬ ‫در نهایت‪ ،‬بیمار از فقدان اکسیژن رسانی به بدن‪ ،‬دچار مرگ می شود‪ .‬به همین خاطر بالفاصله بعد از دیدن‬ ‫عکس قفسه سینه‪ ،‬پزشک معالج تصمیم می گیرد که از بیمار تست کرونا بگیرد یا او مشکوک به بیماریهای‬ ‫دیگری است و باید مراحل درمانی متفاوتی را طی کند‪ .‬در صورت بروز نشانه های عفونت ریوی بیمار به‬ ‫عنوان «مورد مشکوک» در بخش بستری قرنطینه می شود و تست کرونا از او به عمل می اید و در صورت‬ ‫مثبت بودن نتیجه تست‪ ،‬بیمار دارای ویروی «کوید ‪ »۱۹‬یا همان بیماری کرونا است‪.‬‬ ‫کرونا نداشتم ولی سطح ایمنی بدنم پایین امده بود‬ ‫یکی از مراجعان به این مرکز اورژانس درباره مراحلی که برای تشــخیص بیماری از سرگذرانده می گوید‪:‬‬ ‫سیستم بهداشتی و پرستاران و پزشکان واقعا فداکاری می کنند‪ .‬باید به انها اعتماد کرد‪ .‬کارشان را دقیق‬ ‫و درست انجام می دهند‪ .‬من تا مرحله ازمایش خون پیش رفتن و‏نکته جالب این بود که گلبولهای سفید‬ ‫خونم به صورت عادی در ازمایشهای قبلی روی ‪ ۹۰۰۰‬واحد بود ولی توی ازمایشی که امروز گرفتم ‪۲۰۰۰‬‬ ‫واحد افت کرده بود‪ ،‬دکتر گفت علتش استرسی است که از دیروز تا االن داشتم‪ .‬این بیمار سرماخورده می‬ ‫گوید‪ :‬دکتر تا نتیجه ازمایش را دید گفت حواستان باشد ترس و استرس چه بالیی سر ایمنی بدن می اورد‬ ‫و باعث می شود بدن در مقابل عوامل بیماری زا‪ ،‬توان مقابله اش را از دست بدهد‪ .‬نگران نباشید با رعایت‬ ‫اصول بهداشتی هیچ مشکلی پیش نمی اید‪.‬‬ ‫کرونا داشتم‪ ،‬نفهمیدم خوب شدم!‬ ‫واقعیت این اســت که مراحل تشخیصی کرونا در بســیاری از مراکز درمانی شهرستانهای کشور به این‬ ‫شســته و رفتگی نیســت‪ .‬یکی از بیماران که در اســتان اصفهان ساکن اســت درباره تجربه ای که از‬ ‫ســرگذرانده می گوید‪ :‬من و خانمم هفته گذشــته دچار سرماخوردگی شــدیدی شدیم‪ .‬به طوری که‬ ‫احســاس ضعف و سرگیجه به همراه سرفه های شدید باعث شد چند شبانه روز نتوانیم چشم روی هم‬ ‫بگذاریم‪ .‬پس از مدتی به بیمارستان مراجعه کردیم و من را به صورت سرپایی معاینه کردند ولی گفتند‬ ‫خانم باید بستری شود‪ .‬بعد از یک روز بستری کوتاه مدت و سرم درمانی‪ ،‬خانم را هم مرخص کردند‪ .‬این‬ ‫بیمار ادامه می دهد‪ :‬البته پیش از خروج‪ ،‬از ما ازمایش خون گرفتند و گفتند سه روز دیگر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ما یک هفته در خانه ماندیم و حالمان خیلی بهتر شد‪ .‬برای گرفتن جواب ازمایش که رفتیم دکتر گفت‬ ‫شما به احتمال زیاد کرونا داشتید ولی خوب شدید‪ .‬فقط مراقب بچه ها باشید‪ .‬بچه ها هم مشکل خاصی‬ ‫نداشــتند‪ .‬شــاید بتوان گفت از این قبیل بیماران که به نظر می رسد یک دوره مبارزه با کرونا را پشت‬ ‫ســر گذاشته اند بسیار زیادند ولی از ان جایی که اکثرا به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند‪ ،‬امار دقیقی‬ ‫از انها نیست‪ .‬به بیان دیگر امکان دارد هر کسی که در طول هفته های گذشته با تجربه سرماخوردگی‬ ‫عادی مواجه بوده‪ ،‬مبتال به کرونا بوده و خودش هم متوجه نشده و خوب شده است‪ .‬اگر نکات بهداشتی‬ ‫معمول مانند شســتن مکرر دســتها و موارد نظافت و بهداشت شخصی و عمومی را رعایت کنیم‪ ،‬کرونا‬ ‫بیماری مرگبار خطرناکی نیست که داس بردارد و مردم را درو کند‪.‬‬ ‫غذاهای خام و نیمه خام مصرف نکنید‬ ‫متخصــص بیماری های عفونی با توصیه بــه حذف مصرف غذاهای‬ ‫خام و نیمه خام‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اســتفاده از اسپری ضدعفونی کننده‬ ‫از خشک کردن دســتها با دستمال خودداری کنید‪ .‬افشین محمد‬ ‫علیزاده متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در رســتوران ها و غذاخوری ها‪ ،‬تراکم جمعیت وجود دارد و‬ ‫همچنین تهیه غذا در چند مرحله و توسط چند فرد انجام می شود‪،‬‬ ‫احتمال الودگی بیشتر است و در شرایط اپیدمی بهتر است غذاها در‬ ‫شــرایطی تهیه شود که کمتر دست به دست شده و غذاها به شکل‬ ‫پخته شده شده مصرف شود وی درباره مصرف مواد غذایی همچون‬ ‫نان‪ ،‬که احتمال قرار گرفتن ان روی سطوح الوده بیشتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع فصل مشــترک همه مواد غذایی است؛ برخی ویروس ها‬ ‫همچــون اچ ای وی در محیــط از بین مــی رود؛ به همین خاطر با‬ ‫اطمینان باال می گوییم که این ویروس قابلیت انتقال از سطوح ندارد‪،‬‬ ‫اما ویروســی مثل کرونا می تواند با ضریب باال و استحکام بیشتری‬ ‫در محیط بماند و این محیط شــامل همه محیط ها می شــود‪ .‬این‬ ‫متخصص ادامه داد‪ :‬برای مثال اگر دست نانوا الوده به ویروس باشد و‬ ‫بعد از فرایند پخت دست خود را بدون دستکش به نان بزند‪ ،‬طبیعتا‬ ‫احتمال انتقال ویروس افزایش می یابد؛ چنین نکاتی باید توسط افراد‬ ‫جامعه رعایت شود تا بتوان از انتقال بیماری جلوگیری کرد‪ .‬محمد‬ ‫علیزاده با تاکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در مراکز توزیع مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬افراد باید از دست به دست کردن مواد غذایی تا‬ ‫حد امکان پرهیز کنند‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت اطمینان از ســامت‬ ‫فردی افرادی که در تهیه و توزیع مواد غذایی نقش دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر فردی در خود عالئم بیماری مشاهده کرد باید در خانه استراحت‬ ‫کنند‪ .‬این متخصص عفونی افزود‪ :‬این توصیه ها شامل تمامی مشاغل‬ ‫می شــود و با رعایت این نکات می تــوان به راحتی از انتقال بیماری‬ ‫جلوگیری کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مردم نباید در ضدعفونی کردن چنین‬ ‫چیزهایی دچار وســواس شــوند‪ ،‬اما افرادی که با مواد غذایی سر و‬ ‫کار دارند باید قبل از دســت زدن به مواد حتما دست خود را شست‬ ‫و شــو کنند‪ .‬محمد علیزاده توصیه کرد‪ :‬در شرایط اپیدمی بیماری‬ ‫مردم باید از حضور در مکان های پرازدحام مانند سینماها‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫ها‪ ،‬دانشگاه ها و هرجایی که تراکم وجود دارد خودداری کنند اما هیچ‬ ‫ضرورتی ندارد که از حضور در مکان هایی همچون ســوپرمارکت ها‬ ‫وحشت زده شوند‪ .‬این متخصص عفونی همچنین ایجاد امکانات برای‬ ‫شست و شوی دست و ضدعفونی کردن مکان هایی همچون اموزشگاه‬ ‫هــای رانندگی‪ ،‬کالس های اموزش زبــان و‪ ...‬را ضروری عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اســتفاده از اسپرهای ضدعفونی کننده الکل‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مهمترین نکته در استفاده از این اسپری ها این است که بعد از استفاده‬ ‫نباید دستها را خشک کنیم‪ ،‬بلکه باید مدتی صبر کنیم تا خشک شود‪.‬‬ ‫این متخصص عفونی تاکید کرد‪ :‬شست و شوی دستها نیز باید حدود‬ ‫‪ ۳۰‬ثانیه طول بکشد‪ .‬محمد علیزاده افزود‪ :‬افراد مبتالیی که احتیاج‬ ‫به بستری در بیمارستان ندارند‪ ،‬باید حداقل ‪ ۱۴‬روز در منزل بمانند و‬ ‫تماس خود با دیگران را محدود کنند‪ ،‬اگر عالئم تنفسی شان مشکل‬ ‫پیدا کرد به بیمارستان های معین مراجعه کنند ؛ در غیر این صورت با‬ ‫مصرف مایعات و داروهای ضدتب در منزل منتظر طی شدن بیماری‬ ‫خود بمانند‪ .‬وی یــاداوری کرد‪ :‬تنها ‪ ۱۰‬درصد مبتالیان احتیاج به‬ ‫بستری پیدا می کنند و ‪ ۲.۵‬درصد این افراد دچار مرگ و میر می شوند‬ ‫و حدود ‪ ۹۰‬درصد مبتالیان تنها به مراقبت در منزل نیاز دارند‪.‬‬ ‫راهکارهای جلوگیری از ابتال به کرونا در طب سنتی‬ ‫یک پژوهشگر طب سنتی برای پیشگیری از ابتال به بیماری‬ ‫کرونا راهکارهایی را بر اساس طب سنتی ارائه کرد‪ .‬کیمیا‬ ‫علوی پژوهشگر طب سنتی درباره راهکارهای جلوگیری‬ ‫از ابتال به بیماری کرونا اظهار داشــت‪ :‬ویروس کرونا یکی‬ ‫از شاخه های انفوالنزای حاد است که از حیوانات به انسان‬ ‫منتقل می شــود‪.‬این نوع ویروس جزو خانــواده بزرگی از‬ ‫ویروس هاســت که از ویروس ســرماخوردگی معمولی تا‬ ‫عامل بیماری سارس را شامل می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫معمولی ترینحالتاینویروسباعثسرماخوردگیمی شود‬ ‫اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان «سارس»‬ ‫می شود‪ .‬این پژوهشگر طب سنتی با بیان اینکه نشانه های‬ ‫ابتال به این ویروس در انسان تب‪ ،‬سرفه‪ ،‬نفس نفس زدن و‬ ‫تنگینفساست‪،‬گفت‪:‬بیماریانفلوانزایکعفونتتنفسی‬ ‫کوتاه مدت ولی تا اندازه‪ -‬شدید در همه افراد به ویژه بالغین‬ ‫می شود و در افراد سالمند و کودکان و افراد دارای بیماری‬ ‫زمینه‪-‬قلبی‪،‬تنفسیواسم جانبازانشیمیاییتهدیدکننده‬ ‫است و اگر کنترل نشود و تحت نظر گرفته نشود ممکن است‬ ‫منجر به مرگ شود‪ .‬علوی یاداور شد‪ :‬باید به این نکته توجه‬ ‫کرد که درمان انفوالنزا با انتی بیوتیک امکان پذیر نیست‬ ‫چرا که انتی بیوتیک ها قادر به درمان عفونت های ویروسی‬ ‫نیستند تنها در صورت بروز عفونت های ثانویه وبنا به توصیه‬ ‫پزشک از انتی بیوتیک استفاده کنید‪ .‬وی با اشاره به درمان‬ ‫انفوالنزای حاد در طب سنتی بیان داشت‪ :‬در طب گذشته‪،‬‬ ‫صمغ باریجه در اختالالت مقتضی در درمان تنگی نفس و‬ ‫سرفۀ مزمن مصرف می شده است‪ .‬باریجه اثر نیروبخش‪ ،‬ضد‬ ‫نزله و ضد تشنج باز کننده برونشیت ها جمع کننده اخالط‬ ‫وسموماتبدنوعفونت هادفعاخالطیکنوعاکسپکتورانت‬ ‫گیاهی دارد ولی امروزه‪ ،‬اســتفاده از ان در طب داخلی به‬ ‫فراموشی سپرده شــده است‪ .‬وی درباره نحوه مصرف این‬ ‫داروی گیاهی گفت‪:‬چون باریجه طبیعتی گرم وخشک دارد‬ ‫بهتر هست با ‪ ۴‬تخم لعابی داخل یک استکان ابجوش نیم‬ ‫ساعت دم کرده و با عسل میل کنید‪ ۴،‬تخم لعابی یک قاشق‬ ‫و صمغ باریجه به اندازه یک نخود این صمغ را میتوانید زیر‬ ‫زبان هم گذاشته وبا اب گرم میل کنید‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫گیاهان ضد ویروس وتقویت کننده در طب سنتی وجود‬ ‫دارد گفت‪:‬از زمان های قدیم و در طب باســتان ریشه گیاه‬ ‫«جینسنگ» یکی از بهترین و موثرترین درمان های طبیعی‬ ‫برای تقویت سیستم ایمنی بدن بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای با اشاره به خرید بیش از اندازه و ذخیره ســازی برخی از کاالها توسط مردم گفت‪ :‬مردم نگران تامین این محصوالت نباشند؛ زیرا‬ ‫میزان تولید انها در کشــور باال و انبارها مملو از کاالست‪ .‬امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای اظهار کرد‪ :‬مردم دوباره شروع به خرید بیش از اندازه‬ ‫و ذخیره ســازی برخی از کاالها در منازل خود کرده اند به طوری که میزان خرید کاالهای اساسی‪ ،‬غذاهای کنسروی و مواد شوینده و بهداشتی به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای یاداور شد‪ :‬مردم از ترس اینکه این کاالها در اینده موجود نباشد‪ ،‬میزان خرید خود را از حد نرمال افزایش داده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم‬ ‫نگران تامین این محصوالت نباشــند؛ زیرا میزان تولید انها در کشور باال و انبارها مملو از کاالست و همچنان در دسترس همه خواهد بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬چند روزی است‬ ‫که خرید مردم برای کاالهای اساسی و مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی بیشتر شده است؛ اما از دیروز تقاضا اوج گرفته است‪.‬‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫نیازمند عملکرد یکپارچه در برابر کرونا هستیم‬ ‫ســخنگوی دولت گفــت‪ :‬نیازمند عملکرد یکپارچــه در برابر‬ ‫کرونا هســتیم و بی تردید مهمترین داروی ضد کرونا‪ ،‬اعتماد‬ ‫به یکدیگر و نظام بهداشــتی و تولید اســت و از فداکاری های‬ ‫بخشی به عنوان شاخصی مهم می توان نام برد‪« .‬علی ربیعی»‬ ‫(سه شنبه) در نشستی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تولید کنندگان اقالم بهداشتی و درمانی از جمله ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در محل این وزارتخانه‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون بیش از‬ ‫خود بیماری اثار روانی ان مردم را ازار داده اســت‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کرونا مساله جهانی به حساب می اید و عالوه برایران کشورهای زیادی را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد و یکی از پدیده های دوران پسا صنعتی به شمار می رود که در هر منطقه اب و هوایی جهان‪،‬‬ ‫جهش هایی پیدا کرده است‪ .‬سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬امروز با نوعی حاکمیت سالمت روان‬ ‫و ســامت تن روبرو هســتیم و باید بتوان یکپارچه عمل کرد‪ ،‬این موضوع مهم فقط به وزارت‬ ‫بهداشت مربوط نمی شود‪ ،‬بلکه ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برخی‬ ‫ســوداگری ها نیز در این شرایط وجود دارد‪ ،‬ممکن است منافع کوتاه مدت را از دست داد‪ ،‬اما‬ ‫باید به خیر جمعی و منفعت همگانی نگریســت‪ .‬ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬براساس تالش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تولید کنندگان‪ ،‬توان و فناوری موجود پاســخگوی نیازهای جامعه‬ ‫است و می توان فراتر از نیازهای جامعه عمل کرد‪.‬‬ ‫عدم دریافت خسارت بابت تغییر تاریخ مراسمات‬ ‫در تاالرهای پذیرایی‬ ‫رئیس اتحادیه تاالرها و تجهیزات مجالس از برگزاری جلسه ای در شنبه اینده برای بررسی موضوع کنسلی‬ ‫تاالرها توسط مردم خبر داد و گفت‪ :‬احتماال اگر مردم تاریخ مراسم را جابه جا کنند خسارتی دریافت نمی‬ ‫شود‪.‬خسرو ابراهیمی نیا در خصوص برنامه این اتحادیه برای افرادی که اقدام به کنسلی برنامه های خود‬ ‫در تاالرها می کنند اظهار داشت‪ :‬ممکن است برخی از مردم اقدام به کنسلی برنامه خود در تاالرها کرده‬ ‫باشند اما مردم باید بدانند تاالرها همه موارد بهداشتی را رعایت می کنند و نباید نگران باشند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه بنده در این روزها چندین برنامه و مراسم را در تاالرها رفته ام و مشکلی نیز نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاالرها‬ ‫رعایت کامل را در همه موارد دارند و حساسیت زیادی نباید نشان دهند‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫وضعیت فعلی شرایط خاص است والزم است اتحادیه به تاالرها ابالغ کند که خسارتی از مردم به دلیل‬ ‫کنسلی برنامه های خود در تاالرها نگیرند‪ ،‬برای نمونه شرکت های هواپیمایی به واحدهای فروش دستور‬ ‫داده تا خسارتی بابت کنسلی بلیط ها از مردم گرفته نشود‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬دستورالعملی به این منظور‬ ‫که بابت کنسلی مراسمات تاالرها توسط مردم‪ ،‬خسارتی دریافت نشود‪ ،‬به ما ابالغ نشده و بر همین اساس‬ ‫ما نیز به تاالر ها موردی در این خصوص ابالغ نکرده ایم‪ .‬رئیس اتحادیه تاالرها و تجهیزات مجالس در پایان‬ ‫گفت‪ :‬قرار است جلسه ای در این خصوص احتماال شنبه اینده برای تصمیم گیری در این خصوص برگزار‬ ‫شود‪ .‬و احتماال اعالم می کنیم که اگر مردم تاریخ مراسم خود را تغییر دهند‪ ،‬خسارتی از انها دریافت نمی‬ ‫شود بنابراین اقدام به شرط جابه جایی تاریخ است ولی اگر به طور کامل بخواهند کنسل کنند نمی توانیم‬ ‫خسارتی دریافت نکنیم‪.‬ولی تصمیم نهایی انشاهلل شنبه گرفته می شود‪.‬‬ ‫اسکان و تغذیه اضطراری بیش از ‪ ۱۴‬هزار زلزله زده قطور در اذربایجان غربی‬ ‫معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل‬ ‫احمر از ارایه خدمات اســکان و تغذیه اضطراری به‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۲۸‬نفر از زلزله زدگان قطور و خوی در‬ ‫استان اذربایجان غربی خبر داد‪ .‬مرتضی سلیمی با‬ ‫ارائه اخرین گزارش خدمات رسانی هالل احمر به‬ ‫اسیب دیدگان و متاثرین از زمین لرزه ‪ ۵.۹‬ریشتری‬ ‫قطور‪ ،‬خوی در اســتان اذربایجان غربی افزود‪ :‬در‬ ‫اجرای سلسله عملیات امدادی هالل احمر؛ سه هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۷‬دســتگاه چادر امدادی به صورت خانواری‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۴‬تخته پتو و یک هزار و ‪ ۶۸۵‬بسته غذایی ‪۷۲‬‬ ‫ساعته در میان زلزله زدگان توزیع شد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این برنامه پاسخگویی اسکان و تغذیه اضطراری در‬ ‫مناطق اسیب دیده از زمان وقوع این زلزله در ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬و ‪ ۳۰‬دقیقه عصر یکشنبه تا ساعت ‪ ۶‬صبح روز‬ ‫جاری در دستور کار ‪ ۵۵‬تیم فعال عملیاتی متشکل‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬نیروی امدادی هالل احمر و با استفاده از ‪۷۴‬‬ ‫دستگاه خودروی عملیاتی و یک فروند بالگرد امدادی‬ ‫انجام شده است‪ .‬سلیمی تعداد روستاهای ارزیابی‬ ‫شــده در مناطق زلزله زده استان اذربایجان غربی‬ ‫را ‪ ۴۶‬روســتا عنوان کرد و گفت‪ :‬از این ‪ ۴۶‬روستا‬ ‫‪ ۳۲‬روستا از توابع بخش قطور و ‪ ۱۴‬روستا از توابع‬ ‫سلماس بوده اند که روستاهای امدادرسانی شده ‪۲۶‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫طرح ترافیک در شرایط فعلی حذف شود‬ ‫عضو شــورای شهر تهران گفت‪ :‬طرح ترافیک باید در شرایط فعلی حذف شود تا‬ ‫مردم از حمل و نقل عمومی کمتر استفاده کنند و بتوانند با خودروهای شخصی ‬ ‫تردد داشته باشند‪ .‬شهربانو امانی در جریان دویست و یکمین جلسه شورای شهر‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬ابتدا ارزوی ســامتی برای همه کسانی که ویروس گرفته اند را‬ ‫دارم و امیدوارم هر چه زودتر به اغوش خانواده خود بازگردند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از دغدغه های من به عنوان یک شهروند برای رانندگان تاکسی های اینترنتی است‬ ‫که متاسفانه به جایی پاسخگو نبوده و تحت نظر نیستند و باید شهرداری تهران و‬ ‫سازمان های مسئول نسبت به این بخش از جامعه توجه بیشتری داشته باشند چرا‬ ‫که تعداد این تاکسی ها هم کم نیست‪ .‬عضو شورای شهر تهران افزود‪ :‬خواسته دیگر‬ ‫من این اســت که طرح ترافیک حذف شود تا مردم از حمل و نقل عمومی کمتر‬ ‫ی تردد داشته باشند‪ .‬امانی همچنین‬ ‫استفاده کنند و بتوانند با خودروهای شخص ‬ ‫از ستاد برگزاری نمازجمعه خواســت برای برگزاری نماز جمعه و همچنین نماز‬ ‫جماعت در مساجد تمهیدات ویژه ای اتخاذ کنند چرا که مردم متدین گوششان به‬ ‫دهان این منبرها اســت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬متاسفانه سوغات شوم از کشور چین‬ ‫به وسیله تعدادی از افرادی که به قم تردد داشته اند وارد کشور شده است که باید‬ ‫تالش شود از سرایت ان و افزایش مبتالیان به ویروس کرونا جلوگیری شود‪.‬‬ ‫روستا در خوی و سلماس ثبت و گزارش شده است‪.‬‬ ‫معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل‬ ‫احمر اقدامات صورت گرفته از سوی جمعیت هالل‬ ‫احمر را برای خدمات رسانی به زلزله زدگان منطقه‬ ‫قطور خوی در استان اذربایجان غربی را نیز تشریح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فعالســازی مرکز کنترل و هماهنگی‬ ‫عملیاتی مرکز استان و سازمان امداد و نجات‪ ،‬اعالم‬ ‫اماده باش کامل به شعب جمعیت های هالل احمر‬ ‫سلماس‪ ،‬پلدشت‪ ،‬چایپاره‪ ،‬ماکو‪ ،‬چالدران و شوط‪،‬‬ ‫اعزام پنج تیم عملیاتــی ارزیاب به بخش قطور در‬ ‫شهرستان خوی و تعدادی از روستاهای شهرستان‬ ‫سلماس‪ ،‬اعزام یک فروند بالگرد جهت ارزیابی سریع‬ ‫از منطقه زلزله زده‪ ،‬برنامه ریزی توزیع چادر و پتو‬ ‫در روســتاهای باقی مانده و ارزیابی شده و تقویت‬ ‫شارژ انبار ستاد اســتان اذربایجان غربی از طریق‬ ‫سازمان امداد و نجات‪ ،‬استان های اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫کرمانشاه و فارس گوشه ای از این اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬زمین لرزه با قدرت نسبتا شدید طی روز یکشنبه‬ ‫منطقه قطور خوی را لرزاند که در نتیجه ان‪ ،‬چهار‬ ‫هزار واحد مسکونی خسارت دید و ‪ ۱۰۴‬نفر مصدوم‬ ‫شدند که از این تعداد ‪ ۱۰‬نفر بستری هستند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵.۵‬میلیون ماسک احتکار شده و غیربهداشتی‬ ‫در تهران‬ ‫رئیس پلیس تهران بزرگ از کشــف بیش از ‪ ۵.۵‬میلیون ماســک احتکار شده و غیربهداشتی طی چند روز اخیر‬ ‫در تهران خبر داد‪ .‬ســردار حســین رحیمی پیش از ظهر امروز در تشریح کشــفیات اخیر پلیس امنیت اقتصادی‬ ‫فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برخورد با افراد ســوداگر که در زمان بحران اقدام به احتکار وســایل‬ ‫ضروری می کنند از جمله وظایف پلیس اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روزها در برخی از شــهرها افراد سودجو با توجه به‬ ‫مطرح شــدن بحث ویروس کرونا اقدام به جمع اوری‪ ،‬دپو و احتکار اقالم بهداشــتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‬ ‫کننده می کنند‪ .‬رئیس پلیس تهران افزود‪ :‬در همین راســتا و برای برخورد با ســوداگران پلیس امنیت اقتصادی‪،‬‬ ‫امنیــت عمومی و پیشــگیری تمام توان خود را به کار گرفتند و چند روز اخیــر ده ها انبار و مرکز مهم تولید اقالم‬ ‫بهداشــتی توسط پلیس بازدید شده اســت‪ .‬این مقام انتظامی تصریح کرد‪ :‬تعدادی از صاحبان این انبارها همکاری‬ ‫خوبی با وزارت بهداشت داشتند اما برخی نیز اقدام به احتکار کرده اند‪ .‬رحیمی از کشف ‪ 3‬کارگاه که با استفاده از‬ ‫اقالم اولیه اقدام به تهیه ماسک به صورت غیربهداشتی می کردند خبر داد و گفت‪ :‬این ‪ 3‬کارگاه پلمب شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی در چند روز اخیر بالغ بر ‪ 5.5‬میلیون ماسک احتکار شده و غیربهداشتی در تهران کشف شده و چندین نفر در‬ ‫این رابطه بازداشــت شــدند‪ .‬رئیس پلیس تهران با بیان اینکه ماسک های غیربهداشتی در بازار توزیع نخواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ماســک های احتکار شــده نیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود تا به بازار توزیع شود‪ .‬این مقام انتظامی‬ ‫همچنین به ماجرای یک فرد خارجی که در متروی شــوش مشکوک به کرونا بود اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬این فرد‬ ‫بالفاصله با کمک همکاران انتظامی به بیمارســتان انتقال یافت اما در بررســی های بیشتر مشخص شد وی مبتال به‬ ‫کرونا نبوده اســت‪ .‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ از فعالیت قرارگاه ویژه پدافندی «کرونا ویروس» در ناجا خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دستورالعمل ها در این زمینه ابالغ شده است‪.‬‬ ‫تبرقیباتسهیالتسازمانحمل ونقلشهرداریتهران‬ ‫تولید‪ ۳۰۰۰‬موتورسیکل ‬ ‫با تســهیالت ســازمان حمل ونقل و ترافیک‪،‬‬ ‫‪ ۳‬هزار موتورســیکلت برقــی تولید و به منظور‬ ‫کاهش الودگی هوا و مدیریت مصرف ســوخت‬ ‫در اختیار توزیع کنندگان شــرکت ملی پست‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬طی تفاهم نامه ای چهارجانبه بین‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران‪،‬‬ ‫معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫شرکت ملی پست و شرکت تولیدکننده موتور‬ ‫ســیکلتهای برقی‪ ،‬تولید ‪ 3‬هزار موتورسیکلت‬ ‫برقی برای پســتچی های پایتخت در دســتور‬ ‫کار قرار گرفت ‪ .‬سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شــهرداری تهــران با هدف کمــک به کاهش‬ ‫الودگی هوا و اســتقرار مدیریت ســبز‪ ،‬اعطای‬ ‫تســهیالت با کارمــزد چهار درصد تا ســقف‬ ‫‪ 150‬میلیــون ریــال برای هر موتورســیکلت‬ ‫(نیمــی از قیمــت کل) را برعهــده گرفته و‬ ‫فرصت جایگزینی موتورســیکلت های برقی را‬ ‫برای توزیع کنندگان شــرکت ملی پست فراهم‬ ‫می کند‪ .‬بر این اســاس‪ 3 ،‬هزار موتورسیکلت‬ ‫برقی با مشخصات فنی مورد تایید شرکت ملی‬ ‫پســت تولید و طی دو مرحلــه در اختیار انها‬ ‫قرار می گیرد که در مرحله نخست ‪ 50‬دستگاه‬ ‫از این موتورســیکلت ها تولیــد و پس از تایید‬ ‫قابلیت هــای موردنظر از قبیل میزان پیمایش‪،‬‬ ‫توان باتری‪ ،‬کارامدی موتورســیکلت و ســایر‬ ‫موارد‪ ،‬بقیه موتورســیکلت های تعهد شده (‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 950‬دســتگاه موتورسیکلت برقی) نیز‬ ‫تولید و اماده تحویل می شود‪ .‬جایگزین کردن‬ ‫موتورســیکلت های برقی با بنزینی‪ ،‬ســاالنه ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 100‬لیتر به ازای هر دســتگاه‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف ســوخت به همراه خواهد داشــت و با‬ ‫پیاده سازی طرح جایگزینی موتورسیکلت های‬ ‫برقــی بــا بنزینی بــرای ‪ 300‬هزار دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت در تهران حــدود ‪ 1.5‬میلیون‬ ‫تن االیندگی از فضای شــهری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه همــکاری چهارجانبه به امضای‬ ‫یوســف حجت‪ ،‬سرپرست معاونت و مدیرعامل‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران‪،‬‬ ‫منوچهر منطقی دبیر توسعه فناوری های حوزه‬ ‫قضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬جلیل مجاهد‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت نیرو موتور سهند و‬ ‫حسین نعمتی معاون وزیر‪ ،‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت ملی پست رسید‪.‬‬ ‫اعتراض مردم به سوءاستفاده مالی برخی از تاالرهای عروسی‬ ‫برای فسخ قرارداد برگزاری مراسم ازدواج‬ ‫برخی از مدیران تاالرهای عروســی نســبت به درخواست فسخ‬ ‫قرارداد برگزاری مراســم ازدواج و عروســی مقاومت و زوج های‬ ‫جوان را تهدید به برداشــت جریمه نقــدی از ودیعه رزرو تاالر‬ ‫کرده اند! در روزهای اخیر با دستور دستگاه های مسئول به منظور‬ ‫جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا بسیاری از فعالیت ها از‬ ‫جمله همایش ها‪ ،‬حضور در اجتماعات‪ ،‬مسابقات ورزشی و حتی‬ ‫مدارس اســتان های مختلف کشور تعطیل شده است‪ .‬در همین‬ ‫حال برخی از زوج های جوان نیز نســبت به لغو برنامه مراســم‬ ‫عروســی خود در تاالرها اقدام کرده انــد اما با مقاومت برخی از‬ ‫مدیران تاالرهای عروســی روبه رو شده اند‪ .‬تعدادی از کاربران و‬ ‫مخاطبان خبرگزاری تسنیم در تماس با این خبرگزاری خواستار‬ ‫ورود قانونــی مراجع ذی صالح به این موضوع شــده اند‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که در برخی شهرها و اســتان ها با دستور مراجع‬ ‫قضایی‪ ،‬برگزاری مراســم در تاالرهای عروسی نیز ممنوع شده‬ ‫است‪ ،‬اما به دلیل اینکه این تصمیم ابالغ رسمی در سراسر کشور‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬مدیران برخی از تاالرهای عروسی در شهرهایی‬ ‫از جمله تهران از زوج های جوان که درخواســت لغو مراســم را‬ ‫دارند‪ ،‬درخواســت پرداخت جریمه می کننــد‪ .‬به تازگی برخی‬ ‫نهادها از جمله شــرکت راه اهن در همراهی با مسافران نوروزی‬ ‫اعالم کرده اند بدون کســر مبلغ جریمه‪ ،‬بلیط قطارها را کنسل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫مردم نگران تامین کاالهای موردنیاز خود نباشند‪ ،‬میزان تولید باال و انبارها پر است!‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬مسکن در تهران ‪ ۴۴‬درصد گران شد‬ ‫متوسط قیمت فروش مسکن‬ ‫‪ 14‬میلیون تومان‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬متوسط قیمت خرید و فروش یک‬ ‫متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‬ ‫های معامالت ملکی شهر تهران ‪ ۱۴۴.۰‬میلیون ریال بود‬ ‫که نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ ۴۴.۴‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬محاسبات اماری جدید بانک مرکزی‪ ،‬نشان میدهد‬ ‫که تعداد معامالت اپارتمانهای مســکونی شهر تهران در‬ ‫بهمن ماه سال ‪ ،1398‬به ‪ 13 .3‬هزار واحد مسکونی رسیده‬ ‫‪ ،‬که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪24.1‬‬ ‫و ‪ 42.0‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪،‬‬ ‫متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد‬ ‫مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫شهر تهران ‪ 144.0‬میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه‬ ‫ســال قبل ‪ 44.4‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬در میان‬ ‫مناطق ‪ 22‬گانه شهرداری تهران‪ ،‬بیشترین متوسط قیمت‬ ‫یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ‪285‬‬ ‫میلیون ریال برای منطقه یک و کمترین ان با ‪ 71.6‬میلیون‬ ‫ریال به منطقه ‪ 18‬تعلق داشته است‪ .‬این ارقام نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل‪ 30.7 ،‬درصد و ‪ 58‬درصد افزایش داشته‬ ‫اند‪ .‬گفتنی است‪« ،‬گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران‬ ‫در بهمن ماه سال ‪ ،»1398‬برگرفته از امارهای خام سامانه‬ ‫ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور است که توسط‬ ‫اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و‬ ‫منتشر شده می شود‪.‬‬ ‫دروغ پراکنی برخی رسانه ها‬ ‫برای القای ترس از کرونا‬ ‫گو میر‬ ‫یک متخصص بیوتکنولوژی پزشکی با بیان اینکه مر ‬ ‫حاصل از کرونا به مراتب از انفلوانزا کمتر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این فرافکنی که برخی رســانه های غربی به خصوص در‬ ‫فضای مجازی ایجاد کرده اند‪ ،‬نگرانم‪ .‬پروفسور علی کرمی؛‬ ‫متخصص بیوتکنولوژی پزشکی و فوق تخصص مهندسی‬ ‫ژنتیک درباره کرونا ویروس و حواشی پیش امده از شیوع‬ ‫ان در برخی استانهای کشورمان اظهار کرد‪ :‬از این فرافکنی‬ ‫که برخی رســانه های غربی به خصوص در فضای مجازی‬ ‫ایجاد کرده اند‪ ،‬نگران هســتم‪ .‬وی افــزود‪ :‬کرونا اص ً‬ ‫ال در‬ ‫مقایسه با انفلوانزای تیپ ‪ A‬و ‪ H1N1‬که ‪ 120‬نفر فوتی‬ ‫در پاییز سال گذشــته در ایران داشته‪ ،‬مرگ ومیرش باال‬ ‫نیست؛ درست است که میزان سرایتش باال است اما این‬ ‫هیاهو و هراس ایجادشده در جامعه تعجب برانگیز است‪ .‬این‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج) ادامه داد‪ :‬بنده‬ ‫اپیدمی های زیادی در دنیا در ‪ 40‬سال سابقه علمی خودم‬ ‫دیده ام و این کار هراس افکنی رسانه ای است و توصیه اول‬ ‫من این اســت که مردم نترسند‪ .‬کرمی با یاداوری اینکه‬ ‫کرونا بیشــتر برای افراد با ســن باالی ‪ 50‬تا ‪ 55‬ســال‬ ‫خطرناک است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اص ً‬ ‫ال ما یک مورد فوتی هم در‬ ‫کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان به خاطر قوی تر بودن سیستم‬ ‫ایمنی شان نداریم‪ .‬وی با بیان اینکه افراد با سن باال و مبتالبه‬ ‫بیماری های ریوی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬جراحی شده و سرطانی ها که از‬ ‫ضعف سیستم ایمنی بیشتری برخوردارند در معرض خطر‬ ‫هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افراد عادی کمتر در معرض این خطر‬ ‫قرار دارند و برخی رفتارها در جامعه برای بنده تعجب برانگیز‬ ‫است؛ نمی دانم چرا مردم شایعات غیرمعتبر فضای مجازی‬ ‫را باور می کنند‪ .‬این متخصص بیوتکنولوژی پزشکی به «‪8‬‬ ‫دی» گفت‪ :‬افرادی که زیاد سرفه می کنند و بیماری های‬ ‫تنفســی دارند مثل سرماخوردگی و انفلوانزا باید ماسک‬ ‫بزنند چون عالیم این بیماری ها شبیه به کرونا است و این‬ ‫را تنها ازمایشگاه تشخیص می دهد‪ .‬کرمی با اشاره به اینکه‬ ‫تنها راه پیشگیری رعایت اصول بهداشتی است‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫سطوح در مراکز عمومی‪ ،‬درب ها‪ ،‬دستگیره ها در اتوبوس ‬ ‫و تاکســی و هر مکان عمومی را لمس نکنید‪ ،‬همچنین‬ ‫صورت و چشــم ها را لمس نکنید و دســت ها را با اب و‬ ‫صابون مکرر بشویید‪ .‬وی تکرار کرد‪ :‬فقط کسانی که سرفه‬ ‫و عطسه می کنند و بیماری تنفسی دارند باید ماسک بزنند‪،‬‬ ‫چون ثابت شده کرونا از طریق قطراتی که از طریق دهان‬ ‫در سرفه پرتاب می شود به افراد دیگر منتقل می شود و در‬ ‫مجموع باید اصول بهداشتی فردی و جمعی را رعایت کرد‬ ‫و جای نگران نیست‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪238‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چگونه از خود و کودکان مان در مقابل کرونا محافظت کنیم؟‬ ‫بیماری ایجاد شــده با ویروس کرونا که به ان بیماری کرونا ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )COVID19‬می گویند‪ ،‬اولین بار در ووهان چین شناسایی شد‪.‬‬ ‫‪ CO‬مخفــف کرونــا‪ VI ،‬مخفف ویروس و ‪ D‬بــه معنی بیماری‬ ‫(در انگلیســی)‪ .‬قب ً‬ ‫ال به این بیمــاری «کروناویروس جدید ‪»۲۰۱۹‬‬ ‫یــا «‪ »nCoV2019‬می گفتند‪ .‬ویــروس ‪ COVID19‬ویروس‬ ‫جدیدی بوده و به خانواده ویروس هایی همچون ســارس (سندروم‬ ‫تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگی های معمولی مرتبط است‪.‬‬ ‫ویروس ‪ COVID19‬چگونه منتشر می شود؟‬ ‫ویروس از طریق تماس مســتقیم با قطره های تنفســی فرد الوده‬ ‫(ازطریق سرفه و عطسه) و تماس با سطوح الوده به ویروس منتقل‬ ‫می شود‪ .‬ویروس ‪ COVID19‬میتواند ساعت ها روی سطوح زنده‬ ‫بماند‪ ،‬ولی یک ضدعفونی ساده می تواند ان را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بارها گفته ام و بار دگر می گویم‬ ‫که من دلشده این ره نه به خود می پویم‬ ‫در پس اینه طوطی صفتم داشته اند‬ ‫ان چه استاد ازل گفت بگو می گویم‬ ‫من اگر خارم و گر گل چمن ارایی هست‬ ‫که از ان دست که او می کشدم می رویم‬ ‫دوستان عیب من بی دل حیران مکنید‬ ‫گوهری دارم و صاحب نظری می جویم‬ ‫گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است‬ ‫مکنم عیب کز او رنگ ریا می شویم‬ ‫خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است‬ ‫می سرایم به شب و وقت سحر می مویم‬ ‫حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی‬ ‫گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم‬ ‫عالئم کروناویروس چیست؟‬ ‫عالئم شامل تب‪ ،‬ســرفه و تنگی نفس است‪ .‬در مواد حادتر عفونت‬ ‫می توانــد منجر به ســینه پهلو (پنومونی یا همــان عفونت ریه) یا‬ ‫مشکالت تنفســی گردد‪ .‬در موارد نادر این بیماری کشنده خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالئم بیماری شبیه انفوالنزا یا سرماخوردگی معمولی است‪ ،‬که‬ ‫بسیار شایع تر از ‪ COVID19‬هستند‪ .‬به همین دلیل برای تایید‬ ‫این که کســی ‪ COVID19‬گرفته باشد‪ ،‬باید ازمایش شود‪ .‬نکته‬ ‫حائز اهمیت این اســت که اقدامات کلیدی پیشــگیرانه را به خاطر‬ ‫بسپاریم که عبارتند از شستشوی دست ها و رعایت موارد بهداشتی‬ ‫تنفسی (پوشاندن دهان به هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا ارنج‬ ‫خم شده‪ ،‬سپس انداختن دســتمال داخل سطح اشغال در بسته)‪.‬‬ ‫همچنین واکسن انفوالنزا نیز راه پیشگیری مناسبی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫به یاد داشته باشید که واکسیناسیون خود و فرزندان تان را به موقع‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫چگونه می توان خطر عفونت را کاهش داد؟‬ ‫بــا رعایت چهار مورد احتیاطی زیــر می توانید جلوی خطر عفونت‬ ‫برای خود و خانواده تان را بگیرید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دســتهای تان را مرتب با اب و صابــون یا ژل ضدعفونی الکل دار‬ ‫بشویید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال یا ارنج‬ ‫خم شده تان بگیرید‪ ،‬و دستمال را داخل سطح دربسته بیاندازید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از تماس نزدیک با کســانی که سرما خورده اند یا عالئمی شبیه‬ ‫انفوالنزا دارند اجتناب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اگر تب دارید‪ ،‬ســرفه می کنید یا احســاس می کنید مشکل‬ ‫تنفس دارید حتماً به دکتر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ایا باید ماسک بزنم؟‬ ‫چنانچه عالئم تنفسی (سرفه یا عطسه) دارید‪ ،‬برای محافظت از‬ ‫دیگران استفاده از ماسک پزشکی توصیه می شود‪ .‬اگر هیچ گونه‬ ‫عالئمی ندارید‪ ،‬نیازی به اســتفاده از ماســک نیست‪ .‬درصورت‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬برای اطمینان از اثربخشی ان و جلوگیری از‬ ‫افزایش خطر انتقال ویروس‪ ،‬باید از ان درســت استفاده کرده و‬ ‫پس از استعمال نیز درست دفع نمود‪ .‬استفاده از ماسک به تنهایی‬ ‫برای جلوگیری از عفونت کافی نیست و باید با شستشوی مکرر‬ ‫دست ها‪ ،‬پوشاندن دهان به هنگام عطسه و سرفه‪ ،‬و جلوگیری از‬ ‫تماس نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی یا انفوالنزا دارند‬ ‫(سرفه‪ ،‬عطسه‪ ،‬تب) همراه باشد‪.‬‬ ‫ایا ‪ COVID19‬روی کودکان تاثیر می گذارد؟‬ ‫این ویروس جدید اســت و ما هنوز نمی دانیم که چه تاثیری بر‬ ‫کودکان یا زنان باردار خواهد گذاشــت‪ .‬می دانیم که امکان دارد‬ ‫افراد در هر ســنی به این ویروس الوده شوند‪ ،‬اما تاکنون موارد‬ ‫نسبتاً کمی از ‪ COVID19‬در بین کودکان گزارش شده است‪.‬‬ ‫ویروس در موارد نادر کشنده است‪ ،‬و تاکنون بیشتر موارد منجر‬ ‫به مرگ در میان افراد پیرتر با بیماری های زمینه ای دیده شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر فرزندم عالئم ‪ COVID19‬داشت چه کار کنم؟‬ ‫حتمــاً درمان پزشــکی را شــروع کنید‪ ،‬ولی به خاطر داشــته‬ ‫باشــید کــه اکنون در نیمکره شــمالی فصل انفوالنزا اســت و‬ ‫عالئم ‪ COVID19‬از قبیل سرفه یا تب می تواند مشابه عالئم‬ ‫انفوالنزا یا ســرماخوردگی که بسیار هم شــایع هستند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫رعایت نکات بهداشتی دســت ها (شستشوی مرتب دست ها) و‬ ‫بهداشــت تنفســی را ادامه دهید و واکسیناسیون کودکان خود‬ ‫را به موقع انجام دهید تا کودک تان درمقابل ســایر ویروس ها و‬ ‫باکتری های بیماری زا در امان باشــد‪ .‬در مورد سایر عفونت های‬ ‫دســتگاه تنفســی از قبیل انلفوالنزا‪ ،‬اگر خودتــان یا کودکتان‬ ‫عالئمی دارد‪ ،‬از همان ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید‬ ‫که از حضور در اماکن عمومی (محل کار‪ ،‬مدارس وســایل نقلیه‬ ‫عمومی)خودداری کنید‪ ،‬تا از سرایت به دیگران جلوگیری شود‪.‬‬ ‫اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری را داشته باشد‬ ‫چه کار باید کرد؟‬ ‫اگر شما یا کودکتان تب‪ ،‬سرفه یا تنگی نفس دارید‪ ،‬باید از همان‬ ‫ابتدای بروز عالئم از پزشــک کمک بخواهید‪ .‬اگر به مناطقی که‬ ‫‪ COVD19‬در انجا گزارش شده سفر کرده اید‪ ،‬یا اگر در تماس‬ ‫با فردی بوده اید که به تازگی به یکی از چنین مناطقی سفر کرده‬ ‫و عالئم تنفســی دارد‪ ،‬با پزشــک خود یا با کارمندان بهداشت‬ ‫تماس بگیرید و موضوع را با انها درمیان گذاشته و مشورت کنید‪.‬‬ ‫ایــا باید کودکــم را در خانه نگهدارم و به مدرســه‬ ‫نفرستم؟‬ ‫اگر کودک شما عالئم بیماری را دارد‪ ،‬از پزشک کمک بخواهید‬ ‫و به دســتوراتی که پزشــک یا کارمند بهداشتی می دهد عمل‬ ‫کنیــد‪ .‬درغیر اینصورت‪ ،‬همچون ســایر عفونت های دســتگاه‬ ‫تنفســی از قبیل انفوالنزا‪ ،‬اگر کودکتان عالئم بیماری دارد‪ ،‬وی‬ ‫را در خانــه بســتری کنید و به خوبــی از او مراقبت کنید و به‬ ‫اماکــن عمومی نروید تا بیماری به دیگران ســرایت نکند‪ .‬اگر‬ ‫کودکتان عالئمی مثل تب یا ســرفه ندارد‪ ،‬و اگر بخشــنامه ای‬ ‫راجع به بهداشــت عمومی یا توصیه های رسمی مشابه دیگری‬ ‫درخصوص مدارس دریافت نکرده اید‪ ،‬بهتر اســت که کودک تان‬ ‫را به مدرسه بفرستید‪ .‬به جای این که کودکان را از مدرسه دور‬ ‫نگهدارید‪ ،‬به انها اموزش دهید که دستهای شان را خوب بشویند‬ ‫و اقدامات بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و سایر اماکن‬ ‫انجام دهند‪ ،‬از جمله شستشوی مرتب دست ها‪ ،‬پوشاندن دهان‬ ‫به هنگام عطســه یا سرفه با دستمال یا ارنج خم شده‪ ،‬و سپس‬ ‫انداختن دستمال داخل ســطل دربسته‪ ،‬لمس نکردن چشم ها‪،‬‬ ‫دهان یا بینی اگر دست ها کام ً‬ ‫ال شسته نشده اند‪.‬‬ ‫بهترین راه شستن کامل دست ها چگونه است؟‬ ‫‪ .۱‬شیر اب را باز کنید و دست ها را زیر ان بگیرید‬ ‫‪ .۲‬تمام دست تان را به صابون اغشته کنید‬ ‫‪ .۳‬تمام ســطوح دســت ها را به مدت حداقل ‪ ۲۰‬ثانیه با صابون‬ ‫بمالید‪ ،‬از جمله پشت دستها‪ ،‬میان انگشتان و زیر ناخن ها‬ ‫‪ .۴‬دست ها را کام ً‬ ‫ال با اب بشویید‬ ‫‪ .۵‬دست ها را با دستمال تمیز یا حوله یک بار مصرف خشک کنید‬ ‫‪ .۶‬دســت ها را مرتب بشویید‪ ،‬به خصوص قبل از خوردن‪ ،‬بعد از‬ ‫فین کردن‪ ،‬سرفه یا عطسه و دستشویی‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اگر اب و صابون در دســترس ندارید‪ ،‬از ژل شستشوی دست‬ ‫الکلی با حداقل ‪ ۶۰‬الکل استفاده کنید‪ .‬اگر دستان تان به صورت‬ ‫مشهود کثیف هستند‪ ،‬حتماً با اب و صابون بشویید‪.‬‬ ‫ایا زنان باردار می توانند ویروس کرونا را به جنین خود‬ ‫منتقل کنند؟‬ ‫هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه ویروس بتواند در دوران بارداری‬ ‫از مادر به جنین منتقل شــود یا تاثیر بالقوه این بیماری بر روی‬ ‫کودک وجود ندارد‪ .‬این موضوع در حال حاضر در دست بررسی‬ ‫است‪ .‬زنان باردار باید موارد احتیاطی مقتضی برای محافظت از‬ ‫خود در برابر این ویــروس را به عمل بیاورند و چنانچه عالئمی‬ ‫مانند تب‪ ،‬سرفه یا تنگی نفس در خود مشاهده کردند‪ ،‬سریعاً به‬ ‫پزشک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ایا مادری که الوده به کرونا ویروس باشــد‪ ،‬می تواند‬ ‫همچنان به نوازد خود شیر بدهد؟‬ ‫تمام مادران در مناطق الوده و پرخطر که عالئمی چون تب‪ ،‬سرفه‬ ‫یا تنگی نفس دارند‪ ،‬باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند‬ ‫و دستورالعمل هایی که پزشــک یا کارمند بهداشت می دهند را‬ ‫رعایت کنند‪ .‬با توجه به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش کمرنگ‬ ‫شــیر مادر در انتقال ویروس های تنفســی‪ ،‬مادر می تواند ضمن‬ ‫رعایت کلیه راهکارهای احتیاطی الزم همچنان به شیردهی ادامه‬ ‫دهد‪ .‬درمورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند شیردهی مشکلی‬ ‫ندارد‪ ،‬مشــروط بر این که به هنــگام در اغوش گرفتن کودک و‬ ‫نزدیک بودن به کودک (ازجمله هنگام شــیردهی) ماسک بزنند‪،‬‬ ‫دست ها را قبل و بعد تماس با کودک (ازجمله هنگام شیردهی)‬ ‫بشویند و سطوح الوده را تمیز و ضدعفونی کنند – همانند همه‬ ‫مواردی که وقتی کسی مشکوک به ‪ COVID19‬و یا بیماریش‬ ‫تایید شده باشد در تعامل با دیگران از جمله با کودکان باید انجام‬ ‫دهد‪ .‬اگر مادر به شــدت بیمار باشد‪ ،‬باید او را به دوشیدن شیر و‬ ‫دادن ان به کودک با فنجان تمیز و‪/‬یا قاشــق تشویق کرد‪ ،‬و در‬ ‫تمامی این مراحل همان روش های جلوگیری از عفونت فوق الذکر‬ ‫را نیز رعایت نماید‪.‬‬ ‫یونیسف برای کمک چه کارهایی انجام می دهد؟‬ ‫پاســخ فعلی یونیســف تمرکز بر حمایت از دولت چین و طیف‬ ‫گســترده تری از کشورهای منطقه اسیای شرقی و اقیانوس ارام‬ ‫است که بیشترین موارد تاکنون در انها گزارش شده است‪ .‬از ‪۹‬‬ ‫بهمن‪ ،‬یونیسف ‪ ۱۳‬تن لوازم‪ ،‬ازقبیل لباس های محافظ‪ ،‬ماسک‪،‬‬ ‫عینک و دستکش برای استفاده کارمندان بهداشتی از راه هوایی‬ ‫ارسال کرده اســت‪ .‬محموله های بیشتری نیز اماده ارسال یوده‬ ‫و یونیســف در حال تعیین مناطق کلیدی اســت که بیشتر نیاز‬ ‫به کمک دارنــد‪ .‬باتوجه به ماهیت غیرقابل پیش بینی ویروس و‬ ‫انتشار مداوم ان‪ ،‬یونیســف همچنین با دولت ها‪ ،‬همتایان خود‬ ‫در ســازمان بهداشــت جهانی‪ ،‬و سایر شــرکای خود در زمینه‬ ‫تهیه برنامه های اضطراری در ســایر مناطق‪ ،‬به ویژه کشــورهای‬ ‫با ساختارهای بهداشــتی ضعیف تر و ظرفیت های محدودتر در‬ ‫مقابله با شیوع بیماری های این چنینی‪ ،‬در ارتباط است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬بهمن‪ ،‬یونیســف درخواســت ‪ ۳/۴۲‬میلیــون دالر برای‬ ‫باالبردن ســطح کمک های مالــی در تالش برای مهار شــیوع‬ ‫ویــروس ‪ COVID19‬داد‪ .‬بودجه های اولیه صرف فعالیت های‬ ‫یونیســف در جهــت کاهش انتقــال ویــروس از جمله تقویت‬ ‫اطالع رسانی در مورد خطر و مقابله با اطالعات غلط خواهد شد‬ ‫تــا کودکان‪ ،‬زنان باردار و خانواده هــای انها بدانند که چگونه از‬ ‫انتشار ‪ COVID19‬جلوگیری کنند و از کجا می توانند کمک‬ ‫بگیرند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!